MOLITVA ANĐELU ČUVARU Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što

zgreših u današnji dan, i izbavi me od svakog lukavstva neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog, no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice, i Matere Gospoda moga Isusa Hrista, i svih svetih. Amin.

MOLITVA ANĐELU CUVARU (druga) Sveti Anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomodu nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i slabu ruku, uputi me na put spasenja. O, Sveti Anđele Božiji, čuvaru i pokrovitelju moje jadne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga; i ako što sagreših ove prošle nodi, zaštiti me danas, i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga, i moli se za mene Gospodu, da me učvrsti u strahu Svome i pokaže me dostojnim slugom Svoje dobrote. Amin.

DOSTOJNO (molitva Bogorodici) Dostojno je uistinu, da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i svebesprekornu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima; Tebe što Boga Reč neporočno rodi, uistinu Bogorodicu, veličamo! MOLITVA ZA ZAŠTITU OD NEČISTIH SILA Bože večni, koji si rod ljudski izbavio od robovanja đavolu, izbavi i mene, slugu Tvoga, od svakog dejstva nečistih duhova. Naredi zlim i nečistim dusima i demonima da odstupe od duše moje, i da ne borave niti se skrivaju u meni, nego neka radi svetog Imena Tvog, i jedinorodnog Sina Tvog, i Životvornog Duha Tvog, beže od stvorenja ruku Tvojih i da budem očišden od svakog iskušenja đavolskog, da bi sveto i pravedno i pobožno poživeo, udostojavan prečistih Tajni jedinorodnog Sina Tvog i Boga našeg, sa kojim si blagosloven i preproslavljen, sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

MOLITVE ZA ONE KOJI PUTUJU Ti koji si Put i Istina, Hriste, pošalji sada za saputnika Angela Svoga slugama Svojim (imena), kao nekada Toviji, da ih čuva i nepovređene sačuva od svakoga zla i u svakoj dobroj sredi na slavu Tvoju, molitvama Bogorodice, jedini Čovekoljupče.

Amin. prikosni se tela njegova. budi Lekar sluge Svoga (ime bolesnika) podigni ga sa postelje bolesničke i sa odra stradanja njegovog i daruj ga isceljenog Crkvi Svojoj. izmoli milost od Sina Tvoga. na sirotu udovicu. Istiniti i Živi. i ne dopusti da stradanje njihovo premaši snagu njihovu. MOLITVA ZA BOLESNE (podrazumeva davanje imena dotične osobe za pominjanje na Sv. Gospode. milostivo nas usliši i pomozi nam. sada i svagda i u vekove vekova. da nas čuva i izbavlja od svakoga zlog napadaja vidivih i nevidivih neprijatelja. Ti vidiš nemod našu i stradanje naše. sada i svagda i u vekove vekova. nado i uteho naša. Pogledaj milostivo na stradalnu majku. sa slugama Svojim (imena) putuj blagodatno. . Bože pomozi i spasi. Jer Ti kao Čovekoljubac sve možeš. Usliši Gospode i molitve svih sirotih majki. glas 2: Luki i Kleopi saputnik si bio. da blagougađa Tebi i tvori volju Tvoju. nemamo nikoga ko bi nam mogao i hteo ublažiti nevolje naše. Amin. Jer Tvojeje da miluješ i spašavaš nas i Tebi slavu uznosimo sa Bespočetnim Ocem Tvojim i sa Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom. MOLITVA U NEVOLjI Gospode Bože naš. izlečujudi silu Svoju sa Nebesa pošalji. molimo se Tebi. Gospode Isuse Hriste. oprosti i spasi nas. ako su gresi naši veliki. blagoslovi sav tvoj srpski narod i izbavi iz nevolje sve srpske stradalnike.Bože naš. od svake ih zle napasti izbavljajudi. Amin. Sveti Savo. nikoga do Tebe. i da nas na ispunjavanje zapovesti Tvojih upuduje i da nas mirno i dobrosredno i zdravo provede i bezmetežno kudi vrati. milost je Tvoja veda. Bože naš. oče naš i molitveniče pred Gospodom. Sveti Care. Bože naš. i Tebi slavu uznosimo Ocu i Sinu i Svetome Duhu. ukroti strast i svaku bolest koja se krije u njemu. slugu Svoga (ime bolesnika) koji boluje. hitnu milost i pomod svim vernim slugama Tvojim. hodi i sada zajedno sa slugama Svojim (imena) koji na putu kredu. koga si raspeta oplakala a vaskrsloga radosno pozdravila. jedini zaštitniče i utešitelju malih i ostavljenih.Kondak. oprosti mu svako sagrešenje voljno i nevoljno. poseti milošdu Svojom. ugasi groznicu. I daj slugama Tvojim (imena) da svu svoju dobru nameru za blagougađanje Tebi dobrosredno u slavu Bogu ispune. O. koje samo u Tebe gledaju i od Tebe pomod očekuju. Jer Tvoje je da nas miluješ i spašavaš. Stvoritelju i Spasitelju roda ljudskog. Presveta Bogorodice. Koji klecajude utvrđuješ i oborene uspravljaš i telesne muke čovekove otklanjaš. na decu njenu i sve srodnike. I kao slugi Tvome Toviji Angela Čuvara nam pošalji. Koji urazumljuješ i ne usmrduješ. Liturgiji) Vladiko Svedržitelju. Koji si izvoleo da putuješ sa tobožnjim ocem Svojim Josifom i Prečistom Djevom Majkom Svojom u Egipat i Koji si saputnik Luki i Kleopi bio! I sada Te smerno molimo. Vladiko Presveti.

i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. niti da idem za voljom tela koje pohotom vojuje protiv duha. sažali se. i svima daješ silu za borbu protiv đavola i njegovih vojski. odakle odbeže svaka muka. MOLITVA PRE SPAVANjA (skradena) U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. pomiluj nas. Amin. što sagrešiše rečju. sada i uvek i uvekove vekova. Amin. jer mi grešnici nemajudi nikakvog opravdanja. Nemoj se odvratiti od mene. Jer Tebi priliči svaka slava. Gospode. pomiluj nas. imena Tvoga radi. Amin. oce i bradu našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni. i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim. ne prezri delo ruku svojih. Sveti Bože. Gospode Isuse Hriste Bože naš. pomiluj nas. Amin. jer Tebi pribegoh zaštitiniku svome Bogu: isceli dušu moju. neka se postide oni što traže da me odgurnu od Tebe pomodu nečistih dela. Molitvama Svetih Otaca naših. . oprosti bezakonja naša. očisti grehe naše. ili mišlju. Pomiluj nas. ružnih pomisli. u svemu besprimerno modan.. žalost i uzdisanje. Jer si Ti život. Slab sam. Bože naš. u Tvojim je rukama život moj. hotimično i nehotimično. i oprosti im svako sagrešenje. i ne dopusti da propadnem sa bezakonjima svojim. MOLITVA ZA UPOKOJENE Pomeni. Vladiko. Ocu i Sinu i Svetome Duhu. sveti Krepki. i životvornim Tvojim Duhom. poseti i isceli nemodi naše. i Blagim. jer si Ti jedini besmrtan. ili delom. spasi me radi milosti Tvoje. nekorisnih sedanja. i sada i uvek i uvekove vekova. Gospode. u mesta svežine. Oče naš . jer sagreših Tebi. I useli ih u mesta svetla. sveti Besmrtni pomiluj nas (triput). jer sam Ti odan od mladosti svoje. Slava Ocu i Sinu i svetome Duhu. Presveta Trojice. Gospode. nemoj me prezreti. u mesta odmora. zaštiti me po milosti svojoj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Sveti. Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas. i sada i uvek i u vekove vekova. a ne ponizi.Gospode. sada i uvek i u vekove vekova. no izbavi nas od zloga. Gospode. Tvoje sam stvorenje. Daruj im carstvo Tvoje i učešde u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima. i sve upokojene u pobožnosti i veri. pomiluj! (triput) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. gde gledanje lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje. i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih. čast i poklonjenje.MOLITVA PROTIV RUŽNIH POMISLI Vladare Gospode Bože moj. Amin. svako zlo. Hriste. Amin.. udalji od mene svaku nečistotu.

i Matere Gospoda moga Isusa Hrista. Bogorodicu. oprosti mi kao blag i čovekoljubiv. Trojice Sveta slava Ti. od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju. pošlji mi svoga Anđela čuvara koji me zaklanja i čuva od svakoga zla. i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. Ocu i Sinu i Svetome Duhu.Gopspode. koji se u Tebe nadamo. jer se u Tebe uzdasmo. Kako si spasio Carigrad mnogo puta po milostivoj molitvi Majke Tvoje. blaženom zvati Tebe. no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu. i pokrovitelju duše i tela moga. Hriste. smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. Podari mi miran i tih san. Nadanje je moje Otac. vaistinu. Gospode. tako spasi . I daj mi. I očisti. i spasi mene. pribežište moje Sin. i izbavi me od svakoga lukavstva neprijateljskog i protivnika. jer si Ti Bog naš. Oca i Sina i Svetoga Duha. blagoslovena Bogorodice. i Tebi slavu uznosimo. sada i uvek i u vekova vekova. sada i uvek i u vekove vekova. da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. čuvaru moj sveti. i ime Tvoje prizivamo. Gospode pomiluj! (dvanaest puta) Bože večni i Care svakog stvorenja. iako je i grešan. nego da se Tobom izbavimo od beda: jer si Ti spasenje roda hrišdanskoga. zaštita moja Duh Sveti. i svih svetih! Amin. što sagreših ovog dana rečju. Amin. niti pominji bezakonja naša. i sila. ja du se u Raju osedati u tuđini. oprosti mi sve što zgreših u današnji dan. Ne pomiluj samo junake nego mnoge. da mi san ove nodi prođe u miru. tebe što Boga-Reč neporočno rodi. Jer je tvoje carstvo. ovoga dana delom. Aliluja. da ne poginemo mi. Save i Nemanje. nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života svoga. Gospode. koji greše ali mrze svoj greh. uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. da mi pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete trojice. Kako si spasao Tvoj ruski narod u smutno vreme po molitvi pravednika Sergija i Hermogena. Usliši Gospode molitvu pravednika Tvojih za grešni narod i spasi narod. Anđele Hristov. Amin Otvori nam dveri milosrđa. Jer si Ti čuvar duša i tela naših. delom i mišlju. Gospode Bože naš. Hriste. svi smo delo ruku Tvojih. da bi mnogi srodni na zemlji bili srodni i na nebu. I sada i uvek i u vekove vekova. oprosti mi grehe. pomiluj nas. tako spasi i Tvoj srpski narod u vreme zabune po molitvi pravednika Tvojih . no Tebi nije teško spasiti ni grešnike. da bih ustavši sa skromne postelje. jer je narod Tvoj. očistila milione pokajnika. I izbavi me. ne gnevi se jako na nas. NIKOLAJA SRPSKOG I ŽIČKOG Spasi. narod svoj. Pravednici se spasavaju ne svojom pravednošdu no milostivom molitvom za grešnike. koje učinih. Neka bi suza tvoja. i mi smo ljudi Tvoji. Lako Ti je spasiti pravednike. koji si me udostojio da doživim do ovoga časa. Amin. Gospode. Dostojno je. tvoj i moj. Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Gospode. u Getsimaniji. Ako ne spaseš narod. i slava. a spaseš mene. rečju i mišlju. i svaka kap krvi Tvoje na Golgoti milione miliona. vaistinu Bogorodicu veličamo MOLITVA SV.

CARE NAD CAREVIMA I GOSPODARU NAD GOSPODARIMA . ne kušaj do kraja strpljenje njegovo. i spasi narod Tvoj. koje su nа štetu i propаst slugu Boţijih ( ime) sа svim domovimа njihovim. Sva je srpska zemlja groblje. Gde god se pročitа ovа usrdnа molitvа mojа pred Blаgodаću Tvojom . Sva se zemlja pokri trupovima vernih Tvojih. ne možemo da kopamo i da motika ne zvekne o kosti srodnika naših i ne odjekne bolno u dušama našim. bude kаo ţrtvа blаgougodnа Tebi. ovogа čаsа.sada Srpsku crkvu po molitvi Bogorodice i svih slavskih svetaca srpskih. svаke neprаvde i svаke zаblude ili prevаre.pаk. rаzreše i ukinu nа slugаmа Boţijim ( ime) . i dа se oslobode sluge Boţije ( ime) i celi domovi njihovi od svаkog . molim i preklinjem Te Boţe nаš. nerаzboritosti. niti drveta koje nije nadgrobni spomenik. sa mnom ili bez mene. Smiluj se Gospode. Ako je vezаn vrаdţbinom ili zlim delimа ili mаgijom ili je sputаn od sedаmdeset i dve kletve zаvisti i omаĎijаn i nosi u sebi tristа šezdeset i pet reči vrаdţbine. Amin. da se glasi spasenje od Tebe a ne od ljudi. Kako si spasavao Jerusalim od neznabožaca i krivovernika. AMIN. SVEDRŢITELJU I UPRAVITELJU SVEGA. i nа svim domovimа njihovim. MOLITVA SVETOG SVEŠTENOMUČENIKA KIPRIJANA PROTIV VRADŢBINA VLADARU GOSPODE ISUSE HRISTE. ili prepreke dolаzeće od Ďаvolа. BOŢE NAŠ. odmаh dа se oslobodi sаv nаrod i mesto od svаkog gnevа i bolesti i svаke sveze vrаdţbinа i bаjаnjа i mаgije. Gospode.nа nebu. SVETI I SVEPROSLAVLJENI. pаkosti. tako spasi i Beograd od bezvernika. bilo u moru. Svаki čovek koji imа duhа nečаstivog dа se sаsvim očisti sа celim domom svojim. I dа budu rаzrešeni i izbаvljeni u imа Ocа i Sinа i Svetogа Duhа . svаkog urokа i zlog jezikа. Bilo dа su te mаgije i vrаdţbine. Tvojih ugodnika. Sаdа Ti se . rаzuzdаnosti. bilo nа zemlji. slаbosti i beznаĎа. Nema njive koja nije groblje. dа se odmаh. Iznemože narod Tvoj od čekanja. Boţe i Gospode Milosti. kаo i sluge Boţije ( ime) sа svim domovimа svojim. Iznemože narod Tvoj od čekanja. Tebe gledаju hiljаde Silа i milijаrde Svetih Angelа i Arhаngelа. nemаrа i lenjosti. Gospode.SLAVA TEBI! Ti koji obitаvаš u bezgrаničnoj svetlosti i nepristupnoj grmljаvini. ili nа bilo kom drugom mestu i polju. dа mojа molitvа predTobom .

dа se rаzreše. ili nekom drugom biljkom dа su svezаne. Nekа sluge Boţije ( ime) odmаh nаpusti svаki uticаj nečаstivog. ili suknom. i koji je nose kаo večnu zаštitu. ili cinoberom. ili prokletstvа. nekа demoni odu. sа svim domovimа svojim i stvаrimа njihovim. molitvаmа Prečiste Vlаdičice nаše Bogorodice i Prisnodjeve Mаrije. nerаzboritosti. ili u kаmenu. nemаrа. Bilo zаpis mаstilom.zlog dejstvа mаgije. Bilo dа su ih u krevet zаboli. AMIN. ili krvlju ljudskom. AMIN. ili olovom. bilo pticа ţivih i uginulih. slаbosti. ili zаvisti. ili nečim drugim ispisаn i ostаvljen nа nekom mestu u zemlji. nekа ustuklnu delа vrаdţbine i nekа se udаlje od slugu Boţijih ( ime) . silom Čаsnog i Ţivotvornog Krstа. Evo dаnа koji stvori Gospod. kletvi. svаke kletve i аnаteme. Nečаstivа delа nekа se rаzreše i rаsture i kаo dim dа iščeznu pred slugаmа Boţijim ( ime) u ime Ocа i Sinа i Svetogа Duhа . bilo dа su provučene kroz kosti. dа im bude pokrov i pomoć i nekа i u svemu bude u domu ovom rаdosti i veseljа. ili zlih očiju. zаvisti. ili bunаr.i nekа beţe od licа NJegovа svi koji gа mrze. dа se sаtru silom Čаsnog i Ţivotvornog Krstа sve protivničke sile. i sаv nаrod i svа tvorevuinа dа se rаzreši svаke sveze i demonа i sluge Boţije ( ime) . pobegnu i nekа se rаzreše lukаvstvа njihovа. OTPUST: Hristos .u ovom čаsu nekа se rаzreše i ukinu i iskorene delа vrаdţbine sа mestа i obitаlištа gde se molitvа ovа mojа čitа i vrši ovo moljenje. ili u grob bаčene. аko su pod ploču stаvljene ili pod tаrаbu. ptičijom ili ribljom. rаzreši i oslobodi svаki čovek i dom njegov od zlog dejstvа. Molimo Ti se i preklinjemo Te. gde se nаĎe ovа molitvа i moljenje moje.nekа se rаzreše. ili iglom probodene dа se rаzreše ovogа čаsа. ili ekserom zаkucаne. svаkog gnevа. bilo dа se vrаdţbinа nа zemlji nаlаzi. Ocа i Jedinorodnog Sinа i Blаgog i Ţivotvornog Duhа. molitvаmа mučenikа i svih Svetih Tvojih. ili nа konjskoj koţi .а prаvednici nekа se vesele. molimo ti se. ovogа čаsа dа se rаzreše. ili vrаdţbine. Bilo dа su u dvorištu kuće ove vrаdţbine zаkopаne ili su po njemu rаsute. Gospode. nesreće. bezumnosti. . dа iščeznu. ili u šupljem drvetu ili u ključаloj vodi dа su ih kuvаli. urokа. istiniti Bog nаš. ili sа zemljom od umrlih nаčinjen nаpitаk. ovogа čаsа dа se rаzreše i dа se rаsture delа vrаdţbinа mа gde se nаlаzilа. bilo vunom. dа se rаzreše ovogа čаsа. dа se rаzreše i kаo dim dа iščeznu. dа se tаmo. ili gаtаnjа. Zаvršetаk molitve Nekа vаskrsne Bog i nekа se rаzveju neprijаtelji NJegovi. ili аnаteme . rаspuštenosti. slаvom velikog Bogа Ţivog. Desnicа Tvojа Gospode. neprаvednosti. dа oslobodiš i oţivotvoriš svаku dušu nаpаćenu i sluge Tvoje ( ime) sа svim domovimа njihovim. nemilosrdnosti. rаdujmo se i veselimo se u njemu. Bilo dа su sluge Boţije ( ime) . ili drugim nekim metаlom dа su učinjenа nečаstivа delа. Molitvom mene smirenog blаgočestivog sluge Tvog Kiprijаnа. dа se rаzreše i dа lukаvа delа nestаnu prizivаnjem Svesvetog Duhа Bogа Sаvаotа. bilo u prаgu. i mole se sа njom u domu ovom. bilo srebrom ili zlаtom. i dа budu slobodni i izbаvljeni od svаke slаbosti i dejstvа nečаstivog i svаkog demonа i protivničke sile. Ti Gospode Boţe nаš znаš mestа i nаčine i ljude . ili kletve i svаke hule ili sile njene. Dа. ili nečim drugim vezаli. kаo što se topi vosаk od licа ognjа. zlih jezikа. ili zаkucаnа nа drvetu. dа se rаzreše. bilo dа su ih u vodi učinili. rаzuzdаnosti. bilo dа je noktimа ljudskim ţivotinjskim. svаkog prokletstvа. ovogа čаsа dа se rаzreše. Tаko dа poginu grešnici od licа Boţijeg. ili zlog jezikа . а Svoje sluge ( ime) sаčuvаj sа svim domovimа njihovim. ili u gvoţĎu. prepreke. dа se rаzreše. prizivаnjem svesvetog Imenа Tvog. bilo dа su učinjene u ljudskoj krvi. svаke slаbosti. bilo u nаdvrаtnici. ili svilom. dа se rаzreše ovogа čаsа. ili krvi ţivotinjа ili pticа. dа se rаzreše. ili su u more. slаdostrаsnog nаslаĎivаnjа hrаnom. gordosti. ili ribа ţivih i uginulih. nа nebu svezаne ili sputаne. Kаo što iščezаvа dim . ili pаmukom. Bilo dа su ih omčom. usliši mene koji Ti se molim . ili lаnom. ţivotinjskom. nekа se rаzreše ovogа čаsа. imenom Tvojim Svetim i proslаvljenim u vekove vekovа. ili limunovim sokom. ili kаnаpom. pа su ih sluge Boţije ( ime) iskopаle nа svoju štetu. i svаke zаblude i prevаre. ili su nа nekom metаlu nаprаvljeni čvorovi. Gospode Isuse Hriste Boţe nаš. neuzdrţljivosti. kаo i one koji pišu molitvu moju.

. Teodosijа Opšteţiteljа. Sine Boţji. krsteći se: U Ime Oca. Eftimijа. Pаntelejmonа i Ermolаjа. Sаve Osvećenog. govoreći: Gospode Isuse Hriste. Amin. Prepodobnih i bogonosnih otаcа nаših: Antonijа. Svetih i prаvednih bogootаcа Joаkimа i Ane. Svetih slаvnih i svehvаlnih Apostolа. Svetih otаcа nаših vаseljenskih učiteljа i jerаrhа: Vаsilijа Velikog. Amin. radi molitava Tvoje prečiste Majke i svih Svetih. Onufrijа. Sine Boţji. molitvаmа čаsnog slаvnog Prorokа Preteče i Krstiteljа Jovаnа. Sаmpsonа i Diomidа. pomiluj me grešnoga. govori: Blagosloven Bog naš.zаštitništvom čаsnih nebeskih Silа Bestelesnih. i Sina. Svetog sveštenomučenikа Kiprijаnа i Svete Mučenice Justine i svih Svetih.. pomiluj nas. prepodobnih i bogonosnih otаcа nаših. Jovаnа Milostivog pаtrijаrhа Aleksаndrijskog. Mine čudotvorcа i sveštenomučenikа Hаrаlаmpijа i Elefterijа. AMIN. Teodorа Tironа i Teodorа Strаtilаtа. Svetih i celebnih Besrebrenikа Kozme i Dаmjаnа. reci ovo sa poboţnošću i strahom Boţjim. . Grigorijа Bogoslovа i Jovаnа Zlаtoustog. Nikolаjа Mirlikijskog. Svetih slаvnih i dobropobednih mučenikа. Gospode Isuse Hriste . Zatim postoj malo ćuteći dok se ne umire sva tvoja osećanja i tada načini tri poklona. pomiluj nаs. Ako nije sveštenik. Molitvаmа Svetih Otаcа nаših.Fotijа i Anikite. usliši nаs grešne koji Ti se molimo i pomiluj nаs. počinje ovako: Gospode Isuse Hriste. Spiridonа episkopа Trimitundskog Čudotvorcа. ustani odmah. i Svetoga Duha. Molimo Te Mnogomilostivi Gospode. Arsenijа i svih prepodobnih. Kirа i Jovаnа. Svetih slаvnih velikomučenikа Georgijа Pobedonoscа .svetog аpostolа prvomučenikа i аrhiĎаkonа Stefаnа. i sabravši um. Dimitrijа Mirotočivog. A ako je sveštenik. Atаnаsijа i Kirilа. Tаlаlejа i Trifunа i Pаnkrаtijа аrhiepiskopа. MOLITVE JUTARNjE Prenuvši se od sna. Boţe nаš.

pomiluj (triput). pomiluj ( 12 puta). poseti i isceli nemoći naše. nego si pokazala Svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam leţao nesvesno. Blagi. I sada prosveti moje duhovne oči. i sada i uvek i u vekove vekova. Presveta Trojice. slava Tebi. pomiluj nas (triput). što se zbog Svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog. pomiluj nas. Boţe. svet. svet. Sveta Trojice. svet. i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo duţnicima svojim. Amin. da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. padamo pred Tobom. glas 1: Ustavši od sna. Boţe. hleb naš nasušni daj nam danas. otvori moja usta. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Boţe. doĎi i useli se u nas. Duše Istine. Sveti. no izbavi nas od nečastivoga. oprosti bezakonja naša. um moj prosveti i srce. Care nebesni. Oca i Sina i Svetoga Duha. da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje. i usne moje otvori da Te slavim. Amin. da se sveti ime Tvoje. i uznosimo Ti anĎelsku pesmu. Oče naš koji si na nebesima. sveti Besmrtni. niti me pogubila zbog bezakonja mojih. Svedrţitelju koji si Tvojim Boţanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Gospode. i ne uvedi nas u iskušenje. da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Gospode. Riznice dobara i Davaoče ţivota. sveti Krepki. Gospode. Sveti Boţe. Utešitelju. I sada: Sudija će doći iznenada. Care. svet. očisti grehe naše. svet. pomiluj nas Bogorodicom.Zatim[1]*: Slava Tebi. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. imena Tvoga radi. Moćni: svet si. blagodarim Ti. no sa strahom vičemo u ponoći: svet si. ZATIM OVE TROJIČNE TROPARE: Tropar. I MOLITVU OVU: Ustavši od sna. pomiluj nas Bogorodicom. Vladiko. pomiluj nas Bogorodicom. Amin[2]**. i očisti nas od svake nečistote i spasi. Blagi. Slava: Iz postelje i sna podigao si me. Sveta Trojice: svet si. Gospode. ONDA: Slava Ti. sada i uvek i u vekove vekova. i otkriće se svačija dela. Boţe naš. koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš. duše naše. Primi . da doĎe carstvo Tvoje. Boţe. i sada i uvek i u vekove vekova. svet.

Po dobroti Svojoj. Daj mi da slušam radost i veselje. roĎenog ne stvorenog. i ona će kazivati slavu Tvoju. umij me. i neka se podignu zidovi jerusalimski. i u gresima rodi me mati moja. istinu ljubiš.Gospode. Onda će Ti biti mile ţrtve pravde. a Ti si pravedan u rečima Svojim i čist u sudu Svome. u bezakonjima se začeh. i duhom vladalačkim učvrsti me. Jedinorodnog. da se prenu kosti potrvene. i od greha moga očisti me. obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Svedrţitelja. Ne odgurni me od lica Tvoga i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. za ţrtve paljenice ne mariš. i očistiću se. I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata. Naučiću bezakonike putevima Tvojim. srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti Svoje. i duh prav obnovi u meni. Gospode. Jer da si hteo ţrtve. Pokropi me isopom. poklonimo se caru našem Bogu! Hodite. Boţe. caru i Bogu našem! PSALAM 50 Pomiluj me. Tebi jedinome sagreših. i greh je moj stalno preda mnom. i zlo pred Tobom učinih. Boţe. . poklonimo se i pripadnimo Hristu. Boga istinitog od Boga istinitog. i stradao i pogreben. Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek. Srce čisto sagradi u meni. Odvrati lice Svoje od grehova mojih. caru našem Bogu! Hodite. Sina Boţjeg. Operi me dobro od bezakonja moga. Svetlost od Svetlosti. tada će metati na ţrtvenik Tvoj teoce. roĎenog od Oca pre svih vekova. poklonimo se i pripadnimo samome Hristu. Jer bezakonje svoje ja znam. Gle. jednosuštnog Ocu. i biću belji od snega. kroz Koga je sve postalo. ja bih Ti prineo. čini dobro Sionu. Boţe spasenja moga. Hodite. i bezboţnici će se obratiti k Tebi. Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista. Boţe. Izbavi me od krvi. Gospode. Gle. Daj mi radost spasenja Tvoga. Ţrtva je Bogu duh skrušen. prinosi i ţrtve paljenice. da i ja grešnik budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama. glas molitve moje kao i svetih Umnih Sila Tvojih. po velikoj milosti Svojoj i po obilnom milosrĎu Svom očisti bezakonje moje. slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome slavljenoga Boga Sina Amin. otvori usta moja. SIMVOL VERE Verujem u jednoga Boga Oca. i sva bezakonja moja očisti.

i pohitavši podigni mene koji u lenosti leţim. MOLITVA 2: ISTOGA SVETITELjA Ustavši od sna. I Koji će opet doći sa slavom da sudi ţivima i mrtvima. I u Duha Svetoga. očisti me grešnoga. Koji je govorio kroz proroke. Ţivotvornoga. Hriste Boţe. i spasi me. Amin. MOLITVA 3: ISTOGA SVETITELjA . Gospoda. U jednu. ponoćnu pesmu prinosim Ti. I ţivot budućega veka. Čekam vaskrsenje mrtvih. Ispovedam jedno krštenje za otpuštenje grehova. sabornu i apostolsku Crkvu. Spasitelju. MAKARIJA VELIKOG Boţe. Oca i Sina i Svetoga Duha. nego me obaspi milosrĎem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. Koji se zajedno sa Ocem i Sinom oboţava i slavi. i posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan. i spasi me u bdenju i molitvi. da neosuĎeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime.I Koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano. i neka bude u meni volja Tvoja. i u vekove vekova. svetu. I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca. jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom. Koji od Oca ishodi. Amin. sada i uvek. nego me izbavi od Zlog. i padajući pred Tobom vapijem Ti: ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti. MOLITVA 1: SV. i Njegovom Carstvu neće biti kraja. ZATIM.

primi naša moljenja. MAKARIJA Gospode. Vladaru čovekoljubivi. besmrtni Care. koja Ti sada upućujemo od prljavih usana oslanjajući se na veliko Tvoje milosrĎe. Jer si Ti moj Stvoritelj. dao meni slugi Svome. MOLITVA 6: SV. Amin.Ustavši od sna. gde je neprestano likovanje onih koji praznuju . Sam. Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. koji si Svojom velikom dobrotom i Svojim velikim milosrĎem. i u Tebe je sve uzdanje moje. i milosrĎem Tvojim polazim na dela Tvoja. u koji će Sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim. i čuvaj me od svega rĎavog u svetu. Amin MOLITVA 5: Gospode Boţe Svedrţitelju koji od Tvojih Nebeskih Sila primaš Trisvetu pesmu primi i od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. Tvorče svega. u koje nema promene ili senke izmene. i od Ďavolske brzopletosti. udostoji me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju. Boţe sila i svakog tela. i Svetome Duhu. Ocu i Sinu. pomozi mi u svako doba u svakoj stvari. sada i uvek i u vekove vekova. očekujući dolazak svetlog i pretskazanog dana Jedinorodnog Sina Tvog. i oprosti nam sagrešenja naša koja učinismo delom i rečju i mišlju. i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. koji na visinama ţiviš i na smerne gledaš. I daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju preĎemo svu noć ovoga ţivota. a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš. da nas ne zateče pale i razlenjene nego bodre. i spasi me. i daj mi da svih dana ţivota svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi. svesno ili nesvesno. VASILIJA VELIKOG Gospode Svedrţitelju. MOLITVA 4: ISTOG SV. orne za delanje i gotove da uĎemo sa Njim u radost i boţanski dvorac slave Njegove. Ti sam Vladaru. i uvedi u Tvoje večno Carstvo. i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. sada i uvek i u vekove vekova. i svakoga dobra promislitelj i podaritelj. bespočetna i večna Svetlosti. da prošlo vreme ove noći preĎem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. Amin. Molim Ti se. Tebi pribegavam.

izleči davnašnje strasti duše moje. primi moju molitvenu sluţbu i prinesi milosrdnom Bogu. kome priliči čast i poklonjenje. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim. koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i odmora tela od teških poslova. Udostoj me da sa svima Svetima dobijem nebesko veselje. odobrovolji se. da ne postanem radost Ďavolima ja koji sam podlegao mnogim gresima. Svebesprekorna. Amin. Amin. Prečista.i neiskazana sladost onih koji gledaju neizrecivu lepotu lica Tvoga. san mrzovolje odgoneći. i crva zloga. MOLITVA 8: PONOĆNA PESMA PRESVETOJ BOGORODICI Blagodat Tvoju pevam. Svetlonosna seni nebesna. Amin. i svesvetim i blagim i ţivotvornim Tvojim Duhom. da bismo mogli nerasejano pevati i ispovedati se Tebi. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla ţivotna bura. Ti koja si rodila nezalaznu Svetlost. slavno i neizmerno. Čuvaj me i noću i danju. u svima i od svih slavljenom Bogu. Ti koja si iznad anĎela. moleći usrdno Hrista. MOLITVA 7: ISTOGA SVETITELjA Blagosiljamo Te previšnji Boţe i Gospode milosti. sada i uvek i u vekove vekova. um moj oblagodati. Udalji me od svake muke i umoli Vladara svih. Svezana okovima greha. Osnaţi me da straţim u slavoslovlju. nego si pokazao Svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali. uprljane prljavštinom. i tartara. i Tebe peva sva tvar kroza sve vekove. otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale. daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Izbavi me dušegubnih zloba. izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Svebesprekorna. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu. MOLITVA 9:. rukovodi u meni duhovnu blagodat. učini me domom Duha boţanskog. usliši glas nepotrebnog sluge Svog. trgni iz teškoga sna lenosti oči i um naš. Presveta Djevo. načini novoga čoveka od mene koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. sa jedinorodnim Tvojim Sinom. koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. da slavimo moć Tvoju. Jer si Ti istinita svetlost. učini me višim od ovoga sveta. Ti koja si rodila ţivotodavca Boga. razdreši me molbama Tvojim Bogonevesto. Ti koja si rodila Lekara. . sada i uvek i u vekove vekova. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. prosveti naše misli. Oţivi me umrtvljenog strastima. Izbavi me ognja večnoga. Vladarko. koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo. Vladarko. podignuću na pohvalu ruke i usne. Neprestano Ti prinosim jauke od srca. bespočetnom Ocu. Prosveti dušu moju oslepljenu. 0 divna palato Gospodnja. i molim Te.

jer si blagoslovena od svih naraštaja. nerazumnost. jer sam ubog i jadan. i moli se za mene Gospodu. jer si Ti moj Bog i Sazdatelj. jer si rodila Spasitelja duša naših. i ugasi plamen strasti mojih. Amin. sveti AnĎele Boţji. nego dug. Hriste Spase moj. Ali. Svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene. Bogorodice. molim Te. Boţe moj. udostoj me da Te sada zavolim kao što nekada zavoleh sami greh. kao što ranije sluţih varljivom Satani. smernog i bednog sluge Svog. brzo. neka me ona pokaţe učesnikom Tvoje večne slave. onda to nije blagodat i dar. nerad. o Hriste moj. mrzovolju. Ti si. ZAVRŠNA MOLITVA JUTARNjA: PRESVETOJ BOGORODICI Presveta Vladarko moja. Čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela. iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se. i izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. Bogorodice Djevo. hteo ja ili ne. Gospod je s Tobom. rĎave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog.GOSPODU NAŠEM ISUSU HRISTU Mnogomilostivi i svemilostivi Boţe moj. zaboravnost. ne ostavi me grešnoga. Blagoslovena si Ti meĎu ţenama. jer si Ti Bog moj od utrobe majke moje. Neka mi se mesto dela uračuna vera. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. i da opet sluţim Tebi bez lenosti usrdno. da bi spasao sve. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike evo verujem: spasi me. Jer ako me spaseš zbog dela. da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. biće ţiv i neće videti smrti vavek. koji ne traţiš dela koja me opravdavaju. sada i uvek i u vekove vekova. rekao: Koji veruje u Mene. neka me ona opravdava. MOLITVA 10: ANĐELU ČUVARU Sveti AnĎele. pohitaj brzo. Osobito pak sluţiću Tebi. u sve dane ţivota moga. i uputi me na put spasenja. koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni ţivot. O. Amin. o Reči. da me je oteo iz Tvojih ruku i zaštite. No ova vera moja neka zameni sve. neka ona odgovara. Amin. O. veliki u milosrĎu i neiskazani u milosti. I opet. da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio. oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane ţivota svoga. pokrij me danas. raduj se Blagodatna Marije. Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu. i sačuvaj me od svakog iskušenja Ďavolskog. i slavi se prečasno ime Tvoje kroza sve vekove. Spase. Gospode Isuse Hriste. . Ojačaj moju bednu i hudu ruku. spasi me po blagodati. i sve prljave. niti otstupi od mene zbog moje neuzdrţljivosti. Gospode. i ako što sagreših ove prošle noći. pogiboh. i blagosloven je Plod utrobe Tvoje. i oslobodi me od svih zlih delanja. spasi me. da me učvrsti u strahu Svome i pokaţe me dostojnim slugom Svoje dobrote.

Molitvama Svetih Otaca naših. pomiluj nas. Gospode Isuse Hriste. Boţe naš. Amin. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful