CITROËN XSARA

39 38 37 36 35 34 33 32 26 27 26 25 24 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
31
30
28
29
6 I
K
R
A
T
K
I
V
O
D
I
È
Vozaèko mj esto
7 I
K
R
A
T
K
I
V
O
D
I
È
Vozaèko mj esto
1 Bo ni lijevi otvor za prozraèivanje.
2 Sklopke:
• Svjetla.
• Pokazivaèi smjera.
• Prednja svjetla za maglu.
• StraŞnja svjetla za maglu.
• Pozivanje poruke naviga-
cije.
3 Odmagljivanje boènog stakla.

5 Visokotonski zvuènik (twee-
ter).
6 Zraèni jastuk vozaèa.
7 Zvuèna signalizacija
8 Komande autoradija ispod
obruèa upravljaèa.
9 Sklopke:
• Brisaè vjetrobrana.
• Pranje stakla.
• Brisaè straŞnjeg stakla.
• Putno raèunalo.
10 • Centralno zakljuèavanje
vrata i poklopca prtljaŞnika
(vozilo bez sustava ESP).
• Tipka ESP.
11 Upravljanje:
• Automatiska regulacija tem-
perature.
12 Digitalni ekran.
13 Davaè osvijetljenosti i senzor za kišu.
14 • Èetiri Şmigavca.
• Centralno zakljuèavanje
vrata i poklopca prtljaŞnika
(vozilo sa sustavom ESP).
15 Upravljanje:
• Klima ureðaj.
• Odmrzavanje straŞnjeg
stakla.
16 Središnji otvori za prozraèi-
vanje.
17 Iskljuèivanje elektriènih podi-
zaèa straŞnjih prozora.
18 Davaè unutrašnje tempera-
ture.
19 Zraèni jastuk suvozaèa.
20 Visokotonski zvuènik (twee-
ter).
21 Odmagljivanje boènog stakla.
22 Boèni desni otvor za prozraèi-
vanje.
23 Prekidaè:
• Ukljuèivanje/iskljuèivanje
zraènog jastuka suvozaèa.
24 Pretinac za rukavice.
25 Mjesto za autoradio ili pretinac
za sitnice.
26 Tipke za rukovanje prednjim
prozorima.
27 Ruèica mjenjaèa.
28 Sklopka:
• Grijaè sjedala.
29 Pretinac na središnjoj konzoli.
30 Pepeljara.
31 Upaljaè za cigarete.
Sklopka:
• Grijaè sjedala.
32 Kontakt brava.
33 Ruèica za podešavanje
obruèa upravljaèa.
34 Tipke elektriènih podizaèa
straŞnjih prozora.
35 Reostat za podešavanje
osvijetljenosti plo e s instrumentima
36 Podešavanje glavnih svjetala.
37 Ruèica za otvaranje poklopca
motora.
38 Pristup osiguraèima

39 Elektrièno podešavanje retro-
vizora.
4 Ručica tempomata i limitatora
brzine.
Bo ni lijevi Bo ni lijevi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 I
K
R
A
T
K
I
V
O
D
I
È
Vi šenamj enski zasl on
1 VoŞnja noæu.
2 Poništavanje dnevnog putomjera.
3 Pokazivaè temperature rashladne tekuæine.
4 Servisni brojaè.
5 Dnevni putomjer /ukupni putomjer.
6 Mjeraè goriva.
7 Ekran automatskog mjenjaèa.
8 Brzinomjer.
9 Kontrolne Şaruljice.
10 ğaruljica centralnog zakljuèavanja.
11 ğaruljica zaštitne brave za djecu.
12 Putno raèunalo.
13 Podruèje poruka.
14 Tipka za pozivanje funkcija ekrana.
15 Tipka za podešavanje funkcija ekrana.
Ekran tempomata / limitatora brzine
9 I
K
R
A
T
K
I
V
O
D
I
È
Kontrol ne Şarul j i ce
Pozicijsko svjetlo
Vidi “Signalizacija”
Kratko svjetlo
Vidi “Signalizacija”
Dugo svjetlo
Vidi “Signalizacija”
StraŞnja svjetla za
maglu
Vidi “Signalizacija”
Prednja svjetla za
maglu
Vidi “Signalizacija”
Lijevi pokazivaè smjera
Desni pokazivaè smjera
Vidi “Signalizacija”
Kad se ukljuèe èetiri
Şmigavca, oba pokazivaèa
smjera rade istovremeno.
ğaruljica iskljuèenosti
zraènog jastuka suvo-
zaèa
Vidi “Zraèni jastuci”
ğaruljica zraènih jas-
tuka
Pri svakom davanju kon-
takta na ploèi s instrumen-
tima pali se na nekoliko sekunda
kontrolna Şaruljica. U sluèaju kvara,
ona bljeska ili ostaje stalno upaljena.
Ako se ne upali, odmah se obratite
ovlaštenom servisu CITROËN.
ğaruljica autodijagnos-
tike motora
Ako bljeska ili ako se
upali u voŞnji, ukazuje na kvar u
sustavu ubrizgavanja, paljenja ili u
sustavu proèišæavanja.
Odmah se obratite ovlaštenom ser-
visu CITROËN.
Pokazivaè ruène koè-
nice i razine koèione
tekuæine
Dok motor radi, ta Şaruljica poka-
zuje da je ruèna koènica pritegnuta
ili nedovoljno otpuštena, da je
razina tekuæine za koènice nedovo-
ljna, odnosno da je sustav koènica
neispravan.
Ako se u voŞnji upali kontrolna
Şaruljica, odmah zaustavite vozilo i
obratite se ovlaštenom servisu
CITROËN.
Vidi poglavlje “Koènice” et pogla-
vlje “Razina tekuæina”.
10 I
K
R
A
T
K
I
V
O
D
I
È
Kontrol ne Şarul j i ce
ğaruljica za punjenje
akumulatora
Mora biti ugašena dok
motor radi. Ako je stalno
upaljena, odmah se obratite ovlaš-
tenom servisu CITROËN.
Sustav ABS
Kontrolna Şaruljica za sus-
tav ABS pali se nakon
davanja kontakta i mora
se ugasiti nakon nekoliko sekunda.
Ako se ne ugasi, to moŞe ukazivati
na neispravnost sustava. (Vidi
Poglavlje “Koènice”).
ğaruljica za tlak motor-
nog ulja
Ako se upali u voŞnji, uga-
site motor i provjerite
razinu (vidi “Provjera razina”).
Ako ostane upaljena usprkos pra-
vilnoj razini, obratite se ovlaštenom
servisu CITROËN.
ğaruljica za rezervu
gorivağaruljica predgrija-
vanja dizel motora
Vidi postupak pokretanja
motora.
(Vidi poglavlje “Pokretanje
motora”)
ğaruljica ESP
U radu
ğaruljica ESP bljeska za vrijeme djelovanja sustava ESP ili ASR.
Neispravnost u radu
Ako se u voŞnji upali Şaruljica ESP, uz poruku “ESP/ASR HORS SERVICE”
(“ESP/ASR ne rade”) na višenamjenskom ekranu, rijeè je o neispravnosti
sustava.
Obratite se servisnoj mreŞi CITROËN.
Iskljuèivanje
Nakon iskljuèivanja sustava pali se Şaruljica ESP, a na višenamjenskom
ekranu pojavljuje se poruka "ESP/ASR DESACTIVE" ("ESP/ASR iskljuèeni").
ğaruljica upozorenja
za temperaturu ras-
hladne tekuæine
Ako se upali crvena kon-
trolna Şaruljica, odmah
zaustavite vozilo,
iskljuèite motor, (ventilator
motora moŞe nastaviti s radom
još neko vrijeme), pustite neka se
ohladi i poduzmite navedene mjere
opreza (vidi poglavlje “Razine”).
Uzroci pregrijavanja mogu biti razli iti.
Obratite se ovlaštennom servisu CITROËN.
Kad je stalno upaljena
na ravnom, u spremniku
j e j oš ok o 8 l i t ar a
(benzinski motor) odnosno oko 5
litara goriva (dizel motor).
A
11 I
K
R
A
T
K
I
V
O
D
I
È
Si gnal i zaci j a
Pokazivaèi smjera
Lijevo, prema dolje.
Desno, prema gore.
Prilikom skretanja pomaknite
ruèicu preko toèke otpora; ruèica
se automatski vraæa u osnovni
poloŞaj okretanjem obruèa upra-
vljaèa.
Svjetlosni signal
Povucite ruèicu prema sebi.
Svjetlosni signal djeluje i bez kon-
takta.
Zvuèni signal
Pritisnite jedan krak obruèa upra-
vljaèa.
Ru ica rasvjete
Sva svjetla su ugašena
Okrenite prsten A prema naprijed.
Pozicijsko svjetlo
Okrenite prsten A prema naprijed.
Kratko/dugo
svjetlo - prebaci-
vanje iz kratkog
svjetla u dugo
Povucite ruèicu do kraja prema
sebi za prebacivanje iz kratkog
svjetla u dugo i obratno.
Zvuèni signal za upaljena svjetla
Zvuèni signal upozorenja ukljuèuje
se prilikom otvaranja prednjih ili
straŞnjih vrata, uz prekinut kontakt,
ako su svjetla ostala upaljena. Pre-
kida se nakon zatvaranja vrata,
gašenja svjetla ili davanja kontakta.
Privremeno paljenje farova
Nakon prekida kontakta povucite
ruèicu prema sebi. Farovi se pale i
sami gase nakon jedne minute, što
vam pomaŞe, na primjer, da lakše
izaðete iz slabo osvijetljenog parki-
rališta.
Automatsko paljenje glavnih
svjetala
Pozicijsko i kratko svjetlo auto-
matski se pale u sluèaju slabog
vanjskog svjetla, kao i za vrijeme
stalnog rada brisaèa.
Svjetla se gase kad ima dovoljno
vanjskog svjetla ili iskljuèivanjem
brisaèa.
Ukljuèivanje i iskljuèivanje fun-
kcije
Uz ugašen motor, stavite kontakt
kljuè u poloŞaj napajanje pomoæ-
nih agregata.
- Okrenite ruèicu rasvjete u
poloŞaj 0.


signal (bip) i poruka potvrđuju
uključivanje funkcije.
Ne prekrivajte davač osvijetljenosti
koji se nalazi u sredini vjetrobrana,
na donjoj strani i vidi se izvana.
Ru ica rasvjete Ru ica rasvjete
A
B
12 I
K
R
A
T
K
I
V
O
D
I
È
Si gnal i zaci j a
A - Podešavanje osvijetljenosti ploèe s instrumentima.
Osvijetljenost ploèe s instrumentima moŞe se podešavati okretanjem tipke
reostata.
B - Podešavanje glavnih svjetala
Ovisno o optereæenosti vozila, poŞeljno je podesiti visinu svjet-
losnog snopa glavnih svjetala.
PoloŞaj 0: samo vozaè ili vozaè s jednim putnikom
PoloŞaj –: vozaè + 2 putnika
PoloŞaj 1: vozaè + 4 putnika
PoloŞaj 2: vozaè + 4 putnika + prtljaga
PoloŞaj 3: samo vozaè + najveæe dopušteno optereæenje
Èetiri Şmigavca
Istodobno se pale svi pokazivaèi
smjera.
Koristite ih samo u sluèaju
opasnosti, prilikom zaustavljanja u
sluèaju problema s vozilom ili u
voŞnji u neuobièajenim uvjetima.
Mogu se ukljuèiti i bez kontakta.
Automatsko paljenje èetiri
Şmigavca
Pri naglom koèenju ili usporavanju
vozila automatski se pale èetiri
Şmigavca.
ğmigavci æe se automatski uga-
siti prilikom ponovnog ubrza-
vanja ili ruèno pritiskom na
tipku èetiri Şmigavca na arma-
turnoj ploèi.
Kad su ukljuèena èetiri Şmigavca pokazivaèi smjera su bez
uèinka.
B
C
13 I
K
R
A
T
K
I
V
O
D
I
È
Si gnal i zaci j a
Vozila opremljena STRAğNJIM
SVJETLOM ZA MAGLU (Prsten
B)
Ugašena svjetla za
maglu
Okrenite prsten B prema naprijed.
Upaljena svjetla za
maglu
Kontrolna Şaruljica se pali. Svjetla
za maglu moŞete ukljuèiti samo
ako su upaljena kratka ili duga
svjetla. Automatski se isklju uju
gašenjem pozicijskog svjetla.

Vozila opremljena PREDNJIM I
STRAğNJIM SVJETLOM ZA
MAGLU (Prsten C)
Ugašena prednja svjetla
za maglu i straŞnje
svjetlo za maglu
Okrenite prsten C prema naprijed.
Upaljena prednja svjetla
za maglu
Svjetla za maglu moŞete ukljuèiti samo ako su upaljena pozicijska svjetla,
kratka ili duga svjetla.
Prsten C okrenite prema naprijed.
Upaljena prednja svjetla za maglu i straŞnje svjetlo za
maglu
Rade s pozicijskim ili kratkim svjetlom.
Gašenje:
- Prvi zakret prstena prema natrag: gašenje straŞnjeg svjetla za maglu.
- Drugi zakret prstena prema natrag: gašenje prednjih i straŞnjeg svjetla za
maglu.
Napomena: StraŞnja svjetla za maglu koristite samo po magli ili kada snijeŞi.
Po magli, ako je vanjska osvijetljenost dovoljna pa nema automats-
kog paljenja svjetala, ruèno ukljuèite kratko svjetlo i svjetla za
maglu.
č
3
2
1
0
4
K
R
A
T
K
I

V
O
D
I
È
I
Brisaè vjetrobrana
3 Brzo brisanje.
2 Normalno brisanje.
1 Isprekidano brisanje ili automats-
ko brisanje vjetrobrana.
0 Iskljuèen.
4 Pojedinaèno brisanje. Pritisnite
prema dolje.
Vozilo bez senzora za kišu
Položaj 1: Brzina brisanja auto-
matski se prilagođava brzini vozila.
Napomena: U poloŞaju 2 ili 3,
brzina brisanja automatski æe se
smanjiti dok vozilo miruje.
Radi sigurnosti, sustav brisača
isključuje se prekidom kontakta.
V I DL J I V OS T
Vozilo opremljeno senzorom za
kišu
Položaj 1: Brzina brisanja vjetro-
brana automatski se prilagođava
jaèini kiše.
Napomena: U poloŞaju 2 ili 3,
brzina brisanja automatski æe se
smanjiti dok vozilo miruje.
Radi sigurnosti, automatski sus-
tav brisanja iskljuèuje se preki-
dom kontakta
Nakon davanja kontakta, funkcija
se ukljuèuje na sljedeæi naèin:
- Vratite se u poloŞaj Is-
kljuèeno.
- Prijeðite u Şeljeni poloŞaj.
Ukljuèivanje funkcije potvrðuje se
jednim brisanjem.
PAğNJA:
Ne prekrivajte senzor za kišu,
koji se nalazi u sredini na don-
joj strani vjetrobrana i vidi se na
strani vozaèa.
Savjet
Pranje vozila: prekinite kontakt.
Zvučno upozorenje (bip) i
pojavljivanje poruke prilikom
uključivanja automatskog rada
brisača ukazuju na neispravnost u
sustavu.
Savjet
Brisaèi se mogu zaustaviti u servisnom poloŞaju (prilikom njihove zamjene).
Uz prekinut kontakt, gurnite ruèicu brisaèa prema dolje.
Za vraæanje u osnovni poloŞaj ponovno gurnite ruèicu.
14
15 I
K
R
A
T
K
I
V
O
D
I
È
Vi dl j i vost
Pranje vjetrobrana
Povucite ruèicu prema sebi. Na
neko vrijeme ukljuèuje se i brisaè
vjetrobrana.


Odmagljivanje straŞnjeg stakla
Djeluje samo kad motor radi.
Pritiskom na tipku ukljuèuje se
elektriènog odmagljivanje straŞ-
njeg stakla (i vanjskih retrovizora).
Automatski se iskljuèuje nakon oko
dvanaest minuta kako ne bi došlo
do pretjerane potrošnje struje.
Pritiskom na tipku odmagljivanje se
prekida.
Provjerite da su metlice prednjeg i straŞnjeg brisaèa slobodne
ako koristite, na primjer, nosaè bicikla ili kad se smrzava.
Uklonite nakupljeni snijeg u podnoŞju vjetrobrana.
Brisač stražnjeg stakla
1. položaj - Isključen
2. položaj - Isprekidano brisanje
stražnjeg stakla.
3. položaj - Pranje i privremeno
brisanje stražnjeg
stakla.
Automatsko uključivanje
Stražnji brisač uključuje se pri-
likom uključivanja stupnja za
vožnju unatrag, ako radi brisač
vjetrobrana.
16 I
K
R
A
T
K
I
V
O
D
I
È
Prednj a sj edal a
Naslon za glavu
MoŞe se podesiti visina i nagib.
Ako ga Şelite skinuti, pritisnite jezièac za oslobaðanje i
povucite ga prema gore.
Naslon za ruke
MoŞe se podiæi. Ako ga Şelite skinuti: nagnite ga
za 45°, pritisnite ruèicu koja se nalazi izmeðu
naslona za ruke i naslona sjedala i povucite je.
Podešavanje visine sjedala vozaèa
Povucite ruèicu i izaberite Şeljeni poloŞaj.
UzduŞno podešavanje
Podignite šipku i postavite sjedalo u Şeljeni
poloŞaj.
Podešavanje slabinskog dijela naslona
Okretanjem kotaèiæa podesite slabinski dio
naslona.
Nagib naslona sjedala
Povucite ruèicu i podesite nagib
naslona.
Sjedala s grijaèem
Grijanje prednjih sjedala moŞe se podešavati za svako sje-
dalo posebno sklopkama na donjoj strani armaturne ploèe.
Temperatura sjedala regulira se automatski.
Grijaèi sjedala rade samo dok je motor pokrenut.

67
I
K
R
A
T
K
I
V
O
D
I
È
Podešavanj e obruèa upravl j aèa
Obruè upravljaèa moŞe se podeša-
vati po visini.
Dok je vozilo u mirovanju, prvo
postavite sjedalo u najpogodniji
poloŞaj (vidi “PoloŞaj za voŞnju”).
Oslobodite upravljaè guranjem
ruèicu prema naprijed.
Namjestite upravljaè, potom ga blo-
kirajte povlaèeæi ruèicu do kraja
prema sebi.
VAğNO
Radi sigurnosti, obruè upravljaèa i sjedalo ne smiju
se podešavati u voŞnji.
17
A

Rukovanj e prozori ma
Elektrièno upravljanje
Prednjim prozorima rukuje se s
vozaèkog mjesta prekidaèima na
središnjoj konzoli.
Podizaè prozora na strani vozaèa
Sekvencijalno upravljanje
Jednim pritiskom na A staklo se poèinje podizati odnosno spuštati do kraj-
njeg poloŞaja, a novim pritiskom na tipku staklo se zaustavlja.
DuŞim pritiskom na tipku staklo se podiŞe odnosno spušta i zaustavlja se èim
otpustite tipku.
Zaštita od prikliještenja na prozoru vozaèa
Ureðaj za zaštitu od prikliještenja prekida podizanje stakla u sluèaju nailaska
na prepreku; staklo se u tom sluèaju spušta.
Nakon odspajanja akumulatora ili u sluèaju neispravnosti, potrebno je
reinicijalizirati funkciju zaštite od prikliještenja:
- Do kraja spustite staklo tipkom A, zatim ga podignite. Staklo æe se podiæi
samo za nekoliko centimetara. Ponovno drŞite pritisnutu tipku A dok se
staklo potpuno ne zatvori.
Ako bi se staklo bezrazloŞno poèelo spuštati prilikom naloga za podizanje,
nekoliko puta kratko pritisnite tipku A dok se staklo sasvim ne podigne.
PaŞnja: za vrijeme tog postupka funkcija zaštite od prikliještenja ne djeluje.
Uvijek izvadite kontakt kljuè kad izlazite iz vozila,
makar i nakratko.
U sluèaju prikliještenja prilikom rukovanja prozorima, pokrenite
staklo u suprotnom smjeru pritiskom na odgovarajuæu tipku.
Prilikom rukovanja prozorima drugih putnika, vozaè
mora provjeriti da se stakla mogu slobodno zatvoriti.
Vozaè mora provjeriti da suputnici pravilno rukuju podizaèima
prozora.
PAZITE NA DJECU PRILIKOM
RUKOVANJA PROZORIMA.
K
R
A
T
K
I

V
O
D
I
È
I 18

Rukovanj e prozori ma
Elektrièno upravljanje straŞnjim prozorima
StraŞnjim prozorima upravlja se prekidaèima na armaturnoj ploèi i preki-
daèima na straŞnjim vratima.
Sigurnosna brava za djecu
Upravljanje straŞnjim staklima moŞe se iskljuèiti prekidaèem.
Uvijek izvadite kontakt kljuè kad izlazite iz vozila, makar i nakratko.
K
R
A
T
K
I

V
O
D
I
È
I 19
1
2
3
4
5
20
K
R
A
T
K
I

V
O
D
I
È
I
62
PROZ RAČI VANJ E - GRI J ANJ E
1 - Razvodnik zraka
Prednji otvori za prozračivanje.
Prema nogama i stražnjim
mjestima.
Prema nogama, vjetrobranu i
bočnim prozorima.
Prema vjetrobranu i bočnim
prozorima.
Odmagljivanje - odmrzavanje
Zrak iz ventilatora može se po želji usmjeravati postavljanjem sklopke 1 u neki međupoložaj. Neovisno o
odabranom položaju, iz otvora za prozračivanje uvijek će strujati zrak.
2 - Dovod vanjskog zraka/Strujanje unutrašnjeg zraka
3 - Podešavanje brzine ventilatora
4 - Podešavanje temperature zraka koji puše iz ventilatora
5 - Grijanje stražnjeg stakla
2
3
K
R
A
T
K
I

V
O
D
I
È
I 21
63
PROZ RAČI VANJ E - GRI J ANJ E
RUČNI KL I MA UREĐAJ
Klima uređaj
Klima uređaj može se uključiti samo dok motor
radi.
Pritisnite prekidač na armaturnoj ploči.
Upaljena žaruljica pokazuje da je uređaj
uključen.
Dovod vanjskog zraka
Strujanje unutrašnjeg zraka
U tom položaju prekida se dovod vanjskih
neugodnih mirisa ili dima.
Taj položaj valja isključiti što prije kako bi
se mogao obnoviti zrak u kabini i radi
odmagljivanja.
Položaj strujanja unutrašnjeg zraka koristite i
boljeg i bržeg strujanja klimatiziranog zraka po
vrlo toplom vremenu.
Gurnite sklopku 2 u krajnji desni položaj i
postavite sklopku ventilatora 3 u srednji
položaj.
Ta se funkcija mora isključiti čim više nije
potrebna, kako bi se zrak u kabini mogao
obnoviti.
Odmagljivanje - odmrzavanje vjetrobrana i
prednjih bočnih prozora
- postavite sklopke temperature i ventilatora u maksimalni
položaj,
- zatvorite središnje otvore za prozračivanje,
- uključite klima uređaj.
Napomena: strujanje unutrašnjeg zraka ne smije biti
uključeno.
3
4
1
2
K
R
A
T
K
I

V
O
D
I
È
I 22

Funkcija…Najjače


hlađenje u
MAX. u
HLAĐENJE
početku, zatim
početku, ON

po želji
zatim po želji


U početku

Najjače grijanje

u početku,

MAX. u početku,

GRIJANJE
zatim po

zatim po želji


želji


U početku
ODMRZAVANJE
Najjače grijanje MAX. ON
ODMAGLJIVANJE
PROZ RAČI VANJ E - GRI J ANJ E
RUČNI KL I MA UREĐAJ
Preporuke za pravilno korištenje klima uređaja:

Najjače grijanje MAX. ON


Najjače grijanje MAX. ON


Najjače grijanje MAX. ON


Najjače grijanje MAX. ON

Napomena: za automatski klima uređaj, preporučuje se automatski način rada AUTO.
2
1
4
A
I
K
R
A
T
K
I
V
O
D
I
È

Ovaj pomoæni ureðaj omoguæava vam da vozite jednolikom brzinom, samo
u najvišim stupnjevima prijenosa i iznad minimalne od 40-60 km/h, ovisno o
motoru.
Tempomat moŞe raditi samo ako je:
- Ruèica mjenjaèa u 4. ili 5. stupnju prijenosa (ruèni mjenjaè).
- Ruèica mjenjaèa u poloŞaju D (automatski mjenjaè).
Ruèica tempomata A nalazi se ispod ruèice za upravljanje svjetlima i pokazi-
vaèa smjera.
Ukljuèivanje: okrenite kotaèiæ 1 u poloŞaj ON.
Iskljuèivanje: okrenite kotaèiæ 1 u poloŞaj OFF.
Izbor putne brzine
Putna brzina odreðuje se pritiskom na papuèicu gasa dok vozilo ne postigne
Şeljenu brzinu. Pritisnite straŞnji dio tipke 2 ili tipke 4 na ruèici A. Brzina je
podešena i memorirana.
Za vrijeme rada tempomata, pritiskom na papuèicu gasa uvijek moŞete
poveæati brzinu (na primjer, prilikom pretjecanja drugog vozila).
Kad papuèicu gasa otpustite vozilo æe se automatski vratiti na memoriranu
brzinu.
Kratkim pritiskom na straŞnji dio tipke 4 brzina æe se malo poveæati.
Kratkim pritiskom na straŞnji dio tipke 2 brzina æe se malo smanjiti.
24
T EMPOMAT- ON/ OF F
3
4
2
I
K
R
A
T
K
I
V
O
D
I
È
Privremeno prekidanje memorirane brzine
- ili pritiskom na papuèicu koènice ili spojke,
- ili ukljuèivanjem sustava ESP ili ASR,
- ili pritiskom na tipku 3 na vrhu ruèice A.
Na taj se naèin ne poništava memorirana brzina.
Povratak na memoriranu brzinu
Nakon privremenog prekidanja, pritiskom na tipku 3 vozilo se vraæa na posljed-
nju memoriranu brzinu.
Poveæanje memorirane brzine
DuŞe pritisnite straŞnji dio tipke 4 na ruèici A dok ne postignete Şeljenu brzinu. Otpustite tipku, nova brzina je memori-
rana.
Smanjenje memorirane brzine
DuŞe pritisnite straŞnji dio tipke 2 na ruèici A dok ne postignete Şeljenu brzinu (iznad 40 km/h).
Otpustite tipku, nova brzina je memorirana.
Poništavanje memorirane
brzine
- Memorirana brzina poništava se
prekidom kontakta ili zakretanjem
kotaèiæa u poloŞaj OFF.
Tempomat moŞete koristiti samo ako uvjeti prometa dopuštaju
voŞnju stalnom brzinom. Ne upotrebljavajte ga ako je promet vrlo
gust, na lošoj cesti na kojoj su slabi uvjeti prianjanja ili bilo koji
drugi oteŞani uvjeti.
Vozaè mora i dalje ostati vrlo paŞljiv i zadrŞati potpunu kontrolu nad
vozilom.
Preporuèuje se da noge drŞite blizu papuèica.
25
T EMPOMAT- ON/ OF F
B
A
2
3
4
26
K
R
A
T
K
I

V
O
D
I
È
I T EMPOMAT / " CRUI SE"
Taj pomoćni uređaj omogućuje vam vožnju jednolikom brzinom po vašem
izboru, bez pritiska na papučicu gasa.
Uređaj djeluje iznad brzine od oko 40 km/h i u najvišim stupnjevima
prijenosa.
Ručica A tempomata smještena je ispod ručice rasvjete i signalizacije.
Napomena: podaci vezani uz tempomat prikazuju se na ekranu B.
Uključivanje funkcije
Okrenite kotačić 1 u položaj "CRUISE".
Izbor putne brzine
Nakon uključivanja funkcije kotačićem 1, još nijedna
putna brzina nije memorirana.
Nakon postizanja željene brzine pritiskom na papučicu gasa, kratko
pritisnite tipku 2 ili 4.
Putna brzina tada je memorirana i prikazana na
ekranu B.
Na ekranu je prikazan dnevni putomjer.
Tada možete otpustiti papučicu gasa. Vozilo će automatski održavati
zadanu brzinu.
Napomena: brzina vozila može malo odstupati od memorirane
bzrine.
Tempomat možete koristiti samo ako uvjeti u prometu
dopuštaju vožnju stalnom brzinom.
27
K
R
A
T
K
I

V
O
D
I
È
I T EMPOMAT / " CRUI SE"
Privremeno prekoračenje putne brzine
Za vrijeme rada tempomata uvijek možete povećati brzinu
pritiskom na papučicu gasa (na primjer, radi pretjecanja
drugog vozila). U tom slučaju prikazana brzina bljeska na
ekranu.
Za povratak na memoriranu putnu brzinu dovoljno je
otpustiti papučicu gasa.
Podešavanje putne brzine za vrijeme rada tempomata
Putnu brzinu prikazanu u području B možete
podešavati pritiskom na:
- tipku 4 za povećavanje brzine,
- tipku 2 za smanjivanje brzine.
Napomena: uzastopnim pritiscima na tipku možete
mijenjati putnu brzinu u koracima od 1 km/h, a dužim
pritiskom u koracima od 5 km/h.
Privremeno isključivanje memorirane brzine
- Ili pritiskom na papučicu kočnice ili papučicu spojke.
- Ili u slučaju djelovanja sustava ESP ili ASR.
- Ili pritiskom na tipku 3.
Napomena: tempomat je isključen ako je ručica
mjenjača u neutralnom položaju.
U gore navedenim slučajevima na
ekranu će se pojaviti poruka «OFF».
Na taj se način ne poništava putna brzina koja ostaje
prikazana na ekranu.
Povratak na memoriranu brzinu
- Pozivanjem memorirane putne brzine:
Nakon privremenog isključivanja, pritisnite tipku 3.
Vozilo će se automatski vratiti na memoriranu putnu
brzinu i ona će biti prikazana na ekranu B.
Napomena: ako je prethodno memorirana putna
brzina puno veća od trenutne brzine, vozilo će
ubrzavati do memorirane brzine.
- Izborom trenutne brzine:
Kratko pritisnite tipku 2 ili 4 nakon postizanja željene
brzine.
Na ekranu se gasi podatak "OFF".
Isključivanje funkcije
- Zakretanjem kotačića iz položaja "CRUISE" u
položaj 0.
- Gašenjem motora.
Prethodno zadana putna brzina više nije memorirana.
U slučaju neispravnosti, pojavljuje se poruka i čuje se
zvučni signal.
Obratite se mreži CITROËN.
Ne upotrebljavajte tempomat ako je promet vrlo gust, na lošoj cesti na kojoj su slabi uvjeti prianjanja
ili bilo koji drugi otežani uvjeti. Vozač mora ostati pažljiv i zadržati potpunu kontrolu nad vozilom.
Preporučuje se da noge držite blizu papučica. Tempomat možete koristiti samo ako uvjeti u prometu
dopuštaju vožnju stalnom brzinom.
B
1
A
2
3
4
28
K
R
A
T
K
I

V
O
D
I
È
I
L I MI TATOR BRZ I NE / " L I MI T "
Taj pomoćni uređaj omogućuje vam izbor maksimalne brzine.
Ona mora biti viša od 30 km/h.
Ručica A limitatora brzine smještena je ispod ručice rasvjete i
signalizacije.
Napomena: podaci vezani uz limitator brzine prikazuju se na
ekranu B.
Uključivanje funkcije
Okrenite kotačić 1 u položaj "LIMIT".
Nakon uključivanja funkcije kotačićem 1 prikazana
je zadnja memorirana brzina.
Zadavanje maksimalne brzine
Uz pokrenut motor, maksimalnu brzinu možete podesiti pritiskom na:
- tipku 4 za povećavanje maksimalne brzine,
- tipku 2 za smanjivanje maksimalne brzine.
Napomena: uzastopnim pritiscima na tipku možete mijenjati brzinu u
koracima od 1 km/h, a dužim pritiscima u koracima od 5 km/h.
Uključivanje limitatora brzine
Kad je prikazana željena najveća brzina, pritisnite tipku 3 za uključivanje
uređaja.
Poruka "OFF" tada se gasi na ekranu B.
Na ekranu je prikazan dnevni putomjer.
Tako dugo dok je funkcija aktivna, pritiskom na papučicu gasa ne može se
prekoračiti programirana brzina, osim ako papučicu ne pritisnete do kraja,
preko točke otpora (vidi "Privremeno prekoračenje maksimalne brzine").
Napomena: brzina vozila može malo odstupati od memorirane
brzine.
29
K
R
A
T
K
I

V
O
D
I
È
I
L I MI TATOR BRZ I NE / " L I MI T "
Privremeno isključivanje limitatora brzine
Pritiskom na tipku 3 na vrhu ručice A.
Na ekranu će se pojaviti poruka "OFF". Time se ne poništava memorirana brzina koja
ostaje prikazana na ekranu B.
Privremeno prekoračenje maksimalne brzine
Zadanu maksimalnu brzinu u svakom trenutku možete prekoračiti pritiskom na papučicu gasa do kraja,
preko točke otpora.
Za vrijeme prekoračenja brzine prikazana brzina na ekranu bljeska.
Za povratak ispod granične brzine i ponovno uključivanje funkcije dovoljno je otpustiti papučicu gasa.
Napomena: ako za vrijeme rada limitatora brzine sustav ne može održavati memoriranu brzinu (posebno na strmoj
nizbrdici ili prilikom naglog ubrzavanja), prikazana brzina bljeska. Ako je potrebno, prilagodite brzinu vozila.
Funkcija će se ponovno uključiti kad se brzina vozila spusti ispod željene granične brzine.
Isključivanje funkcije
- Okretanjem kotačića iz položaja "LIMIT" u položaj 0.
- Gašenjem motora. Prethodno zadana brzina ostaje memorirana.
U slučaju neispravnosti pojavljuje se poruka i čuje se zvučni signal.
Obratite se mreži CITROËN.
Dodatni tepih koji nije dobio preporuku CITROËNA mogao bi skliznuti ispod papučice gasa i
onemogućiti pritiskanje papučice gasa preko točke otpora.
U tom slučaju limitator brzine neće se moći isključiti, osim sklopkom na ručici ispod obruča
upravljača.
Vozač mora ostati pažljiv i zadržati potpunu kontrolu nad vozilom.
1
2
1
2
3
I
K
R
A
T
K
I
V
O
D
I
È
Retrovi zori
Unutrašnji retrovizor
Retrovizor se moŞe postaviti u dva
poloŞaja pomoæu jezièca na do-
njem rubu retrovizora:
1 - Dnevni poloŞaj: jezièac se ne
vidi.
2 - Noæni poloŞaj (protiv zaslje-
pljivanja): jezièac se vidi.Vanjski retrovizori s elektriènim
podešavanjem
Vaše vozilo opremljeno je retrovizo-
rima s elektriènim podešavanjem.
Odaberite retrovizor koji Şelite
podesiti:
- 1 Retrovizor na strani vozaèa
- 2 Retrovizor na strani suvozaèa
Pomièite tipku u èetiri smjera do
Şeljenog poloŞaja.
Ukljuèivanjem elektriènog odma-
gljivanja straŞnjeg stakla ukljuèuju
se i grijaèi ogledala retrovizora.
Preklapanje retrovizora
Preklapaju se postavljanjem sklopke u poloŞaj 3.
Otklapaju se postavljanjem sklopke u neki drugi poloŞaj.
Ogledala retrovizora su sferièna
oblika, èime se poveæava boèno
vidljivo polje.
Predmeti koje vidite u retrovizoru u
stvari su bliŞi nego što se èini.
O tome vodite raèuna kad procje-
njujete udaljenosti.
30
B
A
II II
Dal j i nski upravl j aè
Napomena: Radi sigurnosti, kad je
kontakt prekinut, prilikom otvaranja
vrata vozaèa èuje se zvuèni signal
ako niste izvadili kljuè iz kontakt
brave.
Centralno zakljuèavanje
Daljinskim upravljaèem mogu se zakljuèati i otkljuèati vrata i poklopac
prtljaŞnika.
Zakljuèava se pritiskom na tipku A, a otkljuèava pritiskom na tipku B.
Ako ne uspijete u prvom pokušaju, ponovno pritisnite tipku.
Ove radnje popraæene su paljenjem pokazivaèa smjera:
- Otkljuèavanje: brzo bljeskanje pokazivaèa smjera i paljenje stropnog
svjetla.
- Zakljuèavanje: paljenje pokazivaèa smjera na oko dvije sekunde i gašenje
stropnog svjetla (ako je ta funkcija ukljuèena).
Ako su neka vrata ili poklopac prtljaŞnika otvoreni ili pritvoreni, centralno
zakljuèavanje nije moguæe.
PronalaŞenje vozila
Radi lakšeg pronalaŞenja vozila na parkiralištu, pritisnite tipku A. Pale se stro-
pna svjetla i pokazivaèi smjera na nekoliko sekunda (vozilo ostaje
zakljuèano).
Napomena: Funkcija pronalaŞenja vozila ima veæe podruèje djelovanja od
funkcije otkljuèavanja.
Daljinski upravljaè ne djeluje tako dugo dok je kljuè u kontakt bravi,
èak i ako je kontakt prekinut, osim za reinicijalizaciju.
Vodite raèuna o tome da nehotiènim rukovanjem èak i u dŞepu
moŞete sluèajno otkljuèati vrata.
Ako nijedna vrata ne otvorite u roku od trideset sekunda od otkljuèa-
vanja, vrata i poklopac prtljaŞnika automatski se ponovno zakljuèavaju.
31
II II
Dal j i nski upravl j aè
Daljinski upravljaè
Daljinski upravljaè koristi viso-
kofrekventni predajnik koji ima slje-
deæe prednosti:
- nije potrebno naciljati prijamnik u
vozilu.
- djeluje sa svih strana vozila.
- ima domet od više metara.
Napomena: Istovremeno koriš-
tenje drugih visokofrekventnih ure-
ðaja (mobitela, kuænih alarma, itd.)
moŞe na trenutak poremetiti rad
daljinskog upravljaèa.
U sluèaju trajnog otkazivanja
daljinskog upravljaèa, potrebno ga
je reinicijalizirati.
Vidi: “Zamjena baterije u daljins-
kom upravljaèu”.
Istrošena baterija daljinskog upravljaèa
Kad je baterija u daljinskom upravljaèu istrošena, èuje se zvuèni signal i poja-
vljuje se poruka na ekranu.
Zamjena baterije u daljinskom upravljaèu
Rastavite kuæište da biste pristupili bateriji.
Baterija: CR 1620, 3 V.
Nakon zamjene baterije potrebno je reinicijalizirati daljinski upravljaè.
Ukljuèite kontakt i drŞite pritisnutu jednu tipku na daljinskom upravljaèu do
poèetka inicijalizacije. Taj postupak moŞe trajati desetak sekunda.
Mjere opreza protiv kraðe
Prije nego što napustite vozilo:
- Do kraja zatvorite sve prozore i spremite sve predmete.
- Izvadite kontakt kljuè, zakljuèajte upravljaè i vozilo.
Brojevi kljuèeva i daljinskog upravljaèa nalaze se na posebnoj kartici predvi-
ðenoj za tu svrhu.
Karticu èuvajte na sigurnom mjestu.
Ne bacajte istrošene baterije.
Predajte ih ovlaštenom servisu CITROËN
ili na mjestima gdje se prikupljaju istrošene baterije
(trgovine fotografskim priborom, itd.).
32
II II
Kl j uèevi
Napomena: Kljuèem se moŞe
iskljuèiti prednji zraèni jastuk suvo-
zaèa (vidi “Zraèni jastuci”).
Kljuè za elektronièko kodirano pokretanje
Kljuèem se zakljuèavaju i otkljuèavaju sve brave vozila i pokreæe se motor.
Centralno zakljuèavanje kljuèem
U bravi vrata vozaèa kljuèem se zakljuèavaju i otkljuèavaju sva vrata i poklo-
pac prtljaŞnika.
Ako su neka vrata otvorena ili pritvorena, centralno zakljuèavanje nije
moguæe.
Napomena: Nakon zakljuèavanja gase se stropna svjetla, a dioda u tipki
èetiri Şmigavca poèinje bljeskati. Ako ne poène bljeskati nakon oko
10 sekunda, obratite se servisnoj mreŞi CITROËN.
Prilikom otkljuèavanja pale se stropna svjetla.
Ureðaj za ELEKTRONIÈKO KODIRANO POKRETANJE zakljuèava sustav
dovoda goriva u motoru.
Taj se sustav automatski ukljuèuje èim se kljuè izvadi iz kontakt brave.
Svi kljuèevi sadrŞe ureðaj za elektronièko kodirano pokretanje.
Samo vašim kljuèevima moŞete pokrenuti motor vašeg vozila.
Umetnite kljuè u kontakt bravu.
Nakon davanja kontakta, uspostavlja se dijalog izmeðu kljuèa i ureðaja za
elektronièko pokretanje motora.
Ako kljuè nije prepoznat, pokretanje motora nije moguæe.
Broj kljuèa nalazi se na kartici priloŞenoj uz kljuè. U sluèaju
gubitka, nove kljuèeve ili daljinski upravljaè moæi æete nabaviti
samo u ovlaštenom servisu CITROËN.
33
II II
KODNA karti ca
KODNA kartica
S vozilom ste dobili kodnu karticu.
Na kartici je skriven pristupni kod
koji servisnoj mreŞi CITROËN omo-
guæava odrŞavanje ureðaja za elek-
tronièko kodirano pokretanje.
Ne ošteæujte mjesto na kojem je
pohranjen kod, jer je on jamstvo
za vaš ureðaj za elektronsko kodi-
rano pokretanje.
Ako izgubite kodnu karticu, cjelovi-
tost vašeg sustava kodiranog
pokretanja više nije zajamèena.
U sluèaju promjene vlasnika vozila, KODNU karticu obavezno morate predati
novom vlasniku.
Èuvajte tu karticu na sigurnom mjestu.
Nikada je ne ostavljajte u vozilu.
Savjet
BriŞno èuvajte kodnu karticu s brojem elektronièkog kljuèa, na sigurnom
mjestu, nikada u vozilu.
Usluèaju gubitka, samo æete u servisnoj mreŞi CITROËNmoæi nabaviti
nove kljuèeve ili daljinske upravljaèe, na temelju tih brojeva.
Za sve promjene vezane uz kljuè (novi primjerci, zamjena), obavezno se
morate obratiti servisnoj mreŞi CITROËN, s vašom kodnom karticom i svim
kljuèevima koje posjedujete.
Nisu dopuštene nikakve promjene u elektronièkom krugu kodira-
nog pokretanja, jer bi to moglo onemoguæiti pokretanje vozila.
U sluèaju gubitka kodne kartice na vašem æe se vozilu morati
obaviti velik zahvat u mreŞi CITROËN.
34
35
KONTAKT BRAVA - KONTAKT - EL EKT ROPOKRETAČ
NIKADA NE VADITE KLJUČ PRIJE POTPUNOG ZAUSTAVLJANJA VOZILA.
U VOŽNJI, MOTOR UVIJEK MORA RADITI KAKO BI MOGAO DJELOVATI SERVO UREĐAJ
KOČNICA I UPRAVLJAČA (mogućnost blokiranja upravljača i prestanka rada sigurnosnih
U VOŽNJI, MOTOR UVIJEK MORA RADITI KAKO BI MOGAO DJELOVATI SERVO UREĐAJ U VOŽNJI, MOTOR UVIJEK MORA RADITI KAKO BI MOGAO DJELOVATI SERVO UREĐAJ
elemenata).
Nakon zaustavljanja vozila, pošto izvadite ključ iz kontakt brave, po potrebi laganim zakretanjem zakočite
obruč upravljača.
• S: Brava obruča upravljača
Oslobodite obruč upravljača laganim zakretanjem uz istodobno
okretanje ključa, bez naprezanja.
Nakon vađenja ključa, zakrenite obruč upravljača tako da se zakoči.
Ključ se može izvaditi samo iz položaja S.
• A: Položaj napajanja pomoćnih agregata
U tom se položaju uključuje napajanje nekih električnih potrošača. Pali
se kontrolna žaruljica za punjenje akumulatora.
Upravljač je oslobođen (okretanjem ključa u položaj A, po potrebi lagano
zakrenite obruč upravljača.
• M: Položaj kontakta
Moraju se upaliti sljedeće žaruljice: punjenje akumulatora, ručna kočnica,
tlak ulja, temperatura rashladne tekućine.
Ovisno o izvedbi vašega vozila, moraju se upaliti i sljedeće žaruljice:
ABS, ESP, razina tekućine za kočnice, autodijagnostika motora,
predgrijavanje (dizel), zračni jastuci, isključenost zračnog jastuka
suvozača.
Ako neka od tih žaruljica ostane ugašena, riječ je o neispravnosti.
• D: Elektropokretač
Otpustite ključ odmah nakon pokretanja motora. Nikada ga ne okrećite dok
motor radi.
Pokretanje i gašenje motora: vidi "Pokretanje motora".
Sljedeće žaruljice testiraju se kad je ključ u položaju kontakta
II II
II II
Pokretanj e motora
Provjerite da je mjenjaè u neutralnom poloŞaju (ruèni mjenjaè) odnosno u poloŞaju P ili N
(automatski mjenjaè).
BENZINSKI MOTOR
Pokretanje motora
- Ne dirajte papuèicu gasa.
- Okrenite kljuè u poloŞaj elektropokretaèa i prièekajte da motor poène raditi (ne više od deset sekunda).
- Pri temperaturama niŞim od 0°C pritisnite papuèicu spojke radi lakšeg pokretanja motora.
Zatim polako otpustite papuèicu spojke.
Napomena: ako ne uspijete u prvom pokušaju, prekinite kontakt, prièekajte deset sekunda, zatim ponovno ukljuèite
elektropokretaè kako je gore opisano.
DIZEL MOTOR
Pokretanje motora
Okrenite kljuè do poloŞaj kontakta za pokretanje. Prièekajte da se ugasi kontrolna Şaruljica predgrijavanja, okrenite
kljuè u poloŞaj elektropokretaèa i prièekajte da motor poène raditi.
Ako se motor ne pokrene, prekinite kontakt i ponovite postupak.
Pri temperaturama niŞim od 0°C, pritisnite papuèicu spojke radi lakšeg pokretanja motora.
Zatim polako otpustite papuèicu spojke.
Napomena: pri pokretanju motora ne dirajte papuèicu gasa.
Savjet
Vozila opremljena turbokompresorom
Nikada ne gasite motor prije nego što nekoliko sekunda radi u praznom hodu. To je vrijeme potrebno da se turbokom-
presor spusti na normalnu brzinu.
Ako pritisnete papuèicu gasa prilikom prekidanja kontakta, turbokompresor bi pretrpio znatna ošteæenja.
NE POKREÆITE MOTOR U ZATVORENOJ ILI NEDOVOLJNO PROZRAÈIVANOJ PROSTORIJI.
36
A
B
C
II II
VI ŠENAMJ ENSKI ZASL ON
Pri kaz poruka
PODRUÈJE 1 PODRUÈJE 2
SERVISNI BROJAÈ I PUTOMJER
Nakon davanja kontakta na ekranu
se pojavljuju jedan za drugim slje-
deæi podaci:
- Servisni brojaè.
- Ukupni i dnevni putomjer.
Poništavanje dnevnog putomjera
Dugim pritiskom na tipku C, zaslon
zabljeska tri puta i pokazuje 0.
PRIKAZ PORUKA
N° (br.)
- broj poruke.
INFORMATION (opis)
- opis poruke: obavijest ili upozorenje.
SEQ. (redoslijed)
- redoslijed izmjenjivanja prikaza poruke.
TEKST
• PODRUÈJE 1
- poruka prikazana u gornjem podruèju.
• PODRUÈJE 2
- poruka prikazana u donjem podruèju.
PRIDRUğENA ğARULJICA
- Şaruljica koja se pali uz prikaz poruke.
Napomena: prikaz poruke moŞe se privremeno prekinuti pritiskom na tipku
A ili B.
37
II II
Pri kaz poruka*
N° OPIS RED.
TEKST
PRIDRUğENA
ğARULJICA
PODRUÈJE 1 PODRUÈJE 2
1 Upozorenje za tlak ulja 1
2
STOP
PRESSION
HUILE BASSE
2 Upozorenje za razinu
hidraulièke / koèione tekuæine
1
2
COMPLÉTEZ
LIQUIDE DE FREIN
3 Greška razdjelnika koènica 1 DEFAUT FREIN ATTENTION
4 Pritegnuta ruèna koènica 1 FREIN PARKING
5 Upozorenje za temperaturu
rashladne tekuæine
1
2
STOP
TEMPÉRATURE MOTEUR
6 Upozorenje za razinu rashladne
tekuæine
1 COMPLÉTEZ NIVEAU D'EAU
7 Neispravno punjenje
akumulatora
1
2
CHARGE
DEFAUT
BATTERIE
8 Greška sustava ABS 1 DÉFAUT ABS HORS SERVICE
9 Upozorenje za vanjsku
temperaturu
1 RISQUE DE VERGLAS
10 Motor zakljuèan ili kljuè nije
prepoznat
1
2
ANTIVOL
DEFAUT
ÉLECTRONIQUE
* Tekst poruka moŞe biti drugaèiji, ovisno o izvedbi ili zemlji.
38
II II
Pri kaz poruka*
N° OPIS RED.
TEKST
PRIDRUğENA
ğARULJICA
PODRUÈJE 1 PODRUÈJE 2
11 Dojava ostavljenog kljuèa u kontakt
bravi (otvorena prednja vrata)
1 CLEF SUR CONTACT
12 Dojava neugašenog pozicijskog
svjetla (otvorena prednja vrata)
1 FEUX ALLUMES
13 Istrošena baterija daljinskog
upravljaèa
1 CHANGEZ PILE TELECOMMANDE
14 OdrŞavanje 1 PREVOIR REVISION
15 Rezerva goriva 1 ATTENTION CARBURANT
16 Predupozorenje za temperaturu
rashladne tekuæine
1
2
RALENTIR
TEMPERATURE MOTEUR
17 Greška zraènog jastuka 1 ANOMALIE AIRBAG
18 Ukljuèeno zakljuèavanje vrata u
voŞnji
1
2
CONDAMNATION
AUTOMATIQUE
PORTES
ACTIVEE
19 Otvorena vrata
i/ili prtljaŞnik
1 OUVRANTS OUVERTS
20 Prednja desna vrata otvorena
ili pritvorena
1 PORTE AVD OUVERTE
* Tekst poruka moŞe biti drugaèiji, ovisno o izvedbi ili zemlji.
39
II II
Pri kaz poruka*
N° OPIS RED.
TEKST
PRIDRUğENA
ğARULJICA
PODRUÈJE 1 PODRUÈJE 2
21 Prednja lijeva vrata otvorena ili
pritvorena
1 PORTE AVG OUVERTE
22 StraŞnja desna vrata otvorena
ili pritvorena
1 PORTE ARD OUVERTE
23 StraŞnja lijeva vrata otvorena ili
pritvorena
1 PORTE ARG OUVERTE
24 Poklopac prtljaŞnika otvoren ili
pritvoren
1 COFFRE OUVERT
25 Ukljuèena funkcija upozorenja
za prekoraèenje brzine
1
2
ALERTE
ACTIVE
VITESSE
26 Iskljuèena funkcija upozorenja
za prekoraèenje brzine
1
2
ALERTE
INACTIVE
VITESSE
27 Upozorenje za prekoraèenje
brzine
1 PROG VITESSE ***KM/H
28 Ukljuèen štedljiv naèin rada 1 MODE ECO ACTIF
29 Greška kontrole motora ili
opasnost od oneèišæenja
1 DEFAUT MOTEUR
* Tekst poruka moŞe biti drugaèiji, ovisno o izvedbi ili zemlji.
40
II II
Pri kaz poruka*
N° OPIS RED.
TEKST
PRIDRUğENA
ğARULJICA
PODRUÈJE 1 PODRUÈJE 2
30 Iskljuèen zraèni jastuk suvozaèa 1
2
AIRBAG PASSAGER
NEUTRALISE
31 Neispravnost automatskog
mjenjaèa
1
2
ANOMALIE
BOITE
AUTOMATIQUE
32 Sigurnost automatskog
mjenjaèa
1
2
METTRE LEVIER
BOITE AUTO POSITION P
33 Greška sustava ESP 1 ESP/ASR DESACTIVE
34 Iskljuèen ESP 1 ESP/ASR HORS SERVICE
35 Greška tempomata 1
2
ANOMALIE REGULATEUR
DE VITESSE
36 Prazan spremnik tekuæine za
pranje stakla
1
2
COMPLETER LIQUIDE
LAVE GLACE
37 Ukljuèeno automatsko paljenje
svjetala.
1
2
ECLAIRAGE
ACTIF
AUTOMATIQUE
38 Opasnost od zaèepljenja
proèistaèa èestica
1
2
DESENCRASSER
FILTRE DIESEL
39 Mini razina aditiva za naftu 1
2
NIVEAU MINI
ADDITIF GASOIL

* Tekst poruka moŞe biti drugaèiji, ovisno o izvedbi ili zemlji.
41
II II
Vi šenamj enski zasl on
VoŞnja noæu
Upaljene funkcije:
- Brzinomjer
- Kontrolne Şaruljice.
- Mjeraè goriva (ako je razina niŞa
od treæine zapremine spremnika).
Ostale funkcije su ugašene.
Napomena:
Automatski prikaz funkcija u slje-
deæim sluèajevima:
- Poruke upozorenja.
- Pritisak na neku tipku na ekranu.
- Odabir autoradija.
Pokazivaè temperature rashladne tekuæine
ğaruljica upozorenja za temperaturu rashladne
tekuæine
U normalnim uvjetima prikazana temperatura moŞe dostiæi
do 100°C.
U teškim uvjetima korištenja, pri visokoj vanjskoj temperaturi, moŞe se pri-
bliŞiti crvenim oznakama.
Ako se upali crvena kontrolna Şaruljica, odmah zaustavite vozilo i prekinite
kontakt, ventilator motora moŞe raditi još neko vrijeme. Prièekajte da se
motor ohladi i poduzmite mjere opreza koje su navedene u poglavlju - OdrŞa-
vanje - “Razina tekuæine, provjere”.
Do pregrijavanja moŞe doæi zbog raznih uzroka.
Obratite se ovlaštenom servisu CITROËN.
Ako se Şaruljica upali u voŞnji, ugasite motor. Provjerite razinu (vidi poglavlje -
OdrŞavanje - “Provjera razina”).
Ako ostane upaljena usprkos pravilnoj razini obratite se servisnoj mreŞi
CITROËN.
Mjeraè goriva
Kad je stalno upaljena na ravnom, u spremniku je još
oko 8 litara (benzinski motor) odnosno oko 5 litara goriva
(dizel motor).
42
A
B
II II
Vi šenamj enski zasl on
Nakon davanja kontakta, ekran prikazuje sat,
datum i temperaturu.
Izbornik ekrana (vidi tablicu)
Pojedini parametri mogu se mijenjati.
Redoslijed prikaza funkcija i promjena vrijednosti
DuŞim pritiskom na tipku A poziva se izbornik.
Kratkim pritiskom na A pristupa se:
1 - JEZIK
kratkim pritiscima na B: Izbor jezika.
Kratkim pritiskom na A pristupa se:
2 - SAT
kratkim pritiscima na B: Izbor vremena (od “0” do “11” sati (AM/PM) ili od “0” do “23” sata).
Kratkim pritiskom na A pristupa se:
3 - MINUTE
kratkim pritiscima na B: Izbor minuta (od “0” do “59” minuta).
Kratkim pritiskom na A pristupa se:
4 - GODINA
kratkim pritiscima na B: Izbor godine (“2003”, “2004”, itd.).
Kratkim pritiskom na A pristupa se:
5 - MJESEC
kratkim pritiscima na B: Izbor mjeseca (od “1” do “12”).
Kratkim pritiskom na A pristupa se:
6 - DATUM
kratkim pritiscima na B: Izbor datuma (od “1” do “31”).
Kratkim pritiskom na A pristupa se:
7 - SATNI CIKLUS
kratkim pritiscima na B: satni ciklus (“12 sati” ili “24 sata”).
43
II II
Vi šenamj enski zasl on
Kratkim pritiskom na A pristupa se:
8 - JEDINICA TEMPERATURE
kratkim pritiscima na B: Izbor jedinice temperature (“°C” ili “°F”).
Kratkim pritiskom na A pristupa se:
9 - JEDINICA PUTOMJERA / BRZINOMJERA
kratkim pritiscima na B: izbor jedinice udaljenosti / brzine (“KM” ili “M” i “KM/H” ili “MPH”).
Kratkim pritiskom na A izlazi se iz podešavanja i na ekranu su prikazani sat, datum i temperatura.
Redoslijed Funkcije Vrijednosti
1 JEZIK -
2 SAT 0 ... 11 (AM/PM) / 0 ... 23
3 MINUTE 0 ... 59
4 GODINA ...
5 MJESEC 1 ... 12
6 DATUM 1 ... 31
7 SATNI CIKLUS 12 H - 24 H
8 JEDINICA TEMPERATURE °C - °F
9 JEDINICA PUTOMJERA /
BRZINOMJERA
KM - M / KM/H - MPH
Temperatura
Kad je temperatura izmeðu +3°C i -3°C, prikazana temperatura bljeska (opasnost od poledice).
Napomena: Prikazana temperatura moŞe biti viša od stvarne temperature ako vozilo stoji na suncu.
44
2005 ...
II II
Putno raèunal o
Putno raèunalo prikazuje 6 vrsta podataka na ekranu na gornjoj
strani ploèe s instrumentima.
• Autonomija.
• Prijeðeni put.
• Prosjeèna potrošnja.
• Trenutna potrošnja.
• Prosjeèna brzina.
• Upozorenje za prekoraèenje brzine.
Prikaz pojedinih podataka bira se kratkim pritiscima na vrh ruèice brisaèa.
Autonomija
Prikazan je broj kilometara koji se moŞe prijeæi s preostalim gorivom u spremniku (izraèu-
nava se na temelju stvarne potrošnje u deset posljednjih minuta).
Kada je kolièina goriva u spremniku manja od 3 litre, pojavljuju se samo tri crtice.
Nakon reinicijalizacije putnog raèunala prikaz autonomije postaje mjerodavan tek nakon nekog vremena voŞnje.
45
II II
Putno raèunal o
Prijeðena udaljenost
Prikazan je broj kilometara prijeðen od zadnjeg poništavanja putnog raèunala.
Prosjeèna potrošnja
To je omjer izmeðu potrošenog goriva i prijeðene kilometraŞe od posljednjeg vraæanja na
nulu.
Trenutna potrošnja
To je podatak o potrošnji u zadnje dvije sekunde. Taj se podatak prikazuje samo pri brzini višoj
od 20 km/h.
Prosjeèna brzina
Prosjeèna brzina raèuna se od zadnje reinicijalizacije putnog raèunala, dijeljenjem prijeðenog
puta s vremenom voŞnje (uz ukljuèen kontakt).
46
II II
Putno raèunal o
Upozorenje za prekoraèenje brzine
Funkcija nadzora najveæe Şeljene brzine (vidi “prikaz poruka”).
U sluèaju prekoraèenja programirane brzine pojavljuje se poruka
“PROG VITESSE *** KM/H” (“programirana brzina *** km”) i èuje se
zvuèno upozorenje.
• Ako je na ekranu prikazana poruka “ALERTE VITESSE INACTIVE” (“upozorenje za prekoraèenje brzinu iskljuèeno”),
kratkimpritiskomna vrh ruèice vraæate se na poèetni ekran, odnosno ako Şelite ukljuèiti tu funkciju duŞe pritisnite
vrh ruèice. Na ekranu se pojavljuje poruka “ALERTE VITESSE ACTIVE” (“upozorenje za prekoraèenje brzine
ukljuèeno”).
Ako Şelite pohraniti ili promijeniti programiranu brzinu, kratko pritisnite vrh ruèice. Na ekranu je prikazana
poruka “PROG VITESSE” (“programiranje brzine”). Èim vozilo postigne Şeljenu brzinu ona se pohranjuje duŞim pri-
tiskom na vrh ruèice.
• Ako je na ekranu poruka “ALERTE VITESSE ACTIVE” (“upozorenje za prekoraèenje brzine ukljuèeno”), kratkim pri-
tiskom na vrh ruèice dobivate poruku “PROG VITESSE” (“programiranje brzine”), i tada moŞete promijeniti brzinu
kako je gore opisano.
• Za iskljuèivanje te funkcije, duŞe pritisnite vrh ruèice dok je na ekranu poruka “ALERTE VITESSE ACTIVE” (“upozo-
renje za prekoraèenje brzine ukljuèeno”). Pritom morate voziti brzinom niŞom od programirane brzine.
Ako raèunalo Şelite vratiti na nulu, pritisnite tipku duŞe od tri sekunde.
Vraæanje na nulu moguæe je samo u trenutku izbora upozorenja za preko-
raèenje brzine.
Ako je akumulator bio odspojen, svi segmenti i simboli na ekranu upalit æe se prilikom ponovnog spajanja na napon.
Ako se u voŞnji na ekranu upale horizontalni segmenti umjesto brojaka, obratite se servisnoj mreŞi CITROËN.
47
C
Servi sni broj aè
Servisni brojaè obavještava vas o narednom servisiranju prema planu
odrŞavanja iz servisne knjiŞice. Taj se podatak odreðuje na temelju
dva parametra: prijeðena kilometraŞa i vrijeme proteklo od zadnjeg
servisiranja.
Naèin rada
Nakon davanja kontaktana nekoliko sekunda pali se slièica kljuèa koja sim-
bolièki prikazuje odrŞavanje; na ekranu ukupnog putomjera prikazan je
preostali broj kilometara do narednog servisiranja.
Ako rok za servisiranje nije istekao:
Primjer: do narednog servisiranja preostaje još 1800 km.
Nakon davanja kontakta, ekran prikazuje tijekom pet
sekunda:
Nekoliko sekunda nakon davanja kontakta na ekranu je
ponovno prikazan ukupni i dnevni putomjer.
Ako je rok za servisiranje prekoraèen:
Nakon svakog davanja kontakta privremeno bljeska slièica servisnog kljuèa i
broj prekoraèenih kilometara.
Primjer: rok za odrŞavanje vozila istekao je prije 300 km.
Morali biste odmah odvesti vozilo u servis.
Nakon davanja kontakta, ekran prikazuje tijekom pet
sekunda:
Pet sekunda nakon davanja kontakta na ekranu je prikazan
ukupni i dnevni putomjer, a slièica kljuèa ostaje upaljena.
Ekran prikazuje ukupni i dnevni putomjer.
Poništavanje servisnog brojaèa
Vaš serviser vraæa brojaè na nulu
nakon svakog odrŞavanja. Meðu-
tim, ako odrŞavanje obavljate sami,
postupak vraæanja brojaèa na nulu
je sljedeæi:
- Prekinite kontakt.
- Pritisnite tipku C i drŞite je pritis-
nutu.
- Dajte kontakt.
- Broj kilometara do narednog ser-
visiranja bljeska na ekranu.
- DrŞite pritisnutu tipku C tako dugo
dok se na ekranu ne pojavi “=0”
i dok se ne ugasi slièica servis-
nog kljuèa.
Ako je istekao vremenski rok za
servisiranje:
Ako je vremenski rok izmeðu dvije
zamjene ulja istekao prije predviðe-
nog broja kilometara, servisni kljuè
bljeska, a na ekranu je na pet
sekunda prikazan broj kilometara
prijeðen od teoretskog datuma ser-
visiranja.
II II 48
II II
Ruèni mj enj aè
Ruèica ruènog mjenjaèa
VoŞnja unatrag
Nikada ne stavljajte ruèicu u
poloŞaj za voŞnju unatrag prije pot-
punog zaustavljanja vozila. Pokret
izvedite polagano, kako ne bi došlo
do "škripanja" prilikom ukljuèivanja
voŞnje unatrag.
49
II II
AUTOMATSKI MJ ENJ AÈ
Ruèica automatskog mjenjaèa
- Parking (PoloŞaj P)
- VoŞnja unatrag (PoloŞaj R)
- Neutralan poloŞaj (PoloŞaj N)
Automatski mjenjaè s èetiri brzine
moŞe raditi na sljedeæe naèine:
- Autoaktivni automatski naèin
rada, s automatskim prilagoði-
vanjem vašem stilu voŞnje.
(PoloŞaj D).
- Sekvencijalni naèin rada, s ruè-
nim mijenjanjem stupnjeva prije-
nosa. (PoloŞaj M)
- Automatski rad u programu
Sport (poloŞaj D i pritisak na
tipku S)
PoloŞaj ruèice mjenjaèa
PoloŞaj ruèice mjenjaèa prikazan je
na ploèi s instrumentima.
Mjere sigurnosti za automatski mjenjaè:
• Ruèica mjenjaèa se iz poloŞaja P moŞe premjestiti samo ako je
pritisnuta papuèica koènice.
• Nakon otvaranja vrata èuje se zvuèni signal ako ruèica mjenjaèa nije u
poloŞaju P.
• U svim okolnostima provjerite da je ruèica mjenjaèa u poloŞaju P prije
nego što napustite vozilo.
50
II II
AUTOMATSKI MJ ENJ AÈ
Motor se moŞe pokrenuti samo u poloŞaju P ili N.
Sigurnosni sustav onemoguæava pokretanje motora u drugim poloŞajima.
Nakon pokretanja motora, ruèica mjenjaèa je u poloŞaju P. Pritisnite
papuèicu koènice i postavite ruèicu u poloŞaj D, R ili M:
- PoloŞaj D za automatski naèin rada.
- PoloŞaj R za voŞnju unatrag.
- PoloŞaj M za ruèno mijenjanje stupnjeva prijenosa.
Iz poloŞaja D (automatski rad) u poloŞaj M (ruèno mijenjanje) moŞe se prijeæi
u svakom trenutku.
Korištenje automatskog mjenjaèa
Parking
Radi spreèavanja pomicanja parkiranog vozila, postavite ruèicu mjenjaèa na P, ali tek kad je vozilo potpuno zausta-
vljeno. U tom poloŞaju pogonski kotaèi su blokirani. Pazite na pravilan poloŞaj ruèice. Dobro pritegnite ruènu koènicu.
- Nikada ne stavljajte ruèicu u poloŞaj N kad je vozilo u pokretu.
- Nikada ne stavljajte ruèicu u poloŞaje P ili R ako vozilo nije zaustavljeno.
51
II II
AUTOMATSKI MJ ENJ AÈ
VoŞnja unatrag
VoŞnja unatrag moŞe se ukljuèiti samo ako je vozilo zaustavljeno i ako je pritisnuta koènica. Radi spreèavanja udara u
sustavu prijenosa, ne ubrzavajte odmah nakon ukljuèivanja stupnja za voŞnju unatrag.
Neutralan poloŞaj
U voŞnji se taj poloŞaj ne smije ukljuèivati, èak ni na trenutak.
Automatski naèin rada
To je normalan poloŞaj korištenja. Èetiri stupnja prijenosa mjenjaèa odabiru se automatski. U nekim situacijama (na
primjer, pri pretjecanju), najveæe ubrzanje postiŞe se pritiskom papuèice gasa do kraja, èime se automatski moŞe
ukljuèiti niŞi stupanj prijenosa.
Napomene:
Prilikom koèenja, stupnjevi prijenosa automatski se spuštaju radi djelotvornog koèenja motorom.
Kad naglo podignete nogu s papuèice gasa, mjenjaè neæe prijeæi u viši stupanj prijenosa, radi veæe sigurnosti u voŞnji.
VoŞnja u sekvencijalnom radu mjenjaèa
PoloŞaj ruèice za ruèno mijenjanje stupnjeva prijenosa.
Ako u voŞnji nepaŞnjom ukljuèite poloŞaj N, prièekajte da se motor
uspori prije ukljuèivanja poloŞaja D ili M.
52
II II
AUT OMAT SKI MJ ENJ AÈ
Rad u automatskom autoakti-
vnom programu
Ruèica mjenjaèa je u poloŞaju D.
Mjenjaè stalno odabire najpriklad-
niji stupanj prijenosa ovisno o slje-
deæim parametrima:
- Stil voŞnje.
- Profil ceste.
- Optereæenost vozila.
Mjenjaè je tada u autoaktivnom
naèinu rada, bez vaših intervencija.
Sekvencijalni naèin rada
U tom naèinu rada èetiri stupnja pri-
jenosa odabiru se ruèno:
- Ruèica mjenjaèa je u poloŞaju M.
- Gurnite ruèicu prema znaku “+”
za viši stupanj prijenosa.
- Povucite ruèicu prema znaku “-”
za niŞi stupanj prijenosa.
Iz poloŞaja D (automatski naèin
rada) u poloŞaj M (sekvencijalni
naèin rada) moŞete prijeæi u
svakom trenutku.
Napomena: Ukljuèeni stupanj prijenosa prikazan je na ploèi s instrumen-
tima.
Napomena: Pojedini stupnjevi prijenosa mogu se ukljuèivati samo ako to
dopuštaju uvjeti brzine i broja okretaja motora.
Program Sport ne moŞe se ukljuèiti u sekvencijalnom naèinu rada.
- Bljeskanje Şaruljice traŞenog poloŞaja pokazuje da taj stupanj prijenosa
još nije ukljuèen.
- Stalno upaljena Şaruljica potvrðuje ukljuèenost tog poloŞaja.
53
II II
AUTOMATSKI MJ ENJ AÈ
Automatski rad u programu Sport
Odaberite naèin voŞnje:
- Normalna, tj. voŞnja u normalnim uvjetima, Şaruljica mora biti uga-
šena.
- Sport, tj. dinamiènija voŞnja s boljim performansama i ubrzanjima.
• S ruèicom u poloŞaju D, pritisnite tipku: , pali se Şaruljica .
Tada ste u programu "SPORT".
• Ponovnim pritiskom na tipku, Şaruljica se gasi i tada ste u programu
"NORMAL".
U sluèaju neispravnosti u automatskom mjenjaèu:
- na ploèi s instrumentima pojavljuje se poruka “ANOMALIE BOITE
AUTOMATIQUE”,
- mjenjaè je blokiran u jednom stupnju prijenosa,
- vozaè ne smije voziti brŞe od 100 km/h.
Obratite se mreŞi CITROËN u što kraæem roku.
54
II II
Koèni ce
Ruèna koènica
Ruèna koènica zateŞe se povlaèenjem ruèice, koju morate pritegnuti to jaèe
što je nagib na kojem parkirate veæi.
Da biste olakšali pritezanje koènice, istovremeno pritisnite papuèicu koènice.
U svim okolnostima, radi sigurnosti, stavite ruèicu mjenjaèa u prvu brzinu. Na
vozilu s automatskim mjenjaèem, odaberite poloŞaj P.
Na velikim strminama okrenite kotaèe prema nogostupu.
Za otpuštanje ruène koènice, pritisnite tipku povlaèeæi ruèicu i potom je spus-
tite do kraja.
Ako je ruèna koènica pritegnuta ili nedovoljno otpuštena upalit æe se kon-
trolna Şaruljica.
U voŞnji se na ploèi s instrumentima pojavljuje poruka upozorenja.
Sustav ABS - spreèavanje blokiranja kotaèa
Taj sustav poveæava sigurnost spreèavanjem blokiranja kotaèa u sluèaju naglog koèenja ili u uvjetima slabog
prianjanja.
Sustav omoguæava zadrŞavanje nadzora nad upravljaèem.
Rad svih osnovnih elektriènih elemenata sustava ABS pod elektronièkim je nadzorom prije i za vrijeme
voŞnje. Kontrolna Şaruljica ABS pali se prilikom davanja kontakta i mora se ugasiti nakon nekoliko sekunda.
Ako se kontrolna Şaruljica ne ugasi, to znaèi da je sustav ABS iskljuèen zbog neispravnosti. Isto tako, ako se kontrolna
Şaruljica upali u voŞnji, to znaèi da ABS ne djeluje. U oba sluèaja, osnovni koèioni sustav i dalje djeluje, kao na vozilu
koje nema ugraðen sustav ABS. Meðutim, radi postizanja sigurnosti koju pruŞa ispravan rad sustava ABS, obratite se
što prije ovlaštenom servisu CITROËN.
Na skliskim cestama (šljunak, snijeg, poledica, itd.) uvijek vozite oprezno.
Servo ureðaj za naglo koèenje
Zahvaljujuæi tomsustavu, u sluèaju naglog koèenja brŞe se postiŞe optimalni tlak u sustavu koènica, èime se smanjuje
put koèenja. Ureðaj se ukljuèuje ovisno o brzini pritiska na papuèicu koènice, smanjujuæi njezin otpor. Za produŞenje
djelovanja servo ureðaja za naglo koèenje drŞite pritisnutu papuèicu koènice.
55
A
II II
Di nami èka kontrol a stabi l nosti
( ESP)
Dinamièka kontrola stabilnosti (ESP) i sustav zaštite od proklizavanja
(ASR)
Ti su sustavi povezani i djeluju zajedno sa sustavomABS. U sluèaju odstupanja
izmeðu stvarne putanje vozila i one kakvu Şeli vozaè, sustav ESP automatski
djeluje na koènicu jednog ili više kotaèa, kao i na motor, kako bi vozilo zadrŞalo
Şeljenu putanju. Sustav ASR optimizira pogon kako ne bi došlo do prokliza-
vanja kotaèa, djelujuæi na koènice pogonskih kotaèa i na motor. Taj sustav
takoðer poboljšava drŞanje smjera vozila prilikom ubrzavanja.
Dojava djelovanja sustava
ğaruljica ESP bljeska za vrijeme djelovanja sustava ESP ili ASR.
Iskljuèivanje
U iznimnim uvjetima (pokretanje vozila iz blata ili snijega, s lancima, na rahlom tlu...), moŞe se pokazati korisnim
iskljuèiti sustave ESP/ASR kako bi kotaèi mogli proklizavati i poèeli prianjati o tlo.
- Pritisnite tipku A.
- Pali se Şaruljica ESP, a na višenamjenskom ekranu pojavljuje se poruka “ESP/ASR DESACTIVE” (“ESP/ASR
iskljuèeni”). Sustavi ESP/ASR više nisu aktivni.
Sustavi ESP/ASR ponovno æe se ukljuèiti:
- Automatski u sluèaju prekida kontakta.
- Automatski iznad 50 km/h.
- Ruèno novim pritiskom na tipku A.
Neispravnost u radu
U sluèaju neispravnosti sustava, pali se Şaruljica ESP, èuje se zvuèni signal, a na višenamjenskom ekranu pojavljuje se
poruka “ESP/ASR HORS SERVICE” (“ESP/ASR ne rade”). Obratite se servisnoj mreŞi CITROËN radi provjere sustava.
SAVJETI ZA SIGURNU VOğNJU
Sustav ESP osigurava poveæanu sigurnost u normalnoj voŞnji, što ni u kojem sluèaju ne znaèi da vozaè smije
riskantnije ili prebrzo voziti.
Rad tog sustava ovisi o poštivanju preporuka proizvoðaèa vezanih uz kotaèe (gume i naplatci), koèioni sustav, elektro-
nièke komponente, kao i uz postupke ugradnje dijelova i zahvata u ovlaštenim servisima CITROËN.
Nakon sudara taj se sustav mora provjeriti u ovlaštenom servisu CITROËN.
56
II II
Proèi staè èesti ca ( di zel )
Uz katalizator, taj proèistaè aktivno sudjeluje u osiguranju kvalitete zraka zadrŞavanjem neizgorenih štetnih èestica,
èime se spreèava nastajanje crnog dima u ispuhu.
Zapunjenje proèistaèa èestica
U sluèaju poèetka zapunjenja proèistaèa na višenamjenskom ekranu pojavljuje se poruka i èuje se zvuèno upozo-
renje.
To upozorenje ukazuje na poèetak zasiæenja proèistaèa èestica (u uvjetima iznimno dugotrajne gradske voŞnje: mala
brzina, zastoji…).
Radi regeneriranja proèistaèa, preporuèuje se što prije voŞnja brzinom od 60 km/h ili više tijekom najmanje 5 minuta
(dok ne nestane poruka upozorenja), èim to dopuste prometni uvjeti.
Ako upozorenje ne nestane, obratite se mreŞi CITROËN.
Napomena: nakon duŞeg rada motora u vrlo sporoj voŞnji ili u praznom hodu, prilikom ubrzanja iznimno se moŞe
zamijetiti ispuštanje vodene pare iz ispuha. Vodena para nema nikakva utjecaja na ponašanje vozila ni na okoliš.
Razina aditiva za naftu
U sluèaju minimalne razine aditiva za naftu, na višenamjenskom ekranu pojavljuje se poruka i èuje se zvuèno upozo-
renje. U tom sluèaju potrebno je doliti potrebnu kolièinu aditiva.
Obratite se servisnoj mreŞi CITROËN.
57
II II
Pomoæ pri parki ranj u
Pomoæ pri parkiranju
U voŞnji unatrag, senzori u
straŞnjem braniku obavještavaju
vas moduliranim zvuènim signalom
o prisutnosti prepreke u podruèju
detekcije na straŞnjoj strani vozila.
Prilikom ukljuèivanja stupnja
prijenosa za voŞnju unatrag kra-
tak zvuèni signal obavještava
vas da je sustav ukljuèen:
- kako se vozilo pribliŞava prepreci
zvuèni signal postaje sve brŞi,
- kad je prepreka na manje od oko
20 centimetara od straŞnjeg dijela
vozila zvuèni signal postaje sta-
lan.
Meðutim, davaèi blizine prepreke
neæe moæi otkriti prepreke koje se
nalaze neposredno ispod branika.
Na primjer, kolèiæi ili gradilišni stu-
piæi mogu se otkriti na poèetku
pribliŞavanja, ali ne više kad su vrlo
blizu.
Napomena: taj se sustav moŞe
iskljuèiti na vaš zahtjev u ovlašte-
nom servisu CITROËN.

Ako se prilikom ukljuèivanja stupnja prijenosa za voŞnju unatrag
èuje kratak zvuèni signal i nakon toga dugi zvuèni signal, rijeè
je o neispravnosti u radu.
Obratite se mreŞi CITROËN.
Područje detekcije
Isključivanje
Sustav se isključuje postavljanjem ručice mjenjača u neutralan položaj.
Napomena: sustav se automatski isključuje ako je na vozilo priključena
prikolica.
Za ugradnju kuke za prikolicu, savjetujemo vas da se obratite najbližem
ovlaštenom servisu CITROËN.
ugradnju kuke za prikolicu, savjetujemo vas da se obratite najbližem ugradnju kuke za prikolicu, savjetujemo vas da se obratite najbližem
Kad na vozilo nije priključena prikolica, kuku je potrebno skinuti kako se ne
bi poremetio rad davača blizine prepreke.
Napomena: po lošem vremenu i zimi, provjerite da davači nisu prekriveno
prljavštinom, injem ili snijegom.
58
III III
VRATA I POKL OPCI
Otvaranje izvana
Da biste otkljuèali, kljuè do kraja
gurnite u bravu, okrenite ga ili
otkljuèajte daljinskim upravljaèem.
Napomena: vrata imaju tri
poloŞaja otvorenosti.
Otvaranje iznutra
Povucite ruèicu prema sebi.
Zaštitna brava za djecu
Taj ureðaj onemoguæava otvaranje
straŞnjih vrata iznutra.
On je nezavisan od sustava central-
nog zakljuèavanja.
Stavite, na primjer, kraj kljuèa u
crveni otvor i okrenite.
Napomena: Nakon davanja kon-
takta pali se kontrolna Şaruljica na
ekranu:
Zaštitna brava za djecu nije
ukljuèena ili je ukljuèena
samo na jednim vratima.
Zaštitna brava za djecu
ukljuèena je na jednim i
drugim vratima.
59
A
A
III III
Vrata i pokl opci
Zakljuèavanje / otkljuèavanje
iznutra
Kad su vrata zatvorena, centralnim
elektriènim zakljuèavanjem upra-
vlja se tipkom A (otkljuèavanje i
zakljuèavanje).
Vrata se iznutra uvijek mogu
otvoriti.
Napomena: Nakon davanja kon-
takta na ekranu se pali kontrolna
Şaruljica za zakljuèanost vrata i
poklopca prtljaŞnika.
Otkljuèana vrata
Zakljuèana vrata
ZAŠTITA OD KRAÐE I UPADA U VOZILO
Vrata i poklopac prtljaŞnika mogu se automatski zakljuèati èim vozilo posti-
gne brzinu od oko 10 km/h.
Ukljuèivanje funkcije
DuŞe pritisnite tipku centralnog zakljuèavanja, dok se ne pojavi poruka na
višenamjenskom ekranu, popraæena zvuènim signalom.
Iskljuèivanje funkcije
Iskljuèiti se moŞe samo funkcija automatskog zakljuèavanja vrata.
DuŞe pritisnite tipku centralnog zakljuèavanja dok ne èujete zvuèni signal.
Vrata odnosno poklopac prtljaŞnika otkljuèavaju se otvaranjem nekih vrata ili
pritiskom na tipku za centralno zakljuèavanje.
Napomena: ğaruljica u tipki èetiri Şmigavca bljeska kad je vozilo zakljuèano
daljinskim upravljaèem ili kljuèem.
Ako odluèite voziti sa zakljuèanim vratima,
to moŞe oteŞati pristup spasiteljima u sluèaju nesreæe.
60

A
B
III III
VRATA I POKL OPCI
Poklopac prtljaŞnika
Otvaranje
Podignite ruèicu A koja se nalazi
izmeðu svjetala registarske
ploèice.
Poklopac prtljaŞnika ima dva
poloŞaja otvorenosti.
Prvi poloŞaj otvorenosti predviðen
je za parkirališta ogranièene visine.
Zatvaranje poklopca prtljaŞnika
Spustite poklopac prtljaŞnika
drŞeæi ga za ruèice na unutrašnjoj
oblozi poklopca.
Pritisnite ga na kraju hoda.
Pomoæno otkljuèavanje
U sluèaju kvara na bravi poklopca
prtljaŞnika, brava se moŞe
otkljuèati s unutrašnje strane
prtljaŞnika:
- umetnite u otvor B na bravi neki
alat, na primjer odvijaè,
- okreæite ga dok se poklopac
prtljaŞnika ne otkljuèa.
Automatsko zakljuèavanje poklopca prtljaŞnika (u voŞnji)
Poklopac prtljaŞnika automatski se zakljuèava èim vozilo postigne brzinu od oko 10 km/h; on æe ostati zakljuèan i kad
vozilo stane.
Napomena: poklopac prtljaŞnika otkljuèava se otvaranjem nekih vrata.
U sluèaju sudara poklopac prtljaŞnika automatski se otkljuèava i on se izvana moŞe otvoriti.
61
III III

62
PROZ RAČI VANJ E - GRI J ANJ E
KL I MA UREĐAJ
63
PROZ RAČI VANJ E - GRI J ANJ E
RUČNI KL I MA UREĐAJ
III III
Dovod zraka
Pazite za čistoću vanjske rešetke dovoda zraka u
podnožju vjetrobrana (suho lišće, snijeg).
Ako vozilo perete visokotlačnim uređajem, pazite da
mlaz vode ne bude usmjeren u otvore dovoda zraka.
Otvori za prozračivanje
Na prednjim otvorima za prozračivanje nalaze se
kotačići za podešavanje brzine strujanja zraka i rešetke
za usmjeravanje struje zraka.
Strujanje zraka
U vozilu ćete se osjećati najugodnije ako dobro
rasporedite prozračivanje u prednjoj i stražnjoj strani
kabine. Otvori za zrak na podnici ispod prednjih sjedala
povećavaju komfor na stražnjim sjedalima. Pazite da
nisu zatvoreni.
Pročistač peludi
Vaše vozilo opremljeno je pročistačem koji zadržava
prašinu.
Pročistač se zamjenjuje u intervalima propisanima u
servisnoj knjižici.
Dodatno grijanje
Vozila s HDi motorom mogu imati dodatno automatsko
grijanje koje će povećati vaš komfor.
U vozilima s dodatnim grijanjem normalno je
povremeno ispuštanje dima i mirisa, naročito kad motor
radi u praznom hodu ili kad vozilo stoji.
Klima uređaj
Neovisno o godišnjem dobu, klima uređaj je koristan
jer smanjuje vlažnost zraka i zamagljenost prozora.
Da bi se osiguralo dobro brtvljenje kompresora,
klima uređaj obavezno se mora uključiti barem jed-
nom mjesečno.
Za djelotvoran rad klima uređaja prozori ne smiju biti
otvoreni.
Ako je nakon dužeg stajanja na suncu temperatura
u kabini vrlo visoka, prozračite kabinu na nekoliko
trenutaka otvaranjem prozora, zatim ih zatvorite.
Temperatura u kabini ne može biti niža od vanjske
temperature ako klima uređaj nije uključen.
Ako vučete veliku prikolicu i pri vrlo visokoj
vanjskoj temperaturi, klima uređaj može se na
trenutak isključiti ako to zahtijeva rashladni sustav
motora.
Voda kondenzirana u klima uređaju otječe kroz otvor
predviđen za tu svrhu, tako da ispod vozila može
nastati lokvica vode dok ono stoji.
Preporučuju se redovite kontrole sustava klima
uređaja (vidi servisnu knjižicu).
Za rad klima uređaja troši se energija motora. Zbog
toga je povećana potrošnja goriva.
2
3
1
8
7
6
5
4
9
10
64
AUTOMAT SKI KL I MA UREĐAJ
III III
1 - Automatski način rada
To je normalni i optimalni način
korištenja sustava, u kojem je
osigurano dovoljno strujanje zraka
za ugodan osjećaj u kabini.
Pritiskom na tu tipku na ekranu se pojavljuje
poruka "AUTO", a sustav automatski upra-
vlja sa sljedećih 5 funkcija, ovisno o odabranoj
temperaturi:
- Strujanje zraka.
- Temperatura u kabini.
- Usmjeravanje zraka.
- Hlađenje zraka.
- Strujanje unutrašnjeg zraka.
Preporučuje se da svi otvori za prozračivanje
budu otvoreni.
Napomene:
- Nakon polaska s hladnim motorom,
ventilator će postupno postizati svoju
optimalnu brzinu, kako u kabinu ne bi ušla
prevelika količina hladnog zraka.
- Nakon ulaska u vozilo koje je kraće ili duže
stajalo, ako je temperatura u kabini znatno niža (ili
viša) od ugodne temperature, nije potrebno mijenjati
prikazanu temperaturu kako biste brže postigli
ugodnu temperaturu. Sustav će se automatski
koristiti svim svojim mogućnostima kako bi što prije
nadoknadio razliku u temperaturi.
2- Podešavanje temperature
Za prikaz željene temperature,
pritisnite tipke:
Za povećavanje temperature
Za smanjivanje temperature
Prikaz zadane temperature u kabini
Ugodno ćete se osjećati ako temperaturu namjestite
na oko 21°C.
Ručno preuzimanje jedne ili više funkcija
Svaka od sljedećih funkcija može se ručno podešavati,
dok ostale funkcije ostaju u automatskom načinu rada.
U tom slučaju gasi se žaruljica funkcije "AUTO".
AUTOMAT SKI KL I MA UREĐAJ
65
III III
3 - Ekran
4 - Hlađenje zraka
Žaruljica "A/C" ili "AUTO" je upaljena.
Pritiskom na tipku na ekranu se pali "ECO", klima uređaj
je isključen, žaruljica "A/C" ili "AUTO" je ugašena.
Radi sprečavanja zamagljivanja prozora po hladnom
ili vlažnom vremenu, preporučuje se korištenje načina
rada "AUTO", a ne "ECO".
5 - Strujanje unutrašnjeg zraka
Pritiskom na tu tipku zatvara se dovod vanjskog
zraka, što je prikazano na ekranu.
U tom položaju kabina je izolirana od vanjskih
neugodnih mirisa ili dima. Taj položaj valja isključiti
što prije kako bi se obnovio zrak u kabini i omogućilo
odmagljivanje.
Pritisnite tipku "AUTO".
6- Razvodnik zraka
Uzastopnim pritiscima na tu tipku strujanje zraka
može se usmjeriti na sljedeće načine:
Vjetrobran.
Vjetrobran i noge putnika.
Noge putnika.
Središnji i bočni otvori za prozračivanje,
noge putnika.
Središnji i bočni otvori za
prozračivanje.
AUTOMAT SKI KL I MA UREĐAJ
66
7- Protok zraka
Podešavanje brzine ventilatora. Pritisnite tipku:
Za povećavanje brzine.
Za smanjivanje brzine.
Tom tipkom ventilator se ne može potpuno isključiti.
8 - Odmagljivanje - Odmrzavanje
Ovom tipkom uključuje se odmrzavanje ili brzo
odmagljivanje vjetrobrana. Ona automatski djeluje
na brzinu ventilatora, usmjeravanje zraka, hlađenje
zraka i dovod zraka.
Napomena: radi veće djelotvornosti, zatvorite
središnje i bočne otvore za prozračivanje.
9- Grijanje stražnjeg stakla
Ovom tipkom uključuje se odmrzavanje odnosno
odmagljivanje stražnjeg stakla i retrovizora.
10 - Potpuno isključivanje sustava
Pritiskom na tipku "OFF" isključuju se sve funkcije
sustava klima uređaja.
Prozračivanje i hlađenje zraka više ne rade, na
ekranu nema nikakvih podataka.
Toplinski komfor u kabini više nije osiguran.
Ponovno uključivanje sustava
Pritisnite tipku "AUTO" ili "Odmagljivanje –
odmrzavanje", žaruljica "OFF" se gasi (ostale tipke
nisu aktivne).
Za povratak u automatski način rada potrebn je pritisnuti tipku AUTO.
III III
A
A
III III
STRAğNJ A SJ EDAL A
Klizna straŞnja sjedala.
UzduŞno podešavanje
Podignite šipku i postavite sjedalo
u Şeljeni poloŞaj.
Funkcija stoliæa/naslona za
ruku
Povucite ruèicu A da biste preklopili
naslon na sjedište.
Vraæanje naslona u normalan
poloŞaj
Otkoèite naslon povlaèenjem
ruèice A.
Prilikom vraæanja naslona na nje-
govo mjesto provjerite da je dobro
zakoèen.
Ne stavljajte tvrde ili teške predmete na stoliæ.
Oni bi mogli postati opasni projektili u sluèaju naglog
koèenja ili sudara.
67
A
A
III III
ST RAğNJ A SJ EDAL A
Nagib naslona sjedala
Povucite ruèicu A i podesite nagib
naslona.
Preklapanje naslona
Povucite ruèicu A da biste preklopili
naslon na sjedište.
Preklapanje sjedala
Kad je naslon preklopljen na sje-
dištu, podignite šipku iza sjedala za
oslobaðanje straŞnjih toèaka
sidrenja i zakreæite cijelo sjedalo
prema naprijed dok se ne zakoèi.
Napomena: StraŞnja sjedala
mogu se preklopiti samo ako su u
krajnjem odmaknutom poloŞaju.
Prije svakog pomicanja sjedala
Da se ne bi oštetili ili blokirali sigurnosni pojasevi,
izvadite ih iz vodilica i spremite na za to predviðeno mjesto.
68
III III
STRAğNJ A SJ EDAL A
Vraæanje sjedala u normalan
poloŞaj
Gurnite crvenu ruèicu.
Preklopite sjedalo da se uèvrste
straŞnje toèke sidrenja.
Podignite naslon povlaèenjem
ruèice.
Provjerite je li sve dobro prièvr-
šæeno.
Skidanje sjedala
Izvadite naslon za glavu.
Kad je naslon preklopljen na sje-
dištu, pritisnite na kraju hoda da se
zakoèi u tom poloŞaju.
Podignite šipku iza sjedala za oslo-
baðanje straŞnjih toèaka sidrenja.
Zakrenite cijelo sjedalo prema
naprijed, dok je pod nagibom
od 45°.
Podignite sjedalo i skinite ga.
Provjerite da nikakav predmet ne prekriva šupljine za sidrenje i
ne ometa ispravno blokiranje sjedala.
69
A
III III
STRAğNJ A SJ EDAL A
Postavljanje sjedala
Svako sjedalo treba postaviti na
njegovo mjesto.
DrŞeæi sjedalo za boène stranice
sjedišta nagnite ga pod kutom od
45° i postavite kuke nasuprot pred-
njim toèkama sidrenja.
Preklopite sjedalo da se uèvrste
straŞnje toèke sidrenja.
Podignite naslon povlaèenjem
ruèice A.
Provjerite je li sve dobro prièvr-
šæeno.
Prilikom postavljanja sjedala provjerite da su zatvaraèi
sigurnosnih pojaseva na svojim mjestima.
(Vidi “StraŞnji sigurnosni pojasevi”)
70
III III
RASPORED SJ EDAL A
StraŞnja sjedala su nezavisna i mogu se razmještati modularno, tako
da se unutrašnjost vozila moŞe optimalno rasporediti. (Vidi “StraŞnja
sjedala”):
- StraŞnja sjedala su klizna.
- Nasloni se mogu preklopiti na sjedišta.
5 sjedala
5 sjedala
Sa središnjim sjedalom pomaknu-
tim prema naprijed.
4 sjedala
S preklopljenim naslonom središ-
njeg sjedala, koji sluŞi kao naslon
za ruke i stoliæ za putnike na boè-
nim sjedalima.
Primjeri funkcionalnih i praktiènih rasporeda sjedala
71
III III
RASPORED SJ EDAL A
- Sjedala se mogu preklopiti uz naslone prednjih sjedala.
- Sjedala se mogu skinuti.
3 sjedala
S dva sjedala preklopljena uz pred-
nje naslone.
2 sjedala
S tri sjedala preklopljena uz pred-
nje naslone.
2 sjedala
S tri skinuta sjedala.
Primjeri funkcionalnih i praktiènih rasporeda sjedala
72
2 1
1
2
A
B
III III
SI GURNOSNI POJ ASI
STRAğNJI SIGURNOSNI POJASI
Vaše je vozilo na straŞnjimsjedalima
opremljeno sigurnosnim pojasima s
tri toèke prièvršæenja i kalemom.
Na naljepnici na naslonu prednjeg
sjedala prikazana je shema
kopèanja straŞnjih pojasa.
Boèno sjedalo
Provedite pojas kroz vodilicu koja
se nalazi na vrhu naslona. Umetnite
kopèu u njezin zatvaraè.
Spremanje kopèe
Kopèu prièvrstite na kukicu na
oblozi straŞnjeg boènog stupa.
Središnje sjedalo
Prolaz pojasa
Provjerite prolazi li pojas kroz
prsten smješten iznad naslona
središnjeg sjedala.
Povucite kopèu A da se remen
odvije i zakopèajte je u zatvaraè
(crni).
DrŞeæi kliznu kopèu B, povucite
remen pred sebe pazeæi da se ne
uvræe.
Utaknite kopèu u njezin crveni
zatvaraè.
Povlaèenjem remena provjerite da
je dobro zakopèan.
Spremanje kopèi središnjeg
pojasa


Na krovu.
Na straŞnjem desnom stupu.
Provjerite pravilnu poloŞenost i napetost sigurnosnih pojaseva.
73
A
III III
ZRAÈNI J ASTUCI
Zraèni jastuk suvozaèa moŞe se
iskljuèiti.
Napomena: Vezanje sigurnosnog
pojasa je obavezno. Zraèni jastuk
suvozaèa nikada se ne smije
iskljuèiti ako je suvozaè u vozilu
(osim u sluèaju postavljanja djeèje
sjedalice s leðima u smjeru voŞnje).
Iskljuèivanje zraènog jastuka
suvozaèa
Ako na sjedalo suvozaèa Şelite
postaviti djeèju sjedalicu (s naslo-
nom okrenutim u smjeru voŞnje),
obavezno morate iskljuèiti zraèni
jastuk suvozaèa:
- Uz prekinut kontakt, umetnite
kljuè u prekidaè A.
- Zakrenite kljuè u poloŞaj "OFF", u
kojem je zraèni jastuk suvozaèa
iskljuèen.
Nakon davanja kontakta, Şaruljica
zraènog jastuka na ploèi s instru-
mentima ostaje stalno upaljena.
Ponovno ukljuèivanje zraènog
jastuka suvozaèa
Ne zaboravite ponovno ukljuèiti
funkciju zraènog jastuka suvozaèa:
- Uz iskljuèen kontakt, umetnite
kljuè u prekidaè A.
- Zakrenite ga u poloŞaj “ON” za
ukljuèivanje zraènog jastuka.
- Nakon davanja kontakta, Şaruljica
zraènog jastuka na ploèi s instru-
mentima pali se na nekoliko
sekunda.
Zraèni jastuk suvozaèa obavezno se mora iskljuèiti ako se na
sjedalo suvozaèa postavlja djeèja sjedalica okrenuta leðima u
smjeru voŞnje, jer bi prilikom njegova napuhivanja dijete moglo
smrtno stradati ili zadobiti teške ozljede.
74
III III

MOGUÆNOSTI POSTAVLJANJA DJEÈJE SJEDALICE PRIÈVRŠÆENE SIGURNOSNIM POJASOM
U skladu sa Smjernicom 2000/3, na sljedeæoj tablici daje se pregled moguænosti postavljanja djeèje sjedalice na
pojedina sjedala u vozilu, koje se prièvršæuju sigurnosnim pojasevima i koje su homologirane kao "univerzalne" za
jednu ili više grupa masa.
Za prijevoz vašeg djeteta u najboljim uvjetima sigurnosti pogledajte, vidi poglavlje "Mjere sigurnosti" –
"Sigurnost djece" u zadnjem dijelu ovih uputa.
TeŞina djeteta
Mjesto
< 13 kg 9 - 18 kg 15 - 25 kg 22 - 36 kg
(od roðenja do
oko 1. godine)
(od oko 1.
do 3. godine)
(od oko 3.
do 6. godine)
(od oko 6.
do 10. godine)
Suvozaè (1) U U U U
StraŞnja boèna mjesta U U U U
StraŞnje središnje
mjesto U U U U
(1) Prije prevoŞenja vašeg djeteta na mjestu suvozaèa, pogledajte poglavlje "Sigurnost djece", odlomak "Propisi o pri-
jevozu djece na mjestu suvozaèa" na kraju ovih uputa.
U: za preporuèene djeèje sjedalice od strane proizvoðaèa, vidi poglavlje "Sigurnost djece".
Strogo se pridrŞavajte uputa za ugradnju djeèje sjedalice koje
æete naæi u priruèniku za ugradnju proizvoðaèa sjedalice.
75
DJ EČJ E SJ EDAL I CE
III III

DJEÈJE SJEDALICE ISOFIX
Mjesta za sidrenje ISOFIX i sustav prièvršæenja ISOFIX
StraŞnja boèna sjedala vašeg vozila opremljena su mjestima za sidrenje ISOFIX. Rijeè je
o dva prstena smještena izmeðu naslona i sjedišta, na meðusobnoj udaljenosti od oko
28 cm.
Djeèje sjedalice ISOFIX imaju dvije brave koje se jednostavno uglavljuju u te prstene.
Taj sustav prièvršæenja predviðen je za djecu teŞine do 18 kg.
Pogrešno postavljanje djeèje sjedalice u vozilo ugroŞava zaštitu djeteta u sluèaju sudara. Sustav ISOFIX smanjuje
moguænost pogrešnog postavljanja. Taj sustav osigurava pouzdanu, èvrstu i brzu ugradnju djeèje sjedalice u vaše
vozilo.
Djeèja sjedalica ISOFIX homologirana za vozila marke CITROËN, koja se moŞe nabaviti u njegovoj prodajnoj mreŞi, je
sjedalica KIDDY Isofix (1). Ta se sjedalica moŞe okrenuti leðima u smjeru voŞnje od roðenja do 13 kg, kao i licem
u smjeru voŞnje, od 9 do 18 kg.
Strogo se pridrŞavajte uputa za ugradnju djeèje sjedalice koje æete naæi u priruèniku za ugradnju proizvo-
ðaèa sjedalice.
Savjeti za postavljanje djeèje sjedalice ISOFIX
Prije postavljanja djeèje sjedalice KIDDY Isofix na mjesta za sidrenje ISOFIX u vašem vozilu, provjerite da na njima
nema nikakvih predmeta koji bi ometali pristup.
Utaknite vodilice ISOFIX u mjesta za sidrenje ISOFIX radi lakšeg pristupa.
- Ako je djeèja sjedalica okrenuta licem u smjeru voŞnje, prednje sjedalo u vozilu mora biti izmeðu krajnjeg prednjeg
poloŞaja i srednjeg poloŞaja, s uspravljenim naslonom.
- Ako je djeèja sjedalica okrenuta leðima u smjeru voŞnje, kuæište djeèje sjedalice mora se oslanjati o naslon prednjeg
sjedala.
Djeèja sjedalica KIDDY ISOFIX moŞe se koristiti i u vozilima koja nemaju mjesta za sidrenje ISOFIX. U tom sluèaju
djeèja sjedalica obavezno mora biti vezana za sjedalo vozila sigurnosnim pojasom u tri toèke, što vaŞi za oba poloŞaja
(leða u smjeru voŞnje i lice u smjeru voŞnje).
(1) Na mjestima za sidrenje ISOFIX dopušteno je postavljanje samo djeèje sjedalice ISOFIX homologirane za vaše
vozilo, koju moŞete nabaviti u prodajnoj mreŞi proizvoðaèa.
76
DJ EČJ E SJ EDAL I CE
1
2
2
III III
UNUTRAŠNJ A RASVJ ETA
1 - Stropna svjetla
Stropna svjetla pale se i gase pri-
tiskom na tipku na prednjem
stropnom svjetlu.
StraŞnjim stropnim svjetlom
moŞe se upravljati neovisno o
prednjem, pritiskom na tipku.
Stropno svjetlo pali se i gasi pos-
tupno.
Automatsko paljenje stropnih svjetala
Prilikom ulaska u vozilo:
Pale se nakon otkljuèavanje vozila ili otvaranja nekih vrata.
Gase se 30 sekunda nakon zatvaranja vrata odnosno nakon davanja kon-
takta.
Prilikom izlaska iz vozila:
Pale se odmah nakon vaðenja kljuèa iz kontakt brave (na 30 sekunda) ili
nakon otvaranja nekih vrata.
Gase se 30 sekunda nakon zatvaranja vrata ili odmah nakon zakljuèavanja
vozila.
2 - Spot svjetlo
Spot svjetlo pali se i gasi pritis-
kom na jednu od dvije tipke.
MoŞe se upaliti samo uz ukljuèen
kontakt.
77
III III
Unutrašnj a rasvj eta
Rasvjeta prtljaŞnika
Svjetlo u prtljaŞniku pali se otvara-
njem poklopca prtljaŞnika.
Svjetlo se gasi postepeno.
Pretinac za rukavice
Otvara se povlaèenjem kvake i
spuštanjem poklopca.
Na poklopcu pretinca za rukavice
predviðeno je mjesto za pisaljku i
naoèale.
Na poklopcu je predviðeno i mjesto
za odlaganje telefonskih i sliènih
kartica i nosaè èaše.

Radi sigurnosti, pretinac za rukavice mora biti zatvoren u voŞnji.
Hlađeni pretinac za rukavice
U pretincu se nalazi ventilacijski otvor
koji se ručno može zatvoriti. Kroz taj
otvor ulazi isti klimatizirani zrak kao i
kroz otvore za prozračivanje.
Rasvjeta pretinca za rukavice
Automatski se uključuje otvaranjem
poklopca. Radi samo uz uključen
kontakt.
78
III III
Unutrašnj i komfor
Upaljaè za cigarete
Pritisnite i prièekajte nekoliko trenutaka da sam iskoèi.
Pepeljara
Kada Şelite isprazniti pepeljaru, pritisnite jezièac na pepeljari i povucite je
prema sebi.
Postavljanje
Namjestite i gurnite pepeljaru u njeno leŞište.
Utiènica 12 V
Nalazi se na nosaèu straŞnje
police, na lijevoj strani.
79
III III
Unutrašnj i komfor
Pretinac za sitne predmete na
središnjoj konzoli
Otvara se povlaèenjem prema
natrag.
Vaðenje pretinca za sitnice
U otvorenom poloŞaju, pritisnite
graniènike na straŞnjoj strani pre-
tinca.
Pretinac u vratima

Ladica ispod sjedala suvozaèa

Mjesto za spremanje dokume-
nata vozila.
80
U vratima se nalazi pretinac za

bocu i nosač čaša.
Otvara se podizanjem i
povlačenjem prema naprijed.
III III
Unutrašnj i komfor
Optièko oèitavanje naljepnica
Na atermièkom vjetrobranu, u visini
unutrašnjeg retrovizora, nalazi se
crno podruèje za optièko oèita-
vanje naljepnica (na primjer, pret-
plata za autocestu).
Nosaè parkirne kartice
Nalazi se na stupu vjetrobrana, na
strani vozaèa.
Zaslon za sunce
Da biste se zaštitili od zasljeplji-
vanja, preklopite zaslon prema
dolje.
U sluèaju zasljepljivanja sa strane,
izvucite zaslon iz središnjeg
nosaèa i zakrenite ga boèno.
Zaslon za sunce s rasvjetom
ogledala
Pali se automatski otvaranjem
poklopca ogledala, uz ukljuèen
kontakt.
Rukohvati /
Kukice za vješalicu
81
82
UNUT R AŠ NJ I K OMF OR
Ne stavljajte tvrde ili teške predmete na stolić.
Oni bi mogli postati opasni projektili u
slučaju naglog kočenja ili sudara.
III III
Stolić na naslonu sjedala
Otvara se povlačenjem prema
gore i preklapanjem.
Napomena: radi sigurnosti, stolić
je projektiran tako da se otkvači pri
određenoj jačini pritiska.
Prilikom zatvaranja stolića u
vertikalni položaj, umetnite prvo
jednu stranu, zatim i drugu, uz
lagano pritiskanje.
Zatvoreni pretinci
Zatvoreni su poklopcem i nalaze
se u lažnoj podnici iza prednjih
sjedala.
Pretinac u armaturnoj ploči Napomena: ključ za skidanje
kotača utaknut je u poklopac
pretinca u podnici iza prednjeg
desnog sjedala.
B
1 2
III III
STRAğNJ A POL I CA
Skidanje
Otkvaèite uzice i podignite s obje
strane.
StraŞnju policu moŞete spremiti
vertikalno uz naslone straŞnjih sje-
dala.
Nakon toga uèvrstite uzice B na
poklopcu prtljaŞnika.
Vraæanje na mjesto
Horizontalno je gurnite do krajnjeg
poloŞaja uz vrh naslona 1 i utaknite
je pritiskom na kutove 2 (vidi
shemu).
Ne odlaŞite tvrde ili teške predmete na policu.
Oni bi mogli oštetiti grijaè straŞnjeg stakla i postati opasni projektili
za putnike u sluèaju naglog koèenja ili sudara.
83
III III
ST RAğNJ A ZAVJ ESA
Uhvatite zavjesu za jezièac i odmo-
tajte je.
Zakvaèite kukice u njihova leŞišta
na poklopcu treæeg STOP svjetla.
Kako se zavjesa ne bi oštetila pri-
likom otvaranja prtljaŞnika, provje-
rite da je dobro zakvaèena za obje
kukice.
84
III III
PRTL J AğNI K
Prsteni za prièvršæenje prtljage
Èetiri prstena na podnici prtljaŞnika
sluŞe za uèvršæenje prtljage.
Radi sigurnosti, u sluèaju naglog
koèenja, teške predmete poŞeljno
je postaviti na podnicu, što bliŞe
naslonu straŞnje klupe.
MreŞa za pridrŞavanje
SluŞi za prièvršæenje predmeta u
prtljaŞniku.
Mjesto za odlaganje
U boènim stijenkama prtljaŞnika
nalaze se dva pretinca:
- Na lijevoj strani je pretinac s
poklopcem za razne predmete.
Otvara se i zatvara zakretanjem
dugmeta za èetvrtinu kruga.
- Na desnoj strani je prostor za
odlaganje raznih predmeta.
Modubox (sklopiva kutija)
Otkvaèite remen i rasklopite kutiju
povlaèenjem s obje strane.
Spremanje
Prije sklapanja podignite dno
kolica.
85
III III
Pri prema za radi o
Prikljuèak za autoradio
Izvadite pretinac radi pristupa oŞièenju i prikljuècima za autoradio, zvuènike i
antenskog kabela.
Napomena: Za prikljuèivanje autoradija obratite se ovlaštenom servisu
CITROËN.
Autoradio CITROËN kao dodatna oprema
Vidi priloŞene upute za rukovanje.
Ugradnja zvuènika u prednja i
straŞnja vrata
Skinite rešetku da biste pristupili
konektorima.
Sprijeda
Promjer: 165 mm
Straga
Promjer: 130 mm ili 165 mm
U straŞnja vrata mogu se ugraditi
zvuènici promjera 165 mm, u izrez
naznaèen na ploèi vrata.
Na armaturnoj ploèi
Dva visokotonska zvuènika postavljaju se na krajevima armaturne ploèe.
Odvojite i povucite rešetku, prikljuèite visokotonske zvuènike, postavite ih na
rešetku i prièvrstite ih zakretanjem za èetvrtinu kruga.
Vratite rešetke na njihova mjesta.
86
III III
Otvor na krovu
Stakleni krov
Krov ima dva poloŞaja otvorenosti:
- Prvim pritiskom krov se otvara u
poloŞaj “komfor”.
- Drugim pritiskom krov se pot-
puno otvara.
Za zatvaranje pokrenite ga u supro-
tnom smjeru.
Otvor na krovu opremljen je ureðajem za zaštitu od prikliještenja koji prekida
njegovo klizanje u sluèaju nailaska na prepreku; u tom se sluèaju krov otvara.
Ako je akumulator bio odspojen ili u sluèaju neispravnosti, potrebno je
reinicijalizirati funkciju zaštite od prikliještenja.
Postavite sklopku u poloŞaj potpune otvorenosti ili odškrinutosti, zatim je
drŞite pritisnutu najmanje jednu sekundu nakon potpunog otvaranja krova.
PaŞnja: za vrijeme tog postupka ureðaj za zaštitu od prikliještenja ne djeluje.
Savjet
Pri brzinama višim od 60 km/h preporuèuje se poloŞaj “komfor”.
Uvijek izvadite kontakt kljuè kad izlazite iz vozila,
makar i nakratko.
U sluèaju prikliještenja prilikom rukovanja krovom potrebno
je pokrenuti krov u suprotnom smjeru
pritiskom na prekidaèu suprotnom smjeru.
Prilikom rukovanja krovom, vozaè je duŞan provjeriti da nitko
u vozilu ne ometa njegovo ispravno zatvaranje.
Vozaè mora voditi raèuna o tome da suvozaè pravilno
rukuje krovom.
PAZITE NA DJECU PRILIKOM RUKOVANJA KROVOM.
87
A
B
A
IV IV
Otvaranj e pokl opca motora
Otvaranje poklopca motora
Povucite prema sebi ruèicu ispod
armaturne ploèe, lijevo od upra-
vljaèa.
Pomaknite polugu A ispod ruba u
sredini poklopca motora i podignite
ga.
Postavite potpornu šipku prema
shemi.
Moguæa su dva poloŞaja.
Zatvaranje
Pritiskom vratite potpornu šipku u
njezino leŞište B.
Spustite poklopac i pri kraju ga
pustite da slobodno padne.
Provjerite da je poklopac motora dobro uglavljen.
Izbjegavajte rukovanje poklopcem po jakom vjetru.
89
A
B
IV IV
MOTOR 1. 6i
90
A
B
IV IV
MOTOR 2. 0i 16V
91
A
B
IV IV
MOTOR HDi 90
Krug dizel goriva je pod visokim
tlakom:
ZABRANJEN JE SVAKI ZAHVAT
NA TOM KRUGU.
Motori HDi rezultat su napredne tehnologije. Svaki zahvat na
tom motoru zahtijeva posebnu struènost koju vam osigurava
mreŞa ovlaštenih servisa CITROËN.
92
A B
IV IV

Krug dizel goriva je pod visokim
tlakom:
ZABRANJEN JE SVAKI ZAHVAT
NA TOM KRUGU.
Motori HDi rezultat su napredne tehnologije. Svaki zahvat na
tom motoru zahtijeva posebnu struènost koju vam osigurava
mreŞa ovlaštenih servisa CITROËN.
93
MOTOR I HDI 92 I 110
IV IV
Razi na tekuæi na
A Proèistaè na dovodu zraka u
kabinu
B Proèistaè zraka
PridrŞavajte se uputa iz Ser-
visne knjiŞice.
Rashladna tekuæina
Razina tekuæine mora biti
izmeðu oznaka MINI i
MAXI na spremniku.
Ako je motor vruæ, prièekajte
15 minuta.
Svojstva: Vidi “Servisnu knjiŞicu”.
Nikada ne dirajte rashladni sustav
dok je motor vruæ
Tekuæina za pranje vje-
trobrana i straŞnjeg
stakla
Koristite po moguænosti
sredstva koja preporuèuje
CITROËN.
Stezaljka +
Akumulator 12 V
Vidi “Pokretanje s pomoæ-
nim akumulatorom”
Motorno ulje
Provjerite razinu ulja na
horizontalnoj podlozi,
najmanje petnaest minuta
nakon gašenja motora.
Svojstva: Vidi “Servisnu knjiŞicu”.
Izvadite šipku za provjeru
razine ulja.
Razina mora biti izmeðu
oznaka MINI i MAXI na
šipki.
MAXI
MINI
Tekuæina za koènice
Razina tekuæine mora biti
izmeðu oznaka MINI i
MAXI na spremniku.
Svojstva: Vidi “Servisnu knjiŞicu”.
Ako se upali kontrolna
Şaruljica odmah zaustavite
vozilo.
Ulje servo upravljaèa
Razina ulja provjerava se
uz ugašen motor.
Svojstva: Vidi “Servisnu knjiŞicu”.
Prilikom zahvata ispod poklopca motora, dok je motor vruæ,
èak i ako je ugašen a kontakt prekinut, ventilator motora moŞe
se pokrenuti u svakom trenutku.
Izmeðu redovnih odrŞavanja koja preporuèuje proizvoðaè,
èesto provjeravajte razinu motornog ulja, kao i prije svakog
veæeg putovanja.
Vidi poglavlje “Mjere sigurnosti” na kraju ovih uputa.
94
IV IV
Razi na tekuæi na
Ulje servo upravljaèa
Razina ulja provjerava se uz uga-
šen motor.
Razina tekuæine mora biti izmeðu
oznaka MINI i MAXI na spremniku.
Pumpa upravljaèa ne smije ni u
kojem sluèaju raditi bez ulja (opas-
nost od zaribavanja).
Svojstva: Vidi “Servisnu knjiŞicu”.
Motorno ulje
Provjerite razinu ulja na horizontal-
noj podlozi, najmanje petnaest
minuta nakon gašenja motora.
Izvadite šipku za provjeru razine
ulja.
Razina mora biti izmeðu oznaka
MINI i MAXI na šipki.
Dolijevanje motornog ulja
Prije punjenja izvadite šipku.
Provjerite razinu nakon punjenja.
Nikada ne prelazite oznaku
maksimalne razine
Zavrnite èep prije zatvaranja poklo-
pca motora.
Svojstva: Vidi “Servisnu knjiŞicu”.
Prilikom zahvata ispod poklopca motora, dok je motor vruæ, èak i ako
je ugašen a kontakt prekinut, ventilator motora moŞe se pokrenuti u
svakom trenutku.
95
IV IV
Razi na tekuæi na
Hladnjak - rashladna tekuæina
Provjeru razine i dolijevanje ras-
hladne tekuæine valja uvijek oba-
vljati na hladnom motoru.
Topao motor
Prièekajte petnaest minuta
odnosno tako dugo dok se tempe-
ratura ne spusti ispod 100°C i
polako odvrnite èep da padne tlak.
Zaštitite ruke nekom krpom.
Dolijevanje rashladne tekuæine
Razina tekuæine mora biti izmeðu oznaka MINI i MAXI na
ekspanzionoj posudi.
Dolijte potrebnu kolièinu. Ako je potrebno doliti više od
jedne litre, obratite se ovlaštenom servisu CITROËN radi
provjere rashladnog sustava.
Dobro uèvrstite èep.
Napomena: ako èesto morate dolijevati rashladnu
tekuæinu, to je znak neke neispravnosti i potrebna je hitna
provjera.
Zamjena rashladne tekuæine obavezno se mora obaviti u servisnoj mreŞi
CITROËN.
Svojstva: Vidi “Servisnu knjiŞicu”.
Prilikom zahvata ispod poklopca motora, dok je motor vruæ, èak i
ako je ugašen a kontakt prekinut, ventilator motora moŞe se pokre-
nuti u svakom trenutku.
Napomena:
Motoventilator može nastaviti raditi desetak minuta nakon gašenja
motora.
96
IV IV
Razi na tekuæi na
Tekuæina za pranje vjetrobrana i
straŞnjeg stakla
Za kvalitetno èišæenje i za vašu
sigurnost, po moguænosti upotre-
bljavajte sredstva homologirana u
mreŞi CITROËN.
Zapremina: Vidi “Zapremine”.
Spremnik tekuæine za koènice
Redovito provjeravajte razinu.
Razina tekuæine mora biti izmeðu
oznaka MINI i MAXI na spremniku.
Ako se u voŞnji upali kontrolna
Şaruljica, odmah zaustavite vozilo i
obratite se ovlaštenom servisu
CITROËN.
Tekuæina za koènice
Sintetièka tekuæina za koènice osigurava antikorozivnu zaštitu i ispravan rad
sustava koènica neovisno o okolnim uvjetima. Upotrebljavajte iskljuèivo
tekuæinu koju je odobrio proizvoðaè (tekuæina se mora zamijeniti svake
druge godine).
PridrŞavajte se uputa navedenih u servisnoj knjiŞici vašeg vozila.
Svojstva: Vidi “Servisnu knjiŞicu”.
Prilikom zahvata ispod poklopca motora, dok je motor vruæ, èak i
ako je ugašen a kontakt prekinut, ventilator motora moŞe se pokre-
nuti u svakom trenutku.
97
IV IV
Skl opovi za ubri zgavanj e
u di zel motoru
Uspostavljanje dovoda goriva
MOTOR HDi:
Ako se spremnik nafte sasvim isprazni, postupite na sljedeæi naèin:
Nakon ulijevanja goriva okrenite kontakt kljuè u poloŞaj M zatim ukljuèite elektropokretaè sve do pokretanja motora.
Pumpa za ubrizgavanje
Ni u kojem sluèaju ne dirajte njezinu plombiranu podešenost.
Svaka promjena podešenosti moŞe uzrokovati brzo ošteæenje motora, kao i gubitak prava na garanciju.
Ispuštanje vode iz proèistaèa
Vodu iz proèistaèa treba ispuštati redovito (prilikom svake zamjene motornog ulja).
Za ispuštanje vode iz proèistaèa otpustite vijak u podnoŞju proèistaèa.
Prièekajte da istekne sva voda.
Motori HDi rezultat su napredne tehnologije.
Svaki zahvat na tom motoru zahtijeva posebnu struènost koju
vam osigurava mreŞa ovlaštenih servisa CITROËN.
98
99
ZAP R E MI NE

Zapremina (u litrama) 1 6i Zapremina (u litrama) 1 6i Zapremina (u litrama) 1 6i
2.0i HDi HDi HDi
16V 90 92 110 16V 90 92 110 16V 90 92 110
Zapremina (u litrama) 1 6i Zapremina (u litrama) 1 6i Zapremina (u litrama) 1 6i Zapremina (u litrama) 1 6i Zapremina (u litrama) 1 6i Zapremina (u litrama) 1 6i
- Motorno ulje
Zamjena
ulja i uloška pročistača 3,5 4,25 4,5 ulja i uloška pročistača 3,5 4,25 4,5 ulja i uloška pročistača 3,5 4,25 4,5 3,85 3,85
- Tekućina za pranje stakla 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
2.0i HDi HDi HDi
16V 90 92 110
ulja i uloška pročistača 3,5 4,25 4,5
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Zapremina (u litrama) 1 6i
16V 90 92 110
Zapremina (u litrama) 1 6i Zapremina (u litrama) 1 6i
ulja i uloška pročistača 3,5 4,25 4,5
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
2.0i HDi HDi HDi
16V 90 92 110
ulja i uloška pročistača 3,5 4,25 4,5
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
2.0i HDi HDi HDi
16V 90 92 110
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
2.0i HDi HDi HDi
16V 90 92 110
3,85
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
IV IV
A
C B
Pokretanje motora nakon odspajanja i ponovnog spajanja akumula-
tora
- Okrenite kontakt ključ.
- Pričekajte oko deset sekunda prije uključivanja elektropokretača radi
reinicijalizacije elektroničkih sustava. Možda će biti potrebno upisati kôd
autoradija.
Napomena: nakon odspajanja akumulatora ili u slučaju neispravnosti, po-
trebno je reinicijalizirati funkciju zaštite od prikliještenja na prozoru vozača i
na otvoru na krovu.
Pazite, za vrijeme tog postupka zaštita od prikliještenja ne djeluje.
Pristup akumulatoru:
- primaknite sjedalo u krajnji pred-
nji položaj,
- izvadite plastičnu zaštitu A, na
stražnjoj strani sjedala.
Zamjena akumulatora:
- izvadite naslon za glavu,
- primaknite sjedalo u krajnji pred-
nji položaj,
- alatom koji se nalazi u stražnjem
ijevom pretincu, odvijte dva vijka
B smještena na stražnjoj strani
desne vodilice i vijak C na stražnjoj
strani lijeve vodilice,
- nakon toga odmaknite sjedalo u
krajnji stražnji položaj,
- prevrnite sjedalo prema naprijed
za pristup akumulatoru.
Postavljanje prednjeg lijevog sje-
dala u osnovni položaj.
zvršite gore opisane radnje obrnu-
tim redoslijedom.
Provjerite ispravan položaj sjedala.
Zamjena akumulatora.
Akumulator se mora zamijeniti istim tipom
(s otplinjavanjem).
100
A KUMUL AT OR 1 2 V IV IV
B
–3
+1
+2
C
A
–4
C
IV IV
Akumul ator 12 V
Pokretanje s pomoænim akumulatorom
Ako je akumulator ispraŞnjen, motor moŞete pokrenuti pomoænim akumula-
torom ili akumulatorom drugog vozila.
Provjerite ispravnost napona na pomoænom akumulatoru (12 V).
Ako se koristite akumulatorom drugog vozila, njegov motor mora biti ugašen.
Vozila se ne smiju dodirivati.
Podignite zaštitnu izolaciju na polu +.
Spojite kabele prema shemi opisanim redoslijedom. Pazite da štipaljke budu
dobro prièvršæene (opasnost od iskrenja).
Obavezno se morate pridrŞavati naznaèenog redoslijeda.
Pokrenite motor drugog vozila. Pustite ga da radi oko jednu minutu na malo
poveæanom broju okretaja.
Tada pokrenite motor vašeg vozila.
Napomena: Nakon zahvata vratite zaštitnu izolaciju na pol +.
A Plus pol na vozilu s praz-
nim akumulatorom (ispod poklo-
pca motora).
B Pomoæni akumulator.
C Metalna toèka na vozilu s praz-
nim akumulatorom.
Savjet
Ne dirajte štipaljke za vrijeme pos-
tupka.
Ne naginjite se nad akumulatore.
Odspojite kabele obrnutim redosli-
jedom od spajanja, pazeæi da se
pritom ne dodiruju.
101IV IV
Osi guraèi
Kuæišta osiguraèa
Jedno kuæište osiguraèa smješteno je ispod armaturne ploèe a drugo u pros-
toru motora.
Osiguraèi ispod armaturne ploèe
Za pristup osiguraèima ispod armaturne ploèe povucite poklopac.
Zamjena osiguraèa
Prije zamjene osiguraèa potrebno je utvrditi uzrok kvara i otkloniti
ga. Brojevi osiguraèa naznaèeni su na kuæištu.
Osiguraèi bez broja su rezervni osiguraèi.
Neispravan osiguraè smijete zamijeniti samo osiguraèemiste
jakosti (iste boje).
Dobar Pregorio
102
IV IV
Tabl i ca osi guraèa
Osiguraèi ispod armaturne ploèe
Oznaka Jakost Funkcije
F1 15 A Dijagnostièka utiènica - Prikljuèak za prikolicu
F2 – Slobodan
F3 – Slobodan
F4 20 A Raèunalo navigacije - Ploèa s instrumentima - Autoradio - Aditiv za naftu - Komande na obru u upravlja a
F5 15 A –
F6 10 A Dijagnostièka utiènica
F7 15 A Senzor za kišu i osvijetljenost
F8 – Slobodan
F9 30 A Otvor na krovu - StraŞnji podizaèi prozora
F10 40 A Grijaè straŞnjeg stakla - Grijaè retrovizora
F11 15 A StraŞnji brisaè
103
IV IV
Tabl i ca osi guraèa
Oznaka Jakost Funkcije
F12 30 A Prednji podizaèi prozora
F13 – Slobodan
F14 10 A Komande na obru u upravlja a - Aditiv za naftu - Zra ni jastuci - Pomo pri parkiranju
F15 15 A Plo a s instrumentima - Autoradio - Klima ure aj - Navigacija
F16 30 A Centralno zakljuèavanje
F17 – Slobodan
F18 – Slobodan
F19 – Slobodan
F20 10 A Desno stop svjetlo
F21 15 A Lijevo stop svjetlo
F22 20 A Stropno svjetlo - Upaljaè za cigarete - Utiènica 12 V - Svjetlo u pretincu za rukavice
104
1 3
2
8
15
16
17
7
4
9 10
11 12 13 14
18
5 6
IV IV
Osi guraèi
Osiguraèi ispod poklopca
motora
Kuæišta osiguraèa
Za pristup kuæištu u prostoru
motora otvorite poklopac.
Nakon zamjene osiguraèa
paŞljivo zatvorite poklopac.
Zahvate na JAKIM osiguraèima za dodatnu zaštitu,
smještenih u kuæištima, smije obavljati samo ovlašteni
servis CITROËN.
105
IV IV
Tabl i ca osi guraèa
Osiguraèi ispod poklopca motora
Oznaka Jakost Funkcije
F1 10 A Svjetlo za voŞnju unatrag - Dava vode u nafti - Rashladna teku ina
F2 15 A Pumpa za gorivo
F3 10 A Raèunalo ABS
F4 10 A Motor (raèunalo) - Raèunalo automatskog mjenjaèa
F5 10 A Automatski mjenja - Aditiv za naftu
F6 15 A Prednja svjetla za maglu
F7
F8 20 A Motor (raèunalo)
F9 15 A Lijevo kratko svjetlo
106
IV IV
Tabl i ca osi guraèa
Oznaka Jakost Funkcije
F10 15 A Desno kratko svjetlo
F11 10 A Lijevo dugo svjetlo
F12 10 A Desno dugo svjetlo
F13 15 A Zvuèna signalizacija
F14 10 A Pumpa prednjeg/straŞnjeg peraèa
F15 30 A Sonde motora, indukcijski svici, brizgaljke, elektroventili
F16 30 A Pumpa za zrak
F17 30 A Brisaè vjetrobrana
F18 40 A Ventilator klima ureðaja
107

V V
Gori vo
Èep s bravom
Zakrenite kljuè za èetvrtinu kruga
za otvaranje odnosno zatvaranje.
Za vrijeme punjenja goriva odloŞite
èep na za to predviðeno mjesto na
unutrašnjoj strani poklopca.
Za benzinski motor s katalizatorom obavezno je korištenje bezolo-
vnog benzina.
Grlo za punjenje ima uŞi otvor, kroz koji se moŞe puniti samo bezolovni ben-
zin.
Ako spremnik punite do vrha, ne punite ga dalje od treæeg prekida piš-
tolja jer bi to moglo uzrokovati neispravnosti u radu vozila.
Zapremina spremnika goriva (u litrama):
- oko 55 (benzinski motor).
- oko 60 (dizel motor).
Svojstva goriva
Na naljepnici na unutrašnjoj strani poklopca spremnika navedena su dopuš-
tena goriva.
BEZOLOVNI BENZIN NAFTA
Benzinski motori projektirani su tako da mogu raditi s gorivom RON 95.
Meðutim, za ugodniju voŞnju preporuèujemo gorivo RON 98.
Ako u spremnik ulijete gorivo koje ne odgovara motoru vašega
vozila, obavezno morate potpuno isprazniti spremnik
i uliti odgovarajuæe gorivo prije pokretanja motora.
108
1
3
2
V V
Zamj ena Şarul j a
Prednji optièki sklop

Kratko svjetlo /
Dugo svjetlo

Pozicijsko svjetlo

Svjetlo pokazivaèa smjera
Napomena: u nekim okolnostima
površina stakla glavnog svjetla
moŞe se malo zamagliti.
Kratko svjetlo /
Dugo svjetlo
Odspojite konektor i skinite zaštitnu
gumu.
Pritisnite i izvadite osovinice.
Izvadite nosaè Şarulje.
ğarulja: H4 (bez UV zra enja).
Pozicijsko svjetlo:
Zakrenite za èetvrtinu kruga nosaè
Şarulja i povucite ga.
ğarulja: W 5 W.
Prije zamjene halogene Şarulje, farovi moraju biti ugašeni nekoliko
minuta (opasnost od teŞih opekotina). Ne dirajte Şarulju prstima,
pridrŞavajte je samo krpicom koja ne ostavlja dlaèice.
Obavezno morate koristiti samo Şarulje bez ultraljubièastog
zraèenja kako se ne bi oštetio far.
109
V V
Zamj ena Şarul j a
Prednji pokazivaèi smjera
Zakrenite za èetvrtinu kruga nosaè
Şarulja i povucite ga.
Spojite i postavite sklop pokazi-
vaèa smjera umetanjem zatika u
njihove vodilice.
ğarulja: PY 21 W.
Boèni pokazivaèi smjera
Gurnite kuæište naprijed ili natrag
da se oslobodi i povucite ga prema
sebi.
Zakrenite nosaè Şarulje za èetvrtinu
kruga.
ğarulja: PY 5 W.
Prednja svjetla za maglu
Obratite se servisnoj mreŞi CITROËN.
ğarulja: H1.
110
V V
ZAMJ ENA ğARUL J A
Stropna svjetla
Za pristup Şarulji skinite poklo-
pac.
ğarulja: W 6 W (N3 ksenon).
Rasvjeta prtljaŞnika
Skinite poklopac, potom izvu-
cite nosaè Şarulje.
ğarulja: W 5 W.
Rasvjeta pretinca za rukavice
Za pristup Şarulji skinite poklo-
pac.
ğarulja: W 5 W.
111
1
2
3
4
V V
ZAMJ ENA ğARUL J A
StraŞnji optièki sklop
Utvrdite koja je Şarulja pregorjela.
ğarulje:

Stop svjetlo
i pozicijsko svjetlo: P 21/5 W.

Pokazivaèi smjera: PY 21 W.

Svjetlo za
voŞnju unatrag: P 21 W.

Svjetlo za maglu: P 21 W.
Skidanje
U boènom pretincu u prtljaŞniku
odmaknite oblogu koja prekriva
pristup svjetlima:
- Oslobodite donji dio optièkog
sklopa pritiskom na donju kopèu
za prièvršæenje (alatom poput
odvijaèa, po potrebi).
Izvana:
- Povucite sklop prema dolje da se
oslobodi gornja kopèa.
- Pritisnite jezièce i izvadite nosaè
Şarulja.
- Zamijenite neispravnu Şarulju.
Postavljanje
Umetnite gornji dio sklopa tako da
se uèvrsti gornja kopèa i pritisnite
donji dio sklopa da se utakne donja
kopèa.
112
V V
ZAMJ ENA ğARUL J A
Treæe stop svjetlo
Otvorite poklopac prtljaŞnika, ski-
nite èep i oslobodite nosaè Şarulja.
ğarulja: W 5 W (5 Şarulja).
Svjetlo registarske ploèice
Odvojite prozirni poklopac.
ğarulja: W 5 W.
Provjerite ispravan rad svjetala nakon
svake zamjene Şarulja.
113
A
V V
Oprema za vuèu
A Dimenzije (u metrima): 0,792.
Oprema za vuèu
Oprema za vuèu mora se ugraditi u servisnoj mreŞi CITROËN, jer njezini
struènjaci poznaju moguænosti vuèe za vaše vozilo i imaju potrebne upute za
ugradnju te opreme, kao i za eventualne promjene u sustavu hlaðenja
motora ako se vozilo upotrebljava u oteŞanim uvjetima.
Vuèa (plovilo, kamp-kuæica, itd.)
U sluèaju velikog uspona ili pregrijavanja motora, pojedine funkcije se
iskljuèuju (sekvencijalni rad automatskog mjenjaèa, klima ureðaj).
Preporuke za vuèu
Ako je vozilo pod punim optereæe-
njem i ako prikljuèite prikolicu,
ogranièite brzinu na 100 km/h.
Buduæi da su performanse vašeg
vozila slabije na veæoj nadmorskoj
visini, preporuèuje se da na nad-
morskim visinama višim od 1000
m smanjujete za po 100 kg masu
prikolice za svakih dodatnih 1000
m nadmorske visine.
114
V V
Krovni nosaè
Komplet krovnog nosaèa
Radi vaše sigurnosti i da ne bi došlo do ošteæenja krova, na vozilo smijete postaviti iskljuèivo nosaèe što ih je testirao i
odobrio CITROËN.
Preporuke
• Teret rasporedite ravnomjerno, pazeæi da jedna strana ne bude preoptereæena.
• NajteŞe predmete postavite što bliŞe krovu.
• Èvrsto zaveŞite teret i oznaèite ga ako je glomazan.
• Vozite lagano, jer je poveæana osjetljivost na boèni vjetar.
Stabilnost vašeg vozila moŞe biti promijenjena.
• Skinite krovni nosaè kad vam više nije potreban.
Poštujte dopuštena optereæenja.
Najveæe optereæenje na krovnom nosaèu:
vidi poglavlje “Opæi podaci”.
115

A
B
2
3
4
1
A
2
3
4
1
V V
REŠET KA ZA VRL O HL ADNU KL I MU
( Št i t n i k z a s n i j e g)
Upute za ugradnju zaštitne
rešetke za snijeg:
- Utaknite dio 1 u rebro na braniku
u A.
- Namjestite rešetku za zaštitu od
snijega 2 poèevši s umetanjem
stopice 3 na rebru branika u B.
- Uèvrstite rešetku za zaštitu od sni-
jega vijkom 4 u dijelu 1.
Rešetka za snijeg mora biti pos-
tavljena u zimskom razdoblju i
skinuta u ljetnom razdoblju.
Rešetka za snijeg mora se ski-
nuti kad je vanjska temperatura
viša od 10°C.
116
1
2
V V
Zamj ena kotaèa
Alat
Kljuè za skidanje kotaèa utaknut
je u poklopac pretinca u podnici
iza sjedala suvozaèa.
Dizalica i poluga smješteni su u
zaštitnom kuæištu u rezervnom
kotaèu, ispod podnice prtljaŞnika.
Kljuèevi za matice sa zaštitom od
kraðe nalaze se u pretincu za ruka-
vice.
Pristup rezervnom kotaèu
Vijak za prièvršæenje košare rezer-
vnog kotaèa nalazi se ispod tepiha
prtljaŞnika, blizu brave poklopca
prtljaŞnika.
Otpustite taj vijak vrhom kljuèa za
kotaèe.
Podignite košaru da se oslobodi
kukica i izvadite je.
Nikada se ne zavlaèite pod
vozilo kad je ono podignuto
samo priruènom dizalicom.
Skidanje
1 - Zakoèite vozilo na horizontalnoj, stabilnoj i ne skliskoj podlozi.
Pritegnite ruènu koènicu. Prekinite kontakt i ukljuèite prvi stupanj prije-
nosa ili stupanj prijenosa za voŞnju unatrag. Ako imate automatski mje-
njaè, postavite ruèicu u poloŞaj P.
Postavite klin (1) koji je sastavni dio zaštitnog kuæišta iza kotaèa
nasuprot kotaèu što ga zamjenjujete. Vidi naljepnicu u poklopcu
zaštitnog kuæišta dizalice.
2 - Namjestite dizalicu na jedno od èetiriju predviðenih mjesta (oznaèenih
trokutima) na podvozju, u blizini kotaèa i odvijte je polugom do tla.
3 - Skinite ukrasni poklopac vrhom kljuèa za kotaèe (umetnite ga u jedan od
otvora ukrasnog poklopca i povucite).
4 - Kljuèem oslobodite vijke kotaèa.
5 - PodiŞite dizalicu dok se kotaè ne podigne za nekoliko centimetara od tla.
6 - Odvrnite vijke i skinite kotaè.
117
2
V V
Zamj ena kotaèa
Kotaèi s aluminijskim naplat-
cima
Skinite poklopac koji prekriva èetiri
vijka pomoæu zakrivljenog dijela
alata 2, koji se nalazi u zaštitnom
kuæištu u rezervnom kotaèu.
Vijci sa zaštitom od kraðe
Na svakom kotaèu nalazi se po
jedan vijak sa zaštitom od kraðe.
Za skidanje tog vijka posluŞite se
jednim od dva specijalna kljuèa
(koje ste dobili prilikom preuzi-
manja vozila, uz rezervni kljuè i
kodnu karticu) i kljuèem za ski-
danje kotaèa.
Napomena: paŞljivo zapišite broj
koda ugraviran na glavi posebnog
kljuèa. Na temelju tog koda moæi
æete nabaviti duplikat toga kljuèa u
vašem ovlaštenom servisu.
Rezervni kotaè
Rezervni kotaè u vašem vozilu ima
èelièni naplatak. Prilikom posta-
vljanja rezervnog kotaèa normalna
je pojava da podloške vijaka nisu
u kontaktu s naplatkom.
Rezervni kotaè oslanja se na
konusnu površinu vijaka.
Prilikom vraæanja kotaèa s napla-
tkom od lagane legure, provjerite
èistoæu podloški vijaka kotaèa.
Postavljanje
1 - Kotaè pravilno namjestite na glavèinu.
2 - Pritegnite vijke bez blokiranja.
3 - Spustite dizalicu i izvadite je.
4 - Pritegnite vijke do kraja kljuèem za skidanje kotaèa.
5 - Postavite ukrasni poklopac pazeæi da odgovara poloŞaju ventila kotaèa.
Potom utisnite ukrasni poklopac pritišæuæi ga po obodu.
6 - U što kraæem roku postavite originalni popravljeni kotaè.
7 - Provjerite tlak u toj gumi (vidi “Identifikacija” i “Mjere opreza”). Dajte pro-
vjeriti izbalansiranost.
118
V V
Zamj ena kotaèa
Vraæanje kotaèa u košaru
Vratite dizalicu i polugu u zaštitno kuæište u
kotaèu. Gurnite kotaè u košaru. Podignite
košaru i zakvaèite je za sigurnosnu kuku.
Pritegnite vijak kroz unutrašnjost prtljaŞnika.
Spremite kljuè za skidanje kotaèa.
Savjet
Vijci kotaèa specifièni su za pojedine tipove kotaèa.
Ako zamijenite kotaèe, provjerite u ovlaštenom servisu CITROËN odgovaraju li vijci novim kotaèima.
Dizalica je predviðena za vaše vozilo. Ne upotrebljavajte je za
druge namjene.
Tlak u gumama
Tlak u gumama je naznačen na naljepnici na okviru prednjih lijevih vrata. Vidi «Identifikacija» i «Mjere sigurnosti».
119
V V
Vuèa i podi zanj e vozi l a
Vuèa vozila po tlu
Prsteni prekriveni poklopcima
nalaze se na prednjoj i straŞnjoj
strani vozila.
Kontakt kljuè mora biti u
poloŞaju “A”, da se upravljaè ne
zakljuèa.
Upotrijebite motku prièvršæenu na
prstene.
Savjet:
U iznimnim sluèajevima dopuštena
je vuèa malom brzinom i na krat-
kim udaljenostima (ovisno o
lokalnim propisima).
U svim drugim sluèajevima
vozilo se mora prevoziti na pos-
tolju.
VUÈA VOZILA S AUTOMATSKIM
MJENJAÈEM
Postavite ruèicu mjenjaèa u
poloŞaj N (neutralni poloŞaj).
Vuèa s podignutom prednjom ili straŞnjom stranom
SluŞite se posebnom opremom za vuèu, krutom motkom i remenjem.
Kuke prièvrstite na ramena ovjesa.
Poduzmite sve potrebne mjere da ne oštetite prednju ili straŞnju konstrukciju
vozila i branike.
NIKADA NE PODIğITE VOZILO TAKO DA KOTAÈI SLOBODNO VISE
PRILIKOM VUÈE.
Kad je motor ugašen, servo ureðaj
upravljaèa i koènica ne djeluje.
U sluèaju vuèe drugog vozila, njegovi kotaèi moraju
biti slobodni, bez zahvata mjenjaèa (ruèica mjenjaèa mora biti u
neutralnom poloŞaju).
120
121
OPĆI PODACI
2.0i 2.0i 2.0i 2.0i 2.0i 2.0i
Motor 1.6i 16V
HDi HDi HDi
BVA
90 92 110
Obujam spremnika oko oko
goriva (l) 55 60

Bezolovni

Gorivo
benzin
Nafta
RON 95
RON 98
Najmanji promjer okretanja
između zidova (m)
12
Najveća teoretska brzina (km/h) 171 192 175 175 183
Mase (kg)
Prazno vozilo 1 268 1 290 1 300 1 290 1 313
Opterećeno vozilo 1 800 1 840 1 850 1 850 1 850
Najveće opterećenje stražnje strane 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Ukupna masa s prikolicom (MTRA) 3 000 3 140 3 150 3 150 3 150
Prikolica s kočnicom (u
granici MTRA)
10% < Nagib ≤12% 1 200 1 300 1 300 1 300 1 300
8% < Nagib ≤10% 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
Nagib ≤ 8% 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300
Prikolica bez kočnice 670 655 685 670 690
Najveće opterećenje na kuki 80 80 80 80 80
Najveće opterećenje na krovnom nosaču 80 80 80 80 80
Dimenzije guma na koje se mogu postaviti lanci 185/65 R15
MTRA: ukupna dopuštena masa
vozila s prikolicom.
Mase: vidi identifikacijsku pločicu
proizvođača.
BVA: automatski mjenjač.
Pridržavajte se dopuštenih
vučnih opterećenja.
U svim zemljama obavezno
treba poštivati dopuštena vučna
opterećenja propisana lokalnim
zakonima.
VI VI
Ove vrijednosti potrošnje iskazane su prema smjernici 80/1268/CEE.
One se mogu mijenjati ovisno o načinu vožnje, uvjetima prometa, meteoroloških uvjeta, opterećenosti vozila,
održavanju vozila i korištenju dodatne opreme.
122
POTROŠNJ A*
( u l / 100 k m)
VI VI

Motor Gradska Izvangradska Mješovita Ispuštanje
vožnja vožnja vožnja CO2
(1)
MOTOR 1.6 i 9,5 6 7,3 172
MOTOR 2.0 i 16V BVA 12,5 6,4 8,6 205
MOTOR HDi 90 7,0 4,6 5,5 147
MOTOR HDi 92 6,5 4,3 5,1 135
MOTOR HDi 110 6,4 4,4 5,1 136
(1) Jedinica u g/km u mješovitoj vožnji.
BVA : automatski mjenjač.
* Podaci o potrošnji goriva odgovaraju vrijednostima priopćenima u vrijeme tiska ovog priručnika.
Motor Gradska
vožnja vožnja vožnja CO2
MOTOR 1.6 i 9,5 6 7,3 172
MOTOR 2.0 i 16V BVA 12,5 6,4 8,6 205
MOTOR HDi 90 7,0 4,6 5,5 147
MOTOR HDi 92 6,5 4,3 5,1 135
MOTOR HDi 110 6,4 4,4 5,1 136
vožnja vožnja vožnja CO2
MOTOR 1.6 i 9,5 6 7,3 172
MOTOR 2.0 i 16V BVA 12,5 6,4 8,6 205
MOTOR HDi 90 7,0 4,6 5,5 147
MOTOR HDi 92 6,5 4,3 5,1 135
MOTOR HDi 110 6,4 4,4 5,1 136
vožnja vožnja vožnja CO2
MOTOR 1.6 i 9,5 6 7,3 172
MOTOR 2.0 i 16V BVA 12,5 6,4 8,6 205
MOTOR HDi 90 7,0 4,6 5,5 147
MOTOR HDi 92 6,5 4,3 5,1 135
MOTOR HDi 110 6,4 4,4 5,1 136
Ispuštanje
vožnja vožnja vožnja CO2
MOTOR 1.6 i 9,5 6 7,3 172
MOTOR 2.0 i 16V BVA 12,5 6,4 8,6 205
MOTOR HDi 90 7,0 4,6 5,5 147
MOTOR HDi 92 6,5 4,3 5,1 135
MOTOR HDi 110 6,4 4,4 5,1 136
D
E
H
F
I G
C
B
A
VI VI
DI MENZI J E
( u met r i ma)
A 2,76
B 4,28
C 0,84
D 0,68
E 1,45
F 1,43
G 1,75
H 1,63/1,64*
I 2,00
* Sa staklenim krovom.
123
E
D
C
G
F
B
A
J
K
H
I
L
VI VI
DI MENZI J E
( u met r i ma)
A 0,45
B 0,82
C 0,57
D 0,65
E 0,79
F 1,31
G 1,16
H 1,07
I 0,90
J 1,54
K 2,35
L 1,28
124
1
2
3
4
5
6
VI VI
I denti fi kaci j a
Ploèica proizvoðaèa
Nalazi se na podnoŞju središnjeg stupa, na desnoj
strani vozila.
1: Broj homologacije u Evropskoj uniji.
2: Serijski broj tipa.
3: Masa optereæenog vozila.
4: Ukupna masa s prikolicom.
5: Najveæe optereæenje prednje osovine.
6: Najveæe optereæenje straŞnje osovine.
Oznaka boje
Oznaka boje nalazi se na poleðini poklopca kuæišta osiguraèa.
Tlak u gumama
Naljepnica s podacima o tlaku u gumama nalazi se na okviru prednjih lijevih vrata.
U Francuskoj, tip vozila i serijski broj navedeni su u prometnoj dozvoli.
Svi originalni rezervni dijelovi CITROËN iskljuèivo su vlasništvo proizvoðaèa.
Preporuèujemo samo originalne rezervne dijelove CITROËN, kako radi vaše sigurnosti tako i za priznavanje garancije.
125