P. 1
Arnela Mlivo - Primjena Savremenih Oblika Finansiranja u BiH

Arnela Mlivo - Primjena Savremenih Oblika Finansiranja u BiH

|Views: 196|Likes:
Published by Indira Musić

More info:

Published by: Indira Musić on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Problem, predmet i objekt istraživanja
 • 1.2. Glavna i pomoćne hipoteze
 • 1.3. Svrha i ciljevi istraživanja
 • 1.4. Naučne metode
 • 1.5. Struktura rada
 • 2.1. Pojam i definicija lizinga
 • 2.2. Razvoj lizinga
 • 2.3.1.Operativni i financijski lizing
 • 2.3.2.Direktni i indirektni lizing
 • 2.3.3.Kratkoročni i dugoročni lizing
 • 2.3.4.Leveraged lizing
 • 2.3.5.Neto i bruto lizing
 • 2.3.6.Terminski, revolving i lizing sa opcijom kupovine
 • 2.4.1.Davalac lizinga
 • 2.4.2.Primalac lizinga
 • 2.4.3.Isporučilac lizinga
 • 2.5.Razlika između lizinga i kredita
 • 2.6.1.Prednosti lizinga
 • 2.6.2.Nedostaci lizinga
 • 2.7.1.Pojam i elementi ugovora o lizingu
 • 2.7.2.1.Prava i obaveze davalaca lizinga
 • 2.7.2.2.Prava i obaveze primaoca lizniga
 • 2.7.2.3.Prava i obaveze isporučioca lizniga
 • 2.8.1.Zakonska regulativa lizing poslovanja u Bosni i Hercegovini
 • 2.8.2.Poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini
 • 3.2.1. Funkcija finansiranja
 • 3.2.2. Del credere funkcija
 • 3.2.3. Funkcija pružanja stručnih usluga
 • 3.3.1. Faktoring sa regresom i bez regresa
 • 3.3.2. Domaći i međunarodni faktoring
 • 3.3.4.Potpuni i ograničeni faktoring
 • 3.3.5. Direktni i posrednički faktoring
 • 3.3.6. Faktoring dospjelih i nedospjelih potraživanja
 • 3.4.1. Faktor i njegove obaveze
 • 3.4.2. Kljinet i njegove obaveze
 • 3.4.3. Kupac i njegove obaveze
 • 3.5. Razlika faktoringa između kratkoročnih kreditnih linija
 • 3.6.Prednosti i nedostaci faktoringa
 • 3.7.Važnost faktoringa za mala i srednja preduzeća
 • 3.8.Faktoring u Bosni i Hercegovini
 • 4.1.Pojam i nastanank forfetinga
 • 4.2.1.Proizvođač – izvoznik
 • 4.2.2.Kupac – uvoznik
 • 4.2.3.Banka kupca – uvoznika
 • 4.2.4.Forfeter
 • 4.2.5. Neobavezni učesnici
 • 4.3.Pojam i elementi ugovora o forfetingu
 • 4.4.1. Politički rizik
 • 4.4.2. Transferni rizik
 • 4.4.3.Valutni rizik
 • 4.4.4.Komercijalni rizik
 • 4.5.1.Prednosti forfetinga
 • 4.5.2.Nedostaci forfetinga
 • 5.ZAKLJUČAK

SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET "VITEZ" TRAVNIK FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE TRAVNIK

ARNELA MLIVO

PRIMJENA SAVREMENIH OBLIKA FINANSIRANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
DIPLOMSKI RAD

TRAVNIK, 2011.

2

SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET "VITEZ" TRAVNIK FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE TRAVNIK

PRIMJENA SAVREMENIH OBLIKA FINANSIRANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
DIPLOMSKI RAD

IZJAVA O ORGINALNOSTI DIPLOMSKOG RADA: Ja Mlivo Arnela, student Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Travnik, Index br.0017-08/RFBO odgovorono i uz moralnu i akademsku odgovoronst izjavljujem da sam ovaj diplomski rad izradila potpuno samostalno uz korištenje citirane literature i pomoć mentora. Potpis:______________________ Mentor: doc. dr Bogdana Vujnović – Gligorić Student : Arnela Mlivo Broj indeksa: 0017-08/RFBO Smijer: Bankarstvo, finansije i osiguranje

Travnik. 4 . 2011. decembar.

........................................................ Obaveze ugovorenih strana......12 2......................14 2.....................SADRŽAJ 1.......................... Probelm.......................5 2..3.......20 2.................................3......1 1............ revolving i lizing sa opcijom kupovine.................3..................................................................................................4........3..............................1.......1..... Operativni i financijski lizing...16 2......................3................................20 ..............1........................ Prednosti i nedostaci lizinga..4...............................2.6..............................................................................................7..........................................3............................................................17 2...............2.................................. Isporučilac lizinga........14 2....6 2.....................2...... Nedostaci lizinga........................Vrste lizinga..7.............4............... Ugovor o lizingu....................3 2.....13 2.2....... Prava i obaveze davalaca lizinga...............2..................................................................1 1..................2 1............................1 1....6......6........................ Prednosti lizinga...3........1............................................................... Kratkoročni i dugoročni lizing..........................................................................................7...........5.............................................. predmet i objekt istraživanja.......... Razlika lizinga između kredita...............................1.....................12 2.. Naučne metode.......16 2........................................4.. Pojam i definicija lizinga............4.................................................. Razvoj lizinga......11 2... Neto i bruto lizing.........................17 2.............................................3................3....2..........13 2................................ Primalac lizinga.................................. Učesnici u poslu lizinga...........................3.. Direktni i indirektni lizing.....10 2.......................................................................14 2................ Svrha i ciljevi istraživanja........................6......... Pojam i elementi ugovora o lizingu........................................ Struktura rada........................................4.....11 2...........................7................................................................ UVOD..................... LIZING KAO SAVREMENI OBLIK FINASIRANJA............................4 2... Terminski.........................................................................2.......4 2........................................2 1..........5............... Leveraged lizing...................17 2............................6 2.... Davalac lizinga................................................................................5...............................1........... Glavna i pomoćne hipoteze................1................

...7.............20 6 .......2... Prava i obaveze primaoca lizniga...................2.....2....

.......46 3..31 3..................2.................... Del credere funkcija.............................46 4.........2.................. Razlika faktoringa između kratkoročnih kreditnih linija............................. Kljinet i njegove obaveze.................................... Faktor i njegove obaveze.....36 3...............................................40 3.......................... Osnovne funkcije faktoringa.........................2.......................................................................2......4........... Lizing u Bosni i Hercegovini.....7...........3..........51 ..... Vrste faktoringa.........................................2...............51 4......................... Važnost faktoringa za mala i srednja preduzeća......1........................3...............................34 3..............8....22 2............6..............................2........................... Poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini..39 3...............2.....49 4...........................................................3......30 3......51 4........................4...........................22 2....................30 3..43 3...................................................3.....7...... Direktni i posrednički faktoring....................3 3....................... Funkcija finansiranja....................41 3..........................2..........................8...................................................................3................41 3.......27 3.....................37 3...3....................30 3...4........ Faktoring dospjelih i nedospjelih potraživanja.................... FAKTORING KAO SAVREMENI OBLIK FINANSIRANJA............2.................................49 4....... Domaći i međunarodni faktoring......3... Proizvođač – izvoznik......31 3....36 3.......................................................2.... FORFETING KAO SAVREMENI OBLIK FINANSIRANJA...............................................22 2.............................. Zakonska regulativa lizing poslovanja u Bosni i Hercegovini...................... Prednosti i nedostaci faktoringa................................2.... Faktoring sa regresom i bez regresa.........32 3.3...............................3.8............................................................ Kupac – uvoznik.........................1.......5..... Pojam i nastanank forfetinga.............4................................................1...........................3....................39 3.................. Objavljeni i neobjavljeni faktoring...... Učesnici u poslu forfetinga.......5................3..................2............................................. Potpuni i ograničeni faktoring......... Prava i obaveze isporučioca lizniga...................... Faktoring u Bosni i Hercegovini...1............................1.... Funkcija pružanja stručnih usluga.......2................................2........27 3..1.1. Kupac i njegove obaveze....................................41 3.............................2. Pojam i definicija faktoringa..6...... Subjekti faktoringa....4..............8....................

........ Banka kupca – uvoznika..2............51 8 ....3...........................................4...........

...1...............2........................................................................................4........................................58 5.......4............3.5.....................2.........................3....54 4...5.................................................................................... Rizici forfeting transakcija..............63 .. Forfeter... Neobavezni učesnici........................................ Prednosti forfetinga.................. ZAKLJUČAK......................................................... Politički rizik........................5.............1..................................61 POPIS TABELA.................56 4..4................4.................4......................................53 4....52 4.................................. Valutni rizik..................................................................................55 4...................................................................2........56 4....... Prednosti i nedostaci forfetinga....... GRAFIKONA I SHEMA.52 4..............55 4.............59 LITERATURA..............................................................4..... Komercijalni rizik.................................... Pojam i elementi ugovora o forfetingu.....52 4..........4...... Nedostaci forfetinga....4...............................56 4............................................................................................................................................................. Transferni rizik....................5......2...................................................................

i zbog toga treba da im se posveti posebna pažnja. jer primjenom ovih oblika finansiranja kompanije osiguravaju likvidnost i solventnost. Kako su problem i predmet istraživanja definirani može se reći da su objekt istraživanja: lizing. Problem. 10 . određen je problem istraživanja koji glasi: Nedovoljno prezentirana i proučena tema u praktičnom i teorijskom smislu kada je u pitanju Bosna i Hercegovina.2. Glavna i pomoćne hipoteze Glavna hipoteza glasi: Savremeni oblici finansiranja u Bosni i Hercegovini predstavljaju važan izvor neophodnih sredstava za finansiranje određenih projekata u preduzeću.1. Iz navedene konstatacije proizilazi predmet istraživanja a to je: istražiti teorijske i praktične nedostatke u primjeni savremenih oblika finansiranja u Bosni i Hercegovini. Pomočna hipoteza 2: Faktoring i forfeting kao savremeni oblici finansiranja u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno razvijeni. Tako postavljena radna hipoteza implicira dvije pomočne hipoteze koje glase: Pomočna hipoteza 1: Lizing predstavlja važan izvor kratkoročnog i dugoročnog finansiranja kompanija zbog inevestiranja u osnovna sredstva. predmet i objekt istraživanja U ovom diplomskom radu koji nosi naziv „ Primjena savremenih oblika finansiranja u Bosni i Hercegovini“. faktoring i forfeting kao savremeni oblici finansiranja u Bosni i Hercegovini. UVOD 1.1. 1. koja nisu u mogučnosti da to učine samofinansiranjem.

3.4. metoda analize i sinteze.1.. faktoringa i forfetinga kao savremeni oblici finansiranja? Ko su učesnici u poslu savremenih oblika finansiranja? Koji su prednosti. a koji nedostatci savremenih oblika finansiranja? Zbog čega koristiti savremene oblike finansiranja? Kakava je primjena savremenih oblika finansiranja u Bosni i Hercegovini? Kakva je zakonska regulativa savremenih oblika finansiranja u Bosni i Hercegovini?. Svrha i ciljevi istraživanja Svrha i cilj istraživanja je istražiti teorijske odrednice savremenih oblika finansiranja. Da bi se primjerno riješio problem istraživanja i ostvarili svrha i ciljevi. i dr. te prikazati i analizirati primjenu savremenih oblika finansiranja u Bosni i Hercegovini. a to su: • • • • • induktivna i deduktivna metoda. metoda klasifikacije. potrebno je odgovoriti na slijedeća pitanja: • • • • • • • Koji su to savremeni oblici finansiranja? Pojam i definicija lizinga.. statistička metoda. Naučne metode U radu se koriste naučne metode koje su primjenljive za obradu navedene teme. 1. metoda za analizu podataka. 11 .

rizici forfeting transakcija. definirani su problem i predmet istraživanja. te koje su to prednosti i nedostaci lizinga. Struktura rada Rezultati istraživanja predočeni su u pet međusobno povezanih dijelova. učesnici lizinga. Zaključku. razlika lizinga u odnosu na kredit. pojam i elementi ugovora o forfetingu.o.o. kao i naučne metode koje se koriste u radu. 12 . a prikazana je i struktura rada. prednosti i nedostatke faktoringa. U njemu se daje pojam i nastanak forfetinga. UVODU. dana je sinteza rezultata istraživanja kojima je dokazivana postavljena hipoteza. Forfeting kao savremeni oblik finansiranja naslov je četvrtog dijela.1. subjekte faktoringa. kao i faktoring u Bosni i Hercegovini. U posljednjem dijelu. kao i ugovor o lizingu. u ovom dijelu rad predočeno je još primjena lizinga u Bosni i Hercegovini. U drugom dijelu rada s naslovom Lizing kao savremeni oblik finansiranja definiran je pojam lizinga i vrste lizinga. Isti definira pojam i vrste faktoringa. prednosti i nedostaci forfetinga. učesnici u poslu forfetinga. Određeni su svrha i ciljevi istraživanja. glavna hipoteza i pomoćne hipoteze. U prvom dijelu. Treći dio ima naslov Upravljanje potraživanjima u poduzeću EuropapierHercegtisak d. objekt istraživanja.5.

Osnove financijskog menadžmenta. Dostupno na: www. Fircon. prije Krista. Zagreb. Naklada Mate.12.. godina XVII. Mostar. 1999. 364. i on se takvim smatra ukoliko se prenose svi rizici i koristi svojstveni vlasništvu. 584 3 Guzić. Jedan od prvih teoretskih opisa se može naći u rimskim pravnim spisama. kada su ga Babilonci koristili za brodove i stoku. Zagreb.“4 mogučnošću da se predmet uzet u lizing na kraju ugovorenog perioda korištenja kupi po tržišnoj cijeni ili po cijeni koja je ugovorena prilikom zaključivanja 1 2 Centralna banka Bosne i Hercegovine.] Horne.2. p.2011. koji predstavlja kratkoročno i dugoročno uzimanje na korištenje pokretnih i nepokretnih dobara s ugovora.. J. p. & Wachowicz. Poslovno savjetovanje. Ovakva vrsta najma je načešće neopoziva i garantuje zakupodavcu povrat uloženog kapitala koji je uvećan prihodom od uloženog novca. [online]. E. „U užem smislu lizing se može definisati kao specifičan oblik zakupa. broj: 07/2011.ba [pristup 20. deveto izdanje.. 4 Hasanbegović.000.. u zamjenu za plaćanje rente“.. 56 13 ..1. Financijski propisi i praksa. J. Š. p.. financijski lizing je jedan od stavki koji spada u grupu poslova pod nazivom „ Nabava robe sa stvarnom ili namjeravanom promjoenom vlasništva“3 Gledano sa ekonomskog asprekta lizing se može definisati kao skup usluga kojim se primatelju lizinga omogućuje kvalitetno raspolaganje predmetom finansiranja u toku određenog vremenskog perioda. 2002. Lizing – suvremeni oblik financiranja. Prvi slučajevi lizinga datiraju iz 2.2 Najam može biti financijski.“1 Horne i Wachowicz u svojoj knjizi navode da je „zakup ugovor prema kojim uvjetima vlasnik imovine (zakupodavac)daje drugoj strani (zakupoprimcu) isključivo pravo korištenja imovine na određeni vremenski rok. 2011. Pojam i definicija lizinga „Riječ "lizing" je stranog porijekla i potječe od engleske riječi "to lease" što u prijevodu znači zakup (najam).cbbh.: Poduzetničko računovodstvo. Prema Međunarodnom Račnovodstvenom Standardu (MRS) 17. LIZING KAO SAVREMENI OBLIK FINASIRANJA 2.

tehnologije i tehničke dokumentacije koja se odnosi za opremu koja predstavlja predmet ugovora o lizingu i servisiranje. Razvoj lizinga Lizing kao savremeni oblik finansiranja počeo je enormno da se razvija 50-ih godina XX stoljeća.Poslovanje lizingom. kao i posebnih banaka i drugih financijskih institucija koje se bave lizingom. Mostar.2. Danas ova kompanija nosi titulu kao najveća kompanija koja se bavi lizingom u SAD. također jedna od uloga je i prenošenje znanja i iskustva tzv. U narednoj shemi prikazan je opći model lizinga. Know – How iz oblasti tehnike.godina XVII. Shema 1. Danas u Njemačkoj djeluje više od 200 lizing kompanija.. a jedna od najvećih kompanija današnjice je Deutsche Leasing AG. 2011. Model lizinga Izvor: Hasanbegović. održavanje. lizing se još može odnositi i na servisiranje i zamjenu dotrajalih dijelova opreme koja je predmet ugovora o lizingu. Lizing – suvremeni oblik financiranja. E. tačnije u Veliku Britaniju. gdje se zatim osniva više nezavisnih lizing društava. Kada je u pitanju Austrija prva lizing kompanija se 14 . Financijski propisi i praksa. Fircon. Krajem 60 –tih godina ova kompanija dolazi i na evropsko tržište. broj: 07/2011. p. U literaturi se navodi da je prvo lizing društvo osnovano u SAD 1952 godine pod nazivom Unitet States Leasing Corporation. odnosno društva koja su finansirala zakup skupe investicione opreme. on često zauzima ulogu i za obuku kadrova korisnika lizinga za rukovanje opremom.. U to vrijeme nastaju prva specijalizovana društva koja su se počela baviti lizing poslom. Prva lizing kompanija u Njemačkoj pojavljuje se 1962. 56 2.. osim što se odnosi na zakup. godine u Diseldorfu.

s ciljem zadovoljavanja specifičnih i veoma raznovrsnih zahtjevi korisniga lizinga. godine. kao tzv. pasivni lizing posao pomoću kojeg se uvozi oprema od inostranog proizvođača ili trgovca. Vrste lizinga Razvojem lizinga kao savremenog oblika finansiranja i širenje njegove primjene. godine.. Sarajevo.3. obje ugovorene strane mogu da raskinu ugovor i prije određenog vremenskog perioda. leveraged lizing. godine. željeznički vagoni. Poslovne finansije.. godine. p. direktni i indirektni lizing. Lizing kao savremeni oblik finansiranja u EX SFRJ javlja se 1972.3. U savremenoj praksi primjenjuju se brojne vrste lizinga kao što su:5 • • • • • • • operativni lizing. avioni i dr. U sadašnje vrijeme u Bosni i Hercegovini uglavnom se ralizuju ugovori o financijskom lizingu sa opcijom kupovine u toku ili po isteku ugovorenog perioda. 2. 15 .pojavljuje 1963. neto i bruto lizing terminski. razvijali su se raznovrsni oblici lizinga. 1997. mašine za elektornsku obradu podataka. gdje dominira lizing opreme i lizing motornih vozila. Svijetlost. 278 – 280. revolving i lizing sa opcijom kupovine 2. financijski lizing.1. Operativni i financijski lizing Operativni liznig se odnosi na kratkoročni oblik finansiranja. U Italiji lizing se javlja 1963. Predmet ovakvog tipa ugovora se uglavnom odnosio na raznu vrstu opreme kao što su mašine. a začetak razvoja se doživljava tek nakon 1970. Kod ove vrste lizinga troškovi servisiranja padaju na teret davaoca lizinga i uključeni su u ugovorenu cijenu lizinga. kratkoročni i dugoročni lizing. Operativni lizing 5 Njuhović Z. Na osnovu uslova koji su navedeni u ugovoru o lizingu.

. „Prilikom trajanja ugovora o financisjkom lizingu. ugovorima koji imaju ostatak knjigovodstvene vrijednosti.2011. Op.cit. Sarajevo. kamata. kao i ostvareni profit davaoc lizinga.204 8 "full – pay .. E. „Rizik tehničko – tehnološkog zastarjevanja i dubitka predmeta zakupa pada na teret davaoca lizinga. Zbog ovih razloga ugovor o financijskom lizingu se smatra ugovorom pune amortizacije ili tzv. dostupno na: www. Univerzitet Megatrend Beograd.“7 Naredna shema prikaziva operativni lizing. V. tj. davalac lizinga može da u cijelini amortizovati investicione troškove i ostvariti odgovarajući profit. Udrućenje bankara Srbije.. zatim administrativni troškovi. 9. 2007. Smederevska Palanka.. plaćanju rata i dr.out" ugovori – podrazumjevaju se ugovori kod kojih se u okviru neotkazivanog trajanja ugovora ostvaruje dovoljna zarada da se pokriju troškovi davaoca lizinga neophodni za nabavku opreme.“6 „Operativni lizing kao savremeni oblik finansiranja je posao koji se zasniva na tzv. 9 Backović. Finansiranje spoljnotrgovinskih transakcija. 2009. Savremeni insturmenti finansiranja – Lizing.. Časopis UBS.com (22.al: Instrumenti platnog prometa. E.) Financijski lizing u odnosu na operativni lizing se odnosi na dugoročni način finansiranja osnovnih sredstava. p. Prikaz operativnog lizinga Izvor: Matić.204 16 . kao i drugi troškovi nezavisni od nabavke opreme..se najčešće koristi za finansiranje stalnih sredstava. otkaže ugovor. "non-full-pay-out" ugovorima.ubs-asb. pa se podrazumjeva da se u periodu trajanja ugovora amortizira samo dio vrijednosti predmeta lizinga. br. p. p. Kod ove vrste lizinga ugovorene strane jasno utvrđuju određeno bazno vrijeme u kojem ni jedna strana nema pravo otkazivanja lizinga. da ukoliko se korisnik ne pridržava svojih obaveza. dok davalac lizinga ima mogućnost. U praksi često se financijski rizik poredi sa bankarskim kreditima. Ekonomski fakultet u Sarajevu. et. Shema 2. p..12. "full-pay-out"8 ugovorom. razlog tome je što su dosta slični po nekim karkateristikama kao što je način knjigovodstvenog evidentiranja..90 7 Backović.“9 6 Gajić. 2006. 61. M.

U odnosu na ostale vidove finansiranja bitne karakterisitike financijskog lizinga su:10 • • • • • • finansiranje se uvijek odobrava za tačno određen predmet. Op. iz ovoga se može zaključiti da je korisnik lizinga i ekonomski vlasnik predmeta. nabavku predmeta vrši davalac lizinga (leasor). predmet koji je zakupljen na ovaj način prelazi u potpuno vlasništvo zajmoprimaocu sa zadnjom otplaćenom ratom lizinga. odnosono za korisnike koji ne raspolažu sredstvima koja bi mogli da ponude na ime obezbjeđivanja kredita. zbog čega davaoci lizinga često ne zahtjevaju druga sredstva obezbjeđenja. p. a ne primallac lizinga (leasee). predmet lizinga ujedno predstavlja i sredstvo za obezbjeđenje naplate. je prikazan model financijskog lizinga. E. Dakle. Ovakva vrsta zakupa vodi se kao investicija i u bilansi zajmoprimaoca se prikazuje kao obaveza. davalac lizinga je vlasnik predmeta tokom cijelog perioda ugovora o lizingu. Shema 3. ali ne i formalnopravni. davalac lizinga ima punu zaštitu u slučaju propasti ili oštećenja predmeta.. obračun se sačinjava u bruto iznosu sa PDV-om. Shemom 3. Primjenom financiskog lizinga. neplaćanja lizing naknade. Prikaz financijskog lizinga 10 Hasanbegović. Velika prednost financijskog lizinga u odnosu na druge oblike finansiranja je u bržem i jednostavnijem sklapanju ugovora i predmetima osiguranja.cit.57 17 . stečaja ili likvidacije primaoca lizinga. korisnik lizinga snosi sve troškove i rizike kojima podliježe predmet lizinga. Finansiranje ovom vrstom lizinga je pogodno za novoosnovana preduzeća i one korisnike koje su slabije kreditno sposobni. Prilikom fakturisanja predmeta lizinga.

zakupac postaje vlasnik Gdje korisnik želi da postane vlasnik sredstava Operativni lizing Kao kod trgovine uslugom Dugoročni lizing Zakupac Zakupodavac Zakupnina Zakupodavac Do 75% ekonomskog vijeka trajanja sredstava Na pojedinačnoj zakupnini gdje se svaka zakupnina. Fakturiranje PDV 9.cbbh. [online]. 6..2. Dostupno na: www. 3.3.2011. 8. prikazuje razlike između financijskog i operativnog Tabela 1.12. 1. zakupodavac snoci cijeli rizik 10. 7.] 2. Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine. Prijenos vlasništva nakon isteka važenja ugovora o lizingu Odgovarajući oblik lizinga Karakteristike Postupak oporezivanja Financijski aspekt Pravno vlasništvo Ekonomsko vlasništvo Porezne uštede za korisnika Rizici korištenja sredstava Razdoblje zakupa Financijski lizing Kao kod trgovine robom Dugoročni zajmovi Zakupodavac Zakupoprimac Amoritzacija i kamata Zakupac Neobavezan Na početku lizing transakcije. Razlike između financijsjkog i operativnog lizinga lizinga Br. p. 5. Direktni i indirektni lizing 18 .(1) Dogovaranje Proizvođać (dobavljać predmeta lizinga (4) Isporuka predmeta lizinga Primatelj lizinga (3) Kupoprodajni ugovor predmeta lizinga Davatelj lizinga (2) Ugovor o lizingu (5) Plaćanje naknade za korištenje predmeta lizinga Izvor: Hasanbegović.57 Tabela 1. Op.ba [pristup 20. neto zakupnina + PDV Nakon isteka ugovora.cit. 4. na ukupnu vrijednost finansiranog sredstva + PDV na kamatu Nakon uplate posljednje rate. E. 2. zakupac ima pravo na kupovinu sredstava po tržišnoj virjednosti Gdje korisnik ne želi da posjeduje zakupljeno sredstvo..

a proizvođač ostaje dužnik financijske institucije. dok primalac lizinga u potpunosti ne izmiri svoju obavezu. Veoma važna karakteristika indirektnog lizinga je u tome što se odvija kroz dva odvojena ugovora. Za razliku od direktnog lizinga gdje postoje samo dva učesnika na tržištu. 2. i drugi ugovor o lizingu između davalac i primatelja lizinga. Ova vrsta lizinga često se naziva i proizvođački lizing. Prvi ugovor je ugovor o kupnji između proizvođača i lizing kompanije.2011. Kratkoročni i dugoročni lizing 11 Centralna banka Bosne i Hercegovine. indirektni lizing podrazumjeva postojanje trostrane poslovne transakcije.ba [pristup 20. Karakteristika ovog oblika lizinga je finansiranju.] 19 . Dostupno na: www. Primatelj lizinga plaća zakupninu financijskoj instituciji.Na osnovu naćina finansiranja i odnosa koji proizilazi tokom nastanka transakcije lizinga razlikuje se:11 • • direktni lizing ili lizing u širem smislu indirektni lizing ili lizing u užem smislu Kada je riječ o direktnom lizingu govori se o pisanom sporazumu odnosno poslovnoj transakciji gdje se sredstvo pribavlja korištenjem jednog ugovora. a primalac se obavezuje da mu za to plaća ugovorenu naknadu. Kod ovakvog oblika lizinga.3. Problem vlastitog finansiranja riješava obraćanjem financijskoj instituciji i prodajom svojih potraživanja. ugovor se kreira između proizvođača kao prodavatelja i primalaca lizinga.12.cbbh. na osnovu na osnovu koga se obavezuje da na primalaca lizinga prenese pravo držanja i korištenje predmeta lizinga. davalac lizinga i primalac lizinga. a to su: proizvođač. [online].3. odnosno postoje tri učesnika na tržištu. jer proizvođač mora sam riješiti problem vlastitog finansiranja.

2. na osnovu hipoteke i založnim pravima nad predmetnom investicijom. duži od trideset godina. Prikaz leveraged lizinga 12 www. Shema 4.4. ali se u pravilu radi o financijskom lizingu. Leveraged lizing se može pojaviti kao direktni ili indirektni lizing. Ova vrsta lizinga razvila se 60-tih godina prošlog stoljeća u SAD-u.12.2011. cesijom lizinga i cesijom periodičnih lizing naknada prema kreditoru. a najčešće je to 10 godina i koji se izjednačava sa financijskim lizingom. • Dugoročni lizing (finance leasing) se odnosi na finansiranje gdje dužina ugovora veća od 3 godina.3. davalac lizinga i kreditor. sa ciljem finansiranja veoma skupe investicione opreme i finansiranja velikih projekata.Ukoliko se uzme u obzir dužina trajanja finansiranja lizingom može se razlikovati:12 • Kratkoročni lizing (operating leasing) je takva vrsta finansiranja.ekabija. Narednom shemom je prikazan leveraged lizing.ba (20. Da bi se realizovala ova vrsta lizinga učestvuju najmanje tri subjekta: primalac lizinga. kod koga dužina trajnja potpisanog ugovora nije veća od 3 godine i koji se izjednačava sa operativnim lizingom. Ova vrsta lizinga je zasnovana na „full-pay-out“ ugovorima.) 20 . Leveraged lizing Po svojoj poslovnoj konstrukciji i načinu izvršenja leveraged lizing spada u specifičnu vrstu lizinga. čiji amortizovani vijek može biti dugoročan. Kada je u pitanju funkcionisanje leveraged lizinga davalac lizinga postaje apsolutni vlasnik predmeta lizinga ako obezbjedi 20 – 40 % potrebnih sredstava od vrijednosti opreme koja se uzima pod zakup. Ostali dio sredstava koji nedostaje obezbjeđuje na tržištu kapitala putem kreditnih sredstava od jedne ili više poslovnih banaka.

cit. Neto lizing je takav oblik. V. 2. dok bruto lizing (gross leasing) predstavlja takav tip transakcije.Izvor: Matić. pri čemu se korisnik lizinga obavezuje da po isteku definisanog roka vrati predmet lizinga davaocu lizinga.6. revolving lizing i lizing sa opcijom kupovine. Neto i bruto lizing Lizing na osnovu prava i obaveza se može razvrstati na neto i bruto lizing.. Terminski.3. gdje davatelj lizinga preuzima na sebe održavanje servisiranje i osiguranje predmet lizinga u periodu trajanja lizing ugovora. servisiranja i osiguranja predmeta lizinga u periodu trajanja lizing ugovora. Terminski lizing definiše tačno određen rok na koji se predmet lizinga daje na lizing.3.5. p. gdje korisnik lizinga snosi troškove održavanja. revolving i lizing sa opcijom kupovine Lizing na osnovu kriterijuma obaveznosti kupovine može se podijeliti na terminski lizing. Op. 21 . 2. 62..

član 8.00 KM“14 Davalac lizinga je dužan da posluje u skladu sa Zakonom o finansijskom lizingu. 2. uz zadržavanje prava svojine na predmetu lizinga. koje je osnovano u skladu sa Zakonom o lizingu FBIH. isporučilac lizinga 2. gdje postoji mogučnost obnavljanja sa istim ili savremenijim predmetom lizinga. „davalac lizinga može biti samo pravno lice.1. Učesnici u poslu lizinga Učesnici u poslu lizinga su:13 • • • davalac lizinga. Zakonom o lizingu FBiH. Službene novine FBiH. odnosno podrazumjeva obnavljanja lizing ugovora po isteku prošlog ugovorenog perioda pod istim uslovima. prenosi na primaoca lizinga ovlašćenje držanja i korišćenja na predmetu lizinga.000.4. čiji novčani dio osnovnog kapitala ne može biti manji od 250. Lizing sa opcijom kupovine je vrsta lizinga gdje se korisnik lizinga obavezuje da nakon isteka lizing perioda otkupi korišteni predmet lizinga. 85/08. član 4. Ibidem. na ugovoreno vrijeme i uz ugovorenu naknadu. Davalac lizinga Davalac lizinga je pravno lice koje. ali i skladu sa ostalim zakonima zemlje koji 2.4. Primalac lizinga 13 14 Zakon o lizingu. korisnik ili primalac lizinga.2. br.Revolving lizing podrazumjeva obavezu zamjene opreme uzete na lizing.4. 22 . utiću na njegov posao.

odnosno produžiti korištenje predmeta. Ovo znači da korisnici usluge lizing posla snose trošak i kamate i trošak PDV-a na kamatu. Razlika između lizinga i kredita U mnogim elementima postoji razlika između lizinga i klasičnih bankaraskih kredita.org (11. financijske institucije kao što su banke.“17 Osnovna razlika između lizinga i kredita se odnosi na trošak. osiguravajuća društva oslobođene su plaćanja PDV-a. Iako se u oba oblika finansiranja dug vraća na rate. dok to kod kredita nije moguće jer korisnik kredita postaje vlasnik predmeta. radi njegove predaje primaocu lizinga na držanje i korištenje. Ako uzmemo primjer u Bosni i Hercegovini.„Primalac lizinga. 15 16 Ibdem. osim ako isporučilac lizinga i davalac lizinga nisu isto lice. dok kod lizinga vlasnik ostaje davalac lizinga dok se ne izmire sve obaveze.5.01.4. Isporučilac lizinga „Isporučilac lizinga u smislu Zakona o lizingu FBiH.2012.3. na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uvjete povrata. na ugovreno vrijeme i uz ugovorenu naknadu. za razliku od davalaca lizinga je svako lice koje na osnovu ugovora o lizingu stiče pravo posjedovanja i korištenja predmeta lizinga na jasno definisano vrijeme i uz ugovorenu naknadu“15 2. dok su lizing kompanije u sistemu PDV-a. Bitna razlika je i to da korisnik kredita postaje i pravni vlasnik otkupljenog predmeta.vjerovnički odnos u kojem financijska institucija (najčešće banka) ustupa pravo korištenja određeni iznos novčanih sredstava dužniku. „Kredit je novčani dužničko . i time su obavezne da zaračunaju PDV na kamate. je pravo ili fizičko lice koje na osnovu ugovora ili na drugi zakonom propisan način na davaoca lizinga prenosi pravo svojine na predmetu lizinga. postoji niz sitnih razlika. Korisnik lizinga može da produži ugovor o lizingu.wikipedia. Ibidem 17 www.“16 2. mikrokreditne organizacije.) 23 . član 4.

Slijedeća bitna razlika je razlika u riziku. Tabela 2.biz/kreditni_vodic/razlike_izmedju_kredita_i_leasinga (11.2012. Razlika između kredita i financijskog i operativnog lizinga Izvor: http://www. Kompanije koje se bave lizing poslom preuzimaju na sebe brojne rizike. Prednosti i nedostaci lizinga 24 . dok je to kod kreditnih organizacija drugačije. svi rizici su usmjereni na korisnike kredita.01.business-navigator.) 2. U narednoj tabeli je prikazana razlika između kredita i financijskog i operativnog lizinga.6.

lizingom se često i potpuno eliminira rizik tehnološkog zastarjevanja opreme.2.1. E. primalac lizinga nemora da angažira vlastiti kapital s ciljem naknadnog finansiranja. lizing naknade plačaju se iz prihoda ostvarenih upravo opremom koja je predmet lizinga. kod lizinga za vrijeme trajanja zakupa. rate su definirane u fiksnim iznosima. jer se investicija samofinansira u periodu njene uppotrebe. Lizing pored prednosti posjeduje i određen broj nedostataka. pa zajmoprimac ima jedan. • lizing efikasno uspostavlja ravnotežu između potreba i veličine proizvodnih kapaciteta čime se umanjuje rizik postojanja neiskorišćenih proizvodnih kapaciteta. Prednosti lizinga Osnovne prednosti lizinga obuhvataju:18 • • • • • • korištenjem lizinga otvara se mogučnost očuvanja vlastitog kapitala.Lizing kao savremeni oblik finansiranja je veoma popularan alternativni instrument finansiranja. Op. za razliku od kredita. veoma značajan element vlastitih kalkulacija..6. • formalnosti oko sklapanja lizing ugovora su često jednostavnije od onih koje su potrebne da bi se došlo do kredita. Nedostaci lizinga 18 Hasanbegović. lizing ne umanjuje kreditnu sposobnost korisnika.. što dopinosi likvidnosti. jer nije kredit. Upravo zbog tih nedostataka trebala bi se sačiniti određena analiza kako pozitivnih tako i negativnih strana prije konačne odluke o zaključivanju ugovora. 2.6.cit. 58 25 . p. 2.

Osnovni nedostaci lizinga su:19 • • lizing je najskuplji vid finansiranja nabavke opreme, tehnologia ili drugih dobara, značajan nedostatak je sa stanovišta zakupca, da se zakupnina, po pravilu, plaća odjednom na početku poslovne godine, što može da predstavlja znatno financijsko naprezanje, s obzirom na to da se često radi o velikim iznosima, • • čizing može biti nepovoljan zbog nepovoljnog carinskog i fiskalnog sistema određene države, nepovoljnost lizinga se ispoljava i u slučaju kada je davalac lizinga ekonomski moćan, odnosno moćniji od primalaca lizinga, što umanjuje pregovaračku moć primalaca. To je dovelo do primjene tzv. "uzmi ili ostavi " ("take it or leave it") ugovora u lizing poslu, gdje davalac lizinga, po pravilu ekonomski moćna kompanija, određuje svoje uvjete, dok je primalac lizinga u situaciji ili da ih u potpunosti prihvati, ili odustane od ugovora, • troškovi zastarjelosti opreme koja je uzeta na liznig, teško se mogu izbjeći kada je u pitanju financijski lizing. Ugovorena naknada se mora plaćati do roka isteka lizinga, iako su sredstva zastarjela, pa čak i kada se nalaze van upotrebe. 2.7. Ugovor o lizingu 2.7.1. Pojam i elementi ugovora o lizingu Ugovorom o lizingu davatelj lizinga obavezuje se nabaviti predmet lizinga od dobavljača i primatelju lizinga odobriti pravo korištenja tog predmeta lizinga na određeno razdoblje, a primatelj lizinga obavezuje se plaćati mu za to određenu naknadu. Ugovor o lizingu mora biti sklopljen u pisanom obliku te napisan na način koji je primatelju lizinga pregledan i razumljiv. Ugovor o lizingu mora sadržavati sljedeće elemente:20
19

Ibidem

26

• • • • • • • • •

kompaniju i sjedište davatelja lizinga, kompaniju i sjedište, odnosno ime, prezime i adresu primatelja lizinga, određenje posla lizinga, detaljno određenje predmeta lizinga, vrijednost premeta lizinga, ukupan iznos naknade, iznos pojedine naknade, vrijeme trajanja ugovora, razloge i uslove prijevremenog prestanka ugovora.

Osim navedenih elemenata, ugovor o lizingu može sadržavati i druge elemente kojima se uređuju rizici od kojih se predmet lizinga mora osigurati, kao i način osiguranja, vrijeme, mjesto i način preuzimanja predmeta lizinga, troškovi prijevoza predmeta lizinga, troškovi montaže i instalacije u slučaju da se radi o kompleksnom predmetu lizinga, troškovi održavanja predmeta lizinga, mogućnost obuke osoblja primatelja lizinga za korištenje predmeta lizinga, kao i druge podatke. Ugovro o financijskom lizingu, osim navedenih elemenata, obavezno sadrži i sljdeće elemente:21 • • • iznos učešća u ukupnoj vrijednosti predmeta lizinga, iznod, broj i rokove plaćanja pojedinih rata (otplatni plan), realnu godišnju kamatnu stopu

Ugovor o operativnom lizingu, osim gore navedenih elemenata, obavezno sadrži i sljedeće elemente:22 • • iznos, broj i rokove plaćanja pojedinih obroka, ostatak vrijednosti predmeta lizinga

20

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Leasing priručnik dostupno na: www.hanfa.hr , online (22.12.2011.) 21 Ibidem 22 Ibidem

27

Ugovori o lizingu najčešće sadrže i opće uslove ugovora, koji pobliže definiraju ugovorne odnose. Važno ih je ne zanemarivati jer oni definiraju neke od vrlo važnih elemenata ugovora. Općim uslovima uglavnom se pobliže definira:23 • • • • • • • • • • • vlasništvo i mogućnost prijenosa vlasništva, pregled predmeta lizinga, obaveza javljanja i čuvanja povjerljivih podataka, plačanje učešća i garancije, zaključenje i trajanja ugovora o lizingu, odgovronost za predmet lizinga i naknada štete, preuzimanje predmeta lizinga, osiguranje predmeta lizinga, valuta plaćanja, raskid ugovora o lizingu, mogućnost kupnje objekta lizinga, vraćanje objekta lizinga

Ugovor o lizingu uglavnom se aktivira primopredajom predmeta lizinga primatelju lizinga. Najčešći instrumenti osiguranja koje davatelj lizinga zahtijeva od primatelja lizinga jesu vlasništvo nad predmetom lizinga te mjenice i zadužnice. Kod ugovora o operativnom lizingu garancija predstavlja iznos novčanog depozita, koji se u ugovorenoj visini pohranjuje kod davatelja lizinga za cijelo vrijeme trajanja ugovora, kao osiguranje za uredno i pravodobno ispunjenje svih dospjelih obveza primatelja lizinga, dok akontacija predstavlja unaprijed plaćeni dio ukupne naknade davatelju lizinga koji umanjuje osnovicu za izračun iznosa lizing obroka. Kod ugovora o financijskom lizingu učešće predstavlja novčani iznos s kojim primatelj lizinga sudjeluje prilikom sklapanja ugovora o financijskom lizingu, koji umanjuje osnovicu za izračun lizing naknada.

23

Ibidem

28

2.7. ● Ako je davalac lizinga izabrao dobavljača predmeta lizinga.2.7.2. primatelj lizinga dužan je o tome obavijestiti davatelja leasizinga. a davalac je dužan primatelju lizinga nadoknaditi štetu. ako je isporučen sa zakašnjenjem ili ako objekt lizinga ima materijalni nedostatak. ugovor se raskida po samom Zakonu. po svom izboru. osim ako je primatelj lizinga o tome obaviješten i pristao je na preuzimanje predmeta lizinga opterećenog tim pravom. umanjuje ili ograničava pravo primatelja lizinga. raskinuti ugovor ili zahtijevati sniženje lizing naknade i u svakom slučaju naknadu štete. 2.7. Ako 29 . solidarno s njim odgovara primatelju lizinga ako predmet lizinga nije isporučen primatelju lizinga.1. osim kad je to davatelju lizinga već poznato.2. Prava i obaveze davalaca lizinga Na osnovu Zakona o lizingu Federacije Bosne i Hercegovine davalac lizinga ima sljedeća prava i obaveze: ● Davalac lizinga dužan je prema zahtjevu primatelja lizinga pribaviti predmetlizinga od dobavljača predmeta lizinga kojeg je odredio primatelj lizinga te obavjestiti dobavljača predmeta lizinga da predmet lizinga pribavlja radi izvršenja ugovora o lizingu. Kad se pravom trećega samo ograničava pravo primatelja lizinga. Obaveze ugovorenih strana 2. ● Davalac lizinga odgovoran je primatelju lizinga ako treći polaže pravo na predmet lizinga ili njegov dio koje isključuje. Utvrdi li se da trećemu pripada pravo koje sasvim isključuje pravo primatelja lizinga. Prava i obaveze primaoca lizniga Prava i obaveze primaoca lizinga su: ● Ako treći polaže neko pravo na predmet lizinga. ● Davatelj lizinga odgovoran je primatelju lizinga za štetu nastalu korištenjem predmeta lizinga u slučaju kada je sudjelovao u izboru objekta lizinga ili ako je to ugovorom izričito ugovoreno.2. on može.

● Primatelj lizinga može predmet lizinga u cjelini ili pojedinim dijelovima dati drugome na korištenje samo uz pisanu suglasnost davatelja lizinga. osim ako je sukladno ugovoru o lizingu ispunio uvjete kojima stječe pravo vlasništva nad predmetom lizinga. ● Primatelj lizinga dužan je preuzeti predmet lizinga na način određen ugovorom o lizingu. odgovoran je davatelju lizinga za nastalu štetu. ● Primatelj lizinga dužan je davatelju lizinga plaćati naknadu u iznosima. kao ni za promjene na njemu koje su izvršene u dogovoru s davateljem lizinga. ● Gubitak predmeta lizinga ili gubitak njegove funkcije ne oslobađa primatelja lizinga od njegovih obaveza određenih ugovorom o lizingu. ● Primatelj lizinga ne odgovara za istrošenost predmeta lizinga koja nastane njegovim redovnim korištenjem. ● Primatelj lizinga dužan je po prestanku ugovora o lizingu bez odgađanja predmet lizinga vratiti davatelju lizinga na način i u stanju određenim ugovorom o lizingu. Predaja predmeta lizinga drugome na korištenje ne oslobađa primatelja lizinga obaveza određenih ugovorom o lizingu. pravo produženja ugovora o lizingu ili je za taj predmet lizinga sklopljen novi ugovor o lizingu. ● Primatelj lizinga odgovoran je za štetu koju uzrokuje korištenjem objekta lizinga suprotno ugovoru ili namjeni predmeta lizinga. Do ispunjenja obaveze isporuke sukladne s ugovorom o lizingu primatelj lizinga nije dužan plaćati naknadu koju bi na temelju ugovora o lizingu bio dužan plaćati nakon isporuke objekta lizinga ● Primatelj lizinga dužan je u skladu s ugovorom ili namjenom predmeta lizinga koristiti predmet lizinga s pažnjom dobroga privrednika. primatelj lizinga može odbiti prihvat isporuke ili raskinuti 30 . rokovima i na način određen ugovorom o lizingu. ako ga isporuči sa zakašnjenjem. ● Ako dobavljač predmeta lizinga primatelju lizinga ne isporuči predmet lizinga.primatelj lizinga ne postupi u skladu s navedenim. Davatelj lizinga može raskinuti ugovor o lizingu i zahtijevati naknadu štete ako je primatelj llizinga bez njegove pisane saglasnosti dao predmet lizinga drugome na korištenje. ako predmet ima materijalni nedostatak ili nije u skladu s ugovorom o lizingu.

Prava i obaveze isporučioca lizniga Prava i obaveze isporučioca lizinga su sljedeće: ● Isporučilac predmeta lizinga dužan je predmet lizinga isporučiti primatelju lizinga u ispravnom stanju na način određen ugovorom o lizingu.ugovor o lliingu i ima pravo na naknadu štete od dobavljača predmeta lizinga. prava i obaveze subjekata u poslovima lizinga. financijsko izvještavanje i nadzor nad poslovanjem lizing kompanija.1. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine. Ako raskine ugovor. ● Dužnost isporučioca predmeta lizinga je da isporuči predmet lizinga.000. ugovor o lizingu.2. lizing je reguliran putem dva zakona: " Zakonа o lizingu Federacije Bosne i Hercegovine (FBH)" i "Zakonа o lizingu Republike Srpske (RS). primatelj lizinga ima pravo na povrat naknade koju je platio u skladu s ugovorom o lizingu. osim ako je ugovorom o lizingu predviđeno da predmet lizinga isporuči davatelj lizinga. 2. U suprotnom primaalc lizinga prema isporučiocu ima ista prava kao da je ugovorena strana. davalac lizinga. odnosno kao da je on kupac predmeta. Bankarske agencije FBiH i RS vrše nadzor i licenciranje kompanija za lizing. upravljanje rizivima. Lizing u Bosni i Hercegovini 2.3. „U Zakonu se navodi da su subjekti u poslovima lizinga. br. 2. korinik lizinga i dobavljač lizinga. Zakonomo o lizingu utvrđeni su uvjeti za osnivanje.8.8. Zakonska regulativa lizing poslovanja u Bosni i Hercegovini U Bosni i Hercegovini. 85/08 31 . prestanak ugovora o lizingu. registracija vlasničkih i drugih prava nad predmetom lizinga. poslovanje i prestanak rada lizing kompanije.00 KM i u cijelosti mora biti uplaćen u novcu prije upisa 24 Zakon o lizingu.“24 U Zakonu o lizingu FBiH navodi se da je „minimalan iznos osnovnog kapitala lizing društva iznosi 250.7. bez kašnjenja i bez materijalnih nedostataka.

376 hiljada KM ili 28% manje u 25 26 Cf. godine. Sarajevo.12.Adria Leasing.) 27 FBA. U Republici Srpskoj dozvolu za obavljanje leasing poslova imaju:28 Ukupna bilansna suma lizing društava u Federaciji BiH na dan 30. Informacija o sektoru lizinga Federacije BiH. a u novembru i Raiffeisen Leasing. tržištu se pojavljuje CBS-NLB Leasing. Euroleasing d. Iste godine u avgustu se osniva Hypo-Alpe.o. S-Leasing d. Sarajevo.ba (24.d. koja je osnovana u aprilu 2001.sedam u Federaciji BiH i dvije u Republici Srpskoj. Poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini Za lizing u Bosni i Hercegovini može se reći da je relativno novi oblik poslovanja.o.profitiraj. Sarajevo.o.09. godine je iznosila 769.o.u martu Euroleasing. Prva lizing kompanija na BH tržištu je Volksbank Leasing.d. dostupna na: www.o. dostupno na: www.“25 2. Mostar. Banja Luka. godini na bh. Banja Luka i Nova leasing a.o. godine osnivaju se još dvije lizing kompanije . NLB Leasing d. godine osniva se i HVB Leasing. a u januaru 2006. Dozvolu za obavljanje poslova lizinga u FBiH posjeduju sljedeća lizing društva:27 • • • • • • • • • ASA Aleasing d.o.ba (24.org. koji sa radom počinje u septembru 2005. što je za 292. Sarajevo.) 32 .2.) 28 http://www. 33% ili 50% bez prethodne saglasnosti Agencije. 20%.leasing.o.26 U Bosni i Hercegovini trenutno posluje devet lizing društava .8.o. Fizičko ili pravno lice ne može steći ili povećati značajan vlasnički interes u lizing društvu više od 10%.2011. Hypo-Alpe-Adria-Leasing d. Sarajevo i VB Leasing d.2011.ba (24.o. UniCredit Leasing d.2011.o.12.12.o.301 hiljada KM.fba. Raiffeisen Leasing d. Ibidem Udruženje društva za leasing u Bosni i Hercegovini. Sarajevo.2011.osnivanja ili upisa povećanja osnovnog kapitala lizing društva u sudski registar. U 2005.o. Tokom 2003.o.

12.odnosu na 30. Struktura neto bilansnih pozicija aktive (000 KM) Izvor: FBA.2011. Struktura financijskog lizinga prema predmetu i korisniku lizinga na dan 30.09. 83.fba.164 hiljada KM. došlo je do smanjenja od 59%.09.2011. dostupna na: www.961 hiljada KM. U poređenju sa prethodnim kvartalom.) Grafikon 1.09. godine je za 51% manji u odnosu na prethodni izvještajni period 30.2011. godine. Informacija o sektoru lizinga Federacije BiH.2010. dostupna na: www.2011. kada su neto potraživanja po osnovu zajma iznosila 306.09.913 hiljada KM. Neto potraživanja po osnovu zajmova na dan 30.fba. Izvor: FBA.251 hiljada KM ili 67% se odnosi na potraživanja lizing društava od subsidijarnih lica po osnovu odobrenih zajmova.ba (24. što predstavlja 67% aktive sektora lizinga.2011.2011.12. prikazani su podaci neto bilansnih pozicija aktive na dan 30.2011. što predstavlja 16% od ukupne aktive.12. Informacija o sektoru lizinga Federacije BiH.29 U tabeli 3. Informacija o sektoru lizinga Federacije BiH. godine iznosila su 125. U strukturi ukupne aktive lizing društava najznačajnije učešce su imala neto potraživanja po osnovu finansijskog lizinga koja iznose 517. godine. Od ukupnog iznosa potraživanja po osnovu zajma na dan 30. godine u poredenju sa 31.) 29 FBA.12. Tabela 3.ba (24.06.2011.) 33 .fba.ba (24.2011. dostupna na: www. godine.2011. godine.06.09. Neto vrijednost sredstava finansiranih putem operativnog lizinga na dan 30.

Tabela 4. u 2010 i 2011.leasing. koja je doživjela svoj vrhunac u periodu od 2006.12.12.fba.org. Struktura iznosa finansiranja i ukupna vrijednost lizinga (000 KM) Izvor: http://www. 30 Ibidem 34 .886 hiljada KM. što predstavlja povećanje od 27% u odnosu na isti period 2010. godini iznosio je 203.) Naredna tabela prikazuje strukturu iznosa finansiranja i ukupnu vrijednost prema području finansiranja. do 2008.2011. negativni efekti globalne ekonomske i finansijske krize su krajem 2008.U strukturi bilansne sume financijskog sektora koji nadzire Agencija.2011. Struktura iznosa finansiranja po predmetu lizinga Izvor: FBA. Sljedeća tabela prikazuje strukturu iznosa finansiranja po predmetu lizinga u periodu od 01. dostupna na: www. na bankarski sektror odnosi se 92% i 3% bilansne sume se odnosi na mikrokredinti sektor.ba (24. godine.30 Iznos finansiranja putem lizinga u posmatranom periodu u 2011.) Nažalost. godine. – 30. Tabela 5. godine zaustavili ekspanziju rasta lizing društava. na sector lizinga odnosi se 5%. godine. Informacija o sektoru lizinga Federacije BiH.ba (24.09.01.

[online].cbbh. garancija. Kompanije mogu imati povrat PDV-a samo na sredstvo kupljeno na lizing kod finansiranja vozila ili opreme u sistemu PDV-а. Banke i kompanije za lizing bez sumnje će nastaviti da traže načine da postanu konkurentnije i konačni izbor klijenta će biti utvrđen na osnovu troškova transakcije. FAKTORING KAO SAVREMENI OBLIK FINANSIRANJA 3. zbog PDV-a na kamatu i troškovа prenosa vlasništva. Stoga.2011. Dostupno na: www.1. u kojoj je godišnja stopa pala zbog sadašnje finansijske krize). što se može i vidjeti iz 62% stope rasta u aranžmanima lizinga između 2006.31 3.] 35 . Još uvijek postoji neiskorišten potencijal na tržištu Bosne i Hercegovine. (ne uzimajući u obzir 2008.Ključno ograničenje na poslovanje kompanija za lizing je duplo oporezivanje. dužine trajanja procedure odobravanja i fleksibilnosti. Pojam i definicija faktoringa 31 Centralna banka Bosne i Hercegovine.12.ba [pristup 24. i 2007. izbor između zajma i lizinga zavisi od kamatnih stopa. Lizing je skuplji od zajma.

„Faktoring potječe od engleske riječi factor koja ima više značenja: agent.cbbh. Treće. Bihać. banci ustupaju veći broj svojih potraživanja.Osiguravati financije . uključujući kredite i avanse (otprilike 80% prenesenih dugova unaprijed. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću. E.. Faktor proizvodi i šalje klijentu periodične izvještaje o trenutačnom statusu potraživanja i iznosu dobijenom od klijenata. dok se trošak naplate smanjuje uštedama u radnoj snazi.260 Backović.. ali samo u faktoringu bez regresa. • Drugo.cit.faktor štiti klijenta od rizika neizvršenja obveza u plaćanjima od strane klijenata.2011] 36 .ba [pristup 25. komisionar.12. [online]. preuzimajući sve probleme povezane s naplatom.faktor osigurava klijentu financiranje. . mora postojati odredba koja omogućava da dugovanja koja nastaju iz prodaje robe ili usluga prema komercijalnom ugovoru budu prenesena. faktor mora vršiti najmanje dvije od sljedećih usluga: . Međunarodni institut za unificiranje privatnog zakona ili UNIDROIT nudi definiciju faktoringa koja uključuje sljedeće tri karakteristike:34 • Prvo. vremenu i naporima. 2007.Naplaćivati dugove . Smatra se da se ugivir o faktoringu razvio XIX stoljeću u SAD. 207 34 Centralna banka Bosne i Hercegovine.“32 Faktoring se može definisati kao „specifičan oblik kratkoročnog financiranja trgovinskih transakcija na osnovu prodaje odnosno otkupa potraživanja sa rokom dospjeća do jedne godine. posrednik. odnosno drugi privredni subjekti na osnovu posebnog ugovora. Limit do kojeg • 32 33 Kumalić. p. Dostupno na: www.Štiti od kreditnog rizika . Poslovne finansije.faktor naplaćuje potraživanja klijenta.faktor je odgovoran za upravljanje i održavanje evidencije o prodaji za svakog klijenta.. J. . . a banka po tom osnovu kreditira kompanije ili mu odgovarajuće usluge. Faktoring obično nije povezan s potrošačkim dugovanjima.“33 Odnosno to je složen privrednopravni posao koji se sastoji u tome da kompanije. ostatak na datum dospijeća nakon naplate).Održavati potraživanja . Klijent se može koncentrirati na posao. Op. mora postojati odredba da dužnici trebaju biti obaviješteni o takvom prijenosu. p.

klijent može prodavati robu odobrenim klijentima određuje faktor. Z. plaćanja obaveza prema dobavljaćima. Privrednopravni ugovori i hartije od vrednosti. Panevropski univerzitet APEIRON. preduzeća ili pojedinaca. sa potraživanja kako 37 . 2006.. p. povećanja likvidnosti.182 Na osnovu ugovora o faktoringu. jer potraživanje pretvara u likvidan instrument upravljanja financijskim tokovima. faktoring kao oblik finansiranja povoljno može utjecati na smanjenje troškova finansiranja firme. također. Kompanije koje se bave faktoring poslom su najčešće nezavisne organizacije koje su osnovane od strane banaka. osigurava savjet o kreditnoj sposobnosti potencijalnih klijenata.. Faktor. Također. Osnovni model faktoring posla PRIVREDNI SUBJEKT BANKA SKUP POTRAŽIVANJA PRIVREDNOG SUBJEKTA Ustupa Sredstva na raspolaganje /avansi/ Izvor: Đurić. Faktoring kao savremeni oblik finansiranja najčešće se koristi zbog nedostatka obrtnih sredstava za povećanje obima proizvodnje. Naredna shema prikaziva osnovni model poslovanja faktoringom Shema 5. Banja Luka. privredni subjekt na banku prenosi sva potraživanja u trenutku zaključenja ugovora o faktoringu i kasnije.

Ne želeći da čeka naplatu potraživanja 60 dana. Z.760 € izvozniku. isplačuje joj odmah 80 % protuvrijednosti potraživanja. s rokom plaćanja 60 dana od dana isporuke. ostatak od 20 % tj.000 €. U datom trenutku formirano je potraživanje izvoznika kao prodavca prema uvozniku kao kupcu.182 38 . Faktoring kompanija vrši obračun faktoring naknade na diskotnoj dnevnoj stopi od 0. Faktoring kompanija "HEZ" otkupljuje potraživanje od kompanije "XY". međutim u praksi u najvećem broju slučajeva faktoring kao posao se odvija i s rokom dospjeća do šest mjeseci. U pitanju su ne sva potraživanja privrednog subjekta.240 €. Kao što je već predhodno navedeno faktoring kao savremeni oblik finansiranja ima ročnost najviše od jedne godine. a želeći da uskladi svoje gotovinske tokove. što iznosi 80. ali rok ovog dospjeća je 60 dana.. Izvoznik je u skladu sa uvjetima akreditiva. Austrijski partner "2X" je.35 Prilikom sklapanja ugovora o faktoringu pordavac ima obavezu da proda svoja kratkoročna potraživanja iz ugovora o izvozu prije roka njegovog dospjeća. kompletirao svu potrebnu dokumentaciju i izvršio otpremu robe austrijskom partneru.054%. naplatit će nakon deinitivne naplate potraživanja od faktora. Najčešće to su potraživanja prema stranim kupcima roba. 20. Važno je napomenuti bez obzira da li bi uvoznik platio faktoring kompaniji 35 Đurić. Konkretnim primjerom faktoring kao posao odvija se na slijedeći način: Ukoliko se predpostavi da je neka kompanija "XY" iz Bosne i Hercegovine izvezla određenu količinu robe austrijskoj firmi "2X" u iznosu od 100. Međutim u predhodnom obrazloženju se vidi da je izvoznik naplatio unaprijed 80% potraživanja.000 €. što ona rado prihvata jer je potraživanje obezbjeđeno dokumentarnim akreditivom pa ispitivanje boniteta dužnika iz osnovnog posla nije ni neophodno. što za period od 60 dana iznosi 3. u skladu s ugovorom otvorio dokumentarni akreditiv na izvoznika "XY" putem svoje banke. ali umanjen za faktoring naknadu..pristižu.cit. Dok faktornig kompanija se obavezuje da će uz određenu naknadu otkupiti potraživanja. Posao faktoringa zatvara se tako što nakon naplate potraživanja faktor isplačuje 16. kompanija "XY" se oslana na faktoring. Ona faktoring kompaniji nudi prodaju svoga potraživanja. već ugovorom jasno definisana vrsta potraživanja. Dakle faktoring kompanija za 60 dana će ostvariti naknadu u iznosu od 3. p.24 %.000 €. Op.

ili ne. Osnovne funkcije faktoringa U praksi postoje različite vrste funkcija faktoringa. dok se preostali iznos isplaćuje tek nakon izmirenja dužničkih obaveza i podmirenja faktring naknade. Otkupljujući sadašnja i buduća potraživanja klijenta koja su najčešće od 30 do 180 dana sa raokom dospjeća. funcija pružanja stručnih usluga. Kod diskontnog finansiranja. 10.cek.2012.uni-lj. Diplomsko delo.. Pomen faktoringa za nove članice EU. Finansiranje je moguće izbršiti putem dva oblika i to putem avansa i putem diskonta. p. Finansiranje se vrši na taj naćin tako što faktoring klijnetu isplačuje odmah kupovnu cijenu..2. U.pdf (14. a naplatu potraživanja naplaćuje mo njegovom dospjeću. Del credere funkcija Del credere funkcija se odnosi na davanje garancije nekoj trećoj osobi.si/u_diplome/sinkovic2725. jer je faktoring kompanija na sebe preuzela sav rizik naplate po potraživanju iz osnovnog posla.2. funkcija finansiranja. faktor vrši finansiranje.1. dostupno na: http://www. ali u globalu postoje tri osnovne funkcije faktroinga:36 • • • 3. faktor isplačuje klijentu od 75 do 90 % otkupljenog potraživanja. Funkcija finansiranja Osnovna funkcija faktoringa je finansiranje. Univerziteta u Ljubljani. izvoznik bi svakako naplatio svojih 20% od faktoring kompanije. Kada je riječ o avansnom finansiranju.ef.01. faktor odmah isplaćuje otkupljena potraživanja koja su umanjena za faktoring naknadu u kojoj su uvršteni svi troškovi poslovanja.2.2. 2007. 3.) 39 . del credere funkcija. 3. Kod faktoring poslova to se odnosi na preuzimanje odgovornosti za naplatu potraživanja od 36 Sinkvič.

Ukoliko faktor na sebe preuzima rizik naplate tada se radi o pravom faktoringu. 3. [online]. obavljanje posredničkih usluga između poslovnih partnera i sl. ispostavljanje računa. istraživanje tržišta.3.cbbh. obračun nakanda. U dopunske stručne usluge spada: 3. Vrste faktoringa Postoji veliki broj vrsta faktoringa u teoriji i praksi. vođenje stanja na skladištu. Među najčešćim vrstama faktoringa su:37 • • 37 faktoring sa regresom i bez regresa.12. vođenje knjigovodstva. vođenje statistike prometa.3. domaći i međunarodni faktoring. Dostupno na: www.2.dužnika. obavljanje marketinških usluga. Funkcija pružanja stručnih usluga Funkcija pružanja stručnih usluga faktoringa obuhvata široku lepezu kako direktnih tako i dipunskih usluga: U direktne stručne usluge spada: • • • • • • • • • • • • ispitivanje kreditne sposobnosti dužnika. naplaćivanje dugova. obračun poreza. Oni ovese o odnosu između glavnih aktera u poslu faktoringa.2011] 40 . a ukoliko te rizike na sebe preuzima klijent data se ne radi o pravom faktoringu. Centralna banka Bosne i Hercegovine.ba [pristup 25. davanje raznih stručnih i savjetodavnih informacija.

Kupovina potraživanja sa regresom znači da faktor može vratiti nenaplativo potraživanje.1.3. ako klijent ne plati na dospjeću. tj. „Faktor preuzima rizik neplaćanja na dospijeću i kao rezultat toga uzima dodatnu proviziju koja se zove del credere provizija.“38 U biti. Provizija ili takse naplaćene za usluge faktoringa bez regresa su više nego za faktoring s regresom. shema 6) Korak 2 Prijemom kopije fakture od strane faktora povezana potraživanja su prenesena na faktora u skladu sa ugovorom o faktoringu. obično je faktor taj 38 39 Ibidem Rovčanina. 10 41 . Sarajevo. i predstavljen je na shemi 6. U isto vrijeme. klijent šalje kopiju originalne fakture faktoru.. dok kupovina potraživanja bez regresa znači da faktor u potpunosti preuzima na sebe po tom osnovu kreditni rizik. p. (korak 6 shema 6) Korak 3 Kupac plaća punu vrijednost fakture direktno faktoru na datum dospijeća (korak 7. Ova faktura obično daje isntrukcije kupcu da plati faktoru (dajući pune detalje plačanja). faktor se obraća prodavcu ako potraživanja postanu loša.• • • • 3. shema 6). faktoring nedospjelih i faktoring dospjelih potraživanja Faktoring sa regresom i bez regresa Kada je riječ o faktoringu sa regresom. Mogučnost razvoja faktoringa u BiH. potpuni i ograničeni faktoring. Studija. (koraci 1 do 5. U slučaju kontinuiranog ne-plaćanja. politički rizik i devizni rizik. faktor inicira proces naplate potraživanja od kupca.al. A. Proces faktoringa se može iskazati u nekoliko koraka:39 Korak 1 Klijent šalje proizvod zajedno sa originalnom fakturom kupcu. objavljeni i neobjavljeni faktoring. direktni i posrednički faktoring. et. U slučaju zakašnjelog plaćanja 'neosporene' fakture. proces faktoringa sa regresom i bez regresa je isti. 2005. faktor čini dostupnim kreditnu liniju (uobičajeno do 80% od vrijednosti fakture) protiv koje klijent može da odmah povuće sredstva (faktori obično odobravaju finansiranje u okviru jednog dana od primitka klijentove fakture). U isto vrijeme...

Ugovor o faktoringu je. Nasuprot tome. Mehanizam faktoringa 40 Ibidem 42 . faktoring proces je trajan i obnovljiv. na bazi ukupnog poslovnog prometa klijenta (ne na bazi individualnih faktura).koji inicira pravni postupak i lišavanje imovine u svrhu prisilne naplate od kupca. kod faktoringa bez regresa. (korak 8 shema 6). Korak 4 Po plačanju od strane kupca (ili u slućaju odgođenog plačanja na neki dogovoreni datum) punog iznosa fakture. U slućaju faktoringa sa regresom. faktor kredituje balans (umanjen za unaprijed isplačeni iznos i naknade) na klijentov račun. faktor preuzima svaki gubitak (u nekim slučajevima takav gubitak može biti zaštićen kroz kreditno osiguranje koje uzima faktor).40 Shemom 6. Ovo je važna karakteristika i znači da faktoring uključuje prodaju čitave klijentove knjige prodaje faktoru. u većini slučajeva. je prikazan mehanizam faktoringa Shema 6. faktor ima mogučnost obračanja (regresa) klijentu za bilo koju sumu nenaplačenih potraživanja. i kao takav.

Ukoliko su prodavac i kupac locirani u različitim zemljama data se radi o međunarodnom faktoringu.. Mogučnost razvoja fakotinga u BiH. uključene su tri strane. p.3. Domaći i međunarodni faktoring Osnovna razlika između domaćeg i međunarodnog faktoringa je u broju uključenih strana.Izvor: Rovčanin.11 3. uloga faktora je da realizuje prodaju. Model domaćeg faktoringa 43 . Model domaćeg faktoringa prikazan je shemom 7.. da naplati potraživanja. Faktor djeluje kao posrednik između prodavca i kupca. Kada se transakcija izvršava.al. U domaćem faktoringu sve tri strane su locirane u istoj zemlji. U domaćem faktoringu.2.. tj. dok u međunarodnom faktoringu postoje četri strane. 2005. et. SEED. Shema 7. A. Sarajevo.

troškova itd. faktor odobrava transakciju. 6. faktor može ponovo tražiti sva potraživanja koja ostanu nenaplaćena od klijenta. Faktori obično odobravaju finansiranje nakon dobijanja fakture. Kod faktoringa s regresom.12. 2. Na datum dospijeća (npr. potraživanja se prebacuju faktoru u skladu sa ugovorom o faktoringu.Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine. 4. Faktor provjerava kreditnu sposobnost kupca.2011] 1. Model međunarodnog faktoringa 44 . Dostupno na: www.2% iznosa fakture). kamate. [online]. 8. Kod faktoringa bez regresa. kupcu. Klijent takođe šalje kopiju originalne fakture faktoru. faktor inicira naplatu od kupca.ba [pristup 25. 5. Shema 8. Potencijalni kupac robe prosljeđuje zahtjev za prodaju prodavcu. obično je faktor taj koji inicira zakonski postupak za naplatu. U isto vrijeme. 3. 9. Ova faktura obično uključuje uputstvo kupcu za plaćanje (sveobuhvatni detalji o plaćanju direktno faktoru kojem je dodijeljen posao naplate potraživanja). Ako plaćanje kasni. prema dogovoru. Nakon dobijanja kopije fakture. nakon 60 dana). faktor preuzima gubitak (od kog se faktor može zaštititi kreditnim osiguranjem). Model međunarodnog faktoringa prikazan je shemom 8. 7. Faktor uzima proviziju na ukupni iznos (npr. zajedno sa originalnom fakturom. Prodavac šalje robu. faktor daje na raspolaganje kreditnu liniju (obično 80% vrijednosti fakture) i klijent može odmah imati pristup ovim sredstvima. 1.cbbh. U slučaju kontinuiranog neplaćanja. Prodavac (klijent) podnosi zahtjev faktoru za kupovinu potraživanja. kupac plaća fakturu u punom iznosu faktoru. Ako je faktor zadovoljan dobijenom informacijom. Klijent plaća fakturu u punom iznosu faktoru koji prebacuje stanje koje duguje na klijentov račun nakon oduzimanja svih provizija.

3. Kada je riječ o objavljenom faktoringu. Karakteristika ove vrste faktoringa je u obavještenju jer prodavac obavještava kupca o imenu faktora u fakturi. Domaći faktor dobija plaćanje od faktora u inostranstvu na datume dospijeća i plaća ostatak koji duguje klijentu (prodavcu). koji prebacuje novac na račun domaćeg faktora. 4.3. umanjeno za sve troškove provizije. 2.3. Objavljeni i neobjavljeni faktoring Objavljeni faktoring se još naziva i faktoring sa obavještenjem. tj. 5. Prodavac robe ili izvoznik prodaje i isporučuje robu klijentu . 6. Međutim. Faktor u inostranstvu informiše klijenta da su potraživanja prenesena. Domaći faktor predaje potraživanja faktoru u inostranstvu. gdje napominje kupcu da plaćanje izvrši na ime faktora i za njegov račun. [online].2011] 1. faktor zadržava kontrolu. Dostupno na: www. 3.uvozniku i šalje fakturu.cbbh. Na datum dospijeća. u državi kupca.Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine. Prodavac robe predaje potraživanja domaćem faktoru uz kopiju fakture i drugu dokumentaciju koja dokazuje njihovo postojanje. 45 . vodi evidenciju prodavčeve prodaje i obezbjeđuje kratkoročno finansiranje.12.ba [pristup 25. kod neobjavljenog faktoringa ili faktoringa bez obavještenja. Faktoring sa obavještenjem može biti i na osnovu faktoringa sa regresom i bez regresa. tako da ime faktora nije objavljeno na fakturi. prodavac ne obavještava kupca o postojanju faktoringa. kupac plaća fakturu faktoru u inostranstvu. Domaći faktor obično pokriva bar 80% fakture unaprijed. 7. umanjeno za proviziju za usluge.

Karakteristika ograničenog faktoringa je u tome što faktor bira ograničen broj faktura koje će biti predmet sporazuma o faktoringu sa klijentom. Velikoj važnosti se pridodaje tijesnoj saradnji faktora i njegovog klijenta. Dok u posredničkom faktoringu odnos faktora i njegovog klijenta se proširiva na faktorovo posredovanje. odnosno spaja ponudu i potražnju. ili da faktor u potpunosti djelimično ili nikako prihvata delcredere rizik. davanje limita unaprijed za ograničeno diskontovanje faktora na selektivnoj osnovi. Direktni i posrednički faktoring Kada je riječ o dirketnom faktoringu. a prije njihovog izručenja odobrava faktor ispitivajući kreditnu 46 . Ovaj tip faktora naj češće obezbjeđuje faktoring sa regresom. sve narudžbe koje se obave. Potpuni faktoring se još naziva kao konvencionalni faktoring ili tradicionalni faktoring. potpuni faktroing pruža sve usluge za koje je nadležan kao što je naplata. te kao posrednik pri prodaji. jedan poslovni odnos čiji je predmet isključivo i samo otkup potraživanja. evidencija o prodaji.3. Potpuni i ograničeni faktoring Razlika između potpunog i ograničenog faktoringu je u vršenju usluga. Pored gore navedenih usluga faktor još može da učini usluge koje su zasnovane na zahtjevima klijenta kao što je naplata mjenice po dospjeću. Dakle. vođenje računa. Kod ove vrste faktoringa faktor se javlja i kao finansijer klijenta. vođenje.3. Dakle.5. nego djeluje kao tržišni posrednik. To je znači. djeluje savjetodavno prema kupcu ili prodavcu i uz to fiansira izvršenje tih poslova.4. Posrednički faktoring svojim razvojem je doveo do toga da faktor ne samo da prodaje robu.3. 3. onda se podrazumjevaju poslovni odnosi u kojem faktoring firma otkupljuje potraživanja svoga klijenta. kreditnu kontrolu i kreditno osiguranje. bilo da su ona nedospjela ili dospjela.

a Rok dospjeća potraživanja 45 dana 1. vođenje svih vrsta proizvodnih. prodajnih i financijskih usluga. iznos kamate na unaprijed isplaćeni iznos: 41 42 Backović.000 € x 80 % = 1. Primjena metoda kojim se obračunava diskontna faktoring provizija data je sljedećim primjerom: Kamata plus metod : Iznos fakture 2.cit. p. obračunava se putem dvije metode:42 • • kamata plus metod.000 € x 3 % = 60 € 2. kontrolu i reviziju poslovnih knjiga i izvještaja. E. faktoring provizija iznosi: 2.. unaprijed isplaćen iznos: 2. roka dospjeća potraživanja i procjenjene visine rizika. informatičke usluge.sposobnost. Cijena ove provizije zavisi od vrste posla.000 € Isplata gotovinskog djela 80 % Faktoring provizija (diskont) 3 % Kamatna stopa 12 % p. uglavnom servisne poslove kao što je:41 • • • • vođenje knjigovodstva. Op. Diskontna faktoring provizija. Faktor prilikom posla otkupa naplaćuje diskontnu faktoring proviziju.211 Ibidem 47 . diskontni metod.600 € 3. koja je veoma detaljna i podrazumjeva korištenje svih dostupnih izvora podataka o kupcu. Faktor za svog klijenta može obavljati i druge.

prvih 30 dana 1 % . nedospjelih potraživanja.2 % Diskontni metod: Iznos fakture 2.000 € x 1% = 10 € 4. ukupni troškovi faktoringa su: 84 / 2.5 % 3.600 € x 12% x 45 = 24 € 4. 48 . ukupni troškovi faktoringa iznose: 90/ 2. faktoring provizija za prvih 30 dana iznosi: 2. Dakle.6. ukupni troškovi iznose: 60 + 20 + 10 = 90 € 5. faktoring provizija za narednih 10 dana iznosi: 2.svakih 10 dana Rok dospjeća potraživanja 45 dana Nema kamatne stope 1.000 € x 1% = 20 € 3. sa ili bez prava na regres.000 € Isplata gotovinskog djela 80 % Faktoring provizija (diskont) 3 % .000 = 4. Faktoring dospjelih i nedospjelih potraživanja Ova vrsta faktoringa je karakteristićna po otkupu kratkoročnih. što međutim u praksi se bave i sa otkupom već dospjelih kratkoroćnih potraživanja.1.3.000 = 4. faktor isplaćuje kontravrijednost fakture klijentu od tri do pet dana nakon dospjeća obaveze plaćanja osnovnog dužnika. faktoring provizija za narednih 5 dana iznosi: 1.000 € x 3% = 60 € 2. ukupni troškovi su: 60 + 24 = 84 € (provizija + kamata) 5.

2008.3.4...cit. prikazuje subjekte koji učestvuju u faktoring poslu.. prodavac) • Kupac (poslovni partner klijenta) Shema 9. p. Odnosi subjekata učesnika i faze aktivnosti faktoring mehanizma Izvor: Jović. Shema 9. E. Beograd..208 49 . odnosno najčešći učesnici faktoringa su:43 • Faktor (faktoring kompanija) • Klijent faktora (proizvođač. Univerzitet Singidunum. Op. kao i odnosi koji postoje među zainteresovanim subjektima. Z. 194 43 Backović. Menadžment financijskih institucija. Subjekti faktoringa Poslovni subjekti fakotinga. p.

3. Osnovna aktivnost faktora je obezbjeđenje čitav niz usluga. „Obaveza faktora je da ažurno vodi knjigu naplata.2. usluge preuzimanja kreditnog rizika. To su finasiranja.4. 1988.“ 45 3. odnosno kupaca.. Faktor ima obavezu da svakog mjeserca uredno vodi dostavlja izvještaje o stanju na računima koji se vodi na ime kupca.3. Obaveza klijenta je da obezbjedi efikasan sistem obavještavanja o informacijama koje su od značaja za faktoring organizaciju.1.. P. p.proizvođača ili davaoca usluga na faktoring organizaciju.4.“ 44 3.4.9 50 . Kljinet i njegove obaveze Klijent je pravno ili fizičko lice koji proizvodi robu ili nudi usluge. hartijama od vrijednosti potraživanja i drugim sredstvima plaćanja. usluge naplate potraživanja. Centar za međunarodno sodelovanje in razvoj – CMSR .Iz sheme se vidi da se naplata potraživanja prenosi sa klijenta . a sa kojim faktor zaključuje poseban ugovor. „Obaveza klijenta u odnosu na faktora je da redovno i uredno dostavlja fakture koje trebaju da sadrže sve potrebne informacije i podatke. preduzeće koja od svojih klijenata otkupljuje fakturisane iznose i to jednom dužem razdoblju. p. Kupac i njegove obaveze 44 Trifunović. 8 45 Ibidem. Faktoring i forfeting. Faktor je obavezan da vodi računa o rokovima potraživanja od kupca. kada su u pitanju plaćanja u gotovini. Faktor i njegove obaveze Faktor predstavlja organizaciju. Ljubljana. koja pošto odobri isplatu potraživanja preuzima na sebe cijelokupno staranje oko realizacije i naplate odobrenog kredita.

Prilikom finansiranja faktoringom. Ovakvi tipovi ugovora su uglavnom podržani i financijskim izvještajima što predstavlja odobravanje kredita baziranih na financijskim izvještajima. gdje je kredit baziran na dužničkoj kreditnoj vrijednosti. Razlika faktoringa između kratkoročnih kreditnih linija Osnovna razlika između faktoringa i kratkoročnih bankarskih kredita je u tome što se kratkoročni krediti oslanjaju na kolateral u obliku nepokretne imovine.Kupac može biti pravno ili fizičko lice. što se razlikuje od tradicionlanih komercijalnih kredita. kreditiranje koje se bazira na osnovu financijskih izvještaja. a kreditna isplativost se posmatra kroz sposobnost dugoročne samoodržljivosti njegove poslovne djelatnosti. Ukoliko je financijsko tržište razvijeno. financijski sistem mora imati definirana računovodstvena pravila. što znaći da zajmoprimac mora imati revidirane financijske izvještaje. imovina zajmoprimca je ponuđena kao kolateral i posmatrana je kao primarni izvor otplate. kreditor zs tradicionalne kredite traži kolateral samo kao sekundarni izvor otplate duga. dok je faktoring baziran na vrijednost dužničke imovine. „Kupac ima obavezu plaćanja koja proizilazi iz kupoprodajnog ugovora zaključenog sa klijentom faktora. Glavna razlika između faktoringa kao savremenog oblika finansiranja i tradicionalnih kratkoročnih kredita je u tome što kod faktoringa zajmoprimćeva imovina se posmatra kao sekundarni izvor otplate potraživanja. Dakle. Potkov za odobravanje kratkoročnih kredita su svakako financijski izvještaji koji imaju jaku financijsku poziciju. Kada je u pitanju faktoring kao savremeni oblik finansiranja on je baziran samo na imovini. Prilikom odobravanja finansiranja na osnovu imovine ekpleciton je povezan na bazi formule sa likvidacionom vrijednošću imovine koja se koristi kao 46 Ibidem. Nasuprot tome kod finansrianja savremenim oblikom – faktoringom fakus je baćen na vrijednost imovine.5. p.“46 3. koji je poslovni partner klijentu faktora i koji postaje dužnik faktora i snosi obavezu vraćanja kredita u vezi prodaje određenih proizvoda ili usluga. Primarni izvor otplate duga je dužnik.11 51 .

6. Dakle pravo vlasništva se prenosi sa zajmoprimca na faktora. Usporedba faktoringa sa kratkoročnim bankarskim kreditima 52 .kolateral. Kod faktoringa. Druga pozitivna strana prilikom primjene savremenog oblika finansiranja a baziranog na imovini je sposobnost da generira informacije o ostvarenim rezultatima zajmoprimca kroz kontinuitetni monitoring imovine. U narednoj tabeli date su naj važnije razlike između faktoringa kao savremenog oblika finansiranja i tradicionalnih kratkoročnih kredita. što znaći ukoliko zajmoprimac postane nesolvnetan imovina koja je faktorisana nije dio imovine kompanije pod stećajem. Kreditiranje bazirano na imovini odnosno faktringom je prikladno za mala i srednja preduzeća. prodata je faktoru. ako njihova imovina ima dovoljnu likvidacionu vrijednost. Faktoring kao finansiranje zahtjeva dobro definirano komercijalno pravo koje jasno definira sigurnosne interese. Tabela. kratkoročna potraživanja. povezana imovina. jer visok nivo rizika koji je karakteristićan za mala i srednja preduzeća nije barijera za finansiranje. Kod ovog tipa uvijek treba voditi računa da li je vrijednost imovine uvijek veća od vrijednosti iznosa kredita.

[online]. 2005. Mogučnost razvoja fakotinga u BiH.11 3..cbbh. Usluge koje treba pružiti su navedene u ugovoru o faktoringu . naplaćivanje potraživanja i zaštita od kreditnih rizika. Dostupno na: www. kao bilo koji drugi ugovor o prodaji.Izvor: Rovčanin. Prednosti i nedostaci faktoringa Faktoring je postao popularan širom svijeta zahvaljujući uslugama koje nudi.2011] 53 . Sarajevo. p.al. et. A.6. regulisan je prema zakonu o ugovoru.ugovor.ba [pristup 25. SEED. Neke prednosti faktoringa uključuju:47 • • 47 Ne gubi se vrijeme na dugo apliciranje za kredite Bolji tok gotovine i brži pristup radnom kapitalu Centralna banka Bosne i Hercegovine. Faktori obezbjeđuju usluge od finansiranja do upravljanja prodajom na kredit: finansiranje.. vođenje računa..12.

čime se povećava omjer efikasnosti (npr. faktoring takođe ima nedostatke.kompanija može ponuditi svojim klijentima bolje kreditne uslove i može prihvatiti više posla Bolji uslovi za nove klijente (važno za izvozne kompanije) Rizik ili loši dugovi su eliminisani.. povrat na aktivu itd. povećan potencijal pozajmljivanja. pošto je faktoring van bilansa i ne mora se saopštavati potencijalnim kreditnim institucijama.• Bolja likvidnost kroz pravovremeno ubrizgavanje gotovine (avansi od faktora) Bolji finansijski položaj.) • • • • • • • • • • • Lakše je finansirati sezonsku proizvodnju «Svjež» radni kapital znači da snabdjevači mogu biti plaćeni unaprijed. kreditna sposobnost i solventnost Veći obim prodaje . pored očiglednih prednosti. kao što su:48 48 Ibidem 54 .bez mjesečnih plaćanja ili plaćanja odjednom na dan dospijeća Bez prodaje kapitala (nema novih dioničara koji bi podizali sredstva) Nema ličnih garancija. za razliku od većine kreditnih programa Nema materijalnog osiguranja Jači bilans stanja. u okviru faktoringa bez regresa. uz dodatni popust Manje vremena i napora za naplaćivanje potraživanja. ili su barem umanjeni kroz pravovremenu naplatu Rast kompanije se finansira bez novih dugova .. jer je faktor specijalizovan za te poslove Umanjeni operativni troškovi (iz razloga koji su gore navedeni) Čak i kompanija koja tek počinje poslovanje ili mlada kompanija može brzo doći do finansija Bolje upravljanje informacijama (naročito u okviru potpunog faktoringa) Omogućava brže manje kupovine «u pravi čas» • • • • • Treba naglasiti da.

7. kompanije čija potraživanja potiču od samo nekoliko klijenata kompanije s mnogo malih klijenata kompanije sa spekulativnim poslom kompanije sa širokim spektrom proizvoda koji se prodaju opštoj javnosti • Troškovi faktoringa su obično veći nego troškovi bankarskih kredita. klijent ostaje odgovoran za neizvršenje obaveza (čak i za diskontovana potraživanja) • • • • • • • Klijent može pretrpiti znatan gubitak dohotka. uzimajući u obzir sve provizije i rizik gubitka koji je uključen 3. Važnost faktoringa za mala i srednja preduzeća 55 . tako da je cijena konačnog proizvoda takođe veća Izvoznici moraju osigurati da nema neslaganja s kupcima u pogledu kvaliteta proizvoda Neki kupci ne žele da budu uključene druge strane. kao što su: o o o o o • male kompanije. osim prodavca Faktoring je kratkoročno finansiranje i ne može zadovoljiti sve poslovne potrebe Do faktoringa dolazi samo kada je faktor zaista siguran u solventnost klijenta Faktoring kompanije preferiraju klijente s većim poslovima Samo faktoring bez regresa oslobađa klijenta od rizika naplate.• Prekomjerno oslanjanje na faktoring kompaniju može rezultirati prekomjernom trgovinom i pogrešnim upravljanjem • Prekomjerno oslanjanje na faktoring kompaniju može takođe rezultirati gubitkom direktnih odnosa s klijentom Neke vrste kompanija nisu atraktivne za faktoring. U svim drugim slučajevima.

cit. dokv banke tipično gledaju na fiksnu imovinu kao sigurnost. osiguravaju zakonski okvir u kojem se može vršiti faktoring:50 • Zakon o imovini pravnih osoba (1984/1992. et.12. Dostupnost finansiranja kroz faktoring aranžman je veća manjim.al...cbbh. Faktoring u Bosni i Hercegovini Kao izvor vanjskog finansiranja faktoring dobija na popularnosti širom svijeta. Bosna i Hercegovina nema specifične zakone i propise o faktoringu . (Službeni glasnik SFRJ 29/78 i drugi Zakon o kompanijama (Službeni glasnik FBiH 23/99. i • Usluga kreditnog menadžmenta koji nude faktori često pruža ekonomsko rješenje za manja preduzeća koja ili nemaju relevatna znanja. a ne sa njenom ukupnom kreditnom sposobnišću. u kombinaciji. p. ili su troškovi u vezi sa obavljanjem ovih funkcija ograničavajući faktor. iako zakonski okvir postoji.2011] 56 . Op.ba [pristup 25. Sljedeći razlozi se generalno navode u prilog ovoj tvrdnji:49 • • Trošak finansiranja je konkurentan u odnosu na alternative. Službeni glasnik RBiH 2/92). Izvjestan broj entitetskih zakona. Dostupno na: www. 3. • Faktori su u mogučnosti da obrade zahtjev i obezbijede sredstva na osnovu faktura mnogo brže nego što je vrijeme koje je potrebno da se uspostavi kreditna linija kroz kratkoročne bankovne kreditne linije. Zakon o obligacijama usvojen 1978. Ono što faktoring čini jednostavnim jeste da je novac koji obezbjedi faktor kompaniji eksplicitno povezan s vrijednošću njenih potraživanja. Službeni glasnik RS 127/08) • • 49 50 Rovčanin.Faktoring predstavlja veoma važan izvor finansiranja obrtnog kapitala malih kompanija. "rastućim" preduzećima nego tradicionalni izvori (kao na primjer kratkoročni bankovni krediti) zato što faktori smatraju prodajnu fakturu kao sigurnu imovinu. A. [online].18 Centralna banka Bosne i Hercegovine.8.

o. Op.cit. u drugom slučaju mogu da nude usluge faktroinga kao novog proizvoda na tržištu.o.. Službeni glasnik FBiH 29/03) Zakon o likvidaciji (Službeni glasnik FBiH 29/03. A. Međutim. narušavanje odnosa između kupca i prodavca. neodostatak informacija o kreditnoj kvaliteti.al. Službeni glasnik RS 64/02) • • • U Bosni i Hercegovini primjena faktoringa kao savremenog oblika finansiranja je nerazvijeno. Travnik pravno okruženje. 39/98 i 14/02. p. financijske institucije mogu da čekaju stabilnije vrijeme. Sarajevo Alfa faktoring d. u uslovima današnje ekonomske krize. s ciljem pomoći pri ostvarivanju likvidnosti i solventnosti. 23/00) Zakon o Centralnoj banci (Službeni glasnik BiH 1/97) Zakon o bankrotu (Službeni glasnik RS 67/02. prije nego što s odluće za ponudu faktoringa poslovnoj zajednici kao oblik finansiranja. i ima potencijal da donese značajen benificije i da doprinesu boljem poslovnom okruženju. Moguće prepreke za razvoj tržišta faktoringa u Bosni i Hercegovi odnose se na:51 Rovčanin.• Zakon o bankama (Službeni glasnik FBiH. et. Odluka u Službenom glasniku 12/00.o. između faktoring kompanija. čak može da utjeće i na ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Prvi faktor d. Primjena faktoringa u Bosni i Hercegovini je u začetku. Službeni glasnik RS 44/03) . s tim da pokazuju svojim klijentima da rade u njihovom najboljem interesu. Faktoring može biti jedan od najefikasnijih oblika finansiranja u Bosni i Hercegovini koji podržava trgovinu.11 57 . skoro da i ne postoji konkurencija.nema ništa u tom zakonu što bi spriječilo da faktoring bude posebna oblast • Zakon o registraciji kompanija (Službeni glasnik FBiH 4/2000.o. Kada je u pitanju faktoring kao novi oblik finansiranja u Bosni i Hercegovini i njegovo razvijanje u vrijeme današnje svjetske ekonomske krize. U Bosni i Hercegovini trenutno posluje tri faktoring kompanije: • • • • • • 51 IGA – izvozno kreditna agencija BiH..

• • • moguće visoke provizije faktoring kuća zbog izraženih rizika. neizgrađena poslovna etika slaba informisanost okruženja po pitanju faktoringa. FORFETING KAO SAVREMENI OBLIK FINANSIRANJA 58 . 4.

Z.4.01. banci ili drugoj financijskoj instituciji koja je specijalizovana za te poslove. Ova vrsta savremenog oblika finansiranja podrazumjeva prodaju uglavnom dugoročnih potraživanja iz osnova izvoza.1. pri čemu obe označavaju da se proizvod kupuje u cijelini. 119. Narednom šemom je prikazan osnovni model forfeting posla. Sva ostala tehnika je ista. Forfeting se u većini slučajeva koristi kao mehanizam za podsticanje izvoza iako se njegove mogučnosti ne isključuju i u slučajevima kada se prodaja investicione opreme obavlja i na domaćem tržištu. uz odbitak odgovarajućeg fksnog iznosa.52 „Forfeting je oblik fnansiranja izvoznih kredita koji se realizuju prodajom izvoznog potraživanja banci ili specijalizovanoj instituciji. odnosno kombinovano. da li se radi o kratkoročnom finansiranju – faktoringu ili dugoročnom finansiranju – forfetingu. p. Faktoring tržište ima međunarodni karakter.“53 Prema tome u pitanju je kupovina dugoročnog i nedospjelog potraživanja. 179 Financijski menadžment. pri kojem kupac potraživanja snosi rizik u vezi sa njegovom naplatom od trećeg lica.scribd.) 59 . drugi dio. Potraživanja su uglavnom pokrivena hartijama od vrijednosti . dostupno na: www. Forfeting kao savremeni oblik finansiranja najviše slići faktoringu. Dakle.cit. Op. Prvo forfeting tržište javlja se šezdesetih godina prošlog stoljeća u Švicarskoj.. p. a u praksi može da bude i od jedne godine pa do 7 godina.2012. Pojam i nastanank forfetinga Forfeting potječe od francuske riječi „ a forfait“ . 52 53 Jović. kao i isplata u polugidišnjim ratama. i to po jednoj unaprijed utvrđenoj cijeni. priručnik. osnovna razlika između faktoringa i forfetinga kao savremenih oblika finansiranja je u ročnosti. odnosno njemačke riječi „ forfaitirung“ . a na osnovu prezentovanja dokumenata kojima uvoznik garantuje otplatu duga. stiče gotovinu uz određeno umanjenje. Na ovaj način izvoznik koji je prodao robu stranom kupcu na kredit.. Nako tog pojavljivanja faktroing se ljavlja i u drugim razvijenim državama.com (05. ali se razikuju samo u jednoj stvari. Forfeting se odnosi na otkupljivanje dugoročnih potraživanja po osonvu kapitala dobara sa uobičajnim rokom otplate od 5 godina.

marfinfactors. Op. E.2012. plative bankarske garancije.gr/html/page. vlastite avalirane – garantirane mjenice.) Predmet transakcija na forfetnim tržištima jesu potraživanja obezbjeđena sljedećim vrstama vrijedonosnih papira:54 • • • • 4. neopozivi terminski dokumentarni akreditivi..2. 215 60 . vučene avalirane mjenice.cit.Shema 10. Osnovni model forfeting posla Izvor: http://www..asp?Lang=3&PageID=7 (06. Učesnici u poslu forfetinga 54 Backović.01. p.

. izvode radove u inostranstvu. Kupac – uvoznik Kupac uvoznik je pravno lice koji ima za namjeru kupiti određenu investicionu opremu.4. garancije ili sl.2. 4. Forfeter 55 Jović. kupac – uvoznik. izgrađuje objekte. 4. ali uz pomoć trećeg lica. Z. gdje ga spriječavaju financijske mogučnosti..2.cit. Op. odnosno odobravanje kredita. 4.3. forfeter i neobavezni učesnici. To su lica koja kupcima uvoznicima odobravaju prodaju svoje robe na kredit. u korist proizvodne organizacije – izvoznika. 4. Proizvođač – izvoznik Proizvođač – izvoznik je pravno lice koji proizvodi opremu – robu.2.U poslu forfetinga učestvuje više subjekata kao što su:55 • • • • • proizvođač – izvoznik. Banka kupca – uvoznika Banka kupca – uvoznika je financijska institucija preko koje se obavljaju najznačajniji poslovi obezbjeđenja u vezi sa korištenjem mehanizma forfetinga. jer ne može i ne želi da vodi brigu te nastoji da još tokom pregovora o kupoprodaji nađe financijsku instituciju kao treće lice koja će otkupiti potraživanja. te se on obraća proizvođaču – izvozniku investicione opreme sa zahtjevom za odgodno plaćanje.2. Njene aktivnosti su usmjerene u pravcu izdavanja instrumenata obezbjeđenja plaćanja kao što su avali na mjenicama. banka kupca – uvoznika. 184 61 .1.2. p.

i dovođenje istih u vezu sa forfeting organizacijom uz jasno sefinisanu određenu naknadu..3. Za ovaj ugovor se kaže da 56 57 Financijski menadžment. Uloga neobaveznih učesnika je da ćini posredovanje. priručnik. p. bez prava na regres u slučaju nemogučnosti naplate. forfeter se obavezuje da će snositi rizik naplate potraživanja. Forfetnig kao institucija raspolaže dobrim poslovnim vezama u državi ili inostranstvu za dospjelu naplatu potraživanja izvoznika ili proizvođača na domaćem ili međunarodnom tržištu kapitala. teretni ugovor. da pronalazi kupce forfetinga – izvoznika investicione opreme ili drugih dobara. tj. Pri tome. dostupno na: www.scribd. 4. „Forfeter prihvata cesiju potraživanja i isplaćuje nominalnu vrijednost klijentu izvozniku. kvaliteta.) Forfeter preuzima rizik naplate potraživanja od trećeg lica. 119.01.“56 Forfeter kao financijska institucija nije obavezan da garantuje za isporuku dobara/ izvršenje radova. odnosno. aleatorni ugovor57 i mješoviti ugovor. uz odbitak eskontne stope. 62 . ugovor o forfetingu je i formalni ugovor. Osim ove karakteristike.2012.com (05. rokova i sl.2. provizije i troškova vezanih za taj posao. odnosno faktoring poslom. drugi dio. Neobavezni učesnici Pored obaveznih učesnika u forfeting poslu kao savremenog oblika finansiranja. Pojam i elementi ugovora o forfetingu Ugovor o forfetingu je tvorevina autonomnog prava i još uvijek u velikom broju zemalja nije regulisan nacionalnim propisima. tu obavezu snosi klijnet ili izvoznik.Forfeter je financijska institucija koja se bavi savremenim oblicima finansiranja. koji odgovara i za pravnu valjanost posla. da neće tražiti regresiranje nenaplaćenih potraživanja od klijenta – izvoznika. postoji mogučnost da se ponekad javi i neki neobavezni učesnik. 4. Zbog toga se za ugovor o forfetingu kaže da je neimenovani ugovor.5. U literaturi i u prkasi ovi neobavezni učesnici se još nazivaju i makler posrednici.

postoji dovoljno osiguranje naplate potraživanja i da rizik forfetera ne prelazi granicu normalnog. adresu forfeting kompanije određenje posla forfetinga. naziv. razloge i uslove prijevremenog prestanka ugovora.01. p. „Kako svjedoči Zbornik zakona babilnoskog kralja Hammurabija (koji je 58 Matić. iznos pojedine naknade. 72. zemlja kupca – uvoznika prihvaćena na forfetnom tržištu. 45 63 . knjigovodstvenaagencija. 4. kao što su ugovori o kreditu. Udruženje bankara Srbije. (06. Časopis UBS. V. ponuda kapitala odgovara strukturi tražnje valute u kojima se vrši plaćanje. 2007. 5. Ono se sastoji u tome da:60 • • • • na tržištu kapitala u zemlji i inostranstvu postoji dovoljno sredstava da se obavi finansiranje. Rizici forfeting transakcija Fenomen rizika i razna nastojanja da se njima upravlja datiraju iz daleke prošlosti. Op.cit..12... p. dostupan na: www.) 59 Izvedeno na osnovu primjera ugovora o forfetingu.) 60 Trifunović. i to kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu.je mješovit zato što sadrži i pojedine elemente od drugih ugovora.6. Savremeni instrument finansiranja – Forfeting.58 Ugovor o faktoringu mora sadržavati sljedeće elemente:59 • • • • • • • • • kompaniju i sjedište prodavca potraživanja.4.com (22.com.. ukupan iznos dugovanja i vrijeme dospjeća.. ukupan iznos naknade.ubs-asb. vrijeme trajanja ugovora.2012. br.2011. dostupno na: www. Prije nego što dođe do konačnog potpisivanja ugovora o forfetingu potrebno je da se utvrdi i postojanje nekih određenih opštih predpostavki. P. naziv i adresa dužnika.

može doći do povećanja prodajnih cijena. forfeting kompanija preuzima na sebe određeni niz rizika.agram-invest.“61 Prilikom kupovine određenog vreijedonosnog papira uz prava na regres od predhodnog vlasnika proizvođača – izvoznika. Jedan od aspekata političkorg rizika je rizik da se ne mogu ostvariti prava vlasništva nerezidenata ili stranih državljana na tržištu kapitala.e. a koje su sa proizvođača – izvoznika prenijeta na faktoring kompaniju spadaju: • • • • 4. Politički rizik Politički rizici generalno mogu biti definirani kao „rizici zbog događaja nastalih aktima državnih organa ili izvanrednim događajima u nekoj zemlji na čijem tržištu kapitala investicijski fond posluje. 7 http://www.4.hr/default. transferni rizik. Ako su prodajne cijene denominirane u domaćoj valuti.2012) 64 .. politički rizik. Tuzla. p. CPA. još su drevni Babilonci nastojali da osiguraju rizik neuspjele žetve.. i ako se intervalutni kurs promjeni. a obaveze u stranoj valuti.vladao u periodu 1728 – 1686. upravlja svojom imovinom. Analiza i upravljanje finansijskim rizicima. Osnovni rizici koji se javljaju prilikom forfeting posla.).“ 62 Politički rizik može da se pojavi na dva načina: uvođenjem novih ili povećanjem postojećih poreza. tj. 61 62 Kozarević. U suprotnom te rizike bi snosio sam izvoznik da se nije odlučio da zaključi ugovor sa faktoring kompanijom.01.1.n. 2009. Ekonomski ili valutni rizik može se pretvoriti u politički rizik. valutni rizik i komercijalni rizik. odnosno eksproprijacijom imovine. E. godine p.aspx?id=50 (06.

) Greuning. kao i za države u kojima na raspolaganju nije konvertibilna valuta.“ 63 Valutni rizik nije poznat unaprijed.2012. 262 65 . Najčešće je vezan uz promjenu vrijednosti neke valute (devalvacija ili revalvacija).4. Zagreb. Dakle.aspx (07.4.01.4. Analiza i upravljanje bankovnim rizicima. Međunarodne kompanije koje posluju sa državama gdje je razvijen transferni rizik mogu biti pogođena sa mjerama neposredne kontrole razmjene i transfera. rizik da će neka valuta imati manju (ili veću) vrijednost na tržištu u budućnosti. jer predstavlja mogućnost buduće promjene vrijednosti jedne valute u poređenju sa drugom. mašine. 2006. Währungsrisiko). Pojavljuje se u međunarodnim transakcijama izraženim u nestabilnoj valuti (izbjegava se u praksi primjenom tzv.. drugo izdanje. Valutni rizik nastaje iz neusklađenosti vrijednosti aktive sa jedne strane i pasive denominiranih u stranoj valuti sa druge strane. Kratkoročni faktori koji utiču na valutne promjene su i očekivani i neočekivani politički događaji. rezervni dijelovi se ne mogu slobodno uvoziti u dotičnu državu.2. foreign currency risk. exchange risk. razlika u cijeni po kojoj se oni 63 64 www. H..hr/leksikon/valutni-rizik-101357. p. U praksi valutni rizik se sastoji od sljedećeg:64 • Transakcijskog rizika ili uticaja promjene kurseva na strana potraživanja i dugovanja koja se temelje na cijelini – tj.3. njem. Naklada Mate. valutne klauzule). izmjenjena očekivanja sudionika na tržištu ili trgovanje valutama temeljno na spekulaciji mogu uzrokovati valutne promjene. Transferni rizik Transferni rizik kao rizik forfeting transakcija uglavnom se javlja kod zemalja koji imaju velikih problema sa trgovniskim i platnim bilansom u odnosu na inostranstvo. 4. profit i kapital se ne mogu slobodno transferisati u matičnu kompaniju i repromaterijal. Ova crsta rizika uglavnom zahvata države koje su u razvoju. poslovni. Također valutni rizik može nastati zbog neusklađenosti između stranih potraživanja i dugovanja izraženih u domaćoj valuti. Valutni rizik „Valutni rizik (engl.

p. • Ekonomskog ili poslovnog rizika vezanog za uticaj promjene kurseva na dugu poziciju neke države ili konkretnu poziciju trgovačkog društva.naplaćuju ili plaćaju i cijeni po kojoj su priznati u lokalnoj valuti u financijsom izvješću pravnog subjekta.2012. http://www.aspx?Slovo=K (07.4. ne zahtjeva se kreditno osiguranje. Z.5.01.5. stečaj.) Jović. 189 66 .. prednosti forfetiranja su sljedeće:66 • • • • • • • • 65 66 naplata potraživanja se obavlja odmah po isporuci opreme.1.. npr. Komercijalni rizik može se reducirati ugovaranjem police osiguranja inozemnih potraživanja. poboljšava se likvidnost izvoznika. eliminišu se rizici po osnovu fluktuirajućih deviznih kurseva. Prednosti i nedostaci forfetinga 4. deprecijacija u lokalnoj valuti može uzrokovati pad uvoza i veći izvoz.4. eliminišu se mogući gubici zbog nelikvidnosti.anicazna. Pod komercijalnim rizicima smatraju se sljedeći događaji: produženo neplaćanje.com/Skolica. povečava se potencijal izvoznika za zaduživanje. Op. Komercijalni rizik „Komercijalni rizik je vjerojatnost da inozemni kupac neće biti u stanju u dogovorenim rokovima platiti robu koju je preuzeo s odgodom plaćanja. eliminišu se administrativni problemi i prateći troškovi oko naplate potraživanja.“65 4. eliminiše se rizik rasta kamatnih stopa u budućnosti.cit. likvidacija ili ovrha na imovinom inozemnog kupca. čime se prodaja na kredit pretvara u gotovinsku transakciju. Prednosti forfetinga Posmatrano iz ugla izvoznika. 4.

pruža se mogučnost ostvarenja značajnih prihoda. kupljena potraživanja su lahko prenosiva. p. prednosti forfetiranja su sljedeće:67 • omogućava se uvoz najsavremenije tehnologije i opreme na kredit. 67 68 Ibidem Ibidem. izvoznik ne mora da organizuje službu naplate potraživanja i vođenja sudskih sporova Posmatrano iz ugla uvoznika (kupca). ubrzava se zaključenje komercijalnog ugovora. troškovi forfetniga mogu da se uključe u cijenu izvoznog posla. uvoznik može da bira bilo koju konvertibilnu valutu ili valute bez obzira na potrebe izvoznika. sticanje profita koji je u većini znatno veći u odnosu na nivo da je kapital plasiran na nacionalnom ili međunarodnom tržištu kapitala. 190 67 . • • • • • povećava kapacitet zaduženja uvoznika. izbjegava se administriranje i pravni troškovi koji su značajni kod drugih kreditnih aranžmana Posmatrano iz ugla forfeting kompanije ili banke. brzo se kompletira i nema veoma kompleksnih ugovora kao kod kreditnih poslova.• • • pruža mogučnost brzog zaključenja ugovora o forfetingu zbog jednostavnije dokumentacije. vraćanje kredita je po fiksno utvrđenoj kamatnoj stopi. tj. što je opravdano imajući u vidu da forfeter u potpunosti preuzima rizik naplate potraživanja na sebe. prednosti forfetiranja su sljedeće:68 • • • dokumentacija je jednostavna. tj. u trenutku zaključivanja posla se ne mora raspolagati neophodnim financijskim sredstvima.

Z. Op. 190 68 .. Nedostaci forfetinga Jedan od glavnih nedostataka forfetinga je cijena finansiranja.4. koja je često prilično visoka i viša u odnosu na ostale alternativne mogućnosti finansiranja jer u cijenu finansiranja izraženu kroz eskontnu stopu69.70 5.cit.2. ZAKLJUČAK 69 70 Eskontna stopa označava kamatnu stopu centralne banke na odobrene kredite Cf. p..5. Jović. forfeter uključuje troškove finansiranja i refinansiranja u skladu sa tekućim tržišnim uvjetima i rizicima.

Na osnovu obrađene teme koja nosi naslov „ Primjena savremenih oblika finansiranja u Bosni i Hercegovini“ došlo se do zaključka da savremeni oblici finansiranja predstavljaju važan izvor finansiranja kompanija. Obradom navedene teme može se konstatovati da je primjena savremenih oblika finansiranja u Bosni i Hercegovini malo zastupljena. Kao oblik finansiranja važan je izvor kratkoročnog i dugoročnog finansiranja. Na osnovu pokazatelja poslovanja lizing kompanija u Bosni i Hercegovini. pored toga lizing kompanijama omogućava modernizovanje opreme s ciljem ostvarivanja efikasnosti na tržištu i konkurentnosti na tržištu. finansiranje faktoringom i finansiranje forfetingom Lizing kao savremeni oblik finansiranja postao je značajan u nizu nacionalnih ekonomija. ako se uzme u obzir tržišna okolnost i stanje u bosanskohercegovačkoj ekonomiji. dopuniti regulative za lizing sektor koja se odnosi na djelovanje i poslovanje lizing kompanija. 69 . Najčešći savremeni oblici finansiranja koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini su: finansiranje lizingom. Velika pogodnost lizinga kao savremenog oblika finansiranja pruža se novoosnovanim kompanijama kojima je teško doći do drugih oblika finansiranja. Portfolio financijskog lizinga je zadovoljavajući. može se zaključiti da lizing kao način finansiranja je u blagom porastu kako u segmentu novih plasmana tako i u unapređenju naplate potraživanja i relativnom smanjenju trpškova rezervi za gubitke. i dr. pratiti lizing kompanije s ciljem sprječavanja pranja novca. unaprijediti saradnju između lizing kompanija i kontrolnih institucija. Primjenom lizinga kao savremenog oblika finansiranja kompanije mogu riješiti problem nedostatka likvidnih sredstava koji su potrebni za poslovanje jedne kompanije. Da bi se ostvarila veća primjena lizinga u Bosni i Hercegovini potrebno se fokusirati na slijedeće prijedloge mjera: • • • • unaprijediti zakonsku regulativu u segmentu zaštite potrošaća lizing usluga.

Primjena forfetinga u Bosni i Hercegovini je minorna. Pomočna hipoteza 1: Lizing predstavlja važan izvor kratkoročnog i dugoročnog finansiranja kompanija zbog inevestiranja u osnovna sredstva. kamatni rizik. Forfeting kao savremeni oblik finansiranja podrazumjeva otkup dugoročnog potraživanja izvoznika investicione opreme ili investicionih radova u inostranstvu od strane forfeting institucije ili banke koja se bavi forfeting poslovima. jer primjenom ovih oblika finansiranja kompanije osiguravaju likvidnost i solventnost. koja nisu u mogučnosti da to učine samofinansiranjem. i rizik likvidnosti. Forfeting kao jedan od oblika savremenog finansiranja u većini slučajeva se koristi kao mehanizam podsticaju izvoza. U današnje vrijeme faktoring kao oblik finansiranja sve više uzima maha. dok je širom svijeta dominantan oblik finansiranja baziran na imovini.Faktoring kao jedan od oblika savremenog finansiranja predstavlja važan faktor jedne privrede. Posao faktoringa jeste da obezbjedi financijska sredstva i da upravi financijskim rizicima. Kada je u pitanju faktoring u Bosni i Hercegovini. Faktoring kao oblik finansiranja koristan je za države sa slabim sudskim izvršenjem kao što je Bosna i Hercegovina. još uvijek nije dovoljno razvijen. devizni rizik. Primjenom faktoringa postiže se osiguranje od financijskih rizika kao što su: kreditni rizik. kao i pomočne hipoteze koje glase: Glavna hipoteza glasi: Savremeni oblici finansiranja u Bosni i Hercegovini predstavljaju važan izvor neophodnih sredstava za finansiranje određenih projekata u preduzeću. 70 . uglavnom zbog nedovoljnog poznavanja suštine forfeting posla. Na osnovu predhodno navedenog teorijskog i naučnog istraživanja dolazi se do zaključka da je potvrđena glavna hipoteza rada. i zbog toga treba da im se posveti posebna pažnja. kao i situacija bosanskohercegovačke ekonomije. Pomočna hipoteza 2: Faktoring i forfeting kao savremeni oblici finansiranja u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno razvijeni.

2007. Panevropski univerzitet Apeiron... 11. Sarajevo.LITERATURA KNJIGE 1. Z. 2011. 2006. J. H. 10. E. Š. 13.. 2007. Poduzetničko računovodstvo. VUJNOVIĆ – GLIGORIĆ. Sarajevo 2005. HASANBEGOVIĆ.. KUMALIĆ. 71 . Studija.. Svjetlost. Poslovno savjetovanje. 2.. ĐURIĆ. Zagreb. Finansiranje spoljnotrgovinskih transakcija. drugo izdanje. Financijski propisi i praksa br. Mostar. et. J. Zagreb. 4. godina XVII Fircon. al. Banja Luka. HORNE. Naklada Mate. 9. GREUNING. Privrednopravni ugovori i hartije od vrijednosti.. Ekonomski fakultet Sarajevo. BACKOVIĆ. CPA. 2009. 07/2011. Poslovne finansije.. 7. & WACHOWICZ. Poslovne finansije.. 2006. Analiza i upravljanje bankovnim rizicima. M. Panevropski univerzitet APERION. Beograd. A et. 5. Bihać. 1999. E. 6. deveto izdanje. Poslovne finansije. ROVČANIN. Lizing – suvremeni oblik financiranja. Instrumenti platnog prometa. 1997. E.. Analiza i upravljenje financijskim rizicima. KOZAREVIĆ. 2007. 3. Osnove financijskog menadžmenta. B. Tuzla. Sarajevo. Naklada Mate. 2002. STUDIJE. GAJIĆ. Z. Univerzitet Megatrend Beograd. 2009. Z. 2008. Banja Luka. PUBLIKACIJE 12. JOVIĆ. Zagreb. GUZIĆ. NJUHOVIĆ. 8. al. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću. ČLANCI.. J. Menadžment financijskih institucija. Mogučnost razvoja faktoringa u Bosni i Hercegovini. Univerzitet Singidunum.. Smederevska Palanka.

org. Centralna banka Bosne i Hercegovine. www. www.org 25.agram-invest.scribd. www.biz 26.marfinfactrs. P.wikipedia. www. Univerzitet u Ljubljani.ekapija. www.profitiraj. Udruženje bankara Srbije. www. PRAVNI AKTI 16. www.hr 20. www. 15. www.com 21. Centar za međunarodno sodelovanje in razvoj – CMSR.ba 24. Faktoring i forfeting. U.poslovni.. 1988. Agencija za bankarstvo FBiH – FBA. Udruženje društva za leasing u Bosni i Hercegovini. broj 85/08 INTERNET 17. www. Diplomsko delo.ba 18.anicazna. www. Pomen faktoringa za nove članice EU. SINKOVIĆ. TRIFUNOVIĆ.ba 27. www.14.hr 72 .gr 29.hanfa.fba.leasing.business-navigator. Ljubljana.ba 19. Službene novine FBiH.hr 30. Hrvatska agencija za nadzor.com 23. www. www.ba 22.. 2007.coom 28.ubs-asb. Zakon o lizingu.cbbh.

stranice 5 7 9 12 28 33 34 35 40 50 73 . sheme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naziv sheme Model lizinga Prikaz operativnog lizinga Prikaz financijskog lizinga Prikaz leveraged lizinga Psnpvni model faktoring posla Mehanizam faktoringa Model domaćeg faktoringa Model međunarodnog faktoringa Odnosi subjekta učesnika i faze aktivnosti faktoring mehanizma Osnovni model forfeting posla Br. GRAFIKONA I SHEMA POPIS TABELA Br. tabele 1 2 3 4 5 6 Naziv tabele Razlika između financijskog i operativnog lizinga Razlika između kredita i financijskog i operativnog lizinga Struktura neto bilansnih pozicija aktive Struktura iznosa finansiranja po predmetu lizinga Struktura iznosa finansiranja i ukupna vrijednost lizinga Usporedba faktoringa sa kratkoročnim bankarskim kreditima Br.POPIS TABELA. stranice 9 15 24 25 25 43 POPIS SHEMA Br.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->