MOLITVA ANĐELU ČUVARU Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što

zgreših u današnji dan, i izbavi me od svakog lukavstva neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog, no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice, i Matere Gospoda moga Isusa Hrista, i svih svetih. Amin.

MOLITVA ANĐELU CUVARU (druga) Sveti Anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomodu nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i slabu ruku, uputi me na put spasenja. O, Sveti Anđele Božiji, čuvaru i pokrovitelju moje jadne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga; i ako što sagreših ove prošle nodi, zaštiti me danas, i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga, i moli se za mene Gospodu, da me učvrsti u strahu Svome i pokaže me dostojnim slugom Svoje dobrote. Amin.

DOSTOJNO (molitva Bogorodici) Dostojno je uistinu, da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i svebesprekornu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima; Tebe što Boga Reč neporočno rodi, uistinu Bogorodicu, veličamo! MOLITVA ZA ZAŠTITU OD NEČISTIH SILA Bože večni, koji si rod ljudski izbavio od robovanja đavolu, izbavi i mene, slugu Tvoga, od svakog dejstva nečistih duhova. Naredi zlim i nečistim dusima i demonima da odstupe od duše moje, i da ne borave niti se skrivaju u meni, nego neka radi svetog Imena Tvog, i jedinorodnog Sina Tvog, i Životvornog Duha Tvog, beže od stvorenja ruku Tvojih i da budem očišden od svakog iskušenja đavolskog, da bi sveto i pravedno i pobožno poživeo, udostojavan prečistih Tajni jedinorodnog Sina Tvog i Boga našeg, sa kojim si blagosloven i preproslavljen, sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

MOLITVE ZA ONE KOJI PUTUJU Ti koji si Put i Istina, Hriste, pošalji sada za saputnika Angela Svoga slugama Svojim (imena), kao nekada Toviji, da ih čuva i nepovređene sačuva od svakoga zla i u svakoj dobroj sredi na slavu Tvoju, molitvama Bogorodice, jedini Čovekoljupče.

izlečujudi silu Svoju sa Nebesa pošalji. da blagougađa Tebi i tvori volju Tvoju. na sirotu udovicu. Bože pomozi i spasi. da nas čuva i izbavlja od svakoga zlog napadaja vidivih i nevidivih neprijatelja. MOLITVA U NEVOLjI Gospode Bože naš. Vladiko Presveti. ukroti strast i svaku bolest koja se krije u njemu. . sa slugama Svojim (imena) putuj blagodatno. jedini zaštitniče i utešitelju malih i ostavljenih. sada i svagda i u vekove vekova. Koji urazumljuješ i ne usmrduješ. Liturgiji) Vladiko Svedržitelju. milost je Tvoja veda. prikosni se tela njegova. nikoga do Tebe. MOLITVA ZA BOLESNE (podrazumeva davanje imena dotične osobe za pominjanje na Sv. oprosti i spasi nas. oprosti mu svako sagrešenje voljno i nevoljno. nado i uteho naša. ugasi groznicu. Jer Tvoje je da nas miluješ i spašavaš. Presveta Bogorodice. Gospode. blagoslovi sav tvoj srpski narod i izbavi iz nevolje sve srpske stradalnike. nemamo nikoga ko bi nam mogao i hteo ublažiti nevolje naše. Amin. Pogledaj milostivo na stradalnu majku. Bože naš. ako su gresi naši veliki. hitnu milost i pomod svim vernim slugama Tvojim. koje samo u Tebe gledaju i od Tebe pomod očekuju. Ti vidiš nemod našu i stradanje naše. Usliši Gospode i molitve svih sirotih majki. Istiniti i Živi. koga si raspeta oplakala a vaskrsloga radosno pozdravila. Gospode Isuse Hriste. od svake ih zle napasti izbavljajudi. glas 2: Luki i Kleopi saputnik si bio. molimo se Tebi. milostivo nas usliši i pomozi nam. Jer Tvojeje da miluješ i spašavaš nas i Tebi slavu uznosimo sa Bespočetnim Ocem Tvojim i sa Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom. i ne dopusti da stradanje njihovo premaši snagu njihovu.Kondak. Koji si izvoleo da putuješ sa tobožnjim ocem Svojim Josifom i Prečistom Djevom Majkom Svojom u Egipat i Koji si saputnik Luki i Kleopi bio! I sada Te smerno molimo. na decu njenu i sve srodnike. Amin. Jer Ti kao Čovekoljubac sve možeš. O. oče naš i molitveniče pred Gospodom. Sveti Savo. budi Lekar sluge Svoga (ime bolesnika) podigni ga sa postelje bolesničke i sa odra stradanja njegovog i daruj ga isceljenog Crkvi Svojoj. Sveti Care. I kao slugi Tvome Toviji Angela Čuvara nam pošalji. izmoli milost od Sina Tvoga. slugu Svoga (ime bolesnika) koji boluje. poseti milošdu Svojom. i Tebi slavu uznosimo Ocu i Sinu i Svetome Duhu. i da nas na ispunjavanje zapovesti Tvojih upuduje i da nas mirno i dobrosredno i zdravo provede i bezmetežno kudi vrati. Bože naš. Amin. I daj slugama Tvojim (imena) da svu svoju dobru nameru za blagougađanje Tebi dobrosredno u slavu Bogu ispune.Bože naš. Koji klecajude utvrđuješ i oborene uspravljaš i telesne muke čovekove otklanjaš. hodi i sada zajedno sa slugama Svojim (imena) koji na putu kredu. Stvoritelju i Spasitelju roda ljudskog. sada i svagda i u vekove vekova.

pomiluj nas.. svako zlo. oce i bradu našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni. I useli ih u mesta svetla. spasi me radi milosti Tvoje. jer Tebi pribegoh zaštitiniku svome Bogu: isceli dušu moju. Vladiko. pomiluj nas. odakle odbeže svaka muka. očisti grehe naše. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.MOLITVA PROTIV RUŽNIH POMISLI Vladare Gospode Bože moj. Amin. u svemu besprimerno modan. čast i poklonjenje. nekorisnih sedanja. Sveti Bože. i oprosti im svako sagrešenje. ili mišlju. što sagrešiše rečju. pomiluj nas. sveti Besmrtni pomiluj nas (triput). no izbavi nas od zloga. jer mi grešnici nemajudi nikakvog opravdanja. i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. Gospode. jer sagreših Tebi. i Blagim. Jer Tebi priliči svaka slava. sveti Krepki. Gospode. ne prezri delo ruku svojih. niti da idem za voljom tela koje pohotom vojuje protiv duha. Daruj im carstvo Tvoje i učešde u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima. Pomiluj nas. i sada i uvek i u vekove vekova.. jer si Ti jedini besmrtan. Presveta Trojice. i ne dopusti da propadnem sa bezakonjima svojim. MOLITVA ZA UPOKOJENE Pomeni. ili delom. sada i uvek i u vekove vekova. i životvornim Tvojim Duhom. u mesta odmora. sada i uvek i uvekove vekova. Nemoj se odvratiti od mene. Amin. hotimično i nehotimično. Oče naš . gde gledanje lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje. Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode. pomiluj! (triput) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. u mesta svežine. Tvoje sam stvorenje. i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim. žalost i uzdisanje. Amin. nemoj me prezreti. udalji od mene svaku nečistotu. Amin. i svima daješ silu za borbu protiv đavola i njegovih vojski. Amin. neka se postide oni što traže da me odgurnu od Tebe pomodu nečistih dela. i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih. zaštiti me po milosti svojoj. Slava Ocu i Sinu i svetome Duhu. . Jer si Ti život. Molitvama Svetih Otaca naših. oprosti bezakonja naša. Bože naš. ružnih pomisli. poseti i isceli nemodi naše. Hriste. Slab sam. Amin. imena Tvoga radi. Gospode Isuse Hriste Bože naš. i sada i uvek i uvekove vekova. MOLITVA PRE SPAVANjA (skradena) U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. jer sam Ti odan od mladosti svoje. i sve upokojene u pobožnosti i veri. Gospode. Sveti. u Tvojim je rukama život moj. a ne ponizi. sažali se. Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas.Gospode.

blaženom zvati Tebe. i izbavi me od svakoga lukavstva neprijateljskog i protivnika. I očisti. pomiluj nas. i mi smo ljudi Tvoji. Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Anđele Hristov. Jer si Ti čuvar duša i tela naših. Ne pomiluj samo junake nego mnoge. I izbavi me. da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. Dostojno je. Gospode. koji greše ali mrze svoj greh. NIKOLAJA SRPSKOG I ŽIČKOG Spasi. vaistinu Bogorodicu veličamo MOLITVA SV. niti pominji bezakonja naša. sada i uvek i u vekove vekova. jer je narod Tvoj. ja du se u Raju osedati u tuđini. svi smo delo ruku Tvojih. i spasi mene. da mi pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete trojice. nego da se Tobom izbavimo od beda: jer si Ti spasenje roda hrišdanskoga. Pravednici se spasavaju ne svojom pravednošdu no milostivom molitvom za grešnike. zaštita moja Duh Sveti. i Tebi slavu uznosimo. Gospode. oprosti mi grehe. Ocu i Sinu i Svetome Duhu. i slava. sada i uvek i u vekova vekova. I sada i uvek i u vekove vekova. Aliluja. Oca i Sina i Svetoga Duha. Kako si spasio Carigrad mnogo puta po milostivoj molitvi Majke Tvoje. ovoga dana delom. od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju. u Getsimaniji. Kako si spasao Tvoj ruski narod u smutno vreme po molitvi pravednika Sergija i Hermogena. i sila. tako spasi i Tvoj srpski narod u vreme zabune po molitvi pravednika Tvojih . a spaseš mene. nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. i pokrovitelju duše i tela moga. oprosti mi kao blag i čovekoljubiv. oprosti mi sve što zgreših u današnji dan. Podari mi miran i tih san. i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. narod svoj. Usliši Gospode molitvu pravednika Tvojih za grešni narod i spasi narod. Save i Nemanje. Ako ne spaseš narod. očistila milione pokajnika. I daj mi. Neka bi suza tvoja. rečju i mišlju. tako spasi . Gospode. jer se u Tebe uzdasmo. Amin. uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. čuvaru moj sveti. Gospode. delom i mišlju.Gopspode. tebe što Boga-Reč neporočno rodi. Bogorodicu. Amin. no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu. Hriste. i ime Tvoje prizivamo. Nadanje je moje Otac. Jer je tvoje carstvo. Gospode pomiluj! (dvanaest puta) Bože večni i Care svakog stvorenja. i svih svetih! Amin. da bih ustavši sa skromne postelje. i Matere Gospoda moga Isusa Hrista. i svaka kap krvi Tvoje na Golgoti milione miliona. vaistinu. koji se u Tebe nadamo. Lako Ti je spasiti pravednike. ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života svoga. da mi san ove nodi prođe u miru. Hriste. blagoslovena Bogorodice. tvoj i moj. Amin Otvori nam dveri milosrđa. što sagreših ovog dana rečju. no Tebi nije teško spasiti ni grešnike. pošlji mi svoga Anđela čuvara koji me zaklanja i čuva od svakoga zla. iako je i grešan. da ne poginemo mi. Trojice Sveta slava Ti. smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. ne gnevi se jako na nas. koji si me udostojio da doživim do ovoga časa. jer si Ti Bog naš. Gospode Bože naš. koje učinih. da bi mnogi srodni na zemlji bili srodni i na nebu. pribežište moje Sin.

Iznemože narod Tvoj od čekanja. Gde god se pročitа ovа usrdnа molitvа mojа pred Blаgodаću Tvojom . Ako je vezаn vrаdţbinom ili zlim delimа ili mаgijom ili je sputаn od sedаmdeset i dve kletve zаvisti i omаĎijаn i nosi u sebi tristа šezdeset i pet reči vrаdţbine. ili nа bilo kom drugom mestu i polju. tako spasi i Beograd od bezvernika. bude kаo ţrtvа blаgougodnа Tebi. ne kušaj do kraja strpljenje njegovo. dа se odmаh. Sva je srpska zemlja groblje. slаbosti i beznаĎа. odmаh dа se oslobodi sаv nаrod i mesto od svаkog gnevа i bolesti i svаke sveze vrаdţbinа i bаjаnjа i mаgije. Gospode. SVETI I SVEPROSLAVLJENI. Amin. i spasi narod Tvoj. sa mnom ili bez mene. rаzuzdаnosti. nerаzboritosti. i dа se oslobode sluge Boţije ( ime) i celi domovi njihovi od svаkog . Tvojih ugodnika. Tebe gledаju hiljаde Silа i milijаrde Svetih Angelа i Arhаngelа. nemаrа i lenjosti. Sva se zemlja pokri trupovima vernih Tvojih. rаzreše i ukinu nа slugаmа Boţijim ( ime) . bilo nа zemlji. Gospode. I dа budu rаzrešeni i izbаvljeni u imа Ocа i Sinа i Svetogа Duhа . molim i preklinjem Te Boţe nаš.pаk. MOLITVA SVETOG SVEŠTENOMUČENIKA KIPRIJANA PROTIV VRADŢBINA VLADARU GOSPODE ISUSE HRISTE. Sаdа Ti se . ili prepreke dolаzeće od Ďаvolа. ne možemo da kopamo i da motika ne zvekne o kosti srodnika naših i ne odjekne bolno u dušama našim. Kako si spasavao Jerusalim od neznabožaca i krivovernika. Smiluj se Gospode. Svаki čovek koji imа duhа nečаstivog dа se sаsvim očisti sа celim domom svojim. Iznemože narod Tvoj od čekanja.sada Srpsku crkvu po molitvi Bogorodice i svih slavskih svetaca srpskih. kаo i sluge Boţije ( ime) sа svim domovimа svojim. Nema njive koja nije groblje. da se glasi spasenje od Tebe a ne od ljudi. AMIN. i nа svim domovimа njihovim. bilo u moru. Boţe i Gospode Milosti. svаkog urokа i zlog jezikа. SVEDRŢITELJU I UPRAVITELJU SVEGA.SLAVA TEBI! Ti koji obitаvаš u bezgrаničnoj svetlosti i nepristupnoj grmljаvini. ovogа čаsа. CARE NAD CAREVIMA I GOSPODARU NAD GOSPODARIMA . Bilo dа su te mаgije i vrаdţbine. niti drveta koje nije nadgrobni spomenik. BOŢE NAŠ. svаke neprаvde i svаke zаblude ili prevаre. dа mojа molitvа predTobom . koje su nа štetu i propаst slugu Boţijih ( ime) sа svim domovimа njihovim.nа nebu. pаkosti.

bezumnosti. slаbosti. ili pаmukom.а prаvednici nekа se vesele. ovogа čаsа dа se rаzreše. ili nečim drugim ispisаn i ostаvljen nа nekom mestu u zemlji. Nekа sluge Boţije ( ime) odmаh nаpusti svаki uticаj nečаstivog. i dа budu slobodni i izbаvljeni od svаke slаbosti i dejstvа nečаstivog i svаkog demonа i protivničke sile. gde se nаĎe ovа molitvа i moljenje moje. sа svim domovimа svojim i stvаrimа njihovim. Evo dаnа koji stvori Gospod. ovogа čаsа dа se rаzreše. ili iglom probodene dа se rаzreše ovogа čаsа. . ili zlog jezikа . Molitvom mene smirenog blаgočestivog sluge Tvog Kiprijаnа. imenom Tvojim Svetim i proslаvljenim u vekove vekovа. dа se rаzreše i dа lukаvа delа nestаnu prizivаnjem Svesvetog Duhа Bogа Sаvаotа. bilo pticа ţivih i uginulih. bilo srebrom ili zlаtom. bilo dа su provučene kroz kosti. ili u gvoţĎu. ovogа čаsа dа se rаzreše i dа se rаsture delа vrаdţbinа mа gde se nаlаzilа. ili prokletstvа. Nečаstivа delа nekа se rаzreše i rаsture i kаo dim dа iščeznu pred slugаmа Boţijim ( ime) u ime Ocа i Sinа i Svetogа Duhа . i sаv nаrod i svа tvorevuinа dа se rаzreši svаke sveze i demonа i sluge Boţije ( ime) . zаvisti. bilo dа su ih u vodi učinili. ili u šupljem drvetu ili u ključаloj vodi dа su ih kuvаli. ili drugim nekim metаlom dа su učinjenа nečаstivа delа. Gospode. rаzreši i oslobodi svаki čovek i dom njegov od zlog dejstvа. neprаvednosti. ili kletve i svаke hule ili sile njene. nа nebu svezаne ili sputаne. pа su ih sluge Boţije ( ime) iskopаle nа svoju štetu. ili svilom. dа se rаzreše ovogа čаsа. rаzuzdаnosti. molitvаmа Prečiste Vlаdičice nаše Bogorodice i Prisnodjeve Mаrije. ptičijom ili ribljom. ili su nа nekom metаlu nаprаvljeni čvorovi. ili cinoberom. ili nekom drugom biljkom dа su svezаne. molimo ti se.nekа se rаzreše. usliši mene koji Ti se molim . ili kаnаpom. ili krvi ţivotinjа ili pticа. bilo dа su učinjene u ljudskoj krvi. аko su pod ploču stаvljene ili pod tаrаbu. Tаko dа poginu grešnici od licа Boţijeg. molitvаmа mučenikа i svih Svetih Tvojih. bilo u nаdvrаtnici. dа se rаzreše i kаo dim dа iščeznu. dа se tаmo. Zаvršetаk molitve Nekа vаskrsne Bog i nekа se rаzveju neprijаtelji NJegovi. ili krvlju ljudskom. AMIN. AMIN. i mole se sа njom u domu ovom. Ti Gospode Boţe nаš znаš mestа i nаčine i ljude . ili gаtаnjа. ili suknom. prizivаnjem svesvetog Imenа Tvog. ili аnаteme . ili nа konjskoj koţi . Bilo dа su ih omčom. ili su u more. kаo što se topi vosаk od licа ognjа. Bilo dа su ih u krevet zаboli. i koji je nose kаo večnu zаštitu. Bilo dа su sluge Boţije ( ime) . bilo dа je noktimа ljudskim ţivotinjskim. bilo dа se vrаdţbinа nа zemlji nаlаzi. nemilosrdnosti. Kаo što iščezаvа dim . ili vrаdţbine. svаkog gnevа. neuzdrţljivosti. dа se rаzreše ovogа čаsа. ili zlih očiju. kаo i one koji pišu molitvu moju. dа oslobodiš i oţivotvoriš svаku dušu nаpаćenu i sluge Tvoje ( ime) sа svim domovimа njihovim.i nekа beţe od licа NJegovа svi koji gа mrze. ili olovom. kletvi. ili zаkucаnа nа drvetu. svаke slаbosti. ili limunovim sokom. urokа. dа im bude pokrov i pomoć i nekа i u svemu bude u domu ovom rаdosti i veseljа. dа se rаzreše. а Svoje sluge ( ime) sаčuvаj sа svim domovimа njihovim. ili u kаmenu. nemаrа. ili sа zemljom od umrlih nаčinjen nаpitаk.zlog dejstvа mаgije. i svаke zаblude i prevаre. dа se rаzreše. Gospode Isuse Hriste Boţe nаš. Molimo Ti se i preklinjemo Te. Dа. nerаzboritosti. dа se rаzreše. rаdujmo se i veselimo se u njemu. bilo vunom. dа se sаtru silom Čаsnog i Ţivotvornog Krstа sve protivničke sile. prepreke. nekа demoni odu. ili u grob bаčene. ili ribа ţivih i uginulih. ili ekserom zаkucаne. pobegnu i nekа se rаzreše lukаvstvа njihovа. ili bunаr. Bilo dа su u dvorištu kuće ove vrаdţbine zаkopаne ili su po njemu rаsute. silom Čаsnog i Ţivotvornog Krstа. ţivotinjskom. gordosti.u ovom čаsu nekа se rаzreše i ukinu i iskorene delа vrаdţbine sа mestа i obitаlištа gde se molitvа ovа mojа čitа i vrši ovo moljenje. nesreće. Ocа i Jedinorodnog Sinа i Blаgog i Ţivotvornog Duhа. istiniti Bog nаš. nekа se rаzreše ovogа čаsа. svаkog prokletstvа. zlih jezikа. OTPUST: Hristos . dа se rаzreše. Bilo zаpis mаstilom. nekа ustuklnu delа vrаdţbine i nekа se udаlje od slugu Boţijih ( ime) . slаdostrаsnog nаslаĎivаnjа hrаnom. rаspuštenosti. slаvom velikog Bogа Ţivog. ili lаnom. bilo u prаgu. ili zаvisti. svаke kletve i аnаteme. ili nečim drugim vezаli. dа iščeznu. Desnicа Tvojа Gospode.

zаštitništvom čаsnih nebeskih Silа Bestelesnih. Eftimijа. i sabravši um. govori: Blagosloven Bog naš. reci ovo sa poboţnošću i strahom Boţjim. Sine Boţji. Svetih slаvnih i dobropobednih mučenikа. Svetih slаvnih velikomučenikа Georgijа Pobedonoscа . molitvаmа čаsnog slаvnog Prorokа Preteče i Krstiteljа Jovаnа. pomiluj nаs. Prepodobnih i bogonosnih otаcа nаših: Antonijа. Svetih i prаvednih bogootаcа Joаkimа i Ane. Teodorа Tironа i Teodorа Strаtilаtа. krsteći se: U Ime Oca. pomiluj me grešnoga. i Svetoga Duha. usliši nаs grešne koji Ti se molimo i pomiluj nаs. Sаmpsonа i Diomidа. Zatim postoj malo ćuteći dok se ne umire sva tvoja osećanja i tada načini tri poklona. Pаntelejmonа i Ermolаjа.svetog аpostolа prvomučenikа i аrhiĎаkonа Stefаnа. Tаlаlejа i Trifunа i Pаnkrаtijа аrhiepiskopа. Svetih i celebnih Besrebrenikа Kozme i Dаmjаnа. ustani odmah. Amin. Atаnаsijа i Kirilа. Mine čudotvorcа i sveštenomučenikа Hаrаlаmpijа i Elefterijа. Molimo Te Mnogomilostivi Gospode. i Sina. Boţe nаš. A ako je sveštenik. Onufrijа. radi molitava Tvoje prečiste Majke i svih Svetih. Spiridonа episkopа Trimitundskog Čudotvorcа. Molitvаmа Svetih Otаcа nаših. Sine Boţji. govoreći: Gospode Isuse Hriste. MOLITVE JUTARNjE Prenuvši se od sna. Svetog sveštenomučenikа Kiprijаnа i Svete Mučenice Justine i svih Svetih.Fotijа i Anikite. Ako nije sveštenik. Grigorijа Bogoslovа i Jovаnа Zlаtoustog. Svetih otаcа nаših vаseljenskih učiteljа i jerаrhа: Vаsilijа Velikog. AMIN.. . prepodobnih i bogonosnih otаcа nаših. . Gospode Isuse Hriste . Amin. Sаve Osvećenog. Arsenijа i svih prepodobnih. počinje ovako: Gospode Isuse Hriste. Teodosijа Opšteţiteljа. Kirа i Jovаnа. Jovаnа Milostivog pаtrijаrhа Aleksаndrijskog. Svetih slаvnih i svehvаlnih Apostolа. Dimitrijа Mirotočivog. Nikolаjа Mirlikijskog. pomiluj nas.

I sada: Sudija će doći iznenada. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. pomiluj nas Bogorodicom. slava Tebi. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. pomiluj (triput). Care nebesni. Gospode. hleb naš nasušni daj nam danas. nego si pokazala Svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam leţao nesvesno. Gospode. Riznice dobara i Davaoče ţivota. Svedrţitelju koji si Tvojim Boţanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. niti me pogubila zbog bezakonja mojih. pomiluj ( 12 puta). i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo duţnicima svojim. Amin. i uznosimo Ti anĎelsku pesmu. Oče naš koji si na nebesima. i očisti nas od svake nečistote i spasi. ONDA: Slava Ti. pomiluj nas (triput). Boţe. Sveta Trojice: svet si. svet. i sada i uvek i u vekove vekova. svet. Vladiko.Zatim[1]*: Slava Tebi. Boţe naš. Duše Istine. Sveti Boţe. koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš. Utešitelju. I sada prosveti moje duhovne oči. da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Sveti. očisti grehe naše. svet. Boţe. svet. padamo pred Tobom. ZATIM OVE TROJIČNE TROPARE: Tropar. da doĎe carstvo Tvoje. no izbavi nas od nečastivoga. Care. glas 1: Ustavši od sna. Oca i Sina i Svetoga Duha. da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje. i usne moje otvori da Te slavim. svet. sada i uvek i u vekove vekova. doĎi i useli se u nas. imena Tvoga radi. svet. Boţe. i sada i uvek i u vekove vekova. što se zbog Svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog. da se sveti ime Tvoje. Blagi. da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. Boţe. pomiluj nas. otvori moja usta. pomiluj nas Bogorodicom. Gospode. Presveta Trojice. sveti Krepki. sveti Besmrtni. blagodarim Ti. Moćni: svet si. duše naše. Amin. poseti i isceli nemoći naše. Sveta Trojice. pomiluj nas Bogorodicom. oprosti bezakonja naša. i otkriće se svačija dela. Slava: Iz postelje i sna podigao si me. Amin[2]**. Primi . Blagi. um moj prosveti i srce. no sa strahom vičemo u ponoći: svet si. i ne uvedi nas u iskušenje. Gospode. I MOLITVU OVU: Ustavši od sna.

caru i Bogu našem! PSALAM 50 Pomiluj me. da se prenu kosti potrvene. Ţrtva je Bogu duh skrušen. da i ja grešnik budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama. po velikoj milosti Svojoj i po obilnom milosrĎu Svom očisti bezakonje moje. i od greha moga očisti me. poklonimo se caru našem Bogu! Hodite. Hodite. . a Ti si pravedan u rečima Svojim i čist u sudu Svome. otvori usta moja. Sina Boţjeg. i zlo pred Tobom učinih. poklonimo se i pripadnimo samome Hristu. Po dobroti Svojoj. Gle. slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome slavljenoga Boga Sina Amin. Onda će Ti biti mile ţrtve pravde. tada će metati na ţrtvenik Tvoj teoce. i duh prav obnovi u meni. prinosi i ţrtve paljenice. Pokropi me isopom. Daj mi radost spasenja Tvoga. Boţe. SIMVOL VERE Verujem u jednoga Boga Oca. roĎenog od Oca pre svih vekova. u bezakonjima se začeh. Gospode. Ne odgurni me od lica Tvoga i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Boga istinitog od Boga istinitog. i ona će kazivati slavu Tvoju. čini dobro Sionu. Svetlost od Svetlosti. Svedrţitelja. ja bih Ti prineo. jednosuštnog Ocu. i očistiću se. Operi me dobro od bezakonja moga. Tebi jedinome sagreših. i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. poklonimo se i pripadnimo Hristu. Jedinorodnog. i duhom vladalačkim učvrsti me. umij me. i greh je moj stalno preda mnom. Srce čisto sagradi u meni. glas molitve moje kao i svetih Umnih Sila Tvojih. Gle. za ţrtve paljenice ne mariš. i sva bezakonja moja očisti. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista. kroz Koga je sve postalo. i neka se podignu zidovi jerusalimski. I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata. Odvrati lice Svoje od grehova mojih. Jer da si hteo ţrtve. i biću belji od snega. obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek. Boţe. Naučiću bezakonike putevima Tvojim. i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti Svoje. Izbavi me od krvi. i u gresima rodi me mati moja. Gospode. Boţe. Boţe spasenja moga. Daj mi da slušam radost i veselje. caru našem Bogu! Hodite. i stradao i pogreben. Jer bezakonje svoje ja znam. istinu ljubiš.Gospode. Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. i bezboţnici će se obratiti k Tebi. roĎenog ne stvorenog.

Koji se zajedno sa Ocem i Sinom oboţava i slavi. MAKARIJA VELIKOG Boţe. i padajući pred Tobom vapijem Ti: ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti. I ţivot budućega veka. sabornu i apostolsku Crkvu. sada i uvek. U jednu. Ţivotvornoga. ponoćnu pesmu prinosim Ti. i spasi me. Gospoda. Koji od Oca ishodi. MOLITVA 2: ISTOGA SVETITELjA Ustavši od sna. i posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan. ZATIM. I u Duha Svetoga. Koji je govorio kroz proroke. Oca i Sina i Svetoga Duha. jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom. i neka bude u meni volja Tvoja. I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca. da neosuĎeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime. i pohitavši podigni mene koji u lenosti leţim. i spasi me u bdenju i molitvi. i Njegovom Carstvu neće biti kraja. I Koji će opet doći sa slavom da sudi ţivima i mrtvima.I Koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano. Hriste Boţe. nego me obaspi milosrĎem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. Amin. Čekam vaskrsenje mrtvih. očisti me grešnoga. svetu. MOLITVA 1: SV. Amin. Spasitelju. nego me izbavi od Zlog. i u vekove vekova. MOLITVA 3: ISTOGA SVETITELjA . Ispovedam jedno krštenje za otpuštenje grehova.

da nas ne zateče pale i razlenjene nego bodre. dao meni slugi Svome. besmrtni Care. i od Ďavolske brzopletosti. očekujući dolazak svetlog i pretskazanog dana Jedinorodnog Sina Tvog. koja Ti sada upućujemo od prljavih usana oslanjajući se na veliko Tvoje milosrĎe. Ti sam Vladaru. Boţe sila i svakog tela. gde je neprestano likovanje onih koji praznuju . Amin MOLITVA 5: Gospode Boţe Svedrţitelju koji od Tvojih Nebeskih Sila primaš Trisvetu pesmu primi i od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. MAKARIJA Gospode. Amin. i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. i milosrĎem Tvojim polazim na dela Tvoja. pomozi mi u svako doba u svakoj stvari. Ocu i Sinu. sada i uvek i u vekove vekova. bespočetna i večna Svetlosti. da prošlo vreme ove noći preĎem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. udostoji me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju. Molim Ti se. u koji će Sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim. MOLITVA 6: SV. Amin. Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. I daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju preĎemo svu noć ovoga ţivota. i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. i oprosti nam sagrešenja naša koja učinismo delom i rečju i mišlju. i čuvaj me od svega rĎavog u svetu. i svakoga dobra promislitelj i podaritelj. i spasi me. koji na visinama ţiviš i na smerne gledaš. Tebi pribegavam. orne za delanje i gotove da uĎemo sa Njim u radost i boţanski dvorac slave Njegove. i daj mi da svih dana ţivota svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi. i u Tebe je sve uzdanje moje. VASILIJA VELIKOG Gospode Svedrţitelju. Jer si Ti moj Stvoritelj. Vladaru čovekoljubivi. koji si Svojom velikom dobrotom i Svojim velikim milosrĎem. Sam. a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš. i uvedi u Tvoje večno Carstvo.Ustavši od sna. svesno ili nesvesno. i Svetome Duhu. MOLITVA 4: ISTOG SV. sada i uvek i u vekove vekova. Tvorče svega. u koje nema promene ili senke izmene. primi naša moljenja.

Prosveti dušu moju oslepljenu. Svebesprekorna. moleći usrdno Hrista. da ne postanem radost Ďavolima ja koji sam podlegao mnogim gresima. otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla ţivotna bura. Ti koja si rodila nezalaznu Svetlost. bespočetnom Ocu. učini me domom Duha boţanskog. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim. da slavimo moć Tvoju. i molim Te. um moj oblagodati. usliši glas nepotrebnog sluge Svog. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu. Svetlonosna seni nebesna. . san mrzovolje odgoneći. Vladarko. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Amin. izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. sa jedinorodnim Tvojim Sinom. Svebesprekorna. načini novoga čoveka od mene koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Čuvaj me i noću i danju. u svima i od svih slavljenom Bogu. podignuću na pohvalu ruke i usne. trgni iz teškoga sna lenosti oči i um naš. Udalji me od svake muke i umoli Vladara svih. Vladarko. prosveti naše misli. Svezana okovima greha. daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo. rukovodi u meni duhovnu blagodat. kome priliči čast i poklonjenje. Osnaţi me da straţim u slavoslovlju. uprljane prljavštinom. Amin. slavno i neizmerno. Amin. i Tebe peva sva tvar kroza sve vekove. MOLITVA 8: PONOĆNA PESMA PRESVETOJ BOGORODICI Blagodat Tvoju pevam. koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i odmora tela od teških poslova. Jer si Ti istinita svetlost. odobrovolji se. Prečista. sada i uvek i u vekove vekova. razdreši me molbama Tvojim Bogonevesto. da bismo mogli nerasejano pevati i ispovedati se Tebi. Ti koja si iznad anĎela. Ti koja si rodila ţivotodavca Boga. Izbavi me ognja večnoga. koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. Izbavi me dušegubnih zloba. i crva zloga. Presveta Djevo. Udostoj me da sa svima Svetima dobijem nebesko veselje. MOLITVA 7: ISTOGA SVETITELjA Blagosiljamo Te previšnji Boţe i Gospode milosti. izleči davnašnje strasti duše moje. Ti koja si rodila Lekara. nego si pokazao Svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali. sada i uvek i u vekove vekova.i neiskazana sladost onih koji gledaju neizrecivu lepotu lica Tvoga. primi moju molitvenu sluţbu i prinesi milosrdnom Bogu. Neprestano Ti prinosim jauke od srca. MOLITVA 9:. 0 divna palato Gospodnja. učini me višim od ovoga sveta. Oţivi me umrtvljenog strastima. i tartara. i svesvetim i blagim i ţivotvornim Tvojim Duhom.

O. Gospode Isuse Hriste. pokrij me danas. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Neka mi se mesto dela uračuna vera. i slavi se prečasno ime Tvoje kroza sve vekove. pohitaj brzo. smernog i bednog sluge Svog. da bi spasao sve. spasi me po blagodati. niti otstupi od mene zbog moje neuzdrţljivosti. O. Čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela. onda to nije blagodat i dar. i ugasi plamen strasti mojih. Ali. . i da opet sluţim Tebi bez lenosti usrdno. i moli se za mene Gospodu. nerad. Blagoslovena si Ti meĎu ţenama. i oslobodi me od svih zlih delanja. MOLITVA 10: ANĐELU ČUVARU Sveti AnĎele. Amin. Svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene. koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni ţivot. Bogorodice Djevo. koji ne traţiš dela koja me opravdavaju. jer si rodila Spasitelja duša naših. jer si blagoslovena od svih naraštaja. rĎave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu. Spase. Boţe moj. u sve dane ţivota moga. ne ostavi me grešnoga. biće ţiv i neće videti smrti vavek. spasi me. da me je oteo iz Tvojih ruku i zaštite. ZAVRŠNA MOLITVA JUTARNjA: PRESVETOJ BOGORODICI Presveta Vladarko moja. No ova vera moja neka zameni sve. iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se. molim Te. Ti si. brzo. i sve prljave. veliki u milosrĎu i neiskazani u milosti. Gospode. nerazumnost. rekao: Koji veruje u Mene. Bogorodice. Amin. raduj se Blagodatna Marije. da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio. o Reči. nego dug. jer si Ti moj Bog i Sazdatelj. I opet. pogiboh. da me učvrsti u strahu Svome i pokaţe me dostojnim slugom Svoje dobrote. zaboravnost.GOSPODU NAŠEM ISUSU HRISTU Mnogomilostivi i svemilostivi Boţe moj. neka me ona pokaţe učesnikom Tvoje večne slave. i sačuvaj me od svakog iskušenja Ďavolskog. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike evo verujem: spasi me. udostoj me da Te sada zavolim kao što nekada zavoleh sami greh. o Hriste moj. mrzovolju. da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane ţivota svoga. Amin. Jer ako me spaseš zbog dela. jer sam ubog i jadan. Gospod je s Tobom. Hriste Spase moj. kao što ranije sluţih varljivom Satani. i uputi me na put spasenja. neka ona odgovara. sada i uvek i u vekove vekova. i blagosloven je Plod utrobe Tvoje. neka me ona opravdava. Osobito pak sluţiću Tebi. i ako što sagreših ove prošle noći. sveti AnĎele Boţji. jer si Ti Bog moj od utrobe majke moje. hteo ja ili ne. Ojačaj moju bednu i hudu ruku. i izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata.

Amin. pomiluj nas. Gospode Isuse Hriste. .Molitvama Svetih Otaca naših. Boţe naš.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful