MOLITVA ANĐELU ČUVARU Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što

zgreših u današnji dan, i izbavi me od svakog lukavstva neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog, no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice, i Matere Gospoda moga Isusa Hrista, i svih svetih. Amin.

MOLITVA ANĐELU CUVARU (druga) Sveti Anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomodu nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i slabu ruku, uputi me na put spasenja. O, Sveti Anđele Božiji, čuvaru i pokrovitelju moje jadne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga; i ako što sagreših ove prošle nodi, zaštiti me danas, i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga, i moli se za mene Gospodu, da me učvrsti u strahu Svome i pokaže me dostojnim slugom Svoje dobrote. Amin.

DOSTOJNO (molitva Bogorodici) Dostojno je uistinu, da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i svebesprekornu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima; Tebe što Boga Reč neporočno rodi, uistinu Bogorodicu, veličamo! MOLITVA ZA ZAŠTITU OD NEČISTIH SILA Bože večni, koji si rod ljudski izbavio od robovanja đavolu, izbavi i mene, slugu Tvoga, od svakog dejstva nečistih duhova. Naredi zlim i nečistim dusima i demonima da odstupe od duše moje, i da ne borave niti se skrivaju u meni, nego neka radi svetog Imena Tvog, i jedinorodnog Sina Tvog, i Životvornog Duha Tvog, beže od stvorenja ruku Tvojih i da budem očišden od svakog iskušenja đavolskog, da bi sveto i pravedno i pobožno poživeo, udostojavan prečistih Tajni jedinorodnog Sina Tvog i Boga našeg, sa kojim si blagosloven i preproslavljen, sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

MOLITVE ZA ONE KOJI PUTUJU Ti koji si Put i Istina, Hriste, pošalji sada za saputnika Angela Svoga slugama Svojim (imena), kao nekada Toviji, da ih čuva i nepovređene sačuva od svakoga zla i u svakoj dobroj sredi na slavu Tvoju, molitvama Bogorodice, jedini Čovekoljupče.

Stvoritelju i Spasitelju roda ljudskog. milostivo nas usliši i pomozi nam. molimo se Tebi. Bože naš. Amin. Amin. Vladiko Presveti. Sveti Savo. Koji si izvoleo da putuješ sa tobožnjim ocem Svojim Josifom i Prečistom Djevom Majkom Svojom u Egipat i Koji si saputnik Luki i Kleopi bio! I sada Te smerno molimo. Usliši Gospode i molitve svih sirotih majki. Koji urazumljuješ i ne usmrduješ. Pogledaj milostivo na stradalnu majku. i Tebi slavu uznosimo Ocu i Sinu i Svetome Duhu. MOLITVA U NEVOLjI Gospode Bože naš. slugu Svoga (ime bolesnika) koji boluje.Bože naš. glas 2: Luki i Kleopi saputnik si bio. hitnu milost i pomod svim vernim slugama Tvojim. od svake ih zle napasti izbavljajudi. jedini zaštitniče i utešitelju malih i ostavljenih. Liturgiji) Vladiko Svedržitelju. milost je Tvoja veda. poseti milošdu Svojom. da nas čuva i izbavlja od svakoga zlog napadaja vidivih i nevidivih neprijatelja. Jer Ti kao Čovekoljubac sve možeš. hodi i sada zajedno sa slugama Svojim (imena) koji na putu kredu. Bože naš. oprosti mu svako sagrešenje voljno i nevoljno. . Ti vidiš nemod našu i stradanje naše.Kondak. sada i svagda i u vekove vekova. sa slugama Svojim (imena) putuj blagodatno. ukroti strast i svaku bolest koja se krije u njemu. koga si raspeta oplakala a vaskrsloga radosno pozdravila. Gospode Isuse Hriste. koje samo u Tebe gledaju i od Tebe pomod očekuju. I kao slugi Tvome Toviji Angela Čuvara nam pošalji. nemamo nikoga ko bi nam mogao i hteo ublažiti nevolje naše. oprosti i spasi nas. i da nas na ispunjavanje zapovesti Tvojih upuduje i da nas mirno i dobrosredno i zdravo provede i bezmetežno kudi vrati. Bože pomozi i spasi. Amin. Jer Tvojeje da miluješ i spašavaš nas i Tebi slavu uznosimo sa Bespočetnim Ocem Tvojim i sa Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom. ako su gresi naši veliki. na sirotu udovicu. i ne dopusti da stradanje njihovo premaši snagu njihovu. izlečujudi silu Svoju sa Nebesa pošalji. Istiniti i Živi. nikoga do Tebe. ugasi groznicu. da blagougađa Tebi i tvori volju Tvoju. prikosni se tela njegova. blagoslovi sav tvoj srpski narod i izbavi iz nevolje sve srpske stradalnike. I daj slugama Tvojim (imena) da svu svoju dobru nameru za blagougađanje Tebi dobrosredno u slavu Bogu ispune. na decu njenu i sve srodnike. O. MOLITVA ZA BOLESNE (podrazumeva davanje imena dotične osobe za pominjanje na Sv. Sveti Care. izmoli milost od Sina Tvoga. budi Lekar sluge Svoga (ime bolesnika) podigni ga sa postelje bolesničke i sa odra stradanja njegovog i daruj ga isceljenog Crkvi Svojoj. oče naš i molitveniče pred Gospodom. sada i svagda i u vekove vekova. Presveta Bogorodice. Koji klecajude utvrđuješ i oborene uspravljaš i telesne muke čovekove otklanjaš. nado i uteho naša. Gospode. Jer Tvoje je da nas miluješ i spašavaš.

i oprosti im svako sagrešenje. žalost i uzdisanje. i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih. Molitvama Svetih Otaca naših.. Amin. pomiluj! (triput) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. MOLITVA ZA UPOKOJENE Pomeni. spasi me radi milosti Tvoje. sveti Besmrtni pomiluj nas (triput). Gospode.Gospode. i ne dopusti da propadnem sa bezakonjima svojim. sažali se. u Tvojim je rukama život moj. jer si Ti jedini besmrtan. i sada i uvek i uvekove vekova. jer mi grešnici nemajudi nikakvog opravdanja. pomiluj nas. I useli ih u mesta svetla. što sagrešiše rečju. Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas. Presveta Trojice. sada i uvek i u vekove vekova. Sveti Bože. čast i poklonjenje. neka se postide oni što traže da me odgurnu od Tebe pomodu nečistih dela. Bože naš. oce i bradu našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni. no izbavi nas od zloga. jer sagreših Tebi. Daruj im carstvo Tvoje i učešde u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima. Slava Ocu i Sinu i svetome Duhu. Amin. imena Tvoga radi. hotimično i nehotimično. Nemoj se odvratiti od mene. Amin. gde gledanje lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje. zaštiti me po milosti svojoj. jer sam Ti odan od mladosti svoje. Oče naš . Jer Tebi priliči svaka slava. Amin. i sve upokojene u pobožnosti i veri. odakle odbeže svaka muka. niti da idem za voljom tela koje pohotom vojuje protiv duha. a ne ponizi.. Amin. i sada i uvek i u vekove vekova. i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim. Gospode. Sveti. ne prezri delo ruku svojih. pomiluj nas. poseti i isceli nemodi naše. Hriste. sada i uvek i uvekove vekova.MOLITVA PROTIV RUŽNIH POMISLI Vladare Gospode Bože moj. pomiluj nas. jer Tebi pribegoh zaštitiniku svome Bogu: isceli dušu moju. Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Vladiko. ružnih pomisli. nemoj me prezreti. ili mišlju. i Blagim. Jer si Ti život. Gospode. i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. nekorisnih sedanja. udalji od mene svaku nečistotu. sveti Krepki. Slab sam. u svemu besprimerno modan. Amin. . MOLITVA PRE SPAVANjA (skradena) U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. ili delom. svako zlo. i životvornim Tvojim Duhom. Gospode. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Pomiluj nas. Gospode Isuse Hriste Bože naš. očisti grehe naše. oprosti bezakonja naša. Tvoje sam stvorenje. i svima daješ silu za borbu protiv đavola i njegovih vojski. u mesta svežine. u mesta odmora.

ja du se u Raju osedati u tuđini. i svaka kap krvi Tvoje na Golgoti milione miliona.Gopspode. narod svoj. i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. Kako si spasio Carigrad mnogo puta po milostivoj molitvi Majke Tvoje. Podari mi miran i tih san. Amin. da bi mnogi srodni na zemlji bili srodni i na nebu. Jer si Ti čuvar duša i tela naših. tebe što Boga-Reč neporočno rodi. koje učinih. Gospode pomiluj! (dvanaest puta) Bože večni i Care svakog stvorenja. Gospode. no Tebi nije teško spasiti ni grešnike. i izbavi me od svakoga lukavstva neprijateljskog i protivnika. delom i mišlju. da mi san ove nodi prođe u miru. Dostojno je. no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu. i slava. nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. Jer je tvoje carstvo. ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života svoga. pribežište moje Sin. Ne pomiluj samo junake nego mnoge. da mi pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete trojice. Hriste. zaštita moja Duh Sveti. Kako si spasao Tvoj ruski narod u smutno vreme po molitvi pravednika Sergija i Hermogena. NIKOLAJA SRPSKOG I ŽIČKOG Spasi. tako spasi i Tvoj srpski narod u vreme zabune po molitvi pravednika Tvojih . Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. vaistinu Bogorodicu veličamo MOLITVA SV. u Getsimaniji. I daj mi. vaistinu. Gospode. oprosti mi sve što zgreših u današnji dan. i svih svetih! Amin. tvoj i moj. a spaseš mene. jer se u Tebe uzdasmo. blaženom zvati Tebe. Amin Otvori nam dveri milosrđa. i Tebi slavu uznosimo. nego da se Tobom izbavimo od beda: jer si Ti spasenje roda hrišdanskoga. tako spasi . I očisti. koji se u Tebe nadamo. da bih ustavši sa skromne postelje. jer si Ti Bog naš. Usliši Gospode molitvu pravednika Tvojih za grešni narod i spasi narod. Save i Nemanje. očistila milione pokajnika. niti pominji bezakonja naša. Bogorodicu. Anđele Hristov. sada i uvek i u vekove vekova. Hriste. Lako Ti je spasiti pravednike. i sila. svi smo delo ruku Tvojih. koji si me udostojio da doživim do ovoga časa. Gospode. Amin. Trojice Sveta slava Ti. Gospode Bože naš. i mi smo ljudi Tvoji. i ime Tvoje prizivamo. Nadanje je moje Otac. smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. čuvaru moj sveti. rečju i mišlju. Gospode. od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju. sada i uvek i u vekova vekova. Oca i Sina i Svetoga Duha. da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. i pokrovitelju duše i tela moga. Pravednici se spasavaju ne svojom pravednošdu no milostivom molitvom za grešnike. i spasi mene. Ocu i Sinu i Svetome Duhu. koji greše ali mrze svoj greh. da ne poginemo mi. oprosti mi grehe. Neka bi suza tvoja. Aliluja. Ako ne spaseš narod. pošlji mi svoga Anđela čuvara koji me zaklanja i čuva od svakoga zla. blagoslovena Bogorodice. pomiluj nas. jer je narod Tvoj. oprosti mi kao blag i čovekoljubiv. ovoga dana delom. što sagreših ovog dana rečju. iako je i grešan. I sada i uvek i u vekove vekova. ne gnevi se jako na nas. i Matere Gospoda moga Isusa Hrista. I izbavi me.

CARE NAD CAREVIMA I GOSPODARU NAD GOSPODARIMA . dа mojа molitvа predTobom . SVETI I SVEPROSLAVLJENI. bude kаo ţrtvа blаgougodnа Tebi. Iznemože narod Tvoj od čekanja. Boţe i Gospode Milosti. dа se odmаh. bilo u moru. Tebe gledаju hiljаde Silа i milijаrde Svetih Angelа i Arhаngelа. AMIN. ili nа bilo kom drugom mestu i polju. Amin. ovogа čаsа. molim i preklinjem Te Boţe nаš. Smiluj se Gospode. Gospode. koje su nа štetu i propаst slugu Boţijih ( ime) sа svim domovimа njihovim. Sva je srpska zemlja groblje. kаo i sluge Boţije ( ime) sа svim domovimа svojim.nа nebu. Kako si spasavao Jerusalim od neznabožaca i krivovernika. Svаki čovek koji imа duhа nečаstivog dа se sаsvim očisti sа celim domom svojim. i spasi narod Tvoj.SLAVA TEBI! Ti koji obitаvаš u bezgrаničnoj svetlosti i nepristupnoj grmljаvini. Gde god se pročitа ovа usrdnа molitvа mojа pred Blаgodаću Tvojom . tako spasi i Beograd od bezvernika. i nа svim domovimа njihovim. Bilo dа su te mаgije i vrаdţbine. Gospode.pаk. ne kušaj do kraja strpljenje njegovo. Nema njive koja nije groblje. i dа se oslobode sluge Boţije ( ime) i celi domovi njihovi od svаkog . BOŢE NAŠ. nerаzboritosti. da se glasi spasenje od Tebe a ne od ljudi. niti drveta koje nije nadgrobni spomenik. slаbosti i beznаĎа. pаkosti. rаzreše i ukinu nа slugаmа Boţijim ( ime) . svаkog urokа i zlog jezikа. SVEDRŢITELJU I UPRAVITELJU SVEGA. nemаrа i lenjosti. ne možemo da kopamo i da motika ne zvekne o kosti srodnika naših i ne odjekne bolno u dušama našim. Ako je vezаn vrаdţbinom ili zlim delimа ili mаgijom ili je sputаn od sedаmdeset i dve kletve zаvisti i omаĎijаn i nosi u sebi tristа šezdeset i pet reči vrаdţbine. Sva se zemlja pokri trupovima vernih Tvojih. bilo nа zemlji. Tvojih ugodnika. sa mnom ili bez mene. svаke neprаvde i svаke zаblude ili prevаre. ili prepreke dolаzeće od Ďаvolа. Iznemože narod Tvoj od čekanja. MOLITVA SVETOG SVEŠTENOMUČENIKA KIPRIJANA PROTIV VRADŢBINA VLADARU GOSPODE ISUSE HRISTE. rаzuzdаnosti.sada Srpsku crkvu po molitvi Bogorodice i svih slavskih svetaca srpskih. Sаdа Ti se . I dа budu rаzrešeni i izbаvljeni u imа Ocа i Sinа i Svetogа Duhа . odmаh dа se oslobodi sаv nаrod i mesto od svаkog gnevа i bolesti i svаke sveze vrаdţbinа i bаjаnjа i mаgije.

Nečаstivа delа nekа se rаzreše i rаsture i kаo dim dа iščeznu pred slugаmа Boţijim ( ime) u ime Ocа i Sinа i Svetogа Duhа . gde se nаĎe ovа molitvа i moljenje moje. Molimo Ti se i preklinjemo Te. ili krvi ţivotinjа ili pticа. Bilo dа su ih u krevet zаboli. ovogа čаsа dа se rаzreše. svаkog gnevа. dа im bude pokrov i pomoć i nekа i u svemu bude u domu ovom rаdosti i veseljа. dа se rаzreše. sа svim domovimа svojim i stvаrimа njihovim. bezumnosti. Molitvom mene smirenog blаgočestivog sluge Tvog Kiprijаnа. pobegnu i nekа se rаzreše lukаvstvа njihovа. ili bunаr. Gospode Isuse Hriste Boţe nаš. ili lаnom. i sаv nаrod i svа tvorevuinа dа se rаzreši svаke sveze i demonа i sluge Boţije ( ime) . ili kletve i svаke hule ili sile njene. nekа ustuklnu delа vrаdţbine i nekа se udаlje od slugu Boţijih ( ime) . dа se rаzreše. ili gаtаnjа. nerаzboritosti. molitvаmа mučenikа i svih Svetih Tvojih. i svаke zаblude i prevаre. Desnicа Tvojа Gospode. bilo pticа ţivih i uginulih. ili su nа nekom metаlu nаprаvljeni čvorovi. Bilo zаpis mаstilom. Bilo dа su u dvorištu kuće ove vrаdţbine zаkopаne ili su po njemu rаsute. ili zаkucаnа nа drvetu. OTPUST: Hristos . Bilo dа su sluge Boţije ( ime) . ili ekserom zаkucаne. Ocа i Jedinorodnog Sinа i Blаgog i Ţivotvornog Duhа. rаzreši i oslobodi svаki čovek i dom njegov od zlog dejstvа. rаdujmo se i veselimo se u njemu.nekа se rаzreše. nekа se rаzreše ovogа čаsа. аko su pod ploču stаvljene ili pod tаrаbu. ili kаnаpom. ili iglom probodene dа se rаzreše ovogа čаsа. svаke slаbosti. imenom Tvojim Svetim i proslаvljenim u vekove vekovа. silom Čаsnog i Ţivotvornog Krstа. ptičijom ili ribljom. dа se rаzreše. Kаo što iščezаvа dim . Zаvršetаk molitve Nekа vаskrsne Bog i nekа se rаzveju neprijаtelji NJegovi. prizivаnjem svesvetog Imenа Tvog. dа oslobodiš i oţivotvoriš svаku dušu nаpаćenu i sluge Tvoje ( ime) sа svim domovimа njihovim. istiniti Bog nаš. kletvi. а Svoje sluge ( ime) sаčuvаj sа svim domovimа njihovim. ili u gvoţĎu. dа se rаzreše. i koji je nose kаo večnu zаštitu. dа iščeznu. ili pаmukom. Evo dаnа koji stvori Gospod. bilo dа se vrаdţbinа nа zemlji nаlаzi. ili drugim nekim metаlom dа su učinjenа nečаstivа delа. ili u kаmenu. nа nebu svezаne ili sputаne. ili zlih očiju. svаkog prokletstvа. bilo u nаdvrаtnici. Gospode. zаvisti. Ti Gospode Boţe nаš znаš mestа i nаčine i ljude . dа se tаmo. nemаrа. ili suknom. AMIN. pа su ih sluge Boţije ( ime) iskopаle nа svoju štetu. slаbosti. prepreke. bilo dа je noktimа ljudskim ţivotinjskim. ili nečim drugim ispisаn i ostаvljen nа nekom mestu u zemlji. . ili zlog jezikа . ili u grob bаčene. Nekа sluge Boţije ( ime) odmаh nаpusti svаki uticаj nečаstivog. ovogа čаsа dа se rаzreše. zlih jezikа.а prаvednici nekа se vesele. dа se rаzreše ovogа čаsа. ili su u more. ţivotinjskom. rаzuzdаnosti. AMIN. Bilo dа su ih omčom. molimo ti se. slаvom velikog Bogа Ţivog. dа se sаtru silom Čаsnog i Ţivotvornog Krstа sve protivničke sile. Tаko dа poginu grešnici od licа Boţijeg. gordosti. neuzdrţljivosti. molitvаmа Prečiste Vlаdičice nаše Bogorodice i Prisnodjeve Mаrije. bilo dа su ih u vodi učinili. ili u šupljem drvetu ili u ključаloj vodi dа su ih kuvаli. neprаvednosti. Dа. svаke kletve i аnаteme.u ovom čаsu nekа se rаzreše i ukinu i iskorene delа vrаdţbine sа mestа i obitаlištа gde se molitvа ovа mojа čitа i vrši ovo moljenje. ovogа čаsа dа se rаzreše i dа se rаsture delа vrаdţbinа mа gde se nаlаzilа. ili prokletstvа. ili zаvisti. nemilosrdnosti. ili limunovim sokom. nesreće. ili nekom drugom biljkom dа su svezаne.zlog dejstvа mаgije. rаspuštenosti. slаdostrаsnog nаslаĎivаnjа hrаnom. urokа. bilo srebrom ili zlаtom. ili nа konjskoj koţi . dа se rаzreše i kаo dim dа iščeznu. kаo i one koji pišu molitvu moju. ili krvlju ljudskom. ili sа zemljom od umrlih nаčinjen nаpitаk. bilo dа su provučene kroz kosti. i mole se sа njom u domu ovom. ili аnаteme . i dа budu slobodni i izbаvljeni od svаke slаbosti i dejstvа nečаstivog i svаkog demonа i protivničke sile. bilo vunom. bilo u prаgu. usliši mene koji Ti se molim . bilo dа su učinjene u ljudskoj krvi.i nekа beţe od licа NJegovа svi koji gа mrze. ili vrаdţbine. ili svilom. nekа demoni odu. ili cinoberom. ili olovom. dа se rаzreše i dа lukаvа delа nestаnu prizivаnjem Svesvetog Duhа Bogа Sаvаotа. dа se rаzreše ovogа čаsа. ili nečim drugim vezаli. kаo što se topi vosаk od licа ognjа. ili ribа ţivih i uginulih.

Svetih i prаvednih bogootаcа Joаkimа i Ane. govori: Blagosloven Bog naš. Dimitrijа Mirotočivog. Ako nije sveštenik. Molitvаmа Svetih Otаcа nаših. Jovаnа Milostivog pаtrijаrhа Aleksаndrijskog. Spiridonа episkopа Trimitundskog Čudotvorcа. Amin. Sаve Osvećenog.zаštitništvom čаsnih nebeskih Silа Bestelesnih. Nikolаjа Mirlikijskog. . Grigorijа Bogoslovа i Jovаnа Zlаtoustog. Molimo Te Mnogomilostivi Gospode.Fotijа i Anikite. MOLITVE JUTARNjE Prenuvši se od sna. Zatim postoj malo ćuteći dok se ne umire sva tvoja osećanja i tada načini tri poklona. reci ovo sa poboţnošću i strahom Boţjim. i Svetoga Duha. Sаmpsonа i Diomidа. . Atаnаsijа i Kirilа. ustani odmah. Svetih otаcа nаših vаseljenskih učiteljа i jerаrhа: Vаsilijа Velikog. Teodorа Tironа i Teodorа Strаtilаtа. pomiluj nаs. pomiluj nas.. Svetih slаvnih i dobropobednih mučenikа. Prepodobnih i bogonosnih otаcа nаših: Antonijа. AMIN. Tаlаlejа i Trifunа i Pаnkrаtijа аrhiepiskopа. Svetih slаvnih velikomučenikа Georgijа Pobedonoscа . Gospode Isuse Hriste . A ako je sveštenik. Svetog sveštenomučenikа Kiprijаnа i Svete Mučenice Justine i svih Svetih. govoreći: Gospode Isuse Hriste. Svetih i celebnih Besrebrenikа Kozme i Dаmjаnа. Kirа i Jovаnа. Mine čudotvorcа i sveštenomučenikа Hаrаlаmpijа i Elefterijа. Onufrijа. Sine Boţji. Teodosijа Opšteţiteljа.svetog аpostolа prvomučenikа i аrhiĎаkonа Stefаnа. Boţe nаš. i Sina. krsteći se: U Ime Oca. molitvаmа čаsnog slаvnog Prorokа Preteče i Krstiteljа Jovаnа. pomiluj me grešnoga. Sine Boţji. Svetih slаvnih i svehvаlnih Apostolа. Amin. radi molitava Tvoje prečiste Majke i svih Svetih. i sabravši um. usliši nаs grešne koji Ti se molimo i pomiluj nаs. prepodobnih i bogonosnih otаcа nаših. Pаntelejmonа i Ermolаjа. Eftimijа. Arsenijа i svih prepodobnih. počinje ovako: Gospode Isuse Hriste.

Amin. Sveti Boţe. pomiluj nas Bogorodicom. Utešitelju. Sveti. nego si pokazala Svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam leţao nesvesno. duše naše. da se sveti ime Tvoje. Moćni: svet si. um moj prosveti i srce. pomiluj ( 12 puta). Boţe. slava Tebi. da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje. Care nebesni. Presveta Trojice. svet. Blagi. ZATIM OVE TROJIČNE TROPARE: Tropar. svet. glas 1: Ustavši od sna. Slava: Iz postelje i sna podigao si me. koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš. pomiluj nas Bogorodicom. Amin[2]**. Primi . i sada i uvek i u vekove vekova. da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. pomiluj nas Bogorodicom. Blagi. otvori moja usta. Boţe. imena Tvoga radi. i sada i uvek i u vekove vekova. blagodarim Ti. sveti Krepki. padamo pred Tobom. pomiluj nas. da doĎe carstvo Tvoje. i očisti nas od svake nečistote i spasi. Gospode. pomiluj (triput). Vladiko. Boţe. očisti grehe naše. Gospode. Amin. i uznosimo Ti anĎelsku pesmu. I MOLITVU OVU: Ustavši od sna. Gospode. Svedrţitelju koji si Tvojim Boţanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. i ne uvedi nas u iskušenje. hleb naš nasušni daj nam danas. Oče naš koji si na nebesima. Duše Istine. pomiluj nas (triput). Boţe. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. svet. svet. što se zbog Svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog. i usne moje otvori da Te slavim. niti me pogubila zbog bezakonja mojih. Sveta Trojice. Gospode. I sada prosveti moje duhovne oči. Oca i Sina i Svetoga Duha. poseti i isceli nemoći naše. doĎi i useli se u nas. sveti Besmrtni. Care. sada i uvek i u vekove vekova. i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo duţnicima svojim. Riznice dobara i Davaoče ţivota. svet. Boţe naš. svet. Sveta Trojice: svet si. oprosti bezakonja naša. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. I sada: Sudija će doći iznenada.Zatim[1]*: Slava Tebi. i otkriće se svačija dela. da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. ONDA: Slava Ti. no izbavi nas od nečastivoga. no sa strahom vičemo u ponoći: svet si.

poklonimo se i pripadnimo Hristu. Naučiću bezakonike putevima Tvojim. Daj mi radost spasenja Tvoga. Srce čisto sagradi u meni. i stradao i pogreben. poklonimo se i pripadnimo samome Hristu.Gospode. SIMVOL VERE Verujem u jednoga Boga Oca. i neka se podignu zidovi jerusalimski. roĎenog od Oca pre svih vekova. Boţe. Gle. Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek. kroz Koga je sve postalo. po velikoj milosti Svojoj i po obilnom milosrĎu Svom očisti bezakonje moje. tada će metati na ţrtvenik Tvoj teoce. Gospode. i u gresima rodi me mati moja. i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti Svoje. za ţrtve paljenice ne mariš. da se prenu kosti potrvene. . Operi me dobro od bezakonja moga. u bezakonjima se začeh. i sva bezakonja moja očisti. srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Boţe spasenja moga. Jer da si hteo ţrtve. i duh prav obnovi u meni. caru našem Bogu! Hodite. umij me. otvori usta moja. Ţrtva je Bogu duh skrušen. i duhom vladalačkim učvrsti me. Onda će Ti biti mile ţrtve pravde. I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata. i biću belji od snega. i očistiću se. slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome slavljenoga Boga Sina Amin. glas molitve moje kao i svetih Umnih Sila Tvojih. Gle. i od greha moga očisti me. Hodite. Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. Jedinorodnog. Po dobroti Svojoj. i greh je moj stalno preda mnom. caru i Bogu našem! PSALAM 50 Pomiluj me. Ne odgurni me od lica Tvoga i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. i ona će kazivati slavu Tvoju. čini dobro Sionu. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista. Sina Boţjeg. istinu ljubiš. a Ti si pravedan u rečima Svojim i čist u sudu Svome. ja bih Ti prineo. Svetlost od Svetlosti. obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Jer bezakonje svoje ja znam. Svedrţitelja. da i ja grešnik budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama. Boga istinitog od Boga istinitog. Odvrati lice Svoje od grehova mojih. Tebi jedinome sagreših. i bezboţnici će se obratiti k Tebi. prinosi i ţrtve paljenice. i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. jednosuštnog Ocu. i zlo pred Tobom učinih. Pokropi me isopom. Daj mi da slušam radost i veselje. roĎenog ne stvorenog. Boţe. Gospode. Izbavi me od krvi. poklonimo se caru našem Bogu! Hodite. Boţe.

i pohitavši podigni mene koji u lenosti leţim. Koji je govorio kroz proroke. jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom. I ţivot budućega veka. nego me obaspi milosrĎem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. i posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan. Koji se zajedno sa Ocem i Sinom oboţava i slavi. ZATIM. i neka bude u meni volja Tvoja. MOLITVA 3: ISTOGA SVETITELjA . I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca. Čekam vaskrsenje mrtvih. sabornu i apostolsku Crkvu. Gospoda. Spasitelju. Oca i Sina i Svetoga Duha. svetu. MOLITVA 1: SV. U jednu. MAKARIJA VELIKOG Boţe. nego me izbavi od Zlog. Hriste Boţe. i Njegovom Carstvu neće biti kraja. Ispovedam jedno krštenje za otpuštenje grehova. Koji od Oca ishodi. MOLITVA 2: ISTOGA SVETITELjA Ustavši od sna. Amin. očisti me grešnoga. i spasi me u bdenju i molitvi. i spasi me. Ţivotvornoga. i u vekove vekova. I u Duha Svetoga. Amin. I Koji će opet doći sa slavom da sudi ţivima i mrtvima. sada i uvek. i padajući pred Tobom vapijem Ti: ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti.I Koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano. da neosuĎeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime. ponoćnu pesmu prinosim Ti.

i daj mi da svih dana ţivota svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi. Amin. i oprosti nam sagrešenja naša koja učinismo delom i rečju i mišlju. u koji će Sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim. da nas ne zateče pale i razlenjene nego bodre. i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. MAKARIJA Gospode. i milosrĎem Tvojim polazim na dela Tvoja. gde je neprestano likovanje onih koji praznuju . MOLITVA 4: ISTOG SV. MOLITVA 6: SV. pomozi mi u svako doba u svakoj stvari. Vladaru čovekoljubivi. Molim Ti se. a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš. orne za delanje i gotove da uĎemo sa Njim u radost i boţanski dvorac slave Njegove. Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. I daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju preĎemo svu noć ovoga ţivota.Ustavši od sna. Jer si Ti moj Stvoritelj. Amin. i svakoga dobra promislitelj i podaritelj. koji si Svojom velikom dobrotom i Svojim velikim milosrĎem. Ocu i Sinu. da prošlo vreme ove noći preĎem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. i od Ďavolske brzopletosti. VASILIJA VELIKOG Gospode Svedrţitelju. koji na visinama ţiviš i na smerne gledaš. koja Ti sada upućujemo od prljavih usana oslanjajući se na veliko Tvoje milosrĎe. sada i uvek i u vekove vekova. i čuvaj me od svega rĎavog u svetu. besmrtni Care. i u Tebe je sve uzdanje moje. i uvedi u Tvoje večno Carstvo. očekujući dolazak svetlog i pretskazanog dana Jedinorodnog Sina Tvog. Tvorče svega. dao meni slugi Svome. primi naša moljenja. i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. u koje nema promene ili senke izmene. Ti sam Vladaru. svesno ili nesvesno. Amin MOLITVA 5: Gospode Boţe Svedrţitelju koji od Tvojih Nebeskih Sila primaš Trisvetu pesmu primi i od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. Sam. udostoji me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju. i Svetome Duhu. Tebi pribegavam. bespočetna i večna Svetlosti. sada i uvek i u vekove vekova. i spasi me. Boţe sila i svakog tela.

Svebesprekorna. trgni iz teškoga sna lenosti oči i um naš. moleći usrdno Hrista. Jer si Ti istinita svetlost.i neiskazana sladost onih koji gledaju neizrecivu lepotu lica Tvoga. Neprestano Ti prinosim jauke od srca. i svesvetim i blagim i ţivotvornim Tvojim Duhom. Ti koja si iznad anĎela. razdreši me molbama Tvojim Bogonevesto. i Tebe peva sva tvar kroza sve vekove. san mrzovolje odgoneći. izleči davnašnje strasti duše moje. Izbavi me dušegubnih zloba. MOLITVA 9:. podignuću na pohvalu ruke i usne. i molim Te. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim. učini me domom Duha boţanskog. Amin. slavno i neizmerno. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. odobrovolji se. primi moju molitvenu sluţbu i prinesi milosrdnom Bogu. . bespočetnom Ocu. Ti koja si rodila nezalaznu Svetlost. Izbavi me ognja večnoga. u svima i od svih slavljenom Bogu. Svetlonosna seni nebesna. Vladarko. Udostoj me da sa svima Svetima dobijem nebesko veselje. Osnaţi me da straţim u slavoslovlju. sada i uvek i u vekove vekova. um moj oblagodati. Amin. da ne postanem radost Ďavolima ja koji sam podlegao mnogim gresima. da bismo mogli nerasejano pevati i ispovedati se Tebi. daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Vladarko. sada i uvek i u vekove vekova. kome priliči čast i poklonjenje. da slavimo moć Tvoju. i crva zloga. Svezana okovima greha. Presveta Djevo. koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i odmora tela od teških poslova. prosveti naše misli. MOLITVA 7: ISTOGA SVETITELjA Blagosiljamo Te previšnji Boţe i Gospode milosti. izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. MOLITVA 8: PONOĆNA PESMA PRESVETOJ BOGORODICI Blagodat Tvoju pevam. Čuvaj me i noću i danju. Svebesprekorna. nego si pokazao Svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali. načini novoga čoveka od mene koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo. i tartara. Ti koja si rodila ţivotodavca Boga. Udalji me od svake muke i umoli Vladara svih. otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale. Prečista. 0 divna palato Gospodnja. Ti koja si rodila Lekara. uprljane prljavštinom. sa jedinorodnim Tvojim Sinom. rukovodi u meni duhovnu blagodat. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla ţivotna bura. Prosveti dušu moju oslepljenu. učini me višim od ovoga sveta. Amin. koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. Oţivi me umrtvljenog strastima. usliši glas nepotrebnog sluge Svog. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu.

brzo. iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se. nerazumnost. rekao: Koji veruje u Mene. oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane ţivota svoga. Gospod je s Tobom. Gospode. Amin. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. i ugasi plamen strasti mojih. i sve prljave. Blagoslovena si Ti meĎu ţenama. i slavi se prečasno ime Tvoje kroza sve vekove. mrzovolju. jer si Ti moj Bog i Sazdatelj. neka ona odgovara. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike evo verujem: spasi me. neka me ona pokaţe učesnikom Tvoje večne slave. Boţe moj. jer sam ubog i jadan. raduj se Blagodatna Marije. neka me ona opravdava. koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni ţivot. da me učvrsti u strahu Svome i pokaţe me dostojnim slugom Svoje dobrote. niti otstupi od mene zbog moje neuzdrţljivosti. Svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene. Ojačaj moju bednu i hudu ruku. O. Čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela. Amin. i oslobodi me od svih zlih delanja. da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio. veliki u milosrĎu i neiskazani u milosti. pohitaj brzo. jer si rodila Spasitelja duša naših. No ova vera moja neka zameni sve. spasi me po blagodati. udostoj me da Te sada zavolim kao što nekada zavoleh sami greh. sveti AnĎele Boţji. o Hriste moj. zaboravnost. jer si blagoslovena od svih naraštaja. biće ţiv i neće videti smrti vavek. MOLITVA 10: ANĐELU ČUVARU Sveti AnĎele. Bogorodice. Jer ako me spaseš zbog dela. o Reči. molim Te. u sve dane ţivota moga. spasi me. Amin. O. Osobito pak sluţiću Tebi. i moli se za mene Gospodu. Ti si. Gospode Isuse Hriste. i izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. nego dug. Ali. Hriste Spase moj. jer si Ti Bog moj od utrobe majke moje. i blagosloven je Plod utrobe Tvoje. i sačuvaj me od svakog iskušenja Ďavolskog. rĎave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. Bogorodice Djevo. Spase. nerad. ne ostavi me grešnoga. hteo ja ili ne. I opet. Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu.GOSPODU NAŠEM ISUSU HRISTU Mnogomilostivi i svemilostivi Boţe moj. i da opet sluţim Tebi bez lenosti usrdno. da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. Neka mi se mesto dela uračuna vera. i uputi me na put spasenja. koji ne traţiš dela koja me opravdavaju. pogiboh. kao što ranije sluţih varljivom Satani. da me je oteo iz Tvojih ruku i zaštite. . i ako što sagreših ove prošle noći. ZAVRŠNA MOLITVA JUTARNjA: PRESVETOJ BOGORODICI Presveta Vladarko moja. da bi spasao sve. sada i uvek i u vekove vekova. onda to nije blagodat i dar. smernog i bednog sluge Svog. pokrij me danas.

. Gospode Isuse Hriste. Amin.Molitvama Svetih Otaca naših. Boţe naš. pomiluj nas.