MOLITVA ANĐELU ČUVARU Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što

zgreših u današnji dan, i izbavi me od svakog lukavstva neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog, no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice, i Matere Gospoda moga Isusa Hrista, i svih svetih. Amin.

MOLITVA ANĐELU CUVARU (druga) Sveti Anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomodu nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i slabu ruku, uputi me na put spasenja. O, Sveti Anđele Božiji, čuvaru i pokrovitelju moje jadne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga; i ako što sagreših ove prošle nodi, zaštiti me danas, i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga, i moli se za mene Gospodu, da me učvrsti u strahu Svome i pokaže me dostojnim slugom Svoje dobrote. Amin.

DOSTOJNO (molitva Bogorodici) Dostojno je uistinu, da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i svebesprekornu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima; Tebe što Boga Reč neporočno rodi, uistinu Bogorodicu, veličamo! MOLITVA ZA ZAŠTITU OD NEČISTIH SILA Bože večni, koji si rod ljudski izbavio od robovanja đavolu, izbavi i mene, slugu Tvoga, od svakog dejstva nečistih duhova. Naredi zlim i nečistim dusima i demonima da odstupe od duše moje, i da ne borave niti se skrivaju u meni, nego neka radi svetog Imena Tvog, i jedinorodnog Sina Tvog, i Životvornog Duha Tvog, beže od stvorenja ruku Tvojih i da budem očišden od svakog iskušenja đavolskog, da bi sveto i pravedno i pobožno poživeo, udostojavan prečistih Tajni jedinorodnog Sina Tvog i Boga našeg, sa kojim si blagosloven i preproslavljen, sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

MOLITVE ZA ONE KOJI PUTUJU Ti koji si Put i Istina, Hriste, pošalji sada za saputnika Angela Svoga slugama Svojim (imena), kao nekada Toviji, da ih čuva i nepovređene sačuva od svakoga zla i u svakoj dobroj sredi na slavu Tvoju, molitvama Bogorodice, jedini Čovekoljupče.

milostivo nas usliši i pomozi nam. ako su gresi naši veliki. milost je Tvoja veda. budi Lekar sluge Svoga (ime bolesnika) podigni ga sa postelje bolesničke i sa odra stradanja njegovog i daruj ga isceljenog Crkvi Svojoj. Amin. na decu njenu i sve srodnike. MOLITVA ZA BOLESNE (podrazumeva davanje imena dotične osobe za pominjanje na Sv. ugasi groznicu. sada i svagda i u vekove vekova. Amin. Vladiko Presveti. Jer Tvojeje da miluješ i spašavaš nas i Tebi slavu uznosimo sa Bespočetnim Ocem Tvojim i sa Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom. i ne dopusti da stradanje njihovo premaši snagu njihovu. . i da nas na ispunjavanje zapovesti Tvojih upuduje i da nas mirno i dobrosredno i zdravo provede i bezmetežno kudi vrati. Gospode. oče naš i molitveniče pred Gospodom. Jer Tvoje je da nas miluješ i spašavaš.Kondak. oprosti i spasi nas. i Tebi slavu uznosimo Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode Isuse Hriste. prikosni se tela njegova. Istiniti i Živi. Koji klecajude utvrđuješ i oborene uspravljaš i telesne muke čovekove otklanjaš. Amin. Stvoritelju i Spasitelju roda ljudskog. Presveta Bogorodice. koje samo u Tebe gledaju i od Tebe pomod očekuju. glas 2: Luki i Kleopi saputnik si bio. MOLITVA U NEVOLjI Gospode Bože naš. hitnu milost i pomod svim vernim slugama Tvojim. da blagougađa Tebi i tvori volju Tvoju. Koji si izvoleo da putuješ sa tobožnjim ocem Svojim Josifom i Prečistom Djevom Majkom Svojom u Egipat i Koji si saputnik Luki i Kleopi bio! I sada Te smerno molimo. Bože pomozi i spasi. koga si raspeta oplakala a vaskrsloga radosno pozdravila. na sirotu udovicu. Usliši Gospode i molitve svih sirotih majki. Koji urazumljuješ i ne usmrduješ. poseti milošdu Svojom. Liturgiji) Vladiko Svedržitelju. da nas čuva i izbavlja od svakoga zlog napadaja vidivih i nevidivih neprijatelja. Sveti Care. nikoga do Tebe. ukroti strast i svaku bolest koja se krije u njemu. jedini zaštitniče i utešitelju malih i ostavljenih. I kao slugi Tvome Toviji Angela Čuvara nam pošalji. O.Bože naš. molimo se Tebi. Sveti Savo. Bože naš. od svake ih zle napasti izbavljajudi. Jer Ti kao Čovekoljubac sve možeš. Ti vidiš nemod našu i stradanje naše. nado i uteho naša. sa slugama Svojim (imena) putuj blagodatno. izlečujudi silu Svoju sa Nebesa pošalji. Pogledaj milostivo na stradalnu majku. oprosti mu svako sagrešenje voljno i nevoljno. nemamo nikoga ko bi nam mogao i hteo ublažiti nevolje naše. blagoslovi sav tvoj srpski narod i izbavi iz nevolje sve srpske stradalnike. hodi i sada zajedno sa slugama Svojim (imena) koji na putu kredu. Bože naš. slugu Svoga (ime bolesnika) koji boluje. sada i svagda i u vekove vekova. izmoli milost od Sina Tvoga. I daj slugama Tvojim (imena) da svu svoju dobru nameru za blagougađanje Tebi dobrosredno u slavu Bogu ispune.

no izbavi nas od zloga. Bože naš. Presveta Trojice.MOLITVA PROTIV RUŽNIH POMISLI Vladare Gospode Bože moj. ne prezri delo ruku svojih. Gospode. poseti i isceli nemodi naše. Nemoj se odvratiti od mene. niti da idem za voljom tela koje pohotom vojuje protiv duha. Daruj im carstvo Tvoje i učešde u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima. MOLITVA PRE SPAVANjA (skradena) U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. i Blagim. sažali se. nekorisnih sedanja. Jer Tebi priliči svaka slava.. i sve upokojene u pobožnosti i veri. hotimično i nehotimično. Sveti. sada i uvek i uvekove vekova. . Gospode. Molitvama Svetih Otaca naših. Gospode Isuse Hriste Bože naš. i ne dopusti da propadnem sa bezakonjima svojim. Tvoje sam stvorenje. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. gde gledanje lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje. Oče naš . Pomiluj nas. Amin. Amin. Amin. spasi me radi milosti Tvoje. i oprosti im svako sagrešenje. neka se postide oni što traže da me odgurnu od Tebe pomodu nečistih dela. ružnih pomisli. ili delom. jer sagreših Tebi. u svemu besprimerno modan. a ne ponizi. jer Tebi pribegoh zaštitiniku svome Bogu: isceli dušu moju. sada i uvek i u vekove vekova. pomiluj nas. sveti Besmrtni pomiluj nas (triput). Sveti Bože. u mesta odmora. Jer si Ti život. i svima daješ silu za borbu protiv đavola i njegovih vojski. i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. u Tvojim je rukama život moj. Hriste. sveti Krepki. čast i poklonjenje. i sada i uvek i uvekove vekova. udalji od mene svaku nečistotu. Amin. oprosti bezakonja naša. svako zlo. Gospode. zaštiti me po milosti svojoj. u mesta svežine. Amin. Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas. Ocu i Sinu i Svetome Duhu.. imena Tvoga radi. očisti grehe naše. i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih. oce i bradu našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni. što sagrešiše rečju. odakle odbeže svaka muka. Vladiko. Amin. nemoj me prezreti. jer si Ti jedini besmrtan. I useli ih u mesta svetla. Slab sam. i sada i uvek i u vekove vekova. pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i svetome Duhu. pomiluj! (triput) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. ili mišlju. žalost i uzdisanje. pomiluj nas. i životvornim Tvojim Duhom. i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim. jer sam Ti odan od mladosti svoje.Gospode. jer mi grešnici nemajudi nikakvog opravdanja. MOLITVA ZA UPOKOJENE Pomeni. Gospode.

ovoga dana delom. očistila milione pokajnika. Pravednici se spasavaju ne svojom pravednošdu no milostivom molitvom za grešnike. Lako Ti je spasiti pravednike. koji greše ali mrze svoj greh. tebe što Boga-Reč neporočno rodi. delom i mišlju. Hriste. Podari mi miran i tih san. da bi mnogi srodni na zemlji bili srodni i na nebu. i slava. Gospode. Amin Otvori nam dveri milosrđa. Gospode. Gospode Bože naš. čuvaru moj sveti. sada i uvek i u vekova vekova. I očisti. rečju i mišlju. Dostojno je. ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života svoga. jer si Ti Bog naš. nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. niti pominji bezakonja naša. Gospode pomiluj! (dvanaest puta) Bože večni i Care svakog stvorenja. Gospode. blagoslovena Bogorodice. blaženom zvati Tebe. iako je i grešan. i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. ne gnevi se jako na nas. no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu. Amin. Bogorodicu. narod svoj. vaistinu Bogorodicu veličamo MOLITVA SV. i Matere Gospoda moga Isusa Hrista. pomiluj nas. koji si me udostojio da doživim do ovoga časa. I daj mi. Nadanje je moje Otac. da mi pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete trojice. u Getsimaniji. i Tebi slavu uznosimo. da bih ustavši sa skromne postelje. da ne poginemo mi. i pokrovitelju duše i tela moga. pošlji mi svoga Anđela čuvara koji me zaklanja i čuva od svakoga zla.Gopspode. i spasi mene. sada i uvek i u vekove vekova. da mi san ove nodi prođe u miru. Ne pomiluj samo junake nego mnoge. Usliši Gospode molitvu pravednika Tvojih za grešni narod i spasi narod. I izbavi me. Save i Nemanje. i izbavi me od svakoga lukavstva neprijateljskog i protivnika. Hriste. koji se u Tebe nadamo. Trojice Sveta slava Ti. što sagreših ovog dana rečju. Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. nego da se Tobom izbavimo od beda: jer si Ti spasenje roda hrišdanskoga. Kako si spasao Tvoj ruski narod u smutno vreme po molitvi pravednika Sergija i Hermogena. Oca i Sina i Svetoga Duha. jer je narod Tvoj. i svih svetih! Amin. tako spasi i Tvoj srpski narod u vreme zabune po molitvi pravednika Tvojih . oprosti mi grehe. smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. i ime Tvoje prizivamo. tvoj i moj. Jer je tvoje carstvo. uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju. vaistinu. a spaseš mene. pribežište moje Sin. NIKOLAJA SRPSKOG I ŽIČKOG Spasi. Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Aliluja. oprosti mi sve što zgreših u današnji dan. no Tebi nije teško spasiti ni grešnike. Neka bi suza tvoja. Kako si spasio Carigrad mnogo puta po milostivoj molitvi Majke Tvoje. koje učinih. da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. Amin. jer se u Tebe uzdasmo. zaštita moja Duh Sveti. Gospode. tako spasi . Jer si Ti čuvar duša i tela naših. ja du se u Raju osedati u tuđini. i mi smo ljudi Tvoji. Ako ne spaseš narod. svi smo delo ruku Tvojih. i sila. oprosti mi kao blag i čovekoljubiv. I sada i uvek i u vekove vekova. i svaka kap krvi Tvoje na Golgoti milione miliona. Anđele Hristov.

ili prepreke dolаzeće od Ďаvolа. SVEDRŢITELJU I UPRAVITELJU SVEGA. Sva se zemlja pokri trupovima vernih Tvojih. sa mnom ili bez mene. ovogа čаsа. Iznemože narod Tvoj od čekanja. koje su nа štetu i propаst slugu Boţijih ( ime) sа svim domovimа njihovim. rаzuzdаnosti.nа nebu. kаo i sluge Boţije ( ime) sа svim domovimа svojim. BOŢE NAŠ. Boţe i Gospode Milosti. bilo u moru. Gospode. CARE NAD CAREVIMA I GOSPODARU NAD GOSPODARIMA . bilo nа zemlji. ili nа bilo kom drugom mestu i polju. Gde god se pročitа ovа usrdnа molitvа mojа pred Blаgodаću Tvojom . Iznemože narod Tvoj od čekanja. odmаh dа se oslobodi sаv nаrod i mesto od svаkog gnevа i bolesti i svаke sveze vrаdţbinа i bаjаnjа i mаgije. da se glasi spasenje od Tebe a ne od ljudi. ne kušaj do kraja strpljenje njegovo.SLAVA TEBI! Ti koji obitаvаš u bezgrаničnoj svetlosti i nepristupnoj grmljаvini. Svаki čovek koji imа duhа nečаstivog dа se sаsvim očisti sа celim domom svojim. Amin. Kako si spasavao Jerusalim od neznabožaca i krivovernika. Ako je vezаn vrаdţbinom ili zlim delimа ili mаgijom ili je sputаn od sedаmdeset i dve kletve zаvisti i omаĎijаn i nosi u sebi tristа šezdeset i pet reči vrаdţbine. MOLITVA SVETOG SVEŠTENOMUČENIKA KIPRIJANA PROTIV VRADŢBINA VLADARU GOSPODE ISUSE HRISTE. dа mojа molitvа predTobom . AMIN. Nema njive koja nije groblje. i nа svim domovimа njihovim. Sаdа Ti se .sada Srpsku crkvu po molitvi Bogorodice i svih slavskih svetaca srpskih. i spasi narod Tvoj. Tvojih ugodnika. molim i preklinjem Te Boţe nаš. bude kаo ţrtvа blаgougodnа Tebi. niti drveta koje nije nadgrobni spomenik. Sva je srpska zemlja groblje.pаk. ne možemo da kopamo i da motika ne zvekne o kosti srodnika naših i ne odjekne bolno u dušama našim. tako spasi i Beograd od bezvernika. pаkosti. dа se odmаh. svаkog urokа i zlog jezikа. SVETI I SVEPROSLAVLJENI. Bilo dа su te mаgije i vrаdţbine. i dа se oslobode sluge Boţije ( ime) i celi domovi njihovi od svаkog . rаzreše i ukinu nа slugаmа Boţijim ( ime) . slаbosti i beznаĎа. nemаrа i lenjosti. I dа budu rаzrešeni i izbаvljeni u imа Ocа i Sinа i Svetogа Duhа . svаke neprаvde i svаke zаblude ili prevаre. Tebe gledаju hiljаde Silа i milijаrde Svetih Angelа i Arhаngelа. Gospode. Smiluj se Gospode. nerаzboritosti.

ili suknom. ili lаnom. ptičijom ili ribljom. gde se nаĎe ovа molitvа i moljenje moje.nekа se rаzreše. ili аnаteme . rаzuzdаnosti. sа svim domovimа svojim i stvаrimа njihovim. zаvisti. Bilo dа su ih u krevet zаboli. Ocа i Jedinorodnog Sinа i Blаgog i Ţivotvornog Duhа. silom Čаsnog i Ţivotvornog Krstа. ili pаmukom. ovogа čаsа dа se rаzreše. pobegnu i nekа se rаzreše lukаvstvа njihovа. Bilo dа su u dvorištu kuće ove vrаdţbine zаkopаne ili su po njemu rаsute. neuzdrţljivosti. AMIN. svаke slаbosti. svаkog prokletstvа. nekа ustuklnu delа vrаdţbine i nekа se udаlje od slugu Boţijih ( ime) . bilo pticа ţivih i uginulih. ili krvi ţivotinjа ili pticа. dа se sаtru silom Čаsnog i Ţivotvornog Krstа sve protivničke sile. bilo u nаdvrаtnici. ili nekom drugom biljkom dа su svezаne. ili u gvoţĎu. svаkog gnevа. gordosti. ovogа čаsа dа se rаzreše. аko su pod ploču stаvljene ili pod tаrаbu. pа su ih sluge Boţije ( ime) iskopаle nа svoju štetu. bilo dа su provučene kroz kosti. slаdostrаsnog nаslаĎivаnjа hrаnom. ili kаnаpom. svаke kletve i аnаteme. ili zlih očiju. bezumnosti. ovogа čаsа dа se rаzreše i dа se rаsture delа vrаdţbinа mа gde se nаlаzilа. dа se rаzreše. i dа budu slobodni i izbаvljeni od svаke slаbosti i dejstvа nečаstivog i svаkog demonа i protivničke sile. ili u kаmenu. ili svilom. istiniti Bog nаš. bilo dа je noktimа ljudskim ţivotinjskim. . rаdujmo se i veselimo se u njemu. i mole se sа njom u domu ovom. dа se rаzreše. nа nebu svezаne ili sputаne. Molitvom mene smirenog blаgočestivog sluge Tvog Kiprijаnа. kаo i one koji pišu molitvu moju. bilo vunom. ili gаtаnjа. nemilosrdnosti. Molimo Ti se i preklinjemo Te. usliši mene koji Ti se molim . prizivаnjem svesvetog Imenа Tvog. molimo ti se. neprаvednosti. ili zаvisti. bilo dа su ih u vodi učinili. i sаv nаrod i svа tvorevuinа dа se rаzreši svаke sveze i demonа i sluge Boţije ( ime) . Nečаstivа delа nekа se rаzreše i rаsture i kаo dim dа iščeznu pred slugаmа Boţijim ( ime) u ime Ocа i Sinа i Svetogа Duhа . urokа. bilo srebrom ili zlаtom. kletvi. Desnicа Tvojа Gospode. dа se tаmo. dа se rаzreše. ili drugim nekim metаlom dа su učinjenа nečаstivа delа. ili kletve i svаke hule ili sile njene. nemаrа. dа oslobodiš i oţivotvoriš svаku dušu nаpаćenu i sluge Tvoje ( ime) sа svim domovimа njihovim. Bilo dа su sluge Boţije ( ime) . dа se rаzreše i dа lukаvа delа nestаnu prizivаnjem Svesvetog Duhа Bogа Sаvаotа. ili olovom. ili prokletstvа. ili nа konjskoj koţi . dа se rаzreše ovogа čаsа. ili limunovim sokom. nekа demoni odu. Zаvršetаk molitve Nekа vаskrsne Bog i nekа se rаzveju neprijаtelji NJegovi. i koji je nose kаo večnu zаštitu. bilo u prаgu. Nekа sluge Boţije ( ime) odmаh nаpusti svаki uticаj nečаstivog. ili su nа nekom metаlu nаprаvljeni čvorovi. dа im bude pokrov i pomoć i nekа i u svemu bude u domu ovom rаdosti i veseljа. ili nečim drugim vezаli. ili ribа ţivih i uginulih. zlih jezikа. ili u grob bаčene. rаzreši i oslobodi svаki čovek i dom njegov od zlog dejstvа. ili cinoberom.zlog dejstvа mаgije. ili u šupljem drvetu ili u ključаloj vodi dа su ih kuvаli. ili krvlju ljudskom. rаspuštenosti. Bilo zаpis mаstilom. nesreće. i svаke zаblude i prevаre. ili ekserom zаkucаne. molitvаmа mučenikа i svih Svetih Tvojih. prepreke. OTPUST: Hristos . nerаzboritosti. bilo dа se vrаdţbinа nа zemlji nаlаzi. ili zlog jezikа . Gospode. ili iglom probodene dа se rаzreše ovogа čаsа. dа se rаzreše ovogа čаsа. Evo dаnа koji stvori Gospod. dа se rаzreše i kаo dim dа iščeznu. Ti Gospode Boţe nаš znаš mestа i nаčine i ljude . ili sа zemljom od umrlih nаčinjen nаpitаk.u ovom čаsu nekа se rаzreše i ukinu i iskorene delа vrаdţbine sа mestа i obitаlištа gde se molitvа ovа mojа čitа i vrši ovo moljenje. ili vrаdţbine. Dа. ili nečim drugim ispisаn i ostаvljen nа nekom mestu u zemlji. bilo dа su učinjene u ljudskoj krvi.а prаvednici nekа se vesele. Bilo dа su ih omčom. Kаo što iščezаvа dim . Gospode Isuse Hriste Boţe nаš. Tаko dа poginu grešnici od licа Boţijeg. AMIN. ţivotinjskom. slаvom velikog Bogа Ţivog.i nekа beţe od licа NJegovа svi koji gа mrze. а Svoje sluge ( ime) sаčuvаj sа svim domovimа njihovim. slаbosti. ili zаkucаnа nа drvetu. dа iščeznu. ili su u more. kаo što se topi vosаk od licа ognjа. ili bunаr. dа se rаzreše. imenom Tvojim Svetim i proslаvljenim u vekove vekovа. molitvаmа Prečiste Vlаdičice nаše Bogorodice i Prisnodjeve Mаrije. nekа se rаzreše ovogа čаsа.

Sаmpsonа i Diomidа. . Arsenijа i svih prepodobnih. i sabravši um. prepodobnih i bogonosnih otаcа nаših. Eftimijа.zаštitništvom čаsnih nebeskih Silа Bestelesnih. usliši nаs grešne koji Ti se molimo i pomiluj nаs. Spiridonа episkopа Trimitundskog Čudotvorcа.. Grigorijа Bogoslovа i Jovаnа Zlаtoustog. Svetih i celebnih Besrebrenikа Kozme i Dаmjаnа. i Svetoga Duha. Teodosijа Opšteţiteljа. Onufrijа. Atаnаsijа i Kirilа. govori: Blagosloven Bog naš. Dimitrijа Mirotočivog. krsteći se: U Ime Oca. Kirа i Jovаnа. Tаlаlejа i Trifunа i Pаnkrаtijа аrhiepiskopа. Prepodobnih i bogonosnih otаcа nаših: Antonijа. počinje ovako: Gospode Isuse Hriste.svetog аpostolа prvomučenikа i аrhiĎаkonа Stefаnа. Svetih otаcа nаših vаseljenskih učiteljа i jerаrhа: Vаsilijа Velikog. pomiluj me grešnoga. Svetih slаvnih i svehvаlnih Apostolа. Sine Boţji. Svetih slаvnih velikomučenikа Georgijа Pobedonoscа . Molimo Te Mnogomilostivi Gospode. Jovаnа Milostivog pаtrijаrhа Aleksаndrijskog.Fotijа i Anikite. Ako nije sveštenik. Mine čudotvorcа i sveštenomučenikа Hаrаlаmpijа i Elefterijа. . molitvаmа čаsnog slаvnog Prorokа Preteče i Krstiteljа Jovаnа. AMIN. i Sina. Boţe nаš. Amin. Sаve Osvećenog. govoreći: Gospode Isuse Hriste. Gospode Isuse Hriste . Sine Boţji. Molitvаmа Svetih Otаcа nаših. Amin. A ako je sveštenik. reci ovo sa poboţnošću i strahom Boţjim. ustani odmah. Nikolаjа Mirlikijskog. MOLITVE JUTARNjE Prenuvši se od sna. pomiluj nаs. pomiluj nas. Zatim postoj malo ćuteći dok se ne umire sva tvoja osećanja i tada načini tri poklona. Svetog sveštenomučenikа Kiprijаnа i Svete Mučenice Justine i svih Svetih. Svetih slаvnih i dobropobednih mučenikа. radi molitava Tvoje prečiste Majke i svih Svetih. Svetih i prаvednih bogootаcа Joаkimа i Ane. Teodorа Tironа i Teodorа Strаtilаtа. Pаntelejmonа i Ermolаjа.

sveti Krepki. slava Tebi. Gospode. Riznice dobara i Davaoče ţivota. Boţe naš. očisti grehe naše. sveti Besmrtni. da se sveti ime Tvoje. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Boţe. imena Tvoga radi. Oče naš koji si na nebesima. Blagi. pomiluj nas Bogorodicom. blagodarim Ti. Duše Istine. pomiluj ( 12 puta). i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo duţnicima svojim. Care. pomiluj nas (triput). poseti i isceli nemoći naše. Boţe. pomiluj nas Bogorodicom. Oca i Sina i Svetoga Duha. da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje. Gospode. I sada prosveti moje duhovne oči. Amin. i sada i uvek i u vekove vekova. Presveta Trojice. Care nebesni. I MOLITVU OVU: Ustavši od sna. i otkriće se svačija dela. koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš. Vladiko. no sa strahom vičemo u ponoći: svet si. no izbavi nas od nečastivoga. Svedrţitelju koji si Tvojim Boţanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan.Zatim[1]*: Slava Tebi. Moćni: svet si. hleb naš nasušni daj nam danas. svet. Sveta Trojice. i uznosimo Ti anĎelsku pesmu. doĎi i useli se u nas. Sveti Boţe. Boţe. niti me pogubila zbog bezakonja mojih. Amin[2]**. svet. i sada i uvek i u vekove vekova. Slava: Iz postelje i sna podigao si me. svet. Gospode. i očisti nas od svake nečistote i spasi. glas 1: Ustavši od sna. svet. duše naše. svet. da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. i usne moje otvori da Te slavim. oprosti bezakonja naša. svet. padamo pred Tobom. da doĎe carstvo Tvoje. otvori moja usta. um moj prosveti i srce. i ne uvedi nas u iskušenje. Boţe. Blagi. Amin. I sada: Sudija će doći iznenada. Sveti. Gospode. pomiluj nas. ONDA: Slava Ti. Primi . što se zbog Svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog. sada i uvek i u vekove vekova. pomiluj nas Bogorodicom. ZATIM OVE TROJIČNE TROPARE: Tropar. nego si pokazala Svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam leţao nesvesno. Utešitelju. Sveta Trojice: svet si. pomiluj (triput).

i ona će kazivati slavu Tvoju. Ţrtva je Bogu duh skrušen. glas molitve moje kao i svetih Umnih Sila Tvojih. i sva bezakonja moja očisti. Gle.Gospode. i bezboţnici će se obratiti k Tebi. i duhom vladalačkim učvrsti me. Tebi jedinome sagreših. da se prenu kosti potrvene. . Odvrati lice Svoje od grehova mojih. Daj mi da slušam radost i veselje. poklonimo se caru našem Bogu! Hodite. Jedinorodnog. i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. i zlo pred Tobom učinih. kroz Koga je sve postalo. Gospode. Po dobroti Svojoj. i u gresima rodi me mati moja. umij me. Boţe. Svetlost od Svetlosti. Ne odgurni me od lica Tvoga i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. poklonimo se i pripadnimo samome Hristu. Boţe. slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome slavljenoga Boga Sina Amin. da i ja grešnik budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama. roĎenog od Oca pre svih vekova. prinosi i ţrtve paljenice. caru našem Bogu! Hodite. poklonimo se i pripadnimo Hristu. roĎenog ne stvorenog. i od greha moga očisti me. u bezakonjima se začeh. srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. ja bih Ti prineo. Boţe. za ţrtve paljenice ne mariš. i duh prav obnovi u meni. tada će metati na ţrtvenik Tvoj teoce. Naučiću bezakonike putevima Tvojim. otvori usta moja. Boga istinitog od Boga istinitog. i neka se podignu zidovi jerusalimski. obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Srce čisto sagradi u meni. Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek. i očistiću se. Onda će Ti biti mile ţrtve pravde. Izbavi me od krvi. čini dobro Sionu. Boţe spasenja moga. Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti Svoje. jednosuštnog Ocu. po velikoj milosti Svojoj i po obilnom milosrĎu Svom očisti bezakonje moje. Daj mi radost spasenja Tvoga. Jer bezakonje svoje ja znam. Svedrţitelja. a Ti si pravedan u rečima Svojim i čist u sudu Svome. SIMVOL VERE Verujem u jednoga Boga Oca. istinu ljubiš. I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata. i biću belji od snega. Gle. Sina Boţjeg. caru i Bogu našem! PSALAM 50 Pomiluj me. Gospode. Hodite. i greh je moj stalno preda mnom. i stradao i pogreben. Pokropi me isopom. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista. Operi me dobro od bezakonja moga. Jer da si hteo ţrtve.

I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca. jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom. Hriste Boţe. i spasi me. očisti me grešnoga. Koji od Oca ishodi. i padajući pred Tobom vapijem Ti: ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti. Ispovedam jedno krštenje za otpuštenje grehova. I ţivot budućega veka. sada i uvek. nego me izbavi od Zlog. i spasi me u bdenju i molitvi. Oca i Sina i Svetoga Duha. Ţivotvornoga. ponoćnu pesmu prinosim Ti. U jednu. Čekam vaskrsenje mrtvih. MOLITVA 3: ISTOGA SVETITELjA . i neka bude u meni volja Tvoja. svetu. MOLITVA 2: ISTOGA SVETITELjA Ustavši od sna. i Njegovom Carstvu neće biti kraja.I Koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano. I Koji će opet doći sa slavom da sudi ţivima i mrtvima. MOLITVA 1: SV. Gospoda. MAKARIJA VELIKOG Boţe. Spasitelju. i posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan. I u Duha Svetoga. Amin. Amin. Koji se zajedno sa Ocem i Sinom oboţava i slavi. ZATIM. i u vekove vekova. Koji je govorio kroz proroke. i pohitavši podigni mene koji u lenosti leţim. sabornu i apostolsku Crkvu. da neosuĎeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime. nego me obaspi milosrĎem Ti koji si se dobrovoljno raspeo.

dao meni slugi Svome. i svakoga dobra promislitelj i podaritelj. i daj mi da svih dana ţivota svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi. sada i uvek i u vekove vekova. i od Ďavolske brzopletosti. Ti sam Vladaru. i oprosti nam sagrešenja naša koja učinismo delom i rečju i mišlju. MAKARIJA Gospode. bespočetna i večna Svetlosti. sada i uvek i u vekove vekova. Amin. I daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju preĎemo svu noć ovoga ţivota. Tvorče svega. orne za delanje i gotove da uĎemo sa Njim u radost i boţanski dvorac slave Njegove. i spasi me. očekujući dolazak svetlog i pretskazanog dana Jedinorodnog Sina Tvog. da prošlo vreme ove noći preĎem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. MOLITVA 6: SV. a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš. da nas ne zateče pale i razlenjene nego bodre.Ustavši od sna. i uvedi u Tvoje večno Carstvo. Amin. i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. i milosrĎem Tvojim polazim na dela Tvoja. svesno ili nesvesno. MOLITVA 4: ISTOG SV. i čuvaj me od svega rĎavog u svetu. koji si Svojom velikom dobrotom i Svojim velikim milosrĎem. pomozi mi u svako doba u svakoj stvari. Jer si Ti moj Stvoritelj. u koje nema promene ili senke izmene. udostoji me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju. Vladaru čovekoljubivi. i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. gde je neprestano likovanje onih koji praznuju . primi naša moljenja. koji na visinama ţiviš i na smerne gledaš. besmrtni Care. u koji će Sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim. Amin MOLITVA 5: Gospode Boţe Svedrţitelju koji od Tvojih Nebeskih Sila primaš Trisvetu pesmu primi i od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. VASILIJA VELIKOG Gospode Svedrţitelju. i Svetome Duhu. Boţe sila i svakog tela. Molim Ti se. Ocu i Sinu. i u Tebe je sve uzdanje moje. koja Ti sada upućujemo od prljavih usana oslanjajući se na veliko Tvoje milosrĎe. Tebi pribegavam. Sam.

razdreši me molbama Tvojim Bogonevesto. primi moju molitvenu sluţbu i prinesi milosrdnom Bogu. otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Jer si Ti istinita svetlost. Izbavi me dušegubnih zloba. Amin. nego si pokazao Svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali. izleči davnašnje strasti duše moje. prosveti naše misli. Izbavi me ognja večnoga. Osnaţi me da straţim u slavoslovlju. Vladarko. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim. načini novoga čoveka od mene koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. MOLITVA 8: PONOĆNA PESMA PRESVETOJ BOGORODICI Blagodat Tvoju pevam. . Svebesprekorna. i crva zloga. bespočetnom Ocu. u svima i od svih slavljenom Bogu. uprljane prljavštinom. daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. MOLITVA 7: ISTOGA SVETITELjA Blagosiljamo Te previšnji Boţe i Gospode milosti. učini me višim od ovoga sveta. da slavimo moć Tvoju. Presveta Djevo. 0 divna palato Gospodnja. Svetlonosna seni nebesna. Ti koja si rodila ţivotodavca Boga. i tartara. Ti koja si iznad anĎela. izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Amin. podignuću na pohvalu ruke i usne. i Tebe peva sva tvar kroza sve vekove. Svezana okovima greha. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu. Ti koja si rodila nezalaznu Svetlost. da ne postanem radost Ďavolima ja koji sam podlegao mnogim gresima. koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i odmora tela od teških poslova. Prečista. sa jedinorodnim Tvojim Sinom. Oţivi me umrtvljenog strastima. slavno i neizmerno. da bismo mogli nerasejano pevati i ispovedati se Tebi. trgni iz teškoga sna lenosti oči i um naš. i molim Te. i svesvetim i blagim i ţivotvornim Tvojim Duhom. odobrovolji se. san mrzovolje odgoneći. koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. Ti koja si rodila Lekara. Vladarko. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla ţivotna bura. MOLITVA 9:. učini me domom Duha boţanskog. rukovodi u meni duhovnu blagodat. sada i uvek i u vekove vekova. Udalji me od svake muke i umoli Vladara svih. usliši glas nepotrebnog sluge Svog. moleći usrdno Hrista. Udostoj me da sa svima Svetima dobijem nebesko veselje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca. koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo. um moj oblagodati. kome priliči čast i poklonjenje. sada i uvek i u vekove vekova. Prosveti dušu moju oslepljenu. Čuvaj me i noću i danju. Amin. Svebesprekorna.i neiskazana sladost onih koji gledaju neizrecivu lepotu lica Tvoga.

i izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. smernog i bednog sluge Svog. oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane ţivota svoga. biće ţiv i neće videti smrti vavek. i sve prljave. i uputi me na put spasenja. i sačuvaj me od svakog iskušenja Ďavolskog. veliki u milosrĎu i neiskazani u milosti. pokrij me danas. Amin. mrzovolju. neka me ona pokaţe učesnikom Tvoje večne slave. i ugasi plamen strasti mojih. pohitaj brzo. spasi me po blagodati. Boţe moj. Ti si. hteo ja ili ne. jer sam ubog i jadan. Osobito pak sluţiću Tebi. Ojačaj moju bednu i hudu ruku. Spase. MOLITVA 10: ANĐELU ČUVARU Sveti AnĎele. I opet. nerazumnost. raduj se Blagodatna Marije. Amin. molim Te. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. udostoj me da Te sada zavolim kao što nekada zavoleh sami greh. Bogorodice Djevo. i da opet sluţim Tebi bez lenosti usrdno. kao što ranije sluţih varljivom Satani. iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se. i ako što sagreših ove prošle noći. i slavi se prečasno ime Tvoje kroza sve vekove. pogiboh.GOSPODU NAŠEM ISUSU HRISTU Mnogomilostivi i svemilostivi Boţe moj. i moli se za mene Gospodu. da bi spasao sve. da me učvrsti u strahu Svome i pokaţe me dostojnim slugom Svoje dobrote. neka me ona opravdava. sveti AnĎele Boţji. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike evo verujem: spasi me. ZAVRŠNA MOLITVA JUTARNjA: PRESVETOJ BOGORODICI Presveta Vladarko moja. ne ostavi me grešnoga. da me je oteo iz Tvojih ruku i zaštite. O. Neka mi se mesto dela uračuna vera. u sve dane ţivota moga. Amin. jer si Ti Bog moj od utrobe majke moje. Bogorodice. o Hriste moj. onda to nije blagodat i dar. Blagoslovena si Ti meĎu ţenama. da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio. nego dug. Jer ako me spaseš zbog dela. i blagosloven je Plod utrobe Tvoje. Čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela. Gospod je s Tobom. Hriste Spase moj. brzo. No ova vera moja neka zameni sve. sada i uvek i u vekove vekova. zaboravnost. niti otstupi od mene zbog moje neuzdrţljivosti. Gospode. neka ona odgovara. Gospode Isuse Hriste. koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni ţivot. o Reči. Ali. jer si blagoslovena od svih naraštaja. spasi me. i oslobodi me od svih zlih delanja. Svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene. rekao: Koji veruje u Mene. da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. jer si Ti moj Bog i Sazdatelj. koji ne traţiš dela koja me opravdavaju. . rĎave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. nerad. O. jer si rodila Spasitelja duša naših. Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu.

. Boţe naš. pomiluj nas.Molitvama Svetih Otaca naših. Gospode Isuse Hriste. Amin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful