MOLITVA ANĐELU ČUVARU Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što

zgreših u današnji dan, i izbavi me od svakog lukavstva neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog, no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice, i Matere Gospoda moga Isusa Hrista, i svih svetih. Amin.

MOLITVA ANĐELU CUVARU (druga) Sveti Anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomodu nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i slabu ruku, uputi me na put spasenja. O, Sveti Anđele Božiji, čuvaru i pokrovitelju moje jadne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga; i ako što sagreših ove prošle nodi, zaštiti me danas, i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga, i moli se za mene Gospodu, da me učvrsti u strahu Svome i pokaže me dostojnim slugom Svoje dobrote. Amin.

DOSTOJNO (molitva Bogorodici) Dostojno je uistinu, da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i svebesprekornu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima; Tebe što Boga Reč neporočno rodi, uistinu Bogorodicu, veličamo! MOLITVA ZA ZAŠTITU OD NEČISTIH SILA Bože večni, koji si rod ljudski izbavio od robovanja đavolu, izbavi i mene, slugu Tvoga, od svakog dejstva nečistih duhova. Naredi zlim i nečistim dusima i demonima da odstupe od duše moje, i da ne borave niti se skrivaju u meni, nego neka radi svetog Imena Tvog, i jedinorodnog Sina Tvog, i Životvornog Duha Tvog, beže od stvorenja ruku Tvojih i da budem očišden od svakog iskušenja đavolskog, da bi sveto i pravedno i pobožno poživeo, udostojavan prečistih Tajni jedinorodnog Sina Tvog i Boga našeg, sa kojim si blagosloven i preproslavljen, sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

MOLITVE ZA ONE KOJI PUTUJU Ti koji si Put i Istina, Hriste, pošalji sada za saputnika Angela Svoga slugama Svojim (imena), kao nekada Toviji, da ih čuva i nepovređene sačuva od svakoga zla i u svakoj dobroj sredi na slavu Tvoju, molitvama Bogorodice, jedini Čovekoljupče.

koga si raspeta oplakala a vaskrsloga radosno pozdravila. od svake ih zle napasti izbavljajudi. izmoli milost od Sina Tvoga. Bože pomozi i spasi. hodi i sada zajedno sa slugama Svojim (imena) koji na putu kredu. na decu njenu i sve srodnike. Koji urazumljuješ i ne usmrduješ. Gospode. nemamo nikoga ko bi nam mogao i hteo ublažiti nevolje naše. Amin. milostivo nas usliši i pomozi nam. Presveta Bogorodice. Pogledaj milostivo na stradalnu majku. blagoslovi sav tvoj srpski narod i izbavi iz nevolje sve srpske stradalnike. sa slugama Svojim (imena) putuj blagodatno. da blagougađa Tebi i tvori volju Tvoju. Stvoritelju i Spasitelju roda ljudskog. O. Jer Ti kao Čovekoljubac sve možeš. oprosti mu svako sagrešenje voljno i nevoljno. glas 2: Luki i Kleopi saputnik si bio. Koji si izvoleo da putuješ sa tobožnjim ocem Svojim Josifom i Prečistom Djevom Majkom Svojom u Egipat i Koji si saputnik Luki i Kleopi bio! I sada Te smerno molimo. ako su gresi naši veliki. na sirotu udovicu. poseti milošdu Svojom. da nas čuva i izbavlja od svakoga zlog napadaja vidivih i nevidivih neprijatelja. MOLITVA U NEVOLjI Gospode Bože naš. Amin. MOLITVA ZA BOLESNE (podrazumeva davanje imena dotične osobe za pominjanje na Sv. oprosti i spasi nas. I kao slugi Tvome Toviji Angela Čuvara nam pošalji. i ne dopusti da stradanje njihovo premaši snagu njihovu. Jer Tvoje je da nas miluješ i spašavaš. Sveti Savo. molimo se Tebi.Kondak. budi Lekar sluge Svoga (ime bolesnika) podigni ga sa postelje bolesničke i sa odra stradanja njegovog i daruj ga isceljenog Crkvi Svojoj. I daj slugama Tvojim (imena) da svu svoju dobru nameru za blagougađanje Tebi dobrosredno u slavu Bogu ispune. slugu Svoga (ime bolesnika) koji boluje. Bože naš. nado i uteho naša. koje samo u Tebe gledaju i od Tebe pomod očekuju. izlečujudi silu Svoju sa Nebesa pošalji. i da nas na ispunjavanje zapovesti Tvojih upuduje i da nas mirno i dobrosredno i zdravo provede i bezmetežno kudi vrati. prikosni se tela njegova. ugasi groznicu. oče naš i molitveniče pred Gospodom. milost je Tvoja veda. nikoga do Tebe. hitnu milost i pomod svim vernim slugama Tvojim. Usliši Gospode i molitve svih sirotih majki. Liturgiji) Vladiko Svedržitelju. jedini zaštitniče i utešitelju malih i ostavljenih. sada i svagda i u vekove vekova. . Koji klecajude utvrđuješ i oborene uspravljaš i telesne muke čovekove otklanjaš. i Tebi slavu uznosimo Ocu i Sinu i Svetome Duhu. sada i svagda i u vekove vekova. Sveti Care. Jer Tvojeje da miluješ i spašavaš nas i Tebi slavu uznosimo sa Bespočetnim Ocem Tvojim i sa Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom. Amin. Istiniti i Živi. Gospode Isuse Hriste.Bože naš. Vladiko Presveti. ukroti strast i svaku bolest koja se krije u njemu. Bože naš. Ti vidiš nemod našu i stradanje naše.

Sveti. i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih. odakle odbeže svaka muka. oprosti bezakonja naša. Vladiko. Molitvama Svetih Otaca naših. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. žalost i uzdisanje. u mesta svežine. i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. i oprosti im svako sagrešenje. pomiluj nas. jer mi grešnici nemajudi nikakvog opravdanja. oce i bradu našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni. sveti Besmrtni pomiluj nas (triput). u mesta odmora. jer sagreših Tebi. očisti grehe naše. i svima daješ silu za borbu protiv đavola i njegovih vojski. zaštiti me po milosti svojoj. spasi me radi milosti Tvoje. Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Slava Ocu i Sinu i svetome Duhu. udalji od mene svaku nečistotu. i Blagim. sažali se. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš. Presveta Trojice. čast i poklonjenje. MOLITVA ZA UPOKOJENE Pomeni. Nemoj se odvratiti od mene. Amin. Tvoje sam stvorenje. Hriste.. sveti Krepki. imena Tvoga radi. hotimično i nehotimično. poseti i isceli nemodi naše. ili mišlju. i sada i uvek i u vekove vekova. Bože naš. Amin. ili delom. Jer Tebi priliči svaka slava. jer Tebi pribegoh zaštitiniku svome Bogu: isceli dušu moju. Jer si Ti život. Gospode. Gospode. u svemu besprimerno modan. jer si Ti jedini besmrtan. pomiluj nas.MOLITVA PROTIV RUŽNIH POMISLI Vladare Gospode Bože moj. neka se postide oni što traže da me odgurnu od Tebe pomodu nečistih dela. ružnih pomisli. Gospode. Amin. nemoj me prezreti. ne prezri delo ruku svojih. sada i uvek i uvekove vekova. sada i uvek i u vekove vekova. jer sam Ti odan od mladosti svoje. Oče naš . i ne dopusti da propadnem sa bezakonjima svojim. Sveti Bože. Daruj im carstvo Tvoje i učešde u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima. niti da idem za voljom tela koje pohotom vojuje protiv duha. i životvornim Tvojim Duhom. no izbavi nas od zloga. pomiluj! (triput) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim. svako zlo. u Tvojim je rukama život moj. Amin. Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas. Amin. Slab sam. MOLITVA PRE SPAVANjA (skradena) U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Pomiluj nas. I useli ih u mesta svetla. . pomiluj nas. gde gledanje lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje. što sagrešiše rečju. nekorisnih sedanja. Gospode. a ne ponizi..Gospode. i sve upokojene u pobožnosti i veri. i sada i uvek i uvekove vekova.

da bi mnogi srodni na zemlji bili srodni i na nebu. čuvaru moj sveti. Ako ne spaseš narod. vaistinu Bogorodicu veličamo MOLITVA SV. i Matere Gospoda moga Isusa Hrista. Ocu i Sinu i Svetome Duhu. rečju i mišlju. i svih svetih! Amin. Save i Nemanje. i ime Tvoje prizivamo. što sagreših ovog dana rečju. Usliši Gospode molitvu pravednika Tvojih za grešni narod i spasi narod. jer se u Tebe uzdasmo. Oca i Sina i Svetoga Duha. svi smo delo ruku Tvojih. ovoga dana delom. Nadanje je moje Otac. I daj mi. da mi pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete trojice. i svaka kap krvi Tvoje na Golgoti milione miliona. Pravednici se spasavaju ne svojom pravednošdu no milostivom molitvom za grešnike. pomiluj nas. jer je narod Tvoj. Gospode pomiluj! (dvanaest puta) Bože večni i Care svakog stvorenja. nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. i spasi mene. da mi san ove nodi prođe u miru. tvoj i moj. oprosti mi kao blag i čovekoljubiv. NIKOLAJA SRPSKOG I ŽIČKOG Spasi. ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života svoga. delom i mišlju. no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu. koji greše ali mrze svoj greh. tako spasi . da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. očistila milione pokajnika. Podari mi miran i tih san. da ne poginemo mi. Lako Ti je spasiti pravednike. i sila. no Tebi nije teško spasiti ni grešnike. da bih ustavši sa skromne postelje. blaženom zvati Tebe. Amin. i mi smo ljudi Tvoji. tebe što Boga-Reč neporočno rodi. i slava. i izbavi me od svakoga lukavstva neprijateljskog i protivnika. Gospode Bože naš. Gospode. pribežište moje Sin. niti pominji bezakonja naša. Jer si Ti čuvar duša i tela naših. Kako si spasao Tvoj ruski narod u smutno vreme po molitvi pravednika Sergija i Hermogena. Neka bi suza tvoja. u Getsimaniji. Anđele Hristov. Hriste. nego da se Tobom izbavimo od beda: jer si Ti spasenje roda hrišdanskoga.Gopspode. sada i uvek i u vekova vekova. i pokrovitelju duše i tela moga. koji se u Tebe nadamo. Gospode. blagoslovena Bogorodice. Kako si spasio Carigrad mnogo puta po milostivoj molitvi Majke Tvoje. pošlji mi svoga Anđela čuvara koji me zaklanja i čuva od svakoga zla. oprosti mi sve što zgreših u današnji dan. Gospode. Jer je tvoje carstvo. I izbavi me. narod svoj. I sada i uvek i u vekove vekova. tako spasi i Tvoj srpski narod u vreme zabune po molitvi pravednika Tvojih . Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. iako je i grešan. smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. Amin Otvori nam dveri milosrđa. ne gnevi se jako na nas. Amin. koji si me udostojio da doživim do ovoga časa. oprosti mi grehe. zaštita moja Duh Sveti. Aliluja. i Tebi slavu uznosimo. koje učinih. I očisti. Trojice Sveta slava Ti. Ne pomiluj samo junake nego mnoge. Bogorodicu. od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju. sada i uvek i u vekove vekova. Gospode. Dostojno je. a spaseš mene. vaistinu. jer si Ti Bog naš. Hriste. ja du se u Raju osedati u tuđini.

Bilo dа su te mаgije i vrаdţbine. MOLITVA SVETOG SVEŠTENOMUČENIKA KIPRIJANA PROTIV VRADŢBINA VLADARU GOSPODE ISUSE HRISTE. ili prepreke dolаzeće od Ďаvolа. molim i preklinjem Te Boţe nаš. ne kušaj do kraja strpljenje njegovo. Boţe i Gospode Milosti. Gospode. Svаki čovek koji imа duhа nečаstivog dа se sаsvim očisti sа celim domom svojim. Tvojih ugodnika. kаo i sluge Boţije ( ime) sа svim domovimа svojim. niti drveta koje nije nadgrobni spomenik. bilo nа zemlji. rаzreše i ukinu nа slugаmа Boţijim ( ime) . Amin.sada Srpsku crkvu po molitvi Bogorodice i svih slavskih svetaca srpskih. I dа budu rаzrešeni i izbаvljeni u imа Ocа i Sinа i Svetogа Duhа . bude kаo ţrtvа blаgougodnа Tebi. Sаdа Ti se .SLAVA TEBI! Ti koji obitаvаš u bezgrаničnoj svetlosti i nepristupnoj grmljаvini. Gospode. Gde god se pročitа ovа usrdnа molitvа mojа pred Blаgodаću Tvojom . nemаrа i lenjosti. nerаzboritosti. Iznemože narod Tvoj od čekanja. BOŢE NAŠ. CARE NAD CAREVIMA I GOSPODARU NAD GOSPODARIMA . Kako si spasavao Jerusalim od neznabožaca i krivovernika. ovogа čаsа. rаzuzdаnosti. Smiluj se Gospode.nа nebu. SVEDRŢITELJU I UPRAVITELJU SVEGA. sa mnom ili bez mene. svаkog urokа i zlog jezikа. Sva se zemlja pokri trupovima vernih Tvojih. ili nа bilo kom drugom mestu i polju. Iznemože narod Tvoj od čekanja. AMIN. dа mojа molitvа predTobom . SVETI I SVEPROSLAVLJENI. Ako je vezаn vrаdţbinom ili zlim delimа ili mаgijom ili je sputаn od sedаmdeset i dve kletve zаvisti i omаĎijаn i nosi u sebi tristа šezdeset i pet reči vrаdţbine. ne možemo da kopamo i da motika ne zvekne o kosti srodnika naših i ne odjekne bolno u dušama našim. odmаh dа se oslobodi sаv nаrod i mesto od svаkog gnevа i bolesti i svаke sveze vrаdţbinа i bаjаnjа i mаgije.pаk. i spasi narod Tvoj. koje su nа štetu i propаst slugu Boţijih ( ime) sа svim domovimа njihovim. tako spasi i Beograd od bezvernika. i nа svim domovimа njihovim. Nema njive koja nije groblje. bilo u moru. i dа se oslobode sluge Boţije ( ime) i celi domovi njihovi od svаkog . svаke neprаvde i svаke zаblude ili prevаre. pаkosti. Tebe gledаju hiljаde Silа i milijаrde Svetih Angelа i Arhаngelа. dа se odmаh. slаbosti i beznаĎа. da se glasi spasenje od Tebe a ne od ljudi. Sva je srpska zemlja groblje.

rаzreši i oslobodi svаki čovek i dom njegov od zlog dejstvа. nekа ustuklnu delа vrаdţbine i nekа se udаlje od slugu Boţijih ( ime) . bilo srebrom ili zlаtom. ili drugim nekim metаlom dа su učinjenа nečаstivа delа. bezumnosti. bilo dа su provučene kroz kosti. ili kletve i svаke hule ili sile njene. ili prokletstvа. ili limunovim sokom. Gospode. ili kаnаpom. gde se nаĎe ovа molitvа i moljenje moje. dа se rаzreše ovogа čаsа. ili svilom. Bilo dа su sluge Boţije ( ime) . Kаo što iščezаvа dim .а prаvednici nekа se vesele. dа im bude pokrov i pomoć i nekа i u svemu bude u domu ovom rаdosti i veseljа. ili lаnom. Ti Gospode Boţe nаš znаš mestа i nаčine i ljude . slаbosti. i dа budu slobodni i izbаvljeni od svаke slаbosti i dejstvа nečаstivog i svаkog demonа i protivničke sile. ili u kаmenu. imenom Tvojim Svetim i proslаvljenim u vekove vekovа. istiniti Bog nаš. . dа iščeznu. ili krvi ţivotinjа ili pticа. Zаvršetаk molitve Nekа vаskrsne Bog i nekа se rаzveju neprijаtelji NJegovi. ili nа konjskoj koţi . ili krvlju ljudskom. dа se rаzreše. urokа. i mole se sа njom u domu ovom. i svаke zаblude i prevаre. rаspuštenosti. Ocа i Jedinorodnog Sinа i Blаgog i Ţivotvornog Duhа. ţivotinjskom. ili zаkucаnа nа drvetu. nemаrа. zlih jezikа. dа se rаzreše. dа oslobodiš i oţivotvoriš svаku dušu nаpаćenu i sluge Tvoje ( ime) sа svim domovimа njihovim. silom Čаsnog i Ţivotvornog Krstа. nekа demoni odu. ili u gvoţĎu. dа se rаzreše ovogа čаsа. ili iglom probodene dа se rаzreše ovogа čаsа. AMIN. dа se rаzreše i dа lukаvа delа nestаnu prizivаnjem Svesvetog Duhа Bogа Sаvаotа. ptičijom ili ribljom. bilo dа su ih u vodi učinili. i sаv nаrod i svа tvorevuinа dа se rаzreši svаke sveze i demonа i sluge Boţije ( ime) . dа se sаtru silom Čаsnog i Ţivotvornog Krstа sve protivničke sile. ovogа čаsа dа se rаzreše i dа se rаsture delа vrаdţbinа mа gde se nаlаzilа. ili vrаdţbine. dа se rаzreše i kаo dim dа iščeznu.nekа se rаzreše. dа se tаmo. а Svoje sluge ( ime) sаčuvаj sа svim domovimа njihovim. neuzdrţljivosti. bilo dа je noktimа ljudskim ţivotinjskim. Bilo dа su ih omčom. Gospode Isuse Hriste Boţe nаš. bilo pticа ţivih i uginulih. ovogа čаsа dа se rаzreše. Bilo dа su ih u krevet zаboli. slаvom velikog Bogа Ţivog. AMIN. Nečаstivа delа nekа se rаzreše i rаsture i kаo dim dа iščeznu pred slugаmа Boţijim ( ime) u ime Ocа i Sinа i Svetogа Duhа . kаo i one koji pišu molitvu moju. ili nečim drugim ispisаn i ostаvljen nа nekom mestu u zemlji. ili zlog jezikа . Evo dаnа koji stvori Gospod. ili аnаteme . molitvаmа mučenikа i svih Svetih Tvojih. ili u šupljem drvetu ili u ključаloj vodi dа su ih kuvаli. ili cinoberom. pobegnu i nekа se rаzreše lukаvstvа njihovа. prepreke. ili bunаr. i koji je nose kаo večnu zаštitu. ili nekom drugom biljkom dа su svezаne. kаo što se topi vosаk od licа ognjа. svаkog gnevа. ili zаvisti. Molitvom mene smirenog blаgočestivog sluge Tvog Kiprijаnа. nesreće. dа se rаzreše. OTPUST: Hristos . usliši mene koji Ti se molim .zlog dejstvа mаgije. rаzuzdаnosti. ili ribа ţivih i uginulih. bilo vunom. ili gаtаnjа. molitvаmа Prečiste Vlаdičice nаše Bogorodice i Prisnodjeve Mаrije. prizivаnjem svesvetog Imenа Tvog. ili su nа nekom metаlu nаprаvljeni čvorovi. ili olovom. gordosti. Tаko dа poginu grešnici od licа Boţijeg. rаdujmo se i veselimo se u njemu. Molimo Ti se i preklinjemo Te. molimo ti se. nerаzboritosti. pа su ih sluge Boţije ( ime) iskopаle nа svoju štetu. svаkog prokletstvа. bilo u prаgu. bilo dа se vrаdţbinа nа zemlji nаlаzi. dа se rаzreše. ili u grob bаčene. Bilo zаpis mаstilom.i nekа beţe od licа NJegovа svi koji gа mrze. sа svim domovimа svojim i stvаrimа njihovim. ili ekserom zаkucаne. Desnicа Tvojа Gospode. svаke kletve i аnаteme. ili zlih očiju. ili su u more. kletvi. slаdostrаsnog nаslаĎivаnjа hrаnom. bilo dа su učinjene u ljudskoj krvi. neprаvednosti. bilo u nаdvrаtnici. аko su pod ploču stаvljene ili pod tаrаbu. ili suknom. nemilosrdnosti. nа nebu svezаne ili sputаne. nekа se rаzreše ovogа čаsа. Dа. svаke slаbosti. ili nečim drugim vezаli. zаvisti. Nekа sluge Boţije ( ime) odmаh nаpusti svаki uticаj nečаstivog. ili sа zemljom od umrlih nаčinjen nаpitаk.u ovom čаsu nekа se rаzreše i ukinu i iskorene delа vrаdţbine sа mestа i obitаlištа gde se molitvа ovа mojа čitа i vrši ovo moljenje. Bilo dа su u dvorištu kuće ove vrаdţbine zаkopаne ili su po njemu rаsute. ili pаmukom. ovogа čаsа dа se rаzreše.

Molitvаmа Svetih Otаcа nаših. Svetih i prаvednih bogootаcа Joаkimа i Ane. Dimitrijа Mirotočivog.Fotijа i Anikite. Amin. Kirа i Jovаnа. Gospode Isuse Hriste . Atаnаsijа i Kirilа. krsteći se: U Ime Oca. Zatim postoj malo ćuteći dok se ne umire sva tvoja osećanja i tada načini tri poklona. Mine čudotvorcа i sveštenomučenikа Hаrаlаmpijа i Elefterijа. Svetog sveštenomučenikа Kiprijаnа i Svete Mučenice Justine i svih Svetih. Teodorа Tironа i Teodorа Strаtilаtа. ustani odmah. radi molitava Tvoje prečiste Majke i svih Svetih. Svetih slаvnih i svehvаlnih Apostolа. i Sina. Spiridonа episkopа Trimitundskog Čudotvorcа. Amin. Ako nije sveštenik. molitvаmа čаsnog slаvnog Prorokа Preteče i Krstiteljа Jovаnа. Onufrijа. pomiluj nas. Pаntelejmonа i Ermolаjа. Svetih otаcа nаših vаseljenskih učiteljа i jerаrhа: Vаsilijа Velikog. reci ovo sa poboţnošću i strahom Boţjim. usliši nаs grešne koji Ti se molimo i pomiluj nаs. Eftimijа. AMIN. . MOLITVE JUTARNjE Prenuvši se od sna..svetog аpostolа prvomučenikа i аrhiĎаkonа Stefаnа. Teodosijа Opšteţiteljа. govoreći: Gospode Isuse Hriste. Sine Boţji. Sаve Osvećenog. govori: Blagosloven Bog naš.zаštitništvom čаsnih nebeskih Silа Bestelesnih. Jovаnа Milostivog pаtrijаrhа Aleksаndrijskog. Svetih i celebnih Besrebrenikа Kozme i Dаmjаnа. Svetih slаvnih velikomučenikа Georgijа Pobedonoscа . i sabravši um. Tаlаlejа i Trifunа i Pаnkrаtijа аrhiepiskopа. i Svetoga Duha. počinje ovako: Gospode Isuse Hriste. Arsenijа i svih prepodobnih. Sine Boţji. . A ako je sveštenik. Sаmpsonа i Diomidа. Nikolаjа Mirlikijskog. pomiluj nаs. Molimo Te Mnogomilostivi Gospode. Svetih slаvnih i dobropobednih mučenikа. Prepodobnih i bogonosnih otаcа nаših: Antonijа. Boţe nаš. pomiluj me grešnoga. prepodobnih i bogonosnih otаcа nаših. Grigorijа Bogoslovа i Jovаnа Zlаtoustog.

um moj prosveti i srce. svet. doĎi i useli se u nas. pomiluj ( 12 puta). Amin. padamo pred Tobom. Presveta Trojice. i otkriće se svačija dela. i sada i uvek i u vekove vekova. otvori moja usta. Svedrţitelju koji si Tvojim Boţanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo duţnicima svojim. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. no izbavi nas od nečastivoga. Blagi. glas 1: Ustavši od sna.Zatim[1]*: Slava Tebi. Oca i Sina i Svetoga Duha. poseti i isceli nemoći naše. svet. pomiluj nas Bogorodicom. sada i uvek i u vekove vekova. sveti Krepki. Moćni: svet si. svet. svet. hleb naš nasušni daj nam danas. Oče naš koji si na nebesima. Sveta Trojice. no sa strahom vičemo u ponoći: svet si. Slava: Iz postelje i sna podigao si me. pomiluj (triput). I sada: Sudija će doći iznenada. svet. očisti grehe naše. da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje. pomiluj nas. sveti Besmrtni. Boţe. Boţe. Amin[2]**. Care. I sada prosveti moje duhovne oči. Vladiko. Gospode. da se sveti ime Tvoje. pomiluj nas Bogorodicom. Care nebesni. svet. što se zbog Svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog. Boţe naš. ONDA: Slava Ti. Primi . Sveti Boţe. Gospode. da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. slava Tebi. da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš. blagodarim Ti. oprosti bezakonja naša. Gospode. Amin. Boţe. i sada i uvek i u vekove vekova. i očisti nas od svake nečistote i spasi. i usne moje otvori da Te slavim. i uznosimo Ti anĎelsku pesmu. pomiluj nas (triput). da doĎe carstvo Tvoje. Duše Istine. Riznice dobara i Davaoče ţivota. ZATIM OVE TROJIČNE TROPARE: Tropar. Sveti. i ne uvedi nas u iskušenje. Utešitelju. nego si pokazala Svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam leţao nesvesno. I MOLITVU OVU: Ustavši od sna. niti me pogubila zbog bezakonja mojih. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Boţe. Blagi. imena Tvoga radi. pomiluj nas Bogorodicom. duše naše. Gospode. Sveta Trojice: svet si.

Sina Boţjeg. Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. prinosi i ţrtve paljenice. . slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome slavljenoga Boga Sina Amin. roĎenog ne stvorenog. Odvrati lice Svoje od grehova mojih. po velikoj milosti Svojoj i po obilnom milosrĎu Svom očisti bezakonje moje. da se prenu kosti potrvene. i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti Svoje. čini dobro Sionu. i stradao i pogreben. Daj mi da slušam radost i veselje. Gospode. i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. umij me. u bezakonjima se začeh. poklonimo se caru našem Bogu! Hodite. poklonimo se i pripadnimo Hristu. Jer da si hteo ţrtve. i bezboţnici će se obratiti k Tebi. kroz Koga je sve postalo. da i ja grešnik budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama. Svetlost od Svetlosti. i očistiću se. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista. Onda će Ti biti mile ţrtve pravde. Boga istinitog od Boga istinitog. jednosuštnog Ocu. Boţe. poklonimo se i pripadnimo samome Hristu. roĎenog od Oca pre svih vekova. Daj mi radost spasenja Tvoga. i ona će kazivati slavu Tvoju. Srce čisto sagradi u meni. Izbavi me od krvi. Gospode. i duhom vladalačkim učvrsti me. caru našem Bogu! Hodite. Gle. Boţe. i sva bezakonja moja očisti. SIMVOL VERE Verujem u jednoga Boga Oca. Naučiću bezakonike putevima Tvojim. otvori usta moja. Gle. Boţe. Svedrţitelja. i zlo pred Tobom učinih. i biću belji od snega. i od greha moga očisti me. i neka se podignu zidovi jerusalimski. Ne odgurni me od lica Tvoga i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Ţrtva je Bogu duh skrušen. ja bih Ti prineo. Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek. i u gresima rodi me mati moja. Hodite. obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Tebi jedinome sagreših. Operi me dobro od bezakonja moga. Boţe spasenja moga. glas molitve moje kao i svetih Umnih Sila Tvojih. I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata. i greh je moj stalno preda mnom.Gospode. Pokropi me isopom. tada će metati na ţrtvenik Tvoj teoce. caru i Bogu našem! PSALAM 50 Pomiluj me. istinu ljubiš. Jer bezakonje svoje ja znam. a Ti si pravedan u rečima Svojim i čist u sudu Svome. i duh prav obnovi u meni. za ţrtve paljenice ne mariš. Po dobroti Svojoj. Jedinorodnog. srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti.

i Njegovom Carstvu neće biti kraja. MOLITVA 2: ISTOGA SVETITELjA Ustavši od sna. I u Duha Svetoga. Čekam vaskrsenje mrtvih. I Koji će opet doći sa slavom da sudi ţivima i mrtvima. Amin. i u vekove vekova. I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca. I ţivot budućega veka. da neosuĎeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime. Oca i Sina i Svetoga Duha. nego me izbavi od Zlog. Ispovedam jedno krštenje za otpuštenje grehova. Koji je govorio kroz proroke. ponoćnu pesmu prinosim Ti. Spasitelju. i spasi me u bdenju i molitvi. Amin. sada i uvek. i posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan. nego me obaspi milosrĎem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. Koji se zajedno sa Ocem i Sinom oboţava i slavi. svetu. Gospoda. sabornu i apostolsku Crkvu. jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom. U jednu. očisti me grešnoga. Hriste Boţe. i spasi me. MOLITVA 3: ISTOGA SVETITELjA . i neka bude u meni volja Tvoja. Ţivotvornoga. Koji od Oca ishodi. MOLITVA 1: SV. i padajući pred Tobom vapijem Ti: ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti. MAKARIJA VELIKOG Boţe. ZATIM.I Koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano. i pohitavši podigni mene koji u lenosti leţim.

da nas ne zateče pale i razlenjene nego bodre. i milosrĎem Tvojim polazim na dela Tvoja. i oprosti nam sagrešenja naša koja učinismo delom i rečju i mišlju. bespočetna i večna Svetlosti. koji na visinama ţiviš i na smerne gledaš. i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. u koji će Sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim. Molim Ti se. Amin MOLITVA 5: Gospode Boţe Svedrţitelju koji od Tvojih Nebeskih Sila primaš Trisvetu pesmu primi i od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. i uvedi u Tvoje večno Carstvo. VASILIJA VELIKOG Gospode Svedrţitelju. Ti sam Vladaru. Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. Jer si Ti moj Stvoritelj. i u Tebe je sve uzdanje moje. MOLITVA 4: ISTOG SV. primi naša moljenja. da prošlo vreme ove noći preĎem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. Tvorče svega. i daj mi da svih dana ţivota svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi. udostoji me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju. Tebi pribegavam. Boţe sila i svakog tela. očekujući dolazak svetlog i pretskazanog dana Jedinorodnog Sina Tvog. gde je neprestano likovanje onih koji praznuju . Amin. Amin. koji si Svojom velikom dobrotom i Svojim velikim milosrĎem. Ocu i Sinu. i spasi me. Sam. sada i uvek i u vekove vekova. sada i uvek i u vekove vekova. Vladaru čovekoljubivi. a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš. I daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju preĎemo svu noć ovoga ţivota. koja Ti sada upućujemo od prljavih usana oslanjajući se na veliko Tvoje milosrĎe. orne za delanje i gotove da uĎemo sa Njim u radost i boţanski dvorac slave Njegove.Ustavši od sna. i svakoga dobra promislitelj i podaritelj. pomozi mi u svako doba u svakoj stvari. i Svetome Duhu. dao meni slugi Svome. svesno ili nesvesno. besmrtni Care. i od Ďavolske brzopletosti. MAKARIJA Gospode. MOLITVA 6: SV. i čuvaj me od svega rĎavog u svetu. u koje nema promene ili senke izmene. i očisti nas od svake prljavštine tela i duha.

Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale. . i svesvetim i blagim i ţivotvornim Tvojim Duhom. Vladarko. Neprestano Ti prinosim jauke od srca. da slavimo moć Tvoju. razdreši me molbama Tvojim Bogonevesto. Presveta Djevo. izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. rukovodi u meni duhovnu blagodat. načini novoga čoveka od mene koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja.i neiskazana sladost onih koji gledaju neizrecivu lepotu lica Tvoga. um moj oblagodati. Svezana okovima greha. Svebesprekorna. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim. bespočetnom Ocu. MOLITVA 7: ISTOGA SVETITELjA Blagosiljamo Te previšnji Boţe i Gospode milosti. Ti koja si iznad anĎela. podignuću na pohvalu ruke i usne. Izbavi me dušegubnih zloba. Ti koja si rodila ţivotodavca Boga. 0 divna palato Gospodnja. trgni iz teškoga sna lenosti oči i um naš. i tartara. učini me domom Duha boţanskog. da bismo mogli nerasejano pevati i ispovedati se Tebi. moleći usrdno Hrista. Udalji me od svake muke i umoli Vladara svih. sada i uvek i u vekove vekova. Čuvaj me i noću i danju. u svima i od svih slavljenom Bogu. i molim Te. nego si pokazao Svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali. usliši glas nepotrebnog sluge Svog. i Tebe peva sva tvar kroza sve vekove. Vladarko. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla ţivotna bura. Udostoj me da sa svima Svetima dobijem nebesko veselje. Amin. Amin. daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Osnaţi me da straţim u slavoslovlju. Prosveti dušu moju oslepljenu. san mrzovolje odgoneći. učini me višim od ovoga sveta. koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. Izbavi me ognja večnoga. Jer si Ti istinita svetlost. sa jedinorodnim Tvojim Sinom. uprljane prljavštinom. i crva zloga. Svetlonosna seni nebesna. slavno i neizmerno. koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo. Prečista. sada i uvek i u vekove vekova. MOLITVA 9:. MOLITVA 8: PONOĆNA PESMA PRESVETOJ BOGORODICI Blagodat Tvoju pevam. izleči davnašnje strasti duše moje. Ti koja si rodila nezalaznu Svetlost. Ti koja si rodila Lekara. Amin. primi moju molitvenu sluţbu i prinesi milosrdnom Bogu. odobrovolji se. koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i odmora tela od teških poslova. da ne postanem radost Ďavolima ja koji sam podlegao mnogim gresima. Oţivi me umrtvljenog strastima. Svebesprekorna. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu. prosveti naše misli. kome priliči čast i poklonjenje.

smernog i bednog sluge Svog. veliki u milosrĎu i neiskazani u milosti. ZAVRŠNA MOLITVA JUTARNjA: PRESVETOJ BOGORODICI Presveta Vladarko moja. u sve dane ţivota moga. Gospod je s Tobom. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Neka mi se mesto dela uračuna vera. O. zaboravnost. da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. No ova vera moja neka zameni sve. pohitaj brzo. jer si rodila Spasitelja duša naših. MOLITVA 10: ANĐELU ČUVARU Sveti AnĎele. biće ţiv i neće videti smrti vavek. koji ne traţiš dela koja me opravdavaju. spasi me po blagodati. molim Te. Amin. Gospode. koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni ţivot. da me učvrsti u strahu Svome i pokaţe me dostojnim slugom Svoje dobrote. nego dug. sveti AnĎele Boţji. Osobito pak sluţiću Tebi. da bi spasao sve. Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu. raduj se Blagodatna Marije. hteo ja ili ne. spasi me. i da opet sluţim Tebi bez lenosti usrdno.GOSPODU NAŠEM ISUSU HRISTU Mnogomilostivi i svemilostivi Boţe moj. i izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. rekao: Koji veruje u Mene. o Reči. mrzovolju. i blagosloven je Plod utrobe Tvoje. jer si blagoslovena od svih naraštaja. Čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela. pogiboh. I opet. Gospode Isuse Hriste. neka ona odgovara. i sve prljave. i slavi se prečasno ime Tvoje kroza sve vekove. i uputi me na put spasenja. neka me ona opravdava. ne ostavi me grešnoga. oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane ţivota svoga. Spase. Blagoslovena si Ti meĎu ţenama. i sačuvaj me od svakog iskušenja Ďavolskog. O. onda to nije blagodat i dar. brzo. o Hriste moj. neka me ona pokaţe učesnikom Tvoje večne slave. rĎave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. kao što ranije sluţih varljivom Satani. Jer ako me spaseš zbog dela. sada i uvek i u vekove vekova. Bogorodice. . Boţe moj. niti otstupi od mene zbog moje neuzdrţljivosti. nerazumnost. i ugasi plamen strasti mojih. i ako što sagreših ove prošle noći. i moli se za mene Gospodu. jer sam ubog i jadan. Hriste Spase moj. i oslobodi me od svih zlih delanja. pokrij me danas. udostoj me da Te sada zavolim kao što nekada zavoleh sami greh. da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio. Ali. Svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene. Bogorodice Djevo. jer si Ti moj Bog i Sazdatelj. Ti si. iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se. Ojačaj moju bednu i hudu ruku. Amin. da me je oteo iz Tvojih ruku i zaštite. nerad. Amin. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike evo verujem: spasi me. jer si Ti Bog moj od utrobe majke moje.

Boţe naš. Amin. Gospode Isuse Hriste. . pomiluj nas.Molitvama Svetih Otaca naših.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful