Fuad Sedić

Fuad Sedić
Musned Ebu Hanife
HADISKA ZBIRKA
MUSNED EBU HANIFE
dr. Fuad Sedić
Bihać, 2007. god.
Umjesto predgovora
5
UMJESTO PREDGOVORA
Isl amski ummmet iznjedrio je bezbroj velikana koj i su svoj im
životom, radom i moralnim vrednotama, a posebno intelektualnom
snagom i prefnj enošću, ostavi l i neizbrisiv trag na stranicama duge
historij e čovj ečanstva. Među takve velikane, svakako, spada Ebu
Hanife, osoba vanredne intelektualne snage, izuzetne duhovne
suptilnosti i posebnih karaktemih crta .
¬
Koristeći se k ur' anskim ajetima i brojni m hadisima E bu Hanife j e
donosio svoj e zaklj učke. On je, kao malo ko, koristio bl agodati
intelektualnih sposobnosti koj e mu je Al l ah podario. To i j este,
uostalom, vrl i na pametnih! Allah je lj udima podario pamet da se njom
koriste. Otuda je imam Malik, govoreći o Ebu Hanifnom logičkom
zaklj učivanj u i superiorosti pril i kom diskutiranja, rekao: Da je htio
u biediti onoga s kim raspravlja da je obični stup od zlata, mogao je to
učiniti! 1
Razlika između Ebu Hani fe i drugih muhaddisa j e u tome što on
nije pisao hadise i pravio hadiske zbirke, kao što su činili Malik i
Ahmed, nego j e taj posao prepustio svoj i m učenicima. Tako se navodi
da su njegovi učenici, slušaj ući ga, sači ni l i značaj an broj musneda.
Musned Ebu Hanife
Naj poznatije hadiske zbirke nastale na taj nači n su:
Kitabu-1-asar, Ebu Jusufa,
Kitabu-l-asari-1-merfu'a, Muhammeda b. Hasana eš-
Š
ejbanija,
Kitabu-1-asari-1-merfu'ati we-1-mewkufe, istog sakupljača,
Musned, Hasana b. Zijada el-Lu' lu' ij a,
Musned, Haada, Ebu Hanifnog sina.
Ebu-1 -Muejj id el-Havarizmi (umro 665. god. po Hi džri) u svojoj
obimnoj knj izi, koja sadrži 800 stranica i zove se Džami'u-1-mesanid a
koju je klasificirao shodno fkhskim pitanj ima, izostavivši iz nje
senede koj i se ponavlj aj u, kaže: Čuo sam u Šamu neke neznalice kako
Dr. Mustafa es-Siba' i, Es-Sunne we mekanetuhafi at-tešri'i al-islami, str. 406.
6
Šefik Kurdi ć
umanjuju i devalviraju vrijednost Ebu Hanife, pripisujući mu vrlo slabo
poznavanje hadisa, smatrajući da nema svoj musned kao što ima imam
Šajija, ili muwetta', kakv je sačinio imam Malik. To me je iniciralo da
prikupim 15 Ebu Haniinih musneda koje su sakupili istaknuti hadiski
* • • 2
strucnJaCt.
Poznati šamski muhaddis
Š
emsuddin b. Tulun u dj elu El-Fehrestu-
1-evsatu i poznati misirski hafz hadisa, Muhammed b. Jusuf es­
Salihani, u svoj oj knj izi Ukudu-l-džiman ističu da su slušali i bi lježil i
hadise koje prenosi Ebu Hanife. Tako Es-Salihani kaže: Ebu Han(fe je
bio jedan od velikih hafiza hadisa i da nije bilo njegove izuzetne
zainteresiranosti za hadis ne bi bio u mogućnosti da riješi brojna
.§eriatskopravna pitanja. 3
Neki lj udi smatraju da je Ebu Hanife vrlo malo koristio hadis a u
tu grešku su pal i zahva\juj ući pretpostavci da se u Kuti veoma slabo
poznavao hadis, budući da to nij e bio centar hadisa i muhaddisa.
Međutim, očito je da se zaboravlj a da je Kufa, upravo u Ebu Hani f' ino
vrijeme, bila veliki islamski naučni centar, kao i to da j e Ebu Hanife
puno putovao i u druge naučne centre toga vremena i da je, na taj način,
saznao za znatan broj hadiskih predaja.
S druge strane, utemeljenjem Kufe, 17. god. po Hidžri, ovaj grad
postat će stjeci šte poznatih ashaba. Zna se da j e Omer, r. a, poslao u
Kufu Abdullaha b. Mes'uda, r. a, koj i j e bio poznati poznavalac velikog
broja predaja koj e su navedene u broj ni m hadiskim zbirkama. Inače, on
od Vj erovj esnika, s. a. v. s, prenosi 848 hadisa.
4
Uz to, zna se da je Ibn
Mes' ud, r.a, ubraj an među naj učenije ashabe Al l ahovog Poslanika,
s. a. v. s.
5
Kada se još spomene da je ovaj vel iki ashab umro u Kuti, 32.
god. po Hi džri,
6
onda to uveliko dopunj uje sliku o mogućnosti
njegovog djelovanja u tom mjestu i ostavljanj a j ačeg utjecaj a i vel i kog
traga na učenj ake koj i su tu kasnije živjel i .
2
Cit. izvor, str. 4 1 4.
"
I sti izvor i strana.
Muhammad Abu Zahw, Af-hadis wa af-muhaddisun, str. 1 46.
Vi di : M. Handžić, Uvod u tej�·irsku i hadisku nauku, str. I l l .
6
Af-Hadis wa af-muhaddisun, str. l47.
Umjesto predgovora
7
Da li je Ebu Hanife preferirao analogiju u odnosu na hadis?
Ibn Abdu-1-Berr navodi Ehu Hanifnu predaju u kojoj on j asno
potcrtava svoj stav u vezi s tim pitanjem, gdje govori o neutemeljenosti
optužbe koj a se navodi u nekim izvorima. Ebu Hanife kaže: Allah
prokleo onoga ko oponira Allahovom Poslaniku, s.a. v.s, s kojim nas je
Allah počastio i spasio nas.
7
Ebu Haaifno zanimanje za hadis i hadiske znanosti
Još u mladosti se Ehu Hanife počeo interesovati za hadis i hadiske
znanosti . Veliki muhaddisi i hadiski kritičari spominj u njegovo
zanimanje za hadis i putovanje u potrazi za novim hadi sima. Tako
poznati hafz had isa Ez-Zehebi tvrdi da je E bu Hanife pokazao izuzetnu
pažnj u spram hadi skih predaja i da je, u potrazi za nj ima, puno
putovao.
Na drugom mjestu kaže: Ebu Han(fe je, zaista, uložio dosta truda u
potrazi za hadisom, a to se posebno pri mje ćivalo nakon l OO. god po
Hidžri!
9
I mam Abdu-1-Vehhab eš-
Š
a'rani navodi da je Ebu Hanife saznavao
hadise preko svog učitelja Ata'a, a da je Ata' bio učenik I bn Abbasa, r. a.
Ebu Hanifn ugled u hadiskoj znanosti
Većina učenjaka u svoji m djelima potvrđuj e imamet ovog genija u
hadisu i hadiskoj znanosti. Tako Ehu Davud es-Sidžistani, poznati autor
Sunena, jedne od šest naj poznatij ih hadiskih zbirki, tvrdi : Allah se
smilovao Maliku, .�afiji i Ehu Hanif koji su bili imami u hadisu!
10
I bn Tejmij e sa velikim respektom govori o Ehu Haniti
11
nazivaj ući ga jednim od naj poznatij ih imama, napominj ući da je znanij i
Dr. Mustafa es-Siba' i , Es-Sunne we mekanatuhaji at-tašri 'i al-islami, str. 4 1 8.
Vi di : Ez-Zehebi, Si aru a '/ami an-nubala , 6/392.
I sti izvor, 6/396.
1 0
Ibn Abdu-1-Berr, cit. djelo, 2/ 1 63 .
1 1
Ibn Tej mijje, Minhadžus-sunne en-nebewij e, 41 1 94- 1 95.
8
Šefk Kurdi ć
i veći fak. ih od Tahavij a i sličnih! 12 Na drugom mjestu Ibn Tejmijje
spominj e da su četverica velikih imama bi l i imami i u hadisu, i u
tefsiru, i u tesavvufu i u fkhu! 1 3
Njegovo izuzetno poznavanje hadisa j asno potcrtava imam Es­
Serhasi, kada kaže:. Ebu Han!fe bio je najveći poznavalac hadisa u
svoje vrieme! Međutim, zbog njegovog rigoroznog kriteria u pogledu
preciznosti ravia i prevelike opreznosti da se slabe predaje ne
pomiešaju sa autentičnim, malo je prenosio hadis/
1
4
Musned na bosanskom j eziku
Sve dosad izneseno o ovom velikom islamskom genij u veoma je
malo i neznatno prema djelu koje je i za sebe ostavio i utjecaj u koj i je
imao na sve mi lione muslimana širom svijeta, a posebno na ·nas -
bosanske muslimane, koj i baštinimo njegovu pravnu škol u od dolaska
Osmanlija do današnj eg dana.
Hedija bošnjačkom narodu, u povodu obilježavanja 1 .240 godina
od smrti ovog velikana, nij e mogla biti bolj a od poj avlj ivanja njegovog
Musneda na bosanskom jeziku. Ovim će naš narod biti bogatij i za još
j ednu zbirku hadisa i to od svog imama, čija šerijatskopravna rješenja
naši musli mani respektiraj u već stoljeći ma!
Prof dr. Fuad Sedić, već godinama našoj čitatelj skoj publici
poznat po brojnim zanimlj ivim tekstovima i korisnim knj igama,
napravio je izuzetan potez prevođenjem ovog vrij ednog djela na naš
j ezik. Nije se tome ni čuditi, kada se ima u vidu, da j e prof. Sedić jedan
od vodećih hadiskih eksperata u posljednj oj decenij i na ovim
prostorima i da je doktorirao na prestižnom i slamskom univerzitetu
upravo iz oblasti hadisa i hadiskih znanosti !
¯
Ehu Dža'fer at-T ahavi bio je hafz had isa i jedan od najvećih pravnika
hanefjske pravne škole. Umro je 32 1 . god. po Hidži.
Minhadus-sunne en-nebewije, l l 1 72- 1 73 .
14 Es-Sarhasi, Usui al-fiqh, 1 /350. ( Izdanje: Da ul-kitab el -' arabi, 1372. god. po
H. ). Uporedi, takođe: En-Nu' mani , cit. djelo, str. 57
Umjesto predgovora
9
Prof. Sedić, ne samo da j e znalački i umJ esno sacm10 ovaj
prijevod, nego je i klasifcirao ovaj Musned, na zadovolj stvo čitatelja,
na ljepši , jednostavnij i i korisnij i način, navodeći nove naslove, budući
da je ovo djelo u originalu bilo klasifcirano prema naslovima seneda -
l anaca prenosilaca! Tako će ovaj prijevod biti bliži i korisnij i našim
čitatelj ima.
Značaj no je, na kraj u spomenuti, da ovaj prij evod nij e
karakterističan samo po svojoj stručnosti, budući da je prevodi l ac
poznati stručnjak hadiskih znanosti, nego i po svom jednostavnom stilu,
j ezičkom lepršavošću i pitkom prijemčlj ivošću. 1 5
U Zenici, 29. j ul a 2007. Prof. dr.
Š
efk Kurdić
Mnogo više i opši rije o Ebu Hani f i njegovom odnosu prema hadisu, od d.

ef!a Kurdića, možete pročitati na kraj u ove knjige.
1 0
Fuad Sedić
UV OD
Bismillahirrahmanirrahim
U ime Al l aha, Mil ostivog, Samilosnog. Salavat i selam na
Njegovog Poslanika Muhammeda, s. a. v. s. , njegovu časnu porodicu,
njegove ashabe i sve one koj i se budu brinuli za njegov sunnet, čuvali
ga, prenosili, radili po njemu, nadaj ući se susretu sa svoj im Poslanikom
Muhammedom, s. a. v. s. , na Sudnjem danu i njegovom šefa'atu.
Ovom prilikom osjećam posebno zadovolj stvo što mogu našoj
čitalačkoj j avnosti ponuditi ovu knj igu, od, svima nama dobro
poznatog imama Ebu Hani fe -rahi mehullah- po kojem se zove i mezheb
(fkhski pravac) koj i se primjenj uje kod nas u Bosni, kao i u mnogim
drugim kraj evima svijeta.
Također treba naglasiti da se ove godine u Bosni i Hercegovini
obilj ežava 1 240 godina od smrti Ebu Hanife.
Ova knj iga, koja do sada nije bila dostupna našoj javnosti, zove se
"Musned" Ebu Hani fe, to j est: knj iga u kojoj su sakupljeni hadisi koje
Imam Ebu Hanife prenosi svoji m senedom (lancem) od Allahovog
Poslanika, s. a. v. s. , kao i izreke nekih ashaba i tabi'ina.
Uloga četerice imama u hadiskoj nauci
S obzirom da je Hadis drugi šerijatski izvor, vidimo da imami
četiri naj poznatija i naj raširenija mezheba, pored svoji h fkhskih djela,
imaj u svoje knj ige u koj ima su sakupili hadise, oni lično ili neko od
nj ihovih učenika, i l i pak sljedbenika koj i su živjeli poslije nj ih. Tako
I mam Malik ima svoj poznati Muvetta', a I mam Ahmed ima svoj veliki
i poznati Musned, i ova djela su oni l ično napisal i .
Š
to se tiče
Š
afj inog Musneda, koj i se njemu pripisuje, tu knj igu
nije napisao on l i čno nego su pojedini uč�nj aci iz Nej sabura odabrali i
izdvoj il i te hadisa iz njegove poznate knj ige El- Umm i drugih predaja
koje je Ebul-Abbas EI -Esamm prenio od Er-Rebi'a. Ostalo je još mnogo
Š
afj inih hadisa koj i nisu zabilježeni u tom njegovom Musnedu.
Najopsežnija knj iga koja je sakupila
Š
afij ine hadise je bez sumne
knj iga "Mearifetus-sunen vel -asar" koj u je napisao I mam El-Bej heki u
kojoj je zabilježio sve hadise koje je Imam
Š
afja spomenuo u svoj im
starim i novim djel ima.
Uvod 11
Karakteristike Ebu Hanifnog Musneda
Knj iga koj u držite u rukama je Ebu Hanitin Musned, koj u on,
također, nije li čno napisao, nego su to sakupi l i i napisali njegovi
učenici poslije njega.
Ono što je od hadisa prenio samo Ebu Hani fe to je sadržano u
knj i zi "El-Asar" koj u od njega prenosi njegov učenik Muhammed ibn
El- Hasen, mada ima nekih drugih Ebu Hanifnih hadisa i u ostal i m
knj igama njegovih učenika Muhammed ibn El-Hasena i Ebu Jusufa.
Od učenj aka koj i su posveti l i posebnu pažnju hadisima Ebu Hanite
bio je Hafz Ebu Muhamed El-Harisi, koj i je živio posl ije tristote
godine po Hi džri . On je sakupio Ebu Hanifne hadise u jednu knj igu i
poredao ih po Ebu Hanifnim učiteljima, od koj ih on prenosi te hadi se.
Također j e Ebu Hanifne merfu' hadise (predaj e koje svoj im
senedom dosežu do Poslanika, s. a. v. s. ) sakupio Hafiz Ebu Bekr ibn El­
Mukri' u zasebnu zbirku koj a je manja od ove ranije spomenute.
Poput njega je Musned Ebu Hani fe sakupio i Hafz Ebul-Husejn
ibn El-Muzaffer, kao i drugi učenj aci .
1
6
Učenj aci su pridavali važnost ovim knj igama u koj ima su
sadržani hadisi četverice imama u fkhu, pa zbog toga nalazimo da su
neki od nj i h napisali posebne knj ige u koj ima su govori li o ljudima u
njihovim senedima (lancu prenosilaca), kao što je knj i ga "Teadžilul­
menfea bi zevaid ridžal i l-eimmeti l-erbea", koj u je napisao j edan od
najvećih kapaciteta u hadi skoj znanosti , Hafz Ibn Hadžer EI-Askalani .
Drugi učenj aci su obrati l i pažnj u na komentari sanje ovih knj iga.
Od onih koj i su komentarisali ovaj Ebu Hani fn Musned bio je poznati
hanefj ski učenj ak El -Mulla Ali El-Kari', El-Hanef, (umro 1 01 4. godne
po Hi džri) čij i sam komentar koristio u pripremi ove knj i ge.
Poseban redoslijed ovog Musneda
S obzirom da je Musned Ebu Hanife bio poredan po njegovim
učitelj ima od koj i h on prenosi ove hadise, bez obzira na koj u temu se
dotični hadis odnosi, ja sam, želići učiniti ovu knj igu što
pristupačnijom, poredao ove hadise po temama, onako kako je to od
najveće koristi za našu sredinu. Upravo zbog toga, či talac će primj etiti,
da vrlo često dolazi do ponavljan. nekih hadisa, zato što i h Ebu Hani fe
|^
Pogledaj predgovor knjige "Teadži l ul -menfea bi zevai d ridžal i l-eimmeti l-erbea",
str. 5-6. od Hafiza I bn Hadžera EI-Askalanija.
12
Fuad Sedić
prenosi od svoj ih raznih učitelja, a sarmm tim, se pojačava
vjerodostojnost tog hadisa.
Na kraj u knj ige sam spomenuo tabelu svih Ehu Hanifnih učitelja
od koj i h on prenosi hadise u ovom Musnedu, tako da čitalac i ma uvid u
dosadašnj i redoslijed ove kjige.
Broj hadisa u ovom Musnedu prelazi petsto i pedeset predaja, sa
već spomenutim ponavljanj em.
Hadise ovog Musneda sam rasporedio u tridesetak poglavlja
(kitab) a u svakom poglavlju sam spomenuo po nekoliko podnaslova
(bab).
Š
to se tiče podnaslova, one koj i su već bi l i u knj izi sam ostavio,
uz neke male izmjene, a mnoge sam dodao, kako bi čitalac što lakše
našao hadis koj i ga interesuje.
Prvo s spomenuo hadise koji govore o činjenju dobrih djela, kako
bih podsjetio i sebe i čitaoce na vaost iskrenosti pri činjenju dobra. Zt
s spomenuo hadise o Allahovoj , dž.š., milosti, ztim one koji govore o
spominjanju Allaha, dž.š., ztim hadise o poslanstvu Muhammeda, s.a.v.s.,
vrlinama njegovih ashaba, kao i njegove fami l ije, kako bi to bio podsticaj
čitaocima da se što više povode z Poslaovom, s.a.v.s., prakom.
Iza toga sam spomenuo hadise o lijepom ponašanju/ahlaku, j er se
onima koji se time odlikuj u obećavaj u visoke deredže u Džennetu.
Nakon toga sam spomenuo poglavlja koj a govore o uobičajenim
fkhskim propisima, kao što su čistoća, abdest, gusul, namaz, post,
hadž, porodica, brak, trgovina, medicina, hrana, piće, oblačenje,
vjerovanje, Džennet, Džehennem, nauka, zakletve, džihad, sudstvo i
ostalo, kako j e to uobičaj eno u sunenima i drugim knji gama koje su
poredane po razni m temama.
Na kraju knj ige sam stavio sadržaj tema po koj ima su hadisi u
njoj poredani, kako bi to pomoglo onima koj i žele da nađu hadise koj i
govore o određenoj tematici.
Molim Uzvišenog Allaha da ova knj iga bude od koristi našim
čitaocima, da se smiluje Ehu Hanif, njegovim učenicima i svima
onima koj i su pomogli da ova knj iga ugleda svjetlo dana. Posebno se
zahvalj ujem dr.
Š
efiku Kurdiću koj i je napisao predgovor ovoj knj izi.
Molim Premi lostivog Allaha da ovaj moj trud ukabuli i primi kao
dobro djelo od kojeg ću imati nagradu, j a i moj i roditelj i , nakon
preselenja na Bolj i svijet. (amin)
Bihać, 14.07.1428. h.g. l 29.07. 2007. g. Fuad Sedić
Musned Ebu Hanife
1 3
Bismillahirrahmanirrahim
MUSNED EBU HANIFE
Predgovor
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Sa/avat i selam na
Negovog Poslanika Muhammeda. Hvala Allahu, dž.š., Koji nam je
podario vjeru
.
Hvala Allahu što je ovaj časni ummet učinio privrženim
Č
asnom Kur'anu i lijepom Sunnetu.
Svjedočim da nema drugog boga osim Jedinog Allaha i svjedočim
daje Muhammeda, s.a. v.s., Negov rob koji je ponio univerzalnu misiju
poslanstva. Neka je sa/avat na njega, njegovu časnu porodicu, njegove
as habe, sledbenike i potomke i sve one koji ga budu slijedili.
Ovo je knjiga "Musned" zbirka hadisa od velikog imama Ebu
Hanie, Nu'mana, r. a.
14
Fuad Sedić
ČINJENJE DOBRIH DJELA
Djela se cijene prema namjerama
Ebu Hanife prenosi od Jahj a, od Muhammeda ibn I brahima Et­
Tejmija, od Alkame ibn Vekkasa El -Lejsij a, od Omera ibn El-Hattaba,
r. a. , da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Djela se cijene prema
namjerama, svakom pripada ono što je naumio, pa ko bude učinio
Hi džru radi Allaha i Njegova Poslanika, njegova Hi džra je radi Allaha i
Njegova Poslanika, a čija Hi džra bude radi dunjal učkih koristi, i l i radi
žene kojom bi se oženio njegova Hi džra je radi onoga zbog čega j u je
učinio. "
Onaj koji uputi na dobro djelo je poput onoga ko ga uradi
Ebu Hani fe prenosi od Enesa ibn Malika
1
7
, r. a. , da je Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Onaj koj i uputi na či njenje nekog dobrog
djela ima nagradu kao i onaj koj i to djelo uradi . "
E bu Hanife prenosi od Al kame ibn Burejde, od njegovog oca, tj .
Burej de El-Eslemija, r. a. , da j e Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Onaj
ko uputi na dobro djelo je poput onoga koj i ga je učinio. "
Osobe čija djela se neće računati
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od I brahima En-Neha'ia,
on od El-Esveda a ovaj od Ai še, r. a. , da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , da
je rekao: "Ne upi suj u se grijesi djetetu dok ne poraste, mentalno
bolesnoj osobi dok ne ozdravi i onome koj i spava dok se ne probudi . "
U drugoj predaj i od Ebu Hanife, od Hammada od Se'ida ibn
Džubejra od Huzej fe, r. a. , da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao:
"Troj ici se djela ne upisuju: onom koj i spava sve dok se ne probudi,
Kao što vi di mo u ovom senedu Ebu Hani fe -rahi mehullah- prenosi ovaj hadis od
ashaba Enesa ibn Malika, r. a. , ali je tačno da je on taj had i s čuo od nekog tabi ' ina, a
ovaj tab'in je to čuo od Enesa. Jedan broj učenjaka smatra da je Ebu Hani fe sreo i
vi di o neke od ashaba, ali nije pouzdano njegovo prenošenje hadisa od nji h, kao što to
smatra Sujuti i drugi . Ako bi se prihvatilo mi šljenje da je Ebu Hani fe prenio hadise,
di rektno, od nekog od ashaba, onda bi se on ubraja u skupinu tabi'ina. Prema tome
prenošenje Ebu Hani fe od ashaba se smatra preki nutim senedom, a Allah najbolje
zna. Ova napomena važi za sve predaje Ebu Hani fe od nekog od ashaba, a takvih
predaja ima desetak u ovom Musnedu.
Musned Ebu Hanife
15
mentalno bolesnoj osobi dok ne ozdravi i djetetu dok ne postane
punoljetno. "
Djela se izlažu četvrtkom i petkom
Ebu Hanife prenosi od Kaj sa, od Tarika, od Ibn Mes'uda, r. a. , da
je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Nema ni jedne noći uoči petka a
da Allah tri puta
1 8
ne pogleda u Svoja stvorenj a i oprašta grijehe svima
onima koj i Mu ne pri pi suj u ni šta kao druga. '
d
9
Svako dobro djelo je sadaka
Ehu Hani fe prenosi od Ata'a, od Džabi ra, r. a. , da je Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Svako dobro eelo koje uči ni š bogatašu ili
siromahu je sadaka. "
Počinilac velikog grijeha ne prestaje biti musliman
Ebu Hanife prenosi od Abdul-Kerima i bn Ebi El-Meharika, od
Tavusa koj i kaže: Došao je neki čovjek kod I bn Omera, r.a., i upitao ga:
-0 Ebu Abdur-Rahmane, šta mi sl i š o onima koji razvalj uju naše
katance, otvaraj u vrata, provaljuj u kuće i otimaju naš imetak, j esu li oni
nevjernici? On im odgovori : -Nisu. -
Š
ta misl i š o ovima koj i iskrivlj uju
naš govor i prolijevaju našu krv
2
0
, j esu l i oni nevjerici? On odgovori: -
Ni su, sve dok ne pripišu Allahu, dž. š. , nešto (kao sudruga). Tavus kaže:
-1 kao da gledam u I bn Omerov podignut kažiprst kako nj ime
pokazuje
2
1
i govori : -To vam je sunnet od Al lahovog Poslanika,
s. a. v. s. "
Ovaj hadis, ovako naveden, izgleda kao izreka I bn Omera, r. a. ,
(tj . mevkuf ali su ga autori poznatih hadiskih zbirki zabi lježi l i kao
Poslanikov govor (tj . merfu' ).
Najvjerovatnije je to u prvoj, drugoj i trećoj treći ni noći , kako se napomi nje u
komentaru ovog hadisa. (Komentar Musneda Ebu Hani fe od Mul la Al ija El -Karija,
str. 376).
Ebu Hurejre, r. a. , prenosi da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Zaista se djel a
izlažu svakog četvrtka i petka i praštaj u se grijesi svakom onom ko Al lahu ne
pripisuje druga, osi m dvoj ice ljudi koj i su u zavadi . Za nji h Al lah kaže: "Ostavite ovu
dvoj icu sve dok se ne pomire. " ( I bn Asakir)

Mi sl i se na Haridžije koj i odobravaju ubijanje musl imana, kao što namjerno
iskrivljuju nj ihova mi šljenja i stavove.
Potvrđujući ti me Al lahovu jednoću.
1 6
Fuad Sedi ć
Ehu Hanife i Es-Su'udi grenose od Jezida da j e rekao: "Ja sam
zastupao mišljenj e Haridžija 2, pa sam o tome upitao jednog od
Poslanikovih, s.a. v. s. , drugova, pa me je obavij estio da je Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , zastupao mišlj enje suprotno mom mišljenj u, i tako
me j e Al lah, dž. š. , spasio toga."
Vrijednost šehadeta (na samrti)
Ehu Hanife prenosi od Alkame, od Ibn Burej de, od njegovog oca,
r. a. , koj i kaže: "Sj edi l i smo jednom pril i kom kod Allahovog Poslanika,
s. a. v. s. , pa on reče: -Haj de da obiđemo našeg komšiju židova. Kada je
Poslanik, s. a. v. s. , ušao kod njega zatekao ga j e na samrti i Poslanik ga
upita: -Svj edočiš li da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja
Allahov Poslanik? Mladić pogleda u oca a otac mu ništa ne reče. Tada
ga Poslanik, s. a. v. s. , ponovo upita: - Svjedočiš l i da nema drugog boga
osim Allaha i da sam j a Allahov Poslanik? Mladić pogleda u oca a otac
mu reče: -Posvj edoči mu! Mladić tada reče: -Svj edočim da nema
drugog boga osim Allaha i da j e Muhammed Njegov Poslanik. Tada
Poslanik, s. a. v. s. , reče: -Hvala Al lahu Koj i je spasio i zaštitio ovu
osobu od džehennemske vatre. "
U drugoj predaj i stoj i da j e Poslanik, s. a. v. s. , j ednog dana rekao
ashabima: "Hajde da obiđemo našeg komšij u židova. Našao ga j e na
samrti i Poslanik ga upita: -Svjedočiš li da nema drugog boga osim
Allaha? Mladić odgovori : -Svj edoči m. Poslanik upita: -Svjedočiš l i da
sam ja Allahov Poslanik? Tada mladić pogleda u svoga oca. Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , mu je to ponovio, (pa je citirao spomenuti hadis) sve
dok mu otac nije rekao: - Posvj edoči mu! Mladić tada reče: -Svjedočim
da si ti Allahov Poslanik. Tada Poslanik, s. a. v. s. , reče: -Hvala Allahu
Koj i je moj im učešćem spasio j ednu osobu od džehennemske vatre. "
Svakom je olakšano ono za što je stvoren
Hammad ibn Ehi Hanife, prenosi od svog oca, od Abdul-Aziza
ibn Rufej'a, od Mus'aba, od Seada, da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. ,
rekao: "Nema ni j edne osobe a da Allah, dž. š. , njoj nije propisao
¯¯
Haridžije smatraju da su počinioci velikih grijeha nevjerici l kafri i da nemaju
pravo na šefa'at l zauzimanje.
Musned Ebu Hanife
17
pokorost i griješenj e
2
3
i ono što će je zadesiti .
24
Tada neko reče: -Pa
zašto onda da radimo djela, Allahov Poslaniče? Tada Poslanik, s. a. v. s. ,
reče: -Radite, j er svakom je olakšano ono za što je stvoren. Ko bude
dženetlij a, biće mu olakšana djela koja vode u Džennet, a ko bude
džehenemlija, biće mu olakšana djela koj a vode u Džehennem. " Neki
Ensarij a reče: "Sad mi je j asno zašto trebamo raditi. "
Sva djela se pišu
Ebu Hanife prenosi od Naf' a, od I bn Omera, r.a. , da je Al lahov
Poslanik, s.a. v. s. , rekao: "Dobročinstvo neće propasti a grijeh se neće
zaboraviti. "
25
2 3 Također njenu nafaku, opskrbu i ostalo.
24 Od onoga što će je zadesiti na ovome i budućem svijetu.
Znači da se ni jedno od ovo dvoje neće zaboraviti, niti izgubiti, z dobročinstvo
čovjeka čeka nagrada a z grijeh kaza, osim da mu se taj grijeh oprosti .
18
Fuad Sedi ć
ALLAHOVA, DŽ.Š., MILOST
Oprost grijeha
Ehu Hanife prenosi od I smaila, od Ehu Saliha, od Ummi Hane,
r. a. , koja prenosi da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko bude
ubijeđen da će mu Al l ah, oprostiti, njemu će biti oprošteno. "
2
6
Ehu Hanife prenosi od Hammada, a on od I brahima, ovaj od
Alkame da je Abdullah ibn Mes'ud, r. a. , rekao: "Neki čovjek je došao
Allahovom Poslaniku, s. a. v. s. , pa je upitao: -Al lahov Poslaniče, hoće li
u Džehennemu ostati iko od onih koj i su obožavali Allaha, Jedinog?
Poslanik odgovori : -Hoće. Ostaće neki čovjek na dnu Džehennema koj i
će Al laha, dž. š. , glasno dozivati : -0 Hannanu, o Mennanu! (O
Premi lostivi, o Dobročinitelj u! ) . Njega će čuti Džibril, a. s. , i začudiće
se tom njegovom stanj u, pa će reći : -
Č
udnog li čuda! Džibril se neće
strpiti sve dok ne dođe pred Allahov Arš i padne na sedždu. Tada će mu
Uzvišeni Allah reći : -Digni glavu, o Džibrilu, i reci šta si tako čudno
vidio, a Al l ah, dž.š., najbolje zna šta je on vidio. Tada Džibril, a. s. ,
reče: -Gospodaru, čuo sam glas sa dna Džehennema koj i doziva: -0
Hannanu, o Mennanu! , pa sam se začudio tom glasu. Tada Allah, dž. š. ,
reče Džibrilu, a. s. : -I di Maliku (
Č
uvaru Džehennema) i reci mu da
izvede Mog roba koj i doziva: -0 Hannanu, o Mennanu! Džibril, a. s. , će
otići do j ednih džehenemskih vrata i pokucati, pa će mu se odazvati
Malik i izaći . Džibril će mu tada reći : -Uzvišeni Allah je naredio: -
Izvedi iz Džehennema Mog roba koj i doziva: -0 Hannanu, o Mennanu!
Tada će Malik ući da potraži tog čovj eka ali ga neće naći, bez obzira
što Mali k poznaj e džehenemlij e bolje nego što maj ka poznaje svoju
djecu. Tada će Malik reći Džibri l u: -Vatra se rasplamsala pa ne mogu
raspoznati kamen od željeza, niti željezo od ljudi. Tada će se Džibril
vratiti i ponovo pasti na sedždu pred Allahovim Aršom. Tada će mu
Uzvišeni Al l ah reći : -Digni glavu, o Džibrilu, zašto nisi doveo onog
Zb
Sl ičan ovom hadisu je hadis koji prenosi Ebu Hurejre, r.a., u kojem Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , kaže: "Kada rob zgriješi i kaže: Gospodaru moj, ja sam poči nio
grijeh Ti mi oprosti. Tada njegov Gospodar kaže: -Spoznao je Moj rob da ima
Gospodara koj i prašta grijehe i kažnjava, Ja sam mu već oprostio . . . " (Buharija i
Musl i m) Ovaj hadis ukazuje na to da je griješenje svojstveno čovjeku, al i on treba da
či ni tevbu i pokajanje i da se nastoj i riješiti tih grijeha.
Musned Ebu Hanife
19
mog roba. Džibri l će odgovoriti : -Gospodaru, Malik mi je, izvinjavaj ući
se, rekao da se džehenemska vatra toli ko rasplamsala da se ne pozna
kamen od željeza, niti željezo od lj udi . Tada će Allah, dž. š. , reći : -Reci
Maliku da se Moj rob nalazi u tom i tom dnu, u skrivenom uglu. Kada
je Džibril obavij estio Malika o tome on je ušao i našao ga na opisanom
mjestu. Vrh njegovog čela bio je vezan za njegova stopala, a ruke mu
vezane za vrat. Bio je opkoljen zmijama i akrepima (škorpionima).
Mal ik ga je jednom povukao, pa ga je ponovo povukao ki daj ući lance i
okove koj ima j e bio svezan. Zatim ga je izvadio iz vatre, okrepio ga i
predao Džibrilu koj i ga je preuzeo. Pored koj e god skupine meleka
prođu oni će reći : -Teško ovom robu. Kada je stigao do Allahovog Arša
pao je na sedždu. Tad će Uzvišeni Allah reći : -Digni glavu Džibril e!
2
7
Onda će Al l ah, dž. š. , reći tom čovjeku: -Moj robe, zar te ni sam stvorio
u najljepšem obliku, zar ti nisam poslao Poslanika, zar ti on nije
pročitao Moj u knj igu, zar ti nije naredio da činiš dobra i da se kloneš
loših dijela? Kada taj čovjek sve svoj e grijehe prizna, Al lah, dž.š., će ga
upitati : -Zašto si uradio to i to?
Č
ovjek će reći : -Gospodaru, ja sam
prema sebi nepravdu učinio i nakon toga sam bio bačen u vatru toliko i
toliko godina, ali nikada ni sam izgubio nadu u Tvoj u mi lost
izgovaraj ući : -0 Hannanu, o Mennanu! , pa si me Svojom dobrotom
izvadio iz kuće poniženj a, pa Te molim da mi se smiluješ. Tada će
Uzvišeni Allah reći : -0 meleki Moj i , budite svjedoci da sam mu se
smilovao."
Ebu Hanife prenosi od Muhammeda ibn Abdurrahmana Et­
Tusterija, od Jahja ibn Seida, od Abdullaha ibn Amira, od njegovog oca
koj i prenosi da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Kada umre neki
čovjek, o kojem Allah, dž. š. , zna nešto loše, ali lj udi o njemu kažu
dobro, onda Allah, dž.š. , kaže melekima: ' Prihvatio sam pohvalna
svjedočenj a Moji h robova o Mom robu i oprostio sam mu ono što Ja
znam od njegovih loših djela.
28
"
¯
Kako bi svjedočio taj događaj .
¯
ð
Ovo je u skladu sa kur'anskim ajetom: "Tako smo vas uči ni l i zajednicom sredine,
kako biste bi l i svjedoci dr ugim ljudima, i kako bi Poslani k vama bio svjedok." (sura
EI-Bekare, 1 43) U hadisu koj i prenosi Seleme ibn Ekve', r.a., Poslanik, s. a. v. s. , kaže:
"Vi ste Al lahovi svjedoci na zemlj i a meleki su Al lahovi svjedoci na nebu. "
(Taberani )
20
Fuad Sedić
Muhammedovom ummetu će biti ukazana milost
Ebu Hani fe prenosi od Ebi Burdete, od njegovog oca koj i kaže da
je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Zaista je moj ummet narod kojem
će biti ukazana milost a njegova dunj alučka kazna će biti kazna u
međusobnom trvenj u jednih prema drugima na ovome svijetu. "
U drugoj predaj i se dodaje rij eč: "međusobno ubij anje na ovome
svijetu. "
2
9
Allah, dž.š., je najpreči da prašta
Hammad ibn Ebi Hanife, prenosi od svog oca, od Ebi Mal i ka El­
Ešdže'ija koj i kaže da mu je pričao Rib'i ibn Hiraš, od Huzejfe, r. a. , koj i
kaže: "Bi će doveden Al lahov rob na Sudnj em danu, pa će reći : -
Gospodaru, j a što sam (dobra) uradio želio sam time postići Tvoje
zadovolj stvo, j a sam onome ko nije bio u teškoj situacij i olakšavao a ko
je bio u teškoj situacij i dug sam opraštao. Tada će Allah, dž. š. , reći : -Ja
sam preči da to uradim. Oprostite ovome Mome robu."
Ebu Mes' ud El-Ensari kaže da je Huzej fe, r. a. , čuo ovaj hadis od
Allahovog Poslanika, s. a. v. s.
Poslanikovom ummetu će bi ti ukazana mi lost na drugom svijetu a na ovome
svijetu jedina kazna će im biti što će se međusobno udarati i ubijati pa će to biti
razlogom opraštanja njihovi h grijeha, ali će za to biti nagrađeni oprostom na onom
svijetu. Druga predaja ovog hadisa je mal o jasnija a u njoj stoj i : njegova kazna će biti
na ovom svijetu u iskušenj ima, potresima, ubijanju i drugim belaj i ma." (Ebu Davud,
Haki m i drugi) Također učenjaci kažu da se sa ovim ubijanjem mi sl i na kur'anski ajet
u kojem se kaže: "i l i vas u stranke podijel i i uči ni da si l u jedni dugih iskusite." (sura
EI-En'am, 65)
Musned Ebu Hanife
21
S POMINJANJE ALLAHA, DŽ.Š.
Ebu Hanife prenosi od Alije ibn El-Akmera, da j e Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , prošao pored lj udi koji su spominjal i Allaha, dž. š. , pa
je rekao: "Vi ste od onih sa koj ima mi je naređeno da budem strplj iv.
30
Ni ko od vas neće sjesti i spominj ati Allaha, dž. š. , a da ih neće meleki
opkoliti sa svoj im krilima, prekriti ih Allahova milost, a Allah će ih
spomenuti u Njegovoj odabranoj skupini. "
Nije dozvoljeno tražiti iskušenja
Ebu Hani fe prenosi od Abdullaha, od I bn Omera, r. a. , da j e
Allahov Poslanik, s. a. v. s., rekao: "Nije dozvolj eno muslimanu da sebe
ponižava. Neko upita: -A kako to musliman sam sebe ponižava?
Poslanik, s. a. v. s. , odgovori : -Izlaže se iskušenj ima koja ne može
podnije ti . "
Mnoštvo sadake i istigfara
Ebu Hani fe, prenosi od Džabira ibn Abdul laha
3 1
, r. a. , da j e neki
Ensarij a došao kod Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , i rekao: -Allahov
Poslaniče, ja nisam nikada mogao imati djece, (žena mi je nerotkinj a)?
Tada ga Poslanik upita: -Da li mnogo činiš istigfar i da l i puno dij eli š
sadaku, jer time ćeš biti opskrbljen! ? Džabir kaže: Taj čovj ek j e počeo
mnogo činiti istigfar i dijeliti sadaku, i kasnije je imao devet sinova. "
Šta se uči ujutro i naveče
Ebu Hani fe prenosi od El-Hej sema, od Ebi Saliha, od Ebu
Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko kaže tri puta
Misl i se na kur'anski ajet u kojem se kaže: "Budi čvrsto uz one koj i se Gospodaru
svome mole ujutro i naveče u želji da naklonost Njegovu zasluže." (sura EI -Kehf, 28)
Već smo napomenul i da se prenošenje Ebu Hani fe -rahi mehullah- direktno od
as haba smatra prekinutim lancem. Jedan broj učenjaka smatra da je E bu Hani fe sreo i
vidio neke od ashaba, al i nije ispravno njegovo prenošenje od nji h, kao što to smatra
Suju ti i drugi. Ako bi se prihvati l o mi šljenje da je Ebu Hani fe prenio had ise, di rektno,
od nekog od ashaba, onda bi se on ubraja u skupinu tabi'ina. Prema tome prenošenje
Ebu Hani fe od ashaba bi se smatralo prekinutim senedom, a All ah najbolje zna. Ova
napomena važi za sve predaje Ebu Hani fe od nekog od ashaba, a takvih predaja i ma
desetak u ovom Musnedu.
22
Fuad Sedić
kada osvane: Euzu bi kelimatillahittammat
P
2
(Utj ečem se Allahovim
sveobuhvatnim rij ečima . . . ) neće mu nauditi ni akrep sve dok ne
otmkne, a ko to kaže kada omrkne neće mu nauditi ni akrep sve dok ne
osvane."
U drugoj predaj i stoj i : "Ko kaže: Euzu bi kelimatillahittammati
(Utj ečem se Allahovim sveobuhvatnim riječima . . . ) kada osvane, prije
izlaska sunca tri puta, neće mu nauditi akrep toga dana, a ko to kaže
kada omrkne neće mu nauditi akrep te noći . "
Poslanikova dova za ozdravljenje
Ebu Hani fe prenosi od Mu�lima, od Ibrahima En-Neha'ij a, od
Mesruka, od Aiše, r. a. , koja kaže: "Kada bi Allahovom Poslaniku,
s. a. v. s. , bio doveden bolesnik, on bi učio ovu dovu: "Otkloni
poteškoću, o Gospodaru ljudi, i i zl iječi jer si Ti Onaj koj i l iječi, nema
lij eka osim Tvoga l ij eka, i to je l ij ečenj e koje ne ostavlja ni kakve
bolesti ! "
3
2
Kompletna dova glasi : Euzu bi kelimati/lahittammati min šerri ma halek (Utječem
se Allahovim sveobuhvatnim riječima od zla koje je stvoreno).
Musned Ebu Hanife
23
POSLANSTVO MUHAM MEDA, S.A. V.S.
Ehu Hanife prenosi od Jahj a ibn Seida, od Enesa, r.a., koj i kaže:
"Muhared, s. a. v. s. , je postao poslanik u svojoj četrdesetoj godini i
proveo je u Mekki desetak
33
i u Medini deset godina."
Pred Sudnji dan će biti trideset lažljivaca
Ehu Hani fe prenosi od El-Harisa, od Ehi El-Džulasa koj i kaže:
Bio sam među onima koj i su od Abdullaha Eš-
Š
ej banij a čuli strašne
riječi
3
4
, pa smo ga doveli Al ij i , r. a. , usput ga udarajući . Al ij u smo našli
u džamij skom dvorištu kako leži na leđima, stavivši nogu preko noge.
Alija ga upita o tome šta govori, pa mu je on to citirao. Tada ga Al ij a
upita: -Je l i ti to prenosi š od Allaha, i l i i z Njegove knj i ge, i l i od
Njegovog Poslanika? On reče: -Ne. Alij a priupita: -Pa od koga to
prenosiš? On reče: -Od sebe. Tada mu Al ija reče: -Da si rekao da to
prenosiš od Uzvišenog Allaha, ili iz Njegove knj ige, i l i od Njegovog
Poslanika otkinuo bih ti glavu. A da si rekao da to prenosiš od mene ja
bi h te kaznio i bi o bi lažac,
3
5
ali sam čuo Al lahovog Poslanika, s. a. v. s. ,
da kaže: "Pred kijametski dan će se pojaviti trideset lažlj ivaca," i ti si
jedan od nj i h.
U drugoj predaj i od Ehi Džulasa se kaže: Bio sam među onima
koj i su od Abdullaha Eš-
Š
ej banija čuli strašne riječi
3
6
, pa smo ga
doveli Al ij i , r. a. Našli smo ga u džamij skom dvorištu kako leži na
leđima, stavi vši nogu preko noge. Al ija ga upita o tome šta govori, pa
mu je on to citirao. Tada ga Al ij a upita: -Je li ti to prenosiš od Allaha,
ili iz Njegove knj ige, i l i od Njegovog Poslanika? On reče: -Ne. Alija
priupita: -Pa od koga to prenosiš? On reče: -Od sebe. Tada mu Al ij a
reče: -Da si rekao da to prenosiš od Uzvišenog Allaha, i l i iz Njegove
knj ige, ili od Njegovog Poslanika odrubio bih ti glavu. A da si rekao da
to prenosiš od mene ja bih te kaznio i bio bi lažac,
3
7
ali sam čuo
Opće poznato je da je Poslani k, s.a.v. s. , proveo u Mekki trinaest godina, al i kod
Arapa se u ovakvim situacijama spominju samo desetine, a ne spominje se ono što je
malo više, i l i malo manje, od toga.
34 Mi sl i se na govor u vezi Allahovog bića, Njegovih svojstava i sl .
35
Č
ije se svjedočenje vi še ne prima.
3
6
Misl i se na govor u vezi Allahovog bića, Njegovih svojstava i sl .

Č
ije se svjedočenje više ne prima.
24
Fuad Sedi ć
Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , da kaže: "Pred kijametski dan će se
poj aviti trideset lažlj ivaca," i ti si j edan od nj ih.
Poslanikov, s.a.v.s., ahlak - ponašanje
Ehu Hanife prenosi od Ibrahima, od Enesa, r.a., koj i kaže:
"Allahov Poslanik, s. a. v. s. , ni kada nij e pred nekog pružao svoje noge, i
nije se niko nikada sa nj im rukovao a da Poslanik, s. a. v. s. , prvi pusti
ruku, i niko nij e sjeo pored Poslanika, s. a. v. s. , i ustao a da Poslanik,
s. a. v. s. , ne ustane prije njega, i nisam vidio ljepšeg mirisa od
Poslanikovog, s. a. v. s. , mirisa. "
U drugoj predaj i se kaže: "Nikada ni ko nije tražio od Poslanika,
s. a. v. s. , da sa nj im nešto popriča pa da se Poslanik, s. a. v. s. , prvi od
njega okrene, nego bi se taj čovj ek uvij ek prvi okrenuo. "
U drugoj predaj i se kaže: "Nikada se Poslanik, s. a. v. s. , nije
rukovao sa nekim čovj ekom pa da Poslanik prvi pusti njegovu ruku,
uvijek bi taj čovjek prvi pustio Poslanikovu ruku."
Ebu Hanife prenosi od Ibrahima, od Enesa, r.a., koji kaže:
"Nikada ni sam dodirnuo ništa od platna niti svile nježnij e od dlana
Allahovog Poslanika, s. a. v . s. "
U drugoj predaj i se kaže: "Nikada Poslanik, s. a. v. s. , nije viđen da
je pružio svoje noge pred onoga s kim sjedi. "
Poslanik, s.a.v.s., se poznavao po lijepom mirisu
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
ovaj od Alkame, on od Abdul l aha ibn Mes'uda, r. a. , koj i kaže: "Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , se mogao noću poznavati po l ij epom mirisu, koj i se
od njega širio, iako se prije toga Poslanik nije namirisao. "
Ebu Hani fe prenosi od Ebi Ez-Zubejra od Džabira, r. a. , da se
Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , poznavao po lijepom mirisu, kada bi se u
mraku primicao. "
Poslanikova, s.a.v.s., skr�mnost
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
on od El-Esveda a ovaj od Aiše, r. a. , koj a kaže da je Al l ahov Poslanik,
s. a. v. s. , kupio (na veresij u) od nekog židova hrane i dao mu kao zalog
svoj štit. "
Musned Ebu Hanife
25
Ebu Hani fe prenosi od Hammada, a on od I brahima En-Neha'ia,
on od El-Esveda, a ovaj od Aiše, r. a. , da je rekla: "Ni smo se tri dana i
tri noći uzastopno najel i hljeba za vrijeme Poslanikovog, s. a. v. s. ,
života.
Ž
i vjel i smo teško i oskudno na dunjaluku sve dok ga Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , nij e napustio i preselio (na bolji svij et). A kada je
Poslanik, s. a. v. s. , napustio dunj aluk onda nam se dunj aluk otvorio
svojom obilnošću. " U drugoj predaj i se kaže: "Muhammedova, s. a. v. s. ,
se porodica, tri uzastopne noći, nij e naj ela pšeničnog hlj eba."
Gostoprimstvo i obilazak bolesnika
Ebu Hanife prenosi od Muslima, od Enesa, r. a. , koj i kaže:
"Allahov Poslanik, s. a. v. s. , se odazivao na poziv pa makar ga pozvao i
(oslobođeni ) rob, obilazio j e bolesnike i j ahao je magarca. "
38
Dozivanje Poslanika, s. a. v . . s.
Ebu Hanife prenosi od Abdullaha, od Ibn Omera, r. a. , da je neki
čovjek zovnuo Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , dok je on bio u svojoj
kući, pa mu Poslanik, s. a. v. s. , odgovori : Lebbejke! (Odazivam ti se),
već sam ti došao" i onda j e Poslanik, s. a. v. s. , izašao pred njega.
Poslanikova, s.a. v .s., bolest
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
on od Aiše, r.a. , koj a kaže da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Nije
mi žao umrijeti jer sam te vidio u Džennetu. " U drugoj predaj i stoj i :
"Zaista sam te vidio kao svoju suprugu u Džennetu, zatim se okrenuo."
"Nije mi žao umrij eti zato što sam te, o Aiša, vidio sa sobom u
Džennetu. "
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
on od El-Esveda a on od Ai še, r.a., da je rekla: "Kada je Allahovog
Poslanika, s. a. v. s. , zadesila samrtna bolest tražio je odobrenj e da
provede dane svoj e bolesti u mojoj kući . Njegove žene su mu to
dozvolite i pusti le su da on uradi po svojoj želj i . Kada sam j a za to čula
požurila sam da pospremim kuću jer nisam imala slugu. Namj estila sam
Ovi postupci ukazuju na Poslanikovu, s. a. v. s. , skromnost.
26
Fuad Sedi ć
postelj inu čij i j astuk j e bio od izhira (žukvei
9
pa je Allahov Poslanik,
s. a. v. s. , bio doveden oslanj �j ući se na dvoj icu �j udi te je spušten na
poste lj u. "
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
on od El-Esveda a on od Aiše, r. a. , koja je rekl a: "Kao da gledam u
bjelil o Poslanikovih, s. a. v. s. , stopala kada j e u svojoj bolesti izašao na
namaz. "
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od I brahima, da je Omer
ibn El-Hattab, r. a. , ušao kod Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s. , u bolesti
koja ga je iscrpil a, pa ga je zatekao kako leži na katvanskoj prostirci i
j astuku od vune koj i j e bio napunjen izhirom (žukvom)
40
. Omer, r. a. ,
mu reče: -Draži si mi i od oca i od maj ke, Ki sra i Kaj sar
4
1
su na
svilenim naslonj ačima a ti si u ovakvom stanj u! ? Poslanik, s. a. v. s. , mu
na to reče: -Omere, pa zar ti nisi zadovoljan s time da nj ima pri pada
ovaj a nama budući svijet. Tada je Omer dodirnuo Poslanika, s. a. v. s. , i
osj etio j aku temperaturu, pa j e rekao: -Ti si Al l ahov Poslanik a pati te
ovakva groznica?! Tada mu Poslanik reče: -Zaista najveće i skušenje u
ovom ummetu ima njen Poslani k, zatim oni naj bolj i, pa bolj i i tako je
bilo i sa prethodnim Poslanicima i narodima."
Poslanikova, s.a.v.s., smrt
Ebu Hanife prenosi od Jezida, od Enesa, r. a. , da j e Ebu Bekr, r. a. ,
primj etio kod Al lahovog Poslanika, s. a. v. s. , pobolj šanje pa je tražio
dozvolu da ode kod svoje žene u Ensarijskim baščama.
4
2
To ol akšanje
koje j e Poslanik, s. a. v. s. , osjetio je bi l o smrtno olakšanje a to (Ebu
Bekr) nij e osjetio.
Te noći je Poslanik, s. a. v. s. , preselio. Kada je Ebu Bekr osvanuo
lj udi su kradom prenosi l i tu vijest, pa je Ebu Bekr, r. a. , poslao svog
slugu da mu donese vijest. Kada se sluga vratio rekao je:
Č
ujem i h
kako govore: Muhammed, s. a. v. s. , j e umro. To je teško palo Ebu Bekru
pa je pohitao prema džamij i a ljudi su mi slil i da on još nije saznao za
to. Munafici su se uskomešali i govoril i : Da je bio poslanik ne bi umro.
Poznata biljka koja raste u Mekki .
Poznata biljka koja raste u Mekki .
Vladari Perzije i Vi zantije.
Tako se zvalo mjesto izvan Medi ne gdje boravila Ebu Bekrova supruga.
Musned Ebu Hanife
27
Omer, r. a. , je izvukao i podigao svoj u sablju i zaprijetio: -Ako ikog
čujem da kaže da je Muhammed umro odrubit ću mu glavu. Tada su
oni prestali govoriti. Kada je Ebu Bekr stigao Poslanik, s. a. v. s. , je bio
pokriven platnom. Tada ga je Ebu Bekr otkrio, poljubio, zatim ponovo
prekrio i rekao: "Allah neće dati da okusi š smrt dva puta." Zatim je E bu
Bekr, r. a. , izašao i rekao: -0 ljudi, ko je obožavao Muhameda, zaista
je Muharmed umro, a ko obožava Muharmedovog Gospodara, zaista
njegov Gospodar ne umire. Tada je Ebu Bekr, r. a. , proučio ovaj
kur'anski ajet: "Muhared j e samo poslanik, a i prije njega j e bilo
poslanika. Ako bi on umro i l i ubijen bio, zar biste se stopama svoj im
vrati l i ? Onaj ko se stopama svoj i m vrati neće Allahu nimalo nauditi, a
Allah će zahvalne siguo nagraditi. "
43
Tada je Omer, r. a. , rekao: "Kao da nikada ranije nismo čuli za
ovaj kur'anski ajet." Nakon toga su svi lj udi učil i ovaj ajet koj i je Ebu
Bekr, r. a. , prouči o.
Poslanik, s.a. v . s. , je ukopan u utorak
Enes, r. a. , kaže: "Umro je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , uoči
ponedj eljka i ostao je tako dvije noći i dva dana pa je ukopan u utorak.
Kupali su ga Alij a, r. a. , i El-Fadl , a Usama ibn Zej d i Evs ibn Havle su
polijeval i vodu. "
Zauzimanje l šefa' at za vjernike
Ebu Hanife prenosi od Seleme, od Ebiz-Za'ra', od nekog od l bn
Mes'udovih učenika, koji kaže da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao:
"Moj im šefa'atom će izaći iz vatre svi vjernici pa u njoj neće ostati niko
osim onih koje obuhvataj u ovi kur'anski ajeti : "
Š
ta vas je u Sekar
dovelo? Nismo -reći će- bi l i od onih koj i su klanjal i i od onih koj i su
siromahe hrani l i i u besposlice smo se sa besposličarima upuštali i
Sudnj i dan smo poricali, sve dok nam smrt nije došla. Nj ima
posredovanje posrednika (šefa'atdžija) neće koristiti . "
44
U drugoj predaj i Ibn Mes'uda, r. a. , kaže: "Allah, dž. š. , će kazniti
neke vjerike, zatim će ih izbaviti iz vatre zauzimanj em Muharmeda,
s. a. v. s. , tako da neće u njoj ostati niko osim oni koj e je Allah, dž. š. ,
Sura Al l mran, 1 44.
Sura EI-Muddesir, 42-48.
28
Fuad Sedi ć
spomenuo u ovim ajetima: "
Š
ta vas j e u Sekar dovelo? Nismo -reći će­
bi l i od onih koji su klanj al i i od onih koj i su siromahe hrani l i i u
besposlice smo se sa besposličarima upuštali . "
4
5
Ebu Hanife prenosi od Muhammeda i bn El -Mensura ibn Ebi Lej le
Sulej mana El -Belhij a, i Muhammeda ibn I sa' a, i Jezida Et-Tusija, od
El-Kasima ibn Ebi El-Hazza'a El-Adevija, od Nuha ibn Kajsa, od
Jezida ibn Er-Rekašija, od Enesa ibn Malika, r. a. , koji kaže: Upitali
smo: -Allahov Poslaniče, za koga ćeš se zauzimati na Sudnj em danu?
On reče: -Za one koj i su počinili velike grijehe, one koj i su učinili
ružna djela
4
6
i one koji su prolijevali krv (ubij ali)
4
7
. "
Ebu Hanife prenosi od Jezida ibn Suhejba, od Džabira ibn
Abdullaha, od Allahovog Poslanika, s.a. v. s. , da je rekao: "Allah, dž. š. ,
će Muhamedovim, s. a. v. s. , šefa'atom izvesti iz vatre vjernike (koj i su
činili grijehe). " Jezid reče da je tada dodao: -Zaista Allah, dž. š. , u
Kur'anu kaže: "Izlaska iz vatre neće biti ... "
48
Na to Džabir reče: -Prouči
ajet koj i je prije toga: "Zaista oni koj i ne vjeruj u ... "
4
9 i to se odnosi na
nevj erike. "
U drugoj predaj i stoj i : "Lj udi će biti izvedeni iz Džehennema sa
Muhammedovim, s.a.v.s. , šefa'atom. " Jezid reče da je tada dodao: -
Zaista Al lah, dž. š. , u Kur'anu kaže: "Izlaska iz vatre neće biti . . . "
5
0
Na to
Džabir reče: -Prouči ajet koj i je prije toga: "Zaista oni koj i ne
vjeruj u . . . "
5
1
i to j e za nevj erike."
U drugoj predaj i Jezid kaže: -Pitao sam Džabira o šefa'atu, pa mi
je rekao: "Allah, dž. š. , će kazniti neke vjerike zbog nj ihovih grijeha,
pa će ih Muhammedovim, s.a.v. s., šefa'atom izvesti iz vatre." Jezid
Sura El -Muddesir, 42-45.
Moguće da se sa prvom vrstom grijeha mi sl i na grijehe prema Allahu, dž. š. , a sa
drugom na grijehe i nepravdu koja je uči njena ljudi ma.
I z ovoga se razumije da je bespravno ubistvo jedan od najvećih grijeha.
Sura El -Mai de, 37, a ajet u cijelosti glasi: "Zaželjet će oni da iz vatre iziđu, al i im
i z nje izlaska neće biti, za njh će biti patnja neprestana. "
Sura EI-Maide, 36, a ajet u cjelosti glasi : "Kad bi sve ono što je na Zemlji bi lo u
posjedu nevjerika, i još toliko, i htjel i da se otkupe od patnje na onom svijetu, ne bi
i m se primi l o. Njih čeka patnja nesnosna."
Sura EI -Maide, 37.
Sura EI -Maide, 36.
Musned Ebu Hanife
29
tada upita: -A šta je sa kur'anskim ajetom u kojem se kaže . . . zatim je
spomenuo prethodni hadis.
Pohvalno mjesto mekam mahmud i glavni šefa' at
Hammad ibn Ehi Hanife, prenosi od svog oca, od Atijje El­
Avfja, koj i kaže da j e čuo Ehu Seida El-Hudrij a, r. a. , koj i je čuo
Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , da je rekao: "Gospodar tvoj će ti na onom
svijetu hvale dostoj no mjesto darovati (mekam mahmud).
52
" Uzvišeni
Allah će sa Muham edovim, s. a. v. s. , šefa'atom izvesti lj ude iz
Džehennema, koj i su bili vjerici i pripadnici naše kible i to je taj
mekam mahmud (hvale dostoj no mjesto). Ti ljudi će biti dovedeni pred
rijeku zvanu el-hajevan (život) i biće bačeni u nju. Onda će ponovo
niknuti i rasti kao što niču tikvice. Zatim će odatle izići i biće uvedeni u
Džennet i nazivaće i h džehennemlije. Oni će nakon toga tražiti od
Uzvišenog Al l aha da ih oslobodi tog imena pa će ih on toga
osloboditi . "
Kazna za onoga ko namjerno slaže na Poslanika, s.a.v.s.
Ehu Hanife prenosi od Atijje, od Ehu Seida, r.a., da je Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko na mene namjero slaže neka sebi
pripremi mjesto u Džehennemu. "
Ovaj hadis j e prenio Ehu Hanife od Ehu Rubete
Š
eddad ibn
Abdurrahmana, od Ehu Seida, r. a.
Hammad ibn Ehi Hanife, prenosi od svog oca, od Atijje El­
Avfj a, od Ehu Seida El -Hudrij a, r. a. , koj i prenosi od Al l ahovog
Poslanika, s. a. v. s. , da je rekao: "Ko na mene namjero slaže neka sebi
pripremi mjesto u Džehennemu. "
Atijje nakon prenošenja ovog hadisa kaže: "Kunem vam se da ja
nisam slagao na Ehu Seida, niti j e Ehu Seid slagao na Allahovog
Poslanika, s.a. v . s. "
Ehu Hanife prenosi od Zuhria, od Enesa i bn Mal i ka, r. a. , da je
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko na mene namj ero slaže neka
sebi pripremi mjesto u vatri . " Ovaj hadis Ehu Hanife također prenosi
od Jahja ibn Seida.
» .
52 Sura El -I sra, 79.
30
Fuad Sedi ć
Ehu Hanife prenosi od El-Kasima, od njegovog oca, od njegovog
djeda koj i kaže da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko na mene
namjerno slaže i kaže ono što ni sam rekao, neka sebi pripremi mjesto u
Džehennem u. "
Ebu Hanife prenosi od Seida, od Ibrahima, od Enesa, r. a. , koj i
prenosi da je Allahov Poslanik, s. a.v. s. , rekao: "Ko namjerno slaže na
Muhammeda, neka sebi pripremi mjesto u Džehennemu. "
Laž koja nije toliko pokuđena
Ehu Hanife prenosi od Meana od I bn Mes'uda, r. a. , koj i kaže:
"Nisam slagao otkako sam pri mio Islam osim j ednom: Bi o sam
zadužen za sedlanje Poslanikovih, s. a. v. s. , j ahalica, pa je iz Tai fa došao
poznati maj stor za sedla, te me je upitao: -Koj a vrsta sedla je Poslaniku
n�j draža? Ja sam mu rekao: -Taifsko-mekanska. A u stvari Poslanik tu
vrstu sedla nije volio. Kada je Poslaniku dovedena tako osedlana
j ahalica, upitao je: -Ko nam je ovako napravi o sedlo? Oni rekoše: -Tvoj
(novi) sedlar. Tada Poslanik reče: -Vratite sedlanje Ibn Ummi Abdu (tj .
Ibn Mes'udu), neka nam on sedla j ahalice, pa j e taj posao ponovo meni
vraćen. "
U drugoj predaj i Abdullah ibn Mes' ud, r. a. , kaže: Allahovom
Poslaniku, s. a. v. s. , je došao neki sedlar iz Taifa, pa me je taj Taiflija
upitao: -Koj a vrsta sedla je Poslaniku naj draža? Ja sam mu rekao: -
Taifsko-mekanska. Kada je Poslanik izišao i ugledao tu j ahalicu, upitao
je: -Ko je ovo ovako osedlao? Neko reče: -Taifija. Tada Poslanik reče:
-On nam nije potreban. "
Ehu Hanite prenosi od El-Hej sema, od Eš-
Š
eabija, od Mesruka,
od Abdullaha ibn Mes' uda, r.a. koj i kaže: "Ni sam slagao otkako sam
primio Islam osim j ednom: Bi o sam zadužen za sedlanje Poslanikovih,
s. a. v. s. , j ahalica, pa je iz Taifa u Međinu došao poznati maj stor za
sedla, te me je upitao: -Kakva vrsta sedla je Poslaniku najdraža? Ja sam
mu rekao: -Taifsko-mekanska. A u stvari Poslanik tu vrstu sedla nije
voli o. Kada j e ovaj čovj ek tako osedlao Poslanikovu jahalicu i on je
vi di o u neuobičajenom stanju upitao je: -Ko nam je ovako napravi o
Musned Ebu Hanife
31
sedlo? Neko reče: -Tvoj sedlar koje� si doveo iz Taifa. Tada Poslanik
reče: -Vratite j ahalicu I bn Mes'udu. " 3
Vahšijev prelazak na Islam
Ebu Hanife prenosi od Ebi Sali ha, od I bn Abbasa, r. a. , koj i kaže:
"Kada j e Vahši ubio Hamzu, r. a. , prošlo je neko vrijeme, pa se i
njegovo srce otvorilo prema I slamu. On j e poručio Al l ahovom
Poslaniku, s. a. v. s. : -I mam želj u primiti I slam a čuo sam te kako od
Uzvišenog Al laha prenosiš ovaj ajet: "1 oni koj i mimo Allaha drugog
boga ne mole, i koj i , one koje je Allah zabranio, ne ubijaj u, osim kad
pravda zahtijeva, i koj i ne bludniče: a ko to radi , iskusit će kaznu,
patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj
ponižen ostati,"
54
Vahši dalje kaže: -Ja sam sve to već radio, pa imam li
šanse za pokaj anje? Onda j e Džibril, a. s. , došao i rekao: -Reci mu:
"Osim onih koj i se pokaju i uzvjeruj u i dobra djela čine, Al lah će
nj ihova hrđava djela u dobra promj eniti, a Al lah prašta i Milostiv je. "
55
Tada mu j e Allahov Poslanik, s. a. v. s. , poslao ovaj ajet. Kada je Vahšij u
proučen ovaj ajet, rekao j e: - U ovom ajetu i maj u uslovi za koje se
boj im da ih neću moći ispoštovati, pa imaš l i , Muharede, za mene
nešto blaže? Tada je Poslanik, napisao ovaj ajet i poslao ga njemu:
"Allah, doista, neće oprostiti da se Njemu išta ravnim pridružuje, a
oprostit će sve mimo toga kome On hoće! "
5
6
Kada mu je pročitan ovaj
ajet on reče: On mi je napisao ovaj ajet: "Allah, doista, neće oprostiti da
se Njemu išta ravnim pridružuje, a oprostit će sve mimo toga kome On
hoće," a j a ne znam, možda ja neću biti među onima koj ima On bude
želio oprostiti. Da je ajet glasio ovako: ' i oprostit će sve miro toga,'
bez: 'kome On hoće' bilo bi mi sigurnije. Da nema kod tebe,
Muharrede, nešto još prostranije od ovoga? Tada je Džibril, a. s. ,
došao sa ovim ajetor: "Reci : 'O robovi Moji , koj i ste se prema sebi
ogriješili, ne gubite nadu u Al lahovu milost ! Allah će, siguro, sve
53 Dakle vratite Ibn Mes'uda na tu fnkciju, a to je sed lan je Poslan ikovih jahal ica. I bn
Mes'ud je smatrao da ova laž i nije tol iko pokuđena jer se bojao da on neće više na taj
način moći sl užiti Poslanika i biti u njegovoj bl i zi ni , pa se zato poslužio neistinom u
to) situacij i . Ci lj mu je bi o da stalno bude u bl izini Al l ahovog Poslanika, s.a.v. s.
5 Sura EI -Furkan, 68-69.
55 Sura EI -Furkan, 70.
56 Sura En-N isa', 48.
32
Fuad Sedić
grijehe oprostiti . On, doista, mnogo prašta i On je milostiv. "'
57
Poslanik, s. a. v. s. , je napisao ovaj ajet i poslao ga Vahšiju. Kada mu j e
pročitan ovaj ajet, on je rekao: -Eh, ovaj ajet. Zatim j e primio I slam i
poručio j e Poslaniku, s. a. v. s. , ovako: -Allahov Poslaniče, j a sam primio
Islam, pa dozvol i mi da se sretnem sa tobom. Tada mu je Poslanik,
s. a. v. s. , poruči o: -Ne idi mi na oči, j er ja ne mogu gledati u ubicu
Hamze. Vahši je tada zašutio, sve dok Musej lema El-Kezzab (lažac)
nije Poslaniku napisao ovo pismo: "Od Musej leme, Allahovog
poslanik, Muhammedu, Al l ahovom Poslaniku: Ja sam tvoj saučesnik
na zemlj i (u poslanstvu), pa neka meni pripadne pola zemlje a pola
Kurej šu, samo što Kurej š prelazi granicu i hoće da uzmu svu zemlj u
sebi . "
To pismo su donijel i dvoj ica izaslanika do Allahovog Poslanika,
s. a. v. s. , pa kada je pismo pročitano, Poslanik, nj ima dvoj ici reče: -Da
niste izaslanici ja bih vas ubio. Zatim je pozvao Al ij u ibn Ebi Taliba,
r. a. , i rekao mu: Pi ši : "U ime Al l aha, Milostivog, Samilosnog! Od
Muhammeda, Al lahovog Poslanika, za Musej lemu El -Kezzaba (Lašca):
Neka j e sel am na onoga ko sl ijedi uputu. Zaista zemlja pripada Al lahu i
On j e daj e u naslijeđe kome hoće od Svoj ih robova, a lijepa završnica
pripada bogoboj aznima. l neka je Allahova milost na našeg prvaka
Muhammeda! "
Kada j e V ahši čuo za ovo šta j e Musej lema napisao Al l ahovom
Poslaniku, s. a. v. s. , izvadio je svoj e koplje i naoštrio ga. Odlučio je ubiti
Musej lemu i to je uspio na dan bitke na Jemami . "
5
8
Smrt Ibrahima, sina Muhammedovog, s.a.v.s.
Ebu Hanife prenosi od Ham ada, a on od I brahima En-Neha'ia,
ovaj od Alkame, on od Abdul l aha ibn Mes'uda, r. a. , koji kaže:
Nastupi l o j e pomračenj e sunca na dan kada j e umro Muhammedov,
s. a. v. s. , sin Ibrahim, pa je Muham ed, s. a. v. s. , sa minbera održao
govor i rekao: "Zaista su Sunce i Mjesec dva znaka (Al l ahove moći), ne
pomračuj u se zbog nečije smrti , niti zbog nečijeg rođenj a, pa kada
vidite pomračenje klanjajte (namaz povodom pomračenja sunca i l i
mjeseca), zahvalj uj te se Allahu, dž. š. , veličajte Ga (donosite tekbire) i
Sura Ez-Zumer, 53.
Vahši je govorio: "Sa ovim svoj im kopljem sam ubio najboljeg najgoreg
čovjeka." Kasnije se Vahši nastani o u području Si rije i umro je u Himsu.
Musned Ebu Hanife
33
slavite Ga (izgovaraj ući riječi : Subhanellah) sve dok to ne prođe. "
Zatim je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , sišao sa minbera i klanjao dva
re kata.
Poslanik i njegova porodica ne primaju sadako ali primaju
h edi ju
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od I brahima, od El-Esveda a on
od Aiše, r. a. , koj a je rekla: "Neko je Beriri
59
udijeli o meso kao sadaku,
pa je to Allahov Poslanik, s. a. v. s. , vidio i rekao je: To je njoj sadaka a
nama je hedij a. "
6
0
Kako je Poslanik odavao svoje kćeri
Ebu Hanife prenosi od
Š
ejbana, od Jahje, od El-Muhadžira, od
Ebu Hurejre, r. a. , koj i kaže: "Kada bi Allahov Poslanik, s. a. v. s. , htio da
uda neku od svoj i h kćerki rekao bi ovako: -Taj i taj je spomenuo tu i
tu
6
1
, zatim bi j e udao. "
U drugoj predaj i od Ebu Hurej re, r. a. , stoj i : "Kada bi Al l ahov
Poslanik, s. a. v. s. , htio da uda neku od svoj ih kćerki , došao bi do njene
odaje i rekao: -T�j i taj je spomenuo tu i tu, zatim bi je udao."
U drugoj predaj i stoj i : "Kada bi se Allahovom Poslaniku, s. a. v. s. ,
ponudio neki zaručni k za njegovu kćerku, Poslani k bi došao do njene
odaje i rekao: -Taj i taj je spomenuo tu i tu, zatim bi otišao i vjenčao
je. "
"Naj starija Poslani kova, s. a. v. s. , kćer je Zej neba, r. a. , a drugi
smatraju da j e naj starija Rukajja, r. a. "
6
2
Ebu Hani fe prenosi od El-Hej sema, od Ibn Kesira da je Omer,
r. a. , prošao pored Osmana, r. a. , i zatekao ga tužnog, pa ga upita: "
Š
ta te
rastužilo? Osman, r. a. , odgovori : -Kako da ne budem tužan kad se
Aišinoj oslobođenoj robinj i .
ôÜ
Pravi l o je da Posl anik, s. a. v. s. , ne prima (ne uzima) zekat i sadaku jer se zekatom
či ste imeci ljudi pa ne dol i kuje da Poslanik, s.a .. v. s. , uzima prljavštinu tuđih imetaka,
ali je Poslaniku dozvoljeno da uzima ono što je poklonjeno, tj. hediju, na što ukazuje
ovaj hadi s.
61
To jest: Rekao bi svojoj kćerki da ju je neki čovjek spomenuo, odnosno zaprosio,
pa ako ona ne bi imala ništa protiv toga on bi je za njega vjenčao i udao.
ôZ
Zubejr ibn Bekkar i neki drugi smatraj u da je Rukajja, r. a. , najstarija Poslanikova
kćerka, al i je ispravnije mi šljenje daje Zejneba, r.a., bi l a najstarija.
34
Fuad Sedi ć
prekinula tazbinska veza između mene i Allahovog Poslanika, s.a. v. s.
To j e bi l o neposredno nakon smrti Rukajje
6
3
, r. a. , Poslanikove kćeri,
koj a je bil a Osmanova, r. a. , supruga. Tada mu Omer, r. a. , reče: -Ja ću te
oženiti svojom kćerkom Hafsom? Tada mu Osman, r. a., reče: -Nećeš,
sve dok o tome ne upitam Allahovog Poslanika, s. a. v. s. Kada je Omer
došao kod Poslanika, s. a. v. s. , on mu reče: -Hoćeš li da te uputim na
boljeg zeta od Osmana a da Osmana uputim na boljeg punca od tebe?
Tada Omer reče: -Hoću. Poslanik mu reče: -Udaj Hafsu za mene a ja ću
Osmana oženiti svojom kćerkom (Ummi Kul sumom)
6
4
. Omer reče: -
Dobro. l tako je Poslanik uradio. "
Poslanikova naredba da Ehu Bekr klanja kao imam umjesto
njega
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od I brahima, od EI -Esveda da
je Ai ša, r. a. , rekla: "Kada se Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , razbolio u
samrtnoj bolesti, malo mu je bilo lakše, pa kada je nastupi lo namasko
vrijeme, rekao je Aiši : - Reci Ebu Bekru da klanja kao imam sa lj udima!
Ai ša je poslala nekoga da obavijesti Ebu Bekra: -Zaista ti Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , naređuje da kl anjaš kao imam lj udima! On joj
odgovori : -0 kćerkice moj a, j a sam ostario i osjećajan, pa kada ne bih
vidio Poslanika da stoj i na svom mjestu to bi me ražalostilo, pa
sastanite se ti i Hafsa (Omerova kći ) kod Poslanika i neka on naredi da
Omer kl anja ljudima. Aiša, r. a. , dalje priča: Pa sam tako uradi la, na što
nam Poslanik, s. a. v. s. , reče: -Vi ste poput žena sa Jusufom, a. s. ,
6
5
-Reci
Ebu Bekru da klanja lj udima! Kada je zaučio ezan i kada je muezin
izgovarao: Haje alessalah ( Pođite na namaz! ), Poslanik, s. a. v. s. , reče: ­
Podignite me, j a žel im da idem u džamiju na namaz. Aiša, r.a. , mu reče:
-Već si naredio Ebu Bekru da klanja sa lj udima a ti imaš opravdanje
(bolest) da ne ideš. Poslanik, s. a. v. s. , ponovo reče: -Podignite me,
zaista je moja radost u namazu. Aiša, r. a. , dalje kaže: Pa je podignut
Rukkaja, r. a. , se rodi l a kada je Poslani k, s. a. v . s. , imao trideset i tri godine, a umrla
je kada je Poslani k, s. a. v. s. , bio u bici na Bedru.
6
4 Ummu Kulsum, r.a., se udala za Osmana, r. a « g treće godine po Hidžri a umrla je
devete godine. Zbog toga se Osman, r.a., zvao Vlasnikom dva svijetla, mi sl i se na
dvije Poslanikove kćerke, koje su bile njegove supruge. Kada je i Ummu Kulsum
umra prenosi se da je Poslanik rekao: "Kada bi h imao i treću kćerku ja bih je udao za
tebe," i l i tome sl ična izreka.
Mi sl i se na (neargumentovanu) raspravu žena u sl učaju Jusufa, a. s.
Musned Ebu Hanife
35
između dvoj ice ljudi a njegove noge su se vukle po zemlj i . Kada je Ebu
Bek, r.a., primj etio njegov dolazak Poslanik, s. a. v. s. , mu je pokazao da
se ne pomijera sa mjesta i sjeo je sa Ebu Bekrove lijeve strane. Tako j e
Poslanik, s. a. v. s. , bio malo ispred Ebu Bekra i donosio bi tekbire. Ebu
Bekr bi ponavljao za nj im tekbire a lj udi bi ponavljali tekbire za Ebu
Bekrom, sve dok nije završio sa namazom. Poslanik, s. a. v. s. , nije
kl anjao sa ljudima više nijedan namaz nakon tog namaza. Ebu Bekr,
r. a. , je i dalje predvodio namaze u džamij i
6
6
, a Poslanik, s. a. v. s. , je u toj
bolesti i presel i o. "
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od I brahima En-Neha'ia,
on od Al kame a on od Aiše, r. a. , da je rekl a: "Kada je Poslanik, s. a. v. s. ,
gubio svijest na samrti, rekao je: -Naredite Ebu Bekru da kl anja kao
imam lj udima! Tada neko reče: -Zaista je Ebu Bekr osjećajan čovjek i
njemu je teško da stane na tvoje mjesto. Tada Poslanik, s. a. v. s. , reče: -
Uradite ono što vam naređuj em! "
Ebu Hani fe prenosi od Hammada, od I brahima, od Alkame da j e
Aiša, maj ka vjernika, r. a. , rekla: "Kada se Allahov Poslanik, s. a. v. s. ,
razbolio rekao je: -Naredite Ebu Bekru da kl anja kao imam (sa
lj udima) ! " Tada mu j e rečeno: -Allahov Poslaniče, zaista j e Ebu Bekr
osjećajan čovjek i on ne želi da stane na tvoje mjesto. Na to Poslanik,
s. a. v. s. , reče: -Naredite Ebu Bekru da klanja kao imam (sa lj udima), vi
ste poput žena sa Jusufom, a. s. ,"
67
pa je to ponovio.
Godina života u kojoj su umrli Poslanik, Ehu Bekr i Omer
Ebu Hanife prenosi od El-Hej sema i Rebi'e, njih dvoj ica od
Enesa, r. a. , koj i kaže: Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je preselio na drugi
svijet u šezdeset i trećoj godini života, a također su Ebu Bekr i Omer,
r. a. , presel i l i u šezdeset i trećoj godini života. "
Slijeđenje onih koji će doći nakon Poslanika, s.a.v.s.
Ebu Hanife prenosi od Abdul-Melika, od Reb'ia, Huzej fe ibn El­
Jemana, r. a. , da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Povodite se za
Ed-Dimjati kaže da je Ebu Bekr klanjao sa ljudima sedamnaest namaza.
Mi sl i se na neargumentovanu raspravu žena u sl učaju Jusufa, a. s.
36
Fuad Sedić
dvojicom poslij e mene Ehu Bekrom i Omerom, r.a., držite se
Am maro v e upute i prihvatite se ugovora Abdullaha ibn Mes'uda."
E bu Hanif e prenosi od Seleme, od Ebiz-Za'ra', od Ibn Mes'uda,
r. a. , koj i prenosi da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Povodite se za
onima poslije mene, Ehu Bekrom i Omerom. "
Vrline Alije, r.a.
Ehu Hani fe prenosi od Seleme, od Ehi Hajjete El -Arebi, a to je
El-Hemedani, od Al ij inih, r. a. , učenika, koj i kaže da je čuo Al iju, r. a. ,
da kaže: "Ja sam prvi ko j e primio Islam i prvi koj i je klanjao sa
Al l ahovim Poslanikom, s. a. v. s. "
Hadis o radosnoj vijesti za Hatidžu, r.a.
Ehu Hani fe prenosi od Jahja ibn Seida, Enesa ibn Mal ika, r. a. ,
koj i kaže: "Hatidža, r. a. , je obradovana sa kućom u Dženetu u kojoj
nema ni galame ni umora.
"68
Sedam vrlina Aiše, r.a.
Ehu Hani fe prenosi od Eš-
Š
e'abij a, od Ai še, r. a. , koja kaže: "Ja
sam imala sedam vrlina koj e nije imala ni j edna druga Poslanikova,
s. a. v. s. , supruga: bil a sam mu naj draža zbog mog oca, bil a sam mu
najdraža zbog sebe same, oženio me je kao djevicu, nij e me oženio dok
mu Džibri l , a. s. , nije ukazao na mene, vidjel a sam meleka Džibrila, a. s. ,
a nije ga vidjel a nijedna od žena, Džibril , a. s. , bi dolazio Poslaniku,
s. a. v. s. , a ja bi bil a sa Poslanikom u postelj i , zbog mene je objavljeno
ono (aj eti koj i govore o Aišinoj nevinosti) zbog čega su munafici mogl i
biti upropašteni, Poslanik, s. a. v. s. , je umro u mojoj kući, u mom danu i
mojoj noći, ležeći između moga vrata i moj ih prsa (u mom naručju) ."
Ehu Hanife prenosi od Avna od Amira Eš-
Š
a'bija, od Ai še, r. a. ,
koj a kaže: "Ja imam sedam odlika koj e nemaj u ostale Poslanikove,
s. a. v. s. , žene: Poslanik me oženio kao djevojku a nij edna od drugih
6
8 U predaj i Ebu Hurejre, r.a., Poslani k, s. a. v. s. , kaže: "Došao mi je Džibri l , a. s. , i
rekao: Poslaniče, evo sad će ti doći Hatidža sa posudom u kojoj je zači n, hrana i l i
piće, pa kada ti dođe prenesi joj selam od Njenog Gospodara i od mene, i obraduj je
sa kućom u Dženetu od svi l e u kojoj nema ni galame ni umora."
Musned Ebu Hanife
37
žena nije bila djevica osim mene, Džibril , a. s. , je Poslaniku pokazao
moj lik a to se nij e desilo ni sa jednom od drugih žena, dozvoli o mi j e
Poslanik, s. a.v. s. , da vidim Džibrila, a. s. , a t o nij e imala pril iku ni j edna
druga žena,
69
bila sam mu naj draža i ja i moj otac, zbog mene su
obj avljeni kur'anski ajeti zbog koj i su neki lj udi umalo bili
upropašteni /
0
Poslanik, s. a. v. s. , j e umro u mom danu i mojoj noći i
umro j e između mog vrata i moji h prsa (u mom naručj u). "
U drugoj predaji se kaže: "Ja imam sedam vrlina koje se ne nalaze
kod ostalih Poslanikovih, s. a. v. s. , žena: Poslanik me oženio kao
djevojku a nij ednu drugu ženu nije oženio kao djevicu osim mene,
Džibril, a. s. , je Poslaniku pokazao moj lik prije nego se oženio sa
mnom a nije mu pokazao lik nijedne druge žene, bila sam mu naj draža i
ja i moj otac, zbog mene su obj avljeni kur'anski ajeti u koj ima se
pojašnjava da sam nevina od potvore i zbog toga su neki lj udi umalo
bili upropašteni, Poslanik, s. a. v. s. , je umro u mom danu i mojoj noći ,
između mog vrata i moj i h prsa i dozvolio mi j e Poslanik, s. a. v. s. , da
vidim Džibrila, a. s. , a to nij e imala pril iku ni j edna druga žena."
Ebu Hanife prenosi od Ibrahima, od njegovog oca, od Mesruka
koji , kada bi prenosio hadise od Ai še, r. a. , rekao bi ovako: "Pričala mi
je i skrena, kćerka i skrenog, ona koj u je Kur'an proglasio nevmom,
milj enica Allahovog Poslanika, s. a. v. s. "
Aiši, r.a., je obećan džennet
Ebu Hanife prenosi od El-Hej sema, od Ikrime, da je Ibn Abbas,
r. a. , tražio odobrenj e da uđe kod Aiše, r. a.
7 1
, pa mu je ona poručila da
se vrati j er je u teškoj situacij i , zabrinuta i potištena. Tada j oj Ibn
Abbas, r. a. , uzvraća: -Neću se vratiti sve dok mi ne dozvoliš da te
posjetim. Kada j oj je vratar to prenio ona mu je dozvol i l a da uđe i rekla
mu: -Puno sam zabrinuta i poti štena, boj im se da sam negdj e pogrij ešila
pa da zbog toga budem kažnj ena. Tada joj I bn Abbas, r. a. , reče: -Budi
radosna, j er sam j a, tako mi Allaha, čuo Allahovog Poslanika, s. a. v. s. ,
U drugim predajama se spominje da je ta čast, vi đenja meleka Džibrila, a. s. ,
ukazana i Hatidži, r. a. , al i je bi lo na početku poslanstva, dok je Hatidža bila jedina
Poslanikova žena.
Mi sl i se na kur'anske ajete iz sure En-N ur, od l l do 26. ajeta, u kojima se govori o
potvori Aiše, r. a.
71
Ž
el i o je da je obiđe u bolesti.
3 8
Fuad Sedić
da kaže: "Aiša će u Džennet. '
m
Nij e Muhamed, s. a. v. s. , zaslužio da
ga Al lah oženi sa džehenemskim ugarkom. Tada mu ona reče: -
Rasteretio si me od brige, neka Al l ah tebe rastereti tvoji h briga."
Vrline Abdullaha ibn Mes' uda, r.a.
Ebu Hani fe kaže da je čuo Hammada kako kaže: "Kad god bih ja
i l i neko drugi pogledao u I brahima En-Neha' ija i vidio njegovo
ponašanj e i privrženost vjeri rekao bi h: Njegovo ponašanje je kao
ponašanj e Al kame, a ponašanje Alkame je bilo poput ponašanja
Abdullaha ibn Mes'uda, a ko bi vidio ponašanj e Abdullaha govorio bi
da j e njegovo ponašanje bilo poput ponašanj a Al l ahovog Poslanika,
s. a. v. s . . "
Ehu Hanife prenosi od Avna od njegovog oca, koj i kaže: "Kada bi
Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , ušao u svoj u kuću, Abdullah ibn Mes'ud, r. a. ,
bi poslao svoj u majku Er-Rebbetu U mm u Abd da uđe
7
3
kod Poslanika,
s. a. v. s. , i da posmatra njegovo ponašanje, njegov izgled i njegove
postupke i da Abdullaha o tome obavijesti kako bi se on za Poslanikom
povodio. "
Ehu Hanife prenosi od Avna od njegovog oca, koj i kaže da je
Abdul l ah ibn Mes' ud, r. a. , bio zadužen za Poslanikovu, s. a. v. s. ,
prostirku, tj . sedžadu.
U drugoj predaj i stoj i da je bio zadužen za Poslanikov, s. a. v. s. ,
štap.
U drugoj predaj i stoj i da je bio zadužen za Poslanikov, s. a. v. s. ,
ogrtač.
72 Poslani k, s. a. v. s. , je Ai ši jednom pri l i kom rekao: "Zar ni si zadovoljna da mi budeš
supruga na dunjal uku i na ahiretu." (Haki m)
73 S obzirom da je Poslanik, s.a.v. s. , ušao u svoju kuću i počeo svoj privatni život
onda Ibn Mes'ud nije mogao ulaziti, al i bi zato slao svoju maj ku pa da ga ona
obavijesti l a o Poslani kovoj praksi u njegovom porodičnom životu, kako bi ga on
mogao oponašati . Ibn Mes'ud i njegova majka su doli ko bi l i bl i ski sa Poslanikom,
tako da su ashabi koj i su primi l i I slam mi sl i l i da su oni članovi Poslanikove fami l ije,
zbog mnoštva nji hovog ulaska u njegovu, s. a. v. s. , kuću. Jednom pril ikom su Huzejfu,
r. a. , upi tal i : -Ko je najsl i čnij i Poslani kovom, s. a. v. s. , ponašanju i postupci ma. On je
rekao: -Ne znam da je iko bolje poznavao Poslanikovu, s. a. v. s. , i nti mu i ono što se
dešavalo iza zidova njegove kuće od Ibn Mes'uda." Upravo zbog toga se Ebu Hani fe ­
rahimehullah- puno oslanjao na njegov fkh, u odnosu na ostale ashabe, osi m
četverice Hulefaur-rašidina.
Musned Ebu Hanife 39
U drugoj predaj i stoj i da je bio zadužen za sedl anje Poslanikovih,
s. a. v. s. , j ahalica.
U drugoj predaj i stoj i da je bio zadužen za Poslanikov, s. a. v. s. ,
misvak, i da je za nj im nosio vodu i da mu je dodavao obuću.
74
Odlike Zubejra, r.a.
Ehu Hani fe prenosi od Muhammeda ibn El-Munkedira, od
Džabira, r. a. , koj i kaže: Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , je u noći bitke na
Ahzabu pitao: -Ko će nam donijeti vijest o neprijatelju, a kasnije je to
ponovio još dva puta. Tada je oti šao Zubej r, r. a. , i donio mu tu vijest,
nakon čega je Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Svaki Poslanik je imao svoga
i skrenog pomoćnika a moj iskreni pomoćnik je Zubejr. "
7
5
Svjedočenje Huzejme, r.a., je poput svjedočenja dvojice
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od I brahima a on od Ehu
Abdul laha Huzej me, r.a., da je on naišao pored Alahovog Poslanika,
s. a. v. s. , i nekog beduina
76
koj i je nijekao da je Allahovom Poslaniku,
s. a. v. s. , prodao konja. Tada Huzej me, r.a., reče: -Ja svj edoči m da ti je
prodao konja. Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , ga upita: -A kako to znaš?
77
Huzej me, r. a. , reče: -Poslaniče, ti nam donosiš objavu sa nebesa pa ti
7
4
Na osnovu ovih razl ičitih predaja može se zaklj učiti da je I bn Mes'ud, r. a. , bio
stalno u sl užbi Poslanika, s. a. v. s. , pomažući mu u razni m situacijama.
75 Abdul lah ibn Zubej r, r.a., prenosi da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , na dan bitke na
Hendeku (gazvetul-ahzab) upitao: Ko je taj čovjek koj i će otići i donijeti mi vijest od
neprijateljskoj vojsci . Tada je Zubejr, r. a. , jedi ni od svih prisutni h, uzjahao konja i
donio Poslaniku, s. a. v. s. , vijest o neprijatelju. To je uči ni o dva i l i tri puta, pa kada je
posljednj i put uzjahao konja i krenuo Poslanik, s. av. s. , je rekao: "Svaki Poslanik je
imao svoga iskrenog pomoćnika a moj i skreni pomoćnik je Zubejr, moj tečić. " ( Ibn
Asakir i I bn Ebi
Š
ejbe)
76 Predaja koju je zabilježio Ebu Je'ala, Ebu Nuajm i Ibn Asakir pojašnjava ovaj
događaj . U njoj Huzejme ibn Sabit, r. a. pripovijeda: "Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , je
kupi o konja od Suvara ibn Kajsa El -Muharibija pa je ovaj to zanijekao. Tada je
H uzej me svjedočio da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , kupi o konja, pa ga Poslanik upita:
-Zašto si svjedočio a ni si bio prisutan kada smo mi obavljal i trgovi nu. Tada Huzejme
reče: -Ja ti vjerujem u ono čime si nam došao (objavu) i znam da ne govoriš ništa
osim istinu. Tada je Poslanik, s. a. v. s. , rekao: -Kome posvjedoči Huzejme to mu je
dovolj no (kao da su posvjedoči l i dvoj ica ljudi). " Ovo je vrl i na ovog ashaba koja je
s.ecifčna i posebna za njega, jer se prenosi samo da je on imao takvu odliku.
7 Obzirom da nije bio prisutan za vrijeme trgovine.
40 Fuad Sedi ć
vjerujemo. Tada je Poslanik, s. a. v. s. , učinio da njegovo svjedočenje
bude kao svj edočenje dvoj ice ljudi . "
U drugoj predaj i stoj i da j e Huzejme prošao pored beduina koj i
je nijekao da je Poslaniku, s. a. v. s. , prodao konja. Tada Huzejme, r. a. ,
reče: -Ja svjedočim da ti je prodao konja. Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , ga
upita: -A kako to znaš? Huzej me, r. a. , reče: -Poslaniče, ti nam donosiš
obj avu sa nebesa i mi ti vjeruj emo, pa kako ti ne bi vjerovali kada nam
govoriš o nečem što se desilo na Zemlj i . Tada je Poslanik, s. a. v. s. ,
učinio da njegovo svj edočenje bude kao svj edočenje dvoj ice ljudi sve
do njegove smrti. " U drugoj predaj i stoj i da je Poslanik, s. a. v. s. ,
odobrio svjedočenje Huzejme umjesto svj edočenj a dvoj ice lj udi i to sve
do njegove smrti .
Odlike Amira Eš-
Š
a' bija
Ehu Hanife prenosi od El -Hej sema, o Amiru Eš-
Š
a'bij u
7
8
, da j e
El -Hej sem rekao: "Kada bi Eš-
Š
a'bi pričao o Poslanikovim, s. a. v. s. ,
bitkama Ibn Omer, r. a. , bi ga sl ušao. Omer, r. a. , bi govorio: -Zaista on
o tome priča kao da je l i čno učestvovao u ti m događaj ima. "
Ehu Hi nd kaže: Ponekada bi Amir (Eš-
Š
a'bi ) pričao o
Poslanikovim, s. a. v. s. , bitkama u halki u kojoj bi se nalazio Ibn Omer,
r. a. , pa bi I bn Omer, r. a. , rekao: "Zaista on priča o ovim događaj ima
kao da j e u njima l ično učestvovao. "
Stariji tabi'ini s kojima se susreo Ebu Hanife
Ehu Hamza El -Ensari kaže:
Ć
uo sam Abdullaha ibn Davuda El­
Džuzej nija kako kaže: Pitao sam Ehu Hani fu: -Koga si sreo od stariji h
tabi'ina? On mi reče: -El -Kasima, Salima, Tavusa, I krimu, Mekhula,
Abdullaha ibn Dinara, Hasana Basrij a, Amra ibn Dinara, Ehu Ez­
Zubejra, Ata'a, Katadu, I brahima, Eš-
Š
a'bij a, Naf'a i druge. "
7
8
To je jedan od tabi'ina, generacije koja se srela sa ashabima, al i nije vidjela
Poslanika, s. a. v. s.
Musned Ebu Hanife
41
LIJEPO PONAŠANJE l AHLAK
Vrijednost lijepog ponašanja
Ebu Hani fe prenosi od Zijada, od Usame ibn
Š
erika, koj i kaže:
Bi o sam prisutan kada su beduini upital i : "Allahov Poslaniče, šta je
naj vrijednije što čovj eku može bi ti dato? On reče: -Lij epo ponašanje. "
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od Ibrahima, od El-Esveda, od
Aiše, r. a. , da j e Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Zaista kad bi lijepo
ponašanj e bilo stvorenj e koj e se vidi, bilo bi j edno od naj lj epših što j e
Allah stvorio, a da je ružno ponašanj e stvorenje od stvorenj a koja j e
Allah stvorio, ne bi ništa od njega bi lo ružnije. "
Ebu Hanife prenosi od I brahima, od njegovog oca, od Mesruka
koj i je pitao Ai šu, r. a. , o Poslanikovom, s. a. v. s, ponašanj u, pa ga ona
upita: -Zar ti ne uči š Kur'an? Allah, dž. š. , kaže: "Zaista si ti
Muhaede na visokom stupnj u morala."
79
I skušenja
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima, on od El­
Esveda, a ovaj od Aiše, r. a. , da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao:
"Zaista Allah, dž. š. , odredi vjeriku visoki stepen (deredžu) u
Džennetu a taj čovjek ne bude imao dobrih djela kako bi dostigao taj
stepen, pa ga Allah, dž. š. , stavlja na razna iskušenj a sve dok ne
dostigne taj stepen. "
Savjetovanje
Ebu Hani fe prenosi od
Š
ejbana, od Abdul-Melika, od njegovog
djeda od Ebu Hurejre, r. a. , koj i kaže da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. ,
rekao: "Ko od tebe bude tražio savj et ti ga lijepo posavj etuj , a ako tako
ne uradiš, ti si ga prevario. "
Ebu Hani fe prenosi od Zijada, koj i senedom seže do Allahovog
Poslanika, s. a. v. s. , da j e naredio da se savjetuje svaki musliman.
79 Sura EI-Kalem, 4.
42 Fuad Sedić
Tri preporuke
Ebu Hani fe prenosi od Al kame, od Ibn El-Akmera, od Humrana
koj i kaže: Abdul l ah ibn Omer, r. a. , nije nikada viđen a da mu najbl i ži u
društvu nije bio Humran. Jednoga dana on reče: "0 Humrane, vidim da
se sa nama redovno družiš želeći da činiš dobra djela. Hurran
odgovori : -To je tačno, o Ebu Abdurrahmane. Tada mu Ibn Omer, r.a. ,
reče: -Ja ti zabranj ujem dvije stvari. -Koj a je prva, o Ebu
Abdurrahmane, upita Huran. Ibn Omer, r.a., reče: -Nemoj slučajno da
umreš a da ostaneš nekom nešto dužan, osim da ostavi š i metak sa koj im
će se taj dug i zmiriti. (a drugo: ) Nemoj slučaj no ni jedan kur'anski �j et
da proučiš, želeći time da se pokažeš pred ljudima, jer ćeš zbog toga
isto tako biti kažnj an na Sudnjem danu, a tvoj Gospodar neće nikome
učiniti nepravdu. I naređujem ti isto ono što je meni Al lahov Poslanik,
s. a. v. s. , naredio; a to su dva rekata sabahskog sunneta, jer se sa nj ima
postižu želje. "
O srcu
Ebu Hanife prenosi od El-Hasana, od Eš-
Š
a' bija, od En-Nu'mana
ibn Bešira, koj i prenosi od Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s. , da je rekao:
"Zaista u čovjeku ima dio tijela, ako j e on zdrav, zdravo j e i cijelo
tij elo, a ako se taj dio razbol i , razboli se cij elo tijel o; to je srce."
Sevapi bolesnog čovjeka
Ebu Hanife prenosi od Alkame, od Ibn Burej de, od njegovog oca,
r. a. , koj i kaže da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Kada se razbol i
čovjek koj i je inače činio dobra djela, Uzvišeni Al lah melekima kaže: -
Pišite Mome robu onoliko sevapa kol i ko bi sevapa imao da j e zdrav i
da čini dobra djela. "
U drugoj predaj i se dodaje i ovo: "skupa sa posebnom nagradom
zbog bolesti . "
U drugoj predaj i se kaže: "Pišite Mome robu isti sevap kao što ga
je i mao kada je bio zdrav i činio dobra djela. "
U drugoj predaj i se kaže: "Kada se čovjek razboli a inače je bio
pobožan, pa u svojoj bolesti ne bude mogao či ni ti ona dobra djela koj a
je inače činio, Uzvišeni Allah melekima koj i ga čuvaj u, kaže: -Pišite
Mome robu i sti sevap koj i je imao kada je bio zdrav i činio dobra
djela. "
Musned Ebu Hanife
43
Islam će se izbrisati (izblijediti)
Hammad ibn Ebi Hanife, prenosi od svog oca, od Ebi Mal i ka El ­
Ešdže'ija, od Ri b' i ibn Hi raša, od Huzej fe, r. a. , koj i kaže: "I slam će se
izbrisati kao što se šare na odjeći izbrišu, pa neće ostati niko osim
starca i starice
80
, koji će govoriti : Bi o je narod koj i je izgovarao: La
ilahe i/le/lah, a ovi sada ne izgovaraju: La ilahe illellah. Sile ibn Zufer,
(koj i je bio prisutan) reče: -Al l ahov robe, šta im koristiti La ilahe
illellah, kad ne poste, na kl anjaj u, ne obavlj aj u hadž, ne d�j u zekat? On
reče: -Time će se spasiti od Džehennema. Zatim je to ponovio, otežući
glas: O Si le, time će se spasiti od Džehennema."
Zahvala ljudima
Ebu Hanife prenosi od Atijje, od Ebu Seida El -Hudrij a, r. a. , da je
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Nij e zahvalan ni Al lahu onaj ko nije
zahvalan ljudima. "
Hadis o dobroti
Ebu Hanife prenosi od Alkame, od Ibn Burejde, od njegovog oca,
r. a. , koj i kaže da je neki čovjek došao Al l ahovom Poslaniku, s. a. v. s. , i
tražio da mu dadne neku j ahal icu. Tada mu Poslanik, s. a. v. s. , odgovori :
-Ja nemam da ti dadnem j ahali cu, ali ću te uputiti onome ko ima. I di do
tih i tih mezarluka i tu ćeš naći jednog momka Ensariju kako vježba
gađanje sa svoj i m kolegama i on ima devu pa od njega traži da te
preveze i on će ti to učiniti . Taj čovj ek j e otišao i našao j e tog ml adića
kako vježba gađanje sa svoji m kol egama i on mu je i spričao ono što je
Poslanik, s. a. v. s. , rekao. Taj ml adić se tome obradovao i dva tri puta ga
je preklinj ući priupitao: -Je li to Poslanik tako rekao? Zatim ga j e
mladić povezao na svojoj devi i kada su prošl i pored Poslanika, s. a. v. s. ,
on i m reče: -Idite, zaista onaj ko uputi na dobro djelo je poput onoga
ko je to djelo uradio. "
U drugoj predaj i stoj i : Jedan čovjek j e došao Al lahovom
Poslaniku, s. a. v. s. , i tražio da mu dadne neku j ahal icu. Tada mu
Poslanik, s. a. v. s. , odgovori : -Kunem ti se Al l ahom, ja nemam da ti
dadnem j ahalicu, ali idi do tih i tih mezarl uka i tamo ćeš naći j ednog
momka od Ensarij a kako vježba gađanje sa svoji m kolegama. Od njega
ðÜ
Ti starci su jedi ni koj i su doživjel i I slam i znal i šta on znači .
44
Fuad Sedić
traži da te preveze i on će ti to učiniti .
Č
ovj ek je otišao i došao do
mezarluka koj e mu je Poslanik, s. a. v. s. , opisao. Tom mladiću je
i spričao ono što j e Poslanik, s. a. v. s. , rekao. On je od njega zatražio da
ga preveze i zakleo mu se: Tako mi Onoga osim Kojeg drugog boga
nema Poslanik me je tebi poslao. Mladić mu je dao svoj u devu i on je
došao do Poslanika, s. a. v. s. , na što mu Poslanik, s. a. v. s. , reče: -Idi,
zaista onaj ko uputi na dobro djel o je poput onoga ko je to djelo
uradi o. "
Hadis o međusobnoj ljubavi
Ehu Hanife prenosi od El-Hasana, od Eš-
Š
a'bija, koj i kaže da je
čuo En-Nu'mana ibn Bešira, koj i kaže da je čuo Allahovog Poslanika,
s. a. v. s. , kako je rekao: "Primjer vjerika u nj ihovoj međusobnoj lj ubavi
je kao primjer j ednog tijela, ako ga zabol i glava bol sa nesanicom i
temperaturom se prenosi na sve ostale dijelove tijela. "
Pokuđenost omalovažavanja drugoga
Ehu Hani fe kaže da je čuo Vasilu ibn El-Eska'a, r.a. koj i kaže da
je čuo Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , da kaže: "Ne iznosi mahane svoga
brata,
8 1
pa da Allah njemu oprosti a tebe stavi na iskušenje. "
Č
uvajte se pronicljivosti vjernika
Hammad ibn Ehi Hanife, prenosi od svog oca, od Atijje, od Ehi
Seida El-Hudrij a, r.a. , da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "
Č
uvajte
se proniclji vosti vjernika, zaista on gleda Allahovom svjetlošću. Zatim
je proučio kur'anski ajet: "To su, zaista, pouke za one koj i
posmatraj u.
"82
O selamu
Ehu Hanife prenosi od Hammada, od Ehu Vaila, od Ehu Mes'uda,
r. a. , da je Al lahov Poslanik, s. a. v . s. , rekao: "Zaista je Al lah Es-Se llam i
od Njega dolazi selam (mir i spas). "
ðÎ
Š
to znači : Ne i smijavaj se svome bratu pa da ga Allah od toga zakloni i izliječi a
tebe time i l i nečim sl ičnim stavi na iskušenje.
ðZ
Sura El -Hidžr, 75.
Musned Ebu Hanife
45
Treba primiti izvinjenje muslimana
Ebu Hanife prenosi od Naf'a, od I bn Omera, da je Al l ahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Kome se brat musl iman izvini pa on ne primi
njegovo izvinjenje, njegov grijeh je poput grijeha onoga koj i
nepravedno uzima ušur od ljudi. "
8
3
Ebu Hanife prenosi od Alkame, od I bn Burej de, od njegovog oca,
r. a. , koj i kaže da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Onaj ko ne primi
izvinjenje musl imana koj i mu se izvi ni biće griješan kao i vl asnik
meha. Ashabi upitaše: -A ko je vlasnik meksa? Poslanik, s. a. v. s. ,
odgovori : -Zelenaš. "
84
Komšijski odnosi
Ebu Hanife prenosi od Al ij e ibn El-Akmera, od Mesruka, od
Aiše, r. a. , daj e Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Kada neko bude žel i o
da nasloni drvo na vaš zi d nemojte ga u tome sprečavati . "
Hadis o mirisu
Ebu Hani fe prenosi od Ebi Ez-Zubejra od Džabira, r. a. , da j e
Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , naredio ashabima: "Kada nekom od vas bude
ponuđen miris neka se namiriše. "
Pretjerana ljubav prema nečemu zaslijepi čovjeka
Ebu Hani fe -rahimehul l ah- kaže: Rođen sam osamdesete godine
(po Hi džri) a u Kufu je Abdul lah ibn Unej s, r. a. ,
8
5
došao devedeset i
četvrte �odine, i j a sam ga vidio i čuo a tada sam imao četraest
godina.
8
Č
uo sam ga kako kaže da je čuo Al lahovog Poslanika,
83
U hadisu stoj i sahibu mek, tj . onaj koj i bespravno uzima ušur, tj. desetinu, i l i
veliku zaradu od onoga ko je u teškoj situacij i .
84
Misl i se na onoga ko na nepravedan i nedozvoljen način oduzima ljudima di o
imetka, i l i čak cijel i imetak.
85
To je jedan od ashaba, r. a. , koj i je učestvovao u bici na Uh udu.
86
Ovo je diskutabi lno, jer opće poznato je da je ovaj ashab umro u Med i ni pedeset i
četvrte godine po Hidžri, a to je bi l o i prije Ebu Hani fnog rođenja. Preostaje da je
Ebu Hini fe ovo mogao čuti samo od nekog drugog tabi ' i na, a ovaj tabi ' in od tog
ashaba. Prema tome prenošenje Ebu Hani fe od ashaba bi se smatralo prekinutim
senedom, a Allah najbolje zna. Ova napomena važi za sve predaje Ebu Hanite od
nekog od ashaba, a takvi h predaja ima desetak u ovom Musnedu.
46 Fuad Sedić
s. a. v. s. , da je rekao: "Tvoja ljubav prema nečem čini te slijepim
gluhim. "
8
7
Ostavljanje sumnj ivih stvari
Ebu Hanife prenosi od El -Hasana, od Eš-
Š
a'bija, koj i kaže da je
čuo En-Nu'mana ibn Bešira, kako na minberi kaže da je čuo Allahovog
Poslanika, s. a. v. s. , kako je rekao: "Halal je j asan i haram je j asan, a
između toga imaj u sumnj i ve stvari , pa ko se bude čuvao sumnj i vih
stvari taj je sačuvao svoju vjeru i svoj u čast."
Nesreća je u tri stvari
Ebu Hanife prenosi od Al kame, od Ebi Burejde koj i kaže: Jednog
dana smo u prisustvu Al lahovog Poslanika, s. a. v. s. , spominjali uzroke
nesreće, pa on reče: "Nesreća
88
je u tri stvari : u kući, u konj u i u ženi .
Nesreća u kući se ogleda u tome da kuća bude tij esna i da ima loše
komšije. Nesreća u konj u se ogleda u tome da konj bude neposl ušan i
nesreća kod žene je u tome da bude nerotkinja. " "i lošeg ponašanja. "
kako se dodaje u predaj i Hasana i bn Sufana.
U drugoj predaj i stoj i : "Ako ima nesreće i u čemu onda je to u
kući , konj u i ženi . Nesreća kuće je u tome da bude tijesna. Nesreća kod
žene j e da bude l ošeg ponašanja i da je nerotki nja. Nesreća konja je u
tome da bude neposlušan."
Jusufovo, a.s., dobročinstvo
Hammad ibn Ebi Hanife, prenosi od svog oca, od Ebi Seleme ibn
Sebta, koji kaže: Bio sam kod Ed-Dahhaka kada ga neki čovjek upita o
ovom kur'anskom ajetu: "Mi vidimo da si , zaista, dobar čovjek,"
89
u
čemu se ogledalo njegovo (tj . Jusufovo, a. s. ) dobročinstvo? On mu
odgovori : -Jusuf, a. s. , kada bi vidio čovj eka u teškoj situacij i on bi mu
pomogao, kada bi vidio bolesnoga on bi ga sl užio i kada bi vidio
čovjeka sa nekom potrebom (muhtadža) raspitao bi se kako da mu
pomogne."
Ovaj hadis je zabi lježio Ebu Davud od Ebu Derda'a, r.a., od Poslanika, s. a. v. s.
Neki učenjaci su ocijeni l i ovaj hadi s da je slab. Medutim, Ebu Davud o njemu nije
rekao ništa, nakon što ga je zabilježio u svom Sunenu.
Nesreća ovdje znači nedostatak i mahana, što znači da tu nema berićeta.
89 Sura Jusuf, 36.
Musned Ebu Hanife
47
Č
uvanje rodbinskih veza
Ebu Hanife prenosi od Nasiha ibn Abdul laha, poznatog po imenu
Ibn Adžlan, od Jahje ibn Ebi Kesira, od Ebi Seleme, od Ebu Hurej re,
r. a. , koj i prenosi od Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , da je rekao: "Nema
od grijeha, koj i se učine prema Al l ahu, dž. š. , a da će se brže za njih biti
kažnjeno na ovom svij etu, od nemorala, a nema pobožnosti da će se za
to biti brže nagrađeno od čuvanj a rodbinskih veza, a kriva zakletva
ostavlja kuće opustošene. "
U drugoj predaj i stoj i : "Nema ni šta zbog čega će se brže biti
kažnjeno od nemorala i prekidanj a rodbinskih veza, a kriva zakletva
ostavlja kuće opustošene. "
Ugošćavanje Poslanika, s.a.v.s.
Ebu Hanife prenosi od Asi ma, od Ebi Burde, koj i kaže: "Al l ahov
Poslanik, s. a. v. s. , je došao u posjetu nekim Ensarijama pa su oni za
njega zaklali ovcu i napravi l i gozbu. Poslanik, s.a. v. s. , je probao to
meso i počeo ga žvakati , al i ga nije progutao. Tada j e Poslanik upitao: -
Odakle vam ovo meso? Oni su mu rekl i : -Ta ovca je vlasništvo tog i
tog čovjeka, mi smo je zaklali i namjeravamo kada on dođe da ga
zadovolj imo isplatom njene vriJednosti . Tada je Poslanik rekao: -
Dadnite tu hranu zatvorenici ma! "
0
U drugoj predaj i od Asima i bn Kulej ba, od njegovog oca se kaže:
"Jedan Poslanikov, s. a. v. s. , drug je pripremio hranu pa je pozvao
Poslanika. On je krenuo pa smo i mi otišl i s nj im. Kada je hrana bila
servi rana Poslanik j e uzeo j edan zalogaj , pa ga je dugo žvakao, ali ga
nije mogao progutati . Tada ga je Posalnik i spljunuo i prestao je jesti.
Kada smo mi to vidjel i i mi smo prestali j esti . Tada je Poslani k pozvao
vlasnika hrane i rekao mu: -Obavijesti me o ovom mesu, odakle ti?
Čovjek reče: -Al l ahov Poslaniče, to je ovca od našeg prijetelj a, on nije
bio tu da je od njega kupimo, al i smo mi požuri l i da je pripremimo pa
smo je zaklal i . Tu smo hranu pri premi l i a kada on dođe mi ćemo mu je
isplati ti . Tada j e Poslanik naredio da se ta hrana smakne i da se udijel i
zatvorenicima. "
Abdul-Vahid kaže: Rekao sam Ebu Hani f: -Odakle si uzeo ovo
(pravilo): "Ako čovj ek raspolaže sa tuđim imetkom bez njegovog
Poslani k, s.a.v. s. , nije htio jesti tu hranu zato što je u njoj bi la šubha, tj. postojala je
mogućnost da nije pribavljena na halal način, jer je njen vlasnik bi o odsutan.
48 Fuad Sedi ć
odobrenja, podijel it će zaradu kao sadaku. " On reče: -To (pravilo) sam
uzeo iz Asimovog hadisa.
Nema pretjerivanja u ugošćavanju
Muharib, Ebu Hanife i Misar ibn Kidam prenose od Muhariba ibn
Disara, koj i je došao kod Džabira, r. a. , pa ga je on počastio sa kruhom i
sirćetom a zatim j e rekao: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , nam j e zabranio
pretjerivanje u ugošćavanj u, a da nij e toga ja bih vas bolje ugostio. "
Č
uo sam Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s. , da j e rekao: "Divan li je
začin sirće."
Ne praktikuje se rukovanje sa ženama
Ehu Hanife prenosi od Muhammeda ibn EI -Munkedira, od
Umej me, r. a. , koj a kaže: Došla sam Al l ahovom Poslaniku, s. a. v. s. , da
učinim prise
f
f u (dadnem bej'at) pa mi on reče: "Ja se doi sta ne rukujem
sa ženama. "
9
Uzvišenost i veličanstvenost su Allahova, dž.š., svojstva
Haad ibn Ehi Hanife, prenosi od svog oca, od Ata'a ibn Es­
Sai ba, od Ehi Muslima EI -Egarra, učenika Ehu Hurejre, r.a., od Ehu
Hurejre, r. a. , da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Allah, dž. š. , je
rekao: "Uzvišenost Je Moj ogrtač a veličanstvenost je Moj a odjeća (dva
Al l ahova svojstva)
9
, pa ko nešto od toga bude pripisivao sebi, Ja ću ga
uvesti u Džehennem."
Haad ibn Ehi Hanife, prenosi od svog oca, od I brahima, od
Muhammeda ibn El-Munkedira Et-Tej mija da mu je prenešeno
sl ij edeće: "Onaj ko se uzvisuje na ovom svijetu glava će mu biti među
njegovim nogama i neće nikakao izići iz tabuta u Džehennemu. "
Bej'at, prisega na poslušnost i spremnost na požrtvovanje, kod muškaraca se
sastojala u tome da Poslanik, s. a. v. s. , stavi svoju ruku, pa ashabi, r. a. , stave svoje ruke
prako njegove ruke. Međutim, sa ženama se bej' at sastojao samo u govoru i nije bi lo
doticanja ruku. Drugi hadisi također potvrđuj u da se Poslanik, s. a. v. s. , nije rukovao sa
strani m (one koje mu nisu dozvoljene) ženama. Aiša, r. a. , kaže: Poslani kova ruka nije
nikada dodirula ruku tuđe žene, osim žena koje su bi le njegove." ( Buhari)
92 To su dva Al lahova, dž. š. , svojstva i tim svojstvima se ne smije ni ko odl ikovati niti
opisivati. Inače je oholost osobina koje se ljudi trebaju čuvati.
Musned Ebu Hanife
49
O nasilju (nepravdi)
Ebu Hanife prenosi od Ata'a, od Muhariba ibn Disara, od Ibn
Omera, r. a. , da j e Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "
Č
uvaj te se
nanošenj a zuluma (nepravde) j er je zulum na ovom svijetu mrak a tama
na Sudnj em danu."
Kazna za onoga ko na nas potegne sablju
Ebu Hani fe prenosi od Jahje, od Humej da, od Abdullaha ibn
Omera, r. a. , koj i prenosi da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko na
pripadnike moga ummeta potegne sablj u, zaista jedna od sedam
džehenemskih kapij a je za takve."
Ponašanje pri dolasku na sijelo
Ebu Hanife prenosi od Simaka, od Džabira ibn Semure, r. a. , koj i
kaže: "Kada bi smo dolazi li na sjelo kod Allahovog Poslanika, s. a. v. s. ,
sjedali bi smo tamo gdje se završavala halka. "
9
3
Zabrana psovanja vremena
Ebu Hanife prenosi od Abdul-Aziza, od Ibn Katade koj i kaže da
je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Nemojte psovati vrij eme, jer Allah
je vrijeme. "
9
4
Naplaćivanje duga
Ebu Hanife prenosi od I smaila, od Ebu Saliha, od Ummi Hane,
r.a., koj a prenosi da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko bude
otežavao mome ummetu kod naplaćivanja duga a dužnik bude u teškoj
situaciji , Allah će nemu otežati stanj e u kaburu."
Vraćanje duga
Ebu Hanife prenosi od Muhariba, od Ibn Omera, r. a. , koj i kaže:
"Allahov Poslanik, s. a. v. s. , mi je bio nešto dužan pa mi j e to uredno
vratio i još mi je dao više. "
9
5

¯ Š
to znači : u zadnji red gdje bi bi lo mjesta.
94 Kada bi se desi l e neke vremenske nepri l ike, zemljotres i sl ično Arapi su imali
običaj psovati to vrijeme, što mnogi i danas čine, pa je Poslanik to zabranio, jer tom
psovkom oni ustvari psuju Onoga koj i određuje kakvo će vrijeme bi ti .
50
Fuad Sedi ć
Slike i pas se ne drže u kući
Ebu Hanife prenosi od Ebu Ishaka, od Asim ibn Dumreta, od
Al ije, r. a. , koj i kaže: "U kući Al lahovog Poslanika, s. a. v. s. , je bila
zavjesa sa sli kama pa Džibril , a. s. , nije neko vrijeme dolazio kod
Poslanika, s. a. v. s. Kada j e Džibril, a. s. , kasnije došao Poslanik, s. a. v. s. ,
ga j e upitao zašto nije ranije dolazio, a on mu odgovori : -Mi ne ulazimo
u kuću u kojoj ira pas, i l i slike, pa prostri ove sl i ke na pod i nemoj ih
vješati na zid i odsj eci (glave na sl ikama) i i stjeraj ovo štene. "
Zabrana uzimanja životinje za metu
Ebu Hanife prenosi od Naf'a, od Ibn Omera, da je Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , zabranio mudžesseme (živu retu).
96
Nevjernik jede sa sedam crijeva
Ebu Hani fe prenosi od Naf'a, od I bn Omera, r. a. , da je Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Nevjernik j ede sa sedam crij eva a vjerik
j ede s jednim crijevor."
97
9
5
Ovaj gest se ne smatra kamatom nego to ukazuje na ljepotu ophođenja prema
ljudima i to je vi d zahvalnosti na učinjenoj usluzi.
Mudžessema je životinja, ptica ili sl ično koja se sveže da bi se u nju gađalo
strijelama i l i nečim drugi m. U predaj i Tirmizije od Ebu Derda'a, r. a. , se prenosi da je
Poslanik, s. a. v. s. , zabranio da se jede mudžessema, tj. životinja koja je uzeta kao živa
meta.
Ovaj hadis ukazuje na pohlepnost nevjerika i da je njegovo uživanje svedeno na
ovosvjetsko uživanje, obzirom da će mu uživanje na onom svijetu biti uskraćeno, za
razliku od skromnog vjernika koj i se zadovoljava sa oni m što mu je dovoljno.
Musned Ebu Hanife
51
ČI STOĆA
O javnim kupatilima (hamamima)
Ebu Hani fe prenosi od Ebi Ez-Zubej ra od Džabira, r. a. , da j e
Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Nije dozvoljeno onome ko vjeruje u
Allaha i Sudnj i dan da ulazi u javna kupatila osim sa ogrtačem, a ko ne
pokrije svoje stidno mjesto od lj udi biće u Allahovom prokletstvu
prokletstvu meleka i svih stvorenja. "
E bu Hanife prenosi od Ata' a, od Ai še, r. a. , da je Al lahov Poslanik,
s. a. v. s. , rekao: "Ružna li je kuća j avno kupati l o (hamam), u kojoj se ne
pokrivaj u stidna mjesta, niti se voda mijenja. "
98
Stidni dio tijela
Ebu Hani fe prenosi od Hammada, a on od I brahima En-Neha'ia
da je Abdullah ibn Mes'ud, r.a., rekao: "Dio tij ela koj i je između pupka
i koljena je avret (stidni dio tij ela). "
Obavljanje nužde
Ebu Hani fe prenosi od Mensura, od Ebu Vai l a, od Huzej fe, r. a. ,
koj i kaže: "Vidio sam Al lahovog Poslanika, s. a. v. s. , kako obavlja malu
nuždu na smetlj i štu, stoj eći . "
Taharet i abdest
Ebu Hani fe prenosi od Mensura, od Mudžahida, od nekog
čovjeka iz plemena Sekif kojeg zovu El -Hakem, od njegovog oca, r. a. ,
koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , j e prije uzimanja abdesta
poprskao predio oko svog spolnog organa."
99
98 U javnim kupati l i ma se obično otkrivaju stidni dijelovi tijela i tu se voda rijetko
kada mijenja, pa se iz hadisa zaključuje da je korištena voda neči sta, što je u
suprotnosti sa Mal ikovim mišljenjem. U jednom drugom hadisu stoj i : "Ružno li je
mjesto hamam, jer se tu previše glasno govori i razotkrivaj u se stidni dijel ovi tijela."
(Bejheki i I bn Adij.
99 Vjerovatno je to Poslanik, s. a. v. s. , uradio preko svoje odjeće, kako bi odagnao
šejtansku
'
vesvesu.
52
Fuad Sedić
Voda koju je pila mačka
Ehu Hanife prenosi od Eš-
Š
e'abija, od Mesruka, od Aiše, r. a. , koja
kaže: "Jednoga dana j e Allahov Poslanik, s. a. v. s. , htio da uzme abdest
pa je došla mačka i napila se iz te posude, nakon čega je Poslanik,
bd t
.
t d
.. 1
00
s. a. v. s. , a es 10 se om vo om.
Zabrana obavljanja male nužde u stajaću vodu
Ehu Hanife prenosi od El-Hej sema Es-Savvafa, od Muhammeda
ibn Sirina, od Ehu Hurejre, r. a. , koji kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. ,
j e zabrani o da se obavlj a mala nužda
1 01
u staj aću vodu pa da se onda
tom vodom kupa i l i uzima abdest. "
Ehu Hanife prenosi od Ehi Ez-Zubej ra, Muhameda ibn Muslima
El-Mekkij a, od Džabira, r. a. , da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao:
"Neka niko od vas ne obavlj a malu nuždu u stajaćoj vodi pa onda sa
tom vodom uzima abdest. "
Vjernik ne može biti nečist
Ehu Hanife prenosi od Hamada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
on od nekog čovjeka a ovaj od Huzejfe, r. a. , da mu je Al lahov Poslanik,
s. a. v. s. , pružio ruku pa je Huzej fe, r.a., povukao svoj u ruku i odustao od
rukovanj a, na što ga Allahov Poslanik, s. a. v. s. , upita: -
Š
ta ti je? On
odgovori da je džunup (nečist), na što mu Poslanik, s. a. v. s. , reče: -
Pokaži nam svoj u ruku, zaista vjerik nij e nečist."
U drugoj predaj i od Hamada od Huzejfe se kaže: "Zai sta
musliman nikada nij e nečist."
lÜÜ
Ovo ukazuje da je ono što ostane iza mačke čisto i nije opasno po zdravlje
čovjeka, za razl iku od onoga što naloče pas i to je vrlo opasno a posudu koj u naloče
pas treba oprati sedam puta i osmi put sa pijeskom. Mačkama je dozvoljeno da ul aze
u kuću za razli ku od pasa.
l Ül
Pogotovo je zabranjeno obavljati vel i ku nuždu i li bacati ikakvu prljavštinu u vodu.
Musned Ebu Hanife
53
ABDEST
Abdest je kjuč namaza
Ebu Hanife prenosi od Zarifa Ebi Sufana, od Ebu Nadreta, od
Ebu Seida El -Hudrija, r. a. , da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao:
"Abdest je klj uč namaza, početni tekbir je njegovo otvaranje, selam j e
njegov kraj . Nakon svaka dva rekata ima selam
1 02
i nije i spravan namaz
dok se u njemu ne prouči sura EI-Fatiha i uz nj u još neka sura."
U drugoj predaj i od El -Mukri'a, od Ebu Hani fe nalazi se isto
poput ovog navedenog teksta, samo što na kraj u stoj i ovako: Pa sam
upitao Ebu Hanifu: -
Š
ta znači ovo da poslije svaka dva rekata i ma
selam, pa mi on reče: To j e tešehhud (sjedenje u namazu). Na to El­
Mukri' reče: -Istinu j e rekao.
U drugoj predaj i se kaže poput ovog prethodnog teksta, osim što
na kraj u hadisa ovako stoj i : "i nije i spravan namaz dok se u njemu ne
prouči sura El-Fatiha i j oš nekol iko ajeta sa njom. "
Pet dnevnih namaza sa jednim abdestom
Ebu Hanife prenosi od Alkame, od Ibn Burej de, od njegovog oca,
r. a. , da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , na Dan osvoj enja Mekke, klanjao
pet dnevnih namaza sa j ednim abdestom i učinio je mesh po mestvama.
Omer, r.a. , mu na to reče: -Nismo te vidjel i da ovako postupaš do
danas? Poslanik, s. a. v. s. , mu odgovori : -Omere, to sam namj ero

.
. "1 03
UCllllO.
Način uzimanja abdesta
Ebu Hanife prenosi od Ata'a, od Humrana Osmanovog štićenika
koj i kaže da je Osman, r. a. , uzeo abdest perući sve dij elove tijel a tri
puta i onda je rekao: "Vidio sam Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , da
ovako uzima abdest. "
lÛZ
Sa ovim se misl i na selam nakon svaka dva rekata nafle, kao što je to sl učaj sa
noćni m namazom, i l i se sa ovim mi sl i na donošenje selama i salavata na All ahovog
Poslanika, s.a. v. s. , što je u sklopu svakog tešehudda, tj. sjedenja na ettehijatu i učenja
na njemu.
Poslanik, s. a. v. s. , je žel i o da pokaže da nije obavezno uzimanje abdesta za svaki
novi namaz i da je či njenje mesh a po mestvama dozvoljeno.
54 Fuad Sedić
Hammad i bn Ebi Hanife, prenosi od svog oca, od Hal ida ibn
Alkame, od Abda, koj i prenosi da je Alija ibn Ebi Talib, r.a., uzeo
abdest pa je oprao svoje ruke tri puta, zatim je izaprao usta i nos tri
puta, oprao l ice tri puta i ruke do iza l akata tri puta. Zatim je potrao
gl avu i oprao svoje noge. Nakon toga j e rekao: "Ovo j e Poslanikov,
s. a. v. s. , način uzimanja abdesta. "
Ebu Hanife prenosi od Alkame, od Ibn Burej de, od njegovog oca,
r. a. , da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , uzeo abdest perući sve dijelove
. .
l
.
d
1 04
tiJ e a po Je nom.
Pranje nogu
Ebu Hanife prenosi od Muhariba, od Ibn Omera, r.a., da je
Allahov Poslanik, s.a. v. s. , rekao: "Teško zglavcima
1 0
5
od
džehennemske vatre, pa kada perete vaše noge neka voda dopre do
iznad zglavaka."
1
06
Potiranje glave jednom rukom
Abdullah ibn Muhammed prenosi od Ja'kuba, od Hal ida da je
Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , potrao svoj u glavu tri puta, tako što je stavio
svoju ruku na prednj i dio glave, zatim je potrao prema zadnjem dijelu a
onda se opet vratio do prednjeg dijela, učinivši (da su) to tri puta, jer on
nije odvaj ao ruke, niti je vodu uzimao tri puta, nego je to poput onoga
ko uzme vodu u svoj dlan pa je polije u pravcu lakta.
Al ij a, r. a. , je pojasnio ono što je u hadisima koje su od njega
prenijel i drugi prenosioci : El-Džarud ibn Jezid, Haridže ibn Mus'ab i
Esed ibn Omer, da se mesh čini samo j ednom i poj asnio je značenje
toga onako kako smo već navel i .
Ebu Hanife kaže: Ovako je prenešeno od skupine Poslanikovih
ashaba i to se poj ašnjava tako što je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , potrao
svoj u glavu tri puta. Od nj i h su Osman, Al ij a, Ibn Mes' ud. r. a. , i drugi .
Značenj e toga se ne može razumjeti nego onako kako smo već
lÛ+
Vadžib je sve dijelove pri l ikom abdesta prati po jednom a sunnet i h je prati po tri
puta, osim mesha po glavi koj i se či ni samo jednom.
|Û"
To je tetiva koja je iznad peta.
ÍÛb
U drugim predajama stoj i : "Teško petama od džehennemske vatre. " Ci lj had isa je
podstaći na temelj ito i lijepo uzimanje abdesta, tako da voda dopre do svi h dijelova
tijela koje treba oprati .
Musned Ebu Hanife
55
pomenul i . A ko smatra da j e Ebu Hanife pogrij ešio u prenošenj u
či njenja mesha tri puta, taj je napravi o grešku i preče j e i ispravnije
njemu pripi sati grešku.
Š
u'be je također napravio vel i ku grešku u ovom
hadisu po mišljenj u svih učenj aka, a to je prenošenj e ovog hadisa od
Mal i ka, od Adete, od Abdulhajra, od Al ije, pa je pogriješio u dva
imena u senedu; umjesto Hali da je Malik, u umij esto Alkame je Adeta.
Da je Ebu Hanife ovakvu i l i sl ičnu grešku napravi o rekl i bi za njega da
je neznalica zbog slabog znanja i proglasi li bi ga otpadnikom od vjere,
a sve je to zbog slabe bogoboj aznosti i sl ijeđenja strasti.
Potiranje l mesh po glavi jednom
U drugoj predaj i od Ebu Hani fe, od Hali da, od Abduhaj ra stoj i da
je Al ij a, r.a., zatražio vodu (da uzme abdest) pa je oprao ruke tri puta,
izaprao usta tri puta, izaprao nos tri puta, oprao l ice tri puta, oprao ruke
do iza l akata tri puta, potrao glavu, i oprao noge tri puta, a zatim je
rekao: "Ovako j e Poslanikov, s. a. v. s. , potpuni abdest. "
U drugoj predaj i stoj i da je zatražio vodu, pa mu j e donešena
posuda sa vodom, (kao) lavor. Abdul hajr kaže: Mi smo gl edal i u njega,
da vidimo šta će uraditi . Uzeo je posudu sa vodom svojom desnom
rukom i polio po svojoj l ijevoj ruci a zatim je oprao ruke do šaka tri
puta. Zatim je desnom rukom zagrabi o vode iz posude pa je izaprao
usta i nos, uradivši i to tri puta. Zatim se umio tri puta, zatim je oprao
ruke do iza l akata tri puta, zatim je potra glavu jedanput. Iza toga je
oprao noge po tri puta. Nakon toga je zagrabio rukom vode i napio se i
onda je rekao: "Ko želi da vi di kakav je bio Poslanikov abdest, ovako
je izgledao."
U drugoj predaj i stoji da je zatraži o vodu, pa je oprao ruke tri
puta, zatim je i zaprao nos tri puta. Umio se tri puta, a zatim je oprao
ruke do laktova tri puta. Zatim je rukom uzeo vode i posuo je po svojoj
glavi . Zatim je rekao: "Ko želi da vidi kakav j e bio Poslanikov abdest,
neka gleda u ovo. "
Potiranje l mesh po glavi tri puta
Ebu Hanife prenosi od Halida, od Abduhajra od Al ije, r.a., za
kojeg se kaže da je zatražio vodu (da uzme abdest) pa je oprao ruke tri
puta, izaprao usta tri puta, izaprao nos tri puta, oprao lice tri puta, oprao
56 Fuad Sedić
ruke do iza lakata tri puta, potrao glavu tri puta
1 07
i oprao noge tri puta,
a zatim je rekao: "Ovako je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , uzimao abdest. "
Misvak
Ebu Hani fe prenosi od Al ij e ibn El -Hasena Er-Reddada, od
Temmama, od Džeafera ibn Ebi Taliba, r. a. , koj i kaže da su neki lj udi
ušli kod Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , pa i m je rekao: "Vidim da su
vam zubi požutjel i , pa vam preporučujem da koristite mi svak, a da se
ne boj im da ću opteretiti svoj ummet, naredio
b
i h im da koriste mi svak
prije svakog namaza. "
U drugoj predaj i stoj i : "Da se ne boji m da ću opteretiti svoj
ummet, naredio bi h i m da koriste mi svak prije svakog namaza i l i
pri li kom svakog uzimanja abdesta. "
Š
ta ne kvari abdest
Ehu Hani fe prenosi od Adijja, od Ibn Džubejra, od Ibn Abbasa,
r. a. koj i kaže: "Vidio sam Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , kako se napio
mlijeka,
1 08
pa je izaprao usta i nakon toga klanjao, ne uzimaj ući
(ponovo) abdest. ''
Ehu Hani fe prenosi od Ebi Ez-Zubej ra od Džabira, r. a. , koj i kaže:
"Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je j eo čorbu sa mesom a zatim je
klan j a o. '"
09
lÛ¯
Po šafi' ijskom mezhebu mesh l potiranje glave je tri puta. Pouzdanim had is ima je
prenešeno da se mesh či ni samo jednom, na što ukazuju prethodni hadi si .
lÛð
To je bi lo razrjeđeno kisel o ml ijeko, mlaćenica i sl .
lÛV
Ovaj hadis pojašnjava da je Poslanik, s. a. v. s. , klanjao nakon što je jeo kuhano
meso i nije ponovo uzimao abdest. Ovo ukazuje na to da je Poslanikova naredba da se
mora uzimati abdest nakon jedenja onoga što je dodirnula vatra derogirana, tj.
potisnuta i nevažeća.
Musned Ebu Hanife
57
G US UL / KUPANJE
Kada žena vidi na odjeći trag polucije u snu
Ebu Hani fe prenosi od Hammada, od Ibrahima koj i kaže da ga je
obavijestio onaj ko j e čuo Ummu Sulej m, r. a. , kada je pitala Al l ahovog
Poslanika, s. a. v. s. , o ženi koja vidi trag na odjeći kao što se to desi kod
muškaraca, kako će postupiti . Poslanik, s. a. v. s. , j oj na to odgovori :
"Dužna j e da se okupa."
1
1 0
Č
išćenje tragova sperme
Ebu Hani fe prenosi od Hammada, a on od Ibrahima, ovaj od
Hemmama ibn El-Harisa a on od Aiše, r. a. , koj a kaže: "Trljanj em sam
odstranj ivala suhe tragove sperme sa Poslanikove, s. a. v. s. , odj eće, a
brisala bih i prala Poslanikovu odj eću na kojoj su bili mokri (vlažni)
tragovi sperme. "
Ebu Hani fe prenosi od Hammada ibn Ebi Sulej mana, a on od
Ibrahima En-Neha'ia, on od El-Esveda a on od Ai še, r. a. , da j e rekla:
"Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , bi (ponekad) izlazio da klanj a sabah namaz
a sa kose bi mu padale kapi vode od kupanja zbog polucije i nakon
intimnog odnosa."
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia a
ovaj od Hemmama da je Aiša, r. a. , nekom čovjeku koj i im je došao na
konak
1 1
1
poslala pokrivač da se pokrije. Taj čovjek se pokrio tim
pokrivačem i te noći j e ostao džunup (nečist) te je oprao taj pokrivač.
Kada su Aiši rekli šta je on uradio ona je rekla: -Nije bilo potrebe da
pere taj pokrivač. Dovoljno mu j e bilo da to, kada se osuši , očisti
trljanjem. Ja sam Poslanikovu, s. a. v. s. , odj eću čistila trljanjem i on bi u
toj odj eći klanjao.
l l Û
Općepozato je da muškarci, kada poluciraju u snu i vide trag sperme na svojoj
odjeći, trebaju da se okupaju. Međutim, kada žena doživi tako nešto i vi di trag
v lažnosti na svojoj odjeći to je ashabima bi l o nepoznato pa je ova sahabijka, r. a. , o
tome pitala Poslani ka, s.a.v. s. , i on joj je pojasni o da je i žena, također, dužna da se
okupa, ako vi di trag na svojoj odjeći .
l l l
Bi le su posebne odaje za goste gdje b i oni noćivali ako bi dolazi l i na konak.
58
Fuad Sedi ć
Spavanje osobe koja je nečista (džunup)
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od I brahima En-Neha'ia,
on od El-Esveda a ovaj od Ai še, r. a. , koj a kaže: "Kada bi Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , htio da spava džunup onda bi uzeo abdest, poput
abdesta za namaz. "
Musned Ebu Hanife
59
MESH PO MESTVAMA
Ebu Hanife prenosi od Abdul-Kerima ibn Ebi Umejjeta, od
Ibrahima koj i kaže: Pričao mi je onaj ko je čuo Džerira ibn Abdul­
Mehka, r. a. , koj i kaže: ,,Vidio sam Al lahovog Poslanika, s. a. v. s. , kako
čini mesh po mestvama, nakon što je obj avljena sura El-Maide. "
1
1 2
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od I brahima, ovaj od
Hemmama i bn El -Harisa da je vidio Džerira ibn Abdul laha, r. a. , kako
uzima abdest, pa je učinio mesh po mestvama. On ga je upitao o tome a
Džerir mu reče: Vidio sam Al l ahovog Poslanika, s. a. v . . s, da tako čini .
A ja sam se počeo družiti sa Poslanikom, nakon što je obj avljena sura
El -Maide. "
1 1
Ebu Hani fe prenosi od Seida, od I brahima Et-T ej mija, od Amra
ibn Mej muna El-Ervija, od Ebi Abdul l aha, od Huzjeme ibn Sabita, r. a. ,
koj i kaže da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , upitan o meshu po mestvama,
pa je rekao: "Musafr ima pravo da tri dana i tri noći čini mesh, a onaj
koj i je kod kuće to čini jedan dan i jednu noć. "
Ebu Hanife prenosi od Al kame, od Sul ej mana ibn Burej de, od
njegovog oca, r. a. , koj i kaže: "Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , je uzeo abdest
i učinio mesh po mestvama i tako kl anjao pet dnevnih namaza. "
Ebu Hanife prenosi od Eš-
Š
a'bija, od El-Mugire ibn
Š
u'be, r. a. ,
koj i kaže: ,,Vidio sam Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s. , kako čini mesh po
mestvama. "
Ebu Hanife prenosi od Abdul l aha, od I bn Omera, r. a., koj i kaže:
"Vidio sam Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s. , kako čini mesh po mestvama,
na putovanj u, i nije vremenski odredio kol iko se to može činiti. "
1 1 4
Ì l /
Sura EI -Maide je među posljednj i i m surama koje su objavljene i u njoj je
spomenut nači n uzimanja abdesta. Ako na nogama i maju mestve onda je dozvoljeno
da se učini mesh, u protivnom noge se morau oprati .
1 1
3
Misl i se ajet u suri EI -Maide u kojem se govori o propisu uzimanja abdesta.
1 1 4
U narednim hadi si ma je jasno naglašeno da putni k ima pravo da či ni mesh tri dana
i tri noći . Takav had is od Alije, r.a., je zabilježio i Musl i m u svom Sahi hu.
60
Fuad Sedi ć
Vremenska ograničenost mesha
Ebu Hani fe prenosi od El -Hakema, od El-Kasima ibn
Muhammeda, od
Š
urejha ibn Hani' a, od Al ije, r. a. , koj i kaže da j e
Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Musafr čini mesh po mestvama tri
dana i tri noći. "
Ebu Hanife prenosi od El-Hakema, od El-Kasima, od
Š
urejha,
koj i kaže: -Pitao sam Aišu, r. a. , da li da činim mesh po mestvama, pa
mi je ona rekl a: -Otiđi kod Al ije, r. a. , i pitaj ga o tome, zato što je on
putovao sa Allahovim Poslanikom, s. a. v. s.
Š
urejh kaže: -Pa sam došao
kod Al ije, r.a. , i pitao ga i on mi je odobrio da činim mesh.
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od I brahima, od Ebu Abdul laha
EI -Džedelija, od Huzejme ibn Sabita, od Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s. ,
da j e o meshu po mestvama rekao: "Onome ko boravi kod kuće mesh
traj e dan i noć, a onome ko je na putu tr�j e tri dana i noći, pod uvjetom
da obuj e mestve dok je pod abdestom. "
U drugoj predaj i stoj i : "Mesh po mestvama putniku traje tri dana
a onome ko je kod kuće dan i noć, ako hoće da čini mesh. "
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od Sal ima ibn Abdullaha ibn
Omera, r. a. , koji kaže da su se njegov otac (Abdul lah) i Se'ad ibn Ebi
Vekkas, r. a. , raspravljali o meshu po mestvama, pa je Se'ad rekao: -Ja
činim mesh po mestvama. Abdullah je rekao: -Taj tvoj postupak me
čudi . Se'ad kaže: -Zatim smo se sastali kod Omera, r. a. , pa je Omer
rekao svome sinu: -Tvoj amidža
1 1
5
bolje poznaje fikhske propise
sadržane u Sunnetu. "
Ebu Hanife prenosi od Ebu Bekra El-Džehma, od I bn Omera, r. a. ,
koj i kaže: Prisustvovao sam borbi na područj u Iraka, pa sam vidio
Sa'da ibn Mal i ka kako čini mesh po mestvama, i ja sam ga upitao: -
Š
ta
j e to? On mi reče: -0 sine Omerov, kada stigneš do svog oca, pitaj ga o
tome. Kada sam stigao kod oca upitao sam ga o tome, pa mi on reče: -
Vidio sam Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s. , kako čini mesh pa smo i mi to
počeli raditi. "
l l 3
Misl i se na Sa'da ibn Ebi Vakkasa, r. a. , jer je on Omerov brat po vjeri tvome ocu.
Arapi su koristi l i i zraze amidža i sl. za osobe koje to nisu, ističući time bratstvo po
vjeri, poštovanje stariji h itd.
Musned Ebu Hanife
61
U drugoj predaj i se kaže: "Došao sam u I rak pa sam vidio Sa'da
ibn Malika kako čini mesh po mestvama i ja sam ga upitao: -
Š
ta to
radiš? On mi reče: -Kada stigneš do Omera, r.a., pitaj ga o tome. Kada
sam stigao kod Omera upitao sam ga o tome, pa mi on reče: -Vidio sam
Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , kako čini mesh pa sam i ja to počeo
raditi. "
U drugoj predaj i stoj i : "Stigao sam u I rak u bitku kod Dželevle pa
sam vidio Sa'da ibn Ebi Vekkasa, r. a. , kako či ni mesh po mestvama. On
mi reče: -Kada sretneš vladara pravovjemih pitaj ga o tome. I bn Omer
kaže: -Kada sam sreo Omera obavijestio sam ga o tome šta je on
učinio, pa mi on reče: -I stinu je rekao Sa' d, vidio sam Allahovog
Poslanika, s. a. v. s. , da to či ni pa sam i ja to počeo primjenj ivati . "
U drugoj predaj i stoj i : Stigl i smo u Irak u neku bitku, pa sam
vidio Sa'da ibn Ebi Vekkasa, r.a. , kako čini mesh. Ja sam se tome
začudio, pa mi on reče: -Kada stigneš kod Omera, r. a. , upitaj ga o tome.
Ibn Omer kaže: -Kada sam stigao pitao sam ga o tome i ispričao sam
mu šta je učinio Sa' d, pa mi reče: -Tvoj amidža bolje poznaje fkhske
propise od tebe. Vi djeli smo Allahovog Poslanika, s. a.v. s. , kako čini
mesh pa smo i mi to počel i raditi . "
62
Fuad Sedi ć
E ZN l I KMET
Slušanje i ponavljanje ezana
Ebu Hanife prenosi od Abdul laha koj i kaže da je čuo I bn Omera,
r. a. , koj i kaže: "Kada bi muezzin zaučio ezan Allahov Poslanik, s. a. v. s. ,
bi ponavljao riječi ezana.'
d 1 6
Ebu Hanife prenosi od Al kame, od I bn Burej de, od negovog oca,
r. a. , koj i kaže da je neki Ensarija prošao pored Al lahovog Poslanika,
s. a. v. s. , i primj etio da je tužan. Taj čovj ek je inače ugošćavao
siromašne i hranio i h. Međutim, kada je vidio Poslanika ovako tužnog i
on se rastužio i nij e htio ni da j ede, niti su mu siromašni više dolazil i da
ih nahrani . Ušao j e u mesdžid u kojem je kl anjao. Dok je kl anjao
zadrijemao je i zaspao. U snu mu je došao neki čovjek i upitao ga: -
Znaš li zašto se Poslanik rastužio? On odgovori da ne zna. Tada mu taj
čovjek reče: -Zbog načina oglašavanja početka namaskog vremena. Idi
Poslaniku i reci mu da naredi Bi lalu da uči ezan i tada ga je poučio
rij ečima ezana: Allahu ekber, Allahu ekber (dva puta), Ešhedu en la
ilahe illellah (dva puta), Ešhedu enne Muhammeden resulullah (dva
puta), Haje alessalah (dva puta), HqJe a/elf e/ah (dva puta), Allahu
ekber, Allahu ekber, La ilahe il/el/ah. "
I kamet je poput ezana
Zatim ga je podučio riječima ikameta, poput ovih riječi osim što
se na kraj u kaže ovako: "Kad kametissalatu, kad kametissalah, Allahu
ekber, Allahu ekber, La ilahe il/el/ah, kao što lj udi uče ezan i ikamet.
1
1
7
"Ovaj Ensarij a j e došao i sjeo kod Poslanikovih, s. a. v. s. , vrata pa
je pored njega prošao Ebu Bekr, r. a. , i Ensarij a mu reče: -Traži
odobrenje da uđem! Te noći je i Ebu Bekr, r. a. , također sanjao isti san:
Zatim je Ensarija tražio da uđe kod Poslanika, s. a. v. s. , pa kada je ušao
1 1 6
Ponavljao bi tekst ezana osi m kada muezzin kaže: "Hajje alessalah" i "Hajje alel­
felah" onda bi rekao: "La havle ve la kuvvete i l la bi l lah. "
Í l ¯
Tj . kao što se ezan i ikamet učio u vrijeme ashaba i tabi'ina a to su najodabranije
generacije. Ovo je dokaz da se i riječi ikameta ponavaljaj u po dva puta, kao i u ezana,
a ne po jednom kao što je to mi šljenje šafjskog mezheba i drugih.
Musned Ebu Hanife
63
ispričao mu j e svoj san. Tada Poslanik, s. a. v. s. , reče: - I sto namj e i Ebu
Bekr ispričao. Onda j e Poslanik naredio Bi lal u da tako uči ezan. "
U drugoj predaj i stoj i ovako: "Jedan Ensarija je prošao pored
Al l ahovog Poslani ka, s. a. v . s. , pa ga je vidio tužnog. Taj čovjek je inače
ugošćavao siromašne i hranio ih, ali je sada od toga odustao zbog toga
što je vidio Poslanika ovako tužnog. U takvom stanju raspoloženj a je
zaspao. U snu mu je došao neki čovjek i upitao ga: -Znaš l i zašto se
Poslanik rastužio? On odgovori da ne zna. Tada mu taj čovjek reče: -
Zbog načina pozivanj a na namaz. I di Poslaniku i reci mu da naredi
Bi lalu da uči ezan i tada ga je poučio rij ečima ezana: Allahu ekber,
Allahu ekber (dva puta), Ešhedu en la ilahe illellah (dva puta), Ešhedu
enne Muhammeden resu/ul/ah (dva puta), Hajje alessalah (dva puta),
Hajje a/elje/ah (dva puta), Allahu ekber, La ilahe ille l/ah. "
Zatim ga j e podučio riječi ma ikameta, koje su iste kao i ezan,
osim što se na kr�j u kaže ovako: "Kad kametissalatu, (dva puta), kao
što ljudi uče ezan i ikamet.
Kada se ovaj Ensarija probudio došao je Poslaniku, s. a. v. s. , i sjeo
kod njegovih vrata. Tada je došao Ebu Bekr, r. a. , i Ensarija mu reče: -
Traži odobrenje da uđem! Ebu Bekr, r. a. , je ušao i Poslaniku, s. a. v. s. ,
ispričao isti takav san. Zatim je Ensarija ušao i ispričao mu svoj san.
Poslanik, s. a. v. s. , reče: -I sto nam je i Ebu Bekr i spričao. Onda j e
Poslanik rekao: -Naredi Bil alu da uči ezan tim rij ečima."
O sutri l perdi ispred klanjača
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od I brahima En-Neha'ia,
on od El-Esveda koj i je pitao Aišu, r.a., o onome šta (svoj im
prelaskom ispred klanjača) kvari namaz pa je rekl a: "0 stanovnici I raka
(Kufe), vi smatrate da magarac, pas i mačka kvare namaz kada prođu
ispred klan jača ako nema sutre (perde ), pa j este li i nas žene svrstal i u
tu skupinu? Spriječi (upozori) onoga koj i prolazi koliko j e u tvojoj
moći ( išaretom il i bl agim pokretom ruke) pa ako odustane dobro i jest,
a ako ne odustane to ti neće naškoditi . "
30. Ai ša, r. a. također kaže: "Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , bi kl anjao
namaz a ja bih spavala pored njega tako da bi dio njegovog ogrtača
padao na mene. " U drugoj predaj i stoj i : "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , bi
klanjao namaz aj a bih spavala ispred njega. "
64
Fuad Sedić
Ehu Hanife prenosi od Hammada, a on od I brahima En-Neha'ia,
on od El-Esveda a on od Ai še, r.a., koja kaže: "Al lahov Poslanik,
s. a. v. s. , bi kl anjao noćni namaz a ja bih pored njega spavala, tako da bi
dio njegove odjeće padao na mene."
Musned Ebu Hanife
65
NAMAZ
Najvrijednije djelo
Ebu Hani fe prenosi od Talhe ibn Naf'a, od Džabira, r.a., koji kaže
da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , upitan: "Koj a vrsta djela je naj bolja?
Poslanik, s. a. v. s. , je odgovorio: -Namaz u njegovo pravo vrij eme."
Umjereni namaz
Ebu Hanife prenosi od Ham ada, on od Ibrahima koj i kaže:
"Jednom prilikom su se sastali Abdullah ibn Mes'ud, Huzejfe ibn El ­
Jeman, Ebu Musa i drugi ashabi u nekoj kući pa j e proučen ikamet za
namaz, te su počeli Gedni drugima) govoriti : -Haj de ti klanjaj kao
imam, pa j e svako od nj i h odbio. Zatim j e neko rekao: -Klanjaj nam ti o
Ebu Abdurrahmane (tj . Abdullah). On j e pristao i klanjao im je
umjeren namaz, ispravno obavlj aj ući ruku'e i sedžde. Kada je završio sa
namazom oni rekoše: -Ehu Abdurrahman je zapamtio kako je Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , klanj ao. "
Dizanje ruku do visine ušiju pri početnom tekbiru
Ebu Hanife prenosi od Asima, od Vaila ibn Hudžra, r. a. , koj i
kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , j e dizao svoj u ruku
1 1 8
u visini donjeg
dijela uha."
U drugoj predaj i stoj i : "Dizao je svoje ruke u visini donj eg dij ela
ušiju. "
U drugoj predaj i od Vaila se kaže da je vidio Poslanika, s. a. v . . s,
kako diže svoje ruke u namazu u visini donj eg dijela ušij u. "
Ehu Hanife prenosi od Asima, od Abdul-Džebbara ibn Vaila, od
njegovog oca, r. a. , koj i kaže: "Vidio sam Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s. ,
kako diže svoj e ruke pril i kom početnog tekbira i kako predaj e selam na
desnu i na l ijevu stranu. "
l Ì ð
To je bi l o pril ikom početnog ifitahit-tekbira u namazu. Enes, r. a. , kaže da je
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , kada bi počinjao namaz donosio tekbir i dizao bi svoje ruke
tako da njegovi vel i ki prsti budu u vi si ni donjeg dijel a ušiu." (Es-Sunen el-kubra od
Bejhekija)
66
Fuad Sedić
Spuštanje na sedždu
Ehu Hani fe prenosi od Asima, od njegovog oca, od Vaila i bn
Hudžra, r. a. , koj i kaže: "Kada bi Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , činio
sedždu spustio bi svoja koljena prije svoj i h ruku, a kada bi se vraćao sa
sedžde onda bi di zao ruke prije koljena. "
Bismilla se ne uči naglas
Ehu Hanife prenosi od Hammada, od Enesa, r. a. , koji kaže: "Ni
Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , ni Ehu Bekr, ni Omer, r. a. , nisu glasno uči l i
Bismillahirrahmanirrahim"
1 1 9
Ehu Hanife prenosi od Ebu Sufana, od Jezida ibn Abdullah ibn
Mugaffela, od njegovog oca, koj i kaže da je klanjao za neki m imamom
pa je proučio Bismillahirrahmanirrahim, prije Fatihe naglas. Kada je
završio sa namazom on mu reče: -0 Al l ahov robe, kloni se učenja
Bismille naglas, jer ja sam klanao za Al lahovim Poslanikom, s. a. v. s. ,
Ebu Bekrom, r. a. , Omerom, r. a. , Osmanom, r. a. , i ni kog od nj i h nisam
čuo da uči Bismillu naglas."
Ovaj hadi s je prenijela skupina lj udi od Ebu Hanife, od Ebi
Sufana, od Jezida, od njegovog oca, od Poslanika, s. a. v. s. Učenjaci
kažu da je ovo i spravno jer je ova predaja poznata u prenošenju
Abdul l aha ibn Mugaffela.
Učenje Kur'ana u namazu
Ebu Hani fe prenosi od Ata'a ibn Ehi Rebaha, od Ehu Hurej re, r. a.,
koj i kaže: Poslanikov, s. a. v. s. , glasni k je razglasio Medinom: "Nema
i spravnog namaza osim sa učenjem Kur'ana i to naj manje jedan duži
ajet i l i tri kraća, pa makar sura El-Fatiha."
Dozvoljenost učenja naglas u namazu
Ehu Hanife prenosi od El-Hejsema, od nekog čovjeka, od
Abdul l aha i bn Mes'uda, r. a. , koj i kaže: Jedne noći su Ebu Bekr, i Omer,
r. a. , ostali kod Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s. , razgovaraj ući , pa kada su
izašl i i Poslanik, s. a. v. s. , je krenuo sa nj i ma. Prošl i su pored I bn
Mes'uda, r. a. , dok je uči o. Tada je Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Koga
Í l Ý
Ni su to uči l i naglas prije učenja EI-Fatihe, niti prije neke druge sure u namazu.
Musned Ebu Hanife
67
raduje da uči Kur'an onako kako je obj avljen neka uči poput učena Ibn
Ummi Abda.
1 20
Tada je Poslanik, s. a. v. s. , počeo za Ibn Mes'uda
govoriti : -Traži šta hoćeš biće ti dato. Ebu Bekr i Omer, r. a. , su požuril i
da ga time obraduj u, pa je jedan od nj i h drugog pretekao i obradovao
ga, obavještavaj ući ga da mu je Poslanik, s. a. v. s. , naredio da uči dovu.
Tada je Ibn Mes'ud u svojoj dovi rekao: Al lahu moj , ja od tebe tražim
čvrsto i stalno vjerovanje koje ne prestaje, blagodat koja se ne prekida i
tražim da budem skupa sa Tvoji m Poslanikom u vječnom Džennetu. "
U drugoj predaj i od El-Hej sema, od Abdul laha se prenosi da su
Ebu Bekr i Omer, r. a. , j edne noći ostali kod Al l ahovog Poslanika,
s.a. v. s. , razgovaraj ući, pa kada su izašl i i Poslanik, s. a. v. s. , je krenuo sa
nj ima. Prošli su pored I bn Mes' uda, r. a. , dok je učio Kur'an u namazu.
Tada je Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko žel i da uči Kur'an izvorno, onako
kako je objavljen neka uči poput učenj a I bn Ummi Abda. Tada j e
Poslanik, s. a. v. s. , počeo za Ibn Mes' uda govoriti : -Traži šta hoćeš biće
ti dato . . . do kraja spomenutog hadisa.
Zabrana govora u namazu
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od Ibrahima, od Ebu Vaila da
je Abdullah ibn Mes'ud, r. a. , došao iz Abesi nije pa je nazvao
Allahovom Poslaniku, s. a. v. s. , selam dok je bio u namazu. Poslanik mu
nije odgovorio na selam a kada je završio sa namazom Ibn Mes' ud, r. a. ,
reče: -Uječem se Al lahu od srdžbe Njegovog Poslanika! Tada Poslanik,
s. a. v. s. , reče: -A zbog čega to? Ibn Mes'ud, r.a., reče: -Nazvao sam ti
selam pa mi nisi odgovorio? Tada mu Poslanik, s. a. v. s. , reče: -Zaista
namaz i ma svoja pravil a. " Ibn Mes' ud, r. a. , kaže: "Od tada ni smo
nikome (u namazu) odgovarali na selam. "
Sedžda-tilave u suri Sad
Ebu Hanife prenosi od Simaka, od Ajjaša El -Ešarija, od Ebu
Musa El-Ešarija, r. a. , koji kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je učinio
sedždu-tilave u suri Sad.
1
2
1
"
l¿Ü
Ovo je nadimak I bn Mes'uda. r.a.
l ¿ l
Misl i se na 24-i ajet sure Sad. U drugoj predaj i stoj i da je Muhammed, s. a. v. s. ,
rekao: "Davud, a. s. , je uči nio sedždu iz pokajanja a mi či nimo sedždu iz zahvalnosti."
(Nesai)
68
Fuad Sedić
Dizanje ruku u namazu
Ehu Hanife prenosi od Hammada, on od I brahima En-Nehai'a koj i
je o Vai l u ibn Hudžru, r. a.
1 22
, rekao: "Zar da beduin koj i nikada prije
toga nij e klanjao niti jedan namaz sa Allahovim Poslanikom, s. a. v. s. ,
bolje poznaj e od Abdullaha ibn Mes'uda i njegovih drugova, kako je
moguće da je on naučio (zapamtio) a oni ni su. Mi sl i na dizanje ruku u
namazu. "
U drugoj predaj i stoj i da je Ibrahim spomenuo hadis koj i prenosi
Vail ibn Hudžr, r. a. , u aktivu i pasivu, pa je rekao: "Beduin, za kojeg ne
znam je li klanjao sa Allahovim Poslanikom, s. a. v. s. , prije toga ijedan
namaz, zar da on bolje zna od Abdullaha ibn Mes'uda."
U drugoj predaj i se kaže da je spomenuo hadis Vaila ibn Hudžra,
r. a. , u koj em stoj i da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , dizao ruke pri
odlasku na ruku' i prije odlaska na sedždu, pa j e Ibrahim rekao: "On je
beduin koj i ne poznaj e vjerske propise i mislim da nije klanjao sa
Allahovim Poslankom, s. a. v. s. , osim j edan namaz, a pričalo mi je
mnogo ljudi da je Abdullah i bn Mes'ud, r. a. , dizao ruke samo na
početku namaza. Taj nači n Abdullah, također prenosi od Poslanika,
s. a. v. s. Abdullah je poznavalac islamskih propisa i njegovih granica i
poznavao je praksu Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , i s nj im se puno
družio, dok je boravi o kod kuće i kada je bio na putu, i klanjao je sa
Poslanikom, s. a. v. s. , bezbroj puta."
Pregibanje u namazu (ruku' )
E bu Hanife prenosi od Ehu Ja'kuba El-Abdij a, od nekog ko mu je
pričao od Sa'da ibn Malika, koj i kaže: "U prvo vrij eme smo na ruku'u
stavljal i ruke na natkolj enice a kasnij e nam je naređeno da stavljamo
ruke na koljena. "
Imam također izgovara: "Rabbena lekel-hamd"
I bn Es-Seh' ibn Talha kaže: Vidio sam Ehu Hanif kako pita
Ata'a: -Hoće li imam, kada kaže: Semiallahu limen hamideh (Al lah čuo
Í2Z
To je ashab, r. a. , koj i je prenio od Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , dizanje ruku u
namazu, prije i posl ije ruku'a.
Musned Ebu Hanife
69
onoga ko Ga hvali ), izgovarati Rabbena lekel-hamd (Gospodaru naš,
Tebi hvala), na što mu on reče: Nema zapreke da to kaže.
1
2
3
Prenosi se od Abdul l aha ibn Omera, r. a. , da j e rekao: Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , nam je klanjao kao i mam pa kada je digao glavu sa
ruku'a i rekao: Semiallahu limen hamideh, neko od prisutnih je rekao:
Rab bena lekel-hamd hamden kes iren tajjiben mubareken jihi. Kada je
Poslanik, s. a.v. s. , završio sa namazom upitao je: Ko j e izgovorio te
riječi? To j e upitao tri puta sve dok taj čovj ek nij e rekao: -Ja sam to
rekao, Poslaniče. Tada mu Poslanik reče: -Tako mi Onoga koji me j e
poslao sa istinom, vidio sam trideset i nekoliko meleka koj i se utrkuj u
ko će t i to prvi upisati i uzdići .
1
24
Sedžda se čini na sedam kosti
Ebu Hanife prenosi od Ebu Sufana, od Ebu Nadreta, od Ebu
Seida El-Hudrija, r.a., da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "
Č
ovj ek
čini sedždu na sedam kosti : čelo, dvije ruke, dva koljena i prednj i
dijelovi svoji h stopala. Kada neko od vas čini sedždu neka stavi svaki
dio tijela na svoj e mjesto, a kada učini ruku' neka svoj u glavu ne
saginje niže od leđa, poput magaraca."
Ebu Hanife prenosi od Ebi Sufana, od Ebu Nadreta, da j e
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Kada neko od vas čini sedždu neka
ne pruža svoj e noge, j er čovj ek čini sedždu na sedam kosti : čelo, dvij e
ruke, dva koljena, i na dvije noge. "
U drugoj predaj i se kaže: "Kada neko od vas či ni sedždu neka ne
pruža svoje noge. "
Č
injenje sedžde i zabrana sklanjanja kose i odjeće
Ebu Hanife prenosi od Ikrime, od Ibn Abbasa, r. a. , koj i kaže da j e
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Naređeno mi }e da činim sedždu na
sedam kostij u i da ne sprečavam kosu i odj eću. "
1
5
1
2
3 U hanefijskom mezhebu opće pozato mišljenje je da onaj koj i kl anja sam
izgovara ovo oboje, a kada se klanja u džematu onda imam izgovara Semial/ahu limen
hamideh, a onaj koji klanja za imamom izgovara Rabbena leke/-hamd.
lZº
Mel eki su se utrki val i ko će od nji h prije oti ći na nebesa sa tim riječima i upisati i h
u dobra djela tom čovjeku zbog vel i kog sevapa i sadržaj nosti ti h riječi .
1
25 Tj . naređeno je Muhammedu, s.a.v. s. , i njegovom umetu da č ine sedždu na
sedam dijelova tijela, a to su: l i ce, ruke, koljena i noži prsti . Također je zabranjeno
70 Fuad Sedić
Hadis o načinu obavljanja sedžde
Ebu Hanife prenosi od Tavusa, Ibn Abbasa, r.a., ili nekoga
drugog od Poslanikovih ashaba, r. a. , da je rekao: "Pejgamberu, s. a. v. s. ,
je naređeno da čini sedždu na sedam kosti . "
1 26
Nespuštanje podlaktica na sedždi
Ebu Hanife prenosi od Džebele ibn Sudžejma, od Abdullaha ibn
Omera, r. a. , koj i kaže da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Kada
neko od vas kl anja neka (na sedždi) ne stere svoj e podlaktice po zemlj i
poput psa. "
1
2
7
Sedžda na Sudnjem danu
Ebu Hanife prenosi od Ebi Burdete, od njegovog oca koj i kaže da
j e Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Kada nastupi Sudnj i dan ljudi će
biti pozvani da učine sedždu ali neće moći to učiniti . Moj ummet će
mnogo prie drugih naroda učiniti sedždu pa će im se reći : -Dignite
svoj e glave jer sam vam učinio otkup od nevj eri ka. "
Ebu Hanife prenosi od Ebi Burdeta, od njegovog oca koj i kaže da
je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Kada nastupi Sudnj i dan svakom
muslimanu će biti dat po j edan čovjek od nevjerika i reći će mu se:
Ovo je tvoj otkup od džehennemske vatre. "
Vrijednost sedžde
Ebu Hanife prenosi od Hammada, on od Ibrahima En-Neha'ia, od
Abdullaha ibn Mes'uda, r. a. , da je Ebu Zerr, r. a. , klanjao (dobrovoljni)
namaz u koj em nije dugo učio na rekatima, ali je klanjao više rekata.
Kada je završio namaz neki čovjek ga upita: -Ti si ashab Allahovog
Poslanika, s. a. v. s. , a ovako klanjaš? Tada Ebu Zerr, r. a. , reče: -Zar
ni sam upotpunio ruku' i sedždu? Ovaj reče: -Jesi. Na to Ebu Zerr reče: -
Ja sam čuo Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s. , da j e rekao: "Ko učini jednu
bi lo da se kosa sprečava da padne na zemlju pri l ikom či njenja sedžde, i l i da se stavlja
odjeća između l ica i zemlje, što je inače pokuđeno.
Ì 7Þ
Tj. naređeno je Muhammedu, s. a. v. s. , i njegovom ummetu da čine sedždu na
sedam kosti, a to su: l ice (čel o i nos), dlanovi, koljena i nožni prsti .
Ì7¯
Za vrijeme sedžde muškarci trebaju di ći svoje laktove i ne trebaju s nj ima
dodirivati zemlju, a žene će svoje laktove osloniti na svoja koljena, tako da ne bi
kontrirale ovom hadisu.
Musned Ebu Hanife 71
sedždu Allah će ga uzdići za jednu deredžu (stepen) u Džennetu", pa j a
žel i m da mi bude dato mnogo deredža, i l i : da mi bude upisano mnogo
deredža. "
U drugoj predaj i od Ibrahima se prenosi da je on čuo od nekoga
ko je prošao pored Ebu Zerra, r. a. , u mjestu Er-Rebeze
1 28
i vidio ga
kako klanj a kratki (dobrovoljni) namaz sa više rekata, u koj em j e
mnogo či nio ruku' a i sedždi . Kada j e Ebu Zerr završio sa namazom taj
čovjek mu reče: -Ovako klanjaš a družio si se sa Allahovim
Poslanikom, s. a. v. s. ? Ebu Zerr mu reče: -
Ć
uo sam Poslanika, s. a. v. s. ,
da je rekao: "Ko Al lahu učini j ednu sedždu Al lah će mu zbog toga u
Džennetu uzdići deredžu", pa j a zbog toga či nim mnogo sedždi .
Postupak prilikom sjedenja u namazu
Ebu Hanife prenosi od Naf'a da je Ibn Omer, r. a. , upitan: Kako su
žene klanjate u vrij eme Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , pa je rekao: Prvo
su pri sjedenj u podavij al e noge (terebbu�, zatim im je bilo naređeno da
sjede oslanjaj ući se na kuk (tehafuzz). "
Ebu Hanife prenosi od Asima, od njegovog oca, od Vaila ibn
Hudžra, r. a. , koj i kaže: "Kada bi Allahov Poslanik, s. a. v. s. , sjedao u
namazu (na teJehhudu) položio bi svoju l ij evu nogu i sjeo na nju a
desnu bio od uspravio. "
Š
ta se uči na sjedenju u namazu /tešehhud
Ebu Hanife prenosi od Ebu Ishaka, od Bera'a, r.a., koj i kaže:
"Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , nas je podučavao tešehhudu (ettehijjatu)
kao što nas je podučavao nekoj suri iz Kur'ana. "
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od Ibrahima En-Neha'ia, od
Ebu Vaila
Š
ekika ibn Ebi Esl ema, od Abdullaha i bn Mes'uda, r. a. koj i
kaže: Kada smo klanjal i za Allahovim Poslanikom, s. a. v. s. , na sjedenj u
smo uči li ovo: "Es-sel amu alellah,"
1 29
pa nam se Al l ahov Poslanik,
s. a. v. s. , okrenuo i rekao: "Zaista je Allah Es-Selam, pa kada neko od
vas u namazu sjedne neka uči ovo: Et-tehijjatu lillahi ves-salevatu vet­
tajjibatu, es-selamu a/ejke ejjuhennebijju ve rahmetullahi ve
1
28
Mjesto nedaleko od M edine i na tom mjestu je ukopan Ebu Zerr, r. a.
1
2
9 Š
to znači : "Neka je selam na Allaha."
72 Fuad Sedi ć
berekatuhu. Es-selamu alejna ve ala ibadillahis-salihin, ešhedu en la
ilahe illellahu ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resu/uhu.
U drugoj predaj i stoj i da su oni na sjedenj u uči l i ovako: Es­
selamu ala Džibrile, es-selamu ala resu/il/ahi, pa im je Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: Nemojte govoriti : Es-selamu alellah, jer j e
Al l ah Es-Selam, nego recite: Et-tehijatu lillahi ves-salevatu vet­
tajjibatu . . . i tako dalj e do kraj a tešehhuda.
U drugoj predaj i stoj i : Kada smo klanjal i za Allahovim
Poslanikom, s. a. v. s. , i kada bi sjel i na kraj u namaza uči l i smo ovo: " Es­
selamu alellah, es-selamu ala resu/il/ah, ala melaikihi ma nusemmihim
minel-melaiketi,
1 30
pa je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Nemojte
učiti to, nego učite ovo: "Et-tehij atu !il/ahi ves-salevatu vet-tajjibatu. "
Ebu Hanife prenosi od El-Kasima, od njegovog oca, od
Abdullaha, r. a. , koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , nas je podučio
h b
.
1 3
1
• •
d
.
b
ut 1 za namaz , a to
J
e na SJe en
J
u u namazu.
Predavanje selama
Ebu Hanife prenosi od El-Kasima, od njegovog oca, od
Abdullaha, r. a. , koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je predavao dva
selama, jedan na desnu i j edan na lijevu stranu. "
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
ovaj od Alkame da je Ibn Mes'ud, . r. a. , rekao: "Allahov Poslanik,
s. a. v. s. , je predavao selam na desnu stranu izgovoraj ući : 'Es-selamu
alej kum ve rahmetul l ah' , tako da mu se vi djela strana lica. I sto tako je
či ni o i na l ij evu stranu. Tako mu se prvo vidj ela bjelina desnog, a onda
l ij evog obraza. "
Sehvi sedžda
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
ovaj od Al kame, on od Abdullaha ibn Mes'uda, r. a. , koj i kaže: "Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , je kl anjao namaz, podne i l i ikindij u, pa je greškom,
jedan rekat dodao i l i ispustio. Kada je završio namaz i predao selam,
lJÜ
Ovo znači : "Neka je selam na Allaha, i selam na Njegovog Poslanika, i na
Njegove meleke koje nećemo posebno nabrajati."
l J l
Misl i se na zahvalu Al lahu, dž.š. , koja se uči na sjedenju u namazu.
Musned Ebu Hanife
73
neko ga j e upitao: -Je li se način klanjanja promj enio, ili si zaboravio?
Tada Poslanik, s. a. v. s. , reče: -Ja zaboravljam kao što i vi zaboravljate,
pa kada zaboravim vi me opomenite. Zatim je Poslanik okrenuo svoj e
l ice prema Kibli, učinio dvije sehvi-sedžde, proučio Et-tehij atu, zatim
je predao selam na desnu pa na l ij evu stranu. "
Namaz u Ka' bi
Ebu Hanife prenosi od Nafi'a, od Ibn Omera, r. a. , koj i kaže: Pitao
sam Bilala, r. a. , gdje je Poslanik, s. a. v. s. , klanjao dva rekata? On mu
odgovori : - I spred dva stuba.
1
32
Ebu Hanife prenosi od Hamada, od Se'ida ibn Džubejra, od
Abdull aha ibn Omera, r. a. , da ga je neki čovj ek upitao o Poslanikovom,
s. a. v. s. , namazu u Kabi kada je u nju ušao,
1
33
pa mu je I bn Omer, r. a. ,
rekao: "Poslanik, s. a. v. s. , j e u Kabi klanjao četiri rekata. " Tada čovj ek
reče: -Pokaži mi mjesto gdje j e klanj ao! On j e sa nj im poslao svoga
sina koj i je otišao pod (srednji ) stub kraj palminog stabla.
U drugoj predaj i stoji da je Abdullah ibn Omer, r.a. , rekao:
"Poslanik, s. a. v. s. , je u Kabi klanjao četiri rekata." Tada čovjek reče: -
Pokaži mi mjesto gdje je klanj ao! On je sa njim poslao svoga sina koj i
mu je pokazao srednj i stub i spod palminog stabla.
Namaz u jednoj odjeći
Ebu Hanife prenosi od Ebu Ez-Zubej ra od Džabira, r. a. , da j e
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , klanjao u j ednoj odj eći, zamotan u njoj . Neki
ljudi upitaše Ebu Ez-Zubej ra: -Je li to bila nafla namaz, na što im on
reče: -Klanjao je i farz i naflu.
Ibn Džur�dž spominje od Zuhrij a, od Ebu Seleme, od
Abdurrahmana
1
3
da je neki čovj ek upitao: "Allahov Poslaniče, može l i
čovjek klanjati u j ednoj odjeći ? Poslanik, s. a. v. s. , odgovori : -Pa zar
svako od vas posj eduje duplu odjeću! ?"
¡
¯¯
Bi l al , r. a. , je bio sa Poslanikom, s. a. v. s. , skupa u Ka' bi , pa je I bn Omer, r.a. , žel io
da od njega sazna na kojem je Poslanik, s. a. v . s. , mjestu klanjao. On mu je objasnio da
je klanjao i spred dva stuba koja su nakon vrata. Ka'ba je tada imala šest stubova.

¯
Mi sl i se na Poslanikov, s. a. v. s. , ul azak u Kabu na dan oslobođenja Meke.
Moguće da se ovdje mi sl i na Abdurrahmana ibn Avfa, r.a., poznatog ashaba.
74
Fuad Sedić
Ebu Kurre kaže:
Č
uo sam Ebu Hanif da spominje od Zuhrija, od
Seida ibn Musejjeba, da je Ebu Hurej re, r. a. , pitao Poslanika, s. a. v. s. , o
klanjanj u u j ednoj odjeći, pa mu je Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ne može
svako od vas posjedovati duplu odjeću. "
Ebu Hani fe prenosi od Ata'a da i m je Džabir, r. a. , klanjao kao
imam u jednoj odjeći .
1
3
5
Namaz na hasuri
Ebu Hanife prenosi od Ebi Sufana, od Džabira, od Ebu Seada,
r. a. , koj i kaže da je ušao kod Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , i zatekao ga
da klanja na hasuri i či ni sedždu na njoj .
Ebu Hanife prenosi od Ebi Sufana, od Hasana da j e Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , sjedio podvij enih nogu sa skupljenim koljenima,
držeći ih rukama zbog bola u očima.
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
on od El-Esveda a ovaj od Ai še, r. a. , koja kaže da joj je Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Dodaj mi hasuru! Ai ša je rekla: -Ja imam haj z
(menstruacij u) . Na to joj Poslanik, s. a. v. s. , reče: -Nije ti hajz na
ruci . " l
3
6
Sabahski sunnet
Ebu Hanife prenosi od Ata'a, od Ubejda ibn Umejra, od Aiše, r. a. ,
koj a kaže: "Allahov Poslanik, s.a. v. s. , nije ni šta od nafil a redovnije
obavljao kao što j e to či ni o sa dva rekata sabahskog sunneta. "
Š
ta. se uči na sabahskom sunnetu
Ebu Hanife prenosi od Nafi'a, od I bn Omera, r. a. , da je rekao:
· "Pratio sam Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , četrdeset dana, ili mjesec
1 35 Ova predaja ukazuje kako je ovaj ashab, r. a. , podučavao tabi'ine Poslanikovoj,
s. a. v. s. , praksi , što potvrđuje da je dozvoljeno kl anjati u jednoj odjeći . Neki učenjaci
smatraju da je to dozvoljeno samo kada je oskudica, a kada se ima dovoljno odjeće
onda je bolje obući više od jedne u namazu.
l Jb
To znači da je njeno tijelo u osnovi či sto i nije joj zabranjeno u toj situacij i či niti
obične radnje po kući i sl.
Musned Ebu Hanife
75
dana, i uvijek sam ga čuo da na sabahskom sunnetu uči Kulhuvallahu
e had i Ku! ja ejjuhelkajirun. "
1
37
Š
ta se uči na sabahskom farzu
Ebu Hanife i Mi s'ar prenose od Zijada, od Kutbe ibn Malika, r. a. ,
koj i kaže:
Č
uo sam Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s. , kako uči na j ednom
od sabahskih rekata: "Ven-nahle

. . "
1
3
8
Klanjanje sabaha pred izlaz sunca
Ebu Hanife prenosi od Abdullaha, od Ibn Omera, r. a. , od
Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , da je rekao: "Klanjajte sabah namaz pred
izl azak sunca
1
39
jer je to sevapnije. "
Zadržavanje nakon sabah namaza
Ebu Hanife prenosi od Simaka, od Džabira ibn Semure, r. a. , koj i
kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , bi nakon sabaha sjedio na svome
mjestu sve dok ne bi sunce izašlo i dok se ne bi razvi djel o. "
Kunut-dova na sabah namazu
Ebu Hanife prenosi od Atijje, od Ebu Seida, r.a. , koj i kaže:
"Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , nij e nikada učio kunut-dovu (na sabah
namazu), sve do svoj e smrti, osim četrdeset dana kada je proklinj ao
plemena Usajju i Zekvan.'
"4
0
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od Ibrahima, od Alkame, od
Abdullaha ibn Mes'uda, r. a. , koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , nije
nikada učio kunut-dovu na sabah namazu osim u jednom mjesecu. Nije
137 Ova Poslanikova ustraj nost u učenju Kulja ejjuhelkafirun i Kulhuval/ahu ehad, na
dva rekata sabahskog sunneta ukazuje da je to mustehab l poželjno učiti, na
sabahskom sunnetu, zbog sadržaja ti h dviju sura.


Mi sl i se na deseti ajet i ajete posl ije njega iz sure Kaf
Mi sl i se na to da se sabah namaz ne kl anja odmah nakon nastupanja zore, nego da
je bolje da se bude bliže vremenu izlaska sunca, nego zori. Ovo je inače poznato
hanefjsko mi šljenje da je bolje sabah kl anjati pred izlaz sunca, jer u predajama stoj i
da s u ashabi, kada bi s e vraćali s a sabaha mogli vi djeti na horizontu onoliko koliko bi
njihove strijele mogle dobaciti.
Hanefje ovaj hadis uzimaju kao dokaz da je učenje kunut-dove na sabah namazu
derogirano, tj. dokinuto.
76
Fuad Sedi ć
viđen da to radi ni prije, ni poslij e toga. Taj mjesec j e učio kunut-dovu
proklinj ući neke mušrike."
Dva rekata sunneta poslije podnevskog farza
Ebu Hanife prenosi od El-Hakema, od Mudžahida, od Ibn
Abbasa, r. a. , koj i kaže: "Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , je klanjao nakon
podnevskog farza dva re kata sunneta."
Požurivanje sa ikindijskim namazom
Ebu Hanife prenosi od
Š
ejbana, od Jahje, od I bn Burej de, koj i
prenosi da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Požurite sa ikindij skim
namazom. "
U drugoj predaj i od Burejde El-Eslemij a se kaže da je Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Požurite sa ikindijskim namazom kada je
oblačno, j er koga prođe ikindij a namaz i sunce zađe, tome su propala
njegova djela."
Opasnost izostavljanja i neklanjanja ikindije namaza
Ebu Hanife prenosi od
Š
ejbana, od Jahje, od Ebu Burejde, koj i
kaže da j e Allahov Poslanik, s.a.v. s. , rekao: "Koga prođe ikindija
namaz, taj kao da je izgubio i porodicu i svoj imetak. "
Vrijednost sabaha i jacije
E bu Hanife prenosi od Ata' a, od Abdul laha ibn Abbasa, r. a. , da je
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko klanja sabah i j acij u namaz u
džematu biće zaštićen i očišćen od dvije stvari : od munafkluka i od
širka."
Učenje na jaciji namazu
Ebu Hanife prenosi od Adijja, od Ibrahima, koj i kaže: "Klanjao
sam sa Allahovim Poslanikom, s. a. v. s. , j aciju namaz pa je uči o: Vet-tini
• ° .. 1 41
vez-zejtum.
l4l
Znači da je učio suru Et-Tin na jednom od dva prva rekatajacije namaza.
Musned Ebu Hanife
77
Kada nastupi jacija namaz a servira se večera, treba početi sa
večerom
Ebu Hani fe prenosi od Zuhrij a, od Enesa ibn Malika, r. a. , da j e
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Kada se pozove i prouči ezan za
j aciju namaz (a bude servirana večera) počnite sa večerom. "
1 42
Namaz bolesnika
Muhammed ibn Bukejr kadij a u Damiganu kaže: Napisao sam
pismo Ehu Hanif u koj em sam ga pitao o bolesniku koj i j e ostao bez
svijesti, kako će se sa nj im ponašati kada nastupi namasko vrijeme, pa
mi je on pismeno odgovorio:
Prenio mi je Muhaed ibn El-Munkedir, od Džabira ibn
Abdul l aha, r.a., koj i kaže: Razbol i o sam se pa mi je u posjetu došao
Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , Ehu Bekr i Omer, r. a. , a ja sam u toj bolesti
izgubio svijest. Kada je nastupilo namasko vrijeme Al l ahov Poslanik,
s.a. v. s. , je uzeo abdest i od one vode od svog abdesta je posuo po meni
a zatim me upitao: -Kako si Džabire? Zatim mi je rekao: -Kl anjaj
onako kako možeš pa makar da se samo malo naginješ.
1 43
1 07. Ebu Hanife prenosi od Ata'a, od Abdull aha ibn Abbasa, r. a. ,
da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , kl anjao sjedeći, stojeći i naslonjen (na
zid).
J 44
Namaz na putu
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od I brahima En-Neha'ia,
ovaj od Al kame, on od Abdullaha ibn Mes'uda, r.a., koj i kaže: "Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , je na putu klanjao dva rekata (tj . skraćivao je namaz).
Tako su radi l i i Ehu Bekr i Omer, r. a. , i nisu klanj al i vi še, osim u
akšam-namazu (tri rekata, tj . nisu ga skraćivaH) . "
lº¿
Č
ovjek u nanazu treba da bude koncentrisan, pa je bolje da prvo jede pa onda da
klanja. Ovo dolazi u obzir ako nije u pitanju istek namaskog vremena, jer se tada daje
prednost namazu.
lºJ
Bolest ne može biti razlogom da se ne klanja, nego treba klanjati onako kako se
može, ako ne može stojeći onda sjedeći, či neći ruku i sedždu blagim pokretima glave
na dole, ako ne može ni tako onda ležeći , išaretom, i l i pokretima očiju.
lºº
Zavisno od si tuacije, stanja i mogućnosti u kojoj se Poslanik, s. a. v. s. , nalazio tako
je i klanjao. Nekada bi kl anjao nafilu sjedeći, ako bi bio umoran, a nekada i farz, kao
što je to bilo u njegovoj bolesti.
78 Fuad Sedi ć
Ebu Hanife prenosi od Muhammeda i bn El-Munkedira, od Enesa
ibn Mal ika, r. a. , koj i kaže: "Klanjali smo sa Al l ahovim Poslanikom,
s. a. v. s. , podne četiri rekata a ikindij u na Zui-Hulejfi dva rekata."
1
4
5
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od Ibrahima, od Al kame da je
Abdullah i bn Mes'ud, r. a. , došao pa su mu rekli da je Osman, r. a. ,
klanjao na Mi ni četiri rekata?
1 46
Ibn Mes'ud, r.a. , tada reče: -Mi smo
Allahovi i njemu se vraćamo,
1
47
ja sam klanjao sa Al l ahovim
Posl anikom, s. a. v. s. , samo dva rekata, i sa Ebu Bekrom, r.a., i sa
Omerom samo dva rekata. Zatim je Abdullah prisustvovao namazu na
Mini sa Osmanom, r.a., pa je klanjao četiri rekata, pa mu rekoše: -
Maloprije si negodovao i rekao ono što si rekao
1
4
8
a zatim si kl anjao
četiri rekata? Tada Abdul lah, r. a. , reče: -Hi l afet.
1
4
9
Nakon toga je
Abdul lah rekao: I Osman, r. a. , j e bi o prvi ko je upotpunio namaz sa
četiri rekata na Mini. '
"50
1 45
Podne su klanjal i u Med i ni četiri rekata a i ki ndiju na Zui -Hulejfi, koja je udaljena
od Medine desetak ki lometara, dva rekata, jer su krenul i na put i počel i su skraćivati
namaze.
146
Obavijesti l i su ga o tome da je Osman ibn Affan, r. a. , dok je obavljao hadž, na
Mi ni kl anjao puni namaz, tj . nije skraćivao namaz.
Citiranje ovog kur'anskog ajeta je znak njegovog neslaganja sa ovim či nom.
Ì

ð
Mi sl i se na kur'anski ajet koji je citirao i na praksu Poslanikovu i dvoj ice njegovih
hali fa.
149
Sastavni dio poslušnosti hali fi i pretpostavljenom je da ga sl ijediš u namazu,
onako kako on klanja.
1 50
Možda je Osman, r.a. , namjeravao duže ostati u Meki pa je zbog toga klanjao
kompletan namaz i nije ga skratio. Drugi učenjaci kažu da Osman nije skraćivao
namaz na Mi ni zato što je bio oženjen i z Meke pa je to bio razlog što nije skraćivao
namaz na Mi ni , a namaz se na Mi ni inače skraćiva.
Musned Ebu Hanife
79
VITR -NAMAZ
Ebu Hanife prenosi od Ebu Ja'kuba El-Abdija, od nekog ko mu je
pričao od I bn Omera, r. a. , da j e Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao:
"Zaista vam je Allah, dž. š. , dodao jedan namaz (vitr). "
U drugoj predaj i stoj i : "Zaista vam j e Al lah, dž. š. , dodao vitr­
namaz. "
U drugoj predaj i stoj i : "Zaista vam je Allah, dž. š. , dodao jedan
namaz a to je vitr-namaz, pa ga čuvajte. "
Vitr-namaz se klanja bez prekida selamom
Ebu Hanife prenosi od Ebu Sufjana, od Ebu Nadreta, od Ebu
Seida El-Hudrij a, r. a. , da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Nema
k
.
d
.
. "1 51
pre 1 an
J
a u v1tr-namazu.
Š
ta se uči na tri rekata vitr-namaza
Ebu Hanife prenosi od Zubejda ibn El-Harisa El-Jemamij a, od I bn
Omera, r. a. , od Abdurrahamana ibn Ebza, koji kaže: "All ahov Poslanik,
s. a. v. s. , je na vitr-namazu uči o: Sebbihisme rahbikef-e 'afa, (na prvom
rekatu), K uf ja ejuhef-ka
.
firun, na drugom rekatu i Ku/huvelfahu e had,
na trećem rekatu."
U drugoj predaj i stoj i : "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je na vitr­
namazu, na prvom rekatu, uči o: Sebbihisme rabbikel-e 'ala, na drugom
Ku/ lillezine, ovako stoj i u Ibn Mes' udovom kiraetu."
U drugoj predaj i se kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je na vitr­
namazu, na prvom rekatu, uči o: Sebhihisme rabbikel-e 'ala, na drugom
Kulja eJJuhel-kafirun, i na trećem Kulhuvelfahu ehad."
U drugoj predaj i stoj i : "Kl anjao je vitr-namaz sa tri rekata; i na
nj ima je učio: Sebhihisme rabbikel-e 'ala, Ku/ ja ejjuhe/-kafirun, i
Kulhuvellahu ehad."
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
on od El-Esveda a ovaj od Ai še, r. a. , koja kaže: "Allahov Poslanik,
! Jl
Ovaj had is se uzima kao argument da je vitr-namaz bolje klanjati tri re kata skupa,
tj. bez prekidanja sa selamom nakon dva rekata, što je tema rasprave među
učenjacima.
80 Fuad Sedić
s. a. v. s. , je klanj ao vitr-namaz sa tri rekata, na prvom rekatu bi, nakon
El-Fatihe, učio Sebbihisme rabbikel-e'ala, na drugom Ku/ ja e;uhel­
kafirun i na trećem Kulhuvallahu e had. "
Ehu Hanife prenosi od Ehu I shaka, od Asim ibn Dumreta, koji j e
pitao Al ij u, r. a. , o j acij i namazu, pa ga je upitao j e li vitr-namaz
obaveza? Alija mu je odgovorio: -Nije vitr-namaz obaveza ali je to
sunnet (praksa) Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s. , i ne treba niko da ga
ostavlj a. "
1 52
Klanjanje vitr-namaza na početku noći
Ehu Hanife prenosi od Abdul laha, od Ibn Omera, r. a., koj i kaže
da je čuo Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , da kaže: "Klanj anje vitr­
namaza na početku noći razljuti šej tana, a jedenj e na sehuru pričinjava
zadovolj stvo Milostivom. "
Poslanikov, s.a.v.s., vitr-namaz na kraju noći
Ehu Hanife prenosi od Hammada, od Ibrahima, od Ehu Abdullaha
El-Džedelij a, od Ehu Mes'uda ibn Amra El-Ensarij a, r. a. , koj i kaže:
"Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je klanjao vitr-namaz na početku, u sredini i
na kraj u noći , kako bi muslimanima olakšao pa kako god urade biće
ispravno. Međutim, onaj ko žel i da klanja noćni namaz neka ostavi vitr­
namaz za kraj noći j er je to naj bolje. "
U drugoj predaj i od Abdul l aha El -Džedelija, se prenosi da su
Ukbe ibn Amir i Ehu Musa, r. a. , rekli : "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je
nekada klanjao vitr-namaz na početku, nekada u sredini, a nekada na
kraju noći , kako bi na taj način olakšao muslimanima."

Vitr-namaz je po hanefi jskom mezhebu vadžib. Mnogo je had isa koji ukazuju da
se vitr-namaz ne ostavlja i da je to najpritvrđeniji namaz poslije farz-namaza. Evo
nekih od ti h hadisa: "Vitr je obaveza, pa ko ne bude klanjao vitre ne pripada nama."
(Ahmed, Ebu Davud i Hakim) "Zaista vas je Al la pomogao sa namazom koji vam je
bolj i od svega što je na dunjaluku, a to je vi tr-namaz, koj i je propisan između jacije i
zore." (Ebu Davud i Tizmizi) "Kada neko od vas osvane a nije klanjao vitre, neka
kl anja." (Hakim i Bejheki)
Musned Ebu Hanife
81
O DŽAMIJAMA
Gradnja džamija
Ehu Hanife kaže da je čuo Abdullaha ibn Ebi Evfu, r. a. , (Ibn
Abdul-Ber kaže) da je čuo Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , da je rekao:
"Ko sagradi u ime Allaha džamij u pa makar kao ptičije gnijezdo, Allah
će njemu sagraditi kuću u Džennetu. "
Ne ide se na posebno putovanje osim prema tri džamije
"Ne priprema se posebno putovanj e sa nijjetom ibadeta osim za
ove tri džamije: Harem (Ka'ba) u Mekki, El-Mesdžidul-Aksa (u
Jerusalemu) i prema mojoj džamij i (u Medini). "
1 53
Ponašanje u džamijama
Ehu Hanife prenosi od Alkame, od Ibn Burej de, od njegovog oca,
r.a., koj i kaže da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , čuo nekog čovjeka kako
u džamiji glasno pita za svoju izgubljenu devu, pa Poslanik reče: "Da
Bog da je ne našao. '
d54
U drugoj predaj i stoj i da j e Poslanik, s. a. v. s. , čuo čovj eka kako u
džamiji glasno pita za svoju izgublj enu devu, pa je Poslanik rekao: "Da
Bog da je ne našao. Zaista ove džamije sl uže za ono za što su
napravljene. "
U drugoj predaj i stoji da j e neki čovjek zavirio u džamij u vičući : ­
Ko će mi pokazati gdj e mi j e crvena deva? Tada mu j e Poslanik,
s. a. v. s. , rekao: "Da Bog da je ne našao. Zaista su ove džamije
napravljene z posebne namj ere. "
1 53 Ovaj hadis je prenešen sa ranije spomenutim senedom, tj. Ebu Hanife prenosi od
Abdui-Mel ika, od Kaz'e, od Ebu Seida EI -Hudrija, r. a.
U džamij i nije dozvoljeno glasno tražiti neku izgubljenu stvar, niti je dozvoljeno
trgovati i tome sl ično. S obzirom da je ovaj čovjek prekršio ovaj propis Poslanik ga je
na ova način ukorio i upozorio ljude da to ubuduće ne rade.
82
Fuad Sedi ć
Klanjajte u svojim kućama
Ebu Hanife prenosi od Naf'a, od I bn Omera, r. a. , da je Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Kl anjajte u svoj im kućama i nemojte od nj ih
praviti kabure."
1 55
Dozvoljeno je nafle klanjati u džamiji
Ebu Hanife prenosi od Muhariba, od Ibn Omera, r. a. , da je
Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko klanja nakon j acijskog farza
četiri rekata, prije nego izađe iz džamije, ta četiri rekata imaju nagradu
kao da ih j e obavio u noći Lej letul-kadr."
Odlazak žena u džamiju
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od Ibrahima od Eš-
Š
e'abija, od
Abdull aha ibn Omera, r. a. , koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je
dozvolio ženama da odlaze u džamiju kako bi klanjate džematile sabah
namaz. " Neki čovjek reče: -Onda će ih to pokvariti, na što mu Ibn
Omer, r.a., reče: -Ja tebi prenosim ono što je dozvol io Poslanik, s. a. v. s. ,
a ti tako govori š?! "
Džuma namaz i petak, odabrani dan
Ehu Hanife prenosi od Atijje, od I bn Omera, r.a., koj i kaže:
"Kada bi se Allahov Poslanik, s. a. v. s. , popeo na minberu petkom onda
bi malo sjeo, prije hutbe. "
Učenje na džumi namazu
Ehu Hanife prenosi od Ja'kuba ibn Jusufa ibn Zijada, od Ibn
Džunada, od Ibrahima, od Seida ibn Džubejra, od Ibn Abbasa, r. a, koji
kaže: "Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , je učio na džumi namazu sure El­
Džumu'a i El-Munafkun. "
Hutba na džumi se drži stojeći
Ehu Hanife prenosi od Hammada, od I brahima da je neki čovjek
pitao Abdullaha ibn Mes'uda, r. a. , o tome kako j e Al lahov Poslanik,
s. a. v. s. , držao hutbu petkom, pa mu on reče: -Zar ne učiš suru El-
Mi sl i se na nafi le, da se bar povremeno, klanjaju u kući , tako da kuća ne l iči
kaburu u kojem nema ibadeta.
Musned Ebu Hanife
83
Džumu'a?
Č
ovjek odgovori : -Učim, al i ne znar.
1 56
Tada mu je I bn
Mes'ud, r. a. , proučio kur'anski ajet: "Al i kad oni kakvu robu tr9ovačku
i l i veselj e ugledaj u, pohrle mu i tebe ostave sama da stoj iš. '.
J 5
Dakle,
hutba petkom na džumi namazu drži se stoj eći .
Kupanje petkom
Ebu Hanife, El -Mensur i Muhared ibn Bišr prenose od Naf' a,
od Ibn Omera, r. a. , da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Okupati se
petkom dužan je svako onaj ko prisustvuj e klanjanj u džume
naraza. '.
J 5
8
Ebu Hanife prenosi od Jahja, od Arnre, od Ai še, r. a. , koj a kaže:
Ashabi su odlazil u na džuu oznojeni i prljavi od prašine, pa im j e
rečeno: "Ko žel i i ći na džuru neka se okupa."
U drugoj predaj i stoj i : Lj udi su obrađivali svoj u zemlj u pa bi
dolazi l i na džumu oznoj eni i prlj avi, te im je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. ,
rekao: "Kada dolazite na džumu okupajte se! "
Ko umre petkom biće zaštićen od patnje u kaburu
Ebu Hanife prenosi od El-Hej sema, od El-Hasena, od Ebu
Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko umre petkom
biće zaštićen od patnj e u kaburu. "
1 5
9
Klanjanje u džematu
E bu Hanife prenosi od Ata' a, od Abdul laha ibn Abbasa, r.a., da je
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko bude redovno klanjao četrdeset
sabaha i j acija džematile u džamij i i l i negdje drugo biće očišćen od
munafkluka."
1 56
Ne znam da crpim propise iz nje.
1 57
Sura EI-Džumu'a, l l .
l 3ð
Većina učenjaka smatra da je kupanje petkom sunnet zbog hadisa u kojem
Poslanik, s. a. v. s. , kaže: "Ko uzme abdest petkom to je l ijepo a ko se okupa to je još
bolje. "
1 59
U drugoj predaj i od Aiše, r. a. , stoji da je Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Koj i god
musl iman umre petkom i l i uoči petka, Al lah će ga zaštititi od patnje u kaburu. "
(Tirmizi i Ahmed)
84
Fuad Sedi ć
Vrijednost zbijanja safova u namazu
Ehu Hanife prenosi od Ata'a ibn Jesara, a on od Ehu Seida El ­
Hudrija, r. a. , da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Zaista Al lah,
dž. š. , i Njegovi meleki donose salavat na one koj i sastavljaju safove u
namazu i ne prekidaj u ih. "
Treba klanjati u džematu iako je namaz već obavljen
samostalno
Ehu Hani fe prenosi od El -Hej sema, od Džabira, od El-Esveda, i l i
El -Esveda ibn Džabira, od njegovog oca koj i kaže: "Dvoj ica ljudi su
kl anjal i podne namaz u svoj im kućama u vrijeme Al l ahovog Poslanika,
s. a. v. s. , misleći da su lj udi u džamij i već klanjal i . Kada su došli u
džamij u zatekl i su Poslanika u namazu pa su sjel i po strani u džamij i
tako da su se mogl i primjetiti . Kada j e Poslanik završio sa namazom i
vidio nj ih dvoj icu pozvao ih j e da dođu. Oni su došli tresući se od
straha da se zbog njih nij e obj avio neki kur'anski ajet. Nakon što ih je
Poslanik upitao zašto ni su klanjal i u džematu oni su mu odgovoril i , na
što im on reče: -Kada tako post

ite onda opet klanj aj te u džematu i
prvi namaz učinite da bude farz. "
1
Kaže se da je ovaj hadis prenijel a skupina drugih prenosilaca od
Ehu Hanife od El-Hej sema i nisu spominjal i nikog u senedu dalje od
njega, nego su rekli od El-Hej sema koj i hadis pripisuje Allahovom
P l ' k
1 6
1
os ant u, s. a. v. s.
Kako upozoriti imama u namazu na grešku
Ehu Hanife prenosi od Naf'a, od Ibn Omera, da je Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , propisao, kada se u namazu nešto desi da muškarci
kažu: Subhanel/ah a žene da udare rukom po ruci .
1 62
lbÜ
A ovaj drugi koj i ste klanjal i u džematu neka vam bude nafla. Drugi učenjaci
smatraju t o neodređeni m, pa kažu da mol imo Al laha da nam ukabul i namaze, pa koj i
god od njih da se bude računao farzom, a koj i nafil om. U predaj i Ebu Davuda,
Hakima i Bejhekija ovaj hadis glasi ovako: "Kada neko od vas kl anja u svojoj kući
zatim stigne imama da još nije kl anjao, neka kl anja sa nji m, i to će mu biti nafl a. "
l 0l
U tom sl učaj u bi to bi la neka vrsta murse/, i l i maku' hadisa, kojeg hanefje
uzimaju kao argument.
lhZ
Ako imama u toku namaza treba upozoriti na eventualnu grešku onda će to
muškarci uči niti i zgovarajući riječi Subhanellah a žene će udariti rukom po svojoj
drugoj ruci i na taj način skrenuti pažnju imamu na grešku.
Musned Ebu Hanife
85
Razilaženje po pitanj u učenja muktedije u namazu
Ebu Hanife prenosi od Musa'a, od Abdullaha ibn
Š
eddada, od
Džabira ibn Abdullaha, r.a. , da j e Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko
bude kl anjao za i mamom
1 63
, imamovo učenje je učenj e i za njega."
U drugoj predaj i stoj i da je neki čovjek učio u namazu klanjaj ući
za Al l ahovim Poslanikom, s. a. v. s. , podne i ikindij u. Neki čovjek mu je
i šaretio i on j e prestao učiti . Kada j e završio sa namazom upitao je: -Pa
zar mi braniš da učim za Poslanikom, s. a. v. s. , i oni su počeli o tome
raspravljati sve dok to nije čuo Poslanik, s. a. v. s. , i na to reče: "Ko bude
klanjao za imamom, i mamovo učenje je i za njega učenje. "
U drugoj predaj i se kaže: "Neki čovjek j e učio za Al l ahovim
Poslanikom, s. a. v. s. , pa je učio naglas i Poslanik, s. a. v. s. , mu je to
zabranio. "
U drugoj predaj i ovog hadisa se kaže: "Al lahov Poslanik, s. a. v. s. ,
je počeo klanjati pa j e neki čovjek učio za nji m. Kada je Poslanik
završio sa namazom upitao j e: -Ko je od vas učio za mnom? To j e
ponovio tri puta. Tada čovjek reče: -Ja sam učio, Al lahov Poslaniče.
Tada Poslanik, s. a. v. s. , reče: -Ko bude klanjao za imamom, učenj e
i mama je učenj e i za njega."
U drugoj predaj i se kaže: "Okrenuo se Al lahov Poslanik, s. a. v. s. ,
nakon podne i l i ikindij e namaza i upita: -Ko j e od vas učio
'Sebbihismerabbikel-eala' Lj udi su ušutali , pa j edan čovjek reče: -Ja
sam, Al l ahov Poslaniče. Tada Poslanik reče: -Ometao si me (i l i :
miješao si se u moje učenje) u učenj u Kur'ana. "
Klanjanje nafle namaza u džematu
Ebu Hanife prenosi od El-Hej sema, od I krime, od Ibn Abbasa,
r. a. , koji kaže: "Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , je klanjao sa nekim
čovjekom koj i je staj ao iza njega
1 64
a iza tog čovjeka je staj ala još neka
žena i klanjal i su u džematu. "
Muktedia je onaj koj i klanja za imamom.
Kada kl anjaju samo dvoj ica ljudi u džematu onda muktedija staje sa desne strane
imama, za jednu stopu iza njega a žena staje u sl ijedeći saf iza nj i h. Ovdje se
najvjerovatnije radi lo o nafl i l dobrovoljnom namazu. Najmanji broj koj i je potreban
za džematsko kl anjanje običnih namaza je dvoj ica, a za džumu namaz su potrebna
najmanje trojica ljudi .
86
Fuad Sedi ć
I mamet
Hammad ibn Ebi Hanife, prenosi od svog oca, od Hammada, od
I brahima, koj i kaže: "Imam ljudima može biti i dijete koje je rođeno iz
zinaluka (nemorala), i rob, i beduin, ako znaj u učiti u Kur'anu. "
1 65
Oporuka
Ebu Hanife prenosi od Ata'a, od njegovog oca da je Sa'd ibn Ebi
Vekkas, r. a. , rekao: "Došao je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , da me posjeti
u mojoj bolesti, pa sam mu rekao: -Allahov Poslaniče, da l i da ostavim
oporuku
1 66
za svoj cijel i imetak? Poslanik reče: -Nemoj . Ja upitah: -Pa
bi l i pola imetka oporučio? On reče: -Nemoj . Ja upitah: -Pa mogu l i
trećinu? Poslanik reče: -Možeš trećinu al i je i trećina puno, j er ne trebaš
ostaviti svoj u fami l ij u da prose od ljudi. "
U drugoj predaj i stoj i da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , došao kod
Sa'da da ga obiđe i upitao ga: -Jesi l i ostavio oporuku? Sa'd odgovori : -
Jesam, oporučio sam c�j eli svoj imetak. Poslanik, s.a.v. s. , nije prestao
da mu tu svotu umanj uje sve dok nije došao do trećine imetka za koju
muje rekao: -Pa dobro trećinu, ali j e i trećina puno. "
U drugoj predaj i od Ata'a, od njegovog oca, od njegovog djeda
koj i prenosi da je Sa'd, r.a., rekao: "Došao je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. ,
da me posj eti u mojoj bolesti, pa sam mu rekao: -Allahov Poslaniče, da
l i da ostavim oporuku za svoj cijel i imetak? Poslanik reče: -Nemoj . Ja
upitah: -Pa bi l i pola imetka oporučio? On reče: -Nemoj . Ja upitah: -Pa
mogu li trećinu? Poslanik reče: -Možeš trećinu ali je i trećina puno.
Bolje je da ostaviš svoj u porodicu zbrinutu nego da ih ostaviš kao
siromahe da prose od lj udi . "
Í ô3
Neki učenjaci kažu da je pokuđeno da neko od ove vrste ljudi bude imam, zato što
oni obično slabo poznaju vjerske propise i slabo uče Kur'an. Ako budu znali učiti
Kur'an onda je dozvoljeno da budu i mami .
Ìôô
On je htio da uvakuf cijel i svoj i metak u dobrotvore svrhe.
Musned Ebu Hanife
DŽENAZA NAMAZ l POSJETA
ME ZARJ U
Tekbiri u dženazi-namazu
87
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od nekoliko tabi'ina da je Omer
ibn El-Hattab -rahimehullah- sakupio Poslanikove, s. a. v. s. , ashabe, r. a. ,
i pitao ih o tekbirima u dženazi-namazu. Rekao im j e: "Provj erite mi
posljednj u dženazu koju je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , klanj ao, koli ko je
tekbira donio? Oni su provj erili pa su našli da je donio četiri tekbira i
tako j e ostalo sve do njegove smrti . Omer tada reče: -Donosite po četiri
tekbira! "
Dženazetska dova
Ebu Hanife prenosi od
Š
ejbana, od Jahje, od Ebu Seleme, od Ebu
Hurejre, r. a. , koj i kaže: "Kada bi Allahov Poslanik, s. a. v. s. , kl anjao
dženazu namaz učio bi ovu dovu: Allahummagfr li hajj ina ve
mejj itina, ve šahidina, ve gaibina, ve sagirina, ve kebirina, ve zekerina,
ve unsana l Al lahu moj , oprosti našim živim, našim umrlim, našim
prisutnim, našim odsutnim, našim mlađim, našim starij im, našim
muškima i našim ženskim. "
Nošenje dženaze sa sve četiri strane
Ebu Hanife prenosi od Mensura, od Salima ibn Ebi El-Dže'ada,
od Abdullaha ibn Bistasa, od Ibn Mes'uda, r. a. , koj i kaže: "Sunnet je da
nosiš tabut sa sve četiri strane
1 67
a što uradi š više to je nafla. "
Žene ne prate dženazu
Ebu Hanife prenosi od Alije ibn El-Akmera, od Atijje El-Vedaija,
da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , došao na neku dženazu pa je ugledao
neku ženu kako ide za dženazom. Poslanik je naredio da se ta žena
udalj i i nije počeo klanjati sve dok ona nij e otišla.
1 67
Tabut bi trebalo nositi sa svake strane po četrdeset koraka, jer se onome ko to
uradi prašta četrdeset grijeha. Ovo važi ako se je u mogućnosti i ako se time ne
uskraćuje učešće ostal i ma koji žel e da pomognu oko nošenja dženaze.
88
Fuad Sedić
Način spuštanja mejjita u kabur i pravljenje lahda
Ebu Hani fe prenosi od Alkame, od Ibn Burej de, od njegovog oca,
r. a. , koji kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , j e spustio j ednog ashaba u
kabur iz pravca Kible i onda je poredao čerpiće uspravno. "
1 68
Ispitivanje u kaburu
Ebu Hanife prenosi od nekog čovjeka od Sa'da ibn Ubade, r. a. ,
koj i kaže da j e Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Kada vjerik bude
spušten u kabur doći će mu melek i reći mu da sjedne, pa će ga upitati :
-Ko j e tvoj gospodar? On će odgovoriti : -Allah. On će ga onda upitati : ­
Ko j e tvoj poslanik? On će reći : -Muhammed. Onda će ga upitati : -Koja
j e tvoj a vjera? On će reći : -I slam. Poslanik, s. a. v. s. , dodaj e i kaže: I
tada će mu njegov kabur postati prostran i vidjeće svoje mjesto u
Džennetu.
A kada umrl i bude nevjerik melek će mu reći da sjedne, pa će ga
upitati : -Ko je tvoj gospodar? On će (mucaj ući) reći : -Ha . . . ne znam.
Izgledaće kao da je nešto izgubio. On će ga onda upitati : -Ko je tvoj
poslanik? On će reći : - Ha . . . ne znam. lzgledaće kao da je nešto
izgubi o. On će ga onda upitati : -Koj a je tvoja vjera? On će reći : - Ha . . .
ne znam. lzgledaće kao da je nešto izgubio. Poslanik, s. a. v. s. , dodaje i
kaže: I tada će mu njegov kabur postati tijesan i vidj eće svoje mjesto u
Džehennemu. Tada će biti udaran tako j ako da će to udaranj e čuti sva
stvorenj a osim ljudi i džina. Zatim j e Poslanik, s. a. v. s. , proučio ovaj
kur'anski ajet: "Al lah vjerike postojanom rij ečj u učvršćuj e i na ovom i
na onom svijetu, a nevjerike u zabludu skreće; Al l ah radi što hoće. '
d
69
Tri karakteristike kabura
Ebu Hanife prenosi od Ismaila, od Ehu Saliha, od Ummu Hane,
r. a. , koj a prenosi da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "U kaburu će
lbð
Po haneftiskom mezhebu mejjit se prvo spusti pored kabura u pravcu Ki ble, pa
onaj koj i ga spušta u kabur bude pri l i kom toga okrenut prema Ki bl i . Po mišljenju
drugih mezheba mejjit se spusti pored kabura kod onog mjesta gdje će biti noge, tj. u
donjem dijelu kabura, pa se onda unosi u kabur sa tog mjesta, u pravcu mjesta gdje će
biti glavu mejjita. Svi ti nači ni su ispravni i treba raditi onako kako je praktičnije i
lakše u datoj situacij i . (Komentar Musneda Ebu Hani fe od Mul l a Al ija El-Karija, str.
376).
lbV
Sura Ibrahim, 27.
Musned Eb.u Hanife
89
biti troje: pitanje o Uzvišenom Allahu,
1
70
rikazivanj e deredža u
Džennetu
1 7
1
i učenje Kur'ana kod tvoje glave.
1 7
"
Tražeje utjehe (uzimanje pouke) na mezarlucima
Ebu Hanife prenosi od Abdurrahmana, od Ebu Hurejre, r. a. , da je
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Doći će ljudima tako teško vrijeme
pa će dolaziti do kabura (mezarluka) i govoriti : - Kamo sreće da smo mi
na vašem mjestu. Neko upita: -Poslaniče, a zbog čega će to biti tako?
On odgovori : -Zbo� težine situacije u kojoj se budu nalazil i i mnoštva
i skušenja i bel aja. '
d 3
Posjećivanje mezarja
Ebu Hanife prenosi od Alkame, od Sulej mana ibn Burejde, od
njegovog oca, r. a. , koj i kaže da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao:
"Zabranio sam vam da posjećujete kabure, ali je Muhammedu, s. a. v. s. ,
dozvoljeno da posj eti kabur svoje majke, pa i vi posj ećujte kabure al i
nemojte govoriti ništa ružno. Bio sam vam zabranio da kurbansko meso
zadržavate više od tri dana. Zabranio sam vam to kako bi bogati
pomagali siromašnima, a sada vam je Al l ah to dozvolio, pa jedite
(meso svoj ih kurbana, koliko hoćete vremena). Zabranio sam vam piti
iz posuda od hantema
1
7
4
i posuda namazanih smolom, a sada pijte iz
koje god hoćete posude, j er zaista posuda niti šta zabranjuje niti
dozvoljava, ali nemojte piti ono što opija. "
Ebu Hanife prenosi od Alkame ibn Merseda i Haada, nji h
dvoj ica su pričali od Abdullaha ibn Burejde od njegovog oca, da je
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Bio sam vam zabranio da posjećuj ete
Í ¯Û
Misl i se na tri pitanja koja će meleki postavljati svakom čovjeku: Ko ti je
Gospodar, koja ti je bi la vjera i ko ti je bio Poslanik?
1
7
1
Između ostalog čime će vjeri k biti počašćen u kaburu je da će mu se prikazati
njegovo mjesto i deredža l stepen u Džennetu, pa će on nestrplj ivo očekivati da
nastupi Sudnji dan.
Í ¯Z
Kur'an će biti taj koj i će čovjeka tješiti u kaburu i on će ga, pored ostal ih njegovih
dobrih dijela, štititi od patnje.
To je inače jedan od mal ih predznaka Sudnjeg dana, jer u drugom hadisu stoj i :
"Neće nastupiti Sudnj i dan sve dok čovjek ne bude prolazio pored kabura i govorio:
Kamo sreće da sam ja njegovom mjestu, pa da se spasim od poteškoća i da ne gledam
svoji m očima sve ove belaje i iskušenja. " ( Muttefekun alejhi )
1 74 Hantem je vrsta gorki h tikvica.
90
Fuad Sedić
mezarje. Sada ih posj ećujte i nemojte govoriti ono što ni
J
e
dozvoljeno. "
1
7
5
Posjeta Poslanikovom, s.a.v.s., kaburu
Ehu Hanife prenosi od Naf'a, od Ibn Omera, r.a., koji kaže:
"Sunnet
1
76
je da priđeš Poslanikovom, s. a.v. s. , kaburu iz pravca Kible,
leđima okrenut prema Kibl i a licem prema kaburu, i zatim kažeš: "Es­
selamu alej ke ejj uhennebijj u ve rahmetull ahi ve berekatuhu. (Neka je
na tebe selam i spas, Allahov Poslaniče, i Al l ahova mi lost i berićet)."
Kako se naziva selam umrlima
Ehu Hanife prenosi od Alkame, od Ibn Burej de, da j e Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , kada bi došao u posj etu na mezarluke u Beki 'i rekao:
"Esselamu ala ehlid-d!ari minel-muslimin, ve inna in.�aallahu bikum
lahikun, nes 'elullahe lena ve lekumul-ajijeh. " l Neka je selam i spas na
vas, o muslimani, stanovnici mezara, i mi ćemo vam se, ako Bog da,
pridružiti, neka Al lah oprosti i nama i vama."
Ehu Hanife prenosi od Al kame, od Ebu Burejde, od njegovog
oca, r.a. , koj i kaže: "Oti šl i smo jednom pri l ikom sa Al lahovim
Poslanikom, s. a. v. s. , na neku dženazu, pa je on posjetio kabur svoje
majke. Kada se vratio tako j e jako plakao, kao da će mu duša izaći iz
njegovih grudi . Mi smo ga upitali , zašto plače, a on odgovori : -Tražio
sam odobrenje da posj etim kabur svoj e maj ke pa mi je to dozvolj eno,
pa sam tražio da mi se dozvol i da činim za nju šefa'at, (tj . da se za nju
zauzimam), pa mi j e to odbij eno. "
U drugoj predaj i od Ehu Hanife, od Burejde, se kaže: "Al lahov
Poslanik, s. a.v. s. , je tražio odobrenje od svoga Gospodara pa mu je to
dozvoljeno, pa je krenuo a i muslimani su krenuli sve dok ni su došli
bl izu kabura. Musl imani su stali a Poslanik, s. a. v. s. , je prišao do kabura
i tako j ako j e pl akao da smo misl i l i da se neće nikako smiriti. Vratio se
plačući , pa ga Omer, r. a. , upita: -
Š
ta te je raspl akalo, Al lahov
175
Nemojte se na mezarju ponašati onako kako ne dol i kuje tom mjestu, tj. nemojte da
neko nekontrolisano i preglasno plače i l i nariče što nije u skladu sa islamskim
ponašanjem. Poslanik je prvenstveno bio zabranio posjećivanje mezar:a pa je to
kasnije dozvol io, pojasnivši time da ta posjeta ljude podsjeća na Ahi ret, kako bi se što
bolje pripremali za onaj svijet.
1 76
Mi sl i se na sunnet i praksu ashaba, r. a. , i ostal i h njihovih sljedbenika.
Musned Ebu Hanife 91
Poslaniče, draži si mi i od oca i od maj ke? Poslanik reče: -Tražio sam
odobrenj e da posjetim kabur svoje maj ke pa mi je to dozvoljeno, pa
sam tražio da mi se dozvol i da činim za nju šefa'at, (tj . da se za nju
zauzimam), pa mi j e zabranjeno i zbog toga sam plakao iz samilosti
prema njoj . Tada su muslimani plakali iz sami losti prema Poslaniku,
s. a. v. s. "
92 Fuad Sedi ć
KURBAN l BAJ RAMI
Ebu Hanife prenosi od Džebele ibn Sudžej ma, od Abdullaha ibn
Omera, r. a. , koj i kaže: "Obaveza klanja kurbana datira od Al l ahovog
Poslanika, Muhammeda, s. a. v. s. "
Ebu Hanife prenosi od El-Hej sema, od Abdurrahmana ibn Sabita,
od Džabira ibn Abdullaha, r. a. , koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je
zaklao dva čupava šarena ovna; j ednog za sebe a drugog za one od
njegovog ummeta koj i svj edoče da nema drugog boga osim Al l aha i da
j e Muhammed Njegov Poslanik. "
U sl ičnom rivaj etu nij e spomenut Džabir ibn Abdullah.
Klanje kurbana prije klanjanja baj ram-namaza nije
dozvoljeno
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od I brahima i Eš-
Š
e'abij a, da je
Ehu Burde ibn Nij ar, r. a. ,
1
77
zaklao kurban prije nego se kl anjao bajram
namaz, pa j e to spomenuo Al l ahovom Posaniku, s. a. v. s. , na što mu on
reče: "To j e dozvolj eno samo tebi i nije dozvolj eno nikom drugom
1
. .
b "
1
7
8
pos IJe te e.
O kurbanskom mesu
Ebu Hanife prenosi od Alkame ibn Merseda i Hammada, nj ih
dvoj ica su pričali od Abdul l aha ibn Burej de od njegovog oca, da je
Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Bio sam vam zabranio kurbansko
meso više od tri dana, kako bi bogati udijel i l i siromašnima."
1
7
9
1 77 Ime ovog ashaba je Hani' ibn Nijar, r. a. , prisustvovao je drugom dogovoru na
A kabi sa sedamdeset drugova. Učesni k je bitke na Bedru i drugih bitaka. On je dajdža
Bera' ibn Aziba. Umro je početkom Muavinog hi lafeta.
1 7
8
Pravi lo je da se svi kurbani kolju nakon kl anjanja bajram namaza, bi lo da se kolje
za žive i l i za mrtve osobe. Potpuno je neispravno mi šljenje nekih ljudi da kurban za
mrtve treba klati uoči dana bajrama. Sve što se zakolje prije klanjanja bajram namaza
je obična sadaka i to nije kurban, a ovo što je Poslanik, s. a. v. s. , odobrio ovom ashabu
je bi l a specifčnost ovog ashaba i vrijedi l o je samo za njega.
1 79 Ovaj hadis je derogiran, jer je Poslanik, s. a. v. s, kasnije dozvolio da se kurbansko
meso jede i više od tri dana i da se ostavlja za kasnije.
Musned Ebu Hanife
93
Vrijednost klanja kurbana
Ebu Hanife prenosi od Kaj sa, od Tarika, od Ibn Mes'uda, r. a. , da
je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Od važnih stvari na hadžu je
glasno učenj a telbij e i puštanj e krvi prilikom klanja deva."
Š
ta se uči na bajramima i džumi-namazu
Ebu Hanife prenosi od Ibrahima, od njegovog oca, od Habiba ibn
Salima, od En-Nu'mana, r.a., koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , j e
učio na bajramima i na džumi-namazu (nakon Fatihe)
Sebbihismerabbikel-e 'ala i He! e take hadisul-gašieh."
Bajram namaz
Ebu Hanife prenosi od Adijja, od Seida ibn Džabira, od Ibn
Abbasa, r. a. , koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , j e na dan baj rama
izašao do musalle i nij e klanjao nafl u, ni prije ni poslije baj ram
namaza. "
Prisustvo žena na baj ram-namazu
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od Ibrahima da je on čuo
Ummu Atijj u, r. a. , da je rekla: "Bi l o je dozvoljeno ženama da
prisustvuju baj ram-namazima, pa bi ponekada dvije djevoj ke izlazile
ogrnute u jednom ogrtaču. Žene koje su imale haj z bi prisustvovale
mjestu gdj e bi se klanjao baj ram, ali bi sjedate po strani od prisutnih i
ne bi klanjale. "1
8
0
Ebu Hanife prenosi od Abdul-Kerima, od Ummu Atijje, r.a. , koj a
kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je dozvolio ženama da prisustvuju
klanjanj u dva bajrama: Ramazanskog i Kurbanskog baj rama."
U drugoj predaj i ona kaže: "Žene koj e su imale hajz bi sjedile sa
stane i učile dovu, ili bi aminovale."
U drugoj predaj i ona kaže: "Naredio nam je Allahov Poslanik,
s. a. v. s. , da iziđemo na Kurban-bajram i Ramazanski baj ram, djevoj ke i
žene za vrijeme haj za i one ne bi klanj ate ali bi prisustvovale haj irli
skupu i dovi musl imana. Neka žena je upitala: -Allahov Poslaniče, ako
1 80
Razlog njihovog prisustva bajram namazima je bi la želja Poslanikova, s. a. v. s. , da i
one sl ušaju predavanje i da prisustvuju dovi .
94
Fuad Sedi ć
neka od nas nema ogrtača? Poslanik, s. a. v. s. , odgovori : -Neka je njena
sestra zagre sa svoj im ogrtačem. "
Musned Ebu Hanife
95
NAFILA NAMAZ
Ebu Hanife prenosi od Zijada, od El-Mugire, r. a. , koj i kaže:
"Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , bi noću tol iko dugo klanjao da su mu
oticale noge, pa su mu ashabi rekl i : -Zar ti Allah nij e oprostio i tvoj e
prethodne i buduće grijehe? On bi i m odgovarao: -Pa zar da ne budem
zahvalan rob."
Hammad ibn Ebi Hanife, prenosi od svog oca, od Abdurrahmana
ibn Hazma, od Enesa ibn Mal ika, r. a. , da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. ,
rekao: ,,Džibril , a. s. , mi je tol iko preporučivao lijep odnos prema
komšij i da sam pomisl io da će ga učiniti moji m nasljednikom, i tol i ko
mi je preporučivao l ij epo ophođenj e prema robu tako da sam pomisl io
da će odrediti rok i vrijeme, kada ću morati da ga oslobodim, i tol i ko
mi je preporučio obavlj anje noćnog namaza, da sam pomislio da će oni
' b l " d l
.
1 8 1
" naJ o J 1 o moga urmeta veoma ma o spavati .
.
Ebu Hanife prenosi od Ebu Dža'fera da je Poslanikov, s. a. v. s. ,
noćni namaz bi o trinaest rekata, od toga tri rekata vitr-namaza i dva
rekata sabahskog farza.
1 82
Poslanik, s.a.v.s., je klanjao dobrovoljni namaz na jahalici
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od Mudžahida koj i je bio na
putu od Meke skupa sa Abdullahom ibn Omerom, r. a. , pa je on klanj ao
dobrovoljne namaze (nafle) na svoj oj j ahal ici koja je bil a okrenuta u
pravcu Medine.
1
8
3
Tom pril ikom je ruku' i sedždu činio naginj ući se
naprijed. Tako je postupao sa naflama a za farz namaze i vitre bi sišao
sa svoje jahalice. Tada je Mudžahid upitao Ibn Omera o ovom
njegovom klanj anju na j ahal ici u pravcu Medine, pa mu je rekao:
"All ahov Poslanik, s. a. v. s. , j e klanao dobrovoljne namaze na svojoj
jahalici, u onom pravcu gdje je putovao i to bi činio naginj ući se. "
l ð |
To je u skladu sa kur'anskim ajetom: "Oni su noću samo malo spaval i . " (sura Ez­
Zarijat, 1 7)
l ðZ
Sve je ovo nazvano noćnim namazom zbog vremenske bl izine jednog pored
drugog, obzirom da je noćni namaz bio u zadnjoj treći ni noći, nakon čega bi usl ijedio
vitr-namaz a onda sabahski sunnet.
l hJ
To jest suprotno pravcu ki bl e.
96
Fuad Sedić
Vrij ednost četiri rekata nafle poslije jacije
Ehu Hanife prenosi od Muhariba, od I bn Omera, r. a. , da j e
Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko klanja nakon j acijskog farza
četiri rekata, ne prekidaj ući ih sa selamom, na prvom rekatu bude učio
poslij e Fatihe suru Sedžde, na drugom rekatu nakon Fatihe suru Ed­
Duhan, na trećem rekatu nakon Fatihe suru Jasin i na četvrtom rekatu
nakon Fatihe suru Tebarekellezi bijedihil-mulk (sura El-Mulk), imaće
nagradu kao da je noć Lej letul-kadr proveo u ibadetu, biće mu
dozvolj eno zauzimanj e za njegovu fami l ij u, za one koj i su zaslužili
Džehennem i biće zaštićen od patnj e u kaburu. "
1
84
Nije dozvoljeno kanjati naflu nakon sabaha
Ehu Hanife prenosi od Abdul -Melika, od Kaz'e, od Ehu Seida EI­
Hudrij a, r.a., da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Nema nafle
namaza nakon sabaha sve dok ne izađe sunce, niti ima namaza poslije
ikindije sve dok sunce ne zađe, i ova dva dana se ne poste: Kurban­
bajram i Ramazanski baj ram. "
Duha-namaz
Sa ovim senedom od El-Harisa, od Ehu Sal i ha, od Ummu Hane,
r. a. , koj a kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je na Dan oslobođenja
Mekke skinuo svoj oklop (pancir) i zatražio vodu koju je posuo po sebi.
Zatim j e zatražio jednu odj eću u kojoj je kl anj ao. " " . . . zamotavši se u
nj u," kako se dodaj e u jednoj predaj i .
U drugoj predaj i stoj i : "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , j e skinuo svoj
oklop na Dan oslobođenja Mekke i zatražio j e vodu, pa su mu donijel i
u velikoj posudi na kojoj je bio trag tij esta. Poslanik se tada zaklonio sa
pl atnom i okupao se. Nakon toga je tražio da mu se dadne odj eća sa
koj om se zagruo i onda klanjao dva rekata duha-namaza."
U drugoj predaj i stoj i : "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je skinuo svoj
oklop na Dan oslobođenja Mekke i zatražio je vodu, pa su mu donijel i
u velikoj posudi na kojoj je bio trag tij esta. Poslanik se tada okupao i
klanjao četiri i l i dva rekata zagrut odjećom. "
U nekim predajama se kaže da se to klanja uoči petka. Ovakva sl ična predaja se
prenosi za onoga ko hoće da nauči Kur'an napamet. Hadi s je zabi ležio Tirmizi,
Taberani, Ibn Es-Sunni i drugi.
Musned Ebu Hanife
97
Hadis o istihari
Ehu Hani fe prenosi od Harada, a on od I brahima En-Neha'ia,
ovaj od Alkame da je Abdullah (ibn Mes'ud), r. a. , rekao: "Al l ahov
Poslanik, s. a. v. s. , je nas, ashabe, podučavao lstihari u svim situacijama
kao što nas je podučavao nekoj suri iz Kur'ana."
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je govorio: "Kada neko od vas ne može
da se odluči šta da uradi , neka uzme abdest i klanja dva rekata nafle, a
zatim neka prouči ovu dovu:
" Allahumme inni estehiruke bi ilmike, ve estakdiruke bi kudretike
ve es 'e/uke min fadlike, je inneke te 'alemu ve la e 'alemu, ve takdiru ve
la akdiru, ve ente allamu-1-gujub. Allahumme in kane haze-l-emru
haj re n li fi meiJeti ve hajren li ji akibeti e mri, je jessirhu li. ' '
Zatim bi dodao: " Ve in kane gajruhu hajren, fakdir hajsu kane
summe reddini hihi. "
Prijevod Istihare dove glasi :
"Allahu moj , j a tražim za sebe ono što je dobro, s Tvoj im
znanjem, i molim Te da mi da'š Svojom moći i mol i m Te da mi da'š od
Tvoje blagodati . Ti, zaista, sve znaš, a ja ne znam, Ti, sve možeš, a ja
ne mogu! , i Ti si poznavalac tajni ! Al l ahu moj , ako je ova stvar (ovaj
posao) dobro za mene u mom životu, na ovom i na budućem svijetu, Ti
mi to olakšaj ." Zatim bi dodao: "A ako je nešto drugo dobro za mene Ti
mi to odredi , ma gdj e se ono nalazi lo, zatim mi daj da s tim budem
zadovoljan.
"
Ehu Hanife prenosi od Nasiha, od Jahje, od Ehu Seleme, od Ebu
Hurejre, r. a. , koj i kaže: "Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , nas je podučavao
Istihari-namazu kao što nas je podučavao nekoj kur'anskoj suri. "
Namaz zbog pomračenja sunca
Ehu Hanife prenosi od Ata'a, od njegovog oca, od I bn Omera, r.a.,
koj i kaže: "Porračilo se Sunce na dan smrti I brahima sina Al lahovog
Poslanika, s. a. v. s. , pa su neki ljudi rekli da je nastupilo porračenje
zbog lbrahimove smrti . Poslanik, s.a.v. s. , je klanjao namaz zbog
pomračenj a Sunca i tako je dugo staj ao na kijamu da su misl i l i da neće
nikako či niti ruku'. Kada je učinio ruku' ostao je na njemu tako dugo
kao što je bio na kij amu. Kada se digao sa ruku'a opet je staj ao tako
dugo. Zatim je učinio sedždu dugu poput dužine kijama. Sjeo je između
98
Fuad Sedi ć
dvije sedžde tako dugo kol iko j e bio i na sedždi . Zatim je oti šao na
drugu sedždu koj a je isto tako dugo traj ala. Zatim j e klanj ao i drugi
rekat na kojem je činio isto kao i na prvom. Kada je bio na sedždi onda
je tako j ako zaplakao i čuli smo ga kako izgovara: "Zar mi nisi obećao
da ih nećeš kazniti dok sam j a među nj ima." Nakon toga je sjeo na
tešehhud i kada je završio namaz okrenuo se ashabima i rekao: "Zaista
su Sunce i mjesec dva Al lahova znaka sa koj ima on straši svoje robove.
Oni se ne poračuju ni zbog nečije smrti niti zbog nečijeg života, pa
kada nastupi pomračenje onda klanjajte namaz (zbog porračenj a). "
Musned Ebu Hanife
99
POST
Ebu Hani fe prenosi od Ata'a, od Ebu Sal iha Ez-Zejjata, od Ebu
Hurej re, r. a. , da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Za svako djelo
čovjek ima nekog udjel a osim posta. Post pripada Meni i Ja za njega
nagrađujem. "
1 85
Ebu Hanife prenosi od Ata'a, od Ai še, r. a. , koja kaže: "Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , bi osvitao džunup (nečist) i to ne od polucije u snu,
pa bi nastavio postiti taj dan."
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
on od El-Esveda a on od Ai še, r. a. , koja kaže: "Allahov Poslanik,
s. a. v. s. , bi izlazio da klanja sabah namaz a sa njegove kose bi padale
kapi vode od kupanja i onda bi taj dan postio. "
Bilal, r.a., uči ezan noću
Ebu Hanife prenosi od Abdul l aha, od I bn Omera, r. a. , koj i kaže
da je čuo Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s. , da kaže: "Zai sta Bi lal, r. a. , uči
ezan noću, pa slobodno jedite i pijte sve dok ne zauči Ibn Ummi
Mektum, r. a. , jer on uči ezan kada nastupi zora (i tada se može klanjati
sabah). "
Kada nastupi deset zadnjih dana ramazana Poslanik se ne bi
primicao svojim ženama
Ebu Hani fe prenosi od El-Hej sema, od nekog čovjeka, od Ai še,
r. a. , koja kaže: "Kada bi nastupio mjesec ramazan Al l ahov Poslanik,
s. a. v. s. , bi spavao i klanj ao, al i kada bi nastupi l o zadnji h deset dana
ramazana onda se ne bi primicao ženama, nego bi se posvetio noćnom
namazu."
Í ð3
Ovo je poznati hadis kud5i, tj . hadis u kojem Poslanik, s. a. v. s. , prenosi ono što je
Al lah, dž. š. , rekao, a tog teksta nema u Kur'anu.
1 00 Fuad Sedi ć
Poslanik je zabranio neprekidni post i post šutnjom
Ehu Hanife prenosi od
Š
ejbana, od Jahje, od El-Muhadžira, od
E bu Hurej re, r. a. , koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v . s. , je zabranio post
šutnjom i neprekidni post."
1 8
6
Ehu Hani fe prenosi od Adijja, od Ehu Hazima, od Ehu Eš-
Š
e'sa'a,
od Ehu Hurej re, r. a. , koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je zabranio
neprekidan post i post šutnjom. "
Hidžama ne kvari post
Ehu Hanife prenosi od Ehu Es-Sevada, od I bn Hadžiba, od Ibn
Abbasa, r. a. , koj i kaže: "Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , je dozvol i o da mu se
pusti krv (učini hidžama) u mjestu El-Kaha
1 8
7
a tada je postio. "
Ehu Hanife prenosi od Ehu Sufana, od Enesa, r. a. , koj i kaže:
"Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , je dozvolio da mu se izvadi krv, nakon što
j e rekao: "Omrsi l i su se i onaj koj i pravi hidžamu i onaj kome se pravi
h 'd•
§ §
1 88
l zama.
Ehu Hani fe prenosi od Zuhrij a, od Enesa ibn Mal ika, r. a. , da je
Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , dozvol i o da mu se izvadi krv (uradi
hidžama) dok je postio.
U drugoj predaj i stoj i da je Ehu Hanife rekao: Obavij estio me je
ibn
Š
ihab da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , dozvol io da mu se izvadi krv
za vrijeme posta. U ovoj predaj i nije spomenut ashab Enes, r.a.
1
89
Í ðô
Sa ovim postom se mi sl i na post vi še dana bez prekidanja ifarom i l i sehurom. To
je Poslanik, s. a. v. s. , nekada prakticirao l ično, al i je zabranio ashabima, pojašnjavajući
i m to da oni nisu poput njega, jer njega njegov Gospodar nahrani .
Š
to se ti če posta
šutnjom to je bi l o u kršćanskoj praksi , al i je u I sl amu zabranjeno. Kod nekih učenjaka
je to mekruh/ pokuđeno, kao što je I bn EI-Hemmam.
Í ð¯
Mjesto između Mekke i Medi ne.
l ðð
Postupak Poslanika je dokinuo l derogirao ono što je on ranio bio izjavio, prema
tome puštanje krvi ne kvari post.
l ðV
Ova druga predaja se zove murse/ predaja, tj. predaja u kojoj se ne spominje
ashab, obzirom da je I bn
Š
ihab Ez-Zuhri tabi'in i on nije sreo niti vidio Poslanika,
s. a. v. s.
Musned Ebu Hanife 101
Ljubljenje supruge za vrijeme posta
Aiša, r. a. , kaže da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , polj ubio svoj u
suprugu dokj e postio.
Ehu Hanife prenosi od Sul ej mana ibn Jesara, od Ummu Seleme,
r.a., koja kaže: "Nekada bi Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , izlazio na sabah
namaz a
.
voda bi mu kapala sa glave zbog kupanj a, ali ne zbog
polucije
1 90
i taj dan bi nastavio postiti. "
I stim senedom se prenosi : "Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , j e polj ubio
svoj u ženu uz ramazan, za vrij eme posta. "
Ehu Hanife prenosi od El -Hej sema, od Amira Eš-
Š
a'bija, od
Mesruka, od Aiše, r.a., koja kaže: "Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , bi
dodirivao njeno l ice dok bi postio.'
d
9
1
Prekid posta na putovanju
Ehu Hanife prenosi od El -Hej sema ibn Habiba Es-Sadija, od
Enesa ibn Mal i ka, r.a., koj i kaže: "Allahov Poslanik, s.a. v. s. , je krenuo
dva dana prije isteka mjeseca ramazana iz Medine prema Mekki .
1
9
2
Postio j e sve dok nij e stigao do mjesta Kudejd. Lj udi su mu se požal i l i
na poteškoću zbog putovanj a pa j e on prekinuo post i tako j e ostao sve
dok nije ušao u Mekku. "
Ehu Hani fe prenosi od Musl ima, od Enesa, r. a. , koj i kaže:
"Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je putovao prema Mekki pa je postio a i
ljudi su posti l i s nj im. Zatim je Poslanik prekinuo post (omrsio se) pa
su i ashabi prekinuli post."
lJ drugoj predaj i stoj i : "Izašao je Poslanik, s. a. v. s. , iz Medine
prema Mekki u mjesecu ramazanu, pa kada je prešao dio tog puta lj udi
190
Misl i se na to da se Poslanik, s. a. v. s. , kupao nakon što je imao intimni odnos sa
nekom od svoj ih žena i nije razlog kupanja bio polucija u snu. U takvom stanju
džunupluka, Poslanika bi zora zaticala što ne smeta za početak posta tog dana, bi lo da
je to uz ramazan i l i nafla post, van ramazana.
1 91
Mi sl i se na to da je Poslanik, s. a. v. s. , ljubio svoju ženu i dodirivao njeno l ice dok
bi postio, bi lo farz l obavezi post, bi lo nafl u.
1 9
To je bi lo putovanje radi oslobođenja Mekke, osme godine po Hidžri. Kada je
Poslanik vidio da je ashabima teško postiti stao je na vi dno mjesto i napio se vode pa
su i ashabi tada preki nul i post.
1 02 Fuad Sedić
su mu se požali l i na iznemoglost. On je tada prekinuo post, pa su i oni s
nji m prekinuli posti i nije više ni postio sve dok nij e stigao u
Me k u."
1 93
U drugoj predaj i se kaže: "Al l ahov Poslanik, s.a.v. s. , je putovao
uz ramazan prema Mekki. On je postio kao i musl i mani koj i su bi l i sa
nj i m. Kad je prešao jedan dio puta neki musli mani su se požali l i na
iscrpljenost, pa je on zatražio vode i prekinuo post. Tada su i muslimani
prekinuli post. "
Post na dan Ašure
Ebu Hanife prenosi od Ibrahima, od njegovog oca, od Humejda
ibn Abdurrahmana El -Himj erija, da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao
nekom čovj eku od svoj ih ashaba, r. a. , na dan Ašure: "Naredi svome
komšiluku i svojoj porodici da poste ovaj dan. " Taj čovjek reče: -Oni
su već nešto jel i . Poslanik, s. a. v. s. , na to reče: -Pa čak i ako su već
jel i . "
t 9
4
Zabrana posta u danima tešrika i sumnj ivog dana
Ebu Hanife prenosi od Abdul-Meli ka, od Kaz' e, od Ebu Seida EI­
Hudrija, r. a. , koj i kaže: "All ahov Poslanik, s. a. v. s. , je zabranio da se
poste tri dana tokom boravka na Mini.
1
95
"
Sa i stim senedom se prenosi : "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , Je
zabranio da se posti sumnj ivi dan. "
1
96
1
93 U Buharinoj predaj i stoji da nije više postio sve dok nije istekao ramazan.
1
9
4
Tj . neka započnu postiti pa makar da su već jel i , i z poštovanja prema tom danu.
1
95 Mi sl i se na prva tri dana Kurban-bajrama, koja se borave na Mini , u vrijeme
obavljanja hadža.
1
9
6
Mi sl i se na dan početka ramazana, kada se nije s igurno je l i ramazan nastupio i l i
nije.
Musned Ebu Hanife 103
HADŽ
Ebu Hanife prenosi od Atijje, od Ebu Seida, r. a. , da j e Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko žel i da obavi hadž neka požuri . "
Ebu Hanife prenosi od Al kame, a on od Al l ahovog Poslanika,
s. a. v. s. , (prekinutom, murse/ predajom) da je Poslanik, s. a. v. s. , rekao:
"Hadžij i se praštaj u grijesi
1 9
i onome kome on bude molio za oprost
grij eha, sve do kraj a mjeseca muharrema."
Vrijednost prvih deset dana Zul-hidžeta
Ebu Hanife prenosi od Mahmula ibn Rašida, od Muslima El ­
Betina, od Seida ibn Džubej ra, od I bn Abbasa, r. a, koj i prenosi da je
Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Nema dana bolji h kod Allaha, dž. š. ,
od prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta, pa puno u nj i
m
a spominj ite
Al l aha, dž. š. "
Mikati za oblačenje ihrama
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
on od El-Esveda ibn Jezida koj i kaže da je Omer ibn El-Hattab, r. a. ,
lj udima držao hutbu pa je rekao: "Ko od vas žel i da obavi hadž neka ne
oblači ihrame osim na mikalu. Mikli koj e vam j e odredio vaš Poslanik,
s. a. v. s. , su: za stanovnike Medine i one koj i prolaze pored nje Zul­
Hulejfa, za stanovnike
Š
ama (područje današnj e Sirije, Jordana,
Palestine i sl . ) i one koj i tuda prolaze El-Džuhfa, za stanovnike Nedžda
(područje središnj eg dijel a Saudijske Arabije) i one koj i iz tog pravca
dolaze Karn (el-Menazil), za stanovnike Jemena i one koj i iz tog pravca
dolaze Jelemlem, za stanovnike Iraka i one koj i iz tog pravca dolaze
Zatu !rk. "
Ebu Hanife prenosi od Jahj a'a, od Naf'a, koj i kaže da j e čuo
Abdul l aha ibn Omera, r. a. , da kaže: Ustao je neki čovjek i upitao: -
Al lahov Poslaniče, gdje se oblače ihrami? Poslanik, s. a. v. s. , mu
Misl i se na male grijehe, a za velike grijehe treba tevba l pokajanje i Al lah, dž. š. ,
ih može oprostiti kome hoće.
1 04
Fuad Sedi ć
odgovori : "Medinelije oblače ihrame kod Zul-Hulejje, stanovmc1
Nedžda kod Karna, Iračani kod El-Akika, stanovnici Sirije (i okoline)
kod El-Džuhfe, Jemenci kod Jelemlema. "
O ihramima
Ebu Hanife prenosi od Ibrahima, od njegovog oca, koj i kaže da j e
pitao Ibn Omera, r. a. , može l i se muhrim namirisati, pa mu I bn Omer,
r. a. , reče: -Draže mi je da osvanem pa da sa sebe otresam katran nego
da otresam miris. Tada prenosilac hadisa reče: -Pa sam došao Aiši, r. a. ,
i to j oj spomenuo na što mi ona reče: -Ja sam namirisala Allahovog
Poslanika, s. a. v. s. , pa je obišao svoj e žene i onda je osvanuo u
ihramima.
1
98
Š
ta muhrim oblači
Ebu Hanife prenosi od Amr ibn Dinara, od Džabira ibn Zej da, od
Ibn Abbasa, r. a. , da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko ne bude
imao izara
1 99
neka obuče duge hlače, a ko ne bude imao papuče neka
obuj e mestve. "
Šta muhrim smije ubiti
Ebu Hanife prenosi od Nafi'a, od Ibn Omera, da je Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Muhrimu
200
je dozvoljeno da ubije miša,
zmij u, bijesnog psa, lunj u
201
i akrepa."
202
Ebu Hanife prenosi od Abdul laha ibn Dinara, od Ibn Omera, r. a. ,
da j e neki čovjek upitao: -Allahov Poslaniče, šta je muhrimu
dozvoljeno da oblači? Poslanik mu odgovori : -Ne smije oblačiti
lVð
Aiša, r. a. , je nami risavala Poslanika, s. a. v. s. , prije oblačenja i hrama što je
dozvoljeno, međutim za vrijeme boravka u ihramima nije dozvoljeno koristiti miris,
na što se odnose I bn Omerove, r.a., riječi .
1 99 /zar je donji dio i hrama, pa ako neko ne bi i mao takvu vrstu nešivene odjeće onda
neka obuče ono što ima kako bi pokrio svoj sramotni dio tijela. Također, ako nema
papuča, i l i sandala onda mu je dozvoljeno da obuje mestve, i l i nešto sl ično, pazeći da
ne budu duboke.
200
Muhrim je onaj ko je obukao i hrame i počeo sa obredima hadža i l i umre.
ZÜl
Lunja je vrsta sokola, a to podrazumijeva pticu grabljivi cu.
ZÜZ
Ovo su inače životinje koje je dozvoljeno ubiti i kada je čovjek u ihramima i kada
nije, samo što se u drugim predajama umjesto tunje (vrste sokola) spominje vrana.
Musned Ebu Hanife
1 05
košulju, niti čalmu, niti ogrtač, niti šarvale, niti kapulj aču, niti odj eću
koj u je dodiruo mi ris, veres i l i šafran. A ko ne bude imao papuče neka
obuče svoj e ci pele ali neka mu ne prelaze članke."
Telbije
Ehu Hanife prenosi od Ata' a, od Abdullaha ibn Abbasa, r. a. , da j e
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , na hadžu učio telbiju od vremena oblačenj a
ihrama pa sve dok nij e počeo sa bacanj em kamenčića na Mini.
U predaj i od Abdul laha ibn Abbasa, r. a. , se prenosi da j e Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , stavio iza sebe na j ahalici Fadla ibn Abbasa, r. a. , a
bio j e i zuzetno lijep mladić pa se zagledao u neku ženu a Poslanik,
s.a. v. s. , je njegovo lice okrenuo u drugu stranu. l Poslanik, s. a. v. s. , j e
učio telbiju sve do bacanj a kamenčića.
U drugoj predaj i od Ibn Abbasa, r. a. , od Fadla stoj i : "Smatram da
je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , učio telbiju sve dok nije počeo sa
bacanj em kamenčića."
Doticanje Crnog kamena
Ehu Hanife prenosi od Nafi'a, da je Ibn Omer, r.a. , rekao: "Nisam
ostavio dodirivanje Crog kamena otkako sam vidio da ga Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , dodiruje. "
Dodirivanje Jemenskog kamena
Ehu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
ovaj od Alkame on od Ibn Mes'uda, r.a., da je Allahov Poslanik,
s. a. v. s. , rekao: "Kad god sam naišao pored Jemenskog kamena
203
(ruknul-jeman) tu sam sreo Džibrila, a. s. "
Od Ata'a se prenosi da j e Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , upitan zašto
mnogo dodiruje Jemenski kamen, pa je rekao: "Nikada nisam naišao
pored tog kamena da tu nij e staj ao Džibril, a. s. , koji je činio istigfar za
one koj i dodiru taj kamen. "
203
To je ugao Kabe koji je okrenut prema j ugu a nalazi se neposredno prije Crog
kamena, El-Hadžerul-esveda. Obzirom na današnj u gužvu u haremu, pri l i kom
obavljanja tavafa, sasvim je dovoljno pokazati rukom na Cri kamen, donijeti tekbir i
nastaviti sa tavafom.
1 06
Fuad Sedić
O tavafu
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od Se' ida i bn Džubejra, od
Abdullaha ibn Abbasa, r. a. , koj i kaže: "Allahov Poslanik, s.a. v. s. , je
tavafio oko Kabe na svojoj devi zbog bolesti
204
a doticao je dva
kamena
20
5
sa svoji m štapom."
U drugoj predaj i I bn Abbas, r. a. , kaže: "Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. ,
j e obavljao saj između Safe i Merve na svojoj devi zbog bolesti. "
Dova između Jemenskog ugla i Hadžerul-esveda
Ehu Hani fe prenosi od Abdullaha, od Ibn Omera, r.a., da j e
Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , između Jemenskog i Crog kamena, učio
ovu dovu: Allahumme inni euzu bike minel-kufri, vel-.fakri, vez-zulli,
vel-hizji. (Allahu moj , j a od tebe tražim zaštitu od nevjerstva,
siromaštva, poniženj a i sramote. )
Remi l žurno kretanje u tavafu
Ebu Hanife prenosi od Ata'a, od Abdul l aha i bn Abbasa, r. a. , da je
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Rem! j e od Crnog kamena pa sve do
Crog kamena. "
20
6
Jahanje bedja
Ebu Hanife prenosi od Abdul-Kerima, od Enesa, r. a. , koji kaže:
"Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je vidio nekog čovj eka kako vodi svoga
hedja
2
0
7
(deva za kurban), pa mu je rekao da ga uzj aše. "
208
Zܺ
Osjećao je bolove u svojoj nozi zbog povrede.
ZÜJ
Doticao je Crni kamen i onaj prije njega, tj . Jemenski ćošak Kabe.
ZÜb
Remi je žuro kretanje uz drmanje ramena, u prva tri kruga tavafa, kako bi se
mušri ci ma u ono vrijeme (za vrijeme umre, posl ije Hudejbije) pokazala snaga i
kondicija. To žuro kretanje počinje od Crog kamena i tu se završava, a ne kao što
neki kažu da se nije žurilo između dva kamena (Jemenskog i Crog kamena).
Zܯ
To je kurban kojeg hadžija vodi sa sobom i planira ga zaklati nakon obavljenog
hadža.
ZÜð
Kada je Poslanik, s. a. v. s. , vidio ovog čovjeka kako se umorio od putovanja, a išao
je pješice za svojom devom, rekao mu je da je uzjaše, što ukazuje da je dozvoljeno
jahati hedja.
Musned Ebu Hanife
107
Muzdelifa
Ebu Hanife prenosi od Jahje ibn Džesse ibn Ebi Hibban, od
Sanij a, koj i kaže: Vratil i smo se sa Arefata skupa sa Abdullahom ibn
Omerom, r. a. , pa kada smo stigli na Muzdelifu klanj al i smo sa nj i m
akšam, zatim j e on istupio naprijed i klanjao još dva rekata
?
09
Zatim je
zatražio vodu i polio se nj om.
2 1 0
Nakon toga j e legao a mi smo sjeli
dugo čekaj ući namaz.
2 1 1
Mi smo tada rekl i : -A j acij a namaz? Tada on
reče: -Pa zar niste uradi l i kao što je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , uradio, j a
sam već klanjao jacij u. "
U drugoj predaj i od Ibn Omera, r. a. , se kaže: "Allahov Poslanik,
s. a. v. s. , je sastavio akšam i j acij u (na Muzdelif). "
Spajanje namaza na Muzdelif
Ebu Hanife prenosi od Ebu Ishaka, od Abdullaha ibn Jezida El ­
Hatamija, od Ebu Ejj uba, r. a. , koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je
klanjao akšam i j acij u na Muzdelifi sa jednim ezanom i ikametom. "
2 1 2
Ebu Hanife prenosi od Adijja, od Abdullaha ibn Jezida, od Ebu
Ejjuba, koj i kaže: "Klanjao sam sa Allahovim Poslanikom, s. a. v. s. ,
akšam i j acij u na Muzdel i fi. "
Bacanje kamenčića na Mi ni
Ebu Hanife prenosi od Seleme, od Hasana El-Avfj a, od I bn
Abbasa, r. a. , koj i kaže: Allahov Poslanik, s. a. v. s. , j e dozvolio slabima
iz njegove porodice
2 1
3
da ranije noću krenu sa Muzdelife prema Mini i
rekao im j e: "Nemoj te bacati kamenčiće sve dok ne izađe sunce. "
E bu Hani fe prenosi od Ham ada, on od Se' i da i bn Džubej ra da j e
Abdullah ibn Omer, r. a. , rekao: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je poslao
209
Ova dva rekata su bi la jacija namaz, kao što se razumije i z dalj njeg teksta hadisa.
2 1 0
Ovo je vjerovatno bi l o radi osvježenja.
2 1 1
Oni s u mi sl i l i da su ona dva rekata bi l a akšamski sunnet i li nafla.
21 2
Ovaj tekst da je bio samo jedan ikamet se smatra garib predajom, jer je
općepoznato da je to bi l o sa jedni m ezanom i dva ikameta, što je odabrao i Ibn EI ­
Hemmam i rekao da se na taj nači n kl anja.
2 1 3
Mi sl i se na žene, djecu, starije, bolesne i nemoćne hadžije.
1 08
Fuad Sedi ć
slabe i nemoćne (žene i djecu) sa Muzdelife noću i rekao i m: -Nemojte
bacati kamenčiće (džemretul-akabe) sve dok ne izađe sunce."
Način obavljanja hadža
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od I brahima od Es-Subejja
2 1 4
koj i kaže: "Krenuo sam iz El-Džezire
2 1
5
da obavim hadž, pa sam
prošao pored Sulej mana ibn Rebi'e i Zej da ibn Suhana, dvoj ice tabi'ina
koj i su živjel i pored (vode) El- Uzejbe.
Č
ul i su me kako sam skupa
zanijetio i umru i hadž: Lebbejke umreten ve hadžeten! Jedan od nj ih
dvoj ice je rekao: -Ova osoba je veća neznalica od svoje deve. Drugi je
rekao: -Ovaj j e gori od toga i toga. Es-Subejj dalj e kaže: -Ja sam tako
nastavio sve dok ni sam završio svoj e obrede i naišao pored vladara
pravovjernih Omera, r. a. , i obavij estio ga o tome: -Ja sam iz daleka i
nisam imao koga pitati a Al lah mi j e propisao da obavim ovaj propis,
pa sam požel io da obavim i umru i hadž i tako sam skupa zanijetio.
Naišao sam pored Sulej mana ibn Rebi' e i Zejda ibn Suhana i oni su me
čuli da sam skupa zanij etio i umru i hadž: Lebbejke umreten ve
hadžeten! Jedan od nj ih je rekao: -Ova osoba j e veća neznalica od svoje
deve, a drugi je rekao: -Ovaj j e gori od toga i toga. Tada ga Omer upita:
-Kako si postupio? Es-Subejj reče: -Nastavio sam tako i obavio sam
tavaf za umru i učinio sam urranski saj između Safe i Merve, zatim
sam to ponovio (za hadž) i ostao sam u ihramima i radio i sto onako
kako radi onaj koj i je zanij etio hadž i tako sam završio sa svoj im
hadžskim obredima. Omer, r. a. , mu tada reče: -Ti si pogodio praksu
svoga Poslanika Muhammeda, s. a. v. s. "
U drugoj predaj i ovog događaja od Es-Subejja ibn Ma'beda se
kaže: "Skoro sam prešao iz kršćanstva u islam pa sam došao u Kufu
želeći da obavim hadž u vrij eme Omera ibn El-Hattaba, r. a. Sulej man i
Zej d ibn Suhan su zanij etil i da obave samo hadž a Es-Subejj je
zanijetio i hadž i umru. Oni su mu rekl i : -Teško tebi, ti obavlj aš skupa
hadž i umru a Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , je to zabranio
2 1
6
, tako mi
Al laha, ti si veća neznalica od svoj e deve. Tada Es-Subejj reče: -Otići
2 1
4 Es-Subejj ibn Me'abed, kršćani n koj i je primio i slam.
2
1
5 Mjesto pored Basre, u iraku.
2
1
6
Nji h dvoj ica su smatral i da je pojedinačno i zasebno obavljanje hadža i umre bolje
nego zajedničko pa su zato zanijeti l i samo hadž. Nije tačno da je Poslanik, s. a. v. s. ,
zabranio zajedničko obavljanje hadža i umre, jer je to činio i on, s. a. v. s. , l i čno a i
njegovi ashabi, r. a.
Musned Ebu Hanife
109
ćemo i mi i vi
2 1
7
kod Omera, r. a. Kada je Es-Subejj stigao u Mekku
obavio je tafav oko Kabe i saj između Safe i Merve za umru i ostao je u
ihramima i nije prekidao ihramske zabrane. Zatim je obavio tavaf oko
Kabe i saj između Safe i Merve za svoj hadž. Tako je ostao u ihramima
sve dok nije došao na Arefat i tako je završio svoj hadž. Kada je skinuo
ihrame zaklao je kurban zbog tog načina obavljanja hadža. Kada su se
vraćali sa hadža prošli su pored Omera ibn EI -Hattaba, r. a. ,
2 1 8
pa mu
Zejd ibn Suban reče: -0 vladaru pravovjemih, ti si zabranio obavlj anje
hadža i umre zajedno, a Es-Subejj ibn Ma'bed je tako učinio? Tada
Omer, r. a. , upita: -Kako si postupio o Es-Subejje? On reče: -0 vladaru
pravovjemih, zanijetio sam hadž i umru skupa, pa kada sam stigao u
Mekku obavio sam tavaf oko Kabe i saj između Safe i Merve za umru,
zatim sam ostao u ihamima pa sam učinio tavaf i saj za hadž. Ostao
sam tako u ihramima sve do prvog dana Kurban-baj rama, kada sam
zaklao kurban zbog obavlj anja hadža i umre zajedno i nakon toga sam
skinuo ihrame. Tada Omer potapša Es-Subejja po njegovim ramenima i
reče: -Pogodio si sunnet svoga Poslanika Muhaeda, s. a. v. s. "
U trećoj verzij i ovog slučaj a od Es-Subejja sa kaže: "Krenuli su
Es-Subejj i Sulej man ibn Rebia i Zej d i bn Suhan da obave hadž. Es­
Subejj je zanij etio da obavi skupa i hadž i umru a Sulej man i Zejd su
zanijeti l i samo hadž. Nj ih dvoj ica su njega kritikovali zašto je zanijetio
oboje i rekli su mu: -Ti si veća neznal i ca od deve, sastavljaš hadž i
umru a vl adar pravovjernih je to zabranio. On im reče: -Otići ćemo
skupa kod Omera, r. a. , pa ga pitati . Kada su stigli u Mekku Es-Subejj je
obavio tavaf oko Kabe i za umru a nakon toga je obavio tavaf i saj
između Safe i Merve za svoj hadž. Kada je to završio ostao j e u
ihramima i nije se oslobađao ihramskih obaveza sve do dana klanja
k urbana kada je zaklao ono što je bio u stanj u, tj . ovcu. Kada su završi l i
sa hadžom nai šli su kroz Međinu i svrati l i kod Omera, r. a. , t e mu
Sulej man i Zejd rekoše: -0 vladaru pravovjernih, Es-Subejj je skupa
obavio hadž i umru? Tada ga Omer upita: -Kako si postupio? Es-Subejj
reče: -Kada sam došao u Meku prvo sam obavio tavaf za svoj u umru,
zatim sam obavio urranski saj između Safe i Merve a nakon toga sam
ponovo obavio tavaf oko Kabe za hadž i učinio hadžski saj između Safe
Z Í ¯
Koj i smo zanieti l i ovaj način obavljanja hadža i vi koji ste zanijeti l i taj nači n
obavljanja.
Z Í ð
Koj i je bio u Medi ni .
l i O
Fuad Sedić
i Merve. Tada ga Omer upita: -A šta si nakon toga učinio? Es-Subejj
reče: -Ostao sam u ihramima i nije mi bi l o dozvoljeno ništa od
ihramskih zabrana sve do prvog dana Kurban-bajrama kada sam zaklao
ono što sam mogao, tj . ovcu. Tada ga Omer, r. a. , potapša po plećki i
reče: -Pogodio si sunnet svoga Poslanika Muham eda, s. a. v. s. "
Puštanje krvi (hidžama) u ihramima
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od Se' ida ibn Džubejra, od Ibn
Abbasa, r.a., da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , učinio hidžamu
2 1 9
dok je
bio u ihramu.
Kako žena koja ima hajz obavlja hadž
Ebu Hani fe prenosi od El -Hej sema, od neko� čovjeka, od Aiše,
r.a., da je ona došla na Dan oslobođenja Mekke
20
želeći da obavi
umru,
22 1
pa je dobi la hajz i Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , joj je naredio da
odustane od umranskih obreda.
Ebu Hanife prenosi od El-Hej sema, od nekog čovjeka, od Aiše,
r.a., da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , zaklao kravu zbog toga što je Aiša
odustala od umranskih obreda.
Ebu Hanife prenosi od Abdul -Mel i ka, od Reb'ia ibn Hi raša, od
Ai še, r. a. , koj a kaže da joj je Poslanik, s. a. v. s. , naredio da odustane od
obavlj anja umre (kad je dobi la haj z). "
222
Ebu Hani fe prenosi od Harada, od I brahima, od El-Esveda da
je Ai ša, r.a., došla zanijetivši da obavi temettu' hadž
223
, pa ju je zadesio
hajz. Tada joj je Poslanik, s. a. v. s. , naredio da promij eni svoj nijjet od
umre i nanij eti hadž pa je ona tako i postupila. Kada je završi l a sa
21 9
To jest dozvolio je da mu se ispusti krv, a to je jedan od nači na l iječenja.
ZZÜ
Poznato je da se to desi l o za vrijeme Oprosnog hadža. Kada je Aiša, r. a. , dobila
hajz Poslanik, s. a. v. s. , joj je rekao da promijeni prvobitni nijjet za umru i da sada
nanijeti hadž, kako je ona i uči ni la. Prenosi se također da je ona zbog toga zaklala
kravu, a bilo je dovoljno da zakolje ovcu, kao što se to vidi iz narednog had isa.
22 1
Tj. željela je obaviti umru prije hadža, kako se to či ni kod temettu hadža.
222
Naredio joj je da zanijeti hadž, jer je iznenada dobila ha jz pa je morala promjeniti
nij
J
et.
22
Vrsta hadža u kojoj se prvo obavi umra a zati m hadž.
Musned Ebu Hanife
1 1 1
obavljanjem hadža Poslanik, s. a. v. s. , j oj j e naredio da izađe do Et­
Ten'ima
224
sa svoj im bratom Abdurrahmanom (i da obavi umru).
Ebu Hani fe prenosi od Hammada, od Ibrahima, od El-Esveda da
je Ai ša, r. a. , rekla: "Al lahov Poslaniče, svi se ljudi vraćaj u a obavil i su i
hadž i umru a ja se vraćam samo sa obavljenim hadžom? Tada je
Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , naredio njenom bratu Abdurrahmanu ibn
Ebu Bekru: -Odvedi je do Et-Ten'ima i neka tamo zanijeti umru. Kada
završi sa umrom, neka požuri za mnom i ja ću je sačekati kod Batni­
lakabe."
Ebu Hanife prenosi od Ebu Ez-Zubej ra od Džabira, r.a., da je
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , naredio ashabima da obrede hadža pretvore u
obrede utme.
225
Ehu Hanife prenosi od Ebu Ez-Zubejra od Džabira, r. a. koj i kaže:
"Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , je naredio ono što je naredio na Oprosnom
hadžu
22
6
pa ga Suraka ibn Malik, r. a. , upita: -Allahov Poslaniče,
obavijesti nas o ovoj našoj umri, je li to propis samo za nas? Poslanik
reče: -To je za vas i za one posl ije vas. "
22
Lov muhrima (onoga koji je u ihramima)
Ehu Hanife prenosi od Muhammeda ibn El-Munkedira, od
Osmana ibn Muhammeda, od Talhe ibn Ubejdul laha, r. a. , koj i kaže:
Razgovaral i smo o mesu životinje koj u je ulovio čovjek koj i nije u
ihramu, da li ga može jesti onaj koj i je u ihramu (muhrim), a Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , je pored nas spavao. Kada se Poslanik, s. a. v. s. ,
probudio upitao nas je o čemu raspravljamo, pa smo rekl i : O mesu
životinje koj u je ulovio onaj koj i nije u ihramu, da li to može jesti
Et- Ten 'im je udaljen sedam ki lometara od Kabe u pravcu M edine i tu je A iša i zi šl a
da zanijeti umru koja ju je maši l a zbog spomenutog stanja.
¿¿3
Tj. da obave vrstu hadža koja je kasnije derogirana, po mi šljenju većine učenjaka.
¿¿
º
Tj . naredio i m je da obave umru prije hadža, u hadžskim mjesecima, što se u
džahi l ijjetu smatralo jednim od najvećih grijeha.
¿¿¯
Dakl e taj propis ni je bi o samo za tu pri l iku, nego je ostao na snazi i ostal i m
generacijama, a to je prvo obavljanje umre pa onda hadža, što se zove temettu'.
1 1 2 Fuad Sedi ć
čovjek koj i j e u i hramu? Poslanik, s. a. v. s. , nam je dozvol io da to
j edemo.
228
Ebu Hani fe prenosi od Muhammeda ibn El -Munkedira, od Ebu
Katade, r.a., koj i kaže: Krenuo sam na put sa skupi nom ashaba pa sam
ugledao noj a, odmah sam došao do svog konj a, na brzinu ga uzj ahao,
tako da sam zaboravio uzeti svoju strijel u. Tada sam od prisutnih tražio
da mi dodaj u strijel u ali su oni odbi l i . Ja sam sišao sa konja uzeo
strijel u i otišao da lovim tog noja. Nakon što sam ga ulovio ja sam
njegovo meso j eo a jel i su i oni .
22
Umra obavljena u ramazanu je kao hadž
Ebu Hanife prenosi od Ata' a, od Abdullaha ibn Abbasa, r.a., da je
Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Umra obavljena u ramazanu j e poput
hadža. "
¿¿ö
Dakle, dozvoljeno je jesti to meso pod uslovom da muhrim nije pomagao pril ikom
lova, na bi l o koj i nači n.
229
Ovaj hadis govori o istoj tematici kao i prethodni . I nače muhrimu, (tj . onom koji
je obukao i hrame i krenuo da obavi hadž i l i umru) nije dozvoljeno da lovi, niti da
pomaže onome koj i lovi na bi l o koj i nači n. U ovom slučaju Ebu Katade, r. a. , je bio
jedini bez ihrama od desetak ashaba koji su bi l i muhri mi i zbog toga mu oni ni su
dodali l uk i strijel u, jer bi to već bi l o učešće u lovu. S obzirom da mu oni nisu
pomagali pri lovu ovog noja, njegovo meso je bi l o dozvoljeno i nji ma da jedu.
Musned Ebu Hanife 113
PORODI CA
O roditeljima
Ebu Hanife prenosi od Ata'a, od njegovog oca, od Ibn Omera, r. a. ,
koj i kaže: "Došao j e Al l ahovom Poslaniku, s. a. v. s. , neki čovjek koj i je
htio da i de u džihad, pa ga Poslanik upita: -Jesu l i ti roditelj i živi ? -
Jesu- odgovori čovjek. Poslanik mu tada reče: -Vrati im se i čini džihad
tako što ćeš se l ij epo odnositi prema nj ima! "
Svako dijete se rađa u ftretu
Ebu Hanife prenosi od Abdurrahmana, od Ebu Hurej re, r. a. , da j e
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Svako dij ete se rađa ufitretu (čisto i
spremno da prihvati vjeru) pa ga njegovi roditelj i nakon toga učine da
bude židov i l i kršćanin. "
"Ti i tvoj imetak pripadate tvom ocu"
Ebu Hanife prenosi od Muhammeda ibn El-Munkedira, od
Džabira, r. a. , koj i kaže da j e Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ti i tvoj
imetak pripadate tvome ocu.
"230
Nadijevanje imena
Ebu Hanife prenosi od Naf' a, od Ibn Omera, r. a. , da je rekao:
"Najdraža imena Al l ahovom Poslaniku, s. a. v. s. , bila su Abdullah i
Abdurrahman.
,mt
Djeca su Allahov, dž.š., dar roditeljima
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od I brahima En-Neha'ia,
on od El-Esveda a ovaj od Ai še, r.a., od Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s. ,
da j e rekao: "Zaista su vaša djeca od vaše zasluge i ona su Allahov,
dž. š. , dar vama, On onome kome žel i daruj e žensku a kome žel i mušku
djecu. "
2
30
Povod ovog hadisa je pojašnjen u drugoj predaj i u kojoj se kaže da je neki čovjek
došao Poslaniku, s. a. v. s. , i rekao: -Al lahov Poslaniče, ja imam i metka i oca, mome
ocu je moj i metak potreban, na što mu Poslanik, s. a. v. s. , reče: -Ti i tvoj imetak
pripadate tvome ocu." (Ebu Davud, Tirmizi i drugi).
ZJ Î
Š
to u prijevodu znači : Al lahov rob i rob Milostivog.
1 1 4 Fuad Sedić
Sabur zbog umrle djece
Ebu Hanife prenosi od Alkame, od Ibn Burej de, od njegovog oca,
r. a. , koj i kaže da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Kojem god
smrtniku umre troj e djece, Allah će ga zbog nj ih uvesti u Džennet.
Omer, r. a. , upita: -A dvoje djece? Poslanik, s. a. v. s. , odgovori : -Ili dvoje
djece."
Zauzimanje umrlog djeteta za svoje roditelje
Ebu Hanife prenosi od Abdul-Melika, od nekog čovjeka iz Sirije,
od Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , da j e rekao: "Zaista ćeš vidjeti dijete
koje j e umrlo prije porođaja kako (na onom svijetu) čeka. Reći će mu
se: -Uđi u Džennet. Ono će odgovoriti : -Neću sve dok ne uđu moj i
roditelj i . "
Č
uvanje imetka siročeta (etima)
Ebu Hani fe prenosi od El-Hej sema, od Eš-
Š
a'bija, od Mesruka, od
Ai še, r.a., koj a kaže: "Kada je obj avljen kur' anski ajet: "Oni koj i bez
i kakva prava jedu imetke siročadi - doista jedu ono što će ih u vatru
dovesti i oni će u ognj u gorjeti,"
232
ljudi koj i su se brinuli o imecima
si ročadi su se sustegli od toga i ni su se pri micati nj ihovim imecima. To
im je stvaralo poteškoću kod čuvanj a njihovih imetaka i boj al i su se da
ne padnu u grijeh, pa je, kao olakšanj e obj avljen ovaj kur'anski ajet: "I
pitaj u te o siročadi. Reci : ' Bolj e je i manja njihova unaprijediti ! ' A ako
budete s nj ima zajedno živjeli, pa oni su braća vaša, a Allah umije
razl i kovati pokvarenj aka od dobročinitelja. Da je Allah htio, mo�ao
vam je propisati ono što vam je teško; On je, zaista, silan i mudar. "
23
Ebu Hanife prenosi od Muhammeda ibn El-Munkedira, od Enesa
i bn Malika, r. a. , da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Prestaje biti
j eti m onaj ko postane punolj etan."
234
Ebu Hanife prenosi od Muhammeda ibn El-Munkedira, od
Džabira ibn Abdul laha, r.a., koj i kaže: "Dj evojka koj a je bila kao jetim
ZJZ
Sura En-Nisa', 1 0.
2
33 Sura El -Bekare, 220.
234 Znači kada djete postane spol no zrelo, tj. dostigne punoletstvo, onda se više ne
smatra jetimom.
Musned Ebu Hanife
1 1 5
kod Aiše, r. a. , se udala, a Poslanik, s. a. v. s. , ju j e opremio 1z svoj e
imovine."
Djeca nevjernika
Al lahov Poslanik, s. a. v. s. je upitan o djeci nevjernika: -A ko od
nji h umre kao malo dijete, šta će sa nji m biti, Al l ahov Poslaniče? Tada
Poslanik, s. a. v. s. , odgovori : -Allah naj bolj e zna šta bi oni radi l i . "
235
¯
U drugim predajama se nal azi početak ovog hadisa koji glasi: "Svako dijete se
rađa na fitretu sve dok o njemu ne progovori njegov jezik, pa ga njegovi roditelj i
učine židovom, kršćaninom i l i vatropoklonikom. Tada j e Poslanik, s. a. v. s. , upitan o
tome šta će biti sa djecom mušrika, ako umru malena i on je rekao: Al lah najbolje zna
šta bi oni radi l i i hoće li u Džennet i l i u Džehennem. "
1 1 6 Fuad Sedić
BRAK
Podsticanje na ženidbu
Ebu Hani fe prenosi od Zijada, od Abdullaha ibn El -Harisa, od
Ebu Musa'a, r. a. , koj i prenosi da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao:
"
Ž
enite se jer ću se ja ponositi vašom broj nošću među drugim
narodima."
Dojenje zabranjuje ono što zabranjuje i srodstvo
Ebu Hanife prenosi od El-Hakema, od El-Kasima, od
Š
urejha, od
Al ije, r.a., koj i kaže da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Dojenje,
bi l o to malo ili puno, zabranj uje ono što zabranj uje i krvno srodstvo. "
Ebu Hani fe prenosi od Abdul -Melika, od nekog čovj eka i z Sirije,
da je neki čovjek došao Al lahovom Poslaniku, s. a. v. s. , i upitao ga: -Da
li da oženim tu i tu ženu, pa mu j e Poslanik, s. a. v. s. , to zabrani o. Zatim
mu je još dva puta dolazio i i sto pitao a Poslank mu je to zabranj ivao,
pa mu je na kraj u rekao: "Cra (ružna) žena koj a rađa djecu je meni
draža nego l ijepa žena koj a je nerotkinja. "
Opis žena koje ne treba ženiti
Ebu Hanife prenosi od Ham ada, od Ibrahima koj i kaže:
Obavijestio me j e neki učen čovj ek iz Medine od Zej da ibn Sabita, r. a. ,
koj i j e došao Allahovom Poslaniku, s. a. v. s. , pa ga Poslanik upita: "0
Zej de, jesi l i se oženio? Zej d odgovori : -Nisam. Poslanik mu reče: -
Oženi se, to će pomoći da očuvaš svoj e poštenje, ali se nikako nemoj
ženiti sa pet vrsta žena! -A koje su to- upita Zej d. Poslanik reče: -
Nemoj ženiti šehberu, niti nehberu, niti /ehberu, niti hebderu, niti
lefutu. Zejd reče: -Poslaniče, ja od ovoga što si rekao ni sam ništa
razumio? Poslanik mu reče: -Ma znaš ti to:
Š
ehbera j e debela, nehbera
je previše vi soka i pretanka, lehbera stara i pasivna, hebdera previše
ni ska i ružna, pa izgleda kao četvrtasta, i /e
.
futa je ona koja ima djete iz
ranij eg braka."
236
Pričao je Ebu Hani fe o ovom hadisu dugo.
ZJb
Takva žena se obično previše posveti svom djetetu a zaboravlja obavezu prema
mužu.
Musned Ebu Hanife
117
Djevojka se ne udaje dok se od nje ne zatraži saglasnost
Hanife prenosi od Ata'a, od Abdul l aha ibn Abbasa, r. a. , da j e
Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , svojoj kćerki Fatimi spominj ao Al ij u, r. a. , ali
j e naglasio da j e on na udaj u ne natj erava.
23
7
Ebu Hanife prenosi od
Š
ejbana, od Ibn Abdurrahamana, od Jahja
ibn Ebi Kesira, od El-Muhadžira ibn l krime, od Ebu Hurej re, r. a. , koji
kaže da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Dj evoj ka se ne udaj e dok
se od nje ne zatraži saglasnost, a njena saglasnost je njena šutnja, a
udovica se ne udaj e dok se od nje otvoreno ne zatraži (i dobije)
odobrenje. "
U drugoj predaj i stoj i : "Dok se ne zatraži njeno mišljenje. "
U drugoj predaj i se kaže: "Dj evojka se ne udaj e dok se od nje ne
zatraži saglasnost, pa ako bude šutala to je njena saglasnost, a udovica
se ne udaje dok se od nje ne zatraži odobrenje. "
Udovica ima veće pravo da odluči o sebi nego njen staratelj
U drugoj predaj i stoj i ovako: "Nekoj ženi je umro muž od kojeg
joj je ostao sin, pa je došao amidža njenog sina i zaprosio je. Njen otac
je nije htio udati za njega. Ona je tada rekla: -Udaj me za njega, ali on
nije htio, nego ju je vjenčao za drugog čovj eka, bez njene saglasnosti .
Ta žena je došla Al l ahovom Poslaniku, s. a. v. s. , i obavij esti l a ga o tome.
Poslanik ga je upitao o tome, pa on reče: To je tačno, ali sam je vjenčao
za boljeg čovj eka od njenog djevera. Tada ih je Poslanik, s. a. v. s. ,
razdvoj io i udao je za njenog djevera."
Oslobođena robinja sama odlučuje o sebi
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
da je Aiša, r. a. , otkupil a robinju Beriru koj a je imala muža
238
pa j oj j e
Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , dao da izabere (ostanak u tom braku i l i ne)
pa je ona izabrala svoj u slobodu i tako je nj ihov brak prekinut. El­
Esved kaže da je njen muž bio slobodan. "
Tj. Poslanik, s. a. v. s. , je Fatimi spominjao Al ij u, r. a. , kao potencijalnog zaručnika,
al i joj je naglasio da je on na to neće natjeravati, ako ona to ne žel i .
ZJö
U ovoj predaj i stoji da je njen muž je bi o oslobođeni rob od strane Ebu Ahmeda,
mada u drugim predajama stoj i da je on bio rob, pa je Berira zbog toga izabrala
razvod braka.
1 1 8 Fuad Sedić
Hutba koja se uči prilikom sklapanja braka
Ehu Hani fe prenosi od El-Kasima, od njegovog oca, od
Abdull aha, r. a. , koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , nas je podučio
hut bi za neku potrebu, tj . za ženidbu
239
: "El-hamdu lill ahi, nahmeduhu,
ve neškuruhu, ve neste 'inuhu, ve nestagiruhu, ve nestehdihi, ve ne uzu
billahi min šururi enfusina, men jehdillahu fela mudille lehu, ve men
judlilhu Je la hadije lehu. Ne.5hedu en la ilahe illellahu, vahdehu, ve
nešhedu enne Muhammeden abduhu ve resu/uhu. (Hvala Allahu, Njega
hvalimo, Nj emu se zahvaljujemo i od Njega pomoć tražimo, od Njega
oprost tražimo i Njega za uputu molimo. Utj ečemo se Allahu od zla
naših duša. Onoga koga Al lah uputi, niko u zabludu odvesti neće, a
koga On u zabludi ostavi niko ga uputiti ne može. Svjedočimo da nema
drugog boga osim All aha, Jedinog i svj edočimo da je Muhammed
Njegov rob i Poslani k. ) Zatim bi proučio ove ajete: "0 vjerici, bojte se
Allaha istinskom bogoboj aznošću i nipošto ne umirite osim kao
musl i mani . ! "
240
"Bojte se Al l aha,
Č
ij i m imenom jedni druge mol i te, i
čuvaj te rodbinske veze! Al l ah doi sta nad vama bdij e! "
24 1
"0 vjernici,
bojte se Allaha i govorite samo I stinu, On će vas za vaša dobra djela
nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti . . . A onaj ko se Al lahu i Poslaniku
Njegovu bude pokoravao - postići će veli ki uspjeh. "
242
Izdržavanje porodice
Ehu Hani fe prenosi od Ata'a, od njegovog oca od Seada ibn Ehi
Vekkas, r.a., da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Koj u god sadaku
udijel i š želeći time postići Al l ahovo zadovolj stvo bićeš za to nagrađen,
pa čak i za zalogaj koj i staviš u usta svojoj ženi . "
Kupanje nakon intimnog odnosa
Ehu Hanife prenosi od Ehu Ishaka, od El-Esveda, od Eš-
Š
a'bija,
od Ai še, r. a. , koj a kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , bi nekada imao
i nti mni odnos početkom noći pa bi nastavi o spavati , a ne bi se okupao,
ZJ¬
Ovo je pojašnjenje jednog od prenosi l aca hadisa, mada se ova hutba može učiti u
razni m drugim pri l i kama
ZªÛ
Sura Al i l mran, l 02.
Zª l
Sura En-N isa', l .
ZªZ
Sura EI-Ahzab, 70-7 1 .
Musned Ebu Hanife
119
niti bi uzeo abdest. Kada se probudio na kraj u noći i l i bi ponoviO
intimni odnos, i l i bi se okupao bez odnosa. "
243
Hammad ibn Ehi Hani fe, prenosi od svog oca, od I shaka, od El ­
Esveda, od Ai še, r. a. , koja kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , bi imao
intimni odnos sa svojom ženom na početku noći i ne bi poslije toga
doticao vodu. Kada bi se probudio na kraj u noći , to bi ponovio i onda
bi se okupao. "
Ne općite sa svojim ženama u analni otvor
Ehu Hanife prenosi od Meana koji kaže: Našao sam u rukopisu
Ehu Avfa, od Abdul l aha ibn Mes'uda, r. a. , koj i kaže: "Bi l o nam Je
zabranjeno
244
da sa svoji m ženama općimo u analni otvor."
Hammad prenosi od Ehi El-Hej sema El-Mekkija, od Ehi Jusufa
ibn Mahika, od Hafse, r. a. , Poslanikove, s. a. v. s. , supruge koj a kaže da
je njoj došla neka žena tražeći pomoć i rekla: -Moj muž mi prilazi dok
ležim na boku, pa je čuo da je to pokuđeno? Ta je vijest prenešena
Al l ahovom Poslaniku, s. a. v. s. , pa on reče: -To ne smeta, ako je u
dozvoljeno mjesto (rodnica). "
Hammad ibn Ehi Hanife, prenosi od svog oca, od Humej da El­
E'aredža, od Ehu Zerra, r. a. , koj i prenosi da je Al lahov Poslanik,
s. a. v. s. , rekao: ,,Općiti sa ženama u nj ihov analni otvor je haram. "
Hammad ibn Ehi Hanife, prenosi od svog oca, od Ehi El-Minhala,
od El-Ka'ka'a El -Hušešija, od I bn Mes' uda, r. a. , koj i je rekao: "Haram
je sa ženama općiti u nj ihov analni otvor. "
245
Ovo ukazuje na dozvoljenost i ovakvog postupka, mada je bolje da se čovjek
okupa prije spavanja, i l i bar da uzme abdest, kako je to i Poslanik, s. a. v. s. , radio u
veći ni sl učajeva.
Ovakva izreka od strane ashaba ima snagu merfu' hadisa, tj. merfu' hukmen, jer se
zna da je Poslanik, s. a. v. s. , bio taj koj i je naređivao i zabranj ivao u to vrijeme.
Prethodna izreka je Poslanikov, s. a. v. s. , govor (merfu1 a ovo je izreka Ibn
Mes'uda, r.a. (mevkuf.
1 20
Fuad Sedić
Ženidba muhrima
Ebu Hani fe prenosi od Simaka, od Ibn Džubejra, od I bn Abbasa,
r. a. , koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je oženio Mej munu dok je
bi o u ihramima."
Zabrane u slučaju višeženstva
Ehu Hanife prenosi od Atijje, od Ehu Seida El -Hudrij a, r. a. , da je
Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Neka se žena ne udaje na njenu tetku
(po ocu), niti na tetku po majci . "
Ebu Hani fe prenosi od Eš-
Š
a'bija, od Džabira i bn Abdullaha, r. a. ,
i Ebu Hurej re, r. a. , da j e Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ne udaje se
žena na svoj u tetku (po ocu) niti na svoj u tetku (po majci ), niti se udaj e
starija na mlađu, niti ml ađa na stariju. "
24
6
Žena ne putuje sama bez mahrema
"Nije dozvolj eno da žena putuje dva dana, sama bez
mahr e ma. "
24
7
Zabrana mut' a braka
Ebu Hanife prenosi od Nati'a, od I bn Omera, r. a. , da je rekao:
"Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , je na dan Haj bera zabranio mut 'a brak. "
248
Ebu Hanife prenosi od Zuhrij a, od Enesa ibn Mal ika, r. a. , da je
Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , zabranio privremeni brak (mut 'u).
2
46
Ovdje se mi sl i na to da u višeženstvu nije dozvoljeno spajanje ove dvije žene, tj.
ne može prva žena biti tetka (po ocu) niti tetka (po majci ) drugoj ženi . Drugi dio
hadisa: "ni ti se udaje starija na mlađu, niti mlađa na stariju," znači : da nije dozvoljeno
da se tetka (po ocu) niti tetka (po majci ) udaje na svoju bratišnu, ili svoju sestrišnu.
Dakle te dvije žene se ne mogu spajati u istom braku, bez obzira koja se od nj ih prva
udala, zato što bi to dovelo do prekidanja rodbinskih veza.
2
4
7 Ovaj hadis je prenešen sa ranije spomenutim senedom, tj . Ebu Hani fe prenosi od
Abdui -Mel ika, od Kaz'e, od Ebu Seida EI-Hudrija, r. a.
248
Mul 'a brak je privremeni brak u kojem čovjek kaže ženi , u prisustvu svjedoka:
"Budi mi žena do tog i tog roka za toliko i toliko para." Ovo je u početku islama bi l o
dozvoljeno u posebnim okolnostima, al i je to Poslanik, s. a. v. s. , kasnije doki nuo i to je
po jednoglasnom mi šljenju svih učenjaka zabanjeno osi m kod jedne skupine Ši'ija
koj i to dozvoljavaju.
Musned Ebu Hanife
1 21
Ebu Hanife prenosi od Zuhrij a, od nekog čovjeka iz porodice
Sebre da j e Allahov Poslanik, s. a. v. s. , zabranio privremeni brak (mut 'u)
na dan oslobođenj a Meke.
Ehu Hanife prenosi od Junusa ibn Abdullaha, od njegovog oca
Rebi' e ibn Sebre El-Džuhenija, od njegovog oca, koj i kaže: "Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , je zabrani o mut'u brak na Dan oslobođenj a Mekke. "
U predaj i se kaže: "Zabranio j e mut 'u brak one godine kada j e
obavio hadž."
U drugoj predaj i se kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je zabranio
mut'u brak one godine kada j e oslobođena Mekka."
I ntimni odnos sa ženom koja je u drugom stanj u
Ehu Hanife prenosi od Naf' a, od Ibn Omera, r.a. , da j e rekao:
"Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , je zabranio da se i ma intimni odnos sa
ženama
249
u drugom stanj u, sve dok ne rode ono što je u nj ihovim
sto mac ima."
Rastava žene uz naknadu mužu
Hammad ibn Ehi Hanife, prenosi od svog oca, od Ejjuba Es­
Sidžistanija, koji kaže: "
Ž
ena od Sabita ibn Kaj sa, r. a. , je došla kod
Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s. , i rekl a: -Ja i Sabit više ne možemo
skupa
250
. Tada joj Poslanik reče: -A hoćeš li ti Sabitu vratiti njegov
voćnj ak? Ona reče: -Hoću i više od toga. Tada Poslanik reče: -Višak ne
treba. "
25
1
24
9
Ovdje se mi sl i na robinje, koje su postale roblje, pa nije dozvoljeno sa nj ima
stupiti u bračni odnos sve dok ne rode i na taj nači n se zna ko je otac djeteta. I nače je
čovjeku dozvoljeno da ima i nti mni odnos sa svojom ženom i kada je trudna.
2
50
To je takozvani hul'. To je situacija kada žena traži razvod braka i tada ona vraća
mužu ono što joj je on dao kao mehr. Ova žena nije više podnosi l a svoga muža, al i
nije željel a ni da se ogriješi svojom nepokomošću prema njemu. Zato je na ovaj l ijep i
korektan način traži l a razvod. U drugim predajama se kaže da je rekla: "Ja njemu ne
prigovaram što se tiče vjerske privrženosti, niti njegovom ponašanju, al i mrzim
nevjerstvo u I slamu (zbog svoje neposlušnosti njemu)."
2
5 1
Tada je Poslanik rekao Sabitu: "Uzmi svoj voćnak nazad i razvedi je," što je on i
učinio.
1 22
Fuad Sedi ć
Zakleta o neprilasku suprugama
Hammad ibn Ebi Hani fe, prenosi od svog oca, od Hammada, od
Ibrahima, od Alkame koj i Je rekao o čovjeku koj i se zakune da se neće
pribl ižavati svojoj suprugi
52
: "Njegov povratak (prekid te zakletve) je
da sa njom i ma intimni odnos, osi m da ima opravdan razlog, i l i da
rij ečima to i skaže. "
253
Razod braka
Ebu Hanife prenosi od Ata'a, od Jusufa ibn Mahika, od Ebu
Hurejre, r. a. , da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Troje se uzima
kao ozbiljno i u šal i i u zbi lj i : razvod braka, sklapanj e braka i povrat
žene (u brak). "
254
Ebu Hani fe prenosi od Ebu I shaka, od Ebu Burdeta, od njegovog
oca da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "
Š
ta mi sle lj udi koj i se
poigravaj u sa Al lahovim, dž. š. , propisima i govore: "Već sam te
razvjenčao a sada te vraćam kao svoju ženu."
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od I brahima En-Neha'ia,
on od El-Esveda a ovaj od Aiše, r. a. , koj a kaže: "Al l ahov Poslanik,
s. a. v. s. , nam (svoj im ženama) je dao da izaberemo (skromno živjeti sa
nj i m i l i razvod), pa smo sve izabrale život sa nj i m, s. a. v. s. , osim jedne
žene i to on nije računao kao razvod. "
Ebu Hani fe prenosi od Abdul-Azi za, od Mudžahida, od I bn
Abbasa, r. a. , koj i kaže: "Nekoj ženi je umro muž pa je nakon toga je
došao amidža od njenog djeteta
255
i zaprosio je. Njen otac je nije htio
udati za njega, nego ju je vjenčao za drugog čovj eka. Ta žena je došla
Al l ahovom Poslaniku, s. a. v. s. , i obavijesti la ga o tome. Poslanik je
Z3Z
To je takozvani ila', a na taj propi s ukazuje ovaj kur'anski ajet: "Oni ma koj i se
zakunu da se neće pri bl i žavati ženama svoji m, sačekat će četiri mjeseca! Pa ako se
vrate ženama, Al lah doista prašta i mi lostiv je. " (sura El -Bekare, 226. )
253 Kao da kaže: Ja sam se njoj vratio, i l i odustao sam od onoga što sam rekao i tome
sl ično.
254 U drugoj poznatijoj predaji ovog hadisa stoji da je Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Troje
se uzima kao ozbiljno i u šali i u ozbilj i : razvod braka, skl apanje braka i oslobađanje
roba." (Ebu Davud, Tirmizi i Ahmed)
Z33
To jest: djever.
Musned Ebu Hanife
1 23
pozvao njenog oca i upitao ga o tome šta ona kaže. On je rekao: To je
tačno, al i sam je vjenčao za boljeg čovjeka od njega. Tada j e Poslanik,
s. a. v. s. , raskinuo to vjenčanje i udao je za amidžu njenog djeteta."
U drugoj predaj i od Ibn Abbasa, r.a., se kaže: "Nekoj ženi , kojoj
je bilo ime Esma je umro muž pa su je nakon toga zaprositi amidža od
njenog djeteta i još neki čovjek. On ju je vjenčao za tog drugog
čovjeka. Ta žena se nakon toga požali l a Al l ahovom Poslaniku, s. a. v. s. ,
na tog čovjeka, pa je Poslanik raskinuo to vjenčanje, razd voj i o ih i onda
je udao za amidžu njenog djeteta."
U drugoj predaj i se kaže: "Nekoj ženi je umro muž pa je nakon
toga došao amidža od njenog djeteta i zaprosio je, ali ju je njen otac,
bez njene suglasnosti vjenčao za drugog čovjeka. Ta žena je došla
Al lahovom Poslaniku, s. a. v. s. , i obavijestil a ga o tome. Poslanik ga j e
pozvao i upitao: -Jesi l i j e vjenčao? On reče- Jesam i vjenčao sam j e za
boljeg čovjeka od njega. Tada ih je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , razdvoji o
i udao j e za amidžu njenog djeteta."
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od Ibrahima od nekog čovjeka
da se Abdullah ibn Omer, r.a., razveo od svoje žene u vrijeme kada j e
bila u haj zu, pa ju je (nakon što j e kritikovan) vratio. Nakon završetka
hajza on se od nje razveo a računao je i onaj razvod u vrijeme hajza
jednim razvodom.
2
5
6
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od Ibrahima, od El-Esveda da
je Omer ibn El-Hattab, r. a. , rekao: "Nećemo ostaviti Knj igu našeg
Gospodara (Kur'an) i Sunnet našeg Poslanika, s. a. v. s. , zbog izreke neke
žene, za koju ne znamo je l i dobro zapamtil a i l i je pogrij ešil a.
Ž
ena
koja je razvedena tri puta ima pravo na stan i izdržavanje. "

Pojedini učanjaci smatraju da je razvod za vrijeme hajza važeći al i s e poči ni lac
smatra griješnikom. Zbog toga stoj i u ovom had isu da je I bn Omer, r. a. , i onaj razvod
u vrijeme haj za uračunao u razvod braka, nakon kojeg je dozvoljeno da čovjek povrati
svoju suprugu. U drugim predajama stoj i da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , kada je čuo
za ovaj Ibn Omerov slučaj, rekao Omeru: "Naredi si nu da povrati svoju ženu koju je
razveo za vrijeme hajza."
1 24
Fuad Sedić
Razvod braka se ne prizna od luđaka
Ebu Hanife prenosi od Mensura, od Eš-
Š
a'bija, od Džabira, r. a. ,
koj i kaže da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Od l ude osobe se ne
prima razvod braka, niti prodaja niti kupovina."
lddet l obavezan period čekanja za ženu kojoj je umro muž
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od I brahima, od El-Esveda da
je Subej i
25
7
umro muž a ona je bila u drugom stanju. Nakon dvadeset i
pet noći ona se porodil a i pored nje j e naišao Ebu Es-Senabil Amr ibn
Be'akek koj i j oj reče: -Sredil a si se i dotj erala, žel i š l i se udati ! ? Ne
možeš, tako mi Allaha, ti moraš sačekati onaj rok koj i je duži_
258
reče
j oj on. Ona j e tada otišla kod Al lahovog Poslanika, s. a. v. s. , i to mu
ispričala, na što joj on reče: -Nij e tačno to što ti je on rekao, kada dođe
ti me obavij esti . "
Ebu Hanife prenosi od Haada, od Ibrahima, od Al kame da j e
Abdullah ibn Mes'ud, r. a. , rekao: "Ko hoće da se međusobno
proklinj emo, da je kratka sura En-Nisa'
2
5
9
obj avljena poslije duge sure
En-Ni sa'
260
. "
U drugoj predaj i Abdullah ibn Mes'ud, r. a. , �renosi da je Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Kratka sura En-Nisa'
6 1
je derogirala sve
iddete trudnica: "sve dok ne rode."
262
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
on od El-Esveda a on od Aiše, r. a. , koja kaže: "Al lahov Poslanik,
Subeja bint El -Hari s El-Esl emijja, supruga Se'ada ibn Havle, sahabijka.
Z3ð
On je smatrao da se ona ne smije udati dok ne dočeka onaj duži period , a to je
četiri mjeseca i deset dana. Međutim, ispravno mi šljenja kod učenjaka je da, trudna
žena, kojoj umre muž, čim rodi i prođe joj postporođajni rok /nifas može da se uda.
Z3V
Misl i se na četvrti ajet iz sure Et-Ta/ak: "Trudne žene čekaju sve dok ne rode."
ZbÜ
Misl i se na kur'anski ajet: "
Ž
ene su dužne da čekaju četiri mjeseca i deset dana
posl ije smrti svoji h muževa." Pogledaj suru El-Bekare, 234.
ZôÍ
Misl i se na četvrti ajet iz sure Et-Ta/ak: "Trudne žene čekaju sve dok ne rode." Sa
ovi m had isom se hoće reći da je ovaj ajet i z sure Et-Ta/ak derogirao sve druge iddete,
što se tiče trudnica. Dakle, ispravno je mi šljenje da je trudni ci id d et vrijeme porođaja.
ZbZ
Sure Et- Ta/ak, 4.
Musned Ebu Hanife
1 25
s. a. v. s. , je rekao Sevdi, koja je bi l a udata za svoga amidžića, nakon
njegove smrti , da bude u iddetu. "
2
63
Razvod braka u kojem se ima pravo povratka
Ebu Hani fe prenosi od Ebi Ez-Zubejra od Džabira, r. a. , da j e
Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao Sevdi , kada j u je mi sl i o razvest i :
"Pripremi se za razvod! "
2
64
Slučaj Berve' e kćerke Vašika
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od I brahima En-Neha'ia,
ovaj od Alkame da je Abdul lah ibn Mes'ud, r. a. , bio upitan o j ednoj
ženi koj oj j e umro čovjek a nije joj dao mehr, niti j e i mao odnos sa
njom, pa je rekao: "Njoj pripada mehr kao i ženama poput nje, i pri pada
joj miras (dio nasljedstva) i ona je dužna da provede iddet (period koj i
žena mora da sačeka nakon smti muža). " Tada j e Meakil ibn Si nan,
r. a. , rekao: "Svjedoči m da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , tako presudio u
sl učaju Berve'a kćerke Vašika."
Dijete pripada majci
Ebu Hanife prenosi od Hammada i bn Ebi Sulej mana, a on od
I brahima En-Neha'ia, on od El-Esveda a on od Omer i bn El -Hattaba,
r. a. , da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Dijete koje se rodi (i z
zinaluka) pripada majci a onaj ko je činio bl ud kažnava se
kamenovanjem (ako j e oženjen). "
Z0J
Iddet je period koji žena treba da provede nakon smrti svoga muža i l i nakon
razvoda. Ovo je Se v da b int Zem'a, r.a., koja je skupa sa svoji m mužem primila I slam i
učini l a drugu Hidžru u Abesi niju. Kada su se vrat i l i u Mekku njen muž je umro i onda
ju je oženio Al lahov Poslanik, s. a. v. s. To je bi l o nakon smrti prve Poslanikove žene
Hatidže.
¿bº
Ovo je Sevda bint Zem'a, r. a. , spomenuta u prethodnom hadisu, Poslanikova,
s.a. v. s. , supruga koja je među prvima pri mi l a I sl am. Nakon smrti njenog muža
Poslanik ju je oženio još dok je bio u Meki . To je bilo posl ije Hatidžine smrti, a prije
nego što je zaručio Aišu. Kada je ona ušla u godine i nije vi še imala potrebu za
mužem Poslanik, s. a. v. s. , ju je misl io razvesti, pa joj je rekao da se pripremi za
razvod, tako što će već početi odbrojavati dane koje žena treba provesti nakon
razvoda (iddet). Ona je tada izrazil a želju da i dalje ostane Poslanikova , s. a. v. s. ,
supruga a svoj dan, koj i je predviđeno da Poslanik, s. a. v. s. , boravi kod nje, ustupila je
Aiši , r. a. Tako je i bi lo i Sevda je umrla u Medi ni 54. godine po Hidžri, kao
Poslanikova supruga.
1 26
Fuad Sedi ć
Razvod sa robinjom
Ebu Hanife prenosi od Atijje, od I bn Omera, r.a., da je Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Maksimalan broj razvoda kod robinj e je dva,
a vrijeme njenog pričeka je dva haj za."
Nasljedstvo pripada onome ko roba oslobodi
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
on od El-Esveda koj i kaže da je Ai ša, r. a. , htjel a da otkupi robinju
Beriru pa da je oslobodi , na što su j oj njeni vlasnici rekl i : -Nećemo ti je
prodati osi m pod usl ovom da njeno nasljedstvo pripadne nama. Aiša je
to spomenula Al lahovom Poslaniku, s. a. v. s. , pa je on rekao: "Pravo
nasljedstva pripada onome ko roba oslobodi. "
Musned Ebu Hanife
1 27
TRGOVI NA
Sticanje imetka na halal način
Ebu Hanife prenosi od Hammada, on od Se' ida ibn Džubejra, on
od Abdul l aha ibn Abbasa, r. a. , da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao:
"Kada neko od vas umre tužan i zabrinut,
265
to j e kod Al laha, dž. š. ,
priznatije nego hi ljadu udaraca sabljom na Al l ahovom putu."
Hadis o rikazu
Ebu Hanife prenosi od Ata' a, od Abdullaha ibn Omera, r. a. , da j e
Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Rika
i
66
(rudna blaga iz zemje) j e
ono što je čvrsto. "
26
7
Varanje u trgovanj u
Ehu Hanife prenosi od Abdul laha, od Ibn Omera, r. a. , od
Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , da j e rekao: "Ne pripada nama onaj ko
vara u kupovini i prodaj i ."
Ehu Hanife prenosi od Naf'a, od Ibn Omera, r. a. , koj i kaže:
"Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , je zabranio prevaru u kupoprodaj i . "
268
Oslanjanje na Allaha, dž.š., u trgovini
Ehu Hanife prenosi od Meana od Ibn Mes'uda, r. a. , koj i kaže da j e
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Kupuj te oslanjaj ući se na Al laha.
Oni upitaše: -A kako to? On reče: -Nemojte govoriti : -Kupil i smo do
Zb3
Mi sl i se na zabrinutost zbog sticanja imetka na halal način i zbrinjavanje porodice
što je fardu ajM, obaveza svakog pojedinca, za razliku od borbe na Al lahovom putu,
što je far du kiaje, obaveza zajednice. Ovo potvrđuje i had is koj i prenosi Enes, r.a., da
je Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko umre trudeći se da na halal nači n zaradi svojoj
porodici umro je oprošten ih grijeha." (I bn Asakir).
Zôô
Rikaz je ono što je Al lah, dž.š., stvorio u utrobi zemlje od razni h, dragocjeni h
ruda, poput zlata, srebra i sl ično.
Zb¯
Po i sl amskom propisu za ono što čovjek nađe u zemlj i od vrijednosnih materijala,
tj. rikaza, petinu od toga treba da dadne u bejtul-mal, kasu islamske države, za
trošenje u općekorisne svrhe. Propisana je petina, zato što je to vrijedan i metak do
kojeg se lahko došlo.
Zôð
Ovdje se mi sl i na neukazivanje na mahane i nedostatke robe koja se prodaje, kao i
krivo vaganje i mjerenje i sl .
1 28
Fuad Sedić
vremena raspodjel e naše opskbe ili do vremena podjel e ratnog
pl ijena. "
269
Komšija ima pravo preče kupnje
Ebu Hanife prenosi od Ebu Muhammeda koj i kaže da mu je Seid
ibn Dže'afer pisao, od Sulej mana ibn Abdul laha, od Al lahovog
Poslanika, s. a. v. s. , daj e rekao: "Komšija i ma pravo preče kupnje. '
mo
Ebu Hanife prenosi od Abdul-Kerima, od El-Misvera ibn
Mahreme koj i kaže: Sead ( ibn Ebu Vekkas), r. a. , je htio prodati svoju
kuću pa j e rekao svome komšij i : -Ti j e kupi za sedamsto dirhema. Lj udi
su mi za nju daval i osamsto dirhema, ali je tebi daj em ovako, zato što
sam čuo All ahovog Poslanika, s. a. v. s. , da kaže: "Komšija ima pravo
preče kupnje. "
U drugoj predaj i se prenosi od El -Misvera, od Raf'a i bn Hadidža
koji kaže: Sa'd mi je ponudio kuću i rekao: -Uzmi je, meni je davano
više nego što ti daj eš, ali sam čuo Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s. , da je
rekao: "Komšija i ma pravo preče kupnje. "
U drugoj predaj i se prenosi od El-Misvera, od Raf'a, Sa'dovog
sl uge, da je on rekao nekom čovjeku da uzme njegovu kuću za četristo,
govoreći mu: Meni je davano osamsto dirhema, ali ću je tebi dati za
tol iko, zbog hadisa u kojem Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , kaže: "Komšija
i ma pravo preče kupnje. "
U drugoj predaj i od Seada i bn Mali ka, r. a. , se prenosi da je on
ponudio svoju kuću svome komšij i za četristo dirhema i rekao mu je:
Meni j e davano osamsto dirhema, al i sam čuo All ahovog Poslanika,
d k K
+ + •
č k
.
..21 1
s. a. v. s. , a aze: " omSIJa Ima pravo pre e upnJe.
¿bÝ
Ako čovjek kaže da će dug izmiriti tada i tada, to je neizvjesno, zato se od
vjerika traži da se oslanja na Al laha, dž.š.
¿¯Ü
Šufa je pravo preče kupnje, tj. da komšija bude prvi ponuđen da nešto kupi. Ovo
je jedan od lijepih običaja koj i su rasprostranjeni i kod našeg naroda a i maju jako
uporište u vjeri, a to je kada čovjek prodaje zemlju, kuću i tome sl ično, onda to prvo
ponudi svome komšij i , jer je on preči od drugih da to kupi . Ako on to ne želi kupiti
onda je čovjeku dozvoljeno da to proda drugima.
¿¯ Í
Ovo se pravi lo kod nas poštuje i kod ljudi je uobičajeno da se prvo ponudi
komšija, kada se nešto prodaje, pogotovo ako komšija di rektno grani či sa nj ihovom
imovinom, i l i im je put zajednički i tome sl ično.
Musned Ebu Hanife
1 29
Kada se raziđu mišljenja kupoprodavaca
Ebu Hanife prenosi od Hammada, da mu je neki čovjek pričao da
je El-Eš'as ibn Kaj s kupio od Abdullaha ibn Mes'uda, r. a. , roba pa j e
Abdullah tražio od njega da mu isplati novac. El-Eš'as tada reče: -
Kupio sam ga za deset hi lada, a Abdullah reče: -Prodao sam ti ga za
dvadeset hiljada, pa uzmi koga god hoćeš da nam presudi ! Tada El­
Eš'as ibn Kaj s reče: -Uzimam tebe da nam presudi š. Tada Abdullah
reče: Obavijestiću te o presudi koj u sam čuo od Al lahovog Poslanika,
s. a. v. s. , koj i je rekao: "Kada se kupoprodavci raziđu u mišljenju a
nem�j u svj edoka, a roba je još uvij ek tu i nije upropaštena, uzima se po
mišljenju onoga koj i prodaje, i l i će odustati od trgovine. "
Ebu Hanife prenosi od EI-Kasima, od negovog oca, od njegovog
djeda da je Abdullah ibn El-Eš'as ibn Kajs kupio od Ibn Mes'uda, r. a. ,
roba od imaretskih robova, pa kada j e došlo do preuzimanja razišl i su
se oko cijene, pa El -Eš'as reče: -Kupio sam ga za deset hi ljada dirhema.
Abdullah reče: -Prodao sam ti ga za dvadeset hilj ada. Tada Abdullah
reče: -Nađi nekoga da presudi među nama! Tada El-Eš' as reče: -Ja
određuj em tebe da presudi š između mene i sebe. Tada AbduJ lah reče: -
I zmeđu mene i tebe ću presuditi presudom koju sam čuo od Al l ahovog
Poslanika, s. a. v. s. , koj i kaže: "Kada se ljudi pril ikom kupoprodaje
raziđu u cijeni onda se prihvata mišljenje prodavca, i l i se odustaj e od
trgovine, a ako ne, onda se oni zakl i nj u. "
U drugoj predaj i se prenosi od EI -Kasima, od njegovog oca, od
njegovog djeda koji kaže da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Kada
se lj udi pri l ikom kupoprodaj e raziđu u cijeni, a roba još bude prisutna,
onda se uzima mišlj enje prodavca, i l i se odustaje od trgovine. "
U drugoj predaj i stoj i : "Kada se ljudi u kupo
p
rodaj i raziđu, uzima
se mišljenje kupca, i l i se odustaje od trgovine. " U drugoj predaj i od
Abdullaha se kaže da je El-Eš'as kupio od njega roba, pa kada je došlo
do primopredaj e razišli su se u visini cijene, pa je Abdullah rekao: -
Dvadeset hiljada, a El -Eš'as j e rekao: -Kupio sam z deset hi lj ada. Tada
Abdullah reče:
Č
uo sam Al lahovog Poslanika, s. a. v. s. , da j e rekao:
"Kada se u trgovi ni raziđu mišlj enja ljudi onda se uzima mišlje1ie
prodavca i l i se odustaj e od trgovine. "
1 30
Fuad Sedi ć
Nadmetanje u kupoprodaji
Ehu Hanife prenosi od Hammada, on od I brahima, a on od
prenosioca u kojeg ima povjerenj a, a on od Ehu Seida El -Hudrija, r. a. , i
Ehu Hurejre, r. a. , da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Neka se niko
ne nadmeće i ne miješa u kupoprodaj u svoga brata, neka niko ne
zaručuje djevoj ku koju je zaručio njegov brat, neka se žena ne udaje
(kao inoća) svojoj strini
2
7
2
, niti svojoj tetki . Neka žena ne traži od muža
da razvede drugu ženu kako bi ona uzela ono što je njoj od opskrbe
propisano, Jer joj Al lah daj e opskrbu. Nemojte trgovati bacanjem
kamenčića
2
3
i kada neko od vas unajmi nekoga da mu uradi neki posao
neka mu kaže koliko će mu za to platiti . "
Hadis o kupovini hrane
Ehu Hanife prenosi od A ibn Dinara, od Tavusa, od Abdul l aha
ibn Abbasa, r. a. , da j e Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko kupi
hranu,
2
74
neka je ne prodaj e sve dok je u potpunosti ne preuzme. "
Zabrana muhabere
Ehu Hanife prenosi od Ehu Ez-Zubejra od Džabira, r. a. , da je
Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , zabranio muhaberu.
2
7
5
Poslanik je zabranio postavljanje uvjeta u trgovini i zabranio
je istovremeno dvije vrste prodaje
Ehu Hanife prenosi od Ehu Ja'kuba El -Abdija, od nekog ko mu je
pričao od Abdul laha i bn Omera, r. a. , koj i kaže da j e Al lahov Poslanik,
s. a. v. s. , poslao Attaba i bn Usejda stanovnicima Mekke i rekao mu:
"Zabrani im dva uvjeta pril ikom trgovine, običnu prodaju i prodaju na
poček (istovremeno )
2
76
i zaradu na onome na što se nema garancije i
prodaj u onoga što nije u posjedu. "
¿¯¿
Očevoj sestri, niti majčinoj sestri.
¿¯J
To je zabranjen način trgovine zato što se ne poznaje ono što se kupuje ili prodaje.
¿!+
Sa ovom hranom se misli na žitarice od koj i h se pravi hrana.
¿¯"
Muhabera je davanje zemlje u nakup uz unaprijed određenu nadoknadu, kao što je
trećina i l i četvrtina prihoda. To je zabranjeno jer se ne zna kakav će prihod od te
zemlje bi ti , jer ako nevrijeme uništi usjev onda bi onaj koj i je uzeo u nakup zemlju
bio oštećen.
27
6
Zabranjeno je da se pril ikom prodaje kaže: -Prodaj em ti ovo odjel o za deset dinara
odmah, i l i za petnaest na čekanje, zato što se ne zna koja će se cijena prihvatiti.
Musned Ebu Hanife
1 31
Ebu Hani fe prenosi od El -Hej sema, od Ikrime, od I bn Abbasa,
r.a. , koji kaže: "Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , je dozvolio prodaj u psa za
lov. "
2
77
Zabrana prodavanja plodova dok ne sazrije
Ebu Hanife prenosi od Ehu Ez-Zubejra od Džabira, r. a. , da j e
Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , zabranio da se prodaje plod sve dok ne
sazrije.
2
7
8
Ehu Hani fe prenosi od Džebele i bn Sudžej ma, od Abdul l aha ibn
Omera, r. a. , koj i kaže: "Zabranio je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. ,
kupoprodaju datula sa stabla sve dok se ne vi di nj ihova zrelost. "
Ebu Hanife prenosi od Ebu Ez-Zubejra od Džabira, r. a. , da je
Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko proda okalemlj ene palme, ili roba
koj i posjeduje imetak, onda taj plod i imetak pripadaju prodavaču osim
da kupac to uvjetuje sebi . "
U drugoj predaj i se kaže: "Ko proda roba koj i posjeduj e imetak,
taj imetak pripada prodavaču osim da ga kupac uvjetuj e sebi . Ko proda
okalemljene palme, taj plod pripada prodavaču osim da to kupac
uvjetuje sebi . "
Zabrana muzabene i muhakale
Ehu Hanife prenosi od Ebi Ez-Zubejra od Džabira, r. a. , da j e
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , zabrani o muzabenu i muhakalu."
2
79
Nije dozvoljeno uzeti protuvrijednost za tijelo poginulog
Ebu Hanife i I bn Ebi Lej la prenose od El -Hakema, od Mi ksema,
od Ibn Abbasa, r. a. , da je jedan od mušrika ubijen na dan bitke na
2
77
U Tirmizinoj predaj i se kaže: "Zabranio je zaradu od prodaje pasa osim psa za
lov. "
Ovim hadisom se zabranjuje kupoprodaja plodova na stablu i l i usjeva sve dok to
ne sazrije i dok se ne bude siguro da mu neće kakva vremenska nepogoda nauditi .
Muzahene je zamjena osušenih datula za svježe na stabl u, a muhakale prodaja
žitarica prije nego što sazriju. Ovo je zabranjeno zato što se ne zna hoće l i i kol i ki će
bi ti prihod od onoga što je na stabl u, i l i od onoga što je posijano.
1 32
Fuad Sedi ć
Hendeku pa su mušrici davali za njegovo tijelo određenu svotu novca
pa j e Poslanik, s. a.v. s. , zabranio muslimanima da to uzmu.
Uzimanje u zakup
Ehu Hanife prenosi od Ehu Husajna, od Raf'a i bn Hadidža, r. a. ,
koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , j e prošao pored j edne bašče koja
mu se dopala, pa je upitao: -
Č
ije je ovo? Ja sam rekao: -Moje. On me
upita: -Odakle ti? Ja mu rekoh: -Iznajmio sam je. On mi reče: -Nemoj
je iznaj mlj ivati nizašto. "
280
U drugoj predaj i se kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je prošao
pored jedne bašče, pa je upitao: -
Č
ije je ovo? Ja sam rekao: -Moje,
iznaj mio sam je. On mi reče: -Nemoj je iznaj mlj ivati nizašto. "
Proklet je onaj koji jede kamatu
Ehu Hanife prenosi od Ebu I shaka, od El-Harisa, od Al ije, r. a.,
koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je prokleo onoga koJ i uzima i
j ede kamatu, onoga koj i je daj e i onoga koji pomaže u tome. "
8 1
Kamata može biti zbog čekanja
Ehu Hanife prenosi od Atijje, od Ehu Seida El-Hudrija, r. a. , da je
Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Zlato se prodaje (mijenja) za zlato,
ista kol ičina (i jedne i druge vrste) a što pretekne to je kamata. Srebro
se prodaj e za srebro, ista količina (i jedne i druge vrste) a što pretekne
to je kamata. Hurme se prodaju za hurme, ista kol ičina (i j edne i druge
vrste) a što pretekne to je kamata. Ječam se prodaj e za ječam, ista
kol ičina (i jedne i druge vrste) a što pretekne to je kamata. So se
prodaje za so, ista količina (i jedne i druge vrste) a što pretekne to je
kamata."
U drugoj predaj i se kaže: "Zlato se prodaje za zlato, ista kol iči na,
iz ruke u ruku a što pretekne to je kamata. Pšenica se prodaje za
pšenicu, ista kol ičina, iz ruke u ruku a što pretekne to je kamata. Hurme
se prodaj u za hurme, so se prodaje za so, ista količina, a što pretekne to
j e kamata."
¿ÞV
Tj . nemoj je iznajmlj ivati ni zašto od onoga što u njoj nikne, jer u tome je
o�asnost. l l i se mi sl i na to da se ne uzima ništa iz nje, a Al lah, dž. š., najbolje zna.
¿ l
U drugoj predaj i stoj i : "Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , je prokleo onoga koj i jede
kamatu, onoga koj i to piše i onoga koj i svjedoči . " (Taberani )
Musned Ebu Hanife
1 33
E bu Hanife prenosi od Ata' a, od Abdullaha ibn Abbasa, r. a. , da j e
U same ibn Zej d, r. a. , rekao: "Kamata je ono čime se odugovlači , a ako
se nešto prodaje iz ruke u ruku, tu nema zapreke. "
Nema kamate u kupoprodaji živih bića
Ebu Hanife prenosi od Ebu Ez-Zubejra od Džabira, r. a. , da je
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , kupio j ednog roba za dvoj icu drugih
robova.
282
Hadisi o naslj edstvu
Ebu Hanife prenosi od Tavusa, od Ibn Abbasa, r. a. , da je Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Dadnite nasljednicima ono što nj ima
obavezno pripada, a što preostane od toga to pripada najbl i žem rođaku
muškarcu. "
Ebu Hanife prenosi od Ebu Ez-Zubejra od Džabira, r. a. , da je
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Musliman ne može naslijediti
kršćanina osim ako je on (kršćanin) njegov rob ili robinja. "
Nasljedstvo pripada onome ko oslobodi roba
Ebu Hanife prenosi od El-Hakema ibn Abdul laha ibn
Š
eddada,
koj i kaže da je Hamzina kćerka oslobodila roba koji je kasnij e umro i
ostavio iza sebe j ednu kćerku. Poslanik, s. a. v. s. , j e od njegove imovine
njegovoj kćerki dao polovinu a drugu polovinu je dao Hamzinoj kćerki.
Ebu Hanife prenosi od Ata'a, od Abdullah ibn Omera, da j e
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , zabranio prodaj u prava naslj edstva.
282
Ez-Zuhri kaže da je Seid ibn Musejjeb upitan o prodaj i hajvana za drugog
hajvana, pa je rekao: "Nema kamate u kupoprodaji hajvana." Od I bn Omera, r. a. , se
prenosi da je Poslanik, s.a. v .s., zabranio kupoprodaju mesa za živog hajvana. Sem ure,
r.a., također prenosi da je Poslanik, s. a. v. s. , zabranio kupovinu ovce sa mesom.
(Malik i Hakim) Međutim, Buharija, bi lježi od Bera'a ibn Aziba, r.a. , i Zejda ibn
Erkama, r. a. , da je Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Nemojte prodavati dinar za dva di nara,
niti dirhem za dva dirhema, ni ti jedan sa' z dva sa'a, jer ja se boji m da padnete u
kamatu. Tada neko upita: -A je l i dozvoljena kupovina jednog konja sa drugih više
konja, i l i kupovina horosanske deve sa drugim devama? Tada Poslanik, s. a. v. s. , reče:
-Nema zapreke u tome ako je iz ruke u ruku (bez čekanja nekog roka)."
1 34 Fuad Sedi ć
Kupovina robova
Ebu Hanife prenosi od Abdul-Melika, od Kaz'e, od Ebu Seida El­
Hudrija, r. a. , da j e Allahov Poslanik, s. a. v . s. , rekao: "Neka niko od vas
ne kupuj e roba i l i robinj u na kojoj ima znak, jer je to ugovor, tj . veza sa
robovanjem.
"283
Otkup roba
Ebu Hanife prenosi od Ata'a, od Džabira ibn Abdullaha da je rob
od Ibrahima ibn Nuajma En-Nuhhama počeo da se otkupljuje, pa je
I brahimu zatrebala njegova protuvrijednost i on ga j e prodao
Allahovom Poslaniku, s. a. v. s. , za osamsto dirhema."
U drugoj predaj i stoj i da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , kupio roba
koj i se počeo otkuplji vati . "
ZðJ
Jer se ta veza ne raskida od njega sa kupovinom i tome sl ično.
Musned Ebu Hanife
1 35
MEDI CI NA
Allah nije dao ni jednu bolest a da za nju nije dao i lijek
Ebu Hanife i Mukatil ibn Sulej man prenose od Ebu Ez-Zubej ra od
Džabira, r. a. , da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Za svaku bolest
Allah, dž. š. , je dao i lijek, pa kada odgovaraj ući l ijek sustigne bolest,
nastupiće izlij ečenje sa Al l ahovom dozvolom. "
Hammad ibn Ebi Hanife, prenosi od svog oca, od Kaj sa, od I bn
Muslima, od Tarika ibn
Š
i haba, od Ibn Mes'uda, r.a. , koj i prenosi da je
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Al lah nije dao ni jednu bolest a da za
nju nije dao i lijek osim za smrt i starost, pa koristite kravlj e ml ij eko,
jer ono koristi od svih neugodnosti. "
Ćurokot (habbe sevda' )
Ebu Hanife prenosi od Abdul laha, od Ibn Omera, r. a. , da je
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Lijek je dat u ćurokotu
2
8
\ hidžami
(puštanju krvi), medu i kiši . "
Kravlje mlijeko je lijek
Ebu Hanife prenosi od Kaj sa, od Tarika ibn
Š
ihaba, od Abdul l aha
ibn Mes'uda, r.a., da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Pij te kravlje
mlijeko jer krave pasu od svih vrsta trave (drveća) i u njemu j e
l
. .
k
..
2
8
5
I
J
e .
Ebu Hanife prenosi od Kaj sa, od Tarika, od Ibn Mes'uda, r. a. , da
je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Al lah nij e dao ni jednu bolest a da
s njom nije dao i l ijek, osim starosti, pa pijte kravlje ml ijeko jer krave
pasu od svih vrsta trave (drveća). "
U drugoj predaj i se kaže: "All ah nije na zemlj i dao ni j ednu bolest
a da za nju nije dao i l ij ek, osim starosti i smrti, pa pijte kravlj e
mlij eko
2
8
6
j er se ono spravlj a od svih vrsta trave (drveća). "

"

Ć
urokot, ernika, čupava kata, di vlj i cri ki m (kumi m).
Z
"

Kod Hakima stoji od I bn Mesuda, r. a. , ovaj rivajet: "Pijte kravlje ml ijeko jer krave
pasu od svih vrsta trave (drveća) i u njemu je l ijek od svake bolesti. "
/ðb
U predaj i koju je zabilježio I bn Asakir od Tarika ibn
Š
ihaba se kaže: "Pijte dev ije
i kravlje ml ijeko jer se ono spravlja od svih vrsta trave (drveća) i u njemu je l ijek od
svake bolesti."
1 36
Fuad Sedić
U drugoj predaj i stoj i : "Allah nij e spustio ni jednu bolest a da za
nju nije spustio i l ijek, osim smrti i starosti, pa pijte kravlj e ml ijeko jer
se ono spravlja od svih vrsta trave (drveća). "
U drugoj predaj i se kaže: "Allah nij e stavio na zemlj u nikakvu
bolest a da za nju nije stavio i izlij ečenj e i l ij ek, osim smrti, pa pijte
kravlje ml ijeko jer se ono miješa od svih vrsta trave (drveća). "
Zarada onoga koji pušta k
U jednoj predaj i stoj i : "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je dozvol i o da
mu se pusti k (uradio hidžamu) i dao je onome koj i mu je to uradio
naknadu, a da j e to bilo zabranj eno ne bi mu to dao. "
Voda jelengljive (gomoljike) je ljekovita za oči
Ehu Hanife prenosi od Abdul -Melika, od Amra El-Džurešija, da
je Seid ibn Zejd, r. a. , rekao: "Jelengljiva �iomolj ika, tartuf lel­
kem'etun) je od mane (medna rosalel-menn,)
7
i njena tečnost je
lijekovita za oči . "
¯
EI-Menn, ovaj termin se spominje u kur'anskom ajetu u suri EI-Bekare, ajet 57.
Musned Ebu Hanife
1 37
H RANA
Adabi pri jelu
Ebu Hanife prenosi od Al ije ibn El-Akmera, od Ebu Džuhaj fe,
r.a., da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "
Š
to se mene tiče ja ne
jedem naslonj en, jedem kao što j ede obični rob i pijem kao obični rob i
obožavam svoga Gospodara sve dok mi ne dođe smrt. "
Dozvoljeno je jesti ribu
Ebu Hani fe prenosi od Atijje, od Ehu Seida, r.a., da je Al l ahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ono sa čega se povuče voda slobodno
jedi ! "
2
&
8
Jedenje zečijeg mesa
Ebu Hanife prenosi od El -Hej sema, od Eš-
Š
a'bija, od Džabira ibn
Abdullaha, r. a. , koj i kaže: "Neki mladić od Ensarija je otišao u pravcu
Uhuda i dok se kretao ulovio je zeca. Nij e imao čime da ga zakolje pa
ga je zaklao oštrim kamenom i donio ga Al l ahovom Poslaniku, s. a. v. s. ,
okačenog o ruku. Poslanik, s. a. v. s. , j e dozvol i o da se jede. "
289
U drugoj predaj i se kaže: "Neki čovjek j e ulovio dva zeca pa ih je
zaklao sa oštricom kamena, i Al l ahov Poslanik, s. a.v. s. , mu j e dozvol io
da ih j ede. "
U drugoj predaj i se kaže: "Neki čovjek iz plemena Beni Seleme j e
ulovio zeca i nije imao noža pa ga j e zaklao sa oštrim kamenom i
Poslanik, s. a. v. s. , j e dozvolio da se j ede. "
Ebu Hanife prenosi od El -Hej sema, od Musa ibn Talhe, od Ebul­
Havkijje od Omera, r.a., koj i kaže: "Al lahovom Poslaniku, s. a. v. s. , je
donešen zec pa je upitao onoga što mu ga je donio: -Zašto ti ne j edeš?
Zðð
Ako se morska i l i riječna voda povuče pa iza sebe ostavi neku vrstu ribe onda je to
dozvoljeno jesti. Hanefje ovdje misle prvenstveno na ribe, jer ne dozvoljavaju jesti
žabe i s l ično. U drugom hadisu Poslanik, s. a. v. s. , kaže: "Ono što izbaci morska voda,
ili se sa toga povuče, slobodno jedite. A ono što krepa u vodi pa bude pl ival o na
njegovoj površi ni to nemojte jesti. " (Ehu Davud i Ibn Madže)
ZðV
Had is ukazuje na to da je dozvoljeno jesti zečije meso i da je ispravno klanje sa
svim onim što ima oštricu, jer je ci lj da se pusti k. Od toga se izuzimaj u zubi i nokti
jer sa njima nije dozvoljeno preklati životinju.
1 38
Fuad Sedi ć
On reče: -Ja postim. Tada ga Poslanik upita: -A šta postiš? On reče: -
Dobrovoljan post (nafi lu). Tada Poslanik, s. a. v. s. , reče: -Ovo su bijeli
dani. "
29
0
Klanje životinja
Ebu Hanife prenosi od Naf' a, od Ibn Omera, r. a. , da je Ka'b ibn
Mal i k došao Al lahovom Poslaniku, s. a. v. s. , i upitao ga: "Al lahov
Poslaniče, jedna čobanica je čuvala jedno malo stado pa se uplašila da
će jedna ovca krepati (uginuti) pa j u j e preklala oštrim kamenom
(mirve).
291
Poslanik, s. a. v. s. , je dozvol i o da se to meso j ede. "
Ranjavanje stoke i divljači je kao i njeno klanje
Ebu Hanife prenosi od Seida, od Katade, od Raf'a ibn Hadi dža,
r. a. , koj i kaže: "Jedan devac od krda zekatski h deva je odbjegao pa su
ga pokušali uhvatiti . Kada i h je zamorio i kada su uvi djel i da ga neće
moći uhvatiti neki čovjek ga je pogodio strijelom i ubi o. Oni su pitali
Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , o tome, pa im je on dozvol i o da to j edu i
rekao: -Zai sta deve imaj u stanj a poput divlj ih životinja, pa kada se
uplašite da će pobjeći, postupite sa nj ima kao što ste postupi l i sa ovim
devcem, a zatim to jedite. "
29
U drugoj predaj i se kaže: "Jedan devac od krda zekatskih deva je
odbjegao, pa ga je neki čovjek pogodio strijelom i ubio ga. Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , je upitan o tome, pa je rekao: -Jedite to meso, zaista
su one u tome poput divlj ih životina. "
Lov pomoću psa
Ebu Hani fe prenosi od Hammada, a on od Ibrahima, ovaj od
Hemmara ibn El -Harisa, a on pripovijeda od Adijja ibn Hatima, r.a. ,
da je upitao Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s. , : "Al lahov Poslaniče, mi
pustimo podučene pse da love, i mi jedemo od onoga što nam ulove?
Poslanik, s. a. v. s. , reče: -Ako prouči š Bismillu (spomeneš Allahovo ime)
ZVÛ
Bijeli dani su 1 3 . 1 4. i 1 5. dan od svakog hidžretskog mjeseca i te dane je l ijepo
postiti.
ZYl
Mire je komad bijelog kamena, kremena, koje je i zuzetno tvrdo i oštro. Ovaj
hadis upućuje na to da je kl anje ispravno sa bi lo čim što će pustiti k.
ZVZ
Ovo ukazuje da je dozvoljeno jesti ono što je pogođeno strijelom i sl . jer je ci lj da
se pusti k a to je već postignuto. Takva situacija je i sa drugim domaći m
životi njama.
Musned Ebu Hanife
1 39
pril i kom puštanj a psa j edi pod uslovom da u tom lovu nije učestvovao
neki drugi pas, a ako pas ubije lovinu prilikom lova onda je nemoj jesti .
Zatim j e Adijj upitao: -Kada neko od nas gađa sa strijelom (može l i se
to jesti )? Poslanik, s. a. v. s. , odgovori : -Ako proučiš Bismillu kada baciš
strijelu i ona rani (nasij eče) lovinu onda je dozvolj eno jesti, a ako j e
udariš tupim dij elom onda t o nemoj jesti . "
Hadisi o gladi
Ebu Hanife prenosi od I smaila, od Ebu Saliha, od Ummu Hane,
r. a., koja prenosi da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko god bude
gladan j edan dan, ali se kloni griješenj a i ne bude bespravno jeo imetak
musl imana, Al lah će ga nahraniti od džennetskih plodova."
Ebu Hanife prenosi od Ismai l a, od Ebu Saliha, od Ummu Hane,
r.a., koj a prenosi da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , j ednog dana vidio
Alij u, r. a. , gl adnog pa mu reče: "0 Alija, zašto si gladan? On mu
odgovori : -Poslaniče, nisam se naj eo ima toliko i toliko, pa mu
Poslanik, s. a. v. s. , reče: -Raduj se Džennetu! "
Zabrana jedenja mesa domaćih magaraca
Ebu Hanife prenosi od Naf'a, od Ibn Omera, r. a. , koj i kaže:
"Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je, na dan bitke na Haj beru, zabrani o meso
domaćih magaraca i privremeni brak (mut'u). "
Ebu Hanife prenosi od Ebu Ishaka, od Bera'a, r. a. , koj i kaže:
"Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je zabranio meso domaćih magaraca."
Zabranjena je svaka životinja koja ima zube očnjake i kandže
Ebu Hanife prenosi od Muhariba, od Ibn Omera, r. a. , koj i kaže:
"Allahov Poslanik, s. a. v. s. , j e zabranio j esti meso svake životinje koj a
ima zube očnj ake. "
2
9
3
i "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je zabranio privremeni brak (mut'u)"
i "Zabranio je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , na dan bitke na Haj beru
meso svake ptice koj a ima kandže. "
294
2
9
3
Misl i se na zvijeri poput lava, vuka i sl .
29
4
Poput sokola, orla i sl ično.
1 40
Fuad Sedi ć
Jedenje pustinjskog guštera l dabba
Ebu Hani fe prenosi od Hammada, od Ibrahima, od El-Esveda da
je Ai ši , r.a., poklonjen dabb
2
95
, pa je upitala Allahovo g Poslanika,
s. a.v. s. , da li joj je dozvolj eno da ga jede i Poslanik joj je to zabranio.
Nakon toga je došao prosijak pa je Ai ša, rekla da mu dadnu tog dab ba,
na što joj Poslanik, s. a. v. s. , reče: "Zar druge hrani š sa onim što ti ne
j edeš?! "
296
Š
tavljenje kože uginule životinje
Ebu Hani fe prenosi od Simaka ibn Harba, od Ikrime, od Ibn
Abbasa, r.a., koj i prenosi da je Al l ahov Poslanik, s.a.v. s. , prošao pored
mrtve ovce koja j e pripadala Sevdi, r. a. , pa je rekao: "
Š
ta j e omelo ove
vlasnike da nisu iskoristil i ovu kožu." Nakon toga su oni ogul i l i kožu
od te ovce i od nje napravi l i posudu za vodu u kući i tako se nastavilo
sa tom praksom sve dok j e ta uštavljena koža i posuda od nje trajala.
Ebu Hanife prenosi od Si maka, od Ikrime, od Ibn Abbasa, r.a.,
koji prenosi da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Kad god se koža
uštavi ona postaje čista. "
"Divan li je začin sirće"
Ebu Hanife prenosi od Ebu Ez-Zubejra od Džabira, r. a. , da je
Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Divan l i j e začin sirće. "
Skakavci
Ebu Hanife kaže da je čuo Aišu kćerku Adžeze kako kaže da je
čul a Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , da j e rekao: "Naj brojnija Allahova
vojska su skakavci , ja ih ne j edem ali ih ne proglašavam zabranj enim za
jel o. "
2
9
5 Vrsta pustinjskog guštera.
2
96
Većina učenjaka smatra jedenje dabba, vrste pustinjskog guštera, dozvoljeni m,
ali se prenosi da ga Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , nije jeo.
Insekti
Musned Ebu Hanife
141
Ebu Hanite prenosi od Nati' a, od Ibn Omera, r. a. , koj i kaže:
"I nsekti su nam bi l i zabranjeni za jel o. "
2
97
297 Ovaj hadis zači da su insekti, sitni gmizavci i sl ične male životinji ce zabranjene
za jelo. To mi šljenje zastupa Ebu Hani fe,
Š
af' i, Ahmed i Davud. Međutim, Mal i k
kaže da je to dozvoljeno zbog kur'anskog ajeta koji gl asi : "Reci : "Ja ne vi di m u
ovome što mi se objavlj uje da je ikome zabranjeno jesti ma šta drugo osim strvi , i l i
krvi koja ističe, i l i svinjskog mesa . . . " (sura El-En'am, 1 45) I pak je mi šljenje većine
učenjaka prihvatlj i vije. Pogledaj
Š
erh Musned Ehi Hanife od EI-Mul la Al i EI-Kari'a,
str. 1 99.
1 42
Fuad Sedić
PI ĆE
Zabrana alkohola i svakog pića koje opija
Ebu Hani fe prenosi od E bu Avna Muhammeda Es-Sekafja El­
Hidžazij a, od Abdullaha ibn
Š
eddada, od Ibn Abbasa, r. a. , koj i kaže:
"Alkohol je zabranjen, u maloj i veli koj količini, i zabranj eno je svako
piće koje opija. "
U drugoj predaj i od I bn Abbasa, r. a. , se kaže: "Alkohol je
zabranjen svakako
29
8
, u maloj i velikoj kol ičini kao i svako piće koje
opija. "
Ebu Hanife prenosi od Hammada, on od Se' i da i bn Džubejra da je
Abdullah ibn Omer, r. a. , rekao: "Alkohol j e proklet, i proklet je onaj ko
ga cijedi, ko ga usipa, ko ga pije, ko ga prodaj e i onaj ko ga kupuje. "
Ebu Hanife prenosi od Muhammeda i bn Kaj sa El -Hemedanija, da
je Ebu Amir Es-Sekafi, u godini u kojoj je zabranjen alkohol , poklonio
Al lahovom Poslaniku, s. a. v. s. , jednu posudu alkohola.
299
U drugoj
predaj i stoji da je neki čovjek iz plemena Sekif, kojeg su zvali Ebu
Amir, poklonio Al lahovom Poslaniku, s. a.v. s. , posudu alkohola. Tada
mu j e Poslanik, s. a. v. s. , rekao: -0 Ebu Amire, zaista j e Uzvišeni Al lah
zabrani o alkohol . Tada on reče: -Uzmi ga pa prodaj i okoristi se
nj egovom protuvrijednošću za svoje potrebe. Tada Poslanik reče: -0
E bu Amire, zaista je Al l ah zabrani o piti alkohol , ili ga prodavati i jesti
ono što se njegovom prodaj om zaradi . "
Ebu Hani fe prenosi od Alkame i bn Merseda i Hammada ibn Ebi
Sulej mana od Abdul l aha ibn Burejde od njegovog oca, da je Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Nemoj piti ono što opija! "
Zabranjeno ga je piti, prodavati i imati bi lo kakav kontakt sa nj i m.
2
99 Poslanik, s. a. v « sr g nije ni kada pio alkohol, niti ga je koristio u svojoj kući .
Musned Ebu Hanife
1 43
Zabrana korištenja posuda od tikvica
Ehu Hani fe prenosi od Naf'a, od Ibn Omera, r. a. , da je Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , zabranio posude od tikvica i hantema
300
a to je zeleni
vrč. "
Jo t
Ehu Hanife prenosi od Alkame i Hammada, nj i h dvoj ica su pričali
od Abdullaha ibn Burejde od njegovog oca, da je Al l ahov Poslanik,
s. a. v. s. , rekao: "Pijte iz svake posude (krčaga) j er posuda niti šta čini
dozvoljenim niti šta čini zabranjeni m. "
302
U drugoj predaj i se kaže: "Zabrani o sam vam troje: posjeći vanj e
kabura, pa sada i h posjećujte, zabranio sam vam da zadržavate
kurbansko meso više od tri dana, pa sada ga zadržavajte i nj ime se
opskrbite, jer sam vam to bio zabanio kako bi bogati pomagali
siromašne. Zabranio sam vam da pijete iz posuda od tikvica, a sada
pijte iz čega želite, jer zaista posuda ne čini ništa dozvoljenim, niti šta
čini zabranjenim, ali nemojte piti ono što opija. "
U drugoj predaj i stoji slično ovome i tu se još kaže: "zabranio
smo vam nebiz,
3
0
3
tj . zabranio smo vam kiselenje u posudama od
tikvica, od hantema i posudama premazanim smolom, a sada pijte tz
koje god hoćete posude ali nemojte piti ono što opija. "
Ehu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
ovaJ od Alkame koj i kaže: "Vidio sam Abdul l aha ibn Mes'uda, r. a. ,
JUÜ
Han/em je vrsta gorkih tikvica.
.`l l
Ova zabrana se odnosi na korištenje posuda, poput zel eni h vrčeva i krčaga kod
spravljanja nebiza iz bojazni da se to piće ne bi pretvori l o u alkohol zbog utjecaja ti h
posuda. Ova zabrana je kasnije dokinuta, na što ukazuj u sl ijedeći hadi si :
Burejde, r. a. , prenosi da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Bi o sam vam zabranio
da pijete iz toga i toga . . . a sada pijte iz svake posude, ali nemojte piti ono što opija."
( Musl i m)
l druga predaja od Burejde, r. a. , gdje Poslanik, s. a. v. s. , kaže: "Bi o sam vam zabranio
da pri l ikom spravljanja nebiza koristite to posuđe, a sada ga koristite al i se klonite
svega što opija." (I bn Madže) Pogledaj
Š
erh Musned Ehi Han(fe od EI -Mul l a Al i EI ­
Kari'a, str. 1 98.
ÀUZ
Dakle, hranu i piće neće nešto učiniti dozvoljeni m, niti će nešto uči ni ti
zabranjeni m. Poslanik, s. a. v. s. , je zabranio piti iz nekih posuda koje su pravljene od
gorkih tikvica i sl ično jer se piće u takvim posudama vrlo brzo pretvaralo u alkohol,
i l i su takve posude ljudi kori sti l i za alkohol u džahi l ijetu.
Nehiz je piće napravljeno od kiselih datula, grožđa i sl ično.
1 44 Fuad Sedić
kako jede neku hranu a zatim je zatražio da mu se donese ne b iz kojeg je
popio. Tada sam mu rekao: -Allah ti se smilovao, zar piješ nebiz u
svome društvu? On mi na to reče: -Vidio sam Al l ahovo g Poslanika,
s. a. v. s. , da pije nebiz, a da njega ni sam vidio da ga pije, ne bih ga ni j a
pi o. "
Ebu Hanife i Mi ad prenose od Ata'a, od Džabira, r. a. , koj i kaže:
"Zabrani o Je (Poslanik, s. a. v. s. ,) nebiz od suhog grožđa, datula i sl ičnih
plodova. ,d
4
Zabrana korištenja zlatnog i srebrenog posuđa
Ebu Hanife prenosi od El-Hakema, od Ebi Lej l e, koj i kaže: Bi l i
smo sa Huzej fom, r. a. , u Medainu pa je zatražio od jednog
zemlj oradnika vode pa mu je on donio čašu od srebra. Huzej fe je to
bacio i rekao: "Zaista je Allahov Poslanik, s.a. v. s. , zabranio posuđe od
zlata, govoreći : "To j e nj ima dato na ovom svijetu a vama će to pripasti
na drugom svijetu. "
Ehu Hanife prenosi od Hammada, od Huzej fe, r. a. koj i kaže:
"Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , nam je zabrani o da pijemo iz zlatnog i
srebrenog posuđa i da iz to�a j edemo hranu. Također nam je zabranio
da oblačimo svi l u i kadifu
0
5 i rekao je: -To pripada mušricima na
ovom svijetu a vama na ahiretu. "
Hammad i bn Ebi Hanife, prenosi od svog oca, od Ebi Kavde, od
Abdurrahmana ibn Ebi Lej le koj i kaže: "Huzej fe je tražio od nekog
svećenika vode pa mu je on donio u srebrenoj posudi . Huzej fe je tu
posudu bacio pred njega i rekao: "Zaista je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. ,
zabrani o da se pije iz srebrene posude."
3
04
Pojedi ni učenjaci smatraju da je pravljenje ovog kiselog napitka od spomenutih
stvari zabranjeno ako se one sve skupa pomiešaju, a ako bi bi le posebno onda nema
zabrane. I nače je zabrana zbog bojazni da se to pretvori u alkohol.
Dibadž je vrsta perzijske svi le.
Musned Ebu Hanife
1 45
ODIJE VANJE
Zabrana oblačenja svile
Ebu Hanife prenosi od El-Hakema, od Ebi Lej le, od Huzej fe, r. a. ,
koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a.v. s. , j e zabranio oblačenj e svile i
kadife
306
i rekao j e: "To radi onaj ko neće imati nikakve nagrade na
drugom svij etu."
Nošenje kape
Ebu Hanife prenosi od Abdullaha, od I bn Omera, r.a., koj i kaže:
"Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je na dan oslobođenj a Mekke bio na sivoj
devi, naoružan sa lukom i strijelom a na glavi mu je bi la cra čalma od
devijeg krzna."
Ebu Hanife prenosi od Ata'a ibn Ebi Rebaha, od Ebu Hurejre, r. a. ,
koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , j e imao kapu."
Ebu Hanife prenosi od Ata'a ibn Ebi Rebaha, od Ebu Hurejre, r. a. ,
koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , j e i mao bijelu sirij sku kapu."
Hidžab (prekrivanje lica)
Ebu Hanife prenosi od El-Hak.ema, od I raka, od Urve ibn Zubejra,
od Aiše, r. a. , koj a kaže: -Došao je Efeh ibn Ebi Kuaj s pa sam prekrila
lice od njega, na što on upita: -Zar se od mene pokrivaš po l icu? Tada
Aiša reče: -A zašto da se ne pokrivam od tebe? On tada reče: -Tebe j e
podoj i la žena mog brata, sa ml ij ekom mog brata.
307
Aiša, r. a. , kaže: -Ja
sam to spomenula Allahovom Poslaniku, s. a. v. s. , na što mi on reče:
"Teško tebi, zar ne znaš da dojenje čini zabranjenim isto ono što
zabranjuje i krvno srodstvo. "
Džuba sa uskim rukavima
Ebu Hanife prenosi od Hammada, on od Eš-
Š
a'bija, a on od El­
Mugire ibn
Š
u'be Es-Sekafj a koj i kaže: "Polijevao sam Allahovom
30
6
Dibad je vrsta perzijske svil e. Inače su svi l a i zl ato zabranjeni muškarcima a
ženama je to dozvoljeno.
3
0
7 Ovaj čovjek je bio A i š i n ami dža po ml ijeku, zato što je njegova snaha, tj. supruga
njegovog brata podoj i la Aišu, r. a. , z vrijeme tog braka.
1 46
Fuad Sedić
Poslaniku, s.a. v. s. , dok je uzimao abdest a na njemu je bila džuba
tijesnih rukava, pa je svoje ruke pro vukao i spod džube i učinio mesh po
mestvama."
Ebu Hanife prenosi od Hammada, on od Eš-
Š
a'bija, od Ibrahima
ibn Musa El-Eš'arij a, od El -Mugire ibn
Š
u'be, r. a. , koj i je bio sa
Al lahovi m Poslanikom, s. a. v. s. , na putu prema Tebuku, koj i kaže:
Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , se odmaknuo u stranu u napušteno mjesto i
tu je obavio fiziološku potrebu a zatim se vratio. Na njemu je bila
vizantijska džuba tij esnih rukava pa ju j e Al l ahov Poslanik, s.a. v. s. ,
podigao zbog uskoće njenih rukava. El-Mugire, r.a., dalje kaže: Ja sam
Poslaniku, s. a. v. s. , polijevao vodu iz posude dok je uzimao abdest pa je
on učinio mesh po mestvama ne skidaj ući i h. Zatim je Poslani k stao
i spred nas i klanjao.
Puštanje odjeće preko članaka i oholosti
Ebu Hani fe prenosi od Al ije ibn El -Akmera, od Ebu Džuhej fe,
r.a., da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , prošao pored nekog čovjeka koj i je
pustio da mu se odj eća vuče iza njega pa je Poslanik zategao njegovu
odjeću na njegova ramena.
U drugom senedu stoj i da je Al ij a ibn El -Akmer to prenio od
Al lahovog Poslanika, s. a. v. s. , sa isprekidanim senedom.
O urednosti brade
Ebu Hanife prenosi od El -Hej sema, od nekog čovjeka koj i kaže
da je Ebu Kuhafe, r. a.
308
, došao Al lahovom Poslaniku, s. a. v. s. , a brada
mu je bila široka, pa j e Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Lijepo bi bilo
kada bi odavde malo skrati l i ", pa je Poslanik, s. a. v. s. , rukom pokazao
na krajeve brade. "
3
09
3
08
Ebu Kuhafe je otac Ebu Bekra, r. a. , a ime mu je Osman ibn Ami r. Pri mi o je I slam
na dan oslobođenja Mekke i živio je do vremena Omerova, r.a., hi lafeta. Umro je
četraeste godine po Hidžri i tada je i mao devedeset i devet godina.
3
0
9 Znači : kada bi ste skrati l i bradu, od njene dužine i širine, bi l o bi l ijepo i uzeli onu
uobičajenu i poželjnu dužinu a to je koliko šaka može obuhvatiti i to je sunnet. Ne
treba ići ni u jednu krajnost, pa da se brada pusti previše duga, niti da se potpuno
brije, nego se treba držati sredine. Takođe se prenosi od I bn Omera, r. a. , i drugih
ashaba da su skraći val i bradu, i od dužine i sa strana. Od vjerika se traži da bude
Musned Ebu Hanife
1 47
Kinanje kose l farbanje kose krnom
Ehu Hani fe prenosi od Nafi' a, od I bn Omera, r.a. , da je Al l ahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Farbaj te svoj u kosu (krnom) i razlikuj te se od
Ehlul-kitabija. "
3 1 0
Ehu Hanife prenosi od Jahje ibn Abdul laha El-Kindija, od Ehi El ­
Esveda, od Ehu Zerra, r. a. , koj i kaže da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. ,
rekao: "Najbolje čime možete ofarbati ove sijede dlake
3 1 1
je kina i
ketem.
3 1 2
"
U drugoj predaj i se kaže: "Naj bolje čime možete promjeniti ove
dlake je kina i ketem. "
Nastavljanje kose
Ehu Hanife prenosi od El -Hej sema, od Ummu Sevr, jedne od
tabi' inki, da je Ibn Abbas, r.a., rekao: "Nema zapreke da žena svoj u
kosu nastavi sa vunom
3 1 3
, jer se zabrana
3 1
4
odnosi na nastavljanje kose
sa kosom, i to je varanje. "
3 1
5
l ijep i pedantan u svome izgledu i ne smije vjeri k sebi dozvoliti da bude predmet
ismijavanja, ni zbog neuredne brade, niti zbog neuredne odjeće, ni ti bi lo čega drugog.
3 1 0
Hadis ukazuje na to da je dozvoljeno farbati kosu sa krnom (kinom). Enes, r. a. ,
kaže: "Ki najte svoju kosu jer će vam to pomoći u vašoj mladosti, ljepoti i braku. " (EI ­
Bezzar i Ebu Nuajm)
Sijede dlake brade i l i kose. Iz ovih hadisa se zaključuje da je zabranjeno farbanje
kose u emu boju, osim u izuzetnim situacijama.
3 1
2
Ketem i l i vesme, je neka vrsta bi ljke, trave od koje se spravljala boja.
31 3
lli nečim sl ičnim poput svi le ili ketena. Na osnovu ovog Ibn Abbasovog, r. a. ,
mi šljena moglo bi se zaključiti da bi, možda, bi l o dozvoljeno koristiti periku, u
sl učaju potrebe za ti m, pod uslovom da to ne bude sa ci ljem varanja i obmanj ivanja
potencijalnog zaručnika.
3 1 4
Mi sl i se na hadis u kojem Poslanik, s. a. v. s. , kaže: "Al lah je prokleo onu koja
nastavlja kosu i onu koja traži da joj se kosa nastavi i prokleo je onu koja vrši
tetoviranje i onu koja traži da joj se to uradi . " (hadis je sahih) Po ovom Ibn
Abbasovom mi šljenju ovaj hadi s bi bio općenitog značenja i ovo što smo navel i
smatra se izuzetkom i posebnom situacijom.
3 1 5
Ovim se aludira na hadis u kojem Poslanik, s. a. v. s. , kaže: "Ko nas vara ne pripada
nama."
1 48
Fuad Sedić
U drugoj predaj i stoj i da je I bn Abbas, r.a. , rekao: "Nema zapreke
u nastavljanju, ako već ima kose na glavi . "
3 1
6
3
1
6
Kol iko se razumije iz ovog I bn Abbasovog, r. a. , mi šljenja, varanje bi bi lo ako
žena ne bi imala nikako kose na glavi , pa bi time varala potencijalnog zaručnika, a
ako već i ma kosu na glavi , onda po njegovom mi šljenju nema zapreke da produži
svoju kosu vunom i l i nečim sl i čni m, kao što je već spomenuto.
Musned Ebu Hanife
1 49
VJE ROVANJE
Temelji imana i islama
Ebu Hani fe prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
ovaj od Alkame, on od Abdul laha ibn Mes'uda, r.a., koji kaže:
"Al lahovom Poslaniku, s. a. v. s. , je došao melek Džibri l , a. s. , u liku
mladića, u bijel oj odjeći, a nije ga poznavao niko od ashaba. Rekao je: -
Es-selamu alej kum, Al l ahov Poslaniče. Poslanik mu odgovori : -Ve
alej kes-selam. On upita Poslanika: -Mogu li se primaknuti? Poslanik
mu reče: -Primakni se. On se primakao tako da je prislonio svoja
koljena uz Poslanikova koljena i stavio svoje ruke na Poslanikove
natkoljenice, a zatim ga upitao: -Al l ahov Poslaniče, šta je to i spravan
iman? Poslanik odgovori :
-I man j e vjerovanj e u Al laha dž. š. , Njegove meleke, knj ige,
poslanike i da vjeruješ da sve što se događa, dobro i zlo, biva sa
Al lahovim određenj em. Tada taj mladić reče: -I stinu si rekao. I bn
Mes'ud, r. a. , kaže: -Začudi l i smo se što on kaže - I stinu si rekao, kao da
on to zna.
Zatim mladić upita: -Reci mi šta su temelji islama? Poslanik,
s. a. v. s. , odgovori :
-Obavlj anje namaza (pet dnevnih namaza), davanje zekata, post
mjeseca ramazana i kupanje od džunupluka.
3 1
7
Opet taj ml adić reče: -
I stinu si rekao. I bn Mes' ud, r.a. , opet reče: -Začudi l i smo se što on kaže
-Istinu si rekao, kao da on to sve zna.
A zatim ga upita: -Reci mi šta je ihsan (savršenstvo u vjeri i
najveći stupanj vjere)? Poslanik, s. a. v. s. , odgovori :
-Ihsan j e da činiš elj ela radi Allaha, dž. š. , kao da Ga vidiš j er ako
ti Njega ne vidiš zaista On tebe vidi. On opet reče: -I stinu si rekao.
Ml adić reče: -Reci mi kada će nastupiti Sudnj i dan? Poslanik,
s.a. v. s. , odgovori : -U pitani ne zna ništa više od onoga koj i pita.
Tada je taj mladić otišao. Poslanik reče: -Dovedite mi tog
čovjeka.
I bn Mes'ud reče: -Mi smo ga traži li ali mu ne nađosmo ni traga.
U veći ni predaja ovdje umjesto "kupanje od džunupl uka" stoj i : "obavljanje
hadža." Moguće da je ovo bi lo izgovoreno prije obaveznosti obavljanja hadža.
1 50
Fuad Sedi ć
Tada Poslanik, s. a. v. s. , reče: -To je mel ek Džibril , a. s. , koj i je
došao da vas poduči propisima vaše vjere. "
Hadis o šefa' atu
Ehu Hanife prenosi od Atijje, od Ehu Seida, r. a. , da je Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , pojašnj avaj ući kur'anski ajet: "Gospodar tvoj će ti na
onom svijetu hvale dostojno mjesto darovati,"
3 1
8
rekao: "Ovo pohvalno
mjesto je šefa'at. Al l ah, dž. š. , će džehenemskom vatrom kazniti neke
vjernike zbog nj ihovih grijeha, pa će oni sa Muhammedovi m, s. a. v. s. ,
šefa'atom bi ti izvedeni iz vatre u ' rijeku života' u kojoj će se saprati .
Nakon toga će biti uvedeni u Džennet al i će i h po tome zvati
(džeheneml ije). Nakon toga oni će mol iti Al l aha, dž. š. , da od nj ih
odstrani taj naziv. "
U drugoj predaj i stoj i : "Al lah, dž. š. , će iz Džehennema izvesti
skupinu vjernika i sljedbenika naše kible zbog Muhammedovog,
s. a. v. s. , šefa'ata i to je 'hvale dostojno mjesto'. Kada budu izvađeni oni
će ni cati kao što niču sitni krastavci . Kada i zađu odatle biće uvedeni u
Džennet i tamo će ih nazivati 'džeheneml ije' . Onda će oni mol iti
Al laha, dž. š. , da od nj ih odstrani taj naziv, pa će i m On udovolj iti u
tome."
U j ednoj drugoj predaj i stoj i ovako: "i onda će ih nazivati : 'oni
koj e je Al l ah oslobodio vatre' . "
Ovaj hadis je prenio Ebu Hanife od Ehu Rubete
Š
eddad ibn
Abdurrahmana, od Ebu Seida, r. a.
Postupak prema robinji - vjernici
Ehu Hani fe prenosi od Ata'a, od j ednog od Poslanikovih ashaba,
r. a. , koj i im je pričao da je Abdul lah ibn Revaha, r. a. , imao čobanicu
koj a je čuvala ovce. On joj je naredio da posebno povede računa o
jednoj ovci sve dok se ne udeblja. Jednog dana čobanica je bila zauzeta
sa ostalim stadom i došao je vuk te je zgrabio tu ovcu i zaklao je. Kada
je Abdul l ah došao da obiđe ovce vidio j e da nema one ovce.
Č
obanica
ga je obavijesti l a o tome šta se desilo zbog čega j u je on ošamario.
Kasnije se Abdullah pokaj ao zbog tog čina i to je i spričao Al l ahovom
Poslaniku, s. a. v. s. , koj i se začudio zbog toga i rekao mu: -Zar si zbog
toga udario vjernicu po l i cu? Abdullah na to reče: -Ona je crnkinj a i
J Í ö
Sura El -Isra', 79.
Musned Ebu Hanife
1 51
d
• * 3 1 9
T d p J ' k ona o toga ne zna msta: a a J e os am , s. a. v. s. , pozvao tu
čobanicu da dođe u upitao je: -Gdj e je Allah? (Ona je odgovoril a: -Na
nebesima. i
20
Tada je Poslanik, s. a. v. s. , ponovo upita: -A ko sam ja?
Ona odgovori : -Ti si Al lahov Poslanik. Tada je Muhammed, s. a. v. s. ,
rekao Abdullahu: -Ona je vjernica pa je oslobodi, i on ju je
oslobodio. "
32 1
Vjerovanje l iman
Ehu Hanife kaže: "Bi l i smo j edan dan sa Al kamom i Ata'om ibn
Ehi Rebbahom, �a ga Alkama upita: -0 Ehu Muhamrede, zaista ljudi
u našem kraj u
32
ne pripisuj u sebi iman i ne žele da kažu: 'Mi sro
vjerici . '
323
On reče: -A što im smeta da kažu: 'Mi smo vjernici . '
Alkame reče: Oni kažu: -Ako bi sro rekli da sro vjernici, onda bi sro
sebi garantovati Džennet. On reče: -Subhanel l ah, ovako govori onaj
koga je šejtan prevario, dato im je da osjete najveću Al l ahovu blagodat
prema nj ima, a to je Isl am, a oni sada rade suprotno Poslanikovoj
praksi . 'Zaista su pravi vjernici,' oni koje sam vidio među ashabira
Al lahovog Poslanika. Oni sebi pripisuju iman
32
4
i takvu praksu prenose
od Al lahovog Poslanika, s. a. v. s. Al lah im je dao da kažu: ' Mi sro
vjernici . ' a ne govore: ' Mi ćemo biti u Džennetu. ' Kada bi Allah, dž. š. ,
htio kazniti stanovnike nebesa i zemlje, On i m ti me ne bi nepravdu
učinio.
Tada mu Al karne reče: -0 Ehu Muhammede, kada bi Al lah, dž. š. ,
kaznio meleke koj i nisu nikada zgriješi l i , On im time ne bi nepravdu
učinio. On reče: -Svakako. Tada ovaj reče: -To je kod nas velika stvar,
ali kako da to spoznamo? On mu reče: -0 moj bratiću, zbog ovoga su
zalutale kaderije i ti nemoj sl učaj no da zastupaš ono što oni govore, jer
su oni Al lahovi neprijatelj i koj i se suprostavljaj u Al lahu. Zar Al lah,
Hoće reći da ona nije vjerica i da ne zna ništa ni od vjere, niti o Al lahu, dž.š.
Ovo što je u zagradi se ne nalazi u tekstu ove predaje, al i se nalazi u drugim
predajama ovog hadisa.
J|
Na osnovu njene izjave da je Al lah, dž. š. , na nebesima, što potvrđuj u mnogi
kur'anski ajeti, i da je on, tj. Muhammed, s.a. v . s. , Al lahov Poslanik, presuđeno je da je
ta žena vjerica.
U Kuf i ostal i m dijelovima iraka.
323 Oni sebi ne pripi suj u iman bezuvjetno, nego kažu: "Mi smo, ako Bod da,
vjerni ci . "
3
2
4 Bez ikakve sumnje i l i izuzetka.
1 52
Fuad Sedi ć
dž. š. , ne kaže Poslaniku: 'Reci : "Allah ima potpun dokaz, i da On hoće,
svima bi na pravi put ukazao! "
325
Tada mu Alkame reče: -Obj asni nam
to, Ebu Muhammede, tako da iz naših srca otkloniš svaku sumnj u! Ata'
reče: -Zar nije Al lah, dž. š. , uputio meleke na tu poslušnost, podučio i h
njoj , učinio ih privrženim njoj i takve pokorne i h stvorio? On reče: -Pa
jeste. Ovaj nastavi : -To su dakle blagodati koje im je On podario. On
reče: -A kada bi Allah od nji h tražio da Mu se na svim tim bl agodatima
zahvale oni to ne bi bil i u stanj u. I zato kada bi ih On kaznio zbog
nedostatka nj ihove zahvalnosti On im ne bi nepravdu učinio. "
Sumnja u postojanje Allaha, dž.š., je nevjerstvo
Ebu Hanife prenosi od El -Harisa, od Ebi Muslima El -Havlanija
koj i kaže: Kada j e Muaz, r. a. , stigao u Hims (Sirij a) došao mu j e neki
ml adi čovjek i upitao ga: -
Š
ta misliš o čovj eku koj i održava rodbinske
veze, čini dobročinstvo, govori i stinu, čuva emanet koj i mu je povj eren,
čuva svoj stomak i svoj spol ni organ od harama i radi od dobrih dijela
ono što j e u mogućnosti, ali on sumnja u Al l aha i Njegovog Poslanika?
On mu odgovori : -Ta sumnj a mu uništava sva dobra djela. Tada mladić
upita: -A šta misliš o čovj eku koj i či ni grijehe, prol ijeva krv, čini
zinaluk i jede ono što je haram, ali on i skreno svjedoči da nema drugog
boga osim Al laha i da je Muhaed Njegov rob i Njegov poslanik?
Tada Muaz reče: Nadam se (da će biti spašen zbog svog imana) ali se
za njega boj im (zbog griješenj a). Tada ml adić reče: -Tako mi Al laha,
ako je sumnj a upropastila ona dobra djela koj a su uz nj u urađena, ovom
iskrenom šehadetu neće naškoditi grij esi koj i su učinjeni.
326
Ml adić je
zatim otišao, a Muaz reče: -Mislim da nema čovj eka koj i poznaje vjeru
više od ovog mladića. "
Počinilac velikog grijeha se ne smatra nevjernikom
Ebu Hanife prenosi da je Ebu Ez-Zubejr upitao Džabira ibn
Abdullaha: -Koj i od grijeha ste smatral i mnogoboštvom? On odgovori :
3
25 Sura EI-Enam, 1 49.
326 I spravan stav po ovom pitanju je da onome koj i iskreno svjedoči da nema drugog
boga osim Al l aha i da je Mohammed Njegov rob i Poslanik, takvom grijesi ne mogu
potpuno naškoditi, tj . neće ge izvesti iz vjere, jer Al lah, dž. š. , prašta sve grijehe osim
širka. Ovo znači da sumnja u vjerovanju poništava sva dobra djela a onaj ko počini
neke od vel i ki h grijeha neće zbog toga izaći iz vjere, nego se smatra griješnikom, koji
treba da se pokaje zbog svoj ih grijeha.
Musned Ebu Hanife
1 53
-Nismo nijedan. Ebu Seid, r.a. , j e upitao Al l ahovo g Poslanika, s. a.v. s. : -
Da l i za ovaj ummet postoji grijeh koj i dostiže do nevjerstva? Poslanik
mu odgovori : -Nema ništa osim širka."
32
7
Hadisi o Allahovom, dž.š., određenju (kaderu)
Ebu Hani fe prenosi od Ebi Ez-Zubej ra od Džabira, r. a. , da j e
Suraka, r. a. , upitao Al lahovog Poslanika, s. a. v. s. : Allahov Poslaniče,
reci nam o našoj vjeri, j esmo li mi rođeni za nju. Da li su naša djela
koj a činimo od onoga što j e već nama propisano i od čega su pera već
osušena, i l i je to ono što mi sada či nimo? Poslanik, s. a. v. s. , reče: -Vaša
su djela od onoga što vam je već propisano i od čega su pera već
osušena. Zatim Suraka upita: -Pa kakva je korist onda od naših djela
koja činimo?
328
Poslanik reče: -Radite, j er svakom je ol akšano ono za
što je stvoren, a zatim je proučio ovaj kur'anski ajet: "Onome koj i
udjelj uje i ne griješi i ono naj ljepše smatra istinitim - njemu ćemo
džennet pripremiti ; a onome koj i tvrdiči i osjeća se neovisnim i ono
naj ljepše smatra lažnim - njemu ćemo džehennem pripremiti . "
32
9
Ebu Hani fe prenosi od Abdul -Aziza, od Mus' aba i bn Sa'da ibn
Ebi Vekkasa, od njegovog oca, r.a. , da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. ,
rekao: "Nema ni jedne osobe a da joj Al lah nije propisao, kada će se
roditi, kada će umrijeti i šta će je snaći u životu. Neki ensarija upita: -
Pa zašto onda radimo djela, Al lahov Poslaniče? Poslanik odgovori : -
Radite, jer svakom j e olakšano ono za što j e stvoren; nesretni cima je
olakšano činjenje l oših djela, a sretni cima j e ol akšano či njenj e dobrih
djela. Tada taj ensarija reče: -Eh, sad mi je j asno zašto se rade djela. "
U drugoj predaj i se kaže: "Radite, jer svakom j e olakšano; ko će
biti dženetlija njemu je ol akšano da radi djela dženetlije, a ko će biti
džeheneml ij a njemu je ol akšano da radi djela džeheneml ije. Tada ovaj
ensarija reče: -Eh, sad mi j e j asno zašto se rade djel a. "

¯
Ovaj hadis se uzima kao dokaz proti v onih koji smatraju da čovjek koji ostavi
namaz postaje nevjernik. Dok god čovjek smatra da je namaz obavezan, ali ga on iz
nekog razloga ne obavlja, ne možemo za njega reći da je nevjerik, sve dok ne
zaniječe njegovu obaveznost.
Za ima potrebe da išta radimo ako nam je već ranije propisano i određeno šta će s
nama biti.

¯
Sura EI -Lej l, 5- 1 O.
1 54
Fuad Sedi ć
Ebu Hanite prenosi od Alkame, od Jahje, od Ja'mera koj i kaže:
"Jednom pril ikom sam bio sa svoji m kolegom u gradu Al l ahovog
Poslanika, s. a. v. s. , (�j . u Medi ni) i ugledal i smo Abdul l aha ibn Omera,
r. a. , pa sam rekao svome drugu: -
Š
ta misl i š da ga upi tamo o kaderu?
On reče: -Može. Ja mu na to rekoh: - Pusti mene da ga ja pitam jer ga
bolje poznajem. On nastavi pričati : Pri šl i smo mu pa sam mu rekao: -0
Ehu Abdurrahmane, mi se puno krećemo po zemlj i pa nekada dođemo
u grad u kojem žive lj udi koj i kažu: -Ne postoj i kader (Al lahovo
određenje), pa kako da im odgovorimo? I bn Omer, r. a. , reče: -Reci im
da ja s nj ima nemam ništa i kada bih našao pomoćnike borio bih se
protiv nj ih. Zatim nam f bn Omer, r. a. , reče: -Jednom pri l ikom smo bi l i
sa Al lahovim Poslanikom, s. a. v. s. , i sa nj im j e bila skupina ashaba, kad
dođe neki l ijepi mladić, bijel e puti, l ij epo učešljan i ugodnog mirisa. Na
sebi j e i mao bijel u odjeću. Priđe toj skupini i reče: -Esselamu alej ke,
Al lahov Poslaniče, esselamu alej kum. Poslanik mu odgovori na selam a
i mi odgovorismo sa nj i m. On tada upita: -Mogu li se pri bl ižiti, o
Poslaniče? Poslanik mu reče: -Približi se. On se pri bl iži korak i l i dva
koraka a zatim, iz poštovanja prema Poslaniku, ponovo reče: -Mogu l i
se pri bl ižiti? Poslanik mu reče: -Približi se. On se pri bl iži tako da je
pri slonio svoja koljena uz Poslanikova koljena pa ga upita: -Reci mi šta
je to iman? Poslanik, s. a. v. s. , mu odgovori : -To je da vjeruješ u Al laha,
Njegove meleke, Njegove knj i ge, Njegove poslanike, u susret s Nj im, u
Sudnj i dan i da vjeruješ u kader, da je dobro i zlo od Allahovog
određenja. Tada taj čovjek Poslaniku reče: -I stinu si rekao. Ibn Omer,
r. a. , reče: -Mi smo se začudi l i , tom potvrđi vanju Poslaniku i njegovoj
riječi : ' I stinu si rekao,' kao da on to zna.
Tada on nastavi : -Obavijesti me o sastavnim dijelovima islama?
Poslanik, s. a. v. s. , reče: -Obavljanje namaza, davanje zekata, obav�j anje
hadža za onoga ko j e to u mogućnosti , post mjeseca ramazana i kupanje
od džunupl uka. On opet reče: - I stinu si rekao. Mi smo se začudi li
njegovim riječima: "I stinu si rekao. "
Nakon toga on upita: -Reci mi šta je to ihsan (savršenstvo u
vjerovanj u)? Poslanik odgovori : -Da radi š u ime Al laha, kao da Ga
vidiš, pa iako ti Njega ne vidiš On tebe ui stinu vidi. On reče: -Ako ja
tako postupim j esam l i muhsin? Poslani k reče: -Jesi . Tada taj čovjek
ponovo potvrdi i reče: -Istinu si rekao.
Zatim upita Poslanika: -Kada će biti Sudnj i dan? Poslanik mu
odgovori : -Onaj koga pitaš ni šta više o tome ne zna od onoga koji pita,
Musned Ebu Hanife
1 55
ali Sudnj i dan ima svoje predznake i Sudnj i dan spada u pet taj ni koj e
je Allah, dž. š. , zadržao za Sebe. Zatim je citirao kur'anski ajet: "Samo
Al lah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo
On zna šta je u matemicama, a čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne
zna čovj ek u kojoj će zemlj i umrij eti ; Al lah, uistinu, sve zna i o svemu
je obaviješten."

3
6
Taj čovjek ponovo reče Poslaniku: - I stinu si rekao.
Zatim je tog čovjeka nestalo. Mi smo ustali da ga potražimo ali nismo
znali u kojem je pravcu otišao, niti smo išta vidjel i . Kada smo to rekli
Poslaniku, s. a. v. s. , on reče: -To je bio Džibri l , a. s. , koj i je došao da vas
poduči propisima vaše vjere i nikada mi Džibril , a. s. , nije došao u
nekom l i ku a da ga ni sam poznao osim ovom pril ikom. "
O kaderijama
Ebu Hanife prenosi od El-Hej sema, od Nafi' a od I bn Omera, r. a. ,
koj i prenosi da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Doći će lj udi
33
1
koj i će govoriti : 'Nema Al lahovog određenja. ' Zatim će oni postati
bezvjerni ci ,
332
pa kada ih sretnete nemojte im nazivati selam, kada se
razbole nemoj te ih obilaziti, kada umru nemojte im klanjati dženazu,
jer su oni Dedžalovi
333
predvodnici i vatropoklonici ovoga ummeta.
Al lah se obavezao da će kaderij e skupa sa medžusijama baciti u vatru. "
Ebu Hanife prenosi od Alkame, od I bn Burejde, od njegovog oca,
r. a. , koj i kaže da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Allah, dž. š. , je
prokleo kaderie i nije bilo ni jednog Poslanika, niti Vjerovjesnika a da
i h nije prokleo i da nij e zabrani o svome narodu da sa nj ima razgovara. "
Ebu Hani fe prenosi od Salima, od Abdullah i bn Omera, da j e
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , prokleo kaderie, koj i niječu kader i ne
vjeruj u u kada', određenj e Onoga Koj i je stvorio i snagu i sudbinu
(odredbu). Zatim je Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Nema ni j ednog
Poslanika kojeg je Allah prije mene poslao a da nije svoj narod
upozorio na nj ih. "
Sura Lukman, 34.

Kaderie su oni koj i niječu Al lahovo, dž. š. , određenje.
Zindik, bezvjernik, heretik i dualist/munafik, koj i se prikazuje kao vjernik a
ustvari je nevjerni k.
Pojavlj ivanje Dedžala je jedan od predznaka Sudnjeg dana.
1 56
Fuad Sedić
Ebu Hani fe prenosi od Naf'a, od Ibn Omera, r. a. , da je Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Kaderie su vatropoklonici ovog ummeta i
oni su pomagači Dedžala. "
334
Ebu Hani fe prenosi od Naf'a, od I bn Omera, r.a., da je Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Doći će narod koj i će govoriti nema
Al lahovog odredenj a
335
i zatim će oni postati bezvj emi ci
336
, pa kada ih
sretnete nemojte im nazivati selam, kada se razbole nemojte ih
obilaziti , kada umru nemojte prisustvovati nj ihovi m dženazama, jer oni
su pomagači Dedžala i vatropokloni ci ovog ummeta i Allah će kaderije
s pravom pripoj iti vatoropoklonicima. "
Sudnj i dan
Od Al lahovog Poslani ka, s. a. v. s. , se prenosi da je rekao: "Sudnj i
danj e Dan tuge i kajanja. "
3
3
7
Hadis o dimu
Ebu Hani fe prenosi od El-Hej sema, od Eš-
Š
a'bija, od Mesruka, od
Abdul laha ibn Mes'uda, r.a. koj i kaže: "Di m
338
i silno kažnjavanje
339
se
desilo za vrijeme života Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s. "
340
Njihovo stanje je poput vatropokloni ka i oni su poput Dedžala u nevjerstvu i
griješenju pa se zato zovu njegovi sljedbeni ci . Naredni had is ih još bolje objašnjava.
To je stav kaderia koji smatraju da nema Al lahovog, dž. š. , određenja, ni u dobru
ni u zlu, ni u koristi, ni u šteti .
33
6
Zindik, bezvjemik, heretik i dualist/munafk, koji se prikazuje kao vjerik a
ustvari je nevjernik.
U kur'anskom ajetu se kaže: "1 upozori ih Danom tuge . . . " (sura Merjem, 39) U
jednoj predaji se kaže: "Neće dženetlije na Sudnjem danu ni za čim vi še tugovati kao
što će tugovati za vremenom koje ih je prošlo a u njemu ni su spomi njal i Uzvišenog
Al laha." (Taberani i Bejheki od Muaza ibn Džebela)
Mi sl i se dim spomenut u kur'anskom ajetu: "Zato sačekaj dan kad će i m se činiti
da prema nebu vide vidlj iv dim" (sura Ed-Duhan, l O)
El-BatJe el-kubra se spominje u istoj suri: "Al i onoga Dana kada ih svom si lom
zgrabimo, zbi lja ćemo ih kazni ti . " (sura Ed-Duhan, 1 6. )

Dakle Ibn Mes' urd, r. a. smatra da su se ova dva događaja već desila a ne da će se
desiti na kraju dunjal učkog života. On to potvrđuje onim što je zabi lježeno u
Buharinom Sahihu od Mesruka koji kaže: "Jednom prilikom je neki čovjek u Kendi
govorio kako će na Sudnjem danu doći dim koj i će oduzeti munafcima nj ihov vid i
sluh, a vjerike će zadesiti samo neka vrsta prehlade, pa smo se mi uplaši l i . Nakon
toga ja sam došao kod Ibn M es uda, r.a., koj i je bio naslonjen, pa je sjeo i rekao: -Ko
Musned Ebu Hanife
1 57
Pravedan vladar
Ebu Hanife prenosi od Atijje, od Ebu Seida, r. a. , da je Allahov
Poslanik, s.a.v. s. , rekao: "Naj priznatiji čovj ek na Sudnj em danu biće
pravedan vladar."
šta zna neka o tome priča a ko ne zna neka kaže: 'Al lah najbolje zna,' zaista je znanje
da za ono što ne znaš kažeš: -Ne znam . . . Kada Kurejšije ni su htjele prihvatiti I slam
Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , je protiv nji h učio dovu, rekavši : -Allahu moj, pomozi mi
protiv nji h s a sedam nerodnih godina kao što j e bi lo u vrijeme Jusufa, a. s. , pa i h j e
zadesi la suša u kojoj umalo ni su umrli. Tada su jel i lešinu, kosti, pa bi čovjek između
nebesa i zemlje vidio nešto poput dima. Tada je Poslaniku došao Ebu Sutan i rekao: ­
Muhammede, ti naređuješ da se čuvaju rodbinske veze a tvoj narod je haman pa
pomro, pa uči dovu za nji h. Tada je Poslanik proučio ovaj ajet: "Zato sačekaj dan kad
će im se či niti da prema nebu vi de vidlj iv dim . . . pa sve do ajeta: Mi ćemo patnju
malo-pomalo otklanjati i vi ćete se si gurno u mnogobožačku vjeru vratiti." (sura Ed­
Duhan, l 0- 1 5) i oni će biti zaklonjeni ahiretske kazne, kada dođe. Zatim su se u
nevjerstvo povrati l i , i na to ukazuje kur'anski ajet: "Al i onoga Dana kada ih svom
si lom zgrabi mo, zbilja ćemo ih kaziti," i time se mi sl i na bitku na Bedru.
Drugi učenjaci smatraju da će dim biti pred Kijametski dan i da je to jedan od
predznaka Kijametskog dana a sa ovom patnjom se mi sl i na patnju na Sudnjem danu.
1 58
Fuad Sedi ć
DŽENNET
Ko svjedoči da nema boga osim Allaha ući će u Džennet
Ehu Hanife prenosi od Abdullaha koj i kaže da je čuo Ehu
Derda'a, Poslanikovog ashaba, r. a. , kako kaže: "Jednom prilikom sam
j ahao skupa sa Allahovim Poslanikom, s. a. v. s. , pa mi reče: -0 Ebu
Derda', ko bude svj edočio da nema drugog boga osim Al laha i da sam
ja Allahov Poslanik, zagarantovan mu je Džennet. Tada Ehu Derda'
reče: -Pa čak ako bude činio zinaluk, i l i bude krao? Poslanik je na
momenat ušutio, pa je nastavio ići, a zatim reče: -Ko bude svjedočio da
nema drugog boga osim Al laha i da sam j a Allahov Poslanik,
zagarantovan mu je Džennet. Tada Ebu Derda' priupita: -Pa čak ako
bude činio zinaluk, i l i bude krao? Poslanik je na momenat ušutio, pa je
nastavio ići , a zatim reče: -Ko bude svj edočio da nema drugog boga
osim Al l aha i da sam ja Allahov Poslanik, zagarantovan mu je Džennet.
Tada Ebu Derda' reče: -Pa čak ako bude činio zinaluk, il i bude krao?
Poslanik na to reče: - Pa čak ako bude činio zinaluk, i l i bude krao,
makar to bilo krivo Ehu Derda' u. "
Prenosilac kaže: "Ja kao da gledam u kažiprst Ebu Derda'in kako
pokazuj e vrh svoga nosa."
Viđenje Allaha, dž.š., u Džennetu
Hammad ibn Ehi Hanife, prenosi od svog oca, od I smaila ibn Ehi
Halida, od Bun'j ana i bn Bi šra, od Kaj sa ibn Ehi Hazima koj i kaže da je
čuo Džerira i bn Abdullaha, r. a. , kako prenosi da je Allahov Poslanik,
s. a. v. s. , rekao: "Vi ćete, uistinu, vidjeti svoga Gospodara (tako j asno)
kao što vidite ovaj puni mjesec i nećete imati poteškoće u tom viđenju,
pa nastojte da vas od toga ne sprij eči ništa prije izlaska sunca i prije
njegovog zalaska. "
34 1
Hammad kaže: "Misl i na kl anjanje sabah nam
a
za
i ikindije namaza. "

Ovi m se ukazuje na važnost sabahskog i i ki ndijskog (pa i podnevskog) namaza,
jer su to pritvrđeni namazi. Poslani k upozorava vjernike da ih šejtan u ovom
spomenutom vremenu ne zavede pa da ih prođu ti namazi, kao i ostali vaktovi i druga
dobra djela, koja će rezultirati, ako Bog da, u laskom u Džennet i vi đenjem Al laha,
dž. š.
Musned Ebu Hanife
1 59
Broj Muhammedovih, s.a.v.s., sljedbenika u Džennetu
Ebu Hani fe prenosi od Al kame, od I bn Burej de, od njegovog oca,
r. a. , koj i kaže da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , j ednoga dana rekao
ashabima: "Zar ne želite da budete četvrtina stanovnika Dženneta? Oni
rekoše: -
Ž
elimo. Poslanik, s. a. v. s. , ponovo reče: - Zar ne želite da
budete trećina stanovnika Dženneta? Oni rekoše: -
Ž
el imo. Zar ne želite
da budete polovina stanovnika Dženneta? Oni rekoše: -
Ž
el imo. Tada
Poslanik, s. a. v. s. , reče: -Radujte se, zaista će stanovnici Dženneta biti u
stotinu dvadeset safova, od toga osamdeset safova će biti od moga
u mm eta. "
3
4
2
Poslanik, s.a.v.s., je vidio Džennet i Džehennem
Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , kaže: "Vidio sam sebe kako sam se
primakao Džennetu tako da sam htio da dohvatim jednu granu iz
Dženneta. Također sam se primaknuo Džehennemu tol i ko da sam sebe
i vas štitio od njegove vatre.
Vidio sam kradlj ivca koj i je pokrao Poslanika, s. a. v. s. U drugoj
predaj i stoj i : Vidio sam onoga koj i je pokrao Poslanikovu, s. a. v. s. , kuću
kako pati u džehenemskoj vatri. Također sam u vatri vidio Abda ibn
Deadea, koj i je pokrao hadžije sa svoj i m štapom.
Vidio sam u Džehennemu neku ženu eme puti, visoku, iz plemena
Hi mjer (Jemen) kako se kažnjava zbog mačke koju je zavezala a nije je
nahranila, niti j u je pustila da j ede od onoga što ima na zemlj i . "
U ovom hadisu stoj i : "Vidio sam Abda i bn Deadea, koj i j e krao
hadžijama stvari, sa svoj im savijenim štapom, kada bi nešto sakrio to bi
uzeo, a ako bi ga ko vidio onda bi rekao da se to okačilo na njegov
štap. "
Opis hurija
Ebu Hanife prenosi od I smai la, od Ebu Sal i ha, od Ummi Hane,
r. a. , koj a prenosi da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Zaista je
Al lah, dž. š. , u Džennetu stvorio grad od ugodnog mirisa miska, čija je
voda Selsebil a stabla su stvorena od svjetlosti . U njemu su lijepe hurij e
sa sedamdeset pletenica, kada bi jedna od nj i h pogledala na zemlju
obasjala bi sve što j e između istoka i zapada i zahvatila bi svoj i m
342 I z hadisa se zaklj učuje da s e Poslanik, s. a. v. s. , nada da će dvije trećine dženetl ija
bi ti od njegovog ummeta.
1 60
Fuad Sedi ć
mirisom sve što j e između nebesa i zemlje. Ashabi upitaše: -Za koga je
to, Allahov Poslaniče? On reče: -Za one koj i budu lahki i blagi u
naplaćivanj u svoga duga."
U drugoj predaj i stoj i : "Kada bi j edna od hurija pogledala na
zemlj u obasj al a bi sve što je između istoka i zapada i namirisala bi
svoj im mirisom sve što je između nebesa i zemlje. "
U drugoj predaj i stoj i : Ummi Hana, r. a. , prenosi da j e Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Zaista kod Al l aha, dž. š. , i ma j edan grad koj i
j e stvoren od ugodnog mirisa misk, koj i j e okačen i spod Arša, njegova
stabla su od svjetlosti a voda je Selsebil . Njegove hurije su dženetske
djevoj ke, svaka od nj i h ima sedamdeset pletenica, kada bi se j edna od
nji h ukazala na istoku obasj ala bi . . . "
Musned Ebu Hanife
161
DŽE HENNE M
Hadis o džehenemlijama
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
on od El-Esveda a on od Ribi' a ibn Hiraša a on od Huzej fe, r. a. , koj i
prenosi da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Allah, dž. š. , će izvesti
iz Džehennema neke ljude koj i su bi l i vjernici, nakon što su pocrnjel i
od vatre pa će i h Al lah, dž. š. , uvesti u Džennet. Oni će se nakon to�a
obraćati Al lahu i žaliti se da ih dženetlij e nazivaj u "džehenemlij ama"
43
pa će Al lah, dž. š. , to otkloniti od nj ih. "
Hammad ibn Ebi Hani fe, prenosi od svog oca, od Seleme ibn
Kuhej la, od Ebiz-Za'ra', od Ibn Mes'uda, koj i kaže: "U vatri neće ostati
niko osim onih koje obuhvataju ovi kur'anski ajeti : "
Š
ta vas je u Sekar
dovelo? Nismo -reći će- bili od onih koj i su klanj al i i od onih koj i su
siromahe hrani l i i u besposlice smo se sa besposlenj aci ma upuštali i
Sudnj i dan smo porical i , sve dok mim smrt nije došla. Nj ima
posredovanje posrednika (šefa'atdžij a) neće koristiti. "
3
44
Vjernici neće ostati u Džehennemu
Hammad i bn Ebi Hanife, prenosi od svog oca, od Abdul -Melika,
od Ibn Abbasa, r.a. , od Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , da je rekao: "Na
Sudnjem danu biće neki vjerici uvedeni u vatru zbog svoj i h grijeha, pa
će im mušrici reći : -Nije vam koristilo vaše vjerovanje, evo nas zaj edno
na i stom mj estu gdje nas kažnj avaju. Tada će se Allah, dž. š. , rasrditi
zbog toga i narediće da u vatri ne ostane niko ko je izgovorio La ilahe
il/el/ah. Oni će tada izaći iz vatre a već su izgorjel i i postali kao cri
ugalj , osim nj ihovih l i ca, j er im oči neće poplaviti, niti će l ica pocrnjeti .
Tada će biti dovedeni u rij eku koj a j e pred dženetskim vratima, pa će se
u njoj okupati i tako će biti očišćeni od svakog iskušenj a i
uznemi ravanja. Zatim će ući u Džennet i jedan od meleka će im reći : -
Bl ago vama, uđite u njega i tu ćete vječno ostati . Nj i h će u Džennetu
Druga predaja to pojašnjava u kojoj se kaže da će oni na svoj im čel ima imati
napisano: "Ovo su džeheneml ije, od Muhammedovog ummeta, koje je Najmi losti vij i
oslobodio vatre".
3
4 Sura EI -Muddesir, 42-48.
1 62
Fuad Sedić
nazivati džehenneml ije, pa će oni moliti da se od nj ih ukloni to ime i
ukloniće se, pa ih više neće tako zvati . Kada oni iziđu iz Džehennema
nevjernici će reći : "Kamo sreće da smo i mi bi l i musl imani . To je
značenj e kur'anskog ajeta: "Zažalit će nevjerici često što nisu postali
m uslimani . "
34
5
Sura El -Hi džr, 2.
Musned Ebu Hanife
1 63
NAUKA
Traženje nauke je obaveza svakog muslimana
Ebu Hani fe prenosi od Nasiha, od Jahje, od Ebi Seleme, od Ebu
Hurej re, r.a., koj i prenosi da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao:
"Traženje nauke je obaveza svakog muslimana."
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od Ebi Vaila, od Abdul laha ibn
Mes'uda, r.a., da je rekao: "Tražiti nauku je obaveza svakog
musl i mana."
Ebu Hanite prenosi od Enesa ibn Malika
3
46
, r. a. , da je Al lahov
Poslanik, s. a.v. s. , rekao: "Traženje nauke je obaveza svakog
muslimana."
Učenje o vjeri
Ebu Hanife kaže: Rođen sam osamdesete godine (po Hidžri) pa
sam sa ocem otišao na hadž devedeset i šeste (ili devete) godine, a ja
sam tada ima devetnaest godina.
347
Kada sam ušao u Mesdžidul-haram
vidio sam veliku haiku, pa sam upitao svoga oca: -
Č
ija je ovo halka?
On mi reče: -To je halka Abdul laha i bn El-Harisa ibn Džez'a Ez­
Zebidija, ashaba Al lahovog Poslanika, s. a. v. s. Ja sam se tada
primaknuo i čuo sam ga kako kaže da je čuo Al lahovog Poslanika,
s.a. v. s. , da je rekao: "Ko bude proučavao propise Allahove vjere, Al lah
će ga zaštititi svih briga." U drugoj predaj i stoj i : "zaštiti će ga od onoga
što ga zabrinjava."
346 Vidimo u ovom senedu da Ebu Hani fe -rahimehul lah- prenosi ovaj hadis od
Enesa ibn Mali ka, r. a. , jednog od ashaba. Ako je tačno da je Ebu Hani fe prenio
hadise, direktno, od nekog od ashaba, onda se on ubraja u skupinu tabi'ina. Međutim,
jedan broj učenjaka smatra da je Ebu Hani fe vidio neke od ashaba, ali nije ispravno
njegovo prenošenje od nji h, kao što je Sujuti i drugi. Prema tome prenošenje Ebu
Hani fe od ashaba bi se smatralo prekinutim senedom, a Al lah najbolje zna. Ova
napomena važi za sve predaje Ebu Hani fe od nekog od ashaba, a takvih predaja ima
desetak u ovom Musnedu.

U nekim predajama se kaže da je Ebu Hanife tada imao pet-šest godina i da ga je
njegov otac nosio na ramenu i tako se mogao susresti sa ovim ashabom, koji je umro
osamdeset i neke godine.
1 64
Fuad Sedić
Znanje
E bu Hanif e prenosi od I smaila, od E bu Saliha, od U mmi Hane,
r.a. , koj a prenosi da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "0 Ai ša, neka
glavno pokućstvo (inventar) tvoje kuće
348
bude nauka i Kur'an."
Allah, dž.š., će sakupiti učenjake na Sudnjem danu
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha'ia,
ovaj od Alkame, on od Abdul l aha ibn Mes'uda, r. a. , da je Al lahov
Poslanik, s. a. vs. , rekao: "Allah, dž. š. , će sakupiti učenj ake na Sudnjem
danu i reći im: -Ja nisam stavio Svoju mudrost (poznavanje Kur'ana i
Sunneta) u vaša srca osim što sam vam žel i o dobro. I dite u Džennet, Ja
sam vam već oprostio sve što ste počini l i . "
Nije dozvoljeno kritikovati neznalicu prije nego s e poduči
Ebu Hanife prenosi od Musl ima, od Abdurrahmana ibn Ebi Lejle
koj i kaže: "Odsjel i smo sa Huzej fom ibn El -Jemanom, r. a. , kod vladara
Medaina
3
49
pa nam je donio jelo kojeg smo se najel i . Zatim j e Huzej fe
zatražio da nam donese nešto za pi će. On nam je donio piće u srebreno j
posudi, pa je Huzej fe bacio tu posudom pred njega i to nam j e teško
palo. Zatim Huzej fe reče: -Znate li zašto sam ovo uradio? Mi smo rekl i :
-Ne znamo. On reče: -Ja sam ovdj e navraćao prošle godine pa kada sam
zatražio piće, obavijestio sam ga da nam je Al l ahov Poslanik, s. a.v. s. ,
zabranio da jedemo i pijemo iz zlatnog i srebrenog posuđa, kao što nam
j e zabranio da oblačimo svilu i kadif, jer j e to za mnogobošce na
dunjal uku a za nas na Ahiretu."
Susret Ebu Hanife i El-Evza' ija
Sufan ibn Ujejne kaže: Susreli su se Ebu Hanife i El-Evza'i u
kući gdj e se prodavao miris (Darul-hannatin) u Meki . El-Evza'i upita
E bu Hanifu: -
Š
ta je s vama pa ne dižete ruke prije pregibanj a na ruku' i
po povratku sa njega? Ebu Hani te mu odgovori : -Zato što se to ne
prenosi pouzdanom predajom od Al l ahovog Poslanika, s. a. v. s . . El­
Evza'i reče: -Kako se ne prenosi pouzdano kad mi j e pričao Ez-Zuhri,
To znači : Neka sastavni dio u tvojoj kući bude traženje nauke i učenje Kur'ana.
Drukčije razumijevanje ovog hadisa bi znači l o: "Neka oznaka tvoje kuće bude znanje
i Kur'an."
Misl i se na Medain Kisre, u blizini Bagdada.
Musned Ebu Hanife
1 65
od Salima, a on od svog oca Abdul l aha ibn Omera ibn El-Hattaba koj i
prenosi da j e Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , dizao svoj e ruke u visini
ramena kada bi počinj ao namaz i pril i kom pregibanj a na ruku' i po
povratku sa njega.
Tada mu Ehu Hanife reče: -Pričao nam je Hammad od Ibrahima
En-Neha'ija, on od Alkame i El-Esveda, od I bn Mes'uda da Al l ahov
Poslanik, s. a. v. s. , nij e nikako dizao ruke osim kod početnog tekbira . . .
El-Evza'i reče: -Ja tebi prenosim hadis od Ez-Zuhrija, od Salima od
Abdullaha, a t i meni kažeš: -Pričao mi j e Hammad od Ibrahima. Tada
Ehu Hanife reče: - Hammad je bolje poznavao fk od Ez-Zuhij a, a
I brahim je bolj i jekih
3
50
od Salima. Alkame j e ravan I bn Omeru u fku,
mada je Ibn Omer ashab, ima vrij ednost suh beta (drugovanja sa
Allahovim Poslanikom, s. a. v. s. ), a El-Esved ima samo vrij ednost (u
fikhu). Abdullah ibn Mes'ud, a znaš l i ti ko je Abdullah (poznat po
svom tiku). Tada j e El -Evza'i zašutio.
3
5
1
35
0
Pozavalac vjerskih propisa.
35
1
EI-Evza' i je više pridavao važnost kratkoći seneda (uluvul-isnad, što je kod
učenjaka hadisa poželj no, a Ebu Hani fe je vi še vodio računa o tome da prenosioci
budu oni koj i poznaju fkhske propise.
1 66
Fuad Sedić
TE FSIR
Hammad ibn Ebi Hanife, prenosi od svog oca, od Ebi Ferve, od
Ata'a ibn Es-Saiba Ebi Ed-Dahhaka, od Ibn Abbasa, r. a. , koj i je
poj ašnj avaj ući "El i f l am mi m ra," rekao da to znači : "Ja sam Allah,
znam i vi dim. "
Učenj e Kur'ana
Ebu Hanife prenosi od Atijje, od Ibn Omera, r. a. , koj i kaže da je
pred Allahovim Poslanikom, s. a. v. s. , ovako proučio ovaj kur'anski ajet:
"All ahullezi halekakum min da'fin
352
summe džeale min beadi da'fn
kuvveten, summe džeale min beadi kuvvetin da'fen ve šej beh. " (Allah
je taj koj i vas nej akim stvara, i onda vam, poslije najakosti, snagu daje,
a poslije snage iznemoglost i sijede vlasi . . . i
53
Ebu Hani fe prenosi od Ebi Ez-Zubejra koj i kaže: Pred Allahovim
Poslanikom, s. a. v. s. , je proučen ovaj kur'anski ajet: "1 ono najljepše
smatra i stinitim,"
35
4
pa je on rekao: "To j e: La i lahe i l lel lah. "
Povod objave ajeta: "Reci o robovi moji . . .
Ebu Hanife prenosi od Mekij a ibn Ibrahima, od I bn Lehi' e, od
Ebu Kabi la, koj i kaže da je čuo Ebu Abdirrahmana El-Muzenija, kako
kaže da j e čuo Sevbana, Poslanikovog oslobođenog roba, kako kaže da
je čuo Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , da kaže: "Draži mi je ovaj
kur'anski ajet od cijelog dunj al uka: "Reci : O robovi Moj i , koj i ste
prema sebi se ogriješi l i , ne gubite nadu u All ahovu milost! Allah će,
sigurno, sve grij ehe oprostiti. "
355
Neki čovj ek upita: -Je li i onome ko
učini širk? Zatim ponovi : -Je li i onome ko učini širk? Poslanik, s. a. v. s. ,
j e šutio. Onaj čovjek opet upita: -Je l i i onome ko učini širk? Poslanik
je šutio a zatim reče: -Osim onome ko učini širk. "
Po drugim ki raetima ova riječ se može či tati ovako: "du'fin".
353 Sura Er-Rum, 54.
354
Sura El-Lej l, 6.
355 Sura Ez-Zumer, 53.
Musned Ebu Hanife
1 67
Odgovornost za vjeru
Harmad ibn Ebi Hani fe, prenosi od svog oca, od Abdul -Mel i ka,
od I bn Abbasa, r. a. , da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , poj ašnj avajući ove
ajete: "1 tako mi Gospodara tvoga, nj ih ćemo sve na odgovorost
pozvati, za ono što su radi l i ,"
356
rekao: "Biće pitani o La ilahe illellah. "
Odsustvo l izostanak Džibrila, a.s.,
Hammad ibn Ebi Hani fe, prenosi od svog oca, od Zirra, od Seada
ibn Džubejra, od I bn Abbasa, r. a. , da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. ,
Džibrilu, a. s. , rekao: "
Š
ta je s tobom pa nas ne posj ećuješ tako često?
35
7
Nakon nekol iko noći obj avlj eni su ovi kur'anski ajeti : "A mi si lazimo
samo po naredbi Gospodara tvoga. Njemu pri pada ono što je pred nama
i ono što je za nama, što je između toga. A Gospodar tvoj nij e
zaboravan."
35
8
Vremenski period l El-hukb
Harad ibn Ebi Hanife, prenosi od svog oca, od Asima, od Ebi
Sal iha, koj i kaže: ,,El-hukb
359
je osamdeset godina, i njegovi dani su
poput dunj alučkih dana."
Sura El -Hidžr, 92-93.
U drugoj predaj i stoji da je Poslanik, s. a. v . s. , upitan o stanovnicima pećine, o Zul ­
Karejnu i o duši, pa je rekao da će i h o tome obavijestiti sutra. Međutim, Poslanik
nije rekao 'ako Bog da' pa mu Džibril nije dolazio neko vrijeme i onda mu je Poslanik
rekao: Već sam se zabrinuo što te nema? Tada mu Džibril reče: -Ja sam rob kojem
kada se naredi da dođem ja idem, a kada se naredi da ne idem, ja ne idem. Tada su
ob
J
avljeni spomenuti ajeti .

Sura Merjem, 64.

Misl i se na riječ koja je spomenuta u kur'anskom ajetu u kojem se govori o
boravku u vatri : "Džehennem će doista zasjeda biti, si l nici ma mjesto povratka, u
kome će (nekoliko hukbova) zauvjek ostati. "
1 68
Fuad Sedić
NE NAMJE R NA ZAKLETVA
Hammad ibn Ebi Hanife, prenosi od svog oca, od Hammada, od
I brahima, od El-Esveda, od Ai še, r. a. , koja je u poj ašnjenju značenja
ovog ajeta: "Allah vas neće kazniti ako se zakunete nenamjemo . . . "
360
rekla: To j e kada čovjek kaže: "Ne, tako mi Allaha", i "da, tako mi
All aha", tako on to kaže, a to nije naumio da izgovori . "
361
Ebu Hanife prenosi od Hammada, od I brahima, od El-Esveda a on
od Ai še, r. a. , koj a kaže: "
Č
ula sam u komentaru ovog kur'anskog ajeta:
"Allah vas neće kazniti ako se nenamjerno zakunete . . . "
362
da to znači ,
kada neki čovjek kaže: "Nije, Boga mi ! Allaha mi ! , i l i Jeste, Boga
mi ! "
363
U sklopu zakletve treba reći: "ako Bog da"
Ebu Hanife prenosi od El -Kasima, od njegovog oca, od
Abdullaha, r.a., koj i kaže da j e Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko se
zakune na nešto, pa kaže: 'ako Bog da', to mu onda i pripada. "
364
Hammad ibn Ebi Hanife, prenosi od svog oca, od El-Kasima ibn
Abdurrahmana, od njegovog oca od Ibn Mes'uda, r. a. , koj i kaže: "Ko se
za nešto zakune, pa kaže: 'Ako Bog da', već je učinio izuzeće."
36
5
Zavjet
Ebu Hani fe prenosi od Naf'a, od Ibn Omera, r. a. , da je Omer ibn
El-Hattab, r. a. , rekao: Zavj etovao sam se u džahi l ijjetu da ću biti u
3
60
Sura El-Bekare, 225 i sura El-Maide, 89.
36
1
Zbog toga se u produžetku spomenutog ajeta kaže: " . . . ali će vas kazniti ako se
zakunete namjero. "
JÚZ
Sura EI-Bekare, 225.
363 To jest, da se ovako zakune bez stvare odluke u srcu da to bude zakletva kojom
se nešto utvrđuje i l i negira.
36 Izgovaranje riječi : 'ako Bog da' mu je jedan vid garancie, pa i ako mu se ne
ostvari njegova zakletva, ne smatra se da je prekršio zakletvu, niti mora da plaća
nadoknadu za to.
3
6
5
To znači : Ne mora vršiti iskup svoje zakletve, ako ne uradi ono na što se zakleo.
Musned Ebu Hanife
1 69
i'tikafu u Mesdžidul-haramu,
366
pa kada sam primio islam upitao sam
Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , o tome i on mi reče: "I spuni svoj zavj et ! "
Nema zavjetovanja u činjenju grijeha
Ebu Hani fe prenosi od Muhaeda ibn Ez-Zubejra EI-Hanzalija,
od El-Hasana, od I mrana ibn Husaj na, r. a. , koj i kaže da je Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Nema zavjetovanja u grijehu, otkup od
zavjeta je kao otkup od zakletve. "
Ebu Hanife prenosi od Muhaeda ibn Ez-Zubejra El-Hanzalija,
od El-Hasana, od lmrana, r. a. , koj i kaže da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. ,
rekao: "Ko se zavjetuj e na pokorost Al lahu, dž. š. , neka to učini, a ko
se zavjetuje na griješenje prema Njemu, neka to ne čini, i nema
zavjetovanja u srdžbi . "
Opasnost krivog zaklinjanja
U jednoj predaj i stoj i : "Nema nijednog dobrog djela koje se učini
prema Allahu, dž. š. , i koj e će brže biti nagrađeno od održavanj a
rodbinskih veza, a nema ni j ednog grijeha koj i se učini prema Allahu da
će se brže za njega biti kažnj eno od nemorala, a kriva zakletva ostavlja
kuće opustošene. "
U drugoj predaj i stoj i : "Nema ničeg zbog čega će se brže biti
kažnjeno, a time se učinio grijeh prema Al lahu, dž. š. , od nemorala. "
Jôô
To je mekanski harem.
1 70
Fuad Sedić
DŽI HAD
Naj bolj i džihad
Ebu Hanife prenosi od Alkame, od I bn Burejde, od njegovog oca,
r.a., koj i kaže da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Najbolja vrsta
džihada je reći i stinu kod nepravednog vl adara."
Ebu Hanife prenosi od I krime, od Ibn Abbasa, r.a., da je Al l ahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Najodabranij i šehid na Sudnjem danu biće
Hamza i bn Abdul-Muttal ib a zatim svaki čovjek koj i dođe vladaru pa
ga podstakne da čini dobro i da se prođe činjenj a loših djela. "
3
6
7
U drugoj predaj i stoj i : "Najodabranij i šehid na Sudnjem danu biće
Harza ibn Abdui-Muttalib a zatim svaki čovjek koj i dođe
nepravednom vladaru pa mu nešto od dobra naredi i činjenje zla
zabrani . "
Zabrana masakriranja neprijateljskih boraca
Ebu Hanife prenosi od Al kame, od I bn Burej de, da je Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , zabranio masakriranje.
Ebu Hanife prenosi od Alkame, od Ibn Burejde, od njegovog oca,
r. a. , koj i kaže: "Kada bi All ahov Poslanik, s. a. v. s. , slao voj sku, i li
izvidnicu, onda bi nj ihovog vođu lično posavjetovao o svemu što treba
uraditi (bogobojaznošću) i preporučio bi mu l ijep i korektan odnos
prema onima koj i su sa nj im i prema musl i manima koj i ga slijede,
zatim bi rekao: Borite se u ime Allaha na Njegovom putu protiv onih
koj i ne vjeruj u, nemojte krasti i potkradati ratni pl ijen, nemojte
pronevj eriti dati ugovor, nemoj te masakrirati i nemojte ubijati djecu."
U drugoj predaj i stoj i i ovo: "nemojte ubijati starce. Kada se
sukobi te sa vašim neprijateljem, prvo ih pozovite da ( dobrovo�no)
prime I slam, pa ako oni to odbij u ponudite im da plaćaj u džizju
36
, pa
ako i to odbij u onda se borite protiv nj ih.
367 Misl i se na čovjeka koj i dođe kod nepravednog vl adara i naredi mu da či ni dobro
i l i ga odvrati od či njenja zla, nakon čega ga ovaj ubije. Ovaj dodatak "i ovaj ga ubije. "
bi yeži Hakim u svom Mustedreku.
Tj . glavarinu zbog toga što imaj u zaštitu i garanciju ostal i h prava u islamskoj
državi .
Musned Ebu Hanife
1 71
Ako budete opsjedali stanovnike nekog utvrđenja pa oni izraze
želj u da se predaj u i da im presudite po Al lahovom zakonu, vi to
nemojte prihvatiti j er ne znate kakva je tačno Al lahova presuda u
njihovom slučaju, nego prihvatite da im presudite po vašem mišljenj u i
onda im presudite na osnovu onoga što vidite u datoj situacij i . Ako oni
izraze želj u da im dadnete Al lahovu garanciju, vi im dadnite vašu
garancij u i garancij u vaših očeva, jer da prekršite vaš ugovor bl aže je
nego da prekršite Al l ahov ugovor na koj i ste sebe obavezal i . Ako oni
izraze želj u da im dadnete Al l ahovu garancij u i garancij u Njegovog
Poslanika, nemoj te im davati Allahovu garancij u i garanciju Njegovog
Poslanika, nego im dadnite vašu garancij u i garancij u vaših očeva, jer
da prekršite vašu garancij u i garancij u vaših očeva lakše je nego da
prekršite Allahov ugovor i ugovor Njegovog Poslanika, jer on ima viši
stepen poštivan j a. "
Zabrana ubijanja djece
Ebu Hanife prenosi od Ismaila ibn Hammada i njegovog oca i El ­
Kasima ibn Meana i od Abdul-Melika, od Atijje El-Kurezij a
3
6
9
koj i
kaže: "Izvel i s u nas pred Allahovog Poslanika, s. a. v. s. , na dan bitke
Beni Kurejze, pa ko je od nas bio zreo i punolj etan bio bi ubij en, a ako
ne, taj bi bio ostavljen u životu. "
3
7
0
U drugoj predaj i stoji da je Atijje rekao: "Bio sam izveden pred
Poslanika, s. a. v. s. , pa je rekao: "Pogledajte, ako je zreo i punoljetan,
ubijte ga, a ako ne nemojte. Kada su me pregledali vidjeli su da nisam
punoljetan pa su me ostavi l i . "
3
6
9 Atijje EI-Kurezi je bi o jedan od zarobljenika iz plemena Beni Kure j za. On nije bio
ubijen zato što nije bio punoljetan. Kasnije je primio i slam i ubraja se u skupinu
mlađih ashaba, r. a. , s obzirom da je vidio Poslanika, s. a. v. s. Kasnije se nastanio u
Ku f.
37
0
Ovdje se govori o događaju sa židovskim premenom Beni Kurejza, koje je izdalo
Poslanika, s. a. v. s. , i musl imane u najtežim momentima, mada su već ranije sklopi l i
ugovor o uzajamnom potpomaganju. Nakon njihove izdaje Sa'd i bn Muaz, r. a. , kojeg
su oni izabral i kao svog arbitra je presudio da se punoljetni muškarci poubijaju a
maloljetni ostave kao roblje i tako je i učinjeno. Od načina provjere zrelosti i
punoljetnosti koj i je tom pri l ikom prim jenjen, bi l o je posjedovanje čvrstih dlačica oko
stidnih dijelova tijela i to je jedan od znakova punoljetstva, pa su tako razvrstavani oni
koj i su bi l i zrel i od djece koja ni su ubijana.
1 72
Fuad Sedić
U trećoj predaj i Atije kaže ovako: "Bio sam među zarobljenicima
plemena Kurej ze, pa su me pregledali i kada su vidjel i da nisam
punolj etan pripoj i t i su me onima za roblje. "
Zabrana ubijanja žena
Ebu Hanife prenosi od Hammada, a on od Ibrahima En-Neha' ia,
ovaj od Alkame, on od Abdullaha ibn Mes'uda, r. a. , koj i kaže: "Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , je j eo meso životinje koj u bi zaklala žena i zabranio
je ubij anje žena. "
Ebu Hani fe prenosi od Ebi Ez-Zubejra od Džabira, r. a. , da je
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Naređeno mi j e da se borim protiv
nevjerika sve dok ne kažu: La ilahe illellah, a kada to izgovore zaštiti l i
su od mene svoje živote i svoj i metak osim kada to pravda zahtjeva.
Njihov konačni obračun će biti pred All ahom, dž. š. "
Poštivanje žena koje su supruge boraca na Allahovom putu
Ebu Hani fe prenosi od Alkame, od Ibn Burej de, da je Al l ahov
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Allah, dž. š. , je žene boraca na Allahovom
putu učinio zabranj enim za one koj i nisu otišli u bitku, kao što im je
zabranio nj ihove majke. Kada god neko od oni h koj i ni su otišli u borbu
prevari mudžahida u njegovoj fami lij i, reći će se mudžahidu na
Sudnjem danu: -Nadoknadi svoj u štetu.
3
7
1
Pa šta vi misl ite o
mudžahidima?
3
72
"
Š
ehid se postaje na više načina
Ebu Hanife prenosi od Hal i da ibn Alkame, od Abdullaha ibn El­
Harisa, od Ebu Musa'a, r.a., da je Al l ahov Poslanika, s. a. v. s. , rekao:
"Umanj ivanj e broj a sljedbenika mog ueta će biti sa ubijanj em i
bodenjem. Prisutni upitaše: -Ubij anje znamo šta je, ali šta j e to
bodenje? Poslanik odgovori : -To je bodenj e od strane vaših neprijatelj a
džina
3
7
3
, a u tom ubijanj u j e šehadet. "
Reći će mu se: Uzi od njegovih dobrih djela koliko hoćeš.

š
ta mi slite hoće li mu mudžahid ostaviti išta od njegovih dobrih dijela.
3
7
3
Ovo bodenje od stane džinskih neprijatelja se obično ne vi di , ali je upropašćujuće.
Musned Ebu Hanife
1 73
Ebu Hanife prenosi od Zij ada, od Jezida ibn El -Harisa, od Ebu
Musa'a, r.a., koj i kaže da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Nestanak
moga ummeta je sa ubijanj em i kugom. Ashabi upitaše: -Poslaniče,
ubijanj e znamo, ali šta je kuga? On reče: -Ubij anje od strane nekih
vaših neprijatelja džina a u svakom od tih (ubij anja) ira se nagrada
šehadeta. " U drugoj predaj i stoj i : "A u svakom od tih ubij anja biće
šehida."
Ratni plijen
Ebu Hanife prenosi od Naf' a, od Ibn Omera, r. a. , da je rekao:
"Zabranio je Allahov Poslanik, s. a.v. s. , na dan osvojenja Haj bera, da se
prodaje petina od ratnog pl ijena dok se ne izvrši podjel a. "
37
4
Ebu Hanife prenosi od Miksera, od Ibn Abbasa, r. a. , koj i kaže:
"Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , nij e podijel io ništa od ratnog pl ijena na
Bedru dok se nije vratio u Međinu."
374 Pojedi ni učenjaci kažu da se ratni pl ijen ne dijel i u ratnoj zoni sve dok se ne dođe
na područje koje kontrol i šu musl i mani .
Š
afja kaže da za to nema zapreke ako je
neprijatelj poražen.
1 74
Fuad Sedić
S UDSTVO
O kadijama
Ehu Hani fe prenosi od El-Hasana ibn Abdul laha, od Habiba ibn
Es-Sabita, od njegovog oca, koj i kaže da je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. ,
rekao: "Kadij a i ma tri vrste: dvoj ica će u Džehennem; kadija koj i sudi
ljudima bez znanj a i tako dopušta j ednima da jedu i metak drugih lj udi ,
drugi je kadija koj i i ma znanje al i nepravedno sudi zbog mita, i ta
dvoj ica će u Džehennem. A treći je kadija koj i sudi po Al l ahovoj knj izi,
taj će u Džennet."
Neka kadija ne sudi u srdžbi
Ehu Hanife prenosi od Abdul-Melika, od Ebu Bekreta da mu je
njegov otac pisao kako je čuo Al lahovog Poslanika, s.a. v. s. , da kaže:
"Neka kadija ne sudi dok je u srdžbi . "
Ubistvo muslimana zbog nemuslimana
Ebu Hanife prenosi od Rebi' e, od Ebi El -Bej lemanij a, koj i kaže:
"Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , je izvršio smrtnu kaznu nad muslimanom
koj i je ubio nemusli mana a koj i je pod ugovorom (muahid
37
5
i tada je
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ja sam najpreči da ispoštujem njegov
ugovor."
Opraštanje ubistva
Ebu Hanife prenosi od Ata'a, od Abdullaha i bn Abbasa, r. a. , da je
All ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko oprosti ubistvo (i ne bude tražio
odmazdu) nema druge nagrade nego Džennet. "
3
7
6
375
Muahid je nemusl i man (židov i l i kršćanin i sl . ) koji ži vi u musl i manskoj državi
pod određeni m ugovorom i takva osoba se ne smije ubijati niti zlostavljati. Ako bi ga
neko od musl i mana bespravno ubio onda bi taj musl i man trebao bi ti ubijen zbog
njega, kao što je bi o ovaj sl učaj .
376
To je u skladu s a kur'anski m ajetom: "A onoga koj i oprosti i izmiri se Al lah će
nagradi ti . " (sura Eš-
Š
ura, 40)
Musned Ebu Hanife
1 75
Postupak kada se dva dokaza suprostave
Ebu Hanife prenosi od EI-Hej sema, od nekog čovj eka, od Džabira
ibn Abdullaha, r. a. , koj i kaže: "Dvoj ica ljudi su se spori l i oko deve i
svaki od nj i h je dokazivao da ona pripada njemu jer se otel i la dok je
bi l a kod njega. Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , j e presudio da ona pripada
onome kod koga se nalazila. "
377
U drugoj predaj i stoj i : "Dvoj ica ljudi su se spori l i oko deve i
svaki od nj ih je dokazivao da pripada njemu, jedan j e to argumentovao
time što se otel il a kod njega a i drugi je tako isto uradio, pa j u j e
Allahov Poslanik, s. a. v. s. , dao onome kod koga se nalazila. "
Ebu Hanife prenosi od Ebi Ez-Zubejra od Džabira i bn Abdullaha,
r. a. , da su se dvoj i ca lj udi posvađali kod Allahovog Poslanika, s. a. v. s. ,
zbog deve, pa je svaki od nj i h dvoj ice pokušao dokazati da je deva
rodila kod njega, pa je Poslanik presudio da pripada onome kod koga se
tada nalazila. "
Ko ubije žabu dužan je da zakolje ovcu
Ebu Hanife prenosi od Ebi Ez-Zubejra od Džabira, r. a. , da j e
Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ko ubije žabu, dužan je da zakolje
ovcu, bi o on u ihramima i l i ne bio. "
3
7
8
Odmazda
Ebu Hanife prenosi od Eš-
Š
a'bija, od Džabira, r.a. , koj i kaže: "Ne
uzima se nadoknada za rane sve dok ne zarastu. "
379
377 S obzirom da su se argumenti nj i h dvoj ice sukobi l i onda su bi l i odbačeni i
Poslanik je presudio onome kod koga se deva nalazila.
Ovaj hadis je zabilježio I bn Adijj u Kamilu i Sufan još dodaje: "zato što ona
najviše spomi nje Al laha, dž.š." I bn Adijj također, bi lježi od I bn Abbasa, r. a. , da se
žaba baci la u vatru zbog straha od Al laha, dž.š., pa ju je Al lah, dž. š. , nagradio
hladnom vodom, pa je žaba sl avi l a Al laha, dž. š. i I bn Abbas, r.a., kaže da je Al lahov
Poslanik, s. a. v. s. , zabranio ubijanje žaba. Ebu Davud Et-Tajal i si bi lježi u svome
Musnedu da je neki liječnik pitao Al lahovog Poslanika, s. a. v. s. , može l i žabu koristiti
za spravljanje l ijeka, pa mu je Poslanik to zabranio. Sve ovo ukazuje na to da žabe
nije dozvoljeno jesti. Onaj ko ubije žabu dužan je za kaznu zaklati ovcu, kao sankcija
zbog učinjenog prekršaja i to je propisano da bi se ljudi odvrati l i od uznemi ravanja
žaba. ( Komentar Mul la Al i El-Kari, str. 1 68).
379 Ovo pravi l o je zbog toga što se ne zna kako će koja rana završiti i hoće l i ona
zarasti i zacijel iti bez pod ljedica po zdravlje osobe koja je ranjena. Upravo zbog toga
1 76 Fuad Sedić
Preuzimanje funkcija
Ebu Hani fe prenosi od El-Hej sema, od El-Hasena, od Ebu Zerra,
r. a. , koj i kaže da mu je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "0 Ebu Zerre,
vlast (odgovora funkcija i l i položaj ) j e emanet i preuzimanje toga
može biti i dobro (na ovom svijetu) ali je to na Sudnjem danu poniženje
i kaj anje, osi m onoga ko to preuzme sa potpunom. odgovorošću i
izvrši sve ono što se od njega traži, a ima li takvog?"
U drugoj predaj i od Ebu Hanife, od Ebu Assala, od El-Hasena, od
Ebu Zerra, r.a. , stoj i da je rekao: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , mi je
rekao: ,,Vlast je emanet, ali je to na Sudnj em danu poniženje i kaj anje,
osim onoga ko to preuzme sa potpunom odgovorošću i izvrši sve ono
što se od njega traži, a gdj e ima takav, o Ebu Zerre?"
Zloupotreba analogije
Hammad ibn Ebi Hani fe, prenosi od svog oca, od Muhammeda
i bn Kaj sa, koj i kaže da je pitao Ibn Omera, i l i I bn Ebi Kesira o prodaj i
loja, pa mu j e rekao: -Prokleo Al lah
Ž
idove, nj ima · j e l oj bio
zabranjen
380
, bi lo im je zabranj eno da to j edu a oni su sebi dozvol i l i da
to prodaj u i da j edu tu zaradu. "
Hadis o kamenovanju
Ebu Hanife prenosi od Alkame, od I bn Burej de, od njegovog oca,
r. a. , koj i kaže da je Maiz ibn Malik došao Allahovom Poslaniku,
s. a. v. s. , i rekao: -Ja sam učinio zinaluk pa primj eni na meni Allahov
propis. Allahov Poslanik, s. a. v. s. , ga je vratio, pa mu je on došao po
drugi put i rekao isto što je rekao i prvi put. Zatim mu je došao i treći
put, pa i četvrti i rekao: -Ja sam učinio zinaluk pa primjeni na meni
Al l ahov propi s. Tada je Poslanik, s. a. v. s. , o njemu pitao njegove
kolege: -Da li je umno poremećen? Kada su oni odgovorili da nije,
onda j e Poslanik, s. a. v. s. , rekao: -Vodite ga i kamenujte ga! On je
odveden pa j e kamenovan. S obzirom da nije tako brzo umro pomakao
se na mjesto gdje ima puno kamenj a pa su musli mani došl i za nji m i tu
ga ponovo kamenoval i sve dok ga ni su ubi l i . Kada je Poslanik, s. a. v. s. ,
obavij ešten o tome rekao je: -Kamo sreće da ste ga pustil i . Ljudi su se
je ispravno da se sačeka sve dok rana ne zacijel i pa se tek onda uzima nadoknada za
nanešenu ranu.
Pogledaj suru EI-En' am, 1 46. ajet.
Musned Ebu Hanife
1 77
tada razišli po tom pitanju, pa j e neko rekao: -Maiz j e sam sebe odveo u
propast. Drugi je rekao ovako: -Nadam se da se on tako iskreno
pokajao, kada bi se grupe lj udi tako pokajale to bi im bilo primljeno.
Kada je njegov narod za to saznao oni su poželjeli da za njega učine
neko dobro, pa su pitali Poslanika, s. a. v. s. , šta će uraditi sa njegovim
tijelom. Poslanik, s.a. v. s. , im reče: -Uradite sa nj im isto što radite sa
vašim mrtvima, tako što ćete ga obući u ćefine, klanjati mu dženazu i
ukopati ga. Tako su ga oni spremili i klanj al i mu dženazu."
U drugoj predaj i se kaže: "Došao je Maiz ibn Malik Allahovom
Poslaniku, s. a. v. s. , i priznao da je učinio zinaluk, pa ga je Allahov
Poslanik, s. a. v. s. , vratio. On je ponovo došao i priznao pa ga j e
Poslanik, s. a. v. s. , ponovo vratio. Kada j e došao četvrti put, Poslanik,
s. a. v. s. , je o njemu pitao njegove kolege: - Da l i je umno poremećen?
Kada su oni odgovoril i da nije, Poslanik, s. a. v. s. , je naredio pa je
kamenovan na mjestu gdje nema puno kamenja. S obzirom da on nij e
odmah umro potrčao je prema mjestu gdje ima više kamenja a ljudi su
išli za nji m i tu ga ponovo kamenovali sve dok ga nisu ubil i . Kada su
Poslaniku, s. a. v. s. , ispričali događaj on je rekao: -Mogli ste ga pustiti i
da pobjegne. Ljudi su tada traži li odobrenje od Poslanika, s. a.v. s. , da ga
zakopaj u i da mu klanjaj u dženazu, pa im je on to dozvolio. Tada je
Poslanik, s. a. v. s. , rekao: -On se tako iskreno pokaj ao, kada bi se grupe
ljudi tako pokaj ale to bi im bilo primljeno. "
U drugoj predaj i se kaže: "Kada je Poslanik, s. a. v. s. , naredio da
se Maiz ibn Malik kamenuje, on je stao na mjestu gdj e ima malo
kamenja, pa nij e odmah izdahnuo. Kada su ga pomakli na mjesto gdj e
ima više kamenja, lj udi su išli za njim i kamenovali ga sve dok ga ni su
ubi l i . Kada je Poslanik, s. a. v. s. , za to čuo, rekao je: Mogli ste ga i
pustiti da ode. "
U drugoj predaj i se kaže: "Kada je Maiz i bn Malik kamenovan,
ljudi su se po tom pi tanju razišli, pa je neko rekao: -Upropašten je Maiz
i sam sebe je upropastio. Neko drugi je rekao: -On se iskreno pokaj ao.
Kada je Al lahov Poslanik, s. a. v. s. , za to čuo, rekao je: -On se pokaj ao
takvom tevbom, kojom kada bi se pokaj ao zelanaš ona bi mu bila
primlj ena. " i l i j e rekao: "Kada bi se grupe ljudi tako pokaj al e to bi im
bilo primlj eno. "
U drugoj predaj i se kaže: "Došao je Maiz ibn Malik Allahovom
Poslaniku, s. a. v. s. , dok je on sjedio, pa mu je rekao: -Al lahov
Poslaniče, ja sam učinio zinaluk, pa primjeni na meni kaznu. Tada se
1 78
Fuad Sedi ć
Poslanik od njega okrenuo, a on je to ponovio četiri puta, svaki put se
Poslanik od njega okretao i odvraćao ga. Kada je to četvrti put uradio
Poslanik, s.a. v. s. , upita ashabe: -Smatrate l i da je on pametan? Oni
rekoše: -Mi znamo da je on pametan i znamo da je sve s nj i m u redu.
Tada Poslanik, s. a. v. s. , reče: -Idite i kamenuj te ga! Otišli su sa nj i m na
mjesto gdje i ma malo kamenj a, pa kada ga j e kamen} e dodimulo on se
uplašio i počeo bježati sve dok nije došao do Harre
8 1
opet je stao, pa
su ga oni kamenovali sa krupnim kamenjem sve dok ga ni su ubi l i . Oni
su rekli : -Poslaniče, Kada je Maiza kamenje počelo pogađati on se
prepao, pa je počeo bježati . Tada Poslanik, s. a. v. s. , reče: -Kamo sreće
da ste ga pustil i . Ljudi su se tada razi šl i po njegovom pi tanj u, pa je
j edna grupa rekla: -Maiz je sam sebe doveo u propast. Druga skupina je
rekla: -Ne, on se tako iskreno Allahu pokaj ao, kada bi se grupe lj udi
tako pokaj ale to bi im bi lo primljeno. Onda su pitali Poslanika, s. a. v. s. ,
kako će sa nj i m postupiti? Poslanik, s. a. v. s. , i m reče: -Uradite sa nj im
isto što radite sa vašim mrtvima, tako što ćete ga okupati, opremiti u
ćefne i namirisati . "
Odsjecanje ruke kradljivcu
Jahja kaže: Ibn Mes' ud, r.a., nam je i spncao ovaj hadi s: Prva
kazna koj a je u I slamu primjenjena bila je nad kradlj ivcem koj i je
doveden Al l ahovom Poslaniku, s. a. v. s. Kada j e to dokazano Poslanik je
rekao: -Vodite ga i odsj ecite mu desnu ruku. Kada su ga poveli
pogledal i . su u Poslanikove li ce pa kao da je na njega bačen lug. Neko
od prisutnih reče: -Allahov Poslaniče, ovo kao da ti je teško palo? On
odgovori : -Kako mi neće teško pasti, da vi budete pomagači šejtanu
protiv svoga brata. Oni rekoše: -Pa zašto ga ne oslobodiš kazne?
Poslanik i m reče: -Eh, da je to bilo prije nego mi ga dovedete, jer zaista
kada se vladaru dovede okrivljeni on vi še ne smije odustajati od
kažnj avanja. Zatim je prouči o kur'anski ajet: "Neka im oproste i ne
zamjere! Zar vama ne bi bi l o drago da i vama Allah oprosti? A Allah
prašta i samilostan je. "
382
U drugoj predaj i od Ibn Mes'uda stoj i da je neki čovjek doveo
svoga pijanog bratića. I bn Mes'ud je rekao: -Pomaknite ga, prodrmajte
ga i omirišite ga! Kada su ga prodrmali i omirisal i osjeti l i su kod njega
Poznato mjesto gdje ima mnogo kamenja, van Medine.
Jö¿
Sura En-Nur, 22.
Musned Ebu Hanife
1 79
miris alkohola. On j e tada naredio da se zatvori. Kada se otrijeznio
pozvao ga je i zatražio je bič. Otkinuo je njegov čvor . . . i spomenuo j e
već citirani hadis.
U drugoj predaj i od I bn Mes' uda, r. a. , se prenosi da je rekao:
"Prva kazna koja je u Islamu primjenjena bila je kada je Al lahovom
Poslaniku, s. a. v. s. , doveden kradlj ivac. Poslanik je naredio da mu se
odsječe ruka. Kada su ga poveli pogledali su u Poslanikove lice pa kao
da je zaplj usnuto lugom. Neko reče: -Allahov Poslaniče, ovo kao da ti
je teško palo? On odgovori : -Kako mi neće teško pasti, da vi budete
pomagači šejtanu protiv svoga brata. Oni rekoše: -Pa hoćemo li ga
pustiti? Poslanik im reče: -Eh, da je to bi lo prije ovoga, jer zaista kada
se vladaru dovede okrivljeni on više ne smije odustaj ati sve dok ne
izvrši kaznu. Zatim je proučio kur'anski ajet: "Neka im oproste i ne
zamjere! . . . do kraja citiranog ajeta."
383
Ehu Hanife prenosi od El-Kasima, od njegovog oca, od njegovog
djeda, da je Abdullah, r. a. , rekao: "Za vremena Allahovog Poslanika,
s. a. v. s. , desna ruka je odsjecana zbog krađe vrijednosti deset dirhema."
U drugoj predaj i stoj i : "Odsjecana se ruka zbog krađe onoga što vrij edi
deset dirhema."
Š
erijatska kazna za pijenje alkohola
Ehu Hanife prenosi od Jahje koj i kaže: Neki čovjek je Abdullahu
ibn Mes'udu, r. a. , doveo svoga pijanog bratića, koj i već nij e znao šta
priča, pa je naredio da se zatvori . Kada se otrij eznio zatražio je bič
kojem je otkinuo čvor, pa je rekao: -Udari ga sa ovi m. Zatim je taj bič
omekšao i pozvao j e bičevaoca i rekao mu: l zbičuj ga bez odjeće i kada
budeš dizao ruku neka ti se ne vidi pazuh.
384
Abdullah je brojao pa
kada je nabrojao osamdeset šiba pustio je mladića. Tada čovjek koj i ga
je doveo reče Ibn Mes' udu: -0 Ehu Abdurrahmane, tako mi Allaha, on
je jedini moj bratić
385
i nemam nikog osim njega. Tada mu Ibn Mes'ud,
r. a. , reče: -Nevaljao si ti amidža, bio si zadužen za brigu o tom j etimu,
tako mi Allaha, nisi ga odgoji o u mladosti, niti si sakrio njegov grijeh
kada j e odrastao."
3
8
3 Sura En-Nur, 22.
3
84
To zači : neka tvoji udarci budu osrednj i i umjereni .
3
8
5 Ovaj mladić je bi o jetim, jer se za njega brinuo njegov amidža.
1 80
Fuad Sedić
Hadis o neprimjenjivanju šerijatskih kazni
Ehu Hanife prenosi od Mi ksema, od Ibn Abbasa, r. a. , da je
Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Ne pri1enjujte šerijatsku kaznu ako
ima ikakvih sumnj ivih (nej asnih) stvari . "
38
Hadis o krvarini
Ehu Hanife prenosi od Zuhrij a, od Seida ibn Musejjeba, od Ehu
Hurejre, r. a. , da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Vrijednost
krvarine za židova i kršćanina j ednaka je krvari ni muslimana."
Optuženi ima veće pravo da se zakune
Ehu Hanife prenosi od Hammada, od Eš-
Š
a'bija, od Abdul l aha
ibn Abbasa, r. a. , da je Al l ahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Optuženi ima
veće pravo da se zakune ako nema j asnog dokaza. "
3
8
7
Jð0
Ovaj hadis znači da treba pokušati izbjeći primjenu šeriatske kazne ako za to
postoji bi lo kakav razlog, i l i bi l o kakva sumnja oko tog slučaja. Svakako da ovaj
hadis ne odobrava namjero izbjegavanje primjene šeriatski h kazni kada se za to
is�une uslovi .

š
to znači da je zakletva optuženog presudna u s lučaj u tužbe, osi m ako postoji
jasan dokaz.
Musned Ebu Hanife
181
RAZNO
Stvaranje čovjeka
Ebu Hani fe prenosi od Hammada, od I brahima, od Alkame i El ­
Esveda da j e Abdullah i bn Mes'ud, r. a. , upitan o azlu,
388
pa je rekao:
Zai sta je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , kazao: "Kada bi se nešto, od onoga
što je Uzvišeni Al lah odredio da bude stvoreno i od koga je On uzeo
obavezu, ostavi l o na stij enu od toga bi postao čovjek. "
38
9
Stanje Lutovog, a.s., naroda
Ebu Hanife prenosi od Si maka, od Ebi Sal iha, od Ummi Hane,
r. a. , koja kaže da je upitala: -Allahov Poslaniče, koje su Lutovi, a. s. ,
savremenici n�jodvratnije stvari
390
či ni li na svoj im skupovima? On
reče: -Prolaznike su gađali kamenči ći ma i i smijavali se sa nj i ma. "
Zabrana igranja šaha
Ebu Hanife prenosi od Muslima, od Seida ibn Džubej ra, od I bn
Abbasa, r. a. , da j e Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Zaista j e od vaših
djela Al lahu mrsko: alkohol , opklada, muzika, kockanje i šah, el­
berbe/ (vrsta muzičkog instrumenta) i el-f eher (da čovjek či ni nepravdu
među svoji m ženama). "
Od kada datiraju dinari i dirhemi
Hammad ibn Ebi Hanife, prenosi od svog oca, od Ebi Sulej mana,
koj i kaže: "Prvi ko je napravio dinare od zlata bio je Tubbe'a
3
9
1
, prvi ko
je napravi o dirheme od srebra bio je Tubbe'a EI -Esgar a prvi ko je
napravi o novac i pustio ga lj udima u ruke bi o je Nemrud i bn Ken'an."
Az/ je izbjegavanje trudnoće prekidom snošaja i izbacivanjem sperme van ženinon
spolnog organa.
Iz hadisa se zaključuje da je dozvoljeno či niti az/ i na taj način izbjegavati
trudnoću, mada to ne garantuje da će trudnoća biti spriječena, jer kada Al lah odredi da
se neko stvorenje začne, to se Njegovom moći može desiti, pa makar sperma bi la
izbačena na gol u stijenu, kako to pojašnjava rivajet kod Musl ima, Ahmeda i Nesaija.
390 Mi sl i se na kur'anski ajet iz sure El-Ankebut, 29.
39
1
Es-Sead ibn Kerb, od vladara Jemena.
1 82
Fuad Sedić
O nebeskim zvijezdama
Ebu Hanife prenosi od Ata'a ibn Ebi Rebaha, od Ebu Hurej re, r. a. ,
koj i kaže: "Allahov Poslanik, s. a. v. s. , je zabranio gledanje u zvijezde
(radi gatanja). "
3
9
2
Ebu Hanife prenosi od Ata'a ibn Ebi Rebaha, od Ebu Hurejre, r. a. ,
da je Allahov Poslanik, s. a. v. s. , rekao: "Kada se pojavi zvijezda (tj .
Soraja)
393
nestaje bolesti . "
Ako je ci lj. gledanja u zvijezde proricanje nečije sudbine, gatanje i l i sl ično onda je
to zabranjeno. Međutim, ako je ci lj gledanja u zvijezde korisno izučavanje onda je to
dozvoljeno, pogotovo radi orijentacije na putovanju, jer Abdullah ibn Omer, r. a. ,
kaže: ,,Upoznajte zvijezde onoliko koliko vam je potrebno da se orijenti šete u
tminama na kopnu i moru." (Ed-Darekutni )
Neko od prenosilaca ovog hadisa pojašnjava da je Poslanik, s. a. v. s. , misl io na
sazvježđe Soraja. Sa ovom bolesti mi sl i se na bolest koja može zadestiti usjeve i
plodove. Neki učenjaci smatraju da se sa ovim mi sl i samo na područje EI -Hidžaza.
Musned Ebu Hanife
183
Redosljed Musneda po Ehu Hanifnim učitel.i ima
Ebu Hanifin sened od Ata'a i bn Ebi Rebaha
Ebu Hanifn sened od Amr ibn Dinara i od Tavusa
Ebu Hanifn sened od Ilaime i Miksema, I bn Abbasovi h, r. a. , štićenika
Ebu Hanifn sened od Naf' a, I bn Omerovog, r.a., štićenika
Ebu Hanifin sened od Sal ima ibn Abdullaha ibn Omera i od Sulej mana
i Ata'a dvoj ice Jesarovi h sinova
Ebu Hanifin sened od Zuhrij a i od Ebu Džeafera Muhammeda ibn
Husejna i bn Alije ibn Ebi Tal i ba, r. a.
Ebu Hanifn sened od Muhammeda ibn El-Munkedira i drugih
Ebu Hanifn sened od Jahja ibn Seida El -Kattana
Ebu Hanifin sened od Rebi'a ibn Ebi Ubejdurrahmana
Ehu Hanifin sened od Abdurrahmana
Ebu Hanifi n sened od Abdullaha ibn Dinara
Ehu Hanifin sened od Ebu Ishaka
Ehu Hanifin sened od Abdul -Melika ibn Umejra
Ebu Hanifn sened od Eš-
Š
'abija
Ehu Hanifin sened od El -Hakema i bn Ujej ne
Ehu Hanifin sened od Muhariba ibn Di sara
Ebu Hanifn sened od Simaka i bn Harba
Ehu hanifin sened od Zijada ibn Bake
Ehu Hanifin sened od Ebi Burde
Ehu Hanifin sened od Al ije i bn El-Akmera
Ebu Hanifn sened od Ibrahima ibn El -Mubeššira
Ebu Hanifin sened od Atijje ibn Sa'da El -Avfj a
Ebu Hanifn sened od Jezida i bn Abdurrahmana
Ebu Hanifin sened od Musa ibn Ebi Ai še
Ebu Hanifn sened od Abdullaha ibn Habiba
Ebu Hanifin sened od Zari fa ibn
Š
ihaba Es-Sadija
Ebu Hanifn sened od Sufjana i bn Talhe ibn Zijada
Ebu Hanifi n sened od Ata'a ibn Es-Saiba ibn El -Maje'
Ebu Hanifn sened od Alkame ibn Merseda
Ebu Hanifin sened od Abdul-Aziza i bn Rufej 'a
Ehu Hanifin sened od Abdul-Kerima i bn Ebi Umejje
Ebu Hani fn sened od El-Hej sema ibn Habiba Es-Sarfja
Ebu Hanifn sened od Kaj sa i bn Muslima
1 84
Fuad Sedi ć
Ebu Hani fn sened od El -Kasima ibn Abdur-Rahmana
Ebu Hanifn sened od Hal i da ibn Alkame
Ebu Hani fn sened od El -Harisa ibn Abdur-Rahmana
Ebu Hani fn sened od Jahja ibn Abdul l aha ibn Ebi Madžida
Ebu Hani fn sened od Muslima ibn Ebi Imrana i drugih
Ebu Hani fn sened od Meana ibn Abdullaha ibn Utbe i bn Mes'uda
Ebu Hani fn sened od Avna ibn Abdullaha i bn Utbe ibn Mes'uda
Ebu Hani fn sened od Ismaila ibn Abdullaha
Ebu Hanifn sened od Mensura i bn Mu'temi ra
Ebu Hani fn sened od Musl ima ibn Sal i ma El-Džuhenij a
Ebu Hanifn sened od Musl i ma ibn Kejsana
Ebu Hanifn sened od Ebi Husajna Osmana ibn Asi ma El-Esedija i
drugih ravija
Ebu Hanifn sened od Seid ibn Mesruka Es-Sevrija
Ebu Hanifn sened od Adijja i bn Sabita (Ebul-Jakzana)
Ebu Hanifn sened od Asima ibn Kulej ba El-Džermija
Ebu Hanifn sened od Seleme ibn Kuhej la i drugih
Ebu Hanifn sened od Jezid i bn Suhej ba i drugih
Ebu Hanifn sened od Mahmula ibn Rašida En-Nehda
Musned Hammada ibn Ebu Hani fe
Ebu Hanife
1 85
E BU HANI FE
I slamski ummmet iznjedrio j e bezbroj velikana koj i su svoji m
životom, radom i moralnim vrednotama, a posebno intelektualnom
snagom i prefnj enošću, ostavi l i neizbrisiv trag na stranicama duge
historije čovj ečanstva. Među takve velikane, svakako, spada Ebu
Hanife, osoba vanredne intelektualne snage, izuzetne duhovne
suptilnosti i posebnih karakternih crta.
Međutim, vrlo malo je ljudi na koj e je upućeno toliko strel ica
mržnje i zavisti, kao u slučaju ovog velikana!
U nekim islamskim izvorima iznosi se optužba da j e Ebu Hani fe
veoma malo poznavao hadis. Tako Hatib el-Bagdadi citira predaj u Ebu
Bekra b. Ebi Davuda u kojoj se kaže: Ukupan broj hadisa koji se
prenose od Ebu Hanife je 150! U polovini od ovog broja, on je
pogriješio! I l i citiranje Ali b. el-Medinij a da je Ehu Hani fe prenio
samo 50 hadisa i u nj ima pogriješio! Dotle ide cinizam spram ovog
vel ikana da mu Ibn Haldun u svojoj Mukaddimi potura da ukupan broj
autentičnih hadisa koj e prenosi Ebu Hanife ne prelazi 1 7! ! !
394
Međutim, zahvaljuj ući broj nim istraživačima, došlo se do otkrića
da takve izj ave koj e devalviraj u njegovo poznavanj a ove važne
islamske discipline nisu tačne, već su, zbog raznih mezhebskih i l i
drugih interesa, patvorene i izmišljene!
Tako dr. Mustafa es-Siba'i tvrdi da se lažno potura imamu
Š
afij i da
je i mao negativan odnos spram Ebu Hanife. Ako bi izjavio nešto loše o
njemu, kako mu se i mputira, zašto bi onda tako l ij epo i afirmativno
rekao: Ljudima je, doista, neophodan Ebu Hanifnfikh/
395
Analiziraj ući argumente za i protiv ovoga imama, može se doći do
sljedećih zaključaka:
394 Usporedi : dr. Mustafa as-Si ba' i , As-Sunna YÛ makanatuhaji at-tašri 'i al­
islami, st. 4 1 1 -4 1 2 .
.95 Prethodni izvor, str. 4 1 O.
1 86
Šefik Kurdi ć
l . Ebu Hanife j e poznavao dosta hadisa. Međutim, obzi rom na
njegovu izuzetno veliku strogost u prihvatanj u predaja i njegovih
veoma zahtjevnih i preciznih kriterija za primanje hadisa, mal i broj
hadisa prenosio j e drugima i koristio je samo predaje koj e su, dosita,
bile provjerene i sigure!
2. On nije mogao izbj eći upotrebu hadisa pri rješavanju 1 . 270.000
šerij atskopravnih rješenj a.
3. Za razl i ku od broj nih muhaddisa, Ebu Hani te koristi se i mursel­
pred�jama u donošenju šerij atskopravnih rješenja!
4. Koristeći se kur' anskim ajetima i broj nim hadisima Ebu Hanife
je donosio svoje zaklj učke. On je, kao malo ko, koristio blagodati
intelektualnih sposobnosti koje mu je Allah podario. To i jeste,
uostalom, vrlina pametni h! Al lah je lj udima podario pamet da se njom
koriste. Otuda je imam Malik, govoreći o Ebu Hanifnom logičkom
zaklj učivanju i superiornosti pril i kom di skutiranja, rekao: Da je htio
uh ije diti onoga s kim rasprav(ja da je obični stup od zlata, mogao je to
učinili !
396
5. - Normalno je bilo očekivati zavist od onih učenjaka toga
vremena, koj i su u mnogim elementima bil i ispod ovog velikana i koj i
su, očito je, osjetil i njegovu superiornost u odnosu na nj ih. Ne čudi
onda Ebu Hanifina konstatacija pri spominj anj u jednog velikog
učenj aka iz njegovog vremena: Ibn ebi Lej/a je činio i dozvolio da mi se
čine takve stvari, koje ja ne bih dozvolio da se (}ine životinji/
397
6. Do kontraverznih stavova, kada je u pitanj u ovaj imam, dolazi lo
je zbog neznanj a ili zavisti . Naj i l ustrativnij i primjer za to je El -Evza'i .
Naime, on je, pod utjecajem neprovjerenih vijesti o Ebu Hanifi ,
donosio sasvim negativne zaklj učke o njemu, iako se nikada s nj im nije
sreo. Jednom pri l i kom upitao je čuvenog Abdullaha b. ei-Mubareka,
Ebu Hanifnog učenika: Ko je čovjek iz Kuje, zvani Ehu Han(fe, koji
uvodi novotarije/bid'ate? Abdullah b. El -Mubarek mu nije direktno
Isti izvor, str. 406.
397 I sti izvor, str. 407.
Ebu Hanife
1 87
odgovorio, već mu j e navodio precizna i utemeljena šerijatskopravna
rješenja, našto ga je on upitao: Ko je autor tako savršenih fetvi?
Odgovorio je: To je učenjak koga sam sreo u Iraku! El-Evza'i mu j e
tada rekao: On je izvrstan učenjak! Idi i druži se s njim što više! Tada
mu je I bn el-Mubarek priznao: To je Ebu Hanif e! Nakon izvj esnog
vremena u Mekki su se sreli El-Evza'i i Ehu Hani fe i raspravljali o
pitanj ima koja je spominj ao I bn el-Mubarek, nakon čega je El-Evza'i
priznao I bn el-Mubareku: Ogovarao sam čovjeka obilnog znanja i
izuzetne inteligenc!e. Molim Allaha da mi oprosti! Bio sam u očitoj
zabludi! Obavezno sl !Jedi tog čovjeka, jer je ovo u što sam se uvjerio
kod njega, suprotno onome .�to sam čuo!
398
7. I mam Ehu Hani fe zadobio je titulu mudžtehida od onih koj i se
slažu sa njegovim promišlj anjem, ali i onih koj i i maju drugačij e
stavove. Poznato je da je jedan od uvjeta za ispravnost idžtihada da se
mudžtehid služi hadisima ahkama/hadi sima koj i tretiraju propise, a nj i h
ima na hiljade! Kako je, dakle, moguće da se jedan od stupova
idžtihada baš kod ovog imama ne uvaži?!
8. Ko temelj ito analizira Ehu Hanifn mezheb ustvrdiće da se
ogroman broj njegovih šerij atskopravnih zaklj učaka temelj i na
autentičnim hadisima. Ako se osvremo na Murteda ez-Zubejrijevo
djelo El-Ikdu-l-dževahiri-1-men(fe, fi edilleti Ebi Han(f e, u kojem j e
autor sakupio hadise i z Ehu Hanifnih musneda koj i se slažu sa
predaj ama šest najpoznatiji h hadiskih zbirki/ El-Kutubu-s-sitte,
uočićemo da je taj broj, doista, veliki i da je neozbiljno i neutemeljeno
tvrditi kako se Ehu Hanife služio samo sa 1 7, 50 i l i 1 50 had isa i da je,
čak i u tako malom broj u griješio i nije ih utemeljeno prenosio!
399
9. Ehu Hanife je sl ušao hadis i druge znanosti od 4. 000 šej hova!
Da je od svakog učitelja zapamtio samo po jedan hadis, bilo bi to 4. 000
hadisa! Otuda se sasvim racionalnom doima izj ava Jahja b. Nasra koj i
kaže: Ušao sam u Ebu Han(finu kuću koja je bila prepuna :pisa/papira!
39
8
Ibn H agar ai -Hajtami , AI-Hajrat al-h isan, fi menakib Abi Han(j' ete an-Nu 'man,
str. 33. (egipatsko izdanje).
399
Vidi o tome: dr. M. as-Siba' i , cit. izvor, str. 4 1 2.
1 88
Šefik Kurdi ć
Upitao sam ga: .
5
ta je ovo? Odgovorio je: Ovo su hadisi! Ja prenosim
samo manji dio onih od kojih se ima koristi!
400
l O. Razlika između Ebu Hanife i drugih muhaddisa je u tome što
on nije pisao hadise i pravio hadiske zbirke, kao što su činili Malik i
Ahmed, nego je taj posao prepustio svoj im učenicima. Tako se navodi
da su njegovi učenici, slušajući ga, sačinili značaj an broj musneda.
Musned Ebu Hanife
Naj poznatij e hadiske zbirke nastale na taj način su:
Kitabu-1-asar, Ebu Jusufa,
Kitabu-1-asari-l-merfu'a, Muhammeda b. Hasana eš-
Š
ejbanija,
Kitahu-l-asari-1-merfu'ati we-l-mewk1fe, istog sakupljača,
Musned, Hasana b. Zijada el-Lu' 1u' ij a,
Musned Hammada, Ebu Hanifinog sina.
Ostali poznati autori koj i su bilj ežili njegove musnede bi l i su: EI­
Vehbi , El-Harisi, EI -Buhari, Ibnu-1-Muzaffer, Muhammed b. Dža'fer
el-Adl, Ebu Nu'aj m el-Asbehani, Ebu Bekr Muhammed b. Abdu-l-Baki
el-Ensari, I bn ebi-1-Avvam Es-Sa' di, Ibn Husrev el-Belhi, Ebu-1-
Muejj id Muhaed b. Mahmud el-Havarizmi i Ibn Ukde.
Uz spomenutih 1 7 navedenih Ebu Hani fni h musneda, spominj u se
još tri, Darekutnij ev, te I bn
Š
ahinov i Hatib ei -Bagdadijev, što čini
ukupno 20 E bu Hani fnih musneda.
40 1
Ebu-1 -Muejj id el-Havarizmi (umro 665. god. po Hidžri) u svojoj
obimnoj knj izi, koja sadrži 800 stranica i zove se Džami 'u-1-mesanid, a
koj u je klasifcirao shodno fikhskim pitanj ima, izostavivši iz nje senede
koj i se ponavljaju, kaže:
Č
uo sam u
Š
amu neke neznalice kako
umanjuju i devalviraju vriednost Ebu Hanif e, pripis1jući mu vrlo slabo
poznavanje hadisa, smatrajući da nema svoj musned kao §to ima imam
Š
ajija, ili Muwetta', kkv je sačinio imam Malik. To me je iniciralo da
4
00 Spomenuti izvor, str. 4 1 3.
401
Vi di ši re o ovoj problematici : dr. M. As-Siba' i , str. 4 1 3-4 1 5.
Ebu Hanife
1 89
prikupim 15 Ehu Hantfinih mu.meda koje su sakupili istaknuti hadiski

.
.
40
2
strucruact.
Poznati šamski muhaddi s
Š
emsuddin b. Tulun u djelu El-Fehrestu-
1-evsatu i poznati misirski hafz hadisa, Muhammed b. Jusuf es­
Salihani, u svojoj knj izi Ukudu-1-džiman ističu da su slušali i bi lježili
hadise koje prenosi Ehu Hanife. Tako Es-Salihani kaže: Ebu Hanife je
bio jedan od velikih hafiza hadisa i da nije bilo negove izuzetne
zainteresiranosti za hadis ne bi bio u mogućnosti da r(eši brojna
šeriatskopravna pitanja.
40
3
Značajno je napomenuti da Ehu Hanin musned, koj i j e sakupio
Ibn Ukde, kako navodi Bedr el-Ajni u djelu Et- Tarihu-1-kebiru
obuhvata više od 1 . 000 hadisa, u koj ima se Ebu Hanife pojavlj uj e kao
ravija! I mam Suj uti tvrdi da je Ibn Ukde bio pouzdani i veliki hafz
hadisa i da ga samo fanatici i suviše pri strasne osobe smatraj u
slabim.
404
Treba spomenuti i to da Ebu Hanifn učenik Zufer, u svom djelu
El-Asar, spominj e veliki broj hadisa koje izravno bilježi od Ebu
Hanife.
405
Mislim da navedeni podaci sasvim dovoljno kazuju o tome koliko
je ovaj velikan uistinu poznavao hadis i hadiske predaje. Dvadeset Ebu
Hanifinih musneda naj bolja su potvrda za to! Pada, dakle, u vodu I bn
Haldunova optužba da je posredstvom ovog imama došlo samo 1 7
autentičnih predaj a.
Analiziraj ući takve optužbe, dr. Mustafa Es-Si ba' i, smatra da j e Ibn
Haldun došao do ovakvog zaklj učka na temelju Mal ikovog Muvetta'a,
koj i prenosi Muhammed, Ebu Hanifn učenik, koj i j e ovom djelu
pridodao i 1 3 hadisa koj e prenosi Ebu Hanife i 4 hadisa koje od Ebu
402
Cit. izvor, str. 4 1 4.
403
I sti izvor i strana.
404
Spomenuto djelo, str. 4 1 5.
I sto djelo i strana.
1 90
Sefik Kurdi ć
Hanife prenosi Ehu Jusuf, najpoznatij i Ehu Hanifn učenik, što skupa
iznosi 1 7 predaja.
406
Brojni autori su u ove i slične greške pali zahvalj uj ući pretpostavci
da se u Kuti veoma slabo poznavao hadis, budući da to nije bio centar
hadisa i muhaddisa. Međutim, očito je da se zaboravlja da je Kufa,
upravo u Ehu Hanifino vrij eme, bila vel i ki islamski naučni centar, kao
i to da je Ehu Hanife puno putovao i u druge naučne centre toga
vremena i da je, na taj način, saznao za znatan broj hadiskih predaja.
S druge strane, utemeljenjem Kufe, 1 7. god. po Hidžri, ovaj grad
postat će stjeci šte poznatih ashaba. Zna se da je Omer, r.a, poslao u
Kufu Abdul laha b. Mes'uda, r.a, koj i j e
·
bio poznati poznavalac velikog
broja predaj a koj e su navedene u brojni m hadiskim zbirkama. Inače, on
od Vjerovjesnika, s. a. v. s, prenosi 848 hadisa.
407
Uz to, zna se da je I bn
Mes'ud, r.a, ubrajan među naj učenije ashabe Allahovog Poslanika,
s. a. v. s.
408
Kada se još spomene da je ovaj veliki ashab umro u Kuti, 32.
god. po Hidžri,
409
onda to uveliko dopunj uj e sliku o mogućnosti
njegovog djelovanj a u tom mjestu i ostavljanj a j ačeg u�j ecaj a i velikog
traga na učenjake koj i su tu kasnije živjeli .
Ali b. Ehi Talih, r.a, bio je fasciniran uspjehom Abdullaha b.
Mes'uda, r.a, rekavši za Kufu: Ovo mjesto je napunjeno
znanjem/hadisom i .fikhom/
410
Tako će u Kuti od njega i njegovih
učenika stasati 4. 000 stručnjaka razni h profla koj i će biti svjetilj ke tog
mjesta! Dolaskom Alije, r.a, u Kufu još više se rasplamsao žar za
izučavanjem raznih islamskih disciplina. Kada se u obzir uzme i
činjenica da se u Kut nastanilo 1 . 500 ashaba, onda više nema mjesta
skepsi u vezi s tim da l i je taj grad bio centar hadisa i drugih islamskih
discipl ina.

h
Vidi o tome analizu dr. M. es-Si ba' ija, na str. 4 1 5.
Muhammad Abu Zahw, Al-hadis wa al-muhaddisun, str. 1 46.
4Ûð
Vi di : M. Handžić, Uvod u tejyirsku i hadisku nauku, str. I l l .
4ÛV
AI-Hadis wa al-muhaddisun, str. l 47.

As-Sunna wa makanatuha.i at-tašri ' al-islam, str. 4 1 6.
Ebu Hanife
1 91
Da li je Ebu Hanife preferirao analogiju u odnosu na hadis?
Naj bolj i odgovor na to pitanje pronaći ćemo u predaj i koj u sa
senedom od Ebu Jusufa bi lježi I bn ebi-1 -Avvam, u kojoj se navodi da j e
pri rješavanj u svakog šerijatskopravnog pitanja Ebu Hani fe tražio od
pripadnika svog naučnog kružoka da iznesu sve hadise koj i tretiraj u to
pitanje, pa bi, tek onda, nakon navođenj a tih predaj a, donosi l i konačne
zaključke.
4 1
1
I bn Abdu-1-Berr navodi Ebu Hani fnu predaj u u kojoj on j asno
potcrtava svoj stav u vezi s tim pitanjem, gdj e govori o neutemeljenosti
optužbe koja se navodi u neki m izvorima. Ebu Hani fe kaže: Allah
prokleo onoga ko oponira Allahovom Poslaniku, s. a. v. s, s kojim nas je
Allah počastio i spasio nas.
412
Zna se da j e koristio, kako je i sam i zj avlj ivao, analogij u i svoj e
mišljenje samo u krajnjoj nuždi, kada za to nije i mao provj erenih i
sigurnih predaja!
Ć
ak Ibn Kajj i m el-Dževzijje tvrdi da pripadnici
hanefjskog mezheba smatraj u da je i slab hadis preči od analogije i
nj ihovog mišljenja.
4 1 3
Kako je, onda, došlo do optužbe da j e Ebu Hanife preferi rao svoje
mi šljenje u odnosu na hadi s?!
Kao odgovor na to može se reći :
l . Da su pogledi i kriterij i , kada j e u pitanj u autentičnost i l i slabost
prenosilaca hadisa, razl ičiti . Ebu Hanife bolje je poznavao svoj e
šej hove od kriti čara hadisa koj i su živjel i i djelovali u vremenima
nakon njega.
2. Mudžtehid, katkada, drugačije gleda na hadi s od hadiskih
stručnjaka. Tako El -Lej s b. Sa'd ubraja 70 hadisa koje je Malik u svom
Muvettau spomenuo, a ne osl anja se na nj i h u rješavanj u
ª l l
I sto djelo, str. 4 l 7.
ªl .
Isto djelo, str. 4 l 8.
ªl J
Isto djelo, str. 4 1 9.
1 92
Šefik Kurdi ć
šerijatskopravnih pitanj a!
4 1 4
To pitanje naj bolje pojašnjava Ebu Hanife
kada kaže: Primjer onoga koji traži hadis, a nie dobar
.
fakih, je primjer
.
farmaceuta, koji spravla liekove a ne zna za koje bolesti se koriste,
sve dok ne dođe lekar koji to odredi. Takođe, muhaddis ne zna pravu
intenciju hadisa dok ne dođe .fakih/
4
15
I bn Abdu-1 -Berr bilj eži predaj u Ubejdullaha b. Amra koj i kaže:
Bio sam u društvu sa El-A 'mešom, kada mu je došao jedan čovjek,
postavivši mu pitane iz šeriatskopravne oblasti na koje mu on nie
mogao odgovoriti. Taj čovjek bio je E bu Han(le! El-A 'me š ga je upitao:
Nu'mane, reci nam kakvo je rješenje tog pitanja? On je odgovorio, a
onda gaje El-A 'meš upitao: Otkuda ti to? Ebu Hani.e mu odgovori: To
je na temelu hadisa, koji si nam ti pričao! Tada je El-A 'meš
konstatirao: Mi muhaddisi smo kao .farmaceuti, a vi
.
fakihi ste kao
l
.
k
. ,
4
1 6
ye an
.
3. Objektivno sagledavaj ući vrijeme u kome j e živio Ebu Hanife i
njegove aktivnosti na polju hadisa, mora se priznati da, doi sta, neki
hadisi ni su došli do njega. To ne treba da čudi ako znamo da ni svi
ashabi koj i su živjel i sa Poslanikom, s. a. v. s, nisu znali sve hadise, niti
su ih sve od njega prenosil i . U nekim predjel ima islamske države
prenošen je i prakticiran određeni hadis, a u drugima nije, zavisno od
ashaba koj i prenosi dotični hadis. Nema nij ednog ashaba koj i je
memorirao i prenosio sve hadise od Allahovog Poslanika, s. a. v. s.
Tako se pouzdano zna da j e bio nepoznat hadis o džizj i za
vatropoklonike i l i hadis o kamati za Omera, r.a, sve dok ga o tome nije
kasnije obavijestio Abdurrahman b. A vf, niti mu je bio poznat hadis o
traženju dozvole za ulazak u kuću, dok ga sa nji m nije, nakon smrti
Poslanika, s. a. v. s, izvijestio Ebu Musa el-Eš'ari, r. a. Takođe, on i
Abdullah b. Mes'ud, r.a, nisu znal i za hadis o tejemumu, dok i h o tome
nisu obavij esti l i Ammar, r.a, i drugi ashabi . Ai ša, Abdullah b. Omer i
Ebu Hurejre, r.a, iako prenose naj više hadisa od Allahovog Poslanika,
s. a. v. s, nisu znali hadis o meshu, dok ih o tome, nakon
41 4
Ibn Abdu-1-Ber, Džami 'u be) an al- 'ilmi wafadlihi, 1 / 1 48.
4 1
5
Dr. M. as-Siba' i , ci t. djelo, str. 42 1 .
4 1
6
Džami 'u be) an al- 'ilmi wafadlihi, 1 / 1 3 1 .
Ebu Hanife
1 93
Vjerovjesnikove, s. a. v. s, smrti nisu upoznali Alija i Huzej fe, r.a. Hadis
o zabrani privremenog braka bio j e nepoznat Abdullahu b. Abbasu, r. a,
dok ga o tome nisu upoznali ostali ashabi .
4
1
7
Takvi h primj era prepuna je islamska literatura. Da l i se zbog toga
sumnj alo u ashabe?! Naproti v! ! ! Da li su zbog toga nazvani
nepoznavaocima hadisa Allahovog Poslanika, s. a. v. s?! Naprotiv! ! !
Kako, onda, i po kojoj logici, optuživati Ebu Hanifu ako nije poznavao
sve hadise Vjerovj esnika, s. a. v. s?! ! !
4. Ebu Hanifni kriterij i pri primanj u i prenošenj u hadisa bi li su,
doista, rigorozni . Ovom prilikom spomenut ćemo samo neke:
a) Da ne oponiraju Kur'anu. Ako su predaj e oponirale j asnom
tekstu Kur'ana, on je takve predaje ostavljao i nije ih uopće koristio.
b) Da ne oponiraju općepoznatom sunnetu.
e) Da ne oponiraju sličnom hadisu.
d) Da ravija ne postupa suprotno hadisu koj i prenosi
e) Da niko od prethodnih stručnj aka u hadisu nij e kritikovao taj
hadis.
f) Da hifzJmeinorij a prenosioca hadisa bude konstantna od
momenta kada je hadis čuo do momenta predaje hadisa drugome
g) Da se predaj a u odnosu na druge ne karakterizira po bilo
kakvim dodacima, bilo u lancu prenosilaca i l i tekstu hadisa!
4
1
8
Obzirom da se drugi muhaddisi i l i faki hi nisu složi l i sa svim ovim
strogim kiterij ima i da su bili blaži u prihvatanj u i prenošenj u predaj a,
oni su prenijeli i zabilj ežili veći broj hadisa, što uopće ne znači da Ebu
Hanife nije poznavao te predaj e! Bitno je to znati kako se ne bi padalo

Vidi o tome: As-Sunna wa makanetuhaf at-tašri 'i al-islam, str. 422.

ð
Vidi ši re o ovim kriterij ima: dr. M. es-Siba' i , str. 422-424.
1 94
Šefik Kurdi ć
u greške u koj e padaj u oni koji to ne znaj u, već bez argumenata ili sa
vidljivom pristrasnošću, napadaj u ovog vanrednog imama!
Neznanje, zavist i mržnja često su bi l i uzrok da se veliki doprinos
i slamskih učenjaka prikrij e i l i da se to pokušava učiniti . Kada je u
pitanj u Ebu Hanife, te njegovo zanimanje, znanje i doprinos ovoj
izuzetno važnoj islamskoj oblasti , to se posebno može uočiti . Sreća pa
j e u svakom vremenu bil o onih koj i su, svojom obj ektivnošću i
naučnom utemeljenošću, skidali veo zaborava i l i oblake mržnje sa
i stinskih isl amskih učenjaka. Ovaj tekst pokušaj je da se svijetlim
zrakama činj enica rastj era magla zaborava sa ovog genija.
Ehu Hanifno zanimanje za hadis i hadiske znanosti
Još u mladosti se Ebu Hanife počeo interesovati za hadis i hadiske
znanosti . Veliki muhaddisi i hadiski kritičari spominj u njegovo
zanimanje za hadis i putovanje u potrazi za novim hadisima. Tako
poznati hafz hadisa Ez-Zehebi tvrdi da je E bu Hani fe pokazao izuzetnu
pažnj u spram hadiskih predaja i da je, u potrazi za nj ima, puno
putovao.
4
1
9
.
Na drugom mjestu kaže: Ehu Hanieje, zaista, uložio dosta truda u
potrazi za hadisom, a to se posebno primjećivalo nakon l OO. god po

d
v . ,421
nl zn.
Dakle, posebnu angažiranost u ovoJ oblasti i skazao Je poslije
dvadesete godine života!
U drugom djel u hafz Ez-Zehebi kaže da je Ebu Hanifin najveći
učitelj u hadisu bio Ata' b. ebi Rebah, koga je Ebu Hani fe sl ušao u
Mekki !
42 1
Vi di : Ez-Zehebi, Siaru a 'tami an-nuha/a ', 6/392.
420
Isti izvor, 6/396.
Ez-Zehebi, Duve! al-islam, 1 /79. (I zdanje: Daru-1-me' arif-n-nizamijje,
Hajderabad, I ndija, 1 337. god. po H. )
Ebu Hanife
1 95
I mam Abdu-1 -Vehhab eš-
Š
a'rani navodi da j e Ebu Hani fe saznavao
hadise preko svog učitelja Ata'a, a da je Ata'a bio učenik Ibn Abbasa,
r.a.
422
Koliko se Ebu Hani fe angažirao na prikuplj anj u i proučavanj u
hadisa naj bolje svj edoči primjer Mi s'ar b. Kidama, pouzdanog hafiza
hadisa iz Iraka, koji , prisjećaj ući se, kaže: Izučavali smo hadis zajedno
sa Ebu Hanif om pa nas je nadmašio! Natjecali smo se u zuhdu, pa nas
je prevazišao! Rješavali smo šer�jatskopravna pitanja, pa je on
d
.
Y " ,423
osttgao ono sto vec znate.
Kolika je bila njegova želja za saznavanj em hadisa Allahovog
Poslanika, s. a. v. s, naj bolje svjedoči predaj a koj u sa lancem prenosilaca
bilježi Ibn Abdu-1-Berr, u kojoj Ebu Hanife kaže: Kada sam 93. god
po Hidžri sa ocem otišao na hadž imao sam 16 godina
.
Tom prilikom
sam vidio jednog starca oko kojeg su se ludi okupili. Upitao sam oca:
Ko je onaj starac? Odgovorio j e: To je Abdullah b. El-Haris b. Džuz',
jedan od Poslanikovih, s. a. v. s, ashaba! Upitao sam ga ponovo:
Š
ta bi
se od njega moglo iskoristiti? Rekao mi je: Hadisi koje je čuo od
Vjerovjesnika, s. a. v. s. ! Zamolio sam ga da mu se pribl ižimo kako bih
nešto čuo. Kada sam mu se pribl ižio, čuo sam kako navodi da je
Allahov Poslanik, s. a. v. s, rekao: Ko razumie vjeru, Allah će zadovoliti
njegove potrebe i opskrbiće ga odakle se ni ne nada!
424
Ehu Hanifin odnos prema Sunnetu
Ebu Hanife je, nakon Kur'ana, svoj e fkhske stavove temelj io na
drugom izvoru šerijatskog prava - Sunnetu! Otkuda, onda, u nekim
islamskim izvorima zaklj učci da je Ebu Hani fe preferirao analogij u u
odnosu na sunnet?! To pitane zahtijeva opsežne analize koje su već
sačinili brojni islamski učenj aci, među nji ma šejh Muhammed Ehu
Zehre, dr. Mustafa Es-Si ba' i, Muhaed Ebu Zehv i dr.
42
2
Vidi o tome: Aš-

a'rani, Al-Mizanu al-kubra, str. 83 (I zdanje, Hajderabad,
I ndija, 1 394. god. po H. )
42
3 Ez-Zehebi, Manakibu Abi Hanie, str. 27. (egipatsko izdanje).
424 Džami ' u bajan al- ' i l mi wa fadl i hi , 1 /45.
1 96
Šefik Kurdi ć
Takva optužba bila j e prisutna j oš za njegova života. Sam Ebu
Hanife o tome kaže: Lažu, tako mi Allaha! Potvaraju nas svi oni koji
kažu da preferiramo analogiju nad sunnetom! Zar je potrebno
pribjegava/i analogiji nakon jasnog teksta hadisa? !
425
On je pribjegavao analogij i samo kada nije imao teksta hadisa i to
kada je bio u kraj njoj nuždi, kako i sam tvrdi : Mi smo se služili
analogiom samo u krajnjoj nuždi i to ako nismo mogli naći nikakav
dokaz u Kur'anu, sunnetu i praksi ashaba/
4
26
Poznata je i njegova izj ava u kojoj naglašava da sve što je došlo
autentičnom predaj om od Vjerovj esnika, s. a. v. s, drage volje je
uvažavao i u tome uopće nije bil o razilaženj a. Ono što je došlo od
ashaba, izabirali su, a ono što je došlo nakon te generacije, uvažavali su
i l i odbacivali , jer su i oni ljudi, skloni i pogoditi i pogriješiti !
42
7
Tako je Ebu Hani fe, na primj edbu Ebu Dža'fera el-Mensura da
daj e prednost svoj i m zaključcima nad sunnetom Allahovog poslanika,
s. a. v. s, odgovarao da to nije istina, već je činjenica da on preferira
Al lahovu Knj igu, sunnet Vjerovjesnika, s. a. v. s, a zatim mišljenje Ebu
Bekra, Omera, Osmana i Alije, a onda i ostal i h ashaba! Međutim, u
generacijama nakon nj ih, kada dođe do razi l aženj a, tek tada j e koristio
analogij u, jer, kako napominje, između Al l aha i Njegovih robova nema
rodbinskih niti drugih veza, pa, prema tome, što su generacije nakon
ashaba preče i l i bl i že Allahu od nas!
42
8
Očito je da su napadi na Ebu Hanif nastali zbog toga što je on
uvj etovao strožije kriterij e u primanj u i prenošenj u hadisa, posebno u
adaletu /pravednosti i dabtu /preciznosti i to daleko više nego što su
uvj etovali ostali muhaddisi i islamski pravni ci .
42
5 Muhammad Ebu Zehre, Ebu Hanifa - hajatuhu wa asaruhu wa arauhu wa
fiqhuhu, cit. djelo, str. 273.
ºZÞ
Isto djelo i stranica.
42
7 Cit. djelo, str. 274.
428
Isto djelo i strana. Uporedi : Aš-
Š
a' rani, El-Mizan al-kubra, 1 /52.
Ebu Hanife
1 97
S druge, pak, strane, Ebu Hani fe je smatrao da j e j ači hadis koji
prenosi ravija koj i j e muhaddis ali i faki h u isto vrijeme, nego onaj
hadi s koj i prenosi samo muhaddis, j er j e faki h osoba koj a dobro
poznaje vjeru i šerijatskopravne propise, pa Je, otuda, smatrao da su
muhaddisi kao apotekari a faki hi kao ljekari !
42
Inače, učenjaci iz Iraka postavi l i su stroge kriterije u prihvatanj u
predaj a, pa su više voljel i utvrditi da neku predaj u siguro prenosi
ashab i l i tabi' in, nego da kažu da je došla od Vjerovjesnika, s. a. v. s, ako,
doista, nisu siguri u to! Otuda je izgledalo da Ebu Hanife ne uvažava
brojne hadise i da preferira svoj e mi šlj enje. Međutim, razlog je j edi no u
opreznosti da se na neutemeljenoj predaj i ne donose šerijatskopravni
zaključci !
430
Muhammed Ebu Zehv tvrdi da je apsolutna laž optužba na račun
Ebu Hani fe da je preferirao svoje mi šlj enje u odnosu na hadis! On tvrdi
da je svoje stavove temelj i o na mišljenj i ma ashaba, ako bi nedostajali
autentični hadisi koj i tretiraj u određenu šerij atskopravnu oblast.
Č
ak je
uvažavao i temelj i o svoje stavove na mursel-predaj ama, dok su broj ni
islamski pravnici to odbacival i !
43 1
Inače, poznata j e praksa velikih imama da svoje fkhske zaklj učke
nisu temelj i t i na nesigurim predaj ama. Tako se bi lježi da imam Malik
oponira na 70 mjesta sunnetu koj i nije autentičan, a svoje stavove
temelj i na analogij i , pa, i pored toga, nije optužen da preferira svoj e
mi šljenj e nad sunnetom!
432
429 Vi di : Ibn Abdu-1-Berr, cit. djelo, 2/ 1 3 1 ; dr. M. as-Siba' i , cit. djelo, str. 42 1 i
Abu Zehre, spomenuto djelo, str. 283.
430 Vidi o tome detaljnu analizu koju je sačinio Imam Ebu Zehre u spomenutoj
knj izi , str. 272-303.
43
1
Vidi šire: EI-Hadis wel-muhaddisun, str. 285-286.
43
2
Pogledaj zani mlj ive zaključke: El-H adis wel-muhaddisun, str. 286.
1 98
�efik Kurdi ć
Ehu Hanifn ueled u hadiskoj znanosti
Veći na učenj aka u svoji m djelima potvrđuj e imamet ovog genija u
hadisu i hadiskoj znanosti . Tako Ebu Davud es-Sidžistani, poznati autor
Sunena, jedne od šest najpoznatij i h hadiskih zbirki, tvrdi : Allah se
smilovao Maliku,
Š
afi ji i Ehu Hanii koji su bili imami u hadisu/
433
Hafz ez-Zehebi u svom Mizanu-1-i'tidalu, u kojem je kritikovao
brojne muahaddise zbog nekih nedostataka: nepreciznosti, slabosti, laži
i sl . , u uvodu ovog djela napominje da u njemu nije kritikovao, niti je
spomenuo i mena čuvenih imama, koj i se stoljećima slijede zbog
nj ihove iskrenosti, utemelj enosti i učenosti, kao što su Ebu Hanife,
Š
afj a i Buhari, a ako i h i spomene, kako napominje, onda je to u
pozitivnom kontekstu! Međutim, i pored toga, neko je u izdanj u Daru-
1-:fikra ubacio da se na Ebu Hanifu Ez-Zehebi kritički osvrće, što
oponira upravo onome što je sam Ez-Zehebi naveo u uvodu ove svoje
knj ige!
434
Očito je da je neko iz pristranosti i mezhebske zaslijepljenosti
ubacio tekst koj i uopće nije napisao hafz Ez-Zehebi ! Može se
slobodno konstatirati da ta osoba iz svoje fanatičnosti i zasl ij epljene
mržnje nije uspjela primijetiti da je hafz Ez-Zehehi već u uvodu ovog
svog značaj nog djela eksplicite napomenuo da se neće kritički osvrtati
na čuvene imame kakvi su Ehu Hanife,
Š
afja i Buhari !
43
5
Iz tog
postupka vidi se da mržnja očij u nema, a i kada ima oči - vida nema! ! !
Ehu Hanifino izuzetno poznavanje hadiske discipli ne El-Džerhu
ve-t-ta'dilu lo povredivosti i nepovredivosti prenosilaca hadisa, j asno
raspoznaj e čuveni hafz u hadisu imam El-Bej heki, koj i uvažavaj ući
njegovu ocjenu o nepovredivosti i autentičnosti Ata b. Ebi Rebaha i
Ibn Abdu-1-Berr, cit. djelo, 2/ 1 63.
Uporedi: Ez-Zehebi, M iz an al-i 'tidal, 4/265.
Uporedi ovu činjenicu u i stom djel u: l/ 2-3.
Ebu Hanife
1 99
povredivosti i slabosti Džabira El -Džu'fja, priznaje Ehu Hanif
posebnost u ovoj had i skoj oblasti !
436
Imam Ez-Zehebi, kada spominj e Džabira b. Jezida el -Džu'fja el ­
Kufja, jednog od ši' ij skih muhaddisa, uz ostale, takođe uvažava Ehu
Hanifnu kritiku ovog muhaddisa, za koga j e Ehu Hanife ustvrdio da od
njega nije vidio većeg lašca.
437
Tu Ehu Hanifnu ocj enu uvažava i imam Tirmizi, iznosi j e i sl aže
se s nj i m!
43
8
Hakim en-Nej saburi u poznatom djel u Ma'r((etu ulumi-1-hadisi, u
poglavlju koje tretira poznate i pouzdane imame u hadisu iz generacij e
tabi'ina i etba'i-t-tabi' ina, između ostalih, navodi i Ehu Hanifu, što
eksplicite govori o njegovoj izuzetnoj pozicij i kao imamu u hadisu,
među najvećim autoritetima hadiske znanosti.
4
9
I bn Tejmijje sa vel ikim respektom govori o Ehu Hanif
440
nazivaj ući ga j ednim od naj poznatij ih imama, napominj ući da j e znanij i
i veći fakih od Tahavija i slični h!
44 1
Na drugom mjestu I bn Tej mijje
spominje da su četverica vel ikih imama bili i mami i u hadisu, i u

. .
f
.
fi kh ,
442
te1 S1ru, 1 u tesavvu u 1 u 1 u.
l bnu-1-Kajj im el-Dževzijje, takođe, sa izuzetnim respektom,
upoređuje Ehu Hanifu sa
Š
afjom, Ahmedom, Malikom, Ehu Jusufom,
Buh
.. .
d
443
arlJOm 1 r.
Vidi : El-Bejheki, De/ai/ an-nubuwwe, 1 /43-46. ( Bejrutsko izdanje, 1 405. god.
po H. ) .
Provjeri : Mizan af-i 'tidaf, 1 /380.
Tirmizi, Kitab al- '-ile/, 51696. (
Š
tampana zajedno sa njegovim Sunenom).
Vi di : Hakim an-Najsaburi, Ma 'rifa ' u/um al-hadis, str. 240-249.
Ibn Tajbile, Minhag as-sunna an-nabawiya, 4/ 1 94- 1 95.
Abu Dža'fer at-Tahavi bio j e hafz had isa i jedan od najvećih pravnika
hanefjske pravne škole. Umro je 32 1 . god. po Hi džri.
Minhadžus-sunne an-nebawiye, l / 1 72- 1 73.
Provjeri: I bn al-Qayyim al-Gawziyya, l ' lam al-muvakki ' in, 1 /35.
200
Šefi k Kurdi ć
Dakle, svi navedeni velikani hadiske i , uopće, islamske znanosti,
kao što su Ebu Davud, Tirmizi, Haki m, Bej heki, Ibn Abdu-1-Berr, I bn
Tejmijje, l bnu-1-Kajj i m i brojni drugi, složil i su se da j e Ebu Hani fe bio
j edan od poznatih imama i u hadisu, čije su mišljenj e i ocj ena bili izvor
kasnij i m generacijama za oblast povredivosti i nepovredivosti
prenosilaca hadisa, u slučaju skrivenih mahana u hadisu, u ocj eni teksta
had i sa i drugim segmentima ove znanosti !
Veliki broj hadiskih stručnj aka, i u prošlosti i u novij e vrijeme,
priznaj u mu preciznost, memorij u i utemeljenost pril ikom prenošenj a
hadisa. Tako Abdul l ah b. Davud el-Hurej bi zaklj učuje: Muslimani u
svojim namazima treba da uče dove za Ebu Haniu, zbog njegove brige,
čuvanja i doprinosa sunnetu i.fikhu!
444
Š
ejhu-1 -islam I bn Tejmijje zaključuje: Učenjaci ko .�to su Se 'id b.
Musejjeb, Vrve b. Zubejr, Hasan el-Basri, Ebu Hanif e, Ebu Jusuf
Muhammed b. Hasan, Malik,
Š
afi', Ahmed Ibn Džerir et-Taberi i dr.
danonoćno su tražili znanje i ništa drugo ih nie zaokuplalo. Oni su
nekada preferirali stav jednog, a nekada drugog ashaba, onako kako su
smatrali na temelima šeriata/
445
Ibn Tejmijje, spominj ući i slamske učenj ake koj i su bi li
predvodnici u brojnim islamskim disciplinama, svaki put navodi i Ebu
Hanifu kao j ednog od nezaobilaznih islamskih autoriteta koji )e bio i
ostao izvor i inspiracij a generacijama muslimana poslij e njega!
4
6
Njegovo izuzetno poznavane hadisa j asno potcrtava imam Es­
Serhasi, kada kaže: Ebu Hanif e bio je najveći poznavalac hadisa u
svoje vrieme! Međutim, zbog njegovog rigoroznog kriterija u pogledu
preciznosti ravija i prevelike opreznosti da se slabe predaje ne
pomiješaju sa autentičnim, ma/oje prenosio hadi.s
f
47
444
An-Nu' mani , Makana al-Imam Abi Hani
f
e
f
i a/-hadis, str. 32.
445
Ibn Tejmi.ije, spomenuto djelo, 3/ 1 42. Uporedi : Prethodni izvor, str. 47-48.
446
Uporedi : Minhag as-sunna, 1 / 1 67- 1 68; 1 / 1 72- 1 73 i 1 /2 1 5-2 1 6.
447
As-Sarhasi , Usu/ al-fiqh, l /350. (I zdanje: Da al-kitab al-' arabi, 1 372. god. po
H. ). Uporedi , takođe: An-Nu' mani, cit. djelo, str. 57
Ebu Hanife 201
Otuda, kako tvrdi imam Alauddin el-Kasani, hadisu koj i j e Ebu
Hanife, na temelj u svoji h kriterija, proglasio autentičnim, niko nakon
njega nije uspio naći mahanu i nedostatak!
448
I mam
Š
emsuddin es-Salihi eš-
Š
af'i tvrdi da Ebu Hanife spada u
najveće hafze hadisa! On zaključuje da j e on prvi izvlačio
šerijatskopravna rješenj a iz hadisa, i sa čuđenjem se pita: Kako bi
mogao izvući toliko zaklučaka i riešiti toliko šeriatsko-pravnih
pitanja da nie dužnu pažnju posvetio hadisu/?
449
Imam El-Adžluni tvrdi da j e Ebu Hanife bio naj veći znalac
Kur'ana i sunneta, jer se, naprosto, o šerijatskopravnim rješenj ima ne
može ni raspravljati bez decidnog poznavanj a ova dva fndamentalna
izvora islama! On je u svoj e djelo Igdu-1-dževheri-s-semin, koj e sadrži
40 hadisa iz naj poznatij ih hadiskih zbirki, uvrstio, između ostalih, i
hadis iz Ebu Hanifnog Musneda, priznavši tako da ga smatra
stručnj akom i u oblasti hadiskih znanosti !
4
50
Njegovu izuzetnu nadarenost kao kritičara hadisa u poznatoj
hadiskoj disciplini povredivosti i nepovredivosti prenosilaca
hadisaJlmu-1-džerhi ve-t-ta'dili, ističu hafz Abdul-Kadir el-Kureši,
imam Tirmizi, hafz Bej heki, Es-Sehavi, Ibn Hibban, I bn Adijj , I bn
Abdu-1-Berr, I bn Hazm, Hakim en-Nej asuburi, Ez-Zehebi, Ebu Hajjan
el-Endelusi, I bn Kesir i broj ni drugi .
4
5 1
Brojni muhaddisi su vremenom pokušali skinuti etiketu sa Ebu
Hanife, kao nedovolj no upućenog u hadisku znanost, što mu je od
strane neznalica, zavidnika i mezhebskih fanatika nalij epljena. Tako su
hafzi hadisa: El-Mizzi, Ez-Zehebi, Et-Turkmani , Ebu-1-Mehasin el­
Husejni et-Tarabulsi, Ibn Kesir, En-Nevevi, Es-Sem'ani i dr. potrošili
puno vremena da dokažu da ovaj genije nij e ništa manji stručnj ak u
AI-Kasani , Bada 'i sana 'i fi tartib aš-šara 'i, 2/97. (Egipatsko izdanje, 1 327.
god. po H. ). Uporedi: Makana al-Imam Abi Hanie, str. 58.
V' d' · E N
. .
d' l 66 t t. n- U mant, ctt. �e o, str. .
4
5
0
Vi di : lqd al-gawhar as-s amin, fi arba 'in hadisan, min ahadi sayid al­
murse/in, str. 4-6. (egipatsko izdanje, 1 322. god. po Hidžri).
45
1
Pogledaj : Makana al-Imam Abi Hanie, str. 66-67.
202
Šefik Kurdi ć
hadisu, nego što je npr. bi o u fkhu!
4
5
2
Svi oni slažu se da je bio
i zuzetno strog u prenošenj u hadisa, oslanjaj ući se na konstatacij u Jahja
b. Me' i na, koj i j e rekao: Ehu Hanife bio je pouzdan u hadisu! On je
prenosio samo onaj hadis koji je precizno zapamtio a n(e prenosio one
u koje nije siguran/
453
U Zeni ci, 29. jul a 2007. Prof. dr.
Š
efk Kurdić
4
52 Vi di o tome opši riju studiju: Makana al-imam Ahi Hani, str. 87- 1 1 6.
4
53 v· d·
.
d' l 88 1 1 : Ci t. �e o, str. .
Iz biografije
203
IZ BIOGRAFIJE
Fuad Sedić (sin Jusufa i Muhibe) rođen je 27. 1 1 . 1 960. godine u
Bosanskoj Krupi . Osnovnu školu j e završio u rodnom gradu, nakon
čega upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu koj u završava
1 980. godine odličnim uspjehom i time biva oslobođen maturskog
i spita. Nakon odsl uženj a voj nog roka, 1 98 1 . godine odl azi na studij u
Rijad, Saudij ska Arabij a, na Islamski uni verzitet Muhammed b. Saud,
gdje se, nakon dvije godine usavršavanja arapskog jezika, upisuje na
Fakultet Usuliddin - odsjek za Hadi s. Među pet naj bolji h studenata na
spomenutom odsjeku diplomirao je 1 987. godine. Time je stekao uslov
upisa postdiplomskog studij a na i stom fakultetu. Magi strirao je 1 992. a
doktorirao 1 997. godine na istom Univerzitetu, nakon čega se
zapošljava kao stalni profesor na I slamskoj pedagoškoj akademij i u
Bihaću. Jedno vrijeme je radi o kao vanj ski saradnik u medresi
Džemaludin
Č
aušević u Cazinu. Na Isl amskoj pedagoškoj akademij i u
Bihaću je obavljao dužnost dekana do 2006.
Dr. Fuad Sedić je izrasli stručnjak iz domena hadisa i hadiskih
znanosti. Objavio je veći broj naučni h i stručnih radova iz tog područj a.
Učestvovao je u izradi i recenzij i stručnih udžbenika za Medrese u
Bosni i Hercegovini i dao veliki doprinos na polj u prevođenja i
komentarisanja originalnih djela iz hadi ski h znanosti, kao što se vidi iz
narednog pregleda:
- ,. Musned E bu Davuda Taja/isia ", analiza i kritička obrada na
arapskom jeziku. Magistarski rad F. Sedića, Rijad 1 992. godine.
Islamski univerzitet Muhammed b. Saud.
- " Komentar Sune na Ebu Davuda Sidžistanija od Ibn Res/ana
Remlija , anali za i kritička obrada (na arapskom jeziku). Doktorska
teza F. Sedića, Rijad 1 997. godine. I slamski uni verzitet Muhammed b.
Sa ud.
- Mali predznaci Sudnjeg dana, F. Sedić, knj i ga na bosanskom jeziku
(prvo izdanje 1 995. godine i drugo izdanje 1 996. godine).
- Poslanikove fetve, El-Kalem, Saraj evo 2005.
- Veliki griesi, F. Sedić, I PA Bi hać. 2004.
- Posebnosti Muhammeda i njegovog ummeta, F. Sedić, I PA Bihać.
2005.
- Četrdeset odabranih had isa, F. Sedić, J P A Bihać, 2006.
204
Iz biografije
Preveo j e nekoliko poglavlj a iz knj ige "Tej sirul-vusul" od I bn Dej be
Š
ejbanije, kao što su: " Vjerovanje (iman i Islam) ", " Privrženost
Kur'anu i Sunnetu ", · " Naređivanje dobra i odvraćanje od zla " i
" Džihad" koj a su doživjel a nekoliko izdanj a.
- Učesnik j e raznih kongresa i predavanj a održanih o Bosni i
Hercegovini (S. Arabij a, Kuvajt, Bahrejn, Egipat, Turska, Njemačka i
SAD).
Svoje stručne radove obj avljuj e u Preporodu (I slamske
informativne novine), Muallimu i Novim horizontima.
Sadraj
205
SAD RAJ
UMJESTO PREDGOVORA BBBBBBBBBBBBB4BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB S
Da l i je Ehu Hani fe preferirao analogij u u odnosu na hadis? . . . . . . . . . . . . . 7
E bu Hani fno zanimanje za hadis i hadiske znanosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
E bu Hani fn ugled u hadiskoj znanosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Musned na bosanskom j eziku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
U V O D BBBBBBBBBBBBBBB4BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB lO
Uloga četverice imama u hadiskoj nauci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O
Karakteristike Ebu Hanifinog Musneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l
Poseban redoslijed ovog Musneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l
MUSNED EBU HANIFE BBB.BBBBBB.. .B .B B.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB .B B .BBBBBBBBB .BBBB .BBBB 1 3
Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3
Č
INJENJE DOBRI H DJELA B.B. BBBBBBBBBBB.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB .. BBB. . .B B.BBBB.BBBBB 14
Djela se cijene prema namjerama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
Onaj koj i uputi na dobro djelo j e poput onoga ko ga uradi . . . . . . . . . . . . . . 1 4
Osobe čija djela se neće računati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4
Djela se izlažu četvrtkom i petkom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
Svako dobro djelo j e sadaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
Počini lac vel i kog grij eha ne prestaje biti musliman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5
Vrijednost šehadeta (na samrti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
Svakom j e olakšano ono za što j e stvoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
Sva djela se pi šu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
ALLAHOV A, DŽ.
Š
., MILOST ......................................................... 18
Oprost grij eha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
Muhammedovom uetu će biti ukazana milost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Allah, dž. š. , j e naj preči da prašta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
SPOMINJANJE ALLAHA, DŽ.
Š
BBBBBB.B B B.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. . 21
Nije dozvoljeno tražiti iskušenj a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
Mnoštvo sadake i istigfara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
Š
ta se uči uj utro i naveče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
Poslanikova dova za ozdravljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
POSLANSTVO MUHAMMEDA, S.A.V.S B B .B .BBBBBBBBBBBBB ..BBB.BBB ..B.B.BBBBB 23
Pred Sudnj i dan će biti trideset l ažlj ivaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Poslanikov, s. a. v. s. , ahlak - ponašanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Poslanik, s. a. v. s. , se poznavao po lijepom mirisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Poslanikova, s. a. v. s. , skromnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
206
Sadržaj
Gostoprimstvo i obilazak bolesnika « « « « « « e « « e « e . « e . + « . . . + . . . . . « e « e e « e e e e e e e e e ø e « e e « e 25
Dozivanj e Poslanika, s. a. v . . s . e « e e e e « e e e e e . e e e e e e e « e « e e e e « e e e e e « « « e « e « e « « . « « « . « . . « « « + « « « « 25
Poslanikova, s. a. v. s. , bol est e « e . e e « « e « . . « . « « « . « « « « . « . e « . « e e e e e e e . e e « « e « . « e « « « « + « « « e « « « . . « . 25
Poslani kova, s. a. v. s. , smrt « « « e e e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e « e e e e e e « e « e e « « « « e « « . « « « . « « « . « . « e 26
Poslanik, s. a. v. s. , je ukopan u utorak e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e e « e « e « e « « « « « e « . « « « . « . « « « e e 27
Zauzimanje l šefa'at za vjerike e e e « e e e e « e « e e « e « e « e e « e e « e « « « « e « « e « « « « « « e « « « e « e e e e e e e e e e 27
Pohvalno mjesto mekam mahmud i glavni šefa' at « « e e e e e e e e e e e « e « e e e e e e « e e « e 29
Kazna za onoga ko namj erno slaže na Poslanika, s. a. v. s « « . . + . + « . . + « . . . « . 29
Laž koj a nije tol i ko pokuđena « e e e e e « e « « e « e « « « « « « « « « e « « « « « « e « e « « « « e « e « e e « e « e e e e e e e e e e e e e 30
V ahšijev prelazak na Islam . e e e e e e . e e e e e e e e e e e e e e « e e e e « e « e e e e e . . e e e « « e « . e « . « . « . « « « « . e « « « e 3 1
Smrt I brahima, sina Muhammedovog, s. a. v. s « e e « . e « e e e e e e e e . e e e e e e e e e e e e e e e e e e 32
Poslanik i njegova porodica ne primaj u sadaku ali primaj u hedij u e e 33
Kako j e Poslanik udavao svoje kćeri + « e e e . « . . « . « e « . e « . « . « + e e « e « e e e . « e e e « « . « e « . e « « e « e 33
Poslanikova naredba da Ehu Bekr klanja kao imam umjesto njega. 34
Godina života u kojoj su umrli Poslanik, Ehu Bekr i Omer e e e e e e e e e e e e e 35
Sl ijeđenje onih koj i će doći nakon Poslanika, s. a. v. s « « e « « ø « « « « « « « « « « « « « « « « e 35
Vrline Alije, r. a . « . . . ¤ « e « e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « « e « e « « e « e « « e « e « « « « . « « « « . « « « « « « . « « « « e « « « e « e e e e e e e 36
Hadis o radosnoj vijesti za Hatidžu, r. a . « e « « « « . e e « e e e e . e . e e e e e e e e e « e « « « « e « « « e « « « « « e 36
Sedam vrlina Ai še, r. a e . « . e « « « e « « « « e . e « « e « . . « « « . « . « « . « « « e e « « « e e e « e e e e e « e « e e « e « . « « « « « « « « « « « « « 36
Aiši, r. a. , j e obećan džennet . « e « e . « e e e e e e e e e e . e e e e e e e « e e « e e q « « « « e « e « « e « e « « . . . . . . + . + « + « . « « 37
Vrl i ne Abdullaha ibn Mes'uda, r. a e « « . e « + . . . . . « « « e e « e e e e e e e e . e e e e . e e e e « e « e e « « « e « e « e e « 38
Odl ike Zubej ra, r. a e « « « « e « e « « « « e « e « e « e . e . e e e e e e e e e e e e e e e e e e . e . « e . « « « « « « e « e « « « « e . + . . . . . . « . e . « . « 39
Svjedočenje Huzej me, r.a. , j e poput svjedočenja dvoj ice . « « « « « « « « « « « « « e « 39
Odlike Amira Eš-
Š
a'bija e « e e e e e e e e e e e e e « e e e « « e « e « e e e e e e e e e « . e « « e . « e « e « « e . . e e « e « e « « . e . e e e e e e 40
Starij i tabi ' ini s koj ima se susreo Ehu Hanife e e e « « e ø e e « e « e e e e « e « « e « e « e « « e « « « « « « « 40
LIJEPO PONA
Š
ANJE l AHLAK BBBBBBBBBBBBBBBBB#B########## #######BB#B#B#B#BBB# BBBB 41
Vrij ednost l ijepog ponašanja « e « e « « « « e « e « e « « e « + « « « « . e e e e . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e « e « e « e e 41
Iskušenja « e « « « « e « « « « e « e « « « « e « . e e « e . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « « « e e e « « « e e e « . . . + . . . . . . . . « . . « . . . . « . « . « e « 41
Savjetovanje e « e e « e « e e « e e e « e « « « « e « « « « « « « « « « « « « e « « « « « « e « e « « e e e « e . e e e e . e . e e « e e e e e e e e e e e e e « e e e e e « e « e « 41
Tri preporuke « e . « « « e « « « « e « e « e « « « « e « « « « « « e « « « « e « « « « e « e « e e e . e e e e e e e e e e e . e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e « e e e e e e 42
O srcu e e e e « e e e e e e e e « « « « e « e « e « « « « e « « « « e « « « « « « « « « « « e « e « « e « e « « « « e « e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e 42
Sevapi bolesnog čovj eka . « e « e . e . e . e e e e e e . e e e e e e e « e e e « « « « « e « « « « « « e « « e « e « e . + . « . . . . . . + . + e e « e e 42
I slam će se izbrisati (izblij editi) « e « « e e « « « « « e « e « « « « e « « « « « « « « « « « « e . « e e e e « e e e e e e e e e e e e e e e e 43
Zahvala ljudima e « « e « « « « « e . « . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « « e « . « e « « « « « « « « « « « « « « « . . . . . . . . . . + . . . « e e « e e e e 43
Hadis o dobroti e e e e e e e e e e e e e e e « e e « e « e e e e e . « e e « e « e « e « « . « « « « . . « . « . . . « « . « . « « « « . « « « « . « e « . « « e « « « e e ø « « 43
Hadis o međusobnoj lj ubavi + « « « e « e . « e « e e « « « . « « « e « « e « e e « « « e « « e « e « « « « e « « « « « « e . e « e « e « e « « « e e 44
Pokuđenost omalovažavanj a drugoga . « . « « e « . « « « « e « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « e « « « « e « « « . 44
Č
uvajte se proniclj ivosti vjernika . « e « e « « e « « « e e « « « e . « « « « e « e e e « « « « e « « e « e . « « « « « . « « « « « « « « « 44
Sadržaj 207
O selamu . . . . . . . . . . . . . . . . « . « . « . . « . « . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Treba primiti izvinjenje muslimana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
KomšUski odnosi . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Hadis o mirisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Pretjerana ljubav prema nečemu zaslijepi čovjeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ostavljanje sumnj ivih stvari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nesreća je u tri stvari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . 46
Jusufovo, a. s. , dobročinstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Č
uvanje rodbinskih veza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . 4 7
Ugošćavanje Poslanika, s. a. v. s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Nema pretjerivanj a u ugošćavanj u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ne praktikuje se rukovanje sa ženama . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Uzvišenost i veličanstvenost su Allahova, dž. š. , svoj stva . . . . . . . . . . . . . . . . 48
O nasilj u (nepravdi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kazna za onoga ko na nas po te gne sablj u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ponašanj e pri dolasku na sijelo . . . . . . . . . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Zabrana psovanj a vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Naplaćivanje duga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vraćanje duga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Slike i pas se ne drže u kući . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Zabrana uzimanja životinje za metu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Nevjerik j ede sa sedam crij eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Č
ISTOĆA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 51
O javnim kupati lima (hamamima) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
Stidni dio tijela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
Obavljanje nužde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
Taharet i abdest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
Voda koj u je pila mačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Zabrana obavljanja male nužde u staj aću vodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vjerik ne može bi ti nečist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ABDEST BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 53
Abdest je ključ namaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Pet dnevnih namaza sa jednim abdestom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Način uzimanja abdesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Pranje nogu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Potiranje glave j ednom rukom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Potiranje l mesh po glavi jednom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Potiranje l mesh po glavi tri puta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
208
Sadraj
Mi svak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Š
ta ne kvari abdest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
GUSUL l KUPANJE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB . BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB . 57
Kada žena vidi na odj eći trag polucije u snu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Č
išćenje tragova sperme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Spavanje osobe koj a je nečista ( džunup ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
MESH PO MESTV AMA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 59
Vremenska ograničenost me s ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
EZAN I IKAMET BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 62
Sl ušanj e i ponavlj anje ezana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
l karet je poput ezana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
O sutri l perdi ispred klan j ača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
NAMAZ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 65
Najvrijednije djelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Umj ereni namaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Dizanje ruku do visine ušiju pri početnom tekbiru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Spuštanje na sedždu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Bismilla se ne uči naglas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Učenj e Kur'ana u namazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Dozvo ljenost učenja naglas u namazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Zabrana govora u namazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Sedžda-tilave u suri Sad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Dizanje ruku u namazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Pregibanje u namazu (ruku' ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
I mam također izgovara: "Rab bena lekel-hamd" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Sedžda se čini na sedam kosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Č
i njenj e sedžde i zabrana sklanjanja kose i odj eće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
H adi s o načinu obavlj anja sedžde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Nespuštanj e podlaktica na sedždi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Sedžda na Sudnj em danu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Vrij ednost sedžde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Postupak prilikom sjedenja u namazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1
Š
ta se uči na sjedenju u namazu /tešehhud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1
Predavanj e se lama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Seh vi sedžda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Namaz u Ka' bi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Namaz u j ednoj odj eći . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Namaz na hasuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Sadraj
209
Sabahski sunnet e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + » e e + e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + e = e e e » + 7 4
Š
ta se uči na sabahskom sunnetu e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + e e e e e e e e e e e e 74
Š
ta se uči na sabahskom farzu e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + e e e + e e e 75
Klanjanje sabaha pred izlaz sunca e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + + » e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 75
Zadržavanje nakon sabah namaza e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e e e + e e + e e e e e e e e e e e e e e e e e 75
Kunut-dova na sabah namazu e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e » e e e + + e e e e e e e e e e e e e e e e e 75
Dva rekata sunneta poslije podne v skog farza e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 76
Požurivanje sa ikindij skim namazom e e e e + e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + e e e e e e e e e e e e e e 76
Opasnost izostavlj anja i neklanj anja ikindij e namaza e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 76
Vrijednost sabaha i jacije e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + e e e e e e e e + e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 76
Učenje na j acij i namazu e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + e e e e e e e e e e e e 76
Kada nastupi j acija namaz a servira se večera, treba početi sa
večerom e e e e e e + e e e + + + + e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + e » e 77
Namaz bolesnika e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 77
Namaz na putu e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + e e + e e e » 77
VITR-NAMAZ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 79
Vi tr-namaz se klanj a bez prekida selamom e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + e e e e e e e e e e e e e e e e 79
Š
ta se uči na tri rekata vitr-namaza e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + e e e e + e e e e e e e e 79
Klanjanje vi tr-namaza na početku noći e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 80
Poslanikov, s. a. v. s. , vitr-namaz na kraj u noći e e e e e e e e e e e e e e e e + e + + + + e e e e + e e e e e e e 80
W
O DZAMIJAMA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 81
Gradnj a džamija e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e µ e e e e e e e 8 1
Ne ide se na posebno putovanj e osim prema tri džamije e e + e + e e + e e e e e e e e e 8 1
Ponašanje u džamij ama e + e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + e e e e + e e e e e e e e e e e 8 1
Klanj ajte u svoj im kućama e e e e e e e e e e e e e e e e = e + + e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 82
Dozvoljeno je nafl e klanj ati u džamij i e e e e e e e e e + e e e e e e e e e e e e e e e e e + + e e e e e e e e e e e e e e e 82
Odlazak žena u džamiju e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + e e « e + e e » e + e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + e 82
Džuma namaz i petak, odabrani dan e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + + e + e » + » e e e e e e e e e 82
Učenje na džumi namazu e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + e e + e + e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 82
Hut ba na džumi se drži stojeći e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e + e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 82
Kupanje petkom + e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 83
Ko umre petkom biće zaštićen od patnje u kaburu e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + e e e 83
Klanjanje u džematu e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 83
Vrij ednost zbijanj a safova u namazu e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + » + e + » + + + + « + e e e 84
Treba klanj ati u džematu iako je namaz već obavljen samostalno ee 84
Kako upozoriti imama u namazu na grešku e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 84
Razilaženj e po pitanju učenj a muktedij e u namazu e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 85
Klanj anje nafile namaza u džematu e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e + » e e e e e e + + e e e 85
21 0
Sadraj
! mamet . . . . . . . . . + . + . . + . . . . e e . . . . . . . . . . e . e . . e . . . . e e . . . . . . . . . . . . e . . . . e . . . . . . e . . e . . e . e . e . e e . . . e . e . . e . e . e 86
Oporuka . e . . e . . e . e . . e . e . . . . . . . . . + . . . . . . + . . . . . . . . . e . e . e . e e . . . . e e . . . e . e e e . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . e e 86
DŽENAZA NAMAZ I POSJETA MEZARJU BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B 4 B 4 B B 87
Tekbiri u dženazi-namazu . e . . . e . e e . e . e . . e . . e . . . e . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . e . e . e . e e . e . e . e . 87
Dženazetska dova . e . + . . . . . . + . e . e . . e . e . . e . . . . . . . . . e . e . . e . e e . e . . . . . . + . . . . + . . . . . . . . . . . e . . . e . e . e . e 87
Nošenje dženaze sa sve četiri strane e e e e . e . . . . . . . . . . . . . . + . . . . + . . . . e . . . . . . e . . . e . e . e . e 87
Ž
ene ne prate dženazu . e . . . . e . e . . . . e . e . . . . . . + . . . . . . e e . . . e . e . . e e . . . e e . . . . . . . e . e e e . . . . . . . . . . . . 87
Način spuštanj a mejj ita u kabur i pravlj enje lahda . . . . . . . . . e . . . . . + . e . e . e . e . e 88
Ispitivanje u kaburu e . e . . . e . . e . . . . . . . . . e . . . . . . e . . e . e . e . . . . + . e . . . . e . e . . e . e . e . . e . e . . e . e . . . e . . e e . 88
Tri karakteristike kabura e . . . . + . . . . . . . e . . . . e . . . e e . e . e . . . . . . . . . . . . . . . « . . « . . . . . . . . . e . . . e . . . e . 88
Tražeje utj ehe (uzimanje pouke) na mezarlucima e e . e . e . . e e e e e e . e . . e . e . e . . . . . 89
Posjećivanje mezarja . . . e e . . . . . . . . . . . . e e . . . . . e . e . . . e . e . . e . e . . e . e e . e . e e . e . e . e e . . e . e . . . . . . e . e . . 89
Posj eta Poslanikovom, s. a. v. s. , kaburu . . . . e e . e . e . e e . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . + . . . e e . 90
Kako se naziva selam umrlima . . e . . . . e . . . . e . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . e . . e . e . e . e . e e . 90
KURBAN l BAJRAMI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB4BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB4BBBBBBBB4B4B4BB 92
Klanje kurbana prije klanjanja baj ram-namaza nije dozvoljeno e + . . . . 92
O kurbanskom mesu e . . e . e . e e . . e e e e e . e . . e . e . . e . . . . . . . . . . . . e . . . + . e . e . . e e . e . . . . e . e . e . e . . e . e . e . e 92
Vrijednost klanj a kurbana e . . . . . . . . e . e . e . e . . e . . e e . . . . . . . . . . e . . e . . . . . . . . . e e e . . . . . + + . e . . . . . e 93
Š
ta se uči na baj ramima i džumi-namazu e e e . e . e e . e . e e . . . . . . . . . . . + . . . . . . + . . . . . . + . e 93
Baj ram namaz e . . e . . . . . . . . e . e . e e . e e e e . . e . e . . . . e . e . . e . e . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . e . e . e . e . . e . . . . e . . . e . e . 93
Prisustvo žena na baj ram-namazu e . e . e e . e e e e . . . . . e . e . . . . e . . e . . . e . . . . e . . e . . . . . e . + . . . . . 93
NAFILA NAMAZ BBB 4BBBBB&B&&4BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBB&BBBBBBBBBBBBBB 95
Poslanik, s. a. v. s. , je klanjao dobrovolj ni namaz na jahal ici . . e . . . e . . . . . . 95
Vrijednost četiri rekata nafi le poslije j acije . . . e . . e . . e . e e e e e e e . e . e . . e . e . + . . . . . . . . . 96
Nij e dozvoljeno kl anjati natil u nakon sabaha e e . e . e . . e . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . e e 96
Duha-namaz . . . e . e . e e . e . e . . e . e . . e e . . . e . e e . . . . . . e e + . e . . e . . . . e . + . . + . . . . + . e . . e . e . e . . e . e . e . e . . e . e . . . . 96
Hadis o i stihari . e . . e . e e . e . . . . . . . . e . e . e e . e . e . e e . e . e e e . e . . . . . . e . . . . e . e . e . . . e . . . + . . . . + . . . . + . + . . . . . . 97
Namaz zbog porračena sunca e . e . e . . . . . . . . . . . + . . + . . . . + . . . e e . e . . . . . . . . . . . e . . . . . . . e e . . . 97
POST BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 99
Bi lal, r. a. , uči ezan noću e . e e . e . e e e e . e . e . . e . e e e e . e e . e . . e e e . e . . e . e . . . . . + . . . + . . . . . . . e + . e . e . e . e 99
Kada nastupi deset zadnj ih dana ramazana Poslanik se ne bi primicao
svoji m ženama e . e . e . . e . e . e e . e e e e . . . . e . e . . . . e . . . . e . . . . + . + . . . . . . » + . + . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . e . e . e e . . . . 99
Poslanik je zabranio neprekidni post i post šutnjom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l OO
Hi džama ne kvari post e e e e e e . . . . e . e . . e . . . e . . e . . . . + . . . . . . + . . e e e . + . e e . . . . . . . . . e e e . . . e e e . e . e . l OO
Lj ubljenje supruge za vrijeme posta . . e . e e . e e . e . e . . e . . . . . . e . e e . . e . . . e . + . . . . . . . . . . . . 1 0 1
Prekid posta na putovanj u . . . . . . . . . . . . . . . e e . e . . . e e . . e . e . » + e e . e . e e . e . e . . e . e . e . . . . . . . e . . . . 1 O l
Post na dan Ašure . e . e e . e . e e . . . . e . . . . . . e . e . . e . e . . . . . . + . . + . + . + + . + . . e . . . . . . e . e e . e . e . . . . . . . e e . . . 1 02
Zabrana posta u danima tešrika i sumnj ivog dana . e . e e . e . e e . e . e . e e . e e e . e e . l 02
Sadraj
21 1
¾
HADZ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 03
Vrijednost prvih deset dana Zul -hidžeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 03
Mi kati za obl ačenje ihrama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 03
O ihramima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 04
Š
ta muhrim oblači . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 04
Š
ta muhrim smij e ubiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 04
Telbije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 05
Doticanje Crog kamena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 05
Dodirivanje Jemenskog kamena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . l 05
O tavafu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 06
Dova između Jemenskog ugla i Hadžerul-esveda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 06
Remi / žuro kretanje u tavafu . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 06
Jahanje h ed ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ø . . . l 06
Muzdelifa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . : . . . . . . . . . . 1 07
Spajanje namaza na Muzdel i fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 07
Bacanje kamenčića na Mini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 07
Način obavlj anja hadža . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 08
Puštanje krvi (hi džama) u ihramima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l t O
Kako žena koj a ima haj z obavlja hadž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l O
Lov muhrima (onoga koj i j e u ihramima) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1
Ura obavljena u ramazanu je kao hadž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . 1 1 2
PORODICA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 13
O roditelj ima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 1 3
Svako dijete se rađa u ftretu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . 1 1 3
"Ti i tvoj imetak pripadate tvom ocu" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3
Nadij evanje i mena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3
Djeca su Al lahov, dž. š. , dar roditelj ima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3
Sa bur zbog ue djece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . 1 1 4
Zauzimanje umrlog djeteta za svoje roditelje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4
Č
uvanje imetka siročeta Getima) . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 4
Djeca nevjernika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5
BRK BBBBBBBBBBBBBBBBB4BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 1 6
Podsticanje na ženidbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6
Dojenje zabranj uje ono što zabranjuje i srodstvo . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . 1 1 6
Opis žena koje ne treba ženiti . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 6
Djevoj ka se ne udaje dok se od nje ne zatraži saglasnost . . . . . . . . . . . . . . 1 1 7
Udovica ima veće pravo da odluči o sebi nego njen staratelj . . . . . . . . 1 1 7
Oslobođena robinj a sama odlučuj e o sebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 7
21 2
Sadraj
Hutba koj a se uči pril i kom sklapanja braka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8
Izdržavanje porodice . . . . . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8
Kupanj e nakon intimnog odnosa . . . . . . . + . . + « . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . e . . . . . . + . . . « + . + . . 1 1 8
Ne opći te sa svoji m ženama u analni otvor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9
Ž
enidba muhrima e . . . . . . . . . . . + . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . + . + + « . « . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20
Zabrane u sl učaj u vi šeženstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « + + « . « « + « . . + + . + . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20
Žena ne putuj e sama bez mahrema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » + 1 20
Zabrana mut'a braka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . s . . . . e . . . . e . . . . . . . . . . . + . . . . . . + . . . . 1 20
I ntimni odnos sa ženom koj a je u drugom stanju . . . . . . . . . . . a . . e . . . . . . . . . . . . 1 21
Rastava žene uz naknadu mužu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . + . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1
Zakletva o neprilasku suprugama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . 1 22
Razvod braka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 22
Razvod braka se ne prizna od luđaka . . . . « . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . « 1 24
ld d et l obavezan period čekanj a za ženu kojoj je umro muž . . . . . . . . . 1 24
Razvod braka u kojem se ima pravo povratka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25
Sl učaj Berve'e kćerke Vaši ka . . . . . . . . . . . + . . . . . a . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . e e . . . . « « + « + « + . + . . . . 1 25
Dij ete pripada majci « + . . + . + . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . + « + « + + + + . . + . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 25
Razvod sa robinjom . . . . . . . . . . . . . . + . . + « + + + + « + « + . « + « . « + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . + . « + . + « + « « « + « + 1 26
Nasljedstvo pripada onome ko roba oslobodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . + . . . . 1 26
TRGOVINA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB4BBBBBBBBBBBBBBB 1 27
Sticanje imetka na halal način + . . + « + « . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « + « . « . . « + « + . . . 1 27
H adi s o rikazu e . . . . . . « . . + . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + . . + + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 7
Varanje u trgovanj u . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . + . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 27
Oslanjanje na Al laha, dž. š. , u trgovini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 27
Komšij a ima pravo preče kupnj e . . . . . . . . . s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . + . « + « + . + . . . . . . . 1 28
Kada se raziđu mišljenj a kupoprodavaca . . . . « + . + + « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 29
Nadmetanje u kupoprodaj i . + . . + . + . . . . + + « + « + . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . « . . + . + . « + « . « + « . . « . . . 1 30
Hadis o kupovini hrane . . e . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . + « « + . + . . + « . . . . . e e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 30
Zabrana muhabere . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . « . . . + . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . + . « . . + . . . + « « + . . . 1 30
Poslanik j e zabranio postavljanje uvj eta u trgovini i zabranio je
i stovremeno dvije vrste prodaj e + + . + . e . + . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . e . . + « + . + + « + . + « « . « « + . . . . 1 30
Zabrana prodavanja plodova dok ne sazrije « + « « + « + « « . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 3 1
Zabrana muzabene i muhakale . . . « + « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1
Nij e dozvoljeno uzeti protuvrijednost za tijelo poginulog . . . . . . . . . . . « . 1 3 1
Uzimanje u zakup . . . . . . . . . s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « + 1 32
Proklet j e onaj koj i j ede kamatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 32
Kamata može biti zbog čekanj a . . . . . . . e . + . . + + . . . . « + « . . + . e « . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . + . . 1 32
Nema kamate u kupoprodaj i živih bića . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . . . . . . 1 33
Sadraj
21 3
Hadisi o nasljedstvu e e e e e e e e e e e e e « e « e e « e e e e e e e e e e e « e « e e e e « e e e e e e e e e e e e e « e e e e « e e e e e e e « e e e e « e 1 33
Nasljedstvo pripada onome ko oslobodi roba e e e e e e e e e e e e « e « e e e e e e e e e e e e e e e e e 1 33
Kupovina robova e e e ø e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e « e e « e « e « e e « e « e « e e e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e e « e e « e e e e 1 34
Otkup roba e e e e e e e e e e e e e e « e « e e « e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e « e e e e e e e « e e e « e e e e e e e e e e e e 1 34
MEDICINA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&BBBBBBBBBBBBB 1 35
Allah nije dao ni jednu bolest a da za nju nije dao i lijek e e « e e « e « e « e e e e 1 35
Ćurokot (habbe sevda') e e « e e e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 1 35
Kravlje ml ijeko je lijek e e e e e e e e e e e « e « e e « e e e e e e e e e e e « e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e « e e e e e e « e e e e e e e 1 3 5
Zarada onoga koj i pušta k e e e e e e e e e e e « e e e « e e e e e e e e e e e e e e e e « e « e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e 1 36
Voda jelenglj ive (gomolj ike) je ljekovita z oči e e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e 1 36
HRANA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÞBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&BBBBBBBBBB 1 37
Adabi pri jelu e e e e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e « e e e e e e e 1 37
Dozvoljeno je jesti ribu e e e e e e e « e e e e e e « e e e e e e e e e « e e e e « e e e « « e e e e e e e e « e e « e « e e e e e e e e e e e e e e e « e 1 3 7
Jedenje zečijeg mesa e e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ø e e e e e e e e 1 37
Klanje životinja e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e 1 38
Ranjavanje stoke i divljači je kao i njeno klanje e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 1 38
Lov pomoću psa « e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e « « e e e e e e e e e e e e e e 1 3 8
Hadisi o gladi e e e e e e e e e e e e e e e e « e e « e e e e e e e e e e e e e « e « e « e e e e e e e e e e e e e « e e « e « e « e « e e e e e e e e e e e e « e « e e e e e 1 39
Zabrana jedenja mesa domaćih magaraca e e e e e « e « e e e e e e e e e « e e « e « e e « e « e e e e e e e e e e 1 39
Zabranjena je svaka životinj a koja ima zube očnjake i kandže e e e e e « 1 39
Jedenje pustinjskog guštera l dab ba « « e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e 1 40
Š
tavljenje kože uginule životinje « e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e e « e e e e e e e e e 1 40
"Divan l i je začin sirće" e e « e e e « e e e e e e e e e e e e e e « e e e « e e e e e e e e e e e e e e e e « e e e « e e e e e e e e e e e e « e e e e « 1 40
Skakavci e e « e « e « e e e e e e e e e e e e e e « e « e e « e « e e e ø e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e e e « e « e e « e e e e e e e e e e e « e e « e « e e e 1 40
Insekti e e e e e e e e e e « e « « e e e e e e e e e e e e e e e « e e « e « e e e e e e e e e e e e e e e e « e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e « « 1 4 1
PICE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBøBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 42
Zabrana alkohola i svakog pića koje opija e e e e e e e e e e e e e e e e « e « e « e e e e e e e « e e e e e e e « 1 42
Zabrana korištenja posuda od tikvica e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e e « e e e e e e e e e e 1 43
Zabrana korištenja zlatnog i srebrenog posuđa e e e e e e e e « e e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e 1 44
ODlJEV ANJE BBBBBBBBBBBBBBB&B&B&BØBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 145
Zabrana oblačenja svile e e « e « e e e e e e e e e e e e e e e e « e « e « e e e e « e e e e e e e e e e e e e « e « e e « e « e e e e e e e e e e e e e e 1 45
Nošenje kape e e « e e e « e e « e « e « e e e e e e e e e e e e « e « e e « e e e « e e e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e 1 45
Hidžab (prekrivanje l ica) e e e e e e e e e e e e e « e « e « e e e e « e e e « e e e e e e e e e e e e e « e e « e « e e e e e e e e e e e e e « e e e e 1 45
Džuba sa uskim rukavima e e e e e e e e e = e e « e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e 1 45
Puštanje odjeće preko čl anaka iz oholosti « e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e « 1 46
O urednosti brade e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e e « e e e e e e e e e e e e e e e « e e « e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e « 1 46
Kinanje kose l farbanje kose krnom e « e e e e e e e e e e e e e e « e « e « e e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e e 1 47
Nastavljanje kose e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e e e « e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e « e « e « « e « e 1 47
2 1 4
Sadržaj
VJEROVANJE 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1 49
Temelj i imana i islama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . « . » . « . . « . « . . . . « . . . 1 49
Hadi s o šefa' atu . . . . . . . . . . . » . . . . . . . . . . . . . » « . . . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Postupak prema robinj i - vjernici . . . . . . . . . . + . » . . « . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . 1 50
Vjerovanje l iman . . s . . . . s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1
Sumnja u postojanje Allaha, dž. š. , j e nevjerstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . e e . . . . . . » . 1 52
Počini lac velikog grijeha se ne smatra nevjernikom . e . « . . s . . . . . . . . . . . . . . . 1 52
Hadisi o Allahovom, dž. š. , određenj u (kaderu) . . . . . . . . . . . . . . . . . » . . . . . . . . . « . . 1 53
O kaderijama . « . . « . « . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » . . . . . . 1 55
Sudnj i dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . « . « . . . . 1 56
Hadi s o dimu . . . . . . . s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 56
Pravedan vladar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » . . . . . . . . . . . » . . . . « . « . . « . e . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . . 1 57
DŽENNET 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444B4444444444444444444444444444444 1 58
Ko svjedoči da nema boga osim Allaha ući će u Džennet . . . . . . . « . . . . . 1 58
Viđenje Al laha, dž. š. , u Džennetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 58
Broj Muhammedovih, s. a. v. s. , sljedbenika u Džennetu . . . . . . . . . . . . . . . . e 1 59
Poslanik, s. a. v. s. , je vidio Džennet i Džehennem . . . . . . . . . . . . . . . « . « . . . . . . . . . 1 59
Opis hurij a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . . . . . 1 59
DŽEHENNEM 444444444444444444444444444444444444B44444444444444444444444444444444 4444444444444 l 61
Had i s o džehenemlijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 1
Vjernici neće ostati u Džehennemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . « . . . 1 6 1
NAUKA 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1 63
Traženj e nauke je obaveza svakog musl i mana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 63
Učenje o vjeri e . . . . s . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . » . . . . « . . . . . 1 63
Znanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . « . . . . . . . . . . . . . . . . s . . . . « . . « . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . « . » . . . . 1 64
Al lah, dž. š. , će sakupiti učenj ake na Sudnjem danu . » . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 64
Nije dozvoljeno kriti kovati neznalicu prije nego se poduči « . « . « . . . . « . 1 64
Susret Ebu Hanife i El -Evza'ija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 64
TEFSI R 44444444B444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1 66
Učenje Kur'ana . . . . . . . . . . . . s . . . . . . . . . . . . . . . . . . s . . . . s . s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 66
Povod obj ave ajeta: "Reci o robovi moj i . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 66
Odgovornost za vjeru . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 67
Odsustvo l izostanak Džibrila, a. s. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . e . . . . . . . . . . . . . . 1 67
Vremenski period l El-hukb . . . . . . . . . . e . . . » . . . . « « . . . . . . . . . . . « . . . . « . . . « . . « . . . e . . . . . . . . « . 1 67
NENAMJERNA ZAKLETVA 4B444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1 68
U sklopu zakletve treba reći : "ako Bog da" . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . « . . 1 68
Zavjet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . . . . . . « . . . . . . . . 1 68
Nema zavjetovanj a u činjenj u grijeha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . « . . . . . . . . . . . . . . » . . 1 69
Sadraj
21 5
Opasnost krivog zakl i nj anja . . . « . « . . . . « a a a . a a a a a « . « . « . o « . « . o . . « . « a a « a a « a a . . . o « . « . . « . o « . 1 69
DŽI HAD 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1 70
Naj bolj i dži had a . a a a a a a a « . « . . a . . . . . . . . . . a a a a a a . . a . « . « a a . . . . . . « . a . . a a a . a « a « « . « . « . . . . . . a . . . . . « a . 1 70
Zabrana masakriranj a neprijatelj ski h boraca « . « . a a . a . . . . . . . . . . . « a o « . a a a a a « . a . . 1 70
Zabrana ubij anj a djece . . a . . . a a a a a a a a a a a a a a a a a . . . . . . . o a a a a a a a a a a a a a a a . . . . . . . . . + . a a a « . a a a a a 1 7 1
Zabrana ubij anja žena . . . . + . o . . a a a a a « a a a a « a a a o . . + . . . o « o « a a a a a a « a a a a a . a « o « . . . + . . o . a a a a a a « a a a 1 72
Poštivanje žena koje su supruge boraca na Al l ahovom putu . . . . a . . a a 1 72
Šeh id se postaje na vi še nači na . « . a . . « . « . o . . . . . a a a a a a a . « . . . . « . . . . . . « . . . . « . « a a a . a . . a . . 1 72
Ratni pl ijen . a a « a a a a a a « a a « a « a a . . « . « . a « . « . a a a a a a a a a a « . a « . « . + « « . a a . « . a a a a a « a a « a « a a . . « . a « . . . . . . . . . « a 1 73
SUDSTVO 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1 74
O kadijama o « a « a a a a a a « . a « a . . « . . . . « . . « . « a a a a a a a a a a a a a a . . . . . . . . o a a a a a a a a a « a « a a a a « a + . . . . . . a a a a a a a a a 1 74
Neka kadija ne sudi u srdžbi . . a a a a a « a a a a « a « a . a . + . a . . . . . . « a a a a « . « a a « a « . « « . a « . . . . . . . . . a . 1 74
Ubi stvo musl i mana zbog nemusl i mana a a a . a a a « . . . . . . . . o . . . . a a a « a a a a a a a a . « . . . . . . 1 74
Opraštanje ubi stva . . . a a a a a a a a a « a « a « . a a . « . . . . . . « . a a a a a a a a a a « a « a « a a « a « . + « . « . « a a « a a a a « a « a a « . « . a 1 74
Postupak kada se dva dokaza suprostave a « a « . . . a a a « a « a a « a a a a « a « . a . . + . . a . + . . . . a a 1 75
Ko ubije žabu dužan je da zakolje ovcu a a a a a a a a a a a . + . v . . « . « . a a . . a a a a « a « a a « . a . . . . 1 75
Odmazda a a a « a « a a a a « . « « . « . « . a . . a a a a a a a « a a « a « a « . . « . « . . . . a . . a « a a a a « a « a . « . « a « « . « . « . . . . « . a a a a a a « a a . a « . 1 75
Preuzimanje funkcij a . . . « . . . o « . o . . . a « a a a a a a a a . . . a . . . . + . . . o . a a a a a a a a a a a a a a . a . . v . . . . . . + a a « a a a 1 76
Zl oupotreba analogije « a a a a a a a a a « a a a . . . . . « . . . . « a a a a a a « a a a a « a . . « . . . . . . v « . a a a a a a a a a a a a a a a a a « . 1 76
Hadi s o kamenovanj u . . . . . a a a a a « a « a a a . « . . . a . . a . v . . . . a a a a a a a « a « . a « . « . « « . . . « . . « . « . . . . « . a a a « a 1 76
Odsjecanje ruke kradlj i vcu . . . . . . a . a a a a a a « a a a a a a « . . . a a . . . a . . . a a a « a a a a a a « a . . a o . . . . « . . a . . . 1 78
Šerijatska kazna za pijenje al kohol a « « . « a a a a a a a a a a a a a a . « . . a a « . . . a a . a a a a a « a a a a « a « . . « 1 79
Hadi s o neprimjenj i vanj u šerij atski h kazni o « . a . « . . a a « a a a a a a « a a . o . . . . . . . . « . a a a a 1 80
H adi s o krvari ni a a a . . . . . . . . . . . . . . « . . . . a . a a a a a « . a . a . a . . « . . . . . . « . a a a a a a a a a a a a a a a . . . . . . . + . . . a a a a « 1 80
Optuženi i ma veće pravo da se zakune . . . . . . . . . « . a a a a a a a a a a « a a a « a a « . + . + . . . . + . . « a 1 80
RAZNO 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 1 8 1
Stvaranj e čovjeka a a a « a a a a a . « a a . a . . . . + a . . . a . a a a a a « a a a a a . « . « . a . a . . . . a . . . . . . a . a a a « a a « a a a . . . . o o . 1 8 1
Stanje Lutovog, a. s. , naroda « a a a a a a a « . « . + . . . . a . a a a a a a a « a a a « a . « . « a « « a . . . . . . . . . . . a a a « . . a a 1 8 1
Zabrana igranj a šaha . a . a . . . . « . . . . a . a a . a a « a a a a . a « a . . . . . . . v . « . a . a a a « a a a a a a a a a a a « . a . . . . . . a « . . a 1 8 1
Od kada dati raju di nari i di rhemi a a a a « a a « a « a a a a « . . . « . . . . . . a a . a . « a « a a « a a a a « . a a . « . a . . . 1 8 1
O nebeski m zvijezdama . a . a . . . + . o . o « a a a a a a a a « a a a a « . « . a . a « a + . . . a « . a a a a a « a « a a « . a a a « . a . . . . « 1 82
Redosljed Musneda po Ebu Hani fi ni m uči telj i ma . v . . . . . . . a a a a a a a a a a a a a a . a 1 83
EBU HANIFE ................... .. ... .. . . .. . ....................... ............................. 1 85
IZ BIOGRAFI JE 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 203
SADRŽAJ 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 205