NN 106/04

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODNOGA
GOSPODARSTVA
2060
Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03), ministar
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK
O FIZIKALNO-KEMIJSKIM METODAMA ANALIZE MOŠTA, VINA,
DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA
I VINA TE VOĆNIH VINA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se fizikalno-kemijske metode analize mošta, vina i drugih
proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina.
Članak 2.
Pravilnik sadrži sljedeće fizikalno-kemijske metode za ispitivanje udovoljavanja
temeljnim zahtjevima kakvoće mošta, vina drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i
to određivanje:
– gustoće i relativne gustoće pri 20° C;
– alkoholne jakosti;
– ukupnog suhog ekstrakta;
– reducirajućih šećera;
– pepela;
– pH vrijednosti;
– ukupne kiselosti;
– hlapive kiselosti;
– nehlapive kiselosti;
– slobodnog i ukupnog sumpornog dioksida;
– limunske kiseline;
– ugljikovog dioksida;
– šećera refraktometrom.
Za analizu vina i mošta mogu se rabiti i druge metode čija točnost mora biti sukladna
točnosti metoda iz ovoga Pravilnika.
Članak 3.
Metode određivanja:
– saharoze,
– glukoze i fruktoze,
– detektiranje doslađivanja mošta, ugušćenog mošta, pročišćenog ugušćenog mošta i vina

primjenom nuklearne magnetne rezonacije deuterija (SNIF-NMR/RMN-FINS),
– alkaliteta pepela,
– klorida,
– sulfata,
– vinske kiseline,
– mliječne kiseline,
– L-jabučne kiseline,
– D-jabučne kiseline,
– ukupne jabučne kiseline,
– sorbinske kiseline,
– L-askorbinske kiseline,
– natrija,
– kalija,
– magnezija,
– kalcija,
– željeza,
– bakra,
– kadmija,
– srebra,
– zinka,
– olova,
– fluorida,
– derivata cijanida,
– alil izocijanata,
– kromatskih osobina,
– Folin-Ciocalteu indeksa,
kao i specijalne metode analize pročišćenoga ugušćenog mošta:
– određivanje ukupnih kationa,
– određivanje provodljivosti,
– određivanje hidroksimetilfurfurala,
– određivanje teških metala,
– kemijsko određivanje etanola,
– određivanje mezo-inozitola, scilo-inozitola i saharoze
koje nisu opisane ovim Pravilnikom provode se po međunarodnim standardima
prihvaćenim od strane Republike Hrvatske.
I. ODREĐIVANJE GUSTOĆE I RELATIVNE GUSTOĆE PRI 20° C
Članak 4.
Gustoća je masa vina ili mošta po jedinici volumena pri temperaturi od 20° C. Izražena je
u gramima po mililitru i označena simbolom P20°C.
Relativna gustoća pri 20C/20° C (ili specifična težina pri 20° C) je omjer gustoće nekoga
određenog volumena vina ili mošta pri 20° C prema gustoći

istog volumena vode pri istoj temperaturi. Označuje se simbolom

.

Gustoća i relativna gustoća pri 20° C mjere se na pokusnom uzorku uporabom referentne
metode (piknometrija) ili uobičajene metode (hidrometrija ili denzitometrija uporabom
hidrostatske vage). Za vrlo precizno mjerenje potrebna je korekcija gustoće zbog učinka
sumpornoga dioksida prema formuli:
ρ20 °C = ρ'20 °C - 0,0006 x S
gdje je:
ρ20 °C = korigirana gustoća
ρ'20 °C = ispitana gustoća
S = količina sumpornog dioksida u gramima po litri.
Ako vino (ili mošt) sadrži značajne količine ugljikovog dioksida, provodimo prethodnu
pripremu uzorka tako da se glavni dio ugljikovog dioksida otkloni mućkanjem 250 ml vina u
boci od 1000 ml ili filtriranjem pod smanjenim tlakom kroz 2 g vate smještene u produžnoj
cjevčici.
Članak 5.
REFERENTNA METODA
a) Aparatura:
uobičajena laboratorijska oprema, a posebno:
– Piknometar od Pyrex stakla, volumena otprilike 100 ml s odvojivim brušenim
termometrom, kalibriranim na desetinke stupnja od 10 do 30° C (slika 1).

Slika 1: Piknometar i njegova tara posuda

Termometar mora biti standardiziran. Piknometar ima bočnu cjevčicu dužine 25 mm,
unutrašnjeg promjera od 1 mm (maksimalno), koja završava konusnim brušenim spojem. Ova
bočna cjevčica može se zatvoriti zatvaračem koji se sastoji od cjevičice s brušenim konusnim
spojem koja se završava rezervoarom. Ovaj zatvarač služi kao ekspanzijska komora. Ova dva
brušena spoja treba pripremati s velikom pažnjom.
– Tara posuda koja se sastoji od piknometra istoga vanjskog volumena (razlika volumena
može biti najviše 1 ml) kao piknometar, a masom je jednaka masi piknometra ispunjenog
tekućinom specifične težine 1,01 (2,0 % (m/v) otopina natrijeva klorida).
– Toplinski izolirana posuda koja točno odgovara obliku piknometra.
– Vaga s dvije plitice (twin-pan) s rasponom od najmanje 300 g i osjetljivosti 0,1 mg ili
vaga s jednom pliticom (single-pan) s rasponom od najmanje 200 g i 0,1 mg osjetljivosti.
b) Umjeravanje piknometra
Umjeravanje piknometra uključuje određivanje sljedećih vrijednosti:
– masu praznoga piknometra,
– volumen piknometra pri 20° C,
– masu piknometra napunjenog vodom pri 20° C.
1. Metoda za uporabu vage s dvije plitice (twin-pan):
Postavimo tara posudu na lijevu pliticu vage, a čist i suh piknometar, opremljen
zatvaračem rezervoara, na desnu pliticu vage. Dodamo utege na pliticu na kojoj je piknometar
i zabilježimo masu potrebnu da se uspostavi ravnoteža: neka ta masa bude p grama.
Piknometar pažljivo napunimo destiliranom vodom pri sobnoj temperaturi i umetnemo
termometar. Pažljivo obrišemo piknometar i stavimo ga u toplinski izoliranu posudu.
Miješamo okretanjem posude dok temperatura očitana na termometru ne postigne konstantnu
vrijednost. Poravnamo nivo vode na vrhu bočne cjevčice, brisanjem je osušimo i zatvorimo
zatvaračem. Pažljivo očitamo temperaturu t °C ako je potrebno korigiramo obzirom na
točnost skale termometra. Izmjerimo vodom napunjeni piknometar u odnosu na tara posudu i
zabilježimo masu p´ u gramima potrebnim da se uspostavi ravnoteža.
Izračunavanje:
– Tariranje praznoga piknometra:
masa praznoga piktometra = p + m,
gdje je m masa zraka sadržanoga u piknometru: m = 0,0012 (p - p')
– Volumen pri 20° C:
V20 °C = (p + m - p') x Ft
gdje je: Ft faktor (tabela I, koja je u prilogu 1, objavljena skupa s ovim Pravilnikom kao
njegov sastavni dio) za temperaturu t°C.
V20 °C mora biti određen s točnošću +/- 0,001 ml.
– Masa vode pri 20° C:
M20 °C = 0,998203 x V20 °C
gdje je: 0,998203 gustoća vode pri 20° C
2. Metoda za uporabu vage s jednom pliticom (single-pan):
Odredimo:
– masu čistog i suhog piknometra; to označimo sa P,
– masu piknometra, napunjenog sa vodom pri t° C (kako je opisano pod točkom b)1.
ovoga članka) i označimo sa P1,
– masu tara posude: označimo sa T0.
Izračunavanje:

998203 je gustoća vode pri 20°C u gramima po litri. izmjerimo piknometar napunjen pripravljenim uzorkom kako je opisano u članku 5. koja je u prilogu 1). izračunamo: dT = T1 – T0. koja je u prilogu 1) za temperaturu t° C. – Volumen pri 20° C: V20 °C = [(P1 – (P . Metoda s uporabom vage s jednom pliticom (single-pan) Izmjerimo tara posudu.0. sukladno vrsti mjerenog uzorka: za suho vino (tabela II.001 ml. njegovu masu pri t° C označimo sa P2. masa praznoga piknometra u vrijeme mjerenja = P .m)] x Ft. koja je u prilogu 1). masa tekućine u piknometru = p + m . gdje je Ft faktor (tabela I. Gustoća pri temperaturi t° C je: ρt °C = Za izračunavanje gustoće pri 20°C koristimo tabele za korekciju temperature. c) Metode mjerenja: 1. Relativnu gustoću vina ili mošta izračunavamo: gdje je r20 gustoća vina pri 20° C (korigirano na slobodni i ukupni sumporni dioksid) u gramima po litri i 0.m. masu označimo sa T1.– Tariranje praznoga piknometra: masa praznoga piknometra = P . – Masa vode pri 20° C: M20 °C = 0. Metoda s uporabom vage s dvije plitice (twin-pan) Napunimo piknometar s pripravljenim uzorkom. 2. za slatko vino (tabela IV.998203 gustoća vode pri 20° C. Masa tekućine u piknometru pri t° C = P2 . p'' = masa (u gramima) potrebna da se uspostavi ravnoteža pri temperaturi od t° C. Gustoća pri t °C: . slijedeći postupak opisan u članku 6.p''.P).m + dT).0012 (P1 .(P . za prirodni ili ugušćeni mošt (tabela III.998203 x V20 °C gdje je 0. gdje je m masa zraka u piknometru: m = 0.m + dT. koja je u prilogu 1). Volumen pri 20° C mora biti određen s točnošću +/.

Ponovljivost mjerenja gustoće (r): – za suha i polusuha vina: r = 0. Izvadimo termometar i poslije još jedne minute na skali hidrometra pročitamo gustoću pri t °C.090.000 do 1. da dijelimo njegovu gustoću pri 20° C sa 0.00045.030.0010 mora biti odijeljena od sljedeće takve oznake najmanje 3 mm. kojega se drži uspravno pomoću zavrtnja za nivelaciju.030 do 1. 4.0005.090 do 1.0010 mora biti razdvojena od sljedeće oznake za najmanje 5 mm. Za suha vina moraju imati skalu od 0.998203. za slatka vina (tabela VII. Za mjerenje gustoće bezalkoholnih vina.003 s podjelama od 0.060. – Dva identična plovka od Pyrex-stakla.00010. Svaka oznaka od 0. 2. – Mjerni cilindar s unutarnjim promjerom od 36 mm i visinom od 320 mm. slatko vino) kako je opisano gore pod točkom c)1. Ovi hidrometri moraju biti graduirani za gustoće pri 20° C s podjelama za najmanje svakih 0.1 mm. Hidrometri moraju biti graduirani tako da se mogu očitati »na vrhu meniskusa«. DENZIMETRIJA UPORABOM HIDROSTATSKE VAGE a) Aparatura: – Hidrostatska vaga s maksimalnim kapacitetom od najmanje 100 g i osjetljivosti 0. Kalibriranje hidrometara mora obaviti ovlašteno državno tijelo.150. od 1. a svaka oznaka 0. 3. sačekamo jednu minutu radi izjednačavanja temperature i potom očitamo temperaturu. od 1. Oni moraju imati cilindričnu kuglu i cjevčicu promjera najmanje 3 mm. Označavanje gustoće ili relativne gustoće pri 20° C i očitavanje »na vrhu meniskusa« mora se obaviti na graduiranoj skali ili na listu papira umetnutom u staklenu kuglu. Relativnu gustoću vina ili mošta izračunamo tako. koja je u prilogu 1). prirodni ili koncentrirani mošt. koja je u prilogu 1). Uzorak dobro promješamo. volumena najmanje 20 ml pričvršćena ispod svake plitice pomoću niti promjera ne većeg od 0.1 mg. – Umjeren termometar koji ima skalu s minimalnom podjelom od 0.0010 i 0.120. koja je u prilogu 1). – za slatka vina: R = 0.0002.a) ovoga članka) i u njega uronimo termometar i hidrometar.00037.983 do 1.060 do 1.5° C.Izračunamo gustoću ispitivane tekućine pri 20° C (suho vino. Obnovljivost mjerenja gustoće (R): – za suha i polusuha vina: R = 0. Članak 6.0010 i 0. . b) Postupak: – Metoda mjerenja: Ulijemo 250 ml pripremljenog uzorka u odmjerni cilindar (treća alineja 1.998203. slatkih vina i mošta mora se rabiti niz od pet hidrometara sa skalom od 1. od 1. – za slatka vina: r = 0.120 do 1. Korigiramo gustoću određenu pri t° C na 20° C uporabom pripadajućih tabela: za suha vina (tabela V. Relativnu gustoću uzorka izračunamo tako da njegovu gustoću pri 20° C podijelimo s 0.00018. od 1. HIDROMETRIJA a) Aparatura: – Hidrometar Hidrometri svojim dimenzijama i podjelom skale moraju odgovarati ISO standardima. UOBIČAJENE METODE 1. za mošt (tabela VI. ovoga članka.

u prilogu 1) a p i V20 °C su karakteristike plovka. – Mjerenje alkoholne jakosti destilata denzitometrijski uporabom hidrostatske vage. – Može se rabiti i jednostrana vaga. Napomena: za izračunavanje alkoholne jakosti iz gustoće destilata. – Mjerenje alkoholne jakosti destilata refraktometrijski. Plovak mora biti takav da se može potpuno uroniti u volumen mjernoga cilindra ispod oznake. Temperatura tekućine u mjernom cilindru mjeri se termometrom s podjelom skale od 0. Gustoća d t °C se dobija iz formule: Ako je plovak od Pyrex-stakla ova se gustoća korigira na 20° C uporabom tabela II. kojemu je dodana suspenzija kalcijeva hidroksida: mjerenje alkoholne jakosti destilata. ODREĐIVANJE ALKOHOLNE JAKOSTI Članak 7. Izražava se simbolom »%vol«.2° C. b) Postupak: – Kalibriranje hidrostatske vage: S oba plovka u zraku. promućkamo i pročitamo temperaturu t° C poslije dvije ili tri minute. 2.p) (F + 0. Uobičajene metode: – Mjerenje alkoholne jakosti destilata hidrometrom. II. Principi metoda: 1. Napomena: homolozi etanola. Ponovno uspostavimo ravnotežu stavljajući utege na desnu pliticu: masa dodanih utega označimo sa p'.– Plovak obješen pod desnu pliticu mora biti takav da se može umetnuti u mjerni cilindar koji nosi oznaku razine. Očitamo temperaturu t °C vina (ili mošta) i masu utega potrebnih da se uspostavi ravnoteža i označimo sa p''. Volumen plovka pri 20 °C prikazan je formulom: V20 °C = (p' . II i . koje su u prilogu 1. koristiti tabele I.012). Alkoholna jakost izražena volumenom je broj litara etanola sadržanog u 100 litara vina. zajedno sa etanolom i homolozima estera etanola. – Metoda mjerenja: Desni plovak uronimo u odmjemi cilindar ispunjen vinom (ili moštom) do oznake. a oba volumena mjerena pri temperaturi od 20° C. Označimo masu dodatih utega p. Metoda za dobivanje destilata: destilacija vina. Mjerni cilindar mora imati unutarnji promjer najmanje 6 mm širi od promjera plovka. Referentna metoda: mjerenje gustoće destilata piknometrom. uspostavimo ravnotežu stavljajući utege na desnu pliticu. 3. gdje je F faktor za temperaturu t° C (tabela I. III ili IV. uključeni su u alkoholnu jakost jer su prisutni u destilatu. Napunimo mjerni cilindar čistom vodom do oznake. Uranjanje u površinu tekućine koja se mjeri smije se obaviti samo pomoću niti.

ovoga Pravilnika) pri t° C kako je opisano u točki c) članka 5. Tabela I. METODA ZA DOBIVANJE DESTILATA a) Aparatura: – Uređaj za destilaciju sastoji se od: boce od 1 litre. Dodamo 10 ml kalcijeva hidroksida iz točke b) ovoga članka i nekoliko kuglica za vrenje. c) Priprema uzorka: Kod mladih i pjenušavih vina uklonimo najveći dio ugljikova dioksida mješajući 250 do 300 ml vina u tikvicu od 500 ml.III. Može se koristiti bilo koji tip destilacije ili destilacija vodenom parom pod uvjetom da udovoljava sljedećem testu: destilirajmo mješavinu etanol-voda alkoholne jakosti 10 % vol pet puta za redom. a volumen od 198 do 199 ml destilata ako je primijenjena destilacija s vodenom parom. destilat se može destilirati ponovo pod gore opisanim uvjetima. Destiliramo do otprilike tri četvrtine početnoga volumena ako se radi destilacijom. Odmjernu tikvicu od 200 ml isperemo četiri puta s po 5-ml vode i te volumene prelijemo u destilacijsku tikvicu. izvora topline (piroliza ekstrakta mora se spriječiti odgovarajućim postupkom).9 % vol poslije pete destilacije. b) Postupak: Izmjerimo gustoću destilata (točka d) članka 8. a) Aparatura: Rabimo piknometar koji je opisan u prvoj alineji točke a) članka 5. ovoga Pravilnika. kolone za rektifikaciju. ovoga Pravilnika. – Aparat za destilaciju vodenom parom sastoji se od: generatora pare. Destilat mora imati alkoholnu jakost od najmanje 9. cijevi za paru. koja se dobije tako da se pažljivo ulije 1 litra vode pri temperaturi od 60° do 70 °C na 120 g živoga vapna (CaO). s okruglim dnom i spojevima od brušena stakla. hladila. tj. c) Iskazivanje rezultata . Ovu gustoću označimo kao ρ t °C.02 % vol. Članak 9. kolone za rektifikaciju od oko 20 cm visine ili bilo koje slično hladilo. Članak 8. koje su u prilogu 2. održavajući destilat na temperaturi koja se najviše za 2° C razlikuje od početne temperature. d) Postupak: U odmjernu tikvicu od 200 ml ulijemo vino do crte i zabilježimo temperaturu. Vino prelijemo u destilacijsku tikvicu i stavimo cijev za paru. ali tako da se suspenzija kalcijevog hidroksida zamijeni sa 1 ml razblažene sumporne kiseline 10:100. gubitak alkohola za vrijeme svake pojedine destilacije ne smije biti veći od 0. REFERENTNA METODA Alkoholnu jakost destilata mjerimo piknometrom. Napomena: u slučaju vina koja sadrže velike koncentracije amonijevih iona. Mješamo s velikom pažnjom kružnim pokretima. sadrži opću formulu koja povezuje alkoholnu jakost izraženu volumenom i gustoću mješavina alkohol-voda kao funkciju temperature. Skupljamo destilat u odmjernu tikvicu od 200 ml ranije upotrebljenu za mjerenje volumena vina. b) Reagensi: 2 M suspenzija kalcijeva hidroksida. koja je u prilogu 2. Dopunimo do 200 ml destiliranom vodom. hladila koji se završava izvučenom cijevčicom koja vodi destilat do dna odmjerne tikvice koja sadrži nekoliko mililitara vode.

b) Postupak: Destilat (točka d) članka 8 ovoga Pravilnika) ulijemo u mjerni cilindar. (R): R = 0. Očitavanje obavimo najmanje tri puta upotrebom povećala.19% vol. Umetnemo termometar i alkoholometar. koja je u prilogu 2. b) Postupak: Gustoću destilata pri t° C mjerimo kako je opisano u točki d) članka 10. Alkoholnu jakost očitanu pri temperaturi t° C korigiramo za učinak temperature pomoću tabele II. priloga 2. ovoga Pravilnika. alkoholometra i destilata. i upotrebom tabele I. termometra. u prilogu 2. DENZIMETRIJA UPORABOM HIDROSTATSKE VAGE a) Aparatura: Koristimo hidrostatsku vagu opisanu u točki 2. – Mjerni cilindar promjera 36 mm i visine 320 mm. u prilogu 2. Tabela za korekciju temperature treba biti pridružena takvom instrumentu. Ovisno o tipu opreme. Kvocijent daje decimalni dio alkoholne jakosti dok se njezini cijeli brojevi nalaze na vrhu kolone u kojoj se nalazi gustoća ρ´. U liniji temperature T nađemo gustoću ρ neposredno iznad ρ´ te izračunamo razliku između gustoća ρ i ρ´. ovoga Pravilnika.10% vol. – Ponovljivost. Izvučemo termometar i očitamo alkoholnu jakost poslije jedne minute. – Obnovljivost. – Termometar sa podjelom od 0.a) članka 6. REFRAKTOMETRIJA a) Aparatura: Refraktometar koji omogućuje mjerenje indeksa loma u rasponu od 1. ako je od obična stakla. . pronađimo najmanju gustoću koja je veća od ρ t °C. ako je plovak od Pyrex stakla. Očitamo temperaturu na termometru nakon jedno minutnog mješanja radi uravnoteženja temperature u mjernom cilindru. ovoga Pravilnika. ili uporabom tabele III. Temperatura tekućine mora se vrlo malo razlikovati od sobne temperature (najviše 5° C). c) Iskazivanje rezultata Odredimo alkoholnu jakost na 20° C sljedeći metodu opisanu u prvoj alineji točke c).05° C. koji se drži uspravno pomoću zavrtnja za nivelaciju. Članak 10. 2.05°C). 3. od 0° do 40 °C s točnošću do 1/20 stupnja (0. HIDROMETRIJA a) Aparatura: – Alkoholometar.1°C. Ovu razliku dijelimo s tabelarnom razlikom koja se nalazi desno od ρ´. UOBIČAJENE METODE 1.346. Napomena: Ova korekcija temperature inkorporirana je u jedan kompjuterski program pa postoji mogućnost da se izvede automatski. članka 9. U vodoravnoj koloni ove tabele koja odgovara temperaturi T (izraženoj cijelim brojem) neposredno ispod t° C. (r): r = 0. mjerenja se izvode: – ili na 20° C s pogodnim instrumentom. Cilindar držimo uspravno. Tabelarnu razliku ispod ove gustoće upotrijebimo za izračun gustoće ρ pri temperaturi T.– Izračunavanje: Nađemo alkoholnu jakost pri 20° C uporabom tabele I. – ili na sobnoj temperaturi t° C upotrebom instrumenta opremljenog termometrom koji omogućava mjerenje temperature s točnošću od 0.330 do 1.

u prilogu 2. Ovaj suhi ekstrakt predstavlja količinu saharoze koja. Rezidualni ekstrakt je ekstrakt bez šećera i nehlapive kiselosti izražene kao vinska kiselina.05. gdje je: dv = relativna gustoća vina pri 20° C (korigirana za hlapivu kiselost) (1) da = relativna gustoća mješavine voda–alkohol iste alkoholne jakosti kao vino pri 20° C dr lako izračunamo iz gustoća pri 20° C gustoće vina dv i gustoće da mješavine voda– alkohol iste alkoholne jakosti kao vino prema formuli: dr = 1. Ova je količina prikazana je u tabeli I koja je u prilogu 3. prisutnog manitola ili drugih kemijskih supstancija koje su možda bile dodane vinu. koja je u prilogu 3. koji je dobiven kako je opisano u točki d) članka 8. što je najčešće slučaj.b) Postupak: Indeks loma destilata.000.0018 približava 1 kad je dv ispod 1. Ovi fizički uvjeti moraju biti takvi da tvari koje čine ekstrakt pretrpe što je moguće manje promjene u tijeku izvođenja testa. u kojoj je ukupni suhi ekstrakt u funkciji relativne gustoće dr bezalkoholnog vina. mjeri se slijedeći upute priložene instrumentu.000. kalijeva sulfata iznad 1 g/l. Ekstrakt se izražava u gramima po litri i treba biti određen unutar najbližih 0. Princip metode: 1. Ukupan suhi ekstrakt ili ukupna suha tvar ukljućuje sve tvari koje nisu hlapive pod specifičnim fizičkim uvjetima.5 g. b) Iskazivanje rezultata: – Izračunavanje: Relativna gustoća (20/20) dr bezalkoholnog vina izračunava se pomoću formule: dr = dv . moramo uzeti u obzir prisutne nećistoće u destilatu (uglavnom više alkohole). (1) Prije ovog izračuna potrebna je korekcija relativne gustoće ili gustoće vina na učinak hlapive kiselosti upotrebom formule: . daje alkoholne jakosti koje odgovaraju indeksima loma za mješavine alkohol-voda i za destilate. u prilogu 2. otopljena u 1 litri vode daje otopinu iste relativne gustoće kao mošt ili bezalkoholno vino. Nazočnost metanola snizuje indeks loma pa time i alkoholnu jakost. Ekstrakt bez šećera je razlika između ukupnog suhog ekstrakta i ukupnih šećera.da) + 1. Mjerenje s denzitometrom: a) Postupak: Ukupan suhi ekstrakt izračunava se indirektno iz relativne gustoće mošta. ili iz relativne gustoće mošta . gdje se koeficijent 1. Napomena: Tabela IV.0018 (dv . Ukupan suhi ekstrakt izražava se u g/l na jedno decimalno mjesto. III. ODREĐIVANJE UKUPNOG SUHOG EKSTRAKTA Članak 11. Reducirani ekstrakt je razlika između ukupnog suhog ekstrakta i ukupnih šećera iznad 1 g/l. c) Iskazivanje rezultata Alkoholna jakost koja odgovara indeksu loma očitanom na 20° C očitava se iz tabele IV. a za vino iz relativne gustoće bezalkoholnog vina. U slučaju destilata.da + 1. ovoga Pravilnika. Za izračun ukupnog suhog ekstrakta u g/l treba koristiti tabelu I.

a) ovoga članka). CH3COOH.a) ovoga članka) i 1 M otopinom natrijeva hidroksida (druga alineja točke 1.997 do 1. Nakon ispiranja s 50 ml destilirane vode.0. – 4 M otopina octene kiseline. koji imaju keto ili aldehidne funkcionalne skupine. Priprema kolone za anionsku izmjenu: Na dno birete stavimo malen umetak staklene vune i dodamo 15 ml smole anionske izmjene (peta alineja točke 1. slatka vina moramo razrijediti u cilju postizanja razine šećera unutar okvira propisanih u sljedećoj tabeli: Opis uzorka moštevi i mistele slatka vina poluslatka vina suha vina Koncentracija šećera (g/l) iznad 125 25 do 125 5 do 25 ispod 5 Relativna gustoća iznad 1. 2. a višak iona bakra određuje se jodometrijski. IV. cink-2-heksacijanoferat.005 do1. NaOH.038 1. Reducirajući šećeri su svi šećeri. – 2 M otopina natrijeva hidroksida. Pročišćavanje: – Referentna metoda: poslije neutralizacije i uklanjanja alkohola. NaOH. Prije upotrabe. HCl. dodamo 50 ml 4 M otopine octene kiseline (treća alineja točke 1.a) ovoga članka) i mješamo pet minuta.005 ispod 0. Određivanje: Pročišćeno vino ili mošt reagira s određenom količinom otopine alkalne bakrene soli (II).997 Razrjeđenje (%) 1 4 20 bez razrjeđenja 1. REFERENTNA METODA a) Reagensi: – 1 M otopina klorovodične kiseline. Princip metode: 1. smolu dva puta regeneriramo tako da je naizmjenično prelijemo sa 1 M otopinom klorovodične kiseline (prva alineja točke 1.a) ovoga članka).0000086 x a ili dv = d20 . PROČIŠĆAVANJE VINA Koncentracija reducirajućih šećera u uzorku kojega analiziramo mora biti od 0. ODREĐIVANJE REDUCIRAJUĆIH ŠEĆERA Članak 12. gdje je a hlapiva kiselost izražena u miliekvivalentima po litri. . – 1 M otopina natrijeva hidroksida. premjestimo smolu u čašu. – Smola anionske izmjene [Dowex 3 (20-50 mesh) ili ekvivalentne smole]. Članak 13. vino propuštamo kroz kolonu za izmjenu iona u kojoj se njegovi anioni zamjenjuju ionima acetata nakon čega slijedi pročišćavanje neutralnim olovnim acetatom.dv = .5 do 5 g/l.0000086 x a.0. Njihovo određivanje vezano je za redukciju alkalne otopine bakar (II) soli.038 0. Suha vina ne razrijeđujemo tijekom proćišćavanja. – Uobičajene metode: vino pročišćavamo jednim od sljedećih reagensa: neutralni olovni acetat.

miješamo. Tijekom mješanja. 2. – 1 ml filtrata odgovara 0.997 i 1. kolonu ispiremo vodom dok ne dobijemo oko 90 ml eluata. nekoliko puta promućkamo i pustimo da odstoji najmanje 15 minuta. – Neutralna otopina olovnog acetata (približno zasićena): neutralni olovni acetat [Pb(CH3COO)2 x 3 H2O]: 250g. 2. vrlo vruća voda: do 500 ml.Ponovno napunimo biretu smolom i na nju dolijemo 100 ml 4 M otopine octene kiseline. 2.5 ml vina. Propuštamo gore navedeni volumen vina ili mošta kroz kolonu anionske izmjene u obliku acetata brzinom od 3 ml svake dvije minute. ostavimo da odstoji najmanje 15 minuta miješajući ga povremeno.a) ovoga članka) i 0. dok se potpuno ne otopi. Eluat skupljamo u tikvicu od 100 ml. slatka i poluslatka vina: Razrijeđenja se prave prema uputama: 1.038: pripremimo 20 % otopinu uzorka i uzmemo 20 ml razrijeđenog uzorka. Kolonu ispiremo destiliranom vodom dok eluat nije neutralan. Ovu tekućinu propustimo kroz smolu anionske izmjene u obliku acetata (peta alineja točke 1. Kolonu ispiremo s destiliranom vodom dok eluat nije neutralan. pojačana ili ne.005 i 1.04 ml slatkog vina. Napomena: poželjno je imati zalihu smole spremljenu u boci napunjenoj sa 4 M otopinom octene kiseline. b) Postupak: – Suha vina: Ulijemo 50 ml vina u čašu promjera od oko 10 do 12 cm. Isperemo sa 100 ml vode i na to nalijemo 100 ml 4 M octene kiseline..5 g kalcijeva karbonata i 1 ml zasićene otopine olovnog acetata. šesta alineja točke 1.a) ovoga članka). mistele. Eluat skupljamo u tikvicu od 100 ml. UOBIČAJENE METODE A) PROČIŠĆAVANJE S NEUTRALNIM OLOVO ACETATOM a) Reagensi: – Otopina neutralna olovnog acetata (približno zasićena.20 ml poluslatkog vina. Eluatu dodajemo 0. – Kalcijev karbonat (CaCO3). Promućkamo.a) ovoga članka) po 3 ml svake dvije minute. Tikvicu dopunimo do oznake i filtriramo.a) ovoga članka). – Moštevi. Regeneriranje smole: U kolonu nalijemo 150 ml 2 M otopine natrijeva hidroksida da odstranimo kiselinu i većinu pigmenta vezanih na smolu. razrjeđenja odgovaraju sljedećim količinama: – 1 ml filtrata odgovara 0. poluslatka vina relativne gustoće pri 20° C između 0.0. moštevi i mistele: pripremimo 10 % otopinu uzorka i za analizu uzmemo 10 ml razrijeđenog uzorka. dodamo 1/2 (n . Ispiremo posudu i kolonu šest puta sa po 10 ml destilirane vode. eluatu dodamo 2.005: uzmemo 20 ml nerazrijeđena vina. – 1 ml filtrata odgovara 0. 1 ml ovoga filtrata odgovara 0. slatka vina.01 ml mošta ili mistele.5 ml zasićene otopine olovnog acetata (šesta alineja točke 1.5 g kalcijeva karbonata (sedma alineja točke 1.a) ovoga . (n je volumen 0. relativne gustoće između 1. U slučajevima iz gornjih točaka 1.1 M otopine natrijeva hidroksida potreban za titraciju ukupne kiselosti u 10 ml vina) te uparavamo na vodenoj kupelji do oko 20 ml. Nadolijemo vodu do oznake i filtriramo. i 3. 2.5) ml 1 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke 1.

razrjeđenja su navedena u uputama: 1. . dopunimo vodom do 1000 ml. b) Postupak: U odmjernu tikvicu od 100 ml ulijemo uzorak vina (ili mošta ili mistele). moštevi i mistele: priredimo 10 % otopinu uzorka i za analizu uzmemo 10 ml toga razrijeđenog uzorka.1 M natrijeva hidroksida upotrebljen za određivanje ukupne ukupne kiselosti u 10 ml vina). – Otopina II: cinkov sulfat: Cinkov sulfat.997 i 1.038: priredimo 20 % otopinu uzorka i uzmemo 20 ml razrijeđenog uzorka. suha vina: uzmemo 50 ml nerazrijeđenog uzorka.04 ml slatka vina. 2. 1 ml filtrata odgovara 0. 2.5 ml vina. poluslatka vina gustoće između 0. gdje je n volumen 0.005 i 1. B) PROČIŠĆAVANJE S CINKOVIM-2-HEKSACIJANOFERATOM Ovaj postupak koristimo samo za bijela vina. dopunimo vodom do 1000 ml. mistele.005 i 1. i 3. razrjeđenja odgovaraju sljedećim količinama: 1. Dodamo 0. ZnSO4 x 7H2O. Nadopunimo do oznake vodom i filtriramo. pojačana ili ne.a) ovoga članka). relativne gustoće između 1. Promiješamo i ostavimo da stoji najmanje 15 minuta. Uz miješanje dodamo 2. svijetla slatka vina i mošteve. ostavimo da stoji 10 minuta i filtriramo.5. 1 ml filtrata odgovara 0. 4. Dodamo 5 ml otopine I. dopunimo vodom do znake.a) ovoga članka. 2. – Kalcijev karbonat. 1 ili 2 ml zasićene otopine olovnog acetata. U slučajevima iz gornjih točaka 1. 300 g. b) Postupak: – Suha vina: 50 ml vina ulijemo u odmjerenu tikvicu od 100 ml. kalijev 2-heksacijanoferata (prva alineja točke 2. miješajući povremeno. 3. moštevi i mistele: priredimo 10 % otopinu uzorka i za analizu uzmemo 10 ml razrijeđenog uzorka. pojačana ili ne. Sadržaj tikvice promućkamo nekoliko puta i ostavimo da odstoji najmanje 15 minuta. dodamo 1/2 (n .01 ml mošta ili mistele.a) ovoga članka) i 0. relativne gustoće između 1.članka).0. 1 ml filtrata odgovara 0. oko 60 ml vode i 0. a) Reagensi: – Otopina I: kalijev-2-heksacijanoferat: Kalijev-2-heksacijanoferat [K4Fe(CN)6 x 3H2O].B. – Moštevi. 3. 1 ml filtrata odgovara 0. slatka vina.5) ml 1 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke 1.997 i 1. Dopunimo vodom do oznake i filtriramo.005 pri 20 °C: uzmemo 20 ml nerazrijeđena uzorka.a) ovoga članka).5 g kalcijeva karbonata.038: priredimo 20 % otopinu uzorka i uzmemo 20 ml razrijeđenog uzorka.a) ovoga članka) i 5 ml otopine II. 2. poluslatka vina relativne gustoće između 0.5 g kalcijeva karbonata (sedma alineja točke 1. cinkova sulfata (druga alineja točke 2. Promiješamo.B. slatka vina.. 150 g. 3.5 ml zasićene otopine olovnog acetata (šesta alineja točke 1. slatka i poluslatka vina: Razrjeđenja se prave prema uputama: 1.20 ml poluslatka vina.005: uzmemo 20 ml nerazrijeđena uzorka.

i 4. Tikvicu hladimo na zraku 30 minuta i tada je uronimo u hladnu vodu. Članak 14.84 g/ml: 25 g: voda: do 100 ml. – Otopina škroba. 1 ml filtrata odgovara 0.04 ml slatkog vina. r20 = od 1. Otopinu spremimo u tamnu bocu.16 do 1. limunsku kiselinu u 300 ml vode i natrijev karbonat u 300 do 400 ml vruće vode. Pomiješamo otopine limunske kiseline i natrijeva karbonata.U slučajevima iz gornjih točaka 1. natrijev karbonat (Na2CO3 x 10H2O): 388 g.20 ml poluslatkog vina. – Otopina invertnog šećera. 1 ml filtrata odgovara 0. Ovaj volumen otopine ne smije sadržavati više od 60 mg invertnog šećera. Kiselinu polako dodajemo u vodu. Otopinu prenesemo u odmjernu tikvicu od 1 litre i dopunimo do oznake.06 M HCl) neutraliziramo otopinom natrijeva hidroksida. 3. Ova otopina postojana je mjesec dana. temperaturu održavamo 15 minuta. Dodamo im otopinu bakar (II) sulfata i dopunimo vodom do 1 litre. voda: do 1000 ml.. Dodamo 200 g natrijeva klorida (NaCl). 2. 4. voda: do 100 ml.. ODREĐIVANJE ŠEĆERA a) Reagensi: – Alkalna otopina soli bakra: bakar (II) sulfat.01 ml mošta ili mistele. Bakar (II) sulfat otopimo u 100 ml vode. 3. razrijeđenja odgovaraju sljedećim količinama: 1. Uz stalno miješanje grijemo do vrenja. Kad je koristimo. Tikvicu grijemo na vodenoj kupelji pri 60° C dok temperatura otopine ne dostigne 50°C. limunska kiselina (C6H8O7 x H2O): 50 g. 2.19 g/ml: 5 ml.50 ml suhog vina. 15 ml vode i 10 ml pročišćene otopine uzorka. koncentriranu klorovodičnu kiselinu (HCl). b) Postupak: U tikvici od 300 ml pomiješamo 25 ml alkalne otopine bakrene soli. 1 ml filtrata odgovara 0. (CuSO4 x 5H2O): 25 g. ostavimo da vrije 10 minuta. 5 g/l: 5 g škroba pomiješamo s oko 500 ml vode. ohladimo i dopunimo vodom do 1 litre.1 M otopina natrijeva tiosulfata. (za provjeru metode određivanja) U odmjernu tikvicu od 200 ml dodamo: čistu suhu saharozu (C12H22O11): 4. Dodamo nekoliko kuglica za vrenje. 1 ml filtrata odgovara 0. – 30 % otopina kalijeva jodida: kalijev jodid (KI): 30 g. pričekamo da se ohladi i dopunimo sa vodom do 100 ml. – 25 % otopina sumporne kiseline: koncentrirana sumporna kiselina (H2SO4). r20 = 1. – 0. ispitni uzorak (otopina ima aproksimativno 0. na tikvicu namjestimo povratno hladilo . 5 g/l. vodu: približno 100 ml.75 g.

stavimo posude u električnu peć pri 525 +/-25° C. b) Aparature: – vodena kupelj. – elekrična peć s kontroliranom temperaturom. Neka mješavina vrije točno 10 minuta. Kada je pepeo bijele boje. broj utrošenih mililitara natrijeva tiosulfata označimo sa n.i zagrijemo do vrenja u roku od dvije minute. Otparimo do suha na kipućoj vodenoj kupelji. ponavljamo postupak dodavanja vode.1 mg. Žarenje se izvodi tako da se svi kationi (isključivši kation amonija) pretvore u karbonate ili druge bezvodne anorganske soli. 3. dodajemo 10 ml 30 % otopine kalijeva jodida (druga alineja točke a) ovoga članka). Ako sagorijevanje (oksidacija karboniziranih čestica) nije potpuna.058xi gdje je xi koncentracija invertnog šećera u g/l uzorka. ostatak sagorimo na žarnoj ploči na 200° C ili pod infra-crvenim evaporatorom dok ne započne karbonizacija. kao funkcija broja (nž . Obnovljivost. Napomena: za vina s velikim sadržajem reducirajućih šećera. (r): r = 0. c) Postupak: U prethodno izmjerenu platinsku posudu (početna masa Po) odpipetiramo 20 ml vina. platinsku posudu ohladimo u eksikatoru i važemo (masa P1). visine 25 mm. Sadržaj pepela definiran je kao ukupnost svih produkata koji ostaju nakon žarenja taloga preostalog od isparavanja vina. c) Iskazivanje rezultata 1. 25 ml 25 % sumporne kiseline (treća alineja točke a) ovoga članka) i 2 ml otopine škroba (četvrta alineja točke a) ovoga članka). na jedno decimalno mjesto. (R): R = 0. isparimo na vodenoj kupelji ili pod infracrvenim evaporatorom i ostatak ponovo žarimo pri 525° C 10 minuta.015xi gdje je xi koncentracija invertnog šećera u g/l uzorka. preporuča se dodatak nekoliko kapi čistog biljnog ulja u ekstrakt vina (prije prvoga žarenja da se spriječi pjenjenje). izražena kao invertni šećer.Po .1 M otopine natrijeva tiosulfata (peta alineja točke a) ovoga članka). – vaga s točnošću 0. Izračunavanje: Masa reducirajućih šećera. V. a) Princip metode: Ekstrakt vina žarimo na temperaturi između 500 i 550° C do potpune oksidacije organskih tvari. Nakon 15 minuta karbonizacije. isparavanja vode i žarenja. ODREĐIVANJE PEPELA Članak 15.n) utrošenih mililitara natrijeva tiosulfata. izvadimo posudu iz peći. Ponovljivost. Kad se potpuno ohladi. Titriramo s 0. sadržana u uzorku dana je u tabeli I. – žarna ploča ili infra-crveni evaporator. Ohladimo tikvicu u mlazu hladne vode. Za titraciju slijepe probe. 2. dodamo 5 ml destilirane vode. – platinska posuda ravna dna. promjera 70 mm. Masa pepela u uzorku (20 ml) jednaka je P = P1 . Masu reducirajućih šećera izražavamo u gramima invertnoga šećera na litru. u prilogu 4. Kad se prestane razvijati dim. broj mililitara utrošenog natrijeva tiosulfata za titraciju slijepe probe označimo sa n´. uzimajući u obzir razrjeđenje u tijeku proćiščavanja i volumen ispitivanog uzorka. 10 ml otopine šećera zamijenimo s 10 ml destilirane vode.

– ili kombinirana elektroda koja se drži u destiliranoj vodi. – kalomel elektroda – referentna. ODREĐIVANJE pH Članak 16. – elektrode: staklena elektroda koja se drži u destiliranoj vodi. 6.402 g.88 pri 20° C. Provodljivost upotrebljene vode mora biti ispod 2 mikrosimensa po cm (mS/cm).90 pri 15° C. 4. a) Aparatura: – pH metar sa skalom kalibriranom u jedinicama pH tako da omogućava mjerenja do točnosti od najmanje 0.211 g kalijeva hidrogen-ftalata (C8H5KO4) pri 20°C. .85 pri 30° C.008 pri 25° C. (Ovu otopinu možemo držati do dva mjeseca ako joj dodamo 0.d) Iskazivanje rezultata Masa pepela P u gramima po litri dobit će se na dva decimalna mjesta izrazom: P = 50 x p.7 g kalijeva hidrogentartrata po litri (C4H5KO6) pri 20° C.015 pri 30° C.5% (m/m) ukupnih šećera (25° Brix). Mjerimo razliku u potencijalu izmedu dviju elektroda uronjenih u ispitivanu tekućinu.999 pri 15° C.57 pri 20° C. izmjerimo masu od 2500/P i nadopunimo do 100 g vodom. – Pročišćeni ugušćeni mošt: razrijedimo pročišćeni ugušćeni mošt vodom da dobijemo koncentraciju od 25 +/.354 g. Priprema uzorka za analizu: – Mošt i vino mjerimo direktno. b) Reagensi – puferne otopine: – Zasićena otopina kalijeva hidrogentartrata. (Otopine se mogu držati maksimalno dva mjeseca. 3. dikalijev fosfat.) pH vrijednost: 6. 3. Ako je P koncentracije (m/m) ukupnih šećera u pročišćenom ugušćenom moštu. KH2PO4: 3. (Otopina se može držati maksimalno dva mjeseca).05 M otopina kalijeva hidrogenftalata. koja sadrži 10. VI. 6. – 0. s najmanje 5.55 pri 30° C. c) Postupak: 1. Napomena: Mogu se koristiti i komercijalne referentne pufer otopine.1 g timola na 200 ml.) pH vrijednost: 3. 4.05 pH jedinice.86 pri 25° C. – Otopina koja sadrži: monokalijev fosfat. drži se u zasićenoj otopini kalijeva klorida.003 pri 20° C. pH vrijednost: 3. Potencijal jedne od elektroda je u funkciji pH vrijednosti tekućine dok druga elektroda ima stalan i poznat potencijal te predstavlja referentnu elektrodu.56 pri 25° C. voda do 1000 ml. 4. 6. K2HPO4: 4.0.

– 1 M otopina natrijeva hidroksida (NaOH): 500 ml. – destilirana voda: do 1000 ml. Mogu se koristiti komercijalne pufer otopine. Puferna otopina pH 7. Staklena elektroda mora se držati u destiliranoj vodi. – Potenciometar sa skalom u vrijednostima pH i elekroda. Ukupna kiselost vina je suma njegovih titrabilnih kiselina kad ga se titrira do pH 7 sa standardnom alkalnom otopinom.88 i 3.57. 4.3 g. 2. d) Iskazivanje rezultata: Vrijednost pH mošta. Kalibriranje pH metra: pH metar kalibriramo pri 20° C pufer otopinama pH 6. d) Postupak: 1. – Vakuum tikvica od 500 ml. za pročišćene ugušćene mošteve od 100 ml. Spojimo otopine i dodamo: – degaziranu voda (bez CO2): 200 ml. c) Aparatura: – Vodena vakuum pumpa. – 1 M otopinu natrijeva hidroksida. Ugljikov dioksid nije uključen u ukupnu kiselost. vina ili otopine 25% (m/m) (25°Brix) pročišćenog ugušćenog mošta izražava se na dva decimalna mjesta. 3. – Mjerni cilindri: za vino od 50 ml.0: – kalijev dihidrogen fosfat (KH2P04): 107. Dopunimo sa destiliranom vodom do 1000 ml. b) Reagensi: 1.2. do pojave modro-zelene boje (pH 7): približno 7. VII. pH vrijednost izravno pročitamo sa skale.00 pri 20° C da bismo provjerili skalu.5 ml. 3. Određivanje pH: Elektrodu uronimo u uzorak na temperaturi između 20 i 25°C i to što je moguće bliže 20° C. ODREĐIVANJE UKUPNE KISELOSTI Članak 17. Konačni rezultat je aritmetička sredina dva mjerenja. 0. – neutralni etanol. Otopina indikatora bromtimol modro koncentracije 4 g/l: – bromtimol modro (C27H28Br2O5S): 4 g. Kombinirana elektroda koja se koristi mora biti pohranjena u destiliranoj vodi. Upotrijebimo pufer otopinu pH 4. 96%: 200 ml. Namještanje nule aparata: Prije mjerenja aparaturu treba namjestiti na nulu prema priloženim uputama. Kalomel elektroda mora se držati u zasićenoj otopini kalijeva klorida. a) Princip metode: Potenciometrijska titracija ili titracija uz indikator bromtimol modro i usporedba sa završnom točkom bojenog standarda.1 M otopina natrijeva hidroksida (NaOH). Svaki uzorak izmjerimo dva puta. Priprema uzorka: – Vino: Odstranjivanje ugljikovog dioksida: ulijemo oko 50 ml vina u vakuum tikvicu i .

sa pufer otopinom pH 7 pri 20° C. Homogeniziramo.1 M otopinom natrijeva hidroksida (točka b) 2. ovoga članka) u slučaju vina. 2. izraženu u miliekvivalentima po litri (A) izračunavamo: A = 10 x n.1 M otopinu natrijeva hidroksida (točka b) 2. – Pročišćeni ugušćeni mošt: Ukupnu kiselost. e) Iskazivanje rezultata 1. ovoga članka) i volumen od 10 ml uzorka (pripravljenog kako je opisano u točki d) 1. Otopinu natrijeva hidroksida dodajemo uz stalno mješanje. Označimo volumen dodane 0. Ukupnu kiselost izraženu u gramima vinske kiseline po litri (A´). a 50 ml ako se radi o pročišćenom ugišćenom moštu) pripremljenog kako je opisano u točki d) 1. Rezultat izražavamo na jedno decimalno mjesto. a 50 ml pročišćenog ugušćenog mošta (druga alineja d) točke ovoga članka).priključimo na vodenu vakuum pumpu 1-2 minute. Dodamo približno 10 ml destilirane vode i titriramo sa 0. ovoga članka. Dodamo 0. ovoga članka) dok se ne dobije ista boja kao i u preliminarnom testu (prva alineja ove točke). Ukupnu kiselost. 1 ml otopine bromtimol modro (prva alineja točke b) 3. ovoga članka). 1 ml otopine bromtimol modro i volumen uzorka (10 ml u slučaju vina. izračunavamo : A = 5 x n. Volumen dodane 0. Rezultat Izražavamo na jedno decimalno mjesto. ovoga članka) dok se boja ne promijeni u modrozelenu. izraženu u miliekvivalentima po kilogramu ukupnih šećera (A). Rezultat izražavamo na jedno decimalo mjesto. Potenciometrijska titracija – Kalibriranje pH metra: pH metar mora biti umjeren pri 20° C u skladu s uputama proizvođača. Dodamo 0. – Titracija: U mjerni cilindar (četvrta alineja c) točke ovoga članka) ulijemo 30 ml kipuće destilirane vode. – Pročišćeni ugušćeni mošt: Izmjerimo točno 200 g pročišćenog ugušćenog mošta u odmjernu tikvicu od 500 ml i nadopunimo s vodom do oznake.1 M otopine natrijeva hidroksida označimo sa n ml. mješajući ga kontinuirano. izračunavamo: A' = 0. izraženu u miliekvivalentima po kilogramu pročišćenog ugušćenog mošta (A).075 x A. ovoga članka) iz birete dok pH ne bude 7 pri 20 °C. . 3. Titracija u prisustvu indikatora (bromtimol modro) – Preliminarani test: određivanje boje u završnoj točki: U mjerni cilindar (četvrta alineja c) točke ovoga članka) ulijemo 25 ml kipuće destilirane vode. – Metoda mjerenja: u mjerni cilindar (četvrta alineja c) točke ovoga članka) ulijemo određeni volumen uzorka što je 10 ml u slučaju vina. Izračunavanje: – Vino Ukupnu kiselost.1 M otopinu natrijeva hidroksida (točka b) 2.1 M otopine natrijeva hidroksida s n ml. Tada dodajemo 5 ml puferne otopine pH 7 (točka b) 1. izračunavamo: gdje je P koncentracije (m/m) ukupnih šećera. a 50 ml ako se radi o rektificiranu koncentriranom moštu.

Kad se ohladi razrijedimo do jedne litre. c) Aparatura: 1. 3. – Klorovodična kiselina. koja se u nekim zemljama rabi za stabilizaciju vina. r = 0. R = 0.19 g/l) razrijeđena 1:4 (v/v). b) Reagensi: – Kristalizirana vinska kiselina (C4H6O6). Ponovljivost (r) za titriraciju s indikatorom: Za bijela.9 mekv/l. – Zasićena otopina natrijeva borata (Na2B4O7 x 10 H2O). a) Princip metode: Titriracija hlapivih kiselina. Hlapiva kiselost predstavlja homologe octene kiseline prisutnih u vinu u slobodnom obliku ili u obliku soli.4 g vinske kiseline/l.6 mekv/l. – hladila. 5 g/l. Iz vina se najprije izdvoji ugljikov dioksid. izdvojenih iz vina destilacijom vodenom parom i titriranje destilata. HCl (ρ20 = 1. VIII. Kiselost slobodnog i vezanog sumpornog dioksida u destilatu dobivenom pod ovim uvjetima mora se oduzeti od kiselosti destilata. Oprema mora zadovoljiti sljedeća tri testa: . Aparatura za destilaciju vodenom parom sastavljena od: – generatora vodene pare (para mora biti bez ugljikovog dioksida). koncetracije približno 55 g/l pri 20° C. – tikvice sa cijevi za paru. – kolone za destilaciju. Kiselost sorbinske kiseline koja je dodana vinu mora se oduzeti od hlapive kiselosti. – 0. 5 g škroba pomiješamo s oko 500 ml vode. Količina salicilne kiseline mora biti određena i oduzeta od hlapive kiselosti. ugrijemo do vrenja. ODREĐIVANJE HLAPIVE KISELOSTI Članak 18. Napomena: dio salicilne kiseline.005 M otopina joda (I2) – Kristalizirani kalijev jodid (KI) – Otopina škroba.07 g vinske kiseline/l. Obnovljivost (R) za titraciju s indikatorom: Za bijela i roze vina: R = 3. ružičasta i crna vina: r = 0.1 mekv/l. Dodamo 200 g natrijeva klorida.18 do 1. – 1% otopina fenolftaleina u 96% neutralnom alkoholu. Za crna vina: R = 5. Uz stalno mješanje. prisutan je u destilatu. i ostavimo da vrije 10 minuta. R = 0.1 M otopine natrijeva hidroksida (NaOH). – 0.2. Metoda za određivanje salicilne kiseline dana je u točki f) ovoga članka.3 g vinske kiseline/l.

e) Iskazivanje rezultata 1. To znači da je predestilirano najmanje 99.300 x (n . Sakupimo najmanje 250 ml destilata. izražena na jedno decimalno mjesto.5% mliječne kiseline. Dodamo približno 0.1 M otopinom natrijeva hidroksida. tresući vino neprestano. Volumen utrošene otopine natrijeva hidroksida mora biti manji ili jednak 1. dodamo 0.5 g vinske kiseline (prva alinea točke b) ovoga članka).1 x n´ – 0. Destilacija vodenom parom: U tikvicu ulijemo 20 ml vina bez ugljikovog dioksida kako je opisano u točki d) 1. dana je formulom: A = 0. izražena u miliekvivalentima po litri.0 ml. ovoga članka. Označimo upotrebljeni volumen sa n´.005 M otopine joda sa n”. 2. Vodena pumpa 3. Dodamo zasićenu otopinu natrijeva borata (osma alineja točke b) ovoga članka) dok se opet ne pojavi ružičasta boja. Izračunavanje: Hlapiva kiselost. Sakupimo 250 ml destilata i titriramo s 0. Svaka aparatura ili postupak koja zadovoljava ove testove ispunjava zahtjeve službenih međunarodnih aparatura ili postupaka. Dodamo četiri kapi razrijeđene klorovodične kiseline (črtvrta alineja točke b) ovoga članka).005 M otopine joda (peta alineja točke b) ovoga članka).05 x n”). Pripremanje uzorka: odstranjivanje ugljikovog dioksida.1 M otopinom natrijeva hidroksida. pomoću vodene pumpe uspostavimo vakuum u tikvici na minutu-dvije. Titriramo slobodan sumporni dioksid s 0. Sakupimo 250 ml destilata i titriramo kiselinu s 0.005 M otopine joda (peta alineja točke b) ovoga članka). 3. dana je formulom: A = 5 (n . U vakuum tikvicu ulijemo približno 50 ml vina.5% octene kiseline. Označimo upotrebljeni volumen 0. Sakupimo 250 ml destilata.0. izražena na dva decimalna mjesta.1 M otopine natrijeva hidroksida i dvije kapi otopine fenolftaleina.05 x n”). Vakuum tikvica d) Postupak: 1. . Volumen utrošenog NaOH mora biti najmanje 19. Obnovljivost (R): R = 1. Titriramo ukupni sumporni dioksid sa 0. izražena u gramima octene kiseline po litri. r = 0. što znači da se predestiliralo ne više od 0. Ružičasta boja mora biti postojana najmanje 10 sekundi.1 ml 0. 2. Označimo volumen upotrijebljenog natrijeva hidroksida n ml.1 x n´ – 0. Ponovljivost (r): r = 0. Titracija Titriramo sa 0. b) U tikvicu ulijemo 20 ml 0.9 ml. To znači da para ne sadrži ugljikovog dioksida.1 M otopine octene kiseline.04 g octene kiseline/l.0.3 mekv/l. c) U tikvicu ulijemo 20 ml 1 M otopine mliječne kiseline.a) U tikvicu ulijemo 20 ml uzavrele vode.7 mekv/l. Hlapiva kiselost. 2. 2 ml otopine škroba (sedma alineja točke b) ovoga članka) i nekoliko kristala kalijeva jodida (šesta alineja točke b) ovoga članka). 3.1 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke b) ovoga članka) uz dodatak dvije kapi fenolftaleina (treća alineja točke b) ovoga članka) kao indikatora.

– Određivanje salicilne kiscline: Na konusnoj tikvici označimo nivo destilata. dodamo destiliranu vodu do označenog nivoa. Iz birete dodajemo 0. U istu tikvicu dodamo novih 20 ml vina. upotrebljenog za titriranje hlapive kiselosti oduzmemo 0. ovoga članka). ulijemo u konusnu tikvicu 0.053 g octene kiseline. Vino s prisutnom sorbinskom kiselinom: Kako se 96% sorbinske kiseline destilira vodenom parom u destilat volumena 250 ml.89 miliekvivalenata ili 0. Volumen otopine.01 M otopine natrijeva salicilata (četvrta alineja točke f) 2.01 M otopina natrijeva salicilata: otopina sadrži 1. ovoga članka).1 M otopine natrijeva hidroksida. 4. – Korekcija hlapive kiselosti: Od volumena n 0. ovoga članka) i 1 ml otopine željezo (III) amonijeva sulfata (treća alineja točke f) 2. (Na2S2O3 x 5H2O). U prisustvu salicilne kiseline pojavi se ljubičasto obojenje. 3 ml 0. 2. Određivanje salicilne kiseline sadržane u destilatu s hlapivom kiselosti izvodi se u drugom destilatu istoga volumena kao i destilat u kojemu je određena hlapiva kiselost. U ovom destilatu salicilna se kiselina određuje kolorimetrijskom metodom.60 g/l natrijeva salicilata (NaC7H5O3).3 ml klorovodične kiseline (prva alineja točke f) 2.1 x n” ml. Nehlapiva kiselost predstavlja razliku između ukupne i hlapive kiselosti. njezina kiselost mora biti oduzeta od hlapive kiselosti.1 M otopine natrijeva tiosulfata (druga alineja točke f) 2. prisutnost salicilne kiseline dokazuje se. 3. ovoga članka) i 1 ml otopine željezo (III) amonijeva sulfata (treća alineja točke f) 2. Ispraznimo i isperemo tikvicu. destiliramo vodenom parom i skupimo destilata u konusnu tikvicu do označenog nivoa. . Koncentraciju sorbinske kiseline u mg/l određujemo drugim metodama. Postupak: – Određivanje salicilne kiseline u destilatu hlapive kiselosti: Neposredno poslije određivanja hlapive kiselosti i korekcije na slobodni i ukupni sumporni dioksid. Sadržaj konusne tikvice oboji se ljubičasto. HCl (ρ20 = 1. Dodamo 0.3 ml klorovodične kiseline (prva alineja točke f) 2. U konusnu tikvicu. IX. Dodamo 0. ovoga članka). Princip: Nakon što se odredi hlapiva kiselost s korekcijom za sumporni dioksid.1 M otopina natrijevog tiosulfata. i 1 ml otopine željezo (III) amonijeva sulfata (treća alineja točke f) 2.19 g/l). f) Određivanje salicilne kiseline u destilatu hlapivih kiselina 1.5 ml klorovodične kiseline (prva alineja točke f) 2. nakon zakiseljavanja i dodatka soli željeza (III). Dobivena količina se oduzima od hlapive kiselosti destilata.18 do 1. ovoga članka).08 g octene kiseline/l. – 0. ovoga članka). Reagensi: – Klorovodična kiselina. – 10 % otopina željezo (III) amonijeva sulfata [(Fe2(SO4)3 x (NH4)2SO4 x 24H2O)] – 0. identičnu tikvici iz prvog stavka ove točke. ovoga članka) sve dok otopina ne poprimi istu ljubičastu boju kao ona u konusnoj tikvici s vinskim destilatom. koja je dodana iz birete označimo sa n” ml.R = 0. ODREĐIVANJE NEHLAPIVE KISELOSTI Članak 19. 100 mg sorbinske kiseline odgovara kiselosti od 0. pojavom ljubičaste boje.

2. koja se koristi mora se slagati sa slikom 2. Slobodni sumporni dioksid definiran je kao sumporni dioksid koji je prisutan u moštu ili vinu u sljedećim oblicima: H2SO3. Ovaj rezultat pridodamo rezultatu slobodnog sumpornog dioksida. Ukupni sumporni dioksid definiran je kao ukupnost svih različitih oblika sumpornog dioksida prisutnih u vinu. HSO3 – . bilo slobodnom stanju ili kombiniran sa sastojcima vina. Ukupni sumporni dioksid izdvajmo iz vina zagrijavanjem na visokoj temperaturi (približno 100° C). Nastalu sumpornu kiselinu određujemo titracijom sa standardnom otopinom natrijeva hidroksida. Brza metoda: Za vina i mošteve: Slobodni sumporni dioksid određujemo direktno jodometrijskom titracijom. X. Referentna metoda: Za vina i mošteve: Sumporni dioksid izdvajamo iz vina strujom zraka ili dušika. Vezani sumporni dioksid naknadno određujemo jodometrijskom titracijom nakon alkalne hidrolize. Referentna metoda a) Aparatura: – – Aparatura. Princip metode: 1. Posebnu pažnju potrebno je obratiti hladilu. Ravnoteža između ovih oblika je funkcija pH i temperature: H2SO3 H+ + HSO3 – . zbroj predstavlja ukupni sumporni dioksid.Nehlapivu kiselost izražavamo u: – miliekvivalentima po litri (mekv/l). ODREĐIVANJE SLOBODNOG I UKUPNOG SUMPORNOG DIOKSIDA Članak 20. vežemo i oksidiramo ga tako da ga mjehurićima provodimo kroz razrijeđenu i neutralnu otopinu vodikova peroksida. . Slobodni sumporni dioksid izdvajamo iz vina na niskoj temperaturi (10° C). Za pročišćeni uguštećeni mošt: Ukupni sumporni dioksid izdvajamo iz prethodno razrijeđenog pročišćenog ugušćenog mošta zagrijavanjem na visokoj temperaturi (približno 100°C). Članak 21. – gramima vinske kiseline po litri (g vinske kiseline/l).

Cijev koja izvodi plin iz uzorka se u tikvici B završava jednom malom kuglom promjera 1 cm koja ima 20 rupica promjera 0. namijenjena je sprječavanju pada tlaka koji nastaje zbog vodene vakuum pumpe. metilensko modro: 50 mg. Unutarnji promjeri četiri koncentrične cijevi što čine hladilo su: 45. Određivanje slobodnog sumpornog dioksida: . 9.1 g H2O2 / litri (tri volumena). Protok plina kroz aparaturu treba iznositi približno 40 litara na sat. na 20 do 30 cm vode. ova cijev može završavati staklenom poroznom pločicom koja stvara velik broj vrlo malenih mjehurića i osigurava dobar kontakt između tekućinske i plinovite faze. Za reguliranje pravilnog vakuuma. 50 %: 100 ml. Boca na desnoj strani slike 2. 27 i 10 mm. 34. c) Postupak: 1. p20 = 1. – 0.71 g/ml).Slika 2: Dimenzije su u milimetrima. – Indikator: metil crveno: 100 mg.2 mm oko svojeg najvećeg opsega. između tikvice i boce treba postaviti mjerač protoka s polukapilarnom cjevčicom. alkohol. – Otopina vodikova peroksida. – Mikro-bireta b) Reagensi: – Fosfatna kiselina. Iznimno. NaOH.01 M otopina natrijeva hidroksida. 85 % (H3PO4.

stavimo 20 ml uzorka i 5 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka) u tikvicu A od 250 ml i spojimo na aparaturu. Oslobođeni sumporni dioksid se u tikvici B oksidira u sumpornu kiselinu. U tikvicu A ulijemo 50 ml uzorka i 15 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka) i spojimo s aparaturom. 1. Vino u tikvici A zagrijemo do vrenja pomoću plamena visine od 4 do 5 cm. U tikvicu A od 250 ml ulijemo 50 ml razrijeđenog uzorka i 5 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka). stavimo 50 ml uzorka i 15 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka) u tikvicu A od 250 ml i spojimo na aparaturu. Unutar 15 minuta sav sumporni dioksid se oslobodi i oksidira. Određivanje ukupnog sumpornog dioksida: U slučaju pročišćenog ugušćenog mošta koristimo otopinu.4 ´ n (gdje koncentracija SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l.01 M otopinom natrijeva hidroksida (druga alineja točke b) ovoga članka). d) Iskazivanje rezultata Oslobođeni sumporni dioksid izražava se u mg/l. 16 ´ n (gdje je koncentracija SO2 u uzorku veća od 50 mg/l. e) Iskazivanje rezultata – Moštevi i vina: ukupni sumporni dioksid iskazujemo u mg/l. koji izravno dotiče dno tikvice. Utrošeni volumen za titraciju označimo sa n ml. na najbliži cijeli broj. Tikvicu ne smjemo staviti na metalnu ploču. – Izračunavanje: Slobodni sumporni dioksid u mg/l dobiva se iz proizvoda 6. – Pročišćeni ugušćeni mošt: ukupni sumporni dioksid iskazujemo u mg/kg ukupnih šećera.01 M natrijeva hidroksida (četvrta alineja točke b) ovoga članka) i spojimo tikvicu B s aparaturom. Otopinu vodikova peroksida neutraliziramo s otopinom 0. članka 19). Utrošeni volumen za titraciju označimo sa n ml. ovoga članka. Održavamo vrenje dok kroz aparaturu struji zrak (ili dušik). već na disk otprilike 30 cm promjera rupom u sredini. Tako izbjegavamo pregrijavanje supstanci ekstrahiranih iz vina koje se talože na stijenke tikvice. dobivenu razrjeđivanjem uzorka do 40 % (m/v) po uputama iz poglavlja VII. Ako je očekivana koncentracija ukupnog SO2 u uzorku veća od 50 mg/l. Vina i moštevi: Ako očekivana koncentracija ukupnog SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l. Nastalu sumpornu kiselinu titriramo sa 0. neutraliziramo po postupku iz točke c)1. (druga alineja točke d)1. Provodimo mjehuriće zraka (ili dušika) 15 minuta. a rabili smo 50 ml uzorka). a rabili smo 20 ml uzorka).01 M otopinom natrijeva hidroksida (četvrta alineja točke b) ovoga članka). 2. Tikvicu A spojimo na aparaturu. Tikvicu B skinemo sa aparature i titriramo nastalu kiselinu s 0. U tikvicu B stavimo 2 do 3 ml otopine vodikova peroksida (druga alineja točke b) ovoga članka). U tikvicu B stavimo 2 do 3 ml otopine vodikova peroksida (druga alineja točke b) ovoga članka) i dvije kapi indikatora. Izračunavanje: Vino: Ukupni sumporni dioksid u miligramima po litri: 6.Vino moramo držati u punoj i začepljenoj boci na 20° C dva dana prije određivanja.4 ×n. Pročišćeni ugušćeni moštevi: Ukupni sumporni dioksid u mg/kg ukupnih šećera je: .

– 30 mg EDTA komplekson III (prva alineja točke a) ovoga članka). 2. – bireta. Mješajući energično dodajemo u istom mahu 10 ml sumporne kiseline 1 : 10 (v/v) (treća alineja točke a) ovoga članka). – 0. (160 g/l). – pipete od 1. – 3 ml otopine sumporne kiseline. NaOH. – Otopina škroba 5 g/l: 5 g škroba pomješamo sa oko 500 ml vode. Volumen utrošenog joda označimo sa n. Obnovljivost (R): za 50 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l). Dodamo 200 g natrijeva klorida (NaCl). R = 9 mg/l. za 20 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku je veća od 50 mg/l). BRZA METODA a) Reagensi: – EDTA komplekson III: dinatrijeva sol etilendiamin tetra octena kiselina (C10H14N2O8Na2 × 2H2O)..025 M joda (peta alineja točke a) ovoga članka). gdje je P koncentracija ukupnih šećera 5 (m/m). 2. Članak 22. 2. Ugrijemo do vrenja uz stalno mješanje i ostavimo neka vrije 10 minuta.84 g/ml). Energično miješajući dodamo odjednom sadržaj epruvete u kojoj se nalazi 30 ml sumpome kiseline 1:10 (v/v). Ukupni sumporni dioksid: Dodamo 8 ml 4 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke a) ovoga članka). Odmah titriramo sa 0. Dodamo 20 ml 4 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke a) ovoga članka). Razrijedimo s 200 ml ledene vode. Titriramo slobodni sumporni dioksid sa 0. Nakon što se ohladi. – sumporna kiselina H2SO4 (p20= 1. protresemo i pustimo da odstoji 5 minuta. Slobodni sumporni dioksid: U tikvicu od 500 ml dodamo: – 50 ml vina. b) Aparatura: – tikvica od 500 ml. Titriramo s 0. dopunimo do jedne litre. Volumen upotrebljene otopine joda označimo sa nž ml. I2. . c) Postupak: 1.025 M otopinom joda uz indikator škrob do plave boje koja se zadrži od 10 do 15 sekundi. 1:10 (v/v) (treća alineja točke a) ovoga članka).025 M otopine joda. – 4M otopina natrijeva hidroksida. R = 15 mg/l. 5 i 50 ml. 3. razrjeđena 1:10 (v/v). za 20 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku je veća od 50 mg/l). – 5 ml otopine škroba (četvrta alineja točke a) ovoga članka). r = 6 mg/l. protresemo otopinu jednom i ostavimo da stoji 5 minuta. Ponovljivost (r): za 50 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l).025 M joda. Upotrebljeni volumen otopine joda označimo sa n”. r = 1 mg/I.

vrijednost n´” će biti mnogo viša pa je moguće. budući da 1 ml 0.025 M (npr. Ako je vinu bila dodana askorbinska kiselina. Izračunavanje: Slobodni sumporni dioksid u miligramima po litri: 32 × n. oksaloacetat i njegov produkt dekarboksilacije piruvat reduciraju se u L-malat i L-laktat pomoću reduciranog nikotinamid adenin dinukleotida (NADH): MDH oksaloacetat + NADH + H+<——> L-malat + NAD+ LDH + piruvat + NADH +H <———> L-laktat + NAD+ Količina NADH oksidiranog u NAD+ u ovim reakcijama proporcionalna je količini prisutnog citrata. – Za crna vina preporuča se osvjetljavanje vina odozdo zrakom žutog svjetla iz obične žarulje čija zraka svijetli kroz otopinu kalijeva kromata ili iz lampe s natrijevom parom. Zatvorimo tikvicu i ostavimo da odstoji najmanje 30 minuta. ukupni sumporni dioksid treba odrediti referentnom metodom. – Ako se određivanje slobodnog sumpornog dioksida posebno zahtijeva. a) Princip metode Limunska kiselina prevodi se u oksaloacetat i acetat u reakciji kataliziranoj citrat liazom (CL): CL citrat <——> oksaloacetat + acetat U prisutnosti malat dehidrogenaze (MDH) i laktat dehidrogenaze (LDH). za točniju analizu moramo tu količinu joda točno procijeniti. primjereno je koristiti razrijeđenu otopinu joda više od 0. Vrijednost n´” je općenito malena. Ukupni sumporni dioksid u miligramima po litri: 32 × (n + n´ + n”). Određivanje provodimo na 20°C. moramo izvesti analizu na uzorku koji je čuvan pri anaerobnim uvjetima na temperaturi od 20°C dva dana prije analize. barem aproksimativno.4 mg askorbinske kiseline. slobodni sumporni dioksid treba vezati na dodani etanal ili propanal prije titriranja jodom.2 do 0.28 u gornjoj formuli. XI.025 M otopine joda. mjeriti količinu ove supstance iz vrijednosti n´”. Oksidacija NADH mjeri se rezultirajućim padom apsorbancije pri valnoj . Određivanje izvodimo u tamnoj sobi i promatramo transparentnost vina: u točki ekvivalencije ono postaje opalescentno. – Budući da se neke supstancije oksidiraju s jodom u kiseloj sredini. dodamo 5 ml otopine etanala koncentracije 7 g/l ili 5 ml propanala koncentracije 10 g/l. Ova vrijednost mora biti oduzeta od n (slobodni sumporni dioksid) i od n + n´ + n” (ukupni sumporni dioksid). – Ako je količina sumpornog dioksida blizu.3 ml 0. od 0. U konusnu tikvicu od 300 ml ulijemo 50 ml vina.d) Iskazivanje rezultata 1. Da se to postigne. 0. ODREĐIVANJE LIMUNSKE KISELINE Članak 23. U tom slučaju zamijenimo koeficijent 32 sa 1. Upotrebljeni volumen joda označimo sa n” ml. Dodamo 3 ml sumpome kiseline 1:10 (v/v) i dovoljno 0.025 M otopine joda da se promjeni boja škroba. Napomene: – Za crna vina s niskim koncentracijama SO2.01 M). ili ako prelazi zakonski dopušten količinu.025 M otopine joda oksidira 4. Određivanjem n´” moguće je sasvim lako utvrditi prisutnost preostale askorbinske kiseline u količinama većim od 20 mg/l u vinima kojima je ona bila dodana.

Filtriramo.00 .13 g glicilglicina otopimo u približno 70 ml redestilirane vode.5 mg LDH/ml): pomiješamo zajedno 0. već se standardizacija provodi uzimajući u obzir koeficijent ekstinkcije NADH). – Mikropipete za dodavanje volumena od 0. Kod crnih vina bogatih fenolnim spojevima preporučuje se prethodna priprema sa PVPP: Napravimo vodenu suspenziju od oko 0.6 × 10-3 M). Zn2+ (0.5 ml LDH (5 mg/ml). 5 mg protein/ml): otopimo 168 mg liofilizata u 1 ml ledene vode. 7.1 ml MDH (5 mg MDH/ml).2 M) i 0. Prema potrebi napravimo razrjeđenje tako da je koncentracija citrata između 20 i 400 mg/l (tj. dodamo vlažni PVPP koji je s filtera uklonjen spatulom. b) Reagensi: – Otopina pufera pH 7. 2. primjenom kiveta širine 1 cm. između 5 i 80 mg citrata u ispitivanom uzorku).51 M otopina glicilglicina. dodamo 10 ml otopine cink klorida (80 mg ZnCl2 u 100 ml H2O) i nadopunimo do 100 ml redestiliranom vodom. moraju se provjeriti skale valnih duljina i spektralne absorbancije na aparatu. – Staklene kivete od 1 cm.00 1. valnoj duljini kod koje NADH ima najveću apsorbanciju. – Otopina reduciranog nikotinamid adenin dinukleotida (NADH) (približno 6 × 10-3 M): otopiti 30 mg NADH i 60 mg NaHCO3 u 6 ml redestilirane vode. Ova otopina ostaje stabilna najmanje jedan tjedan pri 4° C ili najmanje četiri tjedna ako je smrznuta. d) Priprema uzorka Određivanje citrata se obično provodi direktno u vinu bez prethodnog uklanjanja boje i bez razrjeđenja ukoliko je količina limunske kiseline manja od 400 mg/l. – Citrat liaza (CL. Tresemo dvije do tri munute.2 g PVPP i ostavimo da stoji 15 minuta. uz zrak kao slijepu probu (bez kivete u optučkom putu). Preporučuje se prije određivanja provjeriti aktivnost enzima. Podesimo pH na 7. 0. Umjesto toga može se primijeniti spektrofotometar s diskontinuiranim izvorom koji omogućava mjerenje kod 334 nm ili 365 nm. Profiltriramo kroz nabrani filter.8 (0. e) Postupak Na spektrofotometru podesimo apsorbanciju pri 340 nm. 10 ml vina sipamo u tikvicu od 50 ml. c) Aparatura: – Spektrofotometar. – Polivinilpolipirolidon (PVPP) Napomena: svi navedeni reagensi su komercijalno dostupni. Zatim u kivetu stavljamo kako slijedi: ReferentnaKiveta za kiveta uzorak (ml) (ml) Otopina 1 (prva alineja točke b) ovoga članka) 1.8 sa približno 13 ml 5 M otopine natrijeva hidroksida.02 do 2 ml.duljini od 340 nm. Budući da se provode mjerenja apsolutnih apsorbancija (tj. pH 7. 0.5 mg MDH/ml.8.4 ml otopine amonij sulfata (3. – Otopina malat dehidrogenaze/laktat dehidrogenaze (MDH/LDH. Ova suspenzija ostaje stabilna najmanje jednu godinu pri 4° C. ne primjenjuju se kalibracijske krivulje. koji omogućuje mjerenje pri 340 nm.

Otopina 2 (druga alineja točke
b) ovoga članka)
0,10
0,10
Uzorak

0,20
Redestilirana voda
2,00
1,80
Otopina 3 (treća alineja točke
b) ovoga članka)
0,02
0,02
Promućkamo, i nakon pet minuta očitamo apsorbanciju otopina u referentnoj kiveti i kiveti za
uzorak (A1).
Dodamo:
Otopina 4 (četvrta alineja točke
b) ovoga članka)
0,02 ml 0,02 ml
Promućkamo i pričekamo da se reakcija završi (oko pet minuta) i očitamo apsorbancije
otopina u referentnoj kiveti i kiveti za uzorak (A2).
Izračunamo razliku apsorbancija (A2 – A1) za referentnu kivetu i kivetu za uzorak, ΔAR i
ΔAS.
Na kraju, izračunamo razliku između ovih razlika:
ΔA = ΔAS – ΔAR
Napomena: Vrijeme koje je potrebno da se završi enzimatska reakcija može varirati
ovisno o šarži. Gornja vrijednost je dana samo kao orijentacija i nju treba odrediti za svaku
šaržu.
f) Iskazivanje rezultata
Koncentracija limunske kiseline izražava se u miligramima po litri na najbliži cijeli broj.
1. Izračunavanje
Opća formula za izračunavanje koncentracije u mg/l je:

gdje je:
V = volumen otopine koja se analizira u ml (3,14 ml)
v = volumen uzorka u ml (0,2 ml)
M = molekulska masa tvari koju određujemo (za bezvodnu limunsku kiselinu M =192,1)
d = optički put u kiveti u cm (1 cm)
ε = koeficijent apsorbancije NADH (kod 340 nm, e = 6,3 mmol-1 ×1 × cm-1),
tako da je:
C = 479 × ΔA
Ako je uzorak prethodno razrijeđen rezultat pomnožimo s faktorom razrjeđenja.
Napomena:
Kod 334 nm: C = 488 x DA (ε = 6,3 mmol-1 × 1 × cm-1)
Kod 365 nm: C = 887 x DA (ε = 3,4 mmol-1 × 1 × cm-1)
2. Ponovljivost (r)
Za koncentracije limunske kiseline manje od 400 mg/l: r = 14 mg/l;
Za koncentracije limunske kiseline veće od 400 mg/l: r = 28 mg/l;
3. Obnovljivost (R)
Za koncentracije limunske kiseline manje od 400 mg/l; R = 39 mg/l;
Za koncentracije limunske kiseline veće od 400 mg/l; R = 65 mg/l.

XII. ODREĐIVANJE UGLJIKOVOG DIOKSIDA
Članak. 24
PRINCIP METODA
1. Referentna metoda
Mirna vina [tlak CO2 < 0,5 × 105 Pa; 105 pascala (Pa) = 1 bar]
Volumen vina uzet od uzorka ohladimo na oko 0° C i pomiješamo s dovoljnom količinom
natrijeva hidroksida da se dobije pH vrijednost od 10 do 11. Titracija se provodi otopinom
kiseline u prisustvu ugljikove anhidraze. Sadržaj ugljikovog dioksida izračuna se iz volumena
kiseline potrebnog da se pH promijeni od 8,6 (hidrogenkarbonatni oblik) do 4,0 (ugljikova
kiselina). Slijepa proba se provodi u istim uvjetima na dekarboniziranom vinu da bi se uzeo u
obzir volumen otopine natrijeva hidroksida koji troše kiseline u vinu.
Pjenušava i biser vina
Uzorak vina koji se analizira ohladi se blizu točke smrzavanja. Nakon uzimanja količine
koja će se upotrijebiti za slijepu probu nakon dekarbonizacije, ostatak u boci se prevede u
alkalno tako da se sav ugljikov dioksid veže u obliku Na2CO3. Provodi se titracija otopinom
kiseline u prisustvu ugljikove anhidraze. Sadržaj ugljikovog dioksida izračuna se iz volumena
kiseline potrebnog da se pH promijeni od 8,6 (hidrogenkarbonatni oblik) do 4,0 (ugljikova
kiselina). Slijepa proba se provodi u istim uvjetima na dekarboniziranom vinu da bi se uzeo u
obzir volumen otopine natrijeva hidroksida koji troše kiseline u vinu.
2. Uobičajena metoda:
Pjenušava i biser vina
Manometarska metoda: nadtlak ugljikova dioksida mjeri se direktno u boci pomoću
afrometra.
Članak 25.
REFERENTNA METODA
1. Mirna vina (tlak CO2 < 0,5 × 105 Pa)
a) Aparatura:
– Magnetska mješalica
– pH metar
b) Reagensi:
– Otopina natrijeva hidroksida (NaOH) 0,1 M;
– Otopina sumporne kiseline (H2SO4) 0,05M;
– Otopina enzima ugljikove anhidraze, 1 g/l.
c) Postupak:
Uzorak vina ohladimo na približno 0° C zajedno s pipetom od 10 ml za odmjeravanje.
Stavimo 25 ml 0,1 M otopine natrijeva hidroksida (prva alineja točke b)1. ovoga članka) u
čašu od 100 ml; dodamo dvije kapi vodene otopine ugljikove anhidraze (treća alineja točke
b)1. ovoga članka). Dodamo 10 ml vina pomoću pipete ohlađene na 0° C.
Stavimo čašu na magnetsku mješalicu, namjestimo pH elektrodu i povremeno miješamo.
Kad tekućina postigne sobnu temperaturu, polako titriramo 0,05 M otopinom sumporne
kiseline (druga alineja točke b)1. ovoga članka) do pH 8,6. Zabilježimo očitanje na bireti.
Nastavimo titrirati sumpornom kiselinom do pH 4,0. Označimo sa n ml utrošene
sumporne kiseline za titriranje između pH 8,6 i 4,0.
Uklonimo CO2 iz oko 50 ml uzorka vina mućkanjem u vakuumu oko tri minute, uz
grijanje tikvice u vodenoj kupelji na oko 25° C.

Gornji postupak ponovimo i na 10 ml dekarboniziranom vinu.
nž ml je volumen utrošene 0,05 M sumporne kiseline.
d) Iskazivanje rezultata
1 ml 0,05 otopine sumporne kiseline odgovara 4,4 mg CO2.
Količina CO2 u gramima po litri dana je formulom:
0,44 x (n – n´)
Izražava se na dva decimalna mjesta.
Napomena: Ako vino sadrži malo CO2 (CO2 < 1 g/l), nije potrebno dodati ugljičnu
anhidrazu za kataliziranje reakcije hidrataciju CO2.
2. Pjenušava i biser vina
a) Aparatura:
– Magnetska mješalica,
– pH metar.
b) Reagensi:
– Otopina natrijeva hidroksida (NaOH), 50 % (m/m),
– Otopina sumporne kiseline (H2SO4), 0,05 M,
– Otopina enzima ugljične anhidraze, 1 g/l.
c) Postupak:
Označimo nivo vina u boci te ga hladimo dok ne počne smrzavanje. Pustimo da se boca
blago ugrije, protresemo je da kristali leda ne nestanu. Brzo uklonimo čep i stavimo 45 do 50
ml vina u odmjerni cilindar za slijepu probu. Točan volumen uzetoga vina, v ml, očitamo na
cilindru kad vino postigne sobnu temperaturu.
Odmah nakon što je uklonjen uzorak za slijepu probu, dodamo 20 ml otopine natrijeva
hidrokisda (prva alineja točke b)2. ovoga članka) u bocu volumena 750 ml.
Pričekamo da vino postigne sobnu temperaturu.
U čašu od 100 ml stavimo 30 ml prokuhane destilirane vode i dvije kapi otopine ugljične
anhidraze (treća alineja točke b)2. ovoga članka). Dodamo 10 ml vina koje je prethodno
prevedeno u alkalno. Stavimo čašu na magnetsku mješalicu, namjestimo elektrodu i magnetni
štapić uz umjereno miješanje.
Titriramo otopinom sumporne kiseline (druga alineja točke b)2. ovoga članka) do pH 8,6.
Zabilježiti očitanje na bireti. Nastavimo polako titrirati sumpornom kiselinom do pH 4,0.
Neka je n ml utrošak kiseline za titriranje između pH 8,6 i 4,0.
Uklonimo CO2 iz v ml uzorka vina (koje smo uzeli za slijepu probu) mućkanjem u
vakuumu oko tri minute, uz grijanje tikvice u vodenoj kupelji na oko 25 °C. Uzmemo 10 ml
dekarboniziranog vina i dodamo 30 ml prokuhane destilirane vode, dodamo dvije do tri kapi
otopine natrijeva hidroksida da se pH podesi na izmeđi 10 i 11. Zatim slijediti gornji
postupak. Neka je nž ml dodani volumen 0,05 M otopine sumporne kiseline.
d) Iskazivanje rezultata
1 ml 0,05 M otopine sumporne kiseline odgovara 4,4 mg CO2.
Ispraznimo bocu vina koje je bilo prevedeno u alkalno i odredimo unutar 1 ml početni
volumen vina tako da se boca ispuni vodom do oznake, i to je V ml.
Količina CO2 u gramima po litri dana je formulom:

0,44 x (n – n') ×

Rezultat se izražava na dva decimalna mjesta.
3. Iskazivanje rezultata
Nadtlak pri 20° C (Paph20) izražen u paskalima dan je formulom:
Q
Paph20 = ––––––––––––––––––––––––––––––––– – Patm
1,951x10-5(0,86-0,01A) ´ (1-0,00144S)
gdje je:
Q = količina CO2 u g/l vina;
A = alkoholna jakost vina pri 20° C;
S = količina šećera u vinu u g/l;
Patm = atmosferski tlak u paskalima.
Članak 26.
UOBIČAJENA METODA
1. Pjenušava i biser vina
a) Aparatura:
– Afrometar
Afrometar je uređaj za mjerenje tlaka u bocama pjenušavih i biser vina. Ima raznih izvedbi
u ovisnosti o načinu zatvaranja boce. Skala afrometra je u paskalima (Pa), iako je praktičnije
koristiti 105 Pa ili kilopaskal (kPa).
Afrometri mogu imati različite klase manometara. Klasa manometra je preciznost očitanja
u odnosu na cijelu skalu izražena u postotcima ( npr. manometar od 1000 kPa klase 1 znači da
se maksimalni tlak od 1000 kPa može očitati unutar ± 10 kPa). Uređaj klase 1 preporučuje se
za precizna mjerenja. Afrometri moraju biti redovno provjeravani (barem jednom godišnje).
b) Postupak:
Mjerenja se moraju provoditi na bocama čija se temperatura stabilizirala najmanje 24 sata.
Nakon što je čep probušen, boca se mora žestoko promućkati sve dok tlak na postane
konstantan, tada se očita.
c) Iskazivanje rezultata
Tlak pri 20° C (Paph20) izražava se u paskalima (Pa) ili kilopaskalima (kPa).
Rezultat treba izraziti u obliku koji je sukladan preciznosti manometra (npr.
6,3 ´ 105 Pa ili 630 kPa, a ne 6,33 ´ 105 Pa ili 633 kPa za manometr klase 1 s punom
skalom do 1000 kPa).
Ako je temperatura pri kojoj je izvedeno mjerenje različita od 20° C mora se provesti
korekcija množenjem izmjerene vrjednosti tlaka sa koeficijentom:

danim u tableli I, priloga 5 ovoga pravilnika. Na taj način dobijemo rezultat pri 20° C.
Članak 27.
ODNOS IZMEĐU TLAKA I KOLIČINE UGLJIKOVOG DIOKSIDA U BISER VINU
Iz tlaka kod 20° C (Paph20) izračuna se apsolutni tlak kod 20° C (Pabs20) pomoću formule:
Pabs20 = Patm + Paph20
Patm je astmosferski tlak izražen u barima
Količina ugljikovog dioksida u vinu dana je slijedećim odnosima:

b) Aparatura: Abbe-ov refraktometar koji mora imati skale u: – masenim postocima saharoze s podjelom od 0. d) Postupak: Uzorak temperirati na blizu 20° C.1% ili indeks loma na četiri decimalna mjesta. ugušćenog mošta i proćišćenog ugušćenog mošta.86 – 0. mošt se propusti kroz četverostruko presavijenu suhu gazu i nakon odbacivanja prvih kapi filtrata. c) Izračun: 1. izražen kao apsolutna vrijednost ili kao maseni postotak saharoze.01 A) × (1 – 0. a) Princip metode: Indeks loma pri 20° C. Korigiranje temperature – Instrumenti sa skalom u masenim postocima saharoze: korigiranje temperature provesti pomoću tabele I. Očitati maseni postotak saharoze unutar 0. nastavlja se određivanje filtriranog proizvoda. pri čemu sva vaganja moraju biti točno provedena. – Instrumenti sa skalom u indeksima loma: indeks loma mjeren pri t°C pronaći u tabeli II (prilogu 6). priloga 6 ovoga Pravilnika. koristi se ili pročišćeni ugušćeni mošt ili otopina dobivena tako da se 200 g pročišćenog ugušćenog mošta razrijedi s vodom do 500 g.00144 S) – u gramima CO2 po litri vina: 1. Mjerenje provesti sukladno uputama za uporabu aparata. Uputa za upotrebu aparata mora sadržavati točne instrukcije. priloga 6). prikazan je u tabeli II i tabeli III.01 A) × (1 – 0. pri čemu treba paziti (jer su prizme čvrsto pričvršćene jedna na drugu) da uzorak jednako pokriva staklenu površinu prizme. ODREĐIVANJE ŠEĆERA REFRAKTOMETROM Članak 28. koja je u prilogu 6. pomoću kojega se dobiva koncentracija šećera u gramima u litri i gramima na kilogram mošta. Ova vrijednost je korigirana za temperaturu i izražena kao koncentracija pri 20° C (rabeći tabelu I. da se dobije (kolona I) odgovarajuća vrijednost u masenim postocima saharoze pri t°C.86 – 0. Refraktometar mora imati termometar sa skalom najmanje od +15° C do +25° C s omogućenim cirkuliranjem vode koja osigurava mjerenje pri temperaturi 20° C ± 5° C. XIII.00144 S) gdje je: A = alkoholna jakost vina pri 20°C S = količina šećera u g/l. c) Priprava uzorka: – Mošt i ugušćeni mošt Po potrebi.951 × 10-5 x Pabs20 × (0. – ili u indeksima loma na četiri decimalna mjesta. Na istom uzorku napraviti najmanje dva određivanja. Staviti malu količinu uzorka na donju prizmu refraktometra. – Pročišćeni ugušćeni mošt Ovisno o koncentraciji. .987 × 10-5 × Pabs20 × (0.1%. posebice glede kalibriranja i izvora svijetlosti.– u litrama CO2 po litri vina: 0. Zabilježiti temperaturu t °C.

001859 .001207 .000456 .1 1.003194 .5 .1 1.004099 1.003352 .9 11.6 1.4 1.001223 .000501 . Indeks loma mošta.002916 28.1 1.5 1.4 1. Koncentracija šećera u moštu i ugušćenom moštu Pronaći maseni postotak saharoze pri 20°C u tabeli II (prilog 6) i iz istoga reda očitati koncentraciju šećera u gramima na litru i gramima na kilogram.2 1.0 1.000492 .4 1.3 .3 1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.002417 .1 1.003704 .6 1.002304 .3 1. rezultat se množi s faktorom razrjeđenja.7 .001306 .5 1.000868 .4 1.5 1.1 .6 1.002941 .4 1.0 1.1 .9 1.3 1.7 1.003899 1.003092 .000803 .002282 .5 . 24.0 1.2 1.000764 .000550 .000398 13.8 1.1 1. s kojim se množi masa vode u Pyrex piknometru pri toC za izračun volumena piknometra pri 20oC toC F toC F toC F toC F toC F toC F toC F 10.4 1.0 1.003984 1.001357 .2 1.000540 .6 1.000406 .7 1.001175 19.2 1.7 1.000474 .7 1.7 1.003299 29.2 .7 1.002555 26.003956 1.000752 16.002260 .000714 .001761 .002990 .002349 .9 1.3 1.3 1.6 1.9 1.002372 .001159 .2 1.2 1.9 1.7 1.001646 . Koncentracija šećera u pročišćenom ugušćenom moštu Pronaći maseni postotak saharoze pri 20° C u tabeli III (prilog 6) i iz istoga reda očita se koncentracija šećera u gramima na litru i gramima na kilogram.001839 . lipnja 2004.003168 29.4 1.0 1.8 .8 1.002394 .000855 .002531 .3 1.0 1.003015 .003843 1.003928 1.000909 .3 1.3 1.004042 1.000703 .000483 14.5 1.000530 14.003731 1.000829 . Koncentracija šećera izražena je kao invertni šećer na jedno decimalno mjesto.002439 26.003066 .1 1.7 1.002578 .1 1.001941 .003222 .000447 . r.9 1. Ministar Petar Čobanković.1 1.5 1.001191 .8 1. Ako se mjerenje provodi na razrijeđenom pročišćenom ugušćenom moštu.003787 1.7 1.001684 .001741 .003326 .002462 .2 1.8 1.2 1.4 11.4 1.000511 .5 1.3 1.3 .000691 16.004158 1.000414 .0 1.000895 .002602 .000738 .003871 1.5 1.5 1.001290 .001113 .004128 1.6 1.003273 .0 1.7 1.0 1.001239 .5 1.001374 .001880 .6 1.001800 23.6 1.002508 .4 10. Koncentracija šećera izražena je kao invertni šećer na jedno decimalno mjesto.4 1.8 1.000726 .001665 .003247 .003117 .0 .6 .002238 .7 1.004187 .003143 . Članak 29.002485 .9 1.000777 . 4.001819 .5 1.001920 .004013 1.4 1.001128 .2 1.1 1.003041 28.0 1.7 1.3 1.1 1.001722 .0 1.000842 .000430 .0 1.000439 13. 3.6 1. Klasa: 011-02/04-01/1 Urbroj: 525-11-04-1 Zagreb.001144 . PRILOG 1 PRILOG 1: Tabela I: Faktor F.001323 .1 1.001780 .3 1.4 1.002966 .5 1.002215 25.002326 25.001257 20.000422 .7 1.6 1.2 1.2 1.001900 23.000465 .2.000816 17.2 1.000520 .001627 . v. ugušćenog mošta i pročišćenog ugušćenog mošta Pronaći maseni postotak saharoze pri 20° C u tabeli II ili III (prilog 6) i iz istoga reda pročita se indeks loma pri 20° C na četiri decimalna mjesta.6 .0 1.4 1.000789 .4 1.001097 19.000882 17.8 1.003815 1.004071 1.6 1.003759 1.5 1.6 1.001703 22.001340 20.001273 .001608 22.3 1.2 .

6 1.2 1.002172 .4 1.001570 .000668 .8 1.6 1.003485 .003676 .002065 .002842 .0 1.002044 .001082 .002769 .000656 .4 1.8 1.0 1.002891 .000951 18.0 1.000601 .0 1.002793 27.003379 .1 1.003540 12.2 1.001498 .8 1.6 1.002696 .8 1.8 1.001445 .004275 .2 1.1 1.6 1.000979 .001008 .001552 .2 1.5 1.001982 .4 1.1 1.3 1.000965 .001052 .5 1.3 1.5 1.8 1.002129 .9 1.8 1.4 1.8 1.003567 .001427 21.8 1.002023 .001391 .9 1.000634 15.1 1.7 1.002720 .0 1.5 1.8 1.9 1.2 1.9 1.9 1.003405 .8 1.000923 .6 1.002194 .0 1.8 1.000570 .002086 .004245 12.6 1.000937 .003513 .3 1.002625 .000679 .001462 .000993 .7 1.4 1.002866 .9 1.9 1.5 1.001409 .5 1.003649 .7 1.9 1.001037 .002649 .1 1.9 1.000623 .4 1.002002 24.9 1..3 1.000591 .0 1.003621 .001961 .003594 .000580 15.1 1.003432 30.001589 .004216 .7 1.000560 .9 1.003458 .001516 21.8 1.002745 .002151 .001534 .002672 27.3 1.2 1.001067 .9 1.7 1.002817 .9 1.001022 18.3 1.002107 24.001480 .000612 .7 1.000645 .

37 0.68 2.65 2.03 1.44 2.36 0.22 2.13 2.36 3.59 2.41 1.10 1.25 2.80 0.04 2.21 2.08 2.27 1.43 1.81 0.82 3.93 0.50 2.61 1.23 0.55 2.91 3.09 3.21 0.24 1.55 1.46 2.29 0.71 0.92 2.83 0.05 2.34 0.46 3.71 0.25 0.46 0.24 2.57 0.51 2.67 1.19 2.10 3.16 1.81 2.77 2.51 0.68 0.69 3.40 4.51 0.03 12° 1.87 0.48 1.92 3.40 0.54 0.70 3.85 0.69 1.34 0.41 1.36 1.75 1.56 1.61 0.72 0. p20 = pt ± c/1000 .95 2.88 3.31 1.42 1.29 0.97 0.30 0.48 2.81 0.00 1.69 0.64 1.67 0.18 2.22 0.20 3.44 1.17 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .46 0.75 2.66 2.30 1.93 0.91 2.58 2.72 2.73 1.22 0.81 2.91 3.44 0.25 0.45 3.Tabela II: Temperaturne korekcije c za gustoću suhih i bezalkoholnih vina.82 1.78 1.19 1.80 0.01 1.03 2.83 0.22 1.89 2.74 15° 0.62 0.22 1.40 1.44 11° 1.06 1.86 1.31 0.77 1.23 1.42 0.90 1.07 29° 2.25 1.85 1.46 24° 0.03 2.21 1.75 0.08 1.57 3.78 3.70 2.60 0.83 1.32 2.86 0.21 0.77 0.60 1.52 1.50 2.69 3.80 1.19 3.66 0.44 2.42 0.50 1.46 1.84 0.52 1.21 3.38 2.26 0.86 1.15 1.47 0.25 2.84 1.71 0.65 0.25 4.16 2.12 2.71 1.49 0.61 30° 2.32 3.77 2.36 1.52 0.89 1.37 1.05 1.47 1.06 4.71 0.11 4.76 0.03 3.70 1.67 1.05 1.53 1.35 2.01 1.33 2.93 2.84 3.44 0.11 2.09 3.71 1.35 1.32 1.99 3.62 0. mjerenu Pyrex piknometrom pri toC.21 3.38 1.59 0.22 0.72 2.13 1.39 0.84 0.20 1.87 4.23 0.42 3.17 3.55 0.22 1.31 2.75 1.40 1.78 0.32 2.53 1.30 16° 0.71 1.86 2.43 0.86 4.47 0.22 0.46 0.52 1.78 1.76 0.97 0.22 0.97 25° 1.57 1.85 17° 0.78 1.46 0.56 0.62 2.42 3.73 2.93 1.89 3.03 2.22 2.63 0.33 1.44 2.27 2.48 1.92 3.27 3.48 22° 0.77 2.88 2.38 2.16 1.32 1.74 0.62 2.50 1.31 1.01 2.59 0.35 1.86 1.34 2.48 0.68 0.45 1.06 1.85 4.11 2.25 1.62 1.51 1.99 1.16 2.43 1.28 0.95 0.19 4.80 2.93 2.67 1.16 2.23 0.27 2.38 2.99 1.63 2.52 2.27 0.83 1.58 1.41 0.33 0.48 26° 1.59 1.56 1.92 4.72 0.46 1.79 2.00 3.60 1.43 0.52 3.26 1.63 1.04 2.32 0.93 1.90 0.70 4.47 Temperatura 20° (oC) 21° 0.67 1.86 1.24 0.13 2.11 2.02 1.37 0.01 27° 1.26 0.62 2.69 0.25 1.33 4.96 2.65 3.45 2.42 0.97 23° 0.98 2.28 1.13 1.10 1.06 3.64 1.62 1.87 0.31 3.96 2.65 0.64 1.18 1.93 0. za izračun rezultata pri 20oC.32 1.75 1.38 0.55 4.05 3.18 14° 1.92 0.28 1.81 2.63 0.19 3.27 0.16 3.37 3.41 2.21 2.56 1.74 0.59 1.23 0.02 3.96 1.01 2.25 4.11 1.05 4.47 4.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10° 1.88 0.94 4.20 2.30 1.45 1.63 0.29 1.39 1.13 1.88 3.40 0.42 2.86 0.95 2.67 1.00 3.94 19° 0.11 2.08 1.24 0.97 0.53 2.49 0.17 1.60 2.32 0.53 28° 2.97 0.61 13° 1.47 1.30 0.44 0.63 2.44 0.92 5.53 2.84 1.36 1.90 0.67 1.16 2.80 0.30 3.34 2.36 1.48 3.59 1.93 0.09 0.19 1.80 0.78 2.84 1.82 1.72 3.40 18° 0.27 1.98 3.97 1.03 1.59 3.53 0.26 1.11 2.35 3.55 1.05 2.13 1.28 0.91 0.74 0.90 1.27 2.36 0.26 1.44 2.78 0.81 0.77 0.41 0.31 2.67 2.01 1.08 3.46 0.72 1.31 3.53 3.56 1.00 2.89 0.53 2.96 1.53 3.19 1.77 1.40 2.70 1.97 4.77 1.77 1.

62 1.36 10° 2.06 4.84 2.10 2.85 2.55 3.21 4.37 0.12 2.43 4.26 2.67 4.34 2.81 1.66 2.71 1.13 3.42 28° 2.30 1.51 1.62 Temperatura 20° (oC) 21° 0.50 3.73 5.17 2.23 2.66 1.52 1.61 0.38 0.50 3.65 3.08 4.35 3.16 2.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC gustoća 1.50 2.88 0.57 1.87 3.69 2.72 15° 1.82 1.66 3.14 4.05 1.36 2.26 4.95.58 2.77.43 1.04 4.95 2.22 3.96 1.16 0.25 3.30 1.44 16° 1.70 3.00 3.28 4.73 0.08 6.66 2.55 4.03 3.01 4.05 1. 2^99 3.34 1.73 3.10 2.82 1.81 0.93 4.84 0.08 1.70 2.56 3.32 1.44 0.51 2.60 1.45 0.82 3.12 1.97 3.92 2.29 4.20 1.48 4.26 1.54 0.82 2.24 2.13 1.82 1.16 5.83 0.09 2.22 1.20 3.87 4.13 3.52 4.26 1.05 1.53 0.39 0.90 6.82 2.56 5.11 4.43 2.19 13° 1.06 2.15 1.72 3.42 0.62 22° 0.75 2.50 4.56 0.36 3.76 0.72 4.34 2.20 1.98 3.42 2.85 4.64 4.09 2.25 1.04 3.Tabela III: Temperaturne korekcije c za gustoću prirodnog ili ugušćenog mošta.47 3.86 2.32 0.66 1.96 6.40 2.12 1.22 1.47 3.00 0.11 2.05 26" 1.55 1.50 3.67 3.69 3.50 0.34 1.36 3.06 1.62 1.22 3.04 1.67 3.01 3.67 1.79 1.36 1.40 0.02 1.28 1.72 0.82 2.75 0.12 1.44 25° 1.25 3.53 4.31 1.41 0.48 0.88 4.72 2.22 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .96 3.92 2.60 3.59 0.59 3.65 3.74 1.39 3.93 0.58 2.84 1.45 2.12 5.11 1.35 0.50 2.09 1.49 1.07 3.37 2.18 1.60 0.51 5.20 1.36 3.78 4.05 3.30 2.16 6.18 5.43 0.80 0.73 2.18 3.69 2.45 2.84 24° 1.01 2.86 2.28 2.52 1.23 23° 0.61 0.20 1.48 2.22 1.34 4.59 2.87 0.00 2.88 2.16 4.62 19° 0.30 2.03 1.46 5.17 1.68 5.30 4.84 5.57 5.44 1.99 1.48 2.09 1.26 2.44 1.79 27° 2.62 0.60 1.44 3.31 0.73 1.26 3.02 2.42 2.24 4.70 0.05 1.90 1.2.04 2.68 0.67 0.85 4.00 4.03 4.18 1.30 3.67 4.35 3.51 1.82 2.50 0.81 1.85 0.46 0.08 1.29 0.30 1.60 0.29 0.57 3.84 1.43 2.93 3.00 2.80 3.99 2.28 3.38 2.94 5.88 3.65 2.40 3.96 2.3.27 2.80 0.98 3.49 1.06 1.05 4.17 2.21 1.60 1.01 3.76 1.89 5.65 4.17 4.19 1.13 1.42 12° 1.43 1.16 2.67 1.34 0.77 1.66 11° 2.36 2.90 0.77 1.64 30° 3.10.16 1.66 0.94 3.33 1.77 0.72 1.03 4.10 3.79 0.80 1.30 0.32 2.37 0.20 4.25 1.37 1.51 1.09 3.86 0.15 1.90 18° 0.00 29° 2.28 1.59 3.34 2.05 5.98 1.58 0.00 1.16 1.91 4.57 1.24 1.37 1.68 0.20 5.31 5.75 1.18 1.24 2.25 0.15 3.63 2.91 4.54 1.59 1.42 2.01 2.84 2.86 4.10 3.89 0.80 1.24 1.56 0.66 1.61 0.48 0.94 0.49 3.09 1.18 2.84 2.99 3. za izračun rezultata pri 20oC.63 1.08 2.59 0.39 5.12 0.88 1.36 2.12 1.74 2.52 0.17 2.72 1.78 2.44 0.22 3.90 5.42 0.31 2.81 1.58 0.64 3.46 2.18 3.47 3.76 4.92 2.96 3.75 4.48 2.98 5.49 1.64 0.12 3.59 5.95 0.56 0.90 2.56 2.32 2. p20 = pt ± c/1000 .24 0.84 1.26 2.10 1.37 1.93 4.62 2.31 1.35 4.34 5.36 4.40 0.35 3. mjerenu Pyrex piknometrom pri toC.36 2.71 1.07 1.89 1.95 14° 1.89 2.18 17° 0.58 2.62 3.72 2.57 2.37 3.29 1.51 3.14 1.45 4.37 1.76 2.05 5.09 1.53 2.42 2.56 5.

89 4.75 0.25 2.49 1.26 0.59 2.53 2.30 3.29 3.36 1.21 0.08 2.89 3.84 1.44 2.71 1.77 0.90 3.080 1.59 4.54 4.02 0.44 3.29 3.31 0.55 4.88 3.100 1.07 1.66 2.71 0.37 3.39 1.58 1.94 1.99 2.89 2.23 3.25 1.86 4.94 1.40 0.06 3.66 1.78 0.19 2.64 3.55 4.20 1.03 2.06 2.17 2.06 2.90 3.10 0.91 1.22 4.36 3.36 3.98 2.45 2.95 1.01 1.56 1.29 2.53 2.000 1.30 0.20 4.90 2.61 3.77 4.12 1.32 2.84 2.22 0.41 3. za izračun rezultata pri 20oC.49 3.080 1.90 1.14 1.12 2.70 2.80 2.49 4.41 4.10 3.46 4.39 0.95 2.35 0.40 3.95 3.90 3.72 2.02 1.83 0.51 0.21 4.71 2.83 1.64 3.00 0.95 4.30 3.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 13% vol.42 3.24 2.66 3.13 0.84 2.49 0.51 3.05 0.64 2.45 0.49 2.70 3.26 1.01 1.70 3.43 3.25 1.80 5.99 4.96 1.39 0.27 0.79 0.97 1.52 3.07 5.09 2.10 1.00 0.68 3.73 1.87 2.46 1.120 1.94 2.000 1.060 1.40 3.81 4.29 2.33 0.51 4.65 1.89 0.98 1.120 1. mjerenu Pyrex piknometrom pri toC.040 1.78 1.79 3.65 3.52 0.09 1.78 1.38 1.60 0.01 0.95 2.02 2.57 .54 1.31 0.99 4.62 4.46 3.26 3.30 2.08 0.49 0.48 0.29 1.26 0.51 2.79 5.28 0.42 2.94 0.59 2.80 1.100 1.12 0.69 2.49 4.69 0.83 2.59 3.34 3.27 3.59 1.61 3.67 1.95 3.33 2.060 1.61 2.32 3.27 2.71 1.68 3. i veće sa ostatkom šećera.47 2.45 3.71 0.71 2.45 2.50 3.73 3.73 3.100 1.26 2.63 206 2.04 0.39 1.67 3. p20 = pt ± c/1000 . Alkoholna jakost 17% vol.31 2.17 2.79 1.73 1.86 2.95 2.97 1.50 0.99 2.96 3.89 0.56 0.61 1.69 2.31 1.30 2.46 4.01 2.16 1.10 1.46 0.53 2.77 0.16 2.49 0.48 1.84 0.82 1.00 0.22 0.18 1.18 0.86 2.85 1.55 2.07 3.09 3.020 1. Alkoholna jakost 15% vol.52 2.15 3.20 0.09 2.52 4.22 1.62 3.74 3.73 4.96 1.73 2.000 1.64 2.37 3.93 1.50 2.74 1.97 1.52 0.73 2.60 1.51 1.21 1.07 3.48 1.32 1.46 0.98 1.90 1.84 1.75 2.24 1.69 0.17 1.35 3.78 3.34 3.05 2.83 0.30 0.48 2.46 1.040 1.08 3.89 0.63 3.29 2.99 3.69 2.10 1.87 2.43 0.42 0.11 3.43 3.48 1.90 3.39 1.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura 20° (oC) 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 4.48 1.82 0.69 2.74 2.19 1.38 1.36 0.27 3.95 0.27 3.91 1.44 4.37 1.32 1.040 1.42 2.23 4.12 1.83 1.43 0.04 0.47 2.06 0.08 2.39 1.63 3.71 1.72 1.31 2.91 0.49 1.46 4.11 1.16 3.94 0.27 1.39 3.36 2.72 3.30 1.44 2.44 1.33 0.Tabela IV: Temperaturne korekcije c za gustoću vina alkoholne jakosti 13 % vol.19 1.060 1.60 4.39 0.02 0.94 4.01 1.05 2.77 1.63 0.49 1.44 2.99 4.42 2.52 2. gustoća gustoća gustoća 1.64 0.05 5.55 1.76 0.10 3.49 2.87 3.63 1.78 1.28 4.00 4.49 0.020 1.020 1.95 30° 3.42 2.05 2.57 4.30 1.86 3.61 1.27 2.58 0.30 0.75 2.54 2.94 2.31 3.40 0.53 0.79 3.87 2.60 2.33 2.70 2.02 1.06 1.01 2.87 2.32 1.13 3.89 3.78 1.29 2.36 0.39 0.94 3.35 1.29 1.93 1.00 2.68 3.080 1.79 2.50 1.39 3.95 1.47 2.46 1.46 1.84 1.79 5.47 2.76 4.95 0.32 5.57 1.96 3.

84 1.66 4.44 2.62 3.61 3.55 2.79 4.39 5.01 0.31 3.88 3.06 0.45 0.88 2.50 4.61 5.03 0.43 1.76 1.080 1.78 3.65 2. gustoća gustoća 1.92 4.25 4.40 1.060 1.28 2.31 2.50 3.96 2.51 4.09 1.66 4.08 0.07 1.73 2.48 0.78 1.32 2.19 2.45 4.64 2.Alkoholna jakost 19% vol.11 2.54 4.80 5.78 0.48 0.82 0.30 3.60' 3. Alkoholna jakost 21% vol.10 3.020 1.31 3.00 4.90 1.60 1.020 1.30 3.89 2.47 4.46 2.10 1.86 4.38 0.76 3.57 1.20 0.42 4.41 0.96 1.99 0.21 0.31 2.25 1.02 2.48 30° 4.49 4.21 4.18 0.11 1.08 2.80 0.88 2.22 3.28 1.02 1.24 4.53 3.15 3.47 4.97 1.72 2.47 1.93 1.39 3.14 1.23 4.18 1.72 2.27 0.71 3.60 2.86 2.56 1.12 0.00 3.69 2.97 4.54 1.51 2.080 1.82 0.70 4.13 1.62 4.040 1.36 5.95 3.62 3.58 5.08 3.08 5.19 3.05 2.20 0.41 0.54 1.50 1.74 2.27 3.57 1.62 3.29 2.42 3.31 1.27 3.24 2.42 1.57 3.55 5.88 3.88 0.11 5.48 1.04 3.76 0.56 4.19 1.33 2.84 1.93 1.95 0.74 3.51 1.31 0.42 0.96 1.040 1.76 0.95 1.47 2.69 4.70 1.46 4.43 4.66 5.09 2.45 4.18 2.03 3.82 5.55 2.30 0.68 2.76 3.43 2.27 2.54 3.39 0.39 1.49 4.16 2.01 0.90 3.82 2.59 1.55 0.83 2.31 0.90 1.28 3.61 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 0.51 3.96 3.55 5.57 2.54 4.08 1.74 3.47 5.76 4.01 4.81 3.65 1.45 0.27 0.21 1.120 1.48 1.42 3.04 0.16 20° .79 3.13 0.12 3.000 1.01 4.21 3.08 1.87 2.57 2.09 1.71 2.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura (oC) 3.91 6.51 1.90 3.84 4.92 3.64 5.69 5.22 2.26 1.03 4.83 1.060 1.57 1.89 5.78 4.95 2.06 2.09 0.30 2.57 1.51 2.100 1.85 2.22 4.70 1.25 2.68 1.06 4.96 2.77 1.24 2.18 2.61 3.84 1.27 4.38 1.31 1.000 1.52 0.99 2.69 2.52 3.100 1.95 0.40 2.08 2.96 2.42 3.62 3.97 3.32 3.32 1.88 4.29 1.02 1.56 5.88 0.64 2.30 2.52 4.97 3.62 4.49 3.06 0.97 3.19 1.52 4.72 2.64 2.44 4.

60 2.06 3.07 1.33 1.54 0.56 2.31 2.32 0.50 3.59 1.88 1.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10° 1.19 3.14 2.50 3.19 1.81 0.75 3.21 0.93 2.11 2.96 27° 1.36 0.27 0.24 1.56 1.91 0.16 1.32 0.07 2.73 1.90 2.48 0.85 1.88 1.46 4.93 3.40 2.74 0.91 19° 0.93 3.84 0.85 0.82 2.16 1.73 1.52 1.33 2.82 1.83 0.45 2.80 17° 0.34 1.62 1.15 2.55 2.Table V: Temperaturne korekcije c za gustoću suhih i bezalkoholnih vina.01 1.89 0.56 1.08 3.47 1.88 1.38 2.70 1.25 1.22 0.33 2.39 0.03 3.60 0.54 30° 2.96 23° 0.37 2.89 0.95 0.45 3.31 11° 1.78 1.60 0.21 2.29 0.39 3.86 0.24 0.91 2.95 3.29 0.04 2.95 25° 1.47 0.90 0.88 0.72 2.98 1.21 1.29 1.12 1.54 1.38 0.63 2.31 1. p20 = pt ± c/1000 .77 0.88 0.67 1.84 3.57 3.67 2.45 26° 1.15 1.81 2.55 2.35 0.96 2.97 0.56 0.97 4.77 1.38 3.46 Temperatura 20° (oC) 21° 0.26 0.44 1.03 1.50 0.76 1.72 2.14 3.82 0.64 1.03 2.91 0.65 0.50 1.45 0.49 1.25 0.07 1.12 4.21 0.12 1.25 4.80 0.16 4.40 0.35 1.84 0.70 176 183 190 1.15 1.68 071 074 078 081 085 0.33 0.51 1.45 2.84 1.94 2.75 3.91 3.05 3.37 2.93 0.31 1.23 0.20 0.99 1.18 3.25 1.65 0.25 0.99 1.33 2.13 2.30 0.58 2.92 0.07 1.61 4.38 0.73 2.55 0.99 2.03 2.22 0.64 2.99 1.05 1.96 0.91 0.95 0.40 2.29 0.92 0.14 2.67 0.45 1.21 0.65 1.43 0.08 3.40 3.31 0.83 2.63 2.52 1.35 1.21 1.40 1.20 2.68 0.28 3.07 14° 0.40 1.99 3.80 1.10 1.93 2.98 3.52 0.05 2.06 2.22 2.24 2.43 0.73 1.27 2.07 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .65 2.39 0.77 0.14 2.38 0.66 1.11 1.26 3.18 1.52 157 163 1.88 1.77 2.19 0.66 1.62 1.46 0.41 0.84 1.58 1.59 1.96 1.95 0.05 1.48 28° 1.09 2.44 2.39 1.44 0.37 3.31 2.11 1.39 0.90 12° 1.20 1.46 1.86 0.45 24° 0.43 0.45 1.21 1.28 0.71 0.25 0.44 1.37 1.02 4.57 0.23 16° 0.57 0.75 3.50 2.70 0.62 3.5S 1.38 2.65 0.75 1.39 4.72 0.42 1.42 1.30 4.43 1.43 0.23 1.58 1.05 2.13 2.60 0.34 0.57 2.42 1.92 1.79 1.82 1.64 2.11 1.98 2.76 0.23 2.34 3.01 2.69 1.20 0.63 0.77 0.92 5.48 22° 0.67 2.51 2.04 1.22 3.29 1.63 2.82 2.30 1.17 1.79 0.24 1.49 1.03 1.25 3.93 0.78 0.50 1.39 0.21 1.47 1.24 0.35 1.29 2.05 1.27 1.09 2.62 0.66 15° 0.26 2.75 2.41 0.34 3.26 1.62 3.35 2.34 1.57 3.28 1. mjerenu običnim staklenim piknometrom ili hidrometrom pri toC.74 0.45 1.39 1.41 0.62 0.97 2.11 4.73 1.81 0.85 4.67 0.53 2.00 29° 2.71 0.26 2.64 1.04 3.16 1.58 0.12 2.44 2.91 2.58 1.88 4.87 0.44 0.02 1.14 1.22 3.22 2.49 1.23 0.52 1.39 1.14 3.93 1.77 2.58 3.26 2.30 1.36 0.99 1.49 2.34 2.33 1.70 3.77 2.73 3.15 1.37 1.35 0.03 2.78 2.97 2.26 1.98 2.73 2.59 0.49 13° 1.22 0.23 0.49 0.19 1.69 2.11 3.88 0.55 0.70 0.83 1.46 2.47 2.57 0.93 3.90 3.15 2.46 0.83 2.35 1.83 1.51 2.67 1.55 1.63 1.74 0.75 1.23 1.86 2.93 4.20 1. za izračun rezultata pri 20oC.21 2.80 1.38 2.42 1.74 1.07 1.69 0.56 1.19 2.29 1.45 0.44 0.24 1.69 1.57 2.24 3.31 1.71 1.05 2.71 0.38 3.73 0.51 1.01 1.50 0.12 1.73 0.52 0.36 18° 0.46 0.27 0.26 0.76 4.

31 1.59 0.38 2.12 4.47 3.42 2.86 4.82 0.10 2.29 0.46 3.57 3.72 3.24 3.52 0.12 1.36 10° 2.56 0.63 0.04 2.73 0.37 0.76 0.43 1.02 2.14 1.83 2.07 3.53 1.31 0.15 3.41 0.21 1.02 1.03 3.82 1.90 4.75 1.46 1.44 3.05 1.92 3.52 1.08 217 2.99 3.92 4.96 3.62 3.49 1.70 2.37 4.89 2.23 2.45 1.02 5.52 1.81 0.24 1.16 3.84 1.64 0.57 0.50 0.25 1.68 2.19 1.97 2.23 4.54 1.17 2.82 1.58 0.99 3.48 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .55 3.34 3.76 1.73 4.73 3.49 256 2.40 0.90 0.32 1.16 2.95 2.28 3.82 3.94 4.94 3.46 3.87 11° 2.34 2.39 2.69 4.80 2.76 0.09 1.51 0.29 2.44 3.28 2.93 0.99 3.44 0.38 0.33 0.85 2.73 2.60 4.41 0.32 1.09 1.15 1.55 2.31 0.65 0.36 2.24 14° 1.25 2.76 1.32 1.08 2.59 0.65 1.06 1.77 0.57 0. mjerenu običnim staklenim piknometrom ili hidrometrom pri toC.91 0.26 1.74 2.60 22" 0.34 0.71 2.16 2.41 2.00 1.06 1.16 2.16 1.95 0.54 1.11 3.94 4.12 1.43 0.89 1.00 4.82 2.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC gustoća 1.35 0.48 0.60 1.68 1.97 1.99 1.82 0.36 4.43 1.39 3.69 3.23 4.70 0.94 2.69 3.29 2.51 4.39 0.01 16° 1.72 3.48 0.16 3.71 3.67 0.31 1.80 4.20 Temperatura 19° 0.57 773 2.12 3.07 2.54 1.21 2.29 3.52 1.44 2.25 1.30 2.55 0.17 1.46 2.96 2.86 29° 2.74 2.20 4.06 1.22 3.74 0.55 0.35 3.37 3.74 1.09 2.52 2.67 1.14 4.15 1.17 2.99 1.86 3.00 3.90 2.36 2.16 1.71 1.54 0.35 2.13 1.06 1»09 1.55 3.18 2.74 4.65 2.30 28° 2.75 1.19 23° 0.51 2.13 1.16 2.19 1.52 4.00 2.56 0.86 0.96 26° 1.68 2.08 4.39 5.16 1.61 2.85 0.60 1.28 0.62 1.07 2.60 1. za izračun rezultata pri 20oC.09 2.75 1.25 1.87 2.21 1.19 5.92 2.95 2.92 2.87 0.81 1.48 3.00 2.07 1.57 3.04 4.18 1.24 3.82 5.58 4.28 2.06 3.99 4.34 1.73 5.01 5.75 3.39 1.42 17° 0.10 1.08 1.96 1.77 2.95 2.07 4.64 1.90 5.63 1.54 0.59 1.85 0.22 1.59 2.25 2.15 4.13 4.19 1.86 1.64 2.85 1.08 1.18 1.74 2.33 2.67 1.62 4.60 0.60 (oC) 20° 21° 0.26 2.79 24° 1.12 3.17 2.86 2.52 4.62 1.59 2.05 1.71 1.03 2.24 3.48 1.51 2.09 1.02 2.84 0.23 2.57 3.30 1.58 2.31 5. p20 = pt ± c/1000 .00 1.30 0.39 1.73 1.90 4.63 2.88 1.11 1.94 3.68 1.Table VI: Temperaturne korekcije c za gustoću prirodnog ili ugušćenog mošta.28 0.58 3.61 0.42 0.77 13° 1.25 5.48 2.33 0.28 1.12 1.91 3.86 2.43 0.46 0.81 2.75 1.37 3.58 1.36 0.39 4.56 2.45 2.53 0.22 1.29 1.12 1.09 3.36 0.91 103 3.35 3.78 2.20 1.37 1.65 1.78 0.57 1.55 3.25 1.79 18° 0.69 0.46 0.37 1.02 1.74 2.22 2.80 0.44 1.72 1.04 1.59 0.46 1.85 2.29 12° 1.15 5.40 2.29 1.90 0.34 2.65 15° 1.33 2.47 2.86 2.15 1.81 1.58 0.97 3.28 3.23 4.43 0.72 0.85 5.39 0.34 2.17 2.48 3.64 2.26 3.56 5.93 2.77 1.44 1.18 1.11 2.95 0.34 2.05 5.58 0.38 3.37 1.74 1.60 27° 2.33 4.14 1.37 4.40 5.84 1.02 2.14 3.80 3.37 25° 1.54 3.64 4.

39 1.22 3.42 1.81 2.89 1.35 0. šećera.56 2.53 3.00 1.44 3.84 3.54 3.51 2.78 2.70 1.97 1.34 1.56 3.51 2.78 3.27 2.88 1.100 1.09 2.59 0.42 3.060 1.42 2.70 1.81 2.33 2.17 5.42 1.32 2.90 1.44 3.71 3.67 4.58 2.70 3.11 1.59 1.90 1.020 1.03 1.34 2.42 3.81 1.09 1.40 0.69 2.65 4.120 1.19 0.71 1.25 1.77 1.93 0.94 2.65 1.32 1.80 3.60 3.60 2.37 2. gustoća gustoća gustoća 1.52 3.22 2.81 4.66 0.10 4.11 2.96 2.48 4.52 1.03 1.02 3.060 1.88 1.45 0.86 0.67 1.87 1.00 2.20 2.79 0.39 2.77 1.66 4.78 2.87 1.38 0.87 0.78 3.66 0.18 2.00 2.82 1.80 0.83 2.39 3.98 2.41 0.48 0.37 2.63 3.76 1.97 0.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura 20° (oC) 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 4.89 3.86 3.90 5.66 4.39 2.47 0.66 4.040 1.34 1.06 1.24 2.54 1.080 1.17 0.15 4.35 3.53 2.53 0.000 1.13 2.25 1.42 0.Tabela VII: Temperaturne korekcije c za gustoću vina alkoholne jakosti 13%vol.47 2.14 1.87 1.080 1.94 2.97 2.29 0.05 1.08 4.61 3.38 0.27 0.89 1.26 2.00 2.77 3.77 2.54 0.51 2.25 2.35 0.93 2.23 1.55 2.43 1.84 3.42 1.06 1.18 3.37 4.55 1.40 2.19 1.85 0.16 2.28 3.64 3.09 4.61 2.61 0.52 4.09 1.91 0.42 .080 1.85 3.81 1.75 0.19 2.44 0.54 1.060 1.87 1.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 13% vol. Alkoholna jakost 17% vol.39 2.120 1.020 1.26 1.32 1.16 1.64 0.39 1.69 1.98 0.040 1.89 2.45 2.21 2.31 3.36 0.87 2.65 0.89 0.20 2.51 2.97 3.58 2.65 1.03 0.17 1.27 0.43 0.49 3.02 3.17 2.43 1.98 2.37 2.17 3.05 2.37 0.48 2.59 2.34 1.41 0.92 3.26 0.30 4.93 1.03 3.59 3.13 0.02 3.36 3.39 2.36 2.15 1.75 1.87 3.50 3.51 3.86 0.50 0.35 3.61 4.32 2.17 0.86 1.73 0.85 2.41 4.44 1.75 1.25 3.66 2.89 3.68 2.55 3.45 4.78 1.68 2.56 1.98 1.50 0.40 1.57 3.90 2.32 0.44 0.48 4.42 2.25 1.47 0.83 1.040 1.19 2.93 2.86 4.47 3.94 2.53 2.77 2.21 3.77 2.97 3.00 3.44 2.60 0.65 2.13 0.15 2.43 1.93 1.11 2.52 2.51 0.56 1.40 3.27 2.02 3.87 2.27 1.92 0.61 2.66 2.51 1.36 3.78 3.88 1.35 3. Alkoholna jakost 15% vol.38 4.38 3.04 1.59 2.18 3.25 1.66 0.29 2.000 1.89 2.17 3.06 0.30 1.54 3.06 0.21 2.20 2.42 2.03 0.100 1.96 0.90 0.69 1.99 1.26 2.09 1.66 3.79 2.17 3.88 2.26 0.100 1.93 1.12 2.33 2.68 0.15 3.61 1.54 2.80 3.89 4.52 1.90 2.45 4.97 0.16 0.75 1.35 0.45 4.44 1.06 1.34 1.39 2.08 1.74 4.72 1.40 2.07 4.46 4.56 1.53 1.89 0.000 1.18 1.82 4.16 0.66 0.17 0.57 2. i veće.89 2.36 3.020 1.01 3.25 0.88 1.85 3.57 0.75 3.63 0.42 0.67 1.82 30° 3.80 0.80 2.67 2.03 1.41 3.32 0.36 0.02 2.09 0.31 2.44 0.35 0.72 0.91 0.93 5.16 3.14 1.88 4.38 0.45 0.80 2.66 4.98 3.59 2.61 2.93 1. za izračun rezultata pri 20oC p20 = pt ± c/1000 .77 2.64 2.36 2.68 1.00 0.08 0.86 4.39 0.24 2.22 1. mjerenu običnim staklenim piknometrom ili hidrometrom pri toC.92 0.71 3.32 1.12 1.81 0.98 1.34 0.06 1.45 4.56 2.49 1.14 0.71 4.39 3.

57 4.69 2.77 5.65 1.80 2.83 2.88 4.61 2.89 3.66 3.23 2.18 3.11 2.86 3.40 2.49 2.18 3.10 2.54 0.20 3.15 0.97 5.48 2.07 3.33 2.53 5.18 2.80 1.40 30° 4.53 5.43 3.09 3.89 2.020 1.92 0.63 1.100 1.15 4.02 2.35 1.92 3.25 0.46 3.98 1.47 0.41 3.73 3.080 1.25 2.99 3.58 2.90 2.96 4.040 1.57 4.38 1.23 1.63 1.11 2.98 0.85 0.23 2.02 26° 27° 28° .44 1.69 4.62 1.93 4.33 2.30 1.50 0.13 4.59 4.86 3.54 1.63 1.77 1.49 3.62 1.37 3.88 4.14 3.67 2.52 1.20 3.59 20° 21° 22° 23° 24° 25° 0.69 1.71 1.99 1.35 0.92 4.000 1.03 1.10 0.41 3.59 0.37 0.78 4.44 3.87 3.15 4.36 2.08 2.83 4.65 3.68 4.48 0.04 3.42 4.94 1.02 2.19 2.46 5.54 4.51 0.67 3.79 0.48 3.65 1.92 4.44 0.13 2.61 2.03 1.53 0.04 1.85 3.57 3.34 3.44 0.54 2.16 2.71 2.80 3.61 1.55 1.07 3.51 1.53 1.93 0.57 0.97 3.55 3.65 3.86 2.79 0.89 2.060 1.47 4.38 0.17 4.88 0.78 4.09 0.75 0.48 4.15 1.Alkoholna jakost 19% vol.51 1.18 3.56 0.81 1.78 1.79 2.50 2.77 6.43 4.90 3.23 2.67 1.26 1.71 4.12 5.83 5.78 1.55 2.96 3.68 1.55 2.16 1.52 0.86 2.50 3.040 1.66 3.44 3.43 2.120 1.44 2.99 3.41 0.41 0.03 2.20 3.19 4.45 0.01 3.64 3.56 0.15 1.06 1.13 1.13 2.20 2.34 1.32 4.17 1.79 2.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura (oC) 3.77 2.92 0.60 1.11 4.81 0.66 4.00 2.25 5.41 0.20 3.10 0.35 3.10 1.36 29° 2.37 4.56 2.26 1.75 4.13 2.060 1.81 0.15 3.95 2.31 2.44 1.15 1.71 2.70 1.80 3.36 4.09 2.51 0.36 1.65 2.34 1.87 3.78 5.02 2.40 3.91 1.47 0.38 3.63 4.85 0.39 3.080 1.00 2.24 2.22 3.41 1.51 4.06 4.87 0.41 0.13 3.58 5.25 1.52 4.05 0.90 2.39 2.92 3.020 1.44 0.03 1.22 5.100 1.000 1.53 2.35 2. Alkoholna jakost 21% vol.68 1.25 2. gustoća gustoća 1.11 4.54 4.94 5.73 0.43 1.06 1.38 3.95 2.84 2.15 3.68 3.00 1.78 1.01 2.32 4.

63 1.11 0.00 1.15 989.41 995.95 1.38 1.51 998.57 1.15 987.55 1.89 1.43 994.90 1.06 0.23 986.46 996.03 0.09 0.22 986.23 988.33 992.76 1.17 989.90 1.02 -0.51 998.41 1.35 1.01 -0.71 1.06 1.23 990.30 992.27 991.08 0.02 -0.03 -0.50 998.93 1.46 996.03 0.77 1.07 986.44 1.00 0.07 0.02 0.50 997.13 0.02 -0.12 0 11 999.25 989.45 1.42 1.09 0.03 0.31 990.19 0.40 995.01 0.46 995.02 1.97 1.02 -0.07 1.13 988.43 1.17 987.14 987.94 1.00 1.10 986.73 1.36 1.46 995.17 0.19 0.38 993.07 0.40 1.46 995.01 0.02 985 -0.07 1.09 986.18 0.41 1.36 991.19 0.03 -0.04 -0.84 1.24 990.25 1.95 1.24 985.31 1.25 1.23 988.26 1.81 1.00 0.14 0.21 0 18' 998.15 0.16 0.05 -0.38 993.70 1.03 1.38 992.07 1.28 1.77 1.04 0.08 1.50 997.18 0.08 1.17 0 15 999.13 013 0 12 999.71 1.10 0.17 0.02 -0.38 993.34 992.42 995.05 0.18 0.67 1.05 0.55 1.13 0.16 987.38 993.50 1.46 996.01 0.15 0.05 985.07 0.50 996.75 1.39 992.20 0.35 994.46 996.09 0.30 1.02 0.05 0.34 992.28 991.17 987.11 0.01 1.11 0.50 997.22 1.14 1.96 1.18 0 16 998.10 986.51 998. Gustoća pri toC korigirana za održavanje u zraku Alkoholna jakost u % vol.13 0.61 1.43 993.91 1.92 1.88 1.25 991.06 -0.87 1.15 984 0.60 1.25 1.59 1.09 1.58 1.13 984 0.04 0.50 1.78 1.76 1.08 1.15 0.14 0.13 0.42 1.11 0.12 1.17 0.70 1.21 990.74 1.42 994.38 993.34 992.07 0.77 1.42 1.72 1.52 1.13 0.01 1.01 -0.25 989.70 1.12 1.16 989.17 985.50 997.27 989.97 1.13 984 999.07 0.46 996.11 0.13 986. .03 1.41 995.13 1.21 984.37 994.04 -0.70 1.31 1.26 991.12 0.16 0. to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0o999.12 1.12 0.91 1.00 985.98 1.64 1.06 0.17 0.02 -0.05 1.14 987.18 0.46 1.9 -0.16 0.40 995.07 1.25 989.49 1.01 0.50 997.07 1.08 0.32 992.81 1.20 1.16 984 0.05 -0.21 990.19 987.79 1.34 1.21 988.10 0.20 1.08 0 7 999.22 988.09 0.18 0.38 1.11 0.51 998.27 991.22 1.84 1.65 1.02 0.16 0.52 1.25 987.19 0.98 1.01 0.40 995.29 991.01 0.51 998.11 0.91 1.13 0.26 987.94 1.11 0.12 1.28 991.14 0.83 1.09 0.00 0.09 0.35 994.47 1.37 994.21 0 19 998.19 985.07 1.54 1.06 0.21 990.14 0.14 0.15 986.40 995.75 1.78 1.21 987.42 994.43 994.11 0.04 0.20 0.73 1.93 1.14 0.74 1.15 0 13 999.78 1.33 989.32 992.71 1.37 993.12 988.20 990.06 986.46 996.20 1.20 1.33 992.10 987.29 988.14 1.39 1.86 1.21 1.19 988.03 -0.04 985 0.45 996.12 0.02 -0.40 1.16 0.07 0.19 0.24 991.19 990.11 988.19 0.68 1.02 0.83 1.12 986.57 1.16 0.83 1.07 1.74 1.42 995.20 0.06 0.29 1.19 0.63 1.80 1.08 0.11 985 0.20 988.07 0.18 0.27 991.32 992.20 990.14 986.09 0.02 1.51 998.23 1.10 0.17 0.41 995.15 986.04 -0.65 1.34 1.01 0 2 999.26 989.51 1.06 985 0.15 1.19 0.51 997.08 0 8 999.34 1.46 996.23 986.36 994.09 985 0.06 -0.43 994.03 -0.19 0.11 986.16 0.44 1.26 987.06 -0.39 992.03 -0.05 986.80 1.79 1.30 992.12 985 0.44 1.36 991.20 0.07 -0.06 -0.00 0.02 1.95 1.30 990.61 1.18 0.09 0.39 992.19 983.51 998.07 0.24 988.18 989.29 1.76 1.42 1.43 1.92 1.05 0.84 1.06 0.01 0.300.02 0.04 0.03 0.03 1.09 0.05 0.22 984.20 988.05 0.11 0 10 999.27 989.44 1.50 996.51 998.98 1.PRILOG 2 PRILOG 2 Tabela I: MEĐUNARODNA TABELA ZA ALKOHOLNE JAKOSTI PRI 20OC Tabela gustoća mješavine etanol-voda (Pyrex piknometar).13 0.46 995.14 984.42 1.31 1.50 998.06 0.24 990.30 1.47 1.05 0.70 1.61 1.17 1.05 1.27 987.46 996.14 0.01 1.35 991.35 993.51 1.20 987.19 985.08 0.09 0. 0.02 0.37 993.05 0.03 0.36 991.31 992.18 0.25 987.01 0 3 999.64 1.14 015 0.10 983 0.04 0.11 0.35 994.20 0.18 985.14 0.16 989.04 -0.21 986.00 0.04 0.95 1.42 995.17 989.15 0.14 1.42 994.90 1.42 995.93 1.21 1.30 1.28 988.02 0.16 0 14 0.13 1.36 1.12 1.06 1.06 0.12 0.46 996.12 0.67 1.37 993.65 1.36 991.19 0 17 998.46 996.60 1.03 0 4 999.36 1.13 1.19 1.43 994.32 990.16 1.40 995. 0.50 997.14 989.24 991.02 -0 1 999.0$ -0.17 983 0.88 1.28 1.77 1.77 1.10 985.66 1.46 996.17 0.36 994.04 -0.46 996.35 991.00 0.84 1.22 990.01 985 -0.24 1.54 1.19 989.55 1.22 0.41 1.24 1.10 0.32 992.06 0.31 1.17 0.16 0.05 0 6 999.16 986.79 1.11 988.03 0.44 996.30 990.28 1.10 0.47 1.01 0.19 0.19 0.15 0.07 985 0.07 0.06 -0.28 989.25 991.93 1.38 993.93 1.44 996.20 1.32 989.80 1.00 0.18 987.20 0.10 0.30 992.39 1.19 0.54 1.16 0.80 1.25 989.26 991.35 1.05 -0.01 -0.78 1.51 1.29 988.15 1.28 1.36 1.05 0.30 990.02 -0.04 0 5 999.17 0.67 1.31 990.02 -0.8 0.29 991.22 1.41 995.21 986.46 995.81 1.10 0 9 999.51 1.51 998.30 1.06 1.17 0.08 985 0.45 996.16 0.08 986.27 1.76 1.15 1.75 1.21 0.22 1.51 998.03 985 -0.95 1.30 992.11 0.13 1.20 985.30 1.01 1.65 1.30 992.14 1.80 1.23 0 20 998.03 -0.

14 1.26 980.31 985.24 21° 998.22 982.25 981.82 1.54 991.44 986.37 987.47 993.60 1.13 1.36 0.90 1.35 0.25 23° 997.47 993.38 36° 993.32 0.28 0.47 993.73 1.29 0.33 979.22 0.42 989.25 985.46 1.32 977.26 0.14 1.84 1.21 0.37 34° 994.32 0.27 980.71 1.65 1.47 989.50 995.93 1.84 1.84 1.08 1.31 0.38 0.28 1.37 983.31 0.27 986.92 1.28 979.39 1.26 0.36 984.42 988.58 1.31 978.31 982.40 0.60 1.90 1.35 0.27 0.44 987.35 988.40 0.36 0.51 1.37 0.26 0.35 982.32 979.30 26° 996.35 0.33 986.59 1.52 992.71 1.30 0.24 0.33 0.42 1.34 988.28 0.08 1.86 1.21 1.49 1.20 1.24 981.73 1.43 1.34 989.24 983.39 1.38 0.01 1.39 984.52 1.34 985.41 986.28 0.23 0.26 0.54 990.13 1.50 996.60 1.29 985.53 991.30 0.18 1.38 982.34 0.02 1.40 1.50 990.32 0.47 988.32 0.27 0.22 0.36 0.63 1.13 1.28 0.33 0.34 982.70 1.85 1.87 1.35 0.10 1.45 986.33 981.10 1.31 0.84 1.33 978.40 0.27 0.70 1.03 1.50 1.38 989.33 983.77 1.29 0.27 980.19 983.17 1.28 1.81 1.45 1.33 986.32 0.22 984.33 0.47 992.51 1.61 1.86 1.51 1.29 979.32 0.32 1.36 991.36 984.42 1.37 0.10 1.47 992.28 984.53 991.24 0.25 0.16 0.24 985.31 031 0.28 982.11 1.45 1.33 0.34 31° 995.66 1.63 1.50 995.18 1.37 0.86 1.28 986.91 1.88 1.43 987.23 0.62 1.37 986.48 991.35 988.23 1.38 0.78 1.25 0.31 0.51 1.34 982.44 992.09 1.29 981.77 1.32 0.38 989.46 994.29 0.33 0.39 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 998.40 1.35 0.30 0.38 0.35 1.38 1.34 980.80 1.96 1.43 993.35 0.79 1.23 0.24 1.38 0.35 33° 994.96 1.26 0.00 1.27 0.34 0.24 1.43 993.56 1.06 1.31 979.33 976.38 1.36 984.36 0.39 988.99 1.51 1.81 1.30 980.94 1.32 .32 0.33 30° 995.31 985.41 990.38 989.21 1.33 0.33 984.28 25° 997.24 0.63 1.34 0.60 1.31 0.23 0.47 1.35 979.27 0.26 0.23 0.81 1.40 1.21 0.31 0.00 1.25 0.14 1.25 0.77 1.34 981.33 0.81 1.31 0.14 1.76 1.79 1.42 1.20 1.27 0.41 1.76 1.50 1.33 981.20 0.24 981.29 0.58 1.44 1.38 1.35 0.29 0.30 1.47 1.24 0.20 982.19 1.61 1.44 988.51 994.41 990.16 1.34 0.95 1.33 989.39 0.50 994.82 1.83 1.51 993.51 1.46 990.48 1.28 0.21 1.28 0.29 1.14 1.39 0.51 993.32 982.26 0.78 1.26 985.16 1.46 989.49 995.46 995.81 1.26 22° 997.46 995.39 0.33 0.40 1.35 0.35 0.37 990.45 1.37 0.28 1.29 0.31 0.24 1.20 0.37 983.40 1.75 1.76 1.36 987.26 0.27 984.77 1.31 0.46 1.51 989.49 991.29 1.32 984.07 1.61 1.30 978.41 986.40 987.42 985.26 0.18 0.11 1.33 980.38 985.63 1.36 0.42 989.03 1.39 988.31 0.40 991.35 0.37 35° 994.21 0.48 1.22 0.83 1.59 1.47 1.35 0.69 1.35 0.87 1.18 1.44 992.28 0.29 0.23 984.31 980.29 0.37 0.43 993.83 1.28 986.50 1.27 1.39 0.82 1.35 985.39 988.26 0.50 994.20 0.00 1.40 991.98 1.22 1.24 0.37 0.36 0.43 989.68 1.84 1.20 0.70 1.27 0.35 6.48 987.39 1.39 983.49 990.35 981.21 1.01 1.47 988.28 0.23 0.41 985.45 991.56 1.31 0.28 0.26 983.35 0.83 1.32 1.37 0.37 0.47 994.37 1.16 1.26 0.27 982.39 37° 993.22 0.21 1.34 978.61 1.30 0.28 0.39 0.30 0.36 981.29 0.63 1.36 0.37 990.30 983.29 0.24 0.26 0.47 1.36 0.88 1.22 982.39 992.28 0.30 1.50 990.26 0.40 39° 992.04 1.24 0.36 0.34 0.29 1.50 996.25 0.03 1.37 983.28 1.66 1.46 994.29 988.48 1.37 986.23 0.17 1.47 993.39 0.53 992.31 1.35 0.41 40° 992.99 1.25 985.to Alkoholna jakost u % vol.32 0.16 1.48 1.37 0.95 1.36 0.32 987.34 985.31 0.17 1.34 986.28 0.35 0.77 1.21 0.56 1.29 986.43 988.23 0.35 0.25 0.28 979.31 0.27 0.21 983.45 991.46 990.23 984.38 0.33 983.93 1.40 987.22 0.32 1.32 28° 996.41 991.75 1.26 0.71 1.18 0.02 1.35 1.24 0.21 0.29 0.05 1.24 0.30 0.24 0.32 0.46 990.41 987.04 1.25 983.96 1.38 985.34 1.51 993.38 0.44 987.41 991.24 0.26 0.36 0.50 996.49 1.22 0.34 0.43 992.26 983.44 991.32 984.28 0.31 978.54 1.31 985.39 0.33 989.83 1.24 0.43 992.90 1.45 991.42 990.47 994.31 987.32 29° 996.20 0.37 0.70 1.28 0.47 989.31 1.25 0.36 32° 995.39 984.16 1.85 1.70 1.32 0.28 982.31 980.19 983.35 0.29 24° 997.21 1.50 989.37 0.34 1.36 0.41 986.28 981.74 1.90 1.47 992.48 1.27 987.17 1.37 990.40 992.15 1.52 1.30 0.36 0.29 0.22 0.46 1.53 1.28 1.25 0.21 0.34 983.24 0.31 987.94 1.38 0.00 1.37 0.39 38° 993.32 986.23 0.36 980.31 0.22 1.28 0.24 0.35 988.30 0.07 1.25 0.33 0.21 0.38 0.23 0.29 983.67 1.55 1.34 979.34 0.23 0.06 1.30 27° 996.26 0.93 1.20 1.68 1.35 0.36 990.27 0.57 1.48 991.33 1.32 977.50 995.30 0.21 0.30 981.33 989.23 1.12 1.53 1.32 982.81 1.50 1.84 1.34 0.32 987.38 982.24 0.29 983.35 0.97 1.27 984.26 1.52 992.37 0.41 985.37 986.30 0.06 1.43 993.24 1.95 1.37 0.20 1.53 1.39 984.70 1.50 996.21 0.40 992.37 0.35 0.39 0.36 987.02 1.20 0.31 0.38 989.31 0.20 1.30 988.87 1.26 984.38 985.44 1.27 0.33 0.

14 0.28 14 985.88 1.54 0.14 982.91 0.05 976.01 979.25 1.23 0.18 0.35 1.12 0.28 0.91 982.23 8 986.89 0.06 984.59 1.21 0.94 977.15 0.81 980.00 981.38 1.75 1.96 980.90 1.23 0.13 0.01 977.16 2 986.19 1.91 0.07 984.98 975.10 979.65 1.10 0.79 97 0.44 1.13 983.13 0.09 0.14 0.14 0.52 1.13 984.18 0.06 0.81 979.10 0.86 981.21 0.99 978.05 981.76 1.94 984.22 0.84 981.03 0.94 1.28 0.57 1.96 0.88 983.26 0.97 976.17 983.09 0.92 979.39 0.54 087.17 0.68 0.74 0.12 0.16 0.04 0.71 1.07 0.99 981.11 0.96 1.36 1.06 985.18 0.04 974.05 97 0.05 985.20 0.83 0.07 0.92 984.04 0.73 979.82 97 0.01 0.21 6 986.13 0.09 0.63 1.18 0.28 0.12 0.28 0.87 980.24 0.04 983.29 0.16 0.09 984.25 0.85 980.02 0.08 975.18 0.08 976.21 0.13 0.92 1.01 0.71 1.08 982.09 0.91 1.47 1.09 0.26 0.14 0.19 0.96 981.17 0.24 0.77 979.28 1.31 0.46 1.22 0.06 974.14 983.28 0.92 980.90 1.90 976.38 1.93 979.21 0.95 0.26 0.71 0.31 0.05 0.20 0.47 0.98 977.79 1.62 1.08 0.16 0.12 980.69 0.04 979.27 0.77 979.92 983.85 1.18 4 986.85 978.23 0.13 0.79 980.23 0.09 980.08 981.77 0.00 983.26 0.02 983.25 0.16 0.09 1.89 1.27 0.96 982.80 981.12 0.18 983.92 978.20 0.71 0.08 985.72 978.10 0.74 0.84 1.22 0.34 0.11 983.07 973.25 0.19 983.18 0.24 0.12 0.01 0.73 0.75 0.00 975.19 0.24 0.17 0.06 984.16 0.25 0.21 0.79 0.56 0.08 1.88 977.85 982.06 973.32 17 985.02 980.10 1.05 0.06 0.00 984.04 977.09 0.16 982.88 980.17 0.12 0.73 0.14 0.07 976.27 0.98 981.12 0.01 0.45 1.75 980.50 0.27 0.11 0.10 0.95 979.16 1.65 0.93 1.98 983.77 1.17 0.87 981.19 1.95 980.03 984.76 978.00 1.19 0.95 0.24 0.23 0.83 97 0.58 1.08 0.04 0.06 0.77 1.97 0.24 0.96 97 0.34 20 984.97 975.02 1.29 0.12 981.. o t 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 986.31 16 985.15 0.32 0.02 975.33 1.94 97 0.30 1.23 0.10 0.21 0.10 0.20 0.25 0.04 976.98 984.02 982.47 1.45 1.09 979.94 0.07 985.89 97 9 0.00 977.35 0.06 1.26 0.88 1.24 0.84 977.70 97 -0.90 978.14 0.92 984.05 977.92 0.20 0.13 0.21 1.30 0.19 0.20 0.16 0.89 977.14 1 986.90 980.32 0.30 0.24 986.18 0.22 0.12 0.32 18 985.00 985.01 0.20 0.78 980.16 982.15 0.60 1.83 980.93 980.01 0.18 0.20 1.06 0.75 979.62 0.02 983.78 978.66 0.23 1.01 97 0.74 978.97 983.02 976.52 0.11 982.88 0.03 985.11 0.04 0.07 0.58 0.24 0.92 0.66 1.42 1.11 0.01 984.85 97 0.24 0.92 978.36 1.98 97 0.04 978.03 0.56 1.89 979.83 979.14 0.30 15 985.20 0.00 97 0.93 1.95 983.96 1.71 1.10 0.14 0.96 979.06 983.29 0.67 1.06 977.40 0.97 977.16 984.98 0.21 0.03 0.21 7 986.59 1.76 1.51 1.91 983.10 0.09 1.84 0.05 0.95 982.19 0.97 1.08 0.10 985.25 0.80 977.11 985.94 0.05 984.05 0.05 975.711.34 1.16 0.15 984.05 0.24 1.01 1.92 1.52 0.54 0.30 0.17 3 986.12 985.30 0.07 977.00 976.02 0.48 1.21 1.01 978.54 1.13 984.91 97 0.89 979.18 0.54 0.91 0.07 981.15 981.65 0.79 979.04 0.93 97 0.49 0.26 1.79 978.00 0.89 982.18 0.01 980.24 0.19 0.83 0.19 0.89 981.16 0.02 0.21 0.19 0.66 1.13 981.73 1.05 0.80 0.25 0.04 981.07 0.94 981.91 0.08 1.97 978.93 976.22 0.33 0.19 0.13 980.76 0.27 0.12 0.06 982.91 976.29 0.98 980.07 0.22 0.25 1.92 981.04 0.24 0.13 981.95 1.97 0.81 978.08 0.04 980.83 978.87 97 0.27 1.22 0.98 982.87 979.72 0.16 0.47 0.28 0.01 974.16 0.30 1.15 1.95 976.40 1.14 0.84 982.45 0.19 5 986.15 0.02 979.23 0.20 0.16 0.02 985.27 11 986.90 1.04 985.47 1.07 0.10 977.40 1.08 981.88 977.59 0.77 1.73 97 -0.19 1.94 1.08 0.93 982.89 1.72 0.06 1.09 0. 977.88 982.07 0.51 1.06 978.11 978.31 0.05 960.97 984.20 0.84 979.56 1.87 1.26 0.16 0.79 0.16 1.08 979.19 0.07 0.12 983.15 0.03 984.09 985.Alkoholna jakost u % vol.88 1.930.15 0.12 0.08 0.71 1.98 976.77 97 0.47 0.01 0.26 0.08 1.95 978.37 0.89 0.13 0.09 0.00 0.16 1.36 1.68 0.16 0.69 1.22 0.09 982.98 982.08 982.07 980.24 0.02 97 0.27 12 986.22 0.95 981.97 0.08 974.42 0.93 1.35 0.21 0.02 0.08 97 .90 983.82 0.30 0.01 985.59 1.95 984.23 0.24 10 986.58 0.09 978.19 0.68 1.29 0.20 1.86 977.34 0.97 1.22 0.84 1.87 0.12 0.67 0.83 1.51 0.55 1.16 0.42 0.07 978.09 983.99 983.00 978.14 0.83 1.85 0.03 975.42 0.03 974.11 0.18 0.95 0.00 984.83 981.98 0.86 978.02 982.95 1.11 980.60 1.26 0.47 0.75 97 0.14 984.06 97 0.06 0.00 979.98 1.94 1.00 982.28 13 986.95 977.92 977.08 0.16 0.21 1.30 0.02 -0.34 19 984.

84 1.53 1.28 973.16 974.14 1.24 979.30 0.16 979.58 1.61 1.27 980.39 0.90 1.34 0.21 970.84 1.99 1.26 0.21 983.29 0.97 1.37 0.24 0.90 1.29 979.22 975.34 964.37 0.17 1.18 973.31 0.20 974.47 1.28 0.95 1.20 979.45 31° 981.91 1.30 1.99 1.42 0.27 975.23 978.52 1.39 0.35 1.45 0.73 1.18 969.19 983.17 977.45 30" 981.32 0.45 0.31 0.10 1.28 0.32 977.14 1.32 966.45 1.31 0.42 1.45 0.33 0.40 0.41 0.42 0.20 981.22 971.38 0.39 0.35 0.14 978.09 972.42 0.67 1.13 975.29 970.60 1.47 1.81 1.44 0.37 0.14 972.51 40° 978.46 0.12 972.49 1.99 1.33 967.32 965.39 0.26 977.02 1.45 0.48 1.94 1.20 1.07 973.38 0.36 0.48 1.38 0.12 977.44 1.24 973.12 978.18 0.33 964.19 975.25 981.38 0.12 0.60 1.28 978.46 1.66 1.78 1.40 0.77 1.21 980.08 1.31 978.73 1.35 0.04 1.30 1.31 1.28 0.23 969.04 1.23 1.33 0.78 1.31 976.30 1.08 1.92 1.37 0.23 980.35 0.25 967.35 0.40 0.11 978.54 1.38 0.40 25° 983.34 0.20 1.42 0.41 0.16 970.21 974.27 1.43 28° 982.30 975.38 0.19 971.15 976.69 1.30 0.25 969.23 967.00 1.42 27° 982.53 1.32 977.27 966.46 33° 980.88 1.70 1.16 1.42 0.19 1.22 1.40 0.17 974.48 36° 979.29 0.28 1.31 978.24 971.25 972.29 1 75 972.27 1. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 to 20° 984.31 0.44 0.46 1.42 1.29 1.24 981.30 0.22 972.19 978.93 1.25 976.31 0.63 1.26 971.76 1.39 1.11 1.15 978.46 0.10 971.33 0.33 0.96 1.37 0.37 0.86 1.37 .40 0.47 0.04 1.27 0.27 1.62 1.29 1.13 972.48 1.35 0.20 1.41 0.19 1.44 0.75 1.18 977.27 969.22 1.74 1.27 0.36 0.36 0.33 0.39 0.15 976.71 1.31 0.14 0.34 0.43 29° 982.42 0.18 981.37 0.77 1.68 1.31 974.79 1.67 1.37 0.41 0.33 976.16 971.88 1.40 0.08 974.08 0.23 1.62 1.31 967.15 970.38 0.27 973.24 976.29 974.35 0.40 0.16 973.30 967.18 972.26 0.41 1.44 0.31 0.40 0.11 1.22 980.36 0.00 1.33 966.05 1.26 978.42 0.93 1.17 975.21 972.44 0.39 1.38 0.42 0.33 965.87 1.32 974.23 980.20 969.55 1.30 972.56 1.40 0.96 1.13 1.11 977.22 978.14 1.57 1.40 0.27 967.17 978.40 0.48 0.71 1.36 1.95 1.42 1.08 972.55 1.17 1.78 1.15 980.33 0.32 0.50 39° 978.18 975.84 1.46 1.22 968.40 0.30 968.31 969.44 0.23 973.29 966.39 0.18 980.22 970.41 0.33 0.28 0.46 32° 981.10 972.35 0.22 1.29 0.34 0.30 973.46 1.27 967.25 979.28 977.35 0.28 968.15 979.20 982.29 977.20 981.10 977.15 981.33 0.47 0.36 0.36 0.46 0.23 0.22 982.07 1.46 0.38 0.30 969.45 0.21 969.46 1.77 1.31 972.85 1.23 1.42 0.28 1.26 971.63 1.19 976.86 1.60 1.47 34° 980.42 0.28 0.21 1.32 1.22 977.08 975.24 981.26 0.27 972.12 1.34 0.28 974.36 0.37 1.82 1.35 0.25 968.30 971.72 1.83 1.30 965.32 975.18 980.37 1.30 0.45 0.29 0.20 0.34 0.35 0.31 965.86 1.13 973.36 0.24 970.87 1.10 975.15 971.29 1.08 1.78 1.41 0.32 0.57 1.48 1.09 973.07 1 71 968.35 0.38 0.29 972.37 0.27 980.52 1.40 0.39 1.26 967.96 1.64 1.25 0.28 1.38 1.84 1.27 975.35 0.92 1.21 1.37 1.41 1.18 982.24 978.21 977.48 35° 980.77 1.47 0.41 0.86 1.96 1.48 1.59 1.05 1.25 974.27 0.10 976.77 1.43 1.19 983.86 1.47 0.11 973.26 1.03 1.11 973.50 1.32 0.49 1.43 0.12 1.42 1.84 1.43 0.26 977.29 969.32 0.32 975.26 980.72 1.37 0.37 0.24 0.43 0.47 1.42 0.94 1.39 0.04 1.50 38° 979.Alkoholna jakost u % vol.29 977.96 1.40 0.7.37 0.38 0.09 1.41 0.32 970.25 977.29 975.13 980.58 1.49 0.20 973.39 23° 983.31 972.44 0.49 0.90 1.39 0.33 0.43 0.28 1.29 971.20 979.04 1.31 0.67 1.47 0.28 968.42 0.46 0.39 0.30 0.42 1.26 975.39 0.35 0.91 1.19 971.36 0.26 974.39 0.63 1.34 0.23 1.42 0.32 0.17 0.38 1.50 1.48 0.14 974.33 0.29 0.30 973.69 1.20 1.10 1.70 1.28 0.28 976.28 979.17 980.35 0.66 1.38 0.13 976.45 0.25 970.39 0.32 1.39 0.12 976.20 972.28 1.24 968.49 1.14 970.40 0.15 973.95 1.36 0.31 0.94 1.32 964.21 976.22 973.07 1.32 0.14 1.40 0.30 978.37 0.38 0.20 977.35 0.12 974.09 1.43 0.70 1.37 0.15 975.29 1.36 0.10 975.57 1.26 0:27 0.30 1.90 1.49 0.41 26° 983.29 1.36 0.43 0.28 969.30 966.65 1.35 1.15 1.69 1.34 0.32 968.62 1.38 1.32 0.04 1.49 37° 978.43 0.41 0.17 972.29 975.38 1.20 1.23 969.65 1.40 0.33 0.24 0.32 968.23 972.07 1.68 1.97 1.44 0.37 21° 984.0 970.55 1.19 974.44 0.13 978.23 975.32 0.93 1.40 24° 983.28 970.60 1.96 1.87 1.32 971.24 1.26 969.21 979.30 0.62 1.05 1.31 0.29 0.35 963.27 1.55 1.18 978.24 974.20 976.28 979.36 0.93 1.27 976.16 1.16 977.77 1.03 1.59 1.61 1.29 0.79 1.61 1.44 0.63 1.84 1.22 0.56 1.33 0.26 979.14 1.12 0.48 0.18 970.31 970.10 1.44 0.23 976.12 972.29 0.16 0.48 1.09 0.61 1.16 982.36 0.11 1.06 1.73 1.23 974.22 982.40 0.29 966.37 22° 984.62 1.48 1.28 972.47 1.42 0.17 970.80 1.38 0.33 0.13 975.26 1.33 0.30 976.24 0.26 0.16 972.41 0.09 974.21 1.40 0.08 976.

35 957.75 1.32 0.66 1.14 966.55 1.10 971.32 962.28 1.45 0.62 1.49 0.26 967.29 962.54 0.20 966.40 958.37 0.28 964.09 1.62 1.30 963.26 961.09 1.18 965.46 0.19 1.39 1.43 0.57 0.64 40 964.45 953.29 961.29 963.46 0.75 1.38 958.42 0.68 1.24 1.56 27 970.66 1.46 954.57 0.09 971.87 1.54 949.14 969.15 967.30 964.57 0. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 to 20 973.14 970.56 1.25 963.46 0.49 0.57 0.34 960.31 0.63 0.55 0.27 966.37 962.79 1.46 1.38 0.63 1.51 0.59 0.28 960.92 1.44 0.61 33 968.18 1.31 965.42 954.43 0.18 967.11 1.18 969.59 0.81 1.40 956.31 960.46 0.49 0.20 964.44 954.40 1.95 1.27 965.32 1.35 1.90 1.44 0.54 0.00 1.37 0.46 0.29 961.75 1.34 960.59 28 970.61 0.57 26 971.55 1.59 1.23 1.13 970.44 0.88 1.31 959.26 960.38 957.88 1.12 968.49 1.90 1.60 0.28 1.51 0.18 967.50 0.61 0.33 1.29 963.86 1.47 952.54 0.74 1.33 964.06 1.47 1.60 34 967.51 0.45 0.48 0.20 1.47 0.56 0.10 1.47 1.62 37 966.26 963.46 1.37 957.88 1.55 0.11 1.40 955.47 0.36 0.62 0.86 1.55 25 971.48 0.29 1.34 963.41 1.18 966.72 1.52 0.34 1.46 0.36 0.55 24 972.40 1.85 1.24 965.41 0.26 964.56 0.57 1.49 0.12 1.95 1.30 960.55 0.16 968.44 0.06 1.32 964.31 961.02 1.92 1.57 0.15 965.15 968.38 1.59 32 968.26 962.84 1.32 959.25 966.71 1.35 958.53 0.50 0.51 0.40 0.47 952.26 963.79 1.41 0.35 963.29 1.17 1.35 1.56 0.56 0.48 0.36 1.28 961.49 0.09 1.63 38 965.14 969.50 0.53 949.46 1.49 0.43 955.41 1.08 1.77 1.50 951.60 0.39 957.50 1.46 0.51 0.42 0.45 0.64 1.33 959.43 0.53 21 973.41 957.80 1.43 954.57 1.09 1.82 1.56 0.32 958.21 966.55 0.37 0.33 0.54 0.57 .25 1.53 0.99 1.39 0.44 0.24 964.64 1.16 965.09 972.57 0.57 1.91 1.33 960.49 0.52 0.20 965.51 0.35 1.47 0.58 0.50 0.23 962.49 0.55 1.45 0.51 0.41 0.27 964.78 1.23 964.06 1.25 967.37 959.50 0.37 0.60 0.98 1.21 965.23 1.36 959.52 0.44 0.35 961.48 0.84 1.52 0.60 0.12 970.49 0.55 0.21 966.35 1.52 0.17 1.42 0.26 965.31 959.48 0.53 0.12 971.05 1.45 0.38 0.37 1.81 1.21 962.10 1.47 0.42 0.51 0.41 958.49 0.15 1.54 0.91 1.20 967.35 961.48 0.64 1.69 1.51 0.22 968.16 966.47 0.19 1.58 0.41 0.13 1.48 0.23 964.40 955.97 1.29 959.45 0.43 1.55 0.92 1.89 1.57 0.62 36 966.53 0.08 1.59 1.29 965.57 0.11 969.37 958.22 963.52 0.60 31 969.40 1.53 0.51 0.Alkoholna jakost % vol.35 1.17 966.41 1.58 0.51 1.35 960.82 1.51 1.19 964.10 1.44 0.59 0.95 1.43 955.48 952.14 1.22 965.22 1.24 962.59 1.43 0.75 1.54 0.12 1.33 959.48 0.46 0.36 962.44 954.49 0.85 1.40 0.54 0.47 0.47 0.72 1.30 1.66 1.36 958.42 955.23 963.54 22 972.43 955.40 0.78 1.60 0.23 962.51 950.41 955.59 0.56 1.62 0.82 1.54 0.02 1.39 1.44 1.40 0.49 1.55 0.48 1.28 962.46 0.36 957.97 1.43 956.11 968.43 1.21 1.53 0.33 961.66 1.33 1.49 0.46 952.24 962.44 0.15 1.84 1.39 965.91 1.88 1.42 0.59 0.48 0.52 0.24 1.53 0.79 1.30 960.56 0.31 960.12 1.63 1.14 967.94 1.47 953.23 1.17 964.38 957.24 965.08 972.17 1.64 1.20 1.38 958.16 967.47 0.50 0.23 967.66 1.51 1.49 0.21 963.17 1.53 0.35 1.30 1.41 956.33 963.45 1.43 954.62 35 967.38 96002 1.09 970.53 0.25 961.50 0.36 957.19 1.49 951.52 0.82 1.28 960.38 960.50 1.96 1.34 961.26 1.54 1.61 1.51 0.40 0.33 959.34 962.42 0.16 1.20 1.43 0.45 0.16 1.28 962.29 0.31 960.49 0.38 0.43 1.00 1.50 0.55 0.66 1.38 956.94 1.50 0.49 1.08 1.93 1.39 956.37 958.35 1.79 1.47 0.55 0.47 0.53 0.33 958.45 954.21 1.23 967.44 0.40 1.29 1.49 0.20 965.52 0.25 961.31 1.27 960.38 959.26 962.12 969.59 0.32 960.16 969.40 1.94 1.41 0.42 1.64 1.10 1.40 0.50 951.53 0.21 1.56 0.54 0.46 953.46 0.42 0.40 0.22 1.49 952.33 1.24 963.30 965.49 951.94 1.42 955.73 1.30 961.50 0.77 1.56 0.28 1.58 0.17 968.51 0.51 0.53 0.42 1.20 968.42 0.35 0.58 29 970.72 1.34 958.51 1.69 1.35 958.58 0.96 1.90 1.42 0.58 0.15 970.45 0.72 1.16 1.41 956.13 967.87 1.18 1.44 955.61 1.55 0.36 957.63 1.94 1.57 0.26 1.35 958.66 1.68 1.04 1.55 0.15 966.13 968.45 1.39 0.47 0.24 966.01 1.50 0.58 0.54 0.96 1.48 0.40 957.19 1.49 0.20 963.97 1.10 1.18 968.22 963.38 1.64 1.51 0.27 961.14 1.22 967.54 0.49 0.55 0.94 1.51 0.59 1.42 956.46 953.70 1.07 1.91 1.21 968.62 0.53 0.64 1.27 964.32 962.39 959.51 950.29 962.41 1.36 961.93 1.52 0.58 0.35 959.40 956.20 964.37 960.34 1.23 966.31 962.53 0.76 1.50 1.45 953.40 0.16 970.53 0.15 1.56 1.56 0.53 0.45 0.48 0.20 969.42 1.61 0.45 0.69 1.32 964.55 23 972.52' 0.46 1.81 1.29 966.21 964.52 0.62 1.39 1.61 1.18 1.46 0.31 959.50 0.04 1.91 1.31 963.48 1.66 1.10 969.32 961.50 0.54 0.58 30 969.46 1.78 1.45 0.40 957.13 1.26 961.60 0.32 1.08 971.68 1.58 0.64 39 965.49 0.

61 1.97 2.63 0.11 0.12 2.62 0.85 0.39 1.24 2.16 1.04 1.57 2.27 0.19 1.44 1.73 1.94 1.47 1.87 0.40 1.03 0.25 0.91 0.28 1.86 10° dodajemo 0.34 0.99 0.95 1.39 1.54 3.14 0.68 1.86 0.88 0.98 0.60 0.71 0.16 1.89 0.01 1.41 2.07 1.60 2.20 2.10 2.89 2.00 1.91 0.97 1.65 0.15 0.01 0.39 0.24 1.08 0.90 0.10 1.04 1.59 1.88 0.33 0.94 0.32 3.92 0.87 0.74 0.26 1.95 2.93 0.48 0.92 0.27 1.65 1.66 0.45 1.40 0.48 0.36 4.51 0.76 0.37 1.Tabela II: MEĐUNARODNA TABELA ZA ALKOHOLNE JAKOSTI PRI 20OC Tabela korekcijskih faktora koji se rabe za korigiranje alkoholne jakosti na učinak temperature.00 0.12 0.21 0.58 0.55 1.55 0.92 0.94 0.02 4.97 1.56 1.39 1.87 1.49 1.25 1.20 1.50 1.96 0.23 1.38 1.24 0.53 1.90 0.72 0.29 0.17 0.23 0.18 0.64 0.62 0.91 0.54 1.01 0.69 0.97 0.12 0.95 0.07 1.25 1.71 0.04 1. Alkoholna jakost pri toC 0 Temperatura (oc) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 0° 0.75 0.76 0.82 0.67 0.56 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 0.55 1.59 2.75 1.33 2.74 1.02 1.03 1.47 1.12 0.62 3.23 1.16 1.43 11° 12° 13° 14° 15° 0.64 1.93 0.79 0.74 1.37 0.44 0.69 1.17 1.12 0.07 0.82 0.03 4.65 2.20 2.17 1.73 1.87 0.00 1.95 1.73 1.76 0.82 0.53 0.82 1.77 1.71 2.01 1.73 1.74 0.42 0.98 0.89 2.34 2.36 1.15 1.84 0.35 0.73 1.35 1.83 2.92 0.04 0.87 3.28 1.71 2.77 0.23 0.14 1.48 0.52 1.59 0.91 0.95 1.46 0.92 1.60 1.95 0.72 3. Vrijednosti koje se dodaju ili oduzimaju od alkoholne jakosti pri toC (obični stakleni alkoholometar) navedene su u tabeli ispod.44 4.24 1.02 2.13 1.49 1.85 0.84 0.23 2.0.83 1.21 3.25 .25 1.46 0.97 1.60 0.52 0.01 1.02 2.17 3.90 0.44 1.80 2.97 0.61 1.51 0.00 1.89 1.19 .03 1.83 0.54 2.02 1.15 1.48 2.08 1.93 0.87 0.08 2.53 0.56 0.34 1.13 0.26 0.59 0.91 0.26 2.33 0.82 1.91 0.16 2.35 0.05 3.82 0.14 1.13 0.55 3.09 1.67 0.16 0.38 3.39 1.09 1.79 0.72 0.75 3.51 19° 0.79 0.24 2.88 2.98 0.38 1.87 2.97 0.20 0.33 1.88 0.24 0.91 0.50 0.77 0.19 1.52 1.72 1.95 1.72 0.47 2.43 0.07 1.67 0.31 0.43 0.16 1.35 1.80 0.42 0.66 1.27 1.33 1.20 1.33 0.96 1.23 0.95 3.82 1.41 0.70 1.26 2.78 0.24 16° 17° 18° 0.81 0.20 1.11 1.60 1.92 1.37 0.15 2.55 0.96 1.31 1.83 0.09 1.12 0.

13 0.38 2.15 0.69 0.57 0.08 1.05 3.28 1.91 4.99 0.25 1.57 1.70 3.39 0.93 3.43 1.31 4.64 0.81 3.78 4.19 1.75 1.58 2.39 1.25 2.29 3.77 3.28 0.72 2.85 0.30 3.33 3.52 1.84 1.44 0.36 5.93 4.84 1.06 2.70 0.43 0.47 0.89 0.63 0.40 0.Alkoholna jakost pri toC 0 Temperatura (oC) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21° 22° 23° 24° 0.02 2.23 0.92 2.23 3.86 1.70 2.88 3.74 0.83 3.39 30° 31° 32° 33° 34° oduzimamo 0.20 2.37 4.53 .47 0.04 4.72 1.49 2.79 4.44 4.60 1.44 3.93 1.21 2.51 2.34 0.11 2.20 0.49 0.96 1.63 2.06 4.24 3.67 1.58 0.05 4.69 1.04 1.76 1.27 2.02 1.83 2.22 0.16 0.85 0.79 35° 2.42 0.80 1.37 3.01 1.35 2.34 1.41 2.55 0.15 1.47 3.57 1.14 0.31 0.16 3.39 2.94 5.13 1.57 3.07 1.26 0.07 2.98 2.44 0.91 4.56 2.67 2.13 2.09 3.05 2.30 0.00 3.97 1.91 1.02 2.68 1.62 0.78 2.43 3.65 4.12 3.51 0.13 2.68 3.38 1.94 2.49 4.19 3.79 0.78 3.22 3.73 0.14 0.56 0.81 0.45 0.59 40° 3.60 2.31 4.49 1.82 3.02 5.91 2.18 4.58 1.51 3.27 2.46 4.74 4.04 25° 0.19 1.52 0.58 3.21 4.09 3.60 0.54 0.65 2.70 1.66 1.36 0.61 1.50 2.70 0.87 1.53 2.24 1.84 2.54 3.18 0.17 3.95 3.13 0.90 1.20 2.65 3.10 1.93 0.94 4.90 4.64 2.00 1.11 1.36 1.46 1.17 4.74 2.06 4.76 2.98 2.21 1.77 5.36 3.37 0.78 4.64 3.63 1.57 4.13 0.03 1.40 1.39 3.62 1.29 1.85 2.15 2.86 2.53 3.51 3.45 2.07 1.86 5.25 1.61 4.29 0.81 2.19 0.91 4.48 1.23 1.77 2.93 2.66 0.17 0.82 0.47 0.18 1.29 1.18 4.27 3.32 0.71 4.60 0.41 0.97 3.56 1.85 0.86 3.34 2.19 1.55 1.25 0.65 3.78 1.41 3.27 041 0.13 3.03 4.19 5.42 2.49 0.89 0.92 1.94 0.13 2.05 3.78 1.35 2.94 3.99 3.30 1.50 1.31 26° 27° 28° 29° 0.62 2.19 0.91 3.25 2.71 0.76 0.67 0.00 2.30 2.26 0.13 1.33 4.43 1.77 0.73 0.44 2.33 1.71 2.53 1.08 36° 37° 38° 39° 2.23 3.

48 5.16 3.62 7.50 3.20 8.02 6.91 3.59 7.84 1.99 5.89 0.63 3.88 1.80 2.73 5.20 4.77 4.67 7.58 4.83 2.50 2.27 1.96 2.91 8.24 1.80 0.49 2.21 3.03 6.65 0.05 0.97 3.57 3.24 3.84 0.59 6.28 4.44 15° 1.33 3.11 2.06 0.29 2.91 3.74 4.52 4.85 5.07 4.37 4.96 4.39 3.36 8.68 1.29 3.36 3.23 5° 6° 7° 8° 9° 3.45 5.74 6.41 2.08 4.40 6.20 6.10 2.96 2.96 7.74 0.10 6.45 0.34 1.50 5.83 3.56 5.89 6.25 1.12 0.20 0.61 2.39 7.72 0.71 1.80 5.49 1.74 2.85 7.54 3.97 7.58 2.46 1.03 10° 12° 13° 14° 4.75 7.43 3.83 1.83 2.51 7.16 2.33 4.36 1.55 6.74 5.31 7.40 2" 3° 4° 3.72 3.05 4.86 4.47 7.89 3.36 4.90 3.07 6.47 5.77 5.39 5.58 2.86 4.31 3.32 5.24 2.98 0.16 7.24 1.14 5.45 7.21 0.38 d o d a j e m o 2.92 4.56 0.69 1.02 2.71 2.65 2.59 3.42 2.55 3.88 1.11 5.38 4.06 2.02 0.19 0.80 2.40 1.35 3.49 5.Alkoholna jakost pri toC 14 t e m p e r a t u r e (oC) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0° 3.39 5.7 1.25 0.58 1.12 2.31 6.17 6.51 2.74 4.43 2.25 5.61 3.60 1.15 4.66 2.95 4.06 3.87 3.67 5.62 3.48 6.36 4.42 2.80 0.51 0.15 3.16 1.09 6.26 3.40 3.24 4.61 1.64 2.23 6.88 0.59 0.81 6.86 3.18 0.78 1.20 1.95 7.20 2.05 7.39 1.68 1.17 3.70 0.32 3.16 3.39 8.87 4.17 0.75 0.30 8.33 1.27 2.12 5.53 5.71 0.39 3 1.52 2.21 2.21 3.03 2.63 7.98 2.53 7.89 5.95 3.69 3.36 2.68 0.02 4.35 5.86 6.82 1.36 1.37 1.38 1.76 2.16 4.81 4.00 6.14 0.73 3.49 4.61 3.38 3.34 4.28 1.78 0.31 0.02 3.23 5.56 1.83 5.53 7.34 2.76 0.43 7.49 4.64 6.83 2.01 2.11 1.98 3.88 2.48 0.48 1.84 6.64 1.21 3.85 2.41 .67 4.25 3.16 6.26 5.63 7.09 1.56 5.53 1.94 0.48 3.30 1.36 3.17 4.11 5.10 2.64 4.65 6.88 2.12 0.35 1.77 1.98 2.30 4.38 1.79 0.03 16° 17° 18° 19° 0.65 3.05 4.53 2.74 7.40 1.56 1.62 0.35 5.53 0.76 2.20 3.16 6.81 0.94 0.81 3.84 5.31 1.41 1.91 7.92 1.98 4.65 2.87 2.23 0.61 4.96 2.07 8.50 1.67 0.75 4.96 6.18 6.11 5.24 2.48 4.58 5.03 4.08 1.52 4.32 1.10 2.77 4.13 3.40 1.96 1.00 0.97 6.62 1.66 3.31 1.92 4.82 5.09 0.24 2.44 3.04 2.58 1.

31 0.08 6.34 2.61 2.00 5.26 0.51 4.87 4.57 0.18 2.70 1.90 3.33 0.99 26° 27° 28° 29° 1.24 2.31 5.79 1.49 1.44 3.77 5.09 2.95 2.01 2.97 6.93 5.39 0.26 6.23 3.66 7.91 3.78 3.23 4.53 3.78 1.97 6.80 6.35 0.33 4.38 2.94 3.65 2.18 1.76 2.88 5.29 0.06 4.49 2.50 1.83 3.48 2.62 1.17 3.08 3.66 3.84 3.04 5.87 2.34 2.56 1.65 3.50 0.69 7.38 0.49 3.93 1.56 2.37 4.59 4.40 2.25 0.84 4.13 7.84 2.95 6.59 25° 1.23 0.46 5.94 0.90 1.34 0.73 1.94 1.47 0.15 0.76 3.15 4.37 1.21 2.43 1.98 5.43 4.01 7.66 3.07 1.09 3.90 3.48 5.45 2.80 6.52 3.68 4.68 5.82 5.13 6.63 5.64 5.28 2.94 3.19 5.74 0.19 2.12 5.25 1.19 30° 31° 32° 33° 34° 35° o d u z i m a m o 1.15 4.15 1.18 6.01 3.72 1.57 4.29 6.29 6.01 1.44 6.67 2.68 1.91 2.25 6.26 2.41 7.78 5.67 3.13.77 3.35 2.50 1.25 4.78 1.69 4.52 0.82 1.74 1.09 6.29 0.71 2.10 1.55 0.00 2.63 5.38 4.61 4.23 4.42 4.53 5.39 36° 37° 38° 39° 4.31 2.80 2.59 4.16 5.10 0.28 0.23 3.65 1.70 0.46 5.65 4.11 2.49 4.47 5.80 5.35 0.28 7.31 3.30 0.78 2.57 1.62 3.71 5.33 4.57 6.22 3.44 6.12 3.54 7.51 2.08 4.79 3.92 4.43 0.39 0.17 6.76 1.80 1.21 4.22 4.24 3.58 2.90 40° 5.74 3.03 3.19 3.94 5.83 3. Gustoća pri tOC korigirana za održavanje u zraku .26 5.60 1.62 0.60 5.78 1.67 4.07 4. 3.29 5.04 1.86 1.63 7.12 1.10 2.36 3.43 1.38 5.87 1.70 1.55 0.79 4.73 2.51 3.19 1.73 6.40 2.22 4.13 2.06 6.18 2.04 0.97 7.02 2.80 6.70 3.36 5.71 5.51 2.25 0.37 3.34 4.28 4.39 0.86 6.12 5.12 5.92 7.32 2.94 5.66 5.31 5.07 2.83 1.98 3.00 4.90 3.70 3.97 5.Alkoholna jakost pri toC t e m p e r a t u r e (oC) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21° 22° 23° 24° 0.93 4.68 1.75 1.05 4.55 2.97 3.61 5.54 6.78 4.87 4.53 4.46 2.52 4.33 6.07 3.41 2.03 4.74 4.67 1.81 7.49 0.53 0.43 3.08 6.34 3.93 2.97 1.76 Tabela III: MEĐUNARODNA TABELA ZA ALKOHOLNE JAKOSTI PRI 20OC Tabela gustoća mješavine etanol-voda (obična staklena aparatura).50 5.98 5.65 0.41 4.10 5.33 4.79 5.15 5.20 4.29 1.84 5.98 4.45 4.17 1.06 4.90 6.33 4.90 1.81 1.40 0.31 1.60 0.62 3.77 5.37 0.20 0.39 1.37 3.01 2.79 3.49 3.97 1.19 1.46 0.43 6.55 3.94 2.93 2.34 0.62 6.72 5.38 0.57 0.09 3.88 4.99 0.77 3.55 2.22 6.11 4.26 2.30 5.

38 993.17 988.40 995.05 -0.52 998.58 1.51 997.13 0.13 0.16 0.43 1.06 -0.35 1.96 1.26 989.23 990.19 0.42 994.05 985.08 -0.69 1.06 0.24 989.03 0.34 991.52 997.11 0.25 989.88 1.52 998.19 988.07 1.12 0.27 987.08 0.19 1.97 1.06 0.85 1.35 991.06 0.41 995.02 -0.32 992.34 991.37 993.74 1.46 996.07 0.42 994.16 14 999.09 0.15 0.03 -0.05 0.21 1.19 1.06 7 999.02 0.46 996.04 0.16 1.09 0.20 1.41 995.51 997.36 993.21 1.12 0.03 -0.26 991.11 0.17 0.29 1.18 17 998.04 0.01 0.46 995.35 993.11 10 999.08 0.01 0.05 1.18 0.83 1.13 1.05 1.31 1.10 1.00 0.Alkoholna jakost u % vol.31 990.10 0.45 996.15 988.27 989.26 1.01 0.02 0.12 0.84 1.51 1.15 0.00 0.51 997.29 988.38 993.82 1.57 1.40 1.68 1.83 1.60 1.76 1.99 1.16 0.18 989.31 992.23 988.06 1.50 996.47 1.67 1.52 998.11 0.22 988.01 0.16 988.16 0.69 1.36 1.05 0.19 983.81 1.39 992.51 997.53 1.52 997.23 989.20 1.26 987.33 989.32 1.32 1.04 0.67 1.12 0.11 0.29 991.09 -0.08 -0.31 990.28 991.16 985.11 0.75 1.18 16 998.14 1.28 988.23 990.26 991.02 -0.22 990.36 993.04 0.74 1.40 995.33 1.06 0.16 988.84 1.13 1.16 0.50 996.30 990.12 1.14 0.63 1.13 0.13 986.10 0.05 986.16 0.03 5 999.42 993.04 0.46 996. 0.02 1 999.39 992.01 1.42 993.82 1.15 987.09 0.53 1.47 1.22 988.56 1.72 1.36 993.24 986.50 1.61 1.77 1.33 1.75 1.79 1.14 0.98 1.89 1.31 1.51 1.10 0.59 1.54 1.27 991.27 991.06 -0.51 1.11 0.18 985.00 0.81 1.93 1.60 1.24 988.14 13 999.06 0.14 986.12 1.15 986.04 1.19 1.16 0.13 0.34 1.28 988.12 0.86 1.33 992.98 1.30 988.53 1.42 994.00 0.46 996.75 1.35 993.09 0.06 0.07 0.15 988.14 0.04 -0.06 0.57 1.47 995.24 987.92 1.14 0.87 1.49 1.35 993.07 0.39 993.13 0.15 0.43 1.46 996.43 1.09 985.17 0.23 20 998.20 1.18 0.42 994.46 1.52 1.14 0.06 0.87 1.76 1.09 0.19 0.27 989.06 1.03 -0.46 996.13 0.20 0.06 0.97 -0.22 986.01 0.81 1.13 1.65 0.02 4 999.07 985.14 0.16 0.62 1.90 1.17 985.15 1.51 997.14 987.09 1.08 986.06 986.04 0.08 0.27 1.35 991.28 989.46 995.52 1.26 1.41 1.22 986.25 991.04 1.07 0.42 994.06 0.12 987.03 0.07 0.06 1.07 0.73 1.70 1.71 1.02 -0.06 986.66 1.03 0.04 -0.15 0.37 993.38 993.07 0.93 1.03 -0.19 1.12 0.21 984.68 1.49 1.24 991.33 992.08 985.63 0.35 991.05 0.96 -0.75 1.57 1.46 996.16 15 998.04 -0.01 0.07 1.05 -0.01 0. to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 999.08 8 999.01 0.01 0.42 994.00 0.17 0.13 0.11 0.40 992.41 1.37 993.09 0.04 -0.14 987.70 1.10 985.61 1.40 995.30 992.05 1.10 986.32 1.16 987.09 -0.19 0.01 0.63 1.05 -0.23 988.10 1.17 0.03 0.08 0.60 1.16 0.20 1.05 0.09 0.12 0.16 0.98 1.30 990.31 1.52 998.52 998.11 985.46 996.24 1.04 0.59 1.02 1.63 1.29 991.81 1.90 1.54 1.18 985.42 994.14 986.13 0.07 -0.00 1.02 -0.33 989.72 1.16 0.38 1.68 1.41 995.10 987.18 0.18 988.32 992.65 0.06 1.12 0.41 1.58 1.02 -0.22 0.13 0.84 1.09 985.51 997.23 1.41 1.30 992.85 1.29 1.55 1.02 -0.32 990.02 0.58 1.16 1.54 1.03 -0.35 993.51 997.78 1.27 991.06 -0.24 989.10 0.46 996.06 -0.25 1.99 -0.25 987.21 0.28 1.53 1.15 0.09 0.11 986.25 1.70 1.52 998.13 984.30 990.46 996.17 0.15 1.06 6 999.88 1.80 1.11 11 999.19 0.21 990.45 1.88 1.19 987.17 1.52 997.20 986.51 1.66 1.04 -0.61 1.12 0.24 985.39 994.20 989.11 986.03 0.01 3 999.15 984.17 .18 0.37 993.62 1.07 0.76 1.34 991.92 1.37 1.29 991.71 1.42 1.55 1.09 986.08 -0.56 1.09 -0.41 1.02 0.18 0.12 1.09 0.09 987.67 1.15 0.09 0.09 0.11 0.11 0.14 0.16 984.92 1.18 987.40 996.00 0.32 992.07 0.20 988.00 0.46 996.15 0.06 -0.77 1.97 1.02 -0.09 0.07 1.02 -0.29 992.54 1.96 1.53 1.05 0.15 0.08 9 999.03 -0.35 991.17 988.51 997.01 985.19 985.60 1.04 0.25 991.54 1.10 0.30 992.88 1.33 992.41 1.14 0.04 0.03 -0.83 1.10 0.55 1.04 -0.26 987.11 987.17 0.47 995.18 983.10 0.13 987.97 1.01 0.48 1.03 -0.07 0.29 992.45 996.19 18 998.64 1.06 1.83 1.33 992.20 988.02 0.09 1.90 1.02 985.66 0.15 0.13 12 999.18 0.23 986.32 1.22 990.12 0.98 -0.17 0.00 985.82 1.08 986.31 990.01 0.97 1.14 984.17 983.24 1.00 0.14 0.13 0.12 1.57 1.18 987.59 1.10 0.40 995.02 0.05 -0.52 997.43 1.37 993.27 1.98 1.96 1.92 1.21 988.67 1.05 -0.00 1.22 1.45 1.02 -0.10 0.47 1.04 0.41 1.40 995.17 987.01 0.12 0.07 0.34 1.01 0.73 1.09 1.18 0.11 0.46 996.99 1.03 0.20 1.22 0.37 1.36 993.65 1.20 984.16 1.04 985.20 0.99 1.47 995.10 1.02 -0.63 1.49 1.68 1.20 986.12 984.01 1.71 1.16 987.04 1.18 0.14 0.46 996.21 1.73 1.31 992.09 0.03 985.03 -0.14 0.85 1.03 0.26 989.17 0.38 1.05 -0.02 0.46 1.70 1.06 0.16 0.00 -0.14 0.21 19 998.45 1.42 1.17 984.21 990.41 995.01 2 999.19 0.81 1.02 0.04 0.15 .39 992.23 1.03 1.03 1.06 0.32 1.55 1.52 997.41 995.42 994.18 1.91 1.18 985.

33 0.37 982.34 0.27 987.36 0.35 0.36 0.31 0.59 1.33 986.32 0.53 1.68 1.93 1.27 0.62 1.23 0.44 987.31 980.46 994.31 0.19 0.22 0.54 992.23 0.02 1.38 0.41 986.31 982.29 983.22 1.44 987.66 1.28 0.22 0.52 1.20 1.36 984.21 1.02 1.47 988.50 1.32 0.41 987.40 987.37 36 994.37 0.01 1.24 981.44 991.37 990.33 0.10 1.41 1.30 0.36 0.21 1.66 1.50 995.96 1.10 1.22 0.87 1.31 29 996.24 981.26 1.28 0.33 0.32 980.34 1.25 0.31 1.31 0.34 989.30 983.18 1.27 0.38 986.32 984.18 1.27 0.23 1.51 993.50 1.66 1.44 992.30 1.26 0.40 988.29 0.37 0.33 989.35 0.81 1.52 0.18 1.20 0.19 983.25 0.34 980.20 25 997.06 1.35 34 994.35 1.92 1.33 0.27 980.35 985.05 1.13 1.31 0.24 0.77 0.45 1.70 1.21 0.36 0.39 0.01 1. to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 998.53 992.31 982.71 1.37 983.34 983.19 0.30 988.63 1.32 977.29 1.10 1.33 .46 1.37 982.32 0.34 0.43 1.92 1.39 1.33 0.29 981.20 983.0.21 0.32 0.26 982.33 989.23 21 998.39 988.01 1.28 0.42 0.65 1.26 0.29 0.71 1.43 992.39 985.63 1.27 980.33 0.25 0.33 0.68 1.63 1.02 1.21 0.21 0.33 978.23 0.79 1.26 985.27 0.70 1.25 0.33 987.33 0.28 986.25 0.70 0.46 994.33 0.81 1.35 0.22 0.31 0.05 1.35 0.01 1.18 1.34 32 995.32 979.24 0.28 982.29 983.31 0.29 0.31 .40 991.22 982.45 990.72 1.27 1.33 977.46 1.17 1.31 980.29 0.95 1.28 0.48 992.23 0.21 30 995.29 986.Alkoholna jakost u % vol.30 0.85 1.35 985.33 1.34 0.24 1.74 1.05 1.28 980.17 1.64 1.25 0.28 0.02 1.32 0.32 0.41 990.21 0.16 1.34 985.19 1.27 986.92 1.83 1.34 0.34 0.19 983.20 0.99 1.39 0.37 0.23 1.32 984.17 1.53 993.75 1.54 1.06 1.27 984.71 1.35 982.26 0.33 1.37 989.35 982.20 0.26 0.47 988.25 985.50 990.27 0.95 0.38 1.21 982.24 1.46 989.37 983.64 1.35 0.74 1.44 992.19 0.24 1.26 24 997.90 1.36 1.33 1.38 989.23 984.25 0.44 987.32 987.43 988.11 1.32 1.35 0.22 1.30 0.24 0.34 0.41 1.37 986.35 988.14 1.38 38 993.41 985.02 1.24 0.30 985.20 0.28 0.34 OJ5 1.39 988.30 1.39 983.29' 27 996.35 988.09 1.31 0.29 979.27 1.41 1.42 1.31 0.33 0.50 996.20 1.43 993.38 0.32 0.00 1.43 988.47 994.31 985.99 0.74 1.47 993.29 0.52 1.09 0.29 0.37 990.56 1.73 1.36 0.25 0.26 0.37 986.27 0.35 979.32 1.60 1.57 1.26 0.37 1.41 987.48 992.01 1.31 981.19 1.31 0.90 1.31 0.50 1.69 1.28 26 996.33 1.71 1.35 0.36 981.30 0.68 1.43 988.32 978.33 0.17 1.76 1.35 988.29 1.27 0.38 0.50 996.23 0.48 991.62 1.29 0.60 1.37 989.42 1.29 984.00 1.93 1.34 986.25 23 997.29 0.93 1.23 0.50 1.48 988.68 1.22 0.29 0.47 994.36 0.17 1.24 22 987.49 1.23 984.04 1.27 1.61 1.40 0.35 0.19 1.34 986.47 993.48 992.05 1.71 1.80 1.33 0.22 0.37 0.37 1.39 1.29 40 992.23 982.27 •0.33 980.01 1.24 985.54 991.25 985.25 0.43 993.94 1.89 1.34 0.37 0.24 0.11 0.43 989.16 1.67 1.31 0.20 0.60 1.50 995.29 986.32 982.33 0.28 0.42 989.40 992.66 1.31 1.21 0.32 31 995.47 993.26 1.29 0.33 977.81 1.99 1.44 992.87 1.29 1.16 1.34 989.47 995.30 0.95 1.36 0.29 0.35 0.23 1.53992.27 985.49 991.04 1.30 0.51 989.38 0.36 981.32 0.27 0.40 992.91 1.32 979.23 1.76 1.48 1.75 1.38 0.24 0.29 0.28 979.01 1.80 0.37 37 993.24 0.54 991.06 1.55 1.38 0.21 0.86 1.39 1.71 1.26 0.20 0.31 0.41 990.42 993.23 0.26 0.33 984.45 1.51 994.41 986.48 1.33 984.45 0.27 0.48 1.22 0.48 1.23 0.29 0.22 0.23 0.36 0.27 982.37 1.28 0.65 1.72 1.49 990.06 1.31 987.75 1.47 993.39 984.17 1.24 983.30 983.45 991.10 1.50 994.31 985.07 0.28 0.26 981.31 988.25 35 994.93 1.23 0.39 988.31 0.28 1.29 0.31 1.48 991.21 0.42 989.28 984.73 1.33 0.01 1.30 979.41 986.23 0.47 995.46 989.34 980.23 0.35 1.65 1.29 982.34 0.39 39 993.92 1.22 0.41 991.36 984.89 1.51 990.41 990.38 985.01 1.70 0.27 1.36 0.31 987.91 1.37 986.21 984.28 0.36 985.98 1.51 1.36 984.01 1.76 1.34 983.68 1.51 994.36 0.50 995.94 1.29 986.30 28 996.21 0.33 1.58 1.19 0.40 991.66 1.66 1.46 989.36 0.21 0.30 0.50 996.56 0.54 1.37 987.02 1.45 990.59 1.39 985.31 0.50 995.55 991.26 0.37 0.24 0.34 0.86 1.33 978.30 981.42 1.34 983.17 1.45 991.22 1.26 0.25 983.37 1.25 1.65 1.56 1.34 33 995.33 981.34 0.39 1.31 0.05 0.31 978.24 0.38 989.83 1.35 988.33 0.35 0.22 1.38 0.48 992.77 0.72 1.32 1.21 1.72 1.28 0.32 0.23 0.31 1.76 1.26 1.50 996.25 981.45 990.32 1.39 1.27 0.29 0.52 993.35 991.36 0.25 0.38 0.33 0.31 988.30 1.08 1.82 1.36 990.33 981.19 0.50 1.40 992.32 0.97 1.36 987.41 990.19 0.42 985.33 0.39 984.36 1.52 1.29 1.27 1.36 987.88 1.22 0.81 1.20 0.39 1.04 1.31 0.22 1.21 0.43 992.87 1.26 1.22 1.34 0.54 0.25 0.30 0.42 993.43 1.24 0.36 0.38 0.51 994.31 0.43 1.45 986.44 1.41 991.40 1.25 983.25 0.22 984.86 1.27 0.36 0.36 990.36 981.

17 1.19 0.13 1.00 0.05 1.73 0.99 984.44 0.17 0.81 980.25 980.10 1.12 0.95 982.40 0.40 0.94 0.67 0.97 982.13 1.94 0.70 0.58 0.01 985.22 0.88 977.10 985.35 0.39 0.94 0.09 985.98 0.08 975.11 1.89 0.08 976.99 977.99 1.93 0.93 978.19 981.11 1.94 0.24 978.18 0.25 979.05 1.07 8 986.85 0.17 983.94 980.95 981.91 981.75 0.21 0.11 1.54 0.47 0.57 0.77 0.87 979.10 0.67 0.06 1.84 977.58 0.06 1.90 0.01 983.18 0.11 1.42 0.17 979.13 0.85 980.24 978.10 0.01 986.03 985.09 1.96 983.52 0.11 0.16 1.10 1.83 0.15 0.09 1.07 0.01 0.24 980.03 1.97 983.88 981.00 0.66 0.15 0.23 979.66 0.99 983.10 10 986.94 979.20 0.61 0.07 0.08 1.17 0.52 0.16 1.08 0.08 0.80 977.01 1.26 0.12 0.02 1.68 0.26 975.35 0.10 0.08 1.00 1.96 0.25 979.21 981.24 982.08 985.23 977.74 978.14 0.19 983.67 0.64 0.06 984.24 0.00 984.11 0.02 976.75 0.84 0.02 984.12 0.85 977.19 981.10 11 986.35 0.44 0.04 1.17 16 985.77 980.96 981.03 1.47 0.96 982.76 977.16 0.20 979.62 0.21 978.13 1.22 979.75 978.95 980.51 0.33 973.38 0.49 0.15 981.10 0.83 980.05 1.16 0.76 0.74 0.01 982.21 0.10 1.16 984.86 0.18 984.30 974.13 13 985.78 0.98 1.83 979.07 0.83 0.01 1.20 0.18 0.91 0.02 985.99 1.78 977.13 0.40 0.16 0.98 977.05 0.05 7 986.24 980.08 0.77 978.97 0.90 979.06 1.81 978.85 978.30 974.62 0.23 0.75 0.04 1.15 14 985.15 0.04 1.23 0.17 1.21 -0.06 0.32 0.09 0.05 0.85 0.96 980.13 1.16 984.07 1.66 0.00 1.90 977.63 0.15 15 985.83 0.96 984.02 0.09 0.01 0.98 982.20 19 984.87 976.74 0.83 0.11 0.04 0.09 1.26 978.18 984.23 0.82 981.16 980.11 0.81 979.63 0.75 0.16 0.26 1.88 0.14 0.97 0.01 0.93 981.56 0.33 0.16 982.60 0.14 1.96 977.09 1.79 979.40 0.67 0.82 0.04 0.21 0.02 986.05 1.22 982.18 1.06 1.54 0.05 985.09 1.06 0.19 1.82 0.14 1.08 0.08 985.31 0.01 977.83 978.58 0.19 979.84 982.08 0.17 0.12 1.09 0.14 983.67 4 0.27 977.22 981.05 1.96 0.11 0.19 0.16 0.64 0.79 980.67 0.28 1.14 1.67 0.12 984.86 978.75 979.61 0.83 0.13 0.72 0.89 982.10 0.48 0.13 0.45 0.81 0.39 0.14 0.22 979.00 1.08 0.87 982.14 984.86 982.10 0.19 983.90 0.02 1.94 983.88 0.14 1.92 982.14 0.18 0.00 3 986.Alkoholna jakost u % vol.34 0.15 0.08 1.91 976.29 975.85 0.03 983.06 0.66 0.71 -0.78 0.59 0.04 985.11 0.02 1.03 1.14 0.02 0.19 979.14 0.70 -0.00 983.13 982.30 1.12 0.57 0.14 0.61 0.48 1.21 980.88 •0.23 0.98 0.92 978.0 1.93 0.13 0.26 0.04 1.17 980.31 974.03 0.21 0.15 982.65 -0.58 0.60 0.93 983.08 1.20 981.19 18 985.17 983.36 0.95 0.25 0.04 1.06 1.31 974.01 1.74 0.32 0.89 980.99 981.26 976.90 981.18 0.01 0.10 0.97 0.00 985.28 0.17 981.16 981.04 0.26 978.14 1.22 979.08 0.01 1.99 0.11 1.20 980.07 1.06 1.81 0.07 1.09 1.64 0.12 0.63 0.08 1.12 0.20 980.11 1.71 0.89 976. t° 0 10 11 12 13 14 15 18 19 16 17 20 986.31 0.20 982.09 0.14 0.26 975.41 9 0.68 0.08 1.04 1.05 976.33 0.93 0.02 0.87 0.16 0.06 0.20 982.98 983.11 0.98 984.70 0.97 0.95 978.87 981.89 0.04 984.02 1.18 982.73 0.20 0.04 1.81 981.06 1.25 977.49 0.08 986.48 0.87 977.87 0.36 0.81 0.56 0.04 0.07 985.56 0.96 0.02 984.25 977.14 0.06 1.98 0.52 0.79 0.27 976.52 0.04 976.86 981.71 0.12 1.28 975.00 0.44 0.24 981.92 979.12 1.84 981.24 976.21 0.29 976.30 0.97 0.92 983.12 12 986.15 1.05 1.21 0.14 0.26 0.93 0.63 1.19 0.09 1.07 984.00 982.77 0.53 0.89 979.29 1.03 1.29 975.31 0.30 974.79 0.87 980.02 1.21 978.05 1.38 0.56 0.23 0.07 1.07 0.17 1.99 1.87 0.79 978.96 0.15 0.20 0.15 1.11 985.95 0.90 980.82 0.87 0.00 1.83 0.23 978.12 0.19 0.01 0.02 1.28 977.68 0.65 0.93 979.73 978.13 984.04 0.80 0.10 0.03 1 986.02 0.82 977.14 0.49 0.10 1.09 0.07 0.05 984.97 981.13 1.19 983.12 1.25 976.27 1.54 0.65 5 0.30 0.08 .06 1.05 0.99 0.78 0.63 0.97 0.97 984.26 1.37 0.88 978.04 6 986.72 978.59 0.32 973.24 976.02 2 986.41 0.96 0.19 0.15 983.92 977.35 0.23 0.96 0.04 0.90 978.66 0.01 1.84 979.28 975.22 0.61 0.26 978.12 0.04 983.73 0.60 0.92 980.75 0.68 0.97 0.65 0.17 17 985.46 0.96 0.23 0.66 -0.21 983.81 0.94 0.21 0.10 0.19 980.93 982.85 0.23 978.68 0.89 0.27 977.27 0.46 0.11 0.05 1.18 982.08 0.98 0.06 1.02 1.27 975.08 1.22 20 984.36 0.31 0.30 1.18 0.91 0.10 0.77 979.99 1.91 982.23 983.23 981.52 0.38 0.14 0.10 0.48 0.13 1.12 0.96 0.

61 0.39 0.18 970.38 1.82 0.26 977.21 981.20 979.41 0.Alkoholna jakost u % vol.29 28 982.27 978.25 982.15 0.72 0.50 11 1.32 1.47 1.27 26 983.58 0.38 39 978.55 0.22 973.34 33 981.25 979.12 971.34 1.13 1.26 975.89 0.20 0.32 1.14 972.27 975.95 0.01 0.78 0.36 0.21 970.63 0.77 0.26 25 983.99 0.40 0.38 1.86 0.24 0.26 971.12 0.32 1.32 978.41 1.25 24 983.18 980.45 0.27 0.42 1.19 980.35 1.39 1.21 0.87 0.16 973.17 1.08 0.27 0.28 1.43 1.36 1.35 1.00 0.47 0.12 976.22 968. t° 10 20° 984.28 973.22 974.37 1.45 1.95 0.35 1.40 1.47 0.62 0.25 0.11 0.39 1.41 0.12 0.41 0.21 973.25 0.19 983.37 1.26 1.58 0.89 0.40 1.29 967.34 0.28 0.87 0.36 1.28 967.99 0.09 975.30 968.14 971.42 1.38 1.38 1.29 1.33 1.10 0.97 0.27 980.48 0.60 0.70 0.84 0.71 0.44 0.15 0.38 1.41 1.37 1.70 0.33 977.42 1.37 1.30 972.50 1.38 1.34 1.40 1.29 0.20 979.43 1.69 0.51 0.32 965.23 1.29 977.13 980.08 976.34 1.24 975.60 0.27 967.24 1.3.87 0.32 1.15 975.25 1.38 0.29 1.39 1.68 0.39 1. 984.07 0.39 1.17 982.31 1.35 0.78 0.41 1.90 16 1.13 975.54 0.37 1.85 0.32 973.63 0.19 974.3 978.12 977.18 977.34 0.09 1.32 0.29 974.94 0.42 1.37 1.54 0.50 0.41 1.35 1.40 1.27 1.43 1.83 0.38 1.51 0.32 1.23 977.17 0.65 0.44 1.25 976.72 0.05 0.39 0.20 0.21 979.33 964.25 18 1.12 0.18 981.62 0.37 1.25 981.26 974.03 0.16 970.08 1.39 0.21 983.31 972.37 0.23 1.17 0.13 972.68 0.99 0.41 1.28 978.29 966.19 971.34 0.17 921.31 1.30 1.48 0.21 0.42 1.13 0.38 1.81 0.70 1 0.33 969.38 1.12 0.29 969.14 0.57 0.47 1.19 0.38 1.00 0.33 1.23 21 984.28 974.22 977.33 0.22 978.39 1.18 969.78 0.26 1.28 972.16 972.43 1.45 1.25 970.23 975.36 1.20 972.52 0.46 1.24 976.14 981.39 1.29 967.35 1.27 976.19 976.36 1.41 1.41 1.30 1.24 968.59 0.01 0.80 0.17 982.07 973.28 0.41 0.23 0.48 1.33 32 981.14 0.36 1.39 0.45 1.15 979.08 972.43 0.28 1.39 1.06 0.70 0.56 0.17 973.45 1.36 1.95 0.33 1.24 981.45 1.15 1.38 1.30 1.01 0.20 981.16 976.47 1.30 1.25 0.44 0.28 969.39 1.40 1.31 966.33 1.36 1.14 976.29 1.12 972.37 0.14 978.28 971.56 0.45 1.42 1.74 0.19 972.31 1.26 1.43 1.31 971.03 0.42 1.28 968.13 976.74 0.71 0.42 1.27 1.82 0.76 0.44 1.50 0.35 1.29 1.48 1.40 1.23 973.63 0.37 1.83 0.29 1.21 974.39 40 978.53 14 1.42 1.29 1.33 967.74 0.90 1.41 0.82 0.28 1.10 973.42 1.75 0.22 980.49 1.37 1.26 978.27 1.71 0.35 1.44 1.19 970.34 34 980.73 0.98 0.32 1.35 1.05 0.16 971.94 0.16 980.07 0.28 1.36 1.33 1.25 974.97 0.46 1.38 1.33 1.27 972.21 974.08 0.06 0.18 974.13 974.27 968.7 .59 0.23 968.15 974.38 1.85 0.18 978.21 976.17 978.35 1.43 1.18 1.03 0.26 981.23 978.23 972.36 1.28 976.33 1.31 0.56 0.16 979.09 973.84 0.28 979.34 1.20 978.68 0.35 1.17 0.10 976.08 974.21 1.25 981.24 971.33 977.43 1.35 1.76 0.44 1.30 975.40 1.29 1.22 975.40 1.27 973.13 973.06 0.11 1.46 1.23 980.85 13 1.30 977.40 1.30 966.32 975.57 0.22 0.29 1.34 0.34 1.29 1.96 0.39 1.77 0.37 1.14 979.88 0.15 970.09 0.31 1.32 1.23 980.01 0.31 973.42 1.40 0.08 975.28 980.28 1.32 0.45 1.30 0.35 0.29 977.17 972.24 978.98 0.26 977.45 1.25 969.34 1.53 0.34 1.35 1.52 0.30 975.36 1.39 1.36 1.15 971.58 17 1.97 0.29 1.18 971.23 0.27 980.21 977.21 969.99 0.17 980.25 973.27 970.34 1.33 966.10 975.92 19 1.86 0.20 975.43 1.36 0.43 1.59 20 1.78 0.42 0.39 1.09 974.24 1.70 0.17 12 1.48 0.64 0.33 1.21 0.16 974.31 1.32 1.35 1.56 0.31 969.11 977.40 1.35 1.28 975.20 0.77 0.99 0.44 0.26 0.27 1.31 976.22 971.40 1.17 977.64 0.15 978.28 0.31 974.58 0.22 0.33 965.25 21 1.48 1.30 1.49 1.42 0.69 0.31 1.69 0.38 38 979.22 0.20 1.37 1.04 0.36 1.24 970.05 0.32 967.40 0.10 972.55 0.23 971.23 0.45 1.34 0.48 0.36 1.21 972.73 0.40 1.34 1.27 966.31 1.09 972.33 1.24 0.39 1.93 0.33 1.96 0.15 0.10 977.20 976.29 27 982.41 1.30 1.25 968.18 975.11 973.34 965.32 970.27 968.26 982.29 971.23 969.79 0.34 35 980.65 0.47 1.62 0.31 30 982.19 0.34 0.14 975.32 974.36 1.16 977.77 0.25 971.32 977.51 0.44 1.60 0.17 0.33 1.19 969.23 1.78 0.39 0.24 23.36 37 979.47 1.31 976.37 1.30 974.19 983.29 973.25 967.54 0.29 976.41 0.84 0.20 0.29 970.30 971.74 0.26 979.37 1.14 1.36 36 980.24 972.31 965.92 0.38 1.28 1.32 1.28 0.15 0.31 1.39 0.31 968.39 1.00 0.31 1.07 0.22 970.11 978.39 1.39 1.29 979.10 971.15 0.26 1.26 969.27 1.38 1.30 29 982.42 1.39 1.94 0.87 0.50 0.43 1.30 1.40 1.26 973.23 982.30 979.12 974.32 1.25 1.34 1.78 0.30 970.19 981.38 1.31 971.21 968.24 979.05 1.30 1.50 0.20 973.35 1.31 967.32 31 981.87 0.68 0.35 963.31 1.25 977.41 1.27 0.71 0.04 0.17 976.21 15 1.86 0.86 0.13 978.15 0.43 1.23 22 984.34 964.19 978.

.

81 0.91 0.74 974.45 10 976.04 969.24 0.30 0.30 0.10 1.13 0.31 0.34 1.16 0.79 976.83 974.37 0.01 967.79 0.83 1.38 0.42 0.44 0.09 970.38 0.42 0.89 971.44 0.03 967.08 1.47 0.93 970.04 971.12 965.77 1.43 0.79 1.91 971.76 974.84 971.08 968.54 1.31 0.29 0.33 0.13 1.67 0.12 965.44 0.76 0.92 1.55 1.35 0.91 973.92 1.76 0.36 0.34 0.72 977.26 0.26 960.03 968.63 0.12 1.87 974.48 0.27 0.35 0.01 969.51 0.70 0.80 971.34 0.02 0.00 967.47 1.91 975.93 971.82 0.06 972.21 0.97 969.43 0.06 968.97 1.04 0.12 1.83 976.50 19 973.16 0.39 0.13 966.31 0.48 0.83 973.43 0.26 1.47 0.28 0.04 966.42 1.30 1.85 975.23 0.89 970.21 0.30 0.96 968.26 0.39 0.33 0.29 0.92 974.76 976.30 0.02 967.88 0.19 0.37 0.61 1.82 0.78 0.97 1.72 975.27 0.46 .44 1.08 0.15 0.94 974.62 1.25 0.14 965.53 0.02 968.51 0.14 0.87 970.92 972.02 0.96 972.98 968.35 0.33 0.09 0.81 975.98 974.32 0.52 0.05 969.26 0.95 969.03 1.25 0.21 962.90 0.42 0.38 0.74 976.18 0.36 0.09 966.78 973.56 1.02 972.39 1.21 1.73 1.81 973.44 0.17 964.25 0.81 974.33 1.45 1.23 0.47 0.11 968.42 0.06 966.22 0.43 7 976.06 971.26 0.69 1.08 971.77 974.39 0.08 968.39 0.92 969.98 968.20 0.41 0.02 971. 0.35 0.78 0.13 0.20 0.97 971.39 1.98 0.21 962.36 0.75 973.06 1.37 0.98 967.79 1.83 971.34 0.89 972.24 0.16 964.37 0.77 975.77 1.25 0.07 969.51 1.93 0.27 0.63 1.13 0.32 0.83 975.75 977.14 0.08 967.10 968.40 0.00 968.41 0.10 1.01 973.39 0.79 976.30 0.13 1.26 0.12 966.70 977.81 976.67 0.72 0.20 0.47 0.94 972.52 1.29 0.99 1.02 0.64 0.96 973.96 974.30 0.13 966.96 1.23 961.35 0.76 1.27 0.25 0.17 963.93 0.76 0.95 971.55 0.25 0.44 0.40 0.42 0.41 0.50 1.52 0.68 1.02 967.86 0.47 1.28 0.78 973.83 970.40 0. 0.30 0.32 0.99 0.45 1.10 1.29 0.38 0.97 0.99 0.23 0.47 13 975.38 0.27 0.33 0.42 0.83 0.20 963.Alkoholna jakost u % vol.45 0.10 967.85 976.81 975.02 973.03 970.31 0.88 0.44 0.56 1.49 17 974.15 0.19 0.28 0.80 0.68 0.43 0.80 973.22 0.30 0.20 0.31 1.92 969.18 0.77 972.32 0.18 963.00 0.19 963.79 972.46 0.88 1.37 0.86 1.97 970.40 0.34 0.40 3 977.23 0.43 0.82 972.09 969.46 1.18 0.00 0.87 975.87 972.86 0.67 0.82 971.38 0.81 1.89 975.88 970.11 0.94 969.42 1.17 0.98 973.37 0.70 975.95 970.05 970.98 971.35 0.44 0.20 1.36 0.36 0.36 0.91 1.04 968.06 971.06 969.12 1.41 0.54 1.97 972.71 1.11 0.30 0.93 973.98 969.37 0.07 966.07 967.39 0.67 0.38 0.41 2 977.56 1.10 967.20 0.41 0.15 1.28 0.33 0.28 0.15 0.26 0.28 0.39 0.18 0.24 1.19 0.89 974.09 965.02 971.37 0.74 1.91 972.48 1.87 0.41 0.02 0.29 0.88 973.12 1.01 969.05 967.41 0.37 0.87 976.39 0.24 0.85 974.95 970.26 0.94 974.80 1.29 0.74 973.07 1.02 969.31 0.46 12 975.18 0.34 0.79 975.71 0.97 0.38 0.94 968.11 964.44 1.00 974.87 1.04 972.12 0.34 0.82 1.13 965.16 965.58 0.41 5 977.11 966.37 0.30 0.17 1.03 970.86 971.75 0.40 1.43 1.13 964.72 974.01 0.34 0.93 975.09 965.38 0.45 1.56 1.93 970.03 0.35 0.94 1.23 1.97 1.39 0.51 0.04 967.37 1.24 0.89 969.32 0.31 0.96 0.99 972.00 971.83 0.15 964.21 1.32 0.47 0.84 973.04 973.99 970.06 967.94 1.77 977.73 1.39 1 978.41 1.52 0.89 0.84 972.40 0.22 0.23 0.90 973.43 0.33 0.52 20 973.52 0.82 972.25 0.17 964.85 970.79 974.64 1.45 0.04 0.56 0.38 0.37 0.08 966.89 0.75 0.31 1.36 0.42 0.30 0.86 0.14 1.49 16 974.13 0.32 0.46 0.69 1.47 0.99 970.45 9 976.89 974.08 965.45 11 976.05 0.30 0.32 0.47 14 975.30 0.35 0.40 0.86 973.31 0.50 1.47 0.11 966.53 0.72 974.52 0.40 0.76 0.34 0.14 964.86 971.22 .24 0.34 0.34 0.28 0.65 0.20 0.26 0.89 1.89 969.31 1.50 18 974.49 0.98 0.11 967.42 4 977.96 969.25 0.05 966.19 962.68 0.18 963.00 972.44 8 976.07 970.81 1.19 0.17 0.78 1.99 1.36 0.85 973.06 0.14 0.40 0.01 970.40 0.22 0.79 972.31 0.88 1.24 0.45 0.33 0.08 972.00 968.91 971.17 0.28 0.85 971.87 970.35 0.92 960.24 0.27 0.45 0.49 0.75 975.01 1.26 0.94 1.71 0.87 972.36 0.42 0.38 1.45 0.93 971.40 0.65 1.47 0.06 967.09 1.27 0.29 .99 0.70 1.81 1.27 0.21 1.28 0.42 0.40 0.62 0.10 0.35 0.72 976.25 0.55 0.25 0.10 966.74 975.21 0.01 0.18 1.33 0.42 0.71 0.31 1.21 1.10 0.42 0.26 0.50 0.35 0.89 0.33 0.69 976.37 0.97 0.10 0.09 9 0.15 1.60 0.50 0.94 968.06 0.29 0.87 970.05 972.09 0.^40 1.32 0.93 0.74 1.14 965.02 968.22 0.70 976.96 968.99 969.45 0.41 0.77 972.47 0.44 1.81 1.39 0.33 1.40 0.21 0.33 0.69 0.49 15 975.17 1.10 969.45 0.72 975.12 1.23 962.72 0.11 965.33 0. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 to 0 978.29 0.41 0.31 0.69 0.15 963.95 1.91 974.95 973.06 0.88 971.30 0.37 0.84 972.35 0.91 0.99 1.25 0.70 1.43 6 977.56 1.91 970.17 0.24 961.36 0.17 0.00 973.

26 960.94 1.40 956.21 1.17 969.30 960.52 950.10 1.26 1.37 1.74 1.55 0.25 963.43 1.14 971.30 960.76 1.55 0 0.83 1.60 1.48 0.58 0.23 963.25 962.20 964.47 1.42 0.17 965.27 966.39 0.35 959.15 966.33 1.39 959.33 960.59 0.49 1.02 1.52 0.34 958.24 961.42 0.77 1.06 1.15 139 959.56 0.34 962.32 960.60 0.42 0.48 0.31 963.42 0.87 1.32 958.42 955.36 0.46 0.62 1.40 1.57 0.49 0.31 959.51 950.61 0.57 1.50 0.83 1.40 0.63 1.41 955.08 972.58 30 969.48 0.28 963.40 958.59 0.24 966.19 1.44 0.23 1.37 1.96 1.57 1.45 0.39 1.54 0.48 0.44 0.17 968.64 1.12 1.35 1.31 1.75 1.62 1.30 965.41 0.20 1.49 1.55 0.35 0.58 0.37 957.92 1.30 964.76 1.15 970.20 963.44 0.81 1.45 1.92 1.00 1.71 1.84 1.56 0.54 0.21 1.03 1.20 137 960.28 960.62 39 965.47 0.49 0.57 0.50 0.39 0.54 949.32 964.35 1.53 0.27 964.57 0.60 1.53 1.48 0.51 1.03 1.52 0.44 1.83 1.98 1.48 952.37 959.29 960.41 0.25 966.17 1.93 1.40 0.46 0.60 0.23 968.36 1.14 969.50 0.54 0.36 958.27 967.43 0.45 0.22 1.61 38 966.39 0.39 957.74 1.54 0.53 23 972.47 0.97 1.34 961.46 0.29 962.12 969.48 0.56 0.27 961.40 0.44 0.40 1.53 0.59 0.52 0.60 0.94 1.15 1.24 963.26 962.47 0.58 31 969.36 1.38 1.42 957.48 1.56 0.69 1.25 1.16 967.21 968.44 0.43 956.20 1.11 969.72 1.29 1.32 963.21 1.55 1.33 958.32 961.54 25 971.64 1.18 1.29 961.46 0.50 951.29 996.39 956.92 1.44 954.37 958.47 0.48 0.86 1.44 954.38 0.31 965.60 0.33 1.32 959.46 953.47 1.40 0.48 0.54 0.20 967.23 967.50 0.52 0.35 963.98 1.46 1.48 0.18 966.52 0.38 0.20 965.21 967.77 1.57 0.15 1.70 1.22 968.41 0.23 1.47 0.30 1.48 1.50 0.99 1.49 0.38 956.56 0.05 1.24 966.18 1.42 956.36 0.57 0.38 1.56 0.20 1.09 971.62 1.27 965.37 1.04 1.30 1.38 960.47 954.58 0.76 1.91 1.21 965.51 0.24 962.23 965.09 1.48 952.48 0.21 134 961.50 1.96 1.09 970.53 0.49 952.51 0.15 969.04 1.49 952.87 1.57 0.34 964.37 962.49 0.56 1.31 1.34 1.28 960.53 0.65 1.25 1.54 0.47 0.64 40 965.50 1.55 0.21 963.47 953.43 0.49 0.18 967.75 1.95 1.52 0.48 0.52 0.39 958.12 1.29 959.51 951.15 967.44 0.44 1.37 957.30 1.18 968.01 1.44 0.81 1.93 1.53 0.90 1.51 0.55 0.41 956.33 958.43 0.46 0.44 1.16 1.58 0.13 1.31 964.46 0.45 0.52 0.T Alkoholna jakost u % vol.54 0.46 0.40 0.50 0.45 0.72 1.60 0.39 0.07 1.59 1.88 1.93 1.33 964.13 970.16 1.39 957.30 959.11 968.28 960.41 0.21 964.88 1.42 956.27 965.36 0.57 1.23 962.34 0.21 1.26 963.51 0.53 0.14 1.61 37 966.18 969.48 1.51 0.32 965.53 1.01 1.39 0.43 0.06 1.47 0.52 0.72 1.46 0.19 1.52 0.23 1.29 965.19 964.48 0.52 0.44 0. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 to 20 973.53 0.49 0.45 0.54 24 972.52 21 973.42 0.47 1.95 1.11 968.00 1.48 0.49 0.55 1.26 964.33 0.51 0.51 0.49 1.47 1.68 1.42 0.15 967.45 0.54 0.23 962.56 .47 0.41 1.46 953.52 0.45 0.89 1.23 964.37 958.25 961.64 1.31 959.38 0.52 0.08 1.09 972.56 0.35 0.23 966.49 0.55 27 971.40 1.16 965.43 955.12 971.69 1.53 1.55 0.40 0.31 962.05 1.27 962.53 0.53 0.21 1.45 0.43 0.44 1.21 966.17 964.30 1.25 965.58 0.54 0.35 958.90 1.72 1.52 0.43 0.15 968.48 0.50 0.35 1.99 1.35 0.05 1.76 1.68 1.27 963.44 955.90 1.10 1.45 0.44 954.09 1.45 955.24 964.78 1.00 1.72 1.38 0.68 1.20 1.16 970.64 1.25 967.31 0.26 961.38 0.18 1.41 0.50 0.40 958.47 0.36 961.61 36 967.24 1.48 0.43 0.82 1.31 960.55 0.44 0.68 1.25 964.50 0.78 1.50 0.33 959.15 1.51 0.55 0.55 0.60 1.88 1.59 33 968.43 954.17 1.48 0.42 0.54 0.10 1.05 1.51 1.51 0.45 0.19 964.33 959.53 1.42 0.62 1.12 1.40 955.51 0.90 1.40 957.04 1.34 960.53 0.89 1.16 966.54 0.23 1.82 1.34 959.42 0.47 1.45 954.38 961.99 1.51 0.56 1.36 0.56 28 970.38 957.91 1.58 32 968.08 971.72 1.30 963.49 0.55 0.43 1.35 962.68 1.11 970.31 961.58 0.90 1.61 0.97 1.68 1.28 961.48 1.34 963.32 0.56 0.02 1.37 0.60 34 968.32 960.75 1.55 0.45 0.51 0.49 0.45 1.89 1.56 29 970.47 0.49 0.45 0.58 1.55 1.38 1.13 968.10 971.38 958.78 1.11 1.18 967.48 953.27 961.20 966.30 962.26 1.19 969.36 960.00 1.31 1.31 1.62 1.4 956.22 1.49 1.49 0.43 0.58 0.68 1.28 961.39 1.84 1.78 1.18 965.55 26 971.96 1.49 951.29 963.24 965.13 969.74 1.22 963.85 1.41 0.36 959.69 1.49 0.52 0.56 1.53 1.22 965.36 963.64 1.43 0.32 961.50 0.52 22 972.62 0.35 957.50 0.50 0.31 962.10 969.36 957.32 959.78 1.77 1.46 0.42 955.46 0.13 1.45 954.43 1.39 956.45 953.38 1.51 1.16 966.28 964.01 1.50 0.22 1.20 968.39 1.21 967.45 0.19 965.28 1.29 0.32 962.64 1.08 1.48 0.43 956.60 35 967.42 1.35 958.27 1.37 0.51 0.50 0.39 0.41 958.39 0.71 136 961.13 967.50 951.84 1.21 1.56 1.53 0.38 956.22 962.13 966.33 1.46 0.50 0.45 0.49 0.45 954.27 962.37 959.

.

74 11.25 0.23 12.29 10.98 0.52 0.33742 1.22 0.24 19.34651 1.81 0.22 0.34637 1.33940 1.33955 1.98 12.33670 1.13 0.22 24.15 13.33870 1.86 14.24 0.25 12.34774 1.13 0.23 0.67 0.23 18.93 0.27 0.23 10.30 8. pri 20oC Indeks loma pri 20oC 1.23 18.06 0.23 14.83 0.23 22.23 25.54 22.25 6.25 10.34527 1.22 0.34458 1.87 0.24 25.24 0.24 18.22 0.23 11.21 0.22 0.23 0.33 0.24 9.33856 1.34096 1.85 24.28 7.12 0.24 destilat 6.34596 1.24 0.34180 1.27 9.26 8.62 0.22 0.34706 1.48 6.26 7.21 0.25 0.34513 1.90 0.50 15.24 0.23 23.81 10.22 0.23 16.20 23.33813 1.25 7.33997 1.34692 1.10 0.23 18.28 15.62 0.24 11.78 25.06 15. pri 20oC Mješavina etanol-voda 16.34486 1.34236 1.81 9.33685 1.05 10.23 0.25 0.63 0.44 21.25 8.33642 1.86 20.'34291 1.70 0.87 0.34403 1.Tabela IV: Tabela indeksa loma čiste mješavine etanol-voda i destilata pri 20oC i odgovarajuća alkoholna jakost pri 20oC Alkoholna jakost u % vol.21 0.34 0.22 0.76 20.23 24.27 7.24 0.34152 1.23 0.82 0.24 13.23 0.33969 1.25 0.87 22.30 0.01 18.56 8.24 20.23 0.05 0.44 0.34623 1.02 11.26 0.21 22.36 0.34 0.22 22.34208 Mješavina etanol-voda 6.23 0.24 20.22 destilat 16.24 0.56 24.24 23.09 0.86 0.22 20.26 0.00 0.34138 1.40 13.23 19.23 15.33656 1.23 0.24 26.99 21.79 0.78 18.24 12.34081 1.24 16.12 0.54 0.40 23.23 0.29 0.24 0.23 14.09 14.44 0.22 17.61 23.22 0.25 14.12 17.23 21.22 12.34166 1.21 0.68 0.26 0.24 0.32 14.24 0.22 .33784 1.23 0.34011 1.21 25.89 0.34417 1.34788 Alkoholna jakost u % vol.26 10.96 16.23 0.34582 1.24 13.23 0.47 0.34110 1.62 19.93 0.06 9.24 0.21 0.95 0.33898 1.81 15.34568 1.23 0.22 0.23 0.76 0.40 0.33983 1.34361 1.34665 1.22 0.57 0.23 13.66 0.33 0.45 25.34720 1.30 9.36 0.12 0.96 23.22 0.65 21.24 11.28 0.34264 1.22 0.23 16.33799 1.23 0.48 0.24 0.23 18.21 21.61 0.22 0.24 24.33884 1.69 12.83 0.54 7.25 0.34541 1.24 0.34431 1.65 0.22 0.34278 1.75 0.86 0.44 0.34319 1.33912 1.17 23.23 0.25 10.21 20.23 16.23 19.34039 1.23 15.25 7.25 0.21 0.24 0.92 19.25 0.34124 1.50 11.35 0.23 0.22 0.04 0.34389 1.30 0.00 7.24 12.24 0.23 0.00 0.24 9.33727 1.41 0.25 14.34760 1.25 0.89 0.28 8.34500 1.16 0.22 0.34747 1.81 0.23 0.33713 1.58 0.79 8.23 17.72 0.76 0.23 0.23 13.10 22.25 0.46 12.27 0.34194 1.34555 1.21 0.31 22.34250 1.75 22.74 15.89 0.25 0.23 0.65 16.22 0.57 14.24 17.25 0.24 0.54 10.34375 1.33628 1.34053 1.22 25.53 0.51 0.47 0.34678 1.05 0.33699 1.24 0.11 0.33 20.22 0.22 24.33841 1.10 11.25 8.23 19.34347 1.23 22.34610 1.62 13.99 0.24 0.70 25.33827 1.23 13.19 16.34472 1.54 20.16 0.31 24.26 0.55 0.40 19.41 0.59 0.33926 1.23 24.78 0.88 17.34305 1.24 25.25 0.24 0.34445 1.24 0.21 21.24 15.78 11.23 19.25 9.55 9.34025 1.74 7.17 19.34733 1.33770 1.59 15.09 24.09 20.23 21.22 0.21 17.34 17.00 25.56 17.24 Indeks loma pri 20oC 1.23 0.24 23.92 13.34067 1.46 18.23 22.33756 1.22 21.70 18.24 0.36 0.34333 1.05 8.05 0.26 11.

6 218.0 161.20 527.6 137.0 508.7 452.7 261.6 503.8 4 5 6 1.6 28.8 476.14 1.9 409.4 284.7 282.0 195.0 216.3 498.9 417.8 311.7 511.5 487.2 187.5 72.5 124.10 1.7 372.3 439.4 41.5 226.6 7 8 9 1.9 69.2 62.4 213.4 366.5 0.03 1.6 12.0 135.2 423.8 2.8 253.4 255.0 148.2 337.1 88.4 145.7 468.6 150.08 1.2 140.6 239.1 75.6 428.1 473.2 300.0 43.7 319.9 109.8 519.4 313.11 1.4 23.7 103.6 444.8 142.3 36.1 517.PRILOG 3 PRILOG 3.0 449.3 447.4 359.5 351.6 197.3 406.4 479.0 287.1 308.3 93.9 500.3 329.6 388.7 77.2 242.9 122.3 132.12 1.3 67.5 205.7 90.00 1.3 .1 353.2 482.9 266.1 114.4 471.1 174.1 229.3 292.0 385.7 380.09 1.4 192.5 305.8 232.9 492.0 401.9 340.1 101.8 155.15 1.16 1.7 20.3 166.5 5.9 393.4 158.5 111.6 335.4 463.2 221. Tabela I: Tabela za izračun koncentracije ukupnoga suhoga ekstrakta (g/l) Relativna gustoća izražena na dva decimalna mjesta Treće decimalno mjesto relativne gustoće 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grami ekstrakta na litru 1.0 369.6 46.8 - - - - - - - - - Interpolacijska tabela: Četvrto mjesto Grama Četvrto mjesto Grama Četvrto mjesto Grama relativne ekstrakta po relativne ekstrakta po relativne ekstrakta po gustoće litri gustoće litri gustoće litri 1 2 3 0.9 203.0 237.8 224.3 119.07 1.9 182.3 382.6 436.19 0 25.3 415.9 2.5 268.3 263.7 460.2 49.3 80.2 490.8 211.2 153.3 390.9 10.9 95.0 56.9 38.8 364.8 348.8 484.8 51.0 316.9 169.0 441.02 1.3 455.13 1.6 59.4 514.9 425.5 522.0 258.6 420.3 506.5 98.2 345.8 303.3 0.6 163.3 398.7 116.8 274.1 2.2 271.4 234.8 356.01 1.8 64.7 33.5 343.1 361.3 179.9 82.1 31.2 525.9 332.6 412.6 327.7 176.3 200.8 190.9 433.3 431.2 7.05 1.04 1.3 375.6 290.4 54.1 250.18 1.1 127.1 208.5 247.9 295.3 321.17 1.5 298.1 1.0 324.9 245.6 184.0 1.3 106.6 396.0 18.4 276.6 404.5 85.3 15.7 129.6 495.0 377.0 465.3 1.1 279.0 457.06 1.5 171.

9 2.09 1.85 1.20 1.28 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1.9 2.5 .6 2.80 1.54 1.91 0.7 17.2 14.5 41.8 7.1 11 27.45 1.7 12.2 50.97 0.16 1.4 2.2.6 2.0 3.06 1.2 47.95 0.7 38.74 1.64 1.1 2.3 44.03 1.00 0. Tabela I: Odnos između volumena 0.36 1.2 19.6 2.5 2.7 23 62.0 59.6 2.40 1.50 1.1 M otopine natrijeva tiosulfata (n-n') u ml i količine reducirajućih šećera u mg Na2S2O3 (ml 0.9 3.0 53. Tabela I: Omjer nadtlaka Paph20 u pjenušavim vinima pri 20oC i nadtlaka Paph20 na temperaturama od 0 do 25 oC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.1 3.2 12 30.3 2.8 2.0 2.4 2.6 2.4 25.93 0.6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 35.1M) Reducirajući šećeri Razlika (mg) Na2S2O3 (ml 0.8 2.68 1.0 2.32 1.1M) Reducirajući šećeri (mg) Razlika 1 2.4 13 33.88 .0 3.13 1.PRILOG 4 PRILOG 4.7 PRILOG 5 PRILOG 5.2 9.24 1.8 22.0 56.5 2.7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.59 1.

36 0.36 0.36 0.27 0.21 0.37 oduzeti 15 16 17 18 19 0.22 0.36 0.31 0.35 0.24 0.07 0.20 0.12 0.11 0.08 dodati 21 22 23 24 25 0.34 0.07 0.36 0.28 0.09 0.14 0.16 0.12 0.27 0.12 0.23 0.07 0.07 0.28 0.18 0.16 0.18 0.12 0.26 0.28 0.23 0.32 0.08 0.31 0.14 0.27 0.15 0.36 0.26 0.06 0.PRILOG 6 PRILOG 6.22 0.23 0.32 0.21 0.07 0.23 0.27 0.25 0.21 0.07 0.22 0.06 0.07 0.07 0.08 0.14 0.17 0.14 0.14 0.29 0.14 0.07 0.07 0.29 0.23 0.36 0.21 0.20 0.15 0.07 0.31 0.09 0.31 0.14 0.14 0.21 0.05 0.22 0.20 0.20 0.30 0.20 0.32 0. Tabela I: Korekcija masenog postotka saharoze određene pri temperaturi različitoj od 20oC Saharoza u gramima na 100 grama proizvoda Temperatura u oC 5 10 15 20 30 40 50 60 70 75 0.34 0.29 0.31 0.36 .14 0.16 0.09 0.37 0.14 0.08 0.28 0.

02 6. Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol.8 11.0 12.35282 1.4 14.0485 1.35 6.3 8.Tabela II: Koncentracija šećera u moštu i ugušćenom moštu u gramima na litru i gramima na kilogram.6 88.6 119.6 14.0460 1.3 10.4 116.0406 1.1 90.0468 1.0435 1.3 82.4 84.92 6.8 121.9 127.02 5.34814 1.0477 1.0481 1.6 104.0523 1.34781 1.5 120.6 11.0 11.34798 1.0 92.9 98.0464 1.8 12.35156 1.35234 1.6 131.8 13.90 5.9 109.6 10.4 124.0536 1.5 13.2 114.35140 1.0402 1.0540 1.35472 1.0394 1.22 6.35360 1.4 129.35440 1.0582 1.4 12.3 4.35187 1.35391 1.0595 134.34936 1.0552 1.0410 1.9 11.0565 1.8 106.0 13.0 92.1 10.8 101.4 13.0 95.5 117.5 122.6 13.0423 1.0 111.9 14.0569 1.95 5.9 124.8 105.9 102.7 10.0544 1.3 115.3 14.5 103.8 122.88 7.5 12.6 89.7 110.35298 1.60 6.1 98.2 11.0452 1.0473 1.9 99.35092 1.6 12.18 7.79 6.37 7.0 95.2 80.35488 1. određene refraktometrom.35249 1.39 5.0527 1.0439 1.34921 1.0591 82.3 128.0431 1.35108 1.5 14.14 5.56 7.3 100.1 112.9 12.69 7.8 79.0510 1.8 10.0398 1.1 87.5 130.0 14.35077 1.9 13.8 107.35172 1.2 99.3 83.28 6.96 6.1 14.0506 1.30 7.0548 1.4 102.15 6.43 7.35519 1.2 84.2 13.2 113.64 5.0414 1.35551 1.35313 1.58 5.0574 1.1 97.45 5.0 110.2 10.0419 1.5 85.7 90.0427 1.7 133.1 12.5 11.35535 1.0 95.0561 1.4 11.35266 1.89 4.09 5.35503 1.76 7.7 112.8 91.95 14.53 6.9 103.34906 1.7 109.4 125.4 10.2 81.71 5.8 108.1 11. Prikazana je i gustoća pri 20oC.9 94.9 94.7 120.35424 1.77 5.3 13.0519 1.0531 1.3 12.34999 1.6 115.05 7.1 13.1 126.3 11.24 7.0502 1.1 86.0557 1.35046 1.3 101.63 7.34890 1.6 114.0 96. pri 20oC 10.41 6.35376 1.2 127.35219 1.35062 1.5 10.35329 1.9 1.20 5.5 121.0514 1.6 116.0498 1.6 86.4 126.8 107.34860 1.9 97.9 96.35345 1.83 5.1 85.52 5.0494 1.0447 1.34875 1.1 89.8 1.6 132.7 12.26 5.34952 1.86 6.11 7.35456 1.6 113.7 11.0586 1.2 83.2 14.0578 1.5 123.47 6.0443 1.73 6.0 91.82 7.7 13.34845 1.7 111.7 14.0456 1.34968 1.01 .35203 1.35031 1.6 87.5 118.6 118.34984 1.35407 1.8 92.1 88.0 125.66 6.50 7.2 12.09 6.99 7.5 119.9 100.35124 1.8 104.7 105.33 5. koji ima skalu u masenim postotcima saharoze pri 20oC ili indeks loma pri 20oC.0489 1.7 106.35015 1.0 10.5 117.0390 1.34830 1.

4 180.27 19.35890 1.0603 1.7 161.35955 1.2 138.0599 1.0804 1.5 172.0768 1.5 170.1 186.0707 1.7 18.36234 1.21 11.36119 1.93 9.8 18.6 15.7 174.3 160.0 148.1 16.4 161.9 152.35809 1.0809 136.7 16.80 10.0777 1.0800 1.0795 1.35631 1.35874 1.5 17.35728 1.86 9.0672 1.36102 1.99 10.3 133.2 137.1 139.86 10.5 172.0651 1.5 162.1 145.46 10.5 15.0699 1.36217 1.5 173.35696 1.8 17.5 174.2 18.9 153.4 141.2 150.36136 1.9 154.19 10.8 15.3 17.36036 1.32 10.3 19.66 10.6 163.9 18.35988 1.36251 1.5 8.0 146.46 9.1 19.06 9.35615 1.0711 1.0633 1.5 175.0 151.34 8.36201 1.6 165.7 154.4 15.6 164.35664 1.4 17.4 19.1 142.9 167.92 9.0 150.0716 1.53 9.36152 1.4 171.0 177.1 138.0685 1.3 129.0694 1.3 132.2 136.21 8.93 11.7 164.66 9.6 166.8 183.3 187.6 18.9 1.3 18.35923 1.0764 1.7 182.36053 1.60 8.7 144.8 156.6 169.6 16.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 15.6 17.0625 1.3 151.35793 1.1 15.79 9.1 169.34 .0 148.0 18.6 19.39 10.5 19.0760 1.07 11.8 145.35907 1.3 131.8 165.00 9.7 17.2 17.13 11.59 9.0 137.35825 1.0786 1.2 15.67 8.5 171.73 8.0677 1.35776 1.36004 1.5 181.35744 1.5 152.36335 1.5 18.7 160.36086 1.1 17.4 188.35972 1.25 10.2 135.15 8.8 176.4 16.41 8.7 19.1 143.0703 1.06 10.9 176.0773 1.8 159.1 141.0 17.36284 1.8 1.59 10.5 142.9 147.8 158.35567 1.2 134.35858 1.0 16.1 144.35680 1.5 11.0720 1.0616 1.0642 1.35760 1.13 9.2 178.0782 1.1 140.54 8.7 128.0733 1.3 16.0724 1.0655 1.0791 1.0660 1.36020 1.6 167.35939 1.12 10.7 15.0612 1.3 15.36169 1.0 151.9 16.8 155.8 155.9 157.27 8.6 143.33 9.3 130.0646 1.6 173.36070 1.36318 1.0 15.0 149.9 185.3 179.73 9.2 139.72 10.0629 1.8 16.0608 1.47 8.0738 1.6 162.39 9.3 140.35648 1.0638 1.6 189.0668 1.8 157.0 168.0690 1.0 147.86 8.0 158.00 11.6 168.35712 1.36185 1.36301 1.9 19.6 163.0755 1.26 9.20 9.3 170.5 16.0729 1.0742 1.0681 1.35583 1.2 19.2 16.4 18.0813 190.0 19.1 159.80 8.36267 1.35842 1.1 149.1 18.0751 1.35599 1.36351 1.36367 1.9 17.08 8.0746 1.0664 1.6 153.53 10.0621 1.

0 217.0897 1.36568 1.0 21.3 186.2 190.1 24.0889 1.73 13.47 11.44 14.8 205.1045 Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 191.0 196.9 200.72 14.36685 1.3 22.9 231.40 11.0988 1.4 20.35 14.2 187.35 12.7 20.0831 1.0933 1.5 220.36383 1.6 215.37162 1.6 213.6 217.2 191.3 219.9 24.6 214.6 22.3 185.4 22.4 180.3 21.22 14.78 .4 234.36601 1.7 206.0902 1.5 23.1 194.24 13.1 20.8 206.01 12.54 11.7 23.36518 1.36956 1.5 22.2 11.2 24.36905 1.36534 1.0979 1.96 12.37110 1.37214 1.9 201.7 198.3 211.75 11.4 218.0826 1.36635 1.1035 1.6 214.63 12.5 213.2 239.1 223.8 23.2 189.8 200.36804 1.3 222.36618 1.0862 1.4 179.0920 1.2 21.9 193.9 Indeks loma pri Gustoća pri 20oC 20oC 1.37093 1.1 193.2 226.0984 1.7 248.08 14.3 23.88 11.0947 1.3 204.4 220.49 12.0 23.36719 1.1007 1.97 13.5 197.1 23.0 245.3 196.36991 1.69 12.36417 1.37076 1.36888 1.2 20.2 218.4 178.50 14.0970 1.0925 1.56 12.1 232.52 13.0961 1.0822 1.36652 1.37042 1.36837 1.59 13.0993 1.2 203.7 24.3 20.1 225.66 13.9 21.36468 1.7 22.36702 1.60 11.Saharoza % (m/m) 20.4 227.7 21.5 205.4 212.15 12.0 238.0938 1.8 24.9 209.1 194.11 13.0998 1.0952 1.1011 1.36770 1.0 24.29 12.0 199.2 22.3 240.31 13.37145 1.0857 1.7 207.36585 1.36484 1.5 24.36922 1.6 235.6 24.4 24.0 246.42 12.0975 1.6 23.94 14.6 243.0911 1.36400 1.0 196.56 14.9 23.0884 1.0965 1.37128 1.6 221.0871 1.0875 1.7 209.4 21.8 204.4 247.8 202.8 216.37197 1.0943 1.7 177.1016 1.1022 1.80 13.2 23.36973 1.36753 1.0893 1.01 14.17 13.64 14.76 12.0 199.2 219.1 21.4 225.87 13.36736 1.36854 1.3 233.4 181.1 195.0840 1.0929 1.6 20.3 24.3 184.37059 1.45 13.7 208.38 13.0817 1.90 12.0 22.1 210.3 241.0 20.0866 1.36871 1.04 13.81 11.37025 1.8 203.9 224.8 207.1026 1.8 21.7 210.28 14.36501 1.1 192.67 11.6 212.1030 1.0849 1.7 222.9 198.37180 1.15 14.0956 1.0 244.0916 1.7 229.1 22.8 22.08 12.7 211.8 237.8 20.0 201.6 228.4 182.3 183.0835 1.36434 1.5 21.36820 1.5 221.6 21.6 216.36451 1.0906 1.2 224.4 23.36939 1.22 12.0844 1.37008 1.0853 1.1 202.83 12.36669 1.2 195.36787 1.36550 1.0880 1.9 22.2 188.1041 1.5 20.

1190 1.37846 1.37703 1.23 15.3 258.37775 1.85 17.35 17.1228 1.39 15.37988 1.0 226.37387 1.6 283.3 239.0 27.13 18.37475 1.8 264.5 270.85 16.1 27.7 253.13 17.1186 1.8 25.1072 1.43 16.5 269.45 15.57 16.2 260.1220 1.0 25.38042 1.37335 1.1176 1.1157 1.7 29.37283 1.6 271.37249 1.4 27.51 15.6 251.37457 1.1091 1.1277 1.1125 1.1 26.96 15.71 17.38024 1.5 232.1209 1.4 272.41 17.37317 1.88 15.37423 1.1 259.2 28.5 235.91 16.1244 1.9 278.37353 1.07 16.5 254.1205 1.37580 1.4 255.3 282.0 246.7 231.9 249.1119 1.8 227.60 15.0 29.0 287.37793 1.37632 1.1195 1.6 228.1 29.37300 1.90 14.1 25.1 266.37615 1.1163 1.1224 1.2 27.1053 1.37667 1.1171 1.9 264.1182 1.1152 1.37510 1.3 236.3 29.9 267.37562 1.6 26.2 276.99 18.0 26.4 25.1167 1.3 26.6 252.7 27.03 15.19 17.37650 1.2 246.8 26.1133 1.17 15.9 279.26 .37899 1.8 262.9 27.1106 1.51 16.1282 249.4 237.37266 1.7 292.1201 1.4 256.29 16.79 17.4 226.7 251.1068 1.4 256.1 260.5 263.37440 1.2 275.5 271.8 27.63 16.3 288.1269 1.0 244.37757 1.6 286.23 16.8 28.37685 1.37917 1.7 229.7 25.9 270.99 17.32 15.2 268.9 1.4 28.37721 1.63 17.19 18.3 255.37953 1.37598 1.1263 1.1233 1.4 300.1273 1.2 243.1 299.2 240.1214 1.1114 1.1148 1.37828 1.84 14.0 294.6 25.8 259.2 25.8 273.5 29.37232 1.1239 1.67 15.8 269.9 29.1049 1.07 18.5 27.8 265.38006 1.37405 1.37810 1.3 25.1081 1.3 296.79 16.3 290.0 28.5 257.7 268.71 16.1 262.01 16.7 26.38078 1.37935 1.0 261.2 274.73 15.7 253.7 250.27 17.1 266.2 29.55 17.37881 1.07 17.1258 1.9 28.6 233.37739 1.4 302.37493 1.37971 1.5 277.8 304.0 293.1095 1.6 27.11 15.1 305.37863 1.9 230.4 26.1138 1.5 25.37370 1.3 289.4 257.35 16.7 28.3 261.1057 1.3 27.1144 1.5 14.2 26.7 234.1250 1.38060 1.7 298.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 25.1100 1.0 265.0 254.1 307.1087 1.8 247.1076 1.5 28.4 242.6 284.0 295.47 17.6 28.8 267.37528 1.37545 1.3 241.1254 1.1 306.95 16.1 245.5 238.15 16.1 28.9 26.8 250.38096 1.91 17.4 29.1129 1.6 29.1062 1.9 281.5 26.8 29.79 15.0 249.3 28.4 301.1 261.1110 1.

6 33.2 280.1293 1.49 18.1351 1.3 361.1437 1.38458 1.9 334.38403 1.54 20.38 20.4 277.5 357.1385 1.3 340.0 339.1447 1.38513 1.38421 1.6 326.64 19.9 285.1527 1.86 19.6 274.99 19.35 18.1517 1.33 21.78 19.9 343.38294 1.1442 1.49 19.1307 1.75 20.38494 1.38168 1.00 20.5 362.1522 1.4 313.7 359.13 19.3 356.0 283.39012 1.38330 1.38258 1.1427 1.1 33.38440 1.27 19.38660 1.38845 1.3 317.9 284.4 312.1 282.7 288.6 30.7 31.1401 1.38697 1.3 318.31 20.7 367.3 330.4 293.46 20.1496 1.48 21.4 295.4 314.9 32.38132 1.0 360.5 31.55 21.24 20.38605 1.4 319.1380 1.1361 1.1322 1.4 325.3 31.38114 1.77 18.1532 308.38276 1.1466 1.90 20.1346 1.3 303.08 20.0 32.35 19.5 351.38901 1.38349 1.0 33.8 286.4 32.1506 1.3 300.1 344.5 292.38771 1.38827 1.38150 1.1391 1.2 30.38367 1.2 318.38957 1.38753 1.9 354.38642 1.2 281.5 34.9 33.1461 1.1 355.63 21.6 290.7 338.79 21.9 307.38531 1.92 18.8 287.04 21.1 305.7 309.7 332.0 283.38586 1.18 21.68 20.0 323.71 21.38550 1.38476 1.86 21.2 34.3 299.4 345.4 31.42 19.7 30.7 34.1406 1.1.3 350.38734 1.38623 1.94 .1341 1.2 312.38240 1.7 32.3 279.38222 1.4 294.6 32.3 298.1491 1.7 33.5 30.4 297.38678 1.1317 .38790 1.16 20.4 33.1501 1.0 30.1288 1.20 19.8 310.56 19.38864 1.38385 1.1512 1.8 316.0 34.1 30.61 20.6 34.41 21.38994 1.1298 1.8 30.7 346.3 278.5 291.5 276.1312 1.1327 1.8 308.2 273.2 33.85 18.5 275.82 20.38186 1.3 34.1332 1.2 31.4 313.1422 1.1486 1.4 296.5 331.3 33.4 30.38919 1.1371 1.38715 1.1356 1.8 322.06 19.2 18.25 21.8 32.5 32.1481 1.3 301.0 31.3 30.6 31.6 310.2 320.7 352.1302 1.8 34.1452 1.4 366.38808 1.63 18.2 319.1 365.2 32.70 18.0 305.9 31.6 314.6 289.1411 1.0 311.93 20.1476 1.38204 1.9 306.9 1.2 324.8 364.1396 1.2 304.38882 1.1432 1.1 349.1366 1.4 34.71 19.6 320.38975 1.1 34.2 335.6 341.38312 1.1 31.11 21.8 33.8 31.9 348.0 317.1471 1.1 329.5 33.38568 1.3 32.1457 1.3 316.1336 1.97 21.1416 1.56 18.1376 1.1 32.42 18.9 369.3 302.38938 1.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 30.5 311.3 315.9 34.8 328.5 336.

4 380.0 420.8 361.39238 1.2 421.1 323.1770 1.12 25.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 35.3 367.06 24.39087 1.1749 1.1579 1.7 39.39295 1.4 39.39946 1.1 38.0 325.9 327.3 355.6 37.39314 1.1790 370.39523 1.9 37.44 24.9 383.30 23.39163 1.45 23.1573 1.39907 1.4 35.90 24.39830 1.1 357.1 322.8 373.6 39.0 344.1651 1.8 37.2 38.3 35.39561 1.5 352.39219 1.5 35.91 23.2 430.82 24.1744 1.1 36.1661 1.2 407.7 38.9 429.0 358.3 338.0 344.39446 1.8 329.9 359.1610 1.39849 1.8 35.83 23.5 37.1604 1.6 38.7 331.7 405.39389 1.0 321.27 25.1682 1.1646 1.22 23.6 363.75 23.1543 1.99 24.3 37.39657 1.67 24.1687 1.73 .39408 1.7 36.1563 1.9 1.6 36.6 350.3 36.0 406.1 343.1 411.39599 1.6 427.7 419.4 403.0 374.7 37.7 330.2 416.29 24.39791 1.42 25.97 25.6 332.39332 1.6 35.5 39.5 408.5 38.1 37.1785 1.3 426.1692 1.65 25.24 22.9 392.0 36.2 36.0 37.5 431.39144 1.7 381.1733 1.1620 1.6 376.6 399.37 24.53 23.39257 1.3 39.39125 1.2 393.7 349.1548 1.2 340.3 38.4 353.39580 1.59 24.1713 1.54 22.15 23.37 23.39714 1.1594 1.3 22.1537 1.39542 1.1723 1.8 424.2 356.0 35.62 22.39200 1.1553 1.4 394.1 39.69 22.9 36.3 398.39927 1.3 375.1558 1.39888 1.6 390.3 339.16 22.1615 1.7 362.01 22.4 417.21 24.5 334.4 366.2 384.4 336.1 35.6 333.39484 1.1656 1.4 38.1728 1.39351 1.35 25.0 324.9 326.1 379.9 378.1589 1.07 23.4 37.1630 1.2 35.39069 1.1672 1.1625 1.4 337.39181 1.9 346.1677 1.39370 1.9 345.99 23.39465 1.13 24.20 25.39637 1.39504 1.6 413.85 22.5 36.39753 1.58 25.60 23.8 328.5 365.9 415.2 37.8 36.8 39.1775 1.1 402.1764 1.1780 1.5 422.0 38.1 358.0 39.7 433.1 425.39106 1.8 410.74 24.8 387.6 364.09 22.6 351.7 35.4 36.1635 1.45 22.39966 1.8 401.5 335.1641 1.39050 1.39810 1.5 385.8 38.0 397.39276 1.50 25.39618 1.1584 1.39733 1.8 347.1 342.3 412.1754 1.39676 1.1739 1.0 325.92 22.77 22.2 341.2 39.1718 1.9 39.9 38.5 371.1698 1.04 25.68 23.0 388.4 354.39427 1.7 396.1599 1.39031 1.39695 1.7 348.39772 1.1759 1.1568 1.1703 1.8 360.1666 1.51 24.1708 1.32 22.39 22.39869 1.3 389.

2048 1.0 402.1855 1.5 452.1950 1.9 404.8 388.6 481.32 28.3 383.40259 1.1833 1.40357 1.40377 1.3 488.1 25.8 40.27 29.40200 1.6 42.9 387.51 29.35 .2 44.1 401.40876 1.5 409.7 379.4 44.8 454.1875 1.56 28.2 414.7 42.9 1.40896 1.40004 1.9 375.0 491.0 499.48 28.3 435.40755 1.7 463.8 42.6 380.28 27.60 26.40141 1.40735 1.3 480.5 42.1891 1.2 42.1917 1.7 406.23 28.80 25.8 43.40279 1.88 25.40795 1.28 26.6 393.5 394.1956 1.40456 1.0 386.96 26.1817 1.40219 1.98 27.40595 1.1839 1.92 28.79 28.5 40. 27.1806 1.0 374.2 40.9 376.59 27.40635 1.1 464.1934 1.1 44.0 487.08 28.40695 1.4 461.7 391.1 460.5 43.1823 1.4 411.1983 1.0 40.2021 1.8 44.2059 434.7 441.1896 1.1999 1.2 41.19 29.6 43.2 451.0 450.40436 1.1860 1.0 41.40043 1.1988 1.4 396.8 389.44 26.3 492.7 498.7 41.36 26.7 407.76 27.40937 1.03 29.2 43.4 41.1 42.00 28.04 26.40063 1.2005 1.2042 1.9 43.9 471.43 29.6 477.1828 1.0 44.9 41.6 473.2032 1.1 371.1907 1.40 28.40180 1.7 449.40655 1.9 479.11 29.4 40.7 44.2037 1.40318 1.95 29.1901 1.40298 1.1945 1.3 399.12 26.40338 1.2 385.2 369.84 27.40496 1.4 382.6 457.3 413.8 378.1 41.3 40.1865 1.3 439.1977 1.5 395.9 377.40083 1.4 43.1 40.1850 1.7 390.88 28.40715 1.40476 1.2053 1.5 .1796 1.1812 1.1 455.2 370.40775 1. 469.75 26.40516 1.1 373.40856 1.3 41.40957 1.5 44.6 392.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 40.3 398.6 486.7 43.1881 1.1 372.40122 1.9 459.5 381.1967 1.16 28.40836 1.3 44.1912 1.40555 1.7 40.2015 1.52 27.0 446.40615 1.1972 1.9 483.1886 1.3 443.72 28.5 410.52 26.40916 1.7 445.2 476.0 374.2 400.20 26.1939 1.05 27.4 368.40239 1.1923 1.67 .1994 1.0 442.8 41.8 467.3 456.90 26.6 44.4 447.1 386.63 28.59 29.3 484.40575 1.5 41.6 41.1961 1.4 465.40161 1.9 44.9 475.0 42.40535 1.35 29.9 42.3 496.0 495.40024 1.2 468.2026 1.40397 1.13 27.43 27.7 494.6 40.8 405.40417 1.40815 1.68 26.6 437.1801 1.4 42.2 384.3 412.6 408.0 43.1 43.40102 1.1928 1.1844 1.39985 1.2 472.1 402.3 43.21 27.83 26.68 27.0 438.4 397.6 490.40675 1.3 42.9 403.1870 1.2010 1.

4 49.41446 1.8 48.9 46.3 48.3 430.9 420.41966 1.41652 1.2064 1.41405 1.2143 1.41861 1.30 32.77 .2310 1.2243 1.0 417.41241 1.7 549.2210 1.17 30.86 32.2304 1.41384 1.41323 1.41777 1.9 1.8 435.2192 1.2 47.8 423.41139 1.2081 1.52 33.2271 1.0 417.6 426.6 49.63 31.22 31.3 45.89 31.9 458.91 30.1 550.8 509.2 455.2127 1.40977 1.7 47.2137 1.8 46.0 49.41262 1.2215 1.6 46.4 45.22 32.2 445.5 46.41840 1.5 49.2282 1.8 422.2154 1.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 45.7 46.38 31.7 48.41569 1.8 557.4 443.4 533.1 517.2332 500.1 48.41632 1.5 47.2 510.40997 1.41549 1.59 32.1 47.41487 1.99 31.6 48.38 32.41756 1.9 48.6 512.2265 1.63 32.50 30.4 452.72 31.9 47.2298 1.2070 1.5 504.41099 1.6 567.2115 1.41882 1.2254 1.41302 1.8 1.41221 1.0 48.41590 1.0 546.46 32.2221 1.41715 1.41343 1.06 31.25 30.3 547.5 428.2327 1.97 32.41058 1.2238 1.2175 1. 516.2 431.41987 1.5 555.2204 1.2104 1.3 49.6 451.2087 1.41018 1.8 434.3 46.5 518.8 448.41466 1.79 32.2260 1.9 419.2165 1.6 438.41528 1.8 535.8 45.0 457.0 432.1 457.9 528.2187 1.81 31.05 32.9 447.7 450.41180 1.2 521.47 31.2121 1.41282 1.3 453.2227 1.9 433.8 47.1 554.2 45.7 49.6 439.2321 1.4 46.55 31.4 562. 524.14 32.41736 1.0 446.3 444.66 30.8 564.9 542.2338 568.15 31.2110 1.2315 1.41508 1.75 30.5 522.92 30.41924 1.0 415.44 33.2293 1.41945 1.3 47.2170 1.36 33.08 30.41798 1.2 46.7 437.1 49.2181 1.6 531.34 30.2148 1.8 553.00 30.4 48.1 432.1 503.4 551.59 30.6 45.5 45.0 513.1 46.4 514.2 525.9 421.41903 1.2 565.41160 1.5 48.41200 1.27 33.3 507.2 49.1 45.41119 1.2232 1.8 29.2076 1.2159 1.41079 1.9 506.6 560.1 446.7 449.2093 1.2 529.2287 1.0 47.41694 1.0 532.7 425.41364 1.4 47.41673 1.9 49.0 416.5 441.69 49.0 46.11 33.8 .70 32.5 440.95 33.2098 1.7 502.41425 1.3 536.5 540.41611 1.8 459.1 539.2 48.6 47.9 418.7 33.41819 1.2132 1.75 29.41038 1.42 30.8 .4 429.2276 1.2249 1.2 558.7 436.83 29.1 456.61 33.7 538.3 543.6 545.7 424.3 454.5 526.19 33.7 45.0 561.2198 1.4 460.8 520.4 442.31 31.5 427.82 30.02 33.0 45.

6 54.8 487.2 618.2 52.2536 1.4 465.42474 1.67 36.24 36.42219 1.85 36.22 35.42431 1.9 53.4 612.2344 1.2629 640.8 607.59 36.2431 1.42240 1.9 588.0 485.2361 1.10 34.42581 1.8 474.9 51.4 53.45 37.03 37.7 623.20 37.2560 1.6 503.2 608.5 51.2 634.5 50.42602 1.2623 569.4 493.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 200C Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20 oC 50.8 633.71 37.42495 1.3 615.87 34.2378 1.2530 1.88 37.19 34.2612 1.42283 1.1 33.33 36.5 638.36 34.94 37.5 52.2606 1.8 617.0 499.43056 1.6 489.2524 1.42452 1.04 .42874 1.2518 1.42919 1.2466 1.0 54.31 35.2 598.2449 1.2472 1.2583 1.7 53.42789 1.6 478.2395 1.3 52.69 34.82 35.42177 1.2349 1.8 594.6 51.8 51.8 53.4 51.42810 1.1 627.65 35.37 37.42114 1.8 1.5 464.3 507.3 494.08 36.3 505.42346 1.7 502.7 50.54 37.0 630.42008 1.1 498.2577 1.4 586.57 35.2 624.9 585.1 51.42029 1.1 469.6 462.16 36.6 574.3 605.61 34.42092 1.42050 1.5 504.2 572.42645 1.2 54.42666 1.1 485.7 54.3 595.62 37.4 482.42156 1.78 34.9 604.3 54.2425 1.5 463.8 571.4 52.7 636.8 50.2483 1.42198 1.41 36.0 53.42748 1.2 621.42851 1.9 470.2355 1.42517 1.2443 1.2407 1.5 491.42389 1.2512 1.1 53.5 480.50 36.43033 1.8 614.7 600.6 477.11 37.7 476.2461 1.39 35.7 488.6 626.42325 1.0 51.2506 1.8 52.6 52.3 50.42727 1.2495 1.2617 1.8 473.3 592.86 33.42942 1.2 51.2589 1.2600 1.42965 1.44 34.2 50.8 591.1 637.79 37.0 469.9 461.94 34.42538 1.2 506.0 50.76 36.42261 1.1 582.42897 1.9 52.28 34.95 35.42304 1.6 629.0 52.7 581.4 54.4 492.42830 1.3 466.6 610.2384 1.6 479.74 35.2401 1.2419 1.2554 1.5 583.42367 1.7 475.2389 1.1 52.42707 1.99 36.2437 1.3 579.1 50.2500 1.6 50.96 54.8 472.5 54.2366 1.2542 1.4 576.42988 1.5 602.3 51.2548 1.9 578.2478 1.42071 1.2 496.42769 1.2571 1.91 35.2 484.29 37.9 486.04 35.7 597.2372 1.13 35.9 54.02 34.2455 1.3 53.7 52.6 53.4 631.3 495.2489 1.5 481.2 53.42559 1.1 54.0 611.42686 1.2 497.2595 1.2566 1.43011 1.2 468.53 34.7 51.4 50.1 601.9 500.5 53.6 490.9 471.3 483.2413 1.2 467.0 38.3 589.48 35.8 501.9 1.42410 1.0 575.42624 1.42135 1.0 499.7 620.

2828 1.7 536.2 713.1 686.43519 1.2901 1.2913 1.44102 1.8 677.2785 1.2646 1.0 542.43210 1.2658 1.70 40.4 526.43364 1.0 683.7 674.9 519.0 55.2888 1.2791 1.8 57.0 653.2932 641.2834 1.53 39.3 540.76 .5 548.44079 1.5 56.43831 1.43431 1.43189 1.4 55.43674 1.43167 1.5 59.4 702.0 532.1 58.43145 1.2810 1.8 534.43786 1.80 40.2 57.3 57.22 38.4 525.6 712.2676 1.7 55.88 39.43298 1.2652 1.4 58.2766 1.6 688.8 56.6 56.1 650.3 551.52 40.97 40.43079 1.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 55.43944 1.9 704.2 541.2852 1.91 39.5 524.8 665.8 668.43320 1.8 535.43386 1.2 59.43101 1.4 660.1 55.2 55.2876 1.2 58.4 550.43232 1.6 59.11 38.43541 1.65 38.2742 1.9 58.23 41.44034 1.7 546.79 39.1 542.5 685.43876 1.2 552.2 553.4 57.2 528.4 657.2730 1.0 518.7 58.1 647.43608 1.7 522.4 539.5 538.61 40.0 57.8 59.3 56.5 654.43276 1.1 Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 38.1 531.6 57.43652 1.5 55.0 692.2816 1.44 39.43808 1.2907 1.1 689.41 41.43409 1.32 42.43563 1.3 516.2760 1.2664 1.6 547.9 543.2 529.8 58.0 58.6 709.2635 1.6 691.0 59.6 523.5 706.44169 1.2682 1.7 57.50 .95 42.06 41.13 42.4 699.2736 1.1 710.43475 1.2779 1.2700 1.41 42.5 58.00 39.3 663.62 39.7 56.2718 1.22 42.35 39.2864 1.4 59.2 644.0 707.2 672.0 532.3 515.2754 1.2840 1.5 57.86 41.8 662. 41.2882 1.3 55.7 715.6 649.30 38.2773 1.44011 1.9 57.43254 1.43342 1.2724 1.5 694.2804 1.0 695.43497 1.8 521.34 40.3 675.2895 1.2822 1.3 58.3 527.50 41.58 41.4 678.18 39.5 513.74 38.5 697.9 56.8 55.1 530.2640 1.7 510.43630 1.1 59.2 669.9 1.1 56.43586 1.67 41.3 666.97 41.9 59.2694 1.14 41.2870 1.8 544.3 59.43 40.43123 1.2797 1.48 38.9 508.7 671.43697 1.7 59.43921 1.7 511.09 39.6 55.57 38.43763 1.44124 1.8 509.0 698.43899 1.4 682.7 545.4 56.6 58.83 38.0 56.5 652.44147 1.04 42.43966 1.2706 1.43719 1.1 57.44056 1.2670 1.2688 1.2 517.1 518.88 40.9 659.25 40.2748 1.2 56.43741 1.2920 1.5 549.9 680.9 656.39 38.06 40.2858 1.6 646.9 701.9 533.6 512.6 537.43854 1.43453 1.4 514.43989 1.2926 1.2712 1.9 520.7 643.70 39.15 40.26 39.32 41.2846 1.3 507.

3 787.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u %vol pri 20oC 60.5 63.45206 1.6 597.35 46.3207 1.5 60.3 64.45230 1.7 736.99 64.2938 716.2956 1.6 566.44419 1.3123 1.39 44.4 740.5 61.9 573.3162 1.6 772.9 62.40 45.45112 1.45019 1.8 585.5 42.26 46.44215 1.72 46.44283 1.2962 1.0 42.6 60.5 577.3030 1.45276 1.0 64.45253 1.4 590.8 564.7 60.44717 1.4 559.0 62.2 61.69 45.3 63.7 783.6 780.2 561.6 747.3080 1.9 583.44306 1.3111 1.66 44.7 575.3213 1.44949 1..44787 1.79 45.2 728.4 61.09 .44533 1.7 724.7 565.3042 1.4 60.7 727.30 44.8 721.44602 1.3 560.0 745.1 781.5 764.3226 1.44192 1.6 733.3067 1.45065 1.9 61.21 44.07 46.3 719.2944 1.90 46.3 62.44879 1.3238 718.7 61.8 595.8 1.3 757.3156 1.21 45.5 598.2980 1.98 46.2974 1.21 43.7 767.12 45.6 64.44926 1.9 555.0 582.74 43.3 61.6 62.44902 1.44374 1.9 594.7 64.8 60.44740 1.2 737.6 63.1 62.65 43.3036 1.9 770.8 574.94 43.44328 1.48 44.0 582.9 554.3011 1.44625 1.6 61.3 47.3073 1.2 784.7 586.44351 1.3017 1.0 562.9 759.7 62.56 43.2 773.7 63.9 63.2 751.6 730.2986 1.8 554.4 777.1 572.0 61.94 45.8 775.8 756.03 43.6 588.0 778.1 61.2 60.4 578.4 568.57 44.17 46.3086 1.44972 1.3149 1.3169 1.45 46.8 62.7 557.77 42.5 744.45.8 786.44833 1.3232 1.4 64.2992 1.3048 1.59 45.44260 1.45042 1.0 762.44671 1.4 591.3130 1.12 44.7 596.3219 1.0 63.81 46.1 748.8 584.1 731.2 571.44764 1.3 579.4 63.1 765.1 60.2 725.9 1.9 64.3098 1.44810 1.3244 792.1 581.44511 1.3136 1.3143 1.1 734.3201 1.8 61.3061 1.44442 1.44396 1.6 587.3055 1.44648 1.44465 1.1 593.3175 1.44237 1.49 45.3 592.44556 1.3023 1.3 768.63 46.8 739.45300 1.3182 1.03 45.68 42.4 62.1 562.2968 1.3104 1.53 46.38 43.2 63.45089 1.3117 1.45135 1.44856 1.47 43.31 45.3 60.3004 1.1 64.93 44.4 569.84 43.59 60.4 790.2950 1.2 722.8 789.3 754.2 64.44579 1.88 .45183 1.76 44.2 62.1 63.29 43.44488 1.6 750.8 563.0 1.5 567.85 44.2 580.0 572.44694 1.7 753.85 42.3 570.8 556.6 558.0 593.5 62.3195 1.2998 1.5 64.12 43.6 576.45324 1.4 761.5 589.44996 1.02 44.3092 1.9 742.45159 1.3188 1.8 63.

4 609.7 621.3391 1.9 866.20 51.13 48.11 50.2 67.1 69.1 67.5 68.3366 1.3270 1.3398 1.3544 1.46253 1.63 49.3 637.1 66.3277 1.7 69.6 65.3570 873.8 631.5 623.3 65.9 612.9 629.0 67.18 47.45512 1.45678 1.3 864.0 602.7 68.46495 1.37 47.7 848.7 843.46325 1.24 49.05 49.5 67.31 50.4 636.9 838.8 858.8 830.45749 1.7 641.45394 1.5 608.46350 1.5 860.1 602.45418 1.87 48.45964 1.0 628.29 51.3264 1.45725 1.9 69.0 643.85 47.6 68.4 599.6 827.0 618.46084 1.3478 1:3484 1.46520 1.4 68.75 47.9 808.3551 1.8 871.41 50.0 68.3512 1.3328 1.3 66.6 813.50 48.3518 1.0 65.49 51.6 69.8 816.3557 1.7 605.45489 1.3457 1.1 811.0 611.1 846.45916 1.4 850.1 611.5 810.5 69.9 68.3251 1.4 69.9 639.4 845.8 620.69 48.6 614.2 65.81 50.46374 1.1 618.3 51.4 616.0 833.3372 1.0 69.66 47.4 832.61 50.73 49.7 65.6 642.6 607.6 868.32 48.15 49.77 48.3564 794.6 797.46012 1.01 51.58 51.2 814.5 65.46181 1.2 69.6 66.21 50.22 48.45940 1.46108 1.8 630.5 840.3498 1.46398 1.7 67.3322 1.2 617.45892 1.9 66.5 824.0 628.6 67.8 66.3491 1.1 851.3525 1.3450 1.2 798.2 68.6 606.3538 1.87 .1 803.46 47.46471 1.7 632.45773 1.9 619.45583 1.60 48.92 50.01 50.45868 1.7 835.8 613.45796 1.91 51.2 600.56 47.46423 1.8 800.5 855.3 817.3283 1.82 49.3437 1.94 48.46156 1.5 66.3424 1.1 627.7 66.1 861.3 806.8 604.3296 1.3505 1.3385 1.3290 1.5 635.45844 1.97 49.8 67.3464 1.3309 1.46205 1.4 66.78 69.46132 1.5 615.7 805.3 67.3404 1.4 624.4 67.45820 1.46277 1.8 1.7 863.45347 1.0 795.3418 1.2 828.1 68.27 47.46036 1.0 638.41 48.3353 1.8 68.45536 1.46229 1.3303 1.0 66.45988 1.10 51.3 610.39 51.04 48.6 633.3360 1.4 820.43 49.2 869.9 67.46301 1.3431 1.1 825.45630 1.3531 1.3378 1.46060 1.9 822.2 66.3 69.68 51.46447 1.1 65.3 625.9 1.2 626.45654 1.8 853.3 836.8 640.45702 1.1 856.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20 oC Gustoća pri 20 oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost U % vol pri 20 oC 65.71 50.45559 1.1 841.2 638.3335 1.1 601.3347 1.9 819.45371 1.5 634.3257 1.3341 1.3 68.4 802.3411 1.3316 1.3471 1.4 47.34 49.4 65.45465 1.3444 1.6 622.9 603.45441 1.53 49.45607 1.51 50.8 65.

46913 1.5 70.1 687.3717 1.5 72.3703 1.7 944.1 71.31 56.3737 1.64 52.8 51.3577 1.46618 1.0 882.2 910.3590 1.7 72.5 74.5 681.3642 1.1 890.3723 1.3771 1.8 644.9 685.46667 1.3603 1.46888 1.61 55.3616 12622 1.92 54.9 73.2 669.2 676.12 54.0 72.7 664.6 74.4 71.7 648.2 73.22 54.3 70.62 54.46691 1.35 52.1 952.47760 1.5 914.81 54.47584 1.6 70.3784 1.3777 1.5 924.47534 1.2 925.3655 1.6 876.81 .97 52.7 680.47609 1.47660 1.2 645.81 55.3609 1.3 668.1 895.6 656.47210 1.6 72.51 56.4 881.0 73. pri 20oC 70.3879 1.2 877.11 56.0 947.3683 1.3 885.7 672.2 684.9 917.47634 1.3 683.11 55.46642 1.46814 1.46715 1.2 74.4 667.9 670.41 55.01 55.0 942.9 74.8 647.3825 1.2 915.4 70.46765 1.1 645.4 74.47309 1.3583 1.3866 1.3649 1.3 941.47384 1.47685 1.31 55.5 909.3852 1.1 73.6 73.32 53.02 54.46789 1.6 934.02 53.8 654.91 55.1 677.46838 1.0 684.9 71.2 72.0 74.01 56.1 72.3 74.83 52.46593 1.12 53.3689 1.8 907.7 897.7 884.47185 1.2 661.3886 1.47061 1.9 889.1 900.47409 1.4 894.25 52.46937 1.46962 1.3635 1.3757 1.3859 1.22 53.3838 1.42 54.2 70.0 678.8 912.51 54.7 655.9 1.3669 1.8 879.42 53.47284 1.4 946.3730 1.5 919.6 71.5 71.5 905.91 56.3750 1.6 674.9 927.4 675.3 71.46568 1.5 666.7 1.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol.4 73.3893 874.46863 1.3662 1.9 932.8 679.3 659.15 52.47434 1.7 70.7 73.3818 1.6 649.3845 1.45 52.06 52.47135 1.9 653.3872 1.1 652.47334 1.9 72.47036 1.8 671.4 650.3 72.7 892.52 53.3906 956.32 54.4 72.47086 1.9 646.9 6628 663.6 930.51 55.47559 1.3710 1.7 949.47011 1.82 53.41 56.3676 1.46544 1.3744 1.47160 1.8 902.0 939.4 899.2 922.1 74.47710 1.92 53.47110 1.0 70.47509 1.6 665.3 652.3804 1.54 52.2 71.4 682.7 71.62 53.21 56.61 74.3811 1.1 70.0 661.0 71.3791 1.3 936.4 951.47459 1.4 658.5 56.5 73.3596 1.5 657.47259 1.

1 635.37 41.2367 1.28 41.0 555.42071 1.5 672.42261 1.8 517.42993 1.3 534.2553 1.2342 1.2493 1.73 39.85 37.3 53.2506 1.8 518.02 40.0 646.42368 1.66 37.7 52.7 547.2566 1.42113 1.2 673.3 638.9 670.2580 1.5 54.42008 1.2513 1.1 657.42861 1.43058 1.5 538.6 511.07 39.8 550.42538 1.7 50.42156 1.0 524.5 540.42711 1.68 38.9 696.42304 1.3 532.5 648.42971 1.42517 1.0 52.2 50.9 1.42560 1.50 38.5 50.12 40. Saharoza %(mm) Indeks loma pri 20 oC Gustoća pri 20 oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 50.38 37.5 509.8 519.2396 1.8 52.42219 1.17 39.50 40.95 .47 41.2 52.97 39.2470 1. određene refraktometrom.2447 1.9 549.4 537.42819 1.7 54.5 51.1 52.1 558.0 525.42949 1.94 38.6 512.2613 1.8 548.30 40.1 527.83 39.7 508.43036 1.42667 1.7 53.59 38.2625' 627.1 678.2540 1.9 520.6 54.3 54.4 535.42092 1.2 652.4 54.8 683.4 703.4 53.4 690.6 50.42282 1.42432 1.3 533.2401 1.43014 1.1 556.Tabela III: Koncentracija šećera (1) u pročišćenom ugušćenom moštu u gramima na litru i gramima na kilogram.2595 1.2520 1.1 50.1 704.3 630.42906 1.9 551.4 50.76 37.0 554.8 546.9 522.42410 1.56 41.2 668.22 40.42198 1.7 545.31 38.2630 706.22 38.0 51.2530 1.2466 1.42325 1.1 528.42689 1.69 40.2411 1.2 54.2 681.42135 1.2374 1.42029 1.5 53.93 40.42347 1. Prikazana je i gustoća pri 20 oC.7 544.42496 1.5 677.2421 1.35 39.1 54.42797 1.2 529.42050 1.2406 1.1 526.59 40.2 530.6 629.5 656.2381 1.6 543.6 510.6 52.1 557.79 40.42624 1.5 542.42240 1.7 701.0 50.2391 1.2475 1.2 51.04 38.40 40.5 664.2348 1.4 641.42475 1.66 41.4 536.2480 1.4 645.4 52.7 51.2362 1.6 53.42389 1.7 693.2560 1.7 515.0 523.42733 1.1 649.5 539.9 553.86 54.8 50.2535 1.88 38.89 40.42453 1.1 665.7 513.4 634.2441 1.42177 1.42603 1.9 54.4 685.7 637.2 Alkoholna jakost u % vol Pri 20 oC 37.6 541.18 41.2461 1.2600 1.2606 1.9 632.6 51.3 50.0 662.42884 1.7 516.9 654.2585 1.63 39.5 52.3 51.9 53.2486 1.2 531.99 41.0 54.7 640.76 41.6 667.26 39.2434 1.1 41.1 699.42581 1.3 694.1 686.42927 1.09 41.2525 1.9 643.4 51.2500 1.2 559.2590 1.1 691.9 52.3 52.8 675.42645 1.7 688.42754 1.78 38.48 37.2620 1.5 698.4 661.8 659.6 651.2416 1.8 53.2573 1.56 37.42776 1.8 51.0 53.2386 1. koji ima skalu u masenim postocima saharoze pri 20 oC ili indeks loma pri 20 oC.40 38.2355 1.8 1.9 51.2427 1.2 53.42840 1.45 39.54 39.13 38.2454 1.1 53.5 680.7 514.1 51.2546 1.28 37.

.

1 742.44102 1.43899 1.53 46.44011 1.14 42.3 562.7 58.9 46.8 1.8 759.2652 1.8 58.43365 1.9 57.2 55.5 55.2751 1.44057 1.2724 1.43609 1.11 45.43277 1.5 571.0 712.2804 1.5 771.43189 1.2665 1.8 769.93 % vol pri 20oC .Alkoholna jakost u Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 55.9 580.2718 1.2672 1.2738 1.43298 1.22 46.2692 1.0 584.43542 1.2645 1.5 599.8 57.3 730.43944 1.2685 1.4 57.1 .43476 1.2810 1.71 45.1 717.43498 1.1 762.4 566.2679 1.43519 1.2843 1.1 57.2 590.61 44.7 604.54 42.6 573.2832 1.1 772.43877 1.43720 1.44124 1.6 734.3 564.2 59.9 1.30 45.8 788.43741 1.22 44.8 744.43454 1.3 778.2798 1.04 43.6 57.2818 1.01 46.43922 1.8 576.9 42.2926 707.31 44.43564 1.2850 1.51 44.7 754.2827 1.72 43.2731 1.43431 1.1 588.5 600.43698 1.93 43.43784 1.4 741.2863 1.3 565.1 58.1 722.7 605.6 56.2896 1.9 56.6 59.74 42.04 42.5 726.4 594.3 57.7 729.5 569.8 579.44169 1.81 44.9 747.7 714.74 46.5 56.43409 1.8 781.5 598.1 587.5 58.8 607.02 44.8 709.92 44.4 58.2708 1.64 42.3 58.7 57.9 608.01 45.8 577.2758 1.0 58.5 57.9 774.6 602.44147 1.5 761.3 563.43675 1.779.43343 1.5 568.9 582.4 567.40 45.43211 1.1 56.43653 1.2791 1.7 575.6 764.3 59.43764 1.64 46.4 56.5 59.44079 1.0 59.7 59.1 55.2 56.2 58.43387 1.2713 1.1 757.11 46.0 583.83 42.2778 1.0 752.2768 1.2889 1.2763 1.2 592.6 776.33 42.9 732.2822 1.4 596.42 43.50 45.2916 1.2 57.3 736.0 767.43102 1.4 756.4 745.2837 1.9 609.5 721.43966 1.6 749.43988 1.43 46.12 44.1 59.4 55.3 593.52 43.4 716.0 737.2909 1.6 739.43168 1.2876 1.2 786.2 561.3 751.23 42.2659 1.62 43.43832 1.2857 1.8 578.0 55.8 55.6 783.43124 1.91 45.5 570.6 601.43631 1.9 58.32 46.2921 1.43321 1.0 56.61 45.83 59.0 57.3 766.1 727.43255 1.91 46.43854 1.43079 1.2635 1.23 43.43586 1.2699 1.3 55.43809 1.6 55.21 45.1 586.2703 1.8 724.41 44.32 43.81 43.80 45.6 603.4 560.2784 1.6 58.2882 1.2902 1.0 585.13 43.4 597.7 574.43233 1.6 572.44 42.43146 1.1 589.0 610.2639 1.8 56.8 606.3 595.2773 1.2931 790.2869 1.71 44.7 55.2 591.4 59.9 59.7 56.3 56.44034 1.8 719.2744 1.4 711.3 785.

0 63.0 614.8 633.0 613.3 63.25 48.6 828.9 63.3168 1.3101 1.3 64.3190 1.7 819.1 60.81 51.44695 1.3175 1.3036 1.8 662.3215 1.3 621.2 815.44238 1.8 660.9 636.3002 1.6 61. 870.2986 1.9 868.3115 1.44902 .5 60.45042 1.4 60.4 865.3228 1.4 650.8 634.1 808.1 615.1 63.0 854.45019 1.4 651.5 802.5 64.44397 1.8 635.60 51.4 649.44741 1.23 50.44648 1.3 62.3009 1.49 51.12 50.3016 1.3085 1.5 626.71 49.9 62.45252 1.6 872.7 632.5 653.3155 1.44260 1.7 .0 60.34 50.2 619.7 61.75 47.44810 1.04 48.7 847.1 643.44351 1.4 860.6 64.6 62.3128 1.08 51.2 64.44672 1.85 47.9 64.44488 : 1.6 629.45 50.7 62.8 826.5 63.89 48.44442 1.44718 1.9 61.2 62.3 874.45205 1.02 50.67 48.9 638.1 853.44465 1.0 62.12 47.4 624.8 1.45322 1.44833 1.3180 1.57 48.45228 1.1 866.2 63.6 655.3 795.18 51.2 60.77 50.2981 1.3022 1.8 60.9 52.45112 1.88 50. 1.3221 1.81 49.8 62.2 618.79 48.3208 1.3042 1.3 823.7 60.45088 1.5 849.3029 1.45299 1.9 1.92 52.6 628.45275 1.6 863.44995 1.4 625.2976 1.44305 1.44534 1.3 60.5 807.6 60.99 51.39 51.3 830.7 793.2969 1.7 64.0 612.2956 1.1 616.9 47.45135 1.9 805.0 639.3235 791.812.3095 1.1 644.44926 1.1 836.44580 1.5 652.7 63.5 62.3 61.3 620.0 64.5 858.2942 1.5 654.3049 1.44283 1.0 824.4 64.60 49.2 645.03 64.44764 1.2 803.3090 1.3201 1.8 838.0 642.3 622.8 63.5 61.7 657.1 617.44557 1.1 61.2 646.44511 1.3 648.4 63.1 64.3135 1.7 856.7 631.36 48.3148 1.55 47.44215 1.2936 1.14 .4 62.44949 1.44419 1.3185 1.0 641. pri 20oC 60.3195 1.29 51.2 842.44192 1.3080 1.6 656.71 51.3 851.44 47.4 835.2996 1.9 798.3121 1.44879 1.0 61.7 658.3056 1.3068 1.5 840.44603 1.3241 877.2962 1.44856 1.20 49.0 640.45065 1.44972 1.46 48.5 627.99 49.4 61.2991 1.30 49.3108 1.40 49.1 876.3 814.3 647.10 49.56 50.3062 1.3075 1.14 48.8 661.7 630.2 796.94 48.50 49.2 61.1 62.2949 1.3 623.6 63.0 831.8 659.8 833.3161 1.6 800.44626 1.8 845.7 810.91 50.0 861.5 .1 843.8 817.45181 1.4 821.44787 1.34 47.44328 1.8 61.65 47.3141 1.67 50.45158 1.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća u g/l Šećer u g/l Šećer g/kg Alkoholna jakost u %vol.03 47.23 47.44374 1.

45369 1.0 928.3301 1.75 53.9 714.7 709.3387 1.61 55.36 52.1.3341 1.1 694.3533 1.2 696.45890 1.79 52.4 912.4 702.6 681.5 678.3361 1.3268 1.0 665.3 674.8 68.3440 1.1 669.2 896.64 53.40 55.45867 1.0 67.8 956.2 672.2 698.5 910.83 54.44 53.46060 1.4 894.2 68.5 66.45629 1.8 685.46130 1.46420 1.50 55.9 917.46154 1.3248 1.16 56.6 934.3513 1.46517 1.2 951.2 695.01 53.0 57.46323 1.29 54.46034 1.3473 1.6 892. pri 20oC 52.1 693.45583 1.3 65.1 65.8 1.45440 1.3546 1.2 66.7 65.3 68.28 55.3 673.3 966.46226 1.46396 1.4 677.3486 1.90 53.4 936.7 682.2 913.6 69.7 66.46493 1.3560 879.9 688.9 687.7 67.1 68.9 66.3374 1.0 899.0 692.96 54.3315 1.46347 1.3420 1.3320 1.4 923.2 67.9 712.51 54.3415 1.50 56.40 54.6 921.45557 1.0 68.57 52.4 676.46275 1.45724 1.7 684.3325 1.45463 1.51 69.73 54.1 953.45510 1.38 56.2 65.62 .45534 1.45347 1.2 69.3261 1.46178 1.06 56.3454 1.3367 1.4 949.0 Alkoholna jakost u %vol.3519 1.45986 1.72 55.6 932.3506 1.6 707.0 667.3479 1.1 904.39 57.94 56.5 65.3255 1.08 54.9 888.8 906.2 670.46444 1.8 66.61 56.46371 1.6 705.0 69.1 925.4 964.45416 1.9 68.8 890.6 65.45393 1.46202 1.6 68.22 53.3330 1.2 968.45771 1.0 715.45676 1.7 908.3493 1.0 954.4 947.7 708.3 66.4 675.0 886.45962 1.3 69.3553 1.3427 1.3460 .2 697.1 66.0 939.4 65.86 53.8 711.8 67.5 703.8 710.0 668.95 55.6 67.45652 1.5 679.45487 1.4 68.3308 1.5 883.0 65.8 686.68 52.45843 1.2 671.17 57.9 1.54 53.72 56.8 65.4 67.34 53.28 57.5 704.3288 1.6 680.3434 1.45820 1.5 67.2 938.9 69.1 927.3348 1.3466 1.4 701.3395 1.1 69.4 66.17 55.8 943.4 69.6 66.25 52.46468 1.7 945.3 699.46082 1.83 55.3499 1.5 68.06 55.46 52.6 962.45700 1.6 960.0 66.3355 1.62 54.46301 1.3566 970.0 666.3335 1.2 664.0 898.3380 1.46106 1.7 881.3400 1.7 683.9 915.45914 1.46251 1.46010 1.3 903.4 700.6 901.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 65.6 706.0 691.3447 1.3275 1.06 57.3407 1.12 53.1 67.45747 1.5 69.45938 1.7 958.3526 1.28 56.94 57.9 941.83 56.45795 1.2 885.9 67.8 930.7 69.3295 1.18 54.3539 1.9 690.7 68.6 919.3 67.45605 1.3281 1.

79 60.63 58.6 729.5 727.3792 1.4 748.46859 1.3805 1.06 62.2 73.2 722.9 992.47704 1.46957 1.9 738.18 62.47081 1.5 1058.47785 1.84 57.4 72.1 742.2 57.60 61.46639 1.9 759.94 62.46908 1.42 59.1 1039.3852 1.4 1066.4 1027.3 768.47629 1.4 725.4 74.48 61.37 61.3772 1.3 983.47329 1.47479 1.5 74.2 70.5 751.11 60.47230 1.3718 1.0 1.7 72.3825 1.3765 1.1 766.4 1062.46789 1.47056 1.52 62.46663 1.47554 1.47007 1.20 59.8 70.2 987.47106 1.7 1017.3752 1.02 61.5 728.3885 1.9 72.33 75.46 .6 754.9 1.5 1021.1 988.9 1012.8 735.2 1033.1 73.8 1048.86 58.2 744.4 749.8 74.8 734.3659 1.83 61.7 733.72 70.47284 1.6 73.47679 1.4 71.46737 1.3672 1.3 70.88 59.3758 1.3812 1.64 62.9 761.7 1052.41 62.3 723.28 62.3838 1.0 57.6 979.Šaharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol.74 58.47180 1.53 59.4 981.3745 1.8 975.4 73.7 731.3 73.3579 1.56 60.3606 1.0 739.4 1002.3 747.7 70.9 736.0 1040.3 985.2 720.3 74.8 1044.65 59.5 72.8 996.45 60.7 74.9 74.6 1054.3633 1.3626 1.0 1009.6 752.0 763.7 756.47131 1.9 990.7 71.0 740.7 755.76 59.2 767.6 753.6 998.25 61.9 71.47155 1.3 1031.1 765.2 72.71.1 72.6 977.5 1000.47604 1.3 71.8 994.8 716.7 732.0 71.1 764.1 74.0 1013.1 718.46712 1.1 1037.3619 1.29 58.3698 1.3778 1.31 59.8 1015.47354 1.2 74.2 1035.41 58.47579 1.46761 1.3712 1.5 750.5 73.47379 1.47205 1.3586 1.9 1042.3 1029.6 730.1 743.0 741.3785 1.2 1004.6 72.3865 1.3 746.3678 1.47730 1.8 757.3818 1.7 1019.3665 1.6 71.46884 1.6 1056.0 73.10 63.0 72.5 70.3613 1.6 74.7 73.3593 1.18 58.46544 1.8 1046.0 74.3 717.4 1025.1 71.3858 1.5 1023.8 73.95 58.3898 973.47429 1.46590 1.3905 1068.1 1008.0 1.72 61.3798 1.47504 1.68 60.3725 1.9 73.3685 1.3639 1.1 70.09 59.8 72.3878 1.6 70.2 1006.2 745.46933 1.07 58.3845 1.47304 1.87 62.3 1064. pri 20oC 70.47654 1.76 62.47454 1.23 63.46565 1.2 721.99 63.8 758.3573 971.14 61.3892 1.3 72.47036 1.99 60.0 762.47755 1.47404 1.4 724.4 726.8 71.3738 1.22 60.1 719.46614 1.3871 1.3646 1.3653 1.5 1060.46835 1.97 59.5 .3832 1.91 61.3705 1.3599 1.3692 1.47254 1.46688 1.3 63.2 71.52 58.6 1050.33 60.46982 1.47534 1.46810 1.4 70.3732 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful