LJUBAV JE SAMO RE^

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike
PRIREDIO

VOJISLAV NESTOROVI]

VOJISLAV NESTOROVI] LJUBAV JE SAMO RE^
Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Urednik Milo{ Jevti} * Recenzenti Svetislav Vukovi} Milan Tasi}

ISBN 86-7590-033-3 © Beogradska knjiga 2003.

Vojislav Nestorovi}

LJUBAV JE SAMO RE^
Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Beogradska knjiga Beograd
2003

Kad stihovi napuste note
oezija i muzika su plemenite tvorevine ljudskog duha. Njihov spoj u jednu celinu ~ini ih uzvi{enim do savr{enstva. Pred ~itaocem ove knjige stihovi su bez nota, ali to ne umanjuje onaj celovit utisak koji smo imali dok smo ih slu{ali ili pevu{ili. Samim nastankom, u njima se ve} nalazila muzika, jer kako bi ih ina~e kompozitori odenuli u notno ruho. Ovu vrstu poezije od davnina pisali su mnogi pesnici. Kako oni neuki, ~ak i nepismeni, tako i velika imena na{e knji`evnosti. Toj dra`i nisu odolele ni krunisane glave. Setimo se pesme „[to se bore misli mojeŒ za koju je stihove napisao Mihailo Obrenovi}, ili „Sagradi}u {ajkuŒ ~iji je autor Petar Prvi Kara|or|evi}. „Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzikeŒ Vojislava Nestorovi}a jedinstvena je knjiga po mnogo ~emu. Pre svega, ona }e sa~uvati od zaborava i one pesme koje }e protekom vremena neminovno nestajati, ustupaju}i mesto novoj poeziji i muzici. Zatim, ova knjiga ispravlja jednu veliku nepravdu. Kod nas je bilo uobi~ajeno da se za ovu vrstu knji`evnosti ne govori poezija ili stihovi, ve} tekst – kao oznaka za ne{to {to je manjeg umetni~kog dometa. Ovim izborom Vojislav Nestorovi} je to opovrgao na najbolji mogu}i na~in. Vrednost knjige je i u tome {to je sa~uvano jedno vreme u kome je ta vrsta poezije i muzike kod nas bila u punom zamahu, dostigav{i najve}e kvalitete u pore|enju sa svetskim dostignu}ima u ovoj oblasti stvarala{tva. I najzad – za{to ba{ ljubavna poezija? Iz jednostavnog razloga, jer je ~ovek odvajkada najvi{e i najlep{e pevao o ljubavi, bilo da joj se radovao ili patio zbog nje. Sa5

P

mo stvaralac prefinjenog ukusa i ose}aja za tananost ljudske du{e kakav je Nestorovi}, mogao je iz mora stihova nastajalih u poslednje tri decenije pro{log veka da odabere najvrednije i najsjajnije bisere, kako bi ih – rekosmo ve} – sa~uvao za one koji }e ih pevati u nadolaze}a vremena, jer setimo se: nema nove i stare, postoji samo lo{a i dobra muzika! Moglo bi se govoriti jo{ mnogo o kvalitetima ove knjige, ali neka to ostane za neka druga izdanja kojih }e svakako biti. Svetislav Vukovi}

6

Predgovor
re dvadesetak godina po~eo sam da zapisujem najlep{e tekstove pesama doma}e zabavne i rok muzike. ^inio sam to, uglavnom, „skidaju}iŒ ih sa plo~a i audio kaseta, a kasnije i sa kompakt-diskova ili sa digitalnih zapisa raspolo`ivih na globalnoj svetskoj ra~unarskoj mre`i – Internetu. Kad god je to bilo mogu}e, tekstove sam prepisivao sa omota. Tako su se napunile nekolike sveske koje imaju posebnu ~aroliju: tajnovitost mladala~kih bele`nica, slobodu da se zapi{e ljubavni stih, makar i tu|i, strast kolekcionara i ve~ito vra}anje u „stara dobra vremenaŒ. Pre nego {to je 1998. godine pesnik Nedeljko Popadi}, u izdanju De~je literature, objavio zbirku 111 ljubavnih pesama, vodili smo duge razgovore o sadr`aju te antologije. Izrazio sam `aljenje {to u njoj nisu mogle na}i mesto i pesme „koje se pevajuŒ, odnosno tekstovi pesama koje slu{amo na radiju i televiziji i kojima se, ~ini mi se, ~e{}e vra}amo slu{aju}i muziku, nego onim u knjigama. Tada sam odlu~io da, ako to pre mene neko drugi ne u~ini, priredim zbirku ljubavnih pesama doma}e zabavne i rok muzike. I, pred nama je. Poseban podsticaj da se sadr`aj mojih svezaka preto~i u knjigu bio je susret sa antologijom rok poezije Stereo stihovi, u izboru i prevodu Dragoslava Andri}a (Narodna knjiga, 1983). Ta knjiga predstavljala je uzor, u svakom pogledu, ovoj zbirci. I kako Dragoslav Andri} re~e u svojih „Nekoliko uzgrednih napomenaŒ u Stereo stihovima da „pesme oslobo|ene muzike, dobiv{i neo~ekivanu slobodu, ne samo da za nas postaju vidljivije, nego kao i da nas same otvorenije gledaju, nekako svesnije sebeŒ, tako i ovi stihovi, pobegli sa omota plo~a i preto~eni iz notnih
7

P

svezaka i de~a~kih zabele`aka u ovu knjigu, po~inju da `ive novim `ivotom. Kao da su druga~iji nego kada ih slu{amo uz muziku. I jesu. Ostaje pitanje: da li imamo pravo i da li ~inimo dobro ako ih otrgnemo iz zagrljaja muzike i ostavimo ih gole na ubeljenim stranicama knjige? Da li }e mo}i, tako sami, da na|u put do srca ~italaca kao {to su nalazili pod okriljem harmonija? Stihovi koji su pred nama sigurno ho}e. Ta njihova mo} da opstanu kao poezija, nezavisna i oslobo|ena muzike, bila je i prvi kriterijum pri odabiru pesama za zbirku. Drugi kriterijum bio je vreme pojavljivanja na muzi~koj sceni, a postavljen je tako da je prire|iva~ savremenik pesama. U knjizi su se, tako, na{le pesme koje su se pojavile na muzi~koj sceni u proteklih trideset i pet godina, i to – za prostor Srbije i Crne Gore do 2003. godine, a za pesme iz biv{ih jugoslovenskih republika do 1991. godine. Tre}i kriterijum bio je dostupnost podataka o autorima, zbog ~ega, na`alost, neke pesme nisam mogao da uvrstim u zbirku. Treba napomenuti i to da sam, kad god je to bilo mogu}e, razgovarao sa autorima, ne bih li obezbedio njihovu saglasnost da im se tekstovi pesama na|u izme|u korica ove knjige. Moram priznati da me svaki od tih razgovora dodatno hrabrio i motivisao da istrajem u poslu koga sam se prihvatio. Pesme se ni`u azbu~nim redosledom naslova, zbog toga da bi se lako pronalazile u sadr`aju i u knjizi, jer su same pesme uglavnom poznatije {iroj publici od njihovih autora. Namenjene su ~itanju, ali ne}e zasmetati ako ~italac izme|u redova ~uje i muziku. Ili ~ak zapeva, glasno ili u sebi. To samo zna~i da su one ve} bile u njegovom srcu. V. N.

8

…Sad tra`e jednu ljubavnu, nek’ ne{to novo bude, samo nek’ nema suza, na to smo navikli ljude. I pi{em pjesmu ljubavnu, al’ suza mora biti – kako da pjevam o ljubavi kad tugu ne mogu skriti…

9

10

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Vladimir Markovi}

A GDE SMO MI
Kao da sam sada shvatio da za mene nisi ti, moje re~i ko da odlaze, kao da ih nosi mrak. I dok posmatram te usnulu, tuge i gor~ine pun, znam da jedino {to ostaje to je se}anje i jad. A gde smo mi, moja ljubavi? Zar je stvarno tako malo re~i za nas jo{ ostalo, zar je tako blizu kraj? A gde smo mi, moja ljubavi? Samo uspomene neke, sad ve} zaista daleke ostale su iza nas.
(Vlada i Bajka)

11

Ljubav je samo re~

Branimir D`oni [tuli}

AKO ZNA[ BILO [TO
Ne znam {to da radim sa sobom, na {to misli da bacim. I da stvaram polako pjesmu o tebi, gledam tvoje tijelo, ludujem za njim, i ponavljam u sebi samo jedno. Hej, poljubi me, pa mi prste u kosu uvuci i zagrli me. Hej, poljubi me, pa se privi tik uz mene i zapjevaj, ako zna{, bilo {to. @elim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti {apu}em na uho bisere, da pri~am o slobodi, da se glupiram, da ti ka`em oh, ti ludo jedina.
(Azra)

12

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Zdenko Runji}

AKO IZGUBIM TEBE
Dok me budi nova zora, znam da sretan bit }e dan, jer kraj uzglavlja si moga, a na ve|ama ti san – puna ljubavi, puna nje`nosti, moja stvarnost sad si ti. Ti se budi{, ti me gleda{, pun topline tvoj je glas, na{a postelja je meka, sre}a bdije oko nas – puni ljubavi, puni nje`nosti, u toj stvarnosti smo mi. I dok predajem se milovanju tvom, neki ~udni krijem strah u srcu svom – ja te trebam, ja te ne dam, ja sam tvoj. Ako izgubim tebe, ja izgubit }u ljubav, ovu beskrajnu sre}u koju pru`a{ mi ti. Ako izgubim tebe, ja izgubit }u nje`nost
13

Ljubav je samo re~

i toplinu tog gnjezda koje svili smo mi. Ako izgubim tebe – ja izgubit }u sve. Kad bih mogao zauvijek da zaustavim taj sat, da nam zanos vje~no traje, {to bi sve jo{ mogli dat. Na{oj ljubavi, na{oj nje`nosti nikad ne bi znali kraj. Jer, dok predajem se milovanju tvom, neki ~udni krijem strah u srcu svom – ja te trebam, ja te ne dam, ja sam tvoj. Ako izgubim tebe, ja izgubit }u ljubav, ovu beskrajnu sre}u koju pru`a{ mi ti. Ako izgubim tebe, ja izgubit }u nje`nost i toplinu tog gnjezda koje svili smo mi. Ako izgubim tebe – ja izgubit }u sve.
(Oliver Dragojevi}) 14

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Boris Bizeti}

AKO JEDNOM VIDI[ MARIJU
Ne pitaj za{to godine prolaze u jednom danu. Ne tra`i moje osmehe, kad zna{ da ne}u biti tvoj. Ako jednom vidi{ Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidi{ Mariju, ti joj ka`i za moj bol. Ne ~ekaj no}u satima da vidi{ povratak moj. Ne tra`i da se vratim ja, ti zna{ – ne mogu biti tvoj. Ako sretne{ moju Mariju, ti joj reci da je volim. Ako sretne{ moju Mariju, ti joj ka`i za moj bol.
(Miki Jevremovi})

15

Ljubav je samo re~

Spomenka Kova~

AKO ODLAZI[
Do|e mi, zna{, pa te po`elim ba{, ko nekada kad mnogo smo se voleli. U{o si tek, jo{ si stresao sneg, i moje su te ruke dugo grejale. A daleko si, dovraga, i pada mrak, i sve su tanje linije {to ve`u nas. Ako odlazi{, {to ne prolazi{, {to mi nepozvan stalno dolazi{? Ako odlazi{, idi, ljubavi, {to me ne pu{ta{ da zaboravim? Do|e mi, zna{, da te osetim ba{, da upijem tvoj miris sitnim porama. Zadrhtim sva kad se rasipa dan, i mislim kako sam te lepo volela. Al’ oti{li smo bestraga i nema nas, i sve lagano prelazi u se}anja.
(K2)

16

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Zdenko Runji}

AN\ELA
I kobni do|e dan da sre}u nam pomuti, opro{taj tvoj i moj i rijeka suza vrelih, Na mojoj ruci {al – samo}u srce sluti, iz mog `ivota sad ide{ ti. A pro|e `ivot sav u ljubavi sa tobom, za spomen osta {al i bol u du{i mojoj. Ja ne znam {to }u sad u~init sam sa sobom, kad ku}a tuge sad na{ je dom. An|ela, An|ela, znaj kad bude{ daleko, tvoga }e sunca sjaj isto da me grije. An|ela, An|ela, znaj da ~eka te netko, i da ti vjeruje jo{ vi{e nego prije.
(Oliver Dragojevi})

2 Ljubav je samo re~

17

Ljubav je samo re~

Kornelije Kova~

APRIL U BEOGRADU
Dolaze i vra}aju se s lastama sun~ani i nasmijani dani. Opet je u mojoj du{i prolje}e – da l’ si djevojka il’ `ena sada ti? April u Beogradu uzaludno tra`im usne jedne djevojke {to se divno mazi. April u Beogradu miluje joj kosu ispod Savskog mosta to je mo`da ona, al’ je drugi ljubi. April u Beogradu, jedno pro{lo doba, nosim ga u mislima iz vojni~kih soba. April u Beogradu umorno se smije{i, ispod Savskog mosta, dok se sumrak sprema, vi{e mene nema.
(Zdravko ^oli})

18

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Maja Perfiljeva

BALADA
Idi sad, dru`e moj, ljubavi pozdrav mi odnesi mojoj ti. Putu mom tu je kraj, umoran ovdje ja }u stati – `elim mir. Kad ne bude mene, kad me skriju paprati, travke i {a{. Kad ne bude mene, ljubi}u je pjesmama svojim i tad. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet. Idi sad, dru`e moj, ljubavi pjesmu mi ponesi mojoj ti. Dalje sad mogu sam, po~inak ovdje ja }u na}i – idi ti. Kad ne bude mene, kada do|u drugi dje~aci ko ja.
2*

19

Ljubav je samo re~

Kad ne bude mene, reci da }u ostati sa njom i tad. O, reci mi njoj, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet.
(Indeksi)

20

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Miodrag Radonji}

BALERINA
Tvoje o~i mi govore ko si ti, tako si nje`na, a to ja sad osje}am, dok te gledam znam – postojim i ja, ti si sad moj san. No} mi do|e kao sun~an dan. Da li si stvarno tako blizu, ka`i mi? Tvoje mi lice sa ove slike govori. Dok te gledam znam – postojim i ja, ti si sad moj san. No} mi do|e kao sun~an dan. Balerina, balerina, no}i su duge, a ja sam sam. Balerina, samo slika, ja i moj san, samo san.
(Makadam)

21

Ljubav je samo re~

Kemal Monteno

BACILA JE SVE NIZ RIJEKU
Stajala je nasred ba{te, ko najljep{i cvijet, kao da je dio ma{te i muzike te – slu{ala je pjesmu moju, poslednju {to pjevam njoj, sad joj ka`em zbogom, draga, a bila je `ivot moj. Pro{la je kroz moje snove i bila je tren, cijelim tijelom bila moja – ja bio sam njen. Nosila je na{u ljubav, na{u sre}u, prvi cvijet, bacila je sve niz rijeku i po{la u drugi svijet. Al’ no}as, ako slu{a, nek’ ~uje bol, u pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak – `ivot je jedan ona bacila.
(Indeksi)

22

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

\or|e Bala{evi}

BEZDAN
Nema me vi{e u tvojim molitvama, vi{e me putem ne prate. A no} mi preti, pono} i pusta tama, kad me se samo dohvate. Vi{e me ne voli{, kad se vra}am nisi budna, ne gori{, gasne na{a zvezda ~udna, la`na srebrna stvar. Daleko putujem, vetar nudi neke rime, kupujem, pristaju uz tvoje ime, dva-tri stiha na dar. Ne slu{am vi{e {ta {apu}e{ dok sniva{, pla{i me koga pominje{. I sve si dalja, a sve mi bli`a biva{, kao da opet po~inje. Ali me ne voli{, to se uvek drugom desi,
23

Ljubav je samo re~

govori{, ali vi{e ne znam gde si, da li neko to zna? [ta sam uradio, kakva tu`na humoreska, gradio ispod gradova od peska dubok bezdan bez dna.
(\or|e Bala{evi})

24

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

B. Stojadinovi}

BILA JE TAKO LIJEPA
Bila je tako lijepa, uvijek se sje}am nje, bila je tako lijepa, kao tog jutra dan – divna je ona bila kada sam ostao sam, vi{e se nismo sreli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na keju tom, o~i, njene ruke, pla~ni pogled njen – mo`da je tako bolje, zaborav bri{e sve, al’ ipak, ipak ~esto, ~esto se sjetim nje. Danima ki{a lije, uz prozor stojim sam, pro{lo je mnogo dana, obuze tad me san – sjetih se onog jutra, na{ega rastanka, sjetih se tihe rijeke kojom je oti{la. Bila je tako lijepa, uvijek se sje}am nje, bila je tako lijepa, kao tog jutra dan – divna je ona bila, kada sam ostao sam, vi{e se nismo sreli, jer nju je odnio dan.
(Dragan Stojni})

25

Ljubav je samo re~

Du{ko Trifunovi}

BILO MI JE LIJEPO S TOBOM
^ovjek sam koji ima razloge svoje da pra{ta, da pra{ta svima. U ime nove stara ljubav u srcu se nosi dok snage ima. Al’ jedno moram da ti priznam: bilo mi je lijepo s tobom. Bilo mi je lijepo s tobom, i zbog toga {to nisi bila kao druge `ene kad si bila protiv mene. Tvoji su mi grijesi dra`i, bliske su mi tvoje la`i, bilo mi je lijepo i zato pra{tam.
(Seid Memi} Vajta)

26

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Zrinko Tuti}

BILO MI JE PRVI PUT
Bilo je nebo na tvome ~elu, u srcu zdjela vru}eg mlijeka – bili smo djeca koja se vole, i koja ne znaju {to ih ~eka. Bilo je svile u tvome oku, i ne daj nikom da to uzme – bilo je sjeno i karamele, kad su se takle na{e usne. Bilo mi je prvi put, samo jednom prva zora svi}e – najljep{e su ~iste i nespretne ruke, prve suze vrijede, drugo su pri~e. Bilo je prvo zrelo vo}e, u tvojoj ruci zlatne niti – bilo je sve {to sada nemam, {to vi{e nikad ne}e biti.
(Novi fosili)

27

Ljubav je samo re~

Goran Bregovi}

BLUES ZA MOJU BIV[U DRAGU
Nikad se ne}u vratit u svoj rodni grad. Tamo me ne ~eka niko. Ve} odavno su izblijedila sva lica i ve} odavno imena im ne znam. Samo ponekad zimi, dok vjetrovi oplakuju dane, sjetim se tebe, moja biv{a draga, i neke nje`nosti davne. A ne{to mi {apne u srcu i znam da sam na svijetu sam. I da te ponovo vidim {ta bih ti o sebi mogao re}i osim da sam sreo mnogo ljudi, a da mi prijatelj nije bio ni jedan, da sam bio i gladan i slavan, veseo i pla~an, bijedan i sjajan, da me ljubilo mnogo `ena, a da ni jednu volio nisam. I ne{to mi {apne u srcu i znam da sam na svijetu sam. Moja draga, moja draga, biv{a draga… Moja draga, i, evo, umoran starac sam sad, mada izgledam mlad.
(Bijelo dugme)

28

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Rusmir Aga~evi}

BOBANE
Kasno je, znaj, da te opet zavolim, da takav bol jo{ jednom sebi dozvolim – ti nisi onakva kakvu sam te za sebe stvorio, ni zaslu`na mnogo za ljubav za koju sam se borio. Bobane, napij se. Dugo sam mislio, o, ljubavi mala, kako da ti ka`em zbogom i hvala, ti ljubav za ljubav da vrati{ nisi znala. I svakoga ~asa, i svakoga trena, ti htela si samo da ti budem sena, shvatih na kraju – ti nisi prava `ena. Bobane, napij se.
(Oliver Mandi})

29

Ljubav je samo re~

Jurislav Jura Stubli}

BOJE SU U NAMA
Deset dugih godina slijep sam hodao zemljom. Sa zatvorenim o~ima sanjao sam da te sretnem. Tra`io sam te izme|u zvijezda – one su bile nijeme. Cijelim tijelom sam drhtao te no}i i moja zvijezda je pala. Drugovi su mi rekli bje`imo no}as, sada je vrijeme, na put, na put! Sa srcem punim hladnih kristala mi smo sijali u srcu sivog grada. Sa srcem punim hladnih kristala mi smo sijali kao reklama… Boje su u nama.
(Film)

30

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Zvonko \uki} – \ule

BROD OD PAPIRA
Ka`u, pu{ta{ brodove rekom, papirne. Na svakom pi{e: ^ekam, a nema te! Bez tebe ne smem, ja ne umem: pisati, smejati se, hodati. Ka`u da pu{ta{ zmajeve nebom najvi{e. Na svakom pi{e: Za{to nema te? Ja tebe ne smem, a ti ne ume{: imati, lagati, sanjati. Kada ode{ onda u~ini to da tako ne izgleda. Kada ode{ od mene, u~ini samo to, samo to, samo to… Ka`u, pu{ta{ brodove rekom, papirne. Na svakom pi{e: ^ekam, a nema te! Bez tebe ne smem, ja ne umem: pisati, smejati se, hodati. Kada ode{ onda u~ini to da tako ne izgleda. Kada ode{ od mene, u~ini samo to, samo to, samo to... da tako ne izgleda.
(Van Gog)

31

Ljubav je samo re~

Marina Tucakovi}

VEJTE SNEGOVI
Ej, vejte snegovi, silni smetovi, zavejte mu put, da joj ne ide, da je ne vidi, jer, umirem sasvim za njim. Ej, gde ste, snegovi, divlji vetrovi, sakrijte joj lik, da zaboravi, da je ostavi, jer, umirem sasvim za njim.
(Zana)

32

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Kaja

VI[E TE NEMA
Nisam vidio da gubim te polako, i da je kraj, da nam vi{e ne ide. Ti si dala sve i voljela me jako, a nisam znao ni da te nasmijem. Ti si prestala da bude{ moje platno na kome mogu da slikam cijeli svijet. Moje mane si pretvarala u zlato, a lagao sam da mogu bez tebe. Ti odlazi{ i nema vi{e vremena, jer on je tu i daje sve {to nisam ja. Kad oprosti{, sjeti me se ponekad. Vi{e ti ni{ta ne tra`im, samo jedno reci mi. Reci mi da l’ bi opet bila ona ista ti moja i nasmijana, da te vrijeme vrati i da te opet pogledam onako kako znam da l’ bi po`eljela isto {to i nekada, isto {to i ja sada, kad te vi{e nemam.
(Bojan Marovi})

3 Ljubav je samo re~

33

Ljubav je samo re~

Zlatan Fazli}

VJETAR
Skupi svoju kosu u {aku, ve`i oko svilenu traku, u ~asu kad ti zadrhti ruka ve`i maramu oko struka. Ali ne, nemoj mene vezati. Pusti me na debelo more, da uz vjetar ja zaplovim, ki{a nek’ mi crta bore, tad }u jo{ vi{e da te volim. Ali ne, nemoj me vezati. Vjetar se vezat ne mo`e ni kada mora presu{e, vjetar se vezat ne mo`e, tu samo ljubav poma`e. Probudi me tiho i bez glasa, ve`i noge oko moga pasa, stisni me kad ki{a pljusne, ve`i svoj dah za moje usne. Ali ne, nemoj mene vezati.
34

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Isprati me na pra{njavu cestu i pusti me da zapjevam, moje srce ne zna kucat na jednom mjestu ja ni{ta tu ne mogu ja samo to znam. Ne, nemoj mene vezati.
(Crvena jabuka)

3*

35

Ljubav je samo re~

Mladen Popovi}

VOLI ME JO[ OVU NO]
Nikad kao no}as nisam `elio da ti budem blizak, da ti budem drag. Voli me ovu no}. Umrla bih no}as sa svojim `eljama, nestala zauvijek s praznim nadama. Voli me jo{ ovu no}. Pogledom me svojim uspavaj nje`no i dodirni me toplim dahom svojim. Po`eli mi svako dobro prije no napusti{ moj svijet. Nikad kao no}as nisam slutio, nikad tako silno osje}ao kraj. Voli me ovu no}. Umrla bih no}as od umora i sna, umrla od suza me|u zvijezdama. Voli me jo{ ovu no}.
(Denis & Denis)

36

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Zijo Rizvanbegovi}

VOLIM TE JO[
No}ima ja proklinjem telefon {to me ne budi, danima ja mrzim zvono {to ne zvoni. Sanjam te na vratima – koferi u rukama, graciozan hod, odlazi{ sa rije~ima volim te jo{, kao prije, mislim na nas, kao prije. Gadne rije~i si po prvi put govorila, iscepala slike, poklone i moja pisma. I prije si umjela da nestane{ na dva-tri dana, vra}ala si se s kajanjem na usnama volim te jo{, kao prije, mislim na nas, kao prije. Telefon je pozvonio, rodila se nova nada, korak-dva, ja sam tu – reci, du{o, {ta ti treba? ^uj, stari, no}as odlazim iz ovog grada, ne vjeruj u mene, jer nikad vi{e ne}e{ ~uti volim te jo{, kao prije, mislim na nas, kao prije.
(Valentino)

37

Ljubav je samo re~

Branimir D`oni [tuli}

VOLIM TE KAD PRI^A[
Volim te kad pri~a{ u svom ovom ludilu, slutnja gubi privid ogoljela do kostiju – postala je stvarnost zaboravljena bol, ne `elim da te odvla~im daleko. Rije~i, poput bajke, smiruju ~amotinju, ne brini, netko pamti svaki tren u godini – sve veze, {etnje, razgovor, a ti jo{ razmi{lja{… vjeruj mi. Gledaj moju malu kako ide niz ulicu, primje}uje{ li boju na njenom obrazu – danas je prvi dan u prolje}u, i ona u`iva, kao da je poslednji.
(Azra)

38

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Maja Perfiljeva

VOLJELA JE SJAJ U TRAVI
Voljela je Sjaj u travi, Lorku i Bodlera, `ivjela u svijetu pjesme, ranjiva i nje`na. Ma{tala je ovdje mirno, sasvim izvan svijeta, sva je bila moja, moja, moja, a ipak daleka… Ne tra`i me, nemoj, nemoj, nemoj nikad zvati, zaboravi – {to je nekad bilo ne}e{ na}i. Sad si u `ivotu i morala bi znati, nema vi{e nikog da ti vrati sjaj u travi. Voljela je sjaj u travi, a sada je `ena, spustio se ovaj `ivot na ramena njena. Iako je du{a njena pjesmom zanesena, vizija iz snova, snova, snova obi~na je `elja. Ne tra`i me, nemoj, nemoj, nemoj nikad zvati, zaboravi – {to je nekad bilo ne}e{ na}i. Sad si u `ivotu i morala bi znati, nema vi{e nikog da ti vrati sjaj u travi. Ne tra`i me, nemoj, nemoj, nemoj nikad zvati, zaboravi – {to je nekad bilo ne}e{ na}i. Sad si u `ivotu i morala bi znati, prestani da sanja{ i da tra`i{ sjaj u travi.
(Indeksi)

39

Ljubav je samo re~

Nenad Radulovi}

VRATI SE
Odlazi{ ranim jutarnjim vozom, karta u ruci, koferi puni – stojimo nemo kraj tvog vagona, ulaze ljudi, gledam te poslednji put. Ko da bi htela jo{ ne{to re}i, usne se mi~u, al’ glasa nema – ho}u da pamti{ sve na{e dane, promrzle prste i prvi sneg. Voz sporo kre}e s praznog perona, vreme nas izdaje ko nikad pre – samo jo{ ruka, otvoren prozor, daljina brzo odnosi sve. Pognute glave, kriju}i bore, zatvaram o~i i vidim nju – gubim se slepo u novom danu, a sve {to jesam osta}e tu. Vrati se, jer voli{ stvari koje volim i ja, vrati se, neka me ~uje pola sveta, vrati se, ne}u da molim, ja samo pevam vrati se, vrati…
(Poslednja igra leptira)

40

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Zdenko Runji}

VRBE
Dvije su vrbe pokraj rijeke tiho plakale, dok su se vlati ovim poljem tu`no svijale. Sje}am se, Nina, one jeseni, kad si oti{la… bio je vjetar, zar ne pamti{? Tvoja je kosa poput grana bila nemirna, poslednje zbogom kad si rekla sva u suzama. Sjeti se, Nina, one jeseni kad si oti{la! Sjeti se vrba pokraj rijeke!
(Stevan Zari})

41

Ljubav je samo re~

Alka Vuica

GDJE DUNAV LJUBI NEBO
Pri~a i san pod jastucima, vino i dim u poljupcima, i miris lje{njaka, nebo plave boje indiga, i ti i ja. ^ini mi se da sam sve to sanjala. Poka`i mi gdje Dunav ljubi nebo, o, za{to smo sada toliko daleko? Probudi me, ja mrzim ove no}i, po`eli me i sa an|elima do|i. Umotaj me i sakrij me od svega. Zadr`i sje}anja. Za{titi me i opet ne{to sla`i. Poka`i mi gdje Dunav ljubi nebo, o, za{to smo sada toliko daleko? Probudi me, ja mrzim ove no}i, pozovi me ve~eras i sa an|elima do|i.
(Josipa Lisac)

42

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Zvonko \uki} – \ule

GLAS
Koliko samo puta po`elim da sam daleko, da me vetar nosi nekud najdalje, da pustim srce da di{e i ne mislim vi{e na to koliko sam izgubio. Svima nama samo jednom se desi, kad pro|e, vi{e ne dolazi. Jednom se zaljubim i vi{e nikada to se ne ponavlja. Koliko samo puta po`elim da zaboravim sve, da budem kameno srce koje ne topi se, da budem kameni cvet za koji ne znam odakle je, za koji ne zna se ~iji je, kako miri{e, koje je boje. Ipak, popustim kad ~ujem glas. Dolazim kod tebe, uzmi me za sebe. Kad ~ujem glas dajem ti sebe. Koliko samo puta po`elim da zamislim gde samuje taj u meni ose}aj. Kad sam zaljubljen dao bih sebe,
43

Ljubav je samo re~

nekom dao bih sebe, dao bih sebe. Kad ~ujem glas dolazim kod tebe, uzmi me za sebe. Kad ~ujem glas dajem ti sebe.
(Van Gog)

44

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Ana Stani}

GRAD
Moj grad, ulice {to sama prolazim, pri~e koje kriju prozori, poznati zvukovi. A ti, doneo si boje u moj dan, svaki prozor sve`e ofarban, iste stvari nose novi sjaj. Ja zaboravljam na druge, s tobom stojim usred duge, ovaj grad je no}as probu|en za nas. S tobom sati ne postoje, nebo topi modre boje, ovaj grad je no}as probu|en za nas. I sat me budi, sklopile se kazaljke, grad i broj i tvoje slovo je, ne skidam osmehe. Ti i ja, mi letimo u neki bolji svet, be`imo u snove tamo gde ki{e nikad ne dolaze.
(Ana Stani})

45

Ljubav je samo re~

Branimir D`oni [tuli}

GRACIJA
Tvoje ruke u neskladu izme|u zbilje i sna – gledam grad u prolazu, neki ljudi iza nas. Govori{ mi da si slobodna, `elim vjerovati u to – ulica u odsjaju, zalu|uje{ me pogledom. Tra`im ritam u koraku, usporavam ti hod – slu{am kako zapitkuje{, uzvra}am ti osmijehom. Hajde uzmi me sa sobom, uradi mi sve {to zna{. Hajde uzmi me sa sobom, Gracija. Jo{ uvijek te volim, da li to zna{?
(Azra)

46

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Nenad Radulovi} i Dragomir Stanojevi}

GRUDI MOJE BALKANSKE
Ostrva te skrivaju, galebovi ~uvaju – ja sam davno daleko. Sad ti drugi sviraju, sad te drugi miluju – ja sam davno prestao. Seti se, makar jo{ jednom, seti se, pa me prona|i. La`u te da ne vole grudi moje balkanske o~i tvoje jadranske. Kad zima posle svega do|e i vojni~ka me muka pro|e – bole grudi balkanske. Stare la|e vuku me, uspomene tuku me – slani vetar vra}a sve. Zna}e{ da sam nemiran, zna}e{ da te dozivam – kad se more podigne.
(Poslednja igra leptira)

47

Ljubav je samo re~

Zvonko \uki} – \ule

GUBI[ ME
Zauvek sam, sasvim sam, `ivim u nadi da ljubav je spas. Ho}u da ime, tvoje ime, uvek sija i bude tu, ho}u da ljubav ima sjaj, ho}u da plamen tvoj nosim u sebi. Kako ne vidi{ da gubi{ me? Ako izgubi{ me – gubi{ sve. Da li ose}a{ {ta je u meni? @elim pesmu da nestane bol, ho}u da ime, tvoje ime, uvek sija i bude tu, ho}u da plamen tvoj bude jak. Kako ne vidi{ da gubi{ me? Ako izgubi{ me – gubi{ sve.
(Van Gog)

48

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Borislav Bora \or|evi} i Zlatan Stipi{i}

DAJ, NE PITAJ
Ovih sam dana, mada nisam htela, slu~ajno na ulici tebe srela. A ti, kao i ja, krade{ bogu dane, znam ima{ neku, a zeza{ se sa strane. A ja, ne zna{ da sam sama u svom svetu ti{ine – la`em te da imam nekog, nekog ko o meni brine. Daj, ne pitaj, bez tebe dani su mi glupavi i prazni. Daj, ne pitaj, jer `ivim bez tebe ovaj `ivot kao po kazni.
(Viktorija)

4 Ljubav je samo re~

49

Ljubav je samo re~

Milan Mladenovi} i Zoran Kosti} – Cane

DALEKO OD O^IJU, DALEKO OD SRCA
Nikad nisam mislio da prolazi tako lako, nikad nisam mislio da ostaje u mozgu tako. Srce koje stalno udara zbog nje, srce koje stalno udara za nju. Koga sada dr`i za ruku? Kome sada prodaje du{u? Kome sada mo`e da ka`e, kome mo`e da ka`e: Ti nisi navika koja nestaje kad nismo zajedno. Daleko od o~iju, daleko od srca, daleko od o~iju, daleko od srca…
(Partibrejkers)

50

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Adolf Dado Topi}

DA LI ZNA[ DA TE VOLIM
Da li zna{ da te volim? Dugo nisam znao to. Sada `elim da ti priznam, i molim te da mi vjeruje{ to. Da te volim, ko {to ljudi mogu voljet jedan cvijet, da te `elim kao oni {to htjeli bi da njihov cijeli je svijet, i vje~no da `ive ovdje kraj nas, i svaki na{ novi dan bit }e znak da volim te ja. Da li zna{ da pamtim rije~i koje {aptali smo mi, dok smo sanjali o sre}i i na vjernost kad smo se zakleli mi. Tvoje usne i tvoj pogled i u o~ima sjaj tad govorili su meni da ljubav ta ne}e imati kraj, i vje~no da `ivjet }e ovdje kraj nas, i svaki njen novi dan bit }e znak da volim te ja.
(Time)
4*

51

Ljubav je samo re~

Radoman Kanjevac

DA LI SI SPAVALA
Da li si spavala Da li si sanjala kako se ru{i Avala Da li te nervira kad ti iz svemira po{aljem leptira Da li si sanjala kako je nestala voda iz plavog Dunava Da li si patila kada si shvatila da si me izgubila Da li si sanjala kako sa istoka putuje tajna poruka Kada me ne bude neka te probude talasi po`ude. Na}i }e{ cvet {to po meni miri{e, na}i }e{ cvet koji nestaje.
52

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Na}i }e{ cvet {to po meni miri{e, bi}e to cvet koji umire.
(Galija)

53

Ljubav je samo re~

Marina Tucakovi}

DA LI ^UJE[, DA LI OSE]A[
U sitan sat na tre}i sprat lagano penjem se, kroz umornu glavu sto mi misli prolazi – ~eka{ li mog koraka bat, da l’ mi se raduje{, ili ti druga u snove dolazi? Da li ~uje{, da li ose}a{, put mog srca da l’ predose}a{, kol’ko sam tvoja, hej, du{o moja, i s kol’ko treme idem sve ovo vreme. Nikad, nikad ne odbacuj me, otvori vrata i nasme{i se, samo sam tvoja, hej, du{o moja, jutro sti`e, hajde, budi mi bli`e. Napolju dan, a tvoj mi stan dalek izgleda, milujem zvono, u srcu malo nereda. Ovo je ko zna koji put kako ti dolazim, al’ uvek kroz iste, iste misli prolazim.
(Zana)

54

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Borislav Bora \or|evi}

DVA DINARA, DRU@E
De~urliji na{oj smi{ljasmo imena, voleh je sve vi{e svaki bo`ji dan – uverih se, najzad, to je prava `ena, zajedno smo {tedeli za stan, {tedeli za stan. Sedeo sam tako sam za na{im stolom, sve {to iole vredi palo je u vodu – opet me je `ensko napravilo volom, igrao sam samo epizodu, samo epizodu. Htedoh da zaurlam, str~ao sam dole, nisam mog’o da izdr`im du`e – socijalni slu~aj pred vratima WC-a rekao je Dva dinara, dru`e! Mala nu`da jedan, a velika dva pogledom ga sasekoh ko ma~em – Izvinite, molim, pitao sam ja, kol’ko ko{ta kad unutra pla~em?
(Riblja ~orba)

55

Ljubav je samo re~

Milan \ur|evi}

DVOJE
Pozovi me da me nema, u svakom ~asu samo mirno }utim. Govori ne{to, kako zna{, ja volim svet u kom je `ivot kad ga gubim. Nek’ ti je sre}a, ma gde postoji{. Ljubavi moja, {to te ne volim. I mo`da nekad koga zna{ te nau~i da sve u meni, sve je prazno. I tako mi je svaki dan – odlutam u snove gde to nije va`no. Nek’ ti je sre}a, ma gde postoji{. Ljubavi moja, {to te ne volim.
(Neverne bebe)

56

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

\or|e Bala{evi}

D-mol
Odluta{ ponekad i sanjam sam, priznajem ne ide, ali poku{avam, i uvek do|e d-mol. Spusti se ko lopov po `icama, ruke mi napuni tvojim sitnicama, i te{ko pro|e sve to. Jedan d-mol me dobije, kako ode{ ti u sobi je – glupi d-mol uvek sazna kad je to. Uhvati me ~vrsto i ne popu{ta, lud je za ti{inom, to ne propu{ta, vodi me u svoj plavi~asti dom. Jedan d-mol me razvali, neki bi to prosto tugom nazvali, nije to, {ta je tuga za d-mol. Ponekad te nema i sasvim sam izmi{ljam na~in da molu smuvam dan, ali je lukav d-mol.

57

Ljubav je samo re~

Pusti da se svetla svud prigu{e, sa~eka poslednje zvezde namigu{e, vu~e mi rukav – idemo. Pla{i me on, gde si ti, hiljadu se stvari moglo desiti, glupi d-mol, za kim tuguje svu no}? Uzme me u svoju tamnu ko~iju, nebo primi boju tvojih o~iju, znam taj put, to je pre~ica za bol. Jedan d-mol me razvali, neki bi to prosto tugom nazvali, nije to, {ta je tuga za d-mol.
Ostala je knjiga sa par nepro~itanih strana, i neke stvar~ice od herendi porcelana, jedan pulover u kom si bila. I, ostala je plo~a „Best of Ry CooderŒ, i fina mala plava kutijica za puder, i ja sam te ostao `eljan, dok me bude, moja mila…
(\or|e Bala{evi})

58

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Oktobar 1864

DENIS
Nejasno jutro, izbrisan je san, mo`da Denis do|e, mo`da bude {aren dan. Lutke u uglu ka`u dobar dan, nema ga, jo{ uvek sve je dosadno, i znam. Misli su mi stale, danas te{ko se}am se, `elim sad da sanjam iste `ute stripove. Uzalud pri~e – odavno ih znam, sklapam o~i zauvek, ponekad progledam. Ipak zvono, poznat pogled vi{e nije kao pre, udi{em jo{ jednom, `urim, ki{a po~inje. Be`im, ostavljam... Okre}em se zadnji put i ne zaboravljam. Be`im, ostavljam... odlazim daleko, vi{e ne zaboravljam.
(Oktobar 1864)

59

Ljubav je samo re~

Slobodan Kova~evi}

DENNY
Kada gledam tvoje lice uvijek osjetim vedrinu koju nosi ljetna no}. Dodirnem li tvoje ruke, uvijek osjetim toplinu koja mi je dala mo}. Kad nas napuste, voljena, sve radosti iz mladosti – ~ak i kada bude te{ko, sve do kraja svog `ivota od tebe ne}u po}. I kad do|e dan, na{ zadnji dan, kad pro|e san, na{ zadnji san, kad nemiri budu dio nas, kada nam kucne zadnji ~as, i tada }u, Denny, kao i sad da te volim ja.
(Cod)

60

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Bruno Langer

DJEVOJKA BROJ 8
Hej, {oferu, kondukteru, zaustavi, vra}am kartu, jer nje nema na sjedi{tu, sjedi{tu s brojem osam. Da li je neko vidio djevojku koju volim? Hej, {oferu, kondukteru, zaustavi, vra}am kartu. Hej, ~ovje~e, prolazni~e, zastani pa mi reci, da li je pro{la tu djevojka sa brojem osam u o~ima. Oprostite, ja sam sanjar, osam dana, osam no}i – oprostite, ba{ nju volim, onu koja ne}e do}i.
(Atomsko skloni{te)

61

Ljubav je samo re~

@eljko Sabol

DJEVOJKA ZA JEDAN DAN
Jo{ jedan susret, koraci u snijegu, i ruka neka ve} je pored mene, jer neprestano mi smo u bijegu i slijedimo se dugo, kao sjene. U mojoj sobi ostaje{ do jutra, a sad su no}i ledene i plave, pri~a{ o svemu {to nas ~eka sutra, kad do|e vrijeme bu|enja i jave. Ma{ta{ o moru, kamo }emo po}i, jednoga dana u suncu i sjaju. Gasimo svjetlo, ti zatvara{ o~i, i pri~a nam se tako bli`i kraju. Zar je sve to samo san djevojke za jedan dan, za dan? Od tad te vi|am mnogo, mnogo puta, na trgu, plesu, u nekoj kavani, i `elio bih, makar pet minuta, da ti se javim, da budemo sami.

62

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Govorio sam, ve} je bilo kasno, o na{oj davno zami{ljenoj sre}i, i vidio sam, vidio sam jasno, da mi ne `eli{ ni{ta vi{e re}i. Ja opet `ivim sam na kraju grada i ~esto slu{am vlakove na mostu, ili u pono}, kada ki{a pada, otvaram vrata nepoznatom gostu. Volio sam, sada znam, djevojku za jedan dan, za dan.
(Arsen Dedi})

63

Ljubav je samo re~

Karlo Metiko{ i Ivica Kraja~

DNEVNIK JEDNE LJUBAVI
O JEDNOJ MLADOSTI

Jedna mladost, jedan svijet nade
raste tiho u srcu tvom. Drugi za te ovaj svijet grade s malo prave istine u tom. Pri~aju ti pri~e te, i svaka ima svoj sretan kraj, al’ pre{u}uju da taj svijet krade ba{ tvog sunca sjaj. Jedna mladost, jedan san o sre}i, al’ do nje jo{ dalek, dug je put. I dok srce na svoj put kre}e u taj svijet ocvao i `ut – odjednom }e shvatit sve… kako nigdje nema plamena tog. Poput mrtve rijeke svijet te~e bez cilja svog. Tko zna, mo`da na me ~eka neki drugi svijet? Tko zna. I u mraku katkad nikne divan cvijet. Mo`da, tko zna, jedna od sretnih, jedna od tisu}u bit }u ba{ ja? Tko da zna… Tko da zna.

64

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

SRELA SAM SE S NJIM

Otkad se desilo ~udo,
`ivjeti `elim srcem svim. Mijenja me to osje}anje ludo. Srela sam se s njim! Ljubav je broj koji gubi. Ve} sam `ivjela s tim. Odjednom, svijet sasvim nov se budi – srela sam se s njim! Reci, otkud svijetlost koja sja u oku tvom? Reci, otkrij tajnu koja krije se u tom. Znam samo jedno – prvi put sam sretna ja i sve je tako stvarno. On je tajna ta! Reci, kamo dalje? Kojim putem treba po}? Koju zvijezdu slijediti u tu dugu, tamnu no}? Svoj put do sre}e svatko mora na}i sam. Moj je dio neba pored njega, znam…

SRE]A

Sre}a? [to je sre}a sada znam.
To je svaki susret s njim, njegov dah na licu mom.
5 Ljubav je samo re~

65

Ljubav je samo re~

Sre}a? Njegov korak, njegov glas, nje`ni poljupci kroz no}… Sasvim jednostavno – on! On je sve {to tra`im jo{ od `ivota sada svog, jer s njim do`ivjela sam sve, sve o ~emu djevojka tek sanja. Iz pri~a drugih ljudi, to je sve {to `ivot mo`e da ti da. Kao dio sna, jednog vje~nog sna. Sre}a? Njegov obraz pored mog, samo za njega stvoren dom. Sasvim jednostavno – on! On u meni `ivi tu, kao kucaj srca mog. Ma kakav bio on je moj, sa bezbroj svojih sitnih mana. Kad svoju sre}u na|e{, onda znaj – pletu se svi u `ivot tvoj. Ma {to god rekli sad, on }e ostat moj!

PO PRVI PUT

Ipak, ne zna{ ni sama kad,
nemir u|e u `ivot tvoj… Odlazi on, hladno ostavlja te samu. Nijemo odlazi{, ko poslu{no pseto, tiho u svoj kut,
66

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

gu{e}i pla~ u grlu svom, po prvi put, po prvi put, po prvi put. Sve te odjednom pla{i tad, njegov pogled i njegov smijeh. Javlja se strah, drh}e{ kao slomljen prut. Zar u srcu koje voli jo{ ima mjesta i za smijeh u ~asu kad ostavlja te sve po prvi put? Pred njim budi se pro{li svijet. Da l’ o`ivjet }e skupa s njim sje}anja ta koja javljat }e se svud? Da l’ }e slabost nekog slatkog trenutka, ja~a nego on, ljubavi na{oj nanijeti bol po prvi put?

PLA^EM

Pla~em. Sama ne znam za{to…
Mo`da ne{to slutim sad? Jer, otkad nije tu, vi{e ne znam {to ni kud. Same crne, stra{ne misli prate me svud. Pla~em. On je sada tko zna s kim. Negdje, mo`da sretan s njom? Jer, te{ko te~e dan kad je ~ovjek sasvim sam,
5*

67

Ljubav je samo re~

i tako lako, tako lako zaboravlja, znam. Kroz ovu gluhu no}, da mi ~uje bar glas, u ~asu kad na{ svijet ru{i se na nas. Al’ daleko smo sad kao pakao i raj. U svom grlu gu{im krik: To je na{ kraj!

JEDNA KRATKA VIJEST

Isti dan, sat i isti tren
~esto mijenja sve kao sun~ev sjaj poslije oluje. Jedna kratka vijest, radosna, ohrabruju}a vijest, jedna kratka vijest. Jedan list, pismo, jedna rije~ ~esto vra}a sve, i vjeru, i mir, i sve nade, jedna kratka vijest, radosna, ohrabruju}a vijest, jedna kratka vijest. Sada ba{ kad sam htjela da zaboravim na sve, opet on svoj trenutak pravi zna. Premda bih htjela biti sna`na, ipak od uzbu|enja gorim sva. Ve} za dan-dva il’ ne znam kad to se vra}a on u zagrljaj moj i u svoj dom. Jedna kratka vijest. Iznenadna, ali za me tako sretna vijest.
68

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

LE@AJ OD SUZA

Le`aj od suza prostirem za te,
le`aj od suza u oku mom. Le`aj od suza, ~e`nje za tobom, ~e`nje {to gu{im u srcu svom. Oprosti, dragi, ti zna{ i sam da samo}a poput bijesna vjetra odnosi sa sobom sve. U{la je u me i u moje misli, raznijela moj mir i moje sne. Le`aj od suza nijemo te pita – ima li suza u oku tvom? Le`aj od suza pita sa strepnjom – nosi{ li ljubav u srcu svom? Oprosti, dragi, toliko sre}e je opet tako naglo do{lo… nadala se nisam njoj. Tvoja blizina ve} po drugi put mijenja ovaj svijet i `ivot moj.

NE PREPOZNAJEM GA

Idem s njim nijemo kroz grad.
^ini se – sve je ko nekad. Al’ osje}am u dubini srca svog da nije isti… njegove kretnje ne prepoznajem… korak taj, br`i no prije… stisak ruke ni{ta ne krije…
69

Ljubav je samo re~

u o~ima koje volim gdje je sjaj? Taj sjaj nje`an. Skloni{te moje oduvijek i zaklon moj. Zar su to ruke {to su me {titile? Pratim njegov pogled, al’ ni~eg se ne sje}a on… stola ni kavane (a bila je drugi na{ dom…). Kupuje pet karanfila, zaboravlja da ne volim ih ja… Na trenutak ~ak {apnu drugo ime, da protrnuh sva. Pratim njegov korak… on ide kamo i svi. Ne zna vi{e stazu kojom smo {etali mi. Nudi mi viski s ledom, a nikad nisam pila ja… nudi sve, a ne shva}a – to {to `elim, da ne zna da mi da… Idem s njim nijemo kroz grad. ^ini se – sve je ko nekad. Al’ osje}am u dubini srca svog da nije isti… Njega ja vi{e ne prepoznajem… Ne, ~ovjeka svog ja ne poznajem…

VJERUJEM TI SVE

Slu~aj je na{,
kao bezbroj slu~ajeva oko nas svakog dana. Ti si uspio me uvjeriti sad da jo{ me voli{, isto ko i prije ti. Da ljubav na{a ima za te istu dra`.
70

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Ja vjerujem ti, pa makar bila la`. Jer, otkad jedno kraj drugog `ivimo (a htjeli smo to), ja znam da se mora prihvatiti ~ak i la`. Zato, mili moj, vjerujem ti sve. @ivot je na{ tako monoton i prazan, svaki dan, i svaku no}… Jo{ nas ve`e samo navika za sad. I ti i ja se vrtimo u krugu tom, u krugu u kom ostat }emo zajedno, jer to je sve {to nam je ostalo. Ponekad, ipak, ti pri|e{ nje`no i poljubi{ me. Zaustavljam dah da bih ~ula rije~i te… Tada, mili moj, vjerujem ti sve… Vjerujem ti sve.

KAO STRANAC

Ako je svijet tek pred nama, kao {to ka`e{ ti –
onda ruku mi daj kao nekad, pa se ne}e{ osje}ati tu kao stranac… Kao stranac koji kroz `ivot luta sam. @eli{ li znat moje misli – evo ti dnevnik moj… mo`da shvatit }e{ tad da te volim, pa se ne}e{ vra}at svaki put kao stranac. Kao stranac {to u samo}i provodi dan. Jer – za na{u ljubav jo{ ima nade, osje}am to…
71

Ljubav je samo re~

Samo – dijelimo sve, radost i bol, dobro i zlo. Treba hrabrosti jednom jo{ da se po~ne sve. Ako i ti `eli{ isto ono {to `elim ja, onda skini tu masku sa lica i ne vra}aj se u ovaj dom kao stranac… Kao stranac koji samo sebe nosi u srcu svom. Dragi, skini tu masku sa lica i ne vra}aj se svaki put kao stranac… kao stranac… kao stranac…
(Josipa Lisac)

72

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Filip Beli

DOBRO VE^E, MOJ @IVOTE
Svakog jutra ja odlazim, pijem kafu i ljubim te, znam – drhti{ na prozoru iz o~iju kad nestanem. Svakim danom sve stariji umoran se ku}i vra}am, zagrli{ me na vratima – obi~na je pri~a na{a. Svake no}i sa ljubavlju, povije{ se poput grana, uz to stablo {to te nosi, u ti{ini na{eg stana. Svakim danom sve stariji umoran se ku}i vra}am, zagrli{ me na vratima – obi~na je pri~a na{a. Dobro ve~e, moj `ivote, tvoje telo – telo moje, rekom no}i ljubav te~e, moj `ivote, dobro ve~e.

73

Ljubav je samo re~

Dobro ve~e, dobro ve~e, neka gore kasne sve}e, rekom no}i ljubav te~e, moj `ivote, dobro ve~e.
(Leo Martin)

74

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Borislav Bora \or|evi}

DOBRO JUTRO
Svanulo je iznad crkve Svetog Marka, ~ista~i u `utom ulice su prali, ku}i su se vukli parovi iz parka, {ta smo mogli mi smo jedno drugom dali. Dobro jutro… Otresa{ sa suknje li{}e i pra{inu, stru`em s pantalona ostatke od blata, polako i sigurno be`i{ u ti{inu, ~ekaju te dole taksisti kod JAT-a. Dobro jutro… Dok veselo cvrku}u pti~ice sa grana, sakriva{ rukama razmazano lice, u ustima vu~em trule` od duvana, u daljini laju d`ukci lutalice. Dobro jutro… Cele no}i ti si forsirala konjak, jutro kvari sino} zapo~ete veze – zorom si me {utnula ko poslednji dronjak, ja sam ti uz pi}e do{ao ko meze.
(Riblja ~orba)

75

Ljubav je samo re~

Radoman Kanjevac

DODIRNI ME
Gledam te o~ima jastreba, upravo onako kako ne treba. U tebi je Vojvodina zaspala, sto izvora – nigde obala. I ne shvatam {ta mi se de{ava, nedostaje mi re~ koja re{ava. U tebi je neka tajna ostala, ko muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slu~ajno, poljubi me filmski, nestvarno, i najlep{e kad je prestani, okreni se i nestani.
(Galija)

76

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Jurislav Jura Stubli}

DO]I ]U TI U SNOVIMA
Jedina, pono} odzvanja, jesi li zaspala na ruci dragoga? Zna{ li, tu sam ja, provodim no} bez sna, ispod tvoga prozora kraj tvojih uzdaha. Hajde, sklopi o~i, nestani u san, do}i }u ti u snovima, kad no} proguta dan. Do}i }u ti u snovima, kad no} proguta dan, pa{}u, kao kaplja rose, nje`no na tvoj dlan. Do}i }u ti u snovima, da ti ukradem poljupce, neka vrijeme samo leti, jo{ uvijek volim te.

77

Ljubav je samo re~

Onda – jutro je, tiho budi{ se, pogleda{ ~ovjeka {to spava kraj tebe. Onda zapla~e{, jer to nisam ja koga si voljela. Prekasno, jedina. Ali, ne pla~i, ~ekaj do ve~eri, kad zvijezde na nebu zasjaju, mi }emo se ljubiti.
(Film)

78

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Goran Bregovi}

DO[AO SAM DA TI KA@EM DA ODLAZIM
Odlazim, odlazim, ostavljam te, ali ne kao prije – ovaj put zauvjek, sad pla~i, nikad vi{e ti ne}u do}. Ni kada padaju ki{e, ni kad me tuga svlada, ni kad mi lo{e ide, nikad, nikad vi{e. Oprosti mi dane budu}e, oprosti mi {to }u mo`da i sretan biti, {to }u zaboravit sve ovo {to mi u ovom ~asu tako mnogo zna~i. I ovu poslednju nje`nost {to boli, i suze, i tvoje nevjerstvo {to mi u srcu gori.

79

Ljubav je samo re~

Do{ao sam da ti ka`em da odlazim, odlazim, odlazim, jer srce ne mogu da prevarim. I zato odlazim, odlazim, odlazim, pra{tat ne mogu, jer odve} te volim, odve} te volim.
(Bijelo dugme)

80

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Branimir D`oni [tuli}

DUBOKO U TEBI
Duboko u tebi mo`da sam ostavio trag svjetla, u no}i izme|u zidova, ni svi dobri ljudi, ni svi oni koje zna{, ni bijeg od samo}e u koju se povla~i{ (kada provali o~aj) jedva da su dovoljni pred surovom snagom, krajnjom i kona~nom… Duboko u tebi strasti slamaju i ono {to je preostalo i ono {to ne postoji, ~e`nju za smr}u, `elju za opstankom, `udnju za slobodom i volju da se pokloni{ sudbini kao na dlanu… Duboko u tebi tisu}e dobo{ara, fanfare iz daljine, zastave na pola koplja – Koga oplakuje{, ljubavi moja: crno znamenje na licu svog dragog? Sjetu u rije~ima? Jednom u `ivotu dat }u da me zarobi mu{karac hladnog stiska i ~eli~nog pogleda…
(Azra)

6 Ljubav je samo re~

81

Ljubav je samo re~

Nikola ^uturilo

DUNAVOM [IBAJU VETROVI
Stari grad, brije ko{ava, li{}e pokriva sve – prazan kej i golo drve}e, sve je kao i pre. Dunavom jo{ {ibaju vetrovi, ali smo mi suprotni svetovi. Jesen je, na tebe se}am se, al’ neko drugi je mlad – gde li si, prva ljubavi, i kako izgleda{ sad? Dunavom jo{ {ibaju vetrovi, ali smo mi suprotni svetovi.
(Yu grupa)

82

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Arsen Dedi}

DU[O MOJA
Du{o moja, ja ne znam vi{e koliko dugo ovdje stojim, dok slu{am kako liju ki{e pod mra~nim prozorima tvojim. Du{o moja, i kada krenem tako bih rado da se vratim, ti ne zna{ da je pola mene ostalo s tobom da te prati. Ostalo s tobom da te ljubi kad bude{ sama i bude zima, jer ja sam onaj koji gubi i prije nego i{ta ima. Du{o moja, ko kaplja vode i ti se topi{ na mom dlanu, jer s tobom do|e i bez tebe ode stotinu dana u jednom danu. Du{o moja, ti umorna si, i bez tebe ti le`aj spremam, na nekoj zvijezdi {to se gasi ja tra`im svjetlo koje nemam.

6*

83

Ljubav je samo re~

Pod zlatnim nebom ispod granja, stavi}e{ glavu na moje grudi, jer ja sam onaj koji sanja, i zato ne}u da te budim.
(Kemal Monteno)

84

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Goran Bregovi}

EVO, ZAKLE]U SE
Ej, nosite ovu pjesmu zadnji put u jednu ulicu kraj rijeke, zauvijek zabranjenu samo za moje korake. Ej, kada bi neko granu masline na jedna vrata odnio, vrata {to sam zauvijek davno, davno zatvorio. Evo, zakle}u se ja pred svima, svim na svijetu i svime {to imam, da je nikad nisam htio, da je nisam volio i da ne bolujem – pred svima se zaklinjem, pred svima, al’ pred Bogom ne smijem. Pjesma uvijek miri{e na uspomene… Recite joj da katkad pita za mene.
(Bijelo dugme)

85

Ljubav je samo re~

Adolf Dado Topi}

ELIZABET
Elizabet, ne volim te vi{e, i mrzim parfem i make up koji stavlja{ ti, i mislim da si malo ~ak i debela – ti nisi najljep{a u razredu i nema{ veze s engleskim. Elizabet, za{to si takva, plesala si s drugim cijelu no}, a ja – plakao sam tiho sam u uglu, i svi su vidjeli to i sad znaju za{to nesretan sam ja. Elizabet, {ta ti je bilo, bila si mi uvijek vjeran drug, ne vjerujem da si se naljutila, zato jer pri~aju svi u razredu da volimo se mi. Ima ne~eg u tom {to se stidi{, zar je tako te{ko re}i volim te – Elizabet, ti nisi vi{e klinka, i ~emu skrivati kad svi ve} znaju to… Elizabet, ti me voli{, o, ludo moje malo {a{avo.

86

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Elizabet, ludujem za tobom, i volim parfem i make up koji stavlja{ ti, i mislim da sad izgleda{ sjajno – ti si najljep{a u razredu i stra{no spika{ engleski. Ima ne~eg u tom {to se stidi{, zar je tako te{ko re}i volim te – Elizabet, ti nisi vi{e klinka, i ~emu skrivati kad svi ve} znaju to… Elizabet, ti me voli{, o, ludo moje malo {a{avo.
(Dado Topi})

87

Ljubav je samo re~

Darko Rundek

ENA
Ja svoje lo{e dane volim gristi sam, piti i lutati po kr~mama, al’ ~esto stignem samo do njenog pogleda. Ena je divna `ena, Ena dobro zna da takvi dani svr{e s gu`vama, zato me zove k sebi da bi mi pomogla. Znam da bi Ena htjela da sam stalno njen, valjda jer tako ~esto nestanem, ona me uvijek ima u svojim mislima. A kad joj `elim re}i da je bolji kraj od na{ih bjegova i zasjeda, Ena me samo gleda i ka`e da, da, da. I ne idi bez kaputa, pogledaj, sve je bijelo, zima je. Ja, Ena, nisam tvoj sin, zapamti to, to mo`e{ raditi s njim, za mene je ve} kasno.

88

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Pro{lo je dugo vrijeme i daleki bijeg, i mada nemam ~ak ni imena ja ~esto sretnem Enu u svojim snovima. Kad svoje lo{e dane ovdje grizem sam i sretnem putnike po kr~mama ja pitam da l’ je znaju i je li ponosna? Ka`u da jo{ je lijepa i da ima stav, al’ ~esto, ~ak i kad je vesela, opaze plavu sjenu u crnim o~ima. Ja, Ena, nisam tvoj sin, zapamti to, to mo`e{ raditi s njim, za mene je ve} kasno. Do mene nema puta, pogledaj, sve je bijelo, zima je.
(Haustor)

89

Ljubav je samo re~

Kornelije Kova~

ETIDA
Plove u ti{ini neke davne misli, vra}aju me danima dok sam bio dete, i divio se beskrajno ~udesnim zvucima njene mlade du{e. Devojka je svirala najlep{u etidu, danima u tamnoj sobi za klavirom, u zanosu te muzike prole}e pro|e, `uta jesen do|e. Bila su dobra vremena dok sam tajno voleo, i zami{ljao je kako poljem sama ide – lice joj bledo, a tanak joj struk, u travi je na mom dlanu zaspala. Bila su dobra vremena dok sam tajno voleo, dok sam svaku re~ iz njenih usta `edno pio. No}i u radu, a dani u snu, u sobi s klavirom sedim sam bez nje.
(Korni grupa)

90

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Predrag Vrane{evi} i Slobodan Ti{ma

ZABORAVLJENA DRAGA
Slu{ati odjek svojih koraka, niz duge ulice pro}i – Hej, mlekad`ijo, stani, prospi mleko po ovoj no}i! Poliva~i ulica ti u tome mogu pomo}i… O, da li }u po}i ove no}i iz ovog grada za tobom sada, zaboravljena draga… Sa putnicima {to ~ekaju tramvaj koji ne}e do}i. Pijanac, ti si moj brat, kao vetar {to raznosi novine niz ulicu. Pono}ne vesti… O, da li }e{ me sresti, zaboravljena draga.
(Laboratorija zvuka)

91

Ljubav je samo re~

Vladimir Spirkovski

ZAGRLI
Kucnuo je ~as istinu da ~ujem, voli{ li me jo{, sutra putujem. Htela bih da znam {ta me ovde ~eka, ako ti se vratim izdaleka. Zagrli, sad me jako zagrli, ka`i mi ne{to lepo, sla`i mi da jo{ ima me u srcu tvom. Zapla~i, samo jako zapla~i, zapla~i ili bar odglumi mi, ti si jedini u srcu mom ostani. Samo}a za mene – za tebe sloboda, ivicom `ivota moja du{a hoda. Na{u tajnu nikom nemoj lako dati, u snovima meni bar ponekad svrati.
(Goca Tr`an)

92

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Arsen Dedi}

ZAGRLI ME
Ne treba{ mi ni{ta re}i, svoju pro{lost, svoje ime, ako }e ti biti lak{e zagrli me, zagrli me. Uze}u te u naru~je da te ~uvam usred zime, grijat }e te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Ukrao bih sre}u za nas, kupio bih, nemam ~ime, jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me. Ne trebaju tebi draga ove pjesme, ove rime, najvi{e je {to se mo`e zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se di`e, ne mo`e ti vjetar ni{ta ako pri|e{ bli`e.
(Zdravko ^oli})

93

Ljubav je samo re~

Stevo Cviki}

ZA DOBRA STARA VREMENA
Bilo je osam na trgu cvije}a, ja sam te ~ekao na kraju pri~e – kada si rekla mi ne}emo vi{e, odmahnuh rukom, ma {to me se ti~e. A ne bih ni Bogu priznao tada da sve je moje u vodu palo – sad mirno ka`em, lagati ne}u, onoga dana i vrijeme je stalo. Kako je dobro vidjeti te opet, staviti ruke na tvoja ramena – kao nekad poljubi me nje`no za ona dobra, dobra, dobra stara vremena. Stvarno sam htio vidjeti te opet, sa istim smijehom na usnama tvojim – pri~aj o ki{i, o bilo ~emu, ne pri~aj o sebi – jo{ toga se bojim. Neka sam proklet ako i danas postoji na~in da objasnim sebe – ne `elim nikog i sve mi se ~ini da ~itav sam `ivot volio tebe.
(Novi fosili)

94

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Mom~ilo Bajagi}

ZA@MURI
Za`muri, pa na sopstvenom platnu u glavi pome{aj sivu i zlatnu. Lagano da ne remeti{ ve~e za`muri pusti film da iste~e. Udahni vazduh lepljiv od krvi, ne gledaj me kao vu~ica, nije moja `elja presuda, baklje gore, pesma Cigana, pro~itana s dlana sudbina. Ne gledaj me kao vu~ica, no} je vla`na nju{ka vu~ija, baklje gore, pesma Cigana, pro~itana s dlana sudbina.
(Bajaga i instruktori)

95

Ljubav je samo re~

Zlatko Arslanagi}

ZA SVE OVE GODINE
Jo{ je kod tebe dobro i toplo, jo{ na u`ivanje ti miri{e soba, ali nikad dalja nisi bila mi. Kroz kolut plavog dima vidim ti o~i i suze u njima, zatvori prozor, no}as }e padati. A ti… ti bi da me poljubi{ i da nazdravi{ za sve ove godine {to su te promijenile, za sve one poljupce, za sve {to mi duguje{, ho}e{ opet, ho}e{ da me napije{. Cigare su dogorjele, rije~i vi{e ni{ta ne zna~e, samo malo tihe muzike u sobi. Kroz kolut plavog dima vidim ti o~i i suze u njima, zaklju~aj vrata, ne}u se vratiti.
(Crvena jabuka)

96

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Zvonko \uki} – \ule

ZAUVEK
Javi mi da znam kad stigne{ gde je to zauvek. Ne, ne, ne}u plakati. @ivot je krug, a vreme voz, znam – done}e te. Ti odlazi{ gde gubi se put, a se}anja na mene miri{u, gde nekada ponovo zna}emo da poznamo po~etak ljubavi. Ne, ne smem ~ekati i ovaj grad pamtiti. Neka pisma ~uvaju na{e sve godine. Ti odlazi{ gde gubi se put, a se}anja na mene miri{u, gde nekada ponovo zna}emo da poznamo po~etak ljubavi. Javi mi da znam kad stigne{ gde je to zauvek. Ne, ne, ne}u ~ekati i ovaj grad pamtiti. Vetar zna i done}e te. Ne, ne, ne}u plakati. @ivot je krug a vreme voz, done}e te.
(Van Gog)

7 Ljubav je samo re~

97

Ljubav je samo re~

Krunoslav Ki}a Slabinac

ZBOG JEDNE DIVNE CRNE @ENE
Ja gledao sam sunce na istoku kako se budi, i gledao sam oblake i jutro u tisu}u boja, sklapao o~i od bola i skrivao suze, a ona je ostala tamo, daleko u no}i. Zbog jedne divne crne `ene, zbog njene divne crne kose, zbog jednog pogleda tu`nog u no}i, zbog obe}anja da }e mi do}i, tu`an i sam ~ekam je ja. Daleko me nosila ptica srebrnih krila, u zemlju u kojoj je nekad i ona bila, toliko sam `elio sre}u i ljubav bez kraja, al’ `ivot me odnio dalje, daleko od nje.
(Krunoslav Ki}a Slabinac)

98

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Filip Beli

ZBOGOM, KRISTINA
Kristina, zbogom, kasno je, moja draga. Zbogom, Kristina, i zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne sme{ da moli{. Zbogom…

Kristina, ja idem, zaklju~aj vrata za mnom, i neka tvoje usne zaborave moje ime. O, Kristina, ne tuguj, puteva ima mnogo, al’ mora{ sama da tra`i{, ljubav te negde ~eka. Kristina, zbogom, Kristina, kasno je, moja draga, Kristina, zbogom, Kristina, za ljubav ne sme{ da moli{. Zbogom, zbogom, Kristina, neko drugi }e do}i, ljubav negde }e{ na}i, zbogom, Kristina, zbogom.

7*

99

Ljubav je samo re~

O, Kristina, ne pla~i, ostani ono {to si bila, i nemoj nikad vi{e povratak moj da ~eka{. Kristina, ja idem, zaklju~aj vrata za mnom, i neka tvoje usne zaborave moje ime. Kristina, zbogom, Kristina, kasno je, moja draga, Kristina, zbogom, Kristina, za ljubav ne sme{ da moli{. Zbogom, zbogom, Kristina, neko drugi }e do}i, ljubav negde }e{ na}i, oprosti, mislio sam da te volim.
(Leo Martin)

100

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Mom~ilo Popadi}

ZBOGOM OSTAJ, LJUBAVI
Ima dana kad sam sjetan i kad ne znam kud sa sobom, prazan sjedim kraj klavira. Ima dana {to me peku, jer se stare rane bude, uvijek kada glazba svira. Ima dana kad ne shva}am da je `ivot kao rijeka i da nikad nema mira. Ima dana {to mi nose zvuke neke stare pjesme koja srce bolno dira. Zbogom ostaj, ljubavi, ti {to gasne{, a iza tebe tama. Zbogom ostaj, ljubavi, ti {to ide{ i ostavlja{ me sama. Dok se hladna spu{ta no} u srcu mom, kao plima raste bol u srcu mom – zbogom ostaj, ljubavi, zbogom sre}o {to vene{ me|u nama.
(Oliver Dragojevi})

101

Ljubav je samo re~

Bla`o Rai~evi} i Boris Telalovi}

ZLATNA JABUKA
^udne se stvari s nama zbivaju, o~i ti silne la`i skrivaju. Za druge mi smo vrlo sretan par, gluma i daje svemu pravu ~ar. Ti ima{ neku vrlo ~udnu mo}, zbog tebe ja ne spavam celu no}. ^ekam trenutak kad }e{ opet do}i, da me izlude tvoje plave o~i. Ti si daljina {to me privla~i, ~arobnjak {to mi razum pomra~i. Kada si sa mnom ja sam op~injen, od jedne re~i ja se opijem. Moja si od zlata jabuka, moja si, o da… Moja si od zlata jabuka, moja si…
(Yu grupa)

102

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Re{ad Hadrovi}

ZNAM SVE O TEBI
Evo ti {etnje tvoje i lutanja {to si mi dala, dani {to pamte nas dvoje i slika kad si bila mala. Evo ti no}i plave, kad ljubavi puna si bila, nek’ ti se ve~eras jave sve ljubavi {to si ih krila. Jer ja sad znam o tebi sve, sve tvoje la`i, i tvoje sne – dok mene ljubi{ hladna si sva, jer tvoja ljubav drugom pripada. Sada na na{u ljubav padaju hladne ki{e, umire `uto li{}e, jedne ljubavi nema vi{e.
(Kemal Monteno)

103

Ljubav je samo re~

Mom~ilo Bajagi}

IZA NAS
Ka starom kraju jo{ vozi ista linija, autobus prazan, an|eo zadnja platforma. Ni~eg se vi{e, ni~eg se vi{e ne se}am, od toga trena u javu retko navra}am. Zato }uti, {ta }e re~i, kada o~i govore. Mene tvoje somot usne uvek lako prevare. Ili reci da me voli{, slatko, najsla|e {to zna{, ili priznaj da je ljubav iza nas. U donjem gradu, kod brda za razmi{ljanje, prole}ni vetar umiva tvoje obraze. Ni~eg se vi{e, ni~eg se vi{e ne se}am, od toga trena na zemlju retko navra}am.
(Bajaga i instruktori)

104

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Zlatko Arslanagi}

IMA NE[TO OD SRCA DO SRCA
O~i tvoje boje nade zaspati mi ne daju. Zadnji komad mira krade ta suza na jastuku. Ima rije~i koje bole – skloni ih sa usana. Kada stvari krenu dole samo}a krug zatvara. Ima ne{to od srca do srca, neka tanka nit, koja ~ini na{e snove, a ne da se dirati. Ti si moja rijetka ptica, kako da te ostavim? Bez tvog tijela, bez tvog lica kao da ne postojim. Ima stvari koje trebaju, a nikad se ne dese. Neke druge opet ne daju lako da se doku~e.
(Crvena jabuka)

105

Ljubav je samo re~

Goran Bregovi}

IPAK PO@ELIM NEKO PISMO
Nisam te izgleda volio mnogo, sve je po starom, al' vi{e nisam tvoj. I nije mi va`no s kim si no}as, slu{a{ li ovu pjesmu i pla~e{ li. Ti si zadnji romantik na ovome svijetu {to se sporo kre}e i ~eka raj. Malo si samo promijenila glumce, al' isti je komad, isti je zaplet i kraj. Ipak, po`elim neko pismo, ipak, mada zajedno nismo. Pi{i, pi{i ko nekad dva-tri reda. Pi{i, znam da je gu`va i da ne}e{ sti}i. Pi{i, opi{i mjesta gdje nas dvoje skupa nikada ne}emo i}i.
(Bijelo dugme)

106

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Faruk Buljuba{i} – Fayo

JA NEMAM SNAGE DA TE NE VOLIM
Na pragu tvoga srca zarobljen sam, ko dijete usred mraka izgubljen i sam. Mi – dvije sjene, daleke, a nikad spojene, tvoje la`i jo{ mi srce skamene. Jo{ si ljep{a od svake ljepote, krade{ mi sve, u du{u ja te poznam, a ne znam te. Ko sre}a kroz prste – tako brzo klizne{ i nestane{, sav moj svijet i sada ostaje{. Ja nemam snage da te ne volim, cijela }e mladost, dok zaboravim, ja nemam snage da te ne volim, da sebi tebe oprostim.
(Hari Mata Hari)

107

Ljubav je samo re~

Svetislav Vukovi}

JA TE VOLIM
Koraci tvoji, nemi i daleki, ve} su negde davno na{li mir. Tvoje ruke bile su ne`ne, tvoje o~i govorile su sve. O, volim te, du{o moja, ja te volim kao `ivot svoj. O, volim te, kao ptica krila, volim te, volim, volim te! Ali znam da nikad vi{e ne}e{ do}i u moju sobu dok mirno spava grad. U meni tada, potajno i silno, gore}e ljubav i bi}u opet mlad. Da li negde sama bol u du{i skriva{, i svoju tugu u sebi nosi{ sad, ili mo`da sre}na novi `ivot `ivi{. Ali jo{ uvek – volim te! Volim te, tra`im tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj. O, volim te, nisu va`ne re~i, volim te, istina je to!

108

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

O, volim te, jer si moja bila, ja te volim, a opet sam sam. O, volim te, kao ptica krila, volim te, volim, volim te!
(Leo Martin)

109

Ljubav je samo re~

Svetislav Vukovi}

JA TO ZNAM
Kad mi pru`a{ deo sna, ja to znam, ja to znam. Kad si ljuta, besna, zla, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvom, veruj mi, veruj mi, kad si tu|a srcu mom, vidim to, veruj mi. Kad ne `eli{ dodir moj, ja to znam, ja to znam. Kada ne}e{ da sam tvoj, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvom, veruj mi, veruj mi, kad se la`no smeje{ ti, vidim to, veruj mi. Poput munje dok sa dna uz blesak roni nebu svom, tako `eljan tebe ja opet jurim domu tvom.

110

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Kad u slutnji tra`i{ dra`, ja to znam, ja to znam. Kad po koju ka`e{ la`, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvom, veruj mi, veruj mi, kad si tu|a srcu mom, vidim to, veruj mi. Kad ti telom rije `e|, ja to znam, ja to znam. Kad je gasi{ bilo s kim, ja to znam, ja to znam. To na licu vidim tvom, veruj mi, veruj mi, kad si tu|a srcu mom, vidim to, veruj mi.
(Dragan Stojni})

111

Ljubav je samo re~

Vesna Popov

JA ^INIM SVE
Puno toga jo{ nas deli, i nije isto kao pre, tako mnogo mi smo hteli, ali ba{ nam ne ide. Imun sad si ti na mene, ni{ta mi ne poma`e, da l’ }e nekada biti bolje, vreme }e da poka`e. Sve se gubi, nestaje, sitne pa`nje, malo re~i, a meni to nedostaje, to je ono {to me le~i. Ja ~inim sve, ne mrzi me, na ~emu sam ho}u da znam. Ja ~inim sve, ne mrzi me, ne znam da li gubim te.
(Tanja Banjanin)

112

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

\or|e Bala{evi}

JEDAN SA[A IZ VOZA
Juli je mesec vru}, kada putuje pola nacije. U vozu, ni za lek, nema mesta bez rezervacije. A ja sam gledala kako promi~u neki pejza`i, i tad sam videla jedan pogled koji me tra`i. Jedan Sa{a iz voza mi slomio srce, oti{’o negde u daleki svet, i reko mi kako je voleti lako, jer ljudi su p~ele, a ljubav je cvet. O, {to je pri~ao, divno pri~ao o nekim stvarima, o trci Tour de France i o zelenim bulevarima, o nekom Zokiju s kojim je davno delio klupu, o tom kako je slu{ao samo Indekse i Korni grupu. Jedan Sa{a iz voza mi slomio srce, oti{’o negde u daleki svet, i reko mi kako je voleti lako, jer ljudi su p~ele, a ljubav je cvet. On mi je pru`ao ~itav beli svet na svom dlanu, al’ ve} je svitalo, voz je stigao u Ljubljanu. I kad je si{ao, samo je mahnuo, rekao }ao! Ja sam ponavljala nije mi `ao, nije mi `ao!
(Rani mraz)
8 Ljubav je samo re~

113

Ljubav je samo re~

Slobodan Vujovi}

JEDAN STIH
Kako da ti ka`em sad to {to `elim ja – ti moj si san, ti moj si dan, ti moj si svijet. Posla}u ti jedan cvijet, posla}u ti jedan stih – ti moj si san, ti moj si dan, ti moj si svijet. U svemu osjeti}e{ neku dra`, osjetiti neki mir, saznati da nije la` ova ljubav i ovaj stih.
(Ambasadori)

114

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Kornelije Kova~ i Arsen Dedi}

JEDINA
Ostani, da ti ka`em ne{to jo{, ostani, ovaj dan je bio lo{, ostani, da ne budem vi{e sam, jer je tuga sve {to znam. Pri~aj mi, makar bajke bile to, pri~aj mi, ti }e{ otjerati zlo, pri~aj mi, nek’ me umire na ~as tvoje ruke i tvoj glas. Ti si jedina od svih koja do|e kada treba, ti si sunce moga neba, tebi mogu re}i sve. Ti si jedina od svih koja tajne moje ~uva, ti si moja ljubav prva, za mnom po|e{ bilo gde. Ostani, nisi ista, ali zna{, ostani, da mi opet snage da{, pri~aj mi, nek’ me umire na ~as tvoje ruke i tvoj glas.
(Zdravko ^oli})

8*

115

Ljubav je samo re~

Anto Jankovi}

JEDINA MOJA
Pogledaj u moje o~i, za{to skriva{ pogledaj taj? Pogledaj u moje lice, i poka`i osmijeh svoj. Djevojko u sutonu tihom pokraj rijeke {to kora~a{ s tu`nom sjenom na licu svom, i kosom nje`nom, i kosom plavom kao lan. Jedina moja, tebi sviram ja, jedina moja, tebi pjevam ja.
(Divlje jagode)

116

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Kornelije Kova~

JEDNA ZIMA SA KRISTINOM
Jedne proste vojvo|anske zime, na sala{u prijatelja mog, malo dru{tvo se skupilo iz grada, sve mladi}i iz dugih {kolskih dana, a na vratima doma, uz plamen petrolejki se smije{ilo lice na nas. Jedne proste vojvo|anske zime, na sala{u prijatelja mog, dok su ruke jo{ promrzle od puta dugo stresale pahulje s kaputa, ti si pri{la i od srca mi pru`ila ~a{u crnog vina, Kristina, Kristina. Dobra vam no}, prijatelji, dobra vam no}, dobro nam do{li, dobra vam no}, prijatelji, sjedite tu i zapjevajmo svi.
Onda smo iza{li na dvori{te ja i Kristina. [kripao je snijeg pod nogama. Ljubio sam te, ljubio… Da li se sje}a{, Kristina…
(Zdravko ^oli})

117

Ljubav je samo re~

Jak{a Fiamengo

JEDNE NO]I, JEDNE ZIME
Jedne no}i, jedne zime, ko zna gdje i ko zna kada, moje }e te sjetit ime na{ih {etnji, na{eg grada. Ali ja }u bit daleko, i zbog neke svoje ki{e – tad }e tu|e ime neko da ti zna~i ne{to vi{e. Ne}u znati gdje i s kime dijeli{ no}i, dijeli{ zime. Ne}u znati ko te ljubi, jedne no}i, jedne zime. Jedne no}i, jedne zime, ko zna gdje i ko zna kada, moje }e te sjetit ime na{ih {etnji, na{eg grada. A ja ne}u s tobom biti, da te smirim, da ti pri~am – tvoj }e nemir tada skriti neko ko mi nije sli~an.
(Kemal Monteno)

118

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Kemal Monteno

JEDNE NO]I U DECEMBRU
Jedne no}i u decembru, kad je bila hladna zima, ~uvao sam tebe, Branka, ~uvao sam na{eg sina. @elio sam puno vina, i orkestar mandolina, `elio sam tvoje o~i da me griju one no}i. Ali ni~eg nije bilo, osim one hladne no}i, mislio sam samo draga, kad }u opet ku}i do}i. Da u na{em toplom domu, u ti{ini kraj kamina, ljubim tvoje bijele ruke, ljubim na{eg dragog sina.
(Kemal Monteno)

119

Ljubav je samo re~

Filip Beli

JEDNOM, KAD SE ZALJUBI[
Jednom, kad se zaljubi{, upozna}e{ ~udan svet, druga~iji bi}e sni, zavole}e{ svaki cvet. Jednom, kad se zaljubi{, skri}e{ pesme u srcu svom, odabra}e{ dalek put, napusti}e{ stari dom, Jednom, kad se zaljubi{. Jednom, kad se zaljubi{, neka tvoje srce zna, nekog drugog ti vole}e{, kao {to tebe volim ja. Jednom, kad se zaljubi{, skri}e{ pesme u srcu svom, odabra}e{ dalek put, potra`i}e{ novi dom. Jednom, kad se zaljubi{. Razume}e{ za{to stojim pod prozorima tvojim. Razume}e{ pisma duga, {ta je sre}a, {ta je tuga.

120

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Razume}e{ i kad gubi{, da jo{ vi{e tada ljubi{. Razume}e{ u sred pla~a od svega je ljubav ja~a. Jednom, kad se zaljubi{.
(Leo Martin)

121

Ljubav je samo re~

Mi{o Bartulica

JELENA
Nismo svi iz ljubavi stigli na ovaj svijet, proplakah u ~asu kad nema niko da te zavoli – jo{ postoje istine koje vole boljeti, zbog mene nikad, nikad ne}e{ plakati. Nikada se nismo sreli, vremena nismo imali, da mi o~i obri{e{, da mi ruke miluje{ – jer ja sam tugu kvasio tu|im suzama, ponekad, moja draga, svojim o~ima. Jelena, Jelena, eh, da su an|eli nosili krila rodama, Jelena, Jelena, da su bar bogovi imali malo vremena – dorogoà moà Jelena, pomisli, da su bar ljudi svi ro|eni pod sre}nim zvijezdama, mo`da ne bi… Jelena, Jelena. A godine prolaze niz na{e obraze, vjetrove proljetne starost umiruje – da l’ za tebe postoji neko sasvim drag i lijep, ~ije ruke tebi radost donose?

122

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Jer danas vi{e nemam snage da te zavolim, danas samo moram, moram jo{ jednom da te potra`im, jer ja sam tugu kvasio tu|im suzama, zbog mene nikad, nikad nisi plakala.
(Bolero)

123

Ljubav je samo re~

@eljko Sabol

JELENA JE BILA LIJEPA
Jelena je bila lijepa, Jelenu sam sreo davno, kad je ve~e bilo ki{no, kad je ve~e bilo tamno. Jelena je bila lijepa, lijepa kao njeno ime, kao svjetlo u samo}i, kao sunce usred zime. Jelena je bila lijepa, lutali smo dugo gradom, gledao sam njene o~i, ljubio joj usne kradom. Jelena je bila lijepa, kao {uma, kao more, i htjela je da je volim, da je volim sve do zore. Ali onda, jednog dana, Jelena od mene ode, sve su staze bile puste i hladne su bile vode.

124

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Ali onda, jednog dana, kad su stale duge ki{e, shvatio sam – sve je pro{lo, i Jelene nema vi{e. Jelena je bila lijepa, kosa joj je bila sjajna, svaka rije~ – jedno ~udo, svaki pogled – jedna tajna. Jelena je bila lijepa, a sama to nije znala, i mnoge je svoje no}i, mnoga jutra meni dala.
(Darko Domijan)

125

Ljubav je samo re~

Goran Bregovi}

JER, KAD OSTARI[
Jer, kad ostari{ niko ne kuca na tvoja vrata, ni potok s ribama od srebra, ni mlado `drijebe vla`na oka, ni jabuka u cvatu, niko… Samo ja, kad ostari{, kao oblak u tvojoj kafi, do}i }u u grombi kaputu i ~u}u kad ti se moje ime omakne, i krene polako, sama od sebe, poslednja suza za mene. Jedan za drugim vozovi polako prolaze, kao i obi~no stavi}e{ ka}une u prozore. ^ini mi se da mjesec Ramazana po~inje – pomalo je tu`no kada ostari{…
(Bijelo dugme)

126

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Petar Jeftovi}

JESEN JE
Jesen je, {ta da ti ka`em, Ana. Eto, sada ki{a ne pada, ali u du{i vra{ki je bolno, za~udo, prazne su mi o~i. Jesen je, i `ute re~i ostaju kao nemi listovi na ovome stolu. Jesen je, {ta da ti ka`em, Ana. I sama valjda ve} shvata{, draga, nisu potrebne ni neke re~i, ovo je surovo vreme. I danas, na mome pragu nema nikakvog gosta – sivilo umesto bola, sivilo umesto bola.
(Gordan Balabani})

127

Ljubav je samo re~

Husein Hasanefendi}

JESEN U MENI
Ma {to da `elim sve je tako daleko, i sad mi `ao, sve bih opet ponovo – najljep{u pjesmu tebi bih pjevao, hej, kamo sre}e da sam pjevat mogao. Ptice u bijegu, ti{ina gradi zidove, zvoni zbogom, rije~i kazne bo`ije. Te tvoje usne opojne, jo{ uvijek sanjam kako su me ljubile. Jesen u meni tuguje, za{to sanjam ~emprese, moje ceste ne vode nikuda bez tebe. Jesen u meni caruje, a u tebi prolje}e, ni sunce ne mo`e, ne mo`e kroz oblake. Rano moja, hej, s kime sada putuje{, ma {to da bilo nemoj da mi tuguje{. Najljep{u pjesmu tebi bih pjevao, hej, kamo sre}e da sam pjevat mogao.
(Parni valjak)

128

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Borislav Bora \or|evi}

JO[ JEDAN [UGAV DAN
[etala si poljem, videla – zri klasje. Ovde kod mene lije kao iz kabla. Vreme je pasje, vreme je pasje. Bolje da slu{am plo~e, da ne napu{tam stan. Jo{ jedan {ugav dan. Jo{ jedan {ugav dan. Mu~e me migrene, i tek da ne{to radim pobedim neke umorne `ene. Vreme je pasje, umorne `ene. U iznajmljenoj sobi vlaga, jedan po jedan san ru{im. Od nje nema ni traga, dva pakla dnevno pu{im.
(Riblja ~orba)

9 Ljubav je samo re~

129

Ljubav je samo re~

Milan Markovi}

JO[ MALO
@iveli smo lepo nekoliko dana, daleko negde od ovog grada – tamo gde tihi maestral duva `eleli da nas na{a ljubav ~uva… jo{ malo. Na pesku i sada tragovi stoje, ruke tvoje, a tu su i moje – obala pla~e, jer tebe nema, talasa more, kamenje drema… bez nas. Grli me, ljubi me, onako kako zna{ i ume{ ti… jo{ malo. Sada te sve ~e{}e vi|am s drugom, pomislim stalno, pa i no}i ove, odakle tebi hrabrosti, mili, da izdaje{ ljubav, radost i snove… i danas.
(Lutaju}a srca)

130

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Nikola ^uturilo

JO[ SAMO OVU NO] MI DAJ
Odlazi no}, voze tramvaji poslednju partiju. Nestajem, nosi me vetar ko zga`enu hartiju. Odlazi no}, pla{ljive o~i, sanjivo pitanje. Sa~ekaj da rasanim re~i, sa~ekaj svitanje. Jednom kad no} probudi te, kad ne bude va`no ko pre, priseti se, barem na tren, jednom kad ne bude me. Jo{ samo ovu no} mi daj, ne treba vi{e, i bi}e dovoljno za kraj. Umire no}, poslednju zvezdu skrivaju oblaci. Ne pla{i se jednom kad snove probude koraci.

9*

131

Ljubav je samo re~

Jednom kad no} probudi te, kad ne bude va`no ko pre, priseti se, makar na tren, jednom kad ne bude me.
(Kerber)

132

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Dea Volari}

JO[ TE VOLIM
Hej, da mi je znati gdje si sad, dala bih sve na svijetu, zlato moje. Sve nebeske suze padaju, u svakoj kapi vidim o~i tvoje. Ne, nikada ne}e{ saznati {to osje}am dok slu{am na{e plo~e – tu u meni ima prkosa za sto pedeset godina samo}e. Ti nisi moj, ti vi{e nisi moj… A jo{ te volim, volim, volim, ne mogu bez tebe, i ti to zna{, samo mi se ne vra}a{. A jo{ te volim, volim, volim, kao prvog dana, i ti to zna{, samo mi se ne vra}a{.
(Novi fosili)

133

Ljubav je samo re~

Krste Juras

JUBI SAM VA[U ']ER
Tili ste drugog od prvog trena, ~estitog momka iz najboje ku}e – niste joj dali da postane `ena, niste joj dali da je srce vu~e. Tili ste drugog, to ste joj rekli, i to da {oldi ne rastu na grani, nego nek’ ~uva sve }a ste stekli, i }a ste za nju ~uvali na strani. Jubi san, jubi va{u ’}er, ma niste tili marinera – tili ste momka na svom mistu, tili ste zeta in`injera. Jubi san, jubi va{u ’}er, ja koji ne znam di bi sada – sad kad je davno tu|a `ena, }a vridi srcu da se nada. Niste joj dali ni da mi pi{e, kako se budi kad se svega siti, i kako more pri~a sve ti{e, i kako ~esto zaladi i liti.

134

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Niste joj dali da sri}u krije, a niste znali da u mraku pla~e, za vas sam osta, isto ka prije, susidov mali sa ~etvero bra}e. Jubi san, jubi va{u ’}er, ma niste tili marinera – tili ste momka na svom mistu, tili ste zeta in`injera. Jubi san, jubi va{u ’}er, ja koji ne znam di bi sada – sad kad je davno tu|a `ena, }a vridi srcu da se nada.
(Ibrica Jusi})

135

Ljubav je samo re~

Dejan Cuki}

JULIJA
Jo{ pamtim tvoje usne kako ljube prvi put, jo{ vidim tvoje o~i, tvoje suze – uzalud. I ljubim tle po kome hoda{, i ~ujem svaki korak tvoj. Moja Julija, ti si moja, Julija, imam svet pod nogama, al’ meni treba tvoja ljubav. Danima se borim sam sa sobom – nisi tu, i no}ima ve} gorim istom vatrom i u snu. Ja tra`im ruke koje volim, i opet gledam osmeh tvoj. Moja Julija, ti si moja, Julija, imam svet pod nogama, al’ meni treba tvoja ljubav.
(Dejan Cuki})

136

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Ivica Kraja~

JUTRO ]E PROMIJENITI SVE
Ti si tu, svud je mir oko nas, kobna ti{ina nas dijeli, ali ne, ~ekaj strpljivo dan – jutro }e promijeniti sve. ^emu to, no} je u{la u nas, i na{a srca su prazna, ali ne, sve je ru`an san, jutro }e promijeniti sve. Bdijem, duga je no}, a znam – bdije{ i ti, al’ to dvoje bez nade, ne, ne, to nismo mi. Ti i ja mo`da `elimo kraj, i mra~ne misli nas dijele, ali znam – no} je kriva za to, jutro }e promijeniti sve.
(Indeksi)

137

Ljubav je samo re~

Arsen Dedi}

JU^E JO[
Svijet, na{ je svijet bio plavo nebo ~isto. Poslije tebe ni{ta ne}e biti isto. Jo{ trenutak sa mnom budi. Drugi dani, drugi ljudi ve} sutra bi}e tu, nijemi pored nas. Dan, na{ je dan bio samo luda igra. Poslije tebe na mom licu prva briga. Ti jo{ ni{ta nisi rekla ali suza ve} je pekla, i sutra bi}e{ sama kao i ja. Ju~e jo{, ju~e jo{ nismo znali {ta nas ~eka jer je nosila nas rijeka; ju~e jo{, ja i ti.

138

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Ju~e jo{, ju~e jo{. Kako godine prolete, ti si bila samo dijete, ju~e jo{, ju~e jo{. Ju~e jo{, ju~e jo{ nisam znao {ta su suze al’ mi ljubav neko uze; ju~e jo{, ja i ti. Ju~e jo{, ju~e jo{. Ali bli`ila se zima – pramen magle, pramen dima; ju~e jo{, ju~e jo{.
(Zdravko ^oli})

139

Ljubav je samo re~

Zoran Kiki Lesendri}

KADA SANJAMO
Zatvori o~i, ja ne znam da li }u mo}i da sanjam ovaj put. Sanjamo boje, nije va`no da l’ su moje ili tvoje, ljubi{ me na ulici. Uvek do|e{ ti, zatvori{ o~i i sanjamo. Samo jo{ jednom, neka bude jo{ jednom, poljubi me na ulici. Neko kuca na vrata, za{to otvara{ strancu sa osmehom na usnama. Ne znam da li je gotovo, al’ da li pamti{ ono {to sam rekao. Svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo.
(Piloti)

140

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Svetislav Vukovi}

KAD BIH ZNAO DA JE SAMA
Ona negde slu{a {apat neke pri~e izmi{ljene, ona ne zna da je sobom odnela i deo mene. Njoj se mo`da sada dive, il’ joj neko ljubav nudi, mo`da pla~e il’ se smeje, pevaju joj drugi ljudi. Kad bih znao da je sama ne bih ~ekao ni tren, jer iako nisam kraj nje, ja sam njen! Kad bih znao da je tu`na, da zbog mene nema sna, kad bih znao da se pita gde sam ja… Ja bih drhte}i od `elje na put krenuo daleki, ja bih po{’o da je sretnem, al’ se bojim da je s nekim!
(Miki Jevremovi})

141

Ljubav je samo re~

Edo Mulahalilovi}

KAD DO\E OKTOBAR
No}as te nisam sanjao, no}as te nisam ljubio, no}as kad nastane ova pjesma za tebe – znaj da sam prebolio. Dani se ne vra}aju, dobro sam, kad me pitaju, para i vremena za svakog ko mi ne treba, a koga volim – nije tu. Kad do|e oktobar i ki{e padaju, ja sjetim se ljeta i pomislim na nju. I nije me sram kad o~i zasuze – to stara ljubav pi{e stihove. Znam, daleko od oka sve je dalje od srca. Al’ kako da sakrijem u d`epove sve ulice, ej, gdje sam te ljubio!?
(Hari Mata Hari)

142

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Goran Bregovi}

KAD ZABORAVI[ JULI
Kad zaboravi{ juli, i kad sve se desi i pro|e – tad bih da te sretnem. I ne}e{ sretna bit, slutim, jer su i an|eli i |avli, i narcis i grijeh potrebni za smijeh. Kad zaboravi{ juli, tek tad, neki hotel, neki grad – pri~a}e{, kao nekad. Jer, kad me ne bude, tek tada }e{ znat da su i hljeb i vino, i no} i dan, potrebni za san. Re}i }e{ sve ide. Re}i }e{, a laga}e{! Kasno je sad, kasno za sve, i nemam volje, a nemam ni snage da se mijenjam.
(Bijelo dugme)

143

Ljubav je samo re~

Edin Dino Dervi{halidovi}

KAD ZAMIRI[U JORGOVANI
Koliko sam puta umro a ti me o`ivjela, koliki sam pijanac bio a ti me otrijeznila. Kakve su vatre gorjele a ti ih gasila, na kakvom sam bio dnu a ti si me spasila. Poslije tebe je ostala du{a gola ko pustinja, poslije tebe mi ljubav do|e kao milostinja. Ima no}i kada tugu to~im ’mjesto vina, al’ nema dana kol’ko je na srcu rana. Lako }e{ ti bez mene, al’ kako }u ja bez tebe kad do|u te{ki dani, kad odu svi jarani, kad zamiri{u jorgovani.
(Merlin)

144

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Du{ko Arsenijevi}

KAD LJUBAV IZDA
Kad ljubav izda, sva vrata se zatvore, prole}e kasni, a o~i ne govore. Jednom se ljubi, a ti razven~ava{ se, prsten od `elja baca{ u oblake. Ne}u te kleti, vesela budi mi, nek’ ti od sunca budu svi putevi. Neka ti ljubav moja nad snovima bdi, neka ti od ptica budu prozori. Miri{u aprilske no}i na tvoja nedra medena. Ko li ih sada ljubi? Ne bi mu zubi, ne bi mu zubi… Svetlana.1
(Kerber)

1

Stihovi iz pesme „Mostarske ki{eŒ Pere Zupca
10 Ljubav je samo re~

145

Ljubav je samo re~

Radoman Kanjevac

KAD ME POGLEDA[
Bio je neki pogre{an dan, nestvaran. Govorila si o~ima opojno, kao kad zima uspava, kao kad poraz spa{ava, kao kad jutro svanjava u pri~ama. Bila je neka lagana stvar, nestvarna. Osvajala si usnama zanosno, kao kad dete prohoda, kao kad vojska mar{ira, kao kad ljubav ubija u pesmama. A kad me pogleda{ u zemlju propadam, mada znam da ti se dopadam.
(Galija)

146

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Arsen Dedi}

KAD SAM TE VIDIO
Kad sam te vidio bilo mi je jasno, odaje te ne{to, ti ne nosi{ sre}u, a znao sam {to tra`im i da takvu ne}u. Kad sam te vidio bilo mi je jasno, a kad sam te poljubio – ve} je bilo kasno, ve} je bilo kasno. Kad sam te vidio znao sam {to gubim, ne daju se tako ponos i sloboda, al’ ne gase tu vatru ni vino ni voda. Kad sam te vidio znao sam {to gubim, al’ kraj mene si zaspala – kako da te budim, kako da te budim. Kad sam te vidio u trenu sam znao ote}e{ mi blago, a malo mi dati, sve {to mi je sveto sa tobom }e pasti. Kad sam te vidio u trenu sam znao, al’ ve} sam te dodirnuo – ve} sam `ivot dao, ve} sam `ivot dao.

10*

147

Ljubav je samo re~

Kad sam te vidio bilo mi je jasno, pomo}i mi ne}e razum ni iskustvo, a poslije svega samo nevolja i pusto{. Kad sam te vidio bilo mi je jasno, a kad sam te poljubio – ve} je bilo kasno, ve} je bilo kasno.
(Arsen Dedi})

148

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Mom~ilo Bajagi}

KAD HODA[
Ve~e ne miri{e na rakove i {koljke, mesec je bleda fleka boje cimeta – uzima{ cipele za {etanje kroz snove, ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provla~i kroz nepoznate re~i, asfalt se miluje sa tvojim {tiklama – suvi{e mekan da bi mogao da spre~i, ovo je ve~e puno tvojih tragova. Kad hoda{ ne zastajkuje{, i zemlju ne dodiruje{, a mene ne prime}uje{ i uporno se trudi{ da me pro|e po`uda, jo{ drhtim od tvog pogleda, iz nekih starih razloga ne mogu da se sredim.
(Riblja ~orba)

149

Ljubav je samo re~

\or|e Novkovi}

KA@U MI DA JO[ SI UVEK SAMA
Ka`u mi da vi|aju te ~esto kao senka kako `uri{ gradom. Ka`u mi da sakriva{ se ve{to od pogleda {to te prate kradom. Ka`u mi da ~udna si kad }uti{ i da s malo re~i mnogo pita{. Ka`u mi da povratak moj sluti{ i da stara pisma opet ~ita{. Ka`u mi da jo{ si uvek sama, a mnoga su prole}a za nama, a mnoge su jeseni za nama, ka`u mi da jo{ si uvek sama. Ka`u mi da dugo svetla gore kada no}u kraj prozora ti stoji{, ka`u mi da povratka se boji{ i da gleda{ zvezde sve do zore.
(Boba Stefanovi})

150

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Svetislav Vukovi}

KAKO TI JE IME, DEVOJ^ICE
Vetrovi su donosili s polja miris zemlje i zreloga `ita, u granama {aptalo je li{}e kao da je `elelo da pita: kako ti je ime, devoj~ice? Sa danom je umirala rosa kao ~a{a do dna ispijena, neko setnu zapevao pesmu kao da je `eleo da pita: kako ti je ime, devoj~ice? Jesenje su zaplakale ki{e iz oblaka {to se nebom skita, nad rekom se pojavila duga kao da je `elela da pita: kako ti je ime, devoj~ice? Prolaznici ulicama `ure na licima radost im se ~ita, evo mene kora~am sa njima sre}an sam {to mogu da te pitam: kako ti je ime, devoj~ice?
(Miki Jevremovi})

151

Ljubav je samo re~

Branimir D`oni [tuli}

KAO I JU^ER
Ruke su mi bile slani pjesak – sanjao sam te, ruke su mi bile na oltaru mnogo godina. Zaronjene stjene pla~u, svjetlost po~inje tihim mjenjanjem mojih pobuda. Kao i ju~er – iza zavjese: mo`da na mom licu na|e{ tragove sje}anja, mo`da ne razumije{, ali – volim te. Krenuo sam u dubinu sobe s jasnom namjerom da materijaliziram nemogu}e snagom poruke. Razuzdanost histriona blisko odzvanja, neka drugi broje kri`eve. Kao i ju~er – iza zavjese: ono {to me stalno pla{i zvu~i poznato, mo`da ne razumije{, ali – volim te. Otkud osje}aj da gubi{ pouzdano zale|e – umjetnost te ~ini ja~om nego {to pretpostavlja{. Mo`da tvoja slutnja vara, mo`da umi{ljam, htio bih da bude{ sretnija. Kao i ju~er – iza zavjese: igrat }u pred tobom opet ulogu pjesnika, mo`da ne razumije{, ali – volim te.

152

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Gledaj kako konci aluzije prodiru u svijest, ni tjeskoba, kao nijemi svjedok, ne vrijedi suvi{e. Stajao sam na peronu ljeta gospodnjeg, moglo je biti pro{lo stolje}e. Kao i ju~er – iza zavjese: zamisli da brdo slika putuje svemirom, mo`da ne razumije{, ali – volim te.
(Azra)

153

Ljubav je samo re~

Radoman Kanjevac

KAO I OBI^NO
Kao i obi~no i ove no}i gazi{ me i gleda{ kako cvilim i ne predajem se. Kao i obi~no i ove no}i davi{ me i gleda{ kako tonem i ne dam se. Kao i obi~no i ove no}i pali{ me i gleda{ kako gorim i gasim se. Kao i obi~no i ove no}i ljubi{ me i baca{ me u svoje okove. Kao i prvi put i ove no}i dolazi{ da me osvoji{ zarobi{ i ostavi{.
(Galija)

154

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Ljubomir Ljuba Ninkovi}

KAO JA I KAO TI
Ju`ni vetar zatire put, posred ~ela ose}am tvoj dah. I ka`e{: Ni{ta nije uzalud, zato ne osvr}i se sad. A na u{}u nemir i strast, s one strane mami dubok vir. Stavlja{ srce meni na dlan, dok se vra}a{ – na tvom licu mir. Stani malo, jer posmatram krug u kom se vrti ovaj svet. Nema druge – zapo~injem let, spokojan, jer ~eka}e{ me ti. Kao ja i kao ti, ko bi toliko znao o ljubavi. Kao ja i kao ti, ko bi mog’o snagom tolikom patiti.
(S vremena na vreme)

155

Ljubav je samo re~

Zoran Kiki Lesendri}

KAO PTICA NA MOM DLANU
Kao ptica na mom dlanu skaku}e{, prizna}u ti za{to volim prole}e, podeli}u i ovu no} sa zvezdama, prekri}u te nebom, kad bude{ zaspala. Otopi}u ti led sa usana, da}u sve {to imam za tvoja oka dva, kao mesec kad proviri iz tvoga dvori{ta obasja}u ti lice, kad bude{ zaspala. Ne znam kako da pobegnem od sna, i ne znam da l’ te iko voli kao ja, al’ ne bi ova no} tako bolela da me nisi volela. Kao osmeh letnje no}i nestaje{, znam da ne}e{ do}i – ipak ~ekam te, oseti}e{ no}as miris tre{anja, zna}e{ da sam budan kad bude{ zaspala.
Kao ptica na mom dlanu skaku}e{…
(Piloti)

156

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Husein Hasanefendi}

KAO TI
Ti mi ~ini{ krasne stvari, ti me ~ini{ sretnim, i kada mi lo{e krene ti si tu – uvijek kraj mene. Od kada su igre grube, lijepo je znati da ~ovjek ima nekog kao ti na svojoj strani. Ti zna{ da ja nisam od velikih rije~i, ono {to osje}am te{ko je re}i. Ipak, `elim da zna{ – volim te. Ja nisam od ju~e, imam dosta iza sebe, al’ ni jedna prije zna~ila mi nije kao ti, kao ti, nitko kao ti.
(Parni valjak)

157

Ljubav je samo re~

Branimir D`oni [tuli}

KAO TI I JA
Dijete u no}i, kao ti i ja, stranac u prolazu, kao ti i ja, cvije}e na granici tone u san. @ena u krevetu, kao ti i ja, dodir usana, oznojena tijela, daleko od ljubavi, kao ti i ja. Jutro na obali, kao ti i ja, napu{teni brodovi plivaju lijeno, rasto~ene olupine, kao ti i ja.
(Azra)

158

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Oktobar 1864

CARTE BLANCHE
Kao bol, kao mit, kao istina izgleda sve, kao belo i crno i nestvarno, kao ki{na kap. Kao re~, kao mit, kao izazov dolazi{ ti tako hladan i dalek, neodre|en, prozirni lik. Ja vi{e nemam snage da ti se prepustim, ja vi{e nemam volje da ti snove podarim. Ja samo imam `elju da te zaboravim i da ti pru`im osmeh kao zadnji blagoslov za put. I tako hoda{ i misli{ i se}a{ se, kao kroz dim prvi sneg tako mek, tako prozra~an, kao beli til. Kao glas, kao trag, kao nestanak jedinog sna neka glupa praznina se ogleda u o~ima.
(Oktobar 1864)

159

Ljubav je samo re~

S. Jakovljevi}

KESTENI
Ako si sama, ako si no}u probdela sate, videla zoru. Seti se mene, seti se tada ulice moje levo od parka, ku}ice tro{ne, vrata od stakla. @eleo bih da imena na{a ponovo stoje u kori divljeg kestena, da usne moje osete tvoje u senci na{eg kestena. Ako si sama, ako na uglu ugleda{ klupu, oseti{ tugu. Seti se mene, seti se tada ulice moje levo od parka, ku}ice tro{ne, vrata od stakla. @eleo bih da imena na{a ponovo stoje u kori divljeg kestena, da usne moje osete tvoje u senci na{eg kestena.
(Alisa)

160

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Zvonko \uki} – \ule

KLATNO
Mi, sve smo probali i sve prodali za samo jedan dan. I sva na{a nadanja su izbledela od ~ekanja. Toliko puta sam zami{ljao kako me oblak nekud odneo, negde daleko u zaborav – vi{e mi ni{ta ne zna~i{. While my guitar guently weeps… Klati se klatno, zlato je zlatno. Bleda je senka, lepa i slepa. Spava li bajna? Da li je tajna? Klati se klatno, zlato je zlatno. Sve ove godine ti si tu i ~eka{ da na|em te. Zna{ da ljubav slepa je, ka`i mi kako da ~uvam te. I ovo sve, tako te`ak je jedan poku{aj za samo jedan dan.
(Van Gog)
11 Ljubav je samo re~

161

Ljubav je samo re~

Slobodan Kostadinovi}

KOTOR
Drsko je imala godina, koliko Kotor vekova. U sebe sam je sakrio, ko strogu tajnu ~uvao. Kako usnama miluje, kako prstima {apu}e. U zemlju snova smo oti{li, kupine poljupcima delili. Bila je kraljica dodira, moja radost no}ima. Kako usnama miluje, kako prstima {apu}e. ^arobnjak je bila, u kosi je krila opojne mirise. Stalno se se}am, Kotoru vra}am da opet osetim kako usnama miluje, kako prstima {apu}e.
(Galija)

162

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Mom~ilo Popadi}

KO[ULJA PLAVA
U najdaljem kutu moje sobe uvijek me srce tiho zazebe, kada u moru ~udnih stvari na|em jedan dio tebe. U najdaljem kutu moje sobe mije{am san i mije{am javu – ~uvam jednu ko{ulju tvoju, najdra`u – ko{ulju plavu. Tvoja ko{ulja plava nek’ me sjeti, nek’ miri{e, ko{ulja plava nek’ umjesto tebe di{e. Sad kad te nema, neka uz mene spava, jedino tvoje {to imam – najdra`a ko{ulja plava. Ona ~uva sne i rije~i, ljeto, zimu, sva ona jutra – traje, traje u tom kutu, kao ju~er, kao sutra.

11*

163

Ljubav je samo re~

Ponekad dugo, dugo je ljubim, ponekad ~vrsto, ~vrsto je stisnem – mjesto tebe, mjesto tebe, ponekad samo, samo vrisnem.
(Novi fosili)

164

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Bruno Langer

KRALJICA CIGANA
Sunce nikad ne zalazi u njenom kraljevstvu. Poput ptica, djeca lete bijelim nebom. Modre ki{e kriju se u njenoj kosi, u zjenici iskra {to vje~nu vatru pali. Ona je kraljica Cigana, i njenim robom postao sam ja. Uni{tila mi tijelo, a du{u prodala |avolu. Bio sam pseto {to je ~uva staklenih o~iju. Vilenjaci kriju se u njenoj du{i, krunom od perja ukrasila je svoju kosu.
(Atomsko skloni{te)

165

Ljubav je samo re~

Ivica Kraja~

KRATAK JE SVAKI TREN
Da ka`em sve {to `elim jo{ o ljubavi, kratak je dan, kratak je svaki tren. Za ono sve {to nosim ja u mislima, kratka je no}, kratak je svaki tren. Za ono sve {to `elim ja da tebi dam, kratak je dan, kratak je svaki tren. Za ljubav svu, za nje`nost svu kraj tebe tu, kratka je no}, kratak je svaki tren. Da l’ }e{ ikad saznat to {to ti srcem `elim re} – da li ovaj `ivot dovoljno je dug da se na|e prava rije~?
(Kemal Monteno)

166

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Anto Jankovi}

KRIVO JE MORE
Ti, ti si ga upoznala jedne ljetne ve~eri. On, on te je poljubio, dok more se pjenilo. I ti, ti si se zaljubila, mada nisi htjela to. Krivo je more. Znaj, ljeto je varljivo, a srce ti zavodljivo. Ku}i kad si po{la ti znala si da si u zabludi. A to ve~e, uz mora {um, od sre}e sva si blistala. Krivo je more.
(Divlje jagode)

167

Ljubav je samo re~

Igor Starovi}

KRISTINA
Dani dugi, kao godine, kad me iz sna probude, bila si suza moja, i srce puno bola, nema te kraj mene. Budan sanjam tvoje obraze, dve crvene maline, i ko }e da ti vrati kad srce jednom plati za mene i za tebe. Kristina, gde si sad, ki{e padaju, tvoje mi ruke no}as trebaju, ja nemam snage da te izgubim, ljubav je tamo gde si ti. Kristina, gde si sad, da l’ si nestala, kao u stihu starih pesama, sahrani me pokraj puta gde prolazi{ ~e{}e puta.2

2

Stihovi iz pesme „Pogledaj me, neverniceŒ.

168

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

A kad se vratim zaboravi}u sve, sve ove godine za tren, pokloni}u ti jutra, i zore {to me bude usnulog, ali bez tebe. Kristina, gde si sad, ki{e padaju, tvoje mi ruke no}as trebaju, ja nemam snage da te ostavim, ljubav je tamo gde si ti. Kristina, gde si sad, da l’ si nestala, kao u stihu starih pesama, ti si svemu tome kriva, sahrani me u grob `iva…3
(Divlji kesten)

3

Isto.
169

Ljubav je samo re~

Arsen Dedi}

KU]A PORED MORA
Raznesene valima i vjetrom tu su tople ru{evine ljeta, na rubu napu{tenog mora i jednog izgubljenog svijeta. Ni~eg nema, ni~eg nema, od tebe, od mene. Ostala je samo prazna ku}a, malo stvari ljetovanja na{eg – na stolu novine jo{ le`e, sa nekim datumima jula. Na{a ljubav sad se ru{i, kao pje{~ana kula. Al’ jo{ sam uvijek ovdje, jo{ zagledan u more, na vratima vile u kojoj tuga spava. A ki{e su se slile u cvjetove agava, i ljetu je kraj.

170

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Od vremena poezije i mira, ostala je samo prazna ku}a, u no}i, okrenuta moru, sad ~eka ljubavnike nove. Ni~eg nema, ni~eg nema, od tebe, od mene u njoj.
(Arsen Dedi})

171

Ljubav je samo re~

V. Nedanoski

LA BOHEME
Na{e najlep{e vreme ve} je odavno pro{lo, a se}anja `ive. Montmartre be{e tad tu, ispod prozora, u nekom plavom cve}u. A u sobi toj jedan krevet i sto i moje slike sve. Tu smo se voleli, s gitarom pevali i snove sanjali. La boheme, la boheme, to bili su najlep{i sni – la boheme, la boheme, tako smo lepo `iveli. U jednoj maloj kafani za stolom do zida mi ~ekasmo slavu. Gladni i umorni dugo bi sedeli kraj one tople pe}i.

172

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Kad bi bar ovde za jedan dobar ru~ak mi prodali platno, tada bi stihovi sa nama pevali, sa nama `iveli. La boheme, la boheme, ja bejah mlad, a lepa ti – la boheme, la boheme, dvadeset tek smo imali. Jo{ i danas se ~esto pro{etam polako do stare adrese. Ne vidim nigde te zidove, ulice, ni na{u mladost… A gore, pod krovom, atelje tra`im svoj, ali ni njega nema, u novom ruhu svom Montmartre je tu`an sam i jorgovani s njim. La boheme, la boheme, ja bejah mlad, a lepa ti – la boheme, la boheme, lepo smo, lepo `iveli.
(Dragan Stojni}) 173

Ljubav je samo re~

Filip Beli

LAKU NO], DRAGI, LAKU NO], DRAGA
U istom stanu `ivimo, toplu postelju delimo, isto nas vino opija – ipak smo daleki ti i ja, ipak smo daleki ti i ja. Po navici se ljubimo, ponekad mo`da la`emo, zajedno tolike godine – sada se bojimo istine, sada se bojimo istine. Laku no}, dragi, laku no}, draga, oti{la ljubav s na{eg praga. Zbogom radosti – dobar dan tugo, poneki osmeh i ni{ta drugo. Laku no} pesmi, laku no} srcu, ti zna{ {ta pi{e na mom licu – vreme {to pro|e ostavi traga, laku no}, dragi, laku no}, draga.

174

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Album sa starim slikama ~esto se lista sa suzama – divne smo sate proveli, nekad, kad smo se voleli, nekad, kad smo se voleli. Laku no}, dragi, laku no}, draga, oti{la ljubav s na{eg praga. Zbogom radosti – dobar dan tugo, poneki osmeh i ni{ta drugo. Laku no} pesmi, laku no} srcu, ti zna{ {ta pi{e na mom licu – vreme {to pro|e ostavi traga, laku no}, dragi, laku no}, draga.
(Leo Martin)

175

Ljubav je samo re~

\or|e Bala{evi}

LEPA PROTINA K]I
Jo{ sam bio sasvim mlad, neke barske ptice sam lovio tad, kad je do{la da se kupa lepa protina k}i. Nije znala gde sam ja, da je gledam kri{om kroz trsku i {a{, a preko reke no} je pala kao pla{t. Mesec tinja nad vrbakom srebri nebo zvezda roj, i kapi vode kao biseri koji blistaju svud po njoj. O, srce ludo, ludi sni, ve} se moji drugovi mom~ili svi, a ja sam hteo samo jednu – lepu protinu k}i. ^udnom pesmom zvoni drum, te su zime svatovi do{li po nju, iz daleka, neki svet za mene tu|.

176

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Ba{ sam pro{ao sokakom, padao je prvi sneg – i jo{ ponekad zazvone praporci {to je odnose ko zna gde. Da se `enim imam kad, ja sam, eto, ostao momak do sad, nikad vi{e nisam sreo lepu protinu k}i. Jedan `ivot miran, tih, nekad bacim kartu, il’ napi{em stih – stvari teku, ja se dr`im izvan njih. I ljubim dobre, ljubim lake, neke prave, a neke ne – i sve su vile, sve su kraljice, i sve su neva`ne naspram nje.
(\or|e Bala{evi})

12 Ljubav je samo re~

177

Ljubav je samo re~

Fikret Kurtovi} i Boris Turina

LILE SU KI[E NA @UTI LIST I STARI GRAD
Ugledah sre}u u odsjaju bjeline, kraj samo}i {to u meni di{e. No, pro{lo je ljeto i do{la jesen. Opet… lile su ki{e, lile su ki{e na staklene krovove grada. Nikog, samo svijetla nijema, i onda si znala {aputati dugo bez kraja dragi, i sutra bit }u tvoja. ^udna je tama, tebi ni traga, samo pustinja stara. Nekog trebam ja, bilo da si ti neka, druga moja sre}a da nisam sam – sve mi zna~i{ ti. Lile su ki{e na staklene krovove grada. Nikog, samo svijetla nijema… …na plo~niku mrtva priroda, mrtvim bojama uprljan kist, jo{ jedna je moja ljubav uvela kao `uti list. Znam, dug put me ~eka `ivotu dok prona|em sklad, a bio sam tako blizu cilja… …Svrativ{i nedavno na stari grad.
178

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Sje}a{ li se dana kada smo se sreli na starom gradu okru`eni oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svije}a, povezani muzikom. Opet sam ovdje, opet slu{am Baha, gdje si ti…? Da li je trebalo da ka`em tad da svrati{ opet na stari grad? Te blijede slike katedrale sive, igra svijetla, vizija vedra i naga kao val. Zaboravio sam Baha u onaj tren kad u oku tvome vidjeh sjen, suze trag, pogled blag. Od tonova ~udnih rodi se glas i tvoja du{a dobi stas, laka kao san, nje`ne ruke tople kao dah i jedan tango, dodir plah, svijet od svije}a, ruke od papira, slika sre}e i sje}anja, plamen svije}a, zvona zvuk. Bijeli dan i dodir grub opet sna i jave rub, nad mojom glavom ptica guk, oblaci, nebo i dugi put…
(Drugi na~in)

12*

179

Ljubav je samo re~

Arsen Dedi}

LO[E VINO
Ne vjeruj mi no}as, svakog ~asa nudit }u ti vi{e. Ne vjeruj mi kad gitara svira i padaju ki{e iz zlatnih visina – sve je to od lo{eg vina. Ne ljubi me no}as; bit }e suza, stihovi }e te}i. Ne slu{aj me, mala, jer }e{ ~uti {to ne `elim re}i i nije istina – sve je to od lo{eg vina. Ne gledaj me tako dok se ludi snovi mno`e. Prevarit }u sebe; srce nudi vi{e no {to mo`e i {to mu je sudbina – sve je to od lo{eg vina, sve je to od lo{eg vina.
(Bijelo dugme)

180

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Milan Mladenovi}

LJUBAV
Ja sam oduvek spavao s tvojim imenom na usnama, ti si oduvek spavala s mojim imenom na usnama. I gde god da krenem tvoja je ruka u mojoj ruci, i kada `elim ne{to da ka`em ja ka`em mi. Ljubav, ah ljubav. Svi moji drugovi su odavno i tvoji drugovi. Dvojinu su stari Sloveni imali u re~niku. I kada `elim da ka`em ja ja ka`em mi, i kada mislim o sebi u stvari mislim o nama. Ljubav, ah ljubav.

181

Ljubav je samo re~

I kako vreme nam prolazi da, vreme nam prolazi brzo, dani i no}i su slonovi na indijskom crte`u. Boli i boli, i boli i boli nas ljubav, boli nas ljubav. Ljubav, ah ljubav. Polako dosada mrsi nam kosu i prlja nam ruke. Polako dosada pravi nam bore od la`nog smeha. I na{e re~i od milja su navika, i na{a imena od milja su navika. Boli nas ljubav, ljubav, ah ljubav. Ja sam oduvek spavao s tvojim imenom na usnama.
(Ekatarina Velika)

182

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Nikola Grbi}

LJUBAV
E, moj dru`e stari, u moru kojim pliva{ mnogi su se utopili. Tako stoje stvari, vi{e misli{ – dalje biva{, mnogi su tu vodu popili. A ja, ja sam samo `ena, lo{e rame za plakanje, ili prati talas, il’ tra`i novu stenu za skakanje, nemoj da se la`emo… Ti misli{ da je ljubav mirno more da bi njime plovili, ne, to nije ljubav, mnogi su se tu ulovili. Kada do|e ljubav ni suze nisu uvek ~iste, sve je to oluja i sve smo mi iste dok mo`emo. Misli{ da sam sre}na u toj staroj pri~i o najboljoj drugarici.

183

Ljubav je samo re~

Nemoj da se se}am, jer sve mi ovo li~i na onu o moru i starici. Jer, ja sam samo `ena, lo{e rame za plakanje. Ili budi stena, il’ tra`i novu stenu za skakanje, nemoj da se la`emo…
(Goca Tr`an)

184

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Boris Bizeti}

LJUBAVI MLADOSTI MOJE
Zajedno mogli smo dugo, sami – nijedan tren, al’ kad si oti{la drugom, ja sam postao njen. Ljubavi mladosti moje, gde `ivi{ sada? Pro{le su godine, znam, jo{ si mi nada. Ljubavi mladosti moje, `elim jo{ ne`nosti tvoje, radosti stare u nama jo{ postoje. Ako si cvet – onda sveni, pro{lo je vreme cve}a. Ti `ivi{ jo{ u meni, jer ti si moja sre}a. Ljubavi mladosti moje, gde `ivi{ sada? Pro{le su godine, znam, jo{ si mi nada. Ljubavi mladosti moje, `elim jo{ ne`nosti tvoje, radosti stare u nama jo{ postoje.
(Boris Bizeti})

185

Ljubav je samo re~

Svetislav Vukovi}

LJUBAV JE SAMO RE^
Ljubav je samo re~ i ni{ta vi{e, ljubav se uvek isto ~ita i pi{e, ruka u ruci je ve} ne{to drugo, i {apat ne`nih re~i uz kapi ki{e. Ljubav je samo re~ i ni{ta vi{e, obi~na slova svakog lista papira. Tajna i strepnja su ve} ne{to drugo, to je i prvo pismo {to re~i bira. Ljubav je samo re~, i ni{ta vi{e, ljubav je samo re~, i ni{ta vi{e. Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih no}i, uzalud se nekad moli – to je ljubav, to se voli! I kad o~i suze vla`e, i neve{to kad se la`e, ili kada telo boli – to je ljubav, to se voli, to je ljubav, to se voli, to je ljubav, to se voli!
(Zdravko ^oli})

186

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Ivica Kraja~

MAGLA
Tvoje tijelo osipa se poput pijeska sad. Tvoje lice nestaje u zraku, kao dim. Umorna sam, shrvala me za ljubavlju tvojom duga glad. Ti si s druge strane rijeke, polako ve} se mirim s tim. Magla svuda, magla oko nas – iz daljine, jedva ~ujno, dopire tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas – Prekasno je, uzaludno, sve je dublji jaz. Tvoje usne od papira, ne osje}am ih ve}. Tvoje ruke izmi~u ko ispred dana no}. Nekad, ipak, kriknula bih poneku psovku ili grubu rije~ – ipak {utim, gu{im srce, mora se naprijed dalje po}. Magla svuda, magla oko nas – iz daljine, jedva ~ujno, dopire tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas – Prekasno je, uzaludno, sve je dublji jaz.

187

Ljubav je samo re~

Tvojih rije~i ne sje}am se, ne pamtim tvoj glas. Milovanja tvoja jo{ su samo dio sna. Sve {to oboje smo htjeli odavno ve} je iza nas – u tom moru sivih lica uzalud tvoje tra`im ja. Magla svuda, magla oko nas – iz daljine, jedva ~ujno, dopire tvoj glas. Magla svuda, magla oko nas – Prekasno je, uzaludno, sve je dublji jaz.
(Josipa Lisac)

188

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Miladin [obi}

MARIJA
Dosadno mi sam u stanu da slu{am plo~e i gledam u zrak, da spremam ispit i vje`bam gitaru, jedem sendvi~ uz tetrapak. Davimo se me|u ~et’ri zida glupo popodne i ja, a sve bi mnogo ljep{e bilo kad bi do{la Marija. Marija, Marija, kad bi do{la Marija. Marija, Marija, tugu odagnala, radost bi mi dala Marija. Ne znam koji dan za redom sam sebi sve sam manji drug, izvu~em neki osmijeh s ledom i vrtim se u krug. Molim zidara sa novogradnje preko puta da mi kratko rukom signal da, kad stigne gradski autobus, mo`da si|e Marija.
(Miladin [obi})

189

Ljubav je samo re~

Jasenko Houra

MARINA
Na bo`i}no jutro sneno i budno, u kaputu o~evom, mal~ice prevelikom, do{ao sam na njena vrata da joj ka`em ba{ da odlazim. Jer, nitko nije znao sakrit suze ko Marina, imala je o~i boje vena, boje vena, boje Dunava. A ja, ja ne mogu bez nje, Bo`e, Bo`e, spasi me!
(Prljavo kazali{te)

190

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Pero Gotovac

MA^KA
U gradu nije va`no ime u praznoj sobi, ka`e pri~a, i usred ljeta, usred zime, ja vidim tu`noga mladi}a. On `ivi sam i ko zanesen u svome svijetu od papira, a vani sunce, ki{a, jesen, a vani vergl ne{to svira. No, jednog dana {um kraj vrata, to netko neznan u}i `eli u njegov `ivot, poput tata, da njegovu samo}u dijeli. A vani zima, vani snije`i, i pored praga ma~ka le`i, on pru`a ruke, ko da sanja, a vani zora – svjetlost danja. No, u tom ~asu, u tom trenu pred sobom vidje nagu `enu, i on joj re~e: budi moja, a ona ka`e: ja sam tvoja.

191

Ljubav je samo re~

I sve {to ima mladi} skupi i stavi trgovcu na vagu, da prstenje od zlata kupi i haljinu za svoju dragu. Da, zlato `eli, al’ ne haje za skromnu halju {to joj daje, i tu`ni mladi} svako ve~e u novu kra|u opet kre}e. Jer, on je `eli, on je ljubi, i volio bi da je mazi, a zna da svoju ljubav gubi bez darova i ruku praznih. I rije{i sada, jo{ ove no}i, u zadnju kra|u on }e po}i, i u zoru se mladi} vrati da stra{nim novcem ljubav plati. I donese joj dragi kamen u svijetu najve}i od sviju, u kom se, kao jedan plamen, sve vatre ovog svijeta kriju. I vidje – `ena ruke pru`a i ljubi kamen kao mu`a, i kao {to njega nikad nije uz tijelo hladan kamen grije.

192

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

I dok se njemu lice gr~i u sobu u|e mi{ i tr~i, i kao ma~ka sko~i `ena, na plijen se baci istog trena. I sti`e ga, a njeni zubi ve} tra`e meso koje pe~e, i `eni koju mladi} ljubi sa kuta usne krv pote~e. U strahu mladi} o~i sklopi – te stra{ne slike neka odu, on vidje la|u {to se topi, i svoju ljubav na tom brodu. A kada opet na|e snage on digne vje|e – `ene nema, i tada mjesto svoje drage on vidje ma~ku kako drijema. Kroz prozor u|e svjetlost danja, on pru`a ruke, ko da sanja, sad opet samo ma~ku ima, a vani studen, snijeg i zima.
(Ibrica Jusi})

13 Ljubav je samo re~

193

Ljubav je samo re~

Boris Bizeti}

MENE SI VOLELA
Provodila si vreme s njim, a mene si volela. Govorila si da si na{u ljubav prebolela. Pre}utala si svoju `elju, ka`e{, samo da bi na{la mir – u miru `ivi{ s njim sama i misli{ o nama. Dok pri~ala si da ga voli{, na mene si mislila. Dok gledala si kako spava, ti za mnom si ~eznula. Sad godine su pro{le prazne, eto, kako `ivim – dobro zna{, al’ jo{ si uvek s njim sama i misli{ o nama. Ti misli{ o nama…
(Boris Bizeti})

194

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

\or|e Bala{evi}

MENUET
U pet i petnaest je zvonio sat, jednoga jutra na kraju leta – u {est i deset je kretao voz s nekog perona na kraju sveta, mene je ~ekao taj voz. Kraj mojih nogu je spavao pas, rekoh mu tiho hej, be`i odatle – otvorih vrata, iza|oh na trem, na kom su cvetale bele mu{katle, pomislih – to je, mo`da, taj dom. Nije me ~ula, mirno je snila, svoje lepeze i sve}e i ~ipke – snila je dane mirne i ne`ne, ko crno-bele klavirske tipke, a u `ivotu, sama na svetu, u menuetu tra`ila spas. Si|oh pred ku}u na pra{njavi put, ko neki lopov, polako i tiho – ja nisam bio taj vitez za nju, mada mi govore da sam Don Kihot, al’ to je sasvim druga stvar.

13*

195

Ljubav je samo re~

Bila je zvezda, bila je pesma, svaki dan druga, a ve~ito ista – snila je dobra stara vremena i svog [opena i Baha i Lista, mo`da }e sama, u grubom svetu, u menuetu na}i svoj mir. Od tad je pro{ao vek ili dva, javi se retko ponekom kartom – i ko zna gde je, ne `elim da zna, koliko ~eznem za dalekim martom, kad sam je sreo prvi put. Bila je zvezda, bila je pesma, svaki dan druga, a ve~ito ista – snila je dobra stara vremena i svog [opena i Baha i Lista, a u `ivotu, sama na svetu, u menuetu tra`ila spas. Jo{ uvek lutam, gde je kraj puta? Pamte me mnoge provincijske pruge – kriju me mra~ne jeftine kr~me, no}i su ponekad puste i duge, nestajem tada u nekom svom svetu, i menuetu, i menuetu.
(Rani mraz)

196

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Arsen Dedi}

MILENA
Jo{ je bila tako mala, samo svjetlo, samo pjena – jo{ je bila, {to da ka`em, niti dijete, niti `ena. Kao cvijet u tamnom polju, njena glava plava, snena – kao da je me|u ljude bila vjetrom done{ena. Milena, Milena, po}i}emo izvan grada, zavjesa od ki{e pada, nema ovdje ni~ega za nas. Milena, Milena, toliko te ~ekam, da li zna{? Nitko ne zna s kim je do{la u tu praznu, kasnu uru – ko da ne{to vje~no tra`i na tom dugom lo{em `uru.

197

Ljubav je samo re~

Svi smo ovdje isti bili, bez adresa, bez imena – kad je pozvala me tiho da me vodi ruka njena. Milena, Milena, po}i}emo izvan grada, zavjesa od ki{e pada, nema ovdje ni~ega za nas. Milena, Milena, toliko te ~ekam, da li zna{?
(Arsen Dedi})

198

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Du{an Radovi}

MILO MOJE
Nikad vi{e, milo moje, nikad vi{e. Nikad vi{e onog leta, nema za{to cvet da cveta – umrle su o~i tvoje, nikad vi{e za nas dvoje. Sve je pro{lo, milo moje, sve je pro{lo. Ni~eg nema, sve se gasi, nestali su oni glasi – umrle su o~i tvoje, nikad vi{e za nas dvoje. Oti{lo je, milo moje, oti{lo je. Moja prazna ruka vene, nema tebe pored mene – umrle su o~i tvoje, nikad vi{e za nas dvoje. Plakati ne}u ja, milo moje, oko je prazno i slepo, sad jeste, sad je sve svr{eno, al bilo nam je, bilo nam je lepo, al bilo nam je, bilo nam je lepo.
(Bisera Veletanli})

199

Ljubav je samo re~

Jurislav Jura Stubli}

MI NISMO SAMI
Koliko puta si ljubila stranca, i bila kao ptica kraj ~ovjeka koji ne leti do tvojih visina i ne zna tajnu skrivenu u tebi. Ti si u tijelu punom `elja, sa usnama `ednim iznena|enja, a nikog nema tko je tvoj, i ova zemlja se ne zove dom. U tvome oku je dragi kamen, ili to suzu ~uva{ za mene – a ja sam samo snovi|enje koje ti ka`e raduj se! Ne znam kad i ne znam gdje, i}i }emo istom stranom ulice. Vjeruj mi, du{o, sre{}emo se u svijetu tajni – mi nismo sami.
(Film)

200

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Kornelije Kova~

MISLI O TEBI
Kako vreme prolazi, kako dani smenjuju no}i, sve je vi{e misli o tebi, o tebi. O, kako te trebam, zbog onih tvojih re~i koje samo ti si, samo ti si znao re}i. Sva jutra me bude sa imenom tvojim, i ljudi me pitaju za{to te nema – jo{ ponekad ~ujem lelujanje trava, i misli lete nekud u tople, tople dlanove tvoje. Nikad ne}e{ saznati u `ivotu {ta mi zna~i{, jer snove si moje poklonio nekoj drugoj.
(Tanja Banjanin)

201

Ljubav je samo re~

Sr|an Marjanovi}

MI SMO JEDNO DRUGOM GOVORILI VI
Koliko sam puta u{ao u dragstor da kupim cigare, umoran i snen – i uvek u uglu, u uglu kraj kase do~eka me osmeh, osmeh njen. Kako ste? – pita, i kusur mi daje, dok pakuje cigare ja vidim da joj o~i sjaje. I samo na tren ruke nam se taknu dok novac uzmem, a onda izmaknu. Mi smo jedno drugom uvek govorili Vi, ali nam se nisu ostvarili na{i sni. Malo re~i prozborimo tu i }utke se gledamo kraj kase u uglu – a onda drugi, drugi na red do|u, i na{ih par minuta brzo pro|u.
(Sr|an Marjanovi})

202

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Arsen Dedi}

MODERATO CANTABILE
Rijeka donosi jesen, dugo umire grad, i u nama toliko ljeta, mi smo siro~ad svijeta. Reci, da li }e{ no}as mo}i ostavit sve – svoju ku}u, navike, ljude i po}i, a ne znati gdje? Neka svi mr`njom isprate nas, ali draga, `ivot ~eka – sad je ~as. ^itav svijet bi}e tvoj novi dom, neka ka`u avantura je to. Nikad `aliti ne}e{ svoje stvari, ime ni grad, i u hladnoj sobi hotela bi}e{ slobodna sad. Duga, o~ajna ki{a, magla zastire zrak, nekim putem, tijesno kroz jesen, nas }e odvesti vlak.
(Arsen Dedi})

203

Ljubav je samo re~

Dragan Uro{evi} i Zvonko Pantovi}

MO@DA NEBO ZNA
O~i mi tope se, dok vetar sa stola pesme mi bri{e – koji stih sad razum da krene, kada tu tebe nema vi{e. Lice moje nebo je, i niz njega iste padaju ki{e – koji stih sad razum da krene, kada tu tebe nema vi{e. Kome sad usne ljubi{ do zore – mo`da to nebo zna. Hladna no} je dok misli mi gore, da l’ volim il’ mrzim ja? Al’ negde jo{ ~uvam san i o~i zelene od gora ve}e, i ko }e sad ne`no rame da mazi, niko to vi{e ne mo`e i ne}e.
(Osvaja~i)

204

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Husein Hasanefendi}

MOJA JE PJESMA LAGANA
Tu`na je na{a ulica od kada nisi tu, jer tu`nu pjesmu pjevaju oni {to ostaju. Iste smo snove sanjali, istom se nadali – drugi su igru vodili i snove ukrali. Nije mi `ao {to si oti{la, znam da si morala. Jedino boli, malena, {to se nisi javila. Ne bih ti rekao ostani, ne bih ni probao, ne bih ti rekao volim te, samo – ~uvaj se. Moja je pjesma lagana, polagana, i tiho se ispija, sasvim lagana i bez pitanja {to si oti{la? Kad krene{ – sru{i mostove, izbri{i tragove, meni pjesma ostaje da me smiruje. Iste smo snove sanjali, istom se nadali – ja nisam smogao hrabrosti da se odlu~im.
(Parni valjak)

205

Ljubav je samo re~

Maja Perfiljeva

MOJA HANA
Sanjam je no}ima, Hanu u klasju – malena jo{ je sva. Ma{e mi rukama, ne{to mi nosi, i to je lijepo, znam. Pogledaj sad, moja Hana, ovaj `ivot, moja Hana, gdje su tajne sve, gdje nam je radost i sre}a? Gdje li su sva, moja Hana, obe}anja, moja Hana, za{to prolazi sve i gubi sjaj? Gdje je nestao osmijeh tvoj, onaj osmijeh tvoj, {ta se desilo, zna{ li to, zna{ li to?
(Indeksi)

206

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Jasenko Houra

MOJ BIJELI LABUDE
I ba{ me briga ko te no}as vozi ku}i, briga me, i ako si i sretna ko {to ka`e{, mada znam da la`e{, sve to ubija me. Grlim hladne jastuke, moj bijeli labude. I briga me {to nisi Mjesec, a ni Sunce, briga me, al’ ne}e{ mo}i preko blatne kalju`e ~ista sti} do moje postelje. Grlim hladne jastuke… Moj bijeli labude, kad me jednom ne bude sve }e vode, labude, da se razbistre.
(Prljavo kazali{te)

207

Ljubav je samo re~

Ana Stani}

MOLILA SAM AN\ELE
Sve je kao i pre, ni{ta se ne menja, stoji{ kao nekada davno pred mojim vratima – i prija mi poznati smeh sa tvojih usana, ali ipak ja~e od svega je to {to ose}am. Molila sam an|ele da te vi{e ne vidim, jer uz tebe nema `ivota, nema ljubavi – meni treba samo malo snage da zaboravim, i da svoja vrata zauvek za tebe zatvorim. @ivim kao i pre, ni{ta se ne menja, i dalje ja sam ista, al’ nekom drugom potrebna. Ponekad setim se nas, i to je normalno, ali, bar za mene, i se}anje je dovoljno.
(Ana Stani})

208

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Zdenko Runji}

MOLITVA ZA MAGDALENU
Sve nje`ne rije~i svijeta sa~uvao sam za te u pjesmama mojim, sve nje`ne rije~i svijeta da tebe meni vrate, moja ~e`njo davna. Sve nje`ne rije~i svijeta za duge puste sate – samo}e se bojim, sve nje`ne rije~i svijeta sa~uvao sam za te, moja zvijezdo sjajna. Magdalena, Magdalena, moje nebo, moje sunce, moja duga, Magdalena, Magdalena, moja sre}a, moja radost, moja tuga. Magdalena, Magdalena, moja ru`a, moja nada, moja sudba, Magdalena, Magdalena, moja patnja, moja tajna, moja ljubav. Jo{ te molim, Magdalena, da se vrati{, Magdalena.
(Oliver Dragojevi})

14 Ljubav je samo re~

209

Ljubav je samo re~

Zoran Vasili} i Dragan Zari}

MONSUNSKI VETROVI
U pono}, grabi{ me ~vrsto, jer ose}a{ kraj. Sa tvoga lica suze padaju. (Oiasumi nasai sayonara) U pono}, jedrima punim plovim na jug s pramenom njene kose u nedrima, idem, al’ du{om sam zauvek tu. Monsunski vetrovi nose tvoj dah (tvoj vreli dah) – tragovi ljubavi, u srcu prah. Leptiri padaju na tre{njin cvet, poslednji ubod zadajem i ljubim te.
(Slomljena stakla)

210

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Oktobar 1864

NA\I ME
Kada misli{ da si sasvim sam, i da jutro skriva novi dan, kad na svetu nema{ nikog svog i u svemu vidi{ samo bol, kada zvezde budu nebu dom – pri|i tada, tada kad si sam. Na|i me, da ti ruke svoje dam, na|i me, da ti ~uvam davni san. Kada misli{ da si blizu dna, kad ti treba neko ko te zna. Sre}a jedva daje se}anje, ali nikad nema{ deo nje. Kad ceo `ivot stane ti na dlan – pri|i tada, tada kad si sam. Na|i me, da ti ruke svoje dam, na|i me, da ti ~uvam davni san.
(Oktobar 1864)

14*

211

Ljubav je samo re~

Branimir D`oni [tuli}

NAIZGLED LIJEPA
Ka`e{ sanjala sam te sino}, pita{ me kad }u ti do}? Ka`e{ `eljela sam te pred zoru, osje}am – ljubav je to. Hej, stidljiva `eno, na licu sjeta ostavlja trag. Hej, stidljiva `eno, izdaje te iz o~iju sjaj. Govori{ ni mnogo ni malo, sve onako slu~ajno. Igra svjetla u tvojoj kosi, naizgled – lijepa si.
(Azra)

212

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Tomislav Iv~i}

NAJLJEP[A SI
Zbog tebe bi plava mora umirila valove, zbog tebe bi livade rosne u cvije}u procvale, zbog tebe bih od plavih dubina kupio sjajne bisere kad bi me tvoje usne ljubile. Zbog tebe bih na meku travu spustio zvjezdice, zbog tebe bih na cvjetove male dozvao leptire, nek’ u radosti i sre}i provedemo samo dan, neka tugu zamjeni divan san. Srcu mome tiha patnja, oku mome radosni sjaj – crna `eno, najljep{a si, znaj.
(Tomislav Iv~i})

213

Ljubav je samo re~

Mi{o Mari}

NA KRAJU GRADA
Na kraju grada u ti{ini, {etamo ispod starih lipa, tiho je, tiho, al’ mi se ~ini, mjesec srebrnu muziku sipa. Na kraju grada miri{e juni, i no}no nebo zlato to~i, mene tvoj topli dodir buni, sretan se utapam u tvoje o~i. Rekla si ljubav i sve je stalo, za sre}u treba, znaj, tako malo, za sre}u treba tren u trenu, `ena ~ovjeka i ~ovjek `enu. Za sre}u treba, kao i tada, lipe i juni na kraju grada, mjesec {to sipa zlatne boje, za sre}u uvijek treba dvoje. Sad opet {etam ispod lipa, i tra`im juni na kraju grada, nema te, nema, a snijeg sipa, i ne{to u meni pada i pada.
(Kemal Monteno)

214

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Alija Hafizovi}

NAPI[I JEDNU LJUBAVNU
Jutro je sumorno bilo, sino} je oti{la Ana, promijenila je lice i svoja osje}anja. Sino} je bilo tako, kraj je do{ao svemu, a jutros me ljudi zovu – tra`e mi novu temu. Napi{i jednu ljubavnu, nek’ ne{to novo bude, samo nek’ nema suza, na to smo navikli ljude. I pi{em pjesmu ljubavnu, al’ suza mora biti – kako da pjevam o ljubavi kad tugu ne mogu skriti. Samo je kazala tiho od no}as nisam tvoja, i dlan je leden bio, i osmijeha nije bilo.

215

Ljubav je samo re~

Ja nisam kazao ni{ta, samo zatvorih o~i, Ana je oti{la sino} i ljubav pade u no}i. Sad tra`e jednu ljubavnu, nek’ ne{to novo bude, samo nek’ nema suza, na to smo navikli ljude. I pi{em pjesmu ljubavnu, al’ suza mora biti – kako da pjevam o ljubavi kad tugu ne mogu skriti.
(Kemal Monteno)

216

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Du{ko Arsenijevi}

NA RASKR[]U
Tu smo na raskr{}u, korak te`i od nebesa. Ko slepi putnici koje niko i ne ~eka. Sad se kaju majevi, snene zore i nemiri pitaju za{to smo ih uop{te i budili. Ne mogu zaspati u toj ku}i od snegova, ni vi{e ljubiti tvoje usne od pelina. Kad ki{a prestane tu|i san }e{ obaviti. Na mojim zenama neka druga }e ostati.
(Kerber)

217

Ljubav je samo re~

Boris Bizeti}

NARCISI PLA^U, LJUBAVI
Se}am se vremena kad si me vodila na izvor svojih ~ari – ti si se, znam, zbog mene rodila, ti si moja, ustvari. Narcisi pla~u, ljubavi u drugom cve}u ti si, narcisi pla~u, mila, jer sa mnom vi{e nisi. Se}am se maja i usana toplih, svih na{ih dana sre}e – onog trenutka kad lepu te otkrih, pod hod ti rasuh cve}e. Narcisi pla~u, ljubavi u drugom cve}u ti si, narcisi pla~u, mila, jer moja vi{e nisi.
(Miki Jevremovi})

218

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

\or|e Marjanovi}

NATALI
Crveni trg be{e tih, kad stigoh tu sa Natali – kad dovede me tu moj vodi~, Natali. Bio je sneg, svuda sneg, a tad se razbudi trg – o`iveo kroz mog vodi~a, Natali. Ratnici su pro{li tu, i poeta ~itav svet, Karenjine sne Kutuzova krije dim, Lenjinov Oktobar vri, dok mi sad pijemo ~aj. Crveni trg be{e `iv, preko njega pro|e mnogi vek – o`iveo kroz mog vodi~a, Natali. No}i te re{ih ~vrsto sutradan da ka`em Natali: À läblä, à vas läblä. Sutradan, dok {etasmo kroz grad, ja rekoh samo to: Natali, o, gde smo sad?
219

Ljubav je samo re~

Moskva, sa tornjevima drevnim, i ulicama belim, metroom koji juri. Moskva, sa rekom koja peva, sa pesmom koja igra, i igrom koja pali krv. Vratih se u rodni grad, tu su mi prijatelji svi, al’ nema vi{e mog vodi~a, Natali. Pri~e njene `ive tu, ~ujem jo{ u svakom snu, Karenjine sne, moje cigarete dim ko da crta voljen lik, dok ja sad sam pijem ~aj. U no}i spi moj grad, pusti su trgovi svi, na njima nema mog vodi~a, Natali.
(\or|e Marjanovi})

220

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Radoman Kanjevac

NA TVOJIM USNAMA
Na tvojim usnama, kad bude{ zaspala, dva }u ti tiha napisati stiha, na tvojima usnama. Pred tvojim o~ima, kad bude{ zaspala, gore}e slika voljenog lika, pred tvojim o~ima. Neka te niko ne po`eli ove no}i, neka te niko ne probudi. Neka te niko ne po`eli ove no}i, neka se niko ne usudi. U tvojim snovima, kad bude{ zaspala, te}i }e neka reka daleka, u tvojim snovima. U tvojim no}ima, kad bude{ zaspala, jednog }e dana boleti rana, u tvojim no}ima.
(Galija)

221

Ljubav je samo re~

Zdenko Runji}

NA[OJ LJUBAVI JE KRAJ
Olovno nebo ki{u tuge sprema, nemirne ruke sjene su bez sna – za ovim stolom tebe vi{e nema, a ~a{u nismo ispili do dna. Cvije}e u vazi, miris tvoga tijela, kud kod da krenem osje}am ga ja – uzalud ~eka postelja me bijela, kad tebe nema – nema mirnog sna. Na{oj ljubavi je kraj, jer te drugi meni sad ukrade, na{oj ljubavi je kraj, ovo srce vi{e nema nade. Mrtvo cvije}e, pusti stol – ti si donijela mi bol. Nijemo nebo, prazan stan – ti si odnijela mi dan, ti si lila la`ni sjaj… Na{oj ljubavi je kraj. Ljubavlju svojom gradio sam za te utvrdu nje`nu, punu toplog sna, u njoj sam htio godine i sate provesti s tobom, da te ljubim ja.
222

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Na{oj ljubavi je kraj, jer te drugi meni sad ukrade, na{oj ljubavi je kraj, ovo srce vi{e nema nade. Mrtvo cvije}e, pusti stol – ti si donijela mi bol. Nijemo nebo, prazan stan – ti si odnijela mi dan, ti si lila la`ni sjaj… Na{oj ljubavi je kraj.
(Oliver Dragojevi})

223

Ljubav je samo re~

Dejan Cuki}

NEBO JEDINO ZNA
Gazim kroz no}, pra{njavi koraci, u moru se}anja ostavljam sve. Laku vam no}, pospani oblaci, svi moji putevi vode do nje. Nebo jedino zna – samo tebe sam ljubio. Nebo jedino zna za{to sam te izgubio. Neka uzme mi sve godine za no} kraj tebe. Gazim kroz mrak, pri~am sa zvezdama, u tvojim mislima da l’ ima me. Nosi me put, snovi na nogama, srcem u grudima dozivam te.
(Dejan Cuki})

224

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

@eljko Krznari}

NE BUDI ME NO]AS
Ne budi me no}as, pusti neka te~e, treba}e nam jednom isto takvo ve~e koje kraj nas ide, koje kraj nas te~e. Ne budi me no}as, pusti neka traje ovo malo sre}e, ovo malo sunca koje nikad vi{e grijati nas ne}e. Ne budi me no}as, bi}e mi jo{ te`e, kako }u bez svega i bez ruke tvoje, kako }u bez tebe, jo{ me ~e`nja ste`e, a tuga je sve bli`e, tuga je sve bli`e.
(Kemal Monteno)

15 Ljubav je samo re~

225

Ljubav je samo re~

Mom~ilo Popadi}

NEVENI @UTI, @UTI
Niz prozore ve~er kaplje, ~ekam te i ove no}i – zna{ da prijatelja nema i da nitko ne}e do}i. A u onoj modroj vazi, tvome daru s putovanja, jedan stru~ak – dva-tri cvijeta, sa mnom ~eka, sa mnom sanja. Neveni `uti, `uti, koje nosio si meni, kad smo bili zagrljeni, kad smo bili zaneseni. Neveni `uti, `uti, sad su sneni, prevareni, umorni su, uveli su, kao ljubav ta u meni. Na radiju zadnje vijesti, samo ovdje svjetlo gori, ja sam kao zadnji putnik {to se jedva sa snom bori.

226

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Ne volim ja ni{ta vi{e, ni tebe ni privid sre}e – kada do|e{, ako do|e{, nemoj nosit vi{e cvije}e.
(Novi fosili)

15*

227

Ljubav je samo re~

Mi{o Mari}

NEVJERNA @ENA
No}i moja, saputnice tiha, nevjerna u ~asu tom kad zora se javlja, zar se tako odlazi iz stiha, zar se tako ljubav zaboravlja? @eno moja, saputnice nje`na, nevjerna u ~asu tom kad drugi se javlja, odnose te neizbje`na jutra, gasne ljubav – sve se zaboravlja. No} zvjezdane upali}e svije}e, meni sve od tuge, tebi sve od sre}e. Dan svjetiljke upali}e druge, tebi sve od sre}e, meni sve od tuge.
(Zdravko ^oli})

228

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

\or|e Bala{evi}

NE VOLIM JANUAR
Ne volim januar ni bele zimske vragove, u svakom snegu vidim iste tragove – tragove malih stopa, broj trideset i… ko zna, kako polako odlaze. Vi{e ne prolazim ulicom Dositejevom, i nemam pojma kad neko pita gde je to – tih 206 koraka, du`inom tog sokaka, nikad ja nisam brojao. Nisam te nikad ~uvao, nisam te nikada mazio, pazio – tvoju sam ljubav gazio, svemu smi{ljao broj. Nisam te nikad {tedeo, i nisam umeo stati ni ostati – {ta }e od mene postati, mali an|ele moj.

229

Ljubav je samo re~

Ne gledam filmove iz ranih sedamdesetih, dosta je suza i rastanaka nesretnih – ko takve stvari snima, ba{ ~udnog sveta ima, tako se lako raspla~u.
Bila je no} jedna, kao ova. Ja sam prolazio ulicom Dositejevom, u Novom Sadu, na Dunavu… Dolazio sam s jednog mesta gde su svi mirisali na karanfili} i bili rumeni kao kuvano vino koje su pili, i gde su svi pevali „Ro`destvo tvojeŒ i jo{ neke pesme. I dugo sam stajao pod njenim prozorom ispred ku}e broj 7A. Ti{ina je bila. Samo koraci nekih no}nih ptica u daljini i lepet krila daleko iza Kisa~kog druma. A opet, ni na trenutak nisam uspeo da ~ujem kako di{e, kako di{e u snu…
(\or|e Bala{evi})

230

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Goran Bregovi}

NE GLEDAJ ME TAKO I NE LJUBI ME VI[E
Ne gledaj me tako no}as, jer u srcu tvoju ljubav slutim. Ne gledaj me, jer muzika svira, re}i }u ti stvari koje }utim. Zato sklopi o~i, idi, jer i tvoje su zelene i snene, kao nekad njene. Ne nudi mi usne no}as, po`elet }u da me uvijek ljube. Ne govori tako lijepo, ne vjerujem usnama kad gube. Lagale su drugog, lagat }e i mene, kao nekad njene. Ja sam ~ovjek bez snage da krene jo{ jednom, ja sam sanjar {to je sanjao samo s jednom `enom, ja sam kockar bez sre}e, ja se bojim, ja te molim idi sad. I ne gledaj me tako, i ne ljubi me vi{e.
(Bijelo dugme)

231

Ljubav je samo re~

N. Labi}

NEDOSTAJE[ MI TI
Kad bi htjela ti da bude{ moja luka, moje more, moja ljubav zauvijek. Kad bi htjela ti da bude{ moje no}i, moje zore, moja sre}a zauvijek. Ja bih znao da te vodim putem nje`nosti i snova, da te vodim zauvijek. Ja bih znao da te volim ovim srcem, sve do bola, da te volim zauvijek. Nedostaje{ mi ti i ove no}i, nedostaje{ mi ti, tvoj smijeh, tvoj glas i o~i. Nedostaje{ mi ti, a no} je duga, nedostaje{ mi ti, za san, za mir, za ljubav. Nedostaje{ mi ti…
(Oliver Dragojevi})

232

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Ljiljana Petrovi}

NE IGRAJ SE, VETRE
Vetar nosi li{}e niz dug, prazan put, tiho pla~u grane jo{ za njim. Dok se vetar smeje, sve u meni mre – odgovor je njegov ne. Dala sam mu sve, svoje srce i sne, mislila sam dovoljno je to. Pru`ila sam ruke, a on svoje ne – uzalud je bilo sve. Ne igraj se, vetre, li{}em, ovim mrtvim li{}em, kao {to je dragi mojim srcem – okrutna je tvoja igra, ko njegova nekad, kad sam bila igra~ka za njega.
(Ljiljana Petrovi})

233

Ljubav je samo re~

Goran Milisavljevi}

NEKO TE IMA
Hteo bih negde da te vidim, kao slu~ajno, u kom d`epu ovaj grad te no}as sakrio? Sada ne mogu da zaspim, ne{to se dogodilo, poludeo sam sasvim od kad mislim na tebe – sve se izmenilo. Kad sam s tobom kao da hodam po vrelom asfaltu, i taman kad se noge naviknu, ti vi{e nisi tu. Sada ne mogu da zaspim, ne{to se dogodilo, poludeo sam sasvim od kad mislim na tebe – sve se izmenilo. Neko te ima no}as, neko te voli, neko te ima – to nisam ja. Kad sam s tobom kao da padam, a nikad ne padnem, gde te sakrio ovaj grad, ne mogu da te prona|em. I ne mogu da zaspim, ne{to se dogodilo, poludeo sam sasvim od kad mislim na tebe – sve se izmenilo. Neko te ima no}as, neko te voli, neko te ima – to nisam ja.
(Van Gog)

234

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Ljiljana Petrovi}

NEKA TO NE BUDE U PROLE]E
Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude, nek’ ne bude u prole}e – jer te{ko je gledati sve druge ljubavi kako se ra|aju dok na{a umire. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude sa suzama i tugom – tad se oprostimo od nekih stvari obi~nim re~ima i odlutajmo bez povratka. Oprosti {to govorim o rastanku, suvi{e sam sre}na da bih bila sasvim bezbri`na. Htela bih toliko toga da ti ka`em, al’ ne umem sada, kad se voli. Ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude sa suzama i tugom – ako se ikada budemo rastali, neka to ne bude u prole}e.
(Ljiljana Petrovi})

235

Ljubav je samo re~

Ana Stani}

NEMA NAS VI[E NA KARTI LJUBAVI
Nema nas vi{e na karti ljubavi, ko stari grad smo zbrisani – tebe sam hteo, a sad ljubim nju, nema nas vi{e i znam da sam kriv. Znam da je te{ko mene voleti, tek {to se spustim, opet poletim – tebi se kunem, a sad ljubim nju, nema nas vi{e i jedva sam `iv. Ubija me greh, s tvojih usana smeh, le`im pored nje, a mislim na tebe. Ne bih bio lud, kad bih imao kud, jedina si ti, moja ljubavi. Dao bih sve da opet bude{ tu, umesto nje, da sklopim o~i i milujem te.

236

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Znam da je te{ko mene voleti, tek {to se spustim, opet poletim – tebe sam hteo, a sad ljubim nju, nema nas vi{e i znam da sam kriv. Tebi se kunem, a sad ljubim nju, nema nas vi{e i jedva sam `iv.
(Mobi Dik)

237

Ljubav je samo re~

Slobodan \urasovi}

NE MOGU SKRITI SVOJU BOL
Voljela tebe samo sam ja…

Kako da bol skrijem svoj? Prazni su dani, a nisi moj. Nekad smo bili samo mi, al' ode onog ljeta – u oku osta sjeta. Ne molim da se vrati{, al' molim te da pamti{ – voljela tebe samo sam ja. Kuda li sad luta{ ti? Hladan mi vjetar krade san. Kako je bila topla no} kad ode onog ljeta – u oku osta sjeta. Ne molim da se vrati{, al' molim te da pamti{ – voljela tebe samo sam ja.
(Ambasadori)

238

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Jacljues Brel (prep. Arsen Dedi})

NEMOJ PO]I SAD
Nemoj po}i sad, jer se mo`e sve, sve zaboraviti. Svaki prazan sat {to nas razdvaja bi}e sutra ve} negdje ostavljen i zaboravljen. Izgubljen je dan, ali tu je novi, mnogo novih jo{… Nemoj po}i sad, nemoj po}i sad, nemoj po}i sad, nemoj po}i sad. Vidjela si ve} kako baca vatru vulkan {to je davno uga{en i star. Ima suhog tla {to odjednom rodi bolje nego ki{om oplakivan kraj.

239

Ljubav je samo re~

A kad do|e no}, kao lu~ je svod, i crvenilo se s crnim ven~a tada. Nemoj po}i sad, nemoj po}i, ne, nemoj po}i sad. Nemoj po}i sad, ne}u plakati ni govoriti. Tu }u stati nijem da te gledam samo, da ti ~ujem glas, da ti slu{am smijeh. Pusti me da bar budem tvoja sjena, tvoje ruke sjena, tvoje sjene sjen, sjena tvoga psa, tek da nisam sam, nemoj po}i sad, nemoj po}i sad.
(Arsen Dedi})

240

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Jacljues Brel (prep. Ivica Kraja~)

NEMOJ PO]I SAD
Nemoj po}i sad, i zaboravi {to smo pro{li mi kad smo bili sami, kad su na{e usne sve te grube rije~i, sva ta pitanja, sre}u grabila. Ne zaboravi da je stvarno to bila istina, tu`na istina. Nemoj po}i sad, nemoj po}i sad, nemoj po}i sad. Ja, ja na}i }u za te bisere ki{e, makar i u kraju gdje ki{e nema. Otvorit }u zemlju sve do njenog dna i posut }u te zlatom, zlatom kojeg nema. Odnijet }u te tamo gdje je sve {to tra`i{,
16 Ljubav je samo re~

241

Ljubav je samo re~

i na}i }u sve {to postoji za te. Nemoj po}i sad, nemoj po}i sad, nemoj po}i sad. Nemoj po}i sad, i pustit }u lude, lude rije~i, koje `ive tvojim dahom, di{u tvojom du{om. Pri~at }u ti pri~u o na|enoj sre}i dvaju `ivih bi}a, ili o dje~aku koji jo{ te tra`i, premda ve} je umro, jer te nikad nije sreo. Nemoj po}i sad, nemoj po}i sad, nemoj po}i sad. Onaj dalek vulkan nikad nije umro, kako nisi znala da `ivi samo za te? A duboko u njem’ gori plamen koji razara i pali sve {to nisi ti.
242

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Da l’ }e{ ikad saznat za{to nebo gori, a crvenilo vatre za{to ra|a strah? Nemoj po}i sad, nemoj po}i sad, nemoj po}i sad. Ne me quitte pas Je ne vais plus pleurer Je ne vais plus parler Je me cacherai là A te regarder Danser et sourire Et à t'écouter Chanter et puis rire Laisse-moi devenir L'ombre de ton ombre L'ombre de ta main L'ombre de ton chien Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me quitte pas.
(Ibrica Jusi})

16*

243

Ljubav je samo re~

Arsen Dedi}

NE PLA^I
Ne pla~i, mala moja, ima dana pred tobom. Prvi put ka`e{ zbogom, pa je te{ko, znam. Ne pla~i, mila moja, mnogo boljeg te ~eka, `ivot nas kao rijeka nosi dalje sam. Moje igre su te{ke, ne znam ljubav da dam. Volim stvari daleke i tra`im ih sam. Ne pla~i, du{o moja, nek’ te muzika tje{i, i makar ti se smje{i kad ne mogu ja.
(Arsen Dedi})

244

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Ana Stani}

NI VERU, NI LJUBAV
Pusti me, jer vi{e nade nema, u meni tuga drema dugo ve}. Pu{tam te da nove tajne tra`i{, i nikad da se ne vrati{, dajem re~. Ni veru, ni ljubav, vi{e ni{ta ne mogu da dam. Ni veru, ni ljubav od tebe ne tra`im, znam da je kraj. Kasno je da novi zanos do|e, jer, bude sve i pro|e kao tren (samo tren). Kasno je da iznova se krene, da srce nam se prene, sve pro{lo je.
(Ana Stani})

245

Ljubav je samo re~

Kemal Monteno

NIJE HTJELA
Pro{la je kroz moje pjesme strasno, i u svakoj ostavila trag, shvatio sam, al’ je bilo kasno, da joj nisam drag. Godine su ostale za nama, cvjetna polja, mladost i sve, ostao sam sam, ostao sam sam, jer nikad vi{e vratiti se ne}e, nikad vi{e. Nije htjela, nije htjela, moje pjesme, moju ljubav, moja djela, nije htjela ruke moje, svoju ljubav nije dala, srce svoje. Svaka njena rije~ jo{ uvijek boli, iako ve} dugo nije tu – srce jo{ ne prestaje da voli, da voli nju. Nije lako na}i prave rije~i ove no}i kad se dijeli sve, ostao sam sam, ostao sam sam, jer nikad vi{e vratiti se ne}e, nikad vi{e.
(Kemal Monteno)

246

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Andrej Stefanovi}

NO]AS MI SE PJESMA PI[E
No}as mi se pjesma pi{e, al’ ne mogu na}i pravu rije~ – strasti su mi no}as ti{e, gubim sve. A na stolu jo{ papiri stoje, prazni, bez rije~i, kao ja – pi{e samo ime tvoje, tu je kraj. Za{to uvijek tako malo traje ono lijepo {to nas vezat zna – za{to `ivot tako malo daje, kad mu sve od sebe dajem ja? I za{to no}as, du{o, nemam snage da u pjesmi ka`em svoju bol – za{to tvoje ruke tople, drage, umjesto meni no}as daje{ njoj?
(Ambasadori)

247

Ljubav je samo re~

Branimir D`oni [tuli}

OBRATI PA@NJU NA POSLEDNJU STVAR
Obrati pa`nju na poslednju stvar i legni tu, kraj mene. Zaboravi na sve {to zna{, opusti se sad, ne tra}i svoje vrijeme. Obrati pa`nju na poslednju stvar i sje}at }e{ se dugo. Povuci jo{ dim, udahni volju za put i uzmi moju ruku. Obrati pa`nju na poslednju stvar, zadr`i me u sebi. Osje}am da lutam kroz terase svijesti, ne{to se u meni dijeli. Ja te volim, volim da ti poga|am sne, i ne razumijem za{to te smeta, ne mari za to.
(Azra)

248

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Aleksandar Kora}

OBRI[I SUZE, DRAGA
Obri{i suze, draga, obri{i suze, jer ~itav je `ivot pred nama. Ne}u dozvoliti, mila, da jo{ jedanput ostane{ tu`na i sama. Ti ne zna{, jedina moja, kako su tu`ni bili dani bez tebe. Zato {to nisam sa tobom, tako sam ~esto, draga, mrzeo sebe. Obri{i suze i veruj, nikada vi{e, mila, oti}i ne}u. @ive}u samo za tebe, jer `elim da ti vratim radost i sre}u. Obri{i suze, kad molim, svaka me vrela kap pe~e i boli. Tuga se vratiti ne}e, jer je kraj tebe ~ovek koji te voli.
(Boba Stefanovi})

249

Ljubav je samo re~

\or|e Bala{evi}

OLIVERA
Na pragu svojih dvadesetih bio sam laka roba, bile su moderne barabe, onih dana – ne `elim svega ni da se setim, hteo sam, eto, sve da probam, zvalo me zabranjeno vo}e s raznih grana. Sad `alim da, al’ {ta sam znao ja, ti si bila jo{ devoj~ica – leteo je kao leptir tvoj ~uperak. Drugi bi sve imalo smisao, druk~ije bih `ivot disao, da sam znao da postoji{, Olivera. Mo`da sam, a da nisam znao, pred isti izlog sa tobom stao, mo`da smo zajedno iz voza negde si{li. Mo`da si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila, i mo`da smo se za trenutak mimoi{li. Sad `alim da, al’ {ta sam znao ja, ti si bila jo{ devoj~ica – daleko od moga oka i moga pera.

250

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Drugi bi sve imalo smisao, ne bih svakom pesme pisao, da sam znao da postoji{, Olivera. Drugi bi sve imalo smisao, ma, ja bih iz te gu`ve zbrisao, i nikom ne bi bilo jasno {ta to smeram. Znao bih gde da sebi na|em mir, skrio se u tamni manastir, i ~ekao da ti odraste{, Olivera.
(\or|e Bala{evi})

251

Ljubav je samo re~

Bruno Langer

OLUJNI MORNAR
Moje je more, moj je brod, moji su vjetrovi, ki{e i oluje. Tebi ostavljam novi krov, novi asfalt i priklju~ak struje. Obala je pola-pola, ali ti poklanjam sve. Moje je more, moj je brod, i smrt }e moja biti tajna za te. Ostavljam ti francuski krevet. Ne pla~i, jo{ uvijek mislim, mislim na te. Obala je pola-pola, ali ti poklanjam sve.
(Atomsko skloni{te)

252

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Slobodan Kova~evi}

ON JE MOJ BOL
Znala sam da je ludo {to od njega tra`im da ostane sa mnom, bar za neko vrijeme, `eljela sam jedno prijateljstvo nje`no, i jo{ mnogo vi{e – da je pored mene. Otkrila sam srce, pogre{ila sam, eto, on je sada znao {to osje}am za njega, bilo me je stid gledati u lice ~ovjeka kog volim, a on mi to ne da. On je moj bol, moji snovi su uz njega, ja ga volim, a on mi to ne da.
(More)

253

Ljubav je samo re~

Arsen Dedi}

ON ME VOLI NA SVOJ NA^IN
On ne pi{e nje`na pisma, nikad o tom ne govori, ne zna srce da otvori, al’ ja vidim {to mu zna~im. On me voli na svoj na~in. On }e po}i tko zna kamo, on se vra}a kasno no}u, al’ i takvog ja ga ho}u, slab je pa se pravi ja~im. On me voli na svoj na~in. Ja vidim u toj igri, vidim vatru ispod leda, kad me ljubi, kad me gleda dok se ~e{ljam, dok se svla~im. On me voli na svoj na~in. On ne voli da ga pitam, kao {koljka biser krije, da l’ je sa mnom ili nije, al’ dobrotom nekom zra~i. On me voli na svoj na~in.
(Gabi Novak)

254

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

\or|e Bala{evi}

OPROSTI MI, KATRIN
Ekspresni vlak za Pariz: Pula–Trst–Milano–Torino–Grenobl–Pariz, polazi sa 14. koloseka, drugi peron, lijevo. Ponavljam: ekspresni vlak za Pariz… Écris, ma chérie. Ne oublies pas. Adieu…

Na stanici u Puli, pod vrelim suncem leta, sam ~ekao autobus i svirao gitaru – tad sela je kraj mene, i pitala da l’ smeta, i znam li dobar hotel u Rovinju il’ Vrsaru. Oprosti mi, Katrin, mo`da nisam bio fin, mada si mi bila draga. Oprosti mi, Katrin, sve je sada samo dim, na{oj ljubavi ni traga. I re~e da je stigla tog jutra iz Di`ona, odvedoh je u mali restoran s dobrom klopom – uz sendvi~e i kafu, onako iz fazona, predlo`ih joj da dalje krene sa mnom autostopom. Oprosti mi, Katrin, mo`da nisam bio fin, mada si mi bila draga.
255

Ljubav je samo re~

Oprosti mi, Katrin, sve je sada samo dim, na{oj ljubavi ni traga. I sutra sve je bilo ko da se dugo znamo, na pla`i joj na poklon izronih morskog pu`a – i nije rekla ni{ta, nasme{ila se samo, i pru`ila mi ruke, kao sebe da mi pru`a. Oprosti mi, Katrin, mo`da nisam bio fin, mada si mi bila draga. Oprosti mi, Katrin, sve je sada samo dim, na{oj ljubavi ni traga. I mahala mi dugo sa prozora vagona, i pisala mi posle da pamti sunce juga – i zvala me u jesen da do|em do Di`ona, al’ tamo ne bi bila ista nego neka druga. Oprosti mi, Katrin, mo`da nisam bio fin, mada si mi bila draga. Oprosti mi, Katrin, sve je sada samo dim, na{oj ljubavi ni traga.
(Rani mraz)

256

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Drago Mlinarec

OSMIJEH
Kao sunce {to sja kroz dan, kao mjesec `ut {to no}u sja – tako mi, draga, znaj izgleda{ ti dok sa smije{kom promatra{ svijet. Kao jutra {to dolaze zorom, kao rosa {to na cvijetu sja – tako mi, draga, znaj izgleda{ ti dok sa smije{kom promatra{ svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh blag. ^uvaj ga, on je sve {to mi pru`a{ sad.
(Grupa 220)

17 Ljubav je samo re~

257

Ljubav je samo re~

\or|e Bala{evi}

OSTAJE MI TO [TO SE VOLIMO
Moj drug iz detinjstva `ivi sretno na selu, ko u ruskom romanu, ta~no tako. Ima `enu i sina, ima podrum pun vina i sve mu je ravno. U poslednje vreme ja ga vi|am sve re|e, samo onda, uglavnom, kad ne{to slavi. On se ne ljuti zbog tog, pru`i ruku i ka`e: Nisi bio odavno. I se}amo se dana kad smo jo{ bili divlji, ko jeleni hitri, i sve smo bli`i istini i tuzi {to smo bli`i slede}oj litri. Pitam ga da l' zna da si oti{la, da si oti{la. Ma nije stra{no, ka`e on, imala je drugog, to zna{. Pitam ga da l' zna da se volimo, da se jo{ volimo. Ma ba{ si sme{an, ka`e on, ponekad si klinac ba{.

258

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Moj drug iz detinjstva `ivot posmatra {krto, vidi nebo i zemlju, ma ima pravo. Ja sam prokleti pesnik koji stoji na ki{i, koji la`e i voli. Mada smo u~ili istu grubu `ivotnu {kolu, mi smo nekad daleki, pa to je ljudski. Svako nosi u sebi nekog svog malog boga kom se potajno moli. I zato vra}am pri~u na vremena kad smo bili jeleni hitri, i sve smo bli`i istini i tuzi {to smo bli`i slede}oj litri. Pitam ga {ta sad, kad si oti{la, kad si oti{la. Ma budi mangup, ka`e on, ima mnogo sli~nih njoj. Pitam ga da l' zna da se volimo, da se jo{ volimo. Ma koje{ta, gun|a on, dodaj bokal, stari moj. Moj drug iz detinjstva se o`enio zelen, al' je imao sre}e. Ja, vidi{, nisam. Ja sam ljubio razne, neke potpuno prazne, neke potpuno strane.

17*

259

Ljubav je samo re~

I sve mi se ~ini da ne postoji na~in da mu objasnim tebe, jedinu pravu. Zato topim u vinu ~itav svet, jer u ~a{u mo`e sva{ta da stane. I se}amo se dana kad smo jo{ bili divlji, ko jeleni hitri, i sve smo bli`i istini i tuzi {to smo bli`i slede}oj litri. Pitam ga da l' zna da je neva`no {to si oti{la. Avantura, ka`e on, {ta ti sada ostaje? Ostaje mi to {to se volimo, {to se volimo. Da l' zbog vina, ka`e on, al' ovo sme{no postaje.
(Rani mraz)

260

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

@eljko Sabol

OSTALA SI UVIJEK ISTA
Odavno ve} nisam mislio o tebi, me|u nama dani i godine stoje – nikada te vi{e prona{ao ne bih, da se ju~e nismo vidjeli nas dvoje. Stigao sam kasno, stajao na cesti, i slu~ajno tebe ugledao tada – ni slutili nismo da }emo se sresti pod svjetlima ovog bezimenog grada. Pri~a{ mi o svemu, hodamo polako, odavno se nismo isplakali tako. Ostala si uvijek ista. I ove suze na licu tvom – ostala si uvijek ista. Jedina `ena na putu mom – ostala si uvijek ista.
(Mi{o Kova~)

261

Ljubav je samo re~

Borislav Bora \or|evi}

OSTANI \UBRE DO KRAJA
Dok stojim za {ankom delimi~no pijan mrze}i pomalo i sebe i druge, ubijam lagano konjak, cigarete, prijatelje dobre, moje verne sluge. Nisam od onih koji cvile, vi{e te nemam i {ta tu mogu, ja }u se posle odvu}i ku}i, samo da popijem jo{ jednu s nogu. Znam, ne}u mo}i jo{ dugo da zaspim, beskrajno duge, proklete no}i, kako su pogre{ni dani bez tebe, tu mi ni pi}e ne mo`e pomo}i. Nisi valjda luda da se stidi{ {to si me prognala isto~no od raja, bar se nasme{i kada me vidi{ – ostani |ubre do kraja.
(Riblja ~orba)

262

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Arsen Dedi}

OTKAKO TE NE VOLIM
Vra}a mi se okus, kao poslije bolesti, strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vra}a – ne}e{ me prepoznati, kao na slobodi opet u~im jesti, hodati. Otkako te ne volim opet no}u ki{e moje izgubljeni zvuci boje, ni sa kim ih ne dijelim. Otkako te ne volim netko mi iz vlaka ma{e, prazno mi je, ali lak{e otkako te ne `elim. Pitao sam ljude kol’ko }e to trajati, mo`e li se umrijeti, ho}u li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku, prejako je svjetlo, samo da se o~i naviknu.
(Arsen Dedi})

263

Ljubav je samo re~

Svetislav Vukovi}

O^I DRAGE @ENE
Njene o~i snene uvek bude nemir moj, o~i drage `ene kad me `elja vrati njoj. Slika stara bledi ali ~uva deo sna, ~uva pogled ne`ni kog se rado se}am ja.
Gledaju me blage o~i sa stare slike. U njima neka izgubljena davna seta. Zaustavljena mladost se smeje krajevima usana, u kosi miris prole}a i trag jednog divnog leta. Kako je stalo vreme u trenutku sre}e, kako je tiha ova tuga, kako se ni{ta ponoviti ne}e.

Jedne o~i snene uvek bude nemir moj, o~i drage `ene kad me `elja vrati njoj. Slika stara bledi ali ~uva deo sna, ~uva pogled ne`ni kog se rado se}am ja.
(Boba Stefanovi})

264

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Arsen Dedi}

PAMTIM SAMO SRETNE DANE
Pamtim samo sretne dane, pamtim samo one no}i koje sam dijelila s tobom, sanjaju}i i ljube}i. Pamtim samo sretne dane, pamtim samo ona jutra koja bude na{a tijela, zagrljena kao mrtva. Ja nisam kao ti da pamtim samo zlo. Ja nisam kao ti, ne mogu to. Pamtim samo sretne dane, pamtim samo one ku}e gdje se na{a ljubav krila, samo kamen i bespu}e. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla – Pamtim samo sretne dane, da bih na{u ljubav spasla.

265

Ljubav je samo re~

Ja nisam kao ti da pamtim samo zlo. Ja nisam kao ti, ne mogu to. Pamtim samo sretne dane, svi su drugi magla, san, samo onaj koji valja u lice je upisan. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla – Pamtim samo sretne dane, da bih na{u ljubav spasla. Ja nisam kao ti da pamtim samo zlo. Ja nisam kao ti, ne mogu to.
(Gabi Novak)

266

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Svetislav Vukovi}

PAHULJICE MOJA
Hiljade pahulja bjelih ve~eras pada, hiljade pahulja bjelih, a jedna nada. Da li te vjetrovi nose, jedina moja, na nekom oblaku mekom duginih boja. Ti si no}as sva u bjelom tamo gdje se pjesma ~uje, pahuljice srca moga, ko te ljubi i miluje?! Hiljade pahulja bjelih ve~eras pada, umiru pahulje bjele i moja nada!
(Kemal Monteno)

267

Ljubav je samo re~

Fikret Kurtovi}

PISMO PRIJATELJU
Dugo nisam vidio svoj rodni kraj. Prolje}e je sada, mene obuze sjeta. Ja ti pi{em pismo, stari prijatelju moj, daj mi reci {to ima novo, sve mi reci {to zna{. I da l’ jo{ svirate no}u pored rijeke, sad je do{lo lijepo vrijeme, pjevate li one na{e pjesme? Da li ponekad sretne{ moju dragu, je l’ jo{ uvijek onako lijepa, pita li za mene i da l’ me ~eka? Pi{i mi sve… Jutrom, kad se budim, ~esto tu`an sam, no}i su moje duge… pozdravi dru{tvo i druge. Ja ti pi{em pismo, stari prijatelju moj, daj mi reci {ta ima novo, sve mi reci o njoj.
(Drugi na~in)

268

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Ivica Kraja~

PJESMA ZALJUBLJENIKA
Da li zna{ da lijepa si ko san, i sve je lijepo {to o tebi znam – da si nje`na i krhka kao cvijet, a ti zvuci glazbe i tvoj su svijet. Za me, znaj, ti ljep{a si od svih, i svaka tvoja rije~ je kao stih – a tvoj glas, ko violine zvuk, {to bilo kud da krenem ja ~ujem svud. Zar se mo`e jo{ nekog vi{e voljeti, i nekome jo{ vi{e, vi{e diviti, i `eljeti i ljubiti, ko {to ljubim i `elim ja. Da l’ se mo`e jo{ nekog ljep{e sanjati, jo{ vi{e, vi{e nje`nosti poklanjati, i strepiti nad ljubavi, ko {to strepim nad nama ja.
(Kemal Monteno)

269

Ljubav je samo re~

Goran Bregovi}

PJESMA ZA MALU PTICU
Svu no} kucala je na mom prozoru trideseta jesen, a u zoru, dok si me budila, ptico malena, ti, lijepa kao armija ispod zastava, a ja, komadi} opsjene, htio sam ti re}i bje`i, bje`i od mene. Bo`e, Bo`e, {teta za nas oboje. Sve bi bilo mo`da i druga~ije da smo se ranije sreli ti i ja. Nisi smjela nikada, ptico malena, iz moje ruke ni jesti, ni vodu piti, jer ja nosim jedan tu`an ugarak negdje na dnu grudi, i ovo lice stranca, i hiljadu bora, i jedan ruzmarin koji ne vene. Zato bje`i, bje`i od mene.
(Bijelo dugme)

270

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

M. Me{trovi}

PLAVE O^I
Imala je plave o~i boje modrog dna, znala je u svakom trenu sve {to mislim ja – sve je bilo ko u snu, imao sam samo nju, divne sne i tople rije~i te – volim te. A san kad je bio ko sun~ani sjaj, ja nisam ni znao da bli`i se kraj. Danas nema plave o~i boje modrog dna, nikad vi{e ne}e znati sve {to mislim ja – sve je bilo ko u snu, imao sam samo nju, divne sne i tople rije~i te – volim te.
(Most)

271

Ljubav je samo re~

Branimir D`oni [tuli}

PLAVI GOLUB
Ponekad je vidim le`e}i u snu, kao igru sjena na mom ramenu, bijelo svjetlo iznad povr{ine tupih koraka, koliko jo{ ima do o~aja? Darovat }u ti plavog goluba, imaj srca kad zakuca na tvoja vrata, ne gledaj u njemu prolaznika bez alibija, ne gledaj u njemu plavog goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svih, dvojica na ulici – sami. Zagrlio sam prvu djevojku, u`ivala je u milovanju, oblaci su vukli ki{u sve do prozora, ne gledaj u meni plavog goluba.
(Azra)

272

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Krunoslav Ki}a Slabinac

PLAVU[A
I pogled i {apat u meni pla~u, i jecam, i lomi bol {to ne zna stati, i pitam se zar tako mora biti, zar `ivot je tako htio, zar tako mora biti? I sve dokle budem gledao ja njenu kosu, plavu kosu kako sja, i sve dokle budem gledao ja njezin lik, divan lik, plakat }u ja. Ja znam – njezin `ivot pripada drugom, i stvara mi bol {to ne zna stati – pla~em, jer nisam kamen, pla~em, {to moja ne mo`e{ biti.
(Krunoslav Ki}a Slabinac)

18 Ljubav je samo re~

273

Ljubav je samo re~

\elo Jusi}

POVRATAK
Da l’ me ~eka{ no}as da se tebi vratim, da te ljubim, draga, dugo, kao prije, da li vidi{ no}as zvijezdu koju pratim, da ti budem bli`e tama dok te krije. Da l’ me `eli{ no}as kao ono ve~e kad su na{a tijela jedno tijelo bila, da li ~uje{ no}as rijeku koja te~e da ote~e tama koja te je skrila. Ljubavi moja, moram te na}i, tek sada znam koliko meni zna~i{ – tvoja je nje`nost sve {to sada trebam na putu svome ispod praznog neba. Zato budi no}as mirna kao more, na|i moje ruke u svakoj kapi ki{e, jer ja bit }u s tobom ve} u osvit zore da nas tama nikad ne razdvoji vi{e.
(Buco i Sr|an)

274

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Slobodan Vujovi} i Slobodan \urasovi}

POZDRAVI SONJU
Putuje{ u grad za koji me ve`e sve. Tamo imam dru{tvo, dobre drugove i nju. Pri~aj, neka zna, da ovdje vrijeme sporo te~e, jer nema nje i nema dru{tva i traje dugo svako ve~e… Pozdravi Sonju, i reci joj da ne mogu bez nje. Putuje{ u grad za koji me ve`e sve. Pozdravi dru{tvo, prona|i nju, u~ini to, molim te… Pri~aj, neka zna, ne skrivaj ni{ta, reci sve – ne lutam, ~ekam pisma, ali hladno je. Nek’ ne zaboravi, mnogo volim je… Pozdravi Sonju, i reci joj da ne mogu bez nje.
(Indeksi)

18*

275

Ljubav je samo re~

Igor Popovi}

POZOVI ME
Ostajem sam, jer te java otima od sna, i stojim tu, ispred novog vremena kad verni psi po~inju da grizu i odlaze. Za na{u reku nema vi{e ~istog izvora, za tvoj muk imam toliko pitanja – postoje li jedra za vetrove koji dolaze? Sad jasno vidim promene, i zastajkujem, i kolebam se. Ali imam ne{to {to me spre~ava da ostavim sve, sve na{e korene. Da rasteram zle duhove pozovi me. Da ljubimo sve oblake pozovi me. Da rasteram zle duhove pozovi me. Da `ivimo od istine pozovi me.

276

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Sivu ranu vidim sad u tvojim o~ima, lelek zemlje vu~e se po poljima – dan nestaje, no} nastaje i bojim se. Kako su hladne tvoje ruke i tvoje istine, sve vi{e `elim, a sve manje imam te, jer jak je glas {to me doziva sa druge obale, sa one obale.
(D`akarta)

277

Ljubav je samo re~

\or|e Bala{evi}

POLUUSPAVANKA
Hej, otka~i {lepove! Nani{ani jutro i pusti tu stvar neka klizi. Postoje kod Amera re~i za to: Take it easy, lutko lepa. Zrela se breskva nebom cepa. U kosu me zadeni, ko malenu sedefnu {nalu me skri iza temena. Svi satovi svemira `ure, mi imamo vremena, puna kapa. No} i nas dvoje, stara klapa. Nije ovo uspavanka, pesma gnjavanka, buenas noches chiljuita, to smo smislili vrag i ja, to je magija, tajni prolaz kroz no}. Ba{ polaze galije do vina i maslina, 'ajmo malo na jug Italije, zatvori o~i…

278

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

U tajnoj sam misiji! Moj dom je tek maleni svitac na nebeskoj pu~ini a ja sam na ovoj planeti da sretnom te u~inim, spavaj samo. Ne znaju oni {ta mi znamo. Nije ovo snjeet baby dream, glupi evergreen, nema ljutnje, Sinatra. Ova pesma te voli sva, to je molitva za jo{ jedan lep san. O, ne boj se granica i naslovnih stranica, nema tih glupih stanica na putu do jutra. Nije ovo uspavanka, pesma gnjavanka, buenas noches chiljuita, to smo smislili vrag i ja, to je magija, tajni prolaz kroz no}. Ba{ polaze galije do vina i maslina, 'ajmo malo na jug Italije, zatvori o~i…
(\or|e Bala{evi})

279

Ljubav je samo re~

Zvonko \uki} – \ule

POLJE SNOVA
Samo sklopi o~i, tonemo poljem snova toplih daleko. Da, da mogu, zna da bih od sebe pustio je kao list da leti usamljena nebom hladnih tu|ih uzdaha. Da, da mogu, zna da bih od sebe pustio je. Mo`da ba{ sad je u mislima nekim samo glad. Njeni su dani mastilo bez boje nadanja, divlje su o~i `elje, kao pustinjska `e| ona zna da krade poslednju kap sa usana koje duvaju u jedra ljubavi. Ona je moja pustinjska `e|, ona sme da krade poslednju kap sa usana koje duvaju u jedra ljubavi. Ti samo spavaj, spavaj, spavaj tako izgubljena poljem snova, topla, daleka.

280

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Da, da mo`e, zna{ da bi iz tebe nestalo sve. Divlje su o~i `elje, kao pustinjska `e| ona zna da krade poslednju kap sa usana koje duvaju u jedra ljubavi. Ona je moja pustinjska `e|, ona sme da krade poslednju kap sa usana koje duvaju u jedra ljubavi.
(Van Gog)

281

Ljubav je samo re~

Jurislav Jura Stubli}

POLJUBAC
Sje}am se prvog poljupca, samo on je bio sladak. Sje}am se prvog dodira, samo tada sam drhtao. A onda su nestala osje}anja, ne osje}am ni{ta, samo se sje}am. Imao sam stotinu djevojaka, i one su imale mene. Dao sam im svoju ljubav, i zato je vi{e nemam. To je dobro, vi{e nemam problema, ne osje}am ni{ta, samo se sje}am. Vjeruj, nema `ivota od sje}anja, dao bih milijardu dolara za jedan sekund prvog poljupca.
(Film)

282

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Mom~ilo Bajagi}

POLJUBI ME
Mesec je mlad, a no} je vrela. Padaju zvezde padalice, i dok mi kaplje znoj sa ~ela mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama ~uje se kako {kripe to~kovi no}nih {ofera, a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem spratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zga`enim tre{njama. Ponekad samo, kad bljesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje ma~je o~i kako me miluju iz tame. Mesec je mlad, a no} je vrela, zvezde se roje iznad glave. Ve~e miri{e na pozno leto, a ti na retke poljske trave.
(Bajaga i instruktori)

283

Ljubav je samo re~

Milan Mladenovi}

PORED MENE
U sumrak ote`aju senke i plaze nam po licima. Sjaj u o~ima je dubok i nestvaran. Putujemo re~ima i razmi{ljamo koracima ti i ja, ti i ja. U sumrak tvoje hladne ruke me miluju po grudima. Zaboravljam, zaboravljam da samo ti zna{ koliko mnogo ih ima, da samo ti zna{ koliko mnogo ih ima. Pored mene, budi pored mene… U sumrak znam da zna{ da znam sve o neva`nim stvarima. Iza brda je polje, iza polja je {uma, iza {ume je ku}a,
284

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

iza ku}e je put koji vodi koji vodi koji vodi do tebe. Jer, samo ti zna{ koliko mnogo ih ima. Pored mene, budi pored mene…
(Ekatarina Velika)

285

Ljubav je samo re~

Du{ko Arsenijevi}

POSLEDNJA
Posle tebe nisam ni jednu... Kome tu`ne pesme trebaju? Tebi pevam ovu poslednju kao dragu tajnu, kao molitvu. Gospod mo`e, srce ne mo`e da te gubi, a da oprosti. La`u no}as moji drugovi, la`u no}as moji najbolji. Leptir doleti, pa me podseti da sam ja nekad leteo, da si grudima mene budila, budila, pa me ubila... Poslednja...
(Kerber)

286

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Hajrudin Hari Vare{anovi}

POSLIJE NAS
Poslije nas nemoj voljeti, poslije nas ne}e biti ljubavi – samo bol za tebe i mene, samo bol i uspomene. Poslije nas skupi hrabrosti, poslije nas ne}e biti mladosti – samo bol za tebe i mene, samo bol i uspomene. Dugi su dani, ko godine, a ja moram sam bez tebe. Tu|e su `ene sad kraj mene, a ja bje`im od sudbine.
(Hari Mata Hari)

287

Ljubav je samo re~

Dragutin Britvi}

POTRA@I ME U PREDGRA\U
Ova dvori{ta puna neba i ptica u|u, ko muzika stara, nekud duboko u nas i tu uvijek ostanu. Tu nas ~ekaju davno poznata lica. Jedan je ku{travi dje~ak uvijek u prole}e tu, ti zna{ za{to dolazi. Tko je nekada nosio prvo sunce po dvori{tima, nikada sasvim ne ostavlja ovaj `ivot u predgra|ima…

Potra`i me u predgra|u, na ulici, na raskr{}u, gdje ti je jorgovan rasuo perle, gdje nam je prole}e dotaklo usne i pobjeglo. Potra`i me u predgra|u, kraj vlakova {to prolaze, bi}emo sami u svitanje dana, bi}emo sami u pjesmama ptica, ko nekada. Drijemaju jedra od rublja i cvije}a, ~ekaju vjetar da nekuda plove. ^uje{ li – na{e nas predgra|e zove, tra`e te ku}e i ulice stare.

288

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Potra`i me u predgra|u, poljubi me u sje}anju, bar onih sati kad ostane{ sama, ako me sada jo{ imalo voli{ – potra`i me. Ti nema{ prsten sa na{eg ven~anja, al’ pamti{ streju na kraju grada, bez mnogo cvije}a, bez vela i zlata, bila si lijepa i sretna ko nikad.
(\or|e Marjanovi})

19 Ljubav je samo re~

289

Ljubav je samo re~

Aleksandar Kora}

PO^NIMO LJUBAV ISPO^ETKA
Po~nimo ljubav ispo~etka od prvog zagrljaja tvog po~nimo ljubav ispo~etka od ne`nog poljupca mog.

Ljubav se gasi, al’ jo{ u nama nada `ivi, ljubav se gasi, ti zna{ da oboje smo krivi. Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava grad, ako si budan pri|i mi bli`e, slu{aj me sad. Po~nimo ljubav ispo~etka, od prvog zagrljaja tvog, po~nimo ljubav ispo~etka, od ne`nog poljupca mog. Ne daj da se gasi na{a ljubav, ne daj da se ru{e na{i sni, po~nimo ljubav ispo~etka, ponovo zagrli me ti.
(Beti \or|evi})

290

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Arsen Dedi}

PRAVA STVAR
Jedna za drugom – takav `ivot je moj, nisam ljubio stvarno, va`an bio je broj. Jedna za drugom – svakoj bio sam drag, al’ duboko u nama to ne ostavlja trag. I u stvari srce spava, sve do ~asa kad se javi prava. S tobom je ne{to drugo, ti si za mene par. S tobom to traje dugo… Ja sam probao sve, ja sam pro{ao svud, s tobom, s tobom je prava stvar. Jedna za drugom – vje~no s cvjeta na cvjet, ti me vra}a{ na zemlju, ti mi prekida{ let. I u stvari srce spava, sve do ~asa kad se javi prava.
(Zdravko ^oli})

19*

291

Ljubav je samo re~

Zdenko Runji}

PRVA LJUBAV
Pamtim tvoje ruke male, plahi drhtaj kasnog ljeta – k sebi nje`no su me zvale, sad su ~e`nja, sad su sjeta. Pamtim tvoje lice drago, o~i tvoje jo{ me vole – sve su moje bile blago, sad me peku, sad me bole. Ti si bila moja prva ljubav, prvi san o sre}i koje nema vi{e, ti si bila moja prva ljubav, prva nje`na pjesma koju srce pi{e. Ti si bila moja prva ljubav, prvi dodir sre}e {to ga tijelo pamti, ti si bila moja prva ljubav, nek’ te ova pjesma opet meni vrati. Zadnji kucaj svoga bila ja bih no}as tebi dao – ptico mala, zlatnih krila, jer te ~uvat nisam znao.
(Oliver Dragojevi})

292

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

\or|e Bala{evi}

PRVI JANUAR
Halo, hej }ao... Ja sam, zar mi ne zna{ glas? zvao sam te, nisi bila tu. Pa eto, malo cugam, znam, to nije spas... Ni{ta, `elim ti sretnu Novu godinu... ]ao! Pomisli u pono} na mene, na nas, pomisli na [oltu i klince i dom. Mo`da novi januar donosi spas? Pomisli u pono} na mene, na nas! Ne daj da nam snegovi zaveju trag! Pogledaj kroz prozor kad sklopi se sat. Nosi}e te ma{ta ko ~arobni sag, ne daj da nam snegovi zaveju trag! Halo... Tu je dru{tvo. Hajde, do|i i ti. Da, i on je sa mnom, pa {ta s tim? ^ula sam da negde si u planini. Ma do|i, tako `elim da te poljubim sad! Pomisli u pono} na mene, na nas, pomisli na [oltu i klince i dom. Mo`da novi januar donosi spas? Pomisli u pono} na mene, na nas!

293

Ljubav je samo re~

Ne daj da nam snegovi zaveju trag! Pogledaj kroz prozor kad sklopi se sat. Nosi}e te ma{ta ko ~arobni sag, ne daj da nam snegovi zaveju trag!
(Rani mraz)

294

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Du{an Mihajlovi} – Spira

PRVI SNEG
Sad kad sam do{la iz daleka, pru`i mi ruke, reci da me ~eka{. Dolaze te{ka, te{ka vremena. Ti zna{: dolazi zima, duga i hladna, zatvori vrata, upali vatru – pada prvi sneg. Dolaze dani ledenih ki{a, ne~ije lice gubi se u magli. Dolaze ona na{a }utanja. Ti zna{: dolazi zima, duga i hladna, zatvori vrata, upali vatru – pada prvi sneg. Niz pusto polje, u mra~na jutra, moje hladne ruke, ruke }e da te tra`e. Ako me voli{, osta}e{ uz mene. Ti zna{: dolazi zima duga i hladna, zatvori vrata, upali vatru – pada prvi sneg.
(Suncokret)

295

Ljubav je samo re~

Aleksandar Kora}

PREDAJ SE, SRCE
Volio sam njene o~i, njene ruke, njenu kosu, volio sam ~ak i pjege na malenom lijepom nosu – ni slutio nikad nisam da }e ljubav dati drugom, da }e ludo srce moje ispuniti tugom. Predaj se, srce, izgubili smo boj, nikada vi{e ti ne pri~aj o njoj. U mom `ivotu sad nema vi{e nje, predaj se, srce, izgubili smo sve.
(Indeksi)

296

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Svetislav Vukovi}

PRI^AJ MI O LJUBAVI
Kad je sunce na zapadu palo, kad su `elje ugasile dan – moje srce jo{ tad nije znalo da }e s tobom podeliti san. Kad je no}, duga no}, skrila zvezde, kada grad tihim snom nemo spi – kad sam ja srela dve tople ruke, tad sam znala da si pored mene ti. Pri~aj mi o ljubavi, glas tvoj neka bude tih – ne`ne re~i pri~aj mi, kao drage pesme stih. Pri~aj mi o ljubavi, davno `elim {apat tvoj – kad si pored mene ti ~itav svet je samo moj.
(Olivera Katarina)

297

Ljubav je samo re~

Aleksandar Ne}ak

PRI^A O IZGUBLJENOJ LJUBAVI
Ovo je moja pri~a, tu`na pri~a o izgubljenoj ljubavi, se}anjem je pisana, al’ to je istina moja.

Ja nisam znala {ta je prava ljubav, i gde je bi}e moga sna, dok nisi do{’o u moj `ivot, ljubavi moja. Moji snovi postali su stvarnost, tu stvarnost voleli smo mi, jer sre}u ona nam je dala, ljubavi moja. Al’ jednoga dana stvarnost tu pobedi kratak tren, jo{ dugo nisam znala da prestalo je sve zauvek. Na{i dani sre}e sad su nema pro{lost, bez tebe pust je `ivot moj, jo{ samo uspomene imam, ljubavi moja.
Al’ veruj da sam s tobom i sad u snovima svojim, a na{u ljubav pamti}u ja dok budem `iva.
(Senka Veletanli})

298

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

\or|e Bala{evi}

PROVINCIJALKA
Rekli su mi da je do{la iz provincije, strpav{i u kofer snove i ambicije. Drug je studirao sa njom, pa smo se najzad sreli ona i ja. Shvatih, Bo`e, ovo je sazve`|e za nju provincija. Srce stade kao dete da se otima, tra`ili smo se po prethodnim `ivotima. Ostavih iza sebe sve, zablude, proma{aje koji ti{te, prosto, lako, ko neko bezna~ajno pristani{te. O, da mi je da se jo{ jednom zaljubim, opet bih uzeo kostim ve~nog de~aka. I opet bih smislio kako da prodangubim dok ona ne sleti niz hodnik studenjaka. Gorda naspram podsmeha i spletki poslednjih. Usamljeni galeb iznad mora osrednjih. Re~i bi sve pokvarile, samo se }utke pokraj mene stisla. Sami, svoji, izbeglice iz besmisla.

299

Ljubav je samo re~

O, da mi je da se jo{ jednom zaljubim. Opet bih gledao niz kej kao niz prugu. I opet bih znao da se u oblak zadubim i ~ekao bih samo nju, nijednu drugu. Napi{i mi pesmu, mazila se. Nisam znao da li }u umeti. Re~i jesu moje igra~ke, cakle mi se u glavi kao oni {areni stakli}i kaleidoskopa, i svaki put mi je druga slika u o~ima kad za`murim. Ali, postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u re~i, ne znam… Napi{i mi pesmu, molila je, i nisam znao da li }u umeti. Voleo sam je tako lako, i tako sam te{ko to znao da poka`em. I onda, odjednom, na rasporedu mlade`a na njenim le|ima, kao tajnu mapu, pokazala mi je u koje zvezde treba da se zagledam… I tako, eto ti pesma, ludo jedna…
(\or|e Bala{evi})

300

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Borislav Bora \or|evi}

PROKLETO SAM
Ne}u da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom – ljudi se ljube, grickaju semenke, }ute i bulje u platno, uglavnom. Ne smem da iza|em na ulicu, moja situacija grozna je – ni napred ni nazad, ni levo ni desno, mene, mene niko ne poznaje. Vrata su dobro zaklju~ana, izme|u ~etiri zida sakriven sedim i ~ekam da me pozove – telefon }uti kao zaliven. Ja nosim samo samo}u i tugu, ko zna {ta ona sad ose}a – ne smem da uklju~im radio, muzika na nju me podse}a. Ko bi mogao da pretpostavi da }e da me ostavi? Ko bi mogao da pogodi {ta }e da se dogodi? A ja, prokleto sam…
(Riblja ~orba)

301

Ljubav je samo re~

@eljko Sabol

PROLJE]E BEZ TEBE
Prolje}e je otpo~elo s vjetrom, kao da je znalo da nas dijeli – i dok drugi zajedno su bili, mi se nismo pogledati smjeli. Prolje}e je otpo~elo s ki{om, s vlakovima koji kasno sti`u – i dok dani umorno se ni`u, mi se opet pozdravljamo kri{om. I pamti}u dugo ono vrijeme, kad jo{ nismo znali {to nas ~eka – kad su {ume ostajale nijeme, kad je modra nosila nas rijeka. I pamti}u dugo one sate {to ne mogu vi{e da se vrate. Prolje}e je otpo~elo s vjetrom, kao da je znalo da nas dijeli – i dok drugi zajedno su bili, mi se nismo pogledati smjeli.

302

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Prolje}e je otpo~elo s nadom da }e jednom druga~ije biti – da od ljudi ne}emo se kriti, i bez rije~i lutat }emo gradom. I pamti}u dugo ono vrijeme, kad jo{ nismo znali {to nas ~eka – kad su {ume ostajale nijeme, kad je modra nosila nas rijeka. I pamti}u dugo one sate {to ne mogu vi{e da se vrate. Sve mi ka`e – uzalud te volim, ali sama jo{ uvijek se borim.
(Ksenija Erker)

303

Ljubav je samo re~

M. Kon

PU^INA
Pu~ina je besnela zato {to je silom vezana za nebo, nebo iznad nas. Nebo je zarobilo zato {to je mnogo volelo to more, more ispred nas. Pu~ina tiho jeca sad, obalu sanja svaki dan – sanja da pri|e bar na ~as, da u njoj prona|e svoj spas. Reci ko smo ti i ja, ko je obala, ko je nebo, ko je tu`na pu~ina, tako blizu, a tako daleko. Obala je plakala zato {to je silom ven~ana za more, more ispred nas. More je zarobilo zato {to je mnogo volelo taj kamen, kamen ispod nas.

304

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Obala ima divan san, sa neba dotakla je dan, sanja da nebo ve} je tu, da voli je i ljubi svu. Reci ko smo ti i ja, ko je obala, ko je nebo, ko je tu`na pu~ina, tako blizu, a tako daleko. Nebo tiho jeca sad, pu~inu sanja svaki dan – sanja da spoji se sa njom, da ~uva je u srcu svom. Reci ko smo ti i ja, ko je obala, ko je nebo, ko je tu`na pu~ina, tako blizu, a tako daleko.
(Flame)

20 Ljubav je samo re~

305

Ljubav je samo re~

Kerber

RATNE IGRE
Kad sru{imo mostove i kada spustimo ma~eve, po`elim da su na{e igre, ratne igre bar malo ne`nije. Nije va`no ko po~inje, uvek na kraju }utimo, kad mnogo toga treba re}i, a nema re~i, re~i za istinu. Ti uvek odvi{e ponosna, ja tvrdoglav kao no}, i ko }e koga prvi zvati, ko kome dati ruke za dodire. I opet lo{e se ose}am, kru`im kao zao duh, jer mnogo toga treba re}i, a nema re~i, re~i za istinu. Nek’ sada ratne igre prestanu, jer vi{e ni~eg nema u tebi, u meni – u mome srcu ki{e padaju, u du{i veju crni snegovi.
(Kerber)

306

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Dragi Jeli}

REKA
Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar – ja sam tajnu dugo ~uvao u sebi, al’ me, ko zna za{to, sad reka otvara, i znam… Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku izgubljenu stvar – dok pra{ina pada preko mojih snova ti si svetla sva, uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neki otkinuti cvet – niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna, tajnu sakriva. Tu gde sada neznan vetar svira, tu je pala moja muzika, tu gde sada samo neznan vetar svira, tu smo bili bela breza, ti i ja, breza, ti i ja nekada.

20*

307

Ljubav je samo re~

Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku ostavljenu stvar – ja sam tajnu dugo ~uvao u sebi, reka tajnu zna, reka jedina.
(Yu grupa)

308

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Borislav Bora \or|evi}

REKLA JE
U polumraku poznate sobe ja sam joj pri~ao uporno, dugo, da sve je gotovo, da nema vi{e, i da mi nismo jedno za drugo. Prvi put iskreno, bez trunke la`i, ja poluglasno, {to mogu ti{e, istinu rekoh – da je ne volim, da kraj nje nisam sre}an vi{e. Rekla je sve je u redu, rekla je zagrli me ja~e, rekla je nije mi ni{ta, i tek je onda po~ela da pla~e. Rekla je nemoj da brine{, rekla je da nije va`no, rekla je brzo }e pro}i, samo me zagrli sna`no. A ja sam }ute}i grizao usne dok biv{i snovi po sobi lete, i nisam znao {ta da joj ka`em sav bespomo}an, ko malo dete.
(Riblja ~orba)

309

Ljubav je samo re~

Filip Beli

RE^I LJUBAVI
Reci mi {ta je ljubav, ~uj moje srce – istinu }e{ znati. Reci mi {ta je sre}a, kada se budi{ pogledaj mi o~i. Reci mi da me voli{, moje }e ruke dati sve {to `eli{. Od mog `ivota uzmi svaki drhtaj ljubavi. Na trgu stari sat verno bdi, kroz li{}e mesec sja u na{ dom, no} spu{ta venac sna na moj dlan na kome spava{ ti. Ko pesnik vetar go luta svud, da tvoju kosu zna – stao bi tu, i miris cvetnih polja tebi doneo na dar. Reci mi {ta je ljubav, radost i tugu zajedno smo pro{li. Reci mi {ta je sre}a, u svome srcu ostanimo mladi.

310

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Reci mi da me voli{, kada na{ prozor zasvetli u no}i. Svu moju ne`nost primi, kao re~i ljubavi.
(Leo Martin)

311

Ljubav je samo re~

Dragi Jeli}

RU@A VETROVA
Zna{ li da sam ja ru`u vetrova tra`io za tebe danima. Snagu pesnika me|u ljudima da napravim pesmu od javora. Sva je moja vedra muzika odmah posle tebe presahla. An|eli su moji oti{li, uplakani, tu`ni, nesre}ni. Zna{ li da sam ja ru`u vetrova tra`io za tebe danima. Tugu ne skidam ni kad odmaram, bluz po sobi svuda rasipam. Sva je moja vedra muzika odmah posle tebe presahla. An|eli su moji oti{li, uplakani, tu`ni, nesre}ni. Sav se `ivot moj razlio, ko iz ~a{e vino prosuto. Sad vladaju dani utehe, da se mora biti bez tebe.
(Yu grupa)

312

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Goran Bregovi}

RU@ICA SI BILA
Ru`ica si bila jedna u mom srcu, ru`ica si bila moja – al’ nije za tebe divlja kupina, ni ~ovjek kao ja. Bog mi daje, Bog mi odnosi – ru`ica si bila, sada vi{e nisi. S vremena na vrijeme kao da ~ujem stope, ko da ide{ preko mog praga – s vremena na vrijeme, a znam da nemam prava, ti nisi vi{e moja draga. Letjele su no}as iznad moga krova, letjele su ptice selice, a ja sam sanjao tvoja koljena i tvoje poljupce. Bog mi daje, Bog mi odnosi – ru`ica si bila, sada vi{e nisi.
(Bijelo dugme)

313

Ljubav je samo re~

Vladimir Divljan

RUSIJA
Baki}eva ulica ve} je zaspala, senke se pritajile, svetlost zgusnula. Na{a tiha soba se tek probudila, na{a tiha soba je zatreperila. Ja sam jo{ studirao, ona je radila, no}u sam joj ~itao A. Fadejeva. Nekad bi se ~udila mojim pesmama, nije mi dopu{tala da se zamaram. Nama Nova godina ni{ta nije donela, kao da se zbunila, il’ se rugala. Nama Nova godina ni{ta nije donela, po nebu smo tra`ili svetlost Vostoka. Imala je sna`nije ruke nego ja, imala je sna`nije ruke nego ja, nije mi dopustila da je savladam, nije mi dozvolila da je savladam.
(Idoli)

314

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Mom~ilo Bajagi}

RUSKI VOZ
Voz, pospani voz za Harkov–Gomelj–Lenjingrad. Znam kako je no}as dalek Beograd. Ne}e mo}i nikada olovka i hartija, i svi ruski po{tari ne mogu ti odneti pismo koje pi{em ja, marka s likom Lenjina, i u pismu, jedina, tuga {to me razbija. Nije vodka rakija, mada no}as udara, tuga mi je velika, velika ko Rusija. Ja ne mogu poslati ljubav, jer se ne {alje, nit’ sam mog’o poneti sobom tvoje poljupce. Voz. U vozu izgu`vana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da l’ si mo`da zaspala, il’ si budna kao ja? Da l’ te mu~e nemiri, il’ te ni{ta ne mu~i? Kada bude{ ~itala pismo koje pi{em ja, tajna bi}e skrivena iza ovih redova.
(Bajaga i instruktori)

315

Ljubav je samo re~

Mom~ilo Bajagi}

SA DRUGE STRANE JASTUKA
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam po hodnicima se}anja, sa druge strane jastuka. Jo{ `elim da ti poklonim listove divljeg kestena, jo{ jednom da te za{titim dok te magla zaklanja, sa druge strane jastuka. [aljem ti tajne poruke dahom no}nih vetrova, a ne znam da li prolaze pokraj rajskih vrtova, sa druge strane jastuka.
(Bajaga i instruktori)

316

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Marina Tucakovi}

SAMA SAM
Sama sam i lepo mi je ba{, ma, dokle da se la`em? Sama sam, a treba{ mi ba{ ti da ti sve tajne ka`em. Sama sam, ne mogu vi{e to, ne mogu da izdr`im, do|i i provedi sa mnom no}, da te za ruku dr`im. I po prvi put ove godine ne}u be`ati od svoje istine. I po prvi put okrenu}u tvoj broj i re}i ti do|i. Sama sam i lepo mi je ba{, ma, dokle da se la`em? Sama sam, a treba{ mi ba{ ti da ti sve tajne ka`em. Sama sam i lepo mi je ba{, jo{ jedno sipam pi}e. Vatra sam i nisam vi{e led, i ja sam `ivo bi}e.

317

Ljubav je samo re~

Ne}u sama da ~ekam svetlost dana. Sama sam i lepo mi je ba{, ma, dokle da se la`em? Sama sam, a treba{ mi ba{ ti da ti sve tajne ka`em. I po prvi put ove godine ne}u be`ati od svoje istine. I po prvi put okrenu}u tvoj broj i re}i ti do|i. Pobedi moj strah i zaledi moj dah, probudi moj smeh i budi moj greh, okrenu}u broj, `elim da no}as si moj.
(Zana)

318

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Vladimir Divljan i Mira Furlan

SAMO ME GLEDAJ I BUDI TU
Volim taj dan i sre}u {to su mi tebe dali. Gledaj me dugo i budi tu. Volim i ovaj osmeh koji je malo znao. Samo me gledaj i budi tu. No} brzo ide, no} nekud `uri. Dr`i me ~vrsto i budi tu. Sad vi{e nije va`no sve {to ti moram re}i. Samo me gledaj i budi tu.
(Idoli)

319

Ljubav je samo re~

@eljko Sabol

SAMO SIMPATIJA
Davno je, davno bilo to, u ljubav vjerovali mi smo – i do|e dobro, do|e zlo, a ljubav nikad na{li nismo. I kratko traje svaki dan, kad slu{am {to mi ka`u vali – i za tren pro|e onaj san, u kom smo nekom ruku dali. Samo simpatija u nama uvijek `ivi, to znamo ti i ja, i ovaj kamen sivi. Samo simpatija dugo se, dugo pamti, ne pro|e nikad, ne blijedi nikad, samo simpatija. Davno je, davno bilo to, skupa smo i{li dio puta – al’ sre}u na|e malo tko, i ~ovjek opet dalje luta.

320

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

I kratko traje svaki dan kad slu{am {to mi ka`u vali – i za tren pro|e onaj san, u kom smo nekom ruku dali.
(More)

21 Ljubav je samo re~

321

Ljubav je samo re~

Maja Perfiljeva

SANJAM
Sanjam da te opet slu{am kako di{e{, kako di{e{ dok savija se trava – da me dira tvoja kosa plava, tvoja kosa na mom licu, draga. Sanjam da se opet volimo u klasju, u tom klasju {to le`i tu, pod nama – i da luta tvoja ruka vrela, tvoja ruka preko moga tijela. Samo jedan `ivot imam i ludo ga bacam, jer zavoljeh jednu `enu, `enu koju sanjam. Samo jedan `ivot imam koji nisam htio, jer zavoljeh jednu `enu koju nisam smio. Sanjam da ti ka`em vrati mi se, draga, ako treba – pobjegni od svega, jer je `ivot samo ovaj jedan, nema ni{ta, ni{ta izvan njega.
(Indeksi)

322

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Arsen Dedi}

SANJAM TE
Jedan dio svoga srca, jedan dio svojih `elja, s poverenjem ja }u otkrit ispred starih prijatelja. Ali nekih stvari ima, {to ne govore se svima, {to se samo nekom {apnu, ti zna{…

Nekog mora{, nekog mora{ i da sanja{, nekog ljubi{ i za njega `ivot stvara{ – neko mora, neko treba da te ~eka, da ti pi{e iz daleka i da pisma tvoja prima sva. Ti si tajna, ti si smisao mog puta, i u tami zadnja svetiljka dok lutam. Da te nema – ti, {to nikad me ne krivi{, da te nema, da ne `ivi{, svi bi putevi bez kraja bili, znaj.
(Arsen Dedi})

21*

323

Ljubav je samo re~

Goran Bregovi}

SANJAO SAM NO]AS DA TE NEMAM
Sanjao sam no}as da te nemam, da le`im budan na postelji od snijega – i tiho, tiho, neka druga `ena moje ime doziva kroz no}. Ru`an san. Vidio sam u snu ljiljan bijeli, crne konje i svatove bez pjesme – i tiho, bez glasa, odlaze nekud neki dragi ljudi… gdje, a gdje? Ru`an san. Hej, no}i, stani zora nek’ svane…
(Bijelo dugme)

324

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Zlatko Arslanagi}

SA TVOJIH USANA
Kad sat zazvoni na kuli kraj Begove d`amije, ja si}u, si}u do ba{~e, {atro {ljive da poberem. Ti uzmi ibrik, srebrn ibrik, ko fol vode da donese{. I tada prizna}u ti sve, {apnut rije~i te: volim te. Sa tvojih usana vru}ina ubija, jo{ pamtim legende starih plemena, {to za ljubav glavu gube, i umiru kada ljube. I tada prizna}u ti sve, {apnut rije~i te: volim te.
(Crvena jabuka)

325

Ljubav je samo re~

Arsen Dedi}

SVE BILO JE MUZIKA
Sve bilo je muzika u ljubavi s njom, da l’ stvaran je bio taj cvijet na dlanu mom? Sve bilo je muzika, tek za~aran tren, da l’ samo to pjesmu pi{em, il’ sam bio njen? Mnogo godina dugih dijeli nas sad, drugi ljudi su ovdje, drugi je grad, da l’ je ista ko kad sam bio jo{ mlad, da l’ je ljubavi mnogo dala od tad? Sve bilo je muzika u ljubavi s njom…
(Arsen Dedi})

326

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Marin Mi{o Limi}

SVE JE NEOBI^NO AKO TE VOLIM
Sve je neobi~no ako te volim… Vrtuljak {to se okre}e, igra~ke i djeca, ve~e koje silazi i spava u mojoj du{i, znam ve~e koje silazi, stepenice i vjetar, i vjetar… Sve je neobi~no ako te volim… More skida i svla~i svoje pla{ljivo tijelo zatvorenih o~iju, i vla`no od poljubaca. Sve je neobi~no ako te volim…
(Stijene)

327

Ljubav je samo re~

Husein Hasanefendi}

SVE JO[ MIRI[E NA NJU
Ne pitaj me no}as ni{ta, pusti me da {utim, ja no}as trebam mir. Stare rane opet peku, moje bitke dalje teku, du{o, ti nema{ ni{ta s tim. Sa tvojeg izvora moja se du{a napila `edna tvojih dodira. I sada mamurna pita gdje je utjeha, gdje je mladost nestala? Idu dani, ja ih pratim, ponekad do tebe svratim, du{o, tra`im zaborav. Molim sate da se vrate, tragovima njenim hodam, tiho, kao da je tu.

328

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Sve jo{ miri{e na nju, i dan i jutro {to }e do}i, nakon ove no}i, no}i bez sna. I dvjesto godina da ih brojim u samo}i, otkako je oti{la. U mojim venama jo{ je njenog otrova – jo{ je doza prejaka. Al' tebe ljubim da ne poludim, samo da zaboravim.
(Parni valjak)

329

Ljubav je samo re~

Kemal Monteno

SVE OVE GODINE
Jedna mala, pjegava, plava ne da mi mira – kad je sretnem ho}e ne{to da mi da. Kad je pitam {to bi mi dala? ne}e da ka`e – samo klimne glavom kao da bi dala sve. Idi, mala, idi {to prije, jo{ si mlada, vrijeme ti nije, bje`i, mala, prije no {to padne no}. Sve ove godine dala bi za jednu no}, a mene nikad ne bi imala, jer ja moram drugoj po}.
(Indeksi)

330

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Slobodan Kova~evi}

SVE SMO MOGLI MI
Sve smo mogli mi, da je du`i bio dan, da si na{ao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nje`an, kao nekada. Kako na}i put koji vodi do tebe, kako na}i mir, kad je svega nestalo? Sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nje`an, kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja kao sjena sad lutam. U tvome srcu padaju ki{e i sve se na{e polako bri{e iz svijeta tog.
(Jadranka Stojakovi})

331

Ljubav je samo re~

Arsen Dedi}

SVE TE VODILO K MENI
Sve te vodilo k meni iz daljine, iz mraka... Sve te vodilo k meni ve} od prvih koraka. Mada ni{ta nisi rekla ja sam znao, ja sam znao… Istih kretnji i porijekla sve je isto, sve je kao… Sve te vodilo k meni, sve {to rode samo}e, mala primorska mjesta, isti pisci i plo~e. Kad te baci kao la|u no}ni val do moga praga nije bilo te{ko znati da mi mora{ biti draga. Sve te vodilo k meni, tvoje o~i i usta, tvoje ljubavi mrtve, moja lo{a iskustva.

332

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Mi smo bili na po~etku istim vinom opijeni, i kad si i{la krivim putem sve te vodilo k meni.
(Arsen Dedi})

333

Ljubav je samo re~

Goran Bregovi}

SVE ]E TO, O MILA MOJA, PREKRITI RUZMARIN, SNJEGOVI I [A[
Sve }e to, o mila moja, prekriti ruzmarin, snjegovi i {a{, i dvije }e pokisle ptice sa tvoga oka prhnuti na jug. Nijedna suza, nimalo volje, nijedna slutnja, ni glas, a moglo je bolje. Re}i }e{: malo je tu`no, a On je bio kopile i jad. I sta}emo goli i sami pred ovo ledeno nebo i mrak. Miri{e pelin, pusto polje, ocvale ru`e i med, a moglo je bolje. Gdje, poka`i mi. Gdje, kad tu`ne sudba ne voli. I ~ime od svijeta da se brani{? Kao ru`a, sa dva smije{na trna, ili snom? Uzalud, uzalud, sve je protiv nas.
(Bijelo dugme)

334

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Arsen Dedi}

SVE [TO ZNA[ O MENI
Ono sve {to zna{ o meni, to je stvarno tako malo, u dv’je rije~i sve bi stalo, kada pri~ala bi ti. Ono sve {to zna{ o meni, to i drugi ljudi znaju {to mi ruku samo daju, il’ na pozdrav mahnu tek. Ne znam da l’ dan }e do}i, kad }emo sami ostati, kad }emo dugo pri~ati jedno drugom sav, sav `ivot svoj. Jer ono sve {to zna{ o meni, to je samo stara pri~a – ja sam jedan od mladi}a koje vi|a{ svaki dan.
(Arsen Dedi})

335

Ljubav je samo re~

\or|e Bala{evi}

SVIRAJTE MI JESEN STI@E, DUNJO MOJA
Toga jutra sam stigao putni~kom klasom, pa ku}i sa stanice ~asom, kroz ba{te i pre~ice znane. A u vojsci sam stekao druga do groba i hroni~nu upalu zgloba – suvenir na stra`arske dane. U{ao sam na prstima, mati be{e ve} budna i brzo se prekrstila. Re~e: Pro{lo je ko za ~as, ba{ si stigao dobro, jer svatovi su tu do nas, pa }e ti svirati, a ti }e{ birati. Svadba be{e ko svadba, i {ta da se pri~a, parada pijanstva i ki~a i poznata cura u belom. Ve} po redu po`eleh im zdravlja i sre}e, iz ruku mi otela cve}e i sakrila pogled pod velom.

336

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Tad me spazi{e cigani, kum je tra`io pesmu, al' ja sam stig'o, briga njih! [irok osmeh i zlatan zub, Znam da nije ti lako, al' danas nemoj biti grub nego zapovedi {ta }emo svirati! Svirajte mi Jesen sti`e, dunjo moja, jesen rana, nek’ zazvone tambure u transu. Znam da nije pesma ova za veselje i svatovac, al' ja moram ~uti tu romansu! Svirajte mi Jesen sti`e, dunjo moja, al' polako, da mi ne bi koja re~ promakla. Sklon'te ~a{e i bokale, razbio bih svet od {ale, da je samo slu~ajno od stakla, dunjo moja… Retko odlazim ku}i, a pi{em jo{ re|e, i slike su ble|e i ble|e, pa lepe potiskuju ru`ne. Al' nekad poru~im pi}e i tako to krene, pa stignem u svatove njene, sve prave su ljubavi tu`ne. Nikom ne pri~am o tome. Brzo do|e taj talas i znam da }u da potonem.

22 Ljubav je samo re~

337

Ljubav je samo re~

Spas mi donose cigani, oni imaju srce, za svakog od nas, briga njih, oni me pitaju {ta da sviraju… Svirajte mi Jesen sti`e, dunjo moja, jesen rana, nek’ zazvone tambure u transu. Znam da nije pesma ova za veselje i svatovac, al' ja moram ~uti tu romansu! Svirajte mi Jesen sti`e, dunjo moja, al' polako, da mi ne bi koja re~ promakla. Sklon'te ~a{e i bokale, razbio bih svet od {ale, da je samo slu~ajno od stakla, dunjo moja…
(\or|e Bala{evi})

338

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Igor Starovi}

SVRATI PONEKAD
Ne}u prvi nikada da se javim tebi ja ba{ nijedan put. Zato {to sam ponosan, bog u pantalonama la`em da sam ljut. Ko {to {uma zelena krije divljeg jelena no}u lutam sam. Priznajem, `ivota mi – teraju me drugovi da ti ruku dam. Svrati ponekad, svrati ko nekad da ti srce svoje dam, da te pri~om uspavam kao nekad… Sanjam jesen crvenu, malu ku}u drvenu sami ti i ja. Krenem da te poljubim, tu se naglo probudim svemu do|e kraj. Jo{ sam de~ak ko i pre, ja jo{ verujem u sne i ~arolije. Sve na tebe misle}i, dve-tri suze kriju}i oko prolije.
(Divlji kesten)
22*

339

Ljubav je samo re~

Jurislav Jura Stubli}

SIGNALI U NO]I
Mre`ama za ljude, mamcima za ribe privukla si me. Okovima od zlata, rukama oko vrata, konopcima ljubavi. Svezala si me, radosti draga, okovima od zlata, rukama oko vrata, konopcima ljubavi. Okovima od zlata, rukama oko vrata, privukla si me. Mre`ama za ljude, mamcima za ribe konopcima ljubavi. I sad hodam kao mjese~ar po zlatnoj stazi {to na vodi sja, ostavljam svoj ~amac da potone do dna. I tr~im po vodi, mokrih stopala.

340

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

U svetioniku nasred mora tvoji signali u no}i: Dragi, kada }e{ do}i? Okovima od zlata, rukama oko vrata vezani su ljudi svi. Oni di{u kao jedan, ~itav svijet je svezan konopcima ljubavi.
(Film)

341

Ljubav je samo re~

Zoran Vulovi}

SI\I DO REKE
^udna je ova no}, ~udan sam sam sebi. Treba mi ne{to toplo, tvoje ruke na meni. Hladno je zvezdama, suvi{e su same. Moje ruke tra`e te, no}ima su hladne. Si|i do reke, ve~eras ja sam dole. Si|i do reke, lep{e je sve u dvoje.
(U {kripcu)

342

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Kemal Monteno

SINO] NISI BILA TU
Sino} nisi bila tu da mi malo snage da{, da mi pru`i{ ruke te, da na njima umrem ja. O, ne, danas je kasno, ti idi svojim putem, a ja }u ostat sam. Hladne ruke, hladan san, hladne usne svaki dan. Samo to si dala ti, ti zbog koje `ivim ja. O ne, ne mogu vi{e, ne mogu da te volim, odlazi sad. Nosi, nosi, nosi sve {to si mi dala, ono malo toplih dana, a one uvele ru`e nek’ ti no}as ljubav pru`e.
(Zdravko ^oli})

343

Ljubav je samo re~

Boris Bizeti}

S KIM SI SADA KAD JE TU@NO VREME
Ne{to ~udno ose}am u sebi, jedno vreme prazno mi je sve – pokraj reke razmi{ljam o tebi, jer sad vi{e nije kao pre. S kim si sada kad je tu`no vreme, da l’ pomisli{ nekad gde sam ja – sa kim sada tra`i{ nove teme, i zbog koga no}u nema{ sna? Otkad pamtim putujem `mure}i, ne znam je li pravac sever, jug – na mom putu nema pravog cilja, mo`da zato taj put mi je dug.
(Miki Jevremovi})

344

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Dragan Uro{evi} i Zvonko Pantovi}

S KIM ^EKA[ DAN
Topli trag na usnama, miris blag u grudima – sve me na tebe podse}a. No}as iz ni{tavila opet kre}e lavina – srce opet predose}a. Sneg mi donosi zlo, o, zar sam kriv ja za to? Poslednji dah bi da dam, samo da mogu da znam kome sad di{e{ u dlan – s kim ~eka{ dan? Sam sam i hvata me strah, a s neba beli }e prah sakriti tragove sve – da ne na|em te. Neka svi me ostave neka me zaborave – sve bih ja to preboleo.

345

Ljubav je samo re~

Ali ne}u nikada sjaj iz tvoga pogleda – samo tebe sam voleo. Poslednji dah bi da dam, samo da mogu da znam kome sad di{e{ u dlan – s kim ~eka{ dan? Sam sam i hvata me strah, a s neba beli }e prah sakriti tragove sve – da ne na|em te.
(Osvaja~i)

346

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Marina Tucakovi}

SMEJEM SE, A PLAKAO BIH
U ~udno lepu no} ti nestaje{, okre}e{ mi le|a i odlazi{. I vidim da sam biv{i, da si opet s njim, jo{ jedna no}na mora i pomirenje s tim. Da li sam ikad bio grub prema tebi ja, da li si ~ula ru`nu re~ mo`da nekada? A samo kad se setim {ta pri~ala si ti, suze mi po|u, al’ za tren sve zaboravim. I smejem se, smejem se, smejem se, a plakao bih. Sada me baca{ kao stvar, istro{enu stvar, zaboravlja{ me kao lo{, ru`an dan. A samo kad se setim {ta pri~ala si ti, suze mi po|u, al’ za tren sve zaboravim.
(Oliver Mandi})

347

Ljubav je samo re~

Milan Mladenovi}

SRCE
Nije dotakla ni{ta {to bi moglo da boli, njene ruke su bele kao led, njene misli su ~iste, ona misli da voli, ona veruje veruje? Ne}e do}i na jesen kada opada li{}e, ne}e do}i u zimu kad je sneg – nije imala razlog, nije imala kada da ostane, da ostane kraj mene. Da li da verujem u to? Nisam rekao ni{ta {to bi moglo da zna~i, nisam na{ao onu pravu re~ koja mo`e da ve`e, koja mo`e da boli, kojoj veruje veruje? Da li da verujem u to?
(Ekatarina Velika)

348

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Vlado Dijak

STANICA PODLUGOVI
Zima je bila sa puno snijega, ~eko sam za Travnik vezu. Stresla je snijeg sa plave kose ~ekaju}i voz za Brezu. Zima je bila sa puno snijega, vozovi mnogo novih lica nose, ali nje nema da kao onda strese snijeg sa svoje kose. I ja ne mogu, sve i da ho}u, zaboraviti plavu kapu, a vozovi idu danju, no}u, kroz Podlugove, kroz Podlugove…
(Zdravko ^oli})

349

Ljubav je samo re~

Husein Hasanefendi}

STRANICA DNEVNIKA
Na tvojoj listi ja sam samo broj, Pro{ao ko da{ak vjetra kroz `ivot tvoj. Napola prazna stranica dnevnika… Da li me se sje}a{, da li me pamti{? Mnoge su druge bile pored mene, i toliko toga lijepoga mi dale – ja sam u svima tra`io tebe… Da li me se sje}a{, da li me pamti{? Tvoje me o~i gledaju sa stranica `urnala, uvijek si to `eljela, pozirati si znala. Al’ jednoga dana ogledalo istinu }e re}i, du{o, a nikog ne}e biti ruku da ti da. Hej, otvori vrata, no} je i ki{a pada, pusti da u|em bar na tren. Hej, otvori vrata, no} je i ki{a pada, sam sam i ti si sama, znam.
(Parni valjak)

350

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Hajrudin Hari Vare{anovi}

STRAH ME DA TE VOLIM
Znam da negdje daleko od mene postoji{, u postelji mekoj budi{ se i krade{ od sna malo moga mirisa. Bog nam je svjedok – beskrajno smo se voljeli, nek’ `ivot nam sudi {to smo ljubav ubili, jedno drugo kaznili. Strah me da te volim kao nekada, jo{ ova du{a tebi pripada. Strah me da te volim kao nekada, hiljadu tuga – sre}a nikada.
(Hari Mata Hari)

351

Ljubav je samo re~

Igor Starovi}

SUZE KRIJEM, SAME TEKU
Kad me no}i sasvim slome i kad me nema u srcu mome u meni sve si ugasila – eh, da si ostala. Sedeo sam sam za stolom, sa crnim vinom i svojim bolom, pijan od `elje za usnama eh, da si ostala. Hladna je ova nedelja bez tvojih toplih dlanova bila si ru`a stihova u mojim pesmama. Suze krijem, same teku, stare rane jo{ me peku u tvojim o~ima ~eka}u te no}ima.
(Divlji kesten)

352

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Miomir Miki \uki}

SUN^ANA STRANA ULICE
Na prozoru starih `aluzina sa cve}em u ramu, kao na slici {to prodaje se u radnji staklara, u ku}i od kamena, u obi~noj luci. @ivela je na sun~anoj strani ulice. Na prozoru starih `aluzina sa dugim kanapom, od ku}e do ku}e, gde su{ilo se rublje suncem okupano u ku}i od kamena, u obi~noj luci. @ivela je na sun~anoj strani ulice. U mirnoj no}i stvorenoj od mora u tihoj pesmi i buci hotela stajala je na prozoru ku}e gledaju}i more, ~ekaju}i nekog. Na prozoru starih `aluzina bez cve}a u ramu, zatvorenim, pustim, {to ga niko otvoriti ne}e u ku}i od kamena, u obi~noj luci. @ivela je na sun~anoj strani ulice.
(S vremena na vreme)

23 Ljubav je samo re~

353

Ljubav je samo re~

Svetlana Slavkovi}

TAJNA
Negde… Negde preko mora, iza senke, iznad plavih gora, ispod sna tajna je ta… Opojna, sakrivena, nepro{ena, ~eka me i skriva se, i ostaje ispred nas… Aj, ti si lice iz sna, ti si magija davna. Ja }u po}i sama da te na|em. Znam, tvoja ljubav je najve}a, od ponora do oblaka. Moja du{a zna da ti si tajna ta. Na korak-dva, a tako daleka. Moja du{a zna da ti si tajna ta za kojom umirem ja.

354

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Hajde, mila reko, ka`i mi tajnu {to mi ne da slobodu i snagu. Hajde, mila reko, ka`i mi tajnu, vodi me na njegovu stranu. Aj, ti si lice iz sna, ti si magija davna. Ja }u po}i sama da te na|em. Znam da ti si tajna ta, na korak-dva, a tako daleka. Moja du{a zna da ti si tajna ta za kojom umirem ja. Hajde, mila reko, ka`i mi tajnu {to mi ne da slobodu i snagu. Hajde, mila reko, ka`i mi tajnu, vodi me na njegovu stranu.
(Svetlana Slavkovi})

23*

355

Ljubav je samo re~

Kemal Monteno

TAJNA @ENA
Jo{ uvijek ima prolje}a u meni, jo{ uvijek ru`a u mom srcu cvate, jo{ uvijek `elim po}i onoj `eni, do prijatelja starih da me shvate. I sad se vra}am onom stazom starom, i kao nekad sad je isto sve – kad bjesmo mladi, ludi za gitarom, jo{ lu|i kad smo bili svi zbog nje. A ona nije znala, jer bila nam je drug, poklanjala je svima svu mladost, ljubav svu – a ja sam no}u plakao, lutao u krug, jer ja sam je samo shvatao i volio sam nju. Na prozor njen su pale kapi ki{e, ne gori svjetlo, nema njenog lika – na vratima sad drugo ime pi{e, u izlogu je neka tu|a slika. I sad se vra}am onom stazom starom, al’ kao nekad nije isto sve – kad bjesmo mladi, ludi za gitarom i kad sam `ivot propio zbog nje.
(Kemal Monteno)

356

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Zoran Kiki Lesendri}

TAJNA JE U TEBI SKRIVENA
Tvoja slika je samo bleda senka, sad je drugi ~uva, kad nisam znao ja – sve na{e jeseni osta}e za mene, a tebi prole}e neka drugi da. Godine, kao sene, no}ima plove kraj mene, bude me, a ja nemam sna. Proklet sam {to te ljubim, dobijam, a ko da gubim, tajna je u tebi skrivena. Te sam godine bio lud za tobom, za tvojim okom plavim, kao pu~ina – a moje srce si okovala ledom, kao sneg kad padne u sred prole}a.
(Piloti)

357

Ljubav je samo re~

Marina Tucakovi}

TAKO MI SVEGA
Topim se ko sneg kad mi blizu pri|e{ ti, kao ptica letim ja. Zaboravljam na sve, knjige, {kolu, drugove, srce samo tebe zna. Al’ bez sunca jutro nikad ne svi}e, i golub ima druga svog. U meni se ista `elja prepli}e – ti i ja, ti i ja. ^uvar tvoga sna, tvoja draga igra~ka, sve bih bio tebi ja. Dao bih ti cvet, ne`ne pesme pevao, i zadatke pisao. Jer bez sunca jutro nikad ne svi}e, i golub ima druga svog. U meni se ista `elja prepli}e – ti i ja, ti i ja. Tako mi suza u o~ima, tako mi zvezda u no}ima, tako mi trava u poljima, volim te, volim te ja.

358

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Tako ti nesta{nog uvojka, tako ti ba~enih lutaka, tako ti prole}nih sumraka, voli me, voli me ti.
(Dejan Petkovi})

359

Ljubav je samo re~

Arsen Dedi}

TVOJE NJE@NE GODINE
Tvoje nje`ne godine {to mi mogu dati, tvoje srce dugo, znam, ne}e da me shvati. Tvoje o~i pune sna kako da me slijede, moje pjesme tu`ne su – za te jo{ ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek {to sam davno dao, tebi `ivot nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nje`ne godine ti }e{ dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce ispunio tugom. Ne budi, ne budi se, mala, ti ne zna{ ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se, mila, jer nije jo{ vrijeme za to. Tvoje ruke malene kako da me grle, jer dok moje tra`e mir – tvoje nekud hrle. Tvoje nje`ne godine, nje`ne misli tvoje, mogu da nas razdvoje prije nego spoje.
(Arsen Dedi})

360

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Mom~ilo Bajagi}

TVOJE O^I
Tvoje o~i kao zrele {ljive padaju po meni, tvoje o~i vrlo dobro znam. Napolju svi}e, oti}i }e{ iz moje sobe br`e nego svjetlost {to kroz prozor ulazi zrak po zrak. Kada spava{ ne mogu da ne mislim {ta sanja{, ne mogu da ne mislim {ta misli{, kada spava{ ti. Tvoje o~i, tvoje o~i, progone me, progone me tvoje o~i. Kada spava{ ne mogu da ne mislim {ta sanja{, ne mogu da ne mislim {ta misli{, kada spava{ ti.

361

Ljubav je samo re~

Tvoje o~i kao ljetnja ki{a padaju po meni, tvoje o~i vrlo dobro znam. Tvoje o~i, tvoje o~i, progone me, progone me tvoje o~i.
(Zdravko ^oli})

362

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Svetislav Vukovi}

TEBE SAM IZGUBILA
Bio si bogatstvo moje ti. I plave kose tvoje nisu tu. Ko te odvede iz moga sveta, ko mi uze najlep{a leta. Sada sam sama, sada sam tu`na. Vetar ti ne nosi kosu {to mi ponekad zanese pogled, jer sada je ve~e i mesec ru`an. Ja nemam nikog, ja nemam ni{ta, samo sudbinu svoju i prazan dan. Ja nemam nikog i ni{ta pa nemam zauvek ni tebe. Jer, bio si bogatstvo moje ti. I plave kose tvoje nisu tu. Ko te odvede iz moga sveta, ko mi uze najlep{a leta… Najlep{a leta!
(Senka Veletanli})

363

Ljubav je samo re~

Ljubomir Ljuba Ninkovi}

TEMA CLASSICA
Od po~etka na ovamo sve se menja neprestano zato mnogo snage treba da se krene sve do neba. Kad mi du{a spusti jedra kad Pegazu klonu bedra eto meni crne ptice crne ptice zloslutnice. Soba prepuna knjiga kutija mala {to svira gledam prastari svod u oku olovni san zri. Misli lete sve dalje blistave, nestvarnih boja gledam kitnjasti ram na slici pra{njavi lik bdi. ^arobnim dvorcima `urim orgulje ~ujem u tami pastir u frulu svira opet novi se ra|a dan.

364

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Zove me nestalo vreme muzika opojnog vina ~ujem i zvuke klavira nebo praznuje ovaj san. @ena usnulog lika te{ka mi otvara vrata ~udni ose}am strah kraj sebe ne ~ujem njen glas. Mno{tvo nestvarnih lica slike mi stvara iz pri~a dok je de~iji svet jo{ davno sanjao svoj san. Mekani zvuci klavira ona tu muziku svira o~i joj ~udno sjaje to sa pra{njavih slika znam. Ruke joj uzalud tra`im tuga me mu~i i slama pogled joj krije tama sve je nestalo nekud ve}.
(S vremena na vreme)

365

Ljubav je samo re~

Goran Bregovi}

TE NO]I KAD UMREM, KADA ODEM, KAD ME NE BUDE
Te no}i, kad me stignu potjere kurve sudbine, i kada u|em iza ovoga, kao kod rodbine, kao zvijezda padalica, ko neki lijepi kaput sa dva lica. Te no}i zep{}e{ na tvom prozoru umornih o~iju. Te{ko je ~ekati na vozove koji tumaraju, to je te{ko, a lako je `ivjeti i umrijeti, pile moje. Te no}i, te no}i kad umrem, kada odem, kad me ne bude, samo }e dvije `ene da se probude. Jedna je moja mati, ona }e plakati. Druga si ti, ti }e{ me kleti.
(Bijelo dugme)

366

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Filip Beli

TI
Ti, o kojoj pevam pesmu tu, `ive}e{ znaj u srcu mom, jer moja pesma to si ti i osmeh tvoj. Ti, koja si znala sve da da{, da ve~no voli{, pra{ta{ sve, pesma o tebi to je dar za ove ne`nosti, za san. Ti, osta}e{ tu kad odu svi, kad suncu ka`em laku no} moje }e usne na tvom licu na}i mir. Ti, koja od vetra ~uva{ cvet, znam da razume{ re~i te, da je ova pesma `ivot na{, i tvoj i moj. Ti, pesmo {to si lepa ko san, sa tobom nikad nisam sam, jer si tu da srcu snagu da{.

367

Ljubav je samo re~

Pesmo, sudbina moja – to si ti, ne pitaj da l’ jo{ volim ja, jer je zauvek samo tren za nas. Ti, zapla~e{ znam kad odem ja, za sobom gleda{ prazan put, i tvoje suze tek su stih u pesmi toj. Ti, koja me voli{ – volim te, znam da razume{ re~i te, da je ova pesma `ivot na{, i tvoj i moj. Ti, samo ti.
(Dragan Stojni})

368

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Zlatko Arslanagi}

TI ZNA[
Sanjam, sanjam osmijeh tvoj ve} dugo ja. @elja na krilima zlatnog goluba no{ena. Jutra, jutra vla`nih ulica vode me do tebe, do tvojih zjenica i dalje, i dalje… Bo`e, kako te{ka godina. Ti zna{ ko je ludak na ki{i ispod tvoga prozora, ti zna{ ko je kad telefon zvoni, ko na tvoje molim vezu prekida. Ti zna{ ~ija si velika bol i ko zbog tebe pravi gluposti. Drugi }e tvoju ruku da ~uva, i drugi }e tebe voljeti, al' kao ja – niko nikada. Ti zna{, ti zna{… ^ekam, ~ekam, a raskr{}a moj su dom. Ja i ti smo vezani zauvijek istim snom. Putevi na kojima nema stanica vuku me do tebe, do tvojih zjenica i dalje, i dalje… Bo`e, kako te{ka godina.
(Crvena jabuka)

24 Ljubav je samo re~

369

Ljubav je samo re~

Jurislav Jura Stubli}

TI ZRA^I[ ZRAKE KROZ ZRAK
Na mojoj zastavi je rije~ `ivot, a moje srce vi~e zbogom. Na mojoj zastavi je rije~ nada, u mojoj du{i pi{e nikada. A onda pro|e{ ti i sve se promijeni – ulica otvara prozore, o~i tvoje zovu me, evo me, evo me! Daj mi da budem tvoj vjerni vojnik, reci samo rije~, daj mi komandu – i sve dok budem mogao da hodam i}i }u za tobom do kraja. I sve dok budem imao ruke pisa}u tvoje ime na zidove ovoga grada, i vika}u sa krovova: Ti zra~i{ zrake kroz zrak, srebrne zrake u moje srce, pogo|en sam, i idem dalje. Ti zra~i{ zrake kroz zrak.

370

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Kad prolazi{ ti sve se promijeni – ulica otvara prozore, o~i tvoje zovu me, evo me, evo me! Na mojoj zastavi je rije~ `ivot, u mojoj du{i pi{e zauvijek. Na mojoj zastavi je tvoje ime, a moje srce vi~e evo me! I sve dok budem imao ruke pisa}u tvoje ime na zidove ovoga grada, i vika}u s krovova: Ti zra~i{ zrake kroz zrak, srebrne zrake u moje srce, pogo|en sam, i idem dalje. Ti zra~i{ zrake kroz zrak.
(Film)

24*

371

Ljubav je samo re~

Marina Tucakovi}

TI SAMO BUDI DOVOLJNO DALEKO
Ti samo budi dovoljno daleko, za mene postoji drugi neko, ~ije }e re~i manje da bole, ~ije }e ruke lep{e da vole. Ti samo budi tamna sena, za mene sti`u lep{a vremena – ulice nove, nova lica, i jedno nebo prepuno ptica. Ti samo budi srcu trag, jo{ }e mi neko biti drag, jo{ }u sa nekim na}i sre}u, nikad te vi{e voleti ne}u. Nekom }e{ biti dobra `ena, odana, verna i po{tena – sve nek’ ti bude drugi neko, ti samo budi dovoljno daleko.
(Generacija 5)

372

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Milan Mladenovi}

TI SI SAV MOJ BOL
Razmi~e{ zavese, gleda{ obe}ani grad, svetla se pale, tinja `elja u tebi. Jo{ uvek ti |avoli vire iz rukava i svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj bol, ti si sav moj bol… Ispituje{ zaborav, obara{ alibi, bira{ ulogu kao haljinu za ve~e. U prolazu te zapahne miris no}i i ka`e probudi se, pokreni se, probudi se, pokreni se! Ti si sav moj bol, ti si sav moj bol…
(Ekatarina Velika)

373

Ljubav je samo re~

Mom~ilo Popadi}

TONKA
Jedno pored drugog di{emo u tami, a jesmo li skupa i da li smo sami? Ti si negdje, ja te samo pratim, na prstima onda u svoj san se vratim. Tonka, gde si sada dok ti ljubim rame, jesi li jo{ budna, da li misli{ na me? Tonka, reci cvr~ak, Tonka, reci more, brzo ne{to reci, da ne bude gore. Sve su bitke do sad izgubljene trajno, dobijmo bar ovu, to bi bilo sjajno. U mraku se `ari jedna cigareta, kao svetionik na po~etku svijeta. Sebi~na ne budi, sve moje, sve moje, ne kradi mi jastuk, jastuk je za dvoje. Tonka, budi ista, budi takva ~udna, samo budi blizu i jo{ malo budna. Tonka, reci cvr~ak, Tonka, reci more, brzo ne{to reci, da ne bude gore. Pogledaj, po zidu igraju se sjene, Tonka, do|i bli`e, privi se uz mene.
(Novi fosili)

374

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Branimir D`oni [tuli}

TOPLE USNE @ENE
No}i su ovdje ~udne dileme, uli~na svjetla naglo blijede. A u mraku sobe miris kose njene lebdi svuda oko mene. No}i su ovdje ravnodu{ne sjene, kada spavam zaklanjam lice, i uvijek sanjam tople usne `ene kako me ljube, kako me ljube… No}i su ovdje nepoznate pri~e, gasim cigaru i di`em se tiho. I nikom ne dam da mi u snove u|e, u`ivam dugo, gledam je kradom.
(Azra)

375

Ljubav je samo re~

Milan ^uki}

TRA@I MENE
Ko da tra`i{ neko lice u deli}u ogledala u prazninu neku davnu setno si se zagledala. Ko da tra`i{ neke ruke od samo}e grube, ledne, u bistrini toplih suza o~i su ti drage, ~edne. A ja kradom, neprimetno, zavirujem u sne tvoje i posmatram da li gleda{ moje lice, ruke moje.
(S vremena na vreme)

376

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Aleksandar Kora}

TRISTADESET POLJUBACA
Budim se, s tvoga lica sklanjam pramen kose, ljubim te, a jo{ te snovi nekud nose. Ostaje nam tako malo vremena, probudi se, moja malena. Tristadeset poljubaca vrelih prosu}u po licu tvom, jo{ toliko sakrivenih `elja probudi}e{ u srcu mom. Tristadeset poljubaca nje`nih oko tebe veo neka tka, da te tako obasjanu suncem time jutros zaodjenem ja. Budim se, s tvoga lica sklanjam pramen kose, ljubim te, a jo{ te snovi nekud nose. Ostaje nam tako malo vremena, probudi se, moja malena. Tristadeset poljubaca vrelih prosu}u po licu tvom, jo{ toliko sakrivenih `elja probudi}e{ u srcu mom.

377

Ljubav je samo re~

Tristadeset poljubaca nje`nih oko tebe veo neka tka, da te tako obasjanu suncem tiho probudim... Mnogo si mi snova dala, omele nas ljetne ki{e – `elio sam, mala, mnogo, mnogo vi{e. Tristadeset poljubaca vrelih prosu}u po licu tvom, jo{ toliko sakrivenih `elja probudi}e{ u srcu mom. Tristadeset poljubaca nje`nih oko tebe veo neka tka, da te tako obasjanu suncem time jutros probudim iz sna.
(Indeksi)

378

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Jasenko Houra

TU NO], KAD SI SE UDAVALA
Tu no}, kad si se udavala, nitko ne zna za{to si plakala – da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu no}, kad si se udavala, nitko ne zna za{to si plakala – il’ ti je kroz glavu pro{lo sve… Tu no}, kad si se udavala, mene pijanog su odnijeli – moji prijatelji, vjerni psi, do jutra me tje{ili da ima milijun takvih kao {to si ti, i da }u te preboljeti. Tu no} kad si se udavala meni kroz glavu pro{lo je… Postoje neki drugi svjetovi, za nas bi bili rajski cvjetovi. O, samo da si htjela pobje}i, polako, stisni zube, ne pla~i.

379

Ljubav je samo re~

Tu no}, kad si se udavala, meni kroz glavu pro{lo je, tvoje smije{ne za maturu haljine, sandale boje mjese~ine…

Postoje neki drugi svjetovi, za nas bi bili rajski cvjetovi. O, samo da si htjela pobje}i, polako, stisni zube, ne pla~i.
(Prljavo kazali{te)

380

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Darko Rundek

UZALUD PITA[
Uvijek su bile tako nevine te tvoje crne o~i, ko da nikad ne}e pro}i. Ljubavne igre one ne vide i nikad ne}e mo}i, sve dok samo strah ne ostane. Zar si stvarno mislila da je sve to igra {to sam ja zbog tebe sam. A {to }e{ sada, kad si stigla do zida (pogledaj kakvo vrijeme se sprema) a doma nema goluba da te miluje. Te{ke se ki{e spremaju, kroz tvoj se prozor samo jablani vide – nad gradom munje sijevaju, uzalud pita{ ko ide. Uvijek su bile tako nevine te tvoje crne o~i, ko da nikad ne}e pro}i.

381

Ljubav je samo re~

Ljubavne igre one ne vide i nikad ne}e mo}i, sve dok samo strah ne ostane. Budaline u planine, pustahije kroz kapije. Stari stra`ari zijevaju, kroz tvoj se prozor samo jablani vide – daleki momci pjevaju, uzalud pita{ ko ide. Budaline u planine, pustahije kroz kapije, pogasi sve i budi vesela, jer ljubav je za nas tek po~ela.
(Haustor)

382

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Ivan Gli{i}

ULICA JORGOVANA
Plavi veo, zlatna `ica, nje`an vjetar, mnogo ptica, raspukla se svaka grana nad ulicom jorgovana. Odsjaj jutra, rosa blista, cvijet do cvijeta, list do lista, p~ela sanja bijeli vijenac dubok kao gorski zdenac. Jedna klupa, tiha luka, tvoje usne, moja ruka, opet bukti ona vatra zgasla davno ispod hrasta… Gori zemlja, gori kamen, sunce ugljen, nebo plamen, to u sjenci lome krila zaljubljena dva leptira.

383

Ljubav je samo re~

Plavi veo, zlatna `ica, nje`an vjetar, mnogo ptica, raspukla se svaka grana nad ulicom jorgovana.
(Darko Domijan)

384

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Nenad Radulovi}

UMIRU JELENI
Umiru jeleni, i sad u meni, tamo gde si bila, slomilo se jutro. Ko ti je rekao da snovi tamne – nikad ne}u znati. Jer bi}u samo trag ~oveka i bi}u vo|a skitnica. Nek’ bude dan kad divlje ptice krenu preko istog mosta ja }u pre}i. Ako me tamo ~eka tvoja senka ni{ta ne}u re}i. Jer bi}u samo trag ~oveka i bi}u vo|a skitnica. Ne brini, ne brini, jeleni umiru sami.
(Poslednja igra leptira)

25 Ljubav je samo re~

385

Ljubav je samo re~

Zoran Vasili}

UNA
Mada znam da je kraj, po mojoj sobi jo{ uvek lebdi njena senka. A u pono} se ~uju glasovi, krici i ne`na {aputanja. A onda sve utihne i ostane samo izbledeli miris strasti i znoja da lebdi kroz no}. Mada znam da je kraj, u svakom uglu moje sobe lebde se}anja. A na stolu se sme{e njene slike, cigarete i omiljena {minka. Sme{e se i fla{e belog vina i snovi od papira. O, moj Bo`e, da li je to bio san?! Una, o Una, ple{em na ki{i celu no}.
(Slomljena stakla)

386

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Luko Paljetak

U SVAKOM SLU^AJU TE VOLIM
Volim te uvijek, i kad se budi{, i kad na licu {minke nema{, i kad si ljuta, i kad se ~udi{, i kad bez mene na ples se sprema{. Uvijek te volim, ho}u da zna{, volim te, ne znam kako da odolim, u svakom slu~aju te volim, u svakom slu~aju te volim. Volim te kad si blijeda i sjetna, i kada bore ima{ na licu, volim te kad si divlja i sretna, i kad u ruci dr`i{ pticu. Kad ni{ta ne}e{ da mi da{, volim te, ne znam kako da odolim, u svakom slu~aju te volim, u svakom slu~aju te volim. Volim te uvijek, i kada sanja{, kad ne pi{e{ mi, kad te nema, kada od mene stalno se sklanja{, volim te kad si posve njema.

25*

387

Ljubav je samo re~

Kad {uti{ poput ribe ba{, volim te, ne znam kako da odolim, u svakom slu~aju te volim, u svakom slu~aju te volim. Volim te uvijek, ~ak i tada kad ne volim te, kad si sama, kad ve~e pada iznad grada, volim te kad se pravi{ dama. Kad ne voli{ me kao sada, u tome i jest `ivot na{, u svakom slu~aju te volim, u svakom slu~aju te volim.
(Ibrica Jusi})

388

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Borislav Bora \or|evi}

USPAVANKA
Mo`da }e no} odneti brige, prizvuk sete u o~ima tvojim. Na kraju ovog napornog dana zatvori o~i i daj mi ruke. Opusti telo, odmori misli, budi spremna da tone{ u snove, jer no} je vreme za savet i odmor, zatvori o~i i daj mi ruke. Najlep{e snove na svetu sanjaj, sanjaj da leti{, da ima{ krila, dok no} na nebu lagano plovi sanjaj, bi}u kraj tebe.
(Suncokret)

389

Ljubav je samo re~

Husein Hasanefendi}

HVALA TI
Pred vratima njenog stana ja sam ostavljao svoje brige, i dileme i strahove odagnati ona je mogla. Pored nje bih na{ao mir, titraje mi znala, nikad ni{ta tra`ila nije, a toliko tog mi dala. Hvala ti, hvala ti… Od kako je nema uvi|am koliko mi zna~i, nikad, nikad, nikad vi{e takvu `enu ne}u na}i. Hvala ti, hvala ti, hvala ti {to si vjerovala kada nitko nije, {to si pomogla da i dalje svoje snove snijem, hvala, hvala ti.
390

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Pri~ao sam joj o ljubavi koju ne mogu na}i, a nikad nisam pomislio za{to je uvijek sama, kakva sam ja budala.
(Parni valjak)

391

Ljubav je samo re~

Drago Mlinarec

CESTA
Pomi{ljam, po|em li nekud na}i }u {to mi nedostaje. Ne odlazim, ptica bez krila u mom `ivotu gnijezdo je svila. Kad pitaju kako bez tebe `ivim odgovaram: u redu je, posve dobro. O nemiru {to progoni, o tom {utim, okre}em se cesti da na nju stupim i sva moja putovanja otpo~inju sutra, uvijek govorim sutra, sutra, sutra, i sve {to bih htio ostavljam za sutra, uvijek govorim sutra, kad se probudim sutra odlazim. Pomi{ljam, po|em li nekud na}i }u {to mi nedostaje. Mo`da negdje na toj {irokoj cesti kad jednom krenem, mo`da }u te sresti. I sva moja putovanja otpo~inju sutra...
(Drago Mlinarec)

392

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Marina Tucakovi}

^AMAC NA VODI
Goli smo i sami, veliki nam talas dolazi, mojim toplim telom neka ~udna struja prolazi. Zeleni pokriva~ ljulja se pod nama kao moj ~amac na vodi. Ose}am da tonem, da sa mene kaplje sladak znoj. Nji{i me, u ritmu plime ljubavi, nji{i me, veliki talas dolazi, nji{i me, opasna bura nosi nas, nji{i me, ~amac na vodi plovi sam. Goli smo i sami, pesak nam je jo{ u ustima, opu{teno roni{ po mojim najlep{im dubinama. Zeleni pokriva~ ljulja se pod nama kao moj ~amac na vodi. Ose}am da tonem, da sa mene kaplje sladak znoj.
(Zana)

393

Ljubav je samo re~

Davor Tolja

^UVAJ SE
No} je sakrila tvoje lice, i znam, `eli{ oti}i ve~eras i ostati sam – pogled mi govori sve. Osje}am – nisi uz mene, iako tvoje je tijelo uz moje. Spremna sam – nikada te ne}u promijeniti. Stan je hladan i prazan i vjetar mi otvara vrata. @elim te na}i, od tebe jo{ imam samo ~uvaj se. Udi{em ti{inu, dugo je dr`im u sebi. Prepoznajem tvoje ruke u dodiru nekog drugog mu{karca. Ponekad ~ini se sve je u redu, i kao da vi{e ne osje}am ni{ta, ne trebam te sve do zalaska sunca.
(Denis & Denis)

394

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Luko Paljetak

[ALOM SARA
[alom Sara, [alom sretna, dobro do{la svuda si ti – tvoja je kosa {uma cvjetna u kojoj mladi mjesec spi. Usne su ti poput nara, vitko `ito tvoj je struk – tvoje su pjesme, o, [alom Sara, u mome srcu najljep{i zvuk. O, Sara [alom, [alom, [alom, tvoje je ime najljep{i stih – o, [alom radost u meni stvara, to ime ljep{e je od svih. O, Sara [alom, [alom, [alom, dobro si do{la, Sara [alom, zbog tebe moje srce se para i ja sam zbog tebe lud. [alom Saru tra`im, gubim, za njom lutam, moja je sva – u svakoj `eni ja je ljubim, sve `ene u njoj ljubim ja.
(Ibrica Jusi})

395

Ljubav je samo re~

Marina Tucakovi}

[TO NE ZNAM GDE SI SAD
Svu no} ~ekam te i tra`im kroz snove, ti ne ~uje{ glas i pesmu {to te zove. Ne, nije me strah kad ostanem sama, uvek ostavi{ trag {to lebdi me|u nama. Niz moje prozore ki{e svu no} ko reke plove, a svaki jastuk na krevetu mom u pomo} zove. [to ne znam gde si sad, da odem na tren i utolim glad – {to nemam neku mo} da zagrli{ me jo{ ovu no}.
(Zana)

396

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Marina Tucakovi}

[TO TO BJE[E LJUBAV
Gdje li si se do sad skrivala, znam, negdje si u`ivala. Kad god do{la – dobro do{la mi, jer jedno za drugo mi smo stvoreni. Ja odavno nikog ne ljubim, i spreman sam sve da izgubim. Kad god do{la – dobro do{la mi, jer jedno za drugo mi smo stvoreni. Podseti me {to to bje{e ljubav i bar na tren biti zaljubljen. [to to bje{e, {to to bje{e ljubav i bar na tren biti zaljubljen.
(Oliver Dragojevi})

397

Ljubav je samo re~

Literatura
[1] Dragoslav Andri}, Stereo stihovi, NARODNA KNJIGA, Beograd, 1983. [2] Aco Dogand`i}, Sto nezaboravnih melodija, [TAMPARIJA „DIMITRIJE TUCOVI]Œ, U`ice, 1988. [3] Nikola \ur|evi}, Dragan Bo`ovi}, Ljubav u rock’n rollu – Ostani |ubre do kraja, HANDSOME PUBLISHERS BOOKSHOP STORYTELLER i ATRIUM, Ni{, 2002. [4] Petar Janjatovi}, Pesme bratstva i detinjstva, NOVA, Beograd, 1993. [5] Petar Janjatovi}, Ilustrovana ex Yu rock enciklopedija 1960–2000, AUTORSKO IZDANJE, Novi Sad, 2001. (dopunjeno izdanje) [6] Radoman Kanjevac, Re~i za pevanje, SKC, Beograd, 1995. [7] Flavio Rigonat, De~ak iz vode / Milan Mladenovi}, L.O.M, Beograd, 2001. (4, dopunjeno izdanje) [8] Du{an Savkovi}, Pri~a o Zdravku ^oli}u „Putuju}i zemljotresŒ, JUGO[TAMPA, Beograd, 1978.

398

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Izvori sa Interneta
[1] http://arhiva.glas-javnosti.co.yu/arhiva/2000/06/11/srpski/I00061003.shtm [2] http://fly.cc.fer.hr/chords/ [3] http://www.balkanmedia.com [4] http://www.bosnia.ba/muzika/exYUsingles/ [5] http://www.crvenajabuka.net/jabuka.html [6] http://www.everblue.net [7] http://www.geocities.com/Colosseum/Slope/5058/tekstovi.html [8] http://www.geocities.com/dr_om/ [9] http://www.geocities.com/ponjer_energy/poezija.html [10] http://www.geocities.com/SunsetStrip/Backstage/8250/ [11] http://www.ivanmi.dzaba.com/tekstovi%20%20pjesama/ [12] http://www.komuna.com/muzika/ [13] http://www.mjuza.com/tekstovi/ [14] http://www.mp3music.co.yu/karaoke_zabavna.htm [15] http://www.muzickicentar.co.yu/tab/ [16] http://www.nostalgija.com/muzika/ [17] http://www.oaza.co.yu/muzika/ [18] http://www.rborst.de/escbase/laender/ldjug.htm [19] http://www.rborst.de/escbase/statist/idxtext.htm [20] http://www.rtvbih.ba/eurosong/ [21] http://www.sezampro.yu/sezamcafe/pesma/ [22] http://www.splitski-festival.com/arhiva/OdPOSKa_doProkurativa/ [23] http://www.svastara.com [24] http://www.yugorock.com/ [25] http://www.yumidi.com/donjnload-txt.html [26] http://www.yurope.com/people/divljan/SestDanaJuna.htm [27] http://www.yurope.com/people/sen/The.Book.Of.Home/pesmarica/ [28] http://www.yuvinil.org.yu/yumuzika/

399

Ljubav je samo re~

Re~i zahvalnosti

smeliti se i objaviti prvu knjigu svakako nije mogu}e bez svakovrsne pomo}i i podr{ke porodice, prijatelja i poznanika s jedne, a posebno znalaca i ljudi posve}enih pisanoj re~i, s druge strane. Zahvalnost dugujem najpre izdava~u – beogradskoj izdava~koj ku}i Beogradska knjiga i njenom direktoru Milanu Tasi}u, koji me je od nastanka ideje o ovoj knjizi do njenog izlaska iz {tampe, hrabrio svojim optimizmom. Na samom po~etku rada na knjizi veliku podr{ku pru`io mi je gospodin Milo{ Jevti}, svojim pozitivnim stavom o poslu kojeg sam se prihvatio, a zatim i uredni~kim sugestijama, na ~emu sam mu zahvalan. Za njima, svakako, veliku zahvalnost dugujem gospodinu Svetislavu Vukovi}u, pre svega zbog poverenja koje mi je ukazao prihvatanjem da bude recenzent ove knjige, a potom i zbog nesebi~nog odobrenja da naslov njegove poznate pesme iskoristim za naslov ovog izbora. Tako|e sam veoma zahvalan gospodinu Radomanu Kanjevcu, koji je, svojim savetima, spasao ovu knjigu od sladunjavosti i sugerisao mi da hrabrije iskoristim tekstove rok muzike, kao i tekstove novijih pesama koje su se pojavile na na{oj muzi~koj sceni. Tako|e mi je stavio na raspolaganje svoje materijale, kao i tekstove pesama koje je on pisao, uglavnom za grupu Galija. Neizmerno sam mu zahvalan i na tome {to mi je omogu}io da do|em do nekih retkih plo~a. U zavr{noj fazi rada na knjizi nemerljivu pomo} savetima, ali i podacima koji su nedostajali, pru`io mi je gospodin Petar Janjatovi}, novinar, kriti~ar i muzi~ki urednik, autor svakako najzna~ajnije knjige u istoriji
400

O

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

jugoslovenske rok literature – Ilustrovane ex Yu Rock enciklopedije 1960–2000. Veliki broj ljudi iz sveta umetnosti pru`io mi je podr{ku, a me|u njima `elim da pomenem \or|a Marjanovi}a, Biseru Veletanli}, Kornelija Batu Kova~a, Vlastimira Nikoli}a, Ljubu Ninkovi}a, Vladu Markovi}a, Dejana Cuki}a, Zvonka \uki}a, Ne{u „GalijuŒ, Igora Starovi}a, Miodraga Baticu Bogdanovi}a i Bla`u Rai~evi}a. U samom radu na knjizi pomo} mi je pru`ilo nekoliko prijatelja. Me|u njima zahvalio bih se najpre Slavi{i @ivkovi}u, na pomo}i da se izborim sa onim delovima tekstova koji su na francuskom jeziku, koji ne poznajem, i na vremenu koje je proveo sa mnom u fonoteci Radio Beograda tokom prikupljanja materijala. Zatim, Danijeli @ivkovi}, koja mi je pomogla da do|em do pesama novijeg datuma. Zahvalan sam Dragici Masla}-Tasi} koja, porede}i sadr`inu knjige sa svojom kolekcijom tekstova, nije dozvolila da budu zaboravljene neke pesme. Zahvalnost dugujem i novinarima ~a~anskog radija „JokerŒ, koji su mi pomogli da do|em do nekih retkih podataka. @elim da se zahvalim i Duletu Cimbureku, koji mi je poslao svoju kolekciju tekstova, Bubi i Mihi koji su mi dali sve svoje plo~e pre tri godine (na dva-tri dana) i koje im jo{ nisam vratio, kao i svima ostalima koji su mi pru`ili podr{ku tokom rada na knjizi. I, na kraju, najve}u zahvalnost upu}ujem svojoj supruzi Jeleni, koja je kriti~kim stavom spre~ila da u knjigu u|u neki tekstovi, istina meni dragi, koji ne zadovoljavaju na po~etku rada postavljene kriterijume. Hvala joj i na tome {to je tolerisala sate, dane i no}i koje sam proveo za ra~unarom dok sam prire|ivao ovu antologiju i pripremao je za {tampu. Beograd, februar 2003. godine V. N.

26 Ljubav je samo re~

401

Ljubav je samo re~

Bele{ka o autoru
Vojislav Nestorovi} ro|en je 1. januara 1968. godine u Beogradu. Po zanimanju je programer. Od 1994. godine bavi se grafi~kim dizajnom i pripremom za {tampu. Tehni~ki je uredio i pripremio za {tampu preko 100 knjiga, i nekoliko ~asopisa. Stalni je saradnik vi{e beogradskih izdava~kih ku}a. @ivi i radi u Beogradu.

402

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Autori stihova
Aga~evi}, Rusmir Arsenijevi}, Du{ko Arslanagi}, Zlatko Bajagi}, Mom~ilo Bala{evi}, \or|e \uki}, Miomir Miki \uki}, Zvonko \ule \urasovi}, Slobodan \ur|evi}, Milan Zari}, Dragan Iv~i}, Tomislav Jakovljevi}, S. Jankovi}, Anto Jeli}, Dragi Jeftovi}, Petar Juras, Krste Jusi}, \elo Kaja Kanjevac, Radoman Kova~, Kornelije Bata

29 145, 217, 286 96, 105, 325, 369 95, 104, 149, 283, 315, 316, 361 23, 57, 113, 176, 195, 229, 250,

353 31, 43, 48, 97, 161, 280 238, 275 56 210 213 160 116, 167 307, 312 127 134 274 33 52, 76, 146, 154, 221 18, 90, 115, 117, 201

255, 258, 278, 293, 299, 336

Bartulica, Mi{o Beli, Filip Bizeti}, Boris Bregovi}, Goran

122 73, 99, 120, 174, 310, 367 15, 185, 194, 218, 344 28, 79, 85, 106, 126, 143, 231, 270, 313, 324, 334, 366

Britvi}, Dragutin Buljuba{i}, Faruk Fayo Vare{anovi}, Hajrudin Hari Vasili}, Zoran Volari}, Dea Vrane{evi}, Predrag Vuica, Alka Vujovi}, Slobodan Vukovi}, Svetislav Vulovi}, Zoran Gli{i}, Ivan Gotovac, Pero Grbi}, Nikola Dedi}, Arsen

288 107 287, 351 210, 386 133 91 42 114, 275 108, 110, 141, 342 383 191 183

Kova~, Spomenka 16 Kova~evi}, Slobodan 60, 253, 331 Kon, M. 304 Kora}, Aleksandar 249, 290, 296, 377 Kostadinovi}, Slobodan 162 Kosti}, Zoran Cane 50 Kraja~, Ivica 64, 137, 166,
187, 241, 269

151, 186, 264, 267, 297, 363

83, 93, 115, 138, 147 170, 180, 197, 203, 239, 244, 254, 263, 265, 291, 323, 326, 332, 335, 360

Krznari}, @eljko Kurtovi}, Fikret Labi}, N. Langer, Bruno Lesendri}, Zoran Kiki Limi}, Marin Mi{o Mari}, Mi{o Marjanovi}, \or|e Marjanovi}, Sr|an Markovi}, Milan Markovi}, Vladimir Me{trovi}, M.

225 178, 268 232 61, 165, 252 140, 156, 357 327 214, 228 219 202 130 11 271

Dervi{halidovi}, Edin Dino Divljan, Vladimir Dijak, Vlado \or|evi}, Borislav Bora
26*

144 314, 319 349 49, 55, 75,

129, 262, 301, 309, 389

403

Ljubav je samo re~
Metiko{, Karlo Milisavljevi}, Goran Mihajlovi}, Du{an Spira Mladenovi}, Milan Mlinarec, Drago Monteno, Kemal
64 234 295 50, 181, 284, 348, 373 257, 392 22, 119, 246, 330, 343, 356

Stani}, Ana 45, 208, 236, 245 Stanojevi}, Dragomir 47 Starovi}, Igor 168, 339, 352 Stefanovi}, Andrej 247 Stipi{i}, Zlatan Gibonni 49 Stojadinovi}, B. 25 Stubli}, Jurislav Jura 30, 77, 200,
282, 340, 370

Mulahalilovi}, Edo 142 Ne}ak, Aleksandar 298 Nedanoski, V. 172 Ninkovi}, Ljubomir Ljuba 155, 364 Novkovi}, \or|e 150 Paljetak, Luko 387, 395 Pantovi}, Zvonko 204, 345 Perfiljeva, Maja 19, 39, 206, 322 Petrovi}, Ljiljana 233, 235 Popadi}, Mom~ilo 101, 163, 226, 374 Popov, Vesna 112 Popovi}, Igor 276 Popovi}, Mladen 36 Radovi}, Du{an 199 Radonji}, Miodrag 21 Radulovi}, Nenad 40, 47, 385 Rai~evi}, Bla`o 102 Rizvanbegovi}, Zijo 37 Rundek, Darko 88, 381 Runji}, Zdenko 13, 17, 41,
209, 222, 292

Telalovi}, Boris Ti{ma, Slobodan Tolja, Davor Topi}, Adolf Dado Trifunovi}, Du{ko Turina, Boris Tuti}, Zrinko Tucakovi}, Marina Uro{evi}, Dragan Fazli}, Zlatan Fiamengo, Jak{a Furlan, Mira Hadrovi}, Re{ad Hasanefendi}, Husein Hafizovi}, Alija Houra, Jasenko Cviki}, Stevo Cuki}, Dejan ^uki}, Milan ^uturilo, Nikola [obi}, Miladin [tuli}, Branimir D`oni

102 91 394 51, 86 26 178 27 32, 54, 317, 347, 204, 345 34 118 319 103 128, 157, 215 190, 207, 379 94 136, 224 376 82, 131 189 12, 38, 46, 81, 152, 158, 212, 248, 272, 375

358, 372, 393, 396, 397

205, 328, 350, 390

Sabol, @eljko Slabinac, Krunoslav Ki}a Slavkovi}, Svetlana Spirkovski, Vladimir

62, 124, 261, 302, 320 98, 273 354 92

404

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Sadr`aj
Kad stihovi napuste note (Svetislav Vukovi}) ......................................................................5 Predgovor (Vojislav Nestorovi}) ..........................................................................................7 A GDE SMO MI (Vladimir Markovi}) .............................................................................11 AKO ZNA[ BILO [TO (Branimir D`oni [tuli}) ............................................................12 AKO IZGUBIM TEBE (Zdenko Runji})............................................................................13 AKO JEDNOM VIDI[ MARIJU (Boris Bizeti}) ..............................................................15 AKO ODLAZI[ (Spomenka Kova~) ..................................................................................16 AN\ELA (Zdenko Runji}) ..................................................................................................17 APRIL U BEOGRADU (Kornelije Kova~) .......................................................................18 BALADA (Maja Perfiljeva) ...............................................................................................19 BALERINA (Miodrag Radonji}).......................................................................................21 BACILA JE SVE NIZ RIJEKU (Kemal Monteno) ...........................................................22 BEZDAN (\or|e Bala{evi}) ..............................................................................................23 BILA JE TAKO LIJEPA (B. Stojadinovi}) .......................................................................25 BILO MI JE LIJEPO S TOBOM (Du{ko Trifunovi}) ......................................................26 BILO MI JE PRVI PUT (Zrinko Tuti}) ..............................................................................27 BLUES ZA MOJU BIV[U DRAGU (Goran Bregovi}) ..................................................28 BOBANE (Rusmir Aga~evi}) .............................................................................................29 BOJE SU U NAMA (Jurislav Jura Stubli}) .....................................................................30 BROD OD PAPIRA (Zvonko \uki} – \ule) ...................................................................31 VEJTE SNEGOVI (Marina Tucakovi}) ............................................................................32 VI[E TE NEMA (Kaja).........................................................................................................33 VJETAR (Zlatan Fazli})......................................................................................................34 VOLI ME JO[ OVU NO] (Mladen Popovi}) ..................................................................36 VOLIM TE JO[ (Zijo Rizvanbegovi}) ..............................................................................37 VOLIM TE KAD PRI^A[ (Branimir D`oni [tuli}) .......................................................38 VOLJELA JE SJAJ U TRAVI (Maja Perfiljeva)..............................................................39 VRATI SE (Nenad Radulovi}) ...........................................................................................40 VRBE (Zdenko Runji}) ........................................................................................................41 GDJE DUNAV LJUBI NEBO (Alka Vuica).......................................................................42 GLAS (Zvonko \uki} – \ule) ...........................................................................................43 GRAD (Ana Stani}) ..............................................................................................................45 GRACIJA (Branimir D`oni [tuli}) ...................................................................................46 GRUDI MOJE BALKANSKE (Nenad Radulovi} i Dragomir Stanojevi})...............47

405

Ljubav je samo re~

GUBI[ ME (Zvonko \uki} – \ule) ..................................................................................48 DAJ, NE PITAJ (Borislav Bora \or|evi} i Zlatan Stipi{i}) ......................................49 DALEKO OD O^IJU, DALEKO OD SRCA

(Milan Mladenovi} i Zoran Kosti} – Cane) .....................................................50
DA LI ZNA[ DA TE VOLIM (Adolf Dado Topi})..........................................................51 DA LI SI SPAVALA (Radoman Kanjevac) .....................................................................52 DA LI ^UJE[, DA LI OSE]A[ (Marina Tucakovi}) .....................................................54 DVA DINARA, DRU@E (Borislav Bora \or|evi}).......................................................55 DVOJE (Milan \ur|evi}) ...................................................................................................56 D-mol (\or|e Bala{evi}) ....................................................................................................57 DENIS (Oktobar 1864) ........................................................................................................59 DENNY (Slobodan Kova~evi}) .........................................................................................60 DJEVOJKA BROJ 8 (Bruno Langer).................................................................................61 DJEVOJKA ZA JEDAN DAN (@eljko Sabol) ...................................................................62 DNEVNIK JEDNE LJUBAVI (Karlo Metiko{ i Ivica Kraja~) ....................................64
O JEDNOJ MLADOSTI ............................................................................................................64 SRELA SAM SE S NJIM ..........................................................................................................65 SRE]A......................................................................................................................................65 PO PRVI PUT ...........................................................................................................................66 PLA^EM...................................................................................................................................67 JEDNA KRATKA VIJEST........................................................................................................68 LE@AJ OD SUZA .....................................................................................................................69 NE PREPOZNAJEM GA ..........................................................................................................69 VJERUJEM TI SVE ..................................................................................................................70 KAO STRANAC .......................................................................................................................71

DOBRO VE^E, MOJ @IVOTE (Filip Beli) .......................................................................73 DOBRO JUTRO (Borislav Bora \or|evi}) ....................................................................75 DODIRNI ME (Radoman Kanjevac) ................................................................................76 DO]I ]U TI U SNOVIMA (Jurislav Jura Stubli}) ........................................................77 DO[AO SAM DA TI KA@EM DA ODLAZIM (Goran Bregovi}) ................................79 DUBOKO U TEBI (Branimir D`oni [tuli}) ....................................................................81 DUNAVOM [IBAJU VETROVI (Nikola ^uturilo) ........................................................82 DU[O MOJA (Arsen Dedi}) ...............................................................................................83 EVO, ZAKLE]U SE (Goran Bregovi}) ............................................................................85 ELIZABET (Adolf Dado Topi}).........................................................................................86 ENA (Darko Rundek) ..........................................................................................................88

406

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

ETIDA (Kornelije Kova~) ...................................................................................................90 ZABORAVLJENA DRAGA (Predrag Vrane{evi} i Slobodan Ti{ma) .....................91 ZAGRLI (Vladimir Spirkovski) .........................................................................................92 ZAGRLI ME (Arsen Dedi}) ................................................................................................93 ZA DOBRA STARA VREMENA (Stevo Cviki}) .............................................................94 ZA@MURI (Mom~ilo Bajagi})...........................................................................................95 ZA SVE OVE GODINE (Zlatko Arslanagi}) ...................................................................96 ZAUVEK (Zvonko \uki} – \ule) .....................................................................................97 ZBOG JEDNE DIVNE CRNE @ENE (Krunoslav Ki}a Slabinac) ................................98 ZBOGOM, KRISTINA (Filip Beli) .....................................................................................99 ZBOGOM OSTAJ, LJUBAVI (Mom~ilo Popadi})........................................................101 ZLATNA JABUKA (Bla`o Rai~evi} i Boris Telalovi}) .............................................102 ZNAM SVE O TEBI (Re{ad Hadrovi}) ..........................................................................103 IZA NAS (Mom~ilo Bajagi}) ...........................................................................................104 IMA NE[TO OD SRCA DO SRCA (Zlatko Arslanagi}) ..............................................105 IPAK PO@ELIM NEKO PISMO (Goran Bregovi}).......................................................106 JA NEMAM SNAGE DA TE NE VOLIM (Faruk Buljuba{i} – Fayo) ......................107 JA TE VOLIM (Svetislav Vukovi})..................................................................................108 JA TO ZNAM (Svetislav Vukovi})...................................................................................110 JA ^INIM SVE (Vesna Popov).........................................................................................112 JEDAN SA[A IZ VOZA (\or|e Bala{evi}) ..................................................................113 JEDAN STIH (Slobodan Vujovi}) ...................................................................................114 JEDINA (Kornelije Kova~ i Arsen Dedi}) ...................................................................115 JEDINA MOJA (Anto Jankovi}).......................................................................................116 JEDNA ZIMA SA KRISTINOM (Kornelije Kova~) ......................................................117 JEDNE NO]I, JEDNE ZIME (Jak{a Fiamengo) ...........................................................118 JEDNE NO]I U DECEMBRU (Kemal Monteno) ..........................................................119 JEDNOM, KAD SE ZALJUBI[ (Filip Beli) ....................................................................120 JELENA (Mi{o Bartulica).................................................................................................122 JELENA JE BILA LIJEPA (@eljko Sabol) .......................................................................124 JER, KAD OSTARI[ (Goran Bregovi}) .........................................................................126 JESEN JE (Petar Jeftovi}) .................................................................................................127 JESEN U MENI (Husein Hasanefendi}) ........................................................................128 JO[ JEDAN [UGAV DAN (Borislav Bora \or|evi}) ................................................129 JO[ MALO (Milan Markovi})..........................................................................................130

407

Ljubav je samo re~

JO[ SAMO OVU NO] MI DAJ (Nikola ^uturilo) ........................................................131 JO[ TE VOLIM (Dea Volari}) .........................................................................................133 JUBI SAM VA[U ']ER (Krste Juras) .............................................................................134 JULIJA (Dejan Cuki}) .......................................................................................................136 JUTRO ]E PROMIJENITI SVE (Ivica Kraja~)..............................................................137 JU^E JO[ (Arsen Dedi}) ...................................................................................................138 KADA SANJAMO (Zoran Kiki Lesendri}) ...................................................................140 KAD BIH ZNAO DA JE SAMA (Svetislav Vukovi}) ....................................................141 KAD DO\E OKTOBAR (Edo Mulahalilovi}) ..............................................................142 KAD ZABORAVI[ JULI (Goran Bregovi}) ..................................................................143 KAD ZAMIRI[U JORGOVANI (Edin Dino Dervi{halidovi}) ..................................144 KAD LJUBAV IZDA (Du{ko Arsenijevi}) .....................................................................145 KAD ME POGLEDA[ (Radoman Kanjevac) ................................................................146 KAD SAM TE VIDIO (Arsen Dedi}) ...............................................................................147 KAD HODA[ (Mom~ilo Bajagi}) ...................................................................................149 KA@U MI DA JO[ SI UVEK SAMA (\or|e Novkovi}) ..............................................150 KAKO TI JE IME, DEVOJ^ICE (Svetislav Vukovi}) ...................................................151 KAO I JU^ER (Branimir D`oni [tuli}) .........................................................................152 KAO I OBI^NO (Radoman Kanjevac)...........................................................................154 KAO JA I KAO TI (Ljubomir Ljuba Ninkovi}) ............................................................155 KAO PTICA NA MOM DLANU (Zoran Kiki Lesendri})............................................156 KAO TI (Husein Hasanefendi}) ......................................................................................157 KAO TI I JA (Branimir D`oni [tuli}) ............................................................................158 CARTE BLANCHE (Oktobar 1864)................................................................................159 KESTENI (S. Jakovljevi}) .................................................................................................160 KLATNO (Zvonko \uki} – \ule) ...................................................................................161 KOTOR (Slobodan Kostadinovi}) ..................................................................................162 KO[ULJA PLAVA (Mom~ilo Popadi}) .........................................................................163 KRALJICA CIGANA (Bruno Langer) ............................................................................165 KRATAK JE SVAKI TREN (Ivica Kraja~) ....................................................................166 KRIVO JE MORE (Anto Jankovi}) ..................................................................................167 KRISTINA (Igor Starovi}) ................................................................................................168 KU]A PORED MORA (Arsen Dedi}) .............................................................................170 LA BOHEME (V. Nedanoski) ...........................................................................................172 LAKU NO], DRAGI, LAKU NO], DRAGA (Filip Beli) .............................................174

408

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

LEPA PROTINA K]I (\or|e Bala{evi}) .......................................................................176 LILE SU KI[E NA @UTI LIST I STARI GRAD

(Fikret Kurtovi} i Boris Turina) ........................................................................178
LO[E VINO (Arsen Dedi}) ...............................................................................................180 LJUBAV (Milan Mladenovi})..........................................................................................181 LJUBAV (Nikola Grbi})....................................................................................................183 LJUBAVI MLADOSTI MOJE (Boris Bizeti}) ................................................................185 LJUBAV JE SAMO RE^ (Svetislav Vukovi})................................................................186 MAGLA (Ivica Kraja~) .....................................................................................................187 MARIJA (Miladin [obi}) ..................................................................................................189 MARINA (Jasenko Houra) ...............................................................................................190 MA^KA (Pero Gotovac) ..................................................................................................191 MENE SI VOLELA (Boris Bizeti}) ..................................................................................194 MENUET (\or|e Bala{evi}) ...........................................................................................195 MILENA (Arsen Dedi}) .....................................................................................................197 MILO MOJE (Du{an Radovi}) .........................................................................................199 MI NISMO SAMI (Jurislav Jura Stubli}) ......................................................................200 MISLI O TEBI (Kornelije Kova~)....................................................................................201 MI SMO JEDNO DRUGOM GOVORILI VI (Sr|an Marjanovi}) ..............................202 MODERATO CANTABILE (Arsen Dedi}).....................................................................203 MO@DA NEBO ZNA (Dragan Uro{evi} i Zvonko Pantovi}) ..................................204 MOJA JE PJESMA LAGANA (Husein Hasanefendi}) ................................................205 MOJA HANA (Maja Perfiljeva) ......................................................................................206 MOJ BIJELI LABUDE (Jasenko Houra) ........................................................................207 MOLILA SAM AN\ELE (Ana Stani}) ............................................................................208 MOLITVA ZA MAGDALENU (Zdenko Runji}) ...........................................................209 MONSUNSKI VETROVI (Zoran Vasili} i Dragan Zari}) ........................................210 NA\I ME (Oktobar 1864) ................................................................................................211 NAIZGLED LIJEPA (Branimir D`oni [tuli}) ...............................................................212 NAJLJEP[A SI (Tomislav Iv~i}) ......................................................................................213 NA KRAJU GRADA (Mi{o Mari}) ..................................................................................214 NAPI[I JEDNU LJUBAVNU (Alija Hafizovi}) .............................................................215 NA RASKR[]U (Du{ko Arsenijevi}) .............................................................................217 NARCISI PLA^U, LJUBAVI (Boris Bizeti}) .................................................................218 NATALI (\or|e Marjanovi})..........................................................................................219

409

Ljubav je samo re~

NA TVOJIM USNAMA (Radoman Kanjevac) ..............................................................221 NA[OJ LJUBAVI JE KRAJ (Zdenko Runji}) .................................................................222 NEBO JEDINO ZNA (Dejan Cuki}) ................................................................................224 NE BUDI ME NO]AS (@eljko Krznari}) .......................................................................225 NEVENI @UTI, @UTI (Mom~ilo Popadi}) .....................................................................226 NEVJERNA @ENA (Mi{o Mari}).....................................................................................228 NE VOLIM JANUAR (\or|e Bala{evi}) .......................................................................229 NE GLEDAJ ME TAKO I NE LJUBI ME VI[E (Goran Bregovi}).............................231 NEDOSTAJE[ MI TI (N. Labi}) .......................................................................................232 NE IGRAJ SE, VETRE (Ljiljana Petrovi}) ....................................................................233 NEKO TE IMA (Goran Milisavljevi})............................................................................234 NEKA TO NE BUDE U PROLE]E (Ljiljana Petrovi}) ...............................................235 NEMA NAS VI[E NA KARTI LJUBAVI (Ana Stani}).................................................236 NE MOGU SKRITI SVOJU BOL (Slobodan \urasovi}) ............................................238 NEMOJ PO]I SAD (Jacljues Brel / Arsen Dedi}) ......................................................239 NEMOJ PO]I SAD (Jacljues Brel / Ivica Kraja~) ......................................................241 NE PLA^I (Arsen Dedi}) ..................................................................................................244 NI VERU, NI LJUBAV (Ana Stani})................................................................................245 NIJE HTJELA (Kemal Monteno) .....................................................................................246 NO]AS MI SE PJESMA PI[E (Andrej Stefanovi}) ......................................................247 OBRATI PA@NJU NA POSLEDNJU STVAR (Branimir D`oni [tuli}) ....................248 OBRI[I SUZE, DRAGA (Aleksandar Kora}) ................................................................249 OLIVERA (\or|e Bala{evi}) ..........................................................................................250 OLUJNI MORNAR (Bruno Langer) ................................................................................252 ON JE MOJ BOL (Slobodan Kova~evi})........................................................................253 ON ME VOLI NA SVOJ NA^IN (Arsen Dedi}) ............................................................254 OPROSTI MI, KATRIN (\or|e Bala{evi}) ...................................................................255 OSMIJEH (Drago Mlinarec) ............................................................................................257 OSTAJE MI TO [TO SE VOLIMO (\or|e Bala{evi}) ................................................258 OSTALA SI UVIJEK ISTA (@eljko Sabol)......................................................................261 OSTANI \UBRE DO KRAJA (Borislav Bora \or|evi}) ...........................................262 OTKAKO TE NE VOLIM (Arsen Dedi}) ........................................................................263 O^I DRAGE @ENE (Svetislav Vukovi}) .........................................................................264 PAMTIM SAMO SRETNE DANE (Arsen Dedi}) ..........................................................265 PAHULJICE MOJA (Svetislav Vukovi}).........................................................................267

410

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

PISMO PRIJATELJU (Fikret Kurtovi}) ..........................................................................268 PJESMA ZALJUBLJENIKA (Ivica Kraja~) ...................................................................269 PJESMA ZA MALU PTICU (Goran Bregovi}) .............................................................270 PLAVE O^I (M. Me{trovi})..............................................................................................271 PLAVI GOLUB (Branimir D`oni [tuli}) .......................................................................272 PLAVU[A (Krunoslav Ki}a Slabinac)..........................................................................273 POVRATAK (\elo Jusi})..................................................................................................274 POZDRAVI SONJU (Slobodan Vujovi} i Slobodan \urasovi}) .............................275 POZOVI ME (Igor Popovi}) .............................................................................................276 POLUUSPAVANKA (\or|e Bala{evi}) ........................................................................278 POLJE SNOVA (Zvonko \uki} – \ule).........................................................................280 POLJUBAC (Jurislav Jura Stubli}) ................................................................................282 POLJUBI ME (Mom~ilo Bajagi}) ....................................................................................283 PORED MENE (Milan Mladenovi}) ...............................................................................284 POSLEDNJA (Du{ko Arsenijevi}) ..................................................................................286 POSLIJE NAS (Hajrudin Hari Vare{anovi}) ...............................................................287 POTRA@I ME U PREDGRA\U (Dragutin Britvi})......................................................288 PO^NIMO LJUBAV ISPO^ETKA (Aleksandar Kora}) .............................................290 PRAVA STVAR (Arsen Dedi}) ........................................................................................291 PRVA LJUBAV (Zdenko Runji}) .....................................................................................292 PRVI JANUAR (\or|e Bala{evi}) ..................................................................................293 PRVI SNEG (Du{an Mihajlovi} – Spira) ......................................................................295 PREDAJ SE, SRCE (Aleksandar Kora}) ........................................................................296 PRI^AJ MI O LJUBAVI (Svetislav Vukovi}).................................................................297 PRI^A O IZGUBLJENOJ LJUBAVI (Aleksandar Ne}ak) ...........................................298 PROVINCIJALKA (\or|e Bala{evi}) ............................................................................299 PROKLETO SAM (Borislav Bora \or|evi}) ...............................................................301 PROLJE]E BEZ TEBE (@eljko Sabol) ............................................................................302 PU^INA (M. Kon) ...............................................................................................................304 RATNE IGRE (Kerber) ......................................................................................................306 REKA (Dragi Jeli}) ............................................................................................................307 REKLA JE (Borislav Bora \or|evi}) ............................................................................309 RE^I LJUBAVI (Filip Beli)...............................................................................................310 RU@A VETROVA (Dragi Jeli}) .......................................................................................312 RU@ICA SI BILA (Goran Bregovi}) ...............................................................................313

411

Ljubav je samo re~

RUSIJA (Vladimir Divljan) ..............................................................................................314 RUSKI VOZ (Mom~ilo Bajagi})......................................................................................315 SA DRUGE STRANE JASTUKA (Mom~ilo Bajagi}) ..................................................316 SAMA SAM (Marina Tucakovi}) ...................................................................................317 SAMO ME GLEDAJ I BUDI TU (Vladimir Divljan i Mira Furlan) ........................319 SAMO SIMPATIJA (@eljko Sabol) ..................................................................................320 SANJAM (Maja Perfiljeva) ..............................................................................................322 SANJAM TE (Arsen Dedi}) ..............................................................................................323 SANJAO SAM NO]AS DA TE NEMAM (Goran Bregovi}) ......................................324 SA TVOJIH USANA (Zlatko Arslanagi}) ......................................................................325 SVE BILO JE MUZIKA (Arsen Dedi}) ...........................................................................326 SVE JE NEOBI^NO AKO TE VOLIM (Marin Mi{o Limi}) .......................................327 SVE JO[ MIRI[E NA NJU (Husein Hasanefendi}) .....................................................328 SVE OVE GODINE (Kemal Monteno)............................................................................330 SVE SMO MOGLI MI (Slobodan Kova~evi}) ...............................................................331 SVE TE VODILO K MENI (Arsen Dedi}) ......................................................................332 SVE ]E TO, O MILA MOJA, PREKRITI RUZMARIN, SNJEGOVI I [A[ (Goran Bregovi}) ...................................................................334 SVE [TO ZNA[ O MENI (Arsen Dedi}).........................................................................335 SVIRAJTE MI JESEN STI@E, DUNJO MOJA (\or|e Bala{evi}) ...............................336 SVRATI PONEKAD (Igor Starovi}) ...............................................................................339 SIGNALI U NO]I (Jurislav Jura Stubli}) .....................................................................340 SI\I DO REKE (Zoran Vulovi}) ......................................................................................342 SINO] NISI BILA TU (Kemal Monteno) .......................................................................343 S KIM SI SADA KAD JE TU@NO VREME (Boris Bizeti}) .........................................344 S KIM ^EKA[ DAN (Dragan Uro{evi} i Zvonko Pantovi}) ...................................345 SMEJEM SE, A PLAKAO BIH (Marina Tucakovi}) ....................................................347 SRCE (Milan Mladenovi}) ...............................................................................................348 STANICA PODLUGOVI (Vlado Dijak) ..........................................................................349 STRANICA DNEVNIKA (Husein Hasanefendi}) ........................................................350 STRAH ME DA TE VOLIM (Hajrudin Hari Vare{anovi}) .......................................351 SUZE KRIJEM, SAME TEKU (Igor Starovi}) ...............................................................352 SUN^ANA STRANA ULICE (Miomir Miki \uki}).....................................................353 TAJNA (Svetlana Slavkovi})............................................................................................354 TAJNA @ENA (Kemal Monteno) .....................................................................................356

412

Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

TAJNA JE U TEBI SKRIVENA (Zoran Kiki Lesendri}) .............................................357 TAKO MI SVEGA (Marina Tucakovi}) .........................................................................358 TVOJE NJE@NE GODINE (Arsen Dedi}) .......................................................................360 TVOJE O^I (Mom~ilo Bajagi}).......................................................................................361 TEBE SAM IZGUBILA (Svetislav Vukovi}) ..................................................................363 TEMA CLASSICA (Ljubomir Ljuba Ninkovi}) ...........................................................364 TE NO]I KAD UMREM, KADA ODEM, KAD ME NE BUDE (Goran Bregovi}) ..366 TI (Filip Beli).......................................................................................................................367 TI ZNA[ (Zlatko Arslanagi})...........................................................................................369 TI ZRA^I[ ZRAKE KROZ ZRAK (Jurislav Jura Stubli}) .........................................370 TI SAMO BUDI DOVOLJNO DALEKO (Marina Tucakovi}) ....................................372 TI SI SAV MOJ BOL (Milan Mladenovi}) .....................................................................373 TONKA (Mom~ilo Popadi}) ............................................................................................374 TOPLE USNE @ENE (Branimir D`oni [tuli}) ..............................................................375 TRA@I MENE (Milan ^uki}) ............................................................................................376 TRISTADESET POLJUBACA (Aleksandar Kora}) .....................................................377 TU NO], KAD SI SE UDAVALA (Jasenko Houra) .....................................................379 UZALUD PITA[ (Darko Rundek) ...................................................................................381 ULICA JORGOVANA (Ivan Gli{i}) ................................................................................383 UMIRU JELENI (Nenad Radulovi}) ...............................................................................385 UNA (Zoran Vasili})..........................................................................................................386 U SVAKOM SLU^AJU TE VOLIM (Luko Paljetak)....................................................387 USPAVANKA (Borislav Bora \or|evi}) .....................................................................389 HVALA TI (Husein Hasanefendi}) ................................................................................390 CESTA (Drago Mlinarec) ................................................................................................392 ^AMAC NA VODI (Marina Tucakovi})........................................................................393 ^UVAJ SE (Davor Tolja) ..................................................................................................394 [ALOM SARA (Luko Paljetak) .......................................................................................395 [TO NE ZNAM GDE SI SAD (Marina Tucakovi}) ......................................................396 [TO TO BJE[E LJUBAV (Marina Tucakovi}) .............................................................397 Literatura.................................................................................................................................398 Izvori sa Interneta...................................................................................................................399 Re~i zahvalnosti .....................................................................................................................400 Bele{ka o autoru .....................................................................................................................402 Autori stihova .........................................................................................................................403

413

VOJISLAV NESTOROVI] LJUBAV JE SAMO RE^
Izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike

Izdava~

Beogradska knjiga * Za izdava~a Dragica Masla}-Tasi} * [tampa MV grafika, Beograd * Tira` 1000 primeraka * Beograd 2003

Plasman Beogradska knjiga Ba~vanska 21/II 419-945

ISBN 86-7590-033-3 © Beogradska knjiga 2003.

CIP Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 821.163.4-146.2 (082.2)

LjUBAV je samo re~ : izbor ljubavne poezije jugoslovenske zabavne i rok muzike / ‰priredioŠ Vojislav Nestorovi}. – Beograd: Beogradska knjiga, 2003 (Beograd : MV grafika). – 416 str.; 21 cm
Tira` 1 000. – Str. 5–6: Kad stihovi napuste note / Svetislav Vukovi}. – Str. 7–8: Predgovor / V. ‰VojislavŠ N. ‰Nestorovi}Š. – Bele{ka o autoru: str. 402. – Bibliografija: str. 398–399. – Registar.
ISBN 86-7590-033-3

1. Nestorovi}, Vojislav
COBISS.SR–ID 104414476