P. 1
79613153 Gradjansko Procesno Pravo Skripta Prof Aleksandar Jaksic

79613153 Gradjansko Procesno Pravo Skripta Prof Aleksandar Jaksic

|Views: 314|Likes:
Published by ninov

More info:

Published by: ninov on Mar 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2015

pdf

text

original

1.

) Pojam Gradjanskog procesnog prava
- Gradjansko procesno pravo cini skup pravnih normi koje regulisu gradjanske sudske postupke ( parnicni, vanparnicni i izvrsni ). - Gradjansko procesno pravo je deo javnog prava. - Ono ne regulise privatnopravne odnose izmedju ravnopravnih pravnih subjekata, vec odnose izmedju suda i stranaka, kao i odnose izmedju samih stranaka u postupku. - Gradjansko procesno pravo regulise odnos izmedju pojedinca i drzave u postupku za ostvarivanje i izvrsenje privatnopravnih subjektivnih prava. - Zadatak ove pravne discipline je da uredi i razgranici uticaj stranaka i suda na tok gradjanskog sudskog postupka. - Gradjansko procesno pravo sluzi zastiti i realizaciji subjektivnih gradjanskih prava, ali, u odnosu na gradjansko pravo, predstavlja posebnu granu- javnog prava. - Ove dve grane prava stoje u interakciji. - Gradjansko pravo priznaje pravnim subjektima svojim materijalnopravnim normama odredjena subjektivna prava, ali nacin njihove zastite i realizacije, pa i prinudnog izvrsenja, spada u zadatak gradjanskog procesnog prava. - Treba istaci da povrede prinudnih normi u materijalnom i gradjanskom procesnom pravu proizvode drugacije pravne posledice ( npr. povreda kogentnih propisa u pogledu materijalnopravne izjave volje povlaci njenu nistavost ili rusljivost, dok to nije slucaj i sa izjavama volje datim u gradjanskom sudskom postupku ). - Princip autonomije volje stranaka iz gradjanskog prava ima svoj korelat u gradjanskom procesnom pravu, i to u vidu vladavine principa dispozicije stranaka. - U gradjanskom procesnom pravu ovaj princip se sastoji od toga da parnicni postupak ne moze da se odvija po sluzbenoj duznosti. - SPOR I PARNICA - Spor je kategorija materijalnog, a ne procesnog prava. - Pod sporom se smatra zivotni odnos u kome jedan pravni subjekt smatra i tvrdi da u prema drugom pravnom subjektu pripada odredjeno subjektivno pravo, dok drugi osporava bilo postojanje samog subjektivnog prava, bilo postojanje pravnog ovlascenja da se to subjektivno pravo vrsi. - Sporovi se resavaju u parnici, u postupku pred sudom. - Parnica predstavlja skup aktivnosti sva tri procesnopravna subjekta ( tuzilac, tuzeni i sud ) koje su usmerene na ostvarivanje jednog cilja: donosenju sudske udluke o osnovanosti zahteva subjekta prava da mu sud pruzi pravnu zastitu. - Dakle, neophodno je razlikovati spor, materijalnopravni odnos izmedju pravnih subjekata, i parnicu, procesnopravni odnos ozmedju parnicnih subjekata, u kojoj se spor konacno razresava. - Moguce je da se parnica vodi, a da njen predmet nije resenje spora u iznetom smislu ( npr. takav je slucaj sa parnicom koju pokrecu supruznici predlogom za sporazumni razvod braka ).

1

2.) Pravna priroda parnicnog postupka
- Parnica predstavlja trojni procesnopravni odnos, za razliku od parnicnog postupka koji nastaje u momentu predaje tuzbe sudu i u kome se zasniva samo procesnopravni odnos izmedju tuzioca i suda. - Dakle, tek kada sud dostavi tuzbu tuzenom pocinje da tece parnica, i uspostavlja se, osim inicijalnog, i procesnopravni odnos izmedju tuzioca i tuzenog i izmedju suda i tuzenog. - Procesnopravni odnosi koji se uspostavljaju izmedju parnicnih subjekata u momentu pocetka parnice su javnopravne prirode. - Parnica je tripartitni odnos izmedju suda i stranaka, te izmedju samih stranaka. - Parnica se okoncava u momentu kada sud donese odluku o sporu koja vise ne moze da se pobija ili u nekom drugom, ranijem procesnopravnom momentu, kada se parnica okoncava voljom samih stranaka ( povlacenje tuzbe, odbacivanje tuzbe, odricanje od tuzbenog zahteva.. ). - Procesnopravni odnosi u parnici se sastoje od javnopravnih ovlascenja ( prava u materijalnom smislu ) i procesnopravnih tereta ( obaveza u materijalnom smislu ). - Nakon sto je tuzba dostavljena tuzenom, tuzeni ima niz ovlascenja prema tuziocu i procesnih tereta prema sudu koja ujedno, dejstvuju i prema tuziocu. - Treba napomenuti da u gradjanskom sudskom postupku stranke nisu obavezne da vrse bilo kakve procesne radnje, tj. na to niko ne moze da ih natera, pa je jedina stetna posledica od necinjenja opasnost da stranka izgubi spor. - Procesnopravni odnos se sastoji iz ovlascenja i procesnopravnih tereta. - NPR: Stranka u parnici bi trebalo da pred sud iznese sve cinjenice i dokaze za koje smatra da su podobne za utvrdjivanje tacnosti njenih navoda. Ona ima ovlascenje i teret da to ucini. Ali ako ne podnese nijedan dokaz, iz “povrede” ovakvog procesnog tereta ni sud ni protivna strana nece imati ovlascenje da prinudnim putem zahtevaju izvrsenje ovog procesnog tereta. Posledica toga sto stranka nije vrsila svoj procesni teret je opasnost da se parnica po nju negativno okonca. Dakle, procesni teret predstavlja duznost u sopstvenom interesu. - O parnici se govori i kao i pravnom polozaju i kao o razvoju, medjutim, sva ucenja, osim vidjenja parnice kao gradjanskopravnog odnosa, nemaju veci znacaj.

3.) Pravo na pravnu zastitu
A) Pravo na slobodan pristup sudu ( pravo na tuzbu ) - Pravo na podnosenje tuzbe, pravo da od suda zahteva pravnu zastitu ima svako ko tvrdi da mu odredjeno pravo pripada, da je ono povredjeno ili ugrozeno. - Za podnosenje tuzbe, postojanje prava na pravnu zastitu, potpuno je irelevantno na kom cinjenicnom i materijalnopravnom odnosu se temelji zahtev tuzioca ( on moze da bude i besmislen ). - Sud je duzan da i ovakve zahteve za zastitu prava uzme u razmatranje, premda je vec, prima faciae, jasno da je tuziocev zahtev neosnovan. - U tom slucaju, sud je duzan da obije tuziocev zahtev primenom materijalnopravnih normi. - Pravo na tuzbu pripada svakome, pa i licu koje ne moze da snosi troskove gradjanskog sudskog postupka. - Nakon podnosenja tuzbe, da bi sud resio spor u meritumu, potrebno je da se stekne niz uslovaprocesnih pretpostavki.

2

B) Obim prava na pravnu zastitu - O obimu i prirodi prava na pravnu zastitu postojala su razna shvatanja. - Starije teorije ( teorije jedinstva, monisticke teorije ) nisu razlikovale pravo na pravnu zastitu od materijalnopravnog ovlascenja povodom cije povrede ili ugrozavanja pravni subjekt od suda i trazi pravnu zastitu. - Novije teorije ( teorije dvojstva, dualisticke teorije ) prave razliku izmedju javnopravnog ovlascenja subjekta prava prema drzavi ( pravo na pravnu zastitu ) i subjektivnog gradjanskog prava ili ovlascenja povodom cije povrede ili ugrozavanja subjekat prava zahteva od suda pravnu zastitu. - Teorija o pravnozastitnom zahtevu ide najdalje u shvatanju obima prava na pravnu zastitu. - Ono se ogleda u javnopravnom ovlascenju obe stranke da sud donese pravilnu i tacnu presudu. - Tuzilac mora da bude titular prava ili ovlascenja iz materijalnopravnog odnosa koji je predmet spora da bi se pravo na pravnu zastitu iscrplo. - Zbog toga se ova teorija i naziva ucenje o konkretnom pravu na pravnu zastitu. - Medjutom, jasno je da je koncept pravnozastitnog zahteva idealisticki i da ne odgovara svrsi gradjanskog sudskog postupka- donosenju konacne odluke o sporu iz gradjanskopravnog odnosa. - O pravu na pravnu zastitu u navedenom smislu ne moze se govoriti, jer sud donosi odluku o tome da li tuziocu pripada pravo za ciju povredu ili ugrozavanje trazi zastitu tek nakon sprovedenog postupka i donete sudske odluke. - Dakle, ne moze se govoriti o javnopravnom ovlascenju na donosenje istinite meritorne odluke prema sudu, kada parnica i parnicne radnje suda i stranaka imaju za cilj da donesu rezultat o osnovanosti tuzioceve tvrdnje da postoji zastitna potreba. - Druga teorija ( pravo na presudu ) svodi pravo na pravnu zastitu na javnopravno ovlascenje stranaka da od suda zahtevaju presudu, konacno meritorno resenje njihovog spornog odnosa ( apstraktno pravo na pravnu zastitu ). - Kao i prethodna, i ova teorija prenebregava da sud moze da merotorno odluci o sporu, samo ako su za to ispunjene i procesnopravne pretpostavke. - Poslednje ucenje o pravu na pravnu zastitu prosiruje obim ovog prava na pravo na pravosudje. - Ovo moderno shvatanje o pravu na pravnu zastitu odgovara najvise principima pravne drzave. - Pravo na pravnu zastitu je javnopravni odnos izmedju gradjanina i drzave, odnosno suda, u kome gradjanin, subjekt prava, ima ovlascenje u odnosu na drzavu da mu pruzi pravnu zastitu. - Obaveza iz ovog pravnog odnosa se ogleda u tome da sud ne sme da odbije da uzme u razmatranje bilo koji zahtev za pravnu zastitu koji mu je podneo bilo koji pravni subjekt. - Pojedinac ne moze da se, a priori, voljnim aktom odrekne vrsenja ovog prava. V) Pravo na pravnu zastitu u pravnom poretku RS - Normatovno gledano, pravo na pravnu zastitu je u pravnom poretku RS uredjeno kao pravo na pravosudje. - Medjutim, u poslednje vreme sudovi su skloni da pravo na pravnu zastitu poistovete s pravom stranke na merotornu odluku.

4.) Gradjanski sudski postupak i upravni postupak
- Iz clana 1. ZPP nedvosmisleno prozilazi da gradjanski sud prvenstveno odlucuje o gradjanskopravnim sporovima iz licnih, porodicnih, radnih, trgovinskih, imovinskih i drugih gradjanskopravnih odnosa.

3

- Sud je duzan da tokom citavog trajanja postupka ex officio pazi da li resavanje spora spada u sudsku nadleznost, odnosno da li se radi o sporovima koji su enumerisani u clanu 1. ZPP. - Ako u bilo kom momentu utvrdi da je za resavanje konkretnog spora nadlezan npr. organ uprave, oglasice se nenadleznim, ukinuce sprovedene parnicne radnje i odbacice tuzbu. - U ovakvoj situaciji govorimo o apsolutnoj nenadleznosti gradjanskog suda. A) Razgranicenje gradjanskopravne i upravne stvari - Problem razgranicavanja nadleznosti upravnih organa i gradjanskih sudova lezi u tome da ZOUP ne odredjuje izricito sta treba smatrati upravnom stvari. - Ako nema izricite zapovesti zakonodavca, za razgranicenje nadleznosti mogu posluziti teoretski pristupi o odredjenju gradjanskopravne i upravne stvari. - Gradjanskopravna stvar postoji kada se tuzbeni zahtev neposredno zasniva na pravnoj posledici iz materijalnopravne norme gradjanskog prava. - Odlucujuca je pravna priroda spornog odnosa. - Ona se odredjuje po tome da li su stranke u pravnom odnosu ravnopravne ( gradjanskopravni odnos ), ili je jedna od njih u odnosu subordinacije prema organu javne vlasti ( upravnopravni odnos ). - Ova teorija moze samo delimicno da pomogne prilikom razgranicavanja nadleznosti, jer je moguce da nosioci javne vlasti zakljucuju ugovore privatnog prava, pri cemu su obe strane u ovom pravnom odnosu ravnopravne, ali se ipak radi o pravnom odnosu javnog prava. - S druge strane, moguce je da se ugovor izmedju dva pravna lica tice kupovine gradjevinskog zemljista, kada je u pitanju pravni odnos privatnog prava. - Dalja dopuna ovakvom teorijskom razgranicenju jeste stavljanje akcenta na subjekte ovlascenja, odnosno obaveze iz pravnog odnosa. - Ako se pravni odnos temelji na normi koja nije podobna da obaveze, odnosno da ovlasti svako lice, vec samo nosioca javne vlasti, radi se o javnopravnom odnosu, odnosno o upravnoj stvari. - Nasuprot tome, ako nosilac javne vlasti preduzima one pravne poslove i radnje koje moze da preduzima i svako drugo lice privatnog prava, radi se o privatnopravnom, odnosno gradjanskopravnom odnosu ( npr. opstina kupuje kancelarijski materijal ). - U situacijama kada nije moguce razgraniciti nadleznost upravnih organa i sudova, o pozitivnom i negativnom sukobu nadleznosti odlucuje Ustavni sud. - Treba napomenuti da za razgranicenje upravne i gradjanske pravne stvari nije odlucujuce sledece: a) da li je drzava ili drzavni organ ucesnik u pravnom odnosu o kome se resava, jer i drzava moze da bude subjekt pravitanopravnih odnosa. b) da li se radi o imovinskopravnom odnosu, jer se o pravima i obavezama iz takvih odnosa resava u oba postupka ( placanje poreza i kupoprodajne cene ). v) kako strane kvalifikuju svoj pravni odnos. B) Dejstvo upravnih akata u gradjanskopravnom postupku i dejstvo sudskih odluka u upravnom postupku - U gradjanskom sudskom postupku moze da se, kao prethodno pitanje, javi upravna stvar, i obrnuto. - U ovakvoj situaciji vazi princip da su gradjanski sudovi i upravni organi medjusobno nezavisni i da o prethodnim pitanjima odlucuju nezavisno od toga da li se radi o gradjanskopravnoj ili, pak, upravnoj stvari.

4

5 . upravni organ resi gradjanskopravnu stvar koja spada u nadleznost suda. takav upravni akt je nepostojeci.Ako u obe situacije zahtev bude odbijen ili nadlezni organ o njemu uopste ne donese nikakvu odluku u roku od 3 meseca. . b) naknada stete licu koju je u vrsenju sluzbe prouzrokovalo vojno lice gradjaninu. Ovde prvo mora da se obrati vojnim organima.Kada se pred sudom u postupku za naknadu stete zbog nezakonitog vrsenja javnih ovlascenja ustanovi da je organ uprave utvrdio da takav upravni akt nije nikada bio donet.Obrnuto.Ako i pored ovih pokusaja razgranicenja. ne postoji gradjanski postupak koji bi se vodio po sluzbenoj duznosti ( izuzetak je jedino vanparnicni postupak ). . .Dominira shvatanje da je gradjanski sud vezan odlukom upravnog organa u granicama njene pravosnaznosti. V) Upravni postupak kao pretpostavka za podnosenje tuzbe pred gradjanskim sudom .U ovom situacijama.Vladajuce shvatanje o vezanosti gradjanskog suda pravosnaznom odlukom pravnog organa ne treba prihvatati i nuzno je da se ono promeni usled primene clana 6. a krivicni postupak je obustavljen. Ovde je to pritvoreno lice duzno da se prvo obrati Ministarstvu pravde. .Prema praksi suda u Strazburu. ocinstva i materinstva. .. ponosenje zahteva. .) Gradjanski sudski postupak i krivicni postupak . 5. ZPP koji dopusta nezavisno odlucivanje o prethodnom pitanju kao o glavnoj stvari u okvirima svoje nadleznosti.Upravni organ moze da odlucuje nezavisno o prethodnom pitanju koje je gradjanskopravna stvar. obavezujuce dejstvo upravnog akta u gradjanskom sudskom postupku je moguce samo ako je o zakonitosti upravnog akta odlucivao i sud u odgovarajucem postupku. a to proizlazi a contrario iz clana 12. ZPP. ali samo dok o tome nije pravosnazno odluceno u gradjanskom pravnom postupku.To su sledece situacije: a) naknada stete licu koje je neopravdano osudjeno krivocnom presudom ili koje je bilo u pritvoru. A) Sustinske razlike . kada gradjanski sud resi upravnu stvar. odluka suda moze da se pobija zalbom. predstavlja posebnu procesnu pretpostavku za zapocinjanje i dalje vodjenje postupka.Pravosnazne odluke gradjanskih sudova obavezuju upravne organe u granicama njehove nadleznosti. EKLJP.Gradjanski sudovi pruzaju pravnu zastitu licima privatnog prava u vezi sa sporovima koji su enumerisani u clanu 1. ovakva odluka organa uprave obavezuje gradjanski sud. osteceni tek tada moze da trazi pravnu zastitu pred sudom. . .Gradjanski sudski postupak pociva na dispozicionoj maksimi.Bez tuzioca i njegovog tuzbenog zahteva nema parnice. dakle samo ako je sud odlucivao u postupku za ponistaj upravnog akta u sporu pune jurisdikcije.Niz materijalnopravnih normi predvidja da parnica za naknadu vanugovorne stete moze da se povede tek kada o istom zahtevu odluci organ odredjen zakonom. . . . tj. . najcesce organu uprave.Jedini izuzetak od ovog pravila postoji u slucaju da se prethodno pitanje odnosi na utvrdjivanje postojanja braka. .Krivicni sud postupa po optuznici ovlascenog tuzioca zbog ucinjenog krivicnog dela.

Nacelno. gradjanski u krivicni sud samostalno i nezavisno mogu da odlucuju o prethodnim pitanjima.U krivicnom postupku ne vazi dispoziciona maksima. ostecenog moze da uputi na parnicu pred gradjanskim sudom.Prema clanu 13.Vodjenje adhezionog postupka ima smisla za ostecenog ako sa sigurnoscu moze da ocekuje da ce stetnik-osteceni biti oglasen krivim u krivicnom postupku.U okviru krivicnog postupka. sud ce ostecenog uputiti da zahtev za zastitu prava iznese pred gradjanski sud.Ako osteceni ne pokrene adhezioni postupak.Odsustvo dispozicione maksime znaci da drzavni tuzilac ili optuzeni. trazi naknadu stete zbog ucinjenih telesnih povreda ).. .Ako krivicni sud proceni da bi vodjenje adhezionog postupka imalo za posledicu odugovlacenje krivicnog postupka. kada je o jednoj pravnoj stvari vec pravosnazno odluceno u bilo kojoj vrsi sudskog postupka ( primer 79. povracaj stvari ili ponistaj odredjenog pravnog posla. vec istrazna ( inkviziciona ) maksima. koja po pravilu. nakon sto je optuznica stala na pravnu snagu. ali moze i da prekine postupak. .Jedinstvo pravnog sistema i potreba da se odrzi unutrasnja harmonija odlucivanja nalazu odstupanje od principa nezavisnosti. samo ako istovremeno krivicnom presudom optuzenog oglasi krivim. . G) Dejstvo presude krivicnog suda u gradjanskom sudskom postupku . . tj. . ne mogu slobodno da disponiraju svojim procesnim radnjama. B) Adhezioni postupak . . gradjanski sud moze da sam resava o postojanju krivicnog dela koje je vezano za imovinskopravni zahtev i o odgovornosti pocinioca. . ZPP.Sud je duzan da utvrdi sve cinjenice od kojih zavisi donosenje zakonite odluke. . . . odnosno da drzavni tuzilac npr. . ako zeli da odluku prepusti krivicnom sudu. osudjeni ne bi mogao da u gradjanskom sudskom postupku osporava svojstvo izvrsioca. ). postojanje protivpravnosti. ne gubi pravo da iste zahteve istakne pred gradjanskim sudom. . . da odluci o imovinskopravnom zahtevu koji se odnosi na naknadu stete. V) Prethodno pitanje u krivicnom i gradjanskom postupku .Npr.Tuzilac iz istog cinjenicnog stanja ( zivotnog dogadjaja ) koji je bio osnov za donosenje presude krivicnog suda izvodi svoje zahteve u parnici pred gradjanskim sudom ( npr.Krivicni postupak pokrece po pravilu drzavni tuzilac ex officio.Osteceni nema pravo zalbe na odluku krivicnog suda kojom upucuje da svoj imovinskopravni zahtev realizuje u parnici. osteceni ili njegov naslednik mogu u adhezionom postupku da zahtevaju da krivicni sud odluci o gradjanskopravnim posledicama krivicnog dela.str. spadaju u nadleznost drugog suda. arbitrarno odustane od krivicnog gonjenja. gradjanski sud je vezan samo osudjujucom pravosnaznom presudom krivicnog suda i to dvojako: a) u pogledu postojanja krivicnog dela.Krivicni sud moze da usvoji tuzbeni zahtev ostecenog u adhezionom postupku. bez obzira na to kakve cinjenice i dokaze stranke u postupku stave na raspolaganje sudu. 6 . a izuzetno moze i osteceni za uglavnom laksa krivicna dela.U primeru krivicnog dela nanosenja teske telesne povrede.Kada krivicni sud donese presudu kojom optuzenog oslobadja od optuzbe ili odbije optuzbu ili iz drugog razloga dodje do prekida krivicnog postupka.

. . . narocito u situacijama kada mogucnosr i obim naknade stete zavise od vrste krivice. prozilazi da je krivicni sud vezan presudom gradjanskog suda. ali ne i njenom visinom. .Parnicni sud ne bi mogao da utvrdjuje postojanje manje stete od one koja cini bice krivicnog dela za cije izvrsenje postoji osudjujuca presuda. i onda kada naslednik sa umisljajem ucini teze krivicno delo prema ostaviocu. gradjanski sud nije vezan presudom kada sudi o gradjanskopravnim zahtevima koji se izvode iz istih cinjenica koje su bile osnov za utvrdjivanje postojanja krivicnog dela i krivice ucinioca. gradjanski sud je vezan utvrdjenjem krivicnog suda o postojanju umisljaja kod osudjenog.Ako presude krivicnog suda nema. kao i nastupanje same posledice koja podpada pod bice krivicnog dela. trebalo bi uzeti da je gradjanski sud vezan utvrdjenjem krivicnog suda.Iz principa ostvarivanja unutrasnje harmonije odlucivanja. kao i iz opsteg ucenja o postovanju odluka drugih organa u granicama njihove pravosnaznosti.Ako je krivicni sud doneo oslobadjajucu presudu.Npr. . E) Dejstvo presude gradjanskog suda u krivicnom postupku . predlog za ponavljanje parnicnog postupka moze da se podnese ako su sudija ili vestak osudjeni za kakvo krivicno delo povodom kojeg je doslo do donosenja sudske odluke.Najcesce se odnos uticaja postojanja krivicnog dela na gradjanskosudski postupak razmatra u slucajevima iskljucenja naslednika iz prava na nuzni deo do kog dolazi. Ako krivicni sud odlucuje o krivicnoj odgovornosti nekog lica zbog krivicnog dela kradje.To narocito vazi kod preobrazajnih presuda ( presuda o razvodu braka ) kao i u pogledu statusnih odluka sa preobrazajnim dejstvom ( utvrdjivanje ocinstva i materinstva ). on je vezan odlukom gradjanskog suda o tome ko je vlasnik stvari.On je vezan konstatacijom krivicnog suda da je steta pricinjena. ako ona ne cini obelezje krivicnog dela.Npr. .Buduci da neka krivicna dela mogu da se ucine samo umisljajno. . . gradjanski sud moze da raspravlja o svim cinjenicama i okolnostima koje ne cine bice krivicnog dela. gradjanski sud moze sam da resi o postojanju krivicnog dela kao o prethodnom pitanju. .Dodirna tacka krivicnog i gradjanskog sudskog postupka postoji i onda kada materijalno gradjansko prava i gradjansko procesno pravo vezuju nastupanje odredjenih pravnih dejstava za postojanje krivicne presude odredjene sadrzine. . njegovom detetu… . b) u pogledu postojanja krivicne odgovornosti ucinioca.Ako odgovornost osudjenog postoji po oba oblika krivice. D) Krivicno delo kao prethodno pitanje u gradjanskom sudskom postupku . gradjanski sud je vazan tom odlukom.Ako je krivicni sud presudio ( oslobadjajuce ili osudjujuce ).postojanje kauzalne veze izmedju radnje i posledice. . 7 . kao i u principu nezavisnog i samostalnog odlucivanja gradjanskog i krivicnog pravosudja.To ima opravdanja u tome da kategorije krivice ( umisljaj i nehat ) nisu identicne u krivicnom i gradjanskom materijalnom pravu. Dj) Cinjenicno dejstvo presude krivicnog suda . izmedju ostalog.Obrnuto.

posto nema spora. gde je glavni kriterijum razgranicenja predmet postupka. onda je sigurno da ce se ona raspravljati u vanparnicnom postupku. kada postoje suprotstavljeni interesi ucesnika.Kod nepravih vanparnicnih stvari zakonodavac ponekad izricito odredjuje da one treba da se rasprave u vanparnicnom postupku.) Parnicni i vanaprnicni postupak .. Takodje u nepravim vanparnicnim postupcima spor postoji. . . onako kako se to cini u odnosu na upravni i krivicni postupak. . radi zastite licnih i imovinskih interesa pravnih subjekata. B) Osnovne razlike izmedju parnicnog i vanparnicnog postupka a) Parnicni postupak se nikada ne pokrece po sluzbenoj duznosti. u prvom redu. deklaratorne odluke donete u jednoj. . dok je u vanparnicnom postupku dominantnija inkviziciona maksima(tj. . a ponekad to cini sudska praksa.. kao sto je to slucaj kod egzekvature. ali je zakonodavac iz razloga celishodnosti odredio da se treba raspraviti po pravilima vanparnicnog postupka.Kada se u praksi radi o pravoj vanparnicnoj stvari.U vanparnicnom postupku ne resavaju se sporovi. kao merila za razgranicenje ove dve vrste postupka mogu da posluze i drugi teoretski kriterijumi za razgranicenje. A) Razgranicenje parnicnog i vanparnicnog postupku .). tako da samostalno ocenjuju da li se radi o parnicnoj ili vanparnicnoj stvari.Kao dopuna razlikovanju parnicnog i vanparnicnog postupka mogu se koristiti razlicita teoretska merila. vec se on pokrece. dok se vanparnicni postupka upravo pokrece na taj nacin. i obrnuto. b) Parnicni postupak ne moze da postoji bez dve stranke ( tuzioca i tuzenog ). odnosno nenadleznosti. dok se vanparnicni nazivao voljnim.Pravilo je da su parnicni i vanparnicni sud nazavisni u odredjenju sopstvene nadleznosti.Ova teorija nija sasvim konsekventna. gde se parnicni postupak nazivao spornim. resava primenom pravila parnicnog postupka i obrnuto. dispozicija ucesnika je bitno uza) V) Odnos parnicnog i vanparnicnog postupka . .Vanparnicni postupak nije homogen. .To ima za posledicu da tzv.6.Najcelishodnije je poci od distinkcija koju je ucinilo rimsko pravo. v) U parnicnom postupku dominiraju samo dispoziciona i raspravna maksima. pa ako je zakonodavac predvideo da je odredjeni postupak vanparnicni. suprotstavljenih interesa ucesnika u postupku. . onda ce on biti takav.Najvise se za razgranicenje parnicnog i vanaprnicnog postupka koristi teorija spora: ako sud resava o sporu. odnosno drugoj vrsti postupka ne obavezuju sud u drugoj vrsti postupka. lice se oglasava umrlim u postupku proglasenja nestalog lica za umrlo i dokazivanju smrti. 8 . jer parnica moze da se pokrene. tj. . postoje razlicite vrste vanparnicnih postupaka koje su odredjene po svom predmetu ( zaostavstina se raspravlja u ostavinskom postupku. .Zbog toga se kao kriterijum za razgranicavanje ovde koristi naredba zakonodavca. .Zbog ovakve heterogenosti vanparnicnog postupka nije moguce izvesti jasnu demarkacionu liniju izmedju parnicnog i vanparnicnog postupka.Kada se radi o nepravoj vanparnicnoj stvari.Teorija spora moze da se dopuni i dvostranackim karakterom parnicnog postupka. a da spor ne postoji. dok u vanparnicnom postupku moze da ucestvuje i samo jedna stranka. jer se pokretao protivno volje tuzenog.

. .Procesne radnje koje je eventualno u medjuvremenu sproveo. kao i procesnim radnjama preduzetim u parnicnom postupku. .Prema clanu 19. . i njene norme imaju primat u odnosu na unutrasnje zakonodavstvo. . polozaj sudija u pravnom sistemu. u postupku se garantuje javnost i zbornost u sudjenju.Ustav sadrzi osnovne principe na kojima se temelji organizacija sudstva. i primenjuju se neposredno. Parnicni sud koji odlucuje o punovaznosti pravnog posla je vezan odlukom vanparnicnog suda o lisenju poslovne sposobnosti.) EKLJP . vec jedino moze da se pobija redovnim i vanrednim pravnim sredstvima. i odluke ne podlezu kontroli vansudskih vlasti. donose odluke strictum iuris.EKLJP se primenjuje ratione loci. . jer njehovo nesprovodjenje ima za posledicu da se odluka suda pobija po zalbi zbog bitnih povreda odredaba parnicnog postupka.Norme koje regulisu gradjanski sudski postupak nisu sadrzane u jednom vec u cetiri pojedinacna zakona koja posebno uredjuju parnicni. .Kada je slucaj obrnut. .ZPP sadrzi posebna pravila o resavanju sukoba nadleznosti izmedju parnicnog i vanparnicnog suda. morace da se opet sprovedu u parnicnom postupku. .Primarni izvor prava je Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama iz 1950.Ako je odluka suda o jednoj pravnoj stvari doneta u pogresnoj vrsti postupka. .ZPP. postupak ce se obustaviti resenjem. NPR: Vanparnicni sud koji odlucuje o raspodeli zaostavstine je vezan presudom parnicnog suda o razvodu braka. a takav slucaj ce biti u nepravim vanparnicnim stvarima u kojima postoje suprotstavljeni interesi ucesnika.Principijelno bi trebalo poci od stava da odluke parnicnog suda obavezuju vanparnicni i obrnuto. do donosenja odluke o glavnoj raspravi. na teritoriji i eksteritorijalno u ambasadama.Sudovi su nezavisni. odluka doneta u vanparnicnom postupku obavezuje parnicni sud samo ako postoji identitet stranaka i identitet predmeta spora.. takve radnje su validne i u vanparnicnom postupku koji se nastavlja pred nadleznim sudom. 7. resenjem obustaviti parnicni postupak. sud ce. ako nadje da bi postupak trebalo sporovesti u skladu sa odredbama vanaprnicnog postupka. ona nije nepostojeca. 9 ..U slucaju da je parnicni sud u medjuvremenu sproveo odredjene parnicne radnje. izvrsni i stecajni postupak. vanaprnicni. 2. primarno.Problematicna je vezanost suda pravosnaznim odlukama donetim u jednoj. ovakva odluka obavezuje vanparnicni sud u zemljisnoknjiznom postupku ). .. .Ako je vanparnicni sud utvrdio da resava o pravnoj stvari za koju je nadlezan parnicni sud.) Ustav .Princip je da zakon ovu koliziju resava tako sto daje primat nadleznosti parnicnog suda. odnosno drugoj vrsti postupka jer su drugaciji obim i granice pravosnaznosti odluka. kao i osnovne garancije koje sluze ostvarenju prava na pravicno sudjenje. .Pravilo je da je vanparnicni sud vezan pravosnaznim odlukama donetim u parnicnom postupku ( kada je parnicni sud odlucio o pravu svojine na nepokretnosti.Sudska vlast je jedinstvena. 1.) Izvori Gradjanskog procesnog prava .

--> Ravnopravnost stranaka --> Pravo na obrazlozenu sudsku odluku . . --> Pravo na odluku u primerenom roku --> Pravo na usmenu raspravu i objavljivanje presude V) Pravo na sudjenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom G) Posebnost primene EKLJP na izvrsni i stecajni postupak .EKLJP se primenjuje ratione materiae na sve garancije koje su sadrzane u cl. kao i opsta sednica Vrhovnog Kasacionog suda. 10 .Sudska praksa nije izvor prava ili se moze reci da jeste izvor prava. koje je tuzivo po nacionalnom pravu drzave u kojoj se postupak vodi. 4. ali prvostepeni sud i dalje nije u obavezi da usvoji pravna shvatanja viseg suda.Treba istaci da postoji povreda konvencije kada sud ne navede na kom materijalnopravnom propisu zasniva svoju odluku. ZVP.Mnoge garancije koje sadrzi EKLJP ne mogu da se primene na stecajni postupak zbog njegove posebne pravne prirode. . mora da se pruzi pravna zastita.Pravo na prinudno izvrsenje sudske odluke. . Konvecnije. iz obaveza suda da uzme u obzir sve cinjenicne navode. 2-14.Druga obaveza suda je da strankama omoguci da slobodno iznesu cinjenicne navode i dokazne predloge.) Pravna nauka .Prilikom utvrdjivanja stavova prema znacajnijim. svu pravnu argumentaciju stranaka. . prvo. a pravna shvatanja usvojena na opstoj sednici obavezuju sva odeljenja. ZIP. 5.Prvostepeni sud je duzan da u ponovljenom postupku izvede sve parnicne radnje i raspravi sva sporna pitanja na koja je ukazao drugostepeni sud. A) Pravo na pravicno sudjenje . . i to u primerenom roku.) Sudska praksa .„U resavanju gradjanskih prava i obaveza svako ima pravo da njegovu stvar resi nezavisan i nepristrasan sud koji pociva na Zakonu.Usvojena pravna shvatanja na sednici odeljenja obavezuju sva veca u sastavu odeljenja. .U Srbiji je zanemarljiv znacaj.. 3. odnosno prava na tuzbu.EKLJP nema retroaktivno dejstvo pa se primenjuje ratione temporis samo na one cinjenice koje su se desila nakon sto je Konvencija stupila na snagu u Srbiji.Svakom subjektivnom pravu ili ovlascenju. . spornijim pravnim pitanjima odrzavaju se sednice odeljenja. javnost sudjenja.) Zakoni: ZPP.koje ukljucuje: --> Pravo na kontradiktoran postupak. kao i zbog cinjenice da se u stecajnom postupku ne odlucuje o sporu ( npr. b) Pravicno sudjenje.EKLJP se primenjuje ratione personae na sva lica koja dodju u kontakt s jurisdikcijom drzavnih organa Srbije. sastoji se. ali s veoma ogranicenim dejstvom. kao i njehove dokazne predloge. ravnopravnost stranaka ). ali i svakog drugog izvrsnog naslova predstavlja derivat prava na pristup sudu. ZSP.“ B) Proceduralna ljudska prava koja nacionalni sudovi moraju da postuju: a) Pravo na pristup sudu ( pravo na tuzbu ) .

. V) Vazenje normi gradjanskog procesnog prava ratione temporis . dalji postupak se provodi po pravilima vazeceg ZPP-a.Cinjenica da stranke izvode svoje zahteve iz cinjenica koje su se desile pre nego sto je zakon stupio na snagu. . imunitet od izvrsenja. . de facto na teritoriju Srbije.Kada je parnicni postupak zapocet nakon sto je novi zakon stupio na snagu.8.Pravna posledica koja nastaje kada se tuzba podnese protiv lica koja uzivaju imunitet od domaceg pravosudja jeste odbacivanje tuzbe zbog nepostojanja jedna od procesnih pretpostavki za vodjenje spora. .Druga situacija se javlja onda kada novi zakon stupi na snagu.Ova neposredna primena znaci da norme procesnog prava proizvode trenutno dejstvo. februara 2005. b) Ako po stupanju na snagu vazeceg ZPP-a. februara.Ova kategorija uziva imunitet od pravosudja domacih organa. B) Vazenje normi gradjanskog procesnog prava ratione personae . zapoceti do dana stupanja novog zakona na snagu. na taj postupak ce se primeniti iskljucivo odredbe novog zakona. 11 . ograniceno je samo na njenu teritoriju. Tuzilac je izjavio zalbu 25. okoncace se po pravilima starog zakona. okolnosti cije postojanje. koja treba da sadrzi naziv i opis parnicne radnje cije se izvodjenje zahteva od zamoljenog suda. . Npr: Prvostepena odluka je doneta 15.neke kategorije stranaca. .Vrsenje funkcije pravosudja.Tuzbe protiv stranih drzava su dopustene samo ako predmet spora proizlazi iz delanja drzave iure gestionis.U pogledu kategorije lica postoje izuzeci. kada je to predvidjeno medjunarodnim pravom. odnosno nepostojanje treba utvrditi. .Zamoljeni sud ne moze da ulazi u pitanje da li je izvodjenje zahtevane procesne radnje celishodno. . Postupak po zalbi ce se sprovesti po pravilima starog ZPP-a. sud ukine prvostepenu odluku koja je doneta pre 22. v) Odstupanje od trenutnog dejstva procesnopravnih normi predvidjeno je i za postupak po vanrednim pravnim sredstvima.Ako bi trebalo preduzeti kakvu procesnu radnju u inostranstvu. na dalji postupak ce se primeniti odredbe ZPP iz 1976.) Norme Gradjanskog procesnog prava A) Vazenje normi gradjanskog sudskog postupka ratione loci . februara 2005. . domaci sudovi ce zamoliti da se procesna radnja izvrsi u okviru madjunarodne pravne pomoci. . a parnica je u toku. jedne od suverenih funkcija drzave. koji moze biti svojak: imunitet od jurisdikcije domacih organa. strane drzave i medjunarodne organizacije su izuzete iz jurisdikcije domaceg pravosudja. Ovi postupci.Postupak za pruzanje pravne pomoci se pokrece zamolnicom.Zakonodavac predvidja odredjena odstupanja od principa trenutnog dejstva: a) Ako je pre stupanja na snagu vazeceg ZPP-a doneta prvostepena presuda ili resenje kojim se okoncava prvostepeni postupak. .Tada se odredbe novog zakona primenjuju neposredno i na parnice koje su u toku. irelevantna je za primenu procesnih zakona. .Norme gradjanskog procesnog prava se primenjuju na drzavljane RS kao i na strance i apatride koji su nastanjeni u RS.

i u tom slucaju ga predlaze VSS a bira Skupstina.) Izuzece sudije Kad god se jave okolnosti koje ukazuju da sudjenje nece biti nepristrasno. v) Obezbedjem njihove materijalne nezavisnosti. 6 sudija. . tako da je finansijski nezavisan od njih. ministar pravde i predsednik odbora za pravosudje u Skupstini ). izuzet iz sudjenja. g) Obezbenjem medjusobne nezavisnosti sudija. . 1 advokat i 1 profesor. dosledno se primenjuje princip o trenutnom vazenju procesnih zakona. stranaka i od drustva. b) Stalnoscu i nepremestivoscu sudija. u tekucim parnicama bi trebalo primeniti stari zakon.Do iskljucenja dolazi kada postoji jedan od taksativno u zakonu navedenih razloga. . zastupnik ili punomocnik stranke. .) Prvu grupu cine razlozi koji se zasnivaju na opstem pravnom principu da niko ne moze da bude sudija u sopstvenoj pravnoj stvari. . v) ako je clan ili akcionar pravnog lica koje je stranka u sporu. g) ako izmedju stranaka i sudije tece parnica ili postoji drugi sukob interesa. in concreto postoje okolnosti koje ne daju garancije za postojanje nepristrasnog sudjenja.U Srbiji sudije bira i razresava Narodna skupstina ili Visoki savet sudstva. b) ako je sa strankom u odnosu saovlascenika.Biraju se na sledeci nacin: kada se kandidat imenuje prvi put. . Za postojanje tih razloga se vezuje neoboriva pretpostavka da sudjenje nece biti nepristrasno. postupajuci sudija moze biti iskljucen. i mandat im je pet godina. .ZPP razlikuje iskljucenje od izuzeca sudije.Kod izuzeca. Iskljucice se sudija: - 12 . saobveznika ili regresnog obveznika. .) Druga grupa razloga za iskljucenje se odnosi na postojanje srodstva izmedju sudije i nekog ucenika.Nezavisnost sudije se garantuje i ostvaruje na sledece nacine: a) Nacinom izbora sudija.Sud finansira drzava a ne stranke.Sto se tice primene procesnih normi na nadleznost sudova. a ne mogu ni da ih ukidaju niti da ih menjaju. 2. Sudija ne moze suditi: a) ako je sam stranka. . te da sude na osnovu Ustava i zakona.postoje tri grupe: 1. 9.) Nezavisnost sudstva . . bira se na period od tri godine.Legislativna i izvrsna vlast nemaju nikakvog uticaja na sadrzinu pojedinacnih pravnih akata suda. a od toga 3 stalna clana ( predsednik VKS-a.Ustav stipulise da sudovi nazavisni. jer se na taj nacin obezbedjuje princip pravne sigurnosti..VSS ima 11 clanova. .U pogledu proteka rokova. osim kada se sudija bira prvi put.Sudijska funkcija je stalna. 10. .Nazavisnost suda podrazumeva tri aspekta: sud mora da bude nazavisan od drzave. A) Razlozi za iskljucenje.

.) Treca grupa razloga se odnosi na inkompatibilnost funkcije sudjenja u konkretnom sporu sa ucescem sudije u drugim postupcima u istoj ili povezanoj stvari.) Javni tuzilac u gradjanskom postupku Javno tuzilastvo je samostalni drzavni organ kome je u nadleznost povereno da goni ucinioce krivicnih i drugih kaznjivih dela. ili mu je supruznik srodnik po tazbini do drugog stepena. . 3. B) Razlozi za izuzece . savetovanje stranaka tokom postupka. mora biti obrazlozen. izrazen stav sudije u odnosu na ishod spora. .Zahtev stranke za iskljucenje. . . odnosno izuzecu . b) ako je staralac.Cim sudija sazna da postoji neki od razloga za iskljucenje ili izuzece.Protiv resenja o odbacivanju zahteva kao nedopustenog nije dopustena posebna zalba ( kao i na odluku predsednika suda o zahtevu ). . .Povreda gore navedenih pravila ima za posledicu da je sudska odluka apsulutno nistava. on mora da prekine svaki rad na predmetu ( doduse kad se radi o razlozima za izuzece.Kada javni tuzilac na osnovu ovlascenja koje mu daje zakon pokrece gradjanskosudski postupak. usvojenik ili usvojilac stranke. subjektivno osecanje straha na strani stranke da mu sud ne pruza dovoljno garancija da ce biti nepristrasan. b) ako je u istom predmetu ucestvovao u postupku medijacije. On moze samo da: 1.Razlozi mogu biti razliciti: prijateljstvo ili neprijateljstvo ..Inicijativa za iskljucenje. ali ako izmedju sudije i stranke postoji zajednicko domacinstvo.. blagovremen i da sadrzi okolnosti na kojima se temelji strah od pristrasnosti sudije. o izuzecu odlucuje predsednik suda. odnosno izuzece moze da potekne od samog sudije ili stranke.) Pokrece neke sudske postupke kada to zakon izricito predvidja.Ako stranke nije istakla zahtev za izuzece tokom postupka pred prvostepenim sudom. onda ipak moze da preduzme one parnicne radnje koje ne trpe odlaganje ) i da o tome obavesti predsednika suda. na kojima moze da se temelji izuzece..Zahtev koji nema potrebnu sadrzinu je nedopusten i odbacice ga sudija pred kojim se vodi postupak. 13 - . da ulaganjem pravnih sredstava stiti ustavnost i zakonitost.Za izuzece je dovoljno da postoji razumno. 11. trebalo bi smatrati da je prekludirana da iz ovog razloga pobija sudsku odluku. odnosno izuzece ne moze da bude pausalan. V) Postupak za iskljucenje. odnosno izuzece . . . zakonskog zastupnika ili punomocnika. on je stranka po duznosti.U gradjanskim sudskim postupcima uloga javnog tuzioca je ogranicena..a) ako mu je stranka. G) Odluka o iskljucenju.. saznala nakon okoncanja prvostepenog postupka. pripadnistvo u istom udruzenju gradjana. zastupnik ili punomocnik stranke srodnik po krvi u pravoj liniji. i na te povrede stranka se moze pozivati u zalbi na presudu.. osim ako je za razloge.Kada postupajuci sudija ne odbaci predlog kao nedopusten. kao i u reviziji protiv presude. Iskljucenje je nuzno: a) ako je sudija u istom predmetu saslusan kao svedok ili vestak. .

.Pravo da ucestvuje u parnici koja tece izmedju drugih lica JT ce imati uvek kada postoji sumnja da jedna ili obe strane koriste svoja prava u postupku da bi onemogucile primenu prinudnih propisa o prirodnim bogatstvima.) Ulaze vanredne pravne lekove. JT nije stranka.Advokat ima dvostruku ulogu: on je zastupnik stranke. u granicama tuzbenog zahteva. vec u parnici ima samostalni polozaj ( osnovna razlika od obicnog umesaca ). . .ZOO priznaje javnom tuziocu pravo da zahteva utvrdjenje apsolutne nistavosti ugovora. a priznato mu je i pravo da izjavljuje pravne lekove ( stranke ga ne mogu spreciti u tome ).TJ moze. 12. . g) ako je u istoj pravnoj stvari postupao kao nosilac pravosudne funkcije ili sluzbeno lice u drzavnom organu. .O ulozi javnog tuzioca kao intervenijenta u javnom interesu govorimo kada ucestvuje u parnici koja tece izmedju drugih lica.. odnosno postojanja braka. . A) Polozaj advokature u pravnom sistemu . da predlozi da se utvrde cinjenice koje stranke nisu navele. predlog za utvrdjivanje smrti fizickog lica. Statutom i Kodeksom. za zastitu prava deteta. . za ponistenje braka iz razloga apsolutne nistavosti.Kada ucestvuje kao intervenijent.Advokat je duzan da odbije pruzanje pravne pomoci u sledecim slucajevima: a) ako je u istoj pravnoj stvari zastupao suprotnu stranu. da se izvedu dokazi koje stranke nisu predlozile. 2. za ponistenje priznanja ocinstva.) Intervenise u postupku izmedju trecih lica radi zastite javnih interesa. . da svojim postupcima i parnicnim radnjama doprinese zakonitom.Radi se o zahtevu za zastitu zakonitosti. 3..Advokat je duzan da stiti interese stranke.. d) u drugim slucajevima utvrdjenim zakonom. za lisenje roditeljskog prava. . . pravilnom i efikasnom odvijanju gradjanskog sudskog postupka. javnim poretkom i pravilima morala. - 14 .) Advokatura Advokatura je znacajna institucija za pravilno funcionisanje pravosudnog sistema i narocito za ostvarivanje prava stranaka na sudsku zastitu u parnicnom postupku.Javni tuzilac moze da podigne tuzbu: za utvrdjenje nepostojanja. v) ako je clan ili je bio clan zajednicke advokatske kancelarije u kojoj se u istoj pravnoj stvari zastupa suprotna strana. ali je i organ u sistemu pravosudja.JT pomaze sudu da spreci stranacke dispozicije koje su u suprotnosti s prinudnim propisima. da bi izbegle javne finansijske obaveze ili da bi onemogucile primenu prinudnih odredaba medjunarodnih ugovora. b) ako je bi advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u kojoj se zastupa suprotna strana. koji moze da izjavi ex officio ili na predlog stranke.Svoje ucesce u parnici moze da prijavi samoinicijativno ali i na poziv suda. . .JT moze da predlozi pokretanje nekih vanparnicnih postupaka: proglasenje nestalog lica za umrlo.JT se ne pridruzuje nijednoj stranci.

g) kontaktiranje sa protivnom stranom. odredjivanje predmeta i obima raspravljanja.Advokat ima pravo na nagradu i naknadu troskova za svoj rad prema advokatskoj tarifi.Ako je advokat propustio da se koristi procesnim sredstvima ili je pocinio greske u vodjenju spora.Iz nacela dispozicije proistice da parnicni postupak pokrece stranka. v) javno samoreklamiranje i nudjenje svojih usluga. da je dostojan poverenja. ..B) Organizacija advokature . duzan je da klijentu koji je izgubio spor naknadi stetu prema opstim pravilima. .Povredom njegovih duznosti smatraju se postupci koji su protivni Zakonu i etickom kodeksu: a) postupanje protivno prinudnim propisima i moralu.Nije dopusteno ugovaranje nagrade u zavisnosti od rezultata u sporu. G) Profesionalna odgovornost advokata . - 15 .) Pocetak parnicnog postupka . pa je takav sporazum pogodjen sankcijom apsolutne nistavosti.Za povredu svojih profesionalnih duznosti.Odnos advokata i klijenata se zasniva na ugovoru o nalogu ( bitna pismena forma ). tuzilac. advokat i klijent mogu na drugi nacin da urede placanje honorara i troskova u pismenoj formi. nije u radnom odnosu. . 13. . potpuna poslovna sposobnost.) Nacelo dispozicije u parnicnom postupku Nacelo dispozicije u parnicnom postupku ogleda se u tome sto je zakonodavac ostavio strankama mogucnost da svojom voljom uticu na pokretanje i razvoj postupka. medjutim. kao pritivan javnom poretku. Od ovog principa nema izuzetka! Dakle ne vazi princip oficioznosti. odnosno prilikom pruzanja pravne pomoci. nema drugu registrovanu delatnost. .Dispoziciona maksima u parnicnom postupku predstavlja procesnopravni pandan autonomiji volje stranaka u materijalnom gradjanskom pravu. 1. . b) preduzimanje nekorisnih parnicnih radnju ili preduzimanje parnicnih radnju protivno volji stranke. . polozen pravosudni i advokatski ispit..Pravo upisa u imenik advokata ima kandidat koji ispunjava sledece uslove: diploma pravnog fakulteta. . te cuva kao tajnu sve ono sto je od stranke saznao radi izvrsenja naloga.Advokatura se obavlja kao nezavisno i samostalno zanimanje radi pruzanja pravne pomoci.Obaveza advokata iz ovog ugovora o nalogu jeste da stranku zastupa po svom najboljem znanju i umecu. a izuzetno advokat ne moze da odbije da zastupa stranku ako ga je postavio sud stranci u okviru njenog prava na besplatnu sudsku pomoc. drzavljanin Srbije. d) postupanje koje je protivno interesima stranke koju zastupa.Nikada ga ne moze pokrenuti sud po sluzbenoj duznosti. . advokat odgovara disciplinski pred organom i u postupku koji je regulisan opstim aktima Advokatske komore. da nije osudjivan za krivicno delo koje ga cini nedostojnim.Advokat nije obavezan da prihvati ponudu klijenta. V) Odnos advokata i klijenata .

pri cemu se pravna posledica. tj. tuziocu potrebna saglasnost tuzenog.Stranke svojim predlozima i zahtevima odredjuju sudu i granice u kojima ce on da odlucuje.Da bi se ublazile negativne strane resenja. .Ni drugostepeni sud ni VKS ne pokrecu ex officio postupke po pravnim lekovima. odnosno one strane koja je parnicu izgubila. 2. zakonodavac mu je priznao pravo da i u toku postupka disponira svojim tuzbenom zahtevom ( preinacenje tuzbe ). snosi inicijalni rizik prilikom odredjenja vrste i visine tuzbenog zahteva.Sud moze da dosudi tuziocu manje od onoga sto je trazio u tuzbenom zahtevu.) Okoncanja parnice voljom stranaka . .RAZGRANICENJE ODLUKA INFRA PETITA I ALIUD . sud ne moze vise da odlucuje po sopstvenoj inicijativi o tuzbenom zahtevu.Stranke mogu tokom postupka da se nagode o predmetu spora. dosao do zakljucka da bi tuziocu pripadao visi iznos.Drugostepeni usd moze odluku prvostepenog suda na osnovu zalbe da preispituje u onom delu u kome se prvostepena odluka pobija. stranke same odredjuju sta je predmet spora u parnicnom postupku. . . onda drugostepeni sud moze da eventualno ukine samo deo presude koji se odnosi na nematerijalnu stetu. za razliku od aluid-a. pa je parnica okoncana. .Infra petita je dopustena. u svakom slucaju. a moze i da povuce vec ulozeni pravni lek. kvalitativno ne razlikuje od pravne posledice koja je sadrzana u tuzbenom zahtevu. aluid postoji onda kada sud tuziocu dosudi nesto drugo. tako da tuzilac. .Nasuprot tome. na osnovu utvrdjenih cinjenica.) Dispozicija stranaka u postupku po pravnim lekovima . te zakon predvidja da je za povlacenje tuzbe.) Odredjenje predmeta spora . da povuce tuzbu. niti im moze odbiti zahtev koje one u toku postupka nisu iznele. .Tuzilac moze. te da zakljuce sudsko poravnanje..Stranka koja je izgubila parnicu moze potupno da se odrekne mogucnosti da ulozi pravni lek. . a ne ono sto je zahtevano u tuzbenom zahtevu. od momenta upustanja tuzenog u raspravu. sadrzana u izreci presude. u principu. cak i ako bi. a sud je doneo presudu op raskidu ugovora. sud ne moze tuziocu da dosudi visi iznos nematerijalne stete od zahtevanog. ponekad. onako kako ju je i podneo.Tuzilac moze odmah nakon sto je povukao tuzbu da podnese novu sa istim tuzbenim zahtevom. 4. .Npr.O odluci infra petita govorimo onda kada je tuziocu dosudjeno manje od onoga sto je trazio.Sud ne moze svojom odlukom da dosudi strankama nesto sto one u toku postupka nisu zahtevale.Npr. s obzirom na to da je rec o materijalnopravnom prigovoru o kome sud odlucuje u izreci presude ( dakle tuzeni mora sam da istakne prigovor kompenzacije ). ako je prvostepeni sud doneo presudu u kojoj obavezuje tuzenog da plati tuziocu 500000 na ime materijalne stete i 300000 na ime nematerijalne stete. pa se na tu presudu tuzeni zali ali samo na iznos nematerijalne stete. vec su vezanim inicijativom stranaka. 16 . .Tuzenom koji se vec upustio u spor je. po kome tuzilac snosi inicijalni rizik. . . . i nakon povlacenja.Dispoziciona maksima se proteze i na prigovor kompenzacije.Primer za aluid: tuzilac je trazio ponistenje ugovora. koji nije dopusten. . u interesu da dobije konacno resenje za svoj sporni odnos s tuziocem. 3.

i tada moze da se odrekne tuzbenog zahteva.) Raspravno nacelo u parnicnom postupku 1. vec je vezan ovakvom dispozicijom i duzan da donese presudu na osnovu odricanja. ni obrnuto.Ovakav nacin saznanja cinjenica pociva na raspravnom nacelu koje nije nista drugo do derivat dispozicione maksime.Sud ne moze da ispituje da li je ovakvo ponasanje stranaka celishodno. vec moze neposredno da zahteva prinudno izvrsenje sudskog poravnanja.Za razliku od povlacenja tuzbe. postavlja se pitanje na koji nacin ih on saznaje.Od ovog pravila postoji izuzetak: Sud moze odluciti da se dokazuju i priznate cinjenice. . logicno je da nacelo dispozicije obuhvati i obavezu stranaka da pravno relevantne cinjenice u postupku iznesu pred sud.Tuzilac moze iz samog toka postupka da zakljuci da mu ne pripada pravo ciju je zastitu trazio u tuzbenom zahtevu.U principu. odnosno presudu na osnovu priznanja. poverilac ne mora vise da vodi novu parnicu protiv njega.Ako duznik koji je naveden u sudskom poravnanju ne izvrsi dobrovoljno obavezu. ili ih nije osporila.Posto stranke po svojoj volji pokrecu parnicni postupak.U prilog toj tvrdnji mozemo izneti i odredbu koja predvidja da sud utvrdjuje cinjenicno stanje “na osnovu rezultata celog postupka”. sud moze da zasnuje svoju odluku samo na onim cinjenicama koje su stranke saopstile sudu u toku postupka.I tuzenom moze da se ucini da je njegova dalja odbrana izlisna. 14.Ovakvo zakljuceno poravnanje pred sudom proizvodi dejstvo materijalnopravnog ugovora. . . javnim poretkom i dobrim obicajima. ako smatra da stranka njihovim priznanjem ide za tim da raspolaze svojim zahtevom na nacin koji je u suprotnosti s prinudnim propisima. te mu zakonodavac ostavlja mogucnost da prizna tuzbeni zahtev. . .Buduci da sud ne moze unapred znati za cinjenice na kojima se tuzbeni zahtev zasniva. .Iz raspravnog nacela proizlazi da sud izvodi dokaze samo o onim cinjenicama koje su medju strankama sporne. odricanje od tuzbenog zahteva ima za posledicu donosenje sudske presude koja predstavlja konacno resenje spora za stranke.Dakle. nije mu potrebna nikakva saglasnost tuzioca. 17 . a druga ih je izricito priznala. .Parnicni postupak u Srbiji ne pociva na cistom raspravnom nacelu. . .) Saznavanje cinjenica . .Dakle. ne dokazuju se cinjenice koje je jedna stranka iznela. 2.Kada tuzeni priznaje tuzbeni zahtev.) Dokazivanje A) Cinjenice o kojima se izvode dokazi . .Postoji odredba koja obavezuje sud da utvrdi sve cinjenice od kojih zavisi odluka o osnovanosti tuzbenog zahteva. . .. . sud je duzan da odstupi od raspravnog nacela i da u osnovu svoje odluke uzme i onu cinjenicu koju nije saznao od stranaka i na koju se stranke ne pozivaju. . ali i okoncava parnicu i ima dejstvo izvrsne isprave.

Npr.Sud nije duzan da izvede sve dokaze koje su stranke predlozile. tuzilac predlozi saslusanje tri svedoka.) Nacelo usmenosti i pismenosti u parnicnom postupku Usmene parnicne radnje se preduzimaju na rocistima. 15. pri cemu je za odluzivanje potpuno nebitno koja je od stranaka iznela koju cinjenicu.Prema vazecem ZPP-u ( za razliku od starog zakona ) sud moze izvoditi samo one dokaze koje su stranke predlozile. Sud ne moze da pozove na saslusanje nekog cevrtog svedoka za kojeg smatra da je bitan.) Utvrdjivanje procesnih pretpostavki . do usvajanja tuzbenog zahteva moze doci i u uslucaju kada osnovanost tuzbenog zahteva proistice iz cinjenicnog navoda tuzenog.Medjutim. ako nijedna stranka nije to predlozila. .. jer je zakonodavac dao sudu mogucnost da sam odredi koji ce se dokazi izvesti radi utvrdjenja bitnih cinjenica. .. doslovna primena raspravnog nacela zahtava da se u postupku i sam tuzilac pozove na istu cinjenicu kako bi sud mogao da usvoji njegov tuzbeni zahtev ( ali to ipak nije potrebno.Stranke su duzne da pred sud iznesu sve cinjenice na kojima zasnivaju svoje zahteve.Pravilo je da sud ex officio utvrdjuje postojanje procesnih pretpostavki.To znaci da sud. . a iz kojih proizlazi da je tuzbeni zahtev osnovan. pri cemu ih tuzilac u tuzbi ne navodi.Npr. nakon dokaznog postupka. 4. .Do usvajanja tuzbenog zahteva redovno dolazi onda kada tuzilac pred sud iznese cinjenice koje idu u prilog njegovom tuzbenom zahtevu i kada se.Ako tuzeni sam navodi cinjenice koje govore u prilog osnovanosti tuzbenog zahteva. Razlozi koji govore u prilog principa usmenosti ogledaju se u sledecem: a) nacelo javnosti moguce je samo onda kada se parnicne radnje preduzimaju na rocistu.) Nacin primene raspravnog nacela . . g) usmenost omogucuje da se prisutna stranka odmah izjasni o navodima svog protivnika.Sud ce odbiti tuzbeni zahtev kada tuzilac iznese cinjenice koje govore u prilog njegovoj neosnovanosti. .B) Vezanost suda dokaznim predlozima stranaka . dok se pismene parnicne radnje preduzimaju predajom podnesaka sudu. da li postoji apsolutna nadleznost suda. 18 . . pokaze da su one tacne.Tuzilac ne bi morao da ponavlja u postupku kao svoje one cinjenicna navode koje je izneo tuzeni. 3. b) usmenost omogucuje potpunije ostvarenje raspravnog nacela. utvrdjuje (ne)postojanje cinjenica od kojih zavisi da li tuzilac i tuzeni imaju stranacku i parnicnu sposobnost. ali sud moze da utvrdi da je dovoljno da se saslusaju samo dva svedoka po njegovom izboru. cime se doprinosi koncentraciji postupka. uprkos tome sto je tuzeni propustio sam da iznese takve cinjenice. . jer se navodi da nije bitno od koje strane je sud saznao za postojanje neke relevantne cinjenice ). nezavisno od volje stranaka. v) usmenost omogucuje potpunije ostvarenje principa slobodne ocene dokaza. .

. dokazne predloge i pravna razmatranja.Zbog dobrih i losih strana oba principa. . sud je duzan da uzme u obzir procesno gradivo koje je izneto na svim rocistima za glavnu raspravu.Stranke mogu vec u toku pripremnog rocista. b) da medju strankama nisu sporne cinjenice.ZPP predvidja obavezni pismeni postupak jedino u postupku za izdavanje platnog naloga. po pravilu.Jedinstvo glavne rasprave znaci da stadijum glavne rasprave predstavlja jednu procesnu celinu. ali moze da je odrzi ( fakultativna usmena rasprava ). .U postupku po predlogu za povracaj u predjasnje stanje. ali i tokom samog rocista da dostavljaju sudu podneske koji sadrze njihova objasnjenja cinjenica. pravih lekova i procesno punomocje.Nacelo pismenosti je pojacano i izostankom obaveznih rocista na kojima stranke usmeno raspravljaju.Presuda bez odrzavanja rasprave moze se doneti ako se ispune sledeci.Najvaznije ogranicenje u primeni nacela usmenosti sadrzi odredba prema kojoj u odredjenim slucajevima sud nije duzan da raspravlja sa strankama.Stranke. na pripremnom niti na rocistu za glavnu raspravu. kumulativno postavljeni uslovi: a) da je tuzeni podneo odgovor na tuzbu. - 19 . . .Tuzba. vec nakon prethodnog ispitivanja tuzbe. . ( dakle ovde ne dolazi do zakazivanja pripremnog rocista niti rocista za glavnu raspravu ).Sud je duzan da zakaze makar jedno rociste za glavnu raspravu. protivtuzbe. . .Shodno tome. kada je potrebno da se pravilno utvrdi cinjenicno stanje. . odgovor na tuzbu i pravni lekovi moraju da se podnesu pismeno. sud moze da donese i presudu na osnovu priznanja ili presudu na osnovu propustanja.Nase pravo stoji na stanovistu da je stvar slobodnog sudijskog uverenja da proceni priznanje i naknadno osporavanja neke bitne cinjenice ( u drugim pravnim sistemima ne postoji ta mogucnost ). a i iskljucuje se mogucnost da sud precuje neku relevantnu cinjenicu. ili presudu na osnovu odricanja tuzioca. v) da su ispunjene kako opste tako i posebne procesne pretpostavke. po pravilu. . odrzavanje rocista za glavnu raspravu je fakultativno. cak i kada nije okoncan na jednom rocistu. B) Jedinstvo glavne rasprave . i pored toga sto je. V) Nacelo pismenosti .U fazi pripreme za glavnu raspravu. Od ovog pravila postoji izuzetak a to su slucajevi kada zakonodavac za odredjene parnicne radnje predvidja obaveznu pismenu formu.ZPP predvidja da se odredjene parnicne radnje obavezno preduzimaju pismeno: podnosenje tuzbe.U privrednim sporovima. u postupku po zalbi sud odlucuje. bez usmene rasprave. u formi podneska. prilikom donosenja odluke. . stekao uverenje da se radi o jednostavnom sporu koji bi mogao da resi i bez usmenog izlaganja stranaka. odgovora na tuzbu. . za GPP u Srbiji karakteristicna je njihova kombinacija. A) Vazenje nacela usmenosti . mogu birati da li ce svoje parnicne radnje preduzimati pismeno ili usmeno na rocistu.U prilog nacela pismenosti mogu se izneti razlozi sprecavanja eventualnih zloupotreba procesnih prava. . vec moze neposredno da okonca spor presudom ( presuda bez odrzavanja rasprave ).

a pogotovo izvodjenje dokaza treba da se obavi pred sudijom. jer sud moze da se uveri u verodostojnost ovih lica samo u neposrednom kontaktu s njima. bez obrazlozenja ).U okvire stranacke javnosti spada i prava stranaka da se neposredno upoznaju s procesnim radnjama suda i protivne strane. . .Sud. vec samo da procita zapisnike o njima.Saglasnost stranaka za ovakvo resenje suda nije potrebna. ali je sud duzan da pruzi priliku strankama da se o tome izjasne.Zato zakonodavac predvidja da sud moze da iskljuci javnost s glavne rasprave. ako to zahtevaju interesi cuvanja sluzbene.Sud ne moze ni u kom slucaju da s rocista za glavnu raspravu iskljuci stranke.Premda zakon nalaze da se novo rociste za glavnu raspravu uvek odrzava pred istim vecem.Ovo nacelo obuhvata dve stvari: 1.Rasprava uvek mora da pocne iznova. ne bi smelo da se na ovaj nacin odstupi od nacela neposrednosti. bez obzira da li je sa rocista bila iskljucena javnost. medjutim.Javnost raspravljanja pred sudom znaci da rocistima mogu da prisustvuju sva punoletna lica. . . njihove zastupnike i umesace. 2.) Javnost raspravljanja pred sudom . odnosno vecem koje rukovodi parnicom. . .b) Sud u nepromenjenom sastavu treba da odrzi sva rocista za glavnu raspravu i da donese presudu.Transparentnost parnicnih radnji stoji u tenziji s pravom na privatnost i mogucnoscu povrede licnih prava ucesnika u postupku. moze da odluci da ne izvodi ponovo vec izvedene dokaze.) Nacelo neposrednosti u parnicnom postupku Nacelo neposrednosti ima dva vazna segmenta: a) Svako raspravljanje. - 17. . . postoje izuzeci od primene nacela neposrednosti u korist drugih nacela i zahteva se da se odluka donese u razumnom roku. 20 .16. . .Za ocuvanje neposrednosti u postupku dovoljno je da presudu donese ono vece ciji su clanovi ucestvovali na poslednjem rocistu za glavnu raspravu. . . ako dodje do promena u personalnom sastavu veca tokom trajanja parnice. .) Objavljivanje presude . poslovne ili licne tajne ili razlozi morala. .Od nacela neposrednosti se odstupa i u slucaju kada dokaze izvodi zamoljeni sud.Od opste javnosti treba razlikovati stranacku javnost. u formi pravne pomoci.Treca lica imaju takvo pravo samo ako za uvid imaju opravdani interes.Protiv ove odluke suda u obliku resenja nije dozvoljena zalba. pa se tada pred postupajucim sudom procita zapisnik o dokazima koji su izvedeni pred zamoljenim sudom.) Nacelo javnosti u parnicnom postupku .Presuda se uvek objavljuje javno ( makar njena izreka. .Kada je u pitanje saslusanje svedoka i stranaka.

. materijalna pravosnaznost presude. cim je takva odluka doneta. zahteve i predloge. kao i predlog za ponavljanje postupka. odnosno sledeca prava stranaka: a) sud je duzan da stranci omoguci da iznese svoje cinjenicne navode. povlaci i ukida sudske odluke. zakljucio glavnu raspravu i usvojio povisen tuzbeni zahtev.Ovo nacelo obuhvata sledece duznosti suda. odredjivanje privremenih mera ) impliciraju hitnost i donosenje sudske odluke bez mogucnosti da se i druga strana izjasni o predlozima i navodima svog protivnika.Medjutim. zahteva ili predloga stranka. .To znaci da ona. kao i sva treca lica koja ucestvuju u parnici.Sud bi bio duzan da takvoj stranci dostavi zapisnik sa rocista i ostavi joj mogucnost da se izjasni o rezultatima koji su nastali nakon odrzanog rocista. b) sud je duzan da stranci omoguci da se izjasni o navodima. A) Primena i domasaj nacela obostranog saslusanja . d) sud je duzan da uzme u razmatranje i pravna shvatanja stranaka. . V) Posledice povrede nacela obostranog saslusanja . . B) Ogranicenje primene nacela obostranog saslusanja .Zbog ove povrede moguca je i revizija. . tuzba se obavezno dostavlja tuzenom na odgovor. ma kakvi oni sadrzinski bili. protivnoj strani mora da se obezbedi mogucnost da u postupku ospori donosenje takve odluke. - 21 . vec je nastavio postupak sa tuziocem. jer je stranka propustila da se u odgovoru na tuzbu izjasni o navodima tuzioca. g) sud je duzan da razmotri svaki od navoda.Povreda ovog nacela ima karakter apsolutno bitne povrede pravila parnicnog postupka. kada bi se insistiralo da se i protivnoj strani pruzi mogucnost da se izjasni.Prava koja proizlaze iz ovog nacela uzivaju i umesaci. ako bi se ona bazirala na cinjenicama i dokazima koji su izvedeni na rocistu. sud moze da raspravlja samo s prisutnom strankom. . .Ogranicenja ovog nacela imaju za cilj da sprece odugovlacenje postupka ili nalaze svoje opravdanje u onim postupcima ciji bi smisao bio osujecen.Ako jedna stranka ne dodje na rociste.Donosenje presude zbog propustanja nije protivno nacelu obostranog saslusanja. v) sud mora da uzme u obzir navode.Medjutim. presuda obema stranama. tuzilac je povisio tuzbeni zahtev na rocistu na kome tuzeni nije bio prisutan.. . a zalba protivnoj strani na odgovor. ma kakvi oni bili i da o tome donese odluku.Primeri povrede ovog nacela: prvostepeni sud je odlozio rociste i pozvao stranku da se u odredjenom roku pismeno izjasni o navodima njenog protivnika i doneo presudu pre isteka tog roka. u postupku po zalbi. .) Nacelo obostranog saslusanja Sud ce svakoj stranci pruziti mogucnost da se izjasni o zahtevima.Neki postupci ( npr.18. te lica na koja se prostire tzv.Stranke mogu. predlozima i navodima njenog protivnika. . bez obizra na to da li bi ishod spora bio drugaciji da je tokom parnice postovano ovo nacelo ( dakle ovo nacelo je strogo formalne prirode ). .Kad je rec o pismenim podnescima stranaka ili parnicnim radnjama suda. u ovoj situaciji sud ne bi mogao da donese odluku na stetu odsutne strane. a sud nije odlozio rociste i dostavio tuzenome prepis zapisnika s tog rocista. .. zahtevima i predlozima protivne strane. ali nisu duzne da se izjasnjavaju na navode i predloge protivne strane. zahteve i predloge stranka.

predstavlja zloupotrebu prava. a ne o obavezi u materijalnopravnom smislu. .) Posledice povrede obaveze savesnog parnicenja .Stranka odgovara za umisljaj. jer odgovara i za slucaj. --> da govore istinu. kako bi tuzenog izlozio sikani i troskovima. b) Venire contra factum proprium .Svako koriscenje procesnog prava protivno cilju radi cijeg ostvarenja je ono ustanovljeno objektivnim pravom.) Nacelo efikasnosti u parnicnom postupku Duznost je drzave da procesne zakone tako strukturira da bi stranke mogle efikasno i brzo da dodju do konacnog resenja spora.) Savesnost i postenje u parnicnom postupku . ali to nije duzna da ucini. 3.Zakon poznaje dva nacina na koji sud treba da se bori protiv zloupotrebe procesnih ovlascenja: A) Kao prvu sankciju za nesavesno parnicenje predvidja se obaveza da stranka naknadi svom protivniku troskove koje mu je prouzrokovala svojom krivicom ili cak i bez svoje krivice.Stranka u parnici moze da dela. .Obaveza naknade troskova zbog nesavesnog parnicenja odnosi se.Ovde se zapravo radi o zakljucenju procesnih ugovora van parnice. .Stranke ne smeju da preduzimaju procesne radnje ciji bi cilj bio odugovlacenje parnice. u parnici je rec o procesnim teretima. . tj. 2. Tuzilac podeli tuzbeni zahtev na vise manjih iznosa i pokrene parnicu pred raznim sudovima.Fraus legis u parnicnom postupku se sastoji od stvaranja ili iznosenja laznih cinjenica kako bi se proizvela odredjena procesna posledica koje ne bi bilo da se stranka nije posluzila prevarom.Ipak postoje tri vrste obaveza stranka: --> da savesno koriste procesna prava.19.Npr. a o njihovoj dopustenosti i dejstvima uvek ce odlucivati sud ( npr. Ako to i pokusaju. - 22 . ali i za nehat. na sve oblike taktickog preduzimanja parnicnih radnju sa ciljem da se postupak odugovlaci. . duznost je suda da ih u tome spreci. a) Prevarno stvaranje procesnih stanja ( fraus legis ) . a ne zbog toga sto tuzilac ima pravnozastitnu potrebu ( u nasoj praksi cesto su vodjene prividne parnice za razvod braka radi ostvarenja uslova za sticanje stanarskog prava ).Zapravo. 1. u prvom redu. v) Zloupotreba procesnih ovlascenja . slucajem koji nju pogadja. .) Nacini zloupotrebe procesnih prava . koja se vodi u sasvim drugom cilju. jedna stranka u parnici se ponasa suprotno onome na sta se u stvarnosti obavezala prema drugoj strani ). da aktivno ucestvuje u postupku.Poseban vid fraus legis-a je prividna parnica. --> da ne zloupotrebljavaju svoja procesna prava.

pa se rociste odlozi. ne i slucaj ). . ne i punomocniku stranke. umesacima.Stranku pogadja obaveza da snosi troskove zbog nesavesnog parnicenja.) Nacin ubrzanja parnicnog postupka. stadijum u kome to cini tuzeni.Nacelno je moguce da zakonodavac resi problem efikasnosti postupka na dva nacina: a) Primenom eventualne maksime . ali zbog slucaja ( npr. odgovara vlastodavac. uputi se ka sudu da bi ucestvovala na rocistu..Primena hipotetickog pojma odugovlacenja trebalo bi da bude pravilo. . odnosno stranka ( naravno postoji mogucnost regresnih zahteva izmedju stranke i punomocnika ). . svi dokazi izvedu. . za to predvidjenom stadijumu postupka. dokazni postupak ).Zahtev za naknadu stete nastale usled zloupotrebe procesnih ovlascenja treba da se raspravi u posebnom postupku.Stranka koja zloupotrebljava svoja procesna ovlascenja moze da postane duznik drugoj strani za naknadu stete koju joj je zloupotrebom pricinila. umesacu ili vestaku.Obavezu naknade troskova parnicnoj stranci ima i zastupnik njenog protivnika. pri cemu je stranka duzna da odredjene cinjenice. b) Primenom nacela koncentracije procesnog materijala. te odluka donese na jednom rocistu za glavnu raspravu. .Ako to propusti da ucini.O tome sta se smatra odlugovlacenjem postupka postoje dva shvatanja: a) Po prvom ( apsolutni pojam odugovlacenja ). B) Sud moze tokom parnice da izrice kazne strankama.ZPP je u cilju efikasnog sprovodjenja postupka pomerio teziste raspravljanja na pripremno rociste. dokaze i predloge iznese samo u odredjenom. odugovlacenje postoji ako postupak traje duze nego sto bi to bio slucaj da je parnicna radnje preduzeta na vreme. .Ako je steta nastupila kao rezultat procesnih radnji koje je preduzeo punomocnik. .Veliki pomak u Zakonu ucinjen je uvodjenjem obaveznog odgovora na tuzbu. blokada puta ) zakasni. . .Odbacivanje tuzbe zbog nedostatka pravnog interesa bi bilo najefikasnije sredstvo za sprecavanje prividnih parnica ( ali zakon to ne predvidja izricito ).Nacelo koncentracija procesne gradje podrazumeva da se sve cinjenice rasprave. . ako se npr. .Ovakav zahtev stranka moze da istakne samo prema drugoj strani. b) Po drugom ( hipoteticki pojam odugovlacenja ). . .Eventualna maksima podrazumeva razlaganje postupka na stadijume ( stadijum u kome tuzilac iznosi svoje navode i predlaze dokaze. vestacima zbog zloupotrebe procesnih prava. pogadja je prekluzija. vec zahteva od tuzenog da u odgovoru navede sve cinjenice i dokaze kojima potkrepljuje svoje navode. zakonskim zastupnicima. 23 . odugovlacenje postoji ako postupak traje duze nego sto bi trajao da parnicna radnja uopste nije preduzeta.Potpuno je irelevantno da li stranka na pripremno rociste nije namerno donela isprave ili predmete koji mogu da posluze kao dokaz ili je to zaboravila da ucini. 4. pri cemu zakonodavac ne dopusta pausalno osporavanje tuzbenog zahteva. ali samo ako postupak moze da mu se pripise u krivicu ( dakle samo umisljaj i nehat. . punomocnicima.

..Sud u toku postupka ukazuje strankama na mogucnost sudskog poravnanja.) Nacelo slobodnog sudijskog uverenja u parnicnom postupku .Ako bi usled propustanja zakonskog zastupnika mogla da nastupi stata za lice pod starateljstvom. . odnosno da li je ona istinita ili ne ( za razliku od nacela zakonske ocene dokaza ).Prema odredbama ZPP-a sud ima obavezu zastite interesa neuke stranke u postupku u nizu situacija i duzan je da obavesti organ starateljstva da zakonski zastupnik ne pokazuje potrebnu paznju u zastuapnju. . .Postoji i obaveza da se tuzena strana upozori na posledice propustanja davanja odgovora na tuzbu u propisanom roku. vestak. sud vraca takav podnesak stranci koja nema advokata radi ispravke ( ako ima advokata. . duzan da pokloni veru iskazu veceg broja svedoka. . onda se takav podnesak odmah odbacuje )..Arbitrarna ocena predstavlja povredu prava na fer sudjenje.U pozivu na rociste stranka se upozorava na posledice izostanka.Sud je vezan zakonskim pravilima ocene dokaza samo u pogledu dokazne snage javnih isprava. 21.) Nacelo pomoci neukoj stranci .Strankama se daje uputstvo o pravu na izjavljivanje pravnog leka.Sudija nije npr. te oceni vrednost svih dokaznih sredstava zajedno. .Uslov za ovu vrstu pomoci jeste da stranka nema punomocnika u postupku i da se iz neznanja ne koristi procesnim pravima koja joj pripadaju po zakonu. . . .Svedok se poucava o pravu na uskracivanje svedocenja ili davanja odgovora na pojedina pitanja.Ovo nacelo ne sme biti povod za arbitrarnost u odlucivanju. .Sud izuzetno moze da odlozi rociste za glavnu raspravu ako neuka stranka koja nema punomocnika a nije u stanju da se jasno i odredjeno izjasni o predmetu o kojem se raspravlja.U odredbama kojima se regulise stadijum pripremanja glavne rasprave odredjuje se obaveza suda da pouci stranku koje parnicne radnje moze preduzeti. . plus nagrada ). . .Sud je duzan da oceni vrednost svakog dokaza posebno.Ako je podnesak nerazumljiv ili ne sadrzi sve sto je potrebno da bi se po njemu postupalo. .Sistem slobodnog sudijskog uverenja podrazumeva i jednaku vrednost svih dokaznih sredstva upotrebljenih u parnicnom postupku ( svedok. .Sud poucava stranke i druge ucesnike u postupku o pravu da postupak prate na svom jeziku posredstvom tumaca. sud ima obavezu da zastane sa postupkom i da predlozi da se odredi drugi zakonski zastupnik. 24 .20.Lica koja prisustvuju raspravi sa koje je javnost bila iskljucena se upozoravaju da cuvaju kao tajnu ono sto su saznala na raspravi uz ukazivanje na posledice odavanja tajne. da uzme u obzir rezultat citavog postupka i da obrazlozi svoju ocenu. .U pozivu za svedocenje svedok se mora upozoriti na posledice neopravdanog izostanka i pravo na naknadu troskova ( kao i vestak. . .).Sudija po slobodnom uverenju ceni da li je postojanje odredjene cinjenice dokazano ili ne.

odnosno kada utvrdi da tuzeni prema tuziocu nema nikakvu obavezu gradjanskopravnog karaktera. organ starateljstva. zbog omaske u 25 . neophodno je ispuniti nekoliko uslova: a) Stranka mora da postoji. .Ako je odredjenje stranaka nejasno ili neprecizno ili ako se tuzba dostavi pogresnom licu javlja se problem utvrdjenja identiteta stranaka. T i Z su bili stranke u parnici.Pravilo je da nije stranka ono lice koje je oznaceno u rubrumu tuzbe. javni tuzilac.Da bi se steklo svojstvo stranke u parnicnom postupku.).Danas se u procesnom pravu problem materijalnopravnog ovlascenja i obaveze tretira kao problem stvarne legitimacije stranaka.Tuzilac stice svojstvo u momentu kada podnese sudu tuzbu. a tuzeni postoje stranka jer je tuzba podignuta protiv njega. takvi organi nemaju svojstvo stranke u parnici. stranke su tuzilac i tuzeni. . v) Stranka mora da je odredjena. . .Prema teoriji zastupanja.Jedna varijanta ove teorije je i organska teorija.Tuzilac stice svojstvo stranke samim tim sto je podneo tuzbu. a tuzeni je lice prema kome se ta pravna zastita trazi. U tuzbi navodi da je pozajmio Z utuzeni iznos. . stecajni upravnik su stranke po duznosti. .Prema teoriji duznosti..Takva lica ( stecajni upravnik. a tuzeni stice svojstvo kada je tuzba podneta sudu. staralac zaostavstine ) imaju polozaj organa imovinske mase u cije ime i za ciji racun ucestvuju u parnici. koje nastupaju u parnici na osnovu naredbe zakona i spore se o tudjem pravu. jer tuzba protiv nepostojeceg lica nije dopustena. .) Pojam i sticanje svojstva parnicne stranke A) Pojam stranke . . odnosno tuzenog.Sud odbija tuzbeni zahtev meritornom presudom. . T i Z nisu zakljucili ugovor o zajmu.22. naslednici. vec samo zakonskog zastupnika pravnog subjekta kojeg u parnici zastupaju ( stecajni duznik.Pojam stranke je cisto procesnopravnog karaktera. T tuzi Z i zahteva osudu na cinudbu u visini od 100000 dinara. U stvarnosti. Sud ce odbiti tuzbeni zahtev kao neosnovan. . b) Stranka mora biti poznata.Do diskrepancije izmedju stvarne volje tuzioca u pogledu oznacenja stranke i identiteta lica navedenog u rubrumu tuzbe dolazi zbog nepreciznog oznacenja stranaka.Npr. vec ono kome takav procesni polozaj pripada iz tumacenja navoda i zahteva tuzbe. Uprkos tome.U parnicnom postupku. . . koje u parnicnom postupku trazi od suda da pruzi pravnu zastitu njegovim povredjenim ili ugrozenim subjektivnim pravima. V) Sticanje svojstva i identitet parnicne stranke . B) Stranke po doznosti . kada utvrdi da tuzilac nije titular subjektivnog prava ili ovlascenja.To znaci da pojam stranke ne zavisi od toga da li u stvarnosti postoji neki materijalnopravni odnos i da li su tuzilac i tuzeni zaista i subjekti tog materijalnopravnog odnosa. . jer tuzba protiv nepoznatog lica nije dopustena. .Tuzilac je lice koje je podnelo sudu tuzbu.

te sukcesiju koja nastupa na osnovu zakona.) Error in personam .Npr.Tako. . . sud ce tuzbu vratiti tuziocu radi ispravke ili dopune. posle smrti ostavioca parnicu nastave njegovi naslednici ). ali i nakon ispravke.Razlikujemo procesnu sukcesiju koja nastupa kao posledica univerzalne ili singularne gradjanskopravne sukcesije. rizikuje da se protiv njega donese presuda zbog propustanja koju moze da pobija redovnim i vanrednim pravnim lekovima. 3.Za ispravku identiteta tuzenog ne moze da ima za posledicu promenu pravnog subjekta: on mora da bude isti u momentu podnosenja tuzbe. tuzilac smatra da mu je stetu pricinilo lice A.Shodno procesnom pojmu stranke. lice A umesto B ). pa i u postupku po pravnim lekovima. ili se iz tuzbenog predloga vidi da je tuzilac hteo kao tuzenog da odredi drugo lice ( B ). Sud ce odbiti tuzbeni zahtev prema A kao neosnovan.Lice kome je tuzba pogresno dostavljena mora da odgovori na tuzbu i istakne prigovor nedostatka pasivne legitimacije. menja identitet stranaka.Ako je identitet tuzenog u rubrumu tuzbe omaskom odredjen ( npr. . 4.Naime.Problemi u vezi s naknadnim sticanjem svojstva stranke ne nastaju kada je procesna sukcesija posledica gradjanskorpavne. tuzba se dostavi licu koje ima isto licno ima kao i zeljeni tuzeni. Tada oni i ne postaje stranka. u ovakvim situacijama lice kome je tuzba dostavljena postaje stranka u parnici.Kada je stranka neprecizno oznacena.odredjenju tuzenog ili zbog propusta u dostavljanju ii zbog zablude tuzioca u pogledu identiteta tuzenog.Ispravke u odredjenju identiteta stranaka ne smeju da budu takve da se. G) Naknadno sticanje svojstva stranke . .Medjutim. kao i voljnu sukcesiju. u parnicu na mesto inicijalne stranke stupa nova koja prima parnicu u onom stanju u kojoj se nalazi ( dakle parnice ne pocinje iznova ).Ako to ne ucini. drugacije je ako se tuzba dostavi licu koje prema sadrzini tuzbe ni u najekstenzivnijem tumacenju ne moze da bude stranka. moguce je da se ova omaska otkloni ispravkom u svakom stadijumu postupka. .Postavlja se pitanje ko postaje stranka u parnici: da li lice oznaceno u rubrumu tuzbe ili ono kome je tuzba dostavljena. ono postaje stranka u postupku. 26 . . . . . 2. a u stvarnosti stetu mu je pricinilo lice B.Ovo lice nije duzno da preduzima nikakve procesne radnje ( odgovor na tuzbu ) i nece zbog toga snositi nikakve stetne procesne posledice. a) Procesna sukcesija kao rezultat univerzalna sukcesije .Npr.) Neprecizno oznacenje stranaka .Naknadno sticanje svojstva stranke naziva se procesnom sukcesijom. 1. nakon zasnivanja parnice ( litispendencija ). . . .Ako tuzilac u zabludi oznaci kao tuzenog pogresno lice i tuzba bude dostavljena upravo tom licu koje je oznaceno u tuzbi.) Omaskom odredjen tuzeni .) Dostavljanje tuzbe pogresnom licu . univerzalna gradjanskopravna sukcesija povlaci za sobom procesnu sukcesiju ex lege.Jer. . univerzalni sukcesor stupa u parnicu na mesto svog prethodnika ( npr.

. odrice prava koja joj pripadaju na osnovu principa kontradoktornosti. stranacka sposobnost moze da se prizna i organizacijama.Saglasnost tuzenog se zahteva i u slucaju promene identiteta tuzioca. A) Stranacka sposobnost fizickih lica . jer svaki titular subjektivnog prava je ujedno i titular ovlascenja da zahteva zastitu svog povredjenog ili ugrozenog subjektivnog prava od suda. . u slucaju kada tuzilac otudji stvar ili cedira pravo povodom kojeg tece parnica ). b) Procesna sukcesija kao rezultat singularne sukcesije .Stranacka sposobnost je sire priznata subjektima prava od pravne sposobnosti. saglasnost stranka. tako da ne moze da ponovi ili izmeni parnicne radnje koje je vec preduzeo njen prethodnik. udruzenjima i drzavnim organima koji nisu subjekti prava.Svojstvo stranke traje do okoncanja parnice. . a ocena njehove stranacke sposobnosti daje se po njihovom lex nationalis-u u momentu podnosenja tuzbe. a parnicne radnje ostaju bez dejstva ). smrti fizickog.To je razumljivo.Stranacku sposobnost imaju i stranci. . . D) Prestanak svojstva parnicne stranke . te saglasnost treceg lica koje stupa u parnicu umesto inicijalne stranke. . ona se stupanjem u parnicu. ne dolazi do automatske sukcesije.Kada u gradjanskopravnom odnosu dodje do singularne sukcesije.Svakom fizickom licu je priznata pravna sposobnost.U ovom slucaju.Voljna sukcesija podrazumeva. pravilo je da u ovoj situaciji moze da dodje samo do voljne sukcesije.U tom smislu.Za subjektivno preinacenje tuzbe potrebna je salglasnost samog tuzenog kada se on vec upustio u raspravljanje o glavnoj stvari. . pa dok pravno sposobna mogu da budu samo fizicka i pravna lica.Isto vazi i kada tuzilac izvrsi subjektivno preinacenje tuzbe.) Stranacka sposobnost Problem stranacke sposobnosti tice se odgovora na pitanje “ko sve moze da bude stranka”.Obrnuto.Saglasnost svih ovih lica je neophodna. jer tuzeni ima interes da se parnica okonca odbijanjem tuzbenog zahteva prema inicijalnom tuziocu. primenu takvog prava trebalo bi otkloniti s pozivom na povredu domaceg javnog poretka. . 27 - .Stranacka sposobnost se priznaje i zacetom a nerodjenom detetu ( ako se ne rodi zivo.Ako strano pravo iz bilo kog razloga ne bi priznalo stranacku sposobnost fizickom licu. medjutim. tuzba se odbacuje. nacelno. odnosno gubitka statusa pravnog lica. .. 23. zapravo. jer se postupak prekida zbog smrti stranke ili usled prestanka pravnog lica. . . .Osnovno je pravilo da stranka moze da bude svako fizicko i pravno lice ( dakle ko ima pravnu ima i stranacku sposobnost ). te ono moze da bude stranka u parnici. kada umesto prvobitnog tuzenog tuzi drugo lice.Do procesne sukcesije dokazi kada singularni sukcesor stupi u parnicu na mesto svog pravnog prethodnika ( npr. jer stranka koja stupa u parnicu mora da je primi u stanju u kome se ona nalazi. to ne povlaci ex lege i procesnu sukcesiju. . .

.ZPP izricito predvidja da sud moze da prizna stranacku sposobnost odredjenim oblicima udruzivanja koji nemaju status pravnog lica. ( ali ne i SZR-u ). u sustini ispunjavaju bitne uslove za sticanje stranacke sposobnosti. .Ako se stranacka sposobnost stekne u toku parnice. ne poklapaju. medjutim. parnicna sposobnost ne moze da bude uslovljena. . tuzilac navede kao tuzenog Ministarstvo finansija. a ispunjavaju uslove iz clana 73. ZPP-a. ako nadje da ti entiteti.. . . . lovakom drustvu. pa ce ga sud pouciti da se ispravi i da kao tuzenog oznaci Republiku Srbiji.Pravilo je da sud odbacuje tuzbu.U slucaju da se nedostatak parnicne sposobnosti ne moze otkloniti.B) Stranacka sposobnost pravnih lica . . V) Stranacka sposobnost organa i oblika udruzivanja koji nemaju pravni subjektivitet . .Poslovna i parnicna sposobnost se.Stoga. . smrt lica ). . .Fizicko lice moze da ima delimicnu poslovnu sposobnost. carinarnici. odredjuje domasaj stranacke sposobnosti. s obzirom na predmet spora. 28 .Parnicna sposobnost je sposobnost parnicne stranke da sama ili preko punomocnika punovazno preduzima parnicne radnje u parnici. u sumnji se smatra da je ima.Stranacka sposobnost stranih pravnih lica odredjuje se prema pravu drzave u kojoj su ona inkorporisana. .Sud ex officio u toku celog postupka vodi racuna o tome da li subjekti koji se pojavljuju kao tuzilac i tuzeni imaju stranacku sposobnost.Ako gubitak stranacke sposobnosti nastupi tokom postupka ( npr.Za razliku od poslovne.U sudskoj praksi se stranacka sposobnost priznaje npr: sportskom drustvu. .Ako se spori o tome da li stranka ima ili nema strancku sposobnost. javni tuzilac ili organ starateljstva ).Lex fori koji je merodavan za citav postupak. pravilo je da su sva potpuno poslovno sposobna lica i parnicno sposobna. i dace mu rok za ispravku ). ako identitet stranaka moze da se utvrdi ispravkama il idopunama tuzbe ( npr. preduzete parnicne radnje se konvalidiraju. a narocito ako raspolazu sredstvima na kojima se moze sprovesti izvrsenje. . . G) Znacaj stranacke sposobnosti .Ona predstavlja procesnopravni pandan poslovnoj sposobnosti. 24.) Parnicna i postulaciona sposobnost A) Pojam . dok stranka u postupku moze da ima samo potpunu parnicnu sposobnost.Sud u SR bi mogao da prizna stranacku sposobnost i onim entitetima koji nemaju svojstvo subjekta prava po lex nationalis-u.Svostvo stranke moze da se prizna posebnim zakonom i entitetu koji nije fizicko ili pravno lice ( npr. ako utvrdi da ne postoji stranacke sposobnost. . sud ce doneti resenje kojim ukida radnje sprovedene u postupku i odbacuje tuzbu. .Nedostatak stranacke sposobnosti moze da se svede na problem utvrdjenja identiteta stranka i on je tada otklonjiv. postupak se prekida.Svakom pravnom licu je priznata neogranicena stranacka sposobnost.

Tuzba koju je podnelo lice koje nije parnicno sposobno odbacice se kao nedopustena. . sud ce zastati s postupkom i utvrditi njenu sposobnost. te moze i da povede parnicu ciji se predmet spora tice tog ugovora. staraoca.Uvek postoji mogucnost da organ starateljstva postavi stranci. ono je u toj parnici parnicno sposobno. .Ograniceno poslovno sposobna lica parnicno su sposobna u granicama svoje poslovne sposobnosti.Obaveza suda da kontrolise postojanje parnicne sposobnosti je siroko postavljena: a) duznost suda da utvrdi da li parnicno nesposobna strana ima zakonskog zastupnika i da li ovaj ima posebno ovalscenje za preduzimanje nekih radnji u postupku.Parnicno su nesposobna: a) lica potpuno lisena poslovne sposobnosti.U ostalim stadijumima parnice.Pravna lica nemaju parnicnu sposobnost. .Jer delimicno poslovno sposobna lica mogu nekada da preduzimaju pravne poslove uz saglasnost zakonskog zastupnika. . .Nedostatak parnicne sposobnosti nije neotklonjiva smetnja. tuzenom. .Ako stranka koja inicijalno nije bila parnicno sposobna naknadno stekne parnicnu sposobnost moze da odobri sve vec preduzete parnicne radnje. . 29 . Dj) Znacaj parnicne sposobnosti . ..Ako stranka izgubi stranacku sposobnost u toku postupka.U resenju vanparnicnog suda odredjuje se koju vrstu pravnih poslova to lice delimicno liseno poslovne sposobnosti moze samostalno da preduzme. . . takodje. B) Parnicna sposobnost poslovno sposobnih lica . .U sporovima iz pravnih poslova kojima je maloletnik raspolagao svojom zaradom on je.Parnicna sposobnost predstavlja procesnu pretpostavku. kako za punovaznost svake parnicne radnje. parnicno sposoban. G) Parnicna sposobnost maloletnika . .Parnicno su sposobna potpuno poslovno sposobna lica.Maloletnik star 15 godina moze punovazno da zakljuci ugovor o radu. b) maloletna lica ispod 14 godina starosti. V) Parnicna sposobnost ogranicene poslovno sposobnih lica . D) Parnicna sposobnost pravnih lica . b) duznost suda da od organa starateljstva zatrazi da postavi staraoca parnicno nesposobnom licu. . dok takva mogucnost ne postoji u parnicnom procesnom pravu.U njihovom postupku parnicne radnje preduzimaju zakonski zastupnici pravnog lica.Kada se predmet spora tice pravnog posla koji je lice delimicno liseno poslovne sposobnosti samo preduzelo.Kada je sporno da li je stranka parnicno sposobna. .Maloletnici su parnicno sposobni u granicama priznate im poslovne sposobnosti. smatra se da je ona parnicno nesposobna. . jedino u fazi prethodnog postupka ispitivanja tuzbe.Ova lica ne mogu da preduzimaju punovazno parnicne radnje i njih u parnici zastupa zakonski zastupnik. postupak se prekida. tako i za meritorno odlucivanje. ako se javi sumnja u parnicnu sposobnost stranke.

. kaze se da nisu stvarno legitimisane. ako je prodavac. sud odlucuje meritorno i odbija tuzbeni zahtev kao neosnovan.Postulaciona sposobnost je fakticka sposobnost stranke da sama i neposredno.Stvarna legitimacija nije procesna pretpostavka.Povrede pravila o postulacionoj sposobnosti nisu razlozi koji imaju za posledicu nistavost presude.Parnicno nesposobna stranka moze u postupku da preduzme neku parnicnu radnju koja se smatra punovaznom sve dok se ne utvrdi da je nistava. sud ce resenjem odbaciti tuzbu i ukinuti sve sprovedene parnicne radnje. . E) Postulaciona sposobnost .Npr: T tuzi K i zahteva placanje kupoprodajne cene. 25. To u ime stranke moze da ucini samo advokat. kada stranka ne moze da se izjasni o predmetu spora ili kada je slepa. ako je kupac u ugovoru o prodaji. da ima stranacku i parnicnu sposobnost. ako je titular spornog prava ili ovlascenja iz odredjenog gradjanskopravnog odnosa s tuzenim.U tom slucaju. da bude odredjena. .U slucaju da strankama nedstaje stranacka legitimacija. .U nasem pravu postulacionu sposobnost imaju sva parnicno sposobna lica. . . gluva. ne zna jezik suda.) Stvarna i procesna legitimacija A) Stvarna legitimacija .Pasivno je legitimisan tuzeni. revizija se odbacuje kao nedopustena.. ako je i subjekt obaveze u materijalnopravnom odnosu iz koga je nastao spor.Stvarna legitimacija moze biti aktivna i pasivna. . da im nedostaje stvarna legitimacija. gluca.Stranka moze da postoji. preduzima parnicne radnje u postupku. . .Postulaciona sposobnost nije procesna pretpostavka. 30 . .Parnicno sposobna stranka nema postulacionu sposobnost samo u dva slucaja: a) kada je fakticki nesposobna da vrsi parnicne radnje ( nema. b) stranci nije dopusteno da izjavi reviziju protiv presude ili resenje. .Sud samo odlaze rociste. . ali da nije stvarno legitimisana u parnici.Povreda pravila o parnicnoj sposobnosti predstavlja apsolutno bitnu povredu pravila parnicnog postupka na koju drugostepeni sud u postupku po zalbi pazi po sluzbenoj duznosti. ne moze dopusteno da preduzima bilo kakvu parnicnu radnju. ..Ukoliko parnicno sposobna stranka nema postulacionu sposobnost. stvarna legitimacija je stvar materijalnog prava. a u suprotnom. . .T je aktivno legitimisan.Postulaciona sposobnost se razlikuje od parnicne. .i tada se stranci postavlja tumac ).Aktivno legitimisan je tuzilac. .te ce takva stranka nastaviti da vodi postupak putem punomocnika..Dok su prvi kvaliteti iskljucivo procesnog karaktera. bez icije pomoci.Ako parnicne stranke nisu ujedno i ucesnici materijalnopravnog odnosa koji je bio povod za spor. Za meritornu odluku je neophodno da se utvrdi da li su T i K stranke iz ugovora u prodaji. a K pasivno legitimisan... .

vec procesnog karaktera. te da u tuzbenom predlogu zahteva da se na cinudbu obaveze sticalac prava ili stvari.O tome postoje dva stava uoblicena u okvire teorije irelevancije i teorije relevancije: --> Prema teoriji irelevancije. . vec u praksi ovo uglavnom istice tuzeni i tvrdi da tuzilac nije imalac spornog prava. --> Prema vazecoj teoriji relevancije. te se. . S obzirom na gubitak stvarne legitimacije. tuzilac je duzan da izmeni predlog tuzbe. 2. privremeni staralac zaostavstine.Zakon ovlascuje drzavne organe i lica da vode parnicu o tudjem pravu. Nakon pocetka parnice.S obzirom na diskrepancu izmedju stvarne i procesne legitimacije nakon otudjenja spornog prava ili stvari. odnosno da on ( tuzeni ) nikad nije bio subjekt obaveze ( prigovor nedostatka aktivne ili pasivne legitimacije ). . . 31 . T bi morao da u tuzbenom predlogu zahteva da se Z obaveze da zajam vrati C. ako stranka koja vodi parnicu o tudjem pravu ima neki pravom zasticen interes. ako se obe stranke sa tim saglase. U drugom primeru.Npr: T tuzi P i zahteva da mu kao prodavac preda stvar.U ovom slucaju.) Procesna legitimacija temeljem volje stranaka a) Singularna materijalnopravna sukcesija .. U parnici. od nevlasnika ).Na ovom stanovistu je i nase pravo jer dopusta da sticalac moze da stupi u parnicu na mesto inicijalne stranke.P proda stvar K. tuzeni moze da istice sve materijalnopravne prigovore koji se ticu otudjenja stvarnog prava ili stvari. . kao i njegovog odnosa sa sticaocem. . ali se dejstvo njene materijalne pravosnaznosti prostire i na sticaoca. polozaj zakonskog zastupnika stranke ( stecajni upravnik. . Presuda i dalje glasi na inicijalnog tuzioca. . .). presuda glasi samo na sticaoca. . Nakon sto je parnica zapoceta. ako joj samo materijalno pravo nije preneto kakvim pravnim poslom ( cesija ).. tako da glasi na sticaoca. retko ). otudjenje spornog prava ili stvari nema procesni. postavlja se pitanje da li je tuzilac duzan da izmeni tuzbeni zahtev. ali ima i te kako materijalnopravni znacaj. otudjenje spornog prava ili stvari nema nikakav procesnopravni niti mateorijalnopravni znacaj.Procesna legitimacija je pravo jednog lica da u sopstveno ima vodi konkretnu parnicu.U ovom slucaju. T cedira potrazivanje iz ugovora o zajmu na C.) Procesna legitimacija ex lege . b) Procesna legitimacija bez materijalnopravne sukcesije . kada ona imaju polozaj stranke po duznosti ( javni tuzilac ). B) Procesna legitimacija . procesna i stvarna legitimacija poklapaju ( ali mogu i da se ne poklapaju.Npr: T tuzi Z i zahteva povracaj zajma od 100000din. jer inicijalna stranka vodi spor o tudjem pravu.Do diskrepance izmedju stvarne i procesne legitimacije dolazi po dva osnova: 1.Pravilo je da stranke same vode spor u svoje ime o svom pravu. tako da procesna legitimacija ima znacaj procesne pretpostavke. .Sporno je da li je dopusteno da stranka vodi spor u svoje ime o tudjem pravu. jer se ova pravila primenjuju samo na singularnu sukcesiju ( prvi primer gore ).Navedena pravila ne vaze kada je u pitanju originarno sticanje prava svojine ( npr. mogucnost prenosa procesne legitimacije postoji. po pravilu. pitanje prava na vodjenje spora nije materijalnopravnog.Na postojanje stvarne legitimacije sud ne pazi po sluzbenoj duznosti.Pravni poredak dopusta mogucnost da stranka vodi parnicu o tudjem pravu a ne o svom ( ali ne kao zastupnik ).U Nemackoj.

a ne moze da zastupnik jedne strane da bude druga stranka u istoj parnici. . B) Ostali oblici zakonskog zastupanja a) Privremeni zastupnik .Njega postavlja sud tuzenom pod uslovima predvidjenim zakonom. s obzirom na to da nije stranka u postupku.Zastupnik mora da ima stranacku i parnicnu sposobnost. b) punomocnik.Zakonski zastupnik je onak cije ovlascenje za zastupanje proizlazi neposredno iz zakona. .1 27.U ZPP-u je exempli causa navedeno pet situacija kada sud postavlja privremnog zastupnika: 1 Uz 26.Punomocnik je zastupnik cije se ovlascenje za zastupanje temelji na pravnom poslu. .Zastupnik vodi parnicu u ime stranke i preduzima parnicne radnje u ime i za racun stranke.Najvaznije dejstvo procesne legitimacije ( vodjenje parnice o tudjem pravu ) jeste da se pravosnaznost presude prosiruje na lice koje je steklo sporno pravo ili stvar tokom parnice. pitanje 32 . a postoji jos i kolizijski staralac ( staralac odsutnom licu ili strancu ) i staralac nasciturus-a.) Zastupanje u parnicnom postupku .Zastupnik je duzan da vodi racuna o interesima stranke i da se njima rukovodi. .To moze biti samo advokat. postoje tri vrste zastupnika: a) zakonski zastupnik.) Dejstvo procesne legitimacije .Zakonski zastupnik se postavlja parnicno nesposobnim strankama.U zavisnosti od pravnog osnova zastupnistva. sticenike zastupaju njihovi staraoci.Titular materijalnog prava. a moze se postaviti i parnicno sposobnim licima koja nisu u mogucnosti da se pojave pred sudom ili nemaju punomocnika. zastupnik ne odgovara za neuspeh u parnici.) Zakonsko zastupanje u parnicnom postupku A) Pojam . . moze da se saslusa i kao svedok. . . a zastupnik moze biti i organ starateljstva. i 28. . 26. v) zastupnik pravnog lica. . 3. . pitanje pricati i 27. stranka ne moze da zahteva od zastupnika naknadu stetesamo zato sto parnica nije presudjena u njenu korist ( to je moguce samo ako je stetu prouzrokovao nepazljivim i nepravilnim radom ).Medjutim..Zastupnik nije stranka u sporu.POLOZAJ ZASTUPNIKA .Zakonski zastupnik vodi parnicu u ime lica koje je parnicno nesposobno ili iz nekog razloga nije u stanju da samo vodi parnicu ili da sebi postavi punomocnika. radi sticanja povoljnijeg procesnopravnog polozaja.Prenos procesne legitimacije nije dopusten kada se to cini u cilju zloupotrebe procesnih pravanpr.Maloletnu decu zastupaju roditelji. . .

odnosno boraviste tuzenog nepoznato. sud ne saslusava parnicno nesposobnu stranku ( to moze samo izuzetno da ucini ).Na glavnoj raspravi.Nedostatak urednog zakonskog zastupanja predstavlja bitnu povredu pravila parnicnog postupka. . V) Polozaj i ovlascenja zakonskog zastupnika . kao i za meritorno odlucivanje. * ako je prebilvaliste. . a tuzeni nema punomocnika. osim kod podnosenja revizije ( tu mora advokat ). ove uslove treba tumaciti restriktivno. . povlacenje ili odricanja od pravnog leka. * ako obe strane imaju istog zakonskog zastupnika. --> povlacenje tuzbe. stranka moze sama da punovazno preduzima parnicne radnje. . postupak se prekida.Zakonski zastupnik moze da preduzima sve parnicne radnje.Uredno zastupanje predstavlja procesnu pretpostavku za pokretanje i vodjenje parnice. . b) Zastupnik za prijem pismena ( o njemu vise u odeljku o dostavljanju ). punomocnik nije neophodan. . tj. G) Znacaj zakonskog zastupanja .O postavljanju privremenog zastupnika sud odlucuje resenjem koje je duzan da bez odlaganja dostavi organu starateljstva i strankama. . --> priznanje tuzbenog zahteva. . --> izjavljivanje.U nasem pravu. . nije ga imao od pocetka postupka ili je zakonski zastupnik umro u toku postupka. * ako postoje suprotni interesi tuzenog i njegovog zakonskog zastupnika.Zastupnik moze i da ratifikuje parnicne radnje koje je preduzela parnicno nesposobna stranka pre nego sto je on usao u parnicu.Buduci da institut privremenog zastupnika remeti pravo na odbranu tuzenog.Sud pazi tokom celog postupka kako zakonski zastupnik vrsi svoju duznost. . --> zakljucenje poravnanja. a stranka nema punomocnika u toj parnici.Punomocnik zastupa stranku i vodi spor u njeno ime na osnovu punomocja.npr. i protiv tog resenja nije dozvoljena zalba.) Ugovorno zastupanje u parnicnom postupku A) Pojam . zbog koje se moze izjaviti zalba na koju u postupku po zalbi drugostepeni sud pazi po sluzbenoj duznosti ( isti nedostatak predstavlja i revizijski razlog i razlog za ponavljenje postupka). ali postoji izuzetak kada je materijalnim normama predvidjeno da mu je potrebno posebno ovlascenje za: --> podizanje tuzbe. vec njenog zakonskog zastupnika. 33 . a ne zakonskog zastupanja.ovlascenja koje je od nje dobio. dostavljaju mu se podnesci i sudske odluke.Ako u toku parnice zakonski zastupnik umre ili prestane njegovo ovlascenje za zastupanje.Punomocstvo je oblik voljnog. --> odricanje od tuzbenog zahteva. pa je i obavezan da obavesti organ starateljstva ako staralac ne pokazuje potrebnu paznju u zastupanju.Sud poziva zastupnika na rocista.* ako je tuzeni parnicno nesposoban a nema zakonskog zastupnika. 28.

Ovlascenja punomocnika koji nije advokat su daleko uza. odricanje od tuzbenog zahteva. d) Pravni polozaj punomocnika . dok A odgovara za stetu nalogodavcu prema odredbama ugovora o nalogu. trajanja i dejstva nezavisno od ugovora o nalogu. dj) Polozaj stranke i punomocnika u parnici . vec materijalnopravne prirode i njima se regulisu prava i obaveze nalogodavca i punomocnika shodno odredbama ugovora o nalogu. . podnosenje zalbe.Advokat moze. 34 .Posebno punomocje ( retko ) izdaje se samo za preduzimanje odredjenih parnicnih radnju ( npr.Obim punomocja odredjuje sama stranka ili punomocnik i nalogodavac svojim sporazumom.Postoji vremenski ograniceno i neograniceno punomocje.Punomocnik moze da preduzima sve parnicne radnje u ime i za racun stranke u granicama ovlascenja. zakljucenje poravnanja. odnosno da preduzima sledece parnicne radnje: povlacenje tuzbe.Pravilo je da sud i protivna strana preduzimaju parnicne radnje prema punomocniku. b) Zasnivanje i dejstvo . prenosenje punomocja na drugo lice.Bilo kakvo ogranicenje punomocja koje nije u njemu izricito navedeno ( vec je npr. . sadrzano u ugovoru o nalogu ) nema dejstvo prema spolja. .Pravilo je da se izdaje opste punomocje. . . priznanje tuzbenog zahteva. i smatra se da je sama stranka preduzela te radnje. a prema protivnoj strani od momenta kada je ona saznala za postojanje punomocja.Ovaj unutrasnji odnos nije procesne prirode.Za punomocje se zahteva pismena forma.Za vodjenje odredjenih parnicnih radnji ( za pokretanje parnice za razvod ili ponistaj braka ) zahteva se specijalno punomocje. .Cak i kada se stranka odluci da vodi parnicu putem punomocnika. . vec je duzan najpre da otkloni sve nedoumice u vezi sa pravilnoscu zastupanja. obim punomocnikovih ovlascenja odredjen je zakonom. . nije nuzno da punomocnik bude advokat. odricanje i odustanak od pravnog leka. da preduzme sve radnje u postupku. .Ono proizvodi dejstvo od momenta kada je podneto sudu. ako posumnja u istinitost punomocja. g) Vrste punomocja .Punomocje dato advokatu je prenosivo i bez saglasnosti stranke. Povlacenje tuzbe je punovazno. . te ne moze bez izricitog odobrenja stranke da disponira tuzbenim zahtevom. v) Obim punomocja . B) Punomocje a) Pojam . .Od punomocja treba razlikovati materijalnopravni odnos izmedju nalogodavca i punomocnika koji je pravni odnos izdavanja punomocja. pa npr: A advokat povuce tuzbu protivno nalogu svog nalogodavca.Procesno punomocje je u pogledu punovaznosti. . .Sud ne sme odbaciti tuzbu koju je podneo punomocnik tuzioca..).Ako nalogodavac nije odredio obim punomocja. te se kao isprava predaje sudu. vec to moze da bude sva fizicko lice koje je potpuno poslovno sposobno. po kome je punomocnik ovlascen da u postupku preduzima sve parnicne radnje do njegovog pravosnaznog okoncanja.Punomocje je jednostrana parnicna radnje koju vlastodavac vrsi prema sudu. ako u punomocju nije drugacije odredjeno..

.Punomocnik je duzan da se pridrzava naloga stranke. 35 . . * smrcu punomocnika ili gubitkom poslovne sposobnosti.Opoziv i otkaz punomocja su jednostrane. . .. . jer davanje punomocja ne iskljucuje mogucnost da i sama stranka ucestvuje u postupku. dok suprotno nije moguce. * smrcu stranke.Kada su u pitanju cinjenicne tvrdnje ( priznanje i osporavanje cinjenica ).Kada punomocnik otkaze punomocje. .Ako je tuzbu podnelo lice koje nema punomocje. vaze sledeca pravila: stranka moze da opozove procesne predloge ( predlog za izvodjenje dokaza ) samo dok je sama radnja opoziva. stranka moze naknadno da ratifikuje sve procesne radnje. stranka ne moze vise da opozove parnicnu radnju svog punomocnika. z) Prestanak punomocja .Radnje koje je u parnici preduzelo lice koje nema punomocje nemaju nikakvo dejstvo. da kazuje istinu ). . * opozivom i otkazom punomocja. odnosno lice koje nema uredno punomocje. duzan je jos mesec dana da preduzima radnje za stranku. . jer radnje koje preduzima u parnici imaju dejstvo prema stranci. . V) Znacaj punomocja kao procesne pretpostavke .Ono prestaje: * okoncanjem parnice.Sud je duzan da ovakvom licu zabrani da vodi parnicu.Stranka koja ima punomocnika ne mora da ucestvuje u postupku. stranka moze na rocistu odmah da opozove takvu cinjenicnu tvrdnju punomocnika.Ako se radi o radnjama od neposrednog dejstva na postupak ( priznanje ili odricanje od tuzbenog zahteva ). odnosno dok sud o predlogu ne donese odluku.Da bi proizvele dejstvo. i otkaz i opoziv moraju se saopstiti sudu.Kod diskrepance izmedju preduzetih parnicnih radnju punomocnika i vlastodavca treba praviti razliku izmedju cinjenicnih tvrdnji i ostalih parnicnih radnji. moze da je pozove sud da se licno izjasni o cinjenicama koje treba utvrditi u parnici.Supstitut zastupa stranku a ne punomocnika. .Punomocje dato advokatu je prenosivo na zamenika ( supstituta ).Time se otvara problem istovremenog i eventualno nesaglasnog delovanja stranke i punomocnika u parnici. e) Supstitucija . ali zahteva od suda da mu dozvoli zastupanje i tvrdi da ce mu stranka dati punomocje. kada je to potrebno radi otklanjanja stete koja bi za vlastodavca mogla nastati. dok je punomocje dato drugom licu prenosivo samo ako je tako predvideo vlastodavac u punomocju. i njemu je sud duzan da uskrati zastupanje. .Ako punomocnik preduzme neku drugu parnicnu radnju koja se ne tice cinjenica. .U parnici je moguce da se javi i negotiorum gestor. a od toga moze da odstupi samo ako je nalog protivan njegovim procesnim obavezama ( npr. neformalne parnicne radnje vlastodavca i punomocnika. jer je ona vec proizvela dejstvo u korist ili protiv stranke.Postojanje punomocja je procesna pretpostavka na koju sud pazi po sluzbenoj duznosti. . ista ce se odbaciti resenjem kao nedopustena.Lice koje zastupa u parnici bez urednog punomocja je falsus procurator. . * prestankom pravnog lica. . medjutim. medjutim.

jer se nada da ce se spor resiti mirnim putem sa A.Razlikujemo unutrasnji i spoljasnji element volje: prvi se ogleda u formiranju volje koja se tice sadrzine radnje. .Prema cistom procesnom ucenju. Supruga T podnese tuzbu sudu.Suprotno tome. .Kako je postojanje spoljnog elementa volje nuzan preduslov za postojanje parnicne radnje. . radi se o parnicnim radnjama. . 29.Osnovna podela parnicnih radnju vrsi se prema kriterijumu subjekta koji ih preduzimaju. pa i njeno razgranicenje od materijalnopravne izjave volje nije odlucujuce da li je ponasanje stranaka uredjeno procesnim pravom. . pojam i vrste A) Pojam . .. ali izjavi da se odrice tuzbenog zahteva. izdavanje punomocja ili zakljucenje sporazuma o izboru mesne nadleznosti ne bi bile parnicne radnje.Nedostatak urednog ovlascenja za zastupanje je apsolutno bitna povreda odredaba parnicnog postupka. pa stoga zalikujemo: a) Parnicne radnje stranaka. ako bi u celosti bile uredjene u materijalnom pravu.) Parnicne radnje.Parnicna radnja je svako ponasanje procesnog subjekta koje u parnici proizvodi zakonom predvidjena procesnopravna dejstva. parnicna radnja je svako ponasanje stranke u parnici koje je uredjeno procesnim pravom i cije su posledice uredjene procesnim pravom. funkcionalnom shvatanju.Sporno je da li je parnicna radnja svesni i voljni akt stranke. . prema vladajucem funkcionalnom ucenju. B) Vrate parnicnih radnji . odnosno htenje da se parnicna radnja preduzme. parnicnu radnju ne predstavlja radnja koja je preduzeta mimo ili protivno volji stranke.Za postojanje parnicne radnje je dovoljno da postoji spoljasnji element volje.. jer se njihovo dejstvo ispoljava prevashodno u parnici.Npr: T je sastavio tuzbu. ali ovde spadaju i negativne 36 . . a pod ponasanjem se podrazumeva svako aktivno ponasanje ( usmeno ili pismeno ).Npr: T u parnici zeli da povuce tuzbu.. pojam i vrste A) Pojam . .Parnicna radnja predstavlja ponasanje stranaka u parnici. . b) Parnicne radnje suda. za odredjene parnicne radnje. a njen spoljasnji element se ogleda u formiranju volje da se parnicna radnja preduzme. . al je nije podneo sudu.Prema prvom shvatanju.Parnicne radnje suda su po svojom pravnoj prirodi akti drzavnog organa. odnosno u parnici.Za njihovu punovaznost je odlucujuce da li ih je sud preduzeo u granicima svojih zakonom propisanih ovlascenja. . vec samo da li to ponasanje prevashodno proizvodi dejstvo na terenu procesnog prava.) Parnicne radnje stranaka.Prema drugom.Nedostaci u formiranju volje ( unutrasnji element ) koja se tice njene sadrzine ne utucu na postojanje niti na punovaznost parnicne radnje. . 31.

radnje stranaka (njihove izjave da nece preduzimati neku parnicnu radnju, npr. stranka se odrekne prava na zalbu). - Parnicna radnje se moze preduzeti i necinjenjem, a rec je o situacijama kada zakonodavac za necinjenje procesnog subjekta vezuje nastupanje fikcije da je odredjena parnicna radnja preduzeta ( npr. ako na pripremno rociste ne dodje tuzilac, smatrace se da je tuzba povucena ). - Izuzetno, parnicna radnja se moze preduzeti i konkludentnim radnjama, tj. ovde subjekt preduzima odredjenu aktivnost koja prima facie nema karakter parnicne radnje, ali iz te aktivnosti moze posredno i sa sigurnoscu da se izvede zakljucak o postojanju namere da se odredjena parnicna radnja preduzme ( npr. Smatra se da je tuzeni pristao na preinacenje tuzbe, ako se upusti u raspravljanje po toj preinacenoj tuzbi, a pre toga se nije protivio preinacenju ). B) Razlika izmedju parnicne radnje i materijalnopravnih izjava volje - Parnicne radnje su procesni pandan materijalnopravnim izjavama volje, te se od njih razlikuju u tome sto su uredjene procesnim normama i sto svoja dejstva ostvaruju u parnici, ne i na planu materijalnog prava. - DVOSTRUKO FUNKCIONALNE PARNICNE RADNJE - Ovakve radnje su dvostruko funkcionalne, i njihovo preduzimanje ne povlaci samo procesnopravne, vec i materijalnopravne posledice. - Striktno razlikovanje izmedju same parnicne radnje i pravnog posla ovde nije moguce ( npr. prigovor prebijanja, otkaz i raskid ugovora, kao i sva preobrazajna materijalna ovlascenja ). - O pravnoj prirodi ovakvih parnicnih radnji postoje dva shvatanja: a) Prvo koje stavlja u prvi plan njihovu dvostruku pravnu prirodu. - Prema ovom shvatanju, ove parnicne radnje su jedinstvene, ali su njihova dejstva dvostruka. - Stoga, da bi parnicna radnja bila punovazna, mora da se ispune uslovi koje predvidja materijalno i procesno pravo. - Nedostatak jednog uslova ima za posledicu njenu nepunovaznost. b) Drugo koje smatra da je parnicna radnja jedinstvena, ali da ima dvostruku funkciju. - Prema ovom shvatanju, radi se o jedinstvenoj pravnoj radnji koja cini dispoziciju materijalnopravne i procesne norme. - Materijalnopravna nepunovaznost ne povlaci automatski i nepunovaznost na terenu procesnog prava. - Procesna dejstva se odredjuju prema procesnom, a materijalnopravna prema materijalnom pravu. V) Vrste parnicnih radnji 1.) Jednostrane i dvostrane - Sve parnicne radnje su, po pravilu, jednostrane. - Njihov adresat je sud i one proizvode dejstvo bez obzira na to kakav je stav suprotne strane i suda o preduzetoj parnicnoj radnji. - Samo izuzetno su parnicne radnje dvostrane, a to vazi npr. za razne oblike pristanka tuzenog na parnicne radnje koje je preduzeo tuzilac: pristanak tuzenog je potreban za preinacenje tuzbe, povlacenje tuzbe.. 2.) Radnje od neposrednog i posrednog dejstva na postupak - Radnje od neposrednog dejstva na postupak su one koje ex lege proizvode odredjeni procesnopravni efekat. - Za nastupanje dejstva same parnicne radnje nije potrebna nikakva procesna aktivnost suda. 37

- Npr: Povlacenje tuzbe i pristanak tuzenog na povlacenje tuzbe dovode do toga da parnica prestaje da tece. Sud nije ovlascen da donosi odluku kojom bi odobrio ili odbio povlacenje tuzbe. - Parnicne radnje koje samo posredno deluju na postupak nisu podobne da same po sebi proizvedu dejstvo, vec je potreba odluka suda. - Npr: Predlog stranke za odlaganje rocista ne dovodi do procesnopravne posledice, vec ce do odlaganja doci samo ako sud povodom predloga donese odluku kojom usvaja predlog. - Radnje od neposrednog dejstva na parnicu mogu da budu procesne izjave volje ( povlacenje tuzbe, odustanak od pravnog leka..), te saopstenja. - Radnje od posrednog dejstva na parnicu mogu imati oblik predloga, tvrdnji i ponuda dokaza. 3.) Predlozi, tvrdnje i ponuda dokaza a) Predlozi - Predlozi su parnicne radnje kojima stranka zahteva od suda da donese odredjenu odluku. - Oni mogu biti stvarni i procesni, u zavisnosti od toga da li se zahteva odredjeno procesno ponasanje ili se predlog tice merituma stvari. - Stvarni predlozi su npr: tuzba- predlog tuzioca da se usvoji tuzbeni zahtevl predlog tuzenog da se odbije tuzbeni zahtev; pravni lek- predlog podnosioca pravnog leka da se izmeni sudska odluka o tuzbenom zahtevu... - Procesni predlozi su npr: zahtev za vracanje u predjasnje stanje; zahtev za oslobodjenje od placanja parnicnih troskova.. b) Tvrdnje - Tvrdnje su izjave stranaka o cinjenicnim ili pravnim pitanjima koja se javljau povodom konkretne parnice. - Povodom tvrdnju koje iznose stranke sud ne donosi nikakvu odluku, vec ih samo prima k znanju. v) Ponude dokaza - To je dokazno sredstvo cije upotreba treba da uveri sud u istinitost njenih cinjenicnih tvrdnji. 4.) Postoje opozive i neopozive, i odbrambene i napadacke parnicne radnje - USLOVI ZA PUNOVAZNOST PARNICNIH RADNJI - Da bi parnicna radnja proizvela dejstvo moraju da se ispune sledeci uslovi: a) Parnicnu radnju punovazno moze samo da preduzme stranka koja ima i stranacku, parnicnu i postulacionu sposobnost. b) Parnicnu radnju u ime stranke moze da preduzme trece lice samo ako postoji ovlascenje za zastupanje, bilo na osnovu zakona ili punomocja. v) Parnicna radnja mora da bude preduzeta u zakonom predvidjenoj formi i sa zakonom predvijdenim sadrzajem. g) Nuzno je da adresat parnicne radnje ( sud ili suprotna strana ) istu zaista i primi, odnosno sazna za nju.

- NEDOSTACI PARNICNIH RADNJI 1.) Opsti principi - Ako je parnicna radnja preduzeta, a gorenavedeni uslovi nisu bili ispunjeni, nastupaju sledece pravne posledice: 38

a) Radnje od posrednog dejstva na postupak sud ce odbaciti kao nedopustene ( tvrdnja, procesni predlog..). b) Radnje od neposrednog dejstva na parnicu ostaju bez dejstva, tj. smatra se da nisu ni preduzete. - Ako se nedostatak parnicne radnje ogleda u formu ili njenom sadrzaju, stranka moze da je ponovi i tako otkloni nedostatke, a punovazno preduzeta parnicna radnja ima retroaktivno dejstvo. 2.) Mane volje - Ponistaj parnicne radnje zbog mana volje nije moguc, jer bi to imalo za posledicu vodjenje parnice u parnici. - Npr. nije dopusteno da se tuzbom pobijaju izjave o povlacenju tuzbe ili odricanju od tuzbenog zahteva. 3.) Zabrana zloupotrebe prava - Ako stranka vrsi parnicne radnje u cilju da zloupotrebi svoja procesnapravna ovlascenja, primenjuju se opsti principi koji vaze za zabranu zloupotrebe procesnih ovlascenja. - Ako se radi o parnicnoj radnji od posrednog uticaja na parnicu, sud ce odbiti resenjem predlog stranke ( predlog za izvodjenje dokaza sa ciljem da se postupak odugovlaci ). - Ako se radi o parnicnoj radnji neposrednog dejstva na parnicu ( npr. povlacenje tuzbe ), dejstvo parnicne radnje preduzete uz povredu principa zabrane zloupotrebe ce se najcesce otkloniti podnosenjem predloga za povracaj u predjasnje stanje. 4.) Opoziv parnicne radnje - S obzirom na to da preduzeta parnicna radnje ne moze da se pobija, vazi pravilo da svaka parnicna radnja moze da se menja, dopunjava, cak i opozove, sve dok protivna strana ne stekne kakvu procesnu poziciju. - Jedino radnje od neposrednog dejstva na postupak su, po pravilu, neopozive. - Procesni predlozi i cinjenicne tvrdnje su opozive, sve dok sud o njima ne donese svoju odluku. - Do donosenja presude tuzeni moze da opozove priznanje tuzbenog zahteva, a isto vazi i za odricanje od tuzbenog zahteva. - PROCESNOPRAVNI UGOVORI a) Pravi procesni ugovori- U njih spadaju: * sporazum stranaka da njihov imovinski spor sudi sudija pojedinac umesto veca. * sporazum stranaka o mesnoj nadleznosti. * predlog za sporazumni razvod braka. - Ove ugovore uredjuje procesno pravo- u pogledu uslova za njihovu dopustenost i uslova za njihovu punovaznost. b) Materijalnopravni ugovori sa procesnim dejstvom- U nji spadaju: * ugovor o arbitrazi. * sporazum stranaka kojim one odredjuju postupak pred arbitrazom. * sudsko poravnanje. - Bez procesnog dejstva ostaju tzv. dokazni ugovori, tj. ugovori kojima se stranke obavezuju da nece koristiti odredjena dokazna sredstva predvidjena zakonom...

32.) Podnesci
A) Pojam i vrste

39

- Podnesak je pismena parnicna radnja stranaka koja se preduzima vac rocista. - Zakon predvidja da sledece parnicne radnje moraju biti preduzete u formi podneska: a) punomocje. b) tuzba i protivtuzba. v) odgovor na tuzbu. g) svaki pravni lek ( redovni i vanredni ). Prema sadrzini i cilju parnicne radnje preduzete podneskom, oni se dele na:  Odredjujuci ( dispozitivni ) podnesci sadrze odredjeni procesni ili stvarni predlog. ( npr. tuzba, pravni lekovi, odricanje od tuzbenog zahteva...)  Pripremnim podneskom stranka nagovestava cinjenice koje namerava da iznese na rocistu za glavnu raspravu, kao i dokaze cije izvodjenje namerava na da predlozi. ( npr. obavestenje o novom dokazu cije izvodjenje stranka namerava da predlozi ).  U obicnom podnesku stranka saopstava sudu ili drugoj strani razne cinjenice koje mogu da budu relevantne za tok postupka. B) Sadrzina i podnosenje podneska - Uredan podnesak mora da bude sacinjen u zakonom predvidjenoj formi, i sa zakonom predvidjenom sadrzinom. - Obavezni sastojci podneska su: * naziv suda. * oznacenje stranaka. * oznacenje predmeta spora. - Ovi sastojci spadaju u rubrum ( zaglavlje podneska ). - Nakon sto je postupak otpoceo, svaki predmet dobija svoj broj na koji se poziva u svakom docnijem podnesku. - Odredjujuci podnesci sadrze: predlog stranke, cinjenice na kojima stranka zasniva svoj predlog, dokaze... - Obavezni sadrzaj podneska je i svojerucni potpis podnosioca. - Podnesak se podnosi u dovoljnom bruju primeraka za sud i stranke ( dakle najmanje 2 ). - Isprave se prilazu u originalu ili u prepisu. V) Neuredan podnesak - Podnesak je neuredan ako je nerazumljiv ili ako ne sadrzi sve sto je potrebno da bi se po njemu moglo postupati. - Ako je neuredan podnesak predao advokat, sud ce ga odbaciti. - Ako to nije ucinio advokat, sud stranci vraca podnesak na ispravku ili dopunu i odredjuje rok za to. Ako stranka ispravi podnesak u roku, smatra se da je podnesak predat onog dana kada je prvi put podnesen, a ako ne ispravi podnesak u roku to ima za posledicu odbacivanje podneska.

33.) Vreme vrsenja parnicnih radnji

40

b) Dilatoni. rokovi mogu da budu: a) Peremtorni.npr: rok za uklanjanje nedostataka koji se ticu sposobnosti i pravilnog zastupanja. .Rok je vremenski period u kome stranka moze ili je duzna da preduzme odredjenu parnicnu radnju. .njihovim propustom moguce je da se zahteva povracaj u predjasnje stanje... b) Nerestitutivni. dok traje.su nezavisni od subjektivnog stava stranke. . .. 41 . kao dan predaje se uzima dan kada je podnesak predat vojnoj ili komandi zavoda. kao dan predaje podneska uzima se dan kada podnesak predat posti.1. Npr: rok za zalbu. kao i lica lisena slobode.njihovim istekom subjekt gubi pravo da preduzme neku parnicnu radnju ( nastupa prekluzija ). ako nije dostavljen stranci.. Sud ga moze produziti u slozenim stvarima. b) Objektivni. rokovi za podnosenje predloga za povracaj u predjasnje stanje. v) Instrukcioni ( ovde zakonodavac odredjuje samo minimalno i maksimalno trejanje roka. a objektivni rok 60 dana od dana propustanja. rok za zalbu.Odrzati rok znaci preduzeti parnicnu radnju blagovremeno. od momenta kada je ona saznala za parnicnu radnju. V) Racunanje rokova .Najvanizja podela: a) Zakonski.. rok za izvodjenje dokaza. tj.Rokovi u parnicnom postupku pocinju da teku od momenta kada je podnesak dostavljen stranci. B) Vrste rokova .Smatrace se da je rok odrzan.Pod rokom se smatra i vremenski period cijim istekom nastupa dejstvo parnicne radnje. rokovi mogu biti: a) Subjektivni..) Rokovi A) Pojam . dok sam rok u datim okvirima odredjuje sud ). pre isteka roka.njihovim istekom subjekt stice mogucnost da preduzme neku procesnu radnju. G) Odrzanje roka .Dan u kome je preduzeta parnicna radnja ne racuna se u rok... b) Sudski. Npr. .Rokovi se racunaju na dane. .npr: rok za odgovor na tuzbu. a to se desava u sledecim slucajevima: a) ako je podnesak upucen sudu postom. Npr.Mogu biti: a) Restitutivni. mesece i godine.se racunaju od momenta od kojeg je sama stranka saznala za neku cinjenicu.S obzirom na momenat od kojeg se tok roka racuna. Rok za povracaj u predjasnje stanje. preporucenom posiljkom ili telegrafskim putem.Procesni rokovi se razlikuju u racunanju od rokova u materijalnom pravu. ali ne duze od 15 dana.npr: rok za pismenu izradu presude je 8 dana. . . tu je subjektivni rok 8 dana od zasnanja razloga propustanja. iako nije u roku predat sudskoj pisarnici. b) kada podnesak upucuju lica koja se nalaze na obaveznoj vojnoj sluzbi.Izuzetak od ovog pravila je fikcija odrzanja roka. . prekid postupka.U pogledu dejstva. subjekti nemaju pravo da preduzimaju parnicne radnje.

. . kada se rok prekine.Rociste je odredjeni vremenski period koji sluzi za preduzimanje parnicnih radnji suda i stranaka.v) ako je podnesak predat nenadleznom sudu pre isteka roka. .Obavezna su rocista za koja je zakonom propisano da ih sud mora zakazati. .Poziv za pripremno rociste i rociste za glavnu raspravu dostavlja se najkasnije 8 dana pre odrzavalja rocista. B) Zakazivanje rocista .Do obaveznog odlaganja rocista dolazi kada tuzilac preinaci tuzbu na rocistu na kome tuzeni nije prisustvovao ili kada zbog narusavanja reda udalji iz sudnice punomocnika stranke koja nije bila prisutna na rocistu. 2. on pocinje da tece iznova. .Parnicna radnja je propustena kada nije preduzeta u roku. . zbog nedostatka svedoka ili vestaka. uzece se da je rok odrzan ukoliko se podnosenje podneska nenadleznom sudu moze pripisati neznanju ili ociglednoj omasci podnosioca.Do zastoja roka dolazi zbog nekog vanrednog dogadjaja koji ometa vrsenje parnicnih radnji. snosi stranka koja je prouzrokovala odlaganje svojom krivicom ili slucajem koji ju je pogodio. . . ne mogu izvesti dokazi radi cijeg dovodjenja je rociste zakazano.Rociste treba odloziti i kada punomocnik stranke zbog bolesti ne moze da mu prisustvuje. . .Jedino rociste koje je obavezno je rociste za raspravljanje o predlogu za ponavljanje postupka.Obavezno je odlaganje i kada stranci nije blagovremeno dostavljen poziv na rociste.Troskove do kojih je doslo usled odlaganja rocista. sud je obavezan da zakaze rociste za glavnu raspravu. D) Zastoj i prekid roka .Ako se parnica ne okonca na pripremnom rocistu za glavnu raspravu. nezavisno od ishoda spora.Suprotno tome.Sud odlaze rociste resenjem i saopstava strankama mesto i vreme odrzavanja novog rocista. 42 . i protiv ovog resenja nije dozvoljena zalba. rok nastavlja da tece. o protiv resenja o odredjivanju rocista zalba nije dozvoljena.) Propustanje parnicnih radnji . . . i njega odredjuje sud.Rociste zakazuje sud.Fakultativno rociste sud zakazuje kada oceni da to zahtevaju potrebe postupka.O odrzavanju rocista sud je duzan da obavesti stranke i eventualno ostale ucesnike u postupku. . 3.Fakultativno sud odlaze rociste na predlog stranka kada ona nije u mogucnosti da se izjasni o cinjenicama koje je usmeno na rocistu izneo njen protivnik. a kada prestane taj dogadjaj. a u nadlezni sud stigne po isteku roka. ako je njihovo ucesce potrebno. a koje joj pre toga nisu saopstene u podnesku. ili kada se.) Rocista A) Pojam i vrste .Rociste se moze odloziti kada je to potrebno radi izvodjenja dokaza ili kada to zahtevaju neki drugi opravdani razlozi. V) Odlaganje rocista .

. Ako se ne izjasni.. B) Uslovi za vracanje .Objektivni rok iznosi 60 dana i racuna se od dana propustanja ( u privrednim sporovima ovaj rok je 30 dana ). V) Kada je iskljuceno vracanje u predjasnje stanje . jer moze sve dok traje glavna rasprava da iznosi nove cinjenice i predlaze nove dokaze ( to je najslabija tacka ZPPa. on nije ni u cemu prekludiran. . .Predlog u obliku podneska podnosi stranka koja je pogodjena prekluzijom. . .Ponekad propustanje stranke da preduzme parnicnu radnju povlaci za sobom nastupanje fikcije. smatra se da je dao pristanak. iskljucuje mogucnost da sud honorise vracanje u predjanje stanje.Ako tuzeni propusti rociste za glavnu raspravu. zbog sporosti postupka kao posledice toga ).Pod opravdanim razlozima se smatraju samo oni dogadjaji koje stranka nije mogla da predvidi ( saobracajni udes ) ili cije nastupanje nije mogla da otkloni ( pad ledene kise. 43 .) Vracanje u predjasnje stanje A) Pojam . te da se parnica vrati u stanju u kome je bila pre nego sto je prekluzija nastupila.Restitucija moze da se zahteva samo onda kada su postojali “opravdani razlozi za propustanje”. osim lake nepaznje. .Zahtevom za vracanje u predjasnje stanje trazi se ukidanje posledica koje je prekluzija proizvela.Predlog za vracanje u predjasnje stanje nije dopusten kada stranka ima ili je imala mogucnost da propustenu parnicnu radnju naknadno preduzme ili kada je mogla da zahteva produzenje roka za preduzimanje parnicne radnje. . . ukoliko stranka ne odrzi rok za preduzimanje pismene radnje ili izostane s rocista. gubitak prava. propustanje rokova ne povlaci prekluziju. a to nije ucinila. gubi pravo da tu radnju naknadno preduzme ( to vazi bez izuzetka za zakonske rokove koji su neproduzivi ). .Predlog za vracanje u predjasnje stanje je pravno sredstvo kojim stranka trazi da se otklone posledice prekluzije. 34. .Predlog za vracanje u predjasnje stanje nema izgleda za uspeh.Subjektivni rok iznosi 8 dana i racuna se od dana kada je prestao razlog koji je prouzrokovao propustanje.Npr: Tuzeni je duzan da se u roku od 15 dana od obavestenja o povlacenju tuzbe o tome izjasni.Pravilo je da propustanje parnicne radnje povlaci za sobom prekluziju.visa sila ).Svaki oblik krivice na strani stranke. ako stranka svoju nepovoljnu procesnopravnu situaciju moze da otkloni drugim redovnim procesnopravnim sredstvom. . .Bila kriva ili ne.Vracanje u predjasnje stanje ne moze da se zahteva kada su propusteni materijalnopravni rokovi ili rokovi u izvrsnom i stecajnom postupku. G) Postupak .U drugim situacijama.

protivnik predlagaca moze da izjavi zalbu iz dva razloga: * kada je sud usvojio neblagovremen predlog.Rasprava se zakazuje samo ako sud smatra da je to potrebno.Sud odbacuje predlog koji je neblagovremen. On odlucuje i o obrazovanju procesnog gradiva tako sto odredjuje dokazna sredstva. ( u tom smislu se kaze da sud upravlja parnicom ). odnosno da nije nastupila odredjena pravna posledica i kojim se strankama nalaze odredjeno ponasanje. Elementarno je da sud dostavlja poneske strankama..Resenjem o restituciji parnica se vraca u stanje u kome se nalazila pre propustanja i ukidaju se sve odluke koje je sud doneo zbog prekluzije. Dj) Pravne posledice restitucije . . te da pripreme pravnu stvar za merotorno odlucivanje.) Parnicne radnje suda Sudske parnicne radnje su pravni akti koje parnicni sud preduzima kao subjekt u parnici. Najznacajnije su one parnicne radnje suda kojima on odlucuje o zahtevima stranka ( presude i resenja ). . 1. * kada je sud usvojio nedozvoljen predlog.Troskove snosi predlagac. kao i dokaze o tome da je opravdano propustila da preduzme parnicnu radnju. nedozvoljen ( ako predlog podnese stranka koja nema pravni interes ) i neuredan. 36.) Sudske odluke Sudska odluka je pojedinacni pravni akt kojim sud na autoritativan i nesumnjiv nacin izrice da je nastupila.ZPP zabranjuje restituciju rocista zakazanog povodom predloga za vracanje u predjasnje stanje. .Pravilo je da sud o osnovanosti predloga za vracanje u predjasnje stanje odlucuje bez rasprave. Sudskim odlukama mogu da se uredjuju procesnopravna i materijalnopravna pitanja. . . a ako sud usvoji predlog.. stranka je duzna da preduzme i propustenu procesnu radnju.Uz predlog za restituciju. dovoljno je da ga predlagac uveri da su razlozi na koje se u predlogu poziva verovatni. a protiv negativnog resenja po predlagaca moguca je zalba. Sve druge parnicne radnje imaju za cilj da kanalisu parnicu i parnicne radnje stranaka prema merotornoj odluci.O predlogu se odlucuje resenjem.) Presuda A) Pojam i vrste 44 .Da bi sud doneo resenje kojim se parnica vraca u predjasnje stanje. a nedolazak predlagaca na rociste nema eo ispo za posledicu da se predlog za vracanje u predjasnje stanje odbije. a irelevantno je to da li je njegov predlog usvojen ili odbijen. kada predlagac nije pristupio samom rocistu.. 35. . D) Odluke suda .

presuda koja naredjuje izvrsenje cinidbe koje ne poznaje materijalno pravo. na osnovu odricanja i presuda bez odrzavanja rasprave. . . . b) u postupku za izdavanje platnog naloga. te ne proizvodi nikakvo dejstvo ( npr. nistava presuda proizvodi dejstva.Presuda je sudska odluka kojom sud odlucuje o osnovanosti tuzbenog zahteva.Ako je presuda doneta uz povredu bitnih procesnih normi. b) strankama. .Resenja mogu biti procesna i merotorna ( kad sud ne odlucuje presudom. presude mogu da budu samo meritorne. te na resenja kojima se ona okoncava zbog procesnih razloga primenjuju pravila koja vaze i za presudu i to u pogledu: forme i sadrzine resenja. dejstva i mogucnosti pobijanja resenja. 2.Najznacajnija procesna resenja su ona kojima se okoncava parnica: resenje o odbacivanju tuzbe.Pravilo je da se na resenja kojima se merotorno okoncava parnica. .Njom utvrdjuje da li postoji ili ne postoji neki pravni odnos. dok je delimicnom presudom obuhvacena samo odluka o delu tuzbenog zahteva ( delimicna je i madjupresuda jer se njom konacno ne resava o predmetu spora ). presude mogu da budu: a) Kondemnatorne. b) Deklaratorne.Donosenje sudskih odluka je proces izvodjenja sudskog silogizma.Najveci broj resenja sud donosi da bi formalno i materijalno upravljao parnicom. resenje kojim se konstatuje da je tuzilac povukao tuzbu. “presuda bez dejstva” je i ona koja je doneta protiv lica koje uziva imunitet. odnosno ukida ili modifikuje postojeci pravni odnos ili subjektivno pravo.Konacnom presudom resava se predmet spora u celini.) Resenje . vec samo u zalbi protiv merotorne odluke.Ako raspravljanja nije bilo. 3. .. saslusava svedoka resenjima. ako u parnici postoji mogucnost da se nedostaci u postupku donosenja presude otklone ulaganjem radovnih i vanrednih pravnih lekova.On odredjuje rociste.Ovakva resenja ne mogu da se pobijaju zalbom.Prema sadrzini. . . radi se o kontradiktornoj presudi. B) Dejstvo presude . odlucuje o izvodjenju dokaza. . . . o glavnoj stvari..Ako je doneta nakon raspravljanja. presuda se moze doneti na osnovu dispozitivnih parnicnih radnji stranka: presuda na osnovu propustanja. . resenje o odbacivanju pravnog leka.Medjutim. v) izuzetno i prema trecim licima. .Merotornom presudom sud resava o osnovanosti tuzbenog zahteva.Njom sud strankama nalaze izvrsenje odredjene cinidbe.S obzirom na sadrzinu pojedinacnog pravnog akta. v) Konstitutivne. . 45 .Njom se zasniva novi.Meritorno. v) o troskovima postupka ( kao sporednom trazenju ) kada je odluka sadrzana u presudi. onda odlucuje resenjem ).) Donosenje sudskih odluka . g) izuzetno i prema drugim sudovima u drugim postupcima. sud odlucuje resenjem u: a) posesornim parnicama.Ona je pojedinacni pravni akt suda i proizvodi destvo prema: a) sudu. .Tzv. ona je nistava.sporovi zbog smetanja drzavine. na osnovu priznanja.Presuda koja ne sadrzi formu i sadrzinu propisanu zakonom je nepostojeca. doneo ju je upravni organ ). . presuda doneta protiv stranke koja nepostoji.

. . .U upravljanje parnicom spadaju sve parnicne radnje suda koje od preduzima kako bi se parnicni postupak sprovodio. rukovodjenjem rasprave. .Radnje koje spadaju u materijalno upravjanje postupkom imaju za cilj da se prikupi.. odrzavao u stanju i razvijao ka konacnoj merotornoj odluci.Upravljanje parnicom ima svoj spoljni ( formalni ) i unutrasnji ( materijalni ) vid. a dokazi se razvrstavaju na podobne i nepodobne.To cini tako sto na rocistu za glavnu raspravu postavlja pitanja strankama i stara se da one iznesu sve bitne cinjenice. onda se glasanje obavlja tako sto se pitanja razdvajaju. . ne mogu da budu uzdrzani. 38.. odredjivanje rokova za neke parnicne radnje. . 37. pre svega. u rukovodjenju glavnom raspravom. da se oznace ili dopune dokazna sredstva i da se pruze sva razjasnjenja koja su potrebna. .Odluka se donosi vecinom glasova. a zatim glasanjem.pozitivno ili negativno. .Za parnicne radnje suda kojima se upravlja parnicom vaze sledeca zajednicka pravila: a) sud ih preduzima ex officio. v) resenja koja sud donosi u upravljanju parnicom ne mogu se pobijati posebnom zalbom.Clanovi veca ne mogu da odbiju da glasaju. vec se odluka donosi na samom rocistu. a predsednik veca uvek glasa poslednji. da formulise njihove procesne predloge niti da formulise njihove cinjenicne tvrdnje. glasanje se ponavlja sve dok se ne postigne apsolutna vecina. da se dopune navodi stranaka o vazni cinjenicama.U upravljanje parnicom spadaju i odluke suda o spajanju i razdvajanju parnica. .) Upravljanje parnicnim postupkom .O jednostavnijim pitanjima se ne veca..Materijalnopravno upravljanje parnicom obuhvata i obavezu suda da razvrsta procesni materijal.Sud ce ovo kogniciono ovlascenje da vrsi. jer bi time narusio nacelo ravnopravnosti stranaka.Razdvajanje se vrsi tako sto se odredjeno pitanje rasclanjuje na jednostavnije elemente. o kojima se mogu izraziti samo dva misljenja. tj. pa makar ih i stranke same ne iznele. .Kogniciono ovlascenje suda se prostire samo do granica tuzbenog zahteva: sud je duzan da utvrdi sve cinjenice od kojih zavisi osnovanost tuzbenog zahteva. . razvrsta i pretrese procesni materijal ( cinjenicni navodi i dokazni predlozi ). odluke o tome da li ce sud sam odluciti o prethodnom pitanju ili ce prekinuti postupak.Pri tome sud ne sme da savetuje stranke.Ako su svi clanovi veca razlicitog misljenja. . a razvrstavanje se vrsi na pravno relevantne i nerelevantne cinjenice.U formalno upravljanje parnicom spadaju sve radnje suda kojim on kreira vremenski razvoj parnicnog postupka: pripremanje i zakazivanje rocista. . .Odluke se donose vecanjem. vec samo zalbom protiv presude. jer je duzan da se stara da se predmet spora svestrano pretrese. . b) sud nije vezan sopstvenim odlukama kojima upravlja postupkom.) Zapisnici 46 . . pozivanje i dostavljanje.Vecanje je postupak u kome ucestvuju sve clanovi veca i raspravljaju o svim cinjenicama i pravnim pitanjima od kojih zavisi donosenje odluke.

jer sud ne odlucuje o osnovanosti tuzbe na osnovu zapisnika. da li zakonito ili ne. b) Opis preduzete radnje.. stranke i drugi ucesnici u postupku.Za vodjenje zapisnika o vecanju i glasanju vaze posebna pravila.I sud moze da. sud u zapisniku to belezi a navodi i razlog tome ).Sud moze i da odbije prigovore na zapisnik. ako uoci greske u njegovom vodjenju ili sadrzaju.tu se unisi: nazi i sastav suda. ali je duzan da unese u zapisnik i prigovore koje je odbio.Ukoliko neka stranka nece da potpise zapisnik. parnicni subjekti preduzimali radnje na rocistima. - 39. to predstavlja apsolutno bitnu povredu pravila postupka.Zapisnik sluzi visim sudovima u postupku po pravnim lekovima da se upoznaju sa sadrzinom radnji koje su preduzete na rocistima pred prvostepenim sudom.Zapisnik o glasanju potpisuju svi clanovi veca i zapisnicar. . i tada parnicni subjekti imaju pravo da stavljaju prigovore na zapisnik. . izvrsi izmene i dopune zapisnika. v) Potpis parnicnih subjekata.Zapisnik predstavlja samo dokaz o tome na koji nacin su. vec samo na osnovu usmenog. V) Zapisnik o vecanju i glasanju . i njega moze razgledati samo visi sud. .Zapisnik o vecanju i glasanju predstavlja sluzbenu tajnu.) Dostavljanje 47 . ). mesto.Zapisnik je javna isprava koja sadrzi podatke o parnicnim radnjama koje su preduzeli sud.Unose se samo bitni podaci o sadrzini preduzete radnje ( sto je u sustini protivno svrsi zapisnika.Ispravka zapisnika moze da se vrsi i tokom rasprave kada stranka primeti da je predsednik veca netacno protumacio kakvu cinjenicnu tvrdnju ili procesni predlog stranke. a konstatuje se i izdvojeno misljenje nekog clana veca ( ali i ne mora ). . . .Svrha prigovora je dvostruka: da se zapisnik ispravi ili dopuni.Tu se unosi tok glasanja i odluka koja je doneta. po sluzbenoj duznosti. naznacenje predmeta spora i imena prisutnih stranaka i njihovih zastupnika. on nije osnova za merotorno odlucivanje. neposrednog i javnog raspravljanja. B) Prigovor na zapisnik . A) Sadrzina i vodjenje postupka . .Stranka nije u daljem toku postupka prekludirana da istice svoje prigovore koje nije istakla u vidu primedbi na zapisnik. . .Zapisnik je javna isprava i ima dokaznu snagu javne isprave. a ako ne potpisu. . te ih tako netacno izdiktirao u zapisnik. tako da se opis preduzetih radnji verodostojno unese.Zapisnik sadrzi ( formalna sadrzina zapisnika ): a) Zaglavlje. G) Znacaj i dokazna snaga zapisnika .. vreme.Moguce je da opis preduzete radnje koji je unet u zapisnik ne odgovara njegovoj stvarnoj sadrzini. .Stoga. zbog koje drugostepeni sud ukida presudu i vraca predmet na ponovno sudjenje.

. a to vazi za: --> Tuzbu.Ostala pismena se dostavljaju licno samo kada je to predvidjeno zakonom ili ako sud smatra da je. uprkos neurednom dostavljanju.Uredno dostavljanje podnesaka vezuje nastupanje vaznih procesnih dejstava: parnica pocinje da tece od momenta kada sud dostavi tuzenom tuzbu.Dostavljac je duzan da adresatu ostavi pismeno obavestenje da u odredjeni dan i satu bude u svom stanu.Da bi nastupila pravne posledice dostavljanja. kolegi na poslu. moze se dati clanu domacinstva.A) Pojam i znacaj . uz naznacenje gde se adresat nalazi.) Posredno dostavljanje .Dostavljanje pismena licima koja nisu adresat nije dopusteno ako primalac pismena ucestvuje u parnici kao adresatov protivnik.. . . kako bi mu se moglo predati pismeno. . . pa ce u tom slucaju odstavljac vratiti pismeno sudu. zbog znacaja pismena ili isprava koje se prilazu.Ako se postupak ipak nastavi. . vec posredno ( preko poste. . . a to su pre svega stranke i njihovi zastupnici...Pravilo je da se adresatu pismeno urucuje u njegovom stanu ili na njegovom radnom mestu.ZPP predvidja da se najvazniji podnesci i akti suda moraju licno dostaviti adresatu. u skladu sa zakonom ( moraju da se postuju nacin.Tada je dostavljac duzan da jos jednom pokusa da uruci pismeno. ali ako ni tada ne nadje adresata na zakazanom mestu.Dostavljanje je temelj prava na odbranu. ako dostavljac utvrdi da je adresat odsutan i da mu primalac pismena ne moze pismeno predati na vreme.Dostavljanje vrse po pravilu zaposleni u sudu i to fizickom predajom pismena adresatu u ruke.Dostavljanje pismena je parnicna radnja koju sud preduzima sa ciljem da se odredjenom licu na zakonom predvidjen nacin preda pismeno kako bi se ono upoznalo s njegovom sadrzinom. 2.). . a moguce je i u sudu. 48 . sve docnije parnicne radnje. odnosno nacela kontradiktornosti. dostavljanje pismena ce se izvrsiti prema pravilima o obicnom dostavljanju. --> Vanredni pravni lek.Ako se adresat ne zatekne u stanu ili radnom mestu.Dostavljanje sud uvek vrsi po sluzbenoj duznosti.Ako dostavljanje nije izvrseno u skladu sa zakonom..U parnicnom postupku vazi pravilo da se pismena ne dostavljaju licno. smatra se da je neuredno i parnica nece moze da se razvija ka merotornoj odluci. B) Vrste dostavljanja 1. ono mora da bude uredno.Dostavljanje nece biti dopusteno. potrebna veca opreznost. tj. . --> Presudu. --> Platni nalog. . rociste moze da se odrzi tek ako je strankama poziv dostavljen. .) Licno dostavljanje . . lice koje vrsi dostavu je duzno da se obavesti gde i kada moze da nadje adresata. . pa i odluka nece imati nikakav efekat. mesto i vreme dostavljanja ). --> Resenje protiv kojeg je dozvoljena posebna zalba.Dostavljanje se vrsi adresatima prijema. .

* Treci slucaj fiktivnog dostavljanja tice se promene adrese. a) Dostavljanje licu koje ima zastupnika ili punomocnika .Fiktivno dostavljanje se vrsi stavljanjem pismena na oglasnu tablu suda. . dostavljanje se vrsi u prostoriji za prijem pismena ovih organa. i to tako sto bi se adresatu koji se ne zatekne u svom stanu ili poslu ostavilo obavestenje da moze da podigne pismeno u odredjenom roku u posti. G) Nacin dostavljanja . i protiv tog resenja zalba nije dopustena. medjutim to je ponekad ipak nemoguce ). . uobicajeno boraviste ili boraviste u inostranstvu.Ako je parnicno sposobna stranka angazovala punomocnika.Kada se tuzba dostavlja tuzenom cije je prebivaliste ili uobicajeno boraviste u inostranstvu. 3. o kojoj nije obavesten sud. .Obaveza nastupa samo kada ovi parnicni subjekti imaju domicil. sud ce pozvati tuzenog da u odredjenom roku imenuje punomocnika za prijem pismena..Predaja pismena adresatu ili primaocu pismena vrsi se preko poste.Dostavljanje parnicno nesposobnoj stranci se vrsi preko njenog zakonskog zastupnika. . . . on je privremeni zastupnik stranke ).Najveca razlika izmedju obicnog i licnog dostavljanja ogleda se u tome sto licno dostavljanje nije moguce da se izvrsi putem poste. pravnog lica koje je registrovano za obavljanje poslova dostavljanja.Postavljanje punomocnika moze biti obavezno i fakultativno.Ovo dostavljanje je dopusteno u 3 slucaja: * Ukoliko se pismeno tokom parnice nije moglo uruciti na obican nacin ( bezuspesno dostavljanje ). punomocnika za prijem pismena imenuje sud resenjem. sto bi tuzeni trebao da ucini vec u odgovoru na tuzbu. . u sudu. nadleznog organa opstine. preko lice koje je zaposleno u sudu. . i to predajom pismena licu koje je za to ovlasceno. sud ce odbaciti tuzbu. presuda i resenje protiv kojeg je dopustena poseba zalba ).Tuzba i platni nalog se ne mogu dostavljati punomocniku za prijem pismena. platni nalog. * Drugi slucaj se tice nemogucnosti izvrsenja sporazuma o dostavljanju ( nrp. 49 .Ako tuzeni propusti da to ucini.Tuzilac koji boravi u inostranstvu duzan je da u tuzbi oznaci punomocnika za prijem pismena. u stanu. V) Mesto i vreme dostavljanja .) Fiktivno dostavljanje . .Ako je adresat drzavni organ.Stranke ili njihovi zakonski zastupnici su duzni da imenuju punomocnika za prijem pismena kad se nalaze u inostranstvu. stranke mogu da se sporazumeju da im se pismeno dostavlja na odredjenu adresu. . Na taj nacin se ne moze dostaviti tuzba. ( na drugom mestu se moze vrsiti dostavljanje samo po odluci suda ). dostavljanje se vrsi iskljucivo punomocniku. .Ovlascenja punomocnika za prijem pismena se sastoje samo od duznosti da prima pismena u ime i za racun adresata ( ako ga sud postavi. vanredni pravni lek. a ako to ne ucini.Dostavljanje fizickom licu se vrsi: na radnom mestu. b) Punomocnik za prijem pismena .Dostavljanje se smatra izvrsenim kada istekne rok od 8 dana od dana kada je pismeno okaceno.

Pod pravnim interesom za tuzbu podrazumevamo postojanje pravnozastitne potrebe na strani tuzioca. b) Tuzbom tuzilac odredjuje i stranke u parnici.. . cas i razlog odbijanja prijema. posesorne. ako se dostavljanje vrsi u mestu. smatra se da je nedostatak otklonjen ). . u vreme i na nacin regulisan zakonom. . . . 40.Dostavnica ima dokaznu snagu javnih isprava i ona stvara oborivu zakonsku pretpostavku. ako je adresat na bilo koji nacin saznao za sadrzinu pismena. .Dostavnica je javna isprava kojom se potvrdjuje da je izvrseno dostavljanje.Tuziocu pripada pravo na tuzbu samo ako ima pravni interes vredan zastite. deklaratorne ( utvrdjujuce ) i preobrazajne ( konstitutivne ) tuzbe. kao i mesto gde je pismeno dostavljeno ( i time se smatra da je pismeno uredno dostavljeno ). odnosno ako je ono na bilo koji nacin dospelo do njega. . 50 .Na dostavnici ce zabeleziti dan. E) Otklanjanje nedostatka u dostavljanju .Dostavljanje ce se uvek smatrati urednim. i nju uvek potpisuju i adresat i dostavljac. v) Tuzbom tuzilac odredjuje i predmet spora.Tuzbe mogu da budu. najkasnije na sledecem rocistu za glavnu raspravu ( u protivnom..Buduci da je pravo na tuzbu javnopravno ovlascenje gradjanina prema drzavi. . odnosno poslovnim prostorijama ili ce pismeno pribiti na vrata stana. . .) Tuzba. i to bez odlaganja.D) Odbijanje prijema .Nedostaci u dostavljanju moraju da se istaknu u vidu prigovora.Tuzba ima tri funkcije: a) Tuzbom tuzilac odredjuje sud koji ce da odlucuje o tuzbenom zahtevu. pojam i vrste A) Pojam . Dj) Dostavnica .Ako neko od njih odbije da primi pismeno. pravna lica niti drzavni organi.Tuzilac od suda tuzbom trazi da mu pruzi pravnu zastitu za ugrozeno ili povredjeno subjektivno pravo ili pravno ovlascenje.PRAVNI INTERES ZA TUZBU . B) Vrste .Prema vrsti pravne zastite koja se tuzbom trazi razlikujemo: kondemnatorne ( osudjujuce ).Urucenje pismena ne mogu da odbiju odrasli clanovi njegovog domacinstva. .Tuzba je parnicna radnja kojom se inicira parnicni postupak. naslednopravne.Adresat je duzan da primi pismeno. tuzba je u prvom redu upravljena prema sudu. dostavlja ce se izvrsiti tako sto ce dostavljac ostaviti pismeno u adresatovom stanu. prema kriterijumima materijalnog prava: petitorne.

proizlazi pravna posledica na koju se u tuzbenom zahtevu poziva. odnosno nepostojanje utvrdjuje.Sastojci tuzbe su nuzni i fakultativni.Iako se to zakonom izricito ne navodi. . . 51 .Tuzbeni zahtev treba da obuhvati i zahtev tuzioca u pogledu sporednih davanja.kamate.Tuzbeni zahtev je cisto procesnopravni pojam koji ne zavisi od materijalnopravnog ovlascenja tuzioca koje on ima u skladu sa materijalnim pravom. on je dovoljno odredjen kada je odredjen pravni odnos cije se postojanje. postoje dve teorije: a) Teorija individaulizacije. .U pogledu obima i duznosti specificiranja cinjenica iz zivotnog dogadjaja.U tuzbi bi tuzilac.Da bi tuzba bila uredna. propustanje ili trpljenje. a moze da se otkloni samo intervencijom suda. stvar. subjektivno pravo. 41. .Tuzbeni zahtev tuzioca cini predmet spora. troskovi postupka. . Npr: T navodi da mu je C pricinio stetu u visini od 10000din. * oznaka vrednosti predmeta spora.Ako se radi o osudi na cinidbu. na osnovi dispozicione maksime..Kad je u pitanju deklaratorni tuzbeni zahtev. trebalo da navede zivotni dogadjaj iz kojeg. * tuzbeni zahtev.Preobrazajni tuzbeni zahtev je dovoljno odredjen kada se iz tuzbenog zahteva vidi koje konkretno novo pravno stanje sud svojom odlukom treba da konstituise. . odnosno predmeta spora strogo mora da se razlikuje sam objekt ( predmet tuzbe ): novac. . . * dokazni predlozi. * cinjenicni navodi. . tuzilac mora da odredi o kojem novcanom iznosu se radi. .) Tuzbeni zahtev .zahteva da se u osnovu tuzbe navedu samo one cinjenice iz kojih proizlazi odredjena pravna kvalifikacija za pravnu posledicu na koju se tuzilac poziva u tuzbenom zahtevu. po pravilu.Tuzilac ne moze jednostavno da pred sud iznese gole cinjenice i da ne odredi vrstu i obim pravne zastite koju zahteva. stvarnu i mesnu nadleznost. 1.Tuzilac sam u tuzbi. tuzbeni zahtev mora da bude odredjen u toj meri da je moguce da sud sporvede prinudno izvrsenje. ako usvoji tuzbeni zahtev. * tuzbeni predlog.. po njegovim shvatanjima.) Sadrzaj tuzbe .Nuzni sastojci tuzbe su: * podaci koje mora da sadrzi svaki podnesak.Pravonozastitna potreba postoji kada se tuziocevo subjektivno pravo ili pravno ovlascenje nalazi u stanju neizvesnosti ili ugrozenosti. deliktnom radnjom.Naprotiv. 2.Cinjenicni navodi tuzioca u tuzbi cine osnov tuzbenog zahteva. odredjuje sta ce biti predmet spora. . radnja..Od tuzbenog zahteva.) Cinjenicni navodi . . ako se radi o kondemnatornim zahtevima koji glase na novac. . nuzan sastojak tuzbe bi morale da budu i cinjenice na osnovu kojih sud zasniva svoju direktnu medjunarodnu. tuzbeni zahtev mora da bude dovoljno odredjen. .

Nesto je drugacija situacija s deklaratornim i preobrazajnim tuzbenim zahtevima.Tuzilac ne mora da opisuje citav zivotni dogadjaj.Kod deklaratornih tuzbi. . . vec je dovoljno da iznese samo one cinjenice za koje on smatra da su dovoljne da proizvedu trazenu pravnu posledicu. .Sadrzina tuzbenog predloga zavisi od toga kakav ishod tuzilac zeli u pogledu materijalne pravosnaznosti deklaratorne sudske odluke. sud ne moze da udovolji zahtevu tuzioca za pravnu zastitu.) Dokazi . .Pismeni dokazi podnose se uz tuzbu. . tuzbeni predlog mora da sadrzi pravnu posledicu koja proizlazi iz materijalnopravne norme koja ovlascuje tuzioca da zahteva da sud izvrsi promenu u odredjenom pravnom odnosu. .Pod dokazima se podrazumevaju dokazna sredstva cije izvodjenje tuzilac predlaze tokom postupka. .Tuzilac je duzan da navede i dokaze kojima potrkepljuje svoje cinjenicne navode.FAKULTATIVNI SASTOJCI TUZBE . Npr: T zahteva od S da mu plati iznos od 10000din.dakle.Naime. po osnovu naknade materijalne stete koju je pretrpeo tako sto ga je na ulici ugrizao pas C koji se kretao bez nadzora S. . ako od te vrednosti zavisi sastav suda ili mogucnost da se izjavi revizija.Ako tuzilac zahteva da sud utvrdi da je vlasnik stvari.U sustini. ne sve cinjenice koje cine zivotni dogadjaj i ne sve cinjenice od kojih zavisi osnovanost tuzbenog zahteva. . tuzilac mora sam da odredi obim pravne zastite koju zahteva i da ga uokviri u tuzbeni predlog. .Kod preobrazajnih tuzbi. . pre svega. tuzilac je u tuzbi duzan da navede samo one cinjenice na kojima zasniva tuzbeni zahtev. Naprotiv. 52 . ako bi utvrdio da tuzilac na stvari ima pravo zaloge.Pravni osnov tuzbenog zahteva se odnosi na izbor materijalnopravne norme pod ciju dispoziciju tuzilac podvodi cinjenice koje je naveo u tuzbi. . .) Tuzbeni predlog . . tuziocu je sve jedno po kom pravnom osnovu je sud usvojio njegov tuzbeni zahtev. te u deklaratornoj i preobrazajnoj tuzbi. 4.U fakultativne sastojke tuzbe.Odredba ZPP je kreirana u duhu ublazene teorije individualiziranja. Npr: T zahteva od S naknadu stete u visini od 10000din.Sud postupa po tuzbi i kada tuzilac navodi ili ne navodi pravni osnov svog zahteva.U kondemnatornim tuzbenim zahtevima koji ne glase na novac.b) Teorija supstanciranja. . 3. tuzilac je duzan da navede i vrednost predmeta spora. tuzilac je u tuzbi duzan da navede sve cinjenice iz kojih proizlazi osnovanost tuzbenog zahteva.Sama konkretizacija tuzbenog zahteva nalaze da tuzilac izvrsi odabir materijalnopravne norme na kojoj zasniva svoj pravnozastitni zahtev.Sud ne moze da odlucuje o necemu sto stranke nisu u toku postupka zahtevale. spada navodjenje njenog pravnog osnova. .prema njoj navodjenje pravnog osnova ( pravnog odnosa ) iz kojeg tuzilac izvodi zeljenu pravnu posledicu ne ulazi nuzno u osnov tuzbe.Na to ukazuje i konstatacija da stranke tokom citavog trajanja glavne rasprave mogu da iznose nove cinjenice i dokaze. jer ga je ugrizao pas S. .

ne sadrzi potpis tuzioca). mnozina tuzbenih zahteva ce postojati kada tuzilac zahteva protiv istog tuzenog izricanje vise pravnih posledica iz istog osnova tuzbe ( zivotnog dogadjaja ) ili kada zahteva samo jednu pravnu posledicu iz vise osnova tuzbe.Mnozina tuzbenih zahteva istaknutih u jednoj tuzbi postoji samo kada se tuzbom obuhvata vise predmeta spora. zahtevi tuzbe moraju da budu povezani istim cinjenicnim i pravnim osnovom.) Kumulacija tuzbenih zahteva A) Pojam i vrste . ali i na istom pravnom osnovu ( ugovor o prodaji ).Tuzba moze da sadrzi i sledece fakultativne sastojke: zahtev za oslobodjenje placanja troskova postupka.S obzirom na to da je urednost tuzbe procesna pretpostavka. . Ukoliko je advokat podneo neurednu tuzbu. K tuzi P za isporuku i za naknadu stete zbog docnje.) Kumulativno spajanje .Npr1: T pozajmi A 10000 dinara. .NEUREDNA TUZBA . . vise tuzbenih zahteva ( predmeta spora ) temelji se na istom cinjenicnom osnovu. T tuzi A za vracanje zajma i naknade stete zbog neurednog ispunjenja. 42. jednom presudom.Ako je neurednu tuzbu podnela stranka koju ne zastupa advokat.O kumulativnom tuzbenom zahtevu radi se kada tuzilac u tuzbi istice vise tuzbenih zahteva i trazi od suda da ih usvoji. sud ce odbaciti tuzbu. v) fakultativno. te 5000 dinara 2005. . b) za resavanje po svim tuzbenim zahtevima mora da bude predvidjena ista vrsta postupka. B) Dopustenost spajanja tuzbenih zahteva u jednoj tuzbi ..Da bi sud mogao uopste da dopusti spajanje tuzbenih zahteva.U ovoj situaciji. 53 . . A dospe u docnju. . . a ne istakne nekakav prigovor u vezi s nedostacima u nuznim sastojcima tuzbe.Po teoriji o dvoclanom predmetu spora na kojoj se temelji i ZPP. . odnosno zivotnih dogadjaja.Tuzilac moze u istoj tuzbi da istakne vise tuzbenih zahteva protiv istog tuzenog. zahtev za obezbedjenje dokaza. T tuzi A za povracaj 10000 dinara.Smisao isticanja vise tuzbenih zahteva u jednoj tuzbi jeste da sud spoji parnice koje teku po vise tuzbenih zahteva u jedan postupak.Npr2: T pozajmi A 5000 dinara 2004. .Neuredna je tuzba koja ne sadrzi sve zakonom propisane sastojke (npr.Razlikujemo tri vrste objektivnog spajanja tuzbenih zahteva: 1. . ako se tuzeni upusti u raspravljanje u meritumu. te da o svim tuzbenim zahtevima resava istovremeno. sud ex officio pazi da li je tuzba uredna vec prilikom ispitivanja tuzbe.. zivotnom dogadjaju. sud ce je odmah odbaciti. zahtev da tuzeni podnese sudu ispravu.Smatra se da su nedostaci u sadrzini tuzbe otklonjeni.. sud ce joj naloziti da nedostatke otkloni u odredjenom roku. . .Npr: P ne isporuci na vreme K prodatu stvar. mora da se ispune sledeci uslovi: a) sud kome je podneta tuzba s vise tuzbenih zahteva mora da bude stvarno nadlezan za svaki od njih. a ako ako tako ne postupi.

u mestu X i u mestu Y ucinjenu 2005. tuzilac u jednoj tuzbi istice dva zahteva. . i glavni i eventualni. moraju biti u vezi.Npr: T tuzi S za naknadu stete u visini od 100000 dinara. oba zahteva. . od kojih sud treba da usvoji samo jedan kao osnovan ( bilo koji ). zahteva da sud obaveze presudom prodavca da snizi kupoprodajnu cenu ili da mu isporuci ispravnu stvar. za slucaj da sud nadje da je glavni zahtev neosnovan ( dakle pomocni zahtev je istaknut samo pod uslovom da se glavni pokaze kao neosnovan ). . necinjenje ili trpljenje.Da bi eventualno spajanje bilo dopusteno. parnica pocinje da tece za svaki od njih posebno sa svim svojim materijalnopravnim i procesnim dejstvima. kupac.Kada o nekim zahtevima koji su istaknuti u jednoj tuzbi treba da odluci vece. .Kod eventualnog spajanja tuzbenih zahteva.Kondemnatorna tuzba za propustanje je najvazniji oblik zastite tuzioca od nelojalne utkamice na trzistu. ali se duznik moze osloboditi obaveze kad preda samo jedan predmet. sto znaci da su i glavni i pomocni tuzbeni zahtev istovetnog ekonomskog interesa.Npr: T.Ovo je dopusteno samo ako takva mogucnost proizlazi iz materijalnopravne norme. pricinjenu deliktom iz 2004.) Alternativno spajanje .Kondemnatornom tuzbom tuzilac tvrdi da ima prema tuzenom neko potrazivanje materijalnog prava i trazi da sud donese presudu kojom ce tuzenog obavezati na davanje. monopola i povrede prava konkurencije.. sud moze da odredi spajanje parnica radi zajednickog raspravljanja i odlucivanja. ali.) Kondemnatorna tuzba . gde se obaveza sastoji od davanja 2 ili vise predmeta. . . a o drugim sudija pojedinac. .Tuzilac istice pomocni. 3. godine.Npr: Predaja prodate stvari ili naknada stete zbog neispunjenja. . a drugi pomocni.Stoga. 43.) Eventualno spajanje . cinjenje. V) Dejstva spajanja tuzbenih zahteva . sada. . . .I kada je vise tuzbenih zahteva istaknuto u jednoj tuzbi. 54 . sud bi trebalo da oceni da li je celishodnije da se o tako spojenim tuzbenim zahtevima odvojeno odlucuje i raspravlja.Ako tuzilac istice samo jedan zahtev koji pociva na vise zivotnih dogadjaja.Ako su ispunjeni uslovi za spajanje tuzbenih zahteva.Kod alternativnog spajanja tuzilac u tuzbi istice dva ili vise tuzbenih zahteva. kondemnatorne tuzbe mozemo da podelimo na tuzbe za davanje i cinjenje ( pozitivna kondemnatorna tuzba ) i na tuzbe za propustanja i za trpljenje ( negativna kondemnatorna tuzba ). . 2.Tuzba na osudu na propustanje je upravljena na osudu tuzenog da propusti vrsenje odredjene radnje kojom se vrsi povreda ili ugrozava kakvo subjektivno pravo tuzioca. o svima ce odluciti vece.Takav je slucaj i sa alternativnim obavezama duznika. . jedan glavni.Osudjujuca presuda predstavlja izvrsnu ispravu na osnovu koje moze da se zahteva i prinudno izvrsenje potrazivanja sadrzanog u izreci sudske presude.

44. A) Dospelost potrazivanja .Postojanje pravnog interesa tuzioca se pretpostavlja.Pravni interes nedostaje kada tuzilac moze na drugi nacin da ostvari svoju pravnozastitnu potrebu.Samopomoc je zabranjena. .Pretpostavka kod kondemnatornih tuzbenih zahteva jeste da se oni isticu radi ostvarenja potrazivanja koja su. nedostajace mu pravni interes da podnese protiv tuzenog kondemnatorni tuzbeni zahtev. B) Pravni interes za kondemnatornu tuzbu . kada postoji opasnost da bi tuzeni mogao da izbegne izvrsenje svojih sukcesivnih obaveza.) Deklaratorna tuzba 55 . jer se tuzbeni zahtev zasniva na drugacijim cinjenicama. vec dospela. nece postojati identitet predmeta spora. . sud moze da obaveze tuzenog na placanje i onih obroka potrazivanja ili rente koji nisu dospeli u momentu zakljucenja glavne rasprave. .Dovoljno je za uspeh kondemnatorne tuzbe da ono dospe do momenta zakljucenja glavne rasprave. . --> kada sud nadje da je osnovan tuzbeni zahtev za naknadu stete u vidu rente zbog izgubljene zarade ili drugih prihoda na osnovu zarade ili izgubljenog izdrzavanja. . tj. b) Drugi izuzetak odnosi se na tuzbu za povracaj stvari datih u zakup.Potrazivanje ne mora da bude dospelo u momentu podnosenja tuzbe sudu.U ovim situacijama. sud ce odbiti tuzbeni zahtev kao neosnovan.Ako potrazivanje nije dospelo. . tuzilac moze da podnese novi tuzbeni zahtev. do uz pomoc prvosudnih organa. .Kondemnatorne tuzbe koje su upravljene na trpljenje se sastoje od zahteva da sud obaveze tuzenog da trpi vrsenje odredjene radnje tuzioca ( najcesci razlog za podnosenje ove tuzbe je ostvarivanje prava stvarne sluzbenosti ).Kada tuzilac moze da zahteva neposredno izvrsenje na osnovu verodostojne isprave ili na osnovu sudskog poravnanja. v) Treci izuzetak odnosi se na zahtev tuzioca da mu sud dosudi i naknadu buduce nematerijalne stete koju je izvesno da ce da trpi i u buducnosti. pravni interes tuzioca za podnosenje kondemnatorne tuzbe se ogleda u dobijanju izvrsnog naslova..Ako potrazivanje ne dospe do zakljucenja glavne rasprave. . . pri cemu kondemnatorna tuzba moze da se podnese i pre isteka zakupodavnog odnosa. da prinudi tuzenog na odredjeno ponasanje. . .Nakon sto potrazivanje dospe. po odredbama materijalnog prava. tuzbeni zahtev se odbija kao preuranjen. pa tuzilac ne moze na drugi nacin.Dakle.Ovim resenjem se stiti pravnozastitna potreba tuzioca da obezbedi osudjujucu presudu u svoju korist. .ZPP predvidja sledece izuzetke u kojima tuzbeni zahtev moze da se istakne i kada potrazivanje nije dospelo do zakljucenja glavne rasprave: a) Prvi izuzetak se odnosi na obligacije dugorocnim izvrsenjem prestacija: --> kada sud nadje da je tuzbeni zahtev osnovan koji se tice izdrzavanja.

ona moze da bude pozitivna i negativna. C tvrdi da na zemljistu A ima pravo plodouzivanja. ako su se stekle sve cinjenice iz dispozicije materijalnopravne norme za njegovo zasnivanje. A podnosi tuzbu protiv C i trazi da sud utvrdi da pravo plodouzivanja ne postoji. . ne moze se traziti utvrdjenje buducih i nepostojecih pravnih odnosa ). .S druge strane.Pravni odnos cije se utvrdjenje tuzbom trazi mora biti postojeci ( tj. .Pravni odnos cije se postojanje.Smisao ove tuzbe jeste da se takva povreda spreci.Moguce je da se tuzba za utvrdjenje odnosi i na postojanje pravnog odnosa ciji je ucesnik samo jedna od strana ili postojanje pravnog odnosa izmedju potpuno trecih lica. utvrdjenje naslednog prava na zaostavstini lica koje je jos zivo. odnosno neistinitost neke isprave. d) Prava koja nisu tuziva. . pa cak i utvrdjenje postojanja ili nepostojanja potrazivanja..Pod pravnim odnosom podrazumevamo konkretan odnos izmedju dva subjekta ili odnos izmedju subjekta i stvari.. . . te da se ucini kraj jednoj neizvesnoj pravnoj situaciji.Predmet deklaratorne tuzbe moze da bude utvrdjenje postojanja ili nepostojanja ugovora. . g) Tumacenje apstraktnih pravnih normi. . mane u izjavama volje. utvrdjenje da li je dug izmiren ). v) Pravna kvalifikacija jednog pravnog odnosa.Deklaratornom tuzbom se od suda trazi da utvrdi postojanje ili nepostojanje nekog spornog prava ili pravnog odnosa ili istinitost. . postojanja prava svojina.Prema tome da li se deklaratornom tuzbom zahteva utvrdjenje postojanja prava ili pravnog odnosa ili utvrdjenje nepostojanja istih. postojanja prava na naknadu stete.Deklaratorna tuzba nije dopustena ako je cinidba iz spornog prava ili pravnog odnosa vec dospela ( u tome se ogleda njen supsidijarni karakter u odnosu na kondemnatornu tuzbu ).) Pojam i vrste . tuzilac ne tvrdi da je doslo do povrede njegovog subjektivnog prava ili pravnog ovlascenja. naslednog prava.1.. postojanje krivice.Cilj ove tuzbe jeste da izmedju parnicnih stranaka stvori izvesnost i pravnu sigurnost kako bi one mogle da odrede svoje buduce ponasanje. 56 . predmet deklaratorne tuzbe ne mogu da budu: a) Elementi ili prethodna pitanja iz jednog pravnog odnosa ( postojanje protivpravnosti.S druge strane.U deklaratornoj tuzbi. .).Pravni odnos je postojeci.. .U tom slucaju. 2. .Kada govorimo o pravnom odnosu. .) Dopustenost deklaratorne tuzbe. . . ocinstva i materinstva.Npr: A je dao u zakup svoje zemljiste B. osim izuzetno kada je to posebnim propisima predvidjeno ( npr. neophodno je za podnosenje takve tuzbe da sporni pravni odnos ima neposredan uticaj na pravni polozaj tuzioca. A) Pravo ili pravni odnos . mislimo na pravni odnos izmedju parnicnih stranaka. odnosno nepostojanje utvrdjuje mora da bude gradjanskopravnog karaktera. b) Obicne cinjenice. nema smetnji da se zahteva utvrdjenje postojanja pravnih odnosa zasnovanih pod odloznim ili raskidnim uslovom ili rokom. Npr.

Ako sud odbije tuzbeni zahtev. pravni interes postoji kada tuzeni osporava postojanje odredjenog pravnog odnosa. v) Zakon pretpostavlja postojanje pravnog interesa za tuzbu i kada tuzilac trazi da se utvrdi autenticnost neke isprave. nedostaje pravni interes za podnosenje deklaratorne tuzbe. deklaratorna tuzba je nedopustena.U drugom slucaju. .ZPP konkretizuje postojanja pravnog interesa za podnosenje deklaratorne tuzbe na sledeci nacin: a) Zakon moze da predvidi mogucnost da tuzilac zastiti svoj pravni polozaj podnosenjem tuzbe za utvrdjenje ( npr. kada su potrazivanja iz spornog pravnog odnosa vec dospela.U principu. ( ovde se radi o dopustenosti tuzbe u pogledu buducih potrazivanja iz vec nastalog pravnog odnosa ). .Za razliku od kondemnatornih zahteva kod kojih postojanje pravnog interesa proizlazi iz samog cilja podnosenja tuzbe ( dobijanje izvrsnog naslova ). * A podnese protiv B deklaratorni. dok kod negativnih tuzbi takav interes postoji kada tuzeni tvrdi da odredjeni pravni odnos postoji ili tvrdi da ima potrazivanje prema tuziocu. b) Pravni interes za podnosenje ove tuzbe ce postojati i kada tuzilac ima pravni interes da se utvrdi postojanje ili nepostojanje pravnog odnosa. .Primeri: * A podnese kondemnatornu tuzbu protiv B i zahteva placanje kupoprodajne cene. . .Tuzilac moze da zahteva deklaratornu sudsku zastitu samo kada je to celishodno. B. i u ovom slucaju.Ako je pravnu zastitu moguce postici drugim sredstvima. obezbedjena potpuna pravna zastita. tuzbeni zahtev da ugovor ne postoji. . tuzilac nece moci nikada da istakne deklaratorni tuzbeni zahtev. . kada je neophodno da se ostvari pravna izvesnost i da se izbegne nastajanje novih sporova. jer vec tece parnica izmedju istih stranaka u istoj pravnoj stvari ( zabrana dvostruke litispendencije ). pozitivni ili negativni. 57 . pre nego sto dospe potrazivanje iz takvog odnosa.U prvom slucaju. npr. odluka suda sadrzi u sebi implicitno i odluku o nepostojanju ugovora. pak. . tako da je tuziocu. istakne kondemnatorni zahtev i zahteva da sud obaveze A na naknadu ugovorne stete. kod deklaratorne tuzbe se zahteva postojanje posebne pravnozastitne potrebe. isticanjem kondemnatornog zahteva u postupku. nestaje pravni interes tuzioca za deklaratorni tuzbeni zahtev. tuzilac moze da zahteva utvrdjenje da postoji protivpravna nelojalna konkurencija na trzistu ). . jer ne postoji identitet izmedju zahteva istaknutog u deklaratornoj i kondemnatornoj tuzbi.Ovom tuzbom moze da se zahteva da se utvrdi autenticnost isprave (ali ne i istinitost sadrzaja).Ovde tuzeni trazi od suda da mu pruzi siru zastitu. kondemnatornom ili preobrazajnom tuzbom. odluka ce implicitno da obuhvati i odluku suda o zahtevu tuzioca iz deklaratorne tuzbe.Kod pozitivnih deklaratornih tuzni. B) Pravni interes za deklaratornu tuzbu .Medjutim.Zbog toga se kaze da je deklaratorna tuzba supsidijarna u odnosu na kondemnatornu. . B podize negativnu deklaratornu tuzbu sa zahtevom da sud utvrdi da ugovor ne postoji. u toku postupka. nego sto je to slucaj sa zahtevom iz deklaratorne tuzbe. .. Ako sud odbije tuzbeni zahtev tuzenog kao neosnovan. nece postojati slucaj zabrane dvostruke litispendencije. cime je ostvarena potpuna pravna zastita tuzenog.

medjutim.Postojanje pravnog interesa za podnosenje deklaratorne tuzbe je procesna pretpostavka na cije postojanje sud pazi po sluzbenoj duznosti tokom citavog postupka. B u eventualnim kasnijim parnicama nece moci da osporava pravo svojine A. preda pokretnu stvar. ovakva odluka suda bi ga vezivala i u kasnije postupku po kondemnatornoj tuzbi T prema A za naknadu stete. . tuzeni B moze i nakon donosenja kondemnatorne sudske odluke da osporava pravo svojine A. g) Sud mora da bude stvarno nadlezan i za resenje prejudicijalnog zahteva za utvrdjenje.Medjutim.Dopustenost isticanja incidentnog zahteva za utvrdjenje je vezana za ispunjenje niza uslova: a) Zahtev moze da se podnese samo ako parnica vec tece i to do zakljucenja glavne rasprave. odnosno nepostojanju pravnog odnosa javilo kao prethodno.S druge strane. pored kondemnatornog. A podize deklaratorni zahtev za utvrdjenje da je vlasnik stvari. a nedostatak pravnog interesa vodi odbacivanju tuzbe.Medjutim. . Stoga.Sud o prejudicijalnom zahtevu odlucuje zajedno s glavnim tuzbenim zahtevom.Ako sud usvoji kondemnatorni zahtev A i obaveze B da preda stvar. 45. nije iskljuceno da je postojanje pravnog odnosa bilo sporno izmedju stranaka i pre pocetka toka postupka. . istakne i zahtev da sud utvrdi da je A vlasnik stvari.Radi se o tome da prethodno pitanje postaje predmet posebnog tuzbenog zahteva. niti menja materijalnopravni odnos koji je predmet sudske zastite. .Tuzilac moze tokom trajanja parnice da istakne prejudicijalni ( incidentni ) zahtev za utvrdjenje da jedan pravni odnos postoji. Nije moguce da sud odluci najpre o prejudicijalnom zahtevu. odnosno ne postoji. B odbija jer spori da je A vlasnik. . 58 . tako da odluka o postojanju. . . drzalac.Primer: A. odluka suda o takvom tuzbenom zahtevu obuhvacena je pravnom snagom presude koje je ogranicena i u subjektivno ( na stranke ) i u objektivnom smislu ( na predmet spora ). v) Pravni odnos cije je postojanje. Sud je u kasnijoj parnici vezan ranijim utvrdjenjem da postoji obaveza A da T nakadi stetu. i to medjupresudom. odluka suda o deklaratornom tuzbenom zahtevu je podobna za materijalnu pravosnaznost. od njegovog resenja mora da zavisi i ishod spora.Npr. i sud odbije takav tuzbeni zahtev kao neosnovan. b) Prejudicijalni pravni odnos mora da postane sporan u toku trajanja parnice. . . ako A. zakon izricito napominje da njeno podnosenje ne znaci i preinacenje tuzbe. tako da obavezuje sud i u drugom postupku u kome bi se pitanje o postojanju. .V) Znacaj pravnog interesa za deklaratornu tuzbu . ako A podneo protiv T negativnu tuzbu za utvrdjenje da ne postoji obaveza da T naknadi stetu iz vanugovornog odnosa. odnosno nepostojanje predmet prejudicijalne tuzbe za utvrdjenje mora da bude prejudicijalan za merotorno resenje glavnog pitanja.Dakle. . G) Domasaj deklaratornog tuzbenog zahteva . te da ostane sporan do zakljucenja glavne rasprave. odnosno nepostojanju prejudicijalnog odnosa ulazi u izreku presude.Isticanje prejudicijalnog tuzbenog zahteva uz glavni bi trebalo da se smatra preinacenjem tuzbe prema opstim pravilima. i takva odluka suda ce biti obuhvacena pravnom snagom presude. vlasnik zahteva tuzbom da mu B.) Prejudicijelni zahtev za utvrdjenje .Deklaratorna sudska odluka niti stvara.

. status privrednog drustva. Kada V sazna da je B prodao gitaru.) Preobrazajna ( konstitutivna ) tuzba A) Pojam i smisao .Npr: V trazi tuzbom da mu B vrati gitaru koju mu je dao na poslugu. promeni ili gasenju pravnih odnosa izmedju parnicnih stranaka. .Njen cilj je da autoritetom sudskog judikata stvori promenu u pravnom polozaju izmedju parnicnih stranaka. . 46. . . . .Ako se menja pravna posledica koja se tuzbom trazi.) Objektivno preinacenje tuzbe .Dakle. cak i kada osnov tuzbe ( cinjenice ) ostane isti.Za razliku od deklaratorne.) koji imaju i uticaj na pravni polozaj trecih lica mogu da se vrse samo u parnicnom postupku ( npr.Preobrazajna tuzba je procesnopravni pandan materijalnim preobrazajnim ovlascenjima.) Promenu istovetnosti tuzbenog zahteva. preobrazajna tuzba koja prodje u postupku konstituise novo pravno stanje ( deklaratorna samo konstatuje postojanje nekog stanja ).). b) tuzbe u kojima se zahteva promena u jednom pravnom odnosu.S obzirom na sadrzinu tuzbenog zahteva razlikujemo: a) tuzbe u kojima se zahteva konstituisanje jednog pravnog stanja ili pravnog odnosa. 59 . te da je C stekao pravo svojine od nevlasnika.Za dopustenost ove tuzbe ne zahteva se posebno postojanje pravnog interesa tuzioca. .. . dopustene su samo one tuzbe s preobrazajnim karaterom koje zakon izricito predvidja. 47. preinacenje tuzbenog zahteva u ovom smislu znaci promenu bilo kog cinioca predmeta spora. . postoji preinacenje tuzbe.. razvod braka ). B) Vrste .Konstitutivne tuzbe mogu da budu upravljene da odluka po njima proizvodi dejstvo ex tunc ( to su tuzbe upravljene na ponistaj odluke skupstine akcionara ) ili ex nunc ( takvo dejstvo imaju osnovani konstitutivni zahtevi koji su upravljeni na razvod braka ).Zakon predvidja da preobrazajna ovlascenja u nekim osetljivim pravnim odnosima ( porodicni odnosi..Tuzbeni zahtev se menja kada se promeni predmet spora. isti zivotni dogadjaj ( iste cinjenice ) a trazi drugu pravnu posledicau. . v) tuzbe u kojima se zahteva da sud izrekne prestanak jednog pravnog odnosa ( npr.Razlog je celishodnost kao i organaska vezanost incidentnog zahteva za utvrdjenje s glavnim kondemnatornim zahtevom.Preobrazajna tuzba je upravljena ka stvaranju. . takva odluka suda je u dejstvima jednaka s deklaratornom sudskom odlukom kojom se utvrdjuje nepostojanje odredjenog pravnog odnosa.Ako sud odbije preobrazajni tuzbeni zahtev kao neosnovan. .Buduci da se predmet spora sastoji od dva cinioca ( cinejnica i pravne posledice ).Za konstitutivne tuzbe vazi princip numerus calusus. tj.Objektivno preinacenje tuzbe znaci: 1. V zahteva naknadu stete.Presude kojima se resava o konstitutivnoj tuzbi deluju erga omnes. .. tuzba za ponistenje ili razvod braka.

i zahteva povracaj poklona koji je ucinila zbog predstojeceg. kako bi mogucnost ovakvog nacina kumulacije tuzbenih zahteva podvrgao blazem rezimu koji vazi za preinacenje tuzbe. njegovo smanjenje. . . zatrazi od suda da utvrdi njegovo vlasnistvo.Svako povecanje tuzbenog zahteva.. pozivanje na drugi pravni osnov u tuzbi ne znaci i njeno preinacenje. dopunio ili ispravio pojedine navode. . . 48.Smanjenje tuzbenog zahteva nece predstavljati preinacenje tuzbe.Preinacenjem tuzbe se ne smatra promena pravnog osnova tuzbenog zahteva. 3. predstavlja njeno preinacenje ( tuzilac sad umesto 10 zahteva 15 hiljada kao naknadu stete ). kao sto je predlog za obezbedjenje dokaza ili odredjenje privremenih mera. cak i bez promene osnova tuzbe.) Subjektivno preinacenje tuzbe 60 .Od momenta preinacenja tuzbe pocinje da tece litispendencija po preinacenom tuzbenom zahtevu.) Povecanje tuzbenog zahteva. ZPP isticanje drugog tuzbenog zahteva uz postojeci smatra preinacenjem tuzbe. . nakon podizanja tuzbe. 5.Tuzba se uvek preinacuje kada tuzilac s deklaratornog tuzbenog zahteva prelazi na kondemnatorni.Na smanjenje tuzbenog zahteva ne primenjuju se odredbe o povlacenju tuzbe. parnica po inicijalnom tuzbenom zahtevu se gasi i pocinje da tece novi postupak. 4.Nece postojati preinacenje ni kada tuzilac s kondemnatornog zahteva prelazi na deklaratorni niti ako tuzilac umesto povracaja stvari. Nebitno je za predmet spora da li se A u tuzbi poziva na neblagodarnost poklonoprimca ili istice kondikcijski zahtev.) Isticanje drugog zahteva uz postojeci. verenica.Pod preinacenjem tuzbe ne smatra se ni isticanje zahteva za naknadu stete prouzrokovane nesavesnim vodjenjem parnice ( u ovakvom slucaju sud ce razdvojiti postupak ). ali i ne mora da navede u tuzbi.) Poseban vid preinacenja tuzbe ( kada se ne zahteva pristanak tuzenog ) . . . .Medjutim. . tuzilac trazi 5 umesto 10 hiljada ). ako se time istovremeno ne menja i njen osnov ( npr. ali iznosenjem novih cinjenica obuhvati dispoziciju druge materijalnopravne norme. 2. kao i slucaj kada je tuzilac samo promenio.Moguce je da se zamisli i preinacenje tuzbe kada tuzilac zeli samo da dopuni cinjenicne navode.) Sta se ne smatra preinacenjem tuzbe . odnosno parnica po preinacenoj tuzbi. niti zahteva koji spadaju u fakultativne sastojke tuzbe. sa svim procesnim i materijalnopravnim posledicama koje povlace sa sobom momenat podnosenja. ovaj slucaj preinacenja tuzbe predstavlja kumulaciju tuzbenih zahteva.Npr: A.Zakon dopusta preinacenje tuzbe u prva dva vida ( promena istovetnosti zahteva i povecanje postojeceg zahteva ) kada. ali neodrzanog vencanja.S obzirom na to da odredjenje predmeta spora ne obuhvata i pravnu kvalifikaciju cinjenica koju tuzilac moze. . odnosno momenat dostavljanja tuzbe. .Kada se tuzba preinaci. verenika.Stricto sensu. cime ne dira u sam tuzbeni zahtev. tuzi B. . . nastupe nove okolnosti koje opravdavaju da se tuzbeni zahtev izmeni.Pod preinacenjem tuzbe ne podrazumeva se isticanje incidentnog zahteva za utvrdjenje.

Tuzilac moze do zakljucenja glavne rasprave da. a ne ono prema kome zeli da ostvari pravnu zastitu. Interes je tuzenog da sud konacno odluci o spornom odnosu s tuziocem i da ga obaveze da snosi troskove postupka.Sud moze. pa npr: A bude povredjen na pesackom prelazu. ako se u medjuvremenu promene okolnosti koje mogu uticati na nadleznost suda.. v) U slucaju elektivne nadleznosti.U ovom slucaju. . Naime. . stranke u parnici su A i P.Ako tuzilac zeli da tuzi drugo lice umesto inicijalnog tuzenog. A zeli da umesto P tuzi C. Ako on izostane.Podnosenjem tuzbe sudu nastupaju procesne posledice: a) Parnicni postupak pocinje da tece. . . b) Perpetuatio fori: po prijemu tuzbe sud ocenjuje.Subjektivnom preinacenju tuzbe ne moze da se protivi nuzni suparnicar na kojeg se tuzba prosiruje tokom parnice.DOPUSTENOST PREINACENJA TUZBE . ako tuzbu nije podneo advokat.Preinacenje je dopusteno ako se stekne jedan od dva alternativna uslova: a) ako se tuzeni saglasi s preinacenjem. smatra se da je tuzilac ovo pravo iskoristio. da li je nadlezan i u kom sastavu ce voditi parnicu i odlucivati. U parnici za naknadu stete ispostavi se da je P bio na odmoru u vreme stetnog dogadjaja. . ali i inicijalno tuzenog. B) Procesna dejstva .Tuzba se podnosi pisarnici suda.Preinacenje je dopusteno samo do zakljucenja glavne rasprave. 61 . b) ako sud odluci da preinacenje dopusti ( a dopustice ako je preinacenje celishodno i ako postupak po preinacenoj tuzbi nece znatno produziti trajanje parnice ). izbor suda koji je tuzilac ucinio u tuzbi je neopoziv. da otkloni njene formalne i sadrzinske nedostatke. po sluzbenoj duznosti. sud je duzan da merotorno resi spor i odbije tuzbeni zahtev kao neosnovan.Kod subjektivnog preinacenja tuzbe radi se o promeni identiteta tuzenog u postupku. prilikom zakljucenja ugovora. Tokom parnice shvati da je B. . da je vrati tuziocu da je u za to ostavljenom roku uredi. umesto prvobitno tuzenog. ako se on vec upustio da raspravlja u meritumu ( ista je stvari i kada se menja tuzilac ). Do subjektivnog preiznacenja tuzbe moze doci samo uz pristanak P i C. te da je stetu pricinio C. . . odnosno nepostojanje apsolutne nenadleznosti redovnih sudova. . Smatra da bi umesto B trebalo sada da tuzi X doo.Pravilo o ustaljuvanju nadleznosti nema dejstva u odnosu na: * postojanje. tuzi drugo lice. . one nece imati uticaja na vec jednom zasnovanu stvarnu i mesnu nadleznost suda.Do subjektivnog preinacenja tuzbe moze da dodje kada tuzilac iz zablude osnaci kao tuzenog drugo lice.Ne radi se o preinacenju tuzbe kada se samo zeli ispraviti greska u navodjenju identiteta tuzenog. Smatra da ga je udarilo vozilo ciji je vlasnik P. .) Dejstva podnosenja tuzbe sudu A) Uopste .Npr: A podnese tuzbu protiv B iz ugovora o delu.Druga je situacija kada postoji error in personam u pogledu odredjenja identiteta tuzenog. . 49. bio sam zastupnik X doo. neophodan je pristanak novog. Stoga.

. * pravila medjunarodnog prava o izuzecu od jurisdijcije domacih sudova do kojeg je doslo nakon sto je postupak poceo da tece. g) Kao i iz ostalih razloga zbog kojih parnica prestaje. stranka i njeni zastupnici su duzni da obaveste sud o promeni adrese. a u kojoj nije doneta pravosnazna 62 . v) na iznos neplacenih i dospelih kamata moze se zahtevati zatezna kamata. . i ona nastupa u momentu kada sud dostavi tuzenom tuzbu. d) naslednici sticu pravo da nastave postupak u vezi sa zastitom nekih licnih i neprenosivih prava ostavioca.Ako sud u parnici koja je kasnije pocela da tece propusti da odbaci tuzbu i donese presudu koja postane pravosnazna.) Pojam i znacaj . incidentnim zahtevom za utvrdjenje. odnosno nepostojanje direktne medjunarodne nadleznosti suda RS ( ona se ustaljuje tek kad tuzba bude dostavljena tuzenom ).) Pravne posledice litispendencije A) Procesnopravne posledice .Od vogo principa postoji jedan izuzetak: pravosnaznost presude bi trebalo da ima prednost u odnosu na litispendenciju. . parnica pocinje da tece od onog trenutka kada je o njima obavesten protivnik podnosioca zahteva. V) Materijalnopravna dejstva .Litispendencija prestaje: a) Nastupom pravosnaznosti merotirne odluke. b) Pravosnaznoscu resenja o odbacivanju tuzbe. preinacenjem tuzbe. kada su to akti dostavljeni protivnoj strani.Unutrasnja harmonija sistema iskljucuje mogucnost da istovremeno pred sva razlicita suda teku dve parnice sa istim predmetom spora ciji bi ishod mogao da bude potencijalno razlicit. b) prekid roka za odrzaj. .Pocetak litispendencije povlaci za sobom i zabranu dvostruke litispendencije.Parnica pocinje da tece i kada su zahtevi tuzioca ili tuzenog istaknuti i u toku postupka.Litispendencija znaci da je parnica pocela da tece. .* postojanje. 50.Podnosenjem tuzbe prekidaju se i materijalnopravni rokovi za podnosenje tuzbe od cijeg odrzanja zavisi dopustenost tuzbe. 2. tj. ukljucujuci i sudsko poravnanje.) Litispendencija 1. . . a takav slucaj je s protivtuzbom.Najvaznije posledice su: a) prekid zastarelosti pod uslovom da se postupak nastavi. v) Povlacenjem tuzbe. . . g) duznik pada u docnju.Od momenta podnosenja tuzbe. ako rok za ispunjenje obaveze nije odredjen. parnica koja je ranije pocela da tece.Zabrana dvostruke litispendencije ima za cilj da harmonizuje odlucivanje u okviru jedinstvenog pravnog sistema. ako je on vec pokrenuo postupak.Sto se tice ovih zahteva.

V) Materijalnopravne posledice .Suprotno tome.O zabrani dvostruke litispendencije prvostepeni sud vodi racuna po sluzbenoj duznosti.Zabrana dvostruke litispendencije vazi samo onda kada postoji identitet stranaka i identitet spora. ali na ovu povredu postupka drugostepeni sud ne pazi ex officio.Sto se tice identiteta predmeta spora.Identitet stranaka postoji kada se iste stranke javljaju kao stranke u obe parnice ( nije neophodno da imaju iste procesne uloge ). A tuzi T i zahteva da sud utvrdi obrnuto. vazno je napomenuti da takav identitet postoji i izmedju pozitivne i negativne deklaratorne tuzbe. .Kada je podneta kondemnatorna tuzba. A tuzi T i zahteva da mu T preda stvar. uprkos tome sto je ranije pokrenuta ( tako je u uporednom pravu. jer postoji identitet cinjenica. to ne znaci da ce usvojiti tuzbeni zahtev A kao osnovan. na osnovu istih cinjenica. g) podizanje protivtuzbe. B) Ostale procesnopravne posledice: a) za preinacenje tuzbe potreban je i pristanak tuzenog. dj) obavestenje treceg lica o parnici.Npr: T tuzi A i zahteva da sud utvrdi da je ugovor punovazan. za postojanje zapocete parnice saznaje iz prigovora tuzenog ( prigovor litispendencije ). identitet predmeta spora ne postoji. Ovu drugu bi sud trebalo da odbaci zbog nepostojanja pravnog interesa. .presuda. Ovde ne postoji identitet predmeta spora. bice obustavljena resenjem o odbacivanju tuzbe. a zatim.Npr: T tuzi A i zahteva da sud utvrdi da je A vlasnik stvari. . . Z tuzi T i zahteva da sud utvrdi da je ugovor o zajmu nistav ili prestao otkazom. v) podizanje tuzbe glavnog mesanja. .Buduci da sud nema uvid u sve parnice koje su u toku. .deklaratorna. jer ako sud odbije tuzbeni zahtev T kao neosnovan.Ako je odluceno o zahtevu o kome je parnica vec pocela da tece.Npr: T tuzi Z i zahteva placanje zakupnine za maj.Ova dejstva se odnose na savesnost drzaoca stvari. drugostepeni sud ce doneti resenje kojim ukida prvostepenu presudu i odbacije tuzbu. a potom i negativna tuzba za utvrdjenje. jer eventualna presuda doneta u korist T nema dejstvo izvrsnosti. e) otudjenje spornog prava ili stvari nakon nastupa litispendencije nema vise uticaja na parnicu. . 63 . Tuzba A protiv T da ugovor nije punovazan ne bi bila doputena. . . Ovde ne postoji identitet predmeta spora. .Zabrana dvostruke litispendencije ne moze nikada da obuhvati i podnosenje dve pozitivne tuzbe za utvrdjenje niti podnosenje tuzbe za utvrdjenje i kondemnatorne tuzbe na osnovu istih cinjenica. kao i javnog tuzioca u javnom interesu.Npr: T tuzi A i zahteva da sud utvrdi da je T vlasnik stvari. b) podizanje prejudicijalne tuzbe za utvrdjenje. d) cesce umesaca.Povreda pravila o zabrani dvostruke litispendencije predstavlja zalbeni razlog. . uvek postoji identitet tuzbenih zahteva kada se najpre podnese kondemnatorna tuzba. ali ne i kod nas ). . . .

) Podela procesnih pretpostavki A) Procesna pretpostavke koje se ticu suda: a) apsolutna nadleznost. 2..U ovoj fazi postupka. 52.Ako uslova nema.) Procesne pretpostavke 1. on najpre ispituje da li uopste postoje uslovi da se raspravlja o tuzbenom zahtevu. B) Procesne pretpostavke koje se tizu stranaka: a) postojanje stranaka. 64 . g) stvarna.Poklonoprimac se smatra savesnim drzaocem sve dok ne sazna za zahtev za vracanje poklona. sud moze vec i u ovoj fazi postupka da merotorno resi spor. . . . d) nepostojanje arbitraznog sporazuma ili nekog drugog ugovora kojim stranke poveravaju resavanje spora izabranom sudu. 51. a ne o pretpostavkama za nastanak parnice.predmetu spora. v) odsustvo imuniteta za tuzenog koji je strani drzavljanin.Kada je tuzba podneta sudu.Izuzetno. B) Tok pripremnog postupka .Kada parnica pocne da tece po reivindikacionoj tuzbi. v) dostavljanje tuzbe tuzenom na odgovor.Procesne pretpostavke su cinjenice ( uslovi ) koje moraju da se ispune da bi sud mogao da se upusti u odlucivanje i merotorno odluzi o predmetu spora.Do parnice dolazi i kada procesne pretpostavke nedostaju ( dakle termin”procesne pretpostavke” nije dobar ). funkcionalna i mesna nadleznost suda kojem je podneta tuzba.Ovaj postupak obuhvata: a) prethodno ispitivanje tuzbe. g) odrzavanje pripremnog rocista. se ispituju procesne pretpostavke i odredjuje se i koncentrise procesna gradja o kojoj se raspravlja na glavnoj raspravi.Pripremanje glavne rasprave pocinje podnosenjem tuzbe sudu i traje sve do rocista za glavnu raspravu. .) Pripremanje glavne rasprave A) Pojam i znacaj . .Zalba protiv odluka o upravljanju postukom koje se donose u toku pripremanja glavne rasprave nije dozvoljena. d) zakazivanje rocista za glavnu raspravu.) Pojam i sustina . . mogucnost da se odredjena pravna stvar resava pred sudom u parnicnom postupku. tuzba se odbacuje kao nedopustena. . i njihovo postojanje nije regulisano u normativnim aktima. b) direktna medjunarodna nadleznost domaceg suda. . tuzeni od ovog momenta odgovara kao nesavestan drzalac.Radi se o pretpostavkama za meritorno oducivanje.Procesne pretpostavke su teorijska kostrukcija. . po pravilu.

d) postojanje urednog punomocja kada stranka vodi spor putem punomocnika.po pravilu. . V) Procesne pretpostavke koje se ticu tuzbe: a) tuzba mora da bude uredna..Prema duznosti suda da pazi na procesne pretpostavke razlikuju se: apsolutne i relativne. b) nepostojanje pravosnazne presude u istoj pravnoj stvari izmedju istih stranaka. 3. . Sud tuzbu odbacuje kao nedopustenu. pravnog interesa za podizanje tuzbe.Apsolutne su one na koje sud pazi ex oficio.Postojanje posebnih procesnih pretpostavki je uslov za pokretanje posebnih parnica. .Ako se radi o neotklonjivoj procesnoj smetnji: nedostaktu apsolutne nadleznosti.Opste procesne pretpostavke vaze u svakoj parnici. . postojanju litispendencije. Dj) Ostale podele . nepostojanju pravnog interesa. B) Nuznost postojanja procesnih pretpostavki 65 . samo do odredjenog momenta u parnici. G) Procesne pretpostavke koje se tizu predmeta spora: a) nepostojanje ranije zapocete parnice izmedju istih stranaka sa istim predmetom spora. stupanje u pojedine stadijume parnice ili za preduzimanje odredjenih parnicnih radnji ( npr. odnosno nepostojanju procesnih pretpostavki i da izvodi dokazni postupak o cinjenicama na kojima se one zasnivaju. sud preduzima mere da se ovakvi nedostati otklone. odsustvo medjunarodne nadleznosti domaceg pravosudja. prava na vodjenje spora.b) stranacka sposobnost tuzioca i tuzanog. .Sud ispituje postojanje procesnih pretpostavki vec prilikom prethodnog ispitivanja tuzbe. prekoracenju roka za podizanje tuzbe.Pod negativnim pretpostavkama se podrazumevaju one cinjenice cije postojanje predstavlja smetnju za raspravljanje i odlucivanje o tuzbenom zahtevu.. v) postojanje tuzivosti subjektivnog prava. do pravosnaznosti okoncanja parnice. b) za podizanje tuzbe mora da postoji pravni interes. v) parnicna sposobnost tuzioca i tuzenog.Ako nadje da postoji smetnja za dalje vodjenje postupka koja je otklonjiva. .).) Znacaj procesnih pretpostavki A) Momenat ocene i odluka suda .Postoje otklonjive ( sve ostale ) i neotklonjive smetnje ( nedostatak apsolutne nadleznosti suda. postojanju res iudicata. g) uredno zastupanje kada je u pitanju zastupnik pravnog lica. . .O postojanju ili nepostojanju neke od procesnih pretpostavki sud odlucuje resenjem na koje posebna zalba nije dozvoljena.Pozitivne procesne pretpostavke su cinjenice koje moraju da postoje da bi sud mogao da se upusti u raspravljanje i odlucivanje o predmetu spora. dok relativne sud uzima u obzir samo po prigovoru stranke. .Sud je duzan da sa strankama posebno raspravlja o postojanju. . vrednost spora iznad 500000 dinara je posebna procesna pretpostavka za dopustenost za podnosenje vanrednog pravnog leka-revizije ). dj) postojanje prava na vodjenje spora. a u slucaju odsustva parnicne sposobnosti postojanje urednog zakonskog zastupanja.zabrana dvostruke litispendencije.

Naime. . nuzno je da procesne pretpostavke postoje u momentu kada je glavna rasprava zakljucena. * odsustvo imuniteta tuzenog.Ako se pojave nedostaci u pogledu postojanja stranke. . tj.. tuzba se ne odbacuje. sud bi ipak morao prvo da odlucuje o procesnoj smetnji i da se prodje dokazni postupak za parnicnu sposobnost lica T ). iako je slucaj jednostavan. . takva odluka je nistava i moze da se pobija redovnim i vanrednim pravnim lekovima.Sud je duzan da prethodno odluci o postojanju procesnih pretpostavki. . tuzba ce se odbaciti i u postupku po zalbi na provostepenu presudu. dok je vec prilikom prethodnog ispitivanja tuzbe utvrdio da se navodi izneti u listu uopste ne odnose na T..Od ovog pravila postoje sledeca odstupanja: a) za postojanje direktne medjunarodne nadleznosti domaceg suda dovoljno je da je ona data u momentu pocetka parnice ( perpetuatio iurisdictionis ). * prigovor zabrane dvostruke litispendencije. stranacke i parnicne sposobnosti. * postojanje pravnog interesa za tuzbu.) Redosled po kome se vrsi ispitivanje procesnih pretpostavki .Npr: T tuzi list A zbog navodne povrede prava licnosti za naknadu stete. * postojanje stvarne i mesne nadleznosti.Ali trebalo bi se pridrzavati sledeceg redosleda: * urednost tuzbe. * postojanje stranke. ( dakle. kao sto je sporazum o arbitrazi.Zakon ne predvidja redosled po kome sud treba da ispituje procesne pretpostavke. meritornom odlukom protiv stranke koja nije parnicno sporobna. * nepostojanje ostalih procesnih smetnju. a predmet vraca prvostepenom sudu kako bi se u novom postupku otklonili svi procesni nedostaci. 66 . pre nego sto se upusti u raspravljanje o glavnoj stvari. vec se postupak prekida. 4.Kada su u pitanju otklonjive procesne smetnje.Kada se radi o neotklonjivim procesnim smetnjama. dok kaznije moze i da odpadne. Na pripremnom rocistu. . odmah se vidi da je zahtev neosnovan. * procesna legitimacija. . * tuzivost subjektivnog prava.Da bi sud mogao meritorno da odluci. tuzba se ne odbacuje. . sud posumnja da je T parnicno sposoban. * postojanje derektne medjunarodne nadleznosti. doslo bi do povrede osnovnih nacela postupka zbog kojih bi presuda bila nistava. . b) za postojanje mesna nadleznosti je dovoljno da postoji u momentu kada je tuzba podneta sudu ( perpetiatio fori ). V) Posledice nedostatka procesnih pretpostavki . * apsolutna nadleznost suda opste nadleznosti. * stranacka i parnicna sposobnost.Ako je sud odlucio meritorno i pored toga sto su postojale procesne smetnje. vec se prvostepena presuda ukida..

.Uobicajeno. 54. .) Vrste nadleznosti .Apsolutnom nadleznoscu vrsi se razgranicenje delatnosti izmedju parnicnih sudova i ostalih drzavnih sudova. to mogu da budu i ugovori koji su na bilo koji nacin vezani za obavljanje registrovane privredne delatnosti. - 67 . u okviru stvarne nadleznosti.Nadleznost privrednih sudova se zasniva prvenstveno na subjektivnom ( personalnom kriterijumu ).Medjunarodna nadleznost daje odgovor na pitanje da li je domaci sud nadlezan da postupi. . .) Pojam . siri se i na materijalne suparnicare stranaka.Stranke u parnici moraju da budu domaci i strani privredni subjekti. finansijske i osiguravajuce organizacije. zakon trazi da spor nastane “u obavljanju delatnosti privrednih subjekata”.Obavljanje delatnosti privrednih subjekata odvija se putem ugovora u privredi. razlikujemo. b) Drugi nacin podrazumeva kombinaciju subjektivnog i objektivnog kriterijuma.Pomocni kriterijum je objektivni i odnosi se na predmet spora.) Pojam i vrste nadleznosti 1. postupanje sudova zavisi od vrste sporne stvari. .Relativnom nadleznostu vrsi se razgranicenje poslova izmedju domacih sudova.Pod drugim licima treba smatrati banke.. . .Kada za uspostavljanje nadleznosti privrednog suda nije dovoljno samo postojanje subjektivnog kriterijuma.) Nadleznost vrste suda .Relativna nadleznost je: stvarna. . osim kada zakon izricito predvidja nadleznost privrednog suda. .Kad je sud nadlezan.Kako u nasem pravnom sistemu postoje sudovi opste nadleznosti i sudovi posebne nadleznosti. .Pravilima o nadleznosti vrste suda resavanje sporova se raspodeljuje izmedju sudova opste i posebne nadleznosti. . Zakonom se direktno predvidja koji ce od sudova da postupa kao prvostepeni: osnovni. cak i kada su oni fizicka lica. Ali.Dakle. 1.Stvarna nadleznost privrednih sudova . objektivni uslov se odnosi na pravnu prirodu spora. funkcionalna i mesna nadleznost. o nje i duzan da postupa u odredjenoj pravnoj stvari 2.53.Sudovi opste nadleznosti sude sve gradjanskopravne sporove.Nadleznost privrednog suda ratione personae moze da se zasnuje na dva nacina: a) Prvi. trazi se postojanje subjektivnog kriterijuma ( svojstvo stranaka u postupku ).Nadleznost sudova je uredjena zakonom. .Ako se nadleznost privrednog suda zasnuje na jedan od ova dva nacina. visi ili privredni. nadleznost vrste suda i stvarnu nadleznost u uzem smislu. ali samo kada spor nastane u obavljanju delatnosti privrednih subjekata. . privredni subjekti zakljucuju privredne ugovore ciji se predmet odnosi na njihovu delatnost.Privredni sud je nadlezan da sudi i sporove izmedju privrednih subjekata i drugih pravnih lica. . . ..) Stvarna i funkcionalna nadleznost Stvarna nadleznost. i ona znaci krug poslova koji vrsi sud. .

paternitetski i maternitetski sporovi.Kriterijum za razgranicenje stvarne nadleznosti osnovnih i visih sudova nije samo predmet spora. ako je steta proizasla iz medjusobnog privrednog odnosa ili je u posrednoj vezi s tim odnosom. pravila o funkcionalnoj nadleznosti odredjuju koji ce sud u toj istoj stvari postupati u drugom stepenu. .Kada je osnovni sud nadlezan u prvom stepenu u vanparnicnom i izvrsnom postupku.Privredni sud odlucuje o svim sporovima koji proizlaze iz primene ZPD i drugih propisa o organizaciji i statusu privrednih subjekata. ali samo u sporovima male vrednosti. . sporovi radi ispravke informacija objavljenih u sredstvima javnih informisanja. . . .Osnovni sud je nadlezan da vodi parnicni.Posto je odluceno koji sud je nadlezan da odlucuje o konkretnoj pravnoj stvari.Kada osnovni sud resava sporove.U sledecim pravnim stvarima visi sud je uvek nadlezan bez obzira na vrednost predmeta spora: sporovi iz autorskog prava ili iz prava industrijske svojine.Ova nadleznost obuhvata i sporove koji proizlaze iz vanugovorne odgovornosti za stetu. u drugom stepenu je nadlezan Apelacioni sud ( Apelacioni sud odlucuje i po zalbama na presude osnovnih sudova ).. .Privredni sud je nadlezan da postupa po tuzbama za ponistaj arbitraznih odluka.Visi sud sudi kao prvostepeni u imovinskopravnim sporovima cija vrednost dopusta izjavljivanje revizije. sporovi povodom strajka. sporovi nastali povodom povrede i zastite prava licnosti. . ako je istovremeno ispunjen i subjektivni kriterijum.Kada je visi sud nadlezan u prvom stepenu. razgranicava se nadleznost izmedju razlicitih prvostepenih sudova iste vrste.Nadleznost privrednog suda postoji i kada se spor tice prava svojine i drugih stvarnih prava. u drugom je nadlezan visi sud. B) Stvarna nadleznost visih sudova . . kao i o pravu industrijske svojine pod uslovom da svojstvo stranaka imaju privredni subjekti.On je nadlezan da sudi imovinskopravne sporove u kojima nije dopustena revizija s obzirom na vrednost predmeta spora.Za zasnivanje nadleznosti privrednog suda dovoljno je da spor ima bilo kakve veze s privrednim poslovanjem ( dakle ne mora da se radi samo o ugovorima. a koji u postupku po vanrednim pravnim lekovima. . bez obzira na svojstvo stranke u parnici.Osnovni sudovi su nadlezni i da pruzaju medjunarodnu pravnu pomoc.) Funkcionalna nadleznost .. .. ako Zakonom nije predvidjena nadleznost nekog drugog suda. . A) Stvarna nadleznost osnovnih sudova . 68 . obaveznog socijalnog osiguranja. kao i o sporovima koji proizlaze iz primene propisa o privatizaciji i stranih ulaganja. . . visi sud odlucuje po zalbi na odluku osnovnog suda. 2.NADLEZNOST PRIVREDNOG SUDA RATIONE CAUSAE . vec i vrednost predmeta spora. vec moze biti rec i o drugim izvorima obligacija ). vanparnicni i izvrsni postupak. kada je spor vezan za medjusobne privredne odnose. 3.Ovim institutom regulise se sudjenje po instancama u istoj pravnoj stvari.Kada su pravila o stvarnoj nadleznosti resila pitanje koji sud u konkretnoj pravnoj stvari odlucuje u prvom stepenu.Privredni sud je stvarno nadlezan da sudi i sporove o autorskom pravu.) Stvarna nadleznost u uzem smislu .

Opsta mesna nadleznost se zasniva prema tome gde se nalazi prebivaliste. . ali moze i ugovorom. a ponekad na osnovu veze koje predmet spora ima s teritorijom suda ( objektivni kriterijum ). Ovakvi forumi se nazivaju elektivni. .) Pojam .Kada je privredni sud nadlezan u prvom stepenu. opsta mesna nadleznost se moze zasnovati i na boravistu tuzenog fizickog lica. u drugom je nadlezan Privredni apelacioni sud.Za mnostvo parnica.Ako se radi o interesima pravne sigurnosti.) Opsta mesna nadleznost ( forum generale ) . . . . .Izuzetno.Pred sudom opsteg foruma se moze voditi svaka parnica.Uobicajeno boraviste se razlikuje od prebivalista po odsustvu subjektivnog elementa ( namera da se u odredjenom mestu stalno zivi ). . .Pravilima o mesnoj nadleznosti odredjuje se duznost stvarno nadleznog suda da postupa u odredjenoj pravnoj stvari teritorijalno.Opredeljenje zakonodavca za objektivni ili subjektivni kriterijum temelji se na vrednovanju interesa stranaka. osim kada je to zakonom izricito iskljuceno. beskucnik ). jer tuzilac moze da bira da li ce tuzbu podneti sudu opsteg ili posebnog foruma.) Vrste .Pred posebne forume mogu se izneti samo zakonom predvidjene parnice. jer se na taj nacin obezbedjuje da se spor resava pred subjektivno neutralnim forumom. odredjene prema predmetu spora.Mesna nadleznost se uredjuje zakonom ( po pravilu ). studira ).Mesna nadleznost se deli na: a) Opstu.Ako se npr. radi o porodicnim sporovima. b) Posebnu. .U postupcima po reviziji i zahtevu za zastitu zakonitosti odlucuje uvek Vrhovni kasacioni sud. a moze da je odredi i sud.) Opsta i posebne mesne nadleznosti 1. mesna nadleznost se radije odredjuje na osnovu veze predmeta spora sa teritorijom suda.Nece postojati opsta mesna nadleznost suda na cijem podrucju tuzeni ima redovno boraviste. .Ponekad se terotorijalno razgranicenje nadleznosti vrsi na osnovu veze koje parnicne stranke imaju s teritorijom suda ( subjektivni kriterijum ). 55. pojam i vrste 1.Redovno boraviste je mesto koje je centar zivotnih interesa jednog lica.Tuzba moze da se podnese i sudu gde tuzeni ima redovno ( trajno ) boraviste. ako tuzeni nema prebivaliste ( npr. 69 . dok se od obicnog boravista razlikuje po tome sto je lice vezano za odredjeno mesto time sto se u njemu nalazi centar njegovih aktivnosti ( npr. ako se moze uzeti da ce tuzeni u kratkom vremenskom periodu to mesto napustiti. odnosno sediste tuzenog. 56. 2.) Mesna nadleznost.. . . mesna nadleznost se odredjuje na osnovu subjektivnog kriterijuma. otvara se pored opsteg i poseban forum.

.Kada je rec o sporovima zbog smetanja drzavine na pokretnoj stvari. .Za parnice koje se vode povodom sticanja stvarnog prava na nepokrtnosti ne postoji iskljuciva mesna nadleznost suda.To su lica koja se nalaze u pogledu predmeta spora u pravnoj zajednici ( suvlasnici ).vise stetnika pricini stetu ostecenom na osnovu istih cinjenica. .. B) Alternativna ( elektivna ) nadleznost ( forum electivum ) . kao i mogucnosti da tuzbu podnese sudu na cijem podrucju se nalazi njegovo prebivaliste. . parnica za zastitu drzavine na pokretnoj stvari moze se povesti i pred sudom na cijem se podrucju dogodilo smetanje.U sporovima za utvrdjivanje ili osporavanje ocinstva i materinstva. . smetanje drzavine ili zakup na nepokretnosti.Opsti forum se primenjuje i za zasnivanje nadleznosti kada u parnici ucestvuju materijalni suparnicari.Ovde je iskljucivo nadlezan sud na cijem se podrucju nalazi sediste komande vojne jedinice. b) Sporovi o vazduhoplovu i brodu .Postoji iskljuciva mesna nadleznost suda na cijem se podrucju nalazi sud koji sprovodi izvrsni.Tuzba protiv materijalnih suparnicara se moze podneti onom sudu koji je mesno nadlezan samo za jednog od njih.Iskljuciva mesna nadleznost uklanja mogucnost da se parnica vodi pred bilo kojim drugim stvarno nadleznim sudom. . odnosno stecajni postupak.) Posebna mesna nadleznost ( forum speciale ) A) Iskljuciva mesna nadleznost ( forum exlusive ) .forum rei sitae. b) Stvarnopravni sporovi .Ovde je iskljucivo mesno nadlezan sud na cijem se podrucju vodi upisnik u koji je vaduhoplov. 2.Bracni sporovi mogu da se resavaju pred opstim forumom ili pred sudom na cijem podrucju su supruznici imalo poslednje zajednicko prebivaliste.Kod sporova za zakonsko izdrzavanje. tuzilac je obicno dete.Za sporove ciji su predmet pravo svojine ili druga stvarna prava na nepokretnostima. vec samo sudu koji je iskljucivo nadlezan. 70 . odnosno boraviste. odnosno cija prava i obaveze proisticu iz istog cinjenicnog i pravnog osnova. odnosno brod upisan.Posebni elektivni forumi vaze za sledece sporove: a) Bracni i porodicni sporovi.Kod postojanja elektivne nadleznosti tuzilac moze da bira da li ce tuzbu da podnese sudu opste ili sudu posebne nadleznosti. te ono moze da podnese tuzbu i sudu na cijem podrucju ono ima prebivaliste. .Postoje 4 slucaja iskljucive mesna nadleznosti: a) Sporovi o nepokretnostima . odnosno boraviste. v) Sporovi iz odnosa s vojnim jedinicama i vojnim ustanovama . sporovi o zakonskom izdrzavanju . odnosno ustanove. g) Sporovi u izvrsnom i stecajnom postupku . . tuzilac moze da bira izmedju opsteg foruma. iskljucivo je mesno nadlezan sud na cijem podrucju se ta nepokretnost nalazi.Tuzilac ne moze da podnese tuzbu sudu opsteg foruma.

Sporovi koji se ticu placanja po ceku ili menici koje povedu njihovi drzaoci mogu se voditi i pred sudom na cijoj teritoriji se nalazi mesto koje je na menici oznaceno kao mesto placanja. ali i naomrazeniji. pa je cak i zabranjen po Regulativi Brisel 1. . i njime se derogira nadleznost inace mesno nadleznog suda.Najefikasniji je. . kao i u sporovima o potrazivanjima poverioca. g) Sporovi iz ugovornih odnosa.Javlja se u dva vida: --> kao vindikacioni forum ( tuzilac trazi predaju stvari ). 71 . ali u konkretnom slucaju ne moze da se primeni nijedno pravilo o odredjenju mesne nadleznosti. . g) prebivalistu ili boravistu tuzioca u bracno-imovinskim sporovima u vreme podnosenja tuzbe. dj) Sporovi iz radnih odnosa ( forum loci laboris ) . Nije moguc sporazum stranaka o stvarnoj i funkcionalnoj nadleznosti. odnosno nastupila stetna posledica ( dakle tri foruma kod distancionih delikata su na raspolaganju ).Osim pred opsti forum. . d) Sporovi o naknadi stete ( forum loci delicti commissi ) . kada se spor tice prava i obaveza iz radnog odnosa. kada tuzeni nema prebivaliste u Srbiji.) Prorogacija nadleznosti Prorogacioni sporazum je ugovor stranaka o mesnoj nadleznosti suda. tuzilac-osteceni moze da podnese tuzbu i sudu na cijem podrucju je izvrsena stetna radnja.Kada kupac vodi parnicu radi zastite prava na osnovu garancije proizvodjaca.Ponekad je jasno da postoji jurisdikcija domaceg suda. . e) Imovinskopravni sporovi ( forum imovine ) .Tada se koristi pomocna ( supsidijarna ) nadleznost radi odredjenja mesna nadleznosti domaceg suda. v) poslednjem zajednickom prebivalistu supruznika ili prebivalistu tuzioca u bracnim sporovima. 57. V) Pomocna mesna nadleznost ( forum subsidiale ) . te uspostavlja mesna nadleznost suda prema izboru stranaka.Sporovi iz ugovornih odnosa mogu se izneti pred sud na cijem podrucju je obaveza nastala ( forum loci contractus ) ili pred sud na cijem podrucju se nalazi mesto izvrsenja obaveze ( forum loci solutionis ).v) Sporovi iz naslednopravnih odnosa . Ovaj sporazum spada u procesnopravne ugovore. tuzilac-kupac moze da zasnuje i nadleznost suda koji je opste mesno nadlezan za prodavca. ali samo pod uslovom da je obaveza nastala za vreme boravka tuzenog u Srbiji.Forum je otvoren za zaposlenog pred sudom na cijem se podrucju rad obavlja ili se obavljao. b) prebivalistu tuzioca u sporovima za zakonsko izdrzavanje ili mestu nalazenja imovine tuzenog.Pomocna nadleznost se zasniva na sledecim cinjenicama: a) boravistu tuzenog. moze biti nadlezan kako sud opste nadleznosti. . za sudjenje u sporovima iz naslednopravnih odnosa. pored opsteg foruma. tako i sud na cijem podrucju se nalazi ostavinski sud. pri cemu je mesno nadlezan sud gde se stvar nalazi ( forum rei sitae ). d) prebivalistu tuzioca u paternitetskim i maternitetskim parnicama. --> kao opsti forum za sve imovinske sporove.Do pravosnaznog okoncanja ostavinskog postupka.

u protivnom. te se smatra da je ucinjen precutni pristanak na zakljucenje prorogacionog sporazuma. . . jer se radi o posebnom pravnom ugovoru s procesnim dejstvima. . za razliku od izricite.Tzv. sudovi nadlezni za 72 . 58. .Prorogacioni sporazum se zakljucuje nakon sto je spor nastao. predmet i forma ). ne moze da postupa. . pravilo je da se visi sud oglasi nenadleznim i ustupi predmet stvarno nadleznom sudu. tuzeni je duzan da vec u tom podnesku istakne prigovor mesne nadleznosti. 2.U pogledu uslova pod kojima je prorogacioni sporazum punovazan.Do precutne prorogacije dolazi.U izvesnim slucajevima. . ali samo u jednom slucaju: Ako se tuzba podnese visem sudu.Nadleznost se prenosi s mesno nadleznog na drugi sud.) Izricita prorogacija . prvostepeni sud obavestava neposredno visi koji odredjuje resenjem da u datoj stvari postupa drugi stvarno nadlezan sud s njegovog podrucja. .Od dopustenosti prorogacionog sporazuma treba razlikovati uslove za njegovu punovaznost. te tada dolazi do delegacije nadleznosti.S obzirom na nuzne sastojke odgovora na tuzbu.) Delegacija . Kada nastupe te okolnosti.Delegaciju vrsi neposredno visi sud. . da izmeni i stvarnu nadleznost sudova.Postoji: a) Nuzna delegacija. ..Do nje dolazi kada inace mesno nadlezni sud.1.Zakljucenje prorogacionog sporazuma je moguce sve do momenta dok ne nastupi litispendencija. usled izuzeca ili iskljucenja sudije ili drugih razloga. . nakon toga visi sud ne moze da se oglasi stvarno nenadleznim za predmete iz nadleznosti nizeg suda.Kada je ocigledno da ce se pred drugim mesno nadleznim sudom lakse sprovesti postupak ili kada postoje drugi vazni razlozi za delegaciju. prekludiran je da to ucini u docnijim fazama postupka. razlikujemo prorogacioni sporazum i prorogacionu klauzulu.Precutna prorogacija moze.. vec samo po prigovoru ).Protiv resenja o delegaciji zalba nije dopustena. .) Delegacija i ordinacija nadleznosti 1.Prorogaciona klauzula je inkorporirana u pravni posao iz kojeg bi spor mogao na nastane.Prorogacioni sporazum nije dopusten samo u slucajevima kada zakon predvidja postojanje iskljucive nadleznosti. . . ali to moze da ucini samo dok se ne odrzi pripremno rociste.Ovi su uredjeni delom procesnim normama ( obavezni sastojci. . b) Svrsishodna delagacija. kada tuzeni ne istakne prigovor mesna nadleznosti suda kojem je tuzilac podneo tuzbu ( sud ne pazi ex officio na mesnu nadleznost.Ona ima nezavisnu pravnu sudbinu od pravnog posla u koji je inkorporirana. . delom materijalnim pravilima ( mane volje.Za obe vrste izricite prorogacije neophodna je pismena forma. po pravilu. ).) Precutna prorogacija ( prorogatio tacita ) . a ne stvarno nadleznom nizem. generalna prorogaciona klauzula kojom se predvidja nadleznost suda za resavanje svih sporova iz svih pravnih odnosa koje postoje izmedju stranaka nije dopustena. inace mesno nadlezan sud ne moze fakticki da postupa u konkretnoj pravnoj stvari ili to nije celishodno.

jer sud koji odlucuje o tuzbi moze odlucivati i o protivtuzbi samo ako je stvarno nadlezan da postupa u parnici po protivtuzbi. te na rocistu za glavnu raspravu.Sud je duzan ex officio da ispita svoju nadleznost odmah nakon prijema tuzbe.Sud ce i u daljem toku parnice imati prilike da ispita da li je nadlezan.Protivtuzba je tuzba koju tuzani podnosi protiv tuzioca u toku inicijalne parnice. . 60.Do spajanja tuzbenih zahteva u istoj tuzbi dolazi samo kada je za svaki od njih predvidjena ista vrsta postupka i kada je isti sud stvarno nadlezan za svaki od njih. stecajni ) mnogo brze i jeftinije da sprovede postupak ciji je subjekt sam stecajni duznik i cije se predmet tice pravnih poslova stecajnog duznika. ali iz okolnosti slucaja ne moze da se utvrdi koji bi sud bio mesno nadlezan.) Atrakcija ( privlacenje ) nadleznosti A) Pojam . kada je sigurno da postoji direktna medjunarodna nadleznost sudova u Srbiji. B) Vrste privlacenja nadleznosti .Potpuno privlacenje nadleznosti podrazumeva da postojanje jednog postupka ima za posledicu promenu u stvarnoj i mesnoj nadleznosti u povezanoj parnici. da donesu resenje da u konkretnom predmetu postupa drugi stvarno nadlezni sud. izvrsnim. v) Privlacenje nadleznosti kod objektivnog spajanja tuzbenih zahteva . . 73 . koji se vodi pred tim sodom ili na njegovom podrucju. . b) Privlacenje nadleznosti po protivtuzbi . i to prilikom prethodnog ispitivanja tuzbe. odredjuje mesno nadlezni sud. .) Ispitivanje nadleznosti .Ovde je privlacenje potpuno. 59. a on je ispituje razmatrajuci cinjenice koje su navedene u tuzbi i cinjenice koje su mu poznate. na predlog stranke.Zasnivanje ovakve nadlenoznosti lezi u razlozima procesne ekonomocnosti.Moze se ocekivati da ce sud pred kojim se vodi neki drugi postupak ( npr.delegaciju mogu. . zasnivanje i ustaljenje nadleznosti 1.Kada je ovaj uslov ispunjen. jer sud koji je nadlezan da resava o tuzbenom zahtevu tuzioca protiv tuzenog postoje nadlezan da resava i u parnici koju vodi trece lice protiv tuzioca i tuzenog.Tada VKS sam. 2.Nadleznost suda u odredjenoj pravnoj stvari zasniva se na njenoj povezanosti s nekim drugim postupkom ( parnicnim. pri cemu u tuzbi trazi za sebe pravo o kome tece prvobitna parnica.Ovde je privlacenje nepotpuno. dolazi do privlacenja nadleznosti ( koja je nepotpuna ). . . a slabije kad privlacenje ide obrnutim tokom.Ordinaciju nadleznosti vrsi VKS.Tuzbu glavnog mesanja podnosi trece lice protiv stranaka ( tuzioca i tuzenog ) u toku njihove parnice.Kod nepotpunog privlacenja. povezanost parnice s nekim drugim postukom dovodi samo do promene mesne. a) Privlacenje nadleznosti u sporu po tuzbi glavnog mesanja .Jace privlacenje postoji kada nizi sudovi privlace predmete iz nadleznosti visih. na pripremnom rocistu za glavnu raspravu.) Ispitivanje. . ne i stvarne nadleznosti.) Ordinacija . bilo na predlog stranke ili inace nadleznog suda. vanparnicnim ili stecajnim ). .

Tada kazemo da se nadleznost ustalila ( perpetuatio fori ).Pozitivni sukob nadleznosti nije moguc. nizi sud mora da se oglasi nenadleznim i da ustupi predmet visem sudu. on ostaje nadlezan sve do momenta okoncanja parnicnog postupka. najkasnije u momentu kada je zakljucena glavna rasprava. . sud je duzan da sprovede dokazivanje.Nenadlezni sud moze da postane nadlezan samo ako stranke nakon tog momenta izricito ili precutno prorogiraju njegovu nadleznost.Nase pravo ne sadrzi pravilo da je odluka suda koji se smatra nenadleznim obavezna za sud kome se predmet ustupa.Izmedju samih sudova moze doci samo do negativnog sukoba nadleznosti u kome dva suda odbijaju da postupaju u konkretnoj pravnoj stvari. tuzeni promeni domicil ). . . 61. te se pokrece postupak za resavanje sukoba nadleznosti. . prorogacija nadleznosti vise nije moguca.Ako je sud bio nadlezan prema cinjenicama koje su postojale u momentu podnosenja tuzbe.Ako je za sudjenje po povecanom tuzbenom zahtevu stvarno nadlezan visi sud.. . i ovaj sud kome je predmet ustupljen moze da se smatra nenadleznim. . kada se okaminila nadleznost inace nadleznog suda. pravilo perpetuatio fori ne vazi.Obrnuto.Za postojanje nadleznosti je dovoljno da je ona postojala samo u jednom momentu tokom trajanja parnice.Kasnija promena cinjenica ( okolnosti ) na kojima je nadleznost zasnovana nema uticaja na vec ustanovljenu nadleznost u momentu podnosenja tuzbe ( npr. . V) Nadleznost za resavanje sukoba nadleznosti . pri cemu je teret dokazivanja na tuziocu.Ako tuzeni ospori postojanje cinjenica na kojima bi sud trebalo da zasnuje svoju nadleznost. . ukljucujuci i nadleznost vrste suda.Sukob nadleznosti postoji kada razna tela koja odlucuju o pravima i obavezama gradjanskopravnog karatera prisvajaju ili odbijaju da odlucuju o konkretnoj pravnoj stvari.S slucaju da tuzilac poveca tuzbeni zahtev. . . .Ostale sukobe nadleznosti resava VKS.Ako sud nadje da osnov za nadleznost ne postoji ( npr.Apelacioni sudovi i Privredni apelacioni sud resavaju sukob nadleznosti izmedju nizih sudova sa svog podrucja. .Pravilo o ustaljivanju nadlenznosti vazi za mesnu i obe vrste stvarne nadleznosti. . .Pravilo je da sukob nadleznosti sudova iste vrste resava zajednicki neposredno visi sud. 74 . vec ce odbiti tuzbeni zahtev kao neosnovan. .Pravilo perpetuatio fori se ne primenjuje kada je tuzba podneta nenadleznom sudu.Naprotiv.) Sukob nadleznosti A) Pojam i vrste . 2. sud nece odbaciti tuzbu. . zbog vazenja pravila o zabrani dvostruke litispendencije.) Zasnivanje i ustaljivanje nadleznosti ( perpetuatio fori ) .Posebna pravila vaze za razgranicenje jurisdikcije redovnih sudova o arbitraza. B) Razlozi . steta nije nastala ).

dostavlja ustupljeni predmet sudu koji je nadlezan da resi sukob nadleznosti. ako je drugostepeni sud istovremeno nadlezan i za resavanje sukoba nadleznosti.Postupak pokrece sud kome je predmet ustupljen.U prvom stepenu sudi sudija pojedinac: * u sporovima po imovinskopravnim zahtevima. a trebalo je da bude ustupljen drugom sudu.Lazni sukob nadleznosti postoji i kada je odluku doneo stvarno nenadlezni usd. .) Sastav prvostepenog suda .Tada ce sud kome je predmet ustupljen jednostavno proslediti predmet drugom sudu i o tome ce obavestiti sud koji mu je predmet ustupio. .. .Pravilo je da sud sudi u vecu ( zborno sudjenje je ustavom predvidjeno ).Vece u prvom stepenu sudi sporove iz autorskog prava. a drugostepeni sud je odbio zalbu i potrvrdio resenje prvostepenog suda..Ocigledna omaska postoji kada je sud koji ustupa pogresno odredio identitet tuzenog. . * u drzavinskim parnicama.Sud kome je predmet ustupljen je vezan tim resenjem.cist procesnopravni ugovor ). 2. ako sudi u vecu.Postupak o sukobu nadleznosti okoncava se resenjem protiv kojeg nije dozvoljena zalba. * u privrednim sporovima. .Sve dok se sukob nadleznosti ne resi.Pravila o sastavu sudu uredjuju personalni sastav sudeceg tela u pojedinim fazama parnice.Odredjuje se: da li sud sudi u vecu. uzoraka. pa je drugostepeni sud odlucujuci po zalbi ukinuo presudu i predmet ustupio drugom sudu. D) Lazni sukob nadleznosti . ako vrednost predmeta spora ne prelazi iznos od 3 miliona dinara.Sukob nadleznosti ne postoji kada je stranka ulozila zalbu na resenje suda kojim se oglasava nenadleznim. . sud kome je ustupljen predmet je duzan da preduzima one radnje u postupku za koje postoji opasnost od odlaganja. umesto veca. . . . . .) Pojam . pogresno protumacio predmet spora ili pogresno shvatio podatke na osnovu kojih je odredjen tuzeni. . sporove koji se odnose na zastitu ili upotrebu pronalazaka i tehnickog unapredjenja. cija vrednost prelazi 3 miliona ninara. onda je sud kome je ustupljen predmet vezan odlukom drugostepenog suda ( pa mora da postupa ).prava na upotrebu firme.) Sastav suda 1.. . kakav je njegov sastav.nezavisno od vrednosti predmeta spora.. a izuzeci se mogu zakonom predvideti. . sudi sudija pojedinac ( sporazum o inokosnom sudjenju. 62.Lazni sukob nadleznosti postoji kada je drugom sudu predmet ustupljen zbog ocigledne omaske.Stranke mogu da se sporazumeju da njihov imovinskopravni spor.Ostale sporove sudi u prvom stepenu vece koje cine sudija i dvoje sudija porotnika.Da li se sudi u vecu ili inokosno prvenstveno zavisi od stadijuma postupka. kao i od vrednosti predmeta spora i vrste sporne stvari.Ako je taj drugostepeni sud nadlezan da resava i sukob nadleznosti.G) Postupak za resavanje sukoba nadleznosti . 75 .

ako tuzilac poveca tuzbeni zahtev preko 3 miliona dinara ). vrednost spora cini vrednost glavnog zahteva koju odredjuje sam tuzilac. 4.) Sastav VKS . v) vrsta postupka.revizija u imovinskopravnim sporovima nije dopustena ako vrednost predmeta spora ne prelazi pola miliona dinara. d) visina advokatskog honorara.Prvistepeni sud. . odmah po prijemu tuzbe.) Znacaj sastava suda . maternitetskog ili paternitetskog spora ). . . a moze i da nastavi samo da postupa u tom predmetu ( pogotovo ako se radi o poodmakloj fazi postupka ). Protiv ovakvog resenja veca.Nema smetnji da stranke zakljuce sporazum o inokosnom sudjenju i u prorogacionom sporazumu ( ali ne moze ako dodje do bracnog. ex officio. izricito ). sudija pojedinac mora da prepusti vecu da nastavi postupak ( to se moze desiti npr.Visina utuzenog novcanog potrazivanja cini vrednost predmeta spora.Ovaj sporazum se moze zakljuciti sve do zakljucenja glavne rasprave ( pismeno.Vrednost predmeta spora je vrednost zahteva koji tuzilac istice u tuzbi izrazen u novcu. . ceni da li ce u konkretnoj stvari postupati vece ili pojedinac.Povrede pravila o sastavu suda predstavljaju apsolutno bitnu povredu pravila parnicnog postupka.) Vrednost predmeta spora A) Pojam i znacaj . 3. pa tuzba u kojoj nije navedena vrednost predmeta spora se odbacuje kao neuredna.Od vrednosti predmeta spora zivisi: a) sastav prvostepenog suda. . B) Opste pravilo za odredjivanje vrednosti spora .U ostalim slucajevima ( kada nije rec o novcanom potrazivanju ).Vrednost predmeta spora je obavezan sastojak tuzbe. 63.Odlucuje u vecu o 3 sudije kada sudi u drugom stepenu ili na raspravi.pravila o parnici u sporovima male vrednosti primenjuju se kada tuzbeni zahtev na koji se odnosi potrazivanje u novcu ne prelazi iznos od 100000 dinara. . kada odlucuje po vanrednim pravnim lekovima. . troskovi.vece koje cine 3 sudije.) Sastav drugostepenog suda.Vece se sastoji od 7 sudija.) ne priracunavaju.Ako sud zapocne postupak u nepravilnom sastavu. zalba nije dozvoljena. i to ceni na osnovu cinjenica koje su navedene u tuzbi. 5.Na svoj sastav sud pazi po sluzbenoj duznosti tokom celog postupka.Visi sudovi su nadlezni da sude sporove u kojima vrednost predmeta spora prelazi pola miliona dinara.. a pri tom se sporedna trazenja ( kamate. 76 . b) dopustenost revizije. g) visina sudskih taksi. .Ako se radi o obrnutom slucaju.Ukoliko je postupak pocelo da radi vece. . . a ustanovi se da bi trebalo da je sudio sudija pojedinac.sporovo o imovinskopravnim zahtevima u prvom stepenu sudi sudija pojedinac kada vrednost predmeta ne prelazi 3 miliona dinara. to se moze izpraviti ad hoc.Odlucuje u vecu od 5 sudija kada se radi o reviziji. . ono moze resiti da nastavi da sudi pojedinac. na zapisnik.. .

Ako obaveza na buduca davanja treba da traje duze od 5 godina. te se ovde uzima kao vrednost predmeta spora samo visina novcanog iznosa.) Buduca davanja koja se ponavljaju . vrednost premeta spora ce biti jednaka iznosu potrazivanja.Medutim. 4. a sud je duzan da brzo ( do pocetka rasprave o glavnoj stvari ) i na prigodan nacin proveri vrednost predmeta spora.Nakon pocetka raspravljanja.Ovde je vrednost predmeta spora jednaka visini jednogodisnje zakupnine. ovo pravilo ne vazi kada su alternativno istaknuti zahtev u novcu i nenovcana cinidba ( npr. 77 .Ako je tuzilac i suvise visoko ili i suvise nisko oznacio vrednost predmeta spora.Ako predmet zaloge ima vecu vrednost od iznosa potrazivanja koje treba obezbediti. jednom zubom se trazi 100000 na ime stvarne stete. .To ne treba mesati s trzisnom vrednoscu predmeta povodom kojeg se parnica vodi ( dakle nema objetivnih kriterijuma za odredjivanje vrednosti predmeta spora ).) Kumulacija tuzbenih zahteva .U suprotnom. 100000 na ime izgubljene dobiti i jos toliko na ime neimovinske stete ). . vrednost zahteva se sabira. vrednost predmeta spora se racuna prema zbiru svih buducih davanja. tuzeni moze u odgovoru na tuzbu da prigovori i podnese dokaze. 3. . . . onda visina ukupne zakupnine. .Ako je vise zahteva istaknuto u jednoj tuzbi protiv jednog tuzenog ( objektivna kumulacija tuzbenih zahteva ) vrednost spora se odredjuje na dva nacina: a) ako svi zahtevi proisticu iz istog cinjenicnog i pravnog osnova.Kada je spor imovinskopravni. V) Korekcija vrednosti predmeta spora .. kao vrednost predmeta spora se uzima zbir svih davanja u periodu od 5 godina.Za odredjivanje vrednosti predmeta spora merodavan je momenat u kome je tuzilac podneo tuzbu.) Sporovi o postojanju zakupnih ondnosa . a ako je zakup zakljucen na krace vreme.) Sporovi po zahtevu za davanje obezbedjenja . T tuzi P i zahteva da mu ovaj vrati stvar ili da mu isplati 100000din ). . 2.Kod buducih sukcesivnih davanja. tuzilac ce po pravilu vrednost predmeta spora da odredi u skladu sa onim ekonomskim interesom koji za njega ima pravosnazna odluka doneta u njegovu korist. V) Posebna pravila 1.U slucaju kada su u jednoj tuzbi alternativno istaknuta dva tuzbena zahteva. za vrednost predmeta spora se uzima vrednost zalozene stvari. za vrednost predmeta spora se ipak uzima ona vrednost koja je oznacena u tuzbi. pa se tada vrednost spora odredjuje za svaki zahtev ponaosob. a njihov zbir cini vrednost predmeta spora ( npr. b) ovo pravilo ne vazi kada zahtevi istaknuti kumulativno u jednoj tuzbi ne pocivaju na istom cinjenicnom i pravnom osnovu. jer izvrsenjem tog zahteva tuzeni se moze osloboditi obaveze. za vrednost predmeta spora se uzima vrednost manjeg zahteva.

dj) tuzilac u roku koji je sud odredio nije postupio po meri koju mu je nalozena radi otklanjanja nekog procesnog nedostatka. tuzilac tvrdi da je raskinuo ugovor o pradaji.Tuzba se odbacuje samo kada je procesna smetnje neotklonjiva. .Otklonjive su sledece procesne smetnje: a) nedostaci u vezi sa stranackom i parnicnom nesposobnoscu.) Odbacivanje tuzbe .Ovde se misli na netacno ili nedostatno odredjenje stranaka u tuzbi ( ostali nedostaci koji se ticu samog pojma stranke su neotklonjivi ) b) nedostaci u urednom zastupanju stranke.U pogledu postojanja stvarne i mesne nadleznosti suda.Dovoljno je da tuzilac ucini verovatnim da su se ostvarile pretpostavke za merotorno odlucivanje. .No. . te ce ovde sud vratiti tuzbu tuziocu da otkloni nedostatke u primerenom roku. . u slucaju poteskoca u dokazivanju. * u slucaju izuzeca od jurisdikcije tuzenog ( imunitet ). a kada je otlonjiva. ako je posebnim propisima odredjen rok za njeno podizanje. da ako je nenadlezan. vec utvrdjivanje postojanja ovakvih procesnih smetnji zahteva po prirodi stvari.64. onda ce je odbaciti kao nedopustenu.Ex officio ce odbaciti tuzbu i ( nema u zakonu ): * u slucaju nedostatka direktne medjunarodne nadleznosti suda RS.Ispitivanje tuzbe podrazumeva stav suda o tome da li postoje procesne pretpostavke ili postoje smetnje za meritorno odlucivanje.Sud ispituje tuzbu i u pogledu forme i sadrzine. 2. da ustupi predmet nadleznom sudu ). .izvidjaje. a ako je neurednu tuzbu podneo punomocnik koji je advokat. b) tuzba je podneta neblagovremeno. odnosno da je predata bez zakonom predvidjenog sadrzaja ( i to je otklonjiv nedostatak ). . prethodno ispitivanje tuzbe vrsi se na osnovu navoda u tuzbi i cinjenica koju su mu poznate. . a zahteva predaju stvari ). d) tuzilac nema pravni interes za podizanje tuzbe. onda se tuzba odbacuje.. v) o istom zahtevu vec tece parnica izmedju istih stranaka ( zabrana dvostruke litispendencije ). . .Sud ce odbaciti tuzbu resenjem kada: a) odlucivanje o tuzbenom zahtevu ne spada u sudsku nadleznost ( apsolutna nenadleznost ). .Sto se tice postojanja/nepostojanja ostalih procesnih smetnji ( zabrana dvostruke litispendencije. trebalo bi sud da odlozi odlucivanje o postojanju procesnih pretpostavki.) Prethodno ispitivanje tuzbe 1. sud je duzan da primeni mere kako bi je otklonio ( npr.Teze je ispraviti sadrzinski manljivu tuzbu ( npr. a ako ih ne ispravi.). sud nije vezan navodima tuzioca. .) Pojam . 78 .Tuzba moze biti manljiva formalno. te da o njima odluci zajedno sa glavnom stvari. g) u istoj stvari izmedju istih stranaka je doneta pravosnazna presuda ili poravnanje.

. prigovore kojima se osporava dopustenost tuzbe. osim u jednom slucaju kada to nalazu posebne okolnosti ( hitnost ).Dostavljanje tuzbe tuzenom na odgovor je obavezno.Na tako zakazanom rocistu moze da se raspravlja samo o odredjenju privremenih mera. . . . da ga pouci o tome kakav bi trebalo da bude sadrzaj odgovora na tuzbu. o spajanju parnica ili o razdvajanju postupka..). . 2.Neka od tih resenja donosi na osnovu predloga koji je tuzilac podneo u tuzbi.) Sadrzina odgovora na tuzbu . resenje o obezbedjenju dokaza.Jer u komplikovanim pravnim stvarima. sud je duzan da tuzenog i upozori da je duzan da na tuzbu odgovori. .Odgovor na tuzbu mora da sadrzi: a) sve sastojke kao i svaki drugi podnesak.Odgovor na tuzbu je inicijalni podnesak tuzenog u kome on istice svoje pravne zahteve. ne i o tuzbenom zahtevu.) Pojam i znacaj .Prekluzivnost inace kratkog roka od 30 dana za odgovor na tuzbu otvara pitanje ravnopravnosti stranka. sud moze da donosi resenja koja se ticu formalnog i materijalnog upravljanja parnicom.) Upravljanje postupkom . prekluzivan je i pocinje da tece od momenta kada je tuzba dostavljena tuzenom. tuzilac priprema tuzbu neograniceno.Uz to. .U toku ove faze postupka. o oslobadjanju tuzioca od troskova postupka.3. . gde sud moze da zakaze pripremno rociste za glavnu raspravu i gde naredjuje da se primerak tuzbe dostavi tuzenom.Zakon govori da je tuzeni duzan da odgovori na tuzbu ( ovde se radi o procesnom teretu. odnosno o duznosti u sopstvenom interesu ). zalba nije dopustena.Sud je duzan da dostavi tuzbu tuzenom u roku od 30 dana od dana kada je primio tuzbu. pitanja ( litispendencija ).On moze da iznese svoju odbranu ili da ima drugaciji stav prema tuzbenom zahtevu (priznanje). dok druga donosi ex officio ( npr. 79 . te da upozori na posledice propustanja odgovora na tuzbu.) Odbrana tuzenog . .Propust da se odgovori na tuzbu moze da znaci i okoncanje parnice donosenje presude zbog propustanja.Opravdanje za zakazivanje rocista bez dostavljanja tuzbe tuzenom na odgovor moze da bude zahtev tuzioca da sud odredi privremene mere.Prvo prica iz 50. A) Odgovor na tuzbu 1. . v) izjasnjavanje tuzenog o tome da li priznaje ili osporava tuzbeni zahtev. .Rok za odgovor na tuzbu je 30 dana.Protiv odluka suda o upravljanju postupkom tokom prethodnog ispitivanja tuzbe. dok je tuzenom ostavljeno samo 30 dana da se izjasni o tvrdnjama tuzioca.. . . b) procesne prigovore. 65. kao sto to cini tuzilac u tuzbi.

3. apsolutno nistav ugovor ).Isticanjem ovih prigovora.g) ako osporava tuzbeni zahtev. smatrace se kao da nije ni podnet. kojima on ukazuje sudu da ne postoje pretpostavke. vec je duzan da navede cinjenice na kojima zasniva svoju tvrdnju o neosnovanosti tuzbenog zahteva. 2. 80 .) Osporavanje dopustenosti tuzbe . . sto sudu odmah doje prostor da donese presudu zbog propustanja ( to nije fer jer u slucaju kada tuzilac podnosi neurednu tuzbu. . B) Stav tuzenog prema tuzbi i tuzbenom zahtevu 1.Odgovor na tuzbu moze imati i fakultativne elemente: moze da zahteva oslobodjenje od placanja troskova postupka. ili smatra da tuzba nije dopustena ili je tuzbeni zahtev neosnovan ( tada iznosi i svoja odbrambena sredstva koja su upravljena na to da sud odbaci tuzbu kao nedopustenu ili da sud odbije tuzbu kao neosnovanu ). odnosno da postoje smetnje za merotorno odlucivanje. v) ne moze vise da zahteva aktorsku kauciju. .Tuzeni osporava dopustenost tuzbe tako sto istice procesne prigovore.) Upustanje tuzenog u merotum spora . b) ne moze da istice prigovor nedostatka stvarne nenadleznosti ako se visi sud prvog stepena oglasio nadleznim umesto istog stvarnog nadleznog suda nizeg stepena. time se remeti ravnopravnost stranaka pa je ovakvo resenje neodrzivo ). g) u tom momentu se precutnom prorogacijom uspostavlja direktna medjunarodna nadleznost naseg suda. .. on je moze ispraviti. kao i dokaze koji potkrepljuju njegove cinjenicne tvrdnje. * isticanjem materijalnopravnih prigovora. te da tuzbu treba odbaciti kao nedopustenu. ili da su se ostvarile ali na drugaciji nacin od navedenog u tuzbi ). d) imanovanje punomocnika za prijem pismena. vec da postoje druge cinjenice koju mu daju mogucnost da odbije ispunjenje tuziocevog pravnozastitnog zahteva. da zahteva da sud obaveze tuzioca na placanje aktorske kaucije. te da zahteva od suda da tuzbeni zahtev odbije kao neosnovan. . --> tuziocevo subjektivno pravo je prestalo ( npr.Materijalnopravnim prigovorima tuzeni istice da: --> tuziocevo subjektivno pravo nije nastalo ( npr.Upustanje tuzenog u raspravljanje o glavnoj stvari vazan je procesni momenat jer: a) od tog momenta on vise ne moze da istice prigovor mesne nenadleznosti. raskid ugovora ).Ako je odgovor na tuzbu dat sa formalnim ili sadrzinskim nedostacima.Tuzeni vec u odgovoru na tuzbu treba da se izjasni da li priznaje tuzbeni zahtev ( tada sud donosi presudu na osnovu priznanja ).) Uopste . i mesna nadleznost inace mesno nenadleznog suda. * tvrdnjom da je tuzba nekonkludentna ( ona je takva ako iz cinjenica navedenih u tuzbi ne proizlazi ona pravna posledica na koju se tuzilac poziva u tuzbenom zahtevu ).Tuzeni meritorno osporava tuzbeni zahtev na tri nacina: * osporavanjem cinjenica iznetih u tuzbenom zahtevu ( tvrdi da se cinjenice nisu ostvarile. .Propust tuzenog da u odgovoru na tuzbu istakne procesne prigovore ne povlaci za sobom prekluziju.Upustanje tuzenog u meritum spora podrazumeva da tuzeni ospori osnovanost tuzbenog zahteva. tuzeni to ne moze da ucini pausalno. tuzeni ne porice tacnost cinjenica niti tvrdi da je tuzba nekonkludentna. ako tuzeni ima prebivaliste ili boraviste u inostranstvu. . zastarelost.

Posebno je znacajan exeptio non adimpleti contractus kojim tuzeni istice da nije duzan da ispuni svoju obavezu iz ugovora dok tuzilac ne ispuni svoju. a potrazivanja se gase tek konstitutivnom odlukom suda. medjutim on ima i procesna dejstva jer je sadrzan u parnicnoj radnji kojom se ovaj prigovor istice. te zahteva da sud. a) Pravna priroda kompenzacionog prigovora .Tuzeni moze da istakne prigovor kompenzacije bezuslovno i uslovno.) Prigovor prebijanja izjavljen van parnice . 81 . pa sud najpre raspravlja o onom prigovoru koji bi najpre mogao da dovede do odbijanja tuzbenog zahteva ( te ako se on pokaze osnovanim. jer zadrzava svoj materijalnopravni karakter. on nema na parnicu vece implikacije.Dva shvatanja: --> Prvo.Ovim prigovorom. makar istorodna. te obaveza tuzenog jos nije dospela. . . 66. o ostalim prigovorima se ne raspravlja ).Tuzeni moze da istakne da ima dospelo potrazivanje protiv tuzioca na tri nacina: posebnom tuzbom. --> Drugo. a poverilac ipak podnese tuzbu protiv duznika.Kada se ovo desi.S druge strane. .Za razliku od kompenzacionog prigovora van parnice. 3. . gase ex tunc. po pravilu. kompenzacioni prigovor moze da se istakne u tekucoj parnici i pred sudom koji ne bi bio stvarno nadlezan da odlucuje o zahtevu istaknutom u kompenzacionom prigovoru. tuzeni ne bi mogao da istice preboj svog fiskalnog potrazivanja prema tuziocu ).--> tuziocevo subjektivno pravo je vezano za rok ili uslov.) Prigovor prebijanja u parnici . 1. duznik izjavljuje da prebija svoje istorodno.) Eventualni kompenzacioni prigovor . da odbije tuzbeni zahtev kao neosnovan. vazi nacelo najlikvidnijeg prigovora.Za razliku od protivtuzbe.Ona je opoziva. b) Dopustenost kompenzacionog prigovora . da se radi o institutu s dvostrukom funkcijom: on predstavlja materijalnopravnu izjavu volje. te ce sud.Ako se tuzilac poziva na vise prigovora. sto ima za posledicu da do prebijanja dolazi tek konstitutivnom odlukom suda. kompenzacionom protivtuzbom i prigovorom kompenzacije( najjace sredstvo ). polazi od toga da je prigovor prebijanja u parnici samo paricna radnja.Kada se kompenzacioni prigovor izjavi pre pocetka postupka. .) Prigovor kompenzacije . sada tuzeni. usled toga. zapravo jednostranom izjavom volje upucenom poveriocu. 2. u parici ne moze da se izvrsi preboj potrazivanja koja. . prigovor kompenzacije dat u parnici je parnicna radnja kojom tuzeni zahteva od suda da utvrdi od suda da utvrdi da je utuzeno potrazivanje tuzioca u celosti ili delimicno prestalo da postoji zbog toga sto ga je tuzeni prebio vlastitim potrazivanjem prema tuziocu. vladajuce. . u parnici ce se pozvati na cinjenice da se poveriocevo potrazivanje ugasilo prebijanjem. shodno tome. dospelo potrazivanje s potrazivanjem poverioca i oba potrazivanja se. u celosti ili delimicno odbije tuzbeni zahtev tuzioca. shvatanje kod nas. duznik.Ova praznica radnja se u svojoj pravnoj prirodi razlikuje od jednostrane izjave volje kojom se vrsi preboj potrazivanja. ratione materiae nisu vezana za gradjanskopravne sporove ( npr.

) Odluka suda povodom prigovora kompenzacije . 5. . ako moze drugim sredstvima da odbije tuzbeni zahtev. a ciji je predmet spora razlicit od predmeta spora po tuzbi tuzioca. sud utvrdjuje da postoji protivpotrazivanje. 67.Prigovor prebijanja moze da se izjavi samo do zakljucenja glavne rasprave. a ista stranka ga iznesi u drugoj parinici u vidu prigovora kompenzacije.Sporno je da li isticanjem prigovora kompenzacije pocinje da tece parica po zahtevu istaknutom u prigovoru ili ne ( pa ima dva shvatanja o tome.Ako bi potrazivanje bilo obuhvaceno tuzbenim zahtevom.) Postupak povodom prigovora kompenzacije . sud mora napre da odluci o osnovanosti tuzbenog zahteva.U svakom slucaju. v) u trecem. svaki prigovor kompenzacije je eventualni.) Protivtuzba A) Pojam i vrste . . . da odlucuje o osnovanosti protivpotrazivanja i da.Bilo kakva promena cinjenica u vezi s protivpotrazivanjem koja bi nastala nakon ovog procesnog momenta ne uzima se u obzir. .Obrnuto.Izreka presude kojom je sud odlucio o prigovoru kompenzacije sastoji se od 3 dela: a) u prvom.Normalno je da tuzeni ( koji ima izvesno potrazivanje prema tuziocu ) nema interesa da istice ovaj prigovor i dopusti da se njegovo potrazivanje ugasi. 82 . . . 4. ako nadje da ono postoji. . sud utvrdjuje da postoji potrazivanje. . kada tuzeni istakne prigovor kompenzacije. odnosno o postojanju utuzenog potrazivanja. . eventualno.Ako sud nadje da potrazivanje tuzioca ne postoji. . on ne bi mogao da se na isto potrazivanje poziva u drugoj. a tuzbeni zahtev usvaja ). sud konstitutivno prebija u celosti ili delimicno potrazivanje protivpotrazivanjem i odbija u celosti ili delimicno tuzbeni zahtev.Protivtuzba je je samostalna tuzba koju podize tuzeni u jednoj zapocetoj parnici protiv tuzioca.Za dopustenost njenog podnosenja vaze opsta pravila o dopustenosti tuzbe. paralelnoj parnici ili da isto potrazivanje utuzuje u posebnoj parnici. sve dok sud u prvoj parnici ne odbije tuzbeni zahtev kao neosnovan ili dok tuzeni ne povuce kompenzacioni prigovor. tuzbeni zahtev odbija kao neosnovan.. izrekne njihov preboj. kompenzaciona i prejudicijelna ( i eventualna ). osim ako norma o protivtuzbi ne predvidja nesto drugo. a tek. dat pod uslovom da sud smatra da je tuzbeni zahtev osnovan. ne upustajuci se u raspravljanje o postojanju protivpotrazivanja ( ako utvrdi suprotno. B) Dopustenost protivtuzbe . onda se prigovor odbija kao neosnovan. jer on nece moci da istakne prigovor presudjene stvari. koja su na prvi pogled nepomirljiva ali ipak nije tako ). b) u drugom. .Postoje tri vrste protivtuzbi: koneksna.Stoga. pravni interes za tuzbu u prvoj parnici otpada.Odluka suda o postojanju ili nepostojanju potrazivanja istaknutog u kompenzacionom prigovoru obuhvacena je pravnom snagom presude.Prigovor kompenzacije moze da se izjavi samo do visine utuzenog potrazivanja tuzioca.Tuzeni moze u novoj parnici protiv tuzioca da utuzi citavo svoje potrazivanje.

Medjutim. samo dok nije odlucio o zahtevu iz tuzbe. ali to nema uticaja na postupak po protivtuzbi jer je ona samostalna. . narocito kada je tuzbeni zahtev iz protivtuzbe visi od visine samog tuzbenog zahteva. . . protivtuzba moze da se podnese protiv tuzioca samo u tekucoj parnici do zakljucenja glavne stvari. ako su ispunjeni opsti uslovi iz obligacionog prava za prestanak obaveze prebijanjem. ako nadje da je ugovor zaista nistav.) Eventualna protivtuzba .S druge strane.U novije vreme se smatra da je veza izmedju tuzbe i protivtuzbe uspostavljena.) Kompenzaciona protivtuzba . 83 .Sud moze da odbaci tuzbu kao nedopustenu.Kompenzaciona protivtuzba moze da se podnese. za dopustenost i dalju sudbinu parnice po protivtuzbi je irelevantno sta ce biti sa tuzbom. protivtuzbu moze da podnese samo tuzeni protiv tuzioca.Odluka suda o prejudicijalnoj protivtuzbi ulazi u izreku presude i proizvodi dejstvo materijalne pravosnaznosti. tuzilac moze da je povuce. ona mora da sadrzi predmet spora koji je razlicit od onog koji cini tuzbeni zahtev po tuzbi. cak i kada tuzilac povuce tuzbu ili kada je sud odbaci kao nedopustenu. . g) Cetvrto.Podnosenje ove tuzbe ima smisla. kada su oba tuzbena zahteva ekonomski uslovljena. 1. s druge strane. podnosenje prejudicijalne protivtuzbe ima tu prednost sto je sud duzan da odluci o ovakvoj protivtuzbi. podize i protivtuzbu u kojoj zahteva da sud obaveze T da mu vrati prodatu stvar.Sud moze. K osporava tuzbeni zahtev. d) Peto. . za postupak po tuzbi i protivtuzbi mora da postoji ista vrsta postupka. . b) Drugo. . Protivtuzba tuzenog moze da glasi da se utvrdi da je on vlasnik stvari. da odlucuje o incidentnom zahtevu za utvrdjenje.Npr: T podnese tuzbu protiv K i zahteva da sud utvrdi da je ugovor o prodaji nistav. 3. T tuzi A i zahteva da mu plati naknadu po ugovoru o radu. po osnovu ugovora o obrocnim otplatama cene.Radi se o utvrdjenju postojanja ili nepostojanja jednog pravnog odnosa koji je od prejudicijalnog znacaja za merotornu odluku po tuzbi.) Prejudicijalna protivtuzba Npr: T podnese tuzbu protiv K i zahteva da mu ovaj plati izvesnu sumu novca za dva dospela obroka. tj. .) Koneksna protivtuzba . . K se s tim ne slaze i zahteva da sud utvrdi da je ugovor nistav. pri cemu ne moraju oba da se zasnivaju na istom zivotnom dogadjaju ( npr. protivtuzba moze da se podigne samo u formi podneska.O ovoj protivtuzbi vazi mutatis mutandis sve sto je receno za tuzbu za utvrdjenje.a) Prvo. . A podnosi protivtuzbu i zahteva da mu T vrati zajam koji mu je odobrio radi nabavke materijala ) 2. 4.Za razliku od incidentnog zahteva za utvrdjenje.Ako vlasnik stvari podnese tuzbu za utvrdjenje. v) Trece. kao i ista vrsta pravila o stvarnoj nadleznosti suda. nece biti dopustena protivtuzba tuzenog u kojoj trazi da sud utvrdi da tuzilac nije vlasnik stvari.Izmedju tuzbe i protivtuzbe mora da postoji veza. izmedju stranaka u pranici mora da postoji identitet.

vec se samo stvaraju pretpostavke za merotorno odlucivanje.U pripremanju glavne rasprave sud moze da donese: a) presudu na osnovu priznanja.Ali. jer je spor jednostavan ili medju strankama nema spornih cinjenica.Pravilo je da pripremno rociste otpocne tako sto tuzilac izlaze tuzbu. spoji parnice ( u suprotnom. V) Tok pripremnog rocista . postupak u parnicama o sporovima male vrednosti.Sud je to duzan da ucini kada je celishodno da. . . s obzirom na jednostavnost spora. b) presudu na osnovu odricanja. u prvom redu. onda se ne zakazuje. sud moze. zakaze pripremno rociste za glavnu raspravu. zajednicki o njima raspravlja i donese jedinstvenu odluku. kada su zahtevi iz tuzbe i protivtuzbe povezani.Pripremno rociste se zakazuje najdalje u roku od 30 dana od dana kada je istekao rok za odgovor na tuzbu. .Poziv za pripremno rociste mora da im se dostavi najkasnije 8 dana pre odrzavanja rocista. a potom se raspravlja o procesnim pretpostavkama. u interesu procesne ekonomije. a tuzeni odgovor na nju.Za neke parnicne postupke zakonodavac izricito predvidja da se ne zakazuje pripremno rociste: postupak za izdavanje platnog naloga.Na pripremnom rocistu se ne odlucuje meritorno. .Sud nece zakazivati pripremno rociste ako proceni da to. ali ako procesno gradivo ne daje povoda da se zakaze. pripremi rocista za glavnu raspravu..Pripremno rociste je prvo rociste na kome stranke preduzimaju i usmene parnicne radnje. 84 . B) Zakazivanje pripremnog rocista . vec i u ovoj fazi postupka da merotorno okonca parnicu. tek kada se stekne uslov ( usvajanje tuzbenog zahteva ). .Isticanjem eventualnog tuzbenog zahteva tece parnica po tom zahtevu koja se gasi kada sud odbije tuzbeni zahtev po tuzbi kao neosnovan. odmah nakon sto je primio uredan odgovor na tuzbu. A) Znacaj . V) Postupak po protivtuzbi .Priprema za glavnu raspravu vrsi se tako sto sud utvrdjuje da li su ispunjene pretpostavke za merotorno odlucivanje. .Ono sluzi. .Eventualna tuzba se podize pod odloznim procesnim uslovom koji se ogleda u tome da sud odlucuje o eventualnom protivtuzbenom zahtevu.Pravilo je da se obavezno zakazuje resenjem. nije neophodno za ostvarenje nacela koncentracije glavne rasprave. . on moze da razdvaji postupak po tuzbi i protivtuzbi ). .Pravilo je da sud.) Pripremno rociste . .Vrsi se na takav nacin sto se sud stara da se definise i koncentrise procesna gradja.Smisao podnosenja protivtuzbe je da sud. . spoji obe parnice. 68. . ako to nije ucinjeno u prethodnom stadijumu postupka.

jedino.) Glavna rasprava .Glavna rasprava predstavlja samo nastavak pripremnog rocista.Glavna rasprava predstavlja celinu. da na pripremnom rocistu zahteva placanje aktorske kaucije. on to ne moze vise da ucini na pripremnom rocistu.Kako je tuzeni duzan da se upusti u merotorno raspravljanje vec u odgovoru na tuzbu. . ona je nistava ) . onda moze da utvrdi koja ce od dokaznih sredstava koje su stranke predlozile i da izvede na glavnoj raspravi. .Kada sud utvrdi koje su cinjenice bitne u vezi spora. cinjenicne tvrdnje i predloge. G) Odluke suda na pripremnom rocistu . a cilj ove rasprave je da se predlozi i zahtevi rasprave i da se tacno utvrdi koje su cinjenice izmedju stranaka sporne i koje su bitne za odlucivanje. v) Presuda o glavnoj stvari ( meritorno resenje ). b) Druge. pa i pravna shvatanja.ZNACAJ I JEDINSTVO .ticu se utvrdjenja postojanja procesnih pretpostavki. te se stvara konacan osnov za odluku o osnovanosti tuzbenog zahteva. . ali ne i kontradiktorna presuda ( ukoliko je nju doneo. D) Izostanak s pripremnog rocista .Stranke su duzne da na pripremno rociste donesu sve isprave i predmete koje im sluze kao dokaz.Najznacajnija faza glavne rasprave je dokazni postupak u kome se izvode dokazi i ocenjuju rezultati dobijeni izvodjenjem dokaza. . pa cak i kada se odvija na nekoliko rocista.Nedolazak tuzioca povlaci za sobom nastupanje fikcije da je tuzbu povukao i time se postupak okoncava. pripremno rociste je izgubilo na znacaju u procesnim posledicama ).Procesno gradivo se formira tako sto stranke usmeno izlazu svoje zahteve. . . . 85 .Tuzeni moze. . 69. ili ne dodje tuzilac a tuzeni zahteva da se ipak odrzi pripremno rociste. i u njemu se odlucuje o glavnoj stvari. jer zapocinje analizom rezultata koji su dobijeni na pripremnom rocistu.Ovde se formira procesno gradivo.Ukoliko na pripremno rociste ne dodje tuzeni.koje se ticu materijalnog i formalnog upravljanja parnicom.Tri vrste odluka: a) Prve.Poslednji zadatak suda na pripremnom rocistu jeste da zakaze resenjem rociste za glavnu raspravu. jer ovaj zahtev tuzenog nije obavezan sastojak odgovora na tuzbu.Ovo je centralni stadijum prvostepenog postupka. postupak ce se nastaviti. ako je propustio da prigovore istakne u odgovoru na tuzbu ( dakle uvodjenjem obaveznog odgovora na tuzbu. . Dj ) Zakazivanje rocista za glavnu praspravu . te kako je u odgovoru na tuzbu duzan da iznese i svoje procesne prigovore.Dalji tok pripremnog rocista je usmeren na raspravu o predlozima i zahtevima stranaka i cinjenicnim navodima..

rukovodi saslusanjem svedoka. o procesnim predlozima i cinjenicnim tvrdnjama stranaka. .Sud resenjem usvaja ili odbija dokazne predloge stranaka ( protiv ovog resenja nije dozvoljena zalba )..Ako je odrzano pripremno rociste.. .Vece odlucuje o postojanju procesnih pretpostavki. . tuzbenom zahtevu ( npr..On je duzan da utvrdi da li su dosla sva pozvana lica. B) Nacin . te da se odvija ekonomicno i celishodno. . 2.Predsednik veca je ovlascen da van rocista za glavnu raspravu donese presudu na osnovu priznanja ili odricanja. kao i o procesnim prigovorima stranka. njihovim zastupnicima postavlja pitanja.Otvara je predsednik veca. . istinitosti. v) da se preciziraju i razjasne procesni predlozi.Na glavnoj raspravi se konkretizuju i sledeca procesna nacela: usmenosti. . te u sklopu toga.Vece ima kontrolnu i korektivnu funkciju u odnosu na parnicne radnje koje je preduzeo predsednik veca. spajanje ili odvajanje parnica. . b) da se preciziraju i razjasne cinjenicne tvrdnje i da se oventualno navodi dopune. te da li su oni koji su izostali svoj izostanak i opravdali. . .. tuzba i odgovor na tuzbu se ne iznose ponovo. .) Pocetak glavne rasprave . 86 .. ravnopravnosti. .TOK GLAVNE RASPRAVE 1. vec se samo vece upoznaje sa rezultatima pripremnog rocista. i protiv njih nije dozvoljena posebna zalba... tako i materijalnog upravljanja parnicom. .Materijalno rukovodjenje glavnom raspravom je upereno na raspravljanje o predmetu spora..Glavnom raspravom rukovodi predsednik veca i on u tom cilju preduzima razlicite procesne radnje cije je svrha da se parnica razvija.Radi rukovodjenja glavnom raspravo sud donosi resenja ( koja moze kad hoce da opozove.Na glavnoj raspravi predsednik veca ispituje stranke.).Teziste glavne rasprave je na raspravljanju stranaka i suda o zahtevima stranaka. o bitnim spornim cinjenicama. .Formalno rukovodjenje se vrsi preduzimanjem parnicnih radnji koje uticu na vremenski razvoj glavne rasprave ( zakazivanje ili odlaganje rocista. koji objavljuje sta je predmet raspravljanja. vestaka. kao i da zakljuci sudsko poravnanje..Predsednik veca je duzan da strankama zabrani da postavlju sugestivna pitanja ili pitanja koja se ne odnose na predmet spora. 3. a narocito dokazni. a to ima za cilj: a) da se preciziraju i razjasne zahtevi stranka. dopuni. izmeni.) Rukovodjenje glavnom raspravom A) Pojam .)..Vece ima i ovlascenje da donese niz procesnih odluka koje se ticu kako formalnog.. postavljanje pitanja strankama.Sud je duzan da strankama.Stranke mogu da iznose nove cinjenice i nove dokazne predloge sve do momenta zakljucenja glavne rasprave. .Sudija je duzan da se stara da stranke iznesu sve bitne cinjenice. . kontradiktornosti.. daje im rec.) Raspravljanje na rocistu za glavnu raspravu ..Pravilo je da stranke izlazu i svoja pravna shvatanja koja se odnose na predmet spora. da se rasprave sve vazne i sporne stvari koje su relevantne za meritorno odlucivanje. stara se o odrzavanju reda na raspravi. . ).

tako da se nisu stekli uslovi da se ona odrzi.Sud je duzan da odlozi rociste za glavnu raspravu kada preti povreda nacela kontradiktornosti: a) kada utvrdi da stranke nisu uredno pozvane ili nisu dosle ali su opravdale svoj izostanak. .Zlaba protiv resenja o izricanju disciplinske mere ne zadrzava njeno izvrsenje. tako da se o njemu moze doneti merotorna odluka. .Glavna rasprava se zakljucuje nakon izvedenog dokaznog postupka i zavrsne reci stranka u kojoj sumiraju svoje stavove. ako je potrebno da se ona licno izjasni o cinjenicama koje treba utvrditi u parnici. .Stranka na rocistu moze da iznese nove cinjenice ili predlozi izvodjenje novih dokaza ( novote ) s kojima protivna strana nije imala prilike da se upozna. . --> kada udalji punomocnika stranke iz sudnice.) Odrzavanje reda i odrzavanje procesne discipline na glavnoj raspravi. 6. . . smatra se da je tuzilac povukao tuzbu ( fikcija povlacenja tuzbe ). 4. na koje nije dozvoljena zalba. do odlaganja rocista dolazi kada glavna rasprava nije dobro pripremljena.Ako je s rocista izostala samo jedna stranka. te je sud duzan da drugoj strani omoguci da se izjasni o novim cinjenicama pa onda je duzan da odlozi rociste i da joj mogucnost da se pripremi i izjasni o novotama. .Samo opravdan izostanak stranaka s glavne rasprave ima za posledicu da se rociste odlaze. .Ako neka strana zloupotrebljava procesna ovlascenja. 87 . .) Odlaganje rocista za glavnu raspravu . .) Izostanak stranaka s rocista za glavnu raspravu. b) kada tuzilac preinaci tuzbu na rocistu na kome tuzeni nije bio prisutan.Sud moze da odlozi rociste ( ne mora ): --> ako je stranka neuka.. --> kada stranku.Sud moze da odlozi rociste kada je to potrebno radi izvodjenja dokaza ili onda kada to nalazu drugi opravdani razlozi. --> kada u privrednom sporu stranke predloze sprovodjenje medijacije. --> kada udalji javnog tuzioca ili pravobranioca. . 5.Odluku o odlaganju rocista donosi vece u formi resenja.Sud je duzan da odlozi rociste ako postoje smetnje u pogledu urednog zastupanja stranke ( ako ustanovi da zakonski zastupnik ne pokazuje potrebnu paznju te usled toga moze da nastane steta za stranku ).Po pravilu. a stranka nije prisutna. a istovremeno se strankama saopstava mesto i vreme odrzavanja novog rocista. sud resenjem izrice opomenu ili novcanu kaznu. sud raspravlja s prisutnom strankom. . sud ce joj izreci novcanu kaznu. nema punomocnika i nije u stanju da se jasno i odredjeno izjasni o poredmetu o kome se raspravlja. . a moze i udaljiti iz sudnice izgrednika. koja ne prisustvuje na rocistu zastupa punomocnik.Ako s rocista neopravdano izostanu obe stranke. .Ako neko narusava red.Sud zakljucuje glavnu raspravu kada je stekao uverenje da je predmet dovoljno raspravljen. sud ce odloziti rociste i dostaviti tuzenom prepis zapisnika s tog rocista.Neispunjenje uslova za odrzanje rocista za glavnu raspravu znaci da postoji neka smetnja za dalje vodjenje postupka ili da bi njegovo odrzanje imalo za posledicu povredu nekog vaznog procesnog nacela.

jednan tuzbeni zahtev i jedan tuzeni.Izuzetno je moguce objektivno spajanje tuzbenih zahteva kada tuzilac prema tuzenom u jednoj tuzbi istice vise tuzbenih zahteva. b) vremenske granice pravosnaznosti presude vezuju se za ovaj procesni momenat a cinjenice koje potom nastanu nisu obuhvacene pravosnaznoscu. ima jedan tuzilac.Ako sud usvoji procesni prigovor. .Ako je o prigovoru raspravljao odvojeno od glavne stvari. . . resenje o odbacivanju tuzbe).Moguce je da sud raspravlja i odlucuje o procesnim prigovorima odvojeno ili zajedno sa glavnom stvari ( procenjuje sta je ekonomicnije ). i protiv tog resenja stranka ima pravo da izjavi samostalnu zalbu.) Spajanje parnicnih postupaka . 88 .. 70.Sud resenjem o zakljucenju glavne rasprave nije vezan. cime se parnica vraca u stadijum glavne rasprave. pravilo je da o svakom zahtevu tece posebna parnica. da se stvar jos malo raspravi kako visi sud ne bi ukinuo merotornu odluku. . on o tome donosi resenje (npr.Glavnu raspravu okoncava predsednik veca resenjem i to saopstava ucesnicima postupka. .U praksi sudovi koriste mogucnost da o procesnim prigovorima ( koji mogu da se izjavljuju i u fazi glavne rasprave ) odlucuju tek u presudi. . g) tuzeni ne moze da podigne protivtuzbu. . .ZAKLJUCENJE GLAVNE RASPRAVE . v) stranka ne moze da zahteva iskljucenje ili izuzece sudije.U momentu zakljucenja glavne rasprave nastaju sledeca dejstva: a) nijedna stranka ne moze vise da iznosi nove cinjenice i predlaze nove dokaze. . onda ukoliko ga odbije.Sud ce zakljuciti raspravu kada stekne uverenje da je stvar sazrela za odlucivanje. tj. . te moze da odluci da se glavna rasprava ponovo otvori. .2 2 Ova prica moze i uz 42. . tj kada je predmet raspravljen u onoj meri koja omogucuje donosenje odluke.Parnica je po pravilu dvostranacki koncipirana.Ratio ovakvog resenja jeste ekonomicnost.PONOVNO OTVARANJE GLAVNE RASPRAVE . . d) tuzilac ne moze da preinaci ili da povuce tuzbu. zajedno sa glavnom stvari. tj. pa ako je o njemu odlucivao zajedno sa glavnom stvari. pitanje.Stranke nemaju pravo da predlazu ponovno otvaranje glavne rasprave.Kakvo god da je spajanje tuzbenih zahteva.Ako sud odbije prigovor.Moguca je i subjektivna kumulacija tuzbenih zahteva ( suparnicarstvo ) kada vise lica tuze ili budu tuzena jednom tuzbom. on odmah nastavlja da raspravlja o glavnoj stvari i ne izradjuje pismeni sastav resenja kojim se odbija prigovor.RASPRAVLJANJE I ODLUCIVANJE O PROCESNIM PRETPOSTAVKAMA . onda moze da o takvom prigovoru donese posebno resenje ili da odluku o procesnom prigovoru unese u sastav presude. sto ima za posledicu neracionalno rasipanje vremena.

. vec da sporne cinjenice istinito utvrdi.U ovakvim situacijama. 89 . b) parnice trebaju da budu subjektivno povezane.Ljudski zakoni su samo proizvod nasih kognitivnih sposobnosti da stvorimo saznanje o realnim dogadjajima i zakonima ( Zemlja je bila okrugla i pre nego sto je covek to saznao ). . a sud njima nije vezan. .. .Moze da se desi da pred istim sudom u isto vreme tece vise parnica izmedju istih lica ( klasican primer je parnica po tuzbi.Npr. treba da se ispune sledece pretpostavke: a) parnice koje se spajaju treba da teku pred istim sudom.Ovaj uslov je ispunjen kada su parnice cinjenicno povezane i kada u obe parnice figuriraju ista dokazna sredstva.) Nacelo utvrdjivanja istine u parnicnom postupku .Ratio spajanja su razlozi ekonomicnosti ( smanjenje troskova i ubrzanje postupka ).Treba naglasiti da je sud i dalje duzan da cinjenicno stanje utvrdjuje istinito. . . a spojena parnica ce se nastaviti pred onim vecem koje je prvo donelo resenje o spajanju. pravila iskustva i praske. te da o njema zajednicki raspravlja. svaka istina je subjektivna. pri cemu je nebitno u kakvim ulogama se one nalaze u razlicitim parnicama.ODVOJENO RASPRAVLJANJE O POJEDINIM ZAHTEVIMA IZ ISTE TUZBE . utvrdi da li je njegova predstava o spornoj cinjenici bliska realnom.Cilj gradjanskog postupka je ostvarenje materijalnopravne pravicnosti. sud moze i da odredi razdvajanje parnica. .Isto vazi i za delatnost suda. to vise ne znaci da je nacelo utvrdjenja istine bitno ograniceno.Iz razloga celishodnosti. .Da bi sud mogao da spoji parnice. ( kojim je ukinuto nacelo materijalne istine ) vise ne govori da je sud duzan da “tacno i istinito” utvrdi sporne cinjenice. arbitraran ) nacin. nalaze strankama i ostalim ucesnicima u postupku da govore istinu.Spajati se mogu i parnice u kojima ne sudi isto vece. . ne misli se ni na sta drugo do na njihovu subjektivnu istinu. te da na takav. .Spajanje parnica ne utice na povecanje vrednosti predmeta spora. tacnije na njihovu subjektivnu predstavu o stvarnosti.Zakon je ukinuo mogucnost da sud ex officio odredjuje i izvodjenje dokaza koje nijedna stranka nije predlozila. premda se dokazivanja odnosi na sve bitne cinjenice. -To su dve razlicite stvari: “istinito” znaci nacin na koji sud utvrdjuje sporne cinjenice.Kada ZPP iz 2005. te sud moze da razdvoji parnice i donese samo odluku o naknadi materijalne stete. . 71. . a to znaci dvostruko: * da vise parnica tece pred istim subom izmedju istih stranaka. a premda se ZPP-om iz 2005. T tuzi S i zahteva iz istog zivotnog dogadjaja naknadu materijalne i nematerijalne stete. onda mora da odgovara istini. . sud moze da donese odluku da spoji parnice.Ne da utvrdjuje materijalnu istinu. a da bi odluka bila pravicna.U tom smislu. . a takva situacija moze da nastupi prilikom objektivne kumulacije tuzbenih zahteva koji su istaknuti u istoj tuzbi. . a ne drugi ( npr. Prvi zahtev je sazreo za odlucivanje. * isto lice je protivnik raznih tuzilaca ili raznih tuzenih. da je duzan da primenjuje savremena pravila nauke. . i istovremena parnica po protivtuzbi ).Protiv resenja o razdvajanju i spajanju parica nije dozvoljena posebna zalba.

te stavove naucnog. 90 .Predmet dokazivanja su konkretne cinjenice.) Zadatak dokazivanja i terminosloska razgranicenja . sam dokazni postupak. odluku suda o izvodjenju dokaza. .Pod cinjenicama podrazumevamo dogadjaje i stanja koji su vremenski i prostorno definisani. . 2. . odnosno ne postojanje cinjenice.To su cinjenice od kojih zavisi osnovanost tuzbenog zahteva.Istinitost cinjenicnih tvrdnji sud proverava u postupku dokazivanja.Tuzilac je duzan da vec u tuzbi navede cinjenice na kojima zasniva svoj tuzbeni zahtev. v) Trece.U odgovoru na tuzbu.Ovaj postupak obuhvata niz parnicnih radnju suda i stranaka koje su upravljene na utvrdjivanje istinitosti cinjenicnih navoda stranaka. da oznaci rezultat dokazivanja.Predmet dokazivanja su i cinjenice koje izlaze iz okvira raspravnog nacela. nego njih sud saznaje ex officio. ali i sve cinjenice koje su vazne za donosenje odluke. . da oznaci parnicnu radnju stranke koja dokazuje postojanje. kao i njeno nepostojanje. da oznaci dokazno sredstvo.) Dokazivanje 1.Dokazno sredstvo je ljudska radnja ili cinjenica koja nam pruza podatke o istinitosti o postojanju ili nepostojanju neke druge cinjenice koja predstavlja predmet dokazivanja.Predmet dokazivanja moze da bude postojanje neke cinjenice. . odgovoru na tuzbu ili na glavnoj raspravi. umetnickog i strucnog iskustva i saznanja koji se dokazuju izvodjenjem vestacenja. sud ne bi mogao da utvrdjuje i cinjenice od kojih ne zavisi osnovanost tuzbenog zahteva.Pojam “dokaz” se u parnicnom postupku koristi u trojakom smislu: a) Prvo. u ovom smislu. .Dokazna snaga jeste podobnost sredstva dokazivanja da kod sudije stvori uverenje o istinitosti postojanja ili nepostojanja neke cinjenice koja predstavlja predmet dokazivanja. . kao i ocenu dokaza koju na kraju ovog postupka daje sud.Od cinjenica treba razlikovati stavove opsteg iskustva koji se ne dokazuju ( npr. odnosno dogadjaji ili stanja koji su prostorno i vremenski definisani. stav da je covek smrtno bice ). . odnosno na koje se stranke ne pozivaju. . tuzeni iznosi svoje vidjenje o cinjenicama na koje se tuzilac poziva u tuzbenom zahtevu i nudi dokaze koji potkrepljuju njegove navode. . koje se ne dokazuju. u tuzbi. sve do momenta zakljucenja rasprave.Predmet dokazivanja mogu da budu sve cinjenice koje se nalaze u dispoziciji materijalnopravne norme. .Postupak dokazivanja u sirem smislu obuhvata predlaganje dokaza. b) Drugo. pa i da predlozi dokaze koji potvrdjuju postojanje tih cinjenica. .) Predmet dokazivanja . na koje se ne poziva tuzeni da bi osporio osnovanost tuzbenog zahteva.Pod cinjenice ne spadaju ni pravne norme. .72.Predmet dokazivanja su cinjenice koje pred sud iznose stranke u okviru raspravnog nacela. . .Smatramo da. . premda su one “vazne za donosenje odluke”.

vec naprotiv. . 91 .Naime.Neophodno je dokazivati i cinjenice od kojih zavisi postojanje procesnih pretpostavki. . ako cinjenice koje je tuzilac naveo u tuzbi ne protivreci predlozenim dokazima. sud dokaznu snagu tog priznanja ocenjuje na osnovu svog slobodnog sudijskog uverenja. . pre nego sto se njen protivnik pozvao na njeno postojanje u postupku. ako tuzilac zahteva povracaj zajma.) Kada dokazivanje nije neophodno A) Kada stranka prizna jednu cinjenicu kao istinitu . .Za donosenje odluke vazne cinjenice su one koje ulaze u dispoziciju materijalnopravne norme iz koje tuzilac izvodi zeljenu pravnu posledicu ( npr. . .Pasivno drzanje stranke ( u vezi sa priznanjem ili osporavanjem odredjene cinjenice ) moze da se tumaci na 3 nacina: * da stranka priznaje cinjenicne navode protivnika ( sistem afirmativne litiskontestacije ).kod njega se radi o tome da stranka priznaje postojanje jedne po nju nepovoljne cinjenice. Zakon odstupa samo kada sud utvrdi da stranke priznanjem odredjene cinjenice zele da postignu cilj koji je protivan javnom poretku. i to ili u formi podneska ili izjavom stranke na rocistu. 3. tek kada se stranka u ciju korist je postojanje ovakve cinjenice. .Pravilo je da se i kod anticipativnog priznanja ne izvodi dokazivanje. .Postoji i: --> Anticipativno priznanje.Stranka moze da prizna cinjenice izricito ili precutno.Dokazuju se samo one vazne cinjenice koje su sporne. * da stranka osporava navode protivnika ( sistem negativne litiskontestacije ). na nju u postupku i pozove ( ako se to ne dogodi. odnosno one koje su za stranku koja priznaje nepovoljne. * da sud na osnovu slobodne ocene dokaza oceni svako drzanje stranke.Primena pravila o afirmativnoj i negativnoj litiskontestaciji nema nikakav znacaj. . a priznanje moze da bude potpuno ili delimicno.Od pravila da se priznate cinjenice ne dokazuju. .Priznati se mogu samo cinjenice koje su za protivnika u postupku povoljne. te da li je zahtev za povracaj zajma dospeo ). da li je zajmoprimac dao predmet zajma. primenjuju se opsta pravila o oceni dokaza ).Ako je priznanje dato van parnice. .U prilog primeni principa afirmativne litiskontestacije govore i razlozi za donosenje presude zbog propustanja..Priznanje moze da se da samo u toku parnice i to pred sudom. donosenje ove presude je moguce. . . 4. .Ne dokazuje se ni pravna kvalifikacija pravnih poslova.) Neophodnost dokazivanja . predmet dokazivanja mogu da budu samo cinjenice koje su odlucne za pravnu kvalifikaciju takvog pravnog posla.Za donosenje odluke vazne su sve cinjenice kojima tuzeni osporava osnovanost tuzbenog zahteva. kada je tvrdnja o postojanju neke cinjenice ucinjena na rocistu kome nije prisustvovala i suprotna strana. vazne cinjenice su da li je ugovor zakljucen.Priznanje cinjenice je jednostrana parnicna radnja jedne od stranaka kojom ona priznaje da je odredjena cinjenicna tvrdnja njenog protivnika istinita.

odnosno iz postojanja odredjene cinjenice.Stranka koja se poziva na postojanje zakonske pretpostavke duzna je da dokazuje samo onu cinjenicu koja cini njen osnov. b) Priznanje cinjenica i priznanje tuzbenog zahteva .Ove cinjenice su poznate sirokom krugu ljudi. 92 .Priznanje nije materijalnopravnog karatera ( jednostrana izjava volje ) jer ne proizvodi nikakvo dejstvo na nivou posledice materijalnopravne norme. . . kojim se parnica okoncava. K ne spori da je zakljucio ugovor o prodaji. a njihovo postojanje ili nepostojanje moze se saznati bez teskoca ( istorijski dogadjaji.). odnosno priznanje pravne posledice koju tuzilac navodi u svom zahtevu. vec tuzbeni zahtev kao takav. drugog. . . . . pretpostavlja i postojanje druge odredjene cinjenice. iz pretpostavljene pravno relevantne cinjenice ( takve pretpostavke su cinjenicne ). vec ih ex officio uzima u podlogu svoje odluke ( ali je prema zakonu sud duzan da ih saopsti strankama na raspravi ). .Priznanje cinjenica ne znaci i da ce sudska odluka biti u korist one stranke kojoj priznanje cinjenice ide u prilog. odnosno pravne posledice ( npr. te kada se priznanje protivi stavovima iskustva ili istinitosti o cinjenicama do cijeg saznanja je sud dosao u nekom drugom postupku.. ako se ono protivi opstepoznatim cinjenicama. B) Kada se radi o opstepoznatoj cinjenici .Od priznanja cinjenica treba razlikovati priznanje tuzbenog zahteva. pa zatim osporene cinjenice.Predmet priznanja tuzbenog zahteva nisu cinjenice. .O dejstvu priznate. .U praksi se uzima da sud o opstepoznatim cinjenicama ne izvodi dokazivanje.Ne dokazuju se ni cinjenice koje ulaze u dispoziciju norme koja sadrzi zakonsku pretpostavku. sud ceni na osnovu opstih pravila o oceni dokaza. .. iz cinjenice. Sud nije duzan da izvodi dokazni postupak u pogledu postojanja ugovora o prodaji ). jer sud donosi poresudu na osnovu priznanja.Ako se. ali istovremeno izjavljuje kakvo odbrambeno ili napadno sredstvo kojim tezi da odbije tuzbeni zahtev ( Npr: T tuzi K i zahteva placanje kupoprodajne cene.Ovde stranka priznaje odredjenu cinjenicu kao istinitu. V) Zakonske pretpostavke . pri cemu je nebitno da li je pravna posledica nastupila prema redovnom toku stvari.Stranka na cijoj strani su se stekle mane volje pri priznanju. ali istice da je ugovor raskinuo ili istice prigovor prebijanja. moze ovakvo priznanje da opozove. s druge strane. pretpostavka odnosi na postojanje negovog pravnog stanja ili pravnog ovlascenja.Priznanje cinjenice moze da se opozove u celosti ili delimicno. govorimo o pravnim pretpostavkama.Priznanje cinjenica nema dejstvo.S obzirom na mogucnost opoziva radi se o parnicnoj radnji za ciju pravovaljanost moraju da budu ispunjene sve procesne pretpostavke. . cinjenice objavljene medijima. . a) Pravna priroda priznanja cinjenica .Zakonske pretpostavke se sastoje od dva cinioca: prvog. ocem deteta koje je rodjeno u braku smatra se muz majke deteta ). kod kojih se radi o tome da zakonodavac neoborivo vezuje nastajanje odredjenog subjektivnog prava za postojanje odredjene cinjenice. jer zakonodavac.--> Kvalifikovano priznanje. pri njenom postojanju.Od zakonskih pretpostavki treba razlikovati zakonske fikcije.

Cilj glavnog dokaza jeste da sud uveri u istinitost vazne cinjenice koja cini osnov tuzbenog zahteva ( iskaz svedoka A ). dok njen protivnik osporava postojanje pretpostavke tako sto nudi dokaz o protivnom. kao i od rezultata sprovedenog dokaznog postupka. isprave i predmeti uvidjaja. 73.Tuzilac ovde snosi samo teret tvrdnje da je steta nastala.Postoje dve vrste slucajeva u kojima se nece izvoditi dokazivanje o spornim cinjenicama: a) prvo. . ne i teret tvrdnje kolika je njena visina.Iz razloga ekonomicnosti postupka.Medjutim. .Naprotiv. A) Glavni. K u odgovoru na tuzbu predlaze da se u postupku saslusa B kome je K ispricao da sa T nije postigao saglasnost o ceni.) Pojam i vrste dokaznih sredstava .Dokazna sredstva u nasem pravnom poretku jesu: svedici.Kod zakonskih pretpostavki. --> da dokaz nece moci da se izvede u primerenom roku. zakon dopusta sudu da visinu stete odredi po slobodnoj oceni ( ukoliko je dokazivanje prave stete nemoguce ili je skopcano sa velikim teskocama ). b) drugo. T u tuzbi navodi da je ugovor zakljucen u prisustvu A. prema okolnostima slucaja. protivdokaz i dokaz o protivnom ( shodno cilju dokaza ) Primer: T tuzi K za placanje kupoprodajne cene.) Slucajevi u kojima se dokazivanje ne izvodi . i duzan je da svoju odluku obrazlozi. tumaci. a sud to moze da ucini ako se alternativno ispuni jedna od pretpostavki: --> da. . . vestaci. --> da dokaz treba da se izvede u inostranstvu. sud polazi od opstih stavova iskustva. protivna strana moze da ospori i sam osnov zakonske pretpostavke podnosenjem dokaza koji obaraju sam osnov. ona stranka koja iz pretpostavke izvodi neko svoje pravo dokazuje samo njen osnov. . .Dokazna sredstva su lica ili stvari koja omogucavaju sudu da sazna vazne i cinjenice koje su od znacaja za resenje glavne stvari.. K osporava postojanje ugovora o prodaji. 6. .Slobodna ocena suda o visini stete ne znaci i arbitrarnost u odlucivanju. stranke.) Necelishodnost dokazivanja . moze da se pretpostavi da neki dokaz nece moci da se izvede. . 5. kada stranka koja je predlozila izvodjenje kakvog dokaza ne predujmi iznos koji je neophodan da bi se dokazni postupak sproveo ( tada sud odustaje od izvodjenja predlozenog dokaza ). 93 . . kada protekne rok koji je sud odredio za izvodjenje dokaza.Povreda slobodne ocene suda predstavlja bitnu povredu odredaba ZPP-a zbog koje odluka suda moze da se pobija.Zakonom je propisana mogucnost suda da odredi rok za izvodjenje odredjenog dokaza. sto je pravicnije nego da se smisao restitucije izgubi u bezizglednom i beskrajnom dokazivanju visine stete.Odlucivanje po slobodnoj oceni je dopusteno samo ako je sud iscrpeo sva raspoloziva dokazna sredstva.

te na nacelu obostranog saslusanja stranaka.Dokazni postupak pociva na dispozicionoj i raspravnoj maksimi ( sud izvodi samo dokaze koje su stranke same predlozile ). dovoljno je da je verovatno da tvrdnja predlagaca glavnog dokaza nije istinita.. . dokazi iz kojih se direktno izvodi saznanje o cinjenicama koje spadaju u dispoziciju odgovarajuce materijalnopravne norme.Radi se narocito o podacima zapisanim na tonskim i video trakama.Dokazom o protivnom stranka osporava postojanje osnova pretpostavke ( npr.Predlaganje dokaza.Rezultat izvodjenja nepotpunog dokaza jeste uverenje suda da je ovo sto se tvrdi samo verovatno. . na osnovu opsteg zivotnog iskustva. upotreba ovih posrednih dokaznih sredstava je dopustena tek ako sudu i strankama ne stoje na raspolaganju neposredni dokazi. za razliku od glavnog dokaza. G) Nova dokazna sredstva ( kao rezultat novih tehnickih izuma ) . . kao i dokazna sredstva kojima se istinitost ovih cinjenica potkrepljuje.Od indicija traba razlikovati prima faciae dokaz koji spada u pitanja ocene dokaza. dokazom o protivnom muz majke deteta rodjenog u braku osporava da je dete rodjeno u braku ). za uspeh protiv dokaza.One same ne kazuju o cinjenicama koje spadaju u dispoziciju materijalnopravne norme.Dokazna sredstva predlazu stranke i to sve do zakljucenja glavne stvari.Istrazna maksima i dalje vazi za neke posebne parnicne postupka. ako je pobudio sumnju u istinitost tvrdnje njegovog protivnika potrepljene glavnim dokazima. .Kada takvo dokazivanje nije moguce.IZVODJENJE DOKAZA ( DOKAZNI POSTUPAK ): .Potpunim dokazom predlagac u potpunosti uverava sud u istinitost svoje cinjenicne tvrdnje.Dakle. .Predlagac protivdokaza je uspeo u njegovom izvodjenju. ali iz njihovog postojanja sud moze. . . a njeme predlagac dokaza obara zakonsku prezumpciju. .Dokazni postupak u uzem smislu obuhvata skup pravila o parnicnim radnjama stranaka u suda kojim se uredjuje nacin na koji se izvode dokazi.U okviru dispozicionog i raspravnog nacela. . Npr: Svedok C navodi da je bio prisutan kada su A i B zakljucili ugovor o prodaji bicikla.Za odlucivanje su odlucni neposredni dokazi. 94 .. . V) Potpun i nepotpun dokaz ( prema rezultatu dokazivanja ) .Cilj protivdokaza jeste da ospori i obori istinitost cinjenicne tvrdnje protivnika potkrepljene glavnim dokazom ( iskaz svedoka B ). B) Neposredni i posredni dokaz ( indicija ) . kao sto su postupci u bracnim i porodicnim sporovima. same stranke odredjuju cinjenice koje treba da dokazu. da zakljuci o postojanju takve cinjenice. zapisima. . stranke se sluze posrednim dokazima ili indicijama. .Dokaz o protivnom je takodje glavni dokaz. vec na oceni dokaza na osnovu primena opstih stavova iskustva o cinjenicama koje spadaju i dispoziciju norme. jer se ne zasniva na utvrdjenju indicija. . . . CD i komp.Po pravilu. Npr: Svedok C navodi da je video A kako biciklom napusta kucu B.

.Sud ne sme da odbije izvodjenje dokaza sa obrazlozenjem da svedok nije pouzdan jer je ranije u drugim postupcima kazivao neistinu.Posebno o dokazima do kojih se doslo na nedozvoljen nacin. ako se postuju nacela neposrednosti i koncentracije procesne gradje. jer je cinjenicna tvrdnja koju stranka istice vec opovrgnuta dosadasnjim rezultatima dokaznog postupka. * kada postoji zabrana upotrebe dokaznog sredstva. * kada dokazni predlog ne sadrzi temu dokazivanja ( ovde se radi o tome da predlagac dokaza ne navodi vaznu cinjenicu o kojoj bi trebalo izvesti dokaz. . vec i na osnovu citavog rezultata dokaznog postupka. . jer u protivnom rizikuje da ce sud da usled neurednosti odgovora da donese presudu zbog propustanja ili da meritorno resi spor s obzirom da medju strankama nisu sporne cinjenice. .U parnicnom postupku cesto se nude dokazi do kojih se doslo na nedozvoljen nacin. sud ce odbiti da izvede dokaz kada smatra da predlozeni dokaz nije vazan za njegovu odluku. i na taj nacin zakon vodi racuna da ce sud najbolje steci uverenje o dokaznoj vrednosti i snazi pojedinog dokaznog sredstva. . jer dokazno sredstvo pruza malo izgleda na uspeh. jer u protivnom rizikuje da njegova tuzba bude odbacena kao neuredna. ova resenja i ne mogu da se pobijaju posebnom zalbom. .Od principa neposrednosti u dokazivanju se odstupa u korist nacela ekonomicnosti postupka kada se izvodjenje pojedinih dokaza poverava zamoljenom sudu. vec niz cinjenica iz kojih bi tek eventualno trebalo da sazna koja bi cinjenica bila vazna za njegove tvrdnje ). 95 . . .Ovde se najcesce radi o radnjama koja ulaze u bice krivicnog dela. bitno je da se svi dokazi izvedu na jednom rocistu za izvodjenje dokaza.O predlogu stranaka iz izvodjenje dokaza odlucuje sud.Po pravilu. kao sto je to neovlasceno prisluskivanje. ... . povreda tajnosti pisama. .. vec samo u zalbi koja se izjavljuje protiv konacne presude. . . a narocito ce se smatrati da predlozeni dokaz nije vazan kada: * cinjenica o cijem postojanju ili nepostojanju se predlaze dokazivanja nije bitna za odluku. * kada je sud vec uveren o istinitosti cinjenice o kojoj treb da se izvede dokazivanje.Sud odlucuje koje su cinjenice bitne za odlucivanje i koji ce od dokaznih predloga koje su predlozile stranke izvesti radi utvrdjivanja istinitosti tih bitnih cinjenica. .Stranke mogu da predlazu dokaze i na pripremnom rocistu i na rocistu za glavnu raspravu. . tacnije povredom neke materijalnopravne norme medjunarodnog ili unutrasnjeg prava.Sud je duzan da o izvodjenju svakog pojedinog dokaza donese resenje koje mora da sadrzi: spornu cinjenicu o kojoj treba izvesti dokaz i dokazno sredstvo. . . .Dokazi se izvode na glavnoj raspravi. * kada dokaz cije se izvodjenje predlaze nije bitan ili pogodan za saznanje istinitosti cinjenice cije se postojanje dokazuje.Uloga suda.Sadrzina resenja o izvodjenju dokaza je znacajna zbog ocuvanja nacela kontradiktornosti i ravnopravnosti.S obzirom na to da sud ceni rezultat dokaznog postupka ne samo u pogledu svakog dokaznog sredstva ponaosob.Resenje suda o izvodjenju dokaza jeste resenje o materijalnom upravljaju parnicom kojim sud nije vezan.Tuzilac mora da predlozi dokaze kojim potkrepljuje navode iz tuzbe.Sud je duzan da odbije izvodjenje dokaznog sredstva do kojeg se doslo na nedozvoljen nacin.Rociste za izvodjenje dokaza .Tuzeni je duzan da u odgovoru na tuzbu ponudi dokaze kojima ukazuje na istinitost cinjenica kojima osporava navode tuzioca.Stoga.

Uvidjaj se razlikuje od dokazivanja ispravama u tome sto se prilikom uvidjaja culno opaza samo pismeno i njegova svojstva. . V) Izvodjenje dokaza uvidjajem . sud takvo ponasanje stranke ceni na osnovu pravila o slobodnoj oceni dokaza. u postupku je sporno da li je svedok s terase mogao da vidi dogadjaj o kome je svedocio. sud ce ex officio obezbediti da se izvede dokaz uvidjajem. koje moraju da postoje u sadasnjosti ( nezamislivo je da se culno opazaju cinjenice koje su se desile u proslosti ).Treba istaci da se pregled i slusanje audio-vizuelnih zapisa smatra uvidjajem. medjutim protivnik moze da odbije da omoguci uvidjaj iz istih razloga iz kojih svedok moze da uskrati svedocenje i odgovore na pojedina pitanja. .Kod razgranicenja od vestacenja merilo je rezultat dobijen upotrebom dokaznog sredstva. . pa da bi rasvetlio okolnost od koje zavisi verodostojnost svedocenja. sud vrsi uvidjaj ).Uvidjaj je dokazno sredstvo kojim sud neposrednim culnim opazanjem utvrdjuje odredjene cinjenice ili razjasnjava izvesne okolnosti. . .Protivnik stranke ne moze da se prisili da trpi uvidjaj. kada on uskrati ili odbije da omoguci uvidjaj.Predmet i zadatak uvidjaja je dvostruk: a) Sud njegovim izvodjenjem utvrdjuje sporne cinjenice izmedju stranaka. Npr.74. . medjutim. .Ako vestak prisustvuje uvidjaju i daje sudiji samo obavestenja o pojedinostima predmeta ( mesto udesa ) koji sud neposredno opaza. a izuzeci postoje u dva slucaja: --> prvom. a vestak utvrdjuje svojstvo materijala i nacin gradnja.. a kod dokazivanja ispravama se utvrdjuje sam sadrzaj pismena. te ako unisti ili sakrije stvar koje je predmet uvidjaja. Sudija utvrdjuje da li je zid napukao.Sud je duzan da stranke obavesti o vremenu i mestu izvodjenja uvidjaja kako bi mu prisustvovale. a o tome ne daje nalazi i misljenje. 96 . . i ona je duzna da omoguci uvidjaj.Treca lica nemaju duznost da dopuste vrsenje uvidjaja.Uvidjaj je jedino pravo neposredno dokazno sredstvo ( dokazna vrednost ogromna ). a u njenoj moci je da omoguci uvidjaj. lekar pregleda ostecengo i o tome obavestava sud ). radi se o vestacenju ili o kombinaciji vestacenja i uvidjaja. a pod ovim treba razumeti svaku okolnost koja je od znacaja za pravilno utvrdjenje vaznih i odlucnih cinjenica ( npr. . G) Duznost da se tvrpi uvidjaj . duzna je da sudu omoguci vrsenje uvidjaja. kada je stvar koja je predmet uvidjaja zajednicka za trece lice i stranku koja se poziva na cinjenicu koju bi trebalo utvrditi uvidjajem. . . .Kada se stranka poziva na cinjenicu cije bi postojanje trebalo da se utvrdi uvidjajem.Kada je vrsenje uvidjaja u moci protivne strane.Uvidjaj se visi na sudu ili van njega.Ako strucno lice ispituje svojstva lica ( telesne povrede ) ili predmeta.) Uvidjaj A) Pojam i znacaj .Kada se predmet na kome bi trebalo izvrsiti uvidjaj nalazi kod drzavnog organa.Pravilo je da se na duznost da se trpi uvidjaj primenjuju pravila o duznosti edicije isprava. kada je ono po zakonu duzno da omoguci uvidjaj. B) Razgranicenje od ostalih dokaznih sredstava . --> drugom. i vrsi ga vece.. radi se samo o svedoku ( npr. b) Zatim se koristi uvidjaj radi razjasnjenja “neke okolnosti”.

odnosno da izjava volje koja je sadrzana u ispravi potice od njenog potpisnika. 97 .. .Autenticnost javnih isprava se pretpostavlja.Dispozitivne javne isprave su razne odluke ( presude.U dokaznoj snazi su izjednacene s javnim ispravama.) Javne i privatne isprave ( u zavisnosti ko je njihov izdavalac ) .Pod ispravo se smatra samo originalni predmet zapisa.Dispozitivne isprave su one u koje je neposredno inkorporiran pravni akt ( testament.Isprave su lisene subjektivnosti. . dok sud ceni njenu autenticnost na osnovu pravila o slobodnoj oceni dokaza.Postoji pretpostavka da je isprava autenticna ako je autentican potpis izdavaoca isprave. priznanica. ugovor. .) Isprava A) Pojam i znacaj . .Ako bi potpisnik ispave tvrdio da potpis nije njegov. . ne i njegova kopija ( osim ako je zakonom izricito odredjeno ).Dokazne isprave ne sadrze nikakav pravni akt. privredno drustvo ili druga organizacija u vrsenju ovlascenja koje joj je povereno zakonom.) Dispozitivne i dokazne isprave . tako da je na stranci koja se na nju poziva teret tvrdnje i dokazivanje da je isprava autenticna. . . sadrzina odredjenih misli.. resenja. .Sudovi i notari na zahtev drzaoca privatnih isprava overavaju da je ispravu potpisao njen izdavalac.Za njihovo koriscenje u parnicnom postupku je nebitno da li je isprava sacinjena s namerom da posluzi kao dokazno sredstvo ( ugovor ) ili se slucajno koristi u parnicnom postupku kao dokaz ( npr.Javnu ispravu je u propisanom obliku izdao drzavni organ u granicama svojih ovlascenja. .). .S druge strane. B) Vrste isprava 1. lekarsko uverenje. ali se moze obarati svim dokazima.Autenticnost privatnih iprava se ne pretpostavlja. te kao predmeti koji inkorporisu odredjeni sadrzaj predstavljaju pouzdana dokazna sredstva. vec samo obavestenje o cinjenici koja je vezana za postojanje nekog pravnog akta ( npr. a lazna je kada ne potice od lica koje je naznaceno kao izdavalac. od legalizacije privatne isprave treba razlikovati njenu vidimizaciju.) koje ovlasceni organi ( sud. . .75. . . 2.Isprava je telesni predmet na kome su pisanim znakovima zabelezeni odredjeni podaci. morao bi to da dokazuje..Sve druge isprave koje nisu javne smatraju se privatnim ispravama.Od privatnih i javnih isprava treba razlikovati privatne overene isprave(legalizovane isprave ).Autenticnost se odnosi samo na onaj tekst koji se nalazi iznad potpisa. privatno pismo ). V) Istinitost isprave . . menica ). a to je postupak u kojem sudovi i notari overavaju da je kopija isprave verna originalu. izvod iz maticne knjige. organi uprave ) donose u okviru svoje nadleznosti.Isprava se smatra istinitom ( autenticnom ) ako potice od onoga koji je na njoj oznacen kao njen izdavalac.

a protiv tog resenja nije dozvoljena zalba. onda ce sud tu okolnost ceniti slobodno.Pretpostavlja se da je sadrzaj javne isprave istinit ( isto vazi i za dokazne i za dispozitivne javne isprave ). . . porice da se isprava nalazi kod nje. .Pod zajednickom ispravom se smatra isprava koja inkorporira neki pravni posao izmedju stranaka ( ugovor ). . . v) Pribavljanje isprave od treceg lica. protivnu uverenju suda. .Kod dokazne snage javnih isprava ne treba mesati njihovu formalnu i materijalnu dokaznu snagu.da li cinjenice koje se smatraju istinitim.Stranka kod koje se nalazi isprava ne moze da uskrati njenu ediciju u sledecim slucajevima: * vec se sama na nju pozvala u postupku. . pod zajednickom ispravo se smatra ona koja je upravo i sacinjena u svrhu dokazivanja.Takodje. ali ova pretpostavka je oboriva. .Takodje. smatra se netacnom ( falsifikovanom ). . D) Pribavljanje isprave .Ipak.Ako protivna stranka porice da se kod nje nalazi isprava.Videli smo da ZPP uredjuje samo formalnu dokaznu snagu javnih isprava ( pretpostavlja se da je istinito ono sto je u javnoj ispravi sadrzano ). stranka koja se poziva na ispravu moze protiv protivne strane da podigne kondemnatornu tuzbu u kojoj bi zahtevala njeno izdavanje. . * isprava je zajednicka za obe stranke.Druga strana moze da uskrati podnosenje isprave u istim slucajevima u kojima svedok moze da uskrati svedocenje ili odgovore na neka pitanja.Trece lice nema duznost edicije isprave. a teret dokazivanja snosi onaj koji osporava istinitost. G) Dokazna snaga isprava .Resenje suda o tome da druga stranka preda ispravu se ne moze prinudno izvrsiti.Dokazna snaga isprava zavisi od istinitosti njihovog sadrzaja.Drugo je pitanje tzv. .Dokazna snaga privatnih isprava u celosti podleze principu slobodne ocene dokaza.. suprotno volji izdavaoca. ulaze u dispoziciju materijalnopravne norme iz koje stranka u parnici izvodi neko svoje pravo. .Isprava je istinita. ako njen sadrzaj odgovara realnim cinjenicama. sud moze na tu okolnost da izvodi dokaze kako bi utvrdio da li su ovi navodi istiniti. . ali ako ta stranka ne preda ispravu po nalogu suda. . b) Pribavljanje isprave od protivnika stranke koja se na nju poziva.Stranka je duzna da je sama podnese. . .Tada sud donosi resenje kojim nalaze protivnoj strani da u odredjenom roku podnese doticnu ispravu. * duzna je prema posebnim zakonskim propisima da je preda ili pokaze. pa se u parnici moze dokazivati da su cinjenice koje sadrzi javna isprava neistinito utvrdjene.Kod duznosti pribavljanja ( edicije ) isprave razlikujemo 3 situacije: a) Pribavljanje isprave od stranke koja se na nju poziva. ali postoje dva izuzetka: 98 .Ako je naknadno izmenjen njen sadrzaj.Autenticnost isprave moze da bude i predmet posebne parnice koja se pokrece tuzbom za utvrdjenje istinitosti isprave. . ali i onaj do cijeg je zakljucenja doslo posredstvom treceg. jer su sadrzane u javnoj ispravi. sud moze novcano da kazni stranku koja. . materijalne snage sadrzine javnih isprava.

b) Lice mora da bude u stanju da opazenu cinjenicu reprodukuje pred sudom. . V) Duznosti i prava svedoka . organizacije i preduzeca.Takvu ispravu ce sud na predlog stranke ili ex officio pribaviti ( ukoliko stranka ne moze sama ). . . odnosno lice koje moze u postupku da bude saslusano kao stranka ( ne moze ni postupajuci sudija ). pa cak ni od njegove ekonomske zainteresovanosti za ishod parnice u kojoj svedoci.Uopste.Svedok je fizicko lice koje pred sudom daje iskaz o cinjenicama koje je culno opazilo. --> kada je rec o ispravi koja je po svojoj prirodi zajednicka za trece lice i stranku koja se na ispravu poziva.Zakonodavac predvidja i mogucnost da sud novcano kazni trece lice koje nije postupilo po resenju kojim mu je nalozeno podnosenje isprave.Svedok jedino ne moze da bude ono lice koje je stranka u postupku.Svedok ima 4 duznosti u postupku: * duzan je da se odazove pozivu i da svedoci.Za sposobnost da bude svedok su bitne samo dve stvari: a) Lice mora da bude sposobno da svojim culima opazi cinjenicu koja se dokazuje. .Svedok se razlikuje od vestaka.Svedok je najcesce. od njegove fakticke mogucnosti da ispuni zadatak.Pravosnazno resenje kojim se trecem licu nalaze podnosenje isprave moze se prinudno izvrsiti. . 76. . 99 .. sud moze da naredi njegovo prinudno dovodjenje i izrekne kaznu do 30000 dinara ( ista kazna je i ako odbije da svedoci.Neodazivanje pozivu ili odbijanje da svedoci povlaci i posledicu placanja troskova strankama. .Sud moze da kazni odgovorna lica u organima ako ne postupe po resenju suda. . .Resenje o kazni moze da se opozove ako svedok naknadno pristane da svedoci ili opravda svoj izostanak. jer on ne daje svoje misljenje o cinjenicama. odnosa sa strankama.I punomocnik stranke moze da bude saslusan kao svedok. niti od zdravlja ( ukljucujuci u psihicko ). . . ali i najnepouzdanije dokazno sredstvo u parnicnom postupku ( zbog subjektivnog dozivljaja realnih dogadjaja ).Sposobnost fizickog lica da bude svedok zavisi. . .) Svedok A) Pojam i znacaj . B) Sposobnost da bude svedok .Sposobnost da bude svedok ne zavisi niti od uzrasta. vec samo govorom iznosi subjektivno opazanje. od intelektualnog i socijalnog polozaja. pre svega. . g) Pribavljanje isprave od organa. a moze ga i zatvoriti dok ne pristane da svedoci ali najduze mesec dana ).--> kada je posebnom zakonoskom normom predvidjena njegova obaveza da odredjenu ispravu pokaze ili podnese.Ako se ne odazove pozivu.

Svedoci se saslusavaju pojedinacno i iskljucivo usmeno. .To vazi za lica koja bi svojim iskazom povredila duznost sluzbene ili vojne tajne. D) Pravo svedoka na naknadu troskova . te da navede njegovo ime. a povlaci i gradjanskopravnu odgovornost za stetu nanetu nekoj stranci zbog laznog svedocenja ). . . a u suprotnom to pravo gubi. b) Saslusanje svedoka . . G) Postupak izvodjenja dokaza svedocenjem a) Pozivanje svedoka . koja je duzna da predlozi da se odredjeno lice saslusa kao svedok. * o cinjenicama koje se tizu imovinskih odnosa uslovljenih bracnom vezom.( prekrsenje uskracivanja svedocenja predstavlja krivicno delo i povlaci disciplinsku odgovornost odredjene profesije ).Nakon tog izlaganja. b) Pravo na uskracivanje svedocenja.Ovaj postupak pokrece stranka.Svedok iskazuje pred sudom na rocistu za glavnu raspravu ( izuzetno u svom stanu ). . * o radnjama koje je u pogledu spornog odnosa preduzeo kao pravni prethodnik ili zastupnik jedne od stranaka.Ako se iskazi vise svedoka ne podudaraju.Svedok moze da uskrati odogovor na odredjena pitanja ukoliko za to postoje vazni razlozi. smrti ili sklapanja braka. verski ispovednici. notari. prenociste i izgubljena dobit ). .Sud je duzan da upozori o ovome doticna lica. koje imaju: punomocnici stranaka.Svedok ne moze da uskrati svedocenje pozivajuci se na opasnost da se izlozi imovinskoj steti u sledecim situacijama: * kada je prisustvovao zakljucenju pravnog posla kao pozvani svedok.Kao vazan razlog je exempli causa naveden slucaj u kome bi svedok odgovorom na neko pitanje izlozio teskoj sramoti. * duzan je da kazuje sve sto mu je poznato o cinjenicama o kojima treba da svedoci ( o tome je duzan i sud da ga upozori i upozna sa posledicama ). v) Pravo svedoka da uskrati odgovor na pojedina pitanja . a ta zabrana prestaje kada nadlezni organ oslobodi to lice cuvanja tajne. * kada je na osnovu posebnih propisa duzan da podnese prijavu ili da da izjavu. predsednik veca a zatim i stranke mogu da svedoku postavljaju pitanja ( nije dozvoljeno strankama da postavljaju sugestivna pitanja i pitanja koja se ne ticu teme ). i to tako sto slobodno izlaze o cinjenicama i kojima je pozvan da svedoci. zanimanje i boraviste. * duzan je da odgovara na pitanja suda i stranaka ( osim ako nije zakonom oslobodjen te duznosti). troskovi ishrane. . znatnoj imovinskoj steti ili krivicnom gonjenju sebe ili sebi blisko lice.. kao i o cemu svedok treba da bude saslusan.Svedok ima pravo na naknadu troskova koji su nastali time sto je pozvan da svedoci ( putni troskovi. . advokati. a) Zabrana saslusanja svedoka .* duzan je da kazuje istinu ( lazno svedocenje je krivicno delo. * o cinjenicama koje se ticu rodjenja. a svedok je duzan da odmah nakon saslusanja zahteva naknadu troskova. onda sud suocava svedoke.Sud odmah upozorava svedoka na to pravo. ali propust da to uradi ne povlaci sankcije. lekari.Ogranicenja. 100 ..

V) Postupak odredjenja vestaka . * kao dokazno sredstvo. .vestak samo utvrdjuje cinjenice na osnovu posebnog strucnog znanja kojim raspolaze ( analiza krvi ). predmet spora. nuzno je da u parnici ucestvuje i vestak koji takvim strucnim ( nepravnickim ) znanjem raspolaze. . za slobodnu ocenu dokaza ostaje malo prostora kada se radi o utvrdjenju ili razjasnjenju cinjenica koje je dao vestak primenjujuci svoje strucno znanje.Pravilo je da sud odredjuje drugog vestaka. da li menja verziju dogadjaja. .Sud odredjuje vestacenje resenjem koje mora da sadrzi: ma i zanimanje vestaka. Dj) Posebno o oceni iskaza svedoka . .Ako sud utvrdi da je vestacenje slozeno i tada odredjuje vestaka sam.koje se koristi rada razjasnjenja cinjenica ( daje nalaz i misljenje ). da bude odredjeno svako fizicko lice koje poseduje odgovarajuce strucno znanje ( fizicko lice se pojavljuje na rocistu iako je pravnom licu povereno vestacenje ). B) Sposobnost biti vestak . onda sud moze da nalozi stranci koja je svedoka pozvala da mu naknadi troskove u roku od 8 dana ( na ovo se stranka moze zaliti ).Za vestaka moze.O zahtevu svedoka sud odlucuje resenjem. predmet i obim vestacenja i rok za dostavljanje nalaza i misljenja u pismenom obliku. nezavisno od sporazuma stranaka ( a moze da angazuje i vise od jednog vestaka ako je bas slozeno ). da li je direktan.Stranka sama predlaze sudu vestaka s liste stalnih sudskih vestaka. .U nasem pravu lice koje je u resenju suda odredjeno za vestaka je duzno da svedoci. kao i obavezu vestaka da strankama naknadi stetu koju im je time prouzrokovao. ako imenovani vestak ne dostavi nalaz i misljenje u ostavljenom roku. nacelno. 77.Duznost vrsenja vestacenja obuhvata i obavezu vestaka da se odazove pozivu suda i da sudu dostavi nalazi i misljenje ( najvaznija obaveza vestaka ).. . ..Vestak se u parnici pojavljuje u dva vida: * kao pomocnik suda. .. o tome odlucuje sud.ZPP sadrzi nerazumno ogranicenje i zahteva od stranke da predlozi vestaka koji se nalazi na listi stalnih sudskih vestaka ( sud moze da odredi i drugo lice ).Druga strana moze o takvom predlogu da se izjasni.Pravilo je da sud ceni verodostojnost iskaza svedoka prema slobodnom uverenju.) Vestak A) Pojam i znacaj . a u slucaju nesaglasnosti stranaka.Premda sud ceni nalaz i misljenje vestaka slobodno.Primeri za objektivne kriterijume za ocenu verodostojnosti iskaza: sklad iskaza sa sipravama. . 101 .Ako se ne moze da utvrdi ili razjasni neku cinjenicu.Odbijanje da se vrsi vestacenje povlaci za sobom represivne mere suda prema vestaku. da li svedok cuti da iznenada postavljana pitanja. predmet i obim vestacenja. kao da se radi o svedoku. a ako predujam nije polozen. V) Duznost vestacenja i duznosti vestaka . . kojim moze da nalozi da se troskovi svedoku plate iz polozenog predujma.

Vestak je duzan da govori istinu ( lazni nalaz i misljenje su krivicno delo ). sud ce naloziti vestaku da ispravi ili dopuni svoj nalazi i misljenje u odredjenom roku. ali vestak moze da se oslobodi svoje duznosti i ako postoje bilo koji drugi opravdani razlozi. . . te cini apsolutno bitnu povredu pravila postupka ).. to znaci da sud nije omogucio strankama da raspravljuju o rezultatima dokaza.Na nalaz i misljenje vestaka stranke mogu da stave primedbe. a ne vestak. . . od donosi resenje da se vestacenje obnovi ( protiv ovoga nije dozvoljena zalba ).Sud je duzan da nalaz i misljenje vestaka ceni slobodno. ne sme prima faciae da uzme cinjenice iz nalaza vestaka kao dokazane ( sto je jako cesto u praksi ). ne moze poveriti duznost vestacenja trecem licu. ..Nalaz vestaka je osnova za izradu misljenja u kome vestak razjasnjava cinjenice. G) Izvodjenje dokaza a) Nalaz i misljenje . . b) Saslusanje vestaka . a na te cinjenice vestak primenjuje stavove i pravila svoje struke.Sud mora da omoguci strankama da ravnopravno raspravljaju o nalazu i misljenju vestaka u kontradiktornom postupku.Gradjanskopravna odgovornost vestaka prema strankama koju vestak pricini netacnim nalazom ( ako je postupao sa namerom ili grubom nepaznjom ) je deliktne prirode.Vestak je duzan da se izjasni na primedbe stranaka. .Obaveza vestaka je licna.Ako sud smatra da se nedostaci ili sumnja ne mogu otkloniti ponovnim dostavljanjem nalaza i misljenja.). a pod tim treba razumeti cinjenice koje vestak treba da utvrdi ili da razjasni ( zato mu se stavlja na raspolaganje predmet vestacenja ). . tj.Izrada nalaza i misljenja predstavlja komplikovan intelektualni poduhvat koji bi trebalo da bude u skladu s raspravnim nacelom i principom da sporne cinjenice utvrdjuje sud.Nalaz i misljenje moraju da budu pismeno sacinjeni i obrazlozeni.. . 102 . D) Ocena dokaza .Nalaz i misljenje se dostavljaju strankama i to najmanje 8 dana pre nego sto je zakazano rociste za glavnu raspravu.Pravilo je da vestak na rocistu za glavnu raspravu kratko i usmeno iznese svoj nalaz i misljenje. DJ) Pravo vestaka na naknadu troskova i nagradu ( u vezi troskova sve isto kao kod svedoka ).Ukoliko sud ili stranke posumnjaju u pravilnost vestacenja ( npr. . tj.Duzan je da odgovara na pitanja suda i stranaka koja su upravljena na razjasnjenje iskaza i tvrdnju iz nalaza i misljenja. nepotpuno. . . .Izvodjenje dokaza vestacenjem podrazumeva i saslusanje vestaka na rocistu za glavnu raspravu ( propust ovoga predstavlja povredu nacela kontradiktornosti koja povlaci za sobom nistavost presude ). .Razlozi za oslobodjenje od duznosti vestacenja su isti oni koji se primenjuju na slucajeve u kojima i svedok moze da uskrati svodocenje. usmeno ili pismeno ( ako to ne ucini. misljenje je nejasno.Sud u resenju odredjuje i predmet i obim vestacenja.

79. vec je njegova svrha samo da stranke razjasne sudu svoje navode ili predloge. .) Teret tvrdnje i teret dokazivanja . po ZPP-u iz 2005. informativnim saslusanjem stranaka.Izvodjenje dokaza saslusanjem stranaka je najnepouzdanije dokazno sredstvo ( stranke su subjektivne u svojim stvarima ).Pravila o teretu tvrdnje regulisu nacin iznosenja cinjenica pred sud ( objektivni teret tvrdnje ). . pitanje tereta vrdnje moze i te kako da ima uticaja na ishod parnice. B) Izvodjenje dokaza a) Predlog stranka .Nuznost da se o bitnim cinjenicama salusaju obe strane proizlazi i iz nacela ravnopravnosti i obostranog saslusanja stranaka. .Teret tvrdnje .Pravila o tetetu tvrdnje se ne primenjuju u postupcima u kojima vazi inkviziciono nacelo. .) Saslusanje stranaka kao dokazno sredstvo A) Pojam i znacaj . .Sud moze da saslusa samo jednu stranku u sledecim slucajevima: * kada se uverio da jednoj stranci nisu poznate sporne cinjenice. kao sto nije duzna da preduzima parnicne radnje ( ova okolnost se uzima u obzir prilikom ocene dokaza ). v) Dokazni postupak . kao i poredlu procesnih tereta na stranke u vezi s duznoscu iznosenja cinjenica u parnici ( subjektivni teret tvrdnje ). a sud odlucuje o tome da li ce saslusati samo jednu ili obe stranke.Stranke se saslusavaju na isti nacin kao i svedoci. sud moze da odluci i nju da salusa pored zakonskog zastupnika.Uslov da se saslusa stranka jeste da ima ista ona svojstva koja se zahtevaju i od svedoka ( mogucnost opazanja i saopstavanja cinjenica ). ili kada smatra da je saslusanje stranaka ipak potrebno. b) Princip ravnopravnosti .Za razliku od svedoka koji je duzan da svedoci. 103 .Saslusanje stranaka je dokazno sredstvo putem kojeg same stranke iskazuju o bitnim cinjenicama koje su relevantne za merotorno odlucivanje. koje nije dokazno sredstvo.Svaka stranka je duzna da pred sud iznese sve cinjenice na kojima zasniva svoj zahtev. odvija prvenstveno u okvirima raspravnog nacela.Ako je stranka parnicno nesposobna.Izvodjenje dokaza saslusanjem stranaka ne treba mesati sa tzv. * kada jedna stranka uskrati davanje iskaza ili se ne odazova pozivu suda. . . . ali i cinjenice kojima osporava navode svog protivnika.78. te sud moze ( ali i ne mora ) da izvodi ovaj dokaz samo onda kada nema drugih dokaza.Stranka moze da predlozi ( dakle ne moze ex officio ) da se samo ona salusa ili da se saslusaju obe stranke. * kada saslusanje jedne stranke nije moguce. ako je njeno saslusanje moguce. te se na izvodjenje ovog dokaza supsidijarno primenjuju odredbe o svedocima. stranka nije duzna da iskazuje.Kako se parnica. .

kada tuzilac ne iznese neku cinjenicu na kojoj temelji postojanje zeljene posledice ). ne i u postupcima koji se zasnivaju na istraznoj maksimi.Tuzilac je duzan da vec u tuzbi iznese sve one cinjenice iz kojih proizlazi osnovanost njegovog tuzbenog zahteva. . --> Sud moze da se uveri da se takva cinjenica nije desila u stvarnosti. . . . u slucaju da odlucne cinjenice ne mogu da se dokazu. B) Objektivni teret dokazivanja .Teret dokazivanja A) Pojam i zadatak . --> Sud ne moze da stvori uverenje da li cinjenica koja podpada pod dispoziciju materijalnopravne norme zaista i postoji u stvarnosti ili ne. .Ako stranka ne ponudi dokaz koji potvrdjuje postojanje cinjenice koja ulazi u dispoziciju materijalnopravne norme iz koje izvodi svoj zahtev. parnica ce biti resena na njenu stetu.Ona ne sadrzi resenje za slucaj da supsumcija pod dispoziciju materijalnopravne norme ostane nejasna. 104 . . . dok je tuzeni duzan da u odgovoru na tuzbu navede sve one cinjenice ( prigovore ) zbog kojih smatra da tuziocevo pravo nije ni nastalo. da je prestalo ili na osnovu kojih smatra da moze da uskrati cinidbu tuziocu.. .Stoga. .Subjektivni ( formalni ) teret dokazivanja ima ulogu samo u parnicnom postupku koji pociva na raspravnom nacelu. kao i da se stara da stranke na glavnoj raspravi ukazu na sva dokazna sredstva. sud je duzan da dokaznim postupkom obuhvati sve cinjenice koje su vazne za donosenje odluke.On daje odgovor na pitanje koje dokaze je sudu duzna da ponudi stranka u parnici.Medjutim ovakav ishod spora je samo teoretski. pravila o teretu dokazivanja stvaraju fikciju da je rezultat dokaznog postupka postojanje ili nepostojanje odredjene cinjenice. pogodile bi je negativne posledice pravila o raspodeli subjektivnog tereta tvrdnje ( sud bi morao da odbije tuzbeni zahtev kao neosnovan.Rezultat dokaznog postupka moze da bude trojak: --> Sud moze da se uveri o postojanju cinjenice na osnovu koje stranka zasniva svoj zahtev.Neophodnost primene pravila o teretu dokazivanja javlja se zbog toga sto pravna posledica materijalnopravne norme moze da nastupi samo ako su ispunjene pretpostavke iz njene dispozicije. . i to iz dva razloga: * Najpre.Po pravilu.Za donosenje odluke u situaciji non liquet odlucujuca su pravila o objektivnom ( materijalnom ) teretu dokazivanja.Ovakva situacija ( kao sto je to slucaj i kod tereta tvrdnje ) je samo teoretska. s obzirom da je sud duzan da se stara da stranke na glavnoj raspravi iznesu sve bitne cinjenice i da dopune navode o svim vaznim cinjenicama.Postoji subjektivni i objektivni teret dokazivanja.Ako bi neka od stranaka propustila da u parnici iznese cinjenicu na osnovu cijeg postojanja izvodi odredjenu pravnu posledicu. pri cemu sud nije uspeo da ostvari takav rezultat sprovodjenjem dokaznog postupka. tako da je nemoguce da i sud i stranke propuste da u toku parnice raspravljaju o cinjenici koja je bitna za donosenje odluke. . * Sud mora ex officio da utvrdi da li su ispunjene pretpostavke za primenu one materijalnopravne norme na cijoj dispoziciji tuzilac i zasniva svoj tuzbeni zahtev. . parnicu gubi ona stranka na kojoj lezi teret dokazivanja.

kada zakonom nije uredjena podela tereta dokazivanja. .Vlasnik stvari koji vindicira stvar. ali ni i kada dokaze da je steta nastupila bez njegove krivice. sud ce smatrati da cinjenica ne postoji ).Tada je njen protivnik duzan da dokazuje suprotno. Ako sud ne moze sa sigurnoscu da utvrdi ovu cinjenicu. vazi Rozenbergova formula: sva stranka u postupku snosi teret dokazivanja u pogledu one cinjenice koja ulazi u dispoziciju materijalnopravne norme koja je za nju povoljna. .Pravila o podeli tereta dokazivanja vaze i kada su predmet dokazivanja tzv. dok stranka koja osporava postojanje nekog prava snosi teret dokazivanja u pogledu cinjenice kojoj se sprecava nastanak ili ostvarivanje prava ili u pogledu cinjenice zbog koje je pravo prestalo da postoji.Pravila o podeli objektivnog tereta dokazivanja se nalaze u nizu materijalnopravnih normi. . T snosi teret dokazivanja i sud je duzan da odbije tuzbeni zahtev. * Drugo. * Trece pravilo o podeli objektivnog tereta dokazivanja glasi: ona stranka koja se poziva na izuzetak od pravila snosi teret dokazivanja za postojanje cinjenica na kojima se izuzetak zasniva.Ako postoji situacija non liquet. stetnik je duzan da naknadi stetu. . odnosno pozitivno stanje. mora da dokaze da je vlasnik stvari i da se stvar nalazi u drzavini tuzenog. . i to materijalnopravnim normama. . duznik se moze osloboditi ove obaveze ako dokaze da bi stvar koja je predmet ispunjenja slucajno propala i da je on obavezu ispunio na vreme. odnosno da stekne uverenje o njihovoj istinitosti. odnosno na ciju stetu ce sud da odluci kada nije u stanju da razjasni vazne cinjenice. . parnicu gubi ona stranka na kojoj lezi teret dokazivanja.Pravila o podeli objektivnog tereta dokazivanja se primenjuju i kada je u pitanju dokazivanje postojanja ili nepostojanja procesnih pretpostavki. . a) Podela objektivnog tereta dokazivanja * Prvo. 105 . .Po pravilu. stranka koja tvrdi da ima neko pravo snosi teret dokazivanja u pogledu cinjenice koja je bitna za nastanak ili ostvarivanje tog prava. osim ako ne dokaze da stvar nije bila uzrok stete. U ovom slucaju. pretpostavlja se da cinjenica nije nastupila i teret dokazivanja pada na onu stranku koja iz cinjenica izvodi kakvo procesno ovlascenje.Npr: T tuzi A i zahteva placanje kupoprodajne cene. .. T je duzan da dokaze da je zakljucen kupoprodajni ugovor cije ga odredbe ovlascuju da kupoprodajnu cenu potrazuje odmah. . . postupa i odlucuje kao da ta cinjenica ne postoji. . dovoljno je da se stranka na koju pada teret dokazivanja ogranici na jednostavnu tvrdnju da takve cinjenice u stvarnosti nema. .Prema ZPP-u. negativne cinjenice. A tvrdi da je ugovor o prodaji zakljucen s pocekom. odnosno neistinitosti.Non liquet situacija nastupa kada su ne moze sa sigurnoscu da utvrdi postojanje neke cinjenice ( tada sud o postojanju te cinjenice odlucuje primenom pravila o teretu dokazivanja ). . sto se odrazava na stetu jedne od stranaka u postupku. da cinjenica postoji ( ako ne uspe u tome. podela objektivnog tereta dokazivanja regulisana je zakonom. te je sud duzan da u slucaju non liquet odluci o postojanju sporne cinjenice na osnovu pravila o podeli tereta dokazivanja sadrzanih u ovim normama.Vlasnik opasne stvari odgovara objektivno.NPR: kad poverilac zahteva naknadu stete zbog docnje u ispunjenju obaveze.Ova pravila daju odgovor na pitanje koja od stranaka snosi rizik nedokazanosti neke od odlucnih cinjenica.Dakle.Kod deliktne odgovornosti za stetu.U slucaju neophodnosti dokazivanja negativnih cinjenica ( da neka okolnost nije nastupila ). kada sud ne moze sa sigurnoscu da utvrdi postojanje cinjenice.

* ispunjenje obaveze. . ako je tuzen za kamate.stranka koja se poziva da je obavezu ispunila. g) Pravna priroda tereta dokazivanja . v) Obrt tereta dokazivanja .tuzilac koji tuzi za redaju ili vracanje stvari duzan je da dokaze da je ugovor pravovaljano nastao.Ali one se pomera na osnov pretpostavke. * zloupotreba prava. . duznik. .Npr: pravilo je da su punoletna lica poslovno sposobna. .Od zakonskih oborivih pretpostavki treba razlikovati preasumptiones jure et de jure cije postojanje ne moze da se obara nikakvim dokaznim sredstvima ( npr: Smatra se da je uslov nastupio ako njegovo nastupanje spreci strana na ciji je teret odredjen..onaj ko se poziva na zloupotrebu prava.Protivnik moze da podnese protivdokaz koji je usmeren na obaranje osnova pretpostavke. protivno nacelima savesnosti i postenja ). .Ova pravila nemaju nikakav uticaj na sam materijalnopravni odnos niti na pravni polozaj njegovih ucesnika. odnosno pravnog ovlascenja (jbt) . . duzan je da dokaze i cinjenice na kojima se takva zloupotreba zasniva. V) Sporniji primeri iz sudske prakse: * pretpostavlja se da pismeni ugovor izrazava pravu vilju ugovornih strana. odnosno na cinjenicu iz cijeg postojanja zakonodavac izvodi pretpostavku o postojanju neke druge cinjenice ili prava.S druge strane.Pod osujecenjem dokaza podrazumevamo situaciju u kojoj stranka na kojoj nije subjektivni teret dokazivanja svojim cinjenjem ili necinjenjem onemoguci upotrebu nekog dokaznog sredstva protivnoj strani na koju pada subjektivni teret dokazivanja. moze da obara postojanje cesije ( protivdokaz usmeren na bazi pretpostavke ). .Primeri: Pretpostavlja se da su cesiom cesionaru ustupljenje i dospele. * zajam/poklon/posluga. ali i dokaz o protivnom koji je usmeren na obaranje tacnosti pretpostavke. pravila o raspodeli tereta dokazivanja koja su sadrzana u zakonu. onda snosi i teret dokazivanja cinjenica na kojima se izuzetak zasniva.U literaturi je sporno da li situaciju sa osujecenjem izvodjenja dokaza treba resiti u okviru pravila o oceni dokaza ili primenom pravila o teretu dokazivanja. unisti predmet uvidjaja ).Norme o teretu dokazivanja su procesnopravne prirode. * jemstvo.Tako da je razdvajanje pravila o teretu dokazivanja tesko odvijivo od same materijalnopravne norme. 106 . odredjena su prvenstveno u skladu sa idejom zakonodavca o ostvarenju ideje pravicnosti. . a neisplacene kamate. pa ako neko lice tvrdi neciju poslovnu nesposobnost.Nase je shvatanje da bi bilo smisleno dopustiti obrt tereta dokazivanja u onim situacijama u kojima to zakon izricito ne zabranjuje i u kojima bi jedna od stranaka dolozno osujetila upotrebu nekog dokaznog sredstva ( npr.jemac je duzan da dokaze da je glavni duznik namirio dug.Teret dokazivanja kod zakonskih pretpostavki lezi na onoj stranci kojoj zakonska pretpostavka ide u korist. b) Pravila o podeli tereta dokazivanja kod zakonskih prezumpcija ( smrt naslov! ) . treba to i da dokaze. ali i da podnese dokaz o protivnom. Pretpostavlja se da je drzalac pokretne stvari ujedno i njen vlasnik. jer one sadrze nista vise do iskaz kako treba odluciti u situaciji non liquet.U navedenim primerima. .da ugovorom o cesiji nisu bile obuhvacene i kamate.

Primenom pravila o oceni dokaza stvara se kod sudije neophodan stepen verovatnoce da se nesto u stvarnosti zaista i odigralo. stvara i uverenje da je neka cinjenica istinita.Po objektivnoj teoriji ili teoriji o uverenju u verovatnost. .Danas se predvidja da sud odlucuje po svom uverenju koje ce cinjenice smatrati dokazinim. svih dokaza zajedno i na osnovu rezultata citavog postupka. . .Moderno procesno pravo ne poznaje vise teoriju zakonske ocene dokaza kojom je sud bio vezan cvrstim pravilima o oceni dokaza. u okviru zakona.Sud utvrdjuje da li rezultat izvedenih dokaznih sredstava opravdava da neka cinjenica koja je bila predmet dokazivanja moze da se smatra istinitom ili ne.Dokazni postupak se okoncava tako sto sud vrsi ocenu dokaza. . a slobodna ocena se narocito primenjuje i prilikom odmeravanja visine naknade stete.. ka o i na osnovu objektivno saznatljivih stavova iskustva drugih.Odavde proizlazi da ocena dokaza nije cisto subjektivna stvar.Uverenje o istinitosti se stice kada postoji toliki stepen verovatnoce da vise ne moze da postoji razumna sumnja u suprotno.Premda je ocena sudije o vrednosti i dokaznoj snazi nekog dokaznog sredstva subjektivna. vec je i objektivizirana duznoscu upotrebe opstih stavova iskustva.80. . to znaci da sud uzima u obzir i sve iskaze stranaka date u postupku. .Brizljiva i savesna ocena dokaza znaci da je sud duzan da svoje uverenje i istinitosti cinjenice koja je bila predmet dokazivanja formira na osnovu svog najboljeg znanja i umeca. po zalbi. a koju ne. njihov stav prema izvodjenju pojedinih dokaza. . odnosno nepostojanju cinjenica.Buduci da je svaka istina subjektivna.Za sticanje uverenje o istinitosti cinjenica vazan je i licni utisak suda prilikom iskazivanja svedoka i stranaka. . .UVERENJE SUDA . shodno tome. B) Nacelo slobodne ocene dokaza .Slobodna ocena dokaza ne znaci i arbitrarnost u odlucivanju. . zakonodavac od suda trazi da da svoj sud o tome koju cinjenicu smatra istinitom. da preduzme pojedine parnicne radnje.Od principa slobodne ocene dokaza treba razlikovati slobodnu ocenu suda.Sud je duzan da navede na osnovu kojih stavova iskustva je stekao uverenje da je nesto istinito.) Ocena dokaza A) Uopste . te ovom objektivizacijom omogucuje i drugostepenom sudu da. .Kada sud vrednost dokaza ceni u okvirima rezultata citavog postupka. jer je istina subjektivno poimanje stvarnosti svakog coveka. tacnije na osnovu licnih opstih stavova iskustva. .Subjektivna teorija ( Rozenberg ) objasnjava kada se stice uverenje o istinitosti.Ovo uverenje sud stice na osnovu savesne i brizljive ocene svakog dokaza ponaosob. kontrolise da li upravo primena tih stavova iskustva omogucuje logican zakljucak o postojanju. . . . . a narocito nauke.). postojanje cinjenice je dokazano kada sud stekne uverenje o verovatnosti njenog postojanja. .Sud moze slobodno. te se. narocito odbijanje da se da odgovor na pojedina pitanja. kao i stavovima nauke. on stice uverenja o istinitosti neke cinjenice u okvirima pravila ( gore su navedena. 107 . pri cemu iskljucuje neophodnost postojanja uverenja o istinitosti.

kako bi rezultati dokaznog postupka mogli da se koriste u parnici. kao i dokaze koje treba izvesti.Za meritorno resenje spora postoji saglasnost da treba primeniti subjektivnu teoriju. kao i o drugim procesnim pitanjima.Primena opstih stavova iskustva je od znacaja i za odredjenje stepena dokazanosti kada je u pitanju ocena tzv. .Npr: za izuzece sudije je dovoljno da je verovatno da postoje okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost. . zakljucak o postojanju i druge cinjenice. .Dokazanost u vidu stepena obicne verovatnoce je dopustena samo kada to zakon izricito predvidja.Uverenje o dokazanosti cinjenice ( uverenje o istinitosti ). 108 .. primenjuje objektivna teorija. te da otkloni primenu pravila o teretu dokazivanja.Primenom dokaza prima faciae ne menja se teret dokazivanja.Predlog sadrzi navodjenje cinjenice koje treba dokazati. najcesce lanca adekvatne uzrocnosti. bitno za meritorno odlucivanje.Arbitrarnost u oceni dokaza podlece i kontroli pred ESLJP zbog povrede prava na pravicno sudjenje. na osnovu opstih stavova iskustva. iz razloga hitnosti. te zbog toga sto se u ovom postupku.To je slucaj kada se spor ne okoncava meritorno. dokazom prima faciae olaksava se dokazivanje. vec se njime samo olaksava dokazivanje.Postupak za obezbedjenje dokaza ima za predmet da se pojedini dokazi ( na predlog stranke ) izvedu van parnice. . te ime i prebivaliste protivnika. odstupa bitno od nacela kontradiktornosti. . B) Predlog .Ovaj postupak se pokrece iskljucivo po obrazlozenom predlogu stranke. odnosno nepostojanju procesnih pretpostavki.Postupak za obezbedjenje dokaza je. . dok se prilikom odlucivanja o postojanju. . . V) Arbitrarnost u oceni dokaza .Zakljucak se izvodi na osnovu uobicajenog toka stvari. odnosno da odredjeni uzrok proizvodi odredjenu posledicu i obrnuto. . 81.) Obezbedjenje dokaza A) Pojam .Sudska odluka kojom je povredjen princip slobodne ocene dokaza sadrzi apsolutno bitne povrede postupka zbog cega bi drugostepeni sud trebalo da je ukine po zalbi.Ovaj postupak po svom cilju i obliku najvise podseca na postupak za odredjenje privremenih mera. vec kada se resava o pitanjima dopustenosti pojedinih parnicnih radnji ili kada je rec o pitanjima koja se ticu materijalnog upravljanja parnicom ili donosenja resenja radi efikasnog sprovodjenja postupka.Dokaz prima faciae ima i ulogu da spreci nastajanje situacije non liquet. . postignuto je kada je dostignut visok stepen verovatnoce koji se granici sa izvesnoscu ili koji iskljucuje razumnu sumnju o postojanju suprotnog. po svojoj pravnoj prirodi. . . dokaza prima faciae. njihovo izvodjenje otezano. tako da moze da se pretpostavi da nece moci da budu izvedena na glavnoj raspravi. . i to tako sto se iz postojanja jedne cinjenice izvodi. oblik vanparnicnog postupka jer mu je svrha prevencija.Naime. .S vremenom dokazna sredstva mogu da budu unistena ili izmenjena.

- U predlogu stranka mora da ucini verovatnim da postoji “opravdana bojazan” da dokaz nece uopste moci da se izvede ili da ce njegovo izvodjenje biti otezano. V) Nadleznost suda - Ako je parnica u toku, o predlogu odlucuje sud pred kojim parnica tece, a ukoliko postupak jos nije pokrenut, onda o predlogu odlucuje prvostepeni sud na cijoj teritoriji se nalazi stvar koju treba razgledati ili boravi lice koje treba saslusati. D) Postupak - Postupak je hitan. - Sud nije duzan da protivniku dostavi predlog za pokretanje postupka, ako postoji opasnost od odlaganja i moze i bez njegovog izjasnjavanja da odluci o predlogu. - O predlogu odlucuje sud resenjem, koje dostavlja protivniku, ali to nije duzan da ucini ako to nalaze hitnost postupka. - Protiv resenja kojim se usvaja predlog o obezbedjenju dokaza nije dopustena posebna zalba, dok bi suprotno vazilo da je sud odbio predlog. - Sud koji je obezbedio dokaze dostavlja zapisnik s rocista parnicnom sudu. - Medjutim, ako je obezbedjenje dokaza izvrseno pre pocetka postupka, pogotovo bez prisustva protivnika, a dokazna sredstva se nisu izmenila, trebalo bi izvedene dokaze ponoviti da bi se ispostovalo nacelo neposrednosti i kontradiktornosti.

82.) Prekid i zastoj postupka
- PREKID POSTUPKA - Postupak se prekida ex lege ili po odluci suda. - Ex lege postupak se prekida: a) Ako je nestala jedna od procesnih pretpostavki za vodjenje parnice: * smrt stranke. * gubitak parnicne sposobnosti. * smrt zakonskog zastupnika strane ili prestanka njegovog ovlascenja za zastupanje. * prestanak pravnog lica ili zabrana rada pravnog lica. * nastupanje pravnih posledica otvaranja stecaja ili likvidacije. b) Ako je nastupila fakticka nemogucnost da se parnica dalje vodi (rat i vanredne okolnosti). - Sud moze i ne mora da prekine postupak kada: --> odluci da sam ne resava o prethodnom pitanju. --> ako stranka ne moze, usled vanrednih okolnosti, fakticki da pristupi sudu ( clan 215. ). - Odluka suda, resenje o prekidu postupka na osnovu razloga kada do prekida dolazi po sili zakona je deklarativne prirode. - Nasuprot tome, kada sud prekida postupak na osnovu clana 215. ZPP-a, njegovo resenje je konstitutivno. A) Dejstvo prekida postupka - Najvaznije dejstvo prekida ogleda se u tome da sud od momenta pravosnaznosti resenja o prekidu ne moze da preduzima nikave procesne radnje ( jer ne bi imale dejstvo ). - Zakazana rocista ne mogu da se odrze niti sud sme da zakazuje nova rocista. - Zakon pravi jedini izuzetak od zabrane preduzimanja procesnih radnji kada predvidja da sud moze da donese odluku, ako je do prekida doslo nakon zakljucenja glavne rasprave. - Parnicna radnje koju je stranka preduzela u vreme trajanja prekida postupka ne dejstvuje samo prema drugoj stranci ( relativna zabrana ), a njeno dejstvo pocinje tek kada se postupak nastavi. 109

- Stranke mogu, naravno, da preduzimaju parnicne radnje koje su upravljene na prekid postupka, odnosno nastavak prekinutog postupka. - Sledece dejstvo prekida postupka odnosi se na prekid toka rokova za izvrsenje parnicnih radnji. - Rok pocinje iznova da tece, i to nakon sto je stranki dostavljeno resenje o prekidu postupka ( dakle i za vreme dok traje prekid, stranka moze da preduzima parnicne radnje prema sudu ). - Ako je postupak prekinut zbog razloga koji se ticu samo jedne stranke ( smrt stranke ), rokovi ne teku samo prema njoj, ali teku prema suprotnoj strani.. - S druge strane, kada je razlog za prekid opsti ( rat ), rokovi ne teku prema obe strane. B) Nastavak prekinutog postupka - Postupak se nastavlja kada se ispune za to zakonom predvidjeni uslovi ili kada sud o nastavku donese resenje po zahtevu stranke. - Sud je duzan da, po sluzbenoj duznosti, nastavi postupak kada prestane fakticka nemogucnost za rad. - Po zahtevu stranke, postupak se nastavlja kada prestanu vanredne okolnosti na osnovu kojih je sud sam odredio prekid postupka. - U ostalim slucajevima, do nastavka postupka dolazi kada se steknu za to zakonom predvidjeni uslovi. - Kada je postupak prekinut zbog smrti ili parnicne nesposobnosti stranke, nastavlja se kada naslednici, staralac zaostavstine, zakonski zastupnik, stecajni upravnik il pravni sledbenici pravnog lica preuzmu postupak ili kada ih sud na to pozove. - Dovoljno je da naslednici obaveste sud da traze nastavak postupka, i sud je tada duzan da donese resenje o nastavku prekinutog postupka. - Ako pravni sledbenik ne izjavi da preuzima postupak ili ako se ne pojavi na rocistu i ako postoji spor o identitetu naslednika, sud ce nastaviti postupak i raspravljace samo s jednom strankom. - Kada je sud prekinuo postupak zbog prethodnog pitanja, postupak se nastavlja ex officio kada je o prethodnom pitanju pravosnazno odluceno ( moze i ranije ako vise ne postoje razlozi za cekanje ishoda resavanja prethodnog pitanja ). - ZASTOJ U POSTUPKU - Sud zastaje s postupkom iz 3 razloga: a) kada je to izricito predvidjeno zakonom: * kada se pokrene postupak za resavanje spornog pravnog pitanja pred VSS. * kada se pokrene postupak medijacije. b) kada oceni da je to celishodno. v) kada odluci da saceka ishod neke procesne delatnosti ili ishod preduzimanja neke parnicne radnje. - Sud ce zastati s postupkom kada sud ili stranka pokrenu inicijativu za ocenu ustavnosti ili zakonitosti nekog opsteg pravnog akta pred Ustavnim sudom. - Do zastoja dolazi i kada se procesne radnje preduzimaju u inostranstvu. - Za razliku od prekida postupka, do zastoja u postupku uvek dolazi ex officio resenjem suda. - U pogledu dejstva, zastoj postupka se razlikuje od prekida dvojako: --> Prvo, sud moze da preduzima parnicne radnje za koje postoji opasnost od odlaganja. --> Drugo, zastoju u postupku nema uticaja na rokove za preduzimanje parnicnih radnji.

110

83.) Prethodno pitanje
A) Pojam i vrste - Pod prethodnim ( prejudicijelnim ) pitanjem podrazumevam pitanje o postojanju ili nepostojanju jednog subjektivnog prava ili pravnog odnosa cije resenje logicki prethodi resenju glavnog pitanja. - Prethodno pitanje je uvek: a) Pravno pitanje ( postojanje ili nepostojanje pravnog odnosa ili subjektivnog prava ), a nikad cinjenicno. b) Pravno pitanje koje se postavlja in concreto u odnosu na glavno pitanje; Stoga, u prethodno pitanje ne spadaju opsta pravna pitanja, tumacenje pravnih normi i standarda. v) Prethodno pitanje se, po pravilu, javlja uvek u dispoziciji materijalnopravne norme ( pravnom osnovu ) na koju se stranka u postupku pozvala prilikom tvrdnje da joj pripada odredjena pravna posledica. - Da bi sud odlucio o pravnoj posledici koju tuzilac zahteva ( npr. placanje cene ), prethodno mora da odluci da li je ugovor punovozan ( prethodno pitanje ). - Prethodno pitanje uvek cini samostalnu pravnu celinu, tako da o njemu moze da se resava kao o glavnom pitanju u nekoj drugoj parnici ( tuzba za utvrdjenje postojanja ugovora ). - Prethodno pitanje moze da je javi i iz drugih grana prava, tako da je za njegovo resavanje, kao o glavnom pitanju, civilni sud apsolutno nenadlezan. - Primer: U, usvojenik, podnosi tuzbu protiv T, testamentarnog naslednika, i zahteva pravno na nuzni deo. T osporava da je usvojanje punovazno ( ovde je punovaznost usvojenja prethodno pitanje, i ono je upravna stvar ). B) Sistemi resavanja prethodnog pitanja - U Francuskoj vazi sistem potpune vezanosti. - Svaki drzavni organ je vezan pravosnaznom odlukom drugog drzavnog organa. - U Nemackoj vazi pravilo da svaki drzavni organ resava o prethodnom pitanju samostalno, ali samo s vazenjem za postupak u kome se ono postavi. - Sud nije vezan odlukom drugog drzavnog organa koji je u okviru svoje nadleznosti resio o prethodnom pitanju kao o glavnom. - Mesoviti sistem ( vazi kod nas ). - U mesovitom sistemu resavanja prethodnog pitanja postupa se razlicito, u zavisnosti od toga da li je nadlezani organ vec resio o prethodnom pitanju kao o glavnom u okvirima svoje nadleznosti. - I obrnuto, suprotna pravila vaze kada o prethodnom pitanju ne postoji pravosnazna odluka nadleznog drzavnog organa. a) Nereseno prethodno pitanje - Parnicni sud moze sam da resi o prethodnom pitanju, ako je ono gradjanskopravne prirode ili upravna stvar, ako o prethodnom pitanju jos ne tece parnica, odnosno ako nije pokrenut upravni postupak u kome se o prethodnom pitanju resava kao o glavnom. - Ako je parnica o prethodnom pitanju kao o glavnom pocela da tece, odnosno ako je pokrenut upravni postupak, sud moze, prema svojoj oceni, ili sam da resi prethodno pitanje ili da prekine postupak i saceka pravosnaznu odluku suda, odnosno upravnog organa. - Postupak valja prekinuti, kada se radi o slozenom prethodnom pitanju od kojeg zavisi resenje niza spornih odnosa izmedju stranaka i o kome tada nije celishodno resavati kao o prethodnom.

111

- Prema sudskoj praksi, o pitanjima koja ce ticu postojanja braka i koja ce ticu osporavanja materinstva i ocinstva, uvek se resava kao o glavnom pitanju. - Parnici sud moze da resava o postojanju krivicnog dela kao o prethodnom pitanju ( izuzetak je jedino kada je krivicni postupak ranije obustavljen zbog smrti okrivljenog ). - Do prekida parnicnog postupka do donosenja odluke krivicnog suda moze da dodje i kada se tokom postupka javi osnovana sumnja da se prethodno pitanje tice falsifikovanja isprave koja je podneta na rocistu ili laznog iskaza svedoka ili vestaka koji su dati na rocistu. b) Pravosnazno reseno prethodno pitanje - Pravilo je da odluke drugih sudova i drzavnih organa ( ali ipak pogledaj kraj podnaslova! ) u kojima je reseno o prethodnom pitanju kao o glavnom pitanju vezuju parnicni sud. - Ako bi sud nanovo resavao o prethodnom pitanju koje je pravosnazno vec odluceno, to bi predstavljaju bitnu povredu odredaba ZPP-a i imalo bi za posledicu nistavost sudske odluke. - Ako bi sud pogresno uzeo da je vec pravosnazno reseno o prethodnom pitanju, to bi predstavljalo relativno bitnu povredu odredaba ZPP-a. - Mora se smatrati da parnicni sud nije vezan odlukama organa uprave u kojima je on resio o prethodnom pitanju kao o glavnom ( suprotno bi ukazivalo na zavisnost suda od organa uprave ). - Ako sud odluci da prekine postupak i saceka odluku upravnog organa o prethodnom pitanju, ni tada nije njom vezan, vec slobodno ceni rezultate upravnog postupka u okviru vlastitog dokaznog postupka. V) Odluka suda o prethodnom pitanju - Odluka suda o prethodnom pitanju ne ulazi u izreku sudske odluke, vec u njeno obrazlozenje. - Stoga, ona ne proizvodi dejstvo materijalne pravosnaznosti, vec ima dejstvo samo za konkretnu parnicu u kojoj je to pitanje reseno. - O prethodnom pitanju moze da se odluci i u obliku prejudicijelnog zahteva za utvrdjenje, kao i u obliku prejudicijelne protivtuzbe kada ono postoje obuhvaceno pravnom snagom presude.

84.) Presuda, pojam i vrste
A) Pojam - Presuda je odluka kojom sud sadrzinski ( meritorno ) odlucuje o tuzbenom zahtevu, kao i o ostalim trazenjima stranaka. - Presuda suda je pojedinacni pravni akt koji sadrzi obavezu i zapovest strankama za njihovo buduce ponasanje u konkretnom pravnom odnosu. - Osim o glavnom ( tuzbenom ) zahtevu, sud odlucuje presudom i o protivtuzbi, prejudicijelnoj tuzbi za utvrdjenje, kao i o prigovoru kompenzacije ( uobicajeno je u sudskoj praksi i da se odluka o troskovima donese u okvirima izreke sudske presude ). B) Vrste presuda - Uobicajena je podela presuda: a) Prema stavu suda prema tuzbenom zahtevu- presude mogu biti one kojime se tuzbeni zahtev u celosti usvaja ili one kojima se tuzbeni zahtev u celosti odbija ( mesovitom presudom sud delimicno usvaja ili delimicno odbija tuzbeni zahtev ). - Razlikovanje je vazno, jer samo na stranka koja nije uspela u parnici moze da ima pravni interes za ulaganje pravnih likova protiv presude. b) Prema vrsti pravne zastite koja se presudom pruza- one mogu biti kondemnatorne(osudjujuce), deklaratorne ( utvrdjujuce ) i konstitutivne ( preobrazajne ). 112

Ona proizvodi dejstvo izvrsnosti. presudu na osnovu priznanja i presudu na osnovu odricanja. bilo pozitivni bilo negativni. ..v) Prema obimu pravne zastite. . . . npr. .Ove presude nemaju svojstvo izvrsnosti ( izvrsiti se moze samo odluka suda o troskovima ). 113 . rok u kome stranka koje je obavezana na cinidbu mora da je izvrsi ( to ne vazi ako je obavezan na necinjenje ili trpljenje.Ako stranka u ciju korist je kondemnatorna presuda doneta pokrene izvrsni postupak.razlikujem potpune i delimicne presude. odnosno podobna je za prinudno izvrsenje prema ZIP-u. .Kondemnatorne odluke uvek deluju inter partes. paricioni rok. ali to moze u pogledu svih drugih cinidbi. . . propustanje ili trpljenje.razlikujemo kontradiktorne presude. .Sud ne moze da odredjuje drugaciji paricioni rok koji se odnosi na izvrsenje cinidbi koje sa sastoje od novcanog davanja. .Svaka kondemnatorna presuda mora da sadrzi i tzv.Paricioni rok je odlozan gradjanskopravni rok. 85. . ako nije posebnim propisom drugacije odredjeno. odnosno ne postoji.) Deklaratorna presuda . .Osuda na cinidbu ne mora uvek da bude bezuslovna. mada je i tu ponekad neophodan ovaj rok. s druge strane. kada je porazenom potrebno vreme da ukloni izvor buke ).Ovo je jedna vrsta presude u zavisnosti od vrste pravne zastite koju pruza.Kondemnatorna presuda moze da se donese ako je cinidba dospela do zakljucenja glavne rasprave. a prestaje da tece ulaganjem redovnog pravnog leka ( ili istekom 15 dana ukoliko zalba nije ulozena ). i presudu na osnovu propustanja.Ovaj rok pocinje da tece od prvog dana od dostavljanja stranci kojoj je izvrsenje cinidbe nalozeno. 86.Kondemnatornom presudom sud usvaja kondemnatorni tuzbeni zahtev tuzioca i nalaze tuzenom da u korist svog protivnika izvrsi neku cinidbu ili ga obavezuje na neko necinjenje. . g) Prema nacinu nastanka.Sud moze da obaveze tuzenog na cinidbu. .Ovom presudom sud usvaja deklaratorni tuzbeni zahtev kao osnovan. .Paricioni rok je zakonski i iznosi 15 dana. kao i medjupresudu.) Kondemnatorna presuda . cak i uz obavezu da tuzilac istovremeno ispuni obavezu tuzenom ili uz obavezu da stranka u ciju korist je presuda doneta najpre ispuni protivcinidbu svom protivniku. s jedne strane.On odlaze nastupanje izvrsnosti sudske presude ( dakle dok ne istekne ne moze se traziti izvrsenje ).Pravna zastita je pruzena kada sud na trazenje tuzioca utvrdi da pravni odnos ili pravo postoji. tuzeni ce moci da se u tom postupku pozove na postojanje svoje protivcinidbe i uskrati izvrsenje.

. b) kada postoji objektivno kumulativno spajanje tuzbenih zahteva ( npr. 88.Ako se tokom parnice ispostavi da je samo jedan deo zahteva istaknutog u parnici ili samo jedan od vise istaknutih zahteva postao zreo za odlucivanje.Potpuna presuda . donece potpuno presudu kojom odlucuje o svim zahtevima koji su istaknuti tokom pranice. a ostatak za dve godine.Delimicna presuda moze da se donese samo ako postoji mogucnost da sud tacno i precizno kvantitativno podeli procesnu gradju.Treba istaci da se delimicna presuda u svakom slucaju procesno osamostaljuje u odnosu na ostale zahteve istaknute u parnici ( samostalna pravna sudbina u pogledu pravnih lekova i u pogledu izvrsenja ). . . pri cemu iznos od 4000 dinara treba odmah da plati. T zahteva naknadu stete od C i C1. delimicna i dopunska presuda . Sud moze da donese odmah delimicnu presudu za naknadu ocigledne stvarne stete ).Deluju uvek erga omnes. .87. T tusi S za naknadu stete od 100000 hiljada.Kada sud oceni da je predmet raspravljen. Tada sud donosi omah delimicnu presudu da mu ovaj plati odmah 4 soma ). pri cemu zahteva 10 soma za naknadu stvarna stete. 114 . a ostatak za nematerijalnu stetu. .Konstitutivnom presudom sud usvaja preobrazajni tuzbeni zahtev kao osnovan. stvaraju. . .Donosenje delimicne presude je moguce: a) kada je istaknut jedan tuzbeni zahtev koji je kvantitativno deljiv i samo taj deo tuzbenog zahteva je postao zreo za odlucivanje ( npr: T tuzi K za placanje kupoprodajne cene u visini od 10000 dinara. menjaju ili okoncavaju odredjeni pravni odnos ili pravno stanje. da donese delimicnu presudu. ali i ne mora.) Preobrazajna presuda .) Potpuna.Smisao za donosenje ovakve presude lezi u ostvarenju zahteva za donosenje odluke u razumnom roku ( princip ekonomicnosti ).Za ove presude je karateristicno da.Delimicna presuda A) Pojam i smisao . B) Pretpostavke za donosenje . tada sud moze. pri cemu je zahtev prema C1 sazreo za odlucivanje ). T ne osporava da su se stranke dogovorile o visini cene. v) u slucaju prostog suparnicarstva ( npr.Ne proizvode dejstvo izvrsnosti.Svaka konstitutivna presuda sadrzi i implicitno utvrdjenje suda o postojanju osnova za preobrazaj prava. .To ce biti slucaj kada sud stekne uverenje da su dokazane sve cinjenice iz kojih proizlazi upravo ona pravna posledica koju su stranke u svojim zahtevima istakle. nastupom njihove pravosnaznosti. .

.Dopunska presuda A) Pojam i smisao . e) ako tuzeni prizna deo tuzbenog zahteva ili se tuzilac odrekne dela tuzbenog zahteva.Ako predlog stranke ne bude usvojen. ali i ne mora. ako bi kompenzacioni prigovor poticao iz istog cinjenicnog stanja ili pravnog osnova ). ali je obavezna zbog kontradiktornosti ako se radi o necem drugom ).Kada se zalilac na presudu zalio samo zbog toga sto je prvostepeni sud odlucio infra petita.Stranka o cijem zahtevu nije odluceno moze da bira da li ce da zahteva donosenje dopunske presude ili da izjavi zalbu protiv presude ( moze i jedno i drugo ). pa je sud duzan da donese delimicnu presudu. . da zakaze glavnu raspravu ( ona je izlisna ako se dopunska presuda zahteva samo u pogledu troskova.Dopunska presuda ne sledi ex officio. kada sud nadje da je tuzbeni zahtev sazreo za odlucivanje ( ovde. . vec propusta da u celosti odluci o tuzbenom zahtevu ili o svim zahtevima koji su stavljeni u postupku. d) u slucaju tuzbe i kompenzacionog prigovora. stranka moze. dj) ako su parnice spojene radi zajednickog raspravljanja i odlucivanja. tuzilac odrekne tuzbenog zahteva u jedom delu. V) Postupak za donosenje delimicne presude .Dopunska presuda je vrsta delimicne presude.Kada sud nadje da je predlog za donosenje dopunske presude neblagovremen ili neosnovan. sud ne deli procesni materijal. medjutim.Razlozi za diskrecionu ocenu suda ne stoje kada se npr. takva zalba ce se smatrati predlogom da se donese dopunska presuda ( na ovaj nacin se ne prekida litispendencija ). B) Pretpostavke i postupak za donosenje . .Sud moze. delimicna presuda se donosi po diskrecionoj oceni suda koji utvrdjuje da li su se stekli uslovi. odbacice ili odbice predlog resenjem ( nezadovoljna stranka ima pravo na posebnu zalbu ).Po pravilu.Odlucivanje infra petita predstavlja relativno bitnu povredu odredaba ZPP-a. . nije moguce doneti delimicnu presudu. vec je stranka duzna da predlozi dopunu presude. . . .Rok u kome moze da se zahteva donosenje ove presude je ogranicen na 15 dana od dana prijema presude kojom nije odluceno o delu ili svim istaknutim zahtevima. ako nadje da je predlog za dopunu presude osnovan. sud ne odlucuje i o troskovima spora ( oni se obracunavaju prema konacnom ishodu parnice ). ali i cinjenicu da li je deo ili jedan od vise istaknutih zahteva sazreo za odlucivanje. odnosno povuce tuzbu u delu tuzbenog zahteva. konacna. .Dopunska presuda je u odnosu na presudu koju dopunjuje samostalna.Sud moze da donese ovu presudu samo ako je previdom odlucio infra petita ili ako je propustio da odluci u potpunosti o troskovima postupka. 115 . da pokrene novu parnicu.g) u slucaju tuzbe i protivtuzbe ( delimicna presuda se moze doneti bilo da je sazreo zahtev za odlucivanje po tuzbi ili protivtuzbi ). u pogledu zahteva o kome nije odluceno. medjutim. V) Odnos izmedju predloga za donosenje dopunske presude i zalbe .Kada donese delimicnu presudu. . .

zakon zadrzava postulacionu sposobnost i za sasvim neuke parnicno sposobne stranke. - 116 .Nacelo efikasnosti postupka i donosenja odluke u razumnom roku zahtevaju da se neopravdana prekluzija stranka sankcionise.U parnicnom postupku.Donosenje tuzbe zbog propustanja znaci i osnazenje principa afirmativne litiskontestacije. vec njih samo pogadjaju procesni tereti ( dakle sud ne moze da natera stranku da preduzme neku parnicnu radnju. b) Materijalnopravni uslovi . . . ali podrazumeva se ). A) Opsta razmatranja . samo u sistemu sa obaveznim advokatskim zastupanjem i u drzavi koja finansijski moze da pomogne zastupanje stranaka putem advokata koje za njegovo angazovanje nemaju sredstava ( sto u Srb nije slucaj ).) Presuda zbog propustanja ( kontumaciona presuda ) U presude koje nastaju na osnovu dispozitivnih parnicnih radnju stranka spadaju presude koje se donose samo na osnovu cinjenicnih navoda jedne od stranka ( ovde spada i ova presuda ).Upravo mogucnost donosenja presude zbog propustanja cini posredan pritisak na tuzenog da aktivno ucestvuje u postupku. znaci fikciju da tuzeni priznaje navode tuzioca.Ako procesne pretpostavke nisu ispunjene. da li osnovanost tuzbenog zahteva proizlazi iz cinjenica koje su navedene u tuzbi. . .Ovi uslovi se odnose na osnovanost tuzbenog zahteva.Sud je duzan da ispita: da li cinjenice na kojima se zasniva tuzbeni zahtev nisu protivne dokazima koje je tuzilac podneo uz tuzbu ili ili opstepoznatim cinjenicama.Ako tuzeni i ospori tuzbeni zahtev. . .Donosenje presude zbog propustanja ima smisla. dakle. sud moze da donese presudu zbog propustanja.Pasivno drzanje tuzenog ( ili pausalni odgovor ). . sud ce doneti resenje kojim odbacuje tuzbu ( isto vazi i ako je tuzilac podneo tuzbu mesno nenadleznom sudu. . . B) Ratio .89.Za donosenje presude zbog propustanja moraju da budu ispunjene sve procesne pretpostavke koje se ticu dopustenosti tuzbe ( ovo nije zakonom izricito predvidjeno.Presuda zbog propustanja moze da se donese samo ako su ispunjeni: a) Procesnopravni uslovi .Istovremeno.U suprotnom. i ne otkloni taj nedostatak ). . . . on to mora da ucini pozivajuci se na cinjenice i nudeci dokaze.Jasno je da nuznost odgovora na tuzbu zahteva i odredjeno pravnicko znanje.Presuda na osnovu propustanja je nov procesni institut u nasem pravu i veoma je kritikovan. stranke nisu duzne da preduzimaju procesne radnje. sud ce smatrati da odgovor na tuzbu nije ni podnet. V) Pretpostavke za donosenje .Kada tuzeni de da odgovor na tuzbu u roku od 30 dana od njenog prijema. vec jedino pasivna stranka moze na snosi negativne posledice nedelovanja ). sto stvara uslov za donosenje presude zbog propustanja.

.Presuda zbog propustanja ima dejstvo izvrsnosti i proizvodi dejstvo materijalne pravosnaznosti. .Ovu presudu donosi sudija pojedinac ili predsednik veca.Naime. . tuzeni ne bi mogao u roku za koji je sud odlozio donosenje presude zbog propustanja da ospori tuzbeni zahtev odgovorom na tuzbu ( po meni glupo! ). 117 .. v) Posebni uslovi ( smetnje ) . . . jer fikcija priznanja istinitosti cinjenica (usled pasivnosti tuzenog) vazi samo u pogledu onih cinjenica koje su navedene u tuzbi.Poznato je i da preinacenje tuzbe. odnosno ne smeju da se steknu sledeci uslovi: --> tuzba mora uredno da bude dostavljena tuzenom i u njoj moraju da budu navedene posledice propustanja dostavljanja odgovora na tuzbu. . sud zakazuje pripremno rociste na kome tuzilac moze da preinaci tuzbu. ali se zna da mu je otposlata.Ako to nije slucaj. paternitetskim i maternitetskim sporovima. te da protiv presude izjavi zalbu. sud moze i da odlozi donosenje presude ( max 30 dana ). --> tuzbeni zahtev ne sme da se odnosi na raspolaganje koje je protivno javnom poretku. . vec i da povlaci za sobom i prekluziju. . .Naime. E) Pravni lekovi . sud ne moze da donese presudu zbog propustanja. ako ne postoje dokazi da je tuzenom tuzba uredno urucena. Dj) Oblik i dejstvo .Medjutim.Iz ovog proizlazi da propust tuzenog da se izjasni na tuzbu ne stvara samo fikciju da on priznaje cinjenicne navode tuzioca kao istinite. te bi zbog svega toga primenu ove odredbe trebalo zanemariti ). --> ne smeju da postoje opstepoznate okolnosti iz kojih proizlazi da je tuzeni bio opravdano sprecen da podnese odgovor na tuzbu ( npr.Sud je duzan da ex officio donese presudu zbog propustanja kada se steknu uslovi.Ova presuda ima oblik kao i svaka druga kontradiktorna presuda. zakon sadrzi i jedno neodrzivo resenje.Ovakvo resenje je jako lose. G) Postupak za donosenje presude zbog propustanja .U vezi donosenja presude zbog propustanja. .Ova presuda ne moze da se pobija zbog pogresno i nepotpuno utvrdjenog cinjenicnog stanja. zahteva i i njegov pristanak ( a ovde toga nema. a sud u obrazlozenju navodi samo razloge kojima se rukovodio za donosenje ove vrste presude. a ne i u pogledu procesnih nedostataka ili u pogledu konkludentnosti tuzbe.Za donosenje presude zbog propustanja moraju. jer se ona donosi bez odrzavanja rocista. a da ostatak tuzbenog zahteva odbije kao neosnovan. nakon sto se ona dostavi tuzenom. predvidja se da za slucaj da tuzba nije konkludenta. prirodne katastrofe ).Tuzeni protiv koga je doneta presuda zbog propustanja moze da zahteva vracanje u predjasnje stanje. . --> donosenje ove presude je iskljuceno u bracnim. .Do odlaganja moze da dodje i kada sud smatra da je neophodno da utvrdi da li je tuzbeni zahtev protivan javnom poretku. .Sud moze i delimicno da usvoji tuzbeni zahtev i u delu u kome usvaja tuzbeni zahtev da donese presudu zbog propustanja.Ovi uslovi podrazumevaju da je sud duzan da ispita da li cinjenice koje su navedene u tuzbi ulaze u dispoziciju upravo one materijalnopravne norme iz koje tuzilac izvodi trazenu pravnu posledicu.

. odnosno o odricanju sve dok sud ne donese presudu.Priznanje ili odricanje od tuzbenog zahteva moze da bude potpuno ili delimicno.Protiv ove presude mogu da se izjave i svi vanredni pravni lekovi. . .Odricanjem od tuzbenog zahteva tuzilac izjavljuje da njegov zahtev. 90. B) Pojam i pravna priroda . medjutim. odnosno da tuzilac izjavi da se odrice tuzbenog zahteva. po sluzbenoj duznosti. medjutim. 118 . da zakljuci raspravu i donese presudu na osnovu priznanja. . pa i procesne prevare suprotne strane. te da suprotna strana nije adresat ovih procesnih radnji i da za njih ne mora da zna. v) da je izjava o priznanju ili odricanju od tuzbenog zahteva dopustena. zbog fikcije o istinitosti cinjenicnih navoda tuzioca. priznanje i odricanje od tuzbenog zaheva se odnose na sam tuzbeni zahtev.Kod priznanja tuzbenog zahteva tuzeni izjavljuje da je zahtev tuzioca istaknut u tuzbi na zakonu osnovan.Za punovaznost izjave o priznanju i odricanju od tuzbenog zahteva potrebno je da se steknu sledeci uslovi: a) da tuzeni izjavi da priznaje.Za razliku od priznanja cinjenica u postupku.Jednostranost ovih procesnih radnji znaci da se one izjavljuju sudu. . bez obzira sto bi on na osnovu iznetih cinjenica bio drugog uverenja o osnovanosti tuzbenog zahteva. moze da se poziva da je do propustanja doslo usled pretnje. V) Izjava i opoziv .Sud je vezan priznanjem ili odricanjem od tuzbenog zahteva.Zakon predvidja da za odricanje od tuzbenog zahteva nije potreban pristanak tuzenog. stranka nece moci lako da je opozove. duzan je da. odmah nakon sto je primio izjavu. odnosno presudu na osnovu odricanja. jer je sud duzan. zahtev za ponavljanje postupka ne bi mogao da se zasniva na novim cinjenicama i dokazima..Izjave treba da se saopste izricito i jasno. odnosno odricanja.Ako je izjava data na raspravi.Posledica priznanja. b) da su ispunjene sve procesne pretpostavke za preduzimanje takvih dispozicionih parnicnih radnji.U zalbi. .Stoga. . . G) Dejstvo priznanja i odricanje od tuzbenog zahteva .Radi se o jednostranim procesnim radnjama. . odnoso odricanja od tuzbenog zahteva jeste donosenje presude na osnovu priznanja. . nije osnovan.I tuzilac i tuzeni mogu da opozovu svoje izjave o priznanju. odnosno odricanja ( tako da prakticno nema vremena stranka da opozove izjavu ).) Presuda na osnovu priznanja i odricanja A) Uopste . . koji je istaknut u tuzbi. prinude ili zablude. donese presudu na osnovu priznanja. a ne smeju da budu ni vezane ni za kakav rok ili uslov ( u protivnom su nepunovazne ).

Medjupresuda A) Pojam i znacaj . . kada ih obrazlaze.Npr: Po tuzbi T protiv S za naknadu stete. g) da je stvar u pogledu osnova sazrela za odlucivanje.Obe vrste presuda mogu da se pobijaju zalbom samo zbog postojanja bitnih povreda odredaba ZPP-a. ako su ispunjeni sledeci uslovi: a) da je tuzbeni zahtev osporen i po osnovu i visini. . . sud ne iznosi utvrdjeno cinjenicno stanje. . za razliku od delimicne presude kod koje se tuzbeni zahtev cepa kvantativno. . protivno zakonu odbio da donese ovakve presude. o to na njegov pravni osnov i visinu. .Nakon izjave o priznanju.Predlog za ponavljanje postupka moze da se podnese iz svih razloga.Sud ce moci da odbije donosenje ovih presuda jedino u slucaju ako utvrdi da se priznanje. sud moze i da odlozi donosenje ovih presuda. D) Pravni lekovi . sud je duzan da obustavi svako dalje raspravljanje o spornoj stvari. . v) da je kvalitativna podela na osnov i visinu tuzbenog zahteva moguca i smislena.I medjupresuda je vrsta delimicne presude.. .Ako i drugostepeni sud takodje ima misljenje da se nisu stekli uslovi za donosenje ovih presuda.Izuzetno.Ako bi sud. 91. konacna presuda . usled pretnje ili prevare. te da 119 .Stoga.Revizija protiv ovih presuda moze da se izjavi samo zbog postojanja bitnih povreda ZPP-a. .Presuda na osnovu priznanja i odricanja proizvodi dejstvo kao i svaka druga maritorna presuda. . da donese medjupresudu. te je zbog toga za njeno donosenje potrebno da su ispunjeni i svi drugi procesni uslovi koji se ticu donosenja presude.Ove presude jesu konacne merotorne presude.) Medjupresuda. ove presude ne mogu da se pobijaju zbog nepotpunog ili pogresno utvrdjenog cinjenicnog stanja. stranke bi imale pravo na posebnu zalbu. . S osporava da je uopste pricinio stetu T. sud moze.Medjutim. nastavlja se redovni parnicni postupak. ali i zbog toga sto su izjave date u zabludi.Ove presude ne mogu ni da se pobijaju zalbom zbog pogresne primene materijalnog prava. jer se njome ne odlucuje o celokupnom tuzbenom zahtevu. vec samo razloge koji opravdavaju donosenje ovakvih presuda. b) da je tuzbeni zahtev upravljen na davanje bilo novca bilo druge vrste zamanljivih stvari. . . ako smatra da je neophodno da se obavesti da li je preduzimanje ovih dispozicionih parnicnih radnji stranaka protivno javnom poretku.Ako tuzeni ospori tuzbeni zahtev po osnovu i visini. iz razloga celishodnosti. osim onih koji se odnose na postojanje novih cinjenica i dokaza. .Medjutim. jer stranke ovim parnicnim radnjama disponiraju samim tuzbenim zahtevom. odnosno odricanju. odnosno odricanje ticu predmeta spora kojima stranke ne mogu slobodno da raspolazu. kod medjupresude se radi o tome da se tuzbeni zahtev dela kvalitativno.

ima i delimicna i dopunska presuda.Nakon pravosnaznosti medjupresude. . ako ih je bilo vise. odnosno pravnog posla. . .Po svojoj prirodi.za nju nije odgovoran. vec tuzbeni zahtev odbija u celini kao neosnovan. nakon njene pravosnaznosti.Cak i ako utvrdi sud da postoji podeljena odgovornost stetnika i ostecenog. pri cemu ce se o srazmeri podeljene odgovornosti izjasniti u delu postupka po visini tuzbenog zahteva.I postupak vecanja i glasanja je cisto interni postupak ( takodje nesaznatljiv sva za treca lica ).Medjupresuda je obavezujuca za sud koji ju je doneo. rukovodeci se razlozima celishodnosti. izgubljene dobiti i nematerijalne stete.Medjupresudu donosi sud po sopstvenoj inicijativi. . ali buduci da ne resava spor u celini.Misljenja smo da pravo stranaka da od suda zahtevaju donosenje medjupresude ili delimicne presude proizlazi iz njihovog prava na tuzbu. B) Razgranicenje osnova i visine .Zato je to psihicki postupak sudije kojim se formira njegov stav prema osnovanosti tuzbenog zahteva. . G) Postupak . u pranici ne moze vise da se otvara pitanje postojanja pravnog osnova tuzbenog zahteva. jer i ova cinjenica spada u dispoziciju materijalnopravne norme koja sankcionise deliktnu odgovornost tuzenog. jer odlucuje o postojanju ili nepostojanju prava. Ne bi bilo u skladu s principom ekonomicnosti postupka da sud izvodi dokaze o postojanju stvarne stete.Medjupresuda stice svojstvo formalne pravosnaznosti.Sud mora da utvrdi i da li je steta uopste nastala.Donosenje presude je postupak formiranja volje sudije pojedinca ili veca u pogledu osnovanosti tuzbenog zahteva. moze da se pobija svim redovnim i vanrednim pravnim lekovima.Zbog pravne izvesnosti. . dok medjupresuda ne postane pravosnazna. tako da. i to tako kao da visina zahteva nije sporna. V) Priroda i dejstvo medjupresude . ne moze da stekne dejstvo materijalne pravosnaznosti. jer je vezan medjupresudom. znacaj konacne presude. 120 . ne odlucuje medjupresudom.U navedenom smislu. 92. .Medjupresuda je samostalna.Ako sud nadje da ne postoji pravni osnov tuzbenog zahteva. medjupresuda je deklaratorna. mora da utvrdi postojanje svih cinjenica koje ulaze u duspoziciju materijalnopravne norme na ciju primenu se tuzilac poziva. .Konacnom presudom se okoncava prvostepeni postupak u onom delu u kome je odluceno o tuzbenom zahtevu ili pojedinacnim zahtevima. . . to ne bi bila prepreka za donosenje medjupresude. . sud nastavlja dalje da raspravlja samo o visini tuzbenog zahteva. ako ne postoji deliktna odgovornost S. moze da donese medjupresudu. prilikom odlucivanja o osnovu tuzbenog zahteva. zakon nalaze da sud zastane s postupkom o iznosu tuzbenog zahteva.Konacna presuda . . pored potpune presude kojom je obuhvacen celokupni tuzbeni zahtev ili svi istaknuti zahtevi. .) Donosenje i objavljivanje presude . .Pravilo je da sud.Ako se tuzani poziva da je potrazivanje tuzioca prestalo kompenzacijom.

d) odluke suda o prejudicijalnim pitanjima. ..SADRZINA PRESUDE . na iznosenje razloga zbog kojih se sud uverio u istinitost tvrdnje da neka cinjenica postoji ili nepostoji. g) resenja o troskovima postupka. izreke i obrazlozenja. priznanja.Od momenta dostavljanja presude strankama.Presuda postoje dostupna znanju stranaka i trecim licima tek od momenta kada je objavljena. v) odluka o prejudicijalnim zahtevima za utvrdjenje. . ne objavljuje je. tj. 121 . kao i presudu bez odrzavanja rasprave donosi sudija pojedinac u toku pripreme glavne rasprave ili na pripremnom rocistu za glavnu raspravu.Presuda se donosi i objavljuje u ime naroda. . pocinje da tece rok za zalbu.Obrazlozenje presude mora da sadrzi sledece: a) zahteve stranaka koje su iznele tokom postupka. .Presude na osnovu propustanja. . zatim paricioni rok. dok u slozenijim slucajevima rok je 15 dana ( instruktivni rokovi ). b) odluka o prigovoru kompenzacije. .Sud je duzan da pismeno izradi presudu u roku od 8 dana od donosenja. . b) cinjenicne navode stranaka na kojima su one i zasnovale svoje zahteve.Vazno je istaci da je momenat zakljucenja glavne rasprave odlucujuci i za vremensko vazenje pravosnaznosti presude.Sve dotle postoji samo nacrt presude i sud moze da izmeni njen sadrzaj li da zakljuci da stvar nije jos dovoljno raspravljena.U izreku presude se unosi: a) odluka o usvajanju ili odbijanju tuzbenog i protivtuzbenog zahteva.Od momenta objavljivanja presude. kao i razloge zbog kojih su oni odbijeni. . . i resenja o odbijanju procesnopravnih prigovora ako je sud ustanovio da nisu osnovani.Prema strankama presuda pocinje da proizvodi dejstvo od momenta kada im je dostavljena. . g) odluku suda o procesnopravnim prigovorima. v) dokaze cije su izvodjenje stranke predlozile. i tek od tog momenta postaje obavezujuca za sud. kada je sud resio da o njima odlucuje zajedno sa glavnom stvari. ako sud nadje da je tuzbeni zahtev makar delimicno osnovan.Objavljivanje presude je akt kojim presuda napusta internu sferu suda i postaje saznatljiva i dostupna strankama i trecim licima. . vec strankama i drugim ucesnicima dostavlja pismeni otpravak presude. .Znacajan deo obrazlozenja presude otpada na utvrdjenje cinjenicnog stanja. kao i razloge kojim se rukovodio povodom odlucivanja.Presuda se donosi neposredno posle zakljucenja glavne rasprave. i tu javnost ne moze da se iskljuci ( za izreku ). . ali u slozenijim slucajevima njeno donosenje moze da se odlozi za rok od 8 dana ( medjutim prekoracenje roka ne povlaci nikakve pravne posledice ). ona postaje perfektan pravni akt koji sud ne moze vise da izmeni i koji je za njega vezan. a pobednik u sporu od tog momenta moze da zahteva i odredjivanje prethodnih mera. .Pismeni otpravak presude se sastoji od uvoda ( rubruma ). odricanja.Kada sud odlozi donosenje presude.Nakon zakljucenja glavne rasrpave predsednik veca cita izreku presude i ukratko je obrazlaze. te da ponovo otvori glavnu raspravu. .

Nistave su sledece presude: a) presuda doneta krsenjem pravila medjunarodnog prava o jurisdikcionom imunitetu. v) presude koje je doneo sudija. . d) presude koje su objavljene i pismeni otpravak izradjen.Najzad. 122 . ispravljanje i dopuna presude . . po svojim spoljasnjim svojstvima. . sud navodi kako je cenio rezultat dokaznog postupka ( navode se i razlozi zbog kojih je sud odbio pojedine dokazne predloge stranaka ). .) Nedostaci.Minorni nedostaci ( ocigledne omaske u pisanju ili racunanju ) u sudskoj presudi uklanjaju se bez ulaganja pravnih lekova.Radi se o onim greskama koje su nastale tokom donosenja presude.Medjutim. jer se ne moze postaviti siguran kriterijum za razgranicenje situacija u kojima stranka nije imala nikakvu sumnju u stvarni sadrzaj presude.. po sluzbenoj duznosti ili na predlog stranke.Ispravljanje presude se vrsi u formi resenja koje se unosi u izvornik presude i koje se dostavlja strankama ( protiv ovog resenja moze da se izjavi posebna zalba ).Ispravljanje presude je vazno. ali cija sadrzina ne moze vise da se utvrdi ( npr. g) presuda koja obavezuje na cinidbu koja je nepoznata nasem pravnom poretku.Nepostojece presude su pravni nullum tako da nema mogucnosti niti potrebe da se njeni nedostaci otklanjaju pravnim lekovima. .Presuda bez dejstva ( nistava presuda ) ima. jer stranke. po pravilu.Trebalo bi usvojiti resenje da rok za ulaganje pravnog leka pocinje teci tek od dostavljanja resenja o ispravljanju presude. . . b) presuda doneta protiv stranke koja ne postoji. . a zatim konstatuje koje su sporne i koje dokaze je izveo radi utvrdjenja istinitosti spornih cinjenica. zbog pozara u sudu ). vec organ uprave. sva obelezja sudske presude. .Poslednji deo obrazlozenja se sastoji od supsumiranja ( sudski silogizam ) cinjenicnog stanja pod konkretnu apstraktnu materijalnopravnu normu i izvodi zakljucak o postojanju ili nepostojanju odredjene pravne posledice. da joj se ne mogu priznati pravna dejstva presude.U skracenom obliku se obrazlazu presude zbog propustanja. . a u postupku po reviziji uopste ne mogu da se pozivaju na pogresno ili nepotpuno utvrdjeno cinjenicno stanje. v) presuda doneta bez tuzbe ili nakon sto je tuzilac povukao tuzbu. . g) presude koje nisu objavljene ili ciji pismeni otpravak nije dostavljen. .Nepostojeca presuda je ona presuda koja po svojim spoljnim obelezjima ne ispunjava uslove da bi mogla uopste da se smatra sudskom odlukom. i to ispravljanjem presude. . i to za svaki slucaj njene ispravke. kao i o onim koje su nastale tokom pismene izrade presude. 93. ali pod prinudom.Sud utvrdjuje koje su cinjenice i zbog cega nesporne. a to su: a) presude koje uopste nije izrekla sudska vlast. u postupku po zalbi ne mogu da iznose nove cinjenice. b) presude koje nije donelo lice koje je po zakonu ovlasceno da vrsi funkciju sudije. presude na osnovu odricanja i priznanja. ovakva presuda sadrzi procesne nedostatke takvog graviditeta.Predsednik veca ili sudija pojedinac mogu da izvrse ispravku presude u svako doba.

te ne mogu da steknu svojstvo formalne pravosnaznosti. takva resenja su obavezujuca. v) Resenja o daljem toku parnice: kada drugostepeni sud ukine prvostepenu presudu i vrati je prvostepenom sudu na ponovno resavanje. . podobna su samo za formalnu pravosnaznost. .Deo izreke presude u kome se odlucuje o troskovima postupka se smatra resenjem. ali dostavljanje je obavezno ako je: a) protiv resenja dopustena zalba. i one su podobne za formalnu pravosnaznost.Resenje se po pravilu ne dostavlja strankama.Prema strankama resenje proizvodi dejstva od momenta kada je objavljeno.U slucaju narocito teskih povreda u postupku.Nedostaci u ovakvim presudama se otklanjaju redovnim i vanrednim pravnim lekovima. b) Resenja kojima se odlucuje o procesnim pretpostavkama: kada sud nadje da postoje neotklonjive procesne smetnje za vodjenje spora odbacice tuzbu resenjem. . . . g) Resenja o materijalnom upravljanju postupkom: ovim resenjima sud upravlja parnicom radi njenog ekonomicnog i celishodnog odbijanja. dj) preobrazajna presuda kojom se uredjuje pravni odnos koji ne postoji izmedju stranaka ( npr. v) kada to zahteva upravljanje parnicom.Resenja suda kojim on odlucuje o otklonjivim procesnim smetnjama ( npr. . a kada nije objavljeno. B) Donosenje i dostavljanje resenja . 123 .Druga resenja kojima se postupak okoncava ( npr.Ova resenja su podobna i za formalnu i za materijalnu pravosnaznost.Sud moze da donese resenja na rocistu i van njega.Resenje je vrsta sudske odluke kojim. g) kada je resenje doneto van rocista. od momenta dostave. po pravilu. one ne proizvode dejstvo izvrsnosti niti materijalne pravosnaznosti.Samo izuzetno se resenjem odlucuje o tuzbenom zahtevu. 94. i to u parnicama zbog smetanja drzavine i u postupku izdavanja platnog naloga. .Ovakvo resenje je podobno za formalnu pravosnaznosti. . ma koliko bili znacajni.) Resenje A) Pojam i vrste . razvod nistavog braka ). .Medjutim. b) na osnovu resenja moguce da se zahteva izvrsenje. . ne sprecavaju da presuda stekne formalnu i materijalnu pravosnaznost i dejstvo izvrsnosti ( ona naravno moze da se pobija ). sud tokom postupka odlucuje o procesnopravnim pitanjima. . resenje o okoncanju postupka zbog povlacenja tuzbe ) podobna je samo za formalnu pravosnaznost.d) presuda cija je izreka nerazumljiva ili protivrecna sam sebi tako da nije podobna za izvrsenje. . . strankama stoji na raspolaganju zahtev za ponavljanje postupka.Resenja kvalifikujemo u sledece grupe: a) Resenja kojima se postupak okoncava: ovim resenjem sud konacno odlucuje o zahtevima stranaka za pravnu zastitu ( npr. medjutim ovim resenjima sud nije vezan. . ali i za materijalnu pravosnaznost.Ostali nedostaci u presudi. resenje kojim se tuzba odbacuje ).Nistave presude nisu bez dejstva. nedostatak parnicne sposobnosti ).

o dejstvu resenja prema strankama. dosao do zakljucka da ona nije na zakonu zasnovana. dostavljanju i dopunskoj presudi.Resenje ima sve sastavne delove. sud je duzan da resenje obrazlozi.U pozitivnom msislu. resenja o troskovima postupka. kao i presuda. B) Predmet formalne pravosnaznosti . medjutim. unutrasnje vezujuce svojstvo presude znaci da sud vise ne moze da je manja drugom presudom.Resenja kojima sud kaznjava stranke zbog nepostovanja discipline izvrsavaju se po sluzbenoj duznosti po pravilima izvrsnog postupka.Ova pravna izvesnost i sigurnost se postizu institutom formalne pravosnaznosti.Na resenje se shodno primenjuju sledeca pravila o presudi: o paricionom roku. o izpravljanju presude.) Pravosnaznost presude U dejstva presude spadaju: * cinjenicno dejstvo * preobrazajno dejstvo * intervencijsko dejstvo * dejstvo materijalne pravosnaznosti * dejstvo izvrsnosti Formalna pravosnaznost presude je uslov za nastupanje njenih dejstava ( ona je njeno svojstvo. o pismenoj izradi. ali i sva ona resenja kojima se postupak okoncava ( npr. .FORMALNA PRAVOSNAZNOST A) Smisao i pojam .Formalna pravosnaznost znaci da presuda vise ne moze da se pobija redovnim pravnim lekovima u instancionim postupcima ( nemogucnost da se presuda izmeni po redovnim pravnim lekovima. . takva je presuda obavezujuca za isti sud i u delu u kome odlucuje o visini naknade stete.Pravna sigurnost i normalno funkcionisanje pravnog poretka zahteva da se svaki spor okonca. nakon ovog momenta. cak i kada bi. resenje o odbacivanju tuzbe ). . . kao i resenja koja su obavezujuca za sud i stranke ( resenje o prekidu postupka ).Unutrasnje vezujuce dejstvo presude ima dva oblika: negativan i pozitivan.V) Sadrzaj i izvrsnost resenja .Pravosnazna ne postoaju nikada resenja o materijalnom upravljanju parnicom. o objavljivanju. samo kada je protiv njega dopustena zalba.Ako je sud medjupresudom odlucio da je osnovan zahtev za naknadu stete. . . . ali to na znaci i sveobuhvatnu nemogucnost izmene presude ). G) Primena pravila o presudi . . odnosno da ju je doneo uz povredu procesnih ili materijalnih normi.U negativnom smislu. o nacelu neposrednosti. - 124 . unutrasnje vezujuce svojstvo presude znaci da je sud presudom vezan i u daljem toku postupka u istoj pravnoj stvari.Resenja kojima se merotorno okoncava postupak izvrsavaju se u izvrsnom postupku na predlog stranke.UNUTRASNJE VEZUJUCE SVOJSTVO PRESUDE . . . kao i unutrasnje vezujuce svojstvo presude ). 95.Formalno pravosnazne postaju sve vrste presuda i resenja kojima se meritorno okoncava spor.

Medjutim. jasno je da iz same izreke presude ( npr. . b) utvrdjenje suda o cinjenicama na kojima se zahtevi zasnivaju. . za utvrdjenje predmeta spora koji je resen pravosnaznom presudom neophodno je tumaciti i razloge presude. .Zato. g) povlacenje zalbe.Pravnom snagom presude nisu obuhvaceni razlozi presude. ako je samo jedna stranka ulozila zalbu. 96. a druga nije.Stoga.Npr: T tuzi K i zahteva placanje kupoprodajne cene u visini od 10000 dinara. . . . i to: a) odluke suda o prejudicijalnim pitanjima. podeljene pravosnaznosti. ali i pravna razmatranja suda.Obrazlozenje presude nije obuhvaceno njenom pravnom snagom.V) Nastupanje formalne pravosnaznosti: a) kada protiv presude nije vise dopustena zalba ( presuda doneta u drugom stepenu ). jer izreka presude sadrzi samo stav suda o pravnoj posledici istaknutoj u tuzbenom zahtevu. o kojoj je vec pravosnazno odluceno na bazi sustinski istog cinjenicnog dogadjaja.Odredjenje identiteta predmeta spora se utvrdjuje poredjenjem predmeta spora u novoj tuzbi s predmetom spora o kome je pravosnazno odluceno u izreci presude. tj. . “tuzeni se obavezuje da tuziocu plati 10000 dinara” ). bazirajuci ga na sustinski istom cinjenicnom dogadjaju. dok prema drugoj nije. K istakne prigovor kompenzacije u visini od 5000 dinara koji sud odbije kao neosnovan i usvoji u celosti tuzbeni zahtev T. .Pravnom snagom presude je obuhvacena odluka suda o tuzbenom zahtevu. .Nase pravo usvaja sistem tzv. . ako bi se to potrazivanje pojavilo kao predmet spora u novoj tuzbi. .Pravilo da je odluka o kompenzacionom prigovoru obuhvacena pravnom snagom presude ne vazi. presuda je postala formalno pravosnazna u odnosu na stranku koja se nije koristila pravnim lekom.Za odredjenje dejstva materijalne pravosnaznosti ( ne bis in idem ) odlucujuce je utvrdjenje da li postoji identitet predmeta spora u parnici koja je pravosnazno okoncana i parnici koja otpocinje novom tuzbom. . v) odricanjem prava na zalbu. ne moze da se utvrdi identitet predmeta spora. v) odluke suda o materijalnim prigovorima tuzenog. g) pravna shvatanja suda.) Granice pravosnaznosti presude A) Objektivne granice pravosnaznosti . odnosno o zahtevu iz protivtuzbe koji su sadrzani u izreci presude. b) istekom roka za pravni lek kada zalba nije ulozena.Objektivne granice pravosnaznosti presude odredjuju koji su delovi presude obuhvaceni njihovom pravnom snagom. formalna pravosnaznost presude nastupa prema svakoj stranci posebno.Naime. . . prevashodno cinjenicni dogadjaj na kome se zahtev iz tuzbe zasniva.Identitet predmeta spora postoji kada tuzilac u tuzbi istice isti zahtev.Pravnom snagom presude ( u ovom primeru ) kojom je usvojen tuzbeni zahtev obuhvacena je i odluka suda da protivpotrazivanje ne postoji. 125 . novu tuzbu treba odbaciti kao res judicata. ako je prigovor kompenzacije izjavljen van parnice.

Presuda deluje i na univerzalne sukcesore stranaka. tj. . 126 .Treca lica nisu ucestvovala u postupku i presuda. .Slucaj singularne sukcesije ne povlaci nuzno za sobom i prosirenje subjektivne granice pravosnaznosti presude na treca lica.Pri tom. b) Izuzeci . tada se subjektivne granice pravosnaznosti presude ne prosiruju automatski i na sticaoca. odbijen je zahtev tuzioca da mu tuzeni plati dug od 10000 dinara ). vazilo ako bi tuzbeni zahtev bio usvojen.Izricito se predvidja da pravosnazna presuda deluje samo izmedju stranaka.U gornjem primeru. mutatis mutandis. . sada za placanje zakupnine za mesec avgust. . jer se pravna snaga presude prosiruje i na njega.Primer: T tuzi zakupca Z za placanje zakupnine za mesec juli. . a tuzeni proda stvar nako sto presuda postane pravosnazna. . . ako dodje do singularne sukcesije na strani tuzenog: Tuzba je podneta sa zahtevom da tuzeni preda stvar tuziocu u svojinu po osnovu ugovora o prodaji i tuzbeni zahtev bude usvojen.Otklanjanje ovakvih nedoslednosti. . ona je res inter alios acta.Za treca lica. tuzilac bi mogao da istakne ovakav zahtev ( postojanje ugovora o zakupu ). Z ospori da postoji pravnovaljani ugovor o zakupu i sud odbije tuzbeni zahtev kao neosnovan. veoma uskog domasaja objektivnih granica pravosnaznosti presude.Ako tuzilac otudji stvar ili pravo nakon sto je doneta pravosnazna presuda kojom se tuzbeni zahtev odbija ( npr. nije vazno da li je cesionar bio svestan ili ne.Slozenije su situacije. svakom ucesniku u postupku mora da se pruzi prilika da se izjasni na cinjenicne i pravne navode protivne strane ( zato je presuda za treca lica res inter alios acta ). pri cemu bi odluka o njemu bila obuhvacena pravnom snagom presude ( one prve )..Medjutim. a tuzilac docnije cedira svoje potrazivanje na cesionara.Zbog pravne prirode pravnog odnosa stranaka i treceg lica. . u tom delu. jer stupaju u pravni polozaj svog prethodnika. . ovo dejstvo je ograniceno.Prilikom odlucivanja o gradjanskim pravima. moguce je jedino isticanjem u parnici prejudicijalnog zahteva za utvrdjenje. --> prirode prava ili odnosa koji postoji prema trecim licima. a trce lice nakon pravosnaznosti presude preuzme dug. presuda deluje i prema pravnim sledbenicima stranaka.Isto bi. . jer treca lica ne mogu da osporavaju tacnost konstituisanja prava u presudi.inter partes.Priroda pravnog ovlascenja stranaka iz preobraazajnog prava je takva da je svako trece lice vezano preobrazajnim dejstvom presude. za njih ostaje res inter alios acta. Sud usvoji tuzbeni zahtev. da je tuzilac vec bio pravosnazno odbijen u tuzbenom zahtevu za naplatu duga. --> kada je to zakonom izricito predvidjeno. cesionar vise ne moze da podnese tuzbu za placanje istog duga protiv cesusa ( tuzenog ). U novoj tuzbi T protiv Z.Erga omnes deluju sve preobrazajne presude. . B) Subjektivne granice pravosnaznosti a) Pravilo . . .Zakon predvidja da pravosnazna presuda deluje i prema trecim licima zbog: --> prirode spornog odnosa ili prava. .

Pravilo je da stranka ne moze. jer ove cinjenice nisu obuhvacene pravnom snagom presude. . U naknadnoj parnici. .Na ovakav zakljucek upucuje smisao materijalne pravosnaznosti presude. stranke nisu prekludirane da ih iznesu u novoj parnici. ako su se cinjenice koje su neophodne za vrsenje preobrazajnog prava stekle do momenta zakljucenja glavne rasprave. kako se odrazava pravosnaznost presude na cinjenice koje su postojale do momenta zakljucenja glavne rasprave. . sporno je da li su pravnom snagom presude obuhvacene i cinjenice na kojima se zasniva vrsenje kakvog preobrazajnog prava ( raskid ugovora. jer se ona do momenta zakljucenja glavne rasprave nije nalazila u drzavini tuzenog D.Ali ako je podneta reivindikaciona tuzba i tuzeni koji je izgubio spor prenese drzavinu na stvari nekom trecem licu.Vremenske granice pravosnaznosti postavljene su na onom cinjenicnom stanju koje je utvrdjeno do zakljucenja glavne rasprave. ako stranka nakon pocetka toka parnice otudji spornu stvar ili pravo.Zakon dopusta singularnu sukcesiju u spornom pravu ili na stvari koja je predmet spora i regulise je od momenta pocetka toka parnice.Primer: S je presudom obavezan da T plati celokupnu stetu koju mu je S pricinio deliktom. kada sticalac stekne pravo svojine od tuzenog na osnovu pravila o sticanju od navlasnika ( ovde se na savesnog sticaoca ne prosiruje dejstvo pravosnaznosti ). pravosnazna odluka kojom je odluceno o potrazivanju obavezuje stecajnog duznika i sve stecajne poverioce. . .Subjektivne granice pravosnaznosti se prosiruju i na stvarno legitimisano lice. . . V) Vremenske granice pravosnaznosti . tada presuda proizvodi dejstvo i prema njegovom singularnom sukcesoru.Vremenske granice pravosnaznosti presude zahtevaju odgovor na tri pitanja: a) Prvo. nakon pravosnaznosti presude. jer je tuzeni vodio spor u svoje ime o tudjem pravu. jer tu cinjenicu nije istakao u prethodnoj parnici koja je pravosnazno okoncana. prebijanje ). jer je on singularni sukcesor tuzenog u obavezama. T zahteva placanje nematerijalne stete. subjektivno dejstvo pravosnaznosti proteze se i na novog drzaoca.Trebalo bi uzeti da su stranke prekludirane da se u nekom docnijem postupku pozivaju na cinjenice koje su postojale u prvoj parnici do momenta zakljucenja glavne rasprave ( nova reperta ). ali i resenje zakonodavca da u zalbi nije dopusteno da se iznose nove cinjenice i dokazi.Granice provasnaznosti presude prostiru se samo do tog momenta.Ako tuzilac otudji sporno pravo ili stvar u toku parnice. v) Trece. presuda deluje i prema sticaocu. ali ih stranke nisu iznele. .Daleko slozenija je situacija. 127 . b) Drugo. Nije iskljucena nova tuzba T protiv D.I obrnuto. ako nakon zakljucenja glavne rasprave D stekne drzavinu na stvari. . tako da stranke mogu da zasnuju novu tuzbu na cinjenicama koje su nastale nakon ovog momenta. . . da se poziva na svoje preobrazajno pravo. ako tuzeni otudji stvar koja je predmet spora u toku parnice.. Da li stranke mogu da se na njih pozovu u nekoj docnijoj parnici? .Subjektivne granice presude prosiruju se i u stecajnom postupku: Ako je podneta tuzba za utvrdjenje postojanja potrazivanja protiv stecajnog duznika.Npr: Sud je provasnazno odlucio da T nema pravo na povracaj stvari. S ne moze da se poziva na podeljenu odgovornost T. . u slucaju novih cinjeica ( nova producta ) koje su nastale nakon zakljucenja glavne rasprave.

pripada preobrazajnim presudama kojima se odbija tuzbeni zahtev.) Cinjenicno dejstvo . presuda doneta zbog propustanja.97. ali i onim kojima se usvaja tuzbeni zahtev ( kod njih je sporno ).) Intervencijsko dejstvo .Formalna pravosnaznost je uslov za nastupanje materijalne pravosnaznosti. .Nakon sto je presuda postala formalno pravosnazna i kada istekne paricioni rok.Konstitutivne presude proizvode preobrazajno dejstvo. i ovo dejstvo je znatno sire od dejstva materijalne pravosnaznosti. nazavisno od volje stranaka.Dejstvo materijalne pravosnaznosti proizvode.Promena se odnose na pravni odnos izmedju stranka ( brak ). B) Sudske odluke podobne za pravosnaznost . 4. jer se njome ne resava konacno o tuzbenom zahtevu.) Dejstvo materijalne pravosnaznosti A) Smisao .One proizvode pravnu promenu koja nastupa kao posledica formalne pravosnaznosti.Dejstvo presude kao cinjenice nastaje bez posebne napomene suda o tom dejstvu u presudi.U tome je razlika izmedju preobrazajnog dejstva presude i dejstva materijalne pravosnaznosti koje deluje po pravilu samo inter partes. 2. i kod svih resenja ). u potonjem sporu koji stranka na cijoj strani se mesao u parnici povede protiv njega. ne moze da osporava da je u prethodnoj parnici doneta presuda koja nije na zakonu zasnovana. . . . kojima je sustinski odluceno o sporu ( kondemnatorne i deklaratorne presude. sve sudske odluke kojima je meritorno odluceno o tuzbenom zahtevu. . ali ona deluje erga omnes.Izvrsnost presude znaci da poverilac oznecen u presudi ima pravo da zatrazi od nadleznog suda da je prinudno izvrsi u okvirima izvrsnog postupka. . odluceno sta je pravo u konkretnoj situaciji ( sto znaci da stranke ne mogu u novoj parnici pred bilo kojim sudom u zemlji da osporavaju tacnost presude ).Dejstvo materijalne pravosnaznosti pripada i resenjima kojima se spor merotorno resava u parnicama zbog smetanja drzavine.Dejstvo mat.Materijalna pravosnaznost znaci da je konacno i autoritativno.Ovo dejstvo nastupa nakon sto presuda postane formalno pravosnazna.) Dejstva pravosnazne presude 1. . samo ex lege. pojedinacnim pravnim aktom. kao i u postupku za izdavanje platnog naloga. .) Dejstvo izvrsnosti . pre svega. presuda na osnovu odricanja i na osnovu priznanja ). 5.) Preobrazajno dejstvo . kontradiktorne.Ono se sastoji od toga da umesac.Postojanje pravosnazne presude je cinjenica za ostvarenje dispozicije iz materijalnopravne norme. . . 128 .Dejstvo materijalne pravosnaznosti ne ostvaruje medjupresuda kojom se tuzbeni zahtev usvaja. ona proizvodi i dejstvo izvrsnosti ( samo kod presude koja glasi na osudu na cinidbu.Materijalna pravosnaznost znaci vezanost svih sudova na teritoriji jedne drzave sadrzinom presude koja je postala formalno pravosnazna. 3. konacne i delimicne. . prav.

Dejstvo materijalne pravosnaznosti ogleda se u dva vida: a) U prigovoru res judicata.Vladajuca procesnopravna teorija odrice. .Novija teorija ( ne bis in idem ).Drugi sud je duzan da u drugoj parnici bez raspravljanja i odlucivanja uzme u podlogu svoje odluke pravosnaznu presudu kojom je odluceno u prvoj parnici o drugacijem predmetu spora. . druga presuda je doneta uz apsolutno bitne povrede odredaba ZPP-a. . dejstvu pravosnaznosti presude svaku implikaciju na terenu materijalnog prava. prvo resenje o odbacivanju tuzbe je postalo pravosnazno..Ako je o predmetu spora vec presudjeno.Ona deluje konstitutivno. nije dopustena nova tuzba o istom predmetu. pravosnazno je utvrdjeno i da D nije vlasnik stvari.Pozitivno dejstvo se ogleda u obavezujucem dejstvu presude u nekoj drugoj parnici. . . ali se druga tuzba zasniva na novim cinjenicama. 129 . tako da ce biti dopustena.Npr: kada je pravosnazno utvrdjeno da je T vlasnik stvari. V) Teorije o materijalnoj pravosnaznosti .Negativno dejstvo materijalne pravosnaznosti presude znaci i da je presudom odluceno i o tzv. b) U vezujucem dejstvu presude u drugom postupku. nova tuzba u istoj pravnoj stvari ce biti dopustena kada se te procesne smetnje otklone. u naknadnoj parnici izmedju T i D za naknadu stete i sl. sud ce je resenjem odbaciti ( na to pazi ex officio tokom celog postupka ). ona stvara samo procesnopravne implikacije. kao o predmetu spora. ako je podneta.Ako sud zanemari pravosnazno presudjenu stvar i ne uzme je u podlogu odluke u drugoj parnici. . takva presuda je apsolutno nistava i moze da se pobija zalbom. D ne moze vise da spori vlasnistvo T.Dakle. u dejstvu materijalne pravosnaznosti vidi negativnu procesnu pretpostavku koja je smetnja za ponovno raspravljanje o istoj pravnoj stvari.Presudom se materijalno pravo ne dira. . . logockoj suprotnosti ( npr: kada sud u parnici izmedju T i D odluci da je T vlasnik stvari. na kojoj pociva i nase pravo.pozitivno dejstvo ( res judicata pro veritate habetur ). . ukljucujuci i materijalnu pravosnaznost. .negativno dejstvo ( ne bis in idem ). Stoga bi bila nedopustena tuzba koju bi D podneo za utvrdjenje da je on vlasnik stvari ).Starija materijalnopravna teorija smatra da formalno pravosnazna presuda ima i materijalnopravno dejstvo. . osim ako nije u prvoj parnici istaknuto u vidu prejudicijelne tuzbe za utvrdjenje. stvara novi osnov za materijalnopravne odnose izmedju stranaka vezano za predmet spora. . .Ako je tuzba pravosnazno odbacena zbog nedostatka neke procesne pretpostavke ( parnicna sposobnost ). .Od ovog dejstva materijalne pravosnaznosti treba striktno razlikovati odluku suda u prvoj parnici o prejudicijelnim pitanjima koja nisu obuhvacena pravnom snagom presude.Ako sud ne postuje pravilo ne bis in idem.Ono znaci da drugi sud u drugoj parnici s razlicitim predmetom spora ne moze da odluci drugacije. kada se pitanje o kome je. G) Dva dejstva materijalne pravosnaznosti . s pravom. .Negativno dejstvo materijalne pravosnaznosti ogleda se u tome da u istoj pravnoj stvari vise nije moguce raspravljanje i odlucivanje. odluceno u prethodnoj parnici pojavi kao prejudicijalno pitanje.

nema pobednika ni pobedjenog. pa tada sud donosi resenje kojim utvrdjuje da je presuda bez dejstva i obustavlja parnicni postupak. temeljem procesnopravne dispozicije.Drugo.98. .Zakljuceno sudsko poravnanje je negativna procesna pretpostavka za vodjenje parnicnog postupka. ali ono je titular izvrsnog naslova i moze da pokrene postupak prinudnog izvrsenja.) Procesna legitimacija i momenat . okoncavaju parnicu.Stranke ( mogu da ucestvuju i treca lica ) mogu u toku celog postupka. . . . zakljuceno sudsko poravnanje ima i materijalnopravno dejstvo.Eventualnu novu tuzbu u stvari u kojoj je zakljucio sudsko poravnanje sud ce odbaciti.Sudsko poravnanje je mirno. .Izmedju stranka prestaje da tece parnica.Od sudskog poravnanja treba razlikovati vansudsko poravnanje koje je. .POJAM I SMISAO .Ako vec tece drugostepeni postupak.Parnicne stranke mogu da zakljuce poravnanje i nakon sto je doneta prvostepena presuda. a stranke pred prvostepenim sudom zakljuce poravnanje. . b) stranke mogu da urede svoje odnose i van granica predmeta spora.Ugovorom se uredjuju pravni odnosi izmedju stranka.) Sudsko poravnanje . sporazumno resenje spora i ima velike prednosti u odnosu na parnicenje: a) psiholoski. materijalnopravni ugovor ( ne proizvodi dejstvo pravosnaznosti i nema svojstvo izvrsne isprave.Stranke mogu da zakljuce sudsko poravnanje u korist treceg lica koje ne mora da ucestvuje u zakljucenju poravnanja.Umesto da se postupak vodi do donosenja sudske presude. v) stranke mogu da budu i treca lica. . . stranke zakljucenje sudskog poravnanja same. jer za njen nastavak nedostaje pravni interes. onda ce drugostepeni sud obustaviti postupak jer je parnica okoncana. . sto okoncanjem parnice na drugi nacin nije moguce.Dejstvo poravnanja kao presude se na to trece lice ne odnosi. a ne samo parnicne stranke.ZAKLJUCENJE SUDSKOG PORAVNANJA 1.DEJSTVA SUDSKOG PORAVNANJA . .Najvaznija posledica zakljucenog poravnanja je u tome sto se ono izjednacava s pravosnaznom sudskom presudom.Sudsko poravnanje je ugovor izmedju parnicnih stranaka o predmetu spora koji je zakljucen pred sudom i kojim se parnica okoncava. . 130 . do njegovog pravosnaznog okoncanja. pred parnicnim sudom da zakljuce poravnanje o predmetu spora. jer se stvar smatra presudjenom. . . sudsko poravnanje ima svojstvo izvrsne isprave i na osnovu njega se pod uslovom da je protekao paricioni rok moze doneti resenje o izvrsenju. . po svojoj pravnoj prirodi.Trece.

primenjuju se opsta pravila. . .Ono se moze odnositi i na neke druge obaveze i cinidbe. .Ako sud utvrdi da ne postoje uslovi za zakljucenje poravnanja.Sudsko poravnanje se ne moze zakljuciti o zahtevima. . . u pogledu ostatka tuzbenog zahteva parnica nastavlja da tece ). stranke zakljuce poravnanje o jednom tuzbenom zahtevu ili da se stranke poravnaju o samo delu tuzbenog zahteva ( u tom slucaju. ali i zbog procesnih nedostataka ( stranacka ili parnicna neposobnost. b) unosenje tog sporazuma u zapisnik suda i njegovo citanje.) Ostali uslovi za zakljucenje poravnanja . b) stranacke i parnicne sposobnosti. te je zato njegova priroda dvostruka.Moguce je da.Otud proizlazi da je sudsko poravnanje punovazno nastalo.Stranke same odredjuju sadrzinu poravnanja u skladu sa zakonom.Sud je duzan da u toku postupka ukaze strankama na mogucnost sudskog poravnanja i da im pomogne da zakljuce poravnanje ( povreda ove duznosti nije sankcionisana ). ). . . to je materijalnopravni ugovor s procesnim dejstvom..Kod poravnanja je dovoljno da stranke ili barem jedna od njih koriguje svoj procesnopravni polozaj ( tuzilac malo popusti u napadu. jedinstven ugovor ( vladajuce shvatanje ) .) Pravna priroda sudskog poravnanja A) Sudsko poravnanje kao mesovit. sudsko poravnanje se pobija kao i ugovor materijalnog prava ( nedostatak saglasnosti. a ne redovni sudovi.Redovno su predmet poravnanja i troskovi njegovog zakljucenja. 4. ako postoji vise tuzbenih zahteva. mane volje. tuzeni u odbrani ). . 5. g) postojanje parnicnog postupka ( ne i litispendencije ).) Predmet .Shodnom primenom ove teorije. v) nepostojanje presudjene stvari ili vec zakljucenog poravnanja. ). 6. 131 .Sudsko poravnanje je i ugovor materijalnog prava i parnicna radnja.. a ne samo one koje su predmet spora. a u protivnom. . niti o onima o kojima se resava u vanparnicnom postupku.Potrebno je da se steknu i osnovne procesne pretpostavke koje se ticu: a) nadleznosti suda.) Postupak zakljucenja .Sudsko poravnanje se zakljucuje o predmetu spora. tj. .. za koje su nadlezni drugi organi.Zakon predvidja da je nuzno da se ispune sledeci uslovi: a) zakljucenje ugovora o predmetu spora ( sporazum stranaka o poravnanju ). v) potpis stranaka na zapisniku u koji je unet sadrzaj poravnanja. samo kada je punovazan materijalnopravni sporazum stranaka i kada su ispunjeni svi procesni uslovi za punovaznost ove parnicne radnje. odbice njegovo zakljucenje resenjem ( protiv njega je dopustena zalba ).2.Smatra se da zakljucenjem sudskog poravnanja stranke zele da rese i medjusobni materijalnopravni odnos. 3.) Bitni elementi sudskog poravnanja .. nedostatak forme.

postavlja se pitanje kako treba postupiti kada su prekrsene procesne odredbe o zakljucenju sudskog poravnanja. 7..Kako je u srpskom pravu sudsko poravnanje jedinstveni ugovor ( materijalnopravni ugovor s procesnim dejstvom ). materijalnopravni aspekti sudskog poravnanja se pobijaju tuzbom za ponistaj. .) Povlacenje tuzbe A) Interesi stranaka . . ako ga sud ponisti.Primenom ove teorije. . .PRETORIJANSKO SUDSKO PORAVNANJE . parnica nastavlja da tece.Nesporno je da zakon predvidja samo jedno sredstvo za pobijanje sudskog poravnanja. i na njegov ponistaj treba primeniti rezim koji vazi za nistave ugovore koji su protivni prinudnim propisima.Sama stranka. odnosno da opoziva svoj zahtev za pruzanje pravne zastite. formu i nacin zakljucenja sudskog poravnanja. tuzilac moze da se suoci sa cinjenicom da nedostaju dokazi ili da 132 . dok bi njegova procesna nistavost trebalo da se utvrdi u postupku po pravnim lekovima. .Ovo ucenje odvaja materijalne i procesne elemente i funkcije parnicnih radnji i posmatra ih izolovano.Pravilno bi bilo da je zakonodavac enumerisao razloge za ponistaj sudskog poravnanja.Sudsko poravnanje se moze pobijati samo tuzbom. . .Otud proizlazi da su i procesni i materijalnopravni elementi sudskog poravnanja povezani. pa ne mora ni da se odazove.To moze uraditi iz vise razloga. 99.Procesnopravna dejstva se odredjuju prema procesnom pravo.Ako se poravnanje ponisti.Ovakav pretorijanski poziv protivnoj strani nju nista ne obavezuje. tuzbu za ponistaj. .B) Ucenje o dvostrukoj funkcionalnosti sudskog poravnanja . V) Ocena . .) Pobijanje sudskog poravnanja . ).Moguce je da stranke podnesu zajednicki predlog za zakljucenje sudskog poravnanja.U takve propise spadaju i norme ZPP-a koje regulisu procesne pretpostavke. te da se smatra da poravnanje nije ni zakljuceno. . .Ova stranka moze i sudu da uputi predlog za zakljucenje sudskog poravnanja. zakljuceno poravnanje u pogledu zahteva kojim stranke ne mogu raspolagati. .Povlacenje tuzbe je procesna radnja tuzioca kojom izjavljuje ( do zakljucenja glavne rasprave ) sudu da vise ne zeli pravnu zastitu. .buduci tuzilac moze da se obrati sudu sa ciljem da pokusa da postigne poravnanje. narocito u pogledu ispunjenosti pretpostavki za njihovu punovaznost. te da nistavost jednog od njih povlaci nistavost sudskog poravnanja u celini. a materijalnopravna prema materijalnom pravu. npr: mogu da se pojave cinjenice koje znace gubitak interesa tuzioca na nastavak parnice. . i u tom slucaju ce sud pozvati protivnu stranu i upoznati je s predlogom. umesto da podigne tuzbu.Kako ZPP govori samo o nistavosti sudskog poravnanja zbog nedopustenog raspolaganja stranaka parnicnog postupka ( npr.Nistavost procesnog aspekta parnicne radnje ne znaci i njenu nepunovaznost na polju materijalnog prava.

interes tuzenog nije takav da se parnica okonca bez odluke o tuzbenom zahtevu. a mogu biti pismene ili usmene.Ako smatra da je to procesni ugovor. .Kada je tuzba povucena u skladu s pravilima. D) Povlacenje tuzbe i odricanje od tuzbenog zahteva . . D plati dug.Pod upustanjem tuzenika u raspravljanje o glavnoj stvari ( meritumu ) podrazumevamo cinjenicne i pravne navode tuzenog kojim se u celosti ili delimicno osporava osnovanost pravne posledice na koju se poziva tuzilac. Ovde bi ipak D bio duzan da snosi troskove jer je dao povod tuziocu da protiv njega trazi pravnu zastitu ).Izjava tuzioca o povlacenju i izjava tuzenog o pristanku na povlacenje su neopozive parnicne radnje i ne mogu da se daju pod uslovom. . U periodu od podnosenja tuzbe sudu. . 133 .Do ove fikcije dolazi ako na pripremnom rocistu za glavnu raspravu izostane tuzilac.Ne smatra se upustanjem u meritum isticanje procesnih prigovora.Smatra se da povucena tuzba nije ni podneta. nakon povlacenja tuzbe. onda tuzenom stoji na raspolaganju prigovor o zloupotrebi procesnih prava.Ako smatra da je to materijalnopravni ugovor.Odricanje od tuzbenog zahteva je procesna radnja tuzioca kojom on priznaje da je njegov zahtev neosnovan.S druge strane. . . posto tuzeni vec u odgovoru na tuzbu se izjasnjava ). . to ima za posledicu gasenje parnice i to sa dejstvom ex tunc(kako u pogledu materijalnopravnih tako i u pogledu procesnopravnih dejstava). . tako da tuzilac ne moze vise da podnese tuzbu u istoj stvari ( osnovna razlika ). ali ne meritorno. moze da se desi i da tuzeni udovolji zahtevu tokom postupka. pa ako to ne ucini. ako se nalazi u povoljnijem procesnom polozaju.Zakon uvazava ovaj interes i dopusta povlacenje tuzbe samo uz pristanak tuzenog ( ukoliko se on vec upustio u raspravu ).Tuzilac moze da povuce tuzbu u celosti ili delimicno od momenta pocetka toka postupka.Povlacenjem tuzbe parnica se okoncava. da podnese novu sa istim zahtevom ( to ima smisla ako je u medjuvremenu pribavio nove dokaze ). uzece se da je dao pristanak. pa sve do momenta dok se tuzeni ne izjasni u meritumu o glavnoj stvari ( sto ukazuje da povlacenje tuzbe bez pristanka tuzenog kod nas ima mali znacaj.tuzeni nema imovinu te nece moci da realizuje svoj zahtev. G) Sporazum stranaka o povlacenju tuzbe . pa do njenog dostavljanja. te sud donosi presudu kojom se zahtev odbija. . B) Dopustenost povlacenja tuzbe . . ili ako na glavnoj raspravi izostanu obe stranke.Ako tuzeni nije prisutan na rocistu kada tuzilac povuce tuzbu. onda sud dostavlja to tuzenom da se ovaj izjasni u roku od 15 dana. tuzbu treba odbaciti kao nedopustenu. V) Dejstva povlacenja tuzbe . . sud ce ga resenjem obavezati da tuzenom naknadi troskove ( osim npr. .Kada tuzilac povuce tuzbu.Ako tuzilac ( uprkos ranije postignutom sporazumu sa tuzenim o povlacenju tuzbe ) ipak nastavi s parnicom. Dj) Fikcija povlacenja . . tako da tuzilac moze odmah. onda sporazumom otpada pravni interes tuzioca za dalje nastavak spora ( dakle oba shvatanja vode istom rezultatu ). u ovakvom slucaju: T istakne kondemnatorni dospeli zahtev protiv D.Sudu za to stoje na raspolaganju dva nacina u zavisnosti kako shvata sporazum o povlacenju tuzbe.Ova presuda proizvodi dejstvo materijalne pravosnaznosti.

v) Izdaci zastupnika. stranka je obavezna.u koje spadaju troskovi koje je sud imao povodom izlaska iz zgrade za izvrsenje uvidjaja ili saslusanja svedoka. .Osnovni je princip da se troskovi raspodeljuju prema uspehu stranaka u parnici ( princip kauze ).Dakle..Ovaj zahtev je iskljucivo regulisan procesnim pravilima..Stranka koja u celini izgubi parnicu. po sluzbenoj duznosti. . .Sud moze da resi da svaka stranka snosi svoje troskove ili da jedna stranka nadoknadi protivniku srazmeran deo troskova. i to samo na zahtev stranke. .) Pravna priroda ( priroda zahteva je sui generis ) . . ..) Osnovni principi raspodele . da svom protivniku naknadi troskove koje je prouzrokovala svojom krivicom ili slucajem koji se njoj dogodio. narocito punomocnika stranaka ( advokatska tarifa ).U troskove spadaju: a) Sudske takse. nije bilo potrebe da tuzilac podnosenjem tuzbe ostvari svoje pravo.Princip uspeha se koriguje principom krivice u sledecim slucajevima: a) Kada tuzeni nije da tuziocu povoda za tuzbu. a njihova visina se obracunava pausalno. takodje javnopravne prirode. po pravilu.Ko je po okoncanju parnice duzan da konacno snosi troskove postupka. 2. . tako da o njemu ne moze da se odlucuje u posebnoj parnici.Kako je i pravo na pravnu zastitu javnopravne prirode.Troskovi su izdaci koji su ucinjeni u toku ili povodom konkretnog parnicnog postupka.Po svojoj pravnoj prirodi. nezavisno od uspeha u sporu. g) Izdaci samih stranka i ostalih ucenika u postupku ( umesaca ). odredi da se izvede odredjeni dokaz. . . odlucuje sud svojim resenjem.Ako sud. obaveza da se nadoknade troskovi je zakonska obligacija. d) Izdaci koji su nastali pre nego sto je postupak zapoceo: povodom obezbedjenja dokaza. . . . . prema vrednosti predmeta spora.100. bez raspravljanja.) Troskovi postupka . .PRETHODNO SNOSENJE TROSKOVA . duzna je protivnoj strani da naknadi troskove. sve dok se parnica o glavnoj stvari ne okonca.kojima se delimicno pokrivaju troskovi rada suda.On se izuzetno koriguje primenom principa krivice. troskove predujmljuje ona strana na koju pada teret dokazivanja. .Smatra se da tuzeni nije dao povoda za tuzbu kada pre podnosenja tuzbe nije dovodio u pitanje postojanje tuziocevog subjektivnog prava ili ovlascenja. tako je i obaveza titulara prema drzavi da predujmi troskove ( placanje sudskih taksi ).NAKNADA PARNICNIH TROSKOVA 1.UOPSTE . 134 .Opste je pravilo da svaka stranka prethodno snosi troskove koje je prouzrokovala svojim radnjama.Zahtev za naknadu troskova je akcesoran u odnosu na glavni zahtev. .Shodno ovom principu.Princip uspeha ( kauze ) ne vazi potpuno. b) Izdaci prouzrokovani izvodjenjem dokaza.

b) Kada su troskovi postupka nastali zbog odlaganja rocista: Troskove snosi stranka koja opravdano izostane, pa se usled toga odlozi rociste. v) Kada su troskovi nastali svesnim odlugovlacenjem postupka: ovde se radi o tome da je stranka nesavesno preduzela neku parnicnu radnju u kasnijem, a mogla je to da ucini i u ranijem procesnom momentu ( te da je tako uradila, izbegli bi se nepotrebni troskovi ). g) Predloga za vracanje u predjasnje stanje: Troskove koji su nastali u postupku povodom ovog predloga uvek snosi stranka koja je podnela predlog. d) Troskova koje je prouzrokovao zastupnik: ove troskove snosi stranka, bez obzira na uspeh u sporu, ako je njn zastupnik skrivio nastanak troskova (npr. nepotrebno sastavljanje podnesaka). 3.) Posebna pravila o raspodeli obaveze na naknadu parnicnih troskova - Posebna pravila vaze za: a) Povlacenje tuzbe- tuzilac je duzan da naknadi tuzenom parnicne troskove. b) Odustanak od pravnog leka- stranka koja odustane je duzna da protivniku naknadu trskove. v) Zakljucenje sudskog poravnanja- merodavan je sporazum stranka, a ako ga nema, onda svaka stranka snosi svoje troskove. g) Suparnicari- ako npr. suparnicari solidarno odgovaraju, onda solidarno odgovaraju i za obavezu naknade parnicnih troskova. - TROSKOVI ZA KOJE SE MOZE TRAZITI NAKNADA - Stranka ima pravo da trazi naknadu samo za one troskove koji su bili potrebni radi vodjenja parnice ( o tome odlucuje sud resenjem i bez rasprave, ceneci sve okolnosti konkretnog slucaja ). - OSTVARIVANJA PRAVA NA NAKNADU PARNICNIH TROSKOVA 1.) Zahtev za naknadu parnicnih troskova - Za odluku o parnicnim troskovima je neophodan zahtev stranaka ( dakle ne odlucuje sud ex officio kao u drugim pravnim sistemima ). - Zahtev treba da bude blagovremen, tj. najkasnije do zavrsetka raspravljanja. - S obzirom da je zahtev za naknadu troskova akcesoran, trebalo bi da ovaj zahtev ne moze da bude predmet posebnog spora. - Medjutim, izuzetak vazi za troskove koji su ucinjeni pre pocetka toka postupka ( npr. za obezbedjenje dokaza, a posle do parnice ni ne dodje ). 2.) Odluka o troskovima postupka - Donosi se bez raspravljanja. - Odluka suda o naknadi parnicnih troskova se uvek smatra resenjem, cak i onda kada je sadrzana u presudi. - Odluka suda o troskovima se moze pobijati zalbom, i postoje tri mogucnosti: a) ako se istovremeno napadaju i meritorna odluka i odluka o troskovima postupka, odluka o troskovima se pobija zalbom protiv presude. b) ako se pobija samo odluka o troskovima, to se cini posebnom zalbom protiv resenja. v) ako jedna stranka napada presudu samo meritorno, a druga iskljucivo u pogledu troskova, visi sud ce o oba pravna pravna leka odluciti jednom odlukom. - Ako visi sud odbaci ili odbije pravni lek, odlucice samo o troskovima koji su nastali u instancionom postupku. - Ako visi sud ukine odluku i vrati predmet prvostepenom sudu na ponovno sudjenje, onda ne odlucuje on o troskovima. - Ako visi sud preinaci odluku ili je ukine i odbaci tuzbu, odlucuje o troskovima citavog postupka. 135

101.) Oslobodjenje od troskova postupka
1.) Pojam i znacaj - Efektivno i efikasno pravo na tuzbu je garantovano svima, pa i onima koji nisu finansijski u mogucnosti da snose ab initio troskove postupka. - Jedan od instituta koji sluzi ostvarenju tog cilja jeste i siromasko pravo, pravo stranke da bude oslobodjena od placanja troskova postupka, ako fakticki nije u mogucnosti da ih snosi. 2.) Pretpostavke za oslobodjenje - Titular ovog prava je stranka ( fizicko ili pravno lice ) koja: prema opstem imovinskom stanju nije u mogucnosti da snosi troskove postupka ( zakon ne sadrzi kriterijume za odredjivanje ovakvog stanja ). - Gorenavedenu sintagmu bi trebalo shvatiti na nacin da su se ispunili uslovi uvek kada je imovno stanje stranke takvo da bi predujmljivanjem parnicnih troskova bilo dovedeno u pitanje nuzno izdrzavanje stranke i clanova njene porodice ( tu ce se ceniti mnostvo okolnosti ). 3.) Obim prava - Oslobodjenje od placanja troskova postupka se odnosi iskljucivo na obavezu stranke da prethodno snosi ( predujmljene ) izdatke koji nastaju da bi se preduzele parnicne radnje. - Ako stanka koja je uzivala siromasko pravo izgubi parnicu, sud je ne moze osloboditi obaveze da svom protivniku nadoknadi parnicne troskove. - Sud moze da oslobodi stranku od obaveze da predujmljuje sudske troskove delimicno ili u potpunosti. - Delimicno oslobadjanje se odnosi samo na obavezu placanja sudskih taksi. - Potpuno oslobadjanje obuhvata kako sudske takse, tako i predujam za troskove svedoka, vestaka, uvidjaja i sudskih oglasa, a sud stranci postavlja i advokata ( tada se svi troskovi isplacuju iz sredstava suda ). - Advokat koji je postavljen resenjem suda, nema pravo na zalbu protiv ovog resenja, a ima pravo samo da zahteva naknadu stvarnih troskova i nagradu. 4.) Postupak za ostvarenje siromaskog prava - Postupak se pokrece na predlog stranke, koja je duzna da podnese i uverenje o svom imovnom stanju. - Ako se zahteva potpuno oslobodjenje od troskova, onda zahtev moze da se stavi samo do okoncanja prvostepenog postupka. - Ako se zahteva samo delimicno oslobodjenje ( sudske takse ), moguce je da se zahtev iznese i kada parnica tece po pravnim lekovima. - Najracionalnije je da se predlog stavi vec pre nego sto je postupak pokrenut, jer tuzilac time stvara izvesnost u pogledu na svoju procesnu situaciju. - Da bi sud usvojio predlog stranke za dodelu siromaskog prava, predlagac mora da ucini verovatnim da su ispunjeni uslovi za to. - Sud mora da omoguci protivniku da se izjasni o ovom predlogu. - Sud odlucuje resenjem, protiv koga, ukoliko je predlog usvojen, nije dozvoljena zalba, a ukoliko nije usvojen ili je delimicno usvojen, onda je dozvoljena zalba.

136

5.) Prestanak siromaskog prava - Sud moze na sopstvenu inicijativu ili po zahtevu jedne od stranaka da ukine resenje o oslobodjenju od troskova postupka i postavljanju besplatnog punomocnika. - To ce uciniti ukoliko se stranci popravi u medjuvremenu imovno stanje, ili ukoliko stranci vise ne bude potreban zastupnik ili ustanovi da joj nije ni bio potreban. - Kada ukine resenje o oslobadjanju od troskova, sud ce odluciti i o tome da li je stranka koja je bila oslobodjena sada duzna na nadoknadi one troskove od kojih je bila oslobodjena. 6.) Obaveza naknade troskova kojih je stranka bila oslobodjena - Ako stranka koja je oslobodjena placanja troskova postupka izgubi spor, ona nece biti u obavezi da isplati troskove kojih je bila oslobodjena, te sudske takse i ostali iznosi koji su isplaceni iz sredstava suda padaju definitivno na teret tih sredstava. - Ostale troskove koji joj padaju na teret ( izdaci protivne strane ) duzna je da snosi stranka kojoj je bilo priznato siromasko pravo. - Ako je slucaj obrnut, svi troskovi padaju na teret stranke koja je spor izgubila.

102.) Suparnicarstvo, pojam i vrste
- POJAM - U parnici ucestvuju, po pravilu, samo dve stranke: tuzilac i tuzeni. - Medjutim, na strani tuzioca moze da se javi vise procesnih subjekata, kao i na strani tuzenog. - Kada vise procesnih subjekata trazi pravnu zastitu od jednog tuzenika ( aktivno suparnicarstvo), te kada jedan procesnih subjekat zahteva pravnu zastitu prema vise tuzenika ( pasivno suparnicarstvo ), govorimo o suparnicarstvu ili o subjektivnoj kumulaciji. - Smisao suparnicarstva se bazira na ostvarenju nacela procesne ekonomije i interne harmonije odlucivanja ( jer se otklanja mogucnost izricanja protivrecnih sudskih odluka ). - ZASNIVANJE I VRSTE - Suparnicarstvo moze da nastane na sledeci nacin: a) kada tuzilac u tuzbi navede da tuzi vise tuzenih ili kada u rubrumu tuzbe stoji vise procesnih subjekata na strani tuzioca. b) kada jednoj ili drugoj stranci tokom parnice pristupi druga stranka. v) kada, tokom postupka, na mesto jedne ili obe stranke, univerzalnom sukcesijom na njihovo mesto stupi vise procesnih subjekata. g) kad ato zakon izricito predvidja. - Ako suparnicarstvo nastaje vec u momentu podnosenja tuzbe, onda je ono inicijalno, a ako nastaje kasnije, onda je ono naknadno. - Ako suparnicarstvo nastane procesnom voljom tuzioca, onda je to procesno suparnicarstvo, a ako ono nastane kao rezultat posledice odgovarajuce materijalnopravne norme, onda je to materijalnopravno suparnicarstvo. - Najznacajnija podela suparnicarstva vrsi se u skladu sa odnosom suparnicara prema predmetu spora, kao i njihovim ulogama u materijalnopravnom odnosu s kojim je tuzeni povezan, te otuda razlikujemo formalno ( nepravo ) i materijalno ( pravo ) suparnicarstvo. - Znacajna je i podela suparnicarstva na prosto i jedinstveno, pri cemu se kao linija razgranicenja uzima polozaj suparnicara u parnici.

137

- Treba napomenuti da zakon ne nalaze tuziocu da jednom tuzbom obuhvati vise lica, te je zato suparnicarstvo fakultativnog karaktera, osim u slucaju nuznog suparnicarstva. 1.) Formalno ( nepravo ) suparnicarstvo - Kod formalnog suparnicarstva, suparnicari nisu ni na koji nacin povezani u pogledu predmeta spora niti povezani u jednom materijalnopravnom odnosu. - Dakle, smisao pojave vise procesnih subjekata na jednoj strani u parnici lezi iskljucivo u razlozima procesne ekonomije. - Zakon propisuje da je formalno suparnicarstvo moguce, ako su predmet spora zahtevi ili obaveze iste vrste koji se zasnivaju na bitno istovrsnom cinjenicnom i pravnom osnovu. - Npr: T je angazovao A za popravljanje krova, B za gradnju garaze i C za popravku kupatila u svojoj kuci. A, B i C podnose tuzbu protiv T i svaki od njih zahteva placanje naknade po osnovu ugovora o delu. - Formalno suparnicarstvo je dopusteno samo ako je sud stvarno i mesno nadlezan za svaki tuzbeni zahtev i za svakog tuzenika u parnici. 2.) Materijalno ( pravo ) suparnicarstvo - Za materijalno suparnicarstvo je karateristicno da se suparnicari nalaze u odnosu koji spada u dispoziciju iste materijalne norme. - Materijalno suparnicarstvo postoji: a) kada postoji pravna zajednica vise tuzilaca ili vise tuzenika. b) kada prava ili obaveze suparnicara proizlaze iz istog cinjenicnog i pravnog osnova. Npr: Suvlasnici A i B tuze T i zahtevaju utvrdjenje prava vlasnistva na stvari. - Pod pravnom zajednicom se podrazumeva zajednica u pogledu predmeta spora. - U pravnoj zajednici su uvek solidarni duznici ili poverioci, suvlasnici, bracni drugovi u pogledu zajednicke imovine ili u pogledu odgovornosti prema trecim licima. - Materijalno suparnicarstvo podrazumeva da zahtevi i obaveze suparnicara moraju kumulativno da proizlaze iz istog cinjenicnog i istog pravnog osnova ( sam osnov tuzbe nije dovoljan ). - Mat. sup. je moguce samo ako je isti sud stvarno nadlezan za sve zahteve i za sve suparnicare. - Tuzba protiv materijalnih suparnicara moze da se podnese onom mesno nadleznom sudu koji je nadlezan za bilo kog od njih ( atrakcija nadleznosti ). 3.) Prosto suparnicarstvo - Ucesce vise tuzioca, odnosno tuzenih u parnici ne menja njihov procesni polozaj. - Svaki suparnicar ostaje samostalna stranka. - Radnje koje preduzima ili propusti neki od njih nemaju korisnog niti stetnog dejstva u odnosu na ostale suparnicare. - Kada prosti suparnicari preduzimaju parnicne radnje cije je dejstvo protivrecno ( npr. priznanje i osporavanje tuzbenog zahteva ), sud o domasaju takvih radnji odlucuje na osnovu slobodne sudijske ocene dokaza. - Sud moze meritorno da odluci razlicito u pogledu svakog suparnicara. - Po pravilu, sud u slucaju obicnog suparnicarstva odlucuje jedinstvenom presudom, razlicito prema svim suparnicarima. - Formalno suparnicarstvo je uvek prosto suparnicarstvo.

138

. . . ako je bar jedan suparnicar odgovorio na tuzbu ). dok su drugi propustili to da ucine ( npr. . Odluka suda moze da bude jednaka i prema A i B i njeno dejstvo se prosiruje i na ostale akcionare. .Posebnost ovog suparnicarstva se sastoji od toga da tuzba moze da se podigne samo ako su u njoj naznacena.Npr: Tuzba za utvrdjenje prava na nuzni deo protiv vise testamentarnih naslednika. postoje ogranicenja u pogledu mogucnosti da jedinstveni suparnicari preduzimaju parnicne radnje. kao i ogranicenja u pogledu samostalnog dejstva procesnih radnji. kod jedinstvenog suparnicarstva postoji samo jedna parnica u kojoj suparnicari ucestvuju kao jedna stranka.Nuzno suparnicarstvo postoji kod zajednickog obligacionog ili stvarnopravnog materijalnog ovlascenja ( zajednicka svojina. susvojina ).Iz procesnopravnih razloga. bilo na aktivnoj bilo na pasivnoj strani. Zakon kreira fikciju da se preduzeta procesna pradnja proteze u dejstvu na sve suparnicare. . .Jedinstveno suparnicarstvo iz procesnih razloga postoji i u svim slucajevima kada se donosi preobrazajna presuda.Jedinstveno suparnicarstvo postoji kada spor moze da se resi samo na jednak nacin prema svim suparnicarima.4. . . 139 .Ono postoji kada tuzbom. Zakon predvidja da bilo koji suparnicar moze da preduzme procesnu radnju cije je preduzimanje vezano za rok. . nedostaje procesna legitimacija. kao stranke. . jedinstveno suparnicarstvo nastaje u slucaju kada se pravosnaznost presude prosiruje i na ona lica koja nisu bila stranke u postupku. kao i samostalnog dejstva procesnih radnji koje je jedan od suparnicara preduzeo: a) Prvo.Za razliku od prostog suparnicarstva gde se vise parnica spaja u cilju zajednickog raspravljanja iz razloga procesne ekonomije. .Npr: Suparnicarstvo branih drugova po tuzbi javnog tuzioca za ponistaj braka.Jedinstveno suparnicarstvo moze da postoji iz procesnopravnih ili materijalnopravnih razloga.Npr: Akcinari A i B pobijaju odluku skupstine akcionarskog drustva AD.) Jedinstveno suparnicarstvo . tako da je sud duzan da odbaci tuzbu kao nedopustenu. . moraju da budu obuhvacena sva lica.Npr: Tuzba kupca nepokretnosti protiv suvlasnika nepokretnosti radi upisa vlasnistva u zemljisne knjige. . jer se suparnicari smatraju jednom strankom u postupku. . u slucaju da je samo jedan suparnicar preduzeo procesnu radnju. a bitno je da materijalnopravno ovlascenje pripada vecem broju lica. . ucesnici jednog materijalnopravnog odnosa.Ako to nije slucaj. kada rok za preduzimanje procesne radnje nije istekao prema bilo kom suparnicaru.Sud ne moze da usvoji tuzbeni zahtev prema jednom. a da ga odbije kao neosnovan prema drugom.U ZPP-u su predvidjena samo dva izricita izuzetka u pogledu ogranicenja samostalnosti jedinstvenih suparnicara. . sva lica koje materijalnopravno norma odredjuje kao ucenike materijalnopravnog odnosa. ne moze se doneti presuda zbog propustanja. b) Drugo.Nuzno suparnicarstvo postoji i kada se podnose tuzbe za utvrdjenje i preobrazajne tuzbe.Jedinstveno suparnicarstvo iz materijalnopravnih razloga je nuzno.Dejstva jedinstvenog suparnicarstva: .Stoga.

. potpunom odbijanju tuzbenog zahteva. ili kada glavni duznik ne ispuni svoju obavezu ( imaju polozaj prostih suparnicara ). ako bude pravosnazno odbijen prema tuzenom koji je u tuzbi naveden.Ovde tuzilac nije siguran u pogledu postojanja pasivne legitimacija tuzenog.Npr: Tuzilac podnosi tuzbu za naknadu stete u visini od 50000 dinara protiv A.Nece imati dejstva u parnici radnje kojima se disponira tuzbenim zahtevom.Povoljne radnje kod aktivnog suparnicarstva bi bile one koje su najblize ostvarenju cilja parnice. .ZPP predvidja dve situacije u kojima nalaze suparnicarstvo.Jednom tuzbom mogu da budu obuhvaceni glavni duznik i jemac samo ako se radi o slodarnom jemstvu. V moze glavnim tuzbenim zahtevom da vindicira stvar od B. .Da bi ova tuzba bila dopustena mora da se steknu uslovi koji uopste vaze za dopustenost tuzbe. i proda je A koji je dalje proda B. jer ce presuda po ovoj tuzbi da proizvede dejstvo erga omnes. cak i kada se tako preduzetoj radnju protivi i samo jedan suparnicar. a koje stetne po suparnicare. . 5. .) Suparnicarstvo na osnovu zakona . . kao sto su priznanje ili odricanje od tuzbenog zahteva. pa istice isti tuzbeni zahtev prema glavno i supsidijarno tuzenom. . bez obzira na to da li su se stekli napred navedeni uslovi za dopustanje suparnicarstva: suparnicarstvo glavnog duznika i jemca. ako sud nadje da je tuzbeni zahtev prema B neosnovan ( jer je stekao pravo svojine od nevlasnika ).Npr: L ukrade pokretnu stvar od vlasnika V.I obrnuto. 6.Po tuzbi glavnog mesanja. i tome on pokrece novu parnicu ( dakle ne mesa se u staru. . .. te da istakne eventualni tuzbeni zahtev prema L za naknadu stete.Smisao podnosenja tuzbe ( isti zahtev ) protiv glavno i eventualno tuzenog se sastoji od toga da tuzilac obezbedi ocuvanje svojih materijalnopravnih ovlascenja ( prekid zastarelosti ). ako sud pravosnazno odbije tuzbeni zahtev prema A. zakljucenje poravnanja.Tuzilac zahteva da tuzbeni zahtev bude usvojen prema sledecem ( eventualnom ) tuzenom.Pravne lekove moze da ulozi i samo jedan jedinstveni suparnicar s dejstvom i za ostale. cak ni prema onom suparnicaru koji su je preduzeo. . tj.) Suparnicarstvo sa eventualno tuzenim . treba odrediti apstraktno. postupak se prekida s dejstvom i na ostale. ona nema dejstva ne prema kome. . ali i ostvarenje ekonomicnosti i efikasnosti postupka. . a povoljne radnje kod pasivnog suparnicarstva su one koje su najblize ostvarenju njihovog cilja. potpunom usvajanju tuzbenog zahteva. . 140 .Tuzbu glavnog mesanja podnosi lice koje trazi stvar ili pravo o kome vec izmedju drugih lica tece parnica. . kao to naziv kaze ). .Lice koje tvrdi da mu sporno pravo pripada moze da podnese jednu tuzbu protiv obe stranke u tekucoj parnici. umesac mora da zahteva sporno pravo za sebe.Moze da se generalizuje pravilo da sve procesne radnje koje preduzima jedinstveni supranicar imaju dejstvo prema svim suparnicarima. a protiv B. a ne po konkretnom procesnom polozaju suparnicara u parnici. stranke u parnici koja tece postaju jedinstveni suparnicari. samo ako su korisne. ako je preduzeta neka nepovoljna parnicna radnja. umesac ne sme da bude stranka.Koje su radnje povoljne. tj. i tuzba glavnog mesanja. i plus: parnica vec mora da tece izmedju inicijalnih stranka.Ako postoje razlozi za prekid postupka u vezi s jednim jedinstvenim suparnicarem.

Arhitekta ima pravni interes da se umesa na strani tuzenog. dejstvo resenog prethodnog pitanja u pogledu materijalnopravne obaveze intervenijenta.Umesac i glavna stranka u parnici na cijoj strani on intervenise su uvek povezani nekim materijalnopravnim odnosom.) Obicni umesac . .Postoji pravni interes za ucesce umesaca.* imenovanje prethodnika. da bi kontrolisao nacin na koji stranka vodi spor.Uvek ce postojati pravni interes za intervenciju kada sudska odluka doneta u parnici izmedju stranaka proizvodi neposredno ili posredno dejstvo na gradjanskopravni polozaj umesaca. jer ce tuzeni. - 104.) Ucesce umesaca u postupku Trece lice moze da bude ucesnik u tudjoj parnici samo kada ima za to opravdan pravni interes. ti zahtevi su u vezi. jer ima pravni interes da ona uspe. jer oba dogadjaja imaju isti uzrocnik. . 141 .intervenijent ) je trece lice koje ucestvuje u tudjoj parnici na strani jedne od stranka. G se brani da je staticke proracune poverio po ugovoru o nalogu arhitekti A. . . a Zakon razlikuje sledece oblike ucesca trecih lica u parnici: .Medjutim. .* ucesce drzavnog tuzioca. sposobnost ).* obavestenje o parnici.Pravni interes umesaca da stupi u parnicu moze da se ogleda i u tome sto se dejstvo presude prosiruje i na njega. b) Umesac ne sme sam da bude stranka ( ali mora da poseduje stranacku i par. v) Umesac mora da ima pravni interes ( ne moralni ili ekonomski ).Zakon predvidja sledece pretpostavke za dopustenost ucesca obicnog umesaca: a) Mesanje je dopusteno u parnici koja vec tece.Obicno mesanje u tudju parnicu postoji kada presuda u parnici izmedju stranka deluje samo inter partes. . ako izgubi spor. . pravni interes se ogleda u tome da neuspeh tuzenog u glavnoj parnici ima posredno za posledicu pogorsanje pravnog polozaja intervenijenta. .Npr: T podnese tuzbu protiv G i zahteva naknadu stete po osnovu nedostataka gradjevine koju je. Medjutim. kada bi se uspehom stranke na cijoj se strani umesac mesa njegov pravni polozaj poboljsao ili kada bi se njenim neuspehom njegov pravni polozaj pogorsao. Dakle. da bi pomogao stranci na cijoj strani se mesa da usme u sporu.Ishod glavne parnice ima u odnosu na docniju parnicu izmedju intervenijenta i stranke koje je izgubila spor. . pri cemu se i T saglasio da A vrsi poslove nadzora u vezi s gradjenjem. izgradio G. da povede parnicu protiv njega za naknadu stete.* ucesce umesaca. .Umesac ( sporedni umesac. u neku ruku. . . 103. .Ovde je jasno da tuzilac istice razlicite tuzbene zahteve prema glavnom i eventualnom tuzenom koji pocivaju na dva razlicita zivotna dogadjaja.Obicni umesac stupa kao ucesnik u parnici iz dva razloga: * prvo. * drugo. . . sud pocinje da raspravlja sa eventualnotuzenim tek kada pravosnazno okonca parnicu protiv glavnog tuzenog ( to je necelishodno i protivno nacelima ekonomicnosti ). po ugovoru..Po sudskoj praksi.

--> drugo. kao i njene pravne sledbenike. . . . . C ima prav. ako takav pravni interes ne postoji. te on moze da spreci svojim ucescem u parnici i donosenje presude zbog propustanja.Protiv odluke suda kojom se intervencija dopusta nije dozvoljena posebna zalba.Umesac preduzima parnicne radnje u svoje ime. dok je protiv odluke kojom se odbija mesanje dopustena zalba. . i nijedna stranka se ne protivi mesanju.Subjektivno intervencijsko dejstvo presude obuhvata umesaca i stranku na cijoj strani se on mesao. intervenijent ne moze u novoj parnici sa strankom da istice da je sud doneo pogresnu odluku. T cedira potrazivanje na C.. jeste da preduzima sve parnicne radnje koje bi mogla da preduzme i stranka.Ono sto moze umesac u parnici. i time je mesanje otpocelo. te da je stranka lose vodila parnicu.Umesac ne moze da preduzima parnicne radnje koje bi bile u suprotnosti sa parnicnim radnjama stranke. A) Stupanje umesaca u parnicu . . B) Procesni polozaj obicnog umesaca .Presuda ne proizvodi intervencijsko dejstvo. 142 . u sklopu intervencijskog dejstva presude vazi pravilo da je sud u potonjoj parnici izmedju intervenijenta i stranke vezan sudskom presudom doneto u prethodnoj parnici . . ali ne protivno volji stranke ( rokovi su oni isti koji teku i za stranku ).Pravilo je da intervenijent preduzima samo one radnje s kojima bi se saglasila i sama stranka. ali one proizvode dejstvo na stranku.Umesac ima pravo na naknadu troskova.I stranka moze sama da obavesti umesaca da tece parnica s pozivom da u njoj uzme ucesce kao intervenijent. .Ovo dejstvo podrazumeva da su tacni cinjenicni i pravni navodi sadrzani i u obrazlozenju presude donete u parnici u kojoj je ucestvovao i umesac.Ukoliko se ustanovi da postoji pravni interes.Npr: T je podneo tuzbu protiv D i zahteva naplatu potrazivanja u visini od 10000 dinara.Da bi sud mogao da oceni da li postoji pravni interes. .Umesac je duzan da primi parnicu onako kako se ona nalazi u momentu u kojoj je ona bila kada je stupio u parnicu ( stoga i umesaca pogadja prekluzija jednako kao i stranku ). Tokom parnice. po sluzbenoj duznosti. na strani T.Umesac moze sam da sazna da vec tece parnica za ciji je ishod zainteresovan i tada moze da obavesti sud podneskom ili izjavom datom na rocistu da stupa u parnicu. sud dostavlja podnesak umesaca strankama.Sud ce. ako sud u prvoj parnici odluci na temelju primene pravila o teretu dokazivanja ( non liquet ). stavljanje dokaznih predloga.Ovo dejstvo se ne prostire i na drugu stranku koja je ucestvovala u prvoj parnici.Umesac moze da ulozi i redovne i vanredne pravne lekove. V) Intervencijsko dejstvo presude .Objektivno intervencijsko dejstvo presude se ispoljava dvostruko: --> prvo. ispitati da li postoji pravni interes umesaca i odbice resenjem mesanje kao nedopusteno. . interes da stupi kao umesac u par. .Intervencijsko dejstvo ima siri domasaj od dejstva materijalne pravosnaznosti. a koje se odnose na iznosenje cinjenica. . ako ih ona prihvati. ali sud ne moze da ga obaveze na placanje parnicnih troskova. . umesac je duzan da u podnesku iznese one cinjenice na kojima zasniva postojanje svog pravnog interesa. . ...

O. . advokat sacionio pravnovaljan ugovor. . . cak i protivno volji stranke na cijoj strani se umesao.Imenovanje prethodnika je vid obavestenja treceg lica o parnici. vec samo protiv umesaca. .Tuzeni moze da smatra da prethodnik ima vise argumenata da odbije tuzbeni zahtev tuzioca. kada dejstvo presude treba da se odnosi i na umesaca.Umesac ima polozaj jedinstvenog suparnicara. ako se umesac tome protivi. . . iako nije ucestvovao u parnici do momenta pravosnaznosti presude. .Cilj instituta jeste da pravni prethodnik stupi na mesto tuzenog u parnicu.Tuzeni je duzan da imenuje prethodnika pre nego sto se upusti u raspravu.) Imenovani prethodnik .Dostavljanje mu se vrsi posebno. Uprkos tome. za razliku od obicnog. ima polozaj stranke u postupku. tako da stranka sama ne moze pravnovaljano da disponira tuzbenim zahtevom.Intervencijsko dejstvo presude ne moze da se koristi protiv stranke. .Npr: T uspe u sporu protiv A. tako da je smisao imenovanja prethodnika jedino u tome da tuzeni na taj nacin ostvari odredjeni materijalnopravni efekat na pravni odnos koji postoji izmedju njega i treceg lica. ostavodavca. osteceni. da se protivi priznanju tuzbenog zahteva. podnese tuzbu protiv C.Sud je duzan da ovakvom umesacu pruzi priliku da se izjasni o svim navodima protivnika. . . vlasnika vozila koji je osiguran do odgovornosti za stetu nanetu trecim licima kod O. a rokovi za izjavljivanje pravnih lekova teku nezavisno od rokova koji vaze za stranku.. Presuda doneta u sporu izmedju T i C proizvodi neposredno dejstvo i na pravni odnos izmedju C i O. A isprica trecim licima da je advokat B sacinio nistav ugovor. kao i stranci. vlasnik stvari.) Umesac sa polozajem jedinstvenog suparnicara A) Pojam .Imenovanje prethodnika preduzima u parnici tuzeni koji drzi neku stvar ili koristi neko pravo. a tvrdi da stvar drzi ili pravo vrsi u ime treceg lica. presuda deluje neposredno na pravni odnos izmedju umesaca i protivnika stranke na cijoj strani se on mesa. B) Polozaj umesaca. O obavestava trece lice. . povracaj stvari. bilo na osnovu zakona. presuda doneta izmedju T i A nema intervencijsko dejstvo. .sporednog umesaca. jer se pokaze da je intervenijent B.Ovakav umesac.Umesac moze da nastavi da vodi parnicu do njenog okoncanja.Vazno je naglasiti da ovakav umesac moze da izjavljuje pravne lekove. tako da se pravni polozaj umesaca ne razlikuje od polozaja bilo kog jedinstvenog suparnicara. 106. U parnici izmedju B i A za naknadu stete. . i to bilo zbog prirode predmeta spora.Npr: T.Umesac jedinstveni suparnicar moze i sam da izjavi vanredni pravni lek.Jasno je da vlasnik stvari moze da vindicira stvar od svakog drzaoca.jedinstvenog suparnicara u parnici . .Npr: T. 143 . B tuzi A za naknadu nematerijalne stete.Umesac i stranka se smatraju jednom strankom. . o parnici koja tece izmedju njega i vlasnika. zahteva od ostavoprimca.Kod umesaca s polozajem jedinstvenog suparnicara. 105.

pa npr: ako je sud odbio da izvede dokaz na neku okolnost vaznu za odlucivanje to ima za posledicu pogresan stav suda prema cinjenicama.Prethodnik moze da stupi u parnicu i kao sporedni umesac. te zbog pogresne primene materijalnog prava ( error in decidendo ). . izmena ili ukidanje sudske odluke. . b) kada preduzimaju radnje sa cinjem da izbegnu javne finanskijske obaveze. osim kada tuzilac prema tuzenom istice i druge zahteve koji nemaju veze s drzanjem stvari ili vrsenjem prava u tudje ime. . . .Sve greske nastale povodom donosenja presude mogu da nastanu zbog povrede procesnih normi ( error in precedendno ).Sve ove greske su uglavnom povezane.Pravni lekovi su parnicne radnje stranaka ili drugih ovlascenih lica kojima zahtevaju da sud ispita tacnost sudske odluke.Javni tuzilac ucestvuje u tudjoj parnici kao umesac radi zastite opstih interesa.Cilj pravnih lekova jeste da se ovakvi nedostaci otklone. .Redovni pravni lekovi se ulazu protiv odluka koje jos nisu postale pravosnazne. .Presuda moze da pociva na greskama. . i to u sledecim slucajevima: a) kada jedna ili obe stranke koriste svoja prava u postupku da bi onemogucile primenu prinudnih propisa o prirodnim bogatstvima. 107. njegov ne dolazak ili odbijanje da stupi u parnicu nema za dejstvo da tuzeni istupa iz parnice.Ulaganje redovnih pravnih lekova sprecava da presuda postane pravosnazna u delu koji se pobija pravnim lekom ( suspenzivno dejstvo ). .Javni tuzilac kao umesac u javnom interesu moze da preduzima parnicne radnje u granicama tuzbenog zahteva koje se odnose na utvrdjenje cinjenica i predlaganje dokaza koje stranke nisu iznele ili cije izvodjenje nisu predlozile.Vanredni pravni lekovi se ulazu protiv pravosnaznih sudskih odluka.Mogucnost ulaganja pravnih lekova protiv sudskih odluka pojacava pritisak na prvostepeni sud da postupa zakonito i donosi tacne presude. pitanje. zbog pogresno utvrdjenih cinjenica. tuzeni istupa iz parnice. pa tako i sama moze da bude pogresna ( netacna ).O postojanju ovakvih radnji javnog tuzioca obavestava sud pred kojim parnica tece. 3 Ovaj deo pricati uz 103.) Pojam i obelezja pravnih lekova A) Pojam i ciljevi pravnih lekova .Pravnim lekom se zahteva preispitivanje. jer njome nije u potpunosti ili delimicno udovoljeno zahtevima stranaka u postupku. .Za to nije potreban pristanak tuzioca. samo kada prethodnik pristane da stupi u parnicu na njegovo mesto ( tada on postaje tuzeni ).Sud je duzan da pozove prethodnika na rociste. medjutim.MESANJE JAVNOG TUZIOCA U PARNICU3 . 144 . On ima za posledicu supsumaciju pogresno utvrdjenog cinjenicnog stanja pod pogresnu materijalnopravnu normu. sto ima za posledicu da izmedju njega i tuzenog nastupa u kasnijoj parnici intervencijsko dejstvo presude. .. . . . v) kada preduzimaju parnicne radnje da bi onemogucile primenu prinudnih odredaba medjunarodnih ugovora. B) Vrste pravnih lekova .Naprotiv.

Kako su pravni lekovi parnicne radnje stranaka.Pravnim lekovima se napada izreka presude. jer pretpostavke za dopustenost tuzbe nisu isto sto i pretpostavke za dopustenost pravnog leka ). . za ulaganje i postupanje po pravnim lekovima moraju da budu ispunjenje i posebne procesne pretpostavke koje se ticu: a) dopustenosti pravnog leka. .Osim toga.U nasem pravu. kao i sve druge meritorne odluke donete u obliku resenja. . 108.Osnovanost pravnog leka odnosi se na ispitivanje zakonitosti i tacnosti sudske odluke koja se pobija. nedostaci u nistavim presudama se otklanjaju ulaganjem pravnih lekova. vanredni pravni lek je samo predlog za ponavljanje postupka. V) Predmet pravnih lekova . .Redovni pravni lekovi su: a) zalba protiv presude. g) revizija protiv presude i revizija protiv resenja. A) Posebne procesne pretpostavke za ulaganje pravnih lekova . o njima resava neposredno visi instancioni sud ili VKS. za njihovo ulaganje vaze opste procesne pretpostavke. ovo pistanje spada u sferu osnovanosti pravnog leka ( a ne dopustenosti pravnog leka.Devolutivno dejstvo nema zahtev za ponavljanje postupka.Pravnim lekovima se mogu pobijati procesna resenja.Razlikujemo dopustenost i osnovanost pravnih lekova. tj. v) prigovor protiv platnog naloga. ako utvrdi da je tuzba bila nedopustena. . . . b) procesne legitimacije stranaka za njegovo ulaganje. . jer se odnosi na otklanjanje prekluzije.U pravne lekove ne spada i zahtev za povracaj u predjasnje stanje. g) forme i sadrzine pravnog leka. . 145 . resenja kojima se okoncava spor. b) zalba protiv resenja. ali i resenja o materijalnom upravljanju parnicom. ne i njeno obrazlozenje. v) pravnog interesa za ulaganje pravnog leka.) Dopustenost pravnih lekova .Pravni lekovi mogu pobijati sve vrste sudskih presuda. a ne na ispitivanje tacnosti sudkse odluke. d) direktna revizija.Zakon predvidja posebne procesne pretpostavke za dopustenost svakog leka ponaosob cije postojanje ispituje sud po sluzbenoj duznosti. a s druge strane. . Npr: Prvostepenom odlukom je tuzba odbacena kao nedopustena zbog nedostataka procesnih pretpostavku ( apsolutna nenadleznost ).Dakle. nego o njemu resava sud koji je doneo odluku u prvom stepenu. U postupku po pravnim lekovima.. onda je zalba tuzenog bila osnovana ( sto nema veze sa dopustenoscu zalbe ).Pravni lek nije moguc protiv nepostojecih presuda. .Redovni pravni lekovi imaju devolutivno dejstvo.

revizija protiv presude donete u drugom stepenu.Formalni pravni interes za ulaganje pravnog leka postoji uvek kada izreka sudske presude odstupa od zahteva stranaka koji su izneti u parnici ( za tuzioca to nije sporno jer se uporedjuje sadrzina tuzbenog zahteva sa izrekom presude ). sud ce odbaciti pravni lek kao nedopusten. zalba na presudu drugostepenog suda ). . ako se on pokaze kao osnovan.Npr: tuzeni je zahtevao da se tuzbeni zahtev odbije kao neosnovan. .Postojanje pravnog interesa za izjavljivanje pravnog leka podrazumeva da je sudska odluka izrecena na stetu lica koje izjavljuje pravni lek.Ipak. ona moze da bira koji ce pravni lek da ulozi: onaj protiv odluke suda ciji je naziv pogresno oznacen ili onaj protiv odluke suda koju je sud trebalo tacno da oznazi. tuzbeni zahtev usvojio. a ne i formalni. a tuzeni je kompenzacioni prigovor izjavio samo kao eventualni. .Ako pravni lek nije dozvoljen ( npr. odnosno da to lice moze da ocekuje kakvu pravnu korist od izjavljenog pravnog leka. . umesaci ( medjutim sa razlicitim dejstvom. pravni lek ce se odbaciti kao nedopusten. tada stranka ne bi mogla da ulozi zahtev za ponavljanje postupka. ulozeni pravni lek se odbacuje resenjem. . v) Pravni interes za ulaganje pravnog leka . kada je tuzbei zahtev odbijen kao neosnovan zbog preboja potrazivanja. dok posebna pravila vaze za dozvoljenost predloga za ponavljanje postupka. . b) Procesna legitimacija . . . . pogresno naznacio doluku kao presudu.Formalni pravni interes na strani tuzenog ce postojati u slucaju kada je tuzeni zahtevao da se tuzbeni zahtev odbije kao neosnovan u potpunosti ili delimicno. uprkos tome. .Materijalnopravni interes bi postojao. jer obicni umesaci mogu da uloze pravni lek samo ako to nije u suprotnosti sa parnicnim radnjama stranke. a ona je trebalo da bude doneta u formi resenja.Za dozvoljenost pravnog leka je bez znacaja kako je stranka pravni lek nazvala.Ako je pravni lek izjavilo lice koje za to nije ovlasceno. tj.Ukoliko sud pogresno naznaci naziv odluke.Materijalni interes za pravni lek postoji.Pravo na podnosenje pravnih lekova imaju: stranke. 146 . suprotno tome. . kada bi izreka presude imala za posledicu nepovoljniju materijalnopravnu poziciju stranke u odnosu na stanje pre pocetka parnice. a sud je.d) rokova za njihovo podnosenja.Zakon predvidja da se zalba protiv presude podnosi protiv presude donete u prvom stepenu. ako je sud npr.Ako pravni interes ne postoji.Dozvoljenost pravnog leka znaci da zakon predvidja mogucnost da se protiv odredjene sudske odluke ulozi zakonom predvidjen pravni lek. . B) Dopustenost pravnog leka ( odavde u sustini pocinje ispitno pitanje ) a) Dozvoljenost pravnog leka . dok umesac s polozajem jedinstvenog suparnicara moze da podnese pravni lek i protiv volje stranke ). odbacio tuznu kao nedopustenu. jer tuzeni nije postavio nikakav procesni zahtev u postupku. a sud je. onda vazi princip najveceg povlascenja stranke.Kod presude zbog propustanja moze da postoji samo materijalni interes za ulaganje pravnog leka. njihovi univerzalni sukcesori. .

Rokovi pocinju da teku do dostavljanja pismenog otpravka sudske odluke.U praksi je uobicajeno da se ovi zahtevi u pogledu izmene sadrzine odluke isticu eventualno. odnosno da podnosilac pravnog leka zahteva preinacenje sudske odluke.Ako se odluka pobija zbog procesnopravnih gresaka. sako stranka nija navela u kom delu pobija sudsku odluku. on se odbacuje kao nepotpun. .To je od znacaja. vec postupak u kome se ispituje samo zakonitost i tacnost odluke o tuzbenom zahtevu. . a koji se tice izmene ili ukidanja pobijane sudske odluke. zbog toga i zakon predvidja posebne rokove za njihovo ulaganje koji su prekluzivni i koje sud ne moze da produzi ( u slucaju propustanja roka.Kod presuda na osnovu priznanja i na osnovu odricanja. kako bi moga postupak ponovo da se sprovede. i obrnuto. .Rokovi su u nasem pravu kratki: 30 dana za zalbu (15 dana u menicnim i cekovnim sporovima).. . .Navodjenje razloga je posebno vazno kod vanrednih pravnih lekova.Zbog gubitka prava na podnosenje pravnog leka moze da se zahteva vracanje u predjasnje stanje.U tom postupku sud ne moze da odlucuje van granica predmeta spora o kome je doneta sudska odluka. 30 dana za reviziju. . sud odbacuje lek kao neblagovremen ). smatrace se da je pobija u delu u kome nije uspela u parnici.Postupak po pravnim lekovima nije nov postupak o osnovanosti tuzbenog zahteva. a eventualno njeno ukidanje. jer u pogledu dela odluke koji se ne pobija nastupa pravosnaznost.Ako se sudska odluka pobija zbog gresaka u primeni materijalnog prava.GRANICE KONTROLE SUDSKE ODLUKE PO PRAVNIM LEKOVIMA: . b) razloge zbog kojih pobija sudsku odluku. . 147 . .Parnicin postupak moze da se okonca u razumnom roku samo ako je i mogucnost za ulaganje pravnih lekova vremenski ogranicena. ako zahtev ne sadrzi neki od zakonskih razloga za ponavljanje. . .FORMA I SADRZINA PRAVNOG LEKA4 .Ovaj postupak cini jedinstvo s prvostepenim postupkom u kome je odluceno o zahtevima stranaka. 4 Svi naredni naslovi se mogu pricati uz pitanje 107. . moze da postoji samo materijalni interes za ulaganje pravnog leka i on se ogleda samo u tome da presude donete na osnovu ovih parnicnih radnji u svojoj sadrzini odstupaju od sadrzine priznanja. jer sud osnovanost pravnog leka ispituje samo u granicama razloga koji su navedeni u pravnom leku ). pravilo je da se zahteva ukidanje pobijane odluke. v) zahtev stranke upucen sudu koji odlucuje od pravnom leku.U pogledu redovnih pravnih lekova. .Ako je sadrzina pravnog leka manjkava. takodje.ROKOVI ZA ULAGANJE PRAVNIH LEKOVA . . . . jer su razlozi bitan uslov za dopustenost zahteva za ponavljanje postupka koji ce sud odbaciti kao nepotpun.Pravilo je da svaki pravni lek mora da sadrzi najmanje tri cinioca: a) izjavu stranke u kom delu pobija sudsku odluku ( to je vazno posebno za reviziju.Nedostaci u formi pravnih lekova imaju za posledicu da se oni odbacuju kao nedopusteni.odnosno odricanja . nuzno je da se zahteva izmena sadrzine odluke ( preinacenje ).

nego je dovoljno da zalba sadrzi makar: 148 . * izjavu da li se presuda pobija u celini ili samo delimicno.Zalba protiv presude je rednovni pravni lek protiv presude donete u prvom stepenu.Nije dopusteno preinacenje tuzbe. isticanje prigovora kompenzacije ili zastarelosti. pojam i obelezja A) Pojam i znacaj . .Sud ne moze da izmeni sadrzinu sudske odluke na stetu onog lica koje pobija presudu pravnim lekom. . * potpis podnosioca zalbe.Njome se pobijaju sve vrste presuda. jer o njenoj osnovanosti resava neposredno visi sud.ZABRANA REFORMATIO IN PEIUS . jer se odluka o ovim pitanjima ne tice predmeta spora i nije obuhvacena izrekom presude. .Zalba mora nuzno da sadrzi: * oznacenje presude koja se zalbom pobija.Postupak po zalbi predstavlja nastavak prvostepene parnice. 109. . .Da na vazi ovo pravilo. . . a ne moze se podici ni protivtuzba. b) Sadrzine. . navodjenje cinjenice da je svedok vec ranije osudjen zbog laznog svedocenja ).Iskljucena je mogucnost da stranke iznose nove cinjenice i predlazu nove dokaze. B) Uslovi za dopustenost zalbe .Zabrana beneficio nonorum se medjutim ne odnosi i na nove cinjenice i dokaze o procesnopravnim pitanjima.) Zalba protiv presude. .Ova zabrana ne vazi ako je i druga strana izjavila zalbu. .To je zbog toga sto presuda postaje pravosnazna u delu koji se ne pobija. upravo iz straha da sud ne izmeni odluku na njihovu stetu.Ova zabrana se ne odnosi ni na iznosenje novih cinjenica kojima se objasnjavaju ili pojasnjavaju vec iznete cinjenice ili se dopunjavaju cinjenice o dokaznoj snazi pojedinih dokaza na cijem rezultatu je prvostepeni sud zasnovao odluku. .To znaci da sve parnicne radnje koje su stranke punovazno preduzele u prvostepenom postupku vaze i u postupku po pravnim lekovima ( one se ne ponavljaju ). tako da su kogniciona ovlascenja drugostepenog suda snazno ogranicena. .Ova zabrana ne vazi ni kada sud preispituje sudsku odluku iz razloga na koje pazi ex officio. i ona ima suspenzivno i devolutivno dejstvo. * razloge zalbe..Nuzno je da se steknu uslovi koji se ticu: a) Forme ( podnesak ). stranke bi cesto porpustale da ulazu zalbe.Medjutim nedostatak nekih od zakonom izricito propisanih sastojaka zalbe na presudu ne povlaci ( kako bi trebalo ) odbacivanje nepotpune zalbe. . -Npr: nije dopusteno da u postupku po pravnim lekovima stranka oznaci novo dokazno sredstvo ( svedoka ) ali jeste da u zalbi navede cinjenice koje ukazuju na pogresnu ocenu dokaza ( npr. tako da drugostepeni sud odlucuje samo o onom delu u vezi kojeg zalilac nije zadovoljan ( sto ukazuje da nova odluka ne moze da pogorsa njegov polozaj ).

. 149 .Zakon predvidja tri razloga za zalbu protiv presude.. u slucaju kada sud odustane od izvodjenja dokaza. po pravilu.) Zalbeni razlozi . . . nije mogao da ih iznese do zakljucenja glavne rasprave ). .Podnosilac zalbe bi mogao jos u jednoj situaciji da u zalbi predlaze izvodjenje novog dokaza. onda sud poziva stranku da je dopuni ).Njihovo postojanje cini presudom nistavom. * da je sud manjkavim vodjenjem postupka sprecio stranku da iznese cinjenicu.Zakon razlikuje: A) Apsolutno bitne povrede odredaba parnicnog postupka . g) Dozvoljenosti ( nedozvoljena je ako nedostaje procesna legitimacija ili pravni interes. v) Blagovremenosti ( rok je 30 dana ). --> koje dokazne predloge je sud odbio.To su one povrede kod kojih zakonodavac neoborivo pretpostavlja da su imale za posledicu donosenje nezakonite i nepravilne odluke.Ovde je tesko napraviti razliku izmedju prava stranke da iznosi nove cinjenice i povrede procesnih pravila koje je pocinio sud. . .Nepravilna primena procesne norme podrazumeva i netacno utvrdjenje postojanja njene dispozicije ( cinjenica ). ali ne u smilu da presuda ne proizvodi nikakvu dejstvo. jer stranka nije predujmila troskove za njegovo izvodjenje.Razlozi zalbe bi trebalo da budu obrazlozeni i to na sledeci nacin: --> koje bitne cinjenice sud nije utvrdio ili ih je pogresno utvrdio. trebalo da pazi po sluzbenoj duznosti tokom citavog postupka.Eskulpaciju podnosioca zalbe moguce je zamisliti samo u dva slucaja: * da stranka nije znala da neka vazna cinjenica postoji. ali podnosilac zalbe ih nije izneo i za to ne snosi krivicu ( potrebno je da ucini verovatnim da. . tj.One postoje ako sud nije primenio ili je nepravilno primeni odredbe ZPP-a. 110.Ovde se radi o teskim povredama znacajnih procesnih pravila na koje bi sud.Fakultativni sastojak zalbe je i zalbeni predlog. kao i sumpsumacionu gresku ( podvodjenje cinjenica pod pogresnu procesnu normu ). presuda se moze pobijati zbog: 1. . V) Beneficio novorum . --> koji nedopusteni dokazi su izvedeni ili izvedeni na nacin protivan postupku. --> koje procesne norme je sud prekrsio. tj. subjektivno novih cinjenica.) Bitne povrede parnicnog postupka .oznacenje presude koje se pobija i potpis podnosioca ( cak i ako neceg od ovog nema. --> sta su nedostaci suda u oceni dokaza. bez svoje krivice. --> u cemu se ogleda pogresno pravno shvatanje suda. . ili ako se lice odreklo ulaganja zalbe ili je vec povuklo zalbu ). predlog podnosioca da visi sud ili kasira ili izmeni sadrzinu prvostepene presude. . onih koje su objektivno postojale do momenta zakljucenja glavne rasprave. ali samo ako ucini verovatnim da troskove nije predjumio iz opravdanih razloga.Ovde se radi samo o mogucnosti iznosenja tzv.Naime. podnosilac zalbe moze da zahteva da se taj dokaz izvede.

• na res judicata. * prekoracenje ovlascenja od strane zakonskog zastupnika ili punomocnika.. g) Povreda pravila o sadrzini presude. --> izreka je protivrecna sama sebi ili razlozima presude. • na povredu javnog poretka. ako utvrdi postojanje apsolutno bitnih povreda odredaba parnicnog postupka. Po slozbenoj duznosti sud pazi samo na sledece apsolutno bitne povrede odredaba parnicnog postupka: • na pravilan sastav suda. --> povreda pravila o donosenju prasude zbog propustanja. • na postojanje. * povreda pravila o stvarnoj nadlenzosti suda. --> nacela nepristrasnosti u sudjenju ( ucesce sudije koji je trebalo da bude izuzet/iskljucen ). --> nacela javnosti. • na poredu nacela kontradiktornosti. * nepropisno zastupanje parnicno nesposobne stranke od strane zakonskog zastupnika.. --> s obizrom na predmet spora: * nepostojanje tuzivosti subjektivnog prava (tuzba je podignuta nakon zakonom propisanog roka) * povreda principa res judicata ili zabrane dvostruke litispendencije.Nistavost presude znaci da je drugostepeni sud obavezan da. • na ucesce sudije u postupku koji je trebalo da bude iskljucen/izuzet. --> presuda ne sadrzi razloge o bitnim cinjenicama ili su ti razlozi nejasni ili protivrecni. b) Povreda elementarnih procesnih nacela: --> povreda nacela kontradiktornosti --> nacela o upotrebi supstvenog jezika u postupku. • na donosenje presude od strane sudije koji nije ucestvovao na glavnoj raspravi. presude na osnovu prinzanja ili odricanja. stranacke i parnicne sposobnosti sposobnosti i pravilno zastupanje. stranke. tj. --> povreda pravila javnog poretka ( odluka suda pociva na nedozvoljenim raspolaganjima stranaka ). --> postoji protivrecnost izmedju onog sto se navodi u razlozima presude i pismenim dokazima. . B) Relativno bitne povrede odredaba parnicnog postupka 150 . kasira. * nedostatak parnicne sposobnosti. bez obzira kakav je njen materijalnopravni rezultat. odnosno ukine presudu. .On je duzan da to ucini. --> presuda nije obrazlozena. v) Povreda pravila o odlucivanju: --> donosenje presude od strane sudije koji nije ucestvovao na glavnoj raspravi. * nepostojanje ovlascenja za vodjenje parnice na osnovu zakona ili nepostojanje punomocja. * postojanje apsolutne nenadleznosti parnicnog suda. --> s obzirom na stranke: * nepostojanje stranke.Apsolutno bitne povrede parnicnog postupka mogu da se klasifikuju na sledeci nacin: a) Povreda pravila o procesnim pretpostavkama: --> s obzirom na sud: * nepropisan sastav suda. kada je sadrzina manljiva: --> izreka presude je nerazumljiva.

odnosno koje su bitne i vazne za donosenje odluke.Ona postoji kada sud nije primenio odredbu materijalnog prava koju je trebalo da primeni ili kada takvu odredbu nije pravilno primenio. tj. . 111. jer to neminovno povlaci za sobom primenu dispozicije pogresne materijalnopravne norme. b) pogresno tumacenje materijalnopravne norme ( kod pravnih standarda je to najcesce ). a to je moglo da ima uticaja na donosenje zakonite i pravilne presude.Spisak ovih povreda je neogranicen. odnosno nepostojanju neke cinjenice o kojima se izvodi dokazivanje. odnosno ne postoji sto je u suprotnosti sa realnim sledom dogadjaja u stvarnosti.Kod postojanja relativno bitnih povreda odredaba parnicnog postupka.) Pogresna primena materijalnog prava . da li su in concreto imale za posledicu donosenje nepravilne odluke. . . v) sumpsumiranje cinjenicnog stanja pod dispoziciju pogresne materijalnopravne norme. .Pogresna primena materijalnog prava je izvesna. .Pogresno utvrdjeno cinjenicno stanje je. . odnosno kada je nije utvrdio. 2. .) Pogresno ili nepotpuno utvrdjeno cinjenicno stanje . rezultat pogresne primene pravila o oceni dokaza ili netacne primene stavova iskustva. .Ovo se odnosi na propuste suda da formira uverenje o postojanju.One postoje kada sud nije primenio neku procesnu normu ili ju je nepravilno primenio.Sud pazi na pravilnu primenu materijalnog prava po sluzbenoj duznosti.Ono postoji kada je sud neku bitnu cinjenicu pogresno utvrdio.Nepotpuno cinjenicno stanje postoji kada je sud propustio da utvrdi postojanje neke cinjenice iz koje stranke izvoed svoje zahteve. . jer svaka neprimena ili pogresna primena procesne norme moze u konkretnom slucaju da ima za posledicu da odluka suda bude nepravilna ( uglavnom se radi o povredama pravila o dokazivanju ). vec sam podnosilac zalbe na njih mora da se pozove.Relativno bitne povrede parnicnog postupka su i slucajevi kada je sud odlucio infra petita ili extra petita. .) Postupak po zalbi 151 . 3. ali i cinjenice od kojih zavisi osnovanost tuzbenog zahteva. . ako je sud nepotpuno ili netacno utvrdio cinjenicno stanje..Pogresna primena moze da se javi kao: a) primena pogresne materijalnopravne norme ( greska u kvalifikaciji ). tako da nije vezan materijalnopravnim obrazlozenjem zalbe. . a sud onda utvrdjuje da li su te povrede relevantne.Pogresna primena materijalnog prava se odnosi na pogresno resenje jednog pravnog pitanja. najcesce. podnosilac zalbe mora da ucini makar verovatnim da je povreda procesne norme mogla da ima neposredno za posledicu donosenje nepravilne odluke.Na ove povrede sud ne pazi po sluzbenoj duznosti.Pogresno utvrdjeno cinjenicno stanje postoji kada je sud stekao uverenje da jedna cinjenica postoji.Ovde zakonodavac ne pretpostavlja neoborivo da je povreda imala za posledicu donosenje nezakonite i netacne odluke. .

drugostepeni sud ne moze i po drugi put da ukida pobijanu presudu. B) Odlucivanje na raspravi u vecu . kada su u provostepenom postupku ucinjene bitne povrede odredaba ZPP-a ili kada je neophodno da se potpuno i tacno utvrdi cinjenicno stanje.Drugostepeni sud moze da smatra da je celishodnije da zakaze raspravu.ZPP iz 2005.Ipak.Prvostepeni sud odlucuje o dopustenosti zalbe i odbacuje je.Kada se presuda pobija zbog pogresne primene materijalnog prava. a) Granice ispitivanja prvostepene presude .Sudija izvestilac ne daje misljenje o osnovanosti zalbe.Kada je sud odlucio da otvori raspravu. . rasprava pred drugostepenim sudom moze da se odrzi iz razloga celishodnosti.Ako nadje da je zalba dopustena. vazno je naglasiti da izostanak jedne stranke ima za posledicu da sud raspravlja samo s prisutnom. vac samo sumira tok i rezultate prvostepenog postupka. .Jedini bitan izuzetak je da odsustvo jedne ili obe stranke nema nikakav uticaj na tok postupka. a neblagovremen odgovor se ne uzima u razmatranje ). . nepotpuna ili nedozvoljena. . svejedno. drugostepeni sud je.Kontrola se vrsi samo u delu presude na koji se podnosilac zalbe pozvao. .Tada se na raspravi pred drugostepenim sudom ponovo izvode oni dokazi koji su izvedeni i u prvostepenom postupku. . uvodi jednu novinu u cilju donosenja odluke u razumnom roku: Ako je prvostepena presuda vec jednom ukinuta po zalbi. vec je duzan da zakaze raspravu i da odluci o svim zahtevima stranaka. kada je ona neblagovremena.Ako se u zalbi iznese i nova reperta.Ovaj postupak pocinje aktivnostima sudije izvestioca koji sacinjava izvestaj radi razmatranja predmeta. vec prilikom prvog ispitivanja pobijane preusde duzan da je preinaci. podnosilac zalbe je duzan da uz zalbu podnese i dokaze kojima se dokazuje postojanje uslova za tu mogucnost.Sud dostavlja i podnosiocu zalbe odgovor na zalbu. bez rasprave. . . dok izostanak obe stranke stvara fikciju da je tuzba povucena. sud dostavlja jedan njen primerak protivnoj strani na odgovor ( koja ima rok od 15 dana za odgovor.POSTUPAK PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM A) Sudija izvestilac .Drugostepeni sud odlucuje o osnovanosti zalbe. te zatim prvostepeni sud citav spis predmeta dostavlja drugostepenom sudu ( u instruktivnom roku od 8 dana ). 152 . . i to u dovoljnom broju primeraka za sud i protivne strane.. odnosno da parnicu meritorno okonca. . po pravilu. . V) Tok postupka . .POSTUPAK PRED PRVOSTEPENIM SUDOM . .Zalba se uvek podnosi prvostepenom sudu koji je doneo presudu koja se pobija.Rasprava pred dugostepenim sudom se odvija prema pravilima koja vaze i za postupak pred prvostepenim sudom.

Ako se podnosilac zalbe poziva na nepotpuno ili pogresno utvrdjeno cinjenicno stanje. utvrdi da je provostepena presuda bez dejstva i da odluci o zahtevima stranaka. . odnosno da li je doneta uz postovanje minimalnog standarda procedure i pravilne primene materijalnog prava.Nakon ocene iskaza svedoka u prvostepenom postupku. Presudom drugostepeni sud moze: * da preinaci prvostepenu presudu i odluci o zahtevima stranaka. ispitivanje se svodi samo na one cinjenice na koje se podnosilac zalbe u zalbi i poziva.Kada drugostepeni sud nadje da je cinjenicno stanje pogresno ili nepotpuno utvrdjeno. on formira svoj stav prema postojanju ili nepostojanju neke vazne cinjenice. ali je rezultat ucenja o pravosnaznosti sudskih odluka o nacela dispozicije stranaka koje odredjuju investituru suda.Kada drugostepeni sud zakazuje raspravu u vecu. . na osnovu kontrole pobijanog dela presude. .Zakon predvidja da drugostepeni sud kontrolise ex officio da li je provostepena presuda zakonita. * da odbije zalbu kao neosnovanu i na potvrdi provostepenu presudu. cinio bi bitnu povredu odredaba parnicnog postupka. drugostepeni sud formira sopstvenu ocenu o njegovoj dokaznoj snazi.Ako se to iz zalbe ne vidi izricito. presuda postaje pravosnazna. ukljucujuci ovde i nova reperta.Ovo resenje moze da izgleda nelogicno. b) Cinjenicni osnov za donosenje presude drugostepenog suda . * da ukine presudu i odbaci tuzbu. otkloni povrede.Sud je potpuno vezan razlozima zalbe. .Sud koji resava po pravnim lekovima vezan je cinjenicama koje je utvrdio prvostepeni sud.. . kao i zakljucak na osnovu iskustva. A) Odbijanje zalbe kao neosnovane - 153 . ali i one cinjenice za koje smatra da je prvostepeni sud potpuno i pravilno utvrdio. Resenjem drugostepeni sud moze: * da odbaci zalbu kao nedopustenu ( ako to vec nije ucinio prvostepeni sud ).Princip vezanosti drugostepenog suda cinjenicnim stanjem koje je besprekorno utvrdio prvostepeni sud bi trebalo bez ogranicenja da vazi kada drugostepeni sud donosi presudu kojom se prvostepena presuda potvrdjuje ili presudu kojom se prvostepena presuda preinacuje.Ako bi drugostepeni sud postupio drugacije. 112.Ako se presuda pobija iz razloga koji se ticu pogresnog ili nepotpuno utvrdjenog cinjenicnog stanja. . smatra se da se presuda pobija u onom delu u kojem stranka nije uspela u parnici. . drugostepeni sud ispituje razloge zalbe samo u onom delu koji je u zalbi naveden. * da ukine presudu i uputi predmet prvostepenom sudu na ponovno sudjenje.) Odluke drugostepenog suda po zalbi Drugostepeni sud moze na dva nacina da okonca postupak po zalbi: presudom i resenjem. .U delu u kome se ne pobija. . * da usvoji zalbu. . cak i kada bi drugostepeni sud nasao da je presuda nistava i u delu u kome se ne pobija. . cinjenicnu gadju za njegovu odluku cine one cinjenice koje je utvrdio na raspravi.

sud je dosudio vise nego sto je tuzbenim zahtevom istaknuto.U ovom slucaju drugostepeni sud smatra da je prvostepena presuda zakonita i pravilna u svom meritornom rezultatu.U slucaju kvanitativnog prekoracenja tuzbenog zahteva. . kada se do pravilno utvrdjenog cinjenicnog stanja moze doci i ponovnim izvodjenjem dokaza pred drugostepenim sudom.Tada drugostepeni sud ukida svojom odlukom presudu u onom delu u kome je tuzbeni zahtev prekoracen.Presuda kojom se zalba odbija i potvrdjuje prvostepena odluka je novi pojedinacni pravni akt koji samo potvrdjuje sadrzinu prethodnog.Drugostepeni sud je duzan da ukine provostepenu presudu i vrati predmet na ponovno sudjenje prvostepenom sudu kada postoje bitne povrede odredaba parnicnog postupka i kada je neophodno da se pravilno utvrdi cinjenicno stanje zbog toga sto je sud sud dopustio nove cinjenice i dokaze.Drugostepeni sud ce odbiti zalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu presudu. radi se o tome da je prvostepeni sud odlucio o necem drugom. .Samo kasiranjem presude u celini prvostepeni sud stice novu mogucnost da u potpunosti otkloni nedostatke koji su sprecili donosenje pravilne odluke. drugostepeni sud kasira presudu i vraca predmet prvostepenom sudu na ponovno sudjenje.U slucaju kvalitativnog dosidjenja extra petita. kao ni razlozi na koje pazi ex officio.Drugostepeni sud je duzan da ovako postupi. ali ne sme da predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno sudjenje. ako je nasao da je prvostepeni sud pogresno vrsio ocenu dokaza ili je pogresno primenio stavove iskustva prilikom ocene dokaza..Tada se zakazuje rasprava u vecu pred drugostepenim sudom i dokazi iz provostepenog postupka se ponovo izvode. .Za donosenje drugostepene medjupresude je nuzno da ne postoje bitne povrede odredaba parnicnog postupka. * sta su nedostaci u utvrdjenom cinjenicnom stanju.Drugostepeni sud je duzan da ukine prvostepenu presudu i vrati predmet na ponovno sudjenje i kada nadje da cinjenicno stanje nije potpuno utvrdjeno zbog pogresne primene materijalnog prava. jer su zahvacene apsolutno bitnim povredama odredaba parnicnog postupka. ako nadje da ne postoje razlozi zbog kojih se presuda pobija. a sud je doneo deklaratornu presudu da je T vlasnik stvari. .Kod kvalitativnog prekoracenja tuzbenog zahteva. duzan je u resenju da navede: * koje se parnicne radnje ukidaju. b) Drugostepena medjupresuda . ili da je manljivo izveo postupak u vezui sa izvodjenjem nekog dokaznog sredstva. .Sud je duzan da ukine presudu prvostepenog suda. jer tada drugostepeni sud je duzan da presudu ukine u celosti. . a) Presuda extra petita . . B) Ukidanje prvostepene presude . . .Kada drugostepeni sud ukine presudu i vrati predmet prvostepenom na ponovno odlucivanje. . a ne o onom sto je tuzbom trazeno ( sto je predmet spora ).Npr: Tuzilac je tuzbom trazio povracaj stvari. . . 154 .

. drugostepeni sud samo moze da potvrdi ili ukine presudu prvostepenog u tom delu. d) da postoji povreda zabrane dvostruke litispendencije. da bi sud mogao da preinaci presudu.Preinacenje je moguce ako: a) Postoji nepotpuno ili pogresno utvrdjeno cinjenicno stanje. b) da ne postoji tuzivost subjektivnog prava.U tom slucaju. . V) Ukidanje prvostepene presude i odbacivanje tuzbe .Donosenje drugostepene medjupresude moguce je samo ako u postupku pred drugostepenim sudom nije istaknut prejudicijalni zahtev za utvrdjenje. odluka prvostepenog suda mora da se zasniva samo na indicijama. vec sud odlucuje o zalbi na nejavnoj sednici. . v) da ne postoji stranka ili stranacka sposobnost. kao i dokaza prima faciae. ispravama. a presuda je zasnovana na tim cinjenicama.Donosenje drugostepene medjupresude znaci preinacenje presude provostepenog suda. .Ovde ne spada i izvodjenje novih dokaza ( nova reperta ). a odluka suda je iskljucivo zasnovana na tim cinjenicama. . ali se ukida odluka prvostepenog suda o visini tuzbenog zahteva.Prvenstveno se misli na dve situacije: * prvostepeni sud je pogresno ocenio isprave ili posredno izvedene dokaze. G) Preinacenje presude . . jer je tada drugostepeni sud duzan da ukine presudu i predmet vrati na ponovno sudjenje. kao i sumpsumacionu gresku prvostepenog suda. izmenu sadrzine izreke presude novom meritornom odlukom o zahtevima iz prvostepene parnice. . . v) Pogresno je primenjeno materijalno pravo. potvrdice provostepenu presudu u delu koji se odnosi na osnov tuzbenog zahteva. --> drugu.Da bi doneo drugostepenu medjupresudu. .Pogresna primena materijalnog prava obuhvata interpretativnu. .U tom slucaju.. g) da je vec o istoj stvari pravosnazno presudjeno ili je zakljuceno sudsko poravnanje. * prvostepeni sud iz cinjenica koje je utvrdio je izveo nepravilan zakljucak o postojanju drugih cinjenica. .To cini drugostepeni sud ako ustanovi da postoje neotklonjive procesne smetnje. sud ce odbiti zalbu kao neosnovanu.Preinacenje nije moguce ako su pocinjene bitne povrede odredaba parnicnog postupka. sud mora da stekne uverenje o osnovanosti pravnog osnova tuzbenog zahteva na osnovu cinjenica koje su utvrdjene u postupku pred prvostepenim sudom. 155 . posredno izvedenim dokaziva ili dokazima prima faciae.Ovime se ne vredja nacelo neposrednosti u izvodjenju dokaza. b) Postoje greske u oceni dokaza. i to: a) da postoji apsolutna nenadleznost suda.Preinacenje obuhvata dve parnicne radnje: --> prvu.Dakle.U oba slucaja se ne zakazuje rasprava pred drugostepenim sudom. jer se radi o oceni dokazne vrednosti indicija i isprava. . dok ce je ukinuti u delu koji se odnosi na visinu tuzbenog zahteva i vratiti predmet prvostepenom sudu na ponovno sudjenje. ali ne i da donese drugostepenu medjupresudu.Preinacenje se ogleda u tome sto se donosi presuda drugog sadrzaja: utvrdjuje se da je valjan osnov tuzbenog zahteva. . ukidanje prvostepene presude.

* da odbije zalbu kao neosnovanu i potvrdi resenje prvostepenog suda. osim kada to zakon izricito iskljucuje.Ona moze da se izjavi samo protiv presude donete u drugom stepenu.Revizija je dopustena u imovinskopravnim sporovima u kojima se tuzbeni zahtev odnosi na potrazivanje u novcu.Drugostepeni sud moze: * da odbaci zalbu kao neblagovremenu. .Revizija nije dopustena protiv odluke o troskovima postupka. . . .ODLUKE KOJE MOGU DA SE POBIJAJU REVIZIJOM . vrati prvostepenom sudu predmet na ponovno odlucivanje. 114. . samostalna zalba na resenje je uvek dopustena. b) Vezana. kojim se usvaja predlog za obezbedjenje dokaza.Takva su u prvom redu sva resenja koja se tizu materijalnog upravljanja parnicom. nesamostalna zalba ne predstavlja posebnu zalbu. B) Dopustenost .. odnosno poseban pravni lek.. * da preinaci resenje ili ga ukine i. osim kad to zakon iskljucuje. . devolutivan.) Revizija protiv presude . . ako vrednost pobijanog dela pravosnazne presude prelazi pola miliona dinara.Na zalbu protiv resenja u ostalom delu se shodno primenjuju pravila o zalbi protiv presude.PREDMET REVIZIJE.Revizija protiv presude je redovan. nepotpunu ili nedozvoljenu.Ona je jednostrani pravni lek jer se ona ne dostavlja na odgovor protivnoj strani..Ako je presuda postala pravosnazna vec nakon okoncanja prvostepenog postupka ( npr.Jedino se u postupku po zalbi na resenje nikada ne zakazuje rasprava pred drugostepenim sudom. po potrebi. jer zadrzava izvrsavanje resenja. vec se resenje prvostepenog suda pobija zalbom protiv presude.Revizija ne sluzi samo interesima stranka. . G) Ostala pravila .Protiv resenja prvostepenog suda je uvek dopustena zalba.) Zalba protiv resenja A) Pojam i dejstva .POJAM I SMISAO . ogranicen i dvostran pravni lek protiv presude donete u drugom stepenu. nego se njome unapredjuje i sudska praksa i pravna sigurnost. (ne)suspenzivan. 156 .U nekim slucajevima zakon izricito zabranjuje posebnu zalbu na resenje: kada sud odbije zahtev za izuzece sudije. resenja: o iskljucenju sudije ili protiv resenja kojim se usvaja zahtev za njegovo izuzece. kada odbije ili dopusti preinacenje tuzbe. presuda ne moze da se pobija revizijom.DOPUSTENOST I OGRANICENJA REVIZIJE .. na predaju stvari ili izvrsenje druge cinidbe. .Resenje protiv koga nije dopustena zalba se moze odmah izvrsiti. . V) Vrste a) Posebna.113. npr. . protekom roka za zalbu ).Zalba protiv resenja je devolutivan i suspenzivan pravni lek.

ogranicen na kontrolu pravnih pitanja.Revizija je izuzetno dozvoljena zbog pogresne primene materijalnog prava kada je. po oceni VKS. .Revizijski sud je.Revizija je dopustena bez obzira na visinu predmeta spora u sledecim slucajevima: a) U parnicama o pravu na izdrzavanje ili o pravu na ukidanje izdrzavanja. . postojanju i prestanku radnog odnosa. ne moze da se izjavi revizija: ako je sud odlucio o tuzbenom zahtevu za koji je stvarno nadlezan visi sud iste vrste. po samom zakonu. .Videli smo da se revizija ne moze izjaviti zbog pogresno ili nepotpuno utvrdjenog cinjenicnog stanja. znacaj distinkcije cinjenicnog i pravnog pistanja u reviziji umanjen je. . B) Pogresna primena materijalnog prava .Revizija protiv presude ne moze da se izjavi zbog nepotpunog ili pogresno utvrdjenog cinjenicnog stanja. cak i kada je drugostepeni sud izmenio cinjenicno stanje utvrdjeno u postupku pred drugostepenim sudom. priroda takvih povreda je takva da uvek cine presudu nistavom ).Nema razlike da li je greska nastala u prvostepenom ili drugostepenom postupku.Razlog za reviziju su i relativno bitne povrede parnicnog postupka koje su pocinjene u postupku pred drugostepenim sudom.Revizija nije dopustena kada tuzilac nije odredio vrednost spora. . ako je sud protivno odredbama ZPP doneo presudu zbog propustanja. d) U sporovima o zasnivanju. i to bez obzira na to da li se u konkretnom slucaju javlja kao posledica sumpsumacione ili interpretativne greske suda. .Izuzeci postoje. g) U sporovima zbog povrede autorskog prava.Pogresna primena materijalnog prava moze da se istakne u raviziji bez ogranicenja. tj.U nasem pravu.. . . A) Bitne povrede odredaba parnicnog postupka .Razlozi za reviziju koji se odnose na apsolutno bitne povrede odredaba parnicnog postupka obuhvataju sve razloge zbog kojih moze da se pobija prvostepena presuda.Zbog prekoracenja tuzbenog zahteva revizija se moze izjaviti samo ako je takva povreda ucinjena pred drugostepenim sudom. jer se ispravljanjem gresaka niznih sudova u primeni prava ostvaruje svrha revizije. modela. . zastite i upotebe uzorka. potrebno da se razmotre pravna pitanja od opsteg interesa i tako ujednaci praksa i da novo tumacenje prava. b) U sporovima o pravu na naknade stete zbog izgubljenog izdrzavanja usled smrti davaoca izdrzavanja.RAZLOZI ZA REVIZIJU PROTIV PRESUDE .Apsolutno bitne povrede odredaba parnicnog postupka razlog su za reviziju i kada su pocinjene u postupku pred prvostepenim sudom ( nebitno da li se podnosilac revizija na njih pozvao i da li je drugostepeni sud smatrao da takve povrede nisu pocinjenje. * Cinjenicno i pravno pitanje u reviziji .. ali ne i eliminisan. .. ako je sud uskratio stranci mogucnost da raspravlja u postupku. v) U imovinskim sporovima koji nastaju iz protivustavnih i protivzakonitih pojedinacnih akata kojima se pravna ili fizicka lica stavljaju u neravnopravna polozaj na jedinstvenom trzistu. 157 .Pogresna primena materijalnog prava je kljucan revizijski razlog. . ako su povredjena pravila res judicata i zabrana dvostruke litispendencije.

. . i predmet vrati na ponovno sudjenje. da li je strah opravdan kod prinude ). . uvodi ovlascenje revizijskog suda da kontrolise da li su nizi sudovi pravilno utvrdili cinjenicno stanje. ukljucujuci i sve pretpostavke za njenu primenu ( stavove iskustva i pravila o logickog zakljucivanju ).( priznanje cinjenica. . VKS je dostavlja suprotnoj strani na odgovor u roku od 8 dana.O reviziji odlucuje VKS u vecu sastavljenom od petorice sudija na nejavnoj sednici bez odrzavanja rasprave ili na osnovu rasprave koju zakazuje pod uslovima po kojima moze da se zakaze rasprava pred drugostepenim sudom.U slucaju da je revizija dopustena.. . ako revizijski sud nadje da je zbog pogresne primene materijalnog prava cinjenicno stanje nepotpuno utvrdjeno i zbog toga nema uslova za preinacenje pobijane presude. i to u roku od 15 dana od prijema predmeta..Isto ovlascenje ima revizijski sud kada posumnja da su cinjenice na kojima je zasnivana odluka pravilno utvrdjene. jer se radi o sumpsumciji cinjenica pod dispoziciju pravilne materijalnopravne norme. a drugostepeni sud svoje spise predmeta VKS u narednom roku od 3 dana. kao i pitanje dokazivanja kod posrednih dokaza i dokaza prima faciae.Na taj nacin se.Najteze je klasifikovati tzv.Nedopustenu reviziju VKS odbacuje resenjem protiv kojeg nije dopustena zalba. ukinuti u celini ili delimicno presudu prvostepenog i drugostepenog suda ili samo presudu drugostpenog suda i predmet vratiti na ponovno sudjenje istom ili drugom vecu prvostepenog odnosno drugostepenog suda. prakticno na mala vrata.Uzima se da je odmeravanje visine naknade stete.Pravno pitanje se odnosi na: primenu pravne norme.Revizijski sud ispituje pobijanu presudu samo u granicama koji se navode u reviziji i samo u onom delu u kome se pobija revizijom... --> izjavilo lice koje nije advokat.Rok za odgovor na reviziju je 30 dana. trebalo bi smatrati da i ova pitanja podlezu reviziji. --> izjavilo lice koje je odustalo od revizije.POSTUPAK PO REVIZIJI A) Odlucivanje o dopustenosti revizije . instituta i standarda. resenjem ce usvojiti reviziju. . . tumacenje sadrzine javnih i privatnih isprava. . . --> lice koje je izjavilo reviziju nema pravni interes za podnosenje revizije. . tumacenje svih pravnih pojmova. ukine resenjem pobijanu odluku. --> izjavljena protiv presude protiv koje se po zakone ne moze podneti. . a po potrebi i odluke nizih sudova. . ukljucujuci i pitanja ocene dokaza.Naime. . 158 . procesnih pretpostavki.U sumnji. tumacenje domasaja parnicnih radnju.). questiones mixte kod kojih su pravni i cinjenicni aspekti toliko isprepletani da ih je gotovo nemoguce odvojiti ( npr. B) Odlucivanje o osnovanosti revizije .O dopustenosti revizije odlucuje VKS u vecu sastavljenom od trojice sudija.Revizija se podnosi prvostepenom sudu.Revizija je nedopustena u slucaju kada je: --> izjavilo lice koje nije ovlaceno na ponosenje revizije.Cinjenicna pitanja se odnose na utvrdjenja cinjenica. . koji je duzan da reviziju i spise predmeta dostavi drugostepenom sudu u roku od 3 dana. pravno pitanje.

. b) Da ukine u celini ili delimicno presudu drugostepenog i prvostepenog suda.ako utvrdi da je pogresno primenjeno materijalno pravo. postojanje razloga za izuzece sudije ).Sud kojem je predmet vracen na sudjenje je vezan resenjem revizijskog suda.Direktna revizija se izjavljuje protiv prvostepene presude. . . zbog potrebe za ujednacavanjem sudske prakse formiranjem stava prema nekom spornom pravnom pitanju.Smisao ovog pravnog leka lezi u tome da se sbog efikasnosti postupka preskoci drugostepeni postupak po zalbi. * da ne postoji stranacka sposobnost. v) da se s koriscenjem ovog pravnog leka saglasi i suprotna stranka. * da ne postoji tuzivost subjektivnog prava. .. . 159 .Uslovi za dopustenost ovog pravnog leka su: a) da se ovim pravnim lekom pobija presuda protiv koje je revizija inace dozvoljena.) Direktna revizija A) Pojam i smisao . dj) da stranku koja je fizicko lice zastupa advokat. . .Ukidanje presude i vracanje parnice u neku od prethodnih faza je nuzno kada je priroda povrede takva da njeno saniranje moze da se obavi samo naknadnim postupanjem nizih sudova ( npr. b) da je u zalbi istaknut predlog da o njoj odlucuje VKS.U postupku po reviziji. 115.Svoju odluku o osnovanosti revizije.VKS ukida i drugostepenu i prvostepenu presudu i odbacuje tuzbu.ako utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih je revizija izjavljena. d) da je pravni lek blagovremen ( 15 dana od dostavljanja prvostepene odluke ).VKS ukida presude nizih sudova prema navedenim principima i kada nadje da je cinjenicno stanje nepotpuno utvrdjeno zbog pogresne primene materijalnog prava. i vraca predmet u ranije faze. g) da VKS oceni da je o ovom pravnom leku potrebno odlucivati. * da su povredjena pravila o zabrani dvostruke litispendencije. u delu u kojem se nalaze preduzimanje odredjenih parnicnih radnji i raspravljanje odredjenih pravnih pitanja.ako utvrdi da je pocinjena neka od bitnih povreda odredaba parnicnog postupka.VKS moze: a) Da odbije reviziju kao neosnovanu. kao ni razlozi na koje pazi po sluzbenoj duznosti ( pravilna primena mat. nove cinjenice je dopusteno iznositi samo u delu koji se odnosi na postojanje odredaba parnicnog postupka. * da je stvar vec pravosnazno presudjena ili da je zakljuceno poravnanje. prava ).Ova revizija se uvodi ZPP-om iz 2005. . kada nadje: * da postoji apsolutna nenadleznost parnicnog suda. B) Dopustenost . v) Da ukine u celini ili delimicno presudu drugostepenog suda. godine i naziva se “zalba sa alternativnim predlogom za revizijsko odlucivanje”. ali nije vezan pravnim shvatanjem revizijskog suda. g) Da usvoji reviziju i preinaci pobijanu presudu i odluci o svim zahtevima stranaka. VKS donosi na osnovu cinjenica koje je utvrdio drugostepeni sud.

. odlucio je po tuzbi koja je podignuta posle isteka roka.Prvostepeni sud dostavlja zalbu drugoj strani da se izjasni. stav 2. koji takodje ceni dopustenost. onda ga dostavlja drugostepenom sudu.VKS moze odbiti pravni lek i potvrditi provstepenu presudu ili preinaciti prvostepenu presudu.Ne postoje revizijski razlozi na kojima sud pazi po sluzbenoj duznosti.Tada ima smisla da stranke prepuste VKS ocenu o pravnom pitanju. . --> bitne povrede odredaba parnicnog postupka iz clana 361. ( sud je odlucio o zahtevu koji ne spada u sudsku nadleznost. 116. D) Ocena . onda se predmet dostavlja VKS-u. V) Razlozi: --> pogresna primena materijalnog prava. dozvoljen). potpun. i ako se ona saglasi sa ovakvim predlogom. b) Postupak pred VKS . . . . devolutivan. nesuspenzivan.Zahtev za zastitu zakonitosti jeste vanredan. on ce resenjem odbaciti zalbu kao nedopustenu i vratiti predmet drugostepenom sudu koji nastavlja redovan postupak po zalbi. . G) Postupak a) Postupak pred nizim sudovima . dalji postupak se nastavlja prema pravilima koja vaze za zalbu protiv presude.) Zahtev za zastitu zakonitosti A) Osnovne napomene . ogranicen i dvostran parvni lek.Ovaj pravni lek moze da ima znacaj u situacijama u kojima se stranke ne spore oko cinjenica i kada je prvostepeni sud besprekorno sporveo postupak. sud je zasnovao svoju presudu na nedosvoljenim raspolaganjima stranaka ). onda se smatra da je zalba protiv prvostepene presude povucena.Provostepeni sud odlucuje o dopustenosti ovog pravnog leka ( blagovremen. jer se smatra da ce on kvalitetnije da odlucuje o tome on nizih sudova.e) da odlucivanje po direktnoj reviziji nije u suprotnosti s principom donosenja odluke u razumnom roku.Zahtev se moze podneti protiv odluka koje su pravosnaznost stekle u prvom ili drugom stepenu. a o njenoj osnovanosti u vecu sastavljenom od petorice sudija.VKS odlucuje o dopustenosti direktne revizije u vecu koje je sastavljeno od trojice sudija.Ako VKS nadje da nema potrebe da o zalbi neposredno odlucuje.Zalba sa alternativnim predlogom za revizijsko odlucivanje se podnosi sudu koji je odlucio u prvostepenom postupku. pa ako i on utvrdi da je dopusten. .Gorenavedena pravila su brisana Zakonom o izmenama i dopunama ZPP iz 2009. pa ako nadje da je dopusten. . . te se predvidja da VKS o direktnoj reviziji odlucuju isto onako kako drugostepeni sud odlucuje po zalbi.Ako protivna stranka ne da saglasnost u odgovoru na zalbu. 160 .Dopustenst pravnog leka ne zavisi od toga li je je odluka prethodno bila pobijana zalbom. .

. . a protiv odluke donete u prvom stepenu protiv koje nije bila izjavljena zalba. B) Rokovi .O zahtevu odlucuje VKS.Protiv pravosnazne odluke donesene u sporu koji se odnosi na ugovor o prometu nepokretnosti. a zatim ce podnosilac zahteva obrazloziti pravni lek. javni tuzilac moze podici zahtev za zastitu zakonitosti u roku od 30 dana od dana kada mu je dostavljena revizija one stranke cija mu je revizija ranije dostavljena. dostavlja ga strankama na odgovor. od dana donosenja odluke revizijskog suda kojom je postupak zavrsen. V) Razlozi za izjavljivanje pravnog leka . moze se izjaviti samo zbog postojanja apsolutno bitne povrede odredaba parnicnog postupka.Po prijemu odgovora. . . ili po bezuspesnom poreteku roka od 30 dana. racuna se od dana kada se ta odluka vise nije mogla pobijati zalbom. 161 . .Podnosi se prvostepenom sudu koji je ovlascen da pravni lek odbaci kao neblagovremen.Za podnosenje zahteva ovlascen je Republicki javni tuzilac.Protiv drugostepene odluke protiv koje nije bila izjavljena revizija rok se racuna od dana kada je odluka dostavljena onoj stranci kojoj je dostavljena kasnije.Ako prvostepeni sud zakljuci da je pravni lek dopusten..Predsednik veca vrhovnog suda odredjuje sudiju izvestioca u cilju pripreme predmeta za odlucivanje.Pravni lek se moze izjaviti zbog toga sto je protivno odredbama zakona sud zasnovao svoju odluku na nedozvoljenim raspolaganjima stranaka.Sednica pocinje izvestajem izvestioca koji izlaze stanje stvari ne dajuci svoje misljenje o osnovanosti izjavljenog pravnog leka. tj. .O zahtevu se odlucuje na sednici veca bez odrzavanja rasprave. . a ako je protiv odluke izjavljena revizija. . putem drugostepenog suda.Zahtevom za zastitu zakonitosti ne mogu biti pobijane pravosnazne odluke koje je povodom revizije i zahteva za zastitu zakonitosti doneo VKS. . . . .Ovaj rok se racuna od dana pravosnaznosti odluke.Posle toga ce se procitati presuda na koju se odnosi pravni lek. G) Postupak i odlucivanje po pravnom leku .Ako su protiv iste odluke podneseni i revizija i zahtev za zastitu zakonitosti.Postupak se odvija shodno odredbama kojima je regulisan postupak po reviziji. nepotpun ili nedopusten. dostavlja vrhovnom sudu. . . javnom poretku i moralu.Ukoliko javni tuzilac ne podigne zahtev za zastitu zakonitosti u rokovima predvidjenim zakonom. .Zahtev za zastitu zakonitosti i revizija organizacioni i funkcionalno su uskladjeni pravni lekovi. zahtev se. .Protiv odluke donesene u drugom stepenu protiv koje je izjavljena revizija. stranka koja je podnela predlog je ovlascena sama da izjavi pravni lek u roku od 30 dana od prijema obavestenje da javni tuzilac nece izjaviti zahtev.Rok za podnosenje pravnog leka iznosi 3 meseca. sto omogucava spajanje postupka i zajednicko odlucivanje o oba pravna leka. o oba pravna leka odlucuje se jednom odlukom. javni tuzilac moze u roku od godinu dana podici zahtev za zastitu zakonitosti zbog toga sto je ugovor po svojoj sadrzini ili cilju protivan prinudnim propisima. .Zahtev je ogranicen pravni lek.

ili stranku koja je pravno lice nije zastupalo ovlasceno lice.Postupak moze da se ponovi. resenja kojima se usvaja predlog za izdavanje platnog naloga. ponavljanje postupka ne predstavlja vanredni pravni lek.Ovde vazi princip supsidijarnosti. resenja o odbacivanju tuzbe i zalbe kao nedopustene. ili nekog drugog ucesnika postupka. . nije bila data mogucnost da raspravlja pred sudom ( stiti se nacelo obostranog saslusanja stranaka ). 162 . kao i lica na koja se prostiru subjektivne granice pravosnaznosti presude ( umesac ). koja je podobna za pravosnaznost: presude. resenja kojima se okoncava postupak u parnicama za smetanje poseda.PROCESNA LEGITIMACIJA .) Postojanje krivicnih dela: a) ako se odluka suda zasniva na laznom iskazu svedoka ili vestaka.Njime zakonodavac u izvesnim slucajevima najtezih procesnih povreda daje prednost materijalnoj pravicnosti u odnosu na pravnu sigurnost koja se uspostavlja pravosnaznoscu presude. i ostale povrede u vezi sa zastupanjem. .) Ponavljanje postupka . • ukinuti odluku i odbaciti tuzbu.Sud moze odlucivati na sledece nacine: • odbaciti zahtev kao neblagovremen.) Bitne povrede odredaba parnicnog postupka: a) ako nekoj stranci nezakonitim postupanjem. ako je okoncan odlukom suda. . nepotpun ili nedopusten. a narocito propustanjem dostavljanja.Pravilo je da razlozi na kojima moze da se temelji zahtev za ponavljanje postupka ne vaze. . njegovo ulaganje upravo i pretpostavlja postojanje pravosnazne sudske odluke.Ponavljanje postupka mogu da traze zahtevom stranke i njihovi univerzalni sukcesori.POJAM I CILJ .Razloge za ponavljanje postupka mozemo da svrstamo u 4 grupe: 1. • odbaciti zahtev kao neosnovan i potvrditi pobijanu odluku. 2. • preinaciti pobijanu odluku.RAZLOZI . premda ga zakon klasifikuje u vanredne pravne lekove.On nema devolutivan niti suspenzivan efekat. b) ako se odluka suda zasniva na ispravi koja je falsifikovana. • ukinuti odluku i predmet vratiti prvostepenom ili drugostepenom sudu na ponovno sudjenje. v) ako je do odluke suda doslo usled krivicnog dela sudije. . naprotiv. . .ODLUKE PROTIV KOJIH SE MOZE PODNETI OVAJ PRAVNI LEK . ako su vec bezuspesno isticani u ranijem postupku. b) ako je u postupku kao tuzilac ili kao tuzeni ucestvaovalo lice koje ne moze biti stranka u postupku.Ponavljanje postupka ima za cilj ukidanje pravosnaznih sudskih odluka i njihovu zamenu zakonitim i pravilnim sudskim odlukama.Stricto sensu. . 117.

pa krivicni sud u kasnijem postupku preinaci ili ukine tu odluku. subjektivno nove cinjenice koje su postojale do momenta zakljucenja glavne rasprave ( stranka se nije na njih pozvala. . . 163 .U ovoj fazi postupka. o odluci Ustavnog suda ili o odluci ESLJP-a.Subjektivni rok iznosi 30 (60) dana. odnosno. to bi predstavljalo razlog za ponavljanje pravosnazno okoncanog parnicnog postupka ). ukinuta ili ponistena. jer nije znala da postoje ). stranka nema vise pravo da trazi ponavljanje postupka. . on se dostavlja suprotnoj stranci na odgovor ( ne mora da ga da ) u ruku od 15 dana.) Ispitivanje dopustenosti .) Stavljanje van snage sudskih odluka: a) ako stranka stekne mogucnost da upotrebi pravosnaznu odluku suda koja je ranije medju istim strankama doneta o istom zahtevu.Objektivni rok iznosi 5 godina.Protekom ovog roka. . . dakle. v) ako je naknadno pred nadleznim organom pravosnazno reseno prethodno pitanje na kome je odluka zasnovana ( npr. 4. b) ako se odluka suda zasniva na drugoj odluci suda. jer se radi o ocuvanju osnovnih principa u vrsenju pravosudja.ROKOVI . ako bi parnicni sud doneo odluku da se neko lice oglasava nedostojnim za nasledjivanje.Ponavljanje postupka se odvija u 3 faze: 1. po pravosnazno okoncanom postupku pred domacim sudom. 3. kada je stekla mogucnost da taj razlog upotrebi. ako je Ustavni sud u postupku po ustavnoj zalbi utvrdio da postoji povreda ljudskog prava zajemcanog Ustavom.Nova reperta i novi dokazi mogu da cine razlog za ponavljanje postupka samo ako su podobni da proizvedu povoljniju odluku za podnosioca zahteva.) Nove cinjenice ili novi dokazi: ako stranka sazna za nove cinjenice ili nadje nove dokaze na osnovu kojih je za stranku mogla biti doneta povoljnija odluka da su te cinjenice ili dokazi bili upotrebljeni u ranijem postupku.POSTUPAK .Nepotrebno je da se ustanovi kauzalna veza izmedju pocinjenih krivicnih dela i sadrzaja pobijane presude. te neblagovremene. okolnosti iz kojih proizlazi da je predlog podnesen u zakonskom roku i dokaze kojima se potkrepljuju navodi predlagaca.Nove cinjenice su samo nova reperta. izuzev prava na sudjenje u razumnom roku.Parnicni sud sam ceni koliki uticaj ima krivicna presuda o osudi svedoka i vestaka na tacnost izjave odnosno misljenja datih u postupku. ESKLJ doneo odluku o istom ili slicnom odnosu protiv Srbije.Predlog mora da bude supstanciran i da sadrzi: zakonski osnov po kome se trazi ponavljanje. osim ako se ne radi o razlozima koji se ticu povrede nacela kontradiktornosti. oslanjajuci se na raniju presudu krivicnog suda kojom je naslednik oglasen krivim za pokusaj ubistva ostavioca.. .Predlog za ponavljanje postupka se uvek podnosi sudu koji je odlucivao u prvom stepenu. -* Postupak se moze ponoviti i: ako je. . . sud ispituje postojanje pretpostavki od kojih zavisi da je dopusten predlog za ponavljanje postupka. nepotpune ili nedozvoljene predloge odbacuje resenjem predsednik veca bez odrzavanja rocista. a racuna se od dana pravosnaznosti odluke. a racuna se od dana kada je stranka saznala za postojanje razloga za ponavljanje postupka.Ako je predlog dopusten. a ta odluka bude pravosnazno preinacena. . .

Kada se istovremeno pred sudom nadju revizija i predlog za ponavljanje postupka.) Ponovno raspravljanje o glavnoj stvari ( judicum rescissorium ) . ( presudjena stvar. sud moze da dodje do istog meritornog rezultata kao sto je bila i izreka ukinute odluke.Prilikom utvrdjivanja osnovanosti predloga. vec mora da donese novu istog sadrzaja.O osnovanosti predloga za ponavljanje postupka se raspravlja na rocistu pred prvostepenim sudom. predsednik veca ce istovremeno izreci da ukida odluku u ranijem postupku ( a ukoliko se razlog za ponavljanje odnosi na postupak pred visim sudom. ako se ponavljanje postupka trazi zbog povrede principa res judicata.U tom slucaju. 164 . . sud je vezan razlozima za ponavljanje postupka koje je naveo predlagac.Za materijalnu pravosnaznost i njene granice bitan je momenat zakljucenja glavne rasprave u ponovljenom postupku. .Da bi odobrio ponavljanje postupka.U resenju kojim dozvoljava ponavljanje postupka. koji ce onda moci da ukine odluku ). sud ce zastati s postupkom po reviziji do zavrsetka postupka povodom predloga za ponavljanje postupka. jer se u tom slucaju tuzba odbacuje. predsednik veca ce resenjem odluciti o osnovanosti predloga za ponavljanje.Ako stanka izjavi reviziju zbog razloga navedenih u clanu 361. . a ne u postupku koji je rezultirao ukinutom odlukom. .U ponovljenom postupku. i istovremeno ili posle toga podnese predlog za ponavljanje postupka iz clana 422.Donosenje odluke o ukidanju ranije presude ima preobrazajno dejstvo i ukida raniju presudu ex tunc.ZPP pociva na principu jedinstvenosti pravnog leka.Ako zakon i dopusta istovremeno izjavljivanje dva vanredna prvna leka. . ( postojanje krivicnog dela ). . nalaze jedinstveno odlucivanje. onda ce predsednik veca prvostepenod suda da dostavi predmet visem sudu. . .Nova glavna rasprava se ne odrzava. . .To je evidentno iz mogucnosti VKS da istovremeno jednom odlukom odlucuje i po reviziji i po zahtevu za zastitu zakonitosti.) Ispitivanje osnovanosti predloga za ponavljanje postupka ( judicum rescidens ) .) Odnos ponavljanja postupka i drugih vanrednih pravnih lekova . sud ce zastati s postupkom povodom predloga za ponavljanje postupka do zavrsetka postupka po reviziji .U novom postupku.Ako stranka izjavi reviziju iz bilo kog drugog razloga. zakon ne predvidja mogucnost da sud potvrdi ukinutu odluku. 3. 118. . litispendencija) i istovremeno ili posle toga podnese predlog za ponavljanje postupka.Ponovno odlucivanje o glavnoj stvari odvija se po pravilima koja vaze za parnicni postupak. . smatrace se da je stranka izjavila samo reviziju. . dopusteno je iznositi i nove cinjenice i dokaze. . .nova producta. stav 2.Do trece faze dolazi samo ukoliko je nadlezni sud ukinuo svojim resenjem raniju pravosnaznu presudu. sud mora da stekne visi stepen uverenja ( od obicne verovatnoce ) o istinitosti postojanja razloga na kojima se zasniva predlog za ponavljanje postupka.Nakon rocista.2.

a za pokretanje ovog postupka je irelevantno kakvo svojstvo ima drzalac i kako je stekao drzavinu.Drzavinske parnice imaju za cilj da sprece samovlasno oduzimanje drzavine. 165 . . 119. .Uznemiravanje znaci da se na stvar vrsi nedopusten uticaj.POJAM I ZNACAJ . 120. posredni i neposredni drzalac. . da mu zabrani dalje uznemiravanje. . sto iskljucuje mogucnost da posredni drzalac vodi posesornu parnicu protiv neposrednog. Zakonodavac se ovde rukovodi razlicitim pravno-politickim razlozima: nekada je to hitnost postupanja ( drzavinski postupak ). . .U svim drugim slucajevima u kojima stranka izjavi reviziju i istovremeno ili posle toga podnese predlog za ponavljanje postupka.Prema ostalim licima i takav drzalac ima pravo na drzavinsku zastitu. i to samo prema licu koje je odmah povratilo drzavinu u roku za samopomoc.Drzavinska parnica se ogranicava samo na pretresanje i dokazivanje poslednjeg stanja drzavine i nastalog smetanja. a koji ce da nastavi.Parnica zbog smetanja drzavine pokrece se kada dodje do neovlascenog smetanja ( oduzimanja ili uznemiravanja ) poseda. . telesnim radnjama zahvata drzavina. zakoniti i nezakoniti.Oduzimanje znaci da prestaje fakticka vlast tuzioca na stvari. na sudu je da odluci s kojim ce postupkom da zastane.PRAVO NA DRZAVINSKU ZASTITU .Tuzilac moze da zahteva da tuzeni bude osudjen na vracanje oduzete drzavine.Pasivnu legitimaciju u parnici ima ono lice koje je preduzelo radnju smetanja drzavine. jer im je svrha da efikasno i brzo uspostave poslednju fakticku vlast na stvari. Karakteristivno je da su odredbe u posebnim postupcima lex specialis u odnosu na norme koje regulisu opsti parnicni postupak ( one se primenjuju samo supsidijarno ). savesni i nesavesni. te da je na njoj fakticku vlast uspostavlja tuzeni.Pravo na drzavinsku zastitu pripada svakom drzaocu. . i to kako svaki prema trecim licima. a nekada zastita posebnih interesa pojedinih ucesnika u postupku ( porodicni sporovi ). pri cemu ona ne menja drzaoca.Pravo na drzavinsku zastitu imaju i sudrzaoci.. . tako i medjusobno u slucaju smetanja poseda. a ako je to lice preduzelo smetanje po nalogu ili u interesu drugog lica. fizicki.) Smetanje drzavine ..Pravo na drzavinsku zastitu u ovoj parnici imaju drzalac stvari i drzalac prava. clam i precario. pravi i manljivi.Pravo na drzavinsku zastitu nema jedino drzalac koji je drzavinu stekao vis. kao tuzeni bi tuzbom trebalo da budu obuhvacena oba lica. ..) Pojam i vrste posebnih parnicnih postupaka ZPP u trecem delu posebno normira odredjene parnicne postupke koje razlicito tretira po predmetu spora. .Smetanje drzavine nastaje kada se samovlasno. .

.Predmet drzavinske parnice je uspostavljanje restitucije..Subjektivni rok je materijalnopravni i prekluzivan. posebna zalba nije dozvoljena. • zalba ne mora da ima uvek suspenzivno dejstvo. • revizija nije dozvoljena. --> radi sprecavanja nasilja.Iskljucena je mogucnost da se u drzavinskoj parnici raspravlja o: naknadi stete. g) drzavinska tuzba se mora podici u subjektivnom roku od 30 dana. 166 . g) nedolazak tuzenog na rociste nije smetnja da se ono odrzi. sud ce razmatrati samo one cinjenice koje se odnose na poslednje stanje drzavine i na nastalo smetanje. ne postoji protivpravnost.. D) Pravni lekovi Protiv resenja stranke mogu izjaviti zalbu: • rok iznosi 8 dana. --> radi otklanjanja hitne opasnosti od protivpravnog ostecenja stvari. tj. ali preovladava shvatanje da za svako novo smetanje pocinje da tece novi rok. v) tuzba se tuzenom ne dostavlja na odgovor niti se odrzava pripremno rociste. pravnom osnovu za drzavinu.Odluka o tuzbenom zahtevu se mora doneti u roku od 90 dana. b) zakonski rokovi za vrsenje parnicnih radnji su kraci: rok za zalbu je 8 dana.Hitnost se u ovim parnicama ostvaruje na sledeci nacin: a) poziv na rociste ne mora biti dostavljen 8 dana pre rocista. . . a protiv resenja kojim se odredjuje ova mera.PREDMET SPORA .TOK I SPECIFICNOSTI POSTUPKA A) Pokretanje postupka ..Sporno je od kada se racuna subjektivni rok kada je smetanje preduzeto radnjama koje se ponavljaju.). na osnovu zakonskog ovlascenja. . v) smetanje drzavine mora da bude protivpravno ( tj. jer sud moze da odluci da zalba ne zadrava izvrsenje resenja. odluke suda.. cak i do momenta zakljucenja glavne rasprave. i ono je podobno za formalnu i materijalnu pravosnaznost i predstavlja izvrsnu ispravu.Resenje kojim se usvaja tuzbeni zahtev ima kondemnatorni karater. koji se racuna od dana kada je tuzilac saznao za povredu drzavine i ucinioca. G) Odluka o tuzbenom zahtevu .Potrebno je da su kumulativno ispunjeni sledeci uslovi: a) tuzeni mora da bude drzalac stvari. a ponavljanje postupka je moguce samo zbog povrede nacela kontradiktornosti. .Raspravljanje u ovoj parnici je ograniceno. paricioni rok odredjuje sud.Privremene mere se ( po sluzbenoj duznosti ili na predlog stranke ) izricu: --> radi sprecavanja nastupanja nenadoknadive ili tesko nadoknadive stete. b) tuzilac je morao da bude drzalac stvari u momentu kada mu je drzavina samovlasno oduzeta. odnosno ranije fakticko stanje drzavine na stvari ( vracanje stvari ili prestanak uznemiravanja i zabrana daljeg uznemiravanja ). savesnosti ili nesavesnosti drzaoca. B) Hitnost postupka . V) Privremene mere . sud ne saslusava protivnu stranu. ako se smetanje vrsi uz pristanak drzaoca.Kada donosi privremenu meru. ali ovaj period moze biti i kraci. ... Objektivni rok je godinu dana od povrede. . • o zalbi uvek odlucuje drugostepeni sud na osnovu rasprave.

) Postupak izdavanja platnog naloga .) Nedokumentarni platni nalog.Tuzilac je duzan da u roku od 30 dana podnese predlog za izvrsenje resenja koje je doneto u posesornoj parnici. a protekom tog roka tuzilac gubi pravo da u izvrsnom postupku zahteva izvrsenje resenja. 2. . b) tuzilac u tuzbi iznese osnov i visinu duga i naznaci dokaze na osnovu kojih moze utvrditi istinitost tuzbenih navoda.Da bi sud doneo dokumentarni platni nalog.Mandatni postupak je izraz nacela ekonomicnosti postupka. sud donosi nalog tuzenom da plati dospelo nesporno potrazivanje. ako su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi.POJAM I ZNACAJ .) Dokumentarni platni nalog .se izdaje u sledecim slucajevima: a) tuzbeni zahtev se odnosi na dospelo novcano potrazivanje ciji iznos nije visi od 100000 din. .Sud ne sme da ospori svojstvo verodostojnih isprava. treba da se ispune sledeci uslovi: a) tuzbeni zahtev treba da se odnosi na dospelo potrazivanje u novcu. nije moguce da se izda platni nalog. . nakon sto je postupio po resenju suda. Sud ne sme da izda platni nalog kada: • tuzbu inace treba odbaciti. • cinidba nije dospela. bez odrzavanja rocista. skraceni ) predstavlja poseban parnicni postupak koji se odvija po tuzbi za osudu na placanje novcanog iznosa. . Sud ne moze da izda platni nalog kada: • prebivaliste tuzenog nije poznato.Kad god je moguce da se na osnovu verodostojne isprave zahteva izvrsenje. osim ako in concreto opravdano posumnja u njihovu istinitost ili autenticnost. nije neophodno da poverilac vodi novi drzavinski spor. . tj.Izvrsna isprava vazi i za slucaj da duznik. • njeno ispunjenje zavisi od ispunjenja protivcinidbe. g) ne postoji verodostojna isprava. 167 . . • cinidba nije tuziva. . . ponovi smetanje.Ovaj postupak ( mandatni. b) tuzilac mora priloziti uz tuzbu verodostojnu ispravu kojom dokazuje svoje potrazivanje. .VRSTE PLATNOG NALOGA 1.Dj) Prinudno izvrsenje . • prebivaliste tuzenog je u inostranstvu. 121.Sud ce doneti platni nalog samo ako tuzilac ucini verovatnim postojanje pravnog interesa za izdavanje platnog naloga. • tuzbeni zahtev ne glasi samo na novac. • tuzba je nekonkludentna.Dakle. v) tuzeni je glavni duznik.Sud meritorno odlucuje na osnovu same tuzbe.I jedna i druga vrsta naloga moze da se izda samo ako su ispunjene sve procesne pretpostavke.

U platnom nalogu. izjava o tome da li se pobija nalog u celini ili delimicno. sud izrice tuzenom da u roku od 8 dana ( 3 dana u menicnim i cekovnim sporovima ) po prijemu naloga isplati tuziocu trazeni novcani iznos. nepotpune i nedozvoljene prigovore predsednik veca ce odbaciti resenjem. potpis podnosioca ) i dozvoljen.Po svojoj pravnoj prirodi. koja se ne dostavlja tuzenom na odgovor. . . potpun ( oznacenje platnog naloga koji se pobija.Tuzeni podnosi zalbu samo kada pobija odluku o troskovima mandatnog postupka. sud nece odbaciti tuzbu. sud ce otpoceti raspravljanje o osnovanosti tuzbenog zahteva. vec ce nastaviti postuapk po opstim pravilima parnicnog postupka.a) tuzbeni zahtev se moze pokazati potpuno osnovanim..Ako sud nadje da nisu ispunjeni uslovi koji su potrebni za izdavanje platnog naloga.PRAVNI LEKOVI . 168 .Ako nadje da je prigovor osnovan. . te sud donosi presudu kojom platni nalog odrzava na snazi.MANDATNI POSTUPAK A) Pokretanje . a ako predloga nema.Pokrece se tuzbom. a ne u mandatnom postupku. . sud ce doneti resenje kojim odbacuje tuzbu i ukida platni nalog svojim resenjem. .Progovor se moze podneti iz istih razloga kao i zalba u redovnom parnicnom postupku.Po pravosnaznosti tog resenja.U zavisnosti od rezultata do kojih dovede rasrpava o osnovanosti tuzbenog zahteva.Nedokumentarni platni nalog sud izdaje samo na predlog tuzioca. .Ako predsednik veca nadje da je prigovor dopusten. pa sud donosi presudu kojom ukida platni nalog i odbija tuzbeni zahtev. razlozi prigovora. prigovor je remonstrativan (o njemu odlucuje sud koji je izdao nalog) i suspenzivan pravni lek ( sprecava pravosnaznosti i izvrsnost ). . mandatni postupak se moze okoncati na 3 nacina: . . .b) tuzbeni zahtev se mzoe pokazati neosnovanim.Neblagovremene. . a moze i pobijati dokumantarni platni nalog onda kada ima opravdan interes da se o njegovom tuzbenom zahtevu odlucuje u redovno.moze da ulozi samo tuzeni.Zalbom ce tuzilac pobijati odluku o troskovima mandatnog postupka.Postoje dva pravna leka protiv platnog naloga: a) Zalba protiv resenja.Tuziocu koji je ishodio izdavanje platnog naloga pripada i pravo na naknadu parnicnih troskova. sud ce sprovesti postupak po pravilima za sporove male vrednosti.Predmet raspravljanja u postupku koji tece nakon prigovora jeste pravilnost i zakonitost platnog naloga. i ne zakazuje se nikakvo rociste. . . . Postupak po progovoru: .Prigovor treba da je blagovremen ( u roku od 8 dana ). .Merotorno odlucivanje o prigovoru svodi se na odlucivanje da li platni nalog treba odrzati na snazi. .koju mogu da izjave i tuzilac i tuzeni. B) Izdavanje platnog naloga .Prigovor ima dvostruki karakter: on je u isto vreme i pravni lek i odgovor na tuzbu. on ce zakazati glavnu raspravu. . . b) Prigovor protiv platnog naloga.

pa u tom slucaju ce se spor dovrsiti po pravilima opsteg parnicnog postupka ( i obrnuto.U sporove male vrednosti spadaju u sporovi koji se ticu predaje pokretne stvari.Moze se desiti da usled preinacenja tuzbe vrednost predmeta spora predje granicu. odluke protiv kojih je dozvoljena zalba. sud ce usvojiti tuzbeni zahtev presudom zbog izostanka.POSTUPAK A) Pripremanje glavne rasprave . presuda zbog izostanka je ukinuta. Protiv presude kojom je odluceno po prigovoru.POJAM I ZNACAJ . . ako je tuzilac u tuzbi naveo da pristaje da umesto ispunjenja trazene cinidbe primi novcani iznos koji ne prelazi propisanu granicu. Glavna pravna posledica prigovora na platni nalog jeste da se posebni mandatni postupak pretvara u opsti parnicni postupak.Sporovi male vrednosti su samo oni sporovi koji se pokrecu kondemnatornim tuzbama.- v) tuzbeni zahtev se moze pokazati delimicno osnovanim.Presuda se uvek donosi i objavljuje odmah po zakljucenju glavne rasprave. 169 . odnosno 300000 dinara u postupku pred provrednim sudovima. G) Poziv za glavnu raspravu . vec sud po prethodnom ispitivanju tuzbe zakazuje rociste za glavnu raspravu. ukoliko se preinacenjem tuzbe smanji vrednost spora ). pa sud donosi presudu kojom platni nalog delimicno odrzava na snazi.PRESUDA . • cija vrednost spora ne prelazi 100000 dinara. . cak i kada vrednost spora ne prelazi zakonom propisan iznos. v) da se odluka moze pobijati samo zbog bitne povrede odredaba parnicnog postupka.Zato ce sud ipak odrzati raspravu bez tuzenog. . . a sto on nije tu..) Postupak u sporovima male vrednosti . podatke o tome da li su stranke prisustvovale objavljivanju presude. bitna sadrzina izvedenih dokaza. .Izostanak tuzioca s rocista za glavnu raspravu povlaci za sobom fikciju o povlacenju tuzbe. pri cemu vrednost njihovog predmeta ne prelazi zakonski iznos. b) da sve cinjenice i dokazi treba da budu iznete do zakljucenja glavne rasprave.Sporovi male vrednosti su sporovi u kojima se tuzbeni zahtev odnosi na novcano potrazivanje ili predaju pokretne stvari. stranke mogu izjaviti redovne zalbe. 122.U pozivu je sud duzan da stranke pouci o specificnostima bagatelnog spora: a) da ce se smatrati da je tuzilac povukao tuzbu ako ne dodje na prvo rociste.. . . ko ga j.Tuzenom se ne podnosi tuzba na odgovor.Ako s glavnog rocista izostane tuzeni. V) Izostanak stranaka . Zakonom o izmenama i dopunama ZPP iz 2009. medjutim. Sporovi male vrednosti su: • oni koji se odnose na potrazivanje u novcu.Sadrzina zapisnika ogranicena je na najnuznije podatke o preduzetim parnicnim radnjama: izjave stranaka od bitnog znacaja. nema pripremne rasprave. a parnice koje se pokrecu deklarativnim i preobrazajnim tuzbama ne mogu se smatrati sporom male vrednosti. B) Vodjenje zapisnika .

a u postupku po zalbi vece od trojice sudija. a stankama koje nisu bile prisutne ipak dostavlja prepis.TOK POSTUPKA A) Nadleznost i sastav suda . . tako i pred sudom na cijem podrucju se nalazi mesto gde je po sporazumu stranka tuzeni duzan da izvrsi ugovor. b) Nadleznost prema mestu upisa u registar. . Punomocnici tada moraju imati punomocje koje je izdao stecajni upravnik.Tuzbu za utvrdjenje postojanja ugovora.Privredne sporove u prvom stepenu uvek sudi sudija pojedinac.U slucaju da sud odlozi rociste. duzan je da zakaze novo u roku od 30 dana. mogu se voditi pred sudom opste mesne nadleznosti i pred sudom na cijem podrucju se nalazi mesto upisa u registar. . . .Sud ne mora da dostavlja prisutnim strankama prepis presude.Nije dozvoljena revizija niti ponavljanje postupka. * pogresna primena materijalnog prava.U bagatelnim sporovima zalba je dozvoljena samo protiv resenja kojima se okoncava postupak.POJAM I ZNACAJ .Rok za zalbu je 8 dana od objavljivanja presude.Ovde vaze kraci rokovi: rok za zalbu protiv presude i resenja je 8 dana ( umesto 15 ). .Pod privrednim sporom se smatra svaki spor za koji je predvidjena stvarna nadleznost privrednih sudova. B) Stranke i zastupnici Specificnosti: • stranka ne moze izmeniti niti opozvati radnju svog statutarnog zastupnika. tuzilac moze podici. .PRAVNI LEKOVI A) Zalba protiv resenja .Statusni sporovi koji nastanu povodom upisa u registar.Drugostepeni sud ne moze ukinuti presudu i vratiti predmet na ponovno sudjenje.U bagatelnim sporovima postoje samo dva razloga za zalbu: * apsolutno bitne povrede odredaba parnicnog postupka. vec to cini samo na njihov zahtev. ex lege dolazi do prestanka punomocja koje je izdao statutarni zastupnik.) Postupak u privrednim sporovima .Pariocioni rok i rok za podnosenje predloga za dopunu presude je svega 8 dana. odgovor na zalbu se mora podneti u roku od 3 dana (8). 170 . za izvrsenje ugovora i naknadu stete usled neizvrsenja ugovora.Tuziocu stoje na raspolaganju dva elektivna foruma: a) Forum loci solutionis. odnosno dostavljanja ( ako se dostavlja ). ako smatra da zbog novih cinjenica i dokaza treba odrzati novu glavnu raspravu pred drugostepenim sudom. .Resenje koje donosi sud u sporu male vrednosti moze se pobijati zalbom samo zbog pogresne primene materijalnog prava i zbog bitne povrede pravila parnicnog postupa.. 123. . B) Zalba protiv presude . V) Rocista i rokovi . kako pred sudom opste mesne nadleznosti. • ako se nad pravnim licem otvori postuapk stecaja ili likvidacije.

) Ogranicenja dispozicije stranaka . .Da bi se postupak ubrzao.Sud moze da utvrdjuje i one cinjenice koje medju strankama nisu sporne. 3. vaze sledeca pravila: * sud ne dostavlja tuzbu tuzenom na odgovor..Prvi stepen..POJAM I ZNACAJ Porodicni zakon regulise posebna postupka u vezi s porodicnim odnosima: • bracne sporove • paternitetske i maternitetske sporove • sporove za vrsenje prava deteta • sporove za vrsenje. nema ni sudskog poravnanja. * sud bi trebalo da sprovede postupak na najvise 2 rocista.Poseban znacaj materije porodicnog prava zahteva i poseban nacin regulisanja postupanja u porodicnim sporovima ( opsta pravila par. kao i cinjenice koje nijedna stranka nije iznela.ZAJEDNICKA PRAVILA ZA SVE POSTUPKE 1.Sud ne moze da donese presudu na osnovu priznanja.Drugi stepen. osim ako zalilac ucini verovatnim da. na osnovu odricanja. G) Pravni lekovi .trojica sudija. 2.Prisutan javni interes u porodicnim sporovima zahteva i da nacelo dispozicije bude ograniceno: a) sud moze da izrekne i one pravne posledice koje nijedna stranka nije zahtevala.) Postupci u vezi sa porodnicnim stvarima .bla bla.Sudije i porotnici mogu biti samo oni koji su stekli posebna znanja o pravima deteta. . . . .sudija i dva porotnika.U porodicnim sporovima ne vazi raspravno vec ublazeno istrazno nacelo..U zalbi protiv presude stranke ne mogu iznositi nove cinjenice ni dokaze. zbog propustanja. 171 .Sud moze da izvodi dokaze i ex officio.) Sastav suda .) Istrazno nacelo . cinjenice nije mogao da iznese do zakljucenja glavne rasprave (to isto vazi i za redovni parnicni postupak). * drugostepeni sud je duzan da donese odluku u roku od 30 dana.5 miliona dinara. b) sporovi se ne mogu okoncati dispozitivnim stranackim radnjama. bez svoje krivice.Revizija nije dozvoljena ako vrednost pobijanog dela presude ne prelazi 2. 4..Objektivni rok za podnosenje predloga za vracanje u predjasnje stanje iznosi 30 dana.. . . * prvo rociste mora da se zakaze tako da se odrzi pre isteka roka od 15 dana od dana kada je tuzba primljena u sud.) Hitnosti postupka . postupka se primenjuju supsidijarno ). odnosno lisenje roditeljskog prava • sporove za ponistaj usvojenja • alimentacione sporove • sporove za zastitu od nasilja u porodici . 124.

..) Revizija . 8. sud ce ex officio odluciti o: vrsenju roditeljskog prava. ovo je dovoljno. .Presuda kojom se brak razvodi ili nisti je konstitutivne prirode.Ako se u tuzbi navodi neki od razloga koji cine brak apsolutno nistavim.5 5 Mislim da nije potrebno uciti o svakom posebnom postupku. kao i sva lica koja imaju pravni interes da brak bude ponisten. .Tuzba za razvod je konstitutivne priride. . .Presude se pobijaju redovnim pravnim lekovima po opstem rezimu. tj.) Locus standi.) Naknada parnicnih troskova . G) Utvrdjenje (ne)postojanja braka .Brak se moze razvesti po tuzbi za razvod braka i na osnovu predloga za sporazumni razvod braka. za ponistaj braka.. . * Drugo. kao i presuda o razvodu. 6.Sve tri vrste presuda deluju erga omnes. B) Principi . ).BRACNI SPOROVI A) Vrste: sporovi za razvod braka. a presuda kojom se brak oglasava (ne)postojecim je deklaratorne prirode. koju mogu da podnesu supruznici. . B) Razvod braka . a naslednici mogu jedino da nastave vec zapocetu parnicu i to samo ako imaju pravni interes za nastavak parnice.Od nacela dispozicija se dvostruko odstupa: * Prvo.Ulaganje vanrednih pravnih lekova je iskljuceno kada je doneta presuda kojom se brak razvodi ili ponistava.Punomocje za zastupanje mora biti specijalno.pravo na vodjenje spora u tudjem pravu u ovim sporovima ima i javni tuzilac.Tuzbu mogu da podnesu samo supruznici.) Iskljucenje javnosti 7.5. sud nije vezan da odlucuje u granicama zahteva koji su stavljeni u postupku. tuzbu mogu da podnesu supruznici. odredjivanju mera zastite od nasilja u porodici. D) Presuda i pravni lekovi . za utvrdjenje postojanja/nepostojanja braka. stranke ne mogu preduzimati dispozitivne radnje kojima se okoncava spor. bez obzira na vrednost predmeta spora. oni koji imaju pravni interes i javni tuzilac.U slucaju da se tuzilac odrekne tuzbenog zahteva. imovinsko stanje. vodeci racuna o razlozima pravicnosti ( uspeh u sporu. sporazum zakljucen pod prinudom. V) Ponistaj braka .Parnica se pokrece deklaratornom tuzbom. odricanje se smatra povlacenjem tuzbe. 172 . . te organ starateljstva.Sud donosi odluku o naknadi parnicnih troskova po slobodnoj oceni. .Ona je uvek dopustena. a potpis vlastodavca overen. lisenju roditeljskog prava. krivica stranka za pojedine troskove.Presuda koja je doneta na osnovu predloga stranka za sporazumni razvod moze da se pobija zalbom samo iz dva razloga: bitne povrede postupka. i kada nijedna stranka to ne zahteva.

Vanparnicna stvar je licna. . d) davanje dozvole za stupanje u brak. neophodno je: • da je za njeno resavanje nadlezan sud. . .) Pojam i obelezja vanparnicnog postupka A) Pojam i znacaj . a ne organ uprave.) Prave vanparnicne stvari . . b) zemljisnoknjizne stvari. . . b) postupak za zadrzavanje lica u ludnici. stvari cije resavanje neposredno odredjuje imovinskopravnu poziciju ucesnika u vanparnicnom postupku: a) raspravljanje zaostavstine. studenti mogu lako i samostalno da primene pravila koja vaze za svaki vanparnicni postupak ponaosob. • da se u postupku ne istice da postoji povreda ili ugrozavanje subjektivnog prava. . v) proglasenje nestalog lica za umrlo i dokazivanje smrti.6 B) Pravna priroda . vanparnicnih stvari. 6 HAHAHAhahahahahahha:))))))))))):-) 173 .125.Opsti vanparnici postupak ne postoji. g) produzenje roditeljskog prava. • da o ovoj stvari ne moze da se vodi parnica zbog nemogucnosti da se uspostavi dvostranacki odnos u postupku.Temeljem zakona u vanparnicne stvari spadaju: 1. . cak i kada Zakonom nije izricito predvidjeno da se resava u vanparnicnom postupku. v) protest menice i ceka. dj) postupak za utvrdjenje radne sposobnosti.U prave vanparnicne stvari spadaju sve one u kojima se odlucuje o statusu fizickih lica: a) postupak lisenja poslovne sposobnosti.Vanparnicna stvar je i svaka druga pravna stvar koja se ne temelji na sporu.To je sudski postupak i postupak u kome se resavaju gradjanske ( ne i upravne ) nesporne stvari. V) Predmet vanparnicnog postupka . porodicna.Zakon regulise posebne postupke u razlicitim vanparnicnim stvarima.Vanparnicni postupak je deo gradjanskog postupka u kome se odlucuje o vanparnicnim stvarima. . .Osnovni subjekt vanparnicnog postupka je sud.Uz znanje osnovnih principa vanparnicnog postupka.To su one stvari u kojima ne postoji suprotstavljen interes ucesnika u postupku.U prave vanparnicne stvari spadaju i pravne stvari koje su imovinskopravnog karatera. ali ne i spor u materijalnopravnom smislu. imovinska ili druga nesporna stvar. Da bi se i ovakva pravna stvar resavala u vanparnicnom postupku.Pod vanparnicnim postupkom podrazumevamo skup procesnih normi koje uredjuju postojanje gradjanskog suda i ucesnika prilikom resavanja tzv.Ovaj postupak je blizi upravnom nego parnicnom postupku.Izmedju ucesnika moze da postoji de facto spor. . .U vanparnicnom postupku se ne resavaju sporovi u materijalnopravnom smislu.

.medjutim. . 2. vec shodno. vec samo po predlogu ovlascenog lica. nema preinacenja ili povlacenja tuzbe. . srodnici. .) Neprave vanparnicne stvari . dovodi u pitanje gzistenciju svoje porodice. tj. . potvrdjivanje. d) priznanje stranih sudskih i arbitraznih odluka.Ovde spadaju imovinskopravne stvari u kojima postoji suprotstavljen interes ucesnika: a) odredjivanje naknade za eksproprisanu imovinu. g) uredjenje medja.g) sastavljanje. sudskog poravnanja.Ove stvari bi se mogle resavati i u parnicnom i u upravnom postupku. po sluzbenoj duznosti. .Npr: Punoletni A se kocka. medjutim zakonodavac za njih predvidja vanparnicni postupak. . 174 . ako na bilo koji nacin sazna za okolnosti koje spadaju u dispoziciju one pravne norme cije ispunjenje povlaci obavezu smesaja u ludnicu ili lisenje poslovne sposobnosti. Njegov sused B je o tome obavestio svog prijatelja S koji je sudija opstinskog suda.) Nacelo oficioznosti .Shodna primena znaci da se norme ZPP-a primenjuju tek kada nije drugo izricito odredjeno u ZVP. i zdravlje ucesnika kojima je takva zastita potrebna. opija se. tj. . neki oblici vanparnicnog postupka ne pokrecu se po sluzbenoj duznosti. ..Norme ZPP-a se ne primenjuju na vanparnicni postupak supsidijerno. jer se njegovim vodjenjem stiti pravni polozaj..Podnosenje predloga sudu ima samo znacaj u okviru opsteg prava na sudsku zastitu prema kojem je sud duzan da ovakav predlog razmotri u pogledu njegove dopustenosti i osnovanosti.organ starateljstva.Vanparnicni postupak je zastitni. 126. G) Shodna primena odredaba ZPP-a na vanparnicni postupak . . po sluzbenoj duznosti. onako kako ga je i zapoceo.To znaci i elasticnost. postupkom za uredjenje medja ili deobu zajednicke stvari sprecava samovlasce i nastupanje stete. odricanja ili priznanja zahteva.Vanparnicni postupak pokrece sud. .) Nacela vanparnicnog postupka 1. jer se npr. po pravilu. pravni mir i sigurnost. b) uredjenje upravljanja i koriscenja zajednicke stvari.Izuzetno.U vanparnicnom postupku nema slobodne dispozicije precesnim radnjama.Vanparnicni postupak je preventivan.U svim ovim postupcima se primarno ostvaruje javni interes. osim u nepravim-kontencioznim vanparnicnim stvarima. priznanja cinjenica. cuvanje i ponistaj isprava.Inicijativu za pokretanje postupka mogu da daju i ovlasceni predlagaci.Sudija S je duzan da pokrene postupak za lisenje poslovne sposobnosti ili postupak za zadrzavanje u zdravstvenoj organizaciji neuropsihijatrije. licnost. ..Sud nije vezan sadrzinom predloga za pokretanje postupka. odnosno mogucnost primene ZPP samo kada je takva primena u skladu sa ciljem i nacelima vanparnicnog postupka. v) deoba zajednicke stvari ili imovine. podnosenje predloga sudu ne znaci i da je vanparnicni postupak pokrenut. . .Ovlascenje za pokretanje postupka se ceni prema normama ZVP i materijalnog prava.Sud okoncava postupak. . .

U vanparnicnom postupku sud ne odlucuje o osnovanosti tvrdnji stranaka.) Ostala nacela vanparnicnog postupka . vec tezi da istinito utvrdi cinjenice od kojih zavisi pravilna primena imperativne materijalnopravne norme. .Ne primenjuje se pravilo perpetuatio fori. te da po sluzbenoj duznosti donese i odluku o vracanju poslovne sposobnosti. 127.) Ucesnici 175 . . mesno je nadlezan sud na cijoj teritoriji se nalazi prebivaliste.Npr: postupak za proglasenje lica za umrlo je prava vanparnicna stvar.Opsti imenitelj koji bi odredio koji se vanparnicni postupak pokrece po sluzbenoj duznosti. .Postupak ovdi sudija pojedinac.Ne vazi nacelo javnosti.Vazi nacelo saslusanja stranaka. . a koji po predlogu ovlascenog predlagaca nije moguc.. tj.Vazi nacelo pismenosti.) Sud . 4.Sud donosi odluku na osnovu slobodne ocene dokaza. a postupak se pokrece po predlogu javnog tuzioca ili lica koje za pokretanje ima neposredni pravni interes. ako to nalazu razlozi celishodnosti i zastite interesa ucenika u postupku. .U statusnim vanparnicnim stvarima. duzan da utvrdjuje stanje zdravlja ovih lica. odnosno boraviste lica u cijem interesu se postupak vodi. . 3. . cak i priznanje cinjenica ne oslobadja sud da i drugim dokaznim sredstvima pravilno utvrdi postojanje cinjenica koje su vazne za donosenje odluke.U tom smislu.Sud postupa u vanparnicnom postupku inkvizitorski. .VRSTE 1. on je duzan da utvrdi i one cinjenice. . .) Subjekti vanparnicnog postupka .Sud je. .Sud je u ovim postupcima duzan da o njihovom pokretanju uvak obavesti organ starateljstva. 2. vac je opsta javnost uvak iskljucena. dok se nacelo kontradiktornosti ne primenjuje.) Istrazno nacelo. .U ostalim vanparnicnim stvarima.U statusnim i imovinskim vanparnicnim stvarima sud je duzan da se stara o zastiti interesa i prava stranka koje iz bilo kog razloga to nisu u stanju da same cine. jer sud koji je zapoceo postupak moze uvek da ustupi predmet drugom sudu cija nadleznost postoji prema izmenjenim okolnostima. . dalje.Za sprovodjenje vanparnicnog postupka stvarno je nadlezan osnovni sud. materijalna istina i ocena dokaza . te da izvedene i one dokaze koje ucenici u postupku ne pominju i ne predlazu. mesna nadleznost se odredjuje prema prebivalistu predlagaca.Obim utvrdjenja cinjenica i potreba za izvodjenjem dokaza omedjeni su granicama dispozicije materijalnopravne norme koju sud utvrdjuje i ciju pravnu posledicu primenjuje u vanparnicnom postupku.) Nacelo zastite ucesnika u postupku . te da taj organ poziva na rociste i dostavlja mu podneske ucesnika. 2.

D postaje formalni ucesnik tek kad izjavi zalbu.Ovde ne postoje stranke. . . . lice po cijem predlogu se pokrece postupak se naziva predlagac.U kontencioznim vanparnicnim stvarima. odnosno organ kome zakon daje ovlascenje da podnese predlog za pokretanje postupka ili da preduzima procesne radnje. B podnese predlog sudu da se A lisi poslevne sposobnosti.Formalni ucesnik u ovakvim postupcima moze da bude samo neko lice iz kruga lica koja su ujedno i materijalnopravni ucenici. . D ne ucestvuje u postupku.Postoje: a) Materijalnopravni ucesnik.U ovom primeru.U kontencioznim vanparnicnim postupcima. * kada preduzima procesne radnje. ako se u postupku ne pojavljuju kao formalni ucesnici. ne formalnih. kao i lice ciji je status ili imovinskopravni polozaj tangiran odlukom vanparnicnog suda. B i D. .je lice o cijim pravima i obavezama odlucuje u postupku. lice o cijim pravima i interesima se odlucuje je ucesnik. jer im zakon daje ovlascenje da podnesu predlog za pokretanje postupka i zbog toga spadaju u krug lica koja su po zakonu duzna da izdrzavaju unuka. ali izjavi zalbu na odluku suda. odnosno za postojanje stvarne legitimacije.U ovim postupcima formalni ucesnik je svako lice. vec samo ucesnici. .Npr: A ima babu B i dedu D. pojam materijalnog ucenika se poklapa s pojmom formalnog ucesnika. • ka svedoci se ne mogu saslusati lica koja imaju svojstvo formalnih ucesnika. . ucesnici se nazivaju predlagacem i protivnikom predlagaca.Ako to lice zaista i preduzme procesne radnje na cije preduzimanje ga ovlascuje zakon. Znacaj razlikovanja formalnog i materijalnog ucesnika: • sud je duzan da saslusa formalnog ucesnika. v) Formalni postupak koji se vodi po predlogu stranke . . formalni ucesnik je svako lice kome zakon daje pravo na pokrene postupak ( materijalnopravni i formalni ucesnik se poklapaju ). . materijalnopravni ucesnici su A.Npr: u ostavinskom postupku. a formalni ucesnici su samo A i B. . . dok svedociti mogu materijalni ucesnici. Odluka suda u vanparnicnom postupku tangira njihovu imovinskopravnu poziciju.U kontencioznim vanparnicnim stvarima. .Ako se postupak pokrece po sluzbenoj duznosti..Ova lica su materijalnopravni ucesnici.B i D su materijalnopravni ucesnici. ono je formalni ucesnik u postupku.STRANACKA I PROCESNA SPOSOBNOST 176 . ucesnici su svi naslednici i legatari.Materijalnopravni ucesnik postaje formalni ucesnik: * kada se u postupku odlucuje o njegovim pravima i interesima. .U pravim vanparnicnim stvarima. b) Formalni ucesnik u postupku koji se pokrece po sluzbenoj duznosti . bez obzira da li formalno ucestvuju u postupku. • razlozi za iskljucenje i izuzeca sudije se odredjuju prema krugu materijalnih ucesnika. .Pojam ucesnika u vanparnicnom postupku se striktno vezuje za adresate materijalnopravne norme. .

sud prekida postupak i upucuje stranke na parnicu. koji moze ( i ne mora ) da odlucuje i o neblagovremenoj zalbi. .Predlog za ponavljanje postupka se javlja u dva slucaja: * U prvom.Ucesnik u vanparnicnom postupku moze da bude svako ko ima stranacku sposobnost. .U vanparnicnom postupku je nacelno dopustena revizija.O zalbi ne mora nuzno da odlucuje visi sud. odredbe o parnicnoj sposobnosti treba shodno primeniti i na vanparnicni postupak. .Kada ucesnik ne pokrene parnicu u roku. .I nakon provosnaznog okoncanja vanparnicnog postupka ucesnici mogu da povedu i tzv.Prvostepeno resenje kojim se postupak okoncava pobija se zalbom koja moze da se izjavi u roku od 15 dana.. premda se takav predlog smatra neblagovremenom zalbom. . on se tretira kao neblagovremeno podneta zalba. . .Treba naglasiti da su parnicni i vanparnicni sud nezavisni u odlucivanju. da sam resi prethodno pitanje i donese odluku u glavnoj stvari. . 128. . . prvostepeni sud ne moze da preinaci ili ukine svoje resenje. ukljucujuci i odlucivanje o prethodnim pitanjima. . . .Pravo na ulaganje pravnih lekova imaju svi materijalnopravni ucesnici.Resenje mora da bude obrazlozeno kada je protiv resenja dopustena posebna zalba. . . dok u kontencioznim stvarima koje se pokrecu po predlogu ucesnika ovo pitanje razlikovanja ima znacaj.) Sudske odluke u vanparnicnom postupku . .Vanparnicni sud samostalno odlucuje i o prethodnim pitanjima kada o njima nije vec pravosnazno resio drugi sud ili drzavni organ u drugoj vrsi postupka. on se tretira kao predlog za ponavljanje postupka. nuzno je da nova odluka suda ne dira u prava ucesnika. bez obzira da li su nastupali kao formalni ucesnici.Rok za izjavljivanje zalbe nije prekluzivan.S druge strane. . duzan je da je pokrene u roku od 30 dana. 177 .Da bi prvostepeni sud ukinuo ili preinacio resenje ili da bi drugostepeni sud mogao da odlucuje o neblagovremenoj zalbi. jer i sam prvostepeni sud moze.Ovde je postojanje procesne sposobnosti procesna pretpostavka. kada postoji spor o cinjenicama. odnosno drugih lica koja se zasnivaju na pobijanom resenju. korektivnu parnicu ( ili upravni postupak ) o istom zahtevu o kome je odluceno u vanparnicnom postupku. Tada o predlogu za ponavljanje postupka odlucuje prvostepeni sud. kada je zalba izjavljena. prvostepeni sud je duzan i neblagovremenu zalbu da dostavi drugostepenom sudu.Kada je podnet predlog za ponavljanje postupka. vanparnicni sud je duzan da okonca postupak.Ali. . * U drugom. tj.U vanparnicnim postupacima koji se vode po sluzbenoj duznosti razlikovanje procesne i poslovne sposobnosti nema veci znacaj.Sud odlucuje u vanparnicnom postupku u formi resenja. da donese novo resenje kojim preinacuje ili ukida zalbom pobijano resenje. .Ucesnik koji je upucen na parnicu. tako ako drugostepeni sud nadje da nema uslova da odluci o predlogu ka o neblagovremenoj zalbi.Ulozena zalba ne mora da ima suspenzivno niti devolutivno dejstvo ( sud moze da odluci da zalba ne zadrzava izvrsenje resenja kada za to postoje vazni razlozi ).

odnosno kada su se svi ucesnici. .I sam ZVP predvidja izricito da resenje doneto u vanparnicnom postupku ne sprecava ucesnike da o istom zahtevu povedu parnicu.Ako formalna pravosnaznost znaci nemogucnost pobijanja odluke suda redovnim pravnim lekovima. U vanparnicnom postupku. . te u neblagovremenoj zalbi. .Dakle. . .Dejstvo materijalne pravosnaznosti moze da se ogleda samo u ogranicenom broju kondemnatornih resenja. 178 . .O materijalnoj pravosnaznosti resenja u vanparnicnom postupku moze da bude govora samo onda kada je moguce da ono postane formalno pravosnazno. sud utvrdi da se deoba mora izvrsiti javnom prodajom i podelom novca. donetih u postupku u kome je sud resio neprave vanparnicne stvari i koja su stekla svojstvo formalne pravosnaznosti i izvrsnosti. od kada i u kojoj meri obavezan da postuje resenje koje je doneo vanparnicni sud. u vanparnicnom postupku ne moze da se govori o formalnoj pravosnaznosti. i to ne samo one cinjenice koje su postojale u vreme kada je doneta prvostepena odluka. zajednicari ne mogu u izvrsnom postupku da tvrde da je njihov suvlasnicki udeo veci nego sto je to odredjeno u resenju vanparnicnog suda o deobi imovine.MATERIJALNA PRAVOSNAZNOST . ako je sud odbio predlog javnog tuzioca da se fizicko lice proglasi umrlim.Pravilno je shvatanje da resenja vanparnicnog suda ne proizvode dejstvo materijalne pravosnaznosti. odrekli prava na zalbu ili od nje odustali ( onoliko koliko je to dopusteno u vanparnicnom postupku ). jer ucesnici mogu da uloze zalbu i neblagovremeno.Dokle god odluka suda moze da se pobija redovnim pravnim lekovima. . a drugostepeni sud je o njoj odlucio i odbio je kao neosnovanu ili preinacio resenje prvostepenog suda. ne moze biti govora o formalnoj niti materijalnoj pravosnaznosti. ako se pod ovom podrazumeva negativno dejstvo odluke ( ne bis in idem ) i njeno obavezujuce pozitivno dejstvo u drugim postupcima. . parnicni sud koji odlucuje u istoj pravnoj stvari ne obavezuje resenje vanparnicnog suda.129. v) kada je postupak okoncan sudskim poravnanjem.Za materijalu pravosnaznost podobne su sve odluke vanparnicnog suda cija je sadrzina negativna ( npr.Materijalnoj pravosnaznosti resenja donetog u vanparnicnom postupku protive se i principi o vremenskim granicama pravosnaznosti. jer nije njegov cilj da okameni pravno stanje. b) kada se ucesnik. .U ovakvim situacijama.U vanparnicnom postupku.) Pravosnaznost resenja u vanparnicnom postupku . . . ucesnici mogu da iznose nove cinjenice i po zalbi. .Resenje u vanparnicnom postupku moze da stekne svojstvo formalne pravosnaznosti samo: a) kada je zalba izjavljena u roku.Ono sto je kljucno za vanparnicni postupak jeste ko je. ako je to dopusteno.Npr: A i B su zajednicari na kuci. u novom postupku na osnovu istih cinjenica ne bi mogao da izvede drugi pravni zakljucak ). . . vec i cinjenice koje su nastale od tog momenta pa sve do donosenja odluke suda u drugom stepenu.FORMALNA PRAVOSNAZNOST .Pitanje pravosnaznosti nije kljucno u vanparnicnom postupku.

Pa ako je organ uprave doneo resenje o naturalizaciji lica A. . . .Npr: U ostaviskom postupku. .Prvostepeni sud je duzan da ukine ili preinaci svoje resenje kada je izjavljena zalba. .Organ uprave nije vezan kondemnatornim resenjima vanaprnicnog sud ( deoba imovine. za razliku od vanparnicnog suda. a isto vazi i kada je vanparnicni sud uputio ucesnike postupka na parnicu. . .) Prethodno pitanje u vanparnicnom postupku . Naposletku. On ne moze da dovodi u pitanje zakonitost i tacnost odluke vanparnicnog suda.Za odlucivanje u statusnim stvarima fizickih lica iskljucivo je nadlezan vanparnicni sud. tim resenjem je vanaprnicni sud vezan. da smatra da je testament nistav. A) Vanparnicni sud i organ uprave .Npr: Javni tuzilac zahteva da se A lisi poslovne sposobnosti.Pozitivne konstitutivne odluke vanparnicnog suda obavezuju sud u parnici ( npr. kao sto je da li je fizicko lice liseno poslovne sposobnosti.Npr: Ako V zahteva upis prava svojine na nepokretnosti u zemljisne knjige na osnovu presude parnicnog suda u kojoj je utvrdjeno da je on vlasnik stvari.Preobrazajne presude donete u parnici ( razvod braka ) obavezuju vanparnicni sud. sud ne sme u zemljisnoknjiznom postupku da odbije zahtev V.Organi uprave su vezani konstitutivnim resenjima vanparnicnog suda. .130. tako da drugi sudovi i drzavni organi ne mogu o pitanjima. ). . Sud odluci da lisenju nema mesta. za testamentarnog naslednika je oglasen A. te i da razrezuje porez na imovinu B i C ). .Vanparnicni sud je vezan konstitutivnim aktima organa uprave. .Npr: Organ starateljstva je duzan da postavi staraoca licu lisenom poslovne sposobnosti. dok u drugom slucaju izmena prvostepenog resenja ne sme da vredja prava drugih lica koja su zasnovana na pobijanom resenju. presude parnicnog suda su obavezujuce za vanparnicni sud. A proda stvar K u toku trajanja vanparnicnog postupka. ---* Dejstvo ukidanja ili preinacenja resenja u vanparnicnom postupku . .Isto moze da ucini i drugostepeni sud povodom zalbe ili cak neblagovremene zalbe.Deklaraticnim resenjima vanparnicnog suda organ uprave nije vezan. ukidanjem resenja ne sme da se dira u prava drugih ucesnika u postupku. .To znaci da resenje o ukidanju ili preinacenju prvostepenog resenja ima dejstvo samo ex nunc. da udlucuju kao o prethodnim pitanjima. navodeci da on nije vlasnik nepokretnosti.Npr: Sud odlucuje o lisenju poslovne sposobnosti A. ako to nije protivno svrsi i cilj vanparnicnog postupka. vezan je odlukom o lisenju poslovne sposobnosti nekog lica ).Odluka drugostepenog suda deluje samo ex nunc. A zahteva u parnici povracaj stvari zbog nistavosti ugovora ( nedostatak poslovne sposobnosti ). .Kondemnatorne i deklarativne odluke vanparnicnog suda ( narocito ostavinsko resenje ) ne obavezuju parnicni sud.Po pravilu.Negativne odluke vanparnicnog suda u statusnim i drugim stvarima ne obavezuju parnicni sud.PRETHODNO PITANJE I KECINOG PRIRUCNIKA ( ovo je bitno ): 179 . osim ako nisu nistavi. . . . A je drzavljanin Nemacke ali tvrdi da je dobio i drzavljanstvo Srbije.. Zakonski naslednici B i C su upuceni na parnicu radi osporavanja punovaznosti testamenta ( organ uprave moze. B) Vanparnicni sud i parnicni sud .U prvom slucaju.

kao i naredno 132. jedna opsta struktura vanparnicnog postupka kojom bi se precizno. .Kada je pokrece po sluzbenoj duznosti.U postupku svako cinjenicno pitanje. ta odluka vezuje vanparnicni sud.) Prvostepeni vanparnicni postupak7 A) Uvodne napomene . 7 Ovo pitanje je izvadjeno iz Kecinog prirucnika. postoje vanparnicni postupci u kojima vanparnicni sud ne moze odlucivati povodom odredjenih prethodnih pitanja nego je obavezan da uputi ucesnike na pokretanje postupka pred nadleznim sudskim ili upravnim organom. ucesnici mogu uciniti spornim. . 131. . dakle. .Postupak se moze ( kao sto je gore receno ) pokrenuti i po nacelu dispozicije predlogom fizickih ili pravnih lica ili drzavnih organa koje zakon ovlascuje na pokretanje.. vec je regulativa o tome uglavnom sadrzana u odredbama kojima se uredjuju posebni vanparnicni postupci.Ako je nadlezni organ vec doneo odluku. 180 . . . odluka vanparnicnog suda o prethodnom pitanju ima pravno dejstvo samo u postupku u kojem je doneta.U ovom slucaju ucesnici se moraju uputiti da u odredjenom roku pokrenu parnicni ili upravni postupak u cilju donosenja odgovarajuce odluke.Ne postoji. vanparnicni sud ce nastaviti postupak ne vodeci racuna o prethodnom pitanju.Postupak se moze pokrenuti i po sluzbenoj duznosti i po predlogu.I sud moze na osnovu sopstvenih saznanja ( u vrsenju funkcije ili licnih saznanja sudije ) da dodje do zakljucka da postoji osnov za pokretanje postupka.U slucaju da ucenik ne pokrene postupak u roku. --> Drugo. .Odredbe ZVP-a gotovo da ne regulisu prvostepeni vanparnicni postupak.To prakticno znaci da od drzanja ucesnika u postupku zavisi da li ce vanparnicni sud biti u prilici da odlucuje o ovom pitanju.Vanparnici sud moze odlucivati o prethodnom pitanju uz nesto snaznija ogranicenja od onih koja postoje u parnicnom postupku: --> Prvo.Na pokretanje postupka pred nadleznim organom sud upucuje onog ucenika cije pravo smatra manje verovatnim. . . o prethodnom pitanju se moze odlucivati samo pod uslovom da o njemu vec nije odluceno u upravnom ili sudskom postupku.Posto odlucuje o predmetu za koji nije nadlezan. . . odredili stadijumi prvostepenog postupka. na nacin kako je to prisutno u parnicnom postupku. ukljucujuci i ono od cijeg zavisi donosenje odluke o prethodnom pitanju. .Ako postupci budu pokrenuti u roku. i odredjuje mu rok od 30 dana u kojem treba da pokrene parnicu/upravni postupak.Vanparnicni sud ne moze odlucivati ako su sporne cinjenice od kojih zavisi odluka o prethodnom pitanju. vanparnici postupak se prekida sve do donosenja pravosnazne odluke o prethodnom pitanju. . to ne iskljucuje inicijativu zainteresovanih subjekata ( a to moze biti u privatnom ili javnom interesu ). B) Pokretanje postupka .

. ali i do pravosnaznosti okoncanja postupka uz dodatna ogranicenja ( ukoliko povlacenje ne vredja prava drugih ucenika u postupku na koje se odnosi prvostepena odluka ). u roku od 15 dana od dana prijema odgovarajuceg obavestenja. ne znaci da ce doci do obustave postupka. .Zajednicka obelezja su suzena. . . . deobe i upravljanja i koriscenja zajednickih stvari. pa tako npr.Funkcija pomenutih rocista nije jednoobrazna i postoje razlike u pogledu sadrzaja procesnih aktivnosti koje se njima obavljaju.Prva procesna aktivnost u postupku jeste prethodno ispitivanje predloga ako je u pitanju postupak koji se pokrece po nacelu dispozicije. .Predlog se moze povuci do donosenja prvostepene odluke.u vezi eksproprijacije. sudskog depozita. u postupku za davanje dozvole za stupanje u brak. postupku za produzenje roditeljskog prava. .. .Sudu se omogucuje da do relevantnog cinjenicnog stanja dolazi na nacin koji smatra najcelishodnijim ili u skladu sa konkretnim okolnostima odredjenog postupka. . zajednicki predlog ucenika moze biti povucen izjavom jednog od predlagaca.. .. mogu predloziti ostali ucesnici pod uslovom da su ovlasceni da pokrenu taj postupak.Kao najznacajnije moze se istaci da prvostepeni vanparnicni postupak nije podeljen na posebno odredjene i razdvojene procesne celine poput stadijuma pripremanja glavne rasprave i same glavne rasprave u parnicnom postupku.Kada se postupak pokrece po sluzbenoj duznosti.Obavezno zakazivanje rocista se odredjuje u: postupku za lisenje i vracanje poslovne sposobnosti. postupku raspravljanja zaostavstine.U slucaju negativnog odgovora odbacuje predlog i obustavlja postupak. .Povlacenje predloga.Nekada je pokretanje postupka sasvim deformalizovano i svedeno na usmenu komunikaciju predlagaca i suda. pre svega na dokazni postupak koji prestaje biti lociran u jedan posebni ( i centralni ) deo prvostepenog postupka. bez obzira da li je izricito ili precutno. i to je bitna razlika prema najraznovrsnijim formama davanja inicijative za pokretanje postupka koji se pokrece po sluzbenoj duznosti. . .Principijelne razlike koje postoje izmedju razlicitih grupacija posebnih vanparnicnih postupaka sprecavaju formulisanje jedinstvenog koncepta ovog vida pravne zastite.Posle toga sud utvrdjuje postojanje procesnih pretpostavki od kojih zavisi dopustenost maritornog odlucivanja. 181 .Dokazni postupak je deformalizovan.Pozitivan stav suda o postojanju procesnih pretpostavki znaci dalji nastavak postupka sve do momenta kada se steknu uslovi za donosenje meritorne odluke. medja. .Do povlacenja predloga dolazi na osnovu izricite izjave predlagaca ili se to pretpostavlja zbog njegovog neopravdanog propustanja rocista ili zbog toga sto se nije odazvao na poziv suda radi saslusanja. postupku za proglasenje nestalog lca za umrlo.Ovo pravilo nema apsolutni znacaj. . . . . .Samom radnjom tih lica ( predlagaca ) dolazi do pokretanja postupka. donosenju odluke o njegovom pokretanju prethodi pozitivan stav suda o postojanju procesnih pretpostavki. V) Tok postupka . a bio je uredno pozvan.To se dalje prenosi i na organizaciju drugih procesnih ustanova.Nastavljanje postupka. .Opste odredbe ZVP-a ne odredjuju formu i sadrzaj predloga ( pismena forma se pretpostavlja ).

. .Ako sud nadje da je predlog osnovan. kao i organu starateljstva.Ovaj postupak se pokrece i vodi radi zastite licnosti i zdravlja dusevno bolesnog lica.) Lisenje poslovne sposobnosti . lice prema kome se postupak vodi. te da odmah donese resenje o vracanju poslovne sposobnosti kada prestanu razlozi zbog kojih je lice liseno poslovne sposobnosti.Sud je duzan da zakaze rociste na kome ce odluciti o predlogu. .Sud je duzan da po sluzbenoj duznosi da prati zdravstveno stanje lica koje je liseno poslovne sposobnosti.) Zadrzavanje u neuropsihijatrijskoj ustanovi . . sud mora doneti resenje o zadrzavanju odredjenog lica u ustanovi u roku od 15 dana a najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka. 133. postupati po neblagovremenoj zalbi znaci postupati po vanrednom pravnom leku.Propustanje roka za podnosenje zalbe u parnicnom postupku ima za posledicu nastupanje formalne pravosnaznosti prema stranci koja ga je propustila.ZVP potencira navedeno obelezje jer neblagovremenoj zalbi daje ulogu jednog drugog vanrednog pravnog leka. 132. njegovog staraoca.Kada resenje postane pravosnazno. imajuci u vidu zalbene razloge.Postupak se pokrece po sluzbenoj duznosti ili na predlog lica koja su enumerisana u ZVP. ne postoje bitnija odstupanja u odnosu na zalbu izjavljenu u okvirima zakonskog roka.) Neblagovremena zalba u vanparnicnom postupku . . . sud je duzan da odredi poslove koje to lice moze preduzimati samostalno. te da na to rociste obavezno pozove organ starateljstva. odnosno privremenog zastupnika i predlagaca. donece resenje kojim doticno lice lisava poslovne sposobnosti. .Postupak je hitan. . . . 2. organu koji vodi zemljisnu ili drugu javnu knjigu nepokretnosti. potpuno ili delimicno.Ponakad je nuzno da se dusevno bolesnom licu ogranici sloboda kretanja.predloga za ponavljanje postupka. postupci koji su uredjuni Zakonom o privrednim drustvima se moraju okoncati u roku od 60 dana od prijema predloga za pokretanje. ali i radi zastite drugih.U navedenom smislu.S druge strane. postupanje i odluke drugostepenog suda. .) Vanparnicni postupci povodom uredjenja licnih stanja 1. sud ga dostavlja maticaru radi upisa u maticnu knjigu.Postupak za lisenje poslovne sposobnosti se pokrece kada postoji sumnja da punoletno lice nije u stanju da se stara o svojim pravima i obavezama zbog toga sto je nesposobno da normalno rasudjuje. pa npr. 182 . u samoj organizaciji pravnog leka. .U slucaju delimicnog lisenja poslovne sposobnosti..U ovoj komponenti neblagovremena zalba ni u cemu nije drugaciji pravni lek od onog podnesenog u roku. .U daljem toku postupka ona moze koristiti samo vanredna pravna sredstva.U postupku o pojedinim vanparnicnim stvarima trajanje postupka se vremenski ogranicava.

ondaju duzna da 30 dana pre proteka vremena zadrzavanja da o tome obavesti sud i predlozi produzenje. . i tada sud zakazuje rociste na kome se izvode dokazi. pozaru.Sud po sluzbenoj duznosti pokrece i vodi postupak za zadrzavanje u ustanovi ( to cini i kada na bilo koji nacin sazna da je lice primljeni u ustanovu ).. .Predlog za proglasenje moze podneti svako lice koje ima neposredni pravni interes. odnosno boraviste.Ovo resenje moze da se ukine ukoliko se doticno lice licno javi sudu. da se bez odlaganja jave sudu. . a ima vise od 70 godina. . • lice je nastalo u brodolomu. saobracajnoj nasreci ili drugoj neposrednoj zivotnoj opasnosti. sama ustanova je duzna da o tome obavesti mesno nadlezno sud u roku od 3 dana. 183 . sud izdaje oglas u kome navodibitne okolnosti slucaja i poziva nastalo lice.Sud moze i pre proteka odredjenog vremena da donese resenje o pustanju lica. odnosno zivotu nestalog lica i da ih iznese pred sud.Postoji dovrovoljno ( pismeno ovlascenje u prisustvu dva svedoka bolesnog lica ) i prinudno zadrzavanje. kao i javni tuzilac. kao i svako drugo lice koje zna nesto o njegovom zitovu.Sud donosi resenje o zadrzavanju u roku od 15 ( eventualno 30 ) dana. na koju se primenjuju pravila koja vaze za pobijanje resenja o lisenju poslovne sposobnosti.Protiv resenje o zadrzavanju je dopustena zalba. . onda odredjuje nestalom licu staraoca ciji je zadatak da prikupi dokaze o nastanku. i ako oceni da jesu.Postupak se sprovodi u 3 sukcesivna stadijuma: a) U prvom. • poslednjih 5 godina nije bilo nikakvih vesti o njegovom zivotu. koje se ne poklapa sa pretpostavljenim. v) Treci stadijum pocinje nakon isteka roka od 3 meseca od objavljivanja oglasa. ili ukoliko sud na bilo koji nacin sazna da je nestalo lice zivo. . sud proverava da li su ispunjene procesne i materijalnopravne pretpostavke za vodjenje postupka.Kada se neko prinudno prima na lecenje u ustanovu. te ako se nadje da su se ispunili uslovi. a o njegovom zivotu nije bilo vesti 6 meseci od prestanka opasnosti. a o njegovom zivotu nij ebil ovesti godinu dana od prestanka neprijateljstva. a okolnosti pod kojima je lice nastalo cine verovatnim da vise nije u zivotu.Za odlucivanje je mesno nadlezan sud na cijem podrucju je nastali imao poslednje prebivaliste.U ovom postupku se nestalo lice proglasava za umro kada vise ne postoje sigurni dokazi da je ono zivo. . b) U drugoj fazi. sud donosi resenje kojim nestalo lice proglasava umrlim. ukoliko utvrdi da su prestali razlozi za njegovo zadrzavanje.Oboleli moze odlukom suda da se zadrzi najduze godinu dana u ustanovi. . a ako ustanova smatra da je potrebno jos.) Proglasenje nestalog lica za umrlo i dokazivanje smrti . . • lice je nestalo u toku rata u vezi sa ratnim dogadjanjima.Do izmene resenja dolazi. ukoliko se naknadno sazna tacno vreme smrti. 3. . . Materijalni uslovi za proglasenje nestalog lica umrlim: • poslednjih 5 godina o njemu nije bilo nikakvih vesti.

8 Ovo pitanje je samo ukratko napisano. .Pravosnazno resenje kojim se dozvoljava zakljucenje otklanja postojanje smetnje. roditelja ili organa starateljstva ) da donese odluku da roditeljsko pravo prestaje. ..Privremene mere moze narediti sud na cijem podrucju je ostavilac umro i sud na cijem se podrucju nalazi njegova imovina. .Za raspravljanje je mesno nadlezan sud na cijem podrucju je umrli imao u vreme smrti prebivaliste/boraviste. kao i o svojoj licnosti.Predmet ovog postupka je odlucivanje o produzenju roditeljskog prava posle punoletstva deteta.) Produzenje roditeljskog prava .Kada prestanu razlozi za produzenje.nije u stanju da se samo stara o svojim pravima i interesima. onda se postupak pokrece zajednickim predlogom.Postupak pokrecu roditelji ili organ starateljstva. . telesnih mana.) Vanparnicni postupci povodom uredjenja imovinskih odnosa8 . .U postupku se odlucuje da li ce se dozvoliti zakljucenje braka kada postoje otklonjive smetnje.RASPRAVLJANJE ZAOSTAVISTINE .One se odredjuju samo na predlog lica koje za to ima pravni interes(npr. . mislim da nije potrebno vise na ispitu od ovoga. koja imovina sacinjava njegovu zaostavstinu i koja prava iz zaostavstine pripadaju naslednicima i drugim licima. . .. .Ako su naslednici nepoznati. . . nepoznatog prebivalista ili ih uopste nema. 5..U resenju u kome sud produzava roditeljsko pravo odredjuje..Mesno je nadlezan sud na cijem podrucju predlagac ima svoje prebivaliste/boraviste..Sud odlucuje na rocistu na koje poziva organ starateljstva. takodje. ostavinski sud moze odrediti mere za obezbedjenje zaostavistine u toku celog postupka. . poverilac ostavioca ) ili organa starateljstva.. a kada oba verenika ne ispunjavaju uslove.U ovom postupku se detetu obavezno odredjuje staralac koji ga zastupa.Ostavinski postupak se pokrece po sluzbenoj duznosti cim sud sazna da je neko lice umrlo ili proglaseno za umrlo. . sud je duzan po sluzbenoj duznosti ( ili po predlogu deteta. dete.Naknadno sam dodao i nesto iz Kecinog prirucnika.Revizija u ovom postupku nije dopustena. .. kada ono zbug dusevnog bolesti. . staraoca deteta i njegove roditelje. 134.Postupak se pokrece na predlog lica koje ne ispunjava uslove za punovaznost braka. te se brak moze zakljuciti samo na osnovu dozvole suda.4. zaostalog dusevnog razvoja. . 184 .U postupku raspravljanja zaostavistine ( ostavinskom postupku ) sud utvrdjuje ko su naslednici umrlog.Na rocistu se saslusavaju roditelji obavezno.) Davanje dozvole za stupanje u brak .Protiv resenja kojim se odbija predlog. jer je u knjizi pisano uglavnom ono sto smo vec ucili iz naslednog. i da li se dete u statusu izjednacava s mladjim ili starijim maloletnikom. zalbu moze da izjavi samo maloletnik. a organ starateljstva daje misljenje o celishodnosti produzenja roditeljskog pava.tj.

Pravilo o prekidu ostavinskog postupka i upucivanju na parnicu se primenjuje i kada su sporne cinjenice od kojih zavisi resenje prethodnog pitanja.Ako su za ucenike sporne cinjenice.Gosn. • postupak ostavinskog suda po prijemu smrtovnice.Lice koje je naslednik po normama ZON.Tok postupka cine dve celine: prethodne radnje i raspravljanje zaostavstine. ko su naslednici.Oni mogu i nakon pravosnaznosti resenja o nasledjivanju da isticu u parnici zahteve koji ne proizlaze iz naslednopravnog odnosa da se izdvije pojedine stvari ili prava iz zaostavstine.Ostavinski sud donosi resenje o prekidu postupka i upucuje ucesnike na parnicu i kada izmedju njih postoji spor o sastavu zaostavstine. . . .Resenje o nasledjivanju je merotorna i konacna odluka ostavinskog suda ( ne moze biti delimicno resenje ) kojim se utvrdjuje: sta cini zaostavstinu.Ostavinski sud je vazan presudom parnicnog suda. on se ne resava u ostavinskom postupku. 185 . .. • popis i procena zaostavstine. u zavisnosti od njegove prirode. . . . Ostavinski postupak se obavlja u nekoliko faza: • priprema raspravljanja zaostavstine. . . • raspravljanje zaostavstine. . vanparnicni sud nastavlja i dovrsava ostavinski postupak ne uzimajuci u obzir pravo za koje je ucenik upucen na parnicu.Ostavinski sud u oba slucaja samostalno resava prethodno pitanje. o njemu odlucuje sam ostavinski sud. koja prava pripadaju legatarima i koja prava na zaostavstini pripadaju drugim licima. a jos manje materijalne ucesnike u ostavinskom postupku. . Ranko kaze ovako: . koliki su im delovi. vec u parnicnom i eventualno upravnom postupku.Resenje o nasledjivanju nema dejstvo materijalne pravosnaznosti: * Subjektivno. • donosenje resenja o izvrsenju.Predmet spora izmedju naslednika jeste samo postojanje naslednog prava ili visina naslednog dela. kada se spori o primeni prava. moze i nakon pravosnaznosti resenja o nasledjivanju da ostvaruje svoja nasledna prava u parnici. * Objektivno.Radi zastite interesa naslednika i ocuvanja nasledne mase. .Nacin resavanja spora zavisi od toga li se stranke spore o cinjenicama na kojima se pravo zasniva ili se spor tice primene prava.U preduzimanju prethodnih radnji pored ostavinskog suda ucestvuju i nadlezni organi uprave. .O naslednim pravima naslednika i legatara ne moze se vise odlucivati ni u parnicnom ni u vanparnicnom postupku. ostavinski sud moze da postavi i privremenog staraoca zaostavstine. . deo resenja o nasledjivanju kojim se utvrdjuje sastav zaostavstine ne obavezuje ni formalne. ono je obavezujuce samo za formalne ucenike u ostavinskom postupku. . premda uopste nije ucestvovalo u ostavinskom postupku. (-) Prethodne radnje . . ostavinski sud prekida raspravljanje i upucuje na parnicu onog ucesnika cije pravo smatra manje verovatnim.Ako ucesnik ne pokrene parnicu u odredjenom roku.Ukoliko izmedju samih naslednika ili naslednika i legatara postoji spor.Suprotno tome . a pri tom je nebitno da li se ucesnici spore oko cinjenica ili prava.

(-) Postupak po prijemu smrtovnice . a u smrtovnicu se unose podaci: o umrlom licu. se zajedno sa izvornim testamentom i drugim ispravama dostavlja ostavinskom sudu. pretpostavlja da prihvataju nasledje.Sud proglasava testament kada ustanovi da je lice koje je ostavilo testament umrlo. a prekida ostavinski postupak ) vec postoji spor o primeni prava. . a moze i sud. o ostalim srodnicimakoji su zakonski naslednici.Smrtovnicu sastavlja maticar.Sud pristupa donosenju ovog resenja kada utvrdi kojim licima pripada pravo na nasledje.U ovoj fazi postupka raspravljaju se pitanja koja se ticu zaostavstine. (-) Raspravljanje zaostavstine . i to sud kod kojeg se testament nalazi. koji datum nose i gde su pronadjeni. .Postupak po prijemu smrtovnice vodi se pred ostavinskim sudom i moze rezultirati obustavljanjem postupka ako prema podacima iz smrtovnice ostavilac nije imao ni nepokretnu ni pokretnu imovinu. kao i o postojanju testamenta i pozivaju se da odmah dostave pismeni testament.Vec u momentu sastavljanja smrtovnice proverava se da li je posle umrlog ostao pismeni testament i ako jeste.Popis i procena ce se izvrsiti i bez odluke suda prilikom sastavljanja smrtovnice ako to trazi neki od naslednika ili legatara. prava na nasledje.Mere obezbedjenja zaostavistine mogu biti odredjene u toku celog postupka. obavestava ih javnim oglasom i poziva da se jave u roku od godinu dana ostavinskom sudu.Zainteresovana lica se obavestavaju o pokretanju postupka.Prethodne radnje obuhvataju: sastavljanje smrtovnice. dostavlja se sudu zajedno sa smrtovnicom. (-) Resenje o nasledjivanju . popis i procenu imovine ostavioca.Upozoravaju se da se u slucaju njihovog izostanka sa rocista ili nedavanja izjave o prihvatu nasledja. ili da naznace svedoke usmenog testamenta.O proglasenju pismenog testamenta sastavlja se zapisnik u koji se unosi: koliko je testamenata pronadjeno. . postupak sa testamentom i postupak po prijemu smrtovnice. . (-) Postupak sa testamentom . o deci. . o bracnom drugu. u slucaju da nijedan od naslednika nije sposoban da upravlja imovinom a nema zakonskog naslednika. bez obzira da li je nadlezan za raspravljanje zaostavstine. podaci o eventualnim dugovima. a lica pozvana na nasledje ne zahtevaju sprovodjenje postupka. . .. ko ih je predao sud. sud upucuje stranke da povedu parnicu ili postupak pred upravnim organom ali nece prekidati raspravljanje zaostavstine. . . licima koji su testamentarni naslednici.Ako medju strankama postoji spor o pravu na legat ili o drugom pravu iz zaostavstine.Ako izmedju naslednika ne postoji spor o cinjenicama ( kada se upucuju na parnicu. zapisnicar i svedoci. obezbedjenje zaostavstine. podaci o pokretnoj i nepokretnoj imovini i njenoj vrednosti.Zapisnik koji potpisuju sudija. . odnosno ispravu o usmenom testamentu ako se kod njih nalazi.Do obustave moze doci i ako je ostavilac imao samo pokretnu imovinu. koji svedoci su prisustvovali otvaranju i proglasenju testamenta. i da ce sud odlucivati o njihovim pravima prema podacima kojima raspolaze. 186 . . . velicine naslednog dela i prava na legat. ta pitanja se resavaju u vanparnicnom postupku. a vrsi se po odluci ostavinskog suda ili na zahtev nekog od naslednika ili legatara.Popis i procenu imovine umrlog vrsi opstinski organ uprave. . da li je testament predat zatvoren ili otvoren.Ako sud nema saznanje o postojanju naslednika.

Resenje se dostavlja svim naslednicima i legatarima.. zakazivanje rocista je obavezno.Sud donosi resenje kojim odredjuje oblik i obim. . sukorisnika i drugih zajednicara. te je izvrsni naslov. (-) Naslednopravni zahtevi posle pravosnaznosti resenja o nasledjivanju . .Regulisanje postupka ostvarivanja pravne zastite povodom naslednopravnih zahteva koji se pojavljuju po pravosnaznosti resenja o nasledjivanju se ogranicavaju na slucajeve: kada se naknadno pronadje testament. kada se pronadje imovina za koju se u vreme donosenja resenja nije znao da pripada zaostavstini koje se neki od naslednika ranije odrekao.U navedenim slucajevima. . . izuzev troskova koji su izazvani neopravdanim postupcima ranijeg vlasnika nepokretnosti. . . V) Resenje o naknadi . . ako je on ocenio da sadrzina sporazuma ide na stetu drzave.Radi se o nepravom kontencioznom vanparnicnom postupku.U ovom postupku. kao i drugim licima koja su u toku postupka istakla zahtev iz zaostavstine. te se izvode dokazi o vrednosti nepokretnosti koje sud pribavlja po sluzbenoj duznosti ( nalazi i misljenja vestaka ).Drugostepeno resenje o naknadi se ne moze pobijati revizijom. .Resenje o nasledjivanju sluzi kao osnov za raspodalu zaostavstine ako se po njegovoj pravosnaznosti pronadje imovina.U vanparnicnom postupku se odredjuje visina naknade za eksproprisanu nepokretnost kada se korisnik eksproprijacije i raniji vlasnik nepokretnosti nisu sporazumeli o visini naknade ili kada je njihov sporazum osporio javni pravobranilac. legitimisana lica ne mogu svoja prava ostvarivati u ostavinskom postupku. B) Postupak . .Pravilo je da nadlezni drzavni organ zakljuci sporazum s vlasnikom eksproprisane nepokretnosti o visini naknade koja treba da se isplati vlasniku.Na rociste se poziva i javni pravobranilac. na kome se obavezno saslusavaju korisnik eksproprijacije i bivsi vlasnik nepokretnosti.Predmet postupka jeste uredjivanje nacina upravljanja i koriscenja zajednicke stvari suvlasnika.Takav sporazum se zakljucuje u roku od 2 meseca nakon sto je resenje o eksproprijaciji postalo pravosnazno. za koju se u vreme donosenja resenja nije znalo ( dakle. vec se upucuju da o svojim zahtevima pokrenu parnicni postupak. . kada se kao naslednik pojavi lice koje nije ucestvovalo u postupku raspravljanja zaostavstine. 187 .Troskove postupka snosi korisnik eksproprijacije.ODREDJIVANJE NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST A) Predmet postupka . . . . odnosno visinu naknade.Sud po sluzbenoj duznosti naredjuje izvrsenje potrebnih upisa u odgovarajuce javne knjige i predaju tih upisa ovlascenim licima.Sporazum predstavlja poravnanje zakljuceno u upravnom postupku.O naknadi za eksproprisanu nepokretnost sud raspravlja i odlucuje u vecu sastavljenom od predsednika veca i dvojice sudija porotnika. koji je hitan i vidi se po sluzbenoj duznosti. nema potrebe da se donosi novo resenje ).UREDJENJE UPRAVLJANJA I KORISCENJA ZAJEDNICKE STVARI A) Predmet postupka .

. . . .Postupak se pokrece predlogom koji moze da podnese svaki zajednicar. . .Svim ovim situacijama je zajednicko da je za upravljanje i koriscenje zajednicke stvari potrebna saglasnost svih ili vecine zajednicara. pa ako to i ucine.Predlog mora da obuhvati sve zajednicare i mora da sadrzi potrebne podatke o zajednickoj stvari i razloge zbog kojeg se postupak pokrece. sud ce uputiti predlagaca da u odredjenom roku pokrene parnicu ili upravni postupak.DEOBA ZAJEDNICKE IMOVINE A) Sporazum ucenika . odnosno imovine. udelima zajednicara. sud obavezno zakazuje rociste na koje poziva sve zajednicare i lica koja na predmetu deobe imaju stvarna prava.Ako saglasnosti nema.Ako to nije slucaj. sud ce prekinuti vanparnicni postupak do okoncanja parnicnog ( ili upravnog ) postupka. odnosno suvlasnicima nema spora o svojinskim pravima . . a sporazum proizvodi dejstvo sudskog poravnanja.Predlog moze da podnese svaki zajednicar koji smatra da je povredjen u pravu upravljanja ili koriscenja zajednicke stvari ( npr.Ako predlagac ne pokrene parnicu u roku od 30 dana.Kada je medju zajednicarima sporno pravo na stvar povodom koje se postupak vodi ili je sporan obim ili udeo u pravu. i on mora da sadrzi podatke o predmetu deobe.U ovom postupku je rociste obavezno.Deoba zajednicke stvari ili imovine se vrsi samo ako o tome nema sporazuma medju zajednicarima. o upravljanju i koriscenju stvari odlucuje sud.Ako postoji spor. smatra se da je predlog povukao.Izmenju zajednicara postoji spor koji prethodi pokretanju postupka. . B) Predlog i postupak . na kojem sud prvo poziva zajednicare da zakljuce sporazum.U ovom postupku je predvidjen izuzetak od pravila da vanparnicni sud samostalno odlucuje o svim prethodnim pitanjima. V) Postupak .Pravosnaznost resenja vanparnicnog suda nije smetnja da se ucesnici docnije u parnici pozivaju na svojinska i druga stvarna prava u odnosu na stvar. .Predlogom moraju da budu obuhvaceni svi zajednicari.. 188 . onda se razvrgnuce vrsi u parnicnom postupku. .Zajednicari i suvlasnici mogu da se izricito ili precutno sporazumeju o deobi zajednicke stvari. .Nakon prijema predloga. sud ce izvesti dokaze i na osnovu njih ce doneti resenje kojim uredjuje nacin koriscenja i upravljanja zajednickom stvari. zajednicke prostorije u zgradi ). . . vanparnicni sud prekida postupak i upucuje predlagaca na parnicu. te stoga ovaj postupak spada u neprave.Ako sporazum zajednicara izostane.Protiv resenja suda nije dopustena revizija. .Ako ucesnik pokrene postupak u zadatom roku. on onda ima dejstvo sudskog poravnanja. . i samim zajednicarima.. a ako ucesnik ne pokrene ove postupke u roku.Predlog za deobu se moze podneti tek ako medju zajednicarima. onda ce se smatrati da je predlog povukao. B) Predmet postupka . V) Upucivanje na parnicu . kontenciozne vanparnicne postupka. .

. * principom poslednjeg mirnog poseda. B) Predlog i postupak . koje predstavlja izvrsni naslov i izvrsava se u okvirima ZIP. sud moze zakazati rociste u sudu na koje poziva ucenike i pokusava da oni postignu sporazum oko uredjenja medja. narocito saslusanja ucesnika. * pravicnoscu.Stoga. . .) Sastavljanje isprave i potvrdjivanje sadrzine isprave .Sud ce izvrsiti fizicku deobu. sudija najpre utvrdjuje identitet ucesnika. onda ce se smatrati da je predlog povucen ).Postupak se pokrece predlogom koji moze podneti svaki od vlasnika ili korisnika susednih nepokretnosti. .Nije moguce da sud dosudi stvar samo jednom suvlasniku. sud utvrdjuje medje izmedju susednih nepokretnosti kada su medjni znaci unisteni.) Vanparnicni postupci povodom isprava 1.U ovom postupku. . sud zakazuje rociste na licu mesta i na njega poziva ucesnike. . u skladu sa odredbama materijalnog prava. osteceni ili pomereni.Ovaj postupak se sprovodi kada je za nastanak prava ili punovaznost pravnog posla potrebno da on bude zakljucen u formi javne isprave.Resenje vanparnicnog suda je jedna od retkih odluka suda u vanparnicnom postupku koja prozivodi dejstvo materijalne pravosnaznosti.Na rocistu sud ce utvrditi granicnu liniju izmedju parcela i obeleziti je granicnim znacima. . .Za sastavljanje isprave mesno je nadlezan svaki opstinski sud.U slucaju neuspeha. gorenavedenu normu treba primenjivati na slucajeve kada to Zakon izricito nalaze ili kada su stranke svojim sporazumom predvidele da odredjeni pravni posao sacine uz prisustvo sudije.Sud se ovde ne upusta u svojinskopravna pitanja.Po prijemu predloga.Priliko sastavljanja isprave. geometre i svedoke.Potrebno je i prisustvo dva punoletna svedoka.UREDJENJE MEDJA A) Predmet postupka .Odluka suda se donosi na osnovu izvedenih dokaza.U slucaju da predlagac ne dodje na rociste. .Sud se prilikom uredjenja medja rukovodi sledecim principima: * principom jaceg prava. . a ako ona nije moguca onda civilnu. . kad je to zakonom oderedjeno onda predlog moze podneti i nadlezni organ. . 189 . a susedi ne mogu sporazumno da utvrde granicu.Nacelno. . V) Resenje suda .Revizija nije dozvoljena. nastanak subjektivnog prava ili pravnog posla se ne temelji na javnim ispravama. osim ako njegove potrebe ne opravdavaju da se stvar dodeli upravo njemu. . uz njegovu obavezu da ostalim suvlasnicima isplati vrednost njihovih delova. 135. . ono ce se ipak odrzati ukoliko to predlozi neko od ucenika ( ukoliko to niko ne uradi.G) Resenje suda .

2. . sud potvrdjuje sadrzinu privatne ili druge nejavne isprave kada je to zakonom odredjeno ( to treba razlikovati od overe potpisa ). zavestalac sam cita zapisnik o testamentu i duzan je da izjavi da je njegova poslednja volja verno unesena.Svedoci prisustvuju sastavljanju sudskog testamenta kada je testator nepismen. varanti. . 5.Sud je duzan da predlagacu izda potvrdu o prijemu izprave na cuvanje. sud donosi resenje kojim odbija da sastavi ispravu.Nakon sto je sudija sacinio zapisnik. a za ostale isprave.).S druge strane. menice. zatim ispituje da li postoji slobodna volja ucenika da zakljuce pravni posao. onako kako je to zavestalac ucinio.Sud je duzan da primi na cuvanje testament. pravosnazno resenje o ponistaju isprave zamenjuje nestalu ispravu dok se ne izda nova.U ovom postupku se ponistavaju domace isprave na kojima se neposredno zasnivaju neka materijalna prava ( npr. odnosno da potvrdi da je tacno ono sto u njoj pise ( do potvrdjivanja dolazi npr.Ponistaj znaci da resenjem suda isprava gubi svoju pravnu valjanost... dok su ostale hov.) Potvrdjivanje sadrzine isprave .. 3.Stoga.Postupak se pokrece predlogom u kome se obrazlaze zbog cega je cuvanje isprave nuzno radi obezbedjenja imovinskih ili drugih prava. . . ) i cije je posedovanje nuzno radi ostvarenja tih prava. . . . cekovi. kao i da vrati ispravu njenom podnosiocu na njegov zahtev. gradjevinska ili radna dozvola. obveznice. ..) Ponistenje ( amortizacija ) isprave A) Predmet postupka . hov. pojedinacne hov podlozne amortizaciji ( skladisnica. ako za ovaj pravni posao nije nesto drugo odredjeno.Kod nas ne postoji mogucnost amortizacije serijskih hov ( akcije.Potvrdjivanje sadrzine vrsi se tako sto sudija stavlja potpis na ispravu i pecat suda. lice koje protivpravno ili slucajno dodje u posed isprave ne moze da vrsi prava koja su inkorporisana. .Cilj ovog postupka jeste da sud potvrdi sadrzinu privatne isprave. verno.U ovom postupku.) Cuvanje isprava . nuzno je da je cuvanje neophodno radi obezbedjenja imovinskih ili drugih prava. 190 .Nacelno. . 4.Sudija ispituje da li ucesnici imaju pravnu i poslovnu sposobnost koja se trazi za zakljucenje pravnog posla u pitanju..Sudija salusava slobodno kazivanje zavistaoca i unosi u zapisnik njegovu izjavu.Ako utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke za punovaznost pravnog posla. . duzan je i da ucesnicima objasni smisao pravnog posla i da im ukaze na njegove pravne posledice. kada je nuzno da se potvrdi sadrzina isprave koja sadrzi podatke o srodstvu odredjenih lica kako bi ona mogla da ostvaruju svoja nasledna prava ). pravila za sastavljanje isprava primenjuju se mutatis mutandis i na sastavljanje sudskog testamenta. . debitne kartice. ili je nem/gluv. konosman.) Sastavljanje sudskog testamenta . tj.). a tumaci kada testator ne zna jezik koji je u sluzbenoj upotrebi.

u sudski depozit se predaju novac. izdavalac i sva lica koja su istakla prigovor protiv predloga. takodje. on je duzan da je zadrzi i da sud obavesti o imenu lica koje mu je podnelo ispravu radi ispunjenja obaveze.Duznik ne moze da tvrdi da nije znao da je pokrenut postupak za amortizaciju isprave.Sud odbacuje predlog ukoliko nadje da nisu ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka. . . sud nalaze izdavaocu isprave i poveriocu da se u odredjenom roku izjasni da li je isprava izdata i da li postoje smetnje da postupak bude sproveden. hov i druge isprave koje se mogu unovciti.Cinjenica da predlog ne sadrzi sigurne dokaze da je isprava izgubljena nije dovoljna da bi se predlog odbacio.) Sudski depozit A) Predmet postupka . a na osnovu rezultata dokaznog postupka. predlagac moze da ostvaruje sva prava koja su inkorporisana u ponistenoj ispravi. B) Postupak . sud oglasom objavljuje pokretanje postupka za ponistaj isprave. .Predlod sadrzi identitet isprave. niti sme da je preinaci.Ukoliko duznik u medjuvremenu dodje u posed iprave.Kada primi izjasnjavanje.Po pravilu. . . ako trece lice donese licu ispravu ili dokaze postojanje isprave. .Ova zabrana traje sve dok resenje o ponistenju isprave ili o obustavi postupka za ponistaj iprave ne postane pravosnazno.Sud zakazuje rociste po proteku oglasnog roka.Postupak pokrece predlogom svako lice koje je na osnovu isprave ovlasceno da ostvaruje neko pravo ili koje ima pravni interes da se isprava ponisti. na koje se pozivaju predlagac. . . plemeniti metali i druge dragocenosti.Sud ce obustaviti postupak za ponistaj: ako predlog bude povucen. moze sudski ponistiti i isprava na kojoj se zasniva neko nematerijalno pravo. a moze da zahteva da mu duznik o njegovom trosku izda novu ispravu. V) Odbacivanje predloga i dalji postupak . duznik ne sme da ispuni obavezu iz isprave.Na osnovu pravosnaznog resenja kojim se isprava ponistava.. .Ako predlog nije odbacen. . sud donosi resenje o ponistenju isprave. 191 . ako predlagac ne polozi na vreme novac za izdavanje oglasa. . . obnovi ili prenese na drugo lice.Oglas proizvodi dejstvo na pravni polozaj duznika iz isprave od momenta kada mu je dostavljena ili od momenta kada je na drugi nacin saznao za pokretanje postupka amortizacije. D) Resenje suda . ako ne postoje podaci na osnovu kojih nadlezni organ moze da izda duplikat isprave. kao i cinjenicne navode iz kojih proizlazi da je predlagac ovascen da podnese predlog i da postoji verovatnoca da je siprava nestala ili unistena. odnosno resenje o odbijanju preloga za ponistaj isprave.Nacelno. G) Polozaj duznika iz isprave .Obaveza postoji jedino kada je to predvidjeno posebnim materijalnopravnim propisima.Po odrzanom rocistu. 136.Od gorenavedenog momenta. . ne postoji obaveza suda da prima stvari u sudski depozit i da ih cuva.Kod nas se.

pojam i obelezja .Za raspodelu troskova vaze opsta pravila vanparnicnog postupka. sud resenjem utvrdjuje da je predmet postao drzavna svojina. . . oznaci njihovu vrednost i navede lice u ciju korist se polazu.U izvrsnom postupku se i obezbedjuju potrazivanja poverilaca koja nisu utvrdjena pravosnaznom odlukom suda. troskove snosi protivnik predlagaca kada je pao u poverilacku docnju i time inicirao pokretanje postupka za smestaj stvari u sudski depozit.Ako predmet ne podigne korisnik u roku od 3 godine od kada je uredno pozvan da to ucini. te moze doneti resenje kojim odredjuje da predlagac preuzme stvar. i on se odvija po drugacijim principima od onih u kognicionom postupku.Sud moze da odbaci predlog ako oceni da nisu ispunjeni uslovi za prijem predmeta ili ako predlagac ne predujmi troskove cuvanja. kao i uslove pod kojima korisnik moze da podigne predmete iz depozita. dok su drugi razlozi irelevantni ( npr.Predmet izvrsenja ili obezbedjenja u sudskom izvrsnom postupku nije citava imovina duznika. . .. primenom monopola sile drzave. G) Resenje suda .Ali postoje i situacije u kojima duznik nece da postupi po zapovesti iz sudske odluke. . ali i upozorenje na pravne posledice. . poverilac moze na prinudni nacin da ostvari svoje potrazivanje prema duzniku jedino u sudskom izvsnom postupku. sud o tome izvestava predlagaca. vec samo pojedine stvari ili prava iz te imovine. ako predmet ne bude preuzet u roku u kome po zakonu zastareva pravo na njegovo izdavanje.). . 137. . V) Preuzimanje stvari . 192 . B) Postupak .. . . .Medjutim.Kako je samopomoc zabranjena.Predlagac je duzan da u predlogu opise predmete.Ali. rok i uslov za preuzimanje. .Sudski izvrsni postupak je samostalan deo gradjanskog procesnog prava.Pravo na sudsku zastitu obuhvata i pravo titulara sudske odluke da drzava prinudno izvrsi sudsku odluku protiv duznika.Pokrece se predlogom u kome predlagac mora da navede razloge zbog kojih se predmeti deponuju.Sudski izvrsni postupak je zakonom uredjen postupak u kome se realizuju ovlacenja poverioca iz pojedinacnih pravnih akata.Sud poziva korisnika da u odredjenom roku primi predmet iz depozita. i to na prinudan nacin. . . ako ispunjava uslove za prijem stvari. . sud je duzan da primi u depozit bilo koje predmete kada je zakonom odredjeno da duznik moze umesto ispunjenja da polozi stvar kod suda koju duguje. cinjenica da su ugovaraci u losim licnim odnosima ).Osnovanost predloga se uvek ceni sa stanovista materijalnopravnih propisa ( docnja.) Izvrsni postupak.Ako korisnik ne zeli da podigne predmet.Pravilo je da duznik iz sudske odluke dobrovoljno postupi onako kako mu je to sud nalozio.Sudski izvrsni postupak je samo prirodan nastavak kognicionog postupka.Resenje suda sadrzi oznacenje lica koje je ovlasceno da preuzme predmet. nacin.

a radi se o postupcima izvrsenja naplate novcanih kazni u parnicnom postupku izrecenim zbog nepostovanja prvesne discipline.. vec je duzan da bez odlaganja donese resenje u izvrsenju kada mu je podnet predlog za izvrsenje.Medjutim. te potpuno ili delimicno povlacenje predloga za izvrsenje. .Kada izvrsni poverilac povuce predlog za izvrsenje.) Nacela izvrsnog postupka 1.Od drugih dispozitivnih procesnih radnji stranaka od znacaja je npr. izvrsni postupak se obustavlja.Od nacela sudskog kretanja postupka treba strogo razlikovati pokretanje izvrsnog postupka po sluzbenoj duznosti ( nacelo oficioznosti ). to znaci da postupak pokrece sam sud.. .U izvrsnom postupku vazi nacelo sudskog kretanja postupka: Izvrsni poverilac nije duzan prakticno da preduzima nikakve procesne radnje u postupku. .Izvrsni postupak se pokrece na predlog za izvrsenje koji sudu podnosi izvrsni poverilac. . . te nema dvostranacja jer sud ne moze da bude stranka ( nema izvrsnog poverioca ).Postavlja se pitanje koliko je ova konstrukcija odrziva iz ugla prava na pravicno sudjenje. izvrsni poverilac je duzan da u predlogu za izvrsenje specificira predmete izvrsenja: nepokretne ili pokretna stvari.) Nacelo zastite duznika . jer se on odvija po sluzbenoj duznosti od momenta kada je izvrsni poverilac podneo predlog za izvrsenje. .138.Izvrsni poverilac ne moze sudu da preda blanko predlog za izvrsenje. . . 193 . .Izvrsenjem ne sme da se vredja pravo na postovanje njegove licnosti.U vezi sa sadrzinom predloga za izvrsenje vazi nacelo dispozicije. . .Izvrsni sud ne moze da ispituje da li je ona zakonita i tacna. osim da podnese predlog za izvrsenje. naplate taksi i troskova postupka.Kada se izvrsni postupak pokrece po sluzbenoj duznosti. .Ovo nacelo znaci da je sud vezan izvrsnom ispravom ( pravosnaznim pojedinacnim pravnim aktom ) koja sluzi kao osnov za izvrsenje. .Postupak prinudnog izvrsenja moze da se pokrene i po sluzbenoj duznosti. 2. znacaj dispozitivnih procesnih radnji u sudskom izvrsnom postupku je mali. ako su ispunjene i druge procesne pretpostavke.Naime.) Nacelo formalnog legaliteta . dok duzniku ne sme da se uzme vise nego sto duguje. ocekujuci da ce sud sam da odredi predmet i sredstvo ( nacin ) izvrsenja.Poveriocu ne sme da se preda manje nego sto potrazuje. predlog izvrsnog poverioca da se izvrsenje odlozi. 3. .Sud je vezan ovim predlogom.) Nacelo dispozicije i nacelo sudskog kretanja postupka .Potpuno namirenje poverioca ne sme da ima za posledicu da se duznik ekonomski unisti.U izvrsnom postupku se ne sprovodi novi kognicioni postupak u vezi s pravom ili pravnim ovlascenjem koje sud treba prinudno da izvrsi. potrazivanja. . kao i naplate novcanih kazni koje se izricu u izvrsnom postupku. . ali ne i kada se time dira u stecena prava trecih lica.

Po prirodi stvari.Ovo nacelo vazi u dva smisla: a) Prvo. . namiruju se: poreske i druge dazbine. .Vremenski redosled postupanja suda s predlozima za izvrsenje nema nikakvog uticaja na vremenski redosled namirenja poverioca..srazmerno namirenje poverilaca istog reda.Ako je izvrsni poverilac ranije stekao zalozno pravo na predmetu izvrsenja pravnim poslom. ako je to dovoljno za namirenje. radi zastite imovinske pozicije duznika.. . sud je duzan da predmete uzima u rad po vremenskom redosledu po kojem ih je primio. b) Drugo. b) Drugo. * Princip egaliteta. ima prioritet u odnosu na poverioca koji je stekao sudsko zalozno pravo.Posebnim okolnostima slucaja smatraju se one koje su od uticaja na predmet izvrsenja. . potrazivanja obezbedjena zaloznim pravom. min. . . .). ostecenje ili umanjenje vrednosti. ..na odredjenim predmetima namiruju se samo neka potrazivanja ( npr. izvrsni sud je duzan da prioritetno resava o predlogu poverioca za odredjenje provremenih mera. oni se namiruju onim redom kako su vremenski stekli pravo na namirenje.Pravilo je da izvrsi sud odredjuje izvrsenje onim sredstvom i na onim prdmetima koji su navedeni u predlogu za izvrsenje.U izvrsnom postupku vaze jos 3 principa koja se ticu vremenskog redosleda namirenja: * Princip realnog prioriteta. izvesne stvari koje cine osnov minimalne egzistencije duznika ne mogu biti predmet izvrsenja ( odeca. gleda se da se postigne najbolja cena.) Nacelo vremenskog redosleda . svota novca. da u resenju o izvrsenju ogranici izvrsenje na odredjene predmete duznika. a kada se prodaje nepokretnost onda se prodaje po trzisnoj ceni. Tek nakon namirenja ovih potrazivanja. . 4.Od osnovnig principa u redosledu odstupa se samo u dva slucaja: kada drugaciji redosled postupanja zahteva priroda potrazivanja i kada to zahtevaju posebne okolnosti slucaja.. . * Princip ekskluziviteta. ako se na istoj stvari sprovodi izvrsenje u korist vise izvrsnih poverilaca protiv istog duznika. 194 . izvrsenje na primanjima vijnih invalida moze da se odredi samo radni namirenja potrazivanja za naknadu stete nastale usled ostecenja zdravlja ). medjutim.Sticanje prava na namirenje zavisi od predmeta izvrsenja.Iz cene koja je dobijena prodajom nepokretnosti namiruju se najpre troskovi izvrsnog postupka. . . obuca. v) Trece.prvenstvo u namirenju se stice bez obzira na to kada je steceno pravo na namirenje ( namirenje potrazivanja za zakonsko izdrzavanje ). u toku postupka moze da dodje do promene sredstva izvrsenja ( na predlog duznika koji moze da postavi do preduzimanja prve izvrsne radnje ). izvrsenje se uvek sprovodi samo u obimu koji je dovoljan da se potrazivanje namiri. a potom potrazivanja na osnovu zakonskog izdrzavanja.Kada se stvari prodaju na javnoj prodaji ili pogodbom. potrazivanja na osnovu naknad stete zbog ostecenja zdravlja.Kada izvrsni poverioac namiruje svoje novcano potrazivanje na pokretnim stvarima vazi princip vremenskog prioriteta. narocito one koje mogu da uticu na njegovu propast.Od ekonomske ruine duznik se stiti na sledeci nacin: a) Prvo. sud moze po sluzbenoj duznosti ili na predlog stranaka.Sticanje prava na prioritetno namirenje vezano je sticanje sudskog zaloznog prava na predmetu izvrsenja ( izvrsni poverilac stice sudsko zalozno pravo na pokretnoj stvari u momentu kada sudski izvrsitelj potpise zapisnik o popisu stvari ).

Najcesce su to tuzilac i tuzeni ( parnicni postupak ) ili formalni ucesnici ( vanparnicni postupak ).Rocista se zakazuju izuzetno..Stranke u izvrsnom postupku su izvrsni poverilac i izvrsni duznik.Mesna nadleznost suda se odredjuje shodno vrsti i sredstvu izvrsenja ( na pokretnoj/nepokretnoj stvari. . procesna disciplina ucenika u izvrsnom postupku obezbedjuje se novcanim kaznama. .Stranke i ostali ucesnici u izvrsnom postupku ne mogu da uloze nikakvo efikasno pravno sredstvo protiv nezakonito i nepravilno preduzetih izvrsnih radnji. . a po pravnim lekovima vece od trojice sudija.U prvom stepenu odlucuje sudija pojedinac. . a drugi da sporvede izvrsenje.U izvrsnom postupku jedan sud moze da bude nadlezan da donese resenje o izvrsenju.Ostvarenje prava na sudsku zastitu postize se samo oko se izvrsni postupak sprovede bez odlaganja i odugovlacenja. b) Drugo.On je ovlascen da zatrazi i asistenciju policije koja je duzna da sudskom izvsitelju pruzi svu neophodnu pomoc u toku sprovodjenja izvrsenja. a izostanak stranaka sa rocista nema nikakav uticaj na dalji tok postupka. v) Trece.5. . ali ima i siroka diskreciona ovlascenja. V) Stranke . . . . kako to zakon kaze ).Neposredne radnje u postupku izvrsenja sprovodi sudski izvrsitelj ( radnik u sudu ).Za odredjenje i sprovodjenje izvrsenja stvarno je nadlezan osnovni sud a u privrednim stvarima privredni sud. . ukoliko sud smatra da je celishodno.U izvrsnom postupku se ne primenjuju pravila o vracanju u predjasnje stanje.) Subjekti izvrsnog postupka A) Sud . B) Sudski izvrsitelj . 195 . .On je duzan da postuje licnost duznika i njegove porodice. 6. da vrsi radnje u okviru zakljucka izvrsnog suda.).Zahtev za iskljucenje.Izvrsni postupak se odvija na osnovu podnesaka.) Nacelo pismenosti .ZIP konkretizuje ovo nacelo na tri nacina: a) Prvi nacin se tice kratkih rokova za preduzimanje procesnih radnji: o predlogu za izvrsenje sud je duzan da odluci u roku od 3 dana. za preduzimanje odredjenih procesnih radnji koje odredjuje sud rok ne moze biti duzi od 3 dana. . odnosno izuzece sudije mora da se dopusti sve do okoncanja izvrsnog postupka ( a ne do isteka roka za podnosenje pravnog leka. medjutim. vazi prekluzija za propustanje zakonskih ali i sudskih rokova. za njeno otklanjanje odgovara Srbija.) Nacelo efikasnosti . principijelno je predvidjena nadleznost suda na cijoj teritoriji izvrsni duznik ima prebivaliste. 139. . osim ako se ne pobija resenje o izvrsenju.Kada sudski izvrsitelj strankama ili ucesnicima u postupku pricini nesavesnim ili nezakonitim radom stetu.

- Ako izvrsni poverilac ili izvrsnik duznik nemaju stvarnu legitimaciju, sud ukida resenje o izvrsenju po zalbi izvrsnog duznika. - Stranke u izvrsnom postupku moraju da budu jasno odredjene, jer uvek mora da se zna u korist koga i protiv koga se sprovodi izvrsenje. - Ako to nije slucaj, izvrsna isprava nije podobna za izvrsenje. - Poseban problem se javlja kada nakon pravosnaznosti sudske odluke koja predstavlja izvrsni nalov dodje do materijalnopravne sukcesije, tako da se izvrsni postupak ne sprovodi u korist lica na koje glasi izvrsna isprava ili protiv lica na koje glasi izvrsna isprava. - Kada je u pitanju univerzalna sukcesija, sukcesor moze da povede ili nastavi izvrsni postupak. - Svojstvo sukcesora dokazuje konacnom odlukom donetom u parnicnom, upravnom ili prekrsajnom postupku. - U slucaju singularne sukcesije ( cesija ), svojstvo sukcesora se dokazuje javnom ispravom ili overenom privatnom ispravom. - U nasoj praksi, sudovi uvek zahtevaju da singularni sukcesor povede novi izvrsni postupak, sto je pogresno. - Pitanje legitimacije stranka u izvrsnom postupku nije procesnopravno, vec materijalnopravno, pa stoga, sud ne sme da odbaci predlog za izvrsenje, ako izvrsni poverilac u predlog za izvrsenje pruzi dokaz o pravnom sledbenistvu. G) Ucesnici - Ucesnici su lica ciji je imovinskopravni polozaj neposredno tangiran izvrsnim postupkom. - To su u prvom redu vlasnik stvari koja je obuhvacena popisom stvari koje su predmet izvrsenja, te duznik samog izvrsnog duznika kada je predmet izvrsenja plenidba potrazivanja. - Drugi ucesnici su banke, drzavni organi...

140.) Tok izvrsnog postupka
- Prvostepeni postupak ima dva stadijuma: * U prvom sud odlucuje o odredivanju ( dozvoli ) izvrsenja. * U drugom se izvrsenje sprovodi. - Sprovodjenje izvrsenja sleduje samo pod uslovom da je, u celini ili delimicno, usvojen predlog izvrsnog poverioca i doneto resenje o izvrsenju. - Ako je odluka negativna i sud donese resenje kojim se odbacuje ili odbija predlog za izvrsenje, sprovodjenju izvrsenja se ne pristupa. - U ovom slucaju stadijumu dozvole izvrsenja moze sledovati drugostepeni, zalbeni postupak, a od ishoda tog postupka zavisi da li ce doci do sprovodjenja izvrsenja. - Granice izmedju prvostepenog u drugostepenog postupka su relativizirane. - Moguce je da provstepeni postupak ( sprovodjenje izvrsenja ) tece uporedo sa zalbenim postupkom. - Zalba protiv resenja o izvrsenju principijelno ne odlaze izvrsenje i njegovom sprovodjenju se najcesce pristupa odmah po donosenju resenja bez obzira na eventualno izjavljivanje zalbe. - S druge strane, postoji mogucnost postupanja i po neblagovremenoj zalbi, i time se sasvim omeksava granica izmedju stadijuma dozvole izvrsenja i stadijuma sprovodjenja izvrsenja. - Zakljuckom se izdaje nalog sudskom izvrsiocu za sprovodjenje pojedinih procesnih radnji i odlucuje o pitanjima upravljanja postupkom.9
9

U sklopu ovog pitanja pricati i 141. i 142. pitanje..

196

141.) Odredjivanje izvrsenja
- U prvom stadijumu postupka sud odlucuje o tome da li ce odrediti izvrsenje potrazivanja utvrdjenog u izvrsnoj ili verodostojnoj ispravi. - O predlogu za izvrsenje mora da se odluci resenjem u roku od 3 dana od njegovog podnosenja. - Postupak je pismen: O odredjivanju izvrsenja sud odlucuje na osnovu podataka sadrzanih u predlogu za izvrsenje i prilozenih ( obligatornih ) isprava. - Izvrsnom duzniku se ne pruza mogucnost izjasnjavanja, a o pokretanju postupka se ne obavestava ako sud odbaci predlog za izvrsenje kao nedopusten ili odbije kao neosnovan. - O predlogu se odlucuje resenjem u kojem moraju da budu navedeni sledeci podaci: izvrsni poverilac i duznik, izvrsna ( odnosno verodostojna ) isprava o potrazivanju, potrazivanje izvrsnog poverioca, sredstvo i predmeti izvrsenja i svi drugi podaci potrebni za sprovodjenje resenja. - U resenju o izvrsenju na osnovu verodostojne isprave sud obavezuje izvrsnog duznika da u roku od 8 dana namiri potrazivanje zajedno sa troskovima i odredjuje izvrsenje radi ostvarenja tih potrazivanja. - Resenje o izvrsenju dostavlja se i izvrsnom poveriocu i izvrsnom duzniku, dok se resenje kojim se odbija predlog za izvrsenje dostavlja samo izvrsnom poveriocu. - Kada je u pitanju izvrsenje na novcanom potrazivanju, resenje o izvrsenju se dostavlja i duzniku izvrsnog duznika. - Resenje o izvrsenju nad sredstvima na racunu izvrsnog duznika se dostavlja i organizaciji za prinudnu naplatu. - Ako sud koji donosi resenje o izvrsenju nije nadlezan za sprovodjenje izvrsenja, on upucuje resenje nadleznom sudu radi njegovog dostavljanja stranakama i drugim adresatima, kao i radi sprovodjenja izvrsenja.

142.) Sprovodjenje izvrsenja
- Sprovodjenje izvrsenja jeste poseban stadijum prvostepenog postupka. - Ne postoji sistem pravila koji bi se sprovodjenje izvrsenja ostvarivalo po jednom opstem metodu koji bi vazio u svim postupcima. - Osnovne odredbe ZIP-a regulisu samo ogranicen broj pitanja koja imaju opsti domen primene. - Veoma iscrpna regulativa se nalazi, medjutim, u delu ZIP-a u kojem su sadrzana posebna pravila o sprovodjenju izvrsenja novcanih i nenovcanih potrazivanja. - Osnovno je pravilo da ovaj stadijum postupka sleduje po okoncanju stadijuma odredjivanja izvrsenja i donosenja resenja o izvrsenju. - Prelazak iz jednog u drugi stadijum ostvaruje se po sluzbenoj duznosti i pre nastupanja pravosnaznosti resenja o izvrsenju pre svega u cilju sprecavanja izvrsnog duznika da osujeti sprovodjenje izvrsenja. - Izvrsenje se sprovodi danju do 20h, radnim danima. - Izvrsitelj je ovlascen da udalji lice koje ometa sprovodjenje izvrsenja i da dobije odgovarajucu pomoc policije. - Stranke i ucesnici u postupku mogu od suda zahtevati otklanjanje nepravilnosti koje je sudski izvrsitelj ucinio u sprovodjenju isvrsenja, a sud resenjem moze ukinuti nezakonite i nepravilne radnje izvrsitelja. - Sledi deo iz Jaksiceve knjige: 197

- Izvrsenje se sprovodi preduzimanjem izvrsnih radnji ( sredstava izvrsenja ) koje imaju za cilj da se prinudno naplati poveriocevo potrazivanje. - Sredstva izvrsenja se sprovode na predmetima izvrsenja ( sve stvari i prava duznika ). Sredstva izvrsenja radi namirenja novcanih potrazivanja: - Popis, procena i prodaja pokretnih stvari. - Utvrdjivanje vrednosti i prodaja nepokretnosti. - Zaplena potrazivanja izvrsnog duznika prema njegovom duzniku i prenos tih potrazivanja na izvrsnog poverioca. - Plenidba dela zgrade i njen prenos na izvrsnog poverioca. - Zaplena stednog uloga i tekuceg racuna i isplata poveriocu. - Zaplena, procena i prodaja hov. Sredstva izvrsenja radi reazliacije nenovcanih potrazivanja: - Oduzimanje i predaja stvari izvrsnom poveriocu. - Ispraznnjenje i predaja nepokretnosti izvrsnom poveriocu. - Prinuda nad duznikom kada dogovanu radnju samo on moze da izvrsi. - Vracanje stvari u posed izvrsnom poveriocu... - Sredstva izvrsenja su data zakonom numerus clausus, te nije dopusteno da se procesnim ugovorima predvijdaju neka druga, ali je dozvoljeno da se takvim ugovorima ogranicava upotreba nekih sredstava i predmeti izvrsenja.

143.) Izvrsni postupak na osnovu izvrsne isprave10
A) Izvrsna isprava - Izvrsna isprava je pojedinacni pravni akt kojim je autoritativno utvrdjeno postojanje potrazivanja. To su samo one isprave za koje je zakon odredio da se smatraju izvrsnim ispravama- numerus clausus: • izvrsna sudska odluka. • izvrsno sudsko poravnanje. • izvrsna odluka doneta u upravnom ili prekrsajnom postupku. • poravnanje doneto u upravnom postupku. • strane sudske i arbitrazne odluke. • druge isprave koje se na osnovu posebnih zakona smatraju izvrsnim ispravama.11 - Izvrsnom odlukom suda smatra se presuda suda, resenje suda, platni nalog i arbitrazna odluka. - Sve sudke odluke nisu ujedno i izvrsne isprave: Deklaratorne i preobrazajne odluke suda ne mogu biti izvrsne isprave, jer one po svom sadrzaju i po svojoj zapovesti neposredno kreiraju novo stanje. - Svojstvo izvrsne isprave ima samo kondemnatorna presuda ili resenje, i to bez obzira na to da li sadzi osudu na cinjenje, necinjenje, propustanje ili trpljenje. - Izvrsna isprava je i resenje suda kojim on odredjuje privremene mere radi obezbedjenja potrazivanja poverioca.

10

Delove ovog pitanja treba pricati i uz 140. pitanje koje je kucano iz Kecinog prirucnika posto ga nema pod tim naslovom u Jaksicevoj knjizi. 11 Ove tacke stavljam zato sto se svidjaju Ivani Martinovic ( Rondi ) 06/576 :-)

198

- Prema Zakonu o zaloznom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar zaloznog prava, izvrsnu ipravu predstavlja i izvod iz Registra zaloge. - S druge strane, izvrsnom ispravom se ne smatra ugovor o hipoteci i zalozna izjava. B) Izvrsnost izvrsne isprave 1.) Nastupanje izvrsnosti - Izvrsna isprava postaje izvrsna kada je pravosnazna i kada istekne rok u njoj za dobrovoljno izvrsenje obaveze. - Paricioni rok se odredjuje u samoj izvrsnoj ispravi i iznosi 15 dana (8 dana u trgovinskim stv.). - Rok pocinje da tece kada se izvrsna isprava dostavi izvrsnom duzniku. - Rok se prekida ako izvrsni duznik ulozi redovni pravni lek, te pocinje da tece ponovo nakon odluke drugostepenog suda. - Ako u izvrsnoj ispravi nije naveden paricioni rok, to cini izvrsni sud resenjem o izvrsenju. - Rok za dobrovoljno izvrsenje se odredjuje samo u onim sudskim odlukama koje glase na cinjenje. - Momenat nastupanja izvrsnosti sudskih odluka koje glase na cinjenje ili trpljenje se poklapa s momentom nastupanja pravosnaznosti sudske odluke. - Dakle, izvrsnost izvrsne isprave normalno vremenski sledi nakon njene pravosnaznosti. - Izuzetak moze da postoji samo ako Zakon izricito predvidja da ulaganje redovnog pravnog leka nema uticaja na nastupanje izvrsnosti isprave. - Tada izvrsna isprava moze da se izvrsi i pre nego sto postane pravosnazna. - Kada je u izvrsnoj ispravi duznik obavezan na placanje ili izvrsenje cinidbe, izvrsnost nastupa tek kada je potrazivanje dospelo. - Kada je dopelost cinidbe vezana za nastupanje roka koji je kalendarski odredjen ( iseljenje iz stana ), izvrsni poverilac ne mora da dokazuje nastupanje roka. - Drugacije je sa ispunjenjem uslova: Izvrsni poverilac je duzan da dokaze da je uslov nastupio, i to tako sto izvrsnom sudu podnosi javnu ispravu ili privatnu overenu ispravu. - Ako izvrsni poverilac to nije u mogucnosti da pribavi, nastupanje uslova dokazuje pravosnaznom odlukom suda ili upravnog organa. - Ako izvrsna isprava sadrzi obavezu istovremenog ispunjenja obaveza izvrsnog poverioca i izvrsnog duznika, izvrsnost nastupa kada izvrsni poverilac podnese sudu bilo kakav dokaz da je obezbedio ispunjenje svoje obaveze. 2.) Klauzula ( potvrda ) izvrsnosti - Ova klauzula se stavlja na izvrsnu ispravu i znaci sluzbenu potvrdu da je izvrsna isprava stekla svojstvo izvrsnosti i predstavlja procesnu pretpostavku za vodjenje izvrsnog postupka. - Potvrdu izvrsnosti daje onaj drzavni organ koji je odlucivao u prvom stepenu. - On je, takodje, ukida resenjem, ako se ispostavida izvrsna isprava nije stekla svojstvo izvrsnosti. - Medjutim, stavljanje klauzule izvrsnosti nije nuzno, ako je izvrsni sud onaj koji je i doneo izvrsnu ispravu. - Duznik moze da pobija izvrsnu klauzulu posebnim predlogom upucenim sudu koji ju je i izdao, ali i pravnim lekovima ( zalba, prigovor ) u izvrsnom postupku ( ne moze u parnici ). - Na sudsko poravnanje se ne stavlja ova klauzula, vec ono postaje izvrsno kada je potrazivanje dospelo. - Potvrda o izvrsnosti je akt sudske uprave ( pisarnica ) koji se stavlja u formi beleske na otpravak sudske odluke.

199

U slucaju da se jedan postupak izvrsenja okonca potpunim namirenjem poverioca. . 144. kao i potvrda o izvrsnosti. . trebalo bi da vaze sledeca pravila: --> ako je predmet izvrsenja nepokretnost.Predlog za izvrsenje podnosi izvrsnom sudu izvrsni poverilac. ali je odrediva iz obrazlozenja sudske odluke. . . . . . izvrsna isprava nije podobna za izvrsenje ako ne sadrzi tacan opis. ako u njoj nije tacno oznacen izvrsni poverilac.Sud ne moze u izvrsnom postupku da ispituje tacnost i zakonitost izvrsne isprave. --> ako je predmet izvrsenja pokretna stvar.U ispravi mora da bude navedeno na koje cinjenje. osim zahteva za zastitu zakonitosti koji izjavljuje javni tuzilac. izvrsna isprava je podobna za izvrsenje. izvrsna isprava nije podobna za izvrsenje. .Izvrsni postupak pocinje da tece kada izvrsni sud dostavi izvrsnom duzniku predlog za izvrsenje . analogno pravilima koja se primenjuju na odvacivanje neuredne tuzbe. drugi se obustavlja.Uz predlog za izvrsenje prilaze se i izvrsna isprava ili verodostojna iprava.Zalbu ulaze izvrsni duznik kako bi otklonio dejstvo izvrsnosti izvrsne isprave.) Pravni lekovi u opstem izvrsnom postupku U izvrsnom postupku dopusteni su samo redovni pravni lekovi. tako da su razlozi za uzlaganje zalbe ograniceni samo na one cinjenice koja su nastupila nakon onog - 200 . necinjenje. predlog za izvrsenje se odbacuje kao neuredan. G) Predlog za izvrsenje . vrsta i obim ispunjenja obaveze. . Vanredni pravni lekovi nisu dopusteni. odredjuje se i mesna nadleznost sudova kod pojedinih sredstava izvrsenja.V) Podobnost izvrsne isprave za izvrsenje .Dakle. istim ili razlicitim sredstvom izvrsenja.Sud ne obrazlaze resenje o izvrsenju kojim predlog za izvrsenje usvaja.Dakle. a ona nije potpuno odredjena u tenoru sudske odluke.Pocetkom toka izvrsnog postupka ne nastupa litispendencija. A) Zalba . tacan rok za ispunjenje obaveze. . . ovo resenje mora da bude obrazlozeno kada se predlog odbacuje ili odbija.U izvrsnoj ispravi uvek mora tacno da se navede u ciju korist. trpljenje ili propustanje se izvrsni duznik obavezuje ili koju tacno stvar je duzan da preda poveriocu. protiv koga i na cemu se sprovodi izvrsenje. tacnu oznaku vrste. duznik i predmet. odnosno odredivosti predmeta izvrsenja.U pogledu odredjenosti. nema smetnji da izvrsni poverilac protiv duznika povede dva istovremena paralelna postupka po istoj izvrsnoj ispravi. .Ako izvrsni poverilac ovako ne postupi. jer bi to bilo protivno cilju izvrnog postupka i nacelu efikasnosti.U izvrsnom postupku sud donosi resenja i zakljucke. kolicinu.Obrnuto. D) Odluke suda .U skladu s mestom nalazenja stvari koje je predmet izvrsenja.

Izvrsne smetnje su: • odredjenje izvrsenja u resenju o izvrsenju na stvarima na kojima zakon to nedopusta.U neblagovremenoj zalbi. moguce je da izvrsni duznik nakon ovog momenta stekne kompenzibilno potrazivanje prema poveriocu. nakon pravosnaznosti izvrsne isprave. • ponistaj ili stavljanje van snage sudskog poravnanja. priznanica ). • nedostatak svojstva izvrsne isprave. te da se u zalbi pozove na cinjenicu da se potrazivanje ugasilo prebijanjem. .Potrazivanje prestaje po odredbama materijalnog prava. . . kada dokazuje da se potrazivanje ugasilo ( prigovor kompenzacije. apsolutno bitna povreda odredaba postupka ).Moguce je da izvrsni duznik tek u izvrsnom postupku stekne mogucnost da upotrebi dokaz da je potrazivanje izvrsnog poverioca prestalo ( npr. • protek roka za podnosenje predloga za izvrsenje.Resenje o izvrsenju moze da se pobija iz sva tri razloga zbog kojih moze da se pobija i presuda parnicnog suda ( npr. ponistaj ili preinacenje izvrsne isprave. novacija.Jer. 201 . . • nedostatak stvarne legitimacije stranaka. ako je u instancionom postupku bio dopusten beneficio novorum. . • nedostatak izvrsnosti izvrsne isprave. b) kada je potrazivanje prestalo na osnovu cinjenice koja je postojala pre vremena nastupanja izvrsnosti izvrsne isprave.Izvrsni duznik moze da izjavi neblagovremenu zalbu iz dva razloga: a) kada je potrazivanja prestalo na osnovu cinjenice koja je nastupila posle izvrsnosti izvrsne isprave ili posle zakljucenja sudskog poravnanja.U praksi su najznacajniji materijalnopravni prigovori izvrsnog duznika. . B) Razlozi Procesni: • nenadleznost izvrsnog suda. oprost duga ).Izvrsni poverilac moze da ulozi zalbu samo ako je predlog za izvrsenje odbijen ili u vezi s troskovima izvrsenja. sudski odlukama. • ukidanje. kao i pravosn. koji nije posedovao tokom prvostepenog kognicionog postupka.Smisao mogucnosti ulaganja neblagovremene zalbe jeste ukazivanje sudu na cinjenicu da je izvrsni poverilac izgubio pravni interes za sprovodjenje izvrsnog postupka. ali izvrsni duznik u izvrsnom postupku gasenje potrazivanja moze da dokazuje samo javnim ispravama. . . izvrsni duznik moze da se poziva i na cinjenicu da se potrazivanje poverioca ugasilo kompenzacijom nakon momenta zakljucenja glavne rasprave u kognicionom postupku. Materijalnopravni razlozi: • nenastupanje roka ili uslova • prestanak potrazivanja. .Ili.procesnog momenta u kognicionom postupku za koji se vezuju vremenske granice pravosnaznosti izvrsne isprave ( zakljucenje rocista za gravnu raspravu u parnici ). • odlaganje izvrsenja po predlogu izvrsnog poverioca. .

prvostepeni sud ne moze da odbije zalbu kao neosnovanu. izvrsni postupak se nastavlja uz pretpostavku da trece lice nema nikakva prava na stvari koja bi sprecila izvrsenje. i za odgovor ima rok od 3 dana. . pa sve do okoncanja izvrsnog postupka. zakupoprimac.Prigovore koje je mogao da iznese u zalbi.Neretko se desava da predmet izvrsenja postanu i stvari koje su u vlasnistvu trecih lica.Izlucnom tuzbom moze da se trazi da sud proglasi nedopustenim izvrsenje kada se stvar nalazi u drzavini duznika koji je primalac lizinga. vaze sledeca pravila: prvostepeni sud moze.Zalba se podnosi onom sudu koji je doneo resenje u roku od 3 dana. 202 .Prigovor treceg lica i podnosenje izlucne tuzbe ne sprecavaju dalje sprovodjenje izvrsnog postupka.. .Podnosenje predloga za vracanje u predjasnje stanje je dopusteno samo ako je propusten rok da se izjavi zalba protiv resenja o izvrsenju ili prigovor protiv resenja o izvrsenju donetog na osnovu verodostojne isprave. najpre.U prigovoru.Prigovor moze da se izjavi pocev od popisa stvari. . . trece lice mora da ucini najmanje verovatnim da ima pravo na stvari koje sprecava izvrsenje.Ako je prigovor osnovan.Sto se tice devolutivnog dejstva. a ovo se dogadja jer se prilikom izvrsenja na pokretnim stvarima popisuju sve stvari koji se nalaze u drzavini izvrsnog duznika. sud ce uputiti trece lice da protiv izvrsnog poverioca pokrene parnicu u roku od 15 dana. Dalje. . tj da podigne izlucnu tuzbu kojom trazi da parnicni sud proglasi izvrsenje na odredjenoj stvari nedopustenim ( ova tuzba je preobrazajnog karatera ). Najzad. ali trece lice moze da zahteva odlaganje izvrsenja.Zalba na resenje o izvrsenju se dostavlja poveriocu na odgovor. .U ovom postupku vazi pretpostavka da su bracni dugovi suvlasnici na jednakim delovima na svim stvarima u kuci i poslovnoj prostoriji duznika. ne moze vise na iznosi u daljem toku izvrsnog postupka.Ako mu to ne podje za rukom.Zbog toga. Dj) Vracanje u predjasnje stanje . On moze da odluci da uopste ne resava po zalbi kada je duzan da predmet dostavi na resavanje drugostepenom sudu. .. . . inace ga pogadja prekluzija. te da zahtevaju ovim prigovorom da sud proglasi izvrsenje nedopustenim na predmetu koji je u njihovom vlasnistvu. .Izvrsni duznik je duzan da u zalbi iznese sve cinjenice i dokaze zbog kojih pobija resenje o izvrsenju. ali je propustio. . .Zalba nema suspenzivno dejstvo. . da odbaci zalbu kao nedopustenu. ZIP daje mogucnost trecim licima da uloze prigovor prvostepenom sudu na resenje o izvrsenju. . D) Prigovor treceg lica .V) Postupak .Sud bi trebalo ovaj prigovor da dostavi izvrsnom duzniku i izvrsnom poveriocu da se izjasne. on moze da je usvoji kao osnovanu u celosti ili delimicno. .Sud moze da zakaze i rociste da bi raspravljao sa stranakama o zalbi.

b) Za odlaganje postoje opravdani razlozi koje duznik dokazuje javnom ispravom ili privatnom overenom ipravom.Stoga. . duznik ocekuje da ce sudovi ukinuti izvrsnu ispravu ili ukinuti potvrdu o izvrsnosti.Izvrsenje uvek nastavlja izvrsni sud ix officio kada prestanu razlozi zbog kojih je odredio odlaganje.145.) Odlaganje i obustava izvrsenja . izvrsenje se odlaze do okoncanja parnicnog postupka ili postupka za ponistaj arbitrazne odluke. . b) ako je arbitrazna odluka ponistena u prvom stepenu. . izvrsenje se moze odloziti samo jednom i to ne duze od 90 dana.U praksi.Obustava izvrsenja ( iz Kecinog prirucnika ) . . ZIP poznaje institut odlaganja izvrsenja. ili se pokaze da nisu ni postojale. ako odluci da podigne zahtev za zastitu zakonitosti izvrsne isprave. pa sud nakon podnosenja predloga za izvrsenje po sluzbenoj duznosti preduzima mere koje vode hitnom okoncanju izvrsnog postupka. .Sud faklutativo ( moze a ne mora ) da odlozi resenje. a smisao odlaganja jeste da duznik ocekuje povoljan procesni polozaj u pogledu otklanjanja procesnih pretpostavki za izvrsenje.Izvrsenje se obustavlja ako je izvrsna isprava pravnosnazno.Ako iz bilo kog razloga odredi odlaganje izvrsenja. .Tacnije. nemaju suspenzivni karater. sud je obavezan da zakaze i odrzi rociste. 203 . . v) ako je doneta prvostepena odluka kojom se ukida izvrsnost izvrsne isprave.Pravilo je da ce izvrsni sud mnogo brze da sprovede postupak izvrsenja.Kod obaveznog odlaganja. . sud moze da zahteva od izvrsnog duznika da polozi jemstvo. ako kumulativno: a) Duznik ucini verovatnim da bi mu sprovodjenje izvrsenja nanelo nenadoknadivu ili tesko nadoknadivu stetu. nego sto ce VKS da odluci po reviziji protiv izvrsne isprave i eventualno ukine je ili preinaci. izvrsni duznik najcesce trazi odlaganje izvrsenja.I javni tuzilac moze da zahteva odlaganje ili prekid izvrsenja.Do obustave dolazi po predlogu stranke ili po sluzbenoj duznosti. a po predlogu poverioca. . odnosno konacno ukinuta. pretpostavke na osnovu kojih je doneto resenje o izvrsenju. ponistena ili stavljena van snage. . preinacena. . g) ako izvrsni poverilac nije ispunio ili ne pokazuje spremnost da istovremeno ispuni svoju dospelu obavezu. po pravilu.Pravni lekovi u izvrsnom postupku. .Obustavlja se i u slucaju kada je potvrda izvrsnosti pravosnazno ukinuta.Sud obavezno odlaze izvrsenje ako se stekao jedan od sledecih uslova: a) ako je prvostepenom odlukom izvrsna isprava stavljena van snage.Do obustave dolazi u onim slucajevima kada tokom postupka prestanu da postoje. .Odlaganje izvrsenja . . . . . . do nastavka moze da dodje i ranije.Po ovakvom predlogu izvrsnog duznika. izvrsnog duznika ili treceg lica.U predlogu mora da se naznaci rok za koji se trazi odlaganje.Ako su razlozi fakultativni.Izvrsenje se moze odloziti potpuno ili delimicno po predlogu izvrsnog poverioca.

.. . kazna se moze ponovo izreci u povecanom iznosu uz donosenje resenja o sprovodjenju izvrsenja prethodne kazne. . po njihovom odredjivanju i pre nego sto izvrsni poverilac pokrene postupak izvrsenja.. 146.Prilikom odredjivanja visine kazne. prebijanjem potrazivanja. .Do obustave dolazi i ako je potrazivanje prestalo usled propasti predmeta izvrsenja. .O obustavi izvrsenja odlucuje sud resenjem kojim ukida i sve sprovedene izvrsne radnje. . zahtev za odredjivanje sudskih penala ne moze biti kumuliran sa predlogom za izvrsenje potrazivanja. . dobrovoljno ispuni svoju nenovcanu obavezu. kao i njena visina. ) koja ucestvuju u izvrsnom postupku. ali se tim ne moze dirati u stecena prava trecih lica. nedelju.Zahtev se podnosi sudu koji je nadlezan za izvrsenje odluke kojom je utvrdjena nenovcana obaveza.Penali se odredjuju u odredjenom novcanom iznosu za svaki dan.Pre izricanja kazne izvrsnom duzniku se pruza prilika da se izjasni. . . . . ali i znacajem radnje koje je trebalo da se obavi. mesec. . smrti i prestanka stranke koja nema pravnog sledbenika.Na lice koje je dalo povoda za izricanje kazne pada i obaveza naknade troskova nastalih izricanjem i izvrsenjem kazne. .Sudski penali ..Odredjuje ih sud po zahtevu izvrsnog poverioca ako je pravilima obligacionog prava predvidjeno njihovo placanje zbog neispunjenja nenovcane obaveze. a po potrebi se zakazuje rociste u cilju izvodjenja dokaza.Resenje o odredjivanju sudskih penala ima znacaj resenja o izvrsenju i sprovodi se prema pravilima za izvrsenje novcanog potrazivanja.Zahtev se moze postaviti pod uslovom da je postojanje te obaveze utvrdjeno pravosnaznom sudskom odlukom. o on odlucuje resenjem hitno.Kao posebno sredstvo pritiska na izvrsnog duznika ali i na treca lica ( duznikov duznik.Dakle. 204 .Duznik ima pravo da zahteva smanjenje iznosa dosudjenih penala ako.Ako lice kojem je izrecena kazna ne postupi po ponovljenom nalogu suda ili i dalje postupa protivno izrecenoj zabrani. . a pravnom licu u rasponu 30000-1500000 dinara.Protiv resenja o izricanju kazne dozvoljena je posebna zalba u roku od 3 dana.Mogucnost izricanja novcane kazne mora biti izricito propisana povodom preduzimanja odredjenih radnji. sud se rukovodi ekonomskom snagom ili materijalnim prilikama lica kojem se odredjuje kazna. ZIP propisuje mogucnost izricanja novcanih kazni. .Novcane kazne .Od dispozicije izvrsnog poverioca zavisi da li ce zahtevati sudske penale ili pokrenuti izvrsni postupak.Fizickom licu se moze odrediti kazna u rasponu od 3000-150000 dinara.u kojem duznik kasni sa ispunjenjem nenovcane obaveze. .Sudski penali predstavljaju dodatni pritisak na izvrsnog duznika da izvrsi nenovcanu obavezu. . banka. ..) Novcane kazne i sudski penali .

) Novcano potrazivanje sadrzano u ispravi mora da bude dospelo. kao sto je to zlucaj sa zalbom protiv resenja o izvrsenju donetom na osnovu izvrsne isprave. 2. 148.Nevezano za svojstvo izvrsnog poverioca.) Izvrsni postupak na osnovu verodostojne isprave . .) Prigovorom se pobijaju dva elementa resenja o izvrsenju: prvi. • fatkura ( racun ). pak. utvrdjenje obaveze izvrsnog duznika da plati odredjenu sumu. • obveznica i druga hov izdata u seriji. • izvodi iz poslovnih knjiga. samo na osnovu verodostojne isprave. ) idu u sklopu ovog pitanja. i ovaj deo resenja predstavlja izvrsnu ispravu. • bankarska garancija.) Izvrsenje moze da se zahteva i odredi samo radi naplate novcanog potrazivanja. sud odredjuje prinudno izvrsenje potrazivanja koje je utvrdio u prvom delu resenja. .) Izvrsenje u trgovinskim stvarima . • akreditiv. . sam nacin izvrsenja.Za odredjenje i sprovodjenje izvrsnog postupka na osnovu verodostovjne isprave vaze sledece razlike u odnosu na opsti izvrsni postupak: 1.ZIP sadrzi posebna pravila za postupak izvrsenja u trgovinskim i kvazitrgovinskim stvarima. postupak po prigovoru i odluke se donose. resenje o izvrsenju se stavlja van snage. b) u drugom delu resenja. 3.) Posebni izvrsni postupci . duznik u postupku izvrsenja u trgovinskim stvarima moze da bude samo: a) Pravno lice. a postupak se nastavlja kao da je izjavljen prigovor protiv platnog naloga.Izvrsni postupak moze da se odredi i provede bez izvrsne isprave.147. 5. .) Kada sud nadje da je prigovor osnovan. sud nalaze izvrsnom duzniku da ispuni obavezu u roku od 3 ( odnosno 8 dana ). 4. ispune uslovi koji se ticu pravnog statusa duznika u izvrsnom postupku.Ove odredbe su lex specialis u odnosu na opsti izvrsni postupak.) Ovde prigovor ima suspenzivno dejstvo. 12 Naredna dva pitanja ( 156 i 157. fizicka lica koja obavljaju privrednu delatnost.12 156. • javna isprava koja konstituise novcanu obavezu. a njihov smisao je da se olaksa i ubrza izvrsenje prvenstveno ratione personae kada stranke u izvrsnom postupku nisu fizicka lica ili su.Sud na osnovu predloga poverioca donosi resenje o izvrsenju koje je u izreci dvodelno: a) u prvom delu. i drugi. prvenstveno. Verodotojne isprave su date enumerativno: • menica i cek s protestom i povratnim racunom.Primena ovog postupka izvrsenja zahteva da se. • overena zijava izvrsnog duznika koja ovlascuje izvrsnog poverioca na prenos novcanih sredstava. Ako se resenje o izvrsenju pobija samo iz drugog razloga. 205 .

preduzetnik. stranke u parnicnom postupku pred privrednim sudom i stranke u postupku izvrsenja u trgovinskim stvarima moraju da koincidiraju.Zakon exempli cusa daje primere verodostojnih isprava koje nesumnjivo dokazuju postojanje. v) Fizicko lice koje obavlja delatnost radi sticanja dobiti i ima otvoren racun u smislu pravila o platnom prometu. . pod uslovom da je sacinjen u pismenoj formi i da je potpise ovlascenih lica za zastupanje overio nadlezni sud. oba subjekta izvrsnog postupka ( poverilac i duznik ) moraju da budu: pravno lice. onda se vrsi fikticno dostavljanje.Akcija privrednog dustva je telesna pokretna stvar.U suprotnom. izvrsni poverilac mora u predlogu za izvrsenje da zahteva da se izvrsenje sprovede na akcijama ili udelima u privrednim drustvima.U ovom postupku vaze sledece posebnosti u odnosu na opsti izvrsni postupak: 1.Specificnost postupka je u tome sto je izvrsni poverilac duzan da u predlogu za izvrsenje naglasi da zahteva sprovodjenje skracenog izvrsnog postupka.) Dostavljanje predloga za izvrsenje izvrsnom duzniku se ne vrsi po ZPP.Radnje izvrsenja u ovom postupku su: plenidba. visinu i dospelost potrazivanja: * menica i cek s protestom i povratnim racunom. . dostavlja se licu koje je ovlasceno za zastupanje izvrsnog duznika. kada se zahteva izvrsenje na akcijama ili udelima privrednog dustva. u poslednjem slucaju.Dakle.Ali.b) Preduzetnik. procenu i prodaju pokretnih stvari izvrsnog duznika jedino utoliko sto je obavezni ucesnik u ovom postupku Centralni registar za hov. Uz to. odnosno udela p.Skraceni izvrsni postupak moze da se zahteva i sprovede kada gorebavedeni privredni subjekti poseduju ispravu koja sadrzi nesumnjive podatke o postojanju. * overena isprava koja konstituise novcanu obavezu. . visini i dospelosti potrazivanja. 157. procena i prodaja akcija. u ovom postupku.Bez obzira na svojstvo izvrsnog poverioca i duznika. . postupak za izvrsenje u trgovinskim stvarima se primenjuje kada se izvrsavaju odluke privrednih sudova bez obzira na cinjenicu ko je izvrsni poverilac iz izvrsne isprave.Udeo u privrednom drustvu jeste bestelesna pokretna stvar. poreski broj duznika. * dospela bezuslovna bankarska garancija. postupa se kao po predlogu za izvrsenje na osnovu verodostojne isprave. . 206 . fizicko lice koje je duznik u ugovoru iz komercijalnog kredita. a ako ne moze ni njemu. * obveznice i druge hov. * svaki ugovor u privredi. tako da ovo sredstvo izvrsenja povlaci posebnost u odnosu na plenidbu. * dospeli bezuslovni akreditiv. naziv banke i broj racuna poverioca. . * overena izjava duznika kojom se izvrsni poverilac ovlascuje na prenos novcanih sredstava. .) Skraceni izvrsni postupak . 2.d.fizicko lice koje obavlja delatnost radi sticanja dobiti.) Predlog za izvrsenje ima istu sadrzinu kao i prdlog koji se podnosi u opstem izvrsnom postupku. nazive banaka i broje racuna duznika. 3. . .) Stvarno i mesno nadlezan je privredni sud na cijoj teritoriji se vodi registar privrednih drustava. .S obzirom na subjektivni i objektivni uslov za uspostavljanje nadleznosti privrednog suda. predlog za izvrsenje mora nuzno da sadrzi: maticni broj izvrsnog duznika. .Ako dostavljanje bude neuspesno. .

. on se podnosi iz drugih razloga nego kod verodostojne isprave.Protivizvrsenje bi moglo da se sprovede jedino ako bi izvrsni duznik dobrovoljno izvrsio svoju obavezu.Ako ga sud usvoji. --> izvod iz registra kojim dokazuje da je neovlasceno lice potpisalo ispravu. . a sud je duzan da o njemu odluci u roku od 8 dana. a da kasnije VKS ukine. 149. Izvrsni duznik moze da prigovori: • da je u verodostojnu ispravu unet neistinit sadrzaj. jer se izvrsni postupak upravo i vodi sa ciljem da se izvrsni poverilac namiri. 207 . --> nalog za placanje u pismenoj formi kojim dokazuje da je potrazivanje namireno.Stranke u postupku protivizvrsenja su izvrsni duznik i izvrsni poverilac iz postupka izvrsenja.Ako se izvrsni poverilac namirio na stvarima na kojima izvrsenje nije dopusteno. V) Razlozi . B) Stranke . b) ako je izvrsni duznik u toku izvrsnog postupka dobrovoljno izmirio poveriocevo potrazivanje. . izvrsni duznik ima pravo na prigovor na resenje o izvrsenju. preinacena. nesuspenzivna i nedelotvorna. . . • da poverilac jos nije ispunio istovremenu obavezu. • da je ispravu potpisalo neovlasceno lice.. v) ako je resenje o izvrsenju pravosnazno ukinuto ili preinaceno.Otuda u izvrsnom postupku postoji i institut protivizvrsenja kojim izvrsni duznik moze brzo i efikasno da povrati ono sto je bio duzan da izvrsi poveriocu. po pravilu. ako se stekne jedan od sledecih razloga: a) ako je izvrsna isprava ukinuta. po pravnim lekovima ili preinaci izvrsnu ispravu.Cesto se desava da se izvrsni poverilac potpuno namiri. izvrsni duznik ne bi imao pravo da zahteva protivizvrsenje. . g) ako je pravosnaznom odlukom suda utvrdjena nedopustivost izvrsenja ( ova odredba nema smisla ). .Prigovor ima suspenzivno dejstvo. a predmeti izvrsenja se jos nalaze u vlasnistvu izvrsnog poverioca. ponistena ili stavljena van snage na bilo koji nacin.) Protivizvrsenje A) Uopste . medjutim. • da obaveza iz isprave jos nije dospela. • da je obaveza iz isprave izvrsena. . ali sada u izmenjenim ulogama.Prigovor duznika ne sme da bude pausalan.Pravna sredstva koja izvrsni duznik ulaze protiv resenja o izvrsenju su.Drugostepeni sud moze samo da ukine resenje veca ili da ga potvrdi ( ne moze da ga preinaci ). predmet se dostavlja parnicnom sudu koji nastavlja postupak kao kada je ukinuto resenje o izdavanju platnog naloga. .Izvrsni duznik moze da pobija zalbom odluku suda po prigovoru kojim je on odbijen ili odbacen. pa je duzan da za svaku tvrdnju podnese dokaze: --> pravosnaznu sudsku odluku kojom je utvrdjeno da je isprava neistinita ili izvod iz Cantralnog registra za hov.I u ovom postupku.Protivizvrsenje se odredjuje.

D moze da tuzi Srbiju za naknadu stete. D) Parnica . . koji se podnosi u roku od 30 dana do dana kada je sudska odluka dostavljena duzniku. da u parnici zahteva do izvrsnog poverioca placanje nedugovanog.Iz jedne faze izvrsenja u drugu prelazi se shodno nacelu sudskog kretanja postupka.U razlogu pod b) moze da dodje do problema.Nakon isteka rokova.Ako se nadje da je predlog osnovan. ako mu je predata radi namirenja ( a ako je stvar prodata radi namirenja.Kada se namiruju novcana potrazivanja.Trece lice bi moglo samo vlasnickom tuzbom da zahteva povracaj stvari od izvrsnog poverioca.) Izvrsenje radi naplate novcanog potrazivanja A) Uopste . . 150. izvrsni duznik ne moze da zahteva protivizvrsenje ( prekluzivni rokovi ). ali moze svoja prava da ostvaruje u parnici. ono ne moze da zahteva protivizvrsenje ( ZIP ne predvijda trece lice kao stranku u postupku protivizvrsenja ). ali je dobilo pravosnaznu odluku u svoju korist kada je izvrsni postupak vec okoncan. trece lice moze jedino da tuzi duznika na osnovu neosnovanog obogacenja.Nacin sprovodjenja izvrsenja zavisi od vrste potrazivanja koje se namiruje. kao i od vrste predmeta na kome se potrazivanje namiruje. B) Stadijumi i osnovne izvrsne radnje . prodaja stvari i namirenje poverioca. Ovde D moze da od P zahteva protivizvrsenje u visini od 100000 dinara. . odnosno 15 dana od dana okoncanja izvrsnog postupka ( kada je izvrsni duznik dobrovoljno izmirio svoju obavezu ). . . U izvrsnom postupku.Sprovodjenje izvrsenja prolazi kroz 3 osnovna stadijuma: sticanje prava na namirenje. G) Postupak . .S obzirom na to da je izvrsni duznik platio nedugovano. izvrsni sud zapleni i proda automobil D ili B za 500000 dinara i odatle namiri poverioca s jos 100000 dinara. postupci namirenja se razlikuju prema toma da li je predmat namirenja telesna i bestelesna stvar. jer je B stekao vlasnistvo na autu. jer se u sustini duznik oslobodio duga i time bez osnova uvecao svoju imovinu. on moze.Resenje o protivizvrsenju ima karater resenja o izvrsenju.Izvrsni poverilac moze da se o ovom predlogu izjasni u roku od 3 dana. . cak i kada se nije koristio predlogom za protivizvrsenje.U ovakvom bednom slucaju. .Postupak pokrece predlogom za protivizvrsenje. sud donosi resenje kojim nalaze izvrsnom poveriocu da izvrsnom duzniku vrati u roku od 8 dana ono sto je u toku izvrsenja primio. . npr: Izvrsni duznik D plati P dobrovoljno 100000 dinara..Izvrsenje se ne sprovodi na svim bestelesnim stvarima vec samo na potrazivanjima duznika i pravima koja su inkorporisana u hov. onda trece lice ne moze s uspehom da vindicira svoju stvar ). 208 .Ako je trece lice podnelo izlucnu tuzbu. dok sud moze da zakaze i rociste kako bi sa strankama raspravljao o predlogu. . . Naturalna restitucija nije moguca.Ovo resenje suda je izvrsna isprava.

V) Postupak popisa. 209 . osnovne izvrsne radnje prilikom sprovodjenja postupka namirenja na telesnim pokretnim stvarima su: * popis stvari ( hov se ne popisuju. vec plene ). * prodaja stvari.Pre popisa. * namirenje poverioca. kao i samo sprovodjenje izvrsenja.Kada je predmet izvrsenja novcano ili drugo potrazivanje.zaplene . .Inicijalna izvrsna radnja u postupku izvrsenja na pokretnim stvarima je njihov popis ( odnosno plenidba u izvrsenju na hov ). uvek je mesno nadlezan sud na cijoj teritoriji se stvari nalaze. sudski izvrsitelj urucuje izvrsnom duzniku resenje o izvrsenju i poziva ga da dobrovoljno plati iznos odredjen u resenju.13 151. a u nekim slucajevima i prava da drzi stvar.plenidba stvari .. . odnosno plenidba je procesna radnja suda kojom se izvrsni duznik lisava prava da raspolaze stvari. . i na njima izvrsni poverioci sticu zalozno pravo. nije u stanju ili nije prisutan. * procena stvari.U svim stadijumima. G) Predmet popisa. .Predmet zaplene mogu da budu samo telesne stvari koje se nalaze u neposrednoj drzavini izvrsnog duznika. Izvrsenje na pokretnim stvarima radi naplate novcanog potrazivanja A) Mesna nadleznost .plenidbe . .U takvim situacijama. osnovne isvrsne radnje se svode samo na plenidbu stvari i njen prenos izvrsnom poveriocu. a moguce je i da se stvari koje su predmet izvrsenja ne nalaze na teritoriji suda kome je izvrsni poverilac podneo predlog za izvrsenje. B) Popis.Popis. izvrsni poverilac podnosi predlog za izvrsenje sudu na cijoj teritoriji izvrsni duznik ima prebivaliste/boraviste/sediste ( a same izvrsne radnje kasnije sprovodi onaj sud na cijoj teritoriji se nalaze stvari ). sudski izvrsitelj pristupa izvrsenju. 13 Naredna 4 pitanja se pricaju uz ovo pitanje.Za odlucivanje o predlogu za izvrsenje.Moguce je da poverilac ne zna gde se nalaze stvari izvrsnog duznika.Mesna nadleznost u postupku izvrsenja na telesnim pokretnim stvarima je elektivna: Izvrsni poverilac moze da povede paralelne postupka izvrsenja pred vise sudova koji su stvarno i mesno nadlezni za izvrsenje. . . izvrsni poverilac u momentu plenidbe stice sudsko zalozno pravo.Ako to duznik ne zeli. .O popisu sa sastavlja zapisnik u kome se navode sve popisane stvari.Kod svih ovih sredstava izvrsenja.

U ovakvoj situaciji. osim ako duznik nije u mogucnosti da ih cuva s duznom paznjom. stanu. E) Dejstva popisa/plenidbe stvari . .Popis stvari u izvrsnom postupku povlaci za sobom dve vazne posledice: * prvo. . prema kojoj je sudsko zalozno pravo i privatnopravnog i javnopravnog karatera: . pa time prestaje i sudsko zalozno pravo )..Najznacajnija teorija koja se bavi pravnom prirodom sudskog zaloznog prava je mesovita teorija ( prihvacena u nasem pravu ). dragocenosti.Duznik je neposredni drzalac popisane stvari. . . 210 .. njih izvrsitelj ne moze da popisuje bez pristanka trceg lica. radnji ). .Kad su u pitanju stvari koje se nalaze kod treceg lica.. hov.. izvrsni poverilac u tom momentu stice sudsko zalozno pravo na popisanim stvarima. izvrsni sud zakljuckom prenosi pravo izvrsnog duznika na predaju stvari prema trecem licu na izvrsnog poverioca. izvrsnog duznika D. Dj) Cuvanje popisanih stvari . izvrsenje se obustavlja.Stvari koje su u drzavini izvrsnog duznika popisuju se u skladu s nacelom proporcionalnosti: pleni se upravo onoliko koliko je potrebno za namirenje potrazivanja izvrsnog duznika i namirenje troskova izvrsnog postupka.Stvari izvrsnog duznika koje se nalaze u drzavini izvrsnog poverioca su takodje predmet plenidbe. tada na S pada teret dokazivanja ( po pravnim lekovima u izvrsnom postupku ) da je ona iskljucivi vlasnik klavira.ZIP postavlja oborivu zakonsku pretpostavku da su bracni i vanbracni drugovi. sudsko zalozno pravo je akcesornog karatera. . poslovnoj prostoriji.Medjutim. . izvrsnom duzniku je od tog momenta zabranjeno da raspolaze tim stvarima. pa i onda kada u stvarnosti poverilac prema duzniku nema nikakvo potrazivanje. * drugo. ostaju u drzavini izvrsnog duznika. .Sudsko zalozno pravo nastaje cak i na popisanim stvarima trecih lica.Izvrsni poverilac moze da trazi da se njemu ili trecem licu predaju stvari na cuvanje. za potrebe popisa. D) Obim popisa .Ali npr: Ako sudski izvrsitelj pleni klavir supruge S.. vozila na popravci u automeh. ..Ostale stvari.U izvesnom smilu.Sudski izvrsitelj je duzan da novac. . . . . da joj vrednost bude smanjena. te da istaknu prigovor u kome od suda traze da izvrsenje proglasi nedopustenim. vec izvrsne isprave ( ukidanjem ili stavljanjem van snage izvrsne isprave.Bitne povrede odredaba izvrsnog postupka sprecavaju nastanak sudskog zaloznog prava. ne mogu se pleniti stvari koje se nalaze u posrednoj drzavini izvrsnog duznika niti one koje se nalaze u njegovoj detenciji ( npr. nacelno. i tako ce i biti ako u svom predlogu ucini verovatnim da bi izvrsni duznik mogao da otudji stvar li da ona propadne. preda na cuvanje u sudski depozit.Akcesornost se ne vezuje za postojanje potrazivanja.Duznik snosi troskove cuvanja i rizik slucajne propasti i ostecenja stvari. duzna su da o tome obaveste sud. te moze da je upotrebljava i ubira plodove.U protivnom smatra se da je duznik vlasnik stvari koje se nalaze u njegovom posedu.Ako treca lica polazu pravo vlasnistva na stvari. . . suvlasnici na jednakim delovima svih pokretnih radnji koje se zateknu u njihovoj kuci.

tako da kupac stice pravo svojine na prodatoj stvari po opstim pravilima. odredjuje se drugo na kojoj je pocetna cena prodaje polovina procenjene vrednosti stvari ( naredna javna drazba se odredjuje jedino na predlog jedne od stranaka koji su duzne da podnesu u roku od 30 dana od prve drazbe. radi se o ugovoru o prodaji privatnog prava.Prodaja stvari se obavlja na javnoj drazbi ( usmenim i javnim nadmetanjem ) ili neposrednom pogodbom. • ako na prvom rocistu stvar nije prodata. neophodno je da se ispune formalnosti publiciteta ( upis zaloznog prava u registar. .Nacin prodaje odredjuje sud zakljuckom. . na predlog stranke. osim ako stranke ne predloze raniju prodaju. • sud zakljuckom odredjuje vreme. 211 . . vaze sledaca pravila: prvo...Od momenta upisa. zaloga proizvodila dejstvo prema trecim licima.).. . u tom slucaju. procenu i prodaju stvari. Sam postupak prodaje tece na sledeci nacin: • pokrece se tek nakon pravosnaznosti resenja o izvrsenju. . . vrednost utvrdjuje sudski izvrsitelj rukovodeci se trzisnim cenama. • prodaja se objavljuje na oglasnoj tabli suda najkasnije 15 dana pre nego sto se odrzi rociste za javnu drazbu. radi se o bezdrzavinskoj zalozi. . drugo. .Da bi.Najpovoljniji ponudjac stice na javnoj drazbi pravo svojine na prodatoj stvari na osnovu izvrsne radnje suda ( originarni nacin sticanja ).Za vrednost popisanih stvari merodavan je sporazum stranaka. cak i kada prodata stvar nije bila vlasnistvo izvrsnog duznika ili je ta cinjenica bila poznata najboljem ponudjacu. mesto. . njena vrednost se odredjuje na osnovu srednje vrednosti u poslednjih 30 dana.Sud moze. Z) Procena stvari . . sa ciljem da se izabranim nacinom postigne najbolje unovcenje stvari. ukljucujuci i sticanje prava svojine od nevlasnika. ako akcija nema berzansku vrednost. da nalozi da vrednost stvari odredi vestak. ako se akcija kotira na berzi.Uslov za sticanje prava svojine jeste da su postovane procesne norme vezane za popis.Ako su predmet izvrsenja akcije.. • pocetna cena je procenjena trzisna cena.Sudski izvrsitelj moze neposredno da zakljuci ugovor o prodaji s kupcem ili da stvar poveri komisionaru radi prodaje ( dakle van javne drazbe ).Ako njega nema.Ukoliko stvar prodaje komisionar. I) Prodaja stvari . u protivnom se postupak obustavlja. • vrsi se nakon isteka roka od 15 dana nakon izvrsenog popisa. . njenu vrednost odredjuje sud i to putem vestaka.Kada stvari nisu poverene na cuvanje izvrsnom poveriocu ili trecem licu. treca lica koja eventualno steknu neko pravo na stvari ne mogu da se pozivaju na cinjenicu da nisu znala da je stvar opteresena bezdrzavinskom zalogom.Prodajom popisane stvari i predajom cene sudskom izvrsitelju dolazi do realne subrogacije i samim tim do prava sledovanja. prodajnu cenu i druge uslove.

troskovi odredjeni u izvrsnoj ispravi. . pa i nepokretnosti za koje se ne vode javne knjige. J) Namirenje poverioca . formiraju se izvrsni redovi poverilaca: prethodni izvrsni red iskljucuje potonji. glavno potrazivanje ( visak se predaje duzniku ). nepokretnost je upisana u knjigama na lice A. . pokretne stvari koje su imobilizacijom postale deo nepokretnosti ( radijator ). koje je umrlo i nepokretnost je presla na lice B.Ako su svi predlozi stigli istovremeno. . .) Izvrsenje na nepokretnim stvarima radi naplate novcanog potrazivanja A) Nepokretnost duznika . .Osim nepokretnosti. . sud resenjem odlucuje da se iz iznosa dobijenog prodajom stvari namire: troskovi izvrsnog postupka. resenje ostavinskog suda.Kada se namiruje vise poverilaca. sud je duzan da po sluzbenoj duznosti takav upis izvrsi.Ako stvar nije mogla da se proda na javnoj drazbi ili neposrednom pogodbom. a izvrsni poverilac nastavlja da bude zalozni poverilac na novcu dobijenom od prodaje. podnese i dokaz ( izvod iz zemljisnih knjiga ). ovde izvrsni poverilac dokazuje ostavinskim resenjem i ugovorom o prodaji vlasnistvo lica C ). oni se namiruju onim redom po vremenu sticanja zaloznog prava. .Kada se namiruje jedan poverilac.Smatra se da je izvrsni poverilac.. pod nepokretnim stvarima smatraju se i njeni pripaci ( garaza ). u tom slucaju namiren do polovine vrednosti procenjene vrednosti. resenje o deobi zajednicke imovine. koje je prodalo nepokretnost licu C koje je sada izvrsni duznik. 152.). sud dosudjuje stvar izvrsnom poveriocu.. . dosadasnji vlasnik stvari ( izvrsni duznik ) postaje vlasnik na novcu. .Predmet izvrsenja mogu da budu i nepokretnosti koje su vanknjizno vlasnistvo izvrsnog duznika. poverilac je duzan da uz predlog za izvrsenje podnese isprave na osnovu kojih moze da se upise pravo svojine u korist izvrsnog duznika u zemljisne knjige ( npr. uz predlog za izvrsenje. sudsko zalozno pravo se stice prema momentu prijema predloga za izvrsenje.U tom slucaju.Nepokretnost koja je predmet izvrsenja mora da bude u svojini izvrsnog duznika. kamata..Ako nepokretnost nije upisana u javne knjige. .Predmet izvrsenja moze da bude i idealni deo suvlasnika na nepokretnosti.Izvrsni poverilac je duzan da. onda se smatra da je sudsko zalozno pravo nastalo istovremeno u korist svih. a poverioci istog izvrsnog reda namiruju se srazmerno.Do predaje prodajne cene ( novca ) izvrsnom poveriocu. overena privatna isprava. .Kada izvrsni poverilac preda sudu isprave na osnovu kojih moze da se upise pravo svojine na nepokretnosti u korist izvrsnog duznika.Ako se popis i zaplena stvari vrsila istovremeno u korist vise poverilaca. . . 212 . kao i vegetacija na zemljistvu i plodovi koji nisu odvojeni od zemljista.Moguce je da izvrsni poverilac ispravama dokazuje sled sticanja vlasnistva izvrsnog duznika na nepokretnosti ( npr.

Ako saglasnosti nema.Pravo namirenja. pa zato stranke mogu da zahtevaju da se njena vrednost ponovu utvrdi ( zahtev za to moraju da podnesu najkasnije 8 dana pre prodaje i moraju da ucine verovatnim da se trzisna vrednost znatno izmenila ). vazi princip jedinstva izvrsnog postupka: svi ostali poverioci izvrsnog duznika mogu samo da pristupe vec zapocetom izvrsnom postupku ( oni mogu da pristupe sve do momenta pravosnaznosti resenja o predaji nepokretnosti kupcu ). .Od momenta procene do momenta prodaje nepokretnosti. .Takodje.Nakon upisa zabelezbe. i to na osnovu misljenja vestaka.Sud bi trebalo da utvrdi trzisnu vrednost nepokretnosti bez stvarnopravnih ( hipoteka ) i obligacionopravnih ( zakup ) tereta. .) Procena vrednosti nepokretnosti .Za prodaju idealnog dela jednog suvlasnika nije neophodna saglasnost svih suvlasnika. proizvodi dejstva prema svakom docnijem vlasniku nepokretnosti. . .Zabelezba o izvrsenju proizvodi i procesna dejstva: ona predstavlja procesnu smetnju da se na istoj nepokretnosti odredi postupak izvrsenja radi namirenja kakvog drugog potrazivanja poverioca koj ije predlozio izvrsenje ili radi namirenja potrazivanja drugih poverioca. izvrsni poverilac bi mogao da zahteva zavrgnuce suvlasnicke zajednice na osnovu resenja o izvrsenju na idealnom delu nepokretnosti ( ista pravila vaze i za zajednicku svojinu ). vrsi se njegova zabelezba u javne knjige. . kao i vrednost nepokretnosti umanjenu za navedene terete.) Zabelezba resenja o izvrsenju u javnu knjigu . vec zadrzavaju nezavisan polozaj u odnosu na druge izvrsne poverioce ( njihovi interesi su suprotstavljeni. . . svi pravni poslovi koje bi duznik zakljucio u vezi s nepokretnoscu. i tom zabelezbom poverilac stice pravo namirenja iz novcane sume dobijene prodajom nepokretnosti.. 2. .Ali. sud bi trebalo da proceni i vrednost prava kojima se vrednost nepokretnosti uvecava ( sluzbenost u korist povlasnog dobra ).Kada je u pitanju vanknjizno pravo svojine. 213 .Kada je u pitanju izvrsenje na nepokretnosti. .Kada sud donese resenje o izvrsenju. ono obezbedjuje izvrsnom poveriocu prioritet u namirenju u odnosu na sve ostale poverioce koji su nakon upisa zabelezbe stekli zalozno pravo na nepokretnosti. nemaju dejstva prema izvrsnim poveriocima. deluje erga omnes.Takodje.Pravo na namirenje je javnopravno ovlascenje izvrsnog poverioca prema drzavi koje obuhvata pravo da se nepokretnost proda. pravo namirenja se stice popisom nepokretnosti kojim se odredjuje njena tacna lokazija. njena trzisna vrednost moze da se izmeni. . . . B) Izvrsne radnje . kao i pravo da se izvrsni poverilac namiri iz dobijenog novca. ona nemaju svojstvo prostih suparnicara. povrsina granice. koje je neprenosivo.Izvrsene na nepokretnosti se sprovodi u 4 faze: 1.Kada se zbog pristupanja izvrsenju na strani izvrsnog poverioca nadje vise lica. procesne radnje koje preduzima jedan od njih nemaju uticaja na procesni polozaj ostalih poverilaca ). njihova saglasnost je neophodna kada se u izvrsnom postupku prodaje citava nepokretnost.Pravilo je da sud utvrdjuje trzisnu vrednost nepokretnosti na dan procene.

. sud je duzan da zakaze novo rociste za prodaju u roku koji ne moze biti kraci od 30 dana od dana kada je odrzano prvo rociste. .Potencijalni kupac je duzan da polozi jemstvo. ako mu nije prisutan makar jedan ponudilac.3. . .Ovaj zakljucak moze da se donese tek kada i resenje o izvrsenju i resenje izvrsnog suda o proceni nepokretnosti steknu svojstvo pravosnaznosti. .Ako nije uspela prodaja nepokretnosti.) Prodaja nepokretnosti A) Zakljucak o prodaji .Ostalim ucesnicima u javnoj prodaji jemstvo se vraca. ne moze da se odrzi. sud ne zakazuje ex officio vec samo po predlogu izvrsnog poverioca ( rok za predlog najranije 3 meseca a najkasnije godinu dana ). javno nadmetanje.Eventualna naredna rocista za prodaju iste nepokretnosti.Aukcija . .Kupac moze da bude svako lice. nije nuzno da mu prisustvuju stranke i ostali ucesnici. .Javno nadmetanje pocinje tako sto sud objavljuje pocetnu cenu i poziva ponudioce da ucine ponudu. . B) Postupak prodaje nepokretnosti . . jemstvo koje je polozio kupac se uracunava u kupoprodajnu cenu. osim izvrsnog duznika. nepokretnost se prodaje ispod procenjene vrednosti.Postupak javne drazbe se okoncava ako se ne javi ponudilac koji bi ponudio za 5% visu cenu od prethodno ponudjene. ali ne nize od 2/3 procenjene vrednosti ( osim ako se drugacije ne dogovore duznik i poverioci ). sudije i sudskog izvrsitelja i lica koja su ucestvovala u proceni nepokretnosti. . . . sve dok drugi ponudilac ne izrekne povoljniju ponudu.Ponuda je pravnovaljana ako odgovara uslovima koji su utvrdjeni u zakljucku o prodaji. vreme. jer data najpovoljnija podnuda ima za posledicu obavezu suda da donese resenje o dosudjivanju nekretnine najpovoljnijem ponodiocu.Jemstvo je sredstvo kojim se obezbedjuje izvrsenje obaveza kupca nepokretnosti. kao sastavni deo rocista. a treba i da se dostavi strankama i ucesnicima.Na polozenom jemstvu se ex lege konstituise sudsko zalozno pravo u korist svih ostalih izvrsnih poverioca u postupku. . nacin.Ponuda ucinjena tokom javne prodaje nije gradjanskopravnog. vec javnopravnog karatera. .Postoje dva nacina: usmeno javno nadmetanje ( aukcija.Nakon sto je objavljen zakljucak i uslovi prodaje nepokretnosti. mesto. 214 .. cim se postupak javnog nadmetanja okonca. . . . svim zaloznim poveriocima i licima koja imaju pravo prece kupovine. .Zakljucak se objavljuje na oglasnoj tabli i u medijima. javna drazba ) i neposredna pogodba. S druge strane.Ponudilac je vezan svojom ponudom. sud ce potencijalnim kupcima omoguciti da odredjeno vreme razgledaju nepokretnost.U zakljucku sud odredjuje uslove prodaje. . .Treba podvuci razliku izmedju uslova za odrzavanje rocista za prodaju nepokretnosti i samog postupka javnog nadmetanja koji se na tom rocistu odvija: da bi se rociste odrzalo.Protiv ovog zakljucka nije dozvoljen pravni lek.Ako je prodaja nepokretnosti uspela.Na drugom rocistu. a medjusobni sporazumi izmedju potencijalnih kupaca su nistavi. i to u roku od 10 minuta nakon sto je izrecena najpovoljnija ponuda.Ponudiocem se smatra lice koje je polozilo jemstvo i koje je prisutno na rocistu za prodaju nepokretnosti.

Resenje o dosudjenju nepokretnosti . .Zato je vazno da sud uredno obavesti titulare prece kupovine o postupku i rocistu za prodaju nepokretnosti.Ukoliko najpovoljniji ponudjac ne uplati u roku cenu.Donosenje ovog resenja proizvodi vazna dejstva:  Sticanje prava svijine. stvarne sluzbenosti se ne gase. postup. .Nakon sto je utvrdio koja je najpovoljnija ponuda.U izvrsnom postupku. cim mu se dostavi resenje o predaji nepokretnosi ( dakle i pre njegove pravosnaznosti ). .Za razliku od zaloznog prava.Protiv ovog resenja nije dozvoljeno da se ulazu pravni lekovi. preda nepokretnost kupcu udrzavinu ( sud donosi i zakljucak o iseljenju ).Pravo prece kupovine najpre imaju suvlasnici idealnog dela i suvlasnici koji su dali pristanak da se odredi izvrsenje na citavoj nepokretnosti i zajednicari. a ako ni oni ne poloze cenu na vreme. . .Ono se objavljuje na oglasnoj tabli suda i dostavlja svim licima kojima se dostavlja zakljucak o prodaji nepokretnosti. ono se pobija tek zalbom protiv resenja o predaji nepokretnosti kupcu. . tereta i plodovi. . ta cinjenica nema nikakvog uticaja na vec steceno pravo vlasnistva na nepok.Zalba protiv ovog resenja moze da se izjavi analogno pravilima koja vaze za opsti par. . . .Izvrsni duznik je obavezan odmah.Kada je postupak javne prodaje nepokretnosti okoncan. titulari zakonskog prava prece kupovine uzivaju prioritet u odnosu na one koji su to pravo stekli ugovorom. odnosno 3. pravo svojine se upisuje u zemljisne knjige u korist sticaoca. .  Predaja nepokretnosti sticaocu u drzavinu. . najboljem ponudjacu. sticanje je originarno. sud ce resenjem prodaju oglasiti nevazecom i odredice novu prodaju u roku od 45 dana od pravosnaznosti resenja kojom je prodaja oglasena nevazecom.Justus titulus i modus aquirendi sticu se u jednom aktu.Nakon sto je kupac polozio cenu.  Prelazak rizika. bez obzira na to da li su zalozni poverioci namireni ili ne. odnosno da ulozi zalbu u izvrsnom postupku. .. da nepokretnost kupuje pod uslovima koje je dao najbolji ponudilac. titular moze tuzbom da trazi ponistaj javne prodaje. . sud donosi resenje o predaji nepokretnosti sticaocu u drzavinu.Ako u ovom postupku pravo prece kupovine nije postovano. kao i ponudiocima u postupku javne prodaje.Ako je nakon pravosnaznosti resenja o predaji nepokretnosti sticaocu ukinuto ili preinaceno resenje o izvrsenju. sud donosi resenje o dosudjenju nepokretnosti najpovoljnijem ponudiocu. .Pravosnaznoscu ovog resenja prestaju i sva zalozna prava na nepokretnosti. 215 .Nakon njegove pravosnaznosti. . . .  Dejstvo resenja o dosudjenju nepokretnosti na stvarna prava koja terete nepokretnost. a ako uplata izostane. odmah po zakljucenju javnog nadmetanja.Titular ovog prava vrsi ovo pravo tako sto jednostranom izjavom volje saopstava sudu. . kupac je duzan da u roku polozi cenu.Pravo prece kupovine . titulari prava prece kupovine mogu da se koriste ovim pravom. sud donosi resenje kojim oglasava prodaju nevazecu.Nakon sto je sud doneo resenje o dosudjivanju. sud donosi resenje kojim nepokretnost dosudjuje 2.

Po pravosnaznosti resenja o namirenju. a zakupodavac da bude u posedu stana pre nego sto je upisano zalozno pravo nekog od izvrsnih poverilaca. . odmah po pravosnaznosti resenja o prodaji nepokretnosti.Prodaja nepokretnosti neposrednom pogodbom . .  titulari licnih sluzbenosti i stvarnih tereta koji se gase prodajom nepokretnosti.Da bi se bilo koje od ovih lica namirilo mora da poseduje izvrsnu ispravu i da bude navedeno kao poverilac u resenju o izvrsenju. pri cemu njihovom tituraru placa naknadu. .Kada odlucuje o deobi. . b) Rociste za deobu . .Izvrsni poverioci se klasifikovani u redove.) Namirenje poverilaca a) Osnovni principi namirenja . .  potrazivanja na osnovu naknade stete zbog ostecenja zdravlja.Kupac nepokretnosti stice pravo svojine na isti nacin kao i najpovoljniji ponudilac na aukciji. 4. isplata se vrsi sledecim redom:  poreske i druge dazbine koje terete nepokretnost za poslednju godinu.Prodajom nepokretnosti ne prestaju ugovori o zakupu poslovne prostorije ili stana.Ne gase se ni licne sluzbenosti i stvarni tereti. . .Sud je duzan da zakaze rociste za deobu prodajne cene. i to pre nego sto pocne aukcijska prodaja. sud odredjuje brisanje ovih tereta iz zemljisnih knjiga. . ugovor o zakupu mora da bude zakljucen na neodredjeno vreme.Sporazum se zakljucuje u pismenoj formi ili izjavama stranaka na zapisnik kod suda. 216 . to prakticno znaci da sva lica koja polazu pravo na namirenje moraju da budu navedena u resenju o izvrsenju kao izvrsni poverioci. oni se namiruju srazmerno visini svojih potrazivanja. se namiruju onim seldom kojim su njihova prava upisana u zemljisne knjige. . . sud uzima u obzir samo ona potrazivanja za koje je resenje o izvrsenju postalo pravosnazno najkasnije do toga dana. cak i kada su upisane u zemljisne knjige.. na rocistu za deobu. . vazi princip proporcionalnosti: ako novac dobijen prodajom nije dovoljan da se namire svi poverioci istog reda.Ipak. .U okviru jednog reda.Iz cene dobijene prodajom. gubitka radne sposobnosti…  zalozni poverioci koji se namiruju prema vremenskom sledu sticanja zaloznog prava.Nakon namirenja ovh potrazivanja. . kupac ima pravo da zahteva prestanak licnih sluzbenosti. pri cemu vazi princip prioriteta ( visi red iskljucuje mogucnost da se namire poverioci iz nizeg reda ). .Sve ostale licne sluzbenosti se gase.Iz cene dobijene prodajom nepokretnosti namiruju se izvrsni poverioci.Da bi opstao zakup stana.S obzirom na to da na jednoj nepokretnosti moze da se vodi samo jedan izvrsni postupak. pod uslovom da su upisani u zemljisne knjige pre nego sto je u te knjige upisano hipotekarno pravo na namirenje izvrsnog poverioca koji je predlozio izvrsenje. pritoritetno se namiruju troskovi izvrsnog postupka i potrazivanja iz zakonskog izdrzavanja.Stranke i zalozni poverioci mogu u svako doba da se sporazumeju da se nepokretnost prda neposrednom pogodbom. zalozni poverioci i titulari licnih sluzbenosti.

. kao i da visak ubranih plodova preda izvrsnom duzniku. .Oni mogu da se svedu na nemogucnost ostvarenja cilja izvrsenja.Njime je reseno ko ima svojstvo izvrsnog poverioca i kakvo pravo ima sumu dobijenu prodajom u izvrsnom postupku. pod uslovom da resenje o izvrsenju postane pravosnazno. . . . izvrsni poverilac je duzan da sudu podnese izvestaj o koriscenju nepokretnosti.Nakon vracanja nepokretnosti. nakon neuspele druge javne prodaje.Isti princip vazi i za potrazivanja ciji nastanak zavisi od nastupanja odloznog uslova ( radi namirenja takvih potrazivanja. . ne zahteva u predvidjenom roku da se zakaze sledece rociste za prodaju. sud moze da je dosudi izvrsnom poveriocu. visak imovinske masese deponuje u sud sve dok odlozni uslov ne nastupi ). ali ono nije postalo pravosnazno do ricista za deobu ( ovo resenje zakonodavca je suprotno principu jedinstva izvrsnog postupka ). On moze da raspolaze nepokretnoscu. izvrsni poverilac je duzan da snosi i troskove za upravljanje i odrzavanje nepokretnosti.Kada se nepokretnost prodaje na aukciji.Da bi sud usvojio predlog poverioca-predlagaca. ne moze da dodje do obustave izvrsenja. formiranja izvrsne mase iz koje bi se poverioci namirili.Ako nepokretnost nije uopste uspela da se proda. a time se smatra da je izvrsni poverilac namiren do 2/3 procenjene vred. ali to nema uticaja na pravo koriscenja koje proizvodi desjtva i prema novom vlasniku. kao ni materijalnopravna pitanja izmedju izvrsnih poverioca. .Nedospela potrazivanja obezbedjena zalogom dospevaju na dan donosenja resenja o namirenju. a ona nije mogla da se proda neposrednom pogodbom u roku koji su odredile stranke. izvrsni poverilac moze da predlozi sudu da mu dodeli nepokretnost na koriscenje uz naknadu ( smisao ovog instituta je da se poverilac namiri iz plodova nepokrtnosti ).Predlog za obustavu resenja moze da se podnese u roku od 8 dana nakon sto je donet zakljucak o pradaji.Sud obustavlja izvrsenje jos u dva slucaja: ako izvrsni poverilac. . te se i ona namiruju iz ostatka imovinske mase.Dejstvo resenja o namirenju je iskljucivo procesnopravno.Obustava izvrsenja .Nakon toga se namiruju potrazivanja izvrsnih poverilaca u ciju korist je doneto resenje o izvrsenju.Osim opstih razloga na osnovu kojih se izvrsenje obustavlja. .Kada se steknu uslovi za obustavu izvrsnog postupka. te da je vrati izvrsnom duzniku nakon sto je istekao rok odredjen resenjem suda. 217 . . . izvrsni poverioci na ciji predlog je odredjeno izvrsenje. .Izvrsnom duzniku ostaje nuda proprietas.Resenjem o namirenju se ne resavaju materijalnopravna pitanja koja se ticu nepokretnosti koja je bila predmet postupka.Od plodova nepokretnosti. . nuzno je da on dokaze da utvrdjena vrednost nepokretnosti ne pokriva visinu njegovog potrazivanja. Prema njoj je duzan da postupa paznjom dobrog domacina. i kada ne zaheva javnu prodaju. . Zakon poznaje i posebne razloge koji se ticu izvrsenja na nepokretnosti. . . . i to na njegov predlog.

. .Na pojedinim potrazivanjima izvrsenje je ograniceno.Izvrsni poverilac u ciju korist je zaplenjeno potrazivanje ima obavezu da vrsi sve pravne i fakticke radnje potrebne za ocuvanje potrazivanja i sporednih prava.Ako je prethodno bilo doneto resenje o zapleni potrazivanja. 218 . ali i po sluzbenoj duznosti. izvrsnom duzniku se zabranjuje da naplati navedeno potrazivanje i da njime raspolaze u korist trecih lica ( zabrana raspolaganja ). nadleznost . studentske stipencije. B) Pokretanje postupka.Dostavljanjem resenja o zapleni izvrsnom duzniku.153. Izvrsne radnje su: • zaplena potrazivanja. resenje o prenosu potrazivanja donosi se kada resenje o zapleni postane pravosnazno.Stavarno su nadlezni osnovni sudovi ( odnosno privredni ). --> primanja po osnovu socijalne pomoci. mesno je nadlezan sud prebivalista/sedista izvrsnog duznika.. --> primanja po osnovu privremene nezaposlenosti. .Dvojako je adresovana: * prvo. sud odredjuje po zahtevu izvrsnog poverioca. V) Plenudba potrazivanja .Postupak se moze pokrenuti predlogom izvrsnog poverioca. A) Izuzimanje od izvrsenja i ogranicenje izvrsenja . G) Prenos potrazivanja na izvrsnog poverioca . da li je voljan da ga namiri i da li je njegova obaveza eventualno uslovljena ispunjenjem neke druge obaveze. • prenos potrazivanja izvrsnog duznika na poverioca ( radi naplate ). .Predmet izvrsenja u ovom postupku jeste odredjeno potrazivanje ( novcano ili nenovcano ) koje izvrsni duznik ima prema trecem licu.Ako je izvrsenje upravljeno na predaju stvari. --> deciji dodatak. . . penziji i naknadi zarade moze sprovesti do iznosa od 2/3 primanja izvrsnog duznika.Po predlogu izvrsnog poverioca sud donosi resenje o prenosu potrazivanja. . pa se izvrsenje na zaradi.) Izvrenje na potrazivanju izvrsnog duznika radi naplate novcanog potrazivanja . primanja vojnika. --> primanje na osnovu naknade zbog telesnog ostecenja po propisima o invalidskom osiguranju.Od izvrsenja su izuzeta sledeca potrazivanja: --> primanje po osnovu zakonskog potrazivanja.Plenidba se odredjuje resenjm o izvrsenju. mesno je nadlezan forum rei sitae. .Izjasnjavanje duznika izvrsnog duznika o tome da li i u kojem obimu priznaje zaplenjeno potrazivanje. . poverilac stice zalozno pravo na potrazivanju. odnosno nathipotekarnog izvrsnog poverioca. .Ako je zaplenjeno potrazivanje obezbedjeno zalogom ili hipotekom. . resenjm se zabranjuje duzniku izvrsnog duznika da potrazivanjee koje je predmet izvrsenja namiri izvrsnom duzniku ( zabrana ispunjenja ). * drugo. nadoknade stete nastale usled ostecenja zdravlja ili gubitka radne sposobnosti i zbog gubitka izdrzavanja usled smrti davaoca izdrzavanja. izvrsni poverilac zaplenom stive polozaj podzaloznog.Nacelno.

ali i one koje ima prema poveriocu. Dj) Presnos potrazivanja umesto isplate . . . u obavezi je da u roku od 30 dana od dana kada mu je dostavljeno resenje o zapleni podnese predlog za namirenje ili prenos potrazivanja ( propustanje roka vodi obustavi izvrsenja ).Ako izvrsni duznik ne postupi po odluci suda u roku koji mu je odredjen.Obaveza je izvrsnog poverioca da se savesno ponasa i vodi racuna o naplati prenesenog potrazivanja. .Zaplenjeno potrazivanje se prema predlogu izvrsnog poverioca prenosi radi naplate ili umesto naplate.Prenosom radi naplate izvrsni poverilac stice pravo da od duznika izvrsnog duznika trazi isplatu ( dospelog ) iznosa odredjenog u resenju o prenosu potrazivanja. . ima obavezu da taj visak polozi sudu koji ga predaje drugim zaloznim poveriocima i izvrsnom duzniku pod uslovom da na to imaju pravo.Po zahtevu izvrsnog duznika i u roku koji odredi sud. i ako je takva obaveza utvrdjena pravosnaznom presudom. D) Prenos potrazivanja radi naplate . da mu oprosti dug ili na drugi nacin raspolaze prenesenim potrazivanjem.U slucaju kada je potrazivanje izvrsnog duznika prema duzniku uslovljeno obavezom predaje stvari koje se nalazi u drzavini izvrsnog duznika.Nije ovlascen da sa duznikom izvrsnog duznika zakljuci poravnanje.Prema izvrsnom poveriocu duznik izvrsnog duznika moze isticati sve one prigovore koje bi mogao istaci protiv izvrsnog duznika.U roku koji odredjuje sud.Ovlascen je da vrsi sve radnje koje su potrebne radi ocuvanja i ostvarenja prenesenog potrazivanja i da koristi prava u vezi sa zalogom koja su data za obezbedjenje tog potrazivanja. a po zahtevu poverioca na kojeg je preneto potrazivanje. ..Izvrsni duznik odgovara za istinitost i naplativost prenesenog potrazivanja. .Na ispravi koja se predaje izvrsnom poveriocu sud stavlja belesku da je sproveden prenos potrazivanja za koje je odredjeno izvrsenje. . . po ostvarenju potrazivanja. . . izvrsni poverilac na kojeg je prenesen deo potrazivanja ima obavezu polaganja jemstva da ce. izvrsni poverilac moze predloziti predaju te stvari sudu u cilju ispunjenja obaveze prema duzniku izvrsnog duznika. .Izvrsni poverilac na kojeg je preneto potrazivanje umesto isplate smatra se namirenim i samim prenosom u visini prenetog potrazivanja.Ako se izvrsni poverilac predlogom za izvrsenje ogranicio samo na plenudbu potrazivanja. resenje se donosi u roku od 3 dana od dana kada je izvrsnom poveriocu dostavljeno obavestenje o tom izjasnjavanju.Ukoliko se u ovom postupku izvrsni poverilac naplati u visem iznosu nego sto iznosi njegovo potrazivanje. izvrsni duznik pruza obavestenja koja su poveriocu potrebna radi ostvarivanja zaplenjenog potrazivanja i predaje isprave koje se odnose na to potrazivanje. . izvrsni poverilac moze predloziti sprovodjenje izvrsenja radi predaje stvari. .Ako je bilo predlozeno izjasnjavanje duznika izvrsnog duznika o zaplenjenom potrazivanju. izvrsnom duzniku vratiti isprave koje je odnose na potrazivanje. . . .Ovom izvrsnom radnom zaplenjeno potrazivanje prelazi na izvrsnog poverioca do prenesenog iznosa sa dejstvom ustupanja potrazivanja uz naknadu. E) Posebne odredbe o izvrsenju na zaradi i ostalim novcanim primanjima 219 . .Prenos novcanog potrazivanja koje je po definiciji deljivo odredjuje se i sprovodi samo u iznosu koji je potreban za namirenje poveriocevog potrazivanja.Rec je o jednoj vrsti cesije potrazivanjasa izvrsnog duznika na poverioca.Prenos je sproveden dostavljanjem resenja o prenosu duzniku izvrsnog duznika.

Resenjem o izvrsenju na zaradi odredjuje se plenidba na odredjenom delu zarade izvrsnog duznika i nalaze se drzavnom organu. K) Izvrsenje na sredstvima na racunu izvrsnog duznika . izvrsni duznik ima stedni ulog.Ako poverilac ne raspolaze podacima o stednom ulogu duznika.Resenje o izvrsenju dostavlja se organizaciji za prinudnu naplatu koja odmah nalaze finansijskim organizacijama kod kojih se vode racuni izvrsnog duznika da obistave sve isplate sa tih racuna do konacne naplate potrazivanja. prodaja hov i namirenje poverioca vrse se po pravilima kojima se regulise izvrsenje na akcijama u smislu odredaba o izvrsenju u trgovinskim stvarima. . . . I) Izvrsenje na hov o kojima se vodi javni registar . . .) Produzeni izvrsni postupak radi naplate novcanog potrazivanja 220 .Momentom plenidbe izvrsni poverilac stice zalozno pravo na zaplenjenim hov. broju i nazivu banke kod kojee izvrsni duznik ima stedni ulog. prodajom i namirenjem izvrsnog poverioca. .Resenje o izvrsenju na zaradi obavezuje i novog poslodavca izvrsnog duznika.Izvrsni poverilac u predlogu za izvrsenje mora navesti podatke o stednom ulogu.Donosenjem resenja o izvrsenju vrsi se plenidba hov koja je predmet izvrsenja.. J) Izvrsenje na drugim hov .Izvrsenje u ovom postupku se sprovodi sledecim radnjama suda: zaplenom. . i od tada izvrsni duznik ne moze raspolagati hartijama od vrednosti. duzniku i Centralnom registru hov. . . pravnom licu ili drugom poslodavcu koji izvrsnom duzniku isplacuje zaradu. sud navedeni podatak pribavlja od banke kod koje.Plenidba ovog potrazivanja izvrsnog duznika ostvaruje se dostavljanjem resenja o zapleni banci.Izvrsenje se vrsi sledecim izvrsnim radnjama: zaplenom i prenosom potrazivanja. da novcani iznos za koji je odredjeno izvrsenje. . 154. po tvrdnju poverioca. . procenom.U pitanju je poseban postupak na ( novcanom ) potrazivanju izvrsnog duznika ostvarenog po osnovu zarade koju ova stranka ima prema poslodavcu ( on je ovde duznikov duznik ). pa se time predupredjuje mogucnost da izvrsni duznik stalnim promenama radnog mesta osujeti ovaj vid izvrsenja. a resenje se dostavlja izvrsnom poveriocu.Prenos potrazivanja je sproveden kada sud na hov stavi izjavu o prenosu i preda je izvrsnom poveriocu. Z) Izvrsenje na stednom ulogu i tekucem racunu .Procena. bankama i drugih finansijskim organizacijama nalaze se da izvrse prenos novcanog iznosa za koji je odredjeno izvrsenje sa racuna izvrsnog duznika na racun izvrsnog poverioca. . isplacuje izvrsnom poveriocu.Resenjem o izvrsenju.Ova vrste izvrsenja sprovodi se prema izvrsnom duzniku koji ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnika.Plenidba potrazivanja zasnovana na hov koja se prenosi indosamentom ili za cije je potrazivanje inace potrebno posedovanje te hartije sprovodi se oduzimanjem te hartije od izvrsnog duznika i njenom predajom sudu.Prenos potrazivanja moze biti izvrsen radi naplate ili umesto naplate prema opstim pravilima o izvrsenju na novcanim potrazivanjima izvrsnog duznika.

Ovaj postupak se vidi kada izvrsni poverilac ima stvarnopravni ili obligacionopravni zahtev da mu izvrsni duznik preda stvar. 155.Duznik se iz ove knjige brise cim namiri potrazivanje.. .Izjava izvrsnog duznika o njegovoj imovini ne kreira i pravo prvenstva u namirenju izvrsnog poverioca iz naknadno pronadjene imovine. izvrsni poverilac koji nije potpuno namiren moze da zahteva od suda da dobije izjavu o imovini izvrsnog duznika.Ako izvrsni duznik da izjavu o imovini.Ako nezamenljiva stvar ne moze da se nadje ni kod izvrsnog duznika ni kod treceg lica.Ako zamenljive stvari ne mogu da se nadju kod izvrsnog duznika i treceg lica. u suprotnom.) Izvrsenje radi ostvarenja nenovcanog potrazivanja A) Predaja pokretne stvari .Naprotiv. .Izjava izvrsnog duznika mu daje pravo da zahteva da se izvrsenje sprovede i na imovini izvrsnog duznika koja je naknadno pronadjena ili koju on naknadno stekne. prazni je od svih stvari i predaje je u drzavinu poveriocu. . sud prenosi potrazivanje na predaju stvari sa izvrsnog duznika na izvrsnog poverioca. . on je duzan da je voljno preda.Izvrsenje moze da otpocna samo kada protekne rok od 8 dana nakon donosenja resenja o izvrsenju. sud obavezno zakazuje rociste na koje poziva i izvrsnog duznika.Dalji postupak izvrsenja se vodi prema pravilima o izvrsenju radi naplate novcanih potrazivanja. izvrsni poverilac predlaze sudu da ga sud ovlasti da na trosak izvrsnog duznika. a ono nece da stvar vrati dobrovoljno. . . ali moguce je da izvrsni duznik u momentu izvrsenja nema dovoljno imovine ili imovinu krije ili je imovina nepoznata izvrsnom poveriocu. u suprotnom cini krivicno delo. . u odredjenom roku pribavi te stvari. . izvrsitelj ne sme da primenjuje prinudu prema njemu. . . tako da se dalji postupak odvija kao i kada se stvar nalazi kod izvrsnog duznika.Kada se stvar nalazi kod izvrsnog duznika. izvrsni poverilac predlaze sudu ( rok 8 dana ) da sud donese resenje kojim obavezuje izvrsnog duznika na placanje vrednosti stvari. . necinjenje i trpljenje 221 . V) Izvrsenje obaveza na cinjenje.Izvrsna radnja se sastoji u tome sto sudski izvrsitelj ( forum rei sitae )oduzima izvrsnom duzniku stvari i o tome mu daje potvrdu. .Ako se stvar nalazi kod treceg lica.U izvrsnom postupku vazi princip potpunog namirenja izvrsnog poverioca. .Postupak za uzimanje izjave izvrsnog duznika pocinje po predlogu poverioca.Ako on tako ne postupi. B) Izvrsenje i predaja nepokretnosti . . sud jedan primerak dostavlja izvrsnom poveriocu.Duznik je duzan da kazuje istinu o svojoj imovini. sudski izvrsitelj mu je oduzima. te sud poziva izvrsnog duznika da u roku od 10 dana dostavi izjavu sudu o imovini.U takvoj situaciji. a izvrsnog duznika upisuje u knjigu izvrsnih duznika. . .Izvrsenje se sprovodi tako sto sudski izvrsitelj prinudno iz nepokretnosti udaljuje sva lica. .Mesno je nadlezan sud na cijoj teritoriji se nalazi nepokretnost. odnosno najranije nakon isteka roka o 3 godine od dana izvrsenog upisa.

Kaznjavanje duznika se ne primenjuje kada je u pitanju izvrsenje obaveze intuitu personae ( slikar ).Izvrsenje se sprovodi tako sto sud ovlascuje izvrsnog poverioca. . te kaznu za slucaj da duznik ne izvrsi svoju obavezu ( ako ne izvrsi.Ako kaznjavanje duznika ne urodi plodom.Sud resenjem odredjuje rok za dobrovoljno izvrsenje radnje. ponovio smetanje.Pozitivne su one koje ne mogu da preduzmu treca lica. .O predlogu za izvrsenje odlucuje sud koji je mesno nadlezan na teritoriji prebivalista predlagaca. .Sudske odluke o dodeli roditeljskog staranja izvrsavaju se prinudnim oduzimanjem i predajom deteta roditelju. . . .Izvrsnom duzniku se ostavlja rok od 3 dana da dobrovoljno preda dete ( osim ako detetu preti opasnost.Pozitivne radnje koje moze da izvrsi samo duzniku su npr.Kod obaveza necinjenja i trpljenja. onda sud ex officio izvrsava resenje o novcanoj kazni ).Moguce je da je duznik svojim radnjama.Takve radnje su prestacije iz ugovora o radu ili delu cije ispunjenje ne zavisi od svojstava duznika ( pozitivne radnje koje se ne odnose na predaju novca ili neke druge stvari ). .Pravilo je da sud u resenju o izvrsenju odredjuje i obavezu da duznik predujmi troskove koji su neophodni radi izvrsenja radnje.Mesno je nadlezan sud na cijoj teritoriji je duznik duzan da obavezu izvrsi ( prema ugovoru ili ZOO-u ). tj. po njegovom predlogu.. .Nezamenljive radnje mogu da budu i pozitivne i negativne.Protiv resenja o izricanju novcane kazne nije dozvoljena zalba. licu ili organizaciji kojoj je dete povereno na cuvanje i vaspitavanje. sud nanovo kaznjava duznika. . da sam ili preko drugog lica izvrsi dugovanu ranju o trosku izvrsnog duznika. o trosku izvrsnog duznika. pa u toj situaciji poverilac moze od duznika samo zahtevati naknadu stete. .Ovaj postupak se ponavlja sve dok duznik ne izvrsi dugovanu radnju ili dok ukupni zbir novcanih kazni ne dostigne desetostruki iznos prvoizrecene novcane kazne. nakon toga. osuda drustva kapitala da omoguci uvid akcionarima u finansijske izvestaje.radnje koje umesto duznika moze da izvrsi i drugo lice. . . . koje su suprotne sadrzini izvrsne isprave. vec proizveo stanje koje izvrsnog poverioca lisava njegovog prava ( npr. G) Predaja i oduzimanje deteta . .Ako bi duznik. novcane kazne i sudski penali. . .Ovde se prica i pitanje 146. odnosno da je duznik dobrovoljno izvrsio obavezu. duznik je protivno gradjevinskoj dozvoli sagradio objekat i zatvorio izvor svetlosti poveriocu ). izvrsni duznik se novcanim kaznama primorava na izvrsenje cinidbe. te da je ono izvrsno. jer izvrsenje radnje iskljucivo zavisi od volje izvrsnog duznika. sud resenjem odredjuje zabranu odredjenog ponasanja i istovremeno duzniku izrice novcanu kaznu ako postupi protivno zabrani. a izvrsenje sprovodi sud na cijoj teritoriji se nalazi dete. izvrsni poverilac moze da predlozi sudu da on sam ili trece lice. . pa mora odmah ). jer tada izvrsenje dugovane prestacije ne zavisi iskljucivo od volje izvrsnog duznika.Moguce je da je protiv izvrsnog duznika doneto resenje u parnici zbog smetanja poseda.U takvim situacijama. otkloni promenu radi vracanja u predjasnje stanje. nego bi odredio prestanak smetanja poseda i izrekao novcanu kaznu za slucaj da duznik ponovo postupi protivno zabrani.Naprotiv. . 2. .) Nezamenljive radnje . sud ne bi vodio novi postupak. 1. ukupna visina novcanih kazni nije limitirana.) Zamanljiva radnje. .U ovakvim situacijama nema mogucnosti da se dugovana cinidba prinudno izvrsi. 222 .

E) Upis prava u javnu knjigu . hipoteke i ostalih stvarnih prava na nepokretnim stvarima. .) Postupak obezbedjenja A) Pojam .Izvrsenje se sprovodi radi ostvarenja prava poverioca na deobu zajednicke stvari na kojoj postoje suvlasnicka prava ( nepokretnost.). moze i u izvrsnom postupku radi vracanja zaposlenog na rad i bez posebne izvrsne isprave da zahteva naknadu izgubljene zarade. jer sud sumarno ispituje da li su se stekli uslovi da odredi obezbedjenje potrazivanja. .Predlog za izvrsenje mogu da podnesu kako tuzilac.Postupak obezbedjenja potrazivanja je poseban postupak hibridnog karatera. izvrsni sud vrsi upis po sluzbenoj duznosti. Dj) Deoba stvari .Izvrsni poverilac. . deoba moze da bude fizicka ili civilna. .Zavisno od izreke izvrsne isprave. * U drugoj. a njegovo resenje predstavlja izvrsnu ispravu.Pri tome razlikujemo dve situacija: * U prvoj. ali se pravnozastitna potreba ostvaruje tek u izvrsnom postupku.D) Vracanje zapolsenog na rad . od dana isteka paricionog roka iz izvrsne isprave.U drugoj fazi. . .Izvrsni duznici su suvlasnici. sud donosi resenje o obezbedjenju koje se izvrsava po pravilima izvrsnog postupka.Kod upisa u javnu knjigu radi se o upisu sticanja. Z) Izdejstvovanje izjave volje .Ak oduznik ne postupi po izreci iz izvrsne isprave.Sudska odluka o deobi stvari ima nepotpuno preobrazajno dejstvo.Poverilac ima pravo da obezbedi sprovodjenje postupka izvrsenja na imovini duznika nakon sto dobije izvrsnu ispravu. . B) Vrste ZIP poznaje 4 vrste sredstava obezbedjenja ( numerus clausus ): 223 .Smatra se da je izjava volje data kad aje poverilac svoju obavezu ispunio.. davanje izjave volje zavisi od ispunjenja neke poverioceve obaveze ili od ispunjenja uslova. . i to deobom stvari. promene i prestanka pravo svojine. tako i tuzeni. .O nacinu deobe odlucuje sud u vanparnicnom postupku. .U prvoj fazi.O predlogu kojim izvrsni poverilac zahteva da bude vracen na rad odlucuje sud na cijem podrucju se nalazi sediste poslodavca.Njome se ukida usvlasnicka zajednica.Ako je upis odredjen u samom resenju o izvrsenju. odnosno zaloge na pokretnim stvarima. . . nastupa fikcija da je izjavu volje dao. on je kognicioni. zaostavstina. . . . .Predlog se podnosi u prekluzivnom roku od 30 dana. 158.Izvrsenje se sprovodi tako sto izvrsni sud naredjuje da se u javnu knjigu izvrsi upis sadrzan u izvrsnoj ispravi..Moguce je da izvrsni duznik u izvrsnoj irpavi obavezan da da neku izjavu volje. zaposleni. smatra se da je duznik dao izjavu volje sadrzine kao u izvrsnoj ipravi u momentu kada je sudska odluka postala pravosnazna.

.Kod nadleznosti suda razlikujemo situaciju u kojoj je postupak obezbedjenja pokrenut pre pokretanja kognicionog postupka i situaciju u kojoj je predlog stavljen nakon sto je kognicioni postupak pokrenut. 2. . 3. odbacuje se kao nedopusten.O osnovanosti predloga sud pozitivno odlucuje kada se uveri da su argumenti poverioca verovatni. . a ako iz prikazanih cinjenica i dokaza ne proizlazi da je verovatan razlog za obezbedjenje.Ako poseduje odluku donetu u njegovu korist u prvom stepenu. . kognicioni i izvrsni.PRIVREMENE MERE A) Opsta pravila .Postupak je hibridan. vec samo prethodne mere. za odluku za obezbedjenje stvarno i mesno je nadlezan onaj sud pred kojim se pokrece kognicioni postupak.) Predlog i resenje o obezbedjenju . poverilac ne moze vise da zahteva da sud odredi privremene mere.) Sud . .Nacelo kontradiktornosti je ograniceno time da se resenje o obezbedjenju donosi.) Uopste .Ako se istovremeno pokrece kognicioni ( parnicni ili drugi postupak ) i podnosi predlog za obezbedjenje. .Resenje o obezbedjenju se pobija zalbom koja se izjavljuje u roku od 3 dana.Postupak se pokrece predlogom koji mora da sadrzi elemente koje propisuje Zakon: a) potrazivanje cija realizacija treba da se obezbedi. odredjenje privremenih mera dolazi u obzir samo ako npr. . • prethodne mere.U orvoj situaciji. . stvarno i mesno je nadlezan onaj sud koji je nadlezan da odlucuje i o potrazivanju. • 159.Ako predlog ne sadrzi sve elemente. • zasnivanje zaloznog prava na nepokretnosti na osnovu izvrsne isprave. duznik nema imovinu na kojoj bi moglo da se zasnuje zalozno pravo na nepokretnim ili pokretnim stvarima. .) Prethodne i privremene mere .O predlogu za obezbedjenje odlucuje sudija pojedinac. V) Osobenosti postupka 1.zasnivanje zaloznog prava na pokretnim i nepokretnim stvarima na osnovu sporazuma stranaka.Odredjivanje privremene mere kao sredstva obezbedjenja je supsidijarno u odnosu na ostala sredstva obezbedjenja potrazivanja. odnosno o glavnom zahtevu. • privremene mere ( najznacijnije sredstvo u praksi ). . 224 . ali nema suspenzivni karater. predlog se odbija kao neosnovan. a da pri tom duznik nije imao mogucnosti da se izjasni o predlogu za obezbedjenje. g) vrsta sredstava obezbedjenja cija se primena zahteva. b) razlog zbog kojeg se trazi obezbedjenje.Ako poseduje izvrsnu ispravu.U njemu vazi dispoziciono i raspravno nacelo. v) cinjenice i dokazi koji opravdavaju postojanje razloga za obezbedjenje.

Ove resenje proizvodi dejstva ne samo prema strankama. da potrazivanje postoji. a ako ga nema. predlog za odredjivanje ove mere se odbacuje kao nedopusten. poverilac u predlogu za odredjenje privremenih mera ne mora da dokazuje postojanje opasnosti. B) Resenje o odredjenju privremene mere . . sud moze da odredi i drugacija kada postoji subjektivna opasnost da ce duznik da osujeti i znatno oteza naplatu potrazivanja.Poverilac mora da poseduje poseban pravni interes za odredjenje privremene mere.Radnje koje duznik preduzima ili bi mogao da preduzme da bi osujetio ili znatno otezao naplatu potrazivanja jesu: otudjenje. G) Vrste privremenih mera ZIP exempli causa navodi sledece privremene mere: 225 . . sud moze da uslovi privremene mere tako sto ce poverilac da polozi jemstvo.. jemstvo moze da polozi duznik umesto odredjenja privremenih mera ( to mogu da predloze i duznik i poverilac ).Sud moze da odredi privremenu meru obezbedjenja izvrsenja nenovcanih potrazivanja da bi se sprecila upotreba sile ili nastupanje nenadoknadive stete. izvrsni poverilac u svom predlogu za odredjenje privremenih mera mora da ucini verovatnim da ce duznik da unisti ili pokvari stvar koju duguje.ZIP-om su odredjene okolnosti kada se smatra da opasnot postoji: --> ako bi potrazivanje trebalo da se ostvari u inostranstvu. ali ipak. .U ovom slucaju. . kada se radi o obezbedjenju nenovcanih potrazivanja.Potrebno je ispunjenje dva uslova: prvi. . i drugi. sud odredjuje u rok u kome je poverilac duzan da podnese tuzbu. --> ako je protiv izvrsnog duznika vec pokusano izvrsenje koje nije uspelo. da ce cedirati potrazivanja na trece lice.Dakle. . . prikrivanje i drugi nacini raspolaganja imovinom.Za razliku od odredjenja privremenih mera radi obezbedjenja novcanih potrazaivanja.U ovom slucaju.Donosenjem resenja o privremenoj meri izvrsni poverilac ne stice zalozno pravo. . . . privremena mera ne moze da se odredi. jer je duznik odbio da saopsti podatke gde se nalazi njegova imovina ili je davao netacne podatke u vezi s imovinom. .. --> ako su zakonske obaveze izvrsnog duznika. da ce da je otudji. -->ako se protiv izvrsnog duznika vec vodio izvrsni postupak zbog neispunjenja obaveza iz zakonskog izdrzavanja. kao i njegove obaveze utvrdjene pravosnaznom odlukom suda vece od njegovih prihoda. znatno pogorsanje ili opste lose imovinsko stanje duznika nije indikator za odredjenje privremenih mera. kad god drugom merom moze da se ostvari isti cilj koji se postize privremenom merom.Ako se privremena mera odredjuje pre nego sto je poceo kognicioni postupak. vec i prema ucesnicima u postupku.U ovom postupku siroko se koristi institut jemstva.. kao i da se produze ). i uz to rok trajanja mere.Kod odredjenja privremenih mera radi obezbedjenja nenovcanih potrazivanja opasnost da ce duznik da osujeti ili znatno oteza ostvarenje potrazivanja mora da postoji objektivno. . . V) Uslovi za odredjenje privremenih mera . da postoji opasnost da poverilac nece moci da realizuje svoje potrazivanje.Odredjene privremene mere proizvode dejstva onoliko dugo koliko je to odredjeno u resenju suda ( ali mogu da se ukinu i pre.Ovo resenje sadrzi sve sastojke kao i svako resenje o obezbedjenju. . ako je tada duzan da ucini verovatnim da ce izvrsni duznik odredjenim privremenih mera pretpsti samo neznatnu stetu.Izvrsni poverilac je duzan da u predlogu za odredjenje privremenih mera iznosenjem cinjenica i dokaza ucini verovatnim postojanje opasnosti.

Ovakva konzumacija tuzbenog zahteva putem odredjenja privremene mere evidentnija je kada se privremenom merom izrice obaveza necinjenja..Medjutim kada je privremena mera odredjena radi ostvarenja nenovcanih potrazivanja. • oduzimanje gotovog novca i polaganje novca u depozit.Promenom okolnosti.  istekao je rok za koji je privremena mera odredjena. ukida se i privremena mera. ne zna se da li je izvrsni poverilac zaista poverilac i da li je izvrsni duznik zaista duznik. . dnevnom listu se zabrani da stampa. jer se to ostavlja parnicnom sudu kada resava o meritumu stvari. • naredba izvrsnom duzniku da preduzme radnje da se stvar sacuva. . .Resenje o ukidanju privremenih mera trebalo bi da ima dejstvo ex tunc.U momentu kada sud odredjuje privremenu meru. zabrana duzniku izvrsnog duznika da ovom poslednjem namiri potrazivanje ili da mu preda stvar.Bez tih ogranicenja. D) Izvrsenje privremenih mera . . kada sud privremenom merom odredi da poslodavac radniku placa platu dok tece parnica o zakonitosti odluke na osnovu koje je radniku prestao radni odnos. .  kada ona vise nije potrebna. njeno ukidanje dejstvuje samo ex nunc ( jer je njome stvoreno pravno stanje u kome potpuna restitucija nije moguca ).Iz enumeracije privremenih mera koje se odnose na obezbedjenje nenovcanih potrazivanja ( naredbe i zabrane ) vidno je da njihovo odredjenje. odluka o odredjenju privremenih mera radi ozbezbedjenja izvrsenja nenovcanih potrazivanja bi konzumirala i tuzbeni zahtev ( a to je zabranjeno ).Npr.Odstetne zahteve po osnovu vodjenja ovog postupka moze da istice izvrsni poverilac prema prema izvrsnom duzniku i ucesnicima u postupku. . a) Izvrsenje privremene mere i tuzbeni zahtev . . odnosno propustanja vrsenja odredjenih radnji ( npr.zabrana raspolaganja pokretnim stvarima i njihovo oduzimanje od duznika. jer se predvidja da se ukidaju i preduzete radnje u postupku. vidno je da se prema izreci iz resenja o privremenoj meri postupa kao da je doneta pravosnazna presuda kojom je tuzbeni zahtev radnika usvojen. Dj) Ukidanje privremene mere Ukidanje sledi po predlogu izvrsnog duznika kada:  izvrsni poverilac nije poveo kognicioni postupak u roku koji mu je sud odredio. i sadrzinski i temporalno. . • zabrana banci da isplacuje novac izvrsnom duzniku s njegovog racuna. zabrana otudjenja ili opterecenja nepokretnosti. prejudicira ishod spora ili cak i konzumira tuzbeni zahtev. otpadanjem razloga koji su opravdavali njeno odredjenje. ako oni ne postupaju po resenju o odredjenju privremene mere kojom se obezbedjuje izvrsenje nenovcanog potrazivanja. u neku ruku..Resenje o privremenoj meri se vezuje. za momenat kada se odlucuje o predlogu za odredjenje privremene mere.Izvrsni duznik moze tuzbom da zahteva da mu izvrsni poverilac naknadi stetu koju je pretrpeo zbog toga sto je sud odredio privremenu meru: 226 • • • . . navodno netacne cinjenice o licnosti izvrsnog poverioca ).Cim je resenje o odredjivanju privremenih mera doneto. ono je ujedno i izvrsno. E) Odstetni zahtevi izmedju stranaka i ucesnika u postupku obezbedjenja .

. slucaj kada izvrsni poverilac izgubi parnicu protiv izvrsnog duznika. medjutim. . ako drugostepeni sud po zalbi nadje da ne postoji verovatnoca u pogledu postojanja potrazivanja ili u pogledu postojanja opasnosti.Kod pokretnih stvari.Odredjenje privremene mere ne moze da se smatra neosnovanim. .U ovom postupku. zalozno pravo se stice njihovim popisom i unosenjem u zapisnik. kao i saglasnost duznika da zasnuje zalozno pravo na nepokretnim ili pokretnim stvarima.Takodje.Ovako sacinjen zapisnik ima dejstvo sudskog poravnanja. vec utvrdjenog u domacoj sudskoj odluci koja. zalozno pravo na nepokretnim stvarima se zasniva na osnovu sporazuma stranaka i na osnovu rocista koje se odrzava pred izvrsnim sudom. Ziga 227 . vreme njegovog dospeca. . * kada se utvrdi da je privremena mera bila neosnovana ( to je npr. 160. . .) Zalozno pravo na nepokretnim i pokretnim stvarima na osnovu sporazuma stranaka .Ove mre sud odredjuje sa istim ciljem kao i privremene mere(ipak imaju manji znacaj u praksi).PRETHODNE MERE .Ove mere se odredjuju radi obezbedjenja naplate novcanog potrazivanja. da bi se ove mere odredile. visina potrazivanja. jos nije postala pravosnazna ili izvrsna. .* kada izvrsni poverilac ne povede kognicioni postupak u roku koji je sud odredio. nuzno je da postoji opasnost da ce se ostvarenje potrazivanja osujetiti ili znatno otezati. dakle predstavlja izvrsnu ispravu. pokaze se da ne postoji potrazivanje ).U zapisnik sa rocista se unosi sporazum stranaka. tj.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->