Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D

http://www.scribd.com/doc/87103569/Intro-to-Plant-Design-2012-Beginne

Uvod u Auto CAD Plant 3D
Auto CAD Plant 3D I Navisworks su dva različite softverske aplikacije koje rade zajedno da bi ispunile zahteve za različita rešenja. U ovom poglavlju ćete sresti puno različitih tema za projektovanje postrojenja i opreme i upotrebi Auto CAD Plant 3D za kreiranje projekata koji ispunjavaju projektne uslove i tokove projekta. Ciljevi Na kraju ovog poglavlja bmoći ćete da:  Upravljate Project Manager-om, da objasnite svrhu projekta i gde se nalaze podaci o projektu  Otvrite crtež iz projekta uz piomoć Project Manager-a  Prepoznate sve vidove korisničkog interfejsa za kreiranje i modifikovanje P&ID ili 3D Plant projekata  Objasnite filozofiju tri metode za postavljanja slojeva (layer-a) i objasnite projektne opcije postavljanja slojeva i boja.
.

1

uvezete i izvezete podatke i da napravite izveštaje projekta. Komponente projekta Neki od crteža koji se koriste kao komponente projekta su: PI&D 3D model Ortografski Izometrijski Procesne informacije kao što su stream tabele. ako je potrebno. kao što su ortografski ili izometrijski crteži. Kada su zajedno. Ciljevi Nakon ove lekcije bićete u stanju da: Opišete kako projekti Auto CAD PI&D i Auto CAD Plant 3D rade sa podacima Objasnite kako se u Auto CAD Plant 3D podaci organizuju Opišete Project Manager korisnički interfejs Da objasnite svrhu Data Manager-a O projektu Projekat u Auto CAD PI&D ili Auto CAD Plant 3D je je sačinjen od skupa crteža i drugih oblika podataka. Ovakav pristup održava integritet relacija izmeĎu komponenta u nutar većeg projekta. Project Manager je centralno čvorište iz koga pristupate svim crtežima. važno je da imate mogućnst da lako pristupite i kreirate crteže/fajllove držeći pri tome vezu sa projektom. Prošto projekat postrojenja može biti komponovan od mnogo različitih crteža. svrhu projekta i gde su smešteni podaci za projekat. Instrukcioni listovi (cut-sheets).Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Lekcija: Rad na projektu Ova lekcija opisuje kako se kretati u Project Manager-u. to radoje radite iz projekta nego direktnim otvaranje ovih projekata spolja. Project Manager možete koristiti i da podesite crtež. Jedan od primarnih razloga za korišćenje Auto CAD PI&D i Auto CAD Plant 3D umesto običnog Auto CAD-a je da Auto CAD PI&D i Auto CAD Plant 3D kreiraju ne samo crtež već i podatke vezane sa crtežima i stavkama u njima. Dopunski podaci koji se mogu koristiti kao deo tipskog projekta su: Na sledećoj šemi je prikazana ilustracija uzajamnih odnosa komponenata projekta. 2 . Strukturne analize. Kad radite sa bilo kojom komponentom projekta. Pored lakog navoĎenja do različitih crteža. Katalozi i specifikacije za cevovode. ovi izvori podataka uzajamno deluju u širem kontekstu projekta. izvršite opšta (zajednička) podešavanja projekta.

Vićina ovih podešavanja se nalazi na meniju koji se pokazuje nakon desnog klika tasterom miša (right-click). Osobine globalnog projekta utiču na projekat kao celinu a osobine pojedinih komponenata utiču samo na te komponente. Right-click meni za projekat Right-click meni za crteže 3 .Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Projekat i opcije crteža Različite opcije i podešavanja se mogu podesiti za ceo projekat ili za pojedine komponente u okviru projekta.

Sva podešavanja za lokacije ovih foldera su smeštena u projektnim podešavanjima koja će biti opisana kasnije. dtžati strukturu netaknutu. Sledi primer strukture foldera na projektu: Equipment Templates ImportExport Settings Isometrics Orthos PID DVG Plant 3D Models Related Files Report templates Spec Sheets String Tables . Povezane (linked). preporučuje se da podatke smestite u centralizovanu mrežu. Ako se radi u sredini sa više korisnika (multiple user environment). 4 . Ako verujete da projekat neće biti pomeran ili deljen sa nekim na drugoj lokaciji.. ako je potrebno.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Organizacija podataka Podatak koji se koristi u projektu se organizuje u sistem predodreĎenih (default) foldera.Načešće se radi tako da se smeste u folder ’Projects’. Ove lokacije mogu biti različite u zavisnosti od za koju se operaciju koriste. koji koriste kompletnu stazu do foldera u opisu foldera. Mogu se kreirati posebni folderi za template da bi se smestili projektantski ili kompanijski standardi. Crteži koji su deo projekta ne moraju obavezno da budu u definisanim folderima projekta. Komanda Copy pravi kopiju izabrane dadoteke i smešta je u folder projekta definisanog pri postavljanju projekta. Ovo će. Relativne i Apsolutne staze Postoji nekoliko načina kako da se otganizuju dadoteke (files). koji corespondiraju sa projektima na kojima se radi. sa folderima . iako se preporučuje da ih smestite u fode u okviru projekta. Čim je podtavljena struktura projekta.. možete definisati foldere projekta sa apsolutnim stazama. Ako postoji mogućnost da projeka pomeren ili da se deli. možete ili kopirati ili povezati postojeće crteže koji treba da se koriste u projektu. Komanda link kreira vezu ili prečicu (shortcut) u stablu projekta ka crtežu ali ne pomera crtež. Svi ovi folderi treba da budu smešteni na mesta koja su dostupna svakome ko radi na projektu. bolje je da se koristi opcija relativne staze tako da svi podfolderi projeta smešteni relativno prema ’parent’ folderu..

5 .pored Show this window at start up. Ako nakon nakon otvaranja paleta ne pojavi na tom mestu.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Pozdravni ekran ’ Welcome Screen’ Kad otvorite Auto CAD PI&D ili Auto CAD Plant 3D na ekranu će vam se pojaviti prozor u kome se vide stavke na kojima radite. Možete da eliminišete njegovo pojavljivanje ako iskljčite znak za čekiranje u donjem levom uglu . na ikonu Project Manager na kartici Home. Levo od prozora se nalazi paleta PROJECT MANAGER. može da se otvori levim klikom: na taster Show Project Manager u ’pozdravnom ekranu’ ili. Sadržaj prozora varira zavisno od situacije.

Pri vrhu palere PROJECT MANAGER se nalazi Curent Project lista sa koje se vidi naziv projekta koji je trenutno aktivan.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Project manager Project Manager omogućava pristup podešavanjima i podacima projekta. Postavlanjem kursora iznad naziva projekta u padajućoj listi. kao i pojedinačnim podacima komponenata u projektu. Na listi su još opcije Open i New Project koje vam omogućavaju da iz Project managera otvorite neki projekat ili da započnete novi. 6 . pojavljuje informacioni okvir (tooltip) sa podacima o lokaciji tog projekta.

Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Aktivni/tekući prijekat (Curent Project) Na vrhu palete PROJECT MANAGER se nalazi naziv lista Curent Project: sa koje se vidi koji je projekat trenutno aktivan. dostupna je opcija: Create folders relative to parent folder storage. Ako se overi (čekira). Orthographics DWG i Isometrric DWG. Komande Reporta omogućavaju pristup alatima kao što su:    Data manager Import/Export Reports Project panel Project panel pokazuje stablo crteža (tree-view) u tekućem projektu. Kad otvorite padajući meni imate opciju Open. Crteži koji se vide u ovoj kartici su dadoteke PI&D crteža i Plant 3D modela. Folderi su organizovani tako da odgovaraju pojedinim strukturama i potrebama projekta. Ima 3 kartice Source Files. Izveštaji i publikacije (Reports and Publish) U PROJECT MANAGER-u. : Načešće se koristi kartica Source Files. Ako se ne čekira. ono što vidite u stablu Projekt menadžera može da bude i ne bude 1 : 1 predstavljanje stvarnih (aktuelnih) foldera i crteža u projektu. da otvorite/aktivirate neki od postojećih projekata i opciju New Project da kreirate novi. folderi će biti kreirani kao virtualni folderi sa pseudonimima (lažnim imenima) dokumenata smeštenih u njima. MeĎutim. Ukoliko projekat ne sadrži 3D modele već samo PI&D crteže. nema razloga da se otvaraju ostale kartice Ortographic ili Isometric jer se u njima nalaze samo dadoteke povezane sa 3D delom programa. folder će biti kreiran u Projekt menadžeru i u strukturi foldera projekta. Kad se crtež kreira. 7 . Ove komande su dostupne svima. desno od Curent Project liste nalaze se komande/ikonice Publish i Reports.

Plant 3D Drawings i povezane dadoteke (related files)] mogu se koristiti kao takvi ili mogu imati dodatne foldere kreirane za smeštaj crteža ili linkova/pseudonima ka povezanim dokumentima ispod njih. Neke ikonice mogu da sadrže indikaciju da neki crteži nedostaju ili su zaključani. Work History: pokazuje istorijat rada na crtežu. folder može imati dodatne podfoldere pridodate radi organizovanja ovih dokumenata. Ovaj panel omogućuje kretanje na relaciji detalji crteža. [PI&D Drawings. Paneli: Details/Preview/History Paanel u donjem delu palete PROJECT MANAGER-A-a daje podatke o bilo kom od crteža koji se mogu izabrati na panelu Project. izgled crteža. status crteža. Promene na ikonicam zasnovane su na onome šta se dešava na crtežma u projektu. kao što su lokacija crteža i ngova veličina (kB.MB). To vam daje mogućnost da pratite promene i primedbe stavljene na crtež. kao što su informacioni listovi. 8 . Ovi podfolderi treba da budu struktuirarni tako da odgovaraju strukturi projekta. Kao što je već rečeno.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Tri foldera pri vrhu stabla. tabele i td. Folder Related Files je pogodno mesto za smeštanje linkova ka dokumentima povezanih sa projektom. ko ga je kreirao i poslednji radio na njemu Preview: predstavlja sažet izgled izabaranog crteža.    Details: daje osnovne detalje o izabranoj stavki. folderi i druge stavke u stablu mogu biti ureĎeni korišćenjem standardnih Windows tehnika kao što su ’vuci i spusti’. istorija crteža. Crteži. Project Manager ima prednost u činjenici da je ono što vidite na stablu samo reprezentovanje foldera ili crteža u projektu.

Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Data manager Kad neke stavke dodajete dijagramu PI&D ili 3D modelu. Svaka stavka dodata crtežu može.. 4. na ’pozdravnom ekranu’ kliknuti na Show Project Manager. kliknuti na Open . Data Manager daje drugačiji uvid u vaš projekat i podatke u projektu. Data Manager se koristi za kreiranje izveštaja i izvoz/uvoz iz vašeg projekta. za Current Project. Vežba: Rad u projektu U ovoj vežbi će te otvoriti jedan projekat. Idite stazom do odreĎenog projekta koji hoćete da otvorite 9 . Potom će te istražiti mnoštvo opcija projekta i podešavanja crteža. 1. Uvoz projekta U ovoj sekciji vežbe. da ima neka svojstva (properties). Uz pomoć Data Manager možete i da menjate podatke na crtežu. U PROJECT MANAGER paleti. 3.. uvozite projekat i ispitujete različita podešavanja crteža i podataka u projektu. povrh grafičkih simbola. Pokrenite Auto CAD Plant 3D 2. ispitati različita podešavanja i podatke iz projekta. Ako paleta Project Manager prikazana. ne dodajete samo grafiku.

6.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D 5. U kartici Source Files aktivirati PI&D Drawings.... U donjoj skciji Projekt menadžera kliknuti na ikonicu Details 10 . Izabrati crtež .

you open the drawings in the Project pane by:  Using the right-click menu  Double-clicking the drawing Right-Click Double-Click 11 . From within the Project Manager.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Lekcija: Otvaranje crteža Kad radite u Windows aplikacijama kao što su Auto CAD P&ID i Auto CAD Plant 3D imate više načina da otvorite postojeći crtež. da bi ste potpuno iskoristili pogodnosti projekta i Project Manager-a morate znatkako da otvorite crtež u konteksta projekta a uz pomoć Project Manager-a. Ciljevi Nakon ove lekcije moći ćete da opišete kako se Auto CAD P&ID i Auto CAD Plant 3D radi sa crtežima Otvaranje crteža The best way to access the project and the drawings within AutoCAD P&ID or AutoCAD Plant 3D is through the Project Manager. Najbolje je da crtežu pristupite preko Project Manager-a.

Ovaj dijalog okvir se može otvoriti sa panela PROJECT MANAGER tako šro u donjem delu kliknete na ikonicu Work History 12 . okvir za dijalog Work History se pojavljuje čim se otvorite crtež kako bi ste mogli da unesete podatke o storijatu. and the Structures drawing cannot be found. and the second is a slash that indicates the drawing cannot be found. Istorijat crteža (Drawing History) Ako je crtež tako podešen da promptno pokaže istorijat rada čim otvorite projekat. the PID001 and Equipment drawings are open. In the following example. The two primary icons are a drawing lock that represents that the drawing is currently open.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Ikone crteža (Drawing Icons) Drawings in the Project Manager display icons to represent their status.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.