ISSN 1330-7142 UDK = 637.5:641 MESO PILIĆA U PREHRANI LJUDI ZA ZDRAVLJE Gordana Kralik (1), Z.

Škrtić (1), Marica Galonja (2), S. Ivanković (3) Izvorni znanstveni članak Original scientific paper SAŽETAK
Meso pilića značajna je animalna namirnica u prehrani ljudi. Zbog visoke nutritivne vrijednosti, prije svega visokog sadržaja bjelančevina, a relativno niskog sadržaja masti, ova vrsta mesa ubraja se i u dijetetske proizvode. Cilj našeg istraživanja bio je analizirati kemijski sastav bijelog i tamnog mesa (mišići prsa i batkova s nadbatcima) u pogledu sadržaja bjelančevina, masti, pepela, vode kao i makro i mikroelemenata. Tako|er je analiziran sadržaj zasićenih (SFA), mononezasićeniih (MUFA) i polinezasićenih (PUFA) masnih kiselina. Sadržaj osnovnih hranjivih tvari u bijelom, kao i u tamnom mesu, bio je sljede ći: bjelančevine 24,15% i 20,96%, voda 74,01% i 74,56%, masti 0,62% i 3,29% te pepeo 1,22% i 1,19%. Utvr|eno je da bijelo, odnosno tamno meso u 100 g sadrže sljedeće količine makro i mikroelemenata: K 359,22 mg i 322,00 mg, Mg 39,35 mg i 27,11 mg, Na 61,86 mg i 86,45 mg, Mn 0,08 mg i 0,09 mg, Zn 1,09 mg i 2,30 mg te Fe 1,79 mg i 1,98 mg. Odnos PUFA 3 (C 18:3 3, C 20:5 3, C 22:5 3 i C 22:6 3) i PUFA 6 masnih kiselina (C 18:2 6, C 20: 2 6 i C 20:4 6) bio je u bijelom meso 3,11, a u tamnom mesu 4,43. Ključne riječi: meso, pilići, sastav, masne kiseline, SFA, PUFA

UVOD Meso pilića značajan je animalni dijetetski proizvod u prehrani ljudi. Odlikuje se visokim sadržajem punovrijednih bjelančevina, a niskim sadržajem masti. Kemijski sastav mesa pilića ovisi o različitim čimbenicima, kao što su: dob, način držanja, sastav obroka kojim se pilići hrane, ali i tjelesna regija, odnosno pojedini dio trupa. Meso prsa i meso batkova s nadbatcima razlikuje se u hranjivim sastojcima (Kulier, 1990., Souci i sur., 1990., Galonja, 1994., Kralik i sur., 1994.). S obzirom na to da postoji mogućnost modificiranja sadržaja poželjnih, odnosno nepoželjnih sastojaka u mesu pilića, mnogobrojna su istraživanja u pravcu "dizajniranja " pilećeg mesa odre|enog sastava (Škrtić, 1999., Komprda i sur., 1999., Okuyama i Ikemoto, 1999.). Istovremeno, selekcioneri nastoje proizvesti provenijencije tovnih pilića s visokim udjelom najkvalitetnijih dijelova trupa, kao što su prsa i batkovi s nadbatcima. Kada se razmatra nutritivna vrijednost mesa, uglavnom se ističe sadržaj bjelančevina u njemu i njihova biološka vrijednost. Manje pažnje posvećuje se sadržaju mineralnih tvari u mesu koje, iako u malim količinama, imaju važnu ulogu kao strukturne tvari tkiva i bioloških sustava ili kao funkcionalne komponente raznih biokemijskih reakcija u ljudskom organizmu. U posljednje vrijeme posebno se ističe mogućnost mijenjanja profila masnih kiselina u mesu pilića. Postoje razlike u definiranju pojedinih masnih kiselina koje proizlaze iz uporabe pojedinih krmiva u hranidbi pilića, kao što su sojino i repičino ulje (Hrdinka i sur., 1997.), laneno sjeme (Ochrimenko i sur., 1997.), sjeme uljne repice ili riblje ulje (Ajuyah i sur., 1992.). _________________
(1) Prof.dr.sc.dr.h.c Gordana Kralik i mr.sc. Zoran Škrtić, asistent - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Zavod za zootehniku, Trg sv.Trojstva 3, 31000 Osijek (2) Mr.sc. Marica Galonja - Poljoprivredni institut, Južno predgra|e 17, 31000 Osijek (3) Mr.sc. Stanko Ivankovi ć, asistent Sveučilište u Mostaru, Agronomski fakultet, Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar, BiH 1

2 nm. eikozenske (C20:1). palmitoleinske (C16:1). Mišići su zatim samljeveni i na homogeniziranim uzorcima obavljena je kemijska analiza. plavi. 6. osjetljivost metode u rangu 0. Mg.43 MJ ME. Sadržaj masnih kiselina odre|en je pomoću Chrompack CP-9000 kromatografa s detektorom ionizacije plamena. Naše istraživanje odnosi se na ispitivanje prehrambene kakvoće bijelog mesa (mišići prsa) i tamnog mesa (mišići batkova i nadbataka) pilića. Tov je trajao 42 dana.5 nm. osjetljivost metode u rangu 0. magnezij: apsorpcija. =279. natrij: emisija. koji su bili utovljeni na konvencionalan način. MATERIJAL I METODE Istraživanje je provedeno na Ross provenijenciji tovnih pilića.9 nm. plamen oksidirajući. =213. do 210oC i ta je temperatura korištena do kraja analize. lampa na 18 mA.-42. na sljedeći način: kalij: emisija.3 nm.0 nm. mangan: apsorpcija. osjetljivost metode u rangu 0. željezo: apsorpcija.2 nm. mononezasićenih i polinezasićenih masnih kiselina.7 nm. REZULTATI I RASPRAVA 2 . koja je uzeta kao ekvivalent proporcijama odgovarajućih vrhova kromatograma. slit=0. Zn. S obzirom na to da konzumenti različito preferiraju bijelo. plamen oksidirajući. osjetljivost metode u rangu 0. početna temperatura kolone bila je 100oC. masti i pepela). Nakon što su pileći trupovi (n=10) rasječeni na osnovne dijelove. plavi.04 ppm. Pilići su hranjeni od 1. plavi.1 ppm. slit=0. heptadekanske (C 17:0). neuronske (C24:1). arahinske (C20:0). smjesa zraka i acetilena. Sadržaj makro i mikroelemenata u mesu pilića odre|en je mjerenjem na atomskom apsorberu tvrtke Atomic Absorption Spectrometer. odnosno tamno meso pilića.008 ppm. oleinske (C18:1). linolne (C18:2 6). Za kvantitativnu ocjenu korištena je težina postotnih odnosa metilestera. arahidonske (C20:4 6). dokozapentaenske (C 22:5 3) t dokozaheksaenske (C 22:6 3). Analiza je obuhvatila sadržaj osnovnih sastojaka (bjelančevina.dana starter smjesom koja je sadržavala 21.4 nm. lampa na 18 mA. =589. vode.proteina i 12. osjetljivost metode u rangu 0.2 nm. plamen oksidirajući. Sadržaj vode utvr|en je sušenjem uzoraka na 105 1oC do konstantne težine. plamen oksidirajući. palmitinske (C16:0). s prsa i batkova s nadbatcima pažljivo je odstranjena koža s vidljivim potkožnim masnim tkivom. slit=0. Ispitan je sadržaj sljedećih masnih kiselina: laurinske (C12:0). smjesa zraka i acetilena. smjesa zraka i acetilena. smjesa zraka i acetilena. brzina zagrijavanja kolone bila 6oC /min. dok se deponiranje polinezasićenih masnih kiselina povećava dodavanjem ribljeg ulja u hrani pilića. Rezultati su izraženi u mg/100 g. zatim makro i mikroelemenata (Na.54 MJ ME.-28.018 ppm. Fe).3% sir.proteina i 12. slit=0.6% sir. eikodienske (C 20:2 6).2 nm. Kralik i sur. a od 29. lampa na 10 mA. lampa na 10 mA. Temperatura injektora i plamena ionizatorskog detektora bila je 220oC. sadržaj bjelančevina odre|en je metodom po Kjeldahlu. slit=0. plavi. Perkin Elmer 1100 B. željeli smo utvrditi u kojim se pokazateljima nutritivne kakvoće razlikuju navedene dvije vrste pilećeg mesa. plavi. (1996. =248. Mn. Pomoću t testa utvr|ena je statistička značajnost razlika za ispitivane pokazatelje bijelog i tamnog mesa. kao i zasićenih. slit=0. osjetljivost metode u rangu 0.) ističu da se povećanjem sojinog ulja u hrani povećava i sadržaj linolne kiseline. Rezultati su obra|eni pomoću statističkog programa SAS ver. =285. K. miristinske (C14: 0). eikozapentaenske (C20:5 3).01 ppm. linolenkse (C18:3 3).05 ppm te cink: apsorpcija. smjesa zraka i acetilena. plavi.12. plamen oksidirajući. =766. smjesa zraka i acetilena.dana finišer smjesom koja je sadržavala 18. a sadržaj masti odre|en je metodom po Soxhletu.7 nm. stearinske (C 18:0).) tako|er su izvjestili o mogućnosti promjene sadržaja polinezasićenih masnih kiselina uporabom različitih izvora masti. sadržaj pepela odre|en je spaljivanjem uzoraka mesa na 525-550oC.Leskanich i Noble (1997. plamen oksidirajući.5 nm.

Water.00 86.24%.06% do 75.30% i pepeo 1.).0-110 mg/100 g.21% do 0.05 0. Souci i sur.25% masti. potrošači zahtijevaju ne samo ukusno meso nego i takvo meso koje će pozitivno djelovati na zdravlje ljudi.6% masti. magnezija 25 mg. izuzev mangana.06 0. Rezultati istraživanja makroelemenata kalija.Red meat x sx 322.).10%.13% do 1.Protein. % Voda .01. Prema prehrambenim tablicama (Kulier. % Masti .03 74. 1993. bjelančevine 22.. natrija i magnezija.01 mg. Naši rezultati analize makro i mikroelemenata u pilećem mesu pokazuju da bijelo meso sadrži više kalija i magnezija.86 1.01) u sadržaju vode i pepela izme|u bijelog i tamnog mesa pilića. cinka i željeza od tamnog mesa (P<0.) utvr|eno je da se sadržaj vode u prsnim mišićima kreće od 74.001 Bijelo meso .03 Tamno meso . Sadržaj makro i mikroelemenata u mesu pilića Table 2. masti 0. kao i mikroelemenata cinka. cinka 1. % Pepeo . Utvr|ena je statistički visoko značajna razlika (P<0.21 61.05 1.).96 0.19 0. 2. rezultati istraživanja u pogledu sadržaja osnovnih hranjivih tvari u bijelom i tamnom mesu pilića u našem radu približni su onima koje navode i drugi autori.00 11.Sadržaj osnovnih hranjivih tvari u bijelom mesu razlikovao se od sadržaja hranjivih tvari u tamnom mesu pilića (Tab. (1990.01).. kao i različitim metodama istraživanja. bakra 0.9320.3%.45 1. pileće meso sadrži u 100 g sljedeće makro i mikroelemente: kalija 230 mg.54 mg.White meat x sx 24.09-1.15 0.50 mg/100 g.01) u sadržaju svih navedenih elemenata.Ash.10% pepela. Nastale razlike mogu se pripisati neujednačenoj pripremi uzoraka mesa za analizu..62-3. (1999.90-75.).001) više bjelančevina.01%.Fat. Tablica 2.01 0.0-78..56 0. Galonja.09% i pepela od 1. Content of macro and microelements in chicken meat Bijelo meso .).50-1. s obzirom na to analizira li se bijelo ili tamno meso.32% vode. Bijelo meso sadrži vrlo visoko značajno (P<0. a manje masti nego tamno meso pilića. Sadržaj natrija u bijelom mesu kreće se od 54.17 Signifikantnost Significancy ** ** Element Ka. 1994.22 3.01 1. 1990. Niski sadržaj masti modificiranog sastava javlja se danas kao dodatni kriterij od strane konzumenata.40-23.03% bjelančevina i od 1. koju čine uglavnom zasićene i mononezasićene masne kiseline (Giordani i sur. tamno meso sadrži 4.0 mg/100 g. bjelančevina od 23.99-76.7% do 8.(1989.. 1. a manje natrija. 1996. a znatno je niži od podataka do kojih su došli Komprda i sur. 2. 1994. a željeza 1.Red meat x sx 20.). Mišići batkova s nadbatcima sadržavali su od 75. a u tamnom mesu od 80. 19. % **P<0. prema navedenim autorima. Sadržaj hranjivih sastojaka u mesu pilića Table 1. Me|utim.75%.) navode tako|er različite vrijednosti za pojedine makro i mikroelemente.33% do 24.22 0.06 3. pokazuju da postoji statistički visoko signifikantne razlike (P<0.White meat x sx 359. Ukusnost mesa glavni je kriterij tržne kvalitete i u pozitivnoj je povezanosti sa sadržajem masti. Naime. Tablica 1. mg/100 g 3 . mg/100 g Na. željeza 0. (1990.29 0.04 mg i mangana 0. ***P<0.004 Tamno meso . Kralik i sur.30-1. Nutritive matters in chicken meat Sastojak Ingredient Bjelančevine .89 mg. mangana i željeza (Tab.62 74. U ranijim istraživanjima (Kralik i sur.) navode sljedeće granice u kojima se kreću hranjivi sastojci u prsnom mesu pilića: voda 74. Prema tome. masti od 0.003 Signifikantnost Significancy *** *** ** ** Sadržaj ukupnih masti u našem istraživanju za bijelo i tamno meso pilića odgovara rezultatima koje navode Ratnayake i sur.2%.10-1. Souci i sur.

10 0.68%).27 2. * ** 4 .11 2.01 Fe.57 0.60 0. koje čine 23. kod obje vrste mesa najzastupljenije su palmitinska kiselina (C 16:0) i stearinska kiselina (C 18:0).Stearic (C 18:0) Arahinska .07 Mn.03 0.07 0. 3.56 4.50 0.72 0.19 0.22 0.13 40. mg/100 g 1.41 1.Linolenic (C 18:3 3) Eikopentaenska – Eicosapentaenoic (C 20:5 3) Dokozapentaenska – Docosapentaenoic (C 22:5 3) Dokozaheksaenska – Docosahexaenoic (C 22:6 3) PUFA 3 PUFA 6 / PUFA 3 PUFA / SFA Bijelo meso White meat x sx 0.55 0.Linoleic (C 18:2 6) Eikodienska .09 0. nije signifikantno .01 0. ** Analiza sadržaja masnih kiselina (Tab.02 0.Arachidonic (C 20:4 6) PUFA 6 Linolenska .41 1.18 0.) pokazuje u većini slučajeva statistički značajne (P<0. navedene masne kiseline pokazale su se učinkovitima u preveniranju kardiovaskularnih bolesti.06 ** P<0.45 0. mg/100 g 1.03 0. istraživači žele obogatiti pileće meso eikozapentaenskom (C 20:5 3) i dokozaheksaenskom (C 22:6 3) kiselinom.81 0.23 35.56 3. koronarnih i cerebrovaskularnih bolesti.02 0.Palmitoleic (C 16:1) Oleinska .37 2. Nova saznanja iz industrijskih zemalja na Zapadu upućuju na činjenicu da povećano dugovremeno uzimanje linolne kiseline.26 0. Fatty acids content in meat of breast and thights with drumsticks Masna kiselina* Fatty acids* Laurinska .50% u tamnom mesu.08 0.75 23.66 32.Palmitic (C 16:0) Heptadekanska – Heptadecanoic (C 17:0) Stearinska .30 0.05 0.04 0.Mg.68 0.01) razlike izme|u bijelog i tamnog mesa.15 16.08 0.02 0.05).01 0.non significant 27.15 1.07 12.s.02 0.02 0.39 15.17 0.79 0.68 0.82 5.00 0.31 2.50% i 15.43 0.59% i 12.35 1.59 0.43 0.04 ** ** n.Myristic (C 14:0) Palmitinska .09 1.59 3.26 25. ** ** * ** ** ** ** ** ** ** ** * ** n.11 0. Tablica 3.30 11. Naime. mg/100 g 39.94 21.Arachidic (C 20:0) SFA Palmitoleinska .50 0.39 0.05 29.70 0.11 0.01 0. Sadržaj masnih kiselina u mesu prsa i batkova s nadbatcima Table 3.63 0.81% i 11.Nervonic (C 24:1) MUFA Linolna .07 20.Eicosenoic (C 20:1) Neuronska .49 0. odnosno 21.45 0.04 0.01 0. 1999. Polinezasićena linolna kiselina (C18:2 6) tako|er se nalazi u većoj količini u tamnom nego u bijelom mesu (16.05 29. Zbog izuzetnog značenja za ljudsko zdravlje.57 0.06 4. glavni je faktor rizika pojave raka.). kao i alergijske hiperaktivnosti (Okuyama i Ikemoto.98 0.34 0.01 0.49 0.27 Tamno meso Red meat x sx 0.45%).49 1.79 2.77 Zn.02 0.s.s.01% i 25. mg/100 g 0.Lauric (C 12:0) Miristinska . n.Oleic (C 18:1) Eikozenska .01. uz relativnu deficijentnost polinezasićenih omega 3 masmnih kiselina.64 4.25 0.02 0.Eicosadienoic (C 20:2 6) Arahidonska .07% u bijelom.17 Signifikantnost Significancy n. Oleinska kiselina (C18:1) značajnije je sadržana u tamnom nego u bijelom mesu (29.07 17.21 0. U skupini zasićenih masnih kiselina.10 0.19 0. odnosno visoko značajne (P<0.s.

Bijelo meso pilića sadrži više bjelančevina. Kušec. Kralik.11.43.% in total fatty acids.11) nego u tamnom mesu (4.56%). Odnos PUFA 6 / PUFA 3 u bijelom mesu je 3.nije signifikantno-non significant. F. Mandić.56%). **P<0. G. cholesterol and fatty acid composition of spent hens fed full-fat oil seeds and fish meal diets.) preporučuju niži omjer kao povoljniji sa stajališta zdrave ljudske prehrane. Poljoprivredni fakultet u Osijeku... Lettner. kao i rezultati Leskanicha i Noblea (1997.)... Zollitsch. zasićenih (SFA) i polinezasićenih omega 3 (PUFA 3) masnih kiselina od tamnog mesa. može se konstatirati da su PUFA omega 6 masne kiseline (C 18:2 6. Hardin. Siori.07%).. C 20:5 3. Karuza. Mg. zatim makro i mikroelemenata Na.). 1-6 September 1996. Odnos PUFA omega 6 / PUFA omega 3 bio je povoljniji u bijelom (3. masti. Mn.polinezasićene masne kiselinepolyunsaturated fatty acids. (1997. J. ZAKLJUĈAK Rezultati kemijske analize sadržaja bjelančevina. Proceedings of 11 European Symposium on the Anality of Poultry Meat. obrnuto. Poster Proceedings of 42nd International Congress of Meat Science and Technology (ICoMST).. K. K. M. W. MUFA . C 22:5 3 i C 22:6 3) nalaze se tako|er u većoj količini u bijelom nego u tamnom mesu (5. C 18:0 i C 20:0) deponiraju u većoj količini u bijelom mesu nego u tamnom mesu (40. Zn i Fe.O. a viši sadržaj MUFA u obje vrste mesa nego što su pokazali naši rerultati. PUFA omega 3 masne kiseline (C 18:3 3. C 16:0. a u tamnom mesu od 4. Mononezasićene masne kiseline (C 16:1. Magistarski rad.01 Rezultati istraživanja sadržaja masnih kiselina pokazuju da se zasićene masne kiseline (C12:0. kao i polinezasićenih omega 6 (PUFA 6) masnih kiselina (P<0.220-221. C 20:1 i C 24:1) deponiraju se. pokazuju da se obje vrste mesa odlikuju zadovoljavajućom prehrambenom kakvoćom.): Učinkovitost Polizymr bx preparata u proizvodnji pilećeg mesa. n..T. u istraživanju Komprde i sur. C. C 18:1. (1992): Yield...5 do 19. a u tamnom mesu 4.s. J. Odnos PUFA 6 / PUFA 3. u bijelom mesu bio je od 3. G.77 MUFA / SFA 0.. više u tamnom nego u bijelom mesu (32. ovisno o sadržaju navedenih polinezasićenih masnih kiselina u smjesama s kojima su pilići hranjeni.monounsaturated fatty acids.27%). 5 . Polinezasićene masne kiseline (C18: 3 3.zasićene masne kiseline . LITERATURA Ajuyah.. Kralik. lipid. R. C.. .46). 75:208-215. Norway.41% i 35. Galonja.. Škrtić Z. Cheung. 88.. G.G.S.6. sadrži više Na. W.-135. C 22:5 3 i C 22:6 3) nalaze se u većoj količini u bijelom nego u tamnom mesu (5. SFA . Me|utim. A. 128.91 * % u ukupnim masnim kiselinama ..PUFA / MUFA 0.15% i 29. M. Okuyama i sur.59% i 4. Knaus.2. C 14:0. Sim.79 0.72 0. Obrnuto. p. (1994. Općenito. K.): Sastav mišićnog i abdominalnog masnog tkiva s obzirom na spol brojlera.-93. A. (1999.G.59% i 4. Meluzzi.22% i 17. 24(1). (1994. * P<0.05. kao i masnih kiselina u bijelom i tamnom mesu pilića. 57:338-341.01). (1997): Effects of dietary fatty acid pattern on melting point and composition of adipose tissue and intramuscular fat of broiler carcasses.) utvrdili su značajno niži sadržaj SFA.39%). A. PUFA . Zn i Fe.(1999. Mg.(1996): The possibility of increasing the amount of linolenic acid in the broiler meat.(1993): Measuring some fat and skin traits in broilers from three strains according to sex and age. Giordani. Lillehammer. C 20:2 6 i C 20:4 6) odlagane u većoj količini u tamnom nego u bijelom mesu brojlera (20. Kušec. "Meat for the Consumer". Poultry Sci.1 do 13. tamno meso je bogatije mastima. vode i pepela.mononezasićene masne kiseline . Lj.. C 20:5 3.saturated fatty acids.. Petričević. Znanost i praksa u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji. Cristofori. Food Sci. Hrdinka. Komprda i sur.F.

.15% and 20. S.. characterized by high protein content and relatively low fat content. Ackman.M.45 mg resp. Lubbe.19% resp.30 mg resp.. H. Fe 1. Japan. Excess linoleic acid and relative n-3 deficiency syndrome seen in Japan..29% resp. Zn 1..00 mg resp.35 mg and 27. composition. Škrtić. (1999. H. Lemser. W. macro and microelements... F. T.N.86 mg and 86. Because of high nutrition value.. Leskanich. water 74. C 20:5 3. (1999): Effect of the composition of commercial feed mixture on total lipid. Zagreb.98 mg resp. Magistarski rad.W. Okuyama. Geflugelkde. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. C 20:2 6 and C 20:4 6) fatty acids ratio in white and red meat was 3. W. The content of basic nutritive matters in white and red meat was as follows: protein 24. Zelenka. The following contents of macro and trace elements were determined in 100 g white and red meat: K 359.22% and 1.56% resp.O. Reichardt. Agric. Bargholz.. Souci. Ikemoto. 638-639. Yokohama.01% and 74. Ignjac Kulier).G. Watanabe.43 resp. Prog.): Die Zusammensetzung der Lebensmmitel Nähwert-Tabellen. 53:155-183.79 mg and 1... The composition of saturated (SFA). The aim of our research was to analyze chemical composition of muscles of "white" and "red" meat (mucles of breast and thighs with drumsticks) regarding the contents of protein. Richter. Ochrimenko. Arch..22 mg and 322. W... C.08 mg and 0. Diona Poslovna zajednica za dijetetsku i biološki vrijednu hranu.09 mg resp.-304. (1997): Dietary fatty acids. R.): Utjecaj izvora masti na rast pilića. R.11 mg resp. Mn 0. A.. CHICKEN MEAT IN HUMAN NUTRITION FOR HEALTH SUMMARY The meat of chicken is very significant animal food in human nutrition. 299. 44:179-185. (1997): Manipulation of the n-3 polyunsaturated fatty acid composition of avian eggs and meat. p.W. J. J. Noble. elderly diseases. G. monounsaturated (MUFA) and polyunsaturated (PUFA) fatty acids was also analysed. Kraut. water. it is also considered as dietetic product. B. A.11 and 4. J.62% and 3. ash 1.. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH.I. (1999): Needs to modified the fatty acid of meats for human health... H.Sci..C.. Mg 39. Hulan. 61:181-185. Kobayashi.(1997): Einfluss von Leinsaat auf Mastleistung und Fettqualitat der Broiler. Na 61. Tieffova... Prehrambene tablice (Prijevod i obrada dr. fat 0. H..09 mg and 2. Proceedings of 45 ICoMST. Z. M... Stuttgart. Rudolph.Food. odlaganje i sastav masnog tkiva. Štohandlova. J. cholesterol and fatty acids content in broiler chicken meat. fatty acids. (1989): Effect of redfish meal enriched diets on the taste and n-3 PUFA of 42-days-old broiler chickens. Okuyama. S. (1990. World Poult.. chickens. C 22:5 3 and C 22:6 3) and PUFA omega 6 (C18:2 6. Fachman.. T. P. 35:409-457. The n-6/n-3 balance and chemic. 1990.Komprda. Czech Journal of Animal Science. PUFA 6 . SFA.. Foltyn. J. PUFA omega 3 (C 18:3 3. Lipid Res. ash. Ratnayake. Sci. fat. 49:59-74. Key-words: meat. W.96% resp..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful