ISSN 1330-7142 UDK = 637.5:641 MESO PILIĆA U PREHRANI LJUDI ZA ZDRAVLJE Gordana Kralik (1), Z.

Škrtić (1), Marica Galonja (2), S. Ivanković (3) Izvorni znanstveni članak Original scientific paper SAŽETAK
Meso pilića značajna je animalna namirnica u prehrani ljudi. Zbog visoke nutritivne vrijednosti, prije svega visokog sadržaja bjelančevina, a relativno niskog sadržaja masti, ova vrsta mesa ubraja se i u dijetetske proizvode. Cilj našeg istraživanja bio je analizirati kemijski sastav bijelog i tamnog mesa (mišići prsa i batkova s nadbatcima) u pogledu sadržaja bjelančevina, masti, pepela, vode kao i makro i mikroelemenata. Tako|er je analiziran sadržaj zasićenih (SFA), mononezasićeniih (MUFA) i polinezasićenih (PUFA) masnih kiselina. Sadržaj osnovnih hranjivih tvari u bijelom, kao i u tamnom mesu, bio je sljede ći: bjelančevine 24,15% i 20,96%, voda 74,01% i 74,56%, masti 0,62% i 3,29% te pepeo 1,22% i 1,19%. Utvr|eno je da bijelo, odnosno tamno meso u 100 g sadrže sljedeće količine makro i mikroelemenata: K 359,22 mg i 322,00 mg, Mg 39,35 mg i 27,11 mg, Na 61,86 mg i 86,45 mg, Mn 0,08 mg i 0,09 mg, Zn 1,09 mg i 2,30 mg te Fe 1,79 mg i 1,98 mg. Odnos PUFA 3 (C 18:3 3, C 20:5 3, C 22:5 3 i C 22:6 3) i PUFA 6 masnih kiselina (C 18:2 6, C 20: 2 6 i C 20:4 6) bio je u bijelom meso 3,11, a u tamnom mesu 4,43. Ključne riječi: meso, pilići, sastav, masne kiseline, SFA, PUFA

UVOD Meso pilića značajan je animalni dijetetski proizvod u prehrani ljudi. Odlikuje se visokim sadržajem punovrijednih bjelančevina, a niskim sadržajem masti. Kemijski sastav mesa pilića ovisi o različitim čimbenicima, kao što su: dob, način držanja, sastav obroka kojim se pilići hrane, ali i tjelesna regija, odnosno pojedini dio trupa. Meso prsa i meso batkova s nadbatcima razlikuje se u hranjivim sastojcima (Kulier, 1990., Souci i sur., 1990., Galonja, 1994., Kralik i sur., 1994.). S obzirom na to da postoji mogućnost modificiranja sadržaja poželjnih, odnosno nepoželjnih sastojaka u mesu pilića, mnogobrojna su istraživanja u pravcu "dizajniranja " pilećeg mesa odre|enog sastava (Škrtić, 1999., Komprda i sur., 1999., Okuyama i Ikemoto, 1999.). Istovremeno, selekcioneri nastoje proizvesti provenijencije tovnih pilića s visokim udjelom najkvalitetnijih dijelova trupa, kao što su prsa i batkovi s nadbatcima. Kada se razmatra nutritivna vrijednost mesa, uglavnom se ističe sadržaj bjelančevina u njemu i njihova biološka vrijednost. Manje pažnje posvećuje se sadržaju mineralnih tvari u mesu koje, iako u malim količinama, imaju važnu ulogu kao strukturne tvari tkiva i bioloških sustava ili kao funkcionalne komponente raznih biokemijskih reakcija u ljudskom organizmu. U posljednje vrijeme posebno se ističe mogućnost mijenjanja profila masnih kiselina u mesu pilića. Postoje razlike u definiranju pojedinih masnih kiselina koje proizlaze iz uporabe pojedinih krmiva u hranidbi pilića, kao što su sojino i repičino ulje (Hrdinka i sur., 1997.), laneno sjeme (Ochrimenko i sur., 1997.), sjeme uljne repice ili riblje ulje (Ajuyah i sur., 1992.). _________________
(1) Prof.dr.sc.dr.h.c Gordana Kralik i mr.sc. Zoran Škrtić, asistent - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Zavod za zootehniku, Trg sv.Trojstva 3, 31000 Osijek (2) Mr.sc. Marica Galonja - Poljoprivredni institut, Južno predgra|e 17, 31000 Osijek (3) Mr.sc. Stanko Ivankovi ć, asistent Sveučilište u Mostaru, Agronomski fakultet, Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar, BiH 1

2 nm. 6. smjesa zraka i acetilena. plavi. linolne (C18:2 6). smjesa zraka i acetilena. brzina zagrijavanja kolone bila 6oC /min. (1996. magnezij: apsorpcija.2 nm. plamen oksidirajući. lampa na 18 mA.05 ppm te cink: apsorpcija. eikozapentaenske (C20:5 3). na sljedeći način: kalij: emisija.3 nm. eikozenske (C20:1). Pomoću t testa utvr|ena je statistička značajnost razlika za ispitivane pokazatelje bijelog i tamnog mesa. sadržaj bjelančevina odre|en je metodom po Kjeldahlu.9 nm. K. linolenkse (C18:3 3). =213. osjetljivost metode u rangu 0. =248. Mišići su zatim samljeveni i na homogeniziranim uzorcima obavljena je kemijska analiza. Rezultati su izraženi u mg/100 g. lampa na 10 mA. =279. dok se deponiranje polinezasićenih masnih kiselina povećava dodavanjem ribljeg ulja u hrani pilića. odnosno tamno meso pilića. Kralik i sur. Za kvantitativnu ocjenu korištena je težina postotnih odnosa metilestera.7 nm. dokozapentaenske (C 22:5 3) t dokozaheksaenske (C 22:6 3). Tov je trajao 42 dana. plavi. arahinske (C20:0).3% sir. Sadržaj vode utvr|en je sušenjem uzoraka na 105 1oC do konstantne težine. smjesa zraka i acetilena. =589. plavi.7 nm. osjetljivost metode u rangu 0. mangan: apsorpcija. plamen oksidirajući. plavi. Sadržaj makro i mikroelemenata u mesu pilića odre|en je mjerenjem na atomskom apsorberu tvrtke Atomic Absorption Spectrometer.4 nm. heptadekanske (C 17:0). sadržaj pepela odre|en je spaljivanjem uzoraka mesa na 525-550oC. smjesa zraka i acetilena. željeli smo utvrditi u kojim se pokazateljima nutritivne kakvoće razlikuju navedene dvije vrste pilećeg mesa. slit=0. stearinske (C 18:0). Mn. osjetljivost metode u rangu 0.2 nm.01 ppm. Naše istraživanje odnosi se na ispitivanje prehrambene kakvoće bijelog mesa (mišići prsa) i tamnog mesa (mišići batkova i nadbataka) pilića. slit=0. kao i zasićenih. miristinske (C14: 0). smjesa zraka i acetilena.5 nm.Leskanich i Noble (1997. Ispitan je sadržaj sljedećih masnih kiselina: laurinske (C12:0). =285. oleinske (C18:1). plamen oksidirajući. Temperatura injektora i plamena ionizatorskog detektora bila je 220oC.12. zatim makro i mikroelemenata (Na. MATERIJAL I METODE Istraživanje je provedeno na Ross provenijenciji tovnih pilića. eikodienske (C 20:2 6).1 ppm. neuronske (C24:1). Mg.dana starter smjesom koja je sadržavala 21. vode. plamen oksidirajući. Sadržaj masnih kiselina odre|en je pomoću Chrompack CP-9000 kromatografa s detektorom ionizacije plamena. masti i pepela). Analiza je obuhvatila sadržaj osnovnih sastojaka (bjelančevina. Zn. Rezultati su obra|eni pomoću statističkog programa SAS ver. palmitoleinske (C16:1). a od 29. lampa na 10 mA. osjetljivost metode u rangu 0.018 ppm.-28.5 nm. Perkin Elmer 1100 B.proteina i 12. Nakon što su pileći trupovi (n=10) rasječeni na osnovne dijelove. slit=0. koji su bili utovljeni na konvencionalan način. do 210oC i ta je temperatura korištena do kraja analize.) tako|er su izvjestili o mogućnosti promjene sadržaja polinezasićenih masnih kiselina uporabom različitih izvora masti. početna temperatura kolone bila je 100oC. slit=0. Pilići su hranjeni od 1. koja je uzeta kao ekvivalent proporcijama odgovarajućih vrhova kromatograma. plamen oksidirajući. slit=0. arahidonske (C20:4 6).54 MJ ME.008 ppm. slit=0.43 MJ ME. plamen oksidirajući. plavi. S obzirom na to da konzumenti različito preferiraju bijelo. mononezasićenih i polinezasićenih masnih kiselina. osjetljivost metode u rangu 0. REZULTATI I RASPRAVA 2 .dana finišer smjesom koja je sadržavala 18.6% sir. osjetljivost metode u rangu 0. smjesa zraka i acetilena.04 ppm. plavi. Fe). =766. lampa na 18 mA. natrij: emisija.2 nm. a sadržaj masti odre|en je metodom po Soxhletu. željezo: apsorpcija.proteina i 12. s prsa i batkova s nadbatcima pažljivo je odstranjena koža s vidljivim potkožnim masnim tkivom.0 nm.-42. palmitinske (C16:0).) ističu da se povećanjem sojinog ulja u hrani povećava i sadržaj linolne kiseline.

09-1.01) u sadržaju svih navedenih elemenata. bjelančevine 22. Sadržaj hranjivih sastojaka u mesu pilića Table 1.06 3.05 0. 1993.19 0.10% pepela. (1999.89 mg.22 3.) navode sljedeće granice u kojima se kreću hranjivi sastojci u prsnom mesu pilića: voda 74. mg/100 g Na. masti od 0. tamno meso sadrži 4.32% vode.62 74.Ash. % Masti .01). natrija i magnezija. pileće meso sadrži u 100 g sljedeće makro i mikroelemente: kalija 230 mg. Mišići batkova s nadbatcima sadržavali su od 75.).62-3.. 1994.01. a željeza 1.. 1994.Water. bakra 0.05 1. Kralik i sur. Souci i sur.01%. Sadržaj natrija u bijelom mesu kreće se od 54.40-23.01) u sadržaju vode i pepela izme|u bijelog i tamnog mesa pilića.003 Signifikantnost Significancy *** *** ** ** Sadržaj ukupnih masti u našem istraživanju za bijelo i tamno meso pilića odgovara rezultatima koje navode Ratnayake i sur. Ukusnost mesa glavni je kriterij tržne kvalitete i u pozitivnoj je povezanosti sa sadržajem masti.86 1.04 mg i mangana 0. Souci i sur. mangana i željeza (Tab.0-110 mg/100 g.). 2. rezultati istraživanja u pogledu sadržaja osnovnih hranjivih tvari u bijelom i tamnom mesu pilića u našem radu približni su onima koje navode i drugi autori. Sadržaj makro i mikroelemenata u mesu pilića Table 2.01 mg.) navode tako|er različite vrijednosti za pojedine makro i mikroelemente.13% do 1.50 mg/100 g.33% do 24. % **P<0.99-76. 1. cinka i željeza od tamnog mesa (P<0.00 86.001) više bjelančevina. % Voda . pokazuju da postoji statistički visoko signifikantne razlike (P<0.6% masti. Utvr|ena je statistički visoko značajna razlika (P<0..15 0. koju čine uglavnom zasićene i mononezasićene masne kiseline (Giordani i sur.30% i pepeo 1. Content of macro and microelements in chicken meat Bijelo meso .30-1.).). a u tamnom mesu od 80. Me|utim.06 0.25% masti.01 1. ***P<0.Sadržaj osnovnih hranjivih tvari u bijelom mesu razlikovao se od sadržaja hranjivih tvari u tamnom mesu pilića (Tab.03 74. Rezultati istraživanja makroelemenata kalija.03 Tamno meso .10-1.03% bjelančevina i od 1.2%. a znatno je niži od podataka do kojih su došli Komprda i sur.24%. izuzev mangana.00 11. % Pepeo .. 1990. Prema tome.21% do 0. 2.0-78. kao i različitim metodama istraživanja.54 mg. bjelančevina od 23.09% i pepela od 1.10%.3%. 1996. cinka 1.).50-1. Prema prehrambenim tablicama (Kulier. 19.(1989.96 0.90-75.001 Bijelo meso . Galonja.Fat. potrošači zahtijevaju ne samo ukusno meso nego i takvo meso koje će pozitivno djelovati na zdravlje ljudi.004 Tamno meso . željeza 0.0 mg/100 g.22 0. Niski sadržaj masti modificiranog sastava javlja se danas kao dodatni kriterij od strane konzumenata.) utvr|eno je da se sadržaj vode u prsnim mišićima kreće od 74.06% do 75. kao i mikroelemenata cinka.White meat x sx 359. Naime. Nastale razlike mogu se pripisati neujednačenoj pripremi uzoraka mesa za analizu. magnezija 25 mg. Nutritive matters in chicken meat Sastojak Ingredient Bjelančevine . masti 0. Tablica 2. mg/100 g 3 . Bijelo meso sadrži vrlo visoko značajno (P<0.Red meat x sx 322.75%. a manje masti nego tamno meso pilića.17 Signifikantnost Significancy ** ** Element Ka.56 0. s obzirom na to analizira li se bijelo ili tamno meso.).White meat x sx 24.29 0.45 1.9320. Tablica 1.7% do 8.. U ranijim istraživanjima (Kralik i sur. prema navedenim autorima.Protein.01 0.21 61.Red meat x sx 20. (1990. (1990. a manje natrija. Naši rezultati analize makro i mikroelemenata u pilećem mesu pokazuju da bijelo meso sadrži više kalija i magnezija.

18 0.01 0. ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** * ** n.15 1.03 0.31 2.43 0.07% u bijelom.). Oleinska kiselina (C18:1) značajnije je sadržana u tamnom nego u bijelom mesu (29. odnosno visoko značajne (P<0.11 0.81 0. Fatty acids content in meat of breast and thights with drumsticks Masna kiselina* Fatty acids* Laurinska .50 0.81% i 11.43 0. mg/100 g 39. Naime.13 40.01 Fe.35 1. Polinezasićena linolna kiselina (C18:2 6) tako|er se nalazi u većoj količini u tamnom nego u bijelom mesu (16.59 0.05 0.70 0.19 0.01 0.41 1.94 21.82 5.05 29.45 0.25 0.10 0.Linoleic (C 18:2 6) Eikodienska .02 0.26 25. n.Eicosadienoic (C 20:2 6) Arahidonska .77 Zn.Eicosenoic (C 20:1) Neuronska . mg/100 g 0.Myristic (C 14:0) Palmitinska .02 0.08 0.50% i 15. Tablica 3.45 0.79 0.59 3. Nova saznanja iz industrijskih zemalja na Zapadu upućuju na činjenicu da povećano dugovremeno uzimanje linolne kiseline.01.09 1.02 0.41 1.45%).27 2. koje čine 23.34 0.49 0.49 1. nije signifikantno . mg/100 g 1.07 0.59% i 12.15 16.17 0.08 0. istraživači žele obogatiti pileće meso eikozapentaenskom (C 20:5 3) i dokozaheksaenskom (C 22:6 3) kiselinom.57 0.Stearic (C 18:0) Arahinska .50% u tamnom mesu.39 15. mg/100 g 1. ** Analiza sadržaja masnih kiselina (Tab.57 0.56 4.05).Mg.39 0.Palmitic (C 16:0) Heptadekanska – Heptadecanoic (C 17:0) Stearinska .68 0.04 0.37 2.64 4.75 23.68%).10 0.30 11. Zbog izuzetnog značenja za ljudsko zdravlje.19 0. 1999.04 ** ** n.02 0. 3. kod obje vrste mesa najzastupljenije su palmitinska kiselina (C 16:0) i stearinska kiselina (C 18:0).Lauric (C 12:0) Miristinska .03 0.s.63 0.00 0.Nervonic (C 24:1) MUFA Linolna .01 0.60 0.56 3.66 32.Oleic (C 18:1) Eikozenska . glavni je faktor rizika pojave raka.05 29.Arachidonic (C 20:4 6) PUFA 6 Linolenska .07 20.06 ** P<0. odnosno 21.07 17.01) razlike izme|u bijelog i tamnog mesa.s.06 4.11 0.s.17 Signifikantnost Significancy n. U skupini zasićenih masnih kiselina.01 0.98 0.Palmitoleic (C 16:1) Oleinska .04 0.07 Mn.55 0.09 0.26 0. navedene masne kiseline pokazale su se učinkovitima u preveniranju kardiovaskularnih bolesti.79 2. * ** 4 . uz relativnu deficijentnost polinezasićenih omega 3 masmnih kiselina.68 0.) pokazuje u većini slučajeva statistički značajne (P<0.11 2.21 0.02 0.01% i 25.49 0.Linolenic (C 18:3 3) Eikopentaenska – Eicosapentaenoic (C 20:5 3) Dokozapentaenska – Docosapentaenoic (C 22:5 3) Dokozaheksaenska – Docosahexaenoic (C 22:6 3) PUFA 3 PUFA 6 / PUFA 3 PUFA / SFA Bijelo meso White meat x sx 0.01 0. kao i alergijske hiperaktivnosti (Okuyama i Ikemoto. koronarnih i cerebrovaskularnih bolesti.30 0.27 Tamno meso Red meat x sx 0.22 0.02 0.Arachidic (C 20:0) SFA Palmitoleinska .07 12. Sadržaj masnih kiselina u mesu prsa i batkova s nadbatcima Table 3.non significant 27.23 35.s.72 0.02 0.50 0.

Zn i Fe..(1996): The possibility of increasing the amount of linolenic acid in the broiler meat. SFA .79 0.(1993): Measuring some fat and skin traits in broilers from three strains according to sex and age.11. .PUFA / MUFA 0.27%).. Proceedings of 11 European Symposium on the Anality of Poultry Meat.11) nego u tamnom mesu (4. Odnos PUFA omega 6 / PUFA omega 3 bio je povoljniji u bijelom (3. Meluzzi.77 MUFA / SFA 0.46). 128. Mandić.). C 20:2 6 i C 20:4 6) odlagane u većoj količini u tamnom nego u bijelom mesu brojlera (20. 88.6. sadrži više Na. tamno meso je bogatije mastima.. R. Magistarski rad. LITERATURA Ajuyah.15% i 29. 5 . Odnos PUFA 6 / PUFA 3. 24(1).zasićene masne kiseline . n. Hardin. masti.G. može se konstatirati da su PUFA omega 6 masne kiseline (C 18:2 6.nije signifikantno-non significant.56%). A. PUFA .39%).polinezasićene masne kiselinepolyunsaturated fatty acids.01 Rezultati istraživanja sadržaja masnih kiselina pokazuju da se zasićene masne kiseline (C12:0. (1997. u istraživanju Komprde i sur. Hrdinka.. Bijelo meso pilića sadrži više bjelančevina. Kralik. ovisno o sadržaju navedenih polinezasićenih masnih kiselina u smjesama s kojima su pilići hranjeni. F. C 20:1 i C 24:1) deponiraju se. Galonja. Norway. A.F.41% i 35.T.-93.56%). zasićenih (SFA) i polinezasićenih omega 3 (PUFA 3) masnih kiselina od tamnog mesa.. **P<0.. A. Mg. Okuyama i sur. a u tamnom mesu od 4.05. C 22:5 3 i C 22:6 3) nalaze se u većoj količini u bijelom nego u tamnom mesu (5. Giordani.1 do 13. W. ZAKLJUĈAK Rezultati kemijske analize sadržaja bjelančevina. Obrnuto.): Učinkovitost Polizymr bx preparata u proizvodnji pilećeg mesa. Lillehammer.. C. Komprda i sur. a u tamnom mesu 4. C 14:0. G. Lj. Me|utim.91 * % u ukupnim masnim kiselinama . J.% in total fatty acids.O.. "Meat for the Consumer".G. kao i rezultati Leskanicha i Noblea (1997. * P<0.-135..mononezasićene masne kiseline . Odnos PUFA 6 / PUFA 3 u bijelom mesu je 3.). J.s.5 do 19.. W. Poster Proceedings of 42nd International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST). (1994.) utvrdili su značajno niži sadržaj SFA.01).59% i 4. Kralik.. G. Cristofori. Siori.. MUFA . C 20:5 3.): Sastav mišićnog i abdominalnog masnog tkiva s obzirom na spol brojlera.saturated fatty acids. a viši sadržaj MUFA u obje vrste mesa nego što su pokazali naši rerultati. Petričević. lipid. pokazuju da se obje vrste mesa odlikuju zadovoljavajućom prehrambenom kakvoćom.220-221. C. Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji. K. kao i polinezasićenih omega 6 (PUFA 6) masnih kiselina (P<0. Mononezasićene masne kiseline (C 16:1. Zn i Fe. Poultry Sci. Zollitsch. Knaus. Mg. 75:208-215. (1999. M. C 22:5 3 i C 22:6 3) nalaze se tako|er u većoj količini u bijelom nego u tamnom mesu (5.. Lettner. (1997): Effects of dietary fatty acid pattern on melting point and composition of adipose tissue and intramuscular fat of broiler carcasses. Cheung.. obrnuto. PUFA omega 3 masne kiseline (C 18:3 3. (1994.59% i 4.monounsaturated fatty acids. kao i masnih kiselina u bijelom i tamnom mesu pilića.. 1-6 September 1996. u bijelom mesu bio je od 3. K.2. cholesterol and fatty acid composition of spent hens fed full-fat oil seeds and fish meal diets.43. Poljoprivredni fakultet u Osijeku.. vode i pepela.07%). M. Općenito. Kušec.72 0. C 20:5 3.. Škrtić Z. C 18:1. Sim. K. Polinezasićene masne kiseline (C18: 3 3. (1992): Yield. C 16:0. zatim makro i mikroelemenata Na. Mn. G. Kušec. više u tamnom nego u bijelom mesu (32.S. C 18:0 i C 20:0) deponiraju u većoj količini u bijelom mesu nego u tamnom mesu (40.(1999.22% i 17.) preporučuju niži omjer kao povoljniji sa stajališta zdrave ljudske prehrane. Karuza. p. 57:338-341. Food Sci.

Food. F. water 74. (1999. C.): Die Zusammensetzung der Lebensmmitel Nähwert-Tabellen. Bargholz.35 mg and 27. 299.. Fe 1.11 mg resp.. J. H. 1990. Magistarski rad. Ratnayake.Komprda.45 mg resp. (1999): Effect of the composition of commercial feed mixture on total lipid. Foltyn. The n-6/n-3 balance and chemic. Štohandlova. H.G.. Leskanich. R. composition..00 mg resp. Lipid Res.. The following contents of macro and trace elements were determined in 100 g white and red meat: K 359. T.. (1990. World Poult. Ignjac Kulier). R. 44:179-185.98 mg resp. Ackman. Mn 0.-304. (1997): Dietary fatty acids.M.I.. Lemser. C 20:5 3. Reichardt. fatty acids. S. 35:409-457. characterized by high protein content and relatively low fat content. H. SFA. PUFA omega 3 (C 18:3 3. A... (1997): Manipulation of the n-3 polyunsaturated fatty acid composition of avian eggs and meat. p. 53:155-183...56% resp. The content of basic nutritive matters in white and red meat was as follows: protein 24. 61:181-185. W. Okuyama. Fachman. Because of high nutrition value. PUFA 6 .22% and 1.): Utjecaj izvora masti na rast pilića. C 20:2 6 and C 20:4 6) fatty acids ratio in white and red meat was 3. fat 0. Prehrambene tablice (Prijevod i obrada dr..08 mg and 0. Zagreb. Geflugelkde. Zelenka.29% resp. ash 1..30 mg resp.. Ochrimenko. Noble. 638-639.. ash.11 and 4. Czech Journal of Animal Science.22 mg and 322. W. Škrtić.. it is also considered as dietetic product. Key-words: meat.. Souci.86 mg and 86.. Hulan. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Na 61. Excess linoleic acid and relative n-3 deficiency syndrome seen in Japan.N. W. Kraut..15% and 20. P.W. water. T. The composition of saturated (SFA). Watanabe. Ikemoto. J.. J. Z. Yokohama. H.79 mg and 1. (1999): Needs to modified the fatty acid of meats for human health. (1989): Effect of redfish meal enriched diets on the taste and n-3 PUFA of 42-days-old broiler chickens. 49:59-74. J.. W. C 22:5 3 and C 22:6 3) and PUFA omega 6 (C18:2 6. Arch.Sci. Okuyama. Agric.. Japan. Diona Poslovna zajednica za dijetetsku i biološki vrijednu hranu.62% and 3. macro and microelements.. A. Sci.. cholesterol and fatty acids content in broiler chicken meat. Kobayashi.. Proceedings of 45 ICoMST.01% and 74. elderly diseases.C. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH.. Tieffova. fat.O. J. S. Lubbe...W.(1997): Einfluss von Leinsaat auf Mastleistung und Fettqualitat der Broiler.09 mg resp. Mg 39.19% resp.43 resp. Rudolph. chickens. The aim of our research was to analyze chemical composition of muscles of "white" and "red" meat (mucles of breast and thighs with drumsticks) regarding the contents of protein.09 mg and 2. monounsaturated (MUFA) and polyunsaturated (PUFA) fatty acids was also analysed. Zn 1. odlaganje i sastav masnog tkiva. Prog. G. CHICKEN MEAT IN HUMAN NUTRITION FOR HEALTH SUMMARY The meat of chicken is very significant animal food in human nutrition. B.96% resp.. Stuttgart. M. Richter.