NN 106/04

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODNOGA
GOSPODARSTVA
2060
Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03), ministar
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK
O FIZIKALNO-KEMIJSKIM METODAMA ANALIZE MOŠTA, VINA,
DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA
I VINA TE VOĆNIH VINA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se fizikalno-kemijske metode analize mošta, vina i drugih
proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina.
Članak 2.
Pravilnik sadrži sljedeće fizikalno-kemijske metode za ispitivanje udovoljavanja
temeljnim zahtjevima kakvoće mošta, vina drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i
to određivanje:
– gustoće i relativne gustoće pri 20° C;
– alkoholne jakosti;
– ukupnog suhog ekstrakta;
– reducirajućih šećera;
– pepela;
– pH vrijednosti;
– ukupne kiselosti;
– hlapive kiselosti;
– nehlapive kiselosti;
– slobodnog i ukupnog sumpornog dioksida;
– limunske kiseline;
– ugljikovog dioksida;
– šećera refraktometrom.
Za analizu vina i mošta mogu se rabiti i druge metode čija točnost mora biti sukladna
točnosti metoda iz ovoga Pravilnika.
Članak 3.
Metode određivanja:
– saharoze,
– glukoze i fruktoze,
– detektiranje doslađivanja mošta, ugušćenog mošta, pročišćenog ugušćenog mošta i vina

primjenom nuklearne magnetne rezonacije deuterija (SNIF-NMR/RMN-FINS),
– alkaliteta pepela,
– klorida,
– sulfata,
– vinske kiseline,
– mliječne kiseline,
– L-jabučne kiseline,
– D-jabučne kiseline,
– ukupne jabučne kiseline,
– sorbinske kiseline,
– L-askorbinske kiseline,
– natrija,
– kalija,
– magnezija,
– kalcija,
– željeza,
– bakra,
– kadmija,
– srebra,
– zinka,
– olova,
– fluorida,
– derivata cijanida,
– alil izocijanata,
– kromatskih osobina,
– Folin-Ciocalteu indeksa,
kao i specijalne metode analize pročišćenoga ugušćenog mošta:
– određivanje ukupnih kationa,
– određivanje provodljivosti,
– određivanje hidroksimetilfurfurala,
– određivanje teških metala,
– kemijsko određivanje etanola,
– određivanje mezo-inozitola, scilo-inozitola i saharoze
koje nisu opisane ovim Pravilnikom provode se po međunarodnim standardima
prihvaćenim od strane Republike Hrvatske.
I. ODREĐIVANJE GUSTOĆE I RELATIVNE GUSTOĆE PRI 20° C
Članak 4.
Gustoća je masa vina ili mošta po jedinici volumena pri temperaturi od 20° C. Izražena je
u gramima po mililitru i označena simbolom P20°C.
Relativna gustoća pri 20C/20° C (ili specifična težina pri 20° C) je omjer gustoće nekoga
određenog volumena vina ili mošta pri 20° C prema gustoći

istog volumena vode pri istoj temperaturi. Označuje se simbolom

.

Gustoća i relativna gustoća pri 20° C mjere se na pokusnom uzorku uporabom referentne
metode (piknometrija) ili uobičajene metode (hidrometrija ili denzitometrija uporabom
hidrostatske vage). Za vrlo precizno mjerenje potrebna je korekcija gustoće zbog učinka
sumpornoga dioksida prema formuli:
ρ20 °C = ρ'20 °C - 0,0006 x S
gdje je:
ρ20 °C = korigirana gustoća
ρ'20 °C = ispitana gustoća
S = količina sumpornog dioksida u gramima po litri.
Ako vino (ili mošt) sadrži značajne količine ugljikovog dioksida, provodimo prethodnu
pripremu uzorka tako da se glavni dio ugljikovog dioksida otkloni mućkanjem 250 ml vina u
boci od 1000 ml ili filtriranjem pod smanjenim tlakom kroz 2 g vate smještene u produžnoj
cjevčici.
Članak 5.
REFERENTNA METODA
a) Aparatura:
uobičajena laboratorijska oprema, a posebno:
– Piknometar od Pyrex stakla, volumena otprilike 100 ml s odvojivim brušenim
termometrom, kalibriranim na desetinke stupnja od 10 do 30° C (slika 1).

Slika 1: Piknometar i njegova tara posuda

Termometar mora biti standardiziran. Piknometar ima bočnu cjevčicu dužine 25 mm,
unutrašnjeg promjera od 1 mm (maksimalno), koja završava konusnim brušenim spojem. Ova
bočna cjevčica može se zatvoriti zatvaračem koji se sastoji od cjevičice s brušenim konusnim
spojem koja se završava rezervoarom. Ovaj zatvarač služi kao ekspanzijska komora. Ova dva
brušena spoja treba pripremati s velikom pažnjom.
– Tara posuda koja se sastoji od piknometra istoga vanjskog volumena (razlika volumena
može biti najviše 1 ml) kao piknometar, a masom je jednaka masi piknometra ispunjenog
tekućinom specifične težine 1,01 (2,0 % (m/v) otopina natrijeva klorida).
– Toplinski izolirana posuda koja točno odgovara obliku piknometra.
– Vaga s dvije plitice (twin-pan) s rasponom od najmanje 300 g i osjetljivosti 0,1 mg ili
vaga s jednom pliticom (single-pan) s rasponom od najmanje 200 g i 0,1 mg osjetljivosti.
b) Umjeravanje piknometra
Umjeravanje piknometra uključuje određivanje sljedećih vrijednosti:
– masu praznoga piknometra,
– volumen piknometra pri 20° C,
– masu piknometra napunjenog vodom pri 20° C.
1. Metoda za uporabu vage s dvije plitice (twin-pan):
Postavimo tara posudu na lijevu pliticu vage, a čist i suh piknometar, opremljen
zatvaračem rezervoara, na desnu pliticu vage. Dodamo utege na pliticu na kojoj je piknometar
i zabilježimo masu potrebnu da se uspostavi ravnoteža: neka ta masa bude p grama.
Piknometar pažljivo napunimo destiliranom vodom pri sobnoj temperaturi i umetnemo
termometar. Pažljivo obrišemo piknometar i stavimo ga u toplinski izoliranu posudu.
Miješamo okretanjem posude dok temperatura očitana na termometru ne postigne konstantnu
vrijednost. Poravnamo nivo vode na vrhu bočne cjevčice, brisanjem je osušimo i zatvorimo
zatvaračem. Pažljivo očitamo temperaturu t °C ako je potrebno korigiramo obzirom na
točnost skale termometra. Izmjerimo vodom napunjeni piknometar u odnosu na tara posudu i
zabilježimo masu p´ u gramima potrebnim da se uspostavi ravnoteža.
Izračunavanje:
– Tariranje praznoga piknometra:
masa praznoga piktometra = p + m,
gdje je m masa zraka sadržanoga u piknometru: m = 0,0012 (p - p')
– Volumen pri 20° C:
V20 °C = (p + m - p') x Ft
gdje je: Ft faktor (tabela I, koja je u prilogu 1, objavljena skupa s ovim Pravilnikom kao
njegov sastavni dio) za temperaturu t°C.
V20 °C mora biti određen s točnošću +/- 0,001 ml.
– Masa vode pri 20° C:
M20 °C = 0,998203 x V20 °C
gdje je: 0,998203 gustoća vode pri 20° C
2. Metoda za uporabu vage s jednom pliticom (single-pan):
Odredimo:
– masu čistog i suhog piknometra; to označimo sa P,
– masu piknometra, napunjenog sa vodom pri t° C (kako je opisano pod točkom b)1.
ovoga članka) i označimo sa P1,
– masu tara posude: označimo sa T0.
Izračunavanje:

za prirodni ili ugušćeni mošt (tabela III. gdje je Ft faktor (tabela I. Gustoća pri t °C: .m.0012 (P1 . Gustoća pri temperaturi t° C je: ρt °C = Za izračunavanje gustoće pri 20°C koristimo tabele za korekciju temperature. sukladno vrsti mjerenog uzorka: za suho vino (tabela II. koja je u prilogu 1). gdje je m masa zraka u piknometru: m = 0. Masa tekućine u piknometru pri t° C = P2 . p'' = masa (u gramima) potrebna da se uspostavi ravnoteža pri temperaturi od t° C. Metoda s uporabom vage s jednom pliticom (single-pan) Izmjerimo tara posudu. Metoda s uporabom vage s dvije plitice (twin-pan) Napunimo piknometar s pripravljenim uzorkom. – Masa vode pri 20° C: M20 °C = 0.(P .998203 gustoća vode pri 20° C.998203 x V20 °C gdje je 0. izmjerimo piknometar napunjen pripravljenim uzorkom kako je opisano u članku 5. slijedeći postupak opisan u članku 6. 2. njegovu masu pri t° C označimo sa P2. masa praznoga piknometra u vrijeme mjerenja = P .– Tariranje praznoga piknometra: masa praznoga piknometra = P . c) Metode mjerenja: 1.001 ml. masa tekućine u piknometru = p + m .0. koja je u prilogu 1) za temperaturu t° C. izračunamo: dT = T1 – T0. za slatko vino (tabela IV. masu označimo sa T1.P).m + dT. koja je u prilogu 1). koja je u prilogu 1). Volumen pri 20° C mora biti određen s točnošću +/. Relativnu gustoću vina ili mošta izračunavamo: gdje je r20 gustoća vina pri 20° C (korigirano na slobodni i ukupni sumporni dioksid) u gramima po litri i 0. – Volumen pri 20° C: V20 °C = [(P1 – (P .m)] x Ft.m + dT).p''.998203 je gustoća vode pri 20°C u gramima po litri.

090 do 1. od 1. koja je u prilogu 1). UOBIČAJENE METODE 1.0010 i 0. od 1. kojega se drži uspravno pomoću zavrtnja za nivelaciju. ovoga članka. Hidrometri moraju biti graduirani tako da se mogu očitati »na vrhu meniskusa«. – za slatka vina: R = 0. Obnovljivost mjerenja gustoće (R): – za suha i polusuha vina: R = 0.5° C. Ponovljivost mjerenja gustoće (r): – za suha i polusuha vina: r = 0. Oni moraju imati cilindričnu kuglu i cjevčicu promjera najmanje 3 mm.00010.Izračunamo gustoću ispitivane tekućine pri 20° C (suho vino.060. za mošt (tabela VI.00018. HIDROMETRIJA a) Aparatura: – Hidrometar Hidrometri svojim dimenzijama i podjelom skale moraju odgovarati ISO standardima.060 do 1. prirodni ili koncentrirani mošt. – Dva identična plovka od Pyrex-stakla.983 do 1. DENZIMETRIJA UPORABOM HIDROSTATSKE VAGE a) Aparatura: – Hidrostatska vaga s maksimalnim kapacitetom od najmanje 100 g i osjetljivosti 0.090. Svaka oznaka od 0.150. 4. volumena najmanje 20 ml pričvršćena ispod svake plitice pomoću niti promjera ne većeg od 0. slatkih vina i mošta mora se rabiti niz od pet hidrometara sa skalom od 1. – Umjeren termometar koji ima skalu s minimalnom podjelom od 0. b) Postupak: – Metoda mjerenja: Ulijemo 250 ml pripremljenog uzorka u odmjerni cilindar (treća alineja 1. Korigiramo gustoću određenu pri t° C na 20° C uporabom pripadajućih tabela: za suha vina (tabela V. .0002. od 1.998203. Kalibriranje hidrometara mora obaviti ovlašteno državno tijelo.120. Za mjerenje gustoće bezalkoholnih vina. da dijelimo njegovu gustoću pri 20° C sa 0. Relativnu gustoću vina ili mošta izračunamo tako. Relativnu gustoću uzorka izračunamo tako da njegovu gustoću pri 20° C podijelimo s 0. od 1. a svaka oznaka 0.0010 mora biti odijeljena od sljedeće takve oznake najmanje 3 mm. Uzorak dobro promješamo. – za slatka vina: r = 0. Članak 6. sačekamo jednu minutu radi izjednačavanja temperature i potom očitamo temperaturu.1 mm.0010 i 0. – Mjerni cilindar s unutarnjim promjerom od 36 mm i visinom od 320 mm.1 mg.0010 mora biti razdvojena od sljedeće oznake za najmanje 5 mm.998203. za slatka vina (tabela VII. Za suha vina moraju imati skalu od 0.003 s podjelama od 0. koja je u prilogu 1).000 do 1.030.030 do 1.00045. Ovi hidrometri moraju biti graduirani za gustoće pri 20° C s podjelama za najmanje svakih 0. Označavanje gustoće ili relativne gustoće pri 20° C i očitavanje »na vrhu meniskusa« mora se obaviti na graduiranoj skali ili na listu papira umetnutom u staklenu kuglu.120 do 1. slatko vino) kako je opisano gore pod točkom c)1. 2.a) ovoga članka) i u njega uronimo termometar i hidrometar.00037. 3.0005. Izvadimo termometar i poslije još jedne minute na skali hidrometra pročitamo gustoću pri t °C. koja je u prilogu 1).

Ponovno uspostavimo ravnotežu stavljajući utege na desnu pliticu: masa dodanih utega označimo sa p'. Uobičajene metode: – Mjerenje alkoholne jakosti destilata hidrometrom. Alkoholna jakost izražena volumenom je broj litara etanola sadržanog u 100 litara vina. III ili IV. – Mjerenje alkoholne jakosti destilata denzitometrijski uporabom hidrostatske vage. Metoda za dobivanje destilata: destilacija vina. Napunimo mjerni cilindar čistom vodom do oznake. Uranjanje u površinu tekućine koja se mjeri smije se obaviti samo pomoću niti. Mjerni cilindar mora imati unutarnji promjer najmanje 6 mm širi od promjera plovka. ODREĐIVANJE ALKOHOLNE JAKOSTI Članak 7. uključeni su u alkoholnu jakost jer su prisutni u destilatu. Gustoća d t °C se dobija iz formule: Ako je plovak od Pyrex-stakla ova se gustoća korigira na 20° C uporabom tabela II. Označimo masu dodatih utega p. koristiti tabele I. a oba volumena mjerena pri temperaturi od 20° C. Izražava se simbolom »%vol«. 2. koje su u prilogu 1. Volumen plovka pri 20 °C prikazan je formulom: V20 °C = (p' . u prilogu 1) a p i V20 °C su karakteristike plovka. – Može se rabiti i jednostrana vaga. II i . Referentna metoda: mjerenje gustoće destilata piknometrom. zajedno sa etanolom i homolozima estera etanola. b) Postupak: – Kalibriranje hidrostatske vage: S oba plovka u zraku. 3.– Plovak obješen pod desnu pliticu mora biti takav da se može umetnuti u mjerni cilindar koji nosi oznaku razine. Plovak mora biti takav da se može potpuno uroniti u volumen mjernoga cilindra ispod oznake. Očitamo temperaturu t °C vina (ili mošta) i masu utega potrebnih da se uspostavi ravnoteža i označimo sa p''. Napomena: homolozi etanola.2° C. – Mjerenje alkoholne jakosti destilata refraktometrijski. Principi metoda: 1. Napomena: za izračunavanje alkoholne jakosti iz gustoće destilata. kojemu je dodana suspenzija kalcijeva hidroksida: mjerenje alkoholne jakosti destilata. gdje je F faktor za temperaturu t° C (tabela I. II.012). uspostavimo ravnotežu stavljajući utege na desnu pliticu. promućkamo i pročitamo temperaturu t° C poslije dvije ili tri minute.p) (F + 0. – Metoda mjerenja: Desni plovak uronimo u odmjemi cilindar ispunjen vinom (ili moštom) do oznake. Temperatura tekućine u mjernom cilindru mjeri se termometrom s podjelom skale od 0.

Mješamo s velikom pažnjom kružnim pokretima. ovoga Pravilnika) pri t° C kako je opisano u točki c) članka 5. hladila koji se završava izvučenom cijevčicom koja vodi destilat do dna odmjerne tikvice koja sadrži nekoliko mililitara vode. s okruglim dnom i spojevima od brušena stakla. cijevi za paru. Tabela I. b) Reagensi: 2 M suspenzija kalcijeva hidroksida. ovoga Pravilnika.9 % vol poslije pete destilacije. c) Iskazivanje rezultata . gubitak alkohola za vrijeme svake pojedine destilacije ne smije biti veći od 0. tj. a) Aparatura: Rabimo piknometar koji je opisan u prvoj alineji točke a) članka 5. c) Priprema uzorka: Kod mladih i pjenušavih vina uklonimo najveći dio ugljikova dioksida mješajući 250 do 300 ml vina u tikvicu od 500 ml. Napomena: u slučaju vina koja sadrže velike koncentracije amonijevih iona. METODA ZA DOBIVANJE DESTILATA a) Aparatura: – Uređaj za destilaciju sastoji se od: boce od 1 litre. ovoga Pravilnika. Dopunimo do 200 ml destiliranom vodom.02 % vol. ali tako da se suspenzija kalcijevog hidroksida zamijeni sa 1 ml razblažene sumporne kiseline 10:100. kolone za rektifikaciju od oko 20 cm visine ili bilo koje slično hladilo. kolone za rektifikaciju. Dodamo 10 ml kalcijeva hidroksida iz točke b) ovoga članka i nekoliko kuglica za vrenje. Može se koristiti bilo koji tip destilacije ili destilacija vodenom parom pod uvjetom da udovoljava sljedećem testu: destilirajmo mješavinu etanol-voda alkoholne jakosti 10 % vol pet puta za redom. sadrži opću formulu koja povezuje alkoholnu jakost izraženu volumenom i gustoću mješavina alkohol-voda kao funkciju temperature. Skupljamo destilat u odmjernu tikvicu od 200 ml ranije upotrebljenu za mjerenje volumena vina. izvora topline (piroliza ekstrakta mora se spriječiti odgovarajućim postupkom). Ovu gustoću označimo kao ρ t °C.III. Članak 9. a volumen od 198 do 199 ml destilata ako je primijenjena destilacija s vodenom parom. destilat se može destilirati ponovo pod gore opisanim uvjetima. d) Postupak: U odmjernu tikvicu od 200 ml ulijemo vino do crte i zabilježimo temperaturu. b) Postupak: Izmjerimo gustoću destilata (točka d) članka 8. Destiliramo do otprilike tri četvrtine početnoga volumena ako se radi destilacijom. koje su u prilogu 2. Vino prelijemo u destilacijsku tikvicu i stavimo cijev za paru. hladila. REFERENTNA METODA Alkoholnu jakost destilata mjerimo piknometrom. Destilat mora imati alkoholnu jakost od najmanje 9. Odmjernu tikvicu od 200 ml isperemo četiri puta s po 5-ml vode i te volumene prelijemo u destilacijsku tikvicu. koja je u prilogu 2. Članak 8. – Aparat za destilaciju vodenom parom sastoji se od: generatora pare. održavajući destilat na temperaturi koja se najviše za 2° C razlikuje od početne temperature. koja se dobije tako da se pažljivo ulije 1 litra vode pri temperaturi od 60° do 70 °C na 120 g živoga vapna (CaO).

05°C). U vodoravnoj koloni ove tabele koja odgovara temperaturi T (izraženoj cijelim brojem) neposredno ispod t° C. b) Postupak: Destilat (točka d) članka 8 ovoga Pravilnika) ulijemo u mjerni cilindar.– Izračunavanje: Nađemo alkoholnu jakost pri 20° C uporabom tabele I. Očitamo temperaturu na termometru nakon jedno minutnog mješanja radi uravnoteženja temperature u mjernom cilindru. Umetnemo termometar i alkoholometar.330 do 1. c) Iskazivanje rezultata Odredimo alkoholnu jakost na 20° C sljedeći metodu opisanu u prvoj alineji točke c). DENZIMETRIJA UPORABOM HIDROSTATSKE VAGE a) Aparatura: Koristimo hidrostatsku vagu opisanu u točki 2. (R): R = 0. ako je plovak od Pyrex stakla. ovoga Pravilnika. Očitavanje obavimo najmanje tri puta upotrebom povećala.05° C. Ovu razliku dijelimo s tabelarnom razlikom koja se nalazi desno od ρ´. ako je od obična stakla. – ili na sobnoj temperaturi t° C upotrebom instrumenta opremljenog termometrom koji omogućava mjerenje temperature s točnošću od 0. Tabelarnu razliku ispod ove gustoće upotrijebimo za izračun gustoće ρ pri temperaturi T. Alkoholnu jakost očitanu pri temperaturi t° C korigiramo za učinak temperature pomoću tabele II. U liniji temperature T nađemo gustoću ρ neposredno iznad ρ´ te izračunamo razliku između gustoća ρ i ρ´. Ovisno o tipu opreme.346.a) članka 6. . – Obnovljivost. koja je u prilogu 2. – Termometar sa podjelom od 0. u prilogu 2. pronađimo najmanju gustoću koja je veća od ρ t °C. – Mjerni cilindar promjera 36 mm i visine 320 mm. ili uporabom tabele III. (r): r = 0. HIDROMETRIJA a) Aparatura: – Alkoholometar. mjerenja se izvode: – ili na 20° C s pogodnim instrumentom. alkoholometra i destilata.10% vol. Cilindar držimo uspravno. Kvocijent daje decimalni dio alkoholne jakosti dok se njezini cijeli brojevi nalaze na vrhu kolone u kojoj se nalazi gustoća ρ´. b) Postupak: Gustoću destilata pri t° C mjerimo kako je opisano u točki d) članka 10. 3. UOBIČAJENE METODE 1. od 0° do 40 °C s točnošću do 1/20 stupnja (0. Članak 10. – Ponovljivost. Temperatura tekućine mora se vrlo malo razlikovati od sobne temperature (najviše 5° C). koji se drži uspravno pomoću zavrtnja za nivelaciju. i upotrebom tabele I. priloga 2. Izvučemo termometar i očitamo alkoholnu jakost poslije jedne minute. termometra. članka 9. REFRAKTOMETRIJA a) Aparatura: Refraktometar koji omogućuje mjerenje indeksa loma u rasponu od 1. 2. u prilogu 2.1°C. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika.19% vol. Napomena: Ova korekcija temperature inkorporirana je u jedan kompjuterski program pa postoji mogućnost da se izvede automatski. Tabela za korekciju temperature treba biti pridružena takvom instrumentu.

000. prisutnog manitola ili drugih kemijskih supstancija koje su možda bile dodane vinu.05.000. Mjerenje s denzitometrom: a) Postupak: Ukupan suhi ekstrakt izračunava se indirektno iz relativne gustoće mošta. u kojoj je ukupni suhi ekstrakt u funkciji relativne gustoće dr bezalkoholnog vina. U slučaju destilata. što je najčešće slučaj. u prilogu 2. mjeri se slijedeći upute priložene instrumentu. ODREĐIVANJE UKUPNOG SUHOG EKSTRAKTA Članak 11. otopljena u 1 litri vode daje otopinu iste relativne gustoće kao mošt ili bezalkoholno vino. gdje je: dv = relativna gustoća vina pri 20° C (korigirana za hlapivu kiselost) (1) da = relativna gustoća mješavine voda–alkohol iste alkoholne jakosti kao vino pri 20° C dr lako izračunamo iz gustoća pri 20° C gustoće vina dv i gustoće da mješavine voda– alkohol iste alkoholne jakosti kao vino prema formuli: dr = 1. a za vino iz relativne gustoće bezalkoholnog vina. Ova je količina prikazana je u tabeli I koja je u prilogu 3.0018 (dv . Ovaj suhi ekstrakt predstavlja količinu saharoze koja. Ekstrakt se izražava u gramima po litri i treba biti određen unutar najbližih 0.5 g. Napomena: Tabela IV. III. Za izračun ukupnog suhog ekstrakta u g/l treba koristiti tabelu I. Princip metode: 1. kalijeva sulfata iznad 1 g/l. c) Iskazivanje rezultata Alkoholna jakost koja odgovara indeksu loma očitanom na 20° C očitava se iz tabele IV. koji je dobiven kako je opisano u točki d) članka 8. Rezidualni ekstrakt je ekstrakt bez šećera i nehlapive kiselosti izražene kao vinska kiselina.0018 približava 1 kad je dv ispod 1. u prilogu 2. ili iz relativne gustoće mošta .da) + 1. gdje se koeficijent 1. Ovi fizički uvjeti moraju biti takvi da tvari koje čine ekstrakt pretrpe što je moguće manje promjene u tijeku izvođenja testa. Ekstrakt bez šećera je razlika između ukupnog suhog ekstrakta i ukupnih šećera. ovoga Pravilnika. daje alkoholne jakosti koje odgovaraju indeksima loma za mješavine alkohol-voda i za destilate.da + 1. moramo uzeti u obzir prisutne nećistoće u destilatu (uglavnom više alkohole). b) Iskazivanje rezultata: – Izračunavanje: Relativna gustoća (20/20) dr bezalkoholnog vina izračunava se pomoću formule: dr = dv . Reducirani ekstrakt je razlika između ukupnog suhog ekstrakta i ukupnih šećera iznad 1 g/l. koja je u prilogu 3.b) Postupak: Indeks loma destilata. Ukupan suhi ekstrakt izražava se u g/l na jedno decimalno mjesto. Ukupan suhi ekstrakt ili ukupna suha tvar ukljućuje sve tvari koje nisu hlapive pod specifičnim fizičkim uvjetima. Nazočnost metanola snizuje indeks loma pa time i alkoholnu jakost. (1) Prije ovog izračuna potrebna je korekcija relativne gustoće ili gustoće vina na učinak hlapive kiselosti upotrebom formule: .

Određivanje: Pročišćeno vino ili mošt reagira s određenom količinom otopine alkalne bakrene soli (II). Nakon ispiranja s 50 ml destilirane vode. Članak 13. koji imaju keto ili aldehidne funkcionalne skupine.a) ovoga članka) i 1 M otopinom natrijeva hidroksida (druga alineja točke 1.0000086 x a ili dv = d20 . cink-2-heksacijanoferat. – 4 M otopina octene kiseline. Njihovo određivanje vezano je za redukciju alkalne otopine bakar (II) soli. – 1 M otopina natrijeva hidroksida. Priprema kolone za anionsku izmjenu: Na dno birete stavimo malen umetak staklene vune i dodamo 15 ml smole anionske izmjene (peta alineja točke 1. premjestimo smolu u čašu.a) ovoga članka).a) ovoga članka).a) ovoga članka) i mješamo pet minuta.0000086 x a.005 do1. ODREĐIVANJE REDUCIRAJUĆIH ŠEĆERA Članak 12.997 do 1. . slatka vina moramo razrijediti u cilju postizanja razine šećera unutar okvira propisanih u sljedećoj tabeli: Opis uzorka moštevi i mistele slatka vina poluslatka vina suha vina Koncentracija šećera (g/l) iznad 125 25 do 125 5 do 25 ispod 5 Relativna gustoća iznad 1. – 2 M otopina natrijeva hidroksida. vino propuštamo kroz kolonu za izmjenu iona u kojoj se njegovi anioni zamjenjuju ionima acetata nakon čega slijedi pročišćavanje neutralnim olovnim acetatom. NaOH. CH3COOH. PROČIŠĆAVANJE VINA Koncentracija reducirajućih šećera u uzorku kojega analiziramo mora biti od 0. Princip metode: 1. smolu dva puta regeneriramo tako da je naizmjenično prelijemo sa 1 M otopinom klorovodične kiseline (prva alineja točke 1.0. REFERENTNA METODA a) Reagensi: – 1 M otopina klorovodične kiseline.038 0. dodamo 50 ml 4 M otopine octene kiseline (treća alineja točke 1. NaOH. IV.005 ispod 0. Pročišćavanje: – Referentna metoda: poslije neutralizacije i uklanjanja alkohola.038 1. Reducirajući šećeri su svi šećeri. Prije upotrabe.997 Razrjeđenje (%) 1 4 20 bez razrjeđenja 1. Suha vina ne razrijeđujemo tijekom proćišćavanja.5 do 5 g/l. – Smola anionske izmjene [Dowex 3 (20-50 mesh) ili ekvivalentne smole]. gdje je a hlapiva kiselost izražena u miliekvivalentima po litri. a višak iona bakra određuje se jodometrijski. HCl.0.dv = . 2. – Uobičajene metode: vino pročišćavamo jednim od sljedećih reagensa: neutralni olovni acetat.

kolonu ispiremo vodom dok ne dobijemo oko 90 ml eluata.a) ovoga članka) i 0. slatka vina. dok se potpuno ne otopi.5) ml 1 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke 1. – 1 ml filtrata odgovara 0. ostavimo da odstoji najmanje 15 minuta miješajući ga povremeno. – 1 ml filtrata odgovara 0. nekoliko puta promućkamo i pustimo da odstoji najmanje 15 minuta. – Neutralna otopina olovnog acetata (približno zasićena): neutralni olovni acetat [Pb(CH3COO)2 x 3 H2O]: 250g. i 3.5 ml vina.997 i 1. Nadolijemo vodu do oznake i filtriramo.a) ovoga članka). Isperemo sa 100 ml vode i na to nalijemo 100 ml 4 M octene kiseline.038: pripremimo 20 % otopinu uzorka i uzmemo 20 ml razrijeđenog uzorka. eluatu dodamo 2. Ovu tekućinu propustimo kroz smolu anionske izmjene u obliku acetata (peta alineja točke 1. mistele. Ispiremo posudu i kolonu šest puta sa po 10 ml destilirane vode. Tikvicu dopunimo do oznake i filtriramo. Eluatu dodajemo 0. b) Postupak: – Suha vina: Ulijemo 50 ml vina u čašu promjera od oko 10 do 12 cm. U slučajevima iz gornjih točaka 1. relativne gustoće između 1..5 ml zasićene otopine olovnog acetata (šesta alineja točke 1. Eluat skupljamo u tikvicu od 100 ml. Regeneriranje smole: U kolonu nalijemo 150 ml 2 M otopine natrijeva hidroksida da odstranimo kiselinu i većinu pigmenta vezanih na smolu. 2. poluslatka vina relativne gustoće pri 20° C između 0. Tijekom mješanja. 1 ml ovoga filtrata odgovara 0.1 M otopine natrijeva hidroksida potreban za titraciju ukupne kiselosti u 10 ml vina) te uparavamo na vodenoj kupelji do oko 20 ml. slatka i poluslatka vina: Razrijeđenja se prave prema uputama: 1. razrjeđenja odgovaraju sljedećim količinama: – 1 ml filtrata odgovara 0. Eluat skupljamo u tikvicu od 100 ml.005: uzmemo 20 ml nerazrijeđena vina. pojačana ili ne.04 ml slatkog vina.Ponovno napunimo biretu smolom i na nju dolijemo 100 ml 4 M otopine octene kiseline. moštevi i mistele: pripremimo 10 % otopinu uzorka i za analizu uzmemo 10 ml razrijeđenog uzorka.a) ovoga članka). šesta alineja točke 1.5 g kalcijeva karbonata (sedma alineja točke 1. dodamo 1/2 (n . Napomena: poželjno je imati zalihu smole spremljenu u boci napunjenoj sa 4 M otopinom octene kiseline. miješamo. 2.005 i 1. Kolonu ispiremo destiliranom vodom dok eluat nije neutralan. Promućkamo.a) ovoga .20 ml poluslatkog vina. 2. 2. Propuštamo gore navedeni volumen vina ili mošta kroz kolonu anionske izmjene u obliku acetata brzinom od 3 ml svake dvije minute. vrlo vruća voda: do 500 ml. (n je volumen 0. – Kalcijev karbonat (CaCO3).0. UOBIČAJENE METODE A) PROČIŠĆAVANJE S NEUTRALNIM OLOVO ACETATOM a) Reagensi: – Otopina neutralna olovnog acetata (približno zasićena.a) ovoga članka) po 3 ml svake dvije minute. – Moštevi.5 g kalcijeva karbonata i 1 ml zasićene otopine olovnog acetata.01 ml mošta ili mistele. Kolonu ispiremo s destiliranom vodom dok eluat nije neutralan.

b) Postupak: U odmjernu tikvicu od 100 ml ulijemo uzorak vina (ili mošta ili mistele). U slučajevima iz gornjih točaka 1.038: priredimo 20 % otopinu uzorka i uzmemo 20 ml razrijeđenog uzorka.1 M natrijeva hidroksida upotrebljen za određivanje ukupne ukupne kiselosti u 10 ml vina). – Moštevi. moštevi i mistele: priredimo 10 % otopinu uzorka i za analizu uzmemo 10 ml toga razrijeđenog uzorka. dodamo 1/2 (n . slatka vina. Promiješamo i ostavimo da stoji najmanje 15 minuta.005 i 1.a) ovoga članka).0. Dopunimo vodom do oznake i filtriramo.5 g kalcijeva karbonata (sedma alineja točke 1. gdje je n volumen 0.B. – Kalcijev karbonat.5. oko 60 ml vode i 0.a) ovoga članka. razrjeđenja su navedena u uputama: 1. 2. slatka vina. Sadržaj tikvice promućkamo nekoliko puta i ostavimo da odstoji najmanje 15 minuta. Uz miješanje dodamo 2. slatka i poluslatka vina: Razrjeđenja se prave prema uputama: 1. Nadopunimo do oznake vodom i filtriramo. dopunimo vodom do znake. relativne gustoće između 1.997 i 1. 1 ml filtrata odgovara 0.a) ovoga članka).5) ml 1 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke 1. dopunimo vodom do 1000 ml. b) Postupak: – Suha vina: 50 ml vina ulijemo u odmjerenu tikvicu od 100 ml. mistele.005: uzmemo 20 ml nerazrijeđena uzorka. 3. poluslatka vina relativne gustoće između 0. moštevi i mistele: priredimo 10 % otopinu uzorka i za analizu uzmemo 10 ml razrijeđenog uzorka. 2. svijetla slatka vina i mošteve. 1 ml filtrata odgovara 0. relativne gustoće između 1.005 i 1. Dodamo 0. B) PROČIŠĆAVANJE S CINKOVIM-2-HEKSACIJANOFERATOM Ovaj postupak koristimo samo za bijela vina. pojačana ili ne. – Otopina II: cinkov sulfat: Cinkov sulfat. cinkova sulfata (druga alineja točke 2. miješajući povremeno. ZnSO4 x 7H2O.članka). suha vina: uzmemo 50 ml nerazrijeđenog uzorka. dopunimo vodom do 1000 ml.B.a) ovoga članka) i 0. kalijev 2-heksacijanoferata (prva alineja točke 2.a) ovoga članka) i 5 ml otopine II. 3.5 g kalcijeva karbonata. 1 ml filtrata odgovara 0.04 ml slatka vina.5 ml vina. a) Reagensi: – Otopina I: kalijev-2-heksacijanoferat: Kalijev-2-heksacijanoferat [K4Fe(CN)6 x 3H2O]. 2. pojačana ili ne. 150 g..005 pri 20 °C: uzmemo 20 ml nerazrijeđena uzorka. 1 ml filtrata odgovara 0.01 ml mošta ili mistele. . Dodamo 5 ml otopine I. 4. ostavimo da stoji 10 minuta i filtriramo. 1 ili 2 ml zasićene otopine olovnog acetata. i 3. 3.038: priredimo 20 % otopinu uzorka i uzmemo 20 ml razrijeđenog uzorka.20 ml poluslatka vina.997 i 1. 2.5 ml zasićene otopine olovnog acetata (šesta alineja točke 1. 300 g. poluslatka vina gustoće između 0. razrjeđenja odgovaraju sljedećim količinama: 1. Promiješamo.

84 g/ml: 25 g: voda: do 100 ml. voda: do 1000 ml. (CuSO4 x 5H2O): 25 g. natrijev karbonat (Na2CO3 x 10H2O): 388 g.01 ml mošta ili mistele. Tikvicu hladimo na zraku 30 minuta i tada je uronimo u hladnu vodu.75 g.16 do 1. – 30 % otopina kalijeva jodida: kalijev jodid (KI): 30 g. ODREĐIVANJE ŠEĆERA a) Reagensi: – Alkalna otopina soli bakra: bakar (II) sulfat. Otopinu spremimo u tamnu bocu. 3.19 g/ml: 5 ml. Otopinu prenesemo u odmjernu tikvicu od 1 litre i dopunimo do oznake. 15 ml vode i 10 ml pročišćene otopine uzorka. pričekamo da se ohladi i dopunimo sa vodom do 100 ml. – 25 % otopina sumporne kiseline: koncentrirana sumporna kiselina (H2SO4). Članak 14. Ovaj volumen otopine ne smije sadržavati više od 60 mg invertnog šećera.1 M otopina natrijeva tiosulfata. voda: do 100 ml. Dodamo im otopinu bakar (II) sulfata i dopunimo vodom do 1 litre. Kad je koristimo. r20 = od 1. vodu: približno 100 ml.. 3. na tikvicu namjestimo povratno hladilo . 1 ml filtrata odgovara 0. i 4. Uz stalno miješanje grijemo do vrenja. ohladimo i dopunimo vodom do 1 litre. limunska kiselina (C6H8O7 x H2O): 50 g.U slučajevima iz gornjih točaka 1. 1 ml filtrata odgovara 0. Pomiješamo otopine limunske kiseline i natrijeva karbonata. Bakar (II) sulfat otopimo u 100 ml vode. r20 = 1. ispitni uzorak (otopina ima aproksimativno 0. koncentriranu klorovodičnu kiselinu (HCl). 2. (za provjeru metode određivanja) U odmjernu tikvicu od 200 ml dodamo: čistu suhu saharozu (C12H22O11): 4. 4. 1 ml filtrata odgovara 0. Dodamo 200 g natrijeva klorida (NaCl). Tikvicu grijemo na vodenoj kupelji pri 60° C dok temperatura otopine ne dostigne 50°C. Ova otopina postojana je mjesec dana.06 M HCl) neutraliziramo otopinom natrijeva hidroksida.. – 0. – Otopina škroba.50 ml suhog vina. ostavimo da vrije 10 minuta. 1 ml filtrata odgovara 0. Kiselinu polako dodajemo u vodu. – Otopina invertnog šećera.20 ml poluslatkog vina.04 ml slatkog vina. b) Postupak: U tikvici od 300 ml pomiješamo 25 ml alkalne otopine bakrene soli. Dodamo nekoliko kuglica za vrenje. razrijeđenja odgovaraju sljedećim količinama: 1. 2. limunsku kiselinu u 300 ml vode i natrijev karbonat u 300 do 400 ml vruće vode. 5 g/l: 5 g škroba pomiješamo s oko 500 ml vode. temperaturu održavamo 15 minuta. 5 g/l.

Nakon 15 minuta karbonizacije. Ako sagorijevanje (oksidacija karboniziranih čestica) nije potpuna. 2.1 M otopine natrijeva tiosulfata (peta alineja točke a) ovoga članka). na jedno decimalno mjesto. (R): R = 0. a) Princip metode: Ekstrakt vina žarimo na temperaturi između 500 i 550° C do potpune oksidacije organskih tvari. 3. Masu reducirajućih šećera izražavamo u gramima invertnoga šećera na litru. u prilogu 4. Titriramo s 0.n) utrošenih mililitara natrijeva tiosulfata. Žarenje se izvodi tako da se svi kationi (isključivši kation amonija) pretvore u karbonate ili druge bezvodne anorganske soli. kao funkcija broja (nž . – elekrična peć s kontroliranom temperaturom. Za titraciju slijepe probe. Sadržaj pepela definiran je kao ukupnost svih produkata koji ostaju nakon žarenja taloga preostalog od isparavanja vina. Obnovljivost. izvadimo posudu iz peći. stavimo posude u električnu peć pri 525 +/-25° C. 10 ml otopine šećera zamijenimo s 10 ml destilirane vode. V. Izračunavanje: Masa reducirajućih šećera. Neka mješavina vrije točno 10 minuta.1 mg.i zagrijemo do vrenja u roku od dvije minute. ostatak sagorimo na žarnoj ploči na 200° C ili pod infra-crvenim evaporatorom dok ne započne karbonizacija. Ponovljivost. promjera 70 mm. platinsku posudu ohladimo u eksikatoru i važemo (masa P1). broj mililitara utrošenog natrijeva tiosulfata za titraciju slijepe probe označimo sa n´. Kad se prestane razvijati dim.058xi gdje je xi koncentracija invertnog šećera u g/l uzorka. (r): r = 0. 25 ml 25 % sumporne kiseline (treća alineja točke a) ovoga članka) i 2 ml otopine škroba (četvrta alineja točke a) ovoga članka). Kad se potpuno ohladi. izražena kao invertni šećer. b) Aparature: – vodena kupelj. – žarna ploča ili infra-crveni evaporator. Napomena: za vina s velikim sadržajem reducirajućih šećera. Kada je pepeo bijele boje. dodamo 5 ml destilirane vode. ODREĐIVANJE PEPELA Članak 15. isparimo na vodenoj kupelji ili pod infracrvenim evaporatorom i ostatak ponovo žarimo pri 525° C 10 minuta. – vaga s točnošću 0. – platinska posuda ravna dna. ponavljamo postupak dodavanja vode. preporuča se dodatak nekoliko kapi čistog biljnog ulja u ekstrakt vina (prije prvoga žarenja da se spriječi pjenjenje). Ohladimo tikvicu u mlazu hladne vode. uzimajući u obzir razrjeđenje u tijeku proćiščavanja i volumen ispitivanog uzorka. c) Iskazivanje rezultata 1. broj utrošenih mililitara natrijeva tiosulfata označimo sa n. visine 25 mm. c) Postupak: U prethodno izmjerenu platinsku posudu (početna masa Po) odpipetiramo 20 ml vina. sadržana u uzorku dana je u tabeli I. Otparimo do suha na kipućoj vodenoj kupelji.Po . isparavanja vode i žarenja. Masa pepela u uzorku (20 ml) jednaka je P = P1 .015xi gdje je xi koncentracija invertnog šećera u g/l uzorka. dodajemo 10 ml 30 % otopine kalijeva jodida (druga alineja točke a) ovoga članka).

57 pri 20° C. Mjerimo razliku u potencijalu izmedu dviju elektroda uronjenih u ispitivanu tekućinu. 3. – elektrode: staklena elektroda koja se drži u destiliranoj vodi.55 pri 30° C. Priprema uzorka za analizu: – Mošt i vino mjerimo direktno. 6. – Pročišćeni ugušćeni mošt: razrijedimo pročišćeni ugušćeni mošt vodom da dobijemo koncentraciju od 25 +/. voda do 1000 ml.402 g.211 g kalijeva hidrogen-ftalata (C8H5KO4) pri 20°C. drži se u zasićenoj otopini kalijeva klorida. 3.354 g.) pH vrijednost: 6.05 pH jedinice.015 pri 30° C.003 pri 20° C. KH2PO4: 3.d) Iskazivanje rezultata Masa pepela P u gramima po litri dobit će se na dva decimalna mjesta izrazom: P = 50 x p. pH vrijednost: 3. dikalijev fosfat.) pH vrijednost: 3. b) Reagensi – puferne otopine: – Zasićena otopina kalijeva hidrogentartrata. VI. 4. (Otopine se mogu držati maksimalno dva mjeseca. (Ovu otopinu možemo držati do dva mjeseca ako joj dodamo 0. – Otopina koja sadrži: monokalijev fosfat.5% (m/m) ukupnih šećera (25° Brix). Provodljivost upotrebljene vode mora biti ispod 2 mikrosimensa po cm (mS/cm).999 pri 15° C.56 pri 25° C. 6. – kalomel elektroda – referentna. 4. 4. (Otopina se može držati maksimalno dva mjeseca).7 g kalijeva hidrogentartrata po litri (C4H5KO6) pri 20° C.88 pri 20° C. 6. Napomena: Mogu se koristiti i komercijalne referentne pufer otopine. izmjerimo masu od 2500/P i nadopunimo do 100 g vodom.1 g timola na 200 ml.90 pri 15° C.86 pri 25° C.85 pri 30° C. a) Aparatura: – pH metar sa skalom kalibriranom u jedinicama pH tako da omogućava mjerenja do točnosti od najmanje 0.05 M otopina kalijeva hidrogenftalata. koja sadrži 10. – ili kombinirana elektroda koja se drži u destiliranoj vodi.008 pri 25° C. . Ako je P koncentracije (m/m) ukupnih šećera u pročišćenom ugušćenom moštu.0. – 0. c) Postupak: 1. Potencijal jedne od elektroda je u funkciji pH vrijednosti tekućine dok druga elektroda ima stalan i poznat potencijal te predstavlja referentnu elektrodu. K2HPO4: 4. s najmanje 5. ODREĐIVANJE pH Članak 16.

Svaki uzorak izmjerimo dva puta.57. Konačni rezultat je aritmetička sredina dva mjerenja. Određivanje pH: Elektrodu uronimo u uzorak na temperaturi između 20 i 25°C i to što je moguće bliže 20° C. Priprema uzorka: – Vino: Odstranjivanje ugljikovog dioksida: ulijemo oko 50 ml vina u vakuum tikvicu i .0: – kalijev dihidrogen fosfat (KH2P04): 107. 3. pH vrijednost izravno pročitamo sa skale. – Vakuum tikvica od 500 ml. – 1 M otopina natrijeva hidroksida (NaOH): 500 ml. VII. a) Princip metode: Potenciometrijska titracija ili titracija uz indikator bromtimol modro i usporedba sa završnom točkom bojenog standarda. Ugljikov dioksid nije uključen u ukupnu kiselost. Otopina indikatora bromtimol modro koncentracije 4 g/l: – bromtimol modro (C27H28Br2O5S): 4 g. – Potenciometar sa skalom u vrijednostima pH i elekroda.5 ml. za pročišćene ugušćene mošteve od 100 ml. 0. c) Aparatura: – Vodena vakuum pumpa. do pojave modro-zelene boje (pH 7): približno 7. – 1 M otopinu natrijeva hidroksida. Puferna otopina pH 7. Namještanje nule aparata: Prije mjerenja aparaturu treba namjestiti na nulu prema priloženim uputama. 2. Kombinirana elektroda koja se koristi mora biti pohranjena u destiliranoj vodi. Upotrijebimo pufer otopinu pH 4. vina ili otopine 25% (m/m) (25°Brix) pročišćenog ugušćenog mošta izražava se na dva decimalna mjesta. – neutralni etanol. Spojimo otopine i dodamo: – degaziranu voda (bez CO2): 200 ml. d) Postupak: 1.3 g. b) Reagensi: 1.2. – destilirana voda: do 1000 ml. d) Iskazivanje rezultata: Vrijednost pH mošta. Kalibriranje pH metra: pH metar kalibriramo pri 20° C pufer otopinama pH 6.00 pri 20° C da bismo provjerili skalu. Ukupna kiselost vina je suma njegovih titrabilnih kiselina kad ga se titrira do pH 7 sa standardnom alkalnom otopinom. – Mjerni cilindri: za vino od 50 ml. Dopunimo sa destiliranom vodom do 1000 ml. 96%: 200 ml. Staklena elektroda mora se držati u destiliranoj vodi. Mogu se koristiti komercijalne pufer otopine. 3. 4. ODREĐIVANJE UKUPNE KISELOSTI Članak 17.1 M otopina natrijeva hidroksida (NaOH).88 i 3. Kalomel elektroda mora se držati u zasićenoj otopini kalijeva klorida.

ovoga članka). Otopinu natrijeva hidroksida dodajemo uz stalno mješanje. ovoga članka) dok se ne dobije ista boja kao i u preliminarnom testu (prva alineja ove točke). ovoga članka) iz birete dok pH ne bude 7 pri 20 °C. – Metoda mjerenja: u mjerni cilindar (četvrta alineja c) točke ovoga članka) ulijemo određeni volumen uzorka što je 10 ml u slučaju vina.1 M otopine natrijeva hidroksida s n ml. – Titracija: U mjerni cilindar (četvrta alineja c) točke ovoga članka) ulijemo 30 ml kipuće destilirane vode. izračunavamo : A = 5 x n. a 50 ml pročišćenog ugušćenog mošta (druga alineja d) točke ovoga članka).1 M otopine natrijeva hidroksida označimo sa n ml. izraženu u miliekvivalentima po kilogramu pročišćenog ugušćenog mošta (A). e) Iskazivanje rezultata 1. a 50 ml ako se radi o pročišćenom ugišćenom moštu) pripremljenog kako je opisano u točki d) 1. ovoga članka) dok se boja ne promijeni u modrozelenu. 1 ml otopine bromtimol modro i volumen uzorka (10 ml u slučaju vina. sa pufer otopinom pH 7 pri 20° C. Ukupnu kiselost. 3. Dodamo 0.075 x A.1 M otopinom natrijeva hidroksida (točka b) 2. ovoga članka) i volumen od 10 ml uzorka (pripravljenog kako je opisano u točki d) 1. Izračunavanje: – Vino Ukupnu kiselost. Titracija u prisustvu indikatora (bromtimol modro) – Preliminarani test: određivanje boje u završnoj točki: U mjerni cilindar (četvrta alineja c) točke ovoga članka) ulijemo 25 ml kipuće destilirane vode. izraženu u miliekvivalentima po litri (A) izračunavamo: A = 10 x n. Tada dodajemo 5 ml puferne otopine pH 7 (točka b) 1. – Pročišćeni ugušćeni mošt: Izmjerimo točno 200 g pročišćenog ugušćenog mošta u odmjernu tikvicu od 500 ml i nadopunimo s vodom do oznake. Potenciometrijska titracija – Kalibriranje pH metra: pH metar mora biti umjeren pri 20° C u skladu s uputama proizvođača. izračunavamo: gdje je P koncentracije (m/m) ukupnih šećera. Rezultat Izražavamo na jedno decimalno mjesto. 1 ml otopine bromtimol modro (prva alineja točke b) 3.priključimo na vodenu vakuum pumpu 1-2 minute. Rezultat izražavamo na jedno decimalo mjesto. Dodamo približno 10 ml destilirane vode i titriramo sa 0. Označimo volumen dodane 0. Ukupnu kiselost izraženu u gramima vinske kiseline po litri (A´). izraženu u miliekvivalentima po kilogramu ukupnih šećera (A). izračunavamo: A' = 0.1 M otopinu natrijeva hidroksida (točka b) 2. 2. a 50 ml ako se radi o rektificiranu koncentriranom moštu. ovoga članka) u slučaju vina. Volumen dodane 0.1 M otopinu natrijeva hidroksida (točka b) 2. Rezultat izražavamo na jedno decimalno mjesto. mješajući ga kontinuirano. – Pročišćeni ugušćeni mošt: Ukupnu kiselost. ovoga članka. Dodamo 0. . Homogeniziramo.

3. prisutan je u destilatu.07 g vinske kiseline/l. ODREĐIVANJE HLAPIVE KISELOSTI Članak 18.005 M otopina joda (I2) – Kristalizirani kalijev jodid (KI) – Otopina škroba. izdvojenih iz vina destilacijom vodenom parom i titriranje destilata. – 0.3 g vinske kiseline/l. Za crna vina: R = 5. Količina salicilne kiseline mora biti određena i oduzeta od hlapive kiselosti. Metoda za određivanje salicilne kiseline dana je u točki f) ovoga članka. Uz stalno mješanje. HCl (ρ20 = 1. koja se u nekim zemljama rabi za stabilizaciju vina. ružičasta i crna vina: r = 0. – kolone za destilaciju. 5 g škroba pomiješamo s oko 500 ml vode.4 g vinske kiseline/l. R = 0. R = 0. – 0. c) Aparatura: 1. Hlapiva kiselost predstavlja homologe octene kiseline prisutnih u vinu u slobodnom obliku ili u obliku soli. koncetracije približno 55 g/l pri 20° C. Iz vina se najprije izdvoji ugljikov dioksid.18 do 1.2. – Klorovodična kiselina. – tikvice sa cijevi za paru. Kiselost sorbinske kiseline koja je dodana vinu mora se oduzeti od hlapive kiselosti. 5 g/l. Kiselost slobodnog i vezanog sumpornog dioksida u destilatu dobivenom pod ovim uvjetima mora se oduzeti od kiselosti destilata.19 g/l) razrijeđena 1:4 (v/v). r = 0.1 M otopine natrijeva hidroksida (NaOH). – 1% otopina fenolftaleina u 96% neutralnom alkoholu. Ponovljivost (r) za titriraciju s indikatorom: Za bijela. VIII.1 mekv/l. ugrijemo do vrenja. Kad se ohladi razrijedimo do jedne litre. Oprema mora zadovoljiti sljedeća tri testa: . Aparatura za destilaciju vodenom parom sastavljena od: – generatora vodene pare (para mora biti bez ugljikovog dioksida).6 mekv/l. – hladila.9 mekv/l. Dodamo 200 g natrijeva klorida. i ostavimo da vrije 10 minuta. Napomena: dio salicilne kiseline. Obnovljivost (R) za titraciju s indikatorom: Za bijela i roze vina: R = 3. a) Princip metode: Titriracija hlapivih kiselina. – Zasićena otopina natrijeva borata (Na2B4O7 x 10 H2O). b) Reagensi: – Kristalizirana vinska kiselina (C4H6O6).

Destilacija vodenom parom: U tikvicu ulijemo 20 ml vina bez ugljikovog dioksida kako je opisano u točki d) 1. Obnovljivost (R): R = 1. izražena u gramima octene kiseline po litri. Označimo upotrebljeni volumen 0. Titriramo slobodan sumporni dioksid s 0. Dodamo približno 0.005 M otopine joda (peta alineja točke b) ovoga članka). što znači da se predestiliralo ne više od 0. Ružičasta boja mora biti postojana najmanje 10 sekundi. dodamo 0. Titracija Titriramo sa 0. b) U tikvicu ulijemo 20 ml 0.7 mekv/l. Dodamo četiri kapi razrijeđene klorovodične kiseline (črtvrta alineja točke b) ovoga članka). To znači da je predestilirano najmanje 99. e) Iskazivanje rezultata 1.a) U tikvicu ulijemo 20 ml uzavrele vode.0.0 ml. Pripremanje uzorka: odstranjivanje ugljikovog dioksida. Vakuum tikvica d) Postupak: 1.05 x n”). U vakuum tikvicu ulijemo približno 50 ml vina. 3.1 x n´ – 0.9 ml. r = 0. Označimo upotrebljeni volumen sa n´. Označimo volumen upotrijebljenog natrijeva hidroksida n ml.1 M otopine octene kiseline. 2. Vodena pumpa 3. Hlapiva kiselost. Titriramo ukupni sumporni dioksid sa 0. izražena na dva decimalna mjesta. Volumen utrošenog NaOH mora biti najmanje 19. dana je formulom: A = 5 (n . Ponovljivost (r): r = 0. Sakupimo najmanje 250 ml destilata. .1 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke b) ovoga članka) uz dodatak dvije kapi fenolftaleina (treća alineja točke b) ovoga članka) kao indikatora.300 x (n . Sakupimo 250 ml destilata i titriramo s 0.5% mliječne kiseline. pomoću vodene pumpe uspostavimo vakuum u tikvici na minutu-dvije.04 g octene kiseline/l.5 g vinske kiseline (prva alinea točke b) ovoga članka). ovoga članka.005 M otopine joda sa n”.3 mekv/l.1 M otopinom natrijeva hidroksida. izražena u miliekvivalentima po litri. Sakupimo 250 ml destilata. Izračunavanje: Hlapiva kiselost.0. tresući vino neprestano.1 M otopine natrijeva hidroksida i dvije kapi otopine fenolftaleina.5% octene kiseline.1 x n´ – 0. dana je formulom: A = 0. Svaka aparatura ili postupak koja zadovoljava ove testove ispunjava zahtjeve službenih međunarodnih aparatura ili postupaka. Sakupimo 250 ml destilata i titriramo kiselinu s 0. 2 ml otopine škroba (sedma alineja točke b) ovoga članka) i nekoliko kristala kalijeva jodida (šesta alineja točke b) ovoga članka). 2. To znači da para ne sadrži ugljikovog dioksida. 2.1 M otopinom natrijeva hidroksida.05 x n”).005 M otopine joda (peta alineja točke b) ovoga članka).1 ml 0. c) U tikvicu ulijemo 20 ml 1 M otopine mliječne kiseline. izražena na jedno decimalno mjesto. Dodamo zasićenu otopinu natrijeva borata (osma alineja točke b) ovoga članka) dok se opet ne pojavi ružičasta boja. Volumen utrošene otopine natrijeva hidroksida mora biti manji ili jednak 1. 3.

Dodamo 0. ulijemo u konusnu tikvicu 0.1 x n” ml. ovoga članka) i 1 ml otopine željezo (III) amonijeva sulfata (treća alineja točke f) 2.19 g/l). Dobivena količina se oduzima od hlapive kiselosti destilata. identičnu tikvici iz prvog stavka ove točke. U istu tikvicu dodamo novih 20 ml vina. f) Određivanje salicilne kiseline u destilatu hlapivih kiselina 1. (Na2S2O3 x 5H2O). Volumen otopine. ovoga članka) sve dok otopina ne poprimi istu ljubičastu boju kao ona u konusnoj tikvici s vinskim destilatom. Nehlapiva kiselost predstavlja razliku između ukupne i hlapive kiselosti. ovoga članka). Dodamo 0.18 do 1. ovoga članka).3 ml klorovodične kiseline (prva alineja točke f) 2.1 M otopine natrijeva tiosulfata (druga alineja točke f) 2. Iz birete dodajemo 0. – 10 % otopina željezo (III) amonijeva sulfata [(Fe2(SO4)3 x (NH4)2SO4 x 24H2O)] – 0. – 0. 3. njezina kiselost mora biti oduzeta od hlapive kiselosti. HCl (ρ20 = 1. ovoga članka) i 1 ml otopine željezo (III) amonijeva sulfata (treća alineja točke f) 2. Vino s prisutnom sorbinskom kiselinom: Kako se 96% sorbinske kiseline destilira vodenom parom u destilat volumena 250 ml.053 g octene kiseline.R = 0.01 M otopina natrijeva salicilata: otopina sadrži 1. prisutnost salicilne kiseline dokazuje se. ovoga članka).3 ml klorovodične kiseline (prva alineja točke f) 2. – Korekcija hlapive kiselosti: Od volumena n 0. U konusnu tikvicu. U ovom destilatu salicilna se kiselina određuje kolorimetrijskom metodom. upotrebljenog za titriranje hlapive kiselosti oduzmemo 0. . 4. Ispraznimo i isperemo tikvicu.01 M otopine natrijeva salicilata (četvrta alineja točke f) 2. 3 ml 0. 2. Postupak: – Određivanje salicilne kiseline u destilatu hlapive kiselosti: Neposredno poslije određivanja hlapive kiselosti i korekcije na slobodni i ukupni sumporni dioksid. U prisustvu salicilne kiseline pojavi se ljubičasto obojenje. i 1 ml otopine željezo (III) amonijeva sulfata (treća alineja točke f) 2. dodamo destiliranu vodu do označenog nivoa. ovoga članka).89 miliekvivalenata ili 0. pojavom ljubičaste boje. ODREĐIVANJE NEHLAPIVE KISELOSTI Članak 19.1 M otopine natrijeva hidroksida. nakon zakiseljavanja i dodatka soli željeza (III). koja je dodana iz birete označimo sa n” ml. – Određivanje salicilne kiscline: Na konusnoj tikvici označimo nivo destilata. 100 mg sorbinske kiseline odgovara kiselosti od 0. Princip: Nakon što se odredi hlapiva kiselost s korekcijom za sumporni dioksid.60 g/l natrijeva salicilata (NaC7H5O3). destiliramo vodenom parom i skupimo destilata u konusnu tikvicu do označenog nivoa. Određivanje salicilne kiseline sadržane u destilatu s hlapivom kiselosti izvodi se u drugom destilatu istoga volumena kao i destilat u kojemu je određena hlapiva kiselost.1 M otopina natrijevog tiosulfata. ovoga članka). Reagensi: – Klorovodična kiselina. IX.08 g octene kiseline/l. Sadržaj konusne tikvice oboji se ljubičasto. Koncentraciju sorbinske kiseline u mg/l određujemo drugim metodama.5 ml klorovodične kiseline (prva alineja točke f) 2.

Ovaj rezultat pridodamo rezultatu slobodnog sumpornog dioksida. Princip metode: 1. vežemo i oksidiramo ga tako da ga mjehurićima provodimo kroz razrijeđenu i neutralnu otopinu vodikova peroksida. koja se koristi mora se slagati sa slikom 2. – gramima vinske kiseline po litri (g vinske kiseline/l).Nehlapivu kiselost izražavamo u: – miliekvivalentima po litri (mekv/l). Vezani sumporni dioksid naknadno određujemo jodometrijskom titracijom nakon alkalne hidrolize. Posebnu pažnju potrebno je obratiti hladilu. ODREĐIVANJE SLOBODNOG I UKUPNOG SUMPORNOG DIOKSIDA Članak 20. Članak 21. Referentna metoda a) Aparatura: – – Aparatura. Slobodni sumporni dioksid izdvajamo iz vina na niskoj temperaturi (10° C). bilo slobodnom stanju ili kombiniran sa sastojcima vina. Ukupni sumporni dioksid izdvajmo iz vina zagrijavanjem na visokoj temperaturi (približno 100° C). Nastalu sumpornu kiselinu određujemo titracijom sa standardnom otopinom natrijeva hidroksida. Ravnoteža između ovih oblika je funkcija pH i temperature: H2SO3 H+ + HSO3 – . 2. Za pročišćeni uguštećeni mošt: Ukupni sumporni dioksid izdvajamo iz prethodno razrijeđenog pročišćenog ugušćenog mošta zagrijavanjem na visokoj temperaturi (približno 100°C). Referentna metoda: Za vina i mošteve: Sumporni dioksid izdvajamo iz vina strujom zraka ili dušika. X. Brza metoda: Za vina i mošteve: Slobodni sumporni dioksid određujemo direktno jodometrijskom titracijom. HSO3 – . zbroj predstavlja ukupni sumporni dioksid. . Ukupni sumporni dioksid definiran je kao ukupnost svih različitih oblika sumpornog dioksida prisutnih u vinu. Slobodni sumporni dioksid definiran je kao sumporni dioksid koji je prisutan u moštu ili vinu u sljedećim oblicima: H2SO3.

Iznimno.Slika 2: Dimenzije su u milimetrima. ova cijev može završavati staklenom poroznom pločicom koja stvara velik broj vrlo malenih mjehurića i osigurava dobar kontakt između tekućinske i plinovite faze. 34.2 mm oko svojeg najvećeg opsega. Za reguliranje pravilnog vakuuma. namijenjena je sprječavanju pada tlaka koji nastaje zbog vodene vakuum pumpe. c) Postupak: 1. na 20 do 30 cm vode.71 g/ml). Određivanje slobodnog sumpornog dioksida: . Boca na desnoj strani slike 2. 85 % (H3PO4. metilensko modro: 50 mg. NaOH. – Mikro-bireta b) Reagensi: – Fosfatna kiselina. Protok plina kroz aparaturu treba iznositi približno 40 litara na sat. 9.01 M otopina natrijeva hidroksida. Cijev koja izvodi plin iz uzorka se u tikvici B završava jednom malom kuglom promjera 1 cm koja ima 20 rupica promjera 0. između tikvice i boce treba postaviti mjerač protoka s polukapilarnom cjevčicom. – Otopina vodikova peroksida. p20 = 1.1 g H2O2 / litri (tri volumena). 27 i 10 mm. – 0. alkohol. Unutarnji promjeri četiri koncentrične cijevi što čine hladilo su: 45. – Indikator: metil crveno: 100 mg. 50 %: 100 ml.

već na disk otprilike 30 cm promjera rupom u sredini. 1. – Pročišćeni ugušćeni mošt: ukupni sumporni dioksid iskazujemo u mg/kg ukupnih šećera. 16 ´ n (gdje je koncentracija SO2 u uzorku veća od 50 mg/l. Vina i moštevi: Ako očekivana koncentracija ukupnog SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l. koji izravno dotiče dno tikvice. Nastalu sumpornu kiselinu titriramo sa 0. Određivanje ukupnog sumpornog dioksida: U slučaju pročišćenog ugušćenog mošta koristimo otopinu. U tikvicu B stavimo 2 do 3 ml otopine vodikova peroksida (druga alineja točke b) ovoga članka) i dvije kapi indikatora. d) Iskazivanje rezultata Oslobođeni sumporni dioksid izražava se u mg/l. Utrošeni volumen za titraciju označimo sa n ml. neutraliziramo po postupku iz točke c)1. ovoga članka. U tikvicu B stavimo 2 do 3 ml otopine vodikova peroksida (druga alineja točke b) ovoga članka). e) Iskazivanje rezultata – Moštevi i vina: ukupni sumporni dioksid iskazujemo u mg/l. a rabili smo 50 ml uzorka).01 M otopinom natrijeva hidroksida (četvrta alineja točke b) ovoga članka). Unutar 15 minuta sav sumporni dioksid se oslobodi i oksidira. (druga alineja točke d)1. U tikvicu A od 250 ml ulijemo 50 ml razrijeđenog uzorka i 5 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka). Održavamo vrenje dok kroz aparaturu struji zrak (ili dušik). U tikvicu A ulijemo 50 ml uzorka i 15 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka) i spojimo s aparaturom. stavimo 20 ml uzorka i 5 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka) u tikvicu A od 250 ml i spojimo na aparaturu. članka 19). stavimo 50 ml uzorka i 15 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka) u tikvicu A od 250 ml i spojimo na aparaturu.Vino moramo držati u punoj i začepljenoj boci na 20° C dva dana prije određivanja. Ako je očekivana koncentracija ukupnog SO2 u uzorku veća od 50 mg/l.01 M otopinom natrijeva hidroksida (druga alineja točke b) ovoga članka). dobivenu razrjeđivanjem uzorka do 40 % (m/v) po uputama iz poglavlja VII.01 M natrijeva hidroksida (četvrta alineja točke b) ovoga članka) i spojimo tikvicu B s aparaturom. Tikvicu B skinemo sa aparature i titriramo nastalu kiselinu s 0.4 ´ n (gdje koncentracija SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l. 2. – Izračunavanje: Slobodni sumporni dioksid u mg/l dobiva se iz proizvoda 6. a rabili smo 20 ml uzorka). Izračunavanje: Vino: Ukupni sumporni dioksid u miligramima po litri: 6.4 ×n. Tikvicu A spojimo na aparaturu. Tako izbjegavamo pregrijavanje supstanci ekstrahiranih iz vina koje se talože na stijenke tikvice. na najbliži cijeli broj. Otopinu vodikova peroksida neutraliziramo s otopinom 0. Provodimo mjehuriće zraka (ili dušika) 15 minuta. Tikvicu ne smjemo staviti na metalnu ploču. Utrošeni volumen za titraciju označimo sa n ml. Pročišćeni ugušćeni moštevi: Ukupni sumporni dioksid u mg/kg ukupnih šećera je: . Oslobođeni sumporni dioksid se u tikvici B oksidira u sumpornu kiselinu. Vino u tikvici A zagrijemo do vrenja pomoću plamena visine od 4 do 5 cm.

– bireta. protresemo i pustimo da odstoji 5 minuta. 1:10 (v/v) (treća alineja točke a) ovoga članka). Energično miješajući dodamo odjednom sadržaj epruvete u kojoj se nalazi 30 ml sumpome kiseline 1:10 (v/v). Dodamo 20 ml 4 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke a) ovoga članka). b) Aparatura: – tikvica od 500 ml. BRZA METODA a) Reagensi: – EDTA komplekson III: dinatrijeva sol etilendiamin tetra octena kiselina (C10H14N2O8Na2 × 2H2O). Titriramo slobodni sumporni dioksid sa 0. – 0.025 M joda. R = 15 mg/l. 2. 2. Ponovljivost (r): za 50 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l). – pipete od 1. 5 i 50 ml.84 g/ml). – 30 mg EDTA komplekson III (prva alineja točke a) ovoga članka). – 5 ml otopine škroba (četvrta alineja točke a) ovoga članka). Obnovljivost (R): za 50 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l). Dodamo 200 g natrijeva klorida (NaCl). gdje je P koncentracija ukupnih šećera 5 (m/m). Razrijedimo s 200 ml ledene vode. Mješajući energično dodajemo u istom mahu 10 ml sumporne kiseline 1 : 10 (v/v) (treća alineja točke a) ovoga članka). – sumporna kiselina H2SO4 (p20= 1. I2. za 20 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku je veća od 50 mg/l). r = 6 mg/l.025 M otopinom joda uz indikator škrob do plave boje koja se zadrži od 10 do 15 sekundi. Slobodni sumporni dioksid: U tikvicu od 500 ml dodamo: – 50 ml vina. 2. Članak 22. – 3 ml otopine sumporne kiseline. Titriramo s 0. Nakon što se ohladi. razrjeđena 1:10 (v/v). – Otopina škroba 5 g/l: 5 g škroba pomješamo sa oko 500 ml vode. za 20 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku je veća od 50 mg/l). Ukupni sumporni dioksid: Dodamo 8 ml 4 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke a) ovoga članka). c) Postupak: 1.. 3.025 M joda (peta alineja točke a) ovoga članka).025 M otopine joda. . (160 g/l). Upotrebljeni volumen otopine joda označimo sa n”. Volumen upotrebljene otopine joda označimo sa nž ml. – 4M otopina natrijeva hidroksida. Odmah titriramo sa 0. R = 9 mg/l. r = 1 mg/I. protresemo otopinu jednom i ostavimo da stoji 5 minuta. Volumen utrošenog joda označimo sa n. NaOH. dopunimo do jedne litre. Ugrijemo do vrenja uz stalno mješanje i ostavimo neka vrije 10 minuta.

Ako je vinu bila dodana askorbinska kiselina. Dodamo 3 ml sumpome kiseline 1:10 (v/v) i dovoljno 0. Napomene: – Za crna vina s niskim koncentracijama SO2.d) Iskazivanje rezultata 1. Ukupni sumporni dioksid u miligramima po litri: 32 × (n + n´ + n”). Zatvorimo tikvicu i ostavimo da odstoji najmanje 30 minuta. mjeriti količinu ove supstance iz vrijednosti n´”.025 M (npr. primjereno je koristiti razrijeđenu otopinu joda više od 0. Oksidacija NADH mjeri se rezultirajućim padom apsorbancije pri valnoj . ODREĐIVANJE LIMUNSKE KISELINE Članak 23. ili ako prelazi zakonski dopušten količinu. od 0. a) Princip metode Limunska kiselina prevodi se u oksaloacetat i acetat u reakciji kataliziranoj citrat liazom (CL): CL citrat <——> oksaloacetat + acetat U prisutnosti malat dehidrogenaze (MDH) i laktat dehidrogenaze (LDH). budući da 1 ml 0.01 M). moramo izvesti analizu na uzorku koji je čuvan pri anaerobnim uvjetima na temperaturi od 20°C dva dana prije analize. XI. ukupni sumporni dioksid treba odrediti referentnom metodom.025 M otopine joda da se promjeni boja škroba. – Budući da se neke supstancije oksidiraju s jodom u kiseloj sredini. Da se to postigne. U konusnu tikvicu od 300 ml ulijemo 50 ml vina. Određivanje provodimo na 20°C. dodamo 5 ml otopine etanala koncentracije 7 g/l ili 5 ml propanala koncentracije 10 g/l.025 M otopine joda oksidira 4. oksaloacetat i njegov produkt dekarboksilacije piruvat reduciraju se u L-malat i L-laktat pomoću reduciranog nikotinamid adenin dinukleotida (NADH): MDH oksaloacetat + NADH + H+<——> L-malat + NAD+ LDH + piruvat + NADH +H <———> L-laktat + NAD+ Količina NADH oksidiranog u NAD+ u ovim reakcijama proporcionalna je količini prisutnog citrata. – Za crna vina preporuča se osvjetljavanje vina odozdo zrakom žutog svjetla iz obične žarulje čija zraka svijetli kroz otopinu kalijeva kromata ili iz lampe s natrijevom parom.28 u gornjoj formuli. 0. Upotrebljeni volumen joda označimo sa n” ml.4 mg askorbinske kiseline. za točniju analizu moramo tu količinu joda točno procijeniti.025 M otopine joda. Izračunavanje: Slobodni sumporni dioksid u miligramima po litri: 32 × n.2 do 0. Vrijednost n´” je općenito malena. barem aproksimativno. U tom slučaju zamijenimo koeficijent 32 sa 1. Određivanjem n´” moguće je sasvim lako utvrditi prisutnost preostale askorbinske kiseline u količinama većim od 20 mg/l u vinima kojima je ona bila dodana. slobodni sumporni dioksid treba vezati na dodani etanal ili propanal prije titriranja jodom.3 ml 0. – Ako se određivanje slobodnog sumpornog dioksida posebno zahtijeva. vrijednost n´” će biti mnogo viša pa je moguće. Određivanje izvodimo u tamnoj sobi i promatramo transparentnost vina: u točki ekvivalencije ono postaje opalescentno. – Ako je količina sumpornog dioksida blizu. Ova vrijednost mora biti oduzeta od n (slobodni sumporni dioksid) i od n + n´ + n” (ukupni sumporni dioksid).

b) Reagensi: – Otopina pufera pH 7. – Otopina reduciranog nikotinamid adenin dinukleotida (NADH) (približno 6 × 10-3 M): otopiti 30 mg NADH i 60 mg NaHCO3 u 6 ml redestilirane vode. Kod crnih vina bogatih fenolnim spojevima preporučuje se prethodna priprema sa PVPP: Napravimo vodenu suspenziju od oko 0. Budući da se provode mjerenja apsolutnih apsorbancija (tj. 0. 2. Prema potrebi napravimo razrjeđenje tako da je koncentracija citrata između 20 i 400 mg/l (tj. Ova otopina ostaje stabilna najmanje jedan tjedan pri 4° C ili najmanje četiri tjedna ako je smrznuta.2 M) i 0. pH 7. između 5 i 80 mg citrata u ispitivanom uzorku).5 mg MDH/ml. – Staklene kivete od 1 cm. 0. Profiltriramo kroz nabrani filter. Filtriramo.00 1.13 g glicilglicina otopimo u približno 70 ml redestilirane vode.1 ml MDH (5 mg MDH/ml).2 g PVPP i ostavimo da stoji 15 minuta.duljini od 340 nm.00 . – Otopina malat dehidrogenaze/laktat dehidrogenaze (MDH/LDH. koji omogućuje mjerenje pri 340 nm. dodamo 10 ml otopine cink klorida (80 mg ZnCl2 u 100 ml H2O) i nadopunimo do 100 ml redestiliranom vodom.4 ml otopine amonij sulfata (3. – Mikropipete za dodavanje volumena od 0.6 × 10-3 M). dodamo vlažni PVPP koji je s filtera uklonjen spatulom. 5 mg protein/ml): otopimo 168 mg liofilizata u 1 ml ledene vode. Zatim u kivetu stavljamo kako slijedi: ReferentnaKiveta za kiveta uzorak (ml) (ml) Otopina 1 (prva alineja točke b) ovoga članka) 1. 7. c) Aparatura: – Spektrofotometar.8 (0. ne primjenjuju se kalibracijske krivulje. Podesimo pH na 7.5 mg LDH/ml): pomiješamo zajedno 0. – Citrat liaza (CL. e) Postupak Na spektrofotometru podesimo apsorbanciju pri 340 nm. moraju se provjeriti skale valnih duljina i spektralne absorbancije na aparatu. Tresemo dvije do tri munute. Zn2+ (0.8 sa približno 13 ml 5 M otopine natrijeva hidroksida. 10 ml vina sipamo u tikvicu od 50 ml. valnoj duljini kod koje NADH ima najveću apsorbanciju.51 M otopina glicilglicina. d) Priprema uzorka Određivanje citrata se obično provodi direktno u vinu bez prethodnog uklanjanja boje i bez razrjeđenja ukoliko je količina limunske kiseline manja od 400 mg/l. uz zrak kao slijepu probu (bez kivete u optučkom putu).02 do 2 ml. primjenom kiveta širine 1 cm. Ova suspenzija ostaje stabilna najmanje jednu godinu pri 4° C. već se standardizacija provodi uzimajući u obzir koeficijent ekstinkcije NADH). Preporučuje se prije određivanja provjeriti aktivnost enzima. – Polivinilpolipirolidon (PVPP) Napomena: svi navedeni reagensi su komercijalno dostupni. Umjesto toga može se primijeniti spektrofotometar s diskontinuiranim izvorom koji omogućava mjerenje kod 334 nm ili 365 nm.8.5 ml LDH (5 mg/ml).

Otopina 2 (druga alineja točke
b) ovoga članka)
0,10
0,10
Uzorak

0,20
Redestilirana voda
2,00
1,80
Otopina 3 (treća alineja točke
b) ovoga članka)
0,02
0,02
Promućkamo, i nakon pet minuta očitamo apsorbanciju otopina u referentnoj kiveti i kiveti za
uzorak (A1).
Dodamo:
Otopina 4 (četvrta alineja točke
b) ovoga članka)
0,02 ml 0,02 ml
Promućkamo i pričekamo da se reakcija završi (oko pet minuta) i očitamo apsorbancije
otopina u referentnoj kiveti i kiveti za uzorak (A2).
Izračunamo razliku apsorbancija (A2 – A1) za referentnu kivetu i kivetu za uzorak, ΔAR i
ΔAS.
Na kraju, izračunamo razliku između ovih razlika:
ΔA = ΔAS – ΔAR
Napomena: Vrijeme koje je potrebno da se završi enzimatska reakcija može varirati
ovisno o šarži. Gornja vrijednost je dana samo kao orijentacija i nju treba odrediti za svaku
šaržu.
f) Iskazivanje rezultata
Koncentracija limunske kiseline izražava se u miligramima po litri na najbliži cijeli broj.
1. Izračunavanje
Opća formula za izračunavanje koncentracije u mg/l je:

gdje je:
V = volumen otopine koja se analizira u ml (3,14 ml)
v = volumen uzorka u ml (0,2 ml)
M = molekulska masa tvari koju određujemo (za bezvodnu limunsku kiselinu M =192,1)
d = optički put u kiveti u cm (1 cm)
ε = koeficijent apsorbancije NADH (kod 340 nm, e = 6,3 mmol-1 ×1 × cm-1),
tako da je:
C = 479 × ΔA
Ako je uzorak prethodno razrijeđen rezultat pomnožimo s faktorom razrjeđenja.
Napomena:
Kod 334 nm: C = 488 x DA (ε = 6,3 mmol-1 × 1 × cm-1)
Kod 365 nm: C = 887 x DA (ε = 3,4 mmol-1 × 1 × cm-1)
2. Ponovljivost (r)
Za koncentracije limunske kiseline manje od 400 mg/l: r = 14 mg/l;
Za koncentracije limunske kiseline veće od 400 mg/l: r = 28 mg/l;
3. Obnovljivost (R)
Za koncentracije limunske kiseline manje od 400 mg/l; R = 39 mg/l;
Za koncentracije limunske kiseline veće od 400 mg/l; R = 65 mg/l.

XII. ODREĐIVANJE UGLJIKOVOG DIOKSIDA
Članak. 24
PRINCIP METODA
1. Referentna metoda
Mirna vina [tlak CO2 < 0,5 × 105 Pa; 105 pascala (Pa) = 1 bar]
Volumen vina uzet od uzorka ohladimo na oko 0° C i pomiješamo s dovoljnom količinom
natrijeva hidroksida da se dobije pH vrijednost od 10 do 11. Titracija se provodi otopinom
kiseline u prisustvu ugljikove anhidraze. Sadržaj ugljikovog dioksida izračuna se iz volumena
kiseline potrebnog da se pH promijeni od 8,6 (hidrogenkarbonatni oblik) do 4,0 (ugljikova
kiselina). Slijepa proba se provodi u istim uvjetima na dekarboniziranom vinu da bi se uzeo u
obzir volumen otopine natrijeva hidroksida koji troše kiseline u vinu.
Pjenušava i biser vina
Uzorak vina koji se analizira ohladi se blizu točke smrzavanja. Nakon uzimanja količine
koja će se upotrijebiti za slijepu probu nakon dekarbonizacije, ostatak u boci se prevede u
alkalno tako da se sav ugljikov dioksid veže u obliku Na2CO3. Provodi se titracija otopinom
kiseline u prisustvu ugljikove anhidraze. Sadržaj ugljikovog dioksida izračuna se iz volumena
kiseline potrebnog da se pH promijeni od 8,6 (hidrogenkarbonatni oblik) do 4,0 (ugljikova
kiselina). Slijepa proba se provodi u istim uvjetima na dekarboniziranom vinu da bi se uzeo u
obzir volumen otopine natrijeva hidroksida koji troše kiseline u vinu.
2. Uobičajena metoda:
Pjenušava i biser vina
Manometarska metoda: nadtlak ugljikova dioksida mjeri se direktno u boci pomoću
afrometra.
Članak 25.
REFERENTNA METODA
1. Mirna vina (tlak CO2 < 0,5 × 105 Pa)
a) Aparatura:
– Magnetska mješalica
– pH metar
b) Reagensi:
– Otopina natrijeva hidroksida (NaOH) 0,1 M;
– Otopina sumporne kiseline (H2SO4) 0,05M;
– Otopina enzima ugljikove anhidraze, 1 g/l.
c) Postupak:
Uzorak vina ohladimo na približno 0° C zajedno s pipetom od 10 ml za odmjeravanje.
Stavimo 25 ml 0,1 M otopine natrijeva hidroksida (prva alineja točke b)1. ovoga članka) u
čašu od 100 ml; dodamo dvije kapi vodene otopine ugljikove anhidraze (treća alineja točke
b)1. ovoga članka). Dodamo 10 ml vina pomoću pipete ohlađene na 0° C.
Stavimo čašu na magnetsku mješalicu, namjestimo pH elektrodu i povremeno miješamo.
Kad tekućina postigne sobnu temperaturu, polako titriramo 0,05 M otopinom sumporne
kiseline (druga alineja točke b)1. ovoga članka) do pH 8,6. Zabilježimo očitanje na bireti.
Nastavimo titrirati sumpornom kiselinom do pH 4,0. Označimo sa n ml utrošene
sumporne kiseline za titriranje između pH 8,6 i 4,0.
Uklonimo CO2 iz oko 50 ml uzorka vina mućkanjem u vakuumu oko tri minute, uz
grijanje tikvice u vodenoj kupelji na oko 25° C.

Gornji postupak ponovimo i na 10 ml dekarboniziranom vinu.
nž ml je volumen utrošene 0,05 M sumporne kiseline.
d) Iskazivanje rezultata
1 ml 0,05 otopine sumporne kiseline odgovara 4,4 mg CO2.
Količina CO2 u gramima po litri dana je formulom:
0,44 x (n – n´)
Izražava se na dva decimalna mjesta.
Napomena: Ako vino sadrži malo CO2 (CO2 < 1 g/l), nije potrebno dodati ugljičnu
anhidrazu za kataliziranje reakcije hidrataciju CO2.
2. Pjenušava i biser vina
a) Aparatura:
– Magnetska mješalica,
– pH metar.
b) Reagensi:
– Otopina natrijeva hidroksida (NaOH), 50 % (m/m),
– Otopina sumporne kiseline (H2SO4), 0,05 M,
– Otopina enzima ugljične anhidraze, 1 g/l.
c) Postupak:
Označimo nivo vina u boci te ga hladimo dok ne počne smrzavanje. Pustimo da se boca
blago ugrije, protresemo je da kristali leda ne nestanu. Brzo uklonimo čep i stavimo 45 do 50
ml vina u odmjerni cilindar za slijepu probu. Točan volumen uzetoga vina, v ml, očitamo na
cilindru kad vino postigne sobnu temperaturu.
Odmah nakon što je uklonjen uzorak za slijepu probu, dodamo 20 ml otopine natrijeva
hidrokisda (prva alineja točke b)2. ovoga članka) u bocu volumena 750 ml.
Pričekamo da vino postigne sobnu temperaturu.
U čašu od 100 ml stavimo 30 ml prokuhane destilirane vode i dvije kapi otopine ugljične
anhidraze (treća alineja točke b)2. ovoga članka). Dodamo 10 ml vina koje je prethodno
prevedeno u alkalno. Stavimo čašu na magnetsku mješalicu, namjestimo elektrodu i magnetni
štapić uz umjereno miješanje.
Titriramo otopinom sumporne kiseline (druga alineja točke b)2. ovoga članka) do pH 8,6.
Zabilježiti očitanje na bireti. Nastavimo polako titrirati sumpornom kiselinom do pH 4,0.
Neka je n ml utrošak kiseline za titriranje između pH 8,6 i 4,0.
Uklonimo CO2 iz v ml uzorka vina (koje smo uzeli za slijepu probu) mućkanjem u
vakuumu oko tri minute, uz grijanje tikvice u vodenoj kupelji na oko 25 °C. Uzmemo 10 ml
dekarboniziranog vina i dodamo 30 ml prokuhane destilirane vode, dodamo dvije do tri kapi
otopine natrijeva hidroksida da se pH podesi na izmeđi 10 i 11. Zatim slijediti gornji
postupak. Neka je nž ml dodani volumen 0,05 M otopine sumporne kiseline.
d) Iskazivanje rezultata
1 ml 0,05 M otopine sumporne kiseline odgovara 4,4 mg CO2.
Ispraznimo bocu vina koje je bilo prevedeno u alkalno i odredimo unutar 1 ml početni
volumen vina tako da se boca ispuni vodom do oznake, i to je V ml.
Količina CO2 u gramima po litri dana je formulom:

0,44 x (n – n') ×

Rezultat se izražava na dva decimalna mjesta.
3. Iskazivanje rezultata
Nadtlak pri 20° C (Paph20) izražen u paskalima dan je formulom:
Q
Paph20 = ––––––––––––––––––––––––––––––––– – Patm
1,951x10-5(0,86-0,01A) ´ (1-0,00144S)
gdje je:
Q = količina CO2 u g/l vina;
A = alkoholna jakost vina pri 20° C;
S = količina šećera u vinu u g/l;
Patm = atmosferski tlak u paskalima.
Članak 26.
UOBIČAJENA METODA
1. Pjenušava i biser vina
a) Aparatura:
– Afrometar
Afrometar je uređaj za mjerenje tlaka u bocama pjenušavih i biser vina. Ima raznih izvedbi
u ovisnosti o načinu zatvaranja boce. Skala afrometra je u paskalima (Pa), iako je praktičnije
koristiti 105 Pa ili kilopaskal (kPa).
Afrometri mogu imati različite klase manometara. Klasa manometra je preciznost očitanja
u odnosu na cijelu skalu izražena u postotcima ( npr. manometar od 1000 kPa klase 1 znači da
se maksimalni tlak od 1000 kPa može očitati unutar ± 10 kPa). Uređaj klase 1 preporučuje se
za precizna mjerenja. Afrometri moraju biti redovno provjeravani (barem jednom godišnje).
b) Postupak:
Mjerenja se moraju provoditi na bocama čija se temperatura stabilizirala najmanje 24 sata.
Nakon što je čep probušen, boca se mora žestoko promućkati sve dok tlak na postane
konstantan, tada se očita.
c) Iskazivanje rezultata
Tlak pri 20° C (Paph20) izražava se u paskalima (Pa) ili kilopaskalima (kPa).
Rezultat treba izraziti u obliku koji je sukladan preciznosti manometra (npr.
6,3 ´ 105 Pa ili 630 kPa, a ne 6,33 ´ 105 Pa ili 633 kPa za manometr klase 1 s punom
skalom do 1000 kPa).
Ako je temperatura pri kojoj je izvedeno mjerenje različita od 20° C mora se provesti
korekcija množenjem izmjerene vrjednosti tlaka sa koeficijentom:

danim u tableli I, priloga 5 ovoga pravilnika. Na taj način dobijemo rezultat pri 20° C.
Članak 27.
ODNOS IZMEĐU TLAKA I KOLIČINE UGLJIKOVOG DIOKSIDA U BISER VINU
Iz tlaka kod 20° C (Paph20) izračuna se apsolutni tlak kod 20° C (Pabs20) pomoću formule:
Pabs20 = Patm + Paph20
Patm je astmosferski tlak izražen u barima
Količina ugljikovog dioksida u vinu dana je slijedećim odnosima:

c) Izračun: 1. – Pročišćeni ugušćeni mošt Ovisno o koncentraciji.– u litrama CO2 po litri vina: 0.86 – 0.1% ili indeks loma na četiri decimalna mjesta.987 × 10-5 × Pabs20 × (0. b) Aparatura: Abbe-ov refraktometar koji mora imati skale u: – masenim postocima saharoze s podjelom od 0. pri čemu sva vaganja moraju biti točno provedena. pomoću kojega se dobiva koncentracija šećera u gramima u litri i gramima na kilogram mošta. a) Princip metode: Indeks loma pri 20° C.951 × 10-5 x Pabs20 × (0. koja je u prilogu 6. Očitati maseni postotak saharoze unutar 0. ugušćenog mošta i proćišćenog ugušćenog mošta. XIII. . Uputa za upotrebu aparata mora sadržavati točne instrukcije.00144 S) – u gramima CO2 po litri vina: 1. c) Priprava uzorka: – Mošt i ugušćeni mošt Po potrebi.00144 S) gdje je: A = alkoholna jakost vina pri 20°C S = količina šećera u g/l. Mjerenje provesti sukladno uputama za uporabu aparata. Refraktometar mora imati termometar sa skalom najmanje od +15° C do +25° C s omogućenim cirkuliranjem vode koja osigurava mjerenje pri temperaturi 20° C ± 5° C. pri čemu treba paziti (jer su prizme čvrsto pričvršćene jedna na drugu) da uzorak jednako pokriva staklenu površinu prizme. Zabilježiti temperaturu t °C. Ova vrijednost je korigirana za temperaturu i izražena kao koncentracija pri 20° C (rabeći tabelu I. da se dobije (kolona I) odgovarajuća vrijednost u masenim postocima saharoze pri t°C. d) Postupak: Uzorak temperirati na blizu 20° C. posebice glede kalibriranja i izvora svijetlosti. priloga 6). Korigiranje temperature – Instrumenti sa skalom u masenim postocima saharoze: korigiranje temperature provesti pomoću tabele I. koristi se ili pročišćeni ugušćeni mošt ili otopina dobivena tako da se 200 g pročišćenog ugušćenog mošta razrijedi s vodom do 500 g. mošt se propusti kroz četverostruko presavijenu suhu gazu i nakon odbacivanja prvih kapi filtrata. nastavlja se određivanje filtriranog proizvoda.01 A) × (1 – 0. Staviti malu količinu uzorka na donju prizmu refraktometra. – ili u indeksima loma na četiri decimalna mjesta. izražen kao apsolutna vrijednost ili kao maseni postotak saharoze. priloga 6 ovoga Pravilnika.1%. prikazan je u tabeli II i tabeli III.01 A) × (1 – 0. – Instrumenti sa skalom u indeksima loma: indeks loma mjeren pri t°C pronaći u tabeli II (prilogu 6).86 – 0. Na istom uzorku napraviti najmanje dva određivanja. ODREĐIVANJE ŠEĆERA REFRAKTOMETROM Članak 28.

Članak 29.000447 .001207 . r.4 1.001684 . Koncentracija šećera u pročišćenom ugušćenom moštu Pronaći maseni postotak saharoze pri 20° C u tabeli III (prilog 6) i iz istoga reda očita se koncentracija šećera u gramima na litru i gramima na kilogram.000511 .6 1.1 1.2.000738 .001722 .4 1.7 1.4 1. lipnja 2004.4 1.0 1.6 . Indeks loma mošta.0 1.2 1.3 1.002238 .6 1.4 1. 24.000842 .1 1.003759 1.002326 25.001920 .9 1.001608 22.003222 .8 1.000520 .000764 .003956 1.000439 13.3 1.3 1.000714 .4 1.4 1.6 1.002555 26.001741 . Koncentracija šećera u moštu i ugušćenom moštu Pronaći maseni postotak saharoze pri 20°C u tabeli II (prilog 6) i iz istoga reda očitati koncentraciju šećera u gramima na litru i gramima na kilogram.6 1.8 . Klasa: 011-02/04-01/1 Urbroj: 525-11-04-1 Zagreb.9 1. PRILOG 1 PRILOG 1: Tabela I: Faktor F.3 .2 1.7 1.7 1.000501 .003815 1.6 1.7 .6 1.002282 .2 .2 1.8 1.003041 28.003871 1.000398 13.003194 .3 1.001273 .001839 .6 1.0 1.9 1.7 1.004158 1.003015 .001646 . Koncentracija šećera izražena je kao invertni šećer na jedno decimalno mjesto.1 1.003143 .003352 .9 11.5 1.3 . 4.9 1.000691 16.5 .000868 .8 1.7 1.002417 .8 1.000414 .003731 1.5 1.2 1.3 1.002462 .3 1.001941 .001159 .1 .001819 .003326 .001175 19.003092 .000703 .002916 28.003704 .001880 .4 1.003247 . Ako se mjerenje provodi na razrijeđenom pročišćenom ugušćenom moštu.7 1.004013 1. rezultat se množi s faktorom razrjeđenja.0 1.4 1.004042 1.000430 .7 1.6 .5 1.5 1.0 1.001128 .7 1.1 1.000895 .3 1.002485 .000726 .0 1.5 1.7 1.001703 22.000474 .000483 14.5 1.2 1.5 .000550 .000540 .001113 . Koncentracija šećera izražena je kao invertni šećer na jedno decimalno mjesto.4 1.1 1.000909 .4 1.1 1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.002439 26.001665 .002260 .003843 1.001191 .0 1.001340 20.002602 .000855 .002508 .6 1.3 1.001374 .001306 .5 1.0 1.2 .003899 1.001761 .8 1.003928 1.6 1.4 10.5 1.000530 14.002349 .0 1.9 1.000492 .001323 .0 1. Ministar Petar Čobanković.004187 .000789 .002304 .002372 .001239 .6 1.0 .004071 1.5 1. s kojim se množi masa vode u Pyrex piknometru pri toC za izračun volumena piknometra pri 20oC toC F toC F toC F toC F toC F toC F toC F 10.5 1.002990 .0 1.003299 29.001780 .2 1.3 1.1 .002941 .1 1.001144 .4 1.3 1.001900 23.000752 16.001290 .001627 .000777 .3 1.000406 .003117 .4 11.000816 17.000882 17.001257 20.1 1.000456 .002394 .2 1.1 1.001800 23.001357 .003273 .0 1.002966 .4 1.001097 19.004128 1.002531 .000422 .002578 .000465 .003168 29.7 1.6 1.003984 1.2 1.003787 1.1 1.0 1.003066 .001223 .7 1.000829 . v. ugušćenog mošta i pročišćenog ugušćenog mošta Pronaći maseni postotak saharoze pri 20° C u tabeli II ili III (prilog 6) i iz istoga reda pročita se indeks loma pri 20° C na četiri decimalna mjesta.7 1.2 1.1 1.3 1.2 1.002215 25.6 1. 3.000803 .8 1.5 1.2 1.9 1.7 1.2 1.5 1.001859 .004099 1.

8 1.8 1.8 1.4 1.000965 .000612 .8 1.3 1.0 1.000591 .8 1.003485 .2 1.000560 .6 1.2 1.9 1.9 1.003676 .4 1.003567 .002720 .001067 .9 1.6 1.004216 .001534 .001480 .002065 .2 1.002891 .001391 .003594 .003513 .3 1.002745 .7 1.0 1.9 1.3 1.9 1.000634 15.2 1.001022 18.003540 12.9 1.1 1.8 1.0 1.9 1.001516 21.1 1.001462 .5 1.002151 .8 1.6 1.6 1.8 1.5 1.3 1.1 1.001427 21.001961 .000679 .001052 .001589 .002866 .000979 ..002672 27.002769 .6 1.000570 .001409 .002842 .003379 .002793 27.3 1.6 1.7 1.4 1.5 1.003405 .004275 .002649 .001037 .7 1.000668 .5 1.001570 .1 1.002107 24.4 1.2 1.000951 18.003458 .3 1.8 1.9 1.002002 24.002696 .4 1.000937 .8 1.0 1.7 1.9 1.0 1.000993 .000656 .003432 30.4 1.000580 15.000623 .003621 .002023 .001445 .1 1.001552 .002194 .002129 .001498 .0 1.2 1.003649 .000645 .9 1.000923 .8 1.7 1.5 1.8 1.002817 .9 1.002625 .002172 .002044 .002086 .9 1.001982 .8 1.001082 .7 1.000601 .1 1.9 1.5 1.0 1.004245 12.001008 .

53 1.70 4.46 1.50 1.16 3.36 3.19 4.63 2.46 2.67 1.59 2.50 2.78 1.26 1.80 0.84 3.23 0.77 1.53 0.39 0.47 0.21 0.77 1.43 0.06 1.84 0.00 1.51 1.83 0.38 2.93 0.66 0.18 14° 1.27 3.03 2.94 19° 0.48 22° 0.00 3.34 0.25 1.40 18° 0.60 1.31 2.77 1.44 2.16 1.41 1.32 2.74 0.67 1.46 0.31 1.21 2.27 0.44 11° 1.62 0.31 0.45 2.82 3.86 1.16 2.77 2.92 5.59 1.46 0.42 0.87 4.71 0.42 0.80 2.11 2.02 1.93 1.38 2.86 2.25 1.20 1.05 4.68 0.71 0.05 1.57 1.78 1.65 0.22 0.99 1.48 1.18 1.06 4.17 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .41 0.03 1.16 1.46 0.69 0.81 2.00 3.87 0.36 1.93 2.92 3.59 1.25 1.95 2.47 4.44 0.63 1.81 2.35 2.40 2.71 1.37 3.01 2.93 0.41 1.88 3.97 23° 0.40 1.46 0.60 1.42 2.11 2.01 1.40 4.08 2.19 1.26 1.62 1.42 1.75 2.85 4.66 2.13 1.84 0.56 0.13 1.59 0.80 0.67 1.35 1.97 0.72 0.65 2.22 1.86 1.60 0.88 2.77 0.17 3.16 2.44 0.06 1.04 2.39 1.44 1.52 1.80 0.90 0.48 3.75 1.69 3.03 3.94 4.99 1.65 0.01 1.28 1.68 0.69 3.91 3.22 0.93 0.53 3.92 2.82 1.25 4.30 3.85 0.85 1.30 1.64 1.13 2.67 1.10 3.75 1.33 0.84 1.81 0.76 0.93 0.97 0.00 2.53 28° 2.31 3.26 1.72 2.86 1.21 1.08 1.55 1.44 0.22 0.71 0.59 0.46 24° 0.59 3.89 3.80 1.96 2.53 2.25 0.43 1.38 1.03 1.90 1.15 1.05 2.22 0.23 0.91 0.53 1.32 1.63 0.28 1.62 2.80 0.70 3.78 0.70 1.27 0.78 1.36 0.55 1.77 2.86 0.93 1.05 2.59 1.67 0.83 0.52 3.72 0.92 3.25 4.58 2.08 1.30 0.09 3.34 0.52 0.13 1.37 1.02 3.46 3.78 2.16 2.87 0.36 1.16 2.11 2.35 1.85 17° 0.36 0.92 4.97 0.18 2.36 1.52 1.96 1.98 3.05 1.27 2.46 0.74 0.07 29° 2.22 1.44 2.21 0.89 1.21 3.61 1.81 2.86 4.83 1.20 3.50 2.56 1.30 0.11 2.56 1.01 1.63 0.62 1.70 1.62 2.31 1.29 1.28 0.12 2.29 0.88 0.62 2.09 3.32 3.27 1.57 0.53 3.44 2.21 2.22 1.22 0.62 0.91 3.23 0.32 2. p20 = pt ± c/1000 .60 2.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10° 1.52 1.51 0.42 3.90 1.30 16° 0.10 1.67 1.46 1.69 1.32 0.50 1.26 0.61 30° 2.95 2.55 0.34 2.24 0.55 4.68 2.64 1.53 2.04 2.91 2.36 1.49 0.24 1.20 2.38 2.31 2.84 1.75 1.47 0.56 1.61 0.88 3.58 1.96 2.69 0.52 2.27 1.81 0.79 2.93 2.61 13° 1.03 2.41 2.99 3.03 12° 1.49 0.86 0.44 2.40 0.11 4.28 0. za izračun rezultata pri 20oC.19 2.19 3.67 2.51 2.13 2.09 0.54 0.96 1.84 1.76 0.48 26° 1.71 1.25 0.72 1.42 0.48 0.33 1.19 1.37 0.55 2.45 1.51 0.34 2.47 1.08 3.86 1.44 0.67 1.71 0.26 0.23 0.90 0.77 1.53 2.19 1.73 1.71 1.30 1.40 0.25 2.05 3.38 0.47 1.72 2.65 3.83 1.17 1.81 0.33 2.73 2.11 1.63 0.97 4.75 0.74 0.47 Temperatura 20° (oC) 21° 0.24 2.35 3.97 25° 1.24 0.98 2.77 2.43 1.31 3.19 3.48 1.92 0.27 2.22 2.21 3.72 3.10 1.32 1.23 1.32 0.82 1.97 1.Tabela II: Temperaturne korekcije c za gustoću suhih i bezalkoholnih vina.03 2.78 0.48 2.29 0.01 2.01 27° 1.43 0.97 0.40 1.63 2.78 3.22 2.25 2.74 15° 0. mjerenu Pyrex piknometrom pri toC.56 1.45 3.32 1.64 1.33 4.45 1.42 3.41 0.57 3.37 0.70 2.89 2.06 3.77 0.95 0.13 1.89 0.27 2.11 2.

78 2.53 2.42 12° 1.3.56 0.24 1.88 4.37 1.18 2.60 0.40 0.80 0.05 3.99 3.20 1.28 3.57 2.47 3.80 3.58 2.26 2.70 2.85 0.18 3.36 2.67 1.73 0.95 0.69 2.82 2.59 1.09 1.73 5.51 3.81 1.67 0.46 2.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC gustoća 1.81 1.11 1.42 0.60 3.11 2.31 2.69 3.72 15° 1.16 2.53 4.44 0.80 1.49 1.65 2.81 0.34 2.85 4.11 4.20 4.44 25° 1.42 2.17 1.45 0.06 1.91 4.51 1.08 6.00 4.84 2.56 3.71 1.24 1.55 4.72 4.00 29° 2.08 1.28 1.90 2.05 4.87 3.12 1.77 0.66 3.37 1.84 0.45 4.42 2.22 3.04 4.00 2.26 2.67 4.66 1.66 11° 2.84 1.44 16° 1.13 1.48 0.82 2.08 1.22 1.62 Temperatura 20° (oC) 21° 0.43 2.51 5.56 0.66 2.34 0.57 5.18 1.30 3.36 4.39 5.43 0.50 3.36 3.40 2.76 1.65 4.42 2.66 1.39 0.09 2.86 2.48 2.22 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .93 3.51 1.37 2.43 1.07 1.57 1.90 0.29 4.95.42 28° 2.98 3.66 0.43 1.00 2.24 0.56 5.32 2.Tabela III: Temperaturne korekcije c za gustoću prirodnog ili ugušćenog mošta.56 0.89 2.86 0.12 2.35 3.61 0.73 2.51 1.16 4.20 1.41 0.46 5.96 3.36 2.58 2.19 1.56 2. p20 = pt ± c/1000 .04 1.84 2.99 2.03 4.21 4.76 2.59 3.88 1.49 3.59 0.16 2.32 0.32 2.98 5.31 1.44 1.86 4.00 0.01 3.91 4.36 10° 2.76 4.22 1.00 3.37 0.28 4.27 2.20 1.30 1.08 4.09 1.50 3.88 2.03 1.25 0.75 4. mjerenu Pyrex piknometrom pri toC.89 1.20 1.20 5.29 1.20 3.57 3.07 3.40 0.13 3.58 2.61 0.05 1.12 0.88 0.90 18° 0.82 1.05 5.47 3.66 2.33 1.48 2.34 1.72 0.52 1.48 4.37 1.10.98 3.36 3.67 4.71 1.15 1.06 4.95 2.59 5.78 4.24 2.55 3.93 4.43 4.12 5.48 0.23 23° 0.02 2.61 0.30 1.59 2.52 1.06 2.70 3.50 4.34 5.85 4.14 4.14 1.65 3.54 0.77.62 2.67 3.24 4.17 4.16 1.96 2.45 2.10 2.57 1.25 3.08 2.82 1.25 1.01 2.50 2.68 0.72 2.52 0.12 1.90 1.30 1.29 0.38 2.67 3.16 6.18 1.30 0.05 26" 1.58 0.60 1.35 3.94 0.64 30° 3.60 0.75 0.79 0.42 0.25 1.75 1.86 2.62 3.87 0.12 1.53 0.62 1.10 3.37 1.09 2.87 4.68 0.63 1.82 2.73 1.12 3.74 2.17 2.75 2.05 1.93 4.18 17° 0.18 1.26 3.28 1.48 2.28 2.50 0.50 2.34 2.42 2.31 5.26 1.06 1.62 1. za izračun rezultata pri 20oC.58 0.82 3.45 2.59 0.67 1.96 1.05 1.30 2.09 3.64 3.88 3.26 2.37 3.40 3.50 3.30 2.22 1.79 1.80 1.60 1.64 4.10 3.82 1.34 4.35 4.50 0.16 1.89 5.43 2.22 3.26 4.77 1.73 3.18 5.02 1.09 1.72 1.34 2.36 2.54 1.85 2.26 1.00 1.62 22° 0.15 3.36 3.16 5.84 2.01 3.12 1.79 27° 2.76 0.80 0.72 3.25 3.68 5.93 0.17 2.36 1.34 1.56 5.05 1.38 0.99 1.84 1.04 3.96 3.64 0.94 3.10 1.59 3.15 1.90 6.63 2.90 5.23 2.94 5.82 2.35 0.39 3.13 3.92 2.21 1.74 1.13 1.83 0.72 1.18 3.66 1.95 14° 1.32 1.51 2.24 2.62 0.09 1.30 4.55 1.84 1.03 3.01 2.72 2.98 1.44 0.97 3. 2^99 3.31 1.19 13° 1.81 1.69 2.36 2.44 3.44 1.2.49 1.84 5.60 1.84 24° 1.96 6.29 0.47 3.49 1.92 2.01 4.31 0.10 2.22 3.46 0.03 4.62 19° 0.04 2.65 3.05 5.37 0.92 2.16 0.35 3.77 1.70 0.52 4.17 2.89 0.

69 2.27 3.94 4.19 1.05 2.120 1.77 0.32 1.08 2.22 0.80 5.42 2.46 0.39 0.01 1.43 3.19 2.34 3.05 0.29 1.89 2.31 3.09 2.60 4.42 2.66 1.14 1.47 2.39 3.78 1.99 2.90 3.71 1.35 0.48 1.63 1.17 2.79 5.39 3.43 0.79 3.25 1.27 3.46 1.02 1.31 2.040 1.26 2.49 0.61 1.64 0.29 2.87 2.52 2.36 2.44 3.95 3.90 2.95 2.12 1.51 2.10 0.30 1.30 0.36 0.48 1.45 2.00 4.67 1.59 3.73 3.06 2.38 1.020 1.49 1.90 3.09 1.05 5.26 0.48 1.08 3. p20 = pt ± c/1000 . i veće sa ostatkom šećera.54 2.59 4.96 1.61 3.23 3.54 4.29 2.71 2.06 3.28 0.06 1. Alkoholna jakost 15% vol.39 0.83 0.87 2.84 1.27 0.59 2.000 1.95 30° 3.29 3.46 4.78 3.11 1.68 3.09 3.74 3.75 2.73 1.11 3.40 0.18 0.89 4.61 2.04 0.98 1.76 4.64 2.99 2.99 4.13 0.96 1.59 2. gustoća gustoća gustoća 1.49 3.33 0.39 1.89 3.020 1.50 2.87 2.47 2.080 1.53 2.87 3.100 1.Tabela IV: Temperaturne korekcije c za gustoću vina alkoholne jakosti 13 % vol.37 3. Alkoholna jakost 17% vol.40 3.35 1.00 0.74 2.50 3.12 2.60 0.00 0.78 0.70 3.49 2.60 1.45 0.32 3.24 1.85 1.89 0.39 1.90 1.42 2.07 5.100 1.31 2.17 1.44 1.77 4.26 0.000 1.95 4.22 4.36 3.31 0.49 1.52 0.70 3.98 2.83 1.46 4.12 0.79 0.10 1.01 1.75 2.06 0.55 4.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura 20° (oC) 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 4.83 2.32 1.63 3.08 2.30 0.79 1.29 1.02 0.53 0.48 0.90 3.69 0.08 0.78 1.73 4.44 2.89 3.60 2.33 0.71 2.10 3.71 0.51 0.13 3.32 1.69 0.16 1.68 3.46 0.20 4.90 3.47 2.63 0.19 1.060 1.33 2.29 2.57 . mjerenu Pyrex piknometrom pri toC.82 1.95 2.72 1.48 1.30 3.10 1.94 1.94 0.27 2.24 2.84 1.62 4.45 2.84 2.29 2.86 2.20 0.16 3.05 2.95 3.30 3.02 0.55 1.01 0.16 2.34 3.95 1.26 1.52 3.02 1.56 0.57 4.89 0.99 3.39 1.28 4.32 5.82 0.71 1.95 2.05 2.30 0.49 0.01 2.06 2.84 1.69 2.39 0.04 0.65 3.40 3.35 3.61 3.49 0.56 1.100 1.88 3.080 1.36 3.39 0.97 1.71 0.84 2.65 1.59 1.27 3.27 1.51 4.63 3.27 2.03 2.96 3.49 4.49 2.46 1.29 3.71 1.31 0.41 3.33 2.42 3.49 1.95 0.40 0.42 0.52 0.66 3.81 4.78 1.96 3.30 2.43 3.61 1.46 1.25 2.30 2.91 1.47 2.95 0.94 1.36 1.040 1.49 4.15 3.70 2.18 1.73 3.94 0.73 2.94 3.09 2.42 2.45 3.38 1.94 2.17 2.48 2.69 2.99 4.97 1.060 1.93 1.78 1.86 4.21 4.22 1.50 0.68 3.72 3.80 2.69 2.79 3.58 1.43 0.39 1.060 1.64 3.44 2.25 1.120 1.89 0.99 4.46 3.44 2.53 2.10 1.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 13% vol.87 2.20 1.36 0.91 0.22 0.12 1.72 2.55 2.10 3. za izračun rezultata pri 20oC.07 3.07 1.79 5.00 2.00 0.51 3.53 2.73 2.80 1.52 2.86 3.23 4.62 3.000 1.57 1.49 0.90 1.46 4.46 1.32 2.58 0.020 1.080 1.01 2.37 3.21 1.98 1.51 1.84 0.41 4.31 1.79 2.64 3.26 3.040 1.76 0.73 1.83 1.21 0.52 4.02 2.77 1.50 1.75 0.83 0.01 1.77 0.74 1.07 3.95 1.66 2.97 1.55 4.94 2.93 1.70 2.86 2.91 1.44 4.67 3.63 206 2.37 1.30 1.64 2.54 1.

26 1.14 1.19 1.27 0.88 3.10 3.53 3.06 2.54 3.60' 3.08 3.88 4.84 1.68 2.040 1.56 4.05 2.62 3.45 4.51 4.69 2.18 0.83 1.55 5.060 1.92 3.76 0.72 2.31 2.02 2.44 2.060 1.38 0.90 3.95 0.22 2.06 4.25 4.74 2.86 4.54 4.42 0.020 1.08 1.59 1.61 5.11 5.97 4.99 2.39 0.88 3.30 0.20 0.39 1.62 3.96 2.62 4.72 2.68 1.57 1.73 2.30 3.10 1.27 0.62 3.45 0.50 4.95 0.31 0.020 1.96 1.23 4.55 0.66 4.69 2.92 4.89 5.07 1.72 2.19 3.32 2.01 0.39 3.50 3.09 2.01 4.46 4.95 2.11 2.28 1.09 1.29 2.66 4.55 5.15 3.61 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 0.47 1.08 2.03 4.78 1.02 1.93 1.12 0.60 2.88 2.08 0.12 3.24 2.25 1.41 0.88 0.96 2.57 1.51 2.04 3.58 5.52 4.46 2.96 3.65 2.13 0.78 3.51 2.52 0.80 5.48 0.90 1.48 30° 4.04 0.31 2.03 3.28 3.24 4.99 0.100 1.55 2.95 1.16 20° .97 3.91 6.28 2.27 3. gustoća gustoća 1.32 3.00 4.85 2.77 1.93 1.16 2.64 2.42 3.57 1.57 2.51 3.19 1.60 1.00 3.31 3.47 4.49 3.78 4.70 1.21 4.08 2.64 5.45 0.82 0.42 3.50 1.76 4.56 1.43 1.120 1.52 4.51 1.47 4.42 1.32 1.21 3.01 0.96 1.64 2.42 3.48 1.08 1.61 3.76 3.36 5.61 3.43 2.080 1.54 4.27 4.080 1.66 5.76 0.88 2.27 2.62 4.80 0.31 0.84 1.18 2.79 4.08 5.30 2.52 3.42 4.64 2.19 2.44 4.55 2.000 1.47 5.40 2.48 0.54 1.43 4.18 2.65 1.69 5.21 0.78 0.70 1.84 4.88 0.49 4.56 5.51 1.90 3.02 1.82 0.69 4.31 3.84 1.21 1.40 1.57 3.100 1.39 5.000 1.06 0.87 2.11 1.24 2.22 4.25 2.01 4.97 3.31 1.22 3.09 0.82 2.57 2.57 1.09 1.74 3.82 5.20 0.03 0.47 2.62 3.18 1. Alkoholna jakost 21% vol.81 3.83 2.06 0.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura (oC) 3.38 1.13 1.48 1.95 3.74 3.89 2.49 4.31 1.76 1.54 1.30 2.040 1.97 1.70 4.79 3.27 3.86 2.97 3.33 2.30 3.76 3.90 1.45 4.71 2.41 0.29 1.96 2.Alkoholna jakost 19% vol.71 3.

63 2.02 1.49 2.57 0.24 1.55 1.22 2.77 0.35 2.81 0.85 0.22 0.72 2.28 1.03 2.58 1.82 2.78 0.45 0.06 2.93 2.21 2.13 2.51 1.08 3.73 2.36 0.20 1.84 1.26 0.56 0.74 0.84 0.29 1.42 1.41 0.95 25° 1.84 3.94 2.39 0.20 0.46 4.45 2.64 2.82 1.70 176 183 190 1.22 3.50 2.49 1.96 2.14 3.26 2.19 3.80 1.33 1.45 26° 1.41 0.76 4.09 2.34 3.61 4.85 4.57 2.42 1.62 1.31 1.20 1.17 1.07 2.09 2.65 0.74 0.83 1.21 0.05 2.71 1.91 3.99 1.52 1.30 1.62 0.96 23° 0.30 0.93 4.63 2.50 0.05 3.27 2.98 2.14 1.68 0.24 2.67 2.83 2.33 0.48 22° 0.57 0.89 0.42 1.62 1.66 1.91 2.49 13° 1.08 3.38 2.58 1.00 29° 2.65 0.19 0.93 1.37 3.73 3.31 11° 1.62 3.25 0.22 0.56 1.29 1.76 0.57 3.82 1.12 1.44 0.38 3.37 1.35 1.58 2.75 1.21 1.90 12° 1.20 0.85 1.38 0.56 2.44 1.66 1.14 2.45 2.73 1.25 0.39 3.37 1.24 1.47 1.34 1.21 0.11 2.14 2.52 0.29 0.19 2.23 0.40 2.90 0.44 0.33 1.29 0.30 4.43 0.62 3.33 2.97 0.71 0.13 2.91 0.21 1.51 2.73 0.39 0.52 1.45 1.72 2.24 0.49 0.96 0. p20 = pt ± c/1000 .95 3.63 1.24 1.76 1.62 0.99 1.37 2.67 1.35 1.73 1.27 0.16 1.77 1.95 0.15 2.82 2.88 1.50 1.39 0.92 0.07 1.43 0.43 0.49 1.80 0.23 16° 0.48 28° 1.71 0.63 0.86 0.98 2.52 1.07 14° 0.86 2.26 0.55 0.93 3.63 2.55 2.07 1.49 1.03 3.26 3. za izračun rezultata pri 20oC.16 1.19 1.16 4.41 0.33 2.40 1.99 3.45 3.35 1.54 30° 2.58 1.33 2.60 0.31 1.65 0.39 1.06 3.84 1.59 1.67 0.45 1.31 1.90 2.23 0.87 0.45 1.42 1.79 0.93 3.96 27° 1.38 0.65 1.38 3.55 2.88 0.50 3.89 0.78 2.27 0.45 0.32 0.27 1.99 2.96 1.88 1.12 1.77 2.03 1.93 0.53 2.47 0.14 3.73 0.70 0.91 0.65 2.97 4.69 1.88 0.25 4.88 4.88 1.04 1.66 15° 0.55 0.80 17° 0.43 1.43 0.15 1.24 3. mjerenu običnim staklenim piknometrom ili hidrometrom pri toC.64 1.25 3.74 0.15 1.5S 1.05 1.36 0.75 2.05 1.46 1.39 1.01 2.35 0.Table V: Temperaturne korekcije c za gustoću suhih i bezalkoholnih vina.81 0.59 0.83 1.73 1.11 1.28 3.22 2.54 0.21 0.68 071 074 078 081 085 0.07 1.01 1.59 1.83 2.31 0.30 1.07 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .77 0.44 1.99 1.56 1.39 4.80 1.15 1.20 2.04 2.92 1.22 0.25 1.99 1.21 2.88 1.46 0.46 0.02 4.35 1.32 0.46 2.11 1.79 1.40 3.84 0.50 0.73 1.29 0.34 2.69 1.21 1.54 1.97 2.69 2.28 0.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10° 1.52 157 163 1.77 0.23 0.23 1.93 0.44 0.51 1.36 18° 0.38 0.26 2.11 1.77 2.81 2.70 1.22 3.21 1.67 1.75 1.03 2.39 0.95 0.25 0.97 2.86 0.44 2.91 0.14 2.92 0.11 3.90 3.60 0.74 1.12 4.05 2.72 0.40 2.29 1.51 2.45 24° 0.75 3.47 1.26 1.64 2.37 2.78 1.70 3.29 2.91 2.56 1.77 2.05 1.82 0.58 3.11 4.91 19° 0.83 0.35 0.57 3.50 3.46 Temperatura 20° (oC) 21° 0.34 0.18 1.75 3.69 0.10 1.39 1.88 0.93 3.71 0.26 1.95 0.40 0.34 1.57 2.19 1.57 0.03 2.60 2.40 1.24 0.15 2.38 2.70 0.67 0.01 1.58 0.73 2.64 1.18 3.12 1.44 2.07 1.93 2.98 3.23 1.16 1.23 2.60 0.47 2.50 1.05 2.52 0.12 2.26 2.31 2.38 2.92 5.04 3.03 1.25 1.75 3.98 1.31 2.46 0.34 3.67 2.48 0.

60 0.24 3.19 1.79 24° 1.58 2.01 16° 1.62 1.31 1.15 5.82 5.52 0.41 0.70 2.60 22" 0.01 5.28 2.25 1.64 2.80 3.17 2.73 0.58 0.56 0.35 3.49 1.58 3.88 1.62 4.73 3.36 10° 2.34 2.22 3.57 3.81 2.36 2.12 1.67 1.72 3.49 256 2.35 2.92 2.32 1.37 3.90 0.65 15° 1.16 2.29 2.16 2.90 2.31 0.85 1.92 4.74 1.52 4.99 3.87 0.54 1.96 26° 1.74 4.09 2.33 2.42 0.46 2.15 1.28 3.10 1.14 1.32 1.44 2.20 Temperatura 19° 0.44 3.29 12° 1.39 3.19 1.71 3.72 1.39 1.09 1.38 3.00 4.02 2.82 2.18 1.39 4.53 0.19 23° 0.33 2.12 1.68 2.48 3.72 3.08 2.17 2.85 0.77 1.11 2.46 0.17 2.79 18° 0.77 2.73 1.91 0.62 1.32 1.69 4.78 0.46 3.45 1.09 1.00 2.86 2.80 0.60 27° 2.34 2.37 0.12 3.69 3.16 1.60 1.38 0.59 1.56 5.61 0.07 2.43 1.16 2.67 0.67 1.24 14° 1.40 0.85 0.74 2.63 1.96 3.17 2.05 5.07 2.62 3.85 5.16 3.28 2.89 2.37 25° 1.00 1.18 1.33 0.26 2.25 2.48 0.31 1.52 2.86 3.04 1.80 4.82 1.60 1.33 0.60 1.28 0.91 103 3.80 2.47 2.14 1.09 3.30 28° 2.15 4.24 3.02 2.65 1.16 1.59 0.70 0.21 1.90 0.48 2.31 0.97 2.64 2.41 2.26 1.58 0.35 3.36 4.23 4.99 1.89 1.90 4. mjerenu običnim staklenim piknometrom ili hidrometrom pri toC.55 3.75 1.65 2.39 2.43 0.84 1.19 1.54 0.08 1.10 2.97 3.02 1.55 0.06 1.86 1.44 1.46 1.85 2.86 2.07 1.44 0.08 1.48 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .74 2.97 1.48 1.57 773 2.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC gustoća 1.07 4.73 4.60 (oC) 20° 21° 0.94 4.14 3.34 3.36 0.43 1.68 2.04 4.28 1.72 0.23 2.22 1.95 2.37 4.68 1.34 0.92 2.82 0.09 1.82 3.90 4.28 3.86 2.76 0.29 1.51 2.39 5.09 2.02 2.43 0.37 1.25 1.34 2.56 2.25 1.34 2.39 0.93 2.87 2.18 2.35 0.55 2.86 0.51 2.29 1.00 1.23 2.24 1.13 4.68 1.30 1.55 0.21 1.93 0.81 1.94 3.59 0.58 0.64 0.48 3.55 3.55 3.94 3.22 1.75 1.47 3.02 5.36 2.43 0.57 1.13 1.50 0.74 2.95 0.99 4.14 4.13 1.57 0.69 3.38 2.46 1.41 0.29 0.78 2.81 0.Table VI: Temperaturne korekcije c za gustoću prirodnog ili ugušćenog mošta.11 3.64 4.15 1.51 0.16 1.20 4.71 1.76 1.42 17° 0.15 3.96 2.02 1.54 3.76 1.37 1.52 1.77 0.51 4.82 0.46 0.06 1.12 3.40 2.57 3.84 0.94 4.44 3.91 3.25 5.25 2.92 3.81 1.40 5.69 0.03 3.08 217 2.99 1.75 3. za izračun rezultata pri 20oC.06 1»09 1.82 1.61 2.54 0.46 3.74 2.23 4.42 2.24 3.84 1.17 1.75 1.29 2.54 1.22 2.23 4.26 3.99 3.73 5.87 11° 2.28 0.05 1.95 0.57 3.29 3.03 2.11 1.52 1.06 3.95 2.96 1.63 0.00 2. p20 = pt ± c/1000 .08 4.57 0.39 0.04 2.52 4.90 5.19 5.12 1.52 1.86 4.59 0.58 1.00 3.37 4.37 3.63 2.64 1.77 13° 1.34 1.83 2.37 1.95 2.71 2.85 2.65 0.44 1.60 4.31 5.76 0.15 1.30 2.16 3.39 1.36 0.48 0.21 2.06 1.74 0.59 2.74 1.73 2.45 2.99 3.58 4.20 1.59 2.65 1.86 29° 2.71 1.30 0.07 3.53 1.18 1.12 1.16 2.12 4.75 1.94 2.54 1.05 1.56 0.33 4.25 1.

00 2.42 .98 2.78 1.80 0.03 0.90 2.54 1.86 3.44 1.90 2.39 1.20 2.81 0.48 0.34 1.37 4.64 2.37 2.47 0.13 0.32 0.25 0.36 3.51 2.55 1.88 4.39 2.10 4.09 4.79 0.76 1.17 3.72 0.27 2.68 1.75 3.89 2.94 2.16 0.81 1.90 1.00 2.22 2.34 1.25 1.88 1.42 2.Tabela VII: Temperaturne korekcije c za gustoću vina alkoholne jakosti 13%vol.43 0.58 2.08 0.25 1.69 1.53 3.18 3.88 1.70 1.78 3.59 3.39 2.28 3.48 4.61 2.93 1.29 0.020 1.98 1.66 4.54 2.26 1.02 3.81 1.14 1.05 2.14 1.18 1.48 4.71 1.78 3.16 2.88 1.27 0.01 3.91 0.21 2.87 2.43 1.56 1.40 0.54 3.54 0.89 4.67 1.73 0.39 3.88 2.11 1.08 4.26 2.70 3.00 1.84 3.37 0.47 0.51 2.00 2.33 2.60 3.13 2.80 0.83 1.080 1.16 1.97 0.05 1.09 1.87 2.42 1.90 5.61 4.93 2.42 3.32 1.75 0.27 1.84 3.96 2.24 2.19 2.32 2.66 0.97 2.89 0.36 3.17 1.86 1.03 3.54 3.45 0.67 1.71 3.38 3.22 3.25 1.85 2.56 2.50 0.86 4.77 1.49 3.42 1.66 4.90 0.32 0.40 1.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura 20° (oC) 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 4.42 3.77 2.34 2.66 4.96 0.40 2.09 0.56 3.35 0.71 4.24 2.72 1.67 2.34 1.23 1.65 1.15 4.55 3. šećera.85 0.00 3.81 4.52 4.39 3.35 3.87 0.39 0.39 2.30 4.83 2.66 2.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 13% vol.51 2.94 2.87 1.44 0.35 0.75 1.65 4.35 3.06 1.080 1.66 3. mjerenu običnim staklenim piknometrom ili hidrometrom pri toC.040 1.40 3.93 2.57 2.59 0.060 1.35 0.42 1. gustoća gustoća gustoća 1.87 1.50 3.53 2.69 2.36 2.54 1.03 1.19 2.17 0.03 1.65 2.56 1.14 0.80 2.77 2.82 30° 3.79 2.81 2.32 2.64 3.41 4.26 2. Alkoholna jakost 15% vol.44 0.51 2.040 1.98 3.44 0.52 1.22 1.44 3.45 2.78 2.040 1.09 1.98 2.78 2.06 1.77 3.52 2.020 1.97 3.93 5.69 1.53 0.41 3.47 3.93 0.27 2.13 0.98 1.03 1.36 2.56 1.120 1.64 0.34 0.00 0.15 2.65 1.11 2.85 3.31 3.99 1.59 2.89 1.59 2.51 1.39 1.88 1.02 3.56 2.42 2.66 0.35 0.02 2.06 0.09 2.35 3.03 0.37 2.43 1.29 2.38 0.86 4.86 0.04 1.44 3.19 1.15 3.080 1.02 3.61 2.17 2.97 0.16 0.61 2.38 0.57 3.16 3.81 2.89 3.93 1.68 2.26 0.45 0.80 3.44 2.060 1.41 0.36 0.06 1.52 1.92 3.100 1.60 2.85 3.60 0.87 1. za izračun rezultata pri 20oC p20 = pt ± c/1000 .18 2.77 2.58 2.91 0.59 1.67 4.06 0.17 3.100 1.94 2.38 4.20 2.93 1.34 1.000 1.42 0.18 3.46 4.51 3.53 1.33 2.57 0.68 2.060 1.39 2.89 2.32 1.15 1.25 1.71 3.42 2. Alkoholna jakost 17% vol.06 1.17 3. i veće.61 1.75 1.66 4.63 3.89 1.47 2.40 2.92 0.52 3.89 0.48 2.000 1.45 4.12 1.36 3.77 2.74 4.92 0.25 3.08 1.38 0.82 4.07 4.37 2.100 1.87 1.19 0.45 4.41 0.86 0.17 0.90 1.45 4.21 3.31 2.21 2.82 1.27 0.66 0.43 1.98 0.53 2.61 3.75 1.78 3.30 1.36 0.66 2.70 1.26 0.51 0.09 1.50 0.66 0.65 0.000 1.97 1.42 0.02 3.49 1.63 0.68 0.17 0.87 3.44 1.89 3.32 1.120 1.39 2.17 5.25 2.55 2.20 2.80 2.11 2.59 2.97 3.020 1.89 2.12 2.80 3.61 0.93 1.77 1.45 4.

15 3.35 3.64 3.100 1.77 6.02 2.47 0.81 0.63 4.44 0.87 3.90 2.000 1.96 3.68 3.66 3.85 3.40 3.75 0.06 1.11 4.23 2.78 4.97 3.54 0.25 5.73 3.10 1.81 0.05 0.20 3.84 2.24 2.41 0.56 2.00 2.15 3.55 2.30 1.10 0.61 1.54 2.02 2.71 2.88 4.11 4.060 1.07 3.41 1.75 4.50 3.41 0.61 2.95 2.25 2.22 5.40 30° 4.32 4.59 20° 21° 22° 23° 24° 25° 0.020 1.51 0.44 3.58 2.83 2.11 2.16 2.79 0.35 2.51 1.000 1.40 2.87 0.63 1.77 2.14 3.49 3.31 2.89 2.10 2.44 0.62 1.78 4.48 3.59 0.20 2.35 1.54 4.53 0.78 1.34 1.06 4.47 0.57 4.10 0.46 5.52 1.20 3.18 2.97 5.41 3.65 1.80 2.13 2.77 5. gustoća gustoća 1.41 3.98 0.41 0. Alkoholna jakost 21% vol.53 5.69 1.11 2.34 3.78 1.80 1.92 3.86 2.68 1.120 1.69 4.13 2.65 1.040 1.02 2.62 1.19 4.00 2.46 3.37 0.57 3.79 2.19 2.04 1.09 2.55 3.65 2.13 1.78 1.71 4.48 0.78 5.71 1.85 0.73 0.040 1.25 0.80 3.23 2.36 1.03 2.77 1.98 1.60 1.51 0.18 3.33 2.94 5.68 1.67 1.67 2.50 2.90 2.020 1.04 3.15 0.36 4.99 1.33 2.91 1.00 1.26 1.81 1.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura (oC) 3.080 1.45 0.66 4.93 4.36 2.060 1.12 5.53 1.100 1.25 2.38 0.52 0.58 5.44 1.38 3.55 2.65 3.92 4.49 2.57 4.38 3.43 1.88 4.080 1.86 3.93 0.41 0.83 5.92 4.53 2.44 1.18 3.39 3.16 1.23 1.95 2.68 4.66 3.37 3.79 0.15 1.02 26° 27° 28° .51 1.47 4.25 1.36 29° 2.07 3.01 3.54 1.69 2.56 0.65 3.96 4.99 3.88 0.13 3.Alkoholna jakost 19% vol.03 1.86 2.90 3.15 1.80 3.56 0.06 1.38 1.34 1.50 0.54 4.99 3.57 0.70 1.63 1.23 2.94 1.20 3.01 2.59 4.43 2.63 1.15 1.09 3.61 2.52 4.86 3.18 3.17 4.03 1.85 0.48 4.89 2.51 4.44 2.44 0.92 0.43 3.13 2.87 3.39 2.83 4.15 4.13 4.43 4.26 1.79 2.89 3.15 4.92 3.08 2.22 3.48 2.53 5.17 1.44 3.55 1.20 3.09 0.71 2.92 0.35 0.42 4.03 1.32 4.67 3.37 4.

30 1.38 993.08 1.55 1.09 0.47 1.01 0.09 0.03 -0.04 -0.15 1.10 983 0.03 0 4 999.06 0.60 1.91 1.51 1.26 1.01 1.09 0.80 1.10 0 9 999.14 0.06 0.05 985.21 1.03 -0.16 1.15 0.32 992.30 1.20 988.18 0.19 0.05 0 6 999.01 0 2 999.50 997.15 986.23 986.42 1.20 990.03 0.63 1.46 996.12 1.06 1.06 0.51 998.25 1.07 1.31 1.08 0.19 990.16 984 0.11 985 0.03 0.02 -0.15 1.37 993.13 0.81 1.03 1.41 995.11 0.50 997.16 987.19 0.50 998.12 0.65 1.76 1.30 992.02 -0.07 986.04 0 5 999.00 0.02 -0.07 1.36 991.20 988.34 1.52 1.04 -0.90 1.13 0.15 0 13 999.18 0.57 1.09 0.19 0.50 997.21 987.09 0.79 1.26 991.14 989.14 0.25 991.95 1.30 990.44 996.51 998.02 -0.17 0.11 0.11 0.08 0.32 992.22 1.07 0.38 993.11 0.54 1.36 1.83 1.19 989.06 -0.18 985.33 992.24 1.07 1.01 -0.17 989.24 991.13 986.23 988.74 1.15 0.01 1.81 1.36 1.04 985 0.04 0.03 -0.44 1.46 996.16 0.40 1.20 0.01 1.00 1.07 1.25 989.17 0.50 997.92 1.61 1.19 988.41 1.19 0.21 0 19 998.14 0.09 0.18 0.55 1.00 0.38 993.03 0.16 0.17 0.12 0.21 988.77 1.10 0.93 1.67 1.26 987.42 995.07 0.34 1.23 986.00 1.16 986.93 1.97 1.22 986.41 1.43 994.29 991.70 1.16 0 14 0.51 1.50 998.83 1.04 -0.51 998.20 1.05 0.14 984.24 990.07 0.43 994.13 1.00 0.20 0.19 1.24 985.25 989.06 -0.19 0.02 1.43 1.36 994.01 0 3 999.30 1.11 0.47 1.35 994.60 1.14 015 0.06 -0.37 994.12 0.01 -0.19 0.02 985 -0.42 995.22 988. .45 996.43 1.88 1.63 1.07 0.22 1.17 1.05 986.84 1.67 1.38 993.18 0.36 994.02 0.78 1.42 1.06 -0.02 0.24 990.21 986.38 993.54 1.10 0.17 987.41 1.03 0.14 986.51 998.77 1.80 1.30 990.11 0.46 995.30 992.43 993.14 987.17 0 15 999.19 0.40 1.88 1.20 987.06 985 0.02 0.35 993. to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0o999.01 1.10 986.89 1.19 0.10 987.78 1.17 0.05 0.70 1.20 1.05 0.08 985 0.22 1.20 1.PRILOG 2 PRILOG 2 Tabela I: MEĐUNARODNA TABELA ZA ALKOHOLNE JAKOSTI PRI 20OC Tabela gustoća mješavine etanol-voda (Pyrex piknometar).71 1.31 992.15 0.98 1.09 1.27 987.18 0.01 0.27 991.76 1.19 987.11 0.76 1.19 983.12 1.14 0.28 988.36 991.00 0.03 985 -0.50 997.31 1.18 989.01 -0.05 0.02 -0.79 1.77 1.44 1.34 992.13 984 999.35 991.36 991.01 0.09 986.01 0.84 1.11 0.25 989.34 1.19 0.07 -0.14 1.15 987.75 1.95 1.06 1.70 1. 0.25 987.10 0.42 995.44 1.64 1.06 0.77 1.04 -0.05 0.22 0.02 1.11 0.76 1.03 0.39 992.01 0.06 0.42 1.20 990.23 1.33 989.03 1.12 1.44 996.31 1.04 0.46 996.15 989.13 0.14 1.15 0.51 998.23 0 20 998.15 984 0.87 1.06 1.03 1.13 0.13 988.11 0 10 999.9 -0.73 1.05 1.94 1. Gustoća pri toC korigirana za održavanje u zraku Alkoholna jakost u % vol.58 1.51 998.06 0.39 1.15 986.25 1.93 1.28 989.36 1.30 990.30 992.30 1.43 994.84 1.22 990.11 988.45 1.14 1.02 -0 1 999.42 1.51 1.10 0.06 0.13 984 0.04 -0.37 993.15 0.26 987.19 0.14 0.18 0.13 013 0 12 999.28 1.17 0.16 0.46 996.16 989.17 0.09 0.35 1.15 1.80 1.74 1.18 0.90 1.40 995.03 -0.64 1.04 0.02 0.95 1.79 1.00 985.12 1.47 1.16 0.46 995.17 0.25 989.02 -0.50 996.16 989.10 986.02 0.46 996.92 1.40 995.07 0.50 1.51 998.66 1.29 1.28 991.19 0.00 0.38 1.18 0 16 998.20 0.32 992.52 1.94 1.19 0.32 990.16 0.61 1.21 990.55 1.10 0.14 0.42 995.36 991.59 1.77 1.02 1.05 0.18 0.20 1.05 0.21 0.25 991.68 1.06 0.19 0 17 998.46 996.07 1.08 0 7 999.03 0.71 1.81 1.12 1.23 990.17 989.95 1.02 -0.29 988.90 1.42 994.09 0.80 1.31 1.37 994.16 0.46 995.84 1.40 995.72 1.37 993.50 996.46 995.08 1.28 991.46 996.09 985 0.03 -0.38 992.28 1.12 986.07 0.44 1.01 985 -0.41 995.30 992.05 0.11 0.02 -0.42 994.65 1.09 0.09 0.08 986.20 985.28 1.19 985.16 0.75 1.38 993.12 0 11 999.26 991.35 994.45 996.33 992.86 1.36 1.05 -0.01 0.57 1.26 989.21 1.07 1.22 984.17 987.78 1.35 994.14 987.13 0.17 0.30 1.95 1.29 988.23 988.98 1.07 1.35 1.34 992.75 1.30 992.67 1.70 1.17 985.39 992.46 1.21 984.10 985.01 0.11 988.12 0.27 991.80 1.14 0.16 0.05 -0.24 1.20 1.98 1.17 0.22 1.12 985 0.49 1.42 994.34 992.39 1.21 986.27 991.20 0.05 1.61 1.31 990.46 996.11 986.54 1.51 1.41 995.40 995.21 0 18' 998.02 0.18 987.43 994.0$ -0.73 1.300.40 995.13 1.91 1.70 1. 0.38 1.12 0.06 986.29 1.78 1.46 996.51 998.51 998.27 989.65 1.17 983 0.00 0.50 1.39 992.83 1.13 1.28 1.25 1.93 1.51 997.06 -0.16 0.11 0.35 991.21 990.01 0.04 0.97 1.24 988.46 996.96 1.02 -0.19 985.07 0.31 990.00 0.07 0.24 991.51 998.25 987.21 990.07 0.10 0.93 1.91 1.04 0.27 1.29 991.74 1.14 0.16 0.8 0.08 0.41 995.05 0.14 1.12 988.50 997.32 992.08 0.46 996.20 0.20 0.04 0.13 1.03 -0.46 996.42 1.27 989.13 0.08 0 8 999.32 989.08 1.05 -0.46 995.02 0.07 985 0.65 1.71 1.13 0.

41 990.29 1.05 1.16 1.25 0.47 1.28 981.27 0.19 983.33 979.41 985.40 1.27 987.82 1.42 1.19 983.24 0.32 0.33 986.32 .34 0.20 0.85 1.95 1.50 996.36 0.17 1.26 983.32 982.33 0.31 0.20 982.38 0.24 0.32 984.81 1.45 1.32 986.28 0.37 0.30 0.00 1.96 1.26 0.31 0.77 1.31 0.28 1.23 1.47 993.49 991.37 983.44 1.88 1.29 988.26 0.34 0.37 0.28 0.24 0.26 984.60 1.94 1.35 0.50 994.74 1.44 992.31 987.16 1.40 0.38 985.45 991.70 1.22 0.17 1.61 1.28 1.84 1.71 1.18 1.45 1.27 986.92 1.26 0.24 0.29 1.87 1.31 0.38 0.21 0.50 995.29 979.36 990.25 0.49 1.31 0.37 1.93 1.27 984.51 989.31 1.38 0.94 1.56 1.54 991.34 0.28 25° 997.11 1.34 983.17 1.35 0.29 0.35 0.28 0.09 1.36 984.27 0.39 0.51 993.86 1.29 0.47 992.37 986.83 1.36 0.33 0.84 1.23 0.37 0.32 977.23 984.37 987.54 990.35 981.34 1.13 1.28 0.30 0.38 1.77 1.38 989.26 0.26 0.24 1.67 1.21 0.37 990.38 1.71 1.69 1.22 0.35 33° 994.59 1.78 1.34 0.34 988.41 991.39 0.24 0.25 0.36 0.31 987.06 1.46 1.48 1.50 996.95 1.25 0.73 1.35 982.48 1.37 986.41 986.12 1.27 1.42 990.75 1.20 1.39 992.23 1.61 1.90 1.41 985.35 988.35 0.40 992.46 1.83 1.48 1.35 1.20 0.34 978.32 0.24 981.50 1.68 1.85 1.58 1.47 988.04 1.37 0.28 979.37 0.50 995.38 989.28 0.40 987.38 989.47 989.23 0.70 1.25 981.23 984.32 982.28 0.52 1.27 0.23 0.84 1.35 0.21 1.30 0.35 0.87 1.39 0.77 1.33 989.45 991.21 0.31 0.36 0.30 0.37 0.18 1.31 1.38 989.21 0.21 1.13 1.26 980.33 0.30 980.25 985.04 1.24 0.38 0.82 1.35 0.35 0.51 1.43 992.28 0.39 988.48 991.25 983.51 1.31 0.36 987.84 1.63 1.32 987.84 1.61 1.20 1.33 976.24 21° 998.35 0.10 1.26 0.30 0.51 994.84 1.28 979.40 0.36 32° 995.37 0.42 989.44 1.46 990.21 1.29 24° 997.43 993.99 1.48 1.54 1.36 0.50 1.22 1.33 986.95 1.34 985.77 1.24 983.28 0.19 1.13 1.34 980.31 980.16 1.31 979.36 0.47 1.34 981.29 0.30 1.36 0.29 1.to Alkoholna jakost u % vol.38 1.76 1.42 988.20 0.51 993.07 1.02 1.28 1.30 1.25 0.40 0.99 1.02 1.39 984.31 982.24 0.27 0.20 0.33 983.79 1.37 990.50 990.51 1.27 982.24 0.31 0.11 1.35 1.00 1.43 993.56 1.30 988.32 1.31 0.29 0.26 0.33 0.50 996.52 992.70 1.28 0.38 985.46 995.08 1.14 1.47 992. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 998.10 1.81 1.28 0.40 991.29 0.37 986.23 0.00 1.48 1.46 994.46 990.38 0.34 0.31 985.31 980.40 1.30 0.47 993.44 987.44 988.26 0.27 980.32 0.44 991.39 983.28 982.50 989.31 0.29 983.32 29° 996.20 1.37 983.21 0.61 1.70 1.42 985.22 0.15 1.32 0.39 984.47 1.35 0.36 981.91 1.31 0.31 0.47 994.28 1.21 1.21 0.22 0.38 982.36 984.78 1.93 1.27 0.28 984.46 995.18 0.76 1.22 984.34 982.34 0.96 1.30 27° 996.22 982.50 995.50 996.97 1.23 0.51 1.79 1.30 983.43 989.33 30° 995.27 0.33 981.39 988.63 1.34 979.28 0.00 1.39 988.47 989.32 0.23 0.31 985.63 1.71 1.65 1.36 980.28 1.33 0.43 987.24 0.40 987.55 1.36 0.57 1.39 0.21 983.39 1.47 994.40 991.30 0.23 0.98 1.32 0.36 0.24 1.37 0.53 991.32 984.28 0.56 1.29 0.39 1.53 992.33 0.51 1.38 36° 993.23 0.35 988.41 990.35 0.39 38° 993.43 988.37 0.27 0.26 0.52 1.47 993.26 985.14 1.01 1.32 977.21 0.39 37° 993.41 986.70 1.47 992.32 28° 996.32 1.52 992.39 0.34 31° 995.40 39° 992.76 1.16 0.51 993.23 0.90 1.33 989.60 1.25 0.41 1.28 982.60 1.22 982.81 1.32 0.45 986.40 1.31 031 0.35 0.51 1.39 0.96 1.32 987.35 0.40 1.37 983.24 1.39 984.88 1.27 0.26 0.42 1.27 0.35 0.66 1.45 991.66 1.32 0.53 1.17 1.29 0.26 22° 997.20 1.14 1.14 1.83 1.44 987.31 0.27 984.33 983.35 979.39 0.63 1.41 986.83 1.18 0.37 0.22 0.53 1.23 0.28 0.24 0.53 1.38 0.31 0.24 0.83 1.29 981.33 0.75 1.34 986.82 1.28 986.29 0.25 0.50 1.37 0.30 0.22 1.59 1.36 0.62 1.68 1.32 1.37 0.93 1.30 978.28 0.49 995.87 1.28 986.47 1.37 990.37 34° 994.40 1.50 1.90 1.81 1.29 0.21 1.35 985.46 1.30 981.03 1.39 1.29 0.31 978.37 0.73 1.22 0.31 985.18 1.16 1.31 0.35 0.37 35° 994.26 0.81 1.26 0.41 991.47 993.34 985.29 986.34 989.31 0.77 1.33 984.35 0.41 987.60 1.46 990.34 0.25 985.26 0.22 0.08 1.39 0.32 0.38 0.33 0.38 0.24 0.43 993.50 994.20 1.34 982.35 6.27 0.24 0.30 0.35 0.26 0.24 0.36 0.14 1.46 989.38 982.48 987.32 0.44 986.33 989.86 1.25 23° 997.35 988.36 0.38 0.30 26° 996.42 989.26 1.21 1.21 0.33 978.47 988.06 1.28 0.63 1.24 981.86 1.53 991.20 0.33 0.81 1.31 978.03 1.35 0.40 992.33 980.26 0.29 0.49 1.35 0.21 0.20 0.32 979.70 1.44 992.25 0.01 1.35 0.50 990.36 991.10 1.25 0.80 1.43 1.16 1.43 992.02 1.33 981.45 1.46 994.48 991.26 983.32 0.33 1.39 0.07 1.49 990.29 0.24 0.36 984.42 1.34 1.26 0.41 40° 992.06 1.24 1.03 1.43 993.23 0.29 985.24 985.37 0.37 0.30 0.90 1.58 1.29 983.36 0.33 0.38 985.34 0.27 980.36 987.

30 1.18 983.77 1.71 1.05 0.51 1.23 0.89 981.20 0.14 0.71 0.03 985.00 977.24 0.06 984.74 0.01 978.00 0.84 0.04 974.01 0.42 0.09 1.19 0.94 0.97 0.60 1.28 0.18 0.09 978.21 0.87 0.00 0.31 16 985.04 0.04 0.01 0.02 985.33 1.40 1.42 0.05 975.12 0.84 977.01 1.07 977.00 975.08 982.22 0.95 1.58 1.09 985.26 0.05 976.08 0.82 0.93 976.02 0.35 0.77 1.94 984.79 980.76 978.44 1.16 0.03 0.16 1.01 984.79 979.16 0.13 0.74 0.23 1.12 0.95 980.04 978.17 0.25 0.47 0.00 982.00 97 0.14 0.18 0.20 0.13 984.36 1.14 0.26 0.23 0.09 0.17 3 986.30 0.47 0.12 980.11 0.12 0.95 1.34 19 984.84 982.62 0.19 1.73 97 -0.07 978.23 0.17 0.87 979.72 0.62 1.69 1.19 5 986.24 0.07 0.89 977.65 0.72 978.25 0.84 979.16 982.34 1.06 983.27 1.93 97 0.98 980.85 1.47 1.16 0.66 0.04 979.29 0.05 985.21 0.38 1.19 983.40 1.34 0.77 1.09 980.04 0.10 985.23 0.00 985.18 0.32 0.15 981.45 1.14 0.07 0.21 0.35 0.13 983.88 983.20 0.85 0.78 980.96 982.91 0.23 8 986.77 979.23 0.06 1.68 0.92 984.23 0.16 0.75 980.91 0.02 980.84 1.54 0.06 985.56 1.01 0.95 976.24 0.67 1.16 982.18 0.92 1.16 0.09 0.97 1.17 0.14 0.20 1.98 0.06 0.92 977.02 97 0.10 979.14 1 986.11 985.19 0.16 0.24 0.18 0.59 1.58 0.07 0.09 984.18 0.21 1.06 984.08 1.27 12 986.10 0.11 0.83 97 0.32 17 985.30 0.52 0.06 978.11 982.20 0.21 0.98 97 0.96 1.98 975.27 0.97 0.18 4 986.08 97 .83 981.89 97 9 0.19 0.54 087.28 1.15 0.16 0.09 0.10 0.75 979.71 1.02 975.16 0.15 984.04 977.05 0.21 1.83 1.32 18 985.25 0.06 0.24 0.73 0.59 1.86 981.94 97 0.26 0.01 97 0.98 0.54 0.74 978.73 979.80 981.89 979.19 0.90 1.93 979.07 984.15 0.90 1.98 984.05 0.88 1.57 1.30 1.01 980.08 0.22 0.20 0.08 981.97 976.07 0.97 983.34 0.98 977.09 0.06 973.04 985.10 0.99 978.38 1.01 0.07 985.11 0.28 0.80 0.08 982.28 0.13 0.81 979.94 981.99 981.02 982.12 0.22 0.27 0.96 0.89 0.05 97 0.91 982.24 0.21 6 986.17 0.29 0.09 0.30 15 985.21 0.98 983.27 0.05 977.09 979.48 1.88 977.94 1.08 0.13 980.04 0.47 0.01 0.92 978.45 1.97 977.12 0.85 982.16 0.15 0.16 0.92 979.19 0.93 1.21 0.26 0.08 979.07 981.12 0.84 1.21 0.06 974.11 978.28 0.20 0.08 985.71 0.75 0.25 0.30 0.01 977.91 97 0.87 980.04 0.18 0.97 0.24 0.79 0.16 0.08 0.34 20 984.92 978.29 0.08 974.98 982.04 976.79 978.26 0.73 1.03 0.83 1.92 984.13 0.15 0.47 1.02 0.87 97 0.Alkoholna jakost u % vol.95 977.68 0.85 978.91 0.12 983.26 0.96 97 0.26 0.99 983.54 0.14 0.78 978.90 983.04 983.51 1.80 977.00 981.56 0.23 0.14 0.28 13 986.07 0.06 982.02 979.94 1.33 0.09 0.30 0.89 1.08 975.95 978.83 0.92 0.96 979.88 982.91 976.04 981.54 1.05 984.06 0.10 0.95 983.06 97 0.47 0.09 983.17 0.75 1.02 982.08 0.14 982.930.71 1.16 2 986.70 97 -0.76 1.93 982.95 984.13 0.81 978.95 979.10 0.89 0.05 0.85 97 0.96 980.59 0.22 0.77 97 0.21 1.12 0.66 1.79 1.14 0.05 0.12 981.05 981.15 1.72 0.87 1.97 1.07 973.14 983.92 0.02 -0.24 0.95 0.22 0.52 1.09 0.27 11 986.12 0.00 978.24 10 986.22 0.12 0.91 983.00 976.31 0.39 0.19 0.88 0.84 981.30 0.22 0.00 984.07 0.12 0.92 981.25 1.24 0.16 984.83 979.09 982.83 0.07 976.08 981.15 0.26 1.89 979.35 1.94 1.25 0.02 1.55 1.46 1.24 0.93 1.88 977..03 984.50 0.13 0.79 0.52 0.24 0.92 1.47 1.40 0.94 0.20 0.18 0.98 976.92 983.08 1.94 977.87 981.16 0.10 0.23 0.95 0.18 0.31 0.27 0.13 0.98 982.21 0.58 0.63 1.31 0.25 1.15 0.76 0.95 982.07 0.28 14 985.25 0.89 1.20 1.49 0.76 1.68 1.93 1.01 979.66 1.00 984.20 0.95 0.16 0.19 1.29 0.13 981.09 1.20 0.16 1.18 0.04 0.85 980.01 0.08 1.24 1.21 7 986.04 980.75 97 0.01 985.24 0.19 0.90 976.82 97 0.98 981.60 1.81 980.14 0.51 0.93 980.26 0.98 1.05 960.91 0.21 0.08 976.96 1.711.07 0.73 0.07 980.88 1.03 975.19 0.11 0.29 0.02 983.24 986.88 980.09 0.01 0.10 1.32 0.56 1.11 983.08 0.02 983.13 981. o t 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 986.88 1.14 984.16 0.25 0.19 0.28 0.83 980.95 981.14 0.13 0.77 0.10 977.03 984.20 0.28 0.42 0.90 1.36 1.03 974.59 1.10 0.01 974.05 0.22 0.19 1.90 978.83 978.77 979.06 0.91 1.17 983.86 977.97 975.03 0.45 0.02 0.69 0.19 0.22 0.37 0.02 976.00 1.06 1.19 0.97 978.02 0.00 983.12 985.13 984.10 0.22 0.06 977.65 0.06 0.92 980.27 0.86 978.11 0.08 0.11 980.89 982.00 979.96 981.71 1.36 1.42 1. 977.18 0.90 980.97 984.65 1.30 0.12 0.16 1.16 0.79 97 0.67 0.

44 1.70 1.31 1.61 1.73 1.37 0.26 974.84 1.18 980.32 1.22 975.39 0.30 0.99 1.12 976.35 0.41 0.24 971.14 1.31 972.35 0.32 968.36 0.41 0.26 979.29 1.29 977.29 0.23 973.46 1.39 1.10 975.32 970.21 980.61 1.37 0.04 1.20 979.47 0.48 1.04 1.11 973.64 1.94 1.48 0.30 978.42 1.74 1.45 0.78 1.27 0.09 973.39 0.30 0.41 0.23 980.49 1.84 1.24 981.38 1.11 1.34 0.22 980.48 1.29 975.10 1.12 972.35 0.48 0.08 972.39 0.57 1.05 1.34 0.53 1.49 0.39 0.42 0.22 973.62 1.42 0.48 36° 979.14 972.44 0.32 965.08 0.25 976.05 1.33 0.43 0.26 969.39 23° 983.50 1.32 977.30 967.18 0.79 1.25 970.38 1.95 1.34 964.78 1.48 1.07 973.20 1.21 969.32 1.14 0.20 974.16 971.41 0.25 974.17 977.39 0.14 974.69 1.66 1.12 972.10 1.84 1.27 980.36 0.65 1.16 972.42 0.23 969.23 967.21 1.13 980.40 0.42 0.30 968.39 1.33 965.46 0.23 0.38 0.18 982.40 0.30 965.46 0.22 972.32 966.67 1.26 977.17 970.40 0.15 975.24 981.28 1.55 1.16 973.32 975.26 0.86 1.96 1.44 0.49 1.16 974.29 0.31 969.18 969.27 967.46 33° 980.77 1.40 0.04 1.44 0.43 0.42 1.30 975.31 0.22 1.27 966.38 0.78 1.20 982.28 1.24 978.42 1.31 0.37 0.60 1.84 1.41 0.37 .33 0.26 971.40 0.38 0.07 1 71 968.24 973.42 0.50 38° 979.34 0.21 983.30 0.10 976.32 974.21 977.57 1.30 1.42 0.28 1.61 1.20 973.31 976.17 980.20 969.31 0.34 0.60 1.28 1.46 0.10 977.29 0.18 970.31 0.90 1.87 1.28 978.56 1.26 967.73 1.35 0.39 0.96 1.63 1.42 0.31 0.20 977.40 25° 983.08 976.38 1.27 1.31 972.38 0.03 1.15 979.38 1.29 0.40 0.36 0.46 0.65 1.21 1.23 1.45 0.47 0.28 970.35 0.18 973.25 977.29 0.26 0:27 0.86 1.32 0.29 977.39 0.80 1.20 1.66 1.36 0.24 0.55 1. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 to 20° 984.39 0.47 34° 980.93 1.20 981.96 1.62 1.29 1.40 0.27 980.43 0.31 0.11 978.39 1.33 0.17 972.90 1.19 983.36 0.36 0.28 977.25 969.33 976.91 1.26 980.29 966.39 0.35 1.08 1.19 983.09 0.11 977.84 1.41 26° 983.23 980.48 1.31 967.39 0.32 0.37 0.40 0.09 1.15 976.39 0.52 1.73 1.22 1.44 0.45 30" 981.46 1.33 0.23 974.28 968.11 973.29 0.40 0.20 981.37 1.41 1.40 0.38 0.37 1.93 1.31 978.36 0.68 1.17 1.60 1.94 1.25 979.94 1.37 22° 984.30 972.20 1.47 1.18 981.33 0.44 0.69 1.22 970.59 1.18 978.58 1.27 1.37 21° 984.90 1.08 1.28 0.93 1.42 1.26 1.33 964.28 974.26 975.42 1.38 0.13 978.33 0.37 0.43 0.95 1.30 1.70 1.82 1.38 0.40 0.91 1.35 0.37 0.27 976.24 979.95 1.30 0.83 1.28 979.18 975.12 1.60 1.41 0.75 1.81 1.28 976.71 1.44 0.16 979.29 0.20 979.97 1.35 0.26 978.22 977.28 0.86 1.14 1.49 0.23 969.15 978.77 1.71 1.19 976.02 1.30 971.13 976.15 973.27 0.26 0.35 963.06 1.36 1.41 0.45 0.30 969.14 978.38 0.40 0.07 1.36 0.40 0.23 975.22 0.36 0.25 981.43 0.61 1.26 0.25 968.50 39° 978.10 972.12 1.29 0.33 0.46 0.44 0.17 978.04 1.77 1.33 967.22 971.48 1.33 966.35 0.67 1.93 1.18 977.46 1.28 972.32 977.35 0.09 974.27 967.52 1.23 972.15 980.14 1.27 973.58 1.10 1.48 1.28 0.20 1.45 0.12 0.32 0.35 0.24 974.90 1.42 0.40 0.96 1.29 971.29 979.32 0.67 1.33 0.29 974.29 1.34 0.57 1.49 0.63 1.31 0.11 1.34 0.37 0.19 978.32 0.35 0.42 0.92 1.48 0.30 966.38 0.43 1.40 0.25 0.51 40° 978.24 970.31 978.15 1.77 1.11 1.25 967.22 982.46 32° 981.7.42 0.41 0.14 1.79 1.33 0.12 0.10 971.0 970.14 1.40 0.47 0.34 0.41 1.44 0.22 1.43 29° 982.41 0.14 970.09 1.35 0.32 971.50 1.20 0.38 0.42 0.19 1.29 1.85 1.43 28° 982.12 974.16 0.17 974.55 1.32 0.26 0.54 1.17 0.23 978.20 972.45 0.Alkoholna jakost u % vol.46 1.08 974.24 1.48 1.16 1.29 1.47 0.87 1.55 1.47 1.36 0.16 970.21 972.12 978.23 1.63 1.36 0.45 0.28 0.44 0.33 0.72 1.76 1.59 1.47 1.24 968.43 0.10 975.87 1.49 1.29 966.38 0.23 1.38 0.30 0.37 0.38 0.07 1.28 0.49 37° 978.35 0.17 1.41 0.38 0.21 976.13 1.53 1.19 974.15 971.92 1.37 1.20 976.77 1.40 0.28 968.15 981.77 1.46 1.31 0.33 0.62 1.29 969.03 1.17 975.37 0.28 1.27 0.12 977.44 0.35 0.24 0.04 1.23 976.96 1.43 0.27 975.36 0.32 964.22 968.37 0.32 0.27 975.72 1.84 1.62 1.31 0.44 0.21 979.04 1.40 0.42 0.07 1.20 1.86 1.19 975.69 1.25 972.28 969.32 968.88 1.22 982.36 0.99 1.88 1.42 0.28 979.37 0.86 1.00 1.22 978.42 27° 982.26 977.40 24° 983.16 977.27 1.63 1.16 982.16 1.31 974.26 971.34 0.45 1.37 0.45 31° 981.40 0.13 972.39 0.45 0.29 975.30 1.32 0.32 0.30 973.30 973.18 980.78 1.37 0.24 0.29 970.47 0.19 1.30 1.29 972.33 0.24 0.19 971.28 0.35 1.23 1.08 975.13 973.99 1.24 976.31 0.27 969.15 976.27 1.09 972.15 970.21 1.36 0.19 971.28 973.42 0.68 1.30 976.96 1.21 974.37 0.13 975.26 1.35 0.18 972.70 1.00 1.08 1.48 35° 980.30 0.33 0.13 975.32 975.62 1.21 970.39 0.33 0.27 972.05 1.31 965.29 1 75 972.56 1.31 970.97 1.47 1.

45 0.49 0.10 971.55 25 971.55 23 972.96 1.72 1.52 0.63 1.18 966.50 0.53 0.53 0.13 1.28 962.19 1.48 0.30 1.35 1.47 0.06 1.45 953.51 1.96 1.57 0.29 962.26 961.04 1.57 .87 1.94 1.38 959.09 971.69 1.21 962.37 958.47 0.40 0.45 0.27 960.94 1.09 1.49 0.14 966.25 961.20 965.26 967.40 1.42 0.86 1.55 1.14 1.52' 0.33 961.34 1.47 0.15 1.16 970.38 0.28 1.04 1.34 960.58 0.51 0.43 954.49 951.55 0.48 1.87 1.46 1.45 1.50 0.94 1.53 0.46 0.29 961.82 1.90 1.59 0.56 27 970.69 1.23 1.56 0.49 0.21 965.57 0.75 1.23 962.54 0.49 0.46 0.24 965.47 952.18 1.55 0.51 0.23 967.13 967.47 0.20 967.50 951.39 0.89 1.33 1.28 962.97 1.39 1.64 39 965.58 0.Alkoholna jakost % vol.53 21 973.32 962.40 0.91 1.39 965.29 1.58 30 969.42 0.24 962.85 1.46 1.43 954.59 28 970.14 967.53 0.28 1.66 1. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 to 20 973.20 1.32 962.33 958.21 1.53 0.59 1.51 950.53 949.23 964.52 0.22 1.44 0.21 963.14 969.78 1.86 1.35 958.78 1.55 0.36 962.44 0.43 0.93 1.36 958.35 959.26 962.30 1.34 958.58 0.16 969.53 0.46 0.37 0.37 0.35 963.55 0.26 963.79 1.38 1.50 0.31 959.51 0.20 1.12 969.28 961.35 961.54 0.40 956.42 0.33 959.54 0.60 0.57 0.16 966.38 957.60 0.24 1.10 969.43 0.32 961.58 0.24 962.34 962.20 966.29 0.07 1.59 32 968.88 1.17 968.66 1.22 963.91 1.10 1.91 1.68 1.55 0.91 1.48 0.21 968.79 1.13 968.18 1.33 959.23 1.57 1.41 1.45 0.56 1.75 1.70 1.33 963.15 1.44 0.46 954.49 0.19 964.18 967.40 1.79 1.51 0.49 0.45 954.35 960.40 1.50 0.18 967.48 0.66 1.44 0.94 1.36 0.51 0.38 958.41 958.33 0.31 962.50 0.32 958.09 970.22 1.58 0.14 970.60 0.53 0.31 963.72 1.17 964.23 964.51 1.54 1.39 956.54 22 972.82 1.57 0.23 967.55 0.46 953.36 0.24 963.38 956.49 1.26 1.59 0.63 1.35 958.54 949.08 1.11 1.51 1.78 1.46 0.50 1.38 958.51 0.40 0.40 0.90 1.40 1.66 1.09 1.39 1.26 1.38 96002 1.60 0.34 963.43 1.40 957.36 957.29 965.53 0.56 0.00 1.32 1.35 961.32 1.33 1.34 960.64 1.51 0.61 1.06 1.47 1.54 0.35 1.41 1.62 37 966.31 959.59 1.48 0.16 967.64 40 964.36 957.60 34 967.16 968.13 970.30 965.41 0.92 1.37 962.54 0.21 966.46 1.40 958.27 965.59 0.16 965.25 967.45 0.79 1.30 961.61 0.16 1.64 1.39 1.51 0.47 0.95 1.18 969.50 0.43 0.61 33 968.31 0.57 26 971.42 0.00 1.40 0.50 0.35 1.28 960.81 1.26 962.51 1.08 972.66 1.15 970.02 1.31 960.53 0.99 1.32 960.81 1.50 0.24 966.42 955.45 1.76 1.22 963.30 964.10 1.30 960.18 968.29 963.45 0.55 24 972.50 0.43 0.41 957.36 957.19 1.35 1.56 0.45 0.56 0.81 1.42 0.19 1.36 959.42 0.55 0.49 0.49 0.96 1.20 1.20 965.25 1.47 0.47 953.09 1.47 0.44 955.64 1.09 1.37 958.46 0.59 0.42 954.47 0.46 1.32 964.40 956.41 1.51 0.53 0.43 955.53 0.44 0.59 1.62 1.37 957.23 1.40 955.57 0.51 0.16 1.44 0.63 0.23 966.21 964.33 960.46 953.21 1.47 0.57 0.29 961.24 964.48 1.47 1.26 963.26 961.62 0.45 953.31 1.38 1.95 1.47 0.49 0.28 1.43 955.49 0.44 1.27 961.20 964.55 1.98 1.12 971.50 0.52 0.40 0.42 0.41 0.62 1.40 955.41 0.31 965.58 0.11 968.29 1.38 957.49 0.17 1.44 0.35 958.17 1.57 0.52 0.59 0.05 1.53 0.17 966.55 1.46 0.88 1.37 0.33 959.85 1.80 1.38 960.48 0.38 0.51 0.08 1.63 38 965.32 964.30 963.17 1.49 0.12 970.56 0.10 1.21 1.62 35 967.41 1.18 965.52 0.35 0.11 969.20 969.26 964.48 0.50 0.54 0.66 1.24 965.82 1.22 965.62 1.90 1.88 1.58 0.50 1.43 1.60 0.34 1.15 968.59 1.54 0.17 1.10 1.37 1.02 1.42 1.50 0.49 1.38 0.45 0.40 0.50 951.31 960.42 0.75 1.94 1.93 1.13 1.29 959.52 0.55 0.64 1.62 0.18 1.29 1.25 963.14 969.49 0.29 963.77 1.32 959.56 0.12 1.45 0.53 0.28 960.55 0.42 1.64 1.71 1.60 0.08 971.47 0.53 0.27 964.45 0.52 0.62 0.68 1.12 1.51 0.20 964.42 955.49 0.36 1.54 0.36 961.72 1.46 952.47 952.23 963.15 966.08 1.91 1.56 1.56 0.42 1.44 954.95 1.44 0.84 1.44 0.58 0.33 964.26 965.61 1.97 1.23 962.46 1.49 952.52 0.56 0.92 1.48 0.49 0.10 1.48 952.92 1.66 1.45 0.46 0.31 960.41 956.58 29 970.35 1.54 0.48 0.24 1.53 0.09 972.31 959.35 1.84 1.15 965.73 1.35 957.82 1.51 0.01 1.97 1.32 0.46 0.48 0.46 0.48 0.12 968.52 0.60 31 969.94 1.37 959.35 1.39 959.52 0.56 1.68 1.57 1.37 0.22 967.16 1.43 0.25 961.51 0.31 961.46 0.15 967.33 1.14 1.42 0.11 1.25 966.69 1.84 1.27 966.12 1.27 964.41 0.74 1.62 36 966.43 956.61 0.57 1.57 0.61 0.64 1.64 1.54 0.72 1.29 966.50 1.44 954.43 955.55 0.40 0.54 0.48 0.58 0.26 960.50 0.40 1.54 0.37 960.45 0.57 0.61 1.40 957.15 1.53 0.49 0.56 0.49 951.20 968.42 956.30 960.19 1.49 0.63 1.52 0.39 957.41 0.51 0.39 0.43 1.49 0.88 1.66 1.22 968.06 1.34 961.41 956.59 0.21 966.55 0.20 963.28 964.29 962.77 1.49 1.51 950.55 0.41 955.46 0.75 1.

80 2.93 0.94 1.67 0.55 3.21 0.52 1.04 1.97 0.87 0.54 1.51 19° 0.10 2.16 1.33 0.74 0.16 1.02 1.52 0.87 0.82 1.26 2.44 1.18 0.77 1.90 0.72 1.01 0.33 0.88 0.12 0.76 0.24 0.15 1.80 0.92 1.43 0.83 1.44 0.62 3.99 0.38 3.00 0.40 1.53 0.41 0.72 0.95 1.83 2.74 1.75 0.34 2.97 0.82 1.04 1.Tabela II: MEĐUNARODNA TABELA ZA ALKOHOLNE JAKOSTI PRI 20OC Tabela korekcijskih faktora koji se rabe za korigiranje alkoholne jakosti na učinak temperature.15 1.65 0.87 1.39 1.96 1.98 0.60 1.74 0.97 0.55 1.23 0.11 1.38 1.43 11° 12° 13° 14° 15° 0.50 0.31 1.37 0.09 1.65 2.05 3.29 0.13 1.01 1.96 1.53 0.69 1.72 3.55 1.28 1.88 0.76 0.17 0.79 0.12 0.62 0.24 0.33 0.20 0.07 1.94 0.41 2.82 0.24 16° 17° 18° 0.17 3.71 0.54 2.54 3.71 0.86 0.27 1.07 1.75 3.19 .02 2.47 1.17 1.67 0.82 0.87 3.07 1.24 1.82 1.87 0.95 1.19 1.14 1.56 0.36 4.73 1.92 0.09 1.24 2.97 1.39 0.25 1.96 0.73 1.56 1.84 0.97 1.78 0.33 1.55 0.03 1.23 1.92 0.97 1.04 0.71 2.95 2.84 0.03 4.16 1.88 0.79 0.25 0.79 0.35 0.15 0.61 1.93 0.49 1.49 1.90 0.50 1.75 1.43 0.66 1.42 0.16 0.26 0.77 0.24 2.64 0.95 0.91 0.19 1.20 1.23 1.48 0.55 0.48 2.01 0.97 2.03 0.12 0.16 2.39 1.20 1.92 0.59 1.13 0.23 0.25 1.35 0.14 0.64 1.32 3.21 3.91 0.26 1.87 0.88 2.02 1.52 1.94 0.87 2.89 2.95 0.86 10° dodajemo 0.12 2.03 1.67 0.70 1.60 2.44 4.00 1.31 0.60 0.81 0.42 0.39 1.33 1.12 0.59 2.10 1.72 0.66 0.73 1.58 0. Vrijednosti koje se dodaju ili oduzimaju od alkoholne jakosti pri toC (obični stakleni alkoholometar) navedene su u tabeli ispod.74 1.17 1.20 2.46 0.95 1.20 2.82 0.20 1.83 0.60 0.47 1.95 1.14 1.23 2.44 1.27 1.72 0.82 0.61 1.47 2.76 0.91 0.08 1.93 0.24 1.83 0.01 1.95 3.46 0.48 0.65 1.08 0.69 0.89 2.56 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 0.91 0.23 0.08 2.68 1. Alkoholna jakost pri toC 0 Temperatura (oc) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 0° 0.02 2.00 1.51 0.09 1.98 0.37 0.85 0.71 2.45 1.91 0.60 1.62 0.89 1.63 0.02 4.35 1.40 0.34 0.92 1.77 0.01 1.25 1.38 1.91 0.73 1.53 1.89 0.34 1.07 0.51 0.37 1.00 1.48 0.85 0.16 1.12 0.28 1.11 0.91 0.59 0.57 2.25 .90 0.15 2.26 2.92 0.59 0.33 2.0.73 1.13 0.98 0.39 1.35 1.04 1.36 1.27 0.

05 3.97 1.64 3.17 3.02 2.58 0.26 0.24 1.65 4.77 2.71 2.32 0.19 1.78 1.49 0.19 5.17 4.19 1.02 1.43 3.03 4.16 3.90 1.34 0.37 0.49 1.60 2.83 2.18 0.25 0.19 0.24 3.53 3.86 1.31 4.84 2.29 0.44 0.53 1.50 1.69 0.60 0.25 1.28 0.18 1.91 4.36 0.73 0.57 3.18 4.00 3.50 2.55 1.28 1.98 2.76 0.85 0.43 1.06 4.49 2.34 1.56 0.36 3.21 1.78 2.94 5.81 3.89 0.74 0.55 0.76 1.46 1.70 0.52 1.63 1.20 0.39 3.75 1.56 1.79 0.73 0.25 2.62 1.85 2.86 2.72 2.27 2.67 2.91 4.83 3.95 3.40 1.65 2.05 4.61 1.58 1.27 3.67 1.11 1.98 2.90 4.10 1.35 2.58 3.05 3.Alkoholna jakost pri toC 0 Temperatura (oC) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21° 22° 23° 24° 0.93 2.07 1.80 1.66 0.08 1.22 0.58 2.51 3.13 0.30 0.37 3.29 3.39 0.15 1.52 0.13 1.14 0.47 0.92 2.81 2.15 2.91 1.13 2.04 25° 0.15 0.30 2.99 3.74 4.26 0.34 2.99 0.91 3.54 3.85 0.89 0.79 4.54 0.29 1.13 1.05 2.25 2.70 0.51 2.53 2.79 35° 2.44 3.43 0.41 2.04 4.71 0.13 0.48 1.30 1.94 4.20 2.38 1.33 4.23 3.53 .23 0.86 5.45 2.12 3.02 5.08 36° 37° 38° 39° 2.09 3.41 0.70 3.56 2.18 4.64 2.41 3.06 4.25 1.93 1.62 2.16 0.42 2.37 4.87 1.21 4.23 3.04 1.21 2.06 2.44 2.69 1.97 3.57 1.46 4.31 0.00 2.64 0.65 3.76 2.78 1.86 3.07 1.74 2.94 2.78 4.49 0.40 0.33 3.70 2.61 4.93 4.30 3.72 1.67 0.94 3.96 1.27 2.77 3.93 0.31 4.78 4.07 2.00 1.31 26° 27° 28° 29° 0.44 4.36 5.91 2.19 1.68 3.47 3.63 0.82 0.20 2.88 3.29 1.81 0.92 1.22 3.68 1.45 0.23 1.39 30° 31° 32° 33° 34° oduzimamo 0.19 0.51 3.60 1.35 2.84 1.77 5.94 0.77 0.33 1.93 3.03 1.39 2.43 1.19 3.70 1.85 0.13 0.57 4.65 3.63 2.09 3.47 0.84 1.36 1.44 0.01 1.42 0.71 4.57 1.13 2.49 4.91 4.17 0.13 2.11 2.62 0.13 3.59 40° 3.51 0.57 0.47 0.66 1.82 3.02 2.39 1.14 0.78 3.38 2.60 0.27 041 0.

17 3.05 0.00 0.38 1.92 1.89 3.05 4.44 15° 1.34 4.16 6.35 5.88 1.16 2.85 2.06 3.20 3.51 7.45 5.13 3.62 7.11 5.59 3.43 2.28 4.10 2.34 2.09 6.03 4.36 3.62 3.31 1.77 4.11 5.56 5.36 2.91 3.91 3.56 1.84 5.48 4.69 3.97 7.03 2.84 1.59 6.58 5.80 2.67 0.36 4.67 5.35 5.46 1.05 4.16 3.83 2.89 5.57 3.14 5.88 2.61 3.52 2.32 3.31 0.39 5.21 0.65 2.61 1.48 1.74 5.14 0.41 2.08 1.74 4.31 1.75 7.20 0.49 2.69 1.18 6.12 0.98 2.63 7.06 0.58 1.53 0.19 0.39 8.62 1.00 6.17 0.40 2" 3° 4° 3.68 1.21 3.21 2.36 3.98 2.90 3.85 7.61 2.33 1.68 1.64 4.35 1.20 1.59 0.77 1.27 1.47 5.73 5.03 16° 17° 18° 19° 0.54 3.50 5.39 1.16 6.35 3.43 7.40 1.16 4.24 3.83 2.68 0.98 0.51 0.51 2.67 4.66 3.52 4.56 5.89 6.15 4.02 2.97 3.84 6.87 2.30 8.24 1.20 8.75 4.36 1.55 3.33 3.82 1.98 3.92 4.64 6.24 2.40 1.56 1.96 6.58 1.76 2.38 d o d a j e m o 2.79 0.12 2.34 1.63 7.96 4.23 0.36 4.53 7.89 0.81 4.75 0.94 0.32 1.16 7.80 5.38 1.49 1.24 2.06 2.74 4.83 3.71 1.41 1.36 1.95 4.44 3.88 0.80 0.40 3.92 4.11 2.99 5.72 0.65 6.74 7.94 0.76 2.77 4.29 3.58 4.48 5.83 5.88 1.7 1.10 6.95 7.48 0.40 6.31 7.64 1.49 4.77 5.25 5.08 4.53 2.20 4.26 3.53 7.24 1.82 5.62 0.18 0.Alkoholna jakost pri toC 14 t e m p e r a t u r e (oC) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0° 3.07 8.23 5.42 2.65 2.23 5° 6° 7° 8° 9° 3.83 2.71 0.50 2.27 2.28 1.67 7.63 3.45 0.98 4.78 1.58 2.80 0.49 5.71 2.61 3.38 4.95 3.65 3.84 0.07 4.97 6.03 6.33 4.81 6.02 0.16 3.16 1.21 3.50 1.85 5.86 6.74 2.39 7.37 4.12 5.56 0.91 7.47 7.74 6.39 3.20 2.20 6.96 1.39 5.59 7.52 4.17 6.80 2.53 1.60 1.32 5.49 4.31 6.45 7.87 4.83 1.42 2.53 5.30 1.81 3.36 8.25 0.02 3.72 3.96 2.58 2.31 3.02 6.12 0.15 3.81 0.88 2.03 10° 12° 13° 14° 4.48 6.86 3.05 7.50 3.74 0.04 2.17 4.26 5.24 4.09 1.64 2.09 0.86 4.23 6.73 3.96 2.01 2.78 0.66 2.29 2.21 3.10 2.91 8.11 5.38 3.61 4.39 3 1.25 1.96 2.40 1.41 .76 0.11 1.43 3.02 4.70 0.87 3.25 3.86 4.24 2.10 2.48 3.37 1.30 4.07 6.65 0.96 7.55 6.

93 1.81 1.57 1.34 4.43 3.83 1.10 1.80 1.84 5.93 4.84 2.31 5.47 0.25 1.94 2.04 5.22 4.57 4.08 3.15 4.31 1.34 0.01 2.13 2.06 4.90 6.79 5.67 4.67 3.62 1.70 0.49 1.37 0.18 2.31 5.13 7.90 1.49 3.12 5.76 Tabela III: MEĐUNARODNA TABELA ZA ALKOHOLNE JAKOSTI PRI 20OC Tabela gustoća mješavine etanol-voda (obična staklena aparatura).29 1.44 6.76 1.22 6.34 0.37 1.98 5.63 7.87 4.74 3.83 3.71 2.75 1.54 6.55 2.15 4.57 6.03 4.35 0.00 5.97 6.37 3.15 5.01 3.48 2.93 5.34 3.31 2.86 6.29 0.00 2.26 2.93 2.74 1.34 2.68 1.38 4.29 6.70 3.62 3.39 0.11 4.39 0.62 0.13 6.79 3.60 5.36 5.15 0.62 6.90 3.37 3.68 4.16 5.28 4.90 3.38 5.17 1.94 5.93 2.82 1.97 6.70 1.71 5.10 0.68 5.33 4.38 0.60 1.10 5.78 2.25 0.97 7.78 1.90 40° 5.77 5.78 1.01 7.50 5.91 3.34 2.82 5.12 5.15 1.44 6.49 4.51 3.26 5.84 3.98 5.23 4.90 3.56 1.19 5.65 3.78 3.09 2.52 3.78 4.12 1.06 6.23 3.08 6.97 3.19 30° 31° 32° 33° 34° 35° o d u z i m a m o 1. 3.40 2.98 3.18 1.53 3.29 6.19 2.18 6.20 4.99 26° 27° 28° 29° 1.53 4. Gustoća pri tOC korigirana za održavanje u zraku .06 4.45 4.30 0.53 5.24 3.69 7.22 4.39 0.51 2.61 2.26 0.92 7.29 0.52 4.38 0.46 5.32 2.17 6.76 3.31 0.64 5.43 1.78 5.10 2.51 2.72 5.87 4.07 3.94 0.07 4.43 6.46 5.55 0.41 2.02 2.19 1.86 1.44 3.73 2.25 6.59 4.69 4.08 4.19 3.43 4.84 4.91 2.52 0.26 6.74 0.37 4.99 0.80 6.23 3.90 1.65 1.04 0.22 3.39 1.79 3.49 2.41 4.25 4.78 1.79 4.59 4.11 2.65 2.87 1.65 0.66 3.88 4.40 0.04 1.05 4.49 0.73 1.53 0.08 6.28 7.46 0.24 2.33 6.95 2.40 2.92 4.73 6.33 4.42 4.72 1.94 3.97 1.43 0.26 2.95 6.71 5.45 2.23 0.30 5.07 1.33 0.09 3.55 3.98 4.55 2.50 1.61 5.70 3.48 5.83 3.18 2.Alkoholna jakost pri toC t e m p e r a t u r e (oC) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21° 22° 23° 24° 0.13.09 6.29 5.12 5.20 0.36 3.01 2.17 3.54 7.66 5.94 5.07 2.65 4.80 5.68 1.60 0.46 2.79 1.09 3.70 1.57 0.59 25° 1.58 2.67 2.97 5.77 3.66 7.33 4.56 2.77 3.35 0.43 1.03 3.19 1.00 4.47 5.80 6.80 6.01 1.63 5.41 7.50 0.49 3.62 3.81 7.21 2.94 3.28 0.63 5.87 2.28 2.25 0.61 4.55 0.23 4.80 2.50 1.21 4.51 4.74 4.38 2.12 3.77 5.94 1.67 1.97 1.33 4.35 2.76 2.88 5.66 3.31 3.57 0.39 36° 37° 38° 39° 4.

18 0.21 1.26 987.00 0.46 996.31 1.51 997.42 993.16 0.08 -0.33 1.06 986.21 984.28 1.06 0.84 1.05 986.07 1.24 989.35 991.05 985.31 1.15 0.06 1.63 0.01 0.27 991.36 993.35 993.75 1.08 0.30 990.14 0.99 1.29 1.18 989.49 1.40 995.85 1.99 1.08 -0.81 1.73 1.60 1.20 984.03 985.05 0.88 1.08 985.06 0.53 1.03 0.20 1.15 0.66 1.57 1.16 984.52 997.54 1.49 1.09 -0.15 0.41 1.51 997.12 1.03 -0.28 991.15 1.42 994.59 1.70 1.03 0.16 0.11 0.13 984.41 1.77 1.12 0.43 1.18 0.04 985.03 5 999.26 1.42 994.62 1.46 995.33 1.37 993.13 1.01 0.29 1.13 0.53 1.12 0.45 1.92 1.04 0.93 1.10 1.11 0.07 1.12 0.57 1.16 1.11 0.23 986.14 0.18 0.81 1.19 988.36 993.97 1.15 0.31 992.72 1.02 -0.02 1 999.12 987.38 1.23 990.45 996.15 0.41 995.16 0.68 1.02 -0.83 1.41 995.56 1.06 -0.41 1.31 990.48 1.06 0.29 992.60 1.71 1.55 1.18 985.06 7 999.18 1.04 0.00 1.24 987.52 998.12 0.17 1.23 988.51 997.28 988.55 1.43 1.02 0.08 0.00 0.98 1.19 0.15 1.06 1.04 -0.13 0.46 996.14 986.10 1.03 0.29 991.05 0.04 0.20 988.16 0.41 1.32 990.40 995.52 997.07 1.53 1.06 986.02 -0.14 0.02 -0.42 1.00 0.04 0.23 1.23 988.81 1.19 1.63 1.46 996.15 0.07 0.02 0.24 1.22 0.09 0.21 1.43 1.46 996.08 8 999.02 -0.46 996.41 1.42 994.66 0.06 -0.84 1.03 0.60 1.40 995.14 0.10 986.16 0.14 0.04 0.05 1.01 985.21 990.12 0.75 1.30 990.37 993.47 995.21 1.03 -0.53 1.46 1.16 0.04 0.50 1.02 0.14 987.76 1.35 991.06 0.01 0.77 1.31 990.06 -0.41 1.33 992.10 0.67 1.15 0.75 1.54 1.09 0.51 997.83 1.42 993.74 1.04 -0.16 0.03 -0.20 989.76 1.09 0.18 0.45 1.46 996.09 0.07 0.14 0.00 0.03 1.68 1.16 988.37 993.04 -0.17 988.35 1.40 996.35 993.14 1.36 993.27 991.41 995.42 994.19 983.58 1.26 989.74 1.19 985.24 989.37 993.29 991.32 992.35 991.31 992.16 987.01 0.27 1.05 -0.12 0.24 1.32 1.12 984.39 992.06 0.21 990.04 0.11 0.30 990.10 0.51 1.34 991.08 986.01 0.04 0.09 0.26 991.26 989.11 0.10 0.14 987.67 1.09 0.09 0.18 0.52 997.98 1.90 1.17 984.39 994.01 1.82 1.09 1.05 0.30 988.06 0.03 -0.02 -0.20 0.05 1.22 988.27 989.09 985.60 1.50 996.04 -0.51 1.29 988.00 0.16 0.46 996.30 992.69 1.02 1.54 1.11 10 999.19 0.33 989.88 1.10 0.17 0.31 1.17 985.02 -0.20 986.13 0.08 -0.37 993.06 1.14 0.22 990.50 996.42 994.87 1.06 0.35 991.22 986.37 1.75 1.02 0.83 1.58 1.11 11 999.71 1.17 0.12 1.02 0.07 0.54 1.98 1.99 -0.12 1.04 -0.27 1.20 1.06 0.00 0.10 0.04 1.16 14 999.06 1.09 1.30 992.33 989.03 -0.73 1.01 0.23 20 998.57 1.06 0.04 1.30 992.12 0.11 0.32 992.76 1.18 985.99 1.04 1.98 -0.19 0.65 0.04 -0.05 0.01 2 999.85 1.52 1.18 0.28 989.20 1.47 1.68 1.92 1.15 988.07 0.18 985.03 -0.32 1.28 988.05 1.17 0.22 986.09 -0.83 1.51 997.51 997.45 996.97 1.36 993.27 989.41 995.13 0.17 0.98 1.08 9 999.46 996.69 1.01 1.97 1.06 0.16 15 998.80 1.82 1.09 -0.70 1.15 988.96 1.40 995.14 0.66 1.17 983.16 0.51 997.38 993.58 1.01 0.32 1.17 0.67 1.54 1.04 0.61 1.32 1.13 986.12 1.04 0.26 987.70 1.25 987.63 1.15 987.40 992.52 997.02 -0.52 998.03 -0.17 0.52 998.01 0.14 0.47 995.29 991.11 985.46 996.20 986.14 0. 0.17 0.39 992.96 -0.10 0.22 990.23 990.20 1.59 1.72 1.19 18 998.Alkoholna jakost u % vol.18 16 998.27 987.16 985.35 993.82 1.89 1.14 0.16 0.46 995.37 1.42 994.06 -0.16 988.18 17 998.42 994.17 987.52 998.05 -0.90 1.01 0.12 0.11 986.29 992.97 -0.81 1.09 0.34 1.51 997.65 0.24 985.18 987.03 -0.17 .09 0.46 1.35 993.02 0.12 0.10 0.88 1.46 996.09 986.06 0.93 1.33 992.22 988.51 1.38 993.78 1.41 995.01 0.00 985.03 -0.45 1.92 1.08 0.46 996.15 984.02 0.52 997.05 -0.15 0.17 0.06 0.86 1.06 6 999.84 1.55 1.47 1.47 1.13 1.00 1.61 1.70 1.25 1.11 0.23 1.03 0.13 0.13 0.03 1.38 993.25 1.16 987.40 995.20 0.16 0.65 1.53 1.00 0.25 989.07 0.46 996.55 1.11 0.10 985.00 -0.05 0.21 19 998.25 991.26 1.22 0.21 0.22 1.42 1.42 994.31 990.01 3 999.49 1.21 988.36 1.13 987.15 986.07 0.13 1.47 995.02 985.32 992.07 0.01 0.40 1.13 0.19 0.09 985.14 0.11 0.20 1.51 1.17 988.33 992.05 -0.08 986.07 0.57 1.23 989.19 0.67 1.24 986.52 1.00 0.90 1.13 0.09 1.43 1.27 991.18 0.96 1.05 -0.07 0.85 1.06 -0.15 0.68 1.97 1.63 1.19 1.12 0.04 0.07 0.61 1.32 1.11 986.38 1.34 991.25 991.19 987.02 0.24 991.56 1.19 1.11 0.34 991.71 1.26 991.20 988.07 0.96 1.18 0.39 992.09 0.10 1.11 987.08 0.03 0.81 1.14 986.02 -0.10 987.01 0.05 -0.19 1.63 1.09 0.12 0.16 1.07 985.10 0.46 996.09 0.02 4 999.14 984.13 0.79 1.09 987.18 988.59 1.87 1.01 0.13 0.62 1.88 1.39 993.92 1.18 987.41 1.34 1.14 13 999.18 983.07 -0.15 .01 0. to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 999.91 1.33 992.09 0.24 988.52 998.10 0.13 12 999.64 1.02 -0.52 998.16 1.03 0.06 1.73 1.

30 985.24 0.27 0.45 986.29' 27 996.26 0.36 0.31 987.28 0.29 1.27 0.43 993.68 1.26 1.05 1.26 0.22 1.27 1.31 988.34 980.30 0.37 1.41 990.37 0.25 983.33 0.44 992.38 0.47 993.38 0.50 996.40 992.31 0.35 988.34 980.38 0.82 1.29 986.38 38 993.32 0.20 0.23 1.29 0.29 0.26 1.08 1.31 0.35 0.42 1.35 979.43 988.31 980.17 1.28 0.36 984.36 981.42 1.43 988.28 979.19 1.18 1.46 994.41 986.50 1.30 0.41 986.35 0.22 0.33 1.32 1.74 1.25 0.26 24 997.33 0.34 32 995.45 1.34 986.64 1.32 1.41 990.38 989.35 988.99 1.29 40 992.28 26 996.32 0.20 25 997.36 0.31 0.62 1.25 981.16 1.56 0.65 1.34 986.47 988.28 982.32 977.22 0.72 1.88 1.75 1.28 0.53 1.33 .43 993.30 1.20 0.67 1.35 0.92 1.16 1.20 983.28 0.45 990.27 0.38 985.44 992.29 0.50 1.21 0.32 0.34 1.01 1.23 1.30 1.40 991.31 1.30 0.06 1.21 0.47 995.37 0.44 987.27 980.34 989.35 34 994.10 1.50 996.31 1.48 1.37 986.33 981.66 1.86 1.34 989.34 OJ5 1.25 1.45 990.26 982.48 991.48 992.38 0.63 1.50 996.38 0.29 983.29 981.35 0.39 1.35 0.30 28 996.36 0.33 989.54 0.72 1.48 991.30 981.29 0.35 985.99 1.37 1.38 986.27 984.32 980.32 984.34 0.30 983.46 1.29 0.50 1.36 0.39 1.27 986.35 982.31 0.11 1.22 0.36 981.01 1.34 983.50 995.45 991.30 0.39 1.36 1.41 990.00 1.47 988.31 985.26 1.29 0.31 987.02 1.02 1.70 1.25 983.39 985.23 0.36 990.33 0.22 1.39 984.26 0.97 1.19 1.83 1.76 1.37 987.31 0.40 992.21 984.33 0.41 991.90 1.02 1.35 0.36 0.89 1.45 991.29 0.24 22 987.27 982.52 1.68 1.50 994.46 989.37 990.42 989.37 986.66 1.31 0.34 0.73 1.48 1.34 0.33 984.23 1.31 0.54 1.23 0.33 978.23 0.25 0.05 1.20 1.25 23 997.63 1.30 0.61 1.52 0.31 985.75 1.33 984.37 37 993.21 0.34 0.46 1.89 1.36 0.36 0.33 0.59 1.22 984.28 0.91 1.51 1.29 984.23 984.22 1.23 0.39 1.50 990.27 0.27 987.29 983.41 987.30 0.31 0.44 987.22 0.48 992.27 980.25 0.34 0.44 987.40 987.87 1.28 0.20 0.56 1.01 1.66 1.41 1.51 989.92 1.37 1.71 1.37 989.34 33 995.45 990.90 1.26 0.48 988.19 0.25 985.47 995.Alkoholna jakost u % vol.23 1.24 0.31 29 996.19 0.33 1.93 1.30 983.04 1.36 984.25 985.74 1.22 1.36 0.23 0.22 0.54 1.26 0.25 35 994.39 985.70 0.76 1.27 0.62 1. to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 998.72 1.24 1.21 0.31 981.23 21 998.33 0.36 987.32 0.19 0.31 0.23 0.73 1.35 991.27 1.87 1.54 991.24 981.37 982.33 0.37 983.64 1.79 1.29 982.81 1.31 0.39 0.01 1.24 0.26 985.37 983.07 0.27 •0.81 1.31 0.22 982.23 984.36 0.10 1.36 985.29 0.45 0.32 987.31 982.29 0.05 0.25 0.32 0.42 989.40 992.31 0.51 994.94 1.40 991.20 1.92 1.21 1.28 0.71 1.10 1.93 1.50 995.20 0.35 988.37 990.44 991.01 1.09 1.28 0.35 1.40 988.23 0.19 983.47 994.24 985.53 993.25 0.60 1.26 981.18 1.52 1.95 1.21 0.71 1.41 987.47 994.29 986.23 0.35 988.22 0.38 0.27 0.39 39 993.68 1.42 985.22 1.65 1.06 1.30 0.63 1.28 984.47 993.33 977.33 0.32 979.05 1.18 1.25 0.34 985.31 1.31 0.26 0.17 1.29 0.25 0.34 983.56 1.94 1.47 993.33 989.81 1.36 0.55 991.95 1.32 31 995.32 1.45 1.41 1.33 986.22 0.37 982.37 36 994.29 0.38 1.33 977.77 0.20 0.24 0.69 1.11 0.05 1.72 1.33 1.26 0.35 0.27 0.19 0.80 0.10 1.25 0.59 1.25 0.28 0.35 1.27 1.23 982.39 1.29 1.66 1.39 0.22 0.41 1.70 1.27 0.33 0.32 0.19 1.28 980.24 1.17 1.43 992.36 0.32 978.01 1.29 0.34 0.43 1.31 .43 988.33 0.33 0.27 0.99 0.41 990.37 0.31 982.36 0.51 994.06 1.31 978.33 981.21 30 995.33 980.33 1.41 991.57 1.29 979.68 1.17 1.93 1.32 0.25 0.32 982.01 1.48 1.91 1.33 0.55 1.04 1.37 0.50 995.36 0.50 1.29 0.51 993.66 1.31 0.51 990.34 0.44 992.33 987.86 1.33 0.50 996.29 0.38 0.32 1.74 1.95 0.86 1.54 992.35 985.76 1.19 0.49 990.33 0.01 1.98 1.37 986.39 988.22 0.76 1.32 0.48 992.27 0.02 1.30 988.29 0.24 0.29 1.27 1.24 0.17 1.39 988.48 1.0.16 1.43 989.30 979.42 993.20 0.37 989.32 0.31 0.31 0.31 0.23 0.75 1.25 0.50 995.19 0.21 1.04 1.41 986.37 0.21 0.49 1.65 1.19 983.27 0.71 1.21 0.35 0.36 984.36 0.33 1.83 1.49 991.39 988.33 0.42 0.42 1.23 0.24 0.24 981.34 0.52 993.46 989.68 1.21 0.01 1.43 1.39 984.02 1.31 988.21 1.40 1.46 989.27 1.77 0.28 1.28 0.46 994.60 1.85 1.24 0.58 1.29 1.38 0.36 987.36 981.21 982.96 1.13 1.22 1.01 1.92 1.21 0.25 0.53 992.30 0.00 1.66 1.44 1.31 1.21 0.39 1.34 0.41 985.27 985.70 0.20 0.33 0.38 0.40 0.26 0.34 0.35 0.23 0.33 0.81 1.32 0.43 992.60 1.30 1.34 983.52 1.53992.93 1.14 1.31 980.39 983.32 979.29 986.22 0.42 993.36 1.28 0.35 0.80 1.38 989.24 0.36 990.35 982.17 1.87 1.51 994.09 0.26 0.50 1.34 0.18 1.65 1.17 1.43 1.47 993.24 0.24 1.23 0.24 983.02 1.37 1.32 984.21 0.26 1.37 0.71 1.48 992.23 0.71 1.54 991.26 0.33 978.28 986.06 1.

13 982.04 983.46 0.16 0.09 985.08 0.70 0.05 0.85 0.23 0.08 1.82 0.14 0.25 0.44 0.18 982.16 0.79 0.24 982.12 0.05 1.14 0.88 0.26 0.93 0.22 979.71 0.38 0.18 982.06 1.30 974.58 0.13 13 985.12 1.49 0.92 980.05 1.52 0.01 983.02 985.20 0.73 0.23 977.09 0.67 0.96 0.15 0.98 0.98 984.77 0.15 0.75 978.20 982.83 0.06 1.84 982.89 0.11 0.08 0.76 0.99 977.68 0.12 1.06 1.24 976.06 1.05 0.07 0.66 0.88 981.13 0.20 0.19 979.48 0.08 0.00 1.74 0.30 0.24 976.18 0.17 16 985.13 1.79 978.03 1.01 0.45 0.93 978.23 979.98 982.47 0.19 983.86 982.13 1.12 0.04 6 986.97 0.34 0.96 0.90 979.21 978.97 0.38 0.19 0.02 0.61 0.11 1.35 0.01 1.00 982.22 979.95 0.32 973.60 0.97 0.08 1.14 0.66 0.64 0.17 979.17 1.67 4 0.75 0.04 976.68 0.12 0.00 0.90 981.77 980.20 980.19 983.52 0.84 981.02 976.91 0.59 0.91 976.21 981.24 978.95 980.00 983.40 0.74 978.10 985.07 1.05 1.29 975.22 981.60 0.26 978.15 981.65 0.13 0.83 979.99 981.23 0.99 983.59 0.94 0.31 0.98 0.05 985.05 1.11 0.35 0.05 0.09 1.10 10 986.19 0.07 8 986.10 0.86 981.02 0.03 0.03 985.01 0.07 1.08 985.16 984.70 -0.20 0.09 1.29 1.81 978.95 0.20 19 984.12 1.07 985.90 0.92 977.96 0.79 979.89 976.87 0.37 0.88 •0.74 0.35 0.01 1.14 0.33 0.10 0.14 1.10 1.09 0.04 0.05 976.10 0.83 0.85 978.13 0.96 0.32 0.07 0.16 984.08 0.99 984.21 983.66 0.11 1.90 980.10 11 986.10 0.10 0.06 1.66 0.48 1.30 974.04 0.99 0.14 0.62 0.78 977.83 978.06 0.06 984.08 975.18 1.97 0.05 1.77 979.12 0.65 -0.19 1.06 1.17 17 985.75 0.92 982.23 981.56 0.93 983.96 977.30 1.Alkoholna jakost u % vol.02 0.03 1.63 0.14 0.97 984.00 1. t° 0 10 11 12 13 14 15 18 19 16 17 20 986.18 984.32 0.81 0.28 975.89 0.11 1.08 .52 0.16 981.15 0.02 1.24 978.02 2 986.05 984.29 975.19 983.02 1.89 982.02 1.68 0.97 0.86 978.27 975.24 981.26 978.13 0.04 985.72 0.21 0.17 983.83 0.01 1.15 0.18 0.19 0.19 0.09 1.13 1.17 1.86 0.11 0.48 0.18 0.00 0.96 982.17 0.54 0.06 1.82 0.14 0.00 0.04 0.39 0.22 0.14 0.90 0.44 0.23 983.42 0.25 980.87 977.95 982.80 0.68 0.71 -0.57 0.00 3 986.07 1.95 981.30 0.96 0.15 15 985.06 0.04 1.29 976.85 0.12 0.83 0.93 0.16 0.10 1.25 977.80 977.08 1.16 1.84 977.90 978.82 977.12 0.96 983.08 985.79 980.78 0.23 978.02 0.81 979.41 0.94 0.21 980.96 0.74 0.22 979.21 -0.79 0.23 0.12 0.08 0.11 0.00 985.26 978.08 976.28 977.13 984.08 1.77 0.31 0.63 1.94 0.77 978.11 0.36 0.98 983.99 1.12 0.22 982.19 979.94 983.14 0.73 0.91 0.15 1.08 1.03 1 986.97 0.02 984.01 1.03 1.56 0.96 984.57 0.11 0.13 0.63 0.47 0.21 978.52 0.51 0.14 0.20 979.85 0.33 973.96 0.14 0.04 1.16 1.17 980.24 980.10 1.01 0.21 0.23 0.89 0.02 986.89 979.01 982.99 1.53 0.75 0.26 0.07 1.90 977.09 0.26 976.02 1.17 0.99 1.10 0.35 0.63 0.31 974.81 981.28 0.11 0.84 979.09 0.18 0.12 1.97 0.65 0.17 983.24 0.98 0.88 978.92 979.00 1.63 0.15 1.64 0.12 12 986.40 0.01 1.21 0.23 0.92 983.65 5 0.18 0.20 982.81 980.19 981.67 0.54 0.67 0.27 977.68 0.85 0.58 0.21 0.07 984.92 978.81 0.16 0.67 0.87 0.24 980.73 978.23 0.20 981.19 0.58 0.52 0.15 982.38 0.03 1.94 979.07 0.31 974.91 982.75 979.23 0.10 1.22 20 984.36 0.26 975.17 981.87 976.73 0.94 980.94 0.14 1.93 0.49 0.00 1.87 979.16 0.07 0.26 975.06 1.26 0.95 978.15 0.19 18 985.99 0.97 983.94 0.20 980.96 0.48 0.96 981.04 1.87 982.00 984.97 981.28 1.04 1.27 976.14 1.44 0.87 981.08 0.40 0.10 0.10 0.15 14 985.85 977.01 986.88 977.19 981.88 0.30 1.12 984.06 0.49 0.76 977.25 976.96 980.54 0.08 0.09 0.85 980.98 1.33 0.13 1.07 0.10 0.78 0.56 0.09 1.75 0.05 1.04 984.67 0.97 982.02 1.15 983.27 977.0 1.82 0.18 0.98 977.04 0.28 975.05 7 986.26 1.09 1.25 979.60 0.87 0.25 977.08 1.83 0.05 1.81 0.11 0.46 0.08 1.21 0.87 0.11 985.17 1.27 1.03 983.02 1.02 1.21 0.93 0.87 980.17 0.01 0.11 1.93 981.04 1.31 0.91 981.04 0.66 -0.11 1.01 985.58 0.06 1.20 0.08 0.41 9 0.14 984.89 980.21 0.02 984.14 983.11 1.12 0.16 982.16 980.67 0.09 1.93 979.09 1.08 986.13 1.39 0.84 0.40 0.04 1.25 979.36 0.78 0.27 0.61 0.30 974.72 978.66 0.16 0.01 0.75 0.14 1.22 0.06 0.81 0.05 1.26 1.99 1.83 980.18 984.06 1.98 0.71 0.56 0.93 982.31 0.04 0.14 1.61 0.23 978.62 0.04 1.10 0.01 977.14 0.64 0.10 0.61 0.83 0.82 981.70 0.19 980.13 1.

26 1.31 1.45 0.33 1.19 969.34 0.41 1.86 0.38 1.28 0.58 0.44 0.24 975.12 971.85 13 1.23 980.43 1.09 973.63 0.31 0.34 1.97 0.42 1.42 1.17 980.28 979.25 981.76 0.35 1.27 968.35 1.17 921.26 969.42 1.20 978.29 967.77 0.01 0.28 1.29 966.81 0.35 1.27 0.30 966.13 972.36 37 979.30 1.28 969.33 1.32 967.56 0.28 974.46 1.39 1.34 0.31 1.19 970.52 0.39 0.32 970.36 1.31 1.28 972.13 974.37 1.32 974.21 0.16 976.32 1.23 0.29 0.32 1.43 1.31 969.41 1.31 971.55 0.14 979.30 979.28 976.53 14 1.34 1.54 0.18 971.51 0.23 968.25 981.27 980.24 1.13 973.73 0.33 1.40 1.23 980.47 1.33 967.32 31 981.21 983.18 978.27 1.22 973.19 0.33 966.84 0.43 1.43 1.38 1.08 972.39 1.40 1.24 976.17 0.38 1.35 1.40 0.35 1.78 0.27 976.60 0.20 0.26 1.45 1.33 1.98 0.15 974.04 0.43 1.38 1.26 977.95 0.30 1.77 0.29 979.21 15 1.95 0. t° 10 20° 984.38 1.39 1.22 977.50 0.27 972.70 0.48 1.14 975.59 0.38 1.23 0.30 975.19 974.39 1.3.39 1.16 972.49 1.40 1.82 0.49 1.22 980.24 972.25 973.29 28 982.33 1.25 0.10 975.63 0.77 0.86 0.42 1.27 966.47 1.31 967.68 0.34 0.69 0.26 977.28 1.40 1.47 1.44 0.27 0.29 1.01 0.56 0.20 0.38 1.20 981.78 0.23 971.92 19 1.48 1.47 1.97 0.07 973.14 0.32 0.39 1.14 972.40 1.12 977.29 974.27 968.03 0.35 1.22 975.26 981.35 0.87 0.12 976.38 1.47 0.22 974.21 970.27 1.14 978.25 977.42 1.29 977.40 1.44 1.17 982.06 0.10 973.22 971.35 963.31 30 982.25 974.32 1.42 0.34 0.15 0.19 972.25 0.96 0.35 1.38 1.30 975.20 972.39 0.31 973.32 1.62 0.25 982.29 1.20 0.33 1.14 1.94 0.28 980.29 1.64 0.26 973.16 974.27 980.38 1.35 1.25 979.78 0.27 978.99 0.31 968.33 1.33 977.37 1.13 978.54 0.27 970.31 971.36 1.11 977.23 982.16 970.58 0.65 0.17 978.12 972.38 1.99 0.95 0.38 1.24 968.28 0.60 0.50 0.13 976.17 1.50 0.39 1.62 0.12 0.31 1.41 1.30 29 982.58 0.41 0.19 0.30 977.69 0.12 0.21 974.17 0.20 976.30 1.19 978.15 0.27 967.28 978.36 1.21 1.25 18 1.30 0.14 0.14 976.41 0.27 1.28 973.37 1.39 1.34 964.03 0.03 0.60 0.37 0.00 0.08 0.28 968.41 1.26 1.29 969.75 0.21 973.40 1.36 1.83 0.36 1.54 0.25 0.46 1.45 1.55 0.83 0.37 1.36 0.34 1.28 967.17 0.36 1.19 981.30 970.35 1.35 1.30 1.45 1.11 978.39 1.70 0.18 977.21 979.29 1.84 0.48 0.25 976.23 972.29 967.40 1.34 34 980.35 1.23 977.17 973.71 0.30 1.24 23.34 0.32 1.78 0.29 1.31 1.32 1.61 0.18 969.48 0.41 0.22 0.39 0.09 1.33 1.16 971.57 0.46 1.53 0.31 1.82 0.11 1.41 1.34 1.44 1.39 1.34 33 981.31 1.85 0.38 39 978.27 975.06 0.29 1.10 971.07 0.27 26 983.16 980.51 0.32 1.29 1.87 0.40 1.19 980.21 976.22 978.23 1.21 969.19 971.06 0.26 0.39 1.71 0.18 975.09 972.17 12 1.59 0.38 38 979.50 1.08 975.04 0.63 0.12 0.26 1.13 980.7 .37 1.23 22 984.42 1.37 1.25 1.17 977.15 975.36 1.86 0.99 0.38 1.08 976.15 970.28 1.32 1.43 1.28 1.47 1.41 0.29 976.32 1.58 17 1.42 1.48 0.33 32 981.94 0.23 1.20 979.86 0.18 1.20 0.35 1.21 977.68 0.93 0.39 1.32 977.24 979.00 0.19 976.27 0.96 0.12 974.31 966.16 977.24 0.20 1.29 1.15 0.35 1.42 0.41 1.42 1.70 0.87 0.31 1.22 0.26 974.36 1.32 1.73 0.72 0.32 978.43 1.09 0.13 975.27 1.31 972.59 20 1.20 973.68 0.22 968.42 1.11 973.10 976.44 1.08 1.34 1.39 0.07 0.90 1.30 974.32 973.32 965.19 983.29 977.34 1.15 0.28 0.37 1.08 974.21 968.47 0.26 971.84 0.18 981.18 980.29 1.24 971.88 0.30 1.23 0.11 0.24 978.36 1.13 1.24 1.44 1.33 0.34 1.13 0.28 971.31 976.40 0.39 0.05 0.25 971.41 1.38 1.27 1.37 1.33 1.51 0.57 0.48 0.89 0.34 965.74 0.30 1.98 0.24 981.38 1.00 0.30 972.39 40 978.74 0.99 0.10 977.25 968.35 1.36 36 980.12 0.31 1.80 0.29 1.23 978.28 0.78 0.76 0.16 973.16 979.39 1.32 0.30 971.99 0.26 25 983.36 0.52 0.25 967.17 972.05 0.31 974.40 1.87 0.18 974.64 0.30 1.28 975.70 0.25 1.21 972.35 0.34 1.37 0.56 0.44 1.72 0.26 982.34 35 980.29 973.15 979.33 969.15 0.34 1.26 979.45 1.45 1.40 1.37 1.05 0.41 1.10 972.27 973.28 1.78 0.43 0.17 976.18 970.21 981.33 977.43 1.22 0.09 975.42 1.22 970.65 0.20 975.25 24 983.32 975.41 0.15 0.23 975.68 0.14 981.50 11 1.40 0.17 982.34 0.39 1.14 971.39 0.38 0.21 0.33 1.74 0.33 1.23 969.Alkoholna jakost u % vol.77 0.39 1.01 0.41 1.08 0.23 1.45 1.41 0.25 970.05 1.42 1.07 0.25 969.28 1.29 971.90 16 1.34 1.31 1.17 0.29 27 982.48 1.26 975.39 1.25 21 1.50 0.36 1.37 1.31 965.24 0.36 1.38 1. 984.37 1.56 0.87 0.37 1.45 1.62 0.43 1.20 979.36 1.3 978.43 1.21 974.29 970.23 973.01 0.37 1.15 1.15 971.69 0.31 976.33 965.35 1.26 978.30 968.39 1.85 0.70 1 0.79 0.36 1.42 1.40 1.36 1.44 0.92 0.71 0.74 0.71 0.89 0.10 0.15 978.43 1.97 0.09 974.33 964.24 970.45 1.19 983.94 0.23 21 984.82 0.45 1.40 1.21 0.

.

44 0.08 971.41 5 977.74 975.22 0.47 0.83 973.51 1.32 0.90 0.02 967.38 0.21 0.32 0.28 0.30 0.00 973.22 .20 1.91 1.97 969.12 1.43 0.04 972.30 1.11 965.86 0.36 0.87 974.39 0.74 973.54 1.29 0.56 1.73 1.83 976.14 1.94 974.64 1.87 975.93 973.44 0.08 1.37 0.41 0.13 1.72 975.34 0.06 1.40 0.12 0.94 974.89 974.97 1.83 0.10 1.97 0.13 0.02 971.97 1.09 965.19 0.03 970.21 0.81 1.34 0.96 968.35 0.12 965.69 1.45 0.79 976.47 13 975.03 970.04 967.12 1.58 0.37 0.87 976.49 17 974.21 0.39 1.21 0.23 0.07 969.83 0.89 969.11 966.30 0.04 0.05 966.99 0.85 973.79 1.67 0.34 0.10 1.06 0.01 967.18 0.54 1.82 972.40 0.31 0.23 961.31 0.94 969.23 0.38 1.17 1.41 0.41 0.38 0.37 0.35 0.98 0.26 0.10 969.81 1.51 0.43 0.36 0.03 0.97 1.89 974.44 0.12 1.40 3 977.86 971.70 977.99 969.31 0.25 0.91 975.^40 1.48 0.00 971.85 975.76 0.18 963.29 0.45 1.10 0.04 968.41 1.75 977.26 0.32 0.75 973.10 968.76 1.01 970. 0.23 1.89 0.53 0.39 0.36 0.62 1.30 0.60 0.83 970.26 0.21 1.77 975.30 0.52 0.86 0.93 0.34 0.36 0.77 1.56 1.81 1.79 1.96 0.01 969.89 1.04 0.05 970.87 970.72 976.89 970.79 976.76 0.39 1.56 1.76 976.06 0.21 962.18 0.25 0.35 0.23 0.41 0.42 0.42 0.88 0.20 0.14 0.98 973.95 970.72 0.05 967.87 0.08 966.17 0.42 0.40 0.52 1.30 0.06 967.48 1. 0.94 968.98 969.73 1.18 0.14 965.00 0.81 0.43 0.Alkoholna jakost u % vol.91 973.71 0.10 967.82 0.38 0.19 962.70 1.26 0.46 1.09 9 0.42 0.75 0.26 0.28 0.78 1.41 2 977.78 973.31 1.98 968.33 0.96 974.78 0.33 1.20 0.85 974.88 1.33 0.11 964.67 0.24 0.40 0.30 0.00 972.06 971.44 1.70 0.38 0.28 0.31 0.91 0.16 0.17 964.34 1.52 0.28 0.36 0.49 15 975.72 974.34 0.17 1.92 972.85 971.93 971.81 974.24 0.84 973.99 970.56 1.06 967.92 960.33 1.29 0.72 977.03 968.94 972.32 0.92 1.40 0.76 974.01 0.96 973.32 0.39 0.46 12 975.26 0.33 0.52 0.47 14 975.02 0.26 0.88 0.68 1.24 0.44 1.28 0.34 0.86 1.97 971.27 0.41 0.02 968.02 0.28 0.06 969.19 0.15 1.01 973.61 1.45 0.21 1.98 968.25 0.80 1.52 0.02 971.35 0.11 966.30 0.74 1.05 0.38 0.15 0.81 1.02 969.24 1.42 0.02 0.94 1.50 18 974.79 0.31 0.15 0.25 0.47 0.18 1.93 970.39 0.09 966.41 0.34 0.11 0.27 0.11 967.42 0.49 0.82 972.33 0.81 975.52 20 973.26 1.36 0.40 0.28 0.36 0.82 0.14 964.99 1.38 0.87 970.38 0.80 973.78 0.37 0.71 0.09 965.39 0.95 969.06 0.17 0.45 0.90 973.25 0.31 0.87 972.94 968.16 964.40 0.10 0.40 0.25 0.84 971.50 1.75 0.84 972.69 0.93 975.81 973.70 975.82 1.88 1.25 0.45 0.72 0.45 1.56 0.29 0.95 1.67 0.12 966.85 976.07 1.45 9 976.93 971.89 0.13 0.50 0.89 0.06 966.44 1.17 0.23 0.35 0.87 970.89 975.38 0.08 968.10 967.09 969.92 1.35 0.45 11 976.14 0.00 0.40 0.30 0.97 972.50 19 973.00 974. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 to 0 978.64 0.30 0.42 0.37 0.99 1.55 0.12 1.41 0.47 0.26 960.12 1.31 0.68 0.74 976.87 972.44 0.65 0.50 1.77 1.95 971.71 0.38 0.39 0.22 0.06 971.30 0.29 0.37 0.34 0.65 1.21 1.30 0.28 0.40 0.22 0.96 972.37 0.13 966.35 0.96 969.18 963.02 972.82 971.31 1.28 0.79 972.46 0.33 0.20 0.23 962.04 969.97 0.42 0.41 0.36 0.78 973.77 972.49 16 974.15 964.81 975.68 0.44 0.92 974.99 0.44 0.09 0.33 0.27 0.32 0.24 0.88 970.98 0.97 0.39 0.02 968.43 0.52 0.00 968.38 0.47 1.53 0.07 970.89 969.39 1 978.79 974.99 972.17 0.27 0.98 971.47 0.14 0.99 1.45 0.14 965.22 0.35 0.56 1.35 0.29 0.79 972.35 0.03 1.37 0.63 1.29 0.99 970.70 1.16 965.86 0.32 0.11 0.04 966.09 0.48 0.33 0.89 972.13 965.63 0.25 0.87 1.33 0.15 963.30 0.97 970.47 0.30 0.13 966.45 0.32 0.42 0.07 967.40 1.96 1.13 1.01 969.43 0.93 0.74 1.83 975.35 0.02 973.05 969.01 1.44 8 976.12 965.83 1.30 0.19 963.34 0.29 .80 0.20 0.98 967.04 973.91 971.00 967.09 970.72 975.96 968.51 0.39 0.24 0.69 976.01 0.43 7 976.03 967.43 0.77 972.45 1.05 972.02 967.20 0.91 971.17 964.20 0.19 0.26 0.43 6 977.99 0.32 0.41 0.39 0.94 1.79 975.91 0.31 1.86 971.93 0.42 1.69 0.76 0.19 0.02 0.44 0.55 0.08 972.77 977.47 0.08 968.25 0.86 973.18 0.69 1.55 1.93 970.20 963.88 973.98 974.10 0.36 0.37 0.75 975.08 967.07 966.46 .77 974.40 0.47 1.83 974.67 0.91 974.37 0.89 971.25 0.17 963.47 0.15 1.80 971.94 1.24 0.10 966.18 0.24 0.37 0.23 0.27 0.08 965.36 0.76 0.42 0.16 0.83 971.27 0.17 0.84 972.33 0.40 0.26 0.42 1.43 1.21 962.31 0.74 974.24 961.06 968.11 968.92 969.95 970.13 0.70 976.51 0.21 1.50 0.34 0.95 973.37 0.27 0.35 0.39 0.31 0.29 0.10 1.92 969.37 1.91 972.15 0.46 0.13 0.45 10 976.09 1.81 976.33 0.72 974.13 964.91 970.49 0.88 971.08 0.85 970.45 0.42 4 977.22 0.26 0.42 0.71 1.31 1.47 0.62 0.33 0.06 972.27 0.37 0.04 971.47 0.25 0.00 968.

47 0.40 0.40 958.36 0.82 1.47 953.81 1.62 0.13 1.38 956.54 0.33 958.15 967.26 962.21 1.59 0.19 1.37 962.28 964.51 1.48 0.36 1.61 37 966.30 960.21 966.45 0.72 1.24 961.48 952.35 0.44 0.13 966.20 1.52 950.29 959.20 1.52 0.21 1.56 0.61 0.55 0.41 0.09 971.70 1.16 965.22 1.32 959.32 961.42 0.58 0.48 0.00 1.49 1.22 1.04 1.30 1.25 965.86 1.02 1.37 0.18 1.27 961.53 1.49 0.57 0.55 0 0.24 963.48 0.19 1.26 964.11 970.27 964.47 0.34 958.41 956.35 958.17 964.36 963.11 968.71 1.31 1.88 1.59 0.44 954.46 0.40 957.44 0.10 1.35 1.58 0.72 1.15 970.47 1.40 0.34 960.20 1.52 21 973.11 1.34 962.49 1.16 966.43 0.24 1.45 1.22 963.09 1.47 0.44 1.43 0.62 1.21 965.39 0.72 1.55 27 971.31 960.18 968.78 1.97 1.57 1.45 0.08 971.52 0.26 1.53 0.30 964.20 137 960.56 1.50 0.40 1.37 1.30 1.52 0.45 0.16 1.48 0.28 963.57 0.37 957.42 956.21 967.68 1.50 0.53 1.05 1.60 0.49 0.60 0.45 0.94 1.31 1.51 0.78 1.06 1.50 0.43 956.29 965.43 954.90 1.60 35 967.57 1.43 1.30 960.72 1.51 0.68 1. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 to 20 973.18 966.44 954.60 34 968.27 961.55 0.02 1.56 1.58 0.97 1.28 960.39 1.24 962.01 1.98 1.34 963.58 0.53 0.28 960.46 0.44 0.52 0.53 0.91 1.44 1.53 0.33 0.56 0.46 1.25 1.42 0.36 0.83 1.23 964.51 0.61 0.90 1.47 954.38 0.38 0.46 953.23 1.40 1.74 1.23 967.64 1.30 965.35 958.93 1.30 962.40 1.38 1.47 0.84 1.14 969.35 962.47 1.27 965.04 1.21 1.76 1.58 31 969.53 0.25 966.50 0.77 1.75 1.46 0.51 0.32 964.52 0.49 0.37 958.33 964.49 0.T Alkoholna jakost u % vol.29 0.14 971.56 0.54 0.13 970.84 1.90 1.10 971.21 1.48 1.20 966.50 1.61 36 967.52 0.17 968.52 0.72 1.10 969.38 1.15 967.49 0.05 1.26 960.58 1.95 1.42 956.40 0.29 961.99 1.49 0.08 1.34 1.54 0.29 962.42 0.51 0.48 0.64 1.64 1.83 1.64 40 965.23 1.76 1.89 1.47 0.68 1.52 22 972.68 1.46 0.56 0.83 1.56 29 970.30 1.50 0.45 954.47 1.75 1.24 966.36 957.55 0.53 1.12 1.65 1.26 1.49 0.04 1.36 960.34 961.15 1.44 0.39 0.48 0.21 967.55 0.16 1.4 956.23 1.28 960.54 24 972.54 0.56 28 970.55 0.48 0.10 1.50 0.42 1.00 1.57 1.22 965.31 1.64 1.20 1.34 964.48 953.48 0.22 968.62 1.28 961.54 949.52 0.40 0.50 0.12 969.39 0.36 0.15 1.82 1.20 968.95 1.45 0.50 0.52 0.35 0.44 0.51 0.21 134 961.62 1.33 958.57 0.39 0.44 0.42 0.45 0.37 1.87 1.42 955.49 1.48 952.39 957.53 1.43 0.48 0.40 0.29 1.20 967.53 23 972.05 1.69 1.75 1.77 1.25 961.24 966.24 965.78 1.48 0.19 969.12 1.52 0.32 959.56 .51 0.36 0.45 953.59 1.53 0.60 1.38 957.96 1.44 0.27 963.13 1.41 0.38 958.38 1.54 0.50 951.37 959.34 959.35 959.09 972.71 136 961.38 956.93 1.51 0.44 955.92 1.12 1.40 955.13 967.31 964.55 1.47 0.48 0.55 0.09 1.00 1.45 0.46 953.27 962.92 1.27 966.52 0.81 1.08 1.28 961.25 967.54 25 971.30 963.55 0.39 959.38 0.44 954.48 1.53 0.49 1.16 966.21 964.89 1.32 0.11 968.25 962.39 0.84 1.32 960.26 961.58 30 969.50 0.56 0.44 1.45 0.27 965.45 0.57 0.53 0.32 961.33 959.14 1.57 0.13 968.98 1.46 0.46 0.50 1.52 0.15 968.13 969.88 1.21 1.74 1.43 956.15 139 959.45 1.53 1.62 39 965.48 0.10 1.47 1.48 1.19 964.47 0.96 1.45 0.46 0.68 1.31 959.18 1.31 963.42 955.53 0.39 0.48 0.56 0.23 968.51 0.48 0.43 0.40 958.18 967.20 965.63 1.72 1.09 970.33 1.25 963.42 0.43 0.15 969.36 958.43 955.26 963.50 0.60 1.68 1.34 0.24 964.51 0.47 1.49 0.31 962.46 0.18 967.15 1.50 951.99 1.51 0.41 958.90 1.55 0.01 1.40 0.12 971.32 965.39 956.58 0.16 970.45 0.55 1.37 957.58 0.18 969.36 959.31 959.28 1.37 1.39 957.29 963.49 952.03 1.22 1.51 0.55 26 971.50 0.43 1.49 0.41 1.07 1.33 959.52 0.21 968.41 0.69 1.06 1.05 1.48 0.59 0.46 0.41 0.47 0.01 1.37 0.39 1.11 969.38 0.54 0.51 950.56 0.61 38 966.44 1.62 1.27 1.54 0.17 965.32 960.51 951.29 960.32 962.00 1.45 954.49 0.42 0.42 0.29 996.30 959.31 961.35 0.64 1.21 1.99 1.90 1.33 960.85 1.68 1.36 961.25 1.18 965.45 954.40 956.19 965.42 0.56 1.38 960.43 0.30 1.39 958.23 963.55 0.77 1.48 0.54 0.03 1.47 0.37 958.15 966.42 957.53 0.94 1.50 0.93 1.38 0.32 963.60 0.23 1.74 1.57 0.88 1.31 965.45 0.17 1.23 962.76 1.78 1.27 967.50 0.50 0.41 0.50 0.60 0.19 964.38 1.20 963.54 0.36 1.31 962.59 33 968.48 0.87 1.56 1.54 0.60 0.16 967.17 1.23 966.45 955.18 1.20 964.31 0.55 1.49 0.51 1.46 0.46 0.49 0.38 961.43 0.91 1.35 963.41 955.39 956.78 1.31 1.58 32 968.54 0.43 1.45 0.43 0.21 963.37 959.39 0.42 0.27 962.49 0.56 0.50 0.49 0.92 1.23 962.51 1.58 0.35 1.76 1.23 965.51 0.33 1.32 958.44 0.69 1.52 0.39 1.48 1.35 1.64 1.49 951.53 0.22 962.52 0.60 1.45 0.35 957.08 972.17 969.47 0.89 1.49 952.25 964.41 0.43 0.55 0.44 0.96 1.33 1.62 1.

.

54 10.33926 1.05 0.34486 1.05 10.23 14.25 6.55 9.78 25.34596 1.68 0.34375 1.24 0.29 0.44 0.34500 1.63 0.34152 1.34527 1.23 19.83 0.23 15.27 0.78 0.25 0.10 0.24 0.86 0.34305 1.33685 1.56 17.61 23.11 0.62 19.28 0.23 21.34361 1.23 0.23 0.34067 1.22 0.93 0.09 24.51 0.99 0.85 24.24 23.90 0.26 0.21 25.17 19.24 11.23 21.00 25.33997 1.33 0.25 9.34513 1.34623 1.23 12.23 0.23 0.40 0.10 11.24 destilat 6.22 0.26 7.89 0.22 25.12 0.25 0.55 0.67 0.23 0.34610 1.23 11.30 0.28 15.41 0.24 24.26 0.33827 1.22 24.79 8.23 19.70 25.34 0.33784 1.44 0.76 20.58 0.57 0.24 11.27 9.26 8.33 20.53 0.25 7.22 0.45 25.40 13.01 18.34582 1.29 10.50 15.69 12.27 7.24 13.22 0.22 20.25 0.00 0.23 23.23 0.25 0.23 13.23 22.24 9.23 25.05 0.24 13.24 0.34053 1.23 19.23 22.24 25.34333 1.34651 1.Tabela IV: Tabela indeksa loma čiste mješavine etanol-voda i destilata pri 20oC i odgovarajuća alkoholna jakost pri 20oC Alkoholna jakost u % vol.70 0.22 0.33713 1.00 0.34678 1.23 16.34264 1.09 20.21 0.30 9.54 0.62 13.34760 1.23 18.34445 1.21 22.25 10.95 0.12 0.35 0.24 0.21 21.25 0.30 8.22 0.81 10.33841 1.33670 1.98 12.41 0.25 8.89 0.22 17.24 0.33870 1.96 23.25 0.34788 Alkoholna jakost u % vol.34472 1.34747 1.33969 1.23 0.23 24.33799 1.34458 1.82 0.34278 1.21 0.22 destilat 16.24 0.28 8.16 0.25 0.33898 1.89 0.21 0.27 0. pri 20oC Indeks loma pri 20oC 1.23 18.24 0.83 0.86 20.40 19.61 0.24 0.00 7.96 16.22 21.76 0.24 0.46 12.33628 1.23 0.33770 1.22 0.23 0.34110 1.24 26.56 24.19 16.34039 1.33955 1.12 17.34096 1.33940 1.24 20.81 0.22 0.34389 1.21 0.23 0.48 0.23 19.15 13.34250 1.86 14.50 11.33656 1.33983 1.24 0.33912 1.34194 1.30 0.23 0.26 0.22 0.24 0.34706 1.20 23.23 0.12 0.22 12.23 13.56 8.22 0.40 23.23 0.33813 1.33 0.81 15.52 0.34025 1.36 0.23 0.24 19.81 0.34733 1.24 16.34081 1.57 14.88 17.22 22.76 0.62 0.24 0.31 22.22 .23 16.23 0.09 0.24 9.24 0.79 0.23 15.23 13.65 21.22 0.23 18.24 0.31 24.65 16.23 16.75 0.78 18.23 14.62 0.28 7.24 12.21 21.25 14.34541 1.23 0.'34291 1.34720 1.34431 1.78 11.06 15.33642 1.34637 1.34 17.34124 1.24 23.22 0.21 17.26 10.24 17.22 0.98 0.25 7.05 0.21 20.33727 1.34555 1.81 9.44 0.23 0.25 0.34665 1.34417 1.16 0.24 0.23 0.23 17.10 22.34 0.23 0.22 0.74 7.47 0.36 0.34180 1.24 18.09 14.05 8.23 18.86 0.34774 1.54 22.24 12.22 0.87 0.59 0.93 0.25 14.59 15.22 0.24 25.06 0.74 11.25 8.22 0.33742 1.22 0.23 0.23 0.26 11.26 0.65 0.24 0.22 0.44 21.22 0.04 0.22 24.46 18.34347 1.17 23.34011 1.70 18.87 0.25 10.74 15.02 11.34692 1.54 20.21 0.33699 1.24 0.25 0.25 12.33856 1.47 0.34403 1.24 0.34568 1.34166 1.23 22.72 0.54 7.24 0.13 0.34319 1.23 24.25 0.34138 1.13 0.99 21.21 0.24 20.87 22.24 0.34236 1. pri 20oC Mješavina etanol-voda 16.36 0.23 0.66 0.21 0.48 6.25 0.33756 1.06 9.92 13.33884 1.32 14.34208 Mješavina etanol-voda 6.23 10.24 15.24 Indeks loma pri 20oC 1.25 0.75 22.92 19.

2 525.2 7.9 393.8 190.2 345.8 311.2 62.0 324.3 179.19 0 25.8 253.08 1.4 471.5 72.5 247.3 321.6 335.8 232.0 216.5 305.0 377.10 1.9 500.9 169.9 409.7 452.8 51.8 519.6 290.3 1.2 140.4 284.9 417.1 208.0 161.1 250.0 18.4 234.0 385.6 218.6 137.0 316.8 2.04 1.6 503.4 463.14 1.7 103.1 473.1 308.6 150.3 36.01 1.9 266.0 195.9 203.2 271.7 20.0 148.9 10.7 176.2 49.18 1.9 425.9 433.8 303.8 484.16 1.5 343.4 192.5 298.7 468.7 319.6 163.9 109.9 340.8 - - - - - - - - - Interpolacijska tabela: Četvrto mjesto Grama Četvrto mjesto Grama Četvrto mjesto Grama relativne ekstrakta po relativne ekstrakta po relativne ekstrakta po gustoće litri gustoće litri gustoće litri 1 2 3 0.9 182.07 1.2 423.8 224.7 380.4 255.9 295.3 455.7 90.0 258.6 404.3 263.15 1.2 337.6 412.6 396.PRILOG 3 PRILOG 3.8 348.3 106.6 327. Tabela I: Tabela za izračun koncentracije ukupnoga suhoga ekstrakta (g/l) Relativna gustoća izražena na dva decimalna mjesta Treće decimalno mjesto relativne gustoće 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grami ekstrakta na litru 1.5 85.8 155.1 517.3 447.5 522.0 401.3 498.17 1.0 135.3 398.2 242.7 460.9 38.4 145.11 1.5 124.2 153.12 1.0 508.1 174.3 132.9 95.0 43.4 366.8 356.6 420.1 101.2 221.6 12.7 77.7 511.6 388.05 1.1 114.7 129.9 332.0 465.1 2.8 476.1 1.0 369.3 439.0 287.9 492.4 359.6 495.5 351.02 1.06 1.3 431.9 69.6 184.1 279.8 274.6 197.0 441.03 1.6 444.3 119.8 4 5 6 1.9 122.3 390.1 88.1 127.0 457.6 7 8 9 1.3 406.3 0.6 436.4 41.4 54.5 226.4 479.7 372.2 482.3 415.6 46.3 506.5 487.5 205.4 23.09 1.1 229.7 33.0 56.6 428.3 329.0 1.5 98.5 0.3 200.8 364.9 82.9 245.3 292.4 213.0 237.00 1.5 171.8 211.4 158.1 75.13 1.5 268.3 375.1 361.1 353.5 5.3 382.3 .7 261.3 166.9 2.4 514.6 59.20 527.3 15.3 93.3 67.7 282.1 31.2 490.2 300.4 313.0 449.8 142.8 64.7 116.4 276.3 80.6 239.6 28.5 111.2 187.

80 1.9 2.13 1.2 14.0 2.00 0.2 19.8 2.28 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1.7 PRILOG 5 PRILOG 5.2 50.9 3.8 7.7 38.1M) Reducirajući šećeri (mg) Razlika 1 2.7 17.5 2.6 2.PRILOG 4 PRILOG 4.5 41.2 12 30.2 9.2.74 1.3 2.1 2.8 22.6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 35.7 12.20 1.0 53.16 1.50 1.9 2.1 M otopine natrijeva tiosulfata (n-n') u ml i količine reducirajućih šećera u mg Na2S2O3 (ml 0.68 1.0 3.6 2.88 .91 0.64 1.09 1.0 59.1M) Reducirajući šećeri Razlika (mg) Na2S2O3 (ml 0.1 3.06 1.32 1.7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. Tabela I: Omjer nadtlaka Paph20 u pjenušavim vinima pri 20oC i nadtlaka Paph20 na temperaturama od 0 do 25 oC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.0 56.4 13 33.54 1.0 2.7 23 62.6 2.24 1.3 44.2 47.97 0.36 1.40 1.5 .4 2.03 1.1 11 27.8 2.6 2.0 3.93 0.95 0.6 2.4 25.59 1.5 2.45 1.4 2.85 1. Tabela I: Odnos između volumena 0.

14 0.06 0.36 0.29 0.07 0.36 .20 0.18 0.17 0.14 0.36 0.PRILOG 6 PRILOG 6.14 0.31 0.27 0.25 0.15 0.37 oduzeti 15 16 17 18 19 0.35 0.28 0.12 0.23 0.30 0.11 0.07 0.14 0.07 0.20 0.21 0.23 0.22 0.36 0.16 0.12 0.16 0.14 0.34 0.24 0.20 0.14 0.21 0.31 0.26 0.29 0.23 0.20 0.23 0.08 dodati 21 22 23 24 25 0.09 0.07 0.07 0.32 0.22 0.15 0.08 0.08 0.31 0.27 0.14 0.28 0.28 0.23 0.14 0.18 0.29 0.34 0.31 0.27 0.07 0.22 0.22 0.12 0.09 0.07 0.36 0.31 0.08 0.36 0.12 0.37 0.32 0.27 0.20 0.05 0.36 0.07 0. Tabela I: Korekcija masenog postotka saharoze određene pri temperaturi različitoj od 20oC Saharoza u gramima na 100 grama proizvoda Temperatura u oC 5 10 15 20 30 40 50 60 70 75 0.28 0.06 0.32 0.21 0.07 0.09 0.21 0.07 0.07 0.16 0.26 0.14 0.36 0.14 0.21 0.

6 10.35329 1.0 10.34845 1.0595 134.7 105.7 12.6 115.0 13.89 4.1 90.63 7.39 5.35376 1.2 11.34921 1.0439 1.9 102.35424 1.8 101.0 110.34906 1.9 97.35360 1.96 6. Prikazana je i gustoća pri 20oC.0 11.0481 1.0402 1.35015 1.9 109.0 95. Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol.0464 1.5 13.86 6.5 120.3 101.6 116.35472 1.0460 1.34814 1.7 90.3 4.7 11.8 105.60 6.01 .1 11.35203 1.1 85.2 83.34890 1.0523 1.47 6.5 12.0452 1.8 121.95 14.45 5.35156 1.1 88.0552 1.4 124.6 132.2 113.35046 1.3 115.1 87.0 125.35062 1.35031 1.34936 1.3 8.0431 1.35266 1.14 5.35234 1.9 103.9 13.2 99.95 5.35440 1.8 11.79 6.9 11.1 112.0502 1.5 10.7 112.35298 1.8 108. pri 20oC 10.9 99.24 7.0 96.1 12.0494 1.15 6.18 7.5 103.9 127.3 83.35519 1.5 122. koji ima skalu u masenim postotcima saharoze pri 20oC ili indeks loma pri 20oC.34781 1.52 5.41 6.73 6.35456 1.09 5.0510 1.0498 1.30 7.3 11.56 7.0586 1.90 5.0557 1.1 86.5 130.2 84.34999 1.2 13.4 126.5 85.9 12.4 116.7 13.53 6.34984 1.35503 1.9 14.34952 1.6 114.99 7.8 107.9 100.3 12.88 7.1 97.0 12.9 124.7 109.92 6.2 127.3 82.69 7.6 86.9 96.0544 1.8 104.3 100.3 128.0410 1.6 87.0435 1.35313 1.2 14.3 14.0519 1.02 5.1 89.5 14.26 5.5 117.35108 1.6 89.6 88.34860 1.76 7.43 7.6 131.58 5.34875 1.0398 1.0578 1.35092 1.35391 1.0443 1.83 5.8 79.8 10.0414 1.5 119.5 11.3 10.0473 1.28 6.35345 1.0 92.1 98.8 12.9 1.1 126.35551 1.0582 1.0419 1.77 5.7 120.1 14.35172 1.64 5.35124 1.82 7.6 104.2 12.9 98.7 106.35407 1.0506 1.0423 1.2 10.0447 1.11 7.0591 82.0 14.0561 1.35187 1.0 92.0565 1.0489 1.Tabela II: Koncentracija šećera u moštu i ugušćenom moštu u gramima na litru i gramima na kilogram. određene refraktometrom.8 13.3 13.35140 1.4 12.7 10.6 14.0514 1.0 111.0394 1.02 6.71 5.33 5.8 122.0468 1.35488 1.0477 1.6 118.4 11.4 125.5 123.2 114.0 91.7 14.8 106.50 7.7 111.35 6.09 6.0548 1.1 13.6 12.0390 1.35535 1.5 117.5 121.05 7.7 133.0427 1.0536 1.6 13.0 95.2 81.7 110.6 113.0574 1.34968 1.0406 1.37 7.4 129.35249 1.6 119.0569 1.0540 1.8 92.0527 1.0531 1.5 118.66 6.8 1.2 80.0485 1.34798 1.4 84.8 91.4 13.1 10.0 95.4 10.9 94.6 11.4 102.34830 1.0456 1.35077 1.8 107.20 5.35219 1.4 14.9 94.35282 1.22 6.

0 147.46 10.4 171.3 133.1 143.35988 1.1 141.5 17.36301 1.4 180.72 10.35923 1.35664 1.6 153.6 18.0690 1.0733 1.9 147.1 149.0685 1.6 163.80 8.0746 1.9 176.8 158.7 164.92 9.9 17.8 18.36152 1.9 16.15 8.0724 1.9 19.5 15.0 151.36367 1.00 11.0 17.0 151.0672 1.6 16.35842 1.3 130.35809 1.5 173.0668 1.21 11.5 170.0768 1.2 138.0699 1.54 8.0638 1.7 182.35874 1.5 181.0738 1.3 129.0800 1.3 160.73 8.0782 1.0655 1.8 16.79 9.6 167.4 19.34 8.73 9.0777 1.36217 1.5 142.0760 1.0 16.59 10.9 167.21 8.0755 1.12 10.7 17.5 19.0707 1.5 174.0 177.1 138.36070 1.7 154.35648 1.2 135.35907 1.1 15.6 189.0791 1.6 163.35760 1.0809 136.8 17.8 145.2 137.36284 1.6 17.4 18.8 176.35793 1.5 11.0599 1.0612 1.35939 1.8 15.7 161.35615 1.35583 1.5 152.27 19.9 18.07 11.86 10.6 162.7 15.59 9.1 169.25 10.2 18.0 168.06 10.7 160.0 18.9 185.0 15.6 168.93 9.46 9.5 162.35825 1.1 140.35631 1.0703 1.36136 1.53 10.1 16.9 152.47 8.08 8.9 153.66 10.3 131.5 175.99 10.35567 1.1 159.36036 1.35955 1.1 145.35744 1.36086 1.0633 1.6 19.0616 1.0646 1.35712 1.35858 1.6 173.1 142.36318 1.26 9.33 9.0625 1.0660 1.7 19.4 17.1 139.36020 1.35972 1.2 178.3 151.36201 1.53 9.35776 1.6 169.36234 1.0751 1.60 8.0629 1.8 156.0651 1.66 9.27 8.4 141.0 19.3 179.13 11.5 18.35599 1.0773 1.6 15.0603 1.80 10.1 144.2 17.00 9.2 15.0 158.0711 1.0 148.0694 1.36185 1.0729 1.0664 1.1 17.0804 1.4 15.34 .0 148.36102 1.06 9.0642 1.3 170.5 171.20 9.8 157.35696 1.3 140.0 146.36004 1.0 149.2 139.86 9.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 15.3 16.3 187.0795 1.4 16.39 9.2 16.3 19.5 8.1 186.39 10.0742 1.5 172.6 166.32 10.36251 1.13 9.3 132.0 137.0621 1.4 161.19 10.41 8.36169 1.8 183.2 134.67 8.8 155.5 172.0786 1.5 16.0720 1.7 174.2 19.8 159.9 154.1 18.7 144.0764 1.3 17.8 155.2 150.8 1.36267 1.6 143.2 136.0677 1.3 15.9 1.36351 1.36335 1.0681 1.6 165.6 164.7 18.0 150.0716 1.3 18.0608 1.93 11.1 19.36119 1.0813 190.7 16.9 157.35680 1.35728 1.36053 1.86 8.4 188.35890 1.8 165.7 128.

96 12.2 11.2 191.11 13.4 225.90 12.0897 1.54 11.15 14.0 20.1 202.8 206.1 194.0947 1.4 181.4 23.24 13.15 12.8 204.6 215.37025 1.47 11.87 13.1041 1.0 201.60 11.36434 1.0857 1.1 192.81 11.37214 1.2 23.2 239.0 21.8 23.08 14.9 Indeks loma pri Gustoća pri 20oC 20oC 1.4 234.6 20.0866 1.7 209.3 23.37008 1.3 184.6 214.36601 1.6 214.0822 1.0831 1.6 24.2 224.0826 1.37162 1.0 196.0 246.0880 1.45 13.6 212.0925 1.6 21.0984 1.1 210.4 212.0956 1.9 24.0875 1.2 188.29 12.36685 1.1045 Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 191.0979 1.7 20.7 207.4 21.6 228.0920 1.3 24.73 13.6 221.0 24.5 23.64 14.69 12.0 238.50 14.0 217.36585 1.6 217.1011 1.31 13.28 14.36770 1.1 21.36417 1.1 20.0844 1.88 11.36534 1.9 231.3 20.6 22.2 195.36383 1.0 23.36550 1.94 14.0952 1.63 12.8 207.7 24.35 14.36719 1.0988 1.8 216.3 219.7 206.2 190.3 240.37145 1.36837 1.0 196.7 210.2 219.4 182.49 12.22 14.3 222.0 199.9 23.52 13.7 22.36905 1.0929 1.38 13.9 200.0 199.2 22.37197 1.8 237.2 226.0902 1.4 247.36956 1.9 22.3 241.0998 1.1 194.76 12.36518 1.3 233.0 22.8 21.3 185.7 21.1 195.44 14.1 225.5 24.2 20.37110 1.36451 1.0933 1.37180 1.36669 1.5 21.36702 1.8 22.Saharoza % (m/m) 20.1 232.0835 1.1 193.5 22.22 12.36991 1.7 222.04 13.56 12.2 189.36652 1.08 12.36568 1.0 245.80 13.36468 1.3 211.8 24.40 11.3 196.37128 1.75 11.35 12.1026 1.83 12.3 21.8 203.37042 1.36400 1.9 193.0853 1.36820 1.9 21.36787 1.5 205.36618 1.36635 1.0993 1.1 23.37093 1.36753 1.4 22.3 183.8 20.2 187.42 12.9 198.5 197.0884 1.0889 1.3 22.36501 1.6 216.0965 1.9 209.0849 1.1022 1.7 198.0817 1.4 227.0916 1.4 179.8 200.3 186.9 224.37059 1.4 178.0871 1.17 13.0893 1.5 213.36854 1.2 21.36888 1.56 14.37076 1.0943 1.6 23.8 205.4 180.0970 1.4 24.6 243.66 13.5 220.36871 1.4 20.7 229.0 244.9 201.36484 1.1035 1.1016 1.1 223.59 13.36736 1.36973 1.0961 1.2 203.97 13.78 .0906 1.6 213.7 248.01 14.5 20.72 14.1007 1.36922 1.7 23.0840 1.1 24.6 235.2 24.1030 1.0975 1.2 218.01 12.0911 1.7 211.7 177.0862 1.7 208.4 218.5 221.67 11.36939 1.4 220.3 204.36804 1.0938 1.8 202.1 22.

4 301.1133 1.6 28.6 228.1220 1.1258 1.3 25.1087 1.7 25.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 25.7 26.37739 1.38078 1.84 14.6 25.5 269.1 305.9 264.1081 1.4 272.1 261.7 231.1144 1.1263 1.8 27.37810 1.1049 1.3 289.35 16.3 239.1171 1.1214 1.91 16.37370 1.8 29.8 227.0 287.6 233.45 15.2 246.7 268.6 283.1100 1.5 270.3 27.7 292.1125 1.37545 1.1 266.7 234.1095 1.9 279.55 17.1182 1.4 226.4 242.37650 1.1072 1.85 17.37387 1.37353 1.7 298.7 28.37881 1.99 17.2 240.79 15.15 16.07 18.4 26.2 27.38096 1.38024 1.1 29.5 238.7 229.4 302.1 25.29 16.0 28.1282 249.2 243.1138 1.1106 1.8 26.37475 1.0 244.5 26.9 281.37721 1.37899 1.6 284.1091 1.37632 1.63 17.3 29.2 275.1224 1.2 26.3 258.7 27.23 15.8 273.0 295.1 259.1277 1.9 26.9 27.5 29.3 290.27 17.8 262.8 265.43 16.3 288.8 264.37917 1.37703 1.0 27.07 17.5 254.6 252.4 256.51 15.6 251.37615 1.2 28.37249 1.0 25.6 29.11 15.38060 1.4 25.37510 1.6 26.1186 1.1233 1.38006 1.1 26.37935 1.1 266.1152 1.1190 1.9 278.73 15.3 296.6 27.13 17.60 15.3 282.95 16.37775 1.1 28.37598 1.37423 1.4 300.4 237.1273 1.88 15.37317 1.9 1.0 29.8 247.85 16.47 17.51 16.37580 1.37528 1.9 230.1110 1.4 257.8 28.39 15.3 241.1157 1.4 29.23 16.5 14.1205 1.3 261.0 26.19 17.5 25.96 15.41 17.37440 1.8 269.1176 1.37457 1.79 17.1239 1.5 232.37793 1.1 262.9 267.1148 1.1167 1.4 27.37283 1.1269 1.37266 1.1062 1.8 250.0 265.1244 1.67 15.0 249.38042 1.2 276.1068 1.17 15.5 28.9 270.7 253.37562 1.71 16.35 17.3 28.37493 1.99 18.7 251.0 226.9 29.37232 1.0 246.37953 1.1163 1.7 29.0 261.57 16.37300 1.0 293.1250 1.37667 1.6 271.7 253.1228 1.8 304.5 277.37863 1.63 16.2 29.1057 1.2 274.6 286.19 18.1114 1.37971 1.3 255.1053 1.37988 1.5 263.9 28.0 294.1 306.8 267.37685 1.37846 1.3 26.1 307.37335 1.4 255.13 18.07 16.1201 1.90 14.37405 1.1209 1.3 236.1119 1.1 245.4 256.1195 1.8 25.5 257.0 254.2 260.37828 1.1129 1.01 16.1 27.7 250.8 259.5 27.9 249.91 17.1076 1.1 299.26 .5 235.5 271.1254 1.03 15.71 17.2 25.37757 1.4 28.1 260.79 16.2 268.32 15.

3 340.3 350.5 275.1 33.1432 1.3 31.2 304.38294 1.4 294.7 367.9 284.1491 1.2 312.9 348.38330 1.7 34.3 34.38678 1.1527 1.00 20.0 323.97 21.3 317.1312 1.6 310.56 18.49 18.1517 1.8 322.93 20.2 33.38276 1.7 30.1486 1.08 20.46 20.8 33.2 32.38403 1.71 19.63 18.5 336.5 331.1466 1.2 320.3 301.3 32.0 317.38586 1.35 18.3 361.1 365.5 32.9 34.4 313.42 19.42 18.1293 1.2 280.1 344.38864 1.7 288.1.38919 1.38827 1.1452 1.4 32.86 21.0 31.38808 1.94 .4 313.2 318.1317 .6 326.38938 1.7 33.0 34.7 359.3 316.0 339.1341 1.38186 1.1 32.77 18.13 19.5 276.6 274.0 360.38623 1.1476 1.3 300.1391 1.5 33.90 20.8 286.38312 1.38790 1.2 273.38697 1.2 34.1501 1.0 305.38531 1.3 279.9 33.1532 308.9 334.38550 1.3 330.1496 1.1506 1.5 362.3 299.24 20.4 319.1396 1.1427 1.6 34.64 19.5 31.38660 1.1288 1.71 21.38494 1.5 30.1336 1.38440 1.1351 1.20 19.1 30.1512 1.1461 1.1 355.0 283.38132 1.6 341.1 282.61 20.9 369.1366 1.2 30.16 20.38771 1.2 319.1327 1.1 349.8 328.5 291.85 18.04 21.1322 1.4 34.8 364.9 306.7 332.4 312.4 293.2 335.1 34.38513 1.38957 1.38715 1.38168 1.1380 1.38882 1.68 20.3 318.9 343.79 21.0 32.38204 1.1385 1.1 329.38642 1.38 20.1 305.6 314.5 351.38901 1.3 356.75 20.7 346.70 18.39012 1.38458 1.6 30.48 21.1406 1.1307 1.38421 1.1481 1.1361 1.56 19.82 20.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 30.1437 1.35 19.1371 1.0 311.18 21.5 311.4 295.1416 1.49 19.3 315.11 21.38150 1.0 33.38568 1.1356 1.8 31.38240 1.4 325.3 30.2 31.1422 1.25 21.8 34.6 31.38349 1.9 31.38367 1.7 32.1522 1.63 21.41 21.1411 1.1471 1.4 31.8 32.4 345.7 309.99 19.9 285.38476 1.0 283.1401 1.7 352.1332 1.38385 1.1 31.3 33.5 34.5 292.8 30.1302 1.38258 1.9 1.55 21.3 303.1442 1.4 297.2 18.1376 1.27 19.38222 1.1457 1.38975 1.3 302.1447 1.38994 1.92 18.38734 1.9 32.38845 1.2 281.33 21.5 357.4 366.7 31.78 19.38605 1.4 314.38753 1.7 338.86 19.6 33.2 324.6 32.4 33.1346 1.6 290.1298 1.8 310.4 296.38114 1.4 277.8 316.06 19.3 278.4 30.3 298.6 289.9 307.0 30.31 20.9 354.8 308.8 287.54 20.6 320.

1635 1.22 23.7 330.6 390.1615 1.5 39.1558 1.1677 1.39408 1.39332 1.4 37.5 408.39069 1.7 37.85 22.6 364.2 430.65 25.58 25.1 322.0 420.8 401.39523 1.7 419.0 38.1641 1.6 399.4 38.1594 1.4 39.8 373.7 35.4 354.9 415.4 366.0 325.39389 1.1584 1.1 357.0 388.1780 1.39370 1.4 35.2 393.2 407.39 22.0 37.3 375.39031 1.3 22.0 39.1573 1.1723 1.16 22.4 336.3 355.99 23.2 38.5 37.39144 1.6 36.7 405.1692 1.59 24.39599 1.3 367.39087 1.39888 1.1651 1.7 331.1785 1.04 25.1630 1.1 358.39484 1.12 25.45 22.6 35.6 38.39753 1.1543 1.6 363.1 39.1 38.0 344.97 25.2 384.2 39.1625 1.5 36.1 342.8 410.9 326.39869 1.4 380.7 396.4 337.1687 1.35 25.39314 1.3 389.7 348.51 24.6 351.39561 1.39427 1.1 343.39907 1.50 25.39810 1.1 35.9 378.6 413.1 379.09 22.8 361.1 411.39219 1.2 340.39849 1.1646 1.9 37.53 23.8 38.3 35.68 23.01 22.1749 1.6 37.39830 1.1610 1.39714 1.9 327.15 23.1759 1.5 365.7 433.8 360.62 22.39106 1.4 36.5 352.5 431.1770 1.21 24.2 421.39657 1.9 38.9 345.1728 1.1 323.75 23.1 425.2 341.2 416.9 383.29 24.5 335.73 .0 324.4 353.27 25.39637 1.39163 1.4 417.1733 1.37 23.24 22.2 35.1 402.2 36.13 24.1703 1.9 429.1744 1.3 426.1682 1.1698 1.74 24.1764 1.1739 1.1666 1.39733 1.5 35.39927 1.1553 1.3 398.7 39.69 22.54 22.5 334.39946 1.39295 1.0 36.39966 1.39050 1.42 25.3 36.9 39.3 339.91 23.0 406.1708 1.9 392.39618 1.0 325.5 385.45 23.1672 1.0 35.39200 1.4 394.82 24.7 381.60 23.1713 1.3 338.3 39.37 24.44 24.1 37.6 333.1620 1.99 24.39276 1.8 424.92 22.1661 1.39580 1.39676 1.1599 1.0 397.1589 1.39257 1.3 38.6 39.3 37.67 24.83 23.5 422.1563 1.8 329.9 36.39542 1.39238 1.8 36.39125 1.77 22.9 346.1754 1.06 24.1537 1.8 328.8 39.39772 1.5 38.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 35.6 350.6 427.9 1.7 36.39791 1.07 23.7 362.7 38.2 37.1775 1.8 347.90 24.0 321.0 358.1656 1.6 332.2 356.9 359.0 344.3 412.39465 1.32 22.8 387.1 36.39695 1.1718 1.1568 1.20 25.5 371.39504 1.4 403.39181 1.0 374.1604 1.8 37.1548 1.8 35.1790 370.30 23.6 376.39446 1.7 349.1579 1.39351 1.

4 44.68 27.5 .59 29.1917 1.6 473.8 467.40357 1.40715 1.2059 434.2048 1.1972 1.1891 1.1 464.0 374.2 400.1939 1.2 370.2 468.40083 1.1907 1.1983 1.0 44.4 382.1812 1.6 392.7 498.3 480.8 44.5 43.1896 1.40815 1.9 42.48 28.9 404.1817 1.35 29.19 29.00 28.4 447.40279 1.40655 1.88 25.40024 1.40122 1.4 411.40259 1.32 28.40957 1.0 487.4 465. 469.2 384.40555 1.5 42.95 29.1875 1.8 388.3 399.40695 1.3 383.9 483.51 29.2015 1.40535 1.40 28.4 41.5 44.98 27.0 40.1833 1.0 438.5 395.8 454.67 .1806 1.6 380.2 41.1999 1.2 385.40161 1.3 439.9 471.1 373.6 40.40856 1.0 495.08 28.5 40.40141 1.21 27.1956 1.6 486.1 371.1994 1.2 43.3 44.1865 1.04 26.1796 1.11 29.40615 1.40775 1.1901 1.40338 1.1 386.40102 1.35 .6 44.9 387.2005 1.6 481.3 413.7 463.5 41.7 441.56 28.3 43.4 368.88 28.43 27.3 42.40916 1.40436 1.7 406.36 26.2037 1.63 28.0 442.28 26.2 40.1923 1.1850 1.1 401.60 26.2032 1.1870 1.1 25.40456 1.44 26.2 369.83 26.6 41.1855 1.6 408.1977 1.2 44.6 477.40476 1.7 494.20 26.1 41.8 405.59 27.1912 1.6 393.5 452.8 42.40318 1.4 40.1950 1.3 443.3 40.0 386.3 488.75 26.1928 1.1934 1.40219 1.40239 1.2042 1.1 40.4 43. 27.84 27.9 459.8 389.0 41.5 410.1844 1.0 402.68 26.16 28.5 394.80 25.0 43.90 26.1 42.40516 1.40896 1.40377 1.9 479.6 490.1860 1.0 450.1 402.28 27.1961 1.39985 1.40675 1.2010 1.3 398.40180 1.1967 1.13 27.9 475.6 457.7 43.8 43.1881 1.0 374.40417 1.2 451.1945 1.7 379.7 44.40043 1.3 41.4 42.0 491.9 403.7 391.3 492.1823 1.23 28.1828 1.3 484.1801 1.0 499.3 496.2053 1.1 44.4 396.8 41.3 412.40004 1.9 377.79 28.92 28.1839 1.40063 1.3 435.5 409.40595 1.7 445.52 27.05 27.43 29.03 29.1886 1.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 40.40876 1.2 472.1 43.1 372.9 376.40200 1.6 43.0 446.2 476.27 29.40795 1.9 1.8 378.3 456.40635 1.12 26.7 390.40496 1.52 26.1988 1.1 460.96 26.1 455.40575 1.9 44.40755 1.6 437.7 42.76 27.2021 1.9 41.7 40.6 42.72 28.4 461.9 375.8 40.40937 1.7 41.2 414.40836 1.40735 1.2 42.7 407.40397 1.0 42.9 43.7 449.2026 1.5 381.40298 1.4 397.

27 33.7 450.7 449.41798 1.6 545.95 33.3 46.2 525.6 438.41508 1.81 31.6 46.7 437.22 31.2087 1.97 32.0 417.2148 1.3 430.7 49.11 33.7 538.4 452.2304 1.2249 1.2 529.5 555.47 31.6 531.41221 1.41736 1.2 558.34 30.2 47.5 522.2282 1.9 48.8 459.79 32.8 45.83 29.4 49.41058 1.1 446.00 30.7 424.1 47.9 528.36 33.0 417.9 542.9 1.2315 1. 516.7 46.9 47.4 442.2104 1.3 536.41364 1.86 32.5 441.19 33.0 415.0 546.1 46.6 439.89 31.1 49.3 453.4 460.1 48.5 526.7 45.41405 1.41673 1.3 444.0 561.8 564.9 506. 524.4 46.61 33.41241 1.1 517.5 540.6 567.41945 1.9 420.9 419.2327 1.2332 500.41861 1.40977 1.41924 1.9 49.59 32.17 30.5 47.6 47.82 30.2098 1.2271 1.2093 1.5 45.41343 1.72 31.41819 1.9 447.3 543.8 29.0 432.3 48.41715 1.2154 1.2132 1.8 48.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 45.1 539.4 45.8 553.02 33.2 445.7 425.08 30.05 32.41323 1.2321 1.0 457.3 45.2192 1.1 550.2215 1.2260 1.6 45.22 32.1 456.75 30.99 31.2 48.41139 1.41590 1.1 432.8 422.2187 1.0 48.2293 1.6 49.14 32.41882 1.2 431.2 510.2137 1.8 434.52 33.41611 1.8 448.41018 1.42 30.2064 1.5 48.0 446.9 433.2 455.50 30.6 48.77 .7 33.06 31.92 30.41569 1.3 507.9 46.0 47.1 457.41119 1.5 46.2115 1.2276 1.41966 1.2159 1.5 504.5 427.2076 1.6 512.46 32.2 46.2 521.41262 1.2298 1.0 46.2070 1.7 502.59 30.41384 1.75 29.2175 1.40997 1.41160 1.2165 1.30 32.2143 1.2 565.31 31.8 .7 47.3 547.2198 1.41694 1.91 30.41528 1.2227 1.41652 1.1 45.2287 1.8 535.7 549.9 421.2221 1.41632 1.2243 1.8 423.2 45.41903 1.41302 1.41282 1.55 31.66 30.2310 1.63 31.6 451.41466 1.0 532.2127 1.2121 1.41446 1.41756 1.8 .4 533.2170 1.9 458.9 418.41425 1.4 429.15 31.4 562.41840 1.4 48.3 47.0 45.2204 1.5 428.2181 1.41549 1.5 440.2210 1.4 514.38 31.25 30.41099 1.41200 1.5 49.2338 568.6 426.7 48.2232 1.8 435.8 509.4 443.8 46.70 32.3 454.3 49.41038 1.2 49.0 416.44 33.8 520.41487 1.5 518.41777 1.8 1.38 32.2254 1.69 49.8 557.41180 1.63 32.41079 1.8 47.2081 1.4 551.2238 1.41987 1.1 503.7 436.6 560.1 554.2265 1.0 49.4 47.0 513.2110 1.

1 52.42050 1.6 477.2 497.42008 1.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 200C Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20 oC 50.29 37.2617 1.6 479.4 54.3 505.42431 1.4 465.42219 1.8 594.2 598.42810 1.42686 1.42452 1.3 466.3 605.42789 1.2 53.2 51.5 50.1 582.2495 1.2366 1.42707 1.8 474.69 34.42092 1.0 53.20 37.2583 1.42538 1.2361 1.2 52.42071 1.74 35.42367 1.85 36.2478 1.42240 1.2389 1.3 50.2355 1.6 54.82 35.0 52.9 604.78 34.2419 1.6 503.3 595.8 1.04 .3 589.42474 1.3 494.2349 1.99 36.6 478.9 1.2571 1.2384 1.5 464.9 585.2560 1.42581 1.7 476.5 52.43056 1.8 501.2395 1.2 621.2589 1.42135 1.6 53.42283 1.0 499.3 592.42517 1.8 50.6 489.42769 1.2401 1.2506 1.5 53.2 608.42029 1.2 624.6 626.37 37.42410 1.8 472.42325 1.61 34.10 34.42942 1.0 499.50 36.7 600.7 50.2489 1.2518 1.2413 1.4 631.87 34.2500 1.7 597.6 52.8 51.2595 1.67 36.2606 1.3 52.2 634.42830 1.4 52.2 484.28 34.2554 1.53 34.2407 1.42645 1.2512 1.39 35.5 480.3 579.03 37.2623 569.9 588.42965 1.79 37.1 54.9 470.42748 1.7 636.7 620.6 462.24 36.8 473.9 52.95 35.76 36.2372 1.6 610.9 578.7 52.0 51.4 482.2437 1.3 615.1 498.42261 1.9 53.3 54.86 33.2 54.2449 1.2 496.2 467.62 37.42727 1.1 51.42666 1.6 574.8 607.2466 1.2472 1.0 50.7 502.2 572.5 54.4 51.3 51.9 500.59 36.5 504.6 51.5 638.22 35.2 468.08 36.02 34.19 34.43033 1.1 601.2 506.2548 1.8 571.31 35.42897 1.04 35.42304 1.2425 1.57 35.5 491.2455 1.42198 1.5 463.0 485.7 488.2566 1.45 37.3 507.8 52.9 54.42602 1.42346 1.2344 1.5 481.1 53.2378 1.4 576.1 485.2 618.42624 1.5 602.2530 1.8 591.2524 1.2577 1.7 475.3 495.2461 1.11 37.6 490.9 51.88 37.96 54.2483 1.43011 1.94 34.4 493.7 51.8 53.42988 1.42114 1.42919 1.7 581.4 492.13 35.7 623.2600 1.4 586.0 54.7 53.44 34.1 627.9 471.6 629.6 50.4 50.2431 1.2542 1.3 483.94 37.1 469.33 36.7 54.54 37.42495 1.4 53.0 469.1 33.0 575.0 38.2443 1.41 36.3 53.65 35.8 614.42389 1.8 633.71 37.5 51.1 637.2612 1.2629 640.2 50.0 611.48 35.2536 1.9 461.42156 1.0 630.4 612.8 617.1 50.36 34.8 487.42559 1.16 36.42874 1.5 583.42851 1.42177 1.91 35.9 486.

5 697.2 58.2700 1.7 643.3 675.1 57.5 57.5 706.9 656.5 685.43966 1.2736 1.15 40.2932 641.35 39.2888 1.7 58.2664 1.43453 1.61 40.2926 1.2754 1.4 702.2748 1.3 551.4 678.7 545.43232 1.8 665.5 56.2760 1.43563 1.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 55.4 55.3 527.6 709.18 39.9 533.2882 1.43719 1.1 542.2 59.1 Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 38.3 57.06 41.9 1.2816 1.43854 1.04 42.8 662.7 510.1 689.9 57.4 525.2828 1.5 654.97 41.2 644.43254 1.43320 1.2 713.4 550.2852 1.2901 1.2 56.8 56.2 552.32 41.1 647.43431 1.9 519.39 38.2870 1.8 668.1 530.80 40.7 56.2688 1.0 59.0 698.43944 1.06 40.44056 1.3 58.2694 1.2 57.6 547.14 41.5 513.43298 1.9 704.9 508.4 682.25 40.43808 1.43123 1.43342 1.2658 1.3 55.4 526.2840 1.58 41.0 695.4 539.43210 1.2718 1.22 42.44011 1.52 40.43899 1.2895 1.2822 1.2670 1.4 514.5 694.2 528.7 546.43608 1.43741 1.2 672.0 707.2712 1.57 38.43145 1.43652 1.2646 1.2804 1.2742 1.2834 1.0 542.43786 1.13 42.2724 1.2913 1.43386 1.7 674.4 56.11 38.9 680.0 58.44079 1.9 58.41 41.6 688.09 39.67 41.00 39.1 59.2810 1.6 58.43831 1.26 39.0 653.2652 1.6 537.4 57. 41.43276 1.88 39.48 38.6 649.4 660.9 56.4 699.6 55.2635 1.44147 1.3 507.41 42.5 58.9 543.2682 1.1 531.5 548.0 55.2 669.23 41.43409 1.9 59.1 55.9 659.43674 1.0 532.5 538.3 540.3 59.6 512.1 58.53 39.7 671.8 677.2785 1.2 553.8 58.22 38.88 40.43079 1.43921 1.7 511.8 509.2864 1.8 59.1 518.2920 1.2 529.8 534.70 39.4 59.91 39.43497 1.0 532.5 652.4 58.43 40.83 38.6 646.1 650.62 39.4 657.3 515.30 38.65 38.9 701.3 516.43763 1.3 666.43167 1.0 518.2791 1.86 41.50 .76 .43101 1.5 59.44102 1.1 56.44169 1.6 57.2 541.70 40.50 41.2640 1.44034 1.7 55.8 535.43475 1.8 57.2676 1.9 520.2797 1.8 55.43586 1.6 59.2773 1.6 56.95 42.2779 1.2730 1.1 686.2766 1.34 40.43630 1.6 523.3 663.2 55.5 524.43876 1.44124 1.7 522.6 691.8 544.44 39.0 683.43189 1.1 710.2 517.7 59.0 56.43989 1.43697 1.2876 1.43541 1.32 42.2846 1.5 55.5 549.79 39.0 57.0 692.6 712.43519 1.7 536.2907 1.97 40.7 57.8 521.7 715.74 38.3 56.2858 1.43364 1.2706 1.

3092 1.3188 1.1 572.9 64.9 583.26 46.2 62.85 44.99 64.21 44.44306 1.0 61.8 63.68 42.3136 1.3117 1.45065 1.57 44.3036 1.77 42.44396 1.8 775.5 62.3244 792.3 63.2 784.7 63.1 61.5 577.4 60.44671 1.7 736.3030 1.3 757.45042 1.4 591.5 42.3201 1.45253 1.3067 1.3061 1.8 564.8 554.49 45.44328 1.2950 1.3 754.0 778.44260 1..44351 1.3023 1.81 46.94 43.3080 1.2986 1.44694 1.12 45.8 574.4 777.1 60.2962 1.2968 1.8 595.0 63.3042 1.3098 1.45300 1.44237 1.44625 1.45089 1.85 42.44374 1.7 586.2 722.2992 1.8 61.3004 1.44902 1.7 557.45112 1.44419 1.9 555.8 585.3073 1.0 582.53 46.66 44.7 783.9 573.44949 1.2 580.6 63.3111 1.3086 1.4 64.76 44.45.44740 1.30 44.44442 1.4 578.2980 1.12 43.90 46.44533 1.4 63.2 571.1 581.45276 1.44215 1.3169 1.6 60.59 45.1 734.44488 1.09 .3 719.9 61.3055 1.44283 1.98 46.5 744.65 43.7 753.79 45.44192 1.8 60.84 43.12 44.3143 1.40 45.3 61.38 43.8 756.1 62.29 43.56 43.21 43.5 60.02 44.0 762.1 731.2 61.31 45.8 563.3162 1.3 768.0 42.44764 1.5 764.4 568.2 751.1 64.2 728.3 560.44879 1.9 63.94 45.44996 1.6 750.3207 1.1 593.3238 718.2944 1.6 780.3 592.6 588.3149 1.59 60.3 60.2998 1.3175 1.44972 1.7 767.2 60.3048 1.45183 1.7 724.6 566.17 46.44556 1.4 559.0 745.74 43.6 576.63 46.45206 1.44833 1.69 45.8 786.9 554.8 1.7 61.44810 1.4 569.5 567.5 64.44856 1.2 64.4 590.2 773.8 739.44717 1.0 62.1 748.3 579.3 62.45230 1.47 43.3104 1.5 63.3195 1.72 46.9 594.9 770.44511 1.9 1.1 765.0 593.0 572.44465 1.0 562.93 44.5 61.1 63.6 730.6 64.03 43.45135 1.5 598.7 727.0 582.6 597.45324 1.6 61.44602 1.6 558.7 565.8 556.21 45.1 562.6 587.8 584.3130 1.0 64.3 787.5 589.2 725.7 575.8 789.3156 1.39 44.2974 1.4 790.9 62.3226 1.45 46.3011 1.2956 1.8 62.9 759.2 737.7 596.6 772.3017 1.2 561.35 46.3213 1.7 64.07 46.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u %vol pri 20oC 60.03 45.0 1.88 .45019 1.3219 1.3182 1.4 761.7 62.2 63.2938 716.3 47.9 742.6 747.6 733.45159 1.1 781.3232 1.8 721.4 740.44926 1.44579 1.44648 1.44787 1.6 62.7 60.3 570.3 64.4 61.48 44.4 62.3123 1.

3328 1.13 48.3444 1.45725 1.29 51.2 67.5 810.6 622.20 51.8 800.45773 1.97 49.3 864.45678 1.9 66.6 642.1 65.5 855.1 68.3264 1.45607 1.2 66.3 610.8 67.46277 1.6 67.45844 1.7 843.53 49.31 50.5 615.7 68.0 638.3418 1.8 631.85 47.7 863.2 828.7 69.45916 1.1 66.3464 1.5 66.45512 1.5 65.3538 1.4 65.3450 1.4 69.45536 1.4 802.5 623.1 602.5 69.2 65.6 813.3404 1.9 619.6 607.45465 1.81 50.3 51.4 609.43 49.1 67.3 66.2 626.0 611.18 47.45630 1.1 601.8 630.56 47.8 604.11 50.45988 1.77 48.45868 1.45702 1.9 819.21 50.8 830.1 811.0 67.6 606.3551 1.3335 1.04 48.1 69.3270 1.9 629.50 48.8 620.78 69.4 616.2 869.1 825.4 624.10 51.41 50.3525 1.8 1.2 638.01 50.45559 1.45940 1.45964 1.5 68.1 611.45347 1.3385 1.3544 1.3491 1.4 599.3257 1.6 614.7 605.0 66.3471 1.3512 1.9 838.63 49.7 66.66 47.0 602.9 639.7 621.46229 1.87 .3 69.45749 1.91 51.94 48.05 49.46520 1.3505 1.3360 1.27 47.5 608.8 816.4 832.1 618.46108 1.46325 1.3 637.6 69.7 641.46036 1.3372 1.45892 1.2 68.7 848.51 50.45583 1.46 47.46012 1.8 853.1 627.3 65.46181 1.3251 1.4 820.8 858.46301 1.4 67.3366 1.46084 1.3277 1.1 803.1 846.45820 1.46398 1.9 612.46423 1.3531 1.49 51.9 866.3 68.0 643.41 48.3518 1.0 69.3341 1.3424 1.9 69.9 68.3322 1.61 50.3 836.22 48.1 851.6 66.3 806.4 636.45418 1.1 841.8 66.3353 1.45394 1.2 600.5 860.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20 oC Gustoća pri 20 oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost U % vol pri 20 oC 65.6 827.2 617.0 68.8 613.5 840.45654 1.68 51.3557 1.8 871.37 47.46253 1.3437 1.3378 1.46156 1.0 628.9 822.01 51.7 632.3498 1.9 808.7 805.3283 1.1 861.0 795.45441 1.7 67.46060 1.75 47.46205 1.24 49.6 868.3570 873.9 1.3290 1.92 50.0 628.3303 1.82 49.9 67.2 69.3 817.8 640.3398 1.45371 1.87 48.0 65.6 633.2 814.9 603.7 65.58 51.3457 1.46132 1.4 845.3 67.32 48.46350 1.71 50.39 51.0 618.3431 1.3347 1.6 68.4 850.5 635.1 856.46447 1.46374 1.6 797.46471 1.4 68.3391 1.4 47.5 634.2 798.15 49.7 835.3564 794.60 48.5 824.3309 1.46495 1.8 65.45796 1.73 49.6 65.45489 1.3 625.3478 1:3484 1.3316 1.0 833.3411 1.3296 1.34 49.4 66.8 68.5 67.69 48.

6 73.46544 1.47660 1.9 6628 663.3683 1.4 894.2 915.64 52.6 934.9 73.81 54.47509 1.3 659.5 56.47259 1.2 676.5 666.4 951.7 944.41 56.46913 1.47309 1.12 54.32 54.3 941.5 914.5 74.5 909.3710 1.7 655.82 53.6 930.46715 1.7 884.3784 1.3669 1.7 71.9 646.2 925.7 72.62 54.9 72.5 681.8 647.1 74.0 684.3838 1.5 919.46593 1.3 652.7 949.3642 1.2 74.47434 1.4 682.9 932.3845 1.51 54.3852 1.47086 1.31 56.3777 1.3635 1.1 900.47710 1.2 684.3825 1.6 72.02 54. pri 20oC 70.4 70.3791 1.47459 1.3723 1.3583 1.4 675.8 907.47685 1.5 72.8 644.3771 1.02 53.2 70.0 947.3804 1.0 74.6 74.54 52.1 677.47284 1.1 73.46863 1.9 917.61 74.0 72.0 678.3879 1.21 56.47760 1.92 54.3590 1.3886 1.06 52.46691 1.01 55.3 71.42 54.5 924.47135 1.8 912.11 56.47011 1.31 55.46937 1.0 661.2 72.6 70.7 680.7 892.3649 1.9 71.3750 1.3859 1.3 668.47185 1.1 890.3744 1.11 55.9 653.47559 1.01 56.9 889.46618 1.7 664.0 73.46765 1.7 70.8 671.4 658.3811 1.1 652.2 661.3757 1.6 656.3 885.46888 1.5 657.46789 1.7 648.2 669.3676 1.3717 1.3818 1.1 895.12 53.1 72.3577 1.91 55.3 72.2 71.3 74.22 54.3596 1.46962 1.47061 1.47534 1.1 70.2 910.45 52.35 52.9 670.3 70.81 .2 645.7 73.3609 1.9 1.3893 874.3730 1.46642 1.0 942.7 672.47609 1.6 665.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol.46568 1.1 645.47384 1.3603 1.2 877.4 74.3662 1.47634 1.4 667.15 52.3 936.47334 1.9 685.5 71.3655 1.25 52.9 74.6 71.32 53.47210 1.0 882.1 71.8 654.51 55.3 683.6 674.91 56.3689 1.9 927.6 876.3616 12622 1.0 939.92 53.8 679.4 881.4 899.3703 1.47110 1.52 53.51 56.2 922.3872 1.0 70.47160 1.8 51.46814 1.3737 1.1 687.46667 1.7 1.1 952.47036 1.3866 1.47409 1.0 71.5 73.3906 956.2 73.4 946.5 905.46838 1.4 650.42 53.22 53.6 649.8 879.61 55.5 70.4 72.8 902.41 55.83 52.47584 1.7 897.97 52.81 55.62 53.4 73.4 71.

9 643.2595 1.56 41.5 540.35 39.76 41.3 694.8 50.99 41.13 38. koji ima skalu u masenim postocima saharoze pri 20 oC ili indeks loma pri 20 oC.2 673.7 547.2411 1.4 50.4 641.1 699. Prikazana je i gustoća pri 20 oC.5 680.9 54.7 51.1 649.1 53.42219 1.42050 1.42949 1.2625' 627.42347 1.2416 1.42113 1.2560 1.42177 1.2 559.6 50.78 38.Tabela III: Koncentracija šećera (1) u pročišćenom ugušćenom moštu u gramima na litru i gramima na kilogram.42261 1.2520 1.2573 1.6 52.2553 1.0 525.6 541.2 51.2367 1.2513 1.8 51.42776 1.42538 1.79 40.04 38.93 40.2 53.1 686.3 54.7 508.9 670.0 523.5 509.8 550.4 690.1 528.2447 1.4 661.4 645.1 678.2466 1.7 544.2391 1.42008 1.2 54.42840 1.5 539.2585 1.42927 1.66 41.42240 1.4 703.28 41.9 52.4 52.8 518.4 53.2566 1.2401 1.1 635.3 638.2 529.42282 1.43036 1.2 530.94 38.2386 1.6 629.9 696.07 39.2374 1.42071 1.6 510.2500 1.2427 1. Saharoza %(mm) Indeks loma pri 20 oC Gustoća pri 20 oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 50.9 551.42819 1.2506 1.42861 1.3 52.8 683.5 51.2 652.4 536.1 41.97 39.3 532.9 632.7 701.9 53.7 640.42711 1.40 38.59 38.42884 1.0 646.42325 1.1 556.5 656.2 Alkoholna jakost u % vol Pri 20 oC 37.17 39.2486 1.2406 1.9 51.7 514.4 685.3 533.7 545.2630 706.0 50.2454 1.0 52.1 526.4 54.42389 1.2546 1.8 519.8 659.2348 1.2530 1.8 53.7 688.6 51.5 538.43058 1.42453 1.68 38.42603 1.09 41.83 39.42971 1.1 691.42645 1.6 511.8 52.1 527.9 549.2 681.7 50.26 39.3 53.2475 1.69 40.2620 1.42368 1.42092 1. određene refraktometrom.9 1.7 52.9 520.0 554.73 39.2606 1.42754 1.42198 1.42581 1.22 40.02 40.5 542.1 50.30 40.5 53.95 .38 37.5 677.1 558.31 38.7 515.28 37.8 517.59 40.7 516.37 41.4 535.7 637.6 512.2580 1.7 693.22 38.2535 1.2434 1.5 664.2 668.2421 1.89 40.42156 1.1 665.66 37.4 537.2 531.42906 1.42797 1.2540 1.12 40.42432 1.42475 1.42496 1.56 37.40 40.2590 1.8 1.18 41.2613 1.8 548.48 37.3 534.5 698.2461 1.9 654.1 704.76 37.2441 1.42624 1.1 557.6 667.42560 1.2470 1.42733 1.4 634.6 651.9 522.0 54.9 553.85 37.42135 1.47 41.86 54.63 39.2381 1.42029 1.42410 1.42667 1.1 54.1 52.6 543.7 513.2342 1.5 54.3 50.2525 1.42993 1.0 524.43014 1.2480 1.0 51.45 39.2 52.2362 1.3 51.50 40.5 672.6 54.1 51.3 630.42304 1.5 50.0 555.50 38.4 51.0 662.54 39.5 52.0 53.42689 1.2493 1.8 546.42517 1.2 50.6 53.7 53.5 648.88 38.2355 1.2396 1.8 675.7 54.2600 1.1 657.

.

4 597.2832 1.2703 1.43343 1.43409 1.2699 1.04 42.6 739.2869 1.43519 1.8 576.32 43.9 580.8 56.62 43.4 55.9 42.2731 1.2837 1.4 596.0 583.8 577.8 1.8 709.74 42.5 771.43498 1.8 759.43277 1.7 55.44011 1.40 45.23 43.3 785.8 781.43146 1.43877 1.22 46.43 46.0 57.50 45.44034 1.71 45.9 582.2921 1.3 58.43102 1.43476 1.5 55.2718 1.4 745.11 45.7 58.2738 1.5 568.2685 1.0 585.3 595.43365 1.9 747.64 42.43564 1.8 724.5 56.43966 1.9 58.4 567.1 57.0 56.61 45.8 578.5 598.0 752.2798 1.43741 1.9 609.7 574.6 58.83 59.2818 1.5 570.72 43.4 756.5 57.53 46.91 46.2773 1.3 59.1 717.8 606.0 712.80 45.1 55.43298 1.4 594.44079 1.7 56.1 56.9 59.2850 1.2768 1.2784 1.2 591.3 57.52 43.2902 1.1 586.5 726.2896 1.2909 1.9 732.43609 1.0 58.2744 1.3 565.2645 1.43255 1.4 58.2 55.81 43.44 42.2 786.93 % vol pri 20oC .6 776.43899 1.2 58.43079 1.33 42.2 592.6 59.7 604.44057 1.779.1 589.2857 1.6 57.3 564.4 566.7 729.43124 1.43988 1.9 56.3 730.5 571.2758 1.6 734.4 560.6 602.1 757.92 44.64 46.44102 1.9 1.1 588.23 42.7 59.0 59.3 778.7 57.2659 1.43454 1.2652 1.2692 1.8 719.2804 1.7 754.2751 1.44169 1.6 783.1 762.0 55.2889 1.2876 1.6 573.43233 1.02 44.3 736.91 45.43542 1.3 56.4 741.2827 1.7 605.0 737.3 751.3 563.2 590.3 55.12 44.6 603.5 58.2863 1.54 42.43809 1.74 46.43653 1.6 55.2926 707.2639 1.8 579.43698 1.44124 1.83 42.2 56.93 43.1 587.6 601.5 569.43944 1.2763 1.8 607.2916 1.4 716.2843 1.6 572.01 46.43586 1.1 .2 561.22 44.5 721.1 59.2708 1.0 767.7 714.2 57.0 610.43675 1.9 57.14 42.2679 1.0 584.43922 1.43321 1.8 788.6 749.8 57.04 43.01 45.8 58.2724 1.11 46.4 56.1 722.2810 1.30 45.2672 1.43387 1.5 59.6 764.43832 1.32 46.4 57.41 44.1 58.1 727.2882 1.4 711.2635 1.43431 1.21 45.9 46.3 562.61 44.51 44.43784 1.2713 1.2778 1.3 766.9 774.4 59.31 44.2 59.8 55.43168 1.3 593.9 608.43764 1.42 43.43211 1.43631 1.8 769.2791 1.8 744.5 761.2822 1.5 599.7 575.43189 1.2665 1.1 742.6 56.43720 1.71 44.5 600.44147 1.1 772.81 44.2931 790.13 43.43854 1.Alkoholna jakost u Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 55.

45158 1.6 61.44949 1.44648 1.46 48.92 52.44442 1.9 64.44465 1.9 638.5 61.5 627.03 47.44718 1.67 48.5 62.3 62. pri 20oC 60.44879 1.44283 1.10 49.8 833.0 641.2969 1.2976 1.4 650.3241 877.3235 791.3 795.45205 1.23 50.8 845.45228 1.2991 1.60 49.4 63.3 63.6 828.1 644.3 64.3068 1.8 659.0 824.45322 1.91 50.03 64.14 .2 61.4 61.1 616.39 51.88 50.5 802.8 62.3056 1.2949 1.4 62.71 51.2 646.14 48.99 49.5 849.0 854.4 865.44764 1.9 636.34 50.56 50.20 49.4 860.5 652.3 874.23 47.1 808.45042 1.0 63.45088 1.3190 1.0 613.0 64.7 630.44695 1.9 63.6 64.45 50.55 47.7 658.3 621.3 623.44995 1.75 47.45065 1.44260 1.3016 1.3175 1.6 62.3121 1.5 64. 870.0 614.8 838.30 49.8 662.0 831.44397 1.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća u g/l Šećer u g/l Šećer g/kg Alkoholna jakost u %vol.7 64.45135 1.89 48.3108 1.3101 1.3062 1.44374 1.44580 1.0 861.3155 1.7 657.08 51.6 872.3080 1.44351 1.44215 1.2 62.5 807.9 868.8 660.5 .4 649.2986 1.60 51.9 798.2 64.1 853. 1.8 817.9 805.2 796.4 821.3148 1.81 49.0 642.2 619.2 815.2 63.50 49.3215 1.6 863.29 51.4 60.65 47.45181 1.3180 1.77 50.45299 1.0 640.6 63.45275 1.2981 1.02 50.5 626.2 645.2996 1.7 847.12 47.44626 1.44926 1.8 635.7 .3195 1.3 648.7 62.3 61.4 651.1 64.3 620.2942 1.44833 1.3128 1.3075 1.812.3201 1.44534 1.45019 1.1 63.3 814.7 60.44328 1.9 1.4 625.85 47.4 835.0 612.7 63.1 615.44810 1.3095 1.8 61.44672 1.2 618.45112 1.7 61.0 639.8 60.9 61.3228 1.3 830.44603 1.2 842.2 60.3029 1.36 48.4 624.3141 1.04 48.8 63.44511 1.67 50.1 836.79 48.8 633.0 61.34 47.2936 1.2 803.6 800.44238 1.3009 1.6 629.44305 1.71 49.3090 1.44192 1.7 632.3 60.12 50.5 653.3002 1.5 60.3 851.44419 1.3161 1.49 51.3085 1.18 51.7 631.3036 1.44741 1.1 61.2956 1.57 48.7 856.9 47.8 634.3115 1.8 826.45252 1.44856 1.1 60.44557 1.1 866.8 661.44787 1.6 60.3221 1.3 622.6 656.94 48.2962 1.44972 1.99 51.9 62.7 819.1 617.44488 : 1.4 64.1 643.3 823.0 62.7 793.1 62.5 63.1 876.3208 1.5 858.3185 1.5 654.8 1.9 52.3022 1.40 49.81 51.3049 1.3042 1.3 647.44902 .6 628.44 47.25 48.7 810.0 60.3135 1.5 840.3168 1.6 655.1 843.

3367 1.0 Alkoholna jakost u %vol.46468 1.6 65.7 908.7 683.0 898.3325 1.3434 1.45676 1.72 56.4 947.0 939.2 968.46371 1.6 919.0 954.94 56.1 66.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 65.8 943.6 680.0 668.7 708.3415 1.45629 1.28 56.0 665.3460 .46060 1.0 691.45795 1.3308 1.7 684.46301 1.3 67.3320 1.4 677.4 66.6 960.46106 1.9 888.40 54.45440 1.2 672.28 57.4 894.3335 1.83 56.3 68.1 68.44 53.3 966.45463 1.3 674.4 700.1 669.2 695.7 958.51 54.4 67.8 65.45771 1.2 68.68 52.9 67.46 52.45605 1.34 53.4 936.22 53.45652 1.3295 1.57 52.7 682.6 69.46034 1.5 69.0 899.3546 1.0 69.6 66.45986 1.8 710.1 694.61 55.51 69.2 670.46444 1.45416 1.0 66.3301 1.3440 1.6 901.45867 1.18 54.1 65.2 698.6 932.3506 1.50 55.3513 1.0 68.83 55.46493 1. pri 20oC 52.45510 1.38 56.1 693.1 904.12 53.3479 1.8 66.8 685.16 56.06 56.36 52.3330 1.7 65.9 687.5 67.8 686.46275 1.1 927.2 896.9 69.46130 1.3407 1.4 68.45938 1.4 949.01 53.7 881.7 66.46251 1.5 65.3380 1.0 928.3315 1.3 673.8 890.2 696.28 55.5 883.08 54.9 68.4 675.4 702.45843 1.64 53.3248 1.3493 1.3553 1.0 666.3454 1.1 67.61 56.2 664.46323 1.3400 1.46420 1.6 707.3539 1.62 .0 67.6 962.3466 1.3255 1.7 709.17 57.3420 1.45962 1.8 930.06 57.5 679.4 701.3341 1.46347 1.2 67.75 53.46082 1.50 56.46154 1.46178 1.6 68.45700 1.3281 1.46010 1.3473 1.73 54.3 69.6 934.2 938.7 67.3566 970.29 54.7 68.5 704.3533 1.3526 1.8 68.0 65.96 54.2 885.3499 1.4 65.45820 1.5 68.0 667.9 915.8 956.2 69.39 57.40 55.06 55.90 53.3486 1.2 697.45557 1.4 964.3 66.3261 1.5 678.3 699.2 913.83 54.3275 1.5 703.4 69.9 712.0 715.94 57.3395 1.2 66.54 53.3 65.9 714.46517 1.3427 1.2 951.46202 1.79 52.1 69.95 55.9 917.45914 1.4 923.9 941.8 906.3288 1.0 886.3374 1.9 690.46226 1.2 671.8 67.7 69.6 67.46396 1.3519 1.62 54.3348 1.45534 1.45724 1.3560 879.3387 1.0 57.6 706.45747 1.4 676.1.3268 1.5 910.4 912.45393 1.86 53.0 692.1 953.3447 1.25 52.45890 1.1 925.45347 1.8 1.72 55.3355 1.45487 1.2 65.3 903.9 66.9 688.9 1.3361 1.17 55.6 681.5 66.8 711.7 945.6 892.6 705.6 921.45583 1.45369 1.

3798 1.2 1035.4 1066.3692 1.3613 1.60 61.2 1033.91 61.9 1042.3858 1.3 983.3785 1.45 60.86 58.18 62.8 70.9 71.5 74.7 72.0 739.46565 1.8 1048.65 59.47654 1.37 61.7 70.5 1000.56 60.3678 1.3633 1.3653 1.46688 1.46835 1.0 1009.47205 1.7 73.3606 1.3838 1.47007 1.47429 1.6 977.09 59.25 61.7 755.2 1006.47534 1.5 72.47180 1.5 1023.0 73.11 60.2 72.48 61.0 72.3745 1.1 73.0 762.6 1054.8 734.9 761.4 726.3665 1.1 742.99 63.2 74.47629 1.8 975.10 63.7 1017.6 70.64 62.6 979.3586 1.46957 1.41 62.31 59.3 768.1 72.47284 1.47354 1.3593 1.46712 1.4 74.46590 1.33 75.47755 1.3772 1.1 743.3 747.52 62.4 71.0 741.4 70.1 1008.7 74.3672 1.6 752.3712 1.47504 1.3705 1.7 756.6 998.8 1046.47730 1.5 1060.46761 1.5 728.3812 1.3646 1.4 749.8 758.0 1.46859 1.5 750.47254 1.3732 1.9 73.29 58.33 60.5 .3832 1.18 58.4 1062.87 62.3778 1.47704 1.46810 1.14 61.8 1015.46737 1.95 58.22 60.0 763.1 718.3845 1.47379 1.8 72.2 767.52 58.23 63.02 61.3718 1.3685 1.2 987.6 73.47785 1.47131 1.4 1027.3725 1.3698 1.1 988.5 1058.3752 1.3818 1.3573 971.6 729.47155 1.5 751.3 1064.46884 1.1 766.1 764.5 1021.28 62.47230 1.2 70.9 738.3892 1.1 70.1 765.76 62.1 719.3825 1.68 60.3619 1.8 757.4 1002.0 71.47106 1.47056 1.Šaharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol.3 63.46639 1.6 753.9 990.4 981.47679 1.47579 1.46789 1.6 72.3852 1.2 73.97 59.4 72.20 59.8 73.46908 1.6 754.9 759.1 71.47329 1.2 744.46982 1.9 72.47454 1.7 731.0 1013.3 71.3626 1.7 732.4 724.72 61.46614 1.0 1.2 1004.5 73.2 745.8 735.4 748.8 716.3738 1.06 62.3579 1.9 1012.3599 1.3639 1.8 74.6 1050.3885 1.46663 1.9 1.4 73.3865 1.1 1039.0 740.63 58.47604 1.0 1040.0 74.41 58.47554 1.6 74. pri 20oC 70.3 74.4 725.07 58.53 59.3 1029.99 60.1 1037.71.3 746.9 992.47081 1.88 59.72 70.8 996.3758 1.1 74.3805 1.3 72.3 717.3765 1.6 1056.47036 1.5 727.2 57.46933 1.3792 1.8 1044.3659 1.8 994.46 .2 722.3 1031.3 73.79 60.94 62.9 74.2 721.83 61.4 1025.6 730.0 57.7 71.76 59.46544 1.5 70.2 71.47479 1.8 71.84 57.3 70.6 71.9 736.7 1019.3 723.74 58.3878 1.2 720.47404 1.3905 1068.42 59.3 985.7 733.7 1052.3871 1.3898 973.47304 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful