NN 106/04

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODNOGA
GOSPODARSTVA
2060
Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03), ministar
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK
O FIZIKALNO-KEMIJSKIM METODAMA ANALIZE MOŠTA, VINA,
DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA
I VINA TE VOĆNIH VINA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se fizikalno-kemijske metode analize mošta, vina i drugih
proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina.
Članak 2.
Pravilnik sadrži sljedeće fizikalno-kemijske metode za ispitivanje udovoljavanja
temeljnim zahtjevima kakvoće mošta, vina drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i
to određivanje:
– gustoće i relativne gustoće pri 20° C;
– alkoholne jakosti;
– ukupnog suhog ekstrakta;
– reducirajućih šećera;
– pepela;
– pH vrijednosti;
– ukupne kiselosti;
– hlapive kiselosti;
– nehlapive kiselosti;
– slobodnog i ukupnog sumpornog dioksida;
– limunske kiseline;
– ugljikovog dioksida;
– šećera refraktometrom.
Za analizu vina i mošta mogu se rabiti i druge metode čija točnost mora biti sukladna
točnosti metoda iz ovoga Pravilnika.
Članak 3.
Metode određivanja:
– saharoze,
– glukoze i fruktoze,
– detektiranje doslađivanja mošta, ugušćenog mošta, pročišćenog ugušćenog mošta i vina

primjenom nuklearne magnetne rezonacije deuterija (SNIF-NMR/RMN-FINS),
– alkaliteta pepela,
– klorida,
– sulfata,
– vinske kiseline,
– mliječne kiseline,
– L-jabučne kiseline,
– D-jabučne kiseline,
– ukupne jabučne kiseline,
– sorbinske kiseline,
– L-askorbinske kiseline,
– natrija,
– kalija,
– magnezija,
– kalcija,
– željeza,
– bakra,
– kadmija,
– srebra,
– zinka,
– olova,
– fluorida,
– derivata cijanida,
– alil izocijanata,
– kromatskih osobina,
– Folin-Ciocalteu indeksa,
kao i specijalne metode analize pročišćenoga ugušćenog mošta:
– određivanje ukupnih kationa,
– određivanje provodljivosti,
– određivanje hidroksimetilfurfurala,
– određivanje teških metala,
– kemijsko određivanje etanola,
– određivanje mezo-inozitola, scilo-inozitola i saharoze
koje nisu opisane ovim Pravilnikom provode se po međunarodnim standardima
prihvaćenim od strane Republike Hrvatske.
I. ODREĐIVANJE GUSTOĆE I RELATIVNE GUSTOĆE PRI 20° C
Članak 4.
Gustoća je masa vina ili mošta po jedinici volumena pri temperaturi od 20° C. Izražena je
u gramima po mililitru i označena simbolom P20°C.
Relativna gustoća pri 20C/20° C (ili specifična težina pri 20° C) je omjer gustoće nekoga
određenog volumena vina ili mošta pri 20° C prema gustoći

istog volumena vode pri istoj temperaturi. Označuje se simbolom

.

Gustoća i relativna gustoća pri 20° C mjere se na pokusnom uzorku uporabom referentne
metode (piknometrija) ili uobičajene metode (hidrometrija ili denzitometrija uporabom
hidrostatske vage). Za vrlo precizno mjerenje potrebna je korekcija gustoće zbog učinka
sumpornoga dioksida prema formuli:
ρ20 °C = ρ'20 °C - 0,0006 x S
gdje je:
ρ20 °C = korigirana gustoća
ρ'20 °C = ispitana gustoća
S = količina sumpornog dioksida u gramima po litri.
Ako vino (ili mošt) sadrži značajne količine ugljikovog dioksida, provodimo prethodnu
pripremu uzorka tako da se glavni dio ugljikovog dioksida otkloni mućkanjem 250 ml vina u
boci od 1000 ml ili filtriranjem pod smanjenim tlakom kroz 2 g vate smještene u produžnoj
cjevčici.
Članak 5.
REFERENTNA METODA
a) Aparatura:
uobičajena laboratorijska oprema, a posebno:
– Piknometar od Pyrex stakla, volumena otprilike 100 ml s odvojivim brušenim
termometrom, kalibriranim na desetinke stupnja od 10 do 30° C (slika 1).

Slika 1: Piknometar i njegova tara posuda

Termometar mora biti standardiziran. Piknometar ima bočnu cjevčicu dužine 25 mm,
unutrašnjeg promjera od 1 mm (maksimalno), koja završava konusnim brušenim spojem. Ova
bočna cjevčica može se zatvoriti zatvaračem koji se sastoji od cjevičice s brušenim konusnim
spojem koja se završava rezervoarom. Ovaj zatvarač služi kao ekspanzijska komora. Ova dva
brušena spoja treba pripremati s velikom pažnjom.
– Tara posuda koja se sastoji od piknometra istoga vanjskog volumena (razlika volumena
može biti najviše 1 ml) kao piknometar, a masom je jednaka masi piknometra ispunjenog
tekućinom specifične težine 1,01 (2,0 % (m/v) otopina natrijeva klorida).
– Toplinski izolirana posuda koja točno odgovara obliku piknometra.
– Vaga s dvije plitice (twin-pan) s rasponom od najmanje 300 g i osjetljivosti 0,1 mg ili
vaga s jednom pliticom (single-pan) s rasponom od najmanje 200 g i 0,1 mg osjetljivosti.
b) Umjeravanje piknometra
Umjeravanje piknometra uključuje određivanje sljedećih vrijednosti:
– masu praznoga piknometra,
– volumen piknometra pri 20° C,
– masu piknometra napunjenog vodom pri 20° C.
1. Metoda za uporabu vage s dvije plitice (twin-pan):
Postavimo tara posudu na lijevu pliticu vage, a čist i suh piknometar, opremljen
zatvaračem rezervoara, na desnu pliticu vage. Dodamo utege na pliticu na kojoj je piknometar
i zabilježimo masu potrebnu da se uspostavi ravnoteža: neka ta masa bude p grama.
Piknometar pažljivo napunimo destiliranom vodom pri sobnoj temperaturi i umetnemo
termometar. Pažljivo obrišemo piknometar i stavimo ga u toplinski izoliranu posudu.
Miješamo okretanjem posude dok temperatura očitana na termometru ne postigne konstantnu
vrijednost. Poravnamo nivo vode na vrhu bočne cjevčice, brisanjem je osušimo i zatvorimo
zatvaračem. Pažljivo očitamo temperaturu t °C ako je potrebno korigiramo obzirom na
točnost skale termometra. Izmjerimo vodom napunjeni piknometar u odnosu na tara posudu i
zabilježimo masu p´ u gramima potrebnim da se uspostavi ravnoteža.
Izračunavanje:
– Tariranje praznoga piknometra:
masa praznoga piktometra = p + m,
gdje je m masa zraka sadržanoga u piknometru: m = 0,0012 (p - p')
– Volumen pri 20° C:
V20 °C = (p + m - p') x Ft
gdje je: Ft faktor (tabela I, koja je u prilogu 1, objavljena skupa s ovim Pravilnikom kao
njegov sastavni dio) za temperaturu t°C.
V20 °C mora biti određen s točnošću +/- 0,001 ml.
– Masa vode pri 20° C:
M20 °C = 0,998203 x V20 °C
gdje je: 0,998203 gustoća vode pri 20° C
2. Metoda za uporabu vage s jednom pliticom (single-pan):
Odredimo:
– masu čistog i suhog piknometra; to označimo sa P,
– masu piknometra, napunjenog sa vodom pri t° C (kako je opisano pod točkom b)1.
ovoga članka) i označimo sa P1,
– masu tara posude: označimo sa T0.
Izračunavanje:

za slatko vino (tabela IV. Masa tekućine u piknometru pri t° C = P2 . c) Metode mjerenja: 1. Gustoća pri temperaturi t° C je: ρt °C = Za izračunavanje gustoće pri 20°C koristimo tabele za korekciju temperature. Metoda s uporabom vage s dvije plitice (twin-pan) Napunimo piknometar s pripravljenim uzorkom. sukladno vrsti mjerenog uzorka: za suho vino (tabela II.001 ml. izmjerimo piknometar napunjen pripravljenim uzorkom kako je opisano u članku 5.998203 gustoća vode pri 20° C.m + dT. izračunamo: dT = T1 – T0. koja je u prilogu 1). koja je u prilogu 1). – Masa vode pri 20° C: M20 °C = 0.m + dT).m. koja je u prilogu 1) za temperaturu t° C. njegovu masu pri t° C označimo sa P2. masa tekućine u piknometru = p + m .0. Volumen pri 20° C mora biti određen s točnošću +/.998203 x V20 °C gdje je 0. Relativnu gustoću vina ili mošta izračunavamo: gdje je r20 gustoća vina pri 20° C (korigirano na slobodni i ukupni sumporni dioksid) u gramima po litri i 0. koja je u prilogu 1). masa praznoga piknometra u vrijeme mjerenja = P . Gustoća pri t °C: .P).998203 je gustoća vode pri 20°C u gramima po litri. gdje je Ft faktor (tabela I.0012 (P1 . slijedeći postupak opisan u članku 6. – Volumen pri 20° C: V20 °C = [(P1 – (P . za prirodni ili ugušćeni mošt (tabela III.– Tariranje praznoga piknometra: masa praznoga piknometra = P . 2. gdje je m masa zraka u piknometru: m = 0. masu označimo sa T1.m)] x Ft.(P . Metoda s uporabom vage s jednom pliticom (single-pan) Izmjerimo tara posudu.p''. p'' = masa (u gramima) potrebna da se uspostavi ravnoteža pri temperaturi od t° C.

00037. 3.0010 mora biti razdvojena od sljedeće oznake za najmanje 5 mm.030 do 1.1 mg. Ovi hidrometri moraju biti graduirani za gustoće pri 20° C s podjelama za najmanje svakih 0. da dijelimo njegovu gustoću pri 20° C sa 0. – za slatka vina: r = 0.998203.0010 mora biti odijeljena od sljedeće takve oznake najmanje 3 mm.998203. koja je u prilogu 1). Za suha vina moraju imati skalu od 0. od 1. koja je u prilogu 1). od 1. od 1.030. – Mjerni cilindar s unutarnjim promjerom od 36 mm i visinom od 320 mm. 4. od 1. DENZIMETRIJA UPORABOM HIDROSTATSKE VAGE a) Aparatura: – Hidrostatska vaga s maksimalnim kapacitetom od najmanje 100 g i osjetljivosti 0.00045. Izvadimo termometar i poslije još jedne minute na skali hidrometra pročitamo gustoću pri t °C.0010 i 0.150. Korigiramo gustoću određenu pri t° C na 20° C uporabom pripadajućih tabela: za suha vina (tabela V.060 do 1. Hidrometri moraju biti graduirani tako da se mogu očitati »na vrhu meniskusa«.Izračunamo gustoću ispitivane tekućine pri 20° C (suho vino. Svaka oznaka od 0. koja je u prilogu 1). UOBIČAJENE METODE 1. a svaka oznaka 0. Obnovljivost mjerenja gustoće (R): – za suha i polusuha vina: R = 0. za mošt (tabela VI. Kalibriranje hidrometara mora obaviti ovlašteno državno tijelo. prirodni ili koncentrirani mošt.5° C. .003 s podjelama od 0. Relativnu gustoću uzorka izračunamo tako da njegovu gustoću pri 20° C podijelimo s 0. 2.1 mm.00018. ovoga članka. za slatka vina (tabela VII. slatko vino) kako je opisano gore pod točkom c)1.120. volumena najmanje 20 ml pričvršćena ispod svake plitice pomoću niti promjera ne većeg od 0. Označavanje gustoće ili relativne gustoće pri 20° C i očitavanje »na vrhu meniskusa« mora se obaviti na graduiranoj skali ili na listu papira umetnutom u staklenu kuglu. – Dva identična plovka od Pyrex-stakla.983 do 1. sačekamo jednu minutu radi izjednačavanja temperature i potom očitamo temperaturu.090 do 1. Članak 6. Oni moraju imati cilindričnu kuglu i cjevčicu promjera najmanje 3 mm. Uzorak dobro promješamo.a) ovoga članka) i u njega uronimo termometar i hidrometar. Ponovljivost mjerenja gustoće (r): – za suha i polusuha vina: r = 0.0002.000 do 1.0005. – Umjeren termometar koji ima skalu s minimalnom podjelom od 0. slatkih vina i mošta mora se rabiti niz od pet hidrometara sa skalom od 1. HIDROMETRIJA a) Aparatura: – Hidrometar Hidrometri svojim dimenzijama i podjelom skale moraju odgovarati ISO standardima. Relativnu gustoću vina ili mošta izračunamo tako.00010. Za mjerenje gustoće bezalkoholnih vina. kojega se drži uspravno pomoću zavrtnja za nivelaciju.090.060. b) Postupak: – Metoda mjerenja: Ulijemo 250 ml pripremljenog uzorka u odmjerni cilindar (treća alineja 1.120 do 1.0010 i 0. – za slatka vina: R = 0.

Metoda za dobivanje destilata: destilacija vina. 3. – Metoda mjerenja: Desni plovak uronimo u odmjemi cilindar ispunjen vinom (ili moštom) do oznake. zajedno sa etanolom i homolozima estera etanola. Referentna metoda: mjerenje gustoće destilata piknometrom. promućkamo i pročitamo temperaturu t° C poslije dvije ili tri minute. Plovak mora biti takav da se može potpuno uroniti u volumen mjernoga cilindra ispod oznake. Očitamo temperaturu t °C vina (ili mošta) i masu utega potrebnih da se uspostavi ravnoteža i označimo sa p''. kojemu je dodana suspenzija kalcijeva hidroksida: mjerenje alkoholne jakosti destilata. b) Postupak: – Kalibriranje hidrostatske vage: S oba plovka u zraku. gdje je F faktor za temperaturu t° C (tabela I. – Mjerenje alkoholne jakosti destilata denzitometrijski uporabom hidrostatske vage. Označimo masu dodatih utega p. II i . a oba volumena mjerena pri temperaturi od 20° C. Volumen plovka pri 20 °C prikazan je formulom: V20 °C = (p' . koristiti tabele I. Alkoholna jakost izražena volumenom je broj litara etanola sadržanog u 100 litara vina. – Može se rabiti i jednostrana vaga. Ponovno uspostavimo ravnotežu stavljajući utege na desnu pliticu: masa dodanih utega označimo sa p'. 2. Uobičajene metode: – Mjerenje alkoholne jakosti destilata hidrometrom. Napunimo mjerni cilindar čistom vodom do oznake. uspostavimo ravnotežu stavljajući utege na desnu pliticu. u prilogu 1) a p i V20 °C su karakteristike plovka. Napomena: homolozi etanola. Temperatura tekućine u mjernom cilindru mjeri se termometrom s podjelom skale od 0.012). III ili IV. Uranjanje u površinu tekućine koja se mjeri smije se obaviti samo pomoću niti. Napomena: za izračunavanje alkoholne jakosti iz gustoće destilata. uključeni su u alkoholnu jakost jer su prisutni u destilatu.– Plovak obješen pod desnu pliticu mora biti takav da se može umetnuti u mjerni cilindar koji nosi oznaku razine. II. Izražava se simbolom »%vol«. Gustoća d t °C se dobija iz formule: Ako je plovak od Pyrex-stakla ova se gustoća korigira na 20° C uporabom tabela II. Mjerni cilindar mora imati unutarnji promjer najmanje 6 mm širi od promjera plovka. – Mjerenje alkoholne jakosti destilata refraktometrijski.2° C. koje su u prilogu 1. Principi metoda: 1. ODREĐIVANJE ALKOHOLNE JAKOSTI Članak 7.p) (F + 0.

s okruglim dnom i spojevima od brušena stakla. destilat se može destilirati ponovo pod gore opisanim uvjetima. Dodamo 10 ml kalcijeva hidroksida iz točke b) ovoga članka i nekoliko kuglica za vrenje. izvora topline (piroliza ekstrakta mora se spriječiti odgovarajućim postupkom). Destiliramo do otprilike tri četvrtine početnoga volumena ako se radi destilacijom. REFERENTNA METODA Alkoholnu jakost destilata mjerimo piknometrom. Skupljamo destilat u odmjernu tikvicu od 200 ml ranije upotrebljenu za mjerenje volumena vina. – Aparat za destilaciju vodenom parom sastoji se od: generatora pare. Ovu gustoću označimo kao ρ t °C. ovoga Pravilnika.02 % vol. c) Iskazivanje rezultata . kolone za rektifikaciju. hladila. Odmjernu tikvicu od 200 ml isperemo četiri puta s po 5-ml vode i te volumene prelijemo u destilacijsku tikvicu. Članak 9. d) Postupak: U odmjernu tikvicu od 200 ml ulijemo vino do crte i zabilježimo temperaturu. gubitak alkohola za vrijeme svake pojedine destilacije ne smije biti veći od 0. b) Reagensi: 2 M suspenzija kalcijeva hidroksida. hladila koji se završava izvučenom cijevčicom koja vodi destilat do dna odmjerne tikvice koja sadrži nekoliko mililitara vode. sadrži opću formulu koja povezuje alkoholnu jakost izraženu volumenom i gustoću mješavina alkohol-voda kao funkciju temperature.9 % vol poslije pete destilacije. METODA ZA DOBIVANJE DESTILATA a) Aparatura: – Uređaj za destilaciju sastoji se od: boce od 1 litre. ovoga Pravilnika) pri t° C kako je opisano u točki c) članka 5. cijevi za paru. koja se dobije tako da se pažljivo ulije 1 litra vode pri temperaturi od 60° do 70 °C na 120 g živoga vapna (CaO). Destilat mora imati alkoholnu jakost od najmanje 9. a volumen od 198 do 199 ml destilata ako je primijenjena destilacija s vodenom parom. ali tako da se suspenzija kalcijevog hidroksida zamijeni sa 1 ml razblažene sumporne kiseline 10:100. Može se koristiti bilo koji tip destilacije ili destilacija vodenom parom pod uvjetom da udovoljava sljedećem testu: destilirajmo mješavinu etanol-voda alkoholne jakosti 10 % vol pet puta za redom. Napomena: u slučaju vina koja sadrže velike koncentracije amonijevih iona. koja je u prilogu 2. kolone za rektifikaciju od oko 20 cm visine ili bilo koje slično hladilo. a) Aparatura: Rabimo piknometar koji je opisan u prvoj alineji točke a) članka 5. Članak 8.III. ovoga Pravilnika. održavajući destilat na temperaturi koja se najviše za 2° C razlikuje od početne temperature. Mješamo s velikom pažnjom kružnim pokretima. b) Postupak: Izmjerimo gustoću destilata (točka d) članka 8. Vino prelijemo u destilacijsku tikvicu i stavimo cijev za paru. tj. koje su u prilogu 2. c) Priprema uzorka: Kod mladih i pjenušavih vina uklonimo najveći dio ugljikova dioksida mješajući 250 do 300 ml vina u tikvicu od 500 ml. Tabela I. Dopunimo do 200 ml destiliranom vodom.

– Izračunavanje: Nađemo alkoholnu jakost pri 20° C uporabom tabele I. Članak 10. c) Iskazivanje rezultata Odredimo alkoholnu jakost na 20° C sljedeći metodu opisanu u prvoj alineji točke c). REFRAKTOMETRIJA a) Aparatura: Refraktometar koji omogućuje mjerenje indeksa loma u rasponu od 1. od 0° do 40 °C s točnošću do 1/20 stupnja (0.05° C. Alkoholnu jakost očitanu pri temperaturi t° C korigiramo za učinak temperature pomoću tabele II. ovoga Pravilnika. Umetnemo termometar i alkoholometar. b) Postupak: Gustoću destilata pri t° C mjerimo kako je opisano u točki d) članka 10.05°C). mjerenja se izvode: – ili na 20° C s pogodnim instrumentom. – Mjerni cilindar promjera 36 mm i visine 320 mm. Napomena: Ova korekcija temperature inkorporirana je u jedan kompjuterski program pa postoji mogućnost da se izvede automatski.a) članka 6. Tabela za korekciju temperature treba biti pridružena takvom instrumentu. – Obnovljivost. (R): R = 0. ako je plovak od Pyrex stakla. (r): r = 0. U liniji temperature T nađemo gustoću ρ neposredno iznad ρ´ te izračunamo razliku između gustoća ρ i ρ´. DENZIMETRIJA UPORABOM HIDROSTATSKE VAGE a) Aparatura: Koristimo hidrostatsku vagu opisanu u točki 2. ako je od obična stakla. Očitavanje obavimo najmanje tri puta upotrebom povećala. – Termometar sa podjelom od 0.346. Tabelarnu razliku ispod ove gustoće upotrijebimo za izračun gustoće ρ pri temperaturi T. koja je u prilogu 2. Kvocijent daje decimalni dio alkoholne jakosti dok se njezini cijeli brojevi nalaze na vrhu kolone u kojoj se nalazi gustoća ρ´. ovoga Pravilnika.330 do 1. 2. u prilogu 2. koji se drži uspravno pomoću zavrtnja za nivelaciju. Cilindar držimo uspravno. . pronađimo najmanju gustoću koja je veća od ρ t °C. UOBIČAJENE METODE 1. – ili na sobnoj temperaturi t° C upotrebom instrumenta opremljenog termometrom koji omogućava mjerenje temperature s točnošću od 0. alkoholometra i destilata. termometra. u prilogu 2.1°C. U vodoravnoj koloni ove tabele koja odgovara temperaturi T (izraženoj cijelim brojem) neposredno ispod t° C. ili uporabom tabele III. Ovu razliku dijelimo s tabelarnom razlikom koja se nalazi desno od ρ´. Temperatura tekućine mora se vrlo malo razlikovati od sobne temperature (najviše 5° C). Očitamo temperaturu na termometru nakon jedno minutnog mješanja radi uravnoteženja temperature u mjernom cilindru. članka 9. priloga 2. – Ponovljivost. HIDROMETRIJA a) Aparatura: – Alkoholometar. i upotrebom tabele I. 3.19% vol.10% vol. b) Postupak: Destilat (točka d) članka 8 ovoga Pravilnika) ulijemo u mjerni cilindar. Ovisno o tipu opreme. ovoga Pravilnika. Izvučemo termometar i očitamo alkoholnu jakost poslije jedne minute.

b) Postupak: Indeks loma destilata.0018 približava 1 kad je dv ispod 1. prisutnog manitola ili drugih kemijskih supstancija koje su možda bile dodane vinu. a za vino iz relativne gustoće bezalkoholnog vina. Ovi fizički uvjeti moraju biti takvi da tvari koje čine ekstrakt pretrpe što je moguće manje promjene u tijeku izvođenja testa. u prilogu 2. mjeri se slijedeći upute priložene instrumentu. Ova je količina prikazana je u tabeli I koja je u prilogu 3. Ekstrakt se izražava u gramima po litri i treba biti određen unutar najbližih 0. Ovaj suhi ekstrakt predstavlja količinu saharoze koja. Mjerenje s denzitometrom: a) Postupak: Ukupan suhi ekstrakt izračunava se indirektno iz relativne gustoće mošta. Princip metode: 1.5 g. ODREĐIVANJE UKUPNOG SUHOG EKSTRAKTA Članak 11. Napomena: Tabela IV. u prilogu 2. Ukupan suhi ekstrakt ili ukupna suha tvar ukljućuje sve tvari koje nisu hlapive pod specifičnim fizičkim uvjetima. Rezidualni ekstrakt je ekstrakt bez šećera i nehlapive kiselosti izražene kao vinska kiselina. što je najčešće slučaj. Ukupan suhi ekstrakt izražava se u g/l na jedno decimalno mjesto. Ekstrakt bez šećera je razlika između ukupnog suhog ekstrakta i ukupnih šećera. koji je dobiven kako je opisano u točki d) članka 8. (1) Prije ovog izračuna potrebna je korekcija relativne gustoće ili gustoće vina na učinak hlapive kiselosti upotrebom formule: . ovoga Pravilnika. Nazočnost metanola snizuje indeks loma pa time i alkoholnu jakost. gdje je: dv = relativna gustoća vina pri 20° C (korigirana za hlapivu kiselost) (1) da = relativna gustoća mješavine voda–alkohol iste alkoholne jakosti kao vino pri 20° C dr lako izračunamo iz gustoća pri 20° C gustoće vina dv i gustoće da mješavine voda– alkohol iste alkoholne jakosti kao vino prema formuli: dr = 1. c) Iskazivanje rezultata Alkoholna jakost koja odgovara indeksu loma očitanom na 20° C očitava se iz tabele IV.000. u kojoj je ukupni suhi ekstrakt u funkciji relativne gustoće dr bezalkoholnog vina. moramo uzeti u obzir prisutne nećistoće u destilatu (uglavnom više alkohole). daje alkoholne jakosti koje odgovaraju indeksima loma za mješavine alkohol-voda i za destilate.da + 1.000. Za izračun ukupnog suhog ekstrakta u g/l treba koristiti tabelu I. III. otopljena u 1 litri vode daje otopinu iste relativne gustoće kao mošt ili bezalkoholno vino. koja je u prilogu 3. U slučaju destilata. gdje se koeficijent 1.0018 (dv .da) + 1. b) Iskazivanje rezultata: – Izračunavanje: Relativna gustoća (20/20) dr bezalkoholnog vina izračunava se pomoću formule: dr = dv . Reducirani ekstrakt je razlika između ukupnog suhog ekstrakta i ukupnih šećera iznad 1 g/l.05. ili iz relativne gustoće mošta . kalijeva sulfata iznad 1 g/l.

Članak 13.0000086 x a ili dv = d20 . – Uobičajene metode: vino pročišćavamo jednim od sljedećih reagensa: neutralni olovni acetat. Određivanje: Pročišćeno vino ili mošt reagira s određenom količinom otopine alkalne bakrene soli (II).a) ovoga članka) i mješamo pet minuta.038 1. – 4 M otopina octene kiseline. PROČIŠĆAVANJE VINA Koncentracija reducirajućih šećera u uzorku kojega analiziramo mora biti od 0. ODREĐIVANJE REDUCIRAJUĆIH ŠEĆERA Članak 12. – 1 M otopina natrijeva hidroksida. . premjestimo smolu u čašu. cink-2-heksacijanoferat. NaOH. slatka vina moramo razrijediti u cilju postizanja razine šećera unutar okvira propisanih u sljedećoj tabeli: Opis uzorka moštevi i mistele slatka vina poluslatka vina suha vina Koncentracija šećera (g/l) iznad 125 25 do 125 5 do 25 ispod 5 Relativna gustoća iznad 1. Suha vina ne razrijeđujemo tijekom proćišćavanja.0000086 x a. CH3COOH. IV. NaOH. – 2 M otopina natrijeva hidroksida.dv = . a višak iona bakra određuje se jodometrijski. Priprema kolone za anionsku izmjenu: Na dno birete stavimo malen umetak staklene vune i dodamo 15 ml smole anionske izmjene (peta alineja točke 1. Nakon ispiranja s 50 ml destilirane vode.997 do 1. dodamo 50 ml 4 M otopine octene kiseline (treća alineja točke 1. Princip metode: 1. Pročišćavanje: – Referentna metoda: poslije neutralizacije i uklanjanja alkohola. koji imaju keto ili aldehidne funkcionalne skupine. Njihovo određivanje vezano je za redukciju alkalne otopine bakar (II) soli. – Smola anionske izmjene [Dowex 3 (20-50 mesh) ili ekvivalentne smole].038 0.a) ovoga članka) i 1 M otopinom natrijeva hidroksida (druga alineja točke 1.a) ovoga članka). smolu dva puta regeneriramo tako da je naizmjenično prelijemo sa 1 M otopinom klorovodične kiseline (prva alineja točke 1. 2.997 Razrjeđenje (%) 1 4 20 bez razrjeđenja 1.0.5 do 5 g/l.005 do1. Prije upotrabe.005 ispod 0. gdje je a hlapiva kiselost izražena u miliekvivalentima po litri.a) ovoga članka). Reducirajući šećeri su svi šećeri. REFERENTNA METODA a) Reagensi: – 1 M otopina klorovodične kiseline.0. HCl. vino propuštamo kroz kolonu za izmjenu iona u kojoj se njegovi anioni zamjenjuju ionima acetata nakon čega slijedi pročišćavanje neutralnim olovnim acetatom.

Napomena: poželjno je imati zalihu smole spremljenu u boci napunjenoj sa 4 M otopinom octene kiseline.038: pripremimo 20 % otopinu uzorka i uzmemo 20 ml razrijeđenog uzorka. – 1 ml filtrata odgovara 0. kolonu ispiremo vodom dok ne dobijemo oko 90 ml eluata. 2. relativne gustoće između 1. i 3. poluslatka vina relativne gustoće pri 20° C između 0. 2. dok se potpuno ne otopi. Regeneriranje smole: U kolonu nalijemo 150 ml 2 M otopine natrijeva hidroksida da odstranimo kiselinu i većinu pigmenta vezanih na smolu. Eluat skupljamo u tikvicu od 100 ml. – Kalcijev karbonat (CaCO3). Kolonu ispiremo s destiliranom vodom dok eluat nije neutralan. slatka vina. UOBIČAJENE METODE A) PROČIŠĆAVANJE S NEUTRALNIM OLOVO ACETATOM a) Reagensi: – Otopina neutralna olovnog acetata (približno zasićena. (n je volumen 0. dodamo 1/2 (n .005: uzmemo 20 ml nerazrijeđena vina.01 ml mošta ili mistele.a) ovoga . 2.04 ml slatkog vina. – Moštevi.a) ovoga članka). pojačana ili ne.a) ovoga članka).1 M otopine natrijeva hidroksida potreban za titraciju ukupne kiselosti u 10 ml vina) te uparavamo na vodenoj kupelji do oko 20 ml. Tijekom mješanja. 1 ml ovoga filtrata odgovara 0.20 ml poluslatkog vina.5 ml vina. Nadolijemo vodu do oznake i filtriramo. – 1 ml filtrata odgovara 0. Eluat skupljamo u tikvicu od 100 ml. ostavimo da odstoji najmanje 15 minuta miješajući ga povremeno. moštevi i mistele: pripremimo 10 % otopinu uzorka i za analizu uzmemo 10 ml razrijeđenog uzorka. razrjeđenja odgovaraju sljedećim količinama: – 1 ml filtrata odgovara 0. 2. Promućkamo.a) ovoga članka) po 3 ml svake dvije minute. nekoliko puta promućkamo i pustimo da odstoji najmanje 15 minuta.005 i 1. slatka i poluslatka vina: Razrijeđenja se prave prema uputama: 1. Ispiremo posudu i kolonu šest puta sa po 10 ml destilirane vode.5) ml 1 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke 1. šesta alineja točke 1.5 ml zasićene otopine olovnog acetata (šesta alineja točke 1. mistele. Ovu tekućinu propustimo kroz smolu anionske izmjene u obliku acetata (peta alineja točke 1.5 g kalcijeva karbonata i 1 ml zasićene otopine olovnog acetata.5 g kalcijeva karbonata (sedma alineja točke 1.997 i 1. – Neutralna otopina olovnog acetata (približno zasićena): neutralni olovni acetat [Pb(CH3COO)2 x 3 H2O]: 250g. Propuštamo gore navedeni volumen vina ili mošta kroz kolonu anionske izmjene u obliku acetata brzinom od 3 ml svake dvije minute. Isperemo sa 100 ml vode i na to nalijemo 100 ml 4 M octene kiseline. eluatu dodamo 2. miješamo.0.. U slučajevima iz gornjih točaka 1. Eluatu dodajemo 0.a) ovoga članka) i 0. Tikvicu dopunimo do oznake i filtriramo.Ponovno napunimo biretu smolom i na nju dolijemo 100 ml 4 M otopine octene kiseline. b) Postupak: – Suha vina: Ulijemo 50 ml vina u čašu promjera od oko 10 do 12 cm. Kolonu ispiremo destiliranom vodom dok eluat nije neutralan. vrlo vruća voda: do 500 ml.

5) ml 1 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke 1. miješajući povremeno. . ostavimo da stoji 10 minuta i filtriramo. Dodamo 5 ml otopine I. 300 g.0.a) ovoga članka).5 ml vina.B. pojačana ili ne.005 i 1. – Otopina II: cinkov sulfat: Cinkov sulfat. Dopunimo vodom do oznake i filtriramo. relativne gustoće između 1. ZnSO4 x 7H2O. b) Postupak: U odmjernu tikvicu od 100 ml ulijemo uzorak vina (ili mošta ili mistele).038: priredimo 20 % otopinu uzorka i uzmemo 20 ml razrijeđenog uzorka. slatka vina. Sadržaj tikvice promućkamo nekoliko puta i ostavimo da odstoji najmanje 15 minuta.997 i 1. dopunimo vodom do 1000 ml.B.01 ml mošta ili mistele. suha vina: uzmemo 50 ml nerazrijeđenog uzorka.a) ovoga članka) i 0. – Kalcijev karbonat. 3. 1 ili 2 ml zasićene otopine olovnog acetata. poluslatka vina gustoće između 0. 3. svijetla slatka vina i mošteve. 1 ml filtrata odgovara 0. poluslatka vina relativne gustoće između 0. 1 ml filtrata odgovara 0.5 g kalcijeva karbonata (sedma alineja točke 1. 1 ml filtrata odgovara 0.1 M natrijeva hidroksida upotrebljen za određivanje ukupne ukupne kiselosti u 10 ml vina).04 ml slatka vina. moštevi i mistele: priredimo 10 % otopinu uzorka i za analizu uzmemo 10 ml toga razrijeđenog uzorka. – Moštevi.članka).005: uzmemo 20 ml nerazrijeđena uzorka.a) ovoga članka). i 3. 1 ml filtrata odgovara 0. Promiješamo i ostavimo da stoji najmanje 15 minuta. slatka i poluslatka vina: Razrjeđenja se prave prema uputama: 1. 4.997 i 1. pojačana ili ne. 2.5 ml zasićene otopine olovnog acetata (šesta alineja točke 1. U slučajevima iz gornjih točaka 1. cinkova sulfata (druga alineja točke 2. a) Reagensi: – Otopina I: kalijev-2-heksacijanoferat: Kalijev-2-heksacijanoferat [K4Fe(CN)6 x 3H2O]. 3. relativne gustoće između 1. oko 60 ml vode i 0. 2. kalijev 2-heksacijanoferata (prva alineja točke 2. 2.005 pri 20 °C: uzmemo 20 ml nerazrijeđena uzorka. b) Postupak: – Suha vina: 50 ml vina ulijemo u odmjerenu tikvicu od 100 ml. razrjeđenja odgovaraju sljedećim količinama: 1.5 g kalcijeva karbonata.20 ml poluslatka vina. dopunimo vodom do 1000 ml. moštevi i mistele: priredimo 10 % otopinu uzorka i za analizu uzmemo 10 ml razrijeđenog uzorka. dopunimo vodom do znake.005 i 1. razrjeđenja su navedena u uputama: 1. Dodamo 0. Uz miješanje dodamo 2. 2. Promiješamo.. Nadopunimo do oznake vodom i filtriramo. dodamo 1/2 (n . mistele. gdje je n volumen 0.5.a) ovoga članka) i 5 ml otopine II.a) ovoga članka. 150 g. slatka vina. B) PROČIŠĆAVANJE S CINKOVIM-2-HEKSACIJANOFERATOM Ovaj postupak koristimo samo za bijela vina.038: priredimo 20 % otopinu uzorka i uzmemo 20 ml razrijeđenog uzorka.

Članak 14.84 g/ml: 25 g: voda: do 100 ml. Dodamo im otopinu bakar (II) sulfata i dopunimo vodom do 1 litre. pričekamo da se ohladi i dopunimo sa vodom do 100 ml. Dodamo 200 g natrijeva klorida (NaCl).16 do 1.75 g. Otopinu spremimo u tamnu bocu. voda: do 1000 ml. 15 ml vode i 10 ml pročišćene otopine uzorka. Ova otopina postojana je mjesec dana.. ispitni uzorak (otopina ima aproksimativno 0. 5 g/l: 5 g škroba pomiješamo s oko 500 ml vode. – 25 % otopina sumporne kiseline: koncentrirana sumporna kiselina (H2SO4). Dodamo nekoliko kuglica za vrenje. limunsku kiselinu u 300 ml vode i natrijev karbonat u 300 do 400 ml vruće vode. 5 g/l. i 4. 1 ml filtrata odgovara 0. ODREĐIVANJE ŠEĆERA a) Reagensi: – Alkalna otopina soli bakra: bakar (II) sulfat. (CuSO4 x 5H2O): 25 g.04 ml slatkog vina. Kiselinu polako dodajemo u vodu. 1 ml filtrata odgovara 0. Kad je koristimo. limunska kiselina (C6H8O7 x H2O): 50 g. 4. 3. – 0. Tikvicu grijemo na vodenoj kupelji pri 60° C dok temperatura otopine ne dostigne 50°C.01 ml mošta ili mistele. Tikvicu hladimo na zraku 30 minuta i tada je uronimo u hladnu vodu..19 g/ml: 5 ml. r20 = od 1. koncentriranu klorovodičnu kiselinu (HCl). ostavimo da vrije 10 minuta. (za provjeru metode određivanja) U odmjernu tikvicu od 200 ml dodamo: čistu suhu saharozu (C12H22O11): 4. 1 ml filtrata odgovara 0. 3. 1 ml filtrata odgovara 0. Bakar (II) sulfat otopimo u 100 ml vode.50 ml suhog vina. Uz stalno miješanje grijemo do vrenja. ohladimo i dopunimo vodom do 1 litre.U slučajevima iz gornjih točaka 1. Pomiješamo otopine limunske kiseline i natrijeva karbonata. 2. – Otopina invertnog šećera. Ovaj volumen otopine ne smije sadržavati više od 60 mg invertnog šećera. vodu: približno 100 ml. b) Postupak: U tikvici od 300 ml pomiješamo 25 ml alkalne otopine bakrene soli.1 M otopina natrijeva tiosulfata. 2.06 M HCl) neutraliziramo otopinom natrijeva hidroksida. voda: do 100 ml. r20 = 1. temperaturu održavamo 15 minuta.20 ml poluslatkog vina. na tikvicu namjestimo povratno hladilo . – Otopina škroba. natrijev karbonat (Na2CO3 x 10H2O): 388 g. razrijeđenja odgovaraju sljedećim količinama: 1. – 30 % otopina kalijeva jodida: kalijev jodid (KI): 30 g. Otopinu prenesemo u odmjernu tikvicu od 1 litre i dopunimo do oznake.

Neka mješavina vrije točno 10 minuta. 3. V. Napomena: za vina s velikim sadržajem reducirajućih šećera. preporuča se dodatak nekoliko kapi čistog biljnog ulja u ekstrakt vina (prije prvoga žarenja da se spriječi pjenjenje). sadržana u uzorku dana je u tabeli I. Masu reducirajućih šećera izražavamo u gramima invertnoga šećera na litru. Kad se prestane razvijati dim.n) utrošenih mililitara natrijeva tiosulfata. izvadimo posudu iz peći. – elekrična peć s kontroliranom temperaturom. promjera 70 mm. broj utrošenih mililitara natrijeva tiosulfata označimo sa n. Otparimo do suha na kipućoj vodenoj kupelji. platinsku posudu ohladimo u eksikatoru i važemo (masa P1). Sadržaj pepela definiran je kao ukupnost svih produkata koji ostaju nakon žarenja taloga preostalog od isparavanja vina. Kad se potpuno ohladi. ponavljamo postupak dodavanja vode. Ponovljivost. broj mililitara utrošenog natrijeva tiosulfata za titraciju slijepe probe označimo sa n´. (R): R = 0. visine 25 mm. c) Postupak: U prethodno izmjerenu platinsku posudu (početna masa Po) odpipetiramo 20 ml vina. u prilogu 4. izražena kao invertni šećer. Ako sagorijevanje (oksidacija karboniziranih čestica) nije potpuna. 25 ml 25 % sumporne kiseline (treća alineja točke a) ovoga članka) i 2 ml otopine škroba (četvrta alineja točke a) ovoga članka).1 M otopine natrijeva tiosulfata (peta alineja točke a) ovoga članka). Za titraciju slijepe probe. – platinska posuda ravna dna. (r): r = 0. b) Aparature: – vodena kupelj. kao funkcija broja (nž . dodajemo 10 ml 30 % otopine kalijeva jodida (druga alineja točke a) ovoga članka).1 mg. Obnovljivost. isparavanja vode i žarenja. stavimo posude u električnu peć pri 525 +/-25° C. dodamo 5 ml destilirane vode. 10 ml otopine šećera zamijenimo s 10 ml destilirane vode.Po . Titriramo s 0. – vaga s točnošću 0.015xi gdje je xi koncentracija invertnog šećera u g/l uzorka. uzimajući u obzir razrjeđenje u tijeku proćiščavanja i volumen ispitivanog uzorka.i zagrijemo do vrenja u roku od dvije minute. Masa pepela u uzorku (20 ml) jednaka je P = P1 . a) Princip metode: Ekstrakt vina žarimo na temperaturi između 500 i 550° C do potpune oksidacije organskih tvari. ODREĐIVANJE PEPELA Članak 15. Žarenje se izvodi tako da se svi kationi (isključivši kation amonija) pretvore u karbonate ili druge bezvodne anorganske soli. Kada je pepeo bijele boje. isparimo na vodenoj kupelji ili pod infracrvenim evaporatorom i ostatak ponovo žarimo pri 525° C 10 minuta. Ohladimo tikvicu u mlazu hladne vode. 2. ostatak sagorimo na žarnoj ploči na 200° C ili pod infra-crvenim evaporatorom dok ne započne karbonizacija. Nakon 15 minuta karbonizacije.058xi gdje je xi koncentracija invertnog šećera u g/l uzorka. Izračunavanje: Masa reducirajućih šećera. c) Iskazivanje rezultata 1. na jedno decimalno mjesto. – žarna ploča ili infra-crveni evaporator.

0.5% (m/m) ukupnih šećera (25° Brix). K2HPO4: 4. 4. – 0. – ili kombinirana elektroda koja se drži u destiliranoj vodi.) pH vrijednost: 3. 4. VI.) pH vrijednost: 6.d) Iskazivanje rezultata Masa pepela P u gramima po litri dobit će se na dva decimalna mjesta izrazom: P = 50 x p. dikalijev fosfat. Ako je P koncentracije (m/m) ukupnih šećera u pročišćenom ugušćenom moštu.85 pri 30° C. 6.7 g kalijeva hidrogentartrata po litri (C4H5KO6) pri 20° C. 6. – kalomel elektroda – referentna. koja sadrži 10. Provodljivost upotrebljene vode mora biti ispod 2 mikrosimensa po cm (mS/cm). Priprema uzorka za analizu: – Mošt i vino mjerimo direktno. a) Aparatura: – pH metar sa skalom kalibriranom u jedinicama pH tako da omogućava mjerenja do točnosti od najmanje 0. pH vrijednost: 3. Mjerimo razliku u potencijalu izmedu dviju elektroda uronjenih u ispitivanu tekućinu.90 pri 15° C.86 pri 25° C. Potencijal jedne od elektroda je u funkciji pH vrijednosti tekućine dok druga elektroda ima stalan i poznat potencijal te predstavlja referentnu elektrodu. (Otopine se mogu držati maksimalno dva mjeseca. drži se u zasićenoj otopini kalijeva klorida. voda do 1000 ml. (Otopina se može držati maksimalno dva mjeseca). s najmanje 5. 3. b) Reagensi – puferne otopine: – Zasićena otopina kalijeva hidrogentartrata.05 M otopina kalijeva hidrogenftalata.57 pri 20° C. Napomena: Mogu se koristiti i komercijalne referentne pufer otopine.55 pri 30° C.999 pri 15° C. c) Postupak: 1.402 g. 4. – elektrode: staklena elektroda koja se drži u destiliranoj vodi. – Otopina koja sadrži: monokalijev fosfat.015 pri 30° C.56 pri 25° C.354 g. (Ovu otopinu možemo držati do dva mjeseca ako joj dodamo 0. – Pročišćeni ugušćeni mošt: razrijedimo pročišćeni ugušćeni mošt vodom da dobijemo koncentraciju od 25 +/.88 pri 20° C. 6.008 pri 25° C. ODREĐIVANJE pH Članak 16. KH2PO4: 3.211 g kalijeva hidrogen-ftalata (C8H5KO4) pri 20°C.1 g timola na 200 ml. . izmjerimo masu od 2500/P i nadopunimo do 100 g vodom.05 pH jedinice.003 pri 20° C. 3.

3.2. Namještanje nule aparata: Prije mjerenja aparaturu treba namjestiti na nulu prema priloženim uputama. 2.00 pri 20° C da bismo provjerili skalu. do pojave modro-zelene boje (pH 7): približno 7. pH vrijednost izravno pročitamo sa skale. 4. Upotrijebimo pufer otopinu pH 4. Staklena elektroda mora se držati u destiliranoj vodi.5 ml.0: – kalijev dihidrogen fosfat (KH2P04): 107. Kombinirana elektroda koja se koristi mora biti pohranjena u destiliranoj vodi. a) Princip metode: Potenciometrijska titracija ili titracija uz indikator bromtimol modro i usporedba sa završnom točkom bojenog standarda. Puferna otopina pH 7. c) Aparatura: – Vodena vakuum pumpa. – neutralni etanol. – Potenciometar sa skalom u vrijednostima pH i elekroda. Kalomel elektroda mora se držati u zasićenoj otopini kalijeva klorida. Spojimo otopine i dodamo: – degaziranu voda (bez CO2): 200 ml. 96%: 200 ml. Konačni rezultat je aritmetička sredina dva mjerenja. – Mjerni cilindri: za vino od 50 ml. – 1 M otopinu natrijeva hidroksida. VII. Priprema uzorka: – Vino: Odstranjivanje ugljikovog dioksida: ulijemo oko 50 ml vina u vakuum tikvicu i . Ukupna kiselost vina je suma njegovih titrabilnih kiselina kad ga se titrira do pH 7 sa standardnom alkalnom otopinom. za pročišćene ugušćene mošteve od 100 ml. Dopunimo sa destiliranom vodom do 1000 ml. Kalibriranje pH metra: pH metar kalibriramo pri 20° C pufer otopinama pH 6. – 1 M otopina natrijeva hidroksida (NaOH): 500 ml. b) Reagensi: 1. vina ili otopine 25% (m/m) (25°Brix) pročišćenog ugušćenog mošta izražava se na dva decimalna mjesta. d) Iskazivanje rezultata: Vrijednost pH mošta. d) Postupak: 1.57. Određivanje pH: Elektrodu uronimo u uzorak na temperaturi između 20 i 25°C i to što je moguće bliže 20° C. Otopina indikatora bromtimol modro koncentracije 4 g/l: – bromtimol modro (C27H28Br2O5S): 4 g.3 g.1 M otopina natrijeva hidroksida (NaOH).88 i 3. Mogu se koristiti komercijalne pufer otopine. Svaki uzorak izmjerimo dva puta. ODREĐIVANJE UKUPNE KISELOSTI Članak 17. – destilirana voda: do 1000 ml. 3. – Vakuum tikvica od 500 ml. 0. Ugljikov dioksid nije uključen u ukupnu kiselost.

e) Iskazivanje rezultata 1. sa pufer otopinom pH 7 pri 20° C. Rezultat izražavamo na jedno decimalo mjesto. Označimo volumen dodane 0. mješajući ga kontinuirano. ovoga članka) dok se boja ne promijeni u modrozelenu. – Metoda mjerenja: u mjerni cilindar (četvrta alineja c) točke ovoga članka) ulijemo određeni volumen uzorka što je 10 ml u slučaju vina. ovoga članka) iz birete dok pH ne bude 7 pri 20 °C. Tada dodajemo 5 ml puferne otopine pH 7 (točka b) 1. izraženu u miliekvivalentima po kilogramu ukupnih šećera (A). Ukupnu kiselost. . 2. 1 ml otopine bromtimol modro i volumen uzorka (10 ml u slučaju vina. ovoga članka).1 M otopinu natrijeva hidroksida (točka b) 2. izraženu u miliekvivalentima po litri (A) izračunavamo: A = 10 x n. ovoga članka) u slučaju vina.1 M otopine natrijeva hidroksida označimo sa n ml. – Pročišćeni ugušćeni mošt: Ukupnu kiselost. Dodamo 0. a 50 ml ako se radi o pročišćenom ugišćenom moštu) pripremljenog kako je opisano u točki d) 1. izračunavamo: gdje je P koncentracije (m/m) ukupnih šećera. Titracija u prisustvu indikatora (bromtimol modro) – Preliminarani test: određivanje boje u završnoj točki: U mjerni cilindar (četvrta alineja c) točke ovoga članka) ulijemo 25 ml kipuće destilirane vode. Izračunavanje: – Vino Ukupnu kiselost. Ukupnu kiselost izraženu u gramima vinske kiseline po litri (A´). a 50 ml pročišćenog ugušćenog mošta (druga alineja d) točke ovoga članka). Potenciometrijska titracija – Kalibriranje pH metra: pH metar mora biti umjeren pri 20° C u skladu s uputama proizvođača. a 50 ml ako se radi o rektificiranu koncentriranom moštu. Volumen dodane 0. Homogeniziramo. Otopinu natrijeva hidroksida dodajemo uz stalno mješanje.1 M otopine natrijeva hidroksida s n ml. ovoga članka) i volumen od 10 ml uzorka (pripravljenog kako je opisano u točki d) 1.1 M otopinu natrijeva hidroksida (točka b) 2. Rezultat Izražavamo na jedno decimalno mjesto. Dodamo približno 10 ml destilirane vode i titriramo sa 0. Dodamo 0.075 x A. – Titracija: U mjerni cilindar (četvrta alineja c) točke ovoga članka) ulijemo 30 ml kipuće destilirane vode. izračunavamo: A' = 0. 1 ml otopine bromtimol modro (prva alineja točke b) 3. Rezultat izražavamo na jedno decimalno mjesto. 3. izraženu u miliekvivalentima po kilogramu pročišćenog ugušćenog mošta (A).1 M otopinom natrijeva hidroksida (točka b) 2. ovoga članka) dok se ne dobije ista boja kao i u preliminarnom testu (prva alineja ove točke). – Pročišćeni ugušćeni mošt: Izmjerimo točno 200 g pročišćenog ugušćenog mošta u odmjernu tikvicu od 500 ml i nadopunimo s vodom do oznake.priključimo na vodenu vakuum pumpu 1-2 minute. izračunavamo : A = 5 x n. ovoga članka.

ugrijemo do vrenja. 5 g škroba pomiješamo s oko 500 ml vode.3 g vinske kiseline/l. – 0. b) Reagensi: – Kristalizirana vinska kiselina (C4H6O6).4 g vinske kiseline/l. prisutan je u destilatu.9 mekv/l. – 0.1 M otopine natrijeva hidroksida (NaOH). Obnovljivost (R) za titraciju s indikatorom: Za bijela i roze vina: R = 3.005 M otopina joda (I2) – Kristalizirani kalijev jodid (KI) – Otopina škroba. Oprema mora zadovoljiti sljedeća tri testa: .19 g/l) razrijeđena 1:4 (v/v). Kiselost slobodnog i vezanog sumpornog dioksida u destilatu dobivenom pod ovim uvjetima mora se oduzeti od kiselosti destilata. koja se u nekim zemljama rabi za stabilizaciju vina. Kiselost sorbinske kiseline koja je dodana vinu mora se oduzeti od hlapive kiselosti. – kolone za destilaciju. ODREĐIVANJE HLAPIVE KISELOSTI Članak 18. Kad se ohladi razrijedimo do jedne litre. Napomena: dio salicilne kiseline. R = 0. HCl (ρ20 = 1. Ponovljivost (r) za titriraciju s indikatorom: Za bijela.07 g vinske kiseline/l. i ostavimo da vrije 10 minuta. a) Princip metode: Titriracija hlapivih kiselina. Za crna vina: R = 5. ružičasta i crna vina: r = 0. koncetracije približno 55 g/l pri 20° C. Metoda za određivanje salicilne kiseline dana je u točki f) ovoga članka.18 do 1. Količina salicilne kiseline mora biti određena i oduzeta od hlapive kiselosti. izdvojenih iz vina destilacijom vodenom parom i titriranje destilata.1 mekv/l. Aparatura za destilaciju vodenom parom sastavljena od: – generatora vodene pare (para mora biti bez ugljikovog dioksida). 3. – Zasićena otopina natrijeva borata (Na2B4O7 x 10 H2O).2. – tikvice sa cijevi za paru. c) Aparatura: 1. – 1% otopina fenolftaleina u 96% neutralnom alkoholu. Dodamo 200 g natrijeva klorida. – hladila. r = 0. 5 g/l. VIII. R = 0. Uz stalno mješanje.6 mekv/l. – Klorovodična kiselina. Hlapiva kiselost predstavlja homologe octene kiseline prisutnih u vinu u slobodnom obliku ili u obliku soli. Iz vina se najprije izdvoji ugljikov dioksid.

Vakuum tikvica d) Postupak: 1. dodamo 0. c) U tikvicu ulijemo 20 ml 1 M otopine mliječne kiseline.1 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke b) ovoga članka) uz dodatak dvije kapi fenolftaleina (treća alineja točke b) ovoga članka) kao indikatora. 2. dana je formulom: A = 0. 3. pomoću vodene pumpe uspostavimo vakuum u tikvici na minutu-dvije. Dodamo približno 0.0 ml. To znači da je predestilirano najmanje 99. Titriramo slobodan sumporni dioksid s 0. Svaka aparatura ili postupak koja zadovoljava ove testove ispunjava zahtjeve službenih međunarodnih aparatura ili postupaka. Sakupimo 250 ml destilata i titriramo s 0. Označimo upotrebljeni volumen sa n´. Sakupimo 250 ml destilata.1 M otopine natrijeva hidroksida i dvije kapi otopine fenolftaleina. Pripremanje uzorka: odstranjivanje ugljikovog dioksida. Dodamo četiri kapi razrijeđene klorovodične kiseline (črtvrta alineja točke b) ovoga članka). izražena u gramima octene kiseline po litri.1 M otopinom natrijeva hidroksida.1 M otopine octene kiseline.9 ml. Vodena pumpa 3. Volumen utrošene otopine natrijeva hidroksida mora biti manji ili jednak 1. što znači da se predestiliralo ne više od 0.5% octene kiseline. Titriramo ukupni sumporni dioksid sa 0.3 mekv/l.04 g octene kiseline/l.005 M otopine joda (peta alineja točke b) ovoga članka).05 x n”). dana je formulom: A = 5 (n .1 ml 0.1 x n´ – 0. U vakuum tikvicu ulijemo približno 50 ml vina. tresući vino neprestano. Ružičasta boja mora biti postojana najmanje 10 sekundi.0. Ponovljivost (r): r = 0. 2. r = 0. Izračunavanje: Hlapiva kiselost.0. Označimo upotrebljeni volumen 0. Dodamo zasićenu otopinu natrijeva borata (osma alineja točke b) ovoga članka) dok se opet ne pojavi ružičasta boja.5 g vinske kiseline (prva alinea točke b) ovoga članka).1 x n´ – 0.300 x (n .05 x n”). 2 ml otopine škroba (sedma alineja točke b) ovoga članka) i nekoliko kristala kalijeva jodida (šesta alineja točke b) ovoga članka). e) Iskazivanje rezultata 1. b) U tikvicu ulijemo 20 ml 0. Obnovljivost (R): R = 1.5% mliječne kiseline. Označimo volumen upotrijebljenog natrijeva hidroksida n ml.7 mekv/l. Hlapiva kiselost. izražena u miliekvivalentima po litri. izražena na jedno decimalno mjesto.1 M otopinom natrijeva hidroksida.005 M otopine joda sa n”. Titracija Titriramo sa 0. izražena na dva decimalna mjesta. Sakupimo najmanje 250 ml destilata. 3.005 M otopine joda (peta alineja točke b) ovoga članka). .a) U tikvicu ulijemo 20 ml uzavrele vode. Sakupimo 250 ml destilata i titriramo kiselinu s 0. Volumen utrošenog NaOH mora biti najmanje 19. Destilacija vodenom parom: U tikvicu ulijemo 20 ml vina bez ugljikovog dioksida kako je opisano u točki d) 1. 2. ovoga članka. To znači da para ne sadrži ugljikovog dioksida.

ovoga članka). U prisustvu salicilne kiseline pojavi se ljubičasto obojenje.19 g/l). f) Određivanje salicilne kiseline u destilatu hlapivih kiselina 1.R = 0. ovoga članka) i 1 ml otopine željezo (III) amonijeva sulfata (treća alineja točke f) 2.053 g octene kiseline. 3. HCl (ρ20 = 1.89 miliekvivalenata ili 0. upotrebljenog za titriranje hlapive kiselosti oduzmemo 0. i 1 ml otopine željezo (III) amonijeva sulfata (treća alineja točke f) 2.1 M otopina natrijevog tiosulfata. Ispraznimo i isperemo tikvicu.3 ml klorovodične kiseline (prva alineja točke f) 2. koja je dodana iz birete označimo sa n” ml. Određivanje salicilne kiseline sadržane u destilatu s hlapivom kiselosti izvodi se u drugom destilatu istoga volumena kao i destilat u kojemu je određena hlapiva kiselost. – Određivanje salicilne kiscline: Na konusnoj tikvici označimo nivo destilata. IX. Nehlapiva kiselost predstavlja razliku između ukupne i hlapive kiselosti. (Na2S2O3 x 5H2O). U ovom destilatu salicilna se kiselina određuje kolorimetrijskom metodom. – 0.5 ml klorovodične kiseline (prva alineja točke f) 2.18 do 1.1 x n” ml. Iz birete dodajemo 0. Dodamo 0. destiliramo vodenom parom i skupimo destilata u konusnu tikvicu do označenog nivoa. ulijemo u konusnu tikvicu 0.60 g/l natrijeva salicilata (NaC7H5O3). Dobivena količina se oduzima od hlapive kiselosti destilata.1 M otopine natrijeva tiosulfata (druga alineja točke f) 2. – Korekcija hlapive kiselosti: Od volumena n 0. ovoga članka).01 M otopina natrijeva salicilata: otopina sadrži 1. Dodamo 0. dodamo destiliranu vodu do označenog nivoa. Vino s prisutnom sorbinskom kiselinom: Kako se 96% sorbinske kiseline destilira vodenom parom u destilat volumena 250 ml. ovoga članka). 100 mg sorbinske kiseline odgovara kiselosti od 0. ovoga članka) i 1 ml otopine željezo (III) amonijeva sulfata (treća alineja točke f) 2. Reagensi: – Klorovodična kiselina.3 ml klorovodične kiseline (prva alineja točke f) 2. 4. Sadržaj konusne tikvice oboji se ljubičasto.1 M otopine natrijeva hidroksida. Koncentraciju sorbinske kiseline u mg/l određujemo drugim metodama. 2. 3 ml 0. Volumen otopine. ovoga članka). njezina kiselost mora biti oduzeta od hlapive kiselosti. identičnu tikvici iz prvog stavka ove točke.01 M otopine natrijeva salicilata (četvrta alineja točke f) 2. prisutnost salicilne kiseline dokazuje se.08 g octene kiseline/l. ovoga članka) sve dok otopina ne poprimi istu ljubičastu boju kao ona u konusnoj tikvici s vinskim destilatom. ovoga članka). U istu tikvicu dodamo novih 20 ml vina. Postupak: – Određivanje salicilne kiseline u destilatu hlapive kiselosti: Neposredno poslije određivanja hlapive kiselosti i korekcije na slobodni i ukupni sumporni dioksid. U konusnu tikvicu. – 10 % otopina željezo (III) amonijeva sulfata [(Fe2(SO4)3 x (NH4)2SO4 x 24H2O)] – 0. pojavom ljubičaste boje. . ODREĐIVANJE NEHLAPIVE KISELOSTI Članak 19. nakon zakiseljavanja i dodatka soli željeza (III). Princip: Nakon što se odredi hlapiva kiselost s korekcijom za sumporni dioksid.

X. Referentna metoda a) Aparatura: – – Aparatura. Za pročišćeni uguštećeni mošt: Ukupni sumporni dioksid izdvajamo iz prethodno razrijeđenog pročišćenog ugušćenog mošta zagrijavanjem na visokoj temperaturi (približno 100°C). Ravnoteža između ovih oblika je funkcija pH i temperature: H2SO3 H+ + HSO3 – . Nastalu sumpornu kiselinu određujemo titracijom sa standardnom otopinom natrijeva hidroksida. bilo slobodnom stanju ili kombiniran sa sastojcima vina.Nehlapivu kiselost izražavamo u: – miliekvivalentima po litri (mekv/l). Slobodni sumporni dioksid definiran je kao sumporni dioksid koji je prisutan u moštu ili vinu u sljedećim oblicima: H2SO3. vežemo i oksidiramo ga tako da ga mjehurićima provodimo kroz razrijeđenu i neutralnu otopinu vodikova peroksida. Slobodni sumporni dioksid izdvajamo iz vina na niskoj temperaturi (10° C). ODREĐIVANJE SLOBODNOG I UKUPNOG SUMPORNOG DIOKSIDA Članak 20. Posebnu pažnju potrebno je obratiti hladilu. – gramima vinske kiseline po litri (g vinske kiseline/l). Vezani sumporni dioksid naknadno određujemo jodometrijskom titracijom nakon alkalne hidrolize. zbroj predstavlja ukupni sumporni dioksid. 2. HSO3 – . Brza metoda: Za vina i mošteve: Slobodni sumporni dioksid određujemo direktno jodometrijskom titracijom. koja se koristi mora se slagati sa slikom 2. Ovaj rezultat pridodamo rezultatu slobodnog sumpornog dioksida. Članak 21. Referentna metoda: Za vina i mošteve: Sumporni dioksid izdvajamo iz vina strujom zraka ili dušika. Princip metode: 1. Ukupni sumporni dioksid izdvajmo iz vina zagrijavanjem na visokoj temperaturi (približno 100° C). Ukupni sumporni dioksid definiran je kao ukupnost svih različitih oblika sumpornog dioksida prisutnih u vinu. .

– Mikro-bireta b) Reagensi: – Fosfatna kiselina. Određivanje slobodnog sumpornog dioksida: . – Otopina vodikova peroksida.71 g/ml).Slika 2: Dimenzije su u milimetrima. Iznimno. 85 % (H3PO4. – Indikator: metil crveno: 100 mg. između tikvice i boce treba postaviti mjerač protoka s polukapilarnom cjevčicom. Boca na desnoj strani slike 2. namijenjena je sprječavanju pada tlaka koji nastaje zbog vodene vakuum pumpe. Za reguliranje pravilnog vakuuma. metilensko modro: 50 mg. Unutarnji promjeri četiri koncentrične cijevi što čine hladilo su: 45.2 mm oko svojeg najvećeg opsega. alkohol. 27 i 10 mm. na 20 do 30 cm vode.01 M otopina natrijeva hidroksida. c) Postupak: 1. NaOH. 50 %: 100 ml. 9. ova cijev može završavati staklenom poroznom pločicom koja stvara velik broj vrlo malenih mjehurića i osigurava dobar kontakt između tekućinske i plinovite faze. – 0.1 g H2O2 / litri (tri volumena). Cijev koja izvodi plin iz uzorka se u tikvici B završava jednom malom kuglom promjera 1 cm koja ima 20 rupica promjera 0. p20 = 1. 34. Protok plina kroz aparaturu treba iznositi približno 40 litara na sat.

Vino u tikvici A zagrijemo do vrenja pomoću plamena visine od 4 do 5 cm. – Pročišćeni ugušćeni mošt: ukupni sumporni dioksid iskazujemo u mg/kg ukupnih šećera. članka 19).01 M natrijeva hidroksida (četvrta alineja točke b) ovoga članka) i spojimo tikvicu B s aparaturom. Unutar 15 minuta sav sumporni dioksid se oslobodi i oksidira. Vina i moštevi: Ako očekivana koncentracija ukupnog SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l. a rabili smo 50 ml uzorka). stavimo 20 ml uzorka i 5 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka) u tikvicu A od 250 ml i spojimo na aparaturu. Određivanje ukupnog sumpornog dioksida: U slučaju pročišćenog ugušćenog mošta koristimo otopinu. d) Iskazivanje rezultata Oslobođeni sumporni dioksid izražava se u mg/l. 1. stavimo 50 ml uzorka i 15 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka) u tikvicu A od 250 ml i spojimo na aparaturu. Provodimo mjehuriće zraka (ili dušika) 15 minuta.4 ×n. Održavamo vrenje dok kroz aparaturu struji zrak (ili dušik). koji izravno dotiče dno tikvice.4 ´ n (gdje koncentracija SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l. Nastalu sumpornu kiselinu titriramo sa 0. 2. već na disk otprilike 30 cm promjera rupom u sredini. Tako izbjegavamo pregrijavanje supstanci ekstrahiranih iz vina koje se talože na stijenke tikvice. Tikvicu B skinemo sa aparature i titriramo nastalu kiselinu s 0. Utrošeni volumen za titraciju označimo sa n ml. U tikvicu A ulijemo 50 ml uzorka i 15 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka) i spojimo s aparaturom. Utrošeni volumen za titraciju označimo sa n ml. Ako je očekivana koncentracija ukupnog SO2 u uzorku veća od 50 mg/l. a rabili smo 20 ml uzorka). Tikvicu A spojimo na aparaturu. – Izračunavanje: Slobodni sumporni dioksid u mg/l dobiva se iz proizvoda 6. 16 ´ n (gdje je koncentracija SO2 u uzorku veća od 50 mg/l.Vino moramo držati u punoj i začepljenoj boci na 20° C dva dana prije određivanja. U tikvicu B stavimo 2 do 3 ml otopine vodikova peroksida (druga alineja točke b) ovoga članka) i dvije kapi indikatora. Izračunavanje: Vino: Ukupni sumporni dioksid u miligramima po litri: 6. U tikvicu B stavimo 2 do 3 ml otopine vodikova peroksida (druga alineja točke b) ovoga članka). Otopinu vodikova peroksida neutraliziramo s otopinom 0. Pročišćeni ugušćeni moštevi: Ukupni sumporni dioksid u mg/kg ukupnih šećera je: . Oslobođeni sumporni dioksid se u tikvici B oksidira u sumpornu kiselinu. na najbliži cijeli broj. e) Iskazivanje rezultata – Moštevi i vina: ukupni sumporni dioksid iskazujemo u mg/l. (druga alineja točke d)1.01 M otopinom natrijeva hidroksida (četvrta alineja točke b) ovoga članka). dobivenu razrjeđivanjem uzorka do 40 % (m/v) po uputama iz poglavlja VII. ovoga članka. U tikvicu A od 250 ml ulijemo 50 ml razrijeđenog uzorka i 5 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka). Tikvicu ne smjemo staviti na metalnu ploču. neutraliziramo po postupku iz točke c)1.01 M otopinom natrijeva hidroksida (druga alineja točke b) ovoga članka).

Volumen utrošenog joda označimo sa n. Titriramo s 0. Nakon što se ohladi. – 0. R = 9 mg/l. BRZA METODA a) Reagensi: – EDTA komplekson III: dinatrijeva sol etilendiamin tetra octena kiselina (C10H14N2O8Na2 × 2H2O). Ukupni sumporni dioksid: Dodamo 8 ml 4 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke a) ovoga članka). Energično miješajući dodamo odjednom sadržaj epruvete u kojoj se nalazi 30 ml sumpome kiseline 1:10 (v/v). 1:10 (v/v) (treća alineja točke a) ovoga članka). NaOH.025 M otopine joda. – 5 ml otopine škroba (četvrta alineja točke a) ovoga članka). za 20 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku je veća od 50 mg/l).025 M joda. gdje je P koncentracija ukupnih šećera 5 (m/m). r = 6 mg/l. za 20 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku je veća od 50 mg/l). 2. Članak 22. Dodamo 200 g natrijeva klorida (NaCl). Mješajući energično dodajemo u istom mahu 10 ml sumporne kiseline 1 : 10 (v/v) (treća alineja točke a) ovoga članka). 3. – 4M otopina natrijeva hidroksida. Odmah titriramo sa 0.025 M joda (peta alineja točke a) ovoga članka). Slobodni sumporni dioksid: U tikvicu od 500 ml dodamo: – 50 ml vina. R = 15 mg/l. b) Aparatura: – tikvica od 500 ml.. 2. dopunimo do jedne litre. – bireta. – 3 ml otopine sumporne kiseline. . Dodamo 20 ml 4 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke a) ovoga članka). 5 i 50 ml. Ponovljivost (r): za 50 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l).025 M otopinom joda uz indikator škrob do plave boje koja se zadrži od 10 do 15 sekundi. (160 g/l). Upotrebljeni volumen otopine joda označimo sa n”. Ugrijemo do vrenja uz stalno mješanje i ostavimo neka vrije 10 minuta. Volumen upotrebljene otopine joda označimo sa nž ml. c) Postupak: 1. Obnovljivost (R): za 50 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l). protresemo i pustimo da odstoji 5 minuta. – 30 mg EDTA komplekson III (prva alineja točke a) ovoga članka). – Otopina škroba 5 g/l: 5 g škroba pomješamo sa oko 500 ml vode. I2.84 g/ml). 2. – sumporna kiselina H2SO4 (p20= 1. r = 1 mg/I. Razrijedimo s 200 ml ledene vode. protresemo otopinu jednom i ostavimo da stoji 5 minuta. Titriramo slobodni sumporni dioksid sa 0. – pipete od 1. razrjeđena 1:10 (v/v).

slobodni sumporni dioksid treba vezati na dodani etanal ili propanal prije titriranja jodom. vrijednost n´” će biti mnogo viša pa je moguće. Izračunavanje: Slobodni sumporni dioksid u miligramima po litri: 32 × n. U tom slučaju zamijenimo koeficijent 32 sa 1. Oksidacija NADH mjeri se rezultirajućim padom apsorbancije pri valnoj . dodamo 5 ml otopine etanala koncentracije 7 g/l ili 5 ml propanala koncentracije 10 g/l. Ova vrijednost mora biti oduzeta od n (slobodni sumporni dioksid) i od n + n´ + n” (ukupni sumporni dioksid). moramo izvesti analizu na uzorku koji je čuvan pri anaerobnim uvjetima na temperaturi od 20°C dva dana prije analize. Određivanje izvodimo u tamnoj sobi i promatramo transparentnost vina: u točki ekvivalencije ono postaje opalescentno. Određivanje provodimo na 20°C. – Za crna vina preporuča se osvjetljavanje vina odozdo zrakom žutog svjetla iz obične žarulje čija zraka svijetli kroz otopinu kalijeva kromata ili iz lampe s natrijevom parom. ODREĐIVANJE LIMUNSKE KISELINE Članak 23. U konusnu tikvicu od 300 ml ulijemo 50 ml vina.025 M (npr. Ukupni sumporni dioksid u miligramima po litri: 32 × (n + n´ + n”).2 do 0. – Ako je količina sumpornog dioksida blizu. Vrijednost n´” je općenito malena. – Ako se određivanje slobodnog sumpornog dioksida posebno zahtijeva.4 mg askorbinske kiseline.d) Iskazivanje rezultata 1. Zatvorimo tikvicu i ostavimo da odstoji najmanje 30 minuta. Upotrebljeni volumen joda označimo sa n” ml. 0.28 u gornjoj formuli. oksaloacetat i njegov produkt dekarboksilacije piruvat reduciraju se u L-malat i L-laktat pomoću reduciranog nikotinamid adenin dinukleotida (NADH): MDH oksaloacetat + NADH + H+<——> L-malat + NAD+ LDH + piruvat + NADH +H <———> L-laktat + NAD+ Količina NADH oksidiranog u NAD+ u ovim reakcijama proporcionalna je količini prisutnog citrata.3 ml 0. Dodamo 3 ml sumpome kiseline 1:10 (v/v) i dovoljno 0. a) Princip metode Limunska kiselina prevodi se u oksaloacetat i acetat u reakciji kataliziranoj citrat liazom (CL): CL citrat <——> oksaloacetat + acetat U prisutnosti malat dehidrogenaze (MDH) i laktat dehidrogenaze (LDH). ili ako prelazi zakonski dopušten količinu. Napomene: – Za crna vina s niskim koncentracijama SO2. za točniju analizu moramo tu količinu joda točno procijeniti. Da se to postigne. Određivanjem n´” moguće je sasvim lako utvrditi prisutnost preostale askorbinske kiseline u količinama većim od 20 mg/l u vinima kojima je ona bila dodana.025 M otopine joda da se promjeni boja škroba. od 0. ukupni sumporni dioksid treba odrediti referentnom metodom.025 M otopine joda.01 M). mjeriti količinu ove supstance iz vrijednosti n´”. XI. – Budući da se neke supstancije oksidiraju s jodom u kiseloj sredini. Ako je vinu bila dodana askorbinska kiselina. barem aproksimativno. primjereno je koristiti razrijeđenu otopinu joda više od 0.025 M otopine joda oksidira 4. budući da 1 ml 0.

Budući da se provode mjerenja apsolutnih apsorbancija (tj. 0. dodamo 10 ml otopine cink klorida (80 mg ZnCl2 u 100 ml H2O) i nadopunimo do 100 ml redestiliranom vodom.8 (0.00 1. Prema potrebi napravimo razrjeđenje tako da je koncentracija citrata između 20 i 400 mg/l (tj. valnoj duljini kod koje NADH ima najveću apsorbanciju. Filtriramo. 0. Preporučuje se prije određivanja provjeriti aktivnost enzima.8 sa približno 13 ml 5 M otopine natrijeva hidroksida. Ova otopina ostaje stabilna najmanje jedan tjedan pri 4° C ili najmanje četiri tjedna ako je smrznuta.5 ml LDH (5 mg/ml). 2. – Mikropipete za dodavanje volumena od 0. c) Aparatura: – Spektrofotometar.13 g glicilglicina otopimo u približno 70 ml redestilirane vode.5 mg MDH/ml. ne primjenjuju se kalibracijske krivulje. – Citrat liaza (CL. Profiltriramo kroz nabrani filter. koji omogućuje mjerenje pri 340 nm.02 do 2 ml.6 × 10-3 M). e) Postupak Na spektrofotometru podesimo apsorbanciju pri 340 nm.8. 7. d) Priprema uzorka Određivanje citrata se obično provodi direktno u vinu bez prethodnog uklanjanja boje i bez razrjeđenja ukoliko je količina limunske kiseline manja od 400 mg/l.2 M) i 0. 10 ml vina sipamo u tikvicu od 50 ml. pH 7.4 ml otopine amonij sulfata (3. – Staklene kivete od 1 cm. Kod crnih vina bogatih fenolnim spojevima preporučuje se prethodna priprema sa PVPP: Napravimo vodenu suspenziju od oko 0. 5 mg protein/ml): otopimo 168 mg liofilizata u 1 ml ledene vode. Zatim u kivetu stavljamo kako slijedi: ReferentnaKiveta za kiveta uzorak (ml) (ml) Otopina 1 (prva alineja točke b) ovoga članka) 1. moraju se provjeriti skale valnih duljina i spektralne absorbancije na aparatu.51 M otopina glicilglicina. Zn2+ (0. – Otopina malat dehidrogenaze/laktat dehidrogenaze (MDH/LDH. već se standardizacija provodi uzimajući u obzir koeficijent ekstinkcije NADH). – Otopina reduciranog nikotinamid adenin dinukleotida (NADH) (približno 6 × 10-3 M): otopiti 30 mg NADH i 60 mg NaHCO3 u 6 ml redestilirane vode. Umjesto toga može se primijeniti spektrofotometar s diskontinuiranim izvorom koji omogućava mjerenje kod 334 nm ili 365 nm. između 5 i 80 mg citrata u ispitivanom uzorku).5 mg LDH/ml): pomiješamo zajedno 0. Tresemo dvije do tri munute.duljini od 340 nm. dodamo vlažni PVPP koji je s filtera uklonjen spatulom. Podesimo pH na 7. uz zrak kao slijepu probu (bez kivete u optučkom putu).2 g PVPP i ostavimo da stoji 15 minuta. b) Reagensi: – Otopina pufera pH 7.1 ml MDH (5 mg MDH/ml). Ova suspenzija ostaje stabilna najmanje jednu godinu pri 4° C.00 . primjenom kiveta širine 1 cm. – Polivinilpolipirolidon (PVPP) Napomena: svi navedeni reagensi su komercijalno dostupni.

Otopina 2 (druga alineja točke
b) ovoga članka)
0,10
0,10
Uzorak

0,20
Redestilirana voda
2,00
1,80
Otopina 3 (treća alineja točke
b) ovoga članka)
0,02
0,02
Promućkamo, i nakon pet minuta očitamo apsorbanciju otopina u referentnoj kiveti i kiveti za
uzorak (A1).
Dodamo:
Otopina 4 (četvrta alineja točke
b) ovoga članka)
0,02 ml 0,02 ml
Promućkamo i pričekamo da se reakcija završi (oko pet minuta) i očitamo apsorbancije
otopina u referentnoj kiveti i kiveti za uzorak (A2).
Izračunamo razliku apsorbancija (A2 – A1) za referentnu kivetu i kivetu za uzorak, ΔAR i
ΔAS.
Na kraju, izračunamo razliku između ovih razlika:
ΔA = ΔAS – ΔAR
Napomena: Vrijeme koje je potrebno da se završi enzimatska reakcija može varirati
ovisno o šarži. Gornja vrijednost je dana samo kao orijentacija i nju treba odrediti za svaku
šaržu.
f) Iskazivanje rezultata
Koncentracija limunske kiseline izražava se u miligramima po litri na najbliži cijeli broj.
1. Izračunavanje
Opća formula za izračunavanje koncentracije u mg/l je:

gdje je:
V = volumen otopine koja se analizira u ml (3,14 ml)
v = volumen uzorka u ml (0,2 ml)
M = molekulska masa tvari koju određujemo (za bezvodnu limunsku kiselinu M =192,1)
d = optički put u kiveti u cm (1 cm)
ε = koeficijent apsorbancije NADH (kod 340 nm, e = 6,3 mmol-1 ×1 × cm-1),
tako da je:
C = 479 × ΔA
Ako je uzorak prethodno razrijeđen rezultat pomnožimo s faktorom razrjeđenja.
Napomena:
Kod 334 nm: C = 488 x DA (ε = 6,3 mmol-1 × 1 × cm-1)
Kod 365 nm: C = 887 x DA (ε = 3,4 mmol-1 × 1 × cm-1)
2. Ponovljivost (r)
Za koncentracije limunske kiseline manje od 400 mg/l: r = 14 mg/l;
Za koncentracije limunske kiseline veće od 400 mg/l: r = 28 mg/l;
3. Obnovljivost (R)
Za koncentracije limunske kiseline manje od 400 mg/l; R = 39 mg/l;
Za koncentracije limunske kiseline veće od 400 mg/l; R = 65 mg/l.

XII. ODREĐIVANJE UGLJIKOVOG DIOKSIDA
Članak. 24
PRINCIP METODA
1. Referentna metoda
Mirna vina [tlak CO2 < 0,5 × 105 Pa; 105 pascala (Pa) = 1 bar]
Volumen vina uzet od uzorka ohladimo na oko 0° C i pomiješamo s dovoljnom količinom
natrijeva hidroksida da se dobije pH vrijednost od 10 do 11. Titracija se provodi otopinom
kiseline u prisustvu ugljikove anhidraze. Sadržaj ugljikovog dioksida izračuna se iz volumena
kiseline potrebnog da se pH promijeni od 8,6 (hidrogenkarbonatni oblik) do 4,0 (ugljikova
kiselina). Slijepa proba se provodi u istim uvjetima na dekarboniziranom vinu da bi se uzeo u
obzir volumen otopine natrijeva hidroksida koji troše kiseline u vinu.
Pjenušava i biser vina
Uzorak vina koji se analizira ohladi se blizu točke smrzavanja. Nakon uzimanja količine
koja će se upotrijebiti za slijepu probu nakon dekarbonizacije, ostatak u boci se prevede u
alkalno tako da se sav ugljikov dioksid veže u obliku Na2CO3. Provodi se titracija otopinom
kiseline u prisustvu ugljikove anhidraze. Sadržaj ugljikovog dioksida izračuna se iz volumena
kiseline potrebnog da se pH promijeni od 8,6 (hidrogenkarbonatni oblik) do 4,0 (ugljikova
kiselina). Slijepa proba se provodi u istim uvjetima na dekarboniziranom vinu da bi se uzeo u
obzir volumen otopine natrijeva hidroksida koji troše kiseline u vinu.
2. Uobičajena metoda:
Pjenušava i biser vina
Manometarska metoda: nadtlak ugljikova dioksida mjeri se direktno u boci pomoću
afrometra.
Članak 25.
REFERENTNA METODA
1. Mirna vina (tlak CO2 < 0,5 × 105 Pa)
a) Aparatura:
– Magnetska mješalica
– pH metar
b) Reagensi:
– Otopina natrijeva hidroksida (NaOH) 0,1 M;
– Otopina sumporne kiseline (H2SO4) 0,05M;
– Otopina enzima ugljikove anhidraze, 1 g/l.
c) Postupak:
Uzorak vina ohladimo na približno 0° C zajedno s pipetom od 10 ml za odmjeravanje.
Stavimo 25 ml 0,1 M otopine natrijeva hidroksida (prva alineja točke b)1. ovoga članka) u
čašu od 100 ml; dodamo dvije kapi vodene otopine ugljikove anhidraze (treća alineja točke
b)1. ovoga članka). Dodamo 10 ml vina pomoću pipete ohlađene na 0° C.
Stavimo čašu na magnetsku mješalicu, namjestimo pH elektrodu i povremeno miješamo.
Kad tekućina postigne sobnu temperaturu, polako titriramo 0,05 M otopinom sumporne
kiseline (druga alineja točke b)1. ovoga članka) do pH 8,6. Zabilježimo očitanje na bireti.
Nastavimo titrirati sumpornom kiselinom do pH 4,0. Označimo sa n ml utrošene
sumporne kiseline za titriranje između pH 8,6 i 4,0.
Uklonimo CO2 iz oko 50 ml uzorka vina mućkanjem u vakuumu oko tri minute, uz
grijanje tikvice u vodenoj kupelji na oko 25° C.

Gornji postupak ponovimo i na 10 ml dekarboniziranom vinu.
nž ml je volumen utrošene 0,05 M sumporne kiseline.
d) Iskazivanje rezultata
1 ml 0,05 otopine sumporne kiseline odgovara 4,4 mg CO2.
Količina CO2 u gramima po litri dana je formulom:
0,44 x (n – n´)
Izražava se na dva decimalna mjesta.
Napomena: Ako vino sadrži malo CO2 (CO2 < 1 g/l), nije potrebno dodati ugljičnu
anhidrazu za kataliziranje reakcije hidrataciju CO2.
2. Pjenušava i biser vina
a) Aparatura:
– Magnetska mješalica,
– pH metar.
b) Reagensi:
– Otopina natrijeva hidroksida (NaOH), 50 % (m/m),
– Otopina sumporne kiseline (H2SO4), 0,05 M,
– Otopina enzima ugljične anhidraze, 1 g/l.
c) Postupak:
Označimo nivo vina u boci te ga hladimo dok ne počne smrzavanje. Pustimo da se boca
blago ugrije, protresemo je da kristali leda ne nestanu. Brzo uklonimo čep i stavimo 45 do 50
ml vina u odmjerni cilindar za slijepu probu. Točan volumen uzetoga vina, v ml, očitamo na
cilindru kad vino postigne sobnu temperaturu.
Odmah nakon što je uklonjen uzorak za slijepu probu, dodamo 20 ml otopine natrijeva
hidrokisda (prva alineja točke b)2. ovoga članka) u bocu volumena 750 ml.
Pričekamo da vino postigne sobnu temperaturu.
U čašu od 100 ml stavimo 30 ml prokuhane destilirane vode i dvije kapi otopine ugljične
anhidraze (treća alineja točke b)2. ovoga članka). Dodamo 10 ml vina koje je prethodno
prevedeno u alkalno. Stavimo čašu na magnetsku mješalicu, namjestimo elektrodu i magnetni
štapić uz umjereno miješanje.
Titriramo otopinom sumporne kiseline (druga alineja točke b)2. ovoga članka) do pH 8,6.
Zabilježiti očitanje na bireti. Nastavimo polako titrirati sumpornom kiselinom do pH 4,0.
Neka je n ml utrošak kiseline za titriranje između pH 8,6 i 4,0.
Uklonimo CO2 iz v ml uzorka vina (koje smo uzeli za slijepu probu) mućkanjem u
vakuumu oko tri minute, uz grijanje tikvice u vodenoj kupelji na oko 25 °C. Uzmemo 10 ml
dekarboniziranog vina i dodamo 30 ml prokuhane destilirane vode, dodamo dvije do tri kapi
otopine natrijeva hidroksida da se pH podesi na izmeđi 10 i 11. Zatim slijediti gornji
postupak. Neka je nž ml dodani volumen 0,05 M otopine sumporne kiseline.
d) Iskazivanje rezultata
1 ml 0,05 M otopine sumporne kiseline odgovara 4,4 mg CO2.
Ispraznimo bocu vina koje je bilo prevedeno u alkalno i odredimo unutar 1 ml početni
volumen vina tako da se boca ispuni vodom do oznake, i to je V ml.
Količina CO2 u gramima po litri dana je formulom:

0,44 x (n – n') ×

Rezultat se izražava na dva decimalna mjesta.
3. Iskazivanje rezultata
Nadtlak pri 20° C (Paph20) izražen u paskalima dan je formulom:
Q
Paph20 = ––––––––––––––––––––––––––––––––– – Patm
1,951x10-5(0,86-0,01A) ´ (1-0,00144S)
gdje je:
Q = količina CO2 u g/l vina;
A = alkoholna jakost vina pri 20° C;
S = količina šećera u vinu u g/l;
Patm = atmosferski tlak u paskalima.
Članak 26.
UOBIČAJENA METODA
1. Pjenušava i biser vina
a) Aparatura:
– Afrometar
Afrometar je uređaj za mjerenje tlaka u bocama pjenušavih i biser vina. Ima raznih izvedbi
u ovisnosti o načinu zatvaranja boce. Skala afrometra je u paskalima (Pa), iako je praktičnije
koristiti 105 Pa ili kilopaskal (kPa).
Afrometri mogu imati različite klase manometara. Klasa manometra je preciznost očitanja
u odnosu na cijelu skalu izražena u postotcima ( npr. manometar od 1000 kPa klase 1 znači da
se maksimalni tlak od 1000 kPa može očitati unutar ± 10 kPa). Uređaj klase 1 preporučuje se
za precizna mjerenja. Afrometri moraju biti redovno provjeravani (barem jednom godišnje).
b) Postupak:
Mjerenja se moraju provoditi na bocama čija se temperatura stabilizirala najmanje 24 sata.
Nakon što je čep probušen, boca se mora žestoko promućkati sve dok tlak na postane
konstantan, tada se očita.
c) Iskazivanje rezultata
Tlak pri 20° C (Paph20) izražava se u paskalima (Pa) ili kilopaskalima (kPa).
Rezultat treba izraziti u obliku koji je sukladan preciznosti manometra (npr.
6,3 ´ 105 Pa ili 630 kPa, a ne 6,33 ´ 105 Pa ili 633 kPa za manometr klase 1 s punom
skalom do 1000 kPa).
Ako je temperatura pri kojoj je izvedeno mjerenje različita od 20° C mora se provesti
korekcija množenjem izmjerene vrjednosti tlaka sa koeficijentom:

danim u tableli I, priloga 5 ovoga pravilnika. Na taj način dobijemo rezultat pri 20° C.
Članak 27.
ODNOS IZMEĐU TLAKA I KOLIČINE UGLJIKOVOG DIOKSIDA U BISER VINU
Iz tlaka kod 20° C (Paph20) izračuna se apsolutni tlak kod 20° C (Pabs20) pomoću formule:
Pabs20 = Patm + Paph20
Patm je astmosferski tlak izražen u barima
Količina ugljikovog dioksida u vinu dana je slijedećim odnosima:

Ova vrijednost je korigirana za temperaturu i izražena kao koncentracija pri 20° C (rabeći tabelu I. – Pročišćeni ugušćeni mošt Ovisno o koncentraciji. ugušćenog mošta i proćišćenog ugušćenog mošta. ODREĐIVANJE ŠEĆERA REFRAKTOMETROM Članak 28. Zabilježiti temperaturu t °C. Korigiranje temperature – Instrumenti sa skalom u masenim postocima saharoze: korigiranje temperature provesti pomoću tabele I. . – ili u indeksima loma na četiri decimalna mjesta. posebice glede kalibriranja i izvora svijetlosti. mošt se propusti kroz četverostruko presavijenu suhu gazu i nakon odbacivanja prvih kapi filtrata. pri čemu treba paziti (jer su prizme čvrsto pričvršćene jedna na drugu) da uzorak jednako pokriva staklenu površinu prizme. Mjerenje provesti sukladno uputama za uporabu aparata. Uputa za upotrebu aparata mora sadržavati točne instrukcije.951 × 10-5 x Pabs20 × (0. nastavlja se određivanje filtriranog proizvoda. c) Izračun: 1.86 – 0. – Instrumenti sa skalom u indeksima loma: indeks loma mjeren pri t°C pronaći u tabeli II (prilogu 6). prikazan je u tabeli II i tabeli III.1%. koristi se ili pročišćeni ugušćeni mošt ili otopina dobivena tako da se 200 g pročišćenog ugušćenog mošta razrijedi s vodom do 500 g.1% ili indeks loma na četiri decimalna mjesta. Očitati maseni postotak saharoze unutar 0. c) Priprava uzorka: – Mošt i ugušćeni mošt Po potrebi. Na istom uzorku napraviti najmanje dva određivanja. koja je u prilogu 6. b) Aparatura: Abbe-ov refraktometar koji mora imati skale u: – masenim postocima saharoze s podjelom od 0. da se dobije (kolona I) odgovarajuća vrijednost u masenim postocima saharoze pri t°C. d) Postupak: Uzorak temperirati na blizu 20° C. XIII.987 × 10-5 × Pabs20 × (0.86 – 0.00144 S) gdje je: A = alkoholna jakost vina pri 20°C S = količina šećera u g/l. a) Princip metode: Indeks loma pri 20° C.01 A) × (1 – 0. priloga 6 ovoga Pravilnika.00144 S) – u gramima CO2 po litri vina: 1.– u litrama CO2 po litri vina: 0.01 A) × (1 – 0. pomoću kojega se dobiva koncentracija šećera u gramima u litri i gramima na kilogram mošta. Staviti malu količinu uzorka na donju prizmu refraktometra. priloga 6). pri čemu sva vaganja moraju biti točno provedena. izražen kao apsolutna vrijednost ili kao maseni postotak saharoze. Refraktometar mora imati termometar sa skalom najmanje od +15° C do +25° C s omogućenim cirkuliranjem vode koja osigurava mjerenje pri temperaturi 20° C ± 5° C.

0 1.001608 22.5 1.5 1.001223 .001323 .001684 .4 10.001340 20.5 1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.2 1. Koncentracija šećera u pročišćenom ugušćenom moštu Pronaći maseni postotak saharoze pri 20° C u tabeli III (prilog 6) i iz istoga reda očita se koncentracija šećera u gramima na litru i gramima na kilogram.001880 .9 1.6 1.001374 .000895 .4 1.002304 .002215 25.0 1.5 1.001761 .0 1.001665 . Ministar Petar Čobanković.0 1. Koncentracija šećera u moštu i ugušćenom moštu Pronaći maseni postotak saharoze pri 20°C u tabeli II (prilog 6) i iz istoga reda očitati koncentraciju šećera u gramima na litru i gramima na kilogram.3 1.002916 28. 3.4 11.6 1.003731 1.3 1.6 .000520 .3 .8 1.001722 .2 1.000422 .001703 22.002990 .001900 23.004187 .004013 1.000430 .000465 . Ako se mjerenje provodi na razrijeđenom pročišćenom ugušćenom moštu.1 1. s kojim se množi masa vode u Pyrex piknometru pri toC za izračun volumena piknometra pri 20oC toC F toC F toC F toC F toC F toC F toC F 10.001839 .1 .4 1.5 1.3 1.7 1.1 1.7 1.0 1.1 1.0 1.8 1.5 1.002238 . 4.002326 25.8 1.001357 .000842 .001144 .9 1.4 1.001207 .0 1.2 1.2 1.001819 .001920 .000540 .3 1.7 1.3 1.004071 1.7 .001128 .4 1.003222 .0 1.000803 .5 1.0 1.1 1.003956 1.0 1.1 1.001257 20.003871 1. v.000550 .1 1.000816 17.9 1.002372 .003899 1. ugušćenog mošta i pročišćenog ugušćenog mošta Pronaći maseni postotak saharoze pri 20° C u tabeli II ili III (prilog 6) i iz istoga reda pročita se indeks loma pri 20° C na četiri decimalna mjesta.9 1.000501 .7 1.003843 1.003247 .8 1.003168 29.002417 .002508 .7 1.003815 1.6 1.4 1.002439 26.000714 .000909 .6 .003299 29.000447 .5 .3 1.001097 19.000738 .0 1.0 1.003015 .000726 .6 1.6 1.002966 .002394 .4 1.3 1. Članak 29.7 1.002531 .4 1. Koncentracija šećera izražena je kao invertni šećer na jedno decimalno mjesto.6 1.001646 . rezultat se množi s faktorom razrjeđenja.002485 .8 .003041 28. Koncentracija šećera izražena je kao invertni šećer na jedno decimalno mjesto. Indeks loma mošta.000703 .2 .6 1.2 1.5 1.002555 26.000882 17.1 1.000764 . r.5 1.2 1.000868 .9 1.000777 .003117 .000752 16.001800 23.5 .004158 1.000492 .000398 13.001741 .2 1.2 1.2.003273 .003928 1.003759 1.4 1.7 1.003984 1.000789 . Klasa: 011-02/04-01/1 Urbroj: 525-11-04-1 Zagreb.003143 .7 1.001627 .001290 .001273 .0 1.4 1.5 1.001175 19.3 1.000511 .1 .000406 .9 1.001113 .001159 .000855 .2 .4 1.001191 .000456 .2 1.4 1.000483 14.003066 .9 11.004128 1. PRILOG 1 PRILOG 1: Tabela I: Faktor F.001859 .000829 .003787 1.4 1.2 1.001780 .000439 13.5 1.004042 1.7 1.3 .8 1.003194 .002578 .002602 .000530 14.000414 .003704 .002349 .002941 .003326 .1 1.1 1.2 1.3 1.5 1.000691 16.001941 .4 1.002260 .003352 .7 1.6 1.000474 . lipnja 2004.7 1.002462 .0 .6 1.3 1.8 1.6 1.004099 1.1 1.3 1.001239 .3 1.6 1.2 1.7 1.1 1.002282 .6 1.7 1. 24.003092 .001306 .

1 1.003676 .0 1.002086 .000679 .4 1.001498 .3 1.3 1.9 1.2 1.5 1.0 1.8 1.004275 .0 1.002891 .6 1.9 1.6 1.2 1.003567 .002151 .8 1.002745 .002044 .000979 .004216 .000668 .8 1.1 1.001589 .001462 .002172 .6 1.8 1.001409 .9 1.000570 .9 1.5 1.8 1.1 1.3 1.9 1.3 1.002672 27.4 1.7 1.003405 .4 1.003485 .000965 .002129 .9 1.9 1.001008 .003513 .7 1.000951 18.002649 .9 1.4 1.6 1.9 1.001516 21.000937 .7 1.4 1.001022 18.8 1.8 1.003458 .000645 .6 1.8 1.001037 .002194 .003432 30.001067 .3 1.2 1.3 1.000623 .004245 12.6 1.9 1.000601 .002842 .5 1.0 1.000580 15.8 1.001445 .003649 .002817 .4 1.7 1.5 1.002023 .002625 .002107 24.8 1.7 1.001961 .0 1..002866 .2 1.2 1.001570 .001427 21.000634 15.000591 .002002 24.001552 .001982 .8 1.002793 27.8 1.9 1.003594 .000993 .2 1.7 1.001052 .003621 .000560 .001534 .003540 12.1 1.001391 .001082 .002769 .002696 .000656 .5 1.1 1.001480 .003379 .9 1.0 1.5 1.000612 .000923 .8 1.0 1.002720 .9 1.002065 .1 1.

78 1.00 2.20 1.35 2.37 0.40 0.80 0.61 1.44 11° 1.22 0.24 0.48 3.25 0.55 1.77 2.26 1.71 1.41 1.30 1.52 1.65 3.43 0.60 2.Tabela II: Temperaturne korekcije c za gustoću suhih i bezalkoholnih vina.23 0.51 0.68 0.88 2.72 2.92 3.53 28° 2.33 1.46 1.21 2.52 3.55 1.54 0.13 2.53 2.36 1.63 2.30 1.77 2.62 1.48 26° 1.69 3.17 1.77 2.21 3.22 0.59 1.17 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .27 0.87 0.85 4.56 1.22 0.81 0.80 0.47 4.06 1.47 0.98 2.41 0.51 0.38 0.97 0.69 1.75 1.24 0.56 1.57 3.77 1.53 1.05 1.60 1.84 1.60 1.44 0.28 0.75 0.92 3.84 1.44 0.76 0.84 0.84 3.03 2.79 2.86 1.63 0.62 0.04 2.40 1.22 0.11 2.70 3.45 3.83 0.66 0.08 1.42 2.56 1.78 3.89 0.27 2.52 1.00 3.30 16° 0.93 0.29 1.22 1.67 1.03 1.89 2.96 1.81 2.32 2.40 18° 0.11 2.78 2.16 1.23 1.91 3.62 2.18 14° 1.51 1.60 0.35 1.75 1.29 0.50 2.86 1.92 0.64 1.74 0.50 1.32 1.45 1.21 0.27 1.55 0.27 2.53 1.08 2.18 2.41 2.06 3.46 0.78 0.93 0.55 2.95 0.35 3.42 3.70 2.27 0.26 1.25 1.47 1.78 1.62 1.70 1.40 4.45 2.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10° 1.01 2.96 2.59 1.95 2.16 2.23 0.77 0.43 1.13 1.65 0.56 1.38 2.73 1.59 2.88 3.71 0.39 1.44 0.63 2.48 1.19 1.92 5.74 0.49 0.77 1.86 0.47 0.04 2.32 0.25 2.90 1.36 0.46 1.01 2.34 0.70 4.21 3.53 3.89 3.67 2.25 4.46 0.42 3.68 0.86 2.23 0.33 4.03 2.47 Temperatura 20° (oC) 21° 0.12 2.13 1.41 1.96 1.46 0.37 3.94 19° 0.27 1.31 0.93 0.05 3.44 2.81 2.58 2.50 1.46 0.61 0.00 3.27 2.23 0.52 1.21 0.01 1.69 0.36 1.34 2.19 1.51 2.97 0.92 4. p20 = pt ± c/1000 .75 2.77 1.31 1.37 0.97 25° 1.53 3.19 2.38 2.19 1.77 1.10 1.16 2.16 3.84 0.83 1.99 1.34 0.20 2.26 1.65 0.88 3.05 4.91 0.69 3.97 23° 0.46 0.93 1.11 4.49 0.42 1. za izračun rezultata pri 20oC.46 3.48 1.86 1.96 2.93 2.10 3.28 1.11 2.31 2.46 24° 0.22 1.16 2.64 1.97 0.25 2.95 2.67 1.32 1.50 2.85 17° 0.45 1.17 3.57 1.55 4.57 0.72 0.86 4.87 4.73 2.93 1.36 0.63 0.72 1.48 2.28 1.67 1.52 0.61 13° 1.31 1.06 4.65 2.63 0.80 0.40 1.69 0.25 1.37 1.44 2.53 2.06 1.30 0.11 1.53 0.40 0.28 0.90 0.52 2.43 0.64 1.76 0.30 3.02 1.59 0.77 0.35 1.15 1.22 2.48 22° 0.00 1.11 2.91 2.48 0.24 2.19 4.80 1.44 2.67 1.24 1.03 1.71 0.01 27° 1.38 2.13 1.03 12° 1.82 1.36 1.75 1.44 1.92 2.70 1.13 1.59 3.97 0.02 3.84 1.33 0.03 2.88 0.29 0.62 0.72 0.32 3.72 2.42 0.07 29° 2.53 2.93 0. mjerenu Pyrex piknometrom pri toC.25 0.68 2.22 2.78 1.85 0.94 4.41 0.09 3.09 0.36 3.16 2.26 0.58 1.20 3.72 3.82 1.25 1.09 3.10 1.44 0.99 1.71 1.99 3.59 0.81 2.30 0.66 2.05 2.05 2.74 0.90 1.19 3.39 0.98 3.34 2.33 2.42 0.32 0.90 0.86 1.97 4.71 0.86 0.42 0.97 1.78 0.31 2.81 0.31 3.03 3.32 1.67 1.19 3.67 1.32 2.56 0.08 1.44 2.21 2.47 1.22 0.87 0.27 3.74 15° 0.38 1.71 0.43 1.62 2.18 1.01 1.46 2.80 0.08 3.81 0.85 1.62 2.36 1.31 3.89 1.13 2.40 2.01 1.16 1.05 1.25 4.26 0.83 1.61 30° 2.71 1.59 1.67 0.63 1.11 2.83 0.82 3.21 1.22 1.93 2.80 2.91 3.

34 0.54 1.80 1.30 4.13 3.80 0.01 2.36 2.81 1.42 2.72 2.66 1.05 3.67 3.05 1.34 2.26 3.29 0.37 1.18 5.63 2.37 3.96 6.3.34 2.68 0.30 1.91 4.67 4.26 1.60 3.48 4.74 2.00 2.49 1.56 0.72 1.36 1.08 6.61 0.96 2.57 1.55 4.11 2.08 1.94 5.97 3.85 4.78 4.25 3.58 2.22 3.43 1.31 2.80 1.00 4. za izračun rezultata pri 20oC.38 2.03 4.49 1.32 2.89 2.10.90 0.51 1.35 4.67 3.05 1.28 4.76 0.87 3.86 4.36 3.24 2.48 2.39 5.82 1.81 1.66 1.50 2.62 1.20 1.90 2.26 4.62 3.14 1.50 2.58 2.09 3.16 2.82 2.68 0.63 1.80 3.84 24° 1.20 1.73 2.66 2.37 0.25 1.59 2.18 1.34 1.84 5.50 3.56 2.86 2.62 1.70 2.45 0.94 0.50 3.17 2.28 1.93 4.73 5.17 4.12 1.36 2.00 2.15 1.79 1.40 0.10 1.57 2.93 0.88 0.30 3.26 2.34 5.41 0.22 1.71 1.69 2.80 0.31 1.85 0.84 2.71 1.13 1.01 3.50 4.19 13° 1.60 1.77 0.44 25° 1.85 4.75 1.54 0.98 1.72 3.08 1.98 3.09 2.67 1.16 2.92 2.18 3.82 2.36 10° 2.20 1.05 5.56 5.20 5.77 1.79 27° 2.16 4.12 2.82 3.87 0.53 2.73 3.42 28° 2.90 18° 0.81 1.12 5.07 1.81 0. p20 = pt ± c/1000 .48 0.01 4.89 0.96 1.55 1.06 2.2.64 4.98 5.12 1.48 2.60 0.89 5.46 0.32 1.77 1.32 2.43 2.35 3.59 3.44 0.42 0.43 4.30 0.23 23° 0.90 1.19 1.62 Temperatura 20° (oC) 21° 0.89 1.70 3.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC gustoća 1.29 1.72 4.64 30° 3.65 3.28 3.66 1.65 2.15 3.12 1.05 4.12 3.02 1.40 2.44 1.36 2.60 1.08 4.05 26" 1.67 0.91 4.51 1.60 0.48 2.46 2.59 1.57 1.99 1.31 0.39 3.84 1.68 5.10 2.49 3.76 2.11 4.66 11° 2.77.05 1.51 5.58 0.35 3.40 3.37 1.82 1.00 3.30 1.56 0.66 2.95 0.10 3.04 2.42 12° 1.37 2.79 0.27 2.18 17° 0.99 3.59 0.22 1.59 5.20 3.61 0.02 2.32 0.43 0.36 2.52 0. mjerenu Pyrex piknometrom pri toC.18 1.11 1.34 1.62 22° 0.08 2.42 2.Tabela III: Temperaturne korekcije c za gustoću prirodnog ili ugušćenog mošta.01 3.84 2.09 1.01 2.30 2.69 2.65 3.92 2.31 1.56 5.64 3.75 2.76 1.90 6.62 19° 0.17 1.16 1.93 3.24 0.13 3.51 2.04 1.09 2.60 1.87 4.44 16° 1.84 1.26 1.75 0.75 4.45 2.28 1.22 3.16 5.67 1.18 3.39 0.42 2.17 2.09 1.10 2.55 3.53 0.23 2.50 0.61 0.47 3.59 3.15 1.62 2.34 4.88 4.95 2.42 0.82 2.50 0.10 3.24 4.03 4.62 0.99 2.03 3.22 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .04 4.88 2.16 1.82 2.47 3.93 4.82 1.05 5.40 0.95 14° 1.57 5.25 1.34 2.44 3.42 2.06 1.78 2.66 3.09 1.44 0.25 3.86 0.59 0.44 1.67 4.05 1.24 1.36 3.38 0.25 0.46 5.21 1.12 0.72 2.33 1.45 2.98 3.51 3.20 4.29 4.43 2.00 0.86 2. 2^99 3.14 4.35 0.95.85 2.00 29° 2.72 0.16 0.74 1.16 6.72 1.30 1.26 2.43 1.07 3.84 0.88 1.88 3.06 4.94 3.84 2.28 2.64 0.50 3.53 4.56 0.52 4.37 1.45 4.48 0.72 15° 1.52 1.58 0.22 1.96 3.73 0.06 1.04 3.31 5.03 1.13 1.90 5.51 1.47 3.36 3.57 3.92 2.76 4.56 3.20 1.70 0.22 3.24 1.96 3.00 1.29 0.09 1.69 3.18 1.30 2.35 3.49 1.24 2.12 1.52 1.21 4.66 0.37 0.37 1.83 0.17 2.26 2.73 1.58 2.18 2.65 4.84 1.36 4.

72 3.52 0.49 1.79 1.00 0.96 1.10 3.41 4.79 5.77 4.43 0.29 1.28 0.22 0.66 1.46 0.36 3.64 2.86 4.89 0.30 3.020 1.53 2.96 1.05 2.79 0.60 4.080 1.71 2.84 0.38 1.70 3.78 3.69 2.80 5.61 3.44 2.90 2.90 3.000 1.17 2.74 1.04 0.68 3.98 2.48 1.63 3.120 1.19 1.30 2.09 2.21 1.94 1.84 2.69 0.37 3.53 2.94 3.27 2.87 2.21 0.99 4.44 4.120 1.21 4.18 0.26 0.61 3.32 1.89 2.40 3.54 2.08 0.52 2.41 3.60 1.86 2.42 3.27 3.02 2.51 2.46 3.43 3.61 1.73 3.69 0.99 4.53 2.50 0.00 2.34 3.45 2.27 0.20 4.39 1.11 1.50 2.75 2.31 0.14 1.59 2.22 1.07 3.12 0.33 0.84 1.060 1.50 3.13 0.55 4.79 3.71 1.47 2.00 4.57 1.00 0.95 3.65 1.32 5.20 0.79 2.38 1.89 3.50 1.36 2.48 1.46 1.25 2.62 4.91 1. gustoća gustoća gustoća 1.57 4.68 3.63 1.02 1.07 1.58 0.67 3.83 0.83 1.27 3.49 2.42 0.16 2.73 1.03 2.69 2.36 3.91 1. Alkoholna jakost 15% vol.43 0.73 3.64 3.72 2.55 4.63 3.78 1.83 1.87 2.02 0.57 .54 1.28 4.100 1.02 1.39 0.12 2.79 3.27 3.46 4.100 1.10 1.020 1.84 1.24 2.48 2.37 1.86 2.43 3.26 2.70 3.66 3.26 3.94 2.26 0.40 0.35 1.71 1.65 3.97 1.42 2.55 2.94 2.33 0.39 1.39 0.61 2.51 4.59 1.60 2.04 0.29 2.45 0.70 2.82 0.90 1.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 13% vol.71 0.15 3.49 0.01 1.94 0.100 1.75 0.30 0.01 1.39 1.73 1.90 3.78 1.29 1.16 3.17 2.30 0.44 2.30 3.26 1.23 3.59 3.10 1.75 2.44 2.32 3.78 0.67 1.46 0.87 2.020 1.53 0.91 0.69 2.46 4.95 2.96 3.23 4.52 4.40 0.01 2.09 3.84 2.33 2.99 2.66 2.07 3.88 3.89 4.73 2.13 3.76 0.52 0.06 3.95 2.32 1.83 2.74 2.73 2.29 2.29 2.05 2.48 1.49 4.49 4.80 1.56 1.51 3.47 2.98 1.35 0.49 1.11 3.34 3.44 3.31 2.08 2.93 1.99 4.72 1.05 2.32 1.84 1.58 1.40 3.080 1.56 0.39 0.31 2.73 4.47 2.95 30° 3.63 0.86 3.22 0.52 2.27 2.89 0. i veće sa ostatkom šećera.99 2.68 3.25 1.01 2.87 3.31 0.55 1.59 4.61 1.94 0.78 1.69 2.90 3.040 1.08 3.01 1.09 1.06 2.06 1.71 0.060 1.36 0.07 5.71 1.62 3.16 1.000 1.060 1.95 0.77 0.49 0.70 2.89 0.39 3.59 2.01 0.05 0.89 3.48 1.05 5.040 1.46 4.06 0.09 2. za izračun rezultata pri 20oC.71 2.42 2.95 1.76 4.36 1.00 0.22 4.51 0.93 1.95 3.49 1.47 2.12 1.20 1.87 2.95 1.10 0.94 1.80 2.000 1.64 0.49 0.51 1.64 3.12 1.81 4.49 2.39 0.79 5.74 3.96 3.95 0.46 1.45 2.17 1.42 2.95 2. Alkoholna jakost 17% vol.77 0.35 3.54 4.98 1.30 1.49 0.040 1.90 3.63 206 2.60 0.06 2.29 3.99 3.95 4.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura 20° (oC) 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 4.97 1.29 2.44 1.30 0.52 3.78 1.10 3.32 2.18 1.24 1.83 0.36 0.82 1.94 4.25 1.31 3.42 2.30 1.64 2.080 1.49 3.77 1. p20 = pt ± c/1000 .02 0.97 1.46 1.27 1.19 1.10 1.33 2.08 2.85 1.30 2.39 1.45 3.31 1.29 3.48 0.37 3.46 1.90 1.19 2.Tabela IV: Temperaturne korekcije c za gustoću vina alkoholne jakosti 13 % vol.39 3. mjerenu Pyrex piknometrom pri toC.

08 5.100 1.40 1.88 0.88 4.21 1.27 2.020 1.55 0.06 0.56 5.31 1.62 4.76 3.06 2.82 0.22 4. Alkoholna jakost 21% vol.24 2.97 3.24 2.31 1.95 3.42 0.82 2.99 0.38 0.54 1.30 0.26 1.52 3.88 3.48 1.46 2.14 1.30 2.50 4.22 3.54 4.48 30° 4.93 1.000 1.85 2.95 2.64 2.32 3.76 0.57 3.03 0.05 2.68 1.51 2.32 1.23 4.13 0.Alkoholna jakost 19% vol.40 2.84 4.96 2.57 1.080 1.68 2.57 1.87 2.88 2.42 3.91 6.01 4.39 5.06 4.84 1.45 0.60 1.76 1.060 1.01 0.60' 3.51 3.00 4.31 2.86 4.76 0.30 2.69 2.41 0.93 1.31 2.54 3.51 4.00 3.19 1.49 4.76 3.89 2.58 5.21 0.52 0.44 2.70 4.88 0.78 0.36 5.31 3.70 1.80 0.01 4.66 5.50 1.60 2.08 0.88 2.62 3.64 2.82 0.61 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 0.31 0.18 1.90 3.52 4.99 2.25 2.04 3.47 4.95 0.64 5.48 0.32 2.57 1.71 2.78 3.49 3.42 4.12 0.61 3.42 1.03 3.53 3.20 0.57 2.02 2.86 2.57 2.27 4.80 5.29 1.49 4.72 2.72 2.02 1.11 5.89 5.020 1.19 1.01 0.69 2.38 1.33 2.20 0.19 3.02 1.120 1.41 0.51 1.06 0.27 0.43 1.28 1.90 1.21 3.77 1.24 4.39 3.000 1.100 1.92 3.88 3.69 5.81 3.97 3.96 2.31 3.54 1.08 3.25 4.55 5.060 1.52 4.19 2.08 2. gustoća gustoća 1.27 0.82 5.79 4.64 2.97 4.30 3.51 2.28 3.27 3.96 1.83 2.040 1.78 4.73 2.56 4.16 2.13 1.48 0.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura (oC) 3.74 3.18 0.28 2.47 1.72 2.11 2.39 0.18 2.61 5.79 3.96 3.90 1.43 2.45 0.56 1.92 4.08 1.03 4.66 4.10 1.55 2.69 4.62 3.27 3.96 1.12 3.09 2.07 1.78 1.66 4.97 1.22 2.46 4.42 3.51 1.65 1.30 3.74 3.59 1.62 3.15 3.43 4.31 0.50 3.16 20° .18 2.45 4.62 3.97 3.09 1.95 1.48 1.09 1.45 4.47 4.76 4.10 3.61 3.84 1.39 1.25 1.71 3.90 3.08 2.54 4.55 2.11 1.09 0.57 1.96 2.040 1.65 2.08 1.21 4.04 0.42 3.74 2.84 1.47 5.55 5.29 2.70 1.47 2.95 0.44 4.62 4.080 1.83 1.

62 3.12 1.55 0.92 1.98 1.14 2.03 2.46 2.39 3.78 0.07 1.34 2.77 2.38 0.07 1.32 0.56 1.11 4.68 0.12 2.88 4.42 1.25 1. za izračun rezultata pri 20oC.90 12° 1.27 0.99 3.55 1.22 0.42 1.60 0.29 0.05 2.41 0.33 2.45 1.63 2.23 1.37 2.26 2.34 1.38 0.19 2.03 3.23 0.45 26° 1.21 1.26 1.96 27° 1.44 2.82 2.93 0.23 2.31 1.19 3.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10° 1.53 2.95 0.98 2.29 1.77 1.31 0.25 0.85 1.45 24° 0.97 0.44 0.82 1.15 2.75 3.45 1.24 1.44 2.88 0.83 1.49 1.73 3.25 3.88 1.49 1.30 1.28 3.21 2.39 0.84 0.91 0.37 2.43 0.98 3.98 2.29 1.73 1.70 0.36 0. mjerenu običnim staklenim piknometrom ili hidrometrom pri toC.54 30° 2.66 15° 0.03 1.63 0.50 0.57 2.21 0.89 0.57 3.31 1.29 0.38 2.38 2.51 1.75 3.36 0.50 3.99 1.19 1.45 0.74 0.52 157 163 1.35 0.73 1.54 0.81 0.30 1.86 0.48 28° 1.28 0.73 1.05 2.03 2.19 1.49 0.20 0.40 2.19 0.07 1.25 4.25 0.99 2.52 0.43 0.46 0.33 1.31 1.68 071 074 078 081 085 0.75 3.93 3.25 1.69 0.82 2.99 1.77 0.73 1.86 2.75 1.55 2.22 2.63 2.65 0.92 5.79 0.26 1.41 0.08 3.47 0.64 2.05 1.49 13° 1.33 2.01 1.50 0.23 16° 0.35 1.95 0.96 23° 0.33 2.40 1.07 2.38 3.08 3.76 1.33 0. p20 = pt ± c/1000 .64 1.91 2.22 2.04 1.49 2.81 2.22 3.44 0.25 0.24 0.60 2.27 1.79 1.96 0.39 1.09 2.80 1.52 1.67 2.71 0.07 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .91 2.99 1.51 1.97 2.23 1.18 1.40 1.71 0.37 1.05 1.73 0.63 1.12 1.21 1.66 1.32 0.92 0.88 0.18 3.14 1.59 0.69 1.71 0.67 1.20 2.5S 1.72 0.80 1.04 2.64 2.42 1.83 0.76 4.74 0.24 3.43 0.51 2.90 0.10 1.Table V: Temperaturne korekcije c za gustoću suhih i bezalkoholnih vina.67 0.99 1.16 1.88 1.64 1.40 2.40 3.12 1.56 1.57 2.52 0.45 1.62 1.20 1.77 0.47 1.38 0.67 0.43 0.80 17° 0.60 0.16 1.70 3.60 0.17 1.59 1.57 0.47 1.65 0.46 0.84 1.93 4.45 0.76 0.24 1.12 4.28 1.58 0.84 0.39 0.21 1.39 0.81 0.14 3.95 0.96 2.24 0.93 0.74 0.93 3.11 1.35 2.90 2.26 2.63 2.58 2.85 4.26 2.66 1.67 2.93 2.39 0.05 3.57 0.84 1.51 2.62 3.91 19° 0.07 1.83 2.46 Temperatura 20° (oC) 21° 0.85 0.86 0.89 0.75 2.55 2.96 1.01 1.57 0.11 1.30 0.94 2.11 1.93 1.70 1.13 2.15 1.50 2.09 2.57 3.91 3.44 1.31 11° 1.95 3.21 0.72 2.21 1.31 2.04 3.13 2.50 1.15 2.78 2.48 0.46 0.69 2.91 0.83 2.44 0.34 3.50 3.23 0.06 2.26 0.45 2.35 1.69 1.42 1.78 1.77 2.47 2.75 1.82 0.73 2.82 1.58 1.90 3.20 1.07 14° 0.48 22° 0.91 0.56 1.56 2.34 0.97 2.05 2.70 176 183 190 1.88 1.52 1.84 3.35 1.37 3.67 1.74 1.71 1.11 2.56 0.44 1.27 2.15 1.45 2.39 4.92 0.43 1.97 4.30 4.72 2.21 2.24 2.59 1.05 1.15 1.23 0.16 4.93 3.58 3.54 1.95 25° 1.02 4.03 2.46 1.21 0.11 3.62 1.80 0.27 0.88 1.62 0.87 0.65 2.22 3.58 1.73 2.49 1.73 0.31 2.40 0.33 1.61 4.58 1.41 0.03 1.29 0.38 3.35 1.20 0.01 2.00 29° 2.29 1.24 1.14 2.77 0.52 1.65 0.45 3.50 1.38 2.93 2.37 1.34 1.14 3.35 0.36 18° 0.26 0.39 1.22 0.88 0.65 1.46 4.34 3.26 3.14 2.62 0.02 1.06 3.83 1.39 1.70 0.77 2.22 0.29 2.55 0.16 1.

74 4.48 2.62 1.28 3.50 0.59 0.34 2.43 0.15 1.09 1.99 4.76 1.65 0.Table VI: Temperaturne korekcije c za gustoću prirodnog ili ugušćenog mošta.17 2.22 2.56 0.86 0.61 2.54 1.54 0.39 5.74 2.52 1.14 1.90 5.42 17° 0.44 3.39 2.78 2.02 2.34 2.26 3.84 1.57 773 2.37 4.37 3.75 1.17 2.65 1.16 1.69 0.86 29° 2.70 2.21 1.72 0.40 2.08 2.16 2.09 3.35 0.48 0.93 0.88 1.46 1.99 3.97 3.55 2.39 3.56 5.25 2.20 Temperatura 19° 0.34 0.52 4.87 0. za izračun rezultata pri 20oC.79 18° 0.02 2.29 0.32 1.31 0.37 0.58 4.58 0.90 4.07 2.08 4.99 3.74 1.36 2.28 2.21 2.64 1.12 1.95 0.37 1.34 2.45 1.10 2.33 2.75 1.60 4.94 2.23 4.59 2.48 3.31 1.33 2.15 1.38 0.55 3.31 0.74 0.24 1.16 2.73 0.39 1.89 2.57 0.04 2.52 0.60 22" 0.69 3.19 23° 0.94 4.85 2.54 1.87 2.32 1.14 1.58 3.04 1.06 1»09 1.01 5.99 3.82 5.19 5.71 1.44 3.53 0.86 3.37 4.52 4.85 1.29 1.92 2.74 1.91 3.57 3.35 3.28 2.85 0.87 11° 2.67 1.47 3.46 3.07 2.60 1.74 2.81 1.57 3.24 3.64 2. p20 = pt ± c/1000 .96 1.07 3.60 0.17 2.89 1.76 0.86 2.02 5.60 27° 2.86 2.54 0.05 5.39 0.23 2.15 1.65 15° 1.06 1.82 0.44 1.00 2.99 1.03 3.56 0.55 0.62 1.48 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .75 1.20 4.56 2.97 2.58 0.47 2.91 0.03 2.42 2.69 4.00 3.46 3.44 1.81 0.49 1.84 0.41 2.48 1.82 2.59 0.67 0.29 3.94 3.76 1.83 2.10 1.29 1.00 1.18 1.24 3.59 0.23 4.86 1.17 2.57 3.40 0.30 28° 2.33 0.72 3.84 1.51 0.40 5.69 3.82 1.85 0.37 1.72 3.94 4.14 3.09 2.23 4.80 3.36 4.39 4.34 2.48 3.75 3.06 1.05 1.13 4.36 0.75 1.16 1.55 0.29 2.15 3.95 0.28 1.53 1.12 1.52 1.46 2.74 2.24 3. mjerenu običnim staklenim piknometrom ili hidrometrom pri toC.68 2.90 0.72 1.51 2.54 1.99 1.08 1.26 2.44 2.38 2.18 1.82 1.48 0.16 2.57 1.36 10° 2.35 2.60 1.33 0.28 0.02 1.16 3.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC gustoća 1.44 0.37 1.62 3.36 0.02 2.15 4.43 1.60 1.22 1.82 0.81 1.80 2.26 1.80 0.19 1.95 2.62 4.64 0.55 3.92 3.12 4.77 1.77 13° 1.29 12° 1.57 0.30 2.49 256 2.71 1.74 2.58 0.94 3.79 24° 1.73 3.11 1.52 2.25 1.55 3.05 1.71 3.43 0.77 0.20 1.73 2.19 1.28 3.34 3.65 1.11 2.00 4.25 1.08 217 2.58 1.95 2.85 5.09 2.61 0.15 5.91 103 3.46 0.29 2.39 1.25 1.73 1.21 1.46 1.35 3.30 0.16 3.90 4.17 1.43 1.11 3.70 0.37 3.78 0.12 1.41 0.33 4.22 1.01 16° 1.96 3.00 2.67 1.59 2.13 1.92 4.42 0.09 1.12 3.06 1.45 2.25 1.25 5.18 2.43 0.77 2.02 1.24 14° 1.90 2.46 0.12 1.81 2.68 2.06 3.18 1.65 2.51 4.73 4.07 4.39 0.13 1.16 1.82 3.97 1.16 2.71 2.28 0.63 1.23 2.92 2.63 0.04 4.68 1.85 2.34 1.51 2.36 2.54 3.95 2.08 1.90 0.58 2.64 2.68 1.19 1.31 5.76 0.31 1.60 (oC) 20° 21° 0.37 25° 1.80 4.63 2.64 4.25 2.12 3.86 4.96 26° 1.32 1.52 1.93 2.41 0.96 2.59 1.14 4.30 1.07 1.86 2.00 1.09 1.73 5.22 3.38 3.

020 1.17 3.69 1.27 2.39 2.65 0.89 1.53 0.08 0.91 0.89 2.36 0.19 2.09 0.32 1.52 2.59 2.080 1.98 1. gustoća gustoća gustoća 1.47 3.85 3.35 0.66 4.65 2.26 1.34 1.18 1.71 1.48 2.86 0.56 2.42 2.00 1.31 2.36 3.33 2.59 3.82 4.52 4.49 1.54 1.040 1.61 4.39 1.40 1.12 1.58 2.57 3.13 0.02 2.42 2.15 1.61 1.25 1.040 1.22 2.98 3.00 0.78 3.59 1.41 0.54 1.77 2.82 30° 3.81 2.22 1.98 2.75 3.03 0.43 1.88 1.40 0.30 4.25 3.51 2.53 2.66 3.98 0.20 2.51 2.19 0.09 4.16 2.34 1.94 2.88 1.92 0.36 2.42 3.14 1.97 0.66 4.90 2.25 2.41 4.96 2.93 2.060 1.34 2.45 2.24 2.41 0.77 3.42 1.06 1.53 1.85 3.42 0.89 3.23 1.03 1.86 4.79 0.68 1.93 1.49 3.120 1.63 3.80 0.90 0.25 1.27 2.83 2.92 0. Alkoholna jakost 17% vol.06 0.97 3.34 1.17 0.Tabela VII: Temperaturne korekcije c za gustoću vina alkoholne jakosti 13%vol.35 0.11 2.45 4.05 2.50 0.55 2.52 1.66 0.00 2.26 2.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura 20° (oC) 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 4.40 2.59 2.69 2.02 3.86 0.45 4.39 0.03 1.55 1.86 4.35 0.93 0.92 3.12 2.43 1.43 1.43 0.21 2.75 1.79 2.080 1.89 1.32 1.89 0.66 0.71 3.45 4.77 2.38 4.34 0. šećera.29 2.13 2.93 2.36 0.48 4.80 2.56 2.15 4.33 2.80 2.30 1.51 2.61 0.42 1.60 2.32 1.61 2.65 1.50 3.14 1.39 3.59 0.15 3.020 1.82 1.86 1.81 2.67 4.17 0.07 4.56 1.94 2.75 1.17 3. mjerenu običnim staklenim piknometrom ili hidrometrom pri toC.26 2.32 0.77 1.39 1.53 2.09 2.020 1.77 2.26 0.25 0.39 3.15 2.87 2.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 13% vol.47 0.44 1.42 .10 4.87 1.85 2.60 3.97 0.20 2.64 0.42 1.35 0.37 0.24 2.18 3.39 2.38 0.89 4.93 5.71 3.21 3.03 3.77 1.16 1.87 1.87 2.68 0.98 1.51 3.44 3.94 2.61 2.02 3.97 3.89 2.27 0.39 2.17 2.38 0.60 0.08 1.80 3.59 2.63 0.37 4.75 0.88 1.68 2.16 0.42 2.02 3.35 3.31 3.47 2.81 1.00 2.000 1.100 1.18 2.97 1.75 1.120 1.90 2.78 1.61 2.54 3.13 0. i veće.51 2.32 0.35 3.87 0.45 4.44 0.28 3.72 0.17 0.09 1.56 3.66 2.93 1.27 0.20 2.37 2.11 1. za izračun rezultata pri 20oC p20 = pt ± c/1000 .100 1.11 2.87 3.32 2.67 2.89 0.19 2.00 3.89 2. Alkoholna jakost 15% vol.22 3.54 0.90 1.06 1.88 1.06 1.080 1.88 4.66 4.36 2.44 1.000 1.78 3.39 2.80 3.53 3.93 1.09 1.38 3.67 1.77 2.76 1.84 3.47 0.37 2.16 3.61 3.81 4.89 3.01 3.90 5.97 2.38 0.87 1.64 2.98 2.64 3.40 2.18 3.16 0.81 0.26 0.71 4.25 1.17 5.72 1.03 0.35 3.54 2.19 1.70 3.42 0.80 0.67 1.88 2.57 2.000 1.37 2.78 2.65 1.36 3.14 0.41 3.99 1.29 0.21 2.84 3.81 1.51 0.48 0.66 4.06 1.73 0.36 3.90 1.44 0.060 1.40 3.44 3.70 1.45 0.55 3.34 1.52 1.25 1.03 1.57 0.17 3.74 4.68 2.17 1.44 2.45 0.78 3.70 1.040 1.85 0.42 3.39 2.08 4.87 1.66 0.78 2.66 2.00 2.83 1.69 1.93 1.27 1.44 0.91 0.66 0.060 1.09 1.05 1.51 1.96 0.100 1.86 3.54 3.65 4.48 4.46 4.06 0.32 2.52 3.04 1.56 1.56 1.58 2.50 0.02 3.

32 4.59 20° 21° 22° 23° 24° 25° 0.35 1.58 2.16 2.44 0. gustoća gustoća 1.02 2.52 1.78 4.10 2.000 1.81 0.89 2.81 1.03 2.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura (oC) 3.67 3.11 2.85 0.36 4.41 0.39 2.15 3.15 3.51 4.41 0.57 4.59 0.80 3.50 2.68 1.43 3.02 26° 27° 28° .34 3.65 2.69 4.54 1.38 3.57 0.62 1.52 0.25 0.08 2.50 3.25 5.77 1.18 3.84 2.85 0.40 3.51 1.03 1.48 4.90 2.43 4.06 4.44 2.78 5.53 0.04 3.13 4.93 4.30 1.23 2.78 1.66 4.81 0.86 2.95 2.37 0.02 2.86 2.00 2.48 2.71 1.37 4.48 3.43 2.44 0.53 5.18 3.88 0.75 0.47 4.100 1.49 2.61 2.56 0.77 2.70 1.73 0.99 3.18 3.10 0.66 3.79 2.20 3.65 1.68 1.11 2.75 4.20 3.060 1.68 3.88 4.77 6.66 3.78 1.92 3.85 3.64 3.34 1.59 4.Alkoholna jakost 19% vol.53 1.97 5.55 2.41 3.47 0.44 3.90 3.93 0.54 4.49 3.080 1.87 3.22 5.35 0.11 4.78 4.58 5.46 3.55 3.63 1.78 1.25 2.65 1.92 4.71 2.32 4.20 2.57 4.10 1.71 2.25 2.79 0.97 3.45 0.41 0.05 0.07 3.36 1.03 1.16 1.63 1.48 0.19 2.00 2.52 4.56 2.40 30° 4.060 1.37 3.89 3.040 1.44 0.68 4.15 4.33 2.15 0.36 2.47 0.51 0.06 1.46 5.17 4.80 2.96 3.83 5.92 3.26 1.65 3.06 1.40 2.94 1.00 1.54 2.98 1.73 3.34 1.25 1.88 4.55 2.41 3.63 1.60 1.54 0.43 1.87 0.77 5.53 5.71 4.83 2.13 2.56 0.20 3.03 1.040 1.09 0.24 2.51 1.92 4.04 1.07 3.31 2.79 0.33 2.38 0.02 2.41 1.09 2.98 0.000 1.44 3.15 1.69 1.23 2.96 4.100 1.36 29° 2.44 1.65 3.91 1.99 3.22 3.09 3.50 0.26 1.13 2.89 2.19 4.38 3.080 1.14 3.51 0.41 0.35 3.83 4.62 1.67 1.80 3.44 1.120 1.10 0.79 2.95 2.92 0.53 2.63 4.86 3.39 3.17 1.57 3.86 3.15 4.38 1.01 2.90 2.67 2.94 5.23 1.87 3.15 1.01 3.54 4.23 2.11 4.42 4.13 2.92 0.020 1.55 1.13 3.69 2.20 3.13 1.99 1.35 2.80 1.12 5.61 1.61 2.18 2.020 1. Alkoholna jakost 21% vol.15 1.

51 1.46 996.03 1.13 1.06 1.00 0.13 984 0.30 990.81 1.58 1.20 0.93 1.36 991.01 0.9 -0.07 1.80 1.08 0 8 999.01 1.84 1.06 -0.06 0.17 0.51 998.02 1.41 995.91 1.36 1.23 990.46 995.42 1.03 0.11 0.15 0.17 0.04 -0.47 1.06 0.02 0.10 0 9 999.21 990.32 992.11 0.38 1.50 997.13 1.25 989.07 985 0.46 996.22 990.54 1.22 0.20 0.16 987.70 1.49 1.20 1.38 993.10 0.75 1.80 1.28 1.28 991.19 0.29 1.83 1.04 -0.07 0. 0.01 -0.25 1.10 986.46 996.06 986.25 989.01 1.59 1.12 986.39 992.05 -0.07 1.18 987.11 0.23 988.12 1.19 0.17 1.29 988.42 995.17 989.25 991.40 1.23 1.44 1.03 0.77 1.83 1.02 0.01 0.06 -0.12 0.51 998.00 0.01 0 3 999.05 986.17 0.22 1.43 1.65 1.35 1.00 0.12 0.17 0. .72 1.28 988.50 997.51 998.18 0.20 985.70 1.41 995.10 0.65 1.03 0.28 1.03 0.14 987.21 1.19 989. to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0o999.30 992.03 0 4 999.00 0.18 0.10 0.51 997.79 1.16 0.0$ -0.36 1.07 1.05 0.13 0.77 1.05 0.07 1.93 1.11 0.35 991.27 1.26 987.14 0.16 1.46 996.05 0.11 988.10 983 0.76 1.27 987.19 1.17 0.37 993.17 0.28 1.17 0 15 999.09 0.16 0.14 1.04 -0.24 1.31 990.10 0.18 0.00 1.13 013 0 12 999. 0.00 985.20 0.05 -0.71 1.20 1.55 1.27 989.06 1.41 1.46 996.23 986.09 0.09 0.30 1.18 0.06 -0.52 1.65 1.05 0.20 0.91 1.35 993.28 989.36 991.07 0.23 0 20 998.11 988.05 0.92 1.06 1.29 1.01 0.93 1.01 0.18 989.68 1.19 988.19 0.02 -0.42 994.02 1.06 -0.84 1.16 0.04 -0.08 1.02 0.43 994.42 994.08 986.15 0.10 986.79 1.18 0 16 998.08 0.17 0.10 0.26 1.34 992.38 992.12 1.09 0.04 -0.30 992.67 1.09 0.24 990.15 0.90 1.34 1.38 993.15 987.73 1.05 0 6 999.13 0.12 1.02 0.95 1.32 992.35 994.23 988.75 1.70 1.80 1.61 1.51 1.21 0.03 -0.76 1.79 1.05 0.51 998.07 0.45 996.08 0 7 999.17 0.08 0.50 996.19 990.06 0.20 1.29 988.07 -0.30 1.15 984 0.14 0.06 0.24 1.51 998.37 994.05 0.31 1.08 985 0.15 0 13 999.74 1.93 1.31 990.12 1.05 0.12 0.38 993.28 1.42 1.38 993.42 1.20 990.19 0.26 991.50 996.31 1.17 989.08 0.09 0.25 987.24 991.30 1.21 990.02 -0.14 1.78 1.46 996.19 987.26 991.32 990.51 998.300.41 995.25 991.46 996.16 989.42 1.95 1.63 1.19 983.57 1.11 0.84 1.11 0.24 990.76 1.11 986.90 1.02 -0.41 1.05 -0.26 989.46 996.39 992.07 0.12 988.26 987.19 0.32 992.31 1.24 991.98 1.20 0.16 0.25 989.06 0.04 0.44 996.42 995.46 1.30 990.57 1.32 989.50 998.51 998.PRILOG 2 PRILOG 2 Tabela I: MEĐUNARODNA TABELA ZA ALKOHOLNE JAKOSTI PRI 20OC Tabela gustoća mješavine etanol-voda (Pyrex piknometar).87 1.06 0.17 985.25 987.91 1.03 -0.30 992.16 0.09 0.00 1.51 1.42 995.61 1.89 1.08 1.27 991.15 1.92 1.44 1.36 1.76 1.16 0.63 1.16 984 0.06 0.01 0.94 1.46 995.04 0 5 999.39 992.06 985 0.60 1.40 995.70 1.10 987.86 1.67 1.02 1.14 987.21 986.20 0.13 1.39 1.21 984.17 987.34 992.07 1.41 1.77 1.24 985.18 0.10 0.21 990.14 0.16 0.43 994.14 984.19 0.54 1.40 995.25 1.08 0.43 1.11 0 10 999.46 996.17 987.22 1.52 1.12 985 0.40 995.09 0.81 1.01 0 2 999.13 984 999.47 1.11 0.27 989.38 993.22 984.19 985.40 995.29 991.13 0.18 0.13 1.19 0.35 1.77 1.12 1.20 988.42 995.12 0 11 999.05 1.44 1.04 0.09 1.01 1.40 1.03 -0.14 986.14 989.83 1.29 991.95 1.16 0 14 0.03 -0.38 1.42 994.90 1.15 0.43 994.07 1.15 0.73 1.51 998.11 985 0.71 1.18 985.07 0.16 986.13 0.61 1.17 983 0.19 985.39 1.43 993.75 1.30 992.16 0.84 1.00 0.19 0.04 0.02 -0.05 1.07 0.22 988.14 0.42 1.47 1.50 997.20 1.03 1.24 988.21 0 18' 998.31 1.21 1.37 993.97 1.74 1.22 1.98 1.36 991.74 1.13 0.46 995.21 988.50 1.66 1.78 1.94 1.03 0.78 1.27 991.11 0.09 985 0.36 1.77 1.07 0.35 994.10 985.51 1.01 -0.14 1.21 986.45 996.46 995.67 1.50 997.18 0.02 -0.64 1.01 -0.28 991.30 1.41 995.00 0.08 1.88 1.70 1.34 1.46 996.50 997.14 0.13 986.02 -0.09 0.14 0.44 996.51 998.05 0.35 994.01 985 -0.22 1.02 -0.03 0.95 1.80 1.11 0.33 992.96 1.25 989.38 993.02 -0.07 1.02 0.11 0.14 015 0.19 0.30 992.09 986.19 0 17 998.12 0. Gustoća pri toC korigirana za održavanje u zraku Alkoholna jakost u % vol.88 1.95 1.64 1.04 0.43 994.37 994.07 0.78 1.14 1.17 0.14 0.25 1.20 990.45 1.19 0.35 991.15 986.01 1.13 0.11 0.15 1.15 989.02 -0.65 1.15 986.44 1.03 -0.12 0.50 1.16 0.16 989.00 0.55 1.03 1.98 1.36 991.01 0.20 1.21 987.16 0.33 992.07 0.15 1.46 995.04 0.34 1.33 989.32 992.04 0.13 988.46 996.55 1.02 -0 1 999.37 993.06 -0.19 0.01 0.04 985 0.36 994.14 0.05 985.02 985 -0.07 986.21 0 19 998.51 998.46 996.71 1.8 0.30 990.31 992.34 992.23 986.80 1.02 0.97 1.03 985 -0.36 994.18 0.27 991.02 0.50 998.30 1.06 0.19 0.60 1.22 986.93 1.09 0.81 1.03 -0.20 987.54 1.40 995.13 0.50 997.20 988.01 0.

25 0.40 987.30 981.48 1.43 988.21 1.20 1.70 1.45 1.21 0.44 988.16 1.28 984.39 1.37 987.87 1.35 0.26 0.37 0.26 0.35 0.31 985.66 1.20 982.37 983.41 985.40 1.26 984.29 0.18 1.31 980.16 1.30 0.39 988.46 989.53 991.27 0.93 1.81 1.96 1.86 1.47 994.94 1.44 992.18 0.25 0.71 1.29 988.29 0.29 0.23 1.44 987.33 980.73 1.28 1.29 0.37 990.27 987.28 982.40 992.63 1.51 1.18 1.14 1.21 0.51 1.25 23° 997.50 1.63 1.38 0.76 1.50 994.34 31° 995.36 0.24 1.28 0.35 0.34 1.32 982.30 0.21 0.27 0.33 0.26 0.77 1.20 0.74 1.34 980.84 1.37 990.33 978.98 1.22 0.31 0.22 0.30 0.32 29° 996.57 1.35 0.36 984.50 995.47 992.38 989.35 981.30 26° 996.22 982.21 0.94 1.51 994.82 1.39 992.41 991.11 1.41 986.47 988.87 1.29 0.35 988.68 1.38 36° 993.27 0.10 1.51 1.29 981.32 0.23 0.85 1.33 981.31 0.61 1.37 0.35 0.31 979.14 1.39 984.08 1.29 24° 997.37 0.22 0.00 1.35 982.18 0.44 1.03 1.01 1.84 1.34 0.70 1.47 994.47 989.28 0.53 991.38 1.23 0.35 0.17 1.47 1.31 985.36 0.36 984.31 0.91 1.35 1.26 0.51 989.38 982.32 986.04 1.49 1.43 993.46 1.04 1.31 980.37 0.26 22° 997.33 0.24 0.19 1.03 1.36 991.34 0.31 1.42 989.33 0.26 983.92 1.32 1.48 987.28 1.60 1.67 1.34 982.48 1.54 991.84 1.31 982.40 1.43 992.36 0.15 1.09 1.37 986.to Alkoholna jakost u % vol.30 1.35 33° 994.32 987.49 990.36 0.41 985.53 1.78 1.56 1.35 0.81 1.32 977.43 993.50 995.26 0.34 0.27 1.17 1.90 1.23 0.26 0.46 994.30 0.39 0.49 1.06 1.44 992.26 0.75 1.49 995.21 1.32 0.20 1.38 0.39 0.34 0.41 987.28 0.56 1.38 0.42 1.35 0.83 1.27 980.47 992.10 1.38 989.39 988.23 0.52 992.31 0.29 983.85 1.31 0.34 0.34 985.28 0.33 0.24 1.81 1.32 0.31 987.00 1.46 995.33 0.71 1.20 0.25 981.02 1.30 0.21 1.23 0.24 1.23 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 998.47 988.53 992.86 1.34 986.06 1.24 0.50 996.29 1.24 0.34 983.33 0.95 1.31 1.40 1.37 0.49 991.24 1.19 983.37 0.39 0.48 991.35 0.63 1.70 1.22 0.36 980.96 1.45 991.37 0.69 1.24 0.53 1.41 986.31 0.43 1.24 0.36 0.07 1.46 990.20 1.70 1.37 0.35 1.39 0.31 0.23 0.37 983.68 1.32 0.35 0.93 1.27 0.27 984.25 0.33 0.50 989.31 987.83 1.38 985.88 1.34 1.39 1.35 988.77 1.30 988.38 1.23 984.35 979.26 985.07 1.58 1.34 985.24 0.24 21° 998.20 1.41 990.34 982.30 1.11 1.24 0.30 978.38 0.32 1.48 1.30 0.47 993.47 989.70 1.42 989.39 37° 993.01 1.18 1.32 977.29 0.43 993.88 1.78 1.43 992.77 1.28 979.32 .50 1.42 988.76 1.34 0.22 982.17 1.22 0.20 0.35 0.90 1.29 0.41 990.30 27° 996.22 1.25 0.39 0.47 1.50 990.58 1.33 0.27 0.33 983.37 990.32 0.32 984.47 993.35 0.32 0.39 984.24 981.21 1.36 987.34 989.86 1.41 986.20 0.45 991.24 0.35 6.48 1.21 0.29 986.20 0.26 0.46 990.81 1.33 0.28 0.16 1.84 1.14 1.90 1.37 986.33 981.26 0.38 985.26 0.33 986.84 1.27 986.40 39° 992.50 996.51 993.10 1.51 1.83 1.44 1.16 1.59 1.73 1.29 1.41 40° 992.27 0.35 985.14 1.25 985.28 0.06 1.21 983.40 0.29 985.30 980.29 983.35 0.29 0.50 996.21 0.36 0.28 0.47 1.77 1.83 1.80 1.39 988.32 982.19 983.28 986.38 989.66 1.54 1.50 1.38 0.71 1.26 0.35 0.21 0.59 1.31 978.35 0.82 1.32 0.34 981.81 1.28 0.34 0.32 984.28 981.26 0.37 0.22 0.29 0.39 0.13 1.42 990.31 0.28 1.27 982.37 986.38 0.34 978.30 0.32 0.37 0.24 0.42 1.48 991.21 0.31 0.31 0.27 980.33 986.39 0.13 1.40 0.31 0.53 1.25 985.95 1.31 978.25 0.29 1.40 987.35 0.29 979.51 993.40 0.42 1.25 0.29 0.39 984.43 989.41 1.35 0.75 1.32 28° 996.38 0.61 1.79 1.21 0.25 0.37 0.45 986.31 0.37 983.52 1.77 1.28 0.22 984.00 1.46 995.55 1.38 1.24 983.40 1.39 0.12 1.39 38° 993.30 983.39 983.44 987.28 986.02 1.28 0.14 1.33 983.81 1.46 990.23 1.36 0.21 1.50 990.23 0.28 25° 997.26 0.32 987.99 1.16 0.36 0.29 0.46 994.43 987.28 0.47 992.31 031 0.84 1.29 0.50 995.31 985.61 1.28 0.38 985.54 990.26 983.31 0.38 0.43 993.25 0.37 35° 994.40 991.30 0.38 0.45 1.23 0.33 979.37 0.26 0.05 1.38 982.00 1.28 0.28 0.37 0.31 0.24 0.45 1.33 1.46 1.33 0.36 32° 995.23 0.83 1.33 30° 995.38 989.35 0.30 0.08 1.60 1.24 981.20 0.26 980.34 0.24 0.95 1.51 993.34 979.51 1.45 991.40 992.24 0.41 991.32 0.26 0.50 1.25 0.36 990.28 1.28 979.48 1.65 1.44 991.32 0.34 988.32 1.87 1.37 1.31 0.90 1.47 993.96 1.47 1.23 0.37 34° 994.13 1.37 0.52 992.97 1.33 976.26 0.24 0.99 1.42 985.62 1.28 982.39 1.32 979.27 0.36 0.36 0.36 981.03 1.44 986.79 1.35 0.40 1.27 0.25 983.27 0.21 1.35 0.20 1.26 1.27 984.31 0.93 1.39 0.35 988.17 1.46 1.33 989.33 989.32 0.02 1.24 985.52 1.22 1.36 987.22 0.37 0.70 1.40 991.60 1.23 984.61 1.33 989.28 1.50 994.36 984.76 1.36 0.27 0.56 1.63 1.63 1.36 0.30 0.24 0.51 1.33 984.82 1.16 1.60 1.50 996.24 0.36 0.47 993.28 0.

10 0.21 0.91 982.03 975.77 979.06 974.82 0.90 1.92 978.02 985.28 0.15 981.63 1.02 976.83 1.16 0.56 0.98 982.65 1.28 0.01 974.21 1.18 0.03 984.08 982.94 1.81 980.09 0.21 0.22 0.02 0.25 0.91 0.26 0.54 1.77 0.06 978.79 980.06 983.19 983.54 0.16 0.89 97 9 0.71 1.29 0.95 979.33 0.00 982.26 0.56 1.84 1.07 0.18 4 986.22 0.13 0.81 979.51 0.21 0.78 978.98 975.98 97 0.19 0.12 0.86 981.22 0.28 1.15 0.24 0.51 1.01 0.69 0.22 0.26 0.21 0.92 979.11 978.79 0.36 1.97 1.94 0.90 976.02 983.90 983.18 0.85 97 0.01 0.56 1.59 0.08 1.06 97 0.16 1.13 984.20 0.97 0.84 981.16 0.76 1.95 978.04 0.07 0.09 0.89 979.84 982.55 1.93 982.07 980.24 0.79 97 0.10 985.09 0.67 0.06 1.95 0.33 1.93 979.04 979.93 97 0.18 0.03 0.06 1.27 0.75 0.92 984.94 1.12 0.96 981.92 0.30 1.54 0.80 0.16 984.14 983.59 1.10 977.83 0.07 976.07 0.79 1.54 087.97 0.04 0.68 0.23 8 986.16 0.29 0.89 982.17 0.07 977.06 973.28 0.68 1.11 0.30 15 985.21 7 986.03 974.90 1.04 983.36 1.96 980.15 0.08 981.78 980.19 0.21 0.10 0.09 980.30 0.16 0.16 2 986.04 977.89 1.20 1.19 0.15 0.10 0.95 982.58 1.29 0.27 0.15 1.13 0.02 97 0.99 978.25 1.18 0.93 980.16 1.12 0.60 1.04 981.42 0.81 978.96 982.66 1.19 0.09 979.26 0.05 0.94 97 0.88 1.28 0.91 0.88 983.08 0.13 984.87 1.26 0.16 982.34 20 984.01 979.15 0.16 0.711.71 0.17 983.17 0.14 1 986.26 0.73 0.07 0.13 0.16 0.96 0.98 0.30 0.94 977.05 97 0.96 979.09 978.98 980.00 0.14 0.82 97 0.19 0.25 0.24 986.27 11 986.86 977.12 0.24 0.19 0.12 0.18 983.12 983.88 0.04 976.12 0.Alkoholna jakost u % vol.71 1.930.97 1.92 983.18 0.25 0.23 0.08 985.11 980.26 0.87 0.98 0.27 1.69 1.07 985.04 0.02 0.19 0.97 977.06 0.08 0.11 0.97 976.02 983.83 97 0.18 0.90 978.00 981.14 0.20 0.02 975.46 1.72 978.12 0.32 18 985.19 0.87 979.97 984.83 979.00 983.09 985.95 981.74 0.90 980.27 0.85 982.17 3 986.21 1.94 981.03 0.07 973.00 978.74 978.21 0.24 0.13 0.90 1.08 0.91 1.00 985.26 1.45 1.42 1.01 984.05 976.00 0.36 1.02 980.05 0.87 981.85 978.11 0.58 0.14 0.98 982.00 979.06 0.28 0.93 1.70 97 -0.01 980.16 0.26 0.25 0.72 0.20 0.95 976.06 977.09 984.32 17 985.57 1.85 1.00 984.01 1.08 981.02 1.04 985.05 981.79 979.87 980.91 97 0.89 977.01 97 0.20 0.09 0.66 1.35 0.05 985.18 0.27 0.31 16 985.27 12 986.13 0.25 0.29 0.24 0.10 0.12 980.85 980.19 1.23 0.98 981.80 977.89 979.47 0.14 0.89 981.86 978.11 0.05 984.05 0.79 0.00 975.65 0.68 0.66 0.49 0.06 982.20 0.75 1.22 0.10 979.65 0.71 1.09 1.47 1.02 982.73 0.07 984.92 0.75 979.01 0. 977.20 0.19 0.22 0.31 0.07 978.94 1.00 1.01 977.84 0.47 0.06 0.95 0.52 1.31 0.10 0.08 97 .10 1.88 1.08 975.94 0.98 1.27 0.35 0.24 0.08 0.09 0.17 0.30 1.16 0.59 1.85 0.73 97 -0.20 0.76 0.38 1.23 0.83 981.37 0.92 977.62 0.74 0.45 1.50 0.84 979.24 0.23 0.47 1.47 1.92 978.12 0.40 1.16 0.79 978.39 0.02 979.20 0.51 1.13 981.29 0.16 0.13 0.99 981.31 0.21 0.17 0.91 0.97 983.08 976.34 0.12 0.98 977.38 1.95 983.25 0.06 0.77 1.30 0.95 1.02 0.98 984.21 0.07 981.10 0.09 983.18 0.73 979.93 1.92 980.88 980.21 6 986.21 1.87 97 0.10 0.77 97 0.83 978.72 0.04 0.04 978.95 980.13 981.12 985.94 984.01 978.05 975.06 0.47 0.13 980.91 0.92 1.16 0.09 1.30 0.88 1.92 981.11 985.01 0.96 97 0.32 0.83 0.22 0.89 1.25 1.05 0.08 0.95 984.19 5 986.01 0.30 0.02 -0.16 0.11 0.14 0.12 0.23 0.23 0.75 980.10 0.28 14 985.95 1.67 1.76 978.16 1.83 980.98 983.14 0.20 0.07 0.80 981.52 0.54 0.34 1.59 1.00 984.28 0.12 0.09 982.14 0.05 977.71 1.11 983.77 1.01 0.19 1.98 976.73 1.40 0.20 1.28 13 986.08 979.99 983.15 984.62 1.24 1.92 1.06 984.09 0.01 985.05 0.58 0.08 982.84 1.24 0.30 0.04 0.23 1.16 0.02 982.89 0.93 1. o t 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 986.03 984.08 0.22 0.88 982.95 0.96 1.18 0.23 0.08 1.22 0.13 983.08 1.08 0..44 1.08 974.71 0.23 0.35 1.12 981.91 983.92 984.91 976.17 0.24 10 986.22 0.21 0.05 960.34 0.05 0.83 1.14 0.18 0.14 984.04 974.45 0.15 0.07 0.89 0.88 977.77 979.77 1.34 19 984.14 982.04 980.14 0.42 0.09 0.42 0.03 0.00 977.88 977.01 0.04 0.40 1.97 978.24 0.84 977.06 984.96 1.19 0.16 0.09 0.11 982.19 1.24 0.00 976.07 0.18 0.24 0.19 0.03 985.14 0.60 1.76 1.97 975.07 0.48 1.32 0.93 976.02 0.97 0.52 0.16 982.20 0.47 0.13 0.00 97 0.25 0.95 977.75 97 0.24 0.06 985.15 0.

59 1.40 0.48 0.33 0.40 0.49 1.37 0.97 1.09 1.43 28° 982.10 971.13 975.12 972.37 0.43 1.08 0.39 23° 983.16 977.37 1.28 977.67 1.52 1.96 1.42 0.50 38° 979.00 1.29 1.43 0.27 1.48 1.35 0.23 1.69 1.38 0.39 1.09 972.18 975.62 1.44 0.81 1.42 0.24 973.91 1.08 976.02 1.28 0.10 1.14 978.29 966.10 976.77 1.33 0.20 982.34 0.20 0.04 1.41 0.29 979.46 0.14 1. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 to 20° 984.99 1.30 0.49 1.30 975.42 1.45 1.23 0.49 1.23 972.28 973.29 0.03 1.33 964.58 1.40 0.48 35° 980.21 974.48 1.32 0.14 0.14 1.39 0.40 0.77 1.20 981.27 967.18 972.22 982.30 0.55 1.40 0.48 1.96 1.37 0.20 979.40 0.29 971.42 0.31 0.15 973.41 0.78 1.32 968.29 0.35 0.26 0:27 0.21 970.54 1.07 1 71 968.15 970.25 967.63 1.60 1.11 1.26 975.32 0.20 981.60 1.24 971.44 0.29 975.86 1.40 25° 983.77 1.43 0.38 0.64 1.31 974.12 0.11 977.32 977.13 1.28 968.36 0.26 969.37 0.33 0.23 974.45 0.18 977.13 972.42 0.38 0.29 1.19 978.24 979.42 0.31 0.22 977.26 978.33 0.50 39° 978.55 1.20 1.61 1.27 1.20 979.47 1.35 0.27 967.32 966.33 965.35 0.09 0.49 0.23 1.20 1.57 1.30 968.32 968.30 1.67 1.27 975.41 1.43 0.07 1.46 1.14 974.24 1.24 0.09 1.22 973.41 0.17 1.38 1.27 980.25 974.23 980.15 976.67 1.00 1.47 34° 980.08 1.78 1.61 1.62 1.28 974.84 1.18 0.45 0.32 965.17 972.18 982.27 976.21 976.25 981.38 1.18 981.39 0.69 1.25 976.48 1.18 980.12 976.97 1.18 970.18 969.20 974.38 1.21 977.29 972.34 0.35 0.47 0.22 982.40 24° 983.23 975.74 1.37 0.26 967.30 0.21 1.06 1.46 0.55 1.13 978.19 983.04 1.86 1.31 0.10 977.77 1.57 1.42 0.42 0.15 971.10 1.36 0.30 969.47 1.29 977.09 974.68 1.44 1.32 0.58 1.30 966.28 1.15 975.36 0.21 979.37 22° 984.22 1.20 973.73 1.24 981.26 974.71 1.24 981.93 1.35 0.47 1.60 1.29 966.46 1.12 1.37 21° 984.31 970.7.33 0.14 972.47 0.20 1.29 0.65 1.35 0.62 1.68 1.36 0.31 0.45 0.17 978.26 1.24 0.29 1.12 978.30 973.10 975.44 0.11 973.38 0.48 1.31 0.23 973.70 1.12 972.21 972.88 1.45 0.35 0.28 1.17 974.38 0.19 1.31 0.28 968.45 0.32 1.26 977.40 0.49 0.20 972.48 0.57 1.32 0.31 976.62 1.31 1.44 0.31 0.28 979.15 978.20 976.37 0.39 0.29 0.49 0.46 33° 980.90 1.39 0.16 972.08 1.44 0.45 31° 981.16 974.16 970.42 0.39 0.37 1.39 0.10 972.41 0.13 976.37 .36 0.65 1.27 973.35 1.40 0.22 972.08 975.18 978.93 1.40 0.46 1.17 970.21 1.41 0.30 0.24 0.05 1.15 1.20 1.29 974.43 0.79 1.42 27° 982.92 1.86 1.30 965.11 1.16 0.66 1.42 0.40 0.38 0.35 0.28 972.51 40° 978.63 1.46 1.32 964.30 967.27 969.53 1.32 974.25 979.32 977.27 980.22 1.42 0.19 983.91 1.05 1.16 1.04 1.19 971.56 1.27 966.46 0.29 0.Alkoholna jakost u % vol.23 969.17 975.26 979.39 0.07 973.26 971.38 1.94 1.35 1.21 1.35 0.30 976.42 1.20 1.45 30" 981.32 975.15 981.87 1.31 972.43 0.34 964.32 1.30 972.42 1.13 975.71 1.23 980.59 1.84 1.46 0.17 977.19 1.47 1.44 0.34 0.04 1.17 980.32 970.13 980.36 0.37 0.39 0.72 1.40 0.14 970.42 0.39 0.56 1.22 0.16 982.17 0.94 1.22 978.44 0.29 0.34 0.28 1.40 0.41 1.36 0.93 1.26 0.82 1.04 1.38 0.48 1.39 0.03 1.72 1.30 0.99 1.75 1.40 0.87 1.25 972.35 0.12 974.33 0.77 1.39 1.12 0.42 1.05 1.31 967.25 0.76 1.29 975.07 1.28 976.85 1.29 969.29 1 75 972.42 1.36 0.33 0.41 0.31 965.36 0.08 972.39 0.26 980.18 973.27 0.28 1.30 1.10 1.63 1.29 970.44 0.32 0.26 0.30 971.96 1.95 1.28 0.31 969.35 0.32 971.31 978.90 1.08 974.35 0.36 0.62 1.45 0.29 0.36 0.38 0.28 0.37 0.40 0.15 976.66 1.19 974.38 0.14 1.33 0.90 1.50 1.78 1.32 0.33 0.22 1.37 0.36 0.23 1.31 978.28 969.30 978.23 969.46 1.28 978.11 978.39 0.96 1.60 1.18 980.20 977.28 970.26 0.23 967.25 969.40 0.25 968.31 0.87 1.16 971.22 980.33 966.24 978.38 0.46 32° 981.61 1.52 1.95 1.20 969.78 1.19 975.34 0.35 0.22 970.32 975.43 0.31 0.42 0.73 1.15 980.61 1.36 0.27 0.40 0.84 1.43 0.26 971.34 0.15 979.21 983.41 26° 983.24 970.50 1.17 1.83 1.28 979.19 971.44 0.16 973.28 0.36 1.26 0.84 1.30 1.84 1.35 0.36 0.31 0.42 0.40 0.16 979.41 0.41 0.33 0.47 0.22 971.30 973.40 0.25 970.11 1.46 0.19 976.29 977.24 976.10 975.79 1.35 963.27 975.80 1.16 1.04 1.28 1.29 1.24 968.33 0.13 973.32 0.53 1.12 977.09 973.48 0.14 1.38 0.32 0.29 0.23 978.33 0.27 1.30 1.37 0.33 976.33 0.96 1.11 973.86 1.31 972.49 37° 978.43 29° 982.44 0.84 1.0 970.37 0.93 1.28 0.28 0.30 0.29 1.88 1.37 0.38 0.24 0.33 967.27 1.12 1.21 969.39 0.42 0.32 0.34 0.26 1.99 1.27 0.25 977.14 1.23 976.48 36° 979.55 1.90 1.41 0.48 1.69 1.22 968.37 0.26 977.70 1.33 0.94 1.21 980.39 1.38 0.37 0.08 1.92 1.47 0.95 1.77 1.70 1.45 0.86 1.41 0.73 1.23 1.47 0.38 0.96 1.07 1.63 1.24 974.27 972.40 0.34 0.37 1.44 0.22 975.

58 0.20 966.47 952.35 1.50 0.43 0.46 0.49 0.53 0.51 0.18 966.53 0.22 963.48 0.87 1.94 1.55 25 971.41 0.35 1.26 962.64 1.42 955.42 0.35 0.45 0.53 0.43 0.48 0.31 960.57 0.50 951.59 1.50 0.42 0.46 1.46 0.13 967.42 0.29 962.86 1.59 0.60 0.29 966.37 957.13 968.47 1.15 1.48 0.11 1.68 1.13 1.04 1.55 0.84 1.55 23 972.43 956.51 0.72 1.45 1.61 0.09 971.58 0.38 957.58 0.62 0.45 1.37 0.20 1.60 0.52 0.43 1.44 0.54 0.21 963.57 0.38 0.57 0.60 0.98 1.46 1.30 1.43 955.18 1.79 1.51 950.56 0.88 1.86 1.42 0.49 0.41 958.44 0.33 959.61 1.49 0.80 1.78 1.46 0.46 952.62 35 967.58 0.99 1.40 0.52 0.17 1.64 40 964.53 0.53 0.23 1.56 27 970.54 0.40 0.14 970.48 0.64 1.91 1.22 967.46 0.21 962.12 969.20 968.36 0.55 24 972.84 1.51 0.40 0.19 1.66 1.40 956.51 0.15 966.53 0.18 968.88 1.26 961.45 0.20 963.22 965.23 962.37 958.47 0.56 1.34 963.84 1.35 1.79 1.54 0.05 1.25 963.64 1.49 0.53 21 973.92 1.40 0.21 968.38 0.55 1.44 0.44 955.36 957.33 960.44 0.21 1.35 958.41 1.39 0.34 1.56 1.46 0.60 34 967.51 0.44 0.22 1.26 963.61 0.27 964.21 966.53 0.91 1.18 1.49 0.27 964.33 961.24 965.41 0.39 956.35 958.28 960.31 962.43 955.55 0.22 963.18 1.41 1.88 1.62 1.37 960.55 0.37 959.49 0.29 0.68 1.54 1.20 1.38 1.91 1.52 0.09 1.85 1.55 0.31 963.34 958.38 96002 1.50 0.29 962.60 0.47 0.32 958.73 1.35 961.33 0.52 0.58 0.62 0.63 38 965.34 961.24 964.25 1.00 1.29 963.32 959.54 0.14 967.57 0.52' 0.76 1.55 0.13 970.17 1.57 1.28 961.24 966.58 0.51 0.64 1.36 962.50 0.45 0.95 1.47 0.16 968.90 1.77 1.50 0.91 1.43 0.35 961.63 1.37 962.49 951.07 1.52 0.57 0.33 1.20 964.53 0.35 1.66 1.46 1.49 951.39 959.32 0.01 1.50 0.10 1.21 964.45 0.29 963.20 1.36 957.46 1.57 0.57 0.51 0.51 0.74 1.41 0.18 965.42 0.39 0.66 1.64 39 965.66 1.57 0.17 964.49 0.54 0.15 970.57 .94 1.53 0.56 0.49 0.49 0.32 1.60 0.12 1.32 964.23 963.43 955.58 0.48 0.19 964.33 1.38 958.47 0.50 0.53 949.12 1.14 1.36 958.30 965.69 1.31 959.33 958.09 970.21 1.94 1.32 964.31 0.50 951.16 965.34 960.56 0.59 1.40 0.08 1.32 960.53 0.82 1.43 954.39 1.08 1.10 971.31 959.50 0.24 1.11 1. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 to 20 973.49 0.44 0.49 0.45 0.59 0.32 1.51 0.24 965.34 1.93 1.25 967.29 1.43 1.15 968.62 37 966.40 1.48 952.16 1.40 1.75 1.64 1.51 1.50 0.44 0.29 965.10 969.09 1.82 1.44 1.58 29 970.20 964.28 962.68 1.89 1.52 0.63 0.26 963.24 1.46 0.78 1.35 1.42 955.53 0.20 965.38 958.16 970.69 1.45 0.19 1.48 0.62 0.09 1.49 1.57 1.48 0.53 0.11 969.34 962.49 1.46 954.51 1.72 1.12 1.59 0.43 954.64 1.52 0.41 0.94 1.41 956.77 1.16 966.47 0.48 1.23 967.97 1.36 961.79 1.35 1.92 1.53 0.17 1.44 0.47 0.40 957.71 1.52 0.51 0.45 953.33 964.50 0.81 1.42 0.31 965.02 1.31 960.36 1.29 1.12 971.23 1.96 1.47 0.59 28 970.16 969.06 1.46 0.41 0.46 1.51 1.40 958.16 967.06 1.54 22 972.34 960.04 1.30 1.57 26 971.35 958.51 1.51 950.59 0.29 961.21 1.85 1.20 965.39 965.60 0.42 0.16 1.82 1.25 966.40 956.23 964.55 0.59 1.49 0.27 965.59 0.09 972.40 1.59 0.42 956.37 0.40 957.18 967.55 1.19 1.30 960.66 1.69 1.22 968.81 1.88 1.35 1.00 1.37 0.72 1.46 953.48 0.09 1.56 0.60 31 969.49 0.75 1.42 0.90 1.32 962.15 1.63 1.57 0.61 0.38 960.06 1.75 1.23 1.51 0.49 952.15 965.26 1.16 1.97 1.26 962.55 0.43 0.51 0.28 964.10 1.39 1.50 0.02 1.26 965.46 0.94 1.56 1.61 1.40 955.40 0.46 0.42 1.28 1.47 0.96 1.41 955.44 954.75 1.13 1.45 0.29 961.35 959.59 1.47 0.59 32 968.25 961.46 0.17 968.58 30 969.46 0.30 963.45 0.52 0.38 0.47 0.87 1.45 0.30 964.51 0.10 1.17 966.49 1.28 1.56 0.50 0.35 963.54 949.39 1.57 1.53 0.08 971.14 966.26 1.31 960.49 0.52 0.94 1.43 0.38 957.20 969.54 0.18 969.37 958.14 969.41 956.41 957.33 963.56 0.49 0.28 962.47 953.23 967.28 960.27 966.36 0.45 954.50 1.54 0.30 961.66 1.49 0.78 1.96 1.54 0.62 36 966.39 957.50 0.72 1.54 0.33 959.54 0.95 1.40 1.31 1.55 0.48 0.56 0.20 967.23 962.26 960.26 967.97 1.40 0.26 964.56 0.48 0.40 0.50 1.42 954.46 953.53 0.47 952.37 1.26 961.23 964.21 965.52 0.08 1.55 0.43 1.44 954.53 0.66 1.27 961.23 966.31 959.38 959.95 1.79 1.64 1.55 1.10 1.70 1.15 1.82 1.28 1.92 1.12 968.33 1.58 0.35 957.66 1.45 0.50 1.58 0.29 959.38 1.08 972.24 963.32 962.62 1.45 0.29 1.44 0.10 1.12 970.14 969.19 1.49 0.40 955.30 960.45 953.61 1.54 0.33 959.48 1.31 961.63 1.40 1.56 0.51 0.81 1.11 968.36 957.42 1.38 956.22 1.36 959.51 0.41 1.55 0.35 960.25 961.48 0.49 0.41 1.27 960.47 1.37 0.21 966.93 1.15 967.24 962.55 0.24 962.17 1.Alkoholna jakost % vol.61 33 968.32 961.62 1.42 0.91 1.47 0.14 1.54 0.42 1.18 967.55 0.90 1.

69 1.34 0.87 0.74 0.39 1.17 3.86 10° dodajemo 0.46 0.66 0.95 1.91 0.73 1.37 1.16 1.75 3.21 3.20 0.94 1.90 0.26 2.65 1.41 2.95 2.91 0.73 1.62 3.03 0.67 0.14 1.84 0.89 2.21 0.82 1.23 1.95 1.20 1.91 0.74 1.67 0.97 0.87 2.25 0.12 0.73 1.24 2.43 11° 12° 13° 14° 15° 0.70 1.24 0.80 2.95 1.61 1.81 0.26 0.71 2.59 1.82 1.82 1.94 0.51 0.20 1.64 0.17 1.23 2.20 2.12 2.95 3.72 1.14 1.02 2.00 1.07 1.36 1.77 0.24 1.01 0.47 1.01 1.07 0.97 2.03 1.58 0.10 1.65 0.39 1.83 2.74 0.89 0.41 0.33 0.48 0.80 0.92 0.93 0.16 1.35 0.31 1.33 1.75 1.18 0.60 2.95 0.03 4.92 0.83 0.28 1.35 1.15 2.76 0.23 1.71 0.54 1.04 1.52 1.24 2.11 0.36 4.92 1.91 0.97 0.04 1.27 0.64 1.24 0.34 2.47 1.77 1.26 1.93 0.49 1.87 0.35 1.53 1.49 1.76 0.27 1.20 2.38 3.08 1.55 3.19 .00 0.94 0.13 1.17 0.98 0.79 0.91 0.72 3.97 0.73 1.02 1.33 1.12 0.16 2.04 0.50 1.07 1.16 1.75 0.88 0.62 0.92 1.93 0.83 1.07 1.12 0.27 1.51 19° 0.97 1.83 0.37 0.67 0.79 0.85 0.31 0.44 0.85 0.99 0.72 0.09 1.40 0.15 0.60 0.39 1.24 16° 17° 18° 0.68 1.53 0.09 1.26 2.25 .87 0.90 0.52 1.43 0.55 0.23 0.37 0.54 3.39 1.87 1.59 0.55 1.Tabela II: MEĐUNARODNA TABELA ZA ALKOHOLNE JAKOSTI PRI 20OC Tabela korekcijskih faktora koji se rabe za korigiranje alkoholne jakosti na učinak temperature.57 2.48 0.54 2.79 0.02 1.39 0.91 0.45 1.46 0.09 1.88 0.62 0.34 1.02 2.03 1.71 0.33 2.86 0.90 0.51 0.59 2.08 2.25 1.91 0.97 1.52 0.65 2.77 0. Alkoholna jakost pri toC 0 Temperatura (oc) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 0° 0.98 0.33 0.33 0.82 0.35 0.14 0.00 1.0.42 0.76 0.38 1.82 0.17 1.63 0.25 1.40 1.19 1.32 3.56 1.92 0.01 1.44 1.84 0.53 0.56 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 0.95 1.43 0.50 0.89 1.69 0.01 0.89 2.20 1.96 1.48 2.98 0.15 1.04 1.72 0.24 1.12 0.25 1.88 0.55 0.73 1.08 0.23 0.95 0.15 1.13 0.44 1.92 0.13 0.59 0.82 0.55 1.97 1.12 0.19 1.96 1.16 1.23 0.88 2.82 0.56 0.87 0. Vrijednosti koje se dodaju ili oduzimaju od alkoholne jakosti pri toC (obični stakleni alkoholometar) navedene su u tabeli ispod.11 1.74 1.00 1.44 4.60 1.96 0.10 2.48 0.72 0.05 3.38 1.42 0.02 4.60 1.60 0.87 3.78 0.66 1.16 0.01 1.71 2.47 2.29 0.61 1.28 1.

40 1.37 4.27 3.21 1.62 1.29 1.46 4.66 1.25 2.52 0.04 1.73 0.15 0.47 3.13 0.73 0.67 2.85 0.23 3.17 0.86 5.51 3.77 5.24 1.35 2.79 0.22 3.12 3.92 2.81 3.19 1.70 1.77 0.91 4.23 3.70 0.05 3.42 0.63 1.19 1.45 0.20 2.08 36° 37° 38° 39° 2.91 4.23 1.83 2.21 4.26 0.78 1.76 0.16 0.71 4.18 1.44 3.84 1.39 0.83 3.34 2.17 4.18 0.65 3.44 2.43 1.64 0.16 3.13 3.68 3.51 3.09 3.93 1.36 5.00 3.29 1.36 3.27 2.31 4.94 3.31 0.85 2.58 3.44 0.64 2.76 1.90 1.49 4.04 25° 0.99 3.41 3.69 0.06 4.20 2.67 0.62 2.25 1.93 2.39 30° 31° 32° 33° 34° oduzimamo 0.91 3.05 3.87 1.57 1.71 2.56 1.03 4.86 2.61 1.38 1.76 2.07 1.60 0.63 2.03 1.75 1.25 0.93 4.60 0.88 3.54 3.39 1.81 2.07 1.86 1.50 2.72 2.00 1.70 3.78 1.19 3.70 2.Alkoholna jakost pri toC 0 Temperatura (oC) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21° 22° 23° 24° 0.85 0.78 2.60 2.27 2.53 2.19 0.02 5.43 0.96 1.30 2.11 1.21 2.74 2.11 2.25 2.58 2.44 0.98 2.95 3.72 1.13 2.00 2.05 4.78 4.47 0.77 3.53 .56 2.92 1.43 1.33 3.84 1.74 4.57 3.13 2.15 2.94 0.06 4.13 2.37 0.52 1.53 3.29 0.32 0.65 4.30 1.37 3.33 4.45 2.39 2.62 0.58 1.47 0.28 1.64 3.40 0.28 0.14 0.80 1.19 5.42 2.57 4.14 0.81 0.89 0.66 0.84 2.82 0.41 0.56 0.13 0.49 1.57 1.27 041 0.17 3.90 4.74 0.01 1.94 2.61 4.25 1.71 0.13 1.78 4.93 0.50 1.91 4.59 40° 3.94 5.54 0.08 1.70 0.49 0.23 0.09 3.06 2.20 0.89 0.41 2.91 2.10 1.97 1.31 26° 27° 28° 29° 0.29 3.79 4.18 4.30 3.07 2.15 1.43 3.22 0.60 1.97 3.13 0.49 2.58 0.55 1.51 0.82 3.67 1.31 4.65 3.04 4.18 4.65 2.05 2.36 0.48 1.02 1.69 1.63 0.94 4.02 2.36 1.85 0.68 1.44 4.13 1.30 0.19 0.78 3.47 0.35 2.34 1.86 3.49 0.51 2.46 1.26 0.55 0.77 2.02 2.57 0.53 1.33 1.93 3.19 1.99 0.34 0.91 1.38 2.79 35° 2.39 3.24 3.98 2.

03 6.16 2.24 1.16 4.15 4.10 2.80 2.51 0.39 1.45 7.35 1.59 0.67 0.31 0.85 2.96 2.12 0.75 0.20 1.30 4.35 5.27 1.7 1.33 4.87 3.08 1.07 8.25 0.58 1.49 1.78 0.42 2.21 0.86 4.26 5.83 2.63 7.05 7.23 6.74 4.33 3.36 4.65 2.68 1.40 3.89 0.35 5.60 1.96 2.50 5.14 5.81 4.96 2.58 4.17 3.72 0.73 3.83 2.36 1.55 3.77 5.43 3.16 3.80 0.02 0.11 1.34 1.76 2.90 3.49 4.11 5.24 4.81 3.23 5° 6° 7° 8° 9° 3.62 1.65 3.51 7.36 1.84 1.76 2.15 3.97 7.63 3.06 0.62 7.11 5.77 4.61 4.49 2.98 4.99 5.52 4.97 3.38 1.00 0.36 4.88 1.64 1.74 6.36 8.31 6.25 1.68 1.98 3.85 7.04 2.55 6.53 1.16 1.58 2.17 4.24 1.61 1.71 1.06 2.05 4.88 0.02 2.36 3.91 3.36 2.25 5.10 2.92 4.17 6.19 0.39 5.20 3.48 4.39 3.02 3.07 4.39 8.39 7.48 1.78 1.30 8.09 1.95 7.36 3.53 0.23 0.57 3.56 1.24 2.59 7.03 16° 17° 18° 19° 0.18 6.38 d o d a j e m o 2.96 4.25 3.24 2.34 2.02 6.29 2.89 6.03 4.16 3.41 2.52 4.09 0.72 3.86 3.21 3.40 6.80 2.05 0.14 0.82 1.88 1.94 0.53 5.49 4.91 7.86 6.33 1.50 2.12 0.96 6.83 2.96 7.95 4.66 2.31 3.13 3.83 3.38 1.20 8.16 7.45 5.84 0.12 5.11 2.89 5.06 3.71 0.11 5.81 0.09 6.56 0.48 5.74 7.41 1.24 3.61 3.16 6.77 1.68 0.27 2.08 4.58 5.48 3.67 5.30 1.88 2.32 1.20 2.80 5.70 0.10 2.35 3.20 4.40 1.39 5.03 10° 12° 13° 14° 4.10 6.07 6.31 1.76 0.66 3.59 3.84 5.69 3.59 6.18 0.21 2.94 0.69 1.77 4.98 0.49 5.44 3.81 6.39 3 1.23 5.16 6.40 1.29 3.62 3.91 3.32 3.03 2.40 2" 3° 4° 3.86 4.21 3.87 4.84 6.32 5.67 7.01 2.74 2.53 2.75 4.00 6.28 4.20 6.74 4.96 1.63 7.65 0.89 3.82 5.92 4.74 5.31 1.53 7.02 4.83 5.48 6.64 6.51 2.95 3.65 6.Alkoholna jakost pri toC 14 t e m p e r a t u r e (oC) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0° 3.50 3.38 3.56 5.58 1.41 .34 4.05 4.21 3.54 3.47 7.28 1.88 2.47 5.48 0.73 5.12 2.24 2.91 8.42 2.38 4.85 5.64 2.53 7.79 0.65 2.71 2.74 0.31 7.37 1.37 4.92 1.80 0.17 0.61 2.98 2.56 5.50 1.67 4.75 7.83 1.43 7.97 6.62 0.61 3.45 0.46 1.98 2.40 1.64 4.43 2.52 2.56 1.20 0.87 2.44 15° 1.58 2.26 3.

44 3.97 7.09 6.52 0.65 4. Gustoća pri tOC korigirana za održavanje u zraku .40 0.35 0.10 0.17 3.19 5.49 3.93 2.32 2.43 1.46 5.37 0.56 2.74 1.34 0.98 5.78 1.37 3.57 0.40 2.55 0.45 4.40 2.41 2.67 4.15 5.43 0.07 4.04 0.50 5.97 1.62 3.25 6.88 4.06 4.76 1.08 3.37 3.55 0.18 2.57 0.77 5.21 2.66 5.94 5.22 6.44 6.68 4.91 2.90 6.49 4.49 3.33 4.33 6.43 1.17 6.22 3.93 5.12 1.02 2.61 2.54 6.64 5.75 1.43 6.23 4.34 0.10 1.90 3.68 5.31 5.70 1.07 2.03 3.79 1.28 7.19 3.37 1.10 2.31 5.69 4.44 6.77 3.90 3.94 3.59 4.62 6.38 4.47 5.12 5.65 3.67 3.20 0.29 1.36 3.73 1.39 0.87 1.87 4.35 0.25 0.51 2.23 0.13 7.79 4.52 4.47 0.97 6.72 1.80 1.13.07 3.90 40° 5.97 5.09 2.23 3.20 4.33 0.66 3.78 4.70 3.84 3.39 1.72 5.41 4.62 1.29 5.26 6.51 3.38 0.35 2.80 6.39 0.98 4.07 1.60 0.78 5.34 2.09 3.15 0.46 0.76 2.62 0.80 5.87 4.73 6.63 5.88 5.28 2.31 3.46 5.16 5.73 2.01 3.00 5.01 7.69 7.24 3.80 6.76 3.38 5.15 4.90 1.78 2.70 1.60 5.33 4.99 0.33 4.76 Tabela III: MEĐUNARODNA TABELA ZA ALKOHOLNE JAKOSTI PRI 20OC Tabela gustoća mješavine etanol-voda (obična staklena aparatura).86 1.08 6.50 1.57 1.94 1.95 2.19 1.48 2.95 6.29 0.18 6.41 7.67 2.10 5.80 6.17 1.83 3.37 4.12 5.04 5.13 2.53 5.22 4.55 2.39 36° 37° 38° 39° 4.70 3.18 1.39 0.93 2.22 4.26 0.04 1.66 3.59 25° 1.62 3.51 4.94 0.33 4.51 2.30 5.67 1.01 2.83 3.77 5.45 2.36 5.50 1.93 4.71 5.86 6.65 0.98 5.71 5.34 3.00 2.87 2.55 2.93 1.79 3.78 1.19 30° 31° 32° 33° 34° 35° o d u z i m a m o 1.91 3.81 1.59 4.29 6.08 4.53 0.43 3.42 4.63 5.34 2.29 0.38 2.25 4.66 7.Alkoholna jakost pri toC t e m p e r a t u r e (oC) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21° 22° 23° 24° 0.30 0.00 4.01 1.50 0.13 6.28 4.06 4.19 2.98 3.80 2.38 0.01 2.23 3.08 6.79 5.06 6.49 2.49 0.65 1.81 7.97 3.84 2.11 4.53 3.24 2.82 1.61 5.11 2.61 4.92 4.84 4.29 6.97 1.28 0.53 4.18 2.43 4.56 1.71 2.46 2.15 4.05 4.79 3.48 5.74 4.94 5.55 3.12 3.78 1.26 2.25 0.15 1.68 1.70 0.99 26° 27° 28° 29° 1.84 5.57 4.54 7.92 7.74 0.26 5.78 3.90 1.31 0.83 1.23 4.12 5.74 3.52 3.57 6.60 1.63 7.49 1.31 1.65 2.34 4.68 1.82 5.19 1.31 2.77 3.94 2.03 4.25 1.94 3. 3.09 3.21 4.26 2.97 6.58 2.90 3.

32 1.52 997.01 0.10 0.35 993.83 1.18 0.09 0.67 1.64 1.65 0.17 0.07 0.01 2 999.11 0.18 0.98 1.06 -0.21 0.03 1.10 1.46 995.27 989.09 0.06 0.07 0.36 993.09 0.54 1.85 1.75 1.39 993.27 1.81 1.18 989.15 .86 1.20 1.84 1.18 16 998.11 985.08 0.16 0.19 1.37 1.22 986.39 992.05 1.04 -0.03 0.13 0.31 990.16 0.52 998.50 1.33 1.03 -0.11 0.22 1.06 986.46 996.18 0.15 0.23 986.67 1. to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 999.66 1.17 1.27 987.51 997.06 -0.67 1.14 987.29 992.01 0.03 0.32 992.26 1.32 1.70 1.50 996.10 985.36 993.10 0.09 987.19 0.46 996.05 -0.07 0.53 1.45 996.16 0.33 989.04 0.39 992.22 0.06 0.47 1.19 983.18 0.39 994.14 0.97 1.13 12 999.19 0.23 989.79 1.99 1.06 0.42 994.29 1.09 0.30 992.33 1.25 989.11 0.61 1.41 995.47 1.74 1.84 1.06 0.48 1.05 0.49 1.58 1.71 1.14 0.19 1.04 -0.47 995.03 0.01 0.30 992.12 987.49 1.43 1.01 1.03 -0.19 1.16 988.03 -0.97 -0.14 0.93 1.33 992.24 985.92 1.78 1.18 987.76 1.12 0.46 996.08 -0.41 1.12 0.46 1.12 0.49 1.57 1.55 1.13 0.14 0.24 987.03 -0.40 995.73 1.59 1.16 0.46 996.38 993.21 1.13 0.31 1.15 0.02 0.08 9 999.70 1.21 19 998.85 1.16 1.15 0.45 1.14 987.40 995.21 988.70 1.42 994.14 13 999.07 1.07 0.16 0.32 992.61 1.05 -0.04 0.03 0.16 0.11 0.02 0.16 0.63 1.04 0.02 1.10 986.17 0.27 989.11 0.01 0.54 1.10 0.88 1.00 0.10 0.03 5 999.14 0.08 8 999.46 996.08 985.18 0.14 0.38 1.04 0.06 7 999.09 -0.16 0.06 1.23 20 998.37 1.40 1.21 990.51 997.14 0.04 -0.03 0.09 1.03 -0.12 0.42 994.13 0.03 -0.25 1.20 1.01 0.96 1.14 0. 0.19 0.87 1.76 1.74 1.60 1.32 1.33 992.10 0.02 -0.26 991.02 -0.17 0.10 987.13 0.20 986.96 1.03 -0.58 1.46 996.41 1.24 986.11 0.37 993.30 990.76 1.36 993.81 1.30 990.38 993.46 996.05 -0.36 1.80 1.12 0.46 996.19 0.21 990.12 0.18 988.18 0.18 983.27 1.68 1.13 1.16 0.35 991.27 991.98 1.28 988.28 991.34 991.47 995.72 1.01 0.15 0.08 0.71 1.22 0.92 1.24 988.00 0.28 989.34 991.45 1.17 0.99 1.82 1.11 0.06 0.30 992.28 1.24 991.40 995.35 1.18 17 998.15 984.09 0.01 0.99 -0.02 0.12 1.68 1.09 0.06 1.08 0.04 0.05 -0.00 0.84 1.96 -0.52 997.46 996.42 994.11 0.65 0.09 0.04 985.82 1.52 998.75 1.41 995.20 988.18 987.01 3 999.29 992.06 6 999.14 0.34 991.50 996.30 988.31 992.09 0.26 989.17 984.92 1.03 0.54 1.57 1.63 1.20 1.87 1.42 994.25 991.35 993.57 1.15 988.42 994.01 0.05 -0.05 0.08 0.02 0.20 986.13 0.66 0.19 1.04 0.02 -0.33 992.22 986.73 1.23 1.09 1.55 1.29 1.00 0.51 997.46 996.18 985.09 0.14 0.22 988.14 0.14 986.09 986.26 987.16 1.18 985.51 1.19 18 998.75 1.42 1.09 -0.32 990.20 1.46 1.41 1.42 994.55 1.38 1.63 1.16 0.20 984.04 1.11 11 999.41 995.42 993.35 993.98 1.11 0.42 993.97 1.88 1.51 1.52 1.51 1.25 991.07 0.37 993.52 1.19 988.12 0.09 0.43 1.52 997.08 -0.99 1.51 1.41 1.06 0.06 1.52 997.02 0.00 -0.20 0.38 993.23 1.54 1.85 1.06 1.12 0.02 0.01 0.36 993.30 990.17 .40 995.32 1.12 1.41 995.12 1.63 1.00 985.65 1.59 1.35 991.23 990.92 1.41 1.31 990.05 1.46 996.27 991.06 986.03 1.03 985.90 1.69 1.41 995.53 1.52 998.06 0.13 0.07 0.21 1.17 985.18 985.58 1.20 1.02 0.45 1.09 0.10 0.02 -0.70 1.17 0.61 1.68 1.31 1.06 0.53 1.01 0.06 -0.02 -0.33 992.57 1.66 1.41 1.06 0.53 1.06 1.89 1.45 996.97 1.24 1.93 1.26 989.28 988.07 985.05 985.40 992.71 1.10 1.75 1.15 1.88 1.18 1.42 994.62 1.37 993.35 991.62 1.00 1.07 0.54 1.73 1.16 15 998.55 1.17 0.43 1.98 1.04 -0.03 -0.26 987.51 997.52 998.06 0.97 1.21 984.26 991.20 989.03 -0.04 0.17 0.24 989.51 997.08 -0.12 0.16 987.02 1 999.07 0.18 0.26 1.11 986.02 985.16 14 999.15 988.33 989.51 997.19 0.16 0.29 991.24 989.15 1.19 985.82 1.06 0.14 0.06 0.17 983.14 984.11 0.16 1.68 1.12 0.07 1.09 0.46 995.20 988.05 1.05 -0.13 986.02 0.67 1.17 987.52 997.09 -0.40 995.16 985.72 1.17 988.11 10 999.02 -0.40 996.05 0.32 992.17 0.03 0.07 0.09 1.10 1.07 1.16 984.10 0.07 0.09 0.51 997.29 991.32 1.60 1.02 4 999.31 990.19 987.29 991.02 -0.23 990.15 0.07 -0.81 1.05 986.46 996.02 -0.23 988.60 1.15 986.00 0.41 1.04 0.10 0.08 986.01 0.16 987.21 1.12 984.46 996.15 0.20 0.22 988.06 -0.07 0.08 986.17 988.13 0.43 1.47 1.56 1.11 986.35 991.15 987.51 997.52 998.83 1.04 1.37 993.04 0.01 0.63 0.01 0.04 0.52 998.29 988.13 984.16 988.04 0.09 985.Alkoholna jakost u % vol.53 1.81 1.31 992.90 1.13 1.69 1.98 -0.00 0.12 1.02 -0.23 988.06 -0.12 0.34 1.35 993.90 1.04 -0.56 1.25 1.96 1.22 990.13 0.11 987.05 0.59 1.09 985.01 985.02 -0.00 1.04 -0.77 1.39 992.42 1.15 0.25 987.00 0.27 991.31 1.47 995.88 1.14 986.05 0.22 990.81 1.15 0.00 0.18 0.91 1.37 993.13 0.24 1.34 1.10 0.83 1.77 1.01 0.14 1.13 987.13 1.60 1.04 1.01 1.15 0.83 1.

54 1.71 1.44 1.46 994.34 32 995.06 1.04 1.35 34 994.28 0.31 980.22 0.17 1.26 1.69 1.33 986.28 0.24 0.33 0.20 0.28 0.94 1.50 996.41 990.37 986.30 1.36 0.95 1.26 1.37 0.33 989.16 1.31 987.86 1.48 992.48 991.54 0.41 990.40 0.26 0.17 1.05 1.43 1.53 1.22 0.64 1.23 0.35 0.10 1.44 992.05 1.80 1.37 989.19 1.38 1.45 986.26 0.71 1.33 0.26 0.36 0.21 0.09 1.23 1.34 989.38 0.25 0.43 992.27 •0.32 982.20 25 997.29 984.21 0.23 0.70 1.65 1.51 990.38 989.31 987.34 983.25 0.50 1.29 979.66 1.28 0.28 984.22 984.21 0.66 1.53992.45 990.49 1.42 993.27 0.26 1.66 1.25 983.29 0.06 1.38 0.62 1.47 993.33 0.31 0.22 0.30 0.19 0.71 1.27 0.32 31 995.29 0.92 1.34 0.11 0.08 1.50 995.37 987.32 0.53 993.56 1.29 986.38 0.32 0.49 991.32 984.01 1.36 987.01 1.45 990.34 983.24 0.37 986.19 0.40 992.30 983.23 1.28 986.34 989.86 1.38 0.36 1.71 1.49 990.24 1.30 0.05 1.93 1.02 1.40 991.95 0.25 985.33 977.29 0.17 1.02 1.18 1.36 0.18 1.38 0.31 0.38 0.27 987.33 0.33 0.31 0.39 1.61 1.36 0.75 1.37 982.02 1.11 1.36 981.35 0.31 0.45 0.30 981.19 0.51 1.29 1. to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 998.41 987.10 1.29 986.38 986.33 978.01 1.19 1.29 982.35 1.54 991.14 1.0.48 1.34 980.60 1.50 995.31 0.47 993.33 0.17 1.48 988.31 29 996.95 1.01 1.33 0.32 979.96 1.21 0.35 0.43 989.39 0.24 0.26 0.32 978.23 0.42 989.39 985.40 991.33 977.23 1.26 24 997.55 1.17 1.21 1.28 982.66 1.32 0.59 1.54 991.27 980.29 0.26 985.40 988.36 981.37 0.30 0.68 1.20 0.09 0.44 992.97 1.32 0.26 0.39 988.23 984.31 0.43 988.31 981.24 981.30 979.36 984.36 0.28 980.89 1.39 39 993.23 21 998.31 1.22 0.50 1.37 1.27 0.32 980.27 1.26 0.66 1.44 987.45 990.81 1.23 0.26 981.41 990.74 1.30 0.37 986.33 0.06 1.27 0.50 1.29 0.19 1.29 0.27 0.23 0.21 0.29 986.39 1.19 983.21 982.32 0.27 0.10 1.58 1.88 1.31 982.25 0.37 1.31 0.91 1.33 0.37 982.64 1.31 0.30 0.79 1.04 1.25 0.34 0.42 1.20 983.30 0.28 979.35 1.22 982.16 1.35 982.31 0.39 988.22 1.32 1.90 1.48 992.81 1.46 1.33 0.67 1.32 979.54 992.29 40 992.87 1.33 978.35 0.72 1.29 981.19 0.19 0.90 1.48 991.35 991.38 989.73 1.38 38 993.37 36 994.00 1.50 990.36 985.23 984.63 1.22 0.32 0.20 1.70 0.65 1.27 1.20 0.33 0.60 1.70 1.27 0.42 993.22 0.43 993.36 987.43 993.53 992.47 993.01 1.37 983.45 991.21 0.29 0.48 1.92 1.10 1.05 0.24 1.22 1.31 0.34 980.28 0.25 981.75 1.51 989.99 1.39 1.68 1.25 0.60 1.85 1.46 994.31 980.37 0.17 1.48 1.29 0.33 0.38 0.24 981.99 0.38 0.29 0.65 1.31 0.31 988.01 1.93 1.34 983.35 988.Alkoholna jakost u % vol.29 0.56 0.23 0.47 994.41 1.33 981.21 0.32 0.27 0.50 1.43 988.81 1.65 1.28 1.27 0.31 1.38 0.36 990.50 996.22 1.83 1.26 982.62 1.35 988.36 981.18 1.52 1.37 0.22 1.33 984.28 0.36 0.33 0.34 0.31 0.34 985.34 0.42 1.41 987.25 0.39 984.35 979.42 1.33 1.46 989.26 0.35 0.32 987.29 0.24 0.27 986.25 0.22 0.28 26 996.91 1.32 1.76 1.31 0.76 1.41 991.19 983.30 983.21 1.31 985.01 1.24 0.17 1.39 983.37 0.83 1.21 984.31 0.24 0.27 980.28 0.47 995.34 0.00 1.20 0.63 1.52 0.33 0.55 991.66 1.41 1.25 35 994.01 1.27 1.29 0.34 0.21 30 995.74 1.40 992.30 1.35 985.23 982.48 1.36 0.72 1.39 0.32 0.31 1.24 0.33 987.31 982.40 987.41 986.35 988.19 0.31 1.29 0.27 985.33 0.35 982.51 994.45 1.31 0.30 1.34 0.86 1.30 985.27 1.39 988.26 1.28 0.44 991.77 0.39 985.24 0.32 1.37 37 993.36 0.47 993.34 33 995.74 1.76 1.29 1.37 989.01 1.13 1.25 1.25 985.47 995.22 1.25 23 997.32 1.39 1.93 1.06 1.76 1.24 1.34 0.92 1.36 0.87 1.98 1.80 0.36 984.33 1.46 1.34 0.32 0.37 1.24 985.35 0.93 1.35 988.07 0.22 1.51 994.25 983.75 1.45 991.31 0.47 988.35 0.29 0.41 991.77 0.39 1.35 0.27 0.33 1.20 0.37 0.29 1.68 1.43 988.41 986.36 984.36 0.23 0.30 0.21 0.25 0.59 1.36 0.04 1.47 994.28 0.27 984.26 0.35 0.43 1.34 986.71 1.41 1.30 28 996.33 984.02 1.57 1.36 0.23 0.54 1.22 0.23 0.48 992.40 992.27 1.41 986.26 0.25 0.99 1.44 987.52 993.43 992.50 1.28 0.63 1.21 0.50 996.24 983.73 1.38 985.50 995.33 989.33 1.24 22 987.32 977.48 992.31 985.46 989.23 0.23 0.33 0.35 0.50 995.52 1.70 0.34 1.29 983.82 1.18 1.42 985.27 0.71 1.33 1.02 1.29 1.35 985.21 1.47 988.24 0.36 1.23 0.33 0.32 984.20 1.46 989.52 1.31 988.89 1.45 1.36 0.29 983.34 0.81 1.33 980.31 .27 982.36 990.31 978.22 0.02 1.68 1.94 1.24 0.34 OJ5 1.37 990.56 1.25 0.41 985.41 990.37 1.37 990.43 1.36 0.28 0.01 1.42 0.37 983.33 .23 0.26 0.16 1.29' 27 996.31 0.20 0.44 987.44 992.34 0.21 0.25 0.51 993.20 0.42 989.92 1.22 0.50 996.32 0.72 1.29 0.39 1.30 988.23 1.33 981.39 984.05 1.21 0.40 1.25 0.50 994.87 1.51 994.68 1.72 1.30 0.34 986.

84 977.01 986.96 982.89 982.20 979.73 0.09 1.00 3 986.25 979.93 978.87 981.51 0.36 0.80 0.10 0.11 1.68 0.00 1.82 977.86 978.19 1.81 0.57 0.05 976.89 0.04 0.07 985.15 0.11 1.07 0.18 982.24 981.12 0.48 0.02 1.04 0.26 0.21 978.06 1.14 1.13 982.13 1.48 1.31 0.14 0.35 0.13 13 985.29 975.90 978.88 0.02 984.17 0.94 0.81 0.24 978.01 0.26 976.26 978.99 1.16 980.97 0.46 0.96 0.90 980.97 0.74 978.41 9 0.92 977.60 0.81 0.20 0.10 1.05 1.95 978.13 1.89 976.11 0.94 0.10 0.02 984.64 0.60 0.17 1.08 0.00 984.07 984.02 0.17 0.10 10 986.04 985.06 1.58 0.90 981.17 979.16 0.29 976.97 982.77 0.16 0.52 0.16 981.72 0.44 0.98 984.28 975.02 985.96 0.26 0.21 980.98 0.62 0.56 0.48 0.97 0.66 0.86 981.70 0.13 0.98 982.79 0.03 1.12 0.00 985.15 983.21 0.99 977.92 979.16 1.07 0.61 0.76 977.65 -0.67 4 0.17 16 985.67 0.25 976.07 1.60 0.71 -0.92 978.92 980.09 1.06 984.08 0.13 0.19 0.33 0.23 977.93 981.77 978.79 978.93 0.06 1.01 0.59 0.86 0.08 0.08 1.91 0.08 0.0 1.14 0.14 0.12 1.09 985.05 984.05 1.18 1.52 0.24 980.71 0.29 1.89 0.56 0.17 1.87 977.96 0.13 0.80 977.77 979.63 0.28 975.44 0.25 979.08 0.39 0.68 0.75 979.99 981.74 0.21 978.79 979.27 0.23 0.54 0.07 0.78 0.31 974.07 1.85 0.12 0.22 979.11 1.40 0.02 0.85 0.26 975.03 1.83 979.96 981.94 0.11 0.27 977.16 984.06 1.47 0.12 0.Alkoholna jakost u % vol.11 0.34 0.83 0.17 981.40 0.27 976.19 0.49 0.19 983.96 0.75 978.71 0.65 0.26 978.27 975.14 0.08 1.08 985.44 0.96 983.68 0.98 0.86 982.97 984.96 0.31 0.63 0.04 6 986.88 978.09 0.11 0.89 979.22 0. t° 0 10 11 12 13 14 15 18 19 16 17 20 986.22 981.63 1.23 0.16 982.75 0.13 0.11 1.05 0.14 0.61 0.24 976.27 1.97 981.87 0.18 982.96 0.99 1.59 0.11 985.08 0.02 2 986.08 0.99 984.32 973.98 0.92 983.20 982.91 976.02 1.70 -0.24 980.06 1.21 0.91 982.94 979.11 0.21 981.04 0.07 1.87 976.67 0.74 0.06 0.84 0.63 0.98 977.87 980.09 1.35 0.88 0.05 1.81 980.38 0.21 983.18 0.13 1.83 0.12 1.58 0.10 0.07 8 986.95 981.90 977.35 0.12 12 986.06 0.05 0.38 0.20 19 984.42 0.24 978.25 977.49 0.12 0.07 1.04 984.28 977.68 0.31 974.28 0.09 1.10 11 986.14 0.02 976.04 0.58 0.11 0.98 0.30 974.08 976.78 0.94 980.05 1.19 18 985.04 1.08 1.10 0.70 0.20 981.30 974.94 0.97 0.81 0.97 0.46 0.40 0.26 978.66 0.83 0.66 0.10 0.21 0.03 1.27 977.85 977.02 1.08 0.19 981.12 0.04 983.20 980.32 0.14 1.04 1.83 980.05 7 986.93 0.02 1.05 1.17 983.81 978.23 981.05 985.22 0.06 1.05 1.00 1.19 0.16 984.10 0.01 0.91 0.78 0.01 1.18 0.09 1.16 0.66 0.12 1.04 976.82 981.10 0.01 982.18 0.08 986.15 0.12 0.37 0.01 0.19 983.65 5 0.58 0.18 0.24 976.08 1.10 0.54 0.09 1.15 14 985.82 0.05 1.14 1.19 981.82 0.13 984.61 0.52 0.87 982.14 0.89 980.96 0.61 0.88 •0.93 0.21 0.16 0.13 1.72 978.45 0.05 1.66 0.20 0.02 0.53 0.93 983.01 1.87 0.87 0.04 0.14 0.01 1.14 0.84 982.15 0.03 0.18 984.16 0.19 0.75 0.30 974.06 1.90 979.16 0.02 1.08 1.15 981.14 1.22 979.10 985.10 0.85 978.99 983.22 982.10 1.23 978.15 982.56 0.01 0.93 0.39 0.85 980.18 984.08 1.28 1.98 1.08 .83 0.11 0.73 0.84 979.09 0.36 0.83 0.08 985.14 1.05 0.09 0.67 0.06 0.87 0.79 980.85 0.26 1.75 0.30 0.09 0.03 983.04 1.64 0.91 981.24 982.04 1.25 980.73 978.07 0.08 975.00 983.84 981.30 0.33 973.19 979.96 984.95 982.95 0.98 983.02 1.14 0.21 0.81 979.15 1.63 0.90 0.17 17 985.25 977.21 -0.13 1.10 1.01 1.01 977.88 981.01 1.93 982.66 -0.23 0.11 0.52 0.04 1.83 978.62 0.79 0.88 977.94 0.00 982.23 0.93 979.17 1.38 0.25 0.11 1.04 1.08 1.00 1.33 0.97 0.14 983.13 0.15 15 985.09 0.85 0.99 1.26 1.04 0.95 980.19 979.01 985.67 0.75 0.00 0.32 0.12 1.23 0.10 1.94 983.22 979.74 0.00 0.03 985.48 0.49 0.01 983.82 0.96 980.18 0.83 0.78 977.67 0.23 979.47 0.00 1.14 0.96 977.23 0.23 0.19 980.19 0.17 980.26 975.03 1 986.77 0.17 0.87 979.07 0.20 980.06 0.15 0.92 982.76 0.30 1.18 0.68 0.12 984.09 1.75 0.12 0.14 0.29 975.11 1.06 1.17 983.21 0.40 0.95 0.97 983.35 0.67 0.52 0.15 1.99 0.90 0.54 0.77 980.99 0.23 978.13 1.57 0.64 0.31 0.02 986.89 0.56 0.97 0.36 0.16 1.02 0.99 1.14 984.04 1.19 983.73 0.10 0.20 0.65 0.03 1.12 0.06 1.06 1.02 1.15 0.10 0.31 0.21 0.26 0.81 981.20 982.00 0.96 0.20 0.30 1.24 0.22 20 984.23 983.41 0.

70 0.14 975.37 1.33 1.18 974.32 975.05 1.20 978.86 0.24 23.41 0.42 1.68 0.13 1.07 0.95 0.68 0.33 1.28 0.38 1.27 0.30 972.52 0.39 1.87 0.45 1.14 0.44 0.31 971.31 1.33 969.16 979.25 974.11 0.27 976.18 975.09 0.20 0.22 977.42 0.37 1.26 979.12 0.41 0.21 968.57 0.45 1.20 972.20 1.25 981.33 964.19 970.73 0.39 1.22 0.08 1.22 980.19 969.36 1.17 982.58 17 1.26 977.11 978.42 1.21 974.71 0.28 974.33 1.17 978.34 34 980.70 0.29 1.27 1.37 1.19 976.97 0.47 0.18 971.31 974.33 1.39 0.13 974.30 1.00 0.22 970.28 0.34 0.28 973.43 1.82 0.28 972.39 1.35 1.77 0.40 1.26 975.46 1.83 0.25 967.41 0.82 0.08 975.29 977.29 0.31 1.38 1.39 0.45 1.47 1.31 1.26 1.32 0.63 0.79 0.64 0.59 0.47 0.27 980.21 976.30 1.17 0.27 0.48 0.16 974.58 0.39 1.18 977.05 0.36 1.23 973.27 0.43 1.40 0.38 1.34 0.38 1.18 969.40 1.30 1.52 0.33 977. t° 10 20° 984.21 977.86 0.87 0.19 972.23 969.61 0.78 0.29 1.31 965.78 0.50 1.01 0.87 0.24 0.31 969.85 0.31 971.36 1.25 969.24 981.25 18 1.44 1.39 1.92 19 1.32 970.39 1.13 972.68 0.45 1.33 1.99 0.34 1.17 921.84 0.22 0.23 975.92 0.35 1.09 975.01 0.23 982.30 977.34 35 980.27 970.21 974.41 0.90 16 1.78 0.69 0.22 978.34 1.42 1.51 0.40 1.28 969.34 1.25 973.42 1.99 0.27 1.26 978.40 1.34 0.29 1.70 0.27 975.21 970.39 1.86 0.18 980.05 0.99 0.25 21 1.15 0.32 965.41 0.23 22 984.45 1.24 971.58 0.15 975.09 973.16 972.21 969.84 0.00 0.27 980.58 0.33 967.29 1.01 0.33 32 981.71 0.53 14 1.34 0.08 0.37 1.68 0.41 1.89 0.42 0.23 972.26 974.28 980.55 0.28 975.13 980.39 1.34 965.25 979.44 1.33 966.10 976.25 0.54 0.21 0.27 968.31 0.44 1.14 972.36 1.05 0.38 1.22 968.17 977.29 969.23 0.30 970.36 37 979.40 1.36 1.38 38 979.24 1.34 964.48 1.42 1.74 0.34 1.41 1.50 0.29 977.38 1.97 0.32 1.24 1.16 977.36 1.31 1.74 0.29 1.30 974.28 976.23 968.20 981.26 25 983.32 1.76 0.28 978.32 978.32 1.Alkoholna jakost u % vol.22 974.12 0.04 0.78 0.38 1.32 1.59 20 1.42 1.20 0.33 977.17 972.51 0.06 0.95 0.32 1.41 0.35 0.50 11 1.41 1.37 1.29 979.41 1.33 0.20 976.90 1.47 1.26 982.19 974.32 973.12 971.21 983.45 1.30 971.39 1.28 967.43 1.11 1.48 0.78 0.23 971.69 0.30 966.38 1.28 0.30 1.46 1.39 1.39 1.30 0.25 976.19 0.28 1.18 981.38 1.94 0.32 1.48 1.62 0.36 0.33 1.37 1.26 0.80 0.12 976.28 1.24 968.25 971.20 979.31 968.24 976.23 1.03 0.39 1.15 0.70 1 0.09 974.49 1.20 973.20 0.26 977.32 967.31 976.94 0.37 1.15 0.88 0.32 0.84 0.45 1.14 1.40 1.35 1.38 1.19 983.69 0.15 978.39 1.75 0.30 979.18 1.13 973.56 0.25 24 983.29 1.25 977.09 1.39 0.42 1.15 1.36 1.43 1.08 976.43 1.7 .32 977.16 980.28 0.29 27 982.77 0.34 0.21 15 1.38 1.10 0.27 978.35 1.31 966.42 1.21 0.24 978.29 967.31 1.43 1.26 1.20 0.71 0.48 0.45 1.35 1.36 36 980.40 1.29 28 982.33 1.83 0.56 0.49 1.35 1.31 976.31 1.28 968.23 978.38 39 978.17 0.36 1.17 1.74 0.40 1.23 1.35 1.30 29 982.30 975.43 1.44 1.17 980.28 971.32 1.27 1.14 0.31 1.72 0.44 0.10 975.48 1.21 0.26 1.50 0.35 1.35 0.39 1.39 0.57 0.36 1.96 0.37 0.14 976.47 1.12 977.56 0.38 1.44 0.21 973.08 972.38 0.13 976.35 1.28 1.36 1.13 975.39 0.32 1.39 1.15 970.45 1.36 1.38 1.37 1.19 971.37 1.34 0.23 0.54 0.82 0.36 0.33 1.23 980.40 0.16 976.30 1.87 0.27 966.35 1.33 1.85 13 1.43 1.63 0.23 0.34 1.26 981.87 0.17 0.28 1.29 1.41 1.21 981.34 33 981.19 983.29 1.32 1.30 975.62 0.40 1.63 0.24 975.15 0.27 968.21 979.65 0.25 0.94 0.07 973.21 972.24 979.37 1.77 0.50 0.31 967.29 971.55 0.34 1.22 971.85 0.39 1.17 976.15 979.39 40 978.07 0.19 981.18 970.15 0.50 0.16 973.06 0.97 0.40 1.77 0.42 1.46 1.35 1.42 1.26 971.32 31 981.42 1.29 1.41 1.36 1.26 1.25 1.17 12 1.93 0.42 1.62 0.40 1.00 0.40 0.27 26 983.26 969.60 0.41 1.59 0.32 974.11 973.31 1.12 0.24 970.38 1.18 978.29 974.10 977.15 971.33 965.10 973.17 0.27 1.17 973.76 0.64 0.31 1.26 973.47 1.47 1.96 0.25 968.25 1.31 973.36 1.12 972.43 0.10 971.34 1.29 973.35 1.38 1.14 979.51 0.48 0.70 0.35 1.29 976.99 0.53 0.99 0.20 975.15 0.71 0.14 981.72 0.56 0.34 1.98 0.45 0.37 0.16 970.40 1.33 1.31 1.39 0.14 978.28 979.30 1.27 1.60 0.25 0.19 0.27 972.16 971.22 973.08 974.89 0.11 977.25 970.28 1.38 1.07 0.04 0.17 982.95 0.24 0.3 978.78 0.27 967.21 1.3.29 970.37 1.54 0.74 0.29 1.32 1.41 1.30 968.23 21 984.98 0.29 966.22 975.35 1.15 974.81 0.44 1.31 30 982.23 1.27 973.43 1.36 1.13 0.03 0.01 0.73 0.23 980.30 1.39 1.25 982.19 980.41 1.34 1.19 978.25 981.13 978.31 972.22 0.30 1.03 0.08 0.06 0.35 963.09 972.20 979.35 1.12 974.60 0.43 1.23 977.29 967.86 0.28 1.34 1. 984.37 1.37 1.43 1.12 0.33 1.24 972.14 971.10 972.40 1.65 0.

.

00 973.89 1.13 0.47 0.52 1.05 0.04 967.97 969.08 966.47 1.44 0.44 1.76 0.79 972.98 968.95 973.70 1.01 1.09 965.83 975.36 0.67 0.18 1.82 972.17 963.71 0.41 0.56 1.45 0.37 0.12 1.68 0.38 0.95 969.31 1.52 0.99 970.35 0.05 967.78 0.97 0.31 0.51 0.92 1.26 0.75 0.97 972.83 973.89 969.33 1.42 4 977.38 0.98 0.39 1 978.22 0.46 0.31 0.80 973.16 0.25 0.93 970.19 962.79 974.17 0.25 0.23 0.42 0.43 0.09 9 0.29 0.91 973.93 970.04 973.31 0.74 1.85 971.74 1.08 968.11 967.11 966.03 970.44 0.96 968.46 0.52 20 973.89 969.11 0.77 972.10 0.87 1.73 1.91 972.40 0.72 976.47 0.08 967.37 0.42 0.39 0.03 970.86 971.76 0.02 969.27 0.81 976.94 1.27 0.37 0.87 976.45 0.42 0.25 0.47 0.21 1.21 1.34 0.93 0.04 969.26 960.73 1.79 975.00 972.30 0.19 0.12 965.18 0.40 0.83 970.34 0.85 976.96 973.51 1.06 971.46 1.06 966.96 972.29 0.32 0.43 0.09 970.36 0.43 7 976.27 0.78 973.18 0.35 0.17 0.81 973.84 971.30 0.02 971.37 0.38 0.16 964.20 0.91 0.72 0.17 964.06 967.35 0.04 0.34 0.86 1.09 966.38 1.00 971.05 972.92 960.02 967.95 1.74 974.10 968.18 963.08 972.89 972.82 0.22 .68 0.45 0.12 1.33 0.03 967.80 0.26 0.44 1.47 0.14 964.76 0. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 to 0 978.16 0.25 0.91 974.17 0.64 0.42 1.29 0.26 1.13 966.04 968.81 1.45 0.24 961.04 971.35 0.76 1.25 0.88 0.94 968.75 977.45 0.82 1.94 968.82 972.15 1.21 0.21 0.77 1.19 0.28 0.75 973.40 0.71 0.10 1.33 0.29 .01 969.91 1.25 0.70 0.87 970.20 0.68 1.06 0.97 1.78 0.36 0.11 0.77 972.81 0.30 0.44 0.87 0.46 12 975.14 0.65 0.53 0.79 976.40 0.02 971.07 1.34 0.40 0.32 0.27 0.01 973.55 0.30 0.36 0.41 0.40 0.31 0.37 0.35 0.30 0.25 0.38 0.Alkoholna jakost u % vol.41 1.70 976.31 0.31 0.72 974.09 1.37 0.20 0.82 0.39 0.31 1.13 966.07 967.41 0.33 0.76 976.09 969.31 1.45 0.16 965.99 972.40 3 977.28 0.89 974.13 964.05 969.99 1.89 0.45 9 976.52 0.41 5 977.40 1.45 1.85 974.31 0.29 0.04 0.77 975.38 0.83 0.02 0.41 0.02 972.33 0.12 1.19 0.39 0.26 0.98 969.27 0.44 0.47 14 975.98 967.10 967.42 0.30 0.09 965.74 973.28 0.83 971.74 976.47 13 975.62 1.92 969.37 0.00 968.14 1.40 0.06 971.42 0.95 970.36 0.34 0.88 0.54 1.37 0.38 0.86 0.14 965.94 972.35 0.00 968.51 0.33 0.49 0.32 0.96 1.45 1.15 0.70 977.34 0.89 0.08 971.30 1.49 16 974.42 0.17 0.84 972.21 962.30 0.10 966.43 0.32 0.98 973.36 0.08 1.19 0.82 971.06 0. 0.39 1.75 975.26 0.33 0.83 974.02 973.13 1.83 976.94 974.95 971.26 0.94 974.03 0.10 0.29 0.45 10 976.35 0.69 0.69 1.56 0.21 0.36 0.24 0.21 0.84 973.93 0.23 0.94 1.34 1.35 0.53 0.27 0.46 .69 0.13 1.24 0.17 964.24 1.37 0.43 0.28 0.65 1.92 974.52 0.06 972.69 1.64 1.48 0.47 0.33 0.42 0.18 0.26 0.89 0.43 1.23 961.32 0.04 966.79 0.06 1.37 0.11 966.44 0.39 1.18 0.01 967.41 0.67 0.17 1.32 0.23 0.20 0.03 968.25 0.08 965.47 1.06 0.89 970.51 0.40 0.42 0.49 15 975.11 964.99 0.43 0.34 0.29 0.99 0.11 968.33 0.97 0.71 0.44 0.29 0.10 967.42 1.24 0.81 1.31 1.77 977.39 0.18 0.29 0.78 973.87 970.15 1.95 970.85 973.54 1.23 0.25 0.89 974.93 971.72 975.21 1.87 972.32 0.76 974.09 0.89 971.39 0.00 967.98 974.86 0.01 970.50 1.98 968.92 969.22 0.32 0.05 966.81 1.38 0.97 970.91 0.70 1.81 975. 0.00 0.81 974.33 1.05 970.50 19 973.42 0.72 975.49 17 974.96 974.94 1.96 0.39 0.01 0.11 965.35 0.02 968.78 1.00 974.20 963.86 971.12 0.39 0.52 0.06 968.98 971.87 970.80 1.10 1.48 1.99 969.58 0.91 971.02 968.99 1.20 0.14 0.88 1.42 0.40 0.17 1.26 0.72 977.50 1.86 0.27 0.47 0.31 0.18 963.12 966.20 0.33 0.75 0.24 0.71 1.13 965.87 975.67 0.93 971.39 0.07 970.13 0.15 0.28 0.38 0.00 0.22 0.33 0.32 0.17 0.02 0.93 0.42 0.89 975.90 0.76 0.14 0.28 0.83 0.92 972.30 0.60 0.35 0.14 965.79 1.26 0.63 0.79 972.47 0.28 0.34 0.09 0.37 1.37 0.02 0.23 962.13 0.40 0.87 974.10 1.19 963.40 0.07 966.30 0.21 962.24 0.34 0.79 1.41 0.93 975.50 0.97 0.47 0.85 975.48 0.37 0.33 0.43 0.01 0.47 0.97 971.84 972.56 1.36 0.07 969.52 0.97 1.94 969.27 0.97 1.04 972.45 1.56 1.49 0.88 1.08 968.63 1.30 0.72 0.30 0.96 969.03 1.23 1.93 973.25 0.26 0.55 0.41 0.72 974.10 969.91 975.61 1.35 0.91 970.81 1.13 0.31 0.55 1.44 0.98 0.12 1.23 0.^40 1.22 0.90 973.38 0.06 969.39 0.28 0.02 967.88 970.43 6 977.36 0.12 965.20 1.45 0.40 0.24 0.77 974.69 976.02 0.25 0.92 1.41 0.30 0.30 0.80 971.38 0.67 0.26 0.34 0.15 963.08 0.87 972.37 0.39 0.28 0.81 975.56 1.41 0.62 0.91 971.30 0.10 0.88 973.44 8 976.01 969.50 18 974.74 975.36 0.99 0.35 0.45 11 976.86 973.41 2 977.50 0.99 970.15 964.21 1.88 971.96 968.79 976.12 1.99 1.44 1.83 1.56 1.85 970.15 0.70 975.22 0.06 967.77 1.24 0.

64 1.62 1.04 1.64 1.35 958.58 0.37 957.92 1.59 33 968.18 967.29 961.21 1.46 0.44 0.30 960.48 0.21 966.45 0.43 0.09 972.47 0.57 0.26 963.78 1.56 28 970.68 1.33 958.44 0.51 0.25 967.35 1.44 0.45 0.54 0.68 1.05 1.21 967.10 971.44 0.25 1.58 0.24 962.47 0.16 967.12 1.21 1.27 962.74 1.32 960.56 0.14 971.49 0.56 0.27 1.21 964.08 1.37 958.52 0.26 964.34 959.49 0.44 1.50 0.39 958.64 1.34 0.68 1.51 1.42 0.46 0.26 1.40 0.45 0.36 1.22 968.15 969.54 0.43 0.57 1.44 0.72 1.35 962.87 1.55 1.50 0.30 963.99 1.45 0.55 0.38 0.02 1.18 1.52 0.51 0.16 970.61 38 966.18 969.44 0.90 1.31 1.31 962.14 969.15 966.38 0.38 1.47 1.32 963.30 964.54 0.34 963.68 1.16 1.52 0.17 968.11 968.19 1.52 0.36 1.47 1.35 1.77 1.46 953.31 0.20 1.01 1.53 1.24 1.33 0.50 0.21 968.63 1.23 962.49 0.50 0.45 953.31 1.48 1.62 1.31 962.49 0.38 1.96 1.55 0.15 967.53 23 972.43 0.38 960.50 0.45 0.51 0.57 0.75 1.69 1.32 960.39 0.55 1.41 1.93 1.29 963.37 1.18 966.11 970.22 1.12 1.41 956.36 960.13 970.43 1.60 0.23 1.33 1.43 1.50 0.23 967.42 0.28 963.32 961.13 966.43 1.49 0.26 961.00 1.42 1.51 0.47 0.49 1.61 0.54 0.22 962.19 964.77 1.56 .31 959.10 1.49 0.11 968.50 0.52 0.56 0.08 971.86 1.22 1.57 1.51 0.53 0.17 969.40 957.72 1.24 965.39 0.57 0.40 956.03 1.20 1.27 965.23 968.60 0.93 1.27 961.83 1.55 0.06 1.52 0.54 24 972.64 40 965.44 1.51 0.29 965.53 0.49 0.90 1.52 0.28 1.44 954.47 954.70 1.28 964.15 968.36 0.43 0.31 965.15 967.40 0.48 0.33 959.45 0.42 0.09 971.16 966.11 1.25 964.16 966.13 1.20 1.76 1.49 952.18 1.41 0.14 1.49 951.45 1.45 954.57 0.37 0.41 0.38 0.42 0.58 32 968.53 0.69 1.82 1.05 1.10 969.53 0.44 0.20 1.76 1.42 0.07 1.25 962.46 0.12 971.62 1.47 0.49 0.90 1.32 964.08 1.25 965.97 1.48 0.28 960.56 29 970.48 0.21 1.99 1.44 954.09 1.30 960.53 1.55 0.64 1.50 0.50 0.71 1.59 0.56 0.57 1.15 139 959.10 1.37 957.32 959.31 959.23 964.19 964.50 0.52 0.15 970.50 0.39 956.13 1.35 0.89 1.46 0.06 1.37 958.72 1.53 0.56 1.74 1.45 954.55 0.21 1.44 0.43 956.28 961.42 0.48 0.49 0.41 958.22 1.46 0.83 1.40 0.T Alkoholna jakost u % vol.62 39 965.78 1.15 1.48 0.54 0.23 1.56 1.26 960.47 0.24 963.44 0.55 0 0.26 962.50 1.00 1.51 0.33 1.20 968.22 963.68 1.20 964.55 0.18 967.33 960.38 956. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 to 20 973.13 969.82 1.09 1.05 1.12 1.98 1.17 964.39 959.38 0.40 0.39 0.29 959.47 0.60 1.43 0.58 1.53 0.81 1.48 0.39 957.39 0.39 957.42 955.56 0.27 963.47 953.27 965.21 134 961.45 0.38 957.44 1.34 961.55 0.38 961.30 1.04 1.49 0.52 0.97 1.95 1.50 0.62 1.30 1.32 965.69 1.27 962.40 958.35 963.38 1.01 1.46 0.54 0.27 966.24 966.25 963.88 1.62 0.40 1.48 0.28 961.29 996.30 965.35 0.17 965.17 1.24 966.23 962.74 1.36 0.28 960.53 0.54 0.53 0.34 964.90 1.41 0.54 0.51 0.23 966.52 22 972.77 1.4 956.76 1.52 21 973.53 1.46 1.42 957.42 956.48 0.33 959.30 1.37 1.51 1.54 25 971.47 0.30 962.30 959.38 1.36 957.33 964.51 951.58 0.42 956.02 1.13 967.15 1.33 958.61 36 967.49 952.50 0.31 960.78 1.72 1.18 968.71 136 961.39 0.37 1.05 1.31 1.58 0.29 1.75 1.60 0.40 0.24 964.51 0.32 961.51 1.84 1.19 1.45 1.48 952.55 27 971.64 1.39 1.34 958.23 963.45 955.32 0.25 961.40 1.18 965.45 954.60 35 967.31 1.45 0.60 0.52 0.37 962.43 954.12 969.62 1.68 1.53 0.21 963.64 1.36 961.33 1.95 1.52 0.37 959.84 1.48 0.50 0.20 965.96 1.45 0.51 0.52 950.28 960.15 1.09 970.34 960.08 972.36 959.11 969.32 959.13 968.30 1.27 967.96 1.35 958.19 965.35 957.60 1.41 0.58 30 969.43 0.60 0.27 961.54 0.41 955.23 965.40 958.03 1.21 1.49 1.46 953.53 1.36 963.39 1.87 1.32 958.25 1.35 0.46 0.89 1.76 1.91 1.46 0.53 1.58 0.55 0.10 1.34 962.16 965.37 0.59 1.41 0.55 0.75 1.37 959.47 0.46 0.39 0.45 0.20 967.44 954.68 1.45 0.26 1.21 967.59 0.45 0.47 1.59 0.94 1.83 1.47 0.93 1.55 26 971.29 960.48 952.18 1.56 0.44 1.58 31 969.38 958.01 1.31 961.61 37 966.47 1.40 955.57 0.52 0.35 1.43 0.58 0.42 0.42 0.32 962.23 1.36 958.92 1.47 0.55 1.51 0.52 0.39 956.56 1.51 0.54 949.21 965.29 0.48 0.19 969.50 0.56 0.20 963.47 1.17 1.38 0.44 955.34 1.50 951.53 0.48 0.56 1.29 962.22 965.49 0.46 0.23 1.49 1.38 956.58 0.36 0.50 951.00 1.78 1.21 1.48 0.88 1.52 0.98 1.43 0.52 0.78 1.48 1.53 0.91 1.49 0.42 0.27 964.99 1.94 1.55 0.85 1.48 0.48 1.54 0.60 1.45 0.48 0.90 1.92 1.43 0.35 959.49 1.50 1.49 0.42 955.48 953.31 964.81 1.65 1.57 0.54 0.04 1.72 1.84 1.25 966.61 0.60 34 968.72 1.50 0.89 1.40 0.40 1.56 0.16 1.43 956.39 1.20 966.20 137 960.39 0.88 1.46 0.41 0.36 0.00 1.51 0.43 955.48 1.48 0.49 0.48 0.45 0.24 961.51 950.31 963.

.

22 0.48 0.34403 1.24 destilat 6.69 12.55 0.24 Indeks loma pri 20oC 1.05 8.24 23.34250 1.59 15.25 6.23 17.62 0.04 0.25 0.24 25.24 0.22 0.65 21.30 9.30 8.25 0.25 0.34500 1.23 10.56 8.34333 1.34541 1.34747 1.22 0.12 17.09 24.05 10.90 0.24 23.23 14.34389 1.22 24.22 25.24 0.09 20.31 22.99 21.34610 1.23 19.23 16.33856 1.88 17.81 9.23 22.34774 1.34166 1.44 0.34124 1.27 0.34733 1.'34291 1.24 17.34053 1.54 20.22 0.21 0.27 9.34623 1.25 0.21 0.26 11.54 22.23 0.83 0.93 0.25 7.24 25.33799 1.33884 1.56 24.24 15.22 0.24 0.75 0.24 0.23 0.54 0.89 0.23 18.24 16.24 24.23 0.55 9.22 0.46 12.34319 1.25 14.57 0.23 0.23 0.23 0.48 6.44 0.33642 1.05 0.22 destilat 16.86 0.74 15.24 9.21 0.72 0.33727 1.75 22.22 0. pri 20oC Indeks loma pri 20oC 1.74 11.25 7.34458 1.Tabela IV: Tabela indeksa loma čiste mješavine etanol-voda i destilata pri 20oC i odgovarajuća alkoholna jakost pri 20oC Alkoholna jakost u % vol.21 0.20 23. pri 20oC Mješavina etanol-voda 16.87 22.23 0.22 0.95 0.21 0.62 13.24 12.34305 1.36 0.29 10.70 0.01 18.33742 1.24 0.61 23.41 0.33813 1.23 0.24 9.12 0.23 0.23 0.40 0.24 20.22 17.34138 1.25 12.24 18.00 0.06 0.85 24.34 0.34760 1.22 20.24 0.27 7.33 0.28 7.35 0.52 0.34431 1.33955 1.31 24.34194 1.41 0.21 0.34651 1.23 0.70 18.68 0.15 13.24 0.23 22.25 9.34513 1.22 0.22 12.05 0.34375 1.33628 1.46 18.33997 1.34445 1.34706 1.23 0.92 13.33969 1.44 21.24 0.02 11.34067 1.56 17.58 0.76 20.25 0.24 0.78 0.23 0.26 0.22 0.33926 1.22 .40 23.34011 1.06 9.25 10.24 0.34417 1.22 0.86 20.21 21.34180 1.36 0.81 10.25 0.98 0.82 0.26 0.99 0.33685 1.21 0.33656 1.23 13.26 8.26 10.25 0.34472 1.24 0.34568 1.78 25.34720 1.92 19.22 0.96 23.74 7.24 11.83 0.33 0.24 0.33670 1.33756 1.22 0.13 0.93 0.44 0.50 11.34637 1.24 0.12 0.40 19.33841 1.25 0.24 13.21 22.79 0.81 0.06 15.24 0.28 15.98 12.81 0.33699 1.34596 1.24 0.34236 1.19 16.33870 1.34 17.34025 1.26 7.22 24.25 0.09 14.34692 1.65 16.23 15.63 0.36 0.33827 1.23 12.24 11.23 0.23 0.09 0.34527 1.00 25.34208 Mješavina etanol-voda 6.23 11.57 14.23 0.24 13.34486 1.17 23.61 0.33 20.59 0.86 0.12 0.23 13.22 0.23 19.33912 1.22 0.23 16.22 0.22 0.23 15.21 20.23 0.30 0.78 11.22 21.24 0.17 19.96 16.23 19.65 0.24 26.25 0.24 0.25 0.51 0.40 13.66 0.34081 1.70 25.13 0.87 0.23 19.34678 1.89 0.87 0.34582 1.34665 1.26 0.23 18.21 17.78 18.34347 1.24 0.21 25.25 10.05 0.23 22.34110 1.25 8.34788 Alkoholna jakost u % vol.23 18.54 10.22 0.34361 1.25 0.47 0.00 7.28 0.21 21.28 8.23 16.33770 1.79 8.76 0.24 0.33898 1.23 0.34555 1.10 0.23 24.32 14.23 24.34152 1.23 0.54 7.22 22.16 0.24 20.33983 1.23 13.53 0.27 0.81 15.34 0.76 0.34264 1.23 0.24 12.62 19.10 22.89 0.33940 1.00 0.23 0.24 19.16 0.62 0.25 14.24 0.23 25.29 0.86 14.33713 1.23 0.22 0.50 15.11 0.22 0.45 25.26 0.23 21.34039 1.30 0.34278 1.47 0.10 11.67 0.23 23.23 18.33784 1.23 14.23 21.34096 1.25 8.

5 343.0 441.17 1.8 2.10 1.6 290.3 93.9 245.6 239.5 98.3 406.3 .03 1.6 150.6 46.1 250.6 388.5 72.1 517.5 226.2 271.3 455.3 292.6 444.6 163.18 1.11 1.8 476.8 64.3 263.4 255.9 122.4 145.0 465.4 213.9 492.9 95.4 479.3 1.4 192.07 1.3 106.2 337.4 284.1 1.04 1.3 439.9 38.0 258.PRILOG 3 PRILOG 3.6 59.01 1.4 366.3 166.5 298.8 484.15 1.5 205.9 69.7 33.1 88.6 404.3 0.6 396.0 377.9 332.9 109.5 111.8 311.4 23.9 417.6 12.0 1.3 390.1 361.4 54.9 393.3 80.9 425.3 382.6 7 8 9 1.2 7.9 82.3 431.6 28.08 1.8 155.3 415.09 1.6 184.06 1.2 490.8 253.8 303.8 4 5 6 1.8 364.1 2.0 385.1 31.4 463.6 412.4 514.5 351.6 137.3 119.7 468.0 43.5 0.2 153.1 308.0 18.3 15.5 247.4 313.3 329.5 124.0 369.9 433.9 295.8 274.4 234.8 356.2 482.1 127.5 171.9 2.2 221.0 287.05 1.3 506.1 75.2 49.4 359.1 229.7 452.0 148.4 158.3 200.1 174. Tabela I: Tabela za izračun koncentracije ukupnoga suhoga ekstrakta (g/l) Relativna gustoća izražena na dva decimalna mjesta Treće decimalno mjesto relativne gustoće 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grami ekstrakta na litru 1.1 114.2 187.00 1.9 203.0 216.7 176.3 132.8 232.6 436.16 1.0 135.5 268.14 1.2 525.3 321.9 266.7 372.2 423.9 500.7 20.3 447.9 10.8 519.6 503.9 182.5 305.9 409.6 197.19 0 25.20 527.3 375.7 116.0 457.7 103.8 348.6 327.7 129.4 471.8 - - - - - - - - - Interpolacijska tabela: Četvrto mjesto Grama Četvrto mjesto Grama Četvrto mjesto Grama relativne ekstrakta po relativne ekstrakta po relativne ekstrakta po gustoće litri gustoće litri gustoće litri 1 2 3 0.2 242.7 90.1 279.8 51.7 261.0 449.0 161.7 77.5 487.1 101.3 179.0 508.7 282.5 85.2 300.7 511.8 190.0 401.1 353.5 5.2 345.3 498.6 428.5 522.4 41.0 316.3 36.0 195.6 218.1 208.1 473.2 62.12 1.0 237.9 340.8 224.3 398.7 460.7 380.6 420.7 319.6 335.0 324.02 1.13 1.9 169.6 495.0 56.4 276.3 67.8 142.2 140.8 211.

97 0.6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 35.7 38.2 47.93 0.7 17.5 41.09 1.3 2.2.80 1.0 2.3 44.1 2.32 1.2 12 30.4 2.9 2.0 2.7 23 62.8 2.6 2.64 1.16 1. Tabela I: Odnos između volumena 0.4 13 33.8 7.85 1.1M) Reducirajući šećeri (mg) Razlika 1 2.28 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1.2 50.74 1.PRILOG 4 PRILOG 4.0 3. Tabela I: Omjer nadtlaka Paph20 u pjenušavim vinima pri 20oC i nadtlaka Paph20 na temperaturama od 0 do 25 oC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.24 1.6 2.9 2.6 2.50 1.6 2.40 1.03 1.7 PRILOG 5 PRILOG 5.8 22.7 12.1 11 27.20 1.91 0.5 2.13 1.2 19.54 1.1 3.00 0.4 2.59 1.45 1.88 .36 1.2 14.0 3.5 2.95 0.06 1.2 9.5 .1M) Reducirajući šećeri Razlika (mg) Na2S2O3 (ml 0.0 56.9 3.8 2.0 59.0 53.1 M otopine natrijeva tiosulfata (n-n') u ml i količine reducirajućih šećera u mg Na2S2O3 (ml 0.4 25.68 1.6 2.

36 0.14 0.12 0.09 0.20 0.32 0.25 0.18 0.22 0.31 0.32 0.14 0.16 0.21 0.36 .27 0.35 0.21 0.28 0.14 0.21 0.23 0.12 0.20 0.20 0.22 0.29 0.07 0.21 0.26 0.14 0.14 0.36 0.08 dodati 21 22 23 24 25 0.34 0.31 0.22 0.15 0.PRILOG 6 PRILOG 6.27 0.12 0.36 0.28 0.09 0.31 0.07 0.26 0.23 0.07 0.17 0.27 0.06 0.16 0.37 0.14 0.21 0.20 0.07 0.08 0.08 0.36 0.23 0.36 0.07 0.29 0.09 0.14 0.12 0.31 0.31 0.32 0. Tabela I: Korekcija masenog postotka saharoze određene pri temperaturi različitoj od 20oC Saharoza u gramima na 100 grama proizvoda Temperatura u oC 5 10 15 20 30 40 50 60 70 75 0.23 0.36 0.28 0.15 0.34 0.18 0.37 oduzeti 15 16 17 18 19 0.07 0.22 0.07 0.24 0.23 0.06 0.05 0.07 0.14 0.14 0.07 0.07 0.36 0.11 0.16 0.28 0.08 0.07 0.14 0.29 0.27 0.30 0.20 0.

53 6.0591 82.7 14.14 5.0447 1.34798 1.7 11.20 5.5 120.3 14.8 107.9 1.9 96.8 101.9 100.64 5.35503 1.35108 1.1 97.0 12.71 5.2 127.35282 1.26 5.69 7.8 1.5 117.1 112.6 10.8 122.3 13.34906 1.76 7.0 11.35345 1. Prikazana je i gustoća pri 20oC.8 12.8 107.35535 1.6 87.2 12.5 118.6 115.5 12.35062 1.9 97.43 7.39 5.35077 1.0561 1.9 124.3 8.9 98.0468 1.35472 1.7 111.0519 1.3 82.6 113.0464 1.6 119.56 7.0431 1.0514 1.0439 1.2 14.35424 1.35551 1.4 129.8 105.96 6.09 6.0489 1.1 90.6 118.1 126.86 6.7 10.52 5.4 125.18 7.35031 1.0595 134.9 99.28 6.89 4.7 109.9 109.4 12.5 122.5 11.3 83.9 127.6 131.0 92.4 84.41 6.8 108.3 101.8 13.24 7.0427 1.35 6.35156 1.37 7.0 96.1 88. koji ima skalu u masenim postotcima saharoze pri 20oC ili indeks loma pri 20oC.34830 1.8 10.1 12.0394 1.34860 1.95 14.5 103.6 14.3 10.35172 1.0473 1.05 7.0443 1.35046 1.34875 1.47 6.35519 1.7 105.01 .45 5.0 91.0586 1.0527 1.6 13.34952 1.0402 1.6 104.0578 1.35203 1.50 7.0 95.6 86.6 116.0510 1.09 5.0 13.3 115.5 117.8 92.0544 1.0574 1.34845 1.34984 1.9 94.34890 1.4 124.0502 1.35440 1.0506 1.7 90.35376 1.33 5.90 5.4 102.2 113.88 7.35266 1.1 13.0548 1.8 91.35124 1.8 11.3 128. određene refraktometrom.35015 1.34921 1.3 100.2 80.35407 1.35488 1.35187 1.5 130. pri 20oC 10.35313 1.7 13.30 7. Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol.58 5.1 89.0565 1.0406 1.34936 1.22 6.0423 1.2 84.5 10.83 5.0523 1.11 7.1 11.7 120.3 11.35391 1.0552 1.4 10.7 133.1 86.34999 1.0485 1.0481 1.6 12.7 112.0 95.0569 1.0494 1.3 4.5 85.34781 1.35092 1.5 119.02 5.35219 1.0414 1.0540 1.2 83.4 126.6 114.0498 1.5 121.8 104.0390 1.7 110.3 12.9 94.9 11.0456 1.6 132.4 13.35249 1.0 92.2 99.82 7.9 102.35360 1.73 6.0435 1.1 14.1 85.Tabela II: Koncentracija šećera u moštu i ugušćenom moštu u gramima na litru i gramima na kilogram.1 98.4 116.2 10.9 14.6 89.0398 1.9 13.0 14.2 11.0557 1.0419 1.6 88.34814 1.7 106.0536 1.0460 1.1 10.0452 1.4 14.1 87.0531 1.79 6.5 13.5 14.63 7.0 110.8 79.5 123.6 11.8 121.0582 1.66 6.92 6.9 12.60 6.35456 1.2 81.02 6.99 7.2 13.0477 1.9 103.0 95.7 12.8 106.34968 1.77 5.0 125.2 114.35298 1.15 6.0 111.35329 1.95 5.0 10.4 11.0410 1.35234 1.35140 1.

2 178.3 16.0764 1.7 174.5 19.8 183.4 171.0746 1.0 158.73 8.92 9.79 9.9 154.35744 1.2 16.6 16.6 153.34 8.73 9.60 8.5 171.7 182.5 11.0 15.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 15.21 11.6 167.9 147.5 16.0795 1.25 10.1 18.1 17.36284 1.13 9.1 144.0800 1.9 19.12 10.3 179.53 10.2 138.6 163.1 143.36318 1.26 9.8 155.33 9.0599 1.7 19.0716 1.54 8.2 134.0651 1.8 18.36086 1.36217 1.0642 1.36234 1.35696 1.1 149.9 152.0621 1.5 170.35615 1.35809 1.5 17.35680 1.3 130.5 8.5 181.21 8.86 9.5 18.35776 1.35599 1.1 16.0791 1.9 176.0768 1.0813 190.46 10.6 164.6 143.3 131.5 172.0646 1.5 175.5 172.3 19.36102 1.6 165.8 156.7 154.36335 1.35712 1.0625 1.5 173.06 9.36053 1.36020 1.9 16.3 17.35874 1.36201 1.7 17.7 128.6 18.99 10.0804 1.6 168.8 176.0664 1.2 136.1 142.5 152.0703 1.35972 1.36367 1.6 163.3 160.6 19.34 .36351 1.8 145.19 10.0 151.27 8.46 9.0603 1.9 167.8 1.35825 1.4 16.1 141.0633 1.39 9.0782 1.8 165.7 16.0694 1.36301 1.0707 1.7 161.39 10.0 177.6 162.8 15.9 18.3 140.0760 1.0612 1.35583 1.06 10.0751 1.3 129.35760 1.36251 1.4 17.86 8.0681 1.36185 1.0677 1.0 137.2 135.66 10.7 144.0 18.0729 1.1 159.15 8.0 146.35793 1.35939 1.9 1.1 169.36036 1.35923 1.4 15.7 160.0 19.67 8.35858 1.80 10.6 189.3 187.1 138.7 15.8 158.35631 1.4 180.59 10.0 148.93 11.07 11.7 164.13 11.0720 1.36152 1.6 15.1 139.93 9.8 17.0724 1.08 8.36136 1.2 150.9 185.0 147.4 141.41 8.2 15.9 157.1 140.4 19.1 145.8 155.35988 1.8 16.47 8.0773 1.0742 1.59 9.2 19.36070 1.3 151.35648 1.0690 1.53 9.20 9.1 15.5 142.0 149.9 153.3 15.0668 1.0777 1.27 19.35567 1.2 18.5 162.0733 1.35842 1.35728 1.0711 1.0638 1.7 18.0786 1.0755 1.80 8.6 173.0 151.0660 1.35890 1.6 17.2 137.35664 1.4 188.0672 1.5 174.8 159.0 16.86 10.32 10.8 157.0738 1.2 17.2 139.36267 1.00 9.3 132.0 168.72 10.36119 1.0655 1.3 133.6 169.35907 1.3 170.5 15.0699 1.1 19.35955 1.36004 1.0629 1.0616 1.00 11.4 161.0809 136.36169 1.3 18.6 166.0 150.0 17.1 186.0608 1.4 18.0 148.66 9.9 17.0685 1.

3 211.4 182.66 13.5 221.36585 1.5 213.37059 1.36518 1.2 189.1045 Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 191.8 22.8 204.6 215.15 12.36568 1.2 23.0933 1.31 13.0835 1.36501 1.6 228.0979 1.8 202.7 198.3 184.6 216.3 186.36669 1.3 22.2 188.4 21.3 204.0 244.5 20.59 13.37042 1.0956 1.1 195.1 194.3 183.6 221.4 220.1 20.36770 1.0831 1.3 185.37145 1.36635 1.1016 1.0988 1.7 229.22 12.4 20.36652 1.2 226.36854 1.0970 1.9 24.54 11.8 237.37025 1.35 12.0 199.8 206.22 14.1 193.37162 1.24 13.0 238.1035 1.36685 1.7 177.7 20.0 201.36973 1.36922 1.1 21.08 12.0 245.36702 1.83 12.36837 1.3 24.0925 1.36383 1.3 233.0911 1.0993 1.0857 1.2 21.6 24.0984 1.2 191.9 21.0947 1.0 24.37128 1.4 181.0952 1.36618 1.7 208.1 210.6 243.76 12.5 220.0916 1.7 207.1011 1.5 205.0826 1.9 22.7 222.2 218.97 13.28 14.37076 1.2 239.0875 1.9 224.37214 1.52 13.8 216.37110 1.36534 1.0 246.50 14.81 11.4 234.4 178.0893 1.7 211.36939 1.36991 1.4 22.7 210.6 214.0866 1.2 11.01 12.0862 1.4 212.37180 1.7 23.1 223.75 11.7 21.0871 1.9 198.1 192.4 247.7 206.0961 1.37093 1.7 248.0938 1.6 212.36753 1.36400 1.0 23.2 24.0840 1.6 22.64 14.0897 1.35 14.15 14.8 203.0998 1.8 20.9 23.5 197.36719 1.3 23.9 193.01 14.8 207.60 11.4 23.36871 1.2 195.9 209.78 .4 24.9 201.2 219.6 21.5 21.56 12.6 213.Saharoza % (m/m) 20.8 21.1 202.36888 1.04 13.0 217.7 22.5 24.1 194.0844 1.7 24.7 209.40 11.29 12.3 20.1030 1.47 11.2 20.36417 1.42 12.73 13.56 14.3 241.0 196.6 214.0853 1.3 222.0920 1.5 22.9 200.37008 1.0884 1.3 196.1026 1.2 22.1 232.6 235.8 23.1022 1.17 13.0822 1.4 227.2 190.0975 1.94 14.9 231.0943 1.3 219.0 22.0 21.88 11.36434 1.0889 1.5 23.36451 1.1 225.2 224.67 11.72 14.0 199.11 13.38 13.8 200.49 12.8 24.0 20.08 14.3 21.4 179.0902 1.0880 1.36820 1.6 23.45 13.63 12.4 180.69 12.3 240.36804 1.36956 1.8 205.44 14.0965 1.36787 1.36736 1.36484 1.2 187.4 218.0906 1.80 13.1 23.4 225.9 Indeks loma pri Gustoća pri 20oC 20oC 1.0817 1.37197 1.90 12.1041 1.6 217.36601 1.2 203.96 12.1 22.6 20.87 13.0 196.36550 1.0849 1.36905 1.0929 1.1 24.1007 1.36468 1.

4 257.1087 1.1091 1.8 262.38006 1.3 25.90 14.2 268.37580 1.5 235.32 15.37846 1.1 26.37828 1.9 28.55 17.0 261.6 284.84 14.0 27.3 28.7 28.1190 1.71 16.6 25.37493 1.3 261.91 16.4 28.2 275.1277 1.8 265.0 293.15 16.1081 1.37249 1.1239 1.3 29.8 304.67 15.6 252.9 27.5 269.6 233.5 257.9 281.71 17.1254 1.7 253.38024 1.3 282.1062 1.2 28.7 250.3 239.38096 1.7 268.1186 1.37971 1.1269 1.4 27.37775 1.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 25.37953 1.2 27.0 294.1049 1.1 245.37721 1.1176 1.7 298.6 28.37562 1.7 229.23 16.7 26.5 277.37881 1.8 273.7 251.47 17.1228 1.37387 1.1138 1.3 258.96 15.1244 1.45 15.29 16.2 26.1258 1.7 292.1106 1.37685 1.0 265.0 26.3 288.0 254.5 254.37615 1.1182 1.1095 1.37283 1.3 296.37510 1.2 246.85 16.37545 1.37440 1.1250 1.39 15.88 15.8 28.7 25.1163 1.1273 1.1224 1.19 18.6 286.1 27.0 295.1205 1.9 1.8 227.4 255.1100 1.37632 1.8 264.8 267.5 270.1 259.57 16.5 25.35 17.1 266.37757 1.2 260.8 27.37423 1.85 17.41 17.38078 1.8 26.9 264.1068 1.63 17.1129 1.4 300.1233 1.9 279.0 244.1167 1.3 289.37370 1.9 249.5 238.1 307.37266 1.95 16.2 25.37899 1.37405 1.5 14.79 17.1 305.9 29.37917 1.07 16.8 250.2 240.1 262.4 25.1195 1.99 17.27 17.1119 1.0 249.1076 1.1209 1.1133 1.1171 1.0 28.37988 1.51 16.9 26.79 15.0 287.0 25.3 27.5 29.8 247.0 226.4 26.4 302.1148 1.3 241.0 246.6 251.37810 1.7 253.1114 1.1057 1.37353 1.4 237.01 16.8 25.1 25.1144 1.07 17.1282 249.73 15.19 17.1 28.3 236.1 299.6 228.35 16.37667 1.1220 1.9 270.1 261.9 278.23 15.37935 1.37863 1.2 29.60 15.9 230.5 27.5 271.37528 1.13 17.6 29.6 26.2 243.5 28.1072 1.4 226.99 18.1214 1.11 15.37650 1.37300 1.1263 1.1125 1.37598 1.5 26.26 .4 242.8 29.1053 1.4 256.37475 1.7 27.5 232.5 263.8 259.17 15.6 283.1 306.2 274.43 16.38042 1.38060 1.63 16.03 15.1157 1.1152 1.07 18.2 276.6 27.1 266.7 234.1201 1.37457 1.7 29.37232 1.37335 1.37739 1.79 16.4 272.4 29.13 18.3 255.1 29.37793 1.7 231.4 256.91 17.4 301.8 269.3 26.37703 1.1110 1.1 260.3 290.9 267.51 15.37317 1.6 271.0 29.

79 21.38440 1.7 288.18 21.2 32.6 290.38186 1.0 323.6 320.2 320.1391 1.4 297.1396 1.49 19.75 20.7 359.1 32.38367 1.6 32.4 325.48 21.3 34.8 34.1288 1.1356 1.93 20.6 341.42 19.1527 1.3 340.20 19.3 356.8 328.38827 1.1486 1.3 32.2 34.9 334.38 20.1 355.1327 1.3 301.90 20.4 31.1476 1.9 285.38715 1.38697 1.7 32.6 34.2 273.16 20.5 33.08 20.9 284.9 33.1512 1.1293 1.5 362.1307 1.1442 1.0 283.1437 1.1 31.7 33.38240 1.97 21.86 19.8 287.2 18.2 281.38258 1.7 332.38421 1.38513 1.38808 1.3 279.1317 .9 343.99 19.4 345.6 30.1506 1.38150 1.4 294.3 316.2 33.1371 1.4 319.0 283.38678 1.1 365.38864 1.3 278.38476 1.2 318.1322 1.3 330.38312 1.1312 1.64 19.38642 1.38204 1.1452 1.33 21.1 305.4 296.7 30.1522 1.1496 1.38660 1.70 18.1 349.1422 1.8 32.38753 1.38919 1.3 303.38276 1.0 34.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 30.1336 1.0 31.4 33.3 317.1447 1.1406 1.5 357.41 21.3 33.1 30.8 364.0 339.5 351.1471 1.5 276.1366 1.1416 1.1.8 33.24 20.9 369.38734 1.1401 1.1457 1.9 354.9 306.5 34.1302 1.1 282.38458 1.38385 1.1411 1.7 34.54 20.38494 1.56 19.1351 1.3 299.0 360.86 21.1332 1.61 20.85 18.0 32.4 293.7 367.49 18.4 313.0 33.1532 308.3 298.6 33.1380 1.38114 1.6 274.1376 1.9 307.5 32.1481 1.1427 1.4 34.1 33.5 30.3 350.38531 1.2 335.38222 1.38132 1.31 20.63 18.1517 1.0 30.5 275.00 20.6 31.46 20.13 19.38550 1.82 20.6 326.6 289.38845 1.38586 1.38605 1.94 .1466 1.35 18.4 312.25 21.56 18.04 21.1 329.7 346.4 313.1501 1.38790 1.5 336.8 308.7 309.4 295.5 292.2 31.3 31.68 20.11 21.5 31.1361 1.38975 1.1341 1.8 30.1298 1.2 30.2 280.38403 1.71 21.8 286.2 324.5 331.2 304.38349 1.2 312.38994 1.4 32.39012 1.77 18.38957 1.6 310.8 316.38168 1.78 19.4 277.0 311.2 319.7 352.92 18.1 34.38882 1.9 1.0 305.38623 1.1432 1.7 31.1461 1.38568 1.4 30.5 311.38901 1.8 31.9 31.3 318.38938 1.1 344.42 18.9 34.9 32.3 302.38771 1.8 310.8 322.55 21.27 19.7 338.0 317.3 361.06 19.71 19.1491 1.1346 1.38330 1.5 291.3 300.4 366.63 21.1385 1.4 314.3 315.3 30.6 314.9 348.38294 1.35 19.

8 347.09 22.39791 1.39523 1.8 424.29 24.1728 1.7 39.2 384.39257 1.5 334.16 22.1635 1.9 378.1 357.4 380.39966 1.2 340.45 22.2 430.39618 1.39125 1.9 39.4 336.39542 1.39580 1.06 24.3 22.3 389.1661 1.1790 370.1625 1.1558 1.3 398.3 339.1775 1.39676 1.2 341.0 321.8 35.39238 1.20 25.4 394.2 35.3 37.39927 1.0 35.8 373.39907 1.1594 1.1537 1.5 385.7 331.0 397.0 324.68 23.6 350.8 401.1718 1.1 37.73 .39465 1.9 1.37 24.39714 1.39 22.39370 1.12 25.35 25.2 407.0 420.4 37.85 22.8 410.3 338.6 376.9 383.6 39.82 24.4 337.5 365.2 36.9 38.1666 1.1610 1.1 36.1 358.1563 1.8 39.4 36.1 402.0 37.6 351.4 39.5 335.22 23.6 333.1754 1.39276 1.7 396.1733 1.39830 1.51 24.3 412.15 23.99 23.65 25.77 22.39888 1.0 388.1 379.9 359.2 37.1579 1.1 343.9 345.0 344.3 39.0 36.5 36.92 22.0 406.9 326.45 23.1703 1.39753 1.37 23.9 392.39200 1.1615 1.1 425.9 346.62 22.39427 1.83 23.6 35.9 429.39332 1.1672 1.1 38.1 411.90 24.39869 1.58 25.6 413.39849 1.39181 1.91 23.1604 1.42 25.1 39.39733 1.0 38.39069 1.1713 1.39657 1.1785 1.39314 1.6 38.1687 1.2 421.39050 1.5 422.1744 1.2 356.7 381.1599 1.1589 1.74 24.0 374.1656 1.7 330.4 35.5 37.67 24.13 24.44 24.6 364.6 390.6 427.39351 1.1739 1.0 39.39163 1.1708 1.8 361.1 342.04 25.1749 1.5 431.4 353.07 23.7 362.39772 1.1641 1.1573 1.59 24.1568 1.1698 1.60 23.39561 1.39599 1.7 349.0 325.3 38.99 24.39031 1.7 37.39087 1.1770 1.7 419.3 367.0 325.30 23.1759 1.39446 1.27 25.69 22.4 38.39810 1.39295 1.1548 1.1 323.8 329.5 38.7 433.2 38.3 375.7 405.7 348.1553 1.7 36.75 23.2 39.9 37.54 22.6 399.2 416.6 332.01 22.4 354.3 426.39219 1.1646 1.21 24.97 25.8 328.8 37.6 363.1780 1.9 36.1 322.1677 1.1630 1.5 408.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 35.5 371.3 35.9 327.0 344.0 358.39389 1.39106 1.3 36.9 415.1682 1.39144 1.5 39.8 387.1584 1.53 23.6 37.8 360.1692 1.7 38.1723 1.1 35.24 22.39408 1.8 38.5 35.3 355.6 36.4 417.32 22.39504 1.1543 1.5 352.1764 1.2 393.1651 1.39695 1.39946 1.4 366.50 25.39484 1.1620 1.4 403.7 35.8 36.39637 1.

1 386.88 28.8 44.40397 1.3 456.5 42.1886 1.3 41.1 372.96 26.2 468.1 401.3 496.3 412.40595 1.0 499.4 447.2 42.7 463.6 44.3 484.0 44.40436 1.9 44.5 395.5 .72 28.2 43.1 373.3 44.40004 1.6 42.7 42.40417 1.40755 1.7 449.6 486.1896 1.2037 1.1891 1.00 28.1 464.40102 1.9 375.5 394.23 28.0 40.4 461.90 26.1806 1.40735 1.40836 1.0 41.43 29.0 446.2 40.76 27.1934 1.40516 1.0 42.1 25.7 379.6 437.1855 1.43 27.1881 1.40 28.5 41.27 29.8 41.1994 1.4 382.9 459.40239 1.8 405.40695 1.1 40.5 44.0 495.40259 1.1956 1.1 42.2042 1.40063 1.2053 1.2 369.2 476.2021 1.6 40.5 40.2010 1.4 411.2 41.03 29.1901 1.1844 1.1850 1.32 28.3 443.7 390.4 44.40043 1.3 40.6 477.6 393.1917 1.1817 1.0 487.40957 1.1961 1.3 383. 469.3 399.60 26.40200 1.36 26.8 389.2026 1.8 42.4 42.2059 434.3 398.92 28.1875 1.40496 1.6 380.12 26.2015 1.20 26.4 40.63 28.8 467.2 414.9 404.40655 1.13 27.1967 1.95 29.1870 1.1939 1.40916 1.4 368.3 488.4 465.84 27.9 376.40141 1.6 408.8 388.5 409.3 439.0 386.40298 1.0 402.1796 1.3 435.48 28.40083 1.40715 1.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 40.7 40.1 43.6 481.5 381.1801 1.40318 1.98 27.40876 1.40575 1.7 43.8 40.7 44.4 43.19 29.1977 1.04 26.3 480.2048 1.3 43.1 455.7 391.1860 1.59 29.9 43.40357 1.9 479.9 387.28 26.4 396.1833 1.0 43.40896 1.80 25.2 44.0 438. 27.40775 1.40555 1.2005 1.9 1.2 385.3 42.08 28.68 26.6 392.9 483.3 492.5 43.40024 1.1 460.0 442.0 450.1865 1.88 25.3 413.1828 1.2 384.8 378.9 41.1812 1.1950 1.1983 1.1972 1.0 374.9 475.40180 1.52 26.1907 1.7 445.9 42.1928 1.1 402.40615 1.59 27.0 491.6 41.1839 1.9 403.40338 1.6 473.16 28.40795 1.05 27.8 454.11 29.40377 1.7 498.40219 1.9 471.4 397.1923 1.7 494.6 490.40456 1.79 28.44 26.40675 1.1912 1.1 371.2 451.40122 1.5 410.28 27.35 29.1988 1.0 374.7 41.7 441.21 27.1945 1.6 457.2 400.6 43.67 .2032 1.40161 1.7 407.40937 1.5 452.1999 1.68 27.2 472.56 28.1 44.40476 1.52 27.40856 1.40279 1.9 377.40815 1.8 43.7 406.1 41.39985 1.83 26.75 26.40635 1.2 370.35 .1823 1.4 41.51 29.40535 1.

2 431.41694 1.9 48.30 32.4 452.2260 1.9 420.41777 1.1 432.41736 1.2181 1.5 526.0 49.4 533.9 433.6 512.40997 1.0 417.2070 1.2159 1.2 455.41819 1.1 46.4 49.2238 1.15 31.2287 1.55 31.0 417.7 449.9 447.9 506. 516.2121 1.2132 1.4 48.4 460.2148 1.61 33.89 31.2298 1.7 49.41241 1.6 48.1 446.91 30.41099 1.2 529.41882 1.2310 1.2 49.41569 1.5 47.2 558.6 49.3 543.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 45.41945 1.3 430.81 31.41180 1.41160 1.2282 1.5 45.9 47.0 45.8 1.41038 1.41425 1.14 32.47 31.8 423.2327 1.7 45.2175 1.7 425.2170 1.9 49.69 49.3 49.59 30.7 46.2110 1.41405 1.2081 1.0 47.86 32.5 522.8 29.2192 1.7 33.41987 1.7 48.8 448.9 542.2304 1.41446 1.41924 1.0 46.9 458.4 45.2 47.41798 1.82 30.70 32.7 502.41673 1.3 547.77 .2227 1.8 553.3 45.2221 1.0 416.2204 1.75 30.41652 1.2 48.4 46.05 32.2210 1.2 445.8 557.75 29.6 451.3 536.02 33.2293 1.2187 1.2243 1.2104 1.72 31.97 32.2249 1.7 437.7 538.41262 1.22 32.2143 1.0 532.31 31.2127 1.44 33.2271 1.41282 1.41384 1.5 441.2198 1.41840 1.2265 1.3 47.9 46.34 30.41966 1.5 48.5 540.8 435.6 545.2232 1.6 560.8 422.41903 1.2087 1.2 525.2093 1.5 555.4 47.2064 1.6 426.50 30.41058 1.4 443.0 446.41079 1.5 440.2 565.3 46.8 520.7 549.41861 1.2076 1.2254 1.7 47.00 30.92 30.2338 568.4 551.27 33.41528 1.8 509.1 49.2137 1.8 564.8 47.0 513.2 46.5 428.6 47.1 550.5 427. 524.41302 1.1 48.63 32.2321 1.41632 1.42 30.99 31.1 45.2276 1.1 539.9 418.41549 1.6 439.1 457.0 415.0 457.41756 1.6 45.2115 1.4 514.36 33.38 31.4 429.41323 1.25 30.66 30.8 535.41221 1.8 .1 554.5 49.5 518.2332 500.3 444.3 453.2154 1.8 46.5 504.1 456.46 32.11 33.41466 1.4 562.41139 1.41364 1.41715 1.1 47.2098 1.8 45.3 507.6 567.2165 1.2 510.9 1.2 521.3 454.9 419.6 438.22 31.79 32.63 31.2215 1.8 .2315 1.19 33.41018 1.8 434.4 442.08 30.0 546.9 528.41200 1.41119 1.41590 1.8 459.1 503.41508 1.2 45.95 33.17 30.40977 1.0 561.59 32.6 531.83 29.38 32.6 46.3 48.7 436.7 450.8 48.06 31.7 424.52 33.0 432.5 46.1 517.9 421.41487 1.41611 1.0 48.41343 1.

10 34.42897 1.42114 1.2 497.2524 1.2466 1.42029 1.82 35.0 485.54 37.7 476.95 35.42769 1.0 575.3 50.0 54.42727 1.6 479.2542 1.91 35.85 36.7 620.11 37.33 36.42474 1.42092 1.42283 1.2372 1.2 621.3 483.2361 1.42177 1.5 50.41 36.42707 1.2 484.42517 1.1 50.3 494.2500 1.42389 1.04 35.42942 1.57 35.6 52.2 496.3 505.4 576.5 463.7 600.42240 1.2530 1.2495 1.7 581.2577 1.2 608.42810 1.2548 1.0 611.28 34.42304 1.7 52.2366 1.2600 1.2 50.44 34.08 36.43033 1.42198 1.8 633.6 610.1 601.5 52.45 37.2413 1.48 35.4 586.42156 1.42135 1.42559 1.6 503.4 51.87 34.1 33.2566 1.9 471.8 1.39 35.59 36.2389 1.1 469.8 571.42071 1.4 493.7 475.3 579.3 495.5 583.2378 1.6 629.0 51.42830 1.0 630.37 37.88 37.42919 1.74 35.5 464.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 200C Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20 oC 50.8 487.5 481.0 499.42789 1.3 615.2623 569.0 499.3 52.94 34.42008 1.2606 1.2 467.1 53.42988 1.2 52.03 37.42495 1.71 37.2 572.50 36.42219 1.1 54.2512 1.62 37.29 37.1 627.42325 1.42874 1.2344 1.9 486.8 472.2425 1.13 35.3 54.42624 1.6 626.4 54.7 53.2478 1.42346 1.7 488.42965 1.3 592.2 506.7 636.5 54.69 34.8 473.9 52.22 35.4 52.2583 1.2449 1.3 605.02 34.2 53.6 462.2571 1.42851 1.9 578.0 38.96 54.2 468.2431 1.9 54.31 35.20 37.4 53.9 470.42050 1.6 50.2 51.2536 1.8 591.5 602.8 594.2518 1.43056 1.19 34.42602 1.2 618.0 52.99 36.6 489.8 614.4 612.2 634.2589 1.2472 1.2506 1.2554 1.94 37.6 51.42261 1.2349 1.9 588.3 595.8 50.1 485.43011 1.6 478.8 51.4 631.16 36.4 465.9 1.2407 1.3 507.6 54.1 582.2419 1.42686 1.1 52.4 50.42538 1.9 585.7 54.42748 1.9 604.2 624.8 501.5 504.1 637.1 498.9 53.2595 1.2560 1.86 33.2 54.2437 1.4 482.42431 1.0 469.04 .9 500.42452 1.6 477.67 36.2401 1.36 34.2443 1.8 607.8 52.79 37.42666 1.61 34.0 50.2617 1.6 490.42367 1.7 623.8 617.24 36.2483 1.42410 1.2395 1.5 53.7 50.5 638.2455 1.3 466.8 474.9 51.9 461.7 51.3 589.2384 1.8 53.2629 640.4 492.2489 1.53 34.5 51.42645 1.6 574.3 51.78 34.0 53.1 51.2 598.65 35.76 36.2461 1.3 53.42581 1.6 53.2612 1.2355 1.5 480.5 491.7 502.7 597.

7 56.2724 1.35 39.0 532.43123 1.00 39.7 546.3 56.2718 1.43409 1.1 59.43563 1.1 56.8 668.4 57.6 58.43453 1.2 55.0 518.44034 1.32 41.43386 1.1 55.7 715.9 659.70 39.8 665.2864 1.9 701.1 58.2840 1.5 524.1 710.43475 1.8 59.7 57.43831 1.6 523.7 674.8 57.8 56.3 58.2907 1.7 522.2846 1.4 525.18 39.43167 1.61 40.3 551.2635 1.04 42.43145 1.0 707.88 40.43763 1.2 672.22 42.44011 1.2754 1.9 1.76 .0 59.5 55.43497 1.2822 1.3 516.2 58.06 41.86 41.1 686.43342 1.6 57.6 646.4 56.2779 1.0 542.43652 1.44056 1.2730 1.7 58.8 58.9 656.2 552.6 56.43944 1.58 41.43254 1.15 40.32 42.4 514.41 41.3 527.2 59.8 534.2670 1.09 39.4 678.14 41.2913 1.2858 1.7 671.5 549.43232 1.7 511.2773 1.6 649.41 42.67 41.65 38.50 .0 698.43674 1.26 39.4 550.6 512.9 704.5 697.7 55.7 510.43101 1.25 40.7 545.2791 1.30 38.43630 1.1 542.1 Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 38.1 647.6 547.9 58.2766 1.2810 1.1 689.9 57.2932 641.5 654.8 662.2834 1.43854 1.88 39.23 41.22 38.5 706.0 692.2901 1.43079 1.3 663.5 652.53 39.2876 1.4 58.3 675.2688 1.2700 1.43298 1.48 38.8 544.6 712.0 653.0 56.43276 1.43808 1.6 59.43786 1.5 513.39 38.7 59.2706 1.44 39.5 685.0 695.1 57.9 59.4 55.0 55.1 531.2 528.0 532.9 680.43320 1.95 42.9 519.8 509.6 709.43364 1.43697 1.2676 1.2816 1.2 553.44169 1.2640 1.43519 1.43 40.74 38.2895 1.6 688.97 41.5 694.44147 1.2646 1.2828 1.43921 1.43741 1.7 536.70 40.2658 1.4 59.2 517.79 39.3 57.43608 1.2785 1.4 657.8 677.2 529.1 650.43210 1.11 38.9 56.2888 1.5 538.43899 1.43876 1.62 39.9 508.8 521.6 537.3 55.2748 1.43431 1.57 38.1 530.6 691.2694 1.2736 1.2 56.2742 1.2797 1.52 40.43719 1.2 57.2 669.43541 1.8 55.2870 1.5 58.97 40.44102 1.2882 1.4 699.4 539.34 40.3 515.6 55.2852 1.3 59.43586 1.43966 1.44079 1.2804 1.2760 1.83 38.80 40.50 41.43989 1.43189 1.9 520.0 58.2682 1.9 533.2664 1.44124 1.13 42.2 713.4 660.3 507.3 540.5 548.2920 1.06 40.91 39.4 526.2 541.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 55.0 57.2 644.4 702.2712 1.5 59.4 682.9 543.0 683.2652 1.1 518.5 56.3 666.8 535. 41.2926 1.5 57.7 643.

8 574.45324 1.3 787.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u %vol pri 20oC 60.5 64.12 44.88 .3156 1.5 589.1 734.44648 1.9 759.44902 1.5 62.44625 1.1 581.44283 1.3017 1.2956 1.3 63.0 762.0 582.1 62.3136 1.5 60.8 564.44833 1.0 582.44556 1.9 62.4 61.3098 1.53 46.44717 1.3067 1.7 64.2 580.8 1.3130 1.3117 1.47 43.7 61.7 63.3104 1.1 748.4 63.2 737.8 62.3244 792.8 595.2 561.3 757.6 587.6 730.5 744.56 43.84 43.2998 1.7 767.6 747.1 61.29 43.5 61.7 783.44810 1.6 62.93 44.5 598.9 554.45206 1.1 64.4 740.3111 1.3162 1.44671 1.3048 1.44926 1.2 62.45253 1.3042 1.6 588.3011 1.30 44.5 63.6 576.44328 1.7 60.8 584.0 63.2 571.1 60.0 562.44419 1.6 63.85 42.7 586.21 43.3055 1.2 61.4 60.8 554.44856 1.3169 1.2 751.3213 1.7 565.6 64.3232 1.03 45.59 60.07 46.45112 1.45230 1.4 569.2 722.17 46.72 46.6 733.9 63.4 568.7 575.2 773..45089 1.1 781.44442 1.6 558.6 772.40 45.3182 1.8 786.0 572.66 44.8 556.3 47.3030 1.59 45.3 62.7 753.7 557.3092 1.3073 1.99 64.3 570.9 555.3149 1.45276 1.94 43.5 42.7 724.44764 1.8 585.90 46.45159 1.7 727.44579 1.2938 716.44306 1.3 579.21 45.3207 1.48 44.85 44.0 61.0 1.6 780.35 46.1 765.69 45.74 43.2992 1.3004 1.2 725.9 742.3036 1.44879 1.45300 1.4 64.7 596.44192 1.8 60.6 597.12 43.44740 1.3123 1.44511 1.3175 1.44996 1.3 64.38 43.6 61.09 .44351 1.2980 1.63 46.4 591.44972 1.2 60.3238 718.45042 1.2 63.3143 1.4 590.9 583.44396 1.03 43.81 46.0 42.3195 1.9 61.2 728.31 45.8 739.1 593.8 756.4 578.1 63.26 46.3023 1.44787 1.4 559.1 562.02 44.2974 1.98 46.3080 1.3 754.8 63.76 44.2 784.45.4 790.7 62.3226 1.8 789.3219 1.44465 1.44533 1.39 44.68 42.49 45.21 44.44237 1.5 764.45065 1.45 46.45019 1.45183 1.44602 1.44374 1.2950 1.4 62.4 777.44260 1.3 768.3 719.6 750.3061 1.1 572.3 60.12 45.2968 1.7 736.44949 1.0 745.0 593.9 64.3201 1.9 573.5 567.9 594.94 45.0 62.44488 1.1 731.44694 1.3 592.77 42.8 775.4 761.9 770.44215 1.8 563.8 721.2962 1.3086 1.57 44.0 64.5 577.45135 1.3 61.3188 1.3 560.79 45.2944 1.8 61.9 1.6 566.0 778.65 43.6 60.2986 1.2 64.

45559 1.9 639.1 68.4 65.45489 1.46301 1.2 69.9 619.60 48.1 851.0 628.3570 873.81 50.2 68.3 69.85 47.2 617.7 835.92 50.0 643.94 48.45773 1.3372 1.7 848.20 51.61 50.45371 1.4 69.3538 1.46398 1.82 49.1 66.6 69.45796 1.5 615.3398 1.3518 1.45607 1.46229 1.5 634.3 51.8 66.58 51.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20 oC Gustoća pri 20 oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost U % vol pri 20 oC 65.45988 1.3411 1.6 642.8 620.50 48.9 629.2 814.7 65.45583 1.3 67.7 67.6 827.41 48.3322 1.3525 1.6 65.8 604.0 618.3 68.0 638.4 47.6 68.45512 1.7 805.8 858.18 47.0 795.8 640.2 600.0 67.63 49.41 50.1 856.3431 1.1 627.2 869.3251 1.5 623.45347 1.3296 1.0 833.7 843.77 48.7 605.46060 1.46471 1.5 68.1 67.1 69.1 803.1 861.3309 1.46447 1.3290 1.7 621.46 47.3378 1.3257 1.3464 1.3531 1.68 51.5 66.3316 1.0 66.3 65.6 67.3 836.45916 1.46495 1.4 616.6 606.87 .34 49.7 641.6 797.9 1.5 810.1 846.13 48.3471 1.3303 1.4 67.3 864.2 638.4 66.3551 1.1 602.3404 1.45394 1.45465 1.3498 1.3277 1.45418 1.3450 1.8 613.66 47.45892 1.6 813.2 66.2 67.45441 1.4 850.3341 1.9 819.3457 1.4 820.1 65.4 624.1 841.4 68.9 603.0 602.2 798.45844 1.5 860.3 610.3512 1.3 637.8 630.46277 1.46036 1.8 816.8 853.43 49.7 66.5 69.78 69.3478 1:3484 1.46132 1.45536 1.4 599.3347 1.69 48.7 69.5 608.24 49.45678 1.53 49.9 808.6 607.3564 794.2 828.46205 1.4 609.3335 1.1 601.46181 1.87 48.6 622.8 67.7 632.97 49.46156 1.29 51.91 51.51 50.3444 1.3385 1.3 806.3557 1.10 51.8 871.9 68.3437 1.46084 1.46325 1.7 863.22 48.46253 1.46012 1.9 612.9 67.15 49.3418 1.5 855.71 50.9 838.0 628.56 47.1 618.75 47.9 822.5 824.9 866.8 800.01 50.3544 1.3 66.8 830.45940 1.6 868.45725 1.45702 1.5 635.3270 1.45630 1.6 66.0 65.8 1.8 631.45749 1.2 65.01 51.3 817.27 47.37 47.0 68.5 65.3 625.1 611.4 636.31 50.5 67.39 51.6 614.49 51.45868 1.45820 1.46108 1.9 66.0 69.3264 1.8 65.2 626.9 69.0 611.3360 1.45964 1.46520 1.04 48.3391 1.4 832.3283 1.73 49.46350 1.3366 1.32 48.1 825.3505 1.8 68.4 802.21 50.5 840.3328 1.46423 1.11 50.4 845.05 49.3353 1.3491 1.3424 1.45654 1.7 68.1 811.6 633.46374 1.

9 71.5 666.3886 1.3676 1.3583 1.3 70.47559 1.8 679.7 672.2 669.46913 1.6 930.6 674.3596 1.7 949.8 644.6 876.25 52.3 74.0 70.61 74.7 71.46814 1.47185 1.0 661.5 73.46838 1.0 684.8 654.3655 1.3838 1.3777 1.3703 1.0 73.3859 1.3603 1.46568 1.01 55.22 53.1 687.47135 1.2 910.0 678.9 72.3683 1.5 70.0 939.3 885.5 71.2 645.3609 1.3825 1.2 71.42 54.47685 1.4 946.7 72.6 656.1 952.32 53.46765 1.1 652.7 73.5 681.46593 1.8 912.5 919.7 897.47309 1.1 71.8 902.91 55.47509 1.6 665.46715 1.46888 1.4 70.41 55.7 655.2 661.32 54.3590 1.47210 1.3 659.9 74.5 56.3771 1.3577 1.3 668.1 74.6 72.97 52.3710 1.3737 1.4 682.41 56.11 55.4 951.47459 1.3 683.4 73.2 74.35 52.4 667.3 72.47584 1.47284 1.9 685.47061 1.1 895.0 74.47110 1.8 671.2 922.6 649.2 684.46789 1.3811 1.3649 1.47259 1.4 74.64 52.9 889.3804 1.3 936.12 53.4 650.2 877.1 645.1 70.22 54.9 932.21 56.7 892.9 927.46667 1.9 917.4 658.0 882.4 71.3757 1.46642 1.46863 1.83 52.2 72.46962 1.5 72.3744 1.0 71. pri 20oC 70.2 925.3642 1.2 676.3750 1.3893 874.3845 1.3616 12622 1.81 55.3852 1.0 947.2 70.7 884.2 915.7 680.54 52.6 934.7 944.9 6628 663.9 653.3635 1.47760 1.46691 1.3784 1.47609 1.5 74.31 56.92 54.47434 1.1 900.3906 956.8 907.02 53.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol.11 56.3791 1.46544 1.51 55.1 73.8 647.6 73.45 52.47086 1.3717 1.46937 1.6 71.4 72.1 890.47660 1.9 73.15 52.62 54.0 942.9 646.92 53.61 55.81 .82 53.4 881.91 56.6 74.4 675.02 54.3 941.47334 1.62 53.0 72.4 899.47036 1.06 52.8 879.1 72.3723 1.3730 1.3866 1.47409 1.3 652.4 894.51 54.47011 1.12 54.2 73.5 905.47384 1.47160 1.5 909.5 657.5 924.3689 1.3 71.51 56.46618 1.47710 1.81 54.7 1.01 56.47534 1.3662 1.7 70.3818 1.5 914.3872 1.47634 1.7 664.8 51.9 670.3669 1.52 53.3879 1.42 53.9 1.1 677.6 70.31 55.7 648.

3 50.2580 1.0 52.9 643.8 51.7 513.4 53.59 38.42008 1.40 40.7 544.8 518.0 54.1 52.42538 1.2342 1.6 543.9 632.5 50.42050 1.1 53.1 665.5 672.78 38.2525 1.3 534.0 51.42410 1.2406 1.4 535.4 661.2401 1.2391 1.9 52.35 39.4 54.42304 1.0 523.6 50.30 40.2 559.2416 1.0 50.68 38.7 547.5 52.2595 1.2 681.7 701.4 703.6 53.2374 1.42667 1.0 525.69 40.8 683.42282 1.5 540.2590 1.3 533.42776 1.2493 1.4 685.04 38.8 675.56 41.2480 1.4 536.6 541.42560 1.42603 1.6 52.2486 1.56 37.2 673.1 557.66 37.42949 1.2 52. Prikazana je i gustoća pri 20 oC.5 54.63 39.2 Alkoholna jakost u % vol Pri 20 oC 37.1 678.2 531.42496 1.0 646.6 512.2 53.02 40.6 54.9 549.26 39.8 659.9 53.1 657.85 37.7 51.2 51.2355 1.7 688.2461 1.42156 1.0 554.42198 1.2585 1.1 556.8 50.1 51.6 51.89 40.3 532.2513 1.9 51.73 39.42135 1.6 651.4 537.42432 1.42389 1.42797 1.3 52.5 648.94 38.42581 1.4 50.42754 1.43036 1.2421 1.31 38.2500 1.2553 1.93 40.1 527.47 41.5 656.4 690.7 515. koji ima skalu u masenim postocima saharoze pri 20 oC ili indeks loma pri 20 oC.2367 1.42861 1.8 519.5 539.45 39.9 1.4 51.7 516.9 520.66 41.2427 1.40 38.2573 1.7 508.2600 1.59 40.9 670.07 39.3 630.48 37.76 41.2 50.9 696.50 38.2520 1.42819 1.42927 1.83 39.22 38.4 52.7 640.12 40.2606 1.5 680.7 545.8 546.42092 1.8 52.42368 1.6 629.2546 1.2386 1.8 550.0 662.6 667.2348 1.4 641.1 686.3 638.9 553.2613 1.42347 1.5 53.2447 1.2 652.42645 1.42711 1.7 514.8 1. određene refraktometrom.2 530.43014 1.17 39.42453 1.5 677.1 649.2530 1.42884 1.2 54.22 40.0 555.7 637.5 542.7 53.42517 1.2535 1.5 51.2441 1.88 38.42261 1.1 558.42219 1.42624 1.42993 1.42733 1.2540 1.1 691.50 40.42113 1.28 41.1 54.99 41.2411 1. Saharoza %(mm) Indeks loma pri 20 oC Gustoća pri 20 oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 50.42971 1.1 50.2506 1.2466 1.42177 1.5 698.1 704.3 51.2470 1.8 517.0 53.7 50.5 509.79 40.95 .37 41.54 39.6 510.7 54.3 694.8 548.42240 1.Tabela III: Koncentracija šećera (1) u pročišćenom ugušćenom moštu u gramima na litru i gramima na kilogram.2630 706.2625' 627.2396 1.42325 1.2454 1.28 37.2560 1.42906 1.1 41.42475 1.2381 1.42840 1.1 699.3 53.0 524.2 668.8 53.6 511.5 538.2475 1.42029 1.09 41.97 39.2434 1.1 635.9 54.18 41.13 38.2566 1.7 693.5 664.2 529.42071 1.86 54.42689 1.4 634.76 37.43058 1.3 54.1 528.4 645.2620 1.9 551.7 52.38 37.1 526.9 522.2362 1.9 654.

.

43124 1.1 717.8 781.2 56.43255 1.2773 1.42 43.43519 1.43675 1.4 56.43476 1.8 578.2652 1.22 46.0 583.4 567.1 727.6 601.2 592.0 57.9 774.3 595.4 596.81 44.43146 1.5 568.9 608.2639 1.0 56.4 566.9 1.43454 1.44 42.5 57.1 56.2869 1.2 590.1 722.71 45.2850 1.2798 1.6 572.2863 1.61 44.13 43.3 565.9 56.2 561.43609 1.32 46.2810 1.4 597.11 46.0 58.8 579.2804 1.6 734.43899 1.2744 1.11 45.2778 1.7 574.43631 1.50 45.43720 1.7 59.6 573.7 55.43298 1.779.5 571.2751 1.3 785.9 732.61 45.0 752.43854 1.7 57.2791 1.7 729.43764 1.91 45.9 747.2843 1.43102 1.2 786.2902 1.6 783.4 745.2665 1.43387 1.6 602.0 737.32 43.04 42.93 43.83 42.9 580.7 604.41 44.43832 1.43741 1.43922 1.7 754.44102 1.2672 1.8 607.52 43.51 44.4 58.6 764.01 46.9 59.9 609.43586 1.1 57.2818 1.54 42.0 767.6 739.3 564.8 769.8 759.44147 1.8 788.23 42.04 43.1 589.2645 1.2 55.30 45.43564 1.3 730.2 58.2768 1.5 726.3 57.7 575.43365 1.43431 1.9 42.1 757.21 45.44057 1.93 % vol pri 20oC .62 43.43321 1.5 598.9 582.1 588.2718 1.1 55.2832 1.9 58.80 45.4 716.43409 1.2692 1.7 714.43653 1.2659 1.33 42.2889 1.1 59.9 57.2784 1.5 771.2699 1.2635 1.3 55.6 57.3 778.3 59.2685 1.44011 1.14 42.3 751.1 .2713 1.43168 1.6 58.1 58.8 576.3 562.4 711.8 56.2 591.44124 1.2827 1.2876 1.72 43.2 59.0 584.8 606.0 712.5 59.43877 1.44034 1.0 585.2837 1.01 45.43809 1.6 59.43966 1.43988 1.02 44.8 744.71 44.2909 1.2926 707.2921 1.2857 1.2896 1.0 610.8 724.92 44.3 56.3 593.43189 1.9 46.2882 1.4 57.43 46.1 586.2679 1.2 57.83 59.6 55.2708 1.5 721.2758 1.5 569.2763 1.1 772.43784 1.31 44.64 42.2931 790.5 55.Alkoholna jakost u Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 55.43079 1.5 600.4 560.1 742.4 55.44079 1.43498 1.5 761.8 1.5 56.6 749.43277 1.2731 1.8 709.8 577.6 603.1 587.7 56.0 59.43211 1.3 563.8 58.6 776.2703 1.22 44.4 59.74 46.81 43.12 44.74 42.64 46.7 605.43698 1.43542 1.4 756.5 570.4 741.43233 1.2916 1.3 58.5 599.5 58.2738 1.53 46.7 58.40 45.8 55.43944 1.91 46.23 43.1 762.3 766.2822 1.0 55.8 719.4 594.6 56.43343 1.8 57.44169 1.2724 1.3 736.

4 624.0 641.3 648.45135 1.45019 1.7 847.8 1.3049 1.3 620.2976 1.3141 1.7 62.3221 1.6 629.5 60.0 639.44833 1.44442 1.44283 1.3085 1.4 860.44764 1.1 63.44603 1. 870.6 63.44488 : 1.2 62.3002 1.9 1.44215 1.9 805.3 851.3235 791.3168 1.7 810.8 635.44626 1.12 47.44972 1.3148 1.3155 1.6 828.44238 1.3009 1.45088 1.5 653.4 649.4 650. 1.7 63.4 625.2949 1.6 64.3190 1.81 49.1 616.2 64.8 61.1 62.44557 1.57 48.2 619.44534 1.3215 1.85 47.4 64.45181 1.3 62.23 50.5 807.3 623.1 876.45112 1.2956 1.92 52.3022 1.3016 1.3036 1.12 50.45252 1.3029 1.8 838.44695 1.3 621.44374 1.3075 1. pri 20oC 60.45228 1.2 63.3 61.4 61.4 865.60 49.8 662.8 833.2 60.7 793.44260 1.1 866.7 60.25 48.3 647.2 618.3 622.9 868.3 814.3180 1.46 48.44419 1.1 615.45275 1.56 50.3228 1.1 617.8 63.44192 1.3062 1.9 61.0 824.6 60.3 830.6 62.3175 1.9 52.7 61.77 50.3080 1.7 856.1 64.8 826.5 626.4 62.44718 1.3115 1.9 62.2936 1.2 646.7 819.81 51.2991 1.8 634.7 631.0 614.3241 877.67 50.2962 1.7 657.6 863.3108 1.99 49.4 651.44787 1.44 47.7 632.3101 1.44672 1.4 63.5 652.45042 1.9 638.3042 1.8 817.7 .2 61.2 803.45205 1.3195 1.5 802.3068 1.71 51.2969 1.5 849.3 874.14 .91 50.3 795.5 840.39 51.6 656.8 660.44511 1.0 854.18 51.45158 1.6 655.5 64.36 48.45065 1.03 47.8 659.1 643.2981 1.20 49.3 64.0 642.3185 1.9 47.9 798.1 60.6 61.3161 1.14 48.5 627.1 843.60 51.44328 1.2 645.1 836.9 636.3135 1.44397 1.3208 1.88 50.99 51.2 796.44879 1.79 48.7 64.6 800.0 831.29 51.3 823.55 47.44351 1.08 51.44995 1.812.1 853.44902 .0 861.1 808.1 61.8 661.0 613.7 630.2 842.5 62.2986 1.50 49.3 63.3128 1.8 62.03 64.49 51.9 64.44856 1.4 835.8 60.2942 1.6 872.4 60.34 50.3090 1.44580 1.44810 1.71 49.65 47.5 61.5 63.8 633.0 62.5 .67 48.5 654.3201 1.44305 1.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća u g/l Šećer u g/l Šećer g/kg Alkoholna jakost u %vol.3095 1.02 50.2 815.9 63.6 628.2996 1.44465 1.10 49.0 61.0 60.5 858.40 49.1 644.4 821.7 658.45299 1.0 612.45 50.3 60.44926 1.3056 1.44741 1.34 47.75 47.94 48.44648 1.44949 1.30 49.89 48.04 48.0 63.23 47.3121 1.0 640.45322 1.0 64.8 845.

46178 1.4 66.46301 1.3499 1.7 945.75 53.3466 1.8 956.8 68.6 705.3493 1.62 .7 684.51 54.54 53.9 690.4 67.2 65.06 55.45393 1.5 67.28 57.8 1.4 923.46468 1.7 708.6 680.3420 1.36 52.5 704.1.6 921.0 928.5 65.0 954.96 54.40 55.1 927.46082 1.3330 1.3407 1.01 53.46 52.45347 1.5 678.68 52.7 908.46251 1.4 700.28 55.46347 1.3288 1.45583 1.0 65.1 67.39 57.1 68.7 709.1 953.0 68.6 934.46034 1.1 669.3 699.3553 1.3268 1.45747 1.45771 1.5 66.2 69.3460 .3 68.45724 1.5 69.3281 1.3486 1.0 692.9 915.3513 1.9 69.45605 1.8 930.3255 1.9 888.46106 1.16 56.3387 1.17 57.3 65.8 906.45629 1.3261 1.94 56.2 672.46060 1.3447 1.8 67.0 886.12 53.0 Alkoholna jakost u %vol.3301 1.45652 1.79 52.7 683.5 679.3546 1.0 899.2 670.51 69.2 664.4 894.83 56.9 66.45914 1.8 65.3374 1.3395 1.0 691.7 69.5 883.3367 1.3566 970.95 55.2 671.1 69.6 960.7 682.9 687.4 676.6 706.28 56.3 903.3415 1.46202 1.3506 1.2 913.3380 1.61 56.64 53.6 65.4 675.72 56.3341 1.4 702.3275 1.7 65.29 54.18 54.45463 1.72 55.8 890.9 68.3 69.1 693.6 901.6 66.5 68.46226 1.3 66.8 711.3427 1.45487 1.34 53.0 69.4 964.3440 1.45510 1.17 55.46154 1.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 65.9 712.3320 1.6 892. pri 20oC 52.7 881.1 694.44 53.6 67.8 686.3400 1.6 69.40 54.46444 1.46371 1.9 917.3295 1.46396 1.6 707.06 56.3308 1.2 885.45843 1.45890 1.3355 1.2 951.3539 1.46420 1.3248 1.7 68.94 57.0 66.6 932.8 685.3519 1.46275 1.0 57.50 56.3335 1.4 69.3560 879.90 53.0 666.2 67.45369 1.45440 1.2 696.45676 1.45962 1.5 703.45416 1.3 966.46130 1.0 898.06 57.83 55.1 65.1 925.0 67.0 715.2 698.4 65.45534 1.1 66.45938 1.3 673.50 55.4 68.45557 1.8 66.45820 1.38 56.3 67.1 904.25 52.9 941.62 54.45700 1.57 52.4 947.2 938.5 910.3479 1.2 968.2 68.6 962.6 681.61 55.0 939.45867 1.73 54.86 53.6 919.4 912.3473 1.8 710.45986 1.7 958.0 665.3361 1.08 54.4 701.9 688.3526 1.4 949.83 54.4 936.22 53.46517 1.2 697.3325 1.3533 1.3454 1.3315 1.9 714.46010 1.0 668.7 67.45795 1.6 68.9 67.3434 1.2 695.7 66.2 896.3348 1.2 66.9 1.3 674.0 667.4 677.46493 1.46323 1.8 943.

46565 1.4 1027.46982 1.47404 1.47679 1.47329 1.47785 1.47479 1.3646 1.3705 1.5 1058.87 62.8 757.41 62.46835 1.46663 1.3865 1.5 1000.47081 1.0 762.6 977.2 70.8 73.46688 1.4 1002.46 .3 717.68 60.6 998.9 74.1 764.6 70.3 983.65 59.1 1039.0 74.9 992.71.56 60.47704 1.84 57.2 1035.3805 1.46737 1.47230 1.6 72.47604 1.0 57.02 61.9 759.8 734.9 71.7 1052.3725 1.4 1062.47205 1.46957 1.5 73.4 981.99 60.3573 971.97 59.46908 1.07 58.9 990.4 74.7 732.1 70.47056 1.47284 1.47504 1.5 1023.91 61.4 749.28 62.1 718.42 59.48 61.14 61.5 727.0 71.2 744.3838 1.0 741.47579 1.7 1017.3785 1.6 753.5 751.47036 1.22 60.47730 1.3871 1.8 975.47429 1.1 73.3 74.3798 1.8 70.1 71.46761 1.47629 1.1 72.46884 1.5 72.4 70.47007 1.3 72.3613 1.6 71.3 1029.47254 1.52 58.4 724.47155 1.6 1056.47554 1.9 761.3712 1.9 1012.76 59.3738 1.76 62.3 746.2 1004.4 1025.2 73.7 72.33 60.8 996.3633 1.7 756.9 1042.3845 1.31 59.8 1048.6 1050.3593 1.8 758.3 73.7 70.2 722.45 60.47454 1.4 73.9 738.4 726.7 731.72 61.3858 1.3852 1.3885 1.1 765.3792 1.3653 1.0 1.3586 1.Šaharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol.3 71.6 1054.46810 1.20 59.47379 1.3878 1.4 725.46859 1.8 72.8 994.3832 1.8 716.46789 1.2 987.3619 1.3678 1.4 72.2 720.3825 1.7 74.79 60.95 58.11 60.83 61.0 1013.4 748.2 74.3892 1.60 61.3606 1.0 1.3 723.3 985.3692 1.0 763.1 1008.7 733.3 747.2 57.47304 1.5 728.2 721.47654 1.10 63.46614 1.1 742.5 750.46639 1.0 740.8 1015.3 768.3 70.09 59.37 61.1 1037.3898 973.3672 1.3812 1.4 71.86 58.7 73.3732 1.9 1.3579 1.1 719.7 71.46544 1.47755 1.6 730.2 1006.5 70.3665 1.06 62.3718 1.3778 1.8 735.5 1021.99 63.6 754.0 1040.3698 1.18 58.46712 1.2 767.47131 1.3659 1.2 71.6 979.0 739.3905 1068.3599 1.2 745.72 70.7 1019.18 62.29 58.46590 1.47354 1.3626 1.3 1064.3 63.53 59.23 63.9 73.3765 1.1 766.3745 1.8 71.3818 1.1 743.2 72.3772 1.94 62.47534 1.88 59.47180 1.6 729.3758 1.6 752.6 74.0 1009.9 72.1 988.47106 1.3639 1.8 74.1 74.7 755.41 58.5 74.74 58.5 .8 1046.0 72.9 736.46933 1.64 62.4 1066.63 58.3685 1.3752 1.8 1044.2 1033.25 61.0 73.6 73.52 62.3 1031.33 75.5 1060. pri 20oC 70.