P. 1
Gajenje Ranog Povrca u Zasticenom Prostoru

Gajenje Ranog Povrca u Zasticenom Prostoru

|Views: 81|Likes:
Published by Almir Ame Smajić
Plastenici i uzgoj u plastenicima
Plastenici i uzgoj u plastenicima

More info:

Published by: Almir Ame Smajić on Apr 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

POLJOPRIVREDNA

LITERATURA

Dr

MIROSLAV POPOVIC Dr BRANKA LAZIC

UREDNIK

SRBOLJUB MILOSEVIC, dipl. inž.

GAJENJE RANOG POVRĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

NOLIT • BEOGRAD

UVOD

Delove knjige o staklenicima i toplim lejama, kao i tekstove o gajenju povrća u ovim objektima, napisao dr M. Popović, a ostale tekstove dr B. Lazić.

Proizvodnja povrća u zaštićenom p r o s t o r u , lejama, pla­ stenicima i staklenicima omogućuje k o n t i n u i r a n o snabdevanje tržišta svežim povrćem t o k o m čitave godine, a to znači i pravilnu ishranu, s obzirom na biološki značaj povrća u is­ h r a n i čoveka. Ova proizvodnja predstavlja najintenzivniji oblik p o v r t a r s k e proizvodnje, gde se u o p t i m a l n i m uslovima postižu visoki prinosi uz mogućnost planiranja vremena berbe. S obzirom na različite vrste zaštićenog p r o s t o r a , zada­ tak zaštićenog p r o s t o r a je p r i v r e m e n a zaštita biljaka od mra­ za, proizvodnja r a s a d a i proizvodnja povrća. Zaštitom od m r a z a stvara se mogućnost r a n e prolećne, o d n o s n o kasne je­ senje proizvodnje i za toploljubive vrste osetljive na niske t e m p e r a t u r e . Proizvodnjom r a s a d a skraćuje se vegetacija bi­ ljaka na o t v o r e n o m p r o s t o r u i omogućuje proizvodnja v r s t a s većom p o t r e b o m za t o p l o t o m (paradajz, paprika) u konti­ n e n t a l n i m uslovima. Proizvodnja povrća u zaštićenom proš­ l o m , p o s e b n o u staklenicima i plastenicima, poslednjih godi­ na i u našoj zemlji dobij a sve veće razmere. T a k o se d a n a s povrće u ovim objektima kod n a s gaji na površini od o k o 220 ha. Ovaj oblik proizvodnje omogućuje da se stvaranjem uslova u staklenicima i plastenicima biljke uzgajaju u opti­ malnim uslovima. Zato takva proizvodnja i omogućuje ostva­ renje visokog prinosa i dobrog kvaliteta, s p l a n i r a n i m vreme­ n o m isporuke. Rentabilnost proizvodnje u ovim objektima po­ većava se p r i smanjenju troškova grejanja, a to znači u n a š i m

Autori STAKLENICI Staklenici su najsavršeniji oblik zaštićenog p r o s t o r a . p a r e iz industrijskih pogona.j u ž n i m regionima ili p r i korišćenju p r i r o d n i h izvora tople vo­ de. omogućuju u s p e š n u proizvodnju povrća u zaštićenom p r o s t o r u . gasa. TIPOVI STAKLENIČKOG PROSTORA Sa građevinsko-tehnićkog stanovišta postoje različiti ti­ povi i m n o g e varijante stakleničkih objekata. bočne staklene površi­ ne. k a r a k t e r i s t i č n o je da ima: — elemente konstrukcije i — u n u t r a š n j e instalacije. za svaki staklenik. zemljišne i vazdušne vlage i dr. U celini. krovne staklene površine. uređaji i a p a r a t i za m e r e n j e i regulisanje tem­ p e r a t u r e . konstrukcija za pridržavanje biljaka. Osnovni elementi konstrukcije su: osnova. otvori za provetravanje i vrata. Nezavisno od toga. u našoj zemlji povoljni ekološki uslovi. kao specifičan građevinski objekt. p r e svega t e m p e r a t u r a uz dovoljno svetlosti. a u novije vreme i za gajenje r a s a d a . . sa z n a t n i m funkcionalnim p r e i m u ć s t v i m a u odnosu na tople leje. U njima se m o g u ostvariti m n o g o povoljniji vegetacioni uslovi. Savremeni staklenici opremljeni su uređajima koji a u t o m a t s k i regulišu m i k r o k l i m a t s k e uslove. U n u t r a š n j e uređaje sačinjavaju: vodovodna. stelaže. noseća kon­ strukcija. grejna i električna instalacija. U p o v r t a r s t v u se staklenici koriste uglavnom za proiz­ vodnju svežeg povrća u toku zime i proleća. staze.

Suvremeni blok-staklenici grade se za višestruko iskorišćavanje: u njima se u s p e š n o mogu gajiti različite k u l t u r e (paradajz. regulišu se a u t o m a t s k i . Koriste se za proizvodnju rasada.5 m. Ovakvi staklenici imaju i neka druga preimućstva. U novije v r e m e u nas i u drugim zemljama ovakvi staklenici podižu se na velikim p o v r š i n a m a . gajenje povrća i cveća u saksijama. Pojedinačni staklenici. hangarni staklenici. Ako su u stakleniku postavljene stelaže na kojima se drže sandučići. saksije ili drugi sudovi za gajenje biljaka. a glavni n e d o s t a t a k im je otežano prove­ travanje. Veoma su pogodni za individualne odgajivače j e r za izgradnju nisu p o t r e b n a velika ulaganja. o d n o s n o širine odeljka.4 m i 12. Stubovi no­ sači stoje na a r m i r a n i m b e t o n s k i m s t o p a m a čija je visina iz­ n a d zemlje 25 c m .2.P r e m a građevinsko-tehničkim k a r a k t e r i s t i k a m a o d n o s n o spoljnom izgledu. a dužina od 50 do 80 m. Staklenici tipa Venlo. proizvodnoj n a m e n i i drugim osobenostima može se razlikovati više tipova staklenika. Prvobitna holandska 'konstrukcija je nešto izmenjena i p o b o l j š a n a (PO-8. Staklenik se najčešće sastoji iz 2 bloka po 3 ha. Najviše se primcnjuju r a s p o n i od 3. a ponegde i vlažnost. U građevinskom smislu to je niz bočno spojenih pojedinačnih staklenika. te su veoma pogodni za uzgoj rasada. Severnu s t r a n u ovakvog stakleni­ ka čini vertikalni zid uz koji se naslanja kosi stakleni krov. počev od nekoliko desetina kvadratnih m e t a r a pa do onih koji pokrivaju površinu 500—1000 m 2 . gde se proizvode na osnovu holandske licence. Na taj način dobije se je­ dinstvena zastakljena površina podeljena samo nizovima stubova nosača. Grade se od tanjih me­ talnih profila sa m a k s i m a l n o r a z m a k n u t i m »šprosnama«. te se postižu z n a t n e uštede u troškovima grejanja. Staklenici t i p a Venlo. Noseća konstrukcija je izrađena od pocinkovanih če­ ličnih profila. Podizanje velikih blokova omogućuje z n a t n o jevtiniju gradnju j e r se smanjuje broj bočnih staklenih zidova. Jednostrani staklenik. Sastoje se od jednog samostal­ nog odeljenja. krastavac. ali se najčešće primenjuje grejanje t o p l o m v o d o m . Obično su malog kapaciteta i često se grade uz južni zid ne­ ke zgrade. U pojedinačnim staklenicima može se ostvariti odlično provetravanje. Sistemi grejanja m o g u biti različiti. Blok staklenici. o n d a je to stelažni staklenik. Instalacije za grejanjc zemljišta se ugrađuju. to su tzv.6 m. cveće). PO-8A). Svaki blok je unu­ t r a š n j i m p r e g r a d a m a podeljen na dva polja od po 1. koji se uvoze iz Bugarske. često u blo­ kovima od po više h e k t a r a . Visina bočnih staklenih zidova ovih staklenika obično je 1. Slemeni ugao koji čine krovne površine može da b u d e različit. paprika. Vertikalne s t r a n e (bočni i čeoni stakleni zidovi) leže na betonskoj »cokli« širine 15 cm i visine 25 cm.5 ha. time se istovremeno smanjuje spoljna r a s h l a d n a površina u odnosu na u k u p n o zahvaćeni prostor. Blok-staklenici se m o n t i r a j u lako i brzo od elemenata fabričke proizvodnje. Njihova veličina može biti različita. d o k visina u slemenu zavisi od r a s p o n a nosećih elemenata. m a d a se m o g u graditi manje ili veće jedinice. T e m p e r a t u r a vazduha. Dvostrani staklenici imaju krovnu staklenu površinu »na dve vode«. Koriste se za proizvodnju rasada i gajenje povrća. 6.8—2. Osnovni elementi konstrukcije su stubovi no- . mogu biti j e d n o s t r a n i i dvostrani. Grade se p r e t e ž n o od metala. ta­ ko da se stvaranje senki svodi na najmanju m o g u ć u m e r u . Širina (raspon) velikih pojedinačnih staklenika kreće se od 8 do 12 m.

Pokraj instalacije za pođgrevanje vode nalaze se baseni za spravljanjc rastvora đubriva. staklenici sa širim odeljcima pružaju znat­ no veće mogućnosti za p r i m e n u mehanizacije. U novije vreme sve više se grade staklenici sa širokim odeljcima — čak do 20 m.20 m. a na boč­ n i m 3 m m . Kotlovi zagrevaju vodu. karan­ fili i dr. U k u p n a površina ventilacionih ot- vara je 20 % krovne površine. Za auto­ m a t s k o otvaranje p r o z o r a svakog polja od 1.7 cm.20 m. svaki n o m i n a l n e snage 4 miliona kcal/h. T e m p e r a t u r a vode se reguliše p r e m a zahtevima k u l t u r e a u t o m a t o m . Grejna instalacija u stakleniku sastoji se od 4 do 6 cevi u svakom odeljku (lođi) pričvršćene na stubovima nosačima. svaki za po j e d n o polje od 1. Ipak. a u slemenu 3 m.sači r a z m a k n u t i 3 m po dužini a 3. Bočni i krovni nosači stakla (šprosne) izrađene su od pocinkovanog čeličnog lima. odavde se rastvori ubacuju u vodovodnu instalaciju. t r e b a očekivati da će u b u d u ć n o s t i preovladati staklenici sa širim odeljcima. Instalacija za navodnjavanje u svakom stakleničkom b l o k u od 6 ha razdeljena ie na 4 ogranka. Otvaranje je 70 % a u t o m a t s k o i 30 % r u č n o .5 ha postoje 2 mehanizma.5 h a . Kotlarnica je o p r e m l j e n a cirkulacionim p u m p a m a za pođgrevanje mazuta i vode za sva 4 staklenička polja. ali je jedan od njih oprem­ ljen da razvija paru.20 m p o p r e č n o . Uređaji za pođgrevanje vode obezbeđuju toplu vodu za zalivanje p r e k o posebne p u m p e .20 m. Stubovi su p o p r e č n o vezani gredicama. Voda se rasprskava d i z n a m a m o n t i r a n i m na plastičnim cevima. Brzina podizanja i spuštanja prozora je 0. . Danas se kori­ ste u g l a v n o m u proizvodnji rentabilnijih k u l t u r a (ruže. Staklo je pričvršćeno specijalnim gitom i metal­ nim spojnicama. Kotlarnica ima 4 kotla.003 m/s. r a z m a k između šprosni je 75.40 m p r i n o s je bio veći 12%. a po dužini o l u k o m . Svako polje od 1. Istraživanja su pokazala da se u staklenicima sa širim odeljcima m o g u da ostvare poA'oljniji uslovi za uspevanje gajenih k u l t u r a . tako se dobijaju staklenički odeljci (lađe) s r a s p o n o m od 3. Maksi­ m a l n a t e m p e r a t u r a vode u glavnoj odvodnoj cevi je 115°C a u p o v r a t n o j 90"C. Provetravanje se ostvaruje p o m o ć u ventilacionih otvo­ ra na k r o v n i m površinama. Za svaka dva staklenička odeljka (lođe) postoji hid­ r a n t za r u č n o zalivanje. Konstrukcija je izračunata da izdrži opterećenje snegom 2 2 do 70 kg/m i pritisak vetra od 55 kg/m .). Grejna instalacija je i z r a č u n a t a na t e m p e r a t u r n u raz­ liku ( A t ) 30°C i brzinu vetra 5 m/sec. Osim toga. po 2 ili 3 sa obe strane. Visina b o č n i h staklenih površina od cokle do strehe je 2.5 ha ima nezavisan kolao. pri spoljnoj t e m p e r a t u r i od —12°C. U istim s r a z m e r a m a povećava se i čisti dohodak. U staklenicima is r a s p o n o m 6. Debljina stakla na k r o v n i m p o v r š i n a m a je 5 m m . U Holandiji su do- Staklcnik s velikim krovnim rasponom bili 18% veći p r i n o s paradajza u staklenicima s r a s p o n o m oko 13 m u poređenju sa staklenicima čiji su odeljci široki 3. G a r a n t o v a n a t e m p e r a t u r a vazduha u stakleniku je 18°C. Maksimalni k a p a c i t e t instalacije je 30 l/s i obezbeđuie n e o p h o d n e p o t r e b e biljaka za vodom.Ventilacioni prozori se podižu najviše 70 cm.

Pokretni staklenici. energetske krize. INSTALACIJE ZA ODRŽAVANJE MIKROKLIME U STAKLENICIMA GREJNA INSTALACIJA Grejanje staklenika predstavlja vrlo visoku stavku u troškovima proizvodnje. U p r v o m slučaju voda se zagreva do t e m p e r a t u r e 90—95 C C. Pri tem­ p e r a t u r i vode ispod 90°C postiže se r a v n o m e r n o zagrevanje Staklenici napravljeni od prozora toplih leja . Staklenici od prozora za tople leje. U današnje vreme za zagrevanje velikih stakleničkih kompleksa najviše se primenjuje grejanje vrelom vodom. Pokretni staklenici nastali su iz težnje da se reši prob­ lem plodoreda. Po svom izgledu ne razlikuju se mnogo od običnih staklenika. zemni gas ili ugalj. Montiranje i demontira­ nje obavljaju se lako i b r z o bez oštećenja prozora. brzog »zamaranja« zemljišta i sporog obnav­ ljanja njegovih a g r i k u l t u r n i h osobina. Prozori se na p r i k l a d a n način povezu n a r o č i t i m spojnicama. ili da se vrati na s t a r o mesto. Na stelaže se postavljaju saksije ili polietilenski sudovi sa biljkama. Zbog toga je veoma važno da se za zagrevanje staklenika odabere e k o n o m s k i i funkcionalno naj­ povoljniji grejni sistem. može p o m e r i t i . Na taj način maksi­ malni u č i n a k grejanja. Savremene grejne instalacije grade se tako da u p e r i o d i m a s vrlo niskim t e m p e r a t u r a m a rade kao zatvoreni sistemi s pregrejanom vo­ dom do 115°C (u odvodnoj cevi). Tako je moguće da svake go­ dine staklenik pokrije novu površinu. sa toplanama na mazut. Umesto temelja postavljene su čelične šine po kojima se cela konstrukcija staklenika. visine 12—50 m) u čijoj u n u t r a š n j o s t i je postavljen sistem stelaža koje se nepre­ k i d n o k r u ž n o kreću u vertikalnom smislu. Po svojoj konstrukciji toranj-staklenici predstavljaju značajnu novinu u oblasti stakleničkog građevinarstva. termosifona. Toranj-staklenici. U manjim stakleni­ cima primenjuje se toplovodno grejanje s p r i r o d n o m cirkula­ cijom vode. a d r u g o m do 115°C. To su visoki tornjevi od čelika i stak­ la (Ruthnerovi staklenici kule. postiže se m a n j o m i jevtinijom mrežom grejnih tela (cevnih registara). dok se za velike staklenike grade sistemi s p r i n u d n o m cirkulacijom pod nis­ kim ili visokim pritiskom. p r e k o sistema valjaka. N a u č n a istraživanja i proizvodno iskustvo pokazali su da je za staklenike u kojima se gaji povrće zasad najpogod­ nije toplovodno grejanje s p r i n u d n o m cirkulacijom. Bočne s t r a n e ovakvih i sličnih m o n t i r a n i h staklenika treba i z n u t r a obložiti plastičnim folijama i t a k o smanjiti hlađenje. Od običnih p r o z o r a za tople leje m o g u se m o n t i r a t i provizorijumi za forsiranu proizvodnju povrća i gajenje r a s a d a . a u ostalo vreme kao otvo­ reni s t e m p e r a t u r o m vode ispod 100°C. naročito u novije v r e m e s pojavom tzv. u periodima sa kritično niskim tem­ p e r a t u r a m a . na principu tzv.

j e r t a d a voda brže kruži i bolje greje staklenik. Cevi se uvek m o n t i r a j u t a k o da se obezbedi slobodno i lako kretanje vode kroz njih i zato se kolena na prevojima prave široko zaobljena. toplovodno grejanje se d o b r o podešava. a kotlovi imaju visok koeficijent korisnog dejstva (70—80 %>). Oni se m o g u grejati p l a m e n o m . Najpogod­ niji način zagrevanja ovakvih staklenika je topla voda koja p r i r o d n o kruži kroz instalaciju. Vazduh se zagreva u kaloriferima i ventilatorima se razduvava po stakleniku. a zatim se proteže do s u p r o t n o g kraja staklenika. penje se. K o t a o t r e b a da se postavi na nižem nivou od površine stak­ lenika. k a o lakša. Ukoliko je dužina ve­ ća. Može se p r i m e n i t i u stakle­ nicima čija dužina ne prelazi 30—40 m. voda cirkuliše u s p o r e n o . Ovaj sistem grejanja radi na principu termosifona. primenjuje se parno grejanje staklenika. Za naše prilike još uvek je od interesa zagrevanje ma­ lih staklenika. Veličina ovog suda zavisi od veličine cel o k u p n e instalacije. p a r o m . zbog mnogih nedostataka. kakve grade individualni odgajivači. Dužina i širina cevi o d r e đ u j u se zavisno od veličine staklenika. a sastavci sa bočnim cevima viljuškasto. Postoje tri različita režima r a d a instalacije za grejanje toplim vazduhom. Osim toga. zavijaju naniže pored čeonog stak­ lenog zida. t a k o da što m a n j e zasenjuju biljke. vrelom v o d o m ili električ­ n o m s t r u j o m . U ovom slučaju u m e s t o tople vode kroz grejne cevi struji vodena p a r a . U novije vreme sve širu p r i m e n u nalazi grejanje stakle­ n i k a toplini vazduhom. Ostali načini grejanja. Sami kaloriferi mo­ gu biti različiti po konstrukciji i vrsti toplotnog izvora. kao i od t e m p e r a t u r e koja se želi da obezbedi u stakleniku. itd. Razlika u t e m p e r a t u r i vode koja izlazi iz kotla i o n e koja se ohlađena vraća u k o t a o je o k o 12°C. Cevi se pričvršćuju konzolama po­ r e d zidova ili na stubove nosače između odeljaka. Od ove cevi odvajaju se druge cevi koje s malim p a d o m prolaze ispod krovne konstrukcije ćelom dužinom staklenika. Cev koja odvodi t o p l u vodu iz kotla i ona ko­ j o m se voda vraća u kotao t r e b a da b u d u istog prečnika. Naj­ viša tačka grejnog sistema poveže se s malim rezervoarom u koji se voda izliva prilikom svog širenja usled zagrevanja (ekspanzioni sud). P o t r e b n o je da se postave deblje cevi. Glavna odvodna cev polazi od najviše tačke kotla i ide uvis do 50—60 cm ispod slemena krova. vraćaju se n a t r a g paralelno sa coklom i ulivaju u j e d n u zajedničku cev k o j o m se ohlađena voda vraća u do­ nji deo kotla. ulazi u odvodnu cev i prolazeći kroz grejne cevi u stakleniku poste­ p e n o se hladi i vraća kroz p o v r a t n u cev u najniži deo kotla. a ne u obliku slova T. Voda koja se zagreje u kotlu. U veoma ograničenim srazmeram a . Veoma je važna pravilna m o n t a ž a kotla i grejnih cevi.svih delova staklenika. t e m p e r a t u r e i količine vode koja kruži kroz instalaciju. a grejanje je nesigurno i neravnomerno. penje se naviše. Za grejanje većih staklenika uz ko­ t a o se m o n t i r a p u m p a koja potiskuje vodu i ubrzava njenu cirkulaciju. ne izlučuju se štetne materije za biljke i radnike. . gde se ponovo zagreva.

pro­ lazi kroz kalorifer i ponovo se vraća u njega.15—0. vazdušno grejanje ima ne­ ka značajna preiinućslva.00 . a na njegovo mesto ubacuje svež spoljni vazduh.50 7. grejanje o d m a h prestaje i staklenik se vrlo brzo ohladi.80 2. Teorijski gubitak toplote grejanog p r o s t o r a izračunava se po jeđnačini t o p l o t n e provodljivosti: gde je: 0 — teorijski gubitak toplote u kcal/h F — površina spoljnih ravni staklenika u m 2 k — koeficijent toplotne provodljivosti materijala od kojeg su izgrađene spoljne ravni staklenika t°i — dozvoljena m i n i m a l n a t e m p e r a t u r a u stakleniku tU2 — apsolutna m i n i m a l n a t e m p e r a t u r a rejona u perio­ du od najmanje 20 godina Po p o m e n u t o j jednačini izračuna se gubitak toplote po­ sebno za svaku vrstu materijala koji ograđuje u n u t r a š n j o s t staklenika od spoljnog p r o s t o r a . nepovoljno je i to što je t e m p e r a t u r a zemljišta u staklenicima s vazdušnim grejanjem za oko 2°C niža u poređenju s toplovodnim. Ovde su prikazani s a m o osno­ vni principi takvih izračunavanja.5 mm Obično staklo debljine 3—5 mm Betonski zid (omalterisan) debljine 20 cm Betonski pod u stakleniku Zemljište u stakleniku Polieiilenska folija 0. investiciona ulaganja su niža. Za održavanje toplot­ nog režima u stakleniku n e o p h o d n e su skupe instalacije i z n a t a n u t r o š a k energije. ukoliko n a s t a n e p r e k i d struje.00 4. U n a r e d n o m pregledu dati su koefi­ cijenti toplotne provodljivosti glavnih materijala od kojih se sastoje površine staklenika. Zbog toga je veoma važno da se s velikom pažnjom izračuna p o t r e b n a količina toplote i odgo­ varajući kapacitet instalacije.00 2. već sni­ žava — ostvaruje se ventilacija staklenika. u l o m slučaju u n u t r a š n j a t e m p e r a t u r a se ne povećava. j e r brojni i snažni e l e k t r o m o t o r i troše mnogo struje. p o m e š a n sa svežim vazduhom koji se usisava spolja. po uinereno toplom — mešovito. Osim toga. c) Mešoviti režim — vazduh iz staklenika se delimično izbacuje napolje. Najzad.00 1.20 mm (k) 5. P o t r e b n a količina t o p l o t e zagrevanja j e d n o g stakle­ nika j e d n a k a je zbiru različitih toplotnih gubitaka. a kad je vre­ me toplo — samo sa svežim vazduhom koji se ne zagreva. čime se ostva­ ruju uštede u gorivu k a d a je vreme promenljivo. Troškovi eksploatacije su znatno ve­ ći. Može brzo da se uključi i isključi i tako izbegne inertnost toplovodnog sistema. Međutim. Izračunavanje toplotnog bilansa. b) Režim sa svežim vazduhom — usisani vazduh iz stak­ lenika se izbacuje napolje. Vrsta materijala Obično staklo debljine 2—2. a uslovi za mehanizaciju obra­ de zemljišta povoljniji. ovaj sistem grejanja ima i vrlo ozbiljne nedostatke. Prilikom izračunavanja toplotnih gubitaka ovaj koeficijent se uzima iz tablica tehničkih n o r m i za projektovanje grejnih i ventilacionih instalacija. Koeficijent toplotne provodljivosti (k) predstavlja koli­ činu toplote koja prelazi iz tople p r e m a hladnoj sredini kroz l m 2 p r e g r a d n o g materijala koji razdvaja te sredine. Uz primenu odgovarajućih d o p u n s k i h u r e đ a j a može da se iskoristi i za hlađenje staklenika.a) Cirkulacioni — vazduh se usisava iz staklenika. U poređenju sa toplovodnim. obezbeđuje neprekidno kretanje vazduha u stakleniku što je povoljno za oprašivanje gajenih biljaka. ili da se instališe rezervni elektroagregat. a delom koristi za recirkulaciju. Zbog toga je n e o p h o d n o da se obezbedi snabdevanje strujom iz dva pravca. Dobijena vrednost se povećava za o k o 2 5 % zbog gubitka toplote usled deiovanja vetra i n e k i h drugih činilaca. Instalacija se pravi tako da po hladnom vremenu radi cirkulaciono. a zatim se dobijeni rezultati saberu i tako dobije u k u p a n gubitak toplote za ceo staklenik. za razliku od toplovodne in­ stalacije koja još izvesno v r e m e izlučuje toplotu iako voda ne cirkuliše. za vre­ me od 1 h i p r i t e m p e r a t u r n o j razlici od 1°C (kcal/h/1°C).

p r i ko2 rišćenju tople vode 90/70°C. Poznati holandski i bugarski staklenici tipa Venlo. da ne zasenjuju biljke. i zavisi od klimatskih ka­ r a k t e r i s t i k a određenog geografskog p r o s t o r a . ot­ vori m o g u biti pojedinačni ili se čitavi sektori krovne površi­ ne podižu i spuštaju. naj­ više zastupljeni. da izračuju što više toplote po jedinici grejne površine i da m o g u lako da se održavaju. Cevi se obično m o n t i r a j u pored bočnih zidova i na stubovima-nosačima između stakleničkih odeljaka. a u j u ž n i m krajevima s nešto m a n j i m (oko 250 kcal/h/m 2 ). da zauzimaju m a l u k o r i s n u površinu staklenika. U staklenicima sa veli­ k o m š i r i n o m odeljaka postavljaju se i d o p u n s k e grejne cevi ispod krova. INSTALACIJE ZA PROVETRAVANJE Veliki staklenici se provetravaju p r e k o otvora na krov­ noj površini. a mali imaju ventilacione otvore i na b o č n i m staklenim zidovima. njihova dužina. Grejna površina cevi. Važno je da grejna tela budu što manja. Za naše podneblje bilo bi p o t r e b n o da ventilacioni otvori zauzimaju b a r 30 % od kro­ vne staklene površine.Proizvedena toplotna energija prenosi se u staklenički p r o s t o r p r e k o grejnih tela. što je nedovoljno za n o r m a l n o provetravanje u toku prolećnih meseci. tj. koji su u nas. U k u p n a površina ventilacionih otvora predstavlja važan elemenat u konstrukciji staklenika. po jednačini klenika površine 1000 m n e o p h o d n o 300. onda će grejna površina cevi (F) biti: 2 Na osnovu p o d a t a k a o vrsti. . izračunava se na osnovu toplotnih gubitaka staklenika. imaju samo 20% ventilacione površine od u k u p n e krovne površine. uz v r e d n o s t k = 10 kcal/m . Veoma je važno da grejne cevi b u d u pravilno razmeštene u p r o s t o r u staklenika. debljini i drugim osobina­ ma cevi lako se izračuna njihova odgovarajuća dužina. Zavisno od konstrukcije staklenika. s ciljem da se obezbedi r a v n o m e r n a raspodela toplote i omogući lako kretanje o r u đ a za r a d .000 kcal/h. i p o d uslovom da se u stakleniku održi t e m p e r a t u r a 20 °C. Sada se kao grejna tela najviše koriste glatke metalne cevi. Za naše k o n t i n e n t a l n e predele n e o p h o d n o je da se grej­ ne instalacije grade s k a p a c i t e t o m od najmanje 300 kcal/h/m 2 . inače.

Instalacija za navodnjavanje orošavanjem ili kapanjem može se povezati s uređajem za programiranje. na p r i m e r 1/3. koji automat­ ski otvara i zatvara odgovarajuće elektromagnetne ventile i tako reguliše količinu vode i trajanje navodnjavanja. te se može koristiti za prihranjivanje useva r a s t v o r i m a mineralnih đubriva. Primenjuju se uglavnom tri načina navodnjavanja: crevom (ručno). zavisno od načina na­ vodnjavanja.U sav remeni m staklenicima ventilaciona instalacija se sastoji od sistema mehaničkih i elektromehaničkih uređaja p o m o ć u kojih se ostvaruje a u t o m a t s k o ili p o l u a u t o m a t s k o ot­ varanje i zatvaranje. Prog­ r a m zalivanja može da se podesi unapred i da b u d e ostvaren a u t o m a t s k i . otvara r u č n o . orošavanjem i kapanjem. Za sistem orošavanja i kapanja kori­ ste se p o k r e t n e plastične cevi sa odgovarajućim otvorima. Mehanizam za otvaranje i zatvaranje uključuje se. U novije vreme u g r a đ u j u se a u t o m a t s k i uređaji koji otvaraju i zatvaraju ventilaciona okna ne s a m o u zavis­ nosti od t e m p e r a t u r e već i od relativne vlažnosti vazduha u stakleniku p u t e m impulsa koje daje naročiti higrostat. Na o d r e đ e n i m mestima. U novije vreme grade se drenazm sistemi na celoj površini staklenika. ugrade se odgovarajući priključci. drenažni sistem predstavlja vrlo kori­ snu instalaciju j e r omogućuje da se ispiranjem zemljišta sma- INSTALACIJE ZA NAVODNJAVANJE Kapacitet i izgradnja instalacije za navodnjavanje zavi­ se od potreba biljaka za vodom i od načina navodnjavanja. rasprskivačima ili cevčicama za kapanje. Glavne vodovodne cevi obično se montiraju visoko na nosećim sluhovima. Centralna betonska staza i grejne cevi u stakleniku . Uređaji za p r o g r a m i r a n j e navodnjavanja mogu se pove­ zati sa sličnim uređajem za prihranjivanje biljaka i dozira­ nje r a s t v o r a mineralnih đubriva. ali se uvek ostavlja mogućnost da se jedan deo ventilacionih površina. p u t e m impulsa koji se p r e k o k o m a n d n e table prenose od specijalnog t e r m o s t a t a postavljenog na p o g o d n o m m e s t u u stakleniku. k a o i za zaštitu useva. Uprkos tome što z n a t n o poskupljuje izgradnju. bez prisustva r a d n i k a . Drenažna instalacija. Instalacija za navodnjavanje od plastičnih materijala ima značajno preimućstvo n a d m e t a l n o m — ne razjedaju je soli rastvorene u vodi. ili isklju­ čuje.

mozaik i dr. cikade. na svakih 5—6 m. staklenička belokrilka.. staklenička belokrilka. lisne vaši i dr. crveni pauk. Papriku. TRANSPORTNE INSTALACIJE Savremcni staklenici se o p r e m a j u i nekim specifičnim instalacijama koje u velikoj m e r i olakšavaju rad i doprinose povećanju ekonomičnosti. tripsi i dr. . a preko toga k u l t u r n i m slojem zemlje debljine 40—50 cm. Drenažni sistem se sastoji od drenažnih cevi i kolekto­ ra. a najopasnije bolesti pepelnica. Kolos-Moskva 1977. virus mozaika duvana i dr. crveni pauk. INTEGRISANA BORBA PROTIV I BOLESTI NA POVRTARSKIM U STAKLENICIMA 1 ŠTETOČINA USEVIMA Gajenje p o v r l a r s k i h useva u staklenicima p r a k t i č n o ni­ je moguće bez sistematskog sprovođenja kompleksa profilak­ tičnih. Prostor se zatim nasipa slojem šljunka ( 2 0 — 30 cm) i peska (5—10 cm). sovice. a ko­ lektori su azbestnocementne cevi prečnika 150 m m . Elenkovu i dr. t r a n s p o r t n e trake. često bez plodosmene. askohitoza. kra­ stavcu i paprici. bela i siva truležnica. pepelnica. ili vise i kotrljaju se niz grejne cevi m o n t i r a n e na sluhovima i k r o v n i m nosačima. lisne vaši. m e đ u bolestima su naročito štetne fitoftora. visoka t e m p e r a t u r a i vlažnost vazduha p o t p o m a ž u masovno razmnožavanje i širenje m n o g o b r o j n i h bolesti na glavnim stakleničkim k u l t u r a m a — paradajzu. ta kode n a p a d a j u mnoge štetočine — nemato­ de. kladosporijum. Drenažni sistem je n e o p h o d a n n a r o č i t o na zemljištima sa sla­ bo propustijivim p o d o r a n i č n i m slojem. Na k r a s t a v c u su najopasnije štetočine korenove nemato­ de. Integrisana zaštita biljaka predstavlja sistem m e r a koji omogućuje da se razmnožavanje i širenje populacija štetoči1) Prema E. Drenažne cevi su keramičke. a naročito nepravilnog đubrenja useva mineralnim đubrivima. verticiliozno i fuzariozno uvenuće. Drenažne cevi se postavljaju na d u b i n u o k o 75 cm. Zemizdat — Sofija. sovice. crveni pauk. p a m u k o v a lisna vaš. siva i bela truležnica.: Proizvodstvo na zelenčuci v oranžerii.. N e p r e k i d n o iskorišćavanje zemljišta u staklenicima.. agrotehničkih i hemijskih m e t o d a suzbijanja štetočina i bolesti. virusni mozaik i dr. Na paradajzu velike štete mogu da učine korenove ne­ m a t o d e . raz­ ličite vrste kolica koja se kreću najčešće po cevima grejne instalacije na zemlji. N a r o č i t o problem predstavlja transportovanje materijala duž staklenićkih odeljaka. prečnika oko 50 m m . Za tu svr­ hu m o n t i r a j u se specijalne platforme.nji prevelika koncentracija soli koja nastaje usled obilnog. i bolesti — pepel­ nica. ili n e š t o dublje.

sve instalacije u stakleniku (noseća konstrukcija. a zatim pažljivo i d o b r o isprskaju 5—10%-lnim r a s t v o r o m 0. radi uništavanja akara. P a r a se p u š t a pod ciradu dotle dok se zemljište na du­ bini 30 cm zagreje iznad 70°. održavanje optimalnog režima t e m p e r a t u r e i vlažnosti vazduha i zemljišta. zemljišno-đubrevitih smeša. Sistem uključuje sve do sada poznate m e t o d e suzbija­ nja i svaka pojedinačna m e r a se preduzima samo a k o je ne­ o p h o d n a i usklađena s k o n k r e t n i m uslovima. P r e dezinfekcije zemljište treba pažljivo da se p r i p r e m i . s ciljem da se u n i š t e prouzrokovači bolesti i štetočine koji zaostanu na površini i u p u k o t i n a m a zidova. Na d o b r o p r i p r e m l j e n o m zemljištu i p o d p r i t i s k o m . Parenje zemljišta može da se izvede na više načina. Zemljište p r e p a r e n j a treba da bude malo do u m c r e n o vlažno. Pošto se pažljivo uklone biljni ostaci. zemljišta. Površine ne­ d o s t u p n e za mašinu obrade se ručno. akarida. U slučaju da je zaraženo n e m a t o d o m . instalacija i stakla.2% fosiamida).1% akreksa i 0. cevi. Najefikas­ nija je dezinfekcija vodenom p a r o m . agrotehničkih i bioloških m e r a uloga hemijske metode u suz­ bijanju bolesti i štetočina i njene negativne posledice u znat­ noj meri se smanjuju. Šire cirade su manje pogo­ dne. koren je se skuplja u plastične vreće i odnosi da­ leko od staklenika. Cirade su široke 3. r o t o v a t o r o m ili na drugi način. Dezinfekcija stakleničkih instalacija i o p r e m e obavlja se po završetku vegetacije biljaka. Najpre se obavi o b r a d a na d u b i n u 25—30 cm. Na taj način. Profilaktične mere. lisnih vaši i belokrilke (npr. ili se spaljuje. Osnovnu profilaktičnu m e n i pred­ stavlja dezinfekcija staklenika. Trajanje zagrevanja zavisi uglav­ n o m od kvaliteta p r i p r e m e zemljišta i pritiska p a r e p o d ti­ r a d o m . Posle toga biljke se iskopavaju (dok su još sveže) i pri t o m e p o s m a t r a korenov sistem da se otkrije prisustvo korenove n e m a t o d e . Odmah posle poslednje berbe plodova biljke se isprskaju smešom p r e p a r a t a . dužine 1 m. rastvo­ r o m 0. staklene površine) najp r e se ispcru vodom.1% akreksa. doslednom primenom profilaktičnih. primenjuju se hemijska sredstva — fumiganti.2%). cevi.6 m a duge 30—40 m. zatim odgajanje zdravog ra sada. Krajevi razastrte cirade pritisnu se vrećicama peska (te­ škim 5—6 kg. prcčnika 10—12 cm). a ako za to nema moguć­ nosti.15% k a r a t a n a ili benomila. ambalaže i semena. Posle toga se pristupa dezinfekciji zemljišta.5%) i fosfamida (0. 0. tek toliko da se grudvice ne raspadaju u prašinu. Preko cirade Dezinfekcija zemljišta vodenom parom se zatim zategne k a p r o n s k a mreža koja se po rubovima na svakih 50 cm pribode za zemlju naročitim metalnim kotvama. Krastavci se prskaju sredstvima pro­ tiv pepelnice.na i prouzrokovača bolesti drže ispod praga e k o n o m s k e štet­ nosti. koja obezbeđujc d o b r u propustljivost. ali se najviše primenjuje ubacivanje p a r e ispod naročitih termostabilnih cirada napravljenih od PVC ili polipropilena. U novije vreme sve više se uvode biološke metode suzbijanja štetnih insekala i akara. Paradajz se isprska mešovitim r a s t v o r o m cineba (0. Pri t o m e je važno da se stvori mrvičasta s t r u k t u r a .

Unošenjem svežeg stajnjaka. Zemljišno-đubrevile smeše za proizvodnju rasada deziinlikuju se na isti način k a o i zemljište — vodenom p a r o m . Hemijske mere. Sada se najviše koriste granulisani basamid (60—70 g/m 2 ) i nemagon (100 g/m 2 ). p o r e d glavnog. Postoje i mnoga druga efikasna sredstva za ovu svrhu. uz pritisak u magistralnoj dovodnoj cevi 1. o d n o s n o na 735 m 2 (6—7 cirada) ako se koristi priti­ sak od 10 m m .6 kg/cm 2 . prilagode se i p o s t a n u o t p o r n i na taj fungicid.4—1.15 l/m 2 ) i dr. Kotao kapaciteta 6—8 hiljada kg pare na čas obezbeđuje istovremeni r a d na povr­ šini od 1350 m 2 (11 cirada) pri pritisku od 5 mm vodenog stuba. a zatim se p r e m e š t a na novu površinu. Zbog toga je korisno da se . Usporavanje razvoja i smanjenje štetnosti opasnih bolesti paradajza i krastavca u velikoj m e r i zavise od p r i p r e m e zemljišta. Broj cirada koje istovremeno rade zavisi od kapaciteta parnog kotla.5 l / m 2 ) . Ambalaža i inventar se mogu d o b r o dezinfikovati p o t a p a n j e m za nekoliko sekundi u mešoviti r a s t v o r formalina (10°/o) i a k r e k s a (0. Posle toga cirada stoji još 2—3 h. U t o k u vegetacije biljaka suzbijanje bo­ lesti i štetočina može najuspešnije da se ostvari ako se blago­ v r e m e n o otkriju ognjišta štetnih organizama i o d m a h preduz m u m e r e za njihovo lokalizovanje i likvidiranje. imaju i s p o r e d n o deiovanje. pa je u to vreine zemljište uvek dovolj­ no toplo za p r i m e n u fumiganata. rotacije kul­ t u r a i dr. a samo izuzetno hemijskim sredstvima. Pošto se u nas dezinfekcija zemljišta p a r o m obavlja le­ ti. Mnoge agrotehničke mere. Is­ p r e d ulaza u dezinfikovani staklenik postavljaju se sudovi sa r a s t v o r o m hemikalija za dezinfekciju. insekticid i herbiciđ. koji obično sadrži prouzrokovače mnogih bolesti p o v r t a r s k i h biljaka. U n a š e m pod­ neblju staklenici se p r i p r e m a j u za novi ciklus proizvodnje u avgustu i septembru. povećavaju o t p o r n o s t stakleničkih k u l t u r a p r e m a bolestima i štetočinama. koji je i sam p r e t r p e o biotermičku dezinfekciju. u koje se zamače obu­ ća s navlakama. Vrlo efikasnu m e r u predstavlja iskorišćavanje sorti ot­ p o r n i h na biljne bolesti. Mnogi prouzrokovači gljivičnih bolesti stakleničkih use­ va. Na dezinfikovane parcele može da se dolazi s a m o s obu­ ćom p r e k o koje je navučena navlaka od plastične folije. Ambalaža i inventar koji se koriste u proizvodnji rasa­ da dezinfikuju se vodenom p a r o m — drže se oko 2 časa is­ p o d cirade na t e m p e r a t u r i 100—110°C. Agrotehničke mere. održa­ vanja o p t i m a l n e mikroklime. š t o se o b i č n o čini istovremeno sa p a r e n j e m zemljišta. U novije v r e m e za suzbijanje bolesti i štetočina u sta­ klenicima koriste se mnogi efikasni pesticiđi. Veliki značaj u prevenciji virusnih. Grupa od A—5 radnika može u jednoj smeni da obradi p a r o m 8—10 parče lica. u znatnoj meri se sma­ njuje efikasnost dezinfekcije zemljišta. pravilno i blagovremeno sprovedene. dezinlikuje se centralna betonska staza. nemalocid. Većina fumiganata deluje istovremeno kao fungicid. Prosečni u t r o š a k p a r e za dezinfekciju 1 m 2 po­ vršine iznosi 7 kg/h. na j pre p a r o m p o m o ć u creva. Dezinlikovano zemljište se po pravilu d u b r i zgorelim slajnjakom. Efi­ kasnost p r i m e n e fumiganata zavisi od valjanosti p r i p r e m e zemljišta. posle dugotrajne p r i m e n e istog fungicida. takve hemijske supstanee koje na štetne organizme u zem­ ljištu deluju svojim isparenjima. gljivičnih i bakterij a l n i h bolesti ima termička i hemijska dezinfekcija semena. postoje mnoge m o g u ć n o s t i da se infektivni organizmi pre­ nesu iz suseđnih staklenika i s polja. zatim tečni v a p a m (0. Za hemijsku dezinfekciju zemljišta koriste se fumiganli. Zbog toga je veoma važno da se zdravstveno stanje biljaka neprekidno i pomno prati. t j . što iziskuje veliku predostrožnost. Dosleđno sprovođenje kompleksa profilaktičnih i agro­ tehničkih m e r a smanjuje obim ostalih m e r a borbe protiv bo­ lesti i štetočina u toku vegetacije useva za 60—70%. posebno na najmasovnijc rasprostra­ njenu štetočinu — belokrilku i na njene parazite. Mnogi od njih.20%). U tom pogledu od naročitog interesa je s p o r e d n o deiovanje lungicida na štetnu i korisnu e n t o m o f a u n u . Kad se završi parenje zemljišta u stakleniku. a naročito od njegove t e m p e r a t u r e . d o b r e nege. a zatim još i prskanjem 10%-tnim r a s t v o r o m formalina (0.pare od 5 do 6 mm vodenog s t u b a zagrevanje (dovod pare) traje 9—10 h. pravilnog đubrenja.

grabljivi a k a r — Phytoseiulus persimilis A.1%). tako belokrilkine larve bivaju zaražene gljivicom. a k r e k s je delotvoran protiv akara. Za fumiaaciju se koriste bladafum (10 g/200 m 3 ) i nogos (450 ml/3000 m 3 ). j e r une­ seni bioagensi pokazuju visoku osetljivost p r e m a pesticidima.. veoma su pogodni za p r i m e n u bioloških m e t o d a zaštite bi­ ljaka. postoje povoljni uslovi da se sa polja u staklenik prenesu različite bolesti i štetočine. usleđ čega masovno ginu. tek k r a j e m n o v e m b r a n a s t a n u uslovi za njihov razvoj i kori­ snu aktivnost. Staklenici. p o r e d hemijskih m e r a borbe. k a r a t a n (0.2%-tnim r a s t v o r o m t i o d a n a ili 0.).4%).).08%-tnim r a s t v o r o m rogora. Belokrilka se naseli u takvim s r a z m e r a m a da je n e o p h o d n o tretiranje hemijskim p r e p a r a t i m a svakih 4—5 dana. pored akreksa i m o r e s t o n a . k a o svojevrsna ekološka ostrva. Pri gajenju nekih sorti u o d r e đ e n o v r e m e može se izvesti preimunizacija r a s a d a sla­ bo patogenim rasama TMV. a protiv pepelnice na paradajzu i pap­ rici uglavnom tiozol (0. bromeks (0. radi ograničenja štetnosti mozai­ ka duvana. b a k a r n i eksihlorid (0. Protiv slakleničke belokrilke (Trialeurodes v a p o r a r i o r u m Westw.1%) i afugan (0. u novije vreme sve više se primenjuje i biološko suzbijanje. pošto se vegetacija jesenjih useva paradajza i krastavca završava već krajem decembra. Veoma je važno da se prilikom upotrebe pesticida u slaklenicima postupi p r e m a u p u t s t v i m a za primenu pojedinih p r e p a r a t a radi postizanja o p t i m a l n e efikasnosti u borbi protiv bolesti i štetočina. H..05%). Za suzbijanje belokrilke i lisnih vaši efikasni p r e p a r a t i za p r s k a n j e su aktelik (1 kg/ha).3—0.2—0. itd. Za prskanje paradajza protiv plamenjače najčešće se primenjuju kuprocin (0. tzv. U p r v o m periodu vegetacije jesenjeg krastavca (od nicanja do prve berbe) javlja se masovno preletanje belokrilke sa polja "u staklenike. T a d a t r e b a p r i m e n i t i prskanje fungicidima koji su istovre­ m e n o aktivni i protiv pepelnice i protiv a k a r a (akreks i mo- . pa p r e m a tome i šteta koju nanosi. Na p r i m e r . K a d a se paradajz i krastavac gaje kao p r e t h o d n i (jese­ nji) usevi.15%) i dr. Obavezni elementi ovakvog p r o g r a m a su dezinfekcija zemljišta i u p o t r e b a zdravog. Za suzbijanje pepelnice na krastavcu sada se najviše ko­ riste p r e p a r a t i a k r e k s (u koncentraciji 0.15%). U borbi protiv lisnih vaši koje n a p a d a j u stakleničke kul­ ture uspešno se koriste njihovi paraziti — afidofagi (Aphidius m a t r i c a r i a e Hal.3%) i dr. koji su česte štetočine stakleničkih useva. u našim staklenicima redovno javlja kao opasna štetočina. Biološke metode suzbijanja štetočina.). cubensis) d o b r o deluju cineb (0.3—0. Međutim. n e m a dovoljno vremena za razvoj korisnih organizama. tiodan (0. Protiv a k a r a . kori­ sti se i keltan u koncentraciji 0.08%). a zatim benlejt (0.03—0. inače. Zbog toga se r a s a d p r s k a 0.05—0. Pri t o m e se moraju preduzeti n e o p h o d n e m e r e zaštite radnika od štetnog delovanja pesticida na njihov organizam. U t o k u poslednje decenije uspešno su sprovedena istraživanja i r a z r a đ e n e prak­ tične m e t o d e biološke borbe protiv niza štetočina na stakleničkim usevima. rogor (u konc.08—0. i dr. Mnogi od ovih p r e p a r a t a imaju insekticicmo i akaricidno dejstvo. Ovaj p r i r o d n i neprijatelj belokrilke odgaja se u veštačkim uslovima pa se pušta u staklenik u o d r e đ e n o vre­ me da uništava larve belokrilke. sada se u m n o g i m zemljama masovno koristi j e d a n drugi. U to v r e m e m o g u da se pojave a k a r i i r a n e zaraze pepelnicom. s različitim vrstama aktivne materije.2—0. Ova gljivica može da se odgaji na veštačkim hranijivini p o d l o g a m a i da se p r s k a n j e m njene spore nanesu na biljke krastavca.3—0. m o r e s t o n i tiozol deluju na jaja i larve belokrilke i akare. Na befokrilkinim larvama parazitski živi insekt enkarzija (Encarsia formosa Gah. U tim uslovima nije moguće da se u sistem zaštite uključe biološke m e r e borbe.u sistem m e r a suzbijanja uključuju ne samo nova hem i j ska sredstva već i da se naizmenično primenjuje veći broj prepa­ rata. koja se.3%).4%) i a n t r a k o l (0. Primer integralnog programa suzbijanja bolesti i šteto­ čina u staklenicima. Za uništavanje akara. ditam (0. nezaraženog rasa* da.5%) i m o r e s t a n (0.2%.4%).). 0.05%). može da se smanji i iskorišćavanjem entom o p a t o g e n e gljivice ašersonije (Aschersonia aleurodis Web­ ber.2%) i dr. Brojnost belokrilke u staklenicima. odgajenog na p a r e n o m s u p s t r a t u . Protiv plamenjače krastavca (P.

uz n o r m u od 1 litra rastvora po biljci. Tada se krastavci prskaju ašersonijom — 4500 g sirove ili 150 g tek isušene nesamlevene gljivične m a s e po ha. smeše ova dva insekticida. zadimljavanje bladafu­ m o m ili isparavanje nogosa. K a d a se paradajz i krastavci gaje kao rani zimski ili zimsko-prolećni usevi. do početka berbe (krajem novembra). te se do kraja vegetacije može računati samo na p r i m e n u he mijskih mera. na krastavcu se može očekivati uveća­ nje b r o j n o s t i belokrilke i pojava a k a r a . prolećni usevi paradajza i krastavca sade se u toku zimskih meseci. u inter­ valima od 15 do 30 dana.. Ako se u ovom periodu (od početka plodonošenja do kraja m a r t a ) pojavi pepelnica na krastavcu. b r o m e k s a . protiv kojih se primenjuje prs­ kanje ditanom. Ukoliko se koristi ašersonija. Protiv pepelnice se nastavlja p r i m e n a akreksa.r e s t a n ) .15%. Dok traju berbe. I ovde se u prvom periodu vegetacije. metiltopsina ili dero­ zala (1 lit. tre­ ba p r e k i n u t i u p o t r e b u insekticida s produžnim delovanjem i dugom karencom. pri čemu se vodi r a č u n a da tempe­ r a t u r a u stakleniku b u d e ispod 29°C. Kasni. ovaj parazit belokrilke unosi se još j e d n o m ili dva puta. pa protiv bclokrilke koristiti p r e p a r a t e ko­ ji se brzo razlazu. cinebom ili a n t r a k o l o m . metiltopsina ili derozala prilikom rasađivanja. aerosolni t r e t m a n aktelikom (1700—2000 ml/ha) ili nogosom (1200 ml/ha) i zadimljavanja b l a d a f u m o m (150 g ak­ tivne materije na 3000 m 3 ). Suzbijanje bolesti i štetočina na jesenjoj kulturi para­ dajza ne razlikuje se bitno od onog na jesenjoj kulturi kras­ tavca. U r a n o proleće na paradajzu se može pojaviti pepelnica. i askohitoza. p r i m e n a fungicida treba da se p r e k i n e naj­ manje 3 d a n a pre i 3 dana posle nanošenja suspenzije spora ove gljivice. pošto je efekat tretiranja prilikom rasađivanja već iščezao. koji istovremeno deluje i na akare. U godinama s j a č o m po­ javom plamenjače primenjuje se prskanje kuprocinom ( 0 . Ove mere primenjuju se samo u nuždi j e r ti t r e t m a n i prekidaju korisnu aktivnost enkarzije. a ako se javi velika gustina populacije — aktelik i b r o m e k s . t r e b a nastaviti prskanje insekticidima koji se brzo raz­ lazu (npr. U poslednjem periodu vegetacije. protiv belokrilke koriste tiodan i rogor. k a d a je već p r e k i n u t a svaka veza sa otvorenim poljem. Napad pepelnice može se likvidirati zali van jem biljaka 0. ispoljava i visok insekticidni efekat na belokrilku. Ašersonija ne može da se primeni. u s k o r o posle rasađivanja postoji mogućnost da se na para­ dajzu pojavi plamenjača i zbog toga treba prskati fungiu dima. aktelika i drugih p r e p a r a t a . Na krastavcima u to vreme može ponegde da se javi plame­ njača. Ovaj p r e p a r a t j a k o smanjuje populaciju belokrilke. rogora. t r e b a pribeći j e d n o m od sledećih t r e t m a n a : prskanje aktelikom ili bromeksom.5%-tnim tiozolom u intervalima 10—15 dana. p r i m e n o m tiodana. Kasnije. kad vreme otopli. primenjuje se zalivanje tek rasađenih biljaka 0. kao što su aktelik i b r o m e k s u koncentra­ ciji 0. 4 % ) . Posle rasađivanja krastavca. U periodu od nicanja do plodonošenja kod obeju k u l t u r a treba o b r a t i t i n a r o č i t u pažnju na to da se gustina populacije belo­ krilke svede na m i n i m u m . b r o m e k s i aktelik). U slučaju pojave plamenja­ če ili askohitoze upotrebljava se ditan ili cineb. a ne uništava enkarziju. a u slučaju velike brojnosti belokrilke — naizmenično a k r e k s i tiozol. a kasnije bromeks i aktelik.2%) ili b a k a r n i m oksihloridom (1%). U periodu plodonošenja treba više da se pribegava primeni aerosola i dimljonju bladafumom. U nekim slu­ čajevima može n a s t a t i potreba da se protiv belokrilke na kras­ tavcu i paradajzu p r i m e n e aerosoli. a kasnije. Protiv ove bolesti se paradajz p r s k a 0. p r e p a r a t m o r e s t a n . Protiv pepelnice i a k a r a u p o t r e b i t i akreks. U to vreme preporučuje se i aerosolno tretiranje ili fumigacija bladafumom protiv belokrilke i prskanje akreksom ili afuganom protiv pepelnice. d i t a n o m (0. t j . od početka aprila pa dalje.000 jedinki po ha. s približavanjem berbe. Ako je jesen vlažna. protiv belokrilke se može upotrebiti ašersonija.5%-tnim rastvorom benlejta. Ako n e m a a k a r a može se upotrebiti afugan.05%-tnim rastvorom benlejta. Ako je u vreme k a d a p o č n u b e r b e brojnost belokrilke velika. Ukoliko se u p r k o s p r i m e n i enkarzije i ašersonije belokrilka počne brzo da razmnožava. Posle toga se u staklenik unosi enkarzija — približno 80. primenjuje se akreks. rastvora na biljku) s ciljem da se smanji opasnost od raznih pepelnica i nekih zemljišnih parazitnih gljivica. p o r e d fungicidiiog i akaricidnog delovanja. Ako se ove k u l t u r e rasade u poseban blok ili d o b r o izolovan staklenički kompleks. postoje dobri uslovi .

i sovica. p a p r i k a se razlikuje od paradajza i krastavca po tome što se. Ako se u toku vegetacije p r i m e t e prvi znaci pepelnice. ZEMLJIŠNE SMEŠE Zemljišni s u p s t r a t u kojem se seje i pikira ima p r e s u d a n značaj u proizvodnji zdravog i d o b r o razvijenog rasada. D o b r a smeša za setvu spravlja se. u jednakim drugim uslovima.3—0. na primer. kao što su slaklenićki moljac. time se istovremeno suzbija i be­ lokrilka. . Ipak. na početku vegetacije n e o p h o d n o je da se i paprika štiti od belokrilke liodanom. Dok vreme ne otopli. kojima se uspešno suzbijaju i druge štetočine. Pos­ toje mnogobrojni recepti za p r i p r e m a n j e zemljišnih smeša. a posle toga može i afugan.za široku p r i m e n u biološke metode. S m e š a m a se dodaju m i n e r a l n a đubriva i mleveni kreč njak a k o je treset kisele reakcije. za krastavac je bolje da zapreminski odnos stajnjaka i zemlje b u d e 2 : 1 . na njoj belokrilka manje naseljava. lisne vaši i dr. prska se 0. ona često s t r a d a od drugih štetočina. U n a š i m p r i l i k a m a p o g o d a n s u p s t r a t za setvu paradajza može se napraviti od 2 dela nezaražene s t r u k t u r n e zemlje. isto tako. zadimi javanju bladafumom ili isparavanju nogosa. d o b a r s u p s t r a t predstav­ lja mešavina oko 70% slabo razloženog treseta. p r e svega od verticilijuma. Međutim. 1 dela d o b r o zgorelog stajnjaka i 1 dela rečnog peska. Dobar s u p s t r a t (bez treseta) za paradajz spra­ vlja se od j e d n a k i h delova d o b r o zgorelog stajnjaka i dobre b a š t e n s k e zemlje i n e š t o peska. 1 dela treseta i 1 dela peska.5%-tnim tiozolom.05-tni pirimor. da d o b r o drži vlagu. d o b r o zgorelog stajnjaka i peska. koje se uništavaju r a s t u r a n j e m otrov­ n i h marnaka. Plamenjače se ne razvijaju. sovice. Smešu valja p r i p r e m i t i oko mesec dana p r e setve. time se odlaže poja­ va pepelnice za 3—4 rneseca i ograničavaju štete od nekih zemljišnih parazitnih gljivica. Od početka aprila pa do kraja vegetacije nastaje mo­ gućnost da belokrilka spolja p r o d r e u staklenik i u tom slu­ čaju m o r a se pribeći p r i m e n i aerosolnih t r e t m a n a . a pepelnice se jave vrlo kasno. metiltopsinom ili derozalom. Posle dezinfekcije ovoj smeši se dodaje 2—3 k g / n r superfosfata. Za setvu paradajza. izuzev lisnih vaši. da i m a dovoljno h u m u s a i hranljivih elemenata. U vezi s belokrilkom. protiv pe­ pelnice na krastavcu koristi se akreks. Prilikom rasađivanja biljke p a p r i k e se zalivaju benlejtom. brom e k s o m ili aktelikom. U zemljama gde ima bogatih nalazišta d o b r o g treseta taj mate­ rijal predstavlja osnovnu k o m p o n e n t u svih s u p s t r a t a . rogorom. Zbog toga se već na po­ četku razvoja biljaka u staklenik može da pusti enkarzija i primeni prskanje ašersonijom. cika­ de. ili samo od j e d n a k i h delova treseta i zemlje. T a m o gde n e m a dovoljno treseta zemljišne smeše se prave od svu­ da d o s t u p n i h k o m p o n e n a t a — d o b r e zemlje. 20% baštenske zemlje i 10% d o b r o zgorelog stajnjaka. protiv kojih se upotrebljava 0. Zemljišni s u p s t r a t za pUdranje t r e b a da je d o b r e struk­ ture. od 2 dela glinovite zemlje.

Biljke odgajene na s m e š a m a u ko­ jima je osnovna k o m p o n e n t a treset.Za paradajz se spravlja smeša od jednog dela d o b r o zgorelog stajnjaka i jednog dela d o b r e s t r u k t u r n e zemlje.4.20% K 2 O . . 1—2 dela zgorelog stajnjaka i 1—2 dela rečnog peska (sa česticama do 3 m m ) . U Engleskoj se koristi poznata smeša »John Innes«. TKS. a za krasta­ vac od 2 dela stajnjaka i 1 dela zemlje. J e d n a d o b r a tresetna smeša može se napraviti.15% P2O5 i 0. b a k r o m i gvožđem. Najvažnija preimućstva treseta su dobra s t r u k t u r a i spo­ sobnost zadržavanja vlage. Pokazalo se da doda­ vanje mineralnih đubriva ovim smešama ne utiče u znatnoj meri na razvoj biljaka u rasadnoj fazi. u toku 2—3 meseca posle rasađivanja. a posle mešanja sa stajnjakom i peskom 100 g N. 250 g P 2 0 5 i 200 g K 2 O po 1 m . Poznati holandski zemljišni s u p s t r a t koji se koristi za presovane kocke spravlja se od treseta. Zbog toga je n e o p h o d n o da se prilikom gajenja biljaka na s u p s t r a t u sa tresetom kao osnovnom k o m p o n e n t o m stalno kontroliše vod­ ni režim. ijal. P r e mešanja tresetu se dodaje 2—3 kg mlevenog krečnjaka na 1 m 3 . te nije p o t r e b n o da se dezinfikuje parenjem ili hemikalijama. ima d o b r e vazdušne osobine i nikad se ne ovlaži previše. On ne sadrži uzročnike biljnih bolesti niti seme korova. niti kasnije. Rastresit je. Treset sadrži m a l o hranljivih elemenata i u t o m pogle­ du ne postoje znatne razlike između treseta iz raznih nalazi­ šta.15% N. a TKS-2 dvostruko više. U raznim zemljama koriste se tresetno-zemljišne smeše. To je srazmerno lak mate. t r a n s p o r t i prenošenje sak. imaju bolji vegetativni razvoj ne samo u fazi r a s a d a nego i kasnije. a smeše sastavljene od zemlje i zgorelog stajnjaka samo u slu­ čaju nužde. Tresetni s u p s t r a t i se obično spravljaju na industrijski način (u blizini tresetnih nalazišta) i kao gotov proizvod pro­ daju odgajivačima. 0. sledećeg sastava: 3 U N e m a č k o j se u novije vreme propagira specijalni tre­ setni s u p s t r a t tzv. mnoga istraživanja su pokazala da su smeše sa tresetom znatno bolje. Takvi usevi ranije sazrevaju u poređenju sa onima čije su rasadnice odgajene na smeši zemlje i pregoiclog stajnjaka. oligoelemenata i mineralnih đu­ briva u dve različite doze: TKS-1 sadrži 0. a odnos NPK je nešto izmenjen — 1 : 0 : 1. Stajnjak se dodaje uglavnom kao izvor mikroelemenata. Zbog toga je n e o p h o d n o da se tresetni s u p s t r a t obogati unošenjem m i n e r a l n i h đubriva. kanala i b a r a . Na osnovu toga može se izvesti zaključak da -a odgajanje rasada stakleničkih kultura treba koristiti u pr­ om redu s u p s t r a t sa tresetom kao osnovnom k o m p o n e n t o m . mulja dobijenog čiš­ ćenjem jarkova. m a d a se treset može obogatiti mik r o e l e m e n t i m a i na drugi način. Pri tome t r e b a imati u vidu da z n a t n u količinu vode iz treseta biljka ne može da usisa. od 6—8 zapreminskih delova treseta. m o r a nepre­ kidno da se održava u dovoljno vlažnom stanju. na pri­ mer. Treset ima znatna preimućstva. Pošto se isušeni treset s p o r o ponovo vlazi. Međutim. Novije formulacije ovog s u p s t r a t a obogaćene su m a n g a n o m .ija. U p r o t i v n o m može doći do ozbiljnih poremećaja u razvoju biljaka. što olakšava njegovu obradu. od peska i mineralnih đubri­ va (ponekad i stajskog đubriva). Reč je o nerazloženom tresetu sa do­ d a t k o m mlevenog krečnjaka.

većom otpornošću na atmosferske faktore. a osim toga te kapi smanjuju providnost: folije. kida se. Pošto ova folija p r o p u š t a 80—85% infracrvenih zraka. selektivno p r o p u š t a sunčeve zrake najkorisnije za rast i razvoj biljke. otpor­ na na delovanje kiselina i alkali ja. Ove kapi ne otiču po površini folije. koja smanjuje elastičnost folije. ova stari. Ona već za 1—2 meseca postaje neelastična. što dovodi do konden­ zacije kapi vode na u n u t r a š n j o j s t r a n i zaštićenog p r o s t o r a . p r o p u š t a oko 80—90 % vidljivog dela s p e k t r a i 70—75% ultraljubičastog dela spek­ tra. različite veličine. ploča. Osim folija. polivinilhlorid. u zavisnosti od boje. Odliku­ je se. Ove ploče mogu biti veće trajnosti. Veoma d o b r o p r o p u š t a vid­ ljivi i ultraljubičasti deo spektra. Nji­ hovo korišćenje je ograničeno zato što je teže raditi sa nji­ ma i što su skuplje. ah je ona nešto skuplja. k o d polietilenske folije' nastu­ pa fotooksidacija. daje bolju t o p l o t n u izolaciju i ima stabilnija fizička svojstva. Polieti­ lenska folija se odlikuje hidrofilnošću.ZAŠTIĆENI PROSTOR POD PLASTIČNOM FOLIJOM Poslednjih godina se za zaštićeni p r o s t o r koristi oboje­ na PVC folija koja. od polivinilhlorida. koja kompenzira n e d o s t a t k e PE i PVC folije. Za zaštićeni p r o s t o r koristi se tzv. debljine 1—2 cm. Polietilenska folija je prozračna. Korištenje različitih plastičnih folija za zaštićeni pros­ t o r poslednjih godina postaje sve značajnije i k o d nas. za zaštićeni p r o s t o r se koristi čvrsta plasti­ čna m a t e r i j a u vidu segmenata. Polivinilhloridna folija po spoljnom izgledu podseća na celofan i odlikuje se d o b r o m propusti jivošću za svetlost. glatke površine. Za zaštićeni p r o s t o r najčešće se koristi polietilenska folija. s r a v n o m ili valovitom površinom. što je značajno za rast biljke. poliester i različiti vidovi pojačanih plastičnih fo­ lija. Vek trajanja ove folije je 2—3 godine. Pod dejstvom sunca. Ne p r o p u š t a infracrveni deo spektra. poliestera i si. u n o ć n i m časovima dolazi do znatnog smanjenja t e m p e r a t u r e p o d plastikom. Niski plastični tuneli . p r i dužem korišćenju. Ta­ ko o n a p r o p u š t a 90% vidljivog dela spektra i 80% ljubiča­ stog dela spektra. p r i čemu njena prozračnost o p a d a čak za 60—70%. p r e svega. što je povoljno svojstvo j e r sprečava izrazito hlađenje zaštićenog p r o s t o r a u toku noći. već padaju na biljke. a veoma slabo toplotne zrake. što može izazvati povrede i ožegotine. Poliamidna folija je od manjeg značaja p r e svega zbog osetljivosti na ultraljubičaste zrake. EVA folija (etilvini 1acetat).

Zaštićeni p r o s t o r pod p l a s t i k o m može biti namenjen s a m o zaštiti od mraza. Visina tunela se kreće od 40 do 60 cm. Sa čeonih s t r a n a folija se vezuje t a k o da omogućuje d o b r u zaštitu biljaka a istovreme­ no i lako provetravanje. Lukovi k o s t u r a sačinjeni od deblje žice ili PVC cevi dužine 3. širine 2—3 m i dužine oko 15 m.6—18 m.20 mm i širine od 0.U regionima s visokom t e m p e r a t u r o m za zaštićeni pros­ t o r se koriste perforirane folije s otvorima od 20 do 40 m m . Ovi otvori omo­ gućuju d o b r o regulisanje t e m p e r a t u r e i vlage. ali pogoršava osvetljavanje. Folija se sa severne s t r a n e u k o p a u zemlju a sa južne pričvr­ sti za zemlju ciglom.10 m m . Visoki tuneli su visine 1. Poluvisoki tuneli su visine 70—90 cm. Ta s t r a n a služi za provetravanje tunela i zato folija nije t r a j n o fiksira­ n a . Noseća konstrukcija sačinjena je od alumi- .5 m i dužine 25—100 m. pa se p r e k o hartije. koji čine 2—10% celokupne površine folije.20 m m . Lukovi nosača (čija je dužina oko 140 cm i veća) postavljaju se na rastojanju od 1 m. postavljene p r e k o folija. cevima za navodnjavanje i si. prevlaci zagrejanom peglom.5—7. Folija se ukopava sa severne s t r a n e tunela.60—4. širine 4. sa k r o v o m na dve vode i k o n s t r u k c i j o m od d a s a k a ili nekog sličnog ma t eri jala. cevi).10—0. K o s t u r se ukopava u zemlju 20—25 cm.8—3. a prekriva se folijom debljine do 0. što osigurava bolje toplotne uslove. plaste­ nici) i t a d a se povrće može gajiti t o k o m cele godine. Za zaštićeni p r o s t o r najčešće se k o r i s t e folije debljine od 0. Za pokrivanje zaštićenog pros­ t o r a može se koristiti dvostruka folija. što smanjuje p o t r e b u za skidanjem folije.6 m. Niski tuneli imaju lučne nosače od žice (3—4 mm deb­ ljine). Ova širina se pos­ tiže d i r e k t n o u proizvodnji ili se postojeće folije lepe (pegla­ ju) p o m o ć u povećane t e m p e r a t u r e . Ovo peglanje se može oba­ viti običnom peglom tako što se ivice folija postavljaju jed­ na na drugu. PVC cevi ili pruća. Niski plastični tuneli mogu biti dvostrani. širina od 50 do 150 cm i dužina od 12 do 18 m. a može biti savremeniji (tuneli.20 m. u k o p a ju u zemlju 10—15 cm i pokriju folijom debljine 0. a sa južne se pričvršćuje za površinu zemljišta (cigla.

Za postizanje čvrstine nosači se m e đ u s o b n o povezuju. na svakih 10—20 m nalaze se otvori u vidu roletni koje služe za provetravanje.nijtimskih cevi (debljine 40 m m ) ili PVC cevi odgovarajuće debljine. Nosači se ukopavaju u zemlju 40—70 cm s razma­ k o m lukova od 1 do 1. prove­ travanje se može obavljati otvaranjem p r i z e m n i h bočnih sek­ t o r a po celoj dužini tunela.15—0. Za intenzivno provetravanje mo­ gu se m o n t i r a t i ventilatori. tuneli se razlikuju po ve­ ličini i obliku. Konstrukcija visokih plastičnih tunela Lukovi — nosači od plastike . j e r je t a d a bolje provetravanje.20 m m . koji omogućuje najbolje korišćenje sunčeve svetlosti. često se plastična folija m o r a lepiti. Najbolje je da su otvori r a s p o r e đ e n i naizmenično. U visokim tunelima zalivanje i zaštita mogu se obavlja­ ti a u t o m a t s k i . a ne po dužini tunela. S obzirom na širinu ovih tunela. Za pokrivanje ovih tunela koristi se plastična folija de­ bljine 0. Sa obe čeone s t r a n e tunela nalaze se v r a t a koja omogućuju lakši r a d i provetravanje.5 m. ali t a k o da šavovi dolaze p o ' širini. U zavisnosti od konstrukcije. Po dužini. sistemom cevi koje se p r o s t i r u po osnovi tu­ nela ili su vezane za uzdužni nosač tunela. Osim toga. ali kao zajedničku k a r a k t e r i s t i k u imaju polu­ kružni oblik.

iste su k a o u stakleniku. što zavisi od kvaliteta folije. a temelji ne m o r a j u biti tako duboki k a o kod sta­ klenika. T e m p e r a t u r a u plasteniku bez grejanja je p o d direkt­ n i m uticajem spoljne sredine i podložna je većim kolebanji­ m a . Vlažno zemljište a k u m u l i r a više t o p l o t e koju u toku hladnih noći zrači. Pri regulisanju t e m p e r a t u r e u plasteniku bez grejanja t r e b a znati da je t e m p e r a t u r a uvek najniža na površini zem­ ljišta. j e r ne propu­ šta infracrvene zrake. Osnovni elementi blok-plastenika su isti kao i kod stak­ lenika: temelj betonski ili od opeke i noseća konstrukcija od drveta. ili' pojačani plastični elementi. njene propustljivosti za insolaciju. Mikroklirna u plasteniku r a n i m j u t a r n j i m časovima bliska t e m p e r a t u r i spoljne sredi­ ne. U t o k u d a n a t e m p e r a t u r a u plasteniku se povećava i do­ stiže m a k s i m u m oko 12 časova. dolazi do zagrevanja vazduha i nakupljanja toplote u zemlji­ štu čijom se radijacijom u t o k u noći održava toplota u plas­ teniku. bez obzira na veli­ činu. o d n o s n o 3—4 U C u po­ dne. Za pokrivanje sc koristi folija debljine 0. a zatim o p a d a t a k o da je u Veliki plastenik s a r m i r a n o m folijom . te se plastenik tokom noći slabije hladi. gvožđa. kao i polukružnog oblika. Oblačnih dana t e m p e r a t u r a je n e š t o niža ta­ ko da je m a k s i m a l n a t e m p e r a t u r a za 3—7° C viša od tempe­ r a t u r e spoljne sredine. Za održavanje n e o p h o d n e t e m p e r a t u r e i vlažnosti na k r o v u i b o č n i m s t r a n i c a m a plastenika nalaze se ventilacioni otvori. svi noseći elementi su lakše kon­ strukcije. Plastična folija se zamenjuje posle 1—2 godine.20—0. što je zbog osvetljenosti plastenika najbolje. pod d i r e k t n i m dejstvom sunca. Instalacija plastenika. i to p r e svega za svetlosne i toplotne zrake. zalivanje i ostali. što se odražava i na r a s t biljaka. sis­ t e m za grejanje. Tokom dana.3 °C u j u t a r n j i m časovima. Po­ što je folija lakša od stakla.25 m m . U široj proizvodnji najčešće se koriste blok-plaste­ nici. a da se ka v r h u konstrukcije povećava na svakih 50 cm za 0. Površina ovih otvora u n a š i m uslovima t r e b a da izno­ si 30% u k u p n e površine plastenika. a na čeonim i b o č n i m s t r a n a m a plastenika je za 2—3 °C niža. Velika dnevno-noćna kolebanja t e m p e r a t u r e u plaste­ niku bez grejanja m o g u se izbeći r e d o v n i m provetravanjem u t o k u d a n a i održavanjem vlažnosti zemljišta u plasteniku. Po dužini plastenika t e m p e r a t u r a je različita: najveća je u sredini. Krov može biti dvovodni sa j e d n a k i m ili različitim nagibom stranica krova. Zagrevanjem plastenika izbegavaju se ova neželjena ko­ lebanja t e m p e r a t u r e . plastičnih cevi. U p r o s t o r u pod plastičnom folijom. toplotni uslovi su povoljniji za rast biljaka nego na ot­ v o r e n o m polju.1—0. prekrivena plastičnom folijom. aluminij uma i si.Plastenici su visoki zaštićeni p r o s t o r po konstrukciji sli­ čni staklenicima i mogu biti pojedinačni i blok-plastenici. Stoga je povoljnija polietilenska folija. S u n č a n i h d a n a t e m p e r a t u r a se naglo povećava i maksimal­ na t e m p e r a t u r a može biti za 15—20° veća od t e m p e r a t u r e spoljne sredine. Mikroklimatski uslovi u p r o s t o r u zaštićenom p l a s t i k o m zavise od vrste i svojstava folije.

S obzirom na d v o s t r u k u izolaciju (vazdušni sloj i plastika). tc je m i n i m a l n a t e m p e r a t u r a za 1—4°C vi­ ša nego u slobodnom p r o s t o r u . odno­ sno za 7°C u sloju do 20 cm nego spoljno zemljište.) u plastenik u sloju od 20 do 30 cm. To se može postići korišćenjcm dve fo­ lije s r a z m a k o m 2—4 cm između njih. Stajnjak se slaže na površi­ nu plastenika. i si. Tada se vazduh zasiti vodom i smanjuje radijaciju to­ plote iz zemljišta. toplim gasovima (lermogen). Korišćenje ovako postavljenih folija pogodno je u r a n o proleće. j e r dvostruka folija i vazdušni sloj između njih sprečavaju j a k o zračenje toplote iz plastenika. Za tu svrhu se na svakih 10—15 m m o n t i r a j u rasprskivači na 0. K a d a spoljna t e m p e r a t u r a p a d n e na 2°C i i m a i dalje tendenciju pada. što je nepovoljno za biljke osetljive na n e d o s t a t a k svetlosti (paradajz). Biotermički način zagrevanja podrazumeva unošenje sveže organske materije (stajnjak. To su niski tuneli. počinje se sa zalivanjem. u ovakvim plasteni­ cima je m a n j e svetlosti. mo­ že biti p r i r o d n o . toplom vodom. Zaštita od izrazito niskih t e m p e r a t u r a u plastenicima mo­ že se vršiti orošavanjem biljaka vodom u vidu magle (oko 5 m m ) . p o d dejstvom sunca. Međutim. Sličan efekat postiže se zalivanjem plastenika sa spoljne strane ili između dva sloja plas­ tike. Tako je zemljište p o d plastičnom folijom za 2CC toplije u sloju do 10 cm. Pri korišćenju zagrevanih plastenika t r e b a znati da je t e m p e r a t u r a vazduha u plasteniku uvek za 1—3 °C niža nego . visine oko 50 cm.Za r a n u proizvodnju n e o p h o d n o je da se u plastenicima poveća t e m p e r a t u r a . Za njih se može u p o t r e b i t i i stara plastika. te se smanjuje radijacija. pozder. i to p r e svega za proizvod­ nju rasada.5—1 m iznad plastenika. Na ivicama plaste­ nika t e m p e r a t u r a zemljišta je uvek za 3—4 °C niža od tempe­ r a t u r e u središnjem delu. bez obzira na konstrukciju. Zagrevanje plastenika. j e r se d o p u n s k i tuneli koriste k r a t k o t r a j n o radi zaštite od mraza. Paralelno s razlikama u t e m p e r a t u r i vazduha u plasteniku iz­ ražena je razlika u t e m p e r a t u r i zemljišta. Toplotni uslovi u plasteniku mogu se poboljšati postav­ ljanjem dopunskih tunela iznad redova biljaka. Tada je t e m p e r a t u r a u plasteniku za 4—5 °C veća nego u plasteniku s jednostrukom folijom. Biotermički način zagrevanja može se koristiti u m a n j i m tunelima i plastenicima. i za 5—10 °C veća nego na otvorenom polju. povećava se i t e m p e r a t u r a zemljišta. Zbog povišene t e m p e r a t u r e vazduha ispod plastičnog po­ krova. a iznad njega se unosi sloj zemljišnog s u p s t r a t a (10—20 cm). t e m p e r a t u r a iznad biljaka je za 3—5°C viša nego iznad do­ punskog tunela. zatim zagrevanje organ­ skim materijalom. Sunča­ n i h d a n a t e m p e r a t u r a zemljišta je viša nego oblačnih dana. listinac. s nosećom konstrukcijom od žice ili pruća. p a r o m . Prednost ovakve instala­ cije je u t o m e što se može koristiti i za hlađenje plastenika k a d a je t e m p e r a t u r a iznad 25 °C. a omogućuje za 20—25 d a n a raniju proizvodnju.

To je pogodan način zagrevanja kada se koriste p r i r o d n i izvori vode t e m p e r a t u r e 40—60 °C. Zagrevanje zemljišta toplom vodom ili pa­ r o m j e d a n je od najčešćih načina zagrevanja u m a n j i m tu­ nelima ili plastenicima. efikasnim provetravanjem. osnovna dužina od 2. Slike na koricama predstavljaju modele i detalje plas­ tenika koje proizvodi Agrostroj. Cevi se pos­ tavljaju na površinu zemljišta tako da se omogući k r u ž n o k r e t a n j e vode. što se sve može po želji multiplicirati. danas su Agrostrojevi plastenici pokriveni i specijalnom čvrstom ali lakom folijom. U blok-plasteniku sistem zagrevanja je identičan siste­ mu zagrevanja staklenika. zatim povrća i cveća. Zato je i r a s h o d energije za 12—15 % veći nego p r i zagrevanju staklenika. što omogućuje bolje korišćenje tople vode. Navodnjavanje i zagrevanje je po želji proizvođača i zavisi od vrste povrća koje se gaji. Raslojanje iz­ m e đ u cevi je 40—80 cm. Sistem cevi koje prolaze kroz plastenike vezuje se za izvor grejanja. . Provetravanje se obavlja p r i r o d n i m strujanjem vazduha. što za­ visi od dužine tunela. ili to­ ple o t p a d n e vode industrije. bez obzira na način. U plasteniku se. o d n o s n o kotao. prilagodljivoj konstrukciji. sa veoma d o b r i m toplotnim i svetlosnim o s o b i n a m a i dugotrajnošću.5 m. Sema izgradnje dopunskih tunela u plasteniku Zagrevanje vaiduha toplom vodom ili p a r o m u manjim tunelima vrši se sistemom cevi (mogu se koristiti i cevi od navodnjavanja) povezanih sa izvorom grejanja. Konstrukcija plastenika omogućava raznovrsnu veličinu objekta.u stakleniku. Uslovi proizvodnje u plasteniku su slični kao u stakle­ niku ali plastenici imaju p r e d n o s t zbog znatno lakše i jefti­ nije konstrukcije. aluminijske konstrukcije koju je lakše održavati i uz to daje m i n i m a l n u senku. a dužina cevi 25 — 100 m. otvaranjem na krovu i bočnim s t r a n a m a (otvori čine 30% u k u p n e površine). sistemom za navodnjavanje i grejanje. Maksimalna visina objekta je 3 m. i to t a k o da se u svakom tunelu obez­ bedi kružni tok kretanja tople vode ili pare. kraćeg vremena montaže. Osnovna širina lađe je 8 m. Zagrejano zemljište zrači toplotu i zagreva vazduh. i svom p o t r e b n o m a u t o m a t i k o m omogućuju pri­ m e n u najsavremenijih tehnoloških m e t o d a u gajenju rasada. ili topla voda koja je p r e t h o d n o korišćena za zagrevanje staklenika. Plastenici Agrostroj a sa l a k o m aluminijskom konstruk­ cijom. Pored korišćenja providne plastične folije. mogu zagrevati zemljište i vazduh. s t i m što se broj cevi i njihov Agrostroj Ljubljana je dugogodišnji i r e n o m i r a n i pro­ izvođač plastenika u našoj zemlji. Za tu svrhu cevi se ukopaju u zem­ lju na 40 cm dubine.

Korišćenje termogena omogućuje odvojenu proizvodnju u pojedinim sektorima plastenika. električna ener­ gija i si. gas. Pri ovom načinu zagrevanja koristi se topao vazduh tempe­ r a t u r e 60—70 °C. Naime. pri izrazito niskim spoljašnjim t e m p e r a t u r a m a . Otvori na eevima su sa strane. Cevi za kretanje toplog gasa mogu se postaviti pod greben tunela ili najbolje u visini biljaka. m a d a može da se koristi i u plastenicima. odnosno za određene uslove spoljne sredine. tunel. Za zagre­ vanje vazduha može se koristiti nafta.prečnik m o r a p r o r a č u n a t i na osnovu gubitaka toplote za sva­ ki region. koji se p o m o ć u ventilatora d i r e k t n o ili pre­ ko perforirane plastificirane cevi ubacuje u tunel. što omogućuje r a v n o m e r n o zagrevanje i smanjuje kolebanje t e m p e r a t u r e na različitim nivoima vaz­ duha. Zagrevanje t e r m o g e n o m (topao vazduh) najčešće se pri­ menjuje u tunelu. radi racio­ nalnijeg grejanja. pa i plastenik. mogu se p r i v r e m e n o podeliti u sektore po- . Cev je perforirana počevši od oko 1 m od izlaska cevi iz l e n n o g e n a .

Kod plastenika otvori za provetravanje t r e b a da čine 30% površine plasteni­ ka. a na visini od 100 cm za 30% veća nego u p r i z e m n o m delu. Na taj način je u delu (10—20 m) naj­ bližem izvoru grejanja najviša t e m p e r a t u r a pa je moguće da se t o k o m najhladnijih d a n a u n j e m u proizvode biljne vrste (rasad. Korišćenje dvoslojne plastike smanjuje osvetljenje zbog kondenzacije vodene p a r e između dve folije. vazduh se zasićuje vode­ n o m p a r o m . Provetravanje u plasteniku može biti aktivno (ventilatori) i pasivno (vrata i postojeći otvori ili kod m a n j i h plastenika podizanjem stranica). Vazdušni režim u plasteniku zavisi od konstrukcije i mogućnosti provetravanja. te je relativna vlažnost visoka.m o ć u plastične folije. S u n č a n i h dana. P o t r e b n a količina toplote izračunava se za svaku kon­ k r e t n u sredinu. a orijentaciono mogu poslužiti podaei u na­ rednoj tabeli (Somos. Noću.) za čiji uzgoj t r e b a više toplote. Visoka t e m p e r a t u r a i ograničena cir­ kulacija vazduha uslovljavaju visoku relativnu vlažnost. koja . Pri p r o v e t r a v a n j u vlažnost vazduha se smanjuje do 20%. a pri za­ li van ju se povećava. relativna vlaž­ nost može b i t i čak za 50% m a n j a nego oblačnih i kišnih da­ na. U central­ n o m delu plastenika vlažnost je veća nego na krajevima. k a d a t e m p e r a t u r a opada. n e o p h o d n o je j a k i m provetravanjem sniziti tempe­ r a t u r u . : Svetlosni uslovi u plastenicima zavise od svojstava fo­ lije o d n o s n o njene sposobnosti da p r o p u š t a sunčeve zrake od­ r e đ e n i h talasnih dužina. o d n o s n o p r o s e č n o je za 2 1 % viša nego n a o t v o r e n o m p r o s t o r u . Ona r a s t e od 18 časova i dostiže m a k s i m u m oko 6 časova u j u t r u . Naime. a p o s e b n o intenzivno provetravanje plastenika. 1969): varira od 55 do 9 5 % . p o s e b n o za v r e m e sunča­ nih dana. m a n j a je u j u t r u i posle p o d n e . a t o k o m leta plastenik se m a k s i m a l n o otvara. Grejanje t e r m o g e n o m često predstavlja mogućnost dopunskog zagreva­ n j a plastenika. U celini svetlosni režim pod plastikom je povoljan za n o r m a l a n r a s t biljaka pod uslovom da se plastika održava čistom. Vlažnost vazduha. a p r i gajenju toploljubivih vrsta. korisno je da se pored postojećeg grejanja k r a t k o t r a j n o koristi i termogen k a o do­ p u n s k i izvor toplote. Količina svetlosti koju propu­ š t a plastika najveća je oko podneva. paradajz i si. p r i visokoj t e m p e r a t u r i . Za proizvodnju t o k o m proleća. T o zahteva p r i m e n u određenih m e r a nege. u uslovima izrazito niskih temperatu­ ra. To smanjenje može da iznosi 7 — 1 1 % u o d n o s u na j e d n o s t r u k o pokrivanje. a za 1—3 i po p u t a veća s u n č a n i h nego oblačnih d a n a . ili se plastika skida (tunel).

drvoredi. poprav­ ljati. prilikom podizanja objekata. širine 2. Stoga se zaštićeni p r o s t o r gra­ di u zaklonu ili se oko njega podiže zaklon. Na taj način se stvara m i k r o k l i m a koja povoljno deluje na razvoj biljaka.MESTO ZA ZAŠTIĆENI PROSTOR ORGANIZACIJA ZAŠTIĆENOG PROSTORA Organizacija zaštićenog p r o s t o r a t r e b a da je takva da obezbeđuje korišćenje mehanizacije. Najpovoljniji su putevi sa t v r d o m podlogom. Dvostrane leje postavljaju se po dužini u pravcu sever-jug. a to daje nagib ka jugu i omogućuje r a v n o m e m o osvetljavanje i zagrevanje leja. Najpovoljnija su laka. staklenici i plastenici. voćnjaci. o d n o s n o podizanju objekata t r e b a b i r a t i m e s t o koje je u toku d a n a što m a n j e zasenjeno. Pri korišćenju leja s tehničkim sistemom grejanja duži­ na leja može da iznosi i 20 m. Pri podizanju zaklona t r e b a imati na u m u da 1 m zak­ lona štiti deset p u t a duži p r o s t o r ispred sebe. U b l o k u se leje postavljaju paralelno po dužoj strani. hladni vetrovi zaklon m o r a biti viši. što znači da je viša s t r a n a leje severna. Za oticanje površinske vode povo­ ljan je blag nagib terena od 5 do 8%. . čija širina zavisi od mehanizacije. najčešće 12—16. d o b r o izabrati mesto. U n a š i m uslovima j e d n o s t r a n e leje se postavljaju po dužini u p r a v c u istok-zapad. a to znači p r i većoj pro­ izvodnji povrća. I z m e đ u blokova leja su širi putevi (4—6 m ) . plastenika i tunela. ocedna. U r a s a d n i k u s lejama i niskim tunelima osnov­ na delatnost je proizvodnja rasada. brežuljci. sa kojih se obavljaju svi radovi u leji.5—5 m. ali da štite leje od hladnih vetrova. Pomoćni objekti (zgrade. Ovi putevi u m a n j i m r a s a d n i c i m a se koriste za smeštaj stajnjaka ili drugog s u p s t r a t a . bez izrazi­ tih depresija ili uzvišica. čeona s t r a n e ove leje. a posebno je čest k a d a se zagrevanje vrši t o p l o m vodom ili se leje zagrevaju toplom vodom iz staklenika. Zastupljenost stak­ lenika. k a o i leja. Kombinovani tip rasadnika čine leje. i to ka jugu ili jugo­ istoku. sa stazama izme­ đu leja širine 50—80 cm. Rasadnik. P r o s t o r za gajenje treba zaštititi od vetrova. zidani bedemi. Pri korišćenju zaklona. zavisi od s m e r a proiz­ vodnje. Ovakav oblik zaštićenog p r o s t o r a je najčešći. koja obezbeđuju d o b r u drenažu n e o p h o d n u za sve oblike zaš­ tićenog prostora. o p t i m a l n o korišćenje celokupnog p r o s t o r a i da osigurava m i k r o k l i m u u zaštićenom prostoru. pruća.5 m. a doprinosi znatnoj uštedi u zagrevanju. gra­ đevinski objekti. leja i drugi oblici zaštićenog p r o s t o r a čine 10—40% celokupne površine. U zavisno­ sti od pravca i brzine vetra t e m p e r a t u r a se u zaštićenom pro­ s t o r u može smanjiti i za 10°C. ograda. kukuruzovine i si. Od ovog najpovoljnijeg južnog položaja moguće je n e z n a t n o o d s t u p a n j e ka istoku ili zapadu. živa ograda ili og­ r a d a od dasaka. s t r u k t u r n a zemljišta. Pri nedovoljnoj količini toplot- Radi ekonomičnog koriščenja zaštićenog p r o s t o r a i pune funkcionalnosti n e o p h o d n o je. Sa s t r a n e oda­ kle duvaju najčešći. isplanirati i pravilno postaviti objekte. a više blokova čine rasadnik. a između blokova leja izgra­ đuju se uži putevi. Teren za zaštićen p r o s t o r treba da je ravan. tuneli. Pri većoj površini staklenika. S obzirom na v r e m e koriščenja. Više leja. Zakloni od vetra mogu biti šume. nadstrešnice) uvek se postav­ ljaju t a k o da ne zasenjuju leje. Nivo p o d z e m n e vode treba da je najmanje na dubini od 1. ove puteve treba češće ravnati. (pogodna za zaštitu leja). Položaj leja može biti odlučujući za ostvarivanje toplot­ nih uslova u njima u t o k u proleća i zime. Pri visokom nivou podzemne vode do­ lazi do hlađenja leja i oštećenja korenovog sistema. j e r je ka severu o k r e n u t a manja. što omogućuje r a v n o m e m o os­ vetljavanje t o k o m dana i slabije hlađenje. grupiše se u blokove.

da ima što m a n j e ras­ h o d a na instalacijama za zagrevanje. o d n o s n o takvi tipovi staklenika gde se u n u t r a š n j e pregrade (zidovi) mogu p o m e r a t i i postavljati pre­ ma svrsi proizvodnje. tople o t p a d n e vode) omoguću­ je u n a š i m uslovima ranije rokove setve. ali se t a k o stak­ lenici više prljaju. Pri t o m e se teži da objekat b u d e što bliže izvoru toplote. Izbor vrsta povrća i v r e m e proizvodnje uslovljeni su v r s t o m zaštićenog p r o s t o r a (leja. na severnijim geografskim širinama u t o k u zime se gaji lisnato povrće k o m e je p o t r e b n o manje toplote i svetlosti. Navo­ d i m o n e k e od mogućnosti korišćenja pojedinih oblika zašti­ ćenog p r o s t o r a . Njihova p r e d n o s t je što se lako preno­ se sa j e d n o g na drugo m e s t o i na taj način štite biljke od izmrzavanja i omogućuju k o n t i n u i r a n u proizvodnju. pa pre­ ma t o m e i u k u p n e troškove proizvodnje. sistem za zalivanje i kvalitet vode. t r e b a da se asfaltiraju. a ostali. K o t l a r n i c a se može graditi i između dva bloka staklenika. a m a k s i m a l n o od 3 ha. na p r i m e r . pomoćni objekti zgrade grade se tako da štite p r o s t o r od vetra. Zbog toga su najpogodniji blokovi od 1 do 1.5 ha. Klimatski uslovi regiona uslovljavaju izbor vrste i vre­ me proizvodnje. Ovakva površina omogućava korišćenje mehanizacije. Za od­ vod atmosferskog taloga oko bloka se kopaju odvodni kanali. plastenik. k a o i t r o š k o v a gajenja. . T a d a pr­ va lađa staklenika u m a n j u j e dejstvo vetra i smanuje gubitak toplote u ćelom objektu. o d n o s n o proizvodnje. brze i pravovremene zaštite useva. U neposrednoj blizini kotlarnice (ili drugog izvora toplote) podižu se staklenici. kao i od klimatskih uslova. dok se u prolećno-letnjem p e r i o d u gaje vrste kojima je p o t r e b n o više toplote i svetlosti (para­ dajz. Ove staze. ili ako je osnova proizvodnje rasad. a o p t i m a l n a 36 ha. dim. k l i m a t s k i m uslovima regiona i mogućnošću p l a s m a n a . Prenosni tuneli predstavljaju jedan od oblika p r o s t o r a zaštićenog plastikom. U organizaciji s većim b r o j e m staklenika blokovi se grupišu t a k o da se između njih ostavljaju staze široke 4—5 m. Tako. uz kvad­ r a t n i oblik stakleničkog bloka. P r e m a tome. zgrada za radnike. od d o b r e organizacije rada. Tempe­ r a t u r n i uslovi određuju najpogodniji period gajenja. a dvostrani staklenici. J e d n o s t r a n i staklenici se postavljaju po dužini u prav­ cu islok-zapad. Veličina i oblik stakleničkog kompleksa u znatnoj m e r i utiču na uspcšnost proizvodnje. dok najveći deo zaštićenog p r o s t o r a sa­ činjavaju plastenici i leje. Kotlarnica se najčešće po­ stavlja na severnom delu p r o s t o r a . Velike površine pod staklom povoljno utiču na smanjenje troškova po jedinici površine. MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA ZAŠTIĆENOG PROSTORA Za e k o n o m i č n o korišćenje zaštićenog p r o s t o r a od zna­ čaja je smena k u l t u r a (intenzivno korišćenje zemljišta) t o k o m cele godine. plastenici i tuneli u p r a v c u sever-jug. a posebno mogućnost p l a s m a n a proizvoda. u zavisnosti od k o n k r e t n i h uslova treba uvek sačiniti plan proizvodnje u zaštićenom p r o s t o r u . staklenik). k a o i širi p u t (6—8 m) koji se gradi između r e d a blokova. Staklenici i leje t r e b a da su tako postavljeni u o d n o s u na kotlarnicu da vetrovi koji najčešće duvaju ne n a n o s e na njih pepeo. izgrađuju se m a l e površine pod staklenicima i one najčešće služe za proiz­ vodnju ranog rasada. Različit: intenzitet 'svetlosti tokom godine od­ ređuje izbor vrste. Osnovu organizacije proizvodnje rasada u staklenicima čini pravilan razmeštaj ovih objekata. Postojanje jevtinih izvora grejanja (termalne vode. v r e m e setve. One služe za t r a n s p o r t i odvod atmosferskih taloga. admi­ nistrativna zgrada u odgovarajućoj srazmeri s veličinom ob­ jekta. Veličina pojedinih blokova zavisi od mo­ gućnosti pune.ne energije. Maksimalna površina pod staklenikom u okviru jedne organizacije je 100 ha (kod n a s najčešće površina od 6 do 12 ha). jednostavniji t r a n s p o r t i korišćenje jedinstvene tehnologije. Osim ovih faktora na intenzitet korišćenja zaštićenog p r o s t o r a utiču kvalitet zem­ ljišne smeše. U izrazito vetrovitim rej onima staklenici se postavljaju tako da je duža s t r a n a o k r e n u t a vetru. k a r a k t e r a proizvodnje. U okviru zaštićenog p r o s t o r a podižu se zgrade za pakovanje i čuvanje povrća. krastavac). a plastenici i leje se postavljaju sa južne s t r a n e stakle­ nika. što omogućuje lak t r a n s p o r t t o k o m cele godine i održavanje čistoće. mogućnost mehanizacije. laboratorija.

V — 20. XI Mogućnost proizvodnje u zaštićenoj leji Period koriščenja Berba (sadnja) prva poslednja K o d plastenika (bez obzira na konstrukciju) s dopuns­ kim zagrevanjem mogućnosti koriščenja su iste k a o bez zag­ revanja. III. V 15. I I I 15. U našim uslovima veo­ ma je česta proizvodnja r a s a d a paprike. IV 25. III 15. X Do/. 1 1 — 30. I V — 30. rotkvice. V 10. 2. II — 30. V 20. IV 20. paradajza.15. 3. V 5. V 15. Za gajenje ovih vrsta povrća nisu p o t r e b n e visoke t e m p e r a t u r e . V — 1. VI 5. II 25. VII 20. IV 10. I V — 10. IV 1. VI 5. VII 20. . V 10. X 20. VII — 1. X 30. VII Zaštićene leje. X Mogućnost koriščenja plastenika bez grejanja Period koriščenja Berba prva poslednja 20. za proizvodnju salate. IX 10. pa se mogu koristiti i mlake leje. II — 25. VII — 5. a zavr­ šava se 20—25 d a n a kasnije. i to s m e n o m proiz­ vodnje rasada s proizvodnjom povrća.revanje paradajza II Krastavac Praailuk 3. XII 18. IX 15. III 10. V 10. praziluka. IV — 20. V — 10. III 15. VIII Rotkvica Paradajz Lubenica II Salata Paradajz 15. VI 15. IV Krastavac 26. V 16. IV — 15. V 10. VII 10. X — 25. V 20. X 20. VII 1. VII Boramja 12. VII 10. VIII 5. V 10. I I I 1. Vrsta I Paradajz — rasad 5. V 10. I I I — 5. 4. tikava. VII 1. Mogućnosti proizvodnje u prenosnim tunelima V r s t a Period koriščenja prva Berba poslednja Vrsta III Panrika Lubenice IV Rasad paprike i paradajza Rasad kupusnjaća Period koriščenja Berba (sadnja) prva poslednja 1. VII 15. VII — 5. VIII 20. XII 5. bez obzira na građu. V 20. VII 20. VI 15. U jesenje-zimskom p e r i o d u leje se koriste za dorastanje karfiola. VII — 20. XI . V — 25. V 1. IV — 10. mladog luka. X — 1. IV 20. X I. IV 15. lubenica. X 25. I — 5. vreme proizvodnje počinje 20—25 dana ranije. Tab. s tim što se može povećati broj toploljubivih kul­ t u r a . III 20.15. V 20. IV 30. Vrsta I Salata Paradajz Boramja II Krastavac Boramja Mladi luk III Paradajz rasad Dinja. III 30. VII 5. IX 5. VII 5. X — 20. m o g u se koristiti t o k o m čitavog zimsko-prolećnog perioda.Tab. a zatim proizvodnja krastavaca. XI 25. V 30. III . I I I 1. VII 1. IX 25. lubenica ili krastavac 10. Tab.

U stakleniku se mogu smenjivati različite vrste povrća. gde je. Intenzivnu korišćenje staklenika zahleva veoma dobru organizaciju proizvodnje uz o p t i m a l n u agrotehniku za svaku vrstu. p a p r i k a . a zatim i) za proizvodnju povrća. t e m p e r a t u r a neš­ to niža (150 kal/m 2 ) i koji t o k o m februara služi za proizvod­ nju k u l t u r a s manjim p o t r e b a m a za toplotoin (rotkvica. povrće i cveće ili r a s a d i povrće. k a d a su spoljne t e m p e r a t u r e nešto više. salata). plastična preg­ r a d a se p o m e r a za n a r e d n i h 20 m. čime se dobija drugi sek­ tor. u nas tokom jula i avgusta t e m p e r a t u r a u stakleniku može dostići i 60°C. a zatim za r a n u proizvodnju i za kasnu jesenju — zimsku proizvodnju (paradajz. krastavac). zbog udaljenosti od termogena. Za postizanje ova­ kve t e m p e r a t u r e na 10—15 m sa svake strane od izvora gre­ janja postavlja se pregrada od plastične loli je (zid). Osim toga. Zato se koristi za proizvodnju kasnog rasada i povrća za jesenju potrošnju. gde se postiže najviša t e m p e r a t u r a (300 kal/m.Kod visokih pojedinačnih tunela (dužine 100 m) sa grejanjcm (ukoliko je grejanje termogenom) moguća je proizvod­ nja u 2—3 sektora u kojima se obczbedujc p o t r e b n a toplota. sektorska proizvodnja omogućuje racionalnije koriš­ ćenje sistema za grejanje i uštedu u grejanju u p e r i o d u naj­ hladnijih zimskih dana. što bez posebnih k l i m a t s k i h instalacija onemogućuje proizvodnju.) i gde proizvodnja može da počne već u januaru. 58 . Prvi sektor je p r o s t o r od 20 do 30 dužnih m e t a r a oko termogena. Za ovakvo intenzivno korišćenje plas­ tenika veoma je značajna primena svih agrotehničkih mera. pa se tada za proizvodnju osposobljava ceo plastenik. tokom m a r t a za proizvodnju srednje ranog rasada. Ovaj sek­ t o r koristi se za r a n u proizvodnju rasada toploljubivih bilja­ ka. K r a j e m m a r t a pregrada se podiže. Polovinom febru­ ara. Temperatu­ ra na kraju plastenika je niža u o d n o s u na t e m p e r a t u r u prva dva dela plastenika i iznosi oko 100 kal/m 2 . Ovakva.

61 .

vrsta povrća koje za svoj rast ne zahtevaju visoku temperaturu. mrkve. Oni se razlikuju po konstrukciji i načinu i vremenu korišćenja. t j . Ovakav p r o s t o r pogodan je za gajenje rotkvica. plastična folija. salate. Radi zaštite od mraza na zemljištu zaklonjenom od vetra načini se leja u pravcu islok-zapad. Zaštićena gnezcia se prave p o m o ć u šablona na u n a p r e d m a r k i r a n i m m e s t i m a . o d n o s n o p r o d u ž u j u vegetaciju u jesen za 10—30 da- Danas se u proizvodnji povrća koriste različiti oblici zaš­ tićenog p r o s t o r a . a zatim se oko njega n a b a c a zemlja i d o b r o sabije. P r e k o leje. širine 150 cm i dužine 15—20. asura) koji štiti biljke od izmrzavanja. Takvi povoljni t e m p e r a t u r n i uslovi u od­ nosu na spoljnu sredinu omogućuju raniju proizvodnju u proleće.OSTALE VRSTE ZAŠTIĆENOG PROSTORA greben od zemlje visine sa severne s t r a n e 30 cm. PROST ZAŠTIĆENI PROSTOR Prost zaštićeni p r o s t o r odlikuje se jednostavnom konst­ rukcijom i uglavnom služi za zaštitu od mraza biljaka s ma­ njim p o t r e b a m a za loplotom. Posle vađe­ nja šablona u zemljištu ostaje gnezdo. Duž obe strane leje formira se Zašlitni kapci na. a sa južne oko 20 cm. Šablon se n e z n a t n o utisne u zemlju. te je hlađenje leje u toku noći slabije. Akumulacijom sunčane energije u toku d a n a zagreva se vazduh i zemljište. Gnezdo se n a p u n i sme- . postavlja se neki pokrivni materijal (staklo. Proste zaštićene leje. naslonjen na grebene.

ovčiji i si. Mogu se praviti od stakla. diže i vrši provetravanje. Zaštićena gnezda i kalpaci koriste se za r a n u proizvod­ nju vrsta koje se seju ili sade na većim rastojanjima (lubeni­ ca. dinja. najčešće lubenica.) u sloju od 15 cm i m a l o se sabije. a naj­ bolje smeša zemlje i k o m p o s t a ili zgorelog stajnjaka. Umesto kopanja kućice može se koristiti šablon koji se postavi na površinu zemlje. a zatim se šablon vadi. tikva. / Topla gnezda. Na dno kućice se stavlja svež stajnjak (konjski. što zavisi od kulture koju treba štititi. Iznad kućice u zemlju se ulisne savijena žica ili p r u ć e i prekriva se plastičnom folijom veličine 8 0 x 8 0 cm. krastavac. Iznad stajnja­ ka stavlja se zemlja (koja je p r e t h o d n o pripremljena). Umesto kalpaka može se koristiti plastična folija kojom se prekrivaju biljke. Za r a n u proizvodnju lubenica. kućice na čije se dno slavlja svež stajnjak koji služi za zagrevanje. koji se u t i s n u u zemlju. goveđi. P r e k o ove konstrukcije postavi se plastična folija (ve­ ličina zavisi od biljke) koja se sa spoljne s t r a n e zagrne zem­ ljom i tako učvrsti. tikvica) i omogućuju raniju setvu odno­ sno sadnju za 10—15 d a n a u o d n o s u na proizvodnju na ot­ vorenom polju. i to fabrički ili u s a m o m gazdinstvu. Početkom m a r t a kopaju se kućice veličine 4 0 x 4 0 x 4 0 cm. oko njega se vlažna zemlja d o b r o sabije. Zaštitni kalpaci (zvona) imaju dugu tradiciju u proiz­ vodnji povrća.s o m zemlje i k o m p o s t a u koju se seje ili sadi neka kultura. dubine 10—15 cm. parafinisane hartije i najčešće od plastike. Pri višoj t e m p e r a t u r i plastika se otkopa­ va. U industrijskoj proizvodnji k a l p a k je u obliku zvona različitih veličina. N a d gnezdom se postavlja staklo ili plastična folija s blagim nagibom ka jugu. Folija se u osnovi zatrpa zemljom i t a k o zategne i učvrsti. Pri izrazito niskim t e m p e r a t u r a m a gnezda se u toku noći prekrivaju rogozom. krastava­ ca. U ovo gnezdo. Topla gnezda Topli banak . dinja i tikava koriste se topla gnezda. U tu svrhu iznad biljke u n a k r s n o se po­ stave j e d n a ili dve savijene žice ili pruće. dinja. krastavac.

Cevi su perforirane ili na spojevima n i s u čvrsto vezane. svež stajnjak u obliku h u m k e . krastavci i tikve dospevaju za 15 do 30 d a n a ra­ nije (zavisno od toga da li se seju ili se sadi rasad) u odnosu na njivsku proizvodnju. Povećana t e m p e r a t u r a zemljišta utiče na povećanje t e m p e r a t u r e pri­ zemnog sloja vazduha (za 2—5°C). Ovaj n a č i n zagrevanja zemljišta je p o s e b n o eko­ n o m i č a n k a d a se k o r i s t e p r i r o d n i izvori tople vode. Pri povećanom pritisku (3—5 atmosfera) najbolje je ko­ ristiti s m e š u vazduha i p a r e t e m p e r a t u r e 60—70°C. U brazde se stavlja svež. Preko stajnjaka na vrhu h u m k e stavlja se sloj zemlje (debljine 10—15 cm) i humka se završi u obliku zdele (dubine desetak s a n t i m e t a r a ) i/ koju se obavlja setva ili sadnja. gasa. Topli baukovi. dinje. plastikom. j e r to omogućuje regulisanje t e m p e r a t u r e p r e m a potrebi. Za r a n u proizvodnju povrća zem­ ljište se može zagrevati t o p l o m vodom ili p a r o m . topao stajnjak (sloj oko 15 cm debljine). p a r a se p o d p r i t i s k o m do 0. Efe­ kat se povećava a k o se iznad zemljišta postavi plastična fo­ lija. Ispod cevi može se staviti sloj peska debljine 15—20 cm koji smanjuje gublje­ nje t o p l o t e u donje slojeve zemljišta. za­ t i m tople o t p a d n e vode i p a r a iz industrije. spanaća) r a z m a k između cevi je veći i izno­ si 100—120 cm. Biljke se prekrivaju p l a s t i k o m sve dok ne p r e s t a n e opasnost od mraza. širine i visine oko 30 cm. ali se redovno m o r a vršiti provetravanje odizanjem plastične folije. Tople humke se prave na zemljištu p r i p r e m l j e n o m za setvu. Prečnik cevi. Cevi se postavljaju na d u b i n u 50—60 cm. d u b i n a postavljanja i m e đ u s o b n o rastojanje zavise od tempe­ r a t u r e vode i povrća koje se gaji. Za zagrevanje zemljišta vodom koristi se voda čija je t e m p e r a t u r a 45°—60°.vrši se setva ili sadnja. lubenice i tikvice 40—50 cm. lube­ nice. za paradajz i p a p r i k u 70—80 cm. što omogućuje ispuštanje p a r e . a pri kraju sistema na dubini 25—20 cm. j e r to omogućuje bolje k r e t a n j e p a r e i bolje zagrevanje. što zavisi od vrste koja će se gajiti. u koju se obavlja setva ili sadnja. a zatim zemlja. a gnezdo se prekriva staklom ili Setva ili sadnja se obavljaju tek kad se zemljište zagrcje. a na rastojanju oko 100 cm. K a d a se gaje na ovaj način.5 atmosfera p u š t a 2—4 p u t a t o k o m d a n a i t a k o zagreva zemljište i vazduh u p r i z e m n o m sloju. najbolje po sekcijama. Pri zagrevanju zemljišta v o d e n o m p a r o m koriste se cevi dužine oko 15 m i postavljaju se u zemljište na d u b i n u 10— 20 cm. U zavisnosti od t e m p e r a t u r e vazduha. . Sistem cevi se međuso- b n o povezuje. i to na sloj peska od 30 cm. dinju. Takva voda provodi se s i s t e m o m cevi ispod površine zemljišta na dubini 40—60 cm. Najbolji efekat grejanja je a k o su cevi p r i izlasku iz kotla na dubini 30—40 cm. Pri gajenju manje osetljivih vrsta (salate. Zagrevanje zemljišta. Na p o o r a n o m zemljištu plugom se izoru b r a z d e dubine oko 30 cm na rastojanju 70—80 cm ili više. a za kras­ tavac. Kondenzovanjem p a r e održava se i p o t r e b n a vlažnost zemljišta. o d n o s n o tople vo­ de p r e t h o d n o korišćene za zagrevanje staklenika ili plastenika. Na željenom rastojanju stavlja se topao. što sprečava ozlede bilja­ ka od m r a z a . najčešće oko deset d a n a posle pravljenja kućice — gnezda.

m e t o d gajenja povrtarskog bilja iz rasada. zadržava pu­ ni značaj i u savremcnoj tehnici gajenja povrća. iziskuje znatan u t r o š a k r a d a i materijala. uz brižljiv p o s t u p a k . Utroši se manje semena. koji je zbog svoje jednostavnosti pod­ jednako d o s t u p a n i individualnim odgajivačima povrća i druš­ tvenim gazdinstvima.). i to je najčešći uzrok neuspeha u r a n o j proizvodnji povrća. Proizvodnja rasada. m e đ u t i m . 2. N a d z e m n e tople leje su jednostavnije. prispele za rasađivanje u pravo vreme. podižu se uz ma­ nji u t r o š a k rada. U nas se tople leje iskorišćavaju uglavnom za gajenje rasada. To je. Pri svemu t o m e . kao i od drugih nepovoljnih ulicaja. zbog svojih nesumnjivih prcimućstava. Uvek treba imati na u m u da loša rasadnica ne može izrasti u d o b r u visokorodnu biljku. Veliki bruj povrtarskih k u l t u r a razmnožava se r a s a d o m . načinu zagrevanja i nekim drugim o s o b e n o s t i m a razlikuju se m n o g o b r o j n i tipovi toplih leja. 4.PROIZVODNJA RASADA Gajenje povrtarskog r a s a d a iziskuje p o s e b n u brigu i ve­ liku umešnost. ili ukopane (ruski tip). Period vegetacije biljaka u polju znatno se skraćuje i time omogućuje racionalnije iskorišćavan je zemljišta i ubi­ ranje više plodova sa iste površine. gajenje biljaka pod veštačkim uslovima. P r e m a konstrukciji. što je naročito značajno ka­ da se koristi skupoceno seme (hibridno i dr. Ostvaruje se ranije prispevanje povrća za 6—8 ncdelja u poređenju sa b e z r a s a d n o m k u l t u r o m . U našoj praksi najviše su zastupljene obične leje. što zajedno sa još nekim preimućstvima čini da se u njima. može im se bez teškoća menjati mesto. na samo rasađivanje utroši se do­ s t a rada. u tzv. u primeni različitih načina zaštite biljaka od nepo­ voljnih uticaja spoljne sredine i iskorišćavan ju d o p u n s k i h iz­ vora toplote. snažne i zdrave. Tople leje Topla leja je široko zastupljen oblik zaštićenog prosto­ ra u našem povrlarstvu. one mogu biti nadzemne (pariški tip). Pravilno odnegovane m l a d e biljke. P r e m a konstrukciji razlikuju se jednostrane (obične) i d v o s t r a n e (holandski tip) tople leje. osobenost ove specijalne tehnike sastoji se. O B J E K T I I OPREMA ZA PROIZVODNJU RASADA U proizvodnji r a s a d a primenjuju se posebni tehnički postupci. u stvari. p o t r e b n a su ulaganja za izgradnju toplih leja i staklenika. i najzad. Time se postižu vrlo korisni ciljevi koji se mogu ovako re­ zimirati: 1. 3. jer su m l a d e biljčice veoma osetljive na nepo­ voljne ulica je sredine. Ovakve leje . između ostalog. u njima se lakše reguliše vlaga. jesu osnovni uslov za po­ stizanje r a n i h i visokih prinosa. a u manjoj m e r i za r a n u zimsko-prolećnu proizvod­ nju povrća. zaštićenom p r o s t o r u . a u novije vreme i p r o s t o r pokri­ ven plastičnim m a s a m a (plastenici). Mlade biljke u leji mogu se mnogo efikasnije zašti­ titi od štetnih insekata i bolesti. U praksi se najviše ko­ riste tople leje i staklenici. može odgajiti veoma ujednačen r a s a d visokog kvaliteta.

Bitan n e d o s t a t a k n a d z e m n i h leja je u t o m e što je za njihovu izgradnju p o t r e b n o oko 30% više stajnjaka nego za u k o p a n e . k a o i više drvenog materijala za ramove. ali je njihova izgradnja skuplja. Ram (jastuk. okvir može trajati p r e k o 15 godina. Radi poveća­ nja t r a j n o s t i d o b r o je da se p r e zastakljivanja prozori poto­ pe u 10%-tnom r a s t v o r u zelene galice ili u 5%-tnom rastvo­ ru plavog k a m e n a za vreme od 24 časa. zastakljen običnim p r o z o r s k i m s t a k l o m debljine 2 m m . U n a s se najviše koriste prozori veličine 150x100 cm sa 2 ili 3 »šprosne«. one su dvo­ s t r u k o šire od običnih. Za ramove su najbolje čamove daske . Usled manje spo­ sobnosti plastike da zadržava toplotu. Tip leja Tople leje i njihove karakteristike Broj prozora na leji Širina leje (cm) Širina trapa na dnu (cm) Sevenria strana viša od južne spoljna unutrašnja Elementi tople leje Ukopane leje su pogodnije za gajenje povrća. Zbog svega toga ovakve leje mogu usp e š n o da se koriste samo u proizvodnji kasnijeg rasada. Najbolji su okviri od čamove građe. Toplu leju sačinjavaju sledeći elementi: Prozor za toplu leju je p o s e b n o 'izrađen okvir od drveta. Ako se posle toga drvo više p u t a premaze vrelim firnajzom. U m a n j o j m e r i koristi se holandski tip leja. Veoma su p o g o d n e za gajenje rasada. j e r nije pot­ r e b n o raskopavanje dvorišta. Mnogi odgajivači sada koriste prozore koji su u m e s t o staklom pokriveni polietilenskom folijom.naročito su pogodne za individualna gazdinstva. Osnovne k a r a k t e r i s t i k e pojedinih tipova toplih leja vide se u tabeli 7. Osim toga. 7. leje pokrivene ovakvim prozorima n e š t o su hladnije (za 2—3°). k a o i za terene s visokom pod­ z e m n o m vodom. s krovoliko postavljenim prozorima. s a n d u k ) uokviruje toplu leju i na njega se oslanjaju prozori. j e r se na foliji kondenzuju kapljice vode. Tab. U njima je režim vlažnosti i toplote manje podložan p r o m e n a m a . u lejama pokrivenim p l a s t i k o m i vlažnost je veća.

širine 20—30 cm i debljine 3—4 cm. Ramove treba tako graditi da se mogu lako demonti­ Trap. Najčešće se uzima staj­ njak kojim su p r e t h o d n e godine grejane leje. Dvostrana topla leja Ašure. Ponekad se ovoj mešavini dodaje pesak. Još bolje smeše m o g u da se n a p r a v e dodavanjem veće ili manje količine dobrog treseta. U našoj p o v r l a r s k o j p r a k s i za n a s i panj e toplih leja obi­ čno se upotrebljava smeša pregorelog stajnjaka i zemlje u o d n o s u 1:1 ili 2 : 1 . zavisno od vrste povrća. Pokriva­ nje leja plastičnim folijama ne može da zameni u p o t r e b u asura. Naročito je važno da leje podignute u toku zime imaju r a m od debljih i d o b r o spojenih dasaka.rokovačima opasnih biljnih bolesti. treba da je nešto viša od prednje (južne). Za gajenje povrća nasipa se znatno deblji sloj zemlje. Time se obezbeđuje oticanje kiše niz p r o z o r i bolje osunčavanje u n u t r a š ­ njosti leje. Za spravljanje nove mešavine najčešće se uzima povr­ šinski sloj zemlje do dubine 20 cm. sa parcele na kojoj b a r desetak godina nije gajeno povrće. Zemlja za toplu leju U tople leje se nasipa specijalno p r i p r e m l j e n a zemljišno-đubrevita mešavina. severna s t r a n a m o r a da se podigne stavljanjem nekog pod­ m e t a č a i tako načini nagib p r e m a jugu. Preko leta gomila se više p u t a p r e k o p a . a u n e d o s t a t k u padavina nakvasi se vodom. S proleća se plugom isečeno busenje stavi u figuru. a zatim da se složi u figuru i zaštiti od p r e k o m e r n o g vlaženja. Najbolje je da se to čini a s u r a m a od Fazane slame. ona koja se postavlja sa severne stra­ ne. Topla leja m o r a da se zaštiti od p r e k o m e r n o g hlađenja tokom noći. Zadnja daska. Za setvu je dovoljno da se zemlja n a s p e u sloju 12— 15 cm. Naročito je pogodna zemlja od livadskog busenja. a za postavljanje saksija s pikiranim r a s a d o m — sa­ mo 5—6 cm. Za spravljanje zemljišnih mešavina veoma je važno da se u p o t r e b i d o b r o pregoreo stajnjak. ali se od plastike m o g u lako da naprave dušeci ispu­ njeni slamom. Za leje koje se po­ dižu u toku zime kopa se dublji t r a p (50—60 cm). koja svojim fizičkim svojstvima i bo­ gatstvom i hranljivim sastojcima pruža optimalne uslove za razvoj biljaka. koji d o b r o čuvaju leju od hlađenja. t j . m e đ u t i m . . Asure od ševara su manje pogodne. Najbolje je. Debljina zemljišnog sloja zavisi od toga za šta se leja koristi. ovakva zemlja ne srne biti zaražena prou/. Za u k o p a n e leje r a m se može izraditi i od oblih gredica prečnika 12—15 cm. Za r u s k e i neke druge tipove toplih leja kopa se trap u koji se slaže zagrejani stajnjak. S e m toga. Dobro zgoreli sipkav stajnjak ne treba prosejavati. ra t i. a za prolećne leje dovoljan je iskop od 30 do 40 cm. Biraju se parcele sa plod­ nim i s t r u k t u r n i m zemljištima. Zemljišna mešavina može da se p r i p r e m i s jeseni. pa se naizmenično slažu slojevi busenja i svežeg stajnjaka. 20—30 cm. da se smeša pripremi i dezinfikuje mesec dana p r e upotrebe. Ako se u p o t r e b i r a m čije su daske j e d n a k e širine.

U t a k v o m sloju stajnjak se neće zagrejati. U novije vreme se za grejanje leja sve više koriste teh­ nički izvori toplote: tople o t p a d n e vode i gasovi iz industrije. Za individualne odgajivače naročito su p o g o d n e tople leje sa električnim grejanjem. koja se inače redovno koristi k a o p r i m e s a stajnjaku. a a k o je previše suv — ovlaži se t o p l o m vodom. razni biljni ostaci sa gaz­ dinstva ili iz industrije. Prikupljanje i čuvanje. sabijen je. 3— 4 kg superfosfata i o k o 2 kg kalij umove soli na 1000 kg slame). U k a s n u jesen i zimi. u »figuru« složeni stajnjak se pokrije slo­ j e m zemlje 15—20 cm. Tople leje sa stajnjakom t r e b n o je s a m o da b u d e usitnjena i da joj se prilikom pripre­ me dodaju m i n e r a l n a đubriva (4—5 kg amonijum-nitrata. Za podizanje toplih leja neopho­ d n e su velike količine svežeg stajnjaka ili drugog bioenergetskog materijala. Posle se složi u k a m a r u visoku 2—3 m i t o m prilikom d o b r o sabije da se što više istisne vazduh. stajnjak se razastre u t a n k o m sloju da se prosuši. S e m toga. Goveđi stajnjak sadrži mnogo vode. Ovčiji. Po­ sebna p r i p r e m a stajnjaka nije p o t r e b n a ni u proleće k a d v r e m e otopli. Takav stajnjak se slaže direktno u leju. stajnjak se slaže u figuru za zagrevanje. sprečiće se smr­ zavanje. vrela voda i p a r a iz t e r m o e l e k t r a n a i kotlarnica. prilikom razlaganja p o d uticajem m i k r o o r g a n i z a m a oslobađa manju ili veću količinu toplote. sporo se zagreva i razvija u m e r e n u t e m p e r a t u r u . slama i pleva. Ako se ove t r a k e pokriju slamom. Ovakva p r i p r e m a stajnjaka nije n e o p h o d n a a k o se u v r e m e izgradnje leja raspolaže svežim. k a d a se p r o c e s razlaganja ne može zaustaviti sušenjem. o d n o s n o pregorevanja. pa čak i g r a d s k o smeće. Pleva je z n a t n o pogodnija od slame. ili biotoplivo. U tehnički razvijenim zemlja­ ma one se sve više koriste i m o g u se nabaviti gotovi ramovi sa k o m p l e t n o m o p r e m o m za električno grejanje. Od bioloških materijala još uvek se najviše upotreb­ ljavaju svež stajnjak. 7 i Naši odgajivači povrća j o š uvek gotovo isključivo ko­ riste sveže stajsko đubrivo i u manjoj meri slamu i plevu. stajnjak se razastire u t r a k e široke 2— 3 m i visoke 40—50 cm. bioenergetski materijal. a ponekad i drugi or­ ganski materijali kao što su lišće. Radi sprečavanja aktivno­ sti mikroflore. plcvom ili s i t n o m slamom toplotne osobine goveđeg stajnja­ ka m o g u se z n a t n o popraviti. Zbog toga je n e o p h o d n o da se još t o k o m leta počne prikupljanje stajnjaka. Toplotno dejstvo stajnjaka traje 40—50 dana. Slama. Ovako o b r a đ e n a i u m e r e n o n a k v a š e n a slama daje dovoljno to­ plote za grejanje prolećnih leja u kojima se pikira r a n i ili seje kasniji r a s a d . P o t r e b n e količine svežeg stajnjaka za pojedine tipove toplih leja p r i k a z a n e su u tabeli. p o t r e b n o j e s a m o d a s e ovakav r a m s a uređajima postavi n a j e d n u posteljicu od šljake. Po- . može se i s a m o s t a l n o u p o t r e b i t i za grejanje leja. Priprema stajnjaka počinje na desetak d a n a p r e podi­ zanja tople leje.Zagrevanje toplih leja Za zagrevanje leja koriste se biološki i tehnički izvori toplote. ili električna struja. U d o b r o sabijenoj gomili stajnjak se neće zapaliti. j e r se zimi s m r z n u t i staj­ njak teško raskravi. n a s p e zemlja i uređaj priključi na elekv t r i č n u mrežu. Različiti materijali n e m a j u istu toplotnu vrednost. ne­ p o s r e d n o p o r e d m e s t a gde će biti postavljene leje? T o m pri­ likom se stajnjak m e š a sa slamom. Za grejanje leja najpogodniji je konjski stajnjak koji se brzo^ zagreje i oslobađa d o s t a toplote. Posle nekoliko dana gomila se upali i intenzivno se puši. upaljenim stajnjakom dobrog kvaliteta. koje je veoma nepoželjno. ili se formira nadzemni sloj za leje pariškog tipa. Mešanjem sa konjskim stajnjakom. o čemu treba voditi r a č u n a prilikom planiranja rokova setve i sad­ nje biljaka. Taj tzv. topla voda iz p r i r o d n i h izvora i veštačkih bušotina. T a d a se p r i s t u p a slaganju u trap. i svinjski staj­ njak upotrebljavaju se s a m o u smeši sa goveđim i konjskim.

m l a d e biljke u leji mogu se zaraziti prouzrokovačima opasnih bolesti koje se ispoljavaju kasnije za vreme r a s t a biljaka u polju. ali su za to potrebni naro­ čiti uređaji.. Setva r a n o g r a s a d a obavlja se u zimskim mesecima (januar-februar) pa je veoma važno da se blagovremeno pripre­ mi odgovarajuća leja. usled n e d o s t a t k a vazduha. ne izlučuje se toplota i stajnjak biva zahvaćen truljenjem. leje mogu imati tanji sloj stajnjaka.Tab. Želimo posebno da naglasimo neop­ hodnost ove m e r e . Rasad u toplim lejama redovno s t r a d a od tzv. Dezinfekcija leje. Za kasniji rasad. koje proizvodi i n a š a in­ dustrija. proces sagorevanja %e zaustavlja. Najjednostavnija je u p o t r e b a hemijskih p r e p a r a t a k a o što su cineb i t i r a m (TMTD) i dr. Nedovoljno sabijen stajnjak b u r n o i brzo pregori ostvarujući visoku temperatu­ ru i brzo isparavanje vlage. Dezinfekcijom zemlje kojom se p u n i leja u velikoj meri se smanjuje mogućnost pojave oboljenja na biljkama. najteži problem za m n o g e odgajivače. Postoje različiti načini i sredstva za dezinfekciju zem­ ljišta u leji. zemljište u leji se ravnomerno pospe p r a š k o v i t i m cinebom u 'količini 70—90 g na 1 m\ Zatim se leja p r e k o p a da se p r a h d o b r o izmeša sa zemljom . Potrebne količine svežeg stajnjaka za 1 prozor toplih leja SETVA I NEGA RASADA PRIPREMA L E J E Stajnjak se slaže u leju u r a v n o m e r n o m sloju p o t r e b n e debljine. ali ali je bolje da se to učini 1—2 d a n a kasnije. poleganja). naročito r a n o posejani ra­ sad. Najbolji rezultati postižu se zaparivanjem zem­ lje p r e ili posle unošenja u leju. i leja se pok­ riva p r o z o r i m a i a s u r a m a . k a d a se stajnjak u leji ponovo upali. u stvari. čija setva p a d a u toku m a r t a . N e p o s r e d n o p r e setve. Padanje r a s a d a je. Posle složenog stajnjaka postavlja se r a m . Zemlja se može n a s u t i o d m a h . N a s u p r o t tome. 8. Često leja p r e s l a n e da »radi« usled pre­ k o m e r n o g vlaženja kišom ili p r o d i r a n j a podzemnih voda u t r a p u k o p a n i h leja. Sem toga. U m n o g i m slučajevima ovo oboljenje p o t p u n o opustoši leje s r a s a d o m . u previše sabija­ noj masi. Ovakav slučaj može se dogoditi i usled p r e l e r a n e vlažnosti stajnjaka. p a d a n j a (sečenja. Ove leje podižu se na 40—50 cm debe­ lom sloju stajnjaka d o b r o g kvaliteta. Posle toga se gaženjem sabija.

p o t r e b n o je da se p r e k o p a 2—3 p u t a da se prosuši. Od cerezana se pravi r a s t v o r koncentracije 0 . sa parcele na kojoj dugo nije gajeno povrće. Seme se poveže u ret­ ku t k a n i n u i spusti u pripremljeni rastvor. 1 % . Prestareli r a s a d je obično j a k o izdužen. zatim TMTD-preparati (radoti­ r a m i dr.3%-tnom č o r b o m cineba ponavlja se nekoliko p u t a dok se ne unese p o t r e b n a ko­ ličina p r e p a r a t a (70—90 g/m 2 ). U vlažnoj i hladnoj . zorosan i dr. Veoma je važno da se setva obavi pravo­ v r e m e n o .). Ako je zemlja suviše vlažna. Seme se drži potopljeno oko 20 m i n u t a (u pla­ vom k a m e n u 1 čas). Proizvodnja rasada u toplim lejama Setva.). i nov zgoreli stajnjak. Nedovoljno razvijen rasad je vrlo osetljiv na nepovoljne uticaje koji se redovno javljaju u vreme rasađi­ vanja i posle toga. Dezinfekcija se može obaviti i tako što se cineb r a z m u t i u vodi i tim rastvorom leja zalije pre ili o d m a h posle setve. a od formalina i plavog k a m e n a 1%. bled. Razmućenim cinebom leja se može zah­ vati i posle nicanja biljaka. formalin i plavi k a m e n . U istoj tabeli nalaze se i drugi korisni podaci o proizvodnji ra­ sada različitih k u l t u r a . ili ortocid 50. SETVA Rokovi setve. Za r a n u proizvodnju rasad ne treba da bride ni suviše m l a d . Pre setve seme t r e b a dezinfikovati zaprašivanjem ili p o t a p a n j e m u rastvore. Za zaprašivanje se koriste jedinjenja žive (radosan. Tab. Na isti način upotrebljavaju se i T M T D — p r e p a r a t i ( r a d o t i r a m WP. a zatim ispere tekućom v o d o m i ostavi da se prosuši.na d u b i n u 8—10 cm. Za vlažnu dezinfekciju upotrebljavaju se najčešće cerezan nasbajce. Vreme setve se određuje u zavisnosti od v r e m e n a rasađivanja. k a d a se leja zagreje. Izvori zaraze za bolesti r a s a d a u znatnoj m e r i se sma­ njuju a k o se svake godine uzima nova zemlja. Zalivanje 0. Suviše r a n a setva nije za p r e p o r u k u j e r r a s a d može da p r e r a s t e . 9. teško se p r i m a i u slučaju nepovoljnog v r e m e n a pr>vi cvetovi o p a d n u . Setvi se p r i s t u p a nekoliko d a n a posle nasipanja zemlje. a zatim prose je kroz sito da višak prašiva ispadne. Seme se obično zapraši. Približni rokovi setve u k o n t i n e n t a l n i m uslovima ravni­ čarskih rejona naše zemlje prikazani su u n a r e d n o j tabeli. Za setvu u tople leje m o r a se u p o t r e b i t i seme vi­ sokog kvaliteta i određene sorte. temetid 80 i drugi) u količini 40—60 g na 1 m 2 leje.

porav­ na grabuljicom i lako u t a b a d a s k o m . Samo izuzetno c S O hladnih d a n a mogu se leje otkriti kasnije i pokriti ranije. Budući da se rasad. Toplota u leji m o r a se podešavati i u zavisnosti od osunčavanja. i s u p r o t n o . Svetlosni uslovi. t e m p e r a t u r u u leji t o k o m nekoliko d a n a t r e b a sniziti. Ako sc to propusti m a k a r za dan-dva. U n e d o s t a t k u sunčane svetlosti. zemlju p r e k o p a t i i t a k o ostaviti nekoliko d a n a da se leja ohladi. naročito rani. uz energično provetravanje. Održavanje temperature. Treba voditi r a č u n a da se u lejama na konjskom stajnjak u (naročito u nadzemnim) može javiti pregrejavanje (tzv. 10. Za setvu u redove prvo se r e b r a s t i m mark e r o m u t i s n u brazdice d u b o k e 1—2 cm. n a r o č i t o je važno da se biljkama omogući maksimalni d o s t u p svetlosti. Iskustvo pokazuje da u proizvodnji kvalitetnog r a s a d a naročit značaj ima t e r m p e r a t u r a leje n e p o s r e d n o posle ni­ canja. leju t r e b a zaliti m l a k o m vodom. nežne su i boluju. Posle toga se zemlja lako uta­ ba da d o b r o p r i o n e uz seme. N e p o s r e d n o p r e setve zemlja u leji se prekopa. koji iziskuje ne samo ne­ p r e k i d n o staranje nego i posebna znanja. Mnogi naši p o v r t a r i drže na lejama zaprljano staklo. biljke poležu i stradaju od bolesti sečenja. mlade biljke se izdužuju. što je isto t a k o neoprostiva greška. NEGA RASADA Proizvodnja r a s a d a obavlja se u vreme kada uslovi spoljne sredine nisu naročito povoljni. Veliku grešku čine odgajivači koji iz s t r a h a da se leje ne ohlade drže a s u r e na lejama p r e k o celog dana. tek iznikle bilj­ čice u n e d o s t a t k u svetlosti. Regulisanje t e m p e r a t u r e u le­ ji ima osobit značaj j e r od toga u velikoj m e r i zavisi kvalitet rasada. biljčice uginjavaju. blede. Razmak između re­ dova t r e b a da je 5—6 cm. Visoka t e m p e r a t u r a u toj fazi izaziva p r e k o m e r n o izduživanje stabla. Kod paprike. Pošto se obavi setva. proizvodi u vreme k a d a n e m a dovoljno sunca. umešnost i isku­ stvo. Za sve vreme dok je r a s a d u leji asure treba skidati rano izjutra i stavljati ih što kasnije uveče. Ukoliko je svetlost jača utoliko t e m p e r a t u r a može biti viša. U većini slučajeva takva greška se više ne može popraviti. U t o m slučaju pre setve t r e b a skinuti prozore. leja se o d m a h pokrije prozorima i a s u r a m a i to tako stoji sve do nicanja. paradajza i plavog patlidžana scmenke u brazdici treba da su r a z m a k n u t e 5—10 m m . Optimalne temperature za rasad u toplim lejama . Stoga. Ukoliko zemlja nije dovoljno vlažna. Zbog toga treba stalno paziti da se a s u r e svakodnevno uklanjaju čim se pojave prvi ponici. »ja­ ra«). p r e k o m e r n o će se izdužiti. kad biljke niknu.5 cm. Pri setvi o m a š k e t r e b a nastojati da se seme što ravn o m e r n i j e rasturi. ili a s u r a m a štite leje od prejakog zagrevanja za v r e m e toplih sunčanih dana s proleća. i po­ red obezbeđenja svih drugih uslova. Seje se o m a š k e ili u re­ dove. Posejano seme pokriva se ravnornernim slojem đubrevite zemlje debljine 1—1. Tab. Zbog toga gajenje r a s a d a predstavlja složen posao. uz povišenu vlagu i t e m p e r a t u r u . Visoke t e m p e r a t u r e u toku noći isto t a k o su veoma štetne.zemlji seme loše niče i tek što nikne. T e m p e r a t u r a se m o r a podešavati p r e m a p o t r e b a m a pojedinih k u l t u r a i u zavisnosti od faze razvoja biljaka. Optimalne t e m p e r a t u r e za pojedi­ ne k u l t u r e u različitim fazama p o r a s l a i u zavisnosti od vre­ m e n a d a t e su u n a r e d n o j tabeli.

nežan. k u p u s n o g povrća i paradajza. Plevljenje. Provetravanje je p o s t u p a k kojim se biljkama dovodi svež vazduh. Plevljenje se obavlja u toku toplijeg dela dana. onda prihranjivanje sejanaca nije p o t r e b n o . sa paprike. Korovi u lejama s r a s a d o m u s p e š n o m o g u da se suzbi­ jaju herbicidima. zalivanje se obavlja p r e p o d n e . u m e r e n o — za papriku. Prozore treba podizati uvek sa s u p r o t n e s t r a n e od prav­ ca vetra.S proleća. Obično se p r i h r a n j u j e samo rasad iz kasnije setve. Ako je zemljišno-đubrevita mešavina spremljena k a k o treba. a nepovoljne za pojavu bolesti. biljčice treba da se p r i h r a n e r a s t v o r o m m i n e r a l n i h đubriva. Jače provetravanje po t i h o m vremenu može se os­ tvariti u n a k r s n i m podizanjem prozora. na kojima se p r i zemlji stvara p r s t e n natrulog ulegnutog tkiva koje se širi p r e m a korenu. Dok je vreme h l a d n o . izdužen rasad. Ovom količinom zaliju se 2 prozora. Bo­ lest se j a k o razvija u lejama koje su zasejane p r e nego što . 30—40 g superfosfata i 20—30 gr kalij u m o v e soli. U po­ četku rasad se zaliva m l a k o m vodom. Posle zalivanja leje treba dobro da se p r o v e t r e . U j a k o zaraženim lejama i u uslovima povoljnim za razvoj bolesti rasad može p o t p u n o da n a s t r a d a za nekoliko dana. što iziskuje stalno prisustvo odgajivača. jer je p r e k o m e r n a vlažnost u leji veoma štetna (biljke p r e r a s t u . plavog patlidžana. dinju i lubenicu. U t o m slučaju prozor se neko­ liko p u t a naglo podigne i spusti. Naprotiv. u toploj leji neće biti korova. nešto kasnije takve biljke uginu. Prihranjivanje. k a o i odraslije biljke. j e r njihova setva p a d a u zimu k a d a je u lejama teško održati povoljne uslove za razvoj ra­ sada. U pogledu jačine provetravanja rasad pojedinih k u l t u r a ima različite potrebe. U toku zimskih i prolećnih d a n a vreme se menja svakog časa. Zasenjivanje. Čim se pojave korovske biljčice. P o t r e b n o je. j e r u to vreme može j a k o da se izduži i prerasle. Bolest se ispoljava tako što m l a d a stabaoca p r i zemlji omekšaju i istrule te biljčice p a d a j u kao pokošene (»kose« se). Naj p r e budu zahvaćene pojedine biljke. održavati umer e n u vlažnost. krastavaca i tikvica — iznad 20°C. razneže se i obolevaju). Padanje rasada. Međutim. kad vreme otopli. paradajz i celer. reguliše t e m p e r a t u r a i smanjuje vlaga u leji. Kasniji rasad iziskuje redovno zalivanje. te t a k o nastaju p r a z n a m e s t a u le­ ji. J a k o provetravanje p o t r e b n o je za ku­ pus. Na 1 prozor leje dovoljna je količina od 1 g dajmiđa. sa rasadnih leja treba uk­ lanjati prozore: sa kupusa kad je spoljma t e m p e r a t u r a iznad 10°. tikvice i salatu. Posle toga treba usev zaliti 2 p u t a većom količinom mlake vode da se sa listova speru ostaci đubriva. vode na 1 m 2 ). Korovi su veoma štetni za biljke u toploj leji. ako je zemljišna smeša slabije hranljive moći (što se vidi na sejancima). Ako posle trajno oblačnog v r e m e n a nas­ t a n u s u n č a n i dani. Bolest se redovno jav­ lja i na r a s a d u drugih kultura. n a r o č i t o na krastavcu. U 10 lit. t r e b a ih još j e d n o m p r i h r a n i t i istom dozom. To je j e d a n od najredovnijih i najpotrebnijih poslova koji se svakodnevno obavlja. Naročito mnogo stradaju rani rasad paprike. sa paradajza — iznad 15°. mlake vode r a z m u t i se 20—30 g n i t r o m o n k a l a . Od p a d a n j a više s t r a d a gust. pošto su p r e t h o d n o usev i zemljište zaliveni. Za paradajz i p a p r i k u koristi se p r e p a r a t dajmid (dvmid). lako da plevljenje gotovo i nije p o t r e b n o . a kad dani j a k o otople — predveče. Zalivanje. Preporučuje se rede a obilnije zalivanje (10—15 lit. Desetak dana p r e rasađivanja r a s a d treba »zasušiti«. Nisu retki slučajevi šteta nastalih usled jakog sunca. a zatim se bo­ lest b r z o širi na susedne. može da se javi suvišna vlaga od isparenja stajnjaka i u lom slučaju treba nastojali da se ona smanji j a č i m provetravanjem. dakle. ali je i n e p o t r e b n o zasenjivanje isto ta­ ko š t e t n o . Bolest može da zahvati r a s a d pre nego što nikne. U prvo vreme r a s a d u lejama koje se greju stajnjakom skoro da i ne treba zahvati. Leje se m o r a j u provetriti i kad je vreme h l a d n o . plavi patlidžan. P r e p a r a t se stavlja u vodu kojom se leja zaliva o d m a h posle setve. t o k o m p o p o d n e v n i h časova p r e k o prozo­ ra se stavlja r e t k o pletena trska ili asure da topli sunčani zraci ne bi spržili biljčice. To/je veoma česta i o p a s n a bolest u toplim lejama. a slabije — za krastavac. Ako sejanci i dalje o s t a n u slabi. Ako je dezinfekcija zemljišta izvršena vodenom parom. treba ih još dok su m l a d e p o č u p a t i .

one žive svuda u zemljištu i veoma j a k o se razmnožavaju u đubrevitom. koje su. Sunčanih i top­ lijih d a n a treba što duže držali otvorene prozore. odlično deluju cineb. Pre pikiranja se m a r k e r o m obeleže mesla gde će biti usađena svaka biljčica. U takvoj leji rasad se brzo istegli. Ako se i pored preduzetih m e r a pojavi padanje rasada. Sejanci se vade iz semeništa i pikiraju pažljivo. na 2—3 cm veću d u b i n u od one na kojoj su biljke dotle rasle. Pikiranje se obavlja kad je vreme tiho i toplije. Rovci su opasna štetočina u toplim lejama i b a š t a m a : pregrizaju m l a d e biljčice p r i zemlji ili nešto ispod površine. a zatim sve više pojačavati. Čim biljčice dobiju 2 stalna listića. razneži i poslane osetljiv prema plesnima koje izazi­ vaju padanje. TMTD-prepar a t i i neka druga h e m i j ska sredstva kojima se dezinfikuju seme i zemlja u leji. treba ga zaliti 0. dakle. Zaparivanje zemlje je najefikasniji način borbe. utoliko uspešnije ukoliko su biljčice mlađe. a ako je zemlja dovoljno vlažna i vreme oblačno. j e r takva m e r a omogućuje da se odgaje i r a s a d e odraslije biljke. za punjenje leja treba uzeli novu zemlju i nov zgoreli stajnjak. Suzbijanje ove bolesti može biti uspešno ako se pređuzmu odgovarajuće mere.75%-lnim r a s t v o r o m bordovske čorbe. Dobri rezultati postižu se i zalivanjem leja rastvorom p r e p a r a t a diptereks. PIKIRANJE RASADA Pikiranje r a s a d a ima isključivo praktičan značaj. Naročito je važno da se izbegne p r e k o m e r n a vlaga i suvišna toplota u leji. U p r a k s i se ova operacija najčešće izvodi kad se na sejancima pojave prva dva stalna listića. Nared­ nih nekoliko d a n a u podnevnim časovima biljke treba zašti­ titi od jakog osunčavanja. Za kasnije useve ekonomičnije je da se proizvede nepikirani rasad. Pre svega. Međutim. Radi sprečavanja pojave padanja i drugih bolesti sejance t r e b a zalivati s a m o k a d a je to neophodno. ili nešto kas­ nije. na vreme opleviti korove. Najviše ih ima na đ u b r e v i l i m i vlažnim m e s t i m a . s malo vode. zalivanje nije nužno. njima treba da se pruži brižljiva nega. Pikiranje je. svaka 3—4 d a n a . naprave se pored leje pokretni za­ stori od a s u r a ili drugog pogodnog materijala.). Na 1 kg ovih materijala dodaje se 20—30 g cink-fosl iđa. neprovetrene i sa zaprljanim staklom. sve dok se pikirane bilj­ čice ne p r i m e .15%. p r i m e n o m rede setve i proredivanjem. redovno i ja­ če provetravati leje. itd. Rovci se uspešno suzbijaju r a s t u r a n j e m otrovnih mam a c a po površini leje ili parcele. Sadi se m a l o m sadiljkom ili p o d p r s t . a ponekad i druge gljivice (Pythium sp. Isto tako. materijala i sredstava. Za tu s v r h u pogodnije su n a d z e m n e ili plitko u k o p a n e leje. U n o r m a l n i m uslovima rasad paradajza i p a p r i k e dos­ tigne takav porast oko 20 d a n a posle setve. Treba n a p o m e n u t i da pikiranje ima svoje e k o n o m s k o i agrotehničko opravdanje samo u r a n o j proizvodnji povrća. provetravanje leja treba smanjiti.3%-tnim r a s t v o r o m cineba ili drugim p r e p a r a t o m sličnog dejstva. previše tople. te stoga ovaj p o s t u p a k ima vrlo široku p r i m e n u . pikiranjem se ostvaruje z n a t n a ekonomi­ ja r a d a . . U vodi za zalivanje r a z m u t i se odgovarajuća količina insekticida i 2 po 1 m u t r o š i 3—4 lit. Bolest padanja izaziva gotovo isključivo gljivica Rhizoctonia solani. vlažne. Pikirane biljke se zaliju. Mam­ ci se spravljaju od k u k u r u z n e p r e k r u p e ili p r o k u v a n i h mekinja. Sa \biološkog stanovišta pikiranje nije n e o p h o d n o ukoliko se biljkama prilikom set­ ve obezbedi vegetacioni p r o s t o r kakav dobijaju prilikom pikiranja. prak­ sa n e k i h odgajivača da r a s a d pikiraju dva p u t a — može se s m a t r a t i p o t p u n o n e k o r i s n o m i gotovo štetnom. posle setve ili sadnje. Ako m o r a da se r a d i po vetru. setvu vršiti u redove. Za pikiranje treba blagovremeno p r i p r e m i t i nove leje. da bi se izbegla svaka povreda biljčica. vlažnom i t o p l o m zemljištu uz nedovoljno svetlosti.je prošla »jara«. po pravilu. Zemlja i đ u b r e iz prošlogodišnjih leja može da se upotrebi samo a k o se prime­ njuje dezinfekcija vodenom parom. Svezi m a m c i razbacuju se predveče. rastvora. fosferno ili p a r a t i o n u koncentraciji 0. Pikirane biljke ostaju u leji 30—50 dana. koje će znatno ranije sazreti. treba ih oprskati 0. I s t o tako.

Braz­ danje površina i formiranje leja podešava se p r e m a planira­ n o m sistemu navodnjavanja i drugih agrotehničkih mera. Rasad krastavca. Mnogo je bolje. u m e š n o m kombinacijom ja­ čeg provetravanja i u m e r e n o g zalivanja obezbediti umo­ ren rast biljaka za sve vreme dok su u leji nego dopustiti da brzo izrastu. povrede od nekih insekala i si. Zemljište se za rasađivanje pripre­ ma na isti način kao za d i r e k t n u setvu. KALJENJE RASADA Pod kaljenjem se p o d r a z u m e v a niz p o s t u p a k a koji do­ prinose da biljka očvrsne i da lako podnese rasađivanje i nepogodnosti sredine posle rasađivanja. toplo. d o b r o raz­ vijen rasad. usled čega su otpornije na hladnoću i p r e k o m e r n o isparavanje vode. tj. suvo i ve tro vi to vreme. Veoma je važno da površinski sloj b u d e d o b r o usitnjen i u m e r e n o vlažan. Tim p o s t u p k o m usporava se rast nadzemnog de­ la biljke. tik­ vica. d o b r o razvijenim listovima. dinja i lubenica može se proizvesti samo u saksijama. a leje i n o ć u drže nepokrivene ukoliko ne preti opasnost od slane. k a r t o n s k e ili saksije od presovanog materijala. a lp obično biva poslednjih nedelja p r e d rasađivanje. m e đ u t i m . dok se korenov sistem i dalje n o r m a l n o razvija u t o p l o m zemljištu. džifi saksije. Dobro očvrsli rasad je snažnog izgleda. k r a t k i m stablom i tamnozelenhri. Biljke odgajene u saksijama ne p a t e posle rasađivanja i n e m a zastoja u njihovom razvoju j e r im korenov sistem ostaje p o t p u n o očuvan. U poslednje vreme sve više se koriste saksije spe­ cijalne izrade. a zatim ih naglo zaustavljati. Korenov sistem d o b r o kaljenih biljaka posle rasađiva­ nja se lakše obnavlja i brže razvija. RASAĐIVANJE Priprema zemljišta. Naročito korisna m e r a jeste podsecanje žila prosecanjem zemlje između redova biljaka oštrim nožem. a p o n e k a d i smanje­ nje prinosa. Ovaj splet žilica. Na taj način zaustavlja se rast i podstiče izbijanje mnogobrojnih novih žilica. p r e s t a n a k zalivanja. sve slabe. Rasađuje se zdrav. stvara mali busen. kao što su niže tem­ p e r a t u r e . Naročito je značajno kaljenje rasada h l a d n o ć o m prvih nekoliko d a n a po­ sle nicanja. T a d a se primenjuje j o š i -vzasušivanje«. Na t a j način r a s a d ne samo što sporije raste nego se i privikava na uslove otvore­ nog polja — kali se. Izlaganje biljaka z n a t n o nižim t e m p e r a t u r a m a od onih koje su p o t r e b n e za njihov p o r a s t veoma je jednostavno i sprovodi se jačim provetravanjem toplih leja. d o b r o razvijenim žilama. R a s a d naročito b r z o raste poslednjih 10—15 d a n a pred rasađivanje.Rasad u saksijama. porast r a s a d a se obično ne može uspo­ riti s a m o niskim t e m p e r a t u r a m a . i često se p r e t e r a n o izduži. Ovaj p o s t u p a k se izvodi oko dve nedelje p r e rasađivanja. Sem toga takve biljke imaju povećanu snagu zadržavanja vode u ćelijama. Proizvodnja rasada u saksijama je dosta skupa i isplati se jedino p r i gajenju najranijih useva. prožimajući zemlju oko biljke. plastične. povrede od zemljiš­ nih čestica prilikom rasađivanja. a to su niske t e m p e r a t u r e i niska vlažnost. ili oba činioca istovremeno. Utvrđeno je da one ranije sazru i daju veće prinose. kao i p r e m a p o t r e b a m a pojedinih k u l t u r a . snažan. s debelim. U njihovim tkivima se događaju i druge korisne p r o m e n e koje ih čine sposobnijim za dalji razvoj u poljskim uslovima. zahvaljujući jačem na­ gomilavanju hranljivih materija u njima. tzv. K a d a je vreme toplo. oštećene ili n e n o r m a l n o razvijene bilj- . Kaljenju biljaka d o p r i n o s e m e r e koje usporavaju nji­ hov p o r a s t . m l a d e biljke su sposobne da se brzo p r i m e i da nastave n o r m a l a n razvoj. j e r ove biljke ne trpe oštećenje korenovog sistema prilikom rasađivanja. Priprema rasada. Najbolji rasad dobija se pikiranjem u glinene. Tada je p o t r e b n o da se zalivanje sasvim ograniči. P r e t e r a n o ka­ ljenje biljaka može da uspori njihovo p r i m a n j e posle rasa­ đivanja i zakašnjenje u plodonošenju. koji se p r i vađenju r a s a d a manje osipa i žiličasti k o r e n ostane bolje očuvan.

O d a b r a n o m e s t o treba ograditi i t a k o sprečiti p r i s t u p d o m a ć i m životinjama koje mogu da pričine velike štete na lejama i usevima. PROIZVODNJA RASADA U STAKLENICIMA U p o v r t a r s k o j p r a k s i naše zemlje. p r i t o m e zemlja se malo stisne š a k o m da ne o t p a d n e sa korena. Leja s r a s a d o m d o b r o se zalije. za sve v r e m e dok se ne rasadi drži se u senci. ograda treba da služi i k a o vetrozaštitna kulisa.5 do 2 m. uzrasta r a s a d a i t r e n u t n e vremenske situacije. Istovremeno. Neke od rasađenih biljaka se ne p r i m e ili ih u n i š t e bo­ lesti i štetočine. Prerasli i j a k o izduženi r a s a d paradajza se »potapa«. k a o i u d r u g i m ev­ r o p s k i m zemljama. a ne­ pikirani pod sadiljku. Biljke u saksijama sade se zajedno sa grudvom.). k u k u r u z n a i suncokrelova stabljika i si. na otvorenom p r o s t o r u po nevremenu i često pod nehigijenskim uslovima. Način rasađivanja. lopatica i si. U svakom slučaju izbegavaju se m e s t a n a d kojima se stvara senka od građevina.ke se škartiraju. nepikirani r a s a d se pažljivo čupa. Zbog toga u novije vreme ima sve više nastojanja da se proizvodnja ranog rasada za otvoreno polje prenese u staklenike ili plastenike. R a s a d u saksijama bilo koje vrste prenosi se na parcelu zajedno sa saksijom. Vreme rasađivanja. Na d o b r o p r i p r e m l j e n o m zemljištu. te zbog toga m o r a da b u d e dovoljno gusta i visoka 1. Po pravilu. r a s a d koji. salata i celer sade se na istu d u b i n u na kojoj su se nalazili u leji. Mesto za tople leje Za tople leje odabere se p o g o d a n p r o s t o r na e k o n o m skom dvorištu. Sitniji. zemljišta. biljke se u j a m i posta­ ve koso i donji deo stabla z a t r p a na d u b i n u 6—8 cm. usev tre­ ba što p r e podsaditi. U načelu vreme rasađivanja odre­ đuje se u zavisnosti od klime. svojim m n o š t v o m žilica bolje zadržava zemlju. bolje je da se s rasađivanjem započne iako vreme nije baš povolj­ no ili zemljište nije najbolje pripremljeno. ili b a r nekoliko časova p r e čupanja.se izvadi iz leje treba istog dana da b u d e rasađen. Mašine sadilice upotrebljavaju se za velike površine. p o m o ć u pogodnih alatki (mistrija. Po pravilu biljke se r a s a đ u j u na nešto veću d u b i n u ( 3 — 5 cm) od one na kojoj su rasle u leji. Korenje biljaka koje se čuvaju za sadnju sledećeg d a n a oblo­ ži se n e k i m vlažnim m a t e r i j a l o m . Biljke se najlakše p r i m e kad se rasađuju po oblačnom danu. a ne k a o što mnogi čine. predveče uoči d a n a rasađivanja. . iziskuje m u k o t r p a n rad čoveka. P r e m a t o m e . a r a n o pikirani rasad se vadi zajedno sa b u s e n o m zemlje oko korena. Uz k o r e n biljke natisne se zemlja i posle toga zalije. drveća i drugih p r e d m e t a . Ako je r a s a d stasao i sezona već odmakla. m e s t o za tople leje m o r a biti smišljeno o d a b r a n o i u r e đ e n o . 3—4 cm dublje. Za p o t r e b e podsađivanja koristi se ra­ sad ostavljen k a o rezerva. gde se m o g u stvoriti mnogo povoljniji uslovi ne samo za biljke ne­ go i čoveka koji ih neguje. zaštićeno od hlad­ n i h vetrova i izloženo suncu t o k o m celog d a n a . i ako r a s a d nije preras­ tao. k a o što je poznato. Mesto treba da b u d e ocedno. Pikirani r a s a d se sadi u j a m i c e d u b o k e 8—10 cm. Ta tradicija je duga koliko i samo povrtarstvo. ili je r a s a d suviše m l a d . ove m a š i n e veoma b r z o i d o b r o rade. Često je dobro da se rasađiva­ nje odloži za koji d a n ako vreme nije pogodno. Dobri odgajivači uvek proizvedu 10—15% više r a s a d a nego što je p o t r e b n o za pokrivanje pla­ n i r a n e površine. ravno ili sa malim nagibom p r e m a jugu ili jugoistoku. Gajenje r a s a d a u lejama. trska. na đ u b r i š t u ili bunjištu. Ra­ sad k o m e su bile podsečene žile. Sadnja biljaka na stalnom m e s t u oba­ vlja se r u č n o ili m a š i n a m a — sadilicama. a slabio i listovi suvi. Na svakom seljačkom gazdinstvu uvek se može naći dovoljno jevtinog materijala za ovakvu o g r a d u — slama. koren treba da se drži ovlažen. rasad povrća se proizvodi pretežno u top­ lim lejama. u p o p o d n e v n i m časovima. o d m a h posle kiše ili p r e d kišu. Ako je veći broj biljaka n a s t r a d a o .

za tu svrhu ovi odeljci se polietilenskim zastorima og­ rade od ostalog dela staklenika. može proizvesti odličan pikirani r a s a d u saksijama. zaštita od bolesti i sve ostale mere iste su kao u proizvodnji rasada u toplim lejama. Priprema leje. a veće na lejama. Male količine rasada najbolje je sejati u sandučiće. formiraju se t a k o što se naj pre prostru polietilenske folije i preko njih naspe đubrevita zemlja u sloju 12—14 cm. ili se koriste pojedini odeljci u blok-slakleni cima. U staklenicima se. a posle nicanja 16—18°. Za proizvodnju nepikiranog r a s a d a pogodniji su stelažni staklenici. Stelažni staklenik za gajenje rasada . Ste­ laže ne t r e b a da su šire od 110 cm. široke 120 cm. Leje. Do nicanja u stakleniku se održava t e m p e r a t u r a 22—24°.Sa stanovišta racionalnog iskorištavanja staklenika s m a t r a se da je najekonomičnije ako se u njima odgaje sejanci (nepikirani. ne bi bilo ekonomično. Iskorištavanje staklenika samo za proizvod­ n j u rasada. ali je cena koštanja dosta visoka. Tokom poslednje nedelje pred pikiranje t e m p e r a t u r u treba sniziti na 12—i4". na taj način bolje se održava vlaga u le­ ji te seme j e d n o v r e m e n o i r a v n o m e r n o nikne. inače. setva. u toku noći t e m p e r a t u r a treba da je za 2—4° niža. rasad) koji se prenose i pikiraju u tople leje i plastenike. Zbog toga je n e o p h o d n o da se p r e setve r a s a d a i posle njegovog iznoše­ nja staklenik koristi za gajenje drugih kultura. Posle setve leje se pokrivaju plastičnim folijama. Za proizvodnju rasada grade se ili specijalni pojedina­ čni staklenici. razume se. Na stelažama r a s a d ima bolje uslove osvetljenja i t e m p e r a t u r e i lakše se obavljaju radovi oko nege.

Kod vrsta koje s p o r o niču (paprika) p r e t h o d n o se izaziva bubre­ nje i naklijavanje semena. k a d a prestaje opasnost od ja­ čih mrazeva. To znači da se setva obavlja kra­ jem m a r t a i početkom aprila. Bez obzira na to koje se sred­ stvo koristi. pa p r e m a t o m e i na dalji p o r a s t biljke. Tada se prave duže klupe i radnici u veoma nepovolj­ n o m položaju (poluležeći) obavljaju n e o p h o d n e radove u leji. Širina leja i njihov broj zavise od širine tunela (plastenika). Zemljišna smeša m o r a biti istretirana insekticidom i fungicidom (ili se to čini u s a m o m plasteniku). u t o m periodu biljke prolaze prvih pet etapa organogeneze. SETVA U proizvodnji r a s a d a uvek se koristi seme visokog kva­ liteta. t j . proizvodnja r a s a d a u plastenicima je rentabilna a radovi znatno olakšani u odnosu na proizvodnju u lejama. a zatim i celokupan rast i razvoj. poseb­ no u tunelu. oblika plastenika. Pri zagrevanju u plasteniku se s uspehom može proizvesti i rani rasad. odnosno moguć­ nosti zagrevanja. Pri t o m e je osnovni prin­ cip da se sa staze mogu obavljali svi radovi u samoj leji. Stoga od uslova uspevanja u fazi r a s a d a zavisi i čitava dalja proizvodnja. zemlje i treseta u odnosu 3:2:1 u sloju debljine 20—25 cm. Ovakav položaj klicinih listića utiče na intenzitet asimilacije. u po­ četnoj fazi nicanja. veoma često se prave suviše široke leje. U našim južnim regionima rasad se može proizvesti u plastenicima bez dopunskog zagrevanja. Međutim. što omogućava brzo i ujednačeno nicanje. o d n o s n o zemljišnim smešama. koje su odlučujuće za formiranje vegetativnih a poseb­ no generativnih organa. biljci u fazi rasada treba obezbedi ti o p t i m a l n e agroekološke uslove. U plastenicima (bez obzira na vrstu i veličinu) bez gre­ janja u kontinentalnim uslovima moguća je proizvodnja sre­ dnje ranog i kasnog rasada. biljke sporo niču i veoma dugo se zadržavaju u fazi uspravnih klicinih listića. sa stazom iz­ m e đ u njih širokom 50 do 70 cm. Setvu t r e b a obaviti k a d a je tem- . Na ležim zemljišti­ ma. Kvalilet zemljišnog s u p s t r a t a u proizvodnji rasada od posebnog je značaja jer uslovljava brzinu i ujednačenost ni­ canja. U visokim tunelima i plastenicima veliki deo rado­ va se mehanizuje i na taj n a č i n se smanjuje u t r o š a k ljud­ skog rada. Kad se p o đ e od ovih činjenica. U plastenike slabijeg kvaliteta zemljišta unosi se smeša sastavljena od zgorelog stajnjaka ili komposta. v r e m e proizvodnje zavisi od kli­ m a t s k i h uslova regiona. Pri proizvodnji rasada zemljište u plasteniku se oboga­ ćuje sa 2—3 kg zgorelog stajnjaka ili k o m p o s t a na nr uz 10 —20 g NPK đubriva (15:15:15) na m 2 . PRIPREMA ZEMLJIŠTA U proizvodnji rasada polazi se od činjenice da se u fazi r a s a d a odigravaju osnovne p r o m e n e u rastu i razviću. Ovako p o đ u b r e n o ze­ mljište se d o b r o obradi (rotofrezorn) i istretira terabolom (50 g/m 2 ) i volalonorn (10 g/m 2 ) radi zaštite od bolesti i štetočina. Nai­ me. Bez obzira na vreme. Za racionalno korišćenje površina u tunelima i plasteni­ cima treba formirati leje široke 120 do 200 cm. pa se zbog toga sa staze ne mogu n e s m e t a n o primenjivati m e r e nege.PROIZVODNJA RASADA U PLASTENICIMA Rasad se u p r o s t o r u zaštićenom plastikom može s usp e h o m proizvesti. n e o p h o d n o je pridržavati se uputstva o vremenu koje treba da p r o t e k n e od m o m e n t a tretiranja do setve. U želji za što većim korišćenjem površina u plasteniku. Radi zaštite useva seme se dezinfikuje nekim od živinih p r e p a r a t a .

NEGA RASADA Sa pojavom korova na površini zemljišta. pre svega masovnijoj pojavi »poleganja« rasada. što zavisi od veličine sernena. j e r se one d o b r o ukorenjuju i formiraju čvršće stablo. Pošto je cilj proizvodnja rasada sa d o b r o razvijenim bočnim korenčićima. p r e m a slanju useva. počev od faze nicanja.5% ili ditan M-14 0. u ovakvoj proizvodnji biljka raste u izinenjenim ekološkim uslovima. Setva o m a š k e je i dalje najčešći način setve iako su m e r e nege otežane. Posle pikiranja t e m p e r a t u r u u plasteniku treba sniziti (provetravanjem) k a k o bi se smanjio intenzitet transpiracije i omogućio brži dalji rast biljaka. zemljište se istretira reglonom. to se racli forsiranja njihovog obrazo­ vanja. džifi. Posle nicanja pa do formiranja prvog pravog lista tem­ p e r a t u r a se smanjuje intenzivnim provetravanjem t o k o m či­ tavog dana. Ako se r a s a d nešto sporije razvija. broj zalivanja i količina vode zavise i od stanja useva.2%).p e r a t u r a zemljišta o p t i m a l n a za da tu vrstu. Rasad se pikira n e p o s r e d n o u leju ili u saksije (obične. ovakva t e m p e r a t u r a pogoduje rastu biljke. zalivanja se izvode svakih 3—5 d a n a sa 5—10 1 vode na m 2 . . a p r e nicanja povrća. i to o k o pod­ neva. U fazi rasada biljka usvaja z n a t n e količine azota fosfora i kalij urna. Osim toga. prihranjivanje se ponavlja i u fazi četiri razvijena lista. U plasteniku se može proizvesti gust rasad koji se kasnije pikira (za r a n u proizvodnju).2%-tnim rastvorom vuksala. Radi preventivne zaštite. a p r i pojavi obo­ ljenja i svakih 3—4 dana. a i rast biljaka neujednačen. fertigala ili dru­ gog komplesnog đubriva. k a o i radi izmene gasova. svakih 5—10 dana vrši se p r s k a n j e fungicidom (cineb 0. Po­ red toga r a s a d se može p r i h r a n i t i 1—2 p u t a sa 10 g NPK đub­ riva (rastvor) po k v a d r a t n o m m e t r u . Naša ispitivanja su pokazala da se p r i prihra­ njivanju vuksalom snažno razvijaju korenov vrat i bočni delovi korena. Pored regulisanja količine vode. zaliva rede i sa m a n j o m količi­ n o m vode. što utiče i na smanjenje intenziteta foto­ sinteze. što u znatnoj meri olakšava b o r b u protiv korova. Optimalna je setva u redove sa rastojanjem između re­ dova 5—10 cm (zavisno od vrste). što omogućuje r a v n o m e r a n rast biljke. za bolje obrazo­ vanje b o č n i h korenčića od' posebnog je značaja prihranjiva­ nje vuksalom. Bez provetravanja u plastenicima se smanjuje koncentracija C O 2 . Međutim. Naime. Prihranjivanje rasada pri proizvodnji u plastenicima ima poseban značaj. P r e m a tome. za koje je karakteri­ stično izrazito kolebanje t e m p e r a t u r e i relativne vlažnosti to­ k o m d a n a i noći. s obzirom na specifične ekološke uslove i p o t r e b e biljke. U zavisnosti od slanja useva i tem­ p e r a t u r n i h uslova. Posle se­ tve seme se prekrije slojem k o m p o s t a ili treseta debljine 0. Plastenik se svakodnevno provelrava ra­ di regulisanja t e m p e r a t u r e i relativne vlažnosti vazduha. U periodu nicanja t e m p e r a t u r a se održava na o k o 25°C već i time što je provetravanje k r a t k o t r a j n o .5 —2 cm. najčešća je proizvodnja srednje ranog r a s a d a koji se proizvodi bez pikiranja. U toku proizvodnje r a s a d a vlaga u zemljištu održava se redovnim zalivanjem. Specifični t e m p e r a t u r n i uslovi i visoka relativna vlaž­ nost vazduha pogoduju širenju oboljenja. posebno u fazi dva i četiri prava lis­ ta. zaražene biljke tre­ ba o d m a h odstranjivati iz plastenika. Na taj način se postiže t e m p e r a t u r a n e o p h o d n a za nicanje. presovane). U ovom p e r i o d u t r e b a težiti da se t e m p e r a t u r a kreće oko 18°C r a d i sprečavanja nepoželjnog izduživanja sta­ bla. pre svega od razvijenosti korenovog sistema. blagovremenim i pravilnim prihranjivanjem m i k r o e l e m e n t i m a i m a k r o e l e m e n t i m a može se u znatnoj me­ ri uticati na celokupan rast biljaka. o d n o s n o održavanja povoljne koncen­ tracije CO„>. Sa for­ m i r a n j e m prvih listova t e m p e r a t u r a se održava u granicama o p t i m u m a za vrstu. pa se zemljište povalja i zalije. što je preduslov za d o b r o ukorenjavanje prili­ k o m rasađivanja. U plasteniku se može proizvesti pikirani rasad. Međutim. Pri proizvodnji r a s a d a u plastenicima bez grejanja mo­ gu se koristiti d o p u n s k i tuneli postavljeni iznad leja. Pored prskanja. U fazi dva razvijena lista treba obaviti prvo prihranji­ vanje rasada 0. plastične.

6—10 listova. Pri t o m e se plastenik intenzivno provetrava to­ k o m d a n a i noći uz smanjenje pa čak i prekid zalivanja.5°/o-tnim rastvo­ r o m K2SO4. r a s a d proiz­ veden p o d plastičnom folijom ima sve karakteristike kvali­ tetnog r a s a d a : čvrsto. p r e svega zbog pri­ sustva kalijuma. u p o r e d o sa razlikama u t o p l o t n o m režimu. U pe­ riodu kaljenja biljke se m o g u p r i h r a n i t i 0. a potvrđen je u našim četverogodišnjim proizvodnim rezultatima.Osam do deset d a n a p r e d sadnju počinje period »kalje­ nja« r a s a d a . ovako p r i h r a n j e n a p a p r i k a mogla je da bez oštećenja podnese mrazeve od —2°C. predstavljaju b i t n u osobenost po kojoj se naši p r i m o r s k i rejoni i južni krajevi Make­ donije izdvajaju k a o p o d r u č j a sa izuzetno p o g o d n i m klimat­ skim uslovima za r a n u zimsku i zimsko-prolećnu proizvodnju. U n a š o j zemlji ova kul­ t u r a zauzima približno polovinu u k u p n i h stakleničkih po­ vršina. P r e m a našim rezultatima. Ovo prihranjivanje i m a za cilj da poveća otpor­ nost na niske t e m p e r a t u r e i stoga je značajno da se izvodi p r e d kraj aprila. Inače. Vreme proizvodnje podešava se u odnosu na uticaj sledećih faktora: — k l i m a t s k i uslovi regiona — tražnja paradajza na u n u t r a š n j e m i spoljnom tržištu — sezonske cene p a r a d a j z a — troškovi grejanja staklenika Izrazite razlike u oblačnosti i osunčavanju. Pozitivan uticaj ovakvog prihra­ njivanja prikazan je u r a d o v i m a istraživača u Mađarskoj ( H a r a s t i. Svetlost k a o vegetacioni faktor p r i gajenju paradajza u staklenicima u t o k u zime jedino u n a š i m p r i m o r s k i m oblas­ t i m a nije ograničavajući faktor. zbijeno stablo. jer je to i v r e m e k a d a se u našim uslovima javljaju niske t e m p e r a t u r e . Ako se primenjuju sve redovne m e r e nege. Podešavanje vremena proizvodnje Proizvodni i finansijski rezultat u stakleničkoj proizvo­ dnji p a r a d a j z a b i t n o zavise od rokova setve i prispevanja pro­ dukcije. na pri­ m e r . PROIZVODNJA PARADAJZA PROIZVODNJA PARADAJZA U STAKLENICIMA Među p o v r t a r s k i m k u l t u r a m a koje se gaje u staklenici­ ma paradajz ima najvažnije m e s t o . d o b r o raz­ vijen bočni korenov sistem. 1970). m a d a u p e r i o d u n o v e m b a r — d e c e m b a r i na ovom p o d r u č j u n e m a dovoljno svetlosti za . To znači da se teži da se biljke što bolje priviknu na uslove spolj­ ne sredine. bez čega n e m a ni d o b r o g ukorenjavanja. ovim r a s t v o r o m se prihranjuje i rasad kad je zbog nedovoljne kontrole uslova uspevanja došlo do neželjenog izduživanja stabla. To prihranjivanje i m a značaja i za rast korenovog sistema.

koli­ čina z a m e t n u t i h plodova ima prvorazredni značaj. Iz ove proizvod- nje postižu se visoki prinosi i odličan kvalitet plodova. n a r o č i t o n e d o s t a t a k svetlosti u periodu n o v e m b a r — j a n u a r . Fiziološki mlade biljke su snažnije. Iskustvo pokazuje da potrošači više obraćaju pažnju na kvalitet plodova. Intenzivnija tražnja svežeg paradajza u nas počinje kra­ j e m zime i s proleća. posto­ ji izrazita orijentacija na sorte čiji plodovi imaju 2—3 sem e n e lože i prosečnu težinu 50—90 g. S p o r a s t o m s t a n d a r d a svakako će se men jati i ova navika. U ostalim p o d r u č j i m a naše zemlje z n a t n a oblačnost i nedovoljno trajanje sunčevog sjaja u toku pozne jeseni i ra­ ne zime. U s t r u k t u r i troškova. a u d r u g o m od m a j a do jula. Sada postoji duga lista takvih sorta i Fi h i b r i d a (tip m o n e y m a k e r ) . S o b z i r o m na vreme setve i stasavanja produkcije. Najčešće imaju duge. što svakako treba imati u vidu prili­ k o m podešavanja v r e m e n a proizvodnje. Na taj način m o g u postojati: — jesenja proizvodnja i — prolećna proizvodnja Ove dve proizvodnje obično imaju d o p u n s k i k a r a k t e r i zasnivaju se u manjem obimu. U zimskoj i zimsko-prolećnoj proizvodnji paradajz je glavna k u l t u r a u stakleniku. i specifični uslovi vansezonske proizvodnje. m a n j e podložne bolesti­ ma i intenzivnije reaguju na agrotehničke mere. u m a n j e m ili većem stepenu. U prvom slučaju pretežni deo prinosa ostvaruje se od novembra do j a n u a r a . o t p a d n e tople vode i gasovi). Razlike u ceni zimskog i prolećnog paradajza iz stakle­ nika. sposobnost op­ lodnje i zametanja plodova u klimatski nepogodnom periodu godine. Proizvodni i finansijski u s p e h u ovoj. Među činiocima koji utiču na formiranje prinosa. ova k u l t u r a može se gajiti i k a o p r e t h o d n i . Međutim. grejanje zauzima visoko mesto (35—40%) i bitno utiče na rentabilnost proizvodnje. ometaju razvoj i plodonošenje paradajza. dugo trajanje plodonošenja. što ide u prilog nešto kasnijoj proizvodnji koja se ostvaruje uz manje troš­ kove. M e đ u m n o g i m činiocima koji utiču na taj izbor p o s e b n o su značajni sve rafiniraniji zahtevi tržišta u pogledu osobina ploda. veoma su zna­ čajne za određivanje početka i trajanja proizvodnje u stakle­ niku. Zbog toga r a n u zimsku proizvodnju paradajza treba forsirali u regionima s toplijom zimom (Primorje i južna Makedonija. j e r r a n e faze razvoja biljaka teku u z n a t n o povoljnijim uslovima. odnosno n a k n a d n i usev u staklenici­ m a . Preporu­ čuje se za toplije i sunčanije regione i za staklenike u koji­ ma se za grejanje koriste geotermalne vode ili jevtina otpad­ na t o p l o t a iz industrije. Sorte. Odnos iz­ m e đ u b r o j a n o r m a l n o z a m e t n u t i h plodova i b r o j a cvelnih . po mnogo čemu specifičnoj proizvodnji b i t n o zavise od dobrog izbora sorte. glatki. kvalitet plodova.n o r m a l n e vegetacione procese osetljivih kultura kao što je paradajz. kao što su ranostasnost. Osobine sorte. na n a š e m tržištu. nisu dovoljno visoke.) i tamo gde se mogu koristiti jevtini ili besplatni izvori top­ lotne energije p r i r o d n o g (geotermalne vode i zemni gas) ili industrijskog porekla (termoelektrane. plodove ujednačene veličine i viso­ ku r o d n o s t . j a r k o obojeni plodovi. o t p o r n o s t p r e m a bolestima i druge. visoka rodnost. Traže se okrugli. Tipovi proizvodnje. ujednačene k r u p n o ć e . Razlog t o m e su navike stanovništva da zimi troši konzervisano povrće (jer je jevtinije). Potražnja paradajza na tržištima severne Evrope dosta je ujednačena u toku zimskog perioda te se postižu srazmerno povoljne cene. je U zimsko-prolećnoj proizvodnji pretežni deo produkci­ ( 6 0 — 7 0 % ) ostvaruje se u maju i junu. u n a š e m podneblju se mogu zasnivati sledeći tipovi stakleničke proizvodnje paradajza: — zimska (rana) proizvodnja i — zimsko-prolećna (srednje rana) proizvodnja Zimska proizvodnja se p r o g r a m i r a tako da glavni peri­ od plodonošenja traje od decembra do maja. U evropskim zemljama sa du­ gom tradicijom u stakleničkoj proizvodnji paradajza. pravilne cvetne grančice.

Manje je. Vrlo r a n i prinosan. sorte sa krupni­ j i m plodovima imaju slabije zametanje. a plodovi glatki. bolesti paradajza često na­ nose velike štete. Ekstaz (Extase) je hibrid koji je po izgledu biljke i oso­ b i n a m a ploda nalik na azis. Pogodan za zimsku. o t p o r a n na Cladosporium. utiču mnogi faktori. o d n o s n o visokim sadržajem hlorofila. a naročito ne­ d o s t a t a k svetlosti. m e đ u t i m . što im omogućuje da d o b r o podnose nepovoljne svetlosne uslove i što se ispoljava u boljem vegetativnom rastu i zametanju plodova. . Na lošu oplodnju i zametanje paradajza u stakleni­ cima.pupoljaka utoliko je niži ukoliko su uslovi vegetacije nepovoljniji. Za staklenički uzgoj najpogodnije su sorte k o m p a k t n o g rasta. k r a t k i m listovima i skraćenim internodijama. kao što je poznato. S o r t e bujnog r a s t a su nepogod­ ne j e r u uslovima poremećene ravnoteže između svetlosti i t e m p e r a t u r e u zimskim mesecima. pogodan za zimsku i prolećnu proizvodnju. dolazi do zagušenja useva i slabog zametanja. Azis (Azes) je hibrid d o s t a snažnog rasta. gustina m o r a biti manja. Nesumnjivo je da b u d u ć n o s t p r i p a d a isključivo s o r t a m a koje poseduju višestruku o t p o r n o s t p r e m a bolestima. Ranostasan. Uopšte uzev. srednje krupni. Ako se gaje bujne sorte. To omogućuje bolju cirkulaciju vazđuha u usevu i veću gustinu biljaka. Veoma je važno da se odabiraju stakleničke sorte sa intenzivnom fotosintezom. neizbalansirana ishrana i loše zdravstve­ no stanje (npr. p o z n a t o da sposobnost zametanja plodova ima genetsku osnovu. Zbog toga se čine izuze­ tni n a p o r i da se stvore rezistentne sorte. p r e zrenja u m e r e n o i r a v n o m e m o zeleni. visokoprinosan. ove bolesti se teško kontrolišu hemijskim i drugim m e r a m a zaštite. Uopšte irzev. š t o znači da u t o m pogledu postoje razlike m e đ u s o r t a m a . ali s relativno rehavim listovima. sa dva. vodenastim p e r i k a r p o m . s p r i b r a n i m h a b i t u s o m . zimsko-proleć­ nu i prolećnu proizvodnju. o t p o r a n na Cladosporium. m a d a u postojećem s o r t i m e n t u već postoje hibridi o t p o r n i na j e d n u ili više bole­ sti. r e t k o sa tri semena gnezda i de­ belim. i obilne ishrane azotom. virusna oboljenja) i dr. Plodne grančice su p r o s t e ili slabo raz­ granate. U stakleničkoj proizvodnji.

krupnijim plodovima i otpornošću p r e m a bo­ lestima. od kiše i zaraze. biljke se a d a p t i r a j u na stakleničke uslove i bolje podnose rasađiva­ nje na s t a l n o m m e s t u . Lucky i dr. 1975) ZIMSKA PROIZVODNJA Gajenje rasada Odgajanje dobrog i zdravog r a s a d a za zimsku proizvod­ nju paradajza je izuzetno značajan agrotehnički zadatak zbog toga što se to čini t o k o m avgusta i s e p t e m b r a k a d a su u n a š e m podneblju dnevne t e m p e r a t u r e iznad a relativna vlaž­ nost vazduha ispod o p t i m a l n i h p o t r e b a mladih biljaka. d o b r i m zameta­ n j e m plodova. k r u p n i m plodovima sa 3—4 semene k o m o r e . Pogodan za jesenju i prolećnu proizvodnju. hibrid sa nešto dužim i n t e r n o d i j a m a i listovima. Moncfadex. r a n i m stasavanjem. Sona­ to i drugi. o t p o r a n na Cladosporium. a u novije vreme semenarske kuće iz zapadne Evrope n u d e nove hibride. Time i pitanje izbora postaje sve slo­ ženije. boljim izgledom i u k u s o m plodova i ne­ što većim prinosom. r i v e r m u n i druge (v. 11. Odlikuju se visokom rodnošću. Plodovi su p r e zrenja svetlozeleni i m a l o deformisani. Posle toga se . s nešto dužim i n t e r n o d i j a m a i rehavim habitusom.). a biće ih sve više. Za setvu se upotrebljava s a m o dezinfikovano se­ m e . Na osnovu dugogodišnjeg iskustva i istraživanja u Bu­ garskoj su izveli zaključak da je najbolje a k o se r a s a d od­ gaja u d o b r o provetravanim i zasenjenim staklenicima. U staklenicima treba gajiti isključivo F ( hibride. t a b . 11). Na taj način se m l a d e biljke mogu u s p e š n o zaštititi od izrazitih kolebanja t e m p e r a t u r e . Već sada ih ima mnogo. Biljke su o t p o r n e na Cladosporium i vrlo r o d n e . Među najranije spadaju ekstaz. t r e b a se odlučiti za one hibride koji se odliku­ ju visokom rodnošću. Osim s p o m e n u t i h u manjoj m e r i gaje se i drugi staklenički hibridi (Exqise. m e đ u kojima se zasad ističu Virase. ( U načelu. Nemacross. Istovremeno. Monidor (Moneydor) je n o r m a l n a sorta izvedena od ve­ o m a poznate stakleničke sorte m o n i m e j k e r i odlikuje se ra­ nijim stasavanjem. ovaj period se p o d u d a r a s v r e m e n o m k a d a u polju ve­ getiraju usevi paradajza. paprike. Pogodan za k a s n u (prolećnu) pro­ izvodnju.Rivermun (Revermun) je r a n o s t a s a n i visokorođan hibrid. k r o m p i r a i duvana. komercijalizovanih i u fazi eksperimena­ ta. i slabo izraženom zele­ n o m k r a g n o m oko čašice. Tab. Bjuti (Beauty). S u p r e m a . seme se drži u 0. Dezinfekcija se obavlja p o t a p a n j e m semena u r a s t v o r or­ ganskih živinih p r e p a r a t a . E u r o k r o s BB ( E u r o k r o s BB) je hibrid visokog rasta. po­ godan za jesenju i prolećnu proizvodnju. azis. sa t r i i više semenih gnezda. sa ko­ jih se na r a s a d m o g u da prenesu opasne bolesti i štetočine. nalik na ekstaz. Ako se koristi p r e p a r a t germizan. Miltikros A 12 odlikuje se m e s n a t i m . često nepravilni i sa izraženom zelenom zonom oko čašice.25%-tnom r a s t v o r u o k o 1 čas. o t p o r a n na Cladosporium. Plodovi su p r e zrenja u m e r e n o zeleni. čvrstim. N a š a i i n o s t r a n a ispitivanja pokazuju da su h o l a n d s k e stakleničke sorte zasad najpogodnije za zimsku proizvodnju paradajza. Proscčni prinosi najpoznatijih stakleničkih sorti paradajza (Murtazov i drugi. o t p o r a n na Cladosporium. Verticillium i F u s a r i u m . usled čega ima m a n j e k o m p a k t a n h a b i t u s . R a n o s t a s a n i p r i n o s a n hibrid. a neke i r a n i m stasavanjem. Osim toga. odličnog ukusa. bez zelene kragne. Seme. Plodovi su krupni.

Umesto u brazdice. Po s u n č a n o m v r e m e n u t e m p e r a t u r a t r e b a da se održava između 22 i 26°. Umesto u lejama. koja se m a l o natisne daskom. Setva se obavlja e t a p n o između 15. One su lake i trajne.ispere. po o b l a č n o m 18—22°. U n e k i h sorti može b i t i i do 30% takvih bi­ ljaka. Proizvodnja ovih smeša i m a ka­ r a k t e r industrijske proizvodnje. U njima se može odgajiti kvalitetan i d o b r o ožiljen rasad. prosuši i p o t a p a u 0. Radi obezbeđenja o p t i m a l n e vlažnosti za klijanje i nicanje leje se mogu pokrivati natron-papirom. na r a z m a k u 4—5 cm. ali takva p r a k s a kod nas nije za p r e p o r u k u pošto su u to v r e m e t e m p e r a t u r e još visoke i suviše mlade biljčice teško se primaju. setva se m o ž e obaviti i omaške. U toj fazi lako mogu da se uoče i odbace bes­ plodne jedinke. U daljem razvoju sejanaca t e m p e r a t u r a vazduha u stakleniku zavisi od jačine sunčevog zračenja. Zasejane leje iziskuju brižljivo negovanje. Vreme i način setve. k a k o ne bi došlo do oštećenja semena. na razastrtoj plastičnoj foliji. Seme se pokrije istom zemljišnom smešom kojom je ispunjeno sanduče. Do nicainja semena u stakleniku t r e b a održavati tempe­ r a t u r u 22—25 °C. Seme se pokrije slojem đubrevite smeše debelim 1. a zatim se ponovo povišavaju. Ovaj na­ čin proizvodnje sejanaca naročito je pogodan k a d a su u pita­ n j u manje količine rasada. na­ pravljenim od prikladne smeše treseta. upore­ do s razvojem naše stakleničke proizvodnje. stalni listić. Od blagovremeno pripremljene i dezinf i kovane zemlji­ šne smeše naprave se u stakleniku leje široke 100 cm. Sejanci se pikiraju u plastične saksije p r e č n i k a 10 em. sejanci paradajza mogu se u s p e š n o odgajiti i u s t a n d a r d n i m stakleničkim sandučićima ( 6 0 x 4 0 x 6 cm). onda na 16—18°. Na površinu leje utisnu se plitke brazdice p o m o ć u daske — m a r k e r a . pogo­ tovu t a m o gde su izgrađeni ili se grade veliki staklenički kom­ pleksi. organskih materija. pa se to lako uta­ ba d a s k o m i d o b r o zalije. Za tu svrhu upotrebljavaju se naročite mašine koje istovremeno prave presovane kockice i zasejavaju ih. setva se može obaviti i o m a š k e na ravnoj površini.2 %-tni rastvor kalijum-permanganata u trajanju od 30 m i n u t a . p r i č e m u se pazi da seme b u d e r a v n o m e m o r a s p o r e đ e n o . Odgajivači nabavljaju ove . Za dezinfekciju se­ m e n a m o g u se u p o t r e b i t i i drugi p r e p a r a t i . o n e biljčice koje istovremeno obrazuju dva stalna listića. kojim se zaseje površiia od 70 do 80 m 2 leja. ovaj m e t o d pro­ izvodnje r a s a d a biti sve više zastupljen i u našoj zemlji. Sandučići se n a p u n e zemljišnom smešom. pa mnoge uginu.5 cm. Pikiranje. Sejanci se pikiraju k a d p o č n u da razvijaju 2.5—2 cm. p l a s t i č n o m folijom ili čistim asu­ r a m a . koja štiti r a s a d od bolesti i štetoči­ na iz zemlje. a zatim obavi setva u brazdice koje se pret­ h o d n o utisnu d a s k o m — m a r k e r o m . Pre setve leja se obilno zalije. avgusta i 1. U novije vreme se u m n o g i m zemljama setva obavlja d i r e k t n o u male kocke od presovanog s u p s t r a t a . Sloj đubrevite smeše u lejama t r e b a da b u d e deblji (6—8 cm). u sloju od 1. ili u presovane kocke iste veličine. ako je dan sunčan. ova m e r a nije obavezna ukoliko se redovnim navodnjavanjem održava p o t r e b n a vlažnost s u p s t r a t a . a zatim se d o b r o ispere u te­ kućoj vodi. t e m p e r a t u r u u toku d a n a t r e b a sniziti na oko 20°. t j . Međutim. Tempera­ tura u toku noći treba da b u d e 14—16°. proiz­ vodnja građevinskog materijala. Za 1 ha stakleničkog useva paradajza p o t r e b n o je 2 0 0 — 250 g semena. a ako je oblačno. Osim u redove. U zemljama sa razvijenom stakleničkom proizvodnjom r a s a d paradajza se pretežno gaji u p r e s o v a n i m kockama. Tako se dobiju skladnije razvijene biljke. septembra. Još bolje je da se u p o t r e b e specijalne r u č n e sejalice. Pri t o m e je veoma važno pridržavati se u p u t s t v a za primenu. peska i m i n e r a l n i h đubriva. a noću o k o 16°. Neki a u t o r i preporučuju pikiranje u fazi kotiledonih lis­ tića. zatim se seme pokrije đ u b r e v i t o m smešom i ponovo zalije. lako se njima manipuliše a zemlja se ne lepi za njihove zido­ ve. Snižene tempera I m e održavaju se oko nedelju dana. kao što je u n a s n p r . Treba očekivati da će. Plastične saksije su vrlo p r a k t i č n e . N e p o s r e d n o p r e d setvu seme se zapraši prepara­ t o m TMTD (7—8 g r a m a na 1 kg semena). Kad nikne približno polovina posejanih semenki. S e m e n k e se stavljaju u brazdicu na r a z m a k u 1.5—2 cm.

P r i m e n a presovanih kocki u proizvodnji r a s a d a veoma je perspektivna j e r omogućuje visok stepen mehanizacije ne samo u proizvodnji r a s a d a nego i u sadnji. ili da se u njega smesti mala kockica s biljkom. koja se u ze­ mlji p o s t e p e n o r a s p a d n e . celu­ loze (22%) i lako rastvorljivih mineralnih đubriva. Između ni­ zova saksija ostavljaju se staze široke 50—60 cm. p r e t h o d n e kulture. Smeša treba da b u d e takvog sastava da se dobiju pre­ sovane kocke s d o b r o m kohezijom. Sem toga. Celulozno-tresetne saksije. Istovremeno. isto tako. Rasadnice odgajene u njima sade se zajedno sa saksijom. . s ovom dub­ ljom o b r a d o m i đubriva se u n o s e na veću dubinu. U novopodignutim staklenicima p r i p r e m a zemljišta obi­ čno se svodi na obilnije đubrenje o r g a n s k i m i mineralnim đubrivima. Dublje oranje od uobičajenog primenjuje se periodično. usled čega biljke kasnije uginu. po oblač­ n o m 18—20°.smeše i od njih izrađuju presovane kocke različitih veličina p o m o ć u specijalnih mašina velikog radnog učinka. tako i potrebe za hranljivim e l e m e n t i m a (makro i mikroelementi). Za proiz­ vodnju r a s a d a n e o p h o d n o je 8—10"/o u k u p n e stakleničke po­ vršine. Po s u n č a n o m d a n u t e m p e r a t u r a se održava oko 25°C. a n o ć u 4—5° niža od dnevne. Veoma je važno da zemljište b u d e dob­ ro o b r a đ e n o . pošto se sastoji od treseta. Rasad je stasao za rasađivanje kad m l a d e biljke razviju 5. u to v r e m e (avgust — septembar) visoke t e m p e r a t u r e na površini saksija i narušeni vodni bilans u biljkama mogu izazvati nekrozu tkiva na prizemnom delu stabla. Rasad se dalje brižljivo nadgleda i neguje. Ovlažene zidove saksije lako probijaju korenove žile. što obezbeđuje odličan ra­ zvoj r a s a d a bez dopunskog prihranjivanja. a k o r e n je se teško probija kroz njiho­ ve zidove. list. sadrži dovoljnu količinu m a k r o i mikroelemenala. Pravilno sastavljena smeša od koje se izrađuju presova­ ne kocke. Kocke treba da imaju odgovarajuće udubljenje u koje se pikira mlada biljčica. Pikiranje treba obavljati u j u t a r n j i m ili večernjim časo­ vima. Ova tehnika se sve više širi u ćelom svetu. m a d a su veoma p r a k t i č n e . ili 6. Oko usađene biljčice treba d o b r o natisnuti zemljišnu smešu. Priprema staklenika Obrada zemljišta. Primećeno je. imaju i neke nedostatke. redovno zaliva i preventivno p r s k a radi suzbijanja bolesti i štetočina. Pri t o m e smeša ne srne biti zaražena bolestima. ima p o r o z n u s t r u k t u r u te se lako ocedi i prosuši. S u p s t r a t kojim su napunjene saksije ili od kojeg su napravljene presovane kocke. u nas poznate kao džifi (Jiffy). štetočinama i korovima. na d u b i n u 25—30 cm. j e r korenov sistem paradajza prodire dosta duboko. tako da se prilikom ma­ nipulacije ne raspadaju. Posle pikiranja biljčica se zalije i time se uspostavi čvrst d o d i r bilj­ ke i zemljišnog s u p s t r a t a . One se proizvode indus­ trijski u različitim veličinama i oblicima. gu­ be hranljivu vrednost. da je rasad u njima više podložan gljivičnim oboljenjima u uslovima prevelike vlage i viših temperatura. Široku p r i m e n u imaju i c e l u l o z n o . pa t r e b a očekivati da će je i naši odgajivači prihvatiti. na plastičnoj foliji koja izoluje biljke od moguće zaraze bolestima i š t e t o č i n a m a iz zemlje. Veoma je važan sastav smeše koja treba p o t p u n o da obezbedi p o t r e b e biljke. Zbog svega toga biljke treba zahvati gotovo svakodnevno. Obrada i p r i p r e m a zemljišta zavisi od njegovih osobina. kako u pogledu vazduha i vode. Za osnovnu i površinsku o b r a d u koriste se odgovarajuća o r u đ a i t r a k t o r i .t r e s e t n e sak­ sije. što bi sprečavalo prorastanje bočnih žila kroz njene zidove. i na nešto dublje oranje (do 40 cm). To obično biva 45—50 d a n a posle setve. Saksije ili kocke s pikiranim r a s a d o m poredaju se na podu staklenika. p r i čemu se pazi da se ne povredi slabaoce. Pred pikiranje ove saksije se n a p u n e izabranim supstra­ t o m i zaliju da se d o b r o ovlaže i s u p s t r a t i sama saksija. zgo­ relog stajnjaka i peska. kocka ne srne imati uglačane sirane. a k o su nedovoljno vlažne. Prave se od speci­ j a l n o o b r a đ e n e smeše treseta (75%) bogatog h u m u s o m . Tako. sistema đubrenja. nači­ na dezinfekcije i dr. Veoma je važno da se održava o p t i m a l n a vlažnost sup­ strata. Najzad. ili kojima se p u n e plastične saksije.

Biljke d o b i o obezbeđene ovim elementom su snažnog rasta. isto tako. Posle osnovne o b r a d e zemljište se obrađuje frez-mašin o m . posle t r e t i r a n j a zemljišta vodenom p a r o m . Ovakva zemljišta se o b r a đ u j u na veću dubinu. podstiče pojavu zelene kragne oko peteljke ploda i zelenih pega na plodovima. da se ne iznose soli na površinu. isto tako. na p r i m e r . Vidi se da je. veoma važno da se t e m p e r a t u r a zemljišta održava b a r na 15°. Fosfor povoljno utiče na zametanje i veličinu cvasti. Za usev paradajza zemljište u stakleniku treba da je slabo kiselo ili n e u t r a l n o (pH = 6. Utvrđeno je. n a r o č i t o u z i m s k o m periodu. pogoduje jačem ispoljavanju virusnih oboljenja. Laka. Dezinfekcija. Posle dezinfekcije zemljište se obrađuje r o t o v a t o r o m ili d r u g o m sličnom mašinom. Višak azota.U slučajevima kada je zemljište u stakleniku teško. S m a t r a se. Zbog toga ovaj posao treba da se završi b a r 20 dana pre rasađivanja. Đubrenje. ali bez prevrtanja orničkog sloja. Zemljište za gajenje paradajza u staklenicima m o r a biti d o b r e s t r u k t u r e . uglavnom poluzgoreli stajnjak. ravn o m e r n o sazrelim i u k u s n i m plodovima. Paradajz je veoma osetljiv na hlor. da je za p r i m e n u u staklenicima naj­ pogodnija n i t r a t n a forma azota. Znaci n e d o s t a t k a fosfora su ljubičasta ncrvatura listova. opadanje kvaliteta plodova i povećanu osetljivost p r e m a botritisu. Organsko đubrivo. vrši se kalcifikacija mlevenim krečn jakom. te zbog toga t r e b a izbegavati p r i m e n u hlornih kalijumovih đubriva. P r e k o m e r n o prisustvo azota izaziva j a k o povijanje vršnih listova nadole. kasnije se pojave m r k e n e k r o t i č n e pege. p r o p u s n a zemljišta oru se d u b o k o . da velika količina azota u zemljištu iziskuje i pojačano đubrenje ka­ li j u m o m . t r e b a izbegavati unošenje mineralnog azotnog đu­ briva u prvo vreme posle rasađivanja. s čvrstim. kao što je zaoravanje poluzgorelog stajnjaka.5—7. hidratisanog kreča ili mlevenog krečnjaka. Veoma je važna i snabdevenost stakleničkog zemljišta magnezij u m o m . j e r njihovo n a k n a d n o deiovanje mo­ že da izazove poremećaje u metabolizmu biljaka. dobrog zdravlja.0). osim pravilnog đub­ renja fosforom. Ako se za đubrenje koristi zgoreli stajnjak. Za đubrenje se koriste o r g a n s k a i m i n e r a l n a đubriva. Zbog toga se p r e p o r u č u j e unošenje 300— 400 kg/ha magnezij umovog sulfata. strugotine od čamovine. Veoma je važno da u zemljištu pre sadnje n e m a o s t a t a k a pre­ p a r a t a za dezinfekciju. uz odgovarajuće melioralivnc mere. 30—40 cm. Nedostatak ovog elementa izaziva poremećaj rastenja. f rezo van jem se vrši mešanje đubriva sa zemljom i omogućuje isparavanje zaostalih fumiganata. N e d o s t a t a k kaliju­ ma poznaje se po hlorotičnim listovima. Zaslanjeno zemljište se ore pliće. U novopodignuti staklenik unosi se . Visoke doze azota uz male količine fosfora i kalij uma deluju depresivno. sitni plodovi. U slučaju p r i m e n e visokih doza organskih đubriva. da p r i t e m p e r a t u r i 14°C biljke usvajaju fosfor dvostruko više nego pri 12°. a povoljan odnos azota i kalijuma podstiče ranije stasavanje plodova. k a d a je usled n e d o s t a t k a svetlosti slaba fotosinteza. pojačava osetljivost biljaka p r e m a bolestima. Kalijum na izvestan način kompenzuje oskudicu svetlosti. Sem toga. bledožuti cvetovi. Slabo usvajanje fosfora može biti posledica niske temperatu­ re zemljišta. naročito p r i oskudi­ ci svetlosti. naročito na njiho­ vom obodu. treba ga ras­ turiti posle osnovne o b r a d e i frezovanjem izmešati u povr­ šinskom sloju. inače. Ako je j a k o kiselo. Potrebe biljaka za kalij u m o m naročito su velike u us­ lovima nedovoljne osvetljenosti. Đubriva s a m o n i j a č n o m i a m i d n o m f o r m o m azota daju dobre rezul­ tate a k o se primenjuju u vreme k a d a postoje optimalni uslo­ vi za vegetaciju paradajza. Amidna đubriva (ureja) primenju­ ju se oprezno i u manjim dozama. Utvrđeno je. Dezinfekcija staklenika za r a n u zimsku pro­ izvodnju paradajza obavlja se j o š u j u l u ili avgustu. izvanredno plodno i bogato lako d o s t u p n i m hranljivim elementima. s ve­ likom količinom gline. oranje t r e b a obaviti plugom koji pre­ vrće zemljište. P r e k o m e r n o đubrenje azotom podstiče vegetativni porast. usporava formiranje i zrenje plodova. Sredstva i m e t o d e dezinfekcije zemljišta i staklenika opisani su u p o s e b n o m odeljku. treseta. što ima za posledicu zakašnjenje u plodonošenju. Ova m e r a se izvodi posle osnovne o b r a d e i zaoravanja stajskog đubriva. unosi se u količini oko 100 t/ha. ili ako je predusev bio krastavac. a na 16° — dvostruko više nego na 14". radi poboljšanja njegovih fizičkih osobina.

s druge. ili na ravnu površinu. oktobra. po pravilu. u m a l i m količinama. Brazdanje površine i for­ miranje b a n a k a obavlja se n e p o s r e d n o p r e d sadnju. jer razložena slama i unesena m i n e r a l n a đubriva obezbeđuju dovoljne izvore hra­ ne.5:2. Gustina sadnje je bitan elemenat tehnologije proizvod­ nje paradajza. organska đubriva se ne unose. treset i dr.) u znatnoj meri popravljaju fizička i hemijska svojstva zemljišta: pobolj­ šava se apsorpcija hranijivih elemenata. Kad je zemljište vrlo d o b r o snabdeveno. Pri osnovnom đubrenju. Azotna đubriva. Utvrđeno je da prinosi po je­ dinici površine r a s t u s povećanjem gustine (do 1380 cm 2 po biljci). uz p r i n o s plo­ dova od 100 t / h a . ili k a d je nivo p o d z e m n e vode visok. zavisno od osobina zemljišta. Organski materijali (stajnjak. Ako je u istom stakleniku p r e t h o d n i usev bio kra­ stavac. poboljšavaju se zemljišna s t r u k t u r a i vodni i vazdušni režim. Potrošnja biljaka izračunata je na osnovu količine hran­ ljivih elemenata koju biljke iznesu iz zemlje u toku vegetacije. odnos N : P 2 0 5 : K 2 0 = 1:1. ili se ta količina unosi samo prihranjivanjem. Veličina i oblik hranljivog p r o s t o r a značajno utiču na p r i n o s i r a n o s t a s n o s t . Većina a u t o r a p r e p o r u č u j e da se za os­ novno đ u b r e n j e u p o t r e b i samo 2 0 — 3 0 % predviđene n o r m e azota. Za prihranjivanje se ostavlja samo 2 0 % fosfornog i 40% ka­ lijumovog đubriva. Rasađivanje Rani slaklenički usevi paradajza r a s a đ u j u se između 20. prilikom osnovne obrade. Ta izvorna n o r m a predstavlja približnu količinu hranljivih elemenata koju biljke iznesu sa 1 ha površine. ali da kvalitet prinosa opada. o r g a n s k a i m i n e r a l n a đubriva treba pretežnim delom (oko 80%) zaorati do dubine 25 cm. Ona se kreće oko ovih vrednosti: — 300 kg/ha N — 450 kg/ha P 2 0 5 — 600 kg/ha K 2 0 Predviđa se. najpre. N o r m a se nešto povećava i a k o je zemlji­ šte peskovito. izvor­ na n o r m a se svodi na polovinu. a plodovi krupniji. nor­ ma se udvostručuje. a o s t a t a k izmešati u površinskom sloju. i potrošnje biljaka. povećava se pufernost. Ako je zemljište slabo snabdeveno. a o s t a t a k u prihranjivanju. I z r a č u n a t a u k u p n a n o r m a u m a n j u j e se za količinu hran­ ljivih m a t e r i j a koje se u n e s u stajnjakom. Organska đubriva i pretežni deo u k u p n e n o r m e fosfor­ nog i kalijumovog đubriva koriste se za osnovno đubrenje i unose u zemljište pre sadnje. 12. Tab. smanjuje o p a s n o s t od zaslanjivanja. Prvi način se primenjuje kad je zemljište teže ili vlažnije. dakle. To je tzv. na pogodan način izmarkira. Mnogi a u t o r i s m a t r a j u Stepen snabdevenosti Slaba. pri čemu se raču­ na da 1 t o n a stajnjaka sadrži približno 4—6 kg N. s e p t e m b r a i 10. Sadnja se obavlja na baukove. Pri izra­ čunavanju stvarne količine đubriva koju treba uneti uzima se u obzir snabdevenost hranljivim elementima. Osim stajnjaka može se koristiti treset. t r e b a da se primenjuju k a d a postoje povoljni uslovi za foto­ sintezu. iznad . ispod Srednja Dobra Vrlo dobra Obilna Prekomerna Toksična. Snabdevenost zemljišta hranljivim materijama Izvorna n o r m a se primenjuje u slučajevima srednje i dobre snabdevenosti. mehanički sastav zemljišta i đubrenje stajnjakom. izvorna n o r m a đubriva za paradajz u staklenicima. Za sadnju na ravnoj površini zemljište se.više stajnjaka — 150 do 200 tona po ha. tj. Na osnovu takvih p o d a t a k a izračunava se u k u p n a godišnja n o r m a hranljivih elemenata koju treba uneti u zemljište. s jedne strane. 3—4 kg P 2 0 5 i 6—7 kg K 2 0 . U r e đ e m sklopu p r i n o s po biljci je veći. Sistem đubrenja za k u l t u r u paradajza temelji se na re­ zultatima analize količine hranljivih elemenata u zemljištu.

J e d a n od prikladnih načina je sadnja u 3 dvoredne t r a k e i 2 pojedinačna reda.5°/o-tnom b o r d o v s k o m čorbom. U sta­ klenicima s r a s p o n o m 3.20 m Racionalan razmeštaj biljaka postiže se sadnjom u dvor e d n e trake. Zalivanje. Staklenici s r a s p o n o m 6. r a s a d u p r e s o v a n i m k o c k a m a ne t r e b a zahvati neposredno p r e d sadnju. t a k o da krajnji redovi b u d u udaljeni od stubova nosača po 40 cm. t j .40 m omogućuju p r i m e n u raz­ novrsnijih šema sadnje. Nekoliko d a n a p r e sadnje biljke se oprskaju Međuredna rastojanja za paradajz u staklenicima s rasponom 3. Međuredna rastojanja za paradajz u staklenicima s rasponom 6. do prvog lista. valja uključiti grejanje 2—3 d a n a ranije da se zemljiš­ te zagreje. s r a z m a k o m između t r a k a 85 cm.da je najracionalnija gustina oko 4 biljke po m . p r i čemu se pazi da se ne okvasi korenov vrat biljke. Rasad odgajen u saksijama t r e b a p r e d sadnju obilno za­ liti. ukoliko to b u d e n e o p h o d n o . Konfiguracija vegetacionog p r o s t o r a opredeljuje se pot­ r e b o m da se m a k s i m a l n o iskoristi površina. i r a s t o j a n j e m biljaka u redu 35—40 cm. O d m a h posle sadnje svaku biljku t r e b a zaliti. Biljke se sade na d u b i n u oko 15 cm. a između redova u traci 60 cm. Za male staklenike pogodna še­ m a sadnje j e 7 5 x 3 5 cm. s r a z m a k o m sadnje 8 5 x 3 0 c m .2 m razmeštaju se 4 reda. Može se saditi i po šemi 40 + 90 + 6 0 + 9 0 + 4 0 cm. valja ponoviti na isti n a č i n pos- . Ako je t e m p e r a t u r a zemljišta ispod 12°C. Može se postaviti i 8 redova na m e đ u s o b n o m raz­ m a k u od 75 cm. da se stvore naj­ povoljniji uslovi osvetljenosti biljaka i da se izbegne njihovo s t r a d a n j e od pregrejavanja grejnim telima.40 m 0. pri čemu se između t r a k a ostavlja r a z m a k od 90 cm. U sva tri slučaja između biljaka u r e d u os­ tavlja se r a z m a k oko 40 cm. između redova u traci 70 cm. 2 U Bugarskoj se u ovakvim staklenicima primenjuju i sledeća m e đ u r e d n a rastojanja: 7 0 + 5 5 + 8 0 + 7 0 + 90 + 70 + 80 + + 55 + 70.

blizu površine zemljišta. Više t e m p e r a t u r e u to vreme. Najkri­ tičniji period u ranoj stakleničkoj proizvodnji paradajza je od n o v e m b r a do j a n u a r a . a sve više sistem kapanja. k a d a i m a m a l o sunca i k a d a su da­ ni kratki. U staklenicima gde n e m a o p r e m e za k o n t r o l u vla­ žnosti zemljišta p o t r e b a za navodnjavanjem utvrđuje se posm a t r a n j e m biljaka i proveravanjem vlažnosti r u k o m . u vreme plodonošenja t e m p e r a t u r a se održa­ va blizu o p t i m a l n i h vrednosti za ovu biljnu vrstu. kada je zemljište u površinskom sloju dosta suvo i kad pojedine biljke po sun­ č a n o m v r e m e n u u podnevnim časovima lako svenu. . Za zalivanje. Ne ga useva O d m a h posle rasađivanja u stakleniku treba stvoriti uslove za b r z o p r i m a n j e biljaka i obrazovanje snažnog korenovog sistema. kad počne plodonošenje i n a s t a n e toplije vreme. T e m p e r a t u r n i režim u zemljištu može se poboljšati oko­ pavanjem m e đ u r c d n o g p r o s t o r a . T e m p e r a t u r a vazduha u sta­ kleniku stoji u najužoj vezi s intenzitetom svetlosti. ili orošavanjem. Odriavcuije vlage. Održavanje povoljnog t e m p e r a t u r ­ nog režima je od bitnog značaja. naročito to­ k o m noći. Uvenulost biljaka može se sprečiti i zasenjivanjem staklenika. Tada se t e m p e r a t u r a održava na donjoj granici bio­ loškog o p t i m u m a . Navodnjavanje paradajza se podeša­ va p r e m a fazi razvoja biljaka i v r e m e n s k i m uslovima u toku vegetacije. uz zalivnu n o r m u 350—400 m 3 / h a . U prvo vreme. Kasnije. od n o v e m b r a do j a n u a r a . što će m n o g o doprineli da uspešnije podnesu ne­ povoljne uslove u periodu n o v e m b a r — j a n u a r . zaliva se svakih 5—10 dana. zbog čega vrlo često vrhovi listo­ va prigore. t r e b a o d a b r a t i simčan dan i obaviti ga u p r e p o d n e v n i m časovima. Za tu svrhu u Bugarskoj se koristi suspenzija na­ pravljena od 10 kg b r a š n a . Poslednja istraživanja pokazuju da je za na­ vodnjavanje paradajza i drugih stakleničkih k u l t u r a najpogod­ niji sistem »kap po kap«. U novije vreme sve manje se primenjuje navodnjavanje crevom. štetnije su od nižih. ako takva mogućnost postoji. r a n o s proleća. r> 1 1 J • it • i i i Posle svakog navodnjavanja staklenik se m o r a d o b r o provetriti da bi se izbeglo p r e k o m e r n o povećanje vazdušne vlage. Dobro ukorenjene biljke bolje će iskoristi ti jesenje sunčane dane i us­ peti da razviju 4—5 cvasti. 10 kg gašenog kreča i 100 1 vode. očigledno je da usev treba zaliti. T e m p e r a t u r a vode tre­ ba da bude 20—25°C. usled prevelike transpiracije vr­ hovi biljaka i listova venu. Kasnije. Pri t o m e se voda može zagrejati do p o t r e b n e t e m p e r a t u r e . zalivanja su r e d a a zalivna n o r m a niža (do 200 m 3 / h a ) . U savremeno opremljenim staklenicima zalivanje se obavlja p u t e m vodovodne instalacije. U t o m slučaju d o b r o je da se poveća relativna vlažnost vazduha orošavanjem biljaka i u m e r e n i m provetravanjem. zalivanjem m l a k o m vodom i spuštanjem grejnih cevi. tako da berba započne već u de­ cembru. što je naročito važno p r i zali van ju to­ k o m zimskih meseci. dok se biljke još nisu prila­ godile p r o m e n a m a sredine.le 4—5 dana. Navodnjavanje se vrši zalivanjem u brazdice crevom. po mogućstvu. Temperaturni režim. jer se ne srne dopustiti da tek rasađene biljke pate od suše. Ponekad. Kada biljke dobiju tamnozelenu boju.

a k o je gajena sorta o t p o r n a na bolesti. Suv vazduh ome­ ta rastenje biljaka i pogoršava kvalitet plodova. Sistem prihranjivanja paradajza utvrđu­ je se zavisno od fizičkih osobina i snabdevenosti zemljišta hranljivim elementima. Optimalna vlažnost vazduha za uspevanje paradajza u staklenicima je o k o 6 5 % . na lakom. j e r se đubrivo ravnomernije r a s t u r a i brže dejstvuje. svakih desetak dana. staza i bilja­ ka. prihranjiva­ nje se obavlja svakih 15 dana. Navedene n o r m e su orijentacionog k a r a k t e r a . izazivaju bujan rast i uvijanje vršnih listova nani­ že. U novije vreme. cevi za navodnjavanje se spuste na 30—40 cm iznad površine tla. Relativna vlažnost vazduha m e r i se higrografom ili psihrometrom. kalijum-nitrat. p o š t o se uklone donji listovi na biljkama. U vreme masovnog plo­ donošenja vlaga u zemljištu t r e b a da se održava na nivou 75 — 8 0 % od m a k s i m a l n o g vodnog kapaciteta zemljišta. počev od m a r t a . ili čvrsta ali lako rastvorljiva. treba p r e k i n u t i davanje azota. Na težem. nedovoljno o c e d n o m zemljištu prihranjivanja su reda. Među­ tim. s proleća. U prvo vreme koriste se rastvori niže koncentracije (0. J e d n a zalivna cev se provodi između redova u traci t a k o da istovremeno zaliva oba reda. a poslednje k a d a počne da cveta poslednja cvast. Prihranjivanje se izvodi istovremeno sa zalivanjem useva.1%). Prihranjivanje. ili a k o nema mogućnosti za unošenje đubriva u vidu rastvora. količina i sastav đubriva u t v r đ u j u se na osnovu analize količine pojedinih hraniva u zemljištu (brzim m e t o d a m a ) i folijarnom dijagnozom. n a r o č i t o u p r v i m fazama vegetacije. Naprotiv. Previsoka vlažnost vazduha otežava oplodnju cvetova i podstiče pojavu gljivičnih oboljenja. pa se redovno navodnjava orošavanjem. U p e r i o d u intenzivnog razvoja za prihranjivanje se ko­ riste složena N P K đubriva formule 1:1:1. Stepen vlažnosti vazduha u stakleniku je od bitnog zna­ čaja za n o r m a l n o rastenje i razviće biljaka. k a d a postoje teškoće s provetravanjem i o p a s n o s t od gljivičnih bolesti usled p r e k o m e r n e vlage. U prošeku.25%). P r a k t i k u j e se i folijarno prihranjivanje. a v r h stabla tanak.5 u dozi 20—30 g đubriva po m 2 za j e d n o prihranjivanje. a kasni­ je. a doza ostaje ista. a zatim se zemljište p r e k o p a . Kad se pojave takvi simptomi. a staklenik ima efikasnu ventilaciju. može se i t a d a primeniti orošavanje.20 do 0. valja povećati i s h r a n u azotom. Kasnije. Ono je naroči­ to korisno k a d a zbog niske t e m p e r a t u r e i nedovoljno svetlo­ sti biljke nisu u stanju da iz zemljišta usisavaju dovoljnu ko- . Vlažnost vazduha se koriguje provetravanjem i kvašenjem stakla. unesenih količina đubriva p r i osnov­ n o m đubrenju. ako su vršni listovi sveliozeleni. dvojni ili trojni superfosfat i si. Po pravi­ lu. k a o što su KAN. U savremeno opremljenim stakle­ nicima biljke se prihranjuju r a s t v o r i m a mineralnih đubriva p u t e m instalacije za navodnjavanje. u t o k u intenzivnog plodonošenja. a kasnije.Zalivanje crevom u brazdice primenjuje se samo u ka­ s n u jesen i zimu. Za ubacivanje r a s t v o r e n i h đubriva u instalaciju za navodnja­ vanje postoje p o s e b n o u g r a đ e n i uređaji s odgovarajućim mern i m instiaimentima. za j e d n o prihranjivanje p o t r e b n o je prosečno 300 kg NPK đubriva po h e k t a r u . Količina azota u zemljištu ne t r e b a da prelazi 30 mg na 100 g zemlje. Visoke doze azotnih đubriva. Time se postiže ne samo ekonomičnost r a d a nego i povećanje efektivnosti p r i h r a n e . Za ova­ kav način prihranjivanja najpogodnija su tečna m i n e r a l n a đubriva. biljke se p o v r e m e n o p r i h r a n j u j u i m i k r o e l e m e n t i m a . Ako je zemljište suviše vlažno. me­ teoroloških prilika i stanja biljaka. Većina a u t o r a p r e p o r u č u j e da se na zemljištu b o g a t o m h u m u s o m prvo prihranjivanje azotom (5 g čistog azota na m 2 ) izvede tek pošto biljke obrazuju tri-četiri cvetne grančice. ocednom zemljištu paradajz se u z i m s k o m p e r i o d u p o h r a n j u j e svakih 15—20 dana. Interval između dva uzastopna zalivanja i veličina zalivne n o r m e zavise od fizičkih osobina zemljišta i zdravice. Način prihranjivanja. Uopšte uzev. u vremenskim intervalima 10—15 d a n a dužim nego u pret­ h o d n o m slučaju. jači rastvori (0. Uopšte uzev. Kalijumova đubriva se dodaju 2—3 p u t a po 10 g aktivne materije na n r . Za v r e m e plodonoše­ nja odnos elemenata se m e n j a u korist azota (2:1:1). prihranjivanje se obav­ lja r a s t u r a n j e m suvih đubriva. k a o i od u z r a s t a i stanja biljaka. u p o r e d o s osnovnim elementima. kalijum-sulfat.

čime se izaziva potresanje biljaka. tj. što otežava oslobađanje polena iz prašnika. p r e n i s k a ili previsoka t e m p e r a t u r a vazduha u vreme cvetanja. pored n e d o s t a t k a svetlosti. Poboljšanje zametanja. Građa cveta biljke paradajza omogućuje samooprašivanje. u kojima obično n e m a semena. zavisno od tem­ pa iscvetavanja. Vezivanje i pbiciranje biljaka. Međutim.8% (6—8 cern p r e p a r a t a na litar vode). k a d a je cvetanje usporeno. Izgleda da na slabu oplodnju i zametanje. a time i apsorpciju fosfora.ličinu mineralnih materija. grejanja i navodnja­ vanja. Veoma dobri rezultati se po­ stižu kombinacijom t r e t i r a n j a cvetova h o r m o n s k i m prepara­ tima i vibriranja. Temperatu­ re zemljišta ispod 15°C u znatnoj meri u m a n j u j u aktivnost korena. Opadanje cvetova i z a m e t a k a paradajza javlja se i k a d a postoje skoro svi uslovi za n o r m a l n o cvetanje i zametanje. koji se proizvodi i u našoj zemlji. među­ tim. Me­ đ u t i m .. a opadanje cvetova i z a m e t a k a vrlo izraženo. o š t r a kolebanja t e m p e r a t u r e u sta­ kleniku. Donji kraj kan a p a zaveže se za prizemni deo biljke na oko 20 cm iznad ze­ mljišta. a ne krup­ ne kapi.8 g amonijum-nitrala na litar vode. u t v r đ e n o je da. Ova pojava je naročito izražena kad su t e m p e r a t u r e u stakleniku nedovoljne. ne srne da sadrži više od 1. Ova pojava je n a r o č i t o izražena u periodu od n o v e m b r a do j a n u a r a k a d a nema dovoljno svetlosti. Rezultat svega toga su niski prinosi i vrlo loš kvalitet plodova. ili osta­ ne sitan. U Holandiji su ut­ vrdili da se usvajanje fosfora od s t r a n e biljaka izrazito sma­ njuje s o p a d a n j e m t e m p e r a t u r e zemljišta. dobri rezultati se po­ stižu l u p k a n j e m žica za koje su privezani kanapi. Poznato je. sve do žice. Ovaj t r e t m a n se sprovodi od d e c e m b r a do februara. U to vreme je i najveća oskudi­ ca svetlosti. Negativna s t r a n a p r i m e n e f i t o h o r m o n s k i h sredstava ispoljava se u r e b r a s t i m deformacijama plodova. Cesto je t o m e uzrok odsustvo strujanja vazduha i p o t p u n o mirovanje biljaka. Ovaj p o s t u p a k je efikasan a k o se izvodi po s u n č a n o m v r e m e n u i kad je relativna vlaga vazdu­ ha niža.6—0. a placenta ostane zelena. na intenzitet ove pojave utiču i drugi faktori: n i s k a t e m p e r a t u r a zemljišta. Time se može objasniti izrazit poremećaj u for­ m i r a n j u cvasti i cvetova u t o m periodu. Tretiranje se ponavlja svakih 3—5 dana. Tretiraju se samo cvetne grančice. p r s k a n j e m pulverizatorima ili p o t a p a n j e m u rastvor. vi­ soka vlažnost vazduha. Slabo zametanje može se u izvesnom stepenu poboljšali umešnorn kombinacijom provetravanja. t r e b a nastojati da se na njima obrazuje fina rosa. Ogledima je u t v r đ e n o da rastvor za folijarno prihranjivanje treba da ima napon ispod 1 atm. ili će se razviti kržljavi z a m e t a k koji obično o t p a d n e . Cvetna grančica. na kojoj su se već rascvetali prvi cvetovi. najviše utiče nedovoljna t e m p e r a t u r a zemljišta koja o m e t a n o r m a l n u apsorpciju fosfora. da fosfor ima veliku ulogu u odvijanju generativnih pro­ cesa. zamoči se u rastvor i o d m a h lako strese. u formiranju cvasti i cvetova i oplodnji. Za sada se za tu svrhu najviše koristi p r e p a r a t lomatin. To se čini između 9 i 10 časova. Biljke se održavaju u verti­ k a l n o m položaju uvijanjem k a n a p a oko njih. Ako se cvasti prskaju. tj. plod se neće obrazovati. Upotrebljavaju se rastvori koncentracije 0. P o t a p a n j e je zametnije. 2 g amonijum-sulfata i 5 g kalijurn-sulfata na litar vode. k a o i do znatnih poremećaja u formiranju i razvo­ ju generativnih organa. Rani slaklenički usevi pa­ radajza gaje se na j e d n o stablo. Radi podsticanja oprašivanja primenjuje se vibriranje cvasti specijalnim vibratorima. fitoh o r m o n i m a . Odgajivači ranog paradajza u staklenicima imaju velike p r o b l e m e sa zametanjem plodova. Kako biljka raste. tako da na njoj ne o s t a n u k r u p n e kapi rastvora. Ako se ne raspolaže vibratorima. tzv. tako se oko nje spiralno uvija k a n a p . a k o usled nepovoljnih uslova sredine procesi opraši­ vanja i oplodnje b u d u poremećeni. a gornji za žicu zategnutu iznad svakog reda biljaka. . p r e k o m e r n a i neizbalansirana ishrana azotom i drugo. U p e r i o d u n o v e m b a r — j a n u a r u našim staklenicima ze­ mljište je za 2—3° hladnije od donje granice t e m p e r a t u r n o g o p t i m u m a za paradajz (15°C). Najefikasnija m e r a za uspešno poboljšanje zametanja plodova jeste tretiranje biljaka s t i m u l a t o r i m a r a s t a . ali efektivnije. Bolji efekt se postiže a k o se tretiranje obavlja u jutar­ njim časovima. Usled toga dolazi do na­ rušavanja n o r m a l n e m i n e r a l n e i s h r a n e i fizioloških procesa u biljkama. osim osku­ dice svetlosti. javljaju se šu­ pljine u semenim k o m o r a m a .

a ne samo njihovi vršni delovi. o d s t r a n j u j u po j e d a n ili dva najniža lista. Listovi se odstranjuju do visine plodne grančice na ko­ joj je započela b e r b a plodova. ne m o g u da dostignu standar­ dnu veličinu. Kad biljke dostignu žicu. da se t a k o onemogući prodiranje za­ raze kroz ozleđena mesta. jedna iznad druge. listova i plodnih grančica. Tako se obrazuje venac od stabala. Najbolje je da se listovi uklanjaju u v r e m e k a d je relativna vlaga u stakleniku niža. koji se. donji listovi sve više gube značaj u ishrani lista zbog toga što su j a k o zasenjeni. inače. stabla se dalje mogu voditi i pričvršćivati na više načina: špalirno. i kasnije omekšaju. S proleća. ili spušta­ njem k a n a p a . još dve žice na među­ sobnom r a z m a k u od 20 cm. Spuštanje stabala počinje k a d a su 2—3 najniže plodne grančice obrane. svakih 10—15 Usev paradajza u stakleniku dana. da se ne p r e l o m e . p o t r e b n o je postavljanje d o p u n s k i h žica. stabla se usmeravaju naj p r e horizontalno. Za lepezasto vođenje biljaka n e o p h o d n o je da se iznad glavne žice zategnu. a istovremeno podstiče razvoj gornjih delova biljke.Bočni izdanci se redovno pinciraju i t i m e stvaraju po­ voljniji uslovi za fotosintezu i narastanje plodova. Biljke iz dva susedna r e d a prebacuju se p r e k o ove žice i t a k o obrazuju krovoliku nadstrešnicu. treća niz najvišu. zategne još po j e d n a žica. kad se aktivni procesi rasta biljaka pomak­ nu visoko. Uklanjaju se celi listo­ vi. kao i kod lepezastog načina. Prva biljka se vodi niz najnižu žicu. Odstranjivanje donjih listova treba da b u d e p r o p r a ć e n o p r s k a n j e m fungicidima. Stabla se vode na špalir lako što se usmeravaju niz žicu i vezuju za nju. a zatim se p u š t a j u da vise p o d izvesnim uglom. na svod. Nepovoljno je to što se u vencu stvaraju nepovoljni uslovi provetravanja i osvetljenja. koriste kao staze. p r e m a v r š n i m delovima biljke. Za vođenje na svod potrebno je da se iznad širih međurednih p r o s t o r a . Nedovoljno odrasli plodovi. te tako po­ boljšavaju svetlosni uslovi i provetravanje. četvrta niz' naj­ nižu. Ne t r e b a dozvoliti da ovi lastari izrastu više od 6—7 cm. Kad nad rastu visinu ži­ ce. Biljke paradajza odgajene kao r a n i zimski usev dugo vegetiraju i do k r a j a plodonošenja razviju stabla duga više od 3 m. druga niz srednju. sa oko 20 p l o d n i h grančica. ili povređeni prilikom m n o g o b r o j n i h manipulacija oko biljaka. a donji listovi uklonjeni. Dobri rezultati se postižu i spuštanjem k a n a p a . u s m e r a v a n j e m naniže. fiziološki ostareli. dok p r e đ u 2—3 biljke. na nešto višem nivou od onih za koje su pri­ vezani k a n a p i . . Zato se periodično. lepezasto. Osim toga. Pričvršćivanje uz k a n a p i pinciranje biljaka obolelih od virusnih bolesti vr­ še se odvojeno da se zaraza ne prenese na zdrave biljke. Pogodniji i jevtiniji način gajenja je usmeravanje bilja­ ka naniže. ostavljeni na ogoljenom stablu. itd. Kad izrastu do žice. ali usled zasenjivanja listo­ vi ispod svoda brzo požute i o p a d n u . k a n a p se p o v r e m e n o i p o s t e p e n o o p u š t a i biljke se smiču naniže. Ovaj način obezbeđuje d o b r o provetravanje.

ograničenja pristupa ljudi. Ranije se uklanja vrh u slabije razvijenih ili obolcl i 1 1 biljaka. U n o r m a l n i m uslovima berba se završava k r a j e m j u n a .Na visini oko 40 cm iznad zemlje duž redova se zategne manila koja ograničava spuštena stabla da poležu na staze. Leje treba da su uzdignute. životinja i m a š i n a u staklenik i si. zemlji­ šta. Za udaljena tržišta. ZIMSKO-PROLEĆNA PROIZVODNJA Proizvodnja rasada. . U k u p a n prinos i količina stasalih plodova u pojedinim e t a p a m a plodonošenja u velikoj meri zavise od sorte. Od posebnog značaja je održavanje o p t i m a l n e mikroklime u stakleniku i gajenje o t p o r n i h sorti. Ta m e r a se sprovodi oko 50 dana p r e planiranog roka završetka berbe. Berba i prinosi Plodovi se beru k a d a dostignu slepen zrelosti koji je ugo­ voren s kupcem. R a s a d se proizvodi u staklenicima. 1 dela treseta i 1/2 dela rečnog peska. a s u p s t r a t izolovan 2 od zemlje plastičnim folijama. Raniji ili kasniji p r e k i d plodonošenja u t v r đ u j e se zavisno od mogućnosti plasmana produkcije u o d r e đ e n o vreme. k a d t r a n s p o r t traje du­ go. na njima se z a m e t n e najmanji broj plodova. Seje se 2 g semena po 1 m . Sortiranje po s tepenu zrelosti i krupnoći. S proleća. s obzirom na sličnost podneblja i tehnologije. 1 dela zemlje. semena i inventara. t r e b a se opredeliti za sor­ te paradajza koje su rodne. Sejanci se gaje u sandučićima ili na lejama napravlje­ nim od dezinfikovanog zemljišnog s u p s t r a t a . am­ balaža. Pre svega. pakovanje. u odeljcima koji su više izloženi suncu i ko ji imaju p o j a č a n u grejnu instalaciju (za proizvodnju rasada p o t r e b n o je približno 8—10% u k u p n e p o v r š i n e pod stakleni­ cima). Na d i n a m i k u zrenja. • Berba plodova paradajza odgajenog u jesensko-zimskom p e r i o d u počinje od sredine decembra. U tehnologiji gajenja paradajza iz­ v a n r e d n o važnu ulogu ima zdravstvena zaštita useva. Vito sanitarne mere. kao što se vidi iz tabele 14. koji su uz to i sitniji. i do tog v r e m e n a u b e r e se prosečno 95—100 t s t a n d a r d n i h plodova po h e k t a r u . Setva se obavlja p o č e t k o m o k t o b r a . b i t n o utiču na tržišnu vrednost i p r o d a j n u cenu paradajza. r a n o s t a s n e i o t p o r n e p r e m a bo­ lestima. Zakidanje v r h a omogućuje da plodovi na poslednjoj plodnoj grančici brže dostignu n o r m a l n u veličinu i sazru do određe­ n o g roka. Pogodna đubrevita smeša može se napraviti od 2 z a p r e m i n s k a dela d o b r o zgorelog stajnjaka. Z n a t n o smanje­ nje p r i n o s a u februaru objašnjava se time što se u to v r e m e b e r u plodovi sa cvetnih grančica koje su se obrazovale u no­ v e m b r u . mogu se sma­ trali k a r a k t e r i s t i č n i m i za n a š u stakleničku proizvodnju. a stabla se dalje vode i pričvrščuju na venac i usmeravaju naniže. u k u p a n prinos i k r u p n o ć u plodova z n a t n o utiče dekapitacija biljke (zakidanje vrha). Veoma su pogodne sorte s nešto krupnijim plodovima. početkom m a r t a prestaje se sa spuštanjem kanapa. Podaci o količini u b r a n i h plodova u poje­ dinim mesecima. Najvaž­ nije profilaktičke m e r e jesu: dezinfekcija staklenika. plodovi se b e r u z n a t n o p r e nego što dostignu u p o t r e b n u zrelost. brzina i kvalitet t r a n s p o r t a i dr. m a d a dobijeni u Bugarskoj.

a posle oblačnog dana 12—13°. Posle skidanja preduseva vrši se osnovno đubrenje i ob­ r a d a površine. Noćna t e m p e r a t u r a posle sunčanog d a n a treba d a b u d e 1 5 — 16°. Do p r i m a n j a biljaka t e m p e r a t u r a se danju održava na 22—25°C. ali oni u velikoj m e r i doprinose t r a j n o m po­ boljšanju fizičkih svojstava zemljišta. S l a m a se zaore o d m a h posle skidanja useva. biljke se štite od bolesti i štetočina. P r i p r e m a o b u h v a t a i m e r e koje se preduzimaju radi po­ boljšanja toplotnog režima u zemljištu. Biljke se neguju na sličan način kao i one iz jesensko-zimske proizvodnje. p r o s t o r između njih t r e b a ispuniti zemljom da se saksije ne suše. do pr­ vog lista. Dva-tri d a n a posle pikiranja t e m p e r a t u r a se održava na 22°C d a n j u i 18—20° noću. Ako su bile po­ r e d a n e j e d n a do druge. keleraba i dr. posle 3 nedelje od pikiranja saksije treba razmaknuti. Kasnije se noćna t e m p e r a t u r a sni­ žava na 16—17°. Čestina navodnjava­ nja i količina vode za j e d n o zalivanje zavise od sistema na- . T r e b a voditi r a č u n a da se pri­ likom ovog i nekoliko sledećih zalivanja ne kvasi suviše os­ nova stabla. Između ostalog t o m e doprinosi unošenje većih količina stajnjaka i treseta. treba o b r a t i t i pažnju na t e m p e r a t u r n i režim. p r i s t u p a se sadnji. npr. — 6. Najzad. Količina organskih i m i n e r a l n i h đubriva utvrđuje se p r e m a stepenu snabdevenosti zemljišta osnovnim hranijivini elementima.Pošto se r a s a d n a faza odvija pod nepovoljnim svetlosn i m uslovima. a noću oko 20°. Posle nekoliko d a n a . Priprema. U n e k i m zemljama se u tu svrhu koristi slama koja je p r e t h o d n e godine bila r a s t u r e n a između biljaka paradajza k a o mulč. može se ostvariti unošenjem inertnih materijala k a o što su vermikulit. Poboljšanje fizičkih osobina zemljišta. a n o ć u 15—16°. Posebna pažnja posvećuje se održavanju vlage zemljiš­ ta na nivou 70—80% vodnog kapaciteta. k a o krastavac. u novije vreme ima sve više pokušaja da se paradajz u staklenicima gaji na b a l a m a slame. Upotrebljava se zgoreli ili polurazloženi staj­ njak. Radi zagrevanja zemljišta do n e o p h o d n e temperature. Rasad se pikira u plastične saksije p r o m e r a 10 ili 12 cm. Do nicanja se održava t e m p e r a t u r a 23°C. zemljišta. U p o t r e b u ovih materijala ograničava njihova relativ­ no visoka cena. Kasnije se u saksije dosipa đubrevita smeša ili d o b r o zgoreli stajnjak. Od februara pa nadalje održavaju se o p t i m a l n e dnevne i n o ć n e t e m p e r a t u r e navede­ ne za zimsko-prolećne useve. Sak­ sije s p i k i r a n i m r a s a d o m postavljaju se na plastične folije. ltd. i rasuđivanje. niti da se zemlja oko stabla jače sabije. tretiraju s t i m u l a t o r i m a rasta. salata. p r i osnovnoj obradi. pinciraju se. a po o b l a č n o m 18—20°. t a k o da ih na 1 m 2 b u d e oko 30. k a d zemljište provene. Gustina sadnje i r a s p o r e d biljaka isti su kao pri gaje­ nju r a n i h zimskih useva. ili k u l t u r a za zelenišno đubrenje. Ako se upotrebljavaju pojedinačne džifi saksije. a zatim se zemljište o b r a d i frezom na d u b i n u 15—20 cm. Radi sprečavanja štetnog delovanja visokih t e m p e r a t u r a u maju. Zemljište se može s m a t r a t i dovoljno toplim a k o na dubini od 10 cm ima t e m p e r a t u r u iznad 16°. Stariji r a s a d se teže p r i m a i prva cvetna grančica vrlo slabo zameće. izbrazda se na predvi­ đeni m e đ u r e d n i r a z m a k pa se b r a z d e nali ju vodom zagrejan o m na 50—60°C. obezbeduje se obilna is­ h r a n a i vlažnost zemljišta i vazduha. rastavljeno. Rasad u saksijama rasađuje se p r e nego što počne da cveta. Veoma važan činilac je s t a r o s t rasada. Biljke se sade pliće nego u r a n o j proizvodnji. O d m a h posle sadnje biljke se pojedinačno zaliju m l a k o m vodom t e m p e r a t u r e 25—28°Ć. staklenik se p r e sadnje zatvori pa se uključi grejna instala­ cija. a time i toplot­ n o g režima. Do tog v r e m e n a u sta­ kleniku se obično odgaja neki predusev. p e n a s t i ili sunđerasti plastični materi­ jali i si.. lista. Zimsko-prolećni para­ dajz r a s a đ u j e se p o č e t k o m decembra. Površina m o r a biti os­ lobođena preduseva 10—15 d a n a p r e d sadnju. j u n u i j u l u useve treba zaseniti p r s k a n j e m stakla. Nega useva. Najbo­ lje je da se biljke r a s a d e u fazi razvoja 5. U decembru i j a n u a r u po s u n č a n o m d a n u t e m p e r a t u r a se održava na 20—22°. posle toga 18—20". Održava se odgovarajući re­ žim dnevnih i noćnih t e m p e r a t u r a . Posle toga noćna t e m p e r a t u r a tre­ ba da je 12—14°. Ako je zemljište nedovoljno zagrejano. Saksije se p u n e zeml jišno-đubrevilom smešom sličnog sastava kao za proizvodnju sejanaca.

vodnjavanja, faze razvoja biljaka, osobina zemljišta i dr. Ne­ o p h o d n o je obaviti približno 25 navodnjavanja, uz u k u p a n u t r o š a k vode 3500—4000 m 3 po ha. U periodu od o k t o b r a do m a r t a usev se navodnjava svakih 10—15 dana, a kasnije sva­ kih 5—6 dana. Ukoliko se primenjuje kišenje, pod pritiskom od 2 a t m . za 1 m i n u t izlije se 1 litar vode na 1 m 2 . Ako se koristi sistem kapanja, navodnjavanja se obavljaju često, sva­ ka 2—3 dana, m a n j i m količinama vode (20—25 m 3 / h a ) . Berba počinje u m a r t u , k a d a se ubere oko 5 t/ha, i za­ vršava se p o č e t k o m jula. Do tog vremena može se ostvarili prinos od oko 100 tona po ha. PROLEĆNA PROIZVODNJA U zavisnosti od p r o g r a m i r a n o g sistema eksploatacije staklenika, paradajz se može odgajiti kao kasni, prolećni usev. P r e toga, na istoj površini odgaja se salata, krastavac ili koji drugi predusev, ili rasad. Kasni staklenički paradajz sadi se obično krajem janu­ a r a ili početkom februara, o d n o s n o posle likvidacije prethod­ ne kulture. Zavisno od toga, selvu rasada treba obavili, bla­ govremeno, oko 2 meseca ranije. Za ovu proizvodnju koriste se r a n e i pri nosne sorte, s nešto krupnijim plodovima. P r e m a našem iskustvu d o b r e re­ zultate daje hibrid rivermun i neki drugi. Gustina sadnje je veća: 60 cm između redova i 30 cm između biljaka u redu. M e đ u r e d n o rastojanje može biti, čak, samo 50 cm. Prva berba p a d a o k o 10. aprila, a plodonošenje traje do sredine jula. Zavisno od planiranog roka prekida berbe, treba blagovremeno zakinuti vrhove biljaka (oko 50 d a n a ranije). S obzirom na povoljnije uslove i veću gustinu biljaka, iz ove proizvodnje može se ostvariti p r i n o s oko 100 t / h a .

J E S E N J A PROIZVODNJA U nekim zemljama praktikuje se jesenja proizvodnja paradajza u staklenicima, u svojstvu p r e t k u l l u r e , posle koje se ponovo gaji prolećni usev paradajza, krastavac ili neki drugi usev. Sadnja se obavlja prvih d a n a septembra. Do vremena k a d a n a s t a n u nepovoljni vremenski uslovi, biljke obrazuju snažan korenov sistem, a cvetanje na prvih 4—5 plodnih gran­ čica p r o t e k n e n o r m a l n o . Radi ograničenja vegetativnog raz­ voja, koji u nepovoljnim klimatskim uslovima ima prevagu n a d r e p r o d u k t i v n i m procesima, biljkama se zakinu vrhovi iz­ nad 4. ili 5. cvetne grančice, a bočni izdanci se redovno pinciraju. Pretežni deo produkcije iz ove proizvodnje pristiže to­ k o m d e c e m b r a i j a n u a r a . U to v r e m e životni procesi biljaka svode se uglavnom na dozrevanje već formiranih i naraslih plodova. Za ovu proizvodnju koriste se r a n o s t a s n e sorte kao u kasnoj prolećnoj proizvodnji. Slična je i gustina biljaka. U n a š o j klimi javljaju se mnogi agrotehnički i ekonom­ ski problemi u vezi s ovakvim načinom proizvodnje paradaj­ za u staklenicima. Po svemu sudeći ova proizvodnja može bili i n t e r e s a n t n a i za naše odgajivače, ali je neophodno da se sprovedu odgovarajuća naučna istraživanja i praktična proveravanja tehnoloških i e k o n o m s k i h efekala.

U n a š i m uslovima paradajz se u plastenicima može pro­ izvesti u sledećim t e r m i n i m a :

Vreme

proizvodnje

Paradajz je j e d n a od najznačajnijih k u l t u r a koja se gaji u plastenicima. Vreme proizvodnje zavisi od regiona uz­ goja i mogućnosti grejanja plastenika. U južnim regionima naše zemlje proizvodnja je ekonomičnija s obzirom na ma­ nje p o t r e b e za zagrevanjem. Stoga se paradajz može gajiti u (oku čitave jeseni, zime i proleća. U kontinentalnim uslovi­ ma u plastenicima sa grejanjem paradajz se proizvodi u to­ ku jeseni, zime i proleća. M e đ u t i m , u plastenicima bez greja­ nja, gde je paradajz druga k u l t u r a , on se najčešće gaji kao rani prolećni o d n o s n o jesenji usev. Ovaj način proizvodnje predstavlja ujedno i najrentabilniju proizvodnju. Posebno je značajan j e r omogućuje intenzivno korišćenje plastenika. Na­ ime, posle proizvodnje salate, spanaća, luka i sličnih k u l t u r a gaji se r a n i paradajz, o d n o s n o posle proizvodnje r a s a d a pa­ prike, paradajza, k u p u s a gaji se paradajz za jesenju proiz­ vodnju. Vreme proizvodnje paradajza može se u celini t a č n o pla­ n i r a t i k a d se imaju u vidu osnovni elementi r a s t a i razvoja ove k u l t u r e . Od nicanja do početka cvetanja p r o t e k n e 50—75 dana, a zatim za 5—6 d a n a n a s t u p a masovno cvetanje. Od masovnog cvetanja do početka obrazovanja plodova p r o t e k n e 5—6 dana, od cvetanja do početka zrenja plodova 40—50 dana, a zatim za 4—6 d a n a n a s t u p a masovno sazrevanje plo­ dova. To znači da prva b e r b a počinje za 90—125 dana od ni­ canja.

U zavisnosti od vremena proizvodnje treba izabrati sortu. Za proizvodnju u t o k u zime i r a n o g proleća najpodesnije su r a n o s t a s n e sorte, s d o b r o m sposobnošću oplodnje u nepovolj­ n i m klimatskim, p o s e b n o svetlosnim uslovima, visoke rodno­ sti, o t p o r n e na bolesti, s okruglim, glatkim plodovima. Takve su sorte i hibridi namenjeni stakleničkoj proizvodnji. Danas je u svetu poznat veliki broj sorti i hibrida. Navodimo samo neke od hibrida koji se uspešno koriste u proizvodnji: eurocross BB, eurobrid, hollandbriđ, vvestlandbrid, azis, extase, monydor, m o n e y m a k e r i si. Za k a s n u prolećnu proizvodnju p o r e d već navedenih hi­ b r i d a m o g u se u s p e š n o gajiti r a n i hibridi N° 10 X bizon, ra­ pid, bonset, Mi 13, Mi 10, k a o i d e t e r m i n a n t n e sorte kečkemetski i druge. Za jesenju proizvodnju su p o r e d s p o m e n u t i h sorti pogo­ dne sorte i hibridi s o t p o r n o š ć u na visoke t e m p e r a t u r e u to-

ku leta. Tako se za ovu proizvodnju mogu koristili novosad­ ski jabučar, rutgers i dr. Proizvodnja rasada

Proizvodnja rasada za zimsku i prolećnu proizvodnju obavlja se u toplim lejama, staklenicima ili plastenicima. P r i p r e m a zemljišta, a to znači kvalitet zemljišne smeše, de­ zinfekcija zemljišta i semena isti su kao za staklcničku pro­ izvodnju. Setva se može obavili u zemljište plastenika, ili u san­ dučiće za selvu (najčešće dimenzija 5 0 x 3 5 X 5 c m ) . Pri setvi u zemljište sačine se leje širine do 1,5 m i p o t r e b n e dužine. Za pravilan rast biljaka najpovoljnija je setva u redove s razma­ k o m između redova 5 cm. Setva je gusta (5—10 g semena na m 2 ). Posle setve seme se prekrije slojem k o m p o s t a ili treseta (0,5—1 cm), pa se zemljište povalja i zalije. To doprinosi br­ žem i ujednačenom nicanju. Pri setvi u sandučiće izvuku se redovi po širini sandučića s raslojanjem od 5 cm. Setva u re­ du je gusta. Seme se prekriva slojem k o m p o s t a od 0,5 cm, zemljište se pritisne d a s k o m k a k o bi bolje prileglo uz seme, pa se zatim zalije. Radi bržeg i, ujednačenog nicanja tempera­ t u r a t r e b a da je 25—28°C. Pri setvi u sandučiće p o t r e b a n je manji p r o s t o r plastenika. Radi smanjenja troškova grejanja visoka t e m p e r a t u r a p o t r e b n a za nicanje postiže se prekriva­ njem sandučića plastičnom folijom. Folija se postavlja u vidu niskog tunela na lučno savijenu žicu iznad sandučića. Pod folijom se održava visoka t e m p e r a t u r a . Pri o p t i m a l n i m uslovima nicanje je brzo i ujednačeno (5— 7 d a n a ) . Sa pojavom ponika t e m p e r a t u r u treba sniziti na o k o 16°C uz održavanje relativne vlažnosti 60—65%. Takvi uslovi sprečavaju neželjeno izduživanje biljaka. U fazi otvorenih kotiledona, o d n o s n o pri pojavi prvog pravog lista, vrši se pikiranje u saksije veličine 8 x 8 cm, na­ p u n j e n e zemljišnom smešom, ili u džifi saksije. Pikiranje tre­ ba obaviti u j u t a r n j i m ili večernjim časovima. Saksije sa p i k i r a n i m biljkama poredaju se po plastič­ noj foliji razastrtoj po površini zemljišta. Na taj način se ze-

mljište plastenika održava sterilnim, bez opasnosti od širenja bolesti ili štetočina. Posle pikiranja biljke treba 1—2 d a n a držati u senci da bi se sprečila nepoželjna suvišna transpiracija. Posle pikiranja t e m p e r a t u r a se održava na 20—22°C u toku d a n a i oko 18°C u toku noći. U fazi dva lista 8—10 dana posle pikiranja t r e b a izvršiti folijarno prihranjivanje komplek­ snim đ u b r i v o m (0,2% vuksala, folifertil 0,2%, fertigal 0,2%). Dalje m e r e nege su redovna zaštita i zalivanje, folijarno pri­ hranjivanje svakih 10—15 dana uz održavanje optimalne tem­ p e r a t u r e (20—22°C) i vlažnosti vazduha (65—70%). Za kvali­ tet r a s a d a b i t n o je da su d o b r i uslovi osvetljenja. Pri nedo­ voljno svetlosti (oblačni dani, gust r a s p o r e d biljaka i si.) sta­ blo paradajza se izdužuje, što je nepovoljno za dalji rast biljke. Za jesenju proizvodnju r a s a d se proizvodi u otvorenim lejama. Zemljište leje (širine 120—150 cm i p o t r e b n e dužine) d o b r o se p r i p r e m i , uz unošenje zgorelog stajnjaka ili kom­ p o s t a (3—4 kg/m 2 ) i 20—30 g N P K đubriva na m 2 . Zemljište i seme t r e b a dezinfikovati (vidi proizvodnju u stakleniku). Rasad se proizvodi bez pikiranja, te je setva reda (2—3 g se­ m e n a na m 2 ). Dalja nega rasada je uobičajena, t j . zaštita od poleganja (cineb 0,2%, ortocid), zalivanje' svakih 5—7 dana sa 5—10 l/m 2 , plevljenje i 1—2 folijama prihranjivanja (vuksal 0,2%, fertigal). '

Priprema

plastenika

P r i p r e m a zemljišta za sadnju paradajza počinje posle skidanja p r e t h o d n o g useva. U intenzivnom korišćenju plaste­ nika ciklus proizvodnje je neprekidan, j e d n a k u l t u r a zamettjuje drugu. To zahteva p r i m e n u p u n e zaštite r a d i sprečava­ nja širenja bolesti i štetočina, uz uklanjanje o s t a t a k a pretho­ dne kulture, dezinfekciju delova plastenika i oruđa, kao i uz d o b r u p r i p r e m u zemljišta. Sve m e r e p r i p r e m e su iste kao p r i proizvodnji u stakleniku. Zemljište za proizvodnju paradajza t r e b a da je bogato o r g a n s k o m m a t e r i j o m . Zato se spravlja smeša od k o m p o s t a ili zgorelog stajnjaka, zemlje i treseta u o d n o s u 3:2:1 i unosi u sloju 25—30 cm, ili se zemljište u pla-

na 8 0 — 8 5 % PVK. Već polovinom septembra. svake 2. Najpo- . a u p e r i o d u plodonošenja.70 g/m 2 ). Uz to se zemljište m o r a i s t r e t i r a l i insek­ ticidima i fungicidima k a o u stakleniku. Ovako p o s a đ e n e biljke veoma reaguju na unošenje rastvorenih đubriva u p l i t k o m zemljišnom sloju. ili u dvoredne pantljike s rastojanjem 80 + 50 + 5 0 x 3 0 . a kod t u n e l a se postavlja plastična folija. kompost) u ko­ ličini 4—8 kg/m 2 . k a d a su temperatu­ re niže. posebno noću. do faze prvih zrelih plodova. na 10 °C prestaje dalji rast biljke. Tab. Osim hemijske sterilizacije najbolja je sterilizacija vodenom p a r o m . Međutim. terabol (50 g/m 2 ).60 m). godine n e o p h o d n a je sterilizacija zemljišta. Za h a r m o n i č a n rast biljke značajno je da su noćne t e m p e r a t u r e za 5—7 °C niže od dnevnih i da je t e m p e r a t u r a zemljišta oko 20 °C. Biljka se izvadi iz saksije sa zemljom i postavi na foliju. a već na —1 °C n a s t a j u oštećenja biljke. Regulisanje t e m p e r a t u r e i vlažnosti vazduha olakšano je p r i postojanju sistema za grejanje. Na r a s t i oplodnju nepovolj­ no deluju i visoke t e m p e r a t u r e (30 °C). a k o r e n se razvija plitko. vlažnost zemljišta se održava na 70—75 %> PVK. o d n o s n o presovana zemljišna saksija s biljkom. što omogućuje regeneraciju korena. pa se saksija zatrpa zemljom t a k o da ivica folije b u d e iznad površine zemljišta. Nega U toku proizvodnje n e o p h o d n o je održavati optimalne uslove u pogledu t e m p e r a t u r e i vlažnosti vazduha i zemljišta. Za dezinfekciju zemljišta može se koristili basamid (40. u plastenici­ ma bez grejanja t e m p e r a t u r a i vlažnost vazduha regulišu se r e d o v n i m prove travanj em. Niske. poteza­ n j e m ivice folije).20—9. Međutim. do 3. Broj redova o d n o s n o raspored biljaka u j e d n o j lađi plastenika zavisi od širine lađe (od 3. T a k o na 15 "C p a r a d a j z zaustav­ lja cvetanje. a za dezinsekciju basudin G-10 (10 g/m 2 ). volaton G-5 (10 g/m 2 ). s obzirom na p l i t a k korenov sistem. Pri to­ me se vodena p a r a iz kotlova razvodnim cevima (agregati su različitog oblika) dovodi u zemljište na d u b i n u od 40 cm. N e p o s r e d n o p r e sadnje unosi se 3 0 — 40 g N P K đubriva odnosa 1:1:2 na m 2 i izvrši se površinska p r i p r e m a zemljišta.steniku đ u b r i organskim đ u b r i v o m (stajnjak. U takvim uslovima paradajz ranije cveta j e r se gotovo celokupna h r a n i v a troše na izgradnju i razvoj n a d z e m n i h delova biljke. Na p r e t h o d n o o d r e đ e n o m rastojanju iskopa se r u p a za biljku u koju se stavi k o m a d plastične folije (oko 40 cm). Posle sadnje vlažnost zemljišta se održava na 70% PVK. Sa formi­ r a n j e m prvih plodova izvlači se folija (veoma lako. Posle đ u b r e n j a izvrši se o b r a d a zemljišta (rotofreza) k a k o bi se đ u b r i v o d o b r o izmešalo sa zemljištem na dubini 25—30 cm. k a d a je biljci p o t r e b n a najveća količina vode. Pri gajenju para­ dajza t r e b a poći od toga da je to toploljubiva k u l t u r a osetljiva na n i s k e t e m p e r a t u r e . U jesenjoj proizvodnji n e o p h o d n o je da se još t o k o m letnjih dana plastenik m a k s i m a l n o otvori (kod tunela plastika se p o t p u n o skida) k a k o bi se snizila t e m p e r a t u r a . Pri postojanju sistema za zalivanje i prihranjivanje »kap po kap« koji omogućuje t a č n o n o r m i r a n j e h r a n i v a i vode za svaku biljku sadnja se može obaviti na plastičnu foliju. Period Uslovi uspevanja paradajza Temperatura u C Relativna vlažnost u % Rasađivanje Visoke sorte paradajza sade se u redove na rastojanju 8 0 x 3 0 cm. d e t e r m i n a n t n e sorte sade se u redove na ra­ stojanju 60 X 35—40 cm ili u dvoredne pantljike 80 + 50 + + 50X30—40 cm. Posle sadnje biljke treba d o b r o zalili (5—10 1 vode na nr). 15. U daljem r a s t u biljke. ili se stavlja džifi saksija. intenzitet provetravanja se smanjuje.

2%). a smanjuje se i broj zalivanja. a osim toga nije p o t r e b n o okopavanje. Na željenom rastojanju (u r e d u od 35 do 40 cm) načine se o š t r i m nožem. Pri zalivanju kišenjem dolazi i do visoke relati­ vne vlažnosti vazduha. Navedene količine hraniva su orijcnlacione. uzgaja se j e d n o sta­ blo. a u vreme intenzivnog plodonošenja sa 300—400 m 3 vode svakih 5—7 dana. U v r e m e cvetanja i plo­ donošenja biljci pogoduje niska relativna vlažnost vazduha (50 — 6 0 % ) .25 •/». Donji kraj kanapa zaveže se za prizemni deo biljke (na o k o 20 crn iznad zemlji­ šta) a gornji za žicu zategnutu iznad reda paradajza. Pored ovog prihranjivanja. otvori u koje se sadi paradajz. u toku vegetacije treba obaviti 1—2 fo­ l i j a m a prihranjivanja k o m p l e k s n i m đubrivima (vuksal 0. ili za noseću konstrukciju plastenika. Posle sadnje (5—10 dana). M e đ u t i m . Te n o r m e su iste kao pri proizvodnji u stakleniku. Zbog toga se zaperci m o r a j u redovno zakidati (ne čeka se da p r e r a s t u dužinu od 5 cm). a najčešće u r a z m a c i m a od 10 do 15 dana.2 %) ili m a n e b o m WP 80 (0. Kada se gaje visoke sorte paradajza. dezin- lekcije i obrade) u plasteniku se n a č i n e leje široke 50—60 cm koje se prekriju c r n o m folijom. Međutim. One se za svaki k o n k r e t a n slučaj u t v r đ u j u na osnovu analize zem­ ljišta i potrebe paradajza za hranivima. T a d a se stabla usmeravanju preko horizontalne ži­ čane konstrukcije čineći svod. zalivanje kišenjem pogo­ d n o je r a d i osvežavanja biljaka. Protiv alternarije paradajz se zaštićuje prskanjem cineb o m S—80 (0. Stablo paradajza se vezuje uz p o t p o r u (kolac ili žicu) i to tako da je vezivanje ili obmotavanje oko žice ili kanapa uvek ispod cvasti. odnosno razbijanje pokorice i održa­ vanje rastresitog zemljišnog sloja. zalivanje iz brazde. što omogućuje razvoj bočnih (adventivnih) korenčića i bolju i s h r a n u biljaka. Stoga jc n e o p h o d n o inten­ zivno provetravanje plastenika. a u jesenjoj Uscv paradajza u plasteniku (s. Posle površinske p r i p r e m e zemljišta (đubrenja. Crna Gora . Folijarno prihranjivanje obavlja se zajedno sa zaštitom pa­ radajza. u obliku krsta. što omogućuje bolji rast bilj­ ke. Broj uko­ pavanja zavisi od s t r u k t u r e zemljišta i najčešće se izvrše 3—4 u toku vegetacije. Pet do šest dana posle sadnje treba obaviti prvu međur e d n u o b r a d u . U zimskoj i ranoj prolećnoj proizvodnji paradajz dostiže visinu postavljenih horizontal­ nih žica.25%) ili a n t r a k o l 70 % u koncentraciji 0. Zaštita se obavlja p r e m a potrebi. u prolećnoj proiz­ vodnji vrh stabla se zakida polovinom maja. U p e r i o d u intenzivnog r a s t a paradajz se zaliva sa 200—300 m 3 vode po hekta­ ru svakih 10—15 dana. Na taj način se obezbeđuje optimal­ na vlažnost zemljišta bez nepoželjnog vlaženja listova biljke. Korišćenjem folije odr­ žava se veća toplota zemljišta. što uz višu t e m p e r a t u r u pogodu­ je razvoju oboljenja. Za proizvodnju paradajza u plastenicima veoma je po­ godno zastiranje (mulčiranje) zemljišta c r n o m plastičnom fo­ lijom. Prilikom okopavan ja vrši se 1—2 p u t a i ogrtanje biljaka. a protiv pla­ menjače i pegavosti listova koristi se ditan M-45 (0. Osnovni zadatak o b r a d e je održava­ nje s t r u k t u r e zemljišta. Golubovac. koja se sa obe s t r a n e za­ grme zemljom (u sloju 10—15 cm). okopavanje na d u b i n u 10—15 cm. U fazi obrazovanja prvih plodova obavlja se drugo prihranjivanje i s t o m količinom NPK đubriva. niti zaštita od ko­ rova. u vreme ukorenjavanja. tre­ ba izvršiti prvo prihranjivanje sa 20—30 g NPK đubriva ( 1 : 1 : 1 ) na ni 2 . jer je tada oplodnja bolja.voljniji način zalivanja paradajza je uz k o r e n biljke tzv.3 Vo).

Ranija setva nije pogodna. Obično po­ sle 3 nedelje od nicanja. U drugoj polovini vegetacije donji listovi stare i žute. tomafiks u koncentraciji 0. Posle nicanja leja se pravilno i redovno provetrava s ciljem da se onemogući prevelika vlažnost. Uz m e n i skidanja listova biljke se p r s k a j u fungicidom r a d i sprečavanja pojave ili širenja bolesti.8%) radi bolje oplodnje. u zavisnosti od zrenja plodova (uvek se o d s t r a n j u j u listovi ispod zrelih plo­ dova). u redove ili omaške. j e r to omogućuje n o r m a l a n razvoj nedozrelih plodova. u stakleniku. Berba paradajza m o r a biti blagovremena. S manjim u s p e h o m m o g u se gajiti i sorte niskog rasta. Berba /• GAJENJE PARADAJZA U TOPLIM LEJAMA Berba paradajza u zagrevanim plastenicima počinje 20—40 d a n a ranije nego u plastenicima bez grejanja.proizvodnji k r a j e m s e p t e m b r a ili do polovine o k t o b r a (ako se p l a s t e n i k greje). proizvodnja paradajza u t o p l i m lejama je jednostavnija. p o š t o se one ne razvijaju u naj­ povoljnijim svetlosnim uslovima. Mi-13 i N o . k a d a biljčice obrazuju prvi p a r stal­ n i h listova. a bez grejanja 3—5 kg plodova na m 2 . u godinama sa m n o g o oblačnih da­ na. U toplim lejama treba gajiti samo r a n o s t a s n e visokorod n e sorte o t p o r n e na bolesti. jevtinija i d o s t u p n a indivi­ dualnim odgajivačima. U poređenju sa staklenicima tople leje su z n a t n o manje pogo­ d n e za gajenje ove k u l t u r e . Za sada se najprikladnijim s m a t r a j u hibridi rapid. Setvu treba obaviti p o č e t k o m j a n u a r a u d o b r o p r i p r e m l j e n i m i dezinfikovanim toplim lejama. o d n o s n o d e c e m b r a (u plastenicima sa grejanjem). još bolje. paradajz se b e r e k a d a počinje da zri ili u p u n o j zrelosti. U zavisnosti od daljine na koju se prevozi. 10 X bizon. j e r biljke suviše r a n o izrastu. U jesenjoj proizvodnji u plastenicima sa grejanjem ostvaruje se p r i n o s od 5 do 6 kg/m 2 . vrši se pikiranje u glinene ili plastične saksije prečnika 10—12 cm. . Međutim. Pri korišćenju sredstava za oplodnju cvasti se p r s k a j u ili uranjaju u r a s t v o r određenog sredstva.(3—0. p r i č e m u se vodi r a č u n a da seme b u d e r a v n o m e r n o r a s p o r e đ e n o . U r a n o j proizvodnji. Rasađivanje na s t a l n o m mestu u nove leje obavlja se p o č e t k o m m a r t a . Uspeh u proizvodnji ranog pa­ radajza u toplim lejama zavisi u p r v o m redu od umešnosti da se proizvede kvalitetan rasad. Proizvodnja rasada. ili. U jese­ njoj proizvodnji berba počinje k r a j e m s e p t e m b r a i početkom o k t o b r a i traje do sredine novembra. Rani paradajz iz toplih leja pojavljuje se na tržištu 20—25 d a n a ranije od onog iz r a n e poljske proizvodnje. U plastenicima sa grejanjem u ranoj proizvodnji može 2 se ostvariti p r i n o s od 7 do 8 kg/m . p r e nego što je mo­ guće da se prozori p o t p u n o o d s t r a n e i biljke isprave i vežu uz oslonac. te ih treba odstranjivati svakih 10—15 dana. To se obavlja u ju­ t a r n j i m časovima (8—10 h ) . svaka 2—3 dana. cvetovi se mogu t r e t i r a t i n e k i m hemijskim sredstvom (tom a t i n . Najčešće se tretiraju 2 do 3 cvas­ ti koje su se prve formirale. Pri zakidanju stabla iznad poslednje cva­ sti ostavljaju se 3—4 lista. Seje se 4—5 g semena pod prozor.

Veoma važna m e r a pri gajenju paradajza u toplim le­ j a m a jeste prihranjivanje biljaka mineralnim đubrivima. r a m o v i i prozori se p o t p u n o uk­ lone. Posle uklanjanja prozora biljke se u m e r e n o zalivaju svakih 6—8 dana. Ovom m e r o m postiže se skraćenje perioda plodonošenja i bolji kvalitet plodova. Za n o r m a l a n razvoj i plodonošenje bi­ ljaka važno je da oblačnih d a n a t e m p e r a t u r a u leji ne p a d a ispod 15°. Kasnije se bilj­ ke n o r m a l n o navodnjavaju t e k u ć o m vodom. bez oslonca. da ne prelazi 26 °C. Izuzetno. ka­ da je spoljna t e m p e r a t u r a iznad 15°. kojoj se doda 30 g superfosfata i 20 g kalijumove soli na 1 m 2 . a k a d a krajem aprila ili početkom maja p r e s t a n e opasnost od kasnih mrazeva. Posle konač­ nog uklanjanja ramova i prozora biljke se usprave i privežu uz kolje. u v r e m e n s k o m intervalu od 15—20 dana. a kasnije svakodnevno. P r e toga n e o p h o d n o je da se biljke p o s t e p e n o priviknu na uslove slobodne atmosfere tako što se prozori uklanjaju naj pre samo tokom dana. Sunčanih dana. a k o na prvoj cvetnoj gran­ čici n e m a zametanja. dodaje im se još i 10—15 g n i t r a t n i h đubriva ili se p r i h r a n e kompleksnim NPK đubrivom. biljke r a s t u slobodno. prozore treba uklanjati sa leje za vreme podnevnih časova. Biljke se sade u 3 reda po dužini leje na razmaku 50X50 cm. o d n o s n o 6 biljaka pod prozor. a zatim i p r e k o noći. cvetnc grančice. cvasti. U toku vegetacije biljke se redovno štite od bolesti i štetočina. u čije se trapove složi 35—40 cm debeo sloj svežeg stajnjaka. Broj prihranjivanja i n o r m e đubriva zavise od razvoja biljaka. vezuju se u k o s o za horizontalno zategnutu žicu ili k a n a p duž svakog reda. Prvi zreli plodovi paradajza iz toplih leja pojavljuju se krajem maja. j e d n o s t r a n e i dvostrane. Za gajenje paradajza pogodnije su u k o p a n e leje. U početku berba se obavlja svaka 3—4 dana. Kasnije. u tom slučaju valja r a s t u r i t i samo 30 g superfosfata i 20 g kalijum-sulfata na 1 m 2 . Paradajz u lejama se gaji na j e d n o stablo. kad vrhovima d o p r u do stakla. Naročito je važno da se biljke pažljivo isprskaju fungicidom o d m a h posle uspravljanja i vezivanja uz oslonac. Nega useva. Ne treba dozvoliti da vrhovi biljaka upiru u prozore j e r postoji opas­ nost da izmrznu ili da se j a k o deformišu. U previše vlažnoj atmosferi. naročito pri oskudici osvetljenja. Svi bočni iz­ danci se redovno uklanjaju. Ta m e r a se sprovodi obično k r a j e m maja. Upotrebljavaju se uobičajeni hemijski p r e p a r a t i . Ovakav t e m p e r a t u r n i režim može se obezbediti veštim provetravanjem kojim se istovremeno smanjuje i vlaga. obično svakih desetak d a n a usev treba oprašili ili samo razrahliti zemlju pogodnim o r u đ e m . U vreme kada se na biljkama formiraju 4 cvetne gran­ čice. U kos položaj mogu da se do­ vedu i drvenim k u k a m a koje se pobudu u zemlju. Obično su dovolj­ na 2—3 prihranjivanja. Može se u p o t r e b i t i mešavina stajnjaka i slame u odnosu 1 : 1 ili 1 : 2. dok su još male. Kada biljke nemaju dovoljan vegeta­ tivni porast. Leje moraju da se provetravaju. zalama se iznad 5. Do sredine jula ubere se sa 1 m 2 leje 6—8 kg paradajza. Može se primeni li i gušća sadnja (8—10 biljaka pod prozor) pod uslovom da se stabla kasnije zakinu iznad 3. Rasađivanje se vrši k a d se zemlja zagreje na 18—20 °C. m a k a r k r a t k o t r a j n o . Ako su biljke bujne. a kad je dan sunčan. što obično biva 2—3 d a n a posle njenog unošenja u leju. j e r je bilj­ k a m a dovoljna vlaga iz stajnjaka. i u slučaju hladnog vremena. Preko slo­ ženog biotopliva naspe se đubrevita zemlja u sloju 25—28 cm. No­ ćne t e m p e r a t u r e od 12 do 15° vrlo povoljno utiču na skladan razvoj biljaka.Pravilna p r i p r e m a tople leje u koju će biti rasađen pa­ radajz ima bitan značaj. zakinu se vrhovi na 3 lista iznad poslednje cvetne gran­ čice. ne t r e b a upotrebljavati azotna đubriva. Sa p o r a s t o m dnevnih t e m p e r a t u r a leje sve duže ostaju otvorene. . Prili­ kom prvih prašenja biljke valja m a l o ogrnuti j e r to dopri­ nosi boljem ukorenjavanju. P r e m a potrebi. U početku ne postoji p o t r e b a za zali van jem. cvetovi se ne oplode i opačinu. U prvo vreme.

berba paradajza počinje u kontinen­ t a l n i m uslovima polovinom maja a u južnim regionima kra­ j e m aprila. zbog povoljnijih mik r o k l i m a t s k i h uslova. tuneli se mora­ ju brzo otkrivali. Setva je gusta (4 —5 g semena na m 2 ). n e o p h o d n o je obaviti kvalitetno kaljenje rasada. Priprema zemljišta Zemljište n a m e n j e n o za r a n u proizvodnju paradajza. a seme treba da je dezinf i kovano. P r e set­ ve zemljište se p o đ u b r i sa 20—30 g NPK đubriva na m 2 . i dezinsekcija 2 b a s a d i n o m G-10 (10 g/m ) i volatonom (10 g/m 2 ). Do nicanja temperatu­ ra se održava na 25—30°C. i zemljišne sme­ še u sloju od 25 cm (smeša zemlje i k o m p o s t a 2 : 3 ) . ili t e r a b o l o m (50 g/m ).). Pri gajenju visokih hibrida. Kad se paradajz proizvodi u tuneli­ ma bez grejanja. Pri sadnji U proizvodnji u niskim tunelima. Takve biljke u s p e š n o rastu i pri nešto nižim tempe­ r a t u r a m a od optimalnih. Posle izvr- .PROIZVODNJA PARADAJZA U N I S K I M TUNELIMA šene p r i p r e m e zemljišta postavlja se noseća konstrukcija i plastika k a k o bi se zemljište zagrejalo. te su pogodni s a m o za proizvodnju u m a n j e m obimu. U kontinental­ n i m uslovima u toploj leji. Proizvodnja rasada Za r a n u proizvodnju koriste se niske (determinantne) sorte ili r a n i hibridi rapid. otežani su ra­ dovi. zbog male visine. a biljke u fazi prvih pupoljaka. sadnja se obavlja u redove ili dvoredne pantljike. U ovim tunelima. što omogućuje dobij an je kvalitetnog rasada sa čvrstim stablom i d o b r o razvijenim bočnim delovima korena. zbog njihovog rasta. N e p o s r e d n o p r e d sadnju ili u p o r e d o s njom vrši se đubrenje N P K đubrivom (15 : 15 : 15) u količini 30—40 g/m 2 . Sadnja je moguća ka­ da je t e m p e r a t u r a zemljišta iznad 12°C. p r i čemu je r a s a d s t a r 60—70 dana. Proizvodnja r a s a d a počinje 10—15 d a n a ranije u odno­ su na proizvodnju r a s a d a za otvoreno polje. a na jugu krajem februara i počet­ k o m m a r t a . belis. No 10 X Bizon. U fazi raz­ vijenih koliledona ili prvog pravog lista vrši se pikiranje u saksije prečnika 8 x 8 cm. Međutim. p r i p r e m a zemljišta može biti slična onoj p r i proizvodnji u nadzemnoj leji. Pri t o m e je od posebnog zna­ čaja da se obavi 1—2 folijama prihranjivanja kompleksnim đubrivom (0. uz sabijanje. Rasađivanje U k o n t i n e n t a l n i m uslovima sadnja se obavlja krajem m a r t a i p o č e t k o m aprila. p o s e b n o p r i m e n a mehanizacije. stakleniku ili plasteniku sa grejanjem setva se obavlja p o č e t k o m j a n u a r a . ili basa2 2 m i d o m (40—70 g/m ). Dalje se prirnenjuju sve redovne mere nege uobičajene u proizvodnji r a s a d a a vezane za odre­ đenu vrstu zaštićenog prostora. u jesen se p o đ u b r i sa 3—4 kg stajnjaka na m 2 i poore. a z a t i m se izvrši dezinfekcija žuvapinom (150 ml/m 2 ). Poluvisoki tuneli su povoljniji za ovu proizvodnju. a posle nicanja t r e b a da je 18—20 "C k a k o bi se sprečilo izcluživanje biljaka. a t o k o m m a r t a izvrši se površinska p r i p r e m a zemljišta.2% vuksala ili si. U zavisnosti od širine tunela i sorte. Posle p r i p r e m e zemljišta postavlja se noseća konstrukcija tunela i navlači plastična folija k a k o bi se do sadnje zemljište zagrejalo. To znači: unošenje svežeg staj­ njaka u sloju od 20 do 30 cm. a u j u ž n i m regio­ n i m a 10—20 d a n a ranije. Zato proizvodnja u njima počinje kasnije nego u visokim tunelima. Mi 13.

Pradajz se uzgaja uz p o t p o r u (kolje ili žicu). Uz redovno provetravanje i održavanje niske relati­ vne vlažnosti u tunelu. U toku vegetacije treba obaviti 2—3 okopavanja uz blago ogrtanje biljaka. p r i nižim spoljnim t e m p e r a t u r a m a sa­ mo odizanjem plastične folije sa čeonih strana. zaštitu od plamenjače n e k i m fungicid o m (ditan M-45 0. Posle formiranih 4—5 cvetnih etaža vrši se zakidanje vrha. što pot­ pomaže obrazovanje adventivnih korenčića i bolju i s h r a n u biljaka. Zajedno sa p r s k a n j e m fungicidom protiv plamenjače tre­ ba izvršiti fo li j a m o prihranjivanje kompleksnim đubrivom (vuksal i si. plas­ tika se skida u toku čitavog d a n a . između redova 50 cm. a u redu 30—35 cm. Desetak d a n a posle sadnje vrši se oko­ pavanje uz prvo ogrtanje biljaka. Prihranjuje se sa 20—30 g NPK đubriva (15 : 15 : 15) na 2 m . a drugo u fazi obrazovanja prvih plodova. Tako je u fazi cvetanja i oplodnje p o t r e b n a t e m p e r a t u r a 20—25 °C i niska relativna vlažnost vazduha (50—60%). Naveče se biljke ponovo prekriju folijom. U prvo vreme bere se svakih 3—5 dana. ostavlja se j e d n o stablo i zato se m o r a j u zakidati svi zaperci. . a k a d a spoljna t e m p e r a t u r a b u d e o k o 20 °C. Nega useva S obzirom na klimatske uslovc i svojstva folije. a posle skidanja plasti­ ke vezuje se uz kolje. Po p r e s t a n k u opasnosti od m r a z a (u konti n e n t a l n i m uslovima kraj aprila i početak maja) plastika se u p o t p u n o s t i skida. a kad se obrazuju prvi plodovi svakih 5—7 dana sa 250—300 m 3 vode po h e k t a r u . p r i čemu se iznad poslednje cvasti ostavljaju 3—4 lista. a zatim se ponovo pos­ tavlja plastična folija. K a d a se gaje visoke sorte paradajza. Pri ovoj proizvodnji se do prve polovine jula može ostvarili prinos 6—8 kg/m 2 . m o r a se posvetiti p u n a pažnja regulisanju t e m p e r a t u r e i vlažnosti. a kasnije svaki drugi dan.). a n t r a k o l 70% u koncentraciji 0. Kod poluvisokih tunela paradajz se ve­ zuje uz vertikalno postavljene žice (kanap) koje su vezane za noseću konstrukciju tunela. U toku proizvodnje primenjuju se sve redovne m e r e nege. p o s e b n o s u n č a n i h dana. Do skidanja plastike kod niskih tunela paradajz se vezuje ukoso za horizontalno zateg­ n u t u žicu (kanap) k a k o v r h ne bi dodirivao plastiku (veča opasnost od izmrzavanja i ožegotina). Ovom m e r o m ubrzava se zrenje plodova. Prvo prihranjivanje se obavlja n e p o s r e d n o posle sad­ nje (5—10 dana). Posle obav­ ljene sadnje biljke se d o b r o zaliju. Zalivanje se posle sadnje obavlja svakih 7—10 dana.25%) treba obaviti 2—3 p u t a u r a z m a k u od 7 do 10 dana. Paradajz p r i p a d a grupi toplol jubivih vrsta. Pri sadnji u dvoredne pantljike rastojanje između pantljika je 70 cm. Zato se tunel m o r a redovno provetravati.u redove rastojanje između redova je od 50—70 cm (manje rastojanje kod d e t e r m i n a n t n i h sorti).25%. Berba plodova počinje u drugoj polovini maja. a u redu 30 cm.

U ovim uslovima se­ me n i k n e za 10—12 dana. Teh- . Plodovi su viseći ili poluuspravni. Za proizvodnju k r u p n e p a p r i k e setva se obavlja u drugoj polo­ vini jula. Gajenje sorta s k r u p n i m plodovima p a p r i k e zasad je sporadično. ili se seje u leje. dugi 8—10 cm. provetravanju i odr­ žavanju p o t r e b n e t e m p e r a t u r e . p a p r i k a se u staklenicima gaji k a o glavni usev. Tražnja sveže p a p r i k e u zimsko-prolećnom periodu. s debe­ lim glavnim stablom i 2—3 grane. sve je veća. a fiziološki zreo — crven. Proiz­ vode se uglavnom sitne ljute papričice. Kod s o r t a sa sitnim plodovima pikiraju se po dve biljke u saksiji. koje se na n a š e m tr­ žištu zimi i s proleća dosta traže. a za proizvodnju ljutih papričica — k r a j e m avgusta. a n o ć u 18—20°. m a d a u s r a z m e r n o m a l o m obimu. na sličan način kao što je opisano za paradajz. p r e č n i k a p r i osnovi 5—7 cm. t e m p e r a t u r a se s p u š t a na 12—15°.5—2 kg. m e s n a t . U svojstvu začina lju­ te papričice se troše t o k o m cele zime. U novije vreme. m a d a njihova proiz­ vodnja ima z n a t n o veću perspektivu. Naročito značajan činilac je tražnja. U ovoj fazi r a s t a biljči­ ce se n a j m a n j e oštećuju i lako p r i m a j u . Sada ima malo sorti s k r u p n i m plodovima pogod­ nih za gajenje u staklenicima. Nega do piki­ r a n j a sastoji se u r e d o v n o m zalivanju. Gustina setve i sve ostalo slično je kao p r i setvi paradajza. Staklenička proizvodnja p a p r i k e po­ dešava se p r e m a klimatskim uslovima rejona i zahtevima tr­ žišta.). k a d a n e m a dovoljno svežeg po­ vrća. Vreme proizvodnje. a p o t o m se ponovo podiže na 22—25° d a n j u i 16—18° n o ć u i k a d je oblačno. t j . Proizvodnja rasada. J e d i n o treba voditi ra­ čuna o vrednosti p H . Površina ploda je glatka i sjajna. Ukoliko je z a p r e m i n a kocke ili saksije veća utoliko će se raz­ viti snažnije rasadnice.PROIZVODNJA PAPRIKE U STAKLENICIMA nološki stasali plod je tamnozelen. Pikiranje se vrši k a d biljčice obrazuju 1—2 stalna li­ sta. Za setvu se koriste slaklenički sandučići. Sorte. u t v r đ u j e se najpovoljnije vreme setve. dosta dob­ rog ukusa. Zemljišna smeša za pikiranje p a p r i k e je značajna za dobijanje zdravog i d o b r o razvijenog r a s a d a . visoki prinosi i povoljne cene omogućuju rentabilno gajenje ove kulture u staklenicima. P r e čupanja biljčice t r e b a zaliti. a za sorte sa silnim plodovima 1. Za svaki rejon. što biva oko 20 d a n a po nicanju. sočan. Za 1 ha useva sorti s k r u p n i m plodovima p o t r e b n o je oko 1 kg semena. One su snažne. Ovako snižena tempe­ r a t u r a održava se 8—10 dana. prosečne težine oko 120 g. U stakleničkim uslovima biljke ove sorte izrastu u visinu p r e k o 100 cm. j e r paprici najbolje odgovara neutral- Proizvodnja p a p r i k e u zaštićenom p r o s t o r u u n a s je re­ dovno zastupljena. Rastuća lražnja. Veća tražnja sve­ že p a p r i k e u nas počinje tek od februara pa nadalje. Najbolja je i najviše raširena s o r t a d u n a v (Danube). Najpovoljnija t e m p e r a t u r a za nicanje semena p a p r i k e je p r e k o d a n a 25—28 °C. i m a pokušaja da se u v e d u raniji i rodniji Fi hibridi (dunav X kalinkov i dr. Biljke se pikiraju u presovane kocke ili saksije. Plod je tipa b a b u r e sa 3 ili 4 ruba. R a s a d se gaji u stakleniku. Obično se koriste saksije p r e č n i k a 8—10 cm. Koriste se ug­ lavnom iste smeše k a o i za paradajz. u zavisnosti od kli­ m a t s k i h uslova. Srednje r a n a i vrlo r o d n a sorta. K a d n i k n e više od polovine seme­ na. Za k a s n u prolećnu proizvodnju ljutih papričica setvu treba obaviti p o č e t k o m decembra. S obzirom na vreme proizvodnje i dužinu vegetacije. Od ljutih papričica najviše se gaji niska i r u m u n s k a šipka. kada se iscrpu zalihe konzervisanog povrća.

niti da b u d u u suvišnoj vlazi. Održavanje povoljnog režima t e m p e r a t u r e . U to v r e m e biljke imaju po 6—7 listova. dezinfekcija. Dan ranije. ocedna i topla tla n e u t r a l n e ili sla­ bo alkalne reakcije (pH = 6. Kalijumova đubriva se koriste za đ u b r e n j e prilikom ob­ r a d e zemljišta p r e d sadnju u količini od 1000—1200 kg/ha kalijum-sulfata. U k u p n a n o r m a fosfora treba da je 200—250 kg P2O5 po hektaru.na do slabo alkalna reakcija. Biljke se sade samo 1—2 cm dub­ lje nego što su rasle do tada. ili 8 0 x 3 5 cm. Azot se unosi u količini oko 300 kg (N) po ha. te je n e o p h o d n o prisustvo dovoljnih količina ovog ele­ m e n t a u lako p r i s t u p a č n o m obliku. Kalijum utiče na aktivnije nagomilavanje ugljenih h i d r a t a i povećava o t p o r n o s t prema t e m p e r a t u r a m a . P a p r i k a povoljno reaguje i na unošenje mikroelemenata (Fe. j e r to olakšava vađenje biljaka. vlage i svetlosti. opadanje cvetova i za­ metaka. a od 18 do 20° ako je vreme oblačno. Optimalne t e m p e r a t u r e u vreme gajenja rasada su u direktnoj vezi sa intenzitetom svetlosti. Čestima zalivanja i količina vode zavise od vremenskih prilika. superfosfata 800 g i kalijumove soli 250 g na 100 litara vode). Rasad se zaliva p r e m a potrebi. i dr. One treba da su s de­ belim stablom. visoke 15—20 cm i s već razvijenim cvetnim pupoljcima. Zajedno sa fosforom ubrzava i stasavanje plo­ dova. j e r kapi povređuju rasad. Po potrebi rasad .se može prihraniti rastvorom mineral­ n i h đubriva (KAN-a 80—100 g. Ne t r e b a dozvolili da biljke oskuđevaju vlagom. U toku sunčanih da­ na treba održavati t e m p e r a t u r u od 22 do 28 C. Čišćenje. a ostali deo se koristi za prihranjivanje.). tamnozelenim listovima. K a d a se koriste glinene saksije. h u m u s n a . Rasad dospe za rasađivanje 6—8 nedelja posle setve. prihranjivanju i merama zaštite od bolesti. Relativna vlažnost vazduha t r e b a da je 55—60%. Nega pikiranog r a s a d a sastoji se u obezbeđenju što po­ voljnije t e m p e r a t u r e . Mn. Zemljište za p a p r i k u tre­ ba da je s t r u k t u r n o i bogato hranljivim m a t e r i j a m a . S o r t e s k r u p n i m plodovima sade se na r a z m a k u 8 0 x 4 0 cm. S o r t e s se u prvoj polovini septembra.5). ili u dvoredne t r a k e . Pretežni deo (2/3) fosfornih đubriva r a s t u r a se p r i os­ novnoj obradi. Za razvoj p a p r i k e p o t r e b n o je m n o g o toplote. . m l a k o m vodom. Jedna trećina se r a s t u r a p r e d rasađivanje. j e r vi­ šak azota izaziva preveliku bujnost. šupljine između njih p o p u n e se zem­ ljom r a d i sprečavanja brzog sušenja i postizanja ravnomernije t e m p e r a t u r e u zoni korenovog sistema. Mg. ili 3 5 x 2 5 cm. svetlosti i u m e š n o provetravanje od bitnog su značaja. ili b a r nekoliko ča­ sova p r e d rasađivanje. r a s a đ u j c pošto se zemljište zav r e m e n a zemljište se održava u se o b r a đ u j e rotofrezom. Noćne t e m p e r a t u r e u stakleniku treba da su niže od dnevnih za A—5°. Oštra ko­ lebanja t e m p e r a t u r e negativno se odražavaju na njen r a s t i razviće. saksije s r a s a d o m t r e b a d o b r o zaliti. J e d a n deo u k u p n e n o r m e može se ostaviti za prva prihranjivanja. Svaka saksija zalije se s približno 100—150 cem rastvora. đubrenje i p r i p r e m a zemljišta za staklenički usev p a p r i k e vrše se gotovo na isti način kao za paradajz. P a p r i k a se greje do 22—23 °C. Pri đ u b r e n j u p a p r i k e a z o t o m treba biti obazriv. Rasađivanje.5—7. Vlažnost vazduha regulisati redovnim provetravanjem. Saksije ili hranljive kocke s rasadom postavljaju se na stelaže ili na tlo staklenika. Fosfor omogućava do­ b r o razviće korenovog sistema i formiranje generativnih or­ gana. B. Do log vlažnom stanju i povremeno k r u p n i m plodovima rasađuju a sa sitnim u o k t o b r u . p r e k o plastične folije. U slučaju potrebe može se smeš a m a dodati mleveni krečnjak. Ne srne se dozvoliti kondenzovanje vode na staklima. vlažnosti. Ljute papričice i dru­ ge sorte slabijeg p o r a s t a r a s a đ u j u se najčešće na r a z m a k u 4 0 x 3 0 cm. a ostatak se koristi za p r v a dva prihranjiva­ nja. Naročito je značajno obilno đubrenje organskim đubrivima. Najbo­ lja su duboka. Priprema zemljišta i đubrenja. P a p r i k a iziskuje obilnu ishranu.

U p o č e t k u se zaliva u većim v r e m e n s k i m intervalima. Pri okopavanju biljke se la­ ko n a g r n u . u stakleniku s paprikom treba održavati t e m p e r a t u r u 25—28 °C. Berba plodova ljutih papričica počinje 40—50 d a n a po rasađivanju. J a k o deformisani. Pakuju se i t r a n s p o r t u j u u letvaricama ili d r u g i m v r s t a m a ambalaže. po­ činju posle obrazovanja prva 2—3 ploda. svakih 15—20 dana. Vlažnost zemljišta do plodono­ šenja treba da bude oko 7 0 % od punog vodnog kapaciteta. Valja nastojati da t e m p e r a t u r e u stakleniku ne p a d a j u ispod 17°. Noćne t e m p e r a t u r e treba da su između 18 i 20°. Plodovi se otkidaju pažljivo. S a m o od novembra do j a n u a r a noćne t e m p e r a t u r e se mogu sniziti na oko 15°. Berba. primenjuje se skidanje slabih ili besplodnih lastara i orezivanje vrhova bujno rastućih grana na kojima se plodo­ vi slabo zameću. Plodovi su pogodni za b e r b u k a d dobiju odgovarajuću boju i čvrstinu mesa. N o r m a l a n vazdušni režim zemljišta održava se redov­ n i m okopavanjem i plevljenjem. a u periodu plodonošenja oko 8 0 % . Ljute papričice se b e r u svaka 3—4 dana. nerazvijeni. Zimi su intervali između zalivanja veći. Prosečni prinosi ljutih papričica kreću se oko A—5 kg/m 2 . uz j a k o provetravanje. ili oko 120 k o m a d a po biljci. Uz odgovarajuća rastojanja mogu se uvesti maši­ ne za m e đ u r e d n u o b r a d u . Vrši se n e p o s r e d n o p r e d zalivanje ili istovremeno. Prihranjiva­ nje počinje kad počne plođonošenje i nastavlja se sve do p r e d kraj vegetacije. a u s o r a t a sa k r u p n i m plodovima posle 60—70 d a n a od rasađivanja. . a po oblačnom vremenu 20—22°. da se ne lome g r a n e i ne čupaju biljke. a kad vreme otopli — manji. svakih 7—10 dana. oštećeni i oboleli plodovi se odbacuju. a sorte s k r u p n i m plodovima svakih 5—6 d a n a . ili 20—30 plodova po biljci. Prihranjivanje je značajna mera kojom se pojačava r a s t biljaka i utiče na produženje plodonošenja. r a d i podsticanja obrazovanja plo­ dova. Voda za zalivanje treba da je mlaka.Kad je s u n č a n o vreme. Berba traje do kraja jula. j e r mlade biljke još nemaju potrebe za većim količinama vode. U n e k i m slučajevima. Lomljenje grana i p a d a n j e biljaka pod t e r e t o m lisne m a s e i plodova sprečava se vezivanjem r a m e n i h g r a n a biljke za žičanu konstrukciju. Relativna vlažnost vazduha u stakleniku treba da se kre­ će od 60 do 7 0 % . Ubrani plodovi se sortiraju saglasno JUS-u u dve klase. Redovna zalivanja. Tehnika prihranjivanja je is­ t a k a o k o d paradajza. a u s o r a t a sa k r u p n i m plodovima 6—10 kg/m 2 .

Setva se obavlja u sandučiće za setvu napunjene zem­ ljišnom smešom koja je dezinfikovana. hatvani haj tato. M e đ u t i m . a sadnja u drugoj polovini jula. PCR ili p a p r i k e tipa sipki. k a o što su zlatna medalja. zimskog i proleonog perioda p o d uslovom da se obezbede p o t r e b n i t e m p e r a t u r n i uslovi. što je kod p a p r i k e značajno j e r se o n a odlikuje sporim i neujednačenim nicanjem. cecei. a sadnja polovinom februara. Opti­ m a l n a relativna vlažnost vazduha je o k o 70 %. a u r e d u gusto. T o k o m proiz- . a oko 20 °C u t o k u noći. setva za r a n u proizvodnju može početi polovinom novembra. uz t e m p e r a t u r u zemljišta od 20 °C. Setva se obavlja k a d a polovina semena proklija. Ovako naklijalo seme brzo niče (7—10 dana). Za razliku od stakleničke proizvodnje. ali je naj­ češći t e r m i n setve polovina j a n u a r a a sadnje početak aprila. k a o što su leskovačka. Vreme setve zavisi od regiona uzgoja. Za 1 ha površine p o t r e b n o je 1000—1500 g semena visoke biološke vrednosti. s tim da proizvod­ nja traje do kraja novembra. Kao što s m o istakli. Proizvodnja rasada Rasad za r a n u proizvodnju proizvodi se u toplim leja­ ma ili zagrejanim plastenicima i staklenicima. Po nicanju t e m p e r a t u r a se U plastenicima p a p r i k a se može uspešno uzgajati t o k o m čitavog jesenjeg. U fazi pojave prvog p a r a pravih listova vrši se pikiranje u saksije ili hranljive kocke ( 8 x 8 cm). T a k o je početak proizvodnje u me­ d i t e r a n s k o m p o d r u č j u za 20—30 dana raniji u o d n o s u na kon­ tinentalni deo zemlje i p r i mogućnosti zagrevanja plastenika. najcelishodmja je r a n a prolećna i jesenja proizvodnja paprike. Za jesenju proizvodnju setva se obavlja u drugoj polo­ vini maja. H3 (hibrid). o d n o s n o do polovine decembra (u zagrejanim plastenicima). niska. u plastenicima se pro­ izvode k r u p n o p l o d n e p a p r i k e svetlozelene ili svetložute boje. Seje se u redove s r a z m a k o m redova od 5 cm. novosadska bela b a b u r a . Dobro odgajen rasad paprike u grejanora plasteniku snižava na oko 18 °C kako bi se sprečilo nepoželjno izduživanje r a s a d a . Posle piki­ ranja održava se t e m p e r a t u r a 22—25 °C u t o k u dana. Do nicanja se održava visoka t e m p e r a t u r a (25—28 °C) j e r je tada nicanje ujednačeno i brzo (10—12 dana). Za brže nicanje seme se u t o k u A—5 dana drži navlaže­ no između dva sloja j u t e p r i t e m p e r a t u r i oko 25 °C.

vodnje rasada primenjuju se sve redovne m e r e nege uz 1—2 folijama prihranjivanja (vuksal, ferligal) i zaštitu biljaka (cin e b 0,3 % ) . Za jesenju proizvodnju setva se obavlja u otvorene leje k r a j e m maja. Leje za proizvodnju kasnog r a s a d a đ u b r e se zgorelim stajnjakom ili k o m p o s t o m 3—4 kg/m 2 uz unošenje 20—30 g NPK đubriva (1 : 1 : 2) na m 2 . Radi zaštite od bolesti leje se tretiraju t e r b a l o m (50 g/m 2 ) i volatonom (10 g/m 2 ). Se­ tva je reda, sa 5—10 g semena na 1 m 2 , što omogućuje ujed­ načen rast biljaka i bez pikiranja. Rasađivanje Zemljište za proizvodnju p a p r i k e treba da je n e u t r a l n e reakcije, plodno i s t r u k t u r n o . Za sadnju se zemljište u plas­ teniku d o b r o p o đ u b r i zgorelim stajnjakom ili k o m p o s t o m (4—6 kg/m 2 ), uz unošenje treseta oko 1 kg/m 2 , ili p e s k a — na težim tipovima zemljišta, što poboljšava s t r u k t u r u . Osim toga za p a p r i k u se p r e d sadnju unosi 40—50 g/m 2 N P K đub­ riva ( 1 : 1 : 2), uz terabol (50 g/m 2 ) i volaton G — 5 (10 g/m 2 ) r a d i zaštite useva. P r i p r e m a zemljišta m o r a biti kvalitetna j e r p a p r i k a za svoj rast zahteva s t r u k t u r n o zemljište. Sadnja se obavlja u zagrejano zemljište (oko 18 °C), i to za r a n u proizvodnju p r i starosti rasada 60—70 dana, a za jesenju proizvodnju u starosti 50—60 dana. P a p r i k e k r u p n i h plodova sade se u redove na rastoja­ nju 40—50 cm između redova i u r e d u na 15—25 cm, a sitnop l o d n e u r e d u na 20 cm po dve biljke ili na 10—15 cm. po j e d n a biljka, u kućice. Pri sadnji u dvoredne ili četvoro rede pantljike rastojanje između pantljika je 50—60 cm, između redova 30—40 cm, a u r e d u 10—20 cm. Kod r a n e proizvod­ nje sadnja može biti gusta j e r se tako obezbeđuje ranije pri­ stizanje plodova. Nega Posle sadnje vrši se zalivanje (10—15 1 vode na m 2 ). U p e r i o d u ukorenjavanja, prvih 10—15 dana, p a p r i k a sporo ra­ ste. U t o m periodu treba izvršiti prvo prihranjivanje sa

40—50 g NPK đubriva (1 : 1 : 1) na m 2 , zatim zalivanje (10—15 l vode na m 2 ) i m e đ u r e d n o okopavanje. Drugo prihranjivanje istom količinom h r a n i v a treba obaviti u fazi masovnog cve­ tanja i formiranja prvih plodova. U t o k u vegetacije t r e b a iz­ vršiti i 1—2 folijama prihranjivanja (vuksal 0,2%). Broj okopavanja zavisi od kvaliteta zemljišta. Zemljište t r e b a odr­ žavati u r a s t r e s i t o m stanju, što p o t p o m a ž e razvoj korenovog sistema i bolju ishranu biljke. U plasteniku t r e b a održavati o p t i m a l n u t e m p e r a t u r u u t o k u d a n a 22—25°C i noću 20°C. Na t e m p e r a t u r i od 4- 15°C p a p r i k a zaustavlja rast, a na + 10°C plodovi dobijaju ljubičaste fleke. Pri visokim t e m p e r a t u r a m a provetravanje plastenika m o r a biti intenzivno, što je posebno značajno u proizvodnji t o k o m leta. Kod t u n e l a se t o k o m leta plastična folija skida (polovinom juna) i ponovo stavlja na noseću kon-

Usev paprike u plasteniku s dvostrukom folijom

strukciju početkom s e p t e m b r a . Optimalna relativna vlažnost vazduha za rast p a p r i k e je 7 0 % . Do masovnog cvetanja zalivanje paprike je rede (sva­ 2 kih 7—10 d a n a sa 10—20 litara vode na m ), a sa formiranjem prvih plodova zaliva se svakih 5—7 dana sa 20—30 litara vo­ 2 de n a m . Berba B e r b a sitnoplodnih sorti p a p r i k e počinje 40. do 60. dana od sadnje, a k r u p n o p l o d n i h 60. do 70. dana od rasađivanja. Paprika se bere svakih 2—4 d a n a (silnoplodne), o d n o s n o 5—6 d a n a (krupnoplodne). Pravo vremena berba omogućuje n o r m a l n o formiranje novih plodova. Kod r a n e proizvodnje s i t n o p l o d n i h p a p r i k a b e r b a može trajati do jeseni, s tim što 2 se do početka jula može ostvariti p r i n o s od 2 do 2,5 kg/m , o d n o s n o 5—6 kg do kraja vegetacije, a kod k r u p n o p l o d n i h 2 6—10 kg/m . Pri jesenjoj proizvodnji berba traje do kraja novembra, o d n o s n o do polovine decembra, i ostvaruje se pri­ nos od 2 do 3 kg/m 2 (sitnoplodne) odnosno 4—6 kg/m 2 (krup­ noplodne).

Rana proizvodnja p a p r i k e u toplim lejama, uglavnom sitnih ljutih papričica, ima u n e k i m krajevima n a š e zemlje dugu tradiciju. Najpoznatiji su odgajivači u okolini Niša i Leskovca, koji r a n o s proleća raznose i n u d e m l a d e papričice š i r o m zemlje. U manjoj meri zastupljena je i zimsko-prolećna proizvodnja p a p r i k e s k r u p n i m plodovima. P a p r i k a je, inače, veoma pogodan usev za tople leje, te se može očekiva­ li da će i u b u d u ć n o s t i ovaj način njene proizvodnje biti od velikog značaja. Proizvodnja rasada. Iz grupe sitnih, ljutih papričica najbolje su niska, r u m u n s k a i b u g a r s k a (džulunska) šipka. Među s o r t a m a s k r u p n i m plodovima treba o d a b r a t i ranostasne i p r i n o s n e k a o što su zlatna medalja, kalinkova, Al-12. Proizvodnja p a p r i k e počinje u prvoj polovini d e c e m b r a prip­ r e m o m toplih leja i setvom koja se obavlja s r e d i n o m ovog meseca. K a k o su m l a d e biljke veoma osetljive p r e m a prouzrokovačima padanja rasada, n e o p h o d n o je da leja i seme bu­ du dezinfikovani. Seme n i k n e posle desetak d a n a . U vreme nicanja treba tokom nekoliko d a n a sniziti t e m p e r a t u r u u leji na oko 16 "C. Time se j a k o uspori porast stabaoca, dok se korenov sistem i dalje n e s m e t a n o razvija zahvaljujući relativno visokoj tem­ p e r a t u r i zemlje. Na taj način formiraju se skladno razvijene biljčice sa snažnim k o r e n o m i k r a t k i m stablom. N a k o n tri ili 4 nedelje, k a d a m l a d e biljke razviju prvi p a r listova, p r i s t u p a se pikiranju u plastične ili glinene sak-

sije p r o m e r a 8—10 cm. Pikiranje se obavlja u novoizrađene tople leje u kojima r a s a d ostaje do kraja februara ili do po­ četka m a r t a , k a d a se r a s a đ u j e na stalnom m e s t u u nove leje. Odgajivači u okolini Niša postupaju n e š t o drugačije. Setvu obavljaju k r a j e m n o v e m b r a ili p o č e t k o m decembra, a zatim izvode 2 pikiranja d i r e k t n o u zemlju, ne upotrebljava­ j u ć i saksije. Biljke ljutih papričica rasađuju se najčešće na r a z m a k u 3 5 x 3 0 cm, o d n o s n o 12 biljaka pod prozor, dok se sorte krup­ n i h plodova sade na 3 5 x 3 5 cm ili na 4 0 x 3 5 cm. Šipke se m o g u saditi i gušće, n p r . na površini 2 5 x 2 5 cm po 1, biljka, ili na 3 5 x 3 0 cm po 2 biljke u kućici. Kada se želi da se po­ veća r a n i prinos, sadnja može biti još gušća. Tada će prinos iz prvih berbi, k a d a papričice imaju visoku cenu, biti znat­ no veći, ali će se u k u p a n p r i n o s smanjiti. Biljke treba da su udaljene najmanje 15 cm od dasaka r a m a . Posle rasađivanja svaka biljka se zalije m l a k o m vodom, pri čemu se ne kvase stablo i lišće. Za rasađivanje valja odabrati topliji i tih dan. Leje u kojima se obavlja setva, pikiranje i rasađivanje biljaka t r e b a da su izgrađene na sloju d o b r o zagrejanog staj­ njaka debljine 45—50 cm. Leja u koju se rasađuju biljke na s t a l n o m m e s t u naspe se zemlj išno-đubrevitom mešavinom u sloju oko 25 cm. Veoma je d o b r o ako se upotrebi sveza mešavina od 2/3 plodne s t r u k t u r n e baštenske zemlje (sa par­ cele na kojoj niz godina nije bio gajen paradajz, p a p r i k a i k r o m p i r ) i 1/3 d o b r o pregorelog stajnjaka. Nega useva. Nega rasada, a kasnije i rasađenog use­ va, iziskuje mnogo u m e š n o s t i i istrajnosti. P a p r i k a je toploljubiva biljka i ne podnosi velika kolebanja t e m p e r a t u r e . Ne treba dopustiti da t e m p e r a t u r a u leji p a d a ispod 18 °C. Pri svemu tome, provetravanje se m o r a obavljati svakodnevno. Najbolje je ako se t e m p e r a t u r a u leji održava na 22—26°. Kad je vreme sunčano, može se dozvoliti t e m p e r a t u r a do 30°. P a p r i k a ima, isto t a k o velike p o t r e b e za svetlošću. To­ k o m zimskih meseci n e m a dovoljno svetlosti, pa je utoliko više n e o p h o d n o omogućiti što bolju osvetljenost leja njiho­ vim pravilnim postavljanjem, što dužim držanjem bez asura, održavanjem čistoće stakla i si. Usev se zaliva po p o t r e b i . P r e k o m e r n a vlažnost zemlji­ šta, a n a r o č i t o vazduha, u leji sasvim je nepoželjna. Do po-

jave prvih z a m e t a k a usev se obično ne zaliva. Kasnije, kad započne plodonošenje i vreme otopi i, potreba za zalivanjem naglo poraste. U prvo vreme upotrebljava se mlaka, a kasnije, od polovine m a j a pa do kraja vegetacije, obična tekuća voda. Biljke se p r i h r a n j u j u m i n e r a l n i m đubrivima razmuće­ n i m u vodi u ukupnoj koncentraciji od 0,3 % do faze plodo­ nošenja, a kasnije se koncentracija povećava na 0,5%:. Ako je leja j a k o vlažna, đubriva treba r a s t u r i t i po površini. Vrlo do­ b r e rezultate daje povremeno dodavanje r a z m u ć e n e goveđe balege. Broj prihranjivanja i sastav đubriva određuju se pre­ ma fazi razvoja biljaka. Obično su dovoljna 4—5 prihranji­ vanja (svakih 15—20 dana), s tim što se prvo obavlja u vre­ me k a d a se biljke d o b r o u k o r e n e posle rasađivanja. T o k o m cele vegetacije treba redovno prašiti ili rahlili površinu leje. To se obično čini dan-dva posle svakog zaliva­ nja ili prihranjivanja. U n o r m a l n i m uslovima gajenja plodonošenje sitnili pap­ ričica počinje krajem m a r t a , a k r u p n i h o k o mesec d a n a kas­ nije. Prinos ljutih papričica kreće se od 4 do 6 kg/m 2 , a k r u p n i h od 6 do 8 kg/m 2 . Sa j e d n e biljke sitnih papričica ubere se često i više od 100 plodova ako biljke nisu suviše gusto posađene. Berba može trajati do jeseni, dok se ne jave prvi mrazevi.

Sadnja se može obaviti i u u n e t u zemljišnu smešu bo­ gatu zgorelim stajnjakom ili k o m p o s t o m . leskovačka). zaštita od Posle sadnje biljke t r e b a obilno zaliti. a vreme setve kraj j a n u a r a i početak februara. unosi se 30—40 g mineralnog đubriva (NPK u od­ nosu 1 : 1 : 2 ) . Za ovu proizvodnju su najpogodnije sorte t i p a fe­ feroni (šipke: niska. Za dalji r a s t paprike t e m p e r a t u r a u zaštićenom p r o s t o r u tre­ ba da je o k o 22°C. provetravanje. fertigal) i kaljenje rasada. a ka­ ko u niskom zaštićenom p r o s t o r u n e m a mogućnosti dopun­ skog zagrevanja. U fazi prvih pravih listova vrši se pikiranje u saksije veličine 8 x 8 cm.PROIZVODNJA PAPRIKE U NISKIM TUNELIMA poleganja (cinebom 0.3%) i 2—3 0. sem otvaranja čeonih strana. plastika se u p o t p u n o s t i ukla­ nja. d a n a posle sadnje i u fazi masovnog cvetanja. U toku vegetacije valja održavati o p t i m a l n u t e m p e r a t u r u i vlažnost vazduha i zemljišta. U proleće. Rasađivanje prihranjivanja (vuksal paprike Gajenje p a p r i k e u niskim tunelima omogućuje za 10— 15 d a n a ranije dospevanje plodova u odnosu na njivsku pro­ izvodnju. Rasad se proizvodi u toploj leji. i 18—20° U t o k u noći. o d n o s n o 20 °C oblačnih dana. valja podići cele plastične fo­ lije.2%. pa se zemljište površinski p r i p r e m i uz unoše­ nje terabola (50 g/m 2 ) i volatona (10 g/m 2 ). Provetravanjem tunela održava se o p t i m a l n a relativna vlažnost vazduha oko 70 Vo. a zalivanjem svakih 5—10 dana sa 5—10 1 vode na m 2 o p t i m a l n a vlažnost zemljišta od 70 w/c PVK. U fazi obrazovanih prvih plodova obav- . Posle površinske p r i p r e m e zemljišta postavlja se noseća konstrukcija tunela i stavlja plastika k a k o bi se zemljište p r e sadnje zagrejalo. Sadnja se obavlja u redove (broj redova zavisi od širi­ ne tunela) s r a z m a k o m između redova 20—50 cm i razma­ k o m u r e d u kod sitnoplodnih p a p r i k a 10—15 cm a kod krupnoplodnih 20—25 cm. kra­ j e m m a r t a . Posle nica­ nja se 5—8 d a n a održava t e m p e r a t u r a oko 18 J C. Pošto je p a p r i k a toploljubiva k u l t u r a . Proizvodnja rasada Zemljište za proizvodnju p a p r i k e đ u b r i se s jeseni sa 2—4 kg stajnjaka na m 2 uz osnovnu o b r a d u . Gusta sadnja omogućuje ranije sazrevanje plodova i veći prinos. cecei. K a d a je spoljna t e m p e r a t u r a iznad 15 °C i kad p r e s t a n u opasnosti od mraza. do 10. ali se može ostvariti uspešna proizvodnja i p a p r i k a k r u p n o g ploda kao što su novosad­ ska bela babura. Nega biljaka Vreme setve određuje se u zavisnosti od toga k a d a se predviđa berba. Za r a s t p a p r i k e je od posebnog značaja toplota zemljišta ( o p t i m u m oko 20 °C). U t o k u proizvodnje r a s a d a primenjuju se sve redovne m e r e nege. to je najčešći t e r m i n sadnje polovina apri­ la. Za r a s t p a p r i k e najpovoljnija je t e m p e r a t u r a 22—25 °C u t o k u s u n č a n i h dana. P a p r i k a se p r i h r a n j u j e 5. zlatna medalja. a p r i visokim t e m p e r a t u r a m a . To znači da p r i izrazito niskim t e m p e r a t u r a m a tu­ nele treba dopunski pokriti. PCR. stakleniku ili plasteni­ ku sa grejanjem j e r se m o r a obezbediti t e m p e r a t u r a vazduha od 22 do 25 °C i t e m p e r a t u r a zemljišta od 20 °C. i to sa 30—40 g N P K đubriva (od­ nos 1 : 1 : 2 ) na m 2 . zalivanje svakih 7—10 d a n a (5—10 1 vode na m 2 ). k a d a je t e m p e r a t u r a zemljišta oko 12 °C.

Zemljišna smeša t r e b a da se dezinfikuje. Sejanci se pikiraju u saksije p r o m e r a 10—12 cm. vuksal). zimski usev ili kao prolećna k u l t u r a . Najbolje cene postižu se od n o v e m b r a do jula. I z m e đ u biljaka u r e d u ostavlja se razmak 50 cm. PROIZVODNJA PLAVOG PATLIDŽANA U STAKLENICIMA Plavi patlidžan se može odgajiti u staklenicima kao r a n i .lja se drugo prihranjivanje sa 30—40 g NPK (odnos 1 : 1 : 2 ) 2 na m radi boljeg zrenja plodova. Rasađene biljke se o d m a h zaliju. Najviše se traže sorte sa tamnoljubičastim plodovima čija pokožica ima izrazit sjaj. Berba p a p r i k a sitnog ploda počinje polovinom maja. Ne­ o p h o d n a je pažljiva nega rasada. Pored toga. To se najčešće obavlja uz zaštitu use­ va od lisnih vaši.20 cm sade se 4 reda (po šemi 40 + 85 + 70 + 8 5 + 40 cm). long violet. Prinos sitnoplodnih p a p r i k a kreće se od 2 do 4 kg/m 2 . hyb­ rid 29. a najčešće black beauty. Važna m e r a je redovno na­ vodnjavanje useva. a k r u p n o p l o d n i h od 4 do 6 kg/m 2 . 1—2 p u t a se obavlja folijarno prihranjivanje p a p r i k e k o m p l e k s n i m đubrivom (fertigal. Sad­ nja se obavlja krajem s e p t e m b r a . Seje se 6—8 g se­ 2 mena po 1 m .40 cm — 8 redova (40 + 85 + 75 + 75 + 90 + 75 + 75 + 85 + 40). Posle prihranjivanja vrši se okopavanje na d u b i n u 10— 15 cm. Obi­ čno su dovoljna 2—3 okopavanja. Berba se može vršiti sve do jeseni. nice hybrid i dr. Pap­ rika veoma d o b r o reaguje na okopavanje zbog plitkog kore­ novog sistema. U staklenicima s r a s p o n o m 3. Saksije se p o r e d a j u na plastičnu foliju u stakleniku. Do plodonošenja vlažnost zemljišta treba . P r i p r e m a zemljišta i đubrenje su kao za papriku. a k r u p n o g ploda p o č e t k o m j u n a . U evropskim zemljama gaje se mnogobrojne sorte. j e r su mlade biljke j a k o osetljive na bolesti. a s r a s p o n o m 6. T o k o m vegetacije se obavljaju 2—3 okopavanja. Prva m e đ u r e d n a o b r a d a zemljišta obavlja se tek pošto se ustanovi da su se biljke primile i nastavile da r a s t u . Setva se obavlja p o č e t k o m avgusta u stakleničke san­ dučiće ili leje.

održavati na nivou 80—85 %. Međutim. a s proleća. Međutim. kad n a s t a n e toplo i sunčano vreme i počne p u n o plodonosnije — svakih 5—6 dana. glatke površine. Vreme proizvodnje plavog patlidžana u plastenicima za­ visi od mogućnosti grejanja. a kasnije se povremeno ta m e r a ponavlja. a u plastenici­ ma bez grejanja polovinom aprila. Setva se obavlja u d o b r o pripremlje­ no zemljište u leji. Pri gajenju u staklenicima biljke plavog patlidžana ra­ stu veoma snažno i. izrazito ljubičaste boje i sjajne. Zaliva se m l a k o m vodom. PROIZVODNJA PLAVOG PATLIDŽANA U PLASTENICIMA Plavi patlidžan je po osnovnim biološkim karakteristi­ k a m a sličan paprici. Povremeno se uklanjaju novoizrasli lastari i stari listovi sa nižih delova biljke. U zimskom periodu. kad je sunčano vreme 22—28°. Plavi patlidžan se u staklenicima gaji na j e d n o ili dva stabla. j e r je za n o r m a l a n r a s t p o t r e b n a t e m p e r a t u r a oko 25 CC. a zametanje plodova još i o b r a d o m cvetova hormon­ skim sredstvima. setvu treba obaviti u novembru. Naime. a n o ć u 18—20°. padaju ili se lome. nice hy­ brid). Toplotni režim se podešava zavisno od svetlosnih uslo­ va i faze razvoja biljaka. Postiže se prinos 2 8—12 kg/m . Oprašivanje se poboljšava p r i m e n o m trilera. za njegov r a s t i razvoj potre­ b n a je t e m p e r a t u r a 25—28 °C u toku čitave vegetacije. a kasnije sva­ kih A—5 dana. U zimskom periodu oprašivanje cvelova i zametanje plo­ dova je znatno otežano. tem­ p e r a t u r e 25—28 °C. kad je oblačno oko 22°. Vreme set­ ve zavisi od planiranja b e r b e i može biti: . ili o š t r i m nožem. a rasađivanje u j a n u a r u . Dok se biljke ne prime. plastenicima i staklenicima. Plodovi se odsecaju specijalnim m a k a z a m a . Zbog toga se stabla vezuju i vode uz ka­ n a p privezan za žičanu konstrukciju. plavi patlidžan se može proizvesti (kao i u stakleniku) u zimsko-prolećnom periodu i u proleće. Berba se zimi obavlja j e d n o m sedmično. pod teretom plodova i vegetativne mase. a najbolje u sandučiće za setvu. p r i čemu se vodi r a č u n a da se o d j e d n o m ne ukloni više od 2 lista. Ako se plavi patlidžan odgaja kao prolećni usev. Krajem maja vr­ hovi biljaka se uklone sa ciljem da se podslakne narastanje z a m e t n u t i h plodova. na­ lik na vinogradarske. Čestina zalivanja zavisi od vremenskih prilika: zimi rede — svakih 10—15 dana. noćne t e m p e r a t u r e t r e b a da su blizu agrotehničkog m i n i m u m a — oko 16°. održava se t e m p e r a t u r a 24—25°C. Prva dva lista uklone se k a d biljke p o č n u da cvetaju. Za proizvodnju u plastenicima najpogodnije su sorte sa sitnim i srednje k r u p n i m plodovima (long violet. najčešće se plavi patlidžan u plastenici­ ma sa grejanjem sadi u prvoj polovini m a r t a . Rasad plavog patlidžana se proizvodi u toplim lejama. kada su uslovi za fotosintezu veoma loši. kasnije.

uz 1—2 foli­ j a m a prihranjivanja kompleksnim mineralnim đubrivima (fer- tigal. Do perioda obrazovanja plodova plavi patli­ 2 džan se zaliva svakih 10—12 d a n a sa 5—10 1 vode na 1 m . Plavi patlidžan se uzgaja na dva stabla. Na taj način se dobijaju biljke s k r a t k i m internodijama. Sorte plavog patlidžana s k r u p n i m plodovima t r e b a ve­ zivati uz kolje ili žičanu konstrukciju plastenika. vuksal 0. U fazi raz­ vijenih kotiledona i rasta prvog lista vrši se pikiranje u sak­ sije ( 1 0 x 1 0 c m ) . d a n a od sadnje. što zavisi od bujnosti sorte. a u fazi plodonošenja svakih 5—7 d a n a sa 10—12 1 vode na n r . . Optimalna vlažnost zem­ ljišta do faze plodonošenja je 7 5 % . lako da odgovara rezu na podlozi.2 % ) . j e r je plavi patlidžan osetljiv na nedostatak rnikroelemenata (posebno Mg). On se sporo ukorenjava i zato se prvo okopavanje obavlja tek 20 do 25. U nedostatku ovih.5 cm. do­ nji listovi. Za bolju oplodnju mogu se koristili h o r m o n s k a sredstva ili se cvetovi blago zatresu. Do nicanja se održava visoka t e m p e r a t u r a (28—30 °C) koja omogućava brže nicanje. Kalemlje­ ne biljke se brže ukorenjuju i brže razvijaju. uvijanjem biljke oko žice ili manile.2%). s lim što je slabio plavog patlidžana zarezano ispod kotiledona. a zatim u toku sunčanih d a n a do 28 °C. Plavi patlidžan je biljka duge vegetacije sa povećanim p o t r e b a m a za NPK hranivima. što zavisi od sorte i dužine plodonošenja.5 cm) i d o b r o zalije. Naime. U fazi proizvod­ nje r a s a d a značajno je izvršili 2—3 folijama prihranjivanja kompleksnim đubrivom (fertigal. što zavisi od sastava zemljišta. Zato se u toku vegetacije u razmacima od 20 do 25 dana vrši 2 prihranjivanje sa 20—30 g NPK đubriva na m . što zahteva zakidanje svili ostalih grana (ostavljaju se prve formirane grane). do 70. dana od sadnje i u početku se obavlja svakih 7—10 dana. a kasnije svakih 4—5 dana. Na podlozi (paradajz) napravi se rez dug 1. Kalemljene biljke gaje <se pri t e m p e r a t u r i od 25 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 90 % uz zasenjivanje radi sprečavanja suvišne transpiracije. Za 7—10 dana stva­ ra se kalus i dalja nega je ista kao ostalog rasada. i to posebno u fazi pojave pupoljaka i cvetanja. u toku čitave vegetacije zemljište t r e b a održavati u rastresitom stanju. Kalemljenje se obavlja u fazi kotiledona. Noćne tempe­ r a t u r e treba da su 16—18 °C. I s t o v r e m e n o se uklanjaju stari. a oblačnih oko 22 °C. Za n o r m a l n i rast plavog patli­ džana značajne su visoke t e m p e r a t u r e zemljišta (20-^22 *C).Setva se obavlja u redove s razmakom redova od 5 cm. i to u fazi 2. Plavi patlidžan je toploljubiva biljka. Plavi patlidžan se sadi na rastojanju 6 0 — 7 0 x 4 0 — 5 0 cm. Berba plavog patlidžana počinje 60. dolazi do masovnog opadanja cvetova. Ostale mere nege su iste kao u proizvodnji paradajza i paprike. U toku vegetacije vrše se 2—3 ili više okopavanja. 4 i 6 listova. U ovoj prozivodnji može se ostvariti pri­ nos plodova od 5 do 12 kg/m 2 . Mesto kalemljenja premaze se toplim parafinom (obično četkicom). u koji se postavlja kalem (plavi patlidžan). vuksal 0. a u fazi plodonošenja do 8 5 % PVK. Seme se prekriva tanjim slojem k o m p o s t a (0. Rasad plavog patlidžana se može proizvesti kalemlje­ njem na paradajz. Neposredno posle sadnje valja održavati t e m p e r a t u r u oko 25 °C. a posebno fosfora i kalij uma. Sa pojavom kotiledona tem­ p e r a t u r a se u toku 5—6 d a n a snižava na oko 20 °C.

Posle zalivanja n e o p h o d n o je d o b r o provetravanje tunela. Rasad se proizvodi u toplim lejama. Najčešće se plavi patlidžan za r a n u proizvodnju uzgaja na 2—3 stabla. aprila. n e o p h o d n a m e r a zaštite je prs­ kanje d i t a n o m 0. ukla­ njanje b o č n i h grana r a d i regulisanja r a s t a odnosno plodo­ nošenja plavog patlidžana. Berba plodova počinje krajem j u n a i obavlja se svaka 3—4 dana. u fazi otvorenih kotiledona. P r i p r e m a zemljišta za sadnju i postavljanje niskih tu­ nela isti su kao za paradajz.25% ili cinebom 0. U toku vegetacije vrši se po p o t r e b i pinciranje. a zatim se primenjuju sve redovne m e r e nege rasada. Posle nicanja. đ u b r e n o kao za papriku. j e r je plavi patlidžan osetljiv na visoku vlažnost vazduha (opadaju cvetovi). na rastojanju 5 0 x 3 0 — 4 0 cm. o d n o s n o intenzivno provetravanje pri visokim t e m p e r a t u r a m a .PROIZVODNJA PLAVOG PATLIDŽANA U N I S K I M TUNELIMA (posle sadnje i u fazi obrazovanja prvih plodova) sa 20—30 g 2 NPK đubriva (1 : 1 : 1) na m . U n i s k o m p r o s t o r u zaštićenom plastikom plavi patli­ džan dospeva za 10—20 d a n a ranije nego na o t v o r e n o m polju. T o k o m proizvod­ nje održava se povoljna t e m p e r a t u r a (22—25 °C u toku dana i 20 °C u toku noći) i relativna vlažnost vazduha 60—65 %. vrši se pikiranje u saksije ( 1 0 x 1 0 cm). poludugi). S obzirom na veliku osetljivost plavog patlidžana na niske t e m p e r a t u r e . K r a j e m m a j a sa noseće konstrukci­ je skida se plastična folija. U toku vegetacije zalivanje se obavlja svakih 5—10 da­ na sa 10 1 vode na m 2 . sadnja u niskim tu­ nelima obavlja se oko 10. To znači da je p o t r e b n o d o p u n s k o pokrivanje p r i izrazito nis­ k i m t e m p e r a t u r a m a . vale rio.2%. Za nicanje je neopho­ d n a t e m p e r a t u r a oko 25 °C. Za ovu proizvodnju koriste se sorte srednje b u j n o g r a s t a (s. Pored dva prihranjivanja . k a d a t e m p e r a t u r a p o d tu­ nelom ne p a d a ispod 8—10 °C. Setva se obavlja u sandučiće za setvu polovinom j a n u a r a . Prinos može biti 5—8 kg/m 2 . Sadnja se obavlja u p r i p r e m l j e n o zemljište.

U n i s k o m zaštićenom p r o s t o r u naklijali k r o m p i r se sadi p o č e t k o m m a r t a . Krtole k r o m p i r a se najčešće sade u dvoredne ili četvor o r e d n e pantljike s rastojanjem između pantljika 50 cm i ra- . a krtole se p o k u p e sa površine zemljišta. Rasadnice se sade na s t a l n o m m e s t u sredinom m a r t a . Zbog toga je poželjno obaviti j e d n o ih dva pinciranja. đubrenja stajnjakom (3—4 kg/m 2 ). ili još bolje. Pri t o m e se stoloni s k r t o l a m a razvijaju n e p o s r e d n o ispod folije. Veoma dobri rezultati su postig­ n u t i sadnjom (postavljanjem) krtola na površinu pripremlje­ nog zemljišta ispod načinjenog otvora na foliji. pikiraju se u saksije p r o m e r a 10 ili 12 cm. Sejanci stasaju za pikiranje 4 nedelje posle nica­ nja. p r i č e m u se uklone slabo razvijeni izbojci. u stakleniku. Posle osnovne p r i p r e m e . K r o m p i r se najčešće uzgaja u niskim. Prilikom berbe odseca se n a d z e m n a masa k r o m p i r a . Za proizvodnju pod plastičnom folijom koriste se r a n e sorte kao što su erstling i saskija. sprečava se razvoj korova. m i n e r a l n i m đ u b r i v o m (20—30 g 2 NPK o d n o s a 1 : 1 : 2 na m ) i o b r a d e . Setva se obavlja krajem j a n u a r a u toploj leji. To­ pla leja u koju se rasađuju t r e b a da ima sloj toplog stajnja­ ka debljine 40—50 cm i sloj zemlje od 25 cm. Umesto folije za zastiranje (mulci r a n je) može se koristiti slama. a u plastenicima sa grejanjem polovinom februara. Berba se može nastaviti do jeseni. a sma­ njuje se p o t r e b a za većim b r o j e m zalivanja. Posle sadnje biljke se brižljivo neguju. Sadi se na raz­ m a k u 5 0 x 5 0 cm. Zemljište za proizvodnju k r o m p i r a p r i p r e m a se kao i za ostale biljke iz ove familije (paradajz i p a p r i k u ) . a to znači za 10—15 dana raniju proizvodnju. što otežava pravilno plodonošenje. Pri korišćenju folije obezbeđuje se veća toplota zemljišta. zemljište se prekrije c r n o m folijom.PROIZVODNJA KROMPIRA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU Za gajenje u toplim lejama koriste se ranostasnije i m a n j e bujne sorte. K r o m p i r se sadi u zemljište pod folijom kroz p r e t h o d n o načinjene otvore. s dugim i poludugim plodovima. Rasad se proizvodi na sličan n a č i n kao kod paradajza i p a p r i k e . Razvoj ranog k r o m p i r a je brži pri korišćenju crne plastične folije za zastiranje zemljišta. folija se odiže. i tada dospeva za 15—20 d a n a ranije nego na otvorenom polju. što omogućuje da se leja posle toga d o b r o provetri i prosuši. poluvisokim i re­ de u visokim tunelima. Zbog toga biljke t r e b a zalivati po t i h o m i s u n č a n o m vremenu. T e m p e r a t u r n i režim se podešava slično kao pri gajenju paprike. Do kraja jula može se u b r a t i 6 — 8 kg plodova sa 1 m 2 . Prvi plodovi stignu za b e r b u sredinom maja. Svaku biljku treba tako formirati da ima samo 3—4 osnovne grane. Treba vo­ diti r a č u n a da plavi patlidžan ne podnosi suvišnu vlagu u zemljištu i vazdušnom p r o s t o r u leje. K a d a se gaje u toplim lejama biljke plavog patlidžana poteraju veliki b r o j l a s t a r a p r i osnovi glavnog stabla.

stojanjem biljaka u r e d u 20 cm. a plodonošenje traje od n o v e m b r a do kraja januara. t a k o i sa stanovišta finansijskog uspeha. Setva se obavlja to­ k o m septembra. glavni uticaj i koji opredeljuju vreme proiz­ vodnje krastavaca u staklenicima p o t i č u iz e k o n o m s k e i tr­ žišne sfere. Jesenja proizvodnja krastavaca obično se organizuje k a o p r e t k u l t u r a za prolećni usev paradajza. Posle toga t e m p e r a t u r a se održava na oko 22° s u n č a n i h dana. Klimatski uslovi naše zemlje omogućuju da se krasta­ vac u staklenicima u s p e š n o gaji t o k o m celog zimskog perio­ da. Podešavanje vremena proizvodnje Podešavanje rokova setve. PROIZVODNJA KRASTAVACA U STAKLENICIMA Krastavac je posle paradajza najznačajnija k u l t u r a u staklenicima. Krajem aprila i prvih d a n a m a j a poči­ nje vađenje krtola. Pri t o m e polaznu osnovu predstavljaju klimatski us­ lovi regiona i mogućnosti p l a s m a n a . k a k o sa gledišta proizvodno-tehnoloških uslova. . Po p r e s t a n k u opasnosti od m r a z a plastična folija se sa niskih tunela skida. k a d a p r o b a pokaže da se iz j e d n e kućice može dobiti 200—300 gr krtola. o d n o s n o v r e m e n a prispevanja produkcije od bitnog je značaja. Na taj način sprečava se izduživanje stabla. U našoj klimi uspešno se gaji t o k o m zime. Redovnim zalivanjem održava se vlažnost zemljišta na o k o 80% PVK.5— — 2 kg/m 2 . Prinos se kreće od 1. zimska i p r o l e ć n a proizvodnja krasta­ vaca. Mere zaštite od štetočina (krompirove zlatice) u zaštićenom p r o s t o r u počinju ranije nego na njivi. a zatim se provetravanjem ili odgovarajućim regulisanjem snizi na 16— —18 °C i t a k o se održava 5—10 d a n a . o d n o s n o na oko 20 °C u t o k u oblač­ nih dana. Do nicanja u zaštićenom pro­ s t o r u se održava visoka t e m p e r a t u r a (22—25 °C). P r e m a v r e m e n u prispevanja pretežnog dela produkcije razlikuju se jesenja. uključujući i i n o s t r a n o tržište. P r e m a t o m e . j e r dosta d o b r o podnosi n e d o s t a t a k svetlosti. Prilikom prvog i drugog okopavanja k r o m p i r se zagrće. Usev se p r i h r a n j u j e 1 do 2 p u t a (neposredno posle nicanja i p r e d cvetanje) sa 20—30 g N P K đubriva na m 2 . Gajenjem ove kul­ t u r e postižu se povoljni proizvodni i finansijski efekti.

Međutim. Iz oprašenog ženskog cveta razvija se del'ormisan (»trbušast«) plod lošijeg ukusa i niske tržišne vrednosli. o t p o r a n na lis­ nu pegavosl. najpogodnija. k a d a se postižu niže cene. Setva se obavlja u drugoj polovini novem­ b r a . U našim južnim krajevima. a težina 400—500 g. Stakleničke sorte krastavca . Setva se obavlja u prvoj polovini oktobra. sa bi­ ljaka se m o r a j u uklanjati m u š k i i kastrirati ženski cvetovi. P a r t e n o k a r p n e sorte imaju m a l u placentu i zbog toga bolje podnose transport. Greenspot Fi ima snažne biljke s dugim. podnosi nešto niže t e m p e r a t u r e . kao i uštedu u troško­ vima grejanja. kako na n a š e m tako i na i n o s t r a n o m tržištu. s proleća. o t p o r a n na lisnu pegavosl i Clado­ sporium. Secura je slična dvema p r e t h o d n i m . s velikim p r o c e n t o m s t a n d a r d n i h plodova. tamnozelenim plodovima. Doskora je u staklenicima gotovo isključivo gajena do­ b r o p o z n a t a sorta spotresisting. Koriste se sorle s dugim. U to vreme stanovništvo radije troši jevtiniji konzervisani krastavac iz domaće ili industrijske prerade. uz vrlo povoljne cene. izgleda. Gaje se posebno selekcionisane sorle prilagođene uslo­ vima stakleničke proizvodnje. d o b r o podnosi nižu tem­ p e r a t u r u zemljišta i vazduha. Pikador se odlikuje visokim prinosima i ranim slasavanjein. Ova osobina je od izvanrednog značaja za zimsku proizvodnju. dužina plodo­ va oko 35 cm. U to vreme javlja se veća potrošnja. vrlo rodan. Delta se odli­ kuje nešto većini potrebama u pogledu toplote i dužinom iulernodija. dužine 35—40 cm. sposobne da obrazuju p a r t e n o k a r p n e plodove (bez oprašivanja). Sorte Uspešna proizvodnja krastavaca u staklenicima bitno zavisi od pravilnog izbora sorte. Zimska proizvodnja je u našim prirodno-ekonomskim uslovima. te daje d o b r e rezultate i u ma­ nje povoljnim uslovima. a rasađiva­ nje A—5 nedelja posle setve. Prolećna proizvodnja obezbeđuje veoma povoljne uslove za razvoj biljaka i visoke prinose. La­ ko se beru i p a k u ju. na Primorju i južnom del u Makedonije. kada nema insekata — oprašivača. veoma snažnog rasta. m e đ u kojima su najpoznatiji: Sporu F i . Sada se pretežno gaje F: hibridi. Ona se podešava tako da ma­ sovno plodonošenje n a s t a n e u periodu od j a n u a r a do aprila. setva i rasađivanje mogu se obaviti i nešto ranije. Finansijski efekti mogu biti nešto niži jer ma­ sovno plodonošenje nastaje u p e r i o d u april — j u n . Dugi krupni plodovi i privlačna ze­ lena boja odgovaraju u k u s u potrošača u svim zemljama.Suviše r a n o proizveden krastavac — u kasnu jesen i ra­ nu zimu — doživljava dosta slab plasman na našem tržištu. k a d a p o č n u da lete insekti. bez gorčine. tamnozelenim plodovima. a rasađivanje A—5 nedelja kasnije.

Prečnik hranijivih kocaka i saksija treba da je 10—12 cm. »ženski« hibridi. što često može da b u d e nepovoljnije i skuplje. nu­ de niz novih hibrida. Najpoznatiji su pepineks. debelim stablom i d o b r o razvijenim korenovim sis­ temom. Rasad se odgaja u staklenicima. te se t o k o m zimskih meseci u svaki staklenik m o r a j u postaviti košnice s pčelama. . Opis. ali se svi zasni­ vaju na p r i n c i p u da se prilikom rasađivanja na s t a l n o m m e s t u što bolje očuva korenov sistem m l a d e rasadnice.I n o s t r a n e s e m e n a r s k e firme. Mora se u p o t r e b i t i samo dezinfikovano seme. U novije vreme sve više p r o d i r u tzv. a a k o odgajivač n e m a takav stakle­ nik. Hibridi sa isključivo ženskim cvetovima slabo teraju b o č n e vreže i brže ostare. na p r o s t o r u gde će se gajiti r a s a d površina zemljišta se p o r a v n a i zastre plastičnim folijama. Pred setvu saksije se m o r a j u dezinfikovati p o t a p a n j e m u rastvor fungicida. U nekim zemljama. Najbolje je da odgajivači nabavljaju seme od r e n o m i r a n i h semenarskih firmi. Ukoliko seme već nije naprašila firma koja ga je stavila u p r o m e t . tehničke odlike i p r i m e n a presovanih kocaka i saksija detaljnije su prikazani u delu o gajenju rasada para­ dajza. Zatim se p o r e d a n e saksije ispune do 2/3 Proizvodu ja rasada Za stakleničku proizvodnju krastavaca m o r a j u se odgajiti d o b r e i zdrave rasadnice. Seme Za setvu se m o r a u p o t r e b i t i seme visokih semenskih i s o r t n i h kvaliteta. s t a r e 30—35 dana. j e r je poznato da su r a n e faze u razvoju ove k u l t u r e kritične i odražavaju se na čitav t o k kasnijeg r a s t a i razvića biljaka. babina. Tako se postiže da skupoceni slaklenički p r o s t o r ispune najbolje i najproduktivnije biljke. naročito u Sovjetskom Savezu. Postoji više načina da se odgaja rasad. Mogu se koristiti i celulozne saksije (jiffy pots). U njih se plodovi ne mogu da obrazuju p a r t e n o k a r p n o . t j . U većim saksijama dobij a se bolje razvijen rasad. s k r a t k i m . čvrstim. U m o d e r n o j stakleničkoj proizvodnji krastavaca r a s a d se odgaja najviše u saksijama od plastične m a s e ili presovanim k o c k a m a . Gaje­ n j e m takvih h i b r i d a postiže se značajna ušteda ručnog r a d a oko svakodnevnog uklanjanja m u š k i h i kastracije ženskih cvetova. u staklenicima se gaje sorte s k r a t k i m plodovima. to treba da učini s a m odgajivač. Hibrida ženskog tipa ima mnogo. Najprikladniji su spe­ cijalni r a s a d n i staklenici. Oni su pogodni za proizvodnju koja se p o d u d a r a s m a s o v n i m letom pčela i drugih insekata. Ako u stakleniku n e m a stelaža. /• Proizvodnja r a s a d a je važan elemenat u tehnologiji sta­ kleničke proizvodnje krastavaca. uglavnom holandske. Oni se odlikuju time što se na njihovim bilj­ k a m a formiraju isključivo ili pretežno ženski cvetovi. briljant i dr. r a s a d će odgajiti u j e d n o m odeljku proizvodnog stakle­ nika. za k a s n u zimsko-prolećnu proizvodnju. a zatim se poredaju saksije ili hranljive kocke u obliku nizova (leja) između kojih se ostave staze za prolaz radnika i mašina.

J e d n a takva smeša pravi se od d o b r o zgorelog stajnjaka. Kasnije. leje i san­ dučići se pokrivaju a m b a l a ž n d m hartijom. Saksije se do 2/3 ispune zem­ ljišnom smešom. od posebnog je značaja za skladan po- rast biljčica u r a n i m fazama njihovog razvoja. Do nicanja obav­ lja se redovno zalivanje. Mladi sejanci se iz leje ili sandučića vade specijalnom lopaticom da im se. S obzirom na o s k u d n a nalazišta dobrog treseta kao najpogodnijeg materijala za spravljanje đubrevitih smeša.njihove zapremine đubrevitom smešom pa se u svaku posejc po 1 semenka. N e d o s t a t a k svetlosti veoma nepovoljno utiče na kvalitel rasada. Nega rasada. seje u sandučiće ili na stelaže ili u leje. P r e m a p o d a c i m a sovjetske li terature odlični rezultati se postižu korišćenjem luminescentnih svetiljki specifične jačine 360—380 W/m 2 u trajanju 9— 10 časova dnevno. u n a s i u drugim zemljama za krastavac se koriste smeše od d o s t u p n i h k o m p o n e n a t a . po mogućnosti. što se već približava h i d r o p o n s k o j kulturi. Posle se saksije dopune zemljom. pikiraju se u već pripremljene saksije. Sejanci se pikira­ ju 4—5 dana posle nicanja u saksije od plastične mase. U t o k u celog perioda vegetacije rasad se štiti od bolesti i štetočina preventivnim p r s k a n j e m svakih 10—12 d a n a odgo­ varajućim fungicidima i insekticidima. kad bilj­ čice p o č n u da razvijaju prvi stalni listić. radi ravnomernijeg odr­ žavanja vlage. pod uslovom da je i ekonomski opravdana. ošt­ ra kolebanja t e m p e r a t u r e i njihovo opadanje ispod 17—18' veoma nepovoljno se odražavaju na dalji razvoj mladih bi­ ljaka. Mašina za izradu hranljivih kocaka ima p o s e b a n ure­ đaj koji a u t o m a t s k i spusti semenku u svaku kocku. 6—8 dana posle nicanja. Međutim. ili od j e d n a k i h delova zgorelog stajnjaka i d o b r e baštenske zemlje. još dok su u fazi kotiledonih listića. Tako se izduživanje i raznežavanje tek izniklih biljčica svede na najmanju meru. a radi održavanja vlage. . Pošto nikne oko 50 % biljčica. pri č e m u se pazi na se ne kvase biljke. očuva korenov sistem. što je moguće bolje.5. Sniženje noćnih t e m p e r a t u r a . saksije se d o p u n e đ u b r e v i t o m smešom do gornje ivice. a kad biljčice niknu. Zalivanje se obavlja po potrebi. To je razlog što se u severnijim zemljama sve vi­ še koristi d o p u n s k o veštačko osvelljavanje r a s a d a namenjenog r a n o j zimskoj proizvodnji. potrebno je obezbediti optimalne toplotne uslove. U našim k l i m a t s k i m uslovima ne postoji n u ž d a za d o p u n s k i m osvetljavanjem r a s a d a krastavaca. setva se obavlja me hanički. Za n o r m a l a n razvoj r a s a d a veoma je važno da je zem­ lja u saksijama o p t i m a l n e vlažnosti. i dobije se ra­ sad sa snažnije razvijenim korenovim sistemom. Saksije s tako pikiranim biljkama poredaju se na slelažama ili u figure duž stakleničkih odeljaka p r e t h o d n o zastrtih plastičnom folijom i tan­ kim slojem (1 cm) zemlje. Rela­ tivnu vlažnost vazduha održavati. Seme se. koja se pažljivo ali d o b r o natisne uz koren. n a r e d n i h A—5 dana t e m p e r a t u r a se da­ nju snizi na 18—20° a noću na 16—17°. Rasad krastavaca može se proizvesti i po m e t o d u pik i ranja sejanaca. pravilan režim zemljišne i vazdušne vlage i dovoljno svetlosti. što sada nije slučaj. k a o s u p s t r a t za gajenje krastavaca može se upotrebiti čisti tre­ set uz odgovarajuće redovno prihranjivanje biljaka mineral­ n i m đubrivima. u nekim slučajevima. k a o i dnevne kad je vreme oblačno. U periodu od setve do nicanja u stakleniku s rasadom krastavaca treba održavali t e m p e r a t u r u oko 25 °C. uvek blagovremeno. P r e svega. Kvalitet proizvedenog r a s a d a u znatnoj meri zavisi od pravilnog održavanja i usklađivanja faktora koji utiču na tok vegetacije. Seje se u rediće na r a z m a k u 5 x 4 cm. Često se koriste smeše od 2 ili 3 dela zgorelog stajnjaka i 1 dela zemlje. maj pre. D o b r a hranljiva smeša za krastavac može se dobiti od treseta i zgorelog stajnjaka u srazmeri 40 : 60. Hranljive smeše. K a d a se koriste hranijive kocke. Najzad. zemlje i peska u odno­ su 1 : 2 : 0. ili treseta. pe čene gline ili celuloze (đžifi). Na taj način ublaži se gotovo neizbežno izduživanje stabaoca usled pogoršanih svellosnih uslova k r a j e m jeseni i početkom zime. Sade se s a m o d o b r o razvijene rasadnice s n o r m a l n o razvijenim kotiledonima i 3—4 stalna lista. ali to ne znači da takva mera. Posle se t e m p e r a t u r a održava na 22—25° p r e k o d a n a i 18— 20° preko noći. Voda za zalivanje t r e b a da je m l a k a (25—30 °C). Na d a n p r e rasađivanja biljke se obilno zaliju mlakom vodom. ne bi bila korisna. na nivou 90—95 %>.

Dan-dva posle slaganja. U t o k u n a r e d n i h nekoliko d a n a kontroliše se t e m p e r a t u r a zemljišta iznad t r a p a . ili tog j u t r a . a polom se u njih u ravnom e r n o m sloju složi zagrejani svezi stajnjak. zatim se dezinfikuje i održava u vlažnom i r a s t r e s i t o m stanju. đubrevitih mešavina i drugih hranljivih s u p s t r a t a . Priprema staklenika i sadnja U vreme kada je rasad prispeo za rasađivanje. proveravanje ispravnosti instalacija i uređaja. preko stajnjaka se naspe đubrevita zemljišna smeša u sloju oko 20 cm. Ovakvi trapovi sa svežim stajnjakom mogu se urediti i u univerzalnim staklenicima. vlaga i ugljen-dioksid koji se izlučuju p r i raz­ laganju stajnjaka izvanredno povoljno del uju na razvoj bi­ ljaka. što se gotovo redovno do­ gađa. m a d a savremeni sistem gajenja aa b a l a m a slame predstavlja samo novu varijantu p r i m e n e bioenergetskih materijala za grejanje zemljišta u staklenicima. Na 1 m smeše dodaje se 3—4 kg superfosfata i 1—2 kg kalijumovih soli. n a r o č i t u brigu iziskuje p r i p r e m a zemljišta. Njegova p r i m e n a u sadašnjem vreme­ nu ima ograničen značaj. Zemljište u stakleniku za uzgoj krastavaca treba da je veoma bogato organskim materijama. staklenik treba da je već na odgovarajući način pripremljen za sadnju.40 cm za 4 ili 5 redova biljaka. Mineralna đubriva se dodaju posle dezinfekcije. Pored uobičajenih p o s t u p a k a kao što su građevinske poprav­ ke. dezinfekci­ je i si. Gajenje krastavaca direktno na zemlji. Veoma dobre efekte daje dodavanje mi­ 3 neralnih đubriva zemljišnim s m e š a m a . Toplota. pa se uključi grejna instalacija s ciljem da ubrza za­ grevanje vazduha i zemlje. Posle uklanjanja ostata­ ka p r e t h o d n e kulture zemljište se obradi na d u b i n u 25—30 cm. Nasuta zemlja se najpre prekopa. Ako je rasad odgajen u plastičnim ili glinenim saksijama. na razmaku 50—60 c m . U staklenicima čiji su odeljci široki 3. što se postiže unoše­ njem velikih količina stajnjaka i treseta. naročito u vrlo r a n o j proizvodnji. dok m o d e r n i univerzalni staklenici još nisu bili u širokoj primeni. vlaž­ nosti i aeracije. biljke se sade na bankove. Ranije. posle kraće ili duže eksploatacije staklenika. Univer­ zalnim staklenicima krastavac se gaji na dva načina: direkt­ no na zemlji ili na balama slame. Zatim se biljke zali ju m l a k o m vodom. a zatim se obeleže mesta za sadnju kopanjem plitkih jamica.20 m formiraju se dva banka. U speci­ jalnim staklenicima za gajenje krastavaca. Priprema i zasađivanje specijalnih staklenika. pri čemu se pazi da se ne okvasi sama biljka. Biljke se sade na r a z m a k u 50—60 cm. pri čemu se vodi računa da između korenovog sistema rasađene biljke i stajnjaka u t r a p u ostane najmanje 10 cm zemlje. obavlja se sadnja. u znat­ noj meri olakšava vađenje biljaka iz saksije. Sadnja se obavlja kad se zemljište dovoljno zagreje. za dva r e d a biljaka.Đubrevita smeša se dezinfikuje vodenom p a r o m ili hemijskim sredstvima. Biljke se sade u jamice iskopane po grebenu banka. j e d n o obil­ no zalivanje r a s a d a p r e t h o d n e večeri. sadnja se obavlja iznad trapova s toplim svežim stajnjakom. Priprema i zasađivanje univerzalnih staklenika. k a o pri podizanju toplih leja. P r i postavljanju biljke u j a m i c u pazi se da se grudva zemlje oko žila ne r a s p a d n e . Sem toga stajnjak služi kao drenaža koja odvodi suvi­ šnu vodu od čestih i obilnih zalivanja. P r i p r e m a staklenika za nov usev krastavaca treba da počne 30—40 d a n a pre rasađivanja. Sistem gajenja uz p r i m e n u stajnjaka sastoji se u sledećem: Najpre se po dužini staklenika iskopaju trapovi široki oko 60 cm i duboki 40—50 cm. ili stajnjak i ple­ va. a u staklenicima s raspo­ n o m 6. . Radi obezbeđenja povoljnijeg režima t e m p e r a t u r e . m o r a se obavili odgovarajuća efikasna dezinfekcija. duž nosećih stubova. Zemlja se nagrne uz biljku do koliledonih listića i lako nalisne uz nju.. Ukoliko je zemljište zaraženo bolestima i štetočinama. sve više se n a p u š t a zbog toga što se pos­ tižu slabiji rezultati u poređenju s gajenjem na balama slame. ovakav način gajenja krastavaca bio je veoma r a s p r o s t r a n j e n . U specijalnim staklenicima kraStavac se može gajili i na stelažama s n a s u t o m zemljišnom smešom ispod kojih su provedene cevi za zagrevanje. Kad tempe­ r a t u r a p a d n e na oko 28 "C.

n a r o č i t o azotnog. S e m toga. a zatim po njima n a n e s u m i n e r a l n a đubriva. da se p r i m e n o m ovog sistema postižu od­ lični rezultati. od­ j e d n o m ili u 2—3 m a h a . Ona treba da je suva. j e r prisustvo n a t r u l i h delova u bali prouzrokuje n e r a v n o m e r n o odvijanje biohernijskih procesa. U povoljnim uslovima u sredini bala razvija se t e m p e r a t u r a od 40° do 70 °C. tek koliko da đospeju u u n u t r a š n j o s t bale. Količine m i n e r a l n i h đubriva. Izgleda da je najpogodnija pšenična slama.40 m — 4 reda. slami se dodaju veće količine đubriva. U takvim slu­ čajevima svakoj bali od 25 kg slame dodaje se i do 300 g čistog azota. Ranije se s m a t r a l o da su za ovu svrhu pogodnije velike bale. U 2—3 n a v r a t a bale se zalivaju m a n j i m količinama vode da se đubriva rastvore. m e đ u t i m . Bolje je to učiniti koji d a n ranije nego da se zakasni. ali se kreće približno u sledećim okvirima: Gajenje krastavaca na b a l a m a slame sve više se praklikuje u m n o g i m zemljama. K a d a se želi da slamni s u p s t r a t duže ostane d o b r o dre­ n i r a n i rastresit. što je na­ ročito pogodno za staklenike s m a n j o m visinom. p o s e b n o azota čime se izaziva b u r n i j a fermentacija i veći toplotni efekt. kada je p o t r e b n o da se m a k s i m a l n o ubrza njihov razvoj. 120— 150 kg superfosfata i 60—100 kg kalijum-sulfata. na kojima biljka može da ostane više od 6 meseci. Za 1 ha p o t r e b n o je 7—8. Bale se redaju na površini.r a d i čega t r e b a uključili grejnu instalaciju (nekoliko d a n a ra­ nije). p r i m e n j u j u se m a n j e doze azota. P r i p r e m u staklenika i rasađivanje treba obavili blago­ vremeno. Đubriva t r e b a n a n e t i r a v n o m e m o i prelivati malim koli­ činama vode. Đubriva se m o g u u n o s i t i u formi rastvora. zavisno od t e m p e r a t u r e u stak­ leniku. Dublje uko­ pavanje od 1/3 njihove visine nije za p r e p o r u k u . Poka­ zalo se. ali se po­ kazalo da se d o b r i rezultati dobijaju i u p o t r e b o m manjih bala. kvaliteta slame i količine unesenih mineralnih đub­ riva. Gajenje na balama slame Optimalna količina m i n e r a l n i h đubriva koju treba une­ ti u s l a m u nije precizno utvrđena. Izbor i priprema slame. a u odelj­ cima s r a s p o n o m 6. težine 15—20 kg. zasađene u j a n u a r u ili februaru.000 bala slame težine 12—15 kg. a zatim se stabilizuje izme­ đu 25 i 30 °C t o k o m većeg dela vegetacije. one su z n a t n o jevtinije. F e r m e n t a c i j a ovako p r i p r e m l j e n e slame je dosta brza. te je i to razlog sve većeg širenja ovog načina uzgoja. Ovaj način gajenja se prvo primenjivao da bi se izbegli napadi bolesti i zemljišnih parazita u staklenicima u kojima se krastavac gaji svake godine. Za kas­ nije useve krastavaca. P o r e d a n e bale na j p r e se obilno navlaže (40—50 litara vode po bali).20 m postavljaju se dva r e d a slame na 30—40 cm od stubova nosača. m o g u se podešavati p r e m a tipu proizvodnje ili p r e m a p o t r e b i da se izazove slabiji ili jači bioenergetski proces u slami. ili nešto ukopane. težine oko 45 kg. oko 180—200 kg kalcijrmi-amonijum-nitrata (27%). p r o d r u u slamu i p o d s t a k n u fermentacione procese. Zimi je p o t r e b n o da se proces p o d s t a k n e slabim zagrevanjem staklenika. bale se postavljaju na p r e t h o d n o r a z a s t r t e plastične folije čije se ivice podviju naviše. Ako postoji o p a s n o s t od n e m a l o d a ili fuzarijuma. . U staklenicima s r a s p o n o m odeljka 3. T e m p e r a t u r a ubrzo o p a d n e . p r e nego što r a s a d preraste. P r o s t o r između redova bala može da se mulčira sitnom slamom i tresetom.

Korenove žile se vrlo brzo raz­ vijaju u ovom kornpostu i p r o d i r u u slanini s u p s t r a t . a zatim se zaspu k o m p o s t o m (đubrevitom zemljom) do kotiledonih listića. ranije plodonošenje u poređenju sa gajenjem na zemlji. posledica povolj­ nije t e m p e r a t u r e s u p s t r a t a i oslobađanja C 0 2 prilikom fer­ mentacije slame. S druge strane. Biljke se sade kad t e m p e r a t u r a u sredini bale p a d n e do 30°. Pri vezivanju biljaka uz k a n a p t r e b a imati u vidu da će se slama razložiti i spustiti zajedno s biljkama. Suviše visoke t e m p e r a t u r e prouzrokuju izduživanje i raznežavanje biljaka. Zasenjivanje se najjednostavnije izvodi p r s k a n j e m sta­ kla suspenzijom pšeničnog b r a š n a i gašenog kreča. približava se nekim oblicima hidroponske kulture. o d n o s n o 12. naroči­ to a k o duže traju. Za 100 bala slame p o t r e b n o je oko 2 m 3 k o m p o s t a (za površinu oko 100 m 2 staklenika). Preimućstva.Sadnja. Na m e s t i m a gde se usađuju biljke formira se gomilica visoka 10—12 cm. izgleda. odražavaju se krajnje nepovoljno. Održavanje povoljne t e m p e r a t u r e u sta­ kleniku ima bitan uticaj na p o r a s t i plodonošenje biljaka. Osim nastojanja da se održi o p t i m a l n a t e m p e r a t u r a va­ zduha. Sadnja se obavlja 6—10 d a n a posle postavlja­ nja i o b r a d e slame. Da se to izbegne.pra­ vilan i ujednačen razvoj i jake. Jače o p a d a n j e zemljišne tempe- . Melod gajenja krastavaca na slami ima sledeća preimuć­ stva: 1.500 biljaka po ha. usled čega lako podležu oboljenjima. Čak i u stakleniku zaraženom fuzariozom slama obezbeđuje d o b r u zaštitu i kad nije izolovana od zemlje plastičnom folijom. Niske t e m p e r a t u r e . a grejna instalacija sposobna da raz­ vije dovoljnu količinu toplote. naročito superfosfata. u plitka gnezda napravljena u slami. Bolje je da se biljke sade u kompost nanesen p r e k o sla­ me u obliku t r a k e . Biljke se sade na istim rastojanjima k a o i pri sadnji u zemlji. U staklenicima s krastavcem održavaju se ove tempera­ ture: Održavanje ovakvih. Gajenje krastavaca na b a l a m a slame u mnogim svojim aspektima. Suviše hladno zemljište može da izazove z n a t n a ošte­ ćenja korenovog sistema. ili jednakih delova zem­ lje i zgorelog stajnjaka. U 100 litara vode razmuti se 7—8 kg b r a š n a i 2—3 kg kreča pa se taj r a s t v o r (suspenzija) prskalicom nanese na staklo spoIja. 3. Hranljiva smeša (kompost) pravi se obično od jednakih delova zgorelog stajnjaka i treseta. Otuda ranije i intenzivnije plodonošenje. izvanredan razvoj biljaka i odlično zdravstveno sta­ nje. B r a š n o t r e b a prvo razmutiti u vreloj vodi. Zdravstveno stanje biljaka gajenih na slami uvek je bo­ lje od onih gajenih na zemlji. d o b r o zaptiven. 2. ispod 15 °C. Nega useva Toplotni uslovi. javlja se opasnost od previsokih tempera­ t u r a . Biljke gajene na balama slame imaju snažniji porast nego a k o se gaje na zemlji. n e o p h o d n o je da se o b r a t i pažnja i t o p l o t n o m režimu zemljišta. staklenik t r e b a zaseniti. debele vreže. Svako odstupanje od optimalne t e m p e r a t u r e ima u većoj ili manjoj m e r i štetne posledice. usled sve inten­ zivnije insolacije. već od aprila ili maja. što znači oko 50 cm j e d n a od druge. naročito u pogledu m i n e r a l n e is­ hrane. U p r o t i v n o m moglo bi doći do zatezanja k a n a p a i čupanja biljaka. što je. relativno visokih t e m p e r a t u r a to­ kom vrlo h l a d n i h zimskih d a n a u n a š e m k o n t i n e n t a l n o m regionu moguće je s a m o pod uslovom da je staklenik solidno građen. Na površini obično još ima o s t a t a k a đub­ riva. veći u k u p n i p r i n o s u poređenju sa gajenjem na zemlji.

p r e t e r a n o vlaženje zemljišta je štetno. Najbolje je da se krastavac navodnjava orošavanjem. svih u n u t r a š n j i h instalacija. Prevelika vlaga vazduha smanjuje se provetravanjem. U t o m slučaju staklenik se provetrava iako je vlažnost spoljnog vazduha visoka. usled čega biljke pate i m o g u čak i da uginu. Vlažnost vazduha. U prvo vreme usled mikrobioloških procesa u slami. Savremeni staklenici opremljeni su odgovarajućim instalaci­ j a m a za orošavanje. U zimskim mesecima orošavanje traje 2—3 m i n u t a i obavlja se u p r e p o d n e v n i m časovima. tako da voda lagano p o n i r e u supstrat. K a d se krastavac gaji na b a l a m a slame. a a k o to nije dovoljno. Za svaku biljku p o t r e b n o je oko 2 litra vode. t a k o da provetravanje p o t r a j e ne­ što duže. Zalivanje h l a d n o m v o d o m može u znatnoj m e r i da doprinese sniženju tempera­ t u r e zemljišta. ili a k o se često ponavlja. kad vreme otopli i biljke raz­ vijaju o g r o m n u transpiracionu površinu — dva p u t a dnevno. Plastične cevi snabdevene diznama mon­ tiraju se t a k o da svaka od njih zaliva dva r e d a biljaka. pretež­ n i m delom izbije u njene periferne slojeve te je zbog toga biljka osetljiva na sušu. Upotrebljava se mla­ ka voda t e m p e r a t u r e 22—26°C. Savremeno u r e đ e n i staklenici imaju specijalne automat­ ske uređaje za k o n t r o l u i regulaciju vazdušne vlage. N e d o s t a t a k vlage lako se zapaža po u s p o r e n o m rastu. Veća vlažnost vazduha u stakleniku javlja se n a r o č i t o k a d a je v r e m e oblačno a nije j a k o h l a d n o . n a r o č i t o a k o se p r i m e n j u j e zalivanje crevom. Održavanje ovako visoke vlažnosti u atmosferi stakle­ nika. K r a t k o t r a j n o otvaranje ventilacionih otvora. a u t o m a t s k o otvaranje i zatvaranje ventilacionih otvora r a d i održavanja temperatu- . U početku. prožimajući balu. Ako je vreme s u n č a n o i toplo. stakla. Uprkos t o m e što krastavac ima velike p o t r e b e za vo­ d o m . Ovakvi slučajevi obično se događaju za vreme dužih zahla­ đenja s proleća. a po p o t r e b i i bi­ ljaka. a da se ne cedi i otiče. mnogi listovi se osuše a prinosi naglo o p a d n u . potrebe za v o d o m po­ staju sve veće.r a t u r e u dužem trajanju. Navodnjavanje. kojom se ovlaži zemlja oko biljke u poluprečniku 10—15 cm. U staklenicima s p o d z e m n i m grejanjem t e m p e r a t u r a zemljišta treba da se održava između 22" i 27°C. a kasnije p o d uticaj em zagrejanog vazduha u stakleniku. doprinosi sa­ bijanju zemljišta na b a n k o v i m a i pogoršavaju aeracije. što znači da ih t r e b a navodnjavati prak­ tično svakog dana. a s proleća. U stakleniku s usevom krastavaca t r e b a da se održava vlažnost vazduha od 85 do 90%. postiže se re­ dovnim orošavanjem. Drugi osnovni činilac proizvodnje kra­ stavaca u staklenicima jeste održavanje o p t i m a l n o g režima vlage u zemljištu i vazduhu. k a d a je loženje prestalo. kojim se a u t o m a t s k i reguliše t e m p e r a t u r a u stakleniku. T a d a se otvori za ventilaciju otvaraju ručno. dok previše vlažna dobije ornu boju. često je ne­ dovoljno da se smanji i vlažnost vazduha. n a r o č i t o kad počne plodonošenje. s p o r a s t o m biljaka i nastajanjem toplog vre­ m e n a . R a d i kontrole relativne vlažnosti vazduha postavljaju se na o d r e đ e n i m m e s t i m a h i g r o m e t r i . n a r o č i t o t o k o m toplih s u n č a n i h dana. pri čemu se pazi da vodeni mlaz ne spira zemlju sa korena. Previše vode. usled čega biljke dobiju uveli izgled. j e r se. Navodnjavanje se vrši orošavanjem ili po sistemu »kap po kap«. t e m p e r a t u r a u b a l a m a ostaje do kraja vegetacije oko 20"C. dok se biljke ne u k o r e n e d o b r o . uključuje se sistem dizni koje r a s p r š u j u vodu u finu izmaglicu. Gajenjem krastavaca na b a l a m a slame p r o b l e m tem­ p e r a t u r e u zoni korenog sistema uspešto i racionalno se rešava. Smanje­ nje relativne vlage vazduha ispod 80% dovodi do ozbiljnih poremećaja u razvoju i plodonošenju biljaka. još i prskanjem staza. Snažno razvijen korenov sistem. one moraju biti uvek dovoljno vlažne. po p o d n e . tamnozelenoj boji listova i uvenulosti to­ k o m t o p l i h časova d a n a . a s proleća svakog d a n a . Nedovoljno vlažna slama se poznaje po plesnivom iz­ gledu. Kasnije. Kad rela­ tivna vlaga p a d n e ispod p r o g r a m i r a n e granice. zaliva se r u č n o . Zalivanje se obavlja u zavisnosti od uzrasta biljke i vre­ m e n s k i h prilika. a s proleća dva p u t a po 3—5 m i n u t a — j e d n o m p r e p o d n e i drugi p u t . ušavši u n u t r a . prouzro­ kuje p r o p a d a n j e korenovih dlačica. vazduh zagreva i njegova relativna vlažnost opada. U zimskom p e r i o d u zalivanje se obavlja sva­ ka 3—4 dana.

bolje je koristiti njegov n i t r a t n i oblik. poluzgorelim stajnja­ kom. 200 kg superfos­ fata. j e r je smeša sa oko 50% stajnjaka dosta bogata kalijumom. Biljka krastavca ne podnosi visoku koncentraciju soli u s u p s t r a t u . te je p o t r e b n o da se prihranjivanja vrše manjim dozama u kraćim vremenskim intervalima. Režim vlage i t e m p e r a t u r e u stakleniku s krastavcem stoji u uskoj vezi sa svetlosnim uslovima. Za n o r m a l a n razvoj biljaka n e o p h o d n a je usklađena kombina­ cija svih ovih faktora. na špalirnim m r e ž a m a i 2) verti­ kalni. Za prihranjivanje se koriste đubriva u lako usvojivom obliku. J e d n a k o n t r o l n a analiza omogućuje da se utvrdi da li treba unositi kali juni. s poboljšanjem uslova za intenzivnu fotosin­ tezu. treba ih rasturiti ravnomerno. nije u slanju da brzo i izdašno snabdeva nadzem­ ne delove biljke dovoljnim količinama h r a n e . Prihranjivanje fosfornim i kalijumovim đ u b r i v i m a prestaje krajem m a r t a . poboljšava se režim vlage i povećava kon­ centracija Materijal za podsipanje ne srne biti zaražen nematodam a . sastava zemljišnog s u p s t r a t a i njegovog stanja. k o m p o s t o m ili tresetom. Pričvršćivanje biljaka. te i pored visoke plodnosti zemljišnog s u p s t r a t a . sa 120—150 kg KAN-a. da se malo zagreje.7%). U uslovima stakleničke proizvodnje bilj­ ke krastavaca razvijaju veliku vegetativnu m a s u i u relativno k r a t k i m rokovima obrazuju m n o š t v o plodova. Zbog svega toga postoji p o t r e b a za obilnim i redovnim prihra­ njivanjem. j e r je štetno za biljke i neekonoinično. naročito azotom. j e r se t o m prilikom unesu velike količine organskih ma­ terija. CO2. Ovaj postu­ pak se ponavlja 2—3 p u t a . u sloju 2—4 cm. Sem toga. a posle formiranja prvih plodova p r e s l a n u da se dalje razvijaju. Pri tome se sve više koriste tečna mineralna đubriva. Prihranjivanje. što se često doga­ đa t o k o m zimskih meseci.rc obično je dovoljno i za održavanje relativne vlažnosti vaz­ duha. U p r a k s i se primenjuju uglavnom dva načina: 1) piramidalni. 100 kg kalijum-sulfala i 50 kg magnezijum-sulfata po ha. što se veoma povoljno odražava na pri­ nos useva. uz k a n a p . te prihranjivanje ovim elementom često treba početi 1—2 meseca posle sadnje. stablo se jako izdužuje. a listovi dobiju bledozelenu boju i nežnu struk­ turu tkiva. delimično. Ako se koriste suva m i n e r a l n a đubriva. usev se prihranjuje j e d n o m nedeljno. korenov sistem krastavaca ima srazmerno nisku spo­ sobnost apsorpcije. Najzad. biljke se prihranjuju svakih 15—20 dana. čestim navodnjavanjem znatne količine hranljivih elemenata budu isprane i odnesene van domašaja aktivnog žiličnog sistema. Za prihranjivanje krastavaca najbolje je da se đubriva daju u rastvorima (koncentracije 0. U novijim ti- povima staklenika prihranjivanje se može izvršiti p u t e m in­ stalacije za navodnjavanje. i tek o n d a upotrebiti za mulčiranje. kad žilice izbiju na površinu. U tom slučaju kalcijum-nilral treba zameniti kalijumovim n i t r a t o m . vrši se zasipanje b a n a k a pregorelim.5—0. j e r slama već sadrži velike količine amonijačnog azota. klimatskih uslova. od količine i kvaliteta đubrevite smeše koja je stavljena k a o stelja na bale slame. treba takođe izbegavati. Prihranjivanje se vrši zavisno od faze razvoja biljke. Svetlosni uslovi. dok ne počne plodonošenje. Što se tiče azota. Sem toga/ takav režim prihranjivanja najbolje je prilagođen sistemu navodnja­ vanja orošavanjem ili k a p a n j e m . Periodično. T r e b a ga uneli u staklenik 2—3 d a n a ranije. Bočne vreže koje izbiju na ovakvim biljkama obično su slabe. Zimi. Ako se u uslovima nedovoljne osvelljenosti održavaju nesrazmerno visoke t e m p e r a t u r e i vlaga. n e p o s r e d n o pred navodnjava­ nje. Pođsipanjem se istovremeno vrši i prihranjivanje bilja­ ka. naročito useva na b a l a m a slame. biljke brzo rastu uvis. Za pravilnu ishranu p o t r e b n o je povremeno napraviti hemijske analize s u p s t r a t a . To zavisi i od plodonošenja i. Takve biljke teško obrazuju bočne vreže te se ja­ vlja p o t r e b a da im se ranije zakinu vrhovi i tako izazove bočno grananje. kao i režima navodnjavanja. S druge strane. Ova m e r a je u najužoj vezi s prihranjivanjem. Poclsipanje (mulčiranje). Kasnije. a azotnim krajem maja. sa 150—200 kg KAN-a i istom količinom superfosfata i kalijumovog đubri­ va. pri čemu ut­ roše velike količine hranljivih materija iz zemljišta. Đubriva se r a s t u r a j u ne s a m o po slami nego i sa s t r a n e po zemlji u t r a k a m a širokim 30—40 cm. P r e k o m e r n o đub­ renje. . Treba imati u vidu da je slama vrlo bogata kalij u m o m .

na slici). jedna biljka se veže za žicu b. Primenjuju se različiti sistemi orezivanja. i t a k o naizinenično do kraja reda. Kod kulture na balama slame kanap ne srne biti zategnut. — Sledeće vreže I reda. Pri gajenju krastavaca uz k a n a p sistem rezidbe zavisi od toga da li se gaje sorte s mešovitim ili ženskim tipom cveta. Piramidalni oblik špalira stvara dobre uslove za razvoj biljaka i olakšava r a d n e operacije u t o k u vegetacije. t j . T a k o se orezuju i vreže I I I reda. zategnu se paralelno 2 žice na r a z m a k u o k o 70 cm (b i d na slici). skraćuju se na 3 lista i 2 ploda koji se z a m e t n u u p a z u h u prva dva lista. J e d n a od najznačajnijih agrotehničkih mera u tehnologiji stakleničke proizvodnje jeste orezivanje vreža. Zbog ograničenog i skupog stakleničkog p r o s t o r a odgajivač m o r a da nastoji da uz naj­ m a n j u veličinu vegetativne m a s e ostvari m a k s i m a l n u produk­ ciju plodova. ili se vezuju rafijom. Za j e d n u žicu vezuje se svaka d r u g a biljka. a donjim za s a m u biljku. Nove vreže (II reda) koje izrastu iz p a z u h a prvog i drugog lista orezuju se na 2 Usta i 1 plod. Sem toga. j e r usled sleganja slame može doći do j a k o g zatezanja i čupanja biljaka. U tom pogledu n a r o č i t o su n e p r i k l a d n i žičani špaliri. uspravni položaj biljaka obezbeđuje povoljnije svetlosne uslove. U uslo­ vima obilne ishrane. o p t i m a l n e vlage i t e m p e r a t u r e biljka izvanredno brzo i snažno razvija m o ć a n asimilacioni a p a r a t sa m n o š t v o m vreža i listova. Špaliri iz dva susedna r e d a postavljaju se pod uglom t a k o da se njihove ravni p r i v r h u krovoliko spajaju (B. o d m a h iznad zemlje. Za špalirnu konstruk­ ciju biljke se pričvršćuju n a r o č i t i m plastičnim prstenovima. Umesto žica. I z n a d svakog r e d a biljaka. na konstrukciji stakle­ nika. gore. Orezivanje. ili za j e d n u drugu h o r i z o n t a l n u žicu zategnutu duž r e d a na dvadesetak s a n t i m e t a r a iznad zemlje. što je veoma značajno za obrazovanje bočnih p l o d o n o s n i h vreža u zimskim mesecima. do visine 150 cm. Mešovite sorte (s m u š k i m i ženskim cvetovima) orezuju se na sledeći način: — Do 50 cm iznad s u p s t r a t a s glavnog stabla uklanjaju se sve bočne vreže i cvetovi. Vertikalno vođenje biljaka uz k a n a p je znatno jedno­ stavnije i jevtinije. m o g u se postavljati perlonske mreže. Orezivanjem se regulišu r a s t d plodonošenje biljaka. Nepovolj­ na odlika je u t o m e što iziskuje veće troškove za nabavku materijala i za r a d na postavljanju i skidanju. vreže II r e d a se ukla­ njaju. sledeća za žicu d.U p r v o m slučaju se iznad redova biljaka zatežu horizon­ talne žice. na svakih 20 cm j e d n a iznad druge. Vertikalni položaj biljke ostvaruje se j e d n o s t a v n i m oba­ vijanjem biljke oko k a n a p a koji je gornjim krajem privezan za z a t e g n u t u žicu. i za njih se privezuju biljke. — Prve 3—4 bočne vreže (I reda) koje se pojave iznad 50 cm orežu se na 2 lista i 1 plod. U velikim m o d e r n i m staklenicima primenjuje se isključivo ovaj način. . zavisno od na­ čina pričvršćivanja biljaka i od sorte.

15—20 plodova. dok se vreže koje iz njih izrastu orezuju na 5—6 listova i 3—4 ploda. lista. Sorle sa ženskim lipom biljaka orezuju se nešlo druga­ čije: — Do 50 cm iznad s u p s t r a t a uklanjaju se sve bočne vreže i cvetovi. Zavisno od vremenskih uslova i stanja biljaka dozvo­ ljena su m a n j a ili veća o d s t u p a n j a od ovih opštih pravila rezidbe. iznad 50 cm. kad se poboljšaju svetlosni uslovi. koje se pojave na deki glavnog stabla i/. u uslovima nedovoljne svetlosti. U zimskom periodu primenjuje se jača rezidba. Opterećenje biljaka velikim brojem plodova negativno se od­ ražava na kasniju vegetaciju i plodonošenje. može znatno da doprinese održavanju biljaka u dobroj kondiciji. u zimskom periodu rezidbu treba tako podesiti da se na biljci istovre­ m e n o razvija 10—12 plodova. njegov vrh treba zakinuti znatno ranije. Kasnije se ovim vrežama uklone vrhovi iznad 6. slabe vreže i deformisani plodovi.nad 150 cm. Stakleničke sorte krastavaca razvijaju p a r t e n o k a r p n e plodove. Pri kraju vegetacije oreziva nje vreža se prekida. Kada iz glavnog Stabla ne izbija dovoljno bočnih vreža. Manji broj listova i plodova. . lista. Uopšte uzevši. reguliše se zavisno od stanja bilj­ ke i klimatskih uslova. postane »trbušast«. razvedu se i privežu za žicu. a vreže II reda se uklanjaju. Broj vreža II i sledećili redova. đeformiše se. ili 7. — Na visini oko 150 cm uklanja sc vrh biljke. može se ostavljati nešto veći broj plodova uz pojačanu ishranu i navodnjavanje. — Vegetacioni vrh glavnog stabla uklanja se kad biljka stigne na oko 20 cm ispod žice. ili 7. Na snažnijim biljkama uvek se ostavlja veći. a p s o l u t n o je nepoželjno da dođe do oplodnje. Štaviše. ostavljaju se na 1 list i 1 plod. skrati se iza 6. a k a o vodicu osta­ viti vrežu koja izbije o d m a h ispod zalomljenog vrha glavnog stabla i upravili je naviše. j e r takav plod r a s t e neravnornerno. a kasnije. — Prve 3—4 bočne vreže. dve n a s p r a m n e vreže koje izbiju posle toga. orezuju se na 3 lista i 2 ploda. svi požuteli listo­ vi. Donji. Sve vreže II i sledećih redova koji se obrazuju do žice orezuju se na 2 lista i 1 plod. orezuju se na 2 lista i 1 plod. — Vreže I reda. S proleća. U toku vegetacije redovno se uk­ lanjaju zameci plodova sa glavnog stabla. — Do visine žice bočne vreže se skraćuju na 3 lista i 2 ploda. pri č e m u se u pazuhu 1. lista ostavlja vre­ ža IT reda. i ukoliko su biljke snažne. uz k a n a p . a zatim se ostave da slobodno vise. kao i broj plodova koji se na njima ostavljaju. ili na 2 lista i 2 ploda.— Vreže I reda. kad nastanu mnogo povoljniji uslovi za fotosintezu. a na sla­ bijim manji broj plodova. prestareli listovi skidaju se sa glavnog stabla postepeno. — Vrh biljke se po drugi p u t ukloni na 10 cm ispod žice. Vreža koja kasnije izbije iz p a z u h a poslednjeg lista ostavlja se k a o vodica. Kad ova vodi­ ca p o r a s t e p r e k o žice. Bočne vreže koje izbiju iz vodice orezuju se na 2 lista i 1—2 ploda. bočne vreže II reda ostavljaju se samo u pazuhu prva 2 lista. pri čemu se pazi da se u t o m e ne prelera i da se o d j e d n o m ne ukloni veliki broj lislova. bez oplodnje. do 150 cm iznad supstrata. ispod sa­ mog vrha.

m e đ u t i m . Prinosi z n a t n o variraju zavisno od rokova setve. defektni i si. tre­ ba u n e t i u staklenik košnice s pčelama. koje sprečavaju ulaz insekata oprašivača. R a s a đ e n e biljke se kasnije vode uz k a n a p . p r i čemu se gube karakteristična organoleptička i tržišna svojstva. k a o i kastracija ženskih. potpu­ no pravi. Treću klasu sačinjavaju preostali ne­ s t a n d a r d n i plodovi (nepravilno razvijeni. Slama se posle toga o b r a d i na n a p r e d opi­ sani n a č i n i pokrije zemljišno-đubrevitom smešom u sloju 10—15 cm. Obično se plodovi sortiraju u 3 klase. nego se njihovo starenje nastavlja i po­ sle berbe. Ubrani plodovi se stavljaju u letvarniee. ili oko 20 kg. Kastracija se obavlja izjutra. na taj način što se odseče gotovo cela kru­ nica zajedno s bačkom. Uko­ liko se k r a s t a v a c rasađuje ranije s proleća (februar — m a r t ) . Sortiranje se vrši pre­ ma nacionalnim ili m e đ u n a r o d n i m s t a n d a r d i m a . k a o n a k n a d n i usev. j e r se t a k o mogu biljkama n a n e t i povrede. GAJENJE KORNIŠONA U STAKLENICIMA U staklenicima se vrlo uspešno m o g u odgajiti krastavci kornišoni. ili biva zahvaćen glji­ vičnim bolestima.). Drugu klasu čine n o r m a l n o razvijeni plodovi ali sa izvesnim m a l i m o d s t u p a n j e m u pog­ ledu forme i veličine. plodovi se ostavljaju i na glavnom stablu. j e r u t o m slučaju neće da raste. Biljke se rasađuju na m e đ u r e d n o m r a z m a k u 100 cm. zavisno od priraštaja mladih plodova. Dužim stajanjem dobiju s p a r u š e n (»zamoren«) izgled. Blagovremena i redovna berba stasalih s t a n d a r d n i h plodova. U nekim slučajevima može se primeniti i d i r e k t n a setva. a između biljaka u redu 20—25 cm. U p r v u klasu svrstavaju se s a m o d o b r o i pravilno raz­ vijeni plodovi s t a n d a r d o m o d r e đ e n e dužine i prečnika. Za usev k o r n i š o n a zemljište se n o r m a l n o p r i p r e m i . pomoću specijalne ma­ šine. dok još ne lete pčele. Pri t o m e se ne srne ozlediti vrh plodnika. ili t a m o gde je glavni staklenički usev iz bilo kojeg razloga n a s t r a d a o . Plodovi ne s a m o što brzo p r e r a s t u fazu tehnološke stasalosti još dok su na biljci. Prva 2—3 meseca biljke k o r n i š o n a se orezuju slično stakleničkim s o r t a m a s dugim plodovima. bez ikakvog defekta. traja­ nja plodonošenja i p r i m e n j e n e agrotehnike. Dobro odgajeni usevi daju p r i n o s e 80—100 t / h a . Tako zaštićen plod neuporedivo duže sačuva nepromenjen tržišni kvalitet. d o b r o je da se otvore brazde d u b o k e 30 cm i da se n a p u n e s l a m o m (40 t / h a ) . . n o r m a l n a b e r b a daje oko 60% plodova prve klase. S jedne d o b r o razvijene biljke može da se u b e r e 40—50 plodova. B e r b a plodova obavlja se svakog drugog. U velikim staklenicima primenjuje se svakodnevno uk­ lanjanje m u š k i h cvelova još p r e nego se rascvetavaju. na p o v r š i n a m a gde je bio od­ gajan rasad. trećeg ili četvrtog d a n a . K r a s t a v a c spada m e đ u proizvode koji se teško čuvaju. Pošto biljke dos­ tignu visinu 50—60 cm. U novije vreme. jako krivi. p r i čemu na plodu uvek t r e b a da ostane deo drške. Setva se obavlja 25—30 dana pre rasađivanja. praktikuje se oblaga­ nje svakog ploda plastičnom folijom. ili drugu prik­ l a d n u ambalažu i odnose na sortiranje. Valja izbegavati otkidanje prsti­ m a . Kasnijim rezidbama bočne vreže se skraćuju na 5—6 listova. Vrh glavnog stabla se uklanja na oko 30 cm ispod žice. Berba i pakovanje. U prošeku. plodovi se b e r u kad do­ stignu s t a n d a r d n u veličinu za p r e r a d u (5—7 cm). u malim staklenicima po­ stavljaju se mreže na venlilacione otvore. Kastracija ženskih cvetova obavlja se neposredno pred otvaranje cveta. P r e m a iskustvu s t r a n i h zemalja u kojima ova proizvodnja ima dugu tradiciju 2 ostvaruju se prosečni prinosi 20—25 kg/m . Plodovi se b e r u odsecanjem. Koristi se rasad proizveden u saksijama ili presovanim k o c k a m a .Da se oprašivanje onemogući. Ukoliko biljke r a n o p r o r o d e . B e r b a se obavlja svakodnevno. z n a t n o utiče na d i n a m i k u plodonošenja i u k u p a n prinos. a isto t a k o i m l a đ i h deformisanih. 25—30% druge i 10—15% treće klase. a bočne vreže koje izbiju ispod vrha stabla privežu se za žicu i p u s t e da vise.

R a z m a k biljaka u r e d u je 4 0 — 50 cm. S obzirom na visoku t e m p e r a t u r u i vlaž­ nost veoma je česta pojava oboljenja. sadnja bi­ ljaka i sve m e r e nege isti. Hranljivi s u p s t r a t m o r a biti povoljne s t r u k t u r e . treba obezbediti visoku tempe­ r a t u r u vazduha (25—28 °C) i tada je nicanje b r z o (5—7 da­ na).1%). relativna vlažnost vazduha i svetlosni us­ lovi u plastenicima sa grejanjem tokom čitavog zimskog i prolečnog perioda povoljni su za r a s t i razvoj krastavaca. Kvalitetan r a s a d krastavca proizvodi se u saksijama (obične. secura). Ovđe ćemo se zadržati na proizvodnji krastavca u plastenicima po­ što je proizvodnja krastavca u staklenicima p o s e b n o prika­ zana.15%) plamenjače (cineb 0. Na taj način se dobijaju biljke s k r a t k i m inlernodijama. U celokupnoj proizvodnji krastavca m o r a j u se obezbe­ di ti osnovni uslovi uspevanja i visoka t e m p e r a t u r a vazduha (25 °C) i zemljišna (22 °C). Posle nicanja do pojave prvog lista t e m p e r a t u r a se odr­ žava na 18—20 °C. u plasteniku se krasta­ vac najčešće gaji kao r a n a prolećna i jesenja k u l t u r a . fertigal 0. radi ekonomičnijeg koriščenja zaštićenog pro­ s t o r a (uštede u troškovima grejanja). Rasađivanje Krastavac se u plastenicima može saditi u bale slame i tada su p r i p r e m a bala i sadnja isti kao u stakleniku. serra 27) i stakleničke sorte (spotresisting. S obzirom na to da je za razvoj krastavca p o t r e b n a visoka t e m p e r a t u r a (25 °C). džifi. Najčešće se u j e d n u saksiju seju 1—2 semenke. staklenicima ili plas­ tenicima sa grejanjem.GAJENJE KRASTAVACA U PLASTENICIMA T e m p e r a t u r a . presovane). Osim toga. p r i čemu se ostavlja po j e d n a biljka. To znači da su termini proizvodnje. to se proiz­ vodnja r a s a d a obavlja u t o p l i m lejama. uz obaveznu dezinfekciju zemljišta. Proizvodnja rasada me (dezinfikovano). pa se na d n o b r a z d e stavi sloj svežeg staj­ njaka (20—25 cm). k a k o bi obezbedio dovoljno vazduha za n o r m a l a n .2%). u n a s se najčešće uzgajaju salatari. p o r e d ovog n a č i n a sadnje krastavac se u plasteniku može saditi u zemljišni s u p s t r a t obogaćen sa 5—7 kg poluzgorelog stajnjaka i sa 20—30 g NPK đubriva ( 1 : 1 : 1 ) na m 2 . Stoga je ova proizvodnja p o t p u n o identična s proizvodnjom u stakleniku. Ostale m e r e su iste kao u svakoj proizvodnji r a s a d a . Stoga su svakih 10— 15 d a n a n e o p h o d n a zaštitna p r s k a n ja protiv a n t r a k n o z e (dilan 0. Pri t o m e se vrši i folijarno prihranjivanje (vuksal.20%) i pepelnice (karatan 0. sadnja se može obaviti i tako što se po dužini plastenika na rasto­ janju od 80 do 90 cm iskopaju brazde široke 40—50 cm i du­ boke o k o 30 cm. a po p o t r e b i i češće. U toku proizvodnje r a s a d a relativna vlažnost vazduha se odr­ žava na 85—90 %. U plasteniku se mogu gajiti sva tri tipa krastavaca: kornišoni (kora. salatari (sunčani potok. Setva u hranljivi s u p s t r a t (saksije) obavlja se p o č e t k o m februara. a iznad toga sloj zemljišne smeše (5—10 cm) u koju se sadi krastavac. Međutim. Rasad krastavca može se proizvesti i pikiranjem po uobičajenom p o s t u p k u . Sadi se r a s a d s t a r 30—40 dana. uz dovoljno organske materije u zemljištu. n e s m e t a n razvoj k o r e n a . Međutim. Pri t o m e se koristi kvalitetno se- . do nicanja. sporu Fi trix. delikates. a za jesenju proizvodnju kra­ j e m m a j a i p o č e t k o m j u n a . Međutim. a u fazi razvijenih kotiledona vrši se proređivanje. U daljem toku proizvodnje t e m p e r a t u r a se održava na 22—25 °C t o k o m d a n a i 18—20 °C t o k o m noći. parafin). U plasteniku.

Radi održavanja visoke relativne vlažnosti vazduha u toku proizvodnje vrše se češća orošavanja. uz relativnu vlažnost vazduha 80—85 % i vlažnost zem­ ljišta 80 % PVK. U t o k u vegetacije broj zalivanja se povećava sa razvo­ j e m biljke. a sa formiranjem plodova svakih 3—5 d a n a sa 250—300 m 3 vode po h e k t a r u . Pri gajenju sorti sa ženskim t i p o m biljaka p r i m e n j u j e se orezivanje k a o u stakleničkoj proizvodnji. J e d a n do dva d a n a posle sadnje biljke se zagrću. Prve. U fazi do obrazo­ vanja plodova zaliva se svakih 5—7 dana. Pri regulisanju t e m p e r a t u r e t r e b a znati da u t o k u sunčanih d a n a krastavac može d o b r o da uspeva i pri t e m p e r a t u r i 30—32°C. Desetak d a n a posle sad­ nje obavlja se prvo prihranjivanje. Krastavac veoma d o b r o reaguje na folijarno prihranjiva­ nje vuksalom ili ferligalom. Regulisanjem r a s t a stabla postiže se ranozrelost i veći u k u p a n p r i n o s . Na glavnom stablu do visine oko 30 cm odstra­ njuju se sve bočne grane. Po­ sle sadnje održava se t e m p e r a t u r a oko 25 J C danju i oko 18°C noću.5—2 m (ali to zavisi od same konstruk­ cije plastenika). Vezivanje može biti pi­ r a m i d a l n o i vertikalno. Pri ovom vezivanju stablo krastavca se obavija oko k a n a p a koji je na gornjem kraju vezan za zateg­ n u t u žicu a na donjem delu za biljku na 10 cm iznad površi­ ne zemljišta. a sa formiranjem plodo­ va prihranjivanje se obavlja svakih 10—15 d a n a do kraja ve­ getacije. . Jače otvaranje plastenika ili skidanje folije obavlja se u j u n u . Vrh centralnog stabla krastavca p r e k r a ć u j e se ka­ da dostigne visinu 1. Takav položaj obezbeđuje do­ b r e svetlosne uslove. sledeće g r a n e se odrežu na tri lista i dva ploda. a naročito u fazi plodonošenja. Krastavac se uzgaja uz p o t p o r u .Posle sadnje biljke se d o b r o zataju vodom t e m p e r a t u r e oko 25 °C. Posle b r a n j a prvih plodova donje grane se od­ stranjuju. j e d n a do dve g r a n e koje se razvijaju iznad ove visine odsecaju se na j e d a n plod s jed­ n i m do dva lista. G r a n e drugog i trećeg r e d a odsecaju se na dva lista i j e d a n plod. a p r i jesenjoj proizvodnji folija se postavlja već p o č e t k o m s e p t e m b r a . i to sa 20—30 g N P K đubriva (odnos 1 : 1 : 1 ) na m 2 . U plastenicima se najčešće primenjuje vertikalno vezivanje uz k a n a p . što omogućuje dobar razvoj bočnog korenovog sistema. pa se stoga u toku vegetacije sva­ kih 7—10 dana folijarno prihranjuje.

Zem­ ljište u tunelu m o r a biti kvalitetno o b r a đ e n o . t e m p e r a t u r a se održava na 18—20°C radi sprečavanja izduživanja stabla. U ranoj proizvodnji b e r b a počinje p o č e t k o m m a j a u plastenicima sa grejanjem. kao što je navedeno u pro­ izvodnji rasada krastavca. uz sve redovne m e r e nege. To je zbog loga što krastavac zahteva visoku t e m p e r a t u r u (22—25 °C) i visoku relativnu vlažnost vazduha (85—90 % ) . Međutim. Sadnja se vrši k a d a je t e m p e r a t u r a zemljišta iznad 12 °C. Rasađivanje Sadnja r a s a d a (u fazi 4—5 listova) obavlja se početkom m a r t a (pri mogućnosti grejanja). gde se do nicanja m o r a obezbedi ti t e m p e r a t u r a oko 25°C. gde je viša srednja dnevna t e m p e r a t u r a i m a n j a raz­ lika između dnevnih i noćnih t e m p e r a t u r a . presovane) prečnika 1 0 x 1 0 cm. a mogu i kornišoni (parifin. Pošto korenov sistem kras­ tavca ima slabu moć regeneracije. kao i p r i mogućnosti grejanja. a folija se skida tek o n d a kada spoljna t e m p e r a t u r a dostigne 22°. Prvo prihranjivanje se vrši 10. PROIZVODNJA KRASTAVACA U N I S K I M TUNELIMA Krastavac se najbolje razvija u tunelima s d v o s t r u k o m folijom. Proizvodnja rasada lista. a r a s a d se proizvodi u otvorenim lejama.Svi stari. tuneli su najpogodniji za proizvod­ nju krastavaca salatara. u koje se p r e t h o d n o stavlja svež stajnjak u sloju 20—25 cm (kao biotermički materijal) i zemljišni sloj 10—15 cm. Za jesenju proizvodnju setva se obavlja polovinom ju­ na. Sadnja se može obaviti i u brazde široke 30—40 cm i d u b o k e 30 cm. Setva se obavlja na 30—40 d a n a p r e sadnje. uz izvršenu dezinfekciju t e r a b o l o m (50 g/m 2 ) i dezin­ sekciju zemljišta. U saksije se seju 1—2 semenke. s e r r a 27). Pri gajenju tipičnih stakleničkih sorti ne srne se dozvolili oplodnja i zato se svakog j u t r a uklanjaju muški cvclovi. Pri višim spoljniin t e m p e r a t u r a m a otvaraju se bočne strane. Vreme proizvodnje zavisi od mogućno­ sti grejanja. sunčani potok. k o r a i si. Za proizvodnju u tunelima najčešće se koriste salatne sorte. a drugo . sa u n e t i m đubrivima (5—6 kg zgorelog stajnjaka i 40—50 g NPK đubriva na m 2 ). Prinos plodova zavisi od sorte i kreće se od 8 do 25 kg/m 2 . Pri t o m e se pri­ menjuju sve redovne m e r e nege. Posle sadnje biljke se zaliju sa 10 1 vode na m 2 . Posle sadnje zaliva se svakih 10—12 dana. Posle nicanja. a za jesenju proizvodnju krajem jula. tunelima. Najpovoljnija je voda čija je t e m p e r a t u r a približna t e m p e r a t u r i u zaštićenom p r o s t o r u . Veoma d o b r e rezultate daje predsetveno kvašenje serpena do faze bubrenja i klijanja). Biljke se sade na rastojanju 40—50 cm. Nega biljaka Krastavac se gaji iz rasada. s lim što se u fazi kotiledona ostavi po jedna biljka. U j u ž n i m regionima. U k o n t i n e n t a l n i m uslovima najčešća je proizvod­ nja krastavaca u proleće (berba krajem aprila i u maju) i kasna jesenja proizvodnja (berba u o k t o b r u i početkom novembra). Rasad za r a n u proizvodnju proizvodi se u toploj leji ili stakleniku. to se setva obavlja u sak­ sije (džifi. a tunel se ponovo prekriva plastičnom folijom. a zatim se r a s a d uzgaja na t e m p e r a t u r i 22—25°C t o k o m d a n a i 18—20°C t o k o m noći. Posle p r i p r e m e zemljišta postavlja se plas­ tična folija (tunel) kako bi se do sadnje zemljište zagrejalo. a od kraja aprila svakih 7—10 3 d a n a sa 200 m vode po h e k t a r u . o d n o s n o krajem m a r t a i početkom aprila. d a n a posle sadnje.). dublje. U toku proizvodnje redovno se vrši zaštita od bolesti. proizvod­ nja može biti i ranija za 20—30 dana i kasnija u jesen za 10—20 dana. hibridi krastavaca (delikates. o d n o s n o 10—15 d a n a kasnije u plastenicima bez grejanja. do pojave prvog pravog U toku prvih 10—15 d a n a provel ravan je je slabo i vrši se odizanjem čeonih s t r a n a tunela. U jesenjoj proizvodnji b e r b a poči­ nje p o č e t k o m o k t o b r a i traje do polovine decembra. žuti listovi uklanjaju se sa stabla. do kolilcđona.

koja se obavlja prema potrebi (najčešće posle 10—15 dana). februara. nais Fi i dr. Iskusni proizvođa­ či o b r a ć a j u posebnu pažnju na poreklo i kvalitet seme­ na. Berba se obavlja svaka 2—3 dana. P r e setve seme se dezinfikuje zaprašivanjem ili potapa­ njem u fungicidne rastvore. odnosno p o č e t k o m o k t o b r a u jesenjoj proizvodnji. tržišnih uslova i dr. U n a s se najviše cene sorte i hibridi sa plodovima dugim 18—22 cm tamnozelene boje. Po svojim agrobiološkim svojstvima i e k o n o m s k i m efektima krastavac je izvanredno p r i k l a d n a k u l t u r a za uzgoj u toplim lejama. mogu se izvršiti 1—2 folijama prihranjiva­ nja (vteksal. parifin. fertigal 0. Uz redovnu zaštitu useva. što omogućuje obrazovanje novih plodova na biljci. U k o n t i n e n t a l n i m rejon i m a Jugoslavije setvu t r e b a obaviti oko 1. . Međutim. Za proizvodnju krastavca u toplim lejama najpogodnije su sorte i hibridi srednje k r u p n i h i sitnili plo­ dova: delikates. Izbor sorte za­ visi. Visina prinosa i vreme prispevanja krastavca u toplim lejama u m n o g o m e zavise od izbora sorte. Proizvodnja rasada i rasađivanje. Okopavanje se obavlja sve dok se biljke ne razviju i prekriju redove. sunčani p o t o k . m a r k e t e r . a ostva­ reni p r i n o s zavisi od k r u p n o ć e sorte i može se k r e t a t i od 4 do 7 kg/m 2 . kvaliteta bioenergetskog materijala. 2 PROIZVODNJA KRASTAVACA U TOPLIM LEJAMA U zemljama s razvijenim p o v r t a r s t v o m proizvodnja krastavaca u toplim lejama ima dugu tradiciju i z n a t n u zas­ tupljenost. isto t a k o od tržnih uslova i navika potrošača. Veliki broj sorata koje su široko zastupljene u proizvodnji na otvorenom polju mogu se s u s p e h o m gajiti i u toplim lejama. raspoložive opre­ me za tople leje. pariški kornišon.p r i cvelanjti biljaka i to sa 30—40 g NPK đubriva na m . a u p r i m o r s k i m p o d r u č j i m a oko 15 d a n a ranije. Rokovi setve i rasađivanja zavise od klimatskih uslova rejona. Berba krastavaca počinje krajem aprila i polovinom maja. za u s p e š n o gajenje n e o p h o d n a su posebna znanja i veština odgajivača.2 % ) .

U praksi su zastupljeni različiti načini setve. Najbolje je, m e đ u t i m , da se obavi u saksije od plastike ili pečene gli­ ne p r o m e r a 12 cm, u koje se do 2/3 naspe zemljišno-đubrevita mešavina. Saksije se poredaju u pripremljenu leju, a šupljine između njih zaspu zemljišnom mešavinom. U svaku saksiju poseju se po 2—3 semenke. Do nicanja, u leji se odr­ žava t e m p e r a t u r a oko 25° C, a zatim, kad kotiledoni lis­ tići izbiju na površinu u t o k u nekoliko dana spušta se na 15—18°, sa ciljem da se dobije zdrav rasad sa k r a t k i m stab­ lom. Kasnije se t e m p e r a t u r a održava oko 20—22°, a noću 18— 20°. U vreme k a d a se na biljkama pojave prvi stalni listovi n e p o t r e b n e biljke se počupaju — ostavi se samo po jedna, najbolje razvijena. Posle toga se saksije dopune zemljišno-đubrevilom mešavinom. Na taj način izazove se izbijanje

mnoštva korenovih žilica iz n a k n a d n o pokrivenog dela stabla i tako dobije bolje i snažnije razvijen rasad. Provetravanje leja sa r a s a d o m krastavca treba obav­ ljati k a d a je vreme tiho i toplije, j e r su m l a d e biljke veoma osetljive na hladnoću i nagla kolebanja t e m p e r a t u r e . R a s a d za proizvodnju krastavca može da se odgaji i u staklenicima koji su za to pogodniji od leja. Mesec d a n a posle nicanja biljke već imaju 3—4 stalna lista i treba ih rasaditi u novoizrađenu toplu leju u kojoj će ostati do kraja vegetacije. Za gajenje krastavca najpogodnije su d v o s t r a n e leje, ali se dobri rezultati postižu i u običnim u k o p a n i m ili n a d z e m n i m lejama. Leje t r e b a da b u d u pri­ premljene 5—6 d a n a pre rasađivanja. Za to vreme tempera­ tura zemlje u leji obično se ustali na oko 25 °C. J e d a n dan p r e d rasađivanje leje se prekopaju, izravnaju i obeleže m e s t a gde će biljke biti posađene. Ova radnja se može obaviti i is­ tog d a n a kad i rasađivanje. Topla leja za gajenje krastavca treba da ima sloj staj­ njaka 40—50 cm. Preko stajnjaka se naspe zcmljišno-đubrevita mešavina u sloju oko 25 cm. Za rasađivanje se bira tih i topao dan. Biljke se sade u dva reda po dužini leje, tako da svaki red b u d e udaljen oko 30 cm od daske ratna. Kod najvećeg broja s o r a t a pod svaki prozor rasade se 2—3 biljke. Kada se gaje manje buj­ ne sorte sa k r a t k i m vrežama, ili se vrši sistematsko orezivanje biljaka tokom vegetacije, na istoj površini može se razmestiti veći broj biljaka — 4, 6 ili čak 8 biljaka pod prozor. Nega useva. Posle rasađivanja, dok se biljke ne pri­ me, t r e b a u toku sunčanih d a n a zasenjivati biljke. Za to v r e m e t e m p e r a t u r a u leji t r e b a da je u granicama od 22 do 26 °C. Noću, naročito k a d a je vreme vrlo h l a d n o i vetrovito, leje sa usevima krastavca treba pokriti dvostrukim a s u r a m a . Nikako se ne srne dopustili da t e m p e r a t u r a padne ispod 15 °C. Nagle p r o m e n e t e m p e r a t u r e su vrlo štetne, pa je neophodan brižljiv i n e p r e k i d a n nadzor. Po s u n č a n o m danu dozvoljava se da t e m p e r a t u r a p o r a s t e do 30 °C. Provetravanjem se regulišu t e m p e r a t u r a , vlaga i priticaj svežeg vazduha. Ono m o r a da se obavlja pažljivo i redovno, u zavisnosti od spoljnje t e m p e r a t u r e , jačine i pravca vetra, jačine osunčavanja i stanja biljaka. Za vreme h l a d n i h d a n a

provetravanje se izvodi k r a t k o t r a j n i m podizanjem prozora j e d n o m ili dva p u t a u toku d a n a (prozor se samo podigne i o d m a h spusti), pri čemu se pazi da se leja ne rashladi suviše. Održavanje povoljnog režima vlažnosti u lejama u pr­ vim fazama razvoja biljaka ne predstavlja naročit problem. Intenzivno isparavanje stajnjaka vlazi u dovoljnoj meri zem­ lju i vazduh u leji, te gotovo nije ni p o t r e b n o zahvati biljke sve do početka njihovog plodonošenja. Posle toga slede redo­ vna zalivanja u kraćim ili dužim vremenskim r a z m a c i m a . U početku, dovoljno je 15—20 lit. vode za zalivanje useva pod 1 prozorom, dok su kasnije, kad v r e m e otopli, p o t r e b n e znat­ no veće količine. Voda za zalivanje treba da je mlaka (oko 25 °C). Počev od maja, krastavac u leji može se navodnjavati običnom, ali ne previše h l a d n o m vodom. Neposredno posle zalivanja leje treba pokriti a s u r a m a i dugo provetravati. U toku vegetacije usev treba prehranjivati više p u t a . Najjednostavnija je u p o t r e b a mineralnih đubriva razmućenih u vodi ili r a s t u r e n i h po površini p r e d zalivanje. U 100 lit. vode r a z m u t i se 70—100 g n i t r a t a , 150—200 g superfosfata i 70—100 g kalij umove soli. Kad biljke stupe u fazu plodonoše­ nja, doze treba udvostručiti. J e d n o m k a n t o m rastvora (10—12 1) zaliti površinu koju pokriva j e d a n prozor. K a d a se đubriva r a s t u r a j u u suvom stanju, r a č u n a se 2—3 g nitrata, 5 g su­ perfosfata i 3 g kalijumove soli za svaku biljku. Kasnije se ova n o r m a udvostručuje. Prihranjivanje se ponavlja u intervalima od 10—15 dana. Sorte bujnog p o r a s t a t r e b a orezivati. Prvo se oreže gla­ vno stablo iznad 6 ili 7 lista, a kasnije i vreže 1. i 2. reda, p r i č e m u se ostavljaju na n j i m a po 2 ploda. Orezivanje glavnog stabla iznad 3 lista ne daje d o b r e rezultate. Važan uslov za postizanje visokih prinosa jeste držanje prozora na lejama do početka ili čak do kraja j u n a . R a n o uklanjanje prozora usporava p o r a s t i plodonošenje biljaka usled izraženih dnevnih kolebanja t e m p e r a t u r e i povremenih zahlađenja. Berba krastavca posejanog oko 1. februara otpočne u prvoj polovini aprila. U toku plodonošenja, koje u n a š i m p r i l i k a m a traje do početka jula, obere se 8—12 kg plodova sa 1 m 2 .

Osim r a n e (zimsko-prolećne) proizvodnje krastavca, u toplim lejama se vrlo često zasniva p o p u l a r n a (prolećna) proiz­ vodnja. Krastavac se u t o m slučaju pojavljuje kao druga kultura, posle rasada. Za ovu proizvodnju odgaji se rasad u saksijama na sličan način kao i za r a n u proizvodnju. Rasa­ đivanje se obavlja k r a j e m aprila ili početkom maja, o d m a h posle iznošenja rasada. Plodonošenje otpočne krajem maja ili početkom juna. Mogu se ostvariti prinosi od 5—6 kg plo­ dova po 1 m 2 .

PROIZVODNJA

KRASTAVACA GNEZDIMA

U

ZAŠTIĆENIM

Salatne sorte krastavca (delikates, sunčani potok) uspeš­ no se proizvode u zaštićenim gnezdima. Ova proizvodnja omogućuje ranije plodonošenje za 20—30 dana. Krastavac se može proizvesti direktno iz semena ili iz rasada. Za oba načina proizvodnje mogu se koristiti tzv. to­ pla gnezda (na čijem d n u je svež stajnjak kao materijal za zagrevanje) ili hladna gnezda. Gnezda se sačine, kako smo već napred naveli, na rastojanju između redova 100—120 cm i u ledu 50—60 cm, pa se u njih seje ili sadi krastavac. Setva u gnezdu obavlja se kada je t e m p e r a t u r a zemlji­ šta o k o 12 °C (u topla gnezda krajem m a r t a a u h l a d n i m po­ lovinom aprila). U gnezda se seje A—5 semenki koje su pret­ h o d n o n a b u b r e n e ili čak proklijale. Seme se prekriva kompo­ stom (1—2 cm), pa se gnezda pokrivaju plastičnom folijom u obliku zvona. U fazi prvog pravog lista vrši se proređivanje, p r i čemu se ostavljaju po dve biljke u kućici. Pri proizvodnji iz r a s a d a plodovi dospevaju 10—15 dana ranije u odnosu na proizvodnju d i r e k t n o iz semena. Rasad se proizvodi u toploj leji. Setva se obavlja u saksije (3 do 4 semenke) ili u džifi saksije, hranljive kocke, busen zemlje, ve­ ličine 1 0 x 1 0 cm, j e r krastavac ne podnosi uobičajeno presa­ đivanje. Setva se obavlja na oko 30 d a n pre sadnje (polovi­ n o m februara). Do nicanja t e m p e r a t u r a se održava oko 25 °C, a po nicanju na 18—20 °C u toku d a n a i 16—18 °C u toku noći. U fazi razvijenih kotiledona vrši se proređivanje tako da se ostavljaju po 1—2 biljke u saksiji. Dalja nega r a s a d a

je u održavanju t e m p e r a t u r e o k o 22 °C i relativne vlažnosti vazduha oko 80 %, u zalivanju svakih 5—7 dana sa 5—10 l 2 vode na m , zaštiti useva, 1—2 prihranjivanja vuksaloin, fertigalom i 1—2 podsipanja biljaka k o m p o s t o m radi obrazova­ nja d o p u n s k i h korenčića. Sadnja se obavlja polovinom m a r t a u topla gnezda, odnosno p o č e t k o m aprila u hladna gnezda, a zatim se biljke prekriju folijom u vidu zvona. Nega useva, bez obzira na način proizvodnje, sastoji se u r e d o v n o m zalivanju svakih 10—12 d a n a i zaštiti od antraknoze d i t a n o m M-45 (0,15%), protiv plamenjače cinebom i pro­ tiv pepelnice k a r a t a n o m WP 0,1%. Zaštita se obavlja po pot­ rebi, a najčešće u razmaku od 10 do 15 dana. Mala z a p i e m i n a zaštićenih gnezda otežava regulisanje t e m p e r a t u r e i relativne vlažnosti vazduha. Pri visokoj spoljnoj t e m p e r a t u r i n e o p h o d n o je otkrivati biljke, a prvih dana maja, po p r e s t a n k u opasnosti od mraza, plastična folija i no­ seća konstrukcija se skidaju. Posle toga nega biljaka je kao i u njivskoj proizvodnji. To znači da je p o t r e b n o održavali vlažnost zemljišta oko 80% PVK (zalivanje svakih 7 —10 da­ na sa 250—300 m 3 vode po h e k t a r u ) , izvršiti m e đ u r e d n u ob­ radu (dok biljke ne zatvore redove) i 2 prihranjivanja sa 20 g NPK đubriva (u odnosu 1 : 1 : 1) na m 2 n e p o s r e d n o posle sad­ nje i u fazi obrazovanih prvih plodova. Pri zaštiti useva tre­ ba izvršiti folijarno prihranjivanje biljaka. Pri proizvodnji direktno iz semena berba počinje po­ četkom j u n a , a pri proizvodnji iz r a s a d a krajem maja. Berba se vrši svaka 2—3 dana, što omogućuje obrazovanje novih plo­ dova. Prinos krastavaca zavisi od veličine ploda i kreće se od 4 do 6 kg/m 2 , u zavisnosti od sorte.

I

Sadnja r a s a d a (u fazi 2—4 prava lista) u plastenicima sa gre­ janjem vrši se krajem februara ili p o č e t k o m m a r t a (a može i ranije ako su t e m p e r a t u r n i uslovi pogodni za gajenje). U t o k u vegetacije redovno se odstranjuju bočne grane i suvi listovi. Za gajenje tikvica p o t r e b n a je t e m p e r a t u r a 25—28 °C danju (oblačnih d a n a o k o 22 °C) i oko 16 °C noću. I . P r i p r e m a zemljišta je ista kao za krastavac. ili folijarno. Za zalivanje svih biljaka iz ove familije najpovoljnija je topla voda t e m p e r a t u r e bliske tem­ p e r a t u r i u zaštićenom p r o s t o r u . kao i svi žuti. Pri t o m se setva obavlja u saksije ( 8 x 8 cm). u fazi plodonošenja svakih 5—8 d a n a sa 10 1 vode na m 2 .Tikvice se u plasteniku gaje kao drugi usev posle neke ra­ ne k u l t u r e (salate ili r a s a d a ) . Sadnja se najčešće obavlja krajem m a r t a ili početkom aprila. podižu i bočne s t r a n e tunela. U niskim tunelima proizvode se rane. plas­ teniku). p r i višim spoljnim temperatura­ ma. Nega r a s a d a je uobičajena. zatim se do obrazovanja plo­ dova zaliva svakih 10—12 dana. kompleksnim đubrivom (vuksal). Bočne grane se blagovremeno odstranjuju. U plastenicima sa grejanjem prvi plodovi dospevaju oko prvog maja. žbunaste sorte. Prihranjuje se kao i krasta­ vac. Sad­ nja je u redove sa r a s t o j a n j e m 100x50—60 cm. a u plastenicima bez grejanja krajem m a r t a . Rasad se gaji u toplom zaštićenom p r o s t o r u (leji. U jesenjoj proizvodnji b e r b a je krajem s e p t e m b r a i p o č e t k o m o k t o b r a . a kod ši­ rih tunela u dvoredne pantljike sa r a s t o j a n j e m između pantljika 180—100 cm i između redova 50 cm. p r i čemu je najveća količina plodova u toku j u n a . Plastična folija se počet­ k o m maja skida. Do formiranja prvih plodova usev se oko­ pava 1—2 p u t a uz lako ogrtanje stabla. Dobre rezultate daje gajenje sor­ te beogradska. Prinos plodova do početka jula dostiže i 3—8 kg/m 2 . Najčešće se tikvice u niskim t u n e l i m a proizvode iz ra­ sada. a relativna vlažnost vazdu­ ha o k o 65% uz vlažnost zemljišta 80—85% PVK. R a d i dužeg plodonošenja može se u fazi b e r b e češće prihranjivati sa 200 g NPK /10 m 2 . Prvih 10—15 d a n a posle sadnje provetravanje se vrši s a m o sa čeonih strana. a u r e d u 50—60 cm. Pri korišćenju niskih tunela (širine do 140 cm) sad­ nja je u j e d n o m redu na rastojanju 50 cm u redu. krajem februara ili p o č e t k o m m a r t a . a zatim se. Za jesenju proizvo­ dnju sadnja se obavlja krajem jula i p o č e t k o m avgusta. a bez grejanja o k o polovine maja. Ostale mere nege su iste k a o i za lubenicu. a biljke se u fazi 2—4 lista sade u p r e t h o d n o pripremljeno zemljište (kao za krastavac). stari listovi. N e p o s r e d n o posle sadnje izvrši se prvo zalivanje.

Setva se obavlja između 1. Ako stanje useva iziskuje. Krajem j a n u a r a izgradi se topla leja (ukopana) na sloju stajnjaka od oko 50 cm u koju se poredaju saksije p r o m e r a 10—12 cm. vrši se 1—2 prihranjivanja na sličan na­ čin kao što se prihranjuju krastavci. Tikvica se često gaji u toplim lejama kao rani ili polurani usev. Biljke se razmeštaju u dva reda po dužini leje »na trougao«. svaka biljka se zalije m l a k o m vodom. uklanjaju se samo bočni izdanci koji se formiraju u pazuhu listova. Najče­ šće. a r a z m a k između biljaka u r e d u treba da je 70 cm. Oprašivanje je vrlo jednostavno i brzo: prašnicima m u š k i h cvetova natrljaju se . Nega rasađenih bilja­ ka je dosta jednostavna. Prinos do kraja maja iznosi oko 10 kg na 10 m 2 . Osim provetravanja i razrahljivanja zemlje između biljaka treba ih p r e m a potrebi zahvati. Koriste se isključivo žbunaste sorte. a kasnije svaki d a n (što potpomaže obrazovanju novih cvetova i plodova). a do kraja jula 40—50 kg na 10 m 2 . do početka plodonošenja usev nije p o t r e b n o zalivati. Vrhovi biljaka ne smeju se zalamati. Posle rasađivanja. Kasnije ka­ da pčele i drugi insekti počnu da posećuju cvetove prestaje p o t r e b a za veštačkim oprašivanjem. U svaku saksiju poseje se po j e d n a naklijala semenka. i 10. februara. Rasađivanje na stalno mesto. koji se koriste za dobijanje semena ili i s h r a n u stoke. Tehnika gajenja sastoji se u sledećem. Rasad se neguje na sličan način kao rasad krastavca. izuzev ako usled nepo­ voljnih vremenskih prilika pčele ne lete. u novu leju. Posle završene berbe u tehnološkoj zrelosti (kraj jula) m o g u se biljke i dalje negovati do bota­ ničkog zrenja plodova. Leja t r e b a da ima zemljišni sloj od oko 25 cm. Tako se može ostvariti još 30—40 kg zrelih plodova uz oko 100—130 kg semena na 10 m 2 . Prve ženske cvetove t r e b a veštački oprašiti. U toku maja bere se svaka 2—3 dana.Berba počinje polovinom maja i najčešće traje do kra­ ja jula. vrši se počet­ kom m a r t a . Između redova se ostavlja rastojanje od oko 80 cm.

koji su p r e v a s h o d n o namenjeni gajenju osetljivih staklenič­ kih k u l t u r a (paradajza. p a p r i k e ) . novo­ sadska m a s l e n k a i dr. leje se pre­ kopavaju. U n a š e m podneblju. j e d a n m u š k i cvet dovoljan je za oplodnju 3—4 ženska cveta. gde se javlja k a o predusev ili n a k n a d n i usev. Plodonošenje o t p o č n e krajem m a j a i traje do kraja ju­ na. Zato se salata u našim staklenicima gaji malo. P r i p r e m a r a s a d a tikvica planira se u zavisnosti od vre­ m e n a k a d a će leje biti slobodne. paradajza i paprike. U t o m slučaju biljke će u vreme rasađivanja imati 3—4 lista. vites. d o p u n e zemljom i u njih rasade tikvice. brioso.tučkovi ženskih. majska kraljica. r a d n e sna­ ge i dr. n a č i n i r a z m a k rasađivanja i sve ostalo isto je kao i k o d r a n o g useva. P r e m a tome. Poturana proizvodnja tikvica k a o n a k n a d n o g useva u t o p l i m lejama u n a s je više raširena u poređenju sa r a n o m . Dobrim p r i n o s o m s m a t r a se k a d a se od svake biljke u b e r e 10—15 kg. U staklenicima se najčešće gaje p o s e b n o opleme­ njene sorte. B e r b u t r e b a obavljati svakog. deci minor. veoma u s p e š n o u k l a p a u stakleničke plodorede. a m a n d a i mnoge druge). p a p r i k a . Kao k u l t u r a sa relativno k r a t k o m vegetacijom (55—70 dana). Plodonošenje o t p o č n e krajem m a r t a ili p o č e t k o m apri­ la i traje do kraja j u n a . rapid. obično krajem aprila ili p o č e t k o m maja. Sorte. Za uzgoj t o k o m jeseni i proleća m o g u se ko­ ristiti u n a s raširene sorte betnerova. toplijem i sunčanijem. U severnijim zemljama salata je veoma važna stakleni­ čka k u l t u r a i gaji se kao jedini usev ili u plodosmeni sa dru­ gim k u l t u r a m a . Zbog skromnijih p o t r e b a za t o p l o t o m i svetlošću nje­ no gajenje je u s p e š n o i preko zime. T e h n i k a proizvodnje rasada. Najpoznatije su holandske i druge severnoevropske sorte (deciso. sposobne da u uslovima o s k u d n e svetlosti d o b r o i brzo r a s t u . i to uglavnom jesensko-zimska k u l t u r a . Tikvice su manje osetljive p r e m a t e m p e r a t u r n i m kole­ banjima u p o r e đ e n j u sa krastavcem. gajenje salate u staklenicima uglavnom je necelishodno zbog toga što se ovde t o k o m zimskog perioda mogu dosta u s p e š n o odgajiti svetloljubive i rentabilnije vrste (paradajza. što može doprineti boljem iskorišćavanju staklenika. krastavaca. Sa 1 m 2 dobije se p r i n o s od 6—8 kg mladih plodova. O d m a h posle iznošenja r a s a d a kupusa. setvu t r e b a obaviti 25—30 d a n a p r e tog roka. . t a k o da se već u drugoj polovini m a j a prozori m o g u sasvim ukloniti. PROIZVODNJA SALATE U STAKLENICIMA Salata se lako i u s p e š n o može odgajiti u staklenicima. krastavac). ili sva­ kog drugog dana.

a za kasniju sadnju u toplim lejama ili staklenicima. Rasad salate može se odgajiti i na klasičan način setvom u leje ili stakleničke sandučiće napunjene zemljišno-đubrevit o m smešom. Mineralna đubri­ va se ne zaoravaju zbog toga što se korenov sistem salate razvija p l i t k o i što se usled čestih zalivanja m i n e r a l n a hraniva spuste d o p o t r e b n e dubine. U m o d e r n o j stakleničkoj proizvodnji rasad salate se od­ gaja uglavnom u presovanim kockicama veličine 3 ili 4 cm. te je zem­ ljište d o b r o snabdeveno ovim e l e m e n t o m . Staklenička zemljišta su uglavnom takva i pot­ p u n o odgovaraju salati. seje se 2—3 g semena po 1 m 2 . Setva se obavlja na redove s r a z m a k o m A—5 cm. krastavaca i p a p r i k e p o d koje se u n o s e velike količine stajnjaka i kalijuma.5—1. Relativna vlažnost vazduha odr­ žava se između 60 i 7 0 % . Uz n o r m a l n u negu rasadnice su gotove za s a d n j u posle 2 5 — 30 dana. a kasne sorte s krupnijim biljkama — na 25—30 cm između redova i na 20—25 cm u redu. Posle oranja zemljište se obradi frez-mašinom. Priprema zemljišta i rasađivanje. Setva se obavlja p i l i r a n i m s e m e n o m : koriste se specijalne mašine koje ulažu po j e d n u s e m e n k u u konusno udubljen je kocke. Pri t o m e t r e b a računati da od setve do rasađivanja p r o t e k n e približno 30 dana. U n a š e m podneblju svetlosni uslovi ne ograničavaju ga­ jenje salate čak ni u zimskim mesecima. t j . Vreme setve se podešava p r e m a pla­ n i r a n o m r o k u sadnje. j e r u to v r e m e može da . Đubrenje salate t r e b a da se zasniva na p r e t h o d n o j ana­ lizi zemljišta. Po s u n č a n o m vre­ m e n u t e m p e r a t u r a treba da se održava između 12 i 20 °C. Veoma je važno da se do nicanja održava t e m p e r a t u r a 15—18 °C. Salata ima k r a t a k vegetacioni period i brzo raste. Pri sve­ mu t o m e nije pogrešno ako se p r e d sadnju salate unesu umerene količine azota (20—30 kg/ha) i fosfora (40—50 kg/ha). Razmak između biljaka zavisi od sorte. ali je bolje da se pikira n a r a z m a k u 5 x 5 cm.0—6. Više dnevne i niže noćne t e m p e r a t u r e obezbeđuju brzo rastenje biljaka i formiranje čvrstih.5. Obično se koristi nepikirani rasad. Sadi se na leje (trake) sa 5—6 redova. Optimalna vrednost pH zemljišta za salatu je 6. T e m p e r a t u r e iznad 20° us­ poravaju rastcnje pa je p o t r e b n o da se intenzivnim provetravanjem onemoguće. o n d a se nakon p r i p r e m e zemljišta površina staklenika izmarkira valjkom sa kockastim izbočinama koje u zemljištu ostavljaju otiske ve­ ličine 4 x 4 cm. Zemljište se ore na d u b i n u 20—25 cm. Rane sorte s ma­ njim biljkama sade se na 2 0 x 2 0 cm. bogatom o r g a n s k i m m a t e r i j a m a .Odgajanje rasada. m o r a biti o p t i m a l n e vlažnosti. a ako je v r e m e oblačno 10—12". U ove jamice spuste se kockice sa biljkama. poravna i izmarkira. Seme se pokrije đ u b r e v i t o m smešom U sloju 0. S jeseni i s proleća može se odgajiti i kao međuusev.0 cm. Unošenje kalijuma nije n e o p h o d n o p o š t o se salata u našim staklenicima gaji posle paradajza. u vreme k a d a korenov sistem biljčica počne da probija kocku. Salata najbolje uspeva na p l o d n o m i s t r u k t u r n o m zemljištu. kom­ p a k t n i h glavica. a posle nicanja 10—12°. Osobito važan činilac je t e m p e r a t u r a . j e r se sa 1 m 2 dobije približno 1200 biljaka. Sadnja se obavlja r u č n o ili m a š i n a m a sadilicama. zaliju i pokriju plastičnom folijom ili a s u r a m a dok seme ne počne da niče. U velikim m o d e r n i m staklenicima salata se često bere mašinama. Z a t o se visoki i kvalitetni prinosi m o g u dobiti samo ako se usevu obezbcde optimalni uslovi u svim fazama raz­ voja. Ako je r a s a d proizveden u kockicama. Za 1 ha useva p o t r e b n o je 100—120 m 2 r a s a d n e površine. U toku noći t e m p e r a t u r a tre­ ba da b u d e A—6° niža od dnevne. Unošenje o r g a n s k i h i mineralnih đubriva naj- češće nije p o t r e b n o j e r od ranijih obilnih đubrenja glavnih slakleničkih useva o s t a n e dovoljno hraniva za salatu. Pri t o m e t r e b a imati u vidu da je ova biljka veoma osetljiva na visoku koncentraciju soli u zemljištu. Zasejane kocke se slažu u t r a k a m a . takođe. Nešto viša t e m p e r a t u r a u p r o s t o r u s r a s a d o m (do 15°) može se dozvoliti s a m o k a d je vreme sunčano. Za sadnju u o k t o b r u i novembru r a s a d se odgaja na otvorenim lejama. Nega useva. Zemljište. ili 2 0 x 1 5 cm. na dubinu na kojoj su rasadnice dotle rasle. između kojih se ostavljaju staze široke 50^—60 cm. pa se i sadnja podešava p r e m a zahtevima takve tehnologije (salata se gaji u zemljištu z a s t r t o m plastičnim fo­ lijama).

jeseni i zime. Sa odsečene biljke od­ s t r a n e se donji. Najpovoljnija je sukcesivna se- . U vreme formiranja glavica t r e b a paziti da pre­ velika vlažnost zemljišta i vazduha ne prouzrokuje pojavu gljivičnih bolesti. a noću 5—8 °C. a s proleća 30—35 dana. Veoma je korisno i obogaćivanje atmosfere u stakleniku ugljendioksidom. uz kvalitetne glavice. a posle pikiranja oko 15'C. Najbolje je da se u prvim fazama razvoja održava vlažnost na nivou 7 5 — 8 0 % maksimalnog vodnog kapaciteta zemljišta. Prosečna teži­ na glavice kreće se do 200 g. U zaštićenom p r o s t o r u gaji se najčešće glavičasta sala­ ta. a u fazi prvog lista biljke se pikiraju u sak­ sije (hranljive kocke) dimenzije 5 x 5 cm. Pogodne s o r t e su nansen. Naj­ povoljnije je da se salata proizvodi iz pikiranog rasada. sa k o r e n o m nagore. Pri t o m e je za n o r m a l a n r a s t n e o p h o d n a t e m p e r a t u r a od 15 do 18 "C u t o k u sunčanih i oko 14 °C to­ k o m oblačnih dana. odno­ sno n a k n a d n a k u l t u r a posle paradajza. Za 15—20 d a n a dobij a se kvalitetan r a s a d sa 3 ^ 1 lista. Glavice se odsecaju o š t r i m nožem. U z i m s k o m periodu od rasađivanja do stasavanja salate p r o t e k n e 40—45 dana.podnese slabo zasenjivanje. Relativna vlažnost vazduha t r e b a da b u d e 70—80 %. Do nicanja treba obezbediti t e m p e r a t u r u oko 20°C. n a r o č i t o ako se salata gaji zimi. a u v r e m e obrazovanja glavica 60—65%. m a d a salata r a s t e i na nižim t e m p e r a t u r a m a (10—12 °C). ali sporije. U m o d e r n i m staklenicima prihra­ njivanje se obavlja p u t e m sistema za navodnjavanje. Pri t o m e treba voditi r a č u n a da salata stasa p r e nego što glavni usev počne da ostavlja jaku senku. Sa 1 m 2 u b e r e se 15—25 n o r m a l n o razvijenih glavica. često i više. r e n a t a i dr. Relativno niske tempe­ r a t u r e n e o p h o d n e za r a s t omogućuju gajenje u zaštićenom p r o s t o r u sa grejanjem i bez grejanja. U d o b r o odgajenom usevu ne treba da i m a više od 2% glavica koje nisu za tržište. U zavisnosti od tipa zaštićenog p r o s t o r a i mogućnosti zagrevanja salata se može u s p e š n o gajiti u toku r a n o g prole­ ća. j e r o n a daje najveće prino­ se. Ako se prodaju »na komad«. ili se seje pilirano seme u hranljive kocke. berba se može početi i n e š t o ranije. Salata je česta predk u l t u r a p r i gajenju krastavaca i paradajza ili rasada. Berba i prinos. stari listovi. Berba se obavlja kad glavice b u d u p o t p u n o formirane. dovoljno zbijene i čvrste. Salata ima velike p o t r e b e za vlagom u zemljištu i vazd u h u . Po potrebi. o d n o s n o 20—35 t / h a . a rede ostali varijeteti salata. Pri t o m e o n e treba da su p o t p u n o suve. U Holandiji i nekim drugim zemljama salata se bere specijalnim m a š i n a m a . Salata se proizvodi iz r a s a d a . sadnje i b e r b e zavisi od celokupne proiz­ vodnje u zaštićenom p r o s t o r u . staklenički usev salate se može prihranjivati lako rastvorljivim azotnim đubrivima. u m a n j i m dozama (120—150 kg KAN-a po ha). deci-minor. a zatim se glavice slažu u plitke košare ili letvarice. što zavisi ne samo od sorte već i od uslova gajenja. Vreme setve. Usev se navodnja­ va kišenjem. Rasad se proizvodi u ot­ vorenim ili toplim lejama u zavisnosti od v r e m e n a setve. Pri pikiranju setva se obavlja gusto. p a p r i k e i drugih slič­ nih useva.

Za gajenje u toplim lejama koriste se sorte glavičastih salata. Pogodnim s o r t a m a m o g u se s m a t r a t i betnerova. a protiv puževa lim a x (1.5 do 3 kg/m 2 . Posle nicanja u leji se održava t e m p e r a t u r a od 10—12°C. sorte i vremena berbe i kreće se od 1. U fazi obrazovanja 6 — 7 listova usev treba p r i h r a n i t i za 20—30 g azolnog đubriva na 1 m 2 ili uz zaštitu useva izvr­ šiti 1—2 folijama prihranjivanja kompleksnim đubrivom (vuksal 0. i na­ s u t u zemljišno-đubrevitom mešavinom debljine 15—16 cm. Slično deluje i ne­ d o s t a t a k svetlosti. kada se pojavljuju niske t e m p e r a t u r e . gde se plastika postavlja tek p o č e t k o m o k t o b r a . Biljke se r a s a đ u j u u novoizgrađenu toplu leju. Salata je vrlo pogodna k u l t u r a za uzgoj u toplim leja­ ma j e r ima k r a t a k vegetacioni period. i to o d m a h po skidanju p r e t h o d n o g useva. U zavisnosti od krupnoće sorte raz­ m a k sadnje je 15—25x15—25 cm. avgusta pa do početka m a r t a . Rasad je prispeo za rasađivanje k a d a se na biljkama obrazuju A—5 listova. a sledeće okopavanje je za 10—15 dana. Posle sadnje (5—6 dana) usev se plitko okopava. Za jesenju proizvodnju koriste se najčešće ni­ ski tuneli. a leje nepokrivene a s u r a m a tokom čitavog dana. Za zaštitu salate upotrebljava se benlejt 0.4 0 g NPK đubriva ( 1 : 1 : 1). što obično biva približno mesec dana posle setve.2% ili si. Seje se u toplu leju for­ m i r a n u na sloju toplog stanjaka debljine 30—35 cm. Berba salate je sukcesivna u zavisnosti od formiranja glavica.5 cm debelim slojem prosejane đ u b r e v i t e zemlje. s tim što pri setvi u avgustu i s e p t e m b r u salata dospeva za 2—2 i po meseca. Pri sadnji u pantljike os­ tavlja se r a z m a k između pantljika 60—80 cm. maj­ ska kraljica i dr. s k r o m n e zahteve pre­ ma t e m p e r a t u r i i j e d n o s t a v n u tehniku gajenja. U toku kasne jeseni. Salata veo­ ma d o b r o uspeva na zemljištu bogatom organskom materi­ j o m i zato se đ u b r i zgorelim stajnjakom (2—3 kg/m 2 ) uz 3 0 .tva LI razmacima od 7 do 20 d a n a počev od 15. Više t e m p a r a t u r e loše utiču na kvalitet rasada. Zalivanje se obavlja p r e m a stanju useva svakih 7—10 dana sa 5—10 1 vode na n r . dok biljke ne zatvore redove. To znači da je uz k o n t i n u i r a n u sadnju i dospevanje salate takvo. zime i ranog proleća salata najbolje uspeva u plastenicima sa d o p u n s k i m grejanjem. Zemljište se za proizvodnju salate m o r a d o b r o pripre­ miti. i po­ krije 0. pa je n e o p h o d n o da stakla budu uvek či­ sta. sa slojem toplog stajnjaka od 30—35 cm i slojem zemlje od o k o 20 cm na r a z m a k u 20 X 20 cm. na du­ binu oko 5 cm. oblačnih o k o 14 °C i noću 5—8 °C.05% (protiv sive truleži i plamenjače). Uspešno se može odgajiti kao n a k n a d n i usev u toplim lejama. s r e d i n o m i krajem novembra ili p o č e t k o m decembra. a za zimsku i prolećnu proizvodnju najpovoljniji su plastenici. gde se može održavali optimalna t e m p e r a t u r a sun­ čanih dana oko 16 °C.5 kg/100nr). odnosno prvi mrazevi. mlade biljčice p o s t a n u vrlo nežne i lako obole.). Vreme setve se utvrđuje u zavisnosti od v r e m e n a k a d a se želi da salata dospe. Za proizvodnju u j a n u a r u i februaru setvu treba obaviti u tri roka: početkom. 2 Na 1 m površine leje o m a š k e se poseje 2—3 g semena. . a p r i n o s zavisi od gustine biljaka. Sadnja se obavlja u redove ili četvororedne panlljike (kod širokih plastenika). a u kasnijoj proizvodnji pri nižim t e m p e r a t u r a m a za 2 i po do 3 meseca.

Najčešće se nakvašeno seme lubenice (po j e d n a semenka) seje u saksije (dimenzije 8 — 1 0 x 8 — 1 0 c m ) . Setva se obavlja u stak­ leniku ili toploj leji polovinom februara (35—40 d a n a p r e sad­ nje). p o đ u b r e n o zgorelim 2 stajnjakom (5—10 kg/m ) i NPK đubrivom. Posle sadnje biljke se d o b r o zaliju. nije š t e t n o ako se t e m p e r a t u r a povisi i do 25°. sigetsep i si. Kada je vreme vedro. Posle ukorenjavanja. PROIZVODNJA LUBENICA U PLASTENICIMA Za proizvodnju u plastenicima k a o i staklenicima treba koristiti r a n e sorte i hibride tipa m r a m o r n a . Naročito se treba b r i n u t i da usev ne pati od n e d o s t a t k a vlage. Salata najbolje r a s t e na t e m p e r a t u r i o k o 15°. u hladne leje. Lubenica se proizvodi iz rasada. uz re­ lativnu vlažnost vazduha 70—75%. Međutim. kad biljke p o č n u da zavijaju glavice treba obustaviti zalivanje. Najčešće se lubenica proizvodi kao r a n a prolećna i zimska. oko svake biljke rasturi se 10 g đubriva. sadnja se obav­ lja u prvoj polovini m a r t a . U zagrevanim staklenicima i plastenicima setva i sadnja se m o g u obaviti u februaru. a p r i gajenju bez p o t p o r e lubenice se sade u redove 1 5 0 x 6 0 cm. Pri gajenju uz žičanu p o t p o r u sadnja se najčešće obavlja u dvoredne pantljike na rastojanju 120 X 60 + 6 0 x 5 0 — 60 cm. o d n o s n o polovinom jula (za jese­ nju proizvodnju). Dalja nega r a s a d a je uobičajena. a za jesenju pro­ izvodnju u avgustu. N o r m a l n o negova'ne biljke stasaju 35—50 dana posle rasađivanja. Prihranjivanje se obavlja 2 nedelje posle rasađivanja nit r a t n i m đubrivom. šugar bebi. U d o b r o pripremljeno zemljište. zavisno od sor­ le. Plastenik treba redovno provetravati k a k o bi . tem­ p e r a t u r a se može povećati na o k o 25 °C. I pri ovoj proizvodnji značajno je kalemljenje lubenice na tikvu vrg. a u fazi plodonoše­ nja i do 30 °C. Sa jednog m 2 dobije se oko 20 glavica. a t e m p e r a t u r a se održava na 20—22 °C danju. a zatim usev opraši i po potrebi zalije. j e r voda koja zaostane između listova izaziva truljenje. a za jesenju proizvodnju polovinom j u n a .Usev se brižljivo neguje kao i sve druge k u l t u r e u top­ lim lejama. o d n o s n o oko 16 °C noću.

. Stablo lube­ nice se m o r a usmeravati u r a s t u k a k o bi do skidanja folije polovinom maja cela biljka bila zaštićena od niskih tempe­ r a t u r a . Prihranjivanje se obavlja o d m a h posle sadnje i u vreme pimog cvetanja sa 20—30 g NPK đubriva na m2. Viša t e m p e r a t u r a zemljišta p o d c r n o m folijom. Prinos lubenica kreće se od 4 do 8 kg/m 2 PROIZVODNJA LUBENICA U N I S K I M TUNELIMA Rana proizvodnja lubenica veoma je uspešna u niskim tunelima bez grejanja. koja se uko­ pa sa s t r a n e u zemlju (na 10 cm). Sve ostale m e r e nege su uobičajene a p r i n o s se kreće od 2—5 kg/m 2 . đ u b r e n o m sa 6 kg stajnjaka i 30 g NPK đubriva na m 2 . Svako slabio se vezuje za žičanu konstrukciju. U zagrevanim plastenicima berba počinje polovinom ma­ ja. Pri gajenju uz žičanu konstrukciju ostavljaju se tri stabla (glavno i prva dva bočna). Uz okopa­ vanje se m o g u obaviti j e d n o do dva ogrtanja ili se biljke do­ p u n s k i podsipaju slojem od 5—10 cm k o m p o s t a ili zemljišne smeše. plame­ njača) ili k a r a t a n o m 0. s t i m da se iza poslednjeg ploda ostave 3—4 lista.se snizila visoka relativna vlažnost. u h l a d n i m za 20—30 dana kasnije.5—2 m. sa setvom u t o k u m a r t a . U n i s k o m tunelu sadi se j e d a n red lubenica pod j e d a n niski tunel.15% (antraknoza). a s a m i m t i m i pojačana mikrobiološka aktivnost u zemljištu. i to: do plodono­ šenja svakih 10—15 dana. postavi se crna folija. Zaštita useva obavlja se prska­ njem svakih 10—12 dana d i t a n o m 0. Na rasto­ janju 50—80 cm u r e d u n a p r a v e se otvori (nožem u obliku krsla) i tu se seje ili sadi lubenica. Folija mora d o b r o da prilegne na površinu zemljišta i da se d o b r o fiksira. a u jesenjoj proizvod­ nji u o k t o b r u . Na p r i p r e m l j e n o m zemljištu. U t o k u vegetacije reguliše se r a s t biljke. a u fazi plodonošenja svakih 7—10 d a n a sa 15—20 l/m 2 . Za ovu proizvodnju veoma je pogodno zastiranje zemljišta c r n o m plastičnom folijom. omogućuju bolju i s h r a n u biljke i ranije sazrevanje plodova (za 7—10 dana) u odnosu na proizvodnju bez c r n e folije. Ova stabla se zakidaju ta­ ko da se na njima ostave po dva do tri ploda. m a d a može i iz običnog ra­ sada ili d i r e k t n o iz semena. Vrh stabla se zakida k a d a dostigne visinu 1. i to kalemljenjem na vrg. stav­ ljaju se u plastičnu mrežu koja je vezana za noseću konstruk­ ciju plastenika i tako se dalje razvijaju. Lubenica se proizvodi najčešće iz ra­ sada. dok se ostala zakidaju. koja omogućuje razvoj p r e svega gljivičnih oboljenja. suvi listovi. U t o k u vegetacije redovno se zaliva. Proizvodnja r a s a d a je uobičaje­ na. P o s a đ e n e biljke zaštićuju se plastičnom folijom u vidu niskog tunela. dovoljno vlage. U t o k u vegetacije redovno se skidaju stari. K a d a plodovi dostignu prečnik od 10 cm. Okopavanje useva je redovna m e r a nege i obavlja se 4—5 p u t a u toku vegetacije na d u b i n u 10—15 cm.P/» (pepelnica).

k a k o bi isparavanje biljaka bilo što manje. Ovakav rasad se razvija u toploj leji pri tem­ p e r a t u r i o k o 25 °C i visokoj relativnoj vlažnosti vazduha od 90 %. U zaštićenim gnezdima može se izvršiti setva semenki ili sadnja r a s a d a lubenice. koje obrazuju plodove ve­ ličine 1—1. Za r a n u proizvodnju koriste se sor­ te stoks. posle setve ili sadnje postavlja se noseća konstrukcija sa plastičnom folijom.2 %. vrši se kalem­ ljenje. od­ nosno do prvih d a n a aprila u h l a d n a gnezda. Šest do s e d a m dana po­ sle kalemljenja formiran je kalus i dalje se nastavlja uobičaje­ na nega rasada. što omogućuje za 15—20 d a n a ra­ nije sazrevanje plodova. Rasađivanje P r i p r e m a zemljišta za proizvodnju sastoji se u obilnom đ u b r e n j u stajnjakom t o k o m jeseni. U k u p n a količina stajnjaka iznosi 400—600 m c / h a pri đ u b r e n j u cele površine. vlaž­ nosti vazduha i zemljišta (zalivanje svakih 5—7 dana sa 5—10 2 lit. a zatim se snižava na o k o 16 °C. Setva se obavlja na 30—35 d a n a p r e sadnje. Ka­ lem lubenice stavi se u rascep podloge vrga tako da stablo i kotiledoni d o b r o prilegnu j e d n o uz drugo. Pored toga. Sadnja se obavlja polovinom m a r t a u topla gnezda. S r a s t o m prvog lista t e m p e r a t u r a se održava na 20—22 °C d a n j u i oko 15 °C noću. Bez obzira na k a r a k t e r gne­ zda. a imaju izraženu veću u k u p n u o t p o r n o s t .1%) i pla­ menjače (cineb 0. Na stablu lubenice ispod kotiledona napravi se klinasti presek stabla dužine k a o i rascep na vrgu (1. uz relativnu vlažnost vaz­ d u h a o k o 65 %. o d n o s n o 150—200 m c / h a p r i đ u b r e n j u u kućice. 0. Do nicanja se održava t e m p e r a t u r a od 25 °C. Spojno mesto se obavije vatom. vode na m ) obavezna je zaštita protiv a n t r a k n o z e (ditan 14—45 u konc. P r e kalemljenja biljke se d o b r o zaliju i zatim se bilj­ ke lubenice vade i stavljaju u sud s vodom. gnezda mogu biti top­ la. sigetsep i si.20%) u r a z m a c i m a od 10 do 15 d a n a ili po p o t r e b i . Kao i za proizvodnju krastavaca. i to u saksije. P o r e d regulisanja t e m p e r a t u r e .5— 2 cm. s tim što se vrg seje u saksije ( 8 x 8 cm). krat­ k i m stablom. gnezda. veoma dobre rezultate daje kalemljenje lubenica na tikvu vrg (Lagenaria vulgaris). što omogućuje dobijanje r a s a d a sa čvrstim. U toplim gnezdima moguća je za oko 10 dana ranija setva ili sadnja nego u hladnim. sazrevanje plodova je ranije. Prvih d a n a po kalemljenju vrši se zasenjivanje leje. Pored stajnjaka zemljište se đ u b r i sa 300 kg NPK đubriva ( 1 : 1 : 2 ) po ha. 2—3 dana posle nicanja. m r a m o r k a . koja štiti lubenicu od izmrzavanja. pepelnice (karatan WP 0. U fazi otvorenih kotiledona. U t o k u proizvodnje r a s a d a p r i m e n j u j u se sve r e d o v n e m e r e nege. ili hladna. ka­ ko bi se sprečilo suvišno isparavanje.15%). Naklijalo seme lubenice i vrga seje se istovremeno u toplu leju. sa svežim stajnjakom kao materijalom za zagrevanje.5 kg. i to po čitavoj površini ili samo u kućice. Proizvodnja rasada Rasad se proizvodi u toploj leji ili plasteniku. hranljive kocke ili b u s e n ledinskog zemljišta ( 1 0 x 1 0 cm).. U proizvodnji r a n i h lubenica.PROIZVODNJA LUBENICA U ZAŠTIĆENIM GNEZDIMA lemljene lubenice mogu uspevati na nižim t e m p e r a t u r a m a (oko 18 °C). Pri p r s k a n j u protiv bolesti treba izvršiti i folijar­ no prihranjivanje vuksalom 0. Kalemljenje se vrši na zasenjenom mestu.5—2 cm). Kućice se mo­ gu praviti u jesen ili u proleće n e p o s r e d n o p r e d setvu ili sad­ nju. Ka- . Oštrim nožem ili žiletom (ili uskim o š t r i m šilom) zaseče se biljka vrga između kotiledonih listića u dužini 1.

po­ i m a n i usev. Ovo se obavlja p o m o ć u malih drvenih rašlji ili se p a k ispod dela stabla gde izbija list iskopa jamica. a u d r u g o m — kra­ jem marta. fo­ lija se u potpunosti skida.2%). a uz to dolazi do ob­ razovanja d o p u n s k i h korenčića. j e r lubenica j a k o reaguje na n e d o s t a t a k mikroelemenata (Mg. Pod jedan pro­ zor r a s a d e se po dve biljke (u dva reda duž leje). Sa m e r a m a zaštite k a o što smo naveli pri proizvodnji rasada lubenica.5 X 0. Na sličan n a č i n kao što se gaji dinja. kućice sa 5—6 semenki. dok se biljke ne razviju lako da zatvore redove. kako bi cela biljka bila ravno­ m e m o osvelljena. Način gajenja i kalemljenja opisani su u delu o proizvodnji lubenica u zaštićenim gnezdima. Pinciranje stabla (zakidanje vrha) i m a za cilj regulisanje r a s t a stabla. Cu).8 m p r i jednoj biljci u kućici. Za proizvodnju u lejama veoma je povoljno kalemlje­ nje lubenica na vrg. N e p o s r e d n o posle sadnje obavlja se zalivanje i do faze plo­ donošenja još dva-tri sa 250—300 m 3 vode/ha. Nega useva sastoji se u provetravanju (podizanju fo­ lije) radi održavanja t e m p e r a t u r e na 22—25 °C. Za r a n u proizvodnju t r e b a izvršili usmeravanje r a s l a stabla (posle skidanja lolije).5 do 2 X 0. Način gajenja i kalemljenja opisani su u delu o proizvodnji lubenica u zaštićenim gnezdima. U fazi prvog pravog lista usev se proređuje tako da u kućici ostanu dve najbolje raz­ vijene biljke. . Naime. Setva se obavlja prvih d a n a aprila. K a d a je spol joa t e m p e r a t u r a Iznad 20 "G i n e m a opasnosti od mraza. Vrhove vreža na kojima se z a m e t n u plodovi t r e b a orezati na 5—6 listova iza ploda. odnosno k a d a je t e m p e r a t u r a zemljišta o k o 12 °C. U toku vegetacije izvode se 2—3 okopavanja. pa se taj deo stabla postavlja u j a m i c u i zasipa zemljom. Stablo t r e b a pričvrstiti za zemljište radi zaštite od vetra. sa sitnijim plodovima (stoks. Razmak setve (a i sad­ nja) je 1.Pored proizvodnje iz r a s a d a lubenica se može proizvesti u zaštićenim gnezdima i d i r e k t n o iz semena. treba oba­ viti i folijarno prihranjivanje kompleksnim đubrivom (vuk­ sal 0. već kao n a k n a d n i . Prva b e r b a n a s t u p a polovinom juna. Usev se prihranjuje u fazi 4 lista (ili posle sadnje) i p o č e t k o m cvetanja sa 40 do 50 gr NPK đubriva (1 : 1 : 1) na m 2 . na taj n a č i n stablo se pričvrsti za podlogu. Okalemljeni ili n o r m a l n i r a s a d sadi se sredinom mar­ ta u leje koje imaju sloj zemlje 28—30 cm. a iz useva koji su rasađeni kao n a k n a d n a k u l t u r a — p o č e t k o m jula. Na jednoj biljci ostavi se 5—6 plodova. u toplim lejama se može odgajiti i lubenica. posle iznošenja r a s a d a drugih k u l t u r a . posle obra­ zovanja o d r e đ e n o g b r o j a plodova (3—4) zakida se stablo i lako pospeŠuje zrenje plodova. U prvom slučaju setva se obavlja krajem februara. a od početka plodonošenja zaliva se svakih 5—7 dana. što zavisi od nači­ na proizvodnje.8 do 1 m sa dve biljke u kućici ili 1. m e đ u t i m . Za proizvodnju u toplim lejama treba odabrali rane sorte.5 do 0. Za proizvodnju u lejama veoma je povoljno kalemlje­ nje lubenica na vrg. Lubenica se. a može se ostvariti prinos od 2 do 5 kg/m 2 . šuger bebi i si. Setva se obav­ lja u gnezda.). rede ja­ vlja kao glavni usev u toplim lejama. Prinos je 3—6 kg/m 2 . Prvi plodovi sazru k r a j e m j u n a .

Staklenički usevi dinje p r i h r a n j u j u se prvi put u vre­ me kad počne cvetanje. setva se obavlja 30—35 dana pre planiranog d a t u m a sadnje. kad je dan oblačan oko 2 0 — 22°. U staklenicima sa širinom odeljka 3. obrazuje pretežni deo ženskih cvetova. u m e r e n i m količina­ 2 ma vode (15 lit. Po pravilu. uporedo s brzim poras­ tom površina pod staklom. . U n a š e m podneblju pogodno vreme za sadnju je kraj j a n u a r a ili početak februara.Obično se praktikuje odsecanje vrha biljaka iznad tre­ ćeg lista. U mnogim zemljama s razvijenom stakleničkom proizvodnjom dinja se često sreće u staklenicima. kad plodovi n a r a s t u . persijska. može se ostvariti prinos od 7 do 8 kg/m 2 . inače bi se usled sopstvene težine otkinuli od biljke. Najviša vreža koja izbije ispod orezanog vrha u s m e r a v a se naviše kao vodica. te treba nastojati da relativna vlaž­ nost vazduha ne prelazi 60%. U oba slučaja pri­ menjuje se odgovarajući način orezivanja vreža. rica Fi i dr. U prvo vreme. Kad plodovi n a r a s t u do 10 cm u prečniku. zalivaju se redovno. a noću za 3—5° niža od dnevne. dok još n e m a pčela. Kada plodovi n a r a s t u 3—4 cm u prečniku. U s o r a t a sa sitnim plodovima ovakve mreže nisu ne­ ophodne. p r e m a slemenu špalira. s plodovima teškim 500—600 g. 30—50 g N i 50—60 g K 2 0 u 100 litara vode. Sve besplodne vreže trećeg reda se orezuju na dva. u skoroj budućnosti. najsnažni­ ja od njih se usmerava uspravno.). dok biljke ne počnu da zameću plodove. svi prekobrojni se o d s t r a n e . Na svakoj od ovih osnovnih vreža kasnije se ostave po 2—3 ploda koji najbrže rastu i koji su najbliži glavnim vrežama. Kasnije. sada. a na celoj biljci ostavi se 6—8 plodova. U zapadnoevropskim zem­ ljama biljke se vode vertikalno. naći svoje mesto kao r a n i staklenički usev. cvetovi se oprašuju ručno. U nas se. po svemu sudeći. a ostale dve horizontalno ili koso. inače. Biljke se pričvršćuju za vertikalne ili kose (krovolike) špalire od žice ili plastičnih mreža. ili se unese košnica s pčelama./m ). uz k a n a p . prescolle de pariš. U slučaju da se biljke gaje uz k a n a p . svakih 10—15 dana. s razmakom 40—50 cm između biljaka u redu. R a n o s proleća.20 m biljke se sade u dva reda. Dinja se u staklenicima gaji kao zimsko-prolećni usev.40 m sade se 4 reda. U svaku saksiju poseje se po j e d n a naklijala semenka. T a d a se najčešće razviju tri bočne vreže. a zatim još jednom ili 2 puta. Rana zimska proizvodnja se ne preporučuje zbog nezadovo­ ljavajućeg ukusa plodova i slabe tražnje. Najviše se koriste sorte sa sitnijim plodovima i ranim stasavanjem (ananas. u odeljcima širine 6. Berba počinje u prvoj polovini maja. odstranjivanjem vrha centralnog stabla podstiče se razvoj bočnih vreža dru­ gog i trećeg stepena na kojima se. Slabo razvijene vreže se odstranjuju. Bočne vreže orezuju se na 2—4 lista. Setva se obavlja to­ kom decembra. T e m p e r a t u r a u stakleniku s dinjama treba da se održava sunčanih dana od 22 do 26 °C. Z n a t n o je bolje ako se biljke posade na baukovima pripremljenim s toplim staj­ njakom. ali će. dinja ne gaji u staklenicima. Dinja se najbolje razvija u toploj i suvoj atmosferi. U novije vreme stvorene su posebne sorte za slaklenički uzgoj. a one koje nose plod — na tri lista iznad ploda. stavljaju se u na­ ročite mrežice. Rasad se odgaja u plastičnim saksijama p r o m e r a 10 cm. Rast­ vor đubriva za prihranjivanje treba da sadrži približno 60 g P2O5. navodnja­ vanje treba prekinuti da plodovi nagomilaju što više šećera.

odnosno polovinom avgusta. sem što se dinja sadi na m a n j e m rastojanju i što se primenjuje pinciranje glavnog stabla radi ranijeg grananja i obrazovanja ženskih cvetova. Gajenje bostana pod plastičnom zastirkom . a u jesenjoj proizvod­ nji u o k t o b r u . Mere nege su iste kao za lubenicu. Zemljište u plasteniku se p o đ u b r i sa A—5 kg zgorelog 2 2 stajnjaka na m i sa 30—40 g N P K đubriva ( 1 : 1 : 2 ) na m . Kalemljenje i da­ lja proizvodnja r a s a d a su isti k a o i za lubenicu kalemljenu na vrg. Za proizvodnju u plastenicima pogodne su sorte a n a n a s . Seje se u saksije veličine 8 x 8 cm. Za jesenju pro­ izvodnju sadnja je krajem jula. Berba počinje polovinom maja. Pri t o m e je proizvodnja gotovo ista kao i proizvodnja lu­ benica. Sadnja dinje se može obaviti u kućice ili u p r e t h o d n o načinje­ ne b r a z d e na čije se d n o stavlja sloj poluzgorelog stajnjaka (kao za lubenicu). Biljke se u toku vegetacije vezuju za k o n s t r u k c i j u plas­ tenika. stavljaju se u plastičnu mrežu koja je vezana za osnovnu konstrukciju plas­ tenika.Dinja se sem u plastenicima može proizvesti i u niskim tunelima sa zastiranjem c r n o m plastičnom folijom ili bez to­ ga. Stari listovi se redovno odstranju­ ju. hibrid 7. Na taj način omogućeno je ranije sazrevanje plodova. K a d a plodovi dostignu prečnik 5—10 cm. persijska. Iz pazuha listova izbi­ jaju grane drugog reda na kojima se ostavljaju po dva ploda sa četiri lista iz poslednjeg ploda. Sadnja r a s a d a vrši se krajem februara i p o č e t k o m mar­ ta u plastenicima sa grejanjem. zaki­ daju se tako da o s t a n e po četiri lista. odnosno u prvoj polo­ vini j u n a u plastenicima bez grejanja. Dinja se može proizvesti kalemljenjem na belu tikvu (Cucurbita maxi­ ma). Regulisanjem r a s t a stabla ostavljaju se na grani prvog reda dva do tri ploda (u plasteniku sa grejanjem) ili 1—2 ploda. stablo se zakida t a k o da se ostave dva li­ sta. pri čemu se postiže veća ranozrelost. a zakidanje je isto kao u stakleniku. Za jesenju proizvodnju setva je po­ lovinom j u n a . Pored ovog na­ čina regulisanja r a s t a može se p r i m e n i t i i sledeći: kada biljka razvije 3—4 lista. Sadnja se obavlja u dvoredne pantljike sa r a s t o j a n j e m 100 X X 60 + 60 X 50 cm. Prinos se kreće od 3 do 6 kg/m 2 . Najčešće se setva obavlja u toploj leji u drugoj polovi­ ni j a n u a r a . odnosno krajem februara (za proizvodnju u pla­ stenicima bez grejanja). K a d a dve bočne grane dostignu dužinu oko 50 cm. o d n o s n o krajem m a r t a i po­ č e t k o m aprila u plastenicima bez grejanja.

Biljke se postave »na trougao« u dva reda. Dok vreže ne pokriju po vršinu zemljište treba prašiti. Leja treba da je izgrađena na 4 0 — 50 cm debelom sloju biotermičkog materijala. Folija se skida po prestanku opasnosti od mraza. Sem toga. Leje se u m e r e n o provetravaju. tako da ih pod svakim p r o z o r o m b u d e po dve ili tri. U toku vegetacije važno je održavali t e m p e r a t u r u u op timalnim granicama. u toku vegetacije odstranjuju se slabo razvije­ ne vreže. Posle desetak d a n a t e m p e r a t u r a se ponovo dovede na o p t i m a l n u visinu: 24—26 °C po sunčanom.50 cm. Setva i sadnja se obavljaju u d o b r o pripremljeno zem­ ljište. Kad seme ni­ kne. ukoliko je vreme sunčano. Na jed- . P r i p r e m a zemljišta je ista kao za lubenicu. Rasađivanje na stalno mesto obavlja se početkom m a r t a . kao i neke k a n t a l u p dinje (prescotte de pariš. Uslovi neophodni za gajenje su isti kao i za lubenicu. Gnezda m o g u biti topla (sa stajnjakom) ili hladna. To znači da se može proizvesti u top­ lim i hladnim gnezdima. t e m p e r a t u r a leje se spusti na 12—15 °C. a prozori se ne uklanjaju do kraja vegetacije. U našim klimatskim uslovima setva se obavlja počet­ kom februara u plastične. d i r e k t n o iz semena ili iz rasada. Nega useva je ista kao kod lubenice. a setva kada je t e m p e r a t u r a zemljišta oko 12 °C (oko 10. Za naše prilike pogodne sorte su sorte a n a n a s i persijska. persijska. U toplim lejama najčešće se gaje r a n o s t a s n e sorte. Pri ovoj proiz­ 2 vodnji ostvaruje se prinos od 2 do 4 kg/m . Setva se obavlja u saksije polovinom februara ili p o č e t k o m m a r t a . charentais i dr. Plodovi dinje sazrevaju početkom juna. Dinja se vrlo uspešno može odgajati kao rani ili polurani usev u toplim lejama. Dinja se seje ili sadi u redove na rastojanju 80—120 X. u p r e t h o d n o načinjena gnezda. oko 20 °C po oblačnom vremenu. uz iste m e r e i nege. Prvih nekoliko dana. Sadnja se obavlja krajem m a r t a ili prvih d a n a aprila.). a onima koje z a m e t n u plod orežu se vrhovi.Proizvodnja dinje u zaštićenim gnezdima je ista kao i proizvodnja lubenica. p o r e d a n e u toploj leji. Proizvodnja rasada dinje je ista kao proizvodnja ra­ sada lubenice. charentais i dr. Posle setve (sadnje) biljke se plastičnom folijom u obliku zvona zaštićuju od izmrzavanja. presovane ili »džili« saksi­ je. Dobro je da se vreže u toku p o r a s t a usmeravaju da r a v n o m e r n o zauzmu celu površinu le­ je. glinene. rasađene biljke treba u toku pod­ nevnih časova zasenili. U zapadnoevropskim zemljama postoje po­ sebno selekcionisane sorte za uzgoj u zaštićenom prostoru. Za r a n u proizvodnju koriste se sorte ananas. ap­ rila u k o n t i n e n t a l n i m uslovima).

po potrebi. i to po­ stepena. Za uspešnu proizvodnju t r e b a održavati o p t i m a l n u vlažnost zemljišta 80—90% PVK. Za polutanu proizvodnju u toplim lejama proizvede se r a s a d na n a p r e d opisani način. isto tako. 2 Rotkvica dospeva za 30—35 d a n a i sa 1 m može se do­ biti 250—300 rotkvica. odnosno oko 12°C oblačnih dana. To znači: zalivanje svakih 5—7 d a n a sa 10—15 2 1 vode/m . U toku vegetacije usev se prihranjuje 2—3 p u t a mine­ r a l n i m đubrivima r a z m u ć e n i m u vodi. a za r a n u prolećnu proizvodnju krajem j a n u a r a i u februaru. ili r a s t u r a n j e m po po­ vršini. Pravilno odgajen rani usev počinje da daje zrele plodo­ ve krajem maja. Rotkvica je najčešće p r e t k u l t u r a . Pri t o m e je rastojanje između pantljika 40—50 cm. a rasađivanje krajem aprila ili prvih d a n a maja u tople leje iz kojih je iznesen rasad. U fazi dva lista vrši se. između redova 10—15 cm. N e o p h o d n a su. Za gajenje u p r o s t o r u zaštićenom plastikom pogodne su r a n e sorte sa m a l o m lisnom r o z e t o m (saksa). Dalja nega useva je kao i kod r a n e proizvodnje. Setva se obavlja u pripremljeno zemljište. n a k n a d n a k u l t u r a ili međukullura (između redova salate. odnosno 6—8 kg/m 2 . Po po­ trebi usev t r e b a zahvati.noj biljci ostavi se 4—6 plodova. proređivanje i j e d n o prihranjivanje sa 20 g azotnog đubriva na n r . m a d a je u plastenicima sa grejanjem uspešna i proizvodnja u toku zime. sa r a z m a k o m od 5 do 10 dana. a polurani krajem juna. preventivna prskanja protiv biljnih bolesti. i to u pantljike od 10 do 12 redova. Najčešće se proizvodi k a o jesenja i r a n a prolećna k u l t u r a . a u redu 3—5 cm. s p a n a ć a i si.). ostali se uklone. Setva se obavlja krajem mar­ ta. Najčešće se seje 3—4 g semena na m 2 . . J e d n a biljka rodi 4—6 plodova. Setva je najčešće krajem s e p t e m b r a i u o k t o b r u . Odnos i količina đubriva je kao za krastavac. U p e r i o d u nicanja p o t r e b n a je t e m p e r a t u r a oko 18°C sunčanih dana. Pod jedan prozor sade se po 3 biljke r a s p o r e đ e n e na trougao. Plodovi lako m o g u biti zahvaćeni truljenjem te se stoga ispod njih postavi neki p o d m e t a č .

Na . Ranostasne sorte stignu za b e r b u 35—40 d a n a posle se­ tve. a j a n u a r za ranu prolećnu proizvodnju. j e r se p r o c e n a t prozuklosti povećava. ovalnim k o r e n o m koji vrlo kasno i slabo prozukne. već sa­ mo listove. Poznata rana sorta saksa uspešno se može gajiti i u toplim lejama. tako da biljke ostanu na 2—3 cm j e d n a od druge. Ostale m e r e nege su plevljenje i eventualno proređivanje a k o je usev gusto nikao. jer ima kratku vegetaciju i vrlo s k r o m n e zahteve p r e m a toploti. kao i mnoge druge. S jeseni i u proleće rotkvice najbolje uspevaju u zastakljenim lejama bez grejanja. Od nicanja pa do pojave prvih listova treba održavati t e m p e r a t u r u na oko 8°. Najpovoljnije vreme za setvu rotkvica je o k t o b a r za kasnu jesenju. U zimskim mesecima period od setve do berbe je nešto duži (50—55 dana). i k r a t k o m vegetacijom. Važna m e r a nege je regulisanje t e m p e r a t u r e i provetravanje leje. Seje se u redove ili omaške. zbog toga se leje pokri­ vaju a s u r a m a . Sa 1 m 2 leje ubere se 200—250 rotkvi­ ca. a zatim IA—16°. Seme se pokrije smešom d o b r o zgorelog i prosejanog stajnja­ ka i zemlje. Treba paziti da ne p r e r a s t u . intenzivno crvenim. Setva u novembru i decembru daje najslabije rezultate usled nepo­ voljnih klimatskih uslova. U toplim i zastakljenim hladnim lejama može se gajiti tokom celog zimskog perioda. malom rozetom. Među mnogobrojnim s o r t a m a za gajenje u toplim leja­ ma treba odabrati one sa manjom lisnom rozetom i okrug­ lastim ili ovalnim korenom. Na pijacu se iznose u vezama od po 10 k o m a d a .visokim t e m p e r a t u r a m a rotkvica ne obrazuje koren. U zimskim mesecima treba voditi r a č u n a da no­ ćne t e m p e r a t u r e ne p a d n u ispod 0°. A—5 g semena na 1 n r . Sorta p r i m u s se odli­ kuje ranoslasnošću. Rotkvica je vrlo prikladna kultura za uzgoj u toplim lejama i drugim vrstama zaštićenog p r o s t o r a . usev se usporeno razvija. Veoma često se gaji kao naknadni usev u toplim lejama u kojima su p r e t h o d n o bili odgajeni sejanci ranog rasada ( f e b r u a r — m a r t ) . a kvalitet j a k o pogoršava. mada je sklona da brzo prozukne. Rotkvice se čupaju kad dostignu prečnik iznad 15 m m . Dobra je i sorta »non plus ultra«.

a to znači da počinje p r o r a s t a n j e . Međutim.U plastenicima se grejanjem u t o k u proizvodnje t r e b a održavati t e m p e r a t u r u od 18 do 20 °C u toku sunčanih dana. U toku vegetacije usev se 1—2 p u t a m e đ u r e d n o okopava i u fazi tri lista p r i h r a n j u j c se sa 30 g azotnog đubriva na m 2 . u redu gusto.5 do 15 kg/m 2 . Prinos m l a d o g luka zavisi od v r e m e n a ubiranja (najbolji je u fazi 6—8 listova) i kreće se od 0. te se p r e m a t o m e m o r a planirati vreme sadnje. Radi bržeg rasta. a zatim se svakih 10—15 d a n a zali­ va sa 10 1 vode na m 2 . što zavisi od vremena b r a n j a (mladi luk ili luko­ vica. Za proizvodnju u t u n e l i m a ili plastenicima koristi se k r u p a n arpadžik (lukovica). U proizvodnji mladog luka najpodesnija je sukcesiv­ na sadnja u r a z m a k u od 15 do 20 dana. Sadnja se obavlja od kraja o k t o b r a pa sve do kraja februara. Proizvodnja Crni luk se odlikuje m a l i m p o t r e b a m a za toplotom. o d n o s n o oko 14 °C oblačnih dana. što obezbeđuje kon­ tinuitet u prispevanju. belog luka Beli luk se može uspešno gajiti u p r o s t o r u zaštićenom p l a s t i k o m sa istom a g r o t e h n i k o m i u isto vreme kao i crni luk. Setva se obavlja polo­ v i n o m s e p t e m b r a . beli luk se razvija sporije od crnog (za 50—60 dana). prečnika 2 — 3 cm. N e p o s r e d n o posle sadnje crni luk se d o b r o zaliva. U širim plastenicima sadnja se oba­ vlja u p e t o r e d n e ili šestoredne pantljike sa r a z m a k o m izme­ đu redova 20 cm i između pantljika 40—50 cm. veoma brzo. Sadnja se obavlja u d o b r o pripremljeno zemljište (đub r e n o sa 2 — 3 kg zgorelog stajnjaka na m 2 uz 20 — 30 g NPK đubriva) na rastojanju između redova 10—20 cm. što omogućuje njegovo u s p e š n o gajenje k a o p r e t k u l t u r e . . Luk dospeva za p o t r o š n j u za 50 — 60 d a n a od sadnje. 2 — 3 d a n a p r e d sadnju lukovice se naklijavaju držanjem u posudi s toplom vodom (samo se dance stavi u vodu). biljka do biljke. Pored proizvodnje iz arpadžika. a p r i t o m e vrlo brzo obrazuje listove. Iz ovakve lukovice se. Pri povoljnoj sobnoj t e m p e r a t u r i (oko 22°C) lukovica brzo usvaja vodu i razvije korenčiće. luk se u zaštićenom p r o s t o r u može proizvesti i iz r a s a d a . n a k n a d n e i m e đ u k u l t u r e u zaštićenom p r o s t o r u . a sadnja k r a j e m o k t o b r a na rastojanju 18 — 20 X 5 cm. odno­ sno berbe. razvija mladi luk.

Koristi se beli luk jesenjak. Za 1 m 2 utroši se 10—12 kg sad nog materijala. u v r e m e k a d a su biljke obrazovale 3—4 lista. koji je otporniji na hladno­ ću. Pre sadnje lukovice se drže nekoliko d a n a u toploj prostoriji dok ne proklijajiu. Za p o t r o š n j u mladog luka u februaru forsiranje glavica započinje u prvoj polovini j a n u a r a . Kolebanje t e m p e r a t u r e u leji ne iza­ ziva poremećaje u rastenju. Sa površine koju pokriva j e d a n p r o z o r dobije se 80—100 veza od po 10 strukova mladog luka. Sadnja se obavlja u oktobru. Sadi se gusto.gradili toplu leju sa nešto debljim slojem stajnjaka (40—50 cm). Nega se sastoji u plevljenju i j e d n o m prihranjivanju n i t r o m o n k a l o m (30 g/m 2 ). Za sadnju se uzimaju krupniji čenovi j e r daju snaž­ nije biljke i brže rastu. na r a z m a k u 10 X 5 cm. Pod j e d n i m p r o z o r o m u b e r e se oko 300 strukova koji se na pi­ jacu iznose u vezama od po 5 k o m a d a . Glavice se k r u n e neposredno p r e d sadnju. na dubinu 4—5 cm. a posle — s a m o noću. Za sadnju se obično koriste sitnije lukovice prečnika 4—5 cm. Glavice se sade u redove r a z m a k n u t e 10 cm. I . leja se drži pokrivena a s u r a m a i p r e k o dana. Za prispcvanje u decembru glavice se sade k r a j e m ok­ t o b r a u zastakljene leje bez grejanja. ili n e š t o ranije a k o je r a s t a o u leji sa biotermičkim materijalom. Toplota koju razvija stajnjak pospešuje rastenje i mlad luk stigne za prodaju već posle 30—40 d a n a od sadnje. Usev se zaliva po p o t r e b i . Proizvodnja belog luka Gajenje ovog povrća u toplim lejama se lako podešava da mladi crni luk dospe za p o t r o š n j u u periodu od decem­ b r a do februara. Radi bo­ ljeg koriščenja prostora glavice se poredaju jedna do druge. kada nema mladog luka sa otvorenog polja. m a d a su k r u p n e glavice pogodnije jer daju veći broj stabala. a u redu se stavljaju jedna do druge. Za p o t r o š n j u mladog luka u januaru glavice se sade u d e c e m b r u u toploj leji sa slojem toplog stajnjaka debljine 30 cm i slojem zemlje 18—20 cm. m a d a se r a d i bržeg stasavanja m o g u koristiti i leje na stajnjaku. brže r a s l e i obrazuje deblje slabio u poredenju s prolelnjakom. Kada vreme zahladili i počnu da se javljaju jači mrazevi leje se pokriju prozorima. Mogu da se u p o t r e b e i slabo prorasle lukovice. N e o p h o d n o je redovno provetravanje. bez razmaka. Odgajen u le­ j a m a bez grejanja stigne za berbu u t o k u februara. Dok listovi ne izbiju na površinu. U tom slučaju t r e b a iz- Mladi beli luk za zimsku p o t r o š n j u obično se gaji u za­ stakljenim lejama bez grejanja.

Na 1 m 2 leje usejava se o m a š k e 1 g semena i pokrije slojem đubrevite zemlje debljine 15—20 m m . a u redu. Koriste se r a n o s t a s n e sorte pariška i amsterdamska. U toku vegetacije lis­ tovi se m o g u šeći 3—5 p u t a . a pri t e m p e r a t u r i o k o 18 °C m r k v a nikne za 15—20 dana. To znači da se pri p r i p r e m i zem­ ljišta unosi treset ili pesak uz 1—2 kg zgorelog stajnjaka na m 2 .Mrkva se najčešće uzgaja u niskim i poluvisokim tu­ nelima. posle proređivanja u fazi prvog lista. Za rast mrkve p o g o d n a je t e m p e r a t u r a oko 18 °C uz vlažnost zemljišta 75 % PVK (zaliva se svakih 10—12 d a n a sa 10—12 1 vode/m 2 ). Posle nicanja. . u toku ne­ koliko d a n a leju t r e b a rashladiti na 6—10°. Za uzgoj su najpogodnije rane sorte (pariška) ili sorte tipa n a n t e s . Setva može bili u jesen (septembar. i to k a k o korenasti tako i lisnati. T a d a se listovi seku. Setva se obavlja u redove sa r a z m a k o m između redova 20 cm. Upotrebljava se naklijalo seme radi bržeg nicanja. 2 Mrkva dospeva za 70—80 d a n a i sa 1 m dobij a se 2—6 kg u zavisnosti od uzrasta k a d a se koren vadi. Dobije se prinos 60—70 veza od po 5 biljaka 2 po 1 m . a po ob­ lačnom vremenu i noću — oko 12°. sa najčešćom setvom krajem avgusta. Zemljište se posle setve zalije. Kasnije. p r i čemu se pazi da se ne povredi vegetacioni vrh. Održava se umorena vla­ žnost zemljišta. N e o p h o d n o je plevljenje i proređivanje t a k o da biljke os­ tanu na o k o 3 cm j e d n a od druge. ili srednje r a n a sorta n a n t e s . U fazi 3—4 lista treba izvršiti prihranjivanje sa 20—30 g NPK đubriva na m 2 . Pri gajenju u širim tu­ nelima seje se u pantljike sa r a z m a k o m između panlljika 50—60 cm. Celer zahteva više organske materije (4—5 kg/m 2 ) od m r k v e . kad počne zadebljavanje k o r e n a t e m p e r a t u r a se može povisiti do 20°. j a n u a r ili februar). o k t o b a r ) i zimi (decembar. M e đ u r e d n a o b r a d a vrši se 2—3 p u t a d o k se ro­ zeta listova ne razvije t a k o da zatvori redove. s proleća. Slično mrkvi uzgajaju se peršun i celer. Posle toga tem­ p e r a t u r a se održava po s u n č a n o m v r e m e n u o k o 16°. Kod lisnatog p e r š u n a i celera listovi dospevaju za 60—70 d a n a posle nicanja. Zbog duge vegetacije nije najrentabilnija za gajenje u plastenicima i staklenicima. Z a t i m se usev p r i h r a n i sa 30—50 g 2 azotnog đubriva po 1 m i d o b r o zalije. ostav­ ljaju se biljke na rastojanju 5—8 cm. Za potrošnju u maju m r k v a se seje u tople leje t o k o m j a n u a r a . Zemljište za uzgoj mrk­ ve t r e b a da je s t r u k t u r n o .

). kojoj je za rast i razvoj p o t r e b n a t e m p e r a t u r a od 20 do 22 °C. Posle skidanja pretho­ d n e k u l t u r e zemljište se đ u b r i sa 3—4 kg zgorelog stajnjaka ili k o m p o s t a na m 2 uz 30—40 g NPK đubriva na m 2 . S p a n a ć zahteva plodno zemljište. ali se dobij a rela­ tivno mali p r i n o s i proizvodnja nije uvek rentabilna. Pri gajenju u jesen ili u proleće mogu se koristiti plastenici bez grejanja. Ovakva setva omogućuje vezivanje biljaka (visoke sorte) uz p o t p o r u i n o r m a l n u negu useva. zime i proleća. dok se rozeta listova ne razvije tako da zatvori redove. S p a n a ć se može b r a t i već k a d a ima 5—6 listova. U t o k u vegetacije p o t r e b n o je 1—2 okopavanja. spanać veoma d o b r o uspeva i p r i nižim t e m p e r a t u r a m a (12—15 °C). Seje se u redove sa r a z m a k o m između redova 20—30 cm i u redu 8—10 cm. j e r je boranija toploljubiva kultura. Za n o r m a l a n rast spanaća najpovoljnija je t e m p e r a t u r a od 15 do 16°C ali d o b r o uspeva i pri t e m p e r a t u r i oko 10°C. a bez grejanja najbolja je proizvodnja za potrošnju u k a s n u jesen ( X I — X I I ) d za r a n o proleće ( I I — I I I ) . Setva t r e b a da se obavlja postepeno svakih 7—10 dana. . kako bi se dobila kvalitetna m a h u n a i uz to omogućio dalji razvoj cvetova i m a h u n a . a zatim se obavlja setva u dvoredne pantljike sa rastojanjem između pantljika 60 cm. Za jesenju proizvodnju boranije žute rane sorte se seju kra­ j e m jula i p o č e t k o m avgusta. sa grejanjem i bez grejanja. U uslovima d o p u n s k o g grejanja spa­ n a ć se može proizvoditi k o n t i n u i r a n o tokom čitave jeseni. Slično salati. boranija predstavlja interesantnu kulturu za staklenike i plastenike. a može se ostvariti p r i n o s od 1 do 1. S obzi­ r o m na k r a t k u vegetaciju (40—60 dana) i mogućnost berbe već u fazi 5—6 listova. Termini zimske proizvodnje planiraju se p r e m a mogućnosti grejanja. između re­ dova 20 cm i u redu 4 cm. Ber­ ba boranije je sukcesivna. Uz zalivanje 2 svakih 10—15 d a n a (sa 10—20 1 vode na m ) valja izvršiti je­ dno prihranjivanje sa 10—20 g azotnog đubriva na m 2 u fazi 3-^1 lista. a pri gajenju u toku zime i ranog proleća samo pla­ stenici sa grejanjem. Prolećna proizvodnja počinje setvom krajem februara i b e r b o m u aprilu. ali m o r a biti blagovremena.S obzirom na k r a t k u vegetaciju (60—70 dana). vrši se prihranjivanje u fazi 2 4 lista i drugo u fazi cvetanja sa 20 g NPK đubriva na m . počev od kraja s e p t e m b r a pa sve do kraja februara. Grašak se može gajiti u zaštićenom p r o s t o r u k a o r a n a k u l t u r a sa setvom u j a n u a r u i ranijim dospevanjem u odno­ su na njivsku proizvodnju za 20—25 dana. spanać je veoma d o b r a n a k n a d n a od­ nosno p r e t h o d n a kultura u plastenicima. što omogućuje uspešno gajenje t o k o m zime i ranog proleća u staklenicima i plastenicima. Po­ 2 red redovnog zalivanja svakih 7—10 d a n a (10—20 1 vode/m ) i 2—3 okopavanja u fazi 3—4 lista.5 kg/m 2 . To olak­ šava proizvodnju i regulisanje t e m p e r a t u r e u plastenicima. a dospevaju u toku o k t o b r a i p o č e t k o m novembra. Za proizvodnju boranije zemljište se đ u b r i sa 10—20 NPK đubriva po 1 m 2 .5 kg/m 2 . Pri gajenju u zaš­ tićenom p r o s t o r u bez grejanja koriste se sorte otpornije na niske t e m p e r a t u r e ( m a t a d o r i si. Prinos zavisi od sorte i vremena berbe i kreće se od 1 do 1.

isti je k a o kod ku­ pusa. a u t o k u vegetacije zalivanje se obavlja svakih 7—10 d a n a sa 15—20 1 vode/m 2 . a to znači da treba izvršiti 1—2 folijama prihranjivanja (vuksal. Sadnja se oba­ vlja u redove na d o b r o p r i p r e m l j e n o m zemljištu (unet kom­ 2 post ili zgoreli stajnjak u količini 5—6 kg/m i 30—40 g NPK 2 đubriva na m sa rastojanjem 50—60 X 35—40 cm. može se izvršiti i folijarno prihranjivanje kompleks­ nim d u b rivom (vuksal. . Početkom o k t o b r a tuneli se pokrivaju plastikom. U t o k u vegetacije vrše se 2—4 okopavan ja (uz blago ogrtanje useva p r i p r v o m okopavanju n e p o s r e d n o posle sad­ nje) i dva prihranjivanja.1 %) i od Pythiuma (Cineb 0. KELJ U poređenju s k u p u s o m kelj je otporniji na niske tem­ p e r a t u r e . o d n o s n o od k r a j a februara do mar­ ta. karfiola i kelerabe u zaštićenom p r o s t o r u značajno je za k o n t i n e n t a l n e uslove j e r omogućuje uspešnu proizvodnju u toku zime i ranog proleća. U plastenicima bez grejanja p r i izrazito niskoj spoljnoj t e m p e r a t u r i može se vršiti d o p u n s k o pokrivanje bi­ ljaka plastičnom folijom (dvostruki tunel). Sa poja­ vom prvih nižih t e m p e r a t u r a (mraz) na tunele se navlači fo­ lija radi zaštite useva. Posle sad­ nje izvrši se obilno zalivanje. Za p o t r o š n j u u toku d e c e m b r a i j a n u a r a proizvode se r a n e sorte ditmar. Prvo prihranjivanje je n e p o s r e d n o posle sadnje.5 %) i plevljenje. K u p u s dospeva za potrošnju za 100—110 dana. sa istim agroteh­ ničkim m e r a m a . Zemljište se održava u optimalnoj vlaž­ nosti. Biljke se redovno neguju. od setve do berbe. i to sa 30—40 g NPK đubriva na nf. U plastenicima sa grejanjem održava se o p t i m a l n a t e m p e r a t u r a od 18 do 20°C za vreme sunčanih dana. KUPUS K u p u s se može uspešno gajiti u toku kasne jeseni i zi­ me i bez d o p u n s k o g zagrevanja. Za r a n u prolećnu p o t r o š n j u setva se obavlja krajem s e p t e m b r a u otvorene ili u hladne leje.Gajenje kupusa. U zavisnosti od sorte karfiol dospe­ va t o k o m o k t o b r a . Rasad se sadi posle 35 d a n a od nicanja (4—6 li­ stova). kelja. KARFIOL Optimalna t e m p e r a t u r a za r a s t karfiola je 15—18 °C. Setva se obavlja od polovine jula do polovine avgusta (najbolje sukcesivno) u otvorene leje sa 3—4 g semena na m°. u septembru. a sadnja krajem jula. (rasad se sadi k a d a je prošlo 30—35 d a n a od njegovog nica­ nja) na rastojanju 50—60 X 30 cm. 0. gde se mogu regulisati uslovi uspevanja. Karfiol se uzgaja siično kao i kupus. o d n o s n o o k t o b r u . Način proizvodnje. ekspres. zaštitu od buvača (dimecron 20 u konc. o d n o s n o oko 15° za oblačnih. n o v e m b r a i decembra. aprila. j e r odrasle biljke u fazi raz­ vijene rozete mogu podneti i —5 °C. t j . Uz zaštitu useva (prema po­ trebi). fertigal). a n o ć u t e m p e r a t u r a t r e b a da je niža za 4—5°C. S obzirom na dugu vegetaciju. tj. za zimsku potrošnju se­ tva se obavlja sukcesivno krajem j u n a . to­ k o m d e c e m b r a i j a n u a r a . a u o d n o s u na k u p u s i kelj on je oselljiviji na niske tempera­ t u r e . Rasad u fazi 5—6 lis­ tova sadi se u plastenike (početak novembra). Pri ovoj proizvodnji može se ostvariti p r i n o s od 2 do 3 kg/m 2 . Za r a n u prolećnu proizvodnju najpovoljniji su plastenici sa grejanjem. te se može tokom zime proizvoditi i u zaštićenom p r o s t o r u bez d o p u n s k o g grejanja. a u fazi glavice i —8 °C. a drugo p r e d početak formiranja glavice. fertigal).

Rasad za jesenju proizvodnju gaji se u otvorenim leja­ ma i sadi se u fazi 4—5 obrazovanih listova. u leje bez grejanja. Sade se na r a z m a k u 20 X 20 cm. kao što su beč­ ka bela i delikates. Biljke se r a s a d e na stalno m e s t o . svetlozelenim »jabučicama« i listovima. S 1 m 2 može se dobili 3—5 kg karfiola. počinje for­ miranje glave krajem septembra. bečka bela i si. . na rastojanju 25 X 20—25 cm. na slične r a z m a k e kao i u jese­ njoj proizvodnji. 30—40 biljaka po m 2 (najbolje je iskopati kanal dubine 20 cm u koji se sade bilj­ ke). Keleraba se u toplim lejama može proizvesti k a o kasni jesenji i r a n i prolećni usev. Prinos karfiola se kreće od 1.). Stasaju za berbu u decembru. a zatim se usev d o b r o zalije. Biljke se sade gusto j e d n a do druge. Sadnja kelerabe je gu­ sta u redove. Pri gajenju kelerabe t e m p e r a t u r a se m o r a održavati iznad 7 °C. j e r u s u p r o t n o m veći procent biljaka prolazi sta­ dium jarovizacije (na t e m p e r a t u r i od 2 do 7 °C) i daje gene­ rativne organe. hraniva iz listova prelaze u glavu. U slučaju da biljke u dužem trajanju b u d u izložene niskim t e m p e r a t u r a m a (2—8°).Za prolećnu p o t r o š n j u setva se obavlja u septembru. Naime.5 do 2 kg/m 2 . Za prolećnu pro­ izvodnju r a s a d se proizvodi u toplim lejama ili zagrejanim plastenicima i sadi se 35—40 d a n a od njegovog nicanja. U toku dorastanja. a sadi krajem jula na o t v o r e n o m prostoru. ili 25 X 25 cm.2 kg/m 2 . Ne­ ga biljaka je uobičajena. Najpre se proizvede r a s a d setvom krajem avgusta na otvorenim lejama. Nega je ista kao i za k u p u s . 2 Biljke stasaju za b e r b u u m a r t u i aprilu. koja se razvija.5 do 1. Prinos zavisi od sorte i v r e m e n a ubiranja i kreće se od 0. Za k a s n u jesenju p o t r o š n j u keleraba se gaji u zastak­ ljenim h l a d n i m lejama. Sa 1 m do­ bije se 10—15 s t a n d a r d n i h jabučica. Iz jesenje proizvodnje keleraba dospeva kra­ j e m n o v e m b r a i p o č e t k o m decembra. krajem septembra. Važno je da se u lejama održi povoljna tem­ p e r a t u r a (12—15°). one se jarovizuju i u m e s t o da obrazuju jabučicu poteraju cvetonosno stablo. Gaje se r a n o s t a s n e sorte sa sit­ nim. odnosno kraj d e c e m b r a — p o č e t a k janu­ a r a za r a n u p r o l e ć n u proizvodnju. vade se cele biljke i unose u zaštićen prostor. a iz prolećne od kraja f e b r u a r a do kraja aprila. Najpovoljnije vreme setve je kraj avgusta za k a s n u je­ senju proizvodnju. U ovoj proiz­ vodnji karfiol se uzgaja u plastenicima sa grejanjem. seje se sredinom decembra. bele boje (delikates. koje traje 30—40 dana. Najpovoljnije su sorte sa sitnim stablom. Dalja nega se sastoji u re­ dovnom zalivanju i provetravanju. Dobro je da se biljke j e d n o m prih­ r a n e initromonkalom (20 g/m 2 ). spanaća. K a d a glave dostignu prečnik oko 3 cm. a r a s a đ u j e posle 40—50 da­ na u pripremljene tople leje. Za r a n u prolećnu potrošnju r a s a d se odgaja u toploj leji. što omogućuje dobijanje glava u toku zime (II) i r a n o g proleća. karfiol koji se seje krajem juna. a sadnja krajem o k t o b r a i početkom novembra. KELERABA Zbog k r a t k e vegetacije i d o b r e otpornosti na niske tem­ p e r a t u r e keleraba je p o g o d n a kao p r e l k u l t u r a ili kao kultu­ ra između redova salate. P r o s t o r zaštićen p l a s t i k o m može se uspešno koristiti i za dorastanje karfiola. do kraja aprila. Pri­ p r e m a zemljišta je ista kao za kupus.

Sofia. 1971 Daskalov Hr. de l'hortculture el de la pepiniere. Paris. hoz. naučno-proi/. 1969. S. Cekleev G. *** Plasticulture. 1957. *** International symposium on vegetable crops under glass protection. Budapest. revue lrancais du maraichage. Kartalov P. Plovdiv. Moskva. No. Moskva. Posobie dla Plastmasite v zelenčuko­ tepličnih hozjajstv..: Folia alatli zoldseghajlatas a kisgazdasagokvan. 1977. i dr. 58.: proizvodstvo.: Kultura ovoščnih rastenii* pod plcnkoi. A. SSSR. Kolektiv autora: Ovoščevodstvo zaščisčenogo grunta. *** PHM.: Oranžerijno zelenčukoproizvodstvo. des plastiques en agriculture. Smirnov N.vodslvo na zelenčuci v oranžerii. S. Turi M. 1973. Plovdiv. Moskva. Moskva. Murlazov T. Murtazov T. ovoščevodov Somos. sel.: Polimeri v ovoščevodstve. Kišinev. Korodi.. *** Kartofel i ovošči.. 1971.vod.: proizvodstvo. Buda­ pest. Moskva — Sofia. Turi: Miianyaggal boritott berendezeseka zoldsegtermesztesben. 1977. Murlazov T. Uvod Staklenici Instalacije za održavanje mikroklime u staklenicima Grejna instalacija Instalacije za provetravanje Instalacije za navodnjavanje Integrisana borba protiv štetočina i bolesti na povrtarskim usevuma u staklenicima Zemljišne smeše Zaštićeni prostor pod ^plastičnom folijom Mesto za zaštićeni prostor Organizacija zaštićenog prostora Mogućnosti korišćenja zaštićenog prostora Ostale vrste zaštićenog prostora Proizvodnj a rasada Objekti i oprema za proizvodnju rasada Setva i nega rasada Priprema leje Setva Nega rasada Pikiranje rasada Kaljenje rasada Rasađivanje Proizvodnja rasada u staklenicima Proizvodnja rasada u plastenicima Proizvodnja paradajza Proizvodnja paradajza u staklenicima Zimska proizvodnja Zimsko-prolećna proizvodnja Prolećna proizvodnja Jesenja proizvodnja Proizvodnja paradajza u plastenicima 7 9 15 15 21 22 25 35 38 52 53 55 62 68 69 77 77 78 80 85 86 87 89 92 97 97 103 123 126 127 128 . 1972. Paris. Parnikovo i oranžerijno zelenčuko- Karalaev E. Kolektiv autora: Proi/. revue du Comite internat. Acta Horticulturae. 1975. 1968. žurnal Minist. 1974.Gončaruk N.

Gajenje paradajza u toplim lejama Proizvodnja paradajza u niskim tunelima Proizvodnja paprike u staklenicima Proizvodnja paprike u plastenicima Proizvodnja paprike u toplim lejama Proizvodnja paprike u niskim tunelima Proizvodnja plavog patlidžana Proizvodnja plavog patlidžana u staklenicima Proizvodnja plavog patlidžana u plastenicima Proizvodnja plavog patlidžana u niskim tunelima Proizvodnja plavog patlidžana u toplim lejama Proizvodnja krompira u zaštićenom prostoru Proizvodnja krastavaca Proizvodnja krastavaca u staklenicima Gajenje krastavaca u plastenicima Proizvodnja krastavaca u niskim tunelima Proizvodnja krastavaca u toplim lejama Proizvodnja krastavaca u zaštićenim gnezdima Proizvodnja tikvica u plastenicima Proizvodnja tikvica u niskim tunelima Proizvodnja tikvica u toplim lejama Proizvodnja salate Proizvodnja salate u staklenicima Proizvodnja salate u plastenicima Proizvodnja salate u toploj leji Proizvodnja lubenica u plastenicima Proizvodnja lubenica u niskim tunelima Proizvodnja lubenica u zaštićenim gnezdima Proizvodnja lubenica u toplim lejama Proizvodnja dinja u staklenicima Proizvodnja dinja u plastenicima Proizvodnja dinja u zaštićenim gnezdima Proizvodnja dinja u toplim lejama Proizvodnja rotkvica u plasteniku Proizvodnja rotkvica u toplim lejama Proizvodnja crnog i belog luka u plastenicima Proizvodnja crnog i belog luka u toplim lejama Proizvodnja mrkve u plastenicima Proizvodnja mrkve u toplim lejama Proizvodnja boranije u plastenicima Proizvodnja spanaća u plastenicima i staklenicima Proizvodnja kupusa. karfiola i kelerabe u zaštićenom pros­ toru Proizvodnja kelerabe u toplim lejama Literatura 137 140 144 150 155 158 161 161 163 166 168 169 171 171 194 198 201 206 208 209 211 213 213 217 219 221 223 224 227 228 230 232 233 235 236 238 240 242 243 244 245 246 249 250 . kelja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->