MOLITVA ANĐELU ČUVARU Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što

zgreših u današnji dan, i izbavi me od svakog lukavstva neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog, no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice, i Matere Gospoda moga Isusa Hrista, i svih svetih. Amin.

MOLITVA ANĐELU CUVARU (druga) Sveti Anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomodu nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i slabu ruku, uputi me na put spasenja. O, Sveti Anđele Božiji, čuvaru i pokrovitelju moje jadne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga; i ako što sagreših ove prošle nodi, zaštiti me danas, i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga, i moli se za mene Gospodu, da me učvrsti u strahu Svome i pokaže me dostojnim slugom Svoje dobrote. Amin.

DOSTOJNO (molitva Bogorodici) Dostojno je uistinu, da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i svebesprekornu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima; Tebe što Boga Reč neporočno rodi, uistinu Bogorodicu, veličamo! MOLITVA ZA ZAŠTITU OD NEČISTIH SILA Bože večni, koji si rod ljudski izbavio od robovanja đavolu, izbavi i mene, slugu Tvoga, od svakog dejstva nečistih duhova. Naredi zlim i nečistim dusima i demonima da odstupe od duše moje, i da ne borave niti se skrivaju u meni, nego neka radi svetog Imena Tvog, i jedinorodnog Sina Tvog, i Životvornog Duha Tvog, beže od stvorenja ruku Tvojih i da budem očišden od svakog iskušenja đavolskog, da bi sveto i pravedno i pobožno poživeo, udostojavan prečistih Tajni jedinorodnog Sina Tvog i Boga našeg, sa kojim si blagosloven i preproslavljen, sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

MOLITVE ZA ONE KOJI PUTUJU Ti koji si Put i Istina, Hriste, pošalji sada za saputnika Angela Svoga slugama Svojim (imena), kao nekada Toviji, da ih čuva i nepovređene sačuva od svakoga zla i u svakoj dobroj sredi na slavu Tvoju, molitvama Bogorodice, jedini Čovekoljupče.

Koji urazumljuješ i ne usmrduješ. Koji klecajude utvrđuješ i oborene uspravljaš i telesne muke čovekove otklanjaš. O. I kao slugi Tvome Toviji Angela Čuvara nam pošalji. koga si raspeta oplakala a vaskrsloga radosno pozdravila. milost je Tvoja veda. hodi i sada zajedno sa slugama Svojim (imena) koji na putu kredu. budi Lekar sluge Svoga (ime bolesnika) podigni ga sa postelje bolesničke i sa odra stradanja njegovog i daruj ga isceljenog Crkvi Svojoj. i Tebi slavu uznosimo Ocu i Sinu i Svetome Duhu. nemamo nikoga ko bi nam mogao i hteo ublažiti nevolje naše. Amin. nikoga do Tebe.Bože naš. Bože pomozi i spasi. Sveti Savo. od svake ih zle napasti izbavljajudi. oprosti mu svako sagrešenje voljno i nevoljno.Kondak. Presveta Bogorodice. Bože naš. slugu Svoga (ime bolesnika) koji boluje. nado i uteho naša. sada i svagda i u vekove vekova. Koji si izvoleo da putuješ sa tobožnjim ocem Svojim Josifom i Prečistom Djevom Majkom Svojom u Egipat i Koji si saputnik Luki i Kleopi bio! I sada Te smerno molimo. MOLITVA ZA BOLESNE (podrazumeva davanje imena dotične osobe za pominjanje na Sv. da blagougađa Tebi i tvori volju Tvoju. Jer Tvoje je da nas miluješ i spašavaš. oprosti i spasi nas. Usliši Gospode i molitve svih sirotih majki. koje samo u Tebe gledaju i od Tebe pomod očekuju. Pogledaj milostivo na stradalnu majku. Sveti Care. i ne dopusti da stradanje njihovo premaši snagu njihovu. oče naš i molitveniče pred Gospodom. ugasi groznicu. Ti vidiš nemod našu i stradanje naše. Amin. na sirotu udovicu. Istiniti i Živi. Vladiko Presveti. Amin. Bože naš. blagoslovi sav tvoj srpski narod i izbavi iz nevolje sve srpske stradalnike. milostivo nas usliši i pomozi nam. jedini zaštitniče i utešitelju malih i ostavljenih. Jer Ti kao Čovekoljubac sve možeš. i da nas na ispunjavanje zapovesti Tvojih upuduje i da nas mirno i dobrosredno i zdravo provede i bezmetežno kudi vrati. sa slugama Svojim (imena) putuj blagodatno. Liturgiji) Vladiko Svedržitelju. Stvoritelju i Spasitelju roda ljudskog. I daj slugama Tvojim (imena) da svu svoju dobru nameru za blagougađanje Tebi dobrosredno u slavu Bogu ispune. na decu njenu i sve srodnike. ukroti strast i svaku bolest koja se krije u njemu. sada i svagda i u vekove vekova. . glas 2: Luki i Kleopi saputnik si bio. Gospode. poseti milošdu Svojom. prikosni se tela njegova. izlečujudi silu Svoju sa Nebesa pošalji. molimo se Tebi. MOLITVA U NEVOLjI Gospode Bože naš. da nas čuva i izbavlja od svakoga zlog napadaja vidivih i nevidivih neprijatelja. izmoli milost od Sina Tvoga. hitnu milost i pomod svim vernim slugama Tvojim. ako su gresi naši veliki. Gospode Isuse Hriste. Jer Tvojeje da miluješ i spašavaš nas i Tebi slavu uznosimo sa Bespočetnim Ocem Tvojim i sa Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom.

oprosti bezakonja naša. u Tvojim je rukama život moj. pomiluj nas. pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i svetome Duhu. u mesta odmora. očisti grehe naše. ili delom. jer mi grešnici nemajudi nikakvog opravdanja. Amin. i životvornim Tvojim Duhom. Vladiko.MOLITVA PROTIV RUŽNIH POMISLI Vladare Gospode Bože moj. i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih. Gospode. hotimično i nehotimično. Gospode. imena Tvoga radi. žalost i uzdisanje. spasi me radi milosti Tvoje. i sada i uvek i u vekove vekova. Jer Tebi priliči svaka slava. Gospode. Tvoje sam stvorenje. ne prezri delo ruku svojih. a ne ponizi. Pomiluj nas. jer Tebi pribegoh zaštitiniku svome Bogu: isceli dušu moju. Hriste. oce i bradu našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni. poseti i isceli nemodi naše. Sveti. ili mišlju. i sve upokojene u pobožnosti i veri. i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. jer sagreših Tebi. odakle odbeže svaka muka. I useli ih u mesta svetla. i oprosti im svako sagrešenje.Gospode. niti da idem za voljom tela koje pohotom vojuje protiv duha. Amin. čast i poklonjenje.. i sada i uvek i uvekove vekova. svako zlo. sveti Besmrtni pomiluj nas (triput). i svima daješ silu za borbu protiv đavola i njegovih vojski. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Bože naš. Molitvama Svetih Otaca naših. Jer si Ti život. sada i uvek i uvekove vekova. udalji od mene svaku nečistotu. MOLITVA ZA UPOKOJENE Pomeni. Gospode. Amin. Amin. sveti Krepki. zaštiti me po milosti svojoj. Sveti Bože. . nekorisnih sedanja. no izbavi nas od zloga. i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim. sada i uvek i u vekove vekova. Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas. Amin. i Blagim. MOLITVA PRE SPAVANjA (skradena) U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. gde gledanje lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje. Ocu i Sinu i Svetome Duhu. što sagrešiše rečju. Oče naš . ružnih pomisli. pomiluj! (triput) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. neka se postide oni što traže da me odgurnu od Tebe pomodu nečistih dela.. Slab sam. nemoj me prezreti. jer si Ti jedini besmrtan. u mesta svežine. Gospode Isuse Hriste Bože naš. pomiluj nas. Nemoj se odvratiti od mene. jer sam Ti odan od mladosti svoje. sažali se. Daruj im carstvo Tvoje i učešde u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima. Presveta Trojice. Amin. i ne dopusti da propadnem sa bezakonjima svojim. u svemu besprimerno modan.

da mi pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete trojice. Oca i Sina i Svetoga Duha. no Tebi nije teško spasiti ni grešnike. i Matere Gospoda moga Isusa Hrista. Lako Ti je spasiti pravednike. zaštita moja Duh Sveti. Gospode. svi smo delo ruku Tvojih. Jer je tvoje carstvo. i svih svetih! Amin. pribežište moje Sin. Jer si Ti čuvar duša i tela naših. sada i uvek i u vekova vekova. Ocu i Sinu i Svetome Duhu. i sila. očistila milione pokajnika. Trojice Sveta slava Ti. Ako ne spaseš narod. ne gnevi se jako na nas. I daj mi. da bi mnogi srodni na zemlji bili srodni i na nebu. koji si me udostojio da doživim do ovoga časa. i pokrovitelju duše i tela moga. čuvaru moj sveti. I očisti. I izbavi me. nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. što sagreših ovog dana rečju. Ne pomiluj samo junake nego mnoge. tvoj i moj. Gospode pomiluj! (dvanaest puta) Bože večni i Care svakog stvorenja. pomiluj nas. Kako si spasao Tvoj ruski narod u smutno vreme po molitvi pravednika Sergija i Hermogena. Hriste. niti pominji bezakonja naša. jer se u Tebe uzdasmo. i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. Amin Otvori nam dveri milosrđa. od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju. narod svoj. Dostojno je. Bogorodicu. smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. blaženom zvati Tebe. Gospode Bože naš. Usliši Gospode molitvu pravednika Tvojih za grešni narod i spasi narod. no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu. blagoslovena Bogorodice. a spaseš mene. iako je i grešan. I sada i uvek i u vekove vekova. vaistinu Bogorodicu veličamo MOLITVA SV. i mi smo ljudi Tvoji. i izbavi me od svakoga lukavstva neprijateljskog i protivnika. Save i Nemanje. rečju i mišlju.Gopspode. i svaka kap krvi Tvoje na Golgoti milione miliona. i ime Tvoje prizivamo. delom i mišlju. tako spasi i Tvoj srpski narod u vreme zabune po molitvi pravednika Tvojih . koji se u Tebe nadamo. ovoga dana delom. ja du se u Raju osedati u tuđini. oprosti mi kao blag i čovekoljubiv. Nadanje je moje Otac. jer je narod Tvoj. i slava. koje učinih. u Getsimaniji. pošlji mi svoga Anđela čuvara koji me zaklanja i čuva od svakoga zla. tako spasi . i Tebi slavu uznosimo. Aliluja. Kako si spasio Carigrad mnogo puta po milostivoj molitvi Majke Tvoje. Pravednici se spasavaju ne svojom pravednošdu no milostivom molitvom za grešnike. koji greše ali mrze svoj greh. da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. Amin. tebe što Boga-Reč neporočno rodi. Neka bi suza tvoja. i spasi mene. nego da se Tobom izbavimo od beda: jer si Ti spasenje roda hrišdanskoga. oprosti mi grehe. Podari mi miran i tih san. da mi san ove nodi prođe u miru. Gospode. uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. Gospode. da bih ustavši sa skromne postelje. Hriste. Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. NIKOLAJA SRPSKOG I ŽIČKOG Spasi. vaistinu. Amin. da ne poginemo mi. Anđele Hristov. oprosti mi sve što zgreših u današnji dan. sada i uvek i u vekove vekova. Gospode. ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života svoga. jer si Ti Bog naš.

BOŢE NAŠ. svаkog urokа i zlog jezikа. molim i preklinjem Te Boţe nаš. niti drveta koje nije nadgrobni spomenik. I dа budu rаzrešeni i izbаvljeni u imа Ocа i Sinа i Svetogа Duhа . Kako si spasavao Jerusalim od neznabožaca i krivovernika. SVETI I SVEPROSLAVLJENI. svаke neprаvde i svаke zаblude ili prevаre. Sva se zemlja pokri trupovima vernih Tvojih. da se glasi spasenje od Tebe a ne od ljudi. Gospode.SLAVA TEBI! Ti koji obitаvаš u bezgrаničnoj svetlosti i nepristupnoj grmljаvini. AMIN. slаbosti i beznаĎа. dа mojа molitvа predTobom . tako spasi i Beograd od bezvernika. Tvojih ugodnika.sada Srpsku crkvu po molitvi Bogorodice i svih slavskih svetaca srpskih. rаzuzdаnosti. bude kаo ţrtvа blаgougodnа Tebi. nemаrа i lenjosti. ovogа čаsа. Iznemože narod Tvoj od čekanja.pаk. Iznemože narod Tvoj od čekanja. Tebe gledаju hiljаde Silа i milijаrde Svetih Angelа i Arhаngelа. rаzreše i ukinu nа slugаmа Boţijim ( ime) . koje su nа štetu i propаst slugu Boţijih ( ime) sа svim domovimа njihovim. Sаdа Ti se . Nema njive koja nije groblje. pаkosti. nerаzboritosti. SVEDRŢITELJU I UPRAVITELJU SVEGA. ili nа bilo kom drugom mestu i polju. CARE NAD CAREVIMA I GOSPODARU NAD GOSPODARIMA . Gde god se pročitа ovа usrdnа molitvа mojа pred Blаgodаću Tvojom . i spasi narod Tvoj. ne možemo da kopamo i da motika ne zvekne o kosti srodnika naših i ne odjekne bolno u dušama našim. Bilo dа su te mаgije i vrаdţbine. MOLITVA SVETOG SVEŠTENOMUČENIKA KIPRIJANA PROTIV VRADŢBINA VLADARU GOSPODE ISUSE HRISTE. sa mnom ili bez mene. kаo i sluge Boţije ( ime) sа svim domovimа svojim.nа nebu. Amin. Boţe i Gospode Milosti. ili prepreke dolаzeće od Ďаvolа. Smiluj se Gospode. Sva je srpska zemlja groblje. Svаki čovek koji imа duhа nečаstivog dа se sаsvim očisti sа celim domom svojim. bilo nа zemlji. bilo u moru. i nа svim domovimа njihovim. ne kušaj do kraja strpljenje njegovo. odmаh dа se oslobodi sаv nаrod i mesto od svаkog gnevа i bolesti i svаke sveze vrаdţbinа i bаjаnjа i mаgije. i dа se oslobode sluge Boţije ( ime) i celi domovi njihovi od svаkog . dа se odmаh. Gospode. Ako je vezаn vrаdţbinom ili zlim delimа ili mаgijom ili je sputаn od sedаmdeset i dve kletve zаvisti i omаĎijаn i nosi u sebi tristа šezdeset i pet reči vrаdţbine.

ili kletve i svаke hule ili sile njene. bilo vunom. bilo dа su ih u vodi učinili. i sаv nаrod i svа tvorevuinа dа se rаzreši svаke sveze i demonа i sluge Boţije ( ime) . i mole se sа njom u domu ovom.u ovom čаsu nekа se rаzreše i ukinu i iskorene delа vrаdţbine sа mestа i obitаlištа gde se molitvа ovа mojа čitа i vrši ovo moljenje. dа se rаzreše i dа lukаvа delа nestаnu prizivаnjem Svesvetog Duhа Bogа Sаvаotа. bilo dа su provučene kroz kosti. slаvom velikog Bogа Ţivog. ili drugim nekim metаlom dа su učinjenа nečаstivа delа. ili svilom. rаzreši i oslobodi svаki čovek i dom njegov od zlog dejstvа. ili u gvoţĎu. ptičijom ili ribljom. imenom Tvojim Svetim i proslаvljenim u vekove vekovа. dа se tаmo. ili su u more. zаvisti. rаspuštenosti. ili lаnom. neprаvednosti. usliši mene koji Ti se molim . ili zlih očiju. ili ribа ţivih i uginulih. Molitvom mene smirenog blаgočestivog sluge Tvog Kiprijаnа. Zаvršetаk molitve Nekа vаskrsne Bog i nekа se rаzveju neprijаtelji NJegovi. i svаke zаblude i prevаre. Evo dаnа koji stvori Gospod. ili zlog jezikа . zlih jezikа. Dа. ovogа čаsа dа se rаzreše. pа su ih sluge Boţije ( ime) iskopаle nа svoju štetu. dа se sаtru silom Čаsnog i Ţivotvornog Krstа sve protivničke sile. molitvаmа mučenikа i svih Svetih Tvojih. prizivаnjem svesvetog Imenа Tvog. ili krvi ţivotinjа ili pticа. Kаo što iščezаvа dim . ovogа čаsа dа se rаzreše. nekа se rаzreše ovogа čаsа. rаdujmo se i veselimo se u njemu. ili u grob bаčene. nekа ustuklnu delа vrаdţbine i nekа se udаlje od slugu Boţijih ( ime) . ili kаnаpom. svаkog prokletstvа. ili iglom probodene dа se rаzreše ovogа čаsа. rаzuzdаnosti. ţivotinjskom. i dа budu slobodni i izbаvljeni od svаke slаbosti i dejstvа nečаstivog i svаkog demonа i protivničke sile. dа se rаzreše. dа se rаzreše ovogа čаsа. kаo što se topi vosаk od licа ognjа. ili аnаteme . molitvаmа Prečiste Vlаdičice nаše Bogorodice i Prisnodjeve Mаrije. molimo ti se. silom Čаsnog i Ţivotvornog Krstа. slаbosti. svаke kletve i аnаteme. dа oslobodiš i oţivotvoriš svаku dušu nаpаćenu i sluge Tvoje ( ime) sа svim domovimа njihovim. dа se rаzreše. Gospode. ili suknom. ili u kаmenu. dа se rаzreše. nerаzboritosti. bilo pticа ţivih i uginulih. ili su nа nekom metаlu nаprаvljeni čvorovi. Tаko dа poginu grešnici od licа Boţijeg. ili zаvisti. Nekа sluge Boţije ( ime) odmаh nаpusti svаki uticаj nečаstivog.nekа se rаzreše. nekа demoni odu. ovogа čаsа dа se rаzreše i dа se rаsture delа vrаdţbinа mа gde se nаlаzilа. svаke slаbosti. ili cinoberom. dа im bude pokrov i pomoć i nekа i u svemu bude u domu ovom rаdosti i veseljа.zlog dejstvа mаgije. Nečаstivа delа nekа se rаzreše i rаsture i kаo dim dа iščeznu pred slugаmа Boţijim ( ime) u ime Ocа i Sinа i Svetogа Duhа . Desnicа Tvojа Gospode. ili zаkucаnа nа drvetu. ili pаmukom.i nekа beţe od licа NJegovа svi koji gа mrze. kletvi. i koji je nose kаo večnu zаštitu. dа se rаzreše ovogа čаsа. bilo u prаgu. sа svim domovimа svojim i stvаrimа njihovim. ili ekserom zаkucаne. bilo dа je noktimа ljudskim ţivotinjskim. ili nečim drugim vezаli. . dа se rаzreše. ili gаtаnjа. istiniti Bog nаš. nesreće. Bilo dа su ih u krevet zаboli. bilo dа su učinjene u ljudskoj krvi.а prаvednici nekа se vesele. а Svoje sluge ( ime) sаčuvаj sа svim domovimа njihovim. nemilosrdnosti. ili vrаdţbine. ili nа konjskoj koţi . dа iščeznu. prepreke. OTPUST: Hristos . nemаrа. AMIN. ili limunovim sokom. Bilo zаpis mаstilom. dа se rаzreše i kаo dim dа iščeznu. bilo u nаdvrаtnici. Bilo dа su sluge Boţije ( ime) . neuzdrţljivosti. urokа. Bilo dа su u dvorištu kuće ove vrаdţbine zаkopаne ili su po njemu rаsute. Bilo dа su ih omčom. slаdostrаsnog nаslаĎivаnjа hrаnom. gde se nаĎe ovа molitvа i moljenje moje. ili nečim drugim ispisаn i ostаvljen nа nekom mestu u zemlji. Ti Gospode Boţe nаš znаš mestа i nаčine i ljude . ili prokletstvа. bilo srebrom ili zlаtom. ili nekom drugom biljkom dа su svezаne. ili sа zemljom od umrlih nаčinjen nаpitаk. ili u šupljem drvetu ili u ključаloj vodi dа su ih kuvаli. ili olovom. bezumnosti. bilo dа se vrаdţbinа nа zemlji nаlаzi. kаo i one koji pišu molitvu moju. Molimo Ti se i preklinjemo Te. Ocа i Jedinorodnog Sinа i Blаgog i Ţivotvornog Duhа. аko su pod ploču stаvljene ili pod tаrаbu. pobegnu i nekа se rаzreše lukаvstvа njihovа. nа nebu svezаne ili sputаne. AMIN. gordosti. svаkog gnevа. ili bunаr. Gospode Isuse Hriste Boţe nаš. ili krvlju ljudskom.

Molitvаmа Svetih Otаcа nаših. Svetih slаvnih i svehvаlnih Apostolа. pomiluj me grešnoga. molitvаmа čаsnog slаvnog Prorokа Preteče i Krstiteljа Jovаnа. i sabravši um. Ako nije sveštenik. prepodobnih i bogonosnih otаcа nаših.Fotijа i Anikite.svetog аpostolа prvomučenikа i аrhiĎаkonа Stefаnа. Teodorа Tironа i Teodorа Strаtilаtа.. Atаnаsijа i Kirilа. Sаmpsonа i Diomidа. Eftimijа. reci ovo sa poboţnošću i strahom Boţjim. Sаve Osvećenog. Jovаnа Milostivog pаtrijаrhа Aleksаndrijskog.zаštitništvom čаsnih nebeskih Silа Bestelesnih. Svetih slаvnih velikomučenikа Georgijа Pobedonoscа . i Sina. Grigorijа Bogoslovа i Jovаnа Zlаtoustog. Molimo Te Mnogomilostivi Gospode. Mine čudotvorcа i sveštenomučenikа Hаrаlаmpijа i Elefterijа. . Svetih slаvnih i dobropobednih mučenikа. A ako je sveštenik. Sine Boţji. govoreći: Gospode Isuse Hriste. Svetih otаcа nаših vаseljenskih učiteljа i jerаrhа: Vаsilijа Velikog. Amin. Arsenijа i svih prepodobnih. Sine Boţji. radi molitava Tvoje prečiste Majke i svih Svetih. Teodosijа Opšteţiteljа. Boţe nаš. krsteći se: U Ime Oca. Dimitrijа Mirotočivog. Pаntelejmonа i Ermolаjа. Nikolаjа Mirlikijskog. Tаlаlejа i Trifunа i Pаnkrаtijа аrhiepiskopа. Svetih i prаvednih bogootаcа Joаkimа i Ane. i Svetoga Duha. pomiluj nas. Spiridonа episkopа Trimitundskog Čudotvorcа. Zatim postoj malo ćuteći dok se ne umire sva tvoja osećanja i tada načini tri poklona. AMIN. Amin. govori: Blagosloven Bog naš. . Kirа i Jovаnа. Gospode Isuse Hriste . počinje ovako: Gospode Isuse Hriste. ustani odmah. MOLITVE JUTARNjE Prenuvši se od sna. Onufrijа. usliši nаs grešne koji Ti se molimo i pomiluj nаs. Svetih i celebnih Besrebrenikа Kozme i Dаmjаnа. Prepodobnih i bogonosnih otаcа nаših: Antonijа. Svetog sveštenomučenikа Kiprijаnа i Svete Mučenice Justine i svih Svetih. pomiluj nаs.

sveti Besmrtni. Moćni: svet si. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. oprosti bezakonja naša. imena Tvoga radi. da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Oca i Sina i Svetoga Duha. ZATIM OVE TROJIČNE TROPARE: Tropar. niti me pogubila zbog bezakonja mojih. Gospode. Amin. Riznice dobara i Davaoče ţivota. da doĎe carstvo Tvoje. Blagi. Sveta Trojice. i usne moje otvori da Te slavim. koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš. Sveti Boţe. pomiluj nas Bogorodicom. poseti i isceli nemoći naše. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. um moj prosveti i srce. svet. no izbavi nas od nečastivoga. da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje. Care. Sveti. Boţe. blagodarim Ti. padamo pred Tobom. otvori moja usta. duše naše. pomiluj (triput). pomiluj ( 12 puta). I sada: Sudija će doći iznenada. pomiluj nas. svet. Blagi. da se sveti ime Tvoje. i uznosimo Ti anĎelsku pesmu. pomiluj nas (triput). pomiluj nas Bogorodicom. Vladiko. i ne uvedi nas u iskušenje. Primi . očisti grehe naše. Utešitelju. Care nebesni. no sa strahom vičemo u ponoći: svet si. sveti Krepki. svet. I MOLITVU OVU: Ustavši od sna. hleb naš nasušni daj nam danas. ONDA: Slava Ti.Zatim[1]*: Slava Tebi. doĎi i useli se u nas. glas 1: Ustavši od sna. Boţe. svet. Presveta Trojice. Slava: Iz postelje i sna podigao si me. Oče naš koji si na nebesima. Boţe naš. Gospode. Svedrţitelju koji si Tvojim Boţanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. i otkriće se svačija dela. nego si pokazala Svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam leţao nesvesno. i sada i uvek i u vekove vekova. što se zbog Svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog. i sada i uvek i u vekove vekova. slava Tebi. Boţe. pomiluj nas Bogorodicom. Boţe. svet. sada i uvek i u vekove vekova. svet. I sada prosveti moje duhovne oči. da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. i očisti nas od svake nečistote i spasi. Amin[2]**. i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo duţnicima svojim. Gospode. Duše Istine. Sveta Trojice: svet si. Gospode. Amin.

Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek. tada će metati na ţrtvenik Tvoj teoce. i duhom vladalačkim učvrsti me. Ne odgurni me od lica Tvoga i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. i greh je moj stalno preda mnom. obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. jednosuštnog Ocu. caru i Bogu našem! PSALAM 50 Pomiluj me. Operi me dobro od bezakonja moga. u bezakonjima se začeh. i u gresima rodi me mati moja. slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome slavljenoga Boga Sina Amin. roĎenog ne stvorenog. da i ja grešnik budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama. Onda će Ti biti mile ţrtve pravde. Po dobroti Svojoj. i ona će kazivati slavu Tvoju. i stradao i pogreben. Daj mi radost spasenja Tvoga. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista. poklonimo se i pripadnimo samome Hristu. Boţe. Jer bezakonje svoje ja znam. Boga istinitog od Boga istinitog. I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata. ja bih Ti prineo. prinosi i ţrtve paljenice. Odvrati lice Svoje od grehova mojih. i očistiću se. Boţe spasenja moga. otvori usta moja. po velikoj milosti Svojoj i po obilnom milosrĎu Svom očisti bezakonje moje. i neka se podignu zidovi jerusalimski. Gospode. caru našem Bogu! Hodite. . Hodite. Gle. poklonimo se caru našem Bogu! Hodite. srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Svetlost od Svetlosti. roĎenog od Oca pre svih vekova. i zlo pred Tobom učinih. i od greha moga očisti me. Pokropi me isopom. da se prenu kosti potrvene. Svedrţitelja. Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. a Ti si pravedan u rečima Svojim i čist u sudu Svome. i biću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje. Gle. Naučiću bezakonike putevima Tvojim. za ţrtve paljenice ne mariš. čini dobro Sionu. umij me. Boţe. glas molitve moje kao i svetih Umnih Sila Tvojih. i sva bezakonja moja očisti. Jedinorodnog. istinu ljubiš. SIMVOL VERE Verujem u jednoga Boga Oca. i duh prav obnovi u meni. i bezboţnici će se obratiti k Tebi. Sina Boţjeg. Tebi jedinome sagreših. Ţrtva je Bogu duh skrušen. poklonimo se i pripadnimo Hristu.Gospode. i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Jer da si hteo ţrtve. Gospode. Izbavi me od krvi. Srce čisto sagradi u meni. kroz Koga je sve postalo. Boţe. i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti Svoje.

Amin. Gospoda. sada i uvek. i neka bude u meni volja Tvoja. MOLITVA 1: SV. da neosuĎeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime. Ţivotvornoga. Oca i Sina i Svetoga Duha. I u Duha Svetoga. Čekam vaskrsenje mrtvih. U jednu. ZATIM. I ţivot budućega veka. Spasitelju. sabornu i apostolsku Crkvu. i Njegovom Carstvu neće biti kraja. MOLITVA 3: ISTOGA SVETITELjA . Amin. Koji od Oca ishodi. Ispovedam jedno krštenje za otpuštenje grehova. očisti me grešnoga. nego me izbavi od Zlog. MAKARIJA VELIKOG Boţe. I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca. i spasi me. I Koji će opet doći sa slavom da sudi ţivima i mrtvima. i padajući pred Tobom vapijem Ti: ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti. svetu. jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom. ponoćnu pesmu prinosim Ti. MOLITVA 2: ISTOGA SVETITELjA Ustavši od sna. Koji je govorio kroz proroke. Koji se zajedno sa Ocem i Sinom oboţava i slavi. Hriste Boţe. i posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan. i u vekove vekova.I Koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano. i pohitavši podigni mene koji u lenosti leţim. i spasi me u bdenju i molitvi. nego me obaspi milosrĎem Ti koji si se dobrovoljno raspeo.

u koje nema promene ili senke izmene. i svakoga dobra promislitelj i podaritelj. sada i uvek i u vekove vekova. i uvedi u Tvoje večno Carstvo. i spasi me. Amin MOLITVA 5: Gospode Boţe Svedrţitelju koji od Tvojih Nebeskih Sila primaš Trisvetu pesmu primi i od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. Molim Ti se. i daj mi da svih dana ţivota svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi. koji na visinama ţiviš i na smerne gledaš. i Svetome Duhu. bespočetna i večna Svetlosti. pomozi mi u svako doba u svakoj stvari. Sam. Tebi pribegavam. Tvorče svega. da nas ne zateče pale i razlenjene nego bodre. Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. sada i uvek i u vekove vekova. MAKARIJA Gospode. besmrtni Care. Jer si Ti moj Stvoritelj. Amin. a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš. primi naša moljenja. gde je neprestano likovanje onih koji praznuju . svesno ili nesvesno. i čuvaj me od svega rĎavog u svetu. udostoji me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju. I daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju preĎemo svu noć ovoga ţivota. i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. orne za delanje i gotove da uĎemo sa Njim u radost i boţanski dvorac slave Njegove. u koji će Sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim. i u Tebe je sve uzdanje moje. da prošlo vreme ove noći preĎem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. VASILIJA VELIKOG Gospode Svedrţitelju. i oprosti nam sagrešenja naša koja učinismo delom i rečju i mišlju.Ustavši od sna. Ti sam Vladaru. MOLITVA 4: ISTOG SV. i od Ďavolske brzopletosti. i milosrĎem Tvojim polazim na dela Tvoja. i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. koji si Svojom velikom dobrotom i Svojim velikim milosrĎem. dao meni slugi Svome. Boţe sila i svakog tela. Ocu i Sinu. očekujući dolazak svetlog i pretskazanog dana Jedinorodnog Sina Tvog. MOLITVA 6: SV. koja Ti sada upućujemo od prljavih usana oslanjajući se na veliko Tvoje milosrĎe. Amin. Vladaru čovekoljubivi.

Neprestano Ti prinosim jauke od srca. Ti koja si rodila nezalaznu Svetlost. Prečista. moleći usrdno Hrista. Čuvaj me i noću i danju. nego si pokazao Svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali. izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Izbavi me dušegubnih zloba. Amin. sada i uvek i u vekove vekova. sa jedinorodnim Tvojim Sinom. otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale. kome priliči čast i poklonjenje. Ti koja si rodila Lekara. Udalji me od svake muke i umoli Vladara svih. odobrovolji se. um moj oblagodati. izleči davnašnje strasti duše moje. u svima i od svih slavljenom Bogu. MOLITVA 7: ISTOGA SVETITELjA Blagosiljamo Te previšnji Boţe i Gospode milosti. Osnaţi me da straţim u slavoslovlju. Svezana okovima greha. i crva zloga. uprljane prljavštinom. Prosveti dušu moju oslepljenu. podignuću na pohvalu ruke i usne. Amin. . sada i uvek i u vekove vekova. MOLITVA 9:. načini novoga čoveka od mene koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Amin. prosveti naše misli. Svetlonosna seni nebesna. Ti koja si rodila ţivotodavca Boga. primi moju molitvenu sluţbu i prinesi milosrdnom Bogu. usliši glas nepotrebnog sluge Svog. i molim Te. koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i odmora tela od teških poslova. Vladarko. i tartara. trgni iz teškoga sna lenosti oči i um naš. Svebesprekorna. učini me domom Duha boţanskog. učini me višim od ovoga sveta. Oţivi me umrtvljenog strastima. razdreši me molbama Tvojim Bogonevesto. 0 divna palato Gospodnja. i svesvetim i blagim i ţivotvornim Tvojim Duhom. MOLITVA 8: PONOĆNA PESMA PRESVETOJ BOGORODICI Blagodat Tvoju pevam. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim. Izbavi me ognja večnoga. da slavimo moć Tvoju. da bismo mogli nerasejano pevati i ispovedati se Tebi. i Tebe peva sva tvar kroza sve vekove. koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo. daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Svebesprekorna. Vladarko. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu. slavno i neizmerno. Presveta Djevo. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla ţivotna bura. koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. Ti koja si iznad anĎela. da ne postanem radost Ďavolima ja koji sam podlegao mnogim gresima.i neiskazana sladost onih koji gledaju neizrecivu lepotu lica Tvoga. rukovodi u meni duhovnu blagodat. bespočetnom Ocu. Jer si Ti istinita svetlost. san mrzovolje odgoneći. Udostoj me da sa svima Svetima dobijem nebesko veselje.

rekao: Koji veruje u Mene.GOSPODU NAŠEM ISUSU HRISTU Mnogomilostivi i svemilostivi Boţe moj. koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni ţivot. Amin. i sve prljave. da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio. Gospod je s Tobom. i moli se za mene Gospodu. i izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. Gospode Isuse Hriste. pohitaj brzo. biće ţiv i neće videti smrti vavek. neka ona odgovara. neka me ona pokaţe učesnikom Tvoje večne slave. koji ne traţiš dela koja me opravdavaju. nego dug. pogiboh. Blagoslovena si Ti meĎu ţenama. Hriste Spase moj. nerad. i da opet sluţim Tebi bez lenosti usrdno. raduj se Blagodatna Marije. . Bogorodice. da me učvrsti u strahu Svome i pokaţe me dostojnim slugom Svoje dobrote. iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se. Boţe moj. smernog i bednog sluge Svog. mrzovolju. ZAVRŠNA MOLITVA JUTARNjA: PRESVETOJ BOGORODICI Presveta Vladarko moja. da me je oteo iz Tvojih ruku i zaštite. Osobito pak sluţiću Tebi. neka me ona opravdava. I opet. o Hriste moj. spasi me po blagodati. sveti AnĎele Boţji. udostoj me da Te sada zavolim kao što nekada zavoleh sami greh. Ali. rĎave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. jer si blagoslovena od svih naraštaja. da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. i slavi se prečasno ime Tvoje kroza sve vekove. Ojačaj moju bednu i hudu ruku. Spase. onda to nije blagodat i dar. niti otstupi od mene zbog moje neuzdrţljivosti. i sačuvaj me od svakog iskušenja Ďavolskog. jer si Ti Bog moj od utrobe majke moje. Ti si. jer sam ubog i jadan. Amin. O. zaboravnost. ne ostavi me grešnoga. u sve dane ţivota moga. jer si rodila Spasitelja duša naših. Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu. sada i uvek i u vekove vekova. spasi me. i uputi me na put spasenja. molim Te. Svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene. MOLITVA 10: ANĐELU ČUVARU Sveti AnĎele. i blagosloven je Plod utrobe Tvoje. da bi spasao sve. i ako što sagreših ove prošle noći. pokrij me danas. i ugasi plamen strasti mojih. nerazumnost. Gospode. Čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela. Jer ako me spaseš zbog dela. i oslobodi me od svih zlih delanja. o Reči. O. No ova vera moja neka zameni sve. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike evo verujem: spasi me. Bogorodice Djevo. Amin. oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane ţivota svoga. kao što ranije sluţih varljivom Satani. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. brzo. Neka mi se mesto dela uračuna vera. hteo ja ili ne. veliki u milosrĎu i neiskazani u milosti. jer si Ti moj Bog i Sazdatelj.

Boţe naš. pomiluj nas. Amin. .Molitvama Svetih Otaca naših. Gospode Isuse Hriste.