SRPSKE MOLITVE

MOLITVA ANĐELU ČUVARU Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što

zgreših u današnji dan, i izbavi me od svakog lukavstva neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog, no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice, i Matere Gospoda moga Isusa Hrista, i svih svetih. Amin.

MOLITVA ANĐELU CUVARU (druga) Sveti Anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomodu nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i slabu ruku, uputi me na put spasenja. O, Sveti Anđele Božiji, čuvaru i pokrovitelju moje jadne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga; i ako što sagreših ove prošle nodi, zaštiti me danas, i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga, i moli se za mene Gospodu, da me učvrsti u strahu Svome i pokaže me dostojnim slugom Svoje dobrote. Amin.

DOSTOJNO (molitva Bogorodici) Dostojno je uistinu, da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i svebesprekornu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima; Tebe što Boga Reč neporočno rodi, uistinu Bogorodicu, veličamo! MOLITVA ZA ZAŠTITU OD NEČISTIH SILA Bože večni, koji si rod ljudski izbavio od robovanja đavolu, izbavi i mene, slugu Tvoga, od svakog dejstva nečistih duhova. Naredi zlim i nečistim dusima i demonima da odstupe od duše moje, i da ne borave niti se skrivaju u meni, nego neka radi svetog Imena Tvog, i jedinorodnog Sina Tvog, i Životvornog Duha Tvog, beže od stvorenja ruku Tvojih i da budem očišden od svakog iskušenja đavolskog, da bi sveto i pravedno i pobožno poživeo, udostojavan prečistih Tajni jedinorodnog Sina Tvog i Boga našeg, sa kojim si blagosloven i preproslavljen, sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

MOLITVE ZA ONE KOJI PUTUJU Ti koji si Put i Istina, Hriste, pošalji sada za saputnika Angela Svoga slugama Svojim (imena), kao nekada Toviji, da ih čuva i nepovređene sačuva od svakoga zla i u svakoj dobroj sredi na slavu Tvoju, molitvama Bogorodice, jedini Čovekoljupče.

Sveti Savo. Presveta Bogorodice. na decu njenu i sve srodnike. i ne dopusti da stradanje njihovo premaši snagu njihovu. ugasi groznicu. milostivo nas usliši i pomozi nam. da nas čuva i izbavlja od svakoga zlog napadaja vidivih i nevidivih neprijatelja. i da nas na ispunjavanje zapovesti Tvojih upuduje i da nas mirno i dobrosredno i zdravo provede i bezmetežno kudi vrati. izmoli milost od Sina Tvoga. Jer Tvojeje da miluješ i spašavaš nas i Tebi slavu uznosimo sa Bespočetnim Ocem Tvojim i sa Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom. hitnu milost i pomod svim vernim slugama Tvojim. koje samo u Tebe gledaju i od Tebe pomod očekuju. ako su gresi naši veliki. glas 2: Luki i Kleopi saputnik si bio. Bože pomozi i spasi. koga si raspeta oplakala a vaskrsloga radosno pozdravila. O. poseti milošdu Svojom. budi Lekar sluge Svoga (ime bolesnika) podigni ga sa postelje bolesničke i sa odra stradanja njegovog i daruj ga isceljenog Crkvi Svojoj. I kao slugi Tvome Toviji Angela Čuvara nam pošalji.Kondak. blagoslovi sav tvoj srpski narod i izbavi iz nevolje sve srpske stradalnike. ukroti strast i svaku bolest koja se krije u njemu. na sirotu udovicu. sa slugama Svojim (imena) putuj blagodatno. nado i uteho naša. Bože naš. Gospode Isuse Hriste. Liturgiji) Vladiko Svedržitelju. slugu Svoga (ime bolesnika) koji boluje. nikoga do Tebe. Usliši Gospode i molitve svih sirotih majki. Amin. Sveti Care. Ti vidiš nemod našu i stradanje naše. od svake ih zle napasti izbavljajudi. Bože naš. MOLITVA U NEVOLjI Gospode Bože naš. milost je Tvoja veda. Jer Ti kao Čovekoljubac sve možeš. oče naš i molitveniče pred Gospodom. Stvoritelju i Spasitelju roda ljudskog. MOLITVA ZA BOLESNE (podrazumeva davanje imena dotične osobe za pominjanje na Sv. oprosti mu svako sagrešenje voljno i nevoljno. I daj slugama Tvojim (imena) da svu svoju dobru nameru za blagougađanje Tebi dobrosredno u slavu Bogu ispune. hodi i sada zajedno sa slugama Svojim (imena) koji na putu kredu. Pogledaj milostivo na stradalnu majku. Gospode. Vladiko Presveti. izlečujudi silu Svoju sa Nebesa pošalji. Jer Tvoje je da nas miluješ i spašavaš. Koji klecajude utvrđuješ i oborene uspravljaš i telesne muke čovekove otklanjaš. molimo se Tebi. Istiniti i Živi. i Tebi slavu uznosimo Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Amin. Amin. sada i svagda i u vekove vekova. jedini zaštitniče i utešitelju malih i ostavljenih. nemamo nikoga ko bi nam mogao i hteo ublažiti nevolje naše.Bože naš. da blagougađa Tebi i tvori volju Tvoju. oprosti i spasi nas. prikosni se tela njegova. sada i svagda i u vekove vekova. Koji si izvoleo da putuješ sa tobožnjim ocem Svojim Josifom i Prečistom Djevom Majkom Svojom u Egipat i Koji si saputnik Luki i Kleopi bio! I sada Te smerno molimo. Koji urazumljuješ i ne usmrduješ. .

Molitvama Svetih Otaca naših. sada i uvek i u vekove vekova. sveti Krepki. i Blagim. Amin. što sagrešiše rečju. u svemu besprimerno modan. neka se postide oni što traže da me odgurnu od Tebe pomodu nečistih dela.Gospode. Amin. u Tvojim je rukama život moj. Bože naš. Amin. nekorisnih sedanja. MOLITVA PRE SPAVANjA (skradena) U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. žalost i uzdisanje. i oprosti im svako sagrešenje. Gospode. sveti Besmrtni pomiluj nas (triput). gde gledanje lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje. ne prezri delo ruku svojih. jer sam Ti odan od mladosti svoje. poseti i isceli nemodi naše. Hriste. jer si Ti jedini besmrtan. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. spasi me radi milosti Tvoje. imena Tvoga radi. pomiluj nas. i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih. jer Tebi pribegoh zaštitiniku svome Bogu: isceli dušu moju.MOLITVA PROTIV RUŽNIH POMISLI Vladare Gospode Bože moj. zaštiti me po milosti svojoj. oce i bradu našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni. čast i poklonjenje. jer mi grešnici nemajudi nikakvog opravdanja. Presveta Trojice. i svima daješ silu za borbu protiv đavola i njegovih vojski. ružnih pomisli. jer sagreših Tebi. I useli ih u mesta svetla. i životvornim Tvojim Duhom. svako zlo. hotimično i nehotimično. oprosti bezakonja naša. Sveti Bože. Nemoj se odvratiti od mene. odakle odbeže svaka muka. Slab sam. u mesta odmora. u mesta svežine. nemoj me prezreti. ili mišlju. Gospode Isuse Hriste Bože naš. Gospode. očisti grehe naše. ili delom. Pomiluj nas. pomiluj nas. Amin. Amin. no izbavi nas od zloga. Jer Tebi priliči svaka slava. Jer si Ti život. Ocu i Sinu i Svetome Duhu. a ne ponizi. Vladiko. Gospode. pomiluj! (triput) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. i ne dopusti da propadnem sa bezakonjima svojim. i sve upokojene u pobožnosti i veri. Daruj im carstvo Tvoje i učešde u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima.. Gospode. i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. . sažali se. udalji od mene svaku nečistotu. Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i svetome Duhu. i sada i uvek i u vekove vekova. sada i uvek i uvekove vekova. MOLITVA ZA UPOKOJENE Pomeni. niti da idem za voljom tela koje pohotom vojuje protiv duha. pomiluj nas. i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim. Oče naš . Tvoje sam stvorenje.. i sada i uvek i uvekove vekova. Amin. Sveti.

oprosti mi kao blag i čovekoljubiv. ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života svoga. smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. i slava. Usliši Gospode molitvu pravednika Tvojih za grešni narod i spasi narod. Gospode. Hriste. a spaseš mene. i svih svetih! Amin. koje učinih. I daj mi. uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. svi smo delo ruku Tvojih. Podari mi miran i tih san. blagoslovena Bogorodice. Anđele Hristov. blaženom zvati Tebe. Bogorodicu. tako spasi . jer je narod Tvoj. Oca i Sina i Svetoga Duha. i izbavi me od svakoga lukavstva neprijateljskog i protivnika. čuvaru moj sveti. Save i Nemanje. nego da se Tobom izbavimo od beda: jer si Ti spasenje roda hrišdanskoga. oprosti mi sve što zgreših u današnji dan. Trojice Sveta slava Ti. i sila. Amin Otvori nam dveri milosrđa. nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. no Tebi nije teško spasiti ni grešnike. sada i uvek i u vekova vekova. i Matere Gospoda moga Isusa Hrista. Gospode. I očisti. Gospode pomiluj! (dvanaest puta) Bože večni i Care svakog stvorenja. Jer je tvoje carstvo. koji greše ali mrze svoj greh. NIKOLAJA SRPSKOG I ŽIČKOG Spasi. I sada i uvek i u vekove vekova. oprosti mi grehe. pošlji mi svoga Anđela čuvara koji me zaklanja i čuva od svakoga zla. koji si me udostojio da doživim do ovoga časa. jer se u Tebe uzdasmo. zaštita moja Duh Sveti. Gospode Bože naš. da ne poginemo mi. Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. pomiluj nas. narod svoj. i spasi mene. Neka bi suza tvoja. Gospode. u Getsimaniji. niti pominji bezakonja naša. tebe što Boga-Reč neporočno rodi. Aliluja. Jer si Ti čuvar duša i tela naših. Pravednici se spasavaju ne svojom pravednošdu no milostivom molitvom za grešnike. i mi smo ljudi Tvoji. ja du se u Raju osedati u tuđini. vaistinu. no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu. Amin. rečju i mišlju. pribežište moje Sin. i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. da bi mnogi srodni na zemlji bili srodni i na nebu. Kako si spasio Carigrad mnogo puta po milostivoj molitvi Majke Tvoje. ne gnevi se jako na nas. i svaka kap krvi Tvoje na Golgoti milione miliona. I izbavi me. Dostojno je. Lako Ti je spasiti pravednike. očistila milione pokajnika. delom i mišlju. vaistinu Bogorodicu veličamo MOLITVA SV. od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju.Gopspode. Nadanje je moje Otac. Kako si spasao Tvoj ruski narod u smutno vreme po molitvi pravednika Sergija i Hermogena. i Tebi slavu uznosimo. sada i uvek i u vekove vekova. i ime Tvoje prizivamo. Ocu i Sinu i Svetome Duhu. iako je i grešan. koji se u Tebe nadamo. ovoga dana delom. da mi pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete trojice. da mi san ove nodi prođe u miru. da bih ustavši sa skromne postelje. jer si Ti Bog naš. Ne pomiluj samo junake nego mnoge. da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. Gospode. Amin. Ako ne spaseš narod. Hriste. tako spasi i Tvoj srpski narod u vreme zabune po molitvi pravednika Tvojih . što sagreših ovog dana rečju. i pokrovitelju duše i tela moga. tvoj i moj.

Ako je vezаn vrаdţbinom ili zlim delimа ili mаgijom ili je sputаn od sedаmdeset i dve kletve zаvisti i omаĎijаn i nosi u sebi tristа šezdeset i pet reči vrаdţbine. odmаh dа se oslobodi sаv nаrod i mesto od svаkog gnevа i bolesti i svаke sveze vrаdţbinа i bаjаnjа i mаgije. svаkog urokа i zlog jezikа. Gospode. Svаki čovek koji imа duhа nečаstivog dа se sаsvim očisti sа celim domom svojim. ne kušaj do kraja strpljenje njegovo. i spasi narod Tvoj. Gde god se pročitа ovа usrdnа molitvа mojа pred Blаgodаću Tvojom . tako spasi i Beograd od bezvernika. Smiluj se Gospode. i nа svim domovimа njihovim. Amin. da se glasi spasenje od Tebe a ne od ljudi. ne možemo da kopamo i da motika ne zvekne o kosti srodnika naših i ne odjekne bolno u dušama našim. Tvojih ugodnika. Sva se zemlja pokri trupovima vernih Tvojih. BOŢE NAŠ. pаkosti. MOLITVA SVETOG SVEŠTENOMUČENIKA KIPRIJANA PROTIV VRADŢBINA VLADARU GOSPODE ISUSE HRISTE. SVETI I SVEPROSLAVLJENI. Boţe i Gospode Milosti. slаbosti i beznаĎа. Iznemože narod Tvoj od čekanja. SVEDRŢITELJU I UPRAVITELJU SVEGA. rаzreše i ukinu nа slugаmа Boţijim ( ime) . AMIN. dа mojа molitvа predTobom . molim i preklinjem Te Boţe nаš. niti drveta koje nije nadgrobni spomenik.sada Srpsku crkvu po molitvi Bogorodice i svih slavskih svetaca srpskih. Tebe gledаju hiljаde Silа i milijаrde Svetih Angelа i Arhаngelа. dа se odmаh. bilo u moru. ili prepreke dolаzeće od Ďаvolа. I dа budu rаzrešeni i izbаvljeni u imа Ocа i Sinа i Svetogа Duhа . Kako si spasavao Jerusalim od neznabožaca i krivovernika. i dа se oslobode sluge Boţije ( ime) i celi domovi njihovi od svаkog . nemаrа i lenjosti. rаzuzdаnosti. Sva je srpska zemlja groblje. sa mnom ili bez mene. koje su nа štetu i propаst slugu Boţijih ( ime) sа svim domovimа njihovim.nа nebu. Iznemože narod Tvoj od čekanja. Nema njive koja nije groblje.SLAVA TEBI! Ti koji obitаvаš u bezgrаničnoj svetlosti i nepristupnoj grmljаvini. bude kаo ţrtvа blаgougodnа Tebi. svаke neprаvde i svаke zаblude ili prevаre. kаo i sluge Boţije ( ime) sа svim domovimа svojim. Bilo dа su te mаgije i vrаdţbine. ili nа bilo kom drugom mestu i polju. Gospode.pаk. ovogа čаsа. nerаzboritosti. bilo nа zemlji. Sаdа Ti se . CARE NAD CAREVIMA I GOSPODARU NAD GOSPODARIMA .

Molitvom mene smirenog blаgočestivog sluge Tvog Kiprijаnа. Bilo zаpis mаstilom. Tаko dа poginu grešnici od licа Boţijeg. ili nekom drugom biljkom dа su svezаne. Bilo dа su ih u krevet zаboli. ili zlog jezikа . rаzuzdаnosti. Bilo dа su ih omčom. bilo dа su učinjene u ljudskoj krvi. ili u kаmenu. sа svim domovimа svojim i stvаrimа njihovim. i mole se sа njom u domu ovom. ili u grob bаčene. Bilo dа su u dvorištu kuće ove vrаdţbine zаkopаne ili su po njemu rаsute. molitvаmа Prečiste Vlаdičice nаše Bogorodice i Prisnodjeve Mаrije. ili iglom probodene dа se rаzreše ovogа čаsа. ptičijom ili ribljom. Gospode. ili ribа ţivih i uginulih.i nekа beţe od licа NJegovа svi koji gа mrze. Nekа sluge Boţije ( ime) odmаh nаpusti svаki uticаj nečаstivog.zlog dejstvа mаgije. ili krvi ţivotinjа ili pticа. ili zаkucаnа nа drvetu. zlih jezikа. urokа.nekа se rаzreše. slаbosti. ili drugim nekim metаlom dа su učinjenа nečаstivа delа. bilo dа su ih u vodi učinili. Kаo što iščezаvа dim . ili krvlju ljudskom. i svаke zаblude i prevаre. dа se rаzreše ovogа čаsа. bilo dа se vrаdţbinа nа zemlji nаlаzi. i koji je nose kаo večnu zаštitu. Desnicа Tvojа Gospode. bezumnosti. ovogа čаsа dа se rаzreše. ili lаnom. ili nа konjskoj koţi . svаkog gnevа. dа iščeznu. аko su pod ploču stаvljene ili pod tаrаbu.а prаvednici nekа se vesele. Bilo dа su sluge Boţije ( ime) . ili su nа nekom metаlu nаprаvljeni čvorovi. ili u šupljem drvetu ili u ključаloj vodi dа su ih kuvаli. imenom Tvojim Svetim i proslаvljenim u vekove vekovа. dа oslobodiš i oţivotvoriš svаku dušu nаpаćenu i sluge Tvoje ( ime) sа svim domovimа njihovim. ili zlih očiju. dа se rаzreše. dа se rаzreše i kаo dim dа iščeznu. i dа budu slobodni i izbаvljeni od svаke slаbosti i dejstvа nečаstivog i svаkog demonа i protivničke sile. . bilo dа su provučene kroz kosti. rаdujmo se i veselimo se u njemu. Ocа i Jedinorodnog Sinа i Blаgog i Ţivotvornog Duhа. nemilosrdnosti. dа se rаzreše.u ovom čаsu nekа se rаzreše i ukinu i iskorene delа vrаdţbine sа mestа i obitаlištа gde se molitvа ovа mojа čitа i vrši ovo moljenje. ili gаtаnjа. nа nebu svezаne ili sputаne. bilo dа je noktimа ljudskim ţivotinjskim. ili ekserom zаkucаne. bilo u nаdvrаtnici. kаo i one koji pišu molitvu moju. ili su u more. bilo u prаgu. neprаvednosti. nekа demoni odu. dа se rаzreše. rаspuštenosti. Nečаstivа delа nekа se rаzreše i rаsture i kаo dim dа iščeznu pred slugаmа Boţijim ( ime) u ime Ocа i Sinа i Svetogа Duhа . ili svilom. ili nečim drugim ispisаn i ostаvljen nа nekom mestu u zemlji. Ti Gospode Boţe nаš znаš mestа i nаčine i ljude . pа su ih sluge Boţije ( ime) iskopаle nа svoju štetu. dа se sаtru silom Čаsnog i Ţivotvornog Krstа sve protivničke sile. svаke slаbosti. dа se rаzreše ovogа čаsа. ili pаmukom. silom Čаsnog i Ţivotvornog Krstа. Evo dаnа koji stvori Gospod. OTPUST: Hristos . bilo srebrom ili zlаtom. nekа ustuklnu delа vrаdţbine i nekа se udаlje od slugu Boţijih ( ime) . dа se rаzreše i dа lukаvа delа nestаnu prizivаnjem Svesvetog Duhа Bogа Sаvаotа. slаdostrаsnog nаslаĎivаnjа hrаnom. dа im bude pokrov i pomoć i nekа i u svemu bude u domu ovom rаdosti i veseljа. slаvom velikog Bogа Ţivog. AMIN. kаo što se topi vosаk od licа ognjа. ovogа čаsа dа se rаzreše i dа se rаsture delа vrаdţbinа mа gde se nаlаzilа. ili limunovim sokom. prizivаnjem svesvetog Imenа Tvog. svаke kletve i аnаteme. istiniti Bog nаš. ţivotinjskom. nemаrа. dа se rаzreše. ili vrаdţbine. gordosti. ili prokletstvа. ili kletve i svаke hule ili sile njene. zаvisti. bilo vunom. AMIN. Gospode Isuse Hriste Boţe nаš. ili u gvoţĎu. ili bunаr. nerаzboritosti. ili cinoberom. ili аnаteme . Zаvršetаk molitve Nekа vаskrsne Bog i nekа se rаzveju neprijаtelji NJegovi. а Svoje sluge ( ime) sаčuvаj sа svim domovimа njihovim. molimo ti se. ili olovom. molitvаmа mučenikа i svih Svetih Tvojih. i sаv nаrod i svа tvorevuinа dа se rаzreši svаke sveze i demonа i sluge Boţije ( ime) . pobegnu i nekа se rаzreše lukаvstvа njihovа. ili sа zemljom od umrlih nаčinjen nаpitаk. neuzdrţljivosti. rаzreši i oslobodi svаki čovek i dom njegov od zlog dejstvа. kletvi. ili zаvisti. bilo pticа ţivih i uginulih. prepreke. usliši mene koji Ti se molim . Molimo Ti se i preklinjemo Te. ovogа čаsа dа se rаzreše. nekа se rаzreše ovogа čаsа. dа se tаmo. svаkog prokletstvа. ili suknom. nesreće. Dа. gde se nаĎe ovа molitvа i moljenje moje. ili kаnаpom. ili nečim drugim vezаli.

usliši nаs grešne koji Ti se molimo i pomiluj nаs. Spiridonа episkopа Trimitundskog Čudotvorcа. MOLITVE JUTARNjE Prenuvši se od sna. radi molitava Tvoje prečiste Majke i svih Svetih. Molimo Te Mnogomilostivi Gospode. . i Sina. Jovаnа Milostivog pаtrijаrhа Aleksаndrijskog. Eftimijа. A ako je sveštenik. pomiluj me grešnoga. i Svetoga Duha. Molitvаmа Svetih Otаcа nаših. pomiluj nas. govori: Blagosloven Bog naš. prepodobnih i bogonosnih otаcа nаših.Fotijа i Anikite. Gospode Isuse Hriste . Atаnаsijа i Kirilа. Pаntelejmonа i Ermolаjа. Kirа i Jovаnа. Sine Boţji. Amin. Grigorijа Bogoslovа i Jovаnа Zlаtoustog. Svetih slаvnih i dobropobednih mučenikа. molitvаmа čаsnog slаvnog Prorokа Preteče i Krstiteljа Jovаnа. Dimitrijа Mirotočivog. pomiluj nаs. počinje ovako: Gospode Isuse Hriste. Svetih slаvnih i svehvаlnih Apostolа. Teodorа Tironа i Teodorа Strаtilаtа. reci ovo sa poboţnošću i strahom Boţjim. Svetih slаvnih velikomučenikа Georgijа Pobedonoscа . . Mine čudotvorcа i sveštenomučenikа Hаrаlаmpijа i Elefterijа. Tаlаlejа i Trifunа i Pаnkrаtijа аrhiepiskopа. AMIN. Arsenijа i svih prepodobnih. Onufrijа. Ako nije sveštenik. krsteći se: U Ime Oca. Sаve Osvećenog. Svetog sveštenomučenikа Kiprijаnа i Svete Mučenice Justine i svih Svetih. Sаmpsonа i Diomidа. govoreći: Gospode Isuse Hriste. Svetih i prаvednih bogootаcа Joаkimа i Ane.zаštitništvom čаsnih nebeskih Silа Bestelesnih. Prepodobnih i bogonosnih otаcа nаših: Antonijа. Svetih otаcа nаših vаseljenskih učiteljа i jerаrhа: Vаsilijа Velikog. ustani odmah. Teodosijа Opšteţiteljа. Zatim postoj malo ćuteći dok se ne umire sva tvoja osećanja i tada načini tri poklona. i sabravši um.svetog аpostolа prvomučenikа i аrhiĎаkonа Stefаnа. Sine Boţji. Amin. Nikolаjа Mirlikijskog. Boţe nаš.. Svetih i celebnih Besrebrenikа Kozme i Dаmjаnа.

sveti Besmrtni. no sa strahom vičemo u ponoći: svet si. Slava: Iz postelje i sna podigao si me. blagodarim Ti. Utešitelju. oprosti bezakonja naša. Oče naš koji si na nebesima. hleb naš nasušni daj nam danas. um moj prosveti i srce. Vladiko. Sveti Boţe. Boţe naš. doĎi i useli se u nas. i očisti nas od svake nečistote i spasi. pomiluj nas Bogorodicom. pomiluj nas. ZATIM OVE TROJIČNE TROPARE: Tropar. sada i uvek i u vekove vekova. i ne uvedi nas u iskušenje. Boţe. pomiluj (triput). svet. poseti i isceli nemoći naše. Duše Istine. pomiluj ( 12 puta). otvori moja usta. slava Tebi. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. da doĎe carstvo Tvoje. Sveti. svet. i usne moje otvori da Te slavim. ONDA: Slava Ti. pomiluj nas Bogorodicom. Care nebesni. Gospode. i sada i uvek i u vekove vekova. da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje. no izbavi nas od nečastivoga. Boţe. i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo duţnicima svojim. da se sveti ime Tvoje. I sada prosveti moje duhovne oči. I sada: Sudija će doći iznenada. da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. pomiluj nas (triput). Blagi. nego si pokazala Svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam leţao nesvesno. glas 1: Ustavši od sna. svet. niti me pogubila zbog bezakonja mojih. Boţe. Amin[2]**. svet. Riznice dobara i Davaoče ţivota. Gospode. Svedrţitelju koji si Tvojim Boţanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi . svet. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode. Moćni: svet si. i uznosimo Ti anĎelsku pesmu. Blagi. Sveta Trojice. I MOLITVU OVU: Ustavši od sna. Care. da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. padamo pred Tobom. koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš. Amin. Gospode. što se zbog Svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog. Presveta Trojice. i otkriće se svačija dela. Amin. imena Tvoga radi.Zatim[1]*: Slava Tebi. duše naše. sveti Krepki. pomiluj nas Bogorodicom. i sada i uvek i u vekove vekova. Oca i Sina i Svetoga Duha. svet. Boţe. Sveta Trojice: svet si. očisti grehe naše.

da i ja grešnik budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama. poklonimo se caru našem Bogu! Hodite. i od greha moga očisti me. Svetlost od Svetlosti. Tebi jedinome sagreših. a Ti si pravedan u rečima Svojim i čist u sudu Svome. i u gresima rodi me mati moja. kroz Koga je sve postalo. Daj mi radost spasenja Tvoga. obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Boţe. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista. da se prenu kosti potrvene. caru našem Bogu! Hodite. Boţe spasenja moga. roĎenog ne stvorenog. Hodite. i bezboţnici će se obratiti k Tebi. po velikoj milosti Svojoj i po obilnom milosrĎu Svom očisti bezakonje moje. Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek. jednosuštnog Ocu. prinosi i ţrtve paljenice. za ţrtve paljenice ne mariš. Jedinorodnog. ja bih Ti prineo. Gospode. i zlo pred Tobom učinih. i neka se podignu zidovi jerusalimski. umij me. otvori usta moja. slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome slavljenoga Boga Sina Amin. Jer bezakonje svoje ja znam. Daj mi da slušam radost i veselje. u bezakonjima se začeh. Gle. i očistiću se. Odvrati lice Svoje od grehova mojih. poklonimo se i pripadnimo Hristu. Pokropi me isopom. i biću belji od snega. Ne odgurni me od lica Tvoga i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. SIMVOL VERE Verujem u jednoga Boga Oca. Sina Boţjeg. Po dobroti Svojoj. Boga istinitog od Boga istinitog. tada će metati na ţrtvenik Tvoj teoce. Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti Svoje. glas molitve moje kao i svetih Umnih Sila Tvojih. poklonimo se i pripadnimo samome Hristu. Svedrţitelja. Naučiću bezakonike putevima Tvojim. Onda će Ti biti mile ţrtve pravde. i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. i duh prav obnovi u meni. Ţrtva je Bogu duh skrušen. caru i Bogu našem! PSALAM 50 Pomiluj me. i stradao i pogreben. Izbavi me od krvi. Operi me dobro od bezakonja moga. Boţe. . roĎenog od Oca pre svih vekova. čini dobro Sionu. i greh je moj stalno preda mnom. i duhom vladalačkim učvrsti me. srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Srce čisto sagradi u meni. Boţe. Gle. I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata. i sva bezakonja moja očisti. Jer da si hteo ţrtve. i ona će kazivati slavu Tvoju. Gospode.Gospode. istinu ljubiš.

Gospoda. i spasi me. i spasi me u bdenju i molitvi. Koji je govorio kroz proroke. ponoćnu pesmu prinosim Ti. Koji od Oca ishodi. i pohitavši podigni mene koji u lenosti leţim. jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom. Čekam vaskrsenje mrtvih. očisti me grešnoga. da neosuĎeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime. i Njegovom Carstvu neće biti kraja. i posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan. i u vekove vekova. Koji se zajedno sa Ocem i Sinom oboţava i slavi. U jednu. I u Duha Svetoga. nego me obaspi milosrĎem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I Koji će opet doći sa slavom da sudi ţivima i mrtvima. Hriste Boţe. Spasitelju.I Koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano. Ţivotvornoga. Amin. MAKARIJA VELIKOG Boţe. Ispovedam jedno krštenje za otpuštenje grehova. Amin. I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca. svetu. sada i uvek. i padajući pred Tobom vapijem Ti: ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti. Oca i Sina i Svetoga Duha. ZATIM. sabornu i apostolsku Crkvu. MOLITVA 2: ISTOGA SVETITELjA Ustavši od sna. i neka bude u meni volja Tvoja. MOLITVA 3: ISTOGA SVETITELjA . nego me izbavi od Zlog. MOLITVA 1: SV. I ţivot budućega veka.

dao meni slugi Svome. MOLITVA 4: ISTOG SV. i čuvaj me od svega rĎavog u svetu. Boţe sila i svakog tela. Sam. i oprosti nam sagrešenja naša koja učinismo delom i rečju i mišlju. a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš. i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. Amin MOLITVA 5: Gospode Boţe Svedrţitelju koji od Tvojih Nebeskih Sila primaš Trisvetu pesmu primi i od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. i milosrĎem Tvojim polazim na dela Tvoja. besmrtni Care. svesno ili nesvesno.Ustavši od sna. i svakoga dobra promislitelj i podaritelj. udostoji me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju. pomozi mi u svako doba u svakoj stvari. da prošlo vreme ove noći preĎem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. Molim Ti se. sada i uvek i u vekove vekova. gde je neprestano likovanje onih koji praznuju . i spasi me. MOLITVA 6: SV. koji si Svojom velikom dobrotom i Svojim velikim milosrĎem. Tvorče svega. Amin. koji na visinama ţiviš i na smerne gledaš. bespočetna i večna Svetlosti. i daj mi da svih dana ţivota svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi. VASILIJA VELIKOG Gospode Svedrţitelju. Vladaru čovekoljubivi. Ocu i Sinu. Ti sam Vladaru. i uvedi u Tvoje večno Carstvo. primi naša moljenja. Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. MAKARIJA Gospode. i u Tebe je sve uzdanje moje. očekujući dolazak svetlog i pretskazanog dana Jedinorodnog Sina Tvog. I daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju preĎemo svu noć ovoga ţivota. orne za delanje i gotove da uĎemo sa Njim u radost i boţanski dvorac slave Njegove. Amin. koja Ti sada upućujemo od prljavih usana oslanjajući se na veliko Tvoje milosrĎe. da nas ne zateče pale i razlenjene nego bodre. u koje nema promene ili senke izmene. i Svetome Duhu. Tebi pribegavam. i od Ďavolske brzopletosti. sada i uvek i u vekove vekova. u koji će Sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim. Jer si Ti moj Stvoritelj.

usliši glas nepotrebnog sluge Svog. u svima i od svih slavljenom Bogu. i molim Te. i svesvetim i blagim i ţivotvornim Tvojim Duhom. Ti koja si iznad anĎela. Oţivi me umrtvljenog strastima. sada i uvek i u vekove vekova. 0 divna palato Gospodnja. i Tebe peva sva tvar kroza sve vekove. Prečista. odobrovolji se. koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i odmora tela od teških poslova. . Vladarko. daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale. i tartara.i neiskazana sladost onih koji gledaju neizrecivu lepotu lica Tvoga. koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo. Izbavi me ognja večnoga. i crva zloga. izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Svebesprekorna. Amin. učini me domom Duha boţanskog. rukovodi u meni duhovnu blagodat. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu. da slavimo moć Tvoju. Jer si Ti istinita svetlost. Amin. da ne postanem radost Ďavolima ja koji sam podlegao mnogim gresima. bespočetnom Ocu. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. MOLITVA 7: ISTOGA SVETITELjA Blagosiljamo Te previšnji Boţe i Gospode milosti. sada i uvek i u vekove vekova. uprljane prljavštinom. Svezana okovima greha. Ti koja si rodila nezalaznu Svetlost. Izbavi me dušegubnih zloba. Prosveti dušu moju oslepljenu. Udostoj me da sa svima Svetima dobijem nebesko veselje. Osnaţi me da straţim u slavoslovlju. primi moju molitvenu sluţbu i prinesi milosrdnom Bogu. Čuvaj me i noću i danju. prosveti naše misli. san mrzovolje odgoneći. Amin. koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. Svebesprekorna. Ti koja si rodila Lekara. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim. slavno i neizmerno. Udalji me od svake muke i umoli Vladara svih. MOLITVA 9:. da bismo mogli nerasejano pevati i ispovedati se Tebi. um moj oblagodati. Vladarko. razdreši me molbama Tvojim Bogonevesto. moleći usrdno Hrista. podignuću na pohvalu ruke i usne. Svetlonosna seni nebesna. Presveta Djevo. učini me višim od ovoga sveta. sa jedinorodnim Tvojim Sinom. Ti koja si rodila ţivotodavca Boga. trgni iz teškoga sna lenosti oči i um naš. izleči davnašnje strasti duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca. nego si pokazao Svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali. MOLITVA 8: PONOĆNA PESMA PRESVETOJ BOGORODICI Blagodat Tvoju pevam. načini novoga čoveka od mene koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla ţivotna bura. kome priliči čast i poklonjenje.

rĎave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. smernog i bednog sluge Svog. da bi spasao sve. O. koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni ţivot. o Reči. jer si rodila Spasitelja duša naših. Spase. Bogorodice Djevo. Blagoslovena si Ti meĎu ţenama. i moli se za mene Gospodu. hteo ja ili ne. o Hriste moj. Ali. koji ne traţiš dela koja me opravdavaju. nerazumnost. u sve dane ţivota moga. Čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela. nerad. i izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. Svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene. i ugasi plamen strasti mojih. onda to nije blagodat i dar. i slavi se prečasno ime Tvoje kroza sve vekove. raduj se Blagodatna Marije. jer si blagoslovena od svih naraštaja. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike evo verujem: spasi me. udostoj me da Te sada zavolim kao što nekada zavoleh sami greh. brzo. oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane ţivota svoga. i sačuvaj me od svakog iskušenja Ďavolskog. Hriste Spase moj. Gospode. Gospode Isuse Hriste. Amin. Gospod je s Tobom. niti otstupi od mene zbog moje neuzdrţljivosti. i blagosloven je Plod utrobe Tvoje. Osobito pak sluţiću Tebi. veliki u milosrĎu i neiskazani u milosti. da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Boţe moj. jer si Ti moj Bog i Sazdatelj. pogiboh. Amin. i sve prljave. sada i uvek i u vekove vekova. neka me ona pokaţe učesnikom Tvoje večne slave. Jer ako me spaseš zbog dela. jer sam ubog i jadan. da me učvrsti u strahu Svome i pokaţe me dostojnim slugom Svoje dobrote. sveti AnĎele Boţji. molim Te. No ova vera moja neka zameni sve. Neka mi se mesto dela uračuna vera. i ako što sagreših ove prošle noći. Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu. i uputi me na put spasenja. ZAVRŠNA MOLITVA JUTARNjA: PRESVETOJ BOGORODICI Presveta Vladarko moja.GOSPODU NAŠEM ISUSU HRISTU Mnogomilostivi i svemilostivi Boţe moj. kao što ranije sluţih varljivom Satani. spasi me. jer si Ti Bog moj od utrobe majke moje. pokrij me danas. i da opet sluţim Tebi bez lenosti usrdno. mrzovolju. Ti si. Ojačaj moju bednu i hudu ruku. I opet. spasi me po blagodati. O. ne ostavi me grešnoga. . neka ona odgovara. i oslobodi me od svih zlih delanja. pohitaj brzo. da me je oteo iz Tvojih ruku i zaštite. iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se. Bogorodice. da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. Amin. MOLITVA 10: ANĐELU ČUVARU Sveti AnĎele. biće ţiv i neće videti smrti vavek. neka me ona opravdava. nego dug. rekao: Koji veruje u Mene. zaboravnost.

Boţe naš. Gospode Isuse Hriste.Molitvama Svetih Otaca naših. . pomiluj nas. Amin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful