NN 106/04

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODNOGA
GOSPODARSTVA
2060
Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03), ministar
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK
O FIZIKALNO-KEMIJSKIM METODAMA ANALIZE MOŠTA, VINA,
DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA
I VINA TE VOĆNIH VINA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se fizikalno-kemijske metode analize mošta, vina i drugih
proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina.
Članak 2.
Pravilnik sadrži sljedeće fizikalno-kemijske metode za ispitivanje udovoljavanja
temeljnim zahtjevima kakvoće mošta, vina drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i
to određivanje:
– gustoće i relativne gustoće pri 20° C;
– alkoholne jakosti;
– ukupnog suhog ekstrakta;
– reducirajućih šećera;
– pepela;
– pH vrijednosti;
– ukupne kiselosti;
– hlapive kiselosti;
– nehlapive kiselosti;
– slobodnog i ukupnog sumpornog dioksida;
– limunske kiseline;
– ugljikovog dioksida;
– šećera refraktometrom.
Za analizu vina i mošta mogu se rabiti i druge metode čija točnost mora biti sukladna
točnosti metoda iz ovoga Pravilnika.
Članak 3.
Metode određivanja:
– saharoze,
– glukoze i fruktoze,
– detektiranje doslađivanja mošta, ugušćenog mošta, pročišćenog ugušćenog mošta i vina

primjenom nuklearne magnetne rezonacije deuterija (SNIF-NMR/RMN-FINS),
– alkaliteta pepela,
– klorida,
– sulfata,
– vinske kiseline,
– mliječne kiseline,
– L-jabučne kiseline,
– D-jabučne kiseline,
– ukupne jabučne kiseline,
– sorbinske kiseline,
– L-askorbinske kiseline,
– natrija,
– kalija,
– magnezija,
– kalcija,
– željeza,
– bakra,
– kadmija,
– srebra,
– zinka,
– olova,
– fluorida,
– derivata cijanida,
– alil izocijanata,
– kromatskih osobina,
– Folin-Ciocalteu indeksa,
kao i specijalne metode analize pročišćenoga ugušćenog mošta:
– određivanje ukupnih kationa,
– određivanje provodljivosti,
– određivanje hidroksimetilfurfurala,
– određivanje teških metala,
– kemijsko određivanje etanola,
– određivanje mezo-inozitola, scilo-inozitola i saharoze
koje nisu opisane ovim Pravilnikom provode se po međunarodnim standardima
prihvaćenim od strane Republike Hrvatske.
I. ODREĐIVANJE GUSTOĆE I RELATIVNE GUSTOĆE PRI 20° C
Članak 4.
Gustoća je masa vina ili mošta po jedinici volumena pri temperaturi od 20° C. Izražena je
u gramima po mililitru i označena simbolom P20°C.
Relativna gustoća pri 20C/20° C (ili specifična težina pri 20° C) je omjer gustoće nekoga
određenog volumena vina ili mošta pri 20° C prema gustoći

istog volumena vode pri istoj temperaturi. Označuje se simbolom

.

Gustoća i relativna gustoća pri 20° C mjere se na pokusnom uzorku uporabom referentne
metode (piknometrija) ili uobičajene metode (hidrometrija ili denzitometrija uporabom
hidrostatske vage). Za vrlo precizno mjerenje potrebna je korekcija gustoće zbog učinka
sumpornoga dioksida prema formuli:
ρ20 °C = ρ'20 °C - 0,0006 x S
gdje je:
ρ20 °C = korigirana gustoća
ρ'20 °C = ispitana gustoća
S = količina sumpornog dioksida u gramima po litri.
Ako vino (ili mošt) sadrži značajne količine ugljikovog dioksida, provodimo prethodnu
pripremu uzorka tako da se glavni dio ugljikovog dioksida otkloni mućkanjem 250 ml vina u
boci od 1000 ml ili filtriranjem pod smanjenim tlakom kroz 2 g vate smještene u produžnoj
cjevčici.
Članak 5.
REFERENTNA METODA
a) Aparatura:
uobičajena laboratorijska oprema, a posebno:
– Piknometar od Pyrex stakla, volumena otprilike 100 ml s odvojivim brušenim
termometrom, kalibriranim na desetinke stupnja od 10 do 30° C (slika 1).

Slika 1: Piknometar i njegova tara posuda

Termometar mora biti standardiziran. Piknometar ima bočnu cjevčicu dužine 25 mm,
unutrašnjeg promjera od 1 mm (maksimalno), koja završava konusnim brušenim spojem. Ova
bočna cjevčica može se zatvoriti zatvaračem koji se sastoji od cjevičice s brušenim konusnim
spojem koja se završava rezervoarom. Ovaj zatvarač služi kao ekspanzijska komora. Ova dva
brušena spoja treba pripremati s velikom pažnjom.
– Tara posuda koja se sastoji od piknometra istoga vanjskog volumena (razlika volumena
može biti najviše 1 ml) kao piknometar, a masom je jednaka masi piknometra ispunjenog
tekućinom specifične težine 1,01 (2,0 % (m/v) otopina natrijeva klorida).
– Toplinski izolirana posuda koja točno odgovara obliku piknometra.
– Vaga s dvije plitice (twin-pan) s rasponom od najmanje 300 g i osjetljivosti 0,1 mg ili
vaga s jednom pliticom (single-pan) s rasponom od najmanje 200 g i 0,1 mg osjetljivosti.
b) Umjeravanje piknometra
Umjeravanje piknometra uključuje određivanje sljedećih vrijednosti:
– masu praznoga piknometra,
– volumen piknometra pri 20° C,
– masu piknometra napunjenog vodom pri 20° C.
1. Metoda za uporabu vage s dvije plitice (twin-pan):
Postavimo tara posudu na lijevu pliticu vage, a čist i suh piknometar, opremljen
zatvaračem rezervoara, na desnu pliticu vage. Dodamo utege na pliticu na kojoj je piknometar
i zabilježimo masu potrebnu da se uspostavi ravnoteža: neka ta masa bude p grama.
Piknometar pažljivo napunimo destiliranom vodom pri sobnoj temperaturi i umetnemo
termometar. Pažljivo obrišemo piknometar i stavimo ga u toplinski izoliranu posudu.
Miješamo okretanjem posude dok temperatura očitana na termometru ne postigne konstantnu
vrijednost. Poravnamo nivo vode na vrhu bočne cjevčice, brisanjem je osušimo i zatvorimo
zatvaračem. Pažljivo očitamo temperaturu t °C ako je potrebno korigiramo obzirom na
točnost skale termometra. Izmjerimo vodom napunjeni piknometar u odnosu na tara posudu i
zabilježimo masu p´ u gramima potrebnim da se uspostavi ravnoteža.
Izračunavanje:
– Tariranje praznoga piknometra:
masa praznoga piktometra = p + m,
gdje je m masa zraka sadržanoga u piknometru: m = 0,0012 (p - p')
– Volumen pri 20° C:
V20 °C = (p + m - p') x Ft
gdje je: Ft faktor (tabela I, koja je u prilogu 1, objavljena skupa s ovim Pravilnikom kao
njegov sastavni dio) za temperaturu t°C.
V20 °C mora biti određen s točnošću +/- 0,001 ml.
– Masa vode pri 20° C:
M20 °C = 0,998203 x V20 °C
gdje je: 0,998203 gustoća vode pri 20° C
2. Metoda za uporabu vage s jednom pliticom (single-pan):
Odredimo:
– masu čistog i suhog piknometra; to označimo sa P,
– masu piknometra, napunjenog sa vodom pri t° C (kako je opisano pod točkom b)1.
ovoga članka) i označimo sa P1,
– masu tara posude: označimo sa T0.
Izračunavanje:

0012 (P1 . koja je u prilogu 1). izračunamo: dT = T1 – T0.998203 je gustoća vode pri 20°C u gramima po litri. njegovu masu pri t° C označimo sa P2. Relativnu gustoću vina ili mošta izračunavamo: gdje je r20 gustoća vina pri 20° C (korigirano na slobodni i ukupni sumporni dioksid) u gramima po litri i 0. koja je u prilogu 1). Gustoća pri t °C: . Metoda s uporabom vage s jednom pliticom (single-pan) Izmjerimo tara posudu. izmjerimo piknometar napunjen pripravljenim uzorkom kako je opisano u članku 5. koja je u prilogu 1) za temperaturu t° C.998203 gustoća vode pri 20° C.001 ml. – Masa vode pri 20° C: M20 °C = 0. Gustoća pri temperaturi t° C je: ρt °C = Za izračunavanje gustoće pri 20°C koristimo tabele za korekciju temperature.m + dT. gdje je Ft faktor (tabela I. za slatko vino (tabela IV. p'' = masa (u gramima) potrebna da se uspostavi ravnoteža pri temperaturi od t° C.m + dT).(P .m. 2. masa praznoga piknometra u vrijeme mjerenja = P .998203 x V20 °C gdje je 0. masu označimo sa T1. za prirodni ili ugušćeni mošt (tabela III. gdje je m masa zraka u piknometru: m = 0. Metoda s uporabom vage s dvije plitice (twin-pan) Napunimo piknometar s pripravljenim uzorkom.m)] x Ft. – Volumen pri 20° C: V20 °C = [(P1 – (P . Masa tekućine u piknometru pri t° C = P2 .p''.P).– Tariranje praznoga piknometra: masa praznoga piknometra = P . c) Metode mjerenja: 1. sukladno vrsti mjerenog uzorka: za suho vino (tabela II.0. masa tekućine u piknometru = p + m . koja je u prilogu 1). slijedeći postupak opisan u članku 6. Volumen pri 20° C mora biti određen s točnošću +/.

Oni moraju imati cilindričnu kuglu i cjevčicu promjera najmanje 3 mm.003 s podjelama od 0.00018. od 1.030. slatkih vina i mošta mora se rabiti niz od pet hidrometara sa skalom od 1. od 1. za mošt (tabela VI. Obnovljivost mjerenja gustoće (R): – za suha i polusuha vina: R = 0.000 do 1. – Dva identična plovka od Pyrex-stakla.a) ovoga članka) i u njega uronimo termometar i hidrometar. 3. Ovi hidrometri moraju biti graduirani za gustoće pri 20° C s podjelama za najmanje svakih 0. 4.998203. – za slatka vina: R = 0.0010 i 0. volumena najmanje 20 ml pričvršćena ispod svake plitice pomoću niti promjera ne većeg od 0.120 do 1. b) Postupak: – Metoda mjerenja: Ulijemo 250 ml pripremljenog uzorka u odmjerni cilindar (treća alineja 1.0010 mora biti razdvojena od sljedeće oznake za najmanje 5 mm. Članak 6.00037. Označavanje gustoće ili relativne gustoće pri 20° C i očitavanje »na vrhu meniskusa« mora se obaviti na graduiranoj skali ili na listu papira umetnutom u staklenu kuglu. HIDROMETRIJA a) Aparatura: – Hidrometar Hidrometri svojim dimenzijama i podjelom skale moraju odgovarati ISO standardima. Za suha vina moraju imati skalu od 0. Relativnu gustoću vina ili mošta izračunamo tako.1 mg. Za mjerenje gustoće bezalkoholnih vina. ovoga članka. – za slatka vina: r = 0.0010 mora biti odijeljena od sljedeće takve oznake najmanje 3 mm.00045. – Umjeren termometar koji ima skalu s minimalnom podjelom od 0.030 do 1. DENZIMETRIJA UPORABOM HIDROSTATSKE VAGE a) Aparatura: – Hidrostatska vaga s maksimalnim kapacitetom od najmanje 100 g i osjetljivosti 0.1 mm.998203. a svaka oznaka 0. Izvadimo termometar i poslije još jedne minute na skali hidrometra pročitamo gustoću pri t °C.090. slatko vino) kako je opisano gore pod točkom c)1.120. od 1. kojega se drži uspravno pomoću zavrtnja za nivelaciju. koja je u prilogu 1). Relativnu gustoću uzorka izračunamo tako da njegovu gustoću pri 20° C podijelimo s 0.0005. koja je u prilogu 1).150. Uzorak dobro promješamo.00010. za slatka vina (tabela VII. 2. da dijelimo njegovu gustoću pri 20° C sa 0. . UOBIČAJENE METODE 1. Hidrometri moraju biti graduirani tako da se mogu očitati »na vrhu meniskusa«. prirodni ili koncentrirani mošt.0002. od 1.Izračunamo gustoću ispitivane tekućine pri 20° C (suho vino. Ponovljivost mjerenja gustoće (r): – za suha i polusuha vina: r = 0. koja je u prilogu 1). Svaka oznaka od 0.983 do 1. sačekamo jednu minutu radi izjednačavanja temperature i potom očitamo temperaturu.0010 i 0.5° C.090 do 1.060. – Mjerni cilindar s unutarnjim promjerom od 36 mm i visinom od 320 mm. Korigiramo gustoću određenu pri t° C na 20° C uporabom pripadajućih tabela: za suha vina (tabela V.060 do 1. Kalibriranje hidrometara mora obaviti ovlašteno državno tijelo.

Izražava se simbolom »%vol«. – Mjerenje alkoholne jakosti destilata refraktometrijski. u prilogu 1) a p i V20 °C su karakteristike plovka. Plovak mora biti takav da se može potpuno uroniti u volumen mjernoga cilindra ispod oznake.p) (F + 0. b) Postupak: – Kalibriranje hidrostatske vage: S oba plovka u zraku. 2. Principi metoda: 1. Metoda za dobivanje destilata: destilacija vina. – Mjerenje alkoholne jakosti destilata denzitometrijski uporabom hidrostatske vage. Uobičajene metode: – Mjerenje alkoholne jakosti destilata hidrometrom. 3. Gustoća d t °C se dobija iz formule: Ako je plovak od Pyrex-stakla ova se gustoća korigira na 20° C uporabom tabela II. Označimo masu dodatih utega p. Uranjanje u površinu tekućine koja se mjeri smije se obaviti samo pomoću niti. Mjerni cilindar mora imati unutarnji promjer najmanje 6 mm širi od promjera plovka. Alkoholna jakost izražena volumenom je broj litara etanola sadržanog u 100 litara vina. gdje je F faktor za temperaturu t° C (tabela I. uspostavimo ravnotežu stavljajući utege na desnu pliticu. Napunimo mjerni cilindar čistom vodom do oznake. koristiti tabele I. koje su u prilogu 1.012). – Može se rabiti i jednostrana vaga. a oba volumena mjerena pri temperaturi od 20° C. uključeni su u alkoholnu jakost jer su prisutni u destilatu. II.– Plovak obješen pod desnu pliticu mora biti takav da se može umetnuti u mjerni cilindar koji nosi oznaku razine. Napomena: za izračunavanje alkoholne jakosti iz gustoće destilata. Ponovno uspostavimo ravnotežu stavljajući utege na desnu pliticu: masa dodanih utega označimo sa p'. II i .2° C. Temperatura tekućine u mjernom cilindru mjeri se termometrom s podjelom skale od 0. Očitamo temperaturu t °C vina (ili mošta) i masu utega potrebnih da se uspostavi ravnoteža i označimo sa p''. Referentna metoda: mjerenje gustoće destilata piknometrom. kojemu je dodana suspenzija kalcijeva hidroksida: mjerenje alkoholne jakosti destilata. ODREĐIVANJE ALKOHOLNE JAKOSTI Članak 7. zajedno sa etanolom i homolozima estera etanola. promućkamo i pročitamo temperaturu t° C poslije dvije ili tri minute. – Metoda mjerenja: Desni plovak uronimo u odmjemi cilindar ispunjen vinom (ili moštom) do oznake. Napomena: homolozi etanola. Volumen plovka pri 20 °C prikazan je formulom: V20 °C = (p' . III ili IV.

kolone za rektifikaciju od oko 20 cm visine ili bilo koje slično hladilo. Skupljamo destilat u odmjernu tikvicu od 200 ml ranije upotrebljenu za mjerenje volumena vina. sadrži opću formulu koja povezuje alkoholnu jakost izraženu volumenom i gustoću mješavina alkohol-voda kao funkciju temperature. koje su u prilogu 2. Mješamo s velikom pažnjom kružnim pokretima. koja je u prilogu 2. b) Postupak: Izmjerimo gustoću destilata (točka d) članka 8. Destiliramo do otprilike tri četvrtine početnoga volumena ako se radi destilacijom. METODA ZA DOBIVANJE DESTILATA a) Aparatura: – Uređaj za destilaciju sastoji se od: boce od 1 litre. Ovu gustoću označimo kao ρ t °C. s okruglim dnom i spojevima od brušena stakla. a) Aparatura: Rabimo piknometar koji je opisan u prvoj alineji točke a) članka 5. hladila. Odmjernu tikvicu od 200 ml isperemo četiri puta s po 5-ml vode i te volumene prelijemo u destilacijsku tikvicu. cijevi za paru. Dodamo 10 ml kalcijeva hidroksida iz točke b) ovoga članka i nekoliko kuglica za vrenje. koja se dobije tako da se pažljivo ulije 1 litra vode pri temperaturi od 60° do 70 °C na 120 g živoga vapna (CaO). ovoga Pravilnika. Članak 9. Vino prelijemo u destilacijsku tikvicu i stavimo cijev za paru. gubitak alkohola za vrijeme svake pojedine destilacije ne smije biti veći od 0. hladila koji se završava izvučenom cijevčicom koja vodi destilat do dna odmjerne tikvice koja sadrži nekoliko mililitara vode.9 % vol poslije pete destilacije.02 % vol.III. izvora topline (piroliza ekstrakta mora se spriječiti odgovarajućim postupkom). c) Iskazivanje rezultata . REFERENTNA METODA Alkoholnu jakost destilata mjerimo piknometrom. Tabela I. Članak 8. Destilat mora imati alkoholnu jakost od najmanje 9. b) Reagensi: 2 M suspenzija kalcijeva hidroksida. Napomena: u slučaju vina koja sadrže velike koncentracije amonijevih iona. destilat se može destilirati ponovo pod gore opisanim uvjetima. Može se koristiti bilo koji tip destilacije ili destilacija vodenom parom pod uvjetom da udovoljava sljedećem testu: destilirajmo mješavinu etanol-voda alkoholne jakosti 10 % vol pet puta za redom. kolone za rektifikaciju. c) Priprema uzorka: Kod mladih i pjenušavih vina uklonimo najveći dio ugljikova dioksida mješajući 250 do 300 ml vina u tikvicu od 500 ml. tj. Dopunimo do 200 ml destiliranom vodom. a volumen od 198 do 199 ml destilata ako je primijenjena destilacija s vodenom parom. održavajući destilat na temperaturi koja se najviše za 2° C razlikuje od početne temperature. – Aparat za destilaciju vodenom parom sastoji se od: generatora pare. ovoga Pravilnika. d) Postupak: U odmjernu tikvicu od 200 ml ulijemo vino do crte i zabilježimo temperaturu. ali tako da se suspenzija kalcijevog hidroksida zamijeni sa 1 ml razblažene sumporne kiseline 10:100. ovoga Pravilnika) pri t° C kako je opisano u točki c) članka 5.

10% vol. od 0° do 40 °C s točnošću do 1/20 stupnja (0. 2. ili uporabom tabele III. . Alkoholnu jakost očitanu pri temperaturi t° C korigiramo za učinak temperature pomoću tabele II.346. Ovisno o tipu opreme. Cilindar držimo uspravno.05°C). članka 9. Temperatura tekućine mora se vrlo malo razlikovati od sobne temperature (najviše 5° C). ako je plovak od Pyrex stakla. b) Postupak: Gustoću destilata pri t° C mjerimo kako je opisano u točki d) članka 10. HIDROMETRIJA a) Aparatura: – Alkoholometar. pronađimo najmanju gustoću koja je veća od ρ t °C. ovoga Pravilnika. Umetnemo termometar i alkoholometar. Članak 10. REFRAKTOMETRIJA a) Aparatura: Refraktometar koji omogućuje mjerenje indeksa loma u rasponu od 1.– Izračunavanje: Nađemo alkoholnu jakost pri 20° C uporabom tabele I. – ili na sobnoj temperaturi t° C upotrebom instrumenta opremljenog termometrom koji omogućava mjerenje temperature s točnošću od 0. alkoholometra i destilata. (R): R = 0. u prilogu 2. U vodoravnoj koloni ove tabele koja odgovara temperaturi T (izraženoj cijelim brojem) neposredno ispod t° C. U liniji temperature T nađemo gustoću ρ neposredno iznad ρ´ te izračunamo razliku između gustoća ρ i ρ´. Tabelarnu razliku ispod ove gustoće upotrijebimo za izračun gustoće ρ pri temperaturi T. (r): r = 0. – Ponovljivost. koja je u prilogu 2. – Termometar sa podjelom od 0. ovoga Pravilnika. Kvocijent daje decimalni dio alkoholne jakosti dok se njezini cijeli brojevi nalaze na vrhu kolone u kojoj se nalazi gustoća ρ´. c) Iskazivanje rezultata Odredimo alkoholnu jakost na 20° C sljedeći metodu opisanu u prvoj alineji točke c). – Obnovljivost. Napomena: Ova korekcija temperature inkorporirana je u jedan kompjuterski program pa postoji mogućnost da se izvede automatski. Izvučemo termometar i očitamo alkoholnu jakost poslije jedne minute. Očitavanje obavimo najmanje tri puta upotrebom povećala. koji se drži uspravno pomoću zavrtnja za nivelaciju.330 do 1. priloga 2. 3.1°C. ovoga Pravilnika. mjerenja se izvode: – ili na 20° C s pogodnim instrumentom. termometra. Tabela za korekciju temperature treba biti pridružena takvom instrumentu. – Mjerni cilindar promjera 36 mm i visine 320 mm.a) članka 6. u prilogu 2. ako je od obična stakla. b) Postupak: Destilat (točka d) članka 8 ovoga Pravilnika) ulijemo u mjerni cilindar.05° C. UOBIČAJENE METODE 1. DENZIMETRIJA UPORABOM HIDROSTATSKE VAGE a) Aparatura: Koristimo hidrostatsku vagu opisanu u točki 2. Očitamo temperaturu na termometru nakon jedno minutnog mješanja radi uravnoteženja temperature u mjernom cilindru. Ovu razliku dijelimo s tabelarnom razlikom koja se nalazi desno od ρ´. i upotrebom tabele I.19% vol.

(1) Prije ovog izračuna potrebna je korekcija relativne gustoće ili gustoće vina na učinak hlapive kiselosti upotrebom formule: . Ovaj suhi ekstrakt predstavlja količinu saharoze koja.5 g.000. Reducirani ekstrakt je razlika između ukupnog suhog ekstrakta i ukupnih šećera iznad 1 g/l. prisutnog manitola ili drugih kemijskih supstancija koje su možda bile dodane vinu. otopljena u 1 litri vode daje otopinu iste relativne gustoće kao mošt ili bezalkoholno vino. Ukupan suhi ekstrakt ili ukupna suha tvar ukljućuje sve tvari koje nisu hlapive pod specifičnim fizičkim uvjetima. Ukupan suhi ekstrakt izražava se u g/l na jedno decimalno mjesto. ODREĐIVANJE UKUPNOG SUHOG EKSTRAKTA Članak 11.000. Rezidualni ekstrakt je ekstrakt bez šećera i nehlapive kiselosti izražene kao vinska kiselina. Ova je količina prikazana je u tabeli I koja je u prilogu 3. u kojoj je ukupni suhi ekstrakt u funkciji relativne gustoće dr bezalkoholnog vina. Princip metode: 1. Za izračun ukupnog suhog ekstrakta u g/l treba koristiti tabelu I. u prilogu 2.da + 1. Ekstrakt bez šećera je razlika između ukupnog suhog ekstrakta i ukupnih šećera. gdje je: dv = relativna gustoća vina pri 20° C (korigirana za hlapivu kiselost) (1) da = relativna gustoća mješavine voda–alkohol iste alkoholne jakosti kao vino pri 20° C dr lako izračunamo iz gustoća pri 20° C gustoće vina dv i gustoće da mješavine voda– alkohol iste alkoholne jakosti kao vino prema formuli: dr = 1. U slučaju destilata.0018 (dv . Ovi fizički uvjeti moraju biti takvi da tvari koje čine ekstrakt pretrpe što je moguće manje promjene u tijeku izvođenja testa. koji je dobiven kako je opisano u točki d) članka 8. ili iz relativne gustoće mošta . gdje se koeficijent 1. koja je u prilogu 3. u prilogu 2. a za vino iz relativne gustoće bezalkoholnog vina. Ekstrakt se izražava u gramima po litri i treba biti određen unutar najbližih 0.b) Postupak: Indeks loma destilata. III.0018 približava 1 kad je dv ispod 1. mjeri se slijedeći upute priložene instrumentu. c) Iskazivanje rezultata Alkoholna jakost koja odgovara indeksu loma očitanom na 20° C očitava se iz tabele IV. daje alkoholne jakosti koje odgovaraju indeksima loma za mješavine alkohol-voda i za destilate. Nazočnost metanola snizuje indeks loma pa time i alkoholnu jakost. Mjerenje s denzitometrom: a) Postupak: Ukupan suhi ekstrakt izračunava se indirektno iz relativne gustoće mošta. moramo uzeti u obzir prisutne nećistoće u destilatu (uglavnom više alkohole). što je najčešće slučaj. kalijeva sulfata iznad 1 g/l.05. ovoga Pravilnika. Napomena: Tabela IV.da) + 1. b) Iskazivanje rezultata: – Izračunavanje: Relativna gustoća (20/20) dr bezalkoholnog vina izračunava se pomoću formule: dr = dv .

0000086 x a. Suha vina ne razrijeđujemo tijekom proćišćavanja.a) ovoga članka) i mješamo pet minuta. Nakon ispiranja s 50 ml destilirane vode.005 do1. premjestimo smolu u čašu. Određivanje: Pročišćeno vino ili mošt reagira s određenom količinom otopine alkalne bakrene soli (II).a) ovoga članka).997 do 1. – Smola anionske izmjene [Dowex 3 (20-50 mesh) ili ekvivalentne smole]. IV.0. PROČIŠĆAVANJE VINA Koncentracija reducirajućih šećera u uzorku kojega analiziramo mora biti od 0. dodamo 50 ml 4 M otopine octene kiseline (treća alineja točke 1. vino propuštamo kroz kolonu za izmjenu iona u kojoj se njegovi anioni zamjenjuju ionima acetata nakon čega slijedi pročišćavanje neutralnim olovnim acetatom. Članak 13.a) ovoga članka) i 1 M otopinom natrijeva hidroksida (druga alineja točke 1.997 Razrjeđenje (%) 1 4 20 bez razrjeđenja 1. cink-2-heksacijanoferat. – 1 M otopina natrijeva hidroksida. Priprema kolone za anionsku izmjenu: Na dno birete stavimo malen umetak staklene vune i dodamo 15 ml smole anionske izmjene (peta alineja točke 1. Njihovo određivanje vezano je za redukciju alkalne otopine bakar (II) soli.0. – 2 M otopina natrijeva hidroksida. Reducirajući šećeri su svi šećeri. REFERENTNA METODA a) Reagensi: – 1 M otopina klorovodične kiseline.dv = . – Uobičajene metode: vino pročišćavamo jednim od sljedećih reagensa: neutralni olovni acetat. NaOH. HCl.038 1.5 do 5 g/l. CH3COOH. Prije upotrabe. 2. .0000086 x a ili dv = d20 . slatka vina moramo razrijediti u cilju postizanja razine šećera unutar okvira propisanih u sljedećoj tabeli: Opis uzorka moštevi i mistele slatka vina poluslatka vina suha vina Koncentracija šećera (g/l) iznad 125 25 do 125 5 do 25 ispod 5 Relativna gustoća iznad 1. Pročišćavanje: – Referentna metoda: poslije neutralizacije i uklanjanja alkohola. Princip metode: 1. NaOH. smolu dva puta regeneriramo tako da je naizmjenično prelijemo sa 1 M otopinom klorovodične kiseline (prva alineja točke 1. koji imaju keto ili aldehidne funkcionalne skupine. ODREĐIVANJE REDUCIRAJUĆIH ŠEĆERA Članak 12.005 ispod 0. a višak iona bakra određuje se jodometrijski.a) ovoga članka).038 0. gdje je a hlapiva kiselost izražena u miliekvivalentima po litri. – 4 M otopina octene kiseline.

– Moštevi.01 ml mošta ili mistele.a) ovoga članka). slatka vina. UOBIČAJENE METODE A) PROČIŠĆAVANJE S NEUTRALNIM OLOVO ACETATOM a) Reagensi: – Otopina neutralna olovnog acetata (približno zasićena.Ponovno napunimo biretu smolom i na nju dolijemo 100 ml 4 M otopine octene kiseline. b) Postupak: – Suha vina: Ulijemo 50 ml vina u čašu promjera od oko 10 do 12 cm. Ovu tekućinu propustimo kroz smolu anionske izmjene u obliku acetata (peta alineja točke 1.a) ovoga članka).5) ml 1 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke 1. Kolonu ispiremo s destiliranom vodom dok eluat nije neutralan.005: uzmemo 20 ml nerazrijeđena vina. nekoliko puta promućkamo i pustimo da odstoji najmanje 15 minuta. pojačana ili ne. Eluatu dodajemo 0. eluatu dodamo 2. dok se potpuno ne otopi. relativne gustoće između 1. šesta alineja točke 1..5 ml zasićene otopine olovnog acetata (šesta alineja točke 1.005 i 1.20 ml poluslatkog vina. dodamo 1/2 (n .a) ovoga članka) po 3 ml svake dvije minute. mistele. Eluat skupljamo u tikvicu od 100 ml.a) ovoga . razrjeđenja odgovaraju sljedećim količinama: – 1 ml filtrata odgovara 0.5 ml vina. miješamo.a) ovoga članka) i 0. ostavimo da odstoji najmanje 15 minuta miješajući ga povremeno.038: pripremimo 20 % otopinu uzorka i uzmemo 20 ml razrijeđenog uzorka. U slučajevima iz gornjih točaka 1. – 1 ml filtrata odgovara 0. kolonu ispiremo vodom dok ne dobijemo oko 90 ml eluata. poluslatka vina relativne gustoće pri 20° C između 0. slatka i poluslatka vina: Razrijeđenja se prave prema uputama: 1. – Neutralna otopina olovnog acetata (približno zasićena): neutralni olovni acetat [Pb(CH3COO)2 x 3 H2O]: 250g. Nadolijemo vodu do oznake i filtriramo. 2. i 3. Kolonu ispiremo destiliranom vodom dok eluat nije neutralan. (n je volumen 0. 2. moštevi i mistele: pripremimo 10 % otopinu uzorka i za analizu uzmemo 10 ml razrijeđenog uzorka. Napomena: poželjno je imati zalihu smole spremljenu u boci napunjenoj sa 4 M otopinom octene kiseline.04 ml slatkog vina. Promućkamo. Eluat skupljamo u tikvicu od 100 ml.1 M otopine natrijeva hidroksida potreban za titraciju ukupne kiselosti u 10 ml vina) te uparavamo na vodenoj kupelji do oko 20 ml. Tijekom mješanja. 1 ml ovoga filtrata odgovara 0. Tikvicu dopunimo do oznake i filtriramo. 2. Regeneriranje smole: U kolonu nalijemo 150 ml 2 M otopine natrijeva hidroksida da odstranimo kiselinu i većinu pigmenta vezanih na smolu. Ispiremo posudu i kolonu šest puta sa po 10 ml destilirane vode.5 g kalcijeva karbonata i 1 ml zasićene otopine olovnog acetata.997 i 1. Propuštamo gore navedeni volumen vina ili mošta kroz kolonu anionske izmjene u obliku acetata brzinom od 3 ml svake dvije minute. – 1 ml filtrata odgovara 0. 2.0. Isperemo sa 100 ml vode i na to nalijemo 100 ml 4 M octene kiseline. – Kalcijev karbonat (CaCO3).5 g kalcijeva karbonata (sedma alineja točke 1. vrlo vruća voda: do 500 ml.

Promiješamo i ostavimo da stoji najmanje 15 minuta. 2. slatka vina. 1 ml filtrata odgovara 0. – Otopina II: cinkov sulfat: Cinkov sulfat. ostavimo da stoji 10 minuta i filtriramo.04 ml slatka vina.5 g kalcijeva karbonata (sedma alineja točke 1.20 ml poluslatka vina. Dodamo 0. 2.5) ml 1 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke 1. 1 ml filtrata odgovara 0. – Moštevi. relativne gustoće između 1. dodamo 1/2 (n . slatka i poluslatka vina: Razrjeđenja se prave prema uputama: 1. poluslatka vina gustoće između 0. 2. pojačana ili ne. a) Reagensi: – Otopina I: kalijev-2-heksacijanoferat: Kalijev-2-heksacijanoferat [K4Fe(CN)6 x 3H2O]. mistele.a) ovoga članka) i 0. razrjeđenja su navedena u uputama: 1. 4. poluslatka vina relativne gustoće između 0. suha vina: uzmemo 50 ml nerazrijeđenog uzorka. svijetla slatka vina i mošteve. Nadopunimo do oznake vodom i filtriramo.5. moštevi i mistele: priredimo 10 % otopinu uzorka i za analizu uzmemo 10 ml razrijeđenog uzorka.a) ovoga članka). gdje je n volumen 0.članka).a) ovoga članka). Uz miješanje dodamo 2. kalijev 2-heksacijanoferata (prva alineja točke 2. 3. Promiješamo. – Kalcijev karbonat. relativne gustoće između 1..5 g kalcijeva karbonata. ZnSO4 x 7H2O. oko 60 ml vode i 0.005: uzmemo 20 ml nerazrijeđena uzorka.997 i 1. b) Postupak: U odmjernu tikvicu od 100 ml ulijemo uzorak vina (ili mošta ili mistele).1 M natrijeva hidroksida upotrebljen za određivanje ukupne ukupne kiselosti u 10 ml vina). Sadržaj tikvice promućkamo nekoliko puta i ostavimo da odstoji najmanje 15 minuta. 150 g.B. Dodamo 5 ml otopine I.B. 1 ml filtrata odgovara 0.038: priredimo 20 % otopinu uzorka i uzmemo 20 ml razrijeđenog uzorka.038: priredimo 20 % otopinu uzorka i uzmemo 20 ml razrijeđenog uzorka. . 3. 1 ili 2 ml zasićene otopine olovnog acetata. dopunimo vodom do 1000 ml. moštevi i mistele: priredimo 10 % otopinu uzorka i za analizu uzmemo 10 ml toga razrijeđenog uzorka.5 ml zasićene otopine olovnog acetata (šesta alineja točke 1. U slučajevima iz gornjih točaka 1.0. Dopunimo vodom do oznake i filtriramo.5 ml vina.005 i 1. pojačana ili ne.01 ml mošta ili mistele. 2.005 pri 20 °C: uzmemo 20 ml nerazrijeđena uzorka. i 3.a) ovoga članka) i 5 ml otopine II. miješajući povremeno. slatka vina.a) ovoga članka. dopunimo vodom do 1000 ml. b) Postupak: – Suha vina: 50 ml vina ulijemo u odmjerenu tikvicu od 100 ml. dopunimo vodom do znake. 1 ml filtrata odgovara 0. razrjeđenja odgovaraju sljedećim količinama: 1.005 i 1. B) PROČIŠĆAVANJE S CINKOVIM-2-HEKSACIJANOFERATOM Ovaj postupak koristimo samo za bijela vina. 3. 300 g. cinkova sulfata (druga alineja točke 2.997 i 1.

koncentriranu klorovodičnu kiselinu (HCl). 3. r20 = 1. natrijev karbonat (Na2CO3 x 10H2O): 388 g. (za provjeru metode određivanja) U odmjernu tikvicu od 200 ml dodamo: čistu suhu saharozu (C12H22O11): 4.84 g/ml: 25 g: voda: do 100 ml..06 M HCl) neutraliziramo otopinom natrijeva hidroksida. i 4. – Otopina invertnog šećera.01 ml mošta ili mistele.U slučajevima iz gornjih točaka 1. – Otopina škroba. Kiselinu polako dodajemo u vodu. pričekamo da se ohladi i dopunimo sa vodom do 100 ml. 1 ml filtrata odgovara 0. 5 g/l: 5 g škroba pomiješamo s oko 500 ml vode. ostavimo da vrije 10 minuta. (CuSO4 x 5H2O): 25 g. na tikvicu namjestimo povratno hladilo . b) Postupak: U tikvici od 300 ml pomiješamo 25 ml alkalne otopine bakrene soli. – 25 % otopina sumporne kiseline: koncentrirana sumporna kiselina (H2SO4). razrijeđenja odgovaraju sljedećim količinama: 1. Otopinu prenesemo u odmjernu tikvicu od 1 litre i dopunimo do oznake.04 ml slatkog vina.1 M otopina natrijeva tiosulfata. 2. Ova otopina postojana je mjesec dana.16 do 1. Kad je koristimo. Ovaj volumen otopine ne smije sadržavati više od 60 mg invertnog šećera. 1 ml filtrata odgovara 0.. – 30 % otopina kalijeva jodida: kalijev jodid (KI): 30 g. temperaturu održavamo 15 minuta. 1 ml filtrata odgovara 0. Dodamo nekoliko kuglica za vrenje. voda: do 100 ml. ohladimo i dopunimo vodom do 1 litre. limunska kiselina (C6H8O7 x H2O): 50 g. ODREĐIVANJE ŠEĆERA a) Reagensi: – Alkalna otopina soli bakra: bakar (II) sulfat. Tikvicu hladimo na zraku 30 minuta i tada je uronimo u hladnu vodu.20 ml poluslatkog vina. 15 ml vode i 10 ml pročišćene otopine uzorka. Dodamo im otopinu bakar (II) sulfata i dopunimo vodom do 1 litre. Otopinu spremimo u tamnu bocu. limunsku kiselinu u 300 ml vode i natrijev karbonat u 300 do 400 ml vruće vode. 3. – 0. voda: do 1000 ml. Dodamo 200 g natrijeva klorida (NaCl). ispitni uzorak (otopina ima aproksimativno 0. vodu: približno 100 ml.19 g/ml: 5 ml. Tikvicu grijemo na vodenoj kupelji pri 60° C dok temperatura otopine ne dostigne 50°C.75 g. 2. 5 g/l. r20 = od 1. Članak 14. Pomiješamo otopine limunske kiseline i natrijeva karbonata. 4. 1 ml filtrata odgovara 0. Bakar (II) sulfat otopimo u 100 ml vode. Uz stalno miješanje grijemo do vrenja.50 ml suhog vina.

Obnovljivost. 2. promjera 70 mm. V. Nakon 15 minuta karbonizacije.n) utrošenih mililitara natrijeva tiosulfata. – elekrična peć s kontroliranom temperaturom. (r): r = 0. c) Postupak: U prethodno izmjerenu platinsku posudu (početna masa Po) odpipetiramo 20 ml vina. Kad se prestane razvijati dim. Otparimo do suha na kipućoj vodenoj kupelji. Ako sagorijevanje (oksidacija karboniziranih čestica) nije potpuna. Masu reducirajućih šećera izražavamo u gramima invertnoga šećera na litru. Napomena: za vina s velikim sadržajem reducirajućih šećera. ostatak sagorimo na žarnoj ploči na 200° C ili pod infra-crvenim evaporatorom dok ne započne karbonizacija. a) Princip metode: Ekstrakt vina žarimo na temperaturi između 500 i 550° C do potpune oksidacije organskih tvari. c) Iskazivanje rezultata 1. (R): R = 0.1 mg. Ponovljivost. Neka mješavina vrije točno 10 minuta. Kada je pepeo bijele boje. 25 ml 25 % sumporne kiseline (treća alineja točke a) ovoga članka) i 2 ml otopine škroba (četvrta alineja točke a) ovoga članka). dodajemo 10 ml 30 % otopine kalijeva jodida (druga alineja točke a) ovoga članka). visine 25 mm. Kad se potpuno ohladi. Sadržaj pepela definiran je kao ukupnost svih produkata koji ostaju nakon žarenja taloga preostalog od isparavanja vina. Masa pepela u uzorku (20 ml) jednaka je P = P1 . na jedno decimalno mjesto. platinsku posudu ohladimo u eksikatoru i važemo (masa P1). isparimo na vodenoj kupelji ili pod infracrvenim evaporatorom i ostatak ponovo žarimo pri 525° C 10 minuta. – žarna ploča ili infra-crveni evaporator. stavimo posude u električnu peć pri 525 +/-25° C. – vaga s točnošću 0. Ohladimo tikvicu u mlazu hladne vode. – platinska posuda ravna dna. b) Aparature: – vodena kupelj. izražena kao invertni šećer. broj mililitara utrošenog natrijeva tiosulfata za titraciju slijepe probe označimo sa n´. sadržana u uzorku dana je u tabeli I.015xi gdje je xi koncentracija invertnog šećera u g/l uzorka. Žarenje se izvodi tako da se svi kationi (isključivši kation amonija) pretvore u karbonate ili druge bezvodne anorganske soli. 10 ml otopine šećera zamijenimo s 10 ml destilirane vode. ODREĐIVANJE PEPELA Članak 15. ponavljamo postupak dodavanja vode. preporuča se dodatak nekoliko kapi čistog biljnog ulja u ekstrakt vina (prije prvoga žarenja da se spriječi pjenjenje). broj utrošenih mililitara natrijeva tiosulfata označimo sa n. isparavanja vode i žarenja. kao funkcija broja (nž .i zagrijemo do vrenja u roku od dvije minute. u prilogu 4.Po . dodamo 5 ml destilirane vode. Titriramo s 0. Izračunavanje: Masa reducirajućih šećera. Za titraciju slijepe probe. uzimajući u obzir razrjeđenje u tijeku proćiščavanja i volumen ispitivanog uzorka. izvadimo posudu iz peći.1 M otopine natrijeva tiosulfata (peta alineja točke a) ovoga članka).058xi gdje je xi koncentracija invertnog šećera u g/l uzorka. 3.

KH2PO4: 3. 6. a) Aparatura: – pH metar sa skalom kalibriranom u jedinicama pH tako da omogućava mjerenja do točnosti od najmanje 0. – elektrode: staklena elektroda koja se drži u destiliranoj vodi. pH vrijednost: 3. – kalomel elektroda – referentna. Potencijal jedne od elektroda je u funkciji pH vrijednosti tekućine dok druga elektroda ima stalan i poznat potencijal te predstavlja referentnu elektrodu.5% (m/m) ukupnih šećera (25° Brix).d) Iskazivanje rezultata Masa pepela P u gramima po litri dobit će se na dva decimalna mjesta izrazom: P = 50 x p.402 g. izmjerimo masu od 2500/P i nadopunimo do 100 g vodom. – Pročišćeni ugušćeni mošt: razrijedimo pročišćeni ugušćeni mošt vodom da dobijemo koncentraciju od 25 +/. Priprema uzorka za analizu: – Mošt i vino mjerimo direktno. 6. 3. (Ovu otopinu možemo držati do dva mjeseca ako joj dodamo 0.05 pH jedinice. – Otopina koja sadrži: monokalijev fosfat.56 pri 25° C. 4. b) Reagensi – puferne otopine: – Zasićena otopina kalijeva hidrogentartrata. voda do 1000 ml.003 pri 20° C.) pH vrijednost: 6. ODREĐIVANJE pH Članak 16.7 g kalijeva hidrogentartrata po litri (C4H5KO6) pri 20° C. dikalijev fosfat.55 pri 30° C.85 pri 30° C. drži se u zasićenoj otopini kalijeva klorida. VI. Mjerimo razliku u potencijalu izmedu dviju elektroda uronjenih u ispitivanu tekućinu.1 g timola na 200 ml. (Otopine se mogu držati maksimalno dva mjeseca.0. 3. c) Postupak: 1. Napomena: Mogu se koristiti i komercijalne referentne pufer otopine. s najmanje 5.90 pri 15° C.) pH vrijednost: 3. K2HPO4: 4.999 pri 15° C. (Otopina se može držati maksimalno dva mjeseca).354 g.88 pri 20° C. 4. Ako je P koncentracije (m/m) ukupnih šećera u pročišćenom ugušćenom moštu. koja sadrži 10.008 pri 25° C.211 g kalijeva hidrogen-ftalata (C8H5KO4) pri 20°C. 6.57 pri 20° C. 4.015 pri 30° C.05 M otopina kalijeva hidrogenftalata. Provodljivost upotrebljene vode mora biti ispod 2 mikrosimensa po cm (mS/cm). . – ili kombinirana elektroda koja se drži u destiliranoj vodi.86 pri 25° C. – 0.

3. 0. 3. Kombinirana elektroda koja se koristi mora biti pohranjena u destiliranoj vodi. Određivanje pH: Elektrodu uronimo u uzorak na temperaturi između 20 i 25°C i to što je moguće bliže 20° C. Namještanje nule aparata: Prije mjerenja aparaturu treba namjestiti na nulu prema priloženim uputama.0: – kalijev dihidrogen fosfat (KH2P04): 107. – neutralni etanol. – Mjerni cilindri: za vino od 50 ml. do pojave modro-zelene boje (pH 7): približno 7. Priprema uzorka: – Vino: Odstranjivanje ugljikovog dioksida: ulijemo oko 50 ml vina u vakuum tikvicu i .00 pri 20° C da bismo provjerili skalu. b) Reagensi: 1. Otopina indikatora bromtimol modro koncentracije 4 g/l: – bromtimol modro (C27H28Br2O5S): 4 g. d) Iskazivanje rezultata: Vrijednost pH mošta. – Potenciometar sa skalom u vrijednostima pH i elekroda.2. Kalibriranje pH metra: pH metar kalibriramo pri 20° C pufer otopinama pH 6. c) Aparatura: – Vodena vakuum pumpa.3 g. Spojimo otopine i dodamo: – degaziranu voda (bez CO2): 200 ml. Kalomel elektroda mora se držati u zasićenoj otopini kalijeva klorida.1 M otopina natrijeva hidroksida (NaOH). pH vrijednost izravno pročitamo sa skale. Konačni rezultat je aritmetička sredina dva mjerenja. – 1 M otopina natrijeva hidroksida (NaOH): 500 ml. d) Postupak: 1.88 i 3. 4. – 1 M otopinu natrijeva hidroksida. vina ili otopine 25% (m/m) (25°Brix) pročišćenog ugušćenog mošta izražava se na dva decimalna mjesta. Dopunimo sa destiliranom vodom do 1000 ml. Svaki uzorak izmjerimo dva puta. Staklena elektroda mora se držati u destiliranoj vodi. ODREĐIVANJE UKUPNE KISELOSTI Članak 17. Upotrijebimo pufer otopinu pH 4. – destilirana voda: do 1000 ml. Mogu se koristiti komercijalne pufer otopine. Ukupna kiselost vina je suma njegovih titrabilnih kiselina kad ga se titrira do pH 7 sa standardnom alkalnom otopinom. Ugljikov dioksid nije uključen u ukupnu kiselost.5 ml. – Vakuum tikvica od 500 ml. 96%: 200 ml. za pročišćene ugušćene mošteve od 100 ml. VII. a) Princip metode: Potenciometrijska titracija ili titracija uz indikator bromtimol modro i usporedba sa završnom točkom bojenog standarda.57. 2. Puferna otopina pH 7.

Rezultat izražavamo na jedno decimalo mjesto. izračunavamo: gdje je P koncentracije (m/m) ukupnih šećera. Označimo volumen dodane 0. izraženu u miliekvivalentima po kilogramu pročišćenog ugušćenog mošta (A). 2. Dodamo 0. Volumen dodane 0. Dodamo približno 10 ml destilirane vode i titriramo sa 0. sa pufer otopinom pH 7 pri 20° C. Homogeniziramo. ovoga članka.1 M otopinom natrijeva hidroksida (točka b) 2. 1 ml otopine bromtimol modro (prva alineja točke b) 3. ovoga članka) iz birete dok pH ne bude 7 pri 20 °C. izraženu u miliekvivalentima po kilogramu ukupnih šećera (A). . Ukupnu kiselost izraženu u gramima vinske kiseline po litri (A´). – Pročišćeni ugušćeni mošt: Izmjerimo točno 200 g pročišćenog ugušćenog mošta u odmjernu tikvicu od 500 ml i nadopunimo s vodom do oznake.priključimo na vodenu vakuum pumpu 1-2 minute. 1 ml otopine bromtimol modro i volumen uzorka (10 ml u slučaju vina. a 50 ml ako se radi o rektificiranu koncentriranom moštu. 3. a 50 ml ako se radi o pročišćenom ugišćenom moštu) pripremljenog kako je opisano u točki d) 1. – Titracija: U mjerni cilindar (četvrta alineja c) točke ovoga članka) ulijemo 30 ml kipuće destilirane vode. Izračunavanje: – Vino Ukupnu kiselost. ovoga članka) i volumen od 10 ml uzorka (pripravljenog kako je opisano u točki d) 1. Rezultat izražavamo na jedno decimalno mjesto. a 50 ml pročišćenog ugušćenog mošta (druga alineja d) točke ovoga članka). e) Iskazivanje rezultata 1. izračunavamo : A = 5 x n. ovoga članka).1 M otopinu natrijeva hidroksida (točka b) 2.1 M otopinu natrijeva hidroksida (točka b) 2.075 x A. Rezultat Izražavamo na jedno decimalno mjesto. ovoga članka) u slučaju vina.1 M otopine natrijeva hidroksida označimo sa n ml. – Pročišćeni ugušćeni mošt: Ukupnu kiselost. Tada dodajemo 5 ml puferne otopine pH 7 (točka b) 1. izračunavamo: A' = 0. ovoga članka) dok se boja ne promijeni u modrozelenu. Potenciometrijska titracija – Kalibriranje pH metra: pH metar mora biti umjeren pri 20° C u skladu s uputama proizvođača. Ukupnu kiselost. mješajući ga kontinuirano. ovoga članka) dok se ne dobije ista boja kao i u preliminarnom testu (prva alineja ove točke).1 M otopine natrijeva hidroksida s n ml. Otopinu natrijeva hidroksida dodajemo uz stalno mješanje. Titracija u prisustvu indikatora (bromtimol modro) – Preliminarani test: određivanje boje u završnoj točki: U mjerni cilindar (četvrta alineja c) točke ovoga članka) ulijemo 25 ml kipuće destilirane vode. – Metoda mjerenja: u mjerni cilindar (četvrta alineja c) točke ovoga članka) ulijemo određeni volumen uzorka što je 10 ml u slučaju vina. Dodamo 0. izraženu u miliekvivalentima po litri (A) izračunavamo: A = 10 x n.

– 1% otopina fenolftaleina u 96% neutralnom alkoholu. a) Princip metode: Titriracija hlapivih kiselina. Kiselost sorbinske kiseline koja je dodana vinu mora se oduzeti od hlapive kiselosti. – kolone za destilaciju. 5 g škroba pomiješamo s oko 500 ml vode. i ostavimo da vrije 10 minuta. Hlapiva kiselost predstavlja homologe octene kiseline prisutnih u vinu u slobodnom obliku ili u obliku soli. Napomena: dio salicilne kiseline. – Klorovodična kiselina. Oprema mora zadovoljiti sljedeća tri testa: . – Zasićena otopina natrijeva borata (Na2B4O7 x 10 H2O).18 do 1.1 mekv/l. izdvojenih iz vina destilacijom vodenom parom i titriranje destilata.3 g vinske kiseline/l.005 M otopina joda (I2) – Kristalizirani kalijev jodid (KI) – Otopina škroba. – tikvice sa cijevi za paru.6 mekv/l. r = 0. ugrijemo do vrenja.9 mekv/l. ODREĐIVANJE HLAPIVE KISELOSTI Članak 18.1 M otopine natrijeva hidroksida (NaOH). – 0. Metoda za određivanje salicilne kiseline dana je u točki f) ovoga članka. Iz vina se najprije izdvoji ugljikov dioksid. Kad se ohladi razrijedimo do jedne litre. R = 0. Uz stalno mješanje. 5 g/l. Za crna vina: R = 5.2. prisutan je u destilatu. Obnovljivost (R) za titraciju s indikatorom: Za bijela i roze vina: R = 3. R = 0.19 g/l) razrijeđena 1:4 (v/v). Aparatura za destilaciju vodenom parom sastavljena od: – generatora vodene pare (para mora biti bez ugljikovog dioksida).07 g vinske kiseline/l. – hladila. HCl (ρ20 = 1. Ponovljivost (r) za titriraciju s indikatorom: Za bijela. Količina salicilne kiseline mora biti određena i oduzeta od hlapive kiselosti. b) Reagensi: – Kristalizirana vinska kiselina (C4H6O6). koncetracije približno 55 g/l pri 20° C. Dodamo 200 g natrijeva klorida. VIII. ružičasta i crna vina: r = 0.4 g vinske kiseline/l. 3. – 0. c) Aparatura: 1. koja se u nekim zemljama rabi za stabilizaciju vina. Kiselost slobodnog i vezanog sumpornog dioksida u destilatu dobivenom pod ovim uvjetima mora se oduzeti od kiselosti destilata.

Ružičasta boja mora biti postojana najmanje 10 sekundi.7 mekv/l. izražena na jedno decimalno mjesto. To znači da para ne sadrži ugljikovog dioksida. 3. pomoću vodene pumpe uspostavimo vakuum u tikvici na minutu-dvije. Hlapiva kiselost.1 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke b) ovoga članka) uz dodatak dvije kapi fenolftaleina (treća alineja točke b) ovoga članka) kao indikatora. Titracija Titriramo sa 0. Vakuum tikvica d) Postupak: 1. Sakupimo 250 ml destilata i titriramo s 0. U vakuum tikvicu ulijemo približno 50 ml vina. Označimo upotrebljeni volumen 0.005 M otopine joda sa n”. 2. Volumen utrošene otopine natrijeva hidroksida mora biti manji ili jednak 1.9 ml.1 M otopine octene kiseline. 3. e) Iskazivanje rezultata 1.05 x n”). Vodena pumpa 3. .1 x n´ – 0. izražena u gramima octene kiseline po litri.04 g octene kiseline/l.1 M otopine natrijeva hidroksida i dvije kapi otopine fenolftaleina. izražena na dva decimalna mjesta. Dodamo približno 0.0 ml.1 M otopinom natrijeva hidroksida. r = 0.0. Izračunavanje: Hlapiva kiselost. Označimo upotrebljeni volumen sa n´. c) U tikvicu ulijemo 20 ml 1 M otopine mliječne kiseline.1 M otopinom natrijeva hidroksida.005 M otopine joda (peta alineja točke b) ovoga članka). što znači da se predestiliralo ne više od 0. dodamo 0.5% mliječne kiseline. 2. Dodamo zasićenu otopinu natrijeva borata (osma alineja točke b) ovoga članka) dok se opet ne pojavi ružičasta boja. Sakupimo najmanje 250 ml destilata. Volumen utrošenog NaOH mora biti najmanje 19.5 g vinske kiseline (prva alinea točke b) ovoga članka). Obnovljivost (R): R = 1. 2 ml otopine škroba (sedma alineja točke b) ovoga članka) i nekoliko kristala kalijeva jodida (šesta alineja točke b) ovoga članka). dana je formulom: A = 0. Svaka aparatura ili postupak koja zadovoljava ove testove ispunjava zahtjeve službenih međunarodnih aparatura ili postupaka.1 x n´ – 0. 2. b) U tikvicu ulijemo 20 ml 0.300 x (n . To znači da je predestilirano najmanje 99.005 M otopine joda (peta alineja točke b) ovoga članka). Označimo volumen upotrijebljenog natrijeva hidroksida n ml.1 ml 0. dana je formulom: A = 5 (n . Sakupimo 250 ml destilata i titriramo kiselinu s 0. izražena u miliekvivalentima po litri.0.5% octene kiseline. tresući vino neprestano. Titriramo ukupni sumporni dioksid sa 0.05 x n”).3 mekv/l. Titriramo slobodan sumporni dioksid s 0. Sakupimo 250 ml destilata. Pripremanje uzorka: odstranjivanje ugljikovog dioksida.a) U tikvicu ulijemo 20 ml uzavrele vode. Ponovljivost (r): r = 0. Dodamo četiri kapi razrijeđene klorovodične kiseline (črtvrta alineja točke b) ovoga članka). Destilacija vodenom parom: U tikvicu ulijemo 20 ml vina bez ugljikovog dioksida kako je opisano u točki d) 1. ovoga članka.

Dobivena količina se oduzima od hlapive kiselosti destilata. identičnu tikvici iz prvog stavka ove točke. upotrebljenog za titriranje hlapive kiselosti oduzmemo 0. – Određivanje salicilne kiscline: Na konusnoj tikvici označimo nivo destilata. 4. (Na2S2O3 x 5H2O). Iz birete dodajemo 0. dodamo destiliranu vodu do označenog nivoa.1 M otopine natrijeva tiosulfata (druga alineja točke f) 2. Koncentraciju sorbinske kiseline u mg/l određujemo drugim metodama. ovoga članka) i 1 ml otopine željezo (III) amonijeva sulfata (treća alineja točke f) 2. 100 mg sorbinske kiseline odgovara kiselosti od 0. . f) Određivanje salicilne kiseline u destilatu hlapivih kiselina 1. ovoga članka) i 1 ml otopine željezo (III) amonijeva sulfata (treća alineja točke f) 2. ovoga članka).053 g octene kiseline.3 ml klorovodične kiseline (prva alineja točke f) 2.3 ml klorovodične kiseline (prva alineja točke f) 2.R = 0.01 M otopine natrijeva salicilata (četvrta alineja točke f) 2. Određivanje salicilne kiseline sadržane u destilatu s hlapivom kiselosti izvodi se u drugom destilatu istoga volumena kao i destilat u kojemu je određena hlapiva kiselost.1 M otopina natrijevog tiosulfata.19 g/l).89 miliekvivalenata ili 0. IX. Reagensi: – Klorovodična kiselina. – Korekcija hlapive kiselosti: Od volumena n 0. ulijemo u konusnu tikvicu 0. Volumen otopine. njezina kiselost mora biti oduzeta od hlapive kiselosti. pojavom ljubičaste boje. U istu tikvicu dodamo novih 20 ml vina. ODREĐIVANJE NEHLAPIVE KISELOSTI Članak 19. koja je dodana iz birete označimo sa n” ml. 3 ml 0. ovoga članka) sve dok otopina ne poprimi istu ljubičastu boju kao ona u konusnoj tikvici s vinskim destilatom. Postupak: – Određivanje salicilne kiseline u destilatu hlapive kiselosti: Neposredno poslije određivanja hlapive kiselosti i korekcije na slobodni i ukupni sumporni dioksid. Nehlapiva kiselost predstavlja razliku između ukupne i hlapive kiselosti. HCl (ρ20 = 1. ovoga članka).5 ml klorovodične kiseline (prva alineja točke f) 2. 3. i 1 ml otopine željezo (III) amonijeva sulfata (treća alineja točke f) 2. Sadržaj konusne tikvice oboji se ljubičasto. Vino s prisutnom sorbinskom kiselinom: Kako se 96% sorbinske kiseline destilira vodenom parom u destilat volumena 250 ml. ovoga članka).1 M otopine natrijeva hidroksida. Dodamo 0.60 g/l natrijeva salicilata (NaC7H5O3). ovoga članka). ovoga članka). U ovom destilatu salicilna se kiselina određuje kolorimetrijskom metodom. – 0. – 10 % otopina željezo (III) amonijeva sulfata [(Fe2(SO4)3 x (NH4)2SO4 x 24H2O)] – 0.01 M otopina natrijeva salicilata: otopina sadrži 1. prisutnost salicilne kiseline dokazuje se. destiliramo vodenom parom i skupimo destilata u konusnu tikvicu do označenog nivoa. Princip: Nakon što se odredi hlapiva kiselost s korekcijom za sumporni dioksid. nakon zakiseljavanja i dodatka soli željeza (III). Ispraznimo i isperemo tikvicu. U prisustvu salicilne kiseline pojavi se ljubičasto obojenje. 2.18 do 1.08 g octene kiseline/l. U konusnu tikvicu. Dodamo 0.1 x n” ml.

2. Referentna metoda: Za vina i mošteve: Sumporni dioksid izdvajamo iz vina strujom zraka ili dušika. X. HSO3 – . bilo slobodnom stanju ili kombiniran sa sastojcima vina. – gramima vinske kiseline po litri (g vinske kiseline/l). zbroj predstavlja ukupni sumporni dioksid. Nastalu sumpornu kiselinu određujemo titracijom sa standardnom otopinom natrijeva hidroksida. vežemo i oksidiramo ga tako da ga mjehurićima provodimo kroz razrijeđenu i neutralnu otopinu vodikova peroksida. Posebnu pažnju potrebno je obratiti hladilu. Slobodni sumporni dioksid definiran je kao sumporni dioksid koji je prisutan u moštu ili vinu u sljedećim oblicima: H2SO3. Ukupni sumporni dioksid definiran je kao ukupnost svih različitih oblika sumpornog dioksida prisutnih u vinu. Princip metode: 1. Za pročišćeni uguštećeni mošt: Ukupni sumporni dioksid izdvajamo iz prethodno razrijeđenog pročišćenog ugušćenog mošta zagrijavanjem na visokoj temperaturi (približno 100°C). Članak 21.Nehlapivu kiselost izražavamo u: – miliekvivalentima po litri (mekv/l). Vezani sumporni dioksid naknadno određujemo jodometrijskom titracijom nakon alkalne hidrolize. Ravnoteža između ovih oblika je funkcija pH i temperature: H2SO3 H+ + HSO3 – . Ovaj rezultat pridodamo rezultatu slobodnog sumpornog dioksida. Ukupni sumporni dioksid izdvajmo iz vina zagrijavanjem na visokoj temperaturi (približno 100° C). Slobodni sumporni dioksid izdvajamo iz vina na niskoj temperaturi (10° C). koja se koristi mora se slagati sa slikom 2. Brza metoda: Za vina i mošteve: Slobodni sumporni dioksid određujemo direktno jodometrijskom titracijom. Referentna metoda a) Aparatura: – – Aparatura. . ODREĐIVANJE SLOBODNOG I UKUPNOG SUMPORNOG DIOKSIDA Članak 20.

na 20 do 30 cm vode. – Mikro-bireta b) Reagensi: – Fosfatna kiselina. ova cijev može završavati staklenom poroznom pločicom koja stvara velik broj vrlo malenih mjehurića i osigurava dobar kontakt između tekućinske i plinovite faze. – Otopina vodikova peroksida. 85 % (H3PO4.Slika 2: Dimenzije su u milimetrima. c) Postupak: 1. 9.01 M otopina natrijeva hidroksida. alkohol. Cijev koja izvodi plin iz uzorka se u tikvici B završava jednom malom kuglom promjera 1 cm koja ima 20 rupica promjera 0. – 0.71 g/ml). 34. Za reguliranje pravilnog vakuuma. Iznimno. Boca na desnoj strani slike 2. Protok plina kroz aparaturu treba iznositi približno 40 litara na sat. p20 = 1. 27 i 10 mm. 50 %: 100 ml. Unutarnji promjeri četiri koncentrične cijevi što čine hladilo su: 45. između tikvice i boce treba postaviti mjerač protoka s polukapilarnom cjevčicom. metilensko modro: 50 mg. NaOH. – Indikator: metil crveno: 100 mg.1 g H2O2 / litri (tri volumena).2 mm oko svojeg najvećeg opsega. Određivanje slobodnog sumpornog dioksida: . namijenjena je sprječavanju pada tlaka koji nastaje zbog vodene vakuum pumpe.

– Pročišćeni ugušćeni mošt: ukupni sumporni dioksid iskazujemo u mg/kg ukupnih šećera. Oslobođeni sumporni dioksid se u tikvici B oksidira u sumpornu kiselinu. Ako je očekivana koncentracija ukupnog SO2 u uzorku veća od 50 mg/l. neutraliziramo po postupku iz točke c)1. Tikvicu A spojimo na aparaturu. d) Iskazivanje rezultata Oslobođeni sumporni dioksid izražava se u mg/l. 2. stavimo 20 ml uzorka i 5 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka) u tikvicu A od 250 ml i spojimo na aparaturu. U tikvicu B stavimo 2 do 3 ml otopine vodikova peroksida (druga alineja točke b) ovoga članka) i dvije kapi indikatora. Pročišćeni ugušćeni moštevi: Ukupni sumporni dioksid u mg/kg ukupnih šećera je: . e) Iskazivanje rezultata – Moštevi i vina: ukupni sumporni dioksid iskazujemo u mg/l. Tikvicu ne smjemo staviti na metalnu ploču. Tikvicu B skinemo sa aparature i titriramo nastalu kiselinu s 0. a rabili smo 20 ml uzorka). dobivenu razrjeđivanjem uzorka do 40 % (m/v) po uputama iz poglavlja VII. Vina i moštevi: Ako očekivana koncentracija ukupnog SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l.4 ×n. Unutar 15 minuta sav sumporni dioksid se oslobodi i oksidira. Utrošeni volumen za titraciju označimo sa n ml. – Izračunavanje: Slobodni sumporni dioksid u mg/l dobiva se iz proizvoda 6. ovoga članka. (druga alineja točke d)1. koji izravno dotiče dno tikvice. Nastalu sumpornu kiselinu titriramo sa 0. U tikvicu B stavimo 2 do 3 ml otopine vodikova peroksida (druga alineja točke b) ovoga članka). a rabili smo 50 ml uzorka).01 M otopinom natrijeva hidroksida (četvrta alineja točke b) ovoga članka). Utrošeni volumen za titraciju označimo sa n ml. Vino u tikvici A zagrijemo do vrenja pomoću plamena visine od 4 do 5 cm. Tako izbjegavamo pregrijavanje supstanci ekstrahiranih iz vina koje se talože na stijenke tikvice.01 M natrijeva hidroksida (četvrta alineja točke b) ovoga članka) i spojimo tikvicu B s aparaturom. Otopinu vodikova peroksida neutraliziramo s otopinom 0.Vino moramo držati u punoj i začepljenoj boci na 20° C dva dana prije određivanja. članka 19).4 ´ n (gdje koncentracija SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l. Održavamo vrenje dok kroz aparaturu struji zrak (ili dušik). stavimo 50 ml uzorka i 15 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka) u tikvicu A od 250 ml i spojimo na aparaturu. 1. Izračunavanje: Vino: Ukupni sumporni dioksid u miligramima po litri: 6.01 M otopinom natrijeva hidroksida (druga alineja točke b) ovoga članka). U tikvicu A ulijemo 50 ml uzorka i 15 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka) i spojimo s aparaturom. Provodimo mjehuriće zraka (ili dušika) 15 minuta. na najbliži cijeli broj. U tikvicu A od 250 ml ulijemo 50 ml razrijeđenog uzorka i 5 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka). 16 ´ n (gdje je koncentracija SO2 u uzorku veća od 50 mg/l. Određivanje ukupnog sumpornog dioksida: U slučaju pročišćenog ugušćenog mošta koristimo otopinu. već na disk otprilike 30 cm promjera rupom u sredini.

3. r = 1 mg/I. 2. r = 6 mg/l. I2. Razrijedimo s 200 ml ledene vode. c) Postupak: 1. – Otopina škroba 5 g/l: 5 g škroba pomješamo sa oko 500 ml vode. 2. Upotrebljeni volumen otopine joda označimo sa n”..025 M joda (peta alineja točke a) ovoga članka). – sumporna kiselina H2SO4 (p20= 1. 5 i 50 ml. Ponovljivost (r): za 50 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l).84 g/ml). – 5 ml otopine škroba (četvrta alineja točke a) ovoga članka). Ugrijemo do vrenja uz stalno mješanje i ostavimo neka vrije 10 minuta. Odmah titriramo sa 0. Slobodni sumporni dioksid: U tikvicu od 500 ml dodamo: – 50 ml vina. Nakon što se ohladi. – 3 ml otopine sumporne kiseline. Obnovljivost (R): za 50 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l). – 4M otopina natrijeva hidroksida. Dodamo 20 ml 4 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke a) ovoga članka).025 M joda. za 20 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku je veća od 50 mg/l). gdje je P koncentracija ukupnih šećera 5 (m/m). Energično miješajući dodamo odjednom sadržaj epruvete u kojoj se nalazi 30 ml sumpome kiseline 1:10 (v/v).025 M otopine joda. protresemo i pustimo da odstoji 5 minuta. R = 15 mg/l. (160 g/l). za 20 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku je veća od 50 mg/l). Volumen utrošenog joda označimo sa n. protresemo otopinu jednom i ostavimo da stoji 5 minuta. Mješajući energično dodajemo u istom mahu 10 ml sumporne kiseline 1 : 10 (v/v) (treća alineja točke a) ovoga članka). NaOH. Dodamo 200 g natrijeva klorida (NaCl). razrjeđena 1:10 (v/v). Volumen upotrebljene otopine joda označimo sa nž ml. BRZA METODA a) Reagensi: – EDTA komplekson III: dinatrijeva sol etilendiamin tetra octena kiselina (C10H14N2O8Na2 × 2H2O). Članak 22. 1:10 (v/v) (treća alineja točke a) ovoga članka). . 2. Titriramo s 0. – 0. Titriramo slobodni sumporni dioksid sa 0. dopunimo do jedne litre. Ukupni sumporni dioksid: Dodamo 8 ml 4 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke a) ovoga članka). – pipete od 1. – 30 mg EDTA komplekson III (prva alineja točke a) ovoga članka). b) Aparatura: – tikvica od 500 ml. R = 9 mg/l.025 M otopinom joda uz indikator škrob do plave boje koja se zadrži od 10 do 15 sekundi. – bireta.

2 do 0. Da se to postigne. U tom slučaju zamijenimo koeficijent 32 sa 1. XI. Određivanje provodimo na 20°C. Zatvorimo tikvicu i ostavimo da odstoji najmanje 30 minuta.025 M otopine joda. ukupni sumporni dioksid treba odrediti referentnom metodom. moramo izvesti analizu na uzorku koji je čuvan pri anaerobnim uvjetima na temperaturi od 20°C dva dana prije analize. Napomene: – Za crna vina s niskim koncentracijama SO2. – Budući da se neke supstancije oksidiraju s jodom u kiseloj sredini. ODREĐIVANJE LIMUNSKE KISELINE Članak 23. oksaloacetat i njegov produkt dekarboksilacije piruvat reduciraju se u L-malat i L-laktat pomoću reduciranog nikotinamid adenin dinukleotida (NADH): MDH oksaloacetat + NADH + H+<——> L-malat + NAD+ LDH + piruvat + NADH +H <———> L-laktat + NAD+ Količina NADH oksidiranog u NAD+ u ovim reakcijama proporcionalna je količini prisutnog citrata.4 mg askorbinske kiseline. za točniju analizu moramo tu količinu joda točno procijeniti. Izračunavanje: Slobodni sumporni dioksid u miligramima po litri: 32 × n. Određivanjem n´” moguće je sasvim lako utvrditi prisutnost preostale askorbinske kiseline u količinama većim od 20 mg/l u vinima kojima je ona bila dodana.3 ml 0. Upotrebljeni volumen joda označimo sa n” ml. slobodni sumporni dioksid treba vezati na dodani etanal ili propanal prije titriranja jodom. 0. od 0. Ako je vinu bila dodana askorbinska kiselina. primjereno je koristiti razrijeđenu otopinu joda više od 0. Vrijednost n´” je općenito malena. budući da 1 ml 0. Oksidacija NADH mjeri se rezultirajućim padom apsorbancije pri valnoj . – Ako se određivanje slobodnog sumpornog dioksida posebno zahtijeva. a) Princip metode Limunska kiselina prevodi se u oksaloacetat i acetat u reakciji kataliziranoj citrat liazom (CL): CL citrat <——> oksaloacetat + acetat U prisutnosti malat dehidrogenaze (MDH) i laktat dehidrogenaze (LDH). – Za crna vina preporuča se osvjetljavanje vina odozdo zrakom žutog svjetla iz obične žarulje čija zraka svijetli kroz otopinu kalijeva kromata ili iz lampe s natrijevom parom.025 M otopine joda oksidira 4. Ova vrijednost mora biti oduzeta od n (slobodni sumporni dioksid) i od n + n´ + n” (ukupni sumporni dioksid).01 M). mjeriti količinu ove supstance iz vrijednosti n´”. Određivanje izvodimo u tamnoj sobi i promatramo transparentnost vina: u točki ekvivalencije ono postaje opalescentno. – Ako je količina sumpornog dioksida blizu. Dodamo 3 ml sumpome kiseline 1:10 (v/v) i dovoljno 0.28 u gornjoj formuli. vrijednost n´” će biti mnogo viša pa je moguće. U konusnu tikvicu od 300 ml ulijemo 50 ml vina.d) Iskazivanje rezultata 1. ili ako prelazi zakonski dopušten količinu. barem aproksimativno. Ukupni sumporni dioksid u miligramima po litri: 32 × (n + n´ + n”). dodamo 5 ml otopine etanala koncentracije 7 g/l ili 5 ml propanala koncentracije 10 g/l.025 M (npr.025 M otopine joda da se promjeni boja škroba.

5 mg MDH/ml. e) Postupak Na spektrofotometru podesimo apsorbanciju pri 340 nm.5 mg LDH/ml): pomiješamo zajedno 0.02 do 2 ml. između 5 i 80 mg citrata u ispitivanom uzorku).5 ml LDH (5 mg/ml). Zn2+ (0. uz zrak kao slijepu probu (bez kivete u optučkom putu). moraju se provjeriti skale valnih duljina i spektralne absorbancije na aparatu. Kod crnih vina bogatih fenolnim spojevima preporučuje se prethodna priprema sa PVPP: Napravimo vodenu suspenziju od oko 0. 2. Filtriramo. b) Reagensi: – Otopina pufera pH 7. 5 mg protein/ml): otopimo 168 mg liofilizata u 1 ml ledene vode. Ova otopina ostaje stabilna najmanje jedan tjedan pri 4° C ili najmanje četiri tjedna ako je smrznuta. – Otopina malat dehidrogenaze/laktat dehidrogenaze (MDH/LDH.00 . dodamo vlažni PVPP koji je s filtera uklonjen spatulom. Tresemo dvije do tri munute. – Mikropipete za dodavanje volumena od 0.4 ml otopine amonij sulfata (3. ne primjenjuju se kalibracijske krivulje. 0. – Staklene kivete od 1 cm. c) Aparatura: – Spektrofotometar. – Polivinilpolipirolidon (PVPP) Napomena: svi navedeni reagensi su komercijalno dostupni. Umjesto toga može se primijeniti spektrofotometar s diskontinuiranim izvorom koji omogućava mjerenje kod 334 nm ili 365 nm.13 g glicilglicina otopimo u približno 70 ml redestilirane vode. 0.6 × 10-3 M).duljini od 340 nm.8 (0. Zatim u kivetu stavljamo kako slijedi: ReferentnaKiveta za kiveta uzorak (ml) (ml) Otopina 1 (prva alineja točke b) ovoga članka) 1.8 sa približno 13 ml 5 M otopine natrijeva hidroksida. već se standardizacija provodi uzimajući u obzir koeficijent ekstinkcije NADH). 7. Budući da se provode mjerenja apsolutnih apsorbancija (tj. Prema potrebi napravimo razrjeđenje tako da je koncentracija citrata između 20 i 400 mg/l (tj. d) Priprema uzorka Određivanje citrata se obično provodi direktno u vinu bez prethodnog uklanjanja boje i bez razrjeđenja ukoliko je količina limunske kiseline manja od 400 mg/l. dodamo 10 ml otopine cink klorida (80 mg ZnCl2 u 100 ml H2O) i nadopunimo do 100 ml redestiliranom vodom. Preporučuje se prije određivanja provjeriti aktivnost enzima.2 g PVPP i ostavimo da stoji 15 minuta.1 ml MDH (5 mg MDH/ml).2 M) i 0. pH 7. primjenom kiveta širine 1 cm. valnoj duljini kod koje NADH ima najveću apsorbanciju.8. – Citrat liaza (CL. – Otopina reduciranog nikotinamid adenin dinukleotida (NADH) (približno 6 × 10-3 M): otopiti 30 mg NADH i 60 mg NaHCO3 u 6 ml redestilirane vode.00 1. Podesimo pH na 7. 10 ml vina sipamo u tikvicu od 50 ml. koji omogućuje mjerenje pri 340 nm. Ova suspenzija ostaje stabilna najmanje jednu godinu pri 4° C. Profiltriramo kroz nabrani filter.51 M otopina glicilglicina.

Otopina 2 (druga alineja točke
b) ovoga članka)
0,10
0,10
Uzorak

0,20
Redestilirana voda
2,00
1,80
Otopina 3 (treća alineja točke
b) ovoga članka)
0,02
0,02
Promućkamo, i nakon pet minuta očitamo apsorbanciju otopina u referentnoj kiveti i kiveti za
uzorak (A1).
Dodamo:
Otopina 4 (četvrta alineja točke
b) ovoga članka)
0,02 ml 0,02 ml
Promućkamo i pričekamo da se reakcija završi (oko pet minuta) i očitamo apsorbancije
otopina u referentnoj kiveti i kiveti za uzorak (A2).
Izračunamo razliku apsorbancija (A2 – A1) za referentnu kivetu i kivetu za uzorak, ΔAR i
ΔAS.
Na kraju, izračunamo razliku između ovih razlika:
ΔA = ΔAS – ΔAR
Napomena: Vrijeme koje je potrebno da se završi enzimatska reakcija može varirati
ovisno o šarži. Gornja vrijednost je dana samo kao orijentacija i nju treba odrediti za svaku
šaržu.
f) Iskazivanje rezultata
Koncentracija limunske kiseline izražava se u miligramima po litri na najbliži cijeli broj.
1. Izračunavanje
Opća formula za izračunavanje koncentracije u mg/l je:

gdje je:
V = volumen otopine koja se analizira u ml (3,14 ml)
v = volumen uzorka u ml (0,2 ml)
M = molekulska masa tvari koju određujemo (za bezvodnu limunsku kiselinu M =192,1)
d = optički put u kiveti u cm (1 cm)
ε = koeficijent apsorbancije NADH (kod 340 nm, e = 6,3 mmol-1 ×1 × cm-1),
tako da je:
C = 479 × ΔA
Ako je uzorak prethodno razrijeđen rezultat pomnožimo s faktorom razrjeđenja.
Napomena:
Kod 334 nm: C = 488 x DA (ε = 6,3 mmol-1 × 1 × cm-1)
Kod 365 nm: C = 887 x DA (ε = 3,4 mmol-1 × 1 × cm-1)
2. Ponovljivost (r)
Za koncentracije limunske kiseline manje od 400 mg/l: r = 14 mg/l;
Za koncentracije limunske kiseline veće od 400 mg/l: r = 28 mg/l;
3. Obnovljivost (R)
Za koncentracije limunske kiseline manje od 400 mg/l; R = 39 mg/l;
Za koncentracije limunske kiseline veće od 400 mg/l; R = 65 mg/l.

XII. ODREĐIVANJE UGLJIKOVOG DIOKSIDA
Članak. 24
PRINCIP METODA
1. Referentna metoda
Mirna vina [tlak CO2 < 0,5 × 105 Pa; 105 pascala (Pa) = 1 bar]
Volumen vina uzet od uzorka ohladimo na oko 0° C i pomiješamo s dovoljnom količinom
natrijeva hidroksida da se dobije pH vrijednost od 10 do 11. Titracija se provodi otopinom
kiseline u prisustvu ugljikove anhidraze. Sadržaj ugljikovog dioksida izračuna se iz volumena
kiseline potrebnog da se pH promijeni od 8,6 (hidrogenkarbonatni oblik) do 4,0 (ugljikova
kiselina). Slijepa proba se provodi u istim uvjetima na dekarboniziranom vinu da bi se uzeo u
obzir volumen otopine natrijeva hidroksida koji troše kiseline u vinu.
Pjenušava i biser vina
Uzorak vina koji se analizira ohladi se blizu točke smrzavanja. Nakon uzimanja količine
koja će se upotrijebiti za slijepu probu nakon dekarbonizacije, ostatak u boci se prevede u
alkalno tako da se sav ugljikov dioksid veže u obliku Na2CO3. Provodi se titracija otopinom
kiseline u prisustvu ugljikove anhidraze. Sadržaj ugljikovog dioksida izračuna se iz volumena
kiseline potrebnog da se pH promijeni od 8,6 (hidrogenkarbonatni oblik) do 4,0 (ugljikova
kiselina). Slijepa proba se provodi u istim uvjetima na dekarboniziranom vinu da bi se uzeo u
obzir volumen otopine natrijeva hidroksida koji troše kiseline u vinu.
2. Uobičajena metoda:
Pjenušava i biser vina
Manometarska metoda: nadtlak ugljikova dioksida mjeri se direktno u boci pomoću
afrometra.
Članak 25.
REFERENTNA METODA
1. Mirna vina (tlak CO2 < 0,5 × 105 Pa)
a) Aparatura:
– Magnetska mješalica
– pH metar
b) Reagensi:
– Otopina natrijeva hidroksida (NaOH) 0,1 M;
– Otopina sumporne kiseline (H2SO4) 0,05M;
– Otopina enzima ugljikove anhidraze, 1 g/l.
c) Postupak:
Uzorak vina ohladimo na približno 0° C zajedno s pipetom od 10 ml za odmjeravanje.
Stavimo 25 ml 0,1 M otopine natrijeva hidroksida (prva alineja točke b)1. ovoga članka) u
čašu od 100 ml; dodamo dvije kapi vodene otopine ugljikove anhidraze (treća alineja točke
b)1. ovoga članka). Dodamo 10 ml vina pomoću pipete ohlađene na 0° C.
Stavimo čašu na magnetsku mješalicu, namjestimo pH elektrodu i povremeno miješamo.
Kad tekućina postigne sobnu temperaturu, polako titriramo 0,05 M otopinom sumporne
kiseline (druga alineja točke b)1. ovoga članka) do pH 8,6. Zabilježimo očitanje na bireti.
Nastavimo titrirati sumpornom kiselinom do pH 4,0. Označimo sa n ml utrošene
sumporne kiseline za titriranje između pH 8,6 i 4,0.
Uklonimo CO2 iz oko 50 ml uzorka vina mućkanjem u vakuumu oko tri minute, uz
grijanje tikvice u vodenoj kupelji na oko 25° C.

Gornji postupak ponovimo i na 10 ml dekarboniziranom vinu.
nž ml je volumen utrošene 0,05 M sumporne kiseline.
d) Iskazivanje rezultata
1 ml 0,05 otopine sumporne kiseline odgovara 4,4 mg CO2.
Količina CO2 u gramima po litri dana je formulom:
0,44 x (n – n´)
Izražava se na dva decimalna mjesta.
Napomena: Ako vino sadrži malo CO2 (CO2 < 1 g/l), nije potrebno dodati ugljičnu
anhidrazu za kataliziranje reakcije hidrataciju CO2.
2. Pjenušava i biser vina
a) Aparatura:
– Magnetska mješalica,
– pH metar.
b) Reagensi:
– Otopina natrijeva hidroksida (NaOH), 50 % (m/m),
– Otopina sumporne kiseline (H2SO4), 0,05 M,
– Otopina enzima ugljične anhidraze, 1 g/l.
c) Postupak:
Označimo nivo vina u boci te ga hladimo dok ne počne smrzavanje. Pustimo da se boca
blago ugrije, protresemo je da kristali leda ne nestanu. Brzo uklonimo čep i stavimo 45 do 50
ml vina u odmjerni cilindar za slijepu probu. Točan volumen uzetoga vina, v ml, očitamo na
cilindru kad vino postigne sobnu temperaturu.
Odmah nakon što je uklonjen uzorak za slijepu probu, dodamo 20 ml otopine natrijeva
hidrokisda (prva alineja točke b)2. ovoga članka) u bocu volumena 750 ml.
Pričekamo da vino postigne sobnu temperaturu.
U čašu od 100 ml stavimo 30 ml prokuhane destilirane vode i dvije kapi otopine ugljične
anhidraze (treća alineja točke b)2. ovoga članka). Dodamo 10 ml vina koje je prethodno
prevedeno u alkalno. Stavimo čašu na magnetsku mješalicu, namjestimo elektrodu i magnetni
štapić uz umjereno miješanje.
Titriramo otopinom sumporne kiseline (druga alineja točke b)2. ovoga članka) do pH 8,6.
Zabilježiti očitanje na bireti. Nastavimo polako titrirati sumpornom kiselinom do pH 4,0.
Neka je n ml utrošak kiseline za titriranje između pH 8,6 i 4,0.
Uklonimo CO2 iz v ml uzorka vina (koje smo uzeli za slijepu probu) mućkanjem u
vakuumu oko tri minute, uz grijanje tikvice u vodenoj kupelji na oko 25 °C. Uzmemo 10 ml
dekarboniziranog vina i dodamo 30 ml prokuhane destilirane vode, dodamo dvije do tri kapi
otopine natrijeva hidroksida da se pH podesi na izmeđi 10 i 11. Zatim slijediti gornji
postupak. Neka je nž ml dodani volumen 0,05 M otopine sumporne kiseline.
d) Iskazivanje rezultata
1 ml 0,05 M otopine sumporne kiseline odgovara 4,4 mg CO2.
Ispraznimo bocu vina koje je bilo prevedeno u alkalno i odredimo unutar 1 ml početni
volumen vina tako da se boca ispuni vodom do oznake, i to je V ml.
Količina CO2 u gramima po litri dana je formulom:

0,44 x (n – n') ×

Rezultat se izražava na dva decimalna mjesta.
3. Iskazivanje rezultata
Nadtlak pri 20° C (Paph20) izražen u paskalima dan je formulom:
Q
Paph20 = ––––––––––––––––––––––––––––––––– – Patm
1,951x10-5(0,86-0,01A) ´ (1-0,00144S)
gdje je:
Q = količina CO2 u g/l vina;
A = alkoholna jakost vina pri 20° C;
S = količina šećera u vinu u g/l;
Patm = atmosferski tlak u paskalima.
Članak 26.
UOBIČAJENA METODA
1. Pjenušava i biser vina
a) Aparatura:
– Afrometar
Afrometar je uređaj za mjerenje tlaka u bocama pjenušavih i biser vina. Ima raznih izvedbi
u ovisnosti o načinu zatvaranja boce. Skala afrometra je u paskalima (Pa), iako je praktičnije
koristiti 105 Pa ili kilopaskal (kPa).
Afrometri mogu imati različite klase manometara. Klasa manometra je preciznost očitanja
u odnosu na cijelu skalu izražena u postotcima ( npr. manometar od 1000 kPa klase 1 znači da
se maksimalni tlak od 1000 kPa može očitati unutar ± 10 kPa). Uređaj klase 1 preporučuje se
za precizna mjerenja. Afrometri moraju biti redovno provjeravani (barem jednom godišnje).
b) Postupak:
Mjerenja se moraju provoditi na bocama čija se temperatura stabilizirala najmanje 24 sata.
Nakon što je čep probušen, boca se mora žestoko promućkati sve dok tlak na postane
konstantan, tada se očita.
c) Iskazivanje rezultata
Tlak pri 20° C (Paph20) izražava se u paskalima (Pa) ili kilopaskalima (kPa).
Rezultat treba izraziti u obliku koji je sukladan preciznosti manometra (npr.
6,3 ´ 105 Pa ili 630 kPa, a ne 6,33 ´ 105 Pa ili 633 kPa za manometr klase 1 s punom
skalom do 1000 kPa).
Ako je temperatura pri kojoj je izvedeno mjerenje različita od 20° C mora se provesti
korekcija množenjem izmjerene vrjednosti tlaka sa koeficijentom:

danim u tableli I, priloga 5 ovoga pravilnika. Na taj način dobijemo rezultat pri 20° C.
Članak 27.
ODNOS IZMEĐU TLAKA I KOLIČINE UGLJIKOVOG DIOKSIDA U BISER VINU
Iz tlaka kod 20° C (Paph20) izračuna se apsolutni tlak kod 20° C (Pabs20) pomoću formule:
Pabs20 = Patm + Paph20
Patm je astmosferski tlak izražen u barima
Količina ugljikovog dioksida u vinu dana je slijedećim odnosima:

ugušćenog mošta i proćišćenog ugušćenog mošta. Uputa za upotrebu aparata mora sadržavati točne instrukcije. – ili u indeksima loma na četiri decimalna mjesta. koja je u prilogu 6. izražen kao apsolutna vrijednost ili kao maseni postotak saharoze. Na istom uzorku napraviti najmanje dva određivanja. posebice glede kalibriranja i izvora svijetlosti. Staviti malu količinu uzorka na donju prizmu refraktometra. – Pročišćeni ugušćeni mošt Ovisno o koncentraciji. Refraktometar mora imati termometar sa skalom najmanje od +15° C do +25° C s omogućenim cirkuliranjem vode koja osigurava mjerenje pri temperaturi 20° C ± 5° C. pomoću kojega se dobiva koncentracija šećera u gramima u litri i gramima na kilogram mošta.1%. pri čemu sva vaganja moraju biti točno provedena.01 A) × (1 – 0.– u litrama CO2 po litri vina: 0. da se dobije (kolona I) odgovarajuća vrijednost u masenim postocima saharoze pri t°C. b) Aparatura: Abbe-ov refraktometar koji mora imati skale u: – masenim postocima saharoze s podjelom od 0. mošt se propusti kroz četverostruko presavijenu suhu gazu i nakon odbacivanja prvih kapi filtrata. priloga 6 ovoga Pravilnika. koristi se ili pročišćeni ugušćeni mošt ili otopina dobivena tako da se 200 g pročišćenog ugušćenog mošta razrijedi s vodom do 500 g. nastavlja se određivanje filtriranog proizvoda. prikazan je u tabeli II i tabeli III.01 A) × (1 – 0. Ova vrijednost je korigirana za temperaturu i izražena kao koncentracija pri 20° C (rabeći tabelu I. Očitati maseni postotak saharoze unutar 0. c) Priprava uzorka: – Mošt i ugušćeni mošt Po potrebi.987 × 10-5 × Pabs20 × (0. d) Postupak: Uzorak temperirati na blizu 20° C. pri čemu treba paziti (jer su prizme čvrsto pričvršćene jedna na drugu) da uzorak jednako pokriva staklenu površinu prizme. .1% ili indeks loma na četiri decimalna mjesta. XIII. Korigiranje temperature – Instrumenti sa skalom u masenim postocima saharoze: korigiranje temperature provesti pomoću tabele I.00144 S) – u gramima CO2 po litri vina: 1. Mjerenje provesti sukladno uputama za uporabu aparata.86 – 0. Zabilježiti temperaturu t °C. a) Princip metode: Indeks loma pri 20° C. c) Izračun: 1. – Instrumenti sa skalom u indeksima loma: indeks loma mjeren pri t°C pronaći u tabeli II (prilogu 6).951 × 10-5 x Pabs20 × (0.00144 S) gdje je: A = alkoholna jakost vina pri 20°C S = količina šećera u g/l. priloga 6).86 – 0. ODREĐIVANJE ŠEĆERA REFRAKTOMETROM Članak 28.

6 1.003928 1.000895 .000447 .001646 .003117 .002260 .0 1.001722 .001941 .000855 .001819 .002238 .000777 . Članak 29. Indeks loma mošta.2 1.7 1.6 1.003787 1.004042 1. Ministar Petar Čobanković. 4.001703 22.003956 1.4 10.2 .000422 .2 1.5 1.6 1.004128 1.1 1.2.8 1.4 1.001780 . 3.003704 .001741 .003759 1.4 1.1 1.7 1.6 1.0 1.002578 .003326 .2 1.3 1.2 1.002602 .001608 22.9 1.002941 .000474 .001191 .000703 .001257 20.003899 1.000909 .4 1.002966 .003843 1.7 1.2 1.003041 28.8 . Koncentracija šećera izražena je kao invertni šećer na jedno decimalno mjesto.003168 29.000540 .0 1.1 .4 1.0 1.003247 . lipnja 2004.4 1.1 1.2 .002394 .000511 .0 1.001128 .3 1.002215 25.1 1.2 1.003143 .0 1.3 .003352 .000456 .6 .004071 1.003066 .001859 .5 1.8 1.000714 .3 1.6 1.000465 .9 11.001159 .0 1.002417 .003731 1.1 1.8 1.3 1.1 1.4 1.7 1.9 1. rezultat se množi s faktorom razrjeđenja.5 1.000501 .000483 14.000803 .001357 .000842 .001113 . ugušćenog mošta i pročišćenog ugušćenog mošta Pronaći maseni postotak saharoze pri 20° C u tabeli II ili III (prilog 6) i iz istoga reda pročita se indeks loma pri 20° C na četiri decimalna mjesta.001900 23.000816 17.1 1.002326 25.3 1.001880 .2 1.4 1.3 .002555 26.1 1.000726 .9 1.000691 16.001175 19.5 1.0 .7 1.5 1.0 1.001761 .4 11.3 1.6 1.003194 .3 1.0 1.001920 .5 1.001144 .7 1. Koncentracija šećera izražena je kao invertni šećer na jedno decimalno mjesto.7 .5 1.5 .000414 .5 1.002485 .7 1.000882 17.7 1.3 1.000492 .001239 .001306 .001097 19.003815 1.001800 23.6 1.3 1.1 1.2 1.8 1.001290 .000406 .3 1. r.000439 13.4 1.9 1.6 1.1 1.000430 . v.2 1.3 1.6 1.001340 20.4 1.001323 .6 1. s kojim se množi masa vode u Pyrex piknometru pri toC za izračun volumena piknometra pri 20oC toC F toC F toC F toC F toC F toC F toC F 10.000752 16.0 1.0 1.003015 .003871 1.002282 .004099 1.3 1.001374 .004013 1.003273 .4 1.7 1.1 .5 1.003984 1. PRILOG 1 PRILOG 1: Tabela I: Faktor F.4 1.001684 .000520 .002508 . Klasa: 011-02/04-01/1 Urbroj: 525-11-04-1 Zagreb.003092 .7 1. 24.001207 .5 1.0 1.5 .7 1.002916 28.000789 . Koncentracija šećera u pročišćenom ugušćenom moštu Pronaći maseni postotak saharoze pri 20° C u tabeli III (prilog 6) i iz istoga reda očita se koncentracija šećera u gramima na litru i gramima na kilogram.1 1.001223 .002372 .2 1.003222 .6 1.001273 .2 1.6 1.000550 .002462 .004187 .6 .9 1.9 1.001627 .7 1.002990 .7 1.8 1.4 1.5 1.002531 .000738 .4 1.001839 .8 1.003299 29.000398 13.000868 .000530 14.002304 .2 1.5 1. Ako se mjerenje provodi na razrijeđenom pročišćenom ugušćenom moštu.002349 .000764 .000829 . Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Koncentracija šećera u moštu i ugušćenom moštu Pronaći maseni postotak saharoze pri 20°C u tabeli II (prilog 6) i iz istoga reda očitati koncentraciju šećera u gramima na litru i gramima na kilogram.001665 .002439 26.004158 1.0 1.

003485 .3 1.001498 .000591 .002866 .9 1.000965 .002044 .7 1.8 1.2 1.7 1.9 1.9 1.001462 .001589 .7 1.000634 15.4 1.003405 .000612 .002002 24.6 1.004245 12.000668 .1 1.9 1.6 1.1 1.001982 .5 1.002151 .0 1.001037 .003594 .003432 30.7 1.4 1.1 1.000937 .000679 .002194 .5 1.5 1.0 1.002023 .003458 .000623 .9 1.8 1.3 1.2 1.4 1.000656 .002086 .003567 .9 1.001480 .001516 21.002745 .002769 .002625 .4 1.002129 .002065 .9 1.6 1.2 1.001082 .7 1.001067 .2 1.9 1.4 1.000951 18.002172 .003676 .001570 .9 1.001552 .8 1.0 1.001409 .9 1.9 1.001961 .002672 27.2 1.002649 .8 1.1 1.000923 .001427 21.001445 .6 1.003379 .002842 .004275 .003621 .002696 .001391 .001052 .3 1.002720 .5 1.8 1.3 1.2 1.8 1.0 1..0 1.5 1.3 1.002793 27.002107 24.003540 12.4 1.5 1.004216 .8 1.003513 .7 1.9 1.1 1.001022 18.001534 .000570 .000580 15.6 1.1 1.002891 .001008 .8 1.000979 .9 1.3 1.8 1.6 1.000993 .000645 .8 1.8 1.8 1.000601 .0 1.002817 .000560 .8 1.0 1.003649 .

37 0.13 2.43 1.21 3.75 0.46 0.36 0.53 2.92 0.61 1.60 2.33 1.48 1.72 0.55 1.04 2.71 1.08 3.88 0.78 3.32 1.89 0.37 0.10 3.52 2.85 1.43 0.60 0.57 1.46 0.38 2.22 0.65 3.45 2.90 1.77 0.03 12° 1.05 4.34 2.25 4.34 0.47 1.48 1.25 2.93 0.19 1.59 0.44 2.74 0.53 1.86 1.93 0.91 2.13 1.60 1.77 1.97 0.72 2.27 2.22 0.65 0.01 27° 1.82 1.63 0.60 1.22 0.26 0.86 1.08 2.32 2.31 0.81 0.26 1.75 2.11 2.96 2.41 2.38 1.31 3.22 1.71 1.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10° 1.40 18° 0.80 0.78 1.20 1.51 0.10 1.31 1.53 3.77 1.27 1.63 0.36 0.35 2.44 2.40 1.71 0.21 0.68 2.77 1.88 3.27 2.52 1.86 0.78 1.92 3.08 1.01 1.34 2.88 3.78 2.70 3.36 1.53 2.17 3.24 0.27 1.21 2.61 30° 2.36 1.30 0.97 25° 1.64 1.Tabela II: Temperaturne korekcije c za gustoću suhih i bezalkoholnih vina.81 2.44 2.65 0.31 1.39 1.46 2.19 4.22 1.48 2.28 1.67 1.26 1.32 1.41 1.29 1.38 0.81 0.49 0.48 3.59 0.45 1.31 3. mjerenu Pyrex piknometrom pri toC.96 1.09 0.97 0.92 2.73 2.33 4.50 1.92 4.25 0.45 3.17 1.18 14° 1.23 1.19 1.03 2.42 3.82 1.56 1.32 3.56 0.91 0.46 0.62 1.46 3.66 2.50 2.99 1.44 1.04 2.44 0.44 11° 1.96 2.28 1.11 2.28 0.66 0.20 3.20 2.28 0.16 3.29 0.19 3.21 3.23 0.83 1.72 0.59 1.98 3.09 3.85 4.80 2.16 2.27 0.58 1.74 0.80 0.27 0.50 2.62 2.52 1.62 0.71 0.62 2.06 4.41 1.58 2. za izračun rezultata pri 20oC.35 1.16 2.63 0.67 2.97 0.85 0.31 2.62 0.78 0.32 0.41 0.05 2.77 1.47 4.23 0.91 3.72 1.67 1.22 1.54 0.47 1.41 0.25 0.67 1.11 4.30 3.33 2.89 1.00 2.94 4.10 1.86 0.75 1.05 2.52 3.26 1.52 1.62 2.42 1.59 2.96 1.86 4.69 3.89 2.57 3.18 1.47 Temperatura 20° (oC) 21° 0.68 0.11 1.19 2.53 3.62 1.30 1.25 2.80 0.05 3.21 1.01 2.71 0.64 1.46 0.75 1.16 2.27 3.38 2.93 1.81 0.87 0.78 0.24 1.44 0.03 2.42 3.56 1.00 1.77 0.51 2.12 2.67 1.91 3.59 3.70 4.83 0.57 0.02 1.61 13° 1.17 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .89 3.53 2.35 3.84 1.88 2.35 1.97 4.42 0.83 0.40 0.42 0.09 3.16 2.78 1.24 2.52 0.80 1.24 0.21 2.42 2.55 4.03 1.74 0.76 0.42 0.48 26° 1.92 3.32 0.46 0.47 0.63 2.63 1.19 3.68 0.51 1.70 2.06 3.95 0.77 2.37 1.84 0.21 0.73 1.23 0.00 3.85 17° 0.84 1.93 0.69 3.25 1.16 1.05 1.19 1.40 1.43 0.32 1.93 1.25 4.48 0.77 2.33 0.40 2.53 1.53 28° 2.92 5.13 2.55 1.99 3.46 1.79 2.72 3.40 4.45 1.38 2.90 1.40 0.56 1.93 2.97 23° 0.80 0.46 1.86 2.22 2.55 0.98 2.01 1.30 0.11 2.83 1.18 2.90 0.22 0.87 0.34 0.75 1.46 24° 0.77 2.27 2.49 0.05 1.94 19° 0.63 2.02 3.90 0.69 1.50 1.44 2.47 0.03 3.13 1.30 1.22 2.01 2.06 1.81 2.95 2.37 3.36 3.13 1.44 0.70 1.81 2.95 2.25 1.30 16° 0.53 0. p20 = pt ± c/1000 .32 2.44 0.65 2.67 1.84 3.70 1.93 2.07 29° 2.31 2.87 4.59 1.25 1.55 2.61 0.13 1.84 1.51 0.56 1.84 0.97 1.67 1.03 1.69 0.36 1.69 0.43 1.59 1.93 0.36 1.74 15° 0.72 2.29 0.97 0.39 0.00 3.03 2.26 0.22 0.86 1.16 1.76 0.82 3.71 1.01 1.99 1.15 1.86 1.11 2.08 1.71 0.23 0.48 22° 0.06 1.11 2.64 1.67 0.

12 0.44 1.00 4.49 3.09 2.47 3.87 0.82 1.64 4.30 4.57 5.25 0.75 2.67 3.84 1.42 2.52 0.26 2.37 1.52 4.59 3.48 2.18 1.37 1.93 4.62 22° 0.3.51 1.36 2.12 1.62 0.76 1.61 0.63 1.53 4.98 3.87 3.99 2.93 4.13 3.16 4.15 1.10 3.09 3.42 2.95 0. mjerenu Pyrex piknometrom pri toC.62 1.82 1.22 3.68 0.13 1.84 2.00 29° 2.71 1.84 5.49 1.08 2.04 3.42 12° 1.23 2.57 3.50 2.24 2.72 3.04 4.46 0.66 2.42 2.86 2.Tabela III: Temperaturne korekcije c za gustoću prirodnog ili ugušćenog mošta.55 1.16 1.44 16° 1.14 4.07 1.02 2.34 0.82 3.30 1.20 1.01 2.35 0.17 2.30 2.12 1.84 0.42 28° 2.36 3.85 0.48 0.67 4.36 3.56 0.56 3.10.54 1.11 2.70 2.59 5.77 0.80 1.69 3.58 2.79 1.90 5.53 0.68 0.67 1.60 0.18 1.90 2.45 4.37 3. za izračun rezultata pri 20oC.46 5.22 1.05 3.13 1.00 2.65 2.26 2.17 2.34 1.91 4.98 5.51 1.32 2.45 0.72 15° 1.29 0.2.46 2.96 3.31 1.21 1.32 0.99 1.57 1.88 3.86 0.72 1.26 3.90 0.10 3.88 0.44 0.56 0.38 2.50 0.16 1.45 2.00 1.40 2.97 3.87 4.62 3.81 0.96 2.72 1.89 1.31 0.06 1. p20 = pt ± c/1000 .58 2.32 2.05 1.24 1.95 2.11 4.22 3.66 1.66 0.01 4.34 5.28 3.42 2.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC gustoća 1.65 4.95.09 1.19 13° 1.29 0.92 2.18 3.30 2.67 1.66 1.02 1.20 1.66 3.41 0.62 1.66 11° 2.39 3.28 4.56 5.15 1.05 4.94 3.35 3.26 1.64 30° 3.84 24° 1.28 1.62 2.58 0.24 4.83 0.84 2.69 2.51 3.30 1.55 3.05 1.20 3.48 4.12 1.58 0.39 5.80 1.09 1.52 1.68 5.48 0.96 1.82 1.51 1.82 2.54 0.76 0.34 4.09 2.65 3.16 2.66 2.08 1.12 5.60 0.06 1.56 2. 2^99 3.23 23° 0.64 0.50 3.17 1.36 3.92 2.73 0.72 0.82 2.20 4.10 2.96 6.63 2.93 0.16 5.35 3.37 1.77 1.78 4.67 3.13 3.22 1.99 3.88 4.18 2.12 1.20 1.43 0.44 1.00 2.73 5.58 2.78 2.52 1.47 3.43 2.94 0.59 2.21 4.67 0.10 2.82 2.16 6.85 4.72 2.26 1.28 2.60 1.59 0.80 0.95 14° 1.09 1.89 2.14 1.93 3.04 1.07 3.76 2.45 2.24 0.36 2.77.66 1.71 1.53 2.81 1.60 1.10 1.31 2.59 1.38 0.34 2.29 1.03 4.11 1.37 1.40 0.35 4.50 4.36 2.25 1.35 3.40 3.49 1.88 2.08 4.05 5.00 0.31 1.85 2.37 0.43 1.82 2.34 2.12 2.75 1.36 2.56 0.75 4.32 1.86 2.89 5.43 1.44 3.33 1.26 2.42 0.92 2.20 5.22 3.60 3.73 1.50 2.16 0.85 4.08 6.30 3.69 2.59 0.50 3.61 0.64 3.17 2.00 3.29 4.16 2.15 3.74 1.57 1.65 3.43 2.81 1.18 1.03 1.90 1.31 5.62 19° 0.25 3.36 4.56 5.84 1.61 0.20 1.03 3.50 0.74 2.49 1.73 2.34 2.73 3.28 1.01 3.34 1.48 2.36 10° 2.79 0.48 2.80 0.30 0.37 0.84 2.44 0.86 4.51 5.36 1.18 5.17 4.59 3.98 3.67 4.91 4.03 4.05 1.79 27° 2.24 2.12 3.84 1.42 0.72 2.70 3.19 1.44 25° 1.22 1.22 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .57 2.06 2.62 Temperatura 20° (oC) 21° 0.05 26" 1.05 5.60 1.70 0.72 4.55 4.24 1.90 6.18 3.50 3.39 0.09 1.89 0.98 1.37 2.05 1.96 3.30 1.80 3.27 2.75 0.26 4.76 4.43 4.25 1.94 5.88 1.90 18° 0.06 4.18 17° 0.25 3.40 0.01 2.51 2.47 3.81 1.01 3.77 1.08 1.04 2.

95 2.54 4.31 0.07 3.02 1.69 2.28 0.83 2.97 1.25 1.55 1.31 0.89 0.49 1.10 1.48 2.71 0.27 1.95 30° 3.100 1.43 3.77 1.00 0.46 3.48 1.95 3.71 2.94 1.69 2.06 0.45 2.70 3.90 1.81 4.40 3.41 4.05 0.44 2.46 4.79 0.55 4.44 3.01 1.95 1.66 2.16 3.93 1.10 3. p20 = pt ± c/1000 .96 3.18 0.84 1.120 1.53 0.18 1.08 2.10 0.46 1.51 0.99 3.86 2.10 1.68 3.07 3.90 2.01 1.95 0.83 1.39 3.62 4.31 2.32 5.39 1.37 3.40 0.83 0.74 2.46 1.24 2.05 2.90 1.78 1.09 1.99 4.79 5.27 3.040 1.47 2.52 4.21 0.06 2.04 0.65 1.47 2.72 2.03 2.08 2.76 4.94 2.23 4.69 0.89 0.34 3.67 3.53 2.86 2.42 2.30 3.16 1.71 1.39 0.58 1.20 4.44 4.60 4.91 1.00 2.21 1.26 0.64 3.50 2.040 1.98 1.49 2.53 2.48 0.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura 20° (oC) 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 4.40 0.97 1.20 1.02 1.75 2.56 0.75 0.66 1.69 2.39 3.11 1.80 1.16 2. gustoća gustoća gustoća 1.49 0.63 3.95 1.99 4.39 1.96 1.080 1.80 2.32 1.33 2.26 0.38 1.36 1.060 1.13 3.29 1.79 2.63 0.78 1.52 0.35 1.060 1.52 2.42 2.87 3.57 4.24 1.44 2.29 2.000 1.73 3.39 1.70 2.95 2.47 2.30 0.27 2.05 5.84 2.64 0.89 3.70 3.35 0.33 2.61 2.78 0.36 3.86 3.63 3.71 0.29 1.59 3.25 1.28 4.27 2.49 3.35 3.00 0.32 3.02 2.33 0.10 3.30 0.49 4.49 1.45 3.60 2.44 2.91 0.44 1.00 0.02 0.98 2.05 2.13 0.49 4.000 1.49 0.040 1.45 2.42 2.39 0.73 1.69 2.19 1.46 0.27 0.12 1.99 2.08 3.65 3.080 1.87 2.61 3.61 1.17 2.29 3.94 4.30 1.51 1.34 3.63 206 2.51 2.83 1.36 2.42 0.68 3.12 1.30 3.82 0.43 3.60 0.77 0.01 2.94 3.94 1.87 2.020 1.93 1.64 2. Alkoholna jakost 17% vol.120 1.37 3.90 3.41 3.26 3.48 1.73 4.060 1.46 1.53 2.74 1.84 1.56 1.73 2.72 3. za izračun rezultata pri 20oC.90 3.100 1.22 0.85 1.55 2.87 2.57 1.100 1.78 1.89 0.39 0.14 1.95 0.99 4.22 0.62 3.46 1.71 1.27 3.06 3.63 1.12 0.51 4.79 3.64 3.99 2.43 0.50 0.48 1.69 0.60 1.80 5.57 .79 1.01 1.52 0.17 1.000 1.78 1.38 1.31 2.59 4.07 5.47 2.73 2.59 2.76 0.36 3.49 0.95 2.87 2.75 2.79 5.71 2.37 1.46 0.77 4.42 2.79 3.09 3. i veće sa ostatkom šećera.06 1.89 2.26 2.61 1.96 1.32 1.59 2.04 0.82 1.19 2.22 1.52 3.22 4.05 2.54 1.72 1.49 2.64 2.48 1.45 0.50 3.95 4.30 2.78 3.26 1.40 3.10 1.61 3.25 2.29 3.67 1.97 1.29 2.30 0.90 3.31 3.73 1.58 0.59 1.11 3.84 2.02 0.49 0.30 2.52 2.12 2.020 1.17 2.20 0.29 2.15 3.21 4.94 0.74 3.27 3.46 4.39 0.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 13% vol.46 4. mjerenu Pyrex piknometrom pri toC.43 0.32 1.31 1.55 4.89 3.54 2.080 1.36 0.51 3.70 2.32 2.30 1.36 0.88 3.08 0.71 1.73 3.89 4.09 2.94 2.Tabela IV: Temperaturne korekcije c za gustoću vina alkoholne jakosti 13 % vol.96 3.84 0.77 0.83 0.66 3.39 1.84 1.42 3.020 1.91 1.50 1.23 3.33 0.94 0.29 2.06 2.00 4.68 3.09 2.07 1.19 1.95 3. Alkoholna jakost 15% vol.98 1.01 0.86 4.01 2.49 1.90 3.

39 3.060 1.93 1.30 0.09 2.86 2.52 4.62 3.30 3.23 4.64 5.18 1.38 1.41 0.97 3.61 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 0.08 3. gustoća gustoća 1.10 1.31 1.21 1.31 3.59 1.25 4.27 3.02 1.06 2.80 5.19 3.69 4.33 2.95 2.18 2.42 3.080 1.31 3.97 3.49 3.39 0.65 2.31 0.000 1.71 2.57 1.54 3.49 4.72 2.43 4.51 1.62 3.040 1.45 4.96 1.90 3.97 1.06 4. Alkoholna jakost 21% vol.96 2.24 4.99 2.04 0.42 1.57 2.55 5.21 4.31 2.69 2.64 2.81 3.32 3.74 3.02 1.92 3.040 1.54 1.19 1.12 0.32 1.97 4.49 4.57 1.08 2.16 20° .90 3.50 3.48 0.08 1.39 1.21 3.00 4.56 5.64 2.89 2.95 0.25 1.95 3.27 0.61 5.29 1.00 3.31 1.78 1.12 3.20 0.95 1.51 1.09 1.88 3.76 0.66 5.91 6.19 2.62 4.03 3.28 3.55 2.54 4.58 5.06 0.000 1.47 1.22 4.43 1.30 2.02 2.01 4.29 2.24 2.28 2.85 2.62 3.61 3.82 0.52 0.15 3.020 1.78 0.90 1.11 5.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura (oC) 3.68 1.05 2.100 1.08 5.07 1.64 2.84 1.48 0.09 1.46 2.55 2.68 2.32 2.01 0.84 4.22 3.51 2.20 0.26 1.52 3.27 2.88 0.54 1.08 2.39 5.14 1.01 4.78 4.62 3.42 0.27 3.11 2.76 1.18 2.04 3.060 1.96 1.77 1.45 0.10 3.60 1.72 2.44 4.21 0.53 3.86 4.13 0.27 0.51 2.19 1.88 2.97 3.42 3.51 4.80 0.79 4.62 4.03 0.69 5.52 4.45 0.82 2.87 2.71 3.47 2.55 0.48 30° 4.40 1.08 1.73 2.22 2.36 5.43 2.74 3.44 2.60' 3.76 3.25 2.55 5.47 5.01 0.54 4.82 5.50 4.48 1.57 1.42 4.70 1.50 1.93 1.31 2.13 1.08 0.020 1.56 1.11 1.66 4.83 2.080 1.31 0.78 3.89 5.Alkoholna jakost 19% vol.09 0.18 0.96 3.76 3.84 1.76 0.88 4.16 2.90 1.69 2.76 4.47 4.30 3.42 3.79 3.72 2.100 1.40 2.60 2.57 3.99 0.96 2.88 0.70 4.47 4.61 3.70 1.24 2.27 4.56 4.74 2.57 2.06 0.28 1.41 0.51 3.65 1.92 4.82 0.88 3.84 1.30 2.66 4.46 4.45 4.95 0.03 4.83 1.120 1.38 0.48 1.96 2.57 1.88 2.

04 1.22 0.67 2.21 2.33 0.50 3.10 1.82 1.21 0.64 1.43 1.33 2.26 2.01 1.71 1.51 2.04 2.07 1.16 1.40 0.96 0.77 0.07 2.98 2.49 0.34 2.75 2.57 2.40 1.27 0.60 0.90 12° 1.73 0.15 2.93 0.35 2.05 1.82 1.44 0.54 0.66 15° 0.52 157 163 1.46 2.23 0.99 1.64 1.71 0.95 0.80 1.51 1.31 1.76 0.46 Temperatura 20° (oC) 21° 0.71 0.93 3.81 0.62 0.98 2.62 0.05 1.38 3.28 1.45 2.28 3.74 0.43 0.26 3.88 1.23 1.44 2.13 2.25 0.75 1.50 1.98 1.39 0.93 2.20 0.12 1.66 1.58 1.50 1.92 0.26 2.07 1.40 2.60 0.44 1.25 4.85 0.75 1.84 0.02 4.45 26° 1.57 2.57 0.56 1.36 18° 0.15 1.83 2.52 1.22 3.86 0.40 1.57 3.73 1.83 1.21 0.06 3.43 0.62 3.50 0.88 1.74 0.45 1.55 1.07 1.05 2.84 3.23 0.82 2.96 23° 0.95 0.93 2.12 2.92 0.26 0.20 1.19 1.38 2.39 0.27 0.65 2.29 1.73 2.22 0.93 4.31 2.02 1.11 2.35 0.17 1.08 3.97 2.93 3.15 1.57 0.25 0.55 2.18 3.07 1.74 0.30 0.21 1.68 071 074 078 081 085 0.80 1.99 1.14 2.46 4.37 1.64 2.60 2.87 0.67 0.93 1.39 3.34 0.12 1.72 0.67 1.48 22° 0.46 0.38 0.76 4.39 0.88 1.11 1.15 1.38 2.45 24° 0.09 2.20 2.29 1.03 2.37 2.49 1.15 2.75 3.45 0.64 2.25 0.22 2.97 0.47 0.05 3.11 1.99 2.05 1.44 2.Table V: Temperaturne korekcije c za gustoću suhih i bezalkoholnih vina.88 4.24 1.23 1.18 1.77 0.39 4.89 0.25 1.29 0.70 3.99 1.30 1.45 2.21 2.39 1.81 0.29 1.81 2.90 2.59 1.01 2.92 1.73 1.79 0.42 1.25 1.90 3.73 0.20 1.97 4.32 0.22 0.24 2.47 1.11 3.44 1.72 2.88 1.31 1.91 0.49 1.73 2.22 2.88 0.73 1.58 3.83 0.11 1.26 1.24 0.30 4.51 2.11 4.37 1.73 3.36 0.56 0.90 0.56 2.45 1.86 0.79 1.38 0.96 27° 1.41 0.21 1.38 2.65 0.43 0.05 2.68 0.49 1.16 4.14 1.77 2.85 4.31 0.45 0.77 2.52 0.16 1.91 2.39 1.57 0.42 1.83 2.96 2.48 0.93 0.93 3.07 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .91 19° 0.70 0.27 2.34 1.14 2.84 1.58 1.43 0.12 1.78 0.91 2.47 1.33 1.77 0.71 0.63 2.46 0.80 0.26 2.31 11° 1.35 1.58 1.32 0.56 1.48 28° 1.31 2.52 1.35 1.52 1.75 3.78 2.52 0.24 0.13 2.84 0.34 1.55 0.07 14° 0.14 3.65 0.35 0.34 3.78 1.24 3.47 2.69 0.66 1.25 3.19 1.45 3.03 1.41 0.14 2.69 1.49 13° 1.35 1.63 2.96 1.69 1.77 2.73 1.29 0.44 0.95 0.99 1.06 2.97 2.16 1.36 0.21 1.14 3.31 1. p20 = pt ± c/1000 .63 1.99 3.29 0.80 17° 0.98 3.39 1.03 2.12 4.50 3.56 1.53 2.03 1.05 2.58 2.42 1.33 1.37 2.50 2.19 3.54 30° 2.62 1.95 3.65 0.61 4.09 2.28 0.29 2.72 2.63 0. mjerenu običnim staklenim piknometrom ili hidrometrom pri toC.21 0.95 25° 1.82 2.67 1.27 1.44 0.33 2.26 0.60 0.67 0.69 2.19 0.34 3.19 2.24 1.49 2.58 0.01 1.08 3.91 0.51 1.38 3.62 1.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10° 1.57 3.88 0.24 1.04 3.55 2.38 0.23 16° 0.84 1.26 1.46 0.41 0.88 0.50 0. za izračun rezultata pri 20oC.35 1.33 2.70 0.39 0.23 0.67 2.65 1.40 3.91 0.03 2.70 176 183 190 1.30 1.54 1.21 1.91 3.76 1.70 1.75 3.77 1.62 3.22 3.82 0.23 2.55 0.85 1.46 1.5S 1.20 0.45 1.59 0.86 2.00 29° 2.59 1.83 1.94 2.92 5.37 3.40 2.03 3.42 1.89 0.63 2.74 1.

16 2.39 2.91 0.67 1.18 1.15 4.94 4.46 0.09 1.05 1.17 1.42 2.43 0.28 3.23 4.24 3.99 1.87 0.34 2.09 1.53 0.16 2.24 3.46 1.82 1.76 1.34 0.37 3.85 0.95 2.57 773 2.93 0.00 1.43 1.44 1.90 4.34 2.52 2.02 2.21 1.57 3.82 0.72 0.75 1.35 3.12 1.90 0.81 2.82 1.51 2.13 4.29 1.97 3.58 2.19 1.21 1.63 1.73 4.82 5.12 1.86 4.65 1.00 3.59 2.11 2.25 1.38 2.95 0.73 3.48 2.44 3.44 3.35 3.68 1.00 2.86 0.71 1.37 0.92 2.24 3.55 0.78 0.12 3.54 0.88 1.97 1.80 4.32 1.55 3.46 1.58 0.74 1.03 3.19 1.39 1.29 2.34 3.15 1.12 3.51 0.18 1. za izračun rezultata pri 20oC.75 3.36 0.97 2.53 1.17 2.80 2.44 2.70 0.33 0.19 1.39 4.23 2.00 2.41 0.16 1.58 4.90 5.67 1.00 4.64 2.24 1.39 0.06 1»09 1.02 5.75 1.08 2.25 2.95 0.74 1.92 3. p20 = pt ± c/1000 .59 0.99 1.24 14° 1.83 2.02 1.15 5.68 2.21 2.31 0.47 2.99 4.06 1.48 0.37 1.15 1.25 2.07 1.16 1.08 1.73 5.73 0.14 1.69 3.73 1.74 2.02 2.52 0.92 4.96 1.56 0.85 1.62 3.04 1.49 256 2.95 2.74 4.13 1.28 2.09 1.07 2.64 1.37 1.15 3.58 3.52 1.17 2.52 1.50 0.60 27° 2.10 1.58 1.60 1.48 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .85 2.01 5.06 1.55 3.46 0.96 2.16 2.15 1.54 1.58 0.43 0.35 2.54 1.36 4.56 5.82 3.08 217 2.81 1.46 2.57 3.76 0.05 5.14 4.10 2.63 0.03 2.64 4.90 4.29 3.99 3.82 2.54 0.67 0.84 1.77 0.16 3.61 0.58 0.68 1.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC gustoća 1.17 2.86 3.86 2.80 3.17 2.48 3.25 1.16 3.20 1.51 4.61 2.65 2.19 5.08 4.18 1.38 0.60 1.65 15° 1.71 3.39 5.07 4.Table VI: Temperaturne korekcije c za gustoću prirodnog ili ugušćenog mošta.12 4.11 3.77 1.51 2.64 2.00 1.43 1.89 2.33 4.31 1.14 1.69 0.37 3.09 3.20 Temperatura 19° 0.60 4.74 2.68 2.92 2.54 3.29 0.81 1.79 18° 0.09 2.44 1.74 2.19 23° 0.16 2.31 5.08 1.26 3.02 1.32 1.65 1.87 2.52 1.86 29° 2.71 1.37 25° 1.57 0.62 1.99 3.30 2.13 1.36 2.77 2.18 2.91 3.89 1.04 4.30 28° 2.34 1.25 5.72 1.36 2.55 0.39 3.74 2.62 4.85 5.04 2.01 16° 1.33 2.56 0.94 2.07 3.37 4.26 2.65 0.60 1.32 1.26 1.75 1.30 1.59 2.06 3.72 3.60 (oC) 20° 21° 0.22 1.22 2.45 2.59 0.96 3.36 0.31 1.34 2.29 12° 1.85 0.28 2.39 0.29 2.49 1.91 103 3.23 4.77 13° 1.94 3.07 2.85 2.82 0.43 0.12 1.52 4.46 3.84 0.16 1.09 2.35 0.31 0.41 2.11 1.86 2.74 0.39 1.71 2.22 3.76 1.05 1.96 26° 1.60 0.28 3.42 0.46 3.69 3.56 2.40 5. mjerenu običnim staklenim piknometrom ili hidrometrom pri toC.29 1.52 4.37 1.25 1.20 4.72 3.47 3.60 22" 0.48 1.69 4.76 0.23 2.54 1.45 1.94 3.80 0.38 3.28 0.57 1.94 4.59 0.81 0.23 4.63 2.02 2.33 0.86 2.55 3.48 3.86 1.90 0.90 2.06 1.44 0.14 3.41 0.78 2.12 1.93 2.57 0.70 2.25 1.57 3.64 0.55 2.34 2.62 1.48 0.95 2.59 1.84 1.87 11° 2.73 2.79 24° 1.37 4.40 2.33 2.42 17° 0.40 0.22 1.99 3.30 0.75 1.36 10° 2.28 0.28 1.

70 3.100 1.53 0.89 2.14 1.82 30° 3.16 2.020 1.47 3.57 2.87 1.52 1.80 3.83 2.48 4.42 2.56 2.84 3.44 1.54 3.53 2.17 5.03 0.85 0.98 0.98 1.020 1. mjerenu običnim staklenim piknometrom ili hidrometrom pri toC.68 0.75 1.06 1.59 2.100 1.90 2.27 2.56 1.86 1.68 2.06 0.91 0.07 4.35 0.29 0.77 1.54 3.35 0.86 4.50 3.25 1.36 2.34 1.05 1.22 2.78 2.81 0.17 0.16 0.82 1.67 2.12 2.08 0.17 0.67 4.65 4.55 3.00 2.80 2.66 4.45 4.11 2.22 1.81 1.45 2.69 1.39 3.90 1.82 4.040 1.77 2.63 3.19 1.17 3.66 3.66 0.10 4.61 3.49 1.88 1.53 2.17 0.36 3. Alkoholna jakost 17% vol.00 0. Alkoholna jakost 15% vol.59 2.34 2.44 3. za izračun rezultata pri 20oC p20 = pt ± c/1000 .36 3.59 0.36 0.41 4.65 0.05 2.92 0.42 .92 0.09 1.34 0.54 1.64 3.38 0.88 1.02 3.93 5.47 0.19 2.Tabela VII: Temperaturne korekcije c za gustoću vina alkoholne jakosti 13%vol.04 1.81 1.85 2.34 1.38 0.40 0.78 2.47 2.42 0.89 4.21 3.99 1.44 0.37 0.17 3.86 4.64 2.17 3.37 2.080 1.52 1.67 1.36 3.64 0.66 2.44 0.81 2.40 2.88 1.58 2.29 2.85 3.56 1.93 1.66 2.16 3.15 3.09 4.25 2.02 3.59 1.42 2.53 3.48 0.65 2.120 1.52 2.86 0.84 3.56 3.76 1.27 1.97 0.26 0.54 2.20 2.38 3.59 3.87 1.00 1.02 3.42 3.85 3.39 0.25 3.58 2.03 3.60 0.39 1.12 1.27 2.71 3.19 2.26 2.80 2.78 1.26 2. i veće.51 2.41 3.33 2.03 1.59 2.28 3.37 2.17 1.51 2.00 2.89 3.93 2.89 0.19 0.60 3.18 1.34 1.15 1.06 1.78 3.77 1.30 4.20 2.39 1.21 2.45 0.51 2.87 2.61 0.74 4.92 3.120 1.16 1.57 3.06 1.33 2.66 0.42 1.060 1.51 0.51 1.77 2.020 1.000 1.31 2.93 0.03 0.09 2.89 3.18 2.65 1.87 0.88 2.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura 20° (oC) 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 4.040 1.50 0.37 4.08 1.54 0.36 0.77 2.66 0.91 0.39 2.080 1.67 1.44 3.27 0.88 4.88 1.09 1.060 1.32 0.54 1.55 2.32 1.39 2.46 4.93 1.56 2.81 2.87 1.25 1.20 2.69 2.40 1.06 1.35 3.03 1.61 2.35 0. šećera.44 2.44 0.87 2.43 1.42 2.13 0.89 2.61 4.32 2.42 3.15 4.25 0.26 0.09 1.45 4.11 1.24 2.40 3.32 0.25 1.51 2.71 3.97 3.90 5.100 1.00 3.81 4.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 13% vol.09 0.51 3.77 3.16 0.89 1.43 1.93 1.98 2.42 1.45 4.60 2.22 3.94 2.66 4.39 2.18 3.66 4.98 3.38 0.73 0.50 0.89 0.72 1.27 0.48 4.41 0.89 2.17 2.87 1.39 2.40 2.26 1.02 2.96 0.14 1.39 3.86 0.32 1.89 1.70 1.13 2.78 3.56 1.48 2.000 1.03 1.97 1.90 2.80 3.32 2.040 1.21 2.61 2.00 2.32 1.01 3.38 4.42 1.97 2.93 1.11 2.30 1.18 3.15 2. gustoća gustoća gustoća 1.52 3.41 0.96 2.71 1.06 0.66 4.52 4.90 1.71 4.14 0.80 0.43 0.69 1.75 0.87 3.93 2.24 2.97 3.57 0.86 3.49 3.68 1.83 1.79 2.79 0.34 1.43 1.45 4.45 0.98 2.02 3.080 1.55 1.35 0.98 1.35 3.53 1.25 1.61 2.78 3.90 0.42 0.63 0.97 0.36 2.65 1.70 1.72 0.44 1.75 1.77 2.35 3.08 4.13 0.94 2.80 0.66 0.39 2.37 2.47 0.94 2.060 1.31 3.000 1.61 1.75 3.75 1.68 2.23 1.

41 1.80 3.25 1.92 0.57 0.66 3.99 1.51 4.49 3.40 3.41 0.36 2.11 4.80 2.51 0.78 1.37 0.73 0.13 2.71 2.18 3.50 2.09 2.54 1.13 2.04 3.86 3.26 1.61 1.86 2.15 3.17 4.10 2.58 2.92 4.20 3.61 2.55 3.15 3.46 3.75 4.79 2.94 5.78 1.71 2.03 2.12 5.35 1.100 1.84 2.92 3.44 3.15 0.43 3.73 3.40 30° 4.06 1.85 3.18 2.36 1.34 3.57 3.53 0.18 3.15 1.92 3.20 3.35 2.51 1.11 2. Alkoholna jakost 21% vol.86 3.80 1.01 3.55 1.78 1. gustoća gustoća 1.56 0.040 1.56 0.80 3.25 2.96 4.34 1.13 1.40 2.63 1.87 3.68 3.95 2.70 1.87 3.67 2.25 5.20 2.65 3.15 4.41 0.65 1.68 1.44 0.11 4.01 2.83 4.41 3.77 2.32 4.71 1.66 4.55 2.02 2.53 5.59 0.00 2.44 1.49 2.43 1.55 2.44 0.79 0.000 1.62 1.86 2.67 3.85 0.92 0.24 2.99 3.26 1.83 5.47 4.48 0.06 1.42 4.48 4.Alkoholna jakost 19% vol.32 4.02 2.05 0.97 3.03 1.94 1.02 2.87 0.90 3.18 3.57 4.100 1.02 26° 27° 28° .54 0.03 1.56 2.60 1.000 1.89 2.57 4.38 3.52 1.41 3.53 2.47 0.060 1.69 4.33 2.13 4.66 3.15 1.88 4.36 29° 2.44 1.41 0.48 3.90 2.44 0.020 1.23 1.44 2.96 3.53 5.15 4.48 2.10 1.10 0.20 3.50 3.31 2.41 0.53 1.00 1.78 4.68 1.33 2.22 5.25 2.51 0.95 2.68 4.04 1.88 0.78 4.30 1.13 3.16 1.35 0.83 2.14 3.36 4.07 3.65 3.54 4.98 1.63 1.52 4.39 2.79 0.08 2.020 1.54 4.23 2.65 1.16 2.38 3.77 5.47 0.43 4.080 1.69 1.03 1.77 6.81 0.88 4.37 3.79 2.10 0.38 1.23 2.71 4.61 2.59 4.89 3.93 4.89 2.81 1.06 4.59 20° 21° 22° 23° 24° 25° 0.52 0.11 2.99 3.63 1.120 1.19 2.77 1.54 2.46 5.65 2.22 3.58 5.64 3.09 0.13 2.19 4.35 3.34 1.50 0.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura (oC) 3.38 0.080 1.17 1.85 0.00 2.98 0.25 0.75 0.23 2.92 4.63 4.51 1.91 1.15 1.93 0.44 3.040 1.43 2.37 4.78 5.69 2.09 3.20 3.62 1.90 2.67 1.81 0.060 1.97 5.45 0.39 3.07 3.

08 0 7 999.06 0.38 993.77 1.21 990.21 988.PRILOG 2 PRILOG 2 Tabela I: MEĐUNARODNA TABELA ZA ALKOHOLNE JAKOSTI PRI 20OC Tabela gustoća mješavine etanol-voda (Pyrex piknometar).26 987.11 0.05 0 6 999.07 1.12 985 0.44 1.18 0.20 0.25 1.20 1.17 987.37 993.01 0.39 1.36 994.40 1.23 986.16 0.37 993.32 992.45 1.38 992.07 0.77 1.11 0.16 989.11 0.81 1.13 0.12 0 11 999.90 1.19 989.46 996.08 986.25 989.17 1.16 989.19 0.34 1.81 1.39 992.21 987.06 1.12 1.46 996.12 0.50 997.36 991.05 0.17 0.57 1.95 1.42 994.23 986.51 1.38 993.02 -0.22 1.46 995.11 988.37 993.00 0.07 985 0.26 991.51 998.18 0.04 -0.31 990.300.14 989.97 1.05 1.25 989.40 995.74 1.9 -0.46 996.28 1.03 -0.35 993.21 1.03 -0.50 997.02 0.29 1.05 -0.51 998.61 1.12 988.51 998.44 996.06 -0.86 1.46 995.03 0.78 1.64 1.18 0.41 995.50 1.41 995.36 991.79 1.19 0.61 1.11 0.03 1.95 1.12 1.02 -0.02 1.18 0.31 1.65 1.08 985 0.34 1.30 990.10 0.08 0.00 1.19 0.06 0.20 0.05 0.09 0.51 998.42 1.15 0.04 -0.80 1.15 986.19 0.72 1.36 1.79 1.14 0.55 1.28 991.02 -0.13 986.06 986.98 1.03 0.05 1.11 0.37 994.25 989.12 1.77 1.42 995.15 1.06 0.11 0.16 1.02 -0.39 992.51 997.38 1.27 991.32 989.15 987.29 1.50 1.25 1.36 1.50 997.13 0.54 1.26 987.31 992.46 995.19 0.31 1. .73 1.25 989.09 0.10 0 9 999.24 985.41 1.07 0.01 1.20 990.78 1.46 996.36 991.45 996.93 1.93 1.00 0.09 1.01 1.42 994.98 1.43 1.21 0 19 998.29 988.17 989.43 994.49 1.23 0 20 998.10 986.02 985 -0.05 0.06 985 0.77 1.42 994.40 995.16 0.19 1.11 0.12 1.24 991.01 0 2 999.15 0.80 1.14 0.19 985.32 992.16 0.15 0 13 999.08 1.01 0.40 995.01 0.55 1.22 1.20 0.21 0.14 0.46 996.11 0.06 0.11 0.19 987.98 1.22 1.04 -0.35 1.30 990.03 0.67 1.41 995.42 1.20 990.14 984.93 1.06 -0.01 985 -0.42 995.51 1.21 984.23 1.20 0.75 1.13 988.54 1.12 0.02 0.19 0 17 998.16 986.20 0.34 992.09 0.05 0.00 0.00 0.89 1.04 0.22 984.08 1.30 992.01 0.80 1.33 992.08 0 8 999.09 986.51 998.41 995.23 990.37 994.14 0.07 0.91 1.50 998.26 989.27 989.14 0.24 991.08 0.35 994.30 992.02 0.60 1.35 991.01 0.18 0.70 1.18 987.02 -0 1 999.16 0.95 1.94 1.05 -0.51 1.07 1.73 1.39 992.14 0.05 985.16 0.30 1.03 0.25 987.42 1.10 0.27 989.28 991.02 0.95 1.27 987.11 0 10 999.07 1.29 991.15 984 0.51 998.01 0.32 992.20 1.00 985.18 0 16 998.00 0.50 997.28 1.70 1.05 0.16 987.71 1.18 989.07 0.01 -0.30 992.25 1.13 0.93 1.19 983.13 1.24 1.06 1.30 992.15 0.42 1.36 1.03 -0.04 0.23 988.28 1.38 993.17 0.40 995.19 0.12 0.70 1.27 991.06 -0.06 -0.24 990.04 0 5 999. 0.90 1.91 1.10 0.43 994.44 1.30 1.14 987.59 1.17 0.67 1.05 -0.22 1.97 1.21 1.51 998.43 994.05 986.32 992.13 984 999.00 1.60 1.35 994.00 0.16 0 14 0.34 1.01 0 3 999.76 1.09 0.18 985.19 990.42 1.09 0.74 1.35 994.04 0.03 0.67 1.16 0.38 993.05 0.18 0.88 1.91 1.10 0.79 1.01 -0.66 1.77 1.8 0.02 -0.21 986.32 990.17 0.07 0.12 0.78 1.47 1.28 989.51 1.81 1.95 1.24 988.15 989.25 987.03 -0.30 1.14 1.83 1.07 0.70 1.18 0.08 0.52 1.17 985.09 0.17 0.29 991.43 993.17 0.92 1.58 1.16 0.38 993.19 0.24 990.51 998.09 0.14 1.19 0.17 987.15 0.46 996.03 1.16 984 0.07 1.13 0.20 988.87 1.07 1.04 -0.51 998.33 989. Gustoća pri toC korigirana za održavanje u zraku Alkoholna jakost u % vol.25 991.23 988.90 1.14 1.02 0.01 1.13 0.21 986.15 986.10 983 0.52 1.13 1.46 1.17 0.17 0 15 999.12 0.21 990.44 1.02 -0.76 1.35 1.14 987.41 1.15 1.09 0.50 996.17 983 0.17 989.65 1.42 995.12 986.04 985 0.13 1.25 991.78 1.27 991.19 988.13 1.31 990.20 1.02 0.14 0.80 1.14 1.09 985 0.75 1.08 0.11 988.06 0.20 0.71 1.51 998.92 1.29 988.75 1.22 986.50 997.17 0. 0.13 013 0 12 999.88 1.19 0.20 988.84 1.84 1.84 1.63 1.22 988.15 0.31 1.16 0.21 990.00 0.50 996.36 994.61 1.26 1.15 1.09 0.13 0.46 996.02 -0.40 1.46 995.46 996.06 1.34 992.05 0.94 1.04 0.04 0.22 990.74 1.93 1.10 0.02 0.0$ -0.09 0.01 -0.20 1.27 1.36 991.39 1.43 1.19 0.22 0.46 996.06 0.36 1.38 1.65 1.44 996.26 991.10 986.46 996.20 985.13 984 0.55 1.50 998.07 0.57 1.24 1.83 1.50 997.05 0.17 0.28 1.31 1.68 1.83 1.41 1.54 1.04 -0.43 994.34 992.11 0.64 1.47 1.46 996.07 -0.05 0.40 995.84 1.19 0.03 -0.07 986.70 1.03 -0.12 1.46 995.13 0.02 1.14 986.03 0.06 0.02 -0.10 985.30 1.02 1.30 1.16 0.30 992.35 991.07 1.01 1.02 -0.06 -0.18 0.11 0.16 0.14 0.07 0.47 1.14 015 0.01 0.45 996.44 1.21 0 18' 998.71 1.30 990.06 0.20 1.42 995.07 1.76 1.19 0. to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0o999.11 985 0.10 0.10 987.03 0 4 999.11 986.19 985.46 996.33 992.03 1.76 1.80 1.65 1.08 1.20 987.96 1.01 0.28 988.63 1.38 993.04 0.07 0.03 985 -0.

76 1.42 990.20 1.82 1.28 986.21 0.28 0.06 1.74 1.32 0.38 982.21 0.24 0.46 994.50 996.24 981.39 0.37 0.39 984.40 1.30 980.46 1.23 0.22 0.33 0.21 1.40 0.50 994.42 988.84 1.99 1.46 990.35 0.52 992.30 0.35 0.40 987.31 031 0.26 0.37 987.41 991.20 0.37 1.35 985.28 982.23 1.48 991.52 1.60 1.31 0.96 1.39 988.31 0.32 0.96 1.46 995.34 978.44 992.31 0.25 0.51 994.14 1.68 1.35 979.21 0.27 0.73 1.42 1.46 990.25 981.40 1.28 1.22 982.36 0.71 1.41 986.49 995.70 1.31 0.24 0.45 991.51 993.28 25° 997.29 981.27 0.39 1.30 0.22 0.98 1.95 1.18 1.24 0.49 1.38 985.53 991.22 0.36 0.39 0.10 1.29 1.50 990.33 0.50 995.34 31° 995.44 1.30 1.70 1.38 1.34 0.36 0.23 1.83 1.34 1.38 0.92 1.02 1.29 986.29 0.37 986.38 1.84 1.42 989.26 980.to Alkoholna jakost u % vol.81 1.53 991.59 1.43 993.29 983.28 1.53 992.02 1.28 982.35 1.50 989.33 986.21 1.43 1.37 0.81 1.27 984.26 0.47 993.37 986.28 1.56 1.73 1.94 1.39 988.37 0.24 0.32 977.31 0.51 989.24 1.24 1.17 1.37 990.28 986.38 36° 993.23 0.35 0.25 0.37 990.39 984.90 1.28 0.35 0.32 0.36 0.32 0.28 0.88 1.21 1.34 989.36 0.31 982.82 1.22 984.33 0.31 987.05 1.96 1.20 0.16 1.65 1.29 985.36 984.43 988.53 1.47 993.48 1.48 987.21 0.16 1.93 1.36 0.21 0.84 1.56 1.30 26° 996.37 0.23 984.23 0.18 1.44 986.47 993.77 1.21 1.63 1.35 0.43 989.12 1.37 0.27 0.67 1.14 1.78 1.46 994.20 0.35 0.36 0.29 0.39 0.37 0.25 983.50 995.34 0.31 1.35 0.27 982.26 22° 997.32 29° 996.43 992.37 0.30 0.53 1.07 1.08 1.40 0.07 1.33 0.25 0.32 984.38 0.21 0.32 0.25 985.30 0.24 983.95 1.36 987.27 0.30 0.28 0.26 0.71 1.32 982.36 0.27 980.37 0.41 990.38 989.47 1.69 1.78 1.76 1.34 988.21 0.27 984.66 1.28 0.25 0.62 1.37 0.24 0.26 0.24 981.32 0.38 0.26 0.28 0.31 987.52 1.19 983.41 991.33 0.25 0.40 1.35 1.47 1.34 0.32 986.38 989.43 992.35 988.40 992.30 0.20 1.63 1.24 0.28 1.33 983.42 1.54 990.27 0.31 0.90 1.26 1.37 983.49 991.35 0.55 1.79 1.26 0.97 1.29 0.50 1.39 38° 993.20 1.35 0.36 984.32 979.32 982.46 989.45 1.20 0.51 1.25 0.24 985.42 985.35 0.63 1.45 1.47 1.41 40° 992.38 0.17 1.35 0.35 0.26 0.38 985.76 1.32 1.32 0.83 1.43 993.51 1.34 1.59 1.26 0.70 1.33 984.22 0.83 1.24 0.13 1.80 1.37 0.41 985.93 1.70 1.37 0.38 982.50 996.24 0.44 987.23 0.35 982.18 0.28 0.34 0.02 1.90 1.86 1.26 0.30 978.29 0.88 1.28 0.39 0.37 990.31 0.36 990.50 994.61 1.34 0.87 1.85 1.22 1.26 0.15 1.37 34° 994.40 1.11 1.46 990.34 985.29 983.33 989.33 0.30 0.50 1.08 1.35 0.10 1.31 0.48 1.00 1.90 1.79 1.20 0.77 1.17 1.35 0.33 978.26 985.31 978.51 1.25 0.32 0.29 979.36 991.29 24° 997.06 1.26 0.24 0.37 983.23 0.47 992.35 988.31 978.40 987.33 986.38 989.14 1.66 1.33 30° 995.36 980.39 983.39 984.42 989.39 1.20 1.34 983.30 988.41 987.27 987.29 0.93 1.03 1.28 0.32 984.36 0.45 986.38 0.33 0.60 1.60 1.63 1.24 21° 998.35 6.75 1.28 0.33 979.31 0.09 1.51 1.23 0.50 990.32 1.39 0.84 1.39 0.10 1.36 984.26 984.37 0.28 0.14 1.22 0.41 986.83 1.30 983.16 1.16 1.35 0.28 0.45 1.47 994.70 1.35 0.24 1.58 1.45 991.47 988.26 983.45 991.21 1.13 1.40 992.53 1.35 0.27 1.04 1.47 989.46 995.60 1.47 992.33 0.29 1.41 986.86 1.48 991.24 1.61 1.50 996.35 0.30 981.36 0.32 987.39 0.28 979.27 980.40 991.40 39° 992.61 1.35 0.26 0.29 0.32 1.22 0.37 0.36 0.39 988.46 1.38 985.84 1.06 1.36 0.28 979.42 1.38 0.77 1.43 993.33 989.49 990.50 995.37 0.34 0.31 985.23 0.00 1.54 991.38 1.31 985.52 992.27 0.86 1.13 1.24 0.30 1.71 1.75 1.57 1.31 980.36 32° 995.32 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 998.32 0.30 27° 996.31 980.24 0.28 981.32 28° 996.36 987.39 0.31 0.51 993.27 0.36 981.33 981.33 0.24 0.41 985.34 980.26 0.47 988.23 984.24 0.01 1.50 1.30 0.37 0.14 1.03 1.30 0.37 983.29 0.63 1.31 979.24 0.31 0.18 0.68 1.38 0.99 1.20 982.18 1.20 0.21 0.95 1.26 0.41 990.00 1.34 0.77 1.32 987.24 0.28 0.94 1.39 992.91 1.61 1.17 1.28 0.21 1.26 0.70 1.33 0.81 1.33 1.29 1.35 0.00 1.87 1.31 0.29 988.47 994.54 1.58 1.31 0.47 993.27 0.35 981.85 1.36 0.31 1.83 1.41 1.38 989.44 991.28 984.33 989.25 23° 997.48 1.39 0.21 983.25 0.20 1.03 1.38 0.25 0.01 1.50 996.50 1.34 981.27 0.27 986.40 991.40 0.35 33° 994.29 0.34 982.47 989.16 0.43 993.77 1.44 987.56 1.81 1.33 976.19 1.23 0.37 986.31 0.39 37° 993.23 0.22 1.23 0.33 983.82 1.19 983.32 0.47 992.48 1.34 979.29 0.34 982.49 1.31 985.33 981.22 982.44 1.35 988.29 0.44 992.32 .23 0.43 987.29 0.34 986.37 35° 994.33 980.47 1.30 0.22 0.29 0.84 1.39 1.38 0.34 985.81 1.34 0.26 983.44 988.27 0.28 0.48 1.25 985.31 0.04 1.81 1.11 1.32 977.51 1.51 993.28 1.46 1.26 0.21 0.51 1.40 1.16 1.31 0.87 1.

78 978.84 982.00 978.63 1.07 0.88 1.85 1.28 0.23 0.04 977.08 1.54 0.12 0.22 0.27 0.16 0.71 1.59 1.88 1.07 0.19 1.21 0.19 0.25 0.14 1 986.06 977.19 0.22 0.20 1.08 0.80 0.08 981.23 0.16 0.84 981.24 0.97 1.05 981.01 974.39 0.72 0.12 0.09 0.711.76 978.02 979.99 983.85 97 0.04 0.10 979.90 1.25 0.22 0.77 979.75 0.47 1.58 0.21 1.21 0.15 0.06 97 0.00 0.29 0.84 1.21 0.93 1.86 978.35 0.98 975.38 1.05 0.95 978.21 0.10 0.95 1.08 985.00 97 0.27 11 986.69 1.07 981.94 0.05 0.28 0.30 0.85 0.88 982.19 0.31 0.20 0.24 986.59 1.84 979.76 1.92 979.91 0.52 1.62 0.08 1.09 1.19 983.14 982.01 0.49 0.95 0.17 0.75 1.06 984.25 1.10 0.96 1.04 978.08 976.77 0.01 980.00 979.42 1.68 0.20 0.12 0.67 0.82 97 0.65 1.14 0.73 0.07 976.27 1.27 0.98 0.16 0.21 6 986.66 1.05 0.21 7 986.19 1.81 980.24 0.24 0.68 1.05 985.83 1.02 980.16 0.02 982.10 0.46 1.73 0.21 0.65 0.89 977.19 0.12 0.16 1.04 0.79 979.06 973.79 0.85 980.72 0.08 0.34 0.14 0.00 975.20 0.10 0.20 0.32 17 985.26 0.77 1.98 983.92 977.01 0.45 0.58 0.07 980.30 15 985.24 1.77 97 0.05 984.91 1.23 0.95 981. 977.15 0.13 0.24 0.54 0.90 1.82 0.30 0.05 977.30 1.96 982.19 0.90 980.30 0.04 974.26 0.09 0.13 983.77 1.11 983.22 0.07 977.01 985.87 0.06 974.98 977.21 0.71 1.95 0.90 976.14 0.16 0.00 976.00 981.00 985.09 0.18 0.08 982.02 -0.11 982.20 0.17 0.15 0.18 0.02 975.98 976.06 0.93 980.97 977.19 0.31 16 985.28 13 986.87 981.07 0.930.60 1.32 18 985.89 0.10 1.45 1.16 0.14 0.89 0.12 0.05 975.90 978.25 0.97 0.13 0.19 1.20 0.01 0.18 0.02 982.30 0.81 979.02 97 0.06 978.91 983.23 0.15 0.84 0.75 979.13 0.23 1.92 1.35 1.28 0.05 0.92 978.78 980.94 1.23 8 986.22 0.12 0.03 984.52 0.96 980.08 981.18 0.09 980.01 984.04 0.05 0.99 981.92 980.22 0.91 982.07 0.95 0.10 985.91 0.01 0.09 0.11 978.28 1.13 0.83 1.06 0.24 0.11 0.01 0.98 980.96 0.Alkoholna jakost u % vol.79 978.06 0.88 1.96 979.09 0.13 980.50 0.12 0.20 1.08 0.94 981.44 1. o t 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 986.97 978.94 977.54 1.71 1.91 97 0.09 983.18 0.51 1.93 982.88 980.09 0.05 976.87 1.89 981.79 0.06 0..16 0.19 0.24 0.15 981.62 1.66 0.96 97 0.68 0.00 984.12 985.28 14 985.88 977.11 980.18 983.01 977.03 975.97 975.94 1.08 0.11 0.20 0.13 984.98 982.24 0.22 0.95 980.51 1.04 981.15 0.59 1.89 979.16 0.24 0.13 981.67 1.98 97 0.02 976.24 0.00 0.34 1.19 0.13 984.04 980.08 979.19 0.11 985.71 0.03 0.56 0.20 0.18 0.33 0.21 1.47 1.79 97 0.47 1.54 087.97 0.88 0.14 0.09 978.26 0.23 0.86 977.10 977.07 0.92 1.88 977.76 1.27 0.70 97 -0.19 0.09 0.03 0.06 0.03 974.71 0.16 0.47 0.29 0.26 0.08 1.36 1.83 0.94 984.01 0.00 984.06 1.05 0.85 978.16 1.55 1.16 2 986.07 0.93 979.04 985.08 97 .11 0.93 976.04 0.83 978.98 0.94 1.77 979.22 0.02 0.27 0.07 0.83 981.00 983.83 980.24 0.26 0.12 0.92 984.91 0.25 0.83 979.21 0.02 0.80 981.93 1.89 97 9 0.56 1.16 0.14 0.92 0.02 1.28 0.18 0.97 1.17 0.18 0.93 97 0.26 1.04 979.38 1.21 0.16 0.66 1.92 0.12 0.83 0.09 979.73 1.57 1.01 978.33 1.06 984.02 985.00 982.13 0.85 982.21 0.87 980.47 0.31 0.14 0.14 0.07 985.12 0.02 983.17 983.16 982.95 983.89 982.73 979.98 1.89 1.09 985.42 0.23 0.03 984.15 1.47 0.04 0.81 978.65 0.16 0.95 976.18 4 986.47 0.18 0.30 0.95 1.28 0.91 0.02 0.23 0.06 1.97 976.99 978.19 5 986.95 979.42 0.14 984.94 0.88 983.10 0.31 0.29 0.17 0.28 0.18 0.34 0.22 0.92 984.25 0.03 0.87 97 0.12 981.13 0.13 0.95 982.54 0.34 19 984.11 0.15 984.02 0.52 0.24 10 986.15 0.05 960.34 20 984.08 974.79 980.16 0.21 1.14 0.16 984.09 1.23 0.14 0.19 0.30 1.01 0.08 0.56 1.26 0.12 983.04 983.20 0.98 981.26 0.08 982.96 1.40 0.35 0.74 0.05 97 0.16 982.80 977.94 97 0.20 0.17 3 986.07 978.90 1.10 0.07 973.84 977.40 1.92 978.98 982.17 0.75 97 0.24 0.32 0.04 0.97 984.74 0.32 0.95 977.42 0.97 0.08 0.40 1.89 979.26 0.24 0.91 976.37 0.08 975.16 0.11 0.59 0.60 1.90 983.06 983.36 1.29 0.76 0.87 979.51 0.01 97 0.92 983.27 12 986.98 984.10 0.09 982.74 978.97 983.72 978.12 0.04 976.07 984.86 981.25 0.18 0.58 1.71 1.00 1.08 0.13 981.01 1.92 981.75 980.16 0.07 0.29 0.09 0.22 0.36 1.89 1.84 1.30 0.79 1.25 1.27 0.03 985.77 1.73 97 -0.16 1.12 980.06 985.01 979.00 977.25 0.83 97 0.93 1.95 984.09 984.45 1.02 983.14 983.69 0.10 0.48 1.06 982.96 981.

22 980.41 0.10 1.46 0.40 0.91 1.29 0.42 0.31 0.21 972.54 1.23 976.28 0.27 980.33 0.28 977.71 1.90 1.48 1.24 0.34 0.33 0.32 0.15 975.20 977.45 30" 981.44 0.33 0.10 971.39 0.66 1.23 0.45 0.33 966.23 975.25 977.73 1.48 35° 980.04 1.36 0.15 1.96 1.33 0.18 973.55 1.33 0.38 1.14 970.76 1.44 0.16 974.29 1.27 0.22 1.48 1.46 0.40 0.63 1.44 0.41 26° 983.26 0.13 975.31 0.18 980.84 1.31 976.32 977.70 1.28 1.19 976.47 0.93 1.29 0.92 1.20 969.69 1.30 0.48 0.25 969.05 1.69 1.87 1.38 0.35 0.04 1.86 1.33 0.45 0.15 981.35 0.60 1.13 980.63 1.21 977.44 0.28 970.15 971.26 0.13 972.77 1.24 978.78 1.77 1.25 967.19 1.19 975.36 0.28 979.46 32° 981.86 1.46 1.37 0.11 1.17 974.94 1.45 0.36 0.16 970.41 1.30 0.31 969.24 968.30 1.08 1.79 1.29 0.30 972.20 976.88 1.11 1.44 1.72 1.28 1.38 1.37 0.20 1.20 0.39 0.57 1.23 974.11 973.07 1 71 968.48 1.11 977.33 0.29 1.12 1.35 1.31 0.48 36° 979.35 0.39 0.22 1.20 973.67 1.45 1.42 0.26 975.19 974.36 0.29 970.35 0.12 972.37 0.27 967.50 39° 978.35 0.86 1.32 0.40 0.58 1.38 0.38 0.40 0.30 0.22 0.16 972.49 1.32 970.26 971.14 0.43 0.37 0.37 .65 1.50 1.33 964.55 1.94 1.46 1.39 1.95 1.23 967.22 982.38 0.08 976.44 0.18 977.61 1.97 1.47 0.31 1.79 1.70 1.16 982.09 972.40 0.40 0.26 974.42 0.73 1.10 1.30 973.42 1.30 1.32 0.32 977.40 0.26 1.34 0.39 0.90 1.30 965.34 964.49 0.42 0.22 971.24 970.42 0.40 0.27 976.36 0.27 975.42 0.20 1.31 0.48 1.42 0.15 980.24 973.26 971.84 1.39 0.77 1.18 0.20 1.39 0.19 983.33 0.61 1.15 970.08 975.00 1.25 979.29 977.35 0.32 0.32 0.29 0.38 0.95 1.46 1.35 1.16 977.37 0.36 0.31 978.39 0.56 1.35 0.33 0.42 1.40 0.93 1.60 1.26 0:27 0.35 0. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 to 20° 984.35 0.37 0.17 1.57 1.30 967.33 965.45 0.11 1.Alkoholna jakost u % vol.14 1.20 982.09 1.04 1.34 0.29 977.35 0.53 1.27 1.62 1.15 978.38 0.65 1.31 974.44 0.27 1.41 0.10 975.48 0.27 966.30 978.24 981.62 1.30 969.27 0.17 970.29 966.23 978.47 1.32 0.16 973.42 0.36 1.22 975.44 0.55 1.39 0.17 978.24 976.57 1.20 981.46 0.15 976.96 1.38 0.33 967.46 1.27 1.25 970.09 1.96 1.28 1.32 965.28 0.17 975.30 0.23 1.71 1.07 973.35 0.37 0.36 0.16 979.30 971.28 1.40 0.39 1.26 0.52 1.33 0.36 0.31 967.90 1.30 975.29 1.17 972.34 0.80 1.92 1.86 1.26 980.38 1.28 968.45 0.77 1.08 1.83 1.34 0.34 0.27 969.33 0.14 978.41 0.27 973.19 971.62 1.70 1.21 969.10 976.50 38° 979.02 1.47 0.29 975.07 1.21 983.25 981.32 971.47 1.38 0.08 1.41 0.43 0.40 0.39 0.26 967.23 969.12 974.09 0.21 979.30 1.46 0.34 0.39 0.14 974.19 971.13 978.28 972.13 1.46 0.27 967.14 1.20 1.30 973.72 1.93 1.84 1.18 969.04 1.42 1.29 1 75 972.38 0.37 1.36 0.42 0.29 0.41 0.05 1.87 1.81 1.32 1.67 1.14 972.86 1.34 0.28 0.43 0.25 972.29 1.15 979.55 1.44 0.43 1.23 973.35 0.39 23° 983.19 1.67 1.20 974.58 1.37 21° 984.47 0.21 1.33 0.88 1.29 966.26 0.31 0.45 31° 981.29 972.38 0.96 1.24 1.22 970.36 0.25 976.07 1.43 0.18 982.11 978.42 0.24 971.29 975.11 973.29 979.21 970.43 0.62 1.12 978.35 963.39 0.24 974.12 976.12 972.31 0.29 974.23 972.00 1.18 980.32 975.59 1.41 0.40 0.24 0.13 975.13 973.10 975.27 980.30 1.25 974.15 973.52 1.78 1.09 974.66 1.48 0.97 1.95 1.29 969.64 1.36 0.96 1.28 974.31 972.40 0.47 34° 980.32 974.48 1.48 1.22 973.37 0.05 1.24 0.31 0.42 1.20 979.32 0.33 0.37 0.23 980.40 0.47 0.63 1.68 1.35 0.41 0.20 1.18 972.43 28° 982.82 1.38 0.10 977.84 1.90 1.49 0.38 0.03 1.73 1.26 977.28 978.42 0.24 0.49 37° 978.03 1.47 1.27 1.31 0.56 1.87 1.29 971.30 976.28 973.31 0.40 0.21 980.22 972.47 1.18 970.26 979.31 0.09 973.37 0.94 1.75 1.39 1.23 969.04 1.40 0.69 1.32 964.17 980.33 976.85 1.14 1.31 972.41 0.23 980.12 0.42 27° 982.17 1.68 1.37 22° 984.43 0.37 0.28 979.28 968.37 1.84 1.22 978.14 1.32 968.37 0.04 1.37 1.35 0.18 975.12 977.23 1.46 1.31 965.36 0.14 1.21 974.40 0.36 0.28 976.30 968.40 24° 983.37 0.51 40° 978.26 1.59 1.29 1.46 33° 980.26 977.18 978.24 979.24 981.78 1.99 1.32 0.28 969.99 1.62 1.17 0.20 979.27 972.20 981.49 1.08 974.28 0.26 969.10 972.44 0.61 1.45 0.42 0.96 1.38 0.49 0.61 1.27 0.41 1.48 1.99 1.0 970.28 1.42 0.22 982.50 1.43 0.32 975.29 0.42 0.13 976.41 0.91 1.26 978.25 0.32 0.93 1.60 1.21 1.39 0.60 1.31 970.22 968.40 25° 983.38 1.53 1.20 972.28 0.45 0.18 981.12 1.40 0.31 978.29 0.30 0.41 0.17 977.16 0.19 983.35 0.39 0.12 0.29 0.22 1.21 1.43 29° 982.15 976.49 1.30 0.08 0.63 1.38 0.32 966.30 966.23 1.19 978.07 1.16 1.23 1.74 1.37 0.78 1.36 0.22 977.28 0.84 1.06 1.16 1.16 971.44 0.27 975.44 0.32 1.40 0.32 968.21 976.08 972.33 0.10 1.42 1.7.25 968.77 1.77 1.

37 957.12 971.91 1.15 970.19 1.10 1.95 1.52 0.54 0.54 0.42 0.54 0.44 0.31 963.36 957.99 1.50 1.79 1.66 1.79 1.31 960.26 965.18 967.29 1.54 0.15 1.33 0.08 1.49 0.56 0.45 0.97 1.35 1.07 1.52 0.44 954.25 961.27 960.78 1.Alkoholna jakost % vol.49 0.84 1.06 1.93 1.30 961.45 953.59 0.24 966.56 1.41 0.57 0.33 1.18 969.33 959.17 966.37 0.21 968.46 0.23 963.09 1.36 962.26 960.49 1.43 0.14 967.14 969.48 952.34 960.31 0.44 1.26 961.47 1.90 1.26 1.59 1.57 0.33 963.64 1.22 963.50 0.43 1.51 1.34 958.23 966.39 1.29 959.38 959.55 0.63 1.56 0.55 0.53 0.55 25 971.44 954.54 0.36 959.52 0.48 0.32 960.08 1.56 0.51 0.21 962.43 0.94 1.25 966.13 967.40 956.77 1.68 1.78 1.72 1.49 1.82 1.38 96002 1.14 1.55 0.59 1.35 957.20 968.44 0.58 0.54 0.60 0.18 967.61 1.64 40 964.16 970.08 972.12 970.97 1.47 0.81 1.68 1.42 0.77 1.56 0.70 1.66 1.53 949.84 1.38 1.42 0.33 958.23 962.96 1.50 0.55 0.64 39 965.13 1.58 29 970.41 956.75 1.61 0.81 1.45 0.64 1.58 0.08 971.12 1.60 0.24 1.37 960.45 0.22 968.00 1.42 956.16 1.29 962.46 1.57 0.51 0.43 956.85 1.35 961.30 1.86 1.10 969.04 1.64 1.37 958.42 1.50 0.35 958.48 1.51 0.46 0.14 1.40 0.36 961.49 0.47 0.18 968.34 961.40 0.30 963.52 0.14 969.95 1.18 965.46 0.35 961.36 0.86 1.10 1.50 951.74 1.38 0.63 38 965.17 1.29 962.48 0.60 0.62 35 967.59 0.16 1.42 954.41 0.39 959.68 1.40 1.43 955.52 0.40 0.32 962.24 965.43 955.14 966.55 0.49 0.59 1.36 0.46 1.47 952.47 953.53 0.41 1.27 966.59 32 968.33 959.72 1.91 1.45 0.35 958.55 0.62 1.41 0.49 0.42 0.29 963.48 0.44 0.25 961.40 956.55 0.88 1.29 963.73 1.50 0.59 0.51 0.42 1.26 964.49 951.40 955.28 962.53 0.20 965.31 959.15 965.09 970.30 1.32 961.51 0.09 971.12 1.50 0.35 1.35 1.31 961.50 0.46 0.23 964.53 0.35 0.66 1.37 962.14 970.28 960.76 1.42 0.36 1.40 1.29 966.44 955.50 0.35 1.47 0.46 0.54 0.16 968.16 969.21 966.17 968.36 958.43 955.29 961.15 966.47 0.66 1.45 1.38 0.51 0.29 1.46 0.52 0.41 1.11 1.19 1.55 0.43 1.96 1.44 0.28 961.54 1.21 964.52 0.23 967.33 1.46 1.75 1.40 1.56 1.17 964.57 0.31 959.85 1.38 1.21 1.57 0.75 1.64 1.57 0.61 0.31 1.43 954.21 1.25 967.20 1.57 0.24 1.28 1.42 0.40 0.51 0.61 1.51 0.34 962.57 26 971.79 1.50 0.69 1.00 1.35 958.56 0.37 959.42 955.45 0.31 962.18 1.16 965.31 959.53 0.12 1.51 0.45 0.38 957.58 0.37 958.40 0.48 0.04 1.11 968.31 965.18 966.94 1.45 0.41 955.49 0.37 0.32 958.49 0.23 962.35 1.57 1.41 957.53 21 973.27 961.35 960.44 0.51 0.55 0.46 1.34 960.20 969.54 0.33 1.54 0.54 22 972.47 952.59 1.09 1.53 0.23 967.19 1.29 1.95 1.12 968.62 1.93 1.49 0.39 965.19 1.49 0.66 1.40 955.46 954.47 0.35 959.10 971.27 964.28 1.96 1.20 967.72 1.80 1.22 967.22 963.46 953.36 957.59 0.17 1.45 953.11 1.88 1.63 1.21 965.51 950.26 963.46 0.53 0.24 965.53 0.62 0.46 952.61 1.18 1.21 963.47 0.38 958.32 962.51 0.09 1.34 1.15 968.48 0.61 33 968.08 1.10 1.60 34 967.53 0.18 1.39 0.49 0.31 960.39 0.56 0.91 1.56 0.40 0.49 0.24 963. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 to 20 973.48 0.26 963.20 965.26 961.16 967.50 0.53 0.49 0.39 956.60 31 969.57 0.55 23 972.39 1.11 969.51 0.26 1.58 0.94 1.09 972.28 962.43 1.49 951.53 0.64 1.17 1.58 0.31 960.53 0.45 0.29 965.38 958.59 0.63 0.66 1.49 952.59 0.75 1.92 1.42 0.20 1.47 0.30 960.39 957.49 0.37 0.21 1.38 960.98 1.50 0.47 0.09 1.13 1.49 0.69 1.06 1.66 1.43 0.79 1.41 958.59 28 970.84 1.41 1.29 0.62 0.46 1.26 962.90 1.52 0.41 1.94 1.38 957.24 962.58 0.36 957.48 0.55 24 972.40 0.35 1.72 1.25 963.33 964.50 0.46 0.54 0.57 1.27 964.44 0.88 1.15 1.30 960.23 1.50 1.34 963.48 1.53 0.50 1.20 963.32 1.47 0.87 1.62 1.42 0.23 964.21 966.53 0.43 0.92 1.45 0.24 962.82 1.51 0.28 964.41 0.60 0.28 960.51 1.48 0.49 0.62 37 966.40 957.49 0.16 966.45 0.23 1.50 951.40 1.87 1.27 965.05 1.64 1.40 0.28 1.60 0.45 1.01 1.42 1.13 968.52' 0.58 0.46 953.06 1.33 961.45 0.82 1.51 1.39 1.32 964.64 1.16 1.55 0.50 0.55 0.58 30 969.62 0.82 1.52 0.20 964.54 949.15 1.60 0.44 0.22 965.40 958.35 963.26 962.20 966.29 961.37 1.20 964.32 959.56 0.10 1.41 956.47 1.23 1.51 0.48 0.49 1.56 27 970.58 0.47 0.88 1.54 0.57 1.24 964.51 1.02 1.32 964.57 .30 965.55 1.30 964.56 0.81 1.22 1.32 1.49 0.40 1.91 1.25 1.50 0.45 954.10 1.42 955.43 0.78 1.43 954.32 0.54 0.55 1.58 0.51 950.22 1.40 957.55 1.20 1.48 0.44 0.37 0.42 0.15 967.57 0.34 1.52 0.46 0.61 0.97 1.48 0.26 967.17 1.51 0.41 0.69 1.49 0.38 956.46 0.92 1.44 0.55 0.94 1.63 1.02 1.89 1.90 1.52 0.12 969.33 960.53 0.66 1.19 964.38 0.46 0.13 970.47 0.94 1.91 1.35 1.62 36 966.33 959.71 1.56 1.53 0.

20 2.34 1.44 0.07 1.59 1.90 0.27 1.14 1.94 0.41 2.71 2.01 0.01 1.20 1.68 1.69 0.10 1.25 .27 0.01 1.73 1.59 0.80 0.92 0.47 1.27 1.56 0.51 0.34 0.55 1.83 0.97 1.14 0.79 0.74 0.48 0.64 1.05 3.32 3.00 1.24 0.47 1.62 0.65 1.77 1.23 0.35 1.12 0.37 1.64 0.20 1.95 1.86 0.16 0.00 1.91 0.04 1.60 1.29 0.92 1.51 0.26 2.52 1.43 0.73 1.74 0.24 1.76 0.07 0.15 2.04 0.92 0.91 0.87 2.19 1.82 1.38 3.23 0.39 1.13 0.09 1.40 0.70 1.67 0.73 1.14 1.13 1.67 0.60 0.55 0.87 0.54 3.51 19° 0.24 2.55 3.88 0.88 2.12 0.72 1.08 1.88 0.85 0.24 0.02 1.71 0.61 1.57 2.67 0.91 0.26 2.95 0.49 1.74 1.17 0.39 0.49 1.81 0.90 0.53 0.89 0.91 0.58 0.25 1.Tabela II: MEĐUNARODNA TABELA ZA ALKOHOLNE JAKOSTI PRI 20OC Tabela korekcijskih faktora koji se rabe za korigiranje alkoholne jakosti na učinak temperature.85 0.99 0.45 1.18 0.01 0.39 1.17 1.02 4.46 0.43 0.75 3.79 0.60 0.83 0.83 1.33 1.15 1.23 1.20 0.87 1.33 1.69 1.40 1.98 0.46 0.19 .38 1.95 3.86 10° dodajemo 0.65 0.95 1.50 0.11 0.35 1.12 0.91 0.80 2.28 1.24 16° 17° 18° 0.53 1.89 2.94 1.87 3.43 11° 12° 13° 14° 15° 0.42 0.95 1.36 1.83 2.23 0.26 1.72 0.42 0.37 0.16 1.96 1.17 3.92 0.33 0.07 1.02 2.20 1.95 2.31 0.23 2.71 0.66 1.75 0.96 0.54 1.24 2.82 1.25 1.09 1.39 1.48 2.03 1.56 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 0.50 1.0.41 0.84 0.12 2.97 0.53 0.54 2.79 0.82 1.93 0.56 1.33 2.36 4.92 0.35 0.03 1.02 2.92 1.91 0.33 0.15 0.97 1.72 3.13 0.59 2.97 2.62 0.52 0.31 1.82 0.00 1.90 0.48 0.21 0.89 2.72 0. Alkoholna jakost pri toC 0 Temperatura (oc) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 0° 0.48 0.82 0.63 0.74 1.00 0.59 0.04 1.87 0.60 1.97 0.65 2.35 0.11 1.88 0.62 3.38 1.75 1.44 1.07 1.71 2.12 0.03 0.93 0.20 2.84 0.08 2.34 2.37 0.25 1.44 4.98 0.93 0.44 1.95 0.16 2.76 0.39 1.10 2.97 1.16 1.02 1.55 1.28 1.82 0.08 0.77 0.73 1.17 1.03 4.87 0.24 1.72 0.26 0.60 2.12 0.77 0.95 1.76 0.96 1.16 1.19 1.82 0. Vrijednosti koje se dodaju ili oduzimaju od alkoholne jakosti pri toC (obični stakleni alkoholometar) navedene su u tabeli ispod.04 1.52 1.21 3.47 2.97 0.55 0.25 0.94 0.66 0.33 0.61 1.15 1.01 1.23 1.98 0.78 0.91 0.87 0.89 1.16 1.09 1.73 1.

78 4.35 2.64 3.39 2.84 1.87 1.07 1.81 3.86 3.70 0.13 0.07 2.07 1.18 4.13 1.85 0.72 1.41 3.39 30° 31° 32° 33° 34° oduzimamo 0.31 26° 27° 28° 29° 0.19 3.60 0.82 3.25 0.93 0.13 2.94 5.46 4.62 0.39 3.54 0.08 36° 37° 38° 39° 2.19 1.44 4.70 2.23 1.31 4.57 3.10 1.39 0.30 1.94 4.36 1.63 0.76 1.94 0.22 0.60 0.17 4.71 2.52 0.89 0.04 25° 0.51 3.37 0.91 4.68 3.53 .56 1.13 2.39 1.00 2.49 1.25 2.58 1.06 4.36 5.90 1.97 1.66 0.30 2.91 3.95 3.13 2.13 0.25 1.05 3.55 1.88 3.36 3.24 1.15 0.37 3.18 0.73 0.67 0.82 0.20 0.45 0.73 0.60 2.49 0.24 3.43 0.70 3.36 0.Alkoholna jakost pri toC 0 Temperatura (oC) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21° 22° 23° 24° 0.28 0.72 2.04 1.78 4.83 3.57 1.34 2.65 4.26 0.98 2.94 2.76 0.14 0.77 3.09 3.44 0.77 0.05 3.98 2.53 3.67 1.97 3.03 1.78 1.41 0.29 0.52 1.02 2.78 1.51 3.29 1.27 2.50 2.93 4.02 2.44 0.49 2.76 2.40 1.66 1.16 0.34 1.91 4.20 2.12 3.15 2.61 4.68 1.74 2.78 3.47 0.57 1.85 2.08 1.00 1.42 2.14 0.47 3.25 1.86 1.22 3.78 2.92 1.15 1.58 2.27 3.01 1.13 3.43 1.65 3.03 4.81 2.79 0.30 3.05 2.62 1.58 0.32 0.86 5.57 4.65 2.11 1.37 4.19 0.00 3.29 1.25 2.09 3.85 0.86 2.71 0.94 3.80 1.21 4.63 1.83 2.99 3.63 2.19 5.99 0.38 2.33 1.79 35° 2.18 1.74 0.65 3.70 1.20 2.91 1.91 4.84 1.28 1.60 1.70 0.96 1.17 0.79 4.02 5.13 1.49 4.18 4.43 1.42 0.92 2.06 4.19 0.69 0.19 1.49 0.55 0.40 0.43 3.56 0.71 4.89 0.67 2.33 4.31 4.04 4.23 3.27 2.26 0.13 0.53 2.59 40° 3.91 2.77 2.81 0.16 3.11 2.44 2.62 2.48 1.02 1.47 0.44 3.58 3.85 0.45 2.29 3.19 1.69 1.90 4.61 1.64 2.64 0.23 0.31 0.41 2.51 0.46 1.47 0.77 5.38 1.51 2.56 2.74 4.30 0.06 2.23 3.54 3.17 3.75 1.50 1.34 0.21 2.35 2.05 4.84 2.57 0.93 3.53 1.93 1.33 3.93 2.21 1.27 041 0.

62 3.16 2.72 3.24 2.21 3.74 4.18 0.24 3.06 0.36 1.44 3.20 8.44 15° 1.17 6.16 6.38 4.74 0.56 5.71 0.75 4.75 0.97 7.15 3.92 1.73 5.48 4.Alkoholna jakost pri toC 14 t e m p e r a t u r e (oC) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0° 3.21 2.81 6.17 3.77 4.11 5.83 3.33 1.06 3.20 4.73 3.48 0.12 5.39 3.84 6.34 4.02 2.98 0.53 7.42 2.43 2.74 6.39 8.14 5.83 2.65 2.49 1.91 3.43 3.68 1.49 2.40 1.80 0.83 5.62 0.76 2.72 0.64 1.02 0.36 3.08 4.26 5.56 0.87 3.53 2.19 0.29 3.09 1.82 1.64 4.24 4.80 2.31 3.88 1.80 5.20 3.7 1.03 2.74 2.59 6.16 7.39 3 1.65 2.85 5.88 2.04 2.23 0.95 7.03 16° 17° 18° 19° 0.31 6.57 3.67 7.49 5.35 3.61 3.58 2.98 2.54 3.25 1.07 8.83 2.31 1.62 7.86 3.47 7.55 3.77 4.41 1.17 4.51 7.27 1.98 3.24 2.60 1.58 4.36 1.36 4.11 5.67 5.10 2.03 10° 12° 13° 14° 4.09 0.90 3.67 0.75 7.20 1.35 5.36 3.37 4.50 5.25 0.53 7.23 6.38 3.87 4.88 0.89 3.00 0.61 3.58 1.81 3.97 3.48 6.68 1.30 1.77 5.71 1.58 5.40 1.56 1.32 1.65 3.41 .52 4.56 1.66 2.63 3.12 2.80 2.46 1.79 0.96 2.07 4.16 4.56 5.38 d o d a j e m o 2.89 0.16 6.24 1.65 6.28 4.92 4.03 4.05 4.01 2.81 0.25 5.05 4.39 5.25 3.82 5.64 6.40 2" 3° 4° 3.49 4.42 2.83 2.95 4.49 4.84 1.10 2.23 5° 6° 7° 8° 9° 3.40 6.40 3.84 5.39 7.89 5.05 7.50 3.11 5.20 2.21 3.62 1.59 3.02 4.17 0.69 1.53 0.48 3.36 2.51 2.24 1.55 6.30 4.87 2.12 0.78 0.63 7.85 7.61 1.27 2.91 8.66 3.16 3.20 6.63 7.34 2.21 3.52 2.88 2.98 2.48 5.28 1.40 1.51 0.26 3.24 2.00 6.58 2.67 4.53 5.95 3.76 0.39 5.96 2.81 4.65 0.61 4.99 5.47 5.50 1.33 4.52 4.86 4.96 4.02 6.97 6.38 1.12 0.96 6.10 2.61 2.11 1.18 6.96 1.02 3.92 4.10 6.36 8.74 5.59 0.09 6.15 4.58 1.07 6.98 4.88 1.37 1.36 4.41 2.03 6.45 0.08 1.76 2.20 0.84 0.16 3.68 0.96 2.29 2.71 2.31 1.59 7.45 7.31 0.06 2.30 8.14 0.53 1.89 6.43 7.39 1.70 0.16 1.64 2.48 1.35 1.38 1.32 3.78 1.80 0.77 1.11 2.94 0.45 5.50 2.74 4.32 5.74 7.85 2.34 1.05 0.86 6.21 0.23 5.83 1.13 3.94 0.69 3.96 7.91 7.35 5.86 4.91 3.33 3.31 7.

38 2.15 1.57 0.88 5.37 3.78 1.43 4.74 0.49 1.65 4.45 4.64 5.30 0.37 1.79 4.74 3.68 1.33 6.86 6.55 3.29 1.80 1.80 2.93 5.29 5.53 5.43 1.97 6.52 0.26 6.63 7.77 3.67 4.87 1.55 2.08 4.26 2.25 0.21 2.53 0.40 0.97 7.65 0.90 40° 5.80 6.98 5.06 4.03 4.37 4.22 4.Alkoholna jakost pri toC t e m p e r a t u r e (oC) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21° 22° 23° 24° 0.93 2.20 0.95 2.98 3.04 1.19 1.81 1.93 4.47 0.90 3.34 3.46 5.84 3.16 5.22 4.62 6.35 0.01 2.92 4.60 1.24 2.33 4.28 4.69 7.17 6.91 2.79 3.78 1.90 1.66 3.60 0.57 0.90 1.63 5.17 3.20 4.00 5.71 2.61 4.24 3.44 6.94 3.03 3.43 6.06 6.40 2.07 2.97 1.61 2.57 4.25 4.99 26° 27° 28° 29° 1.87 4.97 1.82 5.44 6.67 3.53 4.10 1.12 5.94 3.46 2.31 5.36 5.76 1.84 5.62 0.55 2.60 5.82 1.18 1.18 2.97 6.49 2.34 2.42 4.00 2.08 6.77 5.02 2.77 5.23 3.35 2.74 4.22 6.06 4.46 5.90 6.15 5.19 5.43 3.76 3.80 5.93 1.98 5.70 3.46 0.39 0.51 3.29 6.73 2.31 3.77 3.54 7.29 6.01 1.94 2.94 1.84 4.33 4.86 1.10 5.41 7.28 7.08 3.90 3.12 5.31 1.33 4.52 4.15 4.59 25° 1.40 2.67 2.43 0.38 0.08 6.29 0.73 1.97 5.31 5.28 0.56 1.47 5.93 2.53 3.19 2.55 0.76 Tabela III: MEĐUNARODNA TABELA ZA ALKOHOLNE JAKOSTI PRI 20OC Tabela gustoća mješavine etanol-voda (obična staklena aparatura).37 0.39 0.18 6.25 0.12 5.73 6.36 3.63 5.97 3.95 6.50 0.37 3.09 6.17 1.78 2.04 0.07 4.10 2.19 30° 31° 32° 33° 34° 35° o d u z i m a m o 1.83 3.31 0.50 5.19 1.51 4.92 7.10 0.34 4.75 1.79 5.22 3.50 1.15 4.49 0.59 4.13 7.33 0.49 4.70 0.56 2.59 4.07 1.76 2.23 4.71 5.23 4.11 4.66 3.38 5.81 7.94 5.57 6.87 2.84 2.68 5.39 0.70 3.23 0.66 7.67 1.87 4.65 1.44 3.25 1.25 6.13 6.57 1.80 6.83 1.70 1.39 36° 37° 38° 39° 4.65 2.99 0.68 1.07 3.52 3.41 2.51 2.88 4.49 3.39 1.51 2.23 3.69 4.38 0.55 0.43 1. 3.79 3.61 5.26 0.94 5. Gustoća pri tOC korigirana za održavanje u zraku .74 1.91 3.71 5.13 2.34 2.66 5.11 2.18 2.49 3.29 0.01 7.38 4.31 2.62 3.41 4.65 3.45 2.70 1.90 3.01 2.98 4.09 3.12 1.48 2.50 1.80 6.34 0.35 0.05 4.78 3.04 5.72 1.62 1.78 5.34 0.32 2.30 5.28 2.12 3.01 3.15 0.19 3.78 1.68 4.83 3.78 4.09 3.26 2.09 2.21 4.33 4.72 5.00 4.79 1.54 6.13.94 0.48 5.58 2.26 5.62 3.

82 1.83 1.99 1.40 995.15 0.46 996.07 0.51 1.36 993.09 0.46 1.39 992.07 0.31 990.19 0.06 0.41 995.04 0.17 0.09 0.10 1.07 1.31 992.41 995.26 1.46 996.16 988.25 989.13 1.54 1.15 0.12 987.15 1.54 1.18 0.30 992.18 987.41 1.06 1.88 1.20 0.17 0.27 1.35 993.17 987.63 0.75 1.57 1.16 0.11 0.14 0.70 1.33 992.18 0.83 1.61 1.03 1.09 0.22 988.22 990.28 1.68 1.11 985.15 0.69 1.04 1.13 0.23 1.50 996.03 -0.51 997.20 1.43 1.02 -0.16 0.02 -0.15 986.01 0.52 998.10 0.07 1.81 1.42 993.07 1.45 996.42 994.19 18 998.33 992.69 1.45 1.41 1.23 1.33 992.53 1.05 -0.24 991.17 985.58 1.81 1.42 1.02 0.56 1.01 0.15 0.63 1.50 1.30 988.20 988.23 20 998.02 -0.26 989.07 0.06 0.58 1.16 987.01 0.37 1.65 0.72 1.03 -0.05 -0.98 -0.09 987.01 0.06 1.11 987.31 1.02 0.23 988.07 0.14 0.09 -0.90 1.22 1.04 -0.02 -0.14 0.51 997.18 983.04 0.52 1.35 991.05 -0.18 987.20 1.99 1.06 7 999.06 0.35 991.11 0.16 0.55 1.22 986.04 -0.14 1.08 8 999.18 989.17 0.00 0.71 1.52 997.00 0.03 -0.53 1.38 993.00 0.06 0.02 -0.18 985.09 0.40 996.26 1.12 0.11 0.27 987.23 989.29 991.86 1.05 0.41 995.12 0.41 1.09 986.92 1.09 0.10 1.54 1.29 991.15 0.00 0.12 1.27 991.10 0.37 1.61 1.38 993.06 0.16 0.70 1.46 996.01 0.57 1.10 0.09 1.12 1.52 998.30 990.40 995.65 0.21 1.14 0.Alkoholna jakost u % vol.04 0.20 1.14 0.23 990.03 0.01 0.09 0.08 0.60 1.27 991.75 1.10 985.13 0.21 990.74 1.05 -0.17 988.08 9 999.06 986.15 988.02 0.41 1.15 0.30 992.66 1.10 0.13 0.55 1.35 993.47 995.36 993.19 0.51 997.66 1.20 989.09 0.96 1.21 19 998.22 0.04 0.19 985.08 986.06 -0.13 0.81 1.09 0.30 990.32 992.24 988.25 991.37 993.15 988.60 1.09 -0.08 985.09 0.22 988.14 986.47 1.14 0.17 0.23 986.36 1.90 1.14 13 999.19 987.72 1.49 1.06 -0.03 -0.88 1.23 990.11 11 999.06 6 999.01 2 999.18 16 998.24 1.16 0.85 1.12 0.42 994.11 0.75 1.51 997.03 0.04 -0.12 0.37 993.16 1.21 990.24 1.85 1.98 1.16 0.41 1.16 0.02 4 999.93 1.07 0.19 983.32 992.19 1.09 985.43 1.25 1.04 0.26 991.46 996.17 .07 0.39 993.39 994.04 1.06 0.04 1.47 995.27 1.60 1.06 986.59 1.01 0.42 994.30 992.98 1.39 992.06 0.02 985.92 1.05 1.52 1.16 987.00 0.14 0.91 1.01 1.04 -0.26 991.01 0.16 0.29 1.51 997.16 984.01 1.33 989.27 989.20 1.17 984.11 986.88 1.32 1.99 -0.02 -0.81 1.18 1.06 0.00 0.07 985.31 1.32 992.33 989.42 1.13 986.28 991.12 0.52 998.21 1.46 996.70 1.39 992.41 1.34 991.52 998.68 1.45 996.09 0.75 1.32 990.15 0.16 988.34 1.07 0.14 986.98 1.16 0.05 986.07 0.03 985.76 1.29 991.51 997.46 995.78 1.04 -0.03 -0.54 1.40 995.31 992.15 0.35 991.97 1.11 10 999.22 986. to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 999.15 .35 993.19 1.08 0.14 987.42 993.97 1.09 1.46 995.33 992.15 0.13 1.46 996.07 0.06 1.46 996.54 1.31 990.31 990.02 0.05 -0.59 1.64 1.37 993.03 -0.24 989.68 1.00 0.14 0.03 5 999.15 984.10 1.51 997.02 -0.45 1.38 1.46 996.02 -0.89 1.18 0.02 0.26 987.14 0.16 0.21 0.74 1.46 996.03 -0.52 997.52 997.20 986.97 -0.38 1.13 984.73 1.12 0.19 0.01 0.06 0.52 997.03 0.42 994.18 985.17 0.15 987.61 1.99 1.10 0.19 0.40 995.67 1.85 1.67 1.88 1.03 1.35 991.09 -0.19 1.73 1.06 0.50 996.05 0.97 1.13 0.14 0.06 1.66 0.10 0.46 996.53 1.05 1.87 1.82 1.36 993.29 1.19 988.79 1.13 0.62 1.04 0.56 1.08 -0.22 990.84 1.16 0.46 1.40 1.43 1.31 1.67 1.24 987.47 1.59 1.09 0.46 996.20 988.57 1.05 0.27 991.14 0.53 1.03 0.13 0.13 1.03 -0.96 -0. 0.22 0.07 0.52 997.00 -0.13 987.92 1.32 1.96 1.36 993.03 0.49 1.20 0.28 989.24 986.02 1 999.19 0.12 0.09 0.04 -0.41 995.84 1.65 1.40 992.09 1.77 1.05 985.17 0.13 12 999.58 1.34 1.42 994.43 1.34 991.05 1.18 985.16 15 998.01 0.23 988.10 0.17 988.12 0.29 992.01 0.30 990.42 994.42 994.12 0.10 986.18 17 998.06 0.08 -0.47 995.17 1.18 0.04 0.37 993.76 1.97 1.71 1.63 1.25 991.96 1.09 985.02 -0.55 1.38 993.48 1.25 1.07 0.18 0.29 988.13 0.92 1.18 0.83 1.57 1.77 1.10 0.63 1.02 0.32 1.04 0.76 1.05 0.06 -0.20 986.01 985.13 0.26 987.33 1.29 992.02 1.37 993.01 0.73 1.24 989.47 1.04 0.16 14 999.11 0.49 1.34 991.11 0.07 -0.01 3 999.01 0.16 985.24 985.14 0.55 1.20 984.52 998.32 1.52 998.51 1.10 987.14 987.98 1.53 1.16 1.51 997.18 988.82 1.13 0.25 987.03 -0.46 996.46 996.02 -0.87 1.62 1.12 0.35 993.08 -0.00 0.42 994.21 1.83 1.17 0.81 1.12 1.28 988.05 0.15 1.04 0.26 989.18 0.11 0.71 1.12 1.03 0.12 984.41 1.90 1.17 983.28 988.04 0.06 1.11 0.04 985.67 1.41 995.00 985.08 0.10 0.11 986.00 1.14 984.19 1.09 0.06 -0.01 0.00 1.40 995.63 1.84 1.51 1.02 0.05 -0.93 1.06 0.06 -0.21 984.17 0.16 1.02 0.03 0.51 1.80 1.21 988.45 1.18 0.11 0.70 1.08 0.20 1.08 986.68 1.32 1.60 1.27 989.35 1.12 0.33 1.11 0.

23 0.05 1.13 1.23 1.25 983.37 1.39 988.81 1.27 980.55 1.31 987.24 0.41 987.31 0.19 983.27 0.42 989.34 OJ5 1.52 1.31 0.21 30 995.93 1.76 1.89 1.68 1.37 986.34 0.22 1.31 982.43 1.42 985.31 0.50 990.35 988.28 1.33 0.61 1.33 986.22 1.39 985.33 0.41 986.35 985.64 1.44 991.41 986.29 0.24 22 987.24 1.28 982.36 984.32 31 995.59 1.22 984.33 0.46 1.25 0.40 992.51 994.25 35 994.33 977.30 981.28 984.47 994.00 1.01 1.29 40 992.23 982.31 987.33 0.50 996.41 1.45 990.19 0.19 1.28 0.21 0.02 1.64 1.36 0.32 0.34 980.25 0.57 1.93 1.31 0.34 0.37 0.29 0.79 1.25 0.95 0.23 1.27 0.32 0.26 0.36 0.34 1.29 0.26 0.33 978.32 1.31 .28 0.28 980.06 1.37 0.34 0.33 984.29 0.04 1.17 1.35 982.29 982.38 0.56 1.33 987.24 1.04 1.31 980.23 0.25 0.90 1.30 1.33 0.74 1.23 0.31 1.27 987.26 0.27 0.83 1.06 1.37 983.33 981.37 37 993.23 0.23 0.26 982.31 1.34 0.43 988.26 985.41 990.75 1.38 0.52 1.48 991.38 989.36 0.35 0.48 992.31 988.46 994.25 1.45 1.56 1.45 990.05 1.33 981.22 1.19 983.36 0.34 986.28 0.32 0.31 0.41 991.94 1.31 980.77 0.33 0.39 39 993.10 1.01 1.34 0.54 1.37 989.38 0.32 1.28 979.50 996.29 981.31 985.54 991.25 0.34 983.43 1.36 990.87 1.50 995.42 989.44 987.66 1.47 988.48 992.42 993.34 989.09 0.02 1.37 983.05 1.38 1.73 1.19 0.89 1.49 990.37 36 994.31 985.32 1.29 1.28 0.42 993.33 1.25 0.38 0.51 994.32 0.24 983.33 977.28 0.29 979.28 0.66 1.33 1.46 989.36 0.31 0.36 0.26 1.32 978.24 0.29 1.45 990.19 1.37 0.34 0.14 1.16 1.01 1.29 1.86 1.34 0.28 0.32 987.23 1.37 990.17 1.72 1.33 1.32 979.05 0.80 0.22 0.22 982.46 994.50 994.29 986.20 0.35 34 994.30 0.36 0.67 1.23 984.53 992.34 33 995.19 0.54 1.50 1.22 1.39 1.29 1.23 0.27 0.30 0.35 0.36 987.50 1.26 981. to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 998.37 987.31 0.36 0.50 995.48 992.48 1.87 1.29 0.37 986.34 989.68 1.33 0.24 981.20 0.42 1.37 0.20 0.48 991.33 0.37 0.39 984.21 0.22 0.47 993.27 1.23 0.31 0.44 987.40 1.44 987.31 978.29 0.27 0.52 1.00 1.42 0.22 0.31 982.50 995.36 981.65 1.20 1.29 986.33 1.35 1.96 1.31 0.20 1.70 0.44 1.29 0.39 0.50 996.81 1.43 992.33 .38 0.51 1.23 0.99 0.24 0.35 0.37 986.17 1.36 1.47 988.37 982.04 1.36 0.30 0.32 977.71 1.47 993.41 991.33 0.27 980.71 1.31 0.24 0.22 1.22 0.63 1.86 1.46 1.34 32 995.52 993.82 1.25 23 997.21 1.35 991.34 0.36 984.65 1.33 0.21 0.26 0.27 •0.95 1.18 1.72 1.91 1.29' 27 996.66 1.29 0.31 0.36 0.25 985.51 989.69 1.41 990.24 985.81 1.11 1.99 1.48 1.31 0.76 1.43 1.43 992.27 1.10 1.37 1.46 989.44 992.53 1.39 1.20 25 997.43 993.20 0.95 1.31 981.39 988.32 0.25 985.63 1.23 0.23 0.38 0.26 0.70 0.32 979.49 1.29 0.21 0.47 994.71 1.01 1.31 0.36 981.31 1.39 1.36 981.35 1.36 0.66 1.30 0.87 1.23 0.37 982.27 0.56 0.36 1.71 1.71 1.07 0.18 1.28 0.21 1.65 1.25 981.30 28 996.39 1.10 1.41 985.27 0.26 0.75 1.19 0.38 38 993.28 986.39 0.17 1.21 0.68 1.33 989.34 983.06 1.24 0.33 1.63 1.93 1.50 996.40 991.29 984.37 989.39 984.65 1.26 0.30 1.34 0.02 1.27 0.41 1.50 1.73 1.38 986.66 1.20 0.29 0.34 0.27 1.24 0.81 1.76 1.36 990.26 24 997.92 1.27 982.71 1.27 1.19 1.88 1.98 1.17 1.27 0.33 980.50 995.54 991.37 1.59 1.22 0.27 985.42 1.72 1.31 0.21 982.17 1.93 1.41 986.21 0.22 0.24 1.35 988.16 1.26 0.94 1.53992.08 1.74 1.36 985.23 1.01 1.92 1.68 1.43 993.23 984.33 0.24 0.46 989.24 0.35 0.22 0.30 979.45 991.39 983.47 995.30 0.36 984.48 988.39 988.01 1.30 0.85 1.23 0.35 988.83 1.34 986.70 1.28 0.74 1.32 0.31 1.33 989.33 0.40 992.32 984.23 21 998.49 991.54 0.21 0.51 993.29 983.29 0.18 1.25 0.32 1.09 1.24 0.25 0.47 993.45 991.36 0.31 0.01 1.66 1.35 0.38 989.38 0.33 0.11 0.33 0.32 0.30 983.68 1.25 983.47 995.28 0.38 985.26 1.44 992.20 0.29 0.34 980.32 0.45 986.22 0.48 1.50 1.25 0.24 0.25 0.54 992.35 0.52 0.26 0.86 1.30 0.42 1.02 1.22 0.30 0.19 0.25 0.37 990.38 0.43 988.23 0.50 1.26 1.29 0.41 990.20 0.80 1.91 1.27 986.18 1.01 1.40 988.43 989.75 1.21 0.02 1.29 0.32 0.40 987.40 992.39 1.10 1.17 1.40 0.31 0.36 987.21 984.34 0.97 1.01 1.31 988.21 0.38 0.24 981.0.27 0.29 986.45 1.30 985.30 983.41 987.02 1.21 0.39 985.55 991.33 0.37 0.33 0.47 993.60 1.25 0.51 994.60 1.35 0.31 0.48 1.28 0.62 1.27 984.35 979.21 0.26 1.36 0.01 1.92 1.92 1.35 0.21 1.35 0.32 980.16 1.45 0.22 1.77 0.62 1.37 1.58 1.35 0.31 29 996.33 984.70 1.27 1.35 982.40 991.43 988.19 0.41 990.48 992.51 990.28 26 996.35 988.34 983.32 982.Alkoholna jakost u % vol.06 1.26 0.53 993.39 1.99 1.35 985.30 988.27 0.30 1.29 983.44 992.90 1.76 1.20 983.05 1.33 978.22 0.34 985.32 984.60 1.32 0.33 0.72 1.29 0.41 1.36 0.

12 0.77 978.84 981.10 0.66 -0.14 0.26 978.08 975.89 0.32 973.13 0.19 980.21 981.22 979.02 1.11 0.13 0.35 0.86 981.30 974.41 9 0.27 975.95 980.21 -0.83 0.97 0.68 0.23 979.91 0.04 984.20 982.92 982.96 0.67 0.01 0.10 11 986.63 0.16 0.04 6 986.97 0.38 0.84 982.26 978.05 0.81 981.56 0.73 978.83 980.16 984.81 980.68 0.26 978.96 981.75 979.20 0.67 0.05 1.09 1.25 979.05 0.83 0.79 978.23 0.19 0.75 0.Alkoholna jakost u % vol.87 0.75 0.71 -0.74 0.98 977.13 1.13 0.95 982.23 981.26 975.28 0.20 980.04 0.08 1.90 980.99 1.93 978.83 0.56 0.02 984.70 0.12 0.19 0.20 0.89 0.17 979.27 977.14 1.96 982.21 0.11 1.00 0.01 1.49 0.99 1.01 1.25 977.18 1. t° 0 10 11 12 13 14 15 18 19 16 17 20 986.18 0.31 0.04 0.00 983.07 1.08 0.32 0.12 0.35 0.96 0.72 0.19 983.00 1.99 984.58 0.01 1.24 976.61 0.32 0.01 983.33 973.05 7 986.25 976.06 1.13 1.99 0.08 0.09 0.05 1.93 0.60 0.13 1.28 975.18 0.03 985.12 1.23 978.83 0.26 975.93 981.16 1.17 17 985.65 -0.22 20 984.88 0.10 0.11 0.89 976.52 0.10 0.22 0.33 0.31 974.15 983.00 0.13 13 985.21 0.52 0.21 0.31 974.11 985.22 982.81 0.57 0.09 0.08 985.82 981.93 982.09 1.19 983.88 981.09 0.30 0.11 1.17 0.86 982.21 0.22 979.64 0.13 1.96 984.77 980.98 983.12 0.70 0.19 0.26 1.41 0.10 985.11 0.00 982.07 985.04 1.05 1.87 981.16 980.71 0.16 984.16 0.84 979.38 0.96 0.19 1.04 1.06 0.19 0.07 1.84 0.26 976.00 984.07 1.08 985.67 0.19 18 985.46 0.92 979.54 0.14 1.36 0.16 981.18 0.19 0.05 1.08 .05 1.01 977.97 0.00 1.20 981.77 0.20 0.02 1.04 1.06 0.14 0.18 982.20 980.96 980.03 983.74 978.60 0.67 0.65 5 0.97 0.42 0.30 1.10 0.94 983.14 0.40 0.01 0.68 0.14 983.12 0.08 1.21 978.17 16 985.92 980.24 981.94 0.08 0.27 977.90 979.03 1.99 983.81 0.56 0.06 1.14 0.21 983.15 0.61 0.87 0.06 1.77 0.23 0.14 0.48 0.76 0.68 0.23 0.44 0.80 977.52 0.14 0.02 1.88 978.40 0.04 0.01 0.98 0.01 982.86 978.06 1.39 0.09 1.04 0.28 975.90 977.83 978.24 980.10 1.36 0.64 0.06 1.14 1.96 0.14 1.21 0.14 0.13 0.63 0.90 981.26 0.31 0.93 979.14 0.97 0.02 1.14 0.05 1.14 0.15 15 985.10 0.98 0.08 1.97 981.20 0.82 977.28 977.17 980.10 0.73 0.84 977.97 984.58 0.01 986.78 977.11 1.16 982.79 980.87 982.12 0.81 978.02 1.94 980.98 0.65 0.03 1.10 1.26 0.35 0.99 1.92 977.66 0.01 1.95 0.16 1.08 0.70 -0.09 1.30 1.04 1.14 984.48 1.01 985.97 0.13 1.66 0.40 0.96 0.18 0.87 976.64 0.85 0.23 977.07 0.89 979.82 0.02 976.66 0.04 976.10 0.03 1 986.83 979.54 0.83 0.19 979.10 10 986.29 975.02 986.15 981.19 979.63 0.45 0.06 1.02 2 986.97 983.58 0.17 0.29 975.79 0.75 0.74 0.10 1.10 0.22 981.07 0.78 0.17 1.59 0.67 0.06 1.71 0.73 0.52 0.00 985.21 980.04 985.24 980.07 984.15 1.15 0.15 0.88 •0.09 0.22 0.05 1.13 0.24 982.89 982.54 0.05 984.15 1.93 0.27 0.11 0.83 0.26 0.44 0.62 0.88 0.03 0.99 977.59 0.85 980.17 983.97 0.96 0.06 1.89 0.08 0.87 0.03 1.34 0.11 0.74 0.76 977.44 0.96 977.92 983.14 0.87 980.49 0.02 0.65 0.85 0.37 0.06 0.10 0.90 0.93 0.08 1.17 0.88 977.05 985.82 0.68 0.19 981.98 1.08 976.31 0.30 974.92 978.90 0.27 1.13 1.47 0.97 982.12 1.09 1.07 0.28 1.33 0.02 0.72 978.18 0.47 0.09 0.85 978.20 19 984.35 0.61 0.96 0.11 0.98 984.01 0.09 985.02 0.57 0.0 1.21 0.85 0.81 0.07 0.73 0.08 0.11 0.24 978.48 0.12 0.66 0.12 1.94 0.06 0.08 0.02 984.29 976.10 0.16 0.05 1.01 1.67 4 0.11 0.07 8 986.04 1.13 982.12 12 986.07 0.21 978.08 1.25 977.96 983.58 0.81 979.25 979.14 1.79 979.24 0.90 978.02 1.85 977.23 983.18 984.15 982.75 978.16 0.23 0.10 0.17 1.06 1.95 0.15 0.91 981.98 0.00 3 986.25 0.77 979.99 0.12 0.00 1.53 0.87 0.04 1.02 1.06 984.36 0.91 0.98 982.96 0.08 1.67 0.94 0.05 976.78 0.56 0.20 982.38 0.99 981.06 1.04 1.15 0.26 1.75 0.07 1.04 0.22 979.89 980.80 0.15 14 985.49 0.87 979.23 0.00 0.93 0.95 978.63 1.75 0.99 1.18 982.60 0.02 0.79 0.19 983.94 979.24 978.46 0.08 986.61 0.16 0.20 979.00 1.02 985.78 0.91 982.39 0.85 0.08 0.51 0.03 1.30 974.30 0.11 1.63 0.09 1.31 0.21 0.95 981.66 0.17 1.81 0.48 0.12 0.23 0.25 980.29 1.16 0.24 976.94 0.01 0.91 976.23 978.27 976.17 981.09 1.12 984.82 0.08 1.52 0.04 983.93 983.62 0.17 983.87 977.10 1.18 984.11 1.11 1.05 0.94 0.86 0.12 1.40 0.13 984.23 0.18 0.19 981.04 0.14 0.

13 972.33 1.41 0.39 1.15 979.24 1.32 973.30 1.87 0.43 1.39 1.47 1.54 0.17 976.01 0.94 0.05 1.23 0.22 0.39 1.39 40 978.25 0.28 0.33 969.39 1.62 0.37 1.14 976.39 1.89 0.39 0.47 1.28 1.09 973.44 1.97 0.38 1.20 0.32 1.16 979.19 0.48 0.42 1.50 0.26 1.36 1.45 1.23 21 984.30 975.24 978.11 973.32 965.58 0.47 1.14 971.31 966.36 1.35 1.54 0.28 1.87 0.26 1.19 971.46 1.25 18 1.34 34 980.03 0.36 1.29 1.41 0.38 1.71 0.43 0.37 0.75 0.15 1.19 972.42 1.29 0.35 1.27 26 983.32 970.20 975.56 0.34 1.09 974.24 976.42 1.13 973.44 0.29 971.47 1.34 1.38 0.26 982.23 980.08 975.37 1.52 0.49 1.45 1.20 981.87 0.44 1.39 1.18 980.29 1.23 968.63 0.43 1.29 969.23 978.13 976.39 1.21 973.64 0.45 1.29 974.24 0.23 977.33 32 981.50 0.05 0.31 1.18 1.39 1.25 1.15 0.00 0.27 972.50 11 1.41 1.25 982.20 0.01 0.60 0.40 0.11 978.34 1.36 36 980.21 974.65 0.27 1.59 0.42 0.58 0.33 1.29 1.99 0.25 968.42 0.21 0.99 0.28 1.08 976.40 1.31 1.14 978.39 1.35 1.29 1.28 979.22 0.34 0.98 0.92 0.15 0.88 0.59 20 1.32 0.15 975.10 972.57 0.93 0.36 1.35 0.27 975.56 0.33 965.3 978.22 0.69 0.09 975.17 0.25 0.28 968.34 1.33 1.84 0.34 1.71 0.42 1.30 975.30 971.14 0.25 970.43 1.17 973.21 969.34 1.18 981.53 0.09 972.41 1.18 974.13 980.29 1.21 970.7 .34 0.26 974.20 972.40 1.42 1.30 1.16 972.41 0.10 0.26 25 983.43 1.32 1.03 0.30 966.34 35 980. 984.31 974.82 0.08 972.21 977.16 980.20 973.25 974.37 1.41 0.12 972.37 1.16 974.26 971.17 12 1.43 1.16 976.28 1.30 1.29 1.56 0.04 0.15 978.44 1.78 0.38 1.42 1.32 1.35 1.22 975.27 968.24 970.22 971.81 0.11 0.32 1.99 0.32 1.30 968.16 973.21 976.17 1.86 0.37 0.99 0.96 0.60 0.38 1.12 974.07 0.37 1.70 0.17 978.41 1.35 1.28 969.25 981.82 0.42 1.45 1.18 971.27 980.28 972.54 0.53 14 1.44 1.32 31 981.50 0.33 1.19 974.98 0.33 1.28 978.34 964.49 1.43 1.41 1.13 975.78 0.34 0.30 1.08 0.29 977.30 979.29 1.38 1.36 0.40 1.85 13 1.14 1.47 1.19 983.70 0.85 0.97 0.22 974.78 0.40 1.31 1.27 976.64 0.09 1.13 0.42 1.24 1.70 0.34 0.20 976.33 964.31 1.23 1.39 1.17 0.24 979.71 0.36 1.85 0.35 1.36 37 979.28 975.94 0.23 980.31 972.44 0.78 0.70 1 0.11 977.31 1.09 0.22 973.41 1.15 970.01 0.30 1.69 0.16 970.12 0.11 1.31 965.40 1.38 1.22 970.20 979.39 1.95 0.74 0.45 1.51 0.24 0.83 0.Alkoholna jakost u % vol.29 28 982.35 1.37 1.05 0.15 0.40 1.21 979.27 1.38 1.87 0.25 979.52 0.40 0.41 1.28 1.29 979.04 0.26 977.36 1.35 963.15 0.23 972.32 977.28 0.21 983.73 0.70 0.21 1.35 1.97 0.13 978.26 975.12 971.23 0.37 1.21 968.76 0.87 0.36 1.40 1.18 978.07 0.27 968.26 1.00 0.62 0.39 0.42 1.31 967.21 972.35 1.20 979.18 969.00 0.06 0.36 1.68 0.35 1.28 976.42 1.33 1.68 0.23 0.25 967.17 982.25 1.29 1.31 1.40 1.30 970.96 0.48 0.19 970.30 1.33 1.10 975.89 0.30 1.15 0.36 1.32 967.23 1.29 970.22 980.40 1.39 0.34 1.35 1.29 976.29 973.37 1.34 1.24 981.63 0.40 1.62 0.23 975.63 0.41 1.29 966.94 0.31 30 982.20 978.39 1.32 975.12 0.20 0.48 1.31 971.24 971.08 0.31 0.14 979.56 0.65 0.48 0.43 1.38 1.36 1.27 970.05 0.27 1.41 0.73 0.45 0.32 1.17 0.76 0.38 1.21 0.10 973.90 1.15 0.32 974.34 1.31 1.38 38 979.48 1.39 1.41 1.68 0.28 971.59 0.86 0.41 0.27 1.72 0.39 0.92 19 1.41 1.20 1.12 977.13 1.33 1.14 972.31 973.26 0.25 971.06 0.51 0.36 1.33 1.43 1.27 966.23 973.38 1.36 1.74 0.27 973.24 972.13 974.23 982.17 972.28 1.24 968.40 1.26 981.23 969.38 39 978.08 1.26 969.48 1.84 0.26 978.31 969.38 1.68 0.25 977.50 1.27 967.25 0.21 15 1.79 0.08 974.42 1.51 0.23 22 984.34 33 981.39 0.06 0.14 981.30 0.77 0.35 1.43 1.38 1.27 0.19 978.72 0.32 1.36 1.15 971.17 0.34 0.47 0.27 980.45 1.86 0.90 16 1.77 0.33 977.61 0.28 980.30 29 982.27 0.55 0.17 921.80 0.39 1.26 1.32 978.27 0.44 1.19 981.18 970.31 1.31 971.14 0.99 0.39 1.58 0.40 1.34 0.39 0.32 1.19 0.25 21 1.26 979.86 0.10 971.19 983.25 976.48 0.24 975.19 969.26 977.38 1.10 977.33 967.45 1.33 977.40 0.37 1.20 0.58 17 1.03 0.28 0.74 0.45 1.25 24 983.27 978.21 981.37 1.33 0.30 972.40 1.30 974.78 0.31 976.95 0.46 1.33 1.32 1.10 976.31 968.78 0.17 977.69 0.29 27 982.29 1.82 0.28 0.29 967.33 1.21 0.29 977.42 1.84 0.37 1.07 0.32 1.31 1.36 1.23 971.35 1.77 0.95 0.17 980.55 0.35 0.43 1.57 0.28 967.50 0.31 976.30 977.22 968.27 1.18 977.29 1.83 0.44 0.25 969.77 0.01 0.16 977.47 0.60 0.28 974. t° 10 20° 984.12 0.36 0.28 973.38 1.14 975.35 1.38 1.71 0.34 965.24 23.74 0.12 976.25 981.19 980.39 1.37 1.37 1.26 973.3.22 978.12 0.43 1.29 967.18 975.38 1.15 974.31 1.23 1.35 1.46 1.33 966.45 1.17 982.19 976.21 974.39 1.32 0.16 971.25 973.34 1.30 1.22 977.07 973.

.

98 0.62 1.12 1.70 0.05 972.45 1. 0.49 17 974.48 0.20 963.44 8 976.36 0.44 0.41 0.20 0.44 1.00 972.92 972.93 970.43 0.42 4 977.22 0.78 0.33 0.23 0.37 0.84 973.36 0.10 966.40 0.70 975.74 1.99 969.02 967.39 0.37 0.36 0.25 0.71 0.38 0.47 0.45 0.08 972.41 0.27 0.35 0.28 0.84 971.34 0.09 965.96 1.21 0.40 0.77 974.30 0.04 971.74 975.35 0.72 977.42 0.30 0.89 974.20 0.17 0.33 1.18 0.39 0.06 971.71 0.24 1.64 1.42 0.46 0.96 974.47 0.47 1.87 972.75 0.29 0.00 967.43 0.13 0.56 1.86 0.32 0.92 969.33 0.40 0.76 974.02 971.09 0.92 960.02 967.94 974.42 1.93 971.22 .14 1.47 13 975.98 0.48 1.01 0.09 966.02 972.82 1.98 968.00 0.99 972.23 0.32 0.73 1.50 18 974.37 0.81 975.09 965.02 973.31 1.35 0.91 0.50 0.18 0.30 0.98 969.91 1.15 0.35 0.12 965.20 0.42 0.15 963.08 1.02 971.24 0.18 0.25 0.97 0.10 0.07 1.11 0. 0.30 0.79 976.33 0.78 1.87 974.81 0.88 970.33 0.98 967.08 966.33 1.27 0.38 0.56 1.13 1.50 0.72 0.46 .82 972.40 0.21 962.83 971.98 968.06 0.82 972.33 0.28 0.88 973.22 0.04 968.99 970.06 971.70 1.88 0.96 968.80 0.93 0.30 0.30 0.02 968.06 967.24 961.97 0.69 1.72 975.89 975.27 0.87 970.30 0.16 0.80 973.29 0.30 0.53 0.77 1.83 976.76 0.09 0.96 973.83 970.25 0.18 963.85 973.43 0.94 972.36 0.78 973.45 0.10 969.40 0.09 970.27 0.41 2 977.29 0.21 962.69 976.28 0.41 0.31 0.89 0.93 971.94 968.47 0.22 0.25 0.78 973.65 0.19 0.49 15 975.45 0.17 1.11 965.94 1.21 0.01 1.39 0.29 .40 0.72 974.76 0.63 1.79 972.01 970.25 0.30 1.75 0.87 1.51 0.06 1.92 1.39 0.72 975.81 1.36 0.19 0.39 0.09 1.40 3 977.38 0.60 0.80 1.64 0.24 0.91 974.38 0.50 19 973.95 973.23 961.12 1.16 0.04 966.70 976.39 1 978.04 972.87 975.91 971.17 0.13 1.22 0.44 0.40 0.43 7 976.55 0.47 0.13 0.99 1.94 969.11 966.93 973.42 0.37 0.40 0.16 964.06 972.09 9 0.93 970.35 0.93 0.42 0.06 966.26 0.04 973.24 0.41 5 977.01 969.02 0.39 0.38 0.15 0.14 964.00 971.86 0.03 970.26 0.02 968.32 0.32 0.55 0.17 0.28 0.47 0.44 0.67 0.78 0.26 0.84 972.34 0.37 0.27 0.92 1.23 0.52 0.95 970.99 970.72 0.25 0.45 10 976.95 969.12 1.24 0.51 1.47 0.77 1.26 0.96 0.41 0.18 0.13 965.28 0.17 963.40 0.80 971.83 0.02 0.16 965.35 0.30 0.34 0.37 1.26 1.52 1.21 0.37 0.21 0.87 976.33 0.95 1.89 969.47 0.36 0.96 972.33 0.31 1.07 970.98 974.50 1.85 971.74 1.25 0.46 0.69 0.11 964.81 974.21 1.35 0. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 to 0 978.40 1.99 0.84 972.00 0.12 1.86 971.27 0.04 967.02 0.86 0.81 976.52 0.56 1.29 0.68 0.77 972.21 1.91 971.34 0.10 1.37 0.12 966.88 0.00 974.03 970.30 0.25 0.30 0.47 1.88 1.21 1.41 0.34 0.82 971.34 0.25 0.95 971.97 971.90 0.08 967.96 969.10 967.94 1.19 963.18 0.76 1.68 0.97 969.01 969.52 0.44 0.04 0.97 1.17 1.89 971.31 0.12 1.99 0.38 0.61 1.06 0.43 6 977.17 0.77 972.45 0.19 0.06 968.05 969.91 975.89 972.44 0.74 976.01 0.36 0.89 1.05 966.85 975.44 1.97 1.97 1.10 967.11 967.20 1.26 0.52 20 973.15 964.73 1.34 0.24 0.49 0.05 0.93 0.21 1.45 0.92 974.52 0.42 1.12 965.17 0.20 0.87 0.54 1.07 966.26 0.36 0.67 0.83 975.79 0.46 12 975.94 1.19 962.87 972.34 1.39 1.08 968.43 0.94 974.04 969.13 0.15 1.70 1.90 973.88 971.29 0.19 0.45 1.02 0.45 9 976.13 0.62 0.49 16 974.70 977.56 1.74 974.41 0.14 0.33 0.44 0.71 0.26 0.13 966.79 974.28 0.31 1.11 966.79 972.41 1.85 976.36 0.32 0.32 0.31 0.10 1.37 0.86 1.26 0.45 1.77 977.79 975.42 0.06 0.06 967.55 1.24 0.42 0.14 965.33 0.08 0.75 973.14 0.38 0.07 967.25 0.37 0.00 973.83 973.89 974.03 967.88 1.30 0.32 0.31 0.01 967.79 976.45 0.31 1.40 0.47 0.81 1.39 0.63 0.77 975.31 0.23 0.49 0.07 969.27 0.35 0.67 0.87 970.76 0.05 967.17 964.20 0.01 973.26 0.96 968.81 975.89 0.28 0.72 976.05 970.97 0.85 974.26 960.97 972.10 968.38 0.83 0.42 0.13 964.52 0.43 1.23 0.91 970.38 1.24 0.79 1.34 0.97 970.42 0.76 0.75 975.83 1.44 1.81 1.10 0.98 973.Alkoholna jakost u % vol.98 971.31 0.09 969.03 1.41 0.39 0.02 969.68 1.06 969.76 976.39 0.86 971.14 0.27 0.46 1.86 973.40 0.29 0.41 0.91 0.23 962.10 1.85 970.65 1.99 1.99 1.89 0.69 1.40 0.42 0.14 965.30 0.95 970.94 968.34 0.89 969.42 0.38 0.28 0.39 0.13 966.83 974.41 0.71 1.45 0.00 968.89 970.31 0.93 975.35 0.91 973.75 977.81 973.99 0.91 972.^40 1.33 0.10 0.31 0.51 0.79 1.26 0.32 0.29 0.69 0.54 1.36 0.31 0.11 0.35 0.56 0.53 0.72 974.39 1.50 1.22 0.45 11 976.35 0.56 1.44 0.81 1.74 973.18 963.15 0.25 0.67 0.82 0.29 0.37 0.43 0.08 968.38 0.17 964.23 1.92 969.35 0.37 0.12 0.32 0.03 0.48 0.87 970.51 0.28 0.00 968.11 968.30 0.37 0.43 0.03 968.82 0.34 0.15 1.37 0.18 1.47 14 975.33 0.08 965.04 0.08 971.58 0.20 0.47 0.

43 955.31 964.77 1.15 1.20 964.54 0.48 0.48 0.24 966.43 0.43 0.48 0.52 0.47 0.41 1.78 1.40 0.90 1.45 955.44 0.51 0.88 1.60 0.51 0.44 954.18 966.45 0.59 33 968.00 1.72 1.62 0.32 961.57 0.49 952.56 0.54 0.68 1.50 951.35 0.10 1.53 0.50 0.43 1.46 0.62 39 965.27 965.34 961.32 963.20 1.34 962.47 0.87 1.42 956.39 957.48 1.25 962.34 963.43 0.36 0.57 0.49 951.14 971.40 0.30 959.06 1.25 961.24 964.20 967.24 1.13 968.84 1.23 962.46 0.31 1.23 967.50 0.96 1.53 0.71 136 961.52 0.39 0.49 1.29 959.54 0.00 1.21 968.16 1.33 1.21 1.15 968.45 1.75 1.55 26 971.48 0.46 0.53 1.50 0.49 0.53 0.99 1.43 0.18 1.11 968.49 0.39 0.37 1.42 0.31 959.28 960.27 963.21 1.30 1.50 0.47 0.34 1.36 0.56 .29 963.05 1.04 1.97 1.46 0.20 137 960.13 966.46 0.05 1.41 0.39 0.26 964.21 966.60 1.58 0.77 1.55 0.84 1.37 1.50 0.18 1.03 1.38 1.10 971.38 0.95 1.58 32 968.32 959.12 971.57 0.26 1.41 0.30 962.52 0.64 1.23 962.52 21 973.30 1.48 1.02 1.48 0.40 958.23 1.25 966.39 956.44 0.24 966.99 1.38 958.36 959.49 0.46 0.33 958.05 1.35 958.10 1.51 951.52 22 972.37 959.35 0.57 0.60 1.31 965.49 0.44 1.19 1.76 1.23 965.56 0.26 963.47 1.24 963.48 0.95 1.53 1.61 0.48 953.24 962.49 0.49 952.23 964.56 0.22 965.51 1.01 1.50 1.18 965.45 954.51 950.42 1.56 0.64 1.30 965.14 969.78 1.50 0.47 1.46 0.57 1.59 1.68 1.68 1.53 1.40 0.14 1.41 956.32 965.72 1.78 1.22 962.48 0.45 0.83 1.30 960.40 0.47 0.25 963.23 963.50 0.36 0.16 970.08 1.48 0.53 0.45 0.68 1.23 1.56 0.42 0.33 960.43 956.38 0.48 0.50 0.84 1.46 0.43 1.93 1.76 1.31 963.62 1.53 0.53 0.39 0.52 0.48 0.39 1.58 0.44 954.50 1.44 0.32 959.33 1.40 955.53 0.82 1.37 958.47 954.42 955.27 965.91 1.26 960.41 0.49 0.32 961.46 0.69 1.34 960.19 964.54 0.05 1.52 0.4 956.21 1.36 963.32 964.50 0.56 1.10 1.69 1.96 1.51 0.64 1.31 962.39 1.21 1.97 1.55 0.41 0.49 0.42 0.21 967.92 1.54 0.42 957.33 959.38 1.68 1.56 29 970.54 0.51 0.62 1.34 0.13 1.50 0.48 0.48 0.40 1.20 968.90 1.94 1.38 0.43 0.53 0.39 0.09 971.55 0.55 0.48 952.24 965.56 1.50 951.47 0.45 0.30 964.91 1.40 956.26 1.00 1.30 963.58 1.53 1.23 1.21 965.13 967.15 1.18 1.38 956.35 1.36 960.61 38 966.26 962.48 1.16 1.22 1.12 1.38 960.21 1.58 0.52 0.20 966.45 1.43 956.88 1.20 1.90 1.46 1.52 0.52 0.45 0.48 1.31 1.89 1.43 0.47 0.23 1.34 958.40 1.41 958.51 0.38 0.72 1.40 958.29 965.39 957.23 968.52 0.37 0.90 1.51 0.56 1.55 0.55 1.15 966.35 963.56 0.03 1.72 1.89 1.41 955.74 1.31 1.76 1.49 0.54 25 971.44 0.38 957.22 968.54 0.18 969.25 964.16 965.46 0.36 957.53 0.45 0.78 1.72 1.51 1.25 1.43 954.86 1.49 1.49 0.28 961.15 967.62 1.29 961.27 961.36 1.46 953.44 955.45 0.75 1.56 1.29 962.37 959.53 0.71 1.47 1.44 0.48 0.46 0.53 1.37 957.39 0.32 958.88 1.81 1.76 1. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 to 20 973.62 1.74 1.12 969.19 965.72 1.28 964.60 0.09 972.39 958.51 0.60 34 968.45 0.37 962.52 0.45 953.35 959.15 969.32 0.51 0.44 0.33 958.20 1.43 1.58 0.35 1.19 969.35 958.33 959.40 0.44 954.49 1.11 968.47 1.42 0.33 1.49 1.21 967.61 0.37 957.50 0.11 970.49 0.27 1.20 963.38 1.21 1.44 1.42 0.15 139 959.68 1.96 1.40 0.44 0.55 0.40 957.54 0.55 0.17 1.09 970.51 0.78 1.37 0.27 967.39 1.38 956.43 0.35 0.55 0.12 1.48 952.50 0.17 968.50 0.16 967.48 0.42 955.32 960.60 1.25 965.52 950.07 1.44 1.83 1.45 0.56 0.49 0.48 0.01 1.27 962.24 961.35 962.65 1.21 964.42 0.47 0.51 0.59 0.75 1.45 954.04 1.44 0.31 962.29 1.47 0.22 963.15 967.51 0.02 1.T Alkoholna jakost u % vol.63 1.04 1.82 1.20 1.60 0.28 963.34 959.17 964.29 996.43 0.57 1.94 1.55 0 0.41 0.55 0.53 0.09 1.22 1.99 1.13 970.90 1.51 1.52 0.61 37 966.64 40 965.39 956.93 1.45 0.54 0.15 970.31 959.18 967.13 969.11 1.58 0.17 965.59 0.52 0.30 1.12 1.44 1.19 964.64 1.53 23 972.87 1.60 0.27 961.31 0.54 24 972.36 1.27 962.23 966.52 0.08 1.70 1.52 0.56 0.57 1.49 0.38 1.01 1.27 966.47 0.17 1.08 972.77 1.21 963.51 0.16 966.39 959.18 967.51 0.39 0.54 0.81 1.47 1.50 0.83 1.36 958.64 1.20 965.69 1.55 0.41 0.28 960.56 28 970.58 30 969.17 969.15 1.29 0.45 0.93 1.32 962.25 967.09 1.25 1.19 1.45 0.29 960.33 0.34 964.55 1.47 0.06 1.35 1.48 0.28 961.31 961.92 1.35 957.30 1.18 968.60 35 967.61 36 967.36 0.42 0.48 0.28 1.89 1.92 1.46 953.10 969.37 958.68 1.42 0.28 960.45 0.52 0.74 1.33 964.58 31 969.44 0.22 1.36 961.27 964.50 0.38 961.26 961.42 956.64 1.31 960.11 969.16 966.43 0.62 1.59 0.55 27 971.57 0.08 971.58 0.13 1.55 1.38 0.49 0.58 0.42 0.98 1.54 949.49 0.50 0.57 0.00 1.21 134 961.30 960.98 1.31 1.85 1.45 954.60 0.37 1.32 960.45 0.40 1.54 0.47 953.

.

79 8.23 10.34361 1.25 0.23 0.48 0.22 0.22 destilat 16.24 24.40 0.45 25.34081 1.22 0.75 0.70 0.33656 1.61 23.44 0.41 0.22 24.34445 1.36 0.22 0.23 18.33898 1.34264 1.26 11.16 0.99 21.24 0.26 0.22 0.24 0.22 24.46 12.17 23.30 0.33940 1.22 0.30 0.25 0.34582 1.66 0.24 12.79 0.34760 1.23 0.25 0.62 0.'34291 1.23 19.34375 1.24 0.34596 1.21 0.23 14.36 0.22 22.74 15.22 25.24 17.23 0.22 0.21 0.33628 1.33642 1.24 23.34678 1.34458 1.24 0.69 12.31 22.24 12.22 0.36 0.24 0.78 18.87 0.25 0.23 0.23 18.67 0.23 0.23 11.24 20.22 0.81 0.24 0.25 6.46 18.24 25.59 0.09 20.23 0.22 0.31 24.34011 1.34333 1.22 0.95 0.24 16.22 .11 0.21 21.12 17.33955 1. pri 20oC Mješavina etanol-voda 16.34486 1.28 15.34025 1.34305 1.23 0.24 9.34733 1.23 0.23 0.34250 1.24 0.25 9.99 0.34 0.34568 1.02 11.63 0.33 0.24 0.23 0.22 0.10 0.22 0.06 0.76 0.23 24.21 20.21 0.34513 1.34431 1.25 14.22 17.25 0.33799 1.23 15.24 23.70 25.78 25.23 21.34692 1.33756 1.23 13.98 12.33784 1.74 7.05 10.23 16.22 21.34417 1.34 17.96 23.33912 1.24 0.34500 1.06 9.00 25.24 0.34527 1.92 13.05 8.86 0.01 18.09 24.82 0.86 14.23 0.75 22.44 0.13 0.56 24.24 0.23 18.23 14.12 0.27 0.34 0.88 17.23 19.40 13.54 20.34623 1.00 0.34053 1.19 16.65 21.23 0.21 25.54 22.23 0.34541 1.34166 1.50 15.40 19.24 18.23 0.21 21.34403 1.89 0.24 15.52 0.25 0.33 20.23 0.10 11. pri 20oC Indeks loma pri 20oC 1.24 11.34194 1.25 7.25 0.34747 1.70 18.23 18.05 0.23 21.76 0.87 0.34774 1.33685 1.34278 1.86 20.24 0.58 0.22 0.29 0.24 13.44 21.26 10.33884 1.83 0.34138 1.55 0.47 0.26 0.24 20.09 0.29 10.20 23.74 11.25 0.23 23.89 0.05 0.00 7.83 0.65 16.34152 1.72 0.23 22.23 0.23 12.21 17.55 9.23 22.54 0.33727 1.26 7.81 9.23 24.81 10.33 0.33926 1.28 7.24 Indeks loma pri 20oC 1.34389 1.44 0.96 16.54 10.22 0.28 8.26 8.24 0.51 0.61 0.23 16.34180 1.23 19.25 0.24 0.76 20.33983 1.23 0.24 26.34096 1.23 0.34067 1.25 7.24 19.23 16.33827 1.53 0.22 20.92 19.23 13.05 0.22 0.21 0.25 10.21 0.12 0.26 0.16 0.86 0.85 24.34039 1.25 12.27 7.90 0.17 19.25 14.24 25.21 0.25 0.33699 1.93 0.23 0.00 0.23 17.23 22.57 14.33969 1.33856 1.41 0.22 0.04 0.33742 1.33841 1.27 9.34610 1.15 13.34665 1.21 0.06 15.24 destilat 6.25 10.33770 1.24 0.23 19.65 0.78 11.56 17.33813 1.33670 1.33713 1.12 0.54 7.25 0.93 0.34706 1.32 14.22 0.25 8.62 0.23 0.78 0.34720 1.34124 1.23 25.34651 1.22 0.57 0.34555 1.40 23.24 0.33997 1.30 9.34637 1.59 15.56 8.47 0.34110 1.34788 Alkoholna jakost u % vol.27 0.22 12.33870 1.81 15.87 22.23 13.23 0.22 0.25 8.09 14.26 0.24 0.21 22.34208 Mješavina etanol-voda 6.28 0.48 6.98 0.22 0.24 9.10 22.34236 1.34319 1.68 0.35 0.62 19.50 11.30 8.23 0.89 0.24 0.24 13.25 0.23 15.62 13.Tabela IV: Tabela indeksa loma čiste mješavine etanol-voda i destilata pri 20oC i odgovarajuća alkoholna jakost pri 20oC Alkoholna jakost u % vol.24 0.34472 1.13 0.34347 1.81 0.24 11.24 0.

2 525.4 41.4 313.4 23.6 150.2 345.8 211.9 393.1 361.3 0.6 444.5 268.8 274.01 1.0 441.5 343.0 377.3 166.2 490.1 229.6 420.5 85.6 335.7 319.9 500.2 187.3 321.10 1.2 153.4 192.8 190.16 1.7 33.0 43.5 351.4 234.0 401.0 457.2 300.3 80.6 12.1 75.1 2.5 111.9 2.7 468.0 135.19 0 25.5 5.0 324.1 174.7 452.5 205.3 106.9 169.8 4 5 6 1.4 479.7 20.15 1.4 158.9 95.6 197.2 482.7 261.8 253.1 88.6 137.7 176.1 31.8 303.9 82.5 98.6 46.9 38.13 1.3 292.6 290.3 498.8 224.3 119.6 327.6 163.1 308.7 511.8 - - - - - - - - - Interpolacijska tabela: Četvrto mjesto Grama Četvrto mjesto Grama Četvrto mjesto Grama relativne ekstrakta po relativne ekstrakta po relativne ekstrakta po gustoće litri gustoće litri gustoće litri 1 2 3 0.05 1.8 476.1 1.9 417.0 161.3 263.4 213.6 184.0 369.2 140.0 385.1 517.2 7.3 132.4 366.8 51.7 116.6 396.07 1.0 148.8 356.9 409.1 279.0 56.3 93.6 59.3 398.4 284.17 1.2 221.3 15.3 431.2 49.3 439.18 1.3 390.9 425.PRILOG 3 PRILOG 3.8 348.7 372.4 471.9 182.0 18.8 2.6 7 8 9 1.5 305.2 242.1 127.3 67.4 145.3 200.3 506.9 332.7 460.4 255.5 226.06 1.6 495.08 1.1 250.1 208.0 316.8 484.0 237.8 142.6 503.3 329.6 412.0 195.5 298.0 1.03 1.9 340.8 311.0 465.3 1.7 103.5 72.20 527.8 155.5 0.3 447.6 218.7 77.8 232.3 455.5 522.2 423.5 171.7 282.2 337.8 519.9 433.9 203.6 28.4 276.9 10.8 64.0 216.4 54.7 129.6 428.2 62.9 492.1 353.6 436.3 179.9 69.5 247.0 258.1 473.3 406.3 415.00 1.6 388.5 487.3 382.9 266.02 1.0 449.11 1.4 514.3 36. Tabela I: Tabela za izračun koncentracije ukupnoga suhoga ekstrakta (g/l) Relativna gustoća izražena na dva decimalna mjesta Treće decimalno mjesto relativne gustoće 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grami ekstrakta na litru 1.7 380.1 101.04 1.9 245.4 463.6 239.8 364.3 .3 375.7 90.14 1.9 122.4 359.1 114.6 404.9 295.0 508.9 109.09 1.0 287.12 1.5 124.2 271.

6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 35.28 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1.2 12 30.7 38.1 M otopine natrijeva tiosulfata (n-n') u ml i količine reducirajućih šećera u mg Na2S2O3 (ml 0.5 .1M) Reducirajući šećeri (mg) Razlika 1 2.74 1.PRILOG 4 PRILOG 4.00 0.20 1.7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.1 3.40 1.8 2.1 2.0 2.2 9.06 1.7 12.2 19.03 1.2 47.68 1.0 2.97 0.80 1.2.1 11 27.5 2.6 2.88 .5 2.6 2.13 1.2 14.54 1.16 1.8 2.7 17.45 1.9 3.3 44.50 1.2 50.85 1.4 25.7 PRILOG 5 PRILOG 5.0 53.64 1.4 13 33.7 23 62.5 41.36 1.24 1. Tabela I: Omjer nadtlaka Paph20 u pjenušavim vinima pri 20oC i nadtlaka Paph20 na temperaturama od 0 do 25 oC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.6 2.59 1.1M) Reducirajući šećeri Razlika (mg) Na2S2O3 (ml 0.8 22.9 2.4 2.09 1.6 2. Tabela I: Odnos između volumena 0.0 56.93 0.0 3.95 0.4 2.0 59.6 2.8 7.3 2.32 1.91 0.9 2.0 3.

16 0.08 dodati 21 22 23 24 25 0.07 0.22 0.07 0.07 0.18 0.34 0.14 0.36 0.31 0.36 0.11 0.07 0.21 0.36 0.37 0.14 0.07 0.08 0.32 0.09 0.14 0.20 0.26 0.26 0.15 0.14 0.12 0.23 0.23 0.37 oduzeti 15 16 17 18 19 0.36 .29 0.14 0.14 0.16 0.09 0.07 0.07 0.18 0.34 0.20 0.27 0.16 0.28 0.36 0.32 0.23 0.30 0.14 0.06 0.08 0.20 0.23 0.14 0.27 0.07 0.12 0.21 0.17 0.32 0.31 0.29 0.07 0.14 0.22 0.21 0.35 0.31 0.36 0.07 0.09 0.07 0.20 0.12 0.28 0.21 0.36 0.27 0.20 0.28 0.06 0.05 0.27 0.25 0.31 0. Tabela I: Korekcija masenog postotka saharoze određene pri temperaturi različitoj od 20oC Saharoza u gramima na 100 grama proizvoda Temperatura u oC 5 10 15 20 30 40 50 60 70 75 0.PRILOG 6 PRILOG 6.12 0.24 0.08 0.22 0.28 0.29 0.36 0.31 0.21 0.14 0.22 0.15 0.23 0.

6 119.9 109.5 117.6 116.89 4.8 1.35046 1.0578 1.09 6.35551 1.0 111.3 128.35329 1.8 92.09 5.34936 1.34781 1.0552 1.0489 1.3 14.3 11.77 5.0447 1.0561 1.34830 1.6 14.34890 1.5 123.0595 134.9 124.35234 1.0502 1.0406 1.34952 1.5 85.35172 1.9 127.8 91.35313 1.6 89.2 84.5 13.5 122.0569 1.0452 1.9 96.0427 1.52 5.35503 1.5 120.3 115.7 120.6 10. koji ima skalu u masenim postotcima saharoze pri 20oC ili indeks loma pri 20oC.0494 1.1 90.3 83.0565 1.0439 1.9 100.6 11.3 101.4 129.0398 1.6 114.35391 1.4 116.0456 1.5 14.35 6.92 6.0481 1. pri 20oC 10.18 7.86 6.4 14.0464 1.1 10.8 13.0 11.4 102.7 12.9 94.35077 1.4 125.02 6.34814 1.8 108.66 6.9 12.3 10.69 7.0 12.7 90.7 109.50 7.8 11.0591 82.2 83.7 133. Prikazana je i gustoća pri 20oC.9 97.34921 1. određene refraktometrom.6 87.1 13.34968 1.4 126.35108 1.88 7.8 104.0519 1.0435 1.6 113.35345 1.7 110.34860 1.35124 1.1 85.2 99.34798 1.9 13.0 92.0544 1.2 12.35203 1.2 13.35376 1.0394 1.5 118.5 117.34984 1.43 7.14 5.7 11.0514 1.0485 1.9 94.82 7.0468 1.71 5.7 13.0 95.34845 1.0 14.0527 1.0 13. Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol.0443 1.6 131.96 6.0548 1.35424 1.1 87.35219 1.30 7.8 106.0419 1.0 91.22 6.8 101.20 5.7 112.5 121.8 122.4 84.6 115.3 100.3 12.9 98.1 126.5 10.8 121.60 6.9 99.35440 1.5 119.0473 1.7 14.90 5.73 6.02 5.35298 1.0574 1.1 97.35282 1.95 14.3 8.34906 1.1 89.35360 1.2 113.7 105.0414 1.0 10.35488 1.47 6.37 7.8 79.6 13.33 5.1 86.1 88.0 125.41 6.95 5.0402 1.99 7.0 95.4 124.1 98.53 6.05 7.35472 1.8 10.4 13.0498 1.3 4.0 95.7 106.24 7.4 11.8 12.35456 1.28 6.64 5.2 80.5 11.01 .0557 1.0536 1.26 5.2 81.0477 1.2 114.3 82.2 11.35015 1.6 118.35266 1.0 96.11 7.8 107.35519 1.45 5.7 10.34999 1.63 7.0460 1.56 7.1 11.15 6.8 105.9 14.6 104.35249 1.5 130.35407 1.2 10.5 103.9 1.6 86.0410 1.0510 1.6 132.39 5.9 11.1 12.8 107.0582 1.58 5.Tabela II: Koncentracija šećera u moštu i ugušćenom moštu u gramima na litru i gramima na kilogram.35031 1.0431 1.2 14.0423 1.2 127.9 102.1 14.83 5.9 103.35092 1.6 88.35156 1.1 112.4 12.35187 1.7 111.0506 1.0540 1.35535 1.6 12.5 12.79 6.35140 1.0586 1.0531 1.0390 1.4 10.76 7.0 110.0 92.3 13.34875 1.0523 1.35062 1.

6 165.6 168.12 10.36267 1.00 9.9 154.0 148.36102 1.36335 1.92 9.6 169.2 134.0 151.35615 1.0660 1.67 8.0 147.0608 1.6 15.4 161.0699 1.8 159.4 180.5 16.4 16.7 17.5 175.46 9.3 19.2 178.5 173.2 136.0677 1.6 143.35648 1.4 188.3 179.7 174.9 19.41 8.0621 1.0668 1.6 173.35890 1.4 19.80 10.0 15.4 15.3 15.5 174.35599 1.0791 1.0629 1.8 16.8 18.99 10.8 176.36351 1.2 137.0599 1.3 160.0755 1.9 176.5 172.35583 1.0733 1.9 152.35567 1.9 167.8 157.6 164.0694 1.1 169.0782 1.21 8.36217 1.0786 1.79 9.93 11.34 8.0724 1.3 131.0716 1.86 10.8 183.26 9.27 19.1 18.3 170.6 163.0777 1.6 18.5 15.1 144.1 139.0707 1.3 140.2 17.36169 1.1 16.5 162.0809 136.35680 1.0625 1.3 151.72 10.35825 1.7 164.2 15.5 172.35712 1.3 18.35631 1.0738 1.0655 1.36152 1.3 130.32 10.0681 1.35858 1.6 166.35972 1.93 9.35744 1.1 141.36036 1.34 .0685 1.13 11.0 150.1 142.36020 1.2 150.0764 1.1 143.7 160.0703 1.9 18.0664 1.2 16.8 15.13 9.15 8.6 17.1 138.1 140.0 148.36185 1.1 17.5 171.5 8.2 19.2 135.59 9.9 147.0711 1.6 163.35793 1.5 18.36234 1.0720 1.7 144.66 10.7 182.0800 1.6 189.0612 1.3 129.59 10.36070 1.36318 1.6 153.3 17.35728 1.8 155.86 9.47 8.6 16.36119 1.27 8.1 149.9 185.1 15.5 11.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 15.0638 1.8 156.36201 1.60 8.0672 1.21 11.5 170.2 138.73 8.0 158.4 18.1 19.35874 1.19 10.33 9.0646 1.7 16.7 18.35664 1.7 161.0813 190.39 10.8 165.6 162.4 171.80 8.5 181.7 15.0 17.9 16.0642 1.8 158.00 11.2 18.1 186.39 9.0690 1.4 17.06 10.0760 1.0 146.36284 1.0603 1.35842 1.6 167.25 10.20 9.6 19.0633 1.35760 1.36251 1.35907 1.0 149.1 145.53 9.0 137.07 11.35988 1.36136 1.0 151.8 145.0742 1.0751 1.8 155.4 141.36004 1.5 142.66 9.35923 1.2 139.36301 1.9 1.53 10.0651 1.08 8.0 16.0 18.86 8.0729 1.5 152.73 9.35696 1.0 19.36086 1.0746 1.46 10.0804 1.9 17.36367 1.0616 1.35776 1.36053 1.8 17.7 154.8 1.9 157.7 19.0 177.35955 1.54 8.1 159.3 16.3 187.7 128.35809 1.5 17.0773 1.5 19.0768 1.0795 1.9 153.3 133.06 9.3 132.35939 1.0 168.

0862 1.5 23.0902 1.36770 1.6 20.0871 1.0853 1.4 22.1 192.36753 1.37008 1.1 223.7 210.6 212.36736 1.1 24.0943 1.94 14.01 12.1045 Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 191.37042 1.36719 1.1 194.6 21.7 24.7 211.7 208.5 22.9 22.22 12.0979 1.0938 1.15 14.69 12.0993 1.0 196.36787 1.36383 1.29 12.0835 1.0984 1.0961 1.3 23.78 .4 24.36905 1.0 217.7 20.4 21.6 243.6 216.35 12.36702 1.0906 1.0916 1.9 Indeks loma pri Gustoća pri 20oC 20oC 1.0956 1.50 14.6 235.36468 1.0975 1.4 212.0822 1.5 197.36939 1.3 211.36550 1.01 14.7 222.0 238.2 191.11 13.1 210.5 213.9 231.4 227.0849 1.3 185.0933 1.38 13.1 202.5 20.0897 1.0 201.36685 1.0 199.3 184.6 228.36888 1.73 13.0866 1.9 198.9 24.2 188.3 196.6 24.8 237.56 14.7 248.1 21.0831 1.2 23.0 22.36601 1.08 12.36854 1.8 23.6 214.4 220.8 24.0 246.2 203.3 21.8 206.31 13.15 12.9 200.36568 1.72 14.0889 1.7 209.1016 1.97 13.1030 1.35 14.7 229.3 233.75 11.67 11.36973 1.87 13.36820 1.4 218.2 189.6 221.0884 1.1011 1.7 206.2 219.52 13.0998 1.36871 1.9 209.37214 1.36501 1.2 187.36635 1.1035 1.3 24.37162 1.4 181.0817 1.36922 1.8 207.54 11.36956 1.2 218.0952 1.9 224.80 13.37128 1.6 215.2 22.7 23.37197 1.1 232.3 204.36400 1.1 194.9 201.4 23.0844 1.3 219.17 13.0826 1.5 24.0857 1.5 205.45 13.1 193.0 24.1007 1.28 14.08 14.36618 1.42 12.36518 1.56 12.0 199.2 190.4 20.4 178.0875 1.4 179.2 21.36669 1.66 13.1 195.0 20.5 21.1 225.0988 1.2 11.44 14.5 221.4 247.8 21.0970 1.5 220.0 21.1041 1.1 20.0 244.64 14.36417 1.0920 1.0965 1.7 207.2 24.8 20.0925 1.8 204.0880 1.2 224.0911 1.9 23.37093 1.04 13.8 205.37145 1.22 14.0947 1.8 203.37025 1.6 23.3 22.7 177.36652 1.1026 1.4 182.37110 1.9 193.88 11.2 239.36451 1.0 245.36804 1.3 186.2 20.36991 1.3 183.3 241.36484 1.8 202.36837 1.8 200.1 22.1 23.Saharoza % (m/m) 20.0 23.96 12.37076 1.37180 1.60 11.81 11.6 213.6 214.2 195.83 12.7 198.3 20.9 21.2 226.0840 1.59 13.76 12.36585 1.4 234.7 22.8 216.7 21.4 225.36434 1.8 22.3 240.49 12.0893 1.0929 1.6 22.36534 1.90 12.63 12.6 217.37059 1.3 222.1022 1.24 13.40 11.0 196.47 11.4 180.

1152 1.7 250.7 251.57 16.9 1.1 307.3 288.41 17.8 259.9 230.32 15.7 29.1057 1.1138 1.37775 1.3 236.1220 1.85 16.0 261.0 28.7 298.37545 1.39 15.0 287.37881 1.37370 1.1068 1.0 27.37232 1.79 17.95 16.5 270.37493 1.4 255.7 268.9 26.4 28.37300 1.51 15.85 17.8 247.9 29.5 254.0 295.5 271.27 17.0 26.1186 1.1087 1.37650 1.2 28.6 284.1209 1.1 261.8 25.37810 1.1182 1.9 264.01 16.38060 1.2 26.45 15.37917 1.5 257.37988 1.1 299.1167 1.88 15.2 268.8 227.23 16.15 16.2 25.1062 1.3 289.2 29.6 283.4 237.13 18.43 16.37685 1.8 29.07 17.07 16.7 229.4 226.0 294.3 241.1195 1.60 15.6 29.13 17.1 29.1190 1.63 16.37667 1.37846 1.1129 1.73 15.1 259.37457 1.1244 1.71 17.03 15.37423 1.2 246.35 16.07 18.37739 1.17 15.1176 1.1273 1.1239 1.90 14.35 17.3 282.4 256.3 239.7 26.4 272.4 300.37953 1.7 27.37615 1.37440 1.5 235.6 286.63 17.8 26.1 27.1214 1.1133 1.67 15.9 278.1228 1.3 255.37632 1.1205 1.38096 1.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 25.8 250.1053 1.7 234.37935 1.37580 1.37317 1.19 18.2 275.37249 1.37793 1.0 249.37863 1.37971 1.1163 1.1277 1.79 15.7 253.37266 1.2 274.9 281.29 16.84 14.0 29.3 25.7 292.5 28.6 251.5 27.55 17.5 232.8 28.7 25.38042 1.1 266.37598 1.5 26.2 243.0 265.3 28.37721 1.1269 1.37475 1.4 29.1 305.9 270.23 15.1233 1.3 290.5 14.5 263.4 27.11 15.2 27.4 301.5 238.0 226.99 17.1091 1.37828 1.37387 1.1119 1.4 256.96 15.37335 1.91 16.47 17.37353 1.1144 1.8 262.1106 1.9 249.37899 1.1254 1.8 27.19 17.1224 1.1095 1.0 293.3 29.6 27.6 28.1 245.2 240.1114 1.3 261.37703 1.1100 1.37562 1.51 16.1072 1.1201 1.3 27.91 17.1157 1.9 28.37283 1.38024 1.4 26.1 266.5 277.4 302.1250 1.2 276.6 26.8 264.8 269.1081 1.3 258.37405 1.6 233.99 18.37757 1.4 257.0 246.38078 1.0 244.9 267.8 304.1 26.71 16.9 27.5 29.1 306.2 260.6 228.0 25.1 25.8 265.8 267.37510 1.1049 1.1 260.5 269.3 296.9 279.6 252.3 26.1125 1.79 16.1 262.1148 1.7 28.38006 1.8 273.37528 1.0 254.5 25.1076 1.1171 1.7 231.1263 1.1110 1.6 25.1282 249.4 25.1258 1.26 .6 271.4 242.7 253.1 28.

31 20.1361 1.24 20.38222 1.3 350.0 32.33 21.6 34.97 21.9 343.90 20.38349 1.13 19.79 21.3 302.1346 1.1396 1.71 19.38715 1.0 360.4 325.4 32.38186 1.85 18.1376 1.38845 1.38901 1.1322 1.75 20.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 30.38476 1.35 18.7 332.6 33.9 31.92 18.8 328.3 361.6 289.1391 1.0 323.38882 1.38586 1.38790 1.5 336.38531 1.61 20.1317 .38494 1.4 277.2 324.1466 1.1 33.1406 1.63 21.04 21.4 295.06 19.7 367.5 357.2 32.8 32.1336 1.8 322.1 305.7 359.8 30.1486 1.2 319.78 19.38734 1.38312 1.1 282.1411 1.3 301.9 334.1491 1.3 32.7 30.9 32.4 33.20 19.18 21.2 30.1356 1.1 329.38753 1.71 21.1432 1.1506 1.27 19.6 290.7 352.0 31.1471 1.1 365.38367 1.9 1.48 21.1416 1.5 331.2 312.3 33.1476 1.38771 1.38957 1.1461 1.6 274.9 306.38385 1.4 313.2 280.8 286.1422 1.6 30.08 20.4 34.1351 1.1 349.5 31.3 316.86 21.1385 1.11 21.2 34.38660 1.5 275.3 30.3 317.4 319.1457 1.1447 1.8 308.38975 1.5 351.3 31.2 335.42 18.38421 1.4 30.0 311.9 33.5 34.56 18.4 312.5 276.3 356.1298 1.7 34.93 20.1 34.9 285.41 21.38330 1.6 32.0 305.4 294.38132 1.38258 1.1452 1.4 31.1 344.7 31.49 19.38276 1.1 355.1371 1.6 326.8 34.6 320.2 273.38678 1.3 318.6 341.5 30.5 33.4 293.1527 1.1522 1.39012 1.0 283.6 31.38623 1.1288 1.9 34.4 313.3 299.3 300.4 296.7 309.1307 1.1332 1.3 315.49 18.38550 1.9 307.86 19.56 19.2 281.3 298.94 .3 303.5 291.63 18.2 320.8 364.5 292.38440 1.1302 1.8 287.1.9 354.2 304.42 19.4 366.64 19.8 316.1312 1.1 30.82 20.38114 1.1366 1.1512 1.38642 1.6 310.99 19.0 34.0 30.38294 1.35 19.54 20.38150 1.55 21.38240 1.5 362.16 20.38568 1.7 33.7 288.1427 1.00 20.38168 1.8 31.2 31.5 311.38808 1.1532 308.4 297.0 317.38994 1.9 348.7 32.0 33.1481 1.5 32.3 330.1327 1.1 31.4 314.68 20.1437 1.1380 1.3 34.4 345.38 20.38864 1.2 18.38827 1.70 18.38403 1.77 18.38204 1.8 310.6 314.0 339.2 318.38513 1.9 369.25 21.38919 1.1442 1.3 340.1501 1.1496 1.1 32.7 338.38938 1.0 283.2 33.1293 1.1517 1.1401 1.9 284.1341 1.8 33.46 20.3 279.38458 1.7 346.3 278.38605 1.38697 1.

1739 1.68 23.8 36.6 35.1615 1.1666 1.9 378.9 359.1 411.39542 1.39946 1.74 24.1599 1.6 333.1573 1.3 38.4 403.1677 1.39087 1.8 424.6 36.39599 1.15 23.3 39.13 24.1 35.39238 1.8 329.9 327.39657 1.3 367.8 38.3 37.39504 1.1708 1.7 405.5 385.6 38.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 35.6 351.29 24.6 399.83 23.39830 1.39637 1.07 23.39389 1.39031 1.4 38.1646 1.51 24.5 408.1 357.5 422.39257 1.6 364.39125 1.99 23.1759 1.1641 1.3 35.39561 1.3 398.9 383.9 346.1604 1.6 376.4 366.45 22.91 23.0 36.4 35.39427 1.6 332.0 344.39484 1.4 380.7 331.04 25.8 39.1744 1.58 25.1661 1.2 393.7 38.5 39.39869 1.35 25.39733 1.1584 1.8 360.7 362.39966 1.9 415.39772 1.3 389.1 342.39219 1.6 37.1589 1.39849 1.6 390.39791 1.1537 1.3 375.59 24.50 25.1780 1.3 338.1770 1.7 433.2 421.39907 1.0 39.69 22.3 339.12 25.45 23.39106 1.39314 1.39370 1.1775 1.8 401.1692 1.1 379.1790 370.0 38.4 39.9 326.54 22.7 396.5 352.5 365.21 24.1723 1.7 381.1698 1.0 420.6 39.1 343.39580 1.75 23.1610 1.2 384.1553 1.39069 1.1 37.8 328.4 36.3 22.3 412.1579 1.1 38.39050 1.1718 1.6 363.9 429.3 36.39753 1.5 334.2 341.0 325.24 22.01 22.4 417.8 347.0 358.39618 1.1682 1.1785 1.2 430.1651 1.39810 1.7 349.7 419.7 37.22 23.1749 1.1764 1.5 35.39465 1.4 353.5 37.1543 1.0 406.9 39.53 23.39714 1.6 413.4 354.39295 1.42 25.2 407.9 345.39446 1.39200 1.7 35.39144 1.39695 1.1728 1.1733 1.39888 1.4 37.1 39.0 37.2 39.27 25.8 387.1656 1.1703 1.1625 1.0 325.0 35.30 23.3 426.39927 1.5 431.9 36.0 374.62 22.8 410.39676 1.2 38.39163 1.7 348.37 23.8 373.32 22.90 24.2 356.5 335.1 36.1 323.1 322.8 361.1713 1.0 344.67 24.5 371.1620 1.8 37.0 324.9 38.7 39.8 35.1687 1.20 25.1548 1.85 22.39523 1.6 427.97 25.37 24.1594 1.1 425.2 36.1563 1.4 336.9 1.39332 1.39276 1.5 38.1672 1.1 402.4 394.9 37.6 350.39351 1.0 397.1 358.16 22.3 355.9 392.44 24.65 25.2 37.5 36.7 330.1568 1.73 .7 36.77 22.0 321.39408 1.2 416.0 388.82 24.39181 1.1635 1.39 22.2 35.2 340.4 337.1558 1.99 24.09 22.60 23.1630 1.06 24.92 22.1754 1.

9 403.98 27.9 376.1801 1.2 476.1850 1.2 42.40063 1.1950 1.40219 1.40695 1.7 498.19 29.9 471.9 404.40338 1.2 40.5 .3 435.39985 1.3 492.7 407.2048 1.40259 1.40496 1.1 42.1945 1.40856 1.08 28.2059 434.1828 1.3 44.92 28.40595 1.67 .1928 1.40397 1.9 479.95 29.6 40.52 27.40024 1.1972 1.1844 1.5 41.96 26.2 385.0 495.16 28.4 382.1891 1.2053 1.88 28.3 399. 27. 469.6 408.0 446.5 410.1823 1.1839 1.40180 1.5 42.0 374.1939 1.0 386.4 41.7 44.00 28.3 496.6 393.1 371.1833 1.0 44.8 41.7 41.3 456.43 27.8 405.52 26.0 499.59 29.0 402.40357 1.76 27.6 380.4 396.1 41.40 28.79 28.0 42.40004 1.7 445.40377 1.1 402.1923 1.3 439.2032 1.84 27.40417 1.7 43.7 379.9 475.40141 1.1 460.3 41.9 44.2015 1.6 481.3 43.5 394.1812 1.0 438.32 28.40161 1.2 369.40635 1.1 372.6 490.40279 1.2042 1.9 42.9 43.40456 1.40043 1.0 41.2010 1.8 454.83 26.1917 1.7 390.40535 1.40516 1.4 397.12 26.1907 1.5 43.9 377.40715 1.05 27.9 375.1901 1.1 455.68 26.40937 1.7 463.1 43.35 29.40675 1.1967 1.44 26.0 43.28 26.8 42.1983 1.68 27.1 40.1796 1.0 487.0 442.1 464.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 40.9 41.8 378.3 40.2 451.75 26.1886 1.3 413.56 28.1855 1.40755 1.9 1.40795 1.6 486.11 29.3 398.23 28.1934 1.40575 1.40916 1.2 414.27 29.5 381.1870 1.40836 1.5 40.28 27.1817 1.6 392.40122 1.60 26.5 395.40102 1.6 43.3 480.3 383.2026 1.8 389.7 441.4 44.40655 1.8 467.7 391.1977 1.7 40.1 25.40957 1.0 450.1961 1.1956 1.1 401.2 468.35 .40896 1.6 42.40615 1.9 483.88 25.1896 1.7 42.6 473.2 472.1 44.3 488.48 28.40083 1.9 459.2 400.1 373.13 27.1994 1.40876 1.40436 1.6 437.4 43.90 26.40200 1.1875 1.36 26.21 27.72 28.5 452.3 412.1 386.7 449.80 25.7 494.8 43.40318 1.2037 1.40735 1.1806 1.6 44.20 26.4 461.4 40.1865 1.8 40.40815 1.43 29.63 28.40555 1.6 457.40239 1.0 40.2 43.1999 1.4 42.9 387.3 42.59 27.5 409.2005 1.1860 1.4 447.04 26.3 443.8 44.1988 1.2 370.2 44.40298 1.8 388.6 41.0 491.03 29.1912 1.7 406.4 368.0 374.4 411.40775 1.40476 1.6 477.51 29.4 465.3 484.2021 1.5 44.2 384.2 41.1881 1.

38 32.7 49.9 420.7 425.7 437.9 1.41882 1.9 47.41139 1.3 47.1 539.41405 1.4 47.6 560.41364 1.8 448.41736 1.4 562.2165 1.1 457.77 .2181 1.41343 1.41262 1.63 32.0 45.41673 1.38 31.5 540.4 48.5 518.4 551.41569 1.5 526.2227 1.63 31.0 415.9 46.2064 1.0 416.5 47.7 436.8 459.3 547.08 30.30 32.2249 1.95 33.41282 1.50 30.2175 1.2192 1.8 435.2127 1.1 456.5 45.40997 1.83 29.97 32.41038 1.8 46.41987 1.41861 1.8 553.2187 1.8 422.9 49.2170 1.2198 1.70 32.1 503.59 32.1 47.0 48.2 48.2154 1.41924 1.1 432.0 457.0 417.8 509.8 48.7 502.4 514.7 45.2121 1.41798 1.2210 1.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 45.8 29.8 .8 520.3 430.9 542.4 45.66 30.2110 1.2265 1.2104 1.5 555.8 .59 30.3 444.5 49.02 33.4 429.41446 1.41079 1.4 443.2148 1.2 431.6 439.4 49.6 45.2260 1.52 33.1 446. 524.2254 1.41487 1.2076 1.2 45.6 426.8 434.5 441.8 47. 516.5 440.41945 1.15 31.3 46.41058 1.7 47.3 543.41756 1.0 446.1 554.72 31.2159 1.44 33.1 45.89 31.7 48.8 564.2204 1.6 531.41840 1.2215 1.36 33.2098 1.6 438.0 532.46 32.81 31.41018 1.5 46.1 517.0 49.42 30.4 460.5 427.41160 1.6 46.1 46.41221 1.55 31.41241 1.41466 1.2315 1.82 30.0 513.8 557.4 533.2243 1.19 33.9 458.41632 1.7 549.0 417.41528 1.2081 1.0 546.2282 1.2 525.41180 1.2093 1.41302 1.9 433.40977 1.41425 1.2232 1.2293 1.3 536.3 453.2 445.75 30.6 512.2321 1.2287 1.41119 1.2 510.14 32.41694 1.2238 1.41384 1.4 442.86 32.0 432.3 507.6 48.2137 1.7 424.2143 1.41966 1.7 449.06 31.9 418.22 32.9 447.2221 1.2087 1.25 30.2310 1.9 421.69 49.5 504.7 450.2332 500.4 452.22 31.41508 1.75 29.41323 1.7 538.6 451.5 522.2 455.6 567.41590 1.2 529.00 30.8 1.8 45.3 48.3 454.92 30.99 31.2327 1.17 30.7 46.8 423.1 49.41903 1.9 419.79 32.47 31.34 30.41099 1.41777 1.2132 1.2 49.0 46.2271 1.2304 1.0 561.2 46.5 48.1 550.2 558.9 48.4 46.91 30.9 506.11 33.6 49.0 47.41549 1.41819 1.2338 568.3 45.41611 1.41715 1.7 33.9 528.5 428.31 31.8 535.2 47.3 49.6 545.1 48.2276 1.2 521.2115 1.41200 1.61 33.41652 1.27 33.6 47.05 32.2298 1.2 565.2070 1.

59 36.2536 1.5 50.3 483.42008 1.28 34.6 462.2500 1.42602 1.1 637.61 34.7 54.29 37.04 35.65 35.2571 1.71 37.2 467.2612 1.5 504.20 37.2443 1.2560 1.2623 569.8 501.2455 1.42240 1.3 589.42389 1.6 626.0 575.4 50.3 605.5 491.03 37.3 592.16 36.4 576.42830 1.42645 1.1 33.42517 1.5 463.2425 1.2 624.2 506.8 571.2506 1.1 469.0 54.42156 1.8 594.42261 1.0 50.7 51.5 54.6 479.7 475.74 35.02 34.2413 1.9 54.9 470.1 582.2389 1.42666 1.42559 1.87 34.42707 1.4 612.2 621.2 51.9 52.6 51.6 53.5 52.2600 1.54 37.48 35.0 38.5 464.2466 1.42283 1.8 1.7 50.2366 1.2395 1.45 37.42748 1.36 34.2583 1.22 35.2495 1.94 34.5 480.42495 1.04 .7 636.3 50.4 54.2 497.2518 1.2461 1.6 490.2 468.42029 1.2 53.1 627.8 52.2 598.2 50.76 36.2483 1.4 51.3 595.11 37.42177 1.2 618.6 50.2378 1.2384 1.2401 1.0 611.19 34.8 472.0 51.3 495.9 585.42367 1.2 54.7 488.8 591.42452 1.53 34.3 615.2524 1.2629 640.10 34.44 34.5 51.2472 1.2489 1.42769 1.9 461.3 494.42071 1.42624 1.4 631.7 502.7 600.42092 1.0 52.78 34.2548 1.2344 1.0 53.95 35.94 37.37 37.2606 1.9 486.3 54.6 503.8 51.42942 1.8 474.42919 1.67 36.50 36.3 505.88 37.1 601.9 53.7 53.8 473.2554 1.2419 1.2449 1.0 630.8 617.2349 1.8 53.42581 1.42538 1.91 35.2 484.42135 1.2372 1.1 51.5 53.24 36.2407 1.3 466.3 53.9 500.8 633.99 36.1 50.42874 1.43011 1.42897 1.3 507.7 597.5 602.2595 1.8 50.2361 1.9 1.42114 1.86 33.9 588.42198 1.4 482.31 35.9 471.2 608.8 487.8 607.4 492.6 477.2617 1.42346 1.2 52.13 35.0 485.7 581.2566 1.2478 1.3 51.2 634.6 478.62 37.0 499.3 52.2 496.69 34.7 52.6 54.4 52.1 52.2355 1.4 586.5 638.3 579.2437 1.96 54.82 35.42474 1.0 499.7 476.41 36.4 493.42988 1.1 498.42789 1.42851 1.33 36.42325 1.1 53.9 578.43056 1.1 485.2589 1.6 629.42304 1.42410 1.5 583.4 465.2512 1.79 37.4 53.42050 1.39 35.42727 1.2577 1.8 614.43033 1.9 51.2 572.42810 1.42686 1.6 610.42219 1.6 52.6 489.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 200C Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20 oC 50.08 36.7 620.42431 1.7 623.85 36.2530 1.5 481.57 35.42965 1.9 604.0 469.1 54.2542 1.2431 1.6 574.

1 530.6 547.3 515.2 517.5 56.8 509.2 552.3 516.43475 1.57 38.2 541.8 534.43145 1.2 672.2858 1.32 41.43630 1.0 707.9 58.0 653.2712 1.4 702.43674 1.2852 1.6 57.5 654.86 41.2 669.2 644.2 58.44079 1.0 56.1 650.43719 1.4 660.6 56.4 550.8 677.43079 1.5 59.00 39.2766 1.7 56.2724 1.4 682.48 38.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 55.6 55.62 39.8 56.1 686.9 520.2700 1.2895 1.2664 1.0 692.50 41.43386 1.2932 641.76 .3 663.4 526.9 543.8 535.2791 1.2 56.2804 1.2773 1.7 546.2907 1.2882 1.2 57.0 59.2913 1.1 518.43966 1.4 514.2 528.9 656.2694 1.2828 1.44011 1.3 59.44102 1.5 685.2822 1.43210 1.2779 1.2670 1.7 522.9 1.15 40.35 39.2658 1.7 643.2 553.2797 1.1 57.4 657.43342 1.91 39.7 57.2926 1.26 39.7 671.79 39.43854 1.7 674.9 701.06 40.4 55.7 545.9 508.8 662.5 706.6 649.65 38.2682 1.61 40.9 533.7 58.43189 1.2846 1.6 523.2834 1.3 57.2676 1.9 57.43608 1.6 537.8 665.44124 1.5 697.30 38.34 40.2840 1.1 710.2635 1.43101 1.88 39.8 58.1 58.9 59.97 40.2748 1.1 55.6 709.74 38.58 41.44034 1.0 55.0 542.8 55.43 40.4 525.1 647.44147 1.2688 1.7 510.70 40.43808 1.67 41.13 42.32 42.7 511.4 57.53 39.4 699.2718 1.22 42.7 59.41 42.0 695.0 698.3 675.43944 1.6 646.43453 1.23 41.0 532.3 56.2646 1.2 55. 41.9 680.6 512.43431 1.3 55.4 539.2870 1.6 58.9 56.39 38.43697 1.0 532.43519 1.5 548.3 666.09 39.22 38.0 58.18 39.2706 1.7 55.43167 1.1 542.2 59.43899 1.43786 1.43254 1.2730 1.11 38.2742 1.2760 1.3 507.2 529.3 540.4 58.97 41.8 59.2876 1.4 59.43232 1.06 41.5 549.9 659.3 551.0 683.1 531.50 .43876 1.2810 1.1 56.5 513.43563 1.2640 1.44056 1.1 689.43320 1.2901 1.43541 1.80 40.70 39.0 57.8 668.43364 1.43409 1.5 538.1 59.88 40.8 57.5 55.43276 1.2888 1.8 521.04 42.44169 1.6 688.9 519.0 518.43123 1.2816 1.43921 1.5 652.5 57.6 59.14 41.5 58.9 704.2864 1.2785 1.83 38.43298 1.3 527.2652 1.43652 1.41 41.6 712.43741 1.2736 1.43586 1.4 56.7 536.2920 1.25 40.4 678.43831 1.7 715.52 40.6 691.5 524.43497 1.43989 1.95 42.2754 1.8 544.43763 1.5 694.3 58.2 713.44 39.1 Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 38.

2 737.44833 1.44351 1.30 44.3104 1.45065 1.6 61.8 585.3011 1.3238 718.5 60.5 63.44902 1.3 62.85 42.5 764.6 587.6 747.4 61.9 63.44215 1.98 46.3213 1.8 595.3017 1.21 44.4 761.45112 1.3 787.2 773.40 45.1 60.45019 1.29 43.2962 1.7 783.6 558.8 1.2956 1.7 596.59 60.3 579.53 46.2980 1.8 574.45276 1.02 44.6 730.45159 1.45042 1.44192 1.12 45.7 727.07 46.44787 1.90 46.2 63.2974 1.84 43.35 46.3201 1.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u %vol pri 20oC 60.0 63.3098 1.6 588.1 62.48 44.0 562.45183 1.3117 1.3 60.1 572.09 .44764 1.3023 1.2 725.9 594.9 573.2 64.0 61.12 43.5 64.8 756.0 778.0 62.3004 1.4 64.1 593.9 742.7 63.68 42.8 60.1 61.6 60.45324 1.44442 1.21 45.2 728.3175 1.44396 1.3055 1.6 750.6 733.76 44.44856 1.5 577.45300 1.0 582.44419 1.4 60.45135 1.17 46.7 586.44579 1.44328 1.3244 792.44717 1.3207 1.44949 1.1 748.2950 1.65 43.2 561.0 762.1 731.44996 1.3 768.94 43.88 .44625 1.9 61.8 61.0 572.6 780.7 557.2 784.6 597.39 44.93 44.4 590.4 568.81 46.3 47.6 566.44260 1.8 789.44237 1.49 45..3195 1.47 43.3232 1.7 565.3143 1.44465 1.45 46.7 767.3226 1.2992 1.4 62.4 559.3030 1.3061 1.5 61.3042 1.3 560.2 571.2 751.45230 1.63 46.2938 716.3036 1.8 564.4 790.7 724.1 63.44283 1.2 62.26 46.3 757.44306 1.59 45.44671 1.7 64.9 770.2944 1.3073 1.2998 1.44926 1.44648 1.7 753.8 556.3 719.03 43.4 591.77 42.3156 1.6 63.56 43.44694 1.3188 1.7 61.1 765.5 598.4 569.3067 1.8 786.3123 1.8 563.3080 1.8 584.72 46.7 62.0 1.1 781.0 745.3086 1.3 61.5 42.12 44.3136 1.44740 1.79 45.1 734.44556 1.44879 1.8 62.5 567.3130 1.9 555.66 44.8 63.9 759.6 64.0 42.45.44488 1.38 43.9 554.1 562.2 60.2 580.57 44.45206 1.45253 1.3 64.8 554.1 581.7 736.4 578.4 777.94 45.2 722.7 575.8 721.5 62.3092 1.9 583.74 43.5 744.44511 1.44972 1.99 64.45089 1.3 63.69 45.0 582.44374 1.3182 1.1 64.6 772.5 589.8 739.44533 1.31 45.6 62.21 43.44810 1.2 61.3149 1.3219 1.3048 1.9 1.6 576.4 63.3169 1.2986 1.3 570.0 64.2968 1.3162 1.3 754.44602 1.9 62.85 44.3111 1.7 60.8 775.0 593.03 45.9 64.3 592.4 740.

6 614.0 67.3424 1.1 803.0 602.46012 1.5 824.1 627.15 49.0 618.81 50.3372 1.1 846.3328 1.1 69.0 68.3 51.3538 1.45583 1.39 51.3 625.46374 1.3303 1.0 611.41 50.3398 1.5 623.41 48.3418 1.46084 1.3478 1:3484 1.5 635.1 611.3257 1.4 67.82 49.45964 1.7 68.24 49.8 67.45702 1.3570 873.53 49.0 628.8 66.51 50.6 642.91 51.66 47.7 605.3498 1.45892 1.45371 1.69 48.7 69.8 613.31 50.46447 1.3 67.46277 1.3378 1.2 617.01 50.7 863.34 49.3366 1.6 797.5 66.3471 1.6 66.7 632.1 825.7 641.9 612.8 630.1 66.3251 1.45678 1.1 68.3 637.2 798.45868 1.9 619.46108 1.45820 1.0 66.4 802.46350 1.3283 1.8 68.1 811.5 608.73 49.45940 1.9 629.3 817.45749 1.3290 1.1 861.46036 1.7 835.45418 1.9 603.5 860.8 65.5 840.4 636.3 836.2 828.3309 1.87 .6 607.46398 1.3391 1.10 51.2 66.0 795.3491 1.3518 1.5 634.8 640.9 808.3360 1.4 47.13 48.05 49.9 67.61 50.9 68.6 868.3277 1.3551 1.6 68.4 616.87 48.8 830.3512 1.1 601.6 827.7 621.2 626.1 602.94 48.6 813.1 65.4 66.45607 1.1 856.5 68.3505 1.8 604.9 838.4 609.01 51.2 814.2 68.63 49.0 69.45465 1.75 47.3431 1.3531 1.2 67.50 48.45559 1.45988 1.6 65.3464 1.3335 1.45654 1.3353 1.1 67.56 47.46325 1.77 48.0 833.04 48.60 48.3 65.5 855.3296 1.46229 1.4 68.7 67.3544 1.8 1.3557 1.4 820.9 819.20 51.8 858.37 47.3444 1.46132 1.9 866.46423 1.6 69.6 67.3525 1.5 67.0 643.3 68.46205 1.92 50.4 69.78 69.97 49.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20 oC Gustoća pri 20 oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost U % vol pri 20 oC 65.3 69.8 800.7 843.7 65.3457 1.32 48.6 622.2 65.3270 1.3316 1.4 599.4 850.5 615.45796 1.3264 1.45512 1.1 851.3564 794.1 618.3404 1.4 624.45844 1.6 606.3411 1.46156 1.45916 1.9 66.8 631.43 49.7 805.46181 1.2 600.18 47.8 853.6 633.4 65.3450 1.68 51.22 48.3437 1.0 65.4 845.9 639.46520 1.46253 1.45725 1.3385 1.11 50.3322 1.0 638.71 50.1 841.9 69.46060 1.3347 1.2 869.46495 1.46301 1.45536 1.2 638.4 832.29 51.49 51.7 848.85 47.5 65.2 69.3 864.9 1.45441 1.8 620.0 628.3 610.5 69.3 806.8 816.5 810.45489 1.3 66.27 47.9 822.8 871.45773 1.45347 1.3341 1.46 47.21 50.58 51.46471 1.7 66.45630 1.45394 1.

47185 1.8 671.52 53.5 56.92 53.5 71.81 54.9 73.1 952.7 1.3577 1.6 649.6 70.3 885.2 72.3 74.3771 1.3669 1.1 72.3730 1.2 676.47061 1.11 56.5 681.4 74.47685 1.7 655.92 54.3689 1.5 72.47036 1.7 897.1 73.8 912.2 915.47760 1.2 669.47710 1.3655 1.5 74.7 70.0 73.46568 1.4 71.4 894.3845 1.1 70.47334 1.9 72.4 650.3616 12622 1.5 70.47434 1.0 678.1 687.6 72.47559 1.3852 1.47259 1.5 905.2 645.8 644.46888 1.15 52.47660 1.47384 1.2 73.9 927.3750 1.3703 1.1 900.25 52.42 54.0 74.51 54.2 74.83 52.1 677.4 951.1 645.9 71.91 56.5 924.0 939.8 902.47086 1.46863 1.3676 1.46838 1.01 56.02 54.2 70.4 658.3784 1.45 52.47609 1.46913 1.7 680.9 670.41 56.46593 1.31 56.61 74.3642 1.46667 1.47459 1.7 884.61 55.9 932.4 881.4 72.3649 1.3818 1.46691 1.46544 1.3 668.8 907.3757 1.3 72.3 683.3723 1.3737 1.9 685.3872 1.47011 1.8 51.47634 1.2 71.0 684.8 654.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol.46962 1.02 53.12 54.7 648.5 73.6 71.3590 1.3886 1.41 55.0 942.62 54.9 6628 663.6 674.2 877.35 52.3635 1.3825 1.3893 874.46789 1.06 52.4 667.46618 1.3804 1.0 661.5 914.81 .47110 1.47409 1.6 934.7 72.91 55.0 71.6 665.46642 1.01 55.7 664.7 672.3 659.47210 1.47584 1.3 936.3791 1.46715 1.9 74.1 890.3879 1.1 895.54 52.1 71. pri 20oC 70.8 679.0 72.6 73.5 657.6 74.3744 1.3906 956.21 56.2 661.51 55.64 52.3 652.47284 1.0 70.9 917.0 882.3 70.7 71.47509 1.42 53.9 646.81 55.22 53.4 899.3583 1.47160 1.4 682.4 70.97 52.12 53.5 919.1 652.3 941.32 53.32 54.3603 1.82 53.3710 1.3859 1.2 684.3838 1.8 647.9 1.3 71.4 73.7 944.7 73.51 56.4 675.7 892.6 876.2 922.22 54.2 925.5 909.46814 1.11 55.46937 1.7 949.3777 1.6 930.9 653.47534 1.31 55.8 879.3683 1.2 910.1 74.47135 1.3811 1.0 947.62 53.3662 1.3596 1.3866 1.6 656.3717 1.47309 1.3609 1.46765 1.5 666.9 889.4 946.

42689 1.83 39.5 54.8 517.0 525.8 1.2580 1.42906 1.2416 1.5 664.2486 1.0 52.3 694.3 532.17 39.59 40.9 549.2406 1.42496 1.3 638.2 53.6 510.66 41.4 634.42645 1.42560 1.2342 1.9 551.1 51.42198 1.7 54.2500 1.63 39.3 50.42603 1.7 50.42517 1.7 640.2470 1.2381 1.42156 1.8 519.31 38.88 38.7 688.3 630.9 670.2535 1.1 558.13 38.7 515.6 541.42776 1.6 651.56 37.4 661.42347 1.5 53.1 704.2585 1.42261 1.2411 1.2 50.42711 1.42861 1.2560 1.2 673.2 54.2 Alkoholna jakost u % vol Pri 20 oC 37.2566 1.2630 706.2367 1.2466 1.4 54.1 557.02 40.1 686.2421 1.5 542.1 52.04 38.42325 1.42029 1.86 54.0 646.6 50.4 536.42219 1.1 527.4 51.2 530.42840 1.94 38.7 637.2530 1.6 512.3 54.2540 1.7 516.42797 1.42624 1.40 40.7 545.7 513.6 54.85 37.7 701.22 38.Tabela III: Koncentracija šećera (1) u pročišćenom ugušćenom moštu u gramima na litru i gramima na kilogram.42733 1.6 52.9 522.8 550.4 50.5 509.79 40.2396 1.4 703.50 38.43058 1.42819 1.2 652.2525 1.1 665.8 548.42927 1.1 649.9 654.2573 1.0 555.2355 1.2553 1.22 40.4 535.5 52.99 41.42135 1.2 529.18 41.5 538.3 52.2374 1.0 662.2 531.0 51.30 40. Prikazana je i gustoća pri 20 oC.6 53.2613 1.42240 1.26 39.0 50.8 52.3 53.07 39.8 683.5 680.7 508.7 51.5 698.8 50.7 514.42884 1.42949 1.8 675.9 53.9 632.68 38.42410 1.8 546.5 50.7 53.42754 1.2386 1.2 52.37 41.0 54.1 691.42092 1.43036 1.2590 1.2513 1.2454 1.1 556.2480 1.89 40.28 37.7 693.42071 1.59 38.76 41.2 51.6 629.4 537.1 635.2447 1.8 518.5 539.42050 1.2475 1.09 41.2506 1.2391 1.42177 1.2520 1.2493 1.48 37.76 37.78 38.9 1.42971 1.2606 1.42113 1.5 672.4 641.5 540.0 524.3 51.66 37.7 547.42993 1.42453 1.47 41.6 543.28 41.4 53.8 659.1 53.42667 1.1 528.4 52.42368 1. Saharoza %(mm) Indeks loma pri 20 oC Gustoća pri 20 oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 50.6 51.50 40.9 51.5 656.2 668.42432 1.69 40.42304 1.8 53.42389 1.6 667.2595 1. koji ima skalu u masenim postocima saharoze pri 20 oC ili indeks loma pri 20 oC.9 643.2 681.38 37.6 511.2 559.43014 1.8 51.9 54.0 53.2625' 627.2600 1.9 553.1 526.35 39.97 39.7 52.3 533.4 645.42581 1.2434 1.42008 1.56 41.4 690. određene refraktometrom.9 52.45 39.54 39.2461 1.40 38.2401 1.1 54.2620 1.12 40.1 699.42538 1.1 41.1 678.3 534.5 677.2441 1.9 696.5 51.42282 1.1 50.2362 1.7 544.2348 1.0 523.4 685.1 657.2427 1.5 648.95 .42475 1.0 554.2546 1.93 40.9 520.73 39.

.

2850 1.43609 1.62 43.43922 1.44079 1.6 572.5 726.6 601.2 58.43168 1.3 58.43321 1.44169 1.43764 1.04 42.44057 1.8 58.Alkoholna jakost u Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 55.9 57.6 602.30 45.1 722.43387 1.2763 1.4 58.5 57.7 56.2869 1.13 43.1 717.4 57.8 57.43564 1.43877 1.71 44.43146 1.0 57.2798 1.71 45.2672 1.779.2791 1.43365 1.2635 1.43102 1.2718 1.2665 1.23 42.33 42.3 55.02 44.2639 1.4 596.9 608.8 788.3 730.7 57.43211 1.3 56.2896 1.6 58.2645 1.43698 1.2773 1.5 569.8 606.2758 1.2703 1.53 46.9 582.1 772.11 45.43653 1.93 43.2822 1.2832 1.21 45.23 43.8 759.44147 1.7 729.2843 1.80 45.43189 1.4 56.2 55.2827 1.2778 1.44124 1.52 43.2902 1.7 754.8 578.4 594.2708 1.1 57.2659 1.04 43.3 785.2738 1.3 778.0 58.1 586.43586 1.6 739.7 714.2921 1.1 59.2837 1.6 57.43409 1.44102 1.4 711.2679 1.50 45.3 563.0 752.1 58.40 45.5 59.8 1.2713 1.3 564.9 580.2 591.51 44.43277 1.2 590.5 598.5 571.9 1.2 786.4 566.3 595.8 577.6 776.44011 1.3 736.1 727.9 42.6 573.9 46.2784 1.2804 1.2 57.43966 1.7 575.5 599.3 751.2863 1.2818 1.2 56.8 579.1 588.5 570.1 56.8 769.4 560.9 56.43079 1.8 781.8 576.2926 707.4 745.2882 1.8 724.43233 1.2810 1.01 45.5 721.43542 1.9 59.0 610.6 734.43431 1.43720 1.2 561.7 605.7 604.8 56.6 783.43944 1.9 732.2909 1.2876 1.6 603.81 43.01 46.1 757.0 585.22 46.2652 1.43832 1.64 46.9 609.2931 790.5 55.0 55.8 55.43899 1.2916 1.8 719.2685 1.0 56.0 737.83 42.91 46.41 44.42 43.9 747.4 55.61 45.43255 1.5 761.1 587.4 567.91 45.61 44.4 756.43454 1.81 44.2731 1.43519 1.43476 1.92 44.93 % vol pri 20oC .7 55.22 44.9 774.12 44.6 55.2724 1.5 600.6 764.3 57.43298 1.43854 1.74 42.44 42.1 .1 55.2768 1.44034 1.43675 1.4 59.1 589.4 597.14 42.3 562.9 58.4 741.0 712.43 46.6 56.0 584.8 744.0 767.74 46.4 716.83 59.5 58.0 59.0 583.2889 1.11 46.43809 1.5 568.43741 1.43343 1.72 43.43124 1.32 46.7 58.2857 1.1 762.2 592.64 42.6 59.54 42.5 771.2744 1.2751 1.1 742.2 59.43784 1.7 59.6 749.43631 1.3 766.8 709.8 607.32 43.3 565.7 574.3 59.43498 1.3 593.5 56.2699 1.2692 1.43988 1.31 44.

6 656.4 60.44833 1.29 51.0 62.3 620.92 52.9 47.3085 1.3042 1.44328 1.9 638.3022 1.2969 1.56 50.8 1.2 64.3241 877.6 872.30 49.8 661.9 64.5 .2 796.7 793.44192 1.3068 1.44672 1.3221 1.3 64.2991 1.34 50.5 807.44648 1.02 50.9 1.44902 .7 632.3 63.7 63.6 629.2 815.2936 1.5 849.44557 1.08 51.36 48.8 60.03 47.3 62.94 48.2 619.8 817.44949 1.3201 1.40 49.5 60.7 .7 819.6 63.81 51.45065 1.50 49.3009 1.44465 1.3235 791.10 49.9 62.45 50.4 865.34 47.8 826.3121 1.0 60.67 50.8 659.46 48.1 853.71 51.44305 1.44626 1.3062 1.45205 1.5 858.2981 1.71 49.0 63.9 52.3029 1.2949 1.03 64.6 64.44741 1.3148 1.8 61.812. pri 20oC 60.3168 1.45042 1.44283 1.1 644.44603 1.4 625.04 48.44442 1.2 61.55 47.3 621.44419 1.9 636.23 47.6 628.8 635.7 60.1 876.2 645.67 48.7 658.2 803.44879 1.12 47.3016 1.45299 1.3185 1.5 802.4 651.45252 1.44787 1.0 861.12 50.77 50.44351 1.44764 1.3161 1.2 63.39 51.3 622.5 626.45275 1.3 874.2 60.79 48.3 830.4 821.3228 1.44397 1.1 836.5 64.85 47.6 863.45112 1.9 805.9 868.6 828.1 866.4 860.44238 1.3002 1.44926 1.45135 1.3 851.0 640.4 63.8 833.3135 1.1 808.3141 1.6 61.0 64.45228 1.4 649.7 631.3095 1.18 51.8 634.7 62.3 814.0 614.20 49.44810 1.3036 1.5 61.81 49.44511 1.3 61.3049 1.1 61.7 61.7 847.65 47.75 47.1 615.2942 1.89 48.5 653.8 660.7 64.2962 1.45158 1.2 618.2 62.44972 1.7 810.3075 1.3155 1.3 60.1 617. 870.6 800.5 627.7 630.4 650.14 .3056 1.44856 1.0 639.1 62.44215 1.3128 1. 1.44488 : 1.6 655.8 62.45088 1.1 63.1 64.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća u g/l Šećer u g/l Šećer g/kg Alkoholna jakost u %vol.9 798.57 48.44580 1.44260 1.88 50.2996 1.0 831.25 48.0 61.7 657.44534 1.0 824.1 616.8 838.5 652.45019 1.3215 1.3195 1.8 633.3080 1.1 60.5 840.91 50.9 61.2976 1.2 646.99 51.3090 1.2986 1.0 612.9 63.3 795.6 60.1 843.3108 1.0 642.0 854.3 648.3208 1.4 835.5 62.44995 1.5 654.7 856.3101 1.1 643.5 63.44374 1.60 49.4 624.2956 1.8 845.45181 1.3175 1.2 842.60 51.3115 1.4 62.99 49.0 641.4 61.3 647.44718 1.0 613.6 62.45322 1.4 64.3 623.3190 1.8 662.14 48.49 51.44 47.3180 1.8 63.3 823.44695 1.23 50.

5 883.4 912.45676 1.0 898.3387 1.2 896.96 54.1 693.1 953.4 964.2 696.5 678.3454 1.46226 1.2 698.8 710.4 65.8 685.95 55.3248 1.5 69.3301 1.1 67.9 690.45487 1.7 67.45369 1.45510 1.2 670.5 68.8 956.90 53.45534 1.3295 1.3 69.2 672.39 57.5 67.3553 1.4 701.45867 1.9 888.51 54.9 917.6 681.46034 1.3 966.8 686.94 57.83 55.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 65.3460 .0 65.3407 1.62 .45347 1.28 56.7 908.64 53.45652 1.46347 1.46082 1.1.6 68.3513 1.6 66.4 936.3255 1.9 941.44 53.7 68.4 947.46202 1.3325 1.0 69.3440 1.2 695.73 54.7 683.1 694.6 960.40 55.0 691.1 927.45938 1.46010 1.0 954.46444 1.2 69.6 934.4 68.3 65.8 943.7 684.45605 1.3380 1.3415 1.3466 1.06 55.45583 1.46323 1.8 1.3335 1.46178 1.3539 1.6 69.4 923.4 677.1 669.0 68.7 682.45700 1.3 67.3367 1.25 52.6 901.45820 1.45557 1.3533 1.9 712.3546 1.3400 1.72 56.3434 1.7 958.9 68.7 69.61 55.3447 1.45416 1.8 67.0 Alkoholna jakost u %vol.6 65.83 56.4 675.3 903.51 69.2 951.9 915.3 673.6 680.29 54.45890 1.45843 1.5 910.8 930.2 671.3275 1.46251 1.3355 1.8 65.3493 1.3560 879.06 56.2 697.3361 1.7 881.3506 1.2 913.3566 970.46275 1.06 57.45463 1.5 704.08 54.2 938.17 57.7 66.3519 1.8 711.7 709.4 676.3315 1.3473 1.3420 1.18 54.0 667.5 65.45747 1.50 55.6 962.3395 1.12 53.3288 1.46060 1.3374 1.8 890.9 69.75 53.2 65.9 714.0 886.45914 1.36 52.6 705.46396 1.86 53.6 919.45440 1.2 67.46154 1.4 67.40 54.3499 1.68 52.45986 1.3 674.6 892.45962 1.57 52.2 68.1 69.3330 1.46371 1.2 664.9 1.6 932.5 679.4 949.28 55.3 699.61 56.46517 1.5 66.6 921.7 65.4 66.34 53.01 53.1 904.45393 1.38 56.0 66.8 68.6 706.45771 1.45629 1.0 666.2 66.1 925.9 687.46301 1.79 52.3 68.6 67.4 702.0 928.45795 1.46 52.3 66.46468 1.0 899.46493 1.8 906.3268 1.2 885.46130 1.0 57.72 55. pri 20oC 52.7 708.3261 1.3341 1.50 56.17 55.3320 1.45724 1.3486 1.0 692.0 665.46106 1.7 945.62 54.28 57.4 894.46420 1.83 54.3526 1.1 68.3427 1.2 968.0 715.3281 1.22 53.6 707.54 53.0 67.1 66.4 69.8 66.3348 1.16 56.0 939.94 56.9 66.3308 1.9 688.0 668.3479 1.1 65.4 700.9 67.5 703.

46614 1.1 743.1 742.41 58.46859 1.5 .1 765.7 73.2 73.8 72.3 717.3633 1.33 75.3765 1.4 1066.20 59.46590 1.46957 1.0 1013.1 72.3626 1.65 59.22 60.2 70.5 73. pri 20oC 70.7 756.47254 1.3 1031.56 60.3 747.6 752.9 1012.46663 1.47604 1.46688 1.84 57.53 59.23 63.47131 1.18 58.3 768.72 61.0 72.3732 1.47654 1.68 60.4 726.33 60.9 738.6 73.46908 1.8 716.3 723.8 73.3606 1.3665 1.9 72.0 57.8 1044.8 74.47785 1.47479 1.1 73.46 .3685 1.3871 1.0 762.4 74.47180 1.6 729.1 718.95 58.9 74.3698 1.3718 1.47379 1.3905 1068.46737 1.0 1.6 753.7 731.60 61.9 1.9 990.46810 1.52 58.47454 1.2 722.06 62.47679 1.7 755.25 61.8 994.3573 971.6 754.1 1037.1 766.7 1017.0 739.9 73.79 60.52 62.47230 1.3672 1.4 73.14 61.8 71.9 71.47629 1.0 1.3752 1.2 1004.5 1023.3579 1.5 1000.7 74.6 70.3653 1.3 72.2 1006.3805 1.28 62.3898 973.46933 1.8 975.3758 1.4 725.11 60.47755 1.46982 1.7 1052.0 741.5 750.8 758.2 720.4 748.87 62.8 1046.5 728.Šaharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol.3852 1.63 58.0 73.47704 1.47429 1.47579 1.48 61.41 62.02 61.09 59.4 71.07 58.6 72.5 1060.72 70.2 721.2 72.46789 1.4 70.47106 1.86 58.7 71.99 60.37 61.1 1039.47354 1.3832 1.7 733.74 58.3 74.5 751.8 757.9 992.5 70.47081 1.1 988.46761 1.45 60.6 71.0 71.4 981.6 977.3639 1.3 63.9 761.9 1042.94 62.3 983.4 1062.6 1056.3838 1.47036 1.5 72.6 1050.99 63.7 70.76 62.3678 1.1 71.47205 1.6 730.8 735.1 74.0 1040.8 70.3778 1.2 745.3 73.47007 1.0 763.3619 1.3 71.4 724.3812 1.47056 1.8 734.2 767.3613 1.18 62.3586 1.6 74.3798 1.0 1009.3785 1.10 63.3725 1.3772 1.3745 1.5 727.71.1 719.3878 1.9 736.4 1025.3712 1.6 979.3892 1.47304 1.3 1029.97 59.6 998.47534 1.3593 1.3599 1.47284 1.0 74.83 61.3659 1.2 1033.64 62.7 72.3885 1.3738 1.1 70.47329 1.46712 1.3845 1.1 1008.4 749.2 71.46639 1.47504 1.46565 1.46884 1.7 732.91 61.3858 1.2 744.47404 1.6 1054.88 59.46835 1.8 1048.0 740.3646 1.5 74.5 1058.3 1064.4 1002.2 987.2 57.8 1015.9 759.29 58.4 72.3865 1.47554 1.2 74.8 996.42 59.3705 1.3818 1.76 59.3825 1.47730 1.31 59.3692 1.2 1035.3 746.3 70.3 985.46544 1.47155 1.7 1019.4 1027.1 764.5 1021.3792 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful