Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D

http://www.scribd.com/doc/87103569/Intro-to-Plant-Design-2012-Beginne

Uvod u Auto CAD Plant 3D
Auto CAD Plant 3D I Navisworks su dva različite softverske aplikacije koje rade zajedno da bi ispunile zahteve za različita rešenja. U ovom poglavlju ćete sresti puno različitih tema za projektovanje postrojenja i opreme i upotrebi Auto CAD Plant 3D za kreiranje projekata koji ispunjavaju projektne uslove i tokove projekta. Ciljevi Na kraju ovog poglavlja bmoći ćete da:  Upravljate Project Manager-om, da objasnite svrhu projekta i gde se nalaze podaci o projektu  Otvrite crtež iz projekta uz piomoć Project Manager-a  Prepoznate sve vidove korisničkog interfejsa za kreiranje i modifikovanje P&ID ili 3D Plant projekata  Objasnite filozofiju tri metode za postavljanja slojeva (layer-a) i objasnite projektne opcije postavljanja slojeva i boja.
.

1

Strukturne analize. kao što su ortografski ili izometrijski crteži. uvezete i izvezete podatke i da napravite izveštaje projekta. Ovakav pristup održava integritet relacija izmeĎu komponenta u nutar većeg projekta. Prošto projekat postrojenja može biti komponovan od mnogo različitih crteža. Project Manager je centralno čvorište iz koga pristupate svim crtežima. Project Manager možete koristiti i da podesite crtež. Pored lakog navoĎenja do različitih crteža. izvršite opšta (zajednička) podešavanja projekta. svrhu projekta i gde su smešteni podaci za projekat. Kada su zajedno.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Lekcija: Rad na projektu Ova lekcija opisuje kako se kretati u Project Manager-u. 2 . Jedan od primarnih razloga za korišćenje Auto CAD PI&D i Auto CAD Plant 3D umesto običnog Auto CAD-a je da Auto CAD PI&D i Auto CAD Plant 3D kreiraju ne samo crtež već i podatke vezane sa crtežima i stavkama u njima. Kad radite sa bilo kojom komponentom projekta. Instrukcioni listovi (cut-sheets). ovi izvori podataka uzajamno deluju u širem kontekstu projekta. to radoje radite iz projekta nego direktnim otvaranje ovih projekata spolja. Katalozi i specifikacije za cevovode. Dopunski podaci koji se mogu koristiti kao deo tipskog projekta su: Na sledećoj šemi je prikazana ilustracija uzajamnih odnosa komponenata projekta. važno je da imate mogućnst da lako pristupite i kreirate crteže/fajllove držeći pri tome vezu sa projektom. ako je potrebno. Ciljevi Nakon ove lekcije bićete u stanju da: Opišete kako projekti Auto CAD PI&D i Auto CAD Plant 3D rade sa podacima Objasnite kako se u Auto CAD Plant 3D podaci organizuju Opišete Project Manager korisnički interfejs Da objasnite svrhu Data Manager-a O projektu Projekat u Auto CAD PI&D ili Auto CAD Plant 3D je je sačinjen od skupa crteža i drugih oblika podataka. Komponente projekta Neki od crteža koji se koriste kao komponente projekta su: PI&D 3D model Ortografski Izometrijski Procesne informacije kao što su stream tabele.

Right-click meni za projekat Right-click meni za crteže 3 . Osobine globalnog projekta utiču na projekat kao celinu a osobine pojedinih komponenata utiču samo na te komponente. Vićina ovih podešavanja se nalazi na meniju koji se pokazuje nakon desnog klika tasterom miša (right-click).Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Projekat i opcije crteža Različite opcije i podešavanja se mogu podesiti za ceo projekat ili za pojedine komponente u okviru projekta.

sa folderima .. Komanda link kreira vezu ili prečicu (shortcut) u stablu projekta ka crtežu ali ne pomera crtež. možete definisati foldere projekta sa apsolutnim stazama. Relativne i Apsolutne staze Postoji nekoliko načina kako da se otganizuju dadoteke (files). koji corespondiraju sa projektima na kojima se radi. Ako postoji mogućnost da projeka pomeren ili da se deli. Čim je podtavljena struktura projekta. Povezane (linked). Ako verujete da projekat neće biti pomeran ili deljen sa nekim na drugoj lokaciji. bolje je da se koristi opcija relativne staze tako da svi podfolderi projeta smešteni relativno prema ’parent’ folderu. ako je potrebno. Komanda Copy pravi kopiju izabrane dadoteke i smešta je u folder projekta definisanog pri postavljanju projekta. iako se preporučuje da ih smestite u fode u okviru projekta. Svi ovi folderi treba da budu smešteni na mesta koja su dostupna svakome ko radi na projektu.. koji koriste kompletnu stazu do foldera u opisu foldera. dtžati strukturu netaknutu. Ove lokacije mogu biti različite u zavisnosti od za koju se operaciju koriste. možete ili kopirati ili povezati postojeće crteže koji treba da se koriste u projektu. Sva podešavanja za lokacije ovih foldera su smeštena u projektnim podešavanjima koja će biti opisana kasnije.Načešće se radi tako da se smeste u folder ’Projects’. Ako se radi u sredini sa više korisnika (multiple user environment).. Mogu se kreirati posebni folderi za template da bi se smestili projektantski ili kompanijski standardi.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Organizacija podataka Podatak koji se koristi u projektu se organizuje u sistem predodreĎenih (default) foldera. Sledi primer strukture foldera na projektu: Equipment Templates ImportExport Settings Isometrics Orthos PID DVG Plant 3D Models Related Files Report templates Spec Sheets String Tables . 4 . Ovo će. Crteži koji su deo projekta ne moraju obavezno da budu u definisanim folderima projekta. preporučuje se da podatke smestite u centralizovanu mrežu.

Ako nakon nakon otvaranja paleta ne pojavi na tom mestu.pored Show this window at start up. 5 . Levo od prozora se nalazi paleta PROJECT MANAGER. može da se otvori levim klikom: na taster Show Project Manager u ’pozdravnom ekranu’ ili.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Pozdravni ekran ’ Welcome Screen’ Kad otvorite Auto CAD PI&D ili Auto CAD Plant 3D na ekranu će vam se pojaviti prozor u kome se vide stavke na kojima radite. Možete da eliminišete njegovo pojavljivanje ako iskljčite znak za čekiranje u donjem levom uglu . Sadržaj prozora varira zavisno od situacije. na ikonu Project Manager na kartici Home.

Na listi su još opcije Open i New Project koje vam omogućavaju da iz Project managera otvorite neki projekat ili da započnete novi. 6 . pojavljuje informacioni okvir (tooltip) sa podacima o lokaciji tog projekta. Pri vrhu palere PROJECT MANAGER se nalazi Curent Project lista sa koje se vidi naziv projekta koji je trenutno aktivan. Postavlanjem kursora iznad naziva projekta u padajućoj listi.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Project manager Project Manager omogućava pristup podešavanjima i podacima projekta. kao i pojedinačnim podacima komponenata u projektu.

Izveštaji i publikacije (Reports and Publish) U PROJECT MANAGER-u. dostupna je opcija: Create folders relative to parent folder storage.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Aktivni/tekući prijekat (Curent Project) Na vrhu palete PROJECT MANAGER se nalazi naziv lista Curent Project: sa koje se vidi koji je projekat trenutno aktivan. ono što vidite u stablu Projekt menadžera može da bude i ne bude 1 : 1 predstavljanje stvarnih (aktuelnih) foldera i crteža u projektu. desno od Curent Project liste nalaze se komande/ikonice Publish i Reports. Folderi su organizovani tako da odgovaraju pojedinim strukturama i potrebama projekta. Kad otvorite padajući meni imate opciju Open. Ako se ne čekira. folderi će biti kreirani kao virtualni folderi sa pseudonimima (lažnim imenima) dokumenata smeštenih u njima. : Načešće se koristi kartica Source Files. Ima 3 kartice Source Files. Orthographics DWG i Isometrric DWG. folder će biti kreiran u Projekt menadžeru i u strukturi foldera projekta. MeĎutim. Komande Reporta omogućavaju pristup alatima kao što su:    Data manager Import/Export Reports Project panel Project panel pokazuje stablo crteža (tree-view) u tekućem projektu. Crteži koji se vide u ovoj kartici su dadoteke PI&D crteža i Plant 3D modela. Ove komande su dostupne svima. da otvorite/aktivirate neki od postojećih projekata i opciju New Project da kreirate novi. nema razloga da se otvaraju ostale kartice Ortographic ili Isometric jer se u njima nalaze samo dadoteke povezane sa 3D delom programa. Kad se crtež kreira. Ukoliko projekat ne sadrži 3D modele već samo PI&D crteže. 7 . Ako se overi (čekira).

To vam daje mogućnost da pratite promene i primedbe stavljene na crtež. folderi i druge stavke u stablu mogu biti ureĎeni korišćenjem standardnih Windows tehnika kao što su ’vuci i spusti’.MB). Crteži. tabele i td. Plant 3D Drawings i povezane dadoteke (related files)] mogu se koristiti kao takvi ili mogu imati dodatne foldere kreirane za smeštaj crteža ili linkova/pseudonima ka povezanim dokumentima ispod njih. folder može imati dodatne podfoldere pridodate radi organizovanja ovih dokumenata. status crteža. kao što su lokacija crteža i ngova veličina (kB. Kao što je već rečeno. Work History: pokazuje istorijat rada na crtežu. 8 . Project Manager ima prednost u činjenici da je ono što vidite na stablu samo reprezentovanje foldera ili crteža u projektu. izgled crteža. Neke ikonice mogu da sadrže indikaciju da neki crteži nedostaju ili su zaključani. Ovaj panel omogućuje kretanje na relaciji detalji crteža. [PI&D Drawings. ko ga je kreirao i poslednji radio na njemu Preview: predstavlja sažet izgled izabaranog crteža. kao što su informacioni listovi.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Tri foldera pri vrhu stabla. Paneli: Details/Preview/History Paanel u donjem delu palete PROJECT MANAGER-A-a daje podatke o bilo kom od crteža koji se mogu izabrati na panelu Project. Promene na ikonicam zasnovane su na onome šta se dešava na crtežma u projektu.    Details: daje osnovne detalje o izabranoj stavki. Folder Related Files je pogodno mesto za smeštanje linkova ka dokumentima povezanih sa projektom. istorija crteža. Ovi podfolderi treba da budu struktuirarni tako da odgovaraju strukturi projekta.

. 4. Potom će te istražiti mnoštvo opcija projekta i podešavanja crteža. kliknuti na Open . da ima neka svojstva (properties). 1. Idite stazom do odreĎenog projekta koji hoćete da otvorite 9 . 3. Pokrenite Auto CAD Plant 3D 2. Uz pomoć Data Manager možete i da menjate podatke na crtežu.. povrh grafičkih simbola. ne dodajete samo grafiku. Vežba: Rad u projektu U ovoj vežbi će te otvoriti jedan projekat. na ’pozdravnom ekranu’ kliknuti na Show Project Manager. Data Manager daje drugačiji uvid u vaš projekat i podatke u projektu. za Current Project. Svaka stavka dodata crtežu može. uvozite projekat i ispitujete različita podešavanja crteža i podataka u projektu. ispitati različita podešavanja i podatke iz projekta. Data Manager se koristi za kreiranje izveštaja i izvoz/uvoz iz vašeg projekta.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Data manager Kad neke stavke dodajete dijagramu PI&D ili 3D modelu. U PROJECT MANAGER paleti. Uvoz projekta U ovoj sekciji vežbe. Ako paleta Project Manager prikazana.

. 6. U donjoj skciji Projekt menadžera kliknuti na ikonicu Details 10 . U kartici Source Files aktivirati PI&D Drawings..Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D 5.. Izabrati crtež .

da bi ste potpuno iskoristili pogodnosti projekta i Project Manager-a morate znatkako da otvorite crtež u konteksta projekta a uz pomoć Project Manager-a.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Lekcija: Otvaranje crteža Kad radite u Windows aplikacijama kao što su Auto CAD P&ID i Auto CAD Plant 3D imate više načina da otvorite postojeći crtež. Najbolje je da crtežu pristupite preko Project Manager-a. From within the Project Manager. Ciljevi Nakon ove lekcije moći ćete da opišete kako se Auto CAD P&ID i Auto CAD Plant 3D radi sa crtežima Otvaranje crteža The best way to access the project and the drawings within AutoCAD P&ID or AutoCAD Plant 3D is through the Project Manager. you open the drawings in the Project pane by:  Using the right-click menu  Double-clicking the drawing Right-Click Double-Click 11 .

and the Structures drawing cannot be found. and the second is a slash that indicates the drawing cannot be found. Ovaj dijalog okvir se može otvoriti sa panela PROJECT MANAGER tako šro u donjem delu kliknete na ikonicu Work History 12 . the PID001 and Equipment drawings are open. The two primary icons are a drawing lock that represents that the drawing is currently open. Istorijat crteža (Drawing History) Ako je crtež tako podešen da promptno pokaže istorijat rada čim otvorite projekat. okvir za dijalog Work History se pojavljuje čim se otvorite crtež kako bi ste mogli da unesete podatke o storijatu. In the following example.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Ikone crteža (Drawing Icons) Drawings in the Project Manager display icons to represent their status.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful