P. 1
Šumski list 2010 br. 01

Šumski list 2010 br. 01

|Views: 192|Likes:
Published by Amy Duncan
Šumski list
Šumski list

More info:

Published by: Amy Duncan on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

ŠUMARSKI LIST

H RVAT S K O Š U M A R S K O D R U Š T V O
UDC 630* ISSN 0373–1332 CODEN SULIAB

1-2
GODINA CXXXIV Zagreb 2010

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA
O DOVRŠNOM SIJEKU OPLODNE SJEČE U JEDNODOBNIM ŠUMAMA O dovršnom sijeku u jednodobnim šumama jednom prilikom sam već pisao u Šumarskom listu. Usprkos svih šumarskih velikih zasluga u očuvanju šumskih ekosustava koji se po svojoj kakvoći znatno razlikuju od većine europskih šuma, jer su prirodnoga sastava kao i prašume od kojih su nastale, većina pučanstva zgraža se kada naiđe na prostor u kojemu smo obavili dovršnu sječu. Priznajem i meni je daleko ljepša zrela šuma prethodnica ove “strahote”, koju smo izazvali jednim našim stručnim zahvatom koji nazivamo obnovom šume. Nestala su ona ponosna visoka stabla koja su uljepšavala krajolik, a smetaju nas njihovi ostaci, panjevi, odsječeni vrhovi krošanja, izbrazdano zemljište, tragovi traktora. Sad ću reći nešto za nešumare, kako bi bolje razumjeli nastanak “strahote” kao posljedice dovršnoga sijeka i u korist opravdanosti ovoga postupka. Poslije dovršne sječe, oštro oko šumara primjetit će između nabujale trave mnoštvo mladih biljaka koje ubrzano rastu proklijane iz sjemena posječenog drveća oslobođene njihove zasjene. Tako se rađa mlada šuma, koja će uz šumarsku brigu ubrzo pokriti rane nastale sječom. Šuma se ne može drukčije bezbolno obnoviti. Prepustimo li je prirodi, ona će najprije stariti, a iza toga se raspadati. Uginulo drveća koje leži po tlu raspada se ovisno o vrsti drveća od 20 (bukva) pa sve do 80 godina (jela), a unutar raspadanja započinje pomlađivanje koje se vrlo sporo odvija i traje više od polovice života naše prirodno gospodarene šume. Čovjek bi zasigurno doživio tu “strahotu” ali bi ona trajala pedesetak godina, no zahvaljujući šumarskoj znanosti ona traje desetak godina. Oplodna sječa, tako se stručno zove taj postupak, sastoji se iz više sijekova kojima je cilj postići buduća mlada stabla genetski najbolje kakvoće, uz održavanje postojeće šumske zajednice. Tu se obično radi o više vrsta drveća, čije pomlađivanje i postizanje omjera smjese vrsta traži od šumara veliko iskustvo i stručnu vještinu. Već tu dolazi do izražaja održavanje potrajnoga gospodarenja, aksioma kojega je od šumara u Rio de Janeiru 1991. preuzeo svijet kako bi opstao. Šuma je najsloženija biljna formacija u kopnenom dijelu svijeta i zasigurno može svojim savršenstvom funkcioniranja biti uzor za opstanak tehnocemoze. Kako bi kao struka izazivali što manje negodovanja, prilikom utvrđivanja površine dovršnoga sijeka treba se držati FSC certifikacije i prije sijeka upozoriti javnost (lokalnu vlast, škole, udruge zelenih, planinare), pozvati ih na lice mjesta, upoznati s postupcima oplodne sječe i pokazati im površinu šume u kojoj je ona uspješno obavljena. Na taj način može se izbjeći negodovanje većine pučanstva koji dovršnu sječu smatraju devastacijom, pa i uništenjem šume. U svome neznanju posebno su osjetljivi mikolozi, koji dovršni sijek smatraju ekocidom. Prof. em. dr. sc. Branimir Prpić A WORD FROM THE EDITOR-IN-CHIEF ON THE REGENERATION FINAL FELLING IN EVEN-AGED FORESTS In “Šumarski list” I have already written on final felling in even-aged forests. Croatian forests considerably differ in quality from most European forests by their natural composition, which is similar to virgin forests from which they originate. However, most people are outraged when they discover an area upon which we have carried out final felling. To myself a mature forest is by far more beautiful than the “disaster” resulting from our expert operation named forest regeneration. The proud tall trees that decorated the landscape suddenly disappeared; we are irritated by their remnants, the stumps, cut off crown tops, furrowed soil, and skidder traces. To justify this procedure, let me now explain to non-foresters the reason for the such “disasters”. Following a final cut, among the lush grass the expert eye of a forester will notice young plants quickly appearing from the seeds of the cut trees, freed from their shade. A young forest is born. With silvicultural care, it will soon soothe the wounds caused by the cut. A forest cannot be regenerated without pain. Left to nature, it first grows old, and then decays. Depending on the species, dead trees on the ground will decay between twenty (beech) and eighty (fir) years. The regeneration starts during the decay, but it develops slowly and lasts more than half of the life of our naturally managed forest. The “disaster” would thus lasts for about fifty years; thanks to the forestry science, it takes only about ten years. The procedure named regeneration felling consists of several cuts aimed at achieving future young trees of genetically best quality, with maintaining the existing forest association. Several tree species are here considered. Their regeneration and the achievement of mixture ratio require great experience and expert skill. Sustainable management, the axiom established in 1991 in Rio de Janeiro is taken into consideration. The most complex plant formation in the continental part of the world, forest with its perfection can be a model for the survival of technocoenosis. In order to cause the least possible public irritation, before determining the area for final felling we should keep to the FSC Certificate and invite the local authorities, schools, green-peace associations and hikers to inform them on the procedures. We should show them the forest areas that have been successfully regenerated. In this way we can prevent the protests of those who regard final felling as devastation and even destruction of forest. Even some mycologists that regard final regeneration cut as ecocide show such ignorance. Professor Emeritus Branimir Prpić, Ph.D.
Naslovna stranica – Front page: Ledena čarolija, ali i opasnost za drveće – The magic of ice - a threat to trees (Foto – Photo: Marko Bošnjaković) Naklada 1850 primjeraka

UDK 630* (05):»54-02«/061.2

ISSN 0373-1332 CODEN SULIAB

ŠUMARSKI

LIST

Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva
Journal of the Forestry Society of Croatia – Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins Revue de la Société forestièrecroate Uređivački savjet – Editorial Council:
Tibor Balint, dipl. ing. Davor Beljan, dipl. ing. Dr. sc. Miroslav Benko Stjepan Blažičević, dipl. ing. Davor Butorac, dipl. ing. Mr. sp. Mandica Dasović Mr. sc. Zoran Đurđević Prof. dr. sc. Ivica Grbac Dubravko Hodak, dipl. ing. Hranislav Jakovac, dipl. ing. Mr. sc. Petar Jurjević, predsjednik – president 12. Čedomir Križmanić, dipl. ing. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Mr. sc. Josip Malnar Marina Mamić, dipl. ing. Izv. prof. dr. sc. Josip Margaletić Akademik Slavko Matić Vlatko Petrović, dipl. ing. Dragomir Pfeifer, dipl. ing. Prof. dr. sc. Branimir Prpić Emilija Seidl, dipl. ing. Krunoslav Szabo, dipl. ing. Dražen Štrković, dipl. ing. Branko Trifunović, dipl. ing. Oliver Vlainić, dipl. ing. Zdravko Vukelić, dipl. ing.

Urednički odbor po znastveno-stručnim područjima Editorial Board by scientific-professional fields
1.Šumski ekosustavi – Forest Ecosystems Prof. dr. sc. Joso Vukelić, urednik područja – field editor Šumarska fitocenologija – Forest Phytocoenology Urednici znanstvenih grana – Editors of scientific branches: Prof. dr. sc. Jozo Franjić, šumarska botanika i fiziologija šumskoga drveća Forest Botany and Physiology of Forest Trees Izv. prof. dr. sc. Marilena Idžojtić, dendrologija – Dendrology Dr. sc. Joso Gračan, genetika i oplemenjivanje šumskoga drveća Genetics and Forest Tree Breeding Izv. prof. dr. sc. Nikola Pernar, šumarska pedologija i ishrana šumskoga drveća Forest Pedology and Forest Tree Nutrition Izv. prof. dr. sc. Marijan Grubešić, lovstvo – Hunting Management 2.Uzgajanje šuma i hortikultura Silviculture and Horticulture Akademik Slavko Matić, urednik područja – field editor Silvikultura – Silviculture Urednici znanstvenih grana – Editors of scientific branches: Prof. dr. sc. Zvonko Seletković, ekologija i biologija šuma, bioklimatologija Forest Ecology and Biology, Bioclimatology Dr. sc. Stevo Orlić, šumske kulture – Forest Cultures Dr. sc. Vlado Topić, melioracije krša, šume na kršu Karst Amelioration, Forests on Karst Izv. prof. dr. sc. Igor Anić, uzgajanje prirodnih šuma, urbane šume – Natural Forest Silcivulture, Urban Forests Izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, mikoriza i alelopatija Mycorrhiza and Allelopathy Izv. prof. dr. sc. Milan Oršanić, sjemenarstvo i rasadničarstvo – Seed Production and Nursery Production Izv. prof. dr. sc. Željko Španjol, zaštićeni objekti prirode, hortikultura – Protected Nature Sites, Horticulture Prof. em. dr. sc. Branimir Prpić, ekologija i njega krajolika, općekorisne funkcije šuma – Ecology and Landscape Tending, Non-Wood Forest Functions 3.Iskorištavanje šuma – Forest Harvesting Prof. dr. sc. Ante Krpan, urednik područja – field editor Iskorištavanje šuma – Forest Harvesting Urednici znanstvenih grana – Editors of scientific branches: Izv. prof. dr. sc. Dragutin Pičman, šumske prometnice – Forest Roads Prof. dr. sc. Dubravko Horvat, mehanizacija u šumarstvu Mechanization in Forestry Prof. em. dr. sc. Marijan Brežnjak, pilanska prerada drva Sawmill Timber Processing

obrazovanja i športa Republike Hrvatske. izmjera šuma Forest Mensuration Dr. Agricola. šum... Slovačkoj i Sloveniji. Agricola. Milan Saniga. Iztok Winkler. biometrika u šumarstvu Biometrics in Forestry 6. Forestry Abstracts. šumarska ekonomika i marketing u šumarstvu ¸ Forest Economics and Marketing in Forestry Prof. Petar Jurjević. izmjera terena s kartografijom Terrain Mensuration with Cartography Doc. Gebase. Pascal. šumarska entomologija – Forest Entomology Izv. Martin Schneider-Jacoby. dipl. Lektor – Proofreader Dijana Sekulić-Blažina Dr. SCOPUS i dr. dr. sc. šumarska fitopatologija. dr. informatika u šumarstvu Informatics in Forestry Hranislav Jakovac. ing. sc. zaštita od sisavaca (mammalia) Protection Against Mammals (mammalia) Mr. dr. šum. dr. Stjepan Posavec. tehnologija drva – Wood Science. Konrad Pintarić. Geobase. em. dr. a prema potrebi i u drugim zemljama zavisno o odluci uredništva. Njemačka – Germany Prof. šumski požari – Forest Fires 5. dr. dr. prof. sc.Zaštita šuma – Forest Protection Dr. Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina Prof. integralna zaštita šuma Forest Phytopathology. Slovačka – Slovakia Dr. prof. prof.Uređivanje šuma i šumarska politika Forest Management and Forest Policy Izv. sc. sc. povijest šumarstva Forest-Related News. dipl. Vlado Kušan. sc. Slovakia and Slovenia. staleške vijesti. urednik područja – field editor Uređivanje šuma – Theory of Forest Management Urednici znanstvenih grana – Editors of scientific branches: Doc. dipl. dr. Renata Pernar. Scientific articles are subject to international reviews. dr. if deemed necessary by the Editorial board. Ivan Martinić. Bosna i Hercegovina Bosnia and Herzegovina Prof. Integral Forest Protection Izv.Izmjera i kartiranje šuma Forest Mensuration and Mapping Izv. dr. Mario Božić. sc. Forest Legislation. Education and Sport of the Republic of Croatia. urednik područja – field editor Fitoterapeutska sredstva zaštite šuma Phytotherapeutic Agents for Forest Protection Urednici znanstvenih grana Editors of scientific branches: Prof. Articles are abstracted by or indexed in: Science Citation Index Expanded. Boris Hrašovec. dr. prof. Juro Čavlović. Wood Technology 4. »Forestry Journal« is classified as a scientific magazine and is subject to 0-rate VAT (Article 57) Časopis referiraju sekundarni časopisi: Science Citation Index Expanded. Milan Glavaš. History of Forestry Članovi Uređivačkog odbora iz inozemstva Members of the Editorial Board from Abroad Prof. Slovenija – Slovenia Glavni i odgovorni urednik – Editor-in-chief prof. ing. dr. sc.Izv. Pascal. prof. sc. sc. sc. ing. nauka o drvu. dr. g. Bibliography. dr. Vjekoslav Glavač. Češka – Czech Republic Doc. Na osnovi mišljenja Ministarstva znanosti. šumarsko zakonodavstvo. Boštjan Košir. SCOPUS et al. sc. Slavko Govorčin. dr. sc. as well as in other countries. Recenzenti su doktori šumarskih znanosti u Hrvatskoj. Branimir Prpić Tehnički urednik – Technical editor Hranislav Jakovac.) Based on the opinion of the Ministry of Science. dr. »Šumarski list« smatra se znanstvenim časopisom te se na njega primjenjuje 0-ta stopa PDV (članak 57. Slovenija – Slovenia Znanstveni članci podliježu me|unarodnoj recenziji. sc. Anamarija Jazbec. Miroslav Harapin. organizacija u šumarstvu Organization in Forestry Branko Meštrić. šum. Josip Margaletić. Njemačka – Germany Prof. sc. CAB Abstracts. The reviewers are doctors of forestry sciences in Croatia. bibliografija. CAB Abstracts.. urednik područja – field editor Daljinska istraživanja i GIS u šumarstvu Remote Sensing and GIS in Forestry Urednici znanstvenih grana – Editors of scientific branches: Doc. sc. sc. sc. prof. dr. sc. sc. Emil Klimo. sc. . Forestry Abstracts. sc. Vladimir Beus.

A. Bjelovarski salon fotografije “Šuma okom šumara” ZAŠTITA PRIRODE – NATURE PROTECTION A r a č .SADRŽAJ – CONTENTS IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS UDK 630* 271 (001) I d ž o j t i ć . 7.. M. Vu l e t i ć : Spremnost privatnih šumoposjednika u Hrvatskoj. T.: IV. B. godine ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI – SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS P r p i ć . u Hrvatskoj Chorological and Phytosociological Characteristics of Quercus Coccifera L. god.–2009. M a r i ć . N o n i ć . P o l j a k : Revitalizacija arboretuma Lisičine Revitalisation of the Lisičine Arboretum UDK 630* 164 + 188 (001) T r i n a j s t i ć .. Croatia) UDK 630* 222 + 242 (001) Š t i m a c . O s t r o g o v i ć . obljetnice života. NFZ.: Znanstveni skup u čast prof. sc. D.: Intelektualno vlasništvo. C. K.) IN MEMORIAM K a p e c . M. Z.: Korološke i fitocenološke značajke vrste Quercus coccifera L. B. M. Z e b e c . D. obljetnica šumskog sjemenarstva u Republici Hrvatskoj 1959.: Odričemo li se urbanog šumarstva? AKTUALNO – CURRENT NEWS F r k o v i ć .: “Riblji zatornik” veliki vranac – ptica 2010. oplemenjivanje i rasadničarstvo Intelectual Property Rights.: Mihajlo Tompak (1933 – 2010) Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora 5 19 25 45 55 65 70 71 72 74 75 78 84 89 90 93 94 . J.: Hrvatska enciklopedija G r o s p i ć . M. Francuska. S. M. prikaz Zbornika H a r a p i n . functions and dynamics for improving forest management” Le Tholy – Nancy. godine KNJIGE I ČASOPISI – BOOKS AND MAGAZINES (Scientific and Professional) G r a č a n . M. A. rujna 2008. Srbiji i Bosni i Hercegovini na suradnju pri izgradnji i održavanju šumskih cesta Readiness of Private Forest Owners in Croatia. dr. – 14. P.3 Vr g o č .: Flora parka prirode Papuk (Slavonija. I. P o s a v e c . I. Serbia and Bosnia-Herzegovina to Cooperate in Forest Roads Construction and Maintenance STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS UDK 630* 973 + 232..: Poslije 60 godina! (Sastanak šumara generacija 1949.: L’ Italia forestale e montana OBLJETNICE – ANNIVERSARIES P a v l o v i ć . D. Hrvatska) The Flora of the Papuk Nature Park (Slavonia. P e t r o v i ć . in Croatia UDK 630* 17 (001) P a n d ž a . Konrada Pintarića u prigodi 90. L i t t v a y : Uloga i značaj šumskog sjemena u obnovi šuma 50.) IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA – CHALLENGES AND DEBATES G a l l o . M. N. funkcija i dinamika u svrhu unapređenja gospodarenja šumama” “Modelling forest community organization. Plant Breeding and Nursery Practice HŠD Ogranak Bjelovar: 7.: Utjecaj njege šuma na strukturne značajke ličkih panjača Impact of Forest Tending on Structural Characteristics of Coppices in Lika UDK 630* 682 (001) Av d i b e g o v i ć .: Siva čaplja (Ardea cinerea L.forestnet ljetna škola – formod “modeliranje šumskih zajednica. F.

sumari.Uredništvo ŠUMARSKOGA LISTA HR-10000 Zagreb Trg Mažuranića 11 Telefon/Fax: +385(1)48 28 477 e-mail: urednistvo@sumari.hr/sumlist Journal of forestry Online: www.sumari.hr WEB stranica / WEB site: www.hr/SL Šumarski list online: www.sumari.hr/sumlist/arhiva .hr/sumlist/en Digitalizirana arhiva / digitalized archive: www.sumari.

Osnovan je 1979. šum. Berberis (13 svojti). od kojih su najpoznatiji Arboretum Trsteno i Arboretum Opeka. jer njime organizirano upravlja Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. dendrologiju i botaniku. a neke su se pokazale invazivne te su se nekontrolirano proširile po ostalim dijelovima Arboretuma. Posebnu vrijednost imaju brojni kultivari četinjača. Hortikulturni dio može poslužiti kao ogledni dio za uređenje cijelog Arboretuma te ima prioritet tijekom revitalizacije. U sjevernom dijelu Arboretuma nalazi se 5 . Chamaecyparis (23 svojte). koji je arboretum u užem smislu. determinirano je 416 različitih svojti. popis biljaka 1. Juniperus (23 svojte). Taxus (12 svojti). CXXXIV (2010). Od toga su 202 listopadne. 5-18 REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE REVITALISATION OF THE LISIČINE ARBORETUM Marilena IDŽOJTIĆ.. Izvan šumarske struke manje je poznat Arboretum Lisičine.o. Za svaki pojedini slučaj bilo je potrebno odlučiti što treba učiniti kako bi se što više biljaka očuvalo. Viburnum (13 svojti). sc.. Uprava šuma podružnica Našice. kupinom i drugim samoniklim vrstama. U okviru projekta “Revitalizacija Arboretuma Lisičine”. Također je došlo i do zarastanja bagremom. Igor Poljak. Abies (9 svojti).hr naziv. Prunus (20 svojti). hortikulturni dio na kojem je posađeno ukrasno drveće i grmlje. ocjena stanja. Šumarski fakultet. Svetošimunska 25.IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS UDK 630* 271 (001) Šumarski list br. Marilena Idžojtić. zasađene biljke nisu primjereno održavane. te se sukcesivno. na dvanaest polja. ing. Igor POLJAK1 SAŽETAK: Arboretum Lisičine nalazi se na Papuku. podijeljen je na tri dijela: 1.o. 10000 Zagreb. Cotoneaster (11 svojti). Zbog vrijednosti i jedinstvenosti Arboretuma Lisičine potrebno je uložiti što je moguće više truda i sredstava kako bi se primjereno uredio. radi na determinaciji i označavanju biljaka. Zagreb. 2. Zavod za šumarsku genetiku. e-mail: idzojtic@sumfak. godine. Cornus (9 svojti). U hortikulturnom dijelu. Uprave šuma podružnice Našice (slika 1). 1–2. Južni dio. kao i za odmor i šetnju svih dobronamjernih posjetitelja. Pinus (15 svojti). dipl. 1979. dio zasađen biljkama s područja Amerike. na području Šumarije Voćin. Acer (11 svojti). ing. Ilex (9 svojti) i Sorbus (9 svojti). dosta ih je posađeno preblizu jedna drugoj. Sveučilište u Zagrebu. na površini od oko 45 ha. Šumarija Voćin. Iz redovnog gospodarenja za arboretum je prije trideset godina. revitalizacija. godine. koji se nalazi na Papuku. Spiraea (12 svojti). Dio biljaka se osušio. dr. prof. U sjevernom dijelu Arboretuma nalazi se prirodna bukova šuma. izdvojena površina od oko 45 ha. godine radi se na uređenju Arboretuma. Marko Zebec. pa se može reći da je Arboretum Lisičine među najbogatijim živim zbirkama različitih svojti četinjača u Hrvatskoj. dio zasađen biljkama s područja Europe i Azije i 3. po poljima. UVOD – Introduction U Hrvatskoj imamo vrlo mali broj arboretuma. Jedino Arboretum Trsteno zaista opravdava svoj 1 Izv. iz 113 rodova. K l j u č n e r i j e č i : Arboretum Lisičine. Najzastupljeniji rodovi su: Picea (32 različite svojte). Tijekom Domovinskog rata Arboretum je bio okupiran i devastiran. Thuja (14 svojti). Marko ZEBEC. Njime upravljaju Hrvatske šume d. šum. Dokumentacija o biljkama ne postoji. dipl. biljke su označene i o njima se vodi sustavna briga. a zatim održavao i služio za edukaciju i znanstvena istraživanja. od 2006. a ostale vazdazelene ili zimzelene.

godine u Arboretumu je bilo posađeno oko 1100 različitih svojti (vrsta. ‘Laciniatum Wieri’ 20. Abies koreana E. U ovome radu dajemo ocjenu stanja Arboretuma od 2006. Prema Vidakoviću (1986). 2.M. Abies grandis (Douglas ex D. 2. svojtama najbogatiji hrvatski arboretum. Acer platanoides L. 8. Svojte su poredane abecednim redom znanstvenih naziva (prema E r h a r d t i sur. Također dajemo popis determiniranih svojti u hortikulturnom dijelu Arboretuma. Acer negundo L. Murray 14. Acer macrophyllum Pursh 12. ‘Atropurpureum’ 15. U Domovinskom ratu područje Arboretuma bilo je okupirano i devastirano. I. Acer pseudoplatanus L. Botanical Name 1. a sada je proširen na dvanaest polja. Koch 11. Drveće i grmlje u hortikulturnom dijelu Arboretuma Lisičine. ‘Violacea’ 4. ex Hildebr. pa sve do danas. Acer cissifolium (Siebold et Zucc. arizonica 7. 2009). (Merr. Navodimo što je napravljeno i što još treba napraviti.) Nutt. Abies nordmanniana (Steven) Spach 10. I d ž o j t i ć (2005. H. Abies koreana E. 2. Acer platanoides L. dio zasađen biljkama s područja Europe i Azije i 3. Nazivi kultivara navedeni su prema međunarodnom standardu (H o f f m a n 2005). Wilson ‘Silberlocke’ Abies lasiocarpa (Hook.) K. 13. koji je u predratno vrijeme bio podijeljen na deset. kada smo u okviru projekta “Revitalizacija Arboretuma Lisičine” počeli raditi na njegovom uređenju. 1993). Zebec. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. CXXXIV (2010). Acer rufinerve Siebold et Zucc. 9. predviđen je za sadnju autohtonih i alohtonih drvenastih vrsta. 1987). Abies concolor (Gordon) Lindl. 18. varijeteta. Don) Lindl. Porodica Family Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Aceraceae Aceraceae Aceraceae Aceraceae Aceraceae Aceraceae Aceraceae Aceraceae Aceraceae Aceraceae Aceraceae Mariesova jela kavkaska jela Hrvatski naziv Common Name obična jela kalifornijska jela kultivar koloradske jele gorostasna jela korejska jela kultivar korejske jele negundovac kultivar negundovca kultivar dlanastolisnog javora kultivar mliječa kultivar mliječa gorski javor kultivar srebrnolisnog javora žestilj 6 . in 2009. var. 2008). Preostali. Poit. ‘Crimson King’ 16. podvrsta. 1–2. M. DRVEĆE I GRMLJE U HORTIKULTURNOM DIJELU ARBORETUMA Trees and Shrubs in the Horticultural Part of Arboretum U tablici 1 navedene su drvenaste svojte prisutne u hortikulturnom dijelu Arboretuma Lisičine. Idžojtić. Vi d a k o v i ć u i F r a n j i ć u (2004) i Šumarskoj enciklopediji I-III (1980. Abies bracteata (D.) Lemm. do 1985. Abies mariesii Mast. Acer saccharinum L. 1983. Tablica 1. Abies alba Mill. Table 1 Trees and shrubs in the horticultural part of Lisičine Arboretum. Acer negundo L. Redni broj Znanstveni naziv No. hortikulturni dio na kojem je zasađeno ukrasno drveće i grmlje. 5-18 Slika 1. Za vrste koje nemaju hrvatske nazive naveden je samo znanstveni naziv. ‘Faassen’s Black’ 17. 5. ex E. Don) A. križanaca i kultivara). Wilson 6. 2009. Hrvatski nazivi navedeni su prema A n i ć u (1946). koji je arboretum u užem smislu. godine. Ploča na ulazu Figure 1 The board at the entrance prirodna bukova šuma. 19. godine. Acer tataricum L. južni dio. Vi d a k o v i ć u (1982. H. ‘Variegatum’ Acer palmatum Thunb. 3. kako bi Arboretum Lisičine opravdao svoj naziv i počeo funkcionirati kao još jedan. dio zasađen biljkama s područja Amerike. On je podijeljen na tri dijela: 1.

) Pers. 27.K. 42.K. ‘Atropurpurea’ Betula ermanii Cham. Berberis × mentorensis L. Don Cedrus deodara (Roxb. 67. Aesculus glabra Wild. Aesculus hippocastanum L. Catalpa ovata G. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. Amelanchier lamarckii F.) Manetti ex Carrière ‘Glauca’ Cedrus deodara (Roxb. Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc. Berberis thunbergii DC.) Dunal Berberis gagnepainii C. Asimina triloba (L. 34. 69.M. 63. Andrachne colchica Fisch. 22. ‘Superba’ Berberis thunbergii DC. var. 38. 58. 50. Schroed. 33. ‘Globus’ Chamaecyparis lawsoniana (A. 30. 56. 25.) G. 53. 1–2. ‘Columnaris’ Castanea sativa Mill. et E. 47. Mey. Aesculus flava Sol. 35. Murray bis) Parl. Murray bis) Parl. 37. 59. A. 31. 40. Cephalotaxus harringtonii (Knight ex J.) Florin Caragana arborescens Lam. ‘Harlequin’ Berberis thunbergii DC. ‘Glauca Elegans’ Chamaecyparis lawsoniana (A. M.K.G. 5-18 21. Schneid. 39. Buxus sempervirens L. I. Alnus incana (L.) G. Berberis vulgaris L. 57. 51. lanceifolia Ahrendt Berberis × hybrido-gagnepainii Ahrendt ‘Chenaultii’ Berberis × interposita Ahrendt ‘Wallich’s Purple’ Berberis julianae C. Schneid. 28. 44. 45. Idžojtić. 60. Aesculus hippocastanum L. ‘Youngii’ Broussonetia papyrifera (L. 54. Buxus sempervirens L. 66. M. ‘Baumannii’ Aesculus × neglecta Lindl. CXXXIV (2010). 64. Betula pendula Roth Betula pendula Roth. Aesculus parviflora Walter Alnus glutinosa (L. Forbes) K. 29. 24. ‘Erecta’ Berberis thunbergii DC. ‘Golden Wonder’ Hippocastanaceae Hippocastanaceae Hippocastanaceae Hippocastanaceae Hippocastanaceae Hippocastanaceae Betulaceae Betulaceae Betulaceae Betulaceae Rosaceae Euphorbiaceae Rosaceae Annonaceae Berberidaceae Berberidaceae Berberidaceae Berberidaceae Berberidaceae Berberidaceae Berberidaceae Berberidaceae Berberidaceae Berberidaceae Berberidaceae Berberidaceae Berberidaceae Betulaceae Betulaceae Betulaceae Moraceae Buddlejaceae Buxaceae Buxaceae Cupressaceae Fabaceae Betulaceae Betulaceae Fagaceae Bignoniaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Ulmaceae Cephalotaxaceae Cercidiphyllaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae žuti divlji kesten obični divlji kesten kultivar običnog divljeg kestena grmasti divlji kesten crna joha bijela joha zelena joha asimina Julijanina žutika Thunbergova žutika kultivar Thunbergove žutike kultivar Thunbergove žutike kultivar Thunbergove žutike obična žutika kultivar obične žutike obična breza kultivar obične breze dudovac ljetni jorgovan obični šimšir kultivar običnog šimšira kalifornijski kalocedar sibirska karagana obični grab kultivar običnog graba europski pitomi kesten kineska katalpa kultivar atlaskog cedra himalajski cedar kultivar himalajskog cedra koštuničasta patisa japansko Judino drvce kultivar Lawsonovog pačepresa kultivar Lawsonovog pačempresa kultivar Lawsonovog pačempresa 7 . Murray bis) Parl. Koch var. 62. Aronia arbutifolia (L. Carpinus betulus L. 36. 26. 32. Don ‘Aurea’ Celtis tenuifolia Nutt. 49.) Vent. H. 52. 55. Schneid. ‘Rotundifolia’ Calocedrus decurrens (Torr.) Moench Alnus × spaethii Callier ‘Spaeth’ Alnus viridis (Chaix) DC. Chamaecyparis lawsoniana (A. Carpinus betulus L. 46. 65. Buddleja davidii Franch. 68. Zebec.) Gaertn. Wilson Berberis vulgaris L. drupacea (Siebold et Zucc. 48. Ames Berberis × ottawensis C.) Koidz. et C. 43. 41. 23. Don Cedrus atlantica (Endl. ex Boiss. 61. ‘Red Chief’ Berberis verruculosa Hemsl.

Corylus avellana L. 102.) Endl. 103. ‘Elegantissima’ Cornus alba L. Chamaecyparis lawsoniana (A. 97. 108. 92. ‘Boulevard’ Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc. ‘Fuscorubra’ Corylus avellana L. M.M. ‘Squarrosa Intermedia’ Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc. ‘Pembury Blue’ Chamaecyparis lawsoniana (A. ‘Filifera Aurea’ Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc. ‘Plumosa Aurea’ Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc. CXXXIV (2010). Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Calycanthaceae Oleaceae Fabaceae Cornaceae Cornaceae Cornaceae Cornaceae Cornaceae Cornaceae Cornaceae Cornaceae Cornaceae Hamamelidaceae Betulaceae Betulaceae Betulaceae Betulaceae Anacardiaceae Rosaceae kultivar Lawsonovog pačempresa kultivar Lawsonovog pačempresa kultivar Lawsonovog pačempresa kultivar Lawsonovog pačempresa kultivar Lawsonovog pačempresa hinoki pačempres kultivar hinoki pačempresa kultivar hinoki pačempresa kultivar hinoki pačempresa kultivar hinoki pačempresa kultivar hinoki pačempresa kultivar pjegavog pačempresa kultivar pjegavog pačempresa kultivar pjegavog pačempresa kultivar pjegavog pačempresa kultivar pjegavog pačempresa kultivar pjegavog pačempresa kultivar pjegavog pačempresa kultivar pjegavog pačempresa kultivar pjegavog pačempresa kimonant sibirski drijen kultivar sibirskog drijena kultivar sibirskog drijena cvjetni drijen kultivar cvjetnog drijena kultivar cvjetnog drijena japanski drijen drijen obična lijeska kultivar obične lijeske kultivar obične lijeske medvjeđa lijeska kultivar običnog ruja 8 . 89. 77. 99. ‘Squarrosa Sulphurea’ Chimonanthus praecox (L. 78. 100.) Link Chionanthus virginicus L. 95. 88. ‘Crippsii’ Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc. ex Prain Cornus florida L.) Endl. ‘Plumosa Nana Aurea’ Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. Murray bis) Parl. Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc. Cotinus coggygria Scop. 76. 93. ‘Silver Queen’ Chamaecyparis lawsoniana (A.) Endl. ‘Stardust’ Chamaecyparis lawsoniana (A. 106. Murray bis) Parl. Cornus alba L. 1–2. Corylopsis pauciflora Siebold et Zucc. ‘Winston Churchill’ Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc. 71.) Endl. 75. 107. 86. 5-18 70. ‘Kesselringii’ Cornus controversa Hemsl. 105. ‘Squarrosa’ Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc. 84.) Endl. 87.) Endl. 101. 104.) Endl. Cornus florida L. ‘Drath’ Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc. ‘Plumosa Compacta’ Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc. 90. ‘Tetragona Aurea’ Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. 82. 96. ‘Cherokee Chief’ Cornus florida L. 85. Colutea × media Willd. ‘Pendula’ Corylus colurna L. ‘Filifera’ Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc. Corylus avellana L.) Endl. Murray bis) Parl. 72. 98.) Endl. Idžojtić. 83. Murray bis) Parl. ‘Stewartii’ Chamaecyparis lawsoniana (A.) Endl. 81.) Endl. ‘Copper Beauty’ Cornus alba L. 80. Murray bis) Parl. 79. ‘Nana Gracilis’ Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc. 94. 91. ‘Pluribracteata’ Cornus kousa Hance Cornus mas L.) Endl. Zebec. ‘Foliis Purpureis’ Cotoneaster bullatus Bois. ‘Lycopodioides’ Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. I. 73. 74.

‘Purpurea Nana’ Fagus sylvatica L. CXXXIV (2010). Idžojtić. 159. Deutzia scabra Thunb.K. Don ‘Bandai’ Cryptomeria japonica (Thunb. 1–2. I. 115. 143. Hibiscus syriacus L. ‘Purpurea Pendula’ Fagus sylvatica L. Schneid. 133. Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Taxodiaceae Taxodiaceae Taxodiaceae Taxodiaceae Taxodiaceae Taxodiaceae Cupressaceae Thymelaeaceae Hydrangeaceae Rosaceae Elaeagnaceae Ericaceae Ericaceae Celastraceae Celastraceae Rosaceae Fagaceae Fagaceae Fagaceae Fagaceae Fagaceae Fagaceae Fagaceae Oleaceae Oleaceae Oleaceae Rhamnaceae Oleaceae Oleaceae Oleaceae Oleaceae Oleaceae Oleaceae Ginkgoaceae Caesalpiniaceae Hamamelidaceae Hamamelidaceae Araliaceae Malvaceae puzava mušmulica kultivar puzave mušmulice polegla mušmulica jednoplodnički glog japanska kriptomerija kultivar japanske kriptomerije kultivar japanske kriptomerije kultivar japanske kriptomerije kultivar japanske kriptomerije kultivar japanske kriptomerije lejlandski čempres lovorasti likovac hrapava deucija kultivar hrapave deucije himalajska dafina kultivar crnjuše obična kurika obična bukva kultivar obične bukve kultivar obične bukve kultivar obične bukve kultivar obične bukve kultivar obične bukve kultivar obične bukve viseća forsitija obična trušljika američki bijeli jasen kultivar običnog jasena kultivar običnog jasena crni jasen pensilvanski jasen ginko gimnoklad kineski hamamelis virdžinijski hamamelis obični bršljan hibisk 9 . Deutzia scabra Thunb. Fraxinus excelsior L. 141. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br.) D. 134. 131. Fraxinus pennsylvanica Marshall Ginkgo biloba L.) D. Schneid. 139. 122.) D. Enkianthus campanulatus (Miq. ‘Major’ Cotoneaster franchetii Bois Cotoneaster horizontalis Decne. 5-18 109. Zebec. ex L. Schneid.) Rehder Fagus sylvatica L. 124. 154. f. 153. K. Koch Hamamelis mollis Oliv. 158. ‘Zlatia’ Forsythia × intermedia Zabel ‘Spectabilis’ Forsythia ovata Nakai ‘Tetragold’ Forsythia suspensa (Thunb. 149. Frangula alnus Mill. 129. 119. 138. ‘Swat Magret’ Fagus sylvatica L.K. Fagus sylvatica L. 116. ‘Alba’ Euonymus europaeus L.) Vahl. ‘Pendula’ Fraxinus latifolia Benth. 145. 111. 128. 160. 121. 120. Crataegus monogyna Jacq. 148. ex L.) D. 152. f. ‘Tricolor’ Fagus sylvatica L. ‘Aspleniifolia’ Fagus sylvatica L. Euonymus planipes (Koehne) Koehne Exochorda racemosa (Lindl. M. 113. Cotoneaster dammeri C. 125. Don ‘Compressa’ Cryptomeria japonica (Thunb. Don Cryptomeria japonica (Thunb. ex L. 112. Cotoneaster dammeri C. 117. 146. Don ‘Elegans’ Cryptomeria japonica (Thunb.) Farjon Daphne laureola L. 118. Cryptomeria japonica (Thunb. f. 156. 123. 137.) G. 150. ‘Herbstfeuer’ Cotoneaster × suecicus G. f. Don ‘Monstrosa Nana’ × Cuprocyparis leylandii (Dallim. f. 110. 151. B. Hedera helix L. ‘Jaspidea’ Fraxinus excelsior L.) D.M. 130. 140. et A. f. 114. Hamamelis virginiana L. Gymnocladus dioicus (L. Cotoneaster nanshan Mottet Cotoneaster nanshan Mottet ‘Gnom’ Cotoneaster salicifolius Franch.) D. ex L. Jacks. ex L. Crataegus pedicellata Sarg. 127. 147. 132. Fraxinus ornus L. 142. Nicholson Erica carnea L. ‘Plena’ Elaeagnus umbellata Thunb. 136. ex L.) K. 144. 155. 126. 135. Don ‘Aurea’ Cryptomeria japonica (Thunb. Fraxinus americana L. Klotz ‘Skogholm’ Cotoneaster × watereri Exell Cotoneaster × watereri Exell ‘Cornubia’ Crataegus maximowiczii C. 157.

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE

Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18

161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211.

Hypericum × moserianum André Ilex aquifolium L. Ilex aquifolium L. ‘Argentea Marginata’ Ilex aquifolium L. ‘Ferox’ Ilex aquifolium L. ‘J. C. van Tol’ Ilex crenata Thunb. ex Murray ‘Convexa’ Ilex crenata Thunb. ex Murray ‘Golden Gem’ Ilex × meserveae S. Y. Hu ‘Blue Prince’ Ilex × meserveae S. Y. Hu ‘Blue Princess’ Ilex pernyi Franch. Jasminum humile L. Jasminum parkeri Dunn Juniperus chinensis L. ‘Monarch’ Juniperus chinensis (Spaeth) P. A. Schmidt ‘Plumosa’ Juniperus chinensis L. ‘Plumosa Aurea’ Juniperus communis L. Juniperus communis L. ‘Gold Cone’ Juniperus communis L. ‘Hibernica’ Juniperus communis L. ‘Hornibrookii’ Juniperus horizontalis Moench ‘Alpina’ Juniperus horizontalis Moench ‘Wiltonii’ Juniperus × media (Spaeth) P. A. Schmidt ‘Mint Julep’ Juniperus × media (Spaeth) P. A. Schmidt ‘Old Gold’ Juniperus × media ‘Pfitzeriana’ Juniperus × media (Spaeth) P. A. Schmidt ‘Pfitzeriana Aurea’ Juniperus × media (Spaeth) P. A. Schmidt ‘Pfitzeriana Glauca’ Juniperus sabina L. Juniperus sabina L. ‘Hicksii’ Juniperus sabina L. ‘Rockery Gem’ Juniperus sabina L. ‘Tamariscifolia’ Juniperus sabina L. ‘Variegata’ Juniperus squamata Buch. – Ham. ex D. Don ‘Meyeri’ Juniperus virginiana L. ‘Canaertii’ Juniperus virginiana L. ‘Grey Owl’ Juniperus virginiana L. ‘Hetz’ Kolkwitzia amabilis Graebn. Kolkwitzia amabilis Graebn. ‘Rosea’ Laburnum × watereri (G. Kirchn.) Dippel ‘Vossii’ Larix decidua Mill. Larix kaempferi (Lamb.) Carrière ‘Diana’ Lespedeza bicolor Turcz. Leucothoe fontanesiana (Steud.) Sleumer Liriodendron tulipifera L. Lonicera maackii (Rupr.) Maxim Lonicera nitida E. H. Wilson Lonicera periclymenum L. Lonicera × purpusii Rehder Lonicera tatarica L. Lonicera tatarica L. ‘Alba’ Lonicera tatarica L. ‘Zabelii’ Lonicera xylosteum L.

Clusiaceae Aquifoliaceae Aquifoliaceae Aquifoliaceae Aquifoliaceae Aquifoliaceae Aquifoliaceae Aquifoliaceae Aquifoliaceae Aquifoliaceae Oleaceae Oleaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Fabaceae Pinaceae Pinaceae Fabaceae Ericaceae Magnoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae

božika kultivar božike kultivar božike kultivar božike kultivar japanske božike kultivar japanske božike

kineska božika

kultivar kineske borovice kultivar kineske borovice kultivar kineske borovice obična borovica kultivar obične borovice kultivar obične borovice kultivar obične borovice kultivar puzave borovice kultivar puzave borovice

planinska somina kultivar planinske somine kultivar planinske somine kultivar planinske somine kultivar planinske somine kultivar ljuskave borovice kultivar virdžinijske borovice kultivar virdžinijske borovice kultivar virdžinijske borovice kolkvicija kultivar kolkvicije

europski ariš kultivar japanskog ariša lespedeza tulipanovac sjajna kozikrvina šumska kozokrvina ranocvjetna kozokrvina tatarska kozokrvina kultivar tatarske kozokrvine kultivar tatarske kozokrvine crveno pasje grožđe

10

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE

Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18

212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263.

Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid Magnolia kobus DC. Magnolia liliiflora Desr. ‘Nigra’ Magnolia × loebneri Kache ‘Merrill’ Magnolia × soulangeana Soul. – Bod. Magnolia tripetala (L.) L. Mahonia bealei (Fortune) Carrière Malus domestica Borkh. Malus Mill. ‘Lemoinei’ Malus Mill. ‘Van Eseltine’ Metasequoia glyptostroboides Hu et W. C. Cheng Microbiota decussata Kom. Morus alba L. Morus alba L. ‘Pendula’ Osmanthus × burkwoodii (Burkwood et Skipwith) P. S. Green Pachysandra terminalis Siebold et Zucc. Paliurus spina-christi Mill. Parrotia persica (DC.) C. A. Mey. Parrotia persica (DC.) C. A. Mey. ‘Pendula’ Paulownia tomentosa (Thunb. ex Murray) Steud. Phellodendron amurense Rupr. Philadelphus L. ‘Falconeri’ Photinia davidiana (Decne.) Cardot var. undulata (Decne.) Cardot Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. Picea abies (L.) H. Karst. Picea abies (L.) H. Karst. ‘Aurea’ Picea abies (L.) H. Karst. ‘Aurea Magnifica’ Picea abies (L.) H. Karst. ‘Cupressina’ Picea abies (L.) H. Karst. ‘Gregoryana’ Picea abies (L.) H. Karst. ‘Inversa’ Picea abies (L.) H. Karst. ‘Maxwellii’ Picea abies (L.) H. Karst. ‘Nidiformis’ Picea abies (L.) H. Karst. ‘Ohlendorffii’ Picea abies (L.) H. Karst. ‘Remontii’ Picea abies (L.) H. Karst. ‘Silva Taraucana’ Picea abies (L.) H. Karst. ‘Viminalis’ Picea abies (L.) H. Karst. ‘Virgata’ Picea alcoquiana (Veitch ex Lindl.) Carrière Picea engelmannii Parry ex Engelm. ‘Glauca’ Picea glauca ( Moench) Voss Picea glehnii (F. Schmidt) Mast. Picea jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns et Poggenb. ‘Beissneri’ Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns et Poggenb. ‘Doumetii’ Picea × mariorica Boom. ‘Machala’ Picea omorika (Pančić) Purk. Picea omorika (Pančić) Purk. ‘Aurea’ Picea omorika (Pančić) Purk. ‘Nana’ Picea orientalis (L.) Link Picea orientalis (L.) Link ‘Atrovirens’ Picea orientalis (L.) Link ‘Gracilis’ Picea pungens Engelm.

Moraceae Magnoliaceae Magnoliaceae Magnoliaceae Magnoliaceae Magnoliaceae Berberidaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Taxodiaceae Cupressaceae Moraceae Moraceae Oleaceae Buxaceae Rhamnaceae Hamamelidaceae Hamamelidaceae Scrophulariaceae Rutaceae Hydrangeaceae Rosaceae Rosaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae

maklura japanska magnolija kultivar ljiljanocvjetne magnolije Soulangeova magnolija Bealeova mahonija pitoma jabuka kultivar jabuke kultivar jabuke metasekvoja mikrobiota bijeli dud kultivar bijelog duda

pahisandra drača parocija kultivar parocije paulovnija felodendron kultivar pajasmina

fizokarp obična smreka kultivar obične smreke kultivar obične smreke kultivar obične smreke kultivar obične smreke kultivar obične smreke kultivar obične smreke kultivar obične smreke kultivar obične smreke kultivar obične smreke kultivar obične smreke kultivar obične smreke kultivar obične smreke kultivar Engelmannove smreke bijela smreka sahalinska smreka Yeddo smreka kultivar crne smreke kultivar crne smreke Pančićeva omorika kultivar Pančićeve omorike kultivar Pančićeve omorike kavkaska smreka kultivar kavkaske smreke kultivar kavkaske smreke bodljikava smreka

11

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE

Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18

264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318.

Picea pungens Engelm. ‘Glauca’ Picea pungens Engelm. ‘Glauca Globosa’ Picea pungens Engelm. ‘Moerheim’ Picea smithiana (Wall.) Boiss. Pieris japonica (Thunb ex Murray) D. Don ex G. Don Pinus banksiana Lamb. Pinus cembra L. Pinus contorta Douglas ex Loudon Pinus heldreichii H. Christ Pinus mugo Turra Pinus nigra J. F. Arnold Pinus nigra J. F. Arnold ‘Pyramidalis’ Pinus parviflora Siebold et Zucc. ‘Glauca’ Pinus ponderosa Douglas ex C. Lawson Pinus × schwerinii Fitschen Pinus strobus L. Pinus strobus L. ‘Nana’ Pinus sylvestris L. ‘Aurea’ Pinus sylvestris L. ‘Globosa Viridis’ Pinus sylvestris L. ‘Watereri’ Populus tremula L. Potentilla fruticosa L. ‘Abbotswood’ Prunus L. ‘Accolade’ Prunus avium (L.) L. Prunus cerasifera Ehrh. ‘Nigra’ Prunus domestica L. Prunus glandulosa Thunb ex Murray ‘Alba Plena’ Prunus incisa Thunb. ex Murray ‘February Pink’ Prunus laurocerasus L. Prunus laurocerasus L. ‘Otto Luyken’ Prunus laurocerasus L. ‘Rotundifolia’ Prunus laurocerasus L. ‘Schipkaensis’ Prunus laurocerasus L. ‘Van Nes’ Prunus laurocerasus L. ‘Zabeliana’ Prunus padus L. Prunus sargentii Rehder Prunus serotina Ehrh. Prunus serrulata Lindl. ‘Amanogawa’ Prunus serrulata Lindl. ‘Kanzan’ Prunus serrulata Lindl. ‘Kiku Shidare’ Prunus spinosa L. Prunus subhirtella Miq. ‘Pendula’ Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. glauca (Beissn.) Franco Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. menziesii Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach Pyracantha coccinea M. Roem. Pyracantha coccinea M. Roem. ‘Souleil d’Or’ Pyrus communis L. Quercus cerris L. Quercus coccifera L. Quercus macrocarpa Michx. Quercus palustris Muenchh. Quercus phellos L. Quercus rubra L. Rhamnus cathartica L.

Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Ericaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Salicaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Pinaceae Pinaceae Juglandaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Fagaceae Fagaceae Fagaceae Fagaceae Fagaceae Fagaceae Rhamnaceae

kultivar bodljikave smreke kultivar bodljikave smreke kultivar bodljikave smreke himalajska smreka japanski pieris Banksov bor limba usukani bor munjika planinski bor crni bor kultivar crnog bora kultivar japanskog bijelog bora žuti bor američki borovac kultivar američkog borovca kultivar običnog bora kultivar običnog bora kultivar običnog bora trepetljika kultivar grmastog petoprsnika divlja trešnja kultivar mirobalane šljiva

lovorvišnja kultivar lovorvišnje kultivar lovorvišnje kultivar lovorvišnje kultivar lovorvišnje kultivar lovorvišnje sremza kasna sremza kultivar japanske trešnje kultivar japanske trešnje kultivar japanske trešnje crni trn plava duglazija zelena duglazija kavkaska pterokarija vatreni trn kultivar vatrenog trna pitoma kruška cer oštrika čamoliki hrast vrboliki hrast crveni hrast obična krkavina

12

) Crantz ‘Magnifica’ Sorbus aucuparia L. f. et Sav. 363. 342. 337. 367. ‘Fastigiata’ Rhamnaceae Ericaceae Ericaceae Ericaceae Ericaceae Anacardiaceae Buxaceae Sciadopityaceae Taxodiaceae Rutaceae Rutaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Rosaceae Staphyleaceae Rosaceae Rosaceae Fabaceae Caprifoliaceae Oleaceae Taxaceae Taxaceae Taxaceae Taxaceae Taxaceae Taxaceae Taxaceae Taxaceae Taxaceae Taxaceae Taxaceae Taxaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae žestika kultivar sleča kultivar sleča kultivar sleča žuti sleč kiseli ruj sarkokoka japanska pršljenka obalna sekvoja japanska skimija kultivar japanske skimije uskolisna sorbarija kultivar mukinje kultivar jarebike austrijska mukinja oskoruša kultivar skandinavske mukinje brekinja japanska suručica kultivar japanske suručice kultivar japanske suručice kultivar japanske suručice kultivar japanske suručice kultivar japanske suručice Vanhoutteova suručica klokočika japanska sofora grozdasti biserak kultivar jorgovana obična tisa kultivar obične tise kultivar obične tise kultivar obične tise kultivar obične tise kultivar obične tise kultivar obične tise kultivar obične tise kultivar obične tise japanska tisa kultivar japanske tise obična američka tuja kultivar obične američke tuje kultivar obične američke tuje kultivar obične američke tuje 13 . 354. 366. 329. F. 357. ‘Nana’ Taxus × media Rehder Thuja occidentalis L. angustifolia (Wenz. 333. Sciadopitys verticillata (Thunb. 345. 353. 369. 356. ‘Brouwers’ Sorbus torminalis (L. 346. 344.) Rehder var.) Siebold et Zucc. Rhamnus fallax Boiss. Taxus cuspidata Siebold et Zucc. Styphnolobium japonicum (L. 360. Skimmia japonica Thunb. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. ‘Nova Zembla’ Rhododendron L.) Franch. f. ‘Albiflora’ Spiraea japonica L. 349. ‘Cunningham’s White’ Rhododendron L. 361. ‘Cristata’ Thuja occidentalis L. Zebec. ‘Fastigiata’ Sorbus austriaca (Beck) Hedl. Sorbus × hybrida L. f. Spiraea japonica L. ‘Fastigiata Robusta’ Taxus baccata ‘Nissen’s Corona’ Taxus baccata L. Stephanandra incisa (Thunb. 362. 370. 365. 373. ‘Columna’ Thuja occidentalis L. 339. 322. 328. f. 324.) Zabel ‘Crispa’ Stephanandra tanakae (Franch. 336. 350. ‘Overeynderi’ Taxus baccata L. Don Spiraea cantoniensis Lour.) Pers. f. ‘Washingtonii’ Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ‘Crispa’ Spiraea japonica L. Sorbus × hybrida L. ‘Mme Lemoine’ Taxus baccata L. f. 338. 340. 351. 335. 5-18 319. Blake Syringa L. ‘Repandens’ Taxus baccata L. Skimmia japonica Thunb.Don) Endl.) Crantz Spiraea × billardii Hérincq Spiraea canescens D. 321. Sarcococca saligna (D. ‘Bullata’ Spiraea japonica L. 364. ‘Gold Flame’ Spiraea japonica L. 348. 327. ‘Aurea’ Taxus baccata L. ‘Roseum Elegans’ Rhododendron luteum Sweet Rhus typhina L. 325. 332. 331. ‘Nissen’s Praesident’ Taxus baccata L. ‘Fastigiata’ Taxus baccata L. Idžojtić. 352. Taxus baccata L. ‘Lanceata’ Spiraea × cinerea Zabel Spiraea japonica L. Arg. 368.) S. Spiraea × vanhouttei (Briot) Zabel Staphylea pinnata L. 347.) Schott Symphoricarpos albus (L. Sequoia sempervirens (D. 359. I. CXXXIV (2010). 323. 358. Thuja occidentalis L. 341. 326. Rhododendron L. M. 330.) Rahn Sorbus americana Marshall Sorbus aria (L. 371. 1–2. 372. 343. et Sav. ‘Gibbsii’ Sorbus intermedia (Ehrh. 320. 355. Don) Muell. 334.M. ‘Rubella’ Sorbaria tomentosa (Lindl. ‘Little Princess’ Spiraea prunifolia Siebold et Zucc. Sorbus domestica L.

‘Nana’ Thujopsis dolabrata (L. 413. 376. Berberis L. Juniperus L. Taxus L. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. ‘Sunkist’ Thuja plicata Donn ex D. 381.borovi (15 svojti). . (20 svojti). 380. 402. 403. 404. prisutno je 416 različitih svojti. ‘Variegata’ Tilia platyphyllos Scop. f. a ostale vazdazelene ili zimzelene. 406. američka . Thujopsis dolabrata (L. iz 113 rodova.suručice (12 svojti). 385.tuje (14 svojti). 395. . Taksoni su posađeni pojedinačno ili u manjim grupama (uglavnom po tri biljke zajedno). Viburnum L.mušmulice (11 svojti). Don Thuja plicata Donn ex D. 14 tise (12 svojti). . 411. ‘Globosa’ Thuja occidentalis ‘Holmstrup’ Thuja occidentalis L. Pinus L.pačempresi (23 svojte).jele (9 svojti). Don) Farjon Xanthocyparis nootkatensis (D. ‘Pink Beauty’ Viburnum plicatum Thunb.) Sarg.hudike (13 svojti). 390. 387. Cornus L. Suringar ‘Holland’ Viburnum rhytidophyllum Hemsl. 398.) Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc.). (9 svojti) itd. . ‘Spiralis’ Thuja occidentalis L. 379.javori (11 svojti). ‘Lutea’ Thuja occidentalis L. Cotoneaster Medik. Thuja occidentalis L. ‘Camperdownii’ Ulmus minor Mill. na dvanaest polja. ‘Aureum’ Viburnum opulus L. f. ‘Candida’ Weigela florida (Bunge) A. 396. Ulmus glabra Huds. 393. 383. Sorbus L. 384. . . Ilex L. (9 svojti).) Carrière ‘Bennett’ Tsuga canadensis (L. Idžojtić. Dietr. Tsuga canadensis (L. 375. 409. V. 405.žutike (13 svojti). Od toga su 202 listopadne. DC. ‘Foliis Purpureis’ Xanthocyparis nootkatensis (D.smreke (32 različite svojte). Ulmus glabra Huds.) Siebold et Zucc.M. 392. Tilia tomentosa Moench Torreya californica Torr. I. 407. 382. f. 410. a neki su. 388. ‘Feerie’ Weigela florida (Bunge) A. Spiraea L. Acer L. ‘Styriaca’ Weigela florida (Bunge) A.). ‘Nana Variegata’ Weigela Thunb. Weigela Thunb.božikovine (9 svojti).borovice (23 svojte). 391. 1–2. ‘Mariesii’ Viburnum plicatum Thunb. 408. . 394. ‘Rowallane’ Viburnum × pragense Vikulova Viburnum × rhytidophylloides J. 397. . Don ‘Aurea’ Thujopsis dolabrata (L. 416. M. . ‘Roseum’ Viburnum plicatum Thunb. DC. ‘Rheingold’ Thuja occidentalis L. Don ‘Atrovirens’ Thuja plicata Donn ex D. cedrovi (Cedrus spp. 377. ‘Dawn’ Viburnum × burkwoodii Burkwood et Skipwith Viburnum farreri Stearn Viburnum farreri Stearn ‘Candidissimum’ Viburnum opulus L. Viburnum sieboldii Miq.) Carrière ‘Jeddeloh’ Tsuga heterophylla (Raf. Don) Farjon ‘Glauca’ Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Cupressaceae Tiliaceae Tiliaceae Taxaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Pinaceae Ulmaceae Ulmaceae Ulmaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Caprifoliaceae Cupressaceae Cupressaceae kultivar obične američke tuje kultivar obične američke tuje kultivar obične američke tuje kultivar obične američke tuje kultivar obične američke tuje kultivar obične američke tuje kultivar obične američke tuje golema tuja kultivar goleme tuje kultivar goleme tuje hiba kultivar hibe kultivar hibe velelisna lipa srebrnasta lipa kalifornijska toreja kanadska čuga kultivar kanadske čuge kultivar kanadske čuge zapadnoamerička čuga gorski brijest kultivar gorskog brijesta nizinski brijest kultivar crvene hudike kultivar crvene hudike kineska hudika kultivar vajgelije kultivar vajgelije kultivar vajgelije kultivar vajgelije kultivar vajgelije nutkanski pačempres kultivar nutkanskog pačempresa U hortikulturnom dijelu Arboretuma Lisičine. Thuja L. 412. Chamaecyparis Spach . CXXXIV (2010). Prunus L. Viburnum × bodnantense Aberc. Abies Mill. kao npr. 389. 401. metasekvoja (Metasequoia glyptostroboides). Najzastupljeniji rodovi su: Picea A. 5-18 374. 399. DC. ‘Rosenthalii’ Thuja occidentalis L. Zebec. . 415. 386. 400. 414. hinoki pačempres (Chamaecyparis obtusa). . jele (Abies spp. 378.) Carrière Tsuga canadensis (L.

te su tijekom posljednje tri godine uklonjene (slika 3). Slika 4. a također je došlo i do zarastanja poznatom invazivnom vrstom. Rubus fruticosus). Figure 3 The withered conifers. kako bi se što više biljaka očuvalo. Elaeagnus umbellata). a oštećene biljke treba sanirati. Nova ograda. Idžojtić. Dosta je biljaka posađeno preblizu jedna drugoj. Neke od zasađenih biljaka pokazale su se invazivne. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. postala nefunkcionalna.M. od kojih posebno treba naglasiti oštećenja od divljači. sukcesivno po 15 . pa se može reći da je Arboretum Lisičine među najbogatijim živim zbirkama različitih svojti četinjača u Hrvatskoj (slika 5). te su se nekontrolirano proširile po ostalim dijelovima Arboretuma (npr. kompaktnim grupama. ali je u međuvremenu postojeća drvena ograda uz cestu dotrajala i Slika 2. Pristupna cesta. Zebec. Suhe četinjače. I. kultivar bodljikave smreke (Picea pungens ‘Glauca’) i divlji kesteni (Ae- sculus × neglecta i Aesculus glabra). Zasađene biljke nisu primjereno održavane te je radi funkcionalnosti ploha i estetskog izgleda biljaka bilo potrebno obaviti odgovarajuće arborikulturne radove. OCJENA STANJA ARBORETUMA – The Review of the Existing State of Arboretum U hortikulturnom dijelu Arboretuma. neke od njih nisu imale dovoljno mjesta za svoj rast i razvoj punog profila krošnje. Dio biljaka oštećen je od abiotskih i biotskih čimbenika. Posebnu vrijednost imaju brojni kultivari četinjača. običnim bagremom (Robinia pseudoacacia) i samoniklim autohtonim vrstama (najviše običnom kupinom. Dio biljaka se osušio. Nakon navedenih arborikulturnih i infrastrukturnih radova te determinacije biljaka radi se. Problem divljači rješava se izlovom. nisu bile na vrijeme prorijeđene. Figure 2 The approach road. Slika 3. Hortikulturni dio može poslužiti kao ogledni dio za uređenje cijelog Arboretuma te ima prioritet tijekom revitalizacije. osim ako prolaze većim putovima ili stazama. 3. Taj je problem djelomično riješen postavljanjem ograde oko Arboretuma (slika 4). CXXXIV (2010). 1–2. 5-18 duglazija (Pseudotsuga menziesii). pa ovisno o uzrastu. poput oglednih nasada. granice između pojedinih polja više nisu jasne. Za svaki pojedini slučaj bilo je potrebno odlučiti što treba učiniti. M. koji se nalazi uz prilaznu cestu (slika 2) i posjetitelji ga najčešće obilaze. posađeni u većim. Figure 4 The new fence. U cijelome je Arboretumu potrebno stalno uklanjanje takvih biljaka i treba paziti da se više ne sade one vrste za koje se zna da su invazivne ili su potencijalno invazivne.

Kamenjar se nalazi na razmjerno maloj površini. No. Figure 7 The example of the label on shrub. Prošle je godine saniran veći odron zemlje prema jednom od glavnih putova. Pojedine plohe kao i staze i putovi zarasli su. To je vrijedan i u svijetu jedinstven dendrološki materijal proizveden kontroliranom hibridizacijom četiriju vrsta dvoigličavih borova na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. na označavanju biljaka pločicama s navedenim zananstvenim i hrvatskim nazivom. porodicom i arealom (slike 6 i 7). Ti su dijelovi zapušteniji nego hortikulturni dio. ali ima i ploha bez dokumentacije. a dokumentacija o njihovom podrijetlu i sadnji postoji u Šumariji Voćin. borova. Biljke šećernog javora. Slika 6. I. a treba i dalje nastaviti sa sličnim. označiti granice polja te redovito održavati i unaprjeđivati sadržaje na svakome od njih. Za većinu tih ploha postoje nacrti. odnosno podaci o sađenim biljkama. Budući da su te plohe bez plana nedavno posađene. Plohe s borovima koje su očišćene potrebno je dalje održavati. Idžojtić. odgovarajućim radovima. 5-18 Slika 5. ne uklapaju se u koncepciju Arboretuma. otvaraju vizure i daju prozračnost Arboretumu te ih je potrebno očuvati. treba ih održavati i očuvati jer predstavljaju vrijednu zbirku. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. poljima. koje korovske biljke brzo prerastu. 1–2. no nažalost. CXXXIV (2010). ali će zbog neodržavanja biti potrebne veće intervencije. Primjer pločice na grmu. Stanje biljaka je slično prethodno opisanome za biljke u hortikulturnom dijelu. Primjer pločice na stablu. Grupa četinjača. borovica. jer ima dosta oštećenih i suhih primjeraka. U ovom dijelu Arboretuma nalaze se vrlo vrijedni primjerci ili grupe pojedinih drvenastih vrsta. Također je potrebno izraditi informacijske panoe. U ovom dijelu Arboretuma nalazi se i kamenjar. Tu je puno patuljastih i različito obojenih kultivara tuja. uklanjati suhe grane i eventualne sušce. Dio Arboretuma zasađen biljkama iz Europe i Azije nalazi se sjeveroistočno. jer su zauzele lijepe otvorene livade. a one zarasle u korov treba urediti. a dio zasađen biljkama iz Amerike sjeverozapadno od hortikulturnog dijela Arboretuma. To je skladno formirana cjelina. a također ne postoji dokumentacija o sadnji biljaka. kao i pokusne plohe s raznim hibridnim familijama borova. Slika 7. M. pokusna ploha šećernog javora i različitih kultivara jorgovana. pačempresa. rijetko prisutni u nasadima ili kolekcijama biljaka u našoj zemlji. Figure 6 The example of the label on tree. ovdje se najviše primijećuje nedovoljna briga oko Arboretuma i potreba za stalnim održavanjem. Dijelovi površina bez biljaka održavaju se košnjom trave. 16 .M. pa cijeli taj dio zahtijeva krupnije infrastrukturne radove koje treba napraviti prije uređenja površina s biljkama. Figure 5 The group of conifers. kao i biljke jorgovana treba pojedinačno pregledati i ocijeniti njihovo stanje. Zebec. potočić i jezero nisu održavani. budući da ima dosta niskih biljaka i pokrivača tla.

823 pp. M.. kupine i bagrema. i u drugim dijelovima Arboretuma treba nastaviti s determiniracijom i označavanjem biljaka pločicama i detaljnim uređenjem. Figure 8 The devastated building. Zagreb. M. Ipak. 2009: Dendrologija – List. obnoviti zgradu na ulazu ili sagraditi novu. ali je u lošem.. Vinkovci. International standard. M. Šumarski fakultet. Vi d a k o v i ć . Götz.M.). 2004: Golosjemenjače. 1993: Četinjače – Morfologija i varijabilnost. kriptomerija. Poljoprivredni nakladni zavod. Potrebno je ukloniti suhe i oštećene biljke koje se ne mogu oporaviti i čiji izgled narušava izgled Arboretuma. 256 pp. Kako bi se Arboretum obnovio i ispunjavao stručnu.. U više navrata treba organizirati izlov divljači. Devastirana zgrada. na većini biljaka nije potrebna intervencija ili se mogu odgovarajućim arborikulturnim zahvatima sačuvati i ostati na plohama. N.. Vi d a k o v i ć . Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. M. razmjenu sjemenskog i sadnog materijala s arboretumuma i botaničkim vrtovima u Hrvatskoj i svijetu. Sveučilište u Zagrebu. 5-18 smreka. 17 . i njena bi obnova zahtijevala velika ulaganja (slika 8). Potrebno je urediti sadašnje putove i staze te planirati eventualno prosjecanje novih staza zbog pristupačnosti svih polja. Boskoop. * * * Šumarska enciklopedija Vol. zaposliti ljude educirane za rad u Arboretumu i uspostaviti čuvarsku službu. Auflage. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije pokrenula je aktivnosti za zaštitu Arboretuma i uvođenje u upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske. 1–2. odnosno održavati otvorene travnate površine kako bi se spriječilo njihovo zaraštanje i širenje korova. (ur. J. predviđena je izrada GIS podloge koja će biti osnova za daljnje radove. Dugoročno je radi funkcioniranja Arboretuma važno dovesti struju i vodu. H. Grafički zavod Hrvatske i Hrvatske šume. M. Zbog vrijednosti i jedinstvenosti Arboretuma Lisičine potrebno je uložiti što je moguće više truda i sredstava kako bi se primjereno uredio. M. 1980–1987. JAZU & Liber. 871 pp. Također treba ukloniti samonikle biljke koje se ne mogu uklopiti u koncepciju Arboretuma. JLZ “Miroslav Krleža”. gotovo ruševnom stanju. Potrebno je stalno kositi. Izvan ograde Arboretuma nalazi se površina koja je bila predviđena za rasadnik.. 1982: Četinjače – Morfologija i varijabilnost. 711 pp. I–III. kao i zgrada koja je trebala biti upravna zgrada Arboretuma. 2005: Listopadno drveće i grmlje u zimskom razdoblju. Na osnovi snimke. i J. Stuttgart. Sveučilište u Zagrebu. S e y b o l d . u nju smjestiti odgovarajuće urede i sadržaje. Zagreb. Zebec. I.. CXXXIV (2010). Prije dvije godine obavljeno je geodetsko snimanje Arboretuma. 18. 4. Kao i u hortikulturnom dijelu. A. U (Šafar. 744 pp. edukativnu i znanstvenu funkciju. Zagreb. 904 pp. 2008: Zander – Handwörterbuch der Pflanzennamen. kao i za prodaju ukrasnih drvenastih biljaka. ROŠ “Slavonska šuma”. 2005: List of names of woody plants. 1986: Arboertum Lisičine.. Između njih posađeni su razni cvjetajući grmovi. M. I d ž o j t i ć . B ö d e k e r & S. najbolje je ne saditi nove biljke. Slika 8. H o f f m a n . Zagreb. Idžojtić. Treba izraditi informacijsko-edukacijske panoe i postaviti ih uz staze i po pojedinim poljima. Šumarski fakultet. ur. 475–582 pp. F r a n j i ć . Vi d a k o v i ć . proširiti i dopuniti novim biljkama. I d ž o j t i ć . M. Vi d a k o v i ć . Eugen Ulmer KG. a koja je potpuno zarasla i nije u funkciji. dvije su komponente na kojima treba usporedno raditi: biljke i infrastruktura.. Kao nove sadržaje potrebno je postaviti klupe. E. E r h a r d t . Važno je obnoviti rasadničku proizvodnju koja bi služila za proizvodnju biljaka za Arboretum. tisa. a zatim održavao i služio za edukaciju i znanstvena istraživanja. mušmulica i dr. 87 pp. LITERATURA – References A n i ć . 1946: Dendrologija. Ovo polje potrebno je očistiti. M. W.): Šumarski priručnik I. kao i za odmor i šetnju svih dobronamjernih posjetitelja. koševe za smeće i sl. 983 pp. Dok se Arboretum ne dovede u zadovoljavajuće stanje. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br.

on which ornamental trees and shrubs are planted. Viburnum (13 taxa).. 2. Taxus (12 taxa). Acer (11 taxa). Zebec. plant list 18 . Forest Administration Našice. some plants were not properly cultivated. Zagreb (Croatian Forests Ltd. It was founded in 1979 on an area of about 45 ha. Spiraea (12 taxa). within the project “Revitalisation of the Lisičine Arboretum”. The horticultural part can serve as the model part for arranging the whole Arboretum. is divided in 3 parts: 1. and some turned out to be invasive and spread without control over other parts of the Arboretum. part planted with American plants. Since 2006. Forest Office Voćin. whereas the others are evergreen or leaf-exchanging. 416 different taxa of 113 genera have been determined. 3. as much effort as possible has to be made for its arrangement and later maintenance. part planted with European and Asian plants. M. so it can serve for education and scientific research. Thuja (14 taxa). The southern part. CXXXIV (2010). the arrangement of the Arboretum has been on-going. on 12 fields. black locust. which is the arboretum in the true sense of the word. Of these 202 are deciduous. In addition. having priority during revitalisation. horticultural part. Prunus (20 taxa). Ilex (9 taxa) and Sorbus (9 taxa). Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. I. A part of the plants dried out. revitalisation.o. 1–2.M. Juniperus (23 taxa). The most represented genera are: Picea (32 taxa). blackberry bushes and other species started overgrowing the cultivated plants. Berberis (13 taxa). many of them were placed too close to each other. Zagreb). There is no documentation about the plants. as well as relaxation and strolls of visitors. Cotoneaster (11 taxa). Pinus (15 taxa). existing state. It is managed by Hrvatske šume d. In the horticultural part. Cornus (9 taxa). K e y w o r d s : Lisičine Arboretum. Idžojtić. Chamaecyparis (23 taxa). and the determination and marking of the plants has to be done successively field by field. In each individual case decisions have to be made about what needs to be done to preserve as many plants as possible.o. so that we can say that the Lisičine Arboretum is one of the richest living collections of different conifer species in Croatia. In the northern part of the Arboretum there is a natural beech forest. Due to the value and uniqueness of the Lisičine Arboretum. During the Homeland War the Arboretum was occupied and devastated. Numerous conifer cultivars are specially valuable. Abies (9 taxa).. 5-18 SUMMARY: The Arboretum Lisičine is located on the Papuk mountain.

dok je ime Q. coccifera ispod gornje epiderme nema razvijen hipodermalni sloj. coccifera ima uglavnom samo jedan sloj palisadnih stanica. može se shvaćati na nekoliko načina. coccifera Uvažimo li značajke anatomske građe lista i shvatimo li pojam vrste u užem smislu (usp. U hrvatskom dijelu (Kvarnersko primorje. calliprinos Webb. coccifera subsp. Ivo Trinajstić.IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS UDK 630* 164 + 188 (001) Šumarski list br. coccifera. Slično je nomenklaturno rješenje i u statusu varijeteta. coccifera potpuno gole. Hrvatska UVOD – Introduction Duž vazdazelenoga dijela Sredozemlja kompleks Quercus coccifera agg. C a m u s 1934-1939) obuhvaća dvije samostalne vrste – Q. calliprinos svedeno na status mlađega sinonima. Dominče). U jednom slučaju oba se taksona smatraju samostalnim vrstama – Q. poluotoka Pelješca (Orebić. corr. U drugom slučaju u statusu podvrste. prema jednom gledištu (usp. nom. K l j u č n e r i j e č i : Quercus coccifera. calliprinos pokušala je definitivno riješiti francuska dendrologinja A. calliprinos samo mlađi sinonim od Q.) koja je pobliže proučavana u širem području Orebića (Orebić. Ruskovići) i njen je floristički sastav prikazan u tablici 1. pa je njegov mezofil debeo preko 300 mikrometara. Nerezine. Dunjevac 2. a Q. U taksonomskom smislu kompleks Q. Mljeta (Saoplunara). Prema trećem gledištu (G r e u t e r i dr. Q. illegit. T r i n a j s t i ć 1990) priklanjamo se gledištima prema kojima su Q. postoji i gledište da je Q. Trinajstić. Mezofil je debeo preko 300 mikrometara. coccifera i subsp. calliprinos. 1984) radi se o samo jednoj vrsti – Q. 1–2. hipoderma je dobro razvijena. calliprinos su maljavo dlakave. sc. coccifera subsp. 2008 (= Orno-Cocciferetum H-ić. calliprinos b Mlade grančice (izbojci) su gole. Potomje) i Konavala (Ćilipi. Dalmacija) istočnojadranskoga primorja oštrika je poznata s otoka Lošinja (Studenčić. Korčule (Lumbarda. a Q. CXXXIV (2010). C a m u s (1934–1939) kada je ustanovila da Q. Navedene spoznaje C a m u s (1934: 434–435) je odmah uvrstila u analitički ključ: 1 a Mlade grančice (izbojci) su maljavo dlakave. Problem sigurnoga razlikovanja srodnih vrsta Q. coccifera i Q. calliprins vrlo često ima u listu dva sloja palisadnih stanica. dr. coccifera. U fitocenološko-sintaksonomskom smislu oštrika izgrađuje posebnu šumsku zajednicu Fraxino orno-Quercetum cocciferae H-ić. HR-10000 Zagreb. coccifera i Q. U HRVATSKOJ CHOROLOGICAL AND PHYTOSOCIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF Quercus Coccifera L. razlikuju se Q. coccifera 19 . Ruskovići. i Q. calliprinos (Webb) Holmboe). pa debljina mezofila ne prelazi 300 mikrometara. Hrvatska/Croatia Osim toga. hipoderma nije razvijena. Veli bok. mezofil je debeo ispod 250–280 mikrometara i ima samo jedan sloj palisadnog parenhima: Q. Ćunski). dok Q. 19-24 KOROLOŠKE I FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE VRSTE Quercus coccifera L. coccifera s dvije podvrste (subsp. calliprinos. Prema drugom gledištu (S c h w a r z 1936) radi se samo o jednoj vrsti – Q. 1 Prof. korološke i fitocenološke značajke. coccifera agg. Napokon. Isto tako mlade grančice (izbojci) Q. sastoji se od dva sloja palisadnog parenhima: Q. coccifera i Q. Pendovo Selo kod Cavtata). coccifera L. IN CROATIA Ivo TRINAJSTIĆ* SAŽETAK: Oštrika ili prnar (Quercus coccifera) zajedno s vrstom Quercus calliprinos jedna je od dviju usko srodnih vrsta. calliprinos ispod gornje epiderme ima dobro razvijen hipodermalni sloj.

Fraxino orno-Quercetum cocciferae prikazane su pomoću standardne florističke metode Zürich-Montpellier. calliprinos dvije samostalne vrste. U tom je slučaju u Hrvatskoj.) u Hrvatskom primorju: 1– Lošinj. zastupljena samo vrsta Q. 3 – Korčula. 1976) uvrstili u skupinu helenopaleofita. Slika 1.I. kako je to netom istaknuto. reda i razreda te pratilice. Prema našem mišljenju Q. 6 – Cavtat Figure 1 Localities of kermes oak (Quercus coccifera L. Nalazišta oštrike (Quercus coccifera L. Tomu idu u prilog i anatomska istraživanja B a č i ć a (usp. 2 – Pelješac. coccifera. sveze. 19-24 i Q. MATERIJAL I METODE – Material and Methods Za korološku analizu rasprostranjenosti vrste Quercus coccifera u Hrvatskoj poslužili su u prvom redu literaturni podaci o rasprostranjenosti navedene vrste u Hrvatskoj Raspored nalazišta prikazan je na slici 1.) in Croatian Littoral: 1– Lošinj. 5 – Ćilipi. 3 – Korčula. coccifera. 2 – Pelješac. CXXXIV (2010). coccifera je na područje jadranskoga primorja najvjerojatnije unijet tijekom grčke kolonizacije toga prostora. calliprinos koja u listu mora imati dva sloja palisadnih stanica i dobro razvijen subepidermalni sklerenhimski sloj. što istočnojadranske populacije nemaju. pa prema tomu pripadaju vrsti Q. Fitocenološke značajke as. Trinajstić: KOROLOŠKE I FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE VRSTE Quercus coccifera L. 6 – Cavtat 20 . Moramo u ovoj prigodi spomenuti da je C a m u s (1934: 463) pogriješila kada je za istočnojadransko pri- morje navela samo vrstu Q. a i u čitavom istočnojadranskom primorju. T r i n a j s t i ć 1975. U HRVATSKOJ Šumarski list br. 1–2. B a č i ć i M i l i č i ć 1988). Zbog toga smo ga. Vrste su raspoređene u karakteristične vrste asocijacije. 4 – Mljet. koji je analizirao material Q. uključivši u to i Crnu Goru. u sklopu korološke klasifikacije antropohora (usp. 5 – Ćilipi. 4 – Mljet. coccifera iz Korčule i ustanovio da naša oštrika ima u listu samo jedan sloj palisadnih stanica te da nema razvijen subepidermalni sklerenhimski sloj.

On iz područja Orebića na poluotoku Broj snimke/Nr. of species pro relevé: As. H o r v a t i ć 1958. in sylvaticis inslarum Osero circa Neresine et Sabioncello”). KorčulaDominče (T r i n a j s t i ć 1985).4 + + 1.1 + • • 3 100 12 5.1 1. 1–2. T r i n a j s t i ć 1984. Veli bok. R e g u l a .2 1.2 1. 19-24 REZULTATI – Results Korološke značajke vrste Quercus coccifera u Hrvatskoj – Chorological characteristics of Quercus coccifera in Croatia U Hrvatskoj je Quercus coccifera razmjerno rijedak. hirsutus Trifolium angustifolium Coronilla emeroides Frangula rupestris Paliurus spina-christi Celtis australis Tamus communis Pelješcu opisuje posebnu šumsku zajednicu.2 + • • • • • • + • • + + Sintaksonomija/Syntaxonomy: Sveza/Aliance: Quercion ilicis Br. Red/Order. Razmjerno najpotpunije podatke o pridolasku oštrike u Hrvatskoj donosi H a r a č i ć (1905). Razred/Class: Quercetea ilicis Br.1 + + + + + + • • • 3. u skladu sa suvremenim međunarodnim. Fraxino orno-Quercetum cocciferae H-ić. Tako Visiani (1842: 209) među prvim botaničarima postlinejskoga razdoblja kao nalazišta oštrike u Hrvatskoj navodi Nerezine na otoku Lošinju i poluotok Pelješac (“Hab. nazočan na malom broju lokaliteta. as.4 + + + + + • Tab.4 • S/4 / 15 4 3 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 + 2.. Ruskovići (Vi s i a n i 1842. 1985. 1985a) i Potomje (T r i n a j s t i ć 1984. otoka Mljeta – Saplunara (A d a m o v i ć 1911. coccifera poznat iz priobalnoga dijela na lokalitetima Bažbuljak i Liman. 21 . Međutim. As. corr.I.1 1. T r i n a j s t i ć n.1 + + • • • • + • + • • • • + + + + + + • • • • • • • 3.4 • • + • • 1. (1958) 1985. 2008 2 100 18 5. sintaksonomskim pravilima (B a r k m a n i dr. Fitocenološke značajke vrste Quercus coccifera u Hrvatskoj – Phytosociological characteristics of Quercus coccifera in Croatia Prve podatke o fitocenološko-sintaksonomskim značajkama vrste Quercus coccifera kod nas donosi H o r v a t i ć (1958). 1 100 15 4.B e v i l a c q u a i I l i j a n i ć 1984./Al. U Dalmaciji je Q.. treba spomenuti da je na području Crne Gore Q. OrnoCocciferetum. Treba napomenuti da isti autor na mnogo mjesta poluotok Pelješac (Sabioncello) smatra otokom (“insula”).1 1./Ass.. On za o.1 + + + • • • • • 2. kod Cavtata (T r i n a j s t i ć 1983).: Quercus coccifera Fraxinus ornus Sv.2 1.-Bl. of relevé: Veličina snimke/Surface of relevé m2: Broj vrsta u snimci/Nr./Ass.-Bl. Razred/Class: Pistacia lentiscus Rubia peregrine Smilax aspera Asparagus acutifolius Rosa sempervirens Laurus nobilis Spartium junceum Juniperus oxycedrus Lonicera implexa Olea sylvestris Pinus halepensis Pistacia terebinthus Lonicera etrusca Arisarum vulgare Pratilice/Companions: Brachypodium retusum Hedera helix Dorycnium pentaphyllum Psoralea bitumonosa Lotus corniculatus var. poluotoka Pelješca – Orebić. R o h l e n a 1942.2 + + 4.1 1. Tr i n a j s t i ć 1984).2 2. U HRVATSKOJ Šumarski list br. U širem dubrovačkom primorju (Konavlima) poznat je iz područja Ćilipa i Pendovog Sela. Nerezine i Ćunski. CXXXIV (2010).2 + • • • • • • 1. Napokon. 1. Lošinj u Kvarnerskom primorju bilježi više lokaliteta – to su Studenčić.1 + + • 4 100 16 4. 1985a).1 1. coccifera poznat s otoka Korčule – Lumbarda.5 + 2. Red/Order: Quercetalia ilicis Br. te na padinama zaljeva Valdanos kraj Ulcinja (usp.-Bl.p). Trinajstić: KOROLOŠKE I FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE VRSTE Quercus coccifera L. 1985.

2000) binom “Orno-Cocciferetum” je ilegitiman. 1986. sintaksonomski proučavane (usp.Isto tako izvršena je još jedna korekcija imena navedene asocijacije u Fraxino orno-Quercetum cocciferae H-ić. također. također. u pravilu. T r i n a j s t i ć 1984). T r i n a j s t i ć 1985). da na jednom mjestu ponovno iznesemo floristički sastav i sintaksonomsku strukturu do sada proučenih sastojina oštrike i crnoga jasena u Hrvatskoj. 1985. Ženka toga ušenca proizvodi posebnu crveno-grimiznu boju kermes (u francuskom jeziku naziv za oštriku upravo je “chene kermes”). coccifera na području istočnojadrankoga primorja izgrađuje posebnu šumsku zajednicu. kamo je pristup bio zabranjen. U Hrvatskoj je oštrika zastupljena od otoka Lošinja na sjeveru. je dobro poznato da su Q. odnosno u prvom dijelu binoma sintaksona navesti Fraxino orno. U smjeru od sjevera prema jugu. te Liman i Bažbuljak južno od Ulcinja u Crnoogorskom primorju (R o h l e n a 1942. o čemu je nedavno bilo govora na drugom mjestu (T r i n a j s t i ć 2007). (1958) 1985. Q. a u Crnoj Gori zauzima širi prostor oko Ulcinja. Isto tako. 1–2. Tako u našem slučaju ime roda Fraxinus ima prednost pred imenom roda Ornus. pa otuda epitet “coccifera” – nositelj ušenca kokce). iako su i druga imena za cijeli opseg roda ili samo njegov dio validna i legitimna. kao i zaljev Valdanos sjeverno. i Q. pa je bilo potrebno (usp. Naime. 2000) kod imenovanja sintaksona u statusu asocijacije ustalila se praksa da rodovno ime taksona u prvom dijelu binoma sintaksona bude navedeno prema uobičajenom imenu roda. coccifera. calliprinos mogu se u taksonomskom smislu tretirati na tri načina – 1. slično kao i u Hrvatskoj. u našem slučaju Fraxinus ornus. T r i n a j s t i ć 2008 (usp. coccifera. coccifera tijekom staroga vijeka širili Grci. Samo se usputno može spomenuti. s obo22 zirom na korologiju. 19-24 1976. Trinajstić: KOROLOŠKE I FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE VRSTE Quercus coccifera L. Pendovo Selo kod Cavtata) u sklopu as. pripadaju as. calliprinos (Webb) Holmboe 3. posebice na temelju najnovijih nomenklaturnih rješenja. calliprinos samo mlađi sinonim. Saplunara na Mljetu. Navedena boja je u starom vijeku služila za bojenje vunenih tkanina. bila je najvjerojatnije uzrokom da su nalazišta vrste Q. Dominče i Lumbarda na Korčuli. 1985) navedeno ime preoblikovati u Orno-Quercetum cocciferae sa zadržavanjem autorstva “H-ić 1958”. koju je H o r v a t i ć (1958) . kao samostalne vrste – Q. jer zauzima ograničenu površinu i razvijena je samo fragmentarno. Ta činjenica. ZAKLJUČAK – Conclusion Dva usko srodna taksona – Quercus coccifera i Q. sastojine iz širega područja Lumbarde nisu svojevremeno bile dostupne. Osim as. Fraxino orno-Quercetum cocciferae Neće biti na odmet. što je prikazano u priloženoj tablici 1. to su na Lošinju lokaliteti Studenčić. Na području istočnojadranskoga primorja. Na tim.) orni (gen. hrastovi u zavisnosti od ekoloških čimbenika nekoga područja zauzimaju od prirode. calliprinos širili su Feničani. te u Konavlima (Ćilipi. kako je to (usp. oštrika ili prnar. coccifera je zastupljen i u sklopu šumskih sastojina crnike (Quercus ilex) u Saplunari na otoku Mljetu.I. Nerezine i Ćunski (H a r a č i ć 1905). coccifera L. do širega područja Cavtata na jugu. Querecetum ilici-virgilianae (T r i n a j s t i ć 1983. jedna jedinstvena vrsta – Q. kao jedna vrsta s dvije podvrste – Q. T r i n a j s t i ć 1984. We b e r i dr. populacija oštrike u trajektnoj luci Dominče nedaleko od grada Korčule nije bila prikladna za fitocenološko-sintaksonomsku analizu. dok je Q. Naime. coccifera u istočnojadranskom primorju zauzima uglavnom malene. Fraxino orno-Quercetum cocciferae. jer se nalaze u onom dijelu zaljeva Pržino. 2008). RASPRAVA – Discussion Quercus coccifera je duž istočnojadranskoga primorja vrlo značajno raspoređen. a njegova recentna nalazišta na tom području u potpunosti se podudaraju s naseobinama. We b e r i dr. Zasada sastojine s otoka Lošinja i one iz Lumbarde na otoku Korčuli nisu fitocenološki analizirane. kako je i uvodno istaknuto. T r i n a j s t i ć 2008) nedavno provedeno. U HRVATSKOJ Šumarski list br. veće ili manje. da su i na području Crne Gore sastojine oštrike. Tu one. potrebno je u imenu sintaksona navesti i ime vrste. Nasuprot tomu. a ne Fraxino (dat. 1984. radi potpunijeg uvida u predmetnu problematiku. T r i n a j s t i ć 2008). a njemu vrlo srodnu vrstu Q.). CXXXIV (2010). calliprinos Webb. Ćilipi i Cavtat (grčki Epidaurus) u Konavlima. coccifera i u Hrvatskom i u Crnogorskom primorju povezana s grčkim naseobinama na Jadranu tijekom staroga vijeka. usko srodnim vrstama parazitira ušenac Vermilio kermes (= “Coccus ilicis”. Q. coccifera i Q. šire područje Orebića i Potomje na Pelješcu. coccifera subsp. Veli bok. međusobno vrlo udaljene i oštro ograničene površine. U skladu s najnovijim nomenklaturnim pravilima (usp. Budući da je prvi dio binoma sintaksona u dativu to latinskom za drugu i treću deklinaciju u našem slučaju treba pisati Fraxino orno-. na kojemu su bile smještene postrojbe i objekti JNA. kada u opsegu nekoga roda postoji više vrsta. ali suvisle površine. posebice s obzirom na istočnojadransko primorje. rasprostranjena je samo vrsta Q. Kao što je to općenito poznato. U fitocenološko-sintaksonomskom pogledu Q. corr. 2. nastalim tijekom grčke kolonizacije. Osim toga. coccifera subsp.

T r i n a j s t i ć . Praha. J. Sonderbeih. LITERATURA – References A d a m o v i ć . 1984) is that the question concerns one species – Q. 1–400. Nauk. calliprinos being reduced to a younger synonym status. Vegetatio 32: 131–185. the name Q. te napokon u Fraxino ornoQuercetum cocciferae H-ić. Acta Bot.. Not. I. 1976: Chronological classification of the anthropochors. Relatively the most complete data on the presence of the kermes oak (Q. 19(1): 77–98. T r i n a j s t i ć . Repert. Trinajstić: KOROLOŠKE I FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE VRSTE Quercus coccifera L. coccifera and the subsp.. I. H a r a č i ć . R a u s c h e r t . Sarajevo. coccifera is known from the island 23 .. B a č i ć . R a u s c h e r t . The third viewpoint (Greuter and co. Zagreb. 1942: Conspectus florae montenegrinae. T r i n a j s t i ć .. 11: 739–768. We b e r . O. 1936: Monographie der Eichen Europas und Mittelmeergebietes. M o r a v e c .. 1985: Fitogeografsko-sintaksonomski pregled vazdazelene šumske vegetacije razreda Quercetea ilicis B. 2007: Značenje grčkih i feničkih kolonija za objašnjenje današnje rasprostranjenosti vrsta Quercus coccifera L.. Theurillat. coccifera. 2: 27–31. I. U HRVATSKOJ Šumarski list br. Lussinpiccolo. These are Studenčić. 1905: L’Isola di Lussin. Umj. calliprinos Webb. Vegetatio 67: 145–195. 1–2. 2nd Ed. A. u statusu asocijacije. caliprinos (Webb) Holmboe). 19-24 iz okolice Orebića na poluotoku Pelješcu. R o h l e n a . Nerezine and Ćunski. According to other viewpoint (Schwarz 1936) the question concerns one species only – Q. M i l i č i ć . R e g u l a . Moravec. Odj. I. T r i n a j s t i ć 2008).-Bl. T r i n a j s t i ć 1985). hrvatski botanički kongres. Lj. Akademija šumarskih znanosti.I. Acta Bot. Croat.. J. bilo je potrebno navedenu asocijaciju najprije prei- menovati u Orno-Quercetum cocciferae H-ić. Titograd 31(2–3): 71–96. il suo clima e la sua vegetazione. coccifera) in Croatia are given by Haračić (1905). Encyclopédie de Sylviculture 7. Mat. C a m u s .. (1958) 1985. 1988: Leaf anatomy of a Quercus coccifera L. 1985a: Pregled flore otoka Korčule. 1986: Code of Phytosociological Nomenklature. 2.. and Q. I. Jugol. 4e 3: 119–142. J-P. T. S c h w a r z . T r i n a j s t i ć 2008 (usp. T r i n a j s t i ć . del litorale adriatico jugoslavo. H. A. 47: 135–144. Zbog nomenklaturnih razloga. J. Veli bok. I l i j a n i ć . coccifera with two subspecies (the subsp. Paris. S. Nauk. T r i n a j s t i ć . a u skladu sa suvrememnim sintaksonomskim nomenklaturnim pravilima. nov. Herbol. i Q. D. SUMMARY: According to some viewpoints (Camus 1934–1939) all along evergreen part of the Mediterranean the Quercus coccifera agg.. 44: 107–130. S. B a r k m a n . Zagreb.. I. T r i n a j s t i ć . T r i n a j s t i ć . I. Fragm. Acta Bot. opisao i proučio pod imenom “Orno-Cocciferetum”. Poljopr. 21: 525–530. J. S. 1984: Sulla sintassonomiá della vegetazione sempreverde della classe Quercetea ilicis Br. comprises two species. In Dalmatia Q. CXXXIV (2010). I. BiH. J. Croat. 1958: Tipološko raščlanjenje primorske vegetacije gariga i borovih šuma. Akad. 2008: Biljne zajednice Republike Hrvatske. 1958 (usp.. Nov.. Veget. corr.) južnojadranskog primorja.. B a r k m a n . calliprinos Webb u Sredozemlju. Prir.B e v i l a c q u a . 1976: Code of Phytosociological Nomenklature. H. Leipzig. Regni Veg. – Bl. D. 1984: Analyse der Flora der Insel Mljet. Biosistematika 1(1): 79–85. Fitosoc. Spec. 1975: Kronološka klasifikacija antropohora s osvrtom na helenopaleofite jadranskog primorja Jugoslavije.. J. Croat. 1983: Mješovite zimzeleno-listopadne šume crnike i duba (Quercetum ilicis-virgilianae ass.. 1934–1939: Les Chenes – Monographie du genre Quercus 2. Šum. 179 str. 17: 7–78. H o r v a t i ć . L. Radovi 27. from the east Adriatic Coast. u jadranskom primorju Jugoslavije. Lj. T r i n a j s t i ć . coccifera L. Croat. J.. Knjiga sažetaka: 53–54.Sci. 2000: International Code of Phytosociological Nomenclaturee 3th Ed.. He reports severasl localities for the island of Lošinj in the Kvarner littoral. Paul Lechevalier. 1911: Die Pflanzenwelt Dalmatiens.. namely Q. Journ. M o r a v e c . Acta Bot.

U HRVATSKOJ Šumarski list br. Floristic composition and floristic structure of the so far studied stands of the Fraxino orno-Quercetum cocciferae ass. Trinajstić 2008). In the Dubrovnik littoral (Konavli). However. Trinajstić: KOROLOŠKE I FITOCENOLOŠKE ZNAČAJKE VRSTE Quercus coccifera L. The first data on the phytosociological and syntaxonomic characteristics of Q. 19-24 of Korčula – Lumbarda. Ruskovići (Visiani 1842.). coccifera in our country are reorted from the region of Orebić on the Pelješac Peninsula by Horvatić (1958) who describes a separate forest association. 1985. the Pelješac Peninsula – Orebić. 1958”. but to keep the suthorship “H-ić.I. in compliance with the current international syntaxonomic rules (Weber and co.p. 2000) . the kermes oak is known from the region of Ćilipi and Pendovo Selo. in Croatia are shown in the attached Table 1. CXXXIV (2010). Trinajstić. 1985. the Orno-Cocciferetum ass.. another correction was made to the name of the said association in to Fraxino orno-Quercetum cocciferae H-ić. Trinajstić 2008 (cf. 1–2. Finally. binomial “OrnoCocciferetum” is illegitimate and therefore was necessary (cf. 24 . n. 1985a). Korčula-Dominče (Trinajstić 1985). corr. to the east of Cavtat (Trinajstić 1983). 1985a) and Potomje (Trinajstić 1984. the island of Mljet – Saplunara (Adamović 1911. Regula-Bevilacqua and Ilijanić 1984. Horvatić 1958. Trinajstić 1984. Trinajstić 1984) to alter this name into “Orno-Quercetum cocciferae”.

što je pokazatelj jakog antropogenog djelovanja. 14 ugroženih i 30 osjetljivih svojti. Amorpha fruticosa. a na Liliopsida 240 taksona (19. S obzirom na broj vrsta najzastupljenija je porodica Asteraceae (106 vrsta ili 8. Marija Pandža. zatim slijede terofiti (251 takson. 52 %).85 %) i Fabaceae (77 vrsta ili 6.43 %). Murterskih iseljenika 5. do 2005.45 %).52 %) i hidrofiti (2. Područje obuhvaća dio papučko-krndijskog gorja. Ambrosia artemisiifolia. HR-22 243 Murter. Granice Parka definirane su Zakonom o proglašenju PP Papuk (NN/99). Istraživanja su obavljena u razdoblju od 2001. 25-44 FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA. U flori Papuka zabilježene su 33 vrste iz porodice orhideja (Orchidaceae) koje dolaze na otvorenim površinama i po travnjacima.IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS UDK 630* 17 (001) Šumarski list br. Potrebno je pratiti njihovo širenje i poduzimati odgovarajuće mjere za njihovo suzbijnje. do 2005.16 %). K l j u č n e r i j e č i : flora. Reynoutria japonica i dr. fanerofiti (12. geofiti (12. sc. Od 1223 vrste i podvrste tijekom ovih istraživanja nije potvrđeno nalaz za njih deset. a zatim slijede Poaceae (96 vrsta ili 7. U taksonomskoj analizi najzastupljenije su Angiospermae (1171 svojta. Artemisia verlotiorum. To područje 1 Dr. Rezultati su predočeni u tablicama (tab. Ukupno su zabilježene 1223 vrste i podvrste vaskularne flore unutar 121 porodice i 497 rodova.1 %). Rezultati analize životnih oblika u flori nekog područja pokazuju odnos flore prema općim klimatskim karakteristikama toga područja.83 %). na potezu Kutjevo – Velika – Kamenska – Vučjak – Zvečevo – Voćin – 25 . klimatske karakteristike. godine obavljen je niz florističkih istraživanja (u svim vegetacijskim sezonama) na području Parka prirode Papuk. travnja 1999. od kojih je šest kritično ugroženih.). U fitogeografskoj analizi dominiraju biljke euoroazijskoga flornog elementa (335 taksona. 1–2) i slikama (sl. U prirodnoj vegetaciji zabilježene su i adventivne biljke. U radu je obavljena sintaksonomska analiza te ekološka i fitogeografska analiza. Ailanthus altissima. Echinocystis lobata. 20. Hrvatska (Croatia) proglašeno je Parkom prirode 23. 1 i 2). 95. HRVATSKA) THE FLORA OF THE PAPUK NATURE PARK (SLAVONIA. Preduvjet za njihovo očuvanje je održavanje tradicionalnog načina košnje i ispaše travnjačkih površina. CXXXIV (2010). Velik je udio biljaka široke rasprostranjenosti (oko 18 %). 1–2.6 %). Na istraživanom području zabilježeno je 50 ugroženih svojti (4. kamefiti (3. CROATIA) Marija PANDŽA1 SAŽETAK: U radu je analizirana flora Parka prirode Papuk.92 %). ekološka i fitogeografska analiza.09 %) s popisa Crvene knjige Republike Hrvatske. g. životni oblik.7 %) od kojih na Magnoliopsida otpada 931 takson (76. Elodea canadensis. PP Papuk UVOD – Introduction U razdoblju od 2001. 27.30 %). godine. Bidens tripartita.39 %). sintaksonomska analiza. i ima površinu od oko 335 km2. Od adventivnih biljaka osobito su zanimljivi neofiti (Acer negundo. jer se samo na taj način mogu sačuvati i njihova staništa. Najzastupljeniji životni oblik u flori Papuka su hemikriptofiti s 589 taksona (48.

M. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA, HRVATSKA)

Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 25-44

Slatinski Drenovac – Orahovica – Petrov vrh – Kutjevo. Područje je reljefno razdvojeno od Podravske zaravni na sjeveru i Požeške kotline na jugu. Prostor pripada panonskoj makroregiji, odnosno području tzv. Slavonskog gorja. U sklopu slavonskog gorja Papuk je najrasprostranjenija i najzanimljivija gora i zajedno s Krndijom oblikuje jednu reljefno-pejzažnu cjelinu. Papučko-krndijsko gorje proteže se u smjeru istok-zapad. Od vrhova ističu se Točak (887 m), Papuk (953 m), Ivačka glava (913 m), Češljakovački vrh (820 m) i Kapovac (792 m) koji su raspoređeni kontinuirano i imaju ulogu vododjelnice brojnim pritocima između glavnih tekućica Drave na sjeveru i Save na jugu. Masiv papučko-krndijskog gorja u Parku prirode Papuk, hidrološki je vrlo bogat nadzemnim i podzemnim vodama. Od potoka i rječica koje su usmjerene savskom slivu značajnije su Brzaja, Stražemanka, Veličanka, Dobočanka, Vetovka i Kutjevačka rijeka. Dravskom slivu gravitiraju Voćinska rijeka, Vojlovica i Kovačica, te Pištanska i Radlovačka rijeka. U navedenom području teren je razveden i obiluje brojnim vrhovima, grebenima, jarcima i uvalama različitih nagiba. Unutar Parka razlikujemo potočne doline, lesne zaravni, brdsko-brežuljkasto pribrežje i središnji dio gorsko planinskoga masiva Papuka i Krndije. Floristička raznolikost PP Papuk uvjetovana je geološko-litološkom građom i klimatskim značajkama. Klima istočne Slavonije, od Daruvara do Iloka, po Köppenu pripada cfwb”x” klimi, umjereno topla i kišna, Prvi istraživači flore požeškoga kraja, a time i područja Parka, bili su P i l l e r i M i t t e r p a c h e r koji su u taj kraj krenuli 1782. godine (usp. H i r c 1905). U požeški kraj 1808. g. dolaze Pavao Kitaibel, koji zajedno s profesorom Fabriczyjem istražuje floru oko Kutjeva, Kule i Poreča (usp. F o r e n b a c h e r 1905: 139). Istraživanjem flore 40-tih godina 19. stoljeća bavio se Požežanim dr. Antun P a v i ć . Sastavio je veliku herbarijsku zbirku, a bio je u vezi s poznatim botaničarima svoga vremena. O njegovoj zbirci piše K e m p f (1910: 606) “Požeška gimnazija ima i danas golem i krasno uređen herbarij, koji potječe od liječnika Pavića”. Pavićeva zbirka je vjerojatno propala. Od rezultata Pavićevih istraživanja objavljeno je, na žalost, samo nekoliko zapažanja o nalazima vrsta Erythronium dens-canis, Isopyron thalictroides, Eranthis hyemalis, Helleborus dumetorum i H. viridis (P a v i ć 1851). Osim toga, Pavić je napisao i rad “Slavonsko biljoslovlje”, ali je sudbina rukopisa također nepoznata (usp. K o v a č e v i ć 1970). U isto vrijeme s Pavićem je botanizirao Eusebius Bauer, profesor požeške gimnazije, koji je kako tvrdi K a u d e r s (1906), “veću pasku nalazištima biljaka posvetio od Pavića”. Obilje podataka o flori nalazimo u djelu S c h u l z e r i dr. (1866) “Die bisher bekannten Pflanzen Slawoniens”.
26

nema sušnog razdoblja, oborina je jednoliko kroz cijelu godinu, a najsušniji dio godine je u hladno godišnje doba (usp. S e l e t k o v i ć i K a t u š i n 1992). Srednja godišnja temperatura za tridesetogodišnje razdoblje (1961–1990) klimatološke postaje Požega je 10,6 °C i srednja godišnja količina oborina 782 mm. Litološka podloga izgrađena je od silikatnih stijena i karbonatnih naslaga. Glede visinske raščlanjenosti vegetacije na istraživanom području, možemo zaključiti da postoje tri vegetacijska pojasa (usp. T r i n a j s t i ć 1995, 1998) brežuljkasti (od 100–250 m) koji pripada pojasu kitnjakovih šuma, brdski (od 250–900 m) kojega karakterizira dominacija bukovih šuma i gorski pojas (iznad 900 m) kojega karakteriziraju bukovo-jelove šum. Unutar ta tri visinska pojasa zastupljen je niz zajednica azonalnog značaja – zajednice čija je pojava tu uvjetovana posebnim prilikama staništa (poplave, litološka podloga i dr.). Fitocenološkim istraživanjima šumske vegetacije PP Papuk (usp. F r a n j i ć 2002) utvrđeno je 13 biljnih zajednica koje čine glavninu vegetacije istraživanoga područja. Uz šumske zajednice važna su i druga staništa bogata vrstama, kao travnjačke površine, šumski rubovi, močvarna vegetacija. Navedena staništa ne zauzimaju velike površine, ali su važna s prirodo-znanstvenog gledišta.

Povijest istraživanja flore – The history of research
Biljni svijet u okolici Kutjeva proučavao je i Viktor J a n k a (usp. H i r c 1919). S c h l o s s e r i Vu k o t i n o v i ć u djelu “Flora Croatica” (1869) navede i brojne biljke iz požeškoga kraja. Profesor Kraljevske velike gimnazije u Požegi Ivan K o m l a n e c , sastavio je i objavio u “Izvjestju” gimnazije za školsku godinu 1872/73. “Popis javnocvietnih bilina požeške okolice”. To je bio najpotpuniji popis flore požeške okolice na jednome mjestu, a Komlanec ga je sastavio pomoću spomenutoga dijela “Flora croatica” Schlossera i Vukotinovića te Willkomova djela “Führer in’s Reich der deutschen Pflanzen”. U srpnju 1894. godine Požešku kotlinu posjećuje Dragutin H i r c (1900, 1900a). Podatke o biljnom svijetu požeškoga kraja nalazimo i u putopisnim člancima H i r c a (1905) napose za Papuk i Krndiju te u “Reviziji hrvatske flore” (usp. H i r c 1903–1912). Što iz vlastitih zapažanja, a što iz navoda drugih autora o biljnom pokrovu požeškoga kraja, nalazimo i u poznatom djelu Julija K e m p f a o Požegi (1910). Za floru Psunja B o š n j a k (1925) navodi oko 360 biljnih vrsta, a među njima i neke koje do tada nisu bile zabilježene za Slavoniju. Sredinom 20. stoljeća jugozapadni dio okolice Požege proučavala je Danica Božuta (1957), a sjeverne

M. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA, HRVATSKA)

Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 25-44

obronke Požeške gore Mirko Tomašević (1998). Biljni pokrov Požeške kotline proučavao je Kovačević (1974). Manji broj podataka o flori požeškoga kraja nalazimo i u drugim radovima (usp. G j u r a š i n 1933, K u š a n 1936, H o r v a t i Š l e z i ć 1958, B e r t o v i ć 1963, I l i j a n i ć 1964, 1968, 1969, 1969a), koji se djelomično odnose na šira područja Slavonije, odnosno Hrvatske. Najopsežniji prikaz flore Požeškoga područja navodi I l i j a n i ć (1977) u monografiji “Požega 1927–1977.”

Tu se navodi popis flore na osnovi do sada poznatih i objavljenih radova, ukupno 1030 biljnih svojti. Tijekom zadnjih 15-ak godina obavljeno je niz florističkih i vegetacijskih istraživanja područja Parka prirode Papuk (usp. T r i n a j s t i ć i dr. 1991, 1991a, 1993, 1996, 1997, F r a n j i ć 1992, 1995, 1997, F r a n j i ć i T r i n a j s t i ć 1999, T r i n a j s t i ć i F r a n j i ć 1999, F r a n j i ć i dr. 1998, 1999, 2001, 2001a, To m a š e v i ć 1998, To m a š e v i ć i S a m a r d ž i ć 2000, B a r i č e v i ć 2002, P a n d ž a i dr. 2003). Tim je istraživanjima dosta detaljno istražena flora Parka i za ovu prigodu navedena sa svim do sada poznatim vrstama.

MATERIJAL I METODE – Material and Methods
Determinacija biljnih taksona izvršena je pomoću sljedećih florističkih djela: B o n n i e r (1911–1935), H e g i (1935–1939), T u t i n i dr. (1964–1980, 1993), J a v o r k a i C s a p o d y (1975), H o r v a t i ć i T r i n a j s t i ć (1967–1981), T r i n a j s t i ć (1975–1986), P i g n a t t i (1982), D e l f o r g e (1995). Nomenklatura svojti usklađena je prema T u t i n i dr. (1964–1980, 1993), a svojte koje nisu zastupljene u navedenom izvoru usklađene su prema Vi d a k o v i ć i F r a n j i ć (2004) te N i k o l i ć (1994–2000) i one su označene zvjezdicom (*) ispred imena svojte. Porodice s pripadajućim rodovima, vrstama i podvrstama navedeni su u popisu flore abecednim redom u opsegu viših sistematskih taksona. Kratice za životne oblike nalaze se u popisu flore ispred imena vrste, a raspodjela u šest osnovnih oblika izvršena je prema P i g n a t t i (1982): P – phanerophyta Ch – chamaephyta H – hemicryptophyta G – geophyta T – therophyta Hy – hydrophyta Za fitogeografsku rasprostranjenost vrsta korišteni su različiti izvori: B o n n i e r (1911–1935), T u t i n i dr. (1964–1980, 1993), H o r v a t i ć i T r i n a j s t i ć (1967–1981), T r i n a j s t i ć (1975–1986), P i g n a t t i (1982), H e g i (1935–1939), D e l f o r g e (1995). Popis flore – Floristic list
Adiantaceae (Sinopteridaceae) H Notholaena marantae (L.) Desv. (= Cheilanthes marantae (L.) Domin; 11 Aspleniaceae H Asplenium adiantum-nigrum L.; 11 H A. ceterach L. (= Ceterach officinarum DC.); 3 H A. ruta-muraria L.; 10 H A. scolopendrium L. (= Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.); 10 PTERIDOPHYTA H A. septentrionale (L.) Hoffm.; 10 H A. trichomanes L.; 11 Blechnaceae H Blechnum spicant (L.) Roth; 10 Dryopteridaceae (Aspidiaceae) G Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs; 10 G D. dilatata (Hoffm.) Gray; 10 G D. filix-mas (L.) Schott; 11 H Polystichum aculeatum (L.) Roth; 11

Klasifikacija vrsta izvršena je prema H o r v a t i ć (1963) te H o r v a t i ć i dr. (1967–1968) u 12 glavnih skupina flornih elemenata. U popisu flore iza imena vrste označeni su florni elementi (brojem): Mediteranski (sredozemni) florni element – 1 Ilirsko-balkanski florni element – 2 Južnoeuropski florni element – 3 Atlantski florni element – 4 Istočnoeuropsko-pontski florni element – 5 Jugoistočnoeuropski florni element – 6 Srednjoeuropski florni element – 7 Europski florni element – 8 Eurazijski florni element – 9 Biljke cirkumholarktičke rasprostranjenosti – 10 Biljke široke rasprostranjenosti – 11 Kultivirane i adventivne biljke – 12 Vrste koje se nalaze na popisu u Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske (N i k o l i ć i To p i ć 2005) označene su posebnim slovima koja ujedno predstavljaju i stupanj njihove ugroženosti. Ugroženim se smatraju svojte koje su smještene u jednu od sljedećih kategorija: CR – kritično ugrožene EN – ugrožene VU – osjetljive Oznake se nalaze iza oznake flornih elemenata u popisu flore. Nepotvrđeni nalazi vrsta u popisu flore (označeni su znakom ♦) i nalaze se iza oznake flornog elementa.

REZULTATI – Results

27

M. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA, HRVATSKA)

Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 25-44

H P. lonchitis (L.) Roth; 10 G P. setiferum (Forsk.) Wouynar; 10 Equisetaceae G Equisetum arvense L.; 10 G E. fluviatile L.; 10 G E. hyemale L.; 10; VU G E. palustre L.; 10 G E. pratense Ehrh.; 10 G E. sylvaticum L.; 10 G E. telmateia Ehrh.; 10 G E. variegatum Schleich.; 10 Hypolepidaceae (Pteridaceae) G Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.; 11 Cupressaceae Juniperus communis L.; 10 * J. horizontalis Moench; 12 J. sabina L.; 12 J. virginiana L.; 12 Chamaecyparis lawsoniana (Murray) Parl.; 12 * Ch. pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl.; 12 Thuja occidentalis L.; 12 Th. orientalis L.; 12 Th. plicata Don; 12 Pinaceae Abies alba Mill.; 3

Lycopodiacae Ch Lycopodium clavatum L.; 11 Ch Diphasiastrum complanatum (L.) Holub; 10 Ophioglossaceae G Ophioglossum vulgatum L.; 10 Polypodiaceae H Polypodium vulgare L.; 11 H H G H P P P P P P P P P P Woodsiaceae (Athyriaceae) Athyrium filix-femina (L.) Roth; 11 Cystopteris fragilis (L.) Bernh.; 11 Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.; 10 Woodsia ilvensis (L.) R. Br.; 10

MAGNOLIOPHYTA-CONIFEROPHYTINA
P P P P P P P P P P * A. concolor (Gord.) Engelm.; 12 * Cedrus atlantica (Endl.) Manetti; 12 Larix decidua Mill.; 12 Picea abies (L.) Karst; 12 * P. omorika (Pančić) Purkyné; 12 * P. pungens Engelm.; 12 Pinus nigra J. F. Arnold ssp. nigra; 12 P. strobus L.; 12 P. sylvestris L.; 12 Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco; 12 Taxaceae P Taxus baccata L.; 9; VU

MAGNOLIOPHYTINA-MAGNOLIOPSIDA
P P P P P P P G T T T P P H T H H H H G T H T H H H H Aceraceae Acer campestre L.; 8 A. negundo L.; 12 A. obtusatum Waldst. et Kit.; 6; ♦ A. platanoides L.; 8 A. pseudoplatanus L.; 8 * A. sacharinum L.; 12 A. tataricum L.; 6 Adoxaceae Adoxa moschatellina L.; 10 Amaranthaceae Amaranthus graecizans L.; 12 A. lividus L.; 11 A. retroflexus L.; 11 Anacardiaceae Cotinus coggygria Scop.; 3; ♦ Rhus typhina L.; 12 Apiaceae Aegopodium podagraria L.; 9 Aethusa cynapium L.; 9 Angelica sylvestris L.; 9 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.; 9 Apium nodiflorum (L.) Lag.; 3 Astrantia major L.; 2 Berula erecta (Huds.) Coville; 10 Bupleurum longifolium L.; 3 Carum carvi L.; 9 Caucalis platycarpos L.; 11 Chaerophyllum aromaticum L.; 7 Ch. aureum L.; 3 Ch. hirsutum L.; 3 Cnidium silaifolium (Jacq.) Simk.; 3 H H H T H H H H H H H H H H T H H H H H H H H H H H H H T T T Conium maculatum L.; 11 Daucus carota L.; 9 Eryngium campestre L.; 3 Falcaria vulgaris Bernh.; 9 Hacquetia epipactis (Scop.) DC.; 6 Heracleum sphondylium L.; 9 Laser trilobum (L.) Borkh.; 6 Laserpitium krapfii Crantz (= L. marginatum Waldst. et Kit.); 6 L. latifolium L.; 8 L. prutenicum L.; 8 Ligusticum lucidum Mill.; 3 Oenanthe banatica Heuff.; 6 Oe. fistulosa L.; 11 Oe. silaifolia M. Bieb.; 3 Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.; 3 Pastinaca sativa L.; 11 Peucedanum alsaticum L.; 3 P. austriacum (Jacq.) Koch; 3 P. cervaria (L.) Lapeyr.; 3 P. oreoselinum (L.) Moench; 8 Pimpinella major (L.) Huds.; 8 P. saxifraga L.; 9 Sanicula europaea L.; 11 Selinum carvifolia (L.) L.; 9 Seseli annuum L.; 3 S. elatum L. ssp. osseum (Crantz) P. W. Ball.; 3 S. montanum L.; 3 Sium latifolium L.; 7 Tordylium maximum L.; 9 Torilis arvensis (Huds.) Link.; 3 T. japonica (Houtt.) DC.; 11

28

) Scop. 3 H C. 9 I. B. triumphetti All. 1–2. 9 H A... 3 D. sylvaticus L. aquaticus Hill ssp.. 7 S.) S. trichophylla (Boiss... 9 Asteraceae H Achillea aspleniifolia Vent. scoparia Waldst. minor L. hirta L... 6 H Adenostyles alliariae (Gouan) A.. vulgare Lam. oleraceum (L. vulgaris L. conyza DC. gigantea Aiton. salicina L. montana L. 9 Conyza canadenis (L.. 12 G. Schul.) All. stenolepis A. Kern. 12 T Anthemis arvensis L. 3 Omalotheca sylvatica (L. (= Tripleurospermum tenuifolium (Kit.)..) Rchb. W.).) Walters (= S. 11 T Ch. 8 Aristolochiaceae G Aristolochia clematitis L.) Boiss.. 12 S. ex DC. et Kit... scabiosa L. et Kit. aquaticus. suaveolens (Pursh) Rydb.) Rauschert (= Matricaria chamomilla L. ssp. Bip. 7 C. HRVATSKA) Šumarski list br.) Scop..) Dumort.. salicina L..Mey.). et Kit. 9 Ch Artemisia absinthium L. Bieb. 3 H C. 12 Erigeron annuus (L... 9 C.. F.). paniculata L. 3 H C. 3 H C. ex Willd..) Scop. nemorensis. 9 Solidago canadensis L. 3 I. nigrescens (= C.. jacea L.. 8 H A..M. 7 29 . 5 H Bellis perennis L. barbareifolius (Wimmer et Graebn.) Sch.. 7 H Arctium lappa L. ruthenica M.) Čelak ...) Bernh. 3 H C. arvense (L. vulgaris L..) Sch. scabiosa. salicina. 25-44 Apocynaceae Ch Vinca major L. spiraeifolia L. 7 T Bidens tripartita L. rivulare (Jacq.. nemorensis L. erraticus Bertol. vulgaris Gaertn.. cotula L. pseudophrygia (C. 11 Galinsoga ciliata (Raf.. 3 T Centaurea cyanus L. 3 H C. tanacetifolia Janch. 5 H A.. 3 T Ambrosia artemisiifolia L. 6 C. pannonica Scheele. vulgare (Savi) Ten.) Pers... 9 S. ssp. ssp. pectinata L.) Freyn). 7 S. ssp..) Cronquist. 8 S. ssp... 8 Matricaria perforata Mérat (=Tripleurospermum inodorum (L.. 6 H A.) All. 9 Asclepiadaceae H Vincetoxicum hirundinaria Medik.. (= Filago minima (Sm.). millefolium L.. 7 C. Blake. 9 C.) Raf. 6 Leucanthemum praecox Horvatić. 7 H A. vochinensis Bernh. 3 I. 6 Echinops exaltatus Schrad. 7 S.. 3 I.. jacobaea L.. 3.). phrygia L. 12 Inula britannica L. aspera (Poir.) Pers. 12 Doronicum austriacum Jacq. viscosus L.. 7 H Carduus acanthoides L. 8 H C. 9 Erechtites hieraciifolia (L.. 6 I. erucifolius L. ssp. 12 Eupatorium cannabinum L. A. CXXXIV (2010).. 2 H C. 8 S. 9 H A. crispus L.. 9 C. 3 I. 11 H A. 3 H A... helenium L. (= Chrysanthemum corymbosum L. 9 H C.. Mey.). Bip..) Gugler. 12 Senecio aquaticus Hill ssp.. 3 P.. tinctoria L. 1 H Carlina acaulis L. 7 H C... verlotiorum Lamotte. fuchsii (Gmel. nigrescens Willd. nutans L.. collina Becker ex Rchb.) DC. 11 H T H H H H H H T H G H H T H H T T T T H H H H H H H H H H H H T T T H H G G H T G H H H H H H H T T H H H H H Cirsium acaule Scop. 9 Tanacetum corymbosum (L.. 3 T Chamomilla recutita (L... palustre (L... tomentosum Mill.) Opiz (= Gnaphalium uliginosum L. 12 Ch V. 12 H A..... 11 H Aster amellus L. hybridus (L.) Hayek. 9 C. 2 H C. 3 H Asarum europaeum L. ssp. canum (L. lutea Desf.. 9 S. 8 Serratula tinctoria L.. 9 Petasites albus (L. Bip. 9 Logfia minima (Sm. 5 H C.) Scop.. 9 I. 9 M.. (= Gnaphalium sylvaticum L. 9 H C.. oculus-christi L. macroptilon Borb. ensifolia L. rhenana Boreau.. sphaerocephalus L. 9 L. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA. 9 Filaginella uliginosa (L. 9 H C.. fritschii (Hayek) Dostál. virgaurea L... eriophorum (L. nemorensis L. 6 E. 9 T Carpesium cernuum L.. rivularis (Waldst... 10 Onopordum acanthium L. Kern. 3 Jurinea mollis (L. ssp. 3 G A..) Sch. 7 S.. 11 T A. 6 H C. nigra L. VU Araliaceae P Hedera helix L. 11 T A.. 9 Pulicaria dysenterica (L. ssp.). distans Waldst. 12 S. et F. 6 I. orientale Hoffm. 9 H Buphthalmum salicifolium L. 9 Rudbeckia laciniata L. parviflora Cav. 6 H C. 8 Aquifoliaceae P Ilex aquifolium L. grinensis Reut.) Gaertn. 11 H C. 9 Filago vulgaris Lam.. Gaertn.. triniifolia Heuffel... et Scherb.) P.. 9 H A.. minus Bernh. 7 P.

. 12 T Calepina irregularis (Asso) Thell. 9 Xanthium spinosum L. 7 H Ph..) Rchb. 9 T Sinapis arvensis L... sylvatica Hoffm.. mollis Wulfen ex Hornem.). 11 T Erophila verna (L... Cardamine savensis Schultz). sibirica L. xylosteum L.. 8 H Symphytum officinale L. 12 Xeranthemum annuum L. 7 H C. 9 T Myosotis arvensis (L. 8 G S. 12 30 .. 3 H Cynoglossum officinale L. rapunculoides L. orbiculare L. azurea Mill.) L. 9 Boraginaceae T Anchusa arvensis (L. D. 7 H P. (= A. spicatum L.).. 3 H P. 3 T Cardaminopsis arenosa (L.. 9 H B.) Hill. racemosa L. trachelium L.) Dumort. 11 T Sisymbrium officinale (L.) Besser. 3 P V.. rhytidophyllum Hemsl.. 9 H M..) Gaertn... 8 T Raphanus raphanistrum L.. 3 H Phyteuma nigrum F. CXXXIV (2010)..) Medik. 5 T R.. 9 H C. impatiens L. vulgare L.) Cavara et Grande. 8 P S.) M. 9 T M.). et B.. 7 Brassicaceae H Alliaria petiolata (M. 9 Tussilago farfara L. waldsteinii Dyer (= Dentaria trifolia Waldst. HRVATSKA) Šumarski list br. et Kit.. 9 H C. caprifolium L. recta Vill... 9 P Sambucus ebulus L.. 8 H Capsella bursa-pastoris (L. 9 H Epimedium alpinum L. 9 H Th.. vulgaris L. 9 P * V.. 9 H A.. Johnston (= Lithospermum purpurocaeruleum L.. purpurocaerulea (L. 3 Ch A. 6 H C. opulus L. 12. 3 H M..) Chevall. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA. hirsuta (L. perfoliatum L.. 3 H C. M. 7 H Pulmonaria longifolia (Bast. angustifolia L. Br.. rapunculus L... trifolia L...) Scop. glomerata L. 9 Betulaceae P Alnus glutinosa (L.. macrophyllum (Waldst. montanum L... 25-44 T... 9 H C. bulbifera (L.) Bernh.) Crantz (= Dentaria enneaphyllos L.. 6 T Lepidium ruderale L. 3 T C. 1 H Lithospermum officinale L... pyrenaica (L.... 11 T A. Bieb. austriaca (Crantz) Besser. palustris (L. 8 P S. 9 H R. 9 G C.. EN X. 3 T Th.. arvense L. 11 H R.. 8 T Conringia orientalis (L.).) DC..). stricta Link ex Roem. et Sm. Johnston (= Lithospermum arvense L. kitaibelii Becherer (= Dentaria polyphylla Waldst. 8 H C.) Scop... 8 T Legousia speculum-veneris (L. 9 H Jasione montana L.) I... 9 Caprifoliaceae P Lonicera alpigena L. hirsuta L.. 12 P Viburnum lantana L. auriculata Lam... 10 T M.. Gaertn..) Boreau (= P. 12 P B. 3 T Th. 3 H A. 11 T Thlaspi alliaceum L. 8 T Heliotropium europaeum L. 11 H Barbarea vulgaris R... 3 G Armoracia rusticana P. sylvestiris (L. 2 T. 9 H C.) Besser.. 11 H A. Koch. cylindraceum Sibth. 1–2.). 3 H C. 3 P L. 3 H A. et Schult. 7 H Hesperis sylvestris Crantz.) W.. 3 H R.. montanum L.). enneaphyllos (L. 8 T Buglossoides arvensis (L. 3 H Diplotaxis tenuifolia (L. Schmidt.) Hayek (= Arabis arenosa Scop. caerulea L. J. 11 H Arabis glabra (L. patula L. 9 Campanulaceae H Campanula bononiensis L. tuberosum L... strumarium L.. 12 Callitrichaceae Hy Callitriche stagnalis Scop. 3 H Ph. officinalis L.. 10 P * Symphoricarpos orbiculatus Moench. 12 P B. 9 H Omphalodes verna Moench..M. 8 H C. 11 T Draba muralis L.. 11 H Rorippa amphibia (L.) Heynh. 11 H Erysimum odoratum Ehrh. 11 H Th. 9 P * Betula nigra L.) Sch. 12 X. persicifolia L... 8 P L. M. 9 H Lunaria rediviva L. 7 Cannabaceae P Humulus lupulus L. 9 H H G T T T T G C.) Crantz (= Dentaria bulbifera L. W.. 3 H Cerinthe minor L. praecox Wulfen.. 11 T C.) Chaix in Vill.. Mey. 9 H Echium vulgare L. turrita L. 8 G C.. 3 T Arabidopsis thaliana (L.. et Scherb. nigra L.. pendula Roth. 9 H C. 3 P L. 9 Berberidaceae P * Berberis thunbergii DC. et Kit. 1 Buxaceae P Buxus sempervirens L.) Besser. 9 T Alyssum alyssoides (L. officinalis L... pratensis L.... 11 H Cardamine amara L.. Bieb. et Kit. 3 Balsaminaceae T Impatiens noli-tangare L.).) I.. ramosissima Rochel. scorpioides L. cervicaria L. 11 T Brassica nigra (L. Bip.

Kerner) Soó. 8 H H....) Mill. monspessulanus L. 11 Ch.. 8 T C.. pratensis... ssp.) Moench.. 12 P E. carthusianorum L. holosteoides Fr. 5 T L. 9 T S.) Griseb. 3 H Hypochaeris maculata L. hispidus L. barbatus L. semidecandrum L. Presl et C. 3 C. tectorum L.) Clairv. murorum L. 9 H S. obscurum (Čelak... 8 H D. nemorum L.. 8 T L. 11 T S. giganteus D’ urv. 11 H Taraxacum officinale agg.. saxifraga (L.) Greuter et Burdet.. 9 H L.). 25-44 Caryophyllaceae Agrostemma githago L. bonus-henricus L. 11 Cerastium brachypetalum Pers. CXXXIV (2010).. 9 H S. lactucella Wallr.) Mérat ssp. pratensis L. 7 H D. pilosella L. et Godr. 7 T C.) Wallr. bauhinii (Besser) Petunnikov. 3 H L.. 6 H D. ex Gochnat ssp.. 9 H H. racemosum Waldst. ssp. piloselloides Vill. nummularium (L. 3 H S. asper (L. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA. 11 T Lapsana communis L. Presl.. cantabrica L.) Vill.. 3 H Chondrilla juncea L. 9 T Picris echioides L. 7 H Cucubalus baccifer L. 9 T Petrorhagia prolifera (L. foetida L... 11 T C. et Kit. viscaria L.. 9 Cichoriaceae H Aposeris foetida (L.. rosea L. 9 H T. 3 H D.. vulgare (Hartman) Greuter et Burdet.. 9 Polycnemum arvense L.) Mill.. 11 Arenaria serpyllifolia L. taraxacoides (Vill.. mantica (L. 9 H H.. japonicus L.. ssp. ssp. 9 H H. pontederae (A.. 3 P E.. W.) Desr. 9 P E. 11 T Chenopodium album L. lachenalii C...) R.. 11 H Stellaria graminea L. 7 H H. 7 H H. nummularium. caespitosum Dumort. 8 Celastraceae P Euonymus europaeus L. 3 T M.. 3 H H. (= Viscaria viscosa Asch. 3 H S. glomeratum Thuill. 8 Convolvulaceae H Calystegia sepium (L. 11 T Ch.. 3 H C... 10 T C. 11 Chenopodiaceae T Atriplex patula L. 10 T A. Weber. 8 Ch H. capillaris (L... pratense Tausch. et Kit. 11 T Scleranthus annuus L.. 3 H Lactuca quercina L.... 11 H C. 3 H Saponaria officinalis L.) Mill. pavichii Heuff. noctiflora L. 11 H T. 3 T Sagina apetala Ard. glaucum L. 11 H C... setosa Haller f. 9 H Leontodon autumnalis L.... ssp. pratensis L.).. 3 T T T T 31 . media (L. praealtum Vill. 3 T C. 11 H Silene dioica (L. fil. ssp... villosum Jacq. fontanum Baumg.) Čelak. murale L... 3 T Gypsophila muralis L. nutans L.. 9 H Prenanthes purpurea L. 6 H H... (= H.M.) J. 9 H Tragopogon dubius Scop.. 11 Ch Spergularia rubra (L. trinervia (L. 1 H H.. 9 T St. alba (Mill.) Less. flos-cuculi L. ssp. collinus Waldst. 9 H H. 9 H H. 3 Ch Helianthemum nummularium (L..... 6 H D. 9 H Cichorium intybus L.) Dumort. giganteus. Gmel.. serriola L. bifidum Kit.) Bartl.. incanus (L. et Kit. 11 T C. 11 H Ch. 3 H Myosoton aquaticum (L. viridiflora L. flavescens Waldst. umbellatum L...) Hill. verrucosus Scop. Br. 5 Ceratophyllaceae Hy Ceratophyllum demersum L. et Kit.. vulgaris (Moench) Garcke.. 1–2. 9 T S. 7 H Sonchus arvensis L. 9 T Ch. 9 H P.) Holub. giganteiformis Borbás ssp. 5 H D. 3 H C. 11 H Crepis biennis L.).. HRVATSKA) Šumarski list br. ssp. 11 H St. holostea L. 9 H Moehringia muscosa L. 1 H P.. 9 T Spergula arvensis L. 3 H T.) Clairv. oleraceus L. 3 H Mycelis muralis (L. sabaudum L..) Link. 3 H D. ex Willd. 3 H L. Ball et Heywood. 9 T M. sylvaticum Waldst... 11 T C. radicata L. crispus Vill. hieracioides L.. 9 H Hieracium acuminatum Jordan (= H.. glutinosum Fr. 8 H H. 9 T Holosteum umbellatum L. 9 H L..) P. polyspermum L.) Schrank. 9 H Dianthus armeria L. 3 G Convolvulus arvensis L. 11 H C. latifolia Poir. (Lyons) Symons. orientalis (L.... hybridum L.. 9 H S. 11 T T T H Ch.) Moench.. latifolius (L. 11 Ch. 9 Cistaceae Ch Fumana procumbens (Dunal) Gren.. 11 H H. 9 H Lychnis coronaria (L. paludosa (L. eumonspessulanus Novák. taraxacoides.. sylvestris Wulfen. sylvatica (Kit.. 3 H L.. urbicum L. palustre agg. 9 Ch St. C.

. 8 H S. epithymoides L. uliginosus Schkuhr. 9 H M. arvense L.. exigua L.. aureum Pollich. 8 G E.. 3 H Dorycnium pentaphyllum Scop. drymei.. 9 T S.. 8 Crassulaceae Ch Jovibarba globifera (L. 3 H D. 3. 5 T Echinocystis lobata (Michx) Torr. 8 P Lembotropis nigricans (L. orientalis Mill. vernus (L. hispanicum L. 9 Euphorbiaceae Ch Euphorbia amygdaloides L. 9 H T. Parn. 1. 3 H Scabiosa columbaria L.. CR H T.. 9 Ch Sempervivum tectorum L. 3 G T. 3 H L. 3 H T. 9 T L.. rubens L... 8 Elatinaceae Hy Elatine hydropiper L. Beck... pannonicum Jacq.. ♦ T Lathyrus aphaca L. hirta (L.).. telephium L. 3 H Succisa pratensis Moench. 3 P Laburnum anagyroides Medik... 9 H A. 11 T M. 6 H E. 8 H L. 11 H T. et Wettst.. ochroleuca L. 25-44 Cornaceae P * Cornus hungarica Kárpati. 8 Corylaceae P Carpinus betulus L.. 9 H Hippocrepis comosa L. 3 G M..) Ehrend... 7 H K. 7 Ch Sedum acre L. (= L.. 12 H Anthyllis vulneraria L. 9 Dipsacaceae T Cephalaria transsylvanica (L.. et Schult...) J. 11 T T. 7 Ch G.) L. 10 Ericaceae Ch Calluna vulgaris (L. germanicum (Gremli) Rikli. 8 T Pisum sativum L... supinus (L. 9 H D. 9 H M. drymeia Heuff...) Nyman. 11 H L.. 4 Ch Vaccinium myrtillus L. 9 H Knautia arvensis (L. campestre Schreb. 9 G E. 9 T T.) Link. 9 32 .. ssp. 9 T T.).. CXXXIV (2010). helioscopia L.. sativa L. 8 P C. 8 P Cytisus scoparius (L..). tinctoria L. ssp.. pratense L. sanguinea L.. brittingeri Opiz et Samp. ssp. cyparissias L. 3 P C. 7 G E. medium L.. 7 Cucurbitaceae G Bryonia alba L. polyphylla (DC. album L. 7 H Vicia cassubica L. 3 H L.M. 3 H S. latifolius L. ochroleucum Huds. montanum L. ex Willd. 8 Fabaceae P Amorpha fruticosa L...) Rouy... 3 T T.. platyphyllos L. 3 H C. esula L. P Corylus avellana L. mas L. drymei Heuff. 8 Ch Coronilla coronata L. 11 H T. 9 G Mercurialis ovata Sternb.. pentaphyllum Scop.. maximum (L.. gmelinii Fritsch (= L. tuberosus L. dubium Sibth.. 4 Ch G. 9 Ch S.) Bernh.) Link. linifolius (Rchd. arvense L. glychyphyllos L. 9 T Medicago arabica (L.) Pallas.).. 9 H L.. michelianum Savi. 3 G L. 3 H K. ssp. repens L.) Bernh.) J. carniolica Jacq. sativa L. 3 Ch Astragalus austriacus Jacq. hirsutus L.. pilosa L. nissolia L.).. dulcis L. villosa Waldst. 11 T E.. 11 H M. Parn. 9 Ch Ononis arvensis L. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA... hybridum L. lupulina L. polychroma A. 1 H Dipsacus fullonum L.. 8 H T. 8 G L.) Krocker. 12 Cuscutaceae T Cuscuta epithymum (L. HRVATSKA) Šumarski list br. varia L.. 12 P Robinia pseudacacia L. et A. 3 H E. Gray.. 8 H Lotus corniculatus L. 11 T C. 8 Ch S. ssp.... ssp. falcata (L. sativum ( incl.). 1–2. 3 H D. 9 Ch Ch.... 3 H T... laciniatus L. niger (L. incarnatum L.. pratensis L.. (= E. 8 H V. stricta L.. 7 P C. 11 T Melilotus alba Medik. europaea L. pilosus L.) Bartal. sylvestris L. 3 H E. patens Schreb.. officinalis (L. (= E. minima (L. (= Cytisus nigricans L. 3...) Arcang.) Link. 3...) Wohlf. peplus L. 9 Ch Chamaecytisus hirsutus (L.. intermedia (Pernh... perennis L. VU T T. fragiferum L.. salicifolia Host. P. 7 Ch E.. 5 G L. et Kit. 8 T L. 3 H Galega officinalis L. 11 T E. 5 T E. 3 H L. 3 T E. (= E. serrulata Thuill.. 9 H Succisella inflexa (Kluk) G. ssp. venetus (Mill. verrucosa L. ssp. 3 T T.) Coult. 3 Ch S. 5 Ch Genista germanica L. 8 T T.) Roem. 11 T M. triandra L. 9 H K. dipsacifolia Kreutzer.) Hull. sexangulare L. ssp. montanus Bernh.. 9 G L. 12 H Trifolium alpestre L.) Griseb.) Bässler). 9 T E. Kern. 8 P C. ssp. sativa.) Peterm. luteus (L. 8 H E. villosus Pourret.. cracca L.) Huds... 9 H T. et Hoppe. herbaceum (Vill.

orvala L. 11 V.... pulchrum L. 11 H H.. 9 H L. 11 H M. 8 H St. 11 T Galeopsis ladanum L. 12 P * R.. 12 Guttiferae (Clusiaceae. sylvatica L. amplexicaule L. laciniata (L. 3 H C. 3 P Q. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA.)... rotundifolium L.. 11 H H.) Clairv.. 9 H Leonurus cardiaca L. 8 V. 9 V. 9 H G. officinalis Moench).) Liebl. 11 Gentianaceae T Centaurium erythraea Rafn. 3 P Q. 12 Lamiaceae Ch Acinos alpinus (L. ♦ verticillata L. 3 H C. 3 V. 3 H Lamiastrum galeobdolon (L. sepium L. pulchellum (Sw. CXXXIV (2010).) S. 11 T Geranium columbinum L. 10 H G. 9 H G...) Scholler. palustre L. ssp. ssp. 9 Ch G. 6 T Stachys annua (L..) Borkh.. 3 H St. 3 V.. grossularia L. angustifolia L... HRVATSKA) Šumarski list br. perforatum L. officinalis (L) Trevisan (= Betonica officinalis L. 3 T G.. sativa L. pneumonanthe L. 2 V. lucidum L.. 12 P J. (= R. (=Lamium galeobdolon /L. hirsuta Waldst. sylvatica Bromf. nemorosa L... 9 V. piperita L. 9 H Gentiana asclepiadea L. 11 H Origanum vulgare L. sylvatica (= C.. 2 T L. 6 P Q. 1 H Melittis melissophyllum L.. 3 T A. 1–2. petraea (Matt. 11 H H.. reptans L. crenata Siebold et Zucc. pratensis L. villosa Roth.).) Schreb. 3 H G.. glutinosa L. grandiflora Scop.. 9 H S. 11 T G.... 11 V. marrubiastrum L.... exaltatus L. 6 Fumariaceae G Corydalis cava (L. 8 H Clinopodium vulgare L.). phaeum L. sativa L.. humifusum L. robur L. 3 Geraniaceae T Erodium cicutarium (L. (= V.. 8 V.) Dandy.) Moench. palustris L. 8 H Mentha aquatica L. 11 H M... 8 H S. lutea L. et Koerte..) Druce. uva-crispa L. 8 T Ajuga chamaepitys (L. EN H S.. 9 T G. 11 H G.. 9 Ch Teucrium chamaedrys L. hirsuta (L... 8 T G. 3 H Scutellaria galericulata L. 5 V. cruciata L. 9 V.) Savi. 8 V... verticillata L. 9 T Fumaria officinalis L. arvensis (Lam... tetrasperma (L. Hypericaceae) H Hypericum hirsutum L. ssp.. 9 H A.. 9 H S.. purpureum L. 3 Grossulariaceae P * Ribes rubrum L. 3 H P. montanum L. 10 H St. germanica L.... 9 H L.. sylvatica L.. dumetorum L. (= D. 11 H Salvia austriaca Jacq. sanguineum L... tetrapterum Fr. pubescens Besser.)... recta L...) Ehrend. 12 H H T T T H T H T T H H H T T P Philadelphus coronarius L. 8 H H. 9 V.. 9 H Lycopus europaeus L./ L. pannonica Crantz.. arvensis L. Gray... 9 H Lamium album L. 7 T G. 5 Fagaceae P Castanea sativa Mill.) L. 8 P * Q. tetrahit L. 3 H St. tenuifolia Roth. pubescens Willd. lathyroides L. 9 H L. 11 T C.) Huds.). rubra L. 9 H L. regia L. nepeta (L. 3 P Fagus sylvatica L. 3 33 . vulgaris L. virgiliana (Ten.) Moench. F. genevensis L. 9 G C.. frainetto Ten. 8 P Quercus cerris L.. hastifolia L.. sativa.. solida (L. 12 P * Q.. 8 H Calamintha grandiflora (L. 11 H M..... 11 T G.. 9 H Glechoma hederacea L. 8 H P.. arvensis (L... 5. maculatum L. nigra (L. 11 V. prismaticum Arcang. oroboides Wulfen.. 9 H H. 10 H M.. 11 H Melissa officinalis L. molle L.) Ehrh.. 8 P Q. 25-44 V. 1 H A. 9 T L. 9 T G. 3 T G..... 11 H St. 9 H Ballota nigra L. 9 H Marrubium vulgare L. longifolia (L.) L. 12 Hydrangaceae P Deutzia scabra Thunb. 10 H S.. speciosa Mill. 9 Hippocastanaceae P Aesculus hippocastanum L. dissectum L.. 9 H Prunella grandiflora (L.) L..) Schweigg. 8 H Nepeta cataria L. pisiformis L.) Schreb... 9. 8 T St.. robertianum L.) Ten. et Kit.M. 12 Juglandaceae P Juglans nigra L. pulegium L.) L’Her. ssp. EN T Gentianella ciliata (L. 9 H M...

A. ssp. 11 Papaver argemone L. lycoctonum L. 9 H E.M. punctata L.. (incl. 11 Portulacaceae Portulaca oleracea L. neglecta Wallr. vulgaris L. HRVATSKA) Šumarski list br...) Á... 8 P F. 11 O. 11 F... 12 Plantaginaceae Plantago lanceolata L. 9 34 .) Holub. lanceolatum Sebast. 8 Ch Thymus longicaulis C.. officinalis L.. 11 H Althaea cannabina L. 11 T M..) Nym.. 11 P Hibiscus syriacus L. stricta L. hirsutum L.. 9 H Malva alcea L.. Schneider. EN H M. 9 A. 9 H E. 12 Rumex acetosa L. 8 R.) Nym. 9. 9 H H H H H T T T G H H H P H H T T T T T T T T P H H H H H H T H H T T T G H H H H H H G H H G T G G Oxalidaceae Oxalis acetosella L. 8 L.. acetosella L. 11 Malvaceae T Abutilon theophrasti Medik. ornus L. 12 Nymphaeaceae Hy Nymphaea alba L. dillenii Jacq. 9 H Oenothera biennis L... 9 P. 11 Primulaceae Anagallis arvensis L... obscurum Schreb. 10 Linaceae T Linum catharticum L. 11 R. 9. 11. neapolitanum (Ten. portula (L. crispus L. 1–2.). serpyllum L. 9 P. 3 T L.. pulcher L. 8 H E. conglomeratus Murray. 11 Cyclamen purpurascens Mill. 9 Primula veris L. 9 H E. persicaria L. lycoctonum L. 3 H A. 25-44 H T. trionum L. et Mauri. salicaria L.. major L..... Löve. tenuifolium L. 8 L.. 3 H M. montanum L. K... ♦. vulgaris L.. 9 R. vulparia ( Rchb. hydropiper L. 11 A. 3 T O. 11 P... sylvestris L. 3 Ranunculaceae Aconitum anthora L. 11 P. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA.... trigynum L.... 10 P. lapathifolium L. Presl.. hydrolapathum Huds. dumetorum (L.. 11 P. nummularia L. 11 O. lutea Baumg. vulgare L. O. 7 Onagraceae H Circaea lutetiana L.... 1. 11 * Reynoutria japonica Houtt.. 11 O. CXXXIV (2010).... 3 A. 10 H E. 11 Orobanchaceae T Orobanche loricata Rchb. 3 R. 9 Adonis flammea Jacq. dodonaei Vill. foemina Mill. dubium L. 9 Lythraceae T Lythrum hyssopifolia L. et Sm.. 11 P... 6 Ch L. media L.. corniculata L. sanguineus L.. 12 P L. 6 H L. 11 R. 1 Ch Th. 11 P. mite Schrank. 3 Lysimachia nemorum L.. 11 T L. 9 Loranthaceae P Loranthus europaeus Jacq. minus Huds... 11 H L. ♦ Hy Nuphar lutea (Sm.. 11 R.) D... 11 R... 8 Lentibulariaceae Hy Utricularia vulgaris L. vulgaris Huds.. 12 Polygalaceae Polygala comosa Schkuhr. palustris Sm. (= O.. hirsutum L. 3 P F. 8 Anemone nemorosa L. 3 H E. 11 H Epilobium angustifolium L.. tetragonum L.. 11 A. obtusifolius L.. parviflorum Schreb. 11 Phytolaccaceae Phytolacca americana L.) Sibth.. ♦ Oleaceae P Fraxinus angustifolia Vahl .. 8 P. palustre L.. picridis F.. 3 H E. 3 P Ligustrum ovalifolium Hassk. 9 Platanaceae * Platanus acerifolia (Aiton) Willd.. europaea Jordan.. ssp. ranunculoides L. 11 Monotropaceae G Monotropa hypopitys L. moschata L.. 10 Moraceae P Maclura pomifera (Rafin. 11 Polygonum aviculare L. 5 L.. 10 H E. scordium L....) C. 3 T M. roseum Schreb. rhoeas L. 9 Actaea spicata L. 3. 11 R.. parviflora L. ex Spreng. 12 T H. 9 Polygonaceae Fallopia convolvulus (L. 3... 9 H E... 12 Papaveraceae Chelidonium majus L. VU H L... CR P. flavum L. W.. 11 P. excelsior L. 3 T Radiola linoides Roth. Schultz et Koch)... EN H Lavatera thuringiaca L..

. 9 P R... 8 H P..) Crantz. 7 P R. rupestris (Scop. et Podl. 8 H Thalictrum aquilegifolium L. 9 H Geum urbanum L..) Ehrend.). Roemer.. et Kit. 1 P S. 10 H Aremonia agrimonoides (L. bulbosus. pyraster Burgsd. ssp. B.. arenaria P. 12 P Malus pumila Mill.. 9 Hy R. 11 T R.. ssp. 9 P C.. viridis Duchesne..) DC. 11 P R. 3 Eranthis hyemalis (L. 11 Clematis integrifolia L. aleae (Willk.)... vulgaris Moench. 1.. 10 P Sorbus aria (L. mahaleb L. 6 G H. 9 Rosaceae H Agrimonia eupatoria L. 3 P Rubus caesius L... 9 P R. officinalis L... 3 H Pulsatilla vulgaris Mill.. et Kit..M. cinerea Chaix ex Vill.. 7 H Filipendula ulmaria (L.. 9 T Nigella arvensis L. Mey.. 11 T Sherardia arvensis L. 3 Helleborus dumetorum Waldst. 11 P Prunus armeniaca L. austriaca (G. 9 H R. 9 P P. 9. 11 H G. 8 P R. 9 P Rosa arvensis Huds. rotundifolium L.) Scop. laurocerasus L. 12 P Crataegus monogyna Jacq. 3 H P. 11 Rutaceae Ch Dictamnus albus L. non L. et Kit. hirtus Waldst. 3 P R. 12 P Cotoneaster horizontalis Decne. 7 H G. 7 G Hepatica nobilis Schreb... ssp.. 12 P Pyrus communis L. dumetorum Waldst. sterilis (L. 12 P P. 9 H F. 11 H P. bulbosus L. 9 T G. 12 P M.. 7 H H H P T G G H Potentilla anserina L..) DC.. repens L. 9 35 . canina L. (= P. heptaphylla L.. 8 H R.. 10 H Sanguisorba minor Scop. gallica L... 3 H G. 8 Hy R.. 7 H F. 9 H S. flammula L. laevipes Opiz.) Mill. 3 H A. ssp.. 5 H Ranunculus aconitifolius L. 12 P P. 10 H R. torminalis (L.. spinosa L. 11 P S. oxyacantha L. odoratum (L. lutea L. ssp. ssp. 9 Resedaceae H Reseda inodora Rchb.. corymbifera Borkh. lucidum All.. 10 G Isopyrum thalictroides L. idaeus L.. cynanchica L. 9 P Pyracantha coccinea M.. ♦ P Rhamnus catharticus L. argentea L.. ♦ vanthouttei (Briot) Zabel. grandis (Wenderoth) Zamels. avium (L.) Maxim. et Kit. 1 H P. (= R. 9 H G... F. verna auct. 9 H R. saxatilis L. erecta (L.) Merxm.. 9 H Galium album Mill.. et Schreb. J. reptans L.... et Kit.) Crantz. 3 P * P. dumetorum. 9 H C.. fluitans Lam. 9 G G. 1–2.).. 9 P P. 12 Rubiaceae T Asperula arvensis L. 11 H F. minor. 3 H S. taurina L. flavum L.. 8 P R. 8 Hy R. 9 P * S. domestica L. 3 H A.. 2 G H. acris L.. pumilum Murray. ssp. 8 H Cruciata glabra (L. 3 H Aruncus dioicus (Walter) Fernald (= A.) Räusch. sylvaticum L. dasyphylla (Schur. 9 G R.. ssp. sylvestris Kostel. 9 C... mollugo L. parisiense L. serpens Schrank (= R. recta L.. 8 Hy R. 11 T R. cerasus L. 3 H G. 11 T R. vitalba L. tomentosus Borkh.. (= P. aquatilis L. Gray. viridis L.. 11 H P. palustre L. auricomus L. 9 T G. 9 H Fragaria moschata Duchesne. 9 P S. 7 P F. ssp. ficaria L. Gaertn.. bulbosus L. HRVATSKA) Šumarski list br. arvensis L.).. polyanthemoides (Boreau) Ahlfvengren... spinosa. ♦ C. 9 H R. supina L.. 8 Consolida regalis S.. CXXXIV (2010).. ssp. VU. 12 P P. 7 H R.. 7 H P.. muricata Brig. 11 Rhamnaceae P Frangula alnus Mill. 8 H G. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA.. ssp. aucuparia L... atrorubens (Waldst. 11 H P. minor Scop.. 12 P P. 8. 8 H R. odorus Waldst. spinosa L. Beck) Hedl. 11 H R. 11 P Kerria japonica (L. steveni Andrz..) Rouy et Fouc.... 9 H Th. acris (= R. 25-44 Caltha palustris L. 9 H P. platanifolius L.) Salisb. sylvestris (L. ♦ H R.. vesca L. sceleratus L. 9 Ch Spiraea chamaedryfolia L. 7 H P. 2 G H. canescens DC. 9 H P... lanuginosus L. sardous Crantz.. 9 G G... verum L.. tormentilla Stokes)...). domestica L.) Schur.) Spach). polyanthemos L.) L. 11 P Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai (= Cydonia japonica (Thunb.. recta L. 3 P S. 12 P P. nemorosus DC.) Domin. aparine L. 11 H R. micrantha Ramond ex DC. micrantha Borrer ex Sm.) Garcke. 6 H R. trichophyllus Chaix..

). ssp. chamaedrys L. 9 G Lathraea squamaria L.. VU T Melampyrum arvense L. CR H D... locusta (L. phlomoides L. 7 H Gratiola officinalis L. ex Boreau. 11 H V.M. 8 T Datura stramonium L. 3 T V. 9 Salix alba L.. 9 S. tripteris L. 3 P D. 8 H V. 9 S... 3 H S. 11 T S... 7 H Saxifraga bulbifera L. 3 P P P P P P P P P P P P T V. teucrium (L. anagalloides Guss. EN P D. 8 H Scopolia carniolica Jacq. 8 H V. 8 H D. 9 T V. 11 T Kickxia elatine (L. 9 P.) Pollich.) Dumort.. beccabunga L. minus. 10 H V.. 9. jacquini Baumg. 10 T V.. 3 H Urtica dioica L. tomentosa Moench. 6 H V. reichenbachiana Jord..... 9 H S. montana L. vulgaris Moench. 4 Scrophulariaceae Ch Antirrhinum majus L. 8 H V. 9 T Rhinanthus angustifolius C. 9 Tiliaceae P Tilia cordata Mill... Wolff ex J.... laevis Pall. CXXXIV (2010)... carstiense Ronniger. 8 S. austriaca L. spuria (L.. grandiflora Mill. 9 T Rh. Webb (= V. 2. HRVATSKA) Šumarski list br. 11 H V.. 8 P T. 3 T Euphrasia officinalis L. arvensis L. nemorosum L. 12 Solanaceae H Atropa bella-donna L. 9 H V. laevigata Waldst.. minor Mill. pratense L... 3 P. nigra L.) Desf. 9 T Linaria arvensis (L. caprea L. 3 T V... fragilis L.. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA. 11 P U. 10 H Scrophularia auriculata L. A.) D.. 1–2. 11 Staphyleaceae P Staphylea pinnata L. ssp. teucrium L.) Lange ssp... 9 T M. 9 H V.. C. 5 H S.... nigrum L. scutellata L. cinerea L.. pulverulantum Vill. blattaria L.) Clairv. 8 T V. 11 H V. 9 H V. rostkoviana (Hayne) Towns. 7 P U. 9 H V. 9 H V. thapsus L. 3 H V..) Raf.) Borbás.. 8 P T. 3 T Valerianella dentata (L. 6 Trapaceae Hy Trapa natans L. 9 Simaroubaceae P Ailanthus altissima (Mill. 3. canina L. stricta D.. 3 H V.. 9 H Odontites lutea (L.. ssp. laureola L. serpyllifolia L.. nigrum L. spicata L. 3 T K. 1 T Chaenorhinum minus (L..) Laterrade. anagallis-aquatica L.. 9 S. et Kit. 8 H V.. 4 H S. hederifolia L. 11 Ulmaceae P Ulmus glabra Huds.. 11 T Hyoscyamus niger L... mezereum L. riviniana Rchb... barbatum Waldst... platyphyllos Scop. aurita L. vernalis L. purpurea L. scopolii Hoppe et Pers. oppositifolium L.). ♦ canescens (Aiton) Sm. 11 T V. 8 H Verbascum alpinum Turra. nodosa L. Gmel.... tremula L. viminalis L.. 3 H V. 8 Urticaceae H Parietaria officinalis L. odorata L... 9 P. 8 H V.. 8. 9 S. F.) Dumort. hirta L.. granulata L. 11 Violaceae H Viola alba Besser.. 8 T Veronica agrestis L. canina L. umbrosa Dumort. tricolor L. austriaca L.. pseudochamaedrys /Jacq. 11 T U.... 3 T * O. 12 36 .. 8 T V.. triandra L.. urens L. 5 H V. cristatum L. 25-44 Salicaceae Populus alba L. 7 Thymelaeaceae Ch Daphne cneorum L. 3 H L.. 9 S.. Lehm. 9 H V. 1 H D.. purpurea L.. 9 H V. 9 T M. et Kit. 1 Verbenaceae H Verbena officinalis L. VU H D.. 11 Valerianaceae H Valeriana dioica L. 9 T Lindernia procumbens (Krock. 3 Ch Solanum dulcamara L. 11 H Physalis alkekengi L. phoeniceum L.. 9 S. 9 T M..... arvensis Murray. 3 H S.. officinalis L... officinalis L. 8 Ch Digitalis ferruginea L.. polita Fr. persica Poir.. 8 H V. 8 T E. ssp./ Nym. 9 H V.) Swingle.. austriaca (= V. minor L. lychnitis L. lanata Ehrh... 9 T Misopates orontium (L. 10 H Ch. 11 Saxifragaceae H Chrysosplenium alternifolium L... 10 H S. ssp. vulgaris Mill.. 9 T M. 9 H V..

... 8 Lemnaceae Hy Lemna minor L. 9 H C. sylvatica (Huds. compressus Jacq.. VU H C.. 3 G Fritillaria orientalis Adams (= F. EN G Scirpus lacustris L. 10 H C. obtusiflorus Ehrh. scorodoprasum L.. 9 G Lilium carniolicum Bernh. Horvat et M. bufonius L. 10 G Muscari botryoides (L. 3 G Gagea lutea (L. 25-44 Viscaceae Ch Viscum album L.. spicata Huds. leporina auct.. panicea L. (= C. CXXXIV (2010). et Schult. ssp. ssp.. 3 G O. ovata (Roth) Roem. verticillatum (L... 11 Amaryllidaceae G Galanthus nivalis L. martagon L. conglomeratus L. elata All... 9 H C. neglectum Guss.). pendula Huds..) Mill. 12 LILIOPSIDA G S. graminea L... VU G Eleocharis acicularis (L. ex W. 11 H J.. montana L. VU G Maianthemum bifolium (L.) Gaudin. vernum L. 9. 11 G J. album L.. tenuis Willd. senescens L. 1 G R. riparia Curtis.. ssp.. ssp. oleraceum L. praecox Schreb. humilis Leyss... hordeistichos Vill..) Willd. 8 Cyperaceae H Carex acutiformis Ehrh. 3 37 . 9.. 9 G C. 9. HRVATSKA) Šumarski list br. 8 G L..) Mill.) Druce. sylvatica Huds. inflexus L. W.) DC.. 3 H L. pairae F. 8 H J. 7 G Asparagus officinalis L. 8 Hy C. D. 8 H C. 11 H Eriophorum latifolium Hoppe. 3 G M. VU G L. 11 H C... ssp. 9 Iridaceae G Crocus vernus (L.... 12 G I. et Schult. flacca Schreb. hypoglossum L.. 11 T E. pilosa (L.. 7 H L. pseudacorus L. 8 G C. 9 G Ruscus aculeatus L. 10 G P. lacustris (= Schoenoplectus lacustris (L. 5 G A. 9 Ch V. 11 H J...). Koch.) DC.. muricata L. 9 H J.. 3 G I. 1 G Ornithogalum gussonei Guss. 1–2. EN G C. 9 H C.. remota L. 6 Juncaceae G Juncus articulatus L... comosum (L. 11 H L. hirta L.. palustris (L. 8 G A. 9 H C..) Vollm. austriacum (Wiesb. 8 H C. ex Hoffm.... 3 Hydrocharitaceae Hy Elodea canadensis Michx. 10.. umbellatum L. VU G I. 3 G O. 8 G C... EN G E. 10. tomentosa L. germanica L... 3 G A. odoratum (Mill. 9 H C. W. 8 H C. 9 G Polygonatum multiflorum (L.. 9 G A. variegata L. 9 H C. 11 Hy Spirodela polyrhiza (L. 9 G J.. 6 G * Iris croatica I.. 7 H C. 9 H C. 9.. 9.) Palla). Horvat. 9 H C. 10 Dioscoreaceae G Tamus communis L. 11 Alliaceae G Allium angulosum L. distans L.. 11 Liliaceae G Anthericum ramosum L. caryophyllea Latourr.... montanum (Fries) Holub.. 9 H C. tenuifolius Lam... 10 G Erythronium dens-canis L.. luzuloides (Lam.) F. ursinum L. 1 G O. 12 Alismataceae Hy Alisma plantago-aquatica L.) Dandy et Wilmott. 8 H C.. ex Ten. 2.) Hill. 9 H C. divulsa Stokes. forsteri (Sm. effusus L. 11 H Luzula campestris (L. 3 G A. tenella Bieb.. pyramidale L. pyrenaicum L. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA. digitata L. pallescens L. brizoides L.) All. 9 G A.. subnodulosus Schrank (= J. vesicaria L. 8 T Cyperus flavescens L. 9 G Leucojum aestivum L. carinatum L. 9 Acoraceae Hy Acorus calamus L. lamprocarpa Čelak (= C. VU H C. Schultz). 11. VU H C.... ovalis Good.M.....) Schleid. vulpina L. 3 G Colchicum autumnale L... elongata L. 9. 9 H C. 12 Hy Hydrocharis morsus-ranae L.. 2. VU T C.) Ker Gawl.. sylvaticus L. 10 H L.. sphaerocephalon L.). non L. 10 T J. 9 G * I. vineale L. fuscus L. pilosa Scop. 12 G A. 11 Hy L. EN G A.. 3 G Paris quadrifolia L.. 10 G P..) Roem. et Schult.. 3 Araceae G Arum maculatum L.. 3 G M.. J.) All. 7 G Convallaria majalis L.. 9. flava L.) Roem. album.. trisulca L. 11 H C. Schmidt. 11 Vitaceae P Vitis vinifera L.

8 E.. Beauv. 3 Anthoxanthum odoratum L. arundinacea (Schrank) H.. fuciflora (F. 11 H F. 3 H F. EN D...) L. 9 Dactylorhiza incarnata (L. 9 Arrhenatherum elatius (L..) DC. Beauv. Br.. 11 T Eragrostis minor Host. rupicola Heuff. Bieb. (= Helictotrichon pubescens (Huds. 6 H F. Beauv.) R.. 9 Gymnadenia conopsea (L.. 11 H Festuca altissima All. Br.) P.) P..) R.) Roem. ex Wiesb. 3 G E.) R. F. EN O. temulentum L. 11 Cynosurus cristatus L.) H.) P..) Rich. helleborine (L. 11.) Rich. 8 Hy Leersia oryzoides (L. 9 Hy Phalaris arundinacea L. 9 E. rubra (L.. 9 H F. microphyla (Ehrh.. hispidus (Opiz) Melderis... Hunt et Summerh.) DC. laxiflora Lam. heterophylla Lam. 8 H F. 11 B.. et Koch. ssp.) Spreng. 9 H Nardus stricta L... ex Willd. 11.) Sw. racemosus L... 5. Beauv. 9 O. 1–2..M. capillaris L. 9 B..) L. 9 H K. 9 B. ex J. pratense L.) Pilg. hircinum. 11. 8 Corynephorus canescens (L. echinatus L. Br... 9 Ophrys apifera Huds. plicata (Fr. 25-44 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G H H H T T H H T H T H H H T H H T T H T Scilla bifolia L.) Soó. hircinum (L.. G. nutans L. elegantissima Schur.. Russel. 11 H Melica ciliata L. 11 B. 8 Deschampsia cespitosa (L. 9 G E. militaris L. squarrosus L. VU O.. palustris (Jacq. 9 Briza media L.. 9.. 9....) P.. 5. et Schult. pilosa (L. 3 Listera ovata (L. sambucina (L. mollis L. 8 O. Beauv.) Moench ssp. 3 A. 11 T Echinochloa crus-galli (L. 1 Limodorum abortivum (L. ssp. Presl et C. 11 Dichanthium ischaemum (L. EN H Koeleria macrantha (Ledeb.. pyramidata (Lam. 11 B.) Rich. VU O.. 6 H Holcus lanatus L. 8 Cephalanthera damasonium (Mill.) Dumort. VU O.) Soó.. pannonicus Kumm. Paul.) P. laxiflora.. 8 H F. 9 Orchidaceae Anacamptis pyramidalis (L.. 8 Avena pubescens (Huds. 3 Brachypodium pinnatum (L. et Sendtn... CXXXIV (2010).) Sw.. ovina L. fatua L. 3 B. utriculatus Solander in A. 10 38 . ssp. arundinacea Schreb... tectorum L. flexuosa (L. geniculatus L..) Keng). laxiflora Lam. 7.. 8 Poaceae Agrostis canina L.. 9 V.) Vill..) Pers.. W.) Sw. nigrum L.. simia Lam.. 11 H T H T T T T H H H G H T H H H H H B. 9 H H. VU P. 9 B.. VU O.. sterilis L. purpurea Huds. 11 A.. 3. maxima (Hartm. pratensis Huds. vaginata Waldst.) P.. 8. VU O. ramosus Huds. Karst. 1 O..) Gould.) Crantz. 8.. pseudovina Hack.. insectifera L. tridentata Scop.) Spreng. 10 T M. 3. et Kit.). 8 B. VU A.... 9 Bromus arvensis L.) Besser.) Fritsch. 9.. erectus Huds. 8 C. drymeja Mert. 9 A. 6 H.. morio L. sphegodes Mill..) Schult. 10 H F. caprinum (Bieb. 9 Calamagrostis arundinacea (L.. 9 C. perenne L...) Sunderman. sylvaticum (Huds.) Fr. secalinum Schreb. 9.. CR Hy Glyceria fluitans (L.. 9 T Hordeum murinum L. Beauv. 5 H F.) Roberty (= Bothriochloa ischaemum (L. gigantea (L. 8 H Milium effusum L. VU Hy G..) Scop. 3 Dactylis glomerata L. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA... 7 H F. 9 Spiranthes spiralis (L.. Beauv.) Druce. 9 Danthonia decumbens (L. EN D. 11 D. Presl.) P. secalinus L. ssp.. 8. 8 T L. 8 Epipactis atrorubens (Hoffm. 3.... 3 T Digitaria sanguinalis (L... 11 H Elymus caninus (L. HRVATSKA) Šumarski list br. rubra L. Beauv. pratensis L. 3 Alopecurus aequalis Sobol. 9 Neottia nidus-avis (L. Schmidt) Moench. VU Platanthera bifolia (L. longifolia (L..) P. VU O. 9 C..) Holmb... stolonifera L. 10 H Phleum phleoides (L. 9 O. 9 Hy G.) Trin. 1. 9 A.. in Lam.) Roth....) P. 10 Veratrum album L. 9. pallens L. VU A. 9 H M. 1 H L. 9 A.. 9 H Ph. majalis (Rchb. repens (L. VU H Hierochloë australis (Schrad. 10 H H. myosuroides Huds. 11 T Lolium multiflorum Lam. 11 T E. 2 B. 9 H F... 3 H Molinia caerulea (L...) Chevall. VU O. 9 Himantoglossum hircinum (L. 9 A.) Rich. CR Cynodon dactylon (L. stricta Host.. hordeaceus L. 3.. 9.) Roth... vernale M. K.) Bonnier. 10 Aira caryophyllea L. chlorantha (Custer) Rchb. uniflora Retz. mascula (L. 6 H F. 8 H M. 3 Streptopus amplexifolius (L.. 3 C. VU Orchis coriophora L. epigejos (L.

. nemoralis L. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA... 3. 11 Hy P.12 Liliopsida 18 95 232 8 19.) P.43 3.. ex Steud.62 Ukupno – Total 121 497 1158 65 100. 11 Hy P.) P.16 12...52 48. CR T Vulpia myuros (L. 11 Sparganiaceae Hy Sparganium erectum L. natans L. 11 P. trivialis L..00 ska analiza. latifolia L... 10 Ventenata dubia (Leers) Coss.54 Tablica 2.) P.16 %) Slika 1. Coniferophytina 3 10 21 1. viridis (L. Spektar životnih oblika flore Parka prirode Papuk Figure 1 The spectrum of the Papuk Natural Reserve flora life forms 39 . CXXXIV (2010). verticillata (L. (= S. 11 P..45 100.. 11 Hy P.52 2. 10 P. HRVATSKA) Šumarski list br. pusillus L.92 %) Hemicryptophyta 158 (48. 11 Zannichelliaceae Hy Zannichellia palustris L. 11 P. Beauv. 9 Trisetum flavescens (L.. ekološka i fitogeografTablica 1. 10 G T.72 Magnoliopsida 90 377 874 57 76.52 % %) % 12. a rezultati su predočeni u tablicama 1–2 i slikama 1 i 2.. 11 S.. bulbosa L. Životni oblici Table 2 Life forms Životni oblici – Life Forms Phanerophyta (P) Chamaephyta (Ch) Hemicryptophyta (H) Geophyta (G) Therophyta (T) Hydrophyta (Hy) Ukupno – Total Therophyta 251 (20. compressa L.43 %) Ghamaephyta 43 (3.) C.) Trin. 11 ANALIZA FLORE – Analysis of the flora Analizom su obuhvaćena 1223 taksona za floru PP Papuk.) P. 1–2. Izvršena je taksonomska.00 Geophyta 158 (12. 10 P.... 9 Typhaceae G Typha angustifolia L. C. 11 Poa angustifolia L. 11 P. Gmel.). 9 P. Beauv. 9 Setaria pumila (Poir. pratensis L..92 20.. 11 S.) Schult.M.45 %) Phanerophyta 152 (12.52 %) Broj vrsta – Number of Species 152 43 589 158 251 30 1223 Hydrophyta 30 (2. 11 Potamogetonaceae Hy Potamogeton crispus L. Beauv. Taksonomska analiza flore Table 1 Taxonomic analysis of the flora Taksoni – Taxa Pteridophyta Porodice – Families 10 Rodovi – Genera 15 Vrste – Species 31 Podvrste – Subspecies % od 1223 – % from 2. Beauv. glauca (L. annua L... 25-44 G H T H H H H H H T T T H T Phragmites australis (Cav. palustris L.♦ fluitans Roth.

7 %) od kojih na Magnoliopsida otpada 931 takson (76. od kojih je 1158 vrsta i 65 podvrsta u okviru 497 rodova i 121 porodice (tablica 1). 27. Frangula rupestris. Gentiana pneumonanthe.52 %) i hidrofiti (2. jer pokazuju odnos flore prema općim klimatskim karakteristikama područja. najzastupljenija je porodica Asteraceae sa 106 vrsta (8. Fitogeografska analiza flore Parka prirode Papuk Figure 2 The Phytogeographical analysis of the Papuk Natural Reserve flora RASPRAVA I ZAKLJUČAK – Discussion and conclusion Iz literaturnih podataka i vlastitih istraživanja. Osjetljive (VU – Vulnerable) vrste su: Alopecurus aequalis.74 % Europski florni element European floral element Eurazijski florni element Eurasian floral element Biljke cirkumholarktičke rasprostranjenosti Plants of circum-Hollarctic distribution Biljke široke rasprostranjenosti Plants of wide distribution 17. a na Liliopsida 240 taksona (19. zatim slijede terofiti (251 takson. a zatim slijede biljke južnoeuropskoga flornog elementa i biljke široke rasprostranjenosti (obje s približno 18 %). Digitalis lanata. Hordeum secalinum.39 % Slika 2. . kamefiti (3. 20.6 %). Festuca vaginata. Carex flava.03 % 5. riparia. za floru Parka prirode Papuk zabilježene su ukupno 1223 vrste i podvrste vaskularne flore.45 %). Cotinus coggygria. Ophrys apifera. Najzastupljenije su Angiospermae (1171 svojta. Te vrste su: Acer obtusatum. fanerofiti (12. 52 %).18 % 27. D. Ranunculus platanifolius. Salvia nemorosa i Xeranthemum annuum.30 %). 14 ugroženih i 30 osjetljivih svojti.09 %).43 %).98 % 17. Malva parviflora. Laburnum anagyroides. Eriophorum latifolium. Od ukupnog broja vrsta tijekom ovih istraživanja nije potvrđen nalaz za njih deset. Papaver argemone. Trifolium michelianum i Ventenata dubia. S obzirom na broj vrsta. C.83 %). Nuphar lutea. čiji je opstanak ugrožen ili bi mogle u budućnosti iččeznuti. Eleocharis ovata. Carex panicea. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA. Po uzoru na “The IUCN Plant Red Dana Book” u našoj zemlji je objavljena “Crvena knjiga vaskularne flore Hrvatske” (N i k o l i ć i To p i ć 2005) u kojoj su navedene biljke. Clematis integrifolia. Hibiscus trionum. Malva parviflora. Daphne cneorum.58 % 3. Kritično ugrožene (CR – Critically Endangered) vrste u flori Papuka su: Corynephorus canescens. 40 U fitogeografskoj analizi dominiraju biljke euoroazijskog flornog elementa (335 taksona. najzastupljeniji životni oblik u flori Parka Prirode Papuk su hemikriptofiti sa 589 taksona (48.39 %).64 % 12.M. 25-44 19. od toga je šest kritično ugroženih. majalis.6 % 6.85 %) i Fabaceae sa 77 vrsta (6. Rezultati analize životnih oblika u flori nekoga područja vrlo su značajni. Očekivano.83 % Mediteranski florni element Mediterranean floral element Ilirsko-balkanski florni element Illyrian-Balkan floral element Južnoeuropski florni element South European floral element 0.92 %). Dactylorhiza incarnata. C.8 % Atlanski florni element Atlantic floral element Istočnoeuropski-pontski florni element East European-Pontic floral element Jugoistočnoeuropski florni element Southeast European floral element Srednjoeuropski florni element Central European floral element 4. CXXXIV (2010).33 % 1. Na istraživanom području zabilježeno je ukupno 50 ugroženih svojti (4. Nymphaea alba.1 %). geniculatus. zatim slijede porodice Poaceae s 96 vrsta (7. HRVATSKA) Šumarski list br. A.54 % 0. 95.16 %). Carpinus orientalis. (tablica 2). 1–2. geofiti (12. Ugrožene (EN – Endangered) vrste su: Allium angulosum.

Šumarski list 24 (2): 73–81. fuscus. Ailanthus altissima. Mscr. Mscr. F r a n j i ć . Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA. Datura stramonium. Šum. 1935–1939: Illustrierte Flora von MittelEuropa 2nd München. Od adventivnih biljaka osobito su zanimljivi neofiti. Zagreb. 1992: Nova nalazišta vrste Eranthis hyemalis (L. Šum. Đ.. istraživ. F r a n j i ć . D. Amorpha fruticosa. Š k v o r c . Zbornik sažetaka priopćenja sedmog hrvatskog biološkog kongresa. Ins. P. 1933: Rod Dianthus u flori Hrvatske i Slavonije. 2002: Sinekološko-fitocenološke značajke šumske vegetacije Požeške i Babje gore. I. Croat. 1911-1935: Flore compléte illustrée en couleurs de France. B o ž u t a . Herbol. Č a r n i . Paris et Bruxelles. 25-44 vesicaria. Zagreb. Ambrosia artemisiifolia. Glyceria fluitans. Robinia pseudacacia. pallida Willd. Prilozi flori jugozapadne Slavonije.. (Aristolochiaceae) in Croatia. Digitalis ferruginea.. O.. 1963: Orientalische Heinbuche (Carpinus orientalis Mill) und einige in der Flora Nordkroatiens (Papuk) seltener anwesende Pflanzen. Diss. Š k v o r c . K. A. Zagreb. F r a n j i ć .. Rad JAZU 161: 133–144. Prilog k istoriji botaničkih istraživanja Hrvatske i Slavonije prije Schlossera i Vukotinovića.. 1900a: Nekoje šumsko drveće i grmlje iz domaće flore. Č a r n i . 1925: Psunj. 1905: Prethodnici fra Josipa Kalasancija Schlossera i Ljudevita Vukotinovića. H i r c . Informationes (Editio periodica Horti Bot. Platanthera bifolia. Zagreb. O.) u Hrvatskoj. 1999: Interspecific and intraspecific variability of Aristolochia lutea Desf. A. 1999: A contribution to the knowledge of the distribution of Equisetum hyemale L. H e g i . (Ranunculaceae) in Croatia. Cyperus flavescens. D. Fragm. Šumarski list 24 (1): 1–25. 2002: Inventarizacija vegetacije Parka prirode Papuk. Reynoutria japonica. Phytolacca amaricana. Ž. Suisse et Belgiqe. 1998: Prilog poznavanju širenja nekih neofita u Hrvatskoj.. 2001: Numerička analiza fitocenoloških snimaka u bukovo-jelovim šumama (Abieti-Fagetum s. I. sphegodes. Šumarski fakultet. Croat. Zagreb. H i r c . simia. 1995: Orchis of Britain  Europe. Lindernia procumbens. J.. Lythrum portula. purpurea. T r i n a j s t i ć . Fac.. insectifera. 41 . F r a n j i ć . D. O. Elaborat. Ž. tj. S a m a r d ž i ć . list 119 (4): 119–123.. 2001a: Numerička analiza fitocenoloških snimaka u šumama bukve i jele (Abieti-Fagetum s. J. Ova skupina biljaka značajno je prisutna u flori Papuka. P r e s e č a n . J.. M. Matricaria perforata. O. J. Bot. Orchis coriophora. F r a n j i ć . G. Diplomski rad.. A. list 125 (1–2): 19–26. I. pallens. T r i n a j s t i ć . F r a n j i ć . Biol. one pridošlice koje su u Europsku floru dospjele nakon otkrića Amerike. 1900: Nekoje šumsko drveće i grmlje iz domaće flore. Artemisia verlotiorum. 101 (3): 259–264. jer se samo na taj način mogu sačuvati i njihova staništa.) u Hrvatskoj. plicata. l.M. and. Elodea canadensis. F r a n j i ć .Erigeron annuus. tridentata. I. B o š n j a k . Š k v o r c . 51: 131–134. l. G. 1–2. 1997: Current state of distribution of the species Eranthis hyemalis (L. J. S. Equisetum hyemale. U flori Papuka razmjerno je velika brojnost vrsta (33) iz porodice orhideja (Orchidaceae) koje dolaze na otvorenim površinama i po travnjacima. J. Ilex aquifolium. Acorus calamus. Period. A. Pharmac. Chamomilla suaveolens. Zagrebiensis 1: 121–133. Univ. Ž. militaris. F r a n j i ć . JAZU 18: 1–58.) 2: 11–15. Taxus baccata i Trifolium pannonicum. 1995: Dosadašnje stanje rasprostranjenosti vrste Cornus hungarica Kárpati u Hrvatskoj.. Hvar. B a r i č e v i ć . (Ranunculaceae) u Hrvatskoj.) Salisb. F r a n j i ć . Harper Collins Publishers. Acta Bot. O. G. Svjesnom ili nesvjesnom aktivnošću čovjeka u posljednje vrijeme u autoktonu floru se invazivno šire adventivne biljke (pridošlice). J. B e r t o v i ć . Neuchatel. Bidens tripartita. Galinsoga ciliata. Phytom. S. (Equisetaceae) in Croatia.. London. J. martagon. T r i n a j s t i ć ..) Salisb... županija Požeško-slavonska. 6 (1): 125–130.. Bot. Ž. prirodoslov. Univ. Iris croatica.. 1957: Flora i vegetacija jugozapadnog dijela okolice Slavonske Požege. D e l f o r g e . O. HRVATSKA) Šumarski list br. 8 (2): 95–100. LITERATURA – References B o n n i e r . L. Neofiti flore Papuka su: Acer negundo. Croat. Požega. CXXXIV (2010).. C. Acta. Preduvjet za očuvanje ovih populacija orhideja je održavanje tradicionalnog načina košnje i ispaše travnjačkih površina. Zagreb. Nat. G. Veronica persica i Xanthium spinosum. Lilium carniolicum. Š k v o r c . 26 (1–2): 5–17. O. Ophrys fuciflora. G j u r a š i n . J. Nat. Clematis integrifolia. parviflora. 273–275. Echinocystis lobata.. F o r e n b a c h e r .

F r a n j i ć . Šum. T r i n a j s t i ć .. U: Šume u Hrvatskoj. 1905: Prirodni zemljopis Hrvatske. N i k o l i ć . Prir. 1–3. S a m a r d ž i ć . Požega 1927–1977: 48–65. S c h l o s s e r . Požega. I.. Wien. 1970: Prof. K a j b a . J. Edagricole. Zem. Croat. Suppl. I. 1991: Prilog poznavanju rasprostranjenosti vrste Echinocystis lobata (Michx.. H o r v a t i ć . Acta Bot. P i g a n t t i . 1903–1912: Revizija hrvatske flore. Jugosl. Bott. Zagreb. 2003: Inventarizacija.. u Zagrebu. Veterinarski arhiv 28 (7–8): 231–235. Forest. 1998: Prilog flori Požeške kotline i okolnoga gorja (Hrvatska).. Spin Valis d. I. 1969a: Dea Trifolion pallidi ein neuer Verband der Ordnung Trifolio-Hordeatalia H-ić. Tiskara Miroslava Kraljevića. Senjski zbornik 3: 298–322. K n a p p . H i r c .. Institut za botaniku Sveučilišta u Zagrebu. J. valorizacija i katogorizacija flore Parka prirode Papuk. 1936: Oblici sekcije Eujacea i Lepteranthus roda Centaurea u flori Jugoslavije. Zagreb. Lj. caucasicum). Zagreb. A. I. i kr. 1975: Ikonographie der Flora de Sudostlichen Mitteleuropa. F r a n j i ć . P a v i ć . 1969: Istraživanje livadne i šumske vegetacije Hrvatske.. Nat. CR. Aleksandar Antun Branko Pavić kao slavonski botaničar. 1982: Flora d’Italia. A. H o r v a t . I. Požeški zbornik IV: 175–180.. Oeslerr. S. S. Zagreb. dr. To m a š e v i ć . CXXXIV (2010). LJ. 111. J. Zagreb. 1869: Flora Croatica. D. Zemljopisne bilješke iz okoline i prilozi za povijest slob.. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA. Zagreb. Zagreb. Voćin... Gustav Fisher Verlag – Stuttgart. Fruške gore i okoline grada Osijeka. 1999: Šume bukve s dlakavim šašom (Carici pilosae-Fagetum Oberdorfer 1957) u vegetaciji Hrvatske.o. J a v o r k a . M. To m a š e v i ć .. I l i j a n i ć . (eds. Slavonska Požega. Acta Bot. Acta Bot. 1906: Biljnogeografska skica požeške okolice.. 55/56: 119–131. 1958: Otrovanja austrijakim i kavkaskim divokozjakom (Doronicum austriacum i D. 1964: Trifolium michelianum Savi u flori Hrvatske. 28: 151–160. Državni zavod za zaštitu prirode. Slavonska Požega.. Zagreb. Zagreb. T. S. 1994-2000: Flora Croatica. F. N i k o l i ć . Zagreb.. Požega. Lj. K a u d e r s . et Gray (Cucurbitaceae) u Hrvatskoj. H i r c . D. D. Ges. HRVATSKA) Šumarski list br. S t e z i ć .. M. I. I l i j a n i ć . Požeški zbornik III: 183–186. LJ. Wochenblatt I: 124–125. S. Zagreb. list 122 (9–10): 407–421. muz. Glasn. I. 1992: Klima Hrvatske. J. 2000: Zaštićene. I. S c h u l z e r . Štamparija “Hrvatske tiskare i knjižare”.. Fragm. H o r v a t i ć . Croat. Izvejstje o Kraljevskoj velikoj gimnaziji (sedmo-razrednoj) u Požegi koncem školske godine 1872/73.. F r a n j i ć . 42 K o v a č e v i ć . K e m p f . A. K o m l a n e c . rijetke i ugrožene biljne vrste Slavonskoga gorja. Šum. 1995: Plantgeographical division of forest vegetation of Croatia.. Z. M. 13–18. Acta bilogica 4. S e l e t k o v i ć . Herbol. 31: 359–408. Glas. Institut za bot. EN i VU.. K a t u š i n . grada Požege i Požeške županije.. I l i j a n i ć .. Croat. T r i n a j s t i ć . 20 (1–2): 69–74.G o s p o d a r i ć . D. Index florae Croaticae. T r i n a j s t i ć . ZoolBot. T r i n a j s t i ć . 26/27: 161–180... K o v a č e v i ć . društva 18: 23–33. Zagreb.. S. Završni izvještaj o rezultatima istraživanja autora u okviru istraživačkog zadatka (rukopis). M. 1993: Dosadašnje stanje rasprostranjenosti vrste Galinsoga . 1967–1981: Analitička flora Jugoslavije 1. Verh..) 1975–1986: Analitička flora Jugoslavije 2. JU PP Papuk.. Kategorije EX. instraživ. P a n d ž a . 1866: Die bisher bekannten Pflanzen Slawoniens. 1974: Biljni pokrov Požeške kotline. Sveuč. Zagreb. T r i n a j s t i ć . Slavonska Požega. Istraž. 25-44 H i r c . Bologna. d. J. Lj. K a j b a . 23: 144–147. 1872/73: Popis javnocvijetnih biljna požeške okolice. Acta Bot. Ann. RE. J..) Torr. Vu k o t i n o v i ć . 1963: Vegetacijska karta otoka Paga s općim pregledom vegetacijskih jedinica Hrvatskog primorja. Lj. Wien. Croat.. 1977: O biljnom pokrovu Požeške kotline. Zagreb. I l i j a n i ć . I. J.. T r i n a j s t i ć . Knjiga prva: Lice naše domovine. Z. list 123 (7–8): 311–321. Hrvatskog naravoslov. C s a p o d y . in Wien 16: 3–172. J. F r a n j i ć . Sarajevo. I l i j a n i ć . K a n i t z . T r i n a j s t i ć (eds. Lj.o. 1998: Fitogeografsko raščlanjenje klimazonalne šumske vegetacije Hrvatske. 1851: Correspondenz aus Posseg in Slawonien. 4–695. A. Šumarski fakultet i “Hrvatske šume” D. K u š a n . I l i j a n i ć . 1967-1968: Biljni pokrov okolice Senja.. 33. S a m a r d ž i ć .. prirodosl. Lj. Croat. T. H o r v a t i ć . S.. V. D. I. 1919: Građa za floru srijemskog plošnjaka.... 20 (2): 37–66. 1968: Die Ordnung Molinietalia in der Vegetation Nordostkroatiens. I-III.. Požega. Ministarstvo kulture. To p i ć . Akad. 1–2. J. JAZU 20: 1-80. 1910: Požega.M.). 2005: Crvena knjiga vaskularne flore Republike Hrvatske. M a r k o v i ć . I.

Hrvatski botanički simpozij. The syntaxonomic analysis and the analysis of the life forms and floral elements were carried out as well (tab. the climate of the east Slavonija. 76. I.6 %). F r a n j i ć . depending on particular conditions of their habitats (floods. The taxonomic analysis showed a predominance of the Angiospermae (1171 species. 25-44 quadriradiata Ruiz et Pavon (Asteraceae) u Hrvatskoj. 1998) firstly lowhills area (from 100 to 250 m) belonging to the durmast-oak forests zone. There are three vegetational zones: (re. The area was formally declared a natural reserve on April 23rd. without dry periods. p. 1968–1980: Flora Europaea 1–5. list 121 (11–12): 593–597. 1–2. Pinaceae) u Požeškome gorju. 95.2nd edn. D.. secondly. Trinajstić 1995. 1. Fragm. V.. Fragm. We b b . E. along the Kutjevo-Velika-Kamenska-Vučjak-Zvečevo-VoćinSlatinski Drenovac-Orahovica-Petrov vrh-Kutjevo line and belong to the so-called Slavonija mountains region. swamp vegetation etc. a. A. H. T r i n a j s t i ć . I. Within this region. list 120 (7–8): 305–321. 49. H. The Reserve includes parts of the Papuk-Krndija mountains. S. Šum. Papuk and Krndija form one relief body. M. I. M. o. T. J. (Lamiaceae) nova svojta u flori Hrvatske.M. I. G. J.7 %) including the Magnoliopsida (931 taxa. I. S. prismaticum Arcang. A. F r a n j i ć . 2004: Origanum vulgare L. M. belongs to cfwb”x” climate (temperately warm and rainy). D. Cambridge University Press. lying in the eastwest directed. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA. 1–2 fig. 1999. A. n.. M o o r e . precipitation evenly distributed throughout the year. CXXXIV (2010). 1993: Flora Europaea 1. (Equisetaceae) za razumjevanje autoktonosti obične jele (Abies alba Mill. the mid-hills area (250 to 900 m) dominated by European beach forests and finally the mountainous area (above 900 m) with European beach and silver fir. T u t i n . 1 and 2). D. The phytocenological researches of Papuk (Franjić 2002) resulted with 13 plant associations that form the major part of the vegetation of this area. M o o r e . D. Va l e n t i n e . Forests cover the majority of the Reserve. S a m a r d ž i ć . J. H erbol..p. SUMMARY: The researches of the Papuk Natural Reserve flora were carried out from 2001 to 2005. B u r g e s . F r a n j i ć . S a m a r d ž i ć . M. 1996: Fitocenološke značajke šuma sladuna i cera (as. G. V. J.. 1 (2): 117–121. C h a t e r . Vu k o v i ć . The borders of the Reserve are defined by the law on declaring the Papuk Natural Reserve (NN/99).. According to Köppen. T r i n a j s t i ć . D. H. H e y w o o d . forest border-lines. J. The floral diversity of Papuk is predetermined by its geological-lithological structure as well as its climatological characteristics. H. Vi d a k o v i ć . It covers 335 km2 approximately. Cambridge University Press. D. Herbol. meadows. T r i n a j s t i ć . These three zones include a range of associations. B u r g e s . there are other important habitats abundant in plant species. HRVATSKA) Šumarski list br. 20 (1–2): 63–67. a.). N. S a m a r d ž i ć . 2004: Golosjemenjače.. 43 . M. A. F r a n j i ć . A l e g r o . The average year temperature for a 30 year period (1961–1990) measured by the climatological station of Požega. H e y w o o d . R. the driest period being in winter (Seletković i Katušin 1992). T. Quercetum frainetto-cerris Rudski 1949) u Slavoniji (Hrvatska). J. N. Wa l t e r s . There were 1223 species and subspecies of the vascular flora recorded within the Reserve. T u t i n . D. classified in 121 families and 497 genera. J. Apart from forest associations. 19. We b b . E d m o n d s o n . Va l e n t i n e .. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Šum. 1991: Današnje stanje rasprostranjenosti vrste Reynoutria japonica Houtt. Wa l t e r s . K a j b a . 1997: O važnosti otkrića vrste Equisetum sylvaticum L. from Daruvar to Ilok.6 ºC and year precipitation quantity is 782 mm. lithological base structure etc. subsp. (Polygonaceae) u Hrvatskoj. S a m a r d ž i ć . is 10. Phytom. even though they don’t cover large areas.1 %) and Liliopsida (240 taxa.

HRVATSKA) Šumarski list br. Several adventive plants were recorded within the natural vegetation. 20. 6. The require observation focused on their spreading and steps for their eradication.92 %).) are particularly interesting. life forms.09 %) from the Red Book list of the Republic of Croatia were found within the borders of the Reserve – six critically endangered. as the only way to preserve their habitats.45 %). climatological characteristics. Among them.52 %) and hydrophytes (2. Reynoutria japonica etc.M. Artemisia verlotiorum. The traditional manners of mowing and grazing of meadows are of essential importance for the preservation of orchids.43 %).16 %). K e y w o r d s : flora. 14 endangered and 30 vulnerable species. 8. 27. The results of the flora life forms analysis of a certain region show the relations between its flora and the general climate characteristics of the region. 1–2.30 %). 48. phanerophytes (12. Elodea canadensis. Pandža: FLORA PARKA PRIRODE PAPUK (SLAVONIJA.85 %) and Fabaceae (77 species. therophytes (251 taxa. geophytes (12. 25-44 The largest number of species belongs to the Asteraceae (106 species. 50 endangered species (4. syntaxonomic. chamaephytes (3.39 %). CXXXIV (2010). Ailanthus altissima. Widespread plants are represented by as large a number as 18 % pointing to a strong antropogenous actovity. There were also 33 species of the Orchidaceae family found on clearings and meadows. 7. Amorpha fruticosa.52 %). The most frequent life forms in the flora of Papuk are hemicryptophytes (589 taxa. Echinocystis lobata. Bidens tripartita. 10 were not confirmed during this research.83 %) followed by the Poaceae (96 species. taxonomic and phytogeographical analysis. the neophytes (Acer negundo. Papuk Natural Reserve 44 . Ambrosia artemisiifolia. Out of 1223 previously recorded species and subspecies. The phytogeographical analysis showed a domination of Euroasian floral element plants (335 taxa.

a mogu nastati namjerno i nenamjerno (M a t i ć 1987). članica Helsinška rezolucija H1 iz 1993. ing. Milan Štimac. dr. odnosno kod panjače oblikovanje takve strukture koja će omogućiti posredno ili neposredno prevođenje u visoki uzgojni oblik. S obzirom na dob panjača u Lici 30–50 godina. definira potrajno gospodarenje šumama kao gospodarenje šumama i šumskim zemljištem na način i u takvoj mjeri. UŠP Gospić. CXXXIV (2010).stimac@hrsume. godine. K l j u č n e r i j e č i : njega šuma. Prepoznatljive su četri morfološka tipa: prijelazne panjače. te neotvorenost šumskim prometnicama. panjače u regresiji i zašikarene panjače. 2009. bitne ekološke. UVOD – Introduction Panjače ličkoga područja karakterizira nizak stupanj provedenih radova njege. Obavljena je totalna klupaža svih stabala po debljinskim stupnjevima. milan. S obzirom na to da stabla iz sjemena pokazuju veću produktivnost i vitalnost. obranjenog na Zavodu za ekologiju i uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zadatak ovoga istrživanja je utvrditi strukturne elemente sastojina panjača nakon petogodišnjeg razdoblja iza provedenog zahvata proredom. pred Povjerenstvom: Akademik Slavko Matić. tipične panjače. 45 . Stabla iz sjemena imaju značajno veće vrijednosti strukturnih elemenata. Panjače ličkog područja karaktezira nizak stupanj provedenih radova njege. te neotvorenost šumskim prometnicama. najzastupljeniji oblik njege su prorede i zakašnjela čišćenja. produktivnost i sposobnost prirodnoga pomlađivanja. Pod njegom šuma podrazumijevaju se šumskouzgojni postupci kojima se želi formirati takva struktura sastojine koja će osigurati njezinu stabilnost. snimljeni su uzorci visina i uzeti izvrtci za određivanje prirasta. sposobnost obnavljanja. šum. 10. potencijal i proizvodnost. pet godina nakon njege proredom. Terenska mjerenja obavljena su na pet trajnih pokusnih ploha. vegetativno). 45-54 UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA* IMPACT OF FOREST TENDING ON STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF COPPICES IN LIKA Milan ŠTIMAC1 SAŽETAK: Istraživanjem smo ustanovili strukturne elemente različitih tipova panjača u Lici. struktura sastojine. neovisno o kojemu se tipu panjače radi.o. Sanja Perić. uvažavajući posebnosti rasta i razvoja stabala iz sjemena i iz panja. 1–2. Uzroci postanka panjača su različiti. godine na tim su plohama izmjereni strukturni elementi sastojina.20 km/1000 ha (Š t i m a c 2002). Rezultati rada poslužit će u donošenju ispravnih odluka u daljnjem postupanju s navedenim sastojinama s ciljevima: poboljšavanja strukture. Hrvatske šume d. Radi povećanja temeljnog volumena te stabilnosti sastojina. vrstama drveća i po podrijetlu (generativno. godine. stabilnosti i vitalnosti sastojina panjača te njihova prevođenja u sjemenjače.. volumen iduće prorede trebao bi biti 40–45 % desetgodišnjeg tečajnog volumnog prirasta. dana 23. Lika 1. socijalne i gospodarske funkcije na lokalnoj i globalnoj razini. Na kraju vegetacijskog razdoblja 2007. sada i u budućnosti. predsjednik.IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS UDK 630* 222 + 242 (001) Šumarski list br. te da ispune. Igor Anić. sc. dipl.hr Sažetak znastvenog magistarskog rada iz kolegija Uzgajanje šuma. (Vu k e l i ć i H a r a p i n 1993).o. posebno za stabla iz sjemena i iz panja. sc. koja prema registru prometnica Uprave šuma podružnice Gospić iznosi svega 6. te o ukupnom volumenu sastojina na kraju turnusa. da se održi njihova biološka raznolikost. a da to ne šteti drugim ekosustavima. Intenziteti i volumeni iduće prorede ovisit će o prosječnom dobnom volumnom prirastu i dobi sastojine. etažama. vitalnost. član. izv. sc. 1 * Mr. prof. panjače. jasna je potreba njihova uzgojnog favoriziranja. dr.

Na plohama je izvršena totalna klupaža svih stabala po vrstama drveća. te 15° 15′ 00″ i 15° 22′ 30″ istočne zemljopisne dužine. tako da svi debljinski razredi unutar distribucije budu podjednako zastupljeni izmjerom. Pomoću dobivene izjednačene visinske krivulje. 1–2. karakterizirajući na taj način razvijenost krškoga reljefa. Različitost konfiguracije terena ogleda se u raznolikim ekspozicijama i inklinacijama. maklen. do strmih gorskih uspona. pristupilo se izmjeri visina i uzimanju izvrtaka. Istočni rub omeđen je željezničkom prugom Zagreb-Split. Nakon dobivene distribucije stabala po vrstama drveća. na pet trajnih pokusnih ploha postavljenih 2001. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br.1. o. Unutar ploha istoj vrsti drveća posebno su uzimani izvrtci stablima iz sjemena i stablima iz panja.2. Ulazi za tablice su vrsta drveća. MATERIJALI I METODE – Material and methods 3. crni grab. Izjednačene visinske krivulje i parametri b0 i b1 određeni su pojedinačno za svaku plohu i to za svaku vrstu. debljinskim razredima i načinu postanaka. Pri konstrukciji tarifa potrebno je ustanoviti način promjene volumena s promjenom prsnog promjera i visine. posebno za stabla iz sjemena i iz panja. svakom stablu se određivao način postanka i etaža. dok zapadni rub ocrtava rijeka Lika na kojoj je formirano umjetno akumulacijsko jezero Krušćica. koji zajedno s klimatskim i geološko-litološkim značajkama značajno pridonosi izraženoj heterogenosti pedosfere. hrast kitnjak panj. V = N · v . nakon dobivenih tarifa. a isto tako uzrokuje i složenost biljnoga pokrova. Schumacher-Hallove funkcije ne postoje za stabla iz panja. Rad na terenu – Field work Terenska mjerenja za izradu ovoga rada obavljena su u studenom 2007. od zaravni i blago nagnutih kosa.M. supstituirane su s običnim grabom i gorskim javorom. godine. Podaci su obrađivani pomoću osobnog računala. Na plohama sva stabla su klasificirana prema Dekanićevoj (1962) metodi na dominantnu (A). b. PODRUČJE ISTRAŽIVANJA – Research results U širem smislu istraživano područje smješteno je između 44° 37′ 30″ i 44° 52′ 30″ sjeverne zemljopisne širine. čiji je prsni promjer veći od 5 cm.30 m) svim stablima. tarifni niz za bukvu panj. u kojoj su postavljene 3 trajne pokusne plohe. nuzgrednu (B) i podstojnu (C) etažu. b.grab panj određen je iz drvnogromadnih tablica krupnog drva (Špiranec). Nakon izmjerenog opsega. godine. Na krajnjem jugoistoku smješteno je mjesto i istoimena općina Perušić.30 = Dobiveni promjeri svrstavaju se u debljinske stupnjeve širine 5 cm. Pojedinačno za svaku plohu. S obzirom na način postanka. Posebno su evidentirana suha stabla (D) etaža. Teren je vrlo razveden. U vertikalnom smislu raspon ide od 510 m nadmorske visine (Kosinjski most) do 1101 m nad morem (Korenski vrh). po vrstama i etažama. stabla su razvrstavana na stabla iz sjemena (S) i stabla iz panja (P). U prsnoj visini stabala pomoću Presslerovog svrdla bušeni su izvrtci na kojima je trebalo biti najmanje pet godova. pristupilo se izračunu drvne zalihe posebno za stabla iz sjemena i iz panja. crni jasen) za koje ne postoje parametri Schumacher-Hallove funkcije. Drvna zaliha stabala iz sjemena pojedine vrste (V) jednaka je sumi umnožaka volumena očitanog iz tarifa u određenom debljinskom stupnju (v) s brojem stabala tog debljinskog stupnja (N). Mjereni su opsezi u prsnoj visini (1. Bušeno je 4–5 izvrtaka po debljinskom stupnju. primjenom aplikacija Microsoft XP Excel i Urel. 45-54 2.30 Izjednačena visinska krivulja i vrijednost parametara b0 i b1 dobiveni su u aplikaciji Urel. c. Vrste (brekinja. Analiza podataka – Data Analysis Nakon izvršene izmjere na plohama obavljena je obrada podataka. prsnog promjera i parametara za pojedinu vrstu drveća 46 (a. Prostor okružuju krševite glavice između kojih se protežu udoline i dolci. Stabla su svrstavana u debljinske stupnjeve širine 5 cm po vrstama drveća. Za izjednačenje visinske krivulje upotrebljena je Mihajlova funkcija: h = b0·e –b1/ d + 1. To je sjeveroistočni nastavak masiva Velebita i izrazito krško područje na kojemu su zastupljeni svi fenomeni krša. CXXXIV (2010). c) konstruirali smo Schumacher-Hallovim regresijskim modelom lokalne tarife: V = a·db·hc gdje je V = volumen d = prsni promjer h = izjednačena visina Mihajlovom funkcijom Kako parametri a. te klasificiranje stabala po etažama (D e k a n i ć 1962) i načinu postanka. Mjereno je oko tridesetak visina po vrsti drveća i načinu postanka. Promjer stabala dobiven je dijeljenjem izmjerenog opsega u prsnoj visini s brojem π (pi) d1. 3. Istraživano područje nalazi se u gospodarskoj jedinici: “Risovac – Grabovača”. prsni promjer (d) i izjednačena visina (h). da bi se dobio tarifni niz. Podstojna (C) etaža i suha stabla (D) etaža čine pomoćni dio sastojine (C+D). 3. niti drvnogromadne tablice.

etažama. predviđena je metoda direktne konverzije. Izvrtci u papiru na kojemu se upisivao broj plohe. U pravilu. 45-54 Temeljnica stabala iz sjemena pojedine vrste (G) jednaka je sumi umnožaka srednje temeljnice pojedinog debljinskog stupnja (g) i odgovarajućeg broja stabala u debljinskom stupnju (N). Velika je vjerojatnost da stabla iz sjemena i iz panja na jednoj plohi imaju istu genetsku predispoziciju. godine na plohama su izmjerene varijable koje daju strukturu sastojina: totalna klupaža svih stabala po debljinskim stupnjevima. Tablica 1.43 127.71 115. Na kraju vegetacijskog perioda 2007. konstrukcijom lokalnih tarifa. Prema toj se metodi u skladu sa socijalnim položajem stabala u proizvodnom dijelu sastojine od ukupnog volumena prorede doznači najmanje onoliko koliko taj dio sastojine sudjeluje u njenoj ukupnoj drvnoj zalihi. Na opisani način rada u uredu. godine.80 3 75. s ciljem postupnog prevođenja u sjemenjače.20 27. 1–2. a metodom po D e k a n i ć u (1962).67 75. ustanovljena je značajna razlika u drvnom volumenu.69 244.77 17. Debljinski i volumni prirast određivan je pojedinačno za svaku plohu i to za svaku vrstu. pomoću kojega se godovi očitavaju optički i automatski unose u računalo. Analiza broja stabala u razdoblju 2002–2007. te je izvršena njega sastojina proredom prema intenzitetima i ciljevima proreda po M a t i ć u (1996). godine Table 1 Analysis of the number of trees in the period 2002nd–2007th yr.27 268. godine) Number of tress (2007nd year) Sjeme Panj Ukupno Seed Stump Total 210 1178 1388 488 491 979 142 2165 2307 Broj sušaca Number of dead tress Sjeme Panj Ukupno Seed Stump Total 8 164 172 22 25 47 1 253 254 Tablica 2.M.88 84. panjače u regresiji i zašikarene panjače prezentirane plohama 1 i 3. godine) Number of tress (2002nd year) Sjeme Panj Ukupno Seed Stump Total 200 1197 1397 501 464 965 136 2317 2453 Broj stabala (2007. vrstama.36 9. a što je uvjetovano dugotrajnim debljinskim i visinskim prirastom stabala iz sjemena te bržom kulminacijom volumnog prirasta kod stabala iz panja.66 6.67 47 . Za tipične panjače. godine Thinning intensity prorede 2002. Izmjera izvrtaka izvršena je s instrumentom koji se zove Digital positiometar. i drvnog volumena 2007. debljinskih i volumnih prirasta. inteziteta prorede 2002. G = N · g Dob sastojine preuzeta je iz magistarskog rada (Š t i m a c 2002). Kako bismo iz navedenoga izveli odgovarajuće zaključke. U pomoćnom dijelu sastojine može se doznačiti najviše onoliko koliko taj dio sudjeluje u ukupnom drvnom volumenu sastojine. Drvni volumen prije Intezitet prorede Drvni volumen poslije Drvni volumen Drvni volumen Broj plohe prorede 2002. te konstruiranih tarifnih nizova. i to za sastojine prijelaznih panjača prikazanih plohom 2. Table 2 Review of wood volume before thinning. koja je veća za stabla generativnog podrijetla od vegetativno nastalih stabala.27 15. god. po- slani su u Šumarski institut u Jastrebarskom na analizu. posebno za stabla iz sjemena i iz panja. Razlog navedenom je u činjenici da su stabla sjemenog postanka postigla značajno veće visine i promjere od onih iz panja. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br.67 5. Tada je utvrđena brojanjem godova na panjevima srednjeplošnih stabala. godine Number of Woods volume before Zadani Ostvareni Woods volume before Woods volume Woods volume Given Realised thinning 2002nd year of of dead tress 2007nd year surfaces thinning 2002nd year 3 3 3 m /ha % % m /ha m /ha m3/ha 1 140. Tijekom prorednih zahvata eliminirana su ponajprije stabla vegetativnog podrijetla uz minimalni zahvat u generativnom dijelu sastojine. vrsta drveća. godine sušaca 2007. CXXXIV (2010). godine obavljena doznaka. snimljeni su uzorci visina i uzeti izvrtci za određivanje prirasta za generativni i vegetativni dio sastojine. kako je i uočljivo iz tabeličnih i grafičkih prikaza srednjih sastojinskih visina. Broj plohe Number of surfaces 1 2 3 Broj stabala (2002. Prikaz drvnog volumena prije prorede. 4.98 2 290. što je broj stabala iz sjemena veći.20 21. značajno je i veći ukupni drvni volumen sastojine u odnosu na način rada kada se drvni volumen obračuna po jednoj srednjoj tarifi. u rezultatima rada prikazani su pomaci usporedbom strukture istraživanih sastojina nakon posljednje prorede i danas. thinning intensity 2002nd and wood volume 2007th yr. REZULTATI ISTRAŽIVANJA – Research results U rezultatima istraživanja morfoloških i strukturnih značajki karakterističnih sastojina panjača prikazani su podaci s trajnih pokusnih ploha na kojima je (osim plohe 3) 2002. debljinski stupanj i način postanka.

CXXXIV (2010). Izjednačene srednje visine stabala primjerice za glavnu vrstu bukvu.11 18. Zanimljivo je da su stradala stabla najvećim dijelom iz panja. 1–2. godine. da bi u debljinskom stupnju 31–35 cm iznosila 1.0282 m³/ha. te da temeljni volumen mora rasti s godinama. Produkcija temeljnice i volumena sastojina po postanku i ukupno.54 cm. u idućem razdoblju za očekivati je povećanje volumnog prirasta. a iz panja 1197 kom/ha. dok je kod kitnjaka razlika veća te u deb.51 1.36 m³/ha. pretežito bukve 156 kom.72 1. a za bukvu panj 0. po postanku iz sjemena 200 kom/ha. Kako je prošlo polurazdoblje turnusa proreda. Tako na prosječnoj razini za petogodišnje razdoblje dobivamo za bukvu sjeme 0. Starost sastojina Age off stand godina year 41 52 42 Produkcija stabala iz sjemena Produkcija stabala iz panja Produkcija stabala – ukupno Production trees from seed Production trees from stump Production trees – total Temeljnica Volumen Temeljnica Volumen Temeljnica Volumen Base Volume Base Volume Base Volume m2/ha 0. te u zadnjem stupnju 31–35 cm iznosi 0.94 11. te da će u idućem razdoblju doći do značajnog porasta tečajnog volumnog prirasta.81 1. te pripadajući volumen sastojine 115. na plohi je evidentirano 1397 stabala./ha iz panja. do 2007. pokazuju visinsko razdvajanje u debljinskom stupnju 11–15 cm. te kitnjak sa 2. Ukupni tečajni godišnji prirast za ovu sastojinu iznosi 4. Prosječno stabla iz sjemena ostvaruju za 47.53 3. dok prosječni dobni prirast iznosi 3.51 % veći prirast od onih iz panja. nadalje se razlika u korist stabala iz sjemena kontinuirano povećava.40 m²/ha. god. Tako je petogodišnji debljinski prirast za bukvu po svim debljinskim stupnjevima veći za stabla iz sjemena od onih iz panja. yr.52 %.M. Prosječni dobni prirast je kod panjača značajno manji u usporedbi sa prosječnim dobnim prirastom kod sjemenjača. od toga bukve 4 kom.91 0.01 %.49 2. 48 Istoznačne razlike ogledaju se i kod debljinskog i volumnog prirasta. 45-54 Tablica 3.35 m2/ha 3. Table 3 Basal production and stand volume at the origin and the total in the period since 2002.12 m³/ha.22 m3/ha 5. . volumen posječen u proredi mora biti manji od tečajnog volumnog prirasta.40 2. posebice nakon katastrofalne suše 2003. Za očekivati je da će se favoriziranjem stabala iz sjemena njihov udio u ukupnom broju stabala na plohama povećavati. u razdoblju od 2002.1. Ukupna ustanovljena temeljnica iznosila je 20.59 m3/ha 16. a drvni volumen 9. kao i ukupnog volumena sastojine. Pokusna ploha 1. Tako su odumrla 172 stabla.70 %. čija je temeljnica bila 1. Od toga je iz sjemena njih 210 kom. Tečajni prirast u prošlosti utječe na prosječni dobni prirast.05 30. U polurazdoblju. – 1st Test surfaces Ova pokusna ploha prezentira tipičnu panjaču.81 m3/ha 22.53 m2/ha 2. to 2007.90 13.38 %. Iz omjera smjese vidljivo je smanjenje sudjelovanja bukve uslijed sušenja na 86. 4.88 Broj plohe Number of surfaces 1 2 3 Na temelju spoznaje da starije sastojine trebaju imati veći temeljni volumen od mlađih. neovisno o kojemu tipu panjače se radilo. god. Kod stabala iz panja u višoj dobi neće doći do povećanja tečajnog volumnog prirasta zbog bioloških osobina stabala iz panja.40 m³/ha. stupnju 21–25 cm iznosi 0.24 m. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br.29 % i ostale prateće vrste 3.0148 m³/ha. Ono što sada sa sigurnošću možemo zaključiti je neophodnost uzgojnog favoriziranja generativnog u odnosu na vegetativni dio sastojine. a za ove sastojine i svakako manji od prosječnog dobnog prirasta. Po obavljenoj inventuri 2007. Navedeno debljinsko prirašćivanje je u vezi s volumnim prirastima.41 14. njih 164. a 1178 kom. a povećanje sudjelovanja kitnjaka na 3.81 m²/ha.43 m³/ha. dok se iz sjemena posušilo svega 8 stabala. godine (tablica 4) ustanovljeno je ukupno 1388 stabala.10 % (broj stabala je ostao isti) te ostalih pratećih vrsta na 10./ha. Glavna vrsta bukva u omjeru smjese sudjelovala je sa 94.12 cm. Nakon prorede 2002. došlo je do sušenja.

71 3.71 2.27 ∑ Kruška Pear 0.48 0.81 127.20 0.04 0.52 0./ha).Tablica 4.40 3.07 0.05 3.10 9.02 0. V – drvni volumen (m3/ha) – N – number of trees (piece/ha).79 100 2 1 3 324 6 − 10 11 − 15 16 − 20 21 − 25 0.95 0.10 6 − 10 11 − 15 16 − 20 21 − 25 26 − 30 5 7 1 2 15 3 5.84 0.18 0.04 0.09 12.22 ∑ Obični grab Hornbean 1 1 1 6 0.28 0.21 0.10 0.12 0.58 0.02 V 5.26 0.84 0.16 0.85 5 1 1 0.12 29. CXXXIV (2010). V – wood volume (m3/ha) .02 0. G – temeljnica (m2/ha).72 25.86 36.05 0.20 0.03 9.14 1.75 0.23 0.79 0.04 0.02 0.04 0.50 1.01 0.62 0.88 0.01 0.09 0.44 1 1 0. 1–2.12 0.16 13 2 11 4 0.16 0.11 0.12 0.21 0.89 17 73 123 57 20 290 0.08 0.98 1. god.25 0.57 Šumarski list br.91 0.01 0.66 11.04 0.10 0.14 Etaže – Floors B C+D Ukupno – Total Vrste drveća Trees Omjer smjese (%) Mixture ratio (%) Obična bukva Common beach 86.91 59 14 4 1 19 0.04 0.26 0.46 N 570 253 160 137 59 20 1199 14 17 9 1 2 43 60 15 4 1 1 1 82 18 22 4 44 G 2.16 22.10 0.21 1. broju stabala.02 0.53 2.25 0.06 0.68 12.21 0.23 0.48 86.02 0.56 0.52 0.05 0.07 6 − 10 11 − 15 16 − 20 4 2 6 1 1 0.01 0.05 0.04 1 6 0.71 12. A N G V N 561 69 1 G 2.21 11.04 0.10 0. basal and timber volume – the total (state 2007th year).04 Trešnja Cherry Brekinja Service Wild tree 6 − 10 11 − 15 16 − 20 21 − 25 ∑ 6 − 10 11 − 15 0.04 0.57 12.94 0.04 0.23 0.04 1 1 5 0.04 0.89 0.12 V 0.23 0.01 0.01 0.02 0.04 0.11 0.14 0.38 0.26 0.06 0. 45-54 Ukupno – Total ∑ ∑∑ 2 2 5 1 4 1 11 1388 0.07 0.27 0.12 0.49 0.45 3.17 Debljinski stupanj Diameter stage 6 − 10 11 − 15 16 − 20 21 − 25 26 − 30 31 − 35 N 9 167 86 14 2 G 0.17 0.97 0.52 3.01 0.10 0.02 5.06 0.85 Breza Birch 6 − 10 11 − 15 ∑ 5 0.04 0.05 0.10 0.84 5.98 10.84 81.05 0.26 0.75 4.39 0.25 0.05 0. temeljnici i drvnom volumenu – ukupno (stanje 2007.54 0.05 0.23 5 0.16 0.57 0.01 0.09 0.03 0.78 0.97 0.26 631 12 3 3.14 0.21 1.36 0.34 0.14 2 2 0.23 0.94 24.89 3.56 7 736 0.06 0.02 0.28 6 − 10 11 − 15 16 − 20 21 − 25 26 − 30 31 − 35 M.08 0.64 22. number of trees.82 0.02 0.23 0.36 0.76 ∑ Hrast kitnjak Sessile oak 3.98 49 N – broj stabala (kom.73 0.55 1.08 0.02 0.04 2.19 0.) Table 4 The structure stands by diameter class.14 0.06 0.01 0.53 1.01 0.02 0.11 0.58 0.66 20. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA ∑ Crni grab Black hornbean 3.35 0. Struktura sastojine po debljinskim stupnjevima.23 0.10 3.06 0.02 0.95 14.02 0.04 26.48 0.74 0.12 0.52 15 58 1 0.03 0.22 0.85 3.44 V 5.02 0.08 0.13 0.02 0.01 0.01 0.88 0.01 0.27 0.05 2.48 ∑ 17 4 14 1 19 0.02 0.17 0.32 32.84 118.10 1 1 328 0.38 278 2 9 2 4.05 0.38 1.53 0. G – base (m2/ha).

odnosno sjemenopodrijetlo sastojine producira za 36. a ona iz panja 464 kom. čime bi se preventivno djelovalo na mogućnost nastanka i širenja šumskih požara. kao i na prethodnoj plohi.90 m³/ha drvnog volumena. tako je grab u dominaciji i zauzimao je 70. Ova sastojina nakon obavljenih mjerenja 2007. klen. Uslijed sušenja odumrla su 254 stabla i to 1 stablo iz sjemena i 253 iz panja. Evidentirani broj od 47 odumrlih stabala značajno je manji od prve plohe.97 m³/ha. a odnosi se na uklanjanje prekobrojnih izbojaka iz panja. 4.81 m²/ha temeljnice te 14.67 %. što čini 65 % ukupnog drvnog volumena.M./ha. .41 m³/ha drvnog volumena. te 101 stablo iz panja./ha. a iz panja 2317 kom. Stabla iz sjemena producirala su 1. Konstruirane lokalne tarife pokazuju istoznačne razlike.67 m³/ha drvnog volumena. Iako je to najgušća od istraživanih ploha. od toga 9 iz sjemena te 10 stabala kitnjaka. Glavnih vrsta: posušilo se 19 stabala bukve. Kao posljedica sušenja na plohi je odumrlo 47 stabala. generativni dio u relativnom iznosu daje bolje rezultate prirašćivanja od vegetativnog dijela 50 sastojine. a iz panja 0. godine u ovoj sastojini ustanovljeno je 965 stabala koja imaju 26. Odnos broja stabala iz sjemena bilo je 136 kom/ha.51 m³/ha volumena. što je ujedno i najmanji tečajni prirast od svih ploha. Ukupni ustanovljeni tečajni godišnji volumni prirast za plohu iznosi 6. a uz trijebljenje i čišćenje osigurat ćemo progresiju ovih sastojina prema strukturi tipične panjače. Ustanovljen je podrast od 61 stabla. Prijelazna struktura ogleda se u broju stabala generativnog podrijetla koja sudjeluju sa 49. sastojina je ostvarila najmanje pomake u smislu produkcije od svega 2.53 m³/ha iz sjemena i 13. koja imaju 21. – Trial flat 3rd Panjača u regresiji s elementima zašikarene panjače. Stabla iz sjemena od navedenih iznosa producirala su 0.1.92 %.40 m²/ha.84 % i dobrog su prostornog rasporeda. Strukturne elemente 2002. Može se zaključiti što je debljinski stupanj veći.27 m³/ha drvni volumen. Na prosječnoj razini stabla iz sjemena prirasla su 0. – 2nd Test surfaces Prijelazna struktura panjače karakteristika je sastojine na plohi 2. uz mjestimično popunjavanje sadnicama autohtone provenijencije po potrebi. Izračunom za petogodišnje razdoblje. veća je i razlika u volumenu srednjeg stabla toga debljinskog stupnja u prilog stablima generativnog nastanka. I glede prirasta. kao i visine. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br. Iza prorednog zahvata 2002.0242 m³/ha. 1–2.40 m² temeljnice i 174. Valja naglasiti da ova sastojina nije tretirana proredom. te nakon kratke ophodnje. 45-54 4. Degradiranost sastojine vidljiva je iz omjera smjese.89 m³ drvnog volumena. metodom izravne konverzije prevesti ih u sjemenjače. čija je temeljnica 1. uspoređujući ih s onima iz panja.08 m³/ha. dok je kitnjak sudjelovao sa svega 12. a drvni volumen sastojine iznosio je 75.03 m²/ha i 6. Značajno je međutim da ova stabla izgrađuju 18. brsta i od nekontrolirane sječe. crni jasen. čija je temeljnica iznosila 20.67 m³/ha.66 m³/ha drvnog volumena./ha. Nakon obavljenih uzgojnih zahvata njege u ovakvim sastojinama. Cilj navedenih radova je pokrenuti procese progresije. a ona iz panja 1. te 30.41%. Podrast stabala u sastojini je 7 stabala iz sjemena. posebice prema višim deljinskim stupnjevima. te 11. lipa i bukva sa preostalih 16.88 m³/ha drvnog volumena. gorski javor. dolazimo do produkcije ove sastojine i to: temeljnice 3. što rezultira relativno dobro određenim intenzitetom prorede. godine utvrđeno (tablica 6) je 2307 vitalnih stabala.1. U pogledu debljinskog i volumnog tečajnog prirasta vidljivo je kod glavnih vrsta bukve i kitnjaka povećanje razlika za stabla generativnog podrijetla. U ukupnoj strukturi stabla iz sjemena sudjelovala su u količini 501 kom /ha. te ostale prateće vrste maklen.49 m²/ha temeljnice. Nakon druge inventure 2007. od toga 7 iz sjemena.0379 m³/ha. divlja kruška. od toga iz sjemena 9 te iz panja 52 stabla.91 m²/ha temeljnice i 18.14 % više volumena od dijela sastojine iz panja.22 m²/ha temeljnice. Ostvareni drvni volumen po podrijetlu iznosi 1. kratak je opis plohe 3. Pokusna ploha 3. Treba naglasiti da značajne količine drvnog volumena nakon obavljenih navedenih radova svakako treba iskoristiti kao biomasu za toplinsku energiju. a mogu se organizirati u obliku pruga na manjim površinama okomitih na slojnice ili komunikacije. godine (tablica 5) izgrađena je od 979 stabala.48 m²/ha temeljnice i 84. koje glede dobi i stanja sastojine ima značajku zakašnjelog čišćenja s elementima niske prorede te trijebljenja.59 m²/ha. Visinsko razdvajanje generativnog u odnosu na vegetativni dio sastojine na ovoj plohi posebno je izraženo. CXXXIV (2010). godine izgrađivali su: broj stabala 2453 kom.99 m²/ha temeljnice i 244. Pokusna ploha 2. Ukupan volumni godišnji prirast za plohu 3 iznosi 2. a ona iz panja 2. Njega sastojine u ovom morfološkom tipu panjače neophodan je uzgojni zahvat koji se sastoji od čišćenja.43 m²/ha. ali i ukupno kvalitetnijim stanišnim prilikama. brekinja.35 m³/ha iz panja. U zašikarenom dijelu treba provoditi mjere zaštite od požara.

53 0.22 35.78 1.88 2.36 0.73 27.50 14.41 1.18 0.10 0.20 0.43 1.36 0.40 0.24 15.75 3.88 0.95 3.43 0.79 0.57 0.61 3.05 100 6 − 10 11 − 15 16 − 20 21 − 25 26 − 30 4 5 2 11 253 Šumarski list br.11 0.48 1.04 Omjer smjese (%) Mixture ratio (%) Etaže – Floors B N G V Obična bukva Common beeach 59. temeljnici i drvnom volumenu – ukupno (stanje 2007.02 6.Total ∑ ∑∑ 0.61 0.08 2.27 40.44 11.01 0.81 1.47 0.12 0.10 0.40 2.54 0.20 0.88 0.12 0.33 0./ha).) Table 5 The structure stands by diameter class.71 3.23 11.09 0.05 2.87 0.35 0.37 N 81 51 29 52 63 45 27 4 2 1 355 1 10 37 41 34 21 8 1 1 154 23 29 13 14 4 83 76 71 42 5 1 195 70 30 1 1 102 27 27 21 11 4 90 979 G 0.18 6.64 2.48 1.38 6.04 0.42 32.84 1.09 42.42 17.72 0.05 4.88 1.09 0.93 0.30 6.01 1.07 3.57 2.29 1.70 0.71 1.70 0.12 0.20 1.07 0.49 3.93 1.95 3.22 0.87 1.41 7.04 0.32 0.98 0.05 4.36 0.74 M.39 0.45 1.56 16.12 4.02 160.50 4.57 5.06 2.02 0.02 0.31 0.74 0.53 0.92 0.33 0.06 1.12 0.33 39.90 8.08 0.90 8.02 1.61 0.21 3.48 0.10 1.37 16.01 0.38 8.10 0.33 0.30 0.92 0. V – wood volume (m3/ha) .03 0.28 0.89 0.77 6. G – base (m2/ha).52 0.31 1.74 2.11 183.20 0.15 35.18 3.20 0.00 0.20 0.43 2.23 1.22 0.89 268.99 10.03 0.01 0.22 3 3 1.26 0.43 0.47 ∑ Hrast kitnjak Sessile oak 25.32 0.01 0.14 0.36 0.29 0.31 ∑ Obični grab Hornbeam 6 − 10 11 − 15 16 − 20 21 − 25 26 − 30 ∑ Crni jasen Black ash 6 − 10 11 − 15 16 − 20 21 − 25 44 75 42 2 2 1 122 63 16 79 21 6 2 0.90 69.31 7.13 0.18 7.41 7. broju stabala.79 0.30 1.61 0.47 1.35 0.89 2.14 0.36 V 0. 45-54 Ukupno .00 0.03 0.65 1.50 0.31 1.84 3.12 0.15 1.44 1.19 0.38 Vrste drveća Trees N A G V N 81 44 12 1 C+D G 0.56 0. number of trees.79 6.34 0.96 3.56 0.52 6 − 10 11 − 15 16 − 20 21 − 25 26 − 30 13 9 8 4 34 1 29 40 0.02 121.24 1.32 ∑ Brekinja Service Wild tree 4.67 29 419 0.07 17.10 0.20 1.99 6. Struktura sastojine po debljinskim stupnjevima.41 0.63 1. 1–2.12 0.35 0. basal and timber volume – the total (state 2007th year).33 0.78 3.24 0.96 0.71 67. Ukupno – Total V 0.31 0.68 4.64 29. god. V – drvni volumen (m3/ha) – N – number of trees (piece/ha).20 0.78 0.24 0.08 3.78 3.93 1.98 0.46 2.09 0.57 0.Tablica 5.19 0.04 0.44 0.43 0. G – temeljnica (m2/ha).54 19.74 0.80 51 N – broj stabala (kom.26 0.65 0.01 8.36 0.82 13.93 1.59 0.52 0.77 16.00 0. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA ∑ Javor gluhać Maple 3.85 Debljinski stupanj Diameter stage 6 − 10 11 − 15 16 − 20 21 − 25 26 − 30 31 − 35 36 − 40 41 − 45 46 − 50 51 − 55 7 17 41 19 2 0.95 5 5 5.60 7 23 16 4 1 0.05 0.93 10 44 43 27 4 2 1 131 86 4 18 18 4 0.08 0.24 1.70 138 1 5 1 1.90 56.15 3.70 2.12 0.06 0.31 3.05 0.92 10.37 0.24 0.12 1.76 70 7 14 1 1 23 6 21 15 6 2 50 307 1. CXXXIV (2010).03 1.83 18.12 0.74 6 − 10 11 − 15 16 − 20 21 − 25 26 − 30 31 − 35 36 − 40 41 − 45 46 − 50 1 18 23 30 21 8 1 1 103 44 1.31 0.68 2.57 0.51 0.09 2.92 1.22 15.17 0.96 6.40 3.74 0.04 0.16 0.17 0.22 10.01 0.62 0.

08 0.17 100 0.07 0.03 0.24 0. Struktura sastojine po debljinskim stupnjevima.12 0.01 0.81 34.01 0.21 ∑ Hrast kitnjak Sessile oak 6 − 10 11 − 15 16 − 20 21 − 25 26 − 30 31 − 35 12.48 0. temeljnici i drvnom volumenu – ukupno (stanje 2007.52 0.64 0.89 0.20 0.24 0.07 0.40 0.04 0.05 0.09 0.20 1.28 V 8. V – drvni volumen (m3/ha) – N – number of trees (piece/ha).25 0.01 0.15 0.59 N 121 326 78 6 612 8 4 3.58 3.88 1.08 0.48 Vrste drveća Trees Omjer smjese (%) Mixture ratio (%) Obični grab Hornbean Debljinski stupanj Diameter stage 6 − 10 11 − 15 16 − 20 21 − 25 26 − 30 31 − 35 70.04 0.67 ∑ Maklen Maple 6 − 10 11 − 15 16 − 20 21 − 25 13.05 0.59 1.03 0.00 0.02 0.02 0. 45-54 16 − 20 Obična bukva Common beeach Ukupno – Total ∑ ∑∑ N – broj stabala (kom.25 0.35 0.67 1 1 1 3 1 1 711 1 97 203 114 28 5 350 7 2 1 2 12 3 1 4 2 1 1 1 5 34 16 1 51 2 3 5 2 1 1 1 5 0.46 2 24 3 27 0.73 1.05 0.21 3.05 0.01 0.77 0.52 29.02 0.49 3.07 0.52 59.34 0.05 0.36 Etaže – Floors B N G V 346 1.10 0.36 24 0.48 0. 1–2.57 1.61 0.02 0.94 0.01 163 5 0.49 0.32 2.80 0.35 0.02 0.06 0.73 0.11 262 3.60 0.38 1.14 0.25 0.20 0.05 0.01 0.01 0.02 0.05 0.14 84.35 3.06 0.08 0.06 0.02 1 1777 14 36 33 13 0.01 0.11 2.48 0.04 0.10 0.Tablica 6.00 3. G – temeljnica (m2/ha).08 1.02 1 63 16 45 22 5 88 1 2 1 2 6 99 1 0 0 0 1 2 5 1 1 2 2 1 1 1 2 8 5 0. number of trees.22 2.10 0.24 V 1.02 0.02 0.01 0.00 0.88 0.06 13 0.06 0.23 0.33 8. basal and timber volume – the total (state 2007th year).09 0.13 0.03 0.05 10.28 0.10 0.04 0.11 0.02 0.11 0.04 0.39 0.19 N 981 678 110 7 G 4.04 0.11 0.57 0.53 3.01 0.02 1.01 0. Ukupno – Total V 4.04 0.07 0.67 0.01 0.15 0.45 0.53 4.01 0.48 0.05 0.02 0.02 10. Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Gorski javor Sycamore Maple 6 − 10 11 − 15 16 − 20 21 − 25 ∑ Klen Common Maple 6 − 10 11 − 15 ∑ Kruška Pear Crni jasen Ash 6 − 10 11 − 15 16 − 20 21 − 25 ∑ 6 − 10 11 − 15 16 − 20 ∑ Brekinja Service Wild tree 6 − 10 11 − 15 ∑ Lipa Linden 6 − 10 11 − 15 16 − 20 21 − 25 ∑ Šumarski list br.28 0.90 1.15 0.02 0.48 0.53 0.65 0.82 0.74 0.82 5. broju stabala.10 1.00 0.14 0.01 1 1 0.79 0.14 0.26 22 49 45 5 0.11 0.02 0.08 0.01 0.14 0.06 0.63 9.02 0.54 0.02 1 2307 0.01 0.12 1.79 0.15 0.14 0.16 0.66 24.18 4.11 4.02 0./ha).22 0.14 0.93 0.33 0.02 0.22 0.04 0.94 1.02 52 N 514 90 8 C+D G 2.25 0.04 0.17 0.58 10.39 0.02 0.00 0.09 0.02 0.04 19.80 824 0.08 1.03 0.14 2.00 0.25 A G 0.03 0.03 0.74 0.41 0.04 1 0.01 4.20 3.09 16.08 15.58 8.94 0.58 13.04 0.56 0.38 0.05 0.17 0.89 0.17 2 0.54 12 138 24 1 0.12 ∑ M.04 0. CXXXIV (2010).00 1.36 0. G – base (m2/ha).21 13.20 1 2 8 1 11 2 3 5 0.44 0.25 0.02 21.61 4.30 0.11 2.14 0.04 1 13.22 0.01 0.02 0.48 0.00 0.04 0.04 2 772 6.27 1.08 6.14 0.27 0.02 0. V – wood volume (m3/ha) .55 0.01 0.11 0.01 0. god.02 0.24 1.74 0.25 0.94 11.17 0.13 0.01 0.) Table 6 The structure stands by diameter class.13 0.01 0.51 0.52 0.01 0.44 0.23 1 532 1 18 31 12 633 5 14 2 1 5.14 46.07 0.15 0.00 0.08 0.94 5.44 2.55 0.

D. K. podržavajući pomoćni dio podstojne etaže. M. a kitnjakovoj sastojini (ploha 5) za 20.... Znanje. te vitaliteta navedenih sastojina. list 4: 697–702. Primjenom navedenih šumskouzgojnih postupaka postigli bi ciljeve koji se sastoje u poboljšanju strukture. 1987: Gospodarski zahvati u panjačama kao mjera povećanja produktivnosti i stabilnosti šuma. bioraznolikosti. J. Radi povećanja temeljnog volumena. J. a samo u nužnom dijelu stabala iz sjemena. ćanje udjela stabala iz sjemena. L u k i ć . Glasnik za šumske pokuse 28: 1–48..14 %. brštenja i nekontrolirane sječe. Šum... Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br. Zagreb. H a r a p i n . o prosječnom dobnom volumnom prirastu. S. Veći su za dio sastojine nastale iz sjemena u odnosu na onaj iz panja. treba oblikovati optimalnu strukturu. Tečajni volumni prirasti su u granicama očekivanih. Zagreb. N. 299 str. prijelaznoj: bukovo-kitnjakovoj panjači (ploha 2) za 36.. i to: tipičnoj bukovoj panjači (ploha 1) za 41. Šumarski list LXXXVI (11–12): 406–407.75 %. proizvodnost i pomlađivanje sastojina hrasta lužnjaka.81–92. 2002: Problem prevođenja bukovih panjača u visoke šume. 2001: Intenzitet i način prorede u mladim. Dovođenjem svjetlosti treba pomoći formiranju pomoćnog dijela sastojine uz očuvanje plemenitih i rijetkih bjelogoričnih vrsta. te je krajem ophodnje pripremiti za kvalitetnu prirodnu obnovu sjemenom. Magistarski rad. Glasnik za šumske pokuse 25: 261–278. M a t i ć . Zagreb. Vu k e l i ć . Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske. Zagreb. I. 1992: Uzgajanje šuma. M. Zagreb. 1963: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina. Uz postepeno poveA n i ć . Šumarski list 3–4: 143–148. intenzitet ne bi trebao biti veći od 40–45 % tečajnog volumnog prirasta u desetgodišnjem razdoblju. 53 6. Zagreb. S. a zahvatima njege pridobila bi se drvna masa koja između ostaloga može poslužiti i kao biomasa za energiju. stabla iz sjemena više prirašćuju od onih podrijetlom iz panja. M.37 %. Zagreb. Đ. S k e n d e r o v i ć . a eliminiranjem izbojaka. K l e p a c . Zagreb. 55 str. 2002: Strukturne osobine i uzgojni zahvati u sastojinama niskog uzgojnog oblika na području Like. Šumarski list 3–4: 119–128. srednjedobnim i starijim sastojinama. 341 str.. Dundović (ur. kitnjakovo-grabovoj sastojini (ploha 4) za 63. RASPRAVA I ZAKLJUČCI – Discussion and conclusions Prepoznatljive su četiri morfološke slike istraživanih sastojina: prijelazne panjače.M. 1992: Utjecaj strukturnih promjena jednodobnih bukovih sastojina na visinski i debljinski prirast.. Obavijesti 3–9. 2000: Dinamika mladih sastojina hrasta kitnjaka nakon čistih sječa prilikom konverzije šuma niskog uzgojnog oblika u južnoj Slovačkoj. V.. Š t i m a c . Š... a poglavito onih iz sjemena. M e š t r o v i ć .. Kod panjača u regresiji i zašikarenih panjača osnovni je zadatak zaustaviti negativne procese čuvanjem od požara. K l e p a c . LITERATURA – References . F a b i j a n i ć . A n i ć . CXXXIV (2010). vodeći računa o stablimičnom prostornom rasporedu i okomitom sklopu. K. 100–101. G l a v a č .. Znanje.16 %. Institut za šumarska i lovna istraživanja. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. M a t i ć . M a t i ć . U tipičnim panjačama u kojima brojčano dominiraju vegetativno nastala stabla uloga i zadatak proreda je njega debala i krošanja najkvalitetnijih stabala iz panja. 1993: Zaštita i očuvanje europskih šuma. Analogno navedenom. P i n t a r i ć . Intenziteti i volumeni iduće prorede ovisit će o ukupnom volumenu sastojine na kraju turnusa. 1962: Prilog definiciji niske šume i tumačenje njenog postanka u našoj zemlji. K o s o v i ć .1933: O niskim prebirnim bukovim šumama. U: Rauš... S. J. 1959: Stanje i značaj niskih šuma i šikara u privredi područja Like. 1–2. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i “Hrvatske šume” p o.) Šume u Hrvatskoj. te bioraznolikosti vrsta. G.. G u b k a .1989: Intenzitet prorede i njegov utjecaj na stabilnost. D. Zagreb. Šumarski list 9–10: 495–502. 95 str. 45-54 5. Kod prijelaznih panjača u doznaci treba ponajprije obuhvatiti stabala iz panja... Zagreb. S. J. Zagreb. Zagreb. a čišćenjem i trijebljenjem smanjiti broj jedinki i pomoći visinskoj diferencijaciji zašikarenih panjača. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Hrvatske. Zagreb. O r š a n i ć . panjače u regresiji i zašikarene panjače. Izraženo u postocima. te postupno oblikovati optimalnu sastojinsku strukturu. M. Zagreb. 1995: Priručnik za uređivanje šuma. te o dobi sastojine. tipične panjače. Kod sklopljenih i visinski izdiferenciranih sastojina prorednim zahvatom usmjeriti ih prema obliku tipičnih panjača. M a t i ć . Na ovaj način pomoći ćemo njezi stabala glavnih vrsta drveća generativnog podrijetla. 1965: Uređivanje šuma. generativni dio sastojine na prosječnoj razini srednje plošnog stabla pokazao je bolje rezultate volumne produkcije u odnosu na vegetativni dio. s obzirom na kratko razdoblje od zahvata proredom (5 godina).

coppice. Lika 54 . Štimac: UTJECAJ NJEGE ŠUMA NA STRUKTURNE ZNAČAJKE LIČKIH PANJAČA Šumarski list br. vegetative). In order to increase the basic volume and achieve stand stability.M. K e y w o r d s : Forest tending. Four morphological types can be differentiated: transitional coppices. The fact that seed trees manifest higher productivity and vitality clearly indicates that they should be silviculturally favored regardless of coppice type. Field measurements were undertaken in five permanent sample plots. Total measurements of breast diameters of all trees were performed by diameter class. 1–2. Intensities and volumes of the next thinning operation will depend on the average age volume increment and stand age. Seed trees show significantly higher values of structural elements. as well as on the total stand volume at the end of the thinning cycle. coppices in regression and thickets. 45-54 SUMMARY: Our research determined structural elements of different coppice types in Lika five years after they were tended with thinning. CXXXIV (2010). the volume of the next thinning operation should amount to 40–45 % of the tenyear current volume increment. tree species and origin (generative. and height samples were recorded and increment cores taken for increment assessment separately for seed trees and sprouts from stumps. typical coppices. Structural stand elements in these plots were measured at the end of the vegetation period in 2007. stand structure. storey. Coppices in the region of Lika are characterized by a low degree of applied tending operations and inaccessibility caused by the lack of forest roads.

Dijana Vuletić. Beograd. nije pridavalo posebno značenje. Doc. ekonomskih i socioloških istraživanja problema privatnog šumoposjeda posebno je naglašena u zemljama u tranziciji. te ukazuje na željene usluge koje bi trebale pružiti udruge privatnih šumoposjednika. s posebnim naglaskom na izgradnju šumskih cesta u Hrvatskoj. Izgradnja i održavanje šumske infastrukture.IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS UDK 630* 682 (001) Šumarski list br. Stjepan POSAVEC4. Zagrebačka 20. dr.hr. Nenad Petrović. denacionalizacije i restitucije. dijanav@sumins.nonic@sfb. sc. CXXXIV (2010). Nenad PETROVIĆ2.com. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. sc. bruno.com. Doc. Mersudin Avdibegović. ovisi u velikoj mjeri od podrške javne šumarske administracije. Beograd. Znanstveno utemeljene preporuke za unapređenje privatnog šumoposjeda. Bruno MARIĆ5. posavec@sumfak. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. ali i od spremnosti privatnih šumoposjednika da međusobno surađuju po ovom pitanju. ali i osnovna pretpostavka za ostvarenje ekonomskih učinaka u privatnom šumoposjedu. Mr. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu. Zagrebačka 20. u kojima se povijesno razvijao podjednak model vlasništva. nenad. dr. Potreba za izvođenjem političkih. Dragan NONIĆ3. kao jedna od najskupljih investicija.maric@gmail. godine pokrenuto je istraživanje stanja privatnog šumoposjeda i formiranja udruga privatnih šumoposjednika u zemljama regije. dragan. privatni šumposjed je tijekom socijalističkog društvenog uređenja bio prilično zanemaren i od strane kreatora nacionalnih šumarskih politika i od strane samih vlasnika. Stjepan Posavec. za razliku od istraživanja ekoloških i tehnoloških gledišta. Sarajevo. Na osnovi navedenoga. K l j u č n e r i j e č i : privatni šumoposjed. Dijana VULETIĆ6 SAŽETAK: Zbog specifičnih društveno-političkih i socio-ekonomskih prilika u regiji. dr. šumarska politika UVOD – Introduction Specifični društveno-politički odnosi u Hrvatskoj. šumske ceste. Iz istih razloga se istraživanjima političkog. sc. Dragan Nonić. SRBIJI I BOSNI I HERCEGOVINI NA SURADNJU PRI IZGRADNJI I ODRŽAVANJU ŠUMSKIH CESTA READINESS OF PRIVATE FOREST OWNERS IN CROATIA. Provedeno istraživanje ukazuje spremnost privatnih šumoposjednika na suradnju u aktivnostima gospodarenja šumoposjedom. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu. mavdibegovic@gmail. 1–2. Srbiji i Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu B-H) kao i dugo razdoblje dominacije planske ekonomije imali su za posljedicu relativno skroman obim znanstvenih istraživanja koja se odnose na privatni šumoposjed u ovim zemljama. Kneza Višeslava 1. organizacijske ili stručne kapacitete. Iako privatni šumoposjednici pripadaju uglavnom ruralnoj populaciji sa značajnom razinom tradicionalnog znanja i iskustva u 55 . SERBIA AND BOSNIA-HERZEGOVINA TO COOPERATE IN FOREST ROADS CONSTRUCTION AND MAINTENANCE Mersudin AVDIBEGOVIĆ1. Nasuprot davanja prednosti gospodarenju državnim šumama. 2008. Zagreb. udruge privatnih šumoposjednika. Srbiji i Bosni i Hercegovini. 55-64 SPREMNOST PRIVATNIH ŠUMOPOSJEDNIKA U HRVATSKOJ. ekonomskog i sociološkog karaktera privatnih 1 2 3 4 5 6 Doc. Bruno Marić.m. u kojima procesi privatizacije.rs. Sarajevo. upravo su najnužnije kod gledišta za čije rješavanje vlasnici nemaju potrebne ekonomske. postavljaju pitanje privatnog zemljišnog posjeda u sam vrh aktualnih političkih rasprava. problematika udruživanja privatnih šumoposjednika u interesne udruge do sada nije bila predmetom šireg istraživanja. Dr.rs. Kneza Višeslava 1.petrovic@sfb. U radu su analizirani stavovi privatnih šumoposjednika prema međusobnoj suradnji i udruživanju u svrhu boljeg gospodarenja svojim posjedom. Trnjanska 35.hr šumovlasnika. Zagreb. Svetošimunska 25.

procesa restitucije i denacionalizacije. Posavec. vlasnici nisu organizirani u interesne udruge.g o v i ć 1960).šumom (Šumarska enciklopedija 1980). odnosno 8–15 ha šume u ostalim podru.šerijatsko pravo i kanonsko zakonodavstvo. U razdoblju nakon 2000. u brdskim područjima određen je maksimum od prepoznat kao mogući zakonski oblik vlasništva nad 15–30 ha šume. Serbia and Bosnia-Herzegovina Povijesni razvoj i struktura privatnog šumoposjeda Historical development and structure of private forests Iako su kroz povijest Hrvatska. općinske i seoske šume. jedan od glavnih preduvjeta za unaprijeđenje stanja u tim šumama je povezivanje privatnih šumoposjednika na interesnoj osnovi. kako ekonomski. intenzivnije korištenje šumskih resursa i unapređenje stanja u privatnom šumoposjedu općenito. dataka katastarskog snimanja zemljišta (1880–1885. Srbija i B-H prolazile com XIX stoljeća davane seljacima u trajno vlasništvo kroz slične društvene. 1945. Prema Nacionalnoj inventuri ostali oblici šumoposjeda (imovne općine. 8. godine. međutim one po brojnosti i ostvarenim rezultatima (osim donekle u Hrvatskoj) nisu značajnije utjecale na unapređenje stanja privatnog šumoposjeda. Privatni šumoposjed u Hrvatskoj. Šume i šumarstvo će u kontekstu promjena društveno-političkog i ekonomskog sustava. 1–2. obuhvaćali oko polovice ukupnih površina pod šumom. Ovakva zemljišna politika imarazvoj i stanje privatnog šumoposjeda značajno se razli. zemljišne za. političke i ekonomske okolnosti. biti sve više u fokusu javnosti i političara. B. šumarstva.6 % ukupne je specifičnom zemljišnom politikom u ranim fazama površine pod šumom (Šumarska enciklopedija 1980). Na temelju počjima (S a b a d i 1994). D. Petrović. 2009). Ove činjenice ukazuju na potrebu žurnog djelovanja glede unapređenja stanja privatnog šumoposjeda. U ovome radu nastoji se utvrditi da li financijski zahtjevne aktivnosti. klimatske promjene. tako i neekonomski. po kojima sljedica je agrarne reforme provedene poslije II svjetskog šume nisu mogle biti predmet privatnog vlasništva (B e rata. nastanka samostalne srpske države. U posljednjih nekoliko godina pojavile su se određene lokalne i regionalne inicijative za osnivanje interesnih udruga privatnih šumoposjednika. trenutačno niti u jednoj od analiziranih zemalja ne postoje udruge privatnih šumoposjednika na nacionalnoj razini koje okupljaju velik broj članova u svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa (osim Hrvatske. udio privatnih šuma u Srbiji izjednice.la je za posljedicu relativno visok i stabilan udio privatkuje u svakoj od njih. crkvene šume itd.M. jačanje nevladinog sektora i demokratizacija društva. 2009). čist zrak i voda. SRBIJI I BOSNI I HERCEGOVINI Forest roads in private forests in Croatia. Prikazani rezultati prikupljeni su u okviru PRIFORT projekta.šuma iz 2008. 55-64 korištenju šumskih resursa. Udruživanje privatnih šumoposjednika u interesne udruge na način koji je poznat u većini šumarski relevantnih europskih zemalja. Nonić. godine dine. go. (S i m e u n o v i ć 1957). Avdibegović. biodiverzitet.vrijeme vladavine otomanskog carstva. Marić.) nosi 47 % (B a n k o v i ć i dr.. dok su vine bivšim vlasnicima. Srbiji i B-H u prosjeku je sitan. U takvim uvjetima gospodarenja. po. usitnjenost privatnog šumoposjeda te nedostatak minimuma financijsko-tehničkih sredstava predstavljaju veliku prepreku za izgradnju šumskih cesta. na privatne šume otpadalo je 21. D. nisu dovoljno iskorišteni. gdje su započeti procesi udruživanja). okoliša i vodoprivrede Republike Austrije. N.niza zakonskih odredbi otpočeo je proces vraćanja imosjed otpadala je približno ista površina (24 %). Struktura šumoposjeda u Hrvatskoj nih šuma kao vlasničke kategorije koji se održao do prije II svjetskog rata pokazuje da je samo jedna četvrtina danas. koje je financiralo Ministarstvo poljoprivrede. ŠUMSKE KOMUNIKACIJE U PRIVATNOM ŠUMOPOSJEDU U HRVATSKOJ. Na privatni šumopo. predstavljaju dovoljno jak motiv za osnivanje interesnih udruga i povezivanje šumoposjednika radi ostvarivanja njihovih zajedničkih ciljeva. te globalnih procesa kao što su uključivanje u europske integracije. Potencijali privatnih šuma u analiziranim dr- žavama. kao što su izgradnja i održavanje šumskih cesta. reguliranje klime. donošenjem šuma bila u državnom vlasništvu. velike zemljišne površine su polovi. Vuletić: SPREMNOST PRIVATNIH . usmjerenog na istraživanje privatnog šumoposjeda i formiranje udruga vlasnika privatnih šuma u regiji Jugoistočne Europe. CXXXIV (2010). a zahtjevi društva u odnosu na šumske resurse (drvni i nedrvni šumski proizvodi. energija iz biomase. predstavljalo je minira državno vlasništvo nad šumom (oko 80 %). 56 . rekreacija i turizam) postaju sve izraženiji. nameće se kao najlogičnije rješenje za svladavanje trenutno nepovoljnog stanja. a ekonomski učinci gospodarenja privatnim šumoposjedom skromni su (G l u e c k i dr. Privatni šumoposjed je tek 1858. Po Zakonu o agrarnoj reformi od 23. U cilju što bržeg Sadašnji udio privatnih šuma u B-H iznosi oko 20 % i zauzimanja teritorija koje su do tog vremena bile pod vjerojatno neće biti značajnije promijenjen provedbom turskom vlašću. S.. Šumarski list br. godine. Pa ipak. goSadašnja struktura šumoposjeda u Srbiji uvjetovana dine). Zakonsku osnovu šumoposjedovnih odnosa u B-H za Današnja struktura šumoposjedovnih odnosa u kojoj do.

Zbog toga se i dalje može smašumskih komunikacija su u vrijeme socijalističkog druš. što po marske savjetodavne službe. Materials and Methods Interesi vlasnika privatnih šuma u Hrvatskoj.M. fenomen različitih obrazaca ponašanja u malim i velikim grupama analiziran je i u okviru Teorije razmjene (S a l i s b u r y 1969). TEORETSKI OKVIR. smreke i nost privatnih šuma nisu dostupni.ni. Prema službenim podacima koji su objavljeni u skom smislu “otvorile” privatne šumoposjede. D. koje su u komunikacij. U ovom radu postavljena je hipoteza prema kojoj je spremnost za interesno povezivanje izraženija kod onih aktivnosti koje iziskuju značajnija financijska sredstva. izgradile Statističkom godišnjaku Srbije.407 km usmjerenih ka gospodarenju velikim kompleksima drža. 2007). dužina šumskih cesta u su po pravilu javne šumarske tvrtke u sklopu aktivnosti 2007.posljedicu ima neravnomjernu realizaciju etata na cijejima gospodari poduzeće “Hrvatske šume” d.1986). kojim je utvrđeno da “. Sadašnja otvorenost šuma u Federaciji B-H ukupnoj dužini od 98 km (T r n i n i ć 2008).357 km mekih cesta. prosječna otvorenost državnih šuma iznosila je ture u privatnom šumoposjedu. Srbiji i B-H nisu artikulirani kroz interesne udruge na nacionalnoj razini.godina prošloga stoljeća. kao i na šume u privatnom vlasništvu. prema Dugoročnom programu nje postojećeg stanja (V l a h i n j a 2001). i pored usitnjenosti šuma po vlaosiguravala je ekonomsku isplativost šumarskih aktiv. a visokih bukovih šuma može tvrditi da je ona niža nego u državnim šumama. uzgoja i zaštite. Nonić. Petrović. a do kraja 2009. što za Prosječna otvorenost državnih šuma u Hrvatskoj ko. polazeći od činjenice da udruga predstavlja nehomogenu skupinu u pogledu članstva. Srbiji i B-H.o. otvorenost šuma jele. 1971).9 m/ha u paizrađeni su troškovnici za izradu novih prometnica u njačama). S. Malobrojne šumske ceste. Polovicom 80-ih Posljednjih se godina poduzimaju napori za unaprijeđe. iz sredstava prikupljenih B-H uvjetima (B a j r i ć 2005).procjenjuje se na 7–10 m/ha (P a š a l i ć 2007).252.72 m/ha dacima prve inventure šuma na velikim površinama (P e n t e k i dr. CXXXIV (2010). Precizni podaci o razvena osnovi općekorisnih funkcija šuma.inventure šuma koja je u tijeku. D. po kojoj je postojanje interesnih udruga u kontekstu ostvarivanja zajedničkih interesa pojedinaca. svega 1. B. iznosi loj površini.5 m/ha u visokim šumama i 2. Avdibegović. 1–2. Posavec.(1964–1968 godine). S ekonomskog gledišta interesantna su istraživagradnja šumskih komunikacija na velikim površinama nja privatnih šuma u brdsko-planinskim krajevima u državnih šuma sa dovoljno velikom drvnom zalihom.51 m/ha. 3. Tako je u razvoja šumarstva u B-H za razdoblje 1986–2000. Pomoću šu.. i panjače. koja. ali se sa sigurnošću bukve iznosila je 3. denosti šumskih cesta u privatnim šumama nisu dostupNacionalnom inventurom šuma u Srbiji nisu priku.(1986). Šumarski list br. ukupna površina šuma u Srbiji iznosi 2. Uz Teoriju kolektivne akcije. Marić.(2009).šumskih cesta potrebnu za racionalno gospodarenje u žavanja šumske infrastrukture. ali se očekuje da će se do njih doći nakon Nacionalne pljeni podaci o stanju i gustoći mreže šumskih komunika. Za razliku od privatnih šumoposjeda koji su voru.komunikacija” (P e t r o v i ć 1985). Podaci koji se odnose na otvore.72 m/ha (6. koja polazi od pretpostavke da djelovanje interesnih udruga rezultira nekom vrstom javnog dobra ili koristi svim članovima udruge. N. MATERIJAL I METODE Theoretical Framework. Nedostaci Pluralističke teorije nastojali su se upotpuniti Teorijom kolektivne akcije (O l s o n 1965). kao što je to slučaj sa izgradnjom šumskih cesta... Šume B-H su u načelu nedovoljno otvorene. iz.400 ha u većini slučajeva fragmentirani i mali po površini.99 m/ha (M a t i ć i dr. interesnu udrugu promatra kao dinamičan sustav.sništvu.tvrdih cesta i 207 km modernih cesta. Vuletić: SPREMNOST PRIVATNIH . To se pogotovo odnosi na degradirane šume 11. godine 4. 2008. privatni šumovlasnici mogu nekim autorima predstavlja minimalnu gustoću mreže koristiti državne subvencije za radove projektiranja i odr. u kojima pojedinci pažljivo prate ponašanje ostalih članova grupe i ne ponašaju se uvijek potpuno racionalno.82 m/ha (uključujući sve kategorije cesta) a do 2015. Olsonova Teorija kolektivne akcije kritizirana je i od Teorije kritične mase (M a r w e l l i O l i v e r 1993). godini izgrađeno preko 70 km šumske infrastruk. jedna od najznačajnijih karakteristika modernog ljudskog društva. Ova činjenica nije u skladu sa Pluralističkom teorijom (T r u m a n 1951).. te odsutnost mjera pla. Prema istom izvnih šuma.trati da je “otvorenost komunikacija u privatnim šumama tvenog uređenja uglavnom bili koncentrirani na državne rezultat procjene i kao takva nepouzdana” (Nikolić šume. Osnovni cilj ovog istraživanja je utvrđivanje spremnosti privatnih šumoposjednika u Hrvatskoj. šumske parcele raznih vlasnika ipak čine jedinstnosti. Na taj način su privatne šume ostale nedovoljno ven šumski kompleks koji sa aspekta održivog korištenja “otvorene”. godini iznosila je 12. da u 57 . po kojoj velike grupe nisu homogene već heterogene skupine. niranja. 55-64 Stanje šumskih komunikacija u privatnom šumoposjedu State of forest roads in private forests Komercijalno korištenje šumskih resursa i izgradnja cija u privatnim šumama. Po pogodine se planira dostići otvorenost od 14. što je za posljedicu imalo nizak intenzitet ima perspektivu ukoliko ima adekvatnu mrežu šumskih provođenja mjera gospodarenja.o.

.. B. kao i rezultati provedenih klaster analiza. Spremnost privatnih šumoposjednika da surađuju u aktivnostima gospodarenja Graph 1 Readiness of private forest owners to cooperate in forest management activities 58 . te su analizirana očekivanja vlasnika od njihovih interesnih udruga. Za metodu istraživanja korištena je anketa (N e u m a n 2006) provedena među slučajno odabranim privatnim šumoposjednicima. REZULTATI – Results U ovom poglavlju prikazani su rezultati istraživanja koji se odnose na spremnost privatnih šumoposjednika u Hrvatskoj. verzija 16. Metodom slučajnog uzorka izabrano je 35 naselja. Šumarski list br. veličina privatnog šumoposjeda. Avdibegović. lobiranja kod kreatora šumarske politike i očekivanih usluga. Posavec. surađuju u izgradnji i održavanju šumskih komunikacija. identificirane na temelju dvije varijable: spremnost privatnih šumoposjednika na suradnju u različitim aktivnostima gospodarenja (posebno u izgradnji i održavanju šumskih putova) i usluge koje privatni šumoposjednici očekuju od interesnih udruga. Popis analiziranih općina na državnim razinama utvrđen je na temelju preklapanja područja s najvećim postotkom šumovitosti i najvećim udjelom privatnih šuma. upisani su u odgovarajuću bazu podataka po- godnu za daljnju statističku analizu korištenjem programa SPSS. Istraživanje je provedeno u ožujku i travnju 2008. S. D. podatke o šumskom posjedu i odnos prema interesnim udrugama. CXXXIV (2010). utvrđene su karakteristike homogene grupe privatnih šumoposjednika. ograničenja zakonskog okvira i razina obrazovanja šumoposjednika). 55-64 okviru interesnih udruga. Korištenjem dvostupanjske klaster analize nastojalo se identificirati karakteristične klastere vlasnika privatnih šuma po osnovi cjelokupnog seta varijabli (zahtjevi prema interesnim udrugama po pitanju podrške u procesu gospodarenja. U ovom radu prikazane su raspodjele frekvencija po pitanju spremnosti privatnih šumoposjednika na suradnju u izgradnji i održavanju šumskih cesta. Podaci dobiveni istraživanjem. spremnost za aktivno čanstvo u interesnim udrugama. Prikaz rezultata usmjeren je na homogene podgrupe (klastere) šumoposjednika.M. Uz to. Petrović. što je rezultiralo veličinom uzorka od 350 ispitanika u svakoj od tri zemlje (M a l h o t r a 2007). Vuletić: SPREMNOST PRIVATNIH . Uz to. Srbiji i B-H na suradnju u različitim aktivnostima gospodarenja. spremnost na suradnju. kao i pitanja o socio-demografskim karakteristikama privatnih šumoposjednika. ekonomski učinci od šume i udio u prihodu kućanstva. Nonić. D. godine. 1–2. N. a u svakom od njih 10 ispitanika (privatnih šumoposjednika). Pitanja u anketnom upitniku obuhvaćala su različita gledišta navedenih teorija interesnih grupa. podrška obaveznom članstvu. Marić. koji su izrazili spremnost na suradnju u izgradnji i održavanju šumskih cesta. prikazane su specifičnosti privatnog šumoposjeda i sociološko-demografske karakteristike vlasnika koji su izrazili spremnost na surad- Grafikon 1.

Ipak. spremnost na suradnju između privatnih šumoposjednika u sve tri zemlje. dominira sitni privatni šumoposjed (61 % vlasnika posjeduje manje od 1 ha šume).000 stanovnika (najveći postotak je u B-H. gdje iznosi čak 86 %). umirovljenici i poljoprivrednici) i nižeg stupnja formalnog obrazovanja (oko jedne trećine vlasnika privatnih šuma ima završenu samo osnovnu školu ili čak ni to). izgradnja i održavanje šumskih cesta. uz izuzetak Hrvatske gdje na žene otpada jedna četvrtina šumoposjednika. a prosječna veličina pojedinačnih parcela je u sve tri zemlje u više od 80 % slučajeva ispod 1 ha. Interesno povezivanje privatnih šumoposjednika ovisi od mnogo čimbenika. a od vrsta drveća listače (87 %).. a u B-H gotovo 90 %) koji su izrazili nedostatak postojanja interesnih 59 . Uz to. kao i specifičnosti njihovog šumoposjeda. Ovakav obrazac uporabe proizlazi iz tipa šume i najzastupljenijih vrsta drveća u privatnim šuma koji utječu na sortimentnu strukturu. kao i karakteristike homogenih grupa vlasnika (klasteri) u odnosu na njihovu spremnost na suradnju i vrstu usluga koje očekuju od interesnih udruga. prosječna veličina privatnog šumoposjeda u Hrvatskoj je 2. Marić.M. Posavec. što otežava organiziranje vlasnika u interesne udruge. D. Ovo je posebno izraženo u Srbiji i Hrvatskoj u kojima oko 50 % ispitanika smatra da prihod od ogrijevnog drva za vlastite potrebe značajno utječe na prihod njihovog kućanstva. Potrebno je još jednom napomenuti. 2009). da se navedeni podaci odnose samo na dio ispitanika (vlasnika privatnih šuma) koji su izrazili interes za suradnju u izgradnji i održavanju šumskih cesta. predstavlja prioritet kada je u pitanju njihovo interesno povezivanje. U usporedbi s većinom država EU. kao osnovna pretpostavka za korištenje šuma. Uzimajući u obzir ranije navedene činjenice. Avdibegović. Kad su u pitanju šumoposjednici koji su izrazili spremnost za suradnju u izgradnji i održavanju šumskih cesta. Značajnija orijentiranost prema tržištu. koji proizvode ogrjevno drvo za tržište (27 %) te koriste šumu za proizvodnju sporednih šumskih proizvoda (23 %) i lov (22 %). 58 % u Srbiji. Šumarski list br. odnose se samo na homogenu grupu šumoposjednika u Hrvatskoj.). Prikazani i analizirani podaci u radu. Srbiji i B-H koji su izrazili spremnost na suradnju u izgradnji i održavanja šumskih cesta. B. U Srbiji taj postotak iznosi 56 %. 1–2. privatni šumoposjednici u sve tri države (oni koji su izrazili spremnost na suradnju u izgradnji i održavanju šumskih komunikacija). značajan udio šumoposjednika (44 % u Hrvatskoj. N.. a samo 10 % mlađe od 36 godina). izražava spremnost u zajedničkom korištenju strojeva za iskorištavanje šuma (traktori i sl. Mješovite šume listača i četinjača najzastupljenije su u privatnom šumoposjedu u Hrvatskoj (53 %) a čiste šume četinjača u B-H (14 %). neophodno je poznavati osnovne sociološkodemografske karakteristike šumposjednika. dok u Hrvatskoj oko polovine posjeduje 1-5 ha šume. individualni privatni šumoposjed je kod skoro 40 % vlasnika u Srbiji rascjepkan u više od 5 parcela. s velikim brojem malih pojedinačnih parcela. Petrović. Kad je u pitanju prihod od prodaje drva. najizraženija je kod izgradnje i održavanja šumskih cesta. gdje privatni šumoposjed ima prosječnu veličinu 13 ha (European Commission 2009). Uz to. utvrđena je jedino kod šumoposjednika u Srbiji. Unatoč svemu. U Hrvatskoj 98 % šumoposjednika spremnih na suradnju u izgradnji i održavanju šumskih cesta. U Srbiji dominiraju panjače (57 %). Vuletić: SPREMNOST PRIVATNIH . najbolje poznavanje granica šumoposjeda utvrđeno je kod vlasnika u B-H (97 %) dok u Srbiji iznosi 88 %. Postotak šumoposjednika koji smatraju prihod od prodaje drveta značajnim kreće se u Srbiji i Hrvatskoj oko 10 %. S. dok je u Srbiji taj postotak još i manji. Privatni šumoposjed je u navedene tri zemlje jako usitnjen. posjeduje šumu na udaljenosti manjoj od 4 kilometra od mjesta stanovanja. Uglavnom se radi o starijem stanovništvu (oko 40 % šumoposjednika u sve tri zemlje starije je od 57 godina. 55-64 nju u izgradnji i održavanju šumskih cesta. rezultati su mnogo skromniji. a u B-H 72 %. u većini slučajeva nisu tržišno orijentirani i koriste šumu uglavnom za proizvodnju drva za ogrjev za osobne potrebe (87 % u Hrvatskoj – 98 % u Srbiji). Na činjenicu da se radi o pretežno ruralnoj populaciji.9 ha. Rascjepkanost privatnog šumoposjeda izuzetno je visoka. u Hrvatskoj je taj postotak nešto niži i iznosi 76 %. Za razumijevanje ovih pretpostavki. Nonić. čak i među šumoposjednicima koji su spremni surađivati u izgradnji i održavanju šumskih cesta. Drvo iz privatnih šuma donekle se koristi i za proizvodnju drvne građe za vlastite potrebe (oko 30 % u Hrvatskoj i B-H – 48 % u Srbiji). relativno niskih primanja (60–70 % su nezaposleni. Kako je prikazano na Grafikonu 1. Glede korištenja drveta. Za razliku od Srbije i B-H gdje vlasnici u većini slučajeva poznaju veličinu svog šumoposjeda. ne čudi relativno visok postotak privatnih šumoposjednika (u Srbiji i Hrvatskoj oko 60 %. Rapodjela šumovlasnika po spolu je uvjerljivo na muškoj strani. stanje je nešto povoljnije. CXXXIV (2010). a u B-H svega 3 %. U B-H i Hrvatskoj se samo oko jedne četvrtine šuma u privatnom posjedu nalazi u sastavu jedne parcele. Jedino u B-H. 53 % u B-H) ocjenjuje da im šuma donosi određene koristi.3 ha i B-H 3. Približno podjednak broj ispitanika u sve tri zemlje (jedna trećina). Pod tim ponajprije podrazumijevaju prihod ostvaren korištenjem ogrijevnog drva u vlastitom kućanstvu. Srbiji 4.1 ha (G l u e c k i dr. Postotak visokih šuma u privatnom vlasništvu niti u jednoj od analiziranih zemalja ne prelazi 25 %. a u Hrvatskoj 84 %. ukazuje i podatak da više od dvije trećine šumoposjednika u sve tri zemlje živi u naseljima s manje od 1. D. U Srbiji njih jedna četvrtina posjeduje više od 5 ha šume.

Izuzetak je donekle Hrvatska. Nonić. te osnovne karakteristike njihovih članova po pitanju spremnosti na suradnju i usluga koje očekuju od udruga. većina šumoposjednika koji su spremni na suradnju u izgradnji šumskih komunikacija nisu članovi udruga šumoposjednika. ni za međusobnu suradnju po bilo kom pitanju. 1–2. Veličina podgrupa. Druga karakteritična podgrupa (25 %) izrazila je umjerenu potrebu za postojanjem udruga. Petrović. kao i ostvarivanju prava na poticaje za provođenje različitih aktivnosti gospodarenja. niti su posebno spremni za međusobnu suradnju po bilo kojem pitanju. Vuletić: SPREMNOST PRIVATNIH . B. Članovi ove podgrupe ne očekuju od udruga podršku za izgradnju i održavanje šumskih cesta. za to očekuju i podršku interesnih udruga. Šumarski list br. u kojoj je 11 % šumoposjednika učlanjeno u udruge. Marić. Članovi druge podgrupe (32 %) izražavaju jaku potrebu za postojanjem interesnih udruga i uglavnom su zainteresirani za razne načine podrške (savjeti u vezi uzgajanja i iskorištavanja šume i podrška u izgradnji šumskih cesta). U trećoj podgrupi (20 %). S. Na Grafikonu 2. članovi ove grupe takođe su spremni međusobno surađivati u izgradnji i održavanju šumskih cesta. N. uključujući i izgradnju i održavanje šumskih cesta. razlikuju se od zemlje do zemlje. čine oni koji su jako zainteresirani za postojanje udruga. Iako ne izražavaju interes za suradnjom po pitanju zajedničkog korištenja mehanizacije. Članovi ove podgrupe imaju izražen interes za međusobnu suradnju u svim aktivnostima gospodarenja. CXXXIV (2010).. Grafikon 2. D. .M. prikazana su očekivanja privatnih šumoposjednika u Hrvatskoj. nalaze se šumoposjednici koji ne izražavaju posebnu potrebu za postojanjem interesnih udruga.. izrade planova gospodarenja i zajedni60 čkog nastupa na tržištu. Usluge koje privatni šumoposjednici očekuju od udruga privatnih šumoposjednika Graph 2 Services expected by the private forest owners from private forest owners’ associations Na temelju ranije navedenih varijabli. Avdibegović. S druge strane. D. Srbiji i B-H. 55-64 organizacija koje bi im pružale podršku zbog različitih načina gospodarenja šumom. Članovi treće i najmanje podgrupe (20 %) nisu zainteresirani ni za postojanje udruga. identificirane su karakteristične homogene podgrupe (klasteri) šumoposjednika u svakoj od analiziranih zemalja. Oni uglavnom očekuju podršku u izgradnji i održavanju šumskih cesta. Najveću podgrupu u Hrvatskoj (48 %) čine oni šumoposjednici koji od udruga očekuju savjete u vezi uzgajanja i iskorištavanja šuma. Posavec. Najveću podgrupu u B-H (55 % šumoposjednika). od njihovih interesnih udruga.

udaljenost posjeda) predstavljaju važne informacije pri kreiranju šumarske politike u svrhu podrške privatnim šumoposjednicima prilagođene njihovim stvarnim stavovima i motivima. 55-64 Ista analiza u Srbiji ukazala je na postojanje tri podgrupe približno iste veličine. ukoliko bi se zajedničkim naporima izgradile odgovarajuće šumske ceste radi lakšeg iskorištavanja drva u neotvorenim 61 . D. Uz to. kao što su izgradnja i održavanje šumskih komunikacija. Prosječna starost šumoposjednika u regiji slična je europskom prosjeku (H i r s c h i dr. 2002). bez obzira na vlasničku strukturu. Vuletić: SPREMNOST PRIVATNIH . Šumarski list br. D. koja privatni šumoposjednici najčešće nemaju. te će zahtijevati znatno drukčije mjere šumarske politike u svakoj zemlji. koja je dobila potporu Ministarstva poljoprivrede. S. U prvoj su šumoposjednici s većim šumposjedima i spremni na suradnju samo u izgradnji i održavanju šumskih cesta. koji predlažu udruživanje kao preduvjet rješenja postojećeg stanja (H i r s c h i dr. Ovako ustinjen i rascjepkan privatni šumoposjed onemogućava isplativo gospodarenje. godini (N o n i ć i M i l i j i ć 2008). ili za ogrjev ili za drvenu građu. mogla bi se na povoljniji način osigurati potrebna sredstva i provesti učinkovitija izgradnja šumskih komunikacija u širem području. Glede činjenice da se radi o jednom od početnih istraživanja ove vrste u regiji. primarna i sekundarna mreža šumskih prometnica s odgovarajućim tehničkim karakteristikama. 2007) i iznosi oko 60 godina. Udruživanjem u svrhu izgradnje zajedničkih šumskih cesta. šumoposjednici u ove tri zemlje. Nonić. S obzirom da izgradnja primarne cestovne mreže u šumama. N. 2007). Posavec. Ovakve ocjene daju i drugi istraživači. jedino ako su udruženi. koja predstavlja smetnju održivom gospodarenju šumom. omogućava učinkovit rad u šumarstvu kroz primjenu moderne mehanizacije.9–4. Povezanost pojedinog šumskog kompleksa sa centrima prodaje ili prerade drva. DISKUSIJA I ZAKLJUČCI – Discussion and Conclusions Na temelju navedenih rezultata istraživanja za sve tri zemlje. što pojedinačni šumoposjednici nisu u mogućnosti ostvariti. uz veliku rascjepkanost postojećih parcela. Za razliku od mnogih zemalja EU. kao i povećanje vrijednosti individualnih šumskih posjeda. Ukoliko se nastavi daljnje cijepanje parcela u sve tri zemlje. šumposjedovni odnosi mogli bi imati prije karakteristike zajedničkog nego privatnog vlasništva. privatni šumoposjednici mogu se nametnuti i drugim investitorima. kao što je država. te se natječu za nova sredstva u 2009. prikazene su i osnovne informacije o socio-demografskim karateristikama onih privatnih šumoposjednika koji su izrazili spremnost za sudjelovanje u osnivanju interesnih udruga radi izgradnje i održavanja šumskih cesta. Isto tako. ima širi društveni značaj. Osnovne karateristike privatnog šumoposjeda kod ispitanika spremnih na suradnju u izgradnji cesta su mala prosječna površina šumoposjeda u sve tri zemlje (od 2. uglavnom koriste drvo za vlastite potrebe. “izgradnjom novih šumskih cesta smanjiti će se troškovi proizvodnje šumskih sortimenata. zaštitu i očuvanje šuma. predstavljaju.. Investiranje u šumske ceste predstavlja najveću investiciju u šumarstvu i podrazumijeva ulaganje znatnih financijskih sredstava u kratkom vremenskom razdoblju (R a n k o v i ć i dr. 2002). Može se pretpostaviti da bi privatni šumoposjednici. stvara mogućnost za brže i učinkovitije pojavljivanje šumskih proizvoda na tržištu. Drugu grupu čine oni koji od udruga očekuju savjete u vezi uzgajanja i iskorištavanja šuma. 2007).. kod većine ispitanika. dovoljno gusta i pravilno raspoređena mreža šumskih cesta predstavlja osnovni preduvjet za intenzivno gospodarenje šumama. te informacije o tržištu šumskih proizvoda. šumarstva i vodnog gospodarstva za izgradnju šumskih cesta u 2008. godini. Naime. potvrđena je početna hipoteza prema kojoj aktivnosti sa znatnim investicijskim ulaganjima. čiji članovi pokazuju minimalna interes za postojanje udruga i međusobnu suradnju. a time i prihoda koji se u njima ostvaruju. pa stoga interesno udruživanje ostaje jedina stvarna mogućnost za unapređenje ekonomičnosti gospodarenja privatnim šumoposjedom. Socio-demografske karakterisitke šumoposjednika u regiji (prosječna starost. U pogledu omjera spolova. dovoljno jak motiv za osnivanje interesne udruge privatnih šumoposjednika kako bi ostvarili zajednički cilj. Izgradnjom šumskih cesta i otvaranjem šuma stvaraju se i pretpostavke za uspješnije gospodarenje. za čije obavljanje su potrebna manja ili neznatna financijska sredstva (prodaja šumskih proizvoda i izrada planova gospodarenja u privatnim šumama). Hrvatska se nalazi u europskom prosjeku (75 %) dok Srbija (92 %) i B-H (99 %) imaju znatno više vlasnika muškog spola (H i r s c h i dr. posebno troškovi privlačenja. Kao dobar primjer može poslužiti udruga privatnih šumovlasnika Podgorac iz istočne Srbije. Avdibegović.1 ha). pa može biti isplativo iznošenje na tržište i manje vrijednog drva” (R a n k o v i ć i dr. bili zainteresirani za ekonomsko korištenje svoje šume. CXXXIV (2010). pogotovo oni s većim posjedom. a time i pravilan uzgoj šuma i kompleksno iskorištavanje drvne zalihe i sporednih šumskih proizvoda. 1–2. Treća identificirana podgrupa je vrlo slična najmanjoj podgrupi u B-H. gdje posjedovanje šume podrazumijeva značajan ekonomski prihod. B.M. Petrović. Članovi ove grupe spremni su na suradnju u izgradnji i održavanju šumskih cesta i zajedničkom korištenju šumske mehanizacije. ruralni stil života. Ovu činjenicu potvrđuje i relativno niska spremnost na suradnju privatnih šumoposjednika u aktivnostima. Marić.

Zbog blizine šumoposjeda mjestu stanovanja. str. 1986: Republički komitet za poljoprivredu. M e d a r e v i ć . M. 1–2. gdje je jasno navedena uloga države i industrije u unapređenju i izgradnji šumskih cesta u privatnim šumama zbog lakšeg pristupa šumskim resursima (UNECE-FAO 2007). 2007: Marketing Research: An Applied Orientation. Spremnost za zajedničke aktivnosti u izgradnji i održavanja šumskih cesta mogla bi utjecati na značajno unapređenje ostalih oblika gospodarenja. Slične preporuke dale su i međunarodne organizacije. Unasylva 2132. Oliver. Rezultati do kojih se došlo u ovom radu. S. A. 211. 5. izgradnja šumskih komunikacija praktično znači i infrastrukturalno otvaranje ruralnih područja.. S. 44. Av d i b e g o v i ć . Boston.. Državna šumarska administracija ima priliku da preko udruga privatnih šumoposjednika dobije pouzdanog partnera u osiguranju legitimiteta donesenih političkih odluka i njihovom učinkovitom provođenju. isto tako. 2007: Private forest ownership in Europe. Sarajevo. A Micro-Social Theory. DG Agriculture and Rural Development. M. Magistarski rad. problemi i unapređenje gazdovanja šumama na koje postoji pravo svojine. Posebna izdanja Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo. 1986: Stanje. M. dok manji vlasnici vide svoj interes u smanjenju troškova izgradnje šumskih cesta. 2009: Final report on the research results. Izgradnjom šumskih cesta ne osigurava se samo lakši pristup šumi. 1993: The Critical Mass in Collective Action. W i l n h a m m e r . N. 23–25. V. F. 62 Dugoročni program razvoja šumarstva u Bosni i Hercegovini za period od 1986. 1960: Strani kapital u šumskoj privredi Bosne i Hercegovine za vrijeme Otomanske vladavine. Rome. Posavec. šumarstvo i vodoprivredu. 2005: Mogućnost konverzije glavnih traktorskih puteva nagiba do 12 % u prilazne kamionske puteve. No. p. rezultirali unapređenjem i ostalih funkcija koje šuma pruža društvu u cjelini. str. D. str. u formi pokretanja i unaprijeđenja aktivnosti interesnih udruga. G l ü c k . i radi osiguranja ostalih koristi od šuma. 55-64 šumskim područjima. P. do 2000 godine.. W. D. V. 2006: Social Research Methods. Petrović. http://ec. S. 2007. A. M a r i ć . M. M a r w e l l . Sarajevo. N. 2009: Nacionalna inventura šuma Republike Srbije. M a l h o t r a . H i r s c h .eu/agriculture/fore/characteristics/index_en. 173. koji bi. što ima veliko sociološko značenje i u velikoj mjeri objašnjava spremnost šumoposjednika za saradnju u izgradnji i održavanju šumskih komunikacija. na duži rok. M. ali. P o s a v e c . K r a j t e r . Upper Saddle River. Na temelju svega navedenog u ovom radu izvode se sljedeći zaključci: – potvrđena je početna hipoteza: “aktivnosti sa znatnim ekonomskim ulaganjima (kao što su izgradnja i održavanje šumskih cesta) predstavljaju dovoljno jak motiv kod većine ispitanika za pokretanjem osnivanja interesnih udruga privatnih šumoposjednika”. P e t r o v i ć . N i k o l i ć . Č a b a r a v d i ć . – motivi za interesno povezivanje u izgradnji i održavanju šumskih cesta ovise o veličini privatnog šumoposjeda. mogu poslužiti donositeljima političkih odluka i državnoj šumarskoj administraciji kao osnova za razvoj sustavne podrške privatnim šumoposjednicima. – izgradnja šumskih komunikacija predstavlja jedan od važnih preduvjeta za pristup šumskim resursima u privatnom posjedu. I m o č a n i n . Ovo je posebno važno ako se uzme u obzir prosječna životna dob šumoposjednika. D. Nonić. P. Beograd. Vuletić: SPREMNOST PRIVATNIH . T r n i n i ć . N e u m a n . S t e f a n o v i ć . str. B. Brussels. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. N. ponajprije zbog zadovoljenja sve veće potrebe za drvetom. V. Šumarski list br. S. A. N. D. str.. 16–18. S. Qualitative and Quantitative Approaches. M i l i j i ć .europa.htm. S. Vol. 1971: Stanje šuma u SR Bosni i Hercegovini prema inventuri na velikim površinama u 1964 – 1968 godini. Vienna. Veći šumoposjednici vide u udruživanju priliku za povećanje prihoda od šume. B. Avdibegović. N o n i ć . K o r o t k o v .. već se i znatno unapređuju uvjeti života u ruralnim područjima... Sarajevo. L o z a n o v s k a . New Jersey. Project: Research into the Organizations of private forest owners associations in the Western Balkan region (PRIFORT). S. P a n t i ć . B a n k o v i ć . D r i n i ć . kao i karakteristike ruralnih područja u kojima oni žive. Potrebno je naglastiti i značaj izgradnje šumskih cesta za infrastrukturalno povezivanje ruralnih područja.. L. B. LITERATURA – References B a j r i ć .M. Cambridge.. M r k o b r a d a . N. M a t i ć . European Commission 2009: Main characteristics of the EU forest sector. K. G. Marić. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju.. str. Zbornik radova sa “Savetovanja o unapredjenju gazdovanja šumama na koje postoji pravo . 23. šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije – Uprava za šume. P e t r o v i ć . B e g o v i ć . Ć i r i ć . P. M... CXXXIV (2010). 7. 144. Ministarstvo poljoprivrede. Sarajevo. Volume 1: Main results. S t o j a n o v s k a . 554. Pearson Prentice Hall.

Zagreb. R. Zagreb. 1–2. tehnologiju i razvoj Republike Srbije. 685-711. 1951: The Governmental Process. 2001: Istraživanje kriterija raspodjele troškova i dobiti zajedničkih šumskih prometnica. S a b a d i .. T.–Knjiga III. D. S a l i s b u r y . 95... 2009: Statistički godisnjak Srbije. Lover print. Oxford. financed by the Ministry of Agriculture. T. Findings of this research show that financially more demanding activities like forest roads construction and maintainance present a motive strong enough to establish interests groups like forest owners associations aiming to reach common goals. O l s o n . Vuletić: SPREMNOST PRIVATNIH . 166–172. United Nations. An Exchange Theory of Interest Groups. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu. different processes (transition. 55-64 svojine i realizaciji društvenog dogovora o razvoju šumarstva za period 1986–1990. 489. Beograd. Avdibegović. godine”. Croatian Journal of Forest Engineering. Geneve. str. 2007: Mobilizing wood resources: Can Europe’s forests satisfy the increasing demand for raw material and energy under sustainable forest management? Geneva Timber and Forest Discussion Paper 48. Šumarski list 3–4/2001. Environment and Water Management of Republic of Austria.M. Beograd. 1980: Volume 1.. sečina i jalovišta – Program 41. planning. 2008: Godišnje izvješće o radu. 31. Zagreb. 1994: Kratka povijest šumposjedničkih odnosa i šumarske politike u Hrvatskoj. 100. Marić.. 10. 2007: Forest road network in the Republic of Croatia – Status and perspectives. 2007: Informacije o gospodarenju šumama u Federaciji BiH. Jugoslovenski leksikografski zavod. Sarajevo. str.. D. ECE/TIM/48. D. 10–11... J. restitution. 97. Projekat 3. N. UŠIT. 38. N o n i ć . Forestry. str. T r u m a n . V. Hrvatske šume. O.. Naše šume. Šumarski list br. UNECE-FAO. 1–32. Završni elaborat problema 3. H. 1957: Uzroci nestajanja šuma u Srbiji u XIX veku. H. Posavec. Republički zavod za statistiku Srbije. M. S. M i l i j i ć . D. Midwest Journal of Political Science 13 (1). Political Interests and Public Opinion. 21. str. D. Petrović. Disertacija. 1985: Proučavanja metoda organizacije i upravljanja šumama u svojini. Research data was collected as a part of PRIFORT project. Izabrani razvojni programi 2002. Lj. 1969. Public Goods and the Theory of Groups. P e t r o v i ć .. B. S t e f a n o v i ć . P a š a l i ć . str. Harvard University Press.. 28 (2007) 1: str. 131–152. 1965: The Logic of Collective Action. Nonić. N. S i m e u n o v i ć . P i č m a n . V l a h i n j a . str. 1–52. Beograd. R a n k o v i ć . 2002: Proširenje mreže šumskih puteva i pošumljavanje goleti. Gornji Milanovac. Nowadays. S. Sopron. CEPF.. str. CXXXIV (2010). P o š i n s k y . Vu č k o v i ć . SIT šumarstva i industrije za preradu drveta Republike Srbije. The main interest of the project was research of the state of private forests and establishment of private forest associations in countries of the South-Eastern Europe. 63 . str. and protection). str. B. P e n t e k . Beograd.27 (u rukopisu). 240. Zagreb. N e v e č e r e l . R. Šumarska enciklopedija. and privatisation) present in region support the development of rural areas where private forests are an important part of rural economy and overall management of natural resources.. M. Ministarstvo za nauku. B. The past socio-political regime used to prioritize public property and management of private forest was therefore neglected for a long time resulting in degradation of forests. Cambridge. SUMMARY: State of private forests and needs of private forest owners have not been in the focus of forest economics and policies research in the region of South-Eastern Europe so far. D. The present lack of forest roads is only one of the numerous consequences and sequentially has lead to lower degree of fulfilment of different activities in private forests (silvicultural treatments. u cilju podruštvljavanja gazdovanja i unapređenja potencijala. 2008: Status quo analysis: Private Forestry in Serbia and its role in NFP/NFS process.. T r n i n i ć . Zadružna knjiga. New York. Šumarska savjetodavna služba.

. Homogeneity and heterogeneity of groups were also defined by the Critic Mass theory. D. with average plots smaller than 1 hectare. Afterwards. D.. Most of the private forest owners expressed the need for having interest associations from which they would expect support in different aspects of forest management (Graph 2). Results for all three countries (Croatia. Nonić. Marić. Private forests are fragmented. S. 64 .M. some findings have been confronted with the Exchange theory where better explanations for different behaviour group patterns were found. Generally. Serbia and B-H) show that private forest owners are interested in cooperation in construction and maintenance of forest roads. N. Šumarski list br. Avdibegović. Petrović. The majority of forest owners expressed interest in cooperation on construction and maintenance of forest roads (Graph 1). Posavec. The main hypothesis was “readiness for establishing interests groups is more pronounced in connection to activities which are financially more demanding as forest roads construction”. CXXXIV (2010). 55-64 Theoretical framework was set between the Pluralistic theory and the Theory of Collective Action through which the group behaviour was analyzed. 1–2. mainly used for private needs (fuel wood) and with low income. B. Vuletić: SPREMNOST PRIVATNIH . private forest owners are a part of elderly rural population with relatively small forest plots. Results and conclusions presented in this paper provide useful information for decision makers in government bodies responsible for rural development with special consideration given to possibilities of private forest sector development.

skraćeno PBR) i zaštita komercijalnog imena (Trade Mark). UPOV. a koja sadržava biljke ujednačenih i poželjnih svojstava i po kojimu se upravo ta grupa biljaka razlikuje od vrste (ili cultivara) od koje je razvijena. PLANT BREEDING AND NURSERY PRACTICE Petar VRGOČ1 SAŽETAK: Termin Cultivar je skraćenica od engleskih riječi cultivated što znači kultivirana i variety što znači vrsta. industrijskog bilja. koje u svojim zakonima štite industrijsko vlasništvo. Od tog vremena upotrebljava se i termin “pravo na intelektualno vlasništvo”. Community Plant Variety Office (CPVO) UVOD – Introduction Termin Cultivar je skraćenica od dviju engleskih riječi cultivated variety. 1993. a što znači kultivirana vrsta. postaje intelektualno vlasništvo. pa se tako nameću i dvije karakteristične strategije: zaštita intelektualnog vlasništva oplemenjivača (Plant Breeder’s Right. 1938. nakon postizanja pravne zaštite. kao skupinu biljaka razmnoženih vegetativno ili iz sjemena. Ova udruga ASSINSEL bila je vodeća kod kreiranja UPOV konvencije 1961. povrća. UŠP Senj. Nakon toga. Plant Patent Act. industrijskog bilja. 2008. a zaštita cultivara kao intelektualnog vlasništva osigurava da dio zarade dobije inovator. UPOV je skraćenica 65 1 * Dr. a stječući to pravo proizvodi ljudskog intelekta štite se od neautorizirane eksploatacije. oplemenjivanje. povrća. Vi d a k o v i ć (1993). PBR (Plant Breeder’s Right). sc. 65-68 INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO. Novi proizvodi ili novi cultivari prodaju se na tržištu zbog zarade.o. ukrasnog bilja te šumskog drveća. CXXXIV (2010). Trade Mark. Vi d a k o v i ć i F r a n j i ć (2004) kao i F e h r (1993) definiraju cultivar na sličan način. ukrasnog bilja i šumskog drveća. što i naziv sorta. 10. intelektualno vlasništvo. voća. Slično kao što su druge industrijske inovacije proizvodi inteligencije inovatora. Cultivar nastaje oplemenjivanjem.STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS UDK 630* 973 + 232. i 25. Petar Vrgoč. Cultivar ima isto značenje. D u b o i s (2001) navodi da su SAD prve prepoznale intelektualno vlasništvo za vegetativno razmnožavane cultivare zakonom Plant Patent Act iz 1932. Nastanak novog cultivara je ustvari proizvod intelekta oplemenjivača.3 Šumarski list br. detaljnije iznosi i interpretira ovaj američki zakon.. D u b o i s (2001) objašnjava da je Pariška Konvencija iz 1983. Novi proizvodi ili novi cultivari prodaju se na tržištu zbog zarade.o. U povijesti čovječanstva stvarani su brojni cultivari žitarica. godine osnovana je udruga ASSINSEL (Association Internationale des Selectionneurs Professionnels pour la Protection des Obtentions Vegetales) u Švicarskoj u gradu Nyonu. U Europskoj Zajednici i u drugim razvijenim zemljama svijeta novi cultivari se mogu zaštititi kao intelektualno vlasništvo i to na sličan način kao i drugi industrijski patenti. Upravo taj dio intelektualnog rada koji je sadržan u novom proizvodu. OPLEMENJIVANJE I RASADNIČARSTVO* INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS. godine u Parizu. godine obuhvatila 107 zemalja članica. Cultivar može biti u formi klona ili u formi poboljšanog sjemena. a zaštita intelektualnog vlasništva osigurava da dio zarade dobije inovator odnosno oplemenjivač. Šumarija Krk Rad je izložen na Simpoziju 1200 godina crikveničkjog rasadnika “Podbadanj” (Crikvenica 24. porijeklom iz njemačkog jezika. K l j u č n e r i j e č i : Cultivar. voća. 1–2. U povijesti čovječanstva oplemenjivanjem su stvarani brojni cultivari žitarica. rasadničarstvo. godine. F e h r . . Hrvatske šume d. odnosno oplemenjivač.

vidjeti reakcije kupaca na novi proizvod i točnije procijeniti godišnju količinu sadnica koja bi se mogla u budućnosti proizvoditi. teritorij na kojemu će se sadnice prodavati. 65-68 francuskog naziva konvencije Union pour la Protection des Obtentions Vegetales. Vrgoč: INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO. No. 1993. a istovremeno je izložen pritisku da ostvari dogovorenu količinu proizvodnje i prodaje. načine informiranja kupaca o novim cultivarima. rasadničar postaje autorizirani proizvođač. a da mnogi rasadničari još uvijek ne prepoznaju prednosti autorizirane proizvodnje cultivara koji su zaštićeni kao intelektualno vlasništvo. s tim da se proizvođač obvezuje da će godišnje proizvesti 20000 komada sadnica za definirani teritorij na području Europe. Kupac prepoznaje kvalitetu i cijenu u odnosu na druge slične proizvode koji već postoje na tržištu. F e h r . Shodno načinu na koji se cultivar razmnožava. nameću se i dvije osnovne strategije zaštite intelektualnog vlasništva oplemenjivača.). Tako rasadničar stječe pravo proizvodnje i prodaje novog proizvoda bez konkurencije. odnosno preuzimanju licence definira: godišnju količinu proizvodnje sadnica. Komercijalnu eksploataciju završenog proizvoda moguće je ostvariti uz suradnju oplemenjivača i rasadničara te drugih stručnjaka za marketing. da isplati oplemenjivača i zadrži licencu. Teorija i praksa prava kao znanosti u području intelektualnog vlasništva je opsežna i nudi mogućnost kreativnosti kod promišljanja strategije za svaki novi 66 proizvod. Stoga. 2001. 1978. Prema europskoj uredbi Council Regulation (EC) broj 2100/94. Običaj je da rasadničari s oplemenjivačem prvo sklope ugovor o probnoj proizvodnji. ako se primjerci novog cultivara mogu uzgojiti iz hibridnog sjemena.P. tada oplemenjivač proizvodi poboljšano sjeme. 1–2. Interesantno je da D i e l m a n (2001) tvrdi da intelektualno vlasništvo za nove cultivare postoji samo zbog toga što to trebaju oplemenjivači. europski ured za biljne vrste. a marketing i prodaju može raditi i netko drugi.60 € po sadnici (ukupno 12000 €). ugovor o ustupanju licence definira pravo proizvodnje za razdoblje od 10 godina. razdoblje za koji ugovor vrijedi i iznos novca koji će oplemenjivač dobiti nakon prodaje sadnica. od 27. u protivnom proizvođač gubi pravo na licencu. D i e l m a n (2001) iz belgijske udruge rasadničara objašnjava iskustva i mišljenja belgijskih rasadničara o zaštićenim cultivarima ukrasnog bilja. a na engleskom jeziku naziva se royalty. CXXXIV (2010). navodeći: veće cijene na tržištu zaštićenih cultivara ruža od cijena nezaštićenih. Autor smatra da će u predstojećim godinama doći do poboljšanja u razvoju mišljenja rasadničara.. i 1991. . Proizvođač najčešće uspoređuje samo troškove proizvodnje u odnosu na slične proizvode koje već proizvodi. utemeljen je sustav zaštite intelektualnog vlasništva oplemenjivača koji se bazira na konvenciji UPOV. ovdje opisane dvije strategije treba shvatiti samo kao dvije ideje. Sustav administrira Community Plant Variety Office (CPVO). pa može formirati višu cijenu i bolje zaraditi. dizajn i slično. u Europi i u SAD-u zakonodavac na zahtjev oplemenjivača dodjeljuje pravo na intelektualno vlasništvo koje vrijedi na teritoriju svih država članica. Sklapajući ugovor o preuzimanju licence. OPLEMENJIVANJE I RASADNIČARSTVO Šumarski list br. S e g e r s (2001) ističe da je oplemenjivački cilj postići poboljšanja koje će prepoznati i kupac i proizvođač. Taj dio novca koji ide oplemenjivaču sadržan je u cijeni proizvoda. Dakle. 2008. Ugovor o ustupanju. srpnja 1994. a koja je revidirana 1972. Tijekom probne proizvodnje rasadničar i oplemenjivač imaju mogućnost procijeniti troškove proizvodnje.. a za svaki prodani komad. a da će do kraja svake kalendarske godine isplatiti oplemenjivaču po 0. u prijevodu. OPLEMENJIVAČI KAO INOVATORI I RASADNIČARI KAO PROIZVOĐAČI Plant breeders as innovators and nurserymen as producers Certifikat o zaštiti intelektualnog vlasništva za novi cultivar osigurava oplemenjivaču zaštićeno pravo proizvodnje i prodaje neograničene količine primjeraka novog cultivara na definiranom teritoriju i pravo da proizvodnju i/ili prodaju za cijelo ili dio tržišta prenese na drugog ugovorom o ustupanju licence (I d ž o j t i ć . iskustva oplemenjivanja i uzgoja azeleja te razmatra i druga motrišta intelektualnog vlasništva na tržištu. i D u b o i s . Na primjer. Upravo na način multidisciplinarne suradnje moguće je postići najbolje i u oplemenjivanju i u rasadničarstvu. STRATEGIJA ZAŠTITE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA OPLEMENJIVAČA Strategies of the intellectual property rights of the plant breeder Ako se novi cultivar razmnožava samo vegetativno onda proizvodnja i prodaja uvijek polazi iz rasadnika.

procjenjuje na 12. kao i strategije zadržavanja ekskluzivnog prava na proizvodnju ili dodjelu licence drugima. Tako je neovlaštenu proizvodnju nemoguće započeti. ukrasnog drveća i grmlja i šumskog drveća dodjeljuje se za predloženo ime konkretnog. Dakle ovdje autor naglašava potrebu da novi ornamentalni cultivar svakako bude klon. a da bi 2001. među 150 zemalja članica. Ukoliko rasadničar ilegalno proizvodi i prodaje sadnice zaštićenog cultivara. prodaja dosegla 23. 1–2. tada oplemenjivač može dogovorom ili tužbom tražiti odštetu od ilegalnog proizvođača. a posebno u slučaju kada oplemenjivač jedini posjeduje roditelje za proizvodnju hibridnog sjemena.5 milijardi €. Glede mogućnosti stvaranja novih cultivara samo na dva načina: u formi klonova ili u formi poboljšanog sjemena. procijenjena je na 13 milijardi €. uniformnosti i stabilnosti karakteristika predloženog klona). jasno su prepoznatljive i dvije praktične strategije zaštite intelektualnog vlasništva oplemenjivača. Istovremeno autor ističe da je FAO u jedinstvenoj poziciji da potakne i nadzire Svjetski Plan Zaštite i Održivog Razvoja Biljnih Genetskih Resursa Za Hranu i Poljoprivredu. RASPRAVA I ZAKLJUČAK – Discussion and Conclusion Rasprave o oplemenjivanju ukrasnog bilja i financijskim očekivanjima od ove djelatnosti. Dodjeljuje se na vrijeme od 10 godina. STRATEGIJA ZAŠTITE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA ZA GENERATIVNO RAZMNOŽAVANI CULTIVAR – The strategy of protection of intellectual property rights for cultivar produced by generative means Trade Mark je način zaštite intelektualnog vlasništva koji se dodjeljuje za ime. zaradu novca te sigurnost investicija u oplemenjivanje bilja i rasadničarstvo. omogućava autoru i proizvođaču novog cultivara proizvodnju i prodaju na teritoriju velikog tržišta. Na ovaj način često je zaštićivano hibridno sjeme žitarica. a po isteku istoga zaštita se ne može produžiti. čim se primjerci novog klona pojave u prodaji. OPLEMENJIVANJE I RASADNIČARSTVO Šumarski list br. kao područja u okviru pravnih znanosti. Tako zaštićeni Trade Mark može trajati vječno. B a u d o i n (2007) iznosi ideju otvaranja radnih mjesta i zaradu novca proizvodnjom i izvozom ukrasnog bilja u zemljama u razvoju. a ne za proizvode na koje se ime odnosi. Trendovi su slični i s ukrasnim biljkama u posudama.5 milijardi €. 67 . Prije dodjele PBR-a skupina primjeraka predloženog klona mora proći DUS test (test originalnosti. CXXXIV (2010). otvaraju prostor raznim idejama. S obzirom na vegetativni način razmnožavanja. gdje se prodaja iz 1985. Postojanje intelektualnog vlasništva. (2001) temeljito objašnjava načine i modele zaštite intelektualnog vlasništva oplemenjivača. što predstavlja nezamjenjiv resurs za stvaranje novih cultivara. klona za razdoblje od 30 godina. bez konkurencije. a da bi u 2000. a spomenuti Svjetski Plan je usvojen 1996. Europa i SAD su već dugo najbogatije i najrazvijenije tržište. 65-68 STRATEGIJA ZAŠTITE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA ZA VEGETATIVNO RAZMNOŽAVANI CULTIVAR – The strategy of protection of intellectual property rights for cultivar produced by vegetative means S e g e r s (2001) specifičnosti oplemenjivanja ukrasnog bilja obrazlaže mogućnostima da se uslijed već velikog broja cultivara postigne i izuzetno velika varijabilnost hibridnog potomstva. zaštitni znak ili logo. Autor ističe prednosti nerazvijenih nad razvijenim zemljama i to u prirodnom biodiverzitetu egzotičnih biljaka. Vrgoč: INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO. U šumarstvu upravo na ovaj način bilo bi najprikladnije zaštititi poboljšano sjeme šumskih vrsta. G i o i a . vinove loze. Ukupna prodaja 1985. Za stjecanje intelektualnog vlasništva za vegetativno razmnožavani cultivar (klon) europski oplemenjivači se najčešće opredjeljuju za oplemenjivačko pravo (PBR.P. a da vegetativno razmnožavanje u komercijalne svrhe najčešće postane jedina opcija. sa mogućnošću obnavljanja novog razdoblja od 10 godina. s obzirom da je uniformnost proizvoda krajnje poželjna. a sličan proizvod nije moguće ilegalno prodavati pod poznatim imenom. PBR za cultivar voća. skraćenica od Plant Breeder’s Right). C a d i c & W i d e h e m (2001) procjenjujući ponudu i potražnju za ukrasnim biljkama navode da svjetsko tržište rezanog cvijeća raste godišnje 6 do 9 %. novog. neovlaštenu proizvodnju može početi bilo tko. Cilj intelektualnog vlasništva je stvaranje profita. Ovaj oblik zaštite pogodan je za zaštitu novog cultivara koji se proizvodi iz hibridnog sjemena. strategija zaštite oplemenjivačkih prava za cultivar koji se vegetativno razmnožava (Plant Breeder’s Right ili skraćeno PBR) i strategija zaštite imena proizvoda (Trade Mark) za generativno razmnožavani cultivar. dosegla 37 milijardi €. s obzirom da ime nosi zaštitu.

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.. Belgium. OPLEMENJIVANJE I RASADNIČARSTVO Šumarski list br. 2001: Intelektual Property Rights on Plants With Special Reference to Vegetatively Propagated Ornamentals. Belgium. Belgium. A Cultivar is the result of plant breeding. W. 1–2. Zagreb. Leuven. 2001: The Growers Viev On Novelty Protection.. 2007: Floriculture for Food Security. Grafički Zavod Hrvatske. 2001: How to Breed Ornamentals? Acta Horticulturae 552: 15–21.. A. F e h r . Vi d a k o v i ć . Šumarski List 132. Zagreb. Leuven.. G i o i a . nigra ‘Lara’. In the history of man numerous Cultivars have been created of cereal grains. F r a n j i ć . Acta Horticulturae 552: 225–236. Community Plant Variety Office (CPVO) 68 . & C. 1993: Četinjače. TM). 1993: Principles of Cultivar Development. vegetables. W i d e h e m . Acta Horticulturae 743: 25–32. O. i. Belgium. PBR) and protection of the commercial name (Trade Mark. Belgium. CXXXIV (2010). ornamental plants and forest trees. 2004: Golosjemenjače. V. L. & J. Pinus halepensis ‘Lucia’ i P. Leuven. PBR (Plant Breeder’s Right). Acta Horticulturae 552: 207–214. M. S e g e r s .e. Zagreb. 2001: Breeding Goals For New Ornamentals.. Vrgoč: INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO. M. 2008: Prvi patentirani hrvatski kultivari alepskoga i crnoga bora... Leuven. intellectual ownership. A. SUMMARY: The term Cultivar is an abbreviation of the English words cultivated and variety. fruit. I d ž o j t i ć .P. Ames. UPOV. New products or new Cultivars are sold on the market for profit. K e y w o r d s : Cultivar. Acta Horticulturae 552: 75–86. M. A Cultivar can be in the form of a clone or in the form of improved seed. Walter Fehr Department of Agronomy Iova State University. Vi d a k o v i ć . the plant breeder. Acta Horticulturae 552: 237–241. industrial plants. C a d i c . 2001: Managing Trademarks And Plant Variety Protection Of Ornamentals For Profit. D u b o i s . 65-68 LITERATURA – References B a u d o i n . Iova. and therefore two characteristic strategies are deployed: protection of the intellectual ownership of the plant breeder (Plant Breeder’s Right. Th. Plant Patent Act. (1–2): 74–75. Protection of the Cultivar as intellectual property ensures a part of the profit goes to the innovator. plant breeding.. P. nursery plant production. Belgium. D i e l m a n . Trade Mark. Leuven. Leuven..

69 .

70 .

ali i uz priobalno more. ing. U većem broju prezimljuje kod nas. žličarki. Sive čaplje i velika bijela čaplja u letu Gnijezdi na području Europe. Tekst i fotografije: mr. šum. a s prednje strane ima nekoliko isprekidanih uzdužnih redova crnih pera. grančica. Perje na glavi je bijelo sa širokom crnom prugom od očiju prema tjemenu. glodavcima te raznim insektima i njihovim ličinkama.ZAŠTITA PRIRODE – NATURE PROTECTION SIVA ČAPLJA (Ardea cinerea L. Gnijezdi od travnja do lipnja. Karakterističan položaj kod lova dočekom Slika 3. Osim vodenih površina. Hrani se ribama. a na gnijezdu i klopotajuće. Na krilima velika letna pera su crna. Osamostale se za oko 45 dana. sive čaplje hranu često traže na poljoprivrednim površina Slika 4. kojima je vrat u letu naprijed ravno pružen). a noge su pružene unazad i vire iza repa. ibisa i ždralova. na sjeveru do 65 stupnja geografske širine. Gnijezda gradi u kolonijama uz vodene površine koje nastanjuju više godina. Seobeni pravci vezani su uz velike rijeke tijekom ožujka i travnja. 71 . trske i suhih zeljastih biljnih dijelova. poljoprivredne površine. gdje se produžuje u crnu kukmu. Glasanje joj je snažno i grakćuće. Vrat je sivo bijeli. Nese 3 – 7 svijetlo plavih jaja veličine oko 60 mm. Dobro je prilagođena za hranjenje u plićacima vodenih površina gdje vreba plijen uz pomoć s dugih nogu.5–2 kilograma težine. Krunoslav Arač. Noge su prošarane crnom i žutom bojom.) Siva čaplja naraste u dužinu do 100 cm. Siva čaplja u potrazi za hranom Slika 2. Mladi ptići su čučavci. Boja perja je uglavnom siva. dipl. Slika 1. ali i u tršćacima i na stijenama. vodozemcima. Po veličini je slična velikoj bijeloj čaplji. Vezana je za plitka vodena područja uz rijeke. Izvan perioda gniježđenja velika je skitalica. a u gnijezdo im oba roditelja donose hranu. najčešće na drveću. od koje ima nešto veći rasponom krila. Siva čaplja je zaštićena svojta u Republici Hrvatskoj. ribnjake. Gnijezdo je široko do 1 metar. Seli u Afriku. Let je polagan sa skupljenim vratom u obliku slova S (za razliku od roda. U Hrvatskoj je najbrojnija gnjezdarica među čapljama. gmazovima. Na jajima sjedi ženka (i mužjak) oko tri i pol tjedna. Mlade ptice imaju čelo i tjeme tamno sive boje bez kukme. s rasponom krila 175–195 cm i ima 1. čekajući ili se krećući vrlo oprezno gotovo nečujno zauzimajući pritom različite položaje tijela. Kljun odraslih jedinki je žute boje. te u kolovozu i rujnu. dok je gornji kljunu mladih jedinki tamno sivi. močvare. grubo građeno od suhih grana. a za vrijeme gniježđenja može postati narančast. Plijen hvata uz pomoć dugog vrata i kljuna.

naravno u korist šumarske struke. dok bi propisane radove mogla izvoditi tada već licencirana komunalna poduzeća. pa je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske 2003. ali i turističkih subjekata. (tada javno poduzeće) i danas su ustrojene kao trgovačko društvo i prema Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. Zaključak toga dopisa glasi: “Neovisno od toga da li se nekretnina nalazi u gradu ili u naselju gradskog karaktera ili je prostornim planom određena za izgradnju objekata ili za javne površine. Ako gradovi i općine ostanu vlasnici spornog zemljišta. objašnjenje inspektora je bilo da šumarije ne podnose prijavu. osim šuma i šumskih zemljišta u privatnom vlasništvu. Uzimajući u obzir Zakon iz 1990. što je šuma i šumsko zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske. Teško je procijeniti izgubljene prihode Hrvatskih šuma. što po mom pravno-laičkom shvaćanju znači da je to zemljište definitivno izgubljeno za šumarsku struku. listopada 1990”. 15 dugih godina na snazi je bio sada već stari Zakon o šumama (zapravo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama iz 1983. u državnom vlasništvu Republike Hrvatske”. na atraktivne šume koje se nalaze unutar građevinskog područja. Na primjer u ovom slučaju Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske nije primjenjiva. može se očekivati da bi te površine mogle biti obuhvaćene programom gospodarenja šumama šumoposjednika. te se situacija na terenu svodi na improvizaciju. bez obzira na “novi” Zakon o šumama iz 2005. odnosno na odnose upravitelja šumarije s direktorima turističkih tvrtki ili s gradskim upravama. u kojemu je jedna od novosti da 1. čiji je konačni prijedlog donesen u siječnju ove godine na 35. bez obzira što se to zemljište i dalje vodi u programima gospodarenja. jer upravo tamo gdje je najveći interes za zakup zemljišta nije uknjižena Republika Hrvatska kao vlasnik. Ako će to doista biti tako. siječnja 1991. Takav način knjiženja prolazio je na sudovima uz argument da se spomenute šume i šumsko zemljište nalaze unutar granica građevinskog područja. štošta događalo što je raznoliko utjecalo na šumarstvo – i negativno i pozitivno. U tih se 15 godina (1990. Već u drugom članku prijedloga spomenutog Zakona stoji da je “turističko zemljište u smislu ovoga Zakona građevinsko zemljište”. gradovi i općine knjižili su se protuzakonito na spomenute šume i šumsko zemljište.IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA CHALLENGES AND DEBATES ODRIČEMO LI SE URBANOG ŠUMARSTVA? Gubi li šumarska struka sustavno već godinama silne hektare visokovrijednih šuma u urbanom priobalju. No. Nije li možda ostalo mnogo nejasnih i neriješenih šumarskih problema. godine uputilo dopis županijskim i općinskim državnim odvjetništvima zbog dvojbe u praksi. Iz osobnog iskustva znam da je šumarski inspektor po prijavama šumarije vezanim za takvo zemljište gotovo uvijek postavljao najprije pitanje da li je na predmetnim katastarskim česticama uknjižena Republika Hrvatska. uredbe i njihove izmjene i dopune? Kao što je već navedeno.. osim Republike Hrvatske i Trgovačkog društva koje gospodari šumama u vlasništvu Republike Hrvatske”. tada te šume neće više biti obuhvaćene ni jednim programom gospodarenja. vlasništvo je Republike Hrvatske od 16. Taj je problem već ranije postao aktualan. godine i mnogobrojne pravilnike.–2005. odnosno odričemo li se urbanog šumarstva? – pitanje je. koje vrlo često postavljam. siječnja 1991. ali zasigurno se radi o stotinama tisuća kuna godišnje na razini šumarije. te se na takvo zemljište primjenjuju oni zakoni koji reguliraju pitanje građevinskog zemljišta. Uvažavajući članak 5 Zakona o šumama da je “šumoposjednik pravna ili fizička osoba – vlasnik i/ili posjednik šume.). dok su pojedina turistička poduzeća počela sama održavati šumske površine u kampovima i oko hotela. nameće se pitanje koliko će dugo te površine ostati u programima gospodarenja “Hrvatskih šuma”. Na ovaj su način šumarije uz more ostale bez potencijalnih prihoda. U praksi ima primjera ulaganja žalbi od strane općinskog državnog odvjetni72 štva protiv određenih uknjižbi. U to je vrijeme na snazi bio Zakon o šumama iz 1990. sjednici Vlade Republike Hrvatske i čije će donošenje biti zanimljivo pratiti. počinje s radom “Poduzeće za šume” pod nazivom “Hrvatske šume”). a šuma je kao što to propisuje Zakon o šumama. U slučaju da nije. Ovaj bi scenario djelomično mogao poremetiti Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije. bez obzira što se radi o šumama. Već sada ima primjera kako su . Svojevremeno je vladalo sveopće ludilo knjiženja gradova i općina. a i u idućih 5. odnosno Republika Hrvatska ne bude uknjižena kao vlasnik. jedno je od mogućih pitanja proteklih 20 godina. “Hrvatske šume” su počele s radom 1. prema kojemu su “šume i šumska zemljišta na teritoriju Republike. a pojedini sudski procesi još traju. gore spomenuta sudska praksa dovela je do toga da su lokalna komunalna poduzeća polako istisnula pojedine šumarije iz redovnog gospodarenja gradskim šumama. Je li se moglo štogod promijeniti.

posebno oni koji pokušavaju zadržati stručnu kontrolu nad spornim zemljištem. ruku na srcu. Jasno je da se radi o kompleksnoj problematici koju inženjeri sa terena ne mogu riješiti. Podsjetio bih samo da je šume na tim zemljištima podigla upravo šumarska struka. dok Pravilnik o vrsti šumarskih radova. Jasno je zašto. minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno predviđa za radove urbanog šumarstva ovlaštene inženjere šumarstva za pripremnu fazu i fazu nadzora. Trg Mažuranića 11 Žiro račun br: 2360000-1101232768 PRETPLATA ZA INOZEMSTVO 95 $ DEVIZNI ŽIRO RAČUN br: 2100055442 ZAGREBAČKA BANKA Zagreb (Telex ZABA 21-211 Swift ZABAHRXX) IBAN HR3623600001101232768 Uredništvo 73 . (usuđujem se napisati). Treba priznati da urbano šumarstvo unutar naše struke. postoji samo kao pojam. Republika Hrvatska ipak ne gubi ništa. odnosno diplomiranog inženjera šumarstva za fazu izvođenja radova. Istovremeno javnost očekuje kontinuirano održavanje gradskih i prigradskih šuma. U konačnom prijedlogu Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije stoji.se na priobalne šume knjižile jedinice lokalne samouprave. da je “turističko zemljište na kojemu je dokumentima prostornog uređenja određena ugostiteljsko turistička namjena i zemljište na kojemu su izgrađene građevine turističko ugostiteljsko namjene (kampovi. isto tako sam mišljenja. lakše i bolje obavljaju sada već dobro ekipirana komunalna poduzeća. Bilo kako bilo. Spomenuti inženjeri bi uz tehničare. Posljedica tog tihog zauzimanja za šume je marginalizacija šumarske struke. radne strojeve i alate bili preduvjet za postupak licenciranja pravne osobe. hoteli i turistička naselja) dobro od interesa Republike Hrvatske i uživa njenu posebnu zaštitu”. đake i umirovljenike 30 kn – za poduzeća 500 kn ADRESA: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO Zagreb. Nije mi poznato je li ova procjena izvršena. No. lovstvo i ostali proizvodi šuma i šumskog zemljišta” samo se na jednom mjestu pod strateškim aktivnostima. jer raspored tehnologija po radovima biološke obnove šuma nije ni najmanje prilagođen urbanom šumarstvu. nereda nose isključivo ljudi na terenu. Između dva dobra Republika Hrvatska odabrala je ono građevinsko. pogotovo onaj dio iz “Hrvatskih šuma”. Teret toga. dipl. Christian Gallo. a to onda. Držim da nije cilj zaposliti šačicu šumarskih inženjera i tehničara u inim komunalnim poduzećima i istovremeno “Hrvatskim šumama” u priobalju drastično smanjiti površinu gospodarenja. nije zainteresiran za rješavanje ovoga problema ili da ne vidi dalje od lužnjakovog trupca. Gotovo ni u jednom komunalnom poduzeću. Već su spomenuta komunalna poduzeća i njihova briga o gradskim šumama (praksa je različita od grada do grada). za sada. ali nižeg prioriteta. kako sama procjenjuje samo u kampovima 22 000 000 m2 građevinskog zemljišta. jer je sigurno da će se ovakav način raspodjele tih nemalih iznosa mijenjati). promijenile katastarsku kulturu u kamp – sve to bez zakonski određenog postupka izdvajanja (ili prenašanja prava vlasništva) šuma ili šumskog zemljišta iz šumskogospodarskog područja. ali mogu (i trebaju) poticati njeno rješavanje. kao što u Zakonu o šumama stoji da su “šume i šumska zemljišta dobra od interesa za Republiku Hrvatsku te da imaju njezinu osobitu zaštitu”. ili preciznije unutar “Hrvatskih šuma”. Ova se činjenica također može uzeti kao jedan pokazatelj o shvaćanju urbanog šumarstva. tako da je nemoguće planirati sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za tu vrstu radova (spomenuta sredstva čine još jednu vruću temu. Ipak čini se da nedostaje snage ili odvažnosti. nema zaposlenog diplomiranog inženjera šumarstva. spominje “Procjena i vrednovanje potencijala za razvoj urbanog šumarstva”. Ne bih htio vjerovati da šumarska struka. već dobiva. U Nacionalnoj šumarskoj politici i strategiji iz 2003. da smo i vlastitom krivnjom izgubili te poslove. radnike. ing. godine u poglavlju C “Turizam. šumarstva Upravitelj Šumarije Rovinj PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 2010 GODINI: – za zaposlene članove 120 kn – za studente.

drugi pak uspjevši ga domestificirati. godine.AKTUALNO – CURRENT NEWS “RIBLJI ZATORNIK” VELIKI VRANAC – PTICA 2010. a u vrijeme gniježđenja i po bijeloj mrlji na svakom boku. Njegovo je posljednje gniježđenje u Hrvatskoj zabilježeno još 1977. druževne crne ptice vodarice. Švicarskoj. Nizozemskoj… U Njemačkoj. Spolovi su slični. GODINE Umijeće da spretno lovi ribu. primjerice. često u obliku oštre V-formacije. olakšano mu je ronjenje. zelenoj zjenici. zaranjajući s površine. na ekonomskim ribnjacima dopušteno je njegovo rastjerivanje i ubijanje. stavljajući mu oko vrata metalni prsten. njegovu halapljivost za ribom (netko je izračunao da jedan odrastao veliki vranac u prosjeku pojede dnevno nešto manje od 400 g ribe!) korisno upotrebljavaju. držali vezanog uzicom dok hvata ribu. puštali ga slobodnog. Vranac veliki – velika druževna ptica koja se isključivo hrani ribom kog vranca u nas još obitava morski vranac (Phalacrocorax aristotelis). o velikom vrancu ili velikom kormoranu (Phalacrocorax carbo). od plijenora ili galebova (potonjima opna obuhvaća samo prednja tri prsta). Na vodi glavu i vrat drži uzdignuto. sprječavajući tako da plijen ne proguta. Pri lovu ribe. kako je spomenuto. koja je po izboru Njemačkog društva za zaštitu prirode (Naturschutzbund Deutschland. drugi ga. vranci su velike. naš najmanji vranac. pliva ispod svog plijena s krilima potisnutim uz 74 . Pri letu. kao “ribljeg zatornika”. Iako je u nas zaštićen Zakonom o zaštiti prirode. g.5 kg. Pravilnim zamasima krila obično leti nisko nad vodom. žutoj ili narančastoj grlenoj vrećici. NABU) proglašena pticom 2010. Kine. a karakteriziraju ih dug vrat. Po okončanju lova suši ga raširenih krila. Veliki vranac u duljinu mjeri 80–95 cm. Velikog vranca prepoznat ćemo od njegovih suplemenjaka još po bijeloj peći na licu. zaštićena je vrsta. po čemu se luči. nemilosrdno progone i ubijaju. (R a d o v i ć 2004). pri kojemu je ribar po svakom izvršenom ulovu nagrađivan slasnim zalogajem. koji se odlikuje kratkim debelim vratom i okruglom glavom. s vidno kraćim kljunom. Burme jednog vrsnog pernatog ribolovca upotrebljavaju da istu lovi za njih. da im ne pobjegne. već da ga preda svom gospodaru. dakako. Bio je to dug i tegoban put školovanja. krupnoj ptici vodarici iz porodice vranaca (Phalacrocoracidae). Zacijelo pogađate tko je taj vrsni pernati ribolovac? Riječ je. Zahvaljujući crnom pokrovnom perju brončana sjaja koje se lagano namače. najčešće u vodi manjih dubina. držeći vrat ispružen. stanovnici dalekog istoka – Indije. težine je do 3. Plivaća opna obuhvaća sva četiri prsta. Neki su ga. štoviše kao rizična gnijezdeća populacija (VU) uvršten je u “crvenu knjigu”. često u V-formaciji vrat drži ispružen Slika 1. Prema opisu u Collinsovom džepnom vodiču Ptice Hrvatske i Europe (Zagreb 1999). I dok jedni. izduženi kukasti kljun i klinasti rep. Tamane ga u Velikoj Britaniji. te mali vranac (Phalacrocorax pygmaeus). Uz veli- Slika 2. a ne za sebe. zbog opasnosti da izumre. manji.

organizator XVI. posebno na gnjezdilištima. dr. Dodatni uzroci su nestajanje močvarnih područja i onečišćavanje voda. a još više “Novom svjetskom šumarstvu”. obilježena je 90. Gnijezde se u malim bučnim kolonijama na stijenama i liticama uz morsku obalu. sc. Afriku i Australiju rasprostranjen je na istoku Sjeverne Amerike i jugozapadu Grendlanda. Odrasle ptice glasaju se grlenim “kraa” “kra-a”. Danas u Hrvatskoj postoje samo dvije kolonije: jedna u Kopačkom ritu unutar zoološkog rezervata. jednoga od poznatih svjetskih šumarskih skupova. Drugim riječima CULTURA NOVA – uz pomoć šume ka oslobođenju čovjeka. Klate se od kolovoza do ožujka. Konrad Pintarić ima iza sebe golem učinak šumarskoga znanstvenika i pedagoga svjetskoga značenja iz područja uzgajanja šuma. OBLJETNICE ŽIVOTA. koji je obavio velik broj recenzija pristiglih uredništvu našega časopisa. kod poznatoga prof. te se kao takav nametnuo kao priznati šumar za bosanske šume kojima se divi sva šumarska struka. na kojemu izlažu svoje radove pretežito prijatelji iz Europe koji cijene Pintarićev znanstveni i pedagoški rad. Spomenuta godišnjica obilježena je u Sarajevu 2009. zbog stabilnih populacija u obalnom području i velike mobilnosti vrste. ali i kokodakanjem “kro-kro-korr”. Za prof. časopisu za umjetnost i znanost. Na početku uvodnoga dijela biranim riječima piše o prof. Od travnja do lipnja/srpnja ženka snese 3–4 jaja plavkaste ljuske. zagrebački đak. Potrebnu brzinu dobiva snažnim zamasima nogu s velikim plivaćim opnama. Iako je gnijezdeća populacija ove ptičje vrste ugrožena. suši krila tijelo. Gnijezdo uz more viju pri samom dnu litice od tankih naslaga osušenih morskih algi. kad ih opet nagon za održanje vrste sili da se vrate na gnjezdišta. dr. kad iziđe iz vode. Uz Europu. Pintarić je dugogodišnji član uredništva “Šumarskoga lista” za Bosnu i Hercegovinu. Alojzije Frković ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL MEETINGS ZNANSTVENI SKUP U ČAST prof. od kojih dio zimuje u nizinskoj Hrvatskoj i priobalju. Inkubacija traje 28–31 dan. PRIKAZ ZBORNIKA U časopisu “Hrvatska misao” Matice hrvatske Sarajevo. Izneseni radovi predstavljaju najnovije poglede na današnje stanje šume i šumarstva kod nas i u svijetu. što je značajno povećalo ugled “Šumarskoga lista”. Prof. Dušan M l i n š e k . IUFRO kongresa u Ljubljani 1986. te na drveću u unutrašnjosti. Jedna od osnovnih mjera zaštite je istraživanje utjecaja gnijezdeće i migrirajuće populacije velikog vranca na ribnjake u Hrvatskoj. Najbrojniji su u nas za većih selidbi kada pristižu populacije sa sjevera.Slika 3. s procijenjenom brojnosti od 2500 parova i druga. realna opasnost od izumiranja je manja. sc. na rijeci Savi kod Jasenovca (360 parova). sc. Pintarića kaže kako je svojim radom i izučavanjem bosanskih šuma prepoznao njihovu prirodnu vrijednost. Konrada P i n t a r i ć a . dr. dr. godišnjica života umirovljenoga sveučilišnoga profesora uzgajanja šuma Šumarskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof. L e i b u n d g u t a . Svi vranci društvene su ptice. 75 . godine znanstvenim skupom. Raskriljen. umiroivljeni voditelj Katedre za uzgajanje šuma u Ljubljani. jer će to omogućiti djelatno rješenje šteta koje im vranci pričinjaju. Tu se posebno ističe prof. Aziju. Prema “Crvenoj knjizi ugroženih ptica Hrvatske” (Zagreb 2004) osnovni razlog ugroženosti velikog vranca je uništavanje kolonija i njihovo ubijanje zbog šteta na ribnjacima. KONRADA PINTARIĆA U PRIGODI 90. Osamostaljuju se kroz sljedećih 40–50 dana. sc. godine. Prof. da bi kroz nepuna dva mjeseca ptići bili sposobni za let. Konradu Pintariću i njegovu doprinosu bosanskom. za koje se opredjelio i obranio doktorsku disertaciju na ETH u Švicarskoj. sc. dr.

nego bezizgledno prazno obilje”. s kojim šumar od svakog dijela šume prikuplja informacije. Uzgojno planiranje u šumi je trajno kreativni proces. Dalibor B a l l i a n i Z. Šuma i njezin krajolik odlični su uzor za rast i razvoj svih živih organizama i života uopće. njegova razvoja sve na entropijski skroman način. više ne smije postojati.On usmjeruje šumarstvo u uvodniku zbornika. Dužnost čovjeka je brinuti se o prirodi i šumi. svojom porukom 1999. bogati se iskustvima. značilo bi to njihovo obezvrijeđivanje. Dilema koja se javlja da li je čovjek neprijatelj ili prijatelj šume. Šuma je istovremeno i temelj i kuća. dolazi do novih otkrića i trajnim provjeravanjem razvija nove životne poglede o šumi. jer je slobodno širenje pogrešnih i nepotrebnih poljoprivrednih nasada i kaotične animalizacije kontinenata moguće smanjivati s ravnotežom koju daju prirodne šumske zajednice sa svojom supstancijom. gdje se provodi dugoročna zaštita. Zato je potrebno zapamtiti ili podcrtati visoku vrijednost cjelovitih funkcija šume. ali samo u nekim izvanrednim slučajevima. Slično se pokušavalo raditi s drvom i s produkcijom drva. Tako piše: Promatranje prirode kao stroja koji se može popraviti. Ovdje ipak moramo obratiti pozornost! Ako već treba pronaći nove puteve. U tom pogledu htio sam samo s nekoliko misli podići i podcrtati važnost šumarstva u tom razdoblju. onda nemojmo zamijeniti mehaničke modele s nekim sličnim. Konrada Pintarića uz 90-godišnjicu njegova života. Vlasnik se šume smatra njezinim najboljim zaštitnikom. studira šumskouzgojne ciljeve i određuje ralizaciju procesa te provjerava reakciju prirode. Zaštita šuma je stupanj viši od zaštite prirode. S ekološkog motrišta to je velika laž.. Ako bi tim vrijednostima dali njihovu cijenu. nego jednim genijalnim slobodnim. Da. Podpoglavlje: “Šumskouzgojno planiranje kao pomoć prvoga stupnja u uzgoju”. Podpoglavlje: “Kroz šumu upoznajemo istinu o pravoj kulturi neke države”. M l i n š e k a možemo shvatititi kao posljedicu dugogodišnjega životnog iskustva pametnoga šumara intelektualca koji je u šumarskom stručnom razmišljanju više koraka ispred našega vremena i želi iskazati suglasje sa slavljenikom i zahvaliti mu nas suradnji. i on je zato snosi i tu ostaje zbog predrasuda. U podpoglavlju: “O stereotipima i dosadašnjim zabludama” piše kako u poljoprivredi i šumarstvu obiluju. Mišljenje prof. koji je prirodi najbliži. u kojemu ćemo stvarati plemenita djela i samo takvu šumu možemo vidjeti kao barometar za visoku kvalitetu života. Treba brzo shvatiti svu ozbiljnost situacije i imati viziju o važnosti šume za buduće naraštaje i društvo u cjelini. te primjereno tome treba se prema njoj i ponašati. Svaki luksuz i nepotrebna lagodnost u životu su nepotrebni. Kako ne bi izjave prof. Podpoglavlje “Zaštita šume – viši stupanj očuvanja okoliša” ZAŠTITA ŠUME “treba biti organski sastavni 76 dio svakog našeg “zahvata” i djelatnosti u šumi. pokazati visoku vrijednost majčinske ljubavi kroz prikaz cijene. je ono najvrijednije što stvara priroda. što postaje kultura šumarske djelatnosti: zaštita života. U podpoglavlju “Cjelovitost uzgoja na primjeru prašume” tu se radi o životu o njezinoj cjelovitosti. znači. onda možete priznati da nisam rekao ništa novo. Tu je uostalom odlučujuća riječ čovjeka koji kaže: “više vrijedi siromaštvo. Europska šuma i njezin krajolik neka se razvijaju u hotel s pet zvjezdica. budući da je neprocjenjiva. to znači da mora biti široko obrazovan i osposobljen. U podpoglavlju “U nedostatku ciljeva i aktivnosti zamru” piše: Novi šumar treba postati duhovni vođa. daje svoje prijedloge za izlazak iz krize koju je izazvao čovjek uništavanjem okoliša. Melioracija vodenih tokova treba značiti i poboljšanje vodenih tokova. Svojim osebujnim stavovima koje je stekao istražujući slovenske prašume i upoznavši svjetsko šumarstvo i njegovu problematiku. Podpoglavlje: “Ekomanifest – šumska područja i ponašanje s ekološkim šumarstvom kao predvodnikom. sc. Krivica je zato u njegovim rukama. U tom smjeru treba ići i naše razmišljanje o ponašanju prirode. Mlinšeka krivo interpretirao citiram ih. . dr. godine njemačkim šumarima i njemačkoj javnosti na prirodno gospodarenu šumu uzgojenu po uzoru na prašumu. Proučavanje šume mora biti shvaćeno s poštivanjem “cjelovitog”. T u l i ć opisali su životni put prof. Zanimljivo je podpoglavlje “Javno upozorenje – ekonomija neće nikada popustiti”. Urednik zbornika prof. Plemenita supstancija drvo. pa se prema tome s njom treba primjereno ponašati kako nam to pokazuje nedirnuta priroda u prašumi. dr. a o tome Karel P o p p e r kaže sljedeće: priroda je kao oblak za koji uopće ne znamo kako će u narednim minutama izgledati. Mi imamo sa šumom najbolju priliku brinuti se za naš unutrašnji i opći razvoj. Pokušajte. zapravo PRIRODNOST I NOVA KULTURA” u kojemu piše: Ako bolje poznajemo razvoj šumarstva. nauljiti da bolje radi itd.Time se obezvrijedila plemenita materija. viši stupanj zaštite prirode za buduće naraštaje čovječanstva. Rezultat je već jako dobro poznat. Treba znati da kod budućnosti europskih šuma treba blokirati utjecaj bolesti “agrobiosupstancije” i njezinog uništavajućeg djelovanja. Ove visoke vrijednosti na svu sreću nemaju cijene. Šuma neka postane idealna kombinacija ekonomije i ekologije. na primjer.

simpozijima i savjetovanjima u zemlji i inozemstvu gdje izlaže referate. Osnovnu školu završava u Petrovaradinu. dok je temeljna drvna ztaliha sastojine rasla. To je izvješće o potrajnosti šuma. Studij šumarstva započinje na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zemunu i tijekom rata prelazi na Poljoprivredo-šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Izlaganje prof. god. Prof. što je autoru važno s tri motrišta: 1. Za vrijeme okupacije Sarajeva prof. koji se kumulirao na odabranim stablima 77 . Mlinšeka smo već komentirali. Izabran je na kolegij Uzgajanje šuma. godine. sc. Iako u poznim godinama.Prof. gdje 1.. a 1995. a značajnu pozornost posvetio je proučavanju prašume Peručice. Pintarić vraća se u Bosnu i Hercegovinu i neumorno istražuje postavivši brojne pokusne površine u šumama Bosne i Hercegovine. Poslije diplomiranja službuje u Sremskoj Mitrovici i Zemunu. Hansa Leibundguta poznatoga uzgajivača šuma u Institur fuehr Waldbau (Institut za uzgajanje šuma) na Eidgenosische tecnische Hohschule (Visoka tehička škola) u Zirichu. doktorira. dr. i on je dijeli kolegama i prijateljima u Sarajevu. Jari P a r v i a o i n e n iz Šumarskog istraživačkoga instituta u Finskoj pod naslovom: “Uloga podataka dobivenih istraživanjem šuma za diskusije o šumarskoj politici” referat je primijenjen na bioraznolikost šuma u Europi i Finskoj. stoljeću. a poslije Drugog svjetskog rata iz Zagreba poslan je u Bosnu i Hercegovinu gdje služi u šumarijama Bugojno. godine u Varaždinu. To je smrekova šuma u alpskoj zaravni. Prof. u kojoj se počelo sustavno gospodariti još u XVI. dr. Poslije odlaska u mirovinu nastavio je s istraživačkim radom. sin mu gine u borbi. Za svoj rad primio je više odličja. sc. jer je tom prigodom održano 9 referata. Igorom A n i ć e m i prof.. 2. da zadivljuje obimom te razgovjetnim i razumljivim jezikom. od kojih je 35 publicirano u zbornicima sa skupova. godine. izlažući često život dok je nosio pomoć na različite adrese. Podaci se odnose na EU. a realnu gimnaziju u Novom Sadu. Mlinšek prof. želimo mu da sa svojim bistrim umom doživi još mnoga ljeta na veselje obitelji. Pintarić tiskao je 12 knjiga. kod njega su magistrirala 2. Godine 1950. Glamoč. Zenica i Sarajevo. pod naslovom:“Doprinosi povijesti šumarstva u šumi Panaveggio” koji opisuje šumu Paneveggio. Profesor Piussi govori o povijesnim činjenicama te o posljedicama različitoga načina gospodarenja. od kojih svi imaju znanstveno obilježje. 1967. sc. Iskoristio je svoja mnogobrojna inozemna poznanstva koja mu šalju pomoć. Pintarić je odgojio mnoge generacije šumara koji su znali njegovati i održavati prirodne šume Bosne i Hercegovine. obranivši rad pod naslovom “ Studie zum Laerchenanbau in Bosnien” (“Studija o osnivanju ariševih sastojina u Bosni”). kao i na bezbroj vrijednih recenzija rukopisa članaka pristiglih uredništvu Šumarskoga lista. Povelju Šumarskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu. pokazuju dugoročne trendove i promjene u šumama. srednjedobnih i starijih sastojina. promoviran je za redovitoga člana Hrvatskoga društva za znanost i umjetnost u Sarajevu. dr. studije i programe za šumarsku praksu. a redoviti profesor 1972. Pintarić rođen je 4. godišnjice. veljače 1919. 7. Povelju Hrvatskoga šumarskoga društva povodoim 130. Sudjeluje na mnogim kongresima. Stručno i znanstveno usavršavanje obavio je kod prof. Treći referat održao je naš akademik prof. U sve tri prorjede posječen je podjednak volumen na svakoj pokusnoj plohi. Dobio je priznanje za znanstvenu djelatnost “Veselin Masleša”. gdje diplomira na Šumarskom odsjeku 1942. čine neprekinutu osnovu za usporedbe na međunarodnoj razini. Tijekom rata doživljava tragediju. sa svojim suradnicima prof. koautor je brojnih publiciranih radova u zemlji i inozemstvu. Milanom O r š a n i ć e m pod naslovom: “Intenzitet proreda kao značajni čimbenik povećanja gospodarskih i općekorisnih vrijednosti šume”. Napisao je 34 izvještaja za projekte. a doktorirala 4 inženjera šumarstva. Orden rada sa zlatnim vijencem SFRJ. dr. Njegovi prijatelji iz inozemstva šalju obiteljske pakete kolegama i prijateljima te mnogi tako preživljavaju najteže sarajevske dane užasa i smrti. gdje maturira 1937. U IUFRU intezivno surađuje u sekcijama za prašume i brzorastuće vrste drveća. Autori daju rezultate 20-godišnjih istraživanja inteziteta i metode prorijeđivanja u sastojinama hrasta kitnjaka i obične bukve u primjeru mladih. Uredništvo Šumarskoga lista ponosno je na njegovih 13 tiskanih radova. bio je mentor na 50 diplomskih radova. Slavko M a t i ć . a dugi referat održao je dr. Drugi referat održao je poznati talijanski profesor uzgajanja šuma sa Sveučilišta u Firenci Petro P i u s s i . Njegov je pedagoški rad vrlo zapažen. udžbenika i priručnika. Do sada je objavio 80 samostalnih znanstvenih radova. Opus njegovih radova tako je velik. Kako je već spomenuo prof. docent postaje 1959. supruga drugoga sina umire poslije rata od raka. Ovaj skup obilježen obljetnicom profesora Pintarića imao je znanstveni značaj. izabran je za asistenta Šumarskoga odsjeka Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta koji se ubrzi osamostaljuje u Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Plaketu Univerziteta u Sarajevu. sjedinjuju ciljeve i odluke dugoročne politike s mjerljivim pokazateljima i 3. Ispitani su i teoretski intenziteti određeni prema originalnoj formuli I = I/n x 100. prijateljima i struci. sc. izvanredni profesor 1966. Sastojine su nakon prorijede zadržale primjeren tečajni prirast. Pintarić se iskazao kao osobito human čovjek.

Ministarstvo regionalnog razvoja. Četvrti referat održali su dr. Šumarska savjetodavna služba. B e l l e t t i . P. a 29. J. 1.) godine 1987. obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Cilj ovoga rada je pokazati mogućnost određivanja veličine zahvata u populacijama u svrhu obnove i mjera njege. D. Generalno gledano. N a g e l . T. dr. sc. EFI Associated Event i Hrvatski šumarski institut – Zavod za genetiku. U radu se razmatra mogućnost prevladavanja postojećega stanja u stanju s ekološkim. šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske. Autor ovoga rada postavlja pitanje kakve uzgojne mjere primijeniti u objektima posebne namjene u Nacionalnom parku “Fruška gora” u sjemenskoj sastojini obične bukve (Fagus sylvatica L. prof.. i Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Univerzitet u Beogradu pod naslovom: “Uzgojne mjere i njihova spercifičnost u šumama poserbne namjene”. B a l l i a n .) u Bosni i Hercegovini”. Univerzitet u Ljubljani. 1). Pintarića.) i gimnokladusa (Gymnocladus canadensis Lam. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Šesti referat. 6. čija su izlaganja slušali u Ljubljani. Biotehnički fakultet. Odsjek za šumarstvo i obnovljive šumske izvore.. R o ž e m b e r g . Autor ukazuje kako osim crvene knjige ugroženih vrsta biljaka postoji i crna lista koja se odnosi na invazivne vrste. Uvod Znanstveno-stručno savjetovanje s međunarodnim sudjelovanjem održano je 28. 3.o.o. Europski šumarski institut.) Autor predlaže uzgojno-sanitarnu mjeru koja je u skladu s prirodnim procesima u sastojinama. I. Odjel za rast šume. M o n t e l e o n e . koje nepovoljno djeluju na faunu u ekosustavu. pod naslovom: “Važnost poznavanja koeficijenta inbridinga ili Wrightovog fiksacijskog indeksa bijelim jasenom (Fraxinus excelsior L. Phan H o a n g D o n g . Martin B o b i n a c . Trippstadt. listopada bio je terenski obilazak sjemenskih sastojina i sjemenske plantaže na području Uprave šuma Podružnice Bje1 lovar. Akademija šumarskih znanosti. Rumunjske. 5. Makedonije. te na osnovi istraživanja u svojim prašumama. južne provenijencije dale su bolje rezultate od njemačkih. listopada 2009. Peti referat dr. Organizatori savjetovanja su Hrvatski šumarski institut – Zavod za genetiku. Sedmi referat. Autori govore kako su poremećaji koji se zbivaju u prašumama Dinarida. Deveti referat. pod naslovom: “Obnova i rekultivacija šuma u Bosni i Hercegovini na ekološko-fitogeografskim osnovama”. Osmi referat.–2009. D. sindinamskim i sastojinskim prilikama. U svrhu testiranja uzgajanja obične jele (Abies alba Mill. Slovačke i Njemačke. Profesor Beus ukazuje na izbor vrsta drveća i rekultivaciju degradiranih šuma u Bosni i Hercegovini. Šumarski fakultet. obljetnica šumskog sjemenarstva u Republici Hrvatskoj 1959. D. te je na taj način povećana gospodarska i ekološka vrijednost sastojina. Vladimir B e u s . što zaključuju i na osnovi spoznaja prof. pod naslovom “Novi pogledi na istraživanje prašuma Dinarida”. Walter E d e r ministarski savjetniki i dr. B. D i a c i . oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo. oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo. Prpić ULOGA I ZNAČAJ ŠUMSKOG SJEMENA U OBNOVI ŠUMA 50. sc. kao što su jaki vjetrovi i šumski požari pokretači razvojnih ciklusa. Univerziteta u Sarajevu pod naslovom: “Crna lista flore”. godine na Šumarskom fakultetu u Zagrebu (sl. Na osnovi tri mjerenja pokus je dao različite rezultate. 4. dr. Pokrovitelji savjetovanja su: Ministarstvo znanosti. 2. Hrvatske šume d. sc. Pokusne plohe osnovane su jelom provenijencije iz Italije. u Njemačkoj su podignute pokusne plohe u pokrajini Rhainland Pfalz. A. F e r r a a z z i n i .budućnosti. sc. Hrvatsko šumarsko društvo. Sead Vo j n i k o v i ć . Program savjetovanja Otvaranje savjetovanja i pozdravi Uvodna predavanja Rad u sekcijama Rasprava Poster sekcija Terenski obilazak sjemenske sastojine i plantaže 78 . Istraživački institut za ekologiju i šumarstvo.

Od 2006. U novim ekološkim uvjetima to mora biti apsolutni prioritet kako bi sačuvali genetske osnove koje čini budućnost varijabilnosti . Istraživana je varijabilnost morfoloških i fizioloških osobina sjemena prije i tijekom skladištenja i nove metode za ispitivanje kvalitete. standardi za šumsko sjeme. G r a d e č k i . predsjednik Hrvatskog šumarskog društva (sl. čistoće. analizirani su uzorci sjemena. dipl. dipl. Osnovni materijal (sjemenske sastojine.: Što očekujemo u budućnosti od šumskog sjemenarstva Dosadašnji rezultati u šumskom sjemenarstvu u pola stoljeća kontinuiranog rada dali su veliki doprinos na očuvanju biološke raznolikosti i varijabilnosti naših šumskih ekosustava.720 uzoraka sjemena prema međunarodnim standardima. F. Mnogi bilateralni projekti organizirani su i financirani od strane vlade. godine s ciljem standardizacije testiranja sjemena u cijelom svijetu. mase 1000 sjemenki i zdravstvenog stanja sjemena. šum.o. godine laboratorij za ispitivanje sjemena član je ISTA udruge. drugi na drugom kontinentu i treći u Zurichu. Miroslav B e n k o . 2).o.. ing. P o š t e n j a k . Izrađen je program njege i genetske melioracije. ŠRM osigurava sadni materijal. T. šum. S. 79 . godine Zavod za kontrolu šumskog sjemena sa sjedištem u Rijeci. Darko Vu l e t i ć . K. L i t t v a y : Kvaliteta šumskog sjemena Određivanje kvalitete šumskog sjemena obuhvaća: određivanje vlage. šum. sc.. vitaliteta. predsjednik Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Svake treće godine održavaju se sastanci jednom u Europi. direktorica “Vojvodina šuma” iz Novog Sada. Razdoblje od 1974. provodi se revizija priznatih sjemenskih sastojina. ravnateljica Šumarske savjetodavne službe. M. Između ostalih to je odbor za drveće i grmlje koje standardizira ispitivanje sjemena šumskih vrsta.1. reznice) ne služi samo za komercijalnu proizvodnju nego i za očuvanje genofonda.. Suzana Trninić. ISTA ima izvršni odbor koji se sastoji od 18 tehničkih tijela. Nove spoznaje i tehnologije imaju za cilj očuvanje genetske kvalitete sjemena. do 1990. ing. godine osnivanjem Instituta za pošumljavanje i melioraciju krša u Splitu sa stanicama u Rijeci i Trstenu. Cijeli postupak praćenja šumskog reproduktivnog materijala u Mađarskoj provodi se u skladu s EC propisima. kolaudacija selektivnih meliorativnih doznaka. B a c h . Postoje i neki drugi odbori za standardizaciju. 2 2. Damir F e l a k . dipl. K. G r a d e č k i .P o š t e n j a k : Više od pola stoljeća šumskog sjemenarstva u Hrvatskoj Organizirano sjemenarstvo u Hrvatskoj započinje 1947. šum. provedena je akreditacija laboratorija za ispitivanje sjemena prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. ing. klijavosti.. pretežno listača za domaću uporabu i za europsko tržište. U zadnja dva desetljeća intenzivira se znanstveno-istraživački rad. promovira se nova rajonizacija i povećava se broj analiziranih uzoraka sjemena. sc. obilježeno je nastavkom intenzivne selekcije. zakonski i podzakonski propisi iz područja sjemenarstva. ing. U proteklom razdoblju analizirano je 35. Uvodna predavanja P o š t e n j a k .. K. Petar J u r j e v i ć . Usklađuju se Hrvatski propisi s propisima Europske Zajednice (OECD) i ISTA pravilima. u ime ministra Ministarstva regionalnog razvoja. a njih 25 za šumske vrste. šum. kada započinju prve masovne selekcije važnih gospodarskih vrsta drveća u priznate sjemenske sastojine (PSS). unapređivan znanstveno-istraživački rad iz područja analize kvalitete sjemena i objavljivanje radova. B o r d a c s : Certifikacija šumskog reprodukcijskog materijala u Mađarskoj s obzirom na genetičke resurse Certifikacija je jedan od osnovnih elemenata za osnivanje praćenja šumskog reproduktivnog materijala (ŠRM) u tijeku reproduktivnog procesa. mr.. Više od 100 laboratorija je akreditirano kod ISTA. G o r i a n . ing. Na sastancima se usklađuju ili mijenjaju pravila. sjemenske plantaže.: ISTA i ispitivanje šumskog sjemena Međunarodna udruga za testiranje sjemena (International Seed Testing Association – ISTA) osnovana je u Švicarskoj 1926.P o š t e n j a k . Otvaranje savjetovanja i pozdravi Savjetovanje je otvorio ravnatelj Hrvatskog šumarskog instituta dr. Predsjednik Uprave Hrvatskih šuma d. nadzorom nad proizvodnjom šumskog sjemena. dipl. Poslovna zajednica šumarstva i drvne industrije osniva 1959. Skup su pozdravili: Srećko J u r i č i ć . M. T. Više od 70 zemalja su članice navedene organizacije. Marta Ta k a č dipl. izradom programa gospodarenja. Zavod se ujedinjuje sa Šumarskim institutom iz Jastrebarskog 1974.. šumarstva i vodnoga gospodarstva Republike Hrvatske. donošenje zakonske legislative s ISTA propisima i povećanom broju analiziranih uzoraka sjemena. L i t t v a y .

biodiverziteta i izgleda krajolika. ukupnu lisnu površinu i na prosječnu površinu lista u uvjetima dva supstrata i dva svjetlosna režima. K r e j č i . Reakcija je sušenje koje poprima katastrofalne razmjere. Zaštićeno je bilo 74 do 80 % žira. zagađenje i dr. divlje trešnje (Prunus avium) i crnoga bora (Pinus nigra). N o v a k . Fungicidi su dali dobre rezultate. S.789 ha i čini petinu lužnjakovih šuma u Hrvatskoj. Sa sjemenom započinje i završava ciklus razvoja. kvalificiranog i lastiranog sjemena. godine. Vi l i č i ć .. ilex) u očuvanju šumskih ekosustava Mediterana Hrast crnika predstavlja temeljnu klimatogenu vrstu drveća u toplijem dijelu mediteranske regije Hrvatske. a u humidnijem sjeverozapadnom primorju mješovite sastojine s crnim jasenom. Šumsko sjeme je izvor života svih šumskih vrsta drveća i grmlja. g. obična jela i obična smreka. a u Europu je unesen 1629. skladištenje i uporaba šumskog sjemena • Zdravstveno stanje sjemena • Razvoj i dozrijevanje sjemena..A g b a b a . Sekcija B • Proizvodnja. te po jedna plantaža hrasta kitnjaka (Q. T. V. Š p a n j o l : Uloga i značaj šuma hrasta Crnike (Q. gariga do kamenjara. Sjeme se sadi u redove razmaka 4 i 6 m i to 500 kg/ha. Šumarija Vukovar ima . Determinirano je 5 gljivičnih uzročnika. Ž. a danas su to pretežno panjače i degradirani oblici od makije. Nakon skladištenja na žiru utvrđen je velik broj patogenih gljiva iz osam rodova. B a r č i ć . a i one koje su proširene na neodgovarajućim staništima (obična smreka) teško podnose promjene u stanišnim uvjetima i zbog nepovoljnih biotskih i abiotskih utjecaja. M.P o š t e n j a k : Ispitivanje djelotvornosti fungicida u zaštiti sjemena hrasta lužnjaka Žir napadaju patogene gljive za vrijeme njegova razvoja. Praćen je proizvodni potencijal kroz količinu i kvalitetu žira i njegovog zdravstvenog stanja svježeg i uskladištenog. Rad u sekcijama Sekcija A • Utjecaj klimatskih promjena i zagađenja na šumske ekosustave. N. dorada. V. To je učinjeno zbog pravilnijeg periodiciteta uroda i dobivanja genetski kvalitetnijeg sjemena. To je inače stabilan ekosustav. Ugrožen je hrast lužnjak. N o v a k . Ć e l e p i r o v i ć .M a t i ć . jela. G r a d e č k i . zaštite tla. D. Unašan je na području gdje se sušio hrast lužnjak.–2006. Žir je tretiran fungicidima prije skladištenja i sijanja: Primijenjeni su fungicidi Vitavax. sakupljanje. robur) u uvjetima različite dostupnosti svijetla i hranjiva Kakvoća sadnica ovisi o kvaliteti sjemena. a sjemenske plantaže služe za očuvanje genofonda..: Šumsko sjeme i sjemenarstvo u današnjim uvjetima i propadanje šuma Klimatogene vrste drveća (hrastovi. Mankozeb i Cuprablau Z termoterapijom. M. Š u m a n o v a c . M. S. Sjemenarstvo i rasadničarstvo čini nerazdvojnu cjelinu u podizanju i obnovi šuma. skladištenja i klijanja. D e k a n i ć . Ž g e l a : Značaj klonskih sjemenskih plantaža u sjemenarstvu i očuvanju genofonda šumskih vrsta drveća u Hrvatskoj Sukladno razdjelbi šuma u Hrvatskoj na ekogeografske sjemenske regije i zone osnovane su tri proizvodne klonske sjemenske plantaže hrasta lužnjaka (Quercus robur). T. M a y e r . dormantnost i klijavost – fiziologija i metode • Uvođenje sustava kvalitete u ispitne laboratorije prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 G r a d e č k i . vode.. D u b r a v a c . Dodatni nepovoljni čimbenik je antropogeni utjecaj kroz ambijentalne promjene (kanali) spuštanja razine podzemnih voda. Provodi se očuvanje genetskog diverziteta statističkom metodom ex situ. D. onečišćenje zraka vode i tla. K. Posljedice su truljenje i smanjena klijavost. Kasnije se sadi između bagrem. Međuredno su bile poljoprivredne kulture. Nekad su to bile sastojine visokog uzgojnog oblika. dvije poljskog jasena (Fraxinus angustifolia). te njihove posljedice na potrajno gospodarenje • Šumsko sjeme i njegova uloga u obnovi šuma K a j b a . Kvaliteta sjemena određena je prema ISTA standardima. D. klime. S. Uloga tih šuma je važna za smanjenje erozije. Period 1995. S. Ž. robur) iz bazena Spačva Kompleks hrasta lužnjaka Spačva ima površinu od 38. nakon sakupljanja. Hrast crnika je vrsta otporna na požare. Cilj gospodarenja je provođenje u viši uzgojni oblik.). Smanjuje se drvna zaliha u narušenom ekosustavu i smanjen je urod kvalitetnog sjemena. U 80-toj godini ostaje 100– 120 kvalitetnih stabala oraha. Glavni su uzroci promjena klime. promjer korjenova vrata. Već 1925.P o š t e n j a k .. Utjecaj krupnoće žira na morfološki razvoj jednogodišnjih sadnica analiziran je s obzirom na visinu. Kvaliteta je uvjetovana krupnoćom žira kod hrasta. Na području istočne Slavonije i Srijema donijeli su ga šumari grofa Eltza 1899. ubraja se u najtoplije godine od početka mjerenja (1850. C r n k o v i ć . Rezultati pokazuju da se veličinom žira može utjecati na kvalitetu hrastovih sadnica. 80 Roth.A g b a b a . P o s a r i ć : Kvalitativne osobine žira hrasta lužnjaka (Q. Obnova ide oplodnim sječama. kisika. U većem dijelu južnog područja tvori čiste. 3. godine bilo je 860 ha orahovih nasada. bukva). odnosno hranjivom u žiru. D u b r a v a c : Utjecaj krupnoće žira na morfološki razvoj jednogodišnjih sadnica hrasta lužnjaka (Q. V.: Osnivanje kultura crnog oraha (Juglans nigra) generativnim načinom Areal crnog oraha je istočni dio Sjeverne Amerike. S. Važno je pratiti godine dobroga uroda. godine. petraea).

I. te ju treba dopuniti. Ophodnja od 80 godina ima srednji p. što je uvjetovano veličinom češera. a hrasta kitnjaka 1998. trajanjem sušenja i vlagom materijala kojim se ispituje maksimalna produkcija postignuta je kod strobusa u 4 sloja. P o š t e n j a k . Sjeme se skuplja sa plus stabala u sjemenskim sastojinama i sjemenskim plantažama. Jastrebarsko 1994. E. J e m r i ć : Morfološka svojstva plodova i sjemena oskoruše (Sorbus domestica) Sakupljeni su plodovi s dva stabla s djelomičnim urodom. M. J. Količina i kvaliteta sadnog materijala prikazana je za posljednjih 15 godi81 . Na području UŠP Bjelovar gdje se nalazi 132. S.3 %.6 %. i 2003. Podaci su statistički obrađeni. biološka i genetska raznolikost • Šumarsko zakonodavstvo i šumarska politika • Šumsko sjemenarstvo danas G l u s h k o v a . R. Proizvodi se 20 vrsta četinjača (sjeme sakupljeno na 1350 ha priznatih sjemenskih sastojina) i 18 vrsta četinjača (iz 16. 2000. 42 cm i srednju visinu od 33 m. visinske. sjemenskom materijalu i klimatskim uvjetima u periodu rasta. Analiza varijance adaptivne sposobnosti pitomog kestena pokazuje njen široki raspon. gorskim javorom i brijestom. godini započela je s radom nova stanica za šumsko sjemenarstvo u Razlogu s malim količinama od 1 do 500 kg. G l u s c h k o v . 2006. Doraditi se može sjeme do 100 % čistoće. R o t h . U 1995. M a r k o f f .7 %. Prosječna klijavost iznosila je 81. a manje na dolomitnim i silikatnim podlogama.. M.. bile su opažane ovisno o individualnim svojstvima. D r v o d e l i ć . G r a d e č k i . Vagana je masa ploda i masa sjemena i registriran je broj punih sjemenki u plodu. Ona dolazi od 500 do 1500 m.. G l u s h k o v a : Oprema i tehnologija za ekstrakciju sjemena četinjača u regionalnoj stanici za proizvodnju sjemena “Razlog” Proizvodnja šumskog sjemena u Bugarskoj započela je već početkom prošlog stoljeća kada su započela prva pošumljavanja. lokaciji. 2000. G l u s c h k o v . T i j a r d o v i ć . S. Kada se uzmu u obzir sve orografske. I. V. M a r g a l e t i ć : Rasadnička proizvodnja i značaj šumskog reprodukcijskog materijala u RH Prikazani su prvi rasadnici prema vlasničkoj strukturi..309 ha sjemenskih sastojina). M. M. Arizona i New Mexico. Tijekom dorade sjemena moguće je kalibriranje. Isto tako moguće je izdvajanje oštećenog sjemena i čestica smole. Može se i sušiti sjeme za daljnje uskladištenje. geološke. G l u s h k o v a : Istraživanje sušenja slojeva češera crnogoričnih vrsta drveća Istraživanje različitih debljina sloja češera ovisi o njihovoj primarnoj vlažnosti. M.P o š t e n j a k : Sjemenske jedinice obične jele (Abies alba) na području Gorskog kotara Najveće površine jelovih šuma u Hrvatskoj su u Gorskom kotaru.. 1998. crnog i alepskog bora. M.100 ha šuma i šumskog zemljišta dobar urod hrasta lužnjaka bio je 1996. odnosno popraviti. P o p o v .. g. Washington.. Specifična orografija nakro i mikro klima uvjetovali su značajnu raznolikost staništa jele.5 %. 434 t hrasta kitnjaka i 7 t bukvice. Istraživani su 1 do 5 slojeva češera. D. godine stavljena je u pogon trušnica za doradu sjemena proizvođača BCC iz Švedske.: Adaptivna značajka varijabilnosti sjemena pitomog kestena Klijavost sjemena pitomog kestena u prirodnim uvjetima (rasadnik i u stakleniku) u relativno nepromjenljivim uvjetima signifikantne varijacije klijavosti u tlu. smrekom.865 t žira hrasta lužnjaka. I. a 303 za bukvicu. Primijenjena je mokra hladna stratifikacija za prekidanje dormantnosti. biljno sociološke i uzgojne raznolikosti. C r n k o v i ć . smreke.. Signifikantno povećanje klijavosti postignuto je u stakleniku..p. Ispitivan je kapacitet klijavosti. O r š a n i ć . K. Obilan urod bukve bio je 2003. i 2006. M. O r š a n i ć .. energije klijanja i apsolutna težina. proizvodnom programu. a rezultati imaju praktičnu važnost za selekciju stabala i sakupljanje plodova za proizvodnju sadnica. U proteklih 15 godina dorađivano je sjeme jele. Najčešće dolazi na vapnencima. a uporabna vrijednost 80. Mjerena je dužina i širina ploda te njihov odnos. S. vrstama sadnog materijala i načinu proizvodnje. P e r i ć . masa 1000 sjemenki je bila 5269. Ć e h u l i ć : 15 godina trušnice za obradu češera i doradu sjemena šumskih vrsta drveća U Odjelu rasadničke proizvodnje Šumarskog instituta. Sekcija C • Očuvanje genofonda.g. S. M a r k o f f . Urod i kakvoća sjemena navedenih vrsta drveća istraživani su u vremenu od 1996. pedološke. i 2008. najčešće u mješovitim sastoji- nama s bukvom. Prosječni kapacitet klijavosti za cijeli pokus iznosio je 76 %. običnog.. energija klijavosti 56. a kod crnog bora i smreke u 3 sloja.000 m3. T.. Trušnica je mehanizirana korištenjem uređaja “Strekel & Schreoder” (Njemačka). Godišnja proizvodnja sada iznosi preko 100 t.g. Dolazi u 11 šumskih zajednica. do 2008. evidentno je da postojeća rajonizacija zanemaruje njezin široki biodiverzitet.: Test klijavosti sjemena 28 provenijencija duglazije (Psedotsuga menziesii) Ispitivana je kvaliteta sjemena 28 provenijencija duglazije iz država Oregon. površini. M a r a d i n . g. kada je sakupljeno 2. vitalitet 84.: Dok ima sjemena bit će i šume Sjeme je važan čimbenik u životu svakog šumskog ekosustava.1300 ha crnog oraha s drvnom zalihom od 200..

fosfor. N e m e š . a ponajprije u kategorijama “selekcioniran”. a od četinjača smreka. vode i biljnog materijala. P. D u b r a v a c . G r a d e č k i . R. M. g. I v a n k o v i ć . B.A g b a b a S. U prošlosti u oskudnim vremenima služio je za prehranu i ljudima. kitnjak i poljski jasen. jer svaka vrsta patogenog . M. Molatu i Velom Ižu. puževi. glodavci. L i t t v a y . Šumarski institut. Kozarac u Slavonskoj šumi (1888. 82 Omiljena je hrana mnogih životinja. korovi kao i utjecaj abiotskih čimbenika. L i c h t .. skrofuloze. Provode se intenzivne mjere na njezi i zaštiti klonova od nepovoljnih abiotskih i biotskih čimbenika. privatnih posjednika i Šumarskog instituta u skladu s Zakonom o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 140/05). Akreditacija vrijedi od 25. ugljikohidrata. S. Prema dubrovačkom književniku Vetranoviću (1482–1576. K a j b a . Područja djelovanja i razvoj i kooperacija OECD Program za Certifikaciju šumskog reproduktivnog materijala olakšava kontrolu nad međunarodnom razmjenom šumskog sjemena i sadnica utemeljen 1974. M. U novije vrijeme primjenjuju se DNA dijagnostičke metode. U Makedoniji je bio poznat želudov hleb. G r a d e č k i .. dizenterije i bolesti mokraćnog mjehura. Žir oštećuju bakterije.. službeno je tijelo odgovorno za provedbu Programa. R a d o j č i ć -Radovniković: Sjeme pinije (Pinus pinea L. Ć e l e p i r o v i ć : Ispitni laboratoriji akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17 025 Odjel za laboratorijska ispitivanja Šumarskog instituta čine područja djelatnosti: ispitivanje šumskog sjemena.) šumski reprodukcijski materijal i hrana Pinija kao izrazito mediteranska vrsta raširena je na cijelom Sredozemlju. G r a d e č k i . godine. N. Š i m u n i ć . Novim Zakonom o šumskom reprodukcijskom materijalu i provedbom gore navedenog.) opisuje pripremu kave od žira.P o š t e n j a k : Metode za određivanje zdravstvenog stanja žira hrastova (Quercus spp. Ta vrsta ima ekonomsku.P o š t e n j a k .P a l k o v i ć . Norveškoj. g. D u b r a v a c . P e r i ć . T. genetiku šumskog drveća i detekciju patogenih organizama uzročnika biljnih bolesti.. 2008. G r a d e č k i . M. M. G.o. a na temelju navedenog doneseno je devet Pravilnika koji reguliraju svu problematiku u skladu s navedenim Zakonom i Propisom u kojima su razrađeni propisi usklađeni sa smjernicama europske unije. i traje 5 godina uz redoviti nadzor Hrvatske akreditacijske agencije. Žirov kruh se pripremao u Kaliforniji.o. “kvalificiran” i “testiran”. T i j a r d o v i ć : Stručni nadzor nad rasadničkom proizvodnjom Šumarski institut već od 1992. Ukupna površina je 29. a od 2009. a onda i ostalih sa sjedištem u Parizu. M. I. C. Donesen je Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 75/09) i Popis šumskih svojti i križanaca (NN 129/06). Sjemenke sadrže proteine. G r a d e č k i . P o p o v i ć : OECD Program za Certifikaciju šumskog reprodukcijskog materijala Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj – Organization for Economic Corperation and Development (OECD) osnovana je 14. D e k a n i ć : Žir kao hrana Sjeme hrastova žira ima veliku energetsku vrijednost zbog proteina. masti i drugih tvari. prosinca 1960. Jastrebarsko. L i t t v a y . I v a n k o v i ć . Napitak se može preporučiti za liječenje rahitisa. 5. V. magnezij. Švedskoj i Italiji. obična smreka i malolisna lipa). a produktivna 25 ha.) “Petkovac” Klonska sjemenska plantaža u šumariji Otok UŠP Vinkovci na lokalitetu Petkovci osnovana je u proljeće 2000. stoljeće) navodi da je najslađi žir pečen u pepelu.na. Najzastupljenije vrste od listača su: lužnjak. R. Vi d e c .) crnikin žir je ukusniji od kestena. T. a od minerala željezo. 1.. T. T. T. Prikazani su i uzročnici šteta: kukci. Posterska izlaganja: L i c h t . T. vitamine A. S. gljive. Kruh od žira crnike bio je poznat na Šolti. Ć e l e p i r o v i ć . D i E. M. Posađeno je 699 rameta. ISTA (Međunarodna organizacija za testiranje sjemena) je pravna organizacija po kojoj se uvode dokumenti u boji za četiri kategorije reprodukcijskog materijala.. D. Plantaža je ograđena i zasađen je zeleni zaštitni pojas (Lawsonov pačempres. Plinije (1. M. selen i cink. Zbog kišobranaste krošnje značajna je hortikulturna vrsta drveća. fizikalna i kemijska svojstva tla.. d. J a k o v l j e v i ć . stvoreni su uvjeti za plasiranje proizvoda na zahtjevna strana tržišta. gljive. dopunjeno je na 239. R. s oko 30 zemalja članica. T. najprije europskih. N o v a k .P o š t e n j a k . ekološku. Plantaže su baze za očuvanje genofonda. Kod nas prirodno dolazi u Saplunari na Mljetu. a konačni broj rameta trebao bi biti 3142. ptice. L i c h t . Testiranja uključuju makro i mikroanalize..P o š t e n j a k . R o t h . M. nadležan je za stručni nadzor nad proizvodnjom šumskih sadnica u rasadnicima “Hrvatskih šuma”.. kukci i glodavci. M.5.) Zdrav i kvalitetan žir neophodan je za prirodnu i umjetnu obnovu šuma i proizvodnju sadnica. M. a sadrže nezasićene masne kiseline i polifenole. P o p o v i ć : Usklađivanje zakonodavstva o šumskom reprodukcijskom materijalu sa smjernicom europske unije 1999/105/EU Djelatnici šumarskih znanstvenih ustanova šumarske operative i nadležnih ministarstava dali su svoj doprinos na izradi zakonskih propisa iz područja šumskog sjemenarstva. B a š i ć . N. T.P o š t e n j a k . N e m e š : Klonska sjemenska plantaža hrasta lužnjaka (Quercus robur L. pejzažnu i nutritivnu vrijednost. J a k o v l j e v i ć . g.

tipična je šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli – Quercetum roboris typicum Rauš 1971). 6.05 ha. u predjelu Plešćice. na bivšoj poljoprivrednoj površini.) “Varoški lug” 16a. popunjavanje klonova. Na području šumarije Vrbovec. a etat 26 415 m3. To je bilo krčenje obraslih kanala između glavnih ploha plantaže. odnosno 41 stabla hrasta lužnjaka/ha. gospodari sa šumama na površini od 8 993. smještena je klonska sjemenska plantaža hrasta lužnjaka. Daruvar. godine. kao najstabilnijoj biocenozi toga područja. ima ukupno 253 stabla/ha ili 44 lužnjakova stabla/ha. Šumarska struka i društvo trebaju poduzeti potrebne korake kako bi se obnovile šume koje se suše i propadaju.99 ha) uz sadašnje plantaže hrasta lužnjaka i poljskog jasena osnivanje sjemenskih plantaža obične bukve. Osnivanje plantaže započelo je 1998. te klonski arhiv nizinskog brijesta. Već u proljeće 2001. Sastojina je stara 148 godina. šuma je lužnjaka i velike žutilovke s drhtavim šašem (Genisto elatae – Quercetum roboris caricetosum brizoides Ht. Dr. Nedaleko grada Čazme. površine 17. Miroslav Harapin Dr. klimatogena zajednica čijem sastavu treba težiti u modernom gospodarenju šumama.) Sjemenska sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L. godišnji prirast 66 536 m3.) “Čazma” 72a. S obzirom na značaj hrasta lužnjaka za šumarstvo. okopavanje i košnja trave. te izgradnja ceste unutar ograđene površine.91 ha. Prvi radovi na samom zemljištu klonske sjemenske plantaže započeli su u jesen 2000. klonska sjemenska plantaža poljskog jasena. dvije su sjemenske sastojine hrasta lužnjaka (Quercus robur L. Grubošno Polje. U skoroj budućnosti planira se na sada ograđenoj površini (65. Terenski obilazak Šumarija Čazma pripada Upravi šuma Podružnici Bjelovar. sc. drvni fond je 2 131 846 m3. 53 ih je odobreno po stručnoj komisiji. a to osigurava pravovremeno i kvalitetno determiniranje uzročnika biljnih bolesti. godine zasađena je živa ograda od sadnica smreke (Picea abies). pa i gospodarstvo sjeverozapadne Hrvatske. Zaključak Zdravstveno stanje naših šuma je zabrinjavajuće. godine. Sjemensku plantažu nakon podizanja potrebno je redovito održavati. frezanje) i podizanje zaštitne ograde od žičanog pletiva. pinciranje. odlučeno je da prvi nasad u obliku klonske sjemenske plantaže budu cijepovi hrasta lužnjaka.organizma nosi jedinstveni genetički kod. Garešnica. Sljedećih godina planira se završiti sadnja cjepova na plantaži hrasta lužnjaka (26. a nakon toga priprema zemljišta (oranje. smreku i hrast lužnjak. zaštita. Veliki Grđevac i Vrbovec. primarnim i najvažnijim čimbenikom svakog šumskog ekosustava. Na plantažama se redovito obavljaju fenološka motrenja svakog pojedinog broja u dva ponavljanja radi kontrole. površine 23. imaju 62. gnojidba te zalijevanje. Zatim je obavljena pedološka analiza tla u svrhu ispitivanja hranidbenih karakteristika. 1938). Od kandidiranih stabala. Prvi urod žira hrasta lužnjaka bio je 2006.23 ha) s ukupnom količinom od 3279 cjepova (125 kom/ha). Tibor Littvay 83 . to najbolje pokazuje koja je uloga i važnost šumskog sjemena u obnovi šuma i njenoj kvaliteti te kvantiteti u budućnosti. Sjemenska sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L. sc. Sastojine su stare 152 godine. što se posebno odnosi na običnu jelu. do sada je na razmak 10 x 8 metara posađeno i ostalo zdravo oko 2000 komada cjepova – rameta. tipična je šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli – Quercetum roboris typicum Rauš 1971). a to održavanje obuhvaća sljedeće radove: orezivanje biljaka. Izbor plus stabala obavljao se je na osnovi fenotipskih karakteristika koje su unaprijed zadane. Sakupljanjem plemki i cijepljenjem u rasadniku Hajderovac. a odsjek 16b površine 16. Budući da život svake šumske sastojine počinje i završava sjemenom.65 ha. šumske trešnje i gorskog javora i modernog rasadnika. godine odabiranjem plus stabala hrasta lužnjaka na područjima Šumarija Bjelovar.69 ha. Epidemijsko sušenje i propadanje poprima katastrofalne razmjere. Čazma.

godine. K a h l e i dr. profesor na institutu INRA. te je potrebno integrirati uočene trendove rasta u krivulje boniteta. Modeli služe za predikciju i simulaciju nekog sistemskog ponašanja. Austrija. jednodobne sastojine obične bukve u SI Francuskoj. prostorno neovisni Forest Vegetation Simulator (FVS) i prostorno ovisni simulator rasta Silva 2. jednostavan matematički obračun dviju uzastopnih izmjera. Jean-Daniel B o n t e m p s . koja predstavlja aktivnu međunarodnu suradnju gradova Nancy (Francuska). profesor sa Sveučilišta AgroParisTech – ENGREF. Bonitetne krivulje više ne predstavljaju trajno svojstvo nekog staništa. professor at INRA Institute in Nancy 84 . Engleska. FUNKCIJA I DINAMIKA U SVRHU UNAPREĐENJA GOSPODARENJA ŠUMAMA” “MODELLING FOREST COMMUNITY ORGANIZATION. AgroParisTech-Engref (Nancy). Cirad (Montpellier) i INRA (Nancy i Avignon). Izlaganja su bila grupirana prema problematici na način da je svaki dan činio zaokruženu. desno: Gilles Le Moguédec. Jedan dan bio je posvećen studentima koji su prezentirali svoja istraživanja u kojima koriste pristup modeliranja. Utvrđeno povećanje stope rasta šuma Europe (S p i e c k e r i dr. 2. IRD Montpellier: Stochasticity in population and community ecology: metapopulations and neutral communities (Stohastička komponenta u populacijskoj ekologiji i ekologiji zajednica). IRD (Montpellier). s ciljem izrađivanja krivulja indeksa staništa (site index curves). Organizator je bio NFZ. FORMOD je četvrta ljetna škola NFZ. Italija. Njemačka. dan – Pregled različitih pristupa modeliranja i fenomenološko modeliranje Gerald K ä n d l e r .forestnet-a je povećanje znanstvene izvrsnosti te atrakcija znanstvenika i mladih istraživača iz raznih zemalja Europe. 1. Nakon uvodnog konferencijskog izlaganja sljedila su predavanja te konačno aplikacija predstavljenih modela. sječe. a glavna zadaća modela je izrada strategije sječe za iduće razdoblje. – 14.2 (P r e t z s c h i dr. mortaliteta te urasta. Ukupno je bilo nazočno 26 studenata i 12 predavača. Od mnogobrojnih modela. left: Jean-Daniel Bontemps. Najčešće se koriste za simulaciju i to u svrhu analize različitih scenarija te za test hipoteze. Freiburg (Njemačka) i Zürich (Švicarske). ljetne škole FORMOD. right: Gilles Le Moguédec. Europska mreža za obrazovanje i istraživanje u šumarstvu. dan – Modeliranje šumskih zajednica Pierre C o u t e r o n . postavlja se pitanje: Kako ta promjena utječe na krivulje rasta? Da li krivulje mijenjaju oblik? Kako razviti visinske krivulje prilagodljive promjenjivim okolišnim uvjetima? Glavna prepreka u izradi “savršenog” modela je nepomiriva različitost teorijskih i empirijskih pristupa. trajala je škola o primjeni modela u gospodarenju šumama. Glavna zadaća NFZ. Francuska. jedinstvenu cjelinu. Rumunjska i Argentina). Organizatori 4. Hrvatska. FUNCTIONS AND DYNAMICS FOR IMPROVING FOREST MANAGEMENT” Le Tholy – Nancy.forestnet-a. FVA (Freiburg). 7. CEA LSCE. godine Tjedan dana. ukazuje i na pozitivni pomak krivulja rasta dominantne visine. lijevo: Jean-Daniel Bontemps. Nancy Figure 1 Organizers of 4th Summer school FORMOD. Utjecaj kalendarskog datuma i starosne dobi pojedine sastojine na krivulje boniteta mora biti eksplicitan. Ako pretpostavimo da promjena okolišnih uvjeta utječe na promjenu boniteta staništa. a sudionici su bili studenti dodiplomskog i postdiplomskog studija šumarstva iz zemalja diljem svijeta (Francuska.IV. U svom predavanju Bontemps se fokusirao na čiste. AgroParisTech-Engref Nancy: Deterministic models of height growth of even-aged forest stands (Deterministički modeli visinskog rasta jednodobnih šumskih sastojina). Belgija. čiji je rezultat procjena rasta. Opće je prihvaćeno da je dominantna visina indikator produktivnosti sastojine. 2002). sa svrhom stvaranja strukturiranog Europskog znanstvenog područja. Također je predstavljen i Timber Forecast Model. FVA Freiburg: General introduction to growth simulation models in forestry (Uvod u simulacijske modele rasta u šumarstvu). NFZ. Slika 1. 2007) kao posljedica promijenjenih okolišnih uvjeta. professor at University AgroParisTech – ENGREF.FORESTNET LJETNA ŠKOLA – FORMOD “MODELIRANJE ŠUMSKIH ZAJEDNICA. rujna 2008.forestnet. One se mijenjaju sukladno s kalendarskim datumom. predavač je izdvojio dva simulatora rasta koji se baziraju na individualnom stablu. 1996. u rujnu 2008. Predavači su bili iz priznatih europskih znanstvenoistraživačkih institucija.

Fenologija je proces razvoja indeksa lisne površine. napada štetnika i predatora. a čine ga biokemijski. hranjiva (dušik). indeks lisne površine. fenologije i alokacije. Fotosinteza na razini lista je proces izmjene plinova koji se opisuje jednadžbama difuzije. Implementacija kruženja hranjiva u procesne modele bazira se na utjecaju dušika na fotosintezu. Biokemijski ciklus obuhvaća procese atmosferske depozicije. 2002). Populacijska ekologija poznaje pojam metapopulacije. model E-DENDRO. primanje hranjiva. geokemijski ciklus čini translokacija tvari. F e r r i e r i G u i s a n (2006) iznose nekoliko strategija prostornog modeliranja bioraznolikosti na razini šumskih zajednica. No. Damien M a r a g e . djelovanja konkurenata. tj. skup populacija više vrsta gdje postoji interakcija među vrstama. izvor-ponor model (Source-sink). To je dinamični sustav živih organizama koji djeluje između atmosfere i tla. Laurent S a i n t . Posljedica su opsežne baze podataka koje koriste modele kao što su SynBioSys. Alokacija ili premiještanje ugljikovih spojeva određena je količinom dostupne vode. one litter cohort pristup koji podrazumijeva da nema novih input-a i da je rata dekompozicije ugljika ovisna samo o njegovoj količini i drugi pristup je continuous litter input kojega karakterizira kontinuirani ulaz 85 . S a i n t . geokemijski i biološki ciklus. genetske uvjetovanosti i sl. Kako prilagoditi prostorno modeliranje šumskih zajednica klimatskim promjenama? U tu svrhu potreban je bolji uvid u karakteristike pojedinog staništa. Procesi organske tvari u tlu su mineralizacija. te razvoj novih alata koji će omogućiti prikupljanje potrebnih podataka. INRA Nancy: Modeling and simulation of soil organic matter dynamics (Modeliranje i simulacija dinamike organske tvari u tlu). model kontinuiranog prostora (Continuous space. Disanje (respira- cija) šumskog ekosustava može biti autotrofno (za održavanje i rast) i heterotrofno (dekompozicija. Za skaliranje procesa fotosinteze od lista do krošnje koristi se indeks lisne površine (Leaf Area Indeks. Integracija kruženja hranjiva u modele rasta i prirasta neophodna je zbog mogućnosti simulacije sadržaja hranjiva unutar stabla i translokacije (npr. Za to je potrebno postojeće modele šumskih staništa spustiti sa bio-geografskih razmjera na lokalnu razinu.A n d r é i dr. 2002). Sophy i EcoPlant. kopno-otok model (Mainland-island. lakoću (brzinu) razgradnje organske tvari u tlu. fotosinteza. AgroParisTech-Engref Nancy: Spatial modelling of forest communities: from biogeographical range to local scale (Prostorno modeliranje šumskih zajednica: od bio-geografske do lokalne razine).A n d r é . unutarvrsnom “strategijom” preraspodjele te ostalim mnogobrojnim poznatim i manje poznatim faktorima. a biološki ciklus čine procesi izmjene tvari u krošnji. a procesi su pojednostavljeni primjenom modela. Procesi izumiranja i kolonizacije u dinamičnoj su ravnoteži. C h a v e i L e i g h 2002) i migracijska matrica (Migration matrix. imobilizacija djelovanjem razlagača i stabilizacija. U okviru ekologije zajednica predstavljen je i pojam “metazajednice”. H u b b e l l 2001). Klimatske promjene u 21. Tlo je vrlo osjetljiv sustav. R – respiracija (autotrofna i heterotrofna) i f – faktor sječe ili drugih poremećaja. dan – Biogeokemijsko modeliranje Philippe C i a i s . gdje je GPP – Gross Primary Production. Kruženje ugljika obuhvaća procese fotosinteze. U svrhu očuvanja najvažnijih šumskih staništa i vrsta u Europi neophodno je očuvanje bioraznolikosti na razini šumskih zajednica. tj. LAI). skup populacija jedne vrste kod kojega nema interakcije s drugim vrstama. stoljeću velika su prijetnja bioraznolikosti (B a k k e n e s i dr.R . a neodgovorno i nepravilno gospodarenje šumskim ekosustavom može dovesti do njegove degradacije. vode i hranjiva. CEA LSCE: Carbon cycle in forest ecosystems (Kruženje ugljika u šumskim ekosustavima). tj raspadanje tvari). Cirad: Biogeochemical cycles and their integration into stand growth simulators (Biogeokemijski ciklusi i njihova integracija u simulatore rasta sastojine). Delphine D e r r i e n . Koriste se dva pristupa. niz model (Stepping-stones). Pri modeliranju koriste se mehanicistički modeli orijentirani na aktivnost razlagača te modeli orijentirani na kvalitetu. Fotosinteza je ovisna o intenzitetu svjetla. imobilizacija te mineralizacija organske tvari. E c o n o m o i K e i t t 2007).f. model G ’ D a y . NBP) i to prema formulaciji NBP = GPP . Biogeokemijski ciklus predstavlja kontinuirano kruženje hranjiva iz tla u biljku i obratno. Modeliranje razlaganja listinca uzima za pretpostavku da je sustav homogen i da svi ugljikovi atomi imaju istu vjerojatnost izlaska iz sustava. prvi tzv. Rezultat međudjelovanja navedenih procesa je neto produkcija bioma (Net Biome Productivity. Predstavljeni su sljedeći modeli: Levinov prostorno neovisni model (1968). C o m i n s i M c M u r t r i e 1993). svjetla. Sve navedeno čini proces izumiranja stohastičkom komponentom. da li je to moguće.U populacijskoj ekologiji i ekologiji zajednica proces izumiranja je posljedica klimatskih varijacija. vlaženja. respiraciju potrebnu za održavanje i alokaciju ugljika (npr. drenaže i otjecanja vode. Šumski ekosustav predstavlja zalihe i tokove ugljika. disanja. što sustav u cjelini čini stabilnim. a da se pritom zadrži točnost modela? U toj namjeri do izražaja dolazi važnost prostorne komponente kod svih vrsta podataka koji će se koristiti u modeliranju. temperaturi i koncentraciji atmosferskog ugljika. 3. prirodnih nepogoda ili antropogenog djelovanja. leži na matičnoj podlozi u određenim geografskim uvjetima i podređen je raznolikim oblicima gospodarenja.

Trenutačno se koristi laserska tehnologija. Cirad M o n t p e l l i e r : Basic concepts in functional-structural plant modeling (Osnovni koncept funkcionalno-strukturalnog modeliranja biljaka). što implicira da će cijela dotična sastojina biti zahvaćena oštećenjem. osiguranje od rizika te njegovu diverzifikaciju. OpenAlea. ali na regionalnoj razini. Autor je prezentirao svoje istraživanje na Alepskom boru (Pinus halepensis Mill. INRA Nancy: Modelling the influence of climate on tree radial growth (Modeliranje utjecaja klime na radijalni rast). FVA Freiburg: Risk management (Modeliranje i upravljanje rizikom u šumarstvu). Uočeno je da novi listinac stimulira aktivnost mikroorganizama i tako potiče mineralizaciju organske tvari. Michel E t i e n n e . o prirastu. Varijable potrebne za ulaz u model su mnogobrojne i vrlo teško mjerljive tako da je razvoj metodologije prikupljanja podataka veliki izazov. posjeduje vlastite resurse. biogeokemijskim modelom Biome3 i bioklimatskim modelom. Modeli koji uzimaju u obzir kvalitetu organske tvari razlikuju slobodnu. svjetla. a glavni čimbenik je kri- . MAS čine okoliš. Gospodarenje prirodnim resursima pomoću multiagent sustava omogućuje kompjuterska platforma Cormas (http://cormas. Lakoća raspadanja ovisi o stopi asimilacije i stopi mortaliteta razlagača. usporedbi pojedinih scenarija gospodarenja i rješavanju konflikata. izradi plana gospodarenja u suglasnosti sa šumoposjednicima.) 86 rezultira širokim spektrom biljne strukture. 4. upravljanja i kontrole. agenti i pasivni objekti. da bi procijenili utjecaj brzine vjetra. vrsti i visini stabala ciljane sastojine te detaljne informacije o izloženosti i nagibu. Praksa poznaje nekoliko metoda analize rizika u šumarstvu. Bioklimatski model pokazao se kao odgovarajući način za simulaciju utjecaja klimatskih promjena u Mediteranu i to na regionalnoj i lokalnoj razini. dostupnost vode.novog listinca (organske tvari) u sustav te se modelira bilanca ulaza i izlaza. Procjena rizika radi se s obzirom na veličinu štete koju rizik može izazvati i vjerojatnost pojavljivanja samog rizika. omogućuje ažuriranje okolišnih uvjeta.fr). višestruku organizacijsku razinu i sagledavanje situacije od strane različitih promatrača. Njegova primjena u gospodarenju šumskim resursima ogleda se kroz podršku u pregovorima među pojedinim vlasnicima. statistički modeli i umjetne neuralne mreže. Funkcionalno-strukturalno modeliranje biljaka (Functional-structural plant modelling. Sustav je fleksibilan. Dendroekologija je disciplina koja pomaže pri istraživanju utjecaja okolišnih promjena na rast stabala u prirodnim uvjetima i u dužim razdobljima. Analiza rizika sastoji se od njegove identifikacije. TGI). INRA Avignon: Introduction to multi-agent systems (Uvod u multi-agent sustave). a podaci o okolišu prikupljeni su na terenu (geografija. Multiagent sustav MAS (Ferber 1995) definira agenta kao fizičkog ili virtualnog aktera koji djeluje u okolini. Dendroekološko istraživanje zahtijeva raznovrsne podatke. tj. stvarnoj evapotranspiraciji. ForestGALES je mehanicistički model koji daje vjerojatnost oštećenja prosječnog stabla u sastojini. Klimatske promjene i povećanje koncentracije atmosferskog ugljika utječu na produktivnost šumskog ekosustava.cirad. Gospodarenje prirodnim resursima temelji se na uvažavanju interakcije socijalne i ekološke dinamike. dan – Modeliranje u šumarskoj ekonomici i menadžmentu Marc H a n n e w i n k e l . zatim modeliranje procesa pri fiksnoj strukturi te modeliranje rastućih struktura. temperatura. Capsis i GroIMP. Identifikacija rizika podrazumijeva određivanje rizičnih čimbenika i utvrđivanje njihovih interakcija. Biljni svijet odlikuje varijabilnost u prostornoj organizaciji i vremenskom trajanju razvojnih procesa. vezanu i stabilnu organsku tvar (npr. dan – Modeliranje strukturnih i funkcionalnih odgovora na okoliš Christophe G o d i n . J e n k i n s o n i R a y n e r 1977). Postoje i modeli koji uzimaju u obzir i aktivnost razlagača te kvalitetu organske tvari. klimi i okolišu. Rezultati dobiveni koristeći prediktivne funkcije pokazali su veliku varijabilnost. te kao takvi nisu podobni za modeliranje utjecaja klime na rast. Podaci o prirastu prikupljeni su sa kolutova. RothC model.). mehanicistički modeli. enzima i proteina. jer je uočena proporcionalna ovisnost indeksa rasta (TGI) o klimatskom parametru AET (Actual EvapoTranspiration). geometrijske i topološke oblike. koncentracija hranjiva. L-Studio. prediktivnim funkcijama. vještine i usluge te ima mogućnost reprodukcije i evolucije. Upravljanje rizikom podrazumijeva izbjegavanje rizičnih situacija. kod njih se koristi međuovisnost rasta mikroorganizama i lakoće raspadanja organske tvari. FSPM) obuhvaća opis biljne strukture kroz prostorne. Podaci o klimi dobiveni su iz klimatskog modela ARPEGE-IFS. procjene. Raznovrsnost čimbenika koji kontroliraju razvojne procese (geni. Cyrille R a t h g e b e r . a s obzirom na širinu goda i gustoću ranog i kasnog drva izračunat je indeks rasta stabla (Tree Growth Indeks. Za obradu su dostupne razne softverske platforme kao npr. Biome3 je pokazao ovisnost neto primarne produkcije (NPP) i indeksa rasta (TGI) te se može koristiti za istraživanje utjecaja klime na rast. Provedena je simulacija sa tri vrste modela. njihove interakcije i transformacije te produkcija i konzumacija proizvoda. vegetacija. smanjenje vjerojatnosti pojavnosti rizika te količine štete. tlo i dr. iskustveni pristup. 5.) u Francuskoj (Calcareous Provance). komunicira s drugim agentima. slobodan prostor i sl. geologija. Sve metode zahtijevaju podatke o geografskom položaju.

RDI). 2008). npr. M c M u r t r i e . matematičkih jednadžbi koje se realnosti. ljetne Figure 2 Participants of 4th Summer school of NFZ.dr. 1993: Longterm response of nutrient-limited forests to CO2 87 . L e i g h . pazeći pritom na pen. methods and simulation of a multicriteria optimiškole NFZ. prirodni rizici. udruživanje kriterija. a čija se primjenjiske optimizacije u uzgajanju regularnih šuma. Theoretical Population Biology 62 (2): 153–168. zaštita prirode. INRA Nancy: Principles. R. N.180 parametara. ekonomska proOd studentskih izlaganja posebnu pažnju zaokupio fitabilnost. a kao matematički model koristi simulator rasta REFERENCE B a k k e n e s . Na kraju škole održan je i okrugli stol s temom terijske optimizacije ponajprije su mogućnost razmatraModeliranje kao alat u gospodarenju šumama. Svaki model ima svoj elementarni objekt. Od statističkih modela u analizi rizika koriste se GLM (General Linear Model) i GAM (General Additive Model). I h l e .. naglašena je i vna manjkavost ovog pristupa je pojednostavljenje neophodnost robusnih..forestnet platform simulacije problema multikriterijske optimizacije). Za objektivnu funkciju uzima krivuproblema na području šumarske ekonomike. H. L e e m a n s . Dan odvojen za izlaganja studestornu i vremensku skalu te korisnika. rangiranje kriterija (s obzi. A l k e m a d e . inde. produkcija tkiva drva i pohranu ugljika u stablima (D e c k m y n i drva. mentarne kriterije uzima socioekonomske i okolišne kriterije.. M. F. C h a v e . a potrajnog gospodarenja planiranje u šumarstvu postaje uzgojni scenariji definira prema indeksu relativne gukompleksna disciplina zbog brojnih i raznovrsnih eleme. sastojinski procesni model koji uključuje razvoj formiranje liste elementarnih kriterija (npr. Glaznanosti u šumarstvu i biljnoj biologiji. Rangiranje potencijalnog rizika određuje se prema digitalnom modelu reljefa (Digital Terrain Model) te koristeći inventurne i meteorološke podatke.stoće (eng. mogućnost suprotstavljanja intestabla. obrađuje podatke na razini lista. 2002: Assessing effects of forecasted climate change on the diversity and distribution of European higher plants for 2050. starom na važnost zadovoljavanja određenog uvjeta) te bla. R.zne podatke. a definiranje objektivne funkcije. Predstavili su ga članovi istraživačke grupe ksi bioraznolikosti). B. C o m i n s . Model je vrlo kompleksan. Prednosti nata bio je idealna prilika za interaktivnu razmjenu matematičkog modeliranja u svrhu rješavanja multikriznanja. Uz opnja vrlo kompleksnih situacija te usporedba stvarnih i ćeprihvaćenu važnost procesnih modela pojedinačnog potencijalnih scenarija. profit korisnika. Relative Density Index. J. L a t o u r . te da sustava te njegovu evoluciju u okvirima željene precizse upoznaju s raznovrsnom primjenom ovog pristupa u nosti. J. nje. E. M. Belgija. G. Jedan od pristupa rješa.na vremenskoj skali zahtijeva polusatne i dnevne ulavanju navedene problematike je matematičko modelira. koji detaljnim rezultatima doprinose temeljnoj resa te ocjenjivanje posljedica izabranog scenarija. povećanje stope zaposlenja. pridavanje konkretne formulacije Plant and Vegetation Ecology. 2002: A spatially explicit neutral model of beta-diversity in tropical forests. sastojine. Predavanje je bilo usmjereno na rješavanje aktualnih sastojine Fagacées. Za elevost najbolje ogleda u šumarskoj praksi. S ciljem lju samoizlučivanja stabala (eng. sadrži preko pretpostavljena ograničenja. ekosustava te uključuje podatke o tlu. čije Tjedan dana intenzivne nastave omogućio je polazkomponente i struktura omogućavaju opis stanja nekog nicima da svladaju osnove procesa modeliranja. metode i Slika 2. Gilles Le M o g u é d e c . Sveučilišta u Antwersvakom kriteriju.forestnet platforme sation problem (Principi. Global Change Biology 8 (4): 390–407. E. Predavač je prezentirao primjer multikriterijkoriste za sastojinsko modeliranje. Sudionici 4. propodručju šumarstva. J. Važna je i regionalizacija rizika zbog izrade karata potencijalnog rizika. Proces multikriterijske optimizacije uključuje tems). Self-thinning curve). povijesna je ANAFORE model (ANAlysis of FORest Ecosysvažnost. R. nata koje je potrebno uzeti u obzir. Matematički model je sustav jednadžbi.tična brzina vjetra.

.-J. Princeton University Press. 2002: Integrative modelling approach to assess the sustainability of the Eucalyptus plantations in Congo. IUFRO Working party S5. M.M a r t í n e z . medium. M. M e l l e r t .. H.H. K.. AgroParisTech-Engref (Nancy). Princeton University Press.. S. England. Croatia. 88 . In total. Freiburg and Zürich. 1968: Evolution in Changing Environments. R. functions and dynamics for improving forest management”.01. One week of intensive courses enabled students to master basics of modelling approach and to get an insight into diverse application of modelling in the forestry. F e r r i e r .. U n s e l d . H. Berlin.A n d r é . 2008: ANAFORE: A stand-scale process-based forest model that includes wood tissue development and labile carbon storage in trees.enrichment. CEA LSCE. T. R. Austria. thus contributing to the creation and structure of the European Research Area. M i a b a l a . Ve r b e e c k . L e v i n s . Journal of Applied Ecology 43 (3): 393–404. 1977: The turnover of soil organic matter in some of the Rothamsted classical experiments. J e n k i n s o n . S p i e c k e r . Va n s t e e n k i s t e . H. N. K e i t t . Belgium. Op de B e e c k .. Italy. C e u l e m a n s . IRD (Montpellier). D. P. Day dedicated to the students’ presentations was great opportunity for interactive exchange of knowledge. application and evaluation.-P. S t r a u s s b e r g e r . J. Forest Ecology and Management 162 (1): 3–21. there participated 26 students and 12 lecturers. H.-E. J.. Causes and Consequences of Forest Growth Trends in Europe. J. dipl. Ecological Modelling 215 (4): 345–368.hr SUMMARY: In the period from 7th to 14th of September 2008. France. S p i e c k e r . Participants were MSc and PhD students in the field of forestry. A.04. P. P é r e z . E..S. Hrvatski šumarski institut Trnjanska cesta 35. 1996: Growth trends in European forests. Ecology Letters 11 (1): 52–62. P. M i e l i k ä i n e n .-P. Y. P r i e t z e l .. R. B i b e r . J. D e l e p o r t e . R e h f u e s s . S t e p p e and R. Rayner. L a c l a u . on subject “Modelling forest community organization. L. Paris. Germany. and the role of changes in the climatic water balance for the growth of tree species in Europe. Aside from great importance of process-based models that give detailed information and contribute to basic science in forestry and plant biology. NFZ.forestnet platform organized 4th Summer school in Le Tholy – Nancy. FVA (Freiburg).-P. G. N o u v e l l o n . D. J. Inter Editions. K a h l e . 2008: Species diversity in neutral metacommunities: a network approach. P. šum. H.forestnet platform is a European network for education and research in forestry and it represents an active international cooperation of Nancy. F e r b e r . E c o n o m o . K. B o u i l l e t . J. Ecological Applications 3 (4): 666–681. NFZ. 169–182.and log-term variation in radial growth. Cirad (Montpellier) and INRA (Nancy and Avignon). At the school end it was held a Table Ronde on topic “Modeling as tool for forest management”.-H. Soil Science 123 (5): 298–305. S. D u r s k y. S a i n t . H. J. Springer Verlag. 10000 Zagreb Kontakt e-mail: masao@sumins. 1995: Les systèmes multi-agents: Vers une intelligence collective. equilibrium behaviour of plant-soil models. 2001: The Unified Neutral Theory of Biodiversity and Biogeography. A. from all over the world (France.. with the aim of increasing scientific excellence and visibility and to attract scientists and especially young researchers from all over Europe. 2002: The single tree-based stand simulator SILVA: construction. H u b b e l l . B a i l l é r e s . H. 2006: Spatial modelling of biodiversity at the community level. P. the emphasis was given on significance of robust mathematical equations that are useful for stand modelling and applicable in foresters practice. G u i s a n . K. O g n o u a b i . K ö h l . Romania and Argentina). S k o v s g a a r d . Lecturers were from acknowledged European scientific institutions. EFI Research Report 5. Harrison Hot Springer Resort. 2008: Short-. D e c k m y n . K. P r e t z s c h . ing. Maša Zorana Ostrogović.

Jedanaesti svezak najveći je do sada. Weber). Rezultat je rada 1100 vanjskih suradnika (autora i urednika) te različitih zavodskih stručnjaka..” Hrvatsku enciklopediju nazivamo općom enciklopedijom s pojačanom nacionalnom sastavnicom. Petra. rekao je kako je ovo treći pokušaj izdanja Hrvatske enciklopedije pod tim imenom u Hrvatskoj. medicine. akademika Slavka Matića. ali zar za našu zemlju onda nije bolje preuzeti ili prevesti neku poznatu enciklopediju. mogao bi reći netko upućeniji. Vojne krajine i Zrinsko-frankopanske urote. Velebita. zrakoplov. Wagner). Ukrajinci i Ukrajina. Wilson).000 crno-bijelih priloga i 504 stranice u boji. filmskim glumcima (Liv Ulman. nego mudrac u tuđoj. željeznica i Židovi). gdje je Mato Ujević pokrenuo Hrvatsku enciklopediju – objavljeno je pet svezaka. vojskovođama i državnicima (Trocki. ali i potpuno nepouzdanih i proizvoljnih. Ima 932 stranice. Vatikan. Zemlja. skladateljima (Verdi. redatelja Antona Vrdoljaka i Dušana Vukotića.000 članaka. Britannicu. Prvi pokušaj zbio se 1887. za mali narod i našu zemlju tek ima puni smisao. na promociji jedanaestog. Zadra i Zagreba. Nijedna druga enciklopedija ne može predstaviti činjenice o našoj zemlji. Enciklopedija daje jedan korpus pouzdanog. u Osijeku. institucija. od toga 864 stranice osnovnog enciklopedijskog teksta. uglavnom uništen. Obuhvaća natuknice od slova Tr do Ž. vatrogastvo. Hrvatska je problematika u okviru nekih od spomenutih članaka (npr. zdravstvo. od članka trabakul (jadranski jedrenjak) do članka Žylka Uladzimir (bjeloruski pjesnik). uprava. 48 stranica priloga u boji te 20 stranica uvodnih obavijesti i objašnjenja. objavljen početkom svibnja 1945. koje je takvo jer ih rade vrhunski stručnjaci. njezino nasljeđe i postignuća u takvoj širini i potpunosti kao što može “njezina” enciklopedija. 89 . Mladena Figurića. ustav. a uz to postoji disproporcija i prevlast popularne kulture. željeznica. ideja. i to bez prešućivanja i skrivljavanja te predrasuda koje drugi mogu imati o našoj zemlji i narodu. Slaven Ravlić. Uganda. Ipak. I ovaj svezak sadrži velike preglede država i naroda (Turci i Turska. količina informacija silno je porasla. Washington. a krajnja reduciranost i nepouzdanost obrade važnih područja (npr. mineraloga Frana Tućana i šumarskog stručnjaka Aleksandra Ugrenovića. pa i povijesti). piscima (Mark Twain. studenoga 2009.www. Pavla Rittera Vitezovića i Fausta Vrančića. Đure Rauša. postale neka vrsta vodiča koji sređuje i sistematizira ukupno znanje i čuva neke standarde. ima sjajnih članaka. U redu. do brojnih biografskih članaka: od pjevačice Milke Trnine i Dunje Vejzović. Wittgenstein. koju svako od nas ponekad koristi. od mikropedijskih čanaka od nekoliko redaka do opsežnih mikropedijskih sinteza opsega knjige. život). glavni urednik Hrvatske enciklopedije. vulkani. Varaždina. Židovi). John Wayne). taj naziv vrijedi za Britannicu i sve druge opće enciklopedije. sa 17. Nikole. gdje su Ivan Zoch i Josip Mencin pokrenuli Hrvatsku enciklopediju – objavljena su dva sveska do Gzel. Šime Meštrovića. Ovaj treći pokušaj započeo je 1997. koju je promovirao 10. ljudsko se znanje usložilo. a peti je svezak. Čemu ova enciklopedija? Zašto danas uopće trebamo enciklopediju ? Nekada su enciklopedije bile sređeno i sistematizirano ukupno ljudsko znanje i malo toga važnog je ostajalo izvan njih. tehničkih sredstava. koji završava člankom elektrika. Sadržava 5942 članka iz 122 struke. ali se njihova relevantnost i pouzdanost smanjila. koje je napisalo 320 suradnika. a prvi je svezak objavljen 1999. sc. posljednjeg sveska Hrvatske enciklopedije. No. zemaljskih i svemirskih stvari (Ujedinjeni narodi. kao i lovačkih stručnjaka (Alojzije Frković). Branimira Mayera. Voltaire). Velika Britanija. teoloških pisaca Josipa Turčinovića i Tome Vereša. glumca Ivice Vidovića. vojskovođa i banova iz obitelji Zrinski (Jurja. Venera. u člancima turizam. redovitih profesora Šumarskog fakulteta: Đure Nenadića. U slavnoj Wikipediji. te mnogobrojne biografske članke o filozofima i znanstvenicima (Vico. ali ona je obrađena i u posebnim člancima: od Trogira. Jose Gračana. Između tih dvaju članaka nalaze se članci različitih tipova i veličina. npr. No. Ante Trumbića i Franje Tuđmana.. vinogradarstvo. nijedna druga enciklopedija ne može izraziti naše posebno stajalište prema svijetu. u Zagrebu.KNJIGE I ČASOPISI BOOKS AND MAGAZINES (Scientific and professional) HRVATSKA ENCIKLOPEDIJA Dr. U 11 svezaka na 9272 stranica Hrvatska enciklopedija donosi više od 67. polihistora i leksikografa Mate Ujevića. Nikole Šubića) do političara Mike Tripala. broj izvora se umnožio. struka i djelatnosti (turizam. koje proizlazi iz našeg geopolitičkog smještaja. Danas smo promovirali jedanaesti zadnji svezak i time enciklopediju završili kao cjelinu. pjesnika Tina Ujevića i Viktora Vide. Jose Vukelića. Branimira Prpića. Zato su profesionalne enciklopedije. skladatelja Ivana Zajca. znanstvenika i istraživača: Nikole Komlenovića. Drugi je pokušaj 1938. vjerodostojnog znanja. Tuhačevski. utopija. Jakoba Martinovića. Vukovara i vukovarske bitke. prava. kao proizvod vrhunskog znanja i umijeća.. Uz to. zrakoplovstvo). Cervantes bi odgovorio: “Više zna glupan u svojoj kući. vatrogastvo.

neki su počeli kao potpuno afirmirani.sveska. Velimir Sipoš i Duško Štefanović. koje se aktualno podučava u fakultetskoj nastavi je teoretski i praktički zasnovano na eksperimentalno stečenim iskustvima. i 11. iznosi svoja razmišljanja o poziciji i shvaćanju šumarstva u izmijenjenim odnosima šuma – čovjek. ali i relativno visoku opću znanstvenu razinu zemlje te povezanost i integriranost leksikografa i njihove struke u znanstvenu zajednicu. Hrvatska enciklopedija ne bi mogla nastati bez čvrstog oslonca na tu tradiciju. Iz sjajne ekipe profesionalnih leksikografa su Sanja Fabijanić. koju je institucionalizirao Leksikografski zavod. jer je u znanosti sve promjenjivo i ne može ostati konačno. Na kraju. zaključio je glavni urednik. Od homo sapiensa na dalje. s osobitim osvrtom na nji- . drugi su bili poznati tek u užem krugu. Ta sumnja nas je dugo pratila. kartografe. Uz to ističemo vrsne lektore. da parafraziramo Roberta Mertona. Joso Gračan. Vjerujemo da se ta glavnica ovom enciklopedijom uvećava. Iz uže uređivačke jezgre tri su osobe posebno zaslužne: prvi glavni urednik Dalibor Brozović. Uz njih. U budućnosti HE će se nastaviti u raznim oblicima (općem. sveska. koji je radio od početka do kraja projekta te glavni tajnik Darko Stuparić. koji je postavio učinkovitu organizaciju. korektore. Vanjski suradnici bili su kičma enciklopedije. Koristili smo glavnicu onih koji su stvorili hrvatsku tradiciju opće enciklopedije. a očituje se i u naizgled općim i neutralnim temama. njegov pomoćnik i od 4. praktički tvornicom koja proizvodi drvo pod otvorenim nebom. čovjek je stalno u potrazi za istinom. u suprotnosti je s načelima teorije o spoznaji. Naša je enciklopedija takva. za znanstvenom istinom koja motivira kontinuirano istraživanje za otkriće nepoznatog. ali i daleko veći jaz između sustava i država za koje su bile vezane. U tom smislu Hrvatska enciklopedija je izraz intelektualne sposobnosti naše sredine. Orazio Ciancio. Šentijine Opće enciklopedije. Posljednjih desetljeća registrirane su promjene koje znakovito utječu na poimanje vrijednosti koje daje šuma. “jer smo stajali na ramenima divova”. rečeno je da je “pređena polovica puta”). nazvao “bajkom za sastavljače državnog proračuna”. Kada je objavljen prvi svezak 1999. tajnike. Ali to nije prihvatljivo. U članku autor iznosi različite znanstvene teorije šumarstva. od Ujevićeve Hrvatske enciklopedije preko Krležine Enciklopedije Leksikografskog zavoda (ELZ-e) do njezina trećeg izdanja. Temelji za to sad su stvoreni. U 12 godina u njoj su surađivali naši istaknuti znanstvenici. koje su smatrale šumu zajednicom stabala. slobodni smo predložiti Akademiji šumarskih znanosti da razmotri mogućnost izrade Hrvatske šumarske enciklopedije. urednik za šumarstvo L’ ITALIA FORESTALE E MONTANA (Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima – izdanje Akademije šumarskih znanosti-Firenze) Iz broja 35. Premošten je vremenski jaz između 3. Informatička tehnologija omogućila je brži završetak 10-godišnjeg razmaka između 1.. Na pojedinim svescima surađivalo je 30-ak radnika Zavoda i između 300 i 400 suradnika izvan njega. jer se činila realnom (na promociji 6. mnogi od njih neprekidno. godine izdvajamo: Orazio C i a n c i o : Šumarstvo između filozofije i znanosti U ovom članku prof. Nove vizije su snažno oborile tradicionalne koncepcije. internetskom. koji zahtijeva vrhunski školovane osobe.kulture i ekonomsko-političkih interesa. izdanja Opće enciklopedije i HE. Nije bilo jednostavno. Hrvatska enciklopedija izrađena je za nešto više od 12 godina. elektroničkom.Tu tradiciju imaju velike europske zemlje i narodi. nacionalnom i strukovnom) i raznim medijima književnom. koji su od početka u užem uredništvu enciklopedije. čime je znatno skraćen planirani rok od 18 mjeseci po svesku. a to je pogonska snaga koja donosi znanstveni ili tehnološki napredak. rujan-listopad 2009. sveska 2004. upisivače. Najsadržajnije promjene očituju se u načelu sustavnog šumarstva. jedan član uredništva osobito je bio zaslužan za stvaranje uvjeta za rad – naš tadašnji ravnatelj Vladimir Pezo. svezak izaći 2014. sveska glavni urednik August Kovačec. njene znanstvene. ali tek neke srednje i manje. Zato je sposobnost izradbe takvih enciklopedija jedan od pokazatelja zrelosti naše zemlje za najviše kulturne pothvate. ali i popravljanje propusta i nepreciznosti te stalne dopune i dorade.. predsjednik talijanske Akademije šumarskih znanosti. Tako ispada da već odavno imamo kompletno izdanje o mnogostrukim i kompleksnim fenomenima koji se događaju u šumskim biološkim sustavima nakon kulturnih zahvata. Opća enciklopedija je zamašan kolektivni pothvat. poznati je književni kritičar najavu da će izlaziti takvim ritmom i da će zadnji 11. koji je svo- jom upućenošću i tolerancijom stvarao poticajnu atmosferu. programere. među njima i Hrvatska. 90 Klasično šumarstvo. grafičare i ilustratore. U ovoj dvorani vidimo mnogo onih koji surađuju od 1. Hrvatska enciklopedija nikad ne bi bila napravljena samo sa stručnjacima Leksikografskog zavoda. akademske i kulturne zajednice.

Što podupire teorija na osnovama klasičnog šumarstva? 2. kulturalnoj i povijesnoj osnovi. po dobi dominantne etaže i produktivnosti. – radovi iz druge polovice prošloga stoljeća i – radovi iz kraja prošlog i početka ovog stoljeća. kulturnom i socijalnom događanju od posebne važnosti. Iz tih razloga nastoji dati odgovore na sljedeća pitanja: 1. U toj studiji dana je velika podrška prethodnim radovima Cajandera i njegove škole. U načelu. – tipu s indikatorima. Obavljena su velika istraživanja o tipologiji. Skandinavskih zemalja i Sjeverne Amerike. Oni sudjeluju u jednom znanstvenom. Šumske zajednice dijeli po osnovi načina gospodarenja. predstavlja stanje klimaksa. po učešću jedne ili više vrsta u dominantnoj etaži. Vittorio G u a l d i . Perona u poglavlju “Analiza šume” svoje knjige “Opće šumarstvo”. Znanstveni okvir sustavnog šumarstva predviđa da ljudska aktivnost bude ovisna o ekosustavu. Fenaroli (1933) i De Philippis (1952). Potrebno je naučiti “čitati i razumjeti potrebu šume”. drugog izdanja iste knjige. jer se ne želi postići da ekologija i šumarstvo postanu dogmatski i nesuglasni sa suvremenim životom. neusklađenim sa biološkim sustava stavlja u drugi plan tradicionalne vrijednosti. istraživanje se temelji na interakciji između promatrača i šume. To je moderni bioekonomski pristup šumarstvu koji drvo stavlja između tri velika E: ekologija. – identifikacije tipa šume isključivo po inferiornim slojevima raslinja je “osobitost nordijskih šuma” i – prethodne klasifikacije zasnivaju se na “konkretnim činjenicama (biljke indikatori). na osnovi vegetacijskog sastava. što je paradoksalno. s katastrofalnim posljedicama za život na zemlji. stalne ili prijelazne. Piccioli (1915. koje se prostiru od Azorskih otoka do Kavkaza.hovu primjenu s filozofskog i etičkog stajališta. analizirajući početak razvoja sektora uzgajanja šuma i njegov utjecaj na uređivačke tehnike. da je teško eliminirati ostatke starih shvaćanja. sa svojim ustaljenim teorijama. već prihvaćenim u botaničkoj znanosti”. To čini klasično šumarstvo neprihvatljivim na ekonomskoj. Pavari (1933). šumarska znanost. koji su primjenjivani u praksi središnje Europe. Patrizia Ta r t a r i n o : Osvrt na gospodarenje mediteranskim šumama na bazi uređivačkih osnova Najvažniji znanstveni doprinosi talijanskih autora iz područja šumarske tipologije mogu se svrstati u tri grupe po vremenu objavljivanja: – radovi objavljeni u prvoj polovini prošloga stoljeća: Perona (1905). da valorizira različitost šumskih sustava koji svoju vrijednost sadrže u sebi. u budućnosti poprima stanje klimaksa. U kojoj mjeri novi način shvaćanja šumarstva utječe na odnos čovjeka prema šumi? Znanstveni obrazac klasičnog šumarstva predviđa da ljudske aktivnosti budu neovisne od ekosustava. kao o novoj koncepciji šumarstva. Ovaj članak obrađuje radove prve grupe. dijeli čiste šume u homogene i polu homogene. a mogu biti prirodne ili umjetne. ali ipak sjeme nove teorije nalazi plodno tlo kod mladih. sa štetnim posljedicama za krajolik. 91 . Po Fenaroliju najvažnije postavke su: – stupanj plodnosti šumskog terena određuje se po kapacitetu produktivnosti. Pavari u 4. etičkog i socijalnog gledišta to je nedopustivo. predstavlja prijelazno stanje (progresivno ili regresivno). – trajnosti: trajni tip. te će znati odabrati – ići naprijed ili ostati vezani za prošlost. Također razlikuje šumsku i poljoprivrednu šumsku proizvodnju. tehničkom. privremeni tip. U 6. primjenjive na mediteranske šume Europe. te staviti “znanje šumarstva u službu sustava”. odnosi se na učešće pojedinih vrsta (indikatora) u inferiornom sloju spontane šume kojoj daju obilježja. razlikuje šumske zajednice po: – tipu vegetacije. jer su neprirodno jednolični i krivo normirani. regularne ili iregularne. vodilja je: poštovati prirodni tok razvoja šume bez predodređivanja strukture. Mješovite šume dijeli po broju vrsta koje ju tvore. te istodobne ili raznodobne. treba reći da moderno društvo sustavno mijenja i djelomično uništava šume. To znači da gotovo svjesno ne vodimo računa o složenosti sustava šume. potencijalni tip. razlikuje prirodne od umjetno podignutih šuma. ovisno o uzgojnim intervencijama. a kulturni zahvati ne odgovaraju svojoj funkciji. 1923). Sigurno je. ekonomija i etika. iznosi važnost šume bez obzira na veličinu. U sustavnom šumarstvu. – tipu uzgoja. koji su svjesni da žive novo. S ekološkog. a očituje se u razvoju podstojne etaže. Istovremeno Fenaroli u svojoj studiji “Istraživanja o šumskoj tipologiji” iznosi rezultate ostvarene uz suradnju s “Eksperimentalnim šumarskim uredom u Firenci”. Također. poglavlju “Prirodna i umjetna reprodukcija”. poglavlju “Kratki osvrt na tipologiju šuma” svoga djela “Lekcije iz ekologije i općeg šumarstva”. U odgovoru na pitanje koliko novi način shvaćanja šumarstva utječe na odnos čovjeka prema šumi. – važnost vrsta dominantne etaže je sekundarna u odnosu na sloj grmlja i niskog raslinja. Po čemu se ta teorija razlikuje od novih koncepcija šumarstva? 3. vrlo važno iskustvo. Piccioli u 4. poglavlju “Rasprostranjenost šumskih vrsta” svoje knjige “Šumarstvo” dijeli šume na čiste i mješovite. odnosi se na strukturu koja proizlazi iz načina gospodarenja.

Breza je otporna i posebno savitljiva. porijeklom šume i načinom tretiranja u fazama njezinoga razvoja. te se često upotrebljiva za transverzalne elemente. datira još iz doba kasnog neolitika. Frane Grospić . prijevoz sijena i drva iz planine u doline bio je moguć uz uporabu teretnih sanjki. Uporaba sanjki. a od toga na bukvu otpada 46 %. koji su ovisno o namjeni uzdužno povezani (legneri). prirodnom zakrivljenošću tijekom rasta. što se postiže savijanjem u pari zagrijanog drveta. Po njemu “Fitocenoza je zajednica biljaka regulirana borbom za opstanak”.. a vezano je na uzgoj konja i goveda. trajnosti. Različitosti u uporabi pojedinih vrsta drveta. Druge vrste listača kao: kesten. klinovi i drugi konstruktivni elementi. kao i način izrade. drijen. t. do dvadeset puta više od njihove težine. drijen i hrast. Slijedi breza sa 18 elemenata. Krive su često okovane željeznom trakom. Tiziana U r s o : Vrste drveta za izradu seoskih saonica u Trentinu U ovom članku autori su obradili rezultate istraživanja vrsta drveta upotrebljavanih za izradu pojedinih sastavnica seoskih sanjki. iz čega proizlaze “mješovite šume” u područjima koje obilježava umjerena klima i “čiste šume” u ekstremnim ekološkim uvjetima. svi izrađeni od drveta (ili više vrsta drveta) davali su karakteristiku čvrstoće. Može ih biti više radi čvrstoće. Uporaba četinjača je gotovo zanemariva. zglobovi. U nekim predjelima cijela konstrukcija sanjki izrađena je uporabom bukve u svim elementima. ili izrezivanjem. Slične podatke daju arheološka istraživanja u Egiptu i Mesopotamiji. te sudjeluju sa 73 %. Radi ustanovljenja upotrebljavanih vrsta drveta analizirano je deset različitih sanjki iz Muzeja uporabnih predmeta i nošnji Trentina. uzetih od izloženih sanjki. – mješavina vrsta u istom sloju. drva. Tip šume najviše obilježava: – floristički sastav sloja stabala. Dva su osnovna tipa konstrukcije sanjki: konvergentan sa strukturom “kriva” u obliku slova “Y”.Analizu istraživanja o tipologiju šuma u prvoj polovici prošloga stoljeća dao je De Philippis u svome djelu “Šuma kao biljna zajednica”. Sanjke u Trentinu ponajprije su služile za transport sijena i drveta. te lakši prijenos praznih sanjki na planinu. što se postiže uporabom jednog račvastog stabla. a mogle su nositi 200 do 400 kg. koja je postala itekako daleka. Analiza obuhvaća deset sanjki različitih konstrukcija i namjene. kamena i gnojiva. te grab i hrast sa 8 elemenata (svaka vrsta). p. sačinjenih krajem pretprošloga stoljeća. grab i jasen sudjeluju sa 89 %. – diferencijacija dobnih razreda u sloju drveća i – horizontalna struktura. te u mnogim europskim kulturama. Za podupore su u uporabi elastičnije vrste: jasen.e. Sve do skorašnje prošlosti. Identificirano je korištenje 13 vrsta drveta. U izradi donjeg ustroja bukva. lijeska. Prve su češće u srednjoj Italiji.n. trebale su biti lagane. a mogu biti nagnuti naprijed ili natrag. što ovisi o namjeni. U etnografskim muzejima čuva se kulturno nasljeđe nedavne prošlosti. Istraživanja su obuhvatila 119 uzoraka drveta. Bukva i jasen sudjeluju u gradnji sanjki sa 30 elemenata (svaka vrsta) i predstavljaju najviše korištene vrste. u svim predjelima alpskog luka. Poznavanje karakteristika pojedinih vrsta drveta omogućavalo je postizanje funkcionalnosti konstrukcije. Jarno B o n t a d i . koji su imali simboličnu vrijednost i kulturalni odraz sredine. Podupori su elementi koji povezuju utovarnu platformu s krivama. a mogu biti na animalnu vuču ili bez nje. koju predstavljaju različiti “tipovi profila” šumske vegetacije. ali dovoljno čvrste. Podupori su povezani transverzalno poprečnim elementima. izrađene po shemama lokalnih tradicija. S obzirom da su do destinacije za utovar prenošene na leđima. Spojnice. izdržljivosti i gipkosti. Seoske sanjke mogu imati ukrasne elemente. zbog trajnosti ili podmazivane svinjskom mašću radi smanjenja trenja. Arheološke iskopine u Ukrajini i Rumunjskoj potvrđuju njihovo postojanje u razdoblju od 3000 g. Tip šume je obilježen miješanjem vrsta u pojedinim slojevima. Izlaganje De Philippisa u “Šumskoj tipologiji” obiluje interesantnim argumentima koji su dali obilježje šumarstvu Italije sredine prošloga stoljeća. Marta B a z z a n e l l a . Ovaj tip sanjki više se upotrebljavao ljeti nego zimi (usporedi s “vlačicama” u našim krajevima). a posebice onih s animalnom vučom. a zbog svoje težine potrebna je animalna vuča. što je nepovoljno zbog presijecanja fibrature drveta. Sanjke talijanskog sela upotrebljavaju se za transport sijena. To je omogućavalo transport veće količine materijala. joha i bagrem zajedno sudjeluju sa 15 strukturnih elemenata. te u stranu radi povećanja utovarne površine. vezani su za nasljeđa u pojedinim lokalitetima. Te sanjke morale su biti čvrste i elastične te istovremeno lagane. Krive koje su izravno u kontaktu s podlogom. Sanjke s paralelnim krivama mogu imati povišenu platformu ili u razini kriva. te u obliku slova “H” što čine dvije paralelne krive povezane po92 prečnim elementima.j. To transportno sredstvo ruralnih predjela u pravilu se sastojalo od para dugačkih “kriva” povezanih uzdužnim i poprečnim konstruktivnim elementima i platforme za teret. Mauro B e r n a b e i . uzvišene su u prednjem kraju.

Vlaho Ljubišić. Ove godine uz Jubilarni susret. Nakon međusobnih srdačnih pozdrava i prozivke. 1974. Shodno tom dogovoru s kolegama iz generacije 1950.. To su: Drago B e d ž u l a . održan je i naš zajednički godišnji.. susret naše generacije. Drago Bedžula i Simo Milković sjede – Valentin Žinić. koji nisu mogli nazočiti radi bolesti ili su se ispričali. na radne i privatne susrete. Mirjana Popović i Zvonko Kalafadžić 93 . drugi 31. god. a od ostalih 20 susretu se odazvalo 9. godine na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. U HŠD-u smo posluženi kavom i pićem. Uz veselo i ugodno druženje osvježit ćemo sjećanje na studentske dane provedene u šumama lijepe naše domovine . godine. god. a treći na 55-tu obljetnicu upisa na fakultet. a često i pjesmom. koju treba i nadalje njegovati. jer to su običaji i tradicija naše zelene struke. na 40-tu . Ivo Ž g e l a je javio da radi bolesti ne može doći na sastanak. Adam Pavlović. privlače posebnu pozornost brucoša 1949–1950– 1951. Zvonko K a l a f a d ž i ć . god. 11. i iščekivanje tradicionalnog godišnjeg susreta. Poslije druženja u HŠD-u. s puno emocija sjetili smo se onih koji nisu među nama. Uz dobro jelo i piće. s govorancijama. Na oba susreta bilo je lijepo i veselo. BiH i Crne Gore. 11. krštenje mošta. Zaista se uvijek radujemo i veselimo zajedničkom druženju. dana 6.OBLJETNICE – ANNIVERSARIES POSLIJE 60 GODINA! Sastanak šumara generacija 1949. obilježili su JUBILARNU 60-tu OBLJETNICU upisa na Fakultet. na kojima je druženje vrlo lijepo i veselo. šumari koji su upisali studij šumarstva 1949. u povodu 25-te obljetnice. Susretom u Hrvatskom šumarskom društvu. Na sastanku 2004. god. po lijepom sunčanom jesenskom danu uputili smo se pješice Frankopanskom ulicom do Mesničke u restoran “Stari fijaker” na svečani ručak. također u “Starom fijakeru”. i 1951.. Adam P a v l o v i ć . U obavijesti o održavanju ovogodišnjeg 5. 23 studenata bila su iz Slovenije. Živko Petković. u ugodnom druženju zadržali smo se do kasnih večernjih sati. Prvi je održan 9.. Od 54 studenata iz Hrvatske nažalost 34 su pokojni. god. i o njima imamo slabe informacije. Od upisanih. nastavili smo druženje evocirajući uspomene na studentske dane. a neki i dugo u noć. Josip Š t a m f e l i Valentin Ž i n i ć . na čemu se tajniku Damiru D e l a č u posebno zahvaljujemo. Tijekom prozivke. Na studij šumarstva 1949. zajedničkog susreta između ostaloga stoji: – jesen Sveti Martin. Vlaho L j u b i š i ć . Živko P e t k o v i ć . Adam Pavlović Na slici s lijeva na desno: stoje – Josip Štamfel. Mirjana P o p o v i ć . a i održali zajedničke godišnje susrete. 1989. minutom šutnje odali smo počast preminulim profesorima i kolegama. upisano je 77 studenata. Ovo je bio 4. 11. dogovorili smo. Simo M i l k o v i ć . kao i na razna događanja u prošlom vremenu. zreli portugizac. dogovoreno je da susrete i druženja održavamo svake godine u mjesecu studenom – jer vremena je sve manje. kao i onih čije su nam privatne adrese nepoznate. 2009. god. U okruženju lijepo uređenog restorana.

godišnjih planova gospodarenja i lovno- gospodarskih osnova i dr. Osim članstva u svojoj matičnoj lovačkoj organizaciji. do 1985. Pučku školu završio je u Sarvašu i Osijeku te četiri razreda Klasične državne gimnazije. plantažiranje i lovstvo. da bi zatim studirao na Poljoprivredno šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. referent je za privatne šume OOUR-u uzgoja i zaštite šuma Zagreb. Bio je i ostat će zabilježen u nas kao ponosan hrvatski šumarski velikan. samo su dio njegovog bogatog praktičnog iskustva stečenog u operativi i darovanog riznici šumarske struke. 2010. preradu drva i lovstvo. do 1955. a od 1982. ne dopuštajući nikome da je voli više. Ljeti 1963. godine preminuo je naš kolega šumar Mihajlo To m p a k . 1. g. a 13. šumarstva i vodoprivrede Hrvatske. pa sve do umirovljenja 1995. a onda u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva na mjestu načelnika Odjela za šumarstvo. radi kao strojarski tehničar u Tvornici motora Zagreb. koju je volio iznad svega. o čemu je znao progovoriti u našem stručnom glasilu “Šumarskom listu” i časopisima “Hrvatske šume” i “Lovačkom vjesniku”. a neumoljiva smrt otrgla ga je iz naših redova zauvijek. g. godine. potječe iz ugledne liječničke obitelji. lovnog. poljoprivrednog i ribarskog inspektora prvog stupnja te upravnog referenta za iste oblasti u Općini Zlatar-Bistrica (Hrvatsko zagorje). koja je budila i budit će ubuduće u nama. Svojevrsni doprinos u usavršavanju zaštite prirode i okoliša naš kolega Miško dao je aktivno sudjelujući pri izradi i predlaganju Zakona o šumama i Zakona o lovu te provedbenih propisa tih zakona. a od 1986. godine u Leskovcu u Srbiji. šum. koju tamo završava 1952. kolegama unutar i izvan struke. rimokatolik rođen je 2. Sin Rudolfa i Hedvige r. Odmah se zapošljava u LŠG “Jelen” Bilje” Šumarije Zmajevac na radnom mjestu referenta za mehanizaciju. Mikolji. Napustivši šumarsku operativu. zaljubljenik u šumu. kao priznati stručnjak iz šumarstva i lovstva mnogo je puta bio član republičkih komisija za zaštitu šuma. šumarski i lovni inspektor i viši stručni savjetnik u mirovini. Apsolvirao je na Šumarskom odsjeku školske godine 1958–1959. Hrvat. brigu da naš život pojedinačan i društveni bude oprav- . na dužnosti je aktivnog šumarskog i lovnog inspektora u Zajednici općina Zagreb. njegova intelektualna zauzetost bila je raznolika i svestrana. ing. jer su mu oba roditelja bili liječnici porijeklom iz Suhopolja kod Virovitice. savezne komisije za utvrđivanje katastarskog prihoda od privatnih šuma. je diplomirao. 1961. Godinu dana kasnije prelazi u ŠG Koprivnica. Zato pamtimo njegova brojna sudjelovanja i istupanja na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. a 1948. Školovanje je nastavio u Virovitici. 3. Ostavio je dojam neumornog tragača za bistrom vodom s djevičanskih izvora naše civilizacije zaštićenih božanskim plaštem od zelenog lišća nebeskoga drveća.IN MEMORIAM MIHAJLO TOMPAK. g. U razdoblju od 1953. drugog stupnja. neko je vrijeme obnašao dužnost predsjednika SLDO Koprivnica. komisija za pregled šumskogospodarskih osnova. dipl. (1933 – 2010) Iznenada nakon duge i teške bolesti u četvrtak 7. obnaša dužnosti 94 šumarskog. Uza sve svoje redovne dužnosti naš kolega popularni Miško. godine poslije završenog petog razreda gimnazije pohađa Autosaobraćajnu srednju tehničku školu – remontni smjer u Zemunu. gdje najprije radi kao referent za uzgajanje šuma i lovstvo u Šumariji Sokolovac (1964–1967). dipl. napušta Baranju i zapošljava se na radno mjesto predavača stručnih predmeta u Srednjoj šumarskoj školi – primarni smjer u Virovitici. ing. radi najprije kao viši stručni savjetnik u Komitetu za poljoprivredu i šumarstvo RH na radnom mjestu višeg stručnog savjetnika. Radovi Godišnji plan zaštite kultura i Pregled poljoprivrede. a zatim kao upravitelj Šumarije Repaš (1967–1977) i završava svoj bogat rad u operativi. do 1982. Tijekom 1985. I ne samo to. Bio je i dugogodišnji član Stručnog savjeta LSH i njegovog povjerenstva za ocjenjivanje lovačkih trofeja. Nažalost nagla i teška bolest poremetila je i prekinula njegov zasluženi mirniji život i stvaralaštvo u mirovini.. kao referent uzgoja u Šumariji Đurđevac (1977–1978). godine na osobni zahtjev. od 1978. komisije za uzgoj mekih listača i plantažiranje. šumarstva. rujna 1933.

znao je svojim primjerom okupiti mlađe stručnjake postojeće i buduće inspektore svojim jedinstvenim šarmom i sposobnošću okupljanja koji su zračili iz njega. Kao domoljub. oprostilo se od njega i izrazilo svoju duboku i iskrenu sućut tugujućoj rodbini: supruzi Vlasti. tako i u našim srcima. Svi njegovi kolege suradnici šumari zahvaljuju se za sva velika djela koja je ostavio i kojima nas je adužio svojim radom. Njegov odlazak u vječnost neizreciva je bol i nenadoknadiv gubitak. hrvatski šumarski velikan. nama i njegovoj brojnoj obitelji. šum. tjerajući ih na neprestano stručno usavršavanje. poštenje i čestit život. Neka mu je vječna hvala i slava! Za HŠD – Ogranak Zagreb Davorin Kapec. kojoj je bio uzoran otac i koja mu je bila ipak najvažnija u životu. braći. Marti. Uvijek na čelu. Iako je otišao zauvijek naš Miško. unučadi Hrvoju. Kroz svoje burno stručno djelovanje kolega Miško kao vrlo osjećajna osoba trudio se ostvariti sreću usred trpljenja i kroz to je znao više puta probuditi plemenite snage predstavljene kao uzvišene vrijednosti opredijeljene za pravdu. žrtvujući sebe i svoje zdravlje za dobrobit budućih generacija. tako da je svojim primjerom stvorio od njih svoje istomišljenike i svoj tim. dipl. sestrama i snahama. ljubavlju prema šumarstvu. mir. Marinu. da bi poboljšao legitimnost i učinkovitost u radu inspekcije. Jeleni.dan. Tu je bio daleko ispred svojega vremena. ulivši u sve nadu za bolje sutra. Organizirao je i osigurao tečaj za polaganje ispita za ocjenjivače lovačkih trofeja i drugih stručnih disciplina koje su trebale ponajprije resiti svakog njegovog inspektora. te da će ostati trajno živjeti u našim srcima. Ponašao se u službi kao brižan učitelj i savjetnik mlađima. čestit i ponajprije istinit. dosljednošću. on i njegova obitelj samoinicijativno je doprinijela u obrani svoje domovine Hrvatske svojim požrtvovnim svrstavanjem u braniteljske redove. ing. u nakani da postigne savršenstvo u šumarskoj operativi i u upravnim strukturama. lovstvu i zaštiti prirode i dužnosti u provođenju i poštivanju zakona. To će biti naša utjeha i snaga. ne samo kao uspješan nego i vjerodostojan. kako u šumama Lijepe naše domovine Hrvatske. ostaje spoznaja da su on i njegova djela stvarani po načelu ljubavi. sebedarja i dostojanstva. Hrvatsko šumarsko društvo odalo je počast preminulom zaslužnom kolegi šumaru minutom šutnje. sinovima Inoslavu i Sveboru. 95 . oboružavši ih njegovim vrlinama: odgovornošću.

96 .

Sadržaj sažetka (Summary) mora upućivati na dvojezične priloge – tablice. etc. mjerne jedinice. 2005: Naslov članka. grafikonima. zatim zaštite prirode i lovstva. Crteže. must contain an abstract in English (or in Croatian if the article is written in English).. F. Manuscripts exceeding 15 pages must be approved for publication by editors and reviewers. I.. glave tablica. Manuscripts of scientific and specialist papers. 2003: Title. and scientific and specialist articles must be written in Croatian and English. Pravila za citiranje literarture: Članak iz časopisa: Prezime. City of publication Book: Last name. 2005: Naslov članka ili poglavlja. p.5. p. Više od 15 stranica može se prihvatiti uz odobrenje urednika i recenzenata. meetings and conclusions of the Managing Board. Grad Knjiga: Prezime.–p. Faculty of Forestry. units of measure. sam tekst normalno. 2005: Title of the article. research results. Title of the book.. 2005: Title of the article or chapter. adresom i elekroničkom adresom (E-mail). odnosno svih znanstvenih grana pripadajućih šumarstvu. Grad Članak iz zbornika skupa: Prezime... Grad Disertacije i magistarski radovi: Prezime. Every scientific and specialist article should strive to convert the author’s ideas into forestry practice.. str. F. podnaslovi bold i malim slovima. announcements on the branches of the Association. 2005: Title of the book. Izdavač. U tekstu označiti mjesta gdje se prilozio moraju postaviti. 2003: Naslov. Publisher. Zagreb) (F. tijeku i zaključcima sjednica Upravnoga odbora te godišnje i izvanredne skupštine. 2005: Naslov knjige.5 cm. slikama (crteži i fotografije) i kartama. and the authors in bold and small letters without titles.. activities of the Croatian Forestry Association. slike (crteže i fotografije) iz teksta članka. naslovi bold i velikim slovima. should not exceed 15 pages. Kratko ime časopisa.– str.–str. koji se prema prethodnim uputama dostavljaju uredništvu Šumarskoga lista. Footnotes should contain the name of the author together with titles. xxxx str. Drugi jezik je u kurzivu. (Broj): str.. F. City of publication Dissertations and master’s theses: Last name. I. Taj sažetak mora sadržavati sve za članak značajno: dio uvoda. forestry-related scientific branches. slika. fotografije i karte treba priložiti u visokoj rezoluciji. Svi napisi koji se dostavljaju Uredništvu. anniversaries. Prezime. znanstvenim i stručnim skupovima. sa svim marginama 2. odnosno tablicama. Svaki znanstveni i stručni članak trebao bi težiti provedbi autorove zamisli u stručnu praksu. City of publication Conference proceedings: Last name. and the essentials from the discussion and conclusions. budući da je šumarska znanost primjenjiva. p. Font treba biti Times New Roman veličine 12 (bilješke – fusnote 10). karata. rezultate istraživanja. Davies (ed). Šumarski fakultet Zagreb. The abstract should allow easy indexation and abstraction and must contain all the key parts of the article: a part of the introduction. and spacing should be 1. Publisher. Dissertation (Master’s thesis). I. autori bold i malim slovima bez titula. I. including tables. Rules for reference lists: Journal article: Last name. legende i dr. Title of the conference.–p. Dokument treba pripremiti u formatu A4. address and electronic address (e-mail). F. obavijesti o ograncima Društva i dr. = prvo slovo imena. o obljetnicama. photographs and maps should be in high resolution. Places in the text where the components should be entered must be marked. City of publication Book article: Last name. a u fusnoti s titulama. graphs and figures (drawings and photographs) from the article. I. Opseg teksta članaka može imati najviše 15 stranica zajedno s prilozima. Volume number: p. opis objekta istraživanja. o zbivanjima u Hrvatskom šumarskom društvu. the subheadings in bold and small letters.5. nature protection and wildlife management. Naziv skupa.. Priloge opisati dvojezično (naslove priloga.. Rukopisi znanstvenih i stručnih radova. Prezime. knjigama i časopisima.. 2005: Naslov članka. graphs. Naslov knjige.UPUTE AUTORIMA – INSTRUCTIONS FOR AUTHORS Šumarski list objavljuje znanstvene i stručne članke iz područja {umarstva. All articles submitted to the Editorial Board for publication must be written in Croatian. the titles in bold and capital letters. annual and extraordinary meetings. = stranica) Forestry Journal publishes scientific and specialist articles from the fields of forestry. Journal abbreviated title. Prezime (ur. str.–p. The attached drawings. legends and others) and the font should be 10-point Times New Roman (8-point size if necessary).. In: M. nazive osi grafikona. The text itself should be in normal type. Grad Članak iz knjige: Prezime. written according to the above instructions and submitted to the Editorial Board of Forestry Journal. figures.. such as forest nature protection.5 cm i razmakom redova 1. moraju sadržavati sažetak na engleskom jeziku (na hrvatskome za članke pisane na engleskom jeziku).. F. Izdavač. A manuscript with all its components. The pages must be numbered. scientific and professional gatherings. Izdavač. The font should be 12-point Times New Roman (notes – footnotes 10). I. = Initial of the first name. Publisher. str. Different sections of the journal publish articles dealing with a broad scope of topics. fotografija. zbog objavljivanja moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.. Documents must be prepared in standard A4 format. s naslovom i podnaslovima prevedenim na egleski. 2005: Title of the article. photographs. The summary must give an indication of bilingual components – tables. Titles and subheadings must be translated into English or Croatian. Prezime. books and magazines. Last name. F.. grafikone. Stranice treba obrojčati. = page) . all margins should be 2. Last name. table headings. method of work. odnosno hrvatski jezik.. description of research topic. metodu rada. Vol. I. graph axes. iz kojega se može dobro indeksirati i abstraktirati rad. Disertacija (Magisterij). U: I. U rubrikama časopisa donose se napisi o zaštiti prirode povezane uz šume. xxxx p.). All paper components should be in two languages (titles of components. maps. bitno iz rasprave i zaključke.) u fontu Times New Roman 10 (po potrebi 8). The second language must be in italics. F. I.–str. (I. figures (drawings and photographs) and maps. a znanstveni i stručni radovi na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Jasno se uočava duboko urezani. Dramatic occurrence of new pathogenic disease on the European soil. Veliki jasenov likotoč spada u naše najkrupnije potkornjake listača. pokraj Jastrebarskog. Stari hodnični sustav u debeloj jasenovoj kori. attacks freshly thrown or acutely weakened ash trees. u kojemu su dvostrano odložena jajašca. koji se na jasenu javlja kao sekundarni štetnik. – Zagreb Tisak: EDOK – Zagreb . U godinama s kratkom zimom i vrlo toplim proljećem. IZDAVAČ: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO uz financijsku pomoć Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i Hrvatskih šuma d.o. ili grinje koje prenosi. 3. čini se da razvija dvije potpune generacije. one of the three largest bark beetles of deciduous trees that we have.o. 2. In general.Sl. Slabije vidljivi “otisak” hodničnog sustava na jasenovom deblu. jedan je od naša tri najkrupnija potkornjaka listača. namely the number and phenology of generations per year. In seasons with shortened winter and very warm spring. 2 The Greate ash bark beetle. ukoliko se utvrdi da on sam. Dramatična pojava Chalara fraxinea Kowalsky. kratki poprečni materinski hodnik (crno) i veći broj dugačkih larvalnih hodnika nabijenih piljevinom. kakvih smo imali u posljednjem razdoblju. (Tekst i fotografije: B. naseljavajući svježe izvaljena ili akutno fiziološki oslabjela stabla jasena. nove opasne bolesti na području Europe. Sl. Fig. 4 Less visible “printout” of bark beetle galleries on ash trunk. Ženka velikog jasenovog likotoča u formiranom materinskom hodniku. like we have had in the past period. Fig. U biološkom smislu postoje još neke nepoznanice o broju generacija i fenološkom razvoju. foretic mite fauna. 1 Great ash bark beetle female inside the gallery packed sideways with freshly layed eggs. Fig. aktualizirala je neke stare i poznate probleme koji se javljaju na našim vrstama jasena (najčešće na poljskom i gorskom jasenu). frass-packed larval galleries. Greate ash bark beetle (Hylesinus crenatus Fabricius). the significance of the ash bark beetles is heightened even further if connection will be confirmed regarding the possible vector based role of beetles or the accompanying. There seem to be some gaps in the knowledge of its biology. Chalara fraxinea Kowalsky. it seems that it develops two complete generations with first swarming period in April and second in July. Veliki jasenov likotoč. Photos below have been taken at the end of July last year on the windthrown ash in “Jastrebarski lugovi” forest near Jastrebarsko. one of our largest deciduous bark beetle species.o. Sl. Publisher: Croatian Forestry Society – Editeur: Société forestière croate – Herausgeber: Kroatischer Forstverin Grafička priprema: ŽUPANČIĆ HR d. Fig. Hylesinus crenatus Fabricius.o. imaju dodatno i ulogu vektora novootkrivene bolesti jasena. 4. rojeći se prvi puta u travnju i drugi puta u srpnju. štetnost jasenovih potkornjaka potencijalno je još značajnija. Interest and professional care of our foresters in the period ahead will surely focus on some health issues with our ash trees. Fotografije imaga snimljene su krajem srpnja prošle godine na izvaljenom jasenu u Jastrebarskim lugovima. Sl. Hrašovec) Interes i pozornost naših šumara usmjerit će se vrlo vjerojatno uskoro i na zdravstvene probleme jasena. Općenito. 3 Old ash bark with short and deeply engraved perpendicular maternal gallery (black) and multitude of long. spurred new research and reexamination of old and known problems on our ash trees (predominantly narrow-leaved and common ash). 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->