P. 1
Pravilnik o Fizikalno - Kemijskim Metodama Analize Mosta Vina Drugih Proizvoda Od Grozdja i Vina Te Vocnih Vina NN 106 04

Pravilnik o Fizikalno - Kemijskim Metodama Analize Mosta Vina Drugih Proizvoda Od Grozdja i Vina Te Vocnih Vina NN 106 04

|Views: 22|Likes:
vinarstvo
vinarstvo

More info:

Published by: Zdravko Buljeta-Tarija on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

NN 106/04

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODNOGA
GOSPODARSTVA
2060
Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/3!, ministar
"oljo"rivrede, #umarstva i vodno$a $os"odarstva, donosi
PRAVILNIK
O FIZIKALNO-KEMIJSKIM METODAMA ANALIZE MOŠTA, VINA,
DRUGIH PROIZVODA OD GROŽA
I VINA TE VO!NIH VINA
%lanak &.
'vim (ravilnikom "ro"isuju se )i*ikalno+kemijske metode anali*e mo#ta, vina i dru$i,
"roi*voda od $ro-.a i vina te vo/ni, vina.
%lanak 0.
(ravilnik sadr-i sljede/e )i*ikalno+kemijske metode *a is"itivanje udovoljavanja
temeljnim *a,tjevima kakvo/e mo#ta, vina dru$i, "roi*voda od $ro-.a i vina te vo/ni, vina i
to odre.ivanje1
2 $usto/e i relativne $usto/e "ri 03 45
2 alko,olne jakosti5
2 uku"no$ su,o$ ekstrakta5
2 redu6iraju/i, #e/era5
2 "e"ela5
2 "7 vrijednosti5
2 uku"ne kiselosti5
2 ,la"ive kiselosti5
2 ne,la"ive kiselosti5
2 slobodno$ i uku"no$ sum"orno$ dioksida5
2 limunske kiseline5
2 u$ljikovo$ dioksida5
2 #e/era re)raktometrom.
Za anali*u vina i mo#ta mo$u se rabiti i dru$e metode čija točnost mora biti sukladna
točnosti metoda i* ovo$a (ravilnika.
%lanak 3.
8etode odre.ivanja1
2 sa,aro*e,
2 $luko*e i )rukto*e,
2 detektiranje dosla.ivanja mo#ta, u$u#/eno$ mo#ta, "roči#/eno$ u$u#/eno$ mo#ta i vina
"rimjenom nuklearne ma$netne re*ona6ije deuterija (9N:;+N8</<8N+;:N9!,
2 alkaliteta "e"ela,
2 klorida,
2 sul)ata,
2 vinske kiseline,
2 mliječne kiseline,
2 =+jabučne kiseline,
2 >+jabučne kiseline,
2 uku"ne jabučne kiseline,
2 sorbinske kiseline,
2 =+askorbinske kiseline,
2 natrija,
2 kalija,
2 ma$ne*ija,
2 kal6ija,
2 -elje*a,
2 bakra,
2 kadmija,
2 srebra,
2 *inka,
2 olova,
2 )luorida,
2 derivata 6ijanida,
2 alil i*o6ijanata,
2 kromatski, osobina,
2 ;olin+4io6alteu indeksa,
kao i s"e6ijalne metode anali*e "roči#/eno$a u$u#/eno$ mo#ta1
2 odre.ivanje uku"ni, kationa,
2 odre.ivanje "rovodljivosti,
2 odre.ivanje ,idroksimetil)ur)urala,
2 odre.ivanje te#ki, metala,
2 kemijsko odre.ivanje etanola,
2 odre.ivanje me*o+ino*itola, s6ilo+ino*itola i sa,aro*e
koje nisu o"isane ovim (ravilnikom "rovode se "o me.unarodnim standardima
"ri,va/enim od strane <e"ublike 7rvatske.
:. '><?@:ABNC? DE9F'G? : <?=BF:AN? DE9F'G? (<: 03 4
%lanak 4.
Dusto/a je masa vina ili mo#ta "o jedini6i volumena "ri tem"eraturi od 03 4. :*ra-ena je
u $ramima "o mililitru i o*načena simbolom (
034
.
<elativna $usto/a "ri 04/03 4 (ili s"e6i)ična te-ina "ri 03 4! je omjer $usto/e neko$a
odre.eno$ volumena vina ili mo#ta "ri 03 4 "rema $usto/i

isto$ volumena vode "ri istoj tem"eraturi. '*načuje se simbolom .

Dusto/a i relativna $usto/a "ri 03 4 mjere se na "okusnom u*orku u"orabom re)erentne
metode ("iknometrija! ili uobičajene metode (,idrometrija ili den*itometrija u"orabom
,idrostatske va$e!. Za vrlo "re6i*no mjerenje "otrebna je korek6ija $usto/e *bo$ učinka
sum"orno$a dioksida "rema )ormuli1

ρ
0 34
H ρI
0 34
+ ,6 J S
$dje je1
ρ
0 34
H kori$irana $usto/a
ρI
0 34
H

is"itana $usto/a
S H količina sum"orno$ dioksida u $ramima "o litri.
Bko vino (ili mo#t! sadr-i *načajne količine u$ljikovo$ dioksida, "rovodimo "ret,odnu
"ri"remu u*orka tako da se $lavni dio u$ljikovo$ dioksida otkloni mu/kanjem 0K ml vina u
bo6i od & ml ili )iltriranjem "od smanjenim tlakom kro* 0 $ vate smje#tene u "rodu-noj
6jevči6i.
%lanak K.
<?;?<?NFNB 8?F'>B
a) Aparatura:
uobičajena laboratorijska o"rema, a "osebno1
2 (iknometar od (LreJ stakla, volumena ot"rilike & ml s odvojivim bru#enim
termometrom, kalibriranim na desetinke stu"nja od & do 33 4 (slika &!.


Slika 1: (iknometar i nje$ova tara "osuda
Fermometar mora biti standardi*iran. (iknometar ima bočnu 6jevči6u du-ine 0K mm,
unutra#nje$ "romjera od & mm (maksimalno!, koja *avr#ava konusnim bru#enim s"ojem. 'va
bočna 6jevči6a mo-e se *atvoriti *atvaračem koji se sastoji od 6jeviči6e s bru#enim konusnim
s"ojem koja se *avr#ava re*ervoarom. 'vaj *atvarač slu-i kao eks"an*ijska komora. 'va dva
bru#ena s"oja treba "ri"remati s velikom "a-njom.
2 Fara "osuda koja se sastoji od "iknometra isto$a vanjsko$ volumena (ra*lika volumena
mo-e biti najvi#e & ml! kao "iknometar, a masom je jednaka masi "iknometra is"unjeno$
teku/inom s"e6i)ične te-ine &,& (0, M (m/v! oto"ina natrijeva klorida!.
2 Fo"linski i*olirana "osuda koja točno od$ovara obliku "iknometra.
2 Aa$a s dvije "liti6e (tNin+"an! s ras"onom od najmanje 3 $ i osjetljivosti ,& m$ ili
va$a s jednom "liti6om (sin$le+"an! s ras"onom od najmanje 0 $ i ,& m$ osjetljivosti.
b) Umjeravanje piknometra
Emjeravanje "iknometra uključuje odre.ivanje sljede/i, vrijednosti1
2 masu "ra*no$a "iknometra,
2 volumen "iknometra "ri 03 4,
2 masu "iknometra na"unjeno$ vodom "ri 03 4.
1" M#$%&' (' )*%+',) -'.# / &-01# *20$03# 4$506-*'678
(ostavimo tara "osudu na lijevu "liti6u va$e, a čist i su, "iknometar, o"remljen
*atvaračem re*ervoara, na desnu "liti6u va$e. >odamo ute$e na "liti6u na kojoj je "iknometar
i *abilje-imo masu "otrebnu da se us"ostavi ravnote-a1 neka ta masa bude p $rama.
(iknometar "a-ljivo na"unimo destiliranom vodom "ri sobnoj tem"eraturi i umetnemo
termometar. (a-ljivo obri#emo "iknometar i stavimo $a u to"linski i*oliranu "osudu.
8ije#amo okretanjem "osude dok tem"eratura očitana na termometru ne "osti$ne konstantnu
vrijednost. (oravnamo nivo vode na vr,u bočne 6jevči6e, brisanjem je osu#imo i *atvorimo
*atvaračem. (a-ljivo očitamo tem"eraturu t °C ako je "otrebno kori$iramo ob*irom na
točnost skale termometra. :*mjerimo vodom na"unjeni "iknometar u odnosu na tara "osudu i
*abilje-imo masu pO u $ramima "otrebnim da se us"ostavi ravnote-a.
:*računavanje1
2 Fariranje "ra*no$a "iknometra1
masa "ra*no$a "iktometra H p P m,
$dje je m masa *raka sadr-ano$a u "iknometru1 m H ,&0 (p - p'!
2 Aolumen "ri 03 41
V
0

34
H (p + m - pI! J F
t
$dje je1 F
t
)aktor (tabela :, koja je u "rilo$u &, objavljena sku"a s ovim (ravilnikom kao
nje$ov sastavni dio! *a tem"eraturu t34.
V
0

34
mora biti odre.en s točno#/u P/+ ,& ml.
2 8asa vode "ri 03 41

0

34
H ,99Q03 J V
0

34
$dje je1 ,99Q03 $usto/a vode "ri 03 4
2" M#$%&' (' )*%+',) -'.# / 1#&6%9 *20$03%9 4/06.2#-*'678
'dredimo1
2 masu čisto$ i su,o$ "iknometra5 to o*načimo sa !"
2 masu "iknometra, na"unjeno$ sa vodom "ri t3 4 (kako je o"isano "od točkom b!&.
ovo$a članka! i o*načimo sa !
1
"
2 masu tara "osude1 o*načimo sa #
$
.
:*računavanje1
2 Fariranje "ra*no$a "iknometra1
masa "ra*no$a "iknometra H ! - m"
$dje je m masa *raka u "iknometru1 m H ,&0 (!
1
+ !!.
2 Aolumen "ri 03 41
V
0

34
H R(!
1
2 (! + m!S J F
t
,
$dje je F
t
)aktor (tabela :, koja je u "rilo$u &! *a tem"eraturu t3 45
Aolumen "ri 03 4 mora biti odre.en s točno#/u P/+ ,& ml.
2 8asa vode "ri 03 41

0

34
H ,99Q03 J V
0

34
$dje je ,99Q03 $usto/a vode "ri 03 4.
%) eto&e mjerenja:
1" M#$%&' / )*%+',%9 -'.# / &-01# *20$03# 4$506-*'67
Na"unimo "iknometar s "ri"ravljenim u*orkom, slijede/i "ostu"ak o"isan u članku 6.
pII H masa (u $ramima! "otrebna da se us"ostavi ravnote-a "ri tem"eraturi od t3 4.
masa teku/ine u "iknometru H p + m - pII.
Dusto/a "ri tem"eraturi t3 4 je1

ρ
t °C
H

Za i*računavanje $usto/e "ri 034 koristimo tabele *a korek6iju tem"erature, sukladno
vrsti mjereno$ u*orka1 *a su,o vino (tabela ::, koja je u "rilo$u &!, *a "rirodni ili u$u#/eni
mo#t (tabela :::, koja je u "rilo$u &!, *a slatko vino (tabela :A, koja je u "rilo$u &!.
<elativnu $usto/u vina ili mo#ta i*računavamo1$dje je r
0
$usto/a vina "ri 03 4 (kori$irano na slobodni i uku"ni sum"orni dioksid! u
$ramima "o litri i ,99Q03 je $usto/a vode "ri 034 u $ramima "o litri.
2" M#$%&' / )*%+',%9 -'.# / 1#&6%9 *20$03%9 4/06.2#-*'67
:*mjerimo tara "osudu5 masu o*načimo sa #
&
,
i*računamo1 &# H #
&
2 #

5
masa "ra*no$a "iknometra u vrijeme mjerenja H ! - m P &#"
i*mjerimo "iknometar na"unjen "ri"ravljenim u*orkom kako je o"isano u članku K5
nje$ovu masu "ri t3 4 o*načimo sa !
0
.
8asa teku/ine u "iknometru "ri t3 4 H !
0
+ (! - m P &#!,
Dusto/a "ri t °41


:*računamo $usto/u is"itivane teku/ine "ri 03 4 (su,o vino, "rirodni ili kon6entrirani
mo#t, slatko vino! kako je o"isano $ore "od točkom 6!&. ovo$a članka.
<elativnu $usto/u u*orka i*računamo tako da nje$ovu $usto/u "ri 03 4 "odijelimo s
,99Q03.
:" P%6%-210-%/$ 91#+#61' .)/$%;# 4r):
2 *a su,a i "olusu,a vina1 r H ,&,
2 *a slatka vina1 r H ,&Q.
4" O,6%-210-%/$ 91#+#61' .)/$%;# 4R78
2 *a su,a i "olusu,a vina1 ' H ,37,
2 *a slatka vina1 ' H ,4K.
%lanak 6.
E'T:%BC?N? 8?F'>?
&. 7:><'8?F<:CB
a) Aparatura:
2 7idrometar
7idrometri svojim dimen*ijama i "odjelom skale moraju od$ovarati :9' standardima. 'ni
moraju imati 6ilindričnu ku$lu i 6jevči6u "romjera najmanje 3 mm. Za su,a vina moraju imati
skalu od ,9Q3 do &,3 s "odjelama od ,& i ,0. 9vaka o*naka od ,& mora biti
ra*dvojena od sljede/e o*nake *a najmanje K mm. Za mjerenje $usto/e be*alko,olni, vina,
slatki, vina i mo#ta mora se rabiti ni* od "et ,idrometara sa skalom od &, do &,35 od
&,3 do &,65 od &,6 do &,95 od &,9 do &,&05 od &,&0 do &,&K. 'vi ,idrometri
moraju biti $raduirani *a $usto/e "ri 03 4 s "odjelama *a najmanje svaki, ,& i ,K, a
svaka o*naka ,& mora biti odijeljena od sljede/e takve o*nake najmanje 3 mm.
7idrometri moraju biti $raduirani tako da se mo$u očitati »na vr,u meniskusa«.
'*načavanje $usto/e ili relativne $usto/e "ri 03 4 i očitavanje »na vr,u meniskusa« mora se
obaviti na $raduiranoj skali ili na listu "a"ira umetnutom u staklenu ku$lu. Ualibriranje
,idrometara mora obaviti ovla#teno dr-avno tijelo.
2 Emjeren termometar koji ima skalu s minimalnom "odjelom od ,K3 4.
2 8jerni 6ilindar s unutarnjim "romjerom od 36 mm i visinom od 30 mm, koje$a se dr-i
us"ravno "omo/u *avrtnja *a nivela6iju.
b) !o(tupak:
2 8etoda mjerenja1
Elijemo 0K ml "ri"remljeno$ u*orka u odmjerni 6ilindar (tre/a alineja &.a! ovo$a članka!
i u nje$a uronimo termometar i ,idrometar. E*orak dobro "romje#amo, sačekamo jednu
minutu radi i*jednačavanja tem"erature i "otom očitamo tem"eraturu. :*vadimo termometar i
"oslije jo# jedne minute na skali ,idrometra "ročitamo $usto/u "ri t 34.
Uori$iramo $usto/u odre.enu "ri t3 4 na 03 4 u"orabom "ri"adaju/i, tabela1 *a su,a
vina (tabela A, koja je u "rilo$u &!, *a mo#t (tabela A:, koja je u "rilo$u &!, *a slatka vina
(tabela A::, koja je u "rilo$u &!.
<elativnu $usto/u vina ili mo#ta i*računamo tako, da dijelimo nje$ovu $usto/u "ri 03 4
sa ,99Q03.
0. >?NZ:8?F<:CB E('<BT'8 7:><'9FBF9U? ABD?
a) Aparatura:
2 7idrostatska va$a s maksimalnim ka"a6itetom od najmanje & $ i osjetljivosti ,& m$.
2 >va identična "lovka od (LreJ+stakla, volumena najmanje 0 ml "ričvr#/ena is"od
svake "liti6e "omo/u niti "romjera ne ve/e$ od ,& mm.
2 (lovak obje#en "od desnu "liti6u mora biti takav da se mo-e umetnuti u mjerni 6ilindar
koji nosi o*naku ra*ine. 8jerni 6ilindar mora imati unutarnji "romjer najmanje 6 mm #iri od
"romjera "lovka. (lovak mora biti takav da se mo-e "ot"uno uroniti u volumen mjerno$a
6ilindra is"od o*nake. Eranjanje u "ovr#inu teku/ine koja se mjeri smije se obaviti samo
"omo/u niti. Fem"eratura teku/ine u mjernom 6ilindru mjeri se termometrom s "odjelom
skale od ,03 4.
2 8o-e se rabiti i jednostrana va$a.
b) !o(tupak:
2 Ualibriranje ,idrostatske va$e1
9 oba "lovka u *raku, us"ostavimo ravnote-u stavljaju/i ute$e na desnu "liti6u.
'*načimo masu dodati, ute$a p.
Na"unimo mjerni 6ilindar čistom vodom do o*nake, "romu/kamo i "ročitamo tem"eraturu
t3 4 "oslije dvije ili tri minute.
(onovno us"ostavimo ravnote-u stavljaju/i ute$e na desnu "liti6u1 masa dodani, ute$a
o*načimo sa pI.
Aolumen "lovka "ri 0 34 "rika*an je )ormulom1
V
0 34
H (pI - p! (F P ,&0!5
$dje je F )aktor *a tem"eraturu t3 4 (tabela :, u "rilo$u &! a p i V
0 34
su karakteristike
"lovka.
2 8etoda mjerenja1
>esni "lovak uronimo u odmjemi 6ilindar is"unjen vinom (ili mo#tom! do o*nake.
'čitamo tem"eraturu t 34 vina (ili mo#ta! i masu ute$a "otrebni, da se us"ostavi ravnote-a i
o*načimo sa pII.
Dusto/a &
t 34
se dobija i* )ormule1


Bko je "lovak od (LreJ+stakla ova se $usto/a kori$ira na 03 4 u"orabom tabela ::, ::: ili
:A, koje su u "rilo$u &.
::. '><?@:ABNC? B=U'7'=N? CBU'9F:
%lanak 7.
Blko,olna jakost i*ra-ena volumenom je broj litara etanola sadr-ano$ u & litara vina, a
oba volumena mjerena "ri tem"eraturi od 03 4. :*ra-ava se simbolom »Mvol«.
Na"omena1 ,omolo*i etanola, *ajedno sa etanolom i ,omolo*ima estera etanola, uključeni
su u alko,olnu jakost jer su "risutni u destilatu.
!rin%ipi meto&a:
1" M#$%&' (' &%,0-'61# &#/$02'$'8 destila6ija vina, kojemu je dodana sus"en*ija kal6ijeva
,idroksida1 mjerenje alko,olne jakosti destilata.
2" R#<#+#6$6' 9#$%&'8 mjerenje $usto/e destilata "iknometrom.
:" U%,0='1#6# 9#$%&#8
2 8jerenje alko,olne jakosti destilata ,idrometrom,
2 8jerenje alko,olne jakosti destilata den*itometrijski u"orabom ,idrostatske va$e,
2 8jerenje alko,olne jakosti destilata re)raktometrijski.
Na"omena1 *a i*računavanje alko,olne jakosti i* $usto/e destilata, koristiti tabele :, :: i
:::, koje su u "rilo$u 0.
Fabela :, koja je u "rilo$u 0, sadr-i o"/u )ormulu koja "ove*uje alko,olnu jakost i*ra-enu
volumenom i $usto/u mje#avina alko,ol+voda kao )unk6iju tem"erature.
%lanak Q.
8?F'>B ZB >'T:ABNC? >?9F:=BFB
a) Aparatura:
2 Ere.aj *a destila6iju sastoji se od1 bo6e od & litre, s okru$lim dnom i s"ojevima od
bru#ena stakla, kolone *a rekti)ika6iju od oko 0 6m visine ili bilo koje slično ,ladilo, i*vora
to"line ("iroli*a ekstrakta mora se s"riječiti od$ovaraju/im "ostu"kom!, ,ladila koji se
*avr#ava i*vučenom 6ijevči6om koja vodi destilat do dna odmjerne tikvi6e koja sadr-i
nekoliko mililitara vode.
2 B"arat *a destila6iju vodenom "arom sastoji se od1 $eneratora "are, 6ijevi *a "aru,
kolone *a rekti)ika6iju, ,ladila.
8o-e se koristiti bilo koji ti" destila6ije ili destila6ija vodenom "arom "od uvjetom da
udovoljava sljede/em testu1
destilirajmo mje#avinu etanol+voda alko,olne jakosti & M vol "et "uta *a redom. >estilat
mora imati alko,olnu jakost od najmanje 9,9 M vol "oslije "ete destila6ije, tj. $ubitak
alko,ola *a vrijeme svake "ojedine destila6ije ne smije biti ve/i od ,0 M vol.
b) 'ea)en(i:
0 8 sus"en*ija kal6ijeva ,idroksida, koja se dobije tako da se "a-ljivo ulije & litra vode "ri
tem"eraturi od 63 do 7 34 na &0 $ -ivo$a va"na (4a'!.
%) !riprema u*orka:
Uod mladi, i "jenu#avi, vina uklonimo najve/i dio u$ljikova dioksida mje#aju/i 0K do
3 ml vina u tikvi6u od K ml.
&) !o(tupak:
E odmjernu tikvi6u od 0 ml ulijemo vino do 6rte i *abilje-imo tem"eraturu. Aino
"relijemo u destila6ijsku tikvi6u i stavimo 6ijev *a "aru. 'dmjernu tikvi6u od 0 ml
is"eremo četiri "uta s "o K+ml vode i te volumene "relijemo u destila6ijsku tikvi6u. >odamo
& ml kal6ijeva ,idroksida i* točke b! ovo$a članka i nekoliko ku$li6a *a vrenje. 9ku"ljamo
destilat u odmjernu tikvi6u od 0 ml ranije u"otrebljenu *a mjerenje volumena vina.
>estiliramo do ot"rilike tri četvrtine "očetno$a volumena ako se radi destila6ijom, a volumen
od &9Q do &99 ml destilata ako je "rimijenjena destila6ija s vodenom "arom. >o"unimo do
0 ml destiliranom vodom, odr-avaju/i destilat na tem"eraturi koja se najvi#e *a 03 4
ra*likuje od "očetne tem"erature. 8je#amo s velikom "a-njom kru-nim "okretima.
Na"omena1 u slučaju vina koja sadr-e velike kon6entra6ije amonijevi, iona, destilat se
mo-e destilirati "onovo "od $ore o"isanim uvjetima, ali tako da se sus"en*ija kal6ijevo$
,idroksida *amijeni sa & ml ra*bla-ene sum"orne kiseline &1&.
%lanak 9.
<?;?<?NFNB 8?F'>B
Blko,olnu jakost destilata mjerimo "iknometrom.
a) Aparatura:
<abimo "iknometar koji je o"isan u "rvoj alineji točke a! članka K. ovo$a (ravilnika.
b) !o(tupak:
:*mjerimo $usto/u destilata (točka d! članka Q. ovo$a (ravilnika! "ri t3 4 kako je o"isano
u točki 6! članka K. ovo$a (ravilnika. 'vu $usto/u o*načimo kao V
t 34
.
%) +(ka*ivanje re*ultata
2 :*računavanje1
Na.emo alko,olnu jakost "ri 03 4 u"orabom tabele :, koja je u "rilo$u 0. E vodoravnoj
koloni ove tabele koja od$ovara tem"eraturi # (i*ra-enoj 6ijelim brojem! ne"osredno is"od
t3 4, "rona.imo najmanju $usto/u koja je ve/a od V
t 34
. Fabelarnu ra*liku is"od ove $usto/e
u"otrijebimo *a i*račun $usto/e V "ri tem"eraturi #.
E liniji tem"erature # na.emo $usto/u V ne"osredno i*nad VO te i*računamo ra*liku
i*me.u $usto/a V i VO. 'vu ra*liku dijelimo s tabelarnom ra*likom koja se nala*i desno od VO.
Uvo6ijent daje de6imalni dio alko,olne jakosti dok se nje*ini 6ijeli brojevi nala*e na vr,u
kolone u kojoj se nala*i $usto/a VO.
Na"omena1 'va korek6ija tem"erature inkor"orirana je u jedan kom"juterski "ro$ram "a
"ostoji mo$u/nost da se i*vede automatski.
2 (onovljivost, ,r): r H ,&M vol.
2 'bnovljivost, ,'): ' H ,&9M vol.
%lanak &.
E'T:%BC?N? 8?F'>?
&. 7:><'8?F<:CB
a) Aparatura:
2 Blko,olometar.
2 Fermometar sa "odjelom od ,&34, od 3 do 4 34 s točno#/u do &/0 stu"nja (,K34!.
2 8jerni 6ilindar "romjera 36 mm i visine 30 mm, koji se dr-i us"ravno "omo/u *avrtnja
*a nivela6iju.
b) !o(tupak:
>estilat (točka d! članka Q ovo$a (ravilnika! ulijemo u mjerni 6ilindar. 4ilindar dr-imo
us"ravno. Emetnemo termometar i alko,olometar. 'čitamo tem"eraturu na termometru
nakon jedno minutno$ mje#anja radi uravnote-enja tem"erature u mjernom 6ilindru,
termometra, alko,olometra i destilata. :*vučemo termometar i očitamo alko,olnu jakost
"oslije jedne minute. 'čitavanje obavimo najmanje tri "uta u"otrebom "ove/ala. Blko,olnu
jakost očitanu "ri tem"eraturi t3 4 kori$iramo *a učinak tem"erature "omo/u tabele ::, "rilo$a
0. Fem"eratura teku/ine mora se vrlo malo ra*likovati od sobne tem"erature (najvi#e K3 4!.
0. >?NZ:8?F<:CB E('<BT'8 7:><'9FBF9U? ABD?
a) Aparatura:
Uoristimo ,idrostatsku va$u o"isanu u točki 0.a! članka 6. ovo$a (ravilnika.
b) !o(tupak:
Dusto/u destilata "ri t3 4 mjerimo kako je o"isano u točki d! članka &. ovo$a (ravilnika.
%) +(ka*ivanje re*ultata
'dredimo alko,olnu jakost na 03 4 sljede/i metodu o"isanu u "rvoj alineji točke 6!,
članka 9. ovo$a (ravilnika, i u"otrebom tabele :, u "rilo$u 0, ako je "lovak od (LreJ stakla, ili
u"orabom tabele :::, u "rilo$u 0, ako je od obična stakla.
3. <?;<BUF'8?F<:CB
a) Aparatura:
<e)raktometar koji omo$u/uje mjerenje indeksa loma u ras"onu od &,33 do &,346.
'visno o ti"u o"reme, mjerenja se i*vode1
2 ili na 03 4 s "o$odnim instrumentom,
2 ili na sobnoj tem"eraturi t3 4 u"otrebom instrumenta o"remljeno$ termometrom
koji omo$u/ava mjerenje tem"erature s točno#/u od ,K3 4. Fabela *a korek6iju
tem"erature treba biti "ridru-ena takvom instrumentu.
b) !o(tupak:
:ndeks loma destilata, koji je dobiven kako je o"isano u točki d! članka Q. ovo$a
(ravilnika, mjeri se slijede/i u"ute "rilo-ene instrumentu.
%) +(ka*ivanje re*ultata
Blko,olna jakost koja od$ovara indeksu loma očitanom na 03 4 očitava se i* tabele :A, u
"rilo$u 0.
Na"omena1 Fabela :A, u "rilo$u 0, daje alko,olne jakosti koje od$ovaraju indeksima
loma *a mje#avine alko,ol+voda i *a destilate. E slučaju destilata, moramo u*eti u ob*ir
"risutne ne/isto/e u destilatu (u$lavnom vi#e alko,ole!. Na*očnost metanola sni*uje indeks
loma "a time i alko,olnu jakost.
:::. '><?@:ABNC? EUE(N'D 9E7'D ?U9F<BUFB
%lanak &&.
Eku"an su,i ekstrakt ili uku"na su,a tvar uklju/uje sve tvari koje nisu ,la"ive "od
s"e6i)ičnim )i*ičkim uvjetima. 'vi )i*ički uvjeti moraju biti takvi da tvari koje čine ekstrakt
"retr"e #to je mo$u/e manje "romjene u tijeku i*vo.enja testa.
?kstrakt be* #e/era je ra*lika i*me.u uku"no$ su,o$ ekstrakta i uku"ni, #e/era.
<edu6irani ekstrakt je ra*lika i*me.u uku"no$ su,o$ ekstrakta i uku"ni, #e/era i*nad &
$/l, kalijeva sul)ata i*nad & $/l, "risutno$ manitola ili dru$i, kemijski, su"stan6ija koje su
mo-da bile dodane vinu.
<e*idualni ekstrakt je ekstrakt be* #e/era i ne,la"ive kiselosti i*ra-ene kao vinska
kiselina.
?kstrakt se i*ra-ava u $ramima "o litri i treba biti odre.en unutar najbli-i, ,K $.
!rin%ip meto&e:
&. 8jerenje s den*itometrom1
a) !o(tupak:
Eku"an su,i ekstrakt i*računava se indirektno i* relativne $usto/e mo#ta, a *a vino i*
relativne $usto/e be*alko,olno$ vina. 'vaj su,i ekstrakt "redstavlja količinu sa,aro*e koja,
oto"ljena u & litri vode daje oto"inu iste relativne $usto/e kao mo#t ili be*alko,olno vino.
'va je količina "rika*ana je u tabeli : koja je u "rilo$u 3.
b) +(ka*ivanje re*ultata:
2 :*računavanje1
<elativna $usto/a (0/0! &
r
be*alko,olno$ vina i*računava se "omo/u )ormule1
&
r
- &
v
- &
a
P &,, $dje je1
&
v
H relativna $usto/a vina "ri 03 4 (kori$irana *a ,la"ivu kiselost!
(&!
&
a
H relativna $usto/a mje#avine voda2alko,ol iste alko,olne jakosti kao vino "ri 03 4
&
r
lako i*računamo i* $usto/a "ri 03 4 $usto/e vina &
v
i $usto/e &
a
mje#avine voda2
alko,ol iste alko,olne jakosti kao vino "rema )ormuli1
&
r
H &,&Q (&
v
- &
a
! P &,,
$dje se koe)i6ijent &,&Q "ribli-ava & kad je &
v
is"od &,K, #to je najče#/e slučaj.
Za i*račun uku"no$ su,o$ ekstrakta u $/l treba koristiti tabelu :, koja je u "rilo$u 3, u kojoj je
uku"ni su,i ekstrakt u )unk6iji relativne $usto/e &
r
be*alko,olno$ vina, ili i* relativne $usto/e
mo#ta
.
Eku"an su,i ekstrakt i*ra-ava se u $/l na jedno de6imalno mjesto.
(&!
(rije ovo$ i*računa "otrebna je korek6ija relativne $usto/e ili $usto/e vina na učinak
,la"ive kiselosti u"otrebom )ormule1
&
v
H + ,Q6 J a ili &
v
- &
.$
+ ,Q6 J a"
$dje je a ,la"iva kiselost i*ra-ena u miliekvivalentima "o litri.
:A. '><?@:ABNC? <?>E4:<BCEG:7 W?G?<B
%lanak &0.
<edu6iraju/i #e/eri su svi #e/eri, koji imaju keto ili alde,idne )unk6ionalne sku"ine.
Nji,ovo odre.ivanje ve*ano je *a reduk6iju alkalne oto"ine bakar (::! soli.
!rin%ip meto&e:
1" P+%=0>;'-'61#8
2 <e)erentna metoda1 "oslije neutrali*a6ije i uklanjanja alko,ola, vino "ro"u#tamo kro*
kolonu *a i*mjenu iona u kojoj se nje$ovi anioni *amjenjuju ionima a6etata nakon če$a slijedi
"roči#/avanje neutralnim olovnim a6etatom.
2 Eobičajene metode1 vino "roči#/avamo jednim od sljede/i, rea$ensa1 neutralni olovni
a6etat5 6ink+0+,eksa6ijano)erat.
2" O&+#?0-'61#8
(roči#/eno vino ili mo#t rea$ira s odre.enom količinom oto"ine alkalne bakrene soli (::!,
a vi#ak iona bakra odre.uje se jodometrijski.
%lanak &3.
(<'%:WGBABNC? A:NB
Uon6entra6ija redu6iraju/i, #e/era u u*orku koje$a anali*iramo mora biti od ,K do K $/l.
9u,a vina ne ra*rije.ujemo tijekom "ro/i#/avanja, slatka vina moramo ra*rijediti u 6ilju
"osti*anja ra*ine #e/era unutar okvira "ro"isani, u sljede/oj tabeli1

'"is u*orka Uon6entra6ija <elativna <a*rje.enje

#e/era ($/l! $usto/a (M!
mo#tevi i mistele i*nad &0K i*nad &,3Q &
slatka vina 0K do &0K &,K do&,3Q 4
"oluslatka vina K do 0K ,997 do &,K 0
su,a vina is"od K is"od ,997 be* ra*rje.enja
&. <?;?<?NFNB 8?F'>B
a) 'ea)en(i:
2 & 8 oto"ina klorovodične kiseline, 74l5
2 & 8 oto"ina natrijeva ,idroksida, Na'75
2 4 8 oto"ina o6tene kiseline, 47
3
4''75
2 0 8 oto"ina natrijeva ,idroksida, Na'75
2 9mola anionske i*mjene R>oNeJ 3 (0+K mes,! ili ekvivalentne smoleS5
P+0*+#9' @%2%6# (' '60%6/@) 0(91#6)8
Na dno birete stavimo malen umetak staklene vune i dodamo &K ml smole anionske
i*mjene ("eta alineja točke &.a! ovo$a članka!. (rije u"otrabe, smolu dva "uta re$eneriramo
tako da je nai*mjenično "relijemo sa & 8 oto"inom klorovodične kiseline ("rva alineja točke
&.a! ovo$a članka! i & 8 oto"inom natrijeva ,idroksida (dru$a alineja točke &.a! ovo$a
članka!. Nakon is"iranja s K ml destilirane vode, "remjestimo smolu u ča#u, dodamo K ml 4
8 oto"ine o6tene kiseline (tre/a alineja točke &.a! ovo$a članka! i mje#amo "et minuta.
(onovno na"unimo biretu smolom i na nju dolijemo & ml 4 8 oto"ine o6tene kiseline.
/apomena: "o-eljno je imati *ali,u smole s"remljenu u bo6i na"unjenoj sa 4 8 oto"inom
o6tene kiseline.
Uolonu is"iremo destiliranom vodom dok eluat nije neutralan.
R#.#6#+0+'61# /9%2#8
E kolonu nalijemo &K ml 0 8 oto"ine natrijeva ,idroksida da odstranimo kiselinu i
ve/inu "i$menta ve*ani, na smolu. :s"eremo sa & ml vode i na to nalijemo & ml 4 8
o6tene kiseline. Uolonu is"iremo s destiliranom vodom dok eluat nije neutralan.
2 Neutralna oto"ina olovno$ a6etata ("ribli-no *asi/ena!1
neutralni olovni a6etat R(b(47
3
4''!
0
J 3 7
0
'S1 0K$5
vrlo vru/a voda1 do K ml5
mije#amo, dok se "ot"uno ne oto"i.
2 Ual6ijev karbonat (4a4'
3
!.
b) !o(tupak:
0 Su1a vina:
Elijemo K ml vina u ča#u "romjera od oko & do &0 6m, dodamo &/0 (n + ,K! ml & 8
oto"ine natrijeva ,idroksida (dru$a alineja točke &.a! ovo$a članka!, (n je volumen ,& 8
oto"ine natrijeva ,idroksida "otreban *a titra6iju uku"ne kiselosti u & ml vina! te u"aravamo
na vodenoj ku"elji do oko 0 ml. 'vu teku/inu "ro"ustimo kro* smolu anionske i*mjene u
obliku a6etata ("eta alineja točke &.a! ovo$a članka! "o 3 ml svake dvije minute. ?luat
sku"ljamo u tikvi6u od & ml. :s"iremo "osudu i kolonu #est "uta sa "o & ml destilirane
vode. Fijekom mje#anja, eluatu dodamo 0,K ml *asi/ene oto"ine olovno$ a6etata (#esta alineja
točke &.a! ovo$a članka! i ,K $ kal6ijeva karbonata (sedma alineja točke &.a! ovo$a članka!,
nekoliko "uta "romu/kamo i "ustimo da odstoji najmanje &K minuta. Fikvi6u do"unimo do
o*nake i )iltriramo. & ml ovo$a )iltrata od$ovara ,K ml vina.
2 o2tevi" mi(tele" (latka i polu(latka vina:
<a*rije.enja se "rave "rema u"utama1
&. mo#tevi i mistele1 "ri"remimo & M oto"inu u*orka i *a anali*u u*memo & ml
ra*rije.eno$ u*orka.
0. slatka vina, "ojačana ili ne, relativne $usto/e i*me.u &,K i &,3Q1 "ri"remimo 0 M
oto"inu u*orka i u*memo 0 ml ra*rije.eno$ u*orka.
0. "oluslatka vina relativne $usto/e "ri 03 4 i*me.u ,997 i &,K1 u*memo 0 ml
nera*rije.ena vina.
(ro"u#tamo $ore navedeni volumen vina ili mo#ta kro* kolonu anionske i*mjene u obliku
a6etata br*inom od 3 ml svake dvije minute. ?luat sku"ljamo u tikvi6u od & ml, kolonu
is"iremo vodom dok ne dobijemo oko 9 ml eluata. ?luatu dodajemo ,K $ kal6ijeva
karbonata i & ml *asi/ene oto"ine olovno$ a6etata. (romu/kamo, ostavimo da odstoji
najmanje &K minuta mije#aju/i $a "ovremeno. Nadolijemo vodu do o*nake i )iltriramo.
E slučajevima i* $ornji, točaka &., 0. i 3. ra*rje.enja od$ovaraju sljede/im količinama1
2 & ml )iltrata od$ovara ,& ml mo#ta ili mistele,
2 & ml )iltrata od$ovara ,4 ml slatko$ vina,
2 & ml )iltrata od$ovara ,0 ml "oluslatko$ vina.
0. E'T:%BC?N? 8?F'>?
B! (<'%:WGBABNC? 9 N?EF<B=N:8 '='A' B4?FBF'8
a) 'ea)en(i:
2 'to"ina neutralna olovno$ a6etata ("ribli-no *asi/ena5 #esta alineja točke &.a! ovo$a
članka!5
2 Ual6ijev karbonat.
b) !o(tupak:
0 Su1a vina1
K ml vina ulijemo u odmjerenu tikvi6u od & ml, dodamo &/0 (n + ,K! ml & 8 oto"ine
natrijeva ,idroksida (dru$a alineja točke &.a! ovo$a članka5 $dje je n volumen ,& 8 natrijeva
,idroksida u"otrebljen *a odre.ivanje uku"ne uku"ne kiselosti u & ml vina!. E* mije#anje
dodamo 0,K ml *asi/ene oto"ine olovno$ a6etata (#esta alineja točke &.a! ovo$a članka! i ,K $
kal6ijeva karbonata (sedma alineja točke &.a! ovo$a članka!. 9adr-aj tikvi6e "romu/kamo
nekoliko "uta i ostavimo da odstoji najmanje &K minuta. Nado"unimo do o*nake vodom i
)iltriramo. & ml )iltrata od$ovara ,K ml vina.
0 o2tevi" mi(tele" (latka i polu(latka vina1
<a*rje.enja se "rave "rema u"utama1
&. mo#tevi i mistele1 "riredimo & M oto"inu u*orka i *a anali*u u*memo & ml to$a
ra*rije.eno$ u*orka5
0. slatka vina, "ojačana ili ne, relativne $usto/e i*me.u &,K i &,3Q1 "riredimo 0 M
oto"inu u*orka i u*memo 0 ml ra*rije.eno$ u*orka5
3. "oluslatka vina $usto/e i*me.u ,997 i &,K "ri 0 341 u*memo 0 ml nera*rije.ena
u*orka.
>odamo ,K $ kal6ijeva karbonata, oko 6 ml vode i ,K, & ili 0 ml *asi/ene oto"ine
olovno$ a6etata. (romije#amo i ostavimo da stoji najmanje &K minuta, mije#aju/i "ovremeno.
>o"unimo vodom do o*nake i )iltriramo.
E slučajevima i* $ornji, točaka &., 0. i 3. ra*rje.enja od$ovaraju sljede/im količinama1
&. & ml )iltrata od$ovara ,& ml mo#ta ili mistele,
0. & ml )iltrata od$ovara ,4 ml slatka vina,
3. & ml )iltrata od$ovara ,0 ml "oluslatka vina.
T! (<'%:WGBABNC? 9 4:NU'A:8+0+7?U9B4:CBN';?<BF'8
'vaj "ostu"ak koristimo samo *a bijela vina, svijetla slatka vina i mo#teve.
a) 'ea)en(i:
2 'to"ina :1 kalijev+0+,eksa6ijano)erat1
Ualijev+0+,eksa6ijano)erat RU
4
;e(4N!
6
J 37
0
'S, &K $5 do"unimo vodom do & ml.
2 'to"ina ::1 6inkov sul)at1
4inkov sul)at, Zn9'
4
J 77
0
', 3 $5 do"unimo vodom do & ml.
b) !o(tupak:
E odmjernu tikvi6u od & ml ulijemo u*orak vina (ili mo#ta ili mistele!5 ra*rje.enja su
navedena u u"utama1
&. mo#tevi i mistele1 "riredimo & M oto"inu u*orka i *a anali*u u*memo & ml
ra*rije.eno$ u*orka5
0. slatka vina, "ojačana ili ne, relativne $usto/e i*me.u &,K i &,3Q1 "riredimo 0 M
oto"inu u*orka i u*memo 0 ml ra*rije.eno$ u*orka5
3. "oluslatka vina relativne $usto/e i*me.u ,997 i &,K1 u*memo 0 ml nera*rije.ena
u*orka.
4. su,a vina1 u*memo K ml nera*rije.eno$ u*orka.
>odamo K ml oto"ine :, kalijev 0+,eksa6ijano)erata ("rva alineja točke 0.T.a! ovo$a
članka! i K ml oto"ine ::, 6inkova sul)ata (dru$a alineja točke 0.T.a! ovo$a članka!.
(romije#amo, do"unimo vodom do *nake, ostavimo da stoji & minuta i )iltriramo.
E slučajevima i* $ornji, točaka &., 0., 3. i 4. ra*rije.enja od$ovaraju sljede/im
količinama1
&. & ml )iltrata od$ovara ,& ml mo#ta ili mistele,
0. & ml )iltrata od$ovara ,4 ml slatko$ vina,
3. & ml )iltrata od$ovara ,0 ml "oluslatko$ vina,
4. & ml )iltrata od$ovara ,K ml su,o$ vina.
%lanak &4.
'><?@:ABNC? W?G?<B
a) 'ea)en(i:
A A2@'26' %$%*06' /%20 ,'@+'8
bakar (::! sul)at, (4u9'
4
J K7
0
'!1 0K $5
limunska kiselina (4
6
7
Q
'
7
J 7
0
'!1 K $5
natrijev karbonat (Na
0
4'
3
J &7
0
'!1 3QQ $5
voda1 do & ml.
Takar (::! sul)at oto"imo u & ml vode, limunsku kiselinu u 3 ml vode i natrijev
karbonat u 3 do 4 ml vru/e vode. (omije#amo oto"ine limunske kiseline i natrijeva
karbonata. >odamo im oto"inu bakar (::! sul)ata i do"unimo vodom do & litre.
A :0 B %$%*06' @'201#-' 1%&0&'8
kalijev jodid (U:!1 3 $5
voda1 do & ml5
'to"inu s"remimo u tamnu bo6u.
A 2C B %$%*06' /)9*%+6# @0/#206#8
kon6entrirana sum"orna kiselina (7
0
9'
4
!, r
0
H &,Q4 $/ml1 0K $1
voda1 do & ml.
Uiselinu "olako dodajemo u vodu, "ričekamo da se o,ladi i do"unimo sa vodom do &
ml.
A O$%*06' >@+%,', C ./28
K $ #kroba "omije#amo s oko K ml vode. E* stalno mije#anje $rijemo do vrenja,
ostavimo da vrije & minuta. >odamo 0 $ natrijeva klorida (Na4l!, o,ladimo i do"unimo
vodom do & litre.
A 0,1 M %$%*06' 6'$+01#-' $0%/)2<'$',
A O$%*06' 06-#+$6%. >#;#+', C ./2, (*a "rovjeru metode odre.ivanja!
E odmjernu tikvi6u od 0 ml dodamo1
čistu su,u sa,aro*u (4
&0
7
00
'
&&
!1 4,7K $5
vodu1 "ribli-no & ml5
kon6entriranu klorovodičnu kiselinu (74l!, r
0
H od &,&6 do &,&9 $/ml1 K ml.
Fikvi6u $rijemo na vodenoj ku"elji "ri 63 4 dok tem"eratura oto"ine ne dosti$ne K345
tem"eraturu odr-avamo &K minuta. Fikvi6u ,ladimo na *raku 3 minuta i tada je uronimo u
,ladnu vodu. 'to"inu "renesemo u odmjernu tikvi6u od & litre i do"unimo do o*nake. 'va
oto"ina "ostojana je mjese6 dana. Uad je koristimo, is"itni u*orak (oto"ina ima
a"roksimativno ,6 8 74l! neutrali*iramo oto"inom natrijeva ,idroksida.
b) !o(tupak:
E tikvi6i od 3 ml "omije#amo 0K ml alkalne oto"ine bakrene soli, &K ml vode i & ml
"roči#/ene oto"ine u*orka. 'vaj volumen oto"ine ne smije sadr-avati vi#e od 6 m$
invertno$ #e/era. >odamo nekoliko ku$li6a *a vrenje, na tikvi6u namjestimo "ovratno ,ladilo
i *a$rijemo do vrenja u roku od dvije minute. Neka mje#avina vrije točno & minuta.
',ladimo tikvi6u u mla*u ,ladne vode. Uad se "ot"uno o,ladi, dodajemo & ml 3 M oto"ine
kalijeva jodida (dru$a alineja točke a! ovo$a članka!, 0K ml 0K M sum"orne kiseline (tre/a
alineja točke a! ovo$a članka! i 0 ml oto"ine #kroba (četvrta alineja točke a! ovo$a članka!.
Fitriramo s ,& 8 oto"ine natrijeva tiosul)ata ("eta alineja točke a! ovo$a članka!, broj
utro#eni, mililitara natrijeva tiosul)ata o*načimo sa n. Za titra6iju slije"e "robe, & ml oto"ine
#e/era *amijenimo s & ml destilirane vode, broj mililitara utro#eno$ natrijeva tiosul)ata *a
titra6iju slije"e "robe o*načimo sa n3.
%) +(ka*ivanje re*ultata
1" I(+'=)6'-'61#8
8asa redu6iraju/i, #e/era, i*ra-ena kao invertni #e/er, sadr-ana u u*orku dana je u tabeli
:, u "rilo$u 4, kao )unk6ija broja (n4 - n! utro#eni, mililitara natrijeva tiosul)ata.
8asu redu6iraju/i, #e/era i*ra-avamo u $ramima invertno$a #e/era na litru, na jedno
de6imalno mjesto, u*imaju/i u ob*ir ra*rje.enje u tijeku "ro/i#čavanja i volumen is"itivano$
u*orka.
0. (onovljivost, (r): r - $"$156
i
$dje je 6
i
kon6entra6ija invertno$ #e/era u $/l u*orka.
3. 'bnovljivost, ('): ' H ,KQ6
i
$dje je 6
i
kon6entra6ija invertno$ #e/era u $/l u*orka.
A. '><?@:ABNC? (?(?=B
%lanak &K.
9adr-aj "e"ela de)iniran je kao uku"nost svi, "rodukata koji ostaju nakon -arenja talo$a
"reostalo$ od is"aravanja vina. Xarenje se i*vodi tako da se svi kationi (isključiv#i kation
amonija! "retvore u karbonate ili dru$e be*vodne anor$anske soli.
a) !rin%ip meto&e:
?kstrakt vina -arimo na tem"eraturi i*me.u K i KK3 4 do "ot"une oksida6ije or$anski,
tvari.
b) Aparature:
2 vodena ku"elj,
2 va$a s točno#/u ,& m$,
2 -arna "loča ili in)ra+6rveni eva"orator,
2 elekrična "e/ s kontroliranom tem"eraturom,
2 "latinska "osuda ravna dna, "romjera 7 mm, visine 0K mm.
%) !o(tupak:
E "ret,odno i*mjerenu "latinsku "osudu ("očetna masa !
o
! od"i"etiramo 0 ml vina.
't"arimo do su,a na ki"u/oj vodenoj ku"elji, ostatak sa$orimo na -arnoj "loči na 03 4 ili
"od in)ra+6rvenim eva"oratorom dok ne *a"očne karboni*a6ija. Uad se "restane ra*vijati dim,
stavimo "osude u električnu "e/ "ri K0K P/+0K3 4. Nakon &K minuta karboni*a6ije, i*vadimo
"osudu i* "e/i, dodamo K ml destilirane vode, is"arimo na vodenoj ku"elji ili "od in)ra+
6rvenim eva"oratorom i ostatak "onovo -arimo "ri K0K3 4 & minuta.
Bko sa$orijevanje (oksida6ija karboni*irani, česti6a! nije "ot"una, "onavljamo "ostu"ak
dodavanja vode, is"aravanja vode i -arenja.
Na"omena1 *a vina s velikim sadr-ajem redu6iraju/i, #e/era, "re"oruča se dodatak
nekoliko ka"i čisto$ biljno$ ulja u ekstrakt vina ("rije "rvo$a -arenja da se s"riječi "jenjenje!.
Uada je "e"eo bijele boje, "latinsku "osudu o,ladimo u eksikatoru i va-emo (masa !
&
!.
8asa "e"ela u u*orku (0 ml! jednaka je ! H !
&
+ !
o
&) +(ka*ivanje re*ultata
8asa "e"ela ! u $ramima "o litri dobit /e se na dva de6imalna mjesta i*ra*om1 ! H K J
p.
A:. '><?@:ABNC? "7
%lanak &6.
8jerimo ra*liku u "oten6ijalu i*medu dviju elektroda uronjeni, u is"itivanu teku/inu.
(oten6ijal jedne od elektroda je u )unk6iji "7 vrijednosti teku/ine dok dru$a elektroda ima
stalan i "o*nat "oten6ijal te "redstavlja re)erentnu elektrodu.
a) Aparatura:
2 "7 metar sa skalom kalibriranom u jedini6ama "7 tako da omo$u/ava mjerenja do
točnosti od najmanje ,K "7 jedini6e,
2 elektrode1 staklena elektroda koja se dr-i u destiliranoj vodi5
2 kalomel elektroda 2 re)erentna5 dr-i se u *asi/enoj oto"ini kalijeva klorida5
2 ili kombinirana elektroda koja se dr-i u destiliranoj vodi.
b) 'ea)en(i 0 pu7erne otopine:
2 Zasi/ena oto"ina kalijeva ,idro$entartrata, s najmanje K,7 $ kalijeva ,idro$entartrata "o
litri (4
4
7
K
U'
6
! "ri 03 4. ('vu oto"inu mo-emo dr-ati do dva mjese6a ako joj dodamo ,& $
timola na 0 ml.!
"7 vrijednost1 3,K7 "ri 03 45
3,K6 "ri 0K3 45
3,KK "ri 33 45
2 ,K 8 oto"ina kalijeva ,idro$en)talata, koja sadr-i &,0&& $ kalijeva ,idro$en+)talata
(4
Q
7
K
U'
4
! "ri 034. ('to"ina se mo-e dr-ati maksimalno dva mjese6a!.
"7 vrijednost1 3,999 "ri &K3 45
4,3 "ri 03 45
4,Q "ri 0K3 45
4,&K "ri 33 45
2 'to"ina koja sadr-i1
monokalijev )os)at, U7
0
('
4
1 3,40 $,
dikalijev )os)at, U
0
7('
4
1 4,3K4 $,
voda do & ml.
('to"ine se mo$u dr-ati maksimalno dva mjese6a.!
"7 vrijednost1 6,9 "ri &K3 45
6,QQ "ri 03 45
6,Q6 "ri 0K3 45
6,QK "ri 33 45
Na"omena1 8o$u se koristiti i komer6ijalne re)erentne "u)er oto"ine.
%) !o(tupak:
1" P+0*+#9' )(%+@' (' '6'20()8
2 o2t i vino mjerimo direktno.
0 !ro8i29eni u)u29eni mo2t1 ra*rijedimo "roči#/eni u$u#/eni mo#t vodom da dobijemo
kon6entra6iju od 0K P/+ ,KM (m/m! uku"ni, #e/era (0K3 TriJ!. Bko je ! kon6entra6ije (m/m!
uku"ni, #e/era u "roči#/enom u$u#/enom mo#tu, i*mjerimo masu od 0K/( i nado"unimo
do & $ vodom. (rovodljivost u"otrebljene vode mora biti is"od 0 mikrosimensa "o 6m
(m9/6m!.
2" N'91#>$'61# 6)2# '*'+'$'8
(rije mjerenja a"araturu treba namjestiti na nulu "rema "rilo-enim u"utama.
:" K'20,+0+'61# *H 9#$+'8
"7 metar kalibriramo "ri 03 4 "u)er oto"inama "7 6,QQ i 3,K7. E"otrijebimo "u)er
oto"inu "7 4, "ri 03 4 da bismo "rovjerili skalu.
4" O&+#?0-'61# *H8
?lektrodu uronimo u u*orak na tem"eraturi i*me.u 0 i 0K34 i to #to je mo$u/e bli-e 03
4. "7 vrijednost i*ravno "ročitamo sa skale. 9vaki u*orak i*mjerimo dva "uta. Uonačni
re*ultat je aritmetička sredina dva mjerenja.
&) +(ka*ivanje re*ultata:
Arijednost "7 mo#ta, vina ili oto"ine 0KM (m/m! (0K3TriJ! "roči#/eno$ u$u#/eno$ mo#ta
i*ra-ava se na dva de6imalna mjesta.
A::. '><?@:ABNC? EUE(N? U:9?='9F:
%lanak &7.
Eku"na kiselost vina je suma nje$ovi, titrabilni, kiselina kad $a se titrira do "7 7 sa
standardnom alkalnom oto"inom. E$ljikov dioksid nije uključen u uku"nu kiselost.
a) !rin%ip meto&e:
(oten6iometrijska titra6ija ili titra6ija u* indikator bromtimol modro i us"oredba sa
*avr#nom točkom bojeno$ standarda.
b) 'ea)en(i:
1" P)<#+6' %$%*06' *H D,08
2 kalijev di,idro$en )os)at (U7
0
(
4
!1 &7,3 $5
2 & 8 oto"ina natrijeva ,idroksida (Na'7!1 K ml5
2 destilirana voda1 do & ml.
8o$u se koristiti komer6ijalne "u)er oto"ine.
2" 0,1 M %$%*06' 6'$+01#-' E0&+%@/0&' 4N'OH7F
:" O$%*06' 06&0@'$%+' ,+%9$09%2 9%&+% @%63#6$+'301# 4 ./28
2 bromtimol modro (4
07
7
0Q
Tr
0
'
K
9!1 4 $5
2 neutralni etanol, 96M1 0 ml5
9"ojimo oto"ine i dodamo1
2 de$a*iranu voda (be* 4'
0
!1 0 ml5
2 & 8 oto"inu natrijeva ,idroksida, do "ojave modro+*elene boje ("7 7!1 "ribli-no 7,K ml5
>o"unimo sa destiliranom vodom do & ml.
%) Aparatura:
2 Aodena vakuum "um"a5
2 Aakuum tikvi6a od K ml5
2 (oten6iometar sa skalom u vrijednostima "7 i elekroda. 9taklena elektroda mora se
dr-ati u destiliranoj vodi. Ualomel elektroda mora se dr-ati u *asi/enoj oto"ini kalijeva
klorida. Uombinirana elektroda koja se koristi mora biti "o,ranjena u destiliranoj vodi5
2 8jerni 6ilindri1 *a vino od K ml, *a "roči#/ene u$u#/ene mo#teve od & ml.
&) !o(tupak:
1" P+0*+#9' )(%+@'8
2 Vino1
'dstranjivanje u$ljikovo$ dioksida1 ulijemo oko K ml vina u vakuum tikvi6u i
"riključimo na vodenu vakuum "um"u &+0 minute, mje#aju/i $a kontinuirano.
2 !ro8i29eni u)u29eni mo2t:
:*mjerimo točno 0 $ "roči#/eno$ u$u#/eno$ mo#ta u odmjernu tikvi6u od K ml i
nado"unimo s vodom do o*nake. 7omo$eni*iramo.
2" P%$#630%9#$+01/@' $0$+'301'
2 Ualibriranje "7 metra1 "7 metar mora biti umjeren "ri 03 4 u skladu s u"utama
"roi*vo.ača, sa "u)er oto"inom "7 7 "ri 03 4.
2 8etoda mjerenja1 u mjerni 6ilindar (četvrta alineja 6! točke ovo$a članka! ulijemo
odre.eni volumen u*orka #to je & ml u slučaju vina, a K ml "roči#/eno$ u$u#/eno$ mo#ta
(dru$a alineja d! točke ovo$a članka!. >odamo "ribli-no & ml destilirane vode i titriramo sa
,& 8 oto"inom natrijeva ,idroksida (točka b! 0. ovo$a članka! i* birete dok "7 ne bude 7 "ri
0 34. 'to"inu natrijeva ,idroksida dodajemo u* stalno mje#anje. '*načimo volumen dodane
,& 8 oto"ine natrijeva ,idroksida s n ml.
:" T0$+'301' ) *+0/)/$-) 06&0@'$%+' 4,+%9$09%2 9%&+%7
2 (reliminarani test1 odre.ivanje boje u *avr#noj točki1
E mjerni 6ilindar (četvrta alineja 6! točke ovo$a članka! ulijemo 0K ml ki"u/e destilirane
vode, & ml oto"ine bromtimol modro ("rva alineja točke b! 3. ovo$a članka! i volumen od &
ml u*orka ("ri"ravljeno$ kako je o"isano u točki d! &. ovo$a članka! u slučaju vina, a K ml
ako se radi o rekti)i6iranu kon6entriranom mo#tu. >odamo ,& 8 oto"inu natrijeva ,idroksida
(točka b! 0. ovo$a članka! dok se boja ne "romijeni u modro*elenu. Fada dodajemo K ml
"u)erne oto"ine "7 7 (točka b! &. ovo$a članka!.
2 Fitra6ija1
E mjerni 6ilindar (četvrta alineja 6! točke ovo$a članka! ulijemo 3 ml ki"u/e destilirane
vode, & ml oto"ine bromtimol modro i volumen u*orka (& ml u slučaju vina, a K ml ako se
radi o "roči#/enom u$i#/enom mo#tu! "ri"remljeno$ kako je o"isano u točki d! &. ovo$a
članka. >odamo ,& 8 oto"inu natrijeva ,idroksida (točka b! 0. ovo$a članka! dok se ne
dobije ista boja kao i u "reliminarnom testu ("rva alineja ove točke!. Aolumen dodane ,& 8
oto"ine natrijeva ,idroksida o*načimo sa n ml.
e) +(ka*ivanje re*ultata
1" I(+'=)6'-'61#8
2 Vino
Eku"nu kiselost, i*ra-enu u miliekvivalentima "o litri (A! i*računavamo1 A H & J n:
<e*ultat i*ra-avamo na jedno de6imalo mjesto.
Eku"nu kiselost i*ra-enu u $ramima vinske kiseline "o litri (A3)" i*računavamo1
A' H ,7K J A5 <e*ultat :*ra-avamo na jedno de6imalno mjesto.
2 !ro8i29eni u)u29eni mo2t1
Eku"nu kiselost, i*ra-enu u miliekvivalentima "o kilo$ramu "roči#/eno$ u$u#/eno$
mo#ta (A!, i*računavamo 1 A H K J n.
Eku"nu kiselost, i*ra-enu u miliekvivalentima "o kilo$ramu uku"ni, #e/era (A!,
i*računavamo1
$dje je ( kon6entra6ije (m/m! uku"ni, #e/era. <e*ultat i*ra-avamo na jedno de6imalno
mjesto.
2" P%6%-210-%/$ 4r7 (' $0$+0+'301) / 06&0@'$%+%98
Za bijela, ru-ičasta i 6rna vina1
r H ,9 mekv/l,
r H ,7 $ vinske kiseline/l.
:" O,6%-210-%/$ 4R7 (' $0$+'301) / 06&0@'$%+%98
Za bijela i ro*e vina1
' H 3,6 mekv/l,
' H ,3 $ vinske kiseline/l5
Za 6rna vina1
' H K,& mekv/l,
' H ,4 $ vinske kiseline/l.
A:::. '><?@:ABNC? 7=B(:A? U:9?='9F:
%lanak &Q.
7la"iva kiselost "redstavlja ,omolo$e o6tene kiseline "risutni, u vinu u slobodnom
obliku ili u obliku soli.
a) !rin%ip meto&e:
Fitrira6ija ,la"ivi, kiselina, i*dvojeni, i* vina destila6ijom vodenom "arom i titriranje
destilata.
:* vina se naj"rije i*dvoji u$ljikov dioksid. Uiselost slobodno$ i ve*ano$ sum"orno$
dioksida u destilatu dobivenom "od ovim uvjetima mora se odu*eti od kiselosti destilata.
Uiselost sorbinske kiseline koja je dodana vinu mora se odu*eti od ,la"ive kiselosti.
Na"omena1 dio sali6ilne kiseline, koja se u nekim *emljama rabi *a stabili*a6iju vina,
"risutan je u destilatu. Uoličina sali6ilne kiseline mora biti odre.ena i odu*eta od ,la"ive
kiselosti. 8etoda *a odre.ivanje sali6ilne kiseline dana je u točki )! ovo$a članka.
b) 'ea)en(i:
2 Uristali*irana vinska kiselina (4
4
7
6
'
6
!5
2 ,& 8 oto"ine natrijeva ,idroksida (Na'7!5
2 &M oto"ina )enol)taleina u 96M neutralnom alko,olu5
2 Ulorovodična kiselina, 74l (V
0
H &,&Q do &,&9 $/l! ra*rije.ena &14 (v/v!5
2 ,K 8 oto"ina joda (:
0
!
2 Uristali*irani kalijev jodid (U:!
2 'to"ina #kroba, K $/l5
K $ #kroba "omije#amo s oko K ml vode. E* stalno mje#anje, u$rijemo do vrenja, i
ostavimo da vrije & minuta. >odamo 0 $ natrijeva klorida. Uad se o,ladi ra*rijedimo do
jedne litre.
2 Zasi/ena oto"ina natrijeva borata (Na
0
T
4
'
7
J & 7
0
'!, kon6etra6ije "ribli-no KK $/l "ri
03 4.
%) Aparatura:
1" A*'+'$)+' (' &#/$02'301) -%&#6%9 *'+%9 /'/$'-21#6' %&8
2 $eneratora vodene "are ("ara mora biti be* u$ljikovo$ dioksida!,
2 tikvi6e sa 6ijevi *a "aru,
2 kolone *a destila6iju,
2 ,ladila.
'"rema mora *adovoljiti sljede/a tri testa1
a! E tikvi6u ulijemo 0 ml u*avrele vode. 9aku"imo 0K ml destilata, dodamo ,& ml ,&
8 oto"ine natrijeva ,idroksida i dvije ka"i oto"ine )enol)taleina. <u-ičasta boja mora biti
"ostojana najmanje & sekundi. Fo *nači da "ara ne sadr-i u$ljikovo$ dioksida.
b! E tikvi6u ulijemo 0 ml ,& 8 oto"ine o6tene kiseline. 9aku"imo 0K ml destilata i
titriramo s ,& 8 oto"inom natrijeva ,idroksida. Aolumen utro#eno$ Na'7 mora biti
najmanje &9,9 ml. Fo *nači da je "redestilirano najmanje 99,KM o6tene kiseline.
6! E tikvi6u ulijemo 0 ml & 8 oto"ine mliječne kiseline. 9aku"imo 0K ml destilata i
titriramo kiselinu s ,& 8 oto"inom natrijeva ,idroksida. Aolumen utro#ene oto"ine natrijeva
,idroksida mora biti manji ili jednak &, ml, #to *nači da se "redestiliralo ne vi#e od ,KM
mliječne kiseline.
9vaka a"aratura ili "ostu"ak koja *adovoljava ove testove is"unjava *a,tjeve slu-beni,
me.unarodni, a"aratura ili "ostu"aka.
2" V%&#6' *)9*'
:" V'@))9 $0@-03'
&) !o(tupak:
1" P+0*+#9'61# )(%+@'8 odstranjivanje u$ljikovo$ dioksida5
E vakuum tikvi6u ulijemo "ribli-no K ml vina5 "omo/u vodene "um"e us"ostavimo
vakuum u tikvi6i na minutu+dvije, tresu/i vino ne"restano.
2" D#/$02'301' -%&#6%9 *'+%98
E tikvi6u ulijemo 0 ml vina be* u$ljikovo$ dioksida kako je o"isano u točki d! &. ovo$a
članka. >odamo "ribli-no ,K $ vinske kiseline ("rva alinea točke b! ovo$a članka!.
9aku"imo najmanje 0K ml destilata.
:" T0$+'301'
Fitriramo sa ,& 8 oto"ine natrijeva ,idroksida (dru$a alineja točke b! ovo$a članka! u*
dodatak dvije ka"i )enol)taleina (tre/a alineja točke b! ovo$a članka! kao indikatora.
'*načimo volumen u"otrijebljeno$ natrijeva ,idroksida n ml. >odamo četiri ka"i ra*rije.ene
klorovodične kiseline (črtvrta alineja točke b! ovo$a članka!, 0 ml oto"ine #kroba (sedma
alineja točke b! ovo$a članka! i nekoliko kristala kalijeva jodida (#esta alineja točke b! ovo$a
članka!. Fitriramo slobodan sum"orni dioksid s ,K 8 oto"ine joda ("eta alineja točke b!
ovo$a članka!. '*načimo u"otrebljeni volumen sa n3.
>odamo *asi/enu oto"inu natrijeva borata (osma alineja točke b! ovo$a članka! dok se
o"et ne "ojavi ru-ičasta boja. Fitriramo uku"ni sum"orni dioksid sa ,K 8 oto"ine joda
("eta alineja točke b! ovo$a članka!. '*načimo u"otrebljeni volumen ,K 8 oto"ine joda sa
n;.
e) +(ka*ivanje re*ultata
1" I(+'=)6'-'61#8
7la"iva kiselost, i*ra-ena u miliekvivalentima "o litri, i*ra-ena na jedno de6imalno
mjesto, dana je )ormulom1
A H K (n + ,& J n3 2 ,K J n;!5
7la"iva kiselost, i*ra-ena u $ramima o6tene kiseline "o litri, i*ra-ena na dva de6imalna
mjesta, dana je )ormulom1
A H ,3 J (n + ,& J n3 2 ,K J n;!5
2" P%6%-210-%/$ 4r78
r H ,7 mekv/l5
r H ,4 $ o6tene kiseline/l.
:" O,6%-210-%/$ 4R78
' H &,3 mekv/l5
' H ,Q $ o6tene kiseline/l.
4" V06% / *+0/)$6%9 /%+,06/@%9 @0/#206%98
Uako se 96M sorbinske kiseline destilira vodenom "arom u destilat volumena 0K ml,
nje*ina kiselost mora biti odu*eta od ,la"ive kiselosti. & m$ sorbinske kiseline od$ovara
kiselosti od ,Q9 miliekvivalenata ili ,K3 $ o6tene kiseline. Uon6entra6iju sorbinske kiseline
u m$/l odre.ujemo dru$im metodama.
7) <&re=ivanje (ali%ilne ki(eline u &e(tilatu 1lapivi1 ki(elina
1" P+0630*8
Nakon #to se odredi ,la"iva kiselost s korek6ijom *a sum"orni dioksid, "risutnost sali6ilne
kiseline doka*uje se, "ojavom ljubičaste boje, nakon *akiseljavanja i dodatka soli -elje*a (:::!.
'dre.ivanje sali6ilne kiseline sadr-ane u destilatu s ,la"ivom kiselosti i*vodi se u dru$om
destilatu isto$a volumena kao i destilat u kojemu je odre.ena ,la"iva kiselost. E ovom
destilatu sali6ilna se kiselina odre.uje kolorimetrijskom metodom. >obivena količina se
odu*ima od ,la"ive kiselosti destilata.
2" R#'.#6/08
2 Ulorovodična kiselina, 74l (V
0
H &,&Q do &,&9 $/l!,
2 ,& 8 oto"ina natrijevo$ tiosul)ata, (Na
0
9
0
'
3
J K7
0
'!,
2 & M oto"ina -elje*o (:::! amonijeva sul)ata R(;e
0
(9'
4
!
3
J (N7
4
!
0
9'
4
J 047
0
'!S
2 ,& 8 oto"ina natrijeva sali6ilata1 oto"ina sadr-i &,6 $/l natrijeva sali6ilata
(Na4
7
7
K
'
3
!.
:" P%/$)*'@8
2 'dre.ivanje sali6ilne kiseline u destilatu ,la"ive kiselosti1
Ne"osredno "oslije odre.ivanja ,la"ive kiselosti i korek6ije na slobodni i uku"ni
sum"orni dioksid, ulijemo u konusnu tikvi6u ,K ml klorovodične kiseline ("rva alineja točke
)! 0. ovo$a članka!, 3 ml ,& 8 oto"ine natrijeva tiosul)ata (dru$a alineja točke )! 0. ovo$a
članka! i & ml oto"ine -elje*o (:::! amonijeva sul)ata (tre/a alineja točke )! 0. ovo$a članka!.
E "risustvu sali6ilne kiseline "ojavi se ljubičasto obojenje.
2 'dre.ivanje sali6ilne kis6line1
Na konusnoj tikvi6i o*načimo nivo destilata. :s"ra*nimo i is"eremo tikvi6u. E istu tikvi6u
dodamo novi, 0 ml vina, destiliramo vodenom "arom i sku"imo destilata u konusnu tikvi6u
do o*načeno$ nivoa. >odamo ,3 ml klorovodične kiseline ("rva alineja točke )! 0. ovo$a
članka! i & ml oto"ine -elje*o (:::! amonijeva sul)ata (tre/a alineja točke )! 0. ovo$a članka!.
9adr-aj konusne tikvi6e oboji se ljubičasto.
E konusnu tikvi6u, identičnu tikvi6i i* "rvo$ stavka ove točke, dodamo destiliranu vodu
do o*načeno$ nivoa. >odamo ,3 ml klorovodične kiseline ("rva alineja točke )! 0. ovo$a
članka!, i & ml oto"ine -elje*o (:::! amonijeva sul)ata (tre/a alineja točke )! 0. ovo$a članka!.
:* birete dodajemo ,& 8 oto"ine natrijeva sali6ilata (četvrta alineja točke )! 0. ovo$a
članka! sve dok oto"ina ne "o"rimi istu ljubičastu boju kao ona u konusnoj tikvi6i s vinskim
destilatom.
Aolumen oto"ine, koja je dodana i* birete o*načimo sa n; ml.
2 Uorek6ija ,la"ive kiselosti1
'd volumena n ,& 8 oto"ine natrijeva ,idroksida, u"otrebljeno$ *a titriranje ,la"ive
kiselosti odu*memo ,& J n; ml.
:Y. '><?@:ABNC? N?7=B(:A? U:9?='9F:
%lanak &9.
Ne,la"iva kiselost "redstavlja ra*liku i*me.u uku"ne i ,la"ive kiselosti.
Ne,la"ivu kiselost i*ra-avamo u1
2 miliekvivalentima "o litri (mekv/l!,
2 $ramima vinske kiseline "o litri ($ vinske kiseline/l!.
Y. '><?@:ABNC? 9='T'>N'D : EUE(N'D 9E8('<N'D >:'U9:>B
%lanak 0.
9lobodni sum"orni dioksid de)iniran je kao sum"orni dioksid koji je "risutan u mo#tu ili
vinu u sljede/im obli6ima1
7
0
9'
3
, 79'
3
2

5
<avnote-a i*me.u ovi, oblika je )unk6ija "7 i tem"erature1
7
0
9'
3
7
P
P 79'
3
2
5
Eku"ni sum"orni dioksid de)iniran je kao uku"nost svi, ra*ličiti, oblika sum"orno$
dioksida "risutni, u vinu, bilo slobodnom stanju ili kombiniran sa sastoj6ima vina.
(rin6i" metode1
1" R#<#+#6$6' 9#$%&'8
>a vina i mo2teve:
9um"orni dioksid i*dvajamo i* vina strujom *raka ili du#ika5 ve-emo i oksidiramo $a tako
da $a mje,uri/ima "rovodimo kro* ra*rije.enu i neutralnu oto"inu vodikova "eroksida.
Nastalu sum"ornu kiselinu odre.ujemo titra6ijom sa standardnom oto"inom natrijeva
,idroksida.
9lobodni sum"orni dioksid i*dvajamo i* vina na niskoj tem"eraturi (&3 4!.
Eku"ni sum"orni dioksid i*dvajmo i* vina *a$rijavanjem na visokoj tem"eraturi
("ribli-no &3 4!.
>a pro8i29eni u)u2te9eni mo2t1
Eku"ni sum"orni dioksid i*dvajamo i* "ret,odno ra*rije.eno$ "roči#/eno$ u$u#/eno$
mo#ta *a$rijavanjem na visokoj tem"eraturi ("ribli-no &34!.
2" G+(' 9#$%&'8
>a vina i mo2teve1
9lobodni sum"orni dioksid odre.ujemo direktno jodometrijskom titra6ijom.
Ae*ani sum"orni dioksid naknadno odre.ujemo jodometrijskom titra6ijom nakon alkalne
,idroli*e. 'vaj re*ultat "ridodamo re*ultatu slobodno$ sum"orno$ dioksida, *broj "redstavlja
uku"ni sum"orni dioksid.
%lanak 0&.
<e)erentna metoda
a) Aparatura:
2 2 B"aratura, koja se koristi mora se sla$ati sa slikom 0. (osebnu "a-nju "otrebno je
obratiti ,ladilu.


Slika .: >imen*ije su u milimetrima. Enutarnji "romjeri četiri kon6entrične 6ijevi #to čine
,ladilo su1 4K, 34, 07
i & mm.
4ijev koja i*vodi "lin i* u*orka se u tikvi6i T *avr#ava jednom malom ku$lom "romjera &
6m koja ima 0 ru"i6a "romjera ,0 mm oko svoje$ najve/e$ o"se$a. :*nimno, ova 6ijev
mo-e *avr#avati staklenom "oro*nom "loči6om koja stvara velik broj vrlo maleni, mje,uri/a
i osi$urava dobar kontakt i*me.u teku/inske i "linovite )a*e.
(rotok "lina kro* a"araturu treba i*nositi "ribli-no 4 litara na sat. To6a na desnoj strani
slike 05 namijenjena je s"rječavanju "ada tlaka koji nastaje *bo$ vodene vakuum "um"e, na
0 do 3 6m vode. Za re$uliranje "ravilno$ vakuuma, i*me.u tikvi6e i bo6e treba "ostaviti
mjerač "rotoka s "oluka"ilarnom 6jevči6om.
2 8ikro+bireta
b) 'ea)en(i:
2 ;os)atna kiselina, QK M (7
3
('
4
, "
0
H &,7& $/ml!5
2 'to"ina vodikova "eroksida, 9,& $ 7
0
'
0
/ litri (tri volumena!5
2 :ndikator1
metil 6rveno1 & m$,
metilensko modro1 K m$,
alko,ol, K M1 & ml,
2 ,& 8 oto"ina natrijeva ,idroksida, Na'7.
%) !o(tupak:
1" O&+#?0-'61# /2%,%&6%. /)9*%+6%. &0%@/0&'8
Aino moramo dr-ati u "unoj i *ače"ljenoj bo6i na 03 4 dva dana "rije odre.ivanja. E
tikvi6u T stavimo 0 do 3 ml oto"ine vodikova "eroksida (dru$a alineja točke b! ovo$a članka!
i dvije ka"i indikatora. 'to"inu vodikova "eroksida neutrali*iramo s oto"inom ,& 8
natrijeva ,idroksida (četvrta alineja točke b! ovo$a članka! i s"ojimo tikvi6u T s a"araturom.
E tikvi6u B ulijemo K ml u*orka i &K ml )os)atne kiseline ("rva alineja točke b! ovo$a
članka! i s"ojimo s a"araturom. (rovodimo mje,uri/e *raka (ili du#ika! &K minuta.
'slobo.eni sum"orni dioksid se u tikvi6i T oksidira u sum"ornu kiselinu. Fikvi6u T skinemo
sa a"arature i titriramo nastalu kiselinu s ,& 8 oto"inom natrijeva ,idroksida (četvrta
alineja točke b! ovo$a članka!. Etro#eni volumen *a titra6iju o*načimo sa n ml.
&) +(ka*ivanje re*ultata
'slobo.eni sum"orni dioksid i*ra-ava se u m$/l, na najbli-i 6ijeli broj.
2 :*računavanje1
9lobodni sum"orni dioksid u m$/l dobiva se i* "roi*voda 6,4 Zn.
2" O&+#?0-'61# )@)*6%. /)9*%+6%. &0%@/0&'8
E slučaju "roči#/eno$ u$u#/eno$ mo#ta koristimo oto"inu, dobivenu ra*rje.ivanjem
u*orka do 4 M (m/v! "o u"utama i* "o$lavlja A::. (dru$a alineja točke d!&. članka &9!. E
tikvi6u B od 0K ml ulijemo K ml ra*rije.eno$ u*orka i K ml )os)atne kiseline ("rva alineja
točke b! ovo$a članka!. Fikvi6u B s"ojimo na a"araturu.
Vina i mo2tevi:
Bko očekivana kon6entra6ija uku"no$ 9'
0
u u*orku nije ve/a od K m$/l, stavimo K ml
u*orka i &K ml )os)atne kiseline ("rva alineja točke b! ovo$a članka! u tikvi6u B od 0K ml i
s"ojimo na a"araturu.
Bko je očekivana kon6entra6ija uku"no$ 9'
0
u u*orku ve/a od K m$/l, stavimo 0 ml
u*orka i K ml )os)atne kiseline ("rva alineja točke b! ovo$a članka! u tikvi6u B od 0K ml i
s"ojimo na a"araturu.
E tikvi6u T stavimo 0 do 3 ml oto"ine vodikova "eroksida (dru$a alineja točke b! ovo$a
članka!, neutrali*iramo "o "ostu"ku i* točke 6!&. ovo$a članka. Aino u tikvi6i B *a$rijemo do
vrenja "omo/u "lamena visine od 4 do K 6m, koji i*ravno dotiče dno tikvi6e. Fikvi6u ne
smjemo staviti na metalnu "loču, ve/ na disk ot"rilike 3 6m "romjera ru"om u sredini. Fako
i*bje$avamo "re$rijavanje su"stan6i ekstra,irani, i* vina koje se talo-e na stijenke tikvi6e.
'dr-avamo vrenje dok kro* a"araturu struji *rak (ili du#ik!. Enutar &K minuta sav
sum"orni dioksid se oslobodi i oksidira. Nastalu sum"ornu kiselinu titriramo sa ,& 8
oto"inom natrijeva ,idroksida (dru$a alineja točke b! ovo$a članka!. Etro#eni volumen *a
titra6iju o*načimo sa n ml.
e) +(ka*ivanje re*ultata
0 o2tevi i vina1 uku"ni sum"orni dioksid iska*ujemo u m$/l.
0 !ro8i29eni u)u29eni mo2t1 uku"ni sum"orni dioksid iska*ujemo u m$/k$ uku"ni,
#e/era.
1" I(+'=)6'-'61#8
Vino1
Eku"ni sum"orni dioksid u mili$ramima "o litri1
6,4 O n ($dje kon6entra6ija 9'
0
u u*orku

nije ve/a od K m$/l, a rabili smo K ml u*orka!5
&6 O n ($dje je kon6entra6ija 9'
0
u u*orku

ve/a od K m$/l, a rabili smo 0 ml u*orka!5
!ro8i29eni u)u29eni mo2tevi:
Eku"ni sum"orni dioksid u m$/k$ uku"ni, #e/era je1

5 $dje je ! kon6entra6ija uku"ni, #e/era K (m/m!,

2" P%6%-210-%/$ 4r78
*a K ml u*orka (kon6entra6ija 9'
0
u u*orku nije

ve/a od K m$/l!5 r H & m$/:,
*a 0 ml u*orka (kon6entra6ija 9'
0
u u*orku je ve/a od K m$/l!5 r H 6 m$/l,
:" O,6%-210-%/$ 4R78
*a K ml u*orka (kon6entra6ija 9'
0
u u*orku nije

ve/a od K m$/l!5 ' H 9 m$/l,
*a 0 ml u*orka (kon6entra6ija 9'
0
u u*orku je ve/a od K m$/l!5 ' H &K m$/l.
%lanak 00.
T<ZB 8?F'>B
a) 'ea)en(i:
2 ?>FB kom"lekson :::1 dinatrijeva sol etilendiamin tetra o6tena kiselina
(4
&
7
&4
N
0
'
Q
Na
0
Z 07
0
'!5
2 48 oto"ina natrijeva ,idroksida, Na'7, (&6 $/l!5
2 sum"orna kiselina 7
0
9'
4
("
0
H &,Q4 $/ml!, ra*rje.ena &1& (v/v!5
2 'to"ina #kroba K $/l1
K $ #kroba "omje#amo sa oko K ml vode. E$rijemo do vrenja u* stalno mje#anje i
ostavimo neka vrije & minuta. >odamo 0 $ natrijeva klorida (Na4l!. Nakon #to se o,ladi,
do"unimo do jedne litre.
2 ,0K 8 oto"ine joda, :
0.
b) Aparatura:
2 tikvi6a od K ml5
2 bireta,
2 "i"ete od &, 0, K i K ml.
%) !o(tupak:
1" S2%,%&60 /)9*%+60 &0%@/0&8
E tikvi6u od K ml dodamo1
2 K ml vina,
2 K ml oto"ine #kroba (četvrta alineja točke a! ovo$a članka!,
2 3 m$ ?>FB kom"lekson ::: ("rva alineja točke a! ovo$a članka!,
2 3 ml oto"ine sum"orne kiseline, &1& (v/v! (tre/a alineja točke a! ovo$a članka!.
Fitriramo s ,0K 8 oto"inom joda u* indikator #krob do "lave boje koja se *adr-i od &
do &K sekundi. Aolumen utro#eno$ joda o*načimo sa n.
2" U@)*60 /)9*%+60 &0%@/0&8
>odamo Q ml 4 8 oto"ine natrijeva ,idroksida (dru$a alineja točke a! ovo$a članka!,
"rotresemo oto"inu jednom i ostavimo da stoji K minuta. 8je#aju/i ener$ično dodajemo u
istom ma,u & ml sum"orne kiseline & 1 & (v/v! (tre/a alineja točke a! ovo$a članka!. 'dma,
titriramo sa ,0K 8 joda ("eta alineja točke a! ovo$a članka!. Aolumen u"otrebljene oto"ine
joda o*načimo sa n4 ml.
>odamo 0 ml 4 8 oto"ine natrijeva ,idroksida (dru$a alineja točke a! ovo$a članka!,
"rotresemo i "ustimo da odstoji K minuta. <a*rijedimo s 0 ml ledene vode.
?ner$ično mije#aju/i dodamo odjednom sadr-aj e"ruvete u kojoj se nala*i 3 ml
sum"ome kiseline &1& (v/v!. Fitriramo slobodni sum"orni dioksid sa ,0K 8 joda.
E"otrebljeni volumen oto"ine joda o*načimo sa n[.
&) +(ka*ivanje re*ultata
1" I(+'=)6'-'61#8
9lobodni sum"orni dioksid u mili$ramima "o litri1 30 Z n.
Eku"ni sum"orni dioksid u mili$ramima "o litri1 30 Z (n + n3 + n;!.
Na"omene1
2 Za 6rna vina s niskim kon6entra6ijama 9'
0
, "rimjereno je koristiti ra*rije.enu oto"inu
joda vi#e od ,0K 8 (n"r. ,& 8!. E tom slučaju *amijenimo koe)i6ijent 30 sa &,0Q u
$ornjoj )ormuli.
2 Za 6rna vina "re"oruča se osvjetljavanje vina odo*do *rakom -uto$ svjetla i* obične
-arulje čija *raka svijetli kro* oto"inu kalijeva kromata ili i* lam"e s natrijevom "arom.
'dre.ivanje i*vodimo u tamnoj sobi i "romatramo trans"arentnost vina1 u točki ekvivalen6ije
ono "ostaje o"ales6entno.
2 Bko je količina sum"orno$ dioksida bli*u, ili ako "rela*i *akonski do"u#ten količinu,
uku"ni sum"orni dioksid treba odrediti re)erentnom metodom.
2 Bko se odre.ivanje slobodno$ sum"orno$ dioksida "osebno *a,tijeva, moramo i*vesti
anali*u na u*orku koji je čuvan "ri anaerobnim uvjetima na tem"eraturi od 034 dva dana
"rije anali*e. 'dre.ivanje "rovodimo na 034.
2 Tudu/i da se neke su"stan6ije oksidiraju s jodom u kiseloj sredini, *a točniju anali*u
moramo tu količinu joda točno "ro6ijeniti. >a se to "osti$ne, slobodni sum"orni dioksid treba
ve*ati na dodani etanal ili "ro"anal "rije titriranja jodom. E konusnu tikvi6u od 3 ml
ulijemo K ml vina, dodamo K ml oto"ine etanala kon6entra6ije 7 $/l ili K ml "ro"anala
kon6entra6ije & $/l. Zatvorimo tikvi6u i ostavimo da odstoji najmanje 3 minuta. >odamo 3
ml sum"ome kiseline &1& (v/v! i dovoljno ,0K 8 oto"ine joda da se "romjeni boja #kroba.
E"otrebljeni volumen joda o*načimo sa n; ml. 'va vrijednost mora biti odu*eta od n
(slobodni sum"orni dioksid! i od n + n3 + n; (uku"ni sum"orni dioksid!. Arijednost n3; je
o"/enito malena, od ,0 do ,3 ml ,0K 8 oto"ine joda. Bko je vinu bila dodana askorbinska
kiselina, vrijednost n3; /e biti mno$o vi#a "a je mo$u/e, barem a"roksimativno, mjeriti
količinu ove su"stan6e i* vrijednosti n3;" budu/i da & ml ,0K 8 oto"ine joda oksidira 4,4
m$ askorbinske kiseline. 'dre.ivanjem n3; mo$u/e je sasvim lako utvrditi "risutnost
"reostale askorbinske kiseline u količinama ve/im od 0 m$/l u vinima kojima je ona bila
dodana.
Y:. '><?@:ABNC? =:8EN9U? U:9?=:N?
%lanak 03.
a) !rin%ip meto&e
=imunska kiselina "revodi se u oksaloa6etat i a6etat u reak6iji katali*iranoj 6itrat lia*om
(4=!1

4=
6itrat \]]^ oksaloa6etat P a6etat
E "risutnosti malat de,idro$ena*e (8>7! i laktat de,idro$ena*e (=>7!, oksaloa6etat i
nje$ov "rodukt dekarboksila6ije "iruvat redu6iraju se u =+malat i =+laktat "omo/u
redu6irano$ nikotinamid adenin dinukleotida (NB>7!1

8>7
oksaloa6etat P NB>7 P 7
P
\]]^ =+malat P NB>
P

=>7
"iruvat P NB>7 P7
P
\]]]^ =+laktat P NB>
P
Uoličina NB>7 oksidirano$ u NB>
P
u ovim reak6ijama "ro"or6ionalna je količini
"risutno$ 6itrata. 'ksida6ija NB>7 mjeri se re*ultiraju/im "adom a"sorban6ije "ri valnoj
duljini od 34 nm.
b) 'ea)en(i:
2 'to"ina "u)era "7 7,Q (,K& 8 oto"ina $li6il$li6ina5 "7 7,Q5 Zn
0P
(,6 Z &
+3
8!5 7,&3 $
$li6il$li6ina oto"imo u "ribli-no 7 ml redestilirane vode. (odesimo "7 na 7,Q sa "ribli-no &3
ml K 8 oto"ine natrijeva ,idroksida, dodamo & ml oto"ine 6ink klorida (Q m$ Zn4l
0
u &
ml 7
0
'! i nado"unimo do & ml redestiliranom vodom.
2 'to"ina redu6irano$ nikotinamid adenin dinukleotida (NB>7! ("ribli-no 6 Z &
+3
8!1
oto"iti 3 m$ NB>7 i 6 m$ Na74'
3
u 6 ml redestilirane vode.
2 'to"ina malat de,idro$ena*e/laktat de,idro$ena*e (8>7/=>7, ,K m$ 8>7/ml, 0,K
m$ =>7/ml!1 "omije#amo *ajedno ,& ml 8>7 (K m$ 8>7/ml!, ,4 ml oto"ine amonij
sul)ata (3,0 8! i ,K ml =>7 (K m$/ml!. 'va sus"en*ija ostaje stabilna najmanje jednu
$odinu "ri 43 4.
2 4itrat lia*a (4=, K m$ "rotein/ml!1 oto"imo &6Q m$ lio)ili*ata u & ml ledene vode. 'va
oto"ina ostaje stabilna najmanje jedan tjedan "ri 43 4 ili najmanje četiri tjedna ako je
smr*nuta.
(re"oručuje se "rije odre.ivanja "rovjeriti aktivnost en*ima.
2 (olivinil"oli"irolidon ((A((!
Na"omena1 svi navedeni rea$ensi su komer6ijalno dostu"ni.
%) Aparatura:
2 9"ektro)otometar, koji omo$u/uje mjerenje "ri 34 nm, valnoj duljini kod koje NB>7
ima najve/u a"sorban6iju.
Emjesto to$a mo-e se "rimijeniti s"ektro)otometar s diskontinuiranim i*vorom koji
omo$u/ava mjerenje kod 334 nm ili 36K nm.
Tudu/i da se "rovode mjerenja a"solutni, a"sorban6ija (tj. ne "rimjenjuju se kalibra6ijske
krivulje, ve/ se standardi*a6ija "rovodi u*imaju/i u ob*ir koe)i6ijent ekstink6ije NB>7!,
moraju se "rovjeriti skale valni, duljina i s"ektralne absorban6ije na a"aratu.
2 9taklene kivete od & 6m.
2 8ikro"i"ete *a dodavanje volumena od ,0 do 0 ml.
&) !riprema u*orka
'dre.ivanje 6itrata se obično "rovodi direktno u vinu be* "ret,odno$ uklanjanja boje i
be* ra*rje.enja ukoliko je količina limunske kiseline manja od 4 m$/l. (rema "otrebi
na"ravimo ra*rje.enje tako da je kon6entra6ija 6itrata i*me.u 0 i 4 m$/l (tj. i*me.u K i Q
m$ 6itrata u is"itivanom u*orku!.
Uod 6rni, vina bo$ati, )enolnim s"ojevima "re"oručuje se "ret,odna "ri"rema sa (A((1
Na"ravimo vodenu sus"en*iju od oko ,0 $ (A(( i ostavimo da stoji &K minuta.
(ro)iltriramo kro* nabrani )ilter.
& ml vina si"amo u tikvi6u od K ml, dodamo vla-ni (A(( koji je s )iltera uklonjen
s"atulom. Fresemo dvije do tri munute. ;iltriramo.
e) !o(tupak
Na s"ektro)otometru "odesimo a"sorban6iju "ri 34 nm, "rimjenom kiveta #irine & 6m, u*
*rak kao slije"u "robu (be* kivete u o"tučkom "utu!. Zatim u kivetu stavljamo kako slijedi1
<e)erentnaUiveta *a
kiveta u*orak
(ml! (ml!
'to"ina & ("rva alineja točke
b! ovo$a članka! &, &,
'to"ina 0 (dru$a alineja točke
b! ovo$a članka! ,& ,&
E*orak 2 ,0
<edestilirana voda 0, &,Q
'to"ina 3 (tre/a alineja točke
b! ovo$a članka! ,0 ,0
(romu/kamo, i nakon "et minuta očitamo a"sorban6iju oto"ina u re)erentnoj kiveti i kiveti *a
u*orak (A
1
!.
>odamo1
'to"ina 4 (četvrta alineja točke
b! ovo$a članka! ,0 ml ,0 ml
(romu/kamo i "ričekamo da se reak6ija *avr#i (oko "et minuta! i očitamo a"sorban6ije
oto"ina u re)erentnoj kiveti i kiveti *a u*orak (A
.
!.
:*računamo ra*liku a"sorban6ija (A
.
0 A
1
! *a re)erentnu kivetu i kivetu *a u*orak, ?A
'
i
?A
S
.
Na kraju, i*računamo ra*liku i*me.u ovi, ra*lika1
?B H _A
S
2 _A
'
Na"omena1 Arijeme koje je "otrebno da se *avr#i en*imatska reak6ija mo-e varirati
ovisno o #ar-i. Dornja vrijednost je dana samo kao orijenta6ija i nju treba odrediti *a svaku
#ar-u.
7) +(ka*ivanje re*ultata
Uon6entra6ija limunske kiseline i*ra-ava se u mili$ramima "o litri na najbli-i 6ijeli broj.
1" I(+'=)6'-'61#
'"/a )ormula *a i*računavanje kon6entra6ije u m$/l je1
$dje je1
V H volumen oto"ine koja se anali*ira u ml (3,&4 ml!
v H volumen u*orka u ml (,0 ml!
H molekulska masa tvari koju odre.ujemo (*a be*vodnu limunsku kiselinu 8 H&90,&!
& H o"tički "ut u kiveti u 6m (& 6m!
` H koe)i6ijent a"sorban6ije NB>7 (kod 34 nm, e H 6,3 mmol
+&
Z& Z 6m
+&
!,
tako da je1
C H 479 Z _A
Bko je u*orak "ret,odno ra*rije.en re*ultat "omno-imo s )aktorom ra*rje.enja.
Na"omena1
Uod 334 nm1 C H 4QQ J @A (` H 6,3 mmol
+&
Z & Z 6m
+&
!
Uod 36K nm1 C H QQ7 J @A (` H 3,4 mmol
+&
Z & Z 6m
+&
!
2" P%6%-210-%/$ 4r7
Za kon6entra6ije limunske kiseline manje od 4 m$/l1 r H &4 m$/l5
Za kon6entra6ije limunske kiseline ve/e od 4 m$/l1 r H 0Q m$/l5
:" O,6%-210-%/$ 4R7
Za kon6entra6ije limunske kiseline manje od 4 m$/l5 ' H 39 m$/l5
Za kon6entra6ije limunske kiseline ve/e od 4 m$/l5 ' H 6K m$/l.
Y::. '><?@:ABNC? ED=C:U'A'D >:'U9:>B
%lanak. 04
(<:N4:( 8?F'>B
1" R#<#+#6$6' 9#$%&'
irna vina Rtlak 4'
0
\ ,K Z &
K
(a5 &
K
"as6ala ((a! H & barS
Aolumen vina u*et od u*orka o,ladimo na oko 3 4 i "omije#amo s dovoljnom količinom
natrijeva ,idroksida da se dobije "7 vrijednost od & do &&. Fitra6ija se "rovodi oto"inom
kiseline u "risustvu u$ljikove an,idra*e. 9adr-aj u$ljikovo$ dioksida i*računa se i* volumena
kiseline "otrebno$ da se "7 "romijeni od Q,6 (,idro$enkarbonatni oblik! do 4, (u$ljikova
kiselina!. 9lije"a "roba se "rovodi u istim uvjetima na dekarboni*iranom vinu da bi se u*eo u
ob*ir volumen oto"ine natrijeva ,idroksida koji tro#e kiseline u vinu.
!jenu2ava i bi(er vina
E*orak vina koji se anali*ira o,ladi se bli*u točke smr*avanja. Nakon u*imanja količine
koja /e se u"otrijebiti *a slije"u "robu nakon dekarboni*a6ije, ostatak u bo6i se "revede u
alkalno tako da se sav u$ljikov dioksid ve-e u obliku Na
0
4'
3
. (rovodi se titra6ija oto"inom
kiseline u "risustvu u$ljikove an,idra*e. 9adr-aj u$ljikovo$ dioksida i*računa se i* volumena
kiseline "otrebno$ da se "7 "romijeni od Q,6 (,idro$enkarbonatni oblik! do 4, (u$ljikova
kiselina!. 9lije"a "roba se "rovodi u istim uvjetima na dekarboni*iranom vinu da bi se u*eo u
ob*ir volumen oto"ine natrijeva ,idroksida koji tro#e kiseline u vinu.
2" U%,0='1#6' 9#$%&'8
!jenu2ava i bi(er vina
8anometarska metoda1 nadtlak u$ljikova dioksida mjeri se direktno u bo6i "omo/u
a)rometra.
%lanak 0K.
<?;?<?NFNB 8?F'>B
1" M0+6' -06' 4$2'@ HO
2
\ 0,C Z 10
C
P'7
a) Aparatura:
2 8a$netska mje#ali6a
2 "7 metar
b) 'ea)en(i:
2 'to"ina natrijeva ,idroksida (Na'7! ,& 85
2 'to"ina sum"orne kiseline (7
0
9'
4
! ,K85
2 'to"ina en*ima u$ljikove an,idra*e, & $/l.
%) !o(tupak:
E*orak vina o,ladimo na "ribli-no 3 4 *ajedno s "i"etom od & ml *a odmjeravanje.
9tavimo 0K ml ,& 8 oto"ine natrijeva ,idroksida ("rva alineja točke b!&. ovo$a članka! u
ča#u od & ml5 dodamo dvije ka"i vodene oto"ine u$ljikove an,idra*e (tre/a alineja točke
b!&. ovo$a članka!. >odamo & ml vina "omo/u "i"ete o,la.ene na 3 4.
9tavimo ča#u na ma$netsku mje#ali6u, namjestimo "7 elektrodu i "ovremeno mije#amo.
Uad teku/ina "osti$ne sobnu tem"eraturu, "olako titriramo ,K 8 oto"inom sum"orne
kiseline (dru$a alineja točke b!&. ovo$a članka! do "7 Q,6. Zabilje-imo očitanje na bireti.
Nastavimo titrirati sum"ornom kiselinom do "7 4,. '*načimo sa n ml utro#ene
sum"orne kiseline *a titriranje i*me.u "7 Q,6 i 4,.
Eklonimo 4'
0
i* oko K ml u*orka vina mu/kanjem u vakuumu oko tri minute, u*
$rijanje tikvi6e u vodenoj ku"elji na oko 0K3 4.
Dornji "ostu"ak "onovimo i na & ml dekarboni*iranom vinu.
n4 ml je volumen utro#ene ,K 8 sum"orne kiseline.
&) +(ka*ivanje re*ultata
& ml ,K oto"ine sum"orne kiseline od$ovara 4,4 m$ 4'
0
.
Uoličina 4'
0
u $ramima "o litri dana je )ormulom1
,44 J (n 2 n3!
:*ra-ava se na dva de6imalna mjesta.
Na"omena1 Bko vino sadr-i malo 4'
0
(4'
0
\ & $/l!, nije "otrebno dodati u$ljičnu
an,idra*u *a katali*iranje reak6ije ,idrata6iju 4'
0
.
2" P1#6)>'-' 0 ,0/#+ -06'
a) Aparatura:
2 8a$netska mje#ali6a,
2 "7 metar.
b) 'ea)en(i:
2 'to"ina natrijeva ,idroksida (Na'7!, K M (m/m!,
2 'to"ina sum"orne kiseline (7
0
9'
4
!, ,K 8,
2 'to"ina en*ima u$ljične an,idra*e, & $/l.
%) !o(tupak:
'*načimo nivo vina u bo6i te $a ,ladimo dok ne "očne smr*avanje. (ustimo da se bo6a
bla$o u$rije, "rotresemo je da kristali leda ne nestanu. Tr*o uklonimo če" i stavimo 4K do K
ml vina u odmjerni 6ilindar *a slije"u "robu. Fočan volumen u*eto$a vina, v ml, očitamo na
6ilindru kad vino "osti$ne sobnu tem"eraturu.
'dma, nakon #to je uklonjen u*orak *a slije"u "robu, dodamo 0 ml oto"ine natrijeva
,idrokisda ("rva alineja točke b!0. ovo$a članka! u bo6u volumena 7K ml.
(ričekamo da vino "osti$ne sobnu tem"eraturu.
E ča#u od & ml stavimo 3 ml "roku,ane destilirane vode i dvije ka"i oto"ine u$ljične
an,idra*e (tre/a alineja točke b!0. ovo$a članka!. >odamo & ml vina koje je "ret,odno
"revedeno u alkalno. 9tavimo ča#u na ma$netsku mje#ali6u, namjestimo elektrodu i ma$netni
#ta"i/ u* umjereno mije#anje.
Fitriramo oto"inom sum"orne kiseline (dru$a alineja točke b!0. ovo$a članka! do "7 Q,6.
Zabilje-iti očitanje na bireti. Nastavimo "olako titrirati sum"ornom kiselinom do "7 4,.
Neka je n ml utro#ak kiseline *a titriranje i*me.u "7 Q,6 i 4,.
Eklonimo 4'
0
i* v ml u*orka vina (koje smo u*eli *a slije"u "robu! mu/kanjem u
vakuumu oko tri minute, u* $rijanje tikvi6e u vodenoj ku"elji na oko 0K 34. E*memo & ml
dekarboni*irano$ vina i dodamo 3 ml "roku,ane destilirane vode, dodamo dvije do tri ka"i
oto"ine natrijeva ,idroksida da se "7 "odesi na i*me.i & i &&. Zatim slijediti $ornji
"ostu"ak. Neka je n4 ml dodani volumen ,K 8 oto"ine sum"orne kiseline.
&) +(ka*ivanje re*ultata
& ml ,K 8 oto"ine sum"orne kiseline od$ovara 4,4 m$ 4'
0
.
:s"ra*nimo bo6u vina koje je bilo "revedeno u alkalno i odredimo unutar & ml "očetni
volumen vina tako da se bo6a is"uni vodom do o*nake, i to je V ml.
Uoličina 4'
0
u $ramima "o litri dana je )ormulom1
,44 J (n 2 n'! Z

<e*ultat se i*ra-ava na dva de6imalna mjesta.
:" I/@'(0-'61# +#()2$'$'
Nadtlak "ri 03 4 (!ap1
.$
! i*ra-en u "askalima dan je )ormulom1
a
!ap1
.$
H 222222222222222222222222222222222 2 !atm
&,9K&J&
+K
(,Q6+,&B! O (&+,&449!
$dje je1
A H količina 4'
0
u $/l vina5
A H alko,olna jakost vina "ri 03 45
S H količina #e/era u vinu u $/l5
!atm H atmos)erski tlak u "askalima.
%lanak 06.
E'T:%BC?NB 8?F'>B
1" P1#6)>'-' 0 ,0/#+ -06'
a) Aparatura:
2 B)rometar
B)rometar je ure.aj *a mjerenje tlaka u bo6ama "jenu#avi, i biser vina. :ma ra*ni, i*vedbi
u ovisnosti o načinu *atvaranja bo6e. 9kala a)rometra je u "askalima ((a!, iako je "raktičnije
koristiti &
K
(a ili kilo"askal (k(a!.
B)rometri mo$u imati ra*ličite klase manometara. Ulasa manometra je "re6i*nost očitanja
u odnosu na 6ijelu skalu i*ra-ena u "ostot6ima ( n"r. manometar od & k(a klase & *nači da
se maksimalni tlak od & k(a mo-e očitati unutar b & k(a!. Ere.aj klase & "re"oručuje se
*a "re6i*na mjerenja. B)rometri moraju biti redovno "rovjeravani (barem jednom $odi#nje!.
b) !o(tupak:
8jerenja se moraju "rovoditi na bo6ama čija se tem"eratura stabili*irala najmanje 04 sata.
Nakon #to je če" "robu#en, bo6a se mora -estoko "romu/kati sve dok tlak na "ostane
konstantan, tada se očita.
%) +(ka*ivanje re*ultata
Flak "ri 03 4 (!ap1
.$
! i*ra-ava se u "askalima ((a! ili kilo"askalima (k(a!.
<e*ultat treba i*ra*iti u obliku koji je sukladan "re6i*nosti manometra (n"r.
6,3 O &
K
(a ili 63 k(a, a ne 6,33 O &
K
(a ili 633 k(a *a manometr klase & s "unom
skalom do & k(a!.
Bko je tem"eratura "ri kojoj je i*vedeno mjerenje ra*ličita od 03 4 mora se "rovesti
korek6ija mno-enjem i*mjerene vrjednosti tlaka sa koe)i6ijentom1

danim u tableli :, "rilo$a K ovo$a "ravilnika. Na taj način dobijemo re*ultat "ri 03 4.
%lanak 07.
'>N'9 :Z8?@E F=BUB : U'=:%:N? ED=C:U'A'D >:'U9:>B E T:9?< A:NE
:* tlaka kod 03 4 (!ap1
.$
! i*računa se a"solutni tlak kod 03 4 (!ab(
.$
! "omo/u )ormule1
(abs
0
H (atm P (a",
0
!atm je astmos)erski tlak i*ra-en u barima
Uoličina u$ljikovo$ dioksida u vinu dana je slijede/im odnosima1
2 u litrama 4'0 "o litri vina1
,9Q7 Z &
+K
Z !ab(
.$
Z (,Q6 2 ,& A! Z (& 2 ,&44 S!
2 u $ramima 4'
0
"o litri vina1
&,9K& Z &
+K
J !ab(
.$
Z (,Q6 2 ,& A! Z (& 2 ,&44 S!
$dje je1
A H alko,olna jakost vina "ri 034
S H količina #e/era u $/l.
Y:::. '><?@:ABNC? W?G?<B <?;<BUF'8?F<'8
%lanak 0Q.
a) !rin%ip meto&e:
:ndeks loma "ri 03 4, i*ra-en kao a"solutna vrijednost ili kao maseni "ostotak sa,aro*e,
"rika*an je u tabeli :: i tabeli :::, "rilo$a 6 ovo$a (ravilnika, "omo/u koje$a se dobiva
kon6entra6ija #e/era u $ramima u litri i $ramima na kilo$ram mo#ta, u$u#/eno$ mo#ta i
"ro/i#/eno$ u$u#/eno$ mo#ta.
b) Aparatura:
Bbbe+ov re)raktometar koji mora imati skale u1
2 masenim "osto6ima sa,aro*e s "odjelom od ,&M5
2 ili u indeksima loma na četiri de6imalna mjesta.
<e)raktometar mora imati termometar sa skalom najmanje od P&K3 4 do P0K3 4 s
omo$u/enim 6irkuliranjem vode koja osi$urava mjerenje "ri tem"eraturi 03 4 b K3 4.
E"uta *a u"otrebu a"arata mora sadr-avati točne instruk6ije, "osebi6e $lede kalibriranja i
i*vora svijetlosti.
%) !riprava u*orka:
0 o2t i u)u29eni mo2t
(o "otrebi, mo#t se "ro"usti kro* četverostruko "resavijenu su,u $a*u i nakon odba6ivanja
"rvi, ka"i )iltrata, nastavlja se odre.ivanje )iltrirano$ "roi*voda.
0 !ro8i29eni u)u29eni mo2t
'visno o kon6entra6iji, koristi se ili "roči#/eni u$u#/eni mo#t ili oto"ina dobivena tako da
se 0 $ "roči#/eno$ u$u#/eno$ mo#ta ra*rijedi s vodom do K $, "ri čemu sva va$anja
moraju biti točno "rovedena.
&) !o(tupak:
E*orak tem"erirati na bli*u 03 4. 9taviti malu količinu u*orka na donju "ri*mu
re)raktometra, "ri čemu treba "a*iti (jer su "ri*me čvrsto "ričvr#/ene jedna na dru$u! da
u*orak jednako "okriva staklenu "ovr#inu "ri*me. 8jerenje "rovesti sukladno u"utama *a
u"orabu a"arata.
'čitati maseni "ostotak sa,aro*e unutar ,&M ili indeks loma na četiri de6imalna mjesta.
Na istom u*orku na"raviti najmanje dva odre.ivanja. Zabilje-iti tem"eraturu t 34.
%) +*ra8un:
1" K%+0.0+'61# $#9*#+'$)+#
2 :nstrumenti sa skalom u masenim "osto6ima sa,aro*e1 kori$iranje tem"erature "rovesti
"omo/u tabele :, koja je u "rilo$u 6.
2 :nstrumenti sa skalom u indeksima loma1 indeks loma mjeren "ri t34 "rona/i u tabeli ::
("rilo$u 6!, da se dobije (kolona :! od$ovaraju/a vrijednost u masenim "osto6ima sa,aro*e "ri
t34. 'va vrijednost je kori$irana *a tem"eraturu i i*ra-ena kao kon6entra6ija "ri 03 4 (rabe/i
tabelu :, "rilo$a 6!.
2" K%63#6$+'301' >#;#+' ) 9%>$) 0 ).)>;#6%9 9%>$)
(rona/i maseni "ostotak sa,aro*e "ri 034 u tabeli :: ("rilo$ 6! i i* isto$a reda očitati
kon6entra6iju #e/era u $ramima na litru i $ramima na kilo$ram. Uon6entra6ija #e/era i*ra-ena
je kao invertni #e/er na jedno de6imalno mjesto.
:" K%63#6$+'301' >#;#+' ) *+%=0>;#6%9 ).)>;#6%9 9%>$)
(rona/i maseni "ostotak sa,aro*e "ri 03 4 u tabeli ::: ("rilo$ 6! i i* isto$a reda očita se
kon6entra6ija #e/era u $ramima na litru i $ramima na kilo$ram. Uon6entra6ija #e/era i*ra-ena
je kao invertni #e/er na jedno de6imalno mjesto.
Bko se mjerenje "rovodi na ra*rije.enom "roči#/enom u$u#/enom mo#tu, re*ultat se
mno-i s )aktorom ra*rje.enja.
4" I6&#@/ 2%9' 9%>$', ).)>;#6%. 9%>$' 0 *+%=0>;#6%. ).)>;#6%. 9%>$'
(rona/i maseni "ostotak sa,aro*e "ri 03 4 u tabeli :: ili ::: ("rilo$ 6! i i* isto$a reda
"ročita se indeks loma "ri 03 4 na četiri de6imalna mjesta.
%lanak 09.
'vaj (ravilnik stu"a na sna$u osmo$a dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Ulasa1 &&+0/4+&/&
Erbroj1 K0K+&&+4+&
Za$reb, 04. li"nja 04.
8inistar
P#$'+ I%,'6@%-0;, -" +"


(<:='D &
(<:='D &1
Tabela I:
Faktor F, s kojim se množi masa vode u Pyrex piknometru pri t
o
C
za izračun volumena piknometra pri 20
o
Ct
o
C F t
o
C F t
o
C F t
o
C F t
o
C F t
o
C F t
o
C F
10,0 1,00039 13,0 1,000!91 1!,0 1,00109" 19,0 1,001!0 22,0 1,00221# 2#,0 1$00291! 2$0 1$003"0%
,1 1,000%0! ,1 1,000"03 ,1 1,001113 ,1 1,001!2" ,% 1,00223 ,1 1$0029%1 ,1 1,003"31
,2 1,000%1% ,2 1,000"1% ,2 1,00112 ,2 1$001!%! ,2 1,0022!0 ,2 1$0029!! ,2 1,003"#9
,3 1,000%22 ,3 1,000"2! ,3 1,0011%% ,3 1,001!!# ,3 1,00222 ,3 1,002990 ,3 1,003""
,% 1,000%30 ,% 1$000"3 ,% 1,0011#9 ,% 1,001!% ,% 1,00230% ,% 1,00301# ,% 1,0031#
10,# 1,000%39 13,# 1,000"#2 1!,# 1,0011"# 19,# 1,001"03 22,# 1,00232! 2#,# 1,0030%1 2,# 1$003%3
,! 1,000%%" ,! 1,000"!% ,! 1,001191 ,! 1,001"22 ,! 1,0023%9 ,! 1,0030!! ,! 1,003"1
," 1,000%#! ," 1,000""" ," 1,00120" ," 1,001"%1 ," 1,0023"2 ," 1,003092 ," 1,00399
, 1,000%!# , 1,000"9 , 1,001223 , 1,001"!1 , 1,00239% , 1,00311" , 1,00392
,9 1,000%"% ,9 1,00003 ,9 1,001239 ,9 1$001"0 ,9 1,002%1" ,9 1,0031%3 ,9 1,0039#!
11,0 1,000%3 1%,0 1,0001! 1",0 1,0012#" 20,0 1,00100 23,0 1,002%39 2!,0 1,0031! 29,0 1,0039%
,1 1,000%92 ,1 1,00029 ,1 1,0012"3 ,1 1,00119 ,1 1,002%!2 ,1 1,00319% ,1 1,00%013
,2 1,000#01 ,2 1,000%2 ,2 1,001290 ,2 1,00139 ,2 1,002%# ,2 1,003222 ,2 1,00%0%2
,3 1,000#11 ,3 1,000## ,3 1,00130! ,3 1,001#9 ,3 1,002#0 ,3 1,0032%" ,3 1,00%0"1
,% 1,000#20 ,% 1,000! ,% 1,001323 ,% 1,0010 ,% 1,002#31 ,% 1,0032"3 ,% 1,00%099
11,# 1,000#30 1%,# 1,0002 1",# 1,0013%0 20,# 1,001900 23,# 1,002### 2!,# 1,003299 29,# 1,00%12
,! 1,000#%0 ,! 1,0009# ,! 1,0013#" ,! 1,001920 ,! 1,002#" ,! 1,00332! ,! 1,00%1#
," 1,000##0 ," 1,000909 ," 1,0013"% ," 1,0019%1 ," 1,002!02 ," 1,0033#2 ," 1,00%1"
, 1,000#!0 , 1,000923 , 1,001391 , 1,0019!1 , 1,002!2# , 1$0033"9 $ 1,00%21!
,9 1,000#"0 ,9 1,00093" ,9 1,001%09 ,9 1,00192 ,9 1,002!%9 ,9 1,003%0# ,9 1,00%2%#
12,0 1,000#0 1#,0 1,0009#1 1,0 1,001%2" 21,0 1,002002 2%,0 1,002!"2 2",0 1,003%32 30,0 1,00%2"#
,1 1,000#91 ,1 1,0009!# ,1 1,001%%# $1 1,002023 ,1 1,002!9! ,1 1,003%#

,2 1,000!01 ,2 1,0009"9 ,2 1,001%!2 ,2 1,0020%% ,2 1$002"20 ,2 1,003%#

,3 1,000!12 ,3 1,000993 ,3 1,001%0 ,3 1,0020!# ,3 1,002"%# ,3 1,003#13

,% 1,000!23 ,% 1,00100 ,% 1,001%9 ,% 1,0020! ,% 1,002"!9 ,% 1,003#%0

12,# 1,000!3% 1#,# 1,001022 1,# 1,001#1! 21,# 1,00210" 2%$# 1,002"93 2",# 1,003#!"

,! 1,000!%# ,! 1,00103" ,! 1,001#3% ,! 1,002129 ,! 1,0021" ,! 1,003#9%

," 1,000!#! ," 1,0010#2 ," 1,001##2 ," 1,0021#1 ," 1$002%2 ," 1,003!21

, 1,000!! , 1,0010!" , 1,001#"0 , 1,0021"2 , 1,002!! , 1,003!%9

,9 1,000!"9 ,9 1,00102 ,9 1,001#9 ,9 1,00219% ,9 1,00291 ,9 1,003!"!


Tabela II:
&emperaturne korek'ije ' za (usto)u su*i* i +ezalko*olni* vina, mjerenu Pyrex
piknometrom pri t
o
C, za izračun rezultata pri 20
o
C$
p20 , pt ± '-1000
. ' ako je t
o
C manja od 20
o
C
/ ' ako je t
o
C ve)a od 20
o
C
0lko*olna jakost
0 # ! " 9 10 11 12 13 1% 1# 1! 1" 1 19 20 21 22 23 2% 2# 2! 2"
&emperatura
1
o
C2
103 1,#9 1,!"1,!"1,"11,""1,%1,912,012,112,222,3%2,%!2,!02,"32,3,033,193,3#3,#23,"03,"%,0!%,2# %,%%
113 1,% 1,#!1,#!1,!01,!%1,"01,""1,!1,9#2,0#2,1!2,2"2,32,#12$!32,""2,913,0!3,213,3!3,#33,!93,! %,03
123 1$3! 1,%31,%31,%!1,#01,#!1,!21,!91,"1,!1,9!2,0#2,1!2,2"2,32,#02,!22,"#2,3,023,1!3$313,%! 3,!1
133 1,22 1,21,21,321,3#1,%01,%#1,#21,#91,!"1,"#1,31,922,012,112,222,322,%%2,##2,!"2,"92,923,0# 3,1
1%3 1,0 1,131,131,1!1,191,231,2"1,331,391,%!1,#21,!01,!"1,"#1,%1,932,032,112,212,312,%22,#22,!3 2,"%
1#3 0,92 0,9"0,9"0,991,021,0#1,090,931,191,2%1,301,3!1,%21,%1,##1,!31,"01,"1,!1,9#2,032,122,21 2,30
1!3 0,"! 0,00,00,10,%0,!0,90$930,9"1,011,0!1,101,1!1,211,2!1,321,31,%%1,#11,#"1,!%1,"11," 1,#
1"3 0,#9 0,!20,!20,!30,!#0,!"0,!90,"20,"#0,"0,10,#0,0,9#0,9!1,011,0#1,111,1#1,201,2#1,301,3# 1,%0
13 0,%0 0,%20,%20,%30,%%0,%!0,%"0,%90,#10,#30,##0,#"0,!00,!30,!#0,!0,"10,"%0,""0,10,%0,"0,91 0,9%
193 0,210,220,220,220,230,230,2%0,2#0,2!0,2"0,20,290,300,320,330,3%0,3!0,3"0,390,%10,%20,%%0,%! 0,%"
203

213 0,21 0,220,220,230,230,2%0,2#0,2!0,2"0,20,290,300,310,320,3%0,3!0,3"0,30,%00,%10,%30,%%0,%! 0,%
223 0,%% 0,%!0,%!0,%"0,%0,%90,#10,#20,#%0,#!0,#90,!10,!30,!!0,!90,"10,"%0,""0,00,30,"0,900,93 0,9"
233 0,! 0,"10,"10,"20,"%0,"!0,"0,00,30,!0,900,930,9!1,001,031,01,131,1"1,221,2!1,311,3"1,%1 1,%!
2%3 0,930,9"0,9"0,991,011,031,0!1,101,131,11,221,2!1,311,3!1,%11,%"1,#21,#1,!%1,"11,""1,%1,90 1,9"
2#3 1,191,2#1,2#1,2"1,291,321,3!1,%01,%#1,#01,##1,!11,!"1,"31,01,!1,932,002,02,1!2,2%2,322,%0 2,%
2!3 1,%"1,#31,#31,#!1,#91,!21,!"1,"21,""1,31,901,9!2,032,112,192,2"2,3#2,%%2,#32,!22,"22,12,91 3,01
2"3 1,"#1,21,21,#1,91,931,92,0%2,112,12,2#2,332,%12,#02,#92,!2,"2,2,93,093,203,313,%2 3,#3
23 2,0%2,132,132,1!2,202,2#2,312,32,%#2,#32,!22,"02,02,93,003,103,213,323,%#3,#"3,!93,23,9% %,0"
293 2,3%2,%%2,%%2,%2,#32,#2,!#2,"22,12,92,993,093,193,303,%23,#33,!#3,"3,92%,0#%,19%,33%,%" %,!1
303 2,!!2,""2,""2,12,!2,923,003,03,1"3,2"3,3"3,%3,#93,"23,%3,9"%,11%,2#%,%0%,##%,"0%,#%,92 #,1"

4apomena5 6va ta+ela se može ra+iti za pretvor+u d720 u d
20
20

Tabela III:
&emperaturne korek'ije ' za (usto)u prirodno( ili u(u8)eno( mo8ta, mjerenu
Pyrex piknometrom pri t
o
C, za izračun rezultata pri 20
o
C$
p20 , pt ± '-1000
. ' ako je t
o
C manja od 20
o
C
/ ' ako je t
o
C ve)a od 20
o
C
(usto)a
1,0#1,0! 1,0" 1,0 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,1% 1,1# 1,1! 1,1 1,20 1,22 1,2% 1,2! 1,2 1,30 1,32 1,3% 1,3!
&emperatura
1
o
C2
103 2,312,% 2,!! 2,2 2,99 3,13 3,30 3,%% 3,#9 3,"3 3, %,01 %$2 %,#2 %,"! %,9 #,1 #,%2 #,#! #,"3 #,90 !,0#
113 2,122$2 2,%2 2,#" 2,"2 2,! 2$99 3,12 3,2# 3,3" 3,#0 3,!2 3,# %,0 %,29 %,% %,!" %,% #,00 #,1! #,31 #,%#
123 1,922,0! 2,19 2,32 2,%# 2,# 2,"0 2,2 2,9% 3,0% 3,1# 3,2! 3,%" 3,!" 3,# %$03 %,20 %,3! %,#1 %,!# %," %,91
133 1,"21,% 1,9# 2,0! 2,1" 2,2" 2,3 2,% 2,# 2,!9 2," 2, 3,0# 3,22 3,39 3,## 3,!# 3,% 3,9 %,11 %,2% %,3!
1%3 1,#21,!2 1,"2 1,1 1,90 2,00 2,09 2,1" 2,2! 2,3% 2,%3 2,#1 2,!! 2,2 2,9! 3,09 3,22 3,3% 3,%# 3,#! 3,!" 3,"!
1#3 1,21,3! 1,%% 1,#2 1,!0 1,!" 1,"# 1,2 1,9 1,9! 2,0% 2,11 2,2% 2,3! 2,% 2,#9 2,!9 2,"9 2, 2,9" 3,03 3,10
1!3 1,0#1,12 1,1 1,2# 1,31 1,3" 1,%3 1,%9 1,## 1,!0 1,!! 1,"1 1,1 1,90 2,00 2,0 2,1! 2$2% 2,30 2,3" 2,%3 2,%9
1"3 0,00,! 0,90 0,9# 1,00 1,0% 1,09 1,13 1,1 1,22 1,2! 1,30 1,3" 1,%% 1,#1 1,#" 1,!2 1,! 1,"2 1,"! 1,0 1,%
13 0,#!0,#9 0,!2 0,!! 0,! 0,"2 0,"# 0,"" 0,0 0,3 0,# 0, 0,93 0,9 1,02 1$0# 1,09 1,12 1,1! 1,19 1,21 1,2%
193 0,290,31 0,32 0,3% 0,3! 0,3" 0,39 0,%0 0,%2 0,%3 0,%% 0,%# 0,% 0,#0 0,#2 0,#% 0,#! 0,#" 0,#9 0,!0 0,!1 0,!2
203

213 0,290,30 0,32 0,3% 0,3# 0,3" 0,3 0,%0 0,%1 0,%2 0,%% 0,%! 0,% 0,#0 0,#3 0,#! 0,# 0,#9 0,!0 0,!1 0,!2 0,!2
223 0,#0,!1 0,!% 0,!" 0,"0 0,"3 0,"! 0,"9 0,1 0,% 0," 0,90 0,9! 1,00 1,0# 1,09 1,12 1,1# 1,1 1,20 1,22 1$23
233 0,90,9% 0,99 1,03 1,0 1,12 1,1! 1,20 1,2# 1,29 1,33 1,3" 1,%% 1,#1 1,#" 1,!3 1,!" 1,"3 1,"" 1,0 1,2 1,%
2%3 1,201,2# 1,31 1,3" 1,%3 1,%9 1,#% 1,!0 1,!! 1,"1 1$"" 1,2 1,92 2,01 2,10 2$1" 2,2% 2,30 2,3! 2,%0 2,%2 2,%%
2#3 1,#11,#9 1,!! 1,"% 1,1 1, 1,9# 2,02 2,09 2,1! 2,23 2,30 2,%2 2,#3 2,!3 2,"2 2,2 2,9 2,9#$ 2999 3,01 3,0#
2!: 1,%1,92 2,012,10. 2,1 2,2! 2,3% 2,%2 2,#0 2,# 2,!# 2,"3 2," 3,00 3,13 3,2# 3,3! 3,%" 3,#" 3,!# 3,"2 3,"9
2"3 2,1"2,2! 2,3! 2,%! 2,#! 2,!! 2,"# 2,% 2,93 3,01 3,10 3,1 3,3# 3,#0 3,!! 3,0 3,93 %,0! %,1! %,2! %,3# %,%2
23 2,#02,!2 2,"% 2,# 2,9! 3,0" 3,1 3,2 3,%0 3,#0 3,!0 3,!9 3," %,0% %,21 %,3! %,#0 %,!% %,"# %,! %,9% #,00
293 2,!2,9 3,10 3,22 3,3# 3,%" 3,#9 3,"0 3,2 3,93 %,03 %,1% %,3% %,#3 %,"2 %,9 #,0# #,20 #,3% #,%! #,#! #,!%
303 3,203,3# 3,%9 3,!% 3,"". 3,91 %,0# %,1" %,30 %,%3 %,## %,!" %,90 #,12 #,39 #$#1 #,! #,% #,9! !,0 !,1! !,22

4apomena5 6va ta+ela se može ra+iti za pretvor+u d720 u d
20
20


Tabela IV:
&emperaturne korek'ije ' za (usto)u vina alko*olne jakosti 13 ; vol$ i ve)e sa
ostatkom 8e)era, mjerenu Pyrex piknometrom pri t
o
C, za izračun rezultata pri
20
o
C$
p20 , pt ± '-1000
. ' ako je t
o
C manja od 20
o
C
/ ' ako je t
o
C ve)a od 20
o
C0lko*olna jakost 13; vol$ 0lko*olna jakost 1#; vol$ 0lko*olna jakost 1"; vol$
(usto)a (usto)a (usto)a
1,0001,0201,0%01,0!01,001,1001,120 1,0001,0201,0%01,0!01,001,100 1,120 1,000
1,020
1,0%0
1,0!0
1,001,100 1,120
&emperatura
1
o
C2
103 2,3! 2,"1 3,0! 3,%2 3,"2 3,9! %,32 2,!% 2,99 3,3! 3,! 3,99 %,30 %,#9 2,9%
3,29
3,!%
3,9
%,29 %,!0 %,9
113 2,1" 2,%9 2,0 2,99 3,39 3,!# 3,90 2,%2 2,"3 3,0# 3,3% 3,!3 3,9 %,1# 2,!9 3,00 3,32 3,!1 3,90 %,1! %,%1
123 1,9" 2,2# 2,#3 2,"9 3,0# 3,29 3,#2 2,19 2,%" 2,"# 3,01 3,2" 3,#1 3,"3 2,%2 2,"0 2,9 3,2% 3,#0 3,"% 3,9!
133 1," 2,02 2,2# 2,%" 2,!9 2,9 3,09 1,9" 2,21 2,%% 2,!! 2," 3,0 3,29 2,1 2,%2 2,!% 2," 3,0 3,29 3,%9
1%3 1,#" 1," 1,9 2,1! 2,3# 2,#3 2,"0 1,"% 1,9% 2,1% 2,32 2,#2 2,!9 2,! 1,91 2,11 2,31 2,#0 2,!9 2,! 3,03
1#3 1,32 1,%9 1,!! 1,2 1,9" 2,12 2,2! 1,%! 1,!3 1,"9 1,9# 2,10 2,2# 2,39 1,!0 1,"" 1,93 2,09 2,2% 2,39 2,#3
1!3 1,0 1,22 1,3! 1,% 1,!1 1,"3 1,% 1,1 1,32 1,%! 1,#9 1,"1 1,3 1,9% 1,30 1,%% 1,# 1,"1 1,3 1,9# 2,0!
1"3 0,3 0,9% 1,0% 1,13 1,22 1,31 1,%0 0,91 1,02 1,12 1,21 1,30 1,39 1,% 1,00 1,10 1,20 1,30 1,39 1,% 1,#!
13 0,# 0,!% 0,"1 0," 0,% 0,9 0,9# 0,!3 0,!9 0,"! 0,3 0,9 0,9% 1,00 0,!9 0,"# 0,2 0,9 0,9# 1,00 1,0!
193 0,30 0,3% 0,3" 0,%0 0,%3 0,%! 0,%9 0,33 0,3" 0,%0 0,%3 0,%! 0,%9 0,#2 0,3! 0,39 0,%2 0,%! 0,%9 0,#2 0,#%
203

213 0,30 0,33 0,3! 0,%0 0,%3 0,%! 0,%9 0,33 0,3! 0,39 0,%3 0,%! 0,%9 0,#1 0,3# 0,39 0,%2 0,%# 0,% 0,#1 0,#%
223 0,!0 0,!" 0,"3 0,0 0,# 0,91 0,9 0,!# 0,"2 0," 0,% 0,90 0,9! 1,01 0,"1 0," 0,% 0,90 0,9! 1,01 1,0"
233 0,93 1,02 1,12 1,22 1,30 1,39 1,%9 1,01 1,10 1,20 1,29 1,3 1,%! 1,## 1,10 1,19 1,29 1,3 1,%! 1,## 1,!3
2%3 1,2" 1,39 1,#0 1,!1 1,"% 1,% 1,9# 1,3" 1,%9 1,#9 1,"2 1,% 1,9# 2,0! 1,% 1,!0 1,"1 1,3 1,9# 20! 2,1"
2#3 1,!1 1,"# 1,90 2,0# 2,19 2,33 2,%" 1,"3 1," 2,02 2,1" 2,31 2,%# 2,#9 1," 2,01 2,1! 2,31 2,%# 2,#9 2,"3
2!3 1,9% 2,12 2,29 2,%" 2,!3 2,"9 2,9# 2,09 2,2" 2,%% 2,!2 2," 2,9% 3,10 2,2! 2,%% 2,!1 2,"9 2,9# 3,11 3,2!
2"3 2,30 2,#1 2,"0 2,90 3,09 3,2" 3,%% 2,% 2,! 2," 3,0" 3,2" 3,%# 3,!2 2,!" 2, 3,0" 3,2" 3,%! 3,!% 3,1
23 2,!! 2,90 3,13 3,3# 3,#" 3,! %,00 2,! 3,10 3,23 3,## 3,"" 3,99 %,20 3,0 3,31 3,## 3,"! 3,99 %,21 %,%1
293 3,0# 3,31 3,#! 3,"9 %,0% %,2" %,%9 3,2 3,#3 3,"" %,02 %,2! %,%9 %,"1 3,#2 3,"" %,01 %,2! %,#0 %,"3 %,9#
303 3,%% 3,"0 3,99 %,2 %,#% %,0 #,0! 3,! 3,9% %,23 %,#2 %,"9 #,0# #,30 3,9# %,22 %,#1 %,"9 #,0" #,32 #,#"


0lko*olna jakost 19; vol$ 0lko*olna jakost 21; vol$
(usto)a (usto)a
1,0001,020 1,0%0 1,0!0 1,001,100 1,120 1,000 1,0201,0%01,0!0 1$00 1,100 1$120
&emperatura
1
o
C2
103 3,2" 3,!2 3,9" %,30 %,!2 %,92 #,21 3,!2 3,9" %,32 %$!! %,9" #,2" #,#!
113 2,99 3,30 3,!1 3,90 %,19 %,%# %,"0 3,2 3,!1 3,92 %,22 %,#0 %,"! #,01
123 2,! 2,9! 3,2% 3,#0 3,"! %,00 %,21 2,9! 3,2% 3$#2 3," %,03 %,2" %,%9
133 2,%0 2,!% 2," 3,09 3,30 3,#1 3,"1 2,!% 2, 3,11 3,33 3$#% 3,"% 3,9#
1%3 2,11 2,31 2,#1 2,!9 2, 3,0# 3,22 2,31 2,#1 2,"1 2,9 3,0 3,2# 3,%3
1#3 1,"! 1,93 2,09 2,2# 2,%0 2,## 2,!9 1,93 2,10 2,2! 2,%2 2,#" 2,"2 2,!
1!3 1,%3 1,#" 1,"0 1,3 1,9# 2,0 2,1 1,#! 1,"0 1,% 1,9" 2,09 2,21 2,32
1"3 1,09 1,20 1,30 1,39 1,% 1,#" 1,!# 1,20 1,31 1,%1 1,#0 1,#9 1,! 1,""
13 0,"! 0,2 0, 0$9# 1,01 1,0! 1,12 0,2 0, 0,9# 1,01 1,0 1,13 1,1
193 0,39 0,%2 0,%# 0,%9 0,#2 0$## 0,#" 0,%2 0,%! 0,%9 0,#2 0,## 0,# 0$!1
203

213 0$3 0,%2 0,%# 0,% 0,#1 0,#% 0,#" 0,%1 0,%# 0,% 0,#1 0,#% 0,#" 0,!0
223 0," 0,% 0,90 0,9! 1,02 1,0" 1,13 0,% 0,90 0,9! 1,02 1,0 1$1% 1,19
233 1,19 1,2 1,3 1,%" 1,## 1,!% 1,"2 1,29 1,39 1,% 1$#" 1,!# 1,"% 1,2
2%3 1,!0 1,"2 1,3 1,9# 2,0! 2,1 2,29 1,"3 1,# 1,9! 2,0 2,19 2$31 2,%2
2#3 2,02 2,1! 2,31 2,%! 2,!07 2,"% 2, 2,1 2,32 2,%" 2,!2 2,"! 2,90 3,0%
2!3 2,%% 2,!2 2,"9 2,9! 3,12 3,2 3,%3 2,#3 2,1 2,9" 3,1# 3,31 3$%" 3,!2
2"3 2, 3,0 3,2" 3,%2 3,!! 3,% %$01 3,10 3$30 3,%" 3,!9 3, %,0! %,23
23 3,31 3,#% 3," %,00 %,22 %,%% %,!% 3,#! 3,"9 %,03 %,2# %,%" %,!9 %,9
293 3," %,03 %,2" %,#2 %,"! %,99 #,21 %$0! %,31 %,## %,0 #,0% #,2" #$%
303 %,2% %,#1 %,0 #,0 #,3! #,!1 #,! %,#% %$2 #,11 #,39 #,!! #,91 !,1!


Table V:
&emperaturne korek'ije ' za (usto)u su*i* i +ezalko*olni* vina, mjerenu
o+ičnim staklenim piknometrom ili *idrometrom pri t
o
C, za izračun rezultata pri
20
o
C$
p20 , pt ± '-1000
. ' ako je t
o
C manja od 20
o
C
/ ' ako je t
o
C ve)a od 20
o
C
0lko*olna jakost
0 # ! " 9 10 11 12 13 1% 1# 1! 1" 1 19 20 21 22 23 2% 2# 2! 2"
&emperatura
1
o
C2
103 1$%#1,#11,##1,#<1,!%1,"01,"1,1$92,092,212,3%2,%"2,!02$"#2,903,0!3,223,393,#"3,"#3,93%,12 %,31
113 1,3#1,%01,%3 1,%" 1,#21,#1,!#1,"31,31$932$032,1#2,2!2$32,#12$!#2,"2,933,03$2%3,%03,#"3,"3 3,90
123 1,2%1,21,31 1,3% 1,391,%%1,#01,#1,!!1,"#1,%1,9%2,0%2,1#2,2!2,32,#12,!32,""2,913,0#3$193,3% 3,%9
133 1,121,1!1,1 1,21 1,2#1,301,3#1,%21,%91$#!1,!%1,"31,21,912,012,112,222,332,%#2$#"2,!92,12,9# 3,0"
1%3 0,991,031,0# 1,0" 1,111,1%1,191,2%1,311,3"1,%%1,#21,#91,!"1,"#1,%1,932,032,132,232$332$%%2,## 2,!!
1#3 0,!0,90,90 0,92 0,9#0,91,021,0"1,121,1"1$231,291,3#1,%21,%91,#!1,!31,"11,01,1,9!2,0#2$1% 2,23
1!3 0,"10,"30,"% 0,"! 0,"0,10,%0,"0,910,9!0,991,0#1,101,1#1,211,2"1,331,391,%#1,#21,#91,!!1$"3 1,0
1"3 0,##0,#"0,#" 0,#9 0,!00,!20,!#0,!"0,"00,"%0,""0,10,%0,0,920,9!1,011,0#1$111,1#1,201,2!1,31 1,3!
13 0,30,390,39 0,%0 0,%10,%30,%%0,%!0,%0,#00$#20,##0,#"0,!00,!20,!#0,! 0"1 0"% 0" 01 0# 0, 0,91
193 0,190,200,20 0,21 0,210,220,230,2%0,2#0,2!0,2"0,20,290,300$320,330,3#0,3!0,30,390,%10,%30,%% 0,%!
203

213 0,210,220,22 0,23 0,230,2%0,2#0,2#0,2!0,2"0,290$290,310,320,3%0,3#0,3!0,30,390,%10,%30$%%0,%! 0,%
223 0,%30,%#0,%# 0,%! 0,%"0,%90,#00,#20,#%0,#!0,#0,!00,!30,!#0,!0,"10,"30,""0,00$30,!0,90,93 0,9!
233 0$!"0,!90,"0 0,"1 0,"20$"%0,""0,"90,20,#0,0,910,9#0,991,031$0"1,121,1!1,211,2#1,301,3#1,%0 1,%#
2%3 0,910,930,9# 0,9" 0,991,011,0%1,0"1,111,1#1,201,2%1,291,3%1,391,%#1,#01,#!1,!21,!91,"!1,21$ 1,9#
2#3 1,1!1,191,21 1,23 1,2!1,291,331,3"1,%21,%"1,#2 1#" 1!3 1,"0 1"! 13 190 1,9"2,0#2,132,212$292,3" 2,%#
2!3 1,%21,%!1,%9 1,#1 1,#%1,#1,!21,!"1,"31,"91,#1,921,992,0"2,1%2,222,312,%02,%92,#2,!"2,""2,! 2,9!
2"3 1,!91,"%1,"" 1,0 1,31,1,931,92,0#2,122,202,2"2$3#2,%%2,#32,!32,"22,22,933,0%3,1%3,2#3$3" 3,%
23 1,9"2,032,0! 2,09 2,1%2,192,2%2,312,32,%!2,##2,!32,"32,32$933,033,1%3$2!3,33$#03,!23,"#3$# %,00
293 2,2!2,332,3" 2,%0 2,%#2,#02,#"2,!%2,"32,22,912,993,113,223,3%3,%#3,#3,"03,%3,9"%,11%,2#%,39 %,#%
303 2,#!2,!%2,!" 2,"2 2,""2,32,902,93,03,13$23,33,#03,!23,"#3,%,02%$1!%,30%,%!%,!1%,"!%,92 #,0"


4apomena5 6va ta+ela se može ra+iti za pretvor+u d720 u d
20
20
Table VI:
&emperaturne korek'ije ' za (usto)u prirodno( ili u(u8)eno( mo8ta, mjerenu
o+ičnim staklenim piknometrom ili *idrometrom pri t
o
C, za izračun rezultata pri
20
o
C$
p20 , pt ± '-1000
. ' ako je t
o
C manja od 20
o
C
/ ' ako je t
o
C ve)a od 20
o
C


(usto)a

1,0#1,0!1,0"1,01,091,101,111,121,131,1%1,1#1,1!1,11,201,221,2%1,2! 1,2 1,301,321,3% 1,3!
&emperatura
1
o
C2
103 2,1"2,3%2,#22,!2,#2,993,1!3,293,%%3,#3,"33,!%,13%,3!%,!0%,2#,02 #,2# #,39#,#!#,"3 #,"
113 2,002,1!2,292,%%2,#92,"32,!2,993,123,2%3,3"3,%3,"13$9%%,1#%,33%,#2 %,!9 %,##,01#,1# #,29
123 1,11,9#2,02,212,3%2,%"2,#2,"02,22,923,033,1%3,3#3,##3,"23,90%,0" %,23 %,3"%,#2%,!% %,""
133 1,!21,"%1,#1,9!2,0"2,1"2,22,32,%2,#92,!2$""2,9%3,113,23,%%3,#% 3$"2 3,!3$99%,12 %,2%
1%3 1,%%1,#%1,!%1,"31,21,922,002,0 21" 2,2#2,3%2,%22,#" ""3 2,!2$993,12 3,2% 3,3#3,%!3,#" 3,!#
1#3 1,211,291,3"1,%#1,#31,!01,!1,"#1,21,91,9"2,032,1!2,22,%02,#12,!1 2,"1 2,02,92,9% 3,01
1!3 1,001,0!1,121,191,2#1,311,3"1,%31,%91,#%1,!01,!#1,"#1,%1,9%2,022,09 2,1" 2,232,302,3! 2$%2
1"3 0,"!0,20,!0,910,9!1,001,0#1,091,1%1,11,221,2#1,321,391,%!1,#21,#" 1,!3 1$!"1,"11,"# 1,"9
13 0,#30,#!0,#90,!30,!#0,!90,"20,"%0,""0,00,20,#0,900,9#0$991,021$0!1=091,131,1!1,1 1$20
193 0$20,300,310,330,3#0,3!0,30,390,%10,%20,%30$%30,%!0$%0,#00,#20,#% 0,## 0,#"0,#0,#9 0$!0
203

213 0,20,290,310,330,3%0,3!0,3"0,390,%00,%10,%30,%%0,%!0,%0,#10,#%0,#! 0,#" 0,#0,#90,!0 0$!0
22: 0,##0,#0,!10,!%0,!"0,"00,"30,"!0,"0,10,%0,"0,930,9"1$021,0!1,09 1,12 1,1#1,1"1,19 1,19
233 0,#0,900,9#0,991,0%1,01$121$1!1,211,2#1,291,321,391,%!1,#21,#1,!2 1,! 1,"21,"#1,"" 1,"9
2%3 1,1#1,191,2#1,311,3"1,%31,%1,#%1,!01,!#1,"11,"!1,!1,9#2,0%2,112,1" 2,23 2,292,332,3# 2,3"
2#3 1,%%1,#21,#91,!"1,"%1,11,1,9#2,022,092,1!2,222,3%2,%#2,##2,!%2,"% 2,1 2,"2,902,92 2,9!
2!3 1,"!1,%1,932,022,102,12,2#2,332,%12,%9 2#! 2,!%2,"2,91 103 3,1#3,2! 3,3" 3,%"3,##3,!2 3,!0
2"3 2,0"2,1!2,2!2,3!2,%!2,#!2,!#2$"%2,32,913,003,0"3,2%3,393,##3,!93,2 3,9% %,0%%,1%%$23 %,30
23 2,392,#12,!32,"%2,#2,9!3,0!3,1!3,23,33,%3,#"3,"#3,92%,0%,23%,3" %,#1 %,!2%,"3%,0 %,!
293 2,"%2,!2,9"3,093,223,3%3,%!3$#"3,!93,03,90%,00%,20%,39%,#%,"%%,90 #,0# #,19#,31#,%0 #,%4apomena5 6va ta+ela se može ra+iti za pretvor+u d720 u d
20
20

Tabela VII:
&emperaturne korek'ije ' za (usto)u vina alko*olne jakosti 13;vol$ i ve)e,
8e)era, mjerenu o+ičnim staklenim piknometrom ili *idrometrom pri t
o
C, za
izračun rezultata pri 20
o
C
p20 , pt ± '-1000
. ' ako je t
o
C manja od 20
o
C
/ ' ako je t
o
C ve)a od 20
o
C

0lko*olna jakost 13; vol$ 0lko*olna jakost 1#; vol$ 0lko*olna jakost 1"; vol$
(usto)a (usto)a (usto)a
1,0001,0201,0%01,0!01,001,1001,120 1,0001,0201,0%01,0!01,001,100 1,120 1,000
1,020
1,0%0
1,0!0
1,001,100 1,120
&emperatura
1
o
C2
103 2,2% 2,# 2,93 3,2" 3,#9 3,9 %,1 2,#1 2,# 3,20 3,#% 3,# %,02 %,%! 2,1
3,1#
3,#0
3,%
%,1# %,%# %,"%
113 2,0! 2,3" 2,!9 2,9" 3,2! 3,#3 3," 2,31 2,!1 2,93 3,21 3,#1 3,!% %,02 2,#" 2,9 3,20 3,%9 3,"" %,03 %,2
123 1," 2,1% 2,%2 2,!" 2,9% 3,1" 3,%0 2,09 2,3! 2,!% 2,90 3,1! 3,2" 3,!1 2,32 2,!0 2," 3,13 3,39 3,!3 3,%
133 1,!9 1,93 2,1% 2,3" 2,#9 2,0 3,00 1, 2,12 2,3% 2,#! 2," 2, 3,19 2,09 2,33 2,## 2,"" 2,9 3,19 3,39
1%3 1,%9 1,"0 1,90 2,09 2,2" 2,%% 2,!1 1,!" 1,! 2,0! 2,2# 2,%# 2,#1 2,"" 1,3 2,03 2,23 2,%2 2,!1 2,"" 2$9%
1#3 1,2# 1,%2 1,#9 1,"# 1,90 2,0# 2,19 1,39 1,#! 1,"2 1, 2,03 2,11 2,32 1,#% 1,"1 1," 2,03 2,1 2,32 2,%"
1!3 1,03 1,1" 1,30 1,%3 1,## 1,!" 1," 1,0! 1,2" 1,%0 1,#3 1,!# 1,"" 1, 1,2# 1,39 1,#2 1,!# 1,"" 1,9 2,00
1"3 0,0 0,90 1,00 1,09 1,1" 1,2" 1,3! 0," 0,9 1,0 1,1" 1,2! 1,3# 1,%% 0,9! 1,0! 1,1! 1,2! 1,3# 1,%% 1,#2
13 0,#% 0,!1 0,! 0,"# 0,1 0,! 0,92 0,!0 0,!! 0,"3 0,0 0,# 0,91 0,9" 0,!! 0,"2 0,"9 0,! 0,92 0,9" 1,03
193 0,29 0,33 0,3! 0,39 0,%2 0,%# 0,% 0,32 0,3! 0,39 0,%2 0,%# 0,% 0,#1 0,3# 0,3 0,%1 0,%# 0,% 0,#1 0,#3
203

213 0,29 0,32 0,3# 0,39 0,%2 0,%# 0,%" 0,32 0,3# 0,3 0,%2 0,%# 0,% 0,#0 0,3% 0,3 0,%1 0,%% 0,%" 0,#0 0,#3
223 0,#" 0,!% 0,"0 0,"! 0,2 0, 0,93 0,!3 0,!9 0,"# 0,1 0," 0,93 0,9 0,! 0,"# 0,1 0," 0,93 0,99 1,0%
233 0,9 0,9 1,0 1,1" 1,2! 1,3% 1,%3 0,9" 1,0! 1,1! 1,2# 1,3% 1,%2 1,#1 1,0! 1,1# 1,2# 1,3% 1,%2 1,#1 1,#9
2%3 1,22 1,3% 1,%% 1,#! 1,! 1,"9 1,90 1,32 1,%% 1,#% 1,!! 1," 1,9 2,00 1,%3 1,#! 1,!# 1,"" 1,9 2,00 2,11
2#3 1,!1 1,! 1,3 1,9 2,12 2,2! 2,%0 1,!! 1,1 1,9! 2,11 2,2# 2,39 2,#2 1,0 1,9% 2,09 2,2% 2,39 2,#2 2,!!
2!3 1," 2,0# 2,22 2,%0 2,#! 2,"1 2," 2,02 2,20 2,3" 2,#% 2,"0 2,# 3,01 2,1 2,3! 2,#3 2,"1 2,! 3,02 3,1"
2"3 2,21 2,%2 2,!0 2,0 3,00 3,1 3,3# 2,39 2,#9 2," 2,9 3,1" 3,3# 3,#2 2,# 2," 2,9" 3,1" 3,3! 3,#% 3,"1
23 2,#! 2,0 3,02 3,2# 3,%" 3,!" 3,9 2,"# 2,9 3,22 3,%% 3,!! 3,! %,0" 2,9" 3,21 3,%% 3,!! 3, %,09 %,30
293 2,93 3,19 3,%3 3,!! 3,91 %,1% %,3" 3,1! 3,%1 3,!# 3,9 %,13 %,3! %,#9 3,%0 3,!! 3,9 %,13 %,3 %,!1 %,2
303 3,31 3,#" 3,! %,1# %,%1 %,!! %,92 3,## 3,1 %,10 %,3 %,!! %,90 #,1! 3,2 %,0 %,3" %,!# %,93 #,1" #,%2


0lko*olna jakost 19; vol$
0lko*olna jakost 21; vol$
(usto)a (usto)a
1,000 1,020 1,0%0 1,0!01,001,100 1,120 1,000 1,020 1,0%0 1,0!0 1,00 1,100 1,120
&emperatura
1
o
C2
103 3$1% 3,% 3,3 %,1" %,% %," #,0" 3,#0 3,% %,19 %,#2 %,3 #,12 #,%1
113 2," 3,1 3,%9 3," %,0! %,32 %,#" 3,1 3,%9 3,0 %,09 %,3% %,!3 %,
123 2,# 2,! 3,13 3,39 3,!# 3, %,10 2,! 3,13 3,%1 3,!" 3,92 %,1# %,3"
133 2,31 2,## 2,"" 2,99 3,20 3,%1 3,!1 2,#! 2,"9 3,01 3,23 3,%% 3,!# 3,#
1%3 2,03 2,23 2,%3 2,!1 2,0 2,9! 3,13 2,23 2,%3 2,!3 2,1 3,00 3$1! 3,33
1#3 1$!9 1,! 2,02 2,1 2,33 2,% 2,!2 1,! 2,03 2,19 2,3# 2,#0 2,!# 2,0
1!3 1,3 1,#2 1,!# 1," 1,90 2,02 2,13 1$#1 1,!# 1," 1,91 2,03 2$1# 2,2!
1"3 1,0! 1,1! 1,2! 1,3# 1,%% 1,#3 1,!2 1,1# 1,2# 1,3# 1,%# 1,#% 1,!3 1,"1
13 0,"3 0,"9 0,# 0,92 0,9 1,03 1,09 0,"9 0,# 0,92 0,9 1,0# 1,10 1,1#
193 0,3 0,%1 0,%% 0,% 0,#1 0,#2 0,#! 0,%1 0,%% 0,%" 0,#1 0,#% 0$#" 0,#9
203

213 0,3" 0,%1 0,%% 0,%" 0,#0 0,#3 0,#! 0,%1 0,%% 0,%" 0,#1 0,#% 0,#" 0,#9
223 0,"# 0,1 0," 0,93 0,99 1,0% 1,10 0,1 0, 0,9% 1,00 1,0! 1,10 1,1"
233 1,1# 1,30 1,3% 1,%3 1,#1 1,!0 1,! 1,2# 1,3% 1,%% 1,!3 1,!1 1,"0 1,"
2%3 1,## 1,!" 1,"" 1,9 2,00 2,11 2,23 1,! 1$0 1$90 2,02 2,13 2,2# 2,3!
2#3 1,9# 2,09 2,2% 2,39 2$#3 2,!" 2,"1 2,11 2,2# 2,%0 2,## 2,!9 2,3 2,9"
2!3 2,3! 2,#% 2,"1 2,9 3,0% 3,20 3,3# 2,## 2,"3 2,90 3,0" 3,22 3,3 3,#%
2"3 2,"9 2,99 3,1 3,3 3,#" 3,"# 3,92 3,01 3,20 3,%0 3,#9 3," 3,9! %,13
23 3,20 3,%% 3,!! 3,9 %,11 %,32 %,#3 3,%! 3,!9 3,93 %,1# %,3! %,# %,""
293 3,!! 3,92 %,1# %,%0 %,!% %," #,0 3,9# %,20 %,%3 %,! %$92 #,1# #,3!
303 %,11 %,3" %,!! %,9% #,22 #,%! #,"1 %,%2 %,! %$9" #,2# #,#3 #,"" !,02
(<:='D 0
P>?@6A 2

Tabela I:
BCDE40>6F40 &0GC@0 H0 0@I6J6@4C K0I6<&? P>? 20
6
C
&a+ela (usto)a mje8avine etanol.voda 1Pyrex piknometar2$
Austo)a pri t
o
C kori(irana za održavanje u zrakut
o
0lko*olna jakost u ; vol$
0 1 2 3 % # ! " 9 10
0
o
999,!% 1,#0 99,1% 1,%% 99!$"0 1,%0 99#$30 1$3# 993,9# 1,30 992,!# 1,2% 991,%1 1,19 990,22 1,1% 99$0 1,10 9"$9 1$0# 9!$93 1$00 9#,93

1

2

3

%

.0,0"
999,"1
.0,0#
999,"!
.0,03
999,"9
.0,02
999,1
0,00

1,#1

1,#1

1,#1

1,#1
.0,0!
99,20
.0,0#
99$2#
.0,03
99,2
.0,02
99,30
0,00

1,%%

1,%#

1,%#

1,%!
.0,0!
99!,"!
.0,0%
99!,0
.0,03
99!,3
.0,01
99!,%
0,00

1,%0

1,%0

1,%1

1,%0
.0,0!
99#,3!
.0,0%
99#,%0
.0,02
99#,%2
.0,02
99#,%%
0,00

1,3#

1,3#

1$3#

1,3!
.0,0L
99%,01
.0,0%
99%,0#
.0,02
99%,0"
.0,01
99%,0
0,01

1,30

1,30

1,30

1,30
.0,0!
992,"1
.0,0%
992,"#
.0,02
992$""
.0,01
992,"
0,02

1,2%

1,2#

1,2#

1,2!
.0,0!
991,%"
.0,03
991$#0
.0,02
991,#2
0,00
991,#2
0$02

1,20

1$20

1,21

1,21
.0,0#
990,2"
.0,03
990,30
.0,01
990,31
0,00
990,31
0$02

1,1#

1,1!

1,1!

1,1"
.0,0%
99,12
.0,02
99,1%
.0,01
99,1#
0,01
99,1%
0$02

1,11

1,11

1,12

1,13
.0,03
9,01
.0,02
9,03
0,00
9,03
0,02
9,01
0$03

1,0!

1,0"

1,0

1,09
.0,02
9!,9#
.0,01
9!,9!
0,01
9!,9#
0,03
9!,92
0$0%

1,01

1,02

1,03

1,0%
.0,01
9#,9%
0,00
9#$9%
0,02
9#,92
0,0%
9#,
0$0#
# 999$1 1$#1 99,30 1,%! 99!$% 1,%0 99#,%% 1,3" 99%$0" 1,31 992$"! 1,2! 991,#0 1,21 990,29 1,1" 99$12 1,1% 9",9 1$10 9!$ 1,0# 9#$3

!

"

9
0,01
999,0
0,03
999,""
0,0#
999,"2
0,0#
999,!"
0,0"

1,#1

1,#1

1,#0

1,#1
0,01
99,29
0,03
99,2!
0,0%
99,22
0,0!
99,1!
0$0"

1,%!

1,%!

1,%!

1,%!
0,01
99!,3
0,03
99!,0
0,0%
99!,"!
0,0!
99!,"0
0,0"

1,%1

1,%1

1,%2

1,%2
0,02
99#,%2
0,03
99#,39
0,0#
99#,3%
0,0!
99#,2
0,0"

1,3!

1,3"

1,3"

1,3"
0,01
99%,0!
0,0%
99%,02
0,0#
993,9"
0,0!
993,91
0,0"

1,32

1,32

1,32

1,32
0,02
992,"%
0,0%
992,"0
0,0#
992,!#
0,0!
992,#9
0$0

1,2"

1,2"

1,2"

1,2
0,03
991,%"
0$0%
991,%3
0,0#
991,3
0,0"
991,31
0,0

1,22

1,23

1,2%

1,2%
0,0%
990,2#
0,0#
990,20
0,0!
990,1%
0,0"
990,0"
0$09

1,1

1,19

1$19

1,20
0,0#
99,0"
0,0!
99,01
0,0!
9,9#
0,0
9,"
0$09

1,1%

1,1#

1,1!

1,1"
0,0#
9",93
0,0"
9",!
0,0"
9","9
0,09
9","0
0,10

1,10

1,11

1,12

1,13
0,0#
9!,3
0,0
9!,"#
0,0
9!,!"
0,10
9!,#"
0,11

1,0!

1,0"

1,0

1,09
0,0!
9#,""
0,09
9#,!
0,09
9#,#9
0,11
9#,%
0$12
10 999,!0 1,#1 99,09 1,%! 99!,!3 1$%2 99#,21 1,3" 993,% 1,33 992,#1 1,2 991,23 1$2# 99$9 1,20 9," 1,1" 9"$!0 1,1% 9!$%! 1,10 9#$3!

11

12

13

1%
0,09
999$#1
0,10
999,%1
0,11
999,300,12
999,1
0$13

1,#1

1,#0

1$#0

1,#0
0,09
99,00
0,09
99",91
0,11
99",0
0,12
99",!
0,1%

1,%!

1,%!

1$%!

1,%!
0,09
99!,#%
0,09
99!,%#
0,11
99!,3%
0,12
99!,22
0,1%

1,%1

1,%2

1,%2

1,%3
0$0
99#,13
0,10
99#,03
0,11
99%$92
0,13
99%,"9
0,13

1,3

1,3

1,3

1,3
0,09
993,"#
0,10
993,!#
0,11
993,#%
0,13
993,%1
0,13

1,33

1,3%

1,3%

1,3%
0,09
992,%2
0,11
992,31
0,11
992,20
0,13
992,0"
0$1%

1,29

1,29

1,30

1,30
0,10
991,13
0,11
991,02
0,12
990,90
0$13
990,""
0,1%

1,2#

1,2#

1,2#

1,2!
0,10
99,
0,11
99,""
0,12
99,!#
0,1%
99,#1
0,1#

1,21

1,22

1,23

1,23
0,11
9,!"
0,12
9,##
0,13
9,%2
0,1%
9,2
0$1!

1,1

1,19

1,20

1,21
0,11
9",%9
0,13
9",3!
0,1%
9",22
01#
9",0"
0$1!

1,1#

1,1#

1,1!

1,1"
0,12
9!,3%
013
9!,21
0,1#
9!,0!
0,1!
9#,90
0$1"

1,11

1,12

1,13

1,13
0,13
9#,23
0,1%
9#,09
0,1!
9%,93
0,1!
9%,""
0,1
1# 999,0# 1,#1 99",#% 1,%! 99!,0 1,%2 99%,!! 1,3 993,2 1,3# 991,93 1,30 990$!3 1,2" 99,3! 1,2% 9,12 1,21 9!,91 1,1 9#$"3 1,1% 9%$#9

1!

1"

17

19
0,1#
99,90
0,1!
99,"%
0,1"
99,#"
0,1
99,39
0,19

1,#0

1,#0

1,#0

1,#0
0,1%
99",%0
0,1!
99",2%
0,1"
99",0"
0,1
99!,9
0,19

1,%!

1,%!

1,%!

1,%!
0,1%
99#,9%
0,1!
99#,"
0,1"
99#,!1
0,1
99#,%3
0,19

1,%3

1,%3

1,%2

1,%3
0,1#
99%$#1
0,1!
99%,3#
0,1!
99%,19
0,19
99%,00
0,19

1,3

1,3

1,39

1,39
0,1#
993,13
0,1!
992,9"
0,1"
992,0
0,19
992,!1
0,19

1,3#

1,3!

1,3!

1,3!
0,1#
991,"
0,1"
991,!1
0,1"
991,%%
0,19
991,2#
0,19

1,31

1,31

1,32

1,32
0,1!
990,%"
0,1"
990,30
0,1
990,12
0,19
99,93
0,20

1,2"

1,2

1,2

1,29
0,1!
99,20
0,1
99,02
0,1
9,%
0,20
9,!%
0,20

1,2#

1,2#

1,2!

1,2!
0,1"
9",9#
0,1
9",""
0,19
9",#
0,20
9",3
0,21

1,21

1,22

1,23

1,23
0,1"
9!,"%
0,19
9!,##
0,20
9!,3#
0,20
9!,1#
0,22

1$19

1,19

1,20

1,21
0,1
9#,##
0,19
9#,3!
0,21
9#,1#
0$21
9%,9%
0,23

1,1#

1,1!

1,1"

1,10
0,19
9%,%0
0,20
9%,20
0,22
93,9
0,22
93,"!
0,2%
20 99,20 1,#0 99!,"0 1$%! 99#,2% 1,%3 993,11,39 992,%2 1,3! 991,0!1,33 99,"31,29 9,%% 1,2" 9"$1" 1,2% 9#,93 1,22 9%$"1 1,19 93$#2


t
o
0lko*olna jakost u ; vol$
0 1 2 3 % # ! " 9 10 11
20 99,20 1,#0 99!,"0 1,%! 99#,2% 1,%3 993,1 1,39 992$%2 1,3! 991,0! 1,33 99,"3 1,29 9,%% 1,2" 9"$1" 1,2%9#$93 1,229%,"1 1,19 93$#2 1,1!

213

223

233

2%3
0,20
99$00
0,21
99","9
0,22
99",#"
0,2%
99",33
0,2%

1,#0

1,#0

1,#0

1,%9
0,20
99!,#0
0,21
99!,29
0,22
99!,0"
0,23
99#,%
0,2#

1,%!

1,%!

1,%"

1,%"
0,20
99#,0%
0,21
99%,3
0,23
99%,!0
0,23
99%,3"
0,2%

1,%3

1,%3

1,%3

1,%3
0,20
993,!1
0,21
993,%0
0,23
993,1"
0,23
992,9%
0,2#

1$%0

1,%0

1,%0

1,%1
0,21
992$21
0,21
992,00
0,23
991,""
0,2%
991,#3
0$2%

1,3!

1,3"

1,3"

1,3"
0,21
990,#
0,22
990,!3
0,23
990,%0
0,2%
990,1!
0$2#

1,33

1,33

1,3%

1,3%
0,21
99,#2
0,22
99,30
0,2%
99,0!
0,2%
9,2
0,2!

1,30

1,31

1,31

1,32
0,22
9,22
0$23
9",99
0,2%
9","#
0,2#
9",#0
0,2!

1,2"

1,2

1,2

1,29
0,22
9!,9#
0,2%
9!,"1
0,2%
9!,%"
0,2!
9!,21
0$2!

1,2#

1$2#

1,2!

1,2!
0,23
9#,"0
0,2%
9#,%!
0,2#
9#,21
0,2!
9%,9#
0$2"

1,23

1,23

1,2%

1$2#
0,2%
9%,%"
0,2%
9%,23
0,2!
93,9"
0,2"
93,"0
0$2

1,19

1,21

1,20

1,22
0$2%
93,2
0,2!
93,02
0,2#
92,""
0,29
92$%
0$2

1,1

1,1

1,20

1,20
2#3 99",09 1,#0 99#,#9 1,%! 99%,13 1,%% 992,!9 1,%0 991,29 1,3 99,91 1,3# 9,#! 1,32 9",2% 1,29 9#,9# 1,2" 9%$! 1$2! 93$%2 1,22 92$20 1,21

2!3

2"3

23

293
0,2#
99!,%
0,2!
99!,#
0,2"
99!,31
0,2
99!,03
0,2

1,#0

1,#0

1,#0

1,#0
0,2#
99#,3%
0,2!
99#,0
0,2"
99%,1
0,2
99%,#3
0,29

1,%"

1$%"

1,%"

1,%"
0,2!
993,"
0,2!
993,!1
0,2"
993,3%
0,2
993,0!
0,29

1,%3

1,%%

1,%%

1,%#
0,2#
992,%%
0,2"
992,1"
0,2"
991,90
0,29
991,!1
0$29

1,%1

1,%1

1,%2

1,%1
0,2!
991,03
0,2"
990,"!
0,2
990,%
0,2
990,20
0$30

1,3

1,3

1,3

1,39
0,2!
99,!#
0,2"
99,3
0,2
99,10
0,29
9,1
0,30

1,3#

1$3#

1,3!

1,3!
0,2!
9,30
0,2"
9,03
0,29
9","%
0,29
9",%#
0,31

1,32

1,33

1,33

1,3%
0,2!
9!,9
0,2
9!,"0
0,29
9!,%1
0,30
9!,11
0,31

1,31

1,31

1,31

1,32
0,2
9#,!"
0,2
9#,39
0,29
9#,10
0,31
9%,"9
0,31

1,2"

1,2

1,29

1,29
0,2
9%,%0
0,29
9%,11
0,30
93,1
031
93,#0
0$32

1,2!

1,2"

1,2

1,2
0,2
93,1%
0,30
92,%
0,31
92,#3
0,31
92,22
0$32

1,2%

1,2%

1,2#

1,2!
0$30
91,90
0,30
91,!0
0,32
91,2
0,32
90,9!
0,33

1,22

1,23

1,23

1,2%
303 99#,"# 1,#1 99%,2% 1,%" 992,"" 1,%# 991$32 1,%2 99$90 1,39 9,#1 1,3" 9",1% 1,3%9#,0 1,329%$% 1,30 93,1 1,2 91$90 1,2" 90$!3 1,2#

313

323

333

3%3
0,30
99#,%#
0,31
99#,1%
0,31
99%,3
0,32
99%,#1
0,33

1,#1

1,#1

1,#1

1,#2
0,30
993,9%
0,31
993,!3
0,31
993,32
0,33
992,99
0,33

1,%"

1,%"

1,%

1,%
0,30
992,%"
0,31
992,1!
0,32
991,%
0,33
991,#1
0,3%

1,%#

1,%!

1,%!

1,%!
0,30
991,02
0,32
990,"0
0,32
990,3
0,33
990,0#
0,3#

1,%3

1,%2

1,%2

1,%%
0,31
99,#9
0,31
99,2
0,32
9,9!
0,3#
9,!1
0$3%

1,39

1,%0

1,%1

1,%0
0,31
9,20
0,32
9",
0,33
9",##
0,3%
9",21
0$3#

1,3"

1,3"

1,3"

1,3
0,31
9!,3
0,32
9!,#1
0,33
9!,1
0,3#
9#,3
0,3#

1,3%

1$3#

1,3!

1,3!
0,31
9#,%9
0,33
9#,1!
0,3%
9%,2
0,3#
9%,%"
0$3#

1,33

1,33

1,3%

1,33
0,32
9%,1!
0,33
93,3
0,3#
93,%
0,3%
93,1%
0$3!

1,31

1$32

1,32

1,33
0,33
92,#
0,3%
92,#1
0,3#
92,1!
0,3#
91,1
0$3!

1,29

1,30

1,30

1,31
0,3%
91,#!
0,3#
91,21
0,3#
90,!
0,3!
90,#0
0$3!

1,2"

1,2

1,2

1,29
0,3%
90$29
0,3!
9"9,93
0,3#
9"9,#
0,3"
9"9,21
0$3"

1,2!

1,2!

1$2

1,2
3#3 99%,1 1,#2 992,!! 1,%9 991,1" 1,%" 99,"0 1,%3 9$2" 1,%1 9!$!1,3 9#,% 1,3!9%$12 1,3% 92$" 1,33 91$%# 1$31 90,1% 1,30 9"$% 1,29

3!3

3"3

33

393
0,3%
993,%
0,3#
993,%9
0,3!
993,13
0$3!
992,""
0,3"

1,#3

1,#3

1,#3

1,#%
0,3#
992,31
0,3#
991,9!
0,3!
991,!0
0,3"
991,23
0,3"

1,%9

1,#0

1,#0

1,#0
0,3#
990,2
0,3!
990,%!
0,3!
990,10
0,3"
99,"3
0,3

1,%"

1,%!

1,%"

1,%"
0,3#
99,3#
0,3#
99,00
0,3"
9,!3
0,3"
9,2!
0,39

1,%3

1,%%

1,%%

1,%#
0,3#
9",92
!,3!
9",#!
0,3"
9",19
0,3
9!,1
0,3

1,%1

1$%1

1,%1

1,%1
0,3#
9!,#1
0,3!
9!,1#
0,3"
9#,"
0,3
9#,%0
0,39

1,3

1,39

1,39

1,39
0,3#
9#,13
0,3"
9%,"!
0,3"
9%,39
0,3
9%,01
0,39

1,3"

1,3"

1,3"

1,3
0,3!
93,"!
0,3"
93,39
0,3"
93,02
0,39
92,!3
0,39

1,3%

1,3#

1,3!

1,3#
0,3!
92,%2
0,3
92,0%
0,3
91,!!
0,3
91,2
0,%0

1,3%

1,33

1,3%

1,3#
0,3"
91,0
0,3"
90,"1
0,39
90,32
0,39
9"9,93
0$39

1,31

1,33

1,32

1,33
0,3"
9"9,""
0,39
9"9$3
0,3
9"9,00
0,%0
9",!0
0$%0

1$31

1,31

1,32

1,32
0,3
9",%!
0,39
9",0"
0,39
9"",!
0,%0
9"",2
0$%1

1,29

1,30

1,31

1,32
%03 992,%0 1,#% 990,! 1,#1 99,3# 1,% 9"," 1,%% 9!,%3 1,%2 9#,01 1,39 93,!2 1,392,2% 1,3! 90, 1,3% 9"9,#% 1,3% 9"$20 1,33 9"!," 1,32

t
o
0lko*olna jakost u ; vol$
10 11 12 13 1% 1# 1! 1" 1 19 20
0 9!,93 1,00 9#,930,9# 9%,9 0,92 9%,0! 0, 93,1 0,% 92,3% 0,0 91,#% 0," 90,"! 0,"# 90$01 ,"3 9"9,2 0,"2 9"$#! 0,"0 9"",!

1

2

3

%
.0,02
9!,9#
.0,01
9!,9!
0,01
9!,9#
0,03
9!,92
0,0%

1,01

1,02

1,03

1,0%
.0,01
9#,9%
0,00
9#,9%
0,02
9#,92
0,0%
9#,
0,0#

0,9"

0,9

1,00

1,00
0,01
9%,9"
0,01
9%,9!
0,0%
9%,92
0,0%
9%,
0,0!

0,92

0,9%

0,9#

0,9"
0,01
9%,0#
0,03
9%,02
0,0#
93,9"
0,0!
93,91
0$0"

0,90

0,91

0,92

0,93
0,03
93,1#
0,0%
93,11
0,0!
93,0#
0,0"
92,9
0,09

0,#

0,

0,9

0,91
0,0%
92,30
0,0"
92,23
0,0"
92,1!
0,09
92,0"
0,10

0,3

0,%

0,!

0,"
0,0"
91,%"
0,0
91,39
0,09
91,30
0,10
91,20
0,12

0,"9

0,1

0,3

0,#
0,0
90$!
0,10
90,#
0,11
90,%"
0,12
90,3#
0,1%

0,""

0,"9

0,1

0,3
0,10
9"9,91
0,12
9"9,"9
0,13
9"9,!!
0,1%
9"9,#2
0,1#

0,"#

0,""

0,"9

0,1
0,12
9"9,1!
0,1%
9"9,02
0,1#
9","
0,1!
9","1
0,1"

0,"%

0,"!

0,"

0,0
0,1%
9",%2
0,1!
9",2!
0,1"
9",09
0,1
9"",91
0,19

0,"3

0,"#

0,""

0,"9
9"",!9
9"",#1
9"",32
9"",12
# 9!, 1,0# 9#$3 1,01 9%,2 0,9 93,% 0,9# 92,9 0,92 91,9" 0,9 91,0 0," 90,21 0,% 9"9,3" 0,3 9",#% 0"$ 9"","2 0,2 9"!,90

!

"

9
0,0#
9!,3
0,0
9!,"#
0,0
9!,!"
0,10
9!,#"
0,11

1,0!

1,0"

1,0

1,09
0,0!
9#,""
0,09
9#,!
0,09
9#,#9
0,,11
9#,%
0,12

1,03

1,03

1,0#

1,0!
0,0
9%,"%
0,09
9%,!#
0,11
9%,#%
0,12
9%,%2
0,12

0,99

1,00

1,02

1,02
0,09
93,"#
0,10
93,!#
0,13
93,#2
0,12
93,%0
0,1%

0,9!

0,9

0,9

1,00
0,10
92,"9
0,12
92,!"
0,13
92,#%
0,1%
92,%0
0,1!

0,9%

0,9#

0,9!

0,9
0,12
91,#
0,13
91,"2
0,1%
91,#
0,1!
91,%2
0,1"

0,90

0,92

0,93

0,9#
0,13
90,9#
0,1#
90,0
0,1#
90,!#
0,1
90,%"
0,1

0,

0,9

0,92

0,93
0,1%
90,0"
0,1!
9"9,91
0,1
9"9,"3
0,19
9"9,#%
0,20

0,"

0,9

0,90

0,92
0,1"
9"9,20
0,1
9"9,02
0,19
9",3
0,21
9",!2
0,20

0,#

0,!

0,

0,9
0,19
9",3#
0,19
9",1!
0,21
9"",9#
0,22
9"","3
0,23

0,%

0,!

0,

0,90
0,21
9"",#1
0,21
9"",30
0,23
9"",0"
0,2%
9"!,3
0,2%

0,3

0,#

0,"

0,9
9"!,!
9"!,%#
9"!,20
9"#,9%
10 9!,%! 1,10 9#,3! 1,0! 9%,30 1,0% 93,2! 1,02 92,2% 0,99 91,2# 0,9! 90,29 0,9# 9"9,3% 0,92 9",%2 0,92 9"",#0 0,91 9"!,#9 0,91 9"#,!

11

12

13

1%
0,12
9!,3%
0,13
9!,21
0,1#
9!,0!
0,1!
9#,90
0,1"

1,11

1,12

1,13

1,13
0,13
9#,23
0,1%
9#,09
0,1!
9%,93
0,1!
9%,""
0,1

1,0"

1,09

1,09

1,11
0,1%
9%,1!
0,1!
9%,00
0,1!
93,%
0,1
93,!!
0,19

1,0!

1,0!

1,0

1,0
0,1!
93,10
0,1!
92,9%
0,1
92,"!
0,1
92,#
0$20

1,02

1,0%

1,0#

1,0"
0,1!
92,0
0,1
91,90
0,19
91,"1
0,20
91,#1
0,21

1,00

1,01

1$02

1,0%
0,1"
91,0
0,19
90,9
0,20
90,!9
0,22
90,%"
0,22

0,9

1,00

1,01

1,02
0,19
90,10
0,21
9"9,9
0,21
9"9,!
0,23
9"9,%#
0,2%

0,9!

0,9"

0,99

1,00
0,20
9"9,1%
0,22
9",92
0,23
9",!9
0,2%
9",%#
0,2#

0,9#

0,9"

0,9

1,00
0,23
9",19
0,2%
9"",9#
0,2%
9"","1
0,2!
9"",%#
0,2!

0,9%

0,9#

0,9"

0,9
0,2#
9"",2#
0,2#
9"",00
0,2!
9"!,"%
0,2"
9"!,%"
0,2

0,93

0,9#

0,9"

0,9
0,2"
9"!,32
0,2"
9"!,0#
0,2
9"#,""
0,2
9"#,%9
0,30

0,93

0,9%

0,9!

0,9
9"#,39
9"#,11
9"%,1
9"#,#1
1# 9#,"3 1,1% 9%,#9 1,12 93,%" 1,09 92$3 1,0 91,30 1,0# 9!0$2# 1,0% 9"9,211$01 9",20 1,01 9"",191,00 9"!,19 1,00 9"#,19 1,00 9"%,19

1!

1"

1

19
0,1
9#,##
0,19
9#,3!
0,21
9#,1#
0,21
9%,9%
0,23

1,1#

1,1!

1,1"

1,1
0,19
9%,%0
0,20
9%,20
0,22
93,9
0,22
93,"!
0,2%

1,13

1,1%

1,1%

1,1!
0$20
93,2"
0,21
93,0!
0,22
92,%
0,2%
92,!0
0,2%

1,11

1,12

1,13

1,13
0,22
92,1!
0,22
91,9%
0,23
91,"1
0,2%
91,%"
0$2!

1,0

1,09

1,11

1,12
0,22
91,0
0,23
90,#
0,2#
90,!0
0,2#
90,3#
0$2"

1,0"

1,0

1,09

1,10
0,2%
90,01
0,2%
9"9,""
0,2!
9"9,#1
0,2!
9"9,2#
0,2

1,0%

1,0!

1,0"

1,09
0,2%
9",9"
0,2!
9","1
0,2"
9",%%
0,2
9",1!
0,29

1,0%

1,0#

1,0!

1,0"
0,2"
9"",93
0,2"
9"",!!
0,2
9"",3
0,29
9"",09
0$30

1,02

1,0%

1,0#

1,0"
0,2
9"!,91
0,29
9"!,!2
0,29
9"!,33
0,31
9"!,02
0,31

1,02

1,03

1,0#

1,0!
0,30
9"#,9
0,30
9"#,#9
0,31
9"#,2
0,32
9"%,9!
0,33

1,01

1,03

1,0%

1,0!
0,31
9"%,
0,32
9"%,#!
0,32
9"%,2%
0,3%
9"3,90
0,3%

1,01

1,02

1,0#

1,0!
9"3,"
9"3,#%
9"3,19
9"2,%
20 9%,"1 1,19 93,#2 1,1! 92,3! 1,1# 91,21 1,13 90,0 1,11 9",9" 1,10 9"","1,0 9"!,"9 1,0 9"#,"11,0 9"%,!3 1,0" 9"3,#! 1,0 9"2,%
t
o
0lko*olna jakost u ; vol$
10 11 12 13 1% 1# 1! 1" 1 19 20 21
203 9%,"11,1993,#21,1!92,3!1,1#91,211,1390,01,119",9"1,109"","1,09"!,"91,09"#,"11,09"%,!31,0" 9"3,#!1,09"2,%1,0

213

223

233

2%3
0,2%
9%,%"
0,2%
9%,23
0,2!
93,9"
0,2"
93,"0
0,2

1,19

1,21

1,20

1,22
0,2%
93,2
0,2!
93,02
0,2!
92,""
0,29
92,%
0,2

1,1

1,1

1,20

1,20
0,2!
92,10
0,2
91,%
0,2"
91,#"
0,29
91,2
0,29

1,1#

1,1"

1,1

1,1
0,2!
90,9#
0,29
90,!"
0,2
90,39
0,29
90,10
0,31

1,1%

1,1#

1,1!

1,1"
052"
9",1
0,30
9"9,#2
0,29
9"9,23
0,30
9",93
0,32

1,12

1,13

1,1#

1,1!
0,2
9",!9
0,31
9",39
0,31
9",0
0,31
9"",""
0,33

1,11

1,12

1,13

1,1#
0,29
9"",#
0,33
9"",2"
0,32
9"!,9#
0,33
9"!,!2
0,33

1,10

1,12

1,13

1,13
0,31
9"!,%
0,33
9"!,1#
0,33
9"#,2
0,33
9"#,%9
0,3#

1,10

1,10

1,12

1,1%
0,33
9"#,3
0,3#
9"#,0#
0,3#
9"%,"0
0,3#
9"%,3#
0,3!

1,09

1,11

1,11

1,13
0,3%
9"%,29
0,3#
9"3,9%
0,3#
9"3,#9
0,3"
9"3,22
0,3"

1,09

1,10

1,12

1,13
0,3!
9"3,20
0,3!
9"2,%
0,3"
9"2,%"
0,3
9"2,09
0,39

1,09

1,10

1,12

1,1%
0,3"
9"2,11
0,3"
9"1,"%
0,39
9"2,%"
0,%0
9"0,9#
0,%0

1,09

1,12

1,12

1,1%
2#3 93,%21,2292,201,2190,991,209"9,"91$19",!11,1"9"",%%1,1#9"!,291,1#9"#,1%1,1#9"3,991,1%9"2,#1,1# 9"1,"01,1#9"0$##1,1!

2!3

2"3

23

293
0,2
93,1%
0,30
92,%
0,31
92,#3
0,31
92,22
0,32

1,2%

1,2%

1,2#

1,2!
0,30
91,90
0,30
91,!0
0,32
91,2
0,32
90,9!
0,33

1,22

1,23

1,23

1,2%
0,31
90,!
0,31
90,3"
0,32
90,0#
0,33
9"9,"2
0$3%

1,20

1,21

1,22

1,23
0,31
9"9,%
0,32
9"9,1!
0,33
9",3
0,3%
9",%9
0$3#

1,19

1,20

1,21

1,22
0,32
9",29
0,33
9"",9!
0,3%
9"",!2
0$3#
9"",2"
0$3!

1,1

1,19

1,20

1,21
0,33
9"",11
0,3%
9"!,""
0,3#
9"!,%2
0,3!
9"!,0!
0$3"

1,1"

1,1

1,19

1,20
0,3#
9"#,9%
0,3#
9"#,#9
0,3!
9"#,23
0,3"
9"%,!
0,3

1,1!

1,1"

1,19

1,20
0,3!
9"%,"
0,3!
9"%,%2
0,3
9"%,0%
0,3
9"3,!!
0,%0

1,1!

1,1

1,1

1,20
0,3"
9"3,!2
0,3
9"3,2%
0,3
9"2,!
0,%0
9"2,%!
0,%1

1,1!

1,1"

1,19

1,19
0,39
9"2,%!
0,39
9"2,0"
0,%0
9"1,!"
0,%0
9"1,2"
0,%3

1,1!

1,1"

1,1

1,",0
0,%0
9"1,30
0,%0
9"0,90
0,%1
9"0,%9
0,%2
9"0,0"
0,%%

1,1!

1,1

1,20

1 "1
0,%1
9"0,1%
0,%2
9!9,"2
0,%3
9!9,29
0,%3
9!,!
0,%#

1,1"

1,1

1,20

1,22
30: 91,901,2"90,!31,2#9"9,31,2%9",1%1,239"!,911,229"#,!91,219"%,%1,229"3,2!1,219"2,0#1,219"0,%1,21 9!9,!31,229!,%11,23

313

323

333

3%3
0,3%
91,#!
0,3#
91,21
0,3#
90,!
0,3!
90,#0
0,3!

1,2"

1,2

1,2

1,29
0,3%
90,29
0,3!
9"9,93
0,3#
9"9,#
0,3"
9"9,21
0,3"

1,2!

1,2!

1,2

1,2
0,3#
9"9,03
0,3!
9",!"
0,3"
9",30
0,3"
9"",93
0,3

1,2#

1,2!

1,2!

1,2"
0,3!
9"","
0,3"
9"",%1
0,3"
9"",0%
0,3
9"!,!!
0,39

1,2%

1,2#

1,2!

1,2"
0,3"
9"!,#%
0,3
9"!,1!
0,3
9"#,"
0,39
9"#,39
0,39

1,23

1,2%

1,2#

1,2!
0,3
9"#,31
0,39
9"%,92
0,39
9"%,#3
0,%0
9"%,13
0,%0

1,23

1,23

1,2%

1,2#
0,%0
9"%,0
0,39
9"3,!9
0,%0
9"3,29
0,%1
9"2,
0,%2

1,22

1,23

1 "#

1,2!
0,%0
9"2,!
0,%0
9"2,%!
0,%2
9"2,0%
0,%2
9"1,!2
0,%2

1,22

1,2%

1,2%

1,2#
0,%1
9"1,!%
0,%2
9"1,22
0,%2
9"0,0
0,%3
9"0,3"
0,%%

1,22

1,23

1,2#

1,2!
0,%2
9"0,%2
0,%3
9!9,99
0,%%
9!9,##
0,%%
9!9,11
0,%!

1,23

1,2%

1,2#

1,2"
0,%%
9!9,19
0,%%
9!,"#
0,%#
9!,30
0,%!
9!",%
0,%!

1,23

1,2#

1,2!

1,2"
0,%#
9!",9!
0,%!
9!",#0
0,%!
9!",0%
0,%"
9!!,#"
0,%

1,2%

1,2#

1,2"

1,29
3#3 90,1%1,309",%1,299"",##1,29"!,2"1,2"9"#,001,2"9"3,"31,2"9"2,%!1,2!9"1,201,2"9!9,931,29!,!#1,2" 9!",31,299!!,091,30

3!3

3"3

33

393
0,3"
9"9,""
0,39
9",3
0,3
9"9,00
0,%0
9",!0
0,%0

1,31

1,31

1,32

1,32
0,3
9",%!
0,39
9",0"
0,39
9"",!
0,%0
9"",2
0,%1

1,29

1,30

1,31

1,32
0,3
9"",1"
0,%0
9"!,""
0,%0
9"!,3"
0,%1
9"#,9!
0$%1

1,29

1,29

1,30

1,31
0,39
9"#,
0,%0
9"#,%
0,%1
9"#,0"
0,%2
9"%,!#
0,%2

1,2

1,29

1,30

1,30
0,%0
9"%,!0
0,%1
9"%,19
0,%2
9"3,""
0,%2
9"3,3#
0,%3

1,2

1,29

1,30

1,31
0,%1
9"3,32
0,%2
9"2,90
0,%3
9"2,%"
0,%3
9"2,0%
0,%%

1,2

1,29

1,30

1,31
0,%2
9"2,0%
0,%3
9"1,!1
0,%%
9"1,1"
0,%%
9"0,"3
0,%#

1,2

1,29

1,30

1,31
0,%%
9"0,"!
0,%%
9"0,32
0,%#
9!9,"
0,%#
9!9,%2
0,%!

1,2

1,29

1,30

1,32
0,%#
9!9,%
0,%#
9!9,03
0,%!
9!,#"
0,%"
9!,10
0,%"

1,2

1,30

1,31

1,32
0,%#
9!,20
0,%"
9!","3
0,%"
9!",2!
0,%
9!!,"
0,%

1,29

1,30

1,32

1,33
0,%"
9!!,91
0,%
9!!,%3
0,%9
9!#,9%
0,%9
9!#,%#
0,%9

1,30

1,31

1,32

1,33
0,%
9!#,!1
0,%9
9!#,12
0,#0
9!%,!2
0,#0
9!%,12
0,#1

1,32

1,33

1,3%

1,3!
%03 9",201,339"!,"1,329"#,##1,329"%,231,319"2,921,329"1,!01,329"0,21,329!,9!1,339!",!31,339!!,30 1,3%9!%,9!1,3#9!3,!1 1,3"t
o
0lko*olna jakost ; vol$

20 21 22 23 2% 2# 2! 2" 2 29

209"3,#! 1,09"2,% 1,0 9"1,%0 1,09 9"0,31 1,10 9!9,21 1,11 9!,10 1,1% 9!!,9! 1,1# 9!#,1 1,1" 9!%,!% 1,20 9!3,%% 1,23 9!2,21 1,2! 9!0,9# 1,29

21

22

23

2%
0,3!
9"3,20
0,3!
9"2,%
0,3"
9"2,%"
0,3
9"2,09
0,39

1,09

1,10

1,12

1,1%
0,3"
9"2,11
0,3"
9"1,"%
0,39
9"1,3#
0,%0
9"0,9#
0,%0

1,09

1,12

1,13

1,1%
0,3
9"1,02
0,%0
9"0,!2
0,%0
9"0,22
0,%1
9!9,1
0,%2

1,11

1,12

1,1%

1$1#
0,%0
9!9,91
0,%1
9!9,#0
0,%2
9!9,0
0,%2
9!,!!
0,%3

1,12

1,13

1,1%

1,1!
0,%2
9!,"9
0,%2
9!,3"
0,%3
9!",9%
0,%%
9!",#0
0,%#

1,13

1,1#

1,1"

1,1
0,%%
9!",!!
0,%%
9!",22
0,%#
9!!,""
0,%#
9!!,32
0,%"

1,1#

1,1!

1,1

1,20
0,%#
9!!,#1
0,%#
9!!,0!
0,%"
9!#,#9
0,%"
9!#,12
0,%

1,1!

1,19

1,20

1,22
0,%!
9!#,3#
0,%
9!%,"
0,%
9!%,39
0,%9
9!3,90
0,%9

1,20

1,21

1,22

1,2%
0,%9
9!%,1#
0,%9
9!3,!!
0,%9
9!3,1"
0,#1
9!2,!!
0$#1

1,21

1,23

1,2#

1,2!
0,#0
9!2,9%
0,#1
9!2,%3
0,#1
9!1,92
0,#2
9!1,%0
0$#3

1,2#

1,2!

1,2

1,30
0,#2
9!1,!9
0,#27
9!1,1"
0,#3
9!0,!%
0,#%
9!0,10
0,#%

1,2"

1,29

1,31

1,32
0,#3
9!0,%2
0,#%
9#9,
0,##
9#9,33
0,##
9#,"
0,##

1,31

1,32

1,33

1,3#
2#9"1,"0 1,1#9"0,## 1,1! 9!9,39 1,1! 9!,23 1,1 9!",0# 1,20 9!#,# 1,21 9!%,!% 1,23 9!3,%1 1,2! 9!2,1# 1,2 9!0," 1,31 9#9,#! 1,33 9#,23 1,3"

2!

2"

2

29
0,%0
9"1,30
0,%0
9"0,90
0,%1
9"0,%9
0,%2
9"0,0"
0,%%

1,1!

1,1

1,20

1,21
0,%1
9"0,1%
0,%2
9!9,"2
0,%3
9!9,29
0,%3
9!,!
0,%#

1,1"

1,1

1,20

1,22
0,%2
9!,9"
0,%3
9!,#%
0,%#
9!,09
0,%#
9!",!%
0,%!

1,1

1,20

1,21

1,23
0,%%
9!","9
0,%#
9!",3%
0,%!
9!!,
0,%"
9!!,%1
0,%"

1,20

1,21

1,22

1,2%
0,%!
9!!,#9
0,%!
9!!,13
0,%"
9!#,!!
0,%9
9!#,1"
0,%9

1,21

1,23

1,2%

1,2#
0,%"
9!#,3
0,%
9!%,90
0,%
9!%,%2
0,#0
9!3,92
0,#0

1,23

1,2%

1,2!

1,2
0,%9
9!%,1#
0,%9
9!3,!!
0,#0
9!3,1!
0,#2
9!2,!%
0,#1

1,2%

1,2!

1,2

1,29
0,#0
9!2,91
0,#1
9!2,%0
0,#2
9!1,
0,#3
9!1,3#
0,#3

1,2"

1,29

1,31

1,31
0,#1
9!1,!%
0,#3
9!1,11
0,#%
9!0,#"
0,#3
9!0,0%
0,##

1,30

1,31

1,33

1,3#
0,#3
9!0,3%
0,#%
9#9,0
0,#!
9#9,2%
0,##
9#,!9
0,##

1,32

1,3%

1,3#

1,3!
0,#%
9#9,02
0,#!
9#,%!
0,#"
9#",9
0,#!
9#",33
0,#

1,3!

1,3!

1,3

1,%0
0,#"
9#",!!
0,#!
9#",10
0,#9
9#!,#1
0,#
9##,93
0,#

1,3

1,%0

1,%1

1,%2
309!9,!3 1,229!,%1 1,23 9!",1 1,2% 9!#,9% 1,2! 9!%,! 1,2! 9!3,%2 1,29 9!2,13 1,31 9!0,2 1,33 9#9,%9 1,3# 9#,1% 1,39 9!#,"# 1,%0 9##,3# 1,%%

31

32

33

3%
0,%%
9!9,19
0,%%
9!,"#
0,%#
9!,30
0,%!
9!",%
0,%!

1,23

1,2#

1,2!

1,2"
0,%#
9!",9!
0,%!
9!",#0
0,%!
9!",0%
0,%"
9!!,#"
0,%

1,2%

1,2#

1,2"

1,29
0,%!
9!!,"2
0,%"
9!!,2#
0,%
9!#,""
0,%9
9!#,2
0,%9

1,2!

1,2"

1,2

1,29
0,%
9!#,%!
0,%
9!%,9
0,%9
9!%,%9
0,#0
9!3,99
0,#1

1,2"

1,29

1,30

1,31
0,%9
9!%,19
0,#0
9!3,!9
0,#0
9!3,19
0,#1
9!2,!
0,#2

1,2

1,29

1,31

1,33
0,#1
9!2,91
0,#1
9!2,%0
0,#2
9!1,
0,#3
9!1,3#
0$#3

1,30

1,32

1,33

1,3%
0,#2
9!1,!1
0,#3
9!1,0
0,#3
9!0,##
0,#%
9!0,01
0,##

1,32

1,33

1,3#

1,3"
0,#3
9!0,29
0,#%
9#9,"#
0,##
9#9,20
0,#!
9#,!%
0,#!

1,3#

1,3!

1,3

1,3
0,##
9#,9%
0,##
9#,39
0,#"
9#",2
0,#!
9#",2!
0,#

1,3"

1,39

1,39

1,%2
0,#"
9#",#"
0,#"
9#",00
0,#"
9#!,%3
0,#9
9##,%
0,#

1,%0

1,%1

1,%3

1,%3
0,#
9#!,1"
0,#
9##,#9
0,#9
9##,00
0,#9
9#%,%1
0,!0

1,%2

1,%3

1,%#

1,%!
0,!0
9#%,"#
0,#9
9#%,1!
0,!1
9#3,##
0,!0
9#2,9#
0,!2

1,%%

1,%!

1,%"

1,%9
3#9!",3 1,299!!,09 1,30 9!%,"9 1,31 9!3,% 1,32 9!2,1! 1,3% 9!0,2 1,3! 9#9,%! 1,3 9#,0 1,%0 9#!,! 1,%2 9##,2! 1,%# 9#3,1 1,% 9#2,33 1,#0

3!

3"

3

39
0,%"
9!!,91
0,%
9!!,%3
0,%9
9!#,9%
0,%9
9!#,%#
0,%9

1,30

1,31

1,32

1,33
0,%
9!#,!1
0,%9
9!#,12
0,#0
9!%,!2
0,#0
9!%,12
0,#1

1,32

1,33

1,3%

1,3!
0,#0
9!%,29
0,#0
9!3,"9
0,#1
9!3,2
0,#2
9!2,"!
0,#2

1,32

1,3%

1,3#

1,3!
0,#1
9!2,9"
0,#2
9!2,%#
0,#2
9!1,93
0,#3
9!1,%0
0,#%

1,3%

1,3#

1,3"

1,3
0,#3
9!1,!3
0$#3
9!1,10
0,#%
9!0,#!
0,#%
9!002
0,##

1,3#

1,3"

1,3

1,%0
0,#%
9!0,2
0,##
9#9,"3
0,##
9#9,1
0,#!
9#,!2
0,#!

1,3"

1,3

1,%0

1,%1
0,##
9#,91
0,#!
9#,3#
0,#"
9#","
0,#"
9#",21
0,#

1,%0

1,%1

1,%2

1,%3
0,#"
9#",#1
0,#"
9#!,9%
0,#
9#!,3!
0,#
9##,"
0,#9

1,%1

1,%3

1,%%

1,%!
0,#
9#!,10
0,#9
9##,#1
0,#9
9#%,92
0,!0
9#%,32
0,!0

1,%%

1,%#

1,%!

1,%"
0,!0
9#%,!!
0,!0
9#%,0!
0,!0
9#3,%!
0,!1
9#2,#
0,!2

1,%!

1,%"

1,%9

1,#0
0,!1
9#3,20
0,!1
9#2,#9
0,!2
9#1,9"
0,!2
9#1,3#
0,!3

1,%9

1,#0

1,#1

1,#3
0,!2
9#1,"1
0,!2
9#1,09
0,!3
9#0,%!
0,!%
9%9,2
0,!%

1,#1

1,#3

1,#%

1,##
%09!%,9! 1,3#9!3,!1 1,3" 9!2,2% 1,3 9!0,! 1,39 9#9,%" 1,%1 9#,0! 1,%3 9#!,!3 1,%% 9##,19 1,%" 9#3,"2 1,%9 9#2,23 1,#1 9#0,"2 1,#% 9%9,1 1,#"Tabela II:
BCDE40>6F40 &0GC@0 H0 0@I6J6@4C K0I6<&? P>? 20
6
C
&a+ela korek'ijski* Maktora koji se ra+e za kori(iranje alko*olne jakosti na učinak
temperature$ Nrijednosti koje se dodaju ili oduzimaju od alko*olne jakosti pri t
o
C 1o+ični
stakleni alko*olometar2 navedene su u ta+eli ispod$
0lko*olna jakost pri t
o
C
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16
&emperatura
1
o
'2
03
dodajemo
0,"! 0,"" 0,2 0," 0,9# 1,0% 1,1! 1,31 1,%9 1,"0 1,9# 2$2! 2,!2 3,03 %,02 %,#!
13 0,1 0,3 0," 0,92 1,00 1,09 1,20 1,3# 1,#2 1,"3 1,9" 2,2! 2,#9 2,9" 3," %,3!
23 0,# 0," 0,92 0,9" 1,0% 1,13 1,2% 1,3 1,#% 1,"% 1,9" 2,2% 2,#% 2,9 3,"2 %,1"
33 0, 0,91 0,9# 1,00 1,0" 1,1# 1,2! 1,39 1,## 1,"3 1,9# 2,20 2,% 2,0 3,## 3,9#
%3 0,90 0,92 0,9" 1,02 1,09 1,1" 1,2" 1,%0 1,## 1,"2 1,92 2,1# 2,%1 2,"1 3,3 3,"#
#3 0,91 0,93 0,9 1,03 1,10 1,1" 1,2" 1,39 1,#3 1,!9 1," 2,0 2,33 2,!0 3,21 3,#%
!3 0,92 0,9% 0,9 1,02 1,09 1,1! 1,2# 1,3" 1,#0 1,!# 1,2 2,01 2,23 2,%" 3,02 3,32
"3 0,91 0,93 0,9" 1,01 1,0" 1,1% 1,23 1,33 1,%# 1,#9 1,"# 1,92 2,12 2,3% 2,3 3,10
3 0,9 0,91 0,9% 0,9 1,0% 1,11 1,19 1,2 1,39 1,#2 1,!! 1,2 2,00 2,20 2,!# 2,
93 0,! 0, 0,91 0,9# 1,01 1,0" 1,1% 1,23 1,33 1,%% 1,#" 1,"1 1," 2,0# 2,%% 2,!#
103 0,2 0,% 0," 0,91 0,9! 1,01 1,0 1,1! 1,2# 1,3# 1,%" 1,!0 1,"% 1,9 2,2% 2,%3
113 0," 0,"9 0,2 0,! 0,90 0,9# 1,01 1,0 1,1! 1,2# 1,3! 1,%" 1,!0 1,"3 2,03 2,20
123 0,"2 0,"% 0,"! 0,"9 0,3 0, 0,93 0,99 1,0" 1,1# 1,2% 1,3% 1,%% 1,#! 1,2 1,9!
133 0,!! 0,!" 0,!9 0,"2 0,"! 0,0 0,% 0,90 0,9! 1,03 1,11 1,19 1,2 1,3 1,!1 1,"3
1%3 0,#9 0,!0 0,!2 0,!% 0,!" 0,"1 0,"% 0,"9 0,# 0,91 0,9" 1,0% 1,12 1,20 1,39 1,%9
1#3 0,#1 0,#2 0,#3 0,## 0,# 0,!1 0,!% 0,! 0,"3 0,"" 0,3 0,9 0,9# 1,02 1,1! 1,2%
1!3 0,%2 0,%3 0,%% 0,%! 0,% 0,#0 0,#3 0,#! 0,!0 0,!3 0,!" 0,"2 0,"" 0,2 0,9% 1,00
1"3 0,33 0,33 0,3% 0,3# 0,3" 0,39 0,%1 0,%3 0,%! 0,% 0,#1 0,## 0,#9 0,!2 0,"1 0,"#
13 0,23 0,23 0,23 0,2% 0,2# 0,2! 0,2" 0,29 0,31 0,33 0,3# 0,3" 0,%0 0,%2 0,% 0,#1
193 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,1% 0,1# 0,1! 0,1" 0,1 0,19 $0,20 0,21 0,2% 0,2#


0lko*olna jakost pri t
o
C
0 1 2 3 % # ! " 9 10 11 12 13 1% 1# 1!
&emperatura
1
o
C2

213
223
233
2%3
oduzimamo


0,13
0,2!
0,%0
0,##

0,13
0,2"
0%1
0,#!

0,13
0,2
0,%2
0,#

0,1%
0,29
0,%%
0,!0

0,1%
0,30
0,%#
0,!2

0,1#
0,31
0,%"
0,!%

0,1!
0,32
0,%9
0,!"

0,1"
0,3%
0,#1
0,"0

0,1
0,3!
0,#%
0,"3

0,19
0,3"
0,#"
0,""

0,19
0,39
0,!0
0,1

0,20
0,%1
0,!3
0,#

0,22
0,%%
0,!!
0,9

0,23
0,%"
0,"0
0,9%

0,2#
0,%9
0,"%
0,99

0,2!
0,#2
0,"
1,0%
2#3

0,!9 0,"1 0,"3 0,"! 0,"9 0,2 0,# 0,9 0,93 0,9" 1,02 1,0" 1,13 1,19 1,2# 1,31

2!3
2"3
23
293


0,#

0,"
1,03
1,21
1,39

0,90
1,0"
1,2#
1,%3

0,93
1,11
1,29
1,%"

0,9!
1,1#
1,33
1,#2

1,00
1,19
1,3
1,#

1,0%
1,23
1,%3
1,!3

1,0
1,2
1,%9
1,"0

1,13
1,3%
1,##
1,"!

1,1
1,%0
1,!2
1,%

1,2%
1,%!
1,!9
1,92

1,30
1,#3
1,""
2,01

1,3!
1,!0
1,#
2,10

1,%3
1,!
1,93
2,19

1,#0
1,"!
2,02
2,29

1,#"
1,%
2,11
2,39
303

1,#" 1,!1 1,!! 1,"2 1," 1,% 1,91 1,9 2,0" 2,1# 2,2# 2,3# 2,%# 2,#! 2,!"

313
323
333
3%31,"#
1,9%

1,0
2,00
2,20
2,%1

1,!
2,0!
2,2"
2,%

1,92
2,13
2,3%
2,#!

1,9
2,20
2,%2
2,!%

2,0#
2,2"
2,#0
2,"2

2,13
2,3#
2,#
2,1

2,21
2,%%
2,!"
2,91

2,30
2,#3
2,""
3,02

2,39
2,!3
2,
3,13

2,%9
2,"%
2,99
3,2#

2,!0
2,!
3,12
3,3

2,"1
2,9"
3,2%
3,#1

2,3
3,09
3,3"
3,!#

2,9%
3,22
3,#1
3,"9
3#3

2,!2 2,"0 2," 2,! 2,9# 3,0# 3,1! 3,2" 3,39 3,#1 3,!% 3," 3,93 %,0

3!3
3"3
33
3932,3

2,91
3,13
3,3!
3,#9

3,00
3,23
3,%"
3,"0

3,09
3,33
3,#"
3,1

3,19
3,%3
3,!
3,93

3,29
3,#%
3,"9
%,0#

3,%1
3,!#
3,91
%,1"

3,#3
3,"
%,03
%,30

3,!#
3,91
%,1"
%,%%

3,"
%,0%
%,31
%,#

3,91
%,1
%,%!
%,"%

%,0#
%,33
%,!1
%,90

%,21
%,%9
%,""
#,0!

%,3"
%,!#
%,9%
#,23
%03

3,2 3,9% %,0! %,1 %,31 %,%% %,#" %,"1 %,! #,02 #$19 #,3! #,#3


0lko*olna jakost pri t
o
C
1% 1# 1! 1" 1 19 20 21 22 23 2% 2# 2! 2" 2 29 30
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
1
o
C2
03
d
o
d
a
j
e
m
o

3,%9 %,02 %,#! #,11 #,!# !,1! !,!3 ",0# ",39 ",!" ",91 ,0" ,20 ,30 ,3! ,39 ,%0
2:
33
%3
3,%0
3,29
3,1!
3,03
3,"
3,"2
3,##
3,3
%,3!
%,1"
3,9#
3,"#
%,!
%,!1
%,3!
%,11
#,3#
#,0#
%,""
%,%
#,2
#,%9
#,1"
%,%
!,2!
#,9
#,#3
#,1"
!,!%
!,2#
#,#
#,%
!,9!
!,##
!,1%
#,"%
",23
!,1
!,39
#,9"
",%#
",02
!,#9
!,1!
",!2
",1
!,"%
!,31
","#
",31
!,!
!,%3
",#
",%0
!,9"
!,#3
",91
",%"
",03
!,#9
",9#
",#1
",0"
!,!3
",9!
",#3
",09
!,!!
#3 2,9 3,21 3,#% 3,! %,20 %,#2 %,3 #,11 #,3# #,#! #,"% #,9 !,00 !,10 !,1! !,20 !,23
!3
"3
3
93
2,"%
2,#
2,%2
2,2%
3,02
2,3
2,!#
2,%%
3,32
3,10
2,
2,!#
3,!1
3,3!
3,11
2,!
3,91
3,!3
3,3#
3,0"
%,21
3,90
3,#9
3,2
%$%9
%,1#
3,1
3,%
%,"%
%,3
%,02
3,!"
%,9!
%,#
%,21
3,%
#,1!
%,""
%,3
3,99
#,33
%,92
%,#2
%,12
#,%"
#,0#
%,!%
%,23
#,#
#,1#
%,"%
%,32
#,!"
#,2%
%,1
%,39
#,"3
#,30
%,"
%,%#
#,""
#,3%
%,92
%,#0
#,0
#,3"
%,9#
%,#3
103 2,0! 2,2% 2,%3 2,!1 2,0 2,9 3,1! 3,33 3,% 3,!1 3,"3 3,3 3,91 3,9 %,03 %,0 %,11
123
133
1%3
1,
1,!9
1,%9
1,29
2,03
1,2
1,!1
1,39
2,20
1,9!
1,"
3
1,%9
2,3!
2,10
1,%
1,#
2,#2
2,2%
1,9!
1,!
2,!
2,3
2,0
1,"
2,3
2,#1
2,20
1,
2,9
2,!%
2,31
1,9"
3,12
2,"!
2,%1
2,0!
3,2%
2,"
2,#0
2,13
3,3%
2,9!
2,#
2,20
3,%3
3,0%
2,!#
2,2!
3,#0
3,10
2,"1
2,31
3,#"
3,1!
2,"!
2,3!
3,!2
3,21
2,0
2,39
3,!!
3,2#
2,3
2,%2
3,!9
3,2"
2,#
2,%%
1#3 1,09 1,1! 1,2% 1,32 1,%0 1,% 1,#! 1,!% 1,"1 1,"" 1,3 1, 1,92 1,9! 1,9 2,01 2,03
1!3
1"3
13
193
0,
0,!"
0,%#
0,23
0,9%
0,"1
0,%
0,2%
1,00
0,"#
0,#1
0,2#
1,0!
0,0
0,#3
0,2"
1,12
0,%
0,#!
0,2
1,19
0,9
0,#9
0,30
1,2#
0,9%
0,!2
0,31
1,31
0,9
0,!#
0,33
1,3!
1,02
0,!
0,3%
1,%1
1,0#
0,"0
0,3#
1,%!
1,09
0,"2
0,3!
1,#0
1,12
0,"%
0,3"
1,#3
1,1%
0,"!
0,3
1,#!
1,1"
0,"
0,39
1,#
1,1
0,"9
0,%0
1,!0
1,20
0,0
0,%0
1,!2
1,21
0,1
0,%1

Tabela III:
BCDE40>6F40 &0GC@0 H0 0@I6J6@4C K0I6<&? P>? 20
6
C
&a+ela (usto)a mje8avine etanol.voda 1o+ična staklena aparatura2$
Austo)a pri t
6
C kori(irana za održavanje u zraku

0lko*olna jakost pri t
o
C
1% 1# 1! 1" 1 19 20 21 22 23 2% 2# 2! 2" 2 29 30
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
1
o
C2
213
223
233
2%3


o
d
u
z
i
m
a
m
o


0,23
0,%"
0,"0
0,9%
0,2#
0,%9
0,"%
0,99
0,2!
0,#2
0,"
1,0%
0,2
0,##
0,2
1,10
0,29
0,#"
0,!
1,1#
0,30
0,!0
0,90
1,20
0,31
0,!2
0,93
1,2#
0,33
0,!#
0,9"
1,29
0,3%
0,!"
1,01
1,3%
0,3#
0,"0
1,0%
1,39
0,3#
0,"2
1,0"
1,%3
0,3"
0,"%
1,10
1,%!
0,3
0,"#
1,12
1,#0
0,3
0,"!
1,1#
1,#3
0,39
0,"
1,1"
1,##
0,39
0,"9
1,1
1,#"
0,%0
0,0
1,19
1,#9
2#3 1,19 1,2# 1,31 1,3" 1,%3 1,%9 1,#! 1,!2 1,! 1,"3 1," 1,3 1," 1,90 1,9% 1,9" 1,99
2!3
2"3
23
293
1,%3
1,!
1,93
2,19
1,#0
1,"!
2,02
2,29
1,#"
1,%
2,11
2,39
1,!#
1,93
2,21
2,#0
1,"3
2,01
2,31
2,!0
1,0
2,10
2,%0
2,"0
1,"
2,1
2,%9
2,1
1,9%
2,2!
2,#
2,91
2,01
2,3%
2,!"
3,00
2,0"
2,%1
2,"!
3,09
2,13
2,%
2,3
3,1
2,19
2,##
2,90
3,2!
2,2%
2,!1
2,9
3,3%
2,2
2,!!
3,03
3,%0
2,32
2,"0
3,0
3,%!
2,3#
2,"%
3,13$
3,#1
2,3
2,""
3,1"
3,##
303 2,%# 2,#! 2,!" 2," 2,90 3,01 3,12 3,23 3,3% 3,%% 3,#3 3,!2 3,"0 3,"" 3,% 3,90 3,9#
313
323
333
3%3
2,"1
2,9"
3,2%
3,#1
2,3
3,09
3,3"
3,!#
2,9%
3,22
3,#1
3,"9
3,0"
3,3!
3,!#
3,9%
3,19
3,%9
3,"9
%,09
3,31
3,!2
3,92
%,23
3,%3
3,"%
%,0!
%,3"
3,##
3,"
%,20
%,#2
3,!"
%,00
%,33
%,!!
3,"
%,11
%,%#
%,"9
3,
%,22
%,#"
%,91
3,9
%,33
%,!
#,03
%,0"
%,%3
%,"9
#,1#
%,1#
%,#1
%,
#,2#
%,22
%,#9
%,9"
#,3%
%,2
%,!!
#,0%
#,%2
%,33
%,"2
#,10
#,%9
3#3 3," 3,93 %,0 %,23 %,3 %,#3 %,!9 %,% %,9 #,12 #,2! #,3 #,#0 #,!1 #,"1 #,0 #,"
3!3
3"3
33
393
%,0#
%,33
%,!1
%,90
%,21
%,%9
%,""
#,0!
%,3"
%,!#
%,9%
#,23
%,#2
%,2
#,12
#,%1
%,!
%,9
#,29
#,#9
%,%
#,1#
#,%!
#,""
#,00
#,31
#,!3
#,9%
#,1!
#,%
#,0
!,12
#,31
#,!%
#,9"
!,30
#,%!
#,0
!,13
!,%"
#,!0
#,9#
!,29
!,!3
#,"3
!,09
!,%3
!,"
#,!
!,22
!,#"
!,93
#,9"
!,33
!,!9
",0!
!,0
!,%%
!,1
",1
!,1"
!,#%
!,92
",29
!,2#
!,!3
",01
",39
%03 #,19 #,3! #,#3 #,"1 #,90 !,0 !,2! !,%% !,!2 !,0 !,9" ",13 ",2 ",%1 ",#% ",!! ","!t
o
0lko*olna jakost u ; vol$
0 1 2 3 % # ! " 9 10 11
0 999,3%1,#299",21,%#99!,3"1,3999%,91,3#993,!31,29992,3%1,2%991,101,199,921,1#9,""1,099",!1,0#9!,!31,009#,!30,9!

1

2

3

%
.0,09
999,%3
.0,0!
999,%9
.0,0#
999,#%
.0,03
999,#"
.0,02

1,#2

1,#2

1,#2

1,#2
.0,09
99",91
.0,0!
99",9"
.0,0#
99,02
.0,03
99,0#
.0,02

1,%#

1,%0

1,%!

1,%!
.0,09
99!,%!
.0,0!
99!,#2
.0,0%
99!,#!
.0,03
99!,#9
.0,02

1,%0

1,%0

1,%0

1,%0
.0,0
99#,0!
.0,0!
99#,12
.0,0%
99#,1!
.0,03
99#,19
.0,02

1,3#

1,3#

1,3#

1,3!
.0,0
993,"1
.0,0!
993,""
.0,0%
993,1
.0,02
993,3
.0,02

1,29

1,30

1,30

1,30
.0,0
992,%2
.0,0#
992,%"
.0,0%
992,#1
.0,02
992,#3
.0,01

1,2#

1,2#

1,2!

1,2!
.0,0"
991,1"
.0,0#
991,22
.0,03
991,2#
.0,02
991,2"
0,00

1,20

1,21

1,21

1,22
.0,0#
99,9"
.0,0%
990,01
.0,03
990,0%
.0,01
990,0#
0,00

1,1#

1,1!

1,1!

1$1"
.0,0#
9,2
.0,03
9,#
.0,03
9,
0,00
9,
0,00

1,10

1,11

1,12

1,13
.0,0%
9","2
.0,02
9","%
.0,02
9","!
0,01
9","#
0,01

1,0!

1,0!

1,0

1,0
.0,03
9!,!!
.0,02
9!,!
0,00
9!,!
0,01
9!,!"
0,02

1,01

1,02

1,03

1,0%
.0,02
9#,!#
.0,01
9#,!!
0,01
9#,!#
0,02
9#,!3
0,03

0,9"

0,9

0,99

1,00
# 999,#91,#299,0"1,%!99!,!11,%099#,211,3!993,#1,31992,#%1,2"991,2"1,22990,0#1,1"9,1,1%9","%1,099!,!#1,0#9#,!01,02

!

"

9
0,00
999,#9
0,01
999,#
0,03
999,##
0,0%
999,#1
0,0!

1,#2

1,#2

1,#2

1,#2
0,00
99,0"
0,01
99,0!
0,03
99,03
0,0%
99",99
0$0!

1,%!

1,%!

1,%!

1,%!
0,00
99!,!1
0,01
99!,!0
0,03
99!,#"
0,0%
99!,#3
0,0!

1,%1

1,%1

1,%1

1,%1
0,01
99#,20
0,01
99#,19
0,03
99#,1!
0,0%
99#,12
0,0!

1,3!

1,3!

1,3"

1,3"
0,01
993,%
0,01
993,3
0,0%
993,"9
0,0%
993,"#
0$0!

1,31

1,32

1,32

1,32
0,01
992,#3
0,02
992,#1
0,0%
992,%"
0,0%
992,%3
0,0"

1,2"

1,2"

1,2

1,29
0,01
991,2!
0,02
991,2%
0,0#
991,19
0,0#
991,1%
0,0"

1,23

1,23

1,23

1,2%
0,02
990,03
0,02
990,01
0,0#
99,9!
0,0!
99,90
0,0"

1,1

1,19

1,20

1,20
0,03
9,#
0,03
9,2
0,0!
9,"!
0,0!
9,"0
0,0

1,1%

1,1#

1,1!

1,1!
0,03
9","1
0,0%
9",!"
0,0"
9",!0
0,0!
9",#%
0,09

1,10

1,11

1,11

1,13
0,0%
9!,!1
0,0#
9!,#!
0,0"
9!,%9
0,0
9!,%1
0,10

1,0"

1,0

1,09

1,09
0,0!
9#,#%
0,0!
9#,%
0,0
9#,%0
0,0
9#,32
0,11

1,02

1,0%

1,0#

1,0!
10999,%#1,#299",931,%!99!,%"1,%199#,0!1,3"993,!91,33992,3!1,29991,0"1,2%99,31,219,!21,1"9",%#1,1%9!,311,109#,211,0"

11

12

13

1%
0,0"
999,3
0,09
999,29
0,09
999,20
0,11
999,09
0,12

1,#1

1,#1

1,#1

1,#1
0,0!
99","
0,09
99","
0,09
99",!9
0,11
99",#
0,12

1,%!

1,%!

1,%!

1,%!
0,0!
99!,%1
0,09
99!,32
0,09
99!,23
0,11
99!,12
0,12

1,%2

1,%2

1,%2

1,%2
0,0"
99%,99
0,09
99%,90
0,09
99%,1
0,11
99%,"0
0,12

1,3"

1,3"

1,3

1,3
0,0"
993,!2
0,09
993,#3
0,10
993,%3
0,11
993,32
0$12

1,33

1,33

1,33

1,3%
0$0"
992,29
0,09
992,20
0,10
992,10
0,12
991,9
0,12

1,29

1,30

1,30

1,30
0,0"
991,00
0,10
990,90
0,10
990,0
0,12
990,!
0,13

1,2#

1,2!

1,2!

1,2"
0,0
99,"#
0,11
99,!%
0,10
99,#%
0,13
99,%1
0,13

1,22

1,22

1,23

1,23
0,09
9,#3
0,11
9,%2
0,11
9,31
0,13
9,1
0,1%

1,1

1,1

1,19

1,20
0,10
9",3#
0,11
9",2%
0,12
9",12
0,1%
9!,9
0,1%

1,1%

1,1#

1,1!

1,1"
0,10
9!,21
0,12
9!,09
0,13
9#,9!
0,1#
9#,1
0,1#

1,11

1,12

1,13

1,1%
0,11
9#,10
0,13
9%,9"
0,1%
9%,3
$ 0,1!
9%,!"
0,1!

1,0

1,09

1,10

1,11
1#99,9"1,#199",%!1,%!99!,001,%299%,#1,3993,201,3%991,!1,31990,##1,2"99,21,2%9,0%1,209!,%1,19#,!!1,1#9%,#11,12

1!

1"

1

19
0,13
99,%
0,1%
99,"0
0,1#
99,##
0,1"
99,3
0,1

1,#1

1,#1

1,#1

1,#0
0,13
99",33
0,1%
99",19
0,1#
99",0%
0,1!
99!,
0,1

1,%!

1,%!

1,%"

1,%"
0,13
99#,"
0,1%
99#,"3
0,1!
99#,#"
0,1!
99#,%1
0,1

1,%2

1,%2

1,%2

1,%2
0,13
99%,%#
0,1%
99%,31
0,1!
99%,1#
0,1!
993,99
0,1

1,39

1$39

1,39

1,39
0,1%
993,0!
0,1%
992,92
0,1!
992,"!
0,1!
992,!0
0,19

1,3%

1,3#

1,3#

1,3#
0,1%
991,"2
0,1#
991,#"
0,1!
991,%1
0,1!
991,2#
0,19

1,31

1,31

1,32

1,33
0,1%
990,%1
0,1#
990,2!
0,1"
990,09
0,1"
99,92
0,19

1,2

1,2

1,2

1,29
0,1#
99,13
0,1#
9,9
0,1"
9,1
0,1
9,!3
0,20

1,2%

1,2#

1,2!

1,2!
0,1#
9",9
0,1!
9","3
0,1
9",##
0,1
9",3"
0,21

1,22

1,22

1,23

1,2%
0,1"
9!,!"
0,1"
9!,#0
0,1
9!,32
0,19
9!,13
0,22

1,1

1,1

1,19

1,20
0,1"
9#,%9
0,1"
9#,32
0,19
9#,13
0,20
9%,93
0,22

1,1!

1,1"

1,1"

1,1
0,1
9%,33
0,1
9%,1#
0,19
93,9!
0,21
93,"#
0,23

1,13

1,1%

1,1#

1,1!
2099,201,#099!,"01,%"99#,231,%2993,11,%0992,%11,3#991,0!1,3399,"31,309,%31,2"9",1!1,2%9#,921,219%,"11,1993,#21,1"

t
o
0lko*olna jakost u ; vol$
0 1 2 3 % # ! " 9 10 11
2099,201,#099!,"01,%"99#,231,%2993,11,%0992,%11,3#991,0!1,3399,"31,309,%31,2"9",1!1,2%9#,921,219%,"11,1993,#2 1,1"

21

22

23

2%
0,19
99,01
0,20
9",1
0,21
99",!0
0,21
99",39
0,23

1,#0

1,#0

1,#0

1,#0
0,19
99!,#1
0,20
99!,31
0,21
99!,10
0,21
99#,9
0,23
1,%"

1,%!

1,%!

1,%"
0,19
99#,0%
0,19
99%,#
0,21
99%$!%
0,22
99%,%2
0$23

1,%2

1,%3

1,%3

1,%3
0,19
993,!2
0,20
993,%2
0,21
993,21
0,22
992,99
0,23

1,%0

1,%0

1,%0

1,%0
0,19
992,22
0,20
992,02
0,21
991,1
0,22
991,#9
0,2%

1,3!

1,3!

1,3"

1,3"

0,20
990,!
0,20
990,!!
0,22
990,%%
0,22
990,22
0,2%

1,33

1,3%

1,3%

1,3#
0,20
99,#3
0$21
99,32
0,22
99,10
0,23
9,"
0,2%

1,31

1,31

1,31

1,31
0,21
9,22
0,21
9,01
0,22
9","9
0,23
9",#!
0,2#

1,2"

1,2

1,29

1,29
0,21
9!,9#
0,22
9!,"3
0,23
9!,#0
0,23
9!,2"
0,2#

1,2#

1,2#

1,2!

1,2"
0,22
9#,"0
0,22
9#,%
0,2%
9#,2%
0,2%
9#,00
0$2#

1,22

1,23

1,23

1,2%
0,23
9%,%
0,23
9%,2#
0,2%
9%,01
0,2#
93,"!
0,2!

1,19

1,20

1,21

1,22
0,23
93,29
0,2%
93,0#
0,2#
92,0
0,2!
92,#%
0,2"
1,1"

1,1

1,19

1,20
2#99",1!1,#099#,!!1,%"99%,191,%3992,"!1,%1991,31,3"99,91,3#9,!31,329",311,299!,021,2"9%,"#1,2#93,#01,2392,2" 1,21

2!

2"

2

29
0,23
99!,93
0,2#
99!,!
0,2#
99!,%3
0,2!
99!,1"
0,2"

1,#0

1,#0

1,#0

1,#1
0,23
99#,%3
0,2#
99#,1
0,2#
99%,93
0,2"
99%,!!
0,2"

1,%"

1,%"

1,%"

1,%"
0,23
993,9!
0,2#
993,"1
0,2!
993,%#
0,2"
993,1
0,2"

1,%%

1,%%

1,%%

1,%%
0,2%
992,#2
0,2#
992,2"
0,2!
992,01
0,2"
991,"%
0$2

1,%1

1,%1

1,%1

1,%1
0,2%
991,11
0,2#
990,!
0,2!
990,!0
0,2"
990,33
0,2

1,3"

1,3

1,3

1,39

0,2%
99,"%
0,2!
99,%
0,2!
99,22
0,2
9,9%
0,2

1,3#

1,3#

1,3!

1,3!
0,2%
9,39
0,2!
9,13
0,2"
9",!
0,2
9",#
0,2

1,33

1,33

1,3%

1,3%
0,2#
9",0!
0,2!
9!,0
0,2
9!,#2
0,2
9!,2%
0,29

1,30

1,31

1,31

1,32
0,2!
9#,"!
0,2"
9#,%9
0,2
9#,21
0,29
9%,92
0,29

1,2

1,29

1,29

1,29
0,2"
9%,%
O0,2
9%,20
0,2
93,92
0,29
93,!3
0,30

1,2#

1,2!

1,2"

1,2
0,2"
93,23
0,29
92,9%
0,29
92,!#
0,30
92,3#
0,31

1,2%

1,2%

1,2#

1,2!
0,2
91,99
0,297
91,"0
0,30
91,%0
0,31
91,09
0,32

1,22

1,23

1,23

1,2%
3099#,901,#199%,391,%992,911,%#991,%!1,%1990,0#1,399,!!1,3"9",291,3%9#,9#1,329%,!31,3093,331,2992,0%1,2"90,"" 1,2#

31

32

33

3%
0,29
99#,!1
0,29
99#,32
0,30
99#,02
0,30
99%,"2
0,32

1,#1

1,#1

1,#2

1,#3
0,29
99%,10
0,29
993,1
0,31
993,#0
0,31
993,19
0,32

1,%

1,%

1,%

1,%
0,29
992,!2
0,29
992,33
0,31
992,02
0,31
991,"1
0,32

1,%#

1,%#

1,%#

1,%#
0,29
991,1"
0,29
990,
0,31
990,#"
0,31
990,2!
0,33

1,%2

1,%2

1,%3

1,%3
0,30
99,"#
0,30
99,%#
0,31
99,1%
0,31
9,3
0,33

1,39

1,%0

1,%0

1,%1

0,30
9,3!
0,31
9,0#
0,31
9","%
0,32
9",%2
0,33

1,3"

1,3"

1,3"

1,3
0,30
9!,99
0,31
9!,!
0,31
9!,3"
0,33
9!,0%
$0,33

1,3#

1,3#

1,3!

1,3!
0,31
9#,!%
0,31
9#,33
0,32
9#,01
0,33
9%,!
0,33

1,33

1,33

1,3%

1,3%
0,31
9%,31
0,31
9%,00
0,33
93,!"
0,33
93,3%
0,33

1,30

1,31

1,31

1,32
0,32
93,01
0,32
92,!9
0,33
92,3!
0,3%
92,02
0,3%

1,29

1,30

1,31

1,31
0,32
91,"2
0,33
91,39
0,3%
91,0#
0,3%
90,"1
0,3%

1,2"

1,2

1,2

1,29
0,32
90,%#
0,3%
90,11
0,3%
9"9,""
0,3#
9"9,%2
6K#

1,2!

1,2!

1,2"

1,2
3#99%,%01,#3992," 1,%991,391,%!99,931,%39,#01,%19",091,39#,"11,3!9%,3#1,3%93,011,3391,!1,3190,3"1,309"9,0" 1,29

3!

3"

3

39
0,32
99%,0
0,33
993,"#
0,3%
993,%1
0,3#
993,0!
0,3#

1,#3

1,#%

1,#%

1,#%
0,32
992,##
0,3%
992,21
0,3%
991,"
0,3#
991,#2
0,3!

1,%9

1,%9

1,#0

1,#1
0,33
991,0!
0,3%
990,"2
0,3#
990,3"
0,3!
990,01
0,3!

1,%!

1,%!

1,%"

1,%"
0,33
99,!0
0,3%
99,2!
0,3!
9,90
0,3!
9,#%
0,3"

1,%3

1,%%

1,%%

1,%%
0,33
9,1"
0,3#
9",2
0,3!
9",%!
0,3!
9",10
0,3

1,%1

1,%1

1,%1

1,%1

0,33
9!,"!
0,3#
9!,%1
0,3!
9!,0#
0,3"
9#,!
0,3

1,39

1,39

1,39

1,39
0,3%
9#,3"
0,3#
9#,02
0,3!
9%,!!
0,3"
9%,29
0,3

1,3!

1,3"

1,3"

1,3"
0,3%
9%,01
0,3#
93,!#
0,3!
93,29
0,3"
92,92
0,3

1,3#

1,3#

1,3!

1,3!
0,3#
92,!!
0,3!
92,30
0,3"
91,93
0,3"
91,#!
0,3

1,33

1,33

1,3%

1,3%
0,3#
91,33
0,3!
90,9"
0,3
90,#9
0,3
90,22
0,39

1,32

1,32

1,32

1,33
0,3!
90,01
0,3!
9"9,!#
0,3
9"9,2"
0,3
9",9
0,39

1,31

1,32

1,32

1,33
0,3"
9","0
0,3"
9",33
0,3
9"",9#
0,39
9"",#!
0,39

1,29

1,30

1,31

1,31
%0992,"11,##991,1!1,#199,!#1,%9,1"1,%#9!,"2 1,%29#,301,3993,911,3"92,#%1,3!91,11,3#9"9,31,339",#01,339"",1" 1,32

t3
0lko*olna jakost u ; vol$
10 11 12 13 1% 1# 1! 1" 1 19 20
0 9!,!3 1,00 9#,!3 0,9! 9%,!" 0,92 93,"# 0," 92, 0,% 92,0% 0,1 91,23 0,"" 90,%! 0,"# 9"9,"1 0,"3 9",9 0,"2 9",2! 0,"0

1

2

3


%
.0,03
9!,!!
.0,02
9!,!
0,00
9!,!
0,01
9!,!"
0,02

1,01

1,02

1,03

1,0%
.0,02
9#,!#
.0,01
9#,!!
0,01
9#,!#
0,02
9#,!3
0,03

0,9"

0,9

0,99

1,00
.0,01
9%,!
0,00
9%,!
0,02
9%,!!
0,03
9%,!3
0,0#

0,93

0,9%

0,9!

0,9"
0,00
93,"#
0,01
93,"%
0,0%
93,"0
0,0%
93,!!
0,0!

0,9

0,91

0,92

0,93
0,02
92,!
0,03
92,3
0,0#
92,"
0,0#
92,"3
0,0

0,!

0,"

0,

0,90
0,0%
92,00
0,0%
91,9!
0,0!
91,90
0,0"
91,3
0,09

0,2

0,%

0,!

0,"
0,0#
91,1
0,0!
91,12
0,0
91,0%
0,0
90,9!
0,11

0,"9

0,1

0,3

0,#
0,0"
90,39
0,0
90,31
0,10
90,21
0,10
90,11
0,13

0,""

0,"9

0,1

0,3
0,09
9"9,!2
0,10
9"9,#2
0,12
9"9,%0
0,12
9"9,2
0,1%

0,"#

0,""

0,"9

0,1
0,11
9","
0,12
9","#
0,1%
9",!1
0,1%
9",%"
0,1!

0,"%

0,"!

0,"

0,0
0,13
9",13
0,1%
9"",99
0,1!
9"",3
0,1!
9"",!"
0,1

0,"2

0,"#

0,""

0,"9
# 9!,!# 1,0# 9#,!0 1,02 9%,# 0,9
93,!0
0,9#
92,!#
0,91
91,"%
0,9
90$#
0,"
9"9,9
0,%
9"9,1%
0,3
9"$31
0,2
9"",%9
0,1

!

"

9
0,0%
9!,!1
0,0#
9!,#!
0,0"
9!,%9
0,0
9!,%1
0,10

1,0"

1,0
1,09
1,09
0,0!
9#,#%
0,0!
9#,%
0,0
9#,%0
0,0
9#,32
0,11

1,02

1,0%

1,0#

1,0!
0,0!
9%,#2
0,0
9%,%%
0,09
9%,3#
0,09
9%,2!
0,12

0,99

1,00

1,01

1,03
0,0"
93,#3
0,09
93,%%
0,10
93,3%
0,11
93,23
0,13

0,9!

0,9"

0,9

1,00
0,0
92,#"
0,10
92,%"
0,11
92,3!
0,13
92,23
0,1%

0,93

0,9#

0,9!

0,9"
0,10
91,!%
0,12
91,#2
0,12
91,%0
0,1%
91,2!
0,1!

0,90

0,92

0,9%

0,9#
0,11
90,"%
0,1%
90,!0
0,1%
90,%!
0,1#
90,31
0,1"

0,9

0,90

0,92

0,93
0,13
9"9,#
0,1#
9"9,"0
0,1!
9"9,#%
0,1!
9"9,3
0,1

0,!

0,

0,90

0,92
0,1#
9",99
0,1"
9",2
0,1
9",!%
0,1
9",%
0,19

0,#

0,"

0,

0,90
0,1"
9",1%
0,19
9"",9#
0,19
9"","!
0,20
9"",#!
0,21

0,%

0,#

0,"

0,9
0,19
9"",30
0,20
9"",10
0,21
9"!,9
0,22
9"!,!"
0,23

0,3

0,#

0,"

0,9
10 9!,31 1,10 9#,21 1,0" 9%,1% 1,0%
93,10
1,01
92,09
0,99
91,10
0,9!
90,1%
0,9%
9"9,20
0,93
9",2"
0,92
9"",3#
0,91
9"!,%%
0,91

11

12

13

1%
0,10
9!,21
0,12
9!,09
0,13
9#,9!
0,1#
9#,1
0,1#

1,11

1,12
1,13

1,1%
0,11
9#,10
0,13
9%,9"
0,1%
9%,3
0,1!
9%,!"
0$1!

1,0

1,09

1,10

1,11
0,12
9%,02
0,1%
93,
0,1#
93,"3
0,1"
93,#!
0,1"

1,0#

1,0!

1,0"

1,0
0,13
92,9"
0,1#
92,2
0,1!
92,!!
0,1
92,%
0,1

1,03

1,0%

1,0#

1,0!
0,1#
91,9%
0,1!
91,"
0,1"
91,!1
0,19
91,%2
0,19

1,00

1,01

1,03

1,0%
0,1!
90,9%
0,1"
90,""
0,19
90,#
0,20
90,3
0$20

0,9"

0,99

1,00

1,02
0,1"
9"9,9"
0,19
9"9,"
0,20
9"9,#
0,22
9"9,3!
0,22

0,9!

0,9

0,99

1,0
0,19
9"9,01
0,21
9",0
0,21
9",#9
0,23
9",3!
0,2%

0,9#

0,9!

0,9

0,99
0,21
9",0!
0,22
9"",%
0,23
9"",!1
0,2%
9"",3"
0,2!

0,9%

0,9!

0,9"

0,99
0,23
9"",12
0,2%
9"!,
O0,2%
9"!,!%
0,2!
9"!,3
0,2"

0,93

0,9#

0,9"

0,9
0,2#
9"!,19
0,2!
9"#,93
0,2!
9"#,!"
0,2"
9"#,%0
0$2

0,93

0,9%

0,9!

0,9
1# 9#,!! 1,1# 9%,#1 1,12 93,39 1,09 92,30 1,0"
91,23
1,0#
90,1
1,0%
9"9,1%
1,02
9",12
1,01
9"",11
1,00
9"!,11
0,99
9"#,12
1,00

1!

1"

1

19
0,1"
9#,%9
0,1"
9#,32
0,19
9#,13
0,20
9%,93
0,22

1,1!
1,1"
1,1"
1,1
0,1
9%,33
0,1
9%,1#
0,19
93,9!
0,21
93,"#
0,23

1,13

1,1%

1,1#

1,1!
0,19
93,20
0,19
93,01
0,20
92,1
0,22
92,#9
0,2%

1,10
1,11
1,13
1$1%
0,20
92,10
0,20
91,90
0,22
91,!
0,23
91,%#
0,2%

1,0

1,09

1,11
1,12
0,21
91,02
0,21
90,1
0,2%
90,#"
0,2%
90,33
0,2#

1,0!

1,0

1,09

1,10
0,22
9"9,9!
0,23
9"9,"3
0,2#
9"9,%
0,2#
9"9,23
0,2!

1,0#

1,0!

1,0"

1,0
0,23
9",91
0,2%
9",!"
0,2!
9",%1
0,2!
9",1#
0,2

1,0%
1,0#
1,0!
1,0"
0,2#
9"","
0,2#
9"",!2
0,2"
9"",3#
0,2"
9"",0
0,29

1,02

1,0%

1,0#
1,0"
0,2!
9"!,#
0,2"
9"!,#
0,2
9"!,30
0,29
9"!,01
0,30

1,02
1,0%
1,0#
1,0!
0,2
9"#,3
0,29
9"#,#%
0,29
9"#,2#
0,30
9"%,9%
0,31

1,01
1,02
1,0%
1,0#
0,30
9"%,2
0,30
9"%,#2
0,31
9"%,21
0,32
9"3,9
0,33

1,01
1,02
1,0%

1,0!
20 9%,"1 1,19 93,#2 1,1" 92,3# 1,1%
91,21
1,13
90,0
1,11
9",9"
1,10
9"","
1,0
9"!,"9
1,0
9"#,"1
1,0
9"%,!3
1,0"
9"3,#!
1,0

t3
0lko*olna jakost u ; vol$
10 11 12 13 1% 1# 1! 1" 1 19 20 21
203 9%,"1 1,19 93,#2 1,1" 92,3# 1,1% 91,21 1,13 90,0 1,11 9"$9" 1,10 9""," 1,0 9"!,"9 1,0 9"#,"1 1,0 9"%,!3 1,0" 9"3,#! 1,0 9"2,% 1,0

21

22

23$

2%
0,23
9%,%
0,23
9%,2#
0,2%
9%,01
0,2#
93,"!
0,2!

1,19
1,20
1,21
1,22
0,23
93,29
0,2%
93,0#
0,2#
92,0
0,2!
92,#%
0,2"

1,1"

1,1

1,19

1,20
0,23
92,12
0,2#
91,9"
0,2!
91,!1
0,2"
91,3%
0,2

1,1!

1,1"

1,1

1,19
0,2#
90,9!
0,2!
90,"0
0,2"
90,%3
0,2
90,1#
0,29

1,1%

1,1#

1,1!

1,1"
0,2!
9"9,2
0,2"
9"9,##
0,2
9"9,2"
0,29
9",9
0,30

1,13

1,1%

1,1#

1,1!
0,2
9",!9
0,2
9",%1
0,29
9",12
0,30
9"",2
0,31

1,11

1,12

1,13

1,1%
0,29
9"",#
0,29
9"",29
0,30
9"!,99
0,31
9"!,!
0,32

1,10

1,12

1,13

1,1%
0,31
9"!,%
0,31
9"!,1"
0,31
9"#,!
0,32
9"#,#%
0,33

1,09

1,10

1,12

1,13
0,32
9"#,39
0,32
9"#,0"
0,33
9"%,"%
0,33
9"%,%1
0,3#

1,09

1,10

1,11

1$13
0,33
9"%,30
0,33
9"3,9"
0,3%
9"3,!3
0,3#
9"3,2
0,3!

1,09

1,10

1,12

1,13
0,3#
9"3,21
0,3#
9"2,!
0,3#
9"2,#1
0,3!
9"2,1#
0,3

1,09

1,10

1,12

1,1%
0,3!
9"2,12
0,3!
9"1,"!
0,3"
9"1,39
0,3
9"1,01
0,39

1,09

1,11

1,13

1,1%
2# 93,#0 1,23 92,2" 1,21 91,0! 1,20 9"9,! 1,1 9"$! 1,1" 9"",#1 1,1! 9"!,3! 1,1# 9"#,21 1,1# 9"%,0! 1,1% 9"2,92 1,1# 9"1,"" 1,1# 9"0,!2 1,1#

2!

2"

2

29
0,2"
93,23
0,29
92,9%
0,29
92,!#
0,30
92,3#
0,31

1,2%

1,2#

1,2#

1,2!
0,2
91,99
0,29
91,"0
0,30
91,%0
0,31
91,09
0,32

1,22

1,23

1,23

1,2%
0,29
90,""
0,30
90,%"
0,30
90,1"
0,32
9"9,#
0,33

1,20

1,21

1,22

1,23
0,29
9"9,#"
0,31
9"9,2!
0,31
9",9#
0,33
9",!2
0,3%

1,19

1,20

1,21

1,22
0,30
9",3
0,32
9",0!
0,32
9"","%
0,3%
9"",%0
0,3#

1,1

1,19

1,20

1,21
0,31
9"",20
0,33
9"!,"
0,33
9"!,#%
0,3#
9"!,19
0,3!

1,1"

1,1

1,20

1,21
0,33
9"!,03
0,3%
9"#,!9
0,3#
9"#,3%
0,3!
9"%,9
0,3"

1,1!

1,1

1,19

1,20
0,3%
9"%,"
0,3!
9"%,#1
0,3!
9"%,1#
0,3"
9"3,"
0,3

1,1!

1,1"

1,19

1,20
0,3#
9"3,"1
0,3"
9"3,3%
0,3
9"2,9!
0,3
9"2,#
0,3

1,1!

1,1"

1,1

1,19
0,3"
9"2,##
0,3
9"2,1"
0,39
9"1,"
0,39
9"1,39
0,%0

1,1!

1,1"

1,1

1,19
0,3
9"1,39
0,39
921,00
0,%0
9"0,!0
0,%0
9"0,20
0,%2

1,1!

1,1

1,19

1,21
0,39
9"0,23
0,%1
9!9,2
0,%1
9!9,%1
0,%2
9!,99
0,%3

1,1"

1,1

1,20

1,21
30 92,0% 1,2" 90,"" 1,2# 9"9,#2 1,2% 9",2 1,23 9"",0# 1,22 9"#,3 1,21 9"%,!2 1,21 9"3,%1 1,21 9"2,20 1,21 9"0,99 1,21 9!9," 1,22 9!,#! 1,23

31

32

33

3%
0,32
91,"2
0,33
91,39
0,3%
91,0#
0,3%
90,"1
0,3%

1,2"

1,2

1,2

1,29
0,32
90,%#
0,3%
90,11
0,3%
9"9,""
0,3#
9"9,%2
0,3#

1,2!

1,2!

1,2"

1,2
0,33
9"9,19
0,3%
9",#
0,3#
9",#0
0,3!
9",1%
0,3!

1,2#

1,2!

1,2!

1,2"
0,3%
9"",9%
0,3#
9"",#9
0,3#
9"",2%
0,3"
9"!,"
0,3"

1,2%

1,2#

1,2!

1,2"
0,3#
9"!,"0
0,3!
9"!,3%
0,3!
9"#,"
0,3
9"#,!0
0,3

1,23

1,2%

1,2#

1,2!
0,3!
9"#,%"
0,3"
9"#,10
0,3"
9"%,"3
0,39
9"%,3%
0,39

1,22

1,23

1,2#

1,2!
0,3"
9"%,2#
0,3
9"3,"
0,39
9"3,%
0,%0
9"3,0
0,%0

1,22

1,23

1,2%

1,2#
0,3
9"3,03
0,39
9"2,!%
0,%0
9"2,2%
0,%1
9"1,3
0,%1

1,22

1,23

1,2%

1,2#
0,39
9"1,1
0,%0
9"1,%1
0,%1
9"1,00
0,%2
9"0,#
0,%3

1,22

1,2%

1,2#

1,2!
0,%0
9"0,#9
0,%2
9"0,1"
0,%2
9!9,"#
0,%3
9!9,32
0,%%

1,23

1,2%

1,2#

1,2"
0,%2
9!9,3!
0,%3
9!,93
0,%3
9!,#0
0,%#
9!,0#
0,%#

1,23

1,2#

1,2"

1,2"
0,%3
9!,13
0,%#
9!",!
0,%#
9!",23
0,%#
9!!,"
0,%"

1,2%

1,2!

1,2"

1,29
3# 90,3" 1,30 9"9,0" 1,29 9""," 1,2 9"!,#0 1,2 9"#,22 1,2" 9"3,9# 1,2" 9"2,! 1,2! 9"1,%2 1,2" 9"0,1# 1,2" 9!, 1,2 9!",!0 1,29 9!!,31 1,30

3!

3"

3

39
0,3!
90,01
0,3!
9"9,!#
0,3
9"9,2"
0,3
9",9
0,39

1,3
1
1,32

1,32

1,33
0,3"
9","0
0,3"
9",33
0,3
9"",9#
0,39
9"",#!
0,39

1,29

1,30

1,31

1,31
0,3"
9"",%1
0$3
9"",03
0,39
9"!,!%
0,39
9"!,2#
0,%0

1,29

1,30

1,30

1,31
0,3
9"!,12
0,39
9"#,"3
0,39
9"#,3%
0,%0
9"%,9%
0,%1

1,2

1,29

1,30

1,31
0,3
9"%,%
0,%0
9"%,%%
0,%0
9"%,0%
0,%1
9"3,!3
0,%2

1,2

1,29

1,30

1,31
0,39
9"3,#!
0,%1
9"3,1#
0,%1
9"2,"%
0,%2
9"2,32
0,%2

1,2

1,29

1,30

1,31
0,%0
9"2,2
0,%2
9"1,!
0,%2
9"1,%%
0,%3
9"1,01
0,%3

1,2

1,29

1,30

1,31
0,%2
9"1,00
0,%3
9"0,#"
0,%3
9"0,1%
0,%%
9!9,"0
0,%#

1,2

1,29

1,30

1,31
0,%3
9!9,"2
0,%%
9!9,2
0,%%
9!,%
0,%#
9!,39
0,%"

1,2

1,29

1,31

1,32
0,%%
9!,%%
0,%#
9!",99
0,%!
9!",#3
0,%!
9!",0"
0,%

1,29

1,30

1,31

1,33
0,%#
9!",1#
0,%!
9!!,!9
0,%"
9!!,22
0,%
9!#,"%
0,%9

1,31

1,32

1,33

1,3%
0,%"
9!#,%
0,%"
9!#,3"
0,%
9!%,9
0,%9
9!%,%0
0,#0

1,31

1,32

1,3%

1,3!
%0 9",#0 1,33 9"",1" 1,32 9"#,# 1,32 9"%,#3 1,32 9"3,21 1,31 9"1,90 1,32 9"0,# 1,33 9!9,2# 1,33 9!",92 1,33 9!!,#9 1,3% 9!#,2# 1,3# 9!3,90 1,3$"
t
o
0lko*olna jakost u ; vol$
20 21 22 23 2% 2# 2! 2" 2 29 30 31
0 9",2! 0,"0 9"",#! 0,"0 9"!,! 0,!9 9"!,1" 0,"0 9"#,%" 0,"2 9"%,"# 0,"2 9"%,03 0,"% 9"3,29 0,"" 9"2,#2 0,0 9"1,"2 0,3 9"0,9 0," 9"0,02 0,90
1

2

3

%
0,13
9",13
0,1%
9"",99
0,1!
9"",3
0,1!
9"",!"
0,1

0$"2

0,"#

0,""

0,"9
0,1#
9"",%1
0,1"
9"",2%
0,1
9"",0!
0,1
9"!,
0,20

0,"2

0,"%

0,"!

0,"9
0,1"
9"!,!9
0,19
9"!,#0
0,20
9"!,30
0,21
9"!,09
0,22

0,"2

0,"%

0,""

0,"9
0,20
9"#,9"
0,21
9"#,"!
0,23
9"#,#3
0,23
9"#,30
$ 0$2%

0,"2

0,"#

0,""

0,"9
0,22
9"#,2#
0,2%
9"#,01
0,2#
9"%,"!
0,2#
9"%,#1
0$2!

0,"%

0,"!

0,"

0,1
0,2%
9"%,#1
0,2!
9"%,2#
0,2"
9"3,9
0,2
9"3,"0
0,2

0,"#

0,"

0,0

0,2
0,2"
9"3,"!
0,29
9"3,%"
0,29
9"3,1
0,30
9"2,
0,30

0,""

0,"9

0,2

0,%
0,30
9"2,99
0,31
9"2,!
0,32
9"2,3!
0,32
9"2,0%
0,33

0,"9

0,2

0,%

0,!
0,32
9"2,20
0,3%
9"1,!
0,3%
9"1,#2
0,3%
9"1,1
0,3#

0,3

0,#

0,"

0,9
0,3#
9"1,3"
0,3!
9"1,01
0,3!
9"0,!#
0,3!
9"0,29
0,3

0,#

0,"

0$9

0,92
0,3"
9"0,#2
0,3
9"0,1%
0,3
9!9,"!
0,39
9!9,3"
0,%0

0,9

0,92

0,9%

0,9!
0,39
9!9,!3
0,%1
9!0,22
0,%0
9!,2
0,%2
9!,9%0
0,%1

0,93

0,9!

0,9

1,00
# 9"",%9 0,1 9"!,! 0,1 9"#," 0,1 9"#,0! 0,1 9"%,2# 0,3 9"3,%2 0,% 9"2,# 0,! 9"1,"1 0, 9"0,3 0,92 9!9,91 0,9% 9!,9" 0,9 9!"$99 1,02

!

"

9
9
0,19
9"",30
0,20
9"!,10
0,21
9"!,9
0,22
9"!,!"
0,23

0,3

0,#

0,"

0,9
0,21
9"!,%"
0,22
9"!,2#
0,23
9"!,02
0,2%
9"#,"
0,2#

0,3

0,#

0,"

0,9
0,23
9"#,!%
0,2%
9"#,%0
0,2#
9"#,1#
0,2!
9"%,9
0,2"

0,3

0,#

0,"

0,9
0,2#
9"%,1
0,2!
9"%,##
0,2"
9"%,2
0,2
9"%,00
0,29

0,%

0$!

0,

0,90
0,2"
9"3,9"
0,2
9"3,!9
0,29
9"3,%0
0,30
9"3,10
0,31

0,#

0,"

0,9

0,91
0,30
9"3,12
0,30
9"2,2
0,31
9"2,#1
0,32
9"2,19
0,33

0,"

0,9

0,91

0,93
0,33
9"2,2#
0,32
9"1,93
0,33
9"1,!0
0,3%
9"1,2!
0,3#

0,

0,91

0,93

0,9#
0,3%
9"1,3"
0,3#
9"1,02
0,3#
9"0,!"
0,3!
9"0,31
0,3"

0,91

0,93

0,9#

0,9
0,3"
9"0,%!
0,3"
9"0,09
0,3"
9!9,"2
0,39
9!9,33
0,39

0,9%

0,9!

0,9

1,00
0,39
9!9,#2
0,39
9!9,13
0,39
9!,"%
0,%1
9!,33
0,%1

0,9!

0,9

1,01

1,03
0,%1
9!,#!
0,%1
9!,1#
0,%2
9!","3
0,%3
9!",30
0,%3

1,00

1,02

1,0%

1,0!
0,%3
9!",#!
0,%3
9!",13
0,%%
9!!,!9
0,%#
9!!,2%
0,%#

1,0%

1,0!

1,0

1,09
10 9"!,%% 0,91 9"#,#3 0,91 9"%$!2 0,91 9"3,"1 0,92 9"2,"9 0,93 9"1,! 0,9# 9"0,91 0,9" 9!9,9% 1,00 9!,9% 1,02 9!",92 1,0# 9!!," 1,0 9!#,"9 1,11

11

12

13

1%
0,2#
9"!,11
0,2!
9"#,93
0,2!
9"#,!"
0,2"
9"#,%0
0,2

0,93

0,9%

0,9!

0,9
0,2"
9"#,2!
0,2"
9"%,99
0,2
9"%,"1
0,29
9"%,%2
0,30

0,92

0,9%

0,9!

0,9
0,2
9"%,3%
0,29
9"%,0#
0,30
9"3,"#
0,31
9"3,%%
0,32

0,93

0,9#

0,9"

0,99
0,30
9"3,%1
0,31
9"3,10
0,32
9"2,"
0,33
9"2,%#
0,33

0,9%

0,9!

0,9

1,00
0,32
9"2,%"
0,33
9"2,1%
0,3%
9"1,0
0,3#
9"1,%#
0,3#

0,9#

0,9"

0,99

1,01
0,3%
9"1,#2
0,3#
9"1,1"
0,3!
9"0,1
0,3"
9"0,%%
0,3"

0,9"

0,99

1,01

1,02
0,3!
9"0,##
0,3"
9"0,1
0,3
9!9,0
0,3
9!9,%2
0,39

0,99

1,01

1,02

1,0%
0,3
9!9,#!
0,39
9!9,1"
0,39
9!,"
0,%0
9!,3
0,%1

1,02

1$03

1,0#

1,0"
0,%0
9!,#%
0,%0
9!,1%
0,%1
9!","3
0,%2
9!",31
0,%3

1,0%

1,0!

1,0

1,10
0,%2
9!",#0
0,%2
9!",0
0,%3
9!!,!#
0,%%
9!!,21
0,%#

1,0"

1,09

1,11

1,12
0,%%
9!!,%3
0,%%
9!#,99
0,%#
9!#,#%
0,%#
9!#,09
0,%"

1,09

1,11

1,13

1,1#
0,%#
9!#,3%
0,%!
9!%,
0,%"
9!%,%1
0,%"
9!3,9%
0,%9

1,13

1,1#

1,1"

1,19
1# 9"#,12 1,00 9"%,12 1,00 9"3$12 1,00 9"2,12 1,02 9"1,10 1,03 9"0$0" 1,0% 9!9$03 1,0! 9!",9" 1,09 9!!, 1,12 9!#,"! 1,1% 9!%,!2 1,1" 9!3,%# 1,20

1!

1"

1

19
0,30
9"%,2
0,30
9"%,#2
0,31
9"%,21
0,32
9"3,9
0$33

1,01

1,02

1,0%

1,0!
0,31
9"3,1
0,31
9"3,#0
0,33
9"3,1"
0,3%
9"2,3
0,3#

1,02

1,0%

1,0#

1,0!
0$33
9"2,"9
0,33
9"2,%!
0,3%
9"2,12
0,3#
9"1,""
0$3"

1,02

1,0%

1,0!

1,0"
0,3#
9"1,""
0,3#
9"1,%2
0,3!
9"1,0!
0,3!
9"0,"0
0,39

1,03

1,0#

1,0"

1,09
0,3!
9"0,"%
0,3"
9"0,3"
0,3
9!9,99
0,3
9!9,!1
0$%0

1,0#

1,0!

1,0

1,10
0,3
9!9,!9
0,3
9!9,31
0,%0
9!,91
0,%0
9!,#1
0,%1

1,0!

1,0

1,10

1,11
0,%0
9!,!3
0,%0
9!,23
0,%2
9!",1
0,%2
9!",39
0,%2

1,0

1,10

1,11

1,13
0,%2
9!",##
0,%2
9!",13
0,%3
9!!,"0
0,%%
9!!,2!
0,%#

1,11

1,12

1,1%

1,1!
0,%%
9!!,%%
0,%3
9!!,01
0,%#
9!#,#!
0,%!
9!#,10
0,%!

1,13

1,1#

1,1"

1,1
0,%#
9!#,31
0,%#
9!%,!
0,%"
9!%,39
$ 0,%"
9!3,92
0,%

1,1!

1,1

1,19

1,21
0,%"
9!%,1#
0,%"
9!3,!
0,%
9!3,20
0,%9
9!2,"1
0,#0

1,19

1,21

1,23

1,2%
0,%9
9!2,9!
0,%9
9!2,%"
0,#0
9!1,9"
0,#0
9!1,%"
0,#2

1,22

1,2%

1,2!

1,2
20 9"3,#! 1,0 9"2,% 1,0 9"1,%0 1,09 9"0,31 1,10 9!9,21 1,11 9!,10 1,13 9!!,9" 1,1% 9!#,1 1,1" 9!%,!% 1,20 9!3,%% 1,23 9!2,21 1,2! 9!0,9# 1,29&


t
o
0lko*olna jakost u ; vol$
20 21 22 23 2% 2# 2! 2" 2 29 30 31
209"3,#!1,09"2,%1,09"1,%01,099"0,311,109!9,211,119!,101,139!!,9"1,1!9!#,11,1"9!%,!%1,209!3,%%1,239!2,211,2!9!0,9#1,29

21

22

23

2%
0,3#
9"3,21
0,3#
9"2,!
0,3#
9"2,#1
0,3!
9"2,1#
0,3

1,09

1,10

1,12

1,1%
0,3!
9"2,12
0,3!
9"1,"!
0,3"
9"1,39
0,3
9"1,01
0,39

1$09

1,11

1,13

1,1%
0,3"
9"1,03
0,3
9"0,!#
0,39
9"0,2!
0,39
9!9,"
0,%0

1,11

1,12

1,13

1,1#
0,39
9!9,92
0,39
9!9,#3
0,%0
9!9,13
0,%1
9!,"2
0,%2

1,11

1,13

1,1#

1,1!
0,%0
9!,1
0,%1
9!,%0
0,%2
9!",9
0,%2
9!",#!
0,%%

1,13

1,1#

1,1!

1,1
0,%2
9!",!
0,%3
9!",2#
0,%3
9!!,2
0,%%
9!!,3
0,%#

1,1#

1,1!

1,1

1,20
0,%%
9!!,#3
0,%%
9!!,09
0,%#
9!#,!%
0,%!
9!#,1
0,%!

1,1"

1,19

1,20

1,22
0,%#
9!#,3!
0,%!
9!%,90
0,%!
9!%,%%
0,%
9!3,9!
0,%

1,19

1,21

1,23

1,2%
0,%"
9!%,1"
0,%
9!3,!9
0,%
9!3,21
0,%9
9!2,"2
0$#0

1,22

1,23

1,2#

1,2"
0,%9
9!2,9#
0,%9
9!2,%!
0,#0
9!1,9!
0,#1
9!1,%#
0,#1

1,2%

1,2!

1,2

1,29
0,#0
9!1,"1
0,#1
9!1,20
0,#2
9!0,!
0,#3
9!0,1!
0,#3

1,2

1,29

1,30

1,32
0,#2
9!0,%3
0,#2
9#9,91
0,#3
9#9,3
0,#%
9#,%
0,#%

1,31

1,32

1,33

1,3%
2#9"1,""1,1#9"0,!21,1#9!9$%"1,1"9!,301,19!",121,199!#,931,219!%,"21,2%9!3,%1,2!9!2,221,29!0,9%1,319#9,!31,339#,301,3!

2!

2"

2

29
0,3
9"1,39
0,39
9"1,00
0,%0
9"0,!0
0,%0
9"0$20
0,%2

1,1!

1,1

1,19

1,21
0,39
9"0,23
0,%1
9!9,2
0,%1
9!9,%1
0,%2
9!,99
0,%3

1,1"

1,1

1,20

1,21
0,%1
9!9,0!
0,%2
9!,!%
0,%3
9!,21
0,%3
9!","
0,%#

1,1

1,20

1,21

1,23
0,%2
9!",
0,%%
9!",%%
0,%%
9!",00
0,%#
9!!,##
0,%!

1,20

1,21

1,23

1,2%
0,%%
9!!,!
0,%#
9!!,23
0,%!
9!#,""
0,%!
9!#,31
0,%"

1,21

1,22

1,2%

1,2!
0,%!
9!#,%"
0,%!
9!#,01
0,%
9!%,#3
0,%
9!%,0#
0,%

1,23

1,2#

1,2!

1,2"
0,%
9!%,2%
0,%
9!3,"!
0,%9
9!3,2"
0,%9
9!2,"
0,#0

1,2#

1,2"

1,2

1,29
0,%9
9!2,99
0,#0
9!2,%9
0,#0
9!1,99
0,#0
9!1,%9
0,#2

1,2"

1,2

1,30

1,32
0,#0
9!1,"2
0,#1
9!1,21
0,#2
9!0,!9
0,#2
9!0,1"
0,#3

1,30

1,31

1,32

1,3%
0,#2
9!0,%2
0,#2
9#9,90
0,#3
9#9,3"
0,#%
9#,3
0,#%

1,32

1,33

1,3#

1,3!
0,#3
9#9,10
0,#3
9#,#"
0,##
9#,02
0,##
9#",%"
0,#!

1,3#

1,3"

1,3

1,39
0,##
9#","#
0,##
9#",20
0,#!
9#!,!%
0,#!
9#!,0
0,#

1,3

1,%0

1,%1

1,%3
309!9,"1,229!,#!1,239!",331,2%9!!,091,2#9!%,%1,2"9!3,#"1,299!2,21,319!0,9"1,339#9,!%1,3#9#,291,39#!,911,%19##,#01,%%

31

32

33

3%
0,%2
9!9,3!
0,%3
9!,93
0,%3
9!,#0
0,%#
9!,0#
0,%#

1,23

1,2#

1,2"

1,2"
0,%3
9!,13
0,%#
9!",!
0,%#
9!",23
0,%#
9!!,"
0,%"

1,2%

1,2#

1,2"

1,29
0,%%
9!!,9
0,%!
9!!,%3
0,%"
9!#,9!
0,%"
9!#,%9
0$%

1,2#

1,2"

1,2

1,30
0,%#
9!#,!%
0,%
9!#,1!
0,%
9!%,!
0,%9
9!%,19
0$%9

1,2"

1,2

1,30

1,31
0,%"
9!%,3"
0,%9
9!3,
0,#0
9!3,3
0,#0
9!2,
0,#0

1,29

1,30

1,31

1,32
0,%9
9!3,0
0,#0
9!2,#
0,#1
9!2,0"
0,#1
9!1,#!
0,#2

1,31

1,32

1,33

1,3%
0,#1
9!1,""
0,#1
9!1,2!
0,#2
9!0,"%
0,#2
9!0,22
0,#%

1,32

1,33

1,3#

1,3"
0,#2
9!0,%#
0,#2
9#9,93
0,#%
9#9,39
0,#%
9#,#
0,##

1,3%

1,3!

1,3"

1,3
0,#3
9#9,11
0,#%
9#,#"
0,##
9#,02
0,##
9#",%"
0,#"

1,3"

1,39

1,%
0
1,%1
0,##
9#","%
0,#!
9#",1
0,#!
9#!,!2
0,#!
9#!,0!
0,#

1,39

1,%0

1,%2

1,%%
0,#!
9#!,3#
0,#"
9##,"
0,#
9##,20
0,#
9#%,!2
0,#9

1,%3

1,%%

1,%#

1,%"
0,#
9#%,92
0,#
9#%,3%
0,#9
9#3,"#
0,!0
9#3,1#
0,!0

1,%#

1,%"

1,%

1,%9
3#9!",!01,2999!,311,309!#,011,319!3,"01,329!2,31,3%9!1$0%1,3!9#9$!1,39#,301,%09#!,901,%29##,%1,%#9#%$031,%9#2,##1,#0

3!

3"

3

39
0,%#
9!",1#
0,%!
9!!,!9
0,%"
9!!,22
0,%
9!#,"%
0,%9

1,31

1,32

1,33

1,3%
0,%"
9!#,%
0,%"
9!#,3"
0,%
9!%,9
0,%9
9!%,%0
0,#0

1,31

1,32

1,3%

1,3!
0,%
9!%,#3
0,%
9!%,0#
0,#0
9!3,##
0,#1
9!3,0%
0,#1

1,32

1,3%

1,3#

1,3!
0,%9
9!3,21
0,#0
9!2,"1
0,#1
9!2,20
0,#2
9!1,!
0,#3

13%

13!

13"

1,3
0,#1
9!1,"
0,#2
9!1,3#
0,#2
9!0,3
0,#3
9!0,30
0,#%

1,3!

1,3"

1,39

1,%0
0,#3
9!0,#1
0,#3
9#9,9
0,#%
9#9,%%
0,#%
9#,90
0,##

1,3"

1,39

1,%0

1$%2
0,#%
9#9,1%
0,##
9#,#9
0,##
9#,0%
0,#!
9#",%
0,#!

1,39

1,%0

1,%2

1,%3
0,##
9#","#
0,#!
9#",19
0,#"
9#!,!2
0,#"
9#!,0#
0,#

1,%2

1,%3

1,%%

1,%#
0,#"
9#!,33
0,#"
9##,"!
0,#
9##,1
0,#
9#%,!0
0,!0

1,%%

1,%#

1,%!

1,%
0,#9
9#%,9
0,#
9#%,31
0,#9
9#3,"2
0,!0
9#3,12
0,!1

1,%!

1,%

1,%9

1,#0
0,!0
9#3,%3
0,!0
9#2,3
0,!0
9#2,23
0,!1
9#1,!2
0,!2

1,%9

1,#0

1,#1

1,#2
0,!1
9#1,9%
0,!1
9#1,33
0,!1
9#0,"2
0,!2
9#0,10
0,!%

1,#1

1,#2

1,#%

1,##
%09!#,2#1,3#9!3,901,3"9!2,#31,39!1,1# 1399#9,"!1,%19#,3#1,%39#!,921,%#9##,%"1,%"9#%,001,%99#2,#11,#19#1,001,#%9%9,%9 1,#!Tabela IV:
&a+ela indeksa loma čiste mje8avine etanol.voda i
destilata pri 20
o
C i od(ovaraju)a alko*olna jakost pri
20
o
C
?ndeks loma
pri 20
o
C
0lko*olna jakost u ; vol$ pri 20
o
C
?ndeks loma
pri 20
o
C
0lko*olna jakost u ; vol$ pri 20
o
C
Bje8avina
etanol.voda
destilat
Bje8avina
etanol.voda
destilat
1,33!2
1,33!%2
1,33!#!
1,33!"0
1,33!#
1,33!99
1,33"13
1,33"2"
1,33"%2
1,33"#!
1,33""0
1,33"%
1,33"99
1,3313
1,332"
1,33%1
1,33#!
1,33"0
1,33%
1,339
1,33912
1,3392!
1,339%0
1,339##
1,339!9
1,3393
1,3399"
1,3%011
1,3%02#
1,3%039
1,3%0#3
1,3%0!"
1,3%01
1,3%09!
1,3%110
1,3%12%
1,3%13
1,3%1#2
1,3%1!!
1,3%10
1,3%19%
1,3%20
!,#%
!,"9
",0#
",30
",#
",3
,09
,3%
,!2
,"
9,12
9,3!
9,!3
9,"
10,12
10,3#
10,!1
10,!
11,10
11,33
11,%"
11,1
12,0#
12,30
12,#3
12,"!
13,00
13,23
13,%"
13,"0
13,93
1%,1!
1%,%1
1%,!!
1%,9
1#,13
1#,3!
1#,#9
1#,3
1!,0!
1!,29
1!,#2
0,2#
0,2!
0,2#
0,2
0,2#
0,2!
0,2#
0,2
0,2#
0,2#
0,2%
0,2"
0,2%
0,2#
0,23
0,2!
0,2#
0,2%
0,23
0,2%
0,2%
0,2%
0,2#
0,23
0,23
0,2%
0,23
0,2%
0,23
0,23
0,23
0,2#
0,2#
0,23
0,2%
0,23
0,23
0,2%
0,23
0,23
0$23
0,2%
!,%
!,"%
",00
",2"
",#%
","9
,0#
,30
,#!
,1
9,0!
9,30
9,##
9,1
10,0#
10,29
10,#%
10,"
11,02
11,2!
11,#0
11,"%
11,9
12,22
12,%!
12,!9
12,92
13,1#
13,%0
13,!2
13,!
1%,09
1%,32
1%,#"
1%,1
1#,0!
1#,2
1#,#0
1#,"%
1#,9!
1!,19
1!,%1
0,2"
0,2"
0,2#
0,2!
0,2#
0,2!
0,2#
0,2#
0,2%
0,2#
0,2!
0,2%
0$2%
0,2#
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,23
0,23
0,23
0,2#
0,22
0,2%
0,23
0,23
0,2#
0,2%
0,2#
0,22
0,22
0,2%
0,22
0,23
0,22
0,2%
1,3%23!
1,3%2#0
1,3%2!%
1,3%2"
1,73%291
1,3%30#
1,3%319
1,3%333
1,3%3%"
1,3%3!1
1,3%3"#
1,3%39
1,3%%03
1,3%%1"
1,3%%31
1,3%%%#
1,3%%#
1,3%%"2
1,3%%!
1,3%#00
1,3%#13
1,3%#2"
1,3%#%1
1,3%###
1,3%#!
1,3%#2
1,3%#9!
1,3%!10
1,3%!23
1,3%!3"
1,3%!#1
1,3%!!#
1,3%!"
1,3%!92
1,3%"0!
1,3%"20
1,3%"33
1,3%"%"
1,3%"!0
1,3%""%
1$3%"
1!,"!
1!,99
1",22
1",%%
1",!
1",9
1,12
1,3!
1,#9
1,2
19,0#
19,2
19,#1
19,"#
19,9
20,22
20,%%
20,!#
20,9
21,11
21,3%
21,##
21,"
22,00
22,23
22,%%
22,!"
22,90
23,13
23,33
23,#"
23,1
2%,0%
2%,2!
2%,%
2%,"2
2%,9#
2#,1!
2#,%0
2#,!2
2#,!
2!,10
0,23
0,23
0,22
0,2%
0,21
0,23
0,2%
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,2%
0,23
0,2%
0,22
0,21
0,2%
0,22
0,23
0,21
0,23
0,22
0,23
0,21
0,23
0,23
0,23
0,20
0,2%
0,2%
0,23
0,22
0,22
0,2%
0,23
0,21
0,2%
0,22
0,2%
0,2%
0,22
1!,!#
1!,
1",12
1",3%
1",#!
1","
1,01
1,23
1,%!
1,"0
1,92
19,1"
19,%0
19,!2
19,!
20,09
20,33
20,#%
20,"!
20,99
21,21
21,%%
21,!#
21,"
22,10
22,31
22,#%
22,"#
22,9!
23,1"
23,%0
23,!1
23,#
2%,09
2%,31
2%,#!
2%,"
2#,00
2#,23
2#,%#
2#,"0
2#,93
0,23
0,2%
0,22
0,22
0,22
0,23
0,22
0,23
0,2%
0,22
0,2#
0,23
0,22
0,2%
0,23
0,2%
0,21
0,22
0,23
0,22
0,23
0,21
0,22
0,23
0,21
0,23
0,21
0,21
0,21
0,23
0,21
0,2%
0,2%
0,22
0,2#
0,22
0,22
0,23
0,22
0,2#
0,23
0,22

(<:='D 3
P>?@6A 3$
Tabela I:
&a+ela za izračun kon'entra'ije ukupno(a su*o(a ekstrakta 1(-l2>elativna
(usto)a
izražena na
dva de'imalna
mjesta
&re)e de'imalno mjesto relativne (usto)e
0 1 2 3 % # ! " 9

Arami ekstrakta na litru
1,00 0 2,! #,1 "," 10,3 12,9 1#,% 1,0 20,! 23,2
1,01 2#, 2,% 31,0 33,! 3!,2 3, %1,3 %3,9 %!,# %9,1
1,02 #1," #%,3 #!,9 #9,# !2,1 !%," !",3 !9,9 "2,# "#,1
1,03 ""," 0,3 2,9 #,# ,1 90," 93,3 9#,9 9,# 101,1
1,0% 103," 10!,3 109,0 111,! 11%,2 11!, 119,% 122,0 12%,! 12",2
1,0# 129, 132,% 13#,0 13",! 1%0,3 1%2,9 1%#,# 1%,1 1#0," 1#3,3
1,0! 1##,9 1#,! 1!1,2 1!3, 1!!,% 1!9,0 1"1,! 1"%,3 1"!,9 1"9,#
1,0" 12,1 1%, 1",% 190,0 192,! 19#,2 19", 200,# 203,1 20#,
1,0 20,% 211,0 213,! 21!,2 21,9 221,# 22%,1 22!, 229,% 232,0
1,09 23%," 23",3 239,9 2%2,# 2%#,2 2%", 2#0,% 2#3,1 2##," 2#,%
1,10 2!1,0 2!3,! 2!!,3 2!,9 2"1,# 2"%,2 2"!, 2"9,# 22,1 2%,
1,11 2",% 290,0 292," 29#,3 29,0 300,! 303,3 30#,9 30,! 311,2
1,12 313,9 31!,# 319,2 321, 32%,# 32",1 329, 332,% 33#,1 33",
1,13 3%0,% 3%3,0 3%#," 3%,3 3#1,0 3#3," 3#!,3 3#9,0 3!1,! 3!%,3
1$1% 3!!,9 3!9,! 3"2,3 3"#,0 3"",! 30,3 32,9 3#,! 3,3 390,9
1,1# 393,! 39!,2 39,9 %01,! %0%,3 %0!,9 %09,! %12,3 %1#,0 %1",!
1,1! %20,3 %23,0 %2#," %2,3 %31,0 %33," %3!,% %39,0 %%1," %%%,%
1,1" %%",1 %%9, %#2$% %##,2 %#", %!0,# %!3,2 %!#,9 %!,! %"1,3
1,1 %"3,9 %"!,! %"9,3 %2,0 %%," %",% %90,1 %92, %9#,# %9,2
1,19 #00,9 #03,# #0!,2 #0,9 #11,! #1%,3 #1",0 #19," #22,% #2#,1
1,20 #2", . . . . . . . . .


?nterpola'ijska ta+ela5


Petvrto mjesto
relativne
(usto)e
Arama
ekstrakta po
litri
Petvrto mjesto
relativne
(usto)e
Arama
ekstrakta po
litri
Petvrto mjesto
relativne
(usto)e
Arama
ekstrakta po
litri
1 0,3 % 1,0 " 1,
2 0,# # 1,3 2,1
3 0, ! 1,! 9 2,3
(<:='D 4
P>?@6A %$
Tabela I:
6dnos izmeQu volumena 0,1 B otopine natrijeva tiosulMata 1n.n72 u ml i količine
redu'iraju)i* 8e)era u m(4a2<263
1ml 0,1B2
>edu'iraju)i 8e)eri
1m(2
>azlika
4a2<263
1ml 0,1B2
>edu'iraju)i 8e)eri
1m(2
>azlika
1 2,% 2,% 13 33,0 2,"
2 %, 2,% 1% 3#," 2,
3 ",2 2,# 1# 3,# 2,
% 9," $2,# 1! %1,3 2,9
# 12,2 2$# 1" %%,2 2,9
! 1%," 2,! 1 %",2 2,9
" 1",2 2,! 19 #0,0 3,0
19, 2,! 20 #3,0 3,0
9 22,% 2,! 21 #!,0 3,1
10 2#,0 2,! 22 #9,1 3,1
11 2",! 2," 23 !2,2

12 30,3 2,"(<:='D K
(<:='D K.


Tabela I:
6mjer nadtlaka Pap*20 u pjenu8avim vinima pri 20
o
C i nadtlaka Pap*20 na temperaturama od
0 do 2#
o
C0 1,# 13 1,2%
1 1,0 1% 1,20
2 1,"% 1# 1,1!
3 1,! 1! 1,13
% 1,!% 1" 1,09
# 1,#9 1 1,0!
! 1,#% 19 1,03
" 1,#0 20 1,00
1,%# 21 0,9"
9 1,%0 22 0,9#
10 1,3! 23 0,93
11 1,32 2% 0,91
12 1,2 2# 0,

(<:='D 6
(<:='D 6.

T',#2' I8
Uorek6ija maseno$ "ostotka sa,aro*e odre.ene "ri tem"eraturi ra*ličitoj od 0
o
4

Fem"eratura
u
o
4

9a,aro*a u $ramima na & $rama "roi*voda

K & &K 0 3 4 K 6 7 7K

odu*eti

&K ,0K ,07 ,3& ,3& ,34 ,3K ,36 ,37 ,36 ,36
&6 ,0& ,03 ,07 ,07 ,09 ,3& ,3& ,30 ,3& ,03
&7 ,&6 ,&Q ,0 ,0 ,00 ,03 ,03 ,03 ,0 ,&7
&Q ,&& ,&0 ,&4 ,&K ,&6 ,&6 ,&K ,&0 ,&0 ,9
&9 ,6 ,7 ,Q ,Q ,Q ,9 ,9 ,Q ,7 ,K

dodati

0& ,6 ,7 ,7 ,7 ,7 ,7 ,7 ,7 ,7 ,7
00 ,&0 ,&4 ,&4 ,&4 ,&4 ,&4 ,&4 ,&4 ,&4 ,&4
03 ,&Q ,0 ,0 ,0& ,0& ,0& ,0& ,00 ,00 ,00
04 ,04 ,06 ,06 ,07 ,0Q ,0Q ,0Q ,0Q ,09 ,09
0K ,3 ,30 ,30 ,34 ,36 ,36 ,36 ,36 ,36 ,37


Tabela II:
Ion'entra'ija 8e)era u mo8tu i u(u8)enom mo8tu u (ramima na litru i (ramima
na kilo(ram, odreQene reMraktometrom, koji ima skalu u masenim postot'ima
sa*aroze pri 20
o
C ili indeks loma pri 20
o
C$
Prikazana je i (usto)a pri 20
o
C$<a*aroza ;
1m-m2
?ndeks loma pri 20
o
C Austo)a pri 20
o
C Re)er u (-l Re)er u (-k(
0lko*olna jakost u
; vol$ pri 20
o
C
10$0 1$3%"1 1$0390 2$3 "9$2 %,9
10$1 1$3%"9 1$039% 3$% 0$2 %,9#
10$2 1$3%1% 1$039 %$# 1$3 #,02
10$3 1$3%30 1$0%02 #$! 2$2 #,09
10$% 1$3%%# 1$0%0! !$! 3$2 #,1%
10$# 1$3%!0 1$0%10 "$! %$1 #,20
10$! 1$3%"# 1$0%1% $! #$1 #,2!
10$" 1$3%90 1$0%19 9$" !$1 #,33
10$ 1$3%90! 1$0%23 90$ "$1 #$39
10$9 1$3%921 1$0%2" 91$ $1 #$%#
11$0 1$3%93! 1$0%31 92$9 9$1 #,#2
11$1 1$3%9#2 1$0%3# 9%$0 90$0 #,#
11$2 1$3%9! 1$0%39 9#$0 91$0 #,!%
11$3 1$3%9% 1$0%%3 9!$1 92$0 #$"1
11$% 1$3%999 1$0%%" 9"$1 92$9 #,""
11$# 1$3#01# 1$0%#2 9$2 9%$0 #,3
11$! 1$3#031 1$0%#! 99$3 9#$0 #$90
11$" 1$3#0%! 1$0%!0 100$3 9#$9 #,9!
11$ 1$3#0!2 1$0%!% 101$% 9!$9 !,02
11$9 1$3#0"" 1$0%! 102$# 9"$9 !,09
12$0 1$3#092 1$0%"3 103$! 9$9 !,1#
12$1 1$3#10 1$0%"" 10%$" 99$9 !,22
12$2 1$3#12% 1$0%1 10#$" 100$ !$2
12$3 1$3#1%0 1$0%# 10!$ 101$9 !,3#
12$% 1$3#1#! 1$0%9 10"$9 102$9 !,%1
12$# 1$3#1"2 1$0%9% 109$0 103$ !,%"
12$! 1$3#1" 1$0%9 110$0 10%$ !,#3
12$" 1$3#203 1$0#02 111$1 10#$ !,!0
12$ 1$3#219 1$0#0! 112$2 10!$ !,!!
12$9 1$3#23% 1$0#10 113$2 10"$ !,"3
13$0 1$3#2%9 1$0#1% 11%$3 10$" !,"9
13$1 1$3#2!! 1$0#19 11#$% 109$" !,!
13$2 1$3#22 1$0#23 11!$# 110$" !,92
13$3 1$3#29 1$0#2" 11"$! 111$" !,99
13$% 1$3#313 1$0#31 11$! 112$! ",0#
13$# 1$3#329 1$0#3! 119$" 113$! ",11
13$! 1$3#3%# 1$0#%0 120$ 11%$! ",1
13$" 1$3#3!0 1$0#%% 121$ 11#$! ",2%
13$ 1$3#3"! 1$0#% 122$9 11!$# ",30
13$9 1$3#391 1$0##2 12%$0 11"$# ",3"
1%$0 1$3#%0" 1$0##" 12#$1 11$# ",%3
1%$1 1$3#%2% 1$0#!1 12!$2 119$# ",#0
1%$2 1$3#%%0 1$0#!# 12"$3 120$# ",#!
1%$3 1$3#%#! 1$0#!9 12$% 121$# ",!3
1%$% 1$3#%"2 1$0#"% 129$# 122$# ",!9
1%$# 1$3#% 1$0#" 130$! 123$% ","!
1%$! 1$3##03 1$0#2 131$! 12%$% ",2
1%$" 1$3##19 1$0#! 132$" 12#$% ",
1%$ 1$3##3# 1$0#91 133$ 12!$3 ",9#
1%$9 1$3###1 1$0#9# 13%$9 12"$3 ,01


<a*aroza ;
1m-m2
?ndeks loma pri
20
o
C
Austo)a pri 20
o
C Re)er u (-l Re)er u (-k(
0lko*olna jakost u
; vol pri 20
o
C
1#$0 1$3##!" 1$0#99 13!$0 12$3 ,0
1#$1 1$3##3 1$0!03 13"$1 129$3 ,1#
1#$2 1$3##99 1$0!0 13$2 130$3 ,21
1#$3 1$3#!1# 1$0!12 139$3 131$3 ,2"
1#$% 1$3#!31 1$0!1! 1%0$% 132$3 ,3%
1#$# 1$3#!% 1$0!21 1%1$# 133$2 ,%1
1#$! 1$3#!!% 1$0!2# 1%2$! 13%$2 ,%"
1#$" 1$3#!0 1$0!29 1%3$" 13#$2 ,#%
1#$ 1$3#!9! 1$0!33 1%%$ 13!$2 ,!0
1#$9 1$3#"12 1$0!3 1%#$9 13"$2 ,!"
1!$0 1$3#"2 1$0!%2 1%"$0 13$1 ,"3
1!$1 1$3#"%% 1$0!%! 1%$1 139$1 ,0
1!$2 1$3#"!0 1$0!#1 1%9$2 1%0$1 ,!
1!$3 1$3#""! 1$0!## 1#0$3 1%1$1 ,93
1!$% 1$3#"93 1$0!!0 1#1$# 1%2$1 9,00
1!$# 1$3#09 1$0!!% 1#2$! 1%3$1 9,0!
1!$! 1$3#2# 1$0!! 1#3$" 1%%$1 9,13
1!$" 1$3#%2 1$0!"2 1#%$ 1%#$0 9,20
1!$ 1$3## 1$0!"" 1##$9 1%!$0 9,2!
1!$9 1$3#"% 1$0!1 1#"$0 1%"$0 9,33
1"$0 1$3#90 1$0!# 1#$1 1%$0 9,39
1"$1 1$3#90" 1$0!90 1#9$3 1%9$0 9,%!
1"$2 1$3#923 1$0!9% 1!0$% 1#0$0 9,#3
1"$3 1$3#939 1$0!99 1!1$# 1#1$0 9,#9
1"$% 1$3#9## 1$0"03 1!2$! 1#1$9 9,!!
1"$# 1$3#9"2 1$0"0" 1!3$" 1#2$9 9,"3
1"$! 1$3#9 1$0"11 1!%$ 1#3$9 9,"9
1"$" 1$3!00% 1$0"1! 1!#$9 1#%$ 9,!
1"$ 1$3!020 1$0"20 1!"$0 1##$ 9,92
1"$9 1$3!03! 1$0"2% 1!$1 1#!$ 9,99
1$0 1$3!0#3 1$0"29 1!9$3 1#"$ 10,0!
1$1 1$3!0"0 1$0"33 1"0$% 1#$ 10,12
1$2 1$3!0! 1$0"3 1"1$# 1#9$" 10,19
1$3 1$3!102 1$0"%2 1"2$! 1!0$" 10,2#
1$% 1$3!119 1$0"%! 1"3$" 1!1$! 10,32
1$# 1$3!13! 1$0"#1 1"%$9 1!2$! 10,39
1$! 1$3!1#2 1$0"## 1"!$0 1!3$! 10,%!
1$" 1$3!1!9 1$0"!0 1""$2 1!%$! 10$#3
1$ 1$3!1# 1$0"!% 1"$3 1!#$! 10,#9
1$9 1$3!201 1$0"! 1"9$% 1!!$! 10,!!
19$0 1$3!21" 1$0""3 10$# 1!"$! 10,"2
19$1 1$3!23% 1$0""" 11$" 1!$! 10,0
19$2 1$3!2#1 1$0"2 12$ 1!9$# 10,!
19$3 1$3!2!" 1$0"! 13$9 1"0$# 10,93
19$% 1$3!2% 1$0"91 1#$1 1"1$# 11,00
19$# 1$3!301 1$0"9# 1!$3 1"2$# 11,0"
19$! 1$3!31 1$000 1"$% 1"3$# 11,13
19$" 1$3!33# 1$00% 1$! 1"%$# 11$21
19$ 1$3!3#1 1$009 19$" 1"#$# 11,2"
19$9 1$3!3!" 1$013 190$ 1"!$# 11,3%


<a*aroza ;
1m-m2
?ndeks loma pri
20
o
C
Austo)a pri 20
o
C Re)er u (-l Re)er u (-k(
0lko*olna jakost u
; vol pri 20
o
C
20$0 1$3!33 1$01" 191$9 1""$% 11,%0
20$1 1$3!%00 1$022 193$1 1"$% 11,%"
20$2 1$3!%1" 1$02! 19%$2 1"9$% 11,#%
20$3 1$3!%3% 1$031 19#$3 10$% 11,!0
20$% 1$3!%#1 1$03# 19!$# 11$% 11,!"
20$# 1$3!%! 1$0%0 19"$" 12$3 11$"#
20$! 1$3!%% 1$0%% 19$ 13$3 11,1
20$" 1$3!#01 1$0%9 200$0 1%$3 11,
20$ 1$3!#1 1$0#3 201$1 1#$3 11,9!
20$9 1$3!#3% 1$0#" 202$2 1!$2 12$01
21$0 1$3!##0 1$0!2 203$3 1"$2 12,0
21$1 1$3!#! 1$0!! 20%$# 1$2 12,1#
21$2 1$3!## 1$0"1 20#$" 19$2 12,22
21$3 1$3!!01 1$0"# 20!$ 190$2 12,29
21$% 1$3!!1 1$00 20"$9 191$1 12,3#
21$# 1$3!!3# 1$0% 209$1 192$1 12,%2
21$! 1$3!!#2 1$09 210$3 193$1 12,%9
21$" 1$3!!!9 1$093 211$% 19%$1 12,#!
21$ 1$3!!# 1$09" 212$# 19#$0 12,!3
21$9 1$3!"02 1$0902 213$! 19!$0 12,!9
22$0 1$3!"19 1$090! 21%$ 19!$9 12,"!
22$1 1$3!"3! 1$0911 21!$0 19$0 12,3
22$2 1$3!"#3 1$091! 21"$2 199$0 12,90
22$3 1$3!""0 1$0920 21$3 199$9 12,9"
22$% 1$3!"" 1$092# 219$# 200$9 13,0%
22$# 1$3!0% 1$0929 220$! 201$ 13,11
22$! 1$3!20 1$0933 221$" 202$ 13,1"
22$" 1$3!3" 1$093 222$9 203$ 13,2%
22$ 1$3!#% 1$09%3 22%$1 20%$ 13,31
22$9 1$3!"1 1$09%" 22#$2 20#$ 13,3
23$0 1$3! 1$09#2 22!$% 20!$" 13,%#
23$1 1$3!90# 1$09#! 22"$! 20"$" 13,#2
23$2 1$3!922 1$09!1 22$" 20$" 13,#9
23$3 1$3!939 1$09!# 229$9 209$" 13,!!
23$% 1$3!9#! 1$09"0 231$1 210$" 13,"3
23$# 1$3!9"3 1$09"# 232$3 211$! 13,0
23$! 1$3!991 1$09"9 233$% 212$! 13,"
23$" 1$3"00 1$09% 23%$! 213$! 13,9%
23$ 1$3"02# 1$09 23#$ 21%$! 1%$01
23$9 1$3"0%2 1$0993 23"$0 21#$! 1%,0
2%$0 1$3"0#9 1$099 23$2 21!$! 1%$1#
2%$1 1$3"0"! 1$100" 239$3 21"$% 1%,22
2%$2 1$3"093 1$1011 2%0$3 21$2 1%,2
2%$3 1$3"110 1$101! 2%1$! 219$% 1%$3#
2%$% 1$3"12 1$1022 2%3$0 220$# 1%,%%
2%$# 1$3"1%# 1$102! 2%%$0 221$3 1%,#0
2%$! 1$3"1!2 1$1030 2%#$0 222$1 1%$#!
2%$" 1$3"10 1$103# 2%!$% 223$2 1%,!%
2%$ 1$3"19" 1$10%1 2%"$" 22%$% 1%$"2
2%$9 1$3"21% 1$10%# 2%$" 22#$2 1%,"
<a*aroza ;
1m-m2
?ndeks loma pri
20
o
C
Austo)a pri 20
o
C Re)er u (-l Re)er u (-k(
0lko*olna jakost u
; vol pri 20
o
C
2#$0 1$3"232 1$10%9 2%9$" 22!$0 1%,%
2#$1 1$3"2%9 1$10#3 2#0$" 22!$ 1%,90
2#$2 1$3"2!! 1$10#" 2#1$" 22"$! 1%,9!
2#$3 1$3"23 1$10!2 2#3$0 22$" 1#,03
2#$% 1$3"300 1$10! 2#%$% 229$9 1#$11
2#$# 1$3"31" 1$10"2 2##$% 230$" 1#,1"
2#$! 1$3"33# 1$10"! 2#!$% 231$# 1#,23
2#$" 1$3"3#3 1$101 2#"$ 232$! 1#,32
2#$ 1$3"3"0 1$10" 2#9$1 233$" 1#,39
2#,9 1$3"3" 1$1091 2!0$1 23%$# 1#,%#
2!$0 1$3"%0# 1$109# 2!1$1 23#$3 1#,#1
2!$1 1$3"%23 1$1100 2!2$# 23!$% 1#,!0
2!$2 1$3"%%0 1$110! 2!3$ 23"$# 1#,!"
2!$3 1$3"%#" 1$1110 2!%$ 23$3 1#,"3
2!$% 1$3"%"# 1$111% 2!#$ 239$2 1#,"9
2!$# 1$3"%93 1$1119 2!"$2 2%0$3 1#,
2!$! 1$3"#10 1$112# 2!$# 2%1$% 1#,9#
2!$" 1$3"#2 1$1129 2!9$# 2%2$2 1!,01
2!$ 1$3"#%# 1$1133 2"0$# 2%3$0 1!,0"
2!$9 1$3"#!2 1$113 2"1$ 2%%$1 1!,1#
2"$0 1$3"#0 1$11%% 2"3$2 2%#$2 1!,23
2"$1 1$3"#9 1$11% 2"%$2 2%!$0 1!,29
2"$2 1$3"!1# 1$11#2 2"#$2 2%!$ 1!,3#
2"$3 1$3"!32 1$11#" 2"!$# 2%"$9 1!,%3
2"$% 1$3"!#0 1$11!3 2""$9 2%9$0 1!$#1
2"$# 1$3"!!" 1$11!" 2"$9 2%9$ 1!,#"
2"$! 1$3"!# 1$11"1 2"9$9 2#0$! 1!$!3
2"$" 1$3""03 1$11"! 21$3 2#1$! 1!,"1
2"$ 1$3""21 1$112 22$! 2#2$" 1!,"9
2"$9 1$3""39 1$11! 23$! 2#3$# 1!,#
2$0 1$3""#" 1$1190 2%$! 2#%$3 1!,91
2$1 1$3"""# 1$119# 2!$0 2##$% 1!,99
2$2 1$3""93 1$1201 2"$3 2#!$# 1",0"
2$3 1$3"10 1$120# 2$3 2#"$3 1",13
2$% 1$3"2 1$1209 29$3 2#$1 1",19
2$# 1$3"%! 1$121% 290$" 2#9$2 1",2"
2$! 1$3"!3 1$1220 292$0 2!0$3 1"$3#
2$" 1$3"1 1$122% 293$0 2!1$0 1",%1
2$ 1$3"99 1$122 29%$0 2!1$ 1",%"
2$9 1$3"91" 1$1233 29#$3 2!2$9 1",##
29$0 1$3"93# 1$1239 29!$" 2!%$0 1",!3
29$1 1$3"9#3 1$12%% 29$1 2!#$1 1","1
29$2 1$3"9"1 1$12#0 299$% 2!!$1 1","9
29$3 1$3"9 1$12#% 300$% 2!!$9 1",#
29$% 1$300! 1$12# 301$% 2!"$" 1",91
29$# 1$302% 1$12!3 302$ 2!$ 1",99
29$! 1$30%2 1$12!9 30%$1 2!9$9 1$0"
29$" 1$30!0 1$12"3 30#$1 2"0$! 1,13
29$ 1$30" 1$12"" 30!$1 2"1$% 1,19
29$9 1$309! 1$122 30"$% 2"2$# 1,2!
<a*aroza ;
1m-m2
?ndeks loma pri
20
o
C
Austo)a pri 20
o
C Re)er u (-l Re)er u (-k(
0lko*olna jakost u
; vol pri 20
o
C
30$0 1$311% 1$12 30$ 2"3$! 1,3#
30$1 1$3132 1$1293 310$0 2"%$# 1,%2
30$2 1$31#0 1$129 311$2 2"#$# 1,%9
30$3 1$31! 1$1302 312$% 2"!$% 1,#!
30$% 1$31! 1$130" 313$! 2""$3 1,!3
30$# 1$320% 1$1312 31%$ 2"$3 1,"0
30$! 1$3222 1$131" 31!$0 2"9$2 1,""
30$" 1$32%0 $1$1322 31"$2 20$2 1,#
30$ 1$32# 1$132" 31$% 21$1 1,92
30$9 1$32"! 1$1332 319$! 22$0 1,99
31$0 1$329% 1$133! 320$ 23$0 19,0!
31$1 1$3312 1$13%1 322$0 23$9 19,13
31$2 1$3330 1$13%! 323$2 2%$9 19,20
31$3 1$33%9 1$13#1 32%$% 2#$ 19,2"
31$% 1$33!" 1$13#! 32#$! 2!$ 19,3#
31$# 1$33# 1$13!1 32!$ 2"$" 19,%2
31$! 1$3%03 1$13!! 32$1 2$! 19,%9
31$" 1$3%21 1$13"1 329$3 29$! 19,#!
31$ 1$3%%0 1$13"! 330$# 290$# 19,!%
31$9 1$3%# 1$130 331$" 291$# 19,"1
32$0 1$3%"! 1$13# 332$9 292$% 19,"
32$1 1$3%9% 1$1391 33%$2 293$% 19,!
32$2 1$3#13 1$139! 33#$# 29%$% 19,93
32$3 1$3#31 1$1%01 33!$" 29#$% 20,00
32$% 1$3##0 1$1%0! 33$0 29!$% 20,0
32$# 1$3#! 1$1%11 339$3 29"$3 20,1!
32$! 1$3#! 1$1%1! 3%0$! 29$3 20,2%
32$" 1$3!0# 1$1%22 3%1$9 299$3 20,31
32$ 1$3!23 1$1%2" 3%3$1 300$3 20,3
32$9 1$3!%2 1$1%32 3%%$% 301$3 20,%!
33$0 1$3!!0 1$1%3" 3%#$" 302$3 20,#%
33$1 1$3!" 1$1%%2 3%!$9 303$2 20,!1
33$2 1$3!9" 1$1%%" 3%$1 30%$1 20,!
33$3 1$3"1# 1$1%#2 3%9$3 30#$0 20,"#
33$% 1$3"3% 1$1%#" 3#0$# 30#$9 20,2
33$# 1$3"#3 1$1%!1 3#1$" 30!$9 20,90
33$! 1$3""1 1$1%!! 3#2$9 30"$ 20,9"
33$" 1$3"90 1$1%"1 3#%$1 30$" 21,0%
33$ 1$30 1$1%"! 3##$3 309$! 21,11
33$9 1$32" 1$1%1 3#!$# 310$# 21,1
3%$0 1$3%# 1$1%! 3#"$" 311$% 21,2#
3%$1 1$3!% 1$1%91 3#9$0 312$% 21,33
3%$2 1$32 1$1%9! 3!0$3 313$% 21,%1
3%$3 1$3901 1$1#01 3!1$# 31%$3 21,%
3%$% 1$3919 1$1#0! 3!2$ 31#$3 21,##
3%$# 1$393 1$1#12 3!%$1 31!$3 21,!3
3%$! 1$39#" 1$1#1" 3!#$% 31"$3 21,"1
3%$" 1$39"# 1$1#22 3!!$" 31$2 21,"9
3%$ 1$399% 1$1#2" 3!"$9 319$2 21,!
3%$9 1$39012 1$1#32 3!9$2 320$2 21,9%<a*aroza ;
1m-m2
?ndeks loma pri
20
o
C
Austo)a pri 20
o
C Re)er u (-l Re)er u (-k(
0lko*olna jakost u
; vol pri 20
o
C
3#$0 1$39031 1$1#3" 3"0$# 321$1 22,01
3#$1 1$390#0 1$1#%3 3"1$ 322$1 22,09
3#$2 1$390!9 1$1#% 3"3$0 323$0 22,1!
3#$3 1$390" 1$1##3 3"%$3 32%$0 22,2%
3#$% 1$3910! 1$1## 3"#$! 32#$0 22,32
3#$# 1$3912# 1$1#!3 3"!,9 32#$9 22,39
3#$! 1$391%% 1$1#! 3"$1 32!$9 22,%#
3#$" 1$391!3 1$1#"3 3"9$% 32"$ 22,#%
3#$ 1$3911 1$1#"9 30$" 32$ 22,!2
3#$9 1$39200 1$1#% 31$9 329$" 22,!9
3!$0 1$39219 1$1#9 33$2 330$" 22,""
3!$1 1$3923 1$1#9% 3%$# 331$! 22,#
3!$2 1$392#" 1$1#99 3#$ 332$! 22,92
3!$3 1$392"! 1$1!0% 3"$0 333$# 22,99
3!$% 1$3929# 1$1!10 3$3 33%$# 23,0"
3!$# 1$3931% 1$1!1# 39$! 33#$% 23,1#
3!$! 1$39332 1$1!20 390$9 33!$% 23,22
3!$" 1$393#1 1$1!2# 392$2 33"$3 23,30
3!$ 1$393"0 1$1!30 393$% 33$3 23,3"
3!$9 1$3939 1$1!3# 39%$" 339$2 23,%#
3"$0 1$39%0 1$1!%1 39!$0 3%0$2 23,#3
3"$1 1$39%2" 1$1!%! 39"$3 3%1$1 23,!0
3"$2 1$39%%! 1$1!#1 39$! 3%2$1 23$!
3"$3 1$39%!# 1$1!#! 399$ 3%3$0 23,"#
3"$% 1$39%% 1$1!!1 %01$1 3%%$0 23,3
3"$# 1$39#0% 1$1!!! %02$% 3%%$9 23,91
3"$! 1$39#23 1$1!"2 %03$" 3%#$9 23,99
3"$" 1$39#%2 1$1!"" %0#$0 3%!$ 2%,0!
3"$ 1$39#!1 1$1!2 %0!$2 3%"$" 2%,13
3"$9 1$39#0 1$1!" %0"$# 3%$" 2%,21
3$0 1$39#99 1$1!92 %0$ 3%9$! 2%,29
3$1 1$39!1 1$1!9 %10$1 3#0$! 2%,3"
3$2 1$39!3" 1$1"03 %11$3 3#1$# 2%,%%
3$3 1$39!#" 1$1"0 %12$! 3#2$% 2%,#1
3$% 1$39!"! 1$1"13 %13$9 3#3$% 2%,#9
3$# 1$39!9# 1$1"1 %1#$2 3#%$3 2%,!"
3$! 1$39"1% 1$1"23 %1!$% 3##$2 2%,"%
3$" 1$39"33 1$1"2 %1"$" 3#!$1 2%,2
3$ 1$39"#3 1$1"33 %19$0 3#"$1 2%,90
3$9 1$39""2 1$1"39 %20$2 3#$0 2%,9"
39$0 1$39"91 1$1"%% %21$# 3#$9 2#,0%
39$1 1$3910 1$1"%9 %22$ 3#9$ 2#,12
39$2 1$3930 1$1"#% %2%$1 3!0$ 2#,20
39$3 1$39%9 1$1"#9 %2#$3 3!1$" 2#,2"
39$% 1$39!9 1$1"!% %2!$! 3!2$! 2#,3#
39$# 1$39 1$1""0 %2"$9 3!3$! 2#,%2
39$! 1$3990" 1$1""# %29$2 3!%$# 2#,#0
39$" 1$3992" 1$1"0 %30$# 3!#$% 2#,#
39$ 1$399%! 1$1"# %31$" 3!!$3 2#,!#
39$9 1$399!! 1$1"90 %33$0 3!"$3 2#,"3<a*aroza ;
1m-m2
?ndeks loma pri
20
o
C
Austo)a pri 20
o
C Re)er u (-l Re)er u (-k(
0lko*olna jakost u
; vol pri 20
o
C
%0$0 1$399# 1$1"9! %3%$3 3!$2 2#,0
%0$1 1$%000% 1$101 %3#$! 3!9$2 2#,
%0$2 1$%002% 1$10! %3"$0 3"0$1 2#,9!
%0$3 1$%00%3 1$112 %3$3 3"1$1 2!,0%
%0$% 1$%00!3 1$11" %39$" 3"2$1 2!,12
%0$# 1$%003 1$123 %%1$0 3"3$0 2!$20
%0$! 1$%0102 1$12 %%2$3 3"%$0 2!$2
%0$" 1$%0122 1$133 %%3$" 3"%$9 2!,3!
%0$ 1$%01%1 1$139 %%#$0 3"#$9 2!,%%
%0$9 1$%01!1 1$1%% %%!$% 3"!$9 2!,#2
%1$0 1$%010 1$1#0 %%"$" 3""$ 2!,!0
%1$1 1$%0200 1$1## %%9$0 3"$" 2!,!
%1$2 1$%0219 1$1!0 %#0$2 3"9$! 2!$"#
%1$3 1$%0239 1$1!# %#1$# 30$# 2!,3
%1$% 1$%02#9 1$1"0 %#2$ 31$% 2!,90
%1$# 1$%02"9 1$1"# %#%$1 32$3 2!,9
%1$! 1$%029 1$11 %##$3 33$2 2",0#
%1$" 1$%031 1$1! %#!$! 3%$2 2",13
%1$ 1,%033 1$191 %#"$9 3#$1 2",21
%1$9 1$%03#" 1$19! %#9$1 3!,0 2",2
%2$0 1$%03"" 1$1901 %!0$% 3!$9 2",3#
%2$1 1$%039" 1$190" %!1$" 3"$ , 2"$%3
%2$2 1$%0%1" 1$1912 %!3$1 3$ 2",#2
%2$3 1$%0%3! 1$191" %!%$% 39$" 2",#9
%2$% 1$%0%#! 1$1923 %!#$ 390$" 2",!
%2$# 1$%0%"! 1$192 %!"$2 391$! 2","!
%2$! 1$%0%9! 1$193% %!$# 392$! 2",%
%2$" 1$%0#1! 1$1939 $ %!9$9 393$# 2",92
%2$ 1$%0#3# 1$19%# %"1$2 39%$# 2,00
%2$9 1$%0### 1$19#0 %"2$! 39#$% 2,0
%3$0 1$%0#"# 1$19#! %"3$9 39!$% 2,1!
%3$1 1$%0#9# 1$19!1 %"#$2 39"$3 2,23
%3$2 1$%0!1# 1$19!" %"!$! 39$3 2,32
%3$3 1$%0!3# 1$19"2 %""$9 399$2 2,%0
%3$% 1$%0!## 1$19"" %"9$3 %00$1 2,%
%3$# 1$%0!"# 1$193 %0$! %01$1 2,#!
%3$! 1$%0!9# 1$19 %1$9 %02$0 2,!3
%3$" 1$%0"1# 1$199% %3$3 %02$9 2,"2
%3$ 1$%0"3# 1$1999 %%$! %03$9 2,"9
%3$9 1$%0"## 1$200# %!$0 %0%$ 2,
%%$0 1$%0""# 1$2010 %"$3 %0#$" 2$9#
%%$1 1$%0"9# 1$201# %$! %0!$" 29,03
%%$2 1$%01# 1$2021 %90$0 %0"$! 29,11
%%$3 1$%03! 1$202! %91$3 %0$# 29,19
%%$% 1$%0#! 1$2032 %92$" %09$# 29,2"
%%$# 1$%0"! 1$203" %9%$0 %10$% 29,3#
%%$! 1$%09! 1$20%2 %9#$3 %11$3 29,%3
%%$" 1$%091! 1$20% %9!$" %12$3 29,#1
%%$ 1$%093" 1$20#3 %9$0 %13$2 29,#9
%%$9 1$%09#" 1$20#9 %99$% %1%$1 29$!"


<a*aroza ;
1m-m2
?ndeks loma pri
20
o
C
Austo)a pri 20
o
C Re)er u (-l Re)er u (-k(
0lko*olna jakost
u ; vol pri 20
o
C
%#$0 1$%09"" 1$20!% #00$" %1#$0 29,"#
%#$1 1$%099" 1$20"0 #02$1 %1!$0 29,3
%#$2 1$%101 1$20"! #03$# %1"$0 29,92
%#$3 1$%103 1$201 #0%$9 %1"$9 30,00
%#$% 1$%10# 1$20" #0!$3 %1$9 30,0
%#$# 1$%10"9 1$2093 #0"$ %19$9 30,1"
%#$! 1$%1099 1$209 #09$2 %20$9 30,2#
%#$" 1$%1119 1$210% #10$! %21$ 30,3%
%#$ 1$%1139 1$2110 #12$0 %22$ 30,%2
%#$9 1$%11!0 1$211# #13$% %23$" 30,#0
%!$0 1$%110 1$2121 #1%$ %2%$" 30,#9
%!$1 1$%1200 1$212" , #1!$1 %2#$! 30,!!
%!$2 1$%1221 1$2132 #1"$# %2!$# 30,"#
%!$3 1$%12%1 1$213" #1$ %2"$# 30,2
%!$% 1$%12!2 1$21%3 #20$2 %2$% 30,91
%!$# 1$%122 1$21% #21$# %29$3 30,99
%!$! 1$%1302 1$21#% #22$ %30$2 31,0!
%!$" 1$%1323 1$21#9 $ #2%$2 %31$1 31$1#
%!$ 1$%13%3 1$21!# #2#$# %32$0 31,22
%!$9 1$%13!% 1$21"0 #2!$9 %32$9 31,31
%"$0 1$%13% 1$21"# #2$2 %33$ 31,3
%"$1 1$%1%0# 1$211 #29$! %3%$ 31,%"
%"$2 1$%1%2# 1$21" #31$0 %3#$" 31,##
%"$3 1$%1%%! 1$2192 #32$% %3!$" 31,!3
%"$% 1$%1%!! 1$219 #33$ %3"$! 31,"2
%"$# 1$%1%" 1$220% #3#$3 %3$! 31,1
%"$! 1$%1#0 1$2210 #3!$" %39$# 31,9
%"$" 1$%1#2 1$221# #3$1 %%0$# 31,9"
%"$ 1$%1#%9 1$2221 #39$# %%1$% 32$0#
%"$9 1$%1#!9 1$222" #%0$9 %%2$% 32,1%
%$0 1$%1#90 1$2232 #%2$3 %%3$3 32,22
%$1 1$%1!11 1$223 #%3$! %%%$2 32,30
%$2 1$%1!32 1$22%3 #%#$0 %%#$1 32,3
%$3 1$%1!#2 1$22%9 #%!$3 %%!$0 32,%!
%$% 1$%1!"3 1$22#% #%"$" %%!$9 32,#9
%$# 1$%1!9% 1$22!0 #%9$1 %%"$ 32,!3
%$! 1$%1"1# 1$22!# ##0$% %%$" 32,"0
%$" 1$%1"3! 1$22"1 ##1$ %%9$" 32,"9
%$ 1$%1"#! 1$22"! ##3$1 %#0$! 32,!
%$9 1$%1""" 1$222 ##%$# %#1$% 32,9#
%9$0 1$%1"9 1$22" ###$ %#2$3 33,02
%9$1 1$%119 1$2293 ##"$2 %#3$3 33,11
%9$2 1$%1%0 1$229 ##$! %#%$2 33,19
%9$3 1$%1!1 1$230% #!0$0 %##$1 33,2"
%9$% 1$%12 1$2310 #!1$% %#!$1 33,3!
%9$# 1$%1903 1$231# #!2$ %#"$0 33,%%
%9$! 1$%192% 1$2321 #!%$2 %#"$9 33$#2
%9$" 1$%19%# 1$232" #!#$! %#$ 33,!1
%9$ 1$%19!! 1$2332 #!"$0 %#9$ 33,!9
%9$9 1$%19" 1$233 #!$% %!0$" 33,""


<a*aroza
;1m-m2
?ndeks loma pri
20
o
C
Austo)a
pri 20
0
C
Re)er
u (-l
Re)er
u (-k(
0lko*olna jakost u
; vol pri 20
o
C
#0$0 1$%200 1$23%% #!9$ %!1$! 33,!
#0$1 1$%2029 1$23%9 #"1$2 %!2$# 33$9%
#0$2 1$%20#0 1$23## #"2$! %!3$# 3%,02
#0$3 1$%20"1 1$23!1 #"%$0 %!%$% 3%,10
#0$% 1$%2092 1$23!! #"#$% %!#$3 3%,19
#0$# 1$%211% 1$23"2 #"!$9 %!!$2 3%,2
#0$! 1$%213# 1$23" #"$3 %!"$2 3%,3!
#0$" 1$%21#! 1$23% #"9$" %!$1 3%,%%
#0$ 1$%21"" 1$239 #1$1 %!9$0 3%,#3
#0$9 1$%219 1$239# #2$# %!9$9 3%,!1
#1$0 1$%2219 1$2%01 #3$9 %"0$9 3%,!9
#1$1 1$%22%0 1$2%0" ##$% %"1$ 3%,"
#1$2 1$%22!1 1$2%13 #!$9 %"2$ 3%,"
#1$3 1$%223 1$2%19 #$3 %"3$ 3%,9#
#1$% 1$%230% 1$2%2# #9$ %"%$" 3#$0%
#1$# 1$%232# 1$2%31 #91$3 %"#$" 3#,13
#1$! 1$%23%! 1$2%3" #92$ %"!$! 3#,22
#1$" 1$%23!" 1$2%%3 #9%$3 %""$! 3#,31
#1$ 1$%239 1$2%%9 #9#$" %"$! 3#,39
#1$9 1$%2%10 1$2%## #9"$2 %"9$# 3#$%
#2$0 1$%2%31 1$2%!1 #9$" %0$# 3#,#"
#2$1 1$%2%#2 1$2%!! !00$1 %1$% 3#,!#
#2$2 1$%2%"% 1$2%"2 !01$# %2$3 3#,"%
#2$3 1$%2%9# 1$2%" !02$9 %3$2 3#,2
#2$% 1$%2#1" 1$2%3 !0%$3 %%$1 3#,91
#2$# 1$%2#3 1$2%9 !0#$ %#$0 3#,99
#2$! 1$%2##9 1$2%9# !0"$2 %#$9 3!,0
#2$" 1$%2#1 1$2#00 !0$! %!$ 3!,1!
#2$ 1$%2!02 1$2#0! !10$0 %"$" 3!,2%
#2$9 1$%2!2% 1$2#12 !11$% %$! 3!,33
#3$0 1$%2!%# 1$2#1 !12$ %9$! 3!,%1
#3$1 1$%2!!! 1$2#2% !1%$3 %90$# 3!,#0
#3$2 1$%2!! 1$2#30 !1#$ %91$% 3!,#9
#3$3 1$%2"0" 1$2#3! !1"$2 %92$% 3!,!"
#3$% 1$%2"2" 1$2#%2 !1$" %93$3 3!,"!
#3$# 1$%2"% 1$2#% !20$2 %9%$3 3!,#
#3$! 1$%2"!9 1$2##% !21$" %9#$2 3!,9%
#3$" 1$%2"9 1$2#!0 !23$2 %9!$2 3",03
#3$ 1$%210 1$2#!! !2%$! %9"$1 3",11
#3$9 1$%230 1$2#"1 !2!$1 %9$0 3",20
#%$0 1$%2#1 1$2#"" !2"$! %99$0 3",29
#%$1 1$%2"% 1$2#3 !29$0 %99$9 3",3"
#%$2 1$%29" 1$2#9 !30$% #00$ 3",%#
#%$3 1$%2919 1$2#9# !31$ #01$" 3",#%
#%$% 1$%29%2 1$2!00 !33$2 #02$! 3",!2
#%$# 1$%29!# 1$2!0! !3%$" #03$# 3","1
#%$! 1$%29 1$2!12 !3!$1 #0%$3 3","9
#%$" 1$%3011 1$2!1" !3"$# #0#$2 3",
#%$ 1$%3033 1$2!23 !3$9 #0!$1 3",9!
#%$9 1$%30#! 1$2!29 !%0$3 #0"$0 3,0%
<a*aroza
;1m-m2
?ndeks loma
pri 20
o
C
Austo)a
pri 20
o
C
Re)er u
(-l
Re)er u
(-k(
0lko*olna jakost
u
; vol pri 20
o
C
##$0 1$%30"9 1$2!3# !%1$" #0"$9 3,11
##$1 1$%3101 1$2!%0 !%3$2 #0$ 3$22
##$2 1$%3123 1$2!%! !%%$! #09$" 3,30
##$3 1$%31%# 1$2!#2 !%!$1 #10$" 3,39
##$% 1$%31!" 1$2!# !%"$! #11$! 3$%
##$# 1$%319 1$2!!% !%9$1 #12$# 3,#"
##$! 1$%3210 1$2!"0 !#0$# #13$% 3,!#
##$" 1$%3232 1$2!"! !#2$0 #1%$3 3,"%
##$ 1$%32#% 1$2!2 !#3$# #1#$3 3,3
##$9 1,%32"! 1$2! !#%$9 #1!$2 3,91
#!$0 1$%329 1$2!9% !#!$% #1"$1 39$00
#!$1 1$%3320 1$2"00 !#"$9 #1$0 39,09
#!$2 1$%33%2 1$2"0! !#9$% #1$9 39,1
#!$3 1$%33!% 1$2"12 !!0$ #19$9 39$2!
#!$% 1$%33! 1$2"1 !!2$3 #20$ 39,3#
#!$# 1$%3%09 1$2"2% !!3$ #21$" 39,%%
#!$! 1$%3%31 1$2"30 !!#$3 #22$! 39,#3
#!$" 1$%3%#3 1$2"3! !!!$ #23$# 39,!2
#!$ 1$%3%"# 1$2"%2 !!$2 #2%$% 39,"0
#!$9 1$%3%9" 1$2"% !!9$" #2#$% 39,"9
#"$0 1$%3#19 1$2"#% !"1$2 #2!$3 39,
#"$1 1$%3#%1 1$2"!0 !"2$" #2"$2 39,9"
#"$2 1$%3#!3 1$2"!! !"%$3 #2$2 %0,0!
#"$3 1$%3#! 1$2""3 !"#$ #29$1 %0,1#
#"$% 1$%3!0 1$2""9 !""$% #30$1 %0,2#
#"$# 1$%3!30 1$2"# !"$9 #31$0 %0,3%
#"$! 1$%3!#2 1$2"91 !0$% #32$0 %0,%3
#"$" 1$%3!"% 1$2"9" !2$0 #32$9 %0,#2
#"$ 1$%3!9" 1$20% !3$# #33$ %0,!1
#"$9 1$%3"19 1$210 !#$1 #3%$ %0,"0
#$0 1$%3"%1 1$21! !!$! #3#$" %0,0
#$1 1$%3"!3 1$222 !$1 #3!$! %0,
#$2 1$%3"! 1$22 !9$! #3"$# %0,9"
#$3 1$%30 1$23% !91$0 #3$% %1,0!
#$% 1$%331 1$2%0 !92$# #39$3 %1$1%
#$# 1$%3#% 1$2%! !9%$0 #%0$2 %1,23
#$! 1$%3"! 1$2#2 !9#$# #%1$1 %1,32
#$" 1$%399 1$2# !9"$0 #%2$0 %1$%1
#$ 1$%3921 1$2!% !9$% #%2$9 %1,#0
#$9 1$%39%% 1$2"0 !99$9 #%3$ %1,#
#9$0 1$%39!! 1$2"! "01$% #%%$" %1,!"
#9$1 1$%399 1$22 "02$9 #%#$" %1,"! $
#9$2 1$%%011 1$2 "0%$# #%!$! %1$!
#9$3 1$%%03% 1$29# "0!$0 #%"$# %1,9#
#9$% 1$%%0#! 1$2901 "0"$! #%$# %2,0%
#9$# 1$%%0"9 1$290" "09$1 #%9$% %2,13
#9$! 1$%%102 1$2913 "10$! ##0$3 %2$22
#9$" 1$%%12% 1$2920 "12$2 ##1$2 %2,32
#9$ 1$%%1%" 1$292! "13$" ##2$2 %2,%1
#9$9 1$%%1!9 1$2932 "1#$3 ##3$1 %2,#0<a*aroza ;
1m-m2
?ndeks loma
pri 20
o
C
Austo)a pri
20
o
C
Re)er u
(-l
Re)er u
(-k(
0lko*olna jakost
u ;vol pri 20
o
C
!0$0 1$%%192 1$293 "1!$ ##%$0 %2$#9
!0$1 1$%%21# 1$29%% "1$3 ##%$9 %2$!
!0$2 1$%%23" 1$29#0 "19$ ###$ %2$""
!0$3 1$%%2!0 1$29#! "21$2 ##!$" %2$#
!0$% 1$%%23 1$29!2 "22$" ##"$! %2$9%
!0$# 1$%%30! 1$29! "2%$2 ##$% %3$03
!0$! 1$%%32 1$29"% "2#$" ##9$3 %3$12
!0$" 1$%%3#1 1$290 "2"$2 #!0$2 %3$21
!0$ 1$%%3"% 1$29! "2$! #!1$1 %3$29
!0$9 1$%%39! 1$2992 "30$1 #!2$0 %3$3
!1$0 1$%%%19 1$299 "31$! #!2$ %3$%"
!1$1 1$%%%%2 1$300% "33$1 #!3$ %3$#!
!1$2 1$%%%!# 1$3011 "3%$" #!%$" %3$!#
!1$3 1$%%% 1$301" "3!$2 #!#$! %3$"%
!1$% 1$%%#11 1$3023 "3"$ #!!$# %3$%
!1$# 1$%%#33 1$3030 "39$% #!"$% %3$93
!1$! 1$%%##! 1$303! "%0$9 #!$% %%$02
!1$" 1$%%#"9 1$30%2 "%2$# #!9$3 %%$12
6&.Q &.4460 &..34Q 744. K7.0 %%$21
!1$9 1$%%!2# 1$30## "%#$! #"1$1 %%$30
!2$0 1$%%!% 1$30!1 "%"$1 #"2$0 %%$39
!2$1 1$%%!"1 1$30!" "%$! #"2$9 %%$%
60.0 &.44694 &.373 7K.0 K73.Q %%$#"
!2$3 1$%%"1" 1$300 "#1$" #"%$" %%,!!
!2$% 1$%%"%0 1$30! "#3$3 #"#$! %%$"!
!2$# 1$%%"!% 1$3092 "#%$ #"!$# %%$#
!2$! 1$%%"" 1$309 "#!$3 #""$% %%,9%
!2$" 1$%%10 1$310% "#"$9 #"$3 %#,03
!2, 1$%%33 1$3111 "#9$% #"9$2 %#,12
!2$9 1$%%#! 1$311" "!1$0 #0$1 %#,21
!3$0 1$%%"9 1$3123 "!2$# #1$0 %#,31
!3$1 1$%%902 1$3130 "!%$1 #2$0 %#,%0
!3$2 1$%%92! 1$313! "!#$" #2$9 %#$%9
!3$3 1$%%9%9 1$31%3 "!"$3 #3$ %#$#9
!3$% 1$%%9"2 1$31%9 "!$9 #%$ %#$!9
!3$# 1$%%99! 1$31#! ""0$! ##$" %#$"9
!3$! 1$%#019 1$31!2 ""2$2 #!$! %#,
!3$" 1$%#0%2 1$31!9 ""3$ #"$! $%#$9
!3$ 1$%#0!# 1$31"# ""#$% #$# %!,0"
!3$9 1$%#09 1$312 """$0 #9$% %!,1"
!%$0 1$%#112 1$31 ""$! #90$% %!,2!
!%$1 1$%#13# 1$319# "0$1 #91$3 %!$3#
64.0 &.4K&K9 &.30& 7Q&.7 K90.& %!$%#
!%$3 1$%#13 1$320" "3$2 #93$0 %!$#3
!%$% 1$%#20! 1$3213 "%$ #93$9 %!$!3
!%$# 1$%#230 1$3219 "!$3 #9%$ %!,"2
!%$! 1$%#2#3 1$322! ""$ #9#$" %!,1
!%$" 1$%#2"! 1$3232 "9$% #9!$! %!$90
!%$ 1$%#300 1$323 "90$9 #9"$# %!,99
!%$9 1$%#32% 1$32%% "92$# #9$3 %",09<a*aroza
;1m-m2
?ndeks loma
pri 20
o
C
Austo)a pri 20
o
C
Re)er u
(-l
Re)er u
(-k(
0lko*olna jakost
E ; vol pri 20
o
C
!#$0 1$%#3%" 1$32#1 "9%$0 #99$2 %",1
!#$1 1$%#3"1 1$32#" "9#$! !00$1 %"$2"
!#$2 1$%#39% 1$32!% "9"$2 !01$1 %",3"
!#$3 1$%#%1 1$32"0 "9$ !02$0 %",%!
!#$% 1$%#%%1 1$32"" 00$% !02$9 %",#!
!#$# 1$%#%!# 1$323 02$1 !03$ %"$!!
!#$! 1$%#%9 1$3290 03$" !0%$" %","#
!#$" 1$%##12 1$329! 0#$3 !0#$! %"$#
!#$ 1$%##3! 1$3303 0!$9 !0!$! %",9%
!#$9 1$%###9 1$3309 0$# !0"$# %,0%
!!$0 1$%##3 1$331! 10$1 !0$% %,13
!!$1 1$%#!0" 1$3322 11$! !09$3 %$22
!!$2 1$%#!30 1$332 13$2 !10$1 %,32
!!$3 1$%#!#% 1$333# 1%$ !11$0 %,%1
!!$% 1$%#!" 1$33%1 1!$3 !11$9 %,#0
!!$# 1$%#"02 1$33%" 1"$9 !12$ %,!0
!!$! 1$%#"2# 1$33#3 19$% !13$! %,!9
!!$" 1$%#"%9 1$33!0 20$9 !1%$# %,""
!!$ 1$%#""3 1$33!! 22$# !1#$% %,"
!!$9 1$%#"9! 1$33"2 2%$1 !1!$2 %,9"
!"$0 1$%#20 1$33" 2#$! !1"$1 %9,0#
!"$1 1$%#%% 1$33# 2"$2 !1$0 %9,1#
!"$2 1$%#! 1$3391 2$ !1$9 %9,2%
!"$3 1$%#92 1$339 30$% !19$ %9,3%
!"$% 1$%#91! 1$3%0% 32$0 !20$" %9,%3
!"$# 1$%#9%0 1$3%11 33$" !21$! %9,#3
!"$! 1$%#9!% 1$3%1 3#$3 !22$# %9,!3
!"$" 1$%#9 1$3%2% 3!$9 !23$% %9,"3
!"$ 1$%!012 1$3%31 3$# !2%$3 %9,2
!"$9 1$%!03! 1$3%3" %0$1 !2#$2 %9,92
!$0 1$%!0!0 1$3%%% %1$" !2!$1 #0$01
!$1 1$%!0% 1$3%#0 %3$% !2"$0 #0,11
!$2 1$%!10 1$3%#" %#$1 !2$0 #0,21
!$3 1$%!132 1$3%!% %!$" !2$9 #0,31
!$% 1$%!1#! 1$3%"1 %$% !29$ #0$%1
!$# 1$%!11 1$3%" #0$1 !30$ #0,#1
!$! 1$%!20# 153%% #1$ !31$" #0,!1
!$" 1$%!229 1$3%91 #3$# !32$! #0,"1
!$ 1$%!2#3 1$3%9 ##$1 !33$# #0,1
!$9 1$%!2"" 1$3#0# #!$ !3%$# #0,91
!9$0 1$%!301 1$3#12 #$# !3#$% #1,01
!9$1 1$%!32# 1$3#1 !0$1 !3!$3 #1,10
!9$2 1$%!3#0 1$3#2# !1$" !3"$2 #1,20
!9$3 1$%!3"% 1$3#31 !3$3 !3$0 #1,29
!9$% 1$%!39 1$3#3 !%$9 !3$9 #1,39
!9$# 1$%!%23 1$3#%% !!$! !39$ #1,%9
!9$! 1$%!%%" 1$3##1 !$2 !%0$" #1,#
!9$" 1$%!%"1 1$3##" !9$ !%1$! #1,!
!9$ 1$%!%9# 1$3#!% "1$% !%2$% #1,"
!9$9 1$%!#20 1$3#"0 "3$0 !%3$3 #1$"


<a*aroza ;
1m-m2
?ndeks loma pri
20
o
C
Austo)a pri 20
o
C 8e)er u (-l Re)er u (-k(
0lko*olna jakost u
; vol$ pri 20
o
C
"0,0 1,%!#%% 1,3#"" "%,! !%%,2 #1,9"
"0,1 1,%!#! 1,3#3 "!,2 !%#,1 #2,0!
"0,2 1,%!#93 1,3#90 "", !%#,9 #2,1#
"0,3 1,%!!1 1,3#9! "9,% !%!, #2,2#
"0,% 1,%!!%2 1,3!03 1,0 !%"," #2,3#
"0,# 1,%!!!" 1,3!09 2," !%,! #2,%#
"0,! 1,%!!91 1,3!1! %,3 !%9,% #2,#%
"0," 1,%!"1# 12!22 #,9 !#0,3 #2,!%
"0,9 1,%!"!# 1,3!3# 9,1 !#2,1 #2,3
"1,0 1,%!"9 1,3!%2 90," !#2,9 #2,92
"1,1 1,%!1% 1,3!%9 92,% !#3, #3,02
"1,2 1,%!3 1,3!## 9%,1 !#%," #3,12
"1,3 1,%!!3 1,3!!2 9#," !##,! #3,22
"1,% 1,%! 1,3!!9 9",% !#!,# #3,32
"1,# 1,%!913 1,3!"! 99,1 !#",% #3,%2
"1,! 1,%!93" 1,3!3 900, !#,3 #3,#2
"1," 1,%!9!2 1,3!9 902,# !#9,2 #3,!2
"1,9 1,%"011 1,3"03 90#, !!1,0 #3,2
"2,0 1,%"03! 1,3"10 90",# !!1,9 #3,92
"2,1 1,%"0!1 1,3"1" 909,2 !!2 #%,02
"2,2 1,%"0! 1$3"23 910, !!3," #%,12
"2,3 1,%"110 1,3"30 912,# !!%,! #%,22
"2,% 1,%"13# 1,3"3" 91%,2 !!#,# #%,32
"2,# 1,%"1!0 1,3"%% 91#,9 !!!,% #%,%2
"2,! 1,%"1# 1,3"#0 91",# !!",3 #%,#1
"2," 1,%"210 1,3"#" 919,2 !!,2 #%,!2
"2,9 1,%"2#9 1,3""1 922,# !!9,9 #%,1
"3,0 1,%"2% 1,3""" 92%,2 !"0, #%,91
"3,1 1,%"309 1,3"% 92#,9 !"1," ##,01
"3,2 1,%"33% 1,3"91 92",! !"2,! ##,11
"3,% 1,%"3% 1,30% 930,9 !"%,% ##,31
"3,# 1,%"%09 1,311 932,! !"#,2 ##,%1
"3,! 1,%"%3% 1,31 93%,3 !"!,1 ##,#1
"3," 1,%"%#9 1,32# 93!,0 !"",0 ##,!1
"3,9 1,%"#09 1,33 939,3 !", ##,1
"%,0 1,%"#3% 1,3%# 9%1,0 !"9," ##,91
"%,1 1,%"##9 1,3#2 9%2," !0,# #!,01
"%,2 1,%"#% 1,3#9 9%%,% !1,% #!,11
"%,3 1,%"!09 1,3!! 9%!,0 !2,3 #!,21
"%,% 1,%"!3% 1,3"2 9%"," !3,2 #!,31
"%,# 1,%"!!0 1,3"9 9%9,% !%,0 #!,%1
"%,! 1,%"!# 1,3! 9#1,1 !%,9 #!,#1
"%," 1,%""10 1,393 9#2, !#, #!,!1
"%,9 1,%""!0 1,390! 9#!,1 !",# #!,1Tabela III:
Ion'entra'ija 8e)era
112
u proči8)enom u(u8)enom mo8tu u (ramima na litru i
(ramima na kilo(ram, odreQene reMraktometrom, koji ima skalu u masenim
posto'ima sa*aroze pri 20
o
C
ili indeks loma pri 20
o
C$
Prikazana je i (usto)a pri 20
o
C$<a*aroza
;1mm2
?ndeks loma pri
20
o
C
Austo)a pri
20
o
C
Re)er u
(-l
Re)er u
(-k(
0lko*olna jakost
u ; vol
Pri 20
o
C
#0$0 1$%200 1$23%2 !2"$! #0$# 3",2
#0$1 1$%2029 1$23% !29$3 #09$! 3",3
#0$2 1$%20#0 1$23## !30$9 #10$! 3",%
#0$3 1$%20"1 1$23!2 !32$% #11$! 3",#!
#0$% 1$%2092 1$23!" !3%$1 #12$" 3",!!
#0$# 1$%2113 1$23"% !3#$" #13$" 3","!
#0$! 1$%213# 1$231 !3"$3 #1%$" 3",#
#0$" 1$%21#! 1$23! !3$" #1#$" 3",9%
#0$ 1$%21"" 1$2391 !%0$% #1!$ 3,0%
#0$9 1$%219 1$239! !%1$9 #1"$ 3,13
#1$0 1$%2219 1$2%01 !%3$% #1$ 3,22
#1$1 1$%22%0 1$2%0! !%#$0 #19$9 3,31
#1$2 1$%22!1 1$2%11 !%!$# #20$9 3,%0
#1$3 1$%222 1$2%1! !%$1 #22$0 3,#0
#1$% 1$%230% 1$2%21 !%9$! #23$0 3,#9
#1$# 1$%232# 1$2%2" !#1$2 #2%$0 3,!
#1$! 1$%23%" 1$2%3% !#2$9 #2#$1 3,"
#1$" 1$%23! 1$2%%1 !#%$# #2!$1 3,
#1$ 1$%239 1$2%%" !#!$1 #2"$1 3,9"
#1$9 1$%2%10 1$2%#% !#"$ #2$2 39,0"
#2$0 1$%2%32 1$2%!1 !#9$% #29$2 39,1"
#2$1 1$%2%#3 1$2%!! !!1$0 #30$2 39,2!
#2$2 1$%2%"# 1$2%"0 !!2$# #31$3 39,3#
#2$3 1$%2%9! 1$2%"# !!%$1 #32$3 39,%#
#2$% 1$%2#1" 1$2%0 !!#$! #33$3 39,#%
#2$# 1$%2#3 1$2%! !!"$2 #3%$% 39,!3
#2$! 1$%2#!0 1$2%93 !!$9 #3#$% 39,"3
#2$" 1$%2#1 1$2#00 !"0$# #3!$% 39,3
#2$ 1$%2!03 1$2#0! !"2$2 #3"$# 39,93
#2$9 1$%2!2% 1$2#13 !"3$ #3$# %0,02
#3$0 1$%2!%# 1$2#20 !"#$# #39$# %0,12
#3$1 1$%2!!" 1$2#2# !""$1 #%0$! %0,22
#3$2 1$%2!9 1$2#30 !"$# #%1$# %0$30
#3$3 1$%2"11 1$2#3# !0$2 #%2$! %0,%0
#3$% 1$%2"33 1$2#%0 !1$ #%3$" %0,#0
#3$# 1$%2"#% 1$2#%! !3$% #%%$" %0,#9
#3$! 1$%2""! 1$2##3 !#$1 #%#$ %0,!9
#3$" 1$%2"9" 1$2#!0 !!$" #%!$" %0,"9
#3$ 1$%219 1$2#!! !$% #%"$ %0,9
#3$9 1$%2%0 1$2#"3 !90$1 #%$9 %0,99
#%$0 1$%2!1 1$2#0 !91$" #%9$ %1,09
#%$1 1$%2% 1$2## !93$3 ##0$9 %1,1
#%$2 1$%290! 1$2#90 !9%$9 ##1$9 %1,2
#%$3 1$%292" 1$2#9# !9!$# ##3$0 %1,3"
#%$% 1$%29%9 1$2!00 !9$1 ##%$0 %1,%"
#%$# 1$%29"1 1$2!0! !99$" ###$1 %1,#!
#%$! 1$%2993 1$2!13 "01$% ##!$1 %1,!!
#%$" 1$%301% 1$2!20 "03$1 ##"$1 %1,"!
#%$ 1$%303! 1$2!2#7 "0%$" ##$2 %1,!
#%$9 1$%30# 1$2!30 "0!$2 ##9$1 %1,9#<a*aroza ;
1m-m2
?ndeks loma pri
20
o
C
Austo)a pri 20
o
C Re)er u (-l Re)er u (-k(
0lko*olna jakost u
; vol pri 20
o
C
##$0 1$%30"9 1$2!3# "0"$ #!0$2 %2$0%
##$1 1$%3102 1$2!39 "09$% #!1$3 %2$1%
##$2 1$%312% 1$2!%# "11$0 #!2$3 %2$23
##$3 1$%31%! 1$2!#2 "12$" #!3$3 %2$33
##$% 1$%31! 1$2!#9 "1%$% #!%$3 %2$%%
##$# 1$%319 1$2!!# "1!$1 #!#$% %2$#%
##$! 1$%3211 1$2!"2 "1"$ #!!$% %2$!%
##$" 1$%3233 1$2!"9 "19$# #!"$# %2$"%
##$ 1$%32## 1$2!# "21$1 #!$# %2$3
##$9 1$%32"" 1$2!92 "22$ #!9$# %2$93
#!$0 1$%329 1$2!99 "2%$# #"0$# %3$0%
#!$1 1$%3321 1$2"03 "2!$1 #"1$! %3$13
#!$2 1$%33%3 1$2"0 "2"$" #"2$! %3$23
#!$3 1$%33!# 1$2"13 "29$3 #"3$" %3$32
#!$% 1$%33" 1$2"1 "30$9 #"%$" %3$%2
#!$# 1$%3%09 1$2"2% "32$! #"#$ %3$#2
#!$! 1$%3%31 1$2"31 "3%$3 #"!$ %3$!2
#!$" 1$%3%#% 1$2"3 "3!$0 #""$ %3$"2
#!$ 1$%3%"! 1$2"%% "3"$! #"$ %3$1
#!$9 1$%3%9 1$2"#1 "39$% #"9$9 %3$92
#"$0 1$%3#19 1$2"# "%1$1 #0$9 %%$02
#"$1 1$%3#%2 1$2"!3 "%2$ #2$0 %%$12
#"$2 1$%3#!% 1$2"! "%%$% #3$0 %%$22
#"$3 1$%3#! 1$2""3 "%#$9 #%$0 %%$31
#"$% 1$%3!09 1$2"" "%"$! ##$1 %%$%1
#"$# 1$%3!31 1$2"% "%9$3 #!$1 %%$#1
#"$! 1$%3!#3 1$2"91 "#1$0 #"$1 %%$!1
#"$" 1$%3!"# 1$2"9 "#2$" #$1 %%$"1
#"$ 1$%3!9 1$20% "#%$% #9$2 %%$1
#"$9 1$%3"20 1$210 "#!$1 #90$2 %%$91
#$0 1$%3"%1 1$21 "#"$ #91$2 %#$01
#$1 1$%3"!% 1$222 "#9$# #92$3 %#$11
#$2 1$%3"% 1$22" "!1$1 #93$% %#$21
#$3 1$%309 1$232 "!2$! #9%$3 %#$30
#$% 1$%332 1$23" "!%$3 #9#$% %#$%0
#$# 1$%3#% 1$2%3 "!!$0 #9!$% %#$#0
#$! 1$%3"" 1$2#0 "!"$ #9"$# %#$!1
#$" 1$%399 1$2#" "!9$# #9$# %#$"1
#$ 1$%3922 1$2!3 ""1$1 #99$# %#$0
#$9 1$%39%% 1$2!9 ""2$9 !00$! %#$91
#9$0 1$%39!! 1$2"! ""%$! !01$! %!$01
#9$1 1$%39 1$22 ""!$3 !02$! %!$11
#9$2 1,%%011 1$29 ""$1 !03$" %!$22
#9$3 1$%%03% 1$29! $""9$ !0%$" %!$32
#9$% 1$%%0#" 1$2902 "1$! !0#$ %!$%3
#9$# 1$%%0"9 1$2909 "3$3 !0!$ %!$#3
#9$! 1$%%102 1$291! "#$2 !0"$9 %!$!%
#9$" 1$%%12% 1$2921 "!$ !0$9 %!$"%
#9$ 1$%%1%" 1$292! "$% !09$9 %!$3
#9$9 1$%%1!9 1$2931 "90$0 !10$9 %!$93<a*aroza ;
1m-m2
?ndeks loma pri 20
o
C Austo)a u (-l Re)er u (-l Re)er (-k(
0lko*olna jakost u
;vol$ pri 20
o
C
!0$0 1$%%192 1$293! "91$" !12$0 %"$03
!0$1 1$%%21# 1$29%2 "93$3 !13$0 %"$12
!0$2 1$%%23 1$29%9 "9#$2 !1%$1 %"$23
!0$3 1$%%2!0 1$29#! "9!$9 !1#$1 %"$3%
!0$% 1$%%23 1$29!2 "9$! !1!$1 %"$%%
!0$# 1$%%30# 1$29!9 00$# !1"$2 %"$##
!0$! 1$%%32 1$29"! 02$2 !1$2 %"$!#
!0$" 1$%%3#1 1$291 03$9 !19$3 %"$"#
!0$ 1$%%3"% 1$29! 0#$# !20$3 %"$#
!0$9 1$%%39" 1$2991 0"$1 !21$3 %"$9%
!1$0 1$%%%19 1$299! 0$" !22$3 %$0%
!1$1 1$%%%%2 1$3002 10$# !23$% %$1%
!1$2 1$%%%!# 1$3009 $12$3 !2%$% %$2#
!1$3 1$%%% 5 1$301! 1%$2 !2#$# %$3!
!1$% 1$%%#11 1$3022 1#$ !2!$# %$%!
!1$# 1$%%#3% 1$3029 1"$" !2"$! %$#"
!1$! 1$%%##" 1$303! 19$% !2$! %$!"
!1$" 1$%%#0 1$30%2 21$3 !29$" %$"9
!1$ 1$%%!03 1$30%9 23$0 !30$" %$9
!1$9 1$%%!2! 1$30#! 2%$ !31$" %$99
!2$0 1$%%!% 1$30!2 2!$! !32$ %9$10
!2$1 1$%%!"2 1$30! 2$3 !33$ %9$20
!2$2 1$%%!9# 1$30"# 30$0 !3%$ %9$30
!2$3 1$%%"1 1$300 31$ !3#$9 %9$%0
!2$% 1$%%"%1 1$30# 33$% !3!$9 %9$#0
!2$# 1$%%"!% 1$3090 3#$1 !3$0 %9$!0
!2$! 1$%%"" 1$309# 3!$ !39$0 %9$"1
!2$" 1$%%10 1$3101 3$# !%0$0 %9$1
!2$ 1$%%33 1$310 %0$2 !%1$0 %9$91
!2$9 1$%%#! 1$311# %2$1 !%2$1 #0$02
!3$0 1$%%"9 1$3121 %3$ !%3$1 #0$12
!3$1 1$%%902 1$312 %#$" !%%$2 #0$23
!3$2 $ 1$%%92! 1$313# %"$# !%#$2 #0$3%
!3$3 1$%%9%9 1$31%1 %9$3 !%!$3 #0$%#
!3$% 1$%%9"2 1$31% #1$1 !%"$3 #0$#!
!3$# 1$%%99# 1$31## #3$0 !%$% #0$!"
!3$! 1$%#019 1$31!1 #%$" !%9$% #0$""
!3$" 1$%#0%2 1$31! #!$# !#0$% #0$
!3$ 1$%#0!# 1$31"# #$% !#1$# #0$99
!3$9 1$%#0 1$310 !0$0 !#2$# #1$0
!%$0 1$%#112 1$31# !1$! !#3$# #1$1
!%$1 1$%#13# 1$3190 !3$% !#%$! #1$29
!%$2 1$%#1# 1$319# !#$1 !##$! #1$39
!%$3 1$%#11 1$3201 !!$9 !#!$" #1$%9
!%$% 1$%#20# 1$320 !$" $ !#"$" #1$!0
!%$# 1$%#22 1$321# "0$! !#$ #1$"1
!%$! 1$%#2#2 1$3221 "2$3 !#9$ #1$1
!%$" 1$%#2"# 1$322 "%$1 !!0$ #1$92
!%$ 1$%#299 1$323# "!$0 !!1$9 #2$03
!%$9 1$%#322 1$32%1 ""$ !!2$9 #2$1%


<a*aroza
;1m-m2
?ndeks loma pri
20
o
C
Austo)a pri 20
o
C Re)er u (-l Re)er u (-k(
0lko*olna jakost u
;vol$
pri 20
o
C
!#$0 1$%#3%" 1$32% "9$" !!%$0 #2$2#
!#$1 1$%#3!9 1$32## 1$# !!#$0 #2$3!
!#$2 1$%#393 1$32!1 3$2 !!!$0 #2$%!
!#$3 1$%#%1! 1$32! #$0 !!"$0 #2$#"
!#$% 1$%#%%0 1$32"# !$9 !!$1 #2$!
!#$# 1$%#%!3 1$321 $ !!9$2 #2$"9
!#$! 1$%#%" 1$32 90$! !"0$2 #2$90
!#$" 1$%##10 1$329# 92$% !"1$2 #3$01
!#$ 1$%##3% 1$3301 9%$2 !"2$3 #3$12
!#$9 1$%###" 1$330 9!$0 !"3$3 #3$22
!!$0 1$%##3 1$331# 9$0 !"%$% #3$3%
!!$1 1$%#!0# 1$3320 99$! !"#$% #3$%%
!!$2 1$%#!29 1$332# 901$3 !"!$% #3$#%
!!$3 1$%#!#2 1$3330 903$1 !""$# #3$!%
!!$% 1$%#!"! 1$333# 90%$ !"$# #3$"#
!!$# 1$%#"00 1$33%1 90!$" !"9$! #3$!
!!$! 1$%#"2% 1$33% 90$# !0$! #3$9!
!!$" 1$%#"%" 1$33## 910$% !1$" #%$0
!!$ 1$%#""1 1$33!1 912$2 !2$" #%$1
!!$9 1$%#"9# 1$33!" 913$9 !3$" #%$29
!"$0 1$%#20 1$33"% 91#$9 !%$ #%$%0
!"$1 1$%#%3 1$330 91"$! !#$ #%$#1
!"$2 1$%#!" 1$33" 919$! !!$9 #%$!2
!"$3 1$%#90 1$339# 921$% !"$9 #%$"3
!"$% 1$%#91% 1$3%00 923$1 !$9 #%$3
!"$# 1$%#93 1$3%0" 92#$1 !90$0 #%$9#
!"$! 1$%#9!2 1$3%1# 92"$0 !91$0 ##$0!
!"$" 1$%#9! 1$3%20 92$ !92$1 ##$1"
!"$ 1$%!010 1$3%2" 930$! !93$1 ##$2
!"$9 1$%!03% 1$3%3% 932$! !9%$2 ##$%0
!$0 1$%!0!0 1$3%%0 93%$% !9#$2 ##$#0
!$1 1$%!02 1$3%%" 93!$2 !9!$2 ##$!1
!$2 1$%!10! 1$3%#% 93$0 !9"$2 ##$"2
!$3 1$%!130 1$3%!0 939$9 !9$3 ##$3
!$% 1$%!1#% $1$3%!! 9%1$ !99$% ##$9%
!$# 1$%!1" 1$3%"3 9%3$" "00$% #!$0!
!$! 1$%!202 1$3%"9 9%#$% "01$% #!$1!
!$" 1$%!22! 1$3%! 9%"$% "02$# #!$2
!$ 1$%!2#1 1$3%93 9%9$2 "03$# #!$3
!$9 1$%!2"# 1$3%99 9#1$1 "0%$! #!$#0
!9$0 1$%!301 1$3#0! 9#3$0 "0#$! #!$!1
!9$1 1$%!323 1$3#13 9#%$ "0!$! #!$"2
!9$2 1$%!3%" 1$3#19 9#!$" "0"$" #!$3
!9$3 1$%!3"1 1$3#2! 9#$! "0$" #!$9%
!9$% 1$%!39! 1$3#33 9!0$! "09$ #"$0!
!9$# 1$%!%20 1$3#39 9!2$% "10$ #"$1"
!9$! 1$%!%%% 1$3#%! 9!%$3 "11$9 #"$2
!9$" 1$%!%! 1$3##3 9!!$2 "12$9 #"$39
!9$ 1$%!%93 1$3#!0 9!$2 "1%$0 #"$#1
!9$9 1$%!#1" 1$3#!! 9"0$0 "1#$0 #"$!2Ra*aroza ;
1m-m2
?ndeks loma pri
20
o
C
Austo)a pri 20
o
C Re)er u (-l Re)er u (-k(
0lko*olna jakost u
; vol$ pri 20
o
C
"0$0 1$%!#%% 1$3#"3 9"1$ "1!$0 #"$"2
"0$1 1$%!#!# 1$3#"9 9"3$ "1"$1 #"$%
"0$2 1$%!#90 1$3#! 9"#$! "1$1 #"$9#
"0$3 1$%!!1% 1$3#93 9""$! "19$2 #$0"
"0$% 1$%!!39 1$3#99 9"9$% "20$2 #$1
"0$# 1$%!!!3 1$3!0! 91$3 "21$2 #$29
"0$! 1$%!! 1$3!13 93$3 "22$3 #$%1
"0$" 1$%!"12 1$3!19 9#$2 "23$% #$#2
"0$ 1$%!"3" 1$3!2! 9"$1 "2%$% #$!3
"0$9 1$%!"!1 1$3!33 9$9 "2#$% #$"%
"1$0 1$%!"9 1$3!39 990$9 "2!$# #$!
"1$1 1$%!10 1$3!%! 992$ "2"$# #$9"
"1$2 1$%!3# 1$3!#3 99%$ "2$! #9$09
"1$3 1$%!#9 1$3!#9 99!$! "29$! #9$20
"1$% 1$%!% 1$3!!# 99$# "30$" #9$31
"1$# 1$%!90 1$3!"2 1000$% "31$" #9$%2
$"1$! 1$%!933 1$3!" 1002$2 "32$" #9$#3
"1$" 1$%!9#" 1$3!# 100%$2 "33$ #9$!#
"1$ 1$%!92 1$3!92 100!$1 "3%$ #9$"!
"1$9 1$%"00" 1$3!9 100$0 "3#$9 #9$
"2$0 1$%"03! 1$3"0# 1009$9 "3!$9 #9$99
"2$1 1$%"0#! 1$3"12 1012$0 "3$0 !0$11
"2$2 1$%"01 1$3"1 1013$ "39$0 !0$22
"2$3 1$%"10! 1$3"2# 101#$" "%0$0 !0$33
"2$% 1$%"131 1$3"32 101"$" "%1$1 !0$%#
"2$# 1$%"1## 1$3"3 1019$# "%2$1 !0$#!
"2$! 1$%"10 1$3"%# 1021$# "%3$2 !0$!
"2$" 1$%"20# 1$3"#2 1023$% "%%$2 !0$"9
"2$ 1$%"230 1$3"# 102#$% "%#$3 !0$91
"2$9 1$%"2#% 1$3"!# 102"$3 "%!$3 !1$02
"3$0 1$%"2% 1$3""2 1029$3 "%"$% !1$1%
"3$1 1$%"30% 1$3"" 1031$2 "%$% !1$2#
"3$2 1$%"329 1$3"# 1033$2 "%9$# !1$3"
"3$3 1$%"3#% 1$3"92 103#$1 "#0$# !1$%
"3$% 1$%"3"9 1$3"9 103"$1 "#1$! !1$!0
"3$# 1$%"%0% 1$30# 1039$0 "#2$! !1$"2
"3$! 1$%"%29 1$312 10%0$9 "#3$! !1$3
"3$" 1$%"%#% 1$31 10%2$ "#%$" !1$9%
"3$ 1$%"%"9 1$32# 10%%$ "##$" !2$0!
"3$9 1$%"#0% 1$332 10%!$ "#!$ !2$1
"%$0 1$%"#3% 1$33 10%$! "#"$ !2$2
"%$1 1$%"##% 1$3%# 10#0$" "#$9 !2$%1
"%$2 1$%"#"9 1$3#2 10#2$! "#9$9 !2$#2
"%$3 1$%"!0% 1$3# 10#%$! "!1$0 !2$!%
"%$% 1$%"!29 1$3!# 10#!$# "!2$0 !2$"!
"%$# 1$%"!#% 1$3"1 10#$# "!3$1 !2$"
"%$! 1$%"!"9 1$3" 10!0$% "!%$1 !2$99
"%$" 1$%""0% 1$3# 10!2$3 "!#$1 !3$10
"%$ 1$%""30 1$392 10!%$% "!!$2 !3$23
"%$9 1$%""## 1$39 10!!$3 "!"$2 !3$33
"#$0 1$%""# 1$390# 10!$3 "!$3 !3$%!


primjenom nuklearne magnetne rezonacije deuterija (SNIF-NMR/RMN-FINS), – alkaliteta pepela, – klorida, – sulfata, – vinske kiseline, – mliječne kiseline, – L-jabučne kiseline, – D-jabučne kiseline, – ukupne jabučne kiseline, – sorbinske kiseline, – L-askorbinske kiseline, – natrija, – kalija, – magnezija, – kalcija, – željeza, – bakra, – kadmija, – srebra, – zinka, – olova, – fluorida, – derivata cijanida, – alil izocijanata, – kromatskih osobina, – Folin-Ciocalteu indeksa, kao i specijalne metode analize pročišćenoga ugušćenog mošta: – određivanje ukupnih kationa, – određivanje provodljivosti, – određivanje hidroksimetilfurfurala, – određivanje teških metala, – kemijsko određivanje etanola, – određivanje mezo-inozitola, scilo-inozitola i saharoze koje nisu opisane ovim Pravilnikom provode se po međunarodnim standardima prihvaćenim od strane Republike Hrvatske. I. ODREĐIVANJE GUSTOĆE I RELATIVNE GUSTOĆE PRI 20° C Članak 4. Gustoća je masa vina ili mošta po jedinici volumena pri temperaturi od 20° C. Izražena je u gramima po mililitru i označena simbolom P20°C. Relativna gustoća pri 20C/20° C (ili specifična težina pri 20° C) je omjer gustoće nekoga određenog volumena vina ili mošta pri 20° C prema gustoći

istog volumena vode pri istoj temperaturi. Označuje se simbolom

.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->