BOLESTI BUBREGA I MOKRAĆNIH PUTEVA

1. kliničko ispitivanje bubrežne funkcije 2. mokraćni sindrom u bolestima bubrega 3. glomerulonefritisi 4. akutni glomerulonefritisi 5. hronični glomerulonefritisi 6. tubulointersticijske nefropatije 7. akutna bubrežna insuficijencija (ABI) 8. hronična bubrežna insuficijencija (HBI) 9. nefrolitijaza 10. vaskularne bolesti bubrega 11. policistični bubrezi 12. tumori bubrega

KLINIČKO ISPITIVANJE BUBREŽNE FUNKCIJE I ODREĐIVANJE KLIRENSA POJEDINIH SUPSTANCI - klirens supstance – predstavlja zapreminu plazme očišćenu od supstance u jedinici vremena C=

UxV P

C – klirens supstance

V – zapremina mokraće u jed.

U – [supstance] u mokraći P – [supstance] u plazmi 1. klirens inulina - inulin (polimer fruktoze) posle parenteralnog unosa se filtrira u glomerulima, ali se niti apsorbuje niti sekretuje u tubulima. Koncentracija inulina u primarnoj mokraći je ista kao i u plazmi ⇒ klirens inulina jednak je jačini GF CIN = GF = 125 ± 15 ml/min (GF ≈ 180l/24h) - ako je klirens neke supstance manji od CIN, to znači da se ta supstanca reapsorbuje u tubulima. Ako je klirens > od CIN to znači da se ta supstanca sekretuje u tubulima - klirens neke supstance koja se pasivno transportuje u tubulima ne zavisi od koncentracije supstance u plazmi (zavisi ako se aktivno transportuje) 2. klirens ureje - ureja se filtruje u glomerulima i pasivno resorbuje u tubulima. Zato je CUREJA < CIN - CUREJA nema konstantnu vrednost, već zavisi od veličine diureze (što je diureza veća, veći je i CUREJA i obrnuto). Kako je kod zdravih ljudi raspon diureze ogroman (0,5-15 ml/min), CUREJA varira od 30-90 ml/min - jedino kod izražene bubrežne insuficijencije raspon diureze se smanjuje (1,5-2,5 ml/min) pa i CUREJA varira te postaje bolje merilo funkcije bubrega 3. klirens kreatinina - kreatinin se filtrira, ali i aktivno sekretuje, pa mu je klirens veći od CIN - u fiziološkim uslovima koncentracija kreatinina u plazmi je konstantna, tj. količina kreatinina koja se dnevno stvara iz kreatin-fosfata mišića je za jednu istu osobu konstantna (za razliku od drugih otpadnih metabolita proteina – ureja, mokraćna kis.) - koncentracija kreatinina ne zavisi od ishrane ⇒ CKREATININ je dobro merilo bubrežne funkcije - Jaffeova reakcija – mokraća se skuplja 24h, deobom ukupne koli čine mokraće sa 1440 min (24h) dobija se diureza ml/min i određuje se koncentracija kreatinina normalne vrednosti CKREATININ ♂ = 100-150 ml/min ♀ = 85-125 ml/min - dakle, kod zdravih osoba CKREATININ ≈ CIN (a ne veći kao što se očekuje → zato što je Jaffeova reakcija za određivanje koncentracije kreatinina u plazmi dobija lažno veća koncentracija jer se osim kreatinina dozira i neka druga supstanca) - kod hronične bubrežne insuficijencije CKREATININ ↑ , tako da odnos CKREATININ/CIN postaje 2:1 4. klirens para-amino-hipurata (PAH) - PAH je supstanca strana organizmu, izlu čuje se GF i sekrecijom - kada je koncentracija PAH-a u plazmi < 10 mg/100ml, CPAH ima normalnu vrednost od 625 ml/min = const - CPAH ≈ renalni protok (jer se sav PAH koji dođe u bubreg u jedinici vremena izluči) - koncentracije ureje i kreatinina u serumu [ureja] = 2,5-7,0 mmol/l [kreatinin] = 40-140 mmol/l

- stvaranje kreatinina ne zavisi od hrane, nego od miši ćne mase (slabije razvijena osoba 1g/24h, dobro razvijena osoba 2g/24h) - proizvod koncentracije kreatinina u plazmi i klirensa kreatinina je konstantan [kreatinin] x CKREATININ = const - za utvrđivanje renalne hipofunckije kriterijum je CKREATININ, jer stvaranje ureje zavisi od koli čine proteina u hrani i stanja metabolizma. Samo u slučaju konstantne količine unetih proteina i dobrog metabolizma [ureja] x CUREJA = const. Dakle, [ureja] u serumu ne može biti merilo bubrežne funkcije baš u slučajevima različitog unosa proteina ili poremećaja metabolizma (infekcije, glavobolje, stres, šok...) II ISPITIVANJE KONCENTRACIONE SPOSOBNOSTI BUBREGA - bubrezi održavaju ravnotežu H2O u ekstraćelijskoj tečnosti lučenjem mokraće razli čite zapremine i razli čitog osmolaliteta - u zdrave osobe, prosečna diureza iznosi 1ml/min, a osmolalitet mokraće je 2-3x viši od osmolaliteta plazme pojačan unos H2O ⇒ ↑ diureze ⇒ ↓ osmolalnost urina (i obrnuto) - karakteristično je da je pun odgovor bubrega na opterećenje H2O veoma brz (1h), a pun odgovor bubrega na neunošenje H2O veoma spor (1 dan) - OSMOLALNO OPTEREĆENJE BUBREGA predstavlja broj mosmol-a koji se izlučuju urinom u jedinici vremena. Normalno osmolalno opterećenje iznosi oko 0,7 mosmol/min (1000 mosmol/24h) - kada osmolalno opterećenje bubrega postane znatno veće od 1 mosmol/min, javlja se osmotska diureza koja se karakteriše povećanjem jačine diureze i težnjom da mokraća postane izoosmolarna sa plazmom. Ako se osmotska diureza javi u stanju vodene diureze – osmolalitet mokraće ↑ ka osmolalitetu plazme. Ako se osmotska diureza javi u stanju vodene antidiureze – osmolalitet mokraće ↓ ka osmolalitetu plazme. Tipična osmotska diureza se javlja kod dijabetesa usled glikozurije - za ispitivanje koncentracione sposobnosti bubrega, žeđanje ne sme da traje duže od 1620h. U tim uslovima osmolalitet mokraće treba da je veći od 900 mosmol/l, a odnos osmolaliteta mokraće i plazme > 3,0 - umesto žeđanjem, koncentraciona sposobnost bubrega se može ispitivati parenteralnim davanjem pitressin-tanata i osmolalitet mokraće se određuje posle 8h - ustaljena je praksa da se koncentraciona sposobnost bubrega meri određivanjem specifične težine, što nema opravdanja, jer specifi čna težina zavisi od težine rastvorenih čestica na litar, a osmolalnost od broja rastvorenih čestica na litar MOKRAĆNI SINDROM U BOLESTIMA BUBREGA I POREMEĆAJ VELIČINE MOKRENJA A. OLIGURIJA, ANURIJA, POLIURIJA 1. OLIGURIJA - poremećaj u kome se luči < 400 ml/dan mokraće, a ta količina nije dovoljna za izlučivanje štetnih materija iz organizma - najčešći uzroci su akutne bubrežne bolesti praćene edemima - oligurija može biti i vanbubrežnog porekla, kada se velika koli čina vode i elektrolita gubi povraćanjem, znojenjem, prolivom... Za razliku od vanbubrežne (gde mokraća ima visoku specifičnu težinu), u bubrežnoj oliguriji ima nisku specifičnu težinu

promene mlaza mokrenja. PROTEINURIJA – > 150 mg/dan . α2-makroglobulini). a može postojati i ozbiljna lezija bez proteinurije (chr pijelonefritis) . prati svaku poliuriju. fiziološka – do 150 mg/dan 2. Wilsonove bolesti. nefropatije. Proteinurija retko prelazi 1g/dan.u fiziološkim uslovima u mokraći nalazimo Tamn-Horsfalove proteine koji se ne nalaze u plazmi već ga luče ćelije ascedentnog dela Henleove petlje i čini glavni sastavni deo bubrežnih cilindara . NOKTURIJA – često mokrenje noću. nefrotski sindrom – nokturija je jedan od prvih simptoma) 3. Tada infiltracija patoloških proteina nadmašuje tubularni transportni mehanizam .. II NALAZ NENORMALNIH SASTOJAKA URINA 1.i u normalne. Najvažniji je nalaz albumina u serumu • tubularna proteinurija – nastaje kod tubulointersticijske nefropatije. POLIURIJA – luči se > 2 l/dan mokraće.0-3. hemoglobinurije. Glavni uzroci anurije su potpuna opstrukcija na ma kom mestu duž mokraćnih kanala.predstavlja potpuni prekid lu čenja urina. ENUREZA – nevoljno mokrenje u snu. DIZURIJA – sve nenormalne pojave pri mokrenju – otežano mokrenje. bolovi i pečenje pri mokrenju. adenom prostate. b) poliurija zbog povećanog unosa H2O – primarna polidipsija B.. blaga – 500-1000 mg/dan 3. 4. ciroza jetre sa ascitesom. ↑ lučenje Glu i ureje (poliurija je praćena visokom specifičnom težinom mokraće). Ig. Uzroci su infekcije. nefritis sa gubitkom soli.2. Sreće se kod endemske nefropatije. a u daljem dobu uzrok treba tražiti u infekcijam. U svim bolestima koje stvaraju edeme (zastojna srčana insuficijencija. INKONTINENCIJA – nesposobnost zadržavanja mokraće u bešici 5.0 g/dan 4. tj.. POLAKISURIJA – često mokrenje (ne mora biti praćeno poliurijom) 2. urođenim poremećajima urinarnog trakta. Do 3 god. umerena – 1. a delom od proteina koje stvaraju tubulske epitelne ćelije . toksičnih oštećenja tubula. ili potpun prekid krvotoka u arterijskom ili venskom sistemu bubrega 3. života se smatra normalnom. zdrave osobe nalazi se izvestan sadržaj proteina (40-150 mg/dan) koji delom potiču iz filtrovanih proteina plazme.ponekad proteinurija ne znači patološku pojavu (izolovana proteinurija). tj. ANURIJA . teška – 10-20 g/dan . Deli se na a) poliuriju zbog nemogućnosti čuvanja telesne H2O – najčešći uzroci su dijabetes insipidus (poliurija je praćena vrlo niskom specifičnom težinom mokraće).kvalitativna podela proteinurija • glomerularna proteinurija – nastaje kod oštećenja glomerula koji sada propuštaju i proteine velike molekulske mase (albumine.kvantitativna podela proteinurija 1. amiloidoza. izlučivanje mokraće < 100 ml/dan. • disglobinurija (proteinurija zbog suviška) – kada se u organizmu sintetiše previše Ig. POREMEĆAJI RITMA I KVALITETA MOKRENJA 1.... bolestima kičme... pijelonefritis. Oštećene ćelije tubula nisu u stanju da resorbuju proteine.

u pitanju je bubrežna bolest parenhima .govori u prilog infekcije . bolesti krvi. a promene na drugim strukturama bubrega nastaju kao posledica oštećenja glomerula . Kod hemoglobinurije granulisani cilindri su tamni.cilindri su valjkaste tvorevine istaloženih proteina u parenhimu bubrega. Ig i lipoproteina na hijaline cilindre. nefrokalcinoze. salicilati. lupusnefritis. epitelne ćelije 3. traume. Matriks svakog cilindra čini Tamn-Horsfalova belančevina • hijalini cilindri – sastoje se samo iz istaloženog parenhima kod kojih postoji glomerulska proteinurija.podela GN prema raširenosti promena • fokalni – samo neki glomeruli su zahva ćeni • difuzni – zahvaćeni gotovo svi glomeruli • globalni – zahvaćen ceo glomerul • segmentni – zahvaćen deo glomerula . endotelne ćelije 2.2.glomerul čine tri tipa ćelija 1. proliferativni oblici 2. a kod opstruktivne žutice su obojeni bilirubinom • voštani cilindri – degenerisani granulisani cilindri • eritrocitni cilindri – ukazuju na krvarenje iz glomerula • leukocitni cilindri – u akutnoj tubulskoj nekrozi GLOMERULONEFRITISI . ciroza jetre.i mikrohematurija .predstavljaju grupu oboljenja kod kojih su jedino ili pretežno oštećeni glomeruli.. nefrolitijaze. LEUKOCITURIJA – >5 leukocita u vidnom polju sedimenta .makroskopski vidljivi talog leukocita (veliki broj leukocita) zove se piurija 4. benigni i maligni Tu. pijelonefritisa. poliartritis nodosa. subakutni bakterijski endokarditis. strana tela • hematurija u sklopu drugih oboljenja – SLE. TBC bubrega.> 5 eritrocita u vidnom polju sedimenta pri velikom uveličanju . mezangijumske ćelije .može biti makro. Znak su teške bubrežne bolesti – akutni GN. pored proteinruije i lipoproteini prolaze glomerulski filtar i njihovi trigliceridi i holesterol se talože na hijaline cilindre • granulisani cilindri – nastaju taloženjem sastojaka razgrađenih epitelnih ćelija. neproliferativni oblici .. Dakle.klinička podela hematurija • renalna hematurija – kod GN. HEMATURIJA .morfološka podela GN 1. kalkuloza. neoplazme kolona i rektuma • medikamentozna hematurija – antikoagulantna sredstva. traume bubrega • hematurija iz donjih partija urinarnog trakta – nespecifična i specifična zapaljenja. Uvek su podjednake debljine koja odgovara veli čini zjapa distalnog tubula • masni cilindri – nastaju taloženjem masti na hijaline cilindre.ako istovremeno postoje i leukocitni cilindri u sedimentu urina. barbiturati 3. CILINDRURIJA – pojava cilindara u sedimentu urina .

edema i hipertenzije 5. 12. 49) . oligurije 4.nestreptokokni . endokarditis . brzoprogredirajući GN 3.poststreptokokni . meningitis II neinfektivni akutni GN . 4. bilateralnu.najčešće nastaje kod dece (oko 7 god.primarne glomerulske bolesti – primaran proces je u bubregu .At su klase IgG. hematurije 2. Reakcija Ag-At se odvija u cirkulaciji. akutni glomerulonefritis (GN) 2. Smatra se da je Ag u GBM prokolagen IV .Etiologija – akutni GN se dele na I postinfektivni akutni GN .sepsa.manifestuje se iznenadnom pojavom 1. Dakle. ↓ GF . proteinurije 3. IgM . abakterijalnu.sekundarne glomerulske bolesti – bolest bubrega je posledica druge bolesti . asimptomatske mokraćne abnormanosti 4. difuznu ili fokalnu bolest . To pokreće oštećenje tkiva i ovaj nalaz je prisutan u 75% slučajeva . najčešće za glomerulsku bazalnu membranu (GBM). hronični GN AKUTNI GLOMERULONEFRITISI .predstavlja akutnu.) a može i kod odraslih .Etiopatogeneza GN – dva osnovna imunološka procesa su osnova GN I TIP – uzrok bolesti su At prema nerastvorljivim Ag koja su vezani za bubrežno tkivo.sifilis.Good-Pastuerov sindrom .SLE .anti-GBM-At naj češće pripadaju klasi IgG i vide se kao linearni depoziti duž GBM II TIP – uzrok bolesti su At prema različitim egzo.. nefrotski sindrom 5.izazivač je β -hemoliti čki streptokok grupe A (tipovi 1.Klinički znaci glomeruskih bolesti su • proteinurija • hematurija • ↓ GF • poremećaj izlučivanja H2O i soli .Alportov sindrom I AKUTNI POSTSTREPTOKOKNI GN (nefritski sy) .vaskulitisi . a stvoreni imuni kompleksi se talože u kapilarima glomerula (bolest imunih kompleksa).nastaje taloženjem imunih kompleksa u glomerulima (proliferacija mezangijumskih i endotelnih ćelija) . IgA.glomerulske bolesti se ispoljavaju preko 5 osnovnih kliničkih sindroma 1.i endogenim Ag iz cirkulacije (rastvorljivi Ag). to su anti-GBM-At.sistemske bolesti .

sinuzitis. bol u abdomenu. ↑ C3 (komplement) u serumu – svetlosni mikroskop – proliferacija endotelnih ćelija i mezangijalnih ćelija sužava lumen.predstavlja nefriti čki sindrom sa brzom progresijom bubrežne insuficijencije koji ako se ne leči dovodi do terminalne bubrežne insuficijencije u roku od nekoliko nedelja ili meseci . malaksalost. duž kapilara se vide imuni kompleksi . ↑ fibrinogen i faktor VIII..I tip – anti-GBM bolest . progresivan gubitak bubrežne funkcije .svetlosni mikroskop – proliferacija epiteloidnih ćelija u Bowmanovom prostoru (monociti iz krvi) sa nakupljanjem fibrina.prognoza je dobra.Klinički – nefritčki sy – brz. azatioprin) – heparin – dijaliza . ruku. bolest prolazi u prva 2 meseca II BRZOPROGREDIRAJUĆI GN (RPGN) . mokraća posle crvenkasta. dispneja) . ili sasvim krvava – hematurija) – edem očnih kapaka. najviše ujutru – retencija Na+ i H2O ⇒ ↑ TA – moguće je oštećenje srčane funkcije (kašalj. piodermija) do pojave bubrežnih simptoma iznosi oko 10 dana (7-28 dana) .ako se depoziti taloža subendotelno ili u mezangijumu aktivira se komplement i PMN ⇒ zapaljenska reakcija ⇒ • ↓ GF • oligurija • hipertenzija • edemi • hematurija (mogu da se jave i Er-cilindri) • blaga proteinurija .2 miliona 14 dana / eritromicin 4x500) – ograni čiti unos H2O. EKG – diureza (oligurija) – proba mokrenja u 3 čaše – krvarenje iz bubrega – proteinurija – nije ve ća od 3.Th – kortikosteroidi (metil-prednizolon) – imunosupresivi (ciklofosfamid. Vremenom se razvija fibrinoidna nekroza glomerulskih kapilara.II tip – bolest imunih kompleksa .latentni period od preležane infekcije (angina.Dg – redovno merenje TA.Klinički – bolesti počinje opštim simptomima (↑ t°C. lica.III tip – nepoznate (neimunološke) patogeneze .Th – ležanje i mirovanje do poboljšanja stanja – eradikacija streptokoka (penicilin 1. Formiraju se tipični polumeseci kod I tipa → cirkulišuća At protiv GBM kod iI tipa → depozit IgG i C3 duž GBM .tipičan predstavnik je • IDIOPATSKI DIFUZNI GN SA STVARANJEM POLUMESECA .najčešće kod odraslih (30-40 god) . soli i proteina (kod azotemije) prema diurezi .5 g/24h – Er i Er-cilindri u sedimentu – ↑ SE.

predstavljaju nalaz hematurije ili proteinurije bez drugih simptoma A) ASIMPTOMATSKA HEMATURIJA .benigne je prirode . hipoalbuminemija 4.ORTOSTATSKA PROTEINURIJA – javlja se posle stajanja ili hoda. hiperlipidemija .bez proteinurije . TBC bubrega. hipoproteinemija je u korelaciji sa proteinurijom . a kod ½ se nađe neka glomerulska bolest .bolest može početi makroskopskom hematurijom. a iščezava posle ležanja.kod ½ osoba nalaz biopsije je normalan.5 g/24h . pri čemu nastaju 1.rekurentna .prognoza je loša • GOOD-PASTEUROV SINDROM 1. intersticijski nefritisi. dizuri čne smetnje . obilna proteinurija 3.lečenje nije potrebno IV NEFROTSKI SINDROM . hemoptoje) 2. nefrolitijaza • BERGEROVA BOLEST (IgA nefropatija) . nekad sa C3 .makroskopska . hemoliza.kod osoba između 16-35 godina . policisti čni bubrezi. Tu bubrega.blaga proteinurija .73m2/24h 2.Etiologija – GN. plućna krvarenja (hemoptizije. “nefrotska proteinurija“ > 3.sa proteinurijom . rapidoprogresivni GN 3. glomerularna skleroza. plazmafereza B) ASIMPTOMATSKA (izolovana) PROTEINURIJA 150 mg/24h < proteinurija < 2 g/24h I tubulointersticijska nefropatija (balkanska endemska nefropatija) II tubulointersticijska nefropatija izazvana teškim metalima III plazmocitom.perzistentna .u mezangijumu se nalaze depoziti IgA.mikroskopska .Th – kortikosteroidi. delom zbog ↓ sinteze u jetri . posle respiratornih infekcija . Alportov sindrom.ako se depoziti talože subepitelno nema izražene zapaljenske reakcije već se samo povećava propustljivost GBM. obično je manja od 1. anti-GBM-At .hipoalbuminemija može nastati delom zbog proteinurije.5 g/1..Etiopatogeneza – u osnovi nefrotskog sindroma leži povećana propustljivost bubrežnih kapilara u glomerulu I primarni NS – primarne glomerulske bolesti II sekundarni NS – posledica drugih bolesti .bolest često vodi u progresivnu bubrežnu insuficijenciju .ponekad se javlja mialgija.prognoza je loša III ASIMPTOMATSKE MOKRAĆNE ABNORMALNOSTI .Klinički 1. edemi 2. pankreatitis (proteinurije “prelivanja“) .ukupna proteinemija < 50-55 g/l (normalno 65-86 g/l) . sistemske bolesti.

↑ lipoproteini .Th – mirovanje – ishrana bogata proteinima (1.Th – prednizon (80 mg/dan) per os dok traje proteinurija. XI. Alportov sy.) .najčešće kod dece od 2-4 godine . infekcije resp. ascites .Etiologija – nepoznata. mikrohematurija 3.5-2 g/kg TM/dan) – diuretici(furosemid.tiazid. VII. morbili .↓ IgG.↑ holesterol. testasti edemi oko očiju i drugim delovima i najizraženiji su ujutru.spironolakton) – voditi računa kod izražene hipoalbuminemije zbog nastanka hipovolemije – humai albumin (1-3 x 15g albumina/dan) . a normalni su V.pretpostavlja se da smanjenje onkotskog pritiska plazme (hipoalbuminemija) vodi povećanoj produkciji VLDL u jetri .usled edema (izlaska tečnosti iz cirkulacije u intersticijum) dolazi do ↓ MV. edemi – nastaju usled obilne proteinurije . Može da nastane hidrotoraks.↓ faktori koagulacije (IX.lečenje isto kao kod bolesti minimalnih promena .elektronski mikroskop – stapanje prstenastih nastavaka i obliteracija pora na GBM . prati Hočkinovu bolest. aktivira se sistem renin-angiotenzin-aldosteron što vodi retenciji H2O i Na+ 4. hidroperitoneum. hiperlipidemija . ↓ IgM ili su normalni .bolest pokazuje remisije i egzacerbacije .često postoji i lipidurija (u sedimentu urina) . ↑ fosfolipidi.idiopatski (IgA nefropatija i drugi mezangijalni depoziti) .može biti posledica chr intersticijalnog nefritisa.. a zatim dozu smanjiti sa 1. sistemskih i malignih bolesti . VIII i X) .Klinička slika – klasični znaci NS .Komplikacije – sklonost infekcijama (zbog ↓ IgG) – ateroskleroza. koronarna bolest (hiperlipidemija) – tromboze renalne vene (nedostatak antitrombina III) – akutna bubrežna insuficijencija (hipovolemija. ↓ IgA.. trombooze) – sideropenijska anemija (nedostatak transferina) – nekonjugovana hiperbilirubinemija (nedostatak albumina) . bolest minimalnih promena (lipidna nefroza) . Good-Pasteurov sy. Na mestima hijalinoze nalazimo depozite IgM .postoje bledi. XII.. Hijalini materijal se deponuje subendotelno.5 mg na 1mg/kg/dan – ciklofosfamid – kod rezistentnih (2-3 mg/kg tokom 21 dan) 2. ↑ trigliceridi.često se nadovezuje na prethodne 2 bolesti . mezangioproliferativni GN . fokalna glomerularna skleroza .bilans N2 je negativan 3.proteinurija.Klinički – teško se može razlikovati od prethodne dve bolesti – blaga proteinurija sa hematurijom ili bez nje – nekad postoji hipertenzija – fokalna skleroza najpre zahvata jukstamedularne glomerule.sekundarni (SLE. trakta.komplikacije se leče na uobičajen način • PRIMARNI NEFROTSKI SINDROM 1.

zadebljanje GBM 2) eksudativne glomerularne lezije i leije u vidu kapi u Bowmanovoj čahuri 3) promene na krvnim sudovima. deceniji života . cikofosfamid. IgG i C3 i interpozicija mezangijalnog matriksa koje glomerulima daje lobularni izgled.karakterišu ga mezangijumske proliferacije i promene kapilarnog zida .nefropatja je posledica opšteg poremećaja kapilara koji se javlja kod dijabeti čara . lupus nefritis . Zid kapilara ima izgled dvostrukih kontura (“tramvajske šine“) . dijabetična nefropatija .terminalna faza bubrežne insuficijencije nastaje unutar 3 godine od pojave nefrotskog sindroma .0 mg/kg) 5.ide po tipovima primarnih. hipertenzije i hroni čne bubrežne insuficijencije (hemodijaliza ili peritonealna dijaliza) 2.ponekad je izražen NS koji vodi u hroni čnu bubrežnu insuficijenciju .Th – lečenje nefrotskog sindroma.prisutni su simptomi NS – uvek proteinurija i hematurija .GF je snižena i postoji hipertenzija . antikoagulansi i antiagregacioni lekovi (indometacin) • SEKUNDARNI NEFROTSKI SINDROM 1. U daljem razvoju.difuzno zadebljanje GBM nastaje taloženjem imunih kompleksa iz cirkulacije ili stvaranjem imunih kompleksa in situ.na svetlosnom mikroskopu nalazimo razne lezije 1) difuzna glomerularna skleroza – nakupljanje eozinofilnog matriksa u mezangijumu.lezije u bubrezima mogu biti fokalne i difuzne u obliku depozita u mezangijumu i zidu glomerularnih kapilara . GBM daje na epitelnoj strani šiljate produžetke (slika češlja) – vodi u chr bubrežnu insuficijenciju .Th – prednizon (1.tip II – odlganje tamnih depozita (bolest tamnih depozita) u srednjim slojevima GBM. tubulima i intersticijumu .Th – ista kao i prethodni 4.primarni ili sekundarni . Er-cilindri u sedimentu.u prilog dijabetičnoj nefropatiji govori odsustvo hematurije i slabo reagovanje edema na diuretike . najčešće kod žena u 3.tip I – subendotelno raspoređeni depoziti IgM. renalis – granulirani subepitelni depoziti Ig i C3. To su depoziti C3 .jedna od kasnih komplikacija dijabetesa (zajedno sa retinopatijom i neuropatijom) . membrano-proliferativni GN .hroničnog je toka..5-2.Klinički – neproteinurijska faza – bez simptoma – proteinurijska faza – glavni simptom je proteinurija – paralelno sa proteinurijom razvija se i hipertenzija – istovremeno postoji retinopatija i azotemija – razvija se nalaz nefrotskog sindroma . membranozna nefropatija . prognoza tipa II je lošija od tipa I .može biti idiopatska ili sekundarna pojava .Klinički – proteinurija.Th – kortikosteroidi. tromboza v. na prirodne ili usa đene Ag .vodi u chr bubrežnu insuficijenciju .

skvrčenom bubregu (bilateralno) i insuficijenciji bubrega . TIN izazvane imunološkim poreme ćajima 5.obuhvata razli čite glomerulske bolesti hroni čnog toka koje vode u terminalnu bubrežnu insuficijenciju .predstavljaju bubrežne bolesti kod kojih su primarno zahva ćeni tubuli i intersticijum akutne oblike karakteriše hronične oblike karakteriše . gubitak Na +) 3) oštećenje medule (gubitak sposobnosti koncentrovanja ⇒ poliurija. Vodi u terminalnu bubrežnu insuficijenciju . TIN nepoznatog uzroka .↓ GF .nefritis se uglavnom ispoljava mikrohematurijom.Klinički – bolest može proticati asimptomatski i otkriva se slu čajno .žarišna nekroza tubulskog epitela .primarne lezije mogu biti • proliferativne • sklerozirajuće • membranozne .gluvoća perceptivnog tipa + hereditarni nefritis.oligurija .ponekad se bolest otkriva tek posle neke infekcije .edem intersticijuma sa brojnim . TIN izazvane lekovima 3.lečenje je simptomatsko 3.nasledno. hiperkalijemija.funkcionalna oštećenja bubrega 1) defekt proksimalnog transporta (proksimalna renalna tubularna acidoza) 2) defekt distalnog tubula (acidoza.mikrohematurija . ređe su prisutne očne promene (katarakta) .poremećaj je u sintezi GBM . nokturija) .Etiologija – 1 TIN izazvane bakterijskom infekcijom 2.fibroza tubula ćelijskim infiltracijama .bolest uvek vodi malom.permanentna proteinurija .Th – simptomatska – kortikosteroidi + citostatici (nije odgovarajuća) – lečenje hipertenzije – lečenje hroni čne bubrežne insuficijencije TUBULOINTERSTICIJSKE NEFROPATIJE .lečenje je simptomatsko HRONIČNI GLOMERULONEFRITIS .zadebljanje tubulske BM .atrofija tubula .hipertenzija . češće ♂ .. Alportov sindrom . TIN kao posledica metaboli čkih poremećaja 4.proširenje tubula .

sav parenhim se pretvara u gnojnu masu i nastaje pyonefros (izazivač je stafilococcus aureus).) . Ako je zahvaćen m.Klinički – simptomi nastaju u toku nekoliko sati ili dana – dizurija. enterobakterije. gljivice (aspergilus.Dg – pojava gnoja pri hirurškoj drenaži . povraćanje. prilikom palpacije možemo naći defans trbušne muskulature. kriptokok – najčešće komplikuju bakterijsku upalu – dijabeti čari. klebsiella.5 g//24h) – leukociturija i Le-cilindri – pozitivna urinokultura [bakterije] >105/ml .Komplikacije – perirenalni i renalni apsces bubrega. staphilococcus pyogenes.. seksualni akt . psoas bolesnik oseća manji bol ako savije tu nogu . proteus. hematurija. kloksacilin • renalni apsces . psoasa – podignuta i fiksirana dijafragma . še ćerna bolest. streptococcus fecalis. polakisurija. Candida.za razliku od renalnog apscesa.Dg – leukocitoza. perirenalni retko nastaje kao posledica septikemije .Etiologija – E.nastaje slivanjem više sitnih apscesa u intersticijumu . dupli ureter) ili stečene (kamen. groznica. sve do korteksa . tumor.ako pacijent sa akutnim pijelonefritisom ponovo razvije visoku t°C.Histologija – akutni zapaljenski proces sa izraženim edemom intersticijuma fokusnog karaktera . coli.. kroz medulu. izravnanje bubrežne lože kod sedećeg položaja.kod velikih apscesa.Th – nefrektomija . pseudomonas.nastaje direktnim širenjem infekcije iz bubrega u okolno vezivno tkivo . ↑ t°C. Pionefroza uglavnom nastaje kada staza utiče na perzistiranje infekcije (TBC urinarnog trakta) .AKUTNI I HRONIČNI PIJELONEFRITIS I AKUTNI PIJELONEFRITIS . imunodeficijentni. koje mogu biti urođene (prekobrojni zalisci na uretri.predisponirajući faktori za razvoj infekcije • opstruktivne promoene izvodnih mokraćnih puteva. Upalne infiltracije se pružaju od pelvisa. oseti snažan lumbalni ili abdominalni bol uz opšte simptome.u ekstremnom slučaju.predstavlja akutnu infekciju pijelona koja se širi na renalni parenhim. bol u slabinama. treba posumnjati na perirenalni apsces.rendgen – skolioza prema bolesnoj strani – nestanak senke m. poremećaji u građi mokraćne bešike. koagulumi) • kratka uretra kod žena • poremećeni lokalni odbrambeni faktori sluzokože • postojanje intrarenalnog i veziko-uretralnog refluksa • invazivne dijagnostičke i terapijske procedure • hronični prostatitis ili adenom prostate.Th – drenaža + antibiotici (cefaleksin 4x500 + gentamicin 2x80mg) – kod rezistentnih stafilokoka – meticilin. bubrežna insuficijencija • perirenalni apsces . ↑ SE – vrlo blaga proteinurija (0.5-1. mučnina. edem i bolnu osetljivost .Th – antibiotici u kombinaciji sa urosepticima tokom 2-3 nedelje . palpatorna osetljivost uretera .

) . HPN sa refluksom – refluksna nefropatija 2.na reakciju preosetljivosti upućuje – latentni period od uzimanja leka – nezavisnost od veli čine doze – eozinofilija . deformacije . epi-status. ↑ TA (hronična bubrežna insuficijencija) – blaga proteinurija.jedan je od najčešćih uzroka pojave hronične bubrežne insuficijencije. fibroza... atrofija tubula – pelvokaliksne promene – upala.analgetici (aspirin. ulkusna bolest. perzistentna bakteriurija – gubitak koncentracione sposobnosti ⇒ poliurija. gubitak Na+ – hipokalcemija. piurija .Th – suzbijanje infekcije (antibiotici) – otklanjanje opstrukcije – lečenje hipertenzije i hroni čne bubrežne insuficijencije TIN IZAZVANE LEKOVIMA A) AKUTNI HIPERSENZITIVNI TIN . kofein.Prognoza – dobra je ako su promene unilateralne ili ako nema opstrukcije. Inače..bolest vodi u hroni čnu bubrežnu insuficijenciju TIN KAO POSLEDICA METABOLIČKIH POREMEĆAJA • URATNA NEFROPATIJA . idiopatski HPN . tubularna acidoza ⇒ bolovi u kostima . eozinofilija . hematurija.Klinički – neobjašnjive temperature.nastaje kod osoba sa mijeloproliferativnim i limfoproliferativnim bolestima kada zbog jake doze citostatika nastaje velika produkcija mokraćne kiseline .karakteristični su ožiljci kore bubrega i deformacije kaliksa ispod tih ožiljaka . paracetamol. Može nastati kao posledica neadekvatno lečenog akutnog pijelonefritisa ili da bakterijska infekcija stalno perzistira (najčešće usled opstrukcije) . .u sedimentu se može naći nekrotično tkivo papila . anemija. furosemid.uzrok može biti i nekroza tumora. ožiljci u kori – scintigrafija . fibroza.↑ t°C.glavobolja. rifampicin.pretpostavlja se da izvesnu ulogu igraju cirkulišuća At protiv tubularne BM . bolovi u slabinama.antibiotici (penicilin. razvija se hronična bubrežna insuficijencija .. fenidion. tiazidi. recidivi urinarnih infekcija.Histologija – promene u intersticijumu – upala.podela hroničnih pijelonefritisa 1.) . anemija.v. HPN sa opstrukcijom – hronični opstruktivni pijelonefritis 3.. urografija – smanjeni bubrezi. mučnina.diuretici i drugi lekovi . ↑ TA.promene u vidu koncentrisanja leka u tubulima se javljaju posle višegodišnje upotrebe leka . fenacetin.II HRONIČNI PIJELONEFRITIS . povraćanje. toplotni udar.oporavak posle prestanka terapije je brz (korisni su kortikosteroidi) B) ANALGETIČKA NEFROPATIJA .funkcionalne promene (intersticijalni edem i Ly infiltracija) .Dg – i. dilatacija. proteinurija..

nedovoljan MV srca – tamponada.lekovi – anestetici. organski rastvara či. akutni pijelonefritis . a uzrok je nepoznat – pretpostavlja se da se nalazi u zemljištu i da se u organizam unosi vodom . česta je pojava Ca bubrega .sabirni kanalići se začepe kristalima mokraćne kiseline ⇒ akutna bubrežna insuficijencija . lekovi . peritonitisa . Morava – u Srbiji.karakteriše se smanjenom sposobnošću koncentracije urina 3. akutna uratna nefropatija .oligurija → anurija. pankreatitisa. mioglobinurija (oštećenje miši ća).bolesti bubrega – akutni GN. aritmija.abnormalna proširenost krvnih sudova – anafilaksa. renalni uzroci ABI – parenhimski . prerenalni uzroci ABI – cirkulatorni . antibiotici. septi čni abortus .predstavlja hroničnu TIN i javlja se među zemljoradnicima u endemskim područjima (duž velikih reka – Sava. . Bugarskoj) .. simptomi podsećaju na hroničnu bubrežnu insuficijenciju .komplikacije trudnoće i porođaja – placentarna apopleksija. 15-20 godina .Klinički – malaksalost. proteinurija – razvija se hroni čna bubrežna insuficijencija sa uremijskim sindromom – sposobnost koncentrisanja mokraće je smanjena.dugo trajanje prerenalnih uzroka . hiperurikemija. Rtg kontrasti.ABI se šematski deli na 1. prerenalna ABI 2.hipovolemija – gubitak tečnosti putem kože i GIT-a. udar struje i smrzavanje – hemoragije.bolesnik živi u endemskom području od rođenja. Dunav. alopurinol 2..Th – povećano davanje tečnosti.bolest se sporo razvija. uratna nefrolitijaza TIN IZAZVANE IMUNOLOŠKIM POREMEĆAJIMA ... sepsa. ↑ kreatinina u serumu . Rumuniji.bolest ima porodičan karakter. infarkt 2. membrano-proliferativni GN. anemija.koncentraciona sposobnost bubrega je smanjena TIN NEPOZNATOG UZROKA – endemska Balkanska nefropatija . hronična uratna nefropatija . postrenalna ABI 1. plazmocitom . toksini gljiva. gubitak tečnosti kod opekotina. kortikalna nekroza.. renalna ABI 3. .1.opstrukcija tubula – kristali urata. renalni infarkt.) . snabdevanje zdravom vodom – simptomatska terapija – lečenje hroni čne insuficijencije AKUTNA BUBREŽNA INSUFICIJENCIJA (ABI) • naglo zatajivanje bubrežne funkcije • porast koncentracije kreatinina u serumu • oligurija → anurija (postoji podela ABI na oligurični i neoligurični oblik) .Th – hipoproteinska ishrana..toksini – teški metali. inkompatibilna transfuzija (→ hemoglobinurija). alkalizacija urina NaHCO3-.cirkulišući kompleksi se talože u vidu zrnastih depozita duž TBM i u intersticijumu (SLE.anti-TBM-At se talože duž same TBM .

Dg renalne ABI – ako su uzroci prerenalni. slobodne i u cilindrima .kada su nekrotične i degenerativne promene tubularnog epitela nastale zbog dejstva toksina. povraćanje. mioklonični grčevi . postrenalni uzroci ABI – opstruktivni ..opstrukcija – sediment bez formiranih elemenata . RAZDOBLJE OSNOVNE BOLESTI ili stanja .ABI se deli na 4 sukcesivna razdoblja I.3.traje različito dugo. traume. Progresivne atrofične promene i promene sastava mokraće nastaju nekoliko nedelja nakon početka opstrukcije II.opstrukcija urinarnih puteva kamenom ili tumorom. GIT krvarenja • aritmije. srčana insuficijencija • pospanost. a kreatinina 45-90 mmol/l.provera za Dg prerenalne ABI – postoji oligurija (diureza < 17 ml/h). opekotine. dezorjentacija.renalna ABI izazvana nekrozom tubularnog epitela naziva se akutna tubularna nekroza. mučnina. ruptura mokra ćne bešike.treba tražiti uzrok pada pritiska u aferentnim arterioli . tj.Dg prerenalne ABI – Na+ u mokraći < 25 mmol/l – specifi čna težina mokraće > 1020 – odnos osmolarnosti mokraća/plazma = 1:1 – [ureje] u mokraći je 20x veća nego u plazmi – [kreatinina] u mokraći je 40x veća nego u plazmi . ↑ TA.javlja se kod prerenalnog oblika .v. 400 ml/dan) .) dnevni porast može iznositi do 5x više • ↑ koncentracije K + za 0.dati i.. leukocitoza. visoka t°C. vaskulitisa. trombocitopenija (hemoragije) • anoreksija. kod GN.. promena ponašanja. onda je zbog duge ishemije došlo do parenhimskih oštećenja (žarišne nekroze i degeneracije tubularnog epitela proksimalnih tubula i opstrukcije lumena distalnih tubula cilindrima i ćel. 50 ml 20% manitola – ako se u sledeća 3h diureza poveća na 40 ml/h ili više → prerenalna ABI .Dg postrenalne ABI – veličina diureze zavisi od uzroka. traumatski dijagnostički i terapijski zahvati. Najvažnije je pratiti diurezu (oligurija). Za razliku od akutne tubularne nekroze kod koje je potpuna anurija veoma retka. RAZDOBLJE OLIGO-ANURIJE . bolovi u abdomenu. dok kod rapidoprogresivnog GN i bilateralne okluzije renalne arterije traje duže od 4 nedelje • akutna uremija – kod pacijenata koji nemaju pojačan metabolizam dnevni porast ureje u krvi iznosi 4-8 mmol/l. Kod akutne tubularne nekroze traje 10-14 dana. . Kod pojačanog metabolizma (sepsa.6 mmol/l • HCO3. konfuzija. U krvi može biti povećan kreatinin i ureja .hemoglobinurija – eritrociti i cilindri obojeni hemoglobinom .pijelonefritis – papilarne nekroze → leukociti . ileus.akutna tubularna nekroza – prljavo-smeđi cilindri i bubrežne epitelne ćelije.bitan nalaz u urinu je u sedimentu .5 mmol/l • hiperfosfatemija – 1. detritusom) .opadaju u krvi dnevno za 1.0 mmol/l • ↓ Hct.. opstrukcije i embolije je veoma česta .smanjena je GF i stvaranje mokraće.0-2.3-0. promene su često na tipi čnim mestima za pojedini toksin .9-2.

sukcinil-gvanidin . RAZDOBLJE POLIURIJE . RAZDOBLJE REKOVALESCENCIJE . peritonealna dijaliza – porast ureje po dnevnoj stopi od 8. Oba hormona igraju ulogu u mehanizmu uremi čne intoksikacije III.fenoli .u većem broju slučajeva funkcija bubrega se normalizuje za 1-2 nedelje posle početka poliurije .alifati čni i aromatični amini . Na + i H2O II. Diureza može porasti na 3-5 l/dan i više . a ako pacijent ne može jesti onda dajemo 20% Glu – korekcija hiperkalijemije – ako se kalijemija popne na 7 mmol/l treba hitno dati 40 i. hiperfosfatemija pojačava lučenje PTH.nakon oligo-anurije vidimo nagli porast diureze.za 5 mmol/l – hemodijaliza. šećeri. primarni poremećaj je smanjenje GF i retencija toksi čnih metabolita u organizam (azotne materije – nastaju metabolizmom proteina). U manje povoljnom slučaju uspostavljanje normalne funkcije traje mesecima do potpunog ili delimičnog oporavka . kada u toku razvoja HBI nastane ja ča glomerulska insuficijencija uvek sekundarno dolazi i do poremećaja tubularne funkcije ⇒ hiperkalijemija i metabolička acidoza . fosfati.HBI karakteriše – retencija toksičnih metabolita – promene volumena ECT – promene elektrolitnog sastava ECT – višak ili manjak raznih hormona .kreatin.mokraćna kiselina .mioinozitol IV.j. i. 100-400 mg 5-20 ampula) – treba ograni čiti unos soli i H2O (10-15 ml H2O/kg) – visoko energetska hrana (proteini. U toku 24h treba najviše povećati HCO3.i u ovom razdoblju je moguć exitus letalis IV.padne ispod 15 mmol/l treba davati molarni rastvor NaHCO3 oprezno i polako (zbog potenciranja ćelijske metaboličke acidoze u CNS-u). višak Na+ i H2O pojačava lučenje natriuretičkog hormona.u povoljnom slučaju oporavak je kratak i potpun.predstavlja sindrom koji nastaje pri značajnijem smanjivanju glomerulske funkcije i koji je praćen poremećajem tubularne i endokrine funkcije bubrega .pošto u početku poliurije ni glomeruli ni tubuli još nisu potpuno funkcionalno sposobni – velika diureza predstavlja novu opasnost zbog mogućih nekotrolisanih gubitaka H2O i minerala . masti).3 mmol/l (oko 50mg%) i kreatiniina po stopi od 283 mmol/l (2. kreatinin . pa ako HCO3.exitus letalis je najčešći u ovom razdoblju III.Th – prevencija ABI – lečenje osnovne bolesti – prelazak prerenalnog u renalni oblik se sprečava diureticima (lasix. kristalnog insulina i 1l 10% Glu (glukoza vuče K+ u ćelije) – progresivna metabolička acidoza ugrožava život.gvanidin . što govori o oporavku GF.urea ..v.Patogeneza I.5 mg%) predstavljaju apsolutnu indikaciju za dijalizu (bolje požuriti nego zakasniti) HRONIČNA BUBREŽNA INSUFICIJENCIJA (HBI) . ostali metaboliti koji mogu igrati ulogu u nastanku HBI .

. razvoj HBI se deli na: . natriureti čki hormon.razvoj HBI se može uspešno pratiti određivanjem CKREATININ ili određivanjem konc. Prema promenama CKREATININ. mučnina • ascites • štucanje. kardiomegalija e) koža • pruritus.. ortopnea • aritmije. glukagon. galop • palpitacije. grčevi • konvulzije. glavobolja • uremijski perikarditis • ↑ TA. dijareja • hepatomegalija c) krv • lako zamaranje • krvarenja • infekcije • anemije d) KVS • dispnea. gastrin. dispepsija.) . smanjena produkcija aktivnog oblika vitamina D ⇒ smanjenje apsorpcije Ca2+ u crevu ⇒ renalna osteodistrofija VII. katarakta h) CNS • pospanost.V. kreatinina u serumu. bubrezi normalno razgrađuju razne peptidne hormone ⇒ raste njihova koncentracija u krvi (PTH. gubitak koncentracije • pareze. parestezije. smanjenje produkcije eritropoetina ⇒ renalna anemija VI. potkožni “tumori“ zbog • bledilo kalcifikacija • hemoragije • prljavo-siva boja/ tamno-žuta boja lica f) mišići i kosti • bolovi u kostima • gubitak mišićne mase • artralgije • patološke frakture g) oči • retinopatija. edem papile (slepilo) • ablacija retine. kalcitonin. senzorne smetnje i) respiratoni sistem • pleuralni bol • pleuralno trenje.Klinički simptomi i znaci a) endokrini sistem • gubitak libida • sterilitet • metropatija • amenoreja • ginekomastija b) GIT • tegobe zbog stomatitisa • uremi čni fetor (NH3) • anoreksija. izliv • hemoptizije • kalcifikacije • dispnea . otežan hod • tremor.

anemija .bubreg ne može podmiriti potrebe kada su one u većoj meri povećane (gubitak soli i minerala.bilateralna kortikalna nekroza . vezikouretralni refluks.33 ml/s i približava se 0. HGN. infekcije. erozivni gastritis.izražena azotemija .v.5-0. prevencija – lečenje osnovne bolesti 2.Dg – klini čka slika – biohemijske analize – CKREATINI. UREMIJA (ZAVRŠNO RAZDOBLJE) . uremijski perikarditis. tj.nastaje pod dejstvom nekog “uremijskog toksina“ za koji se pretpostavlja da je neki molekul srednje molekulske mase (300-5000 daltona) – neki polipeptid . renalna arterografija – biopsija .opstruktivna nefropatija .1. RAZDOBLJE ZATAJIVANJA (AZOTEMIJE) . konzervativno lečenje – korekcija acido-elektrolitnog disbalansa – le čenje hipertenzije 3. anksioznost.dijabetična nefropatija ☼ .giht.policisti čni bolest bubrega .bubreg trajno gubi sposobnost.ovo razdoblje traje od početka razaranja nefrona. transplantacija . ulkus. U ovom razdoblju bubrežna funkcija još uvek zadovoljava potrebe organizma. . elektroliti) – radiološka ispitivanja – i. retrogradna pijelografija – CT. Kussmalovo disanje. koncentracija kreatinina u serumu. fetor. pa dok njihov broj ne padne na ½.promene ne izlaze bitno iz normalnih raspona 2.acidoza .Etiologija ☼ .uremijski sindrom – skup bubrežnih simptoma i simptoma koji dolaze od drugih sistema – svrab kože. cistinoza . operacije..08 ml/s (5 ml/min) .maligna hipertenzija .klirens kreatinina iznosi <0. hiperkalijemija . RAZDOBLJE SMANJENE REZERVE BUBREGA . UZ. oksaloza. trudno ća) 3. urografija. aktivno le čenje HBI – hemodijaliza.. RPGN .33 ml/s (30-20 ml/min) .Th – 1.hipertenzija .endemska nefropatija ☼ . traume.17 ml/s (10 ml/min) .hipokalcijemija. peritonealna dijaliza 4.. ali već postoji sklonost retenciji azotnih materija. hiperfosfatemija .SLE . zbog acidoze grčevi u miši ćima.još ne postoje značajnije promene na drugim sistemima 4. dok klirens ne padne na 1 ml/s (60ml/min).klirens endogenog kreatinina iznosi 0.klirens kreatinina <0.Good-Pasterov sindrom ☼ .hiponatrijemija. .anomalije bubrega. poremećajima H2O. RAZDOBLJE NEDOVOLJNOG RADA (INSUFICIJENCIJE) . minerala.. ne samo u stanjima povećanih potreba .

bol se iz bubrežne lože kre će napred i širi ka ingvinumu i spoljnim genitalijama – kretanje bola tako znači da je kamen stigao u donju ⅓ ili do ureterovezikalnog dela uretera . onda se ne može prema mestu početka bola odrediti mesto opstrukcije .kako se kamen pomera niz ureter.NEFROLITIJAZA . cistin .nefrokalcinoza – taloženje soli Ca2+ u bubrežnom tkivu na mestima prethodnog zapaljenja ili degenerativnih promena.pojedinačni kamenci mogu prolaziti asimptomatski 2.kada se kamen kreće redovna je MAKROSKOPSKA HEMATURIJA .Ca-fosfatni kamenci – inhibitor je pirofosfat .nefrolitijaza – prisustvo kamenca u bubrezima. a praćen je mučninom i povraćanjem.najčešće je asimptomatska. IZLIVENI (KORALIFORMNI) KAMENCI . PAPILARNA NEFROKALCINOZA . mokra ćna kiselina.ako se kamen ne kre će postoje mukli bolovi u bubrežnim ložama i rekurentne infekcije . hematurije. Mokraća je zamućena (mulj.predstavlja povećano stvaranje kristala i to je znak prezasićenosti urina. Sa mesta stvaranja se često pokreću niz mokraćne puteve i izazivaju klasičnu sliku renalne kolike – sindrom prolaska kamenca . piurije 3. .struvit. a ponekad i u projekciji uretera i mokraćne bešike.svi bubrežni kamenci sastoje se od jezgra (matriksa) koje je građeno od ostataka razgrađenih ćelija i mukoproteina. koje luče ćelije distalnih tubula i sabirnih kanalića.osnova stvaranja kamenaca je prezasi ćenost urina nekim jedinjenjima koje može kristalizovati. U maksimumu bol može trajati više sati i biti neizmerno jak . Oko ovog jezgra talože se kristali pomenutih jedinjenja .Ca-oksalatni kamenci – inhibitor je kiseli mukopolisaharid . U toku 1-2h bol se pojačava do maksimuma. POJEDINAČNI KAMENCI . strangurija. najčešće u bubrežnoj karlici i bubrežnim čašicama .kamen u zidu mokraćne bešike daje simptome koji liče na simptome urinarne infekcije – polakisurija.sastav bubrežnih kamenaca • Ca-fosfat i Ca-oksalat – 75-85% • NH4MgPO4 – 15% – struvit • mokraćna kiselina – 5% • cistin – 1% . KRISTALURIJA . pesak) . Postoje inhibitori pojave jezgra kristalizacije i rasta kristala ...akutna obostrana opstrukcija može dovesti do ABI . razgranati kamenci koji ispunjavaju šupljine pijelona i kaliksa .bol počinje u bubrežnoj loži.ako se bol ne pomera.Klinički – nefrolitijazu možemo podeliti 1. dizurija.najčešće građeni od Ca-soli. Klinički se javi kad se deo taloga otka či od papile i tada nastaje kolika 4.česte su infekcije. Takođe je česta u svim sindromima gde postoji izražena hiperkalciurija .to su veliki.

klinička slika – pregled urina (Ca. urografija – hematurija. mokra ćna kiselina) – pH mokraće – pH < 7 ⇒ kamen mokraćne kiseline i oksalata – pH > 7 ⇒ struvit.u terapiji se primenjuje D-penicilamin VASKULARNE BOLESTI BUBREGA .alopurinol 200 mg/dan • kamenci kod primarnog hiperparatireoidizma . fosfati .Th – kamen < 5mm – velike količine tečnosti (> 2. Treba je razlikovati od renalne parenhimske hipertenzije koja se .Klinički – renovaskularna hipertenzija (RVH) . a ↓ reapsorpcija u tubulima .kamenci su građeni od Ca-fosfata i oksalata .izostaviti Ca u ishrani (mleko) . novi se javlja posle 2-3 godine • kamenci kod idiopatske hiperkalciurije .uzrok je ↑ apsorpcija u crevima.lečenje je hirurško • kamenci kod hiperoksalurije . – kamen > 5mm – ako dovodi do opstrukcije i infekcije – hirurški . coca-cola.posle uklanjanja kamena..m.ishrana sa manje purina (manje mesa i ribe) . embolije (kod mitralne stenoze.smanjiti unos oksalata (zeleno povrće. endokarditisa. vaskulitisi. fibromuskularna displazija krvnih sudova.hrana sa manje oksalata i masti ..5 l/dan) da se pokrene kamen – diuretici (lasix) – spazmolitici (buscopan) – bolovi se otklanjaju petidin (petantin) 25mg i.smanjenje bubrežnog protoka dovodi do • ↓ GF • ↑ reapsopcije Na+ • ↑ sekrecije renina • Hipertenzije 1.postoji normokalcemija. pivo. čokolada. kreatinin.Dg – i.cistin je rastvoran do koncentracije oko 300 mg/l.) • kamenci kod hiperpurinozurije ..nasledni poremećaj ..tiazidni diuretici .ovaj oblik hipertenzije prati pojačana aktivnost sistema renin-angiotnzin-aldosteron (“zavisan od renina“). Preko te koncentracije dolazi do stvaranja kamenca .CaCO3 ili holestiramin • kamenci kod cistinurije .hereditarni poremećaj vitamina B6 (piridoksin) .) .bubrežni protok krvi iznosi prosečno 1200 ml/min .. STENOZA BUBREŽNE ARTERIJE . a izražena hiperkalciurija ( >750 mg/24h) .Etiologija – ateroskleroza. atrijalne fibrilacije.v. P.

v.Dg – selektivna flebografija . a prate je povećani volumen (“zavisan od volumena“) . posebno ako je hipertenzija nastala naglo i porodi čna anamneza je negativna ..veliki infarkt – oštar bol u slabinama koji ne popušta – ↑ t°C. ↑ t°C.brzi porast serumskog kreatinina . hematurija 3.izražena je ateroskleroza i sekundarni hiperaldosteronizam .u pitanju je HIJALINA ARTERIOSKLEROZA (zadebljanje zida zbog depozita homogenog eozinofilnog materijala) što uslovljava suženje lumena i ishemiju .dugotrajna hipertenzija bilo kog porekla uzrokuje razvoj specifičnih promena na bubrežnim arteriolama a) benigna nefroangioskleroza . i starijih od 50 god.Th – ACE inhibitori (kaptopril 2x25mg) – antagonisti Ca (verapamil.Th – antikoagulansi (sprečavaju plućne embolije) – operacija (manji uspeh kod akutnih tromboza) .Th – lečenje hipertenzije 4.postoji blaga proteinurija . TROMBOZA BUBREŽNE VENE ..javlja se kod maligne hipertenzije . nefrotski sindrom (membranozni GN) .smanjena je sposobnost koncentrisanja mokra će . ARTERIOLARNA NEFROSKLEROZA .razvija se kod starih osoba sa dugotrajnom hipertenzijom . smetnje vida.Etiologija – trauma.subjektivni simptomi se kod RVH ne razlikuju od esencijalne hipertenzije. AKUTNA OKLUZIJA (EMBOLIJA) RENALNE ARTERIJE .) . teške dehidratacije. poremećaj senzorijuma. urografija (kašnjenje kontrasta) – scintigrafija – perkutana transfemoralna arteriografija – određivanje plazmatske reninske aktivnosti . prodor hipernefrona u bubrežnu venu .nagla tromboza – gubitak funkcije – lumbalni bol. hemoptizije .dijastolni pritisak > 17. hematurija.promene dovode do atrofije i infarkta bubrega .u mokraći postoji proteinurija i hematurija .Dg – šum nad stenotično arterijom u epigastrijumu (ponekad) – i.mali infarkt – ne daje simptome .javlja kod hroničnih bubrežnih parenhiimskih bolesti. grčevi.petehijalna krvarenja u kori bubrega i fibrinoidna degeneracija aferentnih arteriola .postepena tromboza – dobar razvoj kolaterala – NS . Na RHV treba misliti kod pacijenata mlađih od 20 god.3 kPa (130 mmHg) .hipertenzivna encefalopatija (teške glavobolje. nifedipin) + β -blokatori (propranolol) – hirurška terapija 2.Th – lečenje hipertenzije b) maligna nefroangioskleroza .

tj. pankreas. adultini oblik – bolest se ispoljava u srenjim godinama (autozomno-dominantno) . hiperrefleksija.Etiologija – trudnoća.. infekcije (tifus. Ciste rastu i potiskuju bubrežno tkivo.5. bilateralni poremećaj razvoja bubrega sa pojavom mnogobrojih cista u tkivu bubrega . PREEKLAMPSIJA I EKLAMPSIJA 1. a karakteriše se edemima. HEMOLITIČKO-UREMIJSKI SINDROM • renalna insuficijencija • hemolitička anemija • trombocitopenija • simptomi oštećenja CNS-a • GIT krvarenja ..postoje dva oblika policistične bolesti bubrega 1. površina bubrega je neravna zbog izbočina koje stvaraju ciste . gonade. heparin.ciste su veli čine nekoliko mm do nekoliko cm.Th – mirovanje.kompresijom na nefrone ciste izazivaju intrarenalnu opstrukciju . brzo se završava letalno (autozomno-recesivno) 2. eklampsija – teška hipertenzija. plazmafereza.parenhim bubrega oko ciste je normalan ili pokazuje znake nefroskleroze ili TIN-e . kontracepcija. IMN. sveža plazma 6. pojava neuroloških znakova zahteva prekid trudnoće POLICISTIČNI BUBREZI .sepsa.primarni poremećaj je u EMBRIOGENEZI BUBREGA .moguća je i istovremena cisti čna bolest drugih organa (jetra. konvulzije . parotitis. hipertenzijom. proteinurijom 2.ciste su ispunjene bistrim.najčešće se javlja u III tromesečju trudnoće. antihipertenzivi.Klinički – bolovi u slabinama – hematurija. DIK .oba bubrega su uvećana..Th – simptomatska.Patogeneza – poremećaj koagulacije – endokrini poreme ćaji. nokturija – bubrežne kolike zbog ugruška krvi ili kamena – proteinurija (< 2 g/24h) – hipertenzija – moguća anemija . pluća.) .u osnovi poremećaja je mikroangiopatija.predstavlja urođeni. preeklampsija – sindrom u trudnoći ili 7 dana posle porođaja. izazivajući progresivno slabljenje funkcije koja vodi u HBI . Bubrezi imaju spongiozan izgled.. i to kod bolesnica sa nekom bubrežnom ili hipertenzivnom bolešću . retko sukrvi čavim sadržajem . slezina. G. placentalna ishemija – imunološki mehanizam – povećana osetljivost krvnih sudova na angiotenzin II .) . neonatalni oblik – javlja se kod novorođenčadi.

Th – nefrektomija – postoperativno zra čenje i citostatici § NEFROBLASTOM (Wilmsov tumor) .. abdomen.↑ t°C (oslobađanje pirogenih supstanci iz tumora) .Th – punkcija ciste ne daje naročite rezultate – lečiti rekurentne infekcije – sprečiti opstrukciju – zabraniti nefrotoksične lekove – komplikacije (hematurija. CT. urografija. jetra. hamartom – veoma su retki II MALIGNI TUMORI – karcinom bubrega (hipernefron) .hematurija .tumor epitela proksimanih tubula . mozak.palpabilna tumorska masa .Metastaze – pluća. angiografija. pluća. i. i.Klinički – prvi simptomi dolaze od metastaza na drugim organima (peritoneum. slabljenje . kolike) lečiti klasično – lečiti HBI uobi čajeno TUMORI BUBREGA I BENIGNI TUMORI . urografija.adenom – najčešće asimptomatski. CT – ↑ SE..Dg – rendgen.v.embrionalnog porekla .Dg – scintigrafija.tek tada se javljaju simptomi . lipom. kosti .hipertenzija je uzrokovana reninom .makrohematurija (asimptomatska) .malaksalost. može maligno da alteriše .20% svih tumora kod dece. hemangiom. veoma retko se javlja kod odraslih .slabinski bol . trombocitoza. tako da može proći više decenija do nastanka terminalne faze HBI . UZ .prognoza je jako loša čak i posle nefrektomije III METASTAZE – najčešće poti ču od karcinoma pluća .tok bolesti je spor.) . eozinofilija .v.fibrom..Klinički – slika nije tipična .

BOLESTI JETRE I ŽUČNIH PUTEVA .

tumori žučne kesice . hepatička koma – hepatička insuficijencija 9. akutni holecistitis 13. tumori jetre 11. hemohromatoza 8. holangitisi 15. toksični hepatitis 4. ciroza jetre 6. medikamentni hepatitis 3. holelitijaza 12. hronični holecistitis 14.1. akutni virusni hepatitis (AVH) 2. hronični hepatitis 5. bilijarna ciroza 7. infekcije jetre 10.

HCV (non A – non B = nanB) – akutni ili hronični. Ciljni Ag je HBcAg .žutica je najupadljiviji znak AVH. alimentarna).HBV – inkubacija 30-180 dana (u proseku oko 60-90 dana).Patološki nalaz na jetri u toku AVH – jetra je crvena. HEV – ima slične osobine kao HAV . Postoji bar 5 (čak 12) hepatotropnih virusa – A. HBeAg – encore (nukleokapsid) 3. povraćanje. Virus ulazi u hepatocite → humoralni i celularni imunitet se usmerava ka hepatocitima inficiranim virusom i pokreću njihovu nekrozu. za razliku od anti-HBc-At i anti-HBe-At za koja se smatra da nemaju tu ulogu . E . ali ne mora biti obavezna 1. TIPIČNI – IKTERIČNI OBLIK AVH 1. kao znak preležane infekcije . preikterični stadijum – traje 1-2 nedelje .karakteristična histološka slika je kombinacija nekroze i regeneracije hepatocita.A i E imaju nagli početak . IgG se javljaju kasnije i održavaju se doživotno (trajan imunitet). a višak do fulminantnog . Inkubacija traje 15-50 dana (u proseku oko 30 dana) . bilo da boluje od akutnog ili hroničnog hepatitisa ili je “zdravi“ vironoša . glatka i mlitava .Klinička oblici I. HDV (D ili delta) – nekompletan i uvek zahteva prisustvno HBV (superinfekcija ili koinfekcija). Hroničnog izlučivanja virusa nema 2. Ova At imaju ulogu u neutralizaciji virusa. injekcije b) vertikalno – sa majke na dete u toku porođaja .skok t°C i katar gornjih disajnih puteva . Manjak T Ly dovodi do hroničnog hepatitisa.Patogeneza .u 90% bolesnika HB Ag iščeznu u roku od 2-4 meseca i ostaju anti-HBs-At.HBsAg se otkriva u serumu 1-2 meseca posle infekcije ili 2-8 nedelja pre početka bolesti. HAV (RNK virus) – bolest prljavih ruku (kontakt.HBV ima 3 Ag na koja se stvaraju odgovaraju ća At 1. HBsAg – surface (omotač) 3. Prenosi se kao HBV 5.prenosi se a) horizontalno – transfuzija. Izvor infekcije je bolesnik u drugoj ½ inkubacije i 1-2 nedelje od početka bolesti. Pojava anti-HBs-At obi čno ukazuje na oporavak od AVH B i razvoj imuniteta. seksualni kontakt. Infekcija može biti akutna ili hronična.u fulminantnom obliku dolazi do masivne nekroze parenhima bez regeneracije .AKUTNI VIRUSNI HEPATITIS – AVH . C. malaksalost . B.gubitak apetita. Prenosi se isto kao HBV 4. mononuklearna infiltracija portnih i periportnih prostora i različit stepen holestaze .HAV – sa prvim simptomima bolesti javljaju se anti-HAV-At (IgM) koja se održavaju oko 3 meseca.u subakutnom obliku postoje konfluentne (bridging) nekroze (centro-portne) praćene nodularnom regeneracijom . HBcAg – core (jezgro) 2. uve ćana.smatra se da je normalna aktivnost T Ly odgovorna za “samoograničavanje“ bolesti. D. HBV (DNK virus) – izvor infekcije je čovek.kod 10% bolesnika HBV ne išćezne → hronični nosioci virusa .predstavlja akutno zapaljenje i nekrozu jetre izazvano virusima. mu čnina.

ikterični stadijum . Bilirubin je normalan ili neznatno povišen (do 40µmol/l) ⇒ ∅ žutice . klonulost.jetra se postepeno vraća na normalu .prolazi asimptomatski. žutilo beonjača .visoki ikterus praćen svrabom. blage digestivne smetnje .jetra je uvećana 1-4cm.njihova normalna aktivnost u plazmi iznosi 19-21 IU/l.promene nestaju pre žutice 2. a u HBV 3-4 nedelje .subfebrilni. HOLESTAZNI OBLIK .sa pojavom žutice nestaju tegobe iz preikteričnog stadijuma (“bolesnici su više žuti nego bolesni“) . stadijum rekovalescencije . u GIT-u. ANIKTERIČNI OBLIK . inverzija sna . Uvek je ALT > AST.. čvrsta (ne tvrda) .teboge iz preikteričnog stadijuma se održavaju i pogoršavaju i nakon pojave žutice . Maksimalni nivo transaminaza je na početku ikteri čnog stadijuma.praćen encefalopatijom i izrazitim padom faktora koagulacije . SUBAKUTNI OBLIK .B i C imaju miran početak . acidoza i smrt VI.bolesnik nakon ekscitacije pada u komu.liči na fulminantni. pa se snižavaju . nepcu i licu.bol ispod desnog rebarnog luka koji se ne širi (nije kolika) . tamnija mokra ća.žutica prvo na beonja čama.u HAV žutica traje 1-2 nedelje. ali prolazi bez žutice.jetra se smanjuje iz dana u dan i više je bolna .“bolest imunih kompleksa“ – atralgije i makulo-papulozna ospa . – Le normalni ili lako sniženi – samo u fulminantno se javlja izrazita leukocitoza sa polinukleozom – SE normalna – 2. oligurija do anurije.bolest je kraća i lakša od ikteričnog oblika IV.dobro stanje pacijenta V. bolna.rano se javljaju znaci encefalopatije – uznemirenost.ima preikteri čan stadijum. dugo traje (3-8 meseci) . Smrt nastupa za nekoliko meseci . vlažna zemlja) . Javljaju se krvarenja po koži.krajem druge nedelje svetlija stolica.uglavnom kod HAV. FULMINANTNI OBLIK – najteži oblik . dezorjentacija. kasnije celo telo .samo laboratorijski nalazi pokazuju da AVH još traje .Dg – 1. SUBKLINIČKI OBLIK . ali je sporiji. umerena hepatomegalija . U toku hepatitisa (nekroza hepatocita) njihov nivo raste i 10x (200 IU/l).HBV traje 2-3 meseca II. – transaminaze – SGOT (AST) – SGPT (ALT) .hepati čni fetor – sladunjav zadah iz usta (jetra. Dokaz AVH su transaminaze i serološke reakcije III.splenomegalija (često kod HAV) 3.“flapping tremor“ – lepršanje ispruženih šaka maksimalno flektiranih (dorzalno) u zglobu ručja .

dok je koli čina žučnih boja u stolici mala (bela stolica) – 4. ↑ IgG u svim AVH.γ-globulini (anti-HBs-At). 5-ASA . izoniazid.postoje 2 načina oštećenja jetre lekovima 1.hepatotoksični lekovi .paracetamol . sprovodi se higijensko-dijetetski režim . alkohol .veoma može podsećati na AVH.oralni antidijaroici – hlorpropamid . direktno toksi čno dejstvo na hepatocite 2. serologija – ELISA i RIA za otkrivanje At.– 3.hemodijaliza u slučaju akutne bubrežne insuficijencije . V.transplantacija jetre kod fulminantnog i subakutnog . ↓ faktori koagulacije (II. ↑ serumsko Fe (razaranje Er) – 8. putem hipersenzitivne reakcije – što se pored hepatitisa manifestuje i drugim alergijskim pojavama (egzantem po koži.krvarenja i erozije GIT-a – transfuzija. ↑ IgM u akutnoj fazi HAV – 7.izbegavati masnu hranu kod holestaze .edem mozga kod fulminantnog hepatitisa – 20% manitol. ↑ t°C.oralni kontraceptivi .anti-TBC lekovi – rifampicin. azatioprin (nekroza) toksično . ↓ albumini u serumu (smanjena sinteza u jetri) – 5.Th – nema kauzalne terapije. VII) – 6. vakcina (HBs-Ag) MEDIKAMENTNI HEPATITIS . lasiks.Klinički – hiperbilirubinemija sa holestazom – digestivna smetnje – bol ispod desnog rebarnog luka . od koga se razlikuje 1. krioprecipitati.ležanje je obavezno (dok traje žutica) .kortikosteroidi se nikada ne koriste (jer pogoduju replikaciji virusa) . eozinofilija) . bilirubinemija – raste posle porasta transaminaza.citostatici – metotreksat. Bilirubin urinu daje boju piva (taman urin). biopsija jetre – prisutna masna infiltracija jetre (∅ kod AVH) . Prvo raste konjugovani bilirubin (max dostiže posle max transaminaza).anestetici – halotan dejstvo . diazepam .steroidi – metil-testosteron dejstvo .izbegavati hepatotoksične lekove.γ-globulini – HBV .fenotiazini – hlorpromazin (holestaza) alergijsko . nalaz HBsAg u serumu .prema vrsti lezija na jetri. laboratorija – nema porasta Ig – transaminaze su još ve će nego u AVH 2.Profilaksa – HAV . lekovi se mogu podeliti na a) one koji izazivaju parenhimsko oštećenje (lekovi sa toksičnim dejstvom) b) one koji izazivaju holestazu (lekovi sa alergijskim dejstvom) .tetraciklini (masna infiltracija jetre) . H2-blokatori .kod jače anoreksije dati infuziju 10% Glu .

ugljen-tetra-hlorid.. salmonelom.Patogeneza – 1. rano izlaganje naporu . slab apetit. infekcije amebom.prema histologiji i kliničkoj slici razlikuju se 2 oblika hroničnog hepatitisa 1.Dg – 1. masti..brzo izbijanje spider-nevusa .encefalopatija .ascites .Etiologija – virusna (HBsAg ⊕).Klinički – oboljenje može mesecima i godinama prolaziti nezapaženo.faktori koji doprinose razbuktavanju procesa su .trovanja ovim otvorima mogu dati sliku akutnog (fulminantnog) ili hroničnog hepatita .alkoholni hepatitis nastaje nakon ekscesa u konzumiranju alkohola kod osoba koje već imaju oštećenu jetru ..Th – zabraniti alkohol.žutica .Klinički – dobar deo je potpuno asimptomatski – nespecifični. pauk . alkohola – metaboli čko poreklo (Wilsonova bolest) .. B. mogu ć nalaz HBsAg – 2.rano ustajanje iz kreveta u toku AVH.loša ishrana (siromašna belančevinama) . biopsija jetre . HBsAg ∅ hronični aktivni hepatitis (ostale etiologije) . kome i smrti .akutni hepatitis (gljive) brzo dovodi do nekroze jetre. blagi simptomi – povremen bol pod desnim rebarnim lukom – umor. koja traje minimum 6 meseci . HRONIČNI AKTIVNI HEPATITIS . peritonealn dijaliza HRONIČNI HEPATITIS . laboratorija – sve je normalno.Klinički – dosta podseća na AVH . hloroform. HBsAg ⊕ hronični aktivni hepatitis (virusne etiologije) – 2. blago uvećana jetra – 3.bol ispod desnog rebarnog luka .. ..često je posledica HAV (A. zmije.Th – isto kao kod AVH + kortikosteroidi + prekid unošenja leka TOKSIČNI HEPATITIS .prirodni otrovi – gljive. .neadekvatno lečenje AVH . C).Th toksičnog hepatitisa – izdvajanje iz radne sredine – eliminacija otrova – antidot. Pb. mu čnina – nepodnošenje masti. sve dok se ne razvije subikterus. fizički napor 2. HRONIČNI PERZISTENTNI HEPATITIS . benzol. Fe. U drugom slučaju ima simptome AVH . .predstavlja hroničnu upalu oba režnja jetre.industrijski otrovi – As. alkohola..Etiologija – hroni čni virusni hepatitis (nastavak AVH) – autoimuni hepatits (kod LE) – hronični hepatitis usled višegodišnjeg uzimanja droge. autoimuna (HBsAg ∅ ) .

nodulski regenerati su mali (nekoliko mm) što jetri daje sitnozrnastu strukturu (površina jetre je sitnozrnasta) .pored ovih hepati čnih simptoma. vrat dekolte). kortikosteroidi – 3.slom funkcije jetre prati PORTNA HIPERTENZIJA i ASCITES . hroni čni aktivni hepatitis vodi u cirozu . mirovanje (1-3 meseca) – dok ne iščeznu znaci upale – 2.Dg – 1. spider nevusi (lice. “flapping“ tremor. nekroza i degeneracija hepatocita 2.ovom tipu pripada alkoholna ciroza (u jetri se nalaze kapljice masti) II MAKRONODULSKI OBLIK (postnekrotička) – regeneracijski noduli su veći. AVH i pothranjenost proteinima) . edem potkolenica. azatioprin (imuran) CIROZA JETRE . a kod žena nastaje . redukcija intrahepatičnih žučnih puteva . mogući su i ekstrahepatični simptomi (posledica taloženja imunih kompleksa u tkiva) . uvećana jetra. alkohol . konstriktivni perikarditis (Pickova ciroza). redukcija vaskularne mreže 4. laboratorija – ↑ SE (nekad u I satu trocifrena) – leukopenija. bujanje veziva → stvaranje nodulusa 3. Vilsonova bolest..jutarnja nadutost. interferon – 4. oboljenja vena jetre (Budd-Chiari).morfološka klasifikacija ciroza I MIKRONODULSKI OBLIK (septalna ili portna ciroza) – debele trake vezivnog tkiva (septe) koje spajaju portne prostore sa centalnim venama .Th – 1. trombocitopenija (splenomegalija) – ↑ bilirubin i transaminaze (5x) – ↑ γ-globulini – ⊕ HBsAg. hroni čna dekompenzacija srca.Etiologija – virusni hepatitis.u kasnijem stadijumu javljaju se znaci encefalopatije – poremećaj sna. anti-HBc-At – LE fenomen – 2.vaskulitis .muškarci gube libido.mogu se javiti i ascites.nakon jela povraćaju .. nejednake veli čine i rasporeda što daje strukturu grubo čvornovate jetre – posledica je akutni virusni hepatitis (AVH) III MEŠOVIT OBLIK – nastaje istovremenim dejstvom 2 etiološka faktora (AVH i alkoholizam.ne podnose mast. klonulost. hemohromatooza. subikterus.erithema exudativum multiforme . .. hepatotoksi čni lekovi . glikogenoze (tip IV).Prognoza – dok hronični perzistentni hepatitis ima uglavnom dobru prognozu. alkoholizam. težina u epigastrijumu amenoreja . konfuzija. biopsija jetre . splenomegalija .predstavlja krajnji stadijum dugotrajnog upalnog ili toksičnodegenerativnog procesa koji je narušio integritet svih elemenata jetre: 1.

toraksa – malji časti prsti. bledi nokti – ginekomastija i atrofija testisa kod muškaraca – ascites – jetra je uve ćana. bleda stolica – prljavo-sme đa koža.kompenzovani stadijum – klonulost. gastrica sin.. vitamina (A.) .Klinička slika ciroze jetre . K). porte ili neke njene grane. insuficijencija desnog srca (konstriktivni perikarditis) . lienalis) • proširenje vena prednjeg trbušnog zida (oko pupka) (v. pritiskom tumora na v. proteina. POSTHEPATIČNI – anomalije jetrinih vena. postsinusoidna (alkoholna i virusna ciroza. ↑ LDH (laktat-dehidrogenaza) 4. perutava – jezik je crven (karminast) i obložen – spider nevusi na koži trbuha. nadimanje. nedovoljna inaktivacija ADH i aldosterona 2. tumori.. E. v. tromboze. neredovne stolice – tup bol ispod desnog rebarnog luka – slab apetit – iznenadna pojava žutila beonja ča. porte ili usled policitemije vere II. hemodinamske promene – nastaju u terminalnom stadijumu ciroze i manifestuju se portnom hipertenzijom (povećanje pritiska u sistemu vene porte koji čine v..) • varikozno proširenje vena donje ⅓ jednjaka (v. v. Nastaje usled apendicitisa. s. endokrine promene – muškarci → feminizacija. D. ↓ zaliha Fe. PREHEPATIČNI – začepljeno stablo v. žene žene → maskulinizacija 3. suva.. razlikuju se tri tipa portne hipertenzije I. mesenterica inf.promene koje dovode do ciroze jetre 1. ciste pankreasa. sinusoidna (cirooza. neravna – edemi – splenomegalija – kaput meduze (dilatirani paraumbilikalni k.prema mestu na kom je stvorena prepreka u cirkulaciji.) . gastrica sin. ↑ transaminaze. akutni alkoholni hepatitis). et inf. lipida. sarkoidoza). faktora koagulacije. mesenterica sup. metaboličke promene – ↓ sinteza albumina. mesenterica sup.Klinička slika portne hipertenzije • splenomegalija (v.) .) • ascites • hemoroidni čvorići (v. lienalis. palmarni eritem – tamna mokra ća. HEPATIČNI – presinusoidna (hronični hepatitis. toksini. holecistitisa.nekompenzovani stadijum – krvarenje – ascites – edemii – encefalopatja – koma . temperature – svrab kože.) III.

kompenzovani stadijum – proteinska ishrana – ograni čiti tečnost – zabrana alkohola – dosta odmaranja – povremeno dati antibiotik širokog spektra (kako bi se spre čila pojava bakterija i oslobađanje NH3 i razvoj encefalopatije) – kortikosteroidi .navedene promene ometaju tok žuči pa se razvija HOLESTAZA. Smatra se da tek posle 5 godina nastupaju promene u jetri koje odgovaraju cirozi . parazita. ↓ faktori koagulacije. ↑ transaminaze kod pogoršanja – rendgen – variksi jednjaka (kao perle) – arteriografija – portolijenografija – scintigrafija – raspored izotopa u jetri kao da ju je nagrizao moljac – ultrazvuk – biopsija jetre – paracenteza ascitesa – “leva McBarnijeva tačka“ – nikad se naglo ne ispušta sva tečnost iz ascitesa . hipoalbuminemija.Dg – laboratorija – ↑ SE. može i u kombinaciji sa tiazidima – imunosupresivi – ascites se le či korekcijom infuzijama albumina.posledica dugotrajnih smetnji u oticanju žući I PRIMARNA BILIJARNA CIROZA .Klinički – postepen razvoj ikterusa progresivnog toka – žutici obi čno prethodi svrab koji je stalan simptom – koža je mrka.u kasnoj fazi bolesti javlja se PORTNA HIPERTENZIJA . tumora. Smatra se da je uzrok autoimuni poremećaj .patološki proces počinje edemom zida intralobulusnih žučnih puteva i ćelijskim infiltratom. hiperbilirubinemija je intermitentna (↑ u pogoršanju). bujanje veziva sa stvaranjem regenerativnih čvori ća . plazma ekspanderima. na kapcima. Nastaje usled urođenih i stečenih mana intrahepatičnih kanala. tabanima vide se nataloženi holesterolski estri u obliku ploča – ksantelazme – vrhovi prstiju su malji časti. diureticima BILIJARNA CIROZA . upale i tumora glave pankreasa . Zbog pritiska na okolne hepatocite nastaje njihova nekroza.dekompenzovani stadijum – izbegavati slanu hranu – antagonisti aldosterona (spirinolakton). striktura.Th . nokti bledi – slabo lu čenje žuči → maldigestija → steatoreja . dlanovima. ↓ serumsko Fe.obično se javlja kod žena između 40-60 godina starosti. traje 5-10 godina i završava se letalno II SEKUNDARNA BILIJARNA CIROZA . kasnije dolazi do destrukcije holangiola koje zamenjuje fibrozno tkivo.smetnje oticanju žuči su u intrahepatičnim kanalima. laktovima..smetnje u oticanju žuči nastaju usled promena na ektrahepatičnim žučnim putevima usled kamena.

↑ alkalna fosfataza (OBAVEZNO). D.Th – dijeta – nadoknada vitamina A. At protiv glatke muskulature žu čnih puteva i antimitohondrijska At su znak autoimune prirode . ↑ holesterol (10-20x).za razliku od hemohromatoze. slezina.– hipovitaminoza A.Komplikacije – rak jetre kod 35% obolelih .suvišno Fe se ne može eliminisati prirodnim putem. D. a u ovoj bolesti čak 50-60g Fe .hemohromatoza je bolest izazvana nagomilavanjem Fe u organizmu zbog njegove pojačane apsorpcije u crevu ili njegovog unošenja u organizam parenteralno (transfuzije) . – bipsija jetre – perkutana transhepati čna holangiografija – ultrazvuk... albumini su dugo normalni. ↑ (IgM) globulini. koštana srž) ali istovremeno ne postoje znaci poremećaja ovih organa. CT .nasledno oboljenje.1 μmol//l. Kada su eritrociti < 3.5 miliona onda se vrši 1x u 2 nedelje – desferal (deferoksamin) – vezuje Fe – insulin .Dif Dg – alkoholna ciroza.u hemosiderozi Fe se odlaze u RES (jetra. K – pruritus se smiruje holestraminom – kortikosteroidi – imunosupresivi (imuran) – hirurška terapije sekundarne bilijarne ciroze HEMOHROMATOZA . dok kod hemohromatoze vremenom dolazi do poremećaja funkcije organa u kojima se Fe istaložilo I IDIOPATSKA HEMOHROMATOZA – bronzani dijabetes . koži. zasićenje sederofilina je 100% – biopsija jetre i pankreasa – nalaz agregata hemosiderina . sepse. K – osteoporoza – krvarenja – laboratorija – hiperbilirubinemija.Dg – laboratorija – serumsko Fe je > 25.Th – venepunkcija – 1-2x nedeljno se ispušta po 500ml krvi (200mg Fe). Normalno se apsorbuje 1-2mg Fe dnevno. E. pa se u obliku hemosiderina deponuje u jetru. per os preparata Fe . At – klini čka slika – dugotrajna holestaza sa pruritusom. pankresu.Klinička slika – mrka pigmentacija kože i sluznica – atrofija testisa → gubitak libida – hepatomegalija – srčana insuficijencija – šećerna bolest . učestale transfuzije. žene.u organizmu se normalno nalazi oko 5g Fe. međutim ovde se resorbuje čak 130mg .Dg – laboratorija – alkalna fosfataza. E. hemosideroza nastaje usled hemolitičke anemije.u želudačnom soku obolelih nedostaje gastroferin koji vezuje za sebe višak Fe i sprečava njegovu apsorpciju u tankom crevu ⇒ ↑ resorpcija Fe (umesto normalna). ispoljava se tek posle 40-e godine . endokrinim žlezdama i miokardu . hemosideroza kod anemija i povećanog unosa Fe .

psihičkih i vegetativnih promena (kod dekompenzovane cirooze). u fulminantnom razvoju insuficijencije jetre. jer se NH3 i merkaptani ne detoksikuju u jetri 3. ↑ koncentracija aromatičnih AK u serumu (fenilalanin.psihički poremećaji prethode nervnim – gubitak interesovanja za sebe i okolinu. “flapping“ tremor → grubi tremor. Ovim se stanjem može završiti svaka bolest jetre.II STEČENE HEMOHROMATOZE . pa se pojedini simptomi ne mogu uočiti. razvoj simptoma se odigrava unutar nekoliko sati.uzroci hepatične encefalopatije su u pojačanoj neuralnoj inhibiciji i smanjenoj neuralnoj ekscitaciji 1. spor. midrijaza. bilo akutna (fulminantni AVH ili neko toksi čno oštećenje) bilo hroni čno (ciroza jetre) koja vodi terminalnoj insuficijenciji hepatocita . aritmije i koma . poremećaj vida. promena raspoloženja (agresivna ličnost postaje tiha i obrnuto). konfuzija. promene u EEG-u (široki delta talasi nad obe hemisfere) .eritrocitopoezna – kod anemija usled loše sinteze Hgb (talasemija) – bolest nastaje usled velikog broja transfuzija . ↑↑ transaminaze. ↑ nivo NH3 i amina (merkaptan) u CNS-u.dijetetska – kada osobe nepotrebno dugo uzimaju Fe kao lek ili kada se hrana sprema u gvožđanim posudama . ↑ nivo GABA-e u CNS-u. pojačanje tonusa muskulature → rigidnost ekstremiteta. encefalopatije. gubitak sposobnosti potpisivanja i kopiranja prostih crteža (apraksija).Th – zabrana unošenja proteina – regulacija pražnjenja creva – prekid uzimanja diuretika i sedativa – parenteralna ishrana (Glu. kao i ↑ gustina GABA receptora. stalno ponavljanje istih.Dg – laboratorija – ↑ bilirubin.alkoholna – kod ciroze.kasnije nastaju depresija disanja. Ova fulminantna koma se u 75% slučajeva za kratko vreme završava letalno . ↑↑ NH3 . tirozin) – NH3 povećava propustljivost hemato-encefalne barijere za ove AK 4.dok se u sporom. tj.usled portokavalne anastomoze – zbog pove ćane apsorpcije Fe HEPATIČNA KOMA – hepatička insuficijencija .ovim merama se nastoji smanjiti unos NH3 (belančevina). hroničnom toku razvoju kome ispoljava niz neuroloških. što vodi pojačanoj inhibiciji 2.predstavlja najteži i najnepovoljniji klini čki znak insuficijenccije jetre. monoton govor. laktuloza) – L-dopa – stišavanje motornih poreme ćaja . usled povećane apsorpcije Fe jer je kod alkoholi čara čest defekt folne kiseline . nepovezanih reči. AK širokih lanaca) – neomycin (zato što se slabo resorbuje iz GIT-a) – kroz sondu – laktuloza – izaziva osmotsku dijareju čime se iz creva izbacuju kiseli produkti – korekcija vodeno-elektrolitnog disbalansa – faktori koagulacije . a sav postojeći eliminisati iz organizma (neomycin. u mozgu ove AK pospešuju sintezu lažnih transmitera (oktopamin) koji blokiraju dejstvo noradrenalina → inhibicija dopamina .

INFEKCIJE JETRE • APSCES JETRE . lues 4. sarkoidoza jetre 3. mikoze (aktinomikoza. putem vene porte (iz ognjišta u GIT-u) 2. a ponekad usled holangitisa mogu nastati i multipli apscesi . ehinokokus .čovek se zarazi od bolesnog psa koji izlučuje jaja putem pljuvačke (lizanje ruku) ili putem stolice (zaražene divlje jagode…). HIDATIDNA CISTA JETRE – ehinokokus granulosis . unutrašnji germinativni – iz koga se razvijaju ćerke ciste . spoljašnji luminarni – koji hijalinizuje 2. EHINOKOKUS JETRE 1.Etiologija – 1.Th – antibiotici – hirurška evakuacija apscesa • INFEKCIJE JETRE U TOKU SEPTIKEMIJA . bilijarnim putem (usled holangitisa) .apsces se najčešće lokalizuje u desnom režnju .bakterije – E. Gram. putem hepatičke arterije (iz bronhopneumonija) 3.Rendgen – izbočenje desne hemidijafragme – scintigrafija – apsces se vidi kao “hladno polje” – punkcija je kontraindikovana . histoplazma) • PARAZITOZE JETRE 1.najčešće su u pitanju solitarni apscesi. dospevaju do jetre gde se razvija cista koja ima 2 sloja 1.Laboratorija – izražena leukocitoza. ulaze u krv. ameba. nepoznate patogeneze • GRANULOMSKE INFEKCIJE JETRE 1.pneumonije. endokarditisi . polimorfonukleoza – ⊕ hemokultura (kada su bakterije u krvi) . paraziti – 3. TBC jetre 2. coli u 70% slu čajeva – 2. Jaja prolaze kroz crevnu sluznicu.predstavlja lokalizovano gnojno zapaljenje u tkivu jetre .uzročnici mogu u jetri dospeti na 3 načina 1.Klinički – visoka temperatura – bol u desnom hipohondrijumu – kako se proces širi ka dijafragmi i pleuri bol se širi u desni hemitoraks i desno rame – jetra je uve ćana i jako bolna na dodir – ponekad se javlja i splenomegalija – žutica (ako je apsces posledica holangitisa) .pojava manjih ikterusa (holestaza).Komplikacije – rupture i drenaža (u bronh) – opstrukcija portne vene usled flebitisa .

brzo mršavljenje – usled kompresije v. porte → portna hipertenzija → ascites – krvarenje iz variksa → krvava ascitna tečnost – širenje tumora → dispnea.HBV infekcija . promene su lokalne – 2. scintigrafija – punkcija je kontraindikovana (zbog rasejavanja) .Patoanatomski – masivni (solitaranI tumor – nodulski oblik .Dg – laboratorija – RUK.Klinički – tup. imunofluorescencija) – nalaz tečnosti mrke boje pri punkciji .infekcija nastaje širenjem putem krvi iz kolona . kasnije oštar bol ispod DRL koji zrači u krsta.dugotrajna upotreba kontraceptiva . promene su proširene – 3. zahva ćena portna vena – 5. štucanje – ponekad se razvija opstruktivna žutica (pritisak tumora) .alkohol (nakon ciroze) .Etiologija karcinoma jetre .Th – dihidroemetin – hlorokin – metronidazol TUMORI JETRE BENIGNI TUMORI JETRE o benigni hepatom (adenom) – duža upotreba oralni kontraceptiva o benigni holangiom (tumor žučnih puteva) – genetski faktori o fibrom o hemangiom • MALIGNI TUMORI JETRE o hepatocelularni karcinom (70%) o holangiocelularni karcinom o hepatoholangiocelularni karcinom o sarkom (fibrosarkom) o hemangiosarkom . eozinofilija – radiografija. Ponekad je moguće napipati cistu . zahva ćena je kapsula – 4. kašalj.Stepen širenja – 1. Često se pojavljuje urtikarija. ALVEOLARNI EHINOKOKUS – ehinokokus multilokularis . desno rame i plećku – gubitak apetita.cista izaziva nekrozu okolnog parenhima jetre.aflatoksin (aspergilus flavus) . malaksalost.hemohromatoza .Th – hirurško uklanjanje ciste 2. AMEBNI APSCES JETRE .klinička slika i nalaz veoma mnogo podsećaju na druge apscese .. širenje u okolinu • . Nije dobro ograničena pa ima tendenciju širenja 2.Dg – serologija (hemaglutinacija.hemijski (nitrozamini) .cista daje simptome tek kad dovoljno poraste ⇒ TUP BOL.

naročito ujutru. pa nastupa potpuna remisija . šećerna bolest. za razliku od holesterolskog su multipli i sitniji. čvorasta jetra osetljiva na pritisak – ↑ bilirubin. holesterola.Etiologija – poremećaj ravnoteže između ↑ holesterola i ↓ žučnih kiselina – poremećaj odnosa između konjugovanog i nekonjugovanog bilirubina u korist nekonjugovanog – bakterije (E. ↑ tumorski Ag – ↓ albumin. glavobolja. smetnje traju nekoliko dana. Fat.češće se sreće kod mlađih gojaznih žena – 4F – Forty. Fertile . holelitijaza proti če u tri oblika 1. alkalna fosfataza. porte. mučnina posle masnog obroka. hepatica iz dojke HOLELITIJAZA . CT – biopsija . želuca . posledica su hiperbilirubinemije (hemolitička anemija. metotreksat) . Susreću se nakon upale žučne kese i čine 87% svih kalkuloza • KOMBINOVANI KAMENOVI – jezgro od holesterola. podrigivanje. toksi čna hemoliza…) • MEŠANI KAMENOVI – formiraju se iz raspalog epitela sluznice (jezgro). trudnoća o pigmentni kamenovi – sastavljeni su od žučnog pigmenta (Ca-bilirubinat).podela kamenova prema hemijskom sastavu • METABOLIČKI KAMENOVI – stvaraju se u aseptičnim uslovima u normalnoj žučnoj kesi o holesterolski kamenovi – favorizujući faktori su gojaznost. ↑ SE – scintigrafija → hladne zone – UZ.20x češći od primarnih . uvećana. bilirubina i Ca-soli (periferija). opstipacija. tup bol u epigastrijumu. asimptomatski – kamen se otkriva slučajno 2.. bilirubina i Ca-soli . Female. a. transaminaze – ↑ nivo α-feto protein. a periferni delovi od holesterola.prognoza je loša • METASTATSKI TUMORI JETRE .Dg – klini čka slika – čvrsta. nekarakteristične smetnje – neodređen.označava prisustvo kamenaca u žučnoj kesi .klinički.hematogeno – v.Th – hirurška – parcijalna ili totalna hepatektomija – hemioterapija (fluoruracil. Coli) i paraziti svojim glukuronidazama hidrolizuju konjugovani bilirubin u nekonjugovani – mehaničko oštećenje i upala sluznice (oljušteni epitel postajejezgro kamenca) – taloženje Ca-soli u toku infekcije I opstrukcije – povećanje pH žuči (alkalna žuč) . ↑ fibrinogen – leukocitoza.per continuitatem – iz holeciste.

bol je najjači u epigastrijumu i ispod desnog rebarnog luka. moguća je umerena žutica. napad angine pektoris.ako opstrukcija izvodnog kanala traje duže od 3 dana nastaće edem sluznice holeciste i hipersekrecija sluzi ⇒ žučna kesica će se proširiti (hidrops) ili usled nakupljanja bakterija doći će do infekcije (empijema). E. povraćanje – 2. pa se širi u desno rame.preko 90% slučajeva akutnog holecistitisa udružen je sa holelitijazom . a zatim popušta . septikemija .Dg – ↑ SE. Bolesnik se savija i zauzima zgrčen položaj. Bol traje sve dok se kamen ne vrati u žučnu kesu . ultrazvuk. ateroskleroza. Bolovi su izazvani spazmom Odijevog sfinktera i mišića zida holedohusa i holeciste. perakutni tok – iznenadna pojava groznice i visoke temperature. bubrežna kolika desnog bubrega .Komplikacije – empijem i perforacija holeciste. hijatus hernije. čokolada). CT . antibiotici.. ↑ t°C.Th – spazmolitici – baralgin.Th – analgetici i spazmolitici. dostiže max koji traje 1-3h. umerena hiperbilirubinemija.nekalkulozni holecistitis je redak. morfin kontraindikovan – nitroglicerin – može pri pojavi tupog bola sprečiti koliku – antibiotici – cefalosporini – hirurška AKUTNI HOLECISTITIS . bilijarna kolika – praćena je infektivnim sindromom – bilijarna kolika. bazalna pneumonija desnog pluća.favorizujući faktori – dijabetes. urgentan hirurški zahvat . hemolitička anemija. nekada i pojava žutice . Napad se javlja nekoliko sati posle uzimanja holagognih supstanci (jaja. da bi bila savladana prepreka koju je stvorio kamenac. strah.Klinički – 1.Dif Dg – ulkus. bolovi ispod desnog rebarnog luka.v. leukocitoza. Intenzitet bola raste. klebsiela) dospevaju u holecistu putem krvi ili limfe . korekcija vodeno-elektrolitnog disbalansa. znojenje. ređe holedohusa. holecistoholangiografija) – ultrazvuk. temperatura.Th – hirurško odstranjivanje žučne kesice – dijete – henodeoksiholna kiselina – spazmolitici 3. flebitis.bol prati povraćanje. CT . Uzročnici (salmonela. Coli. klimax . među lopatice. Moguća je i opstrukcija holedohusa i razvija se opstruktivna žutica .Dg – laboratorija – hiperlipidemija ⇒ holesterolski kamenovi – hiperbilirubinemija ⇒ pigmentni kamenovi – rendgen – nativni snimak abdomena (vide se Ca-kamenovi) ili kontrastni snimci (per os ili i. nekad i u prekordijum . mast. trudnoća. stafilokok. napad žučnih kamenaca – bilijarne kolike – nastaje usled pomeranja kamena u vrat žučne kese pri čemu dolazi do opstrukcije duktusa cistikusa. akutni apendicitis. povraćanje koje ne donosi olakšanje.

negnojni holangitis – usled staze žuči • akutni holangitis – slika šoka i sepse – bol. hiperlipidemija. Smetnje traju obično 3 dana (“trodnevna kriza”) – povra ćanje koje ne donosi olakšanje – temperatura – pojava subikterusa prati bol . papilomi – mogu malign da alterišu. adenomi – leče se hirurški 2. želudac) stvaraju ći fistule . holecistitis . leukocitoza. regurgitacija pankreasnog soka.Th – hirurška + zračenje . BENIGNI TUMORI HOLECISTE – uglavnom prolaze asimptomatski a. adenoma.predstavljaju zapaljenja spoljašnjih žučnih puteva .Th – isto kao i akutni napad (analgetici i spazmolitici. a nastaje kod bolesnika sa bilijarnim fistulama između žučnih puteva i organa za varenje 2. mršavljenje) – palpacijom se može napipati tumor u predelu holeciste – hepatomegalija – kasnije nastaju edemi i ascites.često su posledica holelitijaze 1. bolom i žuticom sa periodima remisije . jetru. dijabetes .posledica je kalkuloze. ↑ t°C.vrlo rano se širi u susedne organe (duodenum.HRONIČNI HOLECISTITIS . hiperbilirubinemija – rendgen – na nativnom snimku se vidi “porcelanska holecista” (kalcifikovani zid) .Dg – laboratorija – ↑ SE. TUMORI ŽUČNIH PUTEVA a. KARCINOM ŽUČNE KESICE . benigni – papilom. žutica (usled pritiska) .Th – antibiotici (rifampicin jer se nepromenjen izlu čuje putem žuči) – hirurška terapija (kada je uzrok upale opstrukcija) TUMORI ŽUČNE KESICE 1. mentalno konfuzno stanje – pojava žutice • hronični holangitis – smenjivanje perioda sa temperaturom. fibrom b. leče se hirurški b. ikterus.Dg se postavlja kasno pa je prognoza loša 3. antibiotici. a može biti i posledica promena koje je ostavila akutna upala (deformacije holeciste) . gnojni holangitis – usled piogenih infekcija creva. korekcija vodenoelektrolitnog disbalansa.Klinički – sli čno hroničnom holecistitisu (bol.Klinički – bol tipa kolike (nakon grešaka u ishrani) – traje nekoliko minuta pa se smiri i opet pojavi.nastanku pogoduju staza žuči.Etiologija – holelitijaza. urgentan hirurški zahvat) HOLANGITISI . karcinom .

praćene svrabom. KARCINOM AMPULSKE REGIJE . melena – 4. ostale pojave – portna hipertenzija → ascites – progresivno mršavljenje – bol .posle carcinoma želuca to je najčešći karcinom digestivnog trakta .glavni symptom je razvoj opstruktivne žutice (usled opstrukcije toka žuči). opstruktivna žutica – svrab. amilaza i lipaza – taman urin. bolom i progresivno mršavljenje 4. lokalno dejstvo tumora – pritisak na duodenum (stenoza) – povra ćanje.. glavnog pankreasnog kanala 3. Oslobođeni tripsin izaziva nekrozu pankreasa. aholična stolica – Rendgen – hipotona duodenografija . alkalna fosfataza.Dg – ↑ bilirubin.opstrukcija glavnog pankreasnog kanala uslovljava proširenje pankreasnih kanala u tkivu → prskanje → izliv pankreasnog soka. aholična stolica i taman urin – 2.Th – hirurška – duodenopankreatektomija . ampulskog dela holedohusa 2. hematemeza.može poticati od 1. insuficijencija pankreasa – u čestale neformirane stolice – ↑ amilaza i lipaza u serumu . retko od sluznice duodenuma koja pokriva Vaterovu papilu .Klinički – 1. a njegovim sistemskim dejstvom nastaju venske tromboze (tromboflebitis migrans) – 3. pankreasnog acinusa 4.

MONOCITOMAKROFAGNOG SISTEMA I SLEZINE .BOLESTI KRVI.

non-Hodgkin limfomi 23. ekstrakorpuskularne hemolizne anemije 11. korpuskularne hemolizne anemije 10. prava policitemija (rubra vera) 12. agranulocitoza (akutna I hronična) 13. infektivna mononukleoza 14. makroglobulinemija (Waldenstrom) 25. multipli mijelom 24. leukemije 16. bolesti slezine 29. hemoragijski sindromi 26. Hodgkin-ov limfom 22. akutna limfoidna leukemija (ALL) 18. hemolizne anemije 9. koagulopatije 28.1. anemije 3. megaloblastne anemije 6. hiposideremijska anemija 7. refrakterna anemija 5. vaskularni hemoragijski sindromi 27. hronična limfoidna leukemija (HLL) 21. trombocitopatije . trombocitopenije 30. aplastične anemije 4. hronična mijeloidna leukemija (HML) 19. mijelofibroza 20. talasemija 8. akutna mijeloidna leukemija (AML) 17. hematologija (1) 2. hematologija (2) 15.

transportuju Hgb koji nosi O2 iz pluća u tkiva .ERITROCITI .velika nadmorska visina . Kada nedostaje vit B12 razvijaju se megaloblasti.Er u krvotoku obično ostane oko 120 dana.sadrže karboanhidrazu koja ubrzava reakciju između CO2 i H2O (to omogućava da krv primi velike količine CO2 i da ga transportuje kao HCO3-) .glavni faktor koji stimuliše proizvodnju Er je ERITROPOETIN iz bubrega .Hgb deluje kao pufer .anemija .insuficijencija srca . proliferacija – ćelijski rast i deoba 2. a porfirin se pretvori u bilirubin koji se otpusti u krv.Regulacija proizvodnje eritrocita ↓ transport O2 u tkiva ⇒ ↑ proizvodnje eritrocita .Er se sintetišu u kostnoj srži posle rođenja pluripotentna matična ćelija ⇒ unipotentna matična ćelija ⇒ proeritroblast ⇒ retikulocit ⇒ eritrocit . Feritin odlazi u koštanu srž (za proizvodnju novih ćelija). Iz raspadnutog Er makrofagi fagocituju Hgb i razgrađuju ga u jetri. a odavde ga jetra konjuguje i izluči u žuč . Potrebna je i folna kiselina (isto za stvaranje DNK) .organi hematopoeze su • koštana srž – najvećim delom smeštena u pljosnatim kostima (karlica i ki čmeni stub) • timus • limfne žlezde • slezina .HEMATOLOGIJA (1) . a onda se raspada u slezini.u hematopoezi se odigravaju tri međusobno zavisna procesa 1.hematopoeza – proces sinteze i obnavljanja krvnih ćelija . maturacija – sazrevanje do funkcionalno aktivnih ćelija . diferencijacija – usmeravanje u pojedinaćnu ćelijsku lozu 3. a posle makrociti (dobro transportuju O2 ali su slabe građe pa brzo propadaju).potrebni su i vit B12 (potreban za stvaranje DNK koja je neophodna za difenecijaciju ćelija i njihovo sarzevanje).

patofiziološka podela anemija I ANEMIJE ZBOG NEDOVOLJNOG STVARANJA ERITROCITA 1. eliptocitoza iii. talasemije.Dg anemije se postavlja kada postoje sledeći laboratorijski nalazi ♂ Hgb < 140 g/l Hct < 40% ♀ Hgb < 120 g/l Hct < 37% . megaloblastne anemije – nedostatak vit B12. hemoglobinopatije – poremećaj sinteze globina 2. pirimidina. sferocitoza ii. deficit glukozo-6-P-dehidrogenaze ii. hipohromna 2. hemolitička . poremećaj enzima Er (enzimopatije) i.anemija predstavlja pad broja eritrocita u krvi 1. nedostatak faktora potrebnih za eritrocitopoezu a.anemije nastaju kao posledica poremećaja ravnoteže između veličine stvaranja Er i sinteze Hgb u kostnoj srži i njihovog iščezavanja iz krvi . folata. akantocitoza b. megaloblastna ANEMIJE 4. poremećaj opne Er (membranopatije) i. hipohromne anemije – nedostatak Fe c. korpuskularne (nasledne) hemolitičke anemije – faktor hemolize je u Er a.ERITROCIT 120 dana u krvotoku raspadanje u slezini FERITIN PORFIRIN (prelazi se u bilirubin) jetra konjugacija sinteza novih ćelija izlučivanje u žuč koštana srž . purina b. aplasti čna 3. aplastične anemije b. ↓ vrednosti Hgb i ↓ Hct bez obzira ne etiologiju . insuficijencija koštane srži (poremećaj na nivou pluripotentne ćelije) a. deficit piruvat-kinaze . refraktetne anemije II ANEMIJE ZBOG POVEĆANE RAZGRADNJE ERITROCITA 1.predstavljaju bolesti koje odlikuje ↓ mase Er.

hronična posthemoragijska anemija – postepen gubitak krvi. vrtoglavice. porfirije iv. paroksizmalna noćna hematurija 2. autoimune 1.Klinički – pojava simptoma ne mora biti vezana za stepen anemije. hemijske supstance 4. poremećaj imunog odgovora b. imune i. virusi.tahikardija i lupanje srca. topla At 2.morfološka podela – zasniva se na veličini eritrocita (MCV) i količini Hgb (MCHC) • makrocitna o megaloblastna (perniciozna. ekstrakorpuskularne (stečene) hemolitičke anemije – faktor hemolize je u plazmi a. hema • normocitna.umor.↑ temperatura. zujanje u ušima. hemijsko-toksične ii.poremećaj menstrualnog ciklusa . lekovi. mu čnina i gađenje . mikroorganizmi – hemolizne anemije u infekcijama III ANEMIJE ZBOG POVEĆANOG GUBITKA KRVI 1. neimune i. nutritivna) anemija o nemegaloblastna (hemolizna) anemija • mikrocitna o hipohromna o poremećaj sinteze globina o poremećaj sinteze porfirina. akutna posthemoragijska anemija – nagli gubitk krvi 2. lako zamaranje . slabost. nesvestice.subjektivne manifestacije . plazmocitom o hemoliza o insuficijencija bubrega i jetre o aplastična anemija o hipopituitarizam. ↑ metabolizam . nesanica .c. miksedem OPŠTA SIMPTOMATOLOGIJA ANEMIJA . srčana insuficijencija . Za pojavu opštih simptoma važni su uzročni poremećaji koji su doveli do anemije.. normohromna o akutno krvarenje o leukemija. talasemija ii..gubitak apetita. fizičke – mehaničke i anemije usled opekotina iii. poremećaj sinteze globina (globinopatije) i. izoimune 1. fetalna eritroblastoza ii. hladna At 3. promene ukupnog volumena krvi i ↓ oksigenacije krvi . malaksalost. Fe. .glavobolje. ↓ koncentracije. hemoglobinopatije iii.

Punkcijom koštane srži nalazimo masno. Osnovni defekt je poremećaj u diferenciranju . faktori rasta matičnih ćelija. RAEB – RA sa viškom blasta 4. ↑ t°C.trofi čke promene adneksa kože – krhki lomljivi nokti. ↑ blastima u krvi i koštanoj srži . RAEB-t – Ra sa blasima u transformaciji. pankreatitis.MCV (srednja vrednost zapremine Er) i MCHC (srednja vrednost mase Hgb u Er) su normalni.. .bledilo kože i vidljivih sluznica . slabos. ekhimoze i krvarenja na sluznicama nosa.. Odgovor matične ćelije na hematopoezne faktore rasta je smanjen ili potpuno odsutan . jonizujuće zračenje – virusi – Epstein-Barr. CMML – hronična mijelomonocitna leukemija sa preko 1x10 9/l monocita 5.Komplikacije – teška krvarenja.uspešno lečenje imunosupresivnom terapijom dokaz je postojanja imunoloških činilaca u nenoj patogenezi .stomatitis . bledilo.podeljene je u 5 grupa 1. glukokortikoidi. RA – refrakterna anemija sa manje od 5% blasta 2. kosa bez sjaja koja opada.. sepsa. imunosupresivi – transplantacija koštane srži REFRAKTERNA ANEMIJA .Patogeneza – defekt pluripotentne matične ćelije (poremećaj hematopozenog proliferativnog kapaciteta kostne srži) čiji uzrok nije jasan. hepatitis... a obično se radi o potpunoj insuficijenciji koštane srži . infekcije. imunološke. hloramfenikol (ste čena) – sekundarna – hemijski agensi – lekovi.Laboratorija – normocitna i normohromna .. desni.laka proteinurija uz ↓ koncentrovanja mokraće .objektivne manifestacije . Javljaju se petehije po koži i sluznicama. Javlja se ↑ Fe u serumu. tj. gljivi čne infekcije . Težina infekcije i krvarenja zavisi od stepena smanjenja broja Tr i granulocita .Klinički – brzo zamaranje.preosetljivost na lekove i direktno toksično dejstvo leka .Etiologija – primarna – Fankonijeva hipoplasti čna anemija (kongenitalna) – lekovi → citostatici.predstavlja klinički sindrom različite etiologije praćen pancitopenijom i hipoplazijom koštane srži.lako uvećana jetra i slezina (kod teških oblika) . – metaboli čki – trudnoća. tahikardija. RARS – RA sa Ringed sideroblastima u koštanoj srži 3. . lupanje srca..sporije zarastanje rana APLASTIČNE ANEMIJE .hronična anemija ili MIJELODISPLAZNI SINDROMI su grupa oboljenja koji nastaju malignom transformacijom na nivou pluripotentne ćelije hematopoeze. gubitak apetita i telesne težine. retine. neaktivno hematopoezno tkivo . glavobolja.Th – androgeni.

Može nastati kao primarno ili sekundarno oboljenje posle primene citostatskih lekova. češće kod ♂.Etiopatogeneza – to je maligno oboljenje koštane srži sa leuko. povraćanje.turgor kože je slab. sjajan. tako da ćelije postaju uvećane ..simptomi i znaci su uslovljeni postojanjem anemije.) . ↑ serumskog Fe i velikim % blasta u koštanoj srži nepoznate etiologije.predstavljaju anemije koje nastaju zbog ↓ sinteze DNK.Dg – na MDS treba misliti kada postoji citopenija i displazne osobine – aspirat koštane srži – hipercelularni . kože. ↓ retikulociti. anemije u sindromu malapsorpcije i anemije zbog nedostatka folne kiseline • PERNICIOZNA ANEMIJA .Laboratorija – u razvijenom stadijumu bolesti zapaža se jako smanjenje broja Er. Lako su ↓ Le i Tr . ↓ granulociti. nadimanje . gađenje. razvija se postepeno i sporo napreduje .koštana srž je hipercelularna sa puno megaloblasta (Er) i džinovskih metamijelocita . bledo-žuta boja lica (kao slama) . poremećaj pamćenja. loše apsorpcije. Tok može da bude postepen i da se Dg postavi slučajno .Th – konzervativna sa transfuzijama Er i Tr – antibiotici – citostatici MEGALOBLASTNE ANEMIJE .lupanje srca.. poremećaj dubokog senzibiliteta → promene na nervnom sistemu se odvijaju pretežno u zadnjim rogovima ki čmene moždine.u serumu je ↓ vit B12 i ↑ Fe . naslednih promena (autoimuni gastritis. opštom slabošću. zamaranjem . hemoragijski sindrom (krvarenje po koži. pristutna su antiparijetalna At u serumu . granulocito.Klinički – bolest je podmukla.depresivne promene.↓ je želudačna sekrecija.Klinički – bolest se javlja kod starijih osoba preko 50 god. Tako nastaju infekcije respiratornih puteva.u megaloblastne anemije se ubrajaju perniciozna anemije zbog gastrektomije. otežan hod. anemija izazvana mikroorganizmima i crevnim parazitima. ekhimoze. nesrazmerno sa ↓ Hgb. a verovatno su posledica poremećene sinteze DNK .Laboratorija – pancitopenija – makrocitni Er. Deoba ćelije je usporena. urinarnog trakta.Tok – zavisi od tipa MDS-a. najteža komplikacija je prelazak u akutnu leukemiju .deficit vit B 12 nastaje zbog deficita u ishrani..u manjeg broja pacijenata uvećana je slezina. malapsopija) i ↑ potreba za vit B12 . kod zračenja.nastaje zbog nedostatka vit B12 u organizmu zbog odsustva intrisinc faktora u želudačnom soku koji je neophodan za resorpciju vit B12 . jezik gladak. petehije.muka.bolesnici imaju atrofiju želudačne sluznice (i gubitak parijetalnih ćelija) i unutrašnjeg faktora ..i trombocitopenijom. primene hemijskih supstanci.počinje malaksalošću. atrofičan bez papila – Hunterov glositis .i trombocitopenije. parestezije. .Etiologija – genetski uslovljena – autoimuni gastritis . a razvoj citoplazme se normalno odvija. ↓ Tr . U CMML postoji hepatomegalija i splenomegalja i limfadenopatija ..

te je često znak nekog hroni čnog ili malignog oboljenja TALASEMIJA . ulkus.predstavlja najčešću grupu anemija i nastaje zbog deficita Fe u organizmu.. nema još uvek biohemijskih i hematoloških promena • latentni period . ↓ Er – koštana srž – hiperplazija i ↑ broj Er . hernija. lomljivi. – ↑ potrebe organizma za Fe – pubertet. sedefast sjaj sklera . kamen u bubregu.bleda koža i vidljive sluznice. β -talasemija • minor – lakši oblik • maior – teži oblik – mediteranska (Cooleyeva) anemija .. karcinom. ↓ Hct.↓ rezerve Fe u serumu. mikrocitna (rezerve Fe – 60% u Er.Th – preparati Fe oralno (ferosulfat.disfagija.kod dijagnostikovanja ove anemije važno je otkriti etiološki faktor jer je ona pretežno sekundarna.predstavlja naslednu bolest u kojoj je poremećena sinteza jedne ili više subjedinica Hgb. dojenje .Etipatogeneza – nedovoljan unos Fe hranom – loša apsorpcija Fe u organima za varenje – celijačna bolest. hidroksikobalamin) HIPOSIDEREMIJSKA ANEMIJA . feroglukonat) ili parenteralno (Fedex) . gde su sintetisani lanci Hgb normalne strukture ali se stvaraju u neadekvatnoj količini. operacije – ↑ gubitak Fe iz organizma – krvarenja. u tkivima. kosa krta. zamaranje.neuralgija ekstremiteta . megaloblasta i džinovskih metamijelocita – ⊕ Šilingov test apsorpcije vit B12 – vit B 12 se obeležava radioaktivnim kobaltom i prati se njegovo ( ↓ ) izlučivanje mokraćom . Tegobe su uslovljene hipoksijom tkiva i to su . 20% jetra (feritin).deficit Fe u organizmu prolazi kroz 3 faze • prelatentni period – pražnjenje rezervi Fe. lupanje srca..Klinički – kod većine pacijenata tegobe počinju da se javljaju pri naporu zbog povećane potrebe za O2.nokti krti. variksi jednjaka. heilitis angularis . još nema anemije • period deficita sa anemijom – Fe u koštanoj srži nedovoljno za sintezu Hgb .Th – vit B12 parenteralno – preparati Fe (cijanokobalamin.otežano disanje. trudno ća. glavobolja . Dele se prema tome koji je lanac globina stvoren u manjku 1. seda. gastritis . α-talasemija – delecija α-globulinskog gena 2.Dg – anamneza i objektivni pregled – razmaz periferne krvi – veliki broj eritroblasta. razdražljivost. 2-3% tkiva) . bez sjaja . 5-6% u mioglobinu. slabost.promene na jeziku.ahlorhidrija.Laboratorija – periferna krv – mikrocitoza i hiperhromija Er – serum – ↓ Hgb. ↓ Fe.

U žuči postoji predispozicija za holelitijazu .kompenzatorni odgovor organizma na hemolizu je ↑ eritropoeza koja se ogleda u hiperplaziji koštane srži (crvene loze) i otpuštanju povećanog broja retikulocita A.Klinički – simptomi su posledica anemije. hemolize i prekomernog deponovanja Fe.Dg – leptociti.nastaju zbog ↑ destrukcije Er u cirkulaciji. ekstrakorpuskularnih anemija – groznica. hemoglobinurija – retikulocitoza.minor talasemija – većina bolesnika nema tegobe.. transplantacija kostne srži HEMOLIZNE ANEMIJE . groznica.urođene anemije koje su posledica štetnog dejstva intrakorpuskularnog faktora A. Ovi precipitati Hgb menjaju propusnost opne Er i liziraju ga.) .autozomno-dominantni poremećaj hromozoma 11 i 16 .Th – u težim oblicima se daju transfuzije da poprave hipoksiju tkiva – desferioksamin – invuzije (za odstranjivanje viška Fe) – splenektomija. Lečenje nije potrebno . kukrocita. Er su skra ćenog životnog veka i do 6x .maior talasemija – sreće se kod naroda naseljenih oko Sredozemnog mora. zaostajanje u rastu.Laboratorija – skraćenje veka Er – hiiperbilirubinemija – ↑ žučnih boja u urinu i stolici – hemoglobinemija. ikterus. simptomi anemije. tj. akutni oblik – kod stečenih. “target cells“ . Karakteriše se prisustvom “leptocita“ (tanki Er). u toku napora i toku hemolizne krize (bolovi trbuha.odlikuje se ↑ brojem sferocita. njih 20% ima splenomegaliju. hipohromni Er. šok. hepatosplenomegalija. ispupčenja kostiju lobanje (zbog hiperplazije koštane srži). Er koji zbog poremećene strukture membrane pokazuju sniženu osmotsku rezistenciju i pojačanu razgradnju u slezini . splenomegalija. porebni oblici Er – ↑ granulocitne i trombocitne loze KORPUSKULARNE HEMOLIZNE ANEMIJE . promene na kostima . Postoji kompenzatorna hiperplazija u koštanoj srži – ikterus – ↑ t°C. MEMBRANOPATIJE – poremećaj građe opne Er 1. ulceracije na potkolenicama. a povećana je i koncentracija urobilinogena i sterkobilinogena..hemolizna anemija je uvek praćena ↑ koncentracijom bilirubina i pojavom ikterusa. eritroblastoza.Laboratorija – hipohromna mikrocitna anemija . target cells. ikterus. Produkcija α-lanaca premašuje produkcije β -lanaca koji se nakupljaju u višku i precipitiraju u prekursorima Er. bubrežna insuficijencija B. anemija.. eritroblasti u krvi – u serumu ↑ Fe i ↑ bilirubin .Patogeneza – zamena peptidnog β (ređe α) lanca u globinu γ lancem kao posledica genetskog poremećaja dovodi do talasemije . nasledna sferocitoza . bolovi. hroni čni oblik – uglavnom nasledni.

Na i H2O ulaze u Er i oni dobijaju loptasti (sferni) izgled . hepatis) antikoagulansi – transplantacija koštane srži 2. ENZIMOPATIJE – poremećaj enzimskih sistema u Er 1. paroksizmalna noćna hemoglobinurija .ovde postoji deficit lanaca spektrina što u opni Er dovodi do ↑ propustljivosti za jon Na+. Kada Er stignu u slezinu. što uzrokuje nedovoljno stvaranje energije u Er i nedovoljno obnavljanje ATP-a. hereditarna akantocitoza .bez simptoma je. malaksalost.Dg – postojanje Er osetljivih na komplement . što skraćuje njegov vek 2.deficit enzima potrebnih za Embden-Meyerhofov put (glikoliza).Klinički – počinje slikom hronične hemolizne anemije. To se postiže ↑ glikolizom u Er. Zato je ↑ potreba za aktivnošću pumpe za Na+. a javlja se i noćna hemoglobinurija.urođeni poremećaj opne er koji dovodi do pojave elipsoidnih oblika. otkriva se slučajno u razmazu krvi. obično sa sferocitozom B. a ispoljava se tamnom do crvenom jutarnjom mokra ćom (zbog velike količine Hgb) . Denaturacija Hgb i taloženje Heinzovih telašaca smanjuju savitljivost Er što izaziva hemolizu C.Klinički – na znake anemije (bledilo. hemolizna anemija zbog deficita glukozo-6-P-dehidrogenaze . To su • drepanocitoza • nestabilni hemoglobin • hemoglobin sa patološkim afinitetom za O2 • methemoglobinemija 3. U razmazu periferne krvi Er su kobasi častog izgleda .Th – kod težih anemija – transfuzija opranih Er – deficit Fe preparatima Fe – a u slučaju tromboze (v. Kod tih pacijenata se viđa kao i u nekim bolestima jetre (ciroza) i bubrega 3. nalaz sferocita razmazu periferne krvi – volumen sferocita je obično manji i govori u prilog mikrocitozi 2.Dg – ↑ broj retikulocita. smanjuje se glikoliza pa se smanjuje rad pumpe. HEMOGLOBINOPATIJE – poremećaj sinteze globina 1. zujanje u učima. hemoglobinopatije .vezane su za poremećaj aminokiselinske strukture Hgb. naročito Er . talasemije 4. tahikardija) i na hemolizu ukazuje žutica i splenomegalija (zbog zadržavanja Er u slezini umnožavaju se makrofagne ćelije slezine) . vrtoglavica. hereditarna eliptocitoza .deficit enzima potrebnog za heksozo-monofosfatni put (↑ stvaranje metHgb).stečena bolest matičnih ćelija hematopoeze koja se karakteriše stvaranjem krvnih ćelija preostljivih na komplement kada stradaju sve ćelije.to je urođeni nedostatak β -lipoproteina.. hemolizna anemije zbog deficita piruvat-kinaze . porfirije .stanje koje karakteriše Er sa nepravilnim produžecima koji im daju mamuzast izgled u razmazima periferne krvi .

visokim Hct. NEIMUNE HEMOLIZNE ANEMIJE PRAVA POLICITEMIJA (rubra vera) . naročito kroz manje krvne sudove . zagasito rumena boja lica – vidljive sluzokože su lividne. splenomegalija (često) . ↑ koncentracijom Hgb. izoimune hemolizne anemije a) izoimuna bolest novorođenčeta . naročito trombocita .Th i profilaksa – zaštita od primarne imunizacije Rh. a konjuktive crvene – pruritus. malaksalost. slabost.postoje oblici sa – 1.stečene anemije koje su posledica dejstva ekstrakorpuskularnih faktora A. hipotonijom novorođenčeta i gubitkom refleksa sisanja . epistakse.Klinički – hepato. pa se na njih stvaraju At koja dovode do razgradnje Er. anurijom i akutnom bubrežnom insuficijencijom. praćena hemoglobinurijom.EKSTRAKORPUSKULARNE HEMOLIZNE ANEMIJE .velika razgradnja Er u periferiji dovodi do ekstramedularne hematopoeze. lako zamaranje. autoimune hemolizne anemije . Oslobađa se velika količina Hgb. hladnim At 2. Moguće je da neki činioci (virusi. praćena usporenom cirkulacijom.Klinički – anemija. trombocitoza . splenomegalijom.odlikuje se prisustvom auto-At u krvnoj plazmi bolesnika na sopstvene Er. ikterus.javlja se u fetalnom ili porođajnom periodu i uslovljena je nepodudarnošću krvnih grupa majke i ploda . normocitni – bazofilija. IMUNE HEMOLIZNE ANEMIJE 1.i splenomegalija – bledilo. žutica i promena boje urina zbog hemoglobinurije .Komplikacije – izražena viskoznost krvi zbog ↑ mase Er.Th – veće doze kortikosteroida (1-2 mg/kgTT/dan). transfuzija veće doze opranih Er – splenektomija – kod bolesnika koji ne reaguju na pomenutu terapiju B.Dg – ↑ broj Er. sa prelaskom velikog broja eritroblasta u periferiju . ↑ broj granulocita.karakteriše se lividno-crvenom bojom lica i vidljivih sluzokoža.porodilje sprovodi se davanjem antiRh(D)-At u toku prvih 72h od rađanja Rh+ (D) deteta b) posttransfuzijska reakcija (ABO) – uneti Er sadrže Ag koje organizam primaoca nema. tromboze. toplim At . naročito u jetri. To je klonska proliferacija svih loza hematopoeze sa dominantnim uvećanjem mase Er . ↑ alkalna fosfataza – ↑ Le. hepatosplenomegalija – encefalopatija i hydrops fetusa (velika koncentracija albumina vodi u anasarku) – kernikterus – ispoljava se pospanošću. ↑ Hgb – Er su normohromni. znatnim povećanjem broja Er. zujanje u ušima. Moguć je i DIK (II tip preosetljivosti – citotoksični) 2. lekovi) menjaju Ag-strukturu opne Er protiv koje sopstveni sistem stvara At ili je reč o grešci u samom imunom sistemu .nepoznatog je porekla.Klinički – glavobolje.

lako ↓ Le i Tr .enzimopatije .prelatentni . citotoksi čni sekundarne trudnoća.Th – hemoterapijska mijelosupresija – venepunkcija – u početku samo 500-2000ml krvi nedeljno.transplantacija primarne Fancony Rö.antiparijetalna At .latentni period deficita anemijom OPŠTI .malapsorpcija . Rö zračenje hemolitička korpuskularne .resekcija želuca ↓ folati .Fe preparati mikrocitna (MCV smanjen) .ANEMIJA normocitna (MCV normalan) ↑ Fe u serumu normohromna (MCHC normalan) etiopatogeneza klinička slika laboratorija morfologja terapija aplastična + infektivni OPŠTI + krvarenja .u serumu ↑ Fe i ↑ ukupnog i direktnog bilirubina . virusi hemijski agensi makrocitna (MCV povećan) normohromna (MCHC normalan) perniciozna megaloblastna ↓ B12 .↓ unos .perniciozna . može da traje i do 15 godina .membranopatije . a kasnije 500ml na 2-3 meseca – radioaktivni fosfor.↓ Er . ↓ Hct.vitamin B12 parenteralno .Tok – bolest je hroničnog toka.autoimuni gastritis . ↓ Fe.faktori rasta mati čnih ćelija .globinopatije ekstrakorpuskularne .preparati Fe hipohromni (MCHC smanjen) sideropenijska sa ↓ unos Fe ↑ potrebe Fe ↑ gubitak Fe malapsorpcija .kortikosteroidi .u serumu ↓ B12 i ↑ Fe .↓ Er nesrazmerno sa ↓ Hgb .↑ potrebe OPŠTI + žuto lice kao slama + Hunter glositis + neurološki .izoimune .↓ Hgb. ↓ Er .imunosupresivi .autoimune .imune .androgeni .neimune OPŠTI + ikterus + splenomegalij a .punktat kostne srži hiperplazija sa ↑ Er korpuskularna .transplantacija pojkilocitoza (razli čiti oblici Er) ekstrakorpuskularna (zavisno od uzroka – ↑ broj trombocita ⇒ krvarenja i tromboze (venske tromboze sa embolijama i tromboflebitisi) .

prodromalni stadijum od nekoliko dana ide pod slikom malaksalosti.) .kod teškog oblika.u punom zamahu javljaju se ↑ t°C. grebanje u grlu sa hiperemijom sluznice . mogu se javiti nervne komplikacije.karakteriše se teškom opštom infekcijom zbog iščezavanja granulocita u krvi . ↑ Ly. na krajnicima i nepčanim lukovima javlja se angina sa prljavo-smeđim naslagama – otežano gutanje i govor zbog pratećeg edema – limfni čvorovi vrata su otečeni – opšte stanje je vrlo teško – može doći do zapaljenja pluća. fenotiazini.bolest hroničnog toka. bubrega. cervikalna adenopatija.Dg – anamneza – ↓ broj granulocita u krvi – odsustvo mijelocita i metamijelocita u kostnoj srži ... karakteriše se čestim infekcijama zbog niskog broja granulocita u krvi . HRONIČNA (idiopatska) AGRANULOCITOZA . antibiotici.Laboratorija – ↓ broja granulocita (200-300/mm3) – u kostnoj srži se ne nalaze ćelije granulocitne loze – ↑ SE i fibrinogen . sepse i smrti .Klinički – infekcije razli čitih organa ili sistema praćene visokom t°C . aerogeno.prouzrokovana je Epstein-Barr-ovim virusom koji pripada grupi herpes virusa . AKUTNA AGRANULOCITOZA . malaksalost. creva. ↑ monocita i nalaz atipičnih limfocita (virocita) uz ⊕ Paul-Bunell-Davidsonovu reakciju . grozničavosti .Th – uklanjanje uzročnika (lekovi. nepoznatog uzroka.Etiologija – najveći broj agranulocitoza nastaje zbog preosetljivosti izazvane nekim lekovima (analgetici. oporavak u tre ćoj nedelji .bolest obično traje dve nedelje. antihistaminici. prljavo-sive skvame u grlu.na koži se može pojaviti raš.. glavobolje.Klinički – bolest počinje naglo – ↑ t°C. nekad i slabijij ikterus .Klinički – oboljenje može pokazati vrlo širok spektar simptoma .AGRANULOCITOZA (akutna i hronična) 1. zamora.širi se kapljično.5x10 9/l) ..splenomegalija je češća od hepatomegalije .Th – antibiotici + antimikotici INFEKTIVNA MONONUKLEOZA .) – antibiotici – transfuzija neutrofila u teškim slučajevima . obično benigna i češće se javlja kod mlađih (15-25 god) . kao i transfuzijom krvi . generalizovano uvećanje limfnih žlezda i krvarenje .predstavlja sindrom izazvan niskim vrednostima neutrofila (manj d 0.akutnog je toka. antitireoidni lekovi. hemijski agensi.Dg – ↑ Le.simptomi obi čno traju oko 2 nedelje 2.

puno ih je kod infekcija parazitima.stvaraju se delom u kostnoj srži (granulociti.oni učestvuju u odbrani organizma a) uništavanjem agensa fagocitozom i b) stvaranjem At i senzibilisanih Ly .Dif Dg – oboljenja uzrokovana citomegalovirusom – difterične naslage (difterija) – akutna leukemija . mezenhimu organa. dok T-Ly stvaraju celularni imunitet a. oni odmah dospevaju na mesto procesa da unište mikroorganizme 2. antipiretici – glukokortikosteroidi 10-15 mg u izraženijim oblicima HEMATOLOGIJA (2) .LEUKOCITI . T-Ly c.belu krvnu lozu čine 1..Komplikacije – prolazna hemolitička anemija (zbog lake depresije autoimunih promena) – miokarditis – ruptura slezine (retko) – ošte ćenje CNS-a . tj. neutrofili (55-60%) – II linija odbrane – vrše fagocitozu agenasa i njihovu razgradnju (pomoću lizozoma) u krvotoku. Ovi nenormalni ćelijski elementi se pojavljuju i u cirkulišućoj krvi . citotoksični T-Ly – direktno ubijaju mikroorganizme b.predstavljaju maligna oboljenja hematopoeznog tkiva koja se karakterišu prekidom sazrevanja pojedinih vrsta ćelija i njihovim nagomilavanjem u kostnoj srži. eozinofili (2-3%) – imaju sposobnost hemotakse. ubrzavaju odstranjivanje masti iz krvotoka. bazofili (0-1%) – otpuštaju heparin (sprečava grušanje krvi). jetri. monociti i deo Ly). B-Ly. helper T-Ly – aktiviraju makrofage. Kod zapaljenja.granulociti nakon otpuštanja iz kostne srži žive 4-8h u krvi i još 4-5 dana u tkivu LEUKEMIJE . a delom u limfati čnom tkivu (Ly i plazma ćelije) . u alergijskim reakcijama inaktiviraju heparin i histamin otpuštene iz bazofila i mastocita 3.Th – simptomatska – ispiranje guše – analgetici. monociti (6-8%) – I linija odbrane – tek kada dospeju u tkiva počnu da bubre pa postaju makrofagi (II linija odbrane) koji vrše fagocitozu. supresorni T-Ly – sprečavaju Ly da prejako reaguju 6. limfociti (20-40%) – B-Ly stvaraju humoralni imunitet (produkuju At – Ig). plazmociti . Ly čvorovima i intersticijumu. NK. imaju ulogu u alergijama (IgE se vezuje za bazofile) 4. slezini. zatim taj fagocitovani materijal predaju limfocitima koji potom stvaraju At 5. slabije fagocituju.

Spoljašnji faktori izazivaju promene u genomu neke od hematopoeznih ćelija što vodi ka malignom preobražaju te ćelije (onkogeni) . a opada broj Er i Tr što dovodi do infekcija.karakteriše se proliferacijom malignog klona mijeloidne loze. Najčešće su mijeloidna leukemija (umnožavanje granulocita ili prethodnika). . Neprekidnim deljenjem i razmnožavanjem ovog klona nagomilava se masa leukemijskih ćelija koje potiskuju normalno hematopoezno tkivo .smatra se da leukemijske ćelije duže žive od normalnih zbog poremećaja mijelocitopoeze. sistemski poremećaji . plazmocitna. bolova u kostima. monocitna leukemija. genetska predispozicija.pojavi leukemije mogu doprineti neka urođena ili stečena stanja imunodeficijencije. virusi. genetska ili rasna konstitucija.da bi se ispoljili simptomi potrebno je 1012 ćelija .u toku bolesti povećava se broj malignih Le.zloćudni preobražaj nastaje u jednoj od matičnih hematopoeznih ćelija. najverotvatniji uzročnici su jonizujuća zračenja.supstrat leukemijskog procesa može da predstavlja bilo koji ćelijski element hematopoeznog tkiva. genetska predispozicija.pretpostavlja se da postoji odsustvo regulatora u toku razmnožavanja unipotentne ćelije . malaksalost i gubitak telesne težine u ½ bolesnika . progresivnom infiltracijom i zamenom normalnih ćelija koštane srži patološkim ćelijama (blastima) ... leukemijske ćelije se brzo ubacuju u krv čim se stvore u kostnoj srži.sa klini čkog aspekta. neka hemijska jedinjenja (derivati benzena. znaci insuficijencije kostne srži (zbog nagomilavanja leukemijskih ćelija) – 2. analogno emisiji normalnih zrelih krvnih ćelija .) .Klinička slika – 1... u pitanju je metaplazija lokalnih retikulo-histiocitnih elemenata 2..predstavlja malignu klonalnu bolest hematopoeznog tkiva .1.. eritroleukemija . malaksalosti i bledila do naglih krvarenja. citostatici. hloramfenikol.etiologija leukemija je nepoznata. . te je njihovo brojno povećanje više posledica nagomilavanja nego proliferacije .spoljni faktori su jonizujuće zračenje. anemije i krvarenja . svaki oblik leukemije može se javiti u akutnom i hroni čnom obliku AKUTNA MIJELOIDNA LEUKEMIJA . temperature • anemija – u razvijenoj slici bolesti zapaža se izraženo bledilo.početak bolesti može biti vrlo raznolik – od slabo izraženih pojava slabosti.Patogeneza – u akutnoj leukemiji postoji infektivna hematopoeza koja naročito pogađa unipotentnu (matičnu) ćeliju uz prisustvo smanjene ili abnormalne količine mijelocitopoetskih regulatora .Etiologija – smatra se da u pojavi bolesti igraju ulogu unutrašnji (nasledni) činioci i spoljašnji činioci.postoji virusna teorija po kojoj se virus inkorporiše u genom krvnih ćelija koje pod određenim dejstvom spoljašnjih i unutrašnjih činilaca dovode do aktiviranja virusa i stvaranja patoloških ćelija . koža) – 3. simptomi i znaci koji nastaju usled infiltracije tkiva i organa (testisi. Ako imuni sistem ne uništi ovu ćeliju nastaje matična ćelija leukemijskog klona. limfoidna leukemija (umnožavanje Ly i prethodnika).

a preživljavanje je 3-6 meseci . faza konsolidacije2. Kada se postigne remisija. hipo.metabolički poremećaji – hiperurikemija.infiltracija meningea. bolovi u trbuhu.hematološki poremećaji – granulocitopenija praćena infekcijama. koja se opisuje kao meningealna leukemija. kranijalnih nerava i povraćanjem .Dg – pregled periferne krvi i kostne srži – uniformnost patoloških blast ćelija među kojima se normalne ćelije kostne srži teško pronalaze – broj Le je povišen izme đu 10 i 50 000/mm3 (može i do 100 000) – u leukocitarnoj formuli dominiraju patološki blasti – broj Tr je nizak. trombocitopenijom sa krvarenjem. nosu su česta. infiltrativnih. metaboli čkih i nutricionih poremećaja .Th indukciona – citozinrabinozid + daunorubicin ⇒ postiže se remisija u 60% (ako se ovim ne postigne remisija. ređe jetra • česte su infekcije respiratornog i urinarnog trakta .trombocitopenija – krvarenja u koži. Pojava glavobolja.Komplikacije – posledica su hematoloških. nastavlja se sa terapijom održavanja (merkaptopurin) . desnima. slezina.daje se kombinacija 2 ili više citostatika koji deluju u različitim fazama ćelijskog ciklusa.posle remisije nastaje relaps bolesti – obično u toku 2 godine. vidljivim sluznicama.Th – 4 faze – indukciona . prognoza je loša) .ili hiperkalcemija i hepati čka insuficijencija . intenzifikacije3 i faza održavanja4 . sve do postizanja remisije (odsustvo blasta u krvi i manje od 5% u kostnoj srži).predstavlja malignu bolest koja nastaje klonskom proliferacijom i nagomilavanjem limfoblasta.Th konsolidacije – najbolji rezultat posle 2-3 ciklusa konsolidacione terapije remisija traje oko 10-28 meseci (10-30% bolesnika preživi 5 godina) .nutritivni poremećaji – gubitak telesne težine . Leukemijski klon može da ispolji osobine B i T limfoidnih ćelija . zapaža se kod manjeg broja bolesnika i praćena je jakom glavoboljom.Podela nelimfoidnih leukemija – M0 – nediferencirana – M1 – mijeloblastna bez sazrevanja – M2 – mijeloblastna sa znacima sazrevanja – M3 – promijelocitna – M4 – mijelomonocitna – M5 – monocitna ili monoblastna – M6 – eritroleukemija – M7 – megakarioblastna 1 . ispod 50 000/mm3 – faktori koagulacije su sniženi (što doprinosi krvarenju) – povećanje mokraćne kiseline ⇒ akutna bubrežna insuficijencija (naročito se povećava posle hemioterapije) . Tada je bolest manje osetljiva na terapiju. Umereno su uvećani limfni čvorovi. anemija .transplantacija kostne srži – posle postizanja remisije AKUTNA LIMFOIDNA LEUKEMIJA .javlja se pretežno u prve tri decenije života • . DIK. poremećajem vida. bol u kostima.

Prognoza – u dece između 3 i 10 godina u 50% se postiže izlečenje hemioterapijom i transplantacijom – kod odraslih se postiže remisija koje traju 18 meseci kod 80% .ćelijske promene su slične onim u akutnoj mijeloidnoj leukemiji i sastoje se u tome što postoji povećan broj Le.počinje postepeno.transplantacija kostne srži posle postizanja remisije HRONIČNA MIJELOIDNA LEUKEMIJA . bazofilija je upadljiva – u kostnoj srži izražena granulocitoza . orofaringsa.. gubitak telesne težine. deksorubicin. petehije (zbog trombocitopenije) – 80% bolesnika ima uvećanu slezinu. hematomi. granulocitopenija. opšta slabost. metotreksat. merkaptopurin. ciklofosfamid – th održavanja – 6-merkaptopurin.bolest se odvija u 3 faze 1. noćno znojenje.zglobovima kod dece zbog osteoliznih promena. sniženi ili normalni – kostna srž – hipercelularnost (uglavnom limfoblasti) . hroni čna faza – traje oko 3-4 godine 2.sazrevanje leukemijskih ćelija prestaje na nivou limfoblasta .Th – indukciona – za postizanje remisije (u 75-85% u toku 4 nedelje) vincristin +prednison + adriblastin + α-asparginoza . granulocitopenija i trombocitopenija – slabost i malaksalost (zbog anemije) – bolovi u kostima.Klinički – početak bolesti je nagao. srednje životne dobi . Limfni čvorovi su neznatno uvećani ili normalne veličine .20% je asimptomatsko pri postavljanju dijagnoze .profilaksa CNS leukemije – metotreksat intratekalno i zračenje CNS-a – konsolidaciona – posle uspostavljanja remisije 6-tioguanin. u 80%.Etiologija – nepoznata. pluća – krvarenja. Mijelociti i metamijelociti su nesrazmerno zastupljeni. visok nukleo-citoplazmatski odnos – L2 – blast krupniji – L3 – vakuolizovani blasti. trombocitopenija i infekcije . bazofilna citoplazma .Dg – izražena leukocitoza (preko 500 000/mm3) sa predominacijom elemenata granulocitne loze u svim fazama sazrevanja. U 90% pacijenata postoji hromozomska anomalija – “filadelfija hromozom“ – translokacija dugog kraka 22 na hromozom 9 – trizomija hromozoma 21 – Daunov sindrom .leukemija CNS – infekcije kože. Ponekad hepatomegalija . postoje anemija.izazvana je širenjem klona i subklonova malignih ćelija koji akumuliraju nove mutacije dovodeći do akutne ili subakutne (ubrzane) faze oboljenja . trombocitopenija – Le – mogu biti povišeni.skoro svi imaju splenomegaliju pri postavljanju dijagnoze. zamor. faza akutizacije – blastna transformacija . jetru i limfne čvorove .Klinički – češća je u muškaraca.retke su anemije.Dg – nalaz u perifernoj krvi – anemija. bol pod levim rebarnim lukom. faza pogoršanja – traje 3-4 meseca 3.Podela – L1 – blast mali. udruženo sa visokom proporcijom ćelija tipa limfoblasta . metotreksat 2-3 godine .

slezina) .Etiologija – hemijski agensi. najčešće u osoba preko 50 god.Th – transfuzije Er u stanju teške anemije – androgeni preparati (zbog insuficijencije eritropoeze) – hidroksiurea. jetri..Prognoza – preživljavanje je do 33 meseca.predstavlja maligno limfoproliferativno oboljenje koje nastaje zbog maligne klonske proliferacije malih. leukocitoza u 50% – PH – umnoženost retikulinskih vlakana .javlja se u 25% bolesnika sa leukemijama. Er u obliku suze (dakriocit) – laboratorija – varijacije krvne slike svih krvnih loza. TBC . jonizujuće zračenje – metastaze u kostnoj srži.Tok – bolest traje dugo (5-6 godina). hematopoeza se odigrava u drugim tkivima (jetra. tahikardija – sklonost krvarenju.predstavlja hroni čno mijeloproliferativno oboljenje kostne srži koje se karakteriše progresivnom fibrozom kostne srži (stimuliše se umnožavanje fibrocita od strane malignih ćelija hematopoeze) sa ekstramedularnom hematopoezom .sekrecija činilaca stimulacije fibrocita dovodi do umnožavanja fibroznog tkiva kostne srži i progresivne splenomegalije (ali zbog naseljavanja tkiva slezine matičnim ćelijama hematopoeze koje su umnožene u cirkulaciji.Th – interferon α – dovodi do etioločke eradikacije malignog klona – efekat je prolazan – hidroksiurea – autologa transplantacija . slezini..obzirom da postoji fibroza.ima dugotrajnu evoluciju i prilično povoljnu prognozu . dobro diferentovanih limfocita (obično B tipa) i njihovom akumulacijom u kostnoj srži. a sa interferonom do 50 meseci . koja je loš prognostički znak MIJELOFIBROZA . naročito posle terapije (može i giht) – splenomegalija – filadelfija hromozom .Dg – u perifernoj krvi prisutni su mijelociti i eritroblasti.zamaranje. limfnim čvorovima. može i do 20 godina. modrice. Ako puno dugo traje može preći u akutnu granulocitnu leukemiju HRONIČNA LIMFOIDNA LEUKEMIJA . a ne zbog insuficijencije hematopoeze u kostnoj srži) . slabost. bledilo. anemija u 50% – histološki pregled kostne srži – eritroblastemija.– ↓ aktivnost alkalne fosfataze – hiperurikemija.u toku evolucije i lečenja HML razvija se mijelofibroza.Klinički – počinje postepeno. . noćna znojenja – može se javiti i portna hipertenzija zbog intrahepati čne tromboze – ponekad se javlja krvarenje u koži i sluznicama GIT-a (zbog trombocitopenije i ↓ faktora protrombinskog kompleksa . hemioterapija kod velike splenomegalije – splenektomija indikovana kod ometanja rada trbušnih organa . sa razvojem anemije i uvećanjem slezine i jetre – u 50% to daje osećaj nelagode i punoće pod levim rebarnim lukom – anemija . češće ♂ . perifernoj krvi.

ikterus. kasnije trombocitopenija – ↓ serumski γ-globulini . ređe aksilama. onkogena i retrovirusa .Klinički – može početi asimptomatski (25% se otkriva slučajno) – kod ostalih. aksila.. meki su i pojedinačni (vrat.Klinički – bolest počinje neprimetno.citostatici i radioterapija . kao posledica smanjenja i insuficijencije T Ly. Uvećani limfni čvorovi nisu bolni. Epstein-Barr-ov virus.splenektomija – kod hemolize Er i trombocitopenije koji ne reaguju na th HODGKIN-ov LIMFOM . kožni infiltrati.Stepenovanje – na osnovu kliničke slike 0 – limfocitoza 1 – limfocitoza + limfadenopatija 2 – limfocitoza + limfadenopatija + splenomegalija 3 – limfocitoza + limfadenpatija + splenomegalija + anemija 4 – limfocitoza + limfadenopatija + splenomegalija + anemija + trombocitopenija . onkogeni virusi. Širi se zahvatajući organe RES-a – kod nekih se javlja ↑ t°C (Pel-Epstein). Javlja se češće kod muškaraca u III i V deceniji .ovde je poremećena funkcija imunološkog sistema. preko 5000/ml – infiltracija kostne srži limfocitima i limfadenopatija – anemije – delimi čno hemolizna. hepatosplenomegalija . naročito ćelijskog. noćno znojenje. bezbolnim uvećanjem limfnih čvorova na vratu i supraklavikularnoj regiji. simptomi nastaju zbog tkivne infiltracije limfocitima. kostna srž i jetra . gubitak TT – naj češće zahvaćeni organi su pluća.Prognoza – preživljavanje je 5-10 godina . zračenje. mada u odmaklim stadijumima – javljaju se simptomi anemije i generalizovane limfadenopatije.Klinička klasifikacija I stadijum – zahvaćeni limfni čvorovi jednog regiona II stadijum – 2 ili više regiona sa iste strane dijafragme III stadijum – limfni čvorovi sa obe strane dijafragme ili 1 ekstralimfatični organ IV stadijum – difuzna zahvaćenost više ekstralimfatičnih organa . citopenije u perifernoj krvi i imunosupresije – često postoji pojava autoAt prema Er i Tr.kortikosteroidi – kod insuficijencije kostne srži . svrab. Imaju učešća infekcije.Dg – perzistentna limfocitoza.Etiopatogeneza – moguća uloga hromozomskih anomalija.Th – nije potrebna ako je stadijum 0 – potrebna ako je u stadijumu 2 uvećani limfni čvorovi komprimuju okolno tkivo – potrebna u stadijumu 3 i 4 . ingvinum) – ↑ t°C (zbog infekcija).predstavlja maligno oboljenje limfocitnog tkiva koje se karakteriše bujanjem karakterističnih Reed-Stenberg-ovih ćelija i bezbolnim progresivnim uvećanjem limfnog tkiva (naj češće limfnih čvorova) . Može se javiti hemoragi čni sindrom. dok je humoralni imunitet (koji odražava funkciju B Ly) u početku bolesti očuvan sve do terminalne faze .Etiologija – nepoznata. preponama – čvorovi su čvrsti i vremenom rastu.

a ukoliko od početka zahvataju i kostnu srž. jonizujućeg zračenja. onkogenog dejstva nekih lekova i hemijski jedinjenja – uticaj EBV se posebno izdvaja. prepone) – biopsija najstarijeg zahva ćenog limfnog čvora – limfografija. slezina.Prognoza – zavisi od kliničkog stadijuma i PH tipa.predstavljaju heterogenu grupu tumora. eozinofili i histiociti 3. genskih činilaca.sazrevanje Ly može nastati u ranim fazama njihovog diferentovanje. limfopenija . prekida se sazrevanje. teško se mogu razlikovati od leukemija (< 25% k – limfom. Reed-Stenberg-ove ćelije su brojne. ali najčešće u organima sa velikom koncentracijom limfocita (limfni čvorovi.moguće je izlečenje u 60% slučajeva uz savremenu terapiju . nodularna skleroza – kolagena vlakna oivi čavaju tkivo i stvaraju noduluse. CT..Histološka klasifikacija • limfocitni • imunoblastni • mešoviti • limfoblastni • histiocitni • mycosis fungoides • nediferentovani . retki eozinofili i plazmociti . autoimunih bolesti. ↑ SE – ↑ α2-globulin.po uspostavljanju Dg bitno je odrediti klini čki stadijum bolesti . Znači. smatra se da neoplastični Ly predstavljaju klonsku ekspanziju Ly.mogu da nastanu u bilo kom delu tela. jer neprekidan podsticaj ovim virusom dovodi do malignog preobražaja Ly . mešovita celularnost – Ly i histiociti su retki. osobe ženskog pola. ↑ alkalna fosfataza (znak zahvatanja jetre i kostiju) .Laboratorija – u 50-70% dominira leukocitoza. retke Reed-Stenberg-ove ćelije 2. koja se u stvari samo pove ća . kao i Ly. limfocitna deplecija – obilje Reed-Stenberg-ovih ćelija. limfocitna predominacija – obilje malih Ly uz prisustvo normalnih histiocita.NHL skoro uvek sadrži samo ćelije jedne vrste istog stepena zrelosti.Dg – klini čki – uvećanje limfnih čvorova (supraklavikularno. osobe mlađe od 30 godina i bolesnici koji nemaju veliku tumorsku masu . timus.Histološka klasifikacija 1. ali ne i proliferacija Ly. Znatno bolju prognozu imaju bolesnici sa ranim klini čkim stadijumom (I i II). NHL mogu nastati i u nelimfocitnim organima. želuda čno-crevnog trakta. tkivo nazofaringsa. laparotomija sa ekstirpacijom retroperitonealnih limfnih čvorova. limfocitopenija. odatle u krv). Međutim. ReedStenberg-ove ćelije su zastupljene. To su primarni maligni tumori imunog sistema . aksilarno.Th – kombinacija radio i hemioterapije – kod primarne lokalizacije – hirurška terapija NON HODGKIN LIMFOMI . >25% – leukemija ) . urođenog i stečenog deficita imuniteta.Etiologija – nepoznata – uticaj virusa. Pošto NHL nastaje samo iz 1 ćelije (1 klona). puno eozinofila. dok se kod HL vidi izrazit pleomorfizam u sastavu neoplastičnog tkiva . koji proisti ču iz neoplastičnog klon B i T Ly u toku njihovog diferentovanja. plazmocita i fibroblasta 4. a u 30% eozinofilija – normocitna anemija (ponekad hemolizna).

leukocitopenija . potpuno diferentovanih do krajnjeg funkcionalnog stadijuma plazma ćelija. Nepovoljnim činiocima se smatraju lokalizacija u CNS-u.lokalizacija NHL u abdomenu je česta. foliklski mešoviti. klinički stadijumi III i IV (kao kod Hodgkina su stadijumi). malih ćelija c.u pojedinim slučajevima postoji anemija zbog potiskivanja crvene loze limfomskim tkivom u kostnoj srži.počinje limfadenopatijom. limfoblasti c. medijastinumu. malih i velikih ćelija 3. znojenje.Prognoza – zavisi od histološkog tipa. malaksalost (sistemske pojave) . a retko prelaze u perifernu krv. umor. testisima. difuzni. stepena diseminacije i mesta gde je lokalizacija tumora. ↑ je nivo imunoglobulina u serumu i urinu . . krvarenja) – ↑ viskoznost krvi (moždani insulti) – amiloidoza .Klinička klasifikacija 1. velikih ćelija b. folikulski. difuzni.Dg – klini čka slika i biopsija limfnog čvora ili drugog zahvaćenog organa ... Čvorovi su bezbolni.Th – radioterapija – palijativna – hemioterapija – kod primarne lokalizacije – hirurški – transplantacija kostne srži MULTIPLI MIJELOM . a potom u aksilama i preponama. malih limfocita b. a zahvaćeni su i retroperitonealni i mezenterijalni limfni čvorovi . veličine tumora. pojedinačni ili međusobno sliveni .. trombocitopenija. srednjeg stepena malignosti a. tumorska masa u abdomenu preko 10cm. moguća ↑ t°C) – osteolizne promene (patološke frakture) – pancitopenija (anemija. difuzni mešoviti. sistemske pojave.mogu se javiti febrilnost.početna lokalizacija NHL na koštanom sistemu je retka i znak je IV stadijuma bolesti. Ovo bujanje se dešava u kostnoj srži i drugim tkivima. pluća. visokog stepena malignosti a. GIT-u. niskog stepena malignosti a. infekcije.Klinički – dugo ne postoje nikakvi klinički simptomi . malih ćelija c.predstavlja malignu klonsku proliferaciju B Ly. difuzni. bilo hematogenom diseminacijom) . folikulski. malih ćelija – Burkitov limfom . velikih ćelija – imunoblasti b. malih i velikih ćelija 2.Klinički – opšti simptomi (malaksalost. mršavljenje. recidiva ili progresije bolesti .u 45% postoji intratorakalna lokalizacija (limfni čvorovi medijastinuma. pleure bilo kao posledica neposrednog prelaska limfoma sa susednih čvorova. prvo na vratu.

– bubrežna insuficijencija (Bens-Džonson proteini ⇒ proteinurija...) - Dg – sternalni punktat, elektroforeza proteina (M-komponenta A, G, D i E klase) – Rö – moljac pojeo kosti - Th – citostatici + prednizon – 4 dana/protokol ponavljati na 4-6 nedelja – lokalna radioterapija (destrukcija kosti) – interferon – analgetici, antibiotici, rehidratacija - prosečno preživljavanje oko 40 meseci MAKROGLOBULINEMIJA (Waldenstrom) - predstavlja retko oboljenje sa proliferacijom B ćelija (limfoplazmatskih) koje produkuju IgM - karakteriše se uvećanim limfnim čvorovima, slezinom, čestim krvarenjima iz sluznice nosa i digestivnog trakta - hiperviskoznost, anemija, Reynov sindrom (krioglobulinemija) - hemoragi čna dijateza (dejstvo makroglobulina na faktore koagulacije) - Th – hlorambucil i drugi alkilansi (citostatici) – kombinacija citostatika i prednizona - preživljavanje je oko 10 godina HEMORAGIJSKI SINDROMI - poremećaji hemostaze koji dovode do sklonosti ka krvarenju mogu biti urođeni i stečeni - nasledni hemoragijski sindromi su skoro uvek izazvani poremećajem samo jednog od činilaca hemostaze - stečeni hemoragijski sindromi su najčešće posledica deficita većeg broja činilaca - narušavanje integriteta vaskularnog endotela može da remeti hemostazu, bilo u smeru hemoragijskog sindroma, bilo prema trombozi - u mehanizmu hemostaze uloga krvnih sudova je višestruka • vazokonstrikcijom sprečavaju izlivanje krvi • omogućavaju normalnu adheziju (sintezom Von Wilerbrandovog faktora) • stimulišu agregaciju i spoljašnji put koagulacije (oslobađanjem tkivnog tromboplastina) • imaju antikoagulantnu aktivnost • utiču na fibrinolitičku aktivnost - HEMOSTAZA ⇒ zaustavljanje krvarenja 1. grč krvnog suda 2. stvaranje trombocitnog čepa 3. zgrušavanje krvi 4. urastanje veziva u ugršak 2. kada trombociti dođu u kontakt sa povređenim krvnim sudom menjaju svoje karakteristike, bubre i lepe se na kolagene niti i luče ADP. Njihovi enzimi stvaraju tromboxan A koji sa ADPom aktivira susedne Tr koji se lepe na ove prethodne. Tako se stvara trombocitni čep u koji se upliću fibrinske niti

SPOLJAŠNJI PUT KOAGULACIJE povreda tkiva tkivni tromboplastin (oslobađaju ga krvni sudovi) VII X aktivirani X +Ca
2+

V

AKTIVATOR PROTROMBINA

3. protrombin (stvara se u jetri, uz vitamin K)
trombin fibrinogen fibrin - joni Ca su neophodni za zgrušavanje krvi - vit K je neophodan za stvaranje protrombina, faktora VII, IX i X UNUTRAŠNJI PUT KOAGULACIJE povreda krvi ili dodir sa kolagenom XII XI IX aktivirani XII aktivirani XI aktivirani IX 2+ VIII Ca X aktivirani X trombin V AKTIVATOR PROTROMBINA - VREME KOAGULACIJE (Lee White) – 6-10 min – produženo kod nedostatka činilaca koji učestvuju u stvaranju aktivnog tromboplastina (hemofilija) - PROTROMBINSKO VREME (Quik) – 11-15s – vreme koagulacije plazme nakon dodavanja tkivnog tromboplastina sa Ca2+ - produženo kod ↓ V, VII, X - PRIMARNO VREME KRVARENJA – 1-7min – produženo u DIK-u, imunodeficijentnoj trombocitopeniji
2+

PODELA HEMORAGIJSKIH SINDROMA I. POREME ĆAJ KRVNIH SUDOVA 1. nasledne vaskularne purpure – nasledna hemoragijska teleangiekstazija (Morbus Osler) 2. stečene vaskularne purpure

a. alergijska purpura – Henoch-Schoenlein b. nealergijska purpura – skorbut, dijabet, uremija, senilna purpura II. POREMEĆAJ TROMBOCITA – karakteriše se petehijalnim krvarenjem u koži, sluzokožama, seroznim opnama, parenhimskim organima A. kvantitativni poremećaji o trombocitopenije zbog ↓ stvaranja Tr o trombocitopenije zbog ↑ razgradnje Tr ú urođene neimune trombocitopenije ú stečene neimune trombocitopenije ú urođene imune trombocitopenije ú stečene imune trombocitopenije ú autoimune trombocitopenije o idiopatska trombocitopenijska purpura ú akutni oblik ú hroni čni oblik ú sekundarne autoimune trombocitopenije ú imune trombocitopenije izazvane lekovima o trombocitoza B. kvalitativni poremećaji – trombocitopatije III. POREME ĆAJ KOAGULACIJE KRVI – karakterišu se površinskim krvarenjem u koži, krvarenjem u zglobovima i telesnim šupljinama, kao i hematomima mekih tkiva A. nasledni poremećaji koagulacije krvi a. poremećaj činilaca koji učestvuju u I fazi koagulacije ⇒ hemofilije (deficit VIII i IX faktora) b. deficit II faktora c. deficit III faktora – nasledni poremećaj fibrinogena d. deficit XII faktora e. Von Wilerbrandova bolest B. stečeni poremećaji koagulacije krvi a. deficit činilaca koagulacije krvi koji zavise od vitamina K b. poremećaj koagulacije krvi zbog inhibitora koagulacije krvi c. sindrom defibrinacije d. patološka fibrinoliza e. diseminovana intravaskularna koagulacija (DIK) VASKULARNI HEMORAGIJSKI SINDROMI - nastaju zbog naslednih ili ste čenih poremećaja funkcije kapilara, venula i arteriola 1. NASLEDNA HEMORAGIJSKA TELENANGIEKTAZIJA - bolest se karakteriše učestalim pojavama krvarenja iz ograničeno proširenih uvijenih sitnih vena i kapilara (teleangiektazije) - osnovni poremećaj bolesti je istanjenost zidova venula i kapilara koji se na pojedinim mestima sastoje samo od endotelnog sloja (zato izostaje kontrakcija zida pri povredi) - obično se manifestuje između II i III decenije života krvarenjima iz nosa - nešto ređe se javlja melena, hematurija, hemoptizije - zbog ponavljanih krvarenja razvija se anemija

- TELEANGIEKTAZIJA se vidi kao jasno crvena ili lako cijanotična promena u koži ili sluznicama različite veličine od jedva vidljivih do prečnika od 0,5cm - najčešće se otkrivaju na koži lica, dlanova, stopala, sluznice nosa, usne duplje, usana i jezika - Dg – anamneza o ponavljanim krvarenjima – fizikalni pregled - Laboratorija – hipohromna hiposideremijska anemija - Th – specijalno lečenje ne postoji – simptomatska – preparati Fe – transfuzija krvi – krvarenja na pristupačnim mestima se zaustavljaju pritiskom, primenom fibrinske pene, trombina, laserom, tečnim N2 – hirurška intervencija 2. STEČENE VASKULARNE PURPURE – Henoch Schoenlein - u osnovi bolesti leži imuno-alergijski mehanizam (III tip reakcije, IgA i IgG) koji dovodi do oštećenja endotela krvnih sudova kože, creva, bubrega... - usled toga dolazi do ↑ propusnosti zidova krvnih sudova i izlaska krvne plazme i Er u okolno tkivo. Kao alergeni mogu biti bakterije, alergeni hrane (jaja, mleko), ujed insekta, lekovi... - bolest se uglavnom javlja u dece i mladih osoba. Skoro uvek po činje naglo - Klinički – malaksalost, glavobolja, ↑ t°C, gubitak apetita – kožne promene (purpure), svrab, parestezije – bolovi i otok zglobova – mogu se javiti i abdominalni bolovi (crna stolica ili krvavi prolivi – “purpura abdominalis“) – bubrežne promene se ispoljavaju hematurijom, proteinurijom, bubrežna insuficijencija se javlja u 30-50% - Laboratorija – ↑ SE, ↑ Le i neutrofilija – anemija – kod izraženih krvarenja - Th – plazmaferezom ukloniti imune komplekse – ako je moguće ukloniti alergen – odmor u postelji + antibiotici + antihistamini + kortikosteroidi KOAGULOPATIJE 1. HEMOFILIJE - predstavljaju vrlo ozbiljan poremećaj hemostaze koji se nasleđuje recesivnim genom. Osobe ženskog pola su prenosioci, a obolevaju muškarci (X-vezano) - ovde postoje kvantitativne ili kvalitativne promene VIII faktora (hemofilija A) ili faktora IX (hemofilija B) u smislu nedostatka ili smanjenje sinteze fakotra VIII i IX - deficit VIII ili IX faktora koagulacije u hemofili čara dovodi do krvarenja zbog nedovodljnog stvaranja protrombinaze što povlači ↓ stvaranje, tj. pretvaranje protrombina u trombin i sledstveno ↓ pretvaranje fibrinogena u fibrin • <1% – teška hemofilija sa obilnim spontanim krvarenjima • 1-5% – umerena hemofilija • 6-25% – retka krvarenja • >25% – otkrije se kod teže povrede ili operacije

Dg – tačna Dg se uspostavlja određivanjem koncentracije VIII i IX faktora u plazmi . davanje heparina – antifibrinozni lekovi (u slu čaju izražene fibrinolize) – izražena trombocitopenija se koriguje davanjem koncentrovanih Tr .30 od normalnih vrednosti i održi dok se ne uspostavi hemostaza. ručju ⇒ ponavljana krvarenja izazivaju osteoartritis.Laboratorija – vreme koagulacije krvi.Th – supstituciona Th ima za cilj da se koncentracija faktora koagulacije poveća iznad 0. prostata. U tom cilju daje se antihemofilna plazma.Patofiziologija – DIK je poremećaj hemostaze u koji su uključeni zid krvnog suda. teškoj hipoksiji.klinički se može ispoljiti kao akutni i hronični oblik . danima i nedeljama. patološkoj trudnoći.Klinički – akutni oblik – odlikuje se vrlo izraženim spontanim krvarenjima u koži. Usled toga se ↓ koncentracija fibrinogena. VII faktora – liza krvnog ugruška je spora – ↑ je koncentracija proizvoda razgradnje fibrin/fibrinogen . DISEMINOVANA INTRAVASKULARNA KOAGULACIJA – DIK .Laboratorija – ↓ Tr. naročito u mikrocirkulaciji.. faktori koagulacije. V.Th – i. ↓ koncentracija fibrinogena. Tr.. . urogenitalni. koncentrovani preparati VIII i IX faktora ili sveza krv – uz navedenu Th davati antifibrinozne lekove. VII faktora i Tr koji su se utrošili procesu koagulacije ⇒ pojava hemoragijskog sindroma . ankilozu zgloba. fibrinolitički sistem. jer se time ↓ liza fibrina.dolazi do diseminovanog stvaranja koaguluma u krvnim sudovima. laktovima. tako da koagulum posle ekstrakcije postaje čvršći i sprečava naknadno krvarenje – male posekotine mogu se lečiti lokalnim primenama trombina ili fibrinske pene 2.bakterijama. protrombina.Klinički – sklonost krvarenju postoji tokom celog života – u čestalost i težina krvarenja su srazmerni stepenu smanjenja faktora – javljaju se krvarenja u zglobovima.kao komplikacija javlja se u septi čnim infekcijama izazvanim Gram.. naro čito u kolenima i skočnom zglobu.. ali dugotrajnog krvarenja . odnosno izvede hirurška intervencija. V..predstavlja stečeni hemoragijski sindrom u mnogobrojnim bolestima i odlikuje se brzom intravaskularnom potrošnjom većeg broja faktora koagulacije i Tr zbog stvaranja mnogobrojnih koaguluma.prodiranjem u krvotok tromboplastinskih materija iz oštećenih tkiva (pluća. operativnim ranama. organima.) – krvarenja u mozgu (često smrtonosna) – veće povrede (vađenje zuba) izazivaju krvarenje koje može trajati satima. sluznicama. Klinički se ispoljava brojnim blagim ili teškim krvarenjima . test utroška protrombina daju patološke vrednosti u zavisnosti od stepena smanjenja VIII ili IX faktora koagulacije . protrombina. malignim tumorima. ramenu. atrofiju mišića i degeneraciju i disfunkciju tog zgloba – krvarenja iz organa (GIT.v. promijelocitnoj leukemiji. posteljica) ili oštećenog endotela krvnih sudova pokreće se spoljni i unutrašnji mehanizam aktivacije koagulacionog sistema . Zaustavlja se zahvaljujući primarnoj hemostazi... mozak. Posle nekoliko dana se nastavlja u vidu malog. – hronični oblik – samo su izraženi laboratorijski poremećaji bez kliničkih manifestacija . inhibitori i komplement .

Le. tropska splenomegalija – izazivaju je parazitarna oboljenja u tropskim krajevima. dojke.u njoj se normalno posle rođenja stvaraju plazmociti i monociti . leukopenija.mnogo češće se radi o promenama u slezini tokom drugih bolesti krvi ili nekih drugih organa 1. primarni hipersplenizam 2.Klinički – anemija. kongestivna splenomegalija – usled pasivne venske staze uslovljene povećanim pritiskom u veni porti (ciroza jetre.. trombocitopenijska purpura. Tr) – lečenje osnovnog oboljenja . naročito kala-azar • BENIGNI I MALIGNI TUMORI SLEZINE 1. lues).. maligni limfomi)..slezina učestvuje u hematopoezi do petog meseca intrauterinog života.slezina je najveći limfocitni organ u ljudskom organizmu i sadrži T i B Ly .izražena splenomegalija prati hroni čne hemolizne anemije . parazitarnim infekcijama. naročito limfocita. bakterijskim (sepsa. primarne – benigni i maligni tumori. ali u njoj ostaje sposobnost za hematopoezu tokom celog života . subakutni bakterijski endokarditis.sreću se u virusnim (IMN). kože.Th – kortikosteroidi – imunosupresivi – supstituciona Th (transfuzije krvi ili pojedini ćelijski elementi – Er. tromboza v. sekundarne . hemangiom – primarni maligni tumori slezine su retki (sarkomi). cistične tvorevine • SPLENOMEGALIJE . portae ili vena slezine) 2. grlića materice. ..predstavlja klini čki sindrom koji se karakteriše splenomegalijom. Metastaze malignih tumora se sreću znatno češće (Ca pluća. Pristuni su znaci i simptomi osnovnog oboljenja koje je dovelo do hipersplenizma .bolesti slezine se mogu podeliti na 1. odnosno povećane aktivnosti jedne ili više njenih funkcija PRIMARNI HIPERSPLENIZAM – javlja se u autoimunim bolestima krvi kao što su hemolizna anemija nepoznate etiologije.) 2. cističnim bolestima vezivnog tkiva..uvećanje slezine u parazitanim bolestima javlja se zbog imunog odgovora limfocitnog tkiva i hiperplazije mononukleofagocitnih ćelija . Takođe i u mijeloproliferativnim bolestima (HML) i u ekstramedulanoj hematopoezi (talasemija) • HIPERSPLENIZAM . pancitopenijom ili monocitopenijom u perifernoj krvi i hiperplazijom prethodnika ovih krvnih elemenata u kostnoj srži koji su u perifernoj krvi smanjeni .uvek je prisutna u limfoproliferativnim bolestima (hronična LL..slezina ima sposobnost da fagocituje ostarele i oštećene Er i Tr i predstavlja rezervoar krvnih ćelija. monocita i Tr . trombocitopenija ili ↓ broj jedne ili dve krvne loze.smanjenje broja ćelija periferne krvi posledica je povećanog rada slezine. SEKUNDARNI HIPERSPLENIZAM – javlja se kao prateći sindrom u patološkim stanjima koja dovode do splenomegalije .BOLESTI SLEZINE .

estrogeni. krvarenja iz sluznica. trombocitopenije uzrokovane ↓ stvaranjem Tr u kostnoj srži – nastaju zbog hipoplazije kostne srži. SLE. Funkcionalno insuficijentni Tr su uzrok krvarenja. Javlja se kod SLE. sklonosti ka krvarenju i pored normalnog broja .predstavljaju stanja sa ↓ brojem Tr. Pošto postoje fiziološke varijacije u broju Tr (dnevne.. sedativi. u toku DIK-a.. sideropenijske i megaloblastne anemije u toku virusnih infekcija. iz sluzokože.. aspirin.). trombocitopenije zbog ubrzane potrošnje i razgradnje Tr – nastaju kao posledica imunoloških bolesti. c) izoimune trombocitopenijske purpure – posttransfuzijska. vrednosti <100x109/l se smatraju pouzdanim znakom trombocitopenije .sklonost krvarenju se obi čno manifestuje pri vrednosti Tr <70x109/l. ekhimoza po koži.. senzibilizacija prema lekovima. . antibiotici..Th – kortikosteroidi (lečenje traje 4-6 nedelja) b) sekundarne imune trombocitopenijske purpure – nastaju zbog stvaranja At na virusne Ag koji se adsorbuju na površini Tr. posle ugradnje veštačke valvule. neonatalna d) trombocitopenije izazvane lekovima – mijelosupresivni lekovi.Klinički – osnovno je vreme krvarenja da je produženo... IMUNE TROMBOCITOPENIJE a) idiopatska trombocitopenijska purpura – autoimuno oboljenje u kome su Tr obloženi velikom koli činom IgG At. II... potiskivanja srži malignim tkivom – mijeloproliferativna i limfoproliferativna oboljenja. trombocitopenije zbog poremećene raspodele Tr u cirkulaciji – nastaju zbog akumulacije cirkulišućih Tr u velikoj slezini (u hipersplenizmu) . u vidu epistakse i menoragije. radioterapija..trombocitopenije se prema mehanizmu nastanka dele na 1. 2. ekhimoza.. 3. HIV. etanol.Etiopatogeneza – pokretači su virusi. petehije. menstrualnog ciklusa. autoimune hemolizne anemije. leukemija. Opasno je krvarenje iz CNS-a I. zavisne od temperature. Salicilati i antibiotici potenciraju krvarenje kod trombocitopenije.. a spontana krvarenja nastaju pri 10-20x109/l Tr .krvarenja su naj češća u vidu petehija.Klinički – krvarenja. a broj Tr je normalan . limfoma. slaba retrakcija koaguluma. tj.. nutritivni alergeni. ekhimoze iz nosa. GIT-a.TROMBOCITOPENIJE . tiazoli. soli zlata. smanjenje Tr ispod 10 000 se manifestuje izraženim krvarenjem i pojavom petehija. Najopasnije je krvarenje u CNS-u . pa podležu ↑ razgradnji u makrofagima slezine . . leukoza. Vreme krvarenja je produženo. lekovi..Klinički – spontana krvarenja u koži i sluzokožama.predstavljaju grupu oboljenja kod kojih je poremećena funkcija Tr. NEIMUNE TROMBOCITOPENIJE a) trombolitična trombocitopenijska purpura – Moskovi čev sindrom b) hemolitično-uremijski sindrom TROMBOCITOPATIJE .

Glanzmanova trombastenija – poremećaj agregacije Tr c.. mijeloproliferativnim bolestima. paraproteinemijama. nedostatak α i β granula – poremećaj sekrecije II.javljaju se kod bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. STEČENE TROMBOCITOPATIJE . cirozom jetre (deficit faktora koagulacije i ↓ agregacija Tr). I.UROĐENE TROMBOCITOPATIJE a. .. Bernard-Solierov sindrom – poremećaj adhezije Tr b.

BOLESTI LOKOMOTORNOG APARATA I VEZIVNOG TKIVA .

ankilozirajući spondilitis 3. reumatoidni artritis 2. giht 12. degenerativni reumatizam kičme – cervikalni i lumbalni sindrom 11. Reiterov sindrom 4.1. sistemska skleroza – sklerodermija 8. poliarteritis nodosa 9. sistemski lupus eritematodes (SLE) 6. degenerativni reumatizam perifernih zglobova – osteoartoza 10. poliomiozitis/dermatomiozitis 7. psorijazni artritis 5. vanzglobni reumatizam .

bakterije i mikoplazme 2. jutarnja ukočenost od najmanje 1h 2. rubor. ↑ CRP. ↑ serumski globulini. a zatim se postepeno može širiti na sve periferne zglobove.REUMATOIDNI ARTRITIS . infekcije – virusi (Epstein-Bar). pleuritis.imunopatološki mehanizmi koji dovode do inflamacije i proliferacije sinovijskog tkiva pripadaju kombinaciji humoralnog i celularnog imunog odgovora. rendgenografske promene . što dovodi do razgradnje strukturnih proteina i demineralizacije kosti. splenomegalija. simetrični poliartritis čiji razvoj tokom vremena dovodi do deformacije. zapaljenje beonjače.Dg – potrebna su najmanje 4 kriterijuma u trajanju od najmanje 6 nedelja 1. srcu. Zahvatanje tkiva i kapsule doprinosi poremećaju funkcije zgloba već u ranoj fazi bolesti . ima važnu ulogu u lancu patogenetskih zbivanja i odgovoran je za a) održavanje zapaljenskog procesa u sinoviji zglobova i b) sintezu reumatoidnih faktora .Laboratorija – ↑ SE. dolor.vanzglobne promene – javljaju se kod 25-30% bolesnika i indikatori su loše prognoze reumatoidnog artritisa – reumatoidni čvorići (najčešća manifestacija. disfunkcije i destrukcije zahvaćenih zglobova . limfadenopatija. oku.Klinička slika – bolest uglavnom počinje postepeno.promene na zglobovima – znaci zapaljenja (kalor.Rendgen – rendgenografski se može videti 4 stadijuma bolesti • I STADIJUM – pesiartikularni otok mekih tkiva i osteoporoza obolelih zglobova • II STADIJUM – suženje zglobnog prostora. Pretpostavlja se da postoji uzajamno dejstvo 1. a mogu biti i duboki unutrašnji čvorići u plućima. leukocitoza .predstavlja hroni čni. reumatoidni noduli 5. folne kiseline ili vitamina B12) . fibrozna ankiloza • IV STADIJUM – koštana ankiloza. tumor. functio lesa) se najpre javljaju na malim zglobovima šaka (metakarpofalangealni i interfalangealni).osnovna promena je SINOVITIS (zapaljenje sinovije zglobova) koji deluje destruktivno na hrskavicu i kost . mogu se lokalizovati potkožno na mestima lokalnog pritiska iznad koštanih prominencija. erozije i ciste zglobnih površina • III STADIJUM – destrukcija glavice kosti. istovremena simetrična zahvaćenost 4. ↑ fibrinogen. vaskulitisi (češće se javljaju posle dugog trajanja bolesti.. Karakteristična je jutarnja ukočenost . pojavom opštih prodromalnih simptoma (malaksalost. deformacije kostiju .Komplikacije – amiloidoza. na stopalima (metatarzofalangealni). subluksacije. ↑ serumski amiloid A. subfebrilnost) . promenjen imuni odgovor . gubitak apetita i pad telesne težine. reumatoidni faktor je pozitivan u 75% slučajeva . zamor. artritis 3 i više zglobova 3.Etiopatogeneza – uzrok reumatoidnog artritisa je još uvek nepoznat.otok zglobova (zbog nakupljanja sinovijalne tečnosti unutar zglobne kapsule) deformiše zahvaćene zglobove pa prsti šaka dobijaju vretenast izgled.poremećaj autoimunog odgovora bez obzira da li je izazvan infekcijom ili je genetski uslovljen ili je primaran.najčešće je oboljenje u grupi zapaljenskih reumatskih bolesti . obi čno u vreme kada je sinovitis neaktivan).. genetskih faktora – prisutan D4 Ag 3. destruktivnim promenama inflamiranih zglobova . reumatoidni faktor 6.). deficita Fe. anemija (zbog neefektivne eritropoeze.

ako je osoba mlada. kože. na dorzalni deo kičmenog stuba zahvatajući i kostosternalne zglobove.Klinički – simptomi i znaci oboljenja urogenitalnog i digestivnog sistema. prolongirano (soli zlata.Rendgen – prve promene vide se već posle nekoliko meseci od početka tegoba.uretritis.Klinički – bolest u 70% slučajeva počinje artritisom sakroilijačnih zglobova.Th – ležanje na tvrdoj. Dalje biva zahvaćen lumbalni deo kičme. Na kraju biva zahvaćen i vratni deo ki čme.Dg – jutarnji bol i ukočenost u krstima kod mladog muškarca – Rö. penicilamin. a počinje najčešće između 18-30 godine života . sluzokože. indometacin. ⊕ porodična anamneza . ali se u 5060% javljaju recidivi . HLA-B27 Ag je ⊕ u 90-95% obolelih . Zatim. hidroterapija. citostatici. Na kičmenom stubu se vidi suženje zglobnih prostora intervertebralnih zglobova. sulfasalazin.. Uz bol se javlja i osećaj ukočenosti. malaksalost.Etiologija – nepoznata. dizurične smetnje. mada ne moraju biti zahva ćeni svi ovi organi i sistemi . cistitis.oligoartritis – zahvaćeno manje od 4 zgloba. a smanjuje se posle razgibavanja. 5-7x je češća kod muškaraca. pa bolesnik ima bolove i u leđnom delu ki čme i pod rebarnim lukovima.) – fizikalna terapija – vežbe. gubitak apetita i telesne težine. Postoji vezivno tkivo u međupršljenskim prostorima . aplikacija toplote – hirurška terapija – kod teško oštećenih zglobova (artroplastika) ANKILOZIRAJUĆI SPONDILITIS .konjuktivitis – traje par dana i prođe kad počne artritis ..tok bolesti je spor i obično se posle 10-25 godina završava ankilozom zglobova. subakutnog je toka i završava se spontanim izlečenjem.kolitis (dijareja) – prethodi artritisu . očiju. pa se bolesnik žali na bol u krstima. osifikacijom paravertebralnih ligamenata i delimično anulusa fibrozusa diskusa .prognoza je dobra u 70-80% slučajeva REITEROV SINDROM . . Zna se samo da postoji genetska predispozicija . Kasnije se javlja ankiloza. Najčešće su zahvaćeni koleno. pa postoji bol i ukočenost vrata uz ograničene pokrete u svim pravcima .predstavlja artritis koji se javlja posle akutne nespecifi čne urogenitalne (hlamidija.. naročito pri inspirijumu. a kod starijih se javlja uglavnom posle više godina trajanja bolesti . na donjim ekstremitetima. počinje naglo uz ↑ t°C.ovaj spondilitis može da počne artritisom perifernih zglobova. ravnoj postelji – fenilbutazon. koji je najjači posle mirovanja. pa se isti simptomi javljaju i ovde.Th – opšte mere – odmor – medikamenti – simptomatski lekovi (nesteroidni antiinflamatorni reumatici) – lekovi koji modifikuju bolest – oni modifikuju tok bolesti . HLA-B27 je ⊕ u 70% .predstavlja hroničnu progresivnu zapaljensku bolest lokomotornog sistema.medicinska gimnastika . uz osećaj stezanja u grudima.bolest počinje akutno. mikoplazma) ili enteropatijske infekcije (bacilarna dizenterija).Laboratorija – nespecifična. kolpitis .

.. disproteinemija.Th – mirovanje PSORIJAZNI ARTRITIS ... bubrezi.Patogeneza – endogeni i egzogeni faktori → proliferacija B Ly → diferencijacija B Ly → produkcija auto At → 1.češća je kod žena (odnos 8:1) izme đu 15-40 godine . Raynodov fenomen. liči na psorijazu . Lezije diskoidnog lupusa zahvataju dublje slojeve kože sa atrofijom. direktno dejstvo auto At na odgovarajuće auto Ag ćelijskih membrana (eritrociti.skočni ili metatarzofalangealni zglobovi. kapilarna nekroza vrhova prstiju.) i dalja eliminacija tih ćelija . sunčanje. trudnoća.. Subakutni kožni lupus manifestuje se izrazito fotosenzitivnim anularnim eritemom ili papuloskvamoznim lezijama koje podsećaju na psorijazu. češće kod muškaraca. kao što su ↑ t°C. hematopoezno tkivo. Mialgije su retke • kožne promene – javljaju se u 80% slučajeva. ERITEM OBRAZA u obliku leptira je fiksirana eritemska ospa koja je fotosenzitivna i javlja se u akutnoj fazi bolesti. formiranje imunih kompleksa sa Ag i njihovo deponovanje u tkiva čime se aktivira SISTEM KOMPLEMENTA i pokreće zapaljenski proces 2.Dg – trijas simptoma posturetritisni ili postkolitični artritis + konjuktivis + mukokutane promene . seroze. lekovi. Javlja se u 10% bolesnika sa psorijazom. ↑ fibrinogen.artritis distalnih interfalangealnih zglobova šaka i stopala ..akutni sakroilitis – u ⅔ bolesnika. terapija kao kod reumatoidnog artritisa SISTEMSKI LUPUS ERITEMATODES (SLE) . CNS.. malaksalost.asimetričan oligoartritis na gornjim ili donjim ekstremitetima (u 60-70%) . jutarnji bol i ukočenost u krstima .Etiologija – egzogeni faktori – infektivni agensi. promene su prolazne i samo izuzetno dovode do deformacija prstiju.predstavlja hroni čno autoimuno oboljenje vezivnog tkiva i krvnih sudova raznih organa (koža. • zglobno-mišićni simptomi – bolovi u zglobovima (atralgije)..bolest ima progresivan tok. a u remisiji prolazi bez ožiljaka. može se javiti i pre kožnih manifestacija.) . HLA-B27 Ag ⊕ u 40-65% . Artritis traje 2-12 meseci.destruktivne promene zglobova i osteoliza zglobnih okrajaka ⇒ prsti se skraćuju .. počinje između 30 i 50 godina.predstavlja hronični artritis koji prati psorijazu.Laboratorija – ↑ SE. Eventualno se javlja entezitis (zapaljenje pripoja tetive ili fascije) . HLA-B27 ⊕ u 98% .sakroilitis ili spondilitis . hronična urtikarija i gangrena prstiju .. – endogeni faktori – genetski i hormonski (seksualni hormoni.Laboratorija – ↑ SE. ožiljcima i gubitkom adneksa kože na mestu lezija.) .keratodermija – kod 25%. ↑ fibrinogen. . vaskulitis manifestuje se kao vaskularna purpura. zglobovi.Klinički – početak bolesti može biti akutan ili hroni čan sa opštim znacim.daktilitis – kobasičast otok prstiju . Manifestuje se kao . trombociti. lokalizuju se na fotoeksponiranim delovima kože.

leukocitopenija. proliv. meningitis. hematurija. subarahnoidalna krvarenja. IV i V nerva • krv – autoimuna hemolizna anemija. epilepsija. Oštećenje endotela indukuje tromboze malih arterijskih krvnih sudova (vaskulitis) • GIT – bol u trbuhu. ↑ serumskog kreatinina. pareze i paralize III. membranski glomerunonefritis. endokarditis bubrezi – promene se klinički manifestuju kod 50% bolesnika – proteinurija. Bitno je određivanje aktivnosti serumskog komplementa i njegovih komponenti . kašalj. pankreatitis (zbog blagog peritonitisa ili vaskulitisa mezenterijalnih krvnih sudova) . muka. difuzni proliferativni glomerulonefritis. patološki nalaz urina. anemija.plućne promene – akutni lupusni pneumonitis (febrilnost. ↓ Hgb u aktivnoj fazi bolesti. skleroza glomerula • CNS – migrena. paraplegije.Dg – potrebna su 4 ili više kriterijuma • promene na jagodicama lica • diskoidni raš • fotosenzitivnost • oralni ulkus • artritis • serozitis • bubrežna oboljenja • neurološki poremećaji • hematološki poremećaji • imunološki poremećaji • pozitivna ANA • • • . povraćanje. mezangijski glomerulonefritis. vaskulitis koronarnih krvnih sudova. pozitivna antinukleusna auto At (ANA). autoimuna trombocitopenija. dispneja. trombocitopenija. Lupusni glomerulonefritis obuhvata minimalne glomerulske promene. hemoptizije) srce – perikarditis. leukocitopenija. poremećaj u sistemu koagulacije.Laboratorija – ↑ SE. limfocitopenija. miokarditis.

laboratorija.ili poliomiozitis – vaskularne promene na koži. dojke. imunosupresivi – odmor.Th – glukokortikoidi u visokim dozama (poboljšanje se očekuje za 1 mesec.Th – blagi oblici – nesteroidni antireumatici (salicilati. bitniji su humoralni i imuni mehanizmi – nakupljanje mononukleara oko krvnih sudova u mišićnim vlaknima . dečiji dermato. insuficijencija) – 2. skleroderma.Laboratorija – ↑ SE. miokard zahvaćen u 30% (aritmije. ↑ kreatin-kinaza – ↑ CK. Bolešću mogu biti zahvaćeni zglobovi. svrab. Vodeći uzroci smrti su infekcije. aldolaza.Dg – klini čka slika. indometacin) – teški.Klinički – 1. disfagija.Etiopatogeneza – infekcijski uzročnici. artritis. Reynodov fenomen – 5.predstavlja sistemsko oboljenje u kome dolazi do oštećenja sitnih krvnih sudova kože i unutrašnjih organa usled pojačanog stvaranja vlakana vanćelijskog veziva i njihovog taloženja u zidove krvnih sudova. otežano disanje. slabost fleksora vrata.predstavlja sistemsku bolest koju karakteriše chr zapaljenje poprečno-prugastih mišića (poliomiozitis). poja čana ishrana. visceralni oblici – visoke doze kortikosteroida. a klinički se ispoljava bezbolnom slabošću mišića ramenog i karli čnog pojasa sa ili bez eritemskih promena na koži. crvenilo kože čela. LDH. obraza. jajnika. laktova.mišićna vlakna su okružena i napadnuta T-ćelijama. EMG. ponekad i kože (dermatomiozitis). udruženi sa sistemskom boleš ću – SLE. fizikalna terapja SISTEMSKA SKLEROZA – SKLERODERMIJA . primarni idiopatski dermatomiozitis – prethodne promene praćene promenama po koži – ljubičasti osip. genetsko nasleđe. zglobova. pa se doza smanjuje).prognoza zavisi od lokalizacije i pravovremenog lečenja. Miozitis u okviru paraneoplastičnog sindroma je posledica izmenjenog imunog sistema u toku maligniteta – 4. manifestacije lupusa CNS-a. ↑ vrednost CK. kožu i unutrašnje organe . stalna kontrola bubrega. pluća. biopsija miši ća . srca se primenjuju kod svih bolesnika POLIOMIOZITIS/DERMATOMIOZITIS . primarni idiopatski poliomiozitis – slabost miši ća gornjih i donjih udova. toksini i lekovi mogu da izazovu miozitis. srce i GIT . bubrežna insuficijencija. imunosupresivi. koje tada pojačano iskazuju Ag klase I glavnog histokompatibilnog kompleksa. Preko 70% obolelih živi duže od 10 godina.. naročito cerebrovaskularna krvarenja . krvne slike. mišićima. virusne infekcije mišića i autoimuni mehanizmi su osnova . RA . T-ćelije izgleda prepoznaju Ag na površini vlakana. želucu. što je neophodan uslov za citotoksičnost posredovanu T-ćelijama. primarni idiopatski poliomiozitis ili dermatomiozitis udružen sa malignitetom – pluća. Nasuprot tome. znaci aktivacije imunog sistema i limfocitna infiltracija miši ća. transaminaze – ⊕ ANA u 75% . kolena i oko noktiju – 3.

bilijarna ciroza • pluća – dispneja sa suvim kašljem. kvalitetna ishrana – pokušati sa primenom D-penicilamina. Postoji smanjen nivo komplementa i imuni kompleksi u zidovima krvnih sudova . Uzrok je nepoznat . laboratorija . difuzne promene u intersticijumu pluća. a kasnije sledi atrofija • GIT – gorušica. perikarditis • bubreg – oštećenje arteriola → fibroza krvnih sudova → ↑ proteini i bubrežna insuficijencija . plućna hipertenzija • KVS – bol iza sternuma. malaksalost • koža – livedo reticularis – palpabilna purpura. melena. Difuzni bezbolni otok šaka praćen je simptomima jutarnje ukočenosti i bolovima u zglobovima šaka. leukocitoza sa neutrof. Neke od tih T ćelija imaju sposobnost da unište sopstvene endotelne ćelije.Laboratorija – ↑ SE – normocitna i normohromna anemija. pronizonom POLIARTERITIS NODOSA .Etipatogeneza – uzročnik je nepoznat. pozitivna ANA . virusne ili bakterijske pneumonije.Th – simptomatska. a zatim se ispoljava na licu i vratu. (75%) . crevne perforacije • KVS – koronarni arteritis izaziva kongestivnu insuficijenciju miokarda ili infarkt • LMS – artritis. Aktivirani imuni sistem podstiče dalje oštećenje endotelnih ćelija povećanim stvaranjem interleukina koji aktivira T ćelije.predstavlja nekrotizirajući vaskulitis malih i srednjih arterija bubrega i drugih visceralnih organa. aritmija. Kod oko 95% bolesnika se otkirvaju ANA . stopalima.Klinički • Raynodov fenomen – predstavlja prvi znak bolesti kod 97% bolesnika i javlja se nedeljama ili mesecima pre ispoljavanja ostalih simptoma i znakova bolesti. mialgije. hipergamaglobulinemija. Zadebljanje i otvrdnuće kože obično započinje na prstima šaka. ulceracije • mononeuritis multiplex – tipična neurološka manifestacija kod 50% obolelih (pareze i parestezije u zoni inervacije živca) • bubrezi – segmentni nekrotiz. Koža je glatka i sjajna. opstipacija • jetra – portna hipertenzija. češće obolevaju muškarci . nadutost. peptički ezofagitis (zbog atrofije glatke muskulature). disfagija. GN sa pojavom renovaskularne hipertenzije • GIT – abdominalne kolike (zbog vaskulitisa GIT-a). artralgije .Dg – klini čka slika.. Javlja se u srednjem životnom dobu.Laboratorija – anemija. potkolenicama.prvi uočljivi znaci patološkog zbivanja su nakupljanje mononukleara (pretežno T Ly) oko krvnih sudova kože i na granici između kože i potkožnog masnog tkiva. sa najvećom incidencom 30-50 godina. Nepoznati uzrok dovodi do oštećenja endotelnih krvnih sudova i aktivacije odbrambenog sistema. hematemeza.Etiopatogeneza – 3-4x češće oboljevaju žene.Klinički – početak bolesti je postepen ili akutan • opšti simptomi – ↑ t°C. bol u trbuhu. jer nema specifične terapije – opšte mere – odmor. podlakticama. a u težem obliku i na trupu.

kolenu.– ↓ serumski komplement – patološki nalaz urina zbog GN . ↓ koli čina proteoglikana i otok hrskavice zbog ↑ količine vode u tkivu koje okružuje hondrocite . a na ivicama koštanog zglobnog okrajka javljaju se OSTEOFITI . cirkulatorna ili inflamatorna oštećenja. malaksalost. osteofitoza. mehanički uticaji (nepravilno mehani čko opterećenje zgloba).najbitniji faktor je poremećaj ravnoteže između oštećenja i obnavljanja hrskavice. gubitka hrskavice. NSAIL – lokalno davanje lekova – kortikosteroidi. krepitacije pri pokretima. izmenjenog zgloba i kao pomoć u fizikalnoj terapiji – fizikalna terapija – hirurška terapija DEGENERATIVNI REUMATIZAM KIČME . metabolički poremećaji. ukočenost zglobova pri prvim pokretima posle mirovanja. koji ne moraju biti povezani sa subjektivnim tegobama . kod jakih bolova. gubitak težine. Oko 80% osoba starijih od 60 godina ima Rö znake artroze.Dg – histološki nalaz (nekrotizirajući vaskulitis miši ćnih arterija) – angiografija – neobjašnjiva febrilnost. istanjenje hrskavice).klinički znaci artroze su tvrdo zadebljanje zglobnih okrajaka kosti.Th – opšte mere – sistemsko davanje lekova – paracetamol. fizički (palpatorni) nalaz.pojačana je aktivnost enzima koji razgrađuju vlakna EC prostora hrskavice .Etiopatogeneza – nasleđe ima značajnu ulogu.osteoartroza . gojaznost (artroza kolena) . Bol pri hodu u preponi. ali najčešće nastupa smrt (bubrežna insuficijencija) DEGENERATIVNI REUMATIZAM PERIFERNIH ZGLOBOVA . protruzije acetabuluma • arthrosis cubiti • arthrosis digitorum • arthrosis talocruralis – skočni zglob .Dg – anamneza.predstavlja morfološki odraz procesa starenja. ograni čeni i bolni pokreti . znaci multisistemske bolesti . subhondralna skleroza kosti. ciklofosfamid – mogu da ublaže simptome. nedostaci u ishrani. javljaju se pukotine i neravnine.Th – pronizon. kost ispod hrskavice postaje jače vaskularizovana. glutealnom predelu.klinički oblici su • artroza kolena – gonarthrosis • artroza kuka – degenerativne promene koksofemoralnog zgloba. sekundarnog zapaljenja. Kasnije dođe do skraćenja noge (zbog pomeranja glave femura). ali ne i da zaustave tok bolesti .Klinički – bolovi vezani za upotrebu zgloba. U početku nastajanja uočavaju se (PH) pokidana kolagena vlakna. smanjenje obima pokreta zglobova su osnovni simptomi . tok bolesti promenljiv i nepredvidiv. izliv u zglobnoj šupljini. Rö (suženje zglobnog prostora. spontane remisije su moguće. artroskopija i pregled punktata sinovijalne tečnosti .u daljem toku gubi se glatkoća površine hrskavice.prognoza je loša.

Degeneracija diskusa je praćena stvaranjem osteofita koji povezuje susedne pršljenove . pa tako razlikujemo dva sindroma • CERVIKALNI SINDROM . tumori i okluzivne bolesti arterija . Nastaje zbog pritiska osteofita na vertebralnu arteriju . prednja spoljna strana ruke C6 – spoljna strana ruke ka palcu C7 – zadnja strana ruke ka srednjem prstu i kažiprstu C8 – unutrašnja strana ruke ka V i IV prstu c) sindrom vertebrobazilarne insuficijencije . položajem.Dg – detaljna anamneza. zujanje u ušima b) cerviko-brahijalni oblik .Etiopatogeneza – degenerativne promene lumbalnog dela ki čmenog stuba. C5-C6. C6-C7. Mnogo ređe. Kroz te pukotine probija nucleus i izaziva pritisak na nervni koren i bol .najčešće su zahvaćeni vratni (posebno C5) i lumbalni deo kičme (L3-L5).Klinički a) cerviko-cefalični oblik .Th – mirovanje uz raterećenje vratnog dela kičme u akutnoj fazi – analgetici – fizikalna terapija • LUMBALNI SINDROM . ka plećkama u ruku. distenzija i miši ćna slabost .) . C3-C4 .zbog velikih mehaničkih opterećenja može doći do oštećenja diskusa.. retrobulbarni bol uz suzenje očiju.putevi širenja bola duž ruke C5 – vrh ramena. spondiloartroza ili zapaljenskim procesom.Dif Dg – angina pectoris.degenerativne promene kičmenog stuba zahvataju apofizne zglobove i intervertebralne diskuse.. poremećajima u protoku krvi kroz vertebralne arterije i vegetativnim smetnjama zbog nadražaja simpatičkih spletova vrata . Traume i anatomske nenormalnosti ki čmenog stuba mogu da podstaknu brži razvoj i veću rasprostranjenost degenerativnih promena. zapaljenja. koji može biti udružen sa grčem paravertebralnih mišića i ograničenom pokretljivošću vrata.predilekcioni lokusi su diskusi C1-C2. uzroci su povrede. ispod pazuha. vratnih mišića i fascija. simpatikusa. hladnoćom.utrnulost šaka noću i u ležećem položaju. ključne kosti ili iradiranje u potiljak ka temenu i orbiti .ograničenost pokretanja vrata i ukočenost vrata . nerava i mišića ruku . saginjanju ili uspravljanju. vertebralnih arterija. Ove strukture su pritisnute i oštećene degenerativnim procesima na vranom delu ki čme (diskartroza. klini čki pregled.predstavlja atak bola ili hroni čno prisutan bol u krstima uz pojavu grča paravertebralne muskulature i ograni čenja pokretljivosti lumbalnog dela kičme.. pozadi sa zračenjem u rame.javlja se cervikalna-oksipitalna migrena (glavobolja sa ili bez širenja u vrat). C2-C3. C7-Th1 .predilekcioni lokusi su diskusi C4-C5. suženja nucleus pulposusa i stvaranja pukotina u fibroznom prstenu.karakteriše se atacima omaglica i vrtoglavica pri naglim pokretima vrata.Etiopatogeneza – ovaj sindrom nastaje zbog pritiska i nadražaja nervnih korenova. bolesti tetiva.unilateralni ili bilateralni bol u vratu.predstavlja iznenadni atak ili hroničnu pojavu bola u vratu. kompresivni sindrom u predelu aksile. zračenja bola duž nogu i pojave senzornih i motornih neuroloških ispada u području nogu . u težim oblicima i neurološki pregled .

tiazidi.karakteriše se akutnim epizodama artritisa uz pojavu hiperurikemije .Etiopatogeneza • primarni giht – 6x je češći kod muškaraca i nastaje zbog urođene greške u metabolizmu purina • sekundarni giht – kod mijeloproliferativnih bolesti. jeza i groznica. Kasnije. alkalizacija urina VANZGLOBNI REUMATIZAM . pripoja fascije ili anulusa fibrosusa. bubrežne kolike.Klinički – prvi napad počinje obično iznenada. naglog mršavljenja. metastaze . može se javiti posle hirurške intervencije. ↑ mokraćne kiseline u krvi i urinu . gurmanskim obrokom. a posle više napada javljaju se TOFUSI – ognjišta istaloženih urata u hrskavici.Th – mirovanje u postelji sa tvrdom podlogom – nesteroidni antireumatici – fizikalna terapija – hirurška terapija GIHT . najčešće noću sa jakim bolovima..Laboratorija – hiperurikemija. Nepoznate etiologije 1. psorijazni artritis. Vremenski razmaci između recidiva vremenom postaju sve kraći. zategnute sjajne kože.Th – u napadu – kolhicin. bubrežna insuficijencija.Dg – anamneza i objektivni nalaz.ne zna se zašto postoji hiperurikemija niti zašto urati imaju afinitet prema zglobovima. povrede nerava u lumbalnom delu. entezopatije – degenerativna ili zapaljenska oboljenja tetiva. hidrokortizon (intraartikularno) – hronično – alopurinol (↓ produkcije urata). Mogu ga pratiti ↑ t°C. CT .Komplikacije – nefrolitijaza. naglo. neurološki pregled – Rö. Ovo zapaljenje traje do 2 nedelje. ↑ SE. u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji..Dif Dg – ankilozirajući spondilitis.) . kapsule zglobova.. piogeni artritis . burzama. hiperstezije i anestezije određenog područja .samo mali broj bolesnika nema recidive. a onda se vidi deskvamacija kože na obolelom zglobu . indometacin. tetivama na dorzumu i prstima šaka.. ušnoj školjci . leukocitoza . Kristali u zglobu izazivaju zapaljensku reakciju koja brzo prolazi .predstavlja posebnu grupu reumatskih bolesti koja obuhvata različita oboljenja lokalizovana na vanzglobnim strukturama. EMG.napad gihta je obi čno provociran alkoholom. Osnovni simptom je bol na mestu obolelog pripoja.Dg – karakteristična klinička slika. probvenecid (↑ renalni klirens urata) – dijeta bez purina. Dobro reaguje na glikokortikoide . Reiterov sindrom. ligamenata.Klinički – hronični i recidivantni bol u slabinama i krstima.. bol zrači duž noge. . Kao reakcija na bol javljaju se refleksni zaštitni grč miši ća sa iste strane i iskrivljenje ki čme. Artritis je u početku monoartikularan i prvo je zahvaćen palac – zglob je otečen. crvene boje. pri uzimanju nekih lekova (salicilati. sinoviji. Nastaju parestezije.

Lokalizovana u sakrumu. epikondilitis lakta – entezopatija. Bol. Odlikuje se hipertrofijom potkožnog veziva i masnog tkiva sa prolapsom masnih čvorića kroz izmenjeno vezivno tkivo. Izaziva jak bol. zavoj. lokalno kortikosteroidi. instilacija kortikosteroida. u okviru reumatskih bolesti ili usled traume. Mirovanje. Bol u kuku. panikulitis – celulitis. Bez objektivnog nalaza. Leči se nesteroidnim antireumaticima i fizikalnom terapijom 7. pri stiskanju šake. ako se ne leči prelazi u kapsulitis. sindrom “bolno rame“ – lokalna upala tetive ili burze. Lokalna kortikosteroidna terapija. pronaciji i supinaciji. najčešće na laktu ili kolenu. bez objektivnih promena. polimialgia reumatica – bolovi u muskulaturi ramenog ili karličnog pojasa. pri dugotrajnom radu sa stisnutom šakom (“teniski lakat“). lokalnom aplikacijom kortikosteroida 4. Počinje naglo.2. sa unutrašnje strane kolena. Odlično reaguje na kortikosteroide 6. sindrom “bolnog trohantera“ – najčešća entezopatija kuka. Bol na pritisak. antibiotici 3. Jako ↑ SE. skočnog zgloba. Hormonska disfunkcija i gojaznost imaju ulogu u nastanku. Spontana bolnost. Terapija je evakuacija eksudata. osetljivost duž tetive. posle pada ili jakog zamaha. najčešće lateralnog epikondilusa. sa dodatkom anestetika . otok. Leči se imobilizacijom. tendosinovitis – zapaljenje tetivnih ovojnica u predelu ručja i šake. burzitis – upala sinovijalne burze. uz odmor i fizikalnu terapiju 8. Češći je kod žena. krepitacije. jakim bolom sa ograničenjem pokretljivosti. punkcijom eksudata. Leči se fizikalnom ili hirurškom terapijom 5. posebno posle napora.

BOLESTI ORGANA ZA DISANJE .

bolesti gornjih disajnih puteva 2. tumori medijastinuma 24. emfizem pluća 5. hronični bronhitis 4. tumori pluća 25. tuberkulin i tuberkulinska proba 15. hronična opstruktivna bolest pluća 6. akutni bronhitis 3.1. apsces pluća 9. BCG vakcinacija 21. hronična plućna insuficijencija 11. bronhiektazije 8. tumori pleure 23. epidemiologija TBC 13. bronhijalna astma (status astmatikus) 7. postprimarni oblici TBC pluća 19. akutno bronhogeni oblici TBC 16. pneumonije 12. alergije i imunitet u TBC 14. atelektaza pluća 10. bolesti pleure 22. hematogeni oblici postprimarne TBC 18. plućna fibroza . primarna TBC 17. lečenje TBC 20.

kašalj. virus parainfluence I i II .simptomi traju nekoliko dana.uzročnike prenosi oboleli. nazofarings).faringsno-konjuktivalni sindrom nastaje usled okularne inokulacije adenovirusa (u bazenima). Superinfekcije bakterijama dovode do komplikovanja/produženja kliničke slike • NAZEB (KIJAVICA) . glavobolja.često postoji i suzenje očiju.Etiologija – adenovirusi – miksovirusi: influence i parainfluence – enterovirusi – EBV – β -hemolitički streptokok grupe A . umerenom febrilnošću. t°C nije povišena .bolest počinje osećajem suvoće i zapušenosti nosa. ECHO . bol u uhu ili sinusima (zbog zatvaranja Eustahijeve tube. prekrivene žućkastim naslagama eksudata .adenovirusi se mogu dokazati serološki (RVK).Th – odmaranje – simptomatska th (analgetici.mikrovirusi: RSV. Inkubacija traje 1-5 dana . a ubrzo nastaje kijanje. laringitis. Bolest prosečno traje 7 dana. sluzava.predstavlja akutnu virusnu bolest izazvanu razli čitim virusima . otežano disanje kroz nos. tj. fotofobija.akutne infekcije respiratornog sistema naj češće su virusne etiologije.Th – virusne bolesti – samo simptomatska terapija – streptokokus – prokain-penicilin 600-400 000 IU/dan ..corona virusi .BOLESTI GORNJIH DISAJNIH PUTEVA . kapi za nos) – antibiotici kod bakterijskih komplikacija • FARINGSNI SINDROM . Tonzile su uvećane. praćeni umerenim faringitisom . uvećani limfni čvorovi. sinusa edemom sluznice) .enterovirusi: Coxsackie A 21.↑ t°C uz komplikacije (sinuzitis. Postoji promuklost.Dif Dg – početak može li čiti na alergijski rinitis ili morbile . sekrecija iz nosa (najpre vodena.akutna respiratorna bolest – nastaje u manjim kolektivima (kasarne) – faringitis. otitis. kašljanje) . praćen poremećajem opšteg stanja.opšte stanje je blago poremećeno – glavobolja. neodređeni bolovi u ektremitetima. kašalj. malaksalost. Sve ove tegobe su uzrokovane zapaljenskim promenama limfnog tkiva ždrela (tonzile. Kliničkom slikom dominira konjuktivitis.faringsni sindrom se karakteriše gušoboljom sa otežanim gutanjem..rinovirusi . promuklost.) govore u prilog bakterijske superinfekcije . antipiretici. Najčešći etiološki uzročnici su adenovirusi . a zatim gnojna) . bolovi u oku.Dg – klini čka slika . Infekcija nastaje inhalacijom infektivnog aerosola (kijanje. Stečeni imunitet ne postoji zbog velikog broja tipova virusa.inkubacija prosečno traje 5-10 dana. temperatura. ali bez kijavice. najčešće kijanjem. otokom sluznice. dok sekrecija iz nosa može trajati i 2-3 nedelje . Streptokok se pronalazi u brisu grla .

. dijabetesa i Addisonove bolesti) • AKUTNI TRAHEITIS . stafilokok) .je komplikacija infkecija gornjih disajnih puteva.moguća je stafilokokna superinfekcija . t°C pada za 2-4 dana i bolest prestaje . Lice je zažareno.ORL-pregled – crven. glavobolja. kašalj. vezikula i ulceracija na zadnjem zidu sluznice usta i ždrela. Influenzae. traje 3-5 dana . Svaki tip ima svoje varijante koje imaju različitu Ag građu. anoreksija.ako se javi produktivan kašalj. Akutna respiratorna insuficijencija je uzrok smrti .izazivač je Coxsackie A.influenca je akutna. vrlo zarazna bolest.predstavlja težak poremećaj .javlja se naj češće kod male dece . otečen epiglotis.postoji gušobolja. crven farings . Bakterijske je etiologije (H. što može ugroziti život . Postoji laka gušobolja. znači da je došlo do sekundarne bakterijske infekcije.bolest počinje naglo sa poremećajima opšteg stanja – temperatura do 39°C. mialgije.na nastanak traheitisa upućuje pojava nadražajnog. koje mogu imati za posledicu opstruktivni laringotraheitis i pneumoniju. slab kašalj i rinitis. Inkubacija traje 18-48h . cijanoze..Etiologija – miksovirusi i adenovirusi . tonzilama . suvog kašlja i retrosternalne osetljivosti ili bola . neproduktivnog. Izazivaju je miksovirusi. pneumokok.Th – antibiotici (tetraciklini. traheotomija – postoji vakcina (naročito za rizične bolesnike od respiratornih i srčanih bolesti.bolest počinje kao blaga respiratorna infekcija gornjih puteva. Moguće su sekundarne bakterijske infekcije .Th – simptomatska • AKUTNI OPSTRUKTIVNI LARINGOTRAHEITIS (sindrom krupa) . ali se vrlo brzo (nekad za nekoliko sati) razvije gušobolja. Ako nema komplikacija.predstavlja pojavu malog broja sitnih papula.lošu prognozu ima i primarna gripozna pneumonija – posle prividnog poboljšanja dolazi do dispneje.kod odraslih krup može izazvati Haemophilus influenzae B .• HERPANGINA . pojačana salivacija i febrilnost . ↑t°C (39°C) uz laringealni stridor i otežano gutanje . puls spor u odnosu na t°C. Postoje 3 tipa virusa influenzae: A. C.Th – izbegavanje hladnoće – antitusici (jer je u pitanju suv. oskudnih ispljuvaka koji sadrže čistu krv. ampicilin) – kortikosteroidi – smanjuju edem – traheotomija • GRIP . nepca. promuklost. malaksalost. tako da unakrsni imunitet ne postoji. češće oboljevaju deca.grip je kaplji čna infekcija. neproduktivan kašalj) – kodein – antibiotici . B. poremećaj gutanja.Th – grip bez komplikacija leči se simptomatski uz ležanje – bakterijske superinfekcije → antibiotici – respiratorna insuficijencija → hospitalizacija.

stenoze i obliteracije sitnih bronhija.bolest obično traje 5-7 dana.) . Ponegde ima limfocitnog i granulocitnog infiltrata prolaznog karaktera . gljivice. SiO2.AKUTNI BRONHITIS .askultacijom se može dobiti normalan nalaz ili visokotonski i niskotonski vizing i ranoinspirijumski pukoti . Karakterističan je jutarnji kašalj (iritacija mirisima. žitak). oštećuje mehanizam cilijarnog aparata koji čine bronhije.. mada kašalj i iskašljavanje mogu trajati i više nedelja .predstavlja hroničnu difuznu bolest disajnih puteva sa povremeno ili trajno povećanom bronhijalnom sekrecijom i produktivnim kašljem .osnovna lezija je bujanje mukosekretnornog aparata bronhijalnog stabla. sklonosti ga alergijskoj senzibilizaciji i često eozinofilijom u sputumu – 2.) – količina sputuma varira i u vreme egzacerbacije sputum može biti i purulentan (žućkasto-zelen. virusne.)..). bronhiektazije. virusi (u toku “opšte prehlade“. duvan) i retko je praćen povraćanjem . emfizema (destrukcije alveolarnih zidova). aerozagađenja (SO2. alergije. a dovodi i do bronhokonstrikcije). duvan (pušenje izaziva kašalj. dobre prognoze .. mukopurulentan. nastaju ulceracije. gnojav) – bol u grudima se javlja kod intenzivnog kašlja ... Često dolazi do stvaranja bronhiektazija.Klinički – dominiraju kašalj i iskašljavanje. atelektaze . cement.predstavlja akutno zapaljenje sluznice bronhijalnog stabla.sviranje u grudima i gušenje ukazuje na bronhospazam .. TBC. gastrični sadržaj. gust. Cl.Dif Dg – druga teža oboljenja praćena kašljem i iskašljavanjem (bronhopneumonija... unošenje dovoljne količine tečnosti (2-4l u obliku čajeva. a kasnije postaje produktivan (serozan.. P. CO.osnovne promene su akutni edem sluznice i pojačana sekrecija. morska voda. uzrokuje hipersekreciju u bronhijama.Etiologja – bakterije.. Javlja se u napadima (hladnoća. cilindrični epitel sa cilijama propada.Etiologija – 1.Th – u većini slučajeva dovoljan je samo odmor. naročito u hladnom periodu... iritativne materije (SO2. a pri tom nisu izazvani nekom drugom bolesti pluća ili srca . srčana dekompenzacija. ugalj. u zimskom periodu).. duvanom.kašlje i iskašljava minimum po 3 meseca tokom 2 godine. endogeni faktori domaćina – podrazumevaju postojanje atopijske (astmatičko-bronhiti čarske) konstitucije koja se karakteriše hiperaktivnošću traheobronhijalnog stabla.) . karcinom pluća..bol u toraksu nastaje usled naprezanja disajnih mišića tokom kašlja .KAŠALJ je osnovni i obavezni znak!!! U početku je neproduktivan. Sluznica je oštećena. sokova. alergije .. egzogeni faktori – infekcije (bakterijske. kako bi se razvodnio sekret i olakšalo njegovo izbacivanje) i poneki aspirin – izbegavati pušenje i hladnoću – u kasnijoj fazi bolesti – ekspektoransi (Bisolvon) – antibiotici – ukoliko postoji bakterijska infekcija HRONIČNI BRONHITIS .

ne stalno • bronhodilatatori – inhalatori (Ventolin) ili i.u primarne HOBP spadaju .bronhijalna astma – opstrukcija nastaje pretežno zbog spazma glatkih mišića u vazdušnim putevima. nema opstrukcije • bronchitis chronica mucopurulenta – iskašljavanje mukopurulentnog.– dispneja upućuje na opstruktivne promene u disajnim putevima – česte su infekcije respiratornog trakta – kod manjeg broja bolesnika vide se maljičasti prsti . penicilin + streptomicin. ranoinspirijumski pukoti. žuto-zelene boje) • bronchitis chronica obstructiva – pored kašlja i iskašljavanja postoji generalizovana intrapulmonalna opstrukcija disajnih puteva. opstrukcija postoji samo u toku napada . promena radnog mesta. Perfuzija pluća je poremećena i vremenom dolazi do hipoksemije. gnojnog sadržaja (mutan. ↑ RVl/TLC (hiperinflacija) .nalaz na plućima može biti normalan (bronchitis chronica sicca) ili patološki . – 2. postoji visokotonski i niskotonski vizing.laboratorijski nalaz je normalan . suzbijanje infekcije • antibiotici – ampicilin. bez produktivnog kašlja. mukoidnog (sluzavog) sadržaja. (aminofilin) • eliminacija sekreta – dosta tečnosti i ekspektoransi • antitusici se primenjuju samo kod dugotrajnog neproduktivnog kašlja EMFIZEM PLUĆA .↓ VC. spuštene i slabije pokretne baze) .hronični opstruktivni bronhitis – dominira opstrukcija usled hipertrofije žlezda. eritromicin. Hipoksemija uzrokuje vazokonstrikciju u plućima što zajedno sa redukcijom plućne vaskularne mreže dovodi do plućne hipertenzije → hipertrofija desne komore → hronično plućno srce ⇒ tok je progresivan i dovodi do plućne insuficijencije i plućnog srca .Th – 1. prevencija – zabrana pušenja. Takođe postoji i dispneja • bronchitis chronica sicca – suvi oblik.poremećaji plućne funkcije vide se u bronchitis chronica obstructiva ..v.emfizem – opstrukcija nastaje usled gubitka elastičnosti potpornog tkiva.Dif Dg – druga oboljenja praćena kašljem i iskašljavanjem ..ukupni otpor strujanju vazduha je povećan srazmerno stepenu opstrukcije.bronchitis chronica obstructiva . pojačane produkcije lepljive sluzi i upalnog edema sluznice .hronični bronhitis se deli na • bronchitis chronica simplex – kašalj i iskašljavanje bistrog.perkusija – znaci hiperinflacije pluća (hipersonornost. ekspirijumski pukoti . javlja se kad je već došlo do atrofije bronhijalnih žlezda . hiperkapnije i respiratorne acidoze. Protok vazduha je smanjen i u inspirijumu i u ekspirijumu. koja može biti povremena ili trajna.askultacija – normalan disajni šum sa produženim ekspirijumom. hloramfenikol protiv Haemofilus influenzae (voditi računa o aplaziji koštane srži) – antibiotici se primenjuju samo kod egzacerbacija. destrukcije alveolarnih septi .

stari između 40-60 godina. progresivna i trajna . Češće se javlja u ranoj mladosti (kod dece) i osnovna karakteristika je dispneja.EMFIZEM – predstavlja povećanu vazdušnost pluća sa destrukcijom alveolarnih septi.podela emfizema prema lokalizaciji u acinusu 1.kod težih oblika emfizema možemo pacijenta videti u karakterističnom položaju – sedi nagnut napred. strastveni pušači.kod hroničnog opstruktivnog bronhititsa i emfizema opstrukcija je generalizovana. Javlja se kod starijih osoba industrijskih radnika. a kasnije dispneja 3. PARASEPTALNI – promene su duž lobulusnih septi 4. Dominira dispneja koja počinje u mladosti ali je u početku ne prate simptomi hroničnog bronhitisa.. naročito pri naporu i forsiranom disanju . Kasnije nastaje dispneja (prvo u naporu a kasnije i u miru) .PAE – opstrukcija je uzrokovana dinamskim kolapsom alveola u ekspirijumu usled gubitka elasti čnosti tkiva. Kašalj se javlja tek u kasnijoj fazi bolesti . ruke su pružene i oslonjene na podlogu i njima podupire gornji deo tela .Makroskopski – emfizemska pluća su velika i ne kolabiraju prilikom otvaranja grudnog koša.poremećaji plućne funkcije u emfizemu nastaje zbog opstrukcije protoka vazduha (generalizovana pojava) . Bolest nastaje kod urođenog deficita enzima α1-antitripsina kada protelizni enzimi razaraju alveolarne septe u čitavim acinusima (PAE) • pušenje igra jako bitnu ulogu (naročito kod CAE) gde se CAE obi čno nadovezuje na hroni čni bronhitis • aerozagađenje • infekcije • senilni emfizem (emfizem starih ljudi) – fiziološka hiperinflacija pluća nastala usled gubljenja elastičnosti pluća – nema destruktivnih promena na septama. Prvo se javljaju znaci hroničnog opstruktivnog bronhitisa. PANACINUSNI (PAE) – promene su zahvatile ceo acinus. Od iste bolesti u porodici boluje više članova.PAE – simptomi su počeli još u mladosti (genetski faktori). pa to nije pravi emfizem • kompenzatorni emfizem – hiperinflacija preostalog dela plućnog krila posle lobektomije • akutni (reverzibilni) emfizem – akutna hiperinflacija u toku astmati čnog napada .Etiopatogeneza emfizema – egzogeni i endogeni faktori • suština poremećaja je poremećaj ravnoteže između proteoličkih enzima (kisela i alkalna proteaza i elastaza) koji se nalaze u segmentovanim leukocitima i makrofagima i njihovih inhibitora (α1-antitripsin i drugi globulini). Na površini ili preseku vide se vazdušni mehurovi (bule) .CAE – naj češće su u pitanju muškarci. a kasnije znaci hroničnog opstruktivnog bronhitisa (kašalj i iskašljavanje) 2. za razliku od hiperinflacije koja predstavlja povećanu vazdušnost pluća bez destrukcije alveolarnih septi . industrijski radnici. pušaća. CENTROACINUSNI (CAE) – promene su u centru acinusa. Bolesnici se duže vreme žale na simptome hroničnog bronhitisa i opstrukcije disajnih puteva. IREGULARNI (PARACIKATRIKSNI) – oko ožiljaka u plućima .Klinički .CAE – opstrukcija je uzrokovana promenama na samim zidovima disajnih puteva .

Bolenici su stariji od 60 godina i nemaju centralnu cijanozu.predstavlja hroničnu zapaljensku bolest donjih disajnih puteva – bronhiola. široki međurebarni prostori..predstavlja kombinaciju hroničnog bronhitisa i emfizema. U terminalnom stadijumu se razvija respiratorna insuficijencija i cor pulmonale BRONHIJALNA ASTMA . Klinička slika odgovara emfizemu. jer se oni uglavnom javljaju zajedno • tip A (emfizematozni tip. redukovana plućna šara na periferiji. ponekad se vidi napor pri disanju – perkusija – hipersonoran zvuk. Manifestuje se napadima gušenja sa sviranjem (vizing) u grudima i iskašljavanjem male količine žilavog ispljuvka .Th – pošto su promene ireverzibilne. kasnije je moguć galopski ritam nad desnim srcem . U terminalnom stadijumu se razvija respiratorna insuficijencija i cor pulmonale • tip B (bronhitični tip. ponekad je naglašen II ton nad arterijom pulmonalis.Dg – obavezno prisustvo dispneje!!! – radiološki nalaz – funkcionalne promene . može se čuti niskotonski vizing. terapija nije efikasna – prevencija – suzbijanje infekcije. bačvast grudni koš. ekspektoransi – le čenje opstrukcije. pektorilokvija i bronhofonija su oslabljeni – srce – tonovi su tihi ili oslabljeni. ponekad sitni pukoti pri bazama . Kašalj i iskašljavanje nastaju pre dispneje. “ružičasti dispnoičari“) – dominira emfizem i dispneja. povećan A-P dijametar na profilnom snimku . Bolesnici su stari između 40-60 godina sa izraženom centralnom cijanozom. “podnaduli plavi“) – dominira slika hroničnog bronhitisa.rendgen – visina pluća je uvećana. emfizemske bule.laboratorija – krvna slika normalna do pojave cijanoze (poliglobulija i ↑ Hct) . izraženi su hipoksemija i hiperkapnija. dijafragma je zaravnjena i niskopoložena (ispod VI rebra). supraklavikularne jame ispunjene. granice pluća su pomerene na dole – askultacija – oslabljeno disanje sa produženim ekspirijumom.fizikalni pregled – inspekcija – grudni koš ima bačvast oblik. međurebarni prostori su izbočeni.funkcionalne promene – ↑ vrednost RV za više od 25% – pove ćan odnos RV/TLC – smanjenje vrednosti transfer-faktora za CO2 – pove ćana plućna propustljivost – pad oksemije posle optere ćenja – vrednost α1-antitripsina u serumu . samo ako postoji reverzibilna komponenta s obzirom na udruženost hroničnog bronhitisa (aminofilin) – čist emfizem ne reaguje na ovu terapiju – lečenje plućne insuficijencije (terapija je ista kao kod hroninog bronhitisa) HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA .

Smrtni ishod astme viđa se u 1-3% slučajeva .najčešće se javlja pre 16. neatopijska alergijska bronhijalna astma – stečena – u razvitku ovog oblika postoji mešovita senzibilizacija – anafilaksni i imunokompleksni tip. U normalnim uslovima.osnovni poremećaj u astmatičnom napadu je smanjen prolazak vazduha kroz sužene bronhiole... reverzibilna I ALERGIJSKA BRONHIJALNA ASTMA (ekstrinzička) – nastaje usled senzibilacije na inhalacione alergene (prašina. a 6-8h kasnije se javlja imunokompleksni tip gde se oslobađaju sekundarni medijatori zapaljenja (leukotrijeni) koji u jaki bronhokonstriktori pa je napad još teži i žešći II AUTOIMUNA BRONHIJALNA ASTMA (intrizička) – nastaje u uslovima manjeg lučenja kateholamina.) mogu izazvati napad bez senzibilizacije III BRONHIJALNA ASTMA IZAZVANA NAPOROM – nastaje usled rashlađenja sluznice IV EMOCIONALNA BRONHIJALNA ASTMA – n. Napad izazivaju samo alergeni koji su doveli do prethodne senzibilizacije alergen + IgE → destabilizacija membrane mastocita i bazofila → prskanje mastocita i bazofila → oslobađanje primarnih medijatora zapaljenja (histamin) → povećana propustljivost krvnih sudova → edem.u osnovi leži povećana nadražljivost (hiperaktivnost) disajnih puteva koja uslovljava uvek prisutni latentni bronhospazam.u osnovi pojave hiperaktivnosti bronhiola i pojave samog astmatičnog napada leži poremećaj ravnoteže cAMP i cGMP pri čemu je cAMP ↓. godine dosta je teža.) • infekcije • napor • stres • aspirin i drugi lekovi • emocije .uzroci astmatičnog napada • alergen (senzibilizacija) • refleksi (miris... ređe na nutritivne alergene a. a cGMP ↑ .vagus dovodi do holinergičke dominacije na terenu latentne hiperaktivnosti → bronhospazam V INFEKTIVNA BRONHIJALNA ASTMA – razvija se senzibilizacija na infektivne agense i samo zapaljenje je dovoljno da izazove blokadu β2-receptora na ćelijama medijatorima i prevagu holinergičkog sistema → napad . hipersekrecija mukusa.uzroci hiperaktivnosti (latentnog bronhospazma) • atopijska konstitucija • senzibilizacija • endogeni nedostatak kateholamina • povećana osetljivost α-receptora disajnih cevi . polen.uzrok napadu je spazam bronhiola koji može bit praćen edemom sluznice i hipersekrecijom mukusa . U krvi je povišen pCO2.hiperinflacija pluća je. Ako bolest počne posle 30. razvija se u detinjstvu. godine i ima dobru prognozu. atopijska alergijska bronhijalna astma – genski – uslovljena kod osoba sa atopijskom konstitucijom... kao i bronhospazam. a on se pod uticajem različitih činilaca (drugih ili istih koji izazivaju hiperaktivnost) povećava i odmah ili posle pauze dovodi do astmatičnog napada . pa iritansi (mirisi. uslovljena IgE. gasovi. shodno stepenu suženja ekspirijum postaje forsiran ali se uprkos tome u alveolama povećava rezidualni volumen i hiperinflacija. Senzibilizacija je anafilaksnog tipa. snažan bronhospazam b.. a snižen pO2 . perje. strana tela. pri mirnom disanju ekspirijum je pasivna radnja.). Prvi tip se javlja 20-ak min nakon kontakta sa alergenom. vuna. a u uslovima opstrukcije.

U najtežim oblicima nastaje hipotenzija. Ako se napad nastavi.v. terbutalin. Čuje se visokotonski vizing. aritmija i smrt .5 ml s.na kraju napada bolesnik iskašljava malo lepljive sluzi . bolesnik oseća sve jače gušenje.c. adrenalin 0. emfizem – kardijalna astma – Kussmalovo disanje (uremija) .Etiologija – prekid lečenja.25 mg i.Klinički – pored blagih oblika bolesti sa kratkim i retkim napadima postoje svi prelazni oblici sve do najtežih u kojima postoji stalno gušenje sa vizingom u grudima i retkim kratkim nekompletnim remisijama. fenoterol o teofilin ili aminofilin o antimuskarinski lekovi – ipratroprijum bromid • glikokortikoidi – pronison.Dg – lična i porodična anamneza – metaholinski test – inhalacijom rastućih doza metaholina dokazuje se postojanje latentnog bronhospazma – histaminski test – izvodi se na isti način i ima isti efekat – alergijska bronhijalna astma se može potvrditi kožnim testovima – EKG – cor pulmonale .u blagim napadima pacijent oseća stezanje u grudima. podupire se rukama da bi angažovao pomoćnu respiratornu muskulaturu).. virusna infekcija.Dif Dg – opstrukcije disajnih puteva (strano telo. zaustavljanje napada • bronhodilatatori o stimulatori β2-receptora – salbutamol. smanjena terapija.) – hroni čni bronhitis. tumori. pred zoru . disanje .VI BRONHIJANA ASTMA IZAZVANA ANALGETICIMA – uslovljena je metabolizmom arahidonske kiseline VII BRONHIJALNA ASTMA U TRUDNICA – kod ⅓ trudnica astmatičarki bolest se smiruje jer povećane vrednosti horionskog gonadotropina i kortizola kod trudnica povećava vrednost cAMP uz smanjenje izlučivanja histamina. a kod ⅓ trudnica stanje se pogoršava pa su česti prevremeni i spontani . aminofilin 6 mg/kg TM i. Na plućima se čuje normalan disajni zvuk sa produženim ekspirijumom. Bolesnik u toku više dana primećuje gušenje i da mu se stanje ne popravlja iako uzima i veće doze lekova. odmah. Manje-više je izražena cijanoza i pojačano znojenje. a kasnije 3x3 mg/kg 3. Često su konfuzni. hidrokortizon 4 mg/kg TM odmah. ima nadražaj na kašalj. prevencija napada – stabilizatori membrane mastocita (kromolin. bori se za vazduh (otvara prozor. kasnije jos 3x isto STATUS ASTMATIKUS . ekspektoransi . Napadi su češći noću. ketotifen) – 2. Kod ⅓ trudnica stanje se ne menja za vreme trudnoće. To je po život opasno stanje .. 2.u mirnoj fazi izme đu napada bolesnik se oseća zdravim .v.napadi gušenja traju od nekoliko minuta do nekoliko sati i dana . terbutalin 0. Angažovana je pomoćna disajna muskulatura. uznemiren je. ve ća izloženost alergenima .napad najčešće počinje postepeno. urbazon • antibiotici. javlja se cijanoza. 4.predstavlja produžen astmati čni napad koji traje duže od 24h i ne smiruje se na adekvatnu terapiju.Th – 1.Th akutnog teškog napada 1. krup.

sinuzitis) – b) stečene – infekcije bronha (pneumonije.proširenja bronha može biti • jednostrana • lokaizovana • obostrana • difuzna 1.. slabost. dok vizing obi čno izostaje .kod opstrukcije distalno se javlja atelektaza. TBC. Nakupljeni sekret u lumenu pomaže širenje . anoreksija…). a kasnije još 3x3 mg/kg 5. veštačka ventilacija (kod najtežih bolesnika) . 50. 5% glukoza 3-4 l/24h 4..kod većine bolesnika oporavak počinje u roku 24-48 h od davanja terapije BRONHIEKTAZIJE . 20. sakularna 4.javljaju se opšti znaci infekcije (↑ t°C. pojačano nakupljanje sekreta u lumenu. doze se postepeno smanjuju (60. morbili) i opstrukcije bronha (strano telo. 30. cilindrična 2.često postoji hemoptizija i hemoptoja . slabljenje zida.Th – neophodna hospitalizacija na odeljenje intenzivne nege 1.predstavljaju ireverzibilno proširenje lumena bronhija . pertuzis.Etiologija – a) kongenitalne – cistična pluća. 10.širenju bronha doprinose i fibrozni procesi u okolini (TBC. zatim ga zameniti sa 60 mg pronizona. prva 3 dana. apsces. kiseonik (33% mešavina sa vazduhom) – 1-4 l/min 3.Klinički – bolesnik dugo kašlje i iskašljava obilan. mikoze. aminofilin – 6 mg/kg TM odmah u 5% Glu za 20 min. cistična . pneumonija.recidivirajuće pneumonije na istom mestu moraju pobuditi sumnju na bronhiektazije .) . fuziformna 3. a mogući su prateći bronchitis ili pneumonija . dekstrokardija. Ispljuvak je naročito obilan kada bolesnik ujutru ustane iz kreveta ili kad leže u krevet.. 15. antibiotici (ako postoji infekcija) 7. oštećenje miši ćne i elasti čne strukture bronha.) .stepenovanje statusa astmatikusa • I STEPEN – srednje teška opstrukcija • II STEPEN – teška opstrukcija • III STEPEN – ispoljena hipoksemija • IV STEPEN – respiratorna acidoza • V STEPEN – respiratorna insuficijencija . a elasti čni elementi oko bronha se retrahuju i spolja šire bronh.v. Neki pacijenti tačno znaju u kom položaju tela najbolje iskašljavaju . urbazon – 4x10 mg i. Ako je napad naglo nastao javlja se samo gušenje i kašalj.askultatorno se tipično čuje kasnoekspirijumsko pucketanje koje nalazimo uvek na istom mestu . 40. Kartagenerov sindrom (bronhiektazije.. 5) svaka doza 3 dana 6. gnojav ispljuvak neugodnog mirisa. sarkoidoza.je oslabljeno sa produženim ekspirijumom sa dosta vizinga. adrenalin + stimulatori β2-receptora 2.

Th – antibiotici (penicilin. bronhiektazije.. a mogući su i timpanizam i amforično disanje (velika šupljina. recidivirajuće pneumonije na istom mestu – 3.ako u zahvaćenom delu dominira nekroza koja je uzrokovana pretežno anaerobnim bakterijama ⇒ gangrena pluća .Dg – 1. strano telo. a mali izlaz) . perikarditis...Mikrobiološki nalaz sputuma – piogeni stafilokok.. a kasnije opada . krvi. karcinom pluća.često postoje maljičasti prsti i osteoartropatija . pneumokok. probadanje u grudnom košu. piopneumotoraks .smrtnost iznosi i do 20% . klebsiela. limfogeno ili direktno usled povrede toraksa . karcinom.ukoliko se ne započne terapija antibioticima nastupa kaheksija i maljičasti prsti . u određenom položaju tela – 2.Dif Dg – TBC (tragati za Kohovim bacilom). hematogeno. dreniranje treba vršiti 3-4x dnevno – hirurško lečenje je najefikasnije (indikovano je samo u strogo lokalizovanim i jednostranim bronhiektazijama) APSCES PLUĆA (h) .. bronhografija (bronhoskopija) .predstavlja lokalizovano gnojno zapaljenje praćeno nekrozom i kolikvacijom zahvaćenih delova pluća i stvaranjem šupljina (TBC proces sa ovim osobinama nije apsces u užem smislu) . anamneza – obilno iskašljavanje gnojnog smrdljivog ispljuvka sa primesama krvi.količina sputuma je najveća odmah nakon uspostavljanja komunikacije apscesa i susednog većeg bronha i može da se kreće do nekoliko stotina ml... kašalja i iskašljavanje “na puna usta” (kao da povraća) gnojnog smrdljivog sadržaja ..Dg – naglo iskašljavanje “na puna usta” gnojnog sadržaja – rendgen – šupljina sa nivoom kada se isprazni apsces – nalaz elasti čnih vlakana u sputumu – bronhoskopija .neposredni uzrok apscesa može biti i aspiracija stranog tela (besvesno stanje.. cefalosporini.) . bronhopneumonije.preduslovi za razvoj apscesa su teško opšte stanje pacijenta.Klinički – u početnoj fazi klinička slika je ista kao kod bronhopneumonije (↑ t°C.na mestu prodora apscesa u pleuralnu šupljinu mogu se razviti empijem pleure .) . pijanstvo..na mestu apscesa se mogu razviti bronhiektazije. Coli. a takođe i bronhijalna opstrukcija (tumori. hronični alkoholizam. opšta slabost). u toku aspiracije gastričkog sadržaja. kašalj. Klice u pluća dospevaju inhalacijom. hronični sinusitis . streptokok. infarkt pluća.). Kada se stvori šupljina javljaju se ranoinspirijumsko i kasnoekspirijumsko pucketanje.nalaz na plućima u početku bolesti. prethodna bolest pluća (bronhitis. bronhiektazije.Komplikacije – pleuritis (sa ili bez izliva). emfizem. O težoj kliničkoj slici govori pojava leukocitoze (20 000/cm3) i dalje pogoršavanje opšteg stanja. groznica. Ako i nakon 6 nedelja terapije ne dođe do izlečenja → hronicitet apscesa . E.) – posturalna drenaža (odre đivanje najboljeg položaja za iskašljavanje). gljivična oboljenja. pre pojave drenaže apscesa u bronh odgovara slici bronhopneumonije..

disajni zvuk je oslabljen. sprečava kolaps alveola.) koji oblaže alveole i održava efektivni površinski napon. vazduh se iz alveola resorbuje u krv. pneumotoraks.prema načinu nastanka.) • adhezivna – urođeni i stečeni nedostatak surfaktanta (bolest hijalinih membrana.Klinički – hemitoraks na pogođenoj strani zaostaje pri disanju.alveole su kolabirane . tumori pluća i pleure.Th – velike doze antibiotika (penicilin + streptomicin ili uraditi antibiogram) sve do izlečenja (zatvaranja apscesa i prestanka iskašljavanja) – posturalna drenaža gnojnog sadržaja – bronhodilatatori (kod bronhospazma) – hirurška resekcija (ako dugo ne reaguje na terapiju) ATELEKTAZA PLUĆA . To su pruge dužine 3-10cm. infarkt srca.Simptomi – mikroatelektaze obično ne daju simptome – lobarne atelektaze – dispneja.. Lokalizovana je uvek pozadi. infekcije. perkutorni zvuk je tmuo. strano telo. Retraktilnoj sili pluća suprotstavlja se otpor grudnog koša iz ćega proizilazi negativan pritisak u pleuralnoj duplji . iznad dijafragme. dijafragma spuštena. Ovaj poremećaj dovodi do rasejanih mikroatelektaza • kružna atelektaza – nastaje usled pleuralnog izliva. zračenje. kašalj.. frakture rebara. međurebarni prostori su suženi. cijanoza .Rendgen – homogeno zasenčenje pluća. atelektaza se deli na • resorptivna (opstrukciona) – usled potpune opstrukcije bronhije (tumor. lobarna i totalna . bronhofonija je negativna.Dif Dg – pleuralni izliv – grani čna linija senke je parabolidna. ↓ VC .Podela atelektaza • nepotpuna • mikroatelektaza • potpuna • segmentna. medijastinum i traheja pomereni ka strani atelektaze ...Th – kod opstrukcije – bronhoskopom otkloniti opstrukciju – kod neopstruktivnih – duboko disanje.pluća imaju prirodnu težnju da se skupe..). Za bočni zid toraksa je vezana pleuralnim tra čicama • pločaste atelektaze (Fleischnerove linije) – lokalizovane na bazi pluća. Nastaju kod boleti koje dovode do smanjenog kretanja dijafragme (ascites. podignuta dijafragma..predstavlja smanjenje ili nedostatak vazduha u plućima (alveolama) sa istovremenim smanjenjem zapremine zahvaćenog dela pluća . Negativni pritisak u alveolama dovodi do kolapsa alveola • kompresivna – izazvana pritiskom na parenhim pluća (pleuralni izliv. medijastinum potisnut – pneumonija – nema pomeranja medijastinuma i dijafragme . dirigovani kašalj – antibiotici i mukolitici (kod infekcije) . plućni tromboembolizam) • kongestivna atelektaza – prolazne su . iznad dijafragme..

predstavlja stanje hipoksemije sa ili bez hiperkapnije koje nastaje kod bolesnika sa hroni čnim bolestima pluća i bronhija . Restriktivne od opstruktivnih poremećaja možemo razdvojiti jednostavnom metodom. jer se poremećaji VA/Q popravljaju. sklerodermija – pleuralne priraslice.hipoksemija postoji kada je zasi ćenost Hgb u arterijskoj krvi < 94% ili kada je pO2 < 10KPa . manifestna parcijalna hronična plućna insuficijencija distribucionog tipa – znači da postoji samo hipoksemija (pCO2 je normalan). hipoksemija se pogoršava. Hipoksemija se nalazi i u miru.bronhijalna astma komplikovana hroničnim bronhitisom – hronična restriktivna oboljenja .poremećaj odnosa V A/Q je najvažniji uzrok hipoksemije u toku hroničnih opstruktivnih bolesti pluća . delovi pluća sa očuvanom ventilacijom bez perfuzije (alveolarni mrtvi prostor) 2.emfizem pluća . a hiperkapnija može još da se pogorša .. obliteracija pleuralne šupljine – kifoskolioza – stanja posle lobektomije .) . emfizema.hronični opstruktivni bronhitis . je poremećen odnos VA/Q. Udisanjem O2 hipoksemija nastala usled poremećaja odnosa VA/Q se normalizuje 2.prvi poremećaj u hroni čnim plućnim bolestima je poremećaj odnosa ventilacija-perfuzija (VA/Q). nespecifične.. a zatim se slušalica stavi iznad traheje u jugularnoj jami.za održavanje normalnog pO2 i pCO2 bitan je usklađen odnos ventilacije-perfuzije (normalno ovaj odnos iznosi 0.7 KPa . Pacijent maksimalno udahne.Etiologija – hroni čna opstruktivna oboljenja bronhija i pluća . Posle napora. a ne samo regionalno. Nastaje zbog parcijalnog oštećenja plućne funkcije (neravnomerna raspodela VA/Q).plućne granulomatoze (sarkoidoza. berilioza.HRONIČNA PLUĆNA INSUFICIJENCIJA . Udisanjem O2 hipoksemija se gubi. Zatim . manifestna parcijalna hronična plućna insuficijencija difuznog tipa – nastaje usled redukcije kapilarne mreže u toku fibroza. granulomatoza. Ekstremne vrednosti ovog poreme ćaja su 1. plućne embolije i obliteracija kapilarne mreže .pneumokonioze – SLE. razli čita komplijansa (rastegljivost) raznih delova pluća 3.difuzne plućne fibroze (specifične.) . U miru takođe postoji.u lakšim poremećajima difuzije. Disajna muskulatura je iscrpljena. Pri opterećenju se stanje pogoršava. hipoksemija se manifestuje samo pri optere ćenju – latentna hroni čna plućna insuficijencija I 1.hiperkapnija postoji kada je pCO2 > 5..i kod opstruktivnih i kod restriktivnih poremećaja DISPNEJA je osnovni simptom. a nestaje nakon udisanja O2 3. a pored hipoksemije nastaje i hiperkapnija. U celim plućima. dok se pri opterećenju popravlja.. globalna manifestna hronična plućna insuficijencija – predstavlja najteži poremećaj funkcije pluća.najčešći poremećaji odnosa V A/Q su 1. delovi pluća sa očuvanom perfuzijom bez ventilacije (vensko-arterijski šantovi) . difuzna opstrukcija vazdušnih puteva 2.8 – efikasna alveolarna ventilacija) .

).jutarnje glavobolje i simptomi ↑ IKP (usled vazodilatacije. Cl i povećane reapsorpcije HCO3. nema simptoma ili su veoma slabi.granica kompenzovane i dekompenzovane hronične plućne insuficijencije je zasićenje Hgb 60-70% i pCO2 od 8 KPa . kod paralize dijafragme.. usled postepenog razvoja hipoksemije i hiperkapnije.) – u krvi se mogu otkriti hipoksemija i hiperkapnija – kod akutne ili akutizirane dekompenzovane bolesti. centralna cijanoza . a saturacija Hgb > od 70%.najčešći uzroci akutne dekompenzacije su a) akutne virusne i bakterijske infekcije respiratornog trakta b) primena lekova sa depresivnim dejstvom na centar za disanje (morfin. a ne ventilacije. Kod opstrukcije ekspirijum je usporen i produžen – traje duže od 4sec . kod popuštanja srca. Poremećaj važi za O2. postoje simptomi i znaci od više sistema .) c) nekontrolisana primena O2 u velikim koncentracijama d) intenzivna primena diuretika (dolazi do eliminacije Na.hipoksemija. iskašljavanje. antihistaminici. već pogoršanje opasno po život (depresija centra za disanje) . u oboljenjima pluća i grudnog koša koja jako smanjuju širenje i skupljanje pluća (fibroza pluća. a merimo koliko to dugo traje. hiperkapnija i acidoza dovode do vazokonstrikcije u plu ćima (funkciona plućna hipertenzija → cor pulmonale) .kompenzovana hronična plućna insuficijencija – viđa se u slučajevima kada je pCO2 < 7. jer on mnogo bolje difunduje . nema zviždanja.. To je poremećaj respiracije (razmene gasova).difuzijske smetnje takođe mogu biti uzrok insuficijencije pluća..povećana ventilacija alveolarnog mrtvog prostora nastaje u slučajevima panacinusnog emfizema pluča . intersticijskog edema pluća. disajni zvuk nečujan.u tubulima ..pacijent forsirano maksimalno ekspirira. K..3 KPa. Nastaje kod smanjenja površine za difuziju za više od 50% (lobektomija i pulmektomija).⇒ hipokalemijska metabolička alkaloza) . dispneja.pogoršanje bolesti dovodi do smirenja kašlja. deformacija grudnog koša. promene u intersticijumu (fibroza..minutna ventilacija je smanjena u svim bolestima koje dovode do smanjenja osetljivosti respiratornog centra.. largaktil. meprobamat. Ovo se može desiti ili kada je znatno smanjena minutna ventilacija pluća. Ovakvo ’’smirenje’’ ne znači poboljšanje.. ili kada je pri nepromenjenoj ventilaciji jako povećana ventilacija mrtvog prostora (anatomskog i alveolarnog) . koja se ne može iskašljati. Postepeno nastajanje hiperkapnije dovodi do reapsorpcije HCO3. ali ne i za CO2..alveolarna hipoventilacija može nastati i isključivo oštećenjem ventilacije. Obi čno je praćena kompenzovanom respiratornom acidozom. sarkoidoza..Klinički – u kompenzovanom obliku bolesti. kašalj i visokotonsko zviždanje . velike gojaznosti . disajni pokreti se smiruju. bez poremećaja odnosa VA/Q. pa su bronhije prepunjene.pojačana dispneja. To liči na akutni edem pluća (ako se bolesniku aplicira kodein ⇒ smrt!!! → zato ova dva stanja treba razlikovati) . Postoje samo simptomi i znaci uzročnih oboljenja (kašalj. kongestije mozga) . Nastaju kada je otežan prenos O2 u krv i CO2 u alveole.).dejstvom hiperkapnije nastaje bronhijalna hipersekrecija.zamor i iscrpljenje disajne muskulature.

Dg – anamneza. .7 KPa.Prognoza – zavisi od infekcija . život pacijenta je neposredno ugrožen.Th – 1. poboljšanje alveolarne ventilacije . Tada se O2 može davati i u većim koncentracijama .’’flapping tremor’’ (podrhtavanje ruku i nogu).pojačano znojenje je najpouzdaniji znak naglog pogoršanja hiperkapnije.borba protiv depresije respiratornog centra – centralni analeptici (aminofilin. halucinacije. topla i vlažna koža. klinička slika. analiza krvi . Ne sme se za to vreme prekidati. 1-3l/h putem maski i nazofaringsnih sondi su dovoljne (podižu saturaciju na 70-80%) .oligurija (↓ TA). postavljanje pacijenta u položaj povoljan za iskašljavanje) .ako hiperkapnija u toku davanja O2 ne prelazi 12 KPa davanje O2 treba nastaviti kontinuirano 2-3 dana.. penicilin (pneumokok) .drenaža bronhija – izbacivanje sekreta postize se rehidratacijom 2-3l 5% Glu na dan.tahikardija i ↑ TA – tahikardija nastaje usled stimulacije simpatikusa (adrenalin) radi kompenzacije hipoksemije putem porasta UV.GIT tegobe – sli čne ulkusnim (hiperkapnija → ↑ HCl) . jer nastaje još veća hipoksemija . stupor → koma .kod pothranjenih adekvatna ishrana (infuzije. egzoftalmus → ’’žablji facijes’’). Smrt uvek nastupa kad je pO2 < 2. agresivnost. razdražljivost.30% O2.infekcije – CAF (hemofilus influence).v.lečenje pogoršanja opstrukcija disajnih puteva . a pO2 < 4. Ako istovremeno postoji i smanjen MV srca i anemija.svi ovi znaci respiratorne encefalopatije nastaju usled dejstva ↓ pO2. zato što je CO2 (kad postoji hiperkapnija > 9. poremećaji refleksa . hiperemija konjuktiva.direktnim dejstvom hipoksemije i hiperkapnije na krvne sudove nastaje vazodilatacija (podbulost.inverzija sna – danju spavaju. a dejstvom na miokard dolazi do smanjene kontraktilnosti i srčanog zastoja u dijastoli i smrti . proteinurija i azotemija . eurofija. ↑ pCO2 i acidoze na krvne sudove mozga → edem mozga . kofein) – 2.bronhodilatatori – aminofilin. To treba posmatrati pri davanju O2 .kortikosteroidi – urbazon 20-40mg i.5 KPa. i.v.Dif Dg – cerebrovaskularni insulti – psihoze – kome druge geneze – akutni edem pluća . tečnost) .3 KPa) jedini preostali stimulans respiratornog centra . konvulzije. noću ne mogu (prekomatozno stanje). smrt nastupa i ranije . uklanjanje štetnih efekata hipoksemije i hiperkapnije – OKSIGENOTERAPIJA . ↑ TA nastaje usled vazokonstrikcije (stimulacija bulbarnih centara) . pacijenta priključiti na veštački ventilator.ako pCO2 pređe 12 KPa. 250mg/6h .ako saturacija Hgb padne ispod 50%.oksigenoterapija visokim koncentracijama O2 može biti opasna.

). medijastinumu ili pleuri (kod ½ bolesnika) .rendgen – homogena senka (lobarna pneumonija) . konfuznost i dezorjentisanost (kod komplikacija) .Patogeneza – štetni agensi dospevaju u pluća na razne načine – inhalacijom. inhalacije.... edem. bol u toraksu. mialgije. tahikardija.predstavlja zapaljenje plućnog parenhiima distalno od terminalnih bronhiola .respiratorni – kašalj (suv ili produktivan – mukozan.PNEUMONIJE .laboratorija – leukocitoza (do 20 x 109/l) sa neutrofilijom. • podela prema načinu nastanka o primarne – bakterijska. Kašalj je najpre suv. bakterijske. gljivične. o sekundarne – infekcija nastaje usled drugih patoloških procesa na plućima (plućna staza... atipične. atralgije. groznica.) • podela prema toku bolesti o akutne o subakutne o hronične • klinička podela o vanbolničke pneumonije o itrahospitalne pneumonije o aspiracione i anaerobne o pneumonije u imunodeficijentnim stanjima o pneumonije u AIDS-u o rekurentne pneumonije o pneumonije specifične za određene terene . virusna. tahipneja i dispneja (kod ⅔ bolesnika). parazitske. dispneja. purulentan. bronhiektazije. direktnim prenosom sa inficiranog mesta. aspiracijom iz nosa ili orofaringsa. infarkt. opstrukcije. hematogeno.fizikalni nalaz i radiografija zavise od vrste I PNEUMOKOKNA PNEUMONIJA – streptococcus pneumoniae .Klinička slika – kombinacija respiratornih i i opštih simptoma .kapljična infekcija (naročito u zimskim mesecima) ..fizikalni pregled – palpacija – fremitus pojačan – perkusija – skra ćen ili potmuo perkutorni zvuk – askultacija – lokalizovano polje kasnoinspirijumskih pukota . ↑ SE . krvav. . aspiracije. a zatim produktivan. anoreksija.. gde infekcija počinje i širi se u alveolama o lobularne pneumonije (bronhopneumonije) – nehomogene mrljaste i segmentne senke. cijanoza. bol u grudima. gde proces počinje u malim bronhijama i širi se u peribronhijalno stablo o intesticijske pneumonije – trakasto-mrljaste senke • etiološka podela – virusne.bolest se naglo razvija – ↑ t°C.. groznica. Ispljuvak ima boju rđe (sputum rubiginosum) .opšti – ↑ t°C.. kroz povredu grudnog koša.. malaksalost.PODELA PNEUMONIJA • radiološka podela o lobarne pneumonije – homogeno zasenčenje jednog ili više lobusa.

ikterus. ili 3.. dan) → dispneja – empijem pleure – miokarditis. cefalosporini III STAFILOKOKNE PNEUMONIJE .značajne su zbog visokog mortaliteta . mycoplasma pneumoniae – infekcija se prenosi aerogeno.Komplikacije – apsces.bacil koji često naseljava gornji deo respiratornog trakta (kod hroničnog bronhitisa čak u 60% slučajeva) . konfuznost. ↑ t°C.Dg – izolacija pneumokoka iz sputuma. pneumotoraks. meningitis..Haemophilus influenzae je mali Gram. empijem. pleuralne tečnosti ili krvi (bakterijemija) – izolacija iz brisa nazofaringsa nije pouzdana zbog bakterijske flore u tom području – imunološko dokazivanje pneumokoknih Ag .uzrokuje bronhopneumonije. kada ponovo nastupa groznica.predstavljaju vanbolni čke pneumonije koje ne reaguju na penicilin 1. eritromicin – ležanje hidracija – pentazocin za jak pleuralni bol – diazepam za nesanicu i nemir . Čovek se zarazi inhalacijom. osip po koži . piopneumotoraks .postoji vakicina II PNEUMONIJE IZAZVANE HEMOFILUSOM INFLUENCE . oksacilin. Oporavak je dosta spor. na radiografiji se vide okruglaste pečataste senke.Th – tetraciklini. dikloksacilin. .rendgen – konfluentne mrljaste senke.specifičnost je u bakterijskom lučenju toksina i proteina-agresina koji uzrokuju nekrozu tkiva . meke sa središnjom nekrozom . nafcilin – kod alergije na penicilin daje se eritromicin IV ATIPIČNE PNEUMONIJE . Par dana posle smirivanja neke respiratorne virusne infekcije ili usled pada imuniteta bilo koje druge etiologije stanje se naglo pogoršava – bolesnik dobija groznicu. Kada stafilokokna pneumonija nastaje hematogenom diseminacijom iz nekog udaljenog žarišta. Mnogi pacijenti se žale na pleuralne bolove .stafilokokna pneumonija često se nadovezuje na respiratornu virusnu infekciju. eritromicin 2. Bakterija se razmnožava u RES-u i posle 10-14 dana dospeva u pluća gde izaziva intesticijsku ili alveolarnu pneumoniju. često bilateralne uz pleuralni izliv bez posebnih osobina . toksemija. otitis media.Dg – izolacija stafilokoka iz ispljuvka. krvi – laboratorija – ↑ SE.Th – tetraciklini i eritromicin . Inkubacija traje 10-14 dna. a u oko 50% povremeno . Pored pneumonije javljaju se miokarditis. neke sa apscesivnim šupljinama. ↑ Le (15-20x109/l) . Pneumonija je intersticijskog tipa.Komplikacije – pleuralni izliv (2. Nastaje blaga infekcija respiratornih puteva (bronhiolitis) ili teška i fatalna pneumonija. psitakoza (hlamidija) – bolest prenose ptice.Th – ampicilin. anemija. traje čak mesecima. Protiče u blagom ili veoma teškom obliku koji je praćen afekcijom više sistema . ispljuvak postaje gnojav uz primese krvi.Th – antibiotici – penicilin G. a cijanoza i dispneja se brzo razvijaju. sinuzitis.u oko 30% zdravih osoba stafilokoke su stalno prisutne u nosu i faringsu.Th – penicilin otporan na penicilinazu – kloksacilin. moguć je pleuralni izliv.poboljšanje nastupa posle 7-10 dana . empijema..

H. Takođe se primenjuju i cefalosporini III generacije. cefalosporini III generacije VIII PNEUMONIJE U IMUNODEFICIJENTNIM STANJIMA (Streptokoke.Th – klindamicin. tokom nekoliko nedelja. . piperacilin. oligurija.ove pneumonije se leće aminoglikozidima i penicilinom. E.. nalaza na plućima u obliku magličastih senki (intersticijska pneumonija). Proteus. Grip se završava potpunim ozdravljenjem a ređe prelazi u gripoznu pneumoniju . Pneumocistis carinii. aminoglikozidi.u toku pneumonije dolazi do velikih deskvamacija epitela.od anaerobnih bakterija bitne su Gram+ (Peptostreptococcus) i Gram. sa suvim kašljem. CMV. Na snimku se vide oskudne parahilusne trakaste i infiltrativne senke . Od penicilina – carbencilin. empijemom.Th – Baktrim EPIDEMIOLOGIJA TBC . midrijaza. stafilokokne i anaerobne infekcije . Virus gripa. influenzae. .. HSV. dispnejom i groznicom. Od aminoglikozida koriste se gentamicin ili amikacin. posebno kod bolesnika koji su pre toga lečeni antibioticima širokog spektra .bakterijama i njihovo naglo razmnožavanje tokom hospitalizacije. penicilini. uz pojavu dispneje. za razliku od drugih virusa.Th – simptomatska. dovodi do hemoragijskog edema pluća (milijarne pahuljičaste senke. oboljenje sa lobarnom pneumonijom V VIRUSNE PNEUMONIJE . parahilusno. Klebsiella). obostrano) .. mrljaste senke u oba donja režnja..sepse. Postoj gnojno iskašljavanje .početak bolesti je postepen sa infektivnim sindromom i ponekad veoma teškim stanjem. ubrzan puls i disanje. cijanoze. Pseudomonas aeruginosa. Baktrim.. Stafilokoke. Takođe se razvija Gram. ponekad sa apscesom.Dg – nalaz virusa u sekretu nosa i ždrela u prva 2 dana ...najčešće su to Gram.šok – ↓ t°C. ..3. ↓ TA.ovakvo stanje se može završiti letalno .) . antibiotici (kod bakterijskih superinfekcija) VI INTRAHOSPITALNE PNEUMONIJE .od virusa koji izazivaju respiratorne infekcije najzna čajniji su virusi gripa A i B . coli. Bacteroides fragilis) .bakterije (Neisseria meningitidis. anurija VII ASPIRACIONE I ANAEROBNE PNEUMONIJE . destruktivni pneumonitis.Pneumocistis carinii je protozoa koja izaziva pneumoniju u AIDS-u.najčešći uzrok aspiracionih pneumonija je disfagija. kju groznica (Coxiella burueti) – multisistem. dok kašalj može da traje 1-3 nedelje.osnovno u patogenezi ovih infekcija je naseljavanje nazofaringsa Gram.bakterije (Fusobacterium. hladna vlažna i cijanotina koža.najopasnija pojava kod ovih bakterija (Klebsiella) je pojava Gram. Ukoliko se radi o aspiraciji tečnosti ili kiselog želudačnog sadržaja razvija se alveolarni edem.na plućima se vide bilateralne.posle inkubacije od 1-2 dana nastupa opšti infektivni sindrom koji se povlači za 3 dana. Bolest se razvija postepeno.

infekcija sa bacilom TBC znači doživotan odnos između nosioca (čoveka) i bacila. shizofrenija.iz pluća se bacil brzo širi po organizmu hematogeno. količine bacila u vazduhu i od dužine ekspozicije . acidorezistentna tvorevina. opšti simptomi bolesti. koža. ređe creva. dok je bovis tip odgovoran.bacil TBC je aerobna. ali ostaju sposobni da se reaktiviraju i izazovu bolest . koje takođe mogu uzrokovati TBC kod čoveka (Mycobacterium intracellulare. Gram+. vaginalni sekret ili mleko krava obolelih od TBC vimena (bovin tip) . Toksi čni efekat bacila zavisi od podloge na kojoj rastu. Bacil TBC se nalazi u ispljuvku. Mycobacterium kansasi). I morbiditet obuhvata . za TBC creva i mezenterijalnih limfnih čvorova . kao izvor zaraze može se pojaviti sekret fistule žlezda ili obolelih kostiju i zglobova.tuberkulin je najvažniji protein bacila TBC.osim pluća. U spoljašnjoj sredini bacil TBC može više dana da ostane živ i virulentan. Starija deca i odrasli su prirodno otporniji.Mycobacterium tuberculosis (Kohov bacil) je glavni izazivač TBC kod ljudi.. Imunitet opada sa starošću. Od tih proteina zavisi reakcija tkiva... Procenat inficiranih osoba zavisi od broja bacila u ispljuvku. radiografskih ili drugih znakova bolesti .izvor zaraze bolesnik sa aktivnom TBC pluća.prevalencija – broj svih obolelih od TBC na 100 000 stanovnika na jednoj teritoriji godišnje . ali bez kliničkih. atipi čne mikobakterije. tipa je haptena i koristi se u dijagnostičke svrhe . Vezan je za polisaharide. izuzetno retko mokraća. Postoje i tzv. ... variatio bovis.Put zaraze – vazduh.. Ulazno mesto su organi za disanje. ređe zaraženi predmeti.novorođenče i malo dete ne raspolažu gotovo nikakvim imunitetom i apsolutno su osetljivi na TBC bacil. variatio avium. Fosfolipidi bacila TBC izazivaju stvaranje granulacionog tkiva. čija incidenca raste kako opada incidenca tipi čnih uzročnika .incidencija – broj novoobolelih od TBC na 100 000 stanovnika na jednoj teritoriji godišnje II mortalitet – broj umrlih od TBC na 100 000 stanovnika godišnje III stopa inaktivne TBC – rezervoar potencijalnih oboljevanja IV tuberkulinski indeks – stopa pozitivnosti tuberkulinskog testa na određenom području i određenom godištu ALERGIJA I IMUNITET U TBC . sluznice. a lipidi izazivaju stvaranje epiteloidnih i džinovskih ćelija. Zbog imunoloških odbrambenih mehanizama nosioca. dijabetes. kao i preosetljivost organizma (hipersenzitivnost). psihički stresovi. Infekcija znači dda bacil postoji u telu. uglavnom. hematološka i limfoproliferativna oboljenja. ređe drugih organa.mnogi su činioci značajni da infekcija pređe u bolest – druge infektivne bolesti. gladovanje. bilo putem kapljične infekcije (Fliegeove kapi) ili prašine.). variatio murium. pritajeni bacili ne izazivaju manifestnu bolest. hrana. što dovodi do porasta oboljevanja od TBC u starijoj populaciji . što je potpomognuto i BCG vakcinacijom..treba razlikovati TBC infekciju od TBC oboljenja. Polisaharidi i nukleoproteidi privlače histiocite . jer sredina utiče na stvaranje specifičnih tuberkuloznih proteina. Danas je poznato više tipova bacila koji uzrokuju TBC kod ljudi i životinja (variatio hominis. limfogeno ili kombinovano .humani tip bacila TBC u 90% slučajeva izaziva TBC pluća. alkoholizam.

njegovi sastojci. Reakcija nastaje posle 24h ili više. u okviru koga nastaje TUBERKULUM – morfološki supstrat TBC-a. već dođe do likvefakcije. Međutim. organizam se daleko uspešnije bori tek naknadno stvorenim speficičnim imunitetom . na mestu prodora se javlja samo nespecifično-eksudativno zapaljenje.granulomi nepoznate etiologije . što će rezultovati fagocitozom Ag . Aktivisani Ly se preobrazi u tzv.dejstvo TBC bacila u organizmu čoveka zasniva se na tome što oni svojom proteinskom komponentom deluju kao Ag i preko senzibilizacije organizma izazivaju alergijsku reakciju poznog tipa (tip IV) koja je vezana za limfocite.dakle. dok humoralni činioci nemaju naročit uticaj na TBC bacile . Izvesni makrofagi bivaju lizirani. kada TBC bacili prvi put dospeju u organizam. nespecifični mehanizmi odbrane. Oko centralnog eksudata raspoređene su epiteloidne ćelije u obliku palisada.granulomi stranog tela .Kohov fenomen pokazuje da se otpornost prema TBC zasniva isključivo na celularnom imunitetu.oštećeno tkivo se ’’’oporavlja’’ fibrozom. Hipersenzitivni granulomi se dele u sledeće oblike . a ponekad i kalcifikacijom ožiljnog tkiva. Ovako aktivisani Ly luče limfokine koji privlače druge ćelije (makrofage i neutrofile) ka Ag. Ovaj apsces se ne sastoji od gnoja kao kod običnih bakterijskih zapaljenja.uspostavljanje alergije na Ag poreklom iz TBC bacila može se utvrditi pomoću tuberkulinskih proba . Aktivisani T-Ly luče limfokine koji aktivišu nove monocite iz koštane srži. bez okolne hiperemije (hladni apsces) . centralno mesto pripada malom limfocitu pod uticajem Ag (TBC bacil). a na periferiji su limfociti . a Ly su Ag-specifične ćelije .makrofagi se kasnije menjaju u epiteloidne i džinovske Langhansove ćelije . od proliferacije do smrti. Granulom se uvećava. Sledeća zona su histiociti i monociti. a predstavlja TBC-granulaciono tkivo. a zapaljenska reakcija prelazi u fazu ozdravljenja .fagocitovanjem i degradacijom TBC bacila stvara se stanje kasnog senzibiliteta (posle nekoliko nedelja). već od nekroti čnih kazeoznih masa. Prestankom Ag-stimulusa (uništenjem TBC bacila) prestaje dinami čno stanje granuloma. makrofagi su nespecifično oruđe u odbrani.granulomi su dobro ograničeni fokusi hroničnog zapaljenja sa predominacijom mononuklearnih ćelija (monociti ili limfociti) .hipersenzitivni granulomi su skupine ćelija koje prolaze kroz razne faze evolucije. što dovodi do stvaranja šupljina . U toku naredne 3-4 nedelje razvija se produktivnoproliferativni oblik zapaljenja. koje se manifestuje mononuklearnom infiltracijom oko Ag.manifestacija kasnog (ćelijskog) imuniteta je pojava hipersenzitinog granuloma i tuberkulinska reakcija . koje mogu ostati inkapsulirane (TBC apscesi). dostiže maksimalnu veličinu posle 2-3 nedelje.dakle.izvesnu ulogu u odbrani od infekcije TBC bacilima igraju i opšti.. između kojih leže Langhansove džinovske ćelije. Sastoji se od nekoliko zona. Ponekad se prvobitni kazeozni centar ne izleči. Monociti se pretvaraju u makrofage (histiocite) koji ubijaju bacile. zajedno sa proteoliznim enzimima bivaju oslobođeni u vanćelijske prostore gde izazivaju oštećenje i nekrozu tkiva .infektivni (u koje spada i TBC) .kasnije dolazi do razmekšanja i kolikvacije kazeoznih masa. ćelije-ubice koje postaju citotoksi čne za ćelije koje sadrže Ag (limfociti-ćerke sa specifičnom memorijom služe za kasnije prepoznavanje Ag). U sistemu celularnog imuniteta. stvarajući tako detritus u centru granuloma.kada TBC bacil bude fagocitovan i liziran.

tuberkulum 6. Proba se čita isto kao Mantoux 3. kutano i perkutano .1ml (3 jedinice) PPD .posle davanja javlja se bleda papula koja nestaje posle 10-15min. to su nereaktori 2. redosled toka je sledeći 1. pomoću metalnog svrdla se napravi skarifikacija na koju se stavi kap tuberkulina. koja se ispoljava opštim simptomima .u upotrebi su sledeći preparati tuberkulina .tuberkulinska mast se stavi na komad leukoplasta i zalepi se na kožu ispod leve klavikule.kod neobične reakcije javljaju se limfangitis. a čita se posle 72h. tada se kolikvirane kazeozne mase mogu isprazniti → TBC kaverna (šupljina) u plućima ili u bubregu. Ako izbije na površinu tela → fistule .. ili ako je data veća doza ili se tuberkulin ubrizga potkožno može doći do fokalne reakcije. na granici volarne i dorzalne strane ubrizga se 0. INTRAKUTANA (MANTOUX) PROBA – najbolja . bule i nekroza.stari tuberkuln .dakle. KUTANA (PIRQUETOVA) PROBA . Induracija promera 5mm ili više znači pozitivan test . kalcifikacija TUBERKULIN I TUBERKULINSKA PROBA . Kod njih je induracija >20mm . kaverna. vezikule.u kožu gornje ⅓ leve podlaktice.prilikom ubrizgavanja tuberkulina može doći do lokalne reakcije sa pojavom ćelijskih infiltrata u koži.PPD – prečišćeni proteinski derivati . edem i induracija. primarna infekcija 2. Pozitivna je ako se na mestu flastera pojave 3 ili više crvenih bubuljica . koja dovodi do promena oko tuberkuloznog ognjišta ili do opšte rakcije. PERKUTANA (MOROOVA) PROBA .tuberkulinska mast – 10% stari tuberkulin u lanolinu .ako je induracija između 0 i 4mm.kasnije može doći do kalcifikacije na mestu nekroze .tuberkulin se može aplikovati intrakutano. u toku 2-3 nedelje razvija se hiperergično stanje 4.na volarnoj strani leve podlaktice.tuberkulin je protein TBC bacila koji dat osobama koje su prethodno zaražene TBC bacilom izaziva alergijsku reakciju (koja se bazira na reakciji Ag-At) . apsces.tuberkulinski test je pozitivan samo kod lica koja su ranije inficirana TBC bacilom ili vakcinisana BCG-om 1.kada apscedirajuće TBC zapaljenje izbije na površinu ili u sistem cevi u organizmu. nespecifično lokalno zapaljenje → primarni kompleks 3. makrofagi → epiteloidne ćelije → Langhansove džinovske ćelije 5. To je slučaj kod osoba sa jako izraženom preosetljivošću (hiperreaktivni).kod pacijenata zaraženih TBC bacilom može se naći negativan test u prealergijskoj fazi ili kod jako oslabljenog imuniteta AKUTNI BRONHOGENI OBLICI TBC . Flaster se skida posle 24h. Kod obične reakcije na mestu uboda nastaje eritem. ožiljak. Proba se čita posle 72h i to palpacijom kože.

zbog čega bolest napreduje u jednom zamahu sve do smrti . koji se nazivaju još i kazeozni. Oko ovih kaverni nema produktivne reakcije ni skleroze kao kod fibrokazeozne ptize. naj češće iz limfnog čvora . čuje se ranoinspirijumsko i ekspirijumsko pucketanje.za razliku od akutnih kazeoznih oblika koji se javljaju kao komplikacije maligne primoinfekcije. anoreksija.Th – antituberkulotici PRIMARNA TBC . često sa primesama sveže krvi – disajni zvuk je izmenjen.primarna TBC nastaje pri prvoj infekciji TBC i daje karakteristi čan primarni kompleks. što ukazuje na tsvaranje kaverni. Obolevaju uglavnom adolescenti. često u srednjim i donjim plućnim poljima .promene se sastoje u brzom stvaranju manjih ili većih infiltrata koji lazeificiraju i kolikviraju. rasutim obostrano. obostrana . ružičasti čvorići koji iščezavaju za 2-3 nedelje).ponekad se javljaju i promene na koži potkolenica u vidu erythema nodosum (okrugli.Rendgen – senke koje odgovaraju ili masovnoj lobarnoj pneumonijskoj infiltraciji ili bronhopneumoničnim ognjištima.u ove oblike. Moguć je i konjuktivitis . i to uvek na novim delovima plu ća .tuberkulinski test je često negativan ..kod kazeozne pneumonije proces se širi per continuitatem iz primarnog ognjišta ili iz kasnije stvorene lezije u plućima. zahvatajući ceo režanj. zamaranje i slab kašalj .u 90% slučajeva primarni kompleks se završava izlečenjem i organizacijom.smrt nastupa obično posle 5-8 nedelja. parenhimskih lezija u plućima (koje se radiološki retko otkrivaju) i uvećanih limfnih čvorova (limfangitis i limfadenitis) u medijastinumu (koje uvek nalazimo na snimku) • lakši oblici primarne TBC . ona je češće lokalizovana desno nego levo. Nastaje kod ponavljanih masovnih infekcija ili infekcija sa virulentnim sojevima bacila. a ovakav povoljan ishod se manifestuje pojavom lakšeg oblika primarne TBC . tj. što ima za posledicu formiranje kaverni nepravilnog oblika.pojava ovih oblika danas je retka. neraspoloženje. re đe starije osobe . Bolesnik iskašljava sluzavo-gnojav ispljuvak. subpleuralno.lakši oblici mogu prolaziti latentno (nezapaženo) ili manifestno.ognjišta su sublobulska ili lobulska.Klinički – početak bolesti je dosta nagao sa ↑ t°C i teškim stanjem.za kazeoznu bronhopneumoniju odgovoran je prodor kolikviranog kazeoznog materijala u bronh. postprimarni kazeozni oblici TBC nisu pra ćeni procesom u limfnim čvorovima .ako se na snimku pluća senka primarnog kompleksa vidi. svrstane su kazeozna pneumonija i kazeozna bronhopneumonija .Dif Dg – stafilokokna pneumonija – bakterijska bronhopneumonija – asfikti čki oblik milijarne TBC . On se sastoji od primarnog afekta. a zatim i susedne režnjeve . sa mnogobrojnim rasvetljenjima (kolikvacija) . usled opšte intoksikacije i kardio-respiratorne insuficijencije . praćeni nekarakterističnim simptomima – ↑ t°C.

SE i Le nemaju značaja .tuberkulinska proba – pozitivna kod nevakcinisane dece od 0-3god.radiološki postoji uvećanje hilusnih čvorova 3. bipolarna senka (primarno ognjište.ako je primarni kompleks kompletan. zahvaćena je grupa čvorova i ovo se naročito sreće kod male dece i dovodi do sledećih simptoma – dispnea..nastaje usled erozije većeg krvnog suda. primarna TBC sa hematogenim širenjem – milijarna TBC . kojima se bacili prenose dalje po plu ćima ili u druge organe . oko koje se nalaze epiteloidne i džinovske ćelije. znojenjem. na mestima zadržavanja bacila. inspiratorni stridor i kašalj.na osnovu načina i puteva širenja primarnog procesa. a na periferiji limfociti.pneumonija može nastati iz primarnog ognjišta ili limfnih čvorova 4. Produktivan čvori ć ima u sredini kazeoznu masu u kojoj se nalaze bacili. veličine 1-5 cm. a drugi senci žlezde . Postoje dva oblika a) akutni (tifoidni) oblik . U daljem toku. Eksudativni čvorić je veći od produktivnog. jer na periferiji ima razvijeniju nespecifičnu zapaljensku reakciju I GENERALIZOVANA MILIJARNA TBC .patoanatomska lezija je milijarni čvorić koji se stvara u intersticijumu. primarna TBC sa bronhogenim širenjem – kazeozna pneumonija .najčešće nastaje kod odojčadi. kašljanjem . vide se okrugla senka primarnog ognjišta. Sve ovo nastaje kao posledica pritiska uvećanih čvorova na bronh. dece i starih i imunodeficijentnih osoba . primarna TBC sa ekskaviranim afektom – primarna kaverna . limfadenitis) – jedan pol senke odgovara senci ognjišta. Veoma uvećani čvorovi mogu dati tmulost ili potmulost u predelu I-IV pršljena i spinalgiju (bol pri pritisku ili kucanju gornjih torakalnih pršljenova) . a histološki se može razlikovati produktivan.kazeifikacija i razmekšanje su praćeni visokom t°C. TBC limfadenitis može dovesti do atelektaze ili provale čvora u bronh → rasejanje . Prodor kazeoznih masa u lumen bronha otvoren je put za bronhogeno širenje .Fizički nalaz – obično negativan (plućno ognjište je malo). primarna TBC sa teškim poremećajima u limfnim čvorovima .bacile treba tražiti u sadržaju želudačnog isperka . zatim monociti i histiociti. eksudativan i mešovit tip.regionalni limfni čvorovi veoma oteknu. limfangitis.nastaje hematogenom diseminacijom velikog broja bacila u jednom zamahu u pluća i druge organe. a takođe proba može postati pozitivna kod starije dece i adolescenata ako je infekcija nastala posle poslednje probe koja je bila negativna • teški oblici TBC . Kompletan primarni kompleks se vidi kao tzv. Klini čka slika i tok su kao kod milijarne TBC u postprimarnoj fazi HEMATOGENI OBLICI POSTPRIMARNE TBC .razmekšanjem kazeoznih masa nastaje primarna kaverna. razlikuje se 1. limfni čvorovi koji su uvećani i trakice koje povezuju ognjište za čvorovima (odgovaraju limfangitisima).karakteristika ovih oblika je što odjednom ili u zamasima nastaje prodor bacila iz kazeoznog ognjišta u limfu ili krv.primarna kaverna ima izgled prstenaste senke 2.

I ovde je moguć meningitis i asfiksija II AKUTNA MILIJARNA TBC PLUĆA . pa je tok bolesti protrahovan i benigni . bronhopneumonija – milijarna karcinoza – zastoj u plu ćima III HRONIČNI I APIRETIČNI OBLICI MILIJARNE TBC . pleuralni oblik – probadanja pri disanju i dispnea. a u terminalnom stadijumu razvija se hiperkapnija i acidoza 2. što se u početku manifestuje hipoksemijom arterijske krvi. centralna cijanoza i suv kašalj. bez kašlja. simetri čno rasuta po celim plućima – tuberkulinska proba je ⊕ (mada može biti i ∅ ) – kod malog broja pacijenata. kao i meningealni znaci (meningitis) . simptomi se povlače za 2-3 nedelje.Dg – oko 10-og dana na snimku se vide sitna zrnasta ognjišta.obično se javlja posle preležane akutne infektivne bolesti. Oko ovih ognjišta razvija se zapaljenski proces u vidu nespecifičnog alveolitisa. Na milijarnu TBC ukazuje izrazita dispnea koja nije u skladu sa malim izlivom .Dg – isključivo radiološka – nalaz gusto posejanih milijarnih ognjišta .u toku generalizovane milijarne TBC.. Ako se le čenje ne preduzme na vreme. Zbog toga čvorići nisu jasno ograničeni. kulturom po Löwensteinu ili inokulacijom zamorčetu . sa temperaturom do 40°C. ponekad i laka centralna cijanoza. a čvorići posle 3-6 meseci (ili pretrpe fibroznu sklerozu. što se na rendgenu vidi kao difuzna fibroza pluća) . jakim znojenjem. Nasuprot bogatom rendgenskom nalazu. moguće su i promene na laringsu. .. u meningealnoj komi zbog asfiksije ili u kaheksiji . porođaja.tok bolesti je nepovoljan.nema stomačnih tegoba (krčanje. bacili se mogu dokazati u stomačnom isperku. operacije. izraženi i simptomi od strane RES-a 1.kod ove TBC nema askultatornog nalaza na plućima .TBC – jezik je bez ragada i ulceracija . Ogroman broj bacila koji je prodro u cirkulaciju fiksirao se u plućima. urinu. prolivi. dok kod tifusa postoji akutni bronhitis sa dosta grubih zvižduka .tifus – kontinua t°C ..dominira dispneja.. asfiktični oblik – visoka febrilnost. najmanje godinu dana b) subakutni oblik .ima slabije izražene simptome i blaži tok. pri čemu se formiraju gusto rasejana milijarna ognjišta.javljaju se kod ponavljanih prodora bacila u krv. Bacili su slabe virulencije. ali se od njega razlikuje .TBC – intermitentna (septična) t°C . dispnejom.TBC – tahikardija prati ↑ t°C . krvi.nasuprot prethodnom obliku.). iz punog zdravlja.. sa kašljem i sluzavo-gnojnim ispljuvkom 3.Dif Dg – akutni bronhitis. Mogu da mu prethode prodromi sa ↑ t°C i poremećajem opšteg stanja.u razvijenoj formi podseća na tifus.zahvaćenost velikog broja alveola ima za posledicu poremećaj razmene gasova na nivou alveo-kapilarne membrane.ako je tok povoljan. već sliveni . Ređe se bolest javlja naglo.Th – antituberkulotici.tifus – bradikardija . dispnea. moguća je hepatosplenomegalija . ovde su pored opštih. faringsu (disfagija i promuklost). smrt nastupa obi čno za 34 nedelje. fizički nalaz na plućima je obično negativan. kataralni oblik – dominiraju znaci akutnog bronhitisa ili bronhopneumonije.

tuberculosis fibrosa diffusa cum emphysemate – razvija se ako su diseminacije bacila u zamasima bile i u druge delove pluća. često i bronhitis 3. dolazi do razvoja emfizema 1. zauzimaju u krvotoku najviše položaje. a isto tako i u vrhovima bubrega. granoulie froide (hladna granulija) – postoji nesklad između dobrog opšteg stanja (apiretični. zato se bacili zadržavaju u vrhovima pluća ili režnjeva. u jednom takvom zamahu može nastupiti generalizovana milijarna TBC sa meningitisom 2.Th – antituberkulotici uklanjaju bacile iz sputuma. zastoj u plu ćima IV FIBROZNI I ULCEROZNI OBLICI TBC .. malaksalost.1.... Postoji emfizem. Objašnjenje je slaba virulentnost bacila ili posebna konstitucija organizma ka stvaranju fibroznog tkiva.još uvek se tačno ne zna da li postprimarna TBC nastaje naknadnom infekcijom TBC bacilima (superinfekcija) ili endogenom reinfekcijom. jajnici. često sa primesama krvi. Prisutne su i pleuralne adhezije 2.Dif Dg – sarkoidoza. Disajni zvuk nad vrhovima je izmenjen. van pluća – seroze.) i bogatog rendgenskog nalaza (gusto rasejane mrljaste senke. Iz sputuma se mogu izolovati bacili.od samog početka naglašeno je stvaranje fibroznog tkiva u ognjištima. brzo zamaranje i oskudna ekspektoracija.. Ako se ne pristupi lečenju. Na rendgenu se vide ognjišta različite starosti. prodrevši u limfne i krvne sudove posle prve zaraze iz primarnog ognjišta. koštano-zglobni sistem. fibrozno promenjena u oba plućna krila. epifiza kostiju. anoreksija.raspravljalo se i o tome zašto fibrokazeozna TBC počinje u vrhovima pluća ili u vrhovima režnjeva – TBC bacili. Većina naučnika smatra da su TBC bacili sposobni da godinama žive u latentnom stanju negde u organizmu i da se pod povoljnim uslovima reaktiviraju . phthisis ulcerofibrosa – nastaje iz prehodna 2 oblika razmekšavanjem grupisanih čvorića i stvaranjem kaverni. Milijarne senke različite starosti vide se naročito u gornjim delovima pluća. Zbog fibrozne induracije plu ća i prisutnih pleuralnih adhezija. Baze su često nepokretne. sem u vrhove. ali se promene na plu ćima ne mogu otkloniti jer su već ožiljne POSTPRIMARNI OBLICI TBC PLUĆA . Emfizem može izazvati teže respiratorne smetnje (hipoksemiju i hiperkapniju) .. tuberculosis miliaris discreta – nakon prodora bacila u krv javlja se t°C do 38°C. dispnea. tuberculosis fibrosa densa – razvija se kao posledica tuberculosis miliaris discreta. simetri čno raspoređene) . bubrezi. 3. milijarna karcinoza. Zato se u ispljuvku nalazi sluzavo-gnojan sadržaj. oštro ograni čena. • FIBROKAZEOZNI OBLICI . Postoje dispnea. hemoptizije. zbog čega je bolest hroni čna. tuberculosis miliaris migrans – kod ponavljanih hematogenih rasipanja može doći i do rasejavanja u druge organe. Moguć je i emfizem (u okolini kaverne).

mada nikad bez prisustva minimalnih simptoma. Tačna procena ovakvih ognjišta (greškom se proglašavaju stara. sa jasno ograničenom donjom granicom (incizura). U početku bolesti nalazi se potmulost iznad grebena lopatice. a bazom prema pozadi. kazeifikacije. u visini srednjeg dela klavikule (infraklavikularno). Prvi stalan znak je tahikardija. a pukoti su jasniji . dijareja. okruglog oblika 2-4 cm.↑ SE. bacili se bronhogenim putevima spuštaju u niže delove pluća. Na PA snimku se vidi kao senka dobro ograničena na dole. Senka (zapaljenje) se povlači posle 3-5 nedelja IV lobitis – obično zahvata desni gornji režanj. temperatura postaje visoka i javlja se sluzavo-gnojno-krvav ispljuvak. Posle 2-3 zamaha (par meseci) nastaje anoreksija. Postoji slika polimorfne bolesti. Na profilnom snimku se vid trouglasta senka. izazivajući ograničen fibrozni pleuritis. neaktivna) moguća je CT. limfocitoza. smrt nastupa za 2-5 godina . loše prema gore. u razli čitim acinusima proces je u razli čitoj fazi bolesti eksudacije. obilnije znojenje. ima mizgled meke senke. bronhografija .kako bolest napreduje širi se potmulost.neophodno je uraditi tuberkulinski test . TBC zapaljenje se može preneti na pleuru. anemija (u kostnoj srži) . induracije i atelektaze . sa lako izmenjenim disajnim zvukom. stvarajući novi klinički oblik – kortikopleuritis – eksudat se posle kraćeg vremena resorbuje ostavljajući senku difuznog izgleda uz ivicu grudnog koša i jasno izraženu crtastu senku od bočne ivice grudnog koša do hilusa. CT. sa vrhom prema hilusu.Komplikacije – zastoj sekreta u kaverni. uslovljeno mehanizmom strujanja vazduha. Promene se sastoje iz ognjišta koja zahvataju ceo acinus.ako se bolest ne leči. nastalo rasejavanjem bacila iz početnog ognjišta. laringsa = EVOLUCIJA NA RENDGENSKOM SNIMKU = I početno ognjište fibrokazeozne ftize (inicijalno ognjište TBC) – predstavlja skup (konglomerat) sitnih ognjišta koja se nalaze neposredno ispod kupole pleure u plućima.bolest se ispoljava u zamasima između kojih postoje remisije. tj. na PA snimku. dok je vrh pluća netaknut. lak zamor i znojenje). veli čine oko 1cm (nadključni predeo). kolikvacije. bubrega. sadržaj se iskašlje i ostaje tzv. Moguća posledica je skleroza režnja → atelektaza. bris grla. Ubrzo nastaje nesanica. fibrozne inflitracije. kaheksija . kašalj (suv). želudačna lavaža (zasejavanje po Löwenstein-u) II rani infiltrat – tuberculosis pulmonum congestiva – je već sekundarno ognjište. subfebrilne temperature. Na PA snimku se vidi homogeno zasenčenje režnja. ’’rana kaverna’’ III segmentitis – perifokusne reakcije oko kazeozonodusnih ognjišta koja zauzimaju čitav segment ili više segmenata.početni simptomi su blagi (bledilo lica. promuklost. bronhoskopija. Ovo je veoma opasno stanje . krvi i zemljine teže . ispljuvak.iz učaurenih ognjišta u vrhovima pluća (ispod zadebljale apikalne pleure) ili iz vrhova režnjeva. U roku od 2-4 nedelje razmekša se. infekcije pluća – eksudativni pleuritis – TBC creva.. psihi čke smetnje.perkutorno se dobija suženo Kröningeovo polje (zbog zadebljale pleure na vrhu). kada se osoba oseća dobro. Vremenom. a između dva zahvaćena postoji nezahvaćen acinus.rendgen. praćeni ponekad kasnim inspirijumskim pucketanjem – ’’alarmirajuća zona’’ (bitno za ranu dijagnostiku) .

m.istovremeno se daje i piridoksin (vit B6) zbog perifernog neuritisa . U svaku kombinaciju obavezno ulazi IZONIAZID .. Pregledi se ponavljaju i tokom terapije. a afebrilni 10-18h b. neuritis. higijena. IZONIAZID – najefikasniji lek . najbolje 3. obavlja se u toku prva 3 meseca terapije 2x mesečno.antituberkulotici se moraju davati udruženo – najmanje 2. alergija. često je srasla dijafragma. Opasno stanje .kultura sputuma i stomačnog isperka na Kohov bacil. nastaje emfizem. da bi se obnovilo tkivo razoreno TBC-om).Neželjeni efekti – hepatitis. verovatno se radi o sojevima bacila koji su rezistentni na lekove. ishrana – TBC pacijentu treba dati više belančevina životinjskog porekla (zbog esencijalnih AK. kineziterapija (švedska gimnastika). Lečenje se sprovodi svakodnevno. a posle 2 meseca 15mg/kg/dan . obavezno se ispituju funkcija bubrega i jetre. atralgije. a kasnije 1x mese čno .Neželjeni efekti – prolazno oštećenje vida. mirovanje u postelji – za vreme ležanja smanjuju se potrebe organizma za O2. II.Dif Dg – apsces pluća. febrilnost. Davati i vitamin C c..v.bolesnik uzima celu dnevnu dozu leka odjedanput. vida. Započetu kombinaciju lekova treba menjati samo ako se javi toksičnost ili alergija -ako se i pored terapije. Ovim se postiže maksimalna koncentracija leka u krvi i izbegavaju teže digestivne smetnje. još najmanje godinu dana pošto se postigne sterilizacija sputuma (metoda po Löwenstein-u) . a ponekad i više zajedno. Postoje brojna rasejanja. ETHAMBUTOL – 25 mg/kg/dan. STREPTOMICIN – 15mg/kg/dan i. sluha. većina pacijenata obi čno više nije zarazna. ANTITUBERKULOTICI .pravilo je da pacijent prva 4 meseca lečenja provede u bolnici. tuširanje. jedanput mesečno .posle 4 meseca. smanjuju se respiratorne ekskurzije. Takve lekove treba zameniti novom kombinacijom. .doza – 5-10mg/kg/dan per os ili i. psihoze. ciste – karcinom pluća – pneumonije LEČENJE TBC HIGIJENSKO-DIJETETSKE MERE a. bacilarnost održava duže od 6 meseci. pa se umesto 3.Neželjeni efekti – nadražaj CNS-a. smanjuje se plućni MV krvi (a tako i resorpcija toksičnih materija iz TBC procesa u krv). a ostalo vreme u zavisnosti o kom se režimu radi – kući) . Teži (febrilni) bolesnici leže svih 24h. RIFAMPICIN (Rifadin) – doza 600 mg/dan per os .Kontraindikacije – epilepsija. najbolje ujutro. pod nepovoljnim uslovima. alergija 4. I.pacijentu treba objasniti da je za ozdravljenje najvažniji period od prva 4 meseca lečenja antituberkuloticima. oboljenja jetre 2.pre terapije. . Na vreme treba ispitati osetljivost bacila na lekove .V ekstenzivna ftiza – može da nastane iz svakog od navedenih oblika. uzimaju 2 leka (obavezno izoniazid) do kraja terapije 1. purpura (kontrola transaminaza i bilirubina) 3. periferni neuritis – hepatitis (pratiti bilirubin i transaminaze) .

ali imaju očuvana Ag-ska svojstva . svaki drugi dan . krvarenja. žuči i glicerola. pomažu resorpciju pleuralnog izliva. eritromicin.Komplikacije TBC – ožiljak na mestu kaverne – fibroza pluća – atelektaza.kortikosteroidi (prednison – 30mg/dan. vibramicin) se mogu davati sa drugim antituberkuloticima u prvih 10 dana.Neželjeni efekti – psihoze.m. segmentoktomija ili klinasta resekcija) BCG VAKCINACIJA . suzbijanju alergije na antituberkulotike.. VIOMICIN – 1-2g/dan. koje su hranjene na podlozi krompira.primenjuje se resekcija obolelih delova pluća (pneumonektomija – odstranjivanje celog plućnog krila. hiperurikemija. davati i vit B6 7. jetri.. PAS (para-amino-salicilna kiselina) – 150-200mg/kg/dan .. Čvorići se formiraju i u plućima. nefrotoksi čan je (maksimalno se daje 90 dana) 5. Promene na koži se formiraju u ožiljak nakon 8-10 meseci..ne davati ga sa psihoaktivnim supstancama i alkoholom 10. naročito febrilnim pacijentima ..5-1g i.) ne treba ga davati duže od 6 meseci.BCG vakcina sadrži žive TBC bacile bovinog tipa. lobektomija – režanj pluća. pleuritis.Neželjeni efekti – oštećenje sluha.75-1g/dan .. creva.pod dejstvom BCG na mestu uboda formira se specifičan granulom u vremenu od oko 3 nedelje posle uboda. Zbog mogućih štetnih efekata na nervni sistem. pa se doza smanjuje) mogu biti efikasni kod sprečavanja stvaranja fibroze i bronhiektazija.zbog toksičnosti (hepatotoksičnost. – meningitis III.dobar. jer sprečava pojavu rezistencije . i koje su 230x presađivane. 6 nedelja. i nestaju posle 6 meseci . fibrotoraks.. slezini.hepatotoksičan i ototoksičan 8. empijem.. suicidi. emfizem – plu ćna insuficijencija – komplikacije na pleuri – srasline.Neželjeni efekti – izaziva depresiju i parestezije 6. ima slabije dejstvo 9. ETIONAMID – 20mg/kg/dan per os . limfnim čvorovima. CIKLOSERIN – 0. – laringitis – enterokolitis – TBC bubrega. cikloserina.efikasniji od streptomicina. Izuzetak predstavlja krvarenje iz kaverni i velike lezije ispunjene kazeoznim masama (tuberkulomi) . konvulzije . piopneumotoraks.odluka o hirurškom lećenju donosi se kada se terapija koja je trajala 6-12 meseci pokaže neuspešnom.. PIRAZINAMID – 30mg/kg/dan per os .i drugi tetraciklini (geomicin. KANAMICIN – 0. Po prestanku davanja kortikosteroida može ponovo doći do infiltracije u plućima i pleuralnog izliva . viomicina . HIRURŠKO LEČENJE TBC . Te bakterije su apatogene za čoveka. nesanica.

osim centranih delova nad dijafragmom.frenikusa .) . Provali se i ostavi krastu. snabdevaju svojim završecima interkostalni nervi.bolne nadražaje sa parijetalne pleure bolesnik može tačno da lokalizuje na odgovarajućem delu torakalnog zida. pleure. Nakon 5-6 sedmica javlja se čvorić. koji može da se provali. erythema nodosum i afebrilni plućni infiltrati .pleura je mezodermalna. Na mestu uboda se formira bula promera 6-8mm. pleuralna tečnost se filtrira na parijetalnom listu u pleuralni prostor (osmotski + hidrostatski = 0. virusi) . Eksudat može biti serozan. fibrinozan.neoplazme (Ca bronha. bakterije... izliv više ne liči na plazmu. Kod eksudata. eksudat – prati zapaljenske procese. Bolni nadražaji sa centralnog dela dijafragmalne pleure se prenose u frenikus u leđa. U normalnim uslovima. koji se poveća. Negativan pritisak između dva lista pleure varira u inspirijumu i ekspirijumu PLEURALNI IZLIV .1ml..015 . za razliku od transudata. Ređe se javlja hladni apsces.tečnost koja se u maloj koli čini nalazi između dva lista pleure stvara se i resorbuje u istoj meri.pre vakcinacije se moraju razdvojiti tuberkulin pozitivne i negativne osobe.predstavlja povećanu količinu tečnosti u pleuralnom prostoru. Alergija i imunitet se javljaju 6-8 nedelja posle vakcinacije. a parijetalnim listom iznutra grudni koš.BCG se daje intradermalno. gnojan ili hemoragičan TRANSUDAT proteini < 25 g/l gustina 1. 018 . 0. bez obzira na vrstu . Pozitivna je znak uspeha BOLESTI PLEURE . Obavezno je 2 meseca posle vakcinacije uraditi tuberkulinsku probu. Parijetanu pleuru.dobro data vakcina daje u 80% slučajeva dobru zaštitu u trajanju od 10 god. Visceralna pleura nema nervnih završetaka (ne postoje bolni nadražaji).kod veće date količine vakcine ili kod subkutanog davanja mogu se javiti komplikacije u vidu regionalnog limfadenitisa. i sama pleura je zahvaćena zapaljenskim procesom – postoji povećana propustljivost kapilara. Ubada se u kožu nadlaktice. dobije ljubičast izgled. serozna membrana koja svojim visceralniim listom obavija režnjeve pluća. i ako treba daje se hemioprofilaksa (5mg/kg izoniazid) . Iza nje ostaje ožiljak . transudat – nastaje usled poremećaja hidrostatskog i osmotskog pritiska.9kPa). Samo se negativne osobe vakcinišu.konstriktivni perikarditis EKSUDAT proteini > 30 g/l gustina 1. Neophodna je kontrola. a sa perifernih delova dijafragmalne pleure se preko interkostalnih nerava prenosi u abdomen . na granici gornje i srednje ⅓.kongestivna srčana insuficijencija . Hiperreaktore izdvajamo iz spiska i pratimo. dijafragmu i medijastinum. sa spoljne strane.infekcije (TBC. dok pleura nad centralnim delom dijafragme dobija nervne završetke od n. Tečnost se iz pleuralno prostora apsorbuje preko visceralne pleure (osmotski + hidrostatski = 1kPa) ⇒ transudat nastaje usled ↑ hidrostatskog ili ↓ onkotskog pritiska 2.deli se na: 1.

perkutorno se čuje potmuo ili tmuo zvuk.kod velikih izliva dolazi do proširenja hemitoraksa i pomeranja srca i medijastinuma na suprotnu stranu .lateralni dekubitus – u ekspirijumu se vidi horizontalna homogena senka duž zida toraksa .ciroza jetre sa ascitesom . Samo sveži izlivi imaju gornju granicu konkavnu.nakon punkcije analizira se uzročnik. bakterijske i virusne infekcije • hemoragičan – tumori. pleuralni izliv se manifestuje istim kliničkim i radiografskim znacima .peritonealna dijaliza . Obi čno se nalaze preko cele površine pluća u vidu čaure ili multiplih plakova ..i piotoraksa i pneumokonioza (azbestoza.. u vidu proboda. koji može biti • serofibrozan – TBC.) ili medijastinalne fibroze.subdijafragmalni apsces . Kod tumora parijetalne pleure bol je konstantan. fremitus je oslabljen. profilu ili lateralnom dekubitusu (< 250 ml) . kostofrenični ugao gubi oštrinu (postaje zaravnjen ili tup).. Može da izazove teške metaboličke poremećaje. pleuralna punkcija za utvrđivanje prirode eksudata. pio. antibiotici .INKAPSULIRANI IZLIVI nastaju bilo gde u pleuralnoj duplji gde postoje adhezije između 2 lista ili su posledica pleuritisa.INTERLOBARNI IZLIVI (najčešće lokalizovani u desnoj horizontalnoj incizuri) su eliptičnog oblika (vide se na kosim snimcima pluća) i posledica su dekompenzacije srca (tzv.povrede . silikoza. Tečnost li či na mleko i sadrži 10-40 g/l masti. Nastaje zbog opstrukcije ductusa toracicusa (imfomi.nefrotski sindrom (hipoalbuminemija) .rendgen – radi se u PA (> 250 ml). ultrazvuk.opstrukcija gornje šuplje vene .bez obzira na etiologiju.plućna embolija .. Bol je oštar.idiopatski izlivi.ili hematotoraksa .radi postavljanja dijagnoze bitne su ranije istorije bolesti (pošto se pleuralni izliv javlja kao komplikacija drugih oboljenja) . Ona postaje nepravilna (obrnuto slovo S) kod izliva u resopciji . Gore tečnost ostavlja infraklavikularno polje smanjene prozračnosti.. RA) . Dispneja se pojavljuje kada pleuralni izliv mehanički sprečava ventilaciju i zavisi od zapremine eksudata i prethodnog stanja pleure . a intenzivan u dubokoj inspiraciji. ali svetlije od senke izliva – „“pleuralni prozor“.perinefritiki apsces . Ca bronha.. hemato..HILOTORAKS – prestavlja pojavu hiloznog sadržaja u pleuri.PA položaj – prividno podignuta dijafragma. .fizikalni nalaz – hemitoraks sa izlivom nema respiracije.PLEURALNE KALCIFIKACIJE obično nastaju posle TBC.kolagenoze (LE. gornja granica izliva je konkavna (do II međurebarnog prostora).Dg – radiografija.). CT. Leči se hirurški . disanje je oslabljeno do nečujno. bronhoskopija i bronhografija. traume toraksa • gnojan – piogene i anaerobne bakterije .najčešći simptomi su BOL i DISPNEJA. minimalan pri mirnim respiracijama. fantom tumori). Na gornjoj granici izliva (ElizDemonzjeova linija) može se čuti pleuralno trenje . Nestaju posle terapije kardiotonicima .Th – pleuralna punkcija. infarkt plu ća. određuje antibiogram i terapija .

dispnea. cijanoza. coli. gust.Rendgen – pneumotoraks se vidi kao avaskularno polje pojačane prozračnosti. dijafragme.EMPIJEM PLEURE .neadekvatna drenaža dovodi do prelaska empijema u hronično stanje – empijem kod koga dolazi do zadebljanja pleure sa perzistentnom gnojnom sekrecijom (leči se hirurški) .ispod avaskularne svetline vidi se homogena senka tečnosti sa oštrom.predstavlja prisustvo gasa (vazduha) u pleuralnom prostoru . noćno znojenje. Kohov bacil. pluća. proteini >30 g/l.analiza disajne funkcije pokazuje da je ↓ VC pluća . medijastinum potisnut na zdravu stranu . usled poremećaja hemostaze i nekontrolisanog davanja antikoagulanata . horizontalnom granicom HEMATOPNEUMOTORAKS .. ↑ t°C.u zahvaćenom hemitoraksu se nalazi timpanizam sa oslabljenim disanjem i pooštreno disanje sa suprotne strane . Međurebarni prostori su prošireni.kod potpunog pneumotoraksa.rendgen – izliv u pleuri . Naj češće ga uzrokuju stafilokok.askultacija – oslabljeno ili nečujno disanje.TRAUMATSKI – nakon povrede parijetalne ili visceralne pleure . groznica. tmuo zvuk . Najčešće nastaje infekcijom iz pluća. mada može nastati i iz ekstrapulmonanih žarišta (osteomijelitis rebara. mršavljenje . E. pseudomonas..predstavlja pneumotoraks komplikovan izlivom .Simptomi – torakalni bol.).perkusija – potmuo..nastaje usled povrede krvnih sudova torakalnog zida.punkcija – gnojan.. transfuzije HEMATOTORAKS .Th – interkostalna drenaža (posle 10-ak dana dolazi do potpune reekspanzije pluća) HIDROPNEUMOTORAKS . klebsiela. . smrdljiv eksudat.palpacija – oslabljen fremitus .pleuralna punkcija → krvav sadržaj .Th – antibiotici + evakuacija eksudata PNEUMOTORAKS . prečaga spuštena. perforacija ezofagusa.predstavlja prisustvo gnoja u pleuralnom prostoru.pneumotoraks može biti otvoren ili zatvoren (u zavisnosti da li je defekt (fistula) otvoren). hemitoraks je proširen i produbljen. anoreksija. anemija . potpun ili parcijalni . koje je od kolabiranog pluća odvojeno ’’linijom pneumotoraksa’’ (tangencijalno pogođena visceralna pleura) . pucanjem emfizemskih bula. apsces jetre. uzočnici se otkrivaju zasejavanjem .Th – torakotomija. dominiraju PMN. na granici čujnosti pleuralno trenje . medijastinuma.. . ventilni (fistula se otvara/zatvara).inspekcija – odsutne respiracije u zahvaćenom hemitoraksu .SPONTANI – nastaje ulaskom vazduha iz bronhija u pleuru kroz defekt na visceralnoj pleuri..

Tumor se širi per continuitatem. benigni lokalizovani mezoteliom – u 50% slučajeva asimptomatski. krvarenja iz velikog krvotoka progrediraju . sarkomatozne.neuroblastom . mešovite i anaplasti čne.neurofibrom . medijastinum i dijafragmu.vena cava sup.ciste . thoracicusa .na osnovu morfološke slike mogu se podeliti na epitelijalne.mezotelne ciste . liposarkom . glave i ramenog pojasa (Stockesova pelerina) . ponekad želatinozan usled prisustva hijaluronske kiseline koje luče tumorske ćelije) .neurinom . kašalj i gušenje. maligni lokalizovani mezoteliom – česte su nekroze i hemoragije.lipom. → zastoj u predelu vrata. difuzni mezoteliomi – često nastaju kod udisanja azbesta.ciste timusa .limfom . stridor. gušenje i gubitak telesne težine. Latentni period je veoma dug. kosti.paratireoidni adenom . Troše velike količine Glu → hipoglikemija. promuklost.. citostatici TUMORI MEDIJASTINUMA (h) PREDNJI MEDIJASTINUM SREDNJI ZADNJI .Th – hirurško uklanjanje lokalizovanih tumora – parcijalna resekcija torakalnog zida (ako je zahva ćeno rebro).teratom .daje fizikalne nalaze kao i drugi izlivi.postepeno se razvija kompresija pluća → dispnea .timom . Hematogeno se širi u pluća. naročito plavog azbesta. krokodolita. okolni plu ćni parenhim.limfangiom .feohromocitm .dok krvarenja iz pluća imaju tendenciju spontanog zaustavljanja.aberantna struma .. U drugih 50% javljaju se bol u grudima.. Vide se kao jasno ograni čene. urasta i u torakalni zid. praćene pleuralnim izlivom. jetru. prognoza je loša – kod malignih difuznih tumora – zra čenje.traheja i veliki bronhi → dispnea. okrugle ili lobularne senke 2.ciste d.simptomi tumora poti ču od kompresija na razne strukture .Th – pleuralna punkcija (manji izlivi) – interkostalna drenaža (veći izlivi) uz blagu trajnu aspiraciju – odstranjivanje koaguluma TUMORI PLEURE (h) .primarni tumori – MEZOTELIOMI – znatno ređi od metastaza 1. atelektaza .limfom . srce. Loše su prognoze 3. Tumor opkoljava plućno krilo i potiskuje parenhim. Simptomi su bol u grudima. bubrege. Pleuralna punkcija → krv . Limfogeno se širi u limfne čvorove toraksa i vrata. iznosi oko 40 god.ovi tumori se vide kao policikli čne senke na lateralnom zidu toraksa.Dg – biopsija pleure .fibrom. fibrosarkom . kašalj. Redovno postoji pleuralni eksudat (često hemoragičan. Iako je histološki benigni tumor. . Prognoza je loša .

ductus thoracicus → hilotoraks .Etiologija – pušenje.. ponavljane infekcije 2. CT. bronhitis. citostatici TUMORI PLUĆA (h) I BENIGNI TUMORI 1.n. nikl) – virusi. ekstrapulmonalni intratorakalni • pritisak na n. Ostali se na snimku vide kao ograničene senke. bronhopulmonalni – torakalni bol.n. brzo infiltrira neurovaskularne strukture ramena → pririsak na pl. ožiljci od TBC i druge bolesti – hronični bronhitis – genetski faktori .ezofagus → disfagija . neurofibrom. hemoptizije. UZ bronha. NMR. u VI-VII deceniji života . 4. polipi. adenomi. Radi se resekcija . arsen. limfocitom • intrabronhijalna lokalizacija – dovode do iritacije bronha → KAŠALJ..Th – hirurška + zračenje.Simptomi – mogu se podeliti u pet grupa 1. fibrom. industrijski kancerogeni (azbest. vagus → povraćanje. frenicus → paraliza dijafragme . leiomion. epitelni tumori – papilomi. hamartomi – najčešći 2. Hamartom se dokazuje nalazom kalcifikacija. kašalj. Brachijalis → bol u ruci i ramenu koji je intenzivan • osteoliza zadnjih okrajaka prva 3 rebra – vidi se kroz senku tumora • Pancoast-Tobias sindrom . mezenhimski tumori – lipom. 3. frenikusa • ako je tumor lokalizovan u vrhovima pluća i pozadi. Leči se odstranjivanjem bronhoskopijom ili laserom • intrapulmonalna lokalizacija – tumori veći od 3-4 cm → DISPNEJA pri naporu.simpatički lanac → Hornerov sindrom .najčešće se javlja kod muškaraca. bronhiektazije. limfoindni tumori – plazmocitom.Dg – rendgen... arteriografija – perkutana aspiraciona biopsija iglom (histologija) . Kasnije dolazi do opstrukcije bronha → atelektaza. pušača. poremećaj srčanog ritma .mogući su recidivi II MALIGNI TUMORI 1. KARCINOM BRONHA .. Dijagnoza se postavlja bronhoskopskim isečkom.Klasifikacija – planocelularni karcinom – adenokarcinom – gigantocelularni karcinom – mikrocelularni karcinom – bronhoalveolarni karcinom . rekurens – promuklost • pritisak na simpati čke ganglije – Hornerov sindrom • pleuralni izliv • paraliza n.

hemioterapja. karcinom bronha se deli na 1. tromboze. DIK • anemija. ve ć sa znacima a) nepotpuna opstrukcija bronha → emfizem ili pneumonitis b) potpuna opstrukcija bronha → atelektaza 2. miosarkom.. nadbubreg. prostaglandini. bradikinini) – mučnina. crvenilo i edem lica. pankreas) i limfogenim putem . oligurija • polni hormoni – ginekomastija. SARKOMI PLUĆA . limfo.i retikulosarkom 3.u pluća dolaze per kontinuitatem. suzenje. kostiju i lobanje za metastaze . tumorski markeri – bronhoskopija i brohografija. skelet. pankreas. leukocitoze. zračenje. sa mogućim kalcifikacijama. METATAZE U PLUĆIMA . paraneoplastični sindrom – nastaje usled lučenja hormona od strane tumora • ↑ ACTH – Cushingov sindrom • karinoidni sindrom (ACTH. CT.i makronodusne senke – milijarna karcinoza (podseća na milijarnu TBC).rendgenološki se metastaze najčešće vide kao homogene pečatne kružne senke (“topovska đulad“) razli čite veličine.fibrosarkom. mala karlica. snimci abdomena. distalno od tumora) i MALIGNA KAVERNA (nastaje raspadanjem tumorskog tkiva usled nekroze) . ekstratorakalne hematogene metastaze – pluća. Limfogene metastaze daju sliku . kolon. tiroideje. dojke. PERIFERNI TIP (25%) – sa lokalizacijom u perifernim bronhijalnim granama. bubreg. Tumor se može širiti zrakasto (corona radiata) ili kao trakast izdanak (“mišji rep“) . bubrega. hipertenzija.. CENTRALNI TIP (75%) – sa lokalizacijom u glavnim. atrofija testisa... bubrežne promene. lobarnim ili segmentnim bronhijama. • miopatija. kaheksija . 5. Senka je nehomogena. vrat.. neuropatija.. . sklerodermija • migrirajući tromboflebitis. hematogenim (sistemom šupljih vena – glava.Th – hirurško lečenje. ultrazvuk. Vidi se kao solitarna kružna senka na periferiji ili u projekciji hilusa (periferni tip Ca sa centralnom lokalizacijom). hondrosarkom.radiografski.moguće evolucije Ca bronha su KANCERSKI APSEC (razvija se na atelektatičnom područjU. abdomen i sistemom vene porte – želudac. simptomatska 2.najčešće su metastaze iz GIT-a.3.. encefalopatija • Acantosis nigricans. nespecifični simptomi – mršavljenje. prostate. gonada. dispneja. Druga mogućnost u mikro.Dg – rendgen.TNM klasifikacija – T0 – nema tumora – T1 – lokalizovan i mali tumor (do 2cm) – T2 – lokalizovan i veći tumor (od 2cm) – T3 – tumor infiltruje okolinu – T4 – tumor se širi – N0 – regionalni limfni čvorovi se ne palpiraju (ili nisu uvećani) – N1 – regionalni limfni čvorovi su uvećani i pokretni – N2 i N3 – regionalni limfni čvorovi su fiksirani – M0 – nema udaljenih metastaza – M1 – ima udaljenih metastaza . 4. angiosarkom. povraćanje. Na PA snimku se ne prikazuje direktno. jetra. imunoterapja. mozak. MMR.traže se primrni tumor i metastaze . drhtanje..

zastoj u plućima.lymphangitis carcinomatosa – mrežast izgled intersticijuma. tvrd → alveokapilarni blok → alveolarna disfunkcija i respiratorna insuficijencija (kao glavna odlika ovog oboljenja) . i oba dovode do smrtnog ishoda za 6 meseci.). tvrdi metali (kobalt.. tj.predstavlja hronično. stvarajući postokluzijski emfizem ili potpuni kolaps pluća . a u kasnom stadijumu se vide saćasta pluća IDIOPATSKA PLUĆNA FIBROZA (syndroma Hamman-Rich) . 4-6 godina .bolest može proticati kao • akutna – za nekoliko dana ili nedelja dovodi do smrti • subakutna ili hronična – evolucija traje 2-20 godina ..promene nastaju usled hroničnog inflamatornog procesa započetog imunim kompleksima. po pravilu sa subakutnim plućnim srcem . nalaz sličan bronhopneumoniji (subakutni). farmerska pluća.na osnovu histološko-topografske lokalizacije mogu se izdvojiti tri tipa fibroze 1. perilobulusna fibroza – novostvoreno vezivno tkivo oko lobulusa 3. poliartritis nodosa. kao i krvne sudove pluća. hemosideroza. zapaljenske – hronična milijarna TBC. komponentu plućnog parenhima.poremećaj ventilacije u plućnim fibrozama ima restriktivni tip što se ogleda u smanjenju VC i drugih plućnih volumena . Na taj način zid alveola postaje deblji.Th – hirurško PLUĆNA FIBROZA .Simptomi – dispneja. perialveolarna fibroza – proces strogo lokalizovan u zidu alveola 2. intesticijske pneumonije. tj. plućna hipertenzija..postoje subakutni i hroni čni oblik. ↑ t°C.često se vide i pleuralni izlivi .. zračenje. već sindrom karakterisan određenim anatomskim. III PLUĆNE FIBROZE NEPOZNATE ETIOLOGIJE – sarkoidoza. koji je usmeren na nepoznate Ag. multiple plućne embolije..fibroza pluća nije etiološki definicana bolest. syndroma Hamman-Rich IV SAĆASTO PLUĆE . okludira ih. nezapaljenske – pneumokonioze (silikoza..) II PLUĆNE FIBROZE U OPŠTIM OBOLJENJIMA – sklerodermija. bronhiolitisna postokluzijska fibroza – proces zahvata terminalne bronhiole. SLE. mikoze (histoplazma.. 2. alveolarne duktuse. terminalne bronhiole. berilioza. funkcionalnim i rendgenskim promenama I PLUĆNE FIBROZE POZNATE ETIOLOGIJE 1. azbestoza). nodularne promene veličine 3mm kao milijarne senke ili veće.predstavlja oboljenje plućnog intersticijuma gde promene zahvataju alveole. Imunološki mehanizmi (faktori koje otpuštaju alveolarni makrofagi) stimulišu fibroblaste i dolazi do proliferacije u zidovima alveola → fibroza .rendgen – u ranom stadijumu na PA snimku se vidi “slika mutnog stakla“. volfram. Ukoliko bolest ima spor razvoj mogu se javiti maljičasti prsti i hronična dispneja . To je progresivan proces sa nakupljanjem zapaljenskih elemenata u zidu alveola koga postepeno zamenjuje vezivno tkivo stvarajući fibrozu. linearne promene – retikularni crtež. progresivno oboljenje nepoznate etiologije . RA..

plućnim infiltracijama. asimptomatski – kod ⅔ pacijenata 2. tonzilama . bronhografija.očne promene . Langhansovih i T4. biopsija plu ća . Naj češće se manifestuje bilateralnom hilarnoma adenopatijom. atralgije.. Određivanje transferfaktora za CO2 takođe je veoma koristan parametar . Takođe je povećana aktivnost ACE iz seruma .cistične promene na kostima. obi čno kod mlađih osoba. suv kašalj.Dg – radiografija. Bolest se odlikuje prekomernom aktivacijom T-helper Ly. Za razliku od TBC u centru ne postoji kazeozna nekroza. bubregu .periferna limfadenopatija . vanplućnim adenopatijama. umor. ↑ T4 Ly u bronhijama . hiperkalcemija. ↑ ACE. akutni oblik – ↑ t°C. azatioprin SARKOIDOZA .sarkoidoza je rezultat poremećenog imunog odgovora na razli čite Ag.Histologija – supstrat čini GRANULOM sastavljen pretežno od epiteloidnih. očnim i kožnim lezijama . Granulomi mogu dovoditi i do opstruktivnih smetnji.EKSTRAPULMONALNE LOKALIZACIJE SARKOIDOZE .koštana srž (blaga anemija i trombocitopenija) .predstavlja multisistemsku bolest nepoznate etiologije.postoji hipoksemija. anoreksija.helper ćelija.promene na laringsu. na rendgenu se vidi bilateralna hilarna adenopatija.granulomi u slezini. jetri.kožne promene (Erythema nododsum) . hronični oblik – sporo se razvijaju respiratorni simptomi i u 10-20% slučajeva vodi u progresivnu fibrozu pluća . RV i TLC). biopsijom se mogu naći granulomi • stadijum 1 – bilateralna hilarna adenopatija • stadijum 2 – uvećane hilarne žlezde + promene u plućnom parenhimu (fine trakastomrežaste promene do krupnijih senki nalik metastazama) • stadijum 3 – samo plućne promene bez adenopatije • stadijum 4 – ireverzibilna fibroza .podela sarkoidoze prema radiološkim karakteristikama • stadijum 0 – nema radiografskih promena. biopsija pluća i limfnih čvorova (bronhoskopija).Th – kortikosteroidi. Periferni deo čine T8-supresori i makrofagi ograničeni spolja fibroznim tkivom. hiperaktivnošću B-ćelija i cirkulišućih imunih kompleksa. facijalisa .funkcionalni poremećaj pluća je tipičan za restriktivnu insuficijenciju ventilaciju (smanjenje VC. atralgije . ciklofosfamid.CNS – paraliza n. Može biti prisutan i Löfflerov sindrom (atralgije + Erythema nodosum) 3. a vremenom se razvija i hronično plućno srce .diabetes insipidus .sarkoidoza može proticati u tri oblika 1.Dg – radiografija. Ako je oštećenje organa toliko veliko da normalna arhitektura ne može da se povrati onda nastaje fibroza .Etiologija – infektivni i neinfektivni agensi??? (imunološka bolest) . mialgije.

imunosupresivi (metotreksat. pleuralni bol. 150-200mg/dan .na radiografiji vidimo solitarne ili multiple čvorove (1-10cm) koji pokazuju tendenciju kavitaciji . hemoptizije. generalizovani vaskulitis 3.kožne ulceracije.posle ulceracije na sluzokoži nosa. promene na oku i uhu .Th – pronison. Prate ih opšti simptomi – slabost. sinuzitis i znaci diseminovanih bronhopneumoničnih ognjišta . nekrotizirajući granulomi respiratornog trakta 2. gubitak težine .Th – kortikosteroidi (pronison). uporni kašalj. imuran) WEGENEROVA GRANULOMATOZA 1. atralgije.. proteinurija i progresivna HBI . 40mg/dan – azatioprin.bolest počinje subjektivnim simptomima respiratornog trakta – rinoreja. naro čito kod mlađih osoba (do 30 godina) .Etiologija – imunološka (imuni kompleksi) . fokalni nekrotizirajući GN . epistaksa.bubrezi – hematurija. ↑ t°C.akutna sarkoidoza ima bolju prognozu.

BOLESTI ORGANA ZA VARENJE .

divertikuli jednjaka 3. komplikacije ulkusa 12. iritabilni kolon 24. refluks ezofagitis 4. benigni tumori pankreasa 34. maligni tumori pankreasa – karcinom pankreasa 35. sindrom loše apsorpcije 21. tumori želuca 15. hronični apendicitis 29. Kronova bolest (regionalni enteritis. hijatus hernije 5. Zollinger-Ellisonov sindrom 16.1. benigni tumori tankog creva 25. akutni pankreatitis 32. tumori ezofagusa 6. akutni apendicitis 28. terminalni ileitis) 18. divertikuloza kolona 23. bolesti usta i ždrela 7. hronični gastritis 9. duodenitis 17. komplikacije operisanog želuca 13. akutni ulkus (stres ulkus) 11. hronični pankreatitis 33. ahalazija 2. eksudativne enteropatije 22. ileus 27. peritonitis . akutni gastritis 8. maligni tumori tankog creva 26. ulcerozni kolitis 19. benigni tumori debelog creva – polipi 30. krvarenje iz GIT-a 14. kolitisi 20. karcinom debelog creva 31. ulkus želuca i duodenuma 10.

recurens dolazi do promuklosti) 3.Simptomi – disfagija. dispneja. nema peristaltike – 2. promuklost. a u kasnoj fazi mršavljenje . regurgitacija. enoftalmus) 2. okultna krvarenja 4.disfagija je paradoksalna – lakše guta čvrstu nego tečnu hranu (za razliku od karcinoma) . endoskopski – ezofagogastroduodenoskopija .predstavlja neuromiši ćni poremećaj zida jednjaka (degeneracija Auerbach-ovog pleksusa) ⇒ prekid peristaltike. regurgitacije (vraćanje sadržaja u usta.Komplikacije: 1. KOMBINOVANI (epifrenični) – abdominalni. metaholinski test – bolesniku se daje i. često je udružen sa ahalazijom ili hijatusnom hernijom . Uglavnom je asimptomatski i otkriva se slu čajno 3. TRAKCIONI (epibronhijalni) – torakalni. striktura zbog ulkusa . hipertonus donjeg ezofagealnog sfinktera i posledična dilatacija proksimalnog ezofagusa (megaezofagus). bol iza sternuma.Dg – radiološki snimak .Simptomi – disfagija. dok se kod gorušice sadržaj nikada ne vraća u usta). PULZIONI (Zenkerov) – cervikalni. sklerodermija.Th – kašasta hrana. Otežan je prolazak hrane u želudac . kašalj. ulceracije.AHALAZIJA .m.Dif Dg – stenoza usled karcinoma. 3 min nakon injekcije kod ahalazije nastaju tetani čke kontrakcije iznad suženja (ova reakcija izostaje kod organskih stenoza – karcinom) – 3. radiološki – proširen jednjak glatkih ivica sa suženjem u distalnom delu (barijum u tankom mlazu ulazi u želudac – mišiji rep). između 30-50 godine života . mioza. ezofagitis – usled zadržavanja hrane 2.Th – higijensko-dijetetske mere – operacija . nastaje povlačenjem zida jednjaka priraslicama stvorenim nakog upala u visini bifurkacije traheje – PRAVI DIVERTIKULUM (svi slojevi zida ezofagusa grade divertikulum). faringoezofagusni divertikulum nastao prolaskom mukoze i submukoze usled urođene slabosti mišića ili velikog intraluminarnog pritiska – LAŽNI DIVERTIKULUM .predstavljaju slepa izbočenja zida cevastih organa upravljena od lumena ka spolja 1. metaholin. fetor. megaezofagus – do 10 cm (pošto pritiska n. povraćanje. sedativi – nitroglicerin (sublingvalno) i antagonisti Ca 2+– otklanja spazam – ekstramukozna kardiomiotomija – presecanje mišićnih vlakana i donjeg sfinktera (operacija po Helleru) – pneumatski dilatatori DIVERTIKULI JEDNJAKA .javlja se kod oba pola.Dg – 1. sekundarni karcinom . Usled pritiska na simpatičke ganglije nastaje Hornerov sindrom (ptoza.

fizi čki napor. kardija. PARAEZOFAGUSNA HERNIJA – formira je forniks ili ceo želudac. operacije na kardiji.Dg – endoskopski pregled sluznice (ovako se može naći i uzrok – hernija ili ulkus) – ređe postoji hipohromna anemija . fibroza (posle dužeg vremena. angina pektoris . hirurško – kod teških komplikacija TUMORI EZOFAGUSA • benigni tumori epitelni – polipi.predstavlja prolaps trbušnih organa (abdominalni deo jednjaka. tumor.Histološki – edem. ascites. retrosternalni bol .posledica su ↑ intraabdominalnog pritiska (trudnoća.. KLIZAJUĆA HERNIJA – naj češća – ezofagogastrični spoj i deo forniksa se nalaze čas iznad čas ispod prečage. hondromi..Th – polutečna hrana podeljena u više manjih obroka – lekovi kao kod ulkusa – zabraniti duvan i alkohol – lečenje osnovnog oboljenja HIJATUS HERNIJE . gorušica. ileus.REFLUKS EZOFAGITIS . jednjak postaje uzan i ukočen) .na osnovu kliničkih simptoma kile se dele na . erozije. regurgitacija . regurgitacija. fibromi. radiološki i endoskopski pregled . šetnja a ne ležanje posle jela.predstavlja upalu sluznice distalnog dela jednjaka izazvanu regurgitacijom kiselog želudačnog sadržaja . KOMBINOVANE . disfagija.Uzroci – hijatus hernija.Simptomi – disfagija. holelitijaza. HERNIJA KRATKOG EZOFAGUSA – ezofagus je kraći od 23cm.Dif Dg – ulkus. ćelijski infiltrat.pseudoanginozne – bol je lokalan i širi se kao kod angine pektoris . ascites . često i deo tankog creva ili slezina (moguće posledice su staza. volvulus. adenomi mezenhimalni – leomiomi. fundus želuca) u grudnu duplju kroz prirodne ili patološke otvore na dijafragmi . urođeno ili stečeno ⇒ povlači kardiju u toraks 2. pilorostenoza.pseudoulkusne – bol stalan kao kod ulkusa .Th – 1. tupa trauma) ili prisustva anomalije prirodnih otvora ili deficita miši ća i veziva prečage 1. švanomi. hiperemija.. inkanceracija. dugotrajno povraćanje. perforacija .) 4. trudnoća.asimptomatske . Klizanje nakon leganja u krevet ili jela 3.Komplikacije – erozivni gastritis sa krvarenjem.. konzervativna – mali i česti obroci bez večere. antacidi – 2. šećerna bolest (degeneracija nervnog pleksusa ezofagusa).Simptomi – retrosternalni bol.Dg – hipohromna anemija.anemijske – hipohromna anemija . .

hipohromna anemija – radioskopija. (apstraktni) bol. agranulocitoza . hernija.Dif Dg – ahalazija.Simptomi – disfagija.Metastazira per kontinuitatem. Hornerov sindrom (ptoza.tonzilofaringitis .Simptomi – bol u ustima K – izbegavaju hranu i tečnost K – neprijatan zadah K – gingive su prekrivene sluzi i lako krvare . Pored opštih simptoma (otežano žvakanje i gutanje. virusne infekcije . bubreg.5% H2O2.disfagija.Dg – bris . duvan (dovode do ulceracija). hijatus hernija. pluća. pa do opštih infektivnih toksičnih pojava) ove bolesti mogu izazvati .Th – operacija + dodatno zra čenje BOLESTI USTA I ŽDRELA I. promene u sekreciji pljuvačnih žlezda. kosti. mioza. štucanje . retrosternalni bol (koji se pojačava pri plaženju jezika).. krvarenje (retko) .sepse .Dg – ↑ SE (trocifrena).karakteriše se pojavom solitarnih ili multipleks ulceracija različite veličine na gingivama i bukalnoj sluznici . limfogeno (regionani limfni čvorovi) i hetamogeno (štitasta žlezda.Th – simptomatsko – ispiranje usta 1. tuširanje 1% novokainom – antibiotici – kod pojave produžene febrilnosti (superinfekcija strepto..Simptomi: .) . uremijski sindrom..i stafilokokama) . enoftalmus) .Etiologija – fuziformne bakterije i spirohete. odsustva higijene ili per os uzimanja antibiotika . poremećaj ukusa.adenopatije .javlja se posle 40-e godine. bol. divertikulumi.Favorizujući faktori – alkohol. endoskopija – ciljana biopsija tumora .Dif Dg – šećerna bolest. PRIMARNE BOLESTI USTA I ŽDRELA .gornja i srednja ⅓ – disfagija (u početku kod čvrste hrane). apetita. kamilicom.bez obzira na lokalizaciju – kaheksija. aortno i dijafragmalno suženje) . angina pektoris .nefropatije 1. ULCEROZNI STOMATITIS . divertikuli. Infekcija nastaje na podlozi oslabljenog opšteg zdravstvenog stanja. promuklost (usled kompresije rekurensa).predstavljaju bolesti koje su polazna tačka opštih oboljenja.Th – hirurška • KARCINOM EZOFAGUSA – planocelularni (češći) i adenokarcinom (na mestu metaplazije Barett-ovog jednjaka) . regurgitacija.toksemije (difterija) . anemija .artritisi .donja ⅓ . obično je lokalizovan na fiziološkim suženjima jednjaka (krikoidno.

Bolni tok traje 3-4 dana i posle 7-10 dana se povrače. kortikosteroide . povraćanje. .. TONZILITISI (angine) i. AFTOZNI STOMATITIS .bol u usnoj duplji i hipersalivacija . kataralne angine – crvenilo bez ulceracija ii.šarlah (scarlatina) – jako crvena angina. iscrpljenih.. subfebrilnost. već je u razli čitoj meri zahvaćen ceo GIT .trbušni tifus . alkoholna pića.Th – 1% novokain. Ako se skvama skine ostaje ulceracija koja krvari . SEKUNDARNE BOLESTI USTA I ŽDRELA . termička oštećenja (vrela i ledena jela i pi ća). kog pelagre se javljaju hemoragije i brazde na bukalnoj sluznici. izrazit edem koji može da deformiše vrat i ometa gutanje II.sluznica je hiperemična sa okruglim. malaksalost. .parotitis . mučnina.Klinička slika – gubitak apetita.početne promene su vezikule koje kratko traju i za sobom ostavljaju ulceracije.Dg – na osnovu kliničke slike (nema hematemeze ni melene) .2.Etiologija – toksiinfekcije neispravnih namirnica.Etiologija – virus (herpes?) . TBC.Th – penicilin.bolest se javlja kod starih. soda bikarbona) – nistatin 3. uz otok regionalnih limfnih čvorova iv. apsces tonzile – jednostran. ispiranje žalfijom 4. praćena povraćanjem i malinast jezik . AKUTNI KATARALNI GASTRITIS . Nikad ih nema na gingivi i tvrdom nepcu!!! .kao i kod ostalih bolesti GIT-a. retko proliv.Th – ispiranje usta (novokain. . sulfonamidi... gađenje (prema određenoj hrani koja izaziva tegobe). Sklone su recidivu.egzogena i endogena trovanja AKUTNI GASTRITIS 1.grip . bol u epigastrijumu (tipa paljenja) . KANDIDIJAZA USNE DUPLJE (SOOR) .gljivi čna oboljenja (histoplazmoza) . H2O2.. promene nisu strogo ograni čene samo na želudac.poremećaji ishrane – skorbut prate krvarenja gingiva. kod bolesnika koji duže vreme per os uzimaju antibiotike.. lekovi (salicilati.hronične bolesti – sifilis.Histološki – promene na mukozi su blage (najpovoljnije od svih gastritisa) i sastoje se u zapaljenskom infiltratu i eksudatu u lamini proprii . folikularne angine – kao početak reumatske groznice iii. kortikosteroidi). za razliku od okolne blede sluzokože . zračenje. glavobolja.morbili .perniciozna anemija – jezik je gladak i crven. lakunarne angine – pojava gnojnih čepića na tonzilama. oštro ograni čenim belim skramama koje mogu da zahvate celu usnu duplju. 10 dana .

Th – prevencija – razblaženje unetog rastvora (davanjem dosta H2O) – kiseline se neutrališu sa NaHCO3 (soda bikarbona). ascites ⇒ šok. bol. NH4OH → kolikvaciona nekroza . aspiraciona pneumonija – kasne – fibroza (suženje) jednjaka.odgovara kataralnom gastritisu II akutni flegmonozni gastritis – nastaje u prethodno oslabljenom organizmu (imunokompromitovani pacijenti).jake kiseline – H2SO4. delirijum. cijanoza. izbegavati masnoće neko vreme AKUTNI EROZIVNI GASTRITIS . na jeziku i ždrelu upućuju na dijagnozu.jake baze – NaOH. povraćanje . povraćanje.Simptomi – bol. perforacija. a baze blagim rastvorom sirćetne kiseline – ispiranje želuca – kortikosteroidi (per os ili parenteralno) 2-3 nedelje – antibiotici (kod sumnje na perforaciju kako bi se sprečila superinfekcija) – korekcija vodenog i elektrolitnog disbalansa – hirurška terapija kod komplikacija 4. HCl.Dg – ezofagogastroduodenoskopija. puls je slabije punjen. šok. nekad može da prođe posle 5-6 dana .. strah.Klinička slika – iznenadni bol u epigastrijumu. radioizotopske metode (markirani Er) . drhtanje.za eventualan letalan ishod kriti čni su prvih 48h . antacidi i antiholinergici. AKUTNI INFEKTIVNI GASTRITIS . može imati fulminantan tok i završiti se letalno za nekoliko sati . HNO3. zarastaju bez ožiiljka. Erozije mogu biti pojedinačne ili multiple. AKUTNI KOROZIVNI (kaustični) GASTRITIS . ↓ TA ⇒ šok . Javlja se disfagija. Kontrolisati Hct i Er 3. ↑t°C. mučnina. podrigivanje.Th – zabraniti per os ishranu. ali su sklone krvarenju (bilo šta da padne na želudac izaziva krvarenje). rehidrataciju. ponekad mogu biti udružene sa akutnim ulkusom želuca .Patogeneza – zajednički patogenetski mehanizam je ishemija sluznice i povratna difuzija HCl. obliven hladnim znojem. sirćetna → koagulaciona nekroza . barenu ribu. Lezije na sluznici su plitke. povraćanje. hematemeza.Th – odvikavanje od štetnih navika – ležanje 3 dana. želuca.Simptomi – bol u stomaku. KOH. peritonitis.Etiologija – lekovi. . Kod masivnog krvarenja vrši se ispiranje želuca NaCl (sve dok se ne dobije bistar rastvor ↔ zaustavljeno krvarenje). acidoza. uzdržavanje od hrane (samo čaj od kamilice bez šećera).Komplikacije – rane – dehidratacija. izazivač je hemolitički streptokok. belancetom. Davati antiemetike. Bolesnik je uplašen.v. transfuzija i primena fibrinogena. masivna hematemeza (melena). alkohol. pilorusa . šok.. bled. povraćanje. smrt .Th – kombinovanje jakih antibiotika i laparotomija .Klinička slika – bolne ulceracije i edem oko usta. velike operacije. tenzija pada (⇒ šok) . Davati pirinčane supe. KVS kolaps. dvopek.može da se javi u više oblika I gastritis u toku drugih infekcija – prati različite akutne febrilne sindrome .. sepsa.trajanje je različito. mučnina. spazmolitike i sedative. Kod većeg gubitka tečnosti primeniti per os ili i.

nadutost u epigastrijumu naročito posle obroka. naročito kisela jela. Dok jedni pacijenti ne podnose masna i začinjena jela.peptički ulkus je ograničen defekt mukoze. hladnih jela. HRONIČNI SUPERFICIJALNI GASTRITIS . važnije je kako bolesnik jede.Etiologija – nastaje usled pojačane peptičke aktivnosti želudačnog soka. sedativi – povremena gastroskopija zbog mogućnosti nastanka atrofije želuca ULKUS ŽELUCA I DUODENUMA . endokrina oboljenja. postoji bolna osetljivost epigastrijuma . megaloblastna anemija (kod atrofije želuca).godinama može prolaziti asimptomatski . a ne šta jede. pate od gorušice. nutritivni alergeni.Klinička slika – nema ni jednog karakterističnog znaka koji bi odmah upućivao na hronični gastritis . drugi ih odlično podnose.postoje faktori koji sluznicu želuca i duodenuma čuvaju od peptičke aktivnosti HCl i pepsina. nastaje odmah ili nekoliko sati nakon ingestije . treba da ima više malih obroka – antacidi. lekovi.Dg – SE normalna. duvana. posle 20 godina prelazi u atrofiju 2.takođe značaja imaju i 1. ATROFIJA ŽELUCA – prekancerozna lezija . ciljana biopsija sa više mesta . To su: • odbrambeni o želudačna sluz – alkalna. Kaže se da bez kiseline nema ni ulkusa ⇒ nikada se ne javlja kod osoba sa ahilijom . Posle obroka pacijenti postaju tromi. pa je pitanje da li je naziv gastritis opravdan HRONIČNI GASTRITIS .. submukoze i lamine muskularis . često podrigivanje. Simptomi nekad podsećaju na simptome žučne kese ili apendicitisa.prosečno. kafe. alkohola. HRONIČNI GASTRITIS SA PARCIJALNOM ATROFIJOM 3.u histološkom nalazu nema znakova zapaljenja (zapaljenskog infiltrata i eksudata) već samo alergije.. sprečava prodiranje peptičkih enzima do sluznice i neutrališe H+ jone o membrana epitelnih ćelija sluznice o korektna cirkulacija krvi – staza nastala usled dekompresije srca ili portne hipertenzije je pogubna za želudac o normalan zid kapilara . imunološki procesi (nalaz At usmerenih protiv parijetalnih ćelija želuca) 1. antiholinergici. AKUTNI ALERGIJSKI GASTRITIS . pospani. hipohromna anemija (kod okultnih krvarenja).odgovara kataralnom gastritisu. . Jezik je obložen.Etiologija – dugotrajna upotreba jako začinjenih. toplih.III akutni gastritis izazvan Helicobacter pilori – često dovodi do pojave ulkusa 5..Th – raznovrsna ishrana bez alkohola i duvana. HRONIČNI ATROFIČNI GASTRITIS 4.susreće se u svim dobnim grupama i kada se jednom pojavi više ne iščezava . gutanje sekreta iz usne šupljine i gornjih respiratornih puteva. pelagra. nasledni faktori i 2.

hirurška – ako ulkus ne zarasta jako dugo i ne reaguje na lekove ili ako se jave komplikacije ULKUS ŽELUCA češće kod odraslih curvatura minor . inhibitori pepsinogena.bolesnik je mršav.duodenalni ulkus je čest kod bolesnika sa hroni čnim plućnim srcem (staza i ishemija oštećuju sluznicu) i kod hroni čne insuficijencije jetre (nedovoljna aktivacija histamina dovodi do hipersekrecije HCl) . ishrana kao kod gastritisa 2.javlja se na već izmenjenoj sluznici i ima normalnu ili sniženu sekreciju HCl (pali su odbrambeni faktori) maligno alteriše .Dif Dg – dijafragmalna kila. perforacija. javlja se od 30-40 godine (20-60 godine) . učestalost ulkusa je povećana kod Kušingove bolesti i hiperparatireoidizma ( ↑ Ca2+ ⇒ ↑ HCl) .Komplikacije – krvarenje (hematemeza i melena).ulkusna bolest je češća kod muškaraca.bol se javlja našte i noću ili 1-4 h nakon uzimanja hrane. penetracija.u nastanku akutnog ulkusa veliku ulogu igra HISTAMINSKI – N. ali u pitanju je hipersekrecija biološki manje vredne sluzi (ne predstavlja dovoljno dobar pokrivač na sluznici tako da H+ joni i pepsin lakše prodiru u epitel sluznice . hronična oboljenja jetre i pankreasa. H2-blokatori. jezik je obložen.u nastanku hroničnog ulkusa veliku ulogu igra KORTIZOL (spori hormonski put) jer on dovodi do povećanog lučenja HCl i sluzi. sedativi 3. maligna alteracija . postoji bolna osetljivost u visini Th 11-Th12 . hipohromna anemija (kod krvarenja) .• agresivni o HCl i pepsin o upala sluznice o poremećaj cirkulacije o o aterosklerooza duodenogastrični refluks ostali faktori o nasledni faktori – urođeni nedostatak epitela smanjuje sposobnost regeneracije. zabrana alkohola. duvana.Th 1. pilorostenoza.Dg – radiološki pregled – niša u reljefu anfas (ovalan depo kontrasta okružen svetlim haloom od edematozne sluznice) i niša u profilu (višak u senci – bradavica) – endoskopski. karcinom želuca . medikamentozna – antacidi.bol se javlja odmah ili 30-60 min nakon uzimanja hrane propagacija bola ULKUS DUODENUMA češće kod mlađih bulbus duodeni . VAGUS (brzi nervni put) . popušta na uzimanje hrane i antacida i ima sezonski karakter javljanja (proleće i jesen) propagacija bola • . inhibitori protonske pumpe. učestalost krvne grupe O o psihički faktori – izloženost stresu na poslu ili u kući o endokrini faktori – žene u reproduktivnom periodu ređe boluju od ulkusa (ESTROGEN zaštitnik sluznice).hipersekrecija HCl ( povišeni su agresivni faktori) maligno ne alteriše . opšte mere – psihofizi čki odmor (bolesnika izdvojiti od stresne okoline).

) KOMPLIKACIJE ULKUSA I PILOROSTENOZA .Dg – radiološki i endoskopski.penetraciji su sklone duodenalne grizlice i to one na zadnjem zidu duodenuma i najčešće penetriraju u pankreas i izvodne žučne kanale . max 8 nedelja epigastrijum → desni rebarni luk (Obreskovljeva tačka – 2-3 cm iznad pupka i 2-3 cm desno simptomi 1. dispeptične smetnje (nadutost.Simptomi – iznenadan bol u epigastrijumu. melena ili hematemeza. Pri tom ulkus ne komunicira sa trbušnom dupljom pa nema znakova peritonitisa (za razliku od perforacije) . pad tenzije .Th – ispiranje želuca hladnim rastvorom NaCl. bol 4.klinički se ispoljava obilnim krvarenjem ili perforacijom . sepsa. mu čnina) 2.Th – uvođenje želudačne sonde i sukcija (želudac se oslobađa tereta) – infuzija – korigovanje dehidratacije i elektrolitnog disbalansa – spazmolitici (atropin je kontraindikovan) – hirurški kod organske stenoze II PENETRACIJA .Simptomi – eksplozivno povraćanje – 8-10 h nakon jela. žučne puteve.predstavlja prodiranje ulkusa kroz sve slojeve zida želuca ili duodenuma u susedne organe (pankreas. H2blokatori. hipokalijemije. hladan znoj.. povraćanje 3. sluz je gotovo uvek prisutna. opekotine. a pri gruboj perkusiji po epigastrijumu se izaziva fenomen bućkanja.Etiologija – šok. alkaloze. nadražaj hipotalamusa → n. jetru.. Ako se bućkanje čuje 12 h nakon uzimanja tečnosti → pilorostenoza .antrum i pilorus se mogu napipati kao tvrd konopac povijen prema desnom rebarnom luku. ishemija sluznice. tumor mozga. bledilo. krv retko. operacije.smatra se da su ishemija sluznice i impulsi iz nadraženog diencefalona osnovni pokreta či . zaustavljanje krvarenja. EKG (hipokalemija) . hipokalcemije (hipokalcemi čna tetanija) – bol – više nema dnevni ritam i ne zavisi od obroka . povraćanje 3.epigastrijum → levi rebarni luk simptomi 1. hematemeza (i melena) terapija 4-6 nedelja. hipovolemija. Uporno povraćanje dovodi do dehidratacije. debelo crevo. trauma. gorušica (naročito noću) 2.).Dg – endoskopski .. u povraćenom sadržaju se vide ostaci nesvarene ili polusvarene hrane. lekovi (antacidi. bol na prazan stomak terapija i u fazama remisije AKUTNI ULKUS (STRES ULKUS) . vagus → ↑ HCl i ↑ gastrina ..predstavlja delimi čno ili potpuno suženje pilorusa koje nastaje usled ožiljnog saniranja ulkusa .

K 4 – loša apsorpcija vitamina D → osteoporoza 5 – loša apsorpcija vitamina B12 → megaloblastna anemija . Fe. proteina. gastrokolična fistula f. holelitijaza e.za razliku od penetracije gde prskanje zida želuca i duodenuma ide samo do seroze. pankreatitis • POREMEĆAJ RESORPCIJE POJEDINIH SASTOJAKA HRANE nastaje usled .naizmeničnom pojavljivanju proliva i zatvora 2 – loša apsorpcija ugljenih hidrata 3 – loša apsorpcija masti → steatoreja → hipovitaminoza A. gastritis b. dumping-sindorm 2.slabije stimulacije sekrecije pankreasa . ubrzan.penetracija se završava stvaranjem fibroznih adhezija između zida digestivne cevi i organa u koji je ulkus penetrirao .po tamno prebojenoj stolici . olovna (zeleno-siva) boja lica KOMPLIKACIJE OPERISANOG ŽELUCA 1. poremećaj resorpcije masti. pojačava se pri pokretima tela. rane komplikacije – javljaju se 5-10 dana posle operacije. kod perforacije su probijeni svi slojevi zida želuca ili duodenuma i sadržaj se izliva u peritonealnu duplju . grizlica na stomi i jejunumu c.Th – hirurški zahvat III PERFORACIJA . recidivska grizlica na želucu b. naro čito pri ekstenziji kičme .izostanka mešanja hrane sa žuči 1 – poremećaj resopcije proteina poznaje se . kao ubod nožem . uporno povraćanje.Simptomi – promena kvaliteta bola – ne iščezava na uzimanje hrane i lekova. c.brzog prolaska hrane kroz želudac .zaobilaženje duodenuma . filiformni puls. D.javlja se neizdrživ bol u gornjem delu abdomena. E. gubi svoj dnevni ritam (stalan je).. iradira u leđa i među plećke. kasni dumping-sindrom d. Zbrinjavaju se hirurški a.. stanje šoka. prozirne uši (kao kod zeca). upali bulbusi i slepoočnice. ↑ t°C. facies hipokratika – ušiljen nos. kasne komplikacije a.. sindrom dovodne i odvodne vijuge e. organsko suženje stome d. B12.ubrzo se razvija slika akutnog difuznog peritonitisa – mišićni defans – trbuh tvrd kao daska.

težina u epigastrijumu .Th – hranu podeliti na male obroke – hrana mora imati umerenu t °C (ni vrelo.uzrok je reaktivna hipoglikemija.nastaje distenzija creva i prelaz tečnosti iz intersticijuma u lumen jejunuma (zbog izjednačavanja osmotskog pritiska) prelaz tečnosti hipovolemija (↑ Hct.nastaje u toku jela ili u prvih 15min posle jela . preznojavanje. naglo povećanje lučenja insulina .Th – bolesnik stalno sa sobom treba da nosi šećer (1-2 kocke) i da ga uzme u momentu napada • HOLELITIJAZA .nastaje 2-3h nakon obroka .osećaj nadutosti .posledica je intraoperativne traume KRVARENJE IZ GIT-a . tj.kasni dumping – REAKTIVNA HIPOGLIKEMIJA . sokovi) – nakon obroka malo prileći – nositi steznik . posle je više nema I KRVARENJE IZ GORNJIH DELOVA GIT-a .želja za horizontalnim položajem tela .uzroci krvarenja mogu biti različiti • upale i maligni procesi • erozivni gastritis i gastroduodenitis • hemijske i mehani čke traume • variksi jednjaka • ulkusna bolest .krvarenje iz GIT-a može biti iz gornjih ili donjih delova GIT-a.slabost.povod je unošenje tečne i koncentrovane hrane i slatkih napitaka . Granicu između ova dva dela predstavlja flexura duodenojejunalis (lig. ni hladno) – izbaciti koncentrovane i slatke napitke (supe.sinkopa . ↑ Glu) vazomotorne smetnje abdominalne smetnje .proliv .• DUMPING SINDROM .bolovi . drhtavica.označava kompleks GIT smetnji praćenih vazomotornim poremećajima.nakon resekcije želuca nastaje usled smanjene sekrecije CCK i posledične staze žuči u žučnim putevima • PANKREATITIS . ↓ TA . tahikardija.tegobe su najjače 60min posle jela.povraćanje . Trajc) – dovde postoji HCl u digestivnoj cevi. Nastaje zbog naglog prelaska hrane u jejunum usled čega dolazi do rastezanja zida jejunuma i prelaska tečnosti iz vaskularnog korita u lumen creva .glavobolja. dok se stišavaju i potpuno nestaju posle 120min . tahikardija . ↓ K.rani dumping – UBRZANO PRAŽNJENJE .

javlja se pri krvarenju iz gornjih delova GIT-a većem od 50 ml .karcinom – krv prethodi stolici .Simptomi – mali tumori ostaju asimptomatski.predstavlja izbacivanje krvi putem stolice. bledilo usana. Međutim. MELAENA .. sinkopa.krv iz rektuma – stolica je isprskana krvlju ili se na stolici nalaze kon či ći krvi . neformiranu. neuromi. Tamnija krv je porekla iz tankog creva i desne ½ kolona. bledilo. fibrinogena i trombocita) – vazpresin (kod velikih krvarenja na svakih 30 min dok ne počne operacija) – hirurška operacija – antibiotici (ukoliko se sumnja na krvarenje izazvano infekcijom) II KRVARENJE IZ DONJIH DELOVA GIT-a . sindrom dispepsije (gorušica. crnu stolicu imaju i osobe koje su dugo patile od opstipacije ili konzumiraju čokoladu.. smolastu stolicu poput katrana. kod njih je stolica formirana i daju podatke o faktorima koji su doveli do crne stolice .Dg – endoskopija . fibromi. .kod krvarenja iz donjih delova GIT-a ne postoji melena osim kod Merkelovog divertikuluma sa ektopi čnom gastri čnom sluznicom koja luči HCl TUMORI ŽELUCA I BENIGNI TUMORI ŽELUCA • POLIPI (90%) – epitelnog porekla. otužnog mirisa . hladni i bledi ekstremiteti. krvarenje (usled oštećenja vaskularne strome) .30) . a nakon 24-48h vidi se smanjen broj Er (< 2. švanomi.0 x 1012/l) i smanjen Hct (< 0. dok tumori većih dimenzija sa subkardijalnom i prepiloričnom lokalizacijom mogu da uzrokuju otežano (disfagija) i bolno (odinofagija) gutanje. sigme i rektuma . neprijatan zadah. povraćanje).Th – regulacija vodenog i elektrolitnog disbalansa (nadoknada tečnosti i borba protiv šoka) – zaustavljanje krvarenja (ispiranje želuca hladnim rastvorom NaCl do obezbojavanja sukciranog sadržaja i davanje transfuzije Er. hladan znoj. sa peteljkom ili bez nje (sesilni) • MEZENHIMALNI (submukozni) – leomijomi. dosta mesa ili preparate gvožđa. gađenje. obojene sokove. Mogu biti solitarni ili multipli.krv može da isti če u lumen organa. .hemoroidi i fistule – nakon stolice javlja se krvarenje u kapima ili mlazu .Simptomi – iznenadna pojava vrtoglavice.predstavlja crnu. klonulost.predstavlja povraćanje krvi Hgb + HCl → hematin (crna boja) .ukoliko se krv pomešala sa HCl ona ima crnu boju i podseća na talog od kafe .u toku prvih sati nema značajnih promena u krvnoj slici.međutim...ukoliko krv nije stigla da dođe u kontakt sa HCl usled velikih krvarenja iz želuca ili iz jednjaka onda je ona sveža 2. pad TA (→ tahikardija). HEMATHEMESIS . predstavljaju ograničene lezije epitela sluznice koji prominiraju u lumen. podrigivanje.. u zid organa (hematom) ili u trbušnu duplju (hematoperitoneum) 1.upala sluznice debelog creva – pored krvi istovremeno postoji i sluz pomešana sa stolicom . glatke i svetlucave površine. a svetlija upućuje na krv iz leve ½ kolona. epigastrični bol sa nadimanjem.

..povraćanje → dehidratacija i elektrolitni disbalans . povraćanje.podela prema makroskopskom izgledu 1.okultna krvarenja (zbog metastaza u jetri) → sideropenijska anemija . klinička slika se može podeliti na: • nemi oblik – bez simptoma • nekarakteristične smetnje – težina u epigastrijumu.Lokalizacija – antrum (60%) i kardija (5%) . spazmolitici. anemija. polipoidni 2. nokti su bledi. simptomatska th (antacidi. a može se javiti i limfom (10%) .. pluća) .) . citostatici. ↓ Er (hipohromna anemija). čvrsta uvećana jetra (zbog metastaza).najčešći je adenokarcinom (90%).prema težini simptoma. karcinom trupa – bol i nadutost. svrab kože.) . megaloblastna anemija + leukocitoza = karcinom želuca – rendgen – defekt punjenja. lomljivi. oko genitalija.. pankreas.hipoproteinemija → edemi i ascites .metastazira per kontinuitatem (jetra. disfagija. kaheksija..Dg – radiološki (sa barijumskom pastom) i endoskopski .) . bubreg.Th – hirurška (parcijalna resekcija. bledilo kože. zamaranje. limfogenim i hematogenim putem (pluća. Krukenbergovi tumori (metastaze u jajnicima → Blumerov znak – poprečno položena tumorska masa iznad simfize usled tumorske infiltracije pararektalnih limfnih čvorova) .Th – hirurška II MALIGNI TUMORI ŽELUCA . karcinom kardije – neugodan zadah. infiltrativni . kolon.Etiologija – nasledni faktori – virusi.bolesnik pati od želuca. vratu. ↑ α2-globulini. ↑ Le. karcinom antruma – bol sličan ulkusnom..Klinička slika 1. rigidan želudac (bez peristaltike).. edemi na nogama. totalna gastrektomija). ulcerozni 3. faktori okoline (radijacija) – namirnice bogate nitratima (suvo i dimljeno meso. želudac oblika peščanog sata (karcinom korpusa). palpabilan tumor u epigastrijumu. nadutost i povraćanje . acantosis nigrans (neoplastična dermatoza koja se manifestuje žutosmeđim pigmentacijama na pazuhu. poremećaj stolice • bol sličan ulkusnom • atipičan bol + svi navedeni simptomi . na stopalima).gubitak apetita → kaheksija . podrigivanje. iznad prepreke želudac je enormno dilatiran – gastroskopija – histologija . retrosternalni bol 2. a umire od metastaza (mozak. javlja se kod osoba sa atrofičnim gastritisom i megaloblastnom anemijom 3. pleuralni izliv.). gubitak apetita. analgetici.Simptomi – gubitak težine (gubitak apetita prema mesu).. kosti. fundektomija.. usoljena riba.Dg – laboratorija – ↑ SE. dvotrećinska resekcija. lupanje srca (ishemija).

danas se smatra da su u pitanju različiti stadijumi iste bolesti. a nizak pH u duodenumu koči delovanje lipaze.Th – lečiti osnovno oboljenje – dijetetske mere – lekovi kao kod ulkusa • . alergijske prirode .hiperaciditet .javlja se u svakom uzrastu. Težak hemoragijski oblik kod infarkta miokarda. ↑ gastrin → ulkus . plu ćne embolije. opstipacija .noćna sekrecija želudačnog soka je ↑. povraćanje 3. bol u epigastrijumu otporan na antacide 2. Bolesti želuca.ZOLLINGER-ELLISONOV SINDROM 1. infekcije.dugotrajni ulkus .Dg – endoskopski pregled . mehani čko dejstvo. opstipacija – krvarenje (melena) .hiperplazija G ćelija antruma . tumora mozga. neovisan o jelu – gorušica.Simptomi – bol. kortikosteroida. Tumor luči različite supstance hormonskog dejstva .bez patoloških promena u pankreasu . čak do 2l . proliv (steatoreja) 5.posledica adenoma D ćelija pankreasa . divertikulum.želudačna hipersekrecija .Keyov test – stimulacija histaminom – pove ćava lučenje HCl za 60% .Prognoza – loša DUODENITIS akutni duodenitis – posledica infekcijama enterokokama ili TBC-om. pa nastaje steatoreja . srčana insuficijencija. U 60% slučajeva u pitanju je karcinom pankreasa. povraćanje. bakterijskog endokarditisa. toksi čno. hiperaciditet .hipersekrecija.Dif Dg – ulkus.ulkus želuca kratkog trajanja . jetre.Th – gastrektomija – enukleacija tumora pankreasa – cimetidin . iznenadna pojava crvenila lica i vrata 4.Dg – rendgen – hipertrofija sluznice antruma – peptički ulkus – brz prolaz barijuma kroz tanko crevo .proliv nastaje zbog toga što hipergastrinemija koči resorpciju H2O u crevima. insuficijencije bubrega • hronični duodenitis – prateća pojava ulkusa duodenuma. upotreba salicilata. Nastaje zbog hiperplazije G ćelija antruma želuca ili adenoma D ćelija (gastrinom) Langerhansovih ostrvaca TIP I TIP II . češće kod ♂.

prednjim trbušnim zidom. fibroza .predstavlja difuznu upalu sluznice debelog creva (najčešće sigma i transverzalni kolon). megaloblastna anemija (poremećaj resorpcje vitamina B12). a kasnije i fistule . Među crevnim vijugama često se stvaraju srasline.Komplikacije – subokluzije. steatoreja – rendgen – zadebljanje zida creva neravne površine (→ znak kaldrme). Apscesi i fistule se le če hirurški ULCEROZNI KOLITIS . a kasnije organski usled subokluzije creva – proliv – kašaste.razlikuju se tri oblika regionalnog enteritisa 1. a u pogoršanju prednizolon.. ulcerozni kolitis. Takođe se primenjuju i antibiotici. povoljan efekat na kortikosteroide). upalih o čiju i obraza.) .Th – u lakšim oblicima se daje sulfasalazin ili 5-ASA (5-amino-salicinlna kiselina). terminalni ileitis . susreće se kod mlađeg uzrasta . ređe samo krvave – ↑ t°C – u toku egzacerbacije bolesti – artritis.zbog promena terminanog ileuma izostaje resorpcija žučnih soli → žučne soli prelaze u kolon → iritacija sluznice kolona → hologena dijareja . difuzni granulomski oblik 3.Histološki – upalni infiltrat. često postoje prolabirani hemoroidalni čvorići. bolest ima hroni čan zapaljenski karakter i ima sistemske komplikacije (artritis. apscesi i fistule među crevnim vijugama.. lezije su na preskok (suženja i proširenja). difuzni inflamatorni oblik 2.Etiologija – autoimuna bolest (visok titat IgA. limfosarkom .regionalni limfni čvorovi su uvećani... mada ređe može proticati akutno .javlja se u svakom životnom dobu. sa modroljubičastom pigmentacijom oko usana . u početku bolesti uzrok bola je funkcionalan.KRONOVA BOLEST regionalni enteritis. mada može da zahvati bilo koji drugi deo GIT-a .Dif Dg – apendicitis. fistule sa mokraćnom bešikom. krvavo-sluzave stolice. naj češće kod mlađih muškaraca . lumen creva je sužen. fokani oblik (najčešći) . kasnije se vide fistule. Karakteriše se prisustvom granuloma. a proksimalno se vidi dilatacija. erithema nodosum. sideropenijska anemija (okultna krvarenja). Kantorov znak vrpce (vremenom se stvaraju suženja obolelog dela) – endoskopski – ciljana biopsija .Dg – laboratorija – ↑ SE.patološkim procesom zahvaćeni su pojedini delovi creva između kojih je crevo inatktno (lezija na preskok). kožne promene. Najčešće zahvata završni deo ileuma. ali za razliku od TBC-a nikad ne kolikviraju . krv u stolici. suvih usana. TBC creva. stvaranje granuloma bez centrane nekroze.uglavnom je hronična bolest praćena povremenim pogoršanjima.predstavlja segmentnu upalu digestivne cevi granulomskog tipa (granulomsko tkivo sužava lumen creva). nepoznate etiologije. .Klinička slika – bol – u donjem desnom kvadrantu ili ispod pupka. pioderma gangrenosum – kaheksija – bolesnik je bled.

Mogući uzroci ulceroznog kolitisa su • genetski – bolest ima porodi čan karakter • psihički stres – daje pogoršanje već postojeće bolesti. medikamentozna a.. holangitisa. Recidivi traju 10 i više dana. minerala. fistule u okolne organe. pioderma gangrenosum. edematozna. koprokultura (isključiti amebe i parazite) . sistemske – eritema nodosum. neravna. žive peristaltike. vaskulitisa. karcinom kolona. artritisa. TBC creva. ileitis i povratni ileitis 2. osetljiv na dodir. tifus. akutni fulminantni tok.. divertikuloza kolona. dizenterija. a u hroničnoj fazi se vide ulceracije i pseudopolipoza – laboratorija – ↑ SE. ↑ puls. Ponekad su prisutni artritis. što ga iscrpljuje . suvih usta. tada govorimo o hroničnom obliku bolesti. hronični recidivirajući tok .. hronični tok ili 3. kolon skraćen (fibroza) i liči na olovnu cev (nema haustri) – endoskopski (rektosigmoidoskopija) – u akutnoj fazi sluznica je hiperemična. spondilitis. a smenjuju se potpunim remisijama (koje mogu trajati mesecima) . krvavo-sluzava stolica 3. hipoalbuminemija sa hipergamaglobulinemijom. crevni paraziti. ulceracije i pseudopolipi. tonzilitsa. lokalne – perforacija. U odmaklom stadijumu lumen je uži.Klinička slika – trijas simptoma 1. hepatitis. ekstremiteti su hladni. smanjenog turgora. subikterus.bolest počinje postepeno (hronični tok). ređe fulminantno. Bolesnik može dnevno da ima 4-40 stolica. peritonitis. artritis. Trbuh je obično uvučen. ACTH b.Etiologija – autoimune prirode.Komplikacije 1. gubitak haustri. ↑ t°C . uremijski kolitis . pioderma gangrenosum . crevni grčevi 2. iritis.Th 1. Irigografski (kontraindikovana kod fulminantnog oblika zbog moguće perforacije) se vidi suženje lumena.može imati 1. anemija . nadimanjem i krvavo-sluzavim stolicama. Pojavom ulceracija konture creva postaju izreckane (kao dugme za okovratnik).oboljenje ima hroni čan tok i završava se nekom od komplikacija (toksi čna dilatacija kolona ili perforacije) . ↓ TA. obloženog jezika.ukoliko smetnje traju duže od 6 meseci. vitamina i proteina . 2. hroni čni oblik – sulfasalazin i 5-ASA (5-amino-salicilna kiselina) 2. karcinom levog kolona. holangitis.Dif Dg – Kronova bolest.bolesnik je bled. hidrokortizonske klizme. nadoknada vode. akutna dilatacija kolona. Coli tip 014 • imunološki faktori – pojava nodoznog eritema. hipohromna anemija. sa ↑ t°C. akutni oblik – kortikosteroidi – pronizon (per os). provocira napad bolesti • alergija na hranu – mleko i mlečni proizvodi • infekcije creva – viši titar At protiv E. fragilna (lako krvari na dodir). stenoza creva. upalih obraza.Dg – klini čka slika – rendgen – na preglednom snimku abdomena se vidi dilatacija kolona i pseudopolipoza (hiperplazija granulacionog tkiva sluznice kao reakcija na ulceracije). ↑ Le. ↑ nivo histamina u mukozi i povoljan efekat na kortikosteroide . ciroza. hepatomegalija. gubitkom apetita.

umorni. među crevnim vijugama. akutna . imuno-alergijski. kontrast prolazi Rtg – olovna cev u tankom mlazu – Kantorov znak vrpce . zračenje. apscesi i ulceracije akutni oblik hronični oblik .kolitis – zapaljenski proces u epitelu i zidu kolona izazvan razli čtim agensima (bakterije. fistule u okolne organe. artritis. kod teških oblika samo parenteralna ishrana 4. bolna osetljivost kolona . prilikom puštanja kontrasta vidi se znak stopa. mokraćnom bešikom. antibiotici – kod komplikacija 5. hepatitis.grčevi. apscesi i fistule dilatacija kolona. ciroza.u stolici prisutni cistični oblici amebe .meteorizam. anemija KOLITISI .) I AMEBNI KOLITIS (amebna dizenterija) . fistule sa stenoza creva. meteorizam .sluzavo-krvave dijareje (rektalni ispljuvak.nadimanje. depresivni. fistule.komplikacije – 1. srednje i starije životno doba .patogen je vegetativni oblik entamebe histolitike. holangitis. iritis. ileitis i povratni ileitis i 2. tenezmi. pioderma zidom gangrenosum. perforacija.subokluzije. stenoza..napada mukozu i submukozu kolona → nekroza. lokalne – perforacija. zapaljenska infiltracija.u stolici prisutni vegetativni oblici amebe . ali su retko krvavo-sluzave anemija – hipohromna i megaloblastna anemija – hipohromna facies hipokratika temperatura – često povišena temperatura – povišena retko Rtg – turska kaldrma. akutni fulminantni toksi čni kolitis.zahvaćeni su i duboki limfni čvorovi koji ne kolikviraju kao kod TBC-a rektum zahvaćen skoro nikad rektum zahvaćen skoro uvek krvarenje iz stolice ponekad krvarenje iz stolice skoro uvek stolica – kašasta. karcinom razlike između Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa KRONOVA BOLEST ULCEROZNI KOLITIS segmentno zapaljenje sluznice digestivne difuzno zapaljenje debelog creva sa cevi od usta do rektuma rektumom granulomski tip zapaljenja granulomski tip zapaljenja mlađe životno doba (15-25 godina) mlađe. peritonitis.gubitak apetita.. opšta slabost.najčešće zahvata terminalni ileum (terminalni ileitis ili regionalni enteritis) zahvata kolon i rektum . prednjim trbušnim sistemske – eritema nodosum. mršavljenje .komplikacije .Dg – pregled stolice (nalaz ameba) – rendgen i endoskopija . podrigivanje. . gljivice..3.česti su neuro-vegetativni simptomi – bolesnici su nervozni. male stolice bez fekalnih masa) . može imati primesa krvi i stolica – krvavo-sluzava sluzi. virusi.opstipacija se smenjuje sa dijarejom .. javljaju se srčane smetnje. hirurška (kolektomija) – masivno krvarenje. dok je cistični oblik infektivni . subfebrilnost . karcinom levog kolona.

liobif IV RADIJACIONI KOLITIS .) . temperatura .Th – antibiotici. supstituciona III ANTIBIOTSKI KOLITIS . grčevi.. peristaltici i sekreciji Ig .Th – metronidazol (Orvagyl). gnoja i ćelijskog detritusa) . resekcija pankreasa. ii. 2. holestaza.Th – obustava per os primene antibiotika – baktisuptil (Flovinil BS). INTRALUMENSKI POREMEĆAJI a. nekrotične i ulcerozne lezije prekrivene žućkasto-belim membranama (građene od fibrina. Zollinger-Ellisonov sindrom b. ↑ t°C . dijareja. malaksalost .Simptomi – krvavo-sluzavi proliv. 3.nastaje kada bakterije poremete normalno čišćenje creva . opšta dehidratacija . Kronova bolest. peritonitis.Th – kao ulcerozni kolitis (sulfasalazin i 5-ASA) V PSEUDOMEMBRANOZNI KOLITIS .Dg – endoskopski . grčevi.najčešći uzrok kolonizaciji je poremećaj peristaltike (operacije. dijabetična neuropatija.Dg – koprokultura ..grčevi. apsces jetre . hirurška kod komplikacija II BACILARNA DIZENTERIJA . smanjenje koncentracije žučnih kiselina u crevima i. bol. steatoreja posle operacije na želucu ii. anemija. poremećaj pankreasnih enzima – hronični pankreatitis. grčevi. ↑ t°C. metronidazol SINDROM LOŠE APSOPCIJE .najznačajniji pokazatelj loše apsopcije je steatoreja (↑ koli čina masti u stolici. krvavo-sluzave stolice.uzroci loše apsorpcije su I. simptomatska..proksimalno tanko crevo je sterilno (104/ml aeroba) zahvaljujući kiselom želudačnom sadržaju.Komplikacije – apendicitis. ampicilin) koji narušavaju normalnu crevnu floru što dovodi do bujanja Clostridium dificile pri čemu nastaju zapaljenske. rektalni ispljuvak.nastaje usled dugotrajne primene (duže od 2 nedelje) antibiotika širokog spektra dejstva što dovodi do remećenja normalne crevne flore pri čemu se koke patološki razmnožavaju i izazivaju upalu kolona sa ulceracijama i apscesom . tenezmi. >6g/24h) .. karcinoom pankreasa.Th – obustava antibiotika – vankomicin.izazivač je šigela . bakterijska kolonizacija tankog creva (sindrom crevne staze) .nastaje posle dugotrajne upotrebe antibiotika (klindamicin.sluzavo-krvave stolice.Simptomi – klasičan trijas kolitisa – 1. poremećaji varenja i.Dif Dg – odvojiti kolitise druge etiologije .distalno tanko crevo i kolon ima 1012/ml . tetraciklini. divertikuli.. tenezmi. oboljenja jetre – ciroza.

a nju dalje razlažu disaharidaze I primarni nedostatak enzima – u ranoj mladosti . skrobom. biohemijski i genetski poreme ćaji • CELIJAČNA BOLEST • loša apsorpcija • poremećena sluznica tankog creva (atrofija resica) • nepodnošenje gluteina. POREMEĆAJI SLUZNICE I OTPREMNIH SISTEMA a. smrdljive) – perianalni svrab – perutanje kože – patološke frakture – progresivno mršavljenje – rendgen – znaci malapsorpcije – fragmentacija kontrasta – proširene crevne vijuge . TBC. prekid enterohepatične cirkulacije žučnih kiselina – naj češće usled resekcije tankog creva II. saharozu. Danas se misli da je to imunološko oboljenje. saharaza. Ako glikemija nakon opterećenja ne raste iznad 20% od početne vrednosti. laktaza. uništava ih i dolazi do atrofije crevnih resica . galaktozu) na monosaharide .posledica je histopatoloških promena tankog creva (Mb Crohn.zaostajanje u razvoju .poremećeno je i varenje šećera i belančevina . laktozom. laktozu.Dg – klini čka slika – anamneza iz detinjstva – stomatitis – u čestale masne stolice (glatke. sjajne. poremećaji crevne sluznice i. K . D. 30. meteorizam .u osnovi oboljenja leži urođeni nedostatak specifi čne enterocitne dipeptidaze koja razgrađuje gluten iz žitarica. Glikemija se određuje našte..pljuvačna i pankreasna amilaza razlažu skrob do maltoze. E.dijareja.Dg – testovi opterećenja maltozom.Th – iz hrane ukloniti žitarice (sem kukuruza i pirinča) – proteinska ishrana. proteina iz žitarica .postoji steatoreja ⇒ hipovitaminoza A.moguća komplikacija je limfosarkom • NEDOSTATAK DISAHARIDA .iii. bol oko pupka. izomaltaza..sluznica tankog creva je intaktna II sekundarni nedostatak enzima .disaharidaze (maltaza. 60 i 90min nakon per os uzimanja disaharida. jer plazmociti obolelih sadrže IgM umesto IgA .zbog toga izostaje sekrecija pankreasa (sekretin i CCK se ne stvaraju) → maldigestija masti i proteina . galaktaza) razlažu disaharide (maltozu. resekcija. Gliadin se ne razgrađuje → nagomilava se u enterocitima. Dg je potvrđena . vitamini – enzimi gušterače (pankreatin) – kortikosteroidi .ove poremećaje treba razlikovati od poremećaja koji se ogledaju u nepodnošenju mleka usled alergije na mlečne proteine . 15.) .gluten se sastoji od glutenina i gliadina.

TBC . nadimanje. Ca.u kliničkoj slici dominira gubitak albumina ⇒ EDEMI.bol u krstima (hipovitaminoza D. K. limfnim čvorovima. poremećaj otpremnih sistema i. srčanim zaliscima.u plazmi se prvenstveno smanjuju proteini sa dugim T/2 (albumini i IgG).zid creva je zadebljan.sve ove promene ometaju resorpciju masti. Fe. ali su normalne vrednosti njihovih frakcija .porodični karakter.anemija. perikardu.Dg – radioaktivni izotopi (51Cr) koji se vezuju za albumine nakon čega se skkuplja stolica i u njoj određuje 51Cr . Dakle.– radiološki nalaz maldigestije (fragmentacija barijuma i proširnje lumena creva) – kod nedostatka laktaze – dijareja (stolica je svetlo-žuta. hemoragije (poremećaj apsorpcije vit B12. smrdljive stolice (sadrže masti i proteine) – edemi na nogama (hipoproteinemija). kisela) ii.. limfom iii. limfna opstrukcija • CREVNA LIPODISTROFIJA – Morbus Whipple . hipokalcemija).Klinički – bolovi. smanjenje površine – resekcija iv. IgM) su normalni ili granični . kortizola. vitamina ⇒ razvija se malapsorpcija i eksudativna enteropatija . inflamatorni i infiltrativni poremećaji . pleuri. Fe.proliv. parazitoze. mučnina. edemi. . gubitak libida. purpure – u urinu su prisutne belančevine (Dif Dg – plazmocitom!!!) . gubitak apetita – voluminozne. gubitak albumina preko creva doseže 50-60%. crevne resice su zdepaste i razmaknute jedna od druge. pareze .. ascites.prekomerno odlaganje masti i nenormalnih glikoproteina u zidu tankov creva. Smanjuje se nivo transportnih proteina hormona T3 i T4. bol . Limfni sudovi su čipkasto prošireni i makrofagi su puni masti. amiloidoza. uloga bakterija i virusa . gubitak TT. bez masti – liposolubilni vitamini. nadutost.najčešći simptomi sindroma loše apsorpcije . Mezenterijalni limfni čvorovi su uvećani . ekcem EKSUDATIVNE ENTEROPATIJE . a oni sa kratkim T/2 (faktori koagulacije. AIDS b.amenoreja.gubljenje proteina je neselektivno. mukoza hiperemi čna. edematozna. Ca – ACTH i prednizolon .inflamatorni – Kronova bolest. azotemija . vit K) .Prognoza – loša ii.Th – dijeta bogata belančevinama. a jetra može sintetizovati 25% albumina . sa normalni 5-10%. Fe. smrdljiva stolica.dermatitis.predstavljaju enteropatije koje dovode do gubitka proteina. zra čenje.infiltrativni – sklerodermija. kardiovaskularna oboljenja . za razliku od nefrotskog sindroma u kome zavisi od molekulske mase . penušava.

celijačna bolest. Kod jednih dominira ili hipo.oboljenja koja dovode do eksudativne enteropatije 1. ulcerozni kolitis. paraziti. Kod žena se javlja opstipacija.Th – nekomplikovano – simptomatsko (iz ishrane ukloniti namirnice bogate celulozom) – antiholinergici – spazmolitici – antibiotici (kod perforacije i mogu ćeg divertikulitisa) – komplikacije – hirurška terapija IRITABILNI KOLON .divertikuli kolona nastaju kao posledica slabosti zida. drugi kolitisi 2. Whippleova bolest.češći je kod žena.– odre đivanje crevnog klirensa α1-antitripsina (normalno < 30ml/24h) . polipi. erozivni gastritis. Kronova bolest b.Komplikacije – krvarenje. fistule . a kod muškaraca dijareja .ili hipermotilitet.u osnovi leži poremećaj motiliteta i sekrecije sluznice. ulkus. perforacija. erozije ili ulceracije creva a. bolesti sluznice bez ulceracija a. SLE 3.Dif Dg – oboljenja jetre i bubrega.Dg – divertikuloza – uredan nalaz – divertikulitis – anemija i leukocitoza – irigografija . povišenog intralumenskog pritiska i vaskularnih poremećaja u donjoj mezenterijalnoj arteriji • PRAVI DIVERTIKULI – sadrže sve slojeve zida • LAŽNI DIVERTIKULI – nedostaje im mišićni sloj .predstavlja funkcionalni poremećaj nervnog sistema kolona . a u oba slučaja bolesnici izbacuju velike količine sluzi pri defekaciji . bakterijska kolonizacija creva b. KVS bolesti (insuficijencija srca) DIVERTIKULOZA KOLONA .palpacijom se može ustanoviti bolna osetljivost sigme .dijareja se nikad ne javlja no ću (kao kod organskih poremećaja) . crevne limfangiektazije. akutni virusni enteritisi.najčešće su lokalizovani u sigmoidnom delu kolona .Etiologija – hereditet – odgovor organizma na psihički stres i napetost – alkoholizam – nedostatak crevne laktaze – nele čena bacilarna dizenterija .Klinički – nekomplikovani divertikuli → samo opstipacija – divertikulitis – bol lokalizovan u donjem levom delu abdomena – zatvor se smenjuje sa sluzavo-krvavim prolivom – bol se poja čava pri defekaciji – ↑ t°C . karcinom i limfom želuca b. opstrukcije limfnog sistema a. malapsorpcija . limfom. Kronova bolest.

dijareja. Hodgkinovi sarkomi .. napeti – osećaju bol u obe preponske jame – nakon defekacije sve smetnje nestaju – opstipacija (stolica tanka poput olovke) ili dijareja – sluz u stolici (ponekad sasušena poput odlivka creva) .Klinički – slika može biti potpuno asimptomatska. intramuralno ili subserozno .. lejomiomi.lipomi. ali su nekad ograni čeni na jedan segment creva . Tada često nije potrebna bilo kakva th .Th – psihoterapija.nastaje u veoma razvijenoj limfnoj mreži tankog creva. Histološki. hemangiomi. retikulosarkomi. submukozi i Payerovim pločama. neurinomi.Dif Dg – spastična forma sa zatvorom – tumori kolona i divertikuloza – dijareja – Kronova bolest. hemioterapija • MALIGNI LIMFOM .. Kronove bolesti .. spazmolitici. Rastu na peteljci ili bez peteljke (sesilni). to su adenomi . u mukozi. UZ ..Th – hirurška.Dg – irigografija – kolon ima izgled venca sasušenih smokava .Komplikacije – opstrukcija creva. Često su posledica alteracije polipa. .limfosarkomi.mogu biti solitarni i multipli. . hrana bez celuloze. ulcerozni kolitis. a rastu intraluminarno. bez alkohola BENIGNI TUMORI TANKOG CREVA .Dg – biopsija limfnih čvorova i uvećane jetre . invaginacije – nekrotične promene u tumoru – krvarenje – infekcije – maligne alteracije . pored simptomatske i supstitucione th (Fe) zahtevaju i hiruršku th MALIGNI TUMORI TANKOG CREVA • ADENOKARCINOM .Klinička slika – bolesnici su nervozni.naj češće lokalizovan u proksimalnom delu jejunuma ili terminalnom ileumu. sedativi.Simptomi – intermitentne opstrukcije → ileus – gubitak telesne težine – okultno ili manifestno krvarenje – anemija – ponekad se može palpirati tumor .najčešća lokalizacija je 10-ak cm od fleksure duodenojejunalis .Dg – laboratorija – radiološka i endoskopska snimanja – CT.Simptomi – crevne kolike – periumbilikalni bol – maljičasti prsti – steatoreja . Obi čno su deo sistemske bolesti.sve komplikacije.polipi su naj češći. fibromi.

volvulus – uvrtanje creva oko poprečne osovine ii. inkarceracija – uvlačenje vijuga creva među priraslice ili slabe tačke trbušnog zida iii. FUNKCIONALNI a. bradikinin.dispneja.Komplikacije – opstrukcija – prstenasti tumor daje postepenu opstrukciju. retina. paralitički – atonija creva b.crvenilo lica (kao trešnja) . KH. intralumenski – polipoidni tumori. nauzeja. rektum) . ascites b. invaginacija 2. 5-OH-indolsirćetne kiseline u urinu . histamin. MEHANIČKI a. bronhospazam .abdominalni bol i krvarenje . insulin.Dg – koncentracija serotonina. valvularne lezije D srca .predstavlja potpuni prekid u pasaži creva .tumor luči veći broj supstanci koje izazivaju karcinoidni sindrom . digestivni enzimi • retroperitoneani hematom (fraktura pršljena) . crevni grčevi. veliki žučni kamenci koji dospevaju u crevo nakon stvaranja fistule ii.aktivne supstance karcinoidna su serotonin. opturacioni i. povraćanje. strangulacioni i. sadržaj kolona.Th – hirurška • MALIGNI MELANOM .Th – hirurška – resekcija creva – antagonisti serotonina (sprečavaju dijareju i pojavu crvenila lica) – kortikosteroidi . MSH .dijareja. ACTH.nastaje od argentafilnih ćelija crevne sluznice.uzroci funkcionalnog ileusa su razni peritonealni insulti • želudačna kiselina. intramuralni – atrezije ili stenoze zida creva iii.Etiologija 1.često velikih dimenzija (5cm) pa su lako dostupni palpaciji . perforacije • KARCINOIDNI TUMORI .daje metastaze u jetru i okolne limfne čvorove . ali je najčešći u tankom crevu i apendiksu . spastički – spazmi segmenata crevnog zida .– rendgenska i endoskopska snimanja .predstavlja sekundarni tumor (koža. fistule. Može se naći u bilo kom delu GIT-a. a polipoidni tumor daje naglu opstrukciju – krvarenje.Prognoza – loša ILEUS . van crevnog zida – tumori.Th – resekcija tumora + zračenje + citostatici • LEJOMIOSARKOM .

javlja se štucanje .palpatorna tumefakcija → strangulacija creva • askultacija o borborigmi (krčanje creva) – gube se kako bolest napreduje o tišina ukazuje na paralizu peristaltike • laboratorija – ↑ Le. pljuvačke. postoji i prekid cirkulacije krvi kroz uklještene crevne vijuge → nekroza zida creva i akutni apendicitis .GAS – 80% potiče od progutanog vazduha (koji sadrži dosta N2 koji se veoma teško resorbuje iz creva. pa ga je potrebno eliminisati). Javlja se opstipacija.gubitak tečnosti i elektrolita (povraćanje.kod paraliti čkog ileusa javlja se nadutost. normalna sekrecija vode i elektrolita je očuvana.nije moguće rendgenski razlikovati mehanički i paralitički ileus .znaci peritonitisa . meteorizam – povraćanje – izraženije što je prepreka viša – povraćeni sadržaj sadrži žuč i sluz → ileus proksimalnog tankog creva – povraćeni sadržaj taman. fekuletnog mirisa → opstrukcija nižih partija – štucanje – opstipacija i odsustvo gasova → potpuna opstrukcija .• refleksni ileus usled renalne kolike ili pijelonefritisa • bazalna pneumonija. pored prekida pasaže. Cl i proteina plazme . Ovi simptomi mogu trajati i 10-ak dana. ↑ serumska amilaza → strangulacija creva • rendgen – na nativnom snimku abdomena se vide hidroaerični nivoi u distendiranim vijugama (nivoi. povraćanje. fraktura rebara • infarkt miokarda • vaskularne okluzije mezenterija → ishemija → ileus . Dolazi do pada serumskog Na.Klinički – bol. često povraćanje (gastrični sadržaj). a 20% potiče od bakterijske fermentacije . dok kod strangulacionog i funkcionalnog ileusa bol je konstantan . renalnoj insuficijenciji. bez gasova i ponekad krv u stolici. ne postoji bol tipa kolike. poremećaj cirkulacije u donjoj šupljoj veni. šoku i egzitusu. K. izlazak tečnosti u zid creva i peritonealnu duplju) vodi ka hemokoncentraciji.Fizikalni nalaz • abdominalna distenzija • simptomi šoka – ako se ne operiše na vreme • jako izražena palpatorna osetljivost∗ • rigidnost miši ća prednjeg trbušnog zida (defans)∗ • ↑ t°C ∗ .kod mehani čkog ileusa kolona kolike su su slabijeg intenziteta nego kod tankog creva.kod opturacionog ileusa bol je tipa crevnih kolika. opstipacija.TEČNOST – poti če od per os unete H2O. nagomilavanje tečnosti u distendiranom crevu. nelagodnost.distenzija creva proksimalno od mesta prekida pasaže je izazvan nagomilavanjem gasa i tečnosti: . gastrične sekrecije.kod strangulacionog ileusa. hipovolemiji. odnosno vijuge se ređaju kao lestvice) o centralno postavljeni nivoi – ileus tankog creva o bočno postavljeni nivoi – ileus kolona . ali je apsorpcija poremećena . pa tek onda nastupa akutizacija bolesti .

traje duže od 72h.kontrast se može dati samo ako nema opasnosti od perforacije.Blumbergov znak – otpusni bol u desnoj ilija čnoj jami . U 50% slučajeva radi se o okluziji gornje mezenterične arterije embolusom ili aterosklerozom.. U 10% slučajeva radi se o trombozi mezenteri čne vene . Najčešći uzrok je fekolit (stvrdnuti komadić fecesa). lice je zažareno. defans .Rovsingov znak – pritisak u levoj izaziva bol u desnoj ilijačnoj jami . postoji samo zapaljenje u zidu apendiksa. mada može biti i kamenac u apendiksu 2.McBarnijeva tačka – na polovini desne spinoumbilikalne linije .Klinička slika – bol počinje naglo. Rektalnim tušeom se utvrđuje bolno osetljiv prednji zid ampule (usled perforacije zahvaćen je peritoneum male karlice) .i subcekalno • pre.u pitanju je ishemija creva. a kad bol na tom mestu prestaje počinje da se razvija bol u desnoj ilijačnoj jami.Th – mehani čki ileus – operacija – paralitički ileus – neoperativan tretman osnovne bolesti AKUTNI APENDICITIS . Ponekad može nastupiti gangrena sa perforacijom i peritonitisom. para-.Oblici apendicitisa • kataralni • gangrenozni • flegmonozni • perforativni .Lanceova tačka – spoj unutrašnje i desne trećine bispinalne linije .Klinički – iznenadni bol – krvavo-sluzave dijareje – šok. Apendiks neprekidno luči sluz koja zbog opstrukcije ne može da pređe u cekum → lumen apendiksa se širi → bakterije se razmnožavaju → akutno zapaljenje. palpatorna osetljivost. U 40% slučajeva radi se o neokluzivnoj ishemiji nastaloj usled srčane insuficijencije na th digitalisom (↓ splanhi čki protok).Dg – paralitički ileus – irigografija – znak “otiska palca“ – edematozni nabori sluznice kolona . nikad ne dovodi do perforacije. medio. a ukoliko je > 15 000 sumnjamo na perforaciju. postoji osetljivost desne ilijačne jame.postoje 2 oblika apendicitisa 1. a nalaz urina je negativan. mnogo je povoljniji od oblika sa opstrukcijom . lumen apendiksa je opstruiran fekolitom ili je izuvijan zbog sraslina oko apendiksa. Pacijent povraća više od 3x dnevno.i retroilealno • leva strana .Atipične lokalizacije apendiksa • subhepatično • retro-. a ne mehanička opstrukcija. nikako per os • MEZENTERIČNA VASKULARNA OKLUZIJA (h) . Razlika između rektalne i aksilarne temperature je veća 0. u epigastrijumu.Projekcione tačke . lumen apendiksa nije opstruiran. a kod kolona se daje samo klizma per rektum. Leukocitoza je naj češće 10 000-12 000.9°C.

ima više oblika 1.Dif Dg – ulcerozni kolitis. javlja se kod oba pola. u prvih 48h od pojave simptoma) HRONIČNI APENDICITIS . tahikardija).POLIPI . TBC creva . Po prestanku bola iščezava i tumor (patognomonično za Peutz-Jegersov sindrom). fibroza apendiksa kao posledica akutne ili hronične upale 3.polipi mogu biti urođeni ili stečeni.znak opturatora – kuk i koleno pod uglom od 90°.Histologija – adenomi .Klinička slika – bol u donjem delu abdomena tipa kolike. Javlja se malapsorpcija.Th – hirurška (i to pre nego što apendiks perforira. krvarenje (anemija) .maligno alterišu . polipoza tankog i debelog creva i želuca . krvavo-sluzave dijareje. znaci anemije (bledilo.porodično oboljenje. polipi su razli čite veličine. hroni čna upala sa edemom sluznice i hiperplazijom limfnog tkiva u zidu apendiksa 2.maligno alterišu ..Klinička slika – pored polipoze javljaju se i pigmentne mrlje oko usta i ekstremiteta. osetljivost na pritisak . Kod urođenih polipa naj češća su dva sindroma I PORODIČNA POLIPOZA . od 1mm pa do tolike veli čine da ispunjavaju lumen creva . pristutan je bol.Dg – kontrastni snimak apendiksa BENIGNI TUMORI DEBELOG CREVA .Krigerov znak – znak iliopsoasa – pacijentu kažemo da desnu nogu podigne. solitarni ili multipli. u slučaju opstrukcije sterilnim sadržajem .stroma im je vezikularno-vaskularna → tvrda stolica oštećuje površinu polipa → krvarenje → hipohromna anemija . strano telo → hronična upala 4.Th – hirurška (parcijalna ili totalna resekcija debelog creva) II PEUTZ-JEGERSOV SINDROM .Juingov znak – pritisak u desnu ilijačnu jamu + kašalj → bol . zaostajanje u rastu i razvoju .Dg – laboratorija – hipohromna anemija – rendgen i endoskopija . mukocela apendiksa. mršavljenje.Klinički – tup bol u desnoj ilijačnoj jami – povremeni napadi bola oko umbilikusa – povraćanje.autozomno-recesivno oboljenje. pri unutrašnjoj rotaciji → bol .Histologija – hamartomi . kao i palpabilan tumor (spazam). a mi je guramo na dole → bol . malaksalost. nadimanje.

daje limfogene i hematogene metastaze u jetru. raste cirkularno poput prstena.Histologija – adenokarcinom. hladni napici – kod žena uzrok je oboljenje žučnog sistema – kod muškaraca – abusus alkohola . irigografija. NODULSKI TIP – raste kroz zid creva i dosta krvari. a može i u vrat 4.Etiologja – nasledni faktor – dugotrajna opstipacija (feces iritira crevo) – polipoza – ulcerozni kolitis .predilekciona mesta su leva ½ kolona. SKIROZNI TIP – dominira vezivno tkivo. a karcinom desne ½ kolona anemiju (širi lumen. malaksalost) – stolica je nekad tanka poput prsta – hemoroidi (usled opstipacije). želudac) 3.Dg – rektalni tuše – krv i prazna ampula – ultrazvuk.u osnovu bolesti leže 4 procesa • proteoliza • krvarenje • lipoliza • ćelijska infiltracija sa edemom . Od ostalih tumora tu su limfomi.karcinom je naj češći između 50-70-e godine . leomiosarkomi koji raste u lumen. pa može izazvati opstrukciju .Dif Dg – benigni tumori. KOLOIDNI TIP – razvija se iz peharastih ćelija sluznice .Klinička slika – bol (ponekad tipa kolike).postoje četiri tipa karcinoma debelog creva 1. tečan sadržaj i tanji zid u desnoj ½ kolona) . ulcerozni kolitis. ragade oko čmara .Komplikacije – krvarenje (→ anemija).KARCINOM DEBELOG CREVA . Karcinom leve ½ izaziva opstipaciju. sužava lumen creva i vodi okluziji creva 2. divertikulumi . PAPILARNI TIP – raste u lumen. perforacija .Th – hirurška (subtotalna ili totalna.za neoplazme kolona je karakteristična metahronija – ponovna pojava karcinoma 2-11 godina nakon operacije . sigma i rektum. stvara fistule sa peritoneumom i okolnim organima (žučna kesa.Etiologija – preobilan masan obrok. povećan titar CEA (karcino-embrionski Ag) . nadutost – opstipacija ili paradoksalna dijareja (tumor otežava pasažu → zaostali himus iritira sluznicu → hipersekrecija tečnosti i sluzi → paradoksalna dijareja) – krčanje creva (borborigmi) – krvavo-sluzava stolica – progresivno mršavljenje – hipohromna anemija (bledilo. CT. leva ili desna koloktomija) AKUTNI PANKREATITIS .definiše se kao autodigestija pankreasa .

prema toku deli se na . akutna renalna insuficijencija ⇒ ↑ ureja.tripsinogen – proteoliza i autodigestija pankreasa . nekroti čno-hemoragijski 3.Komplikacije – zatajivanje srca. ↑ t°C. kamen u žučnim putevima . tromboze .Th – medikamentozna – korekcija vodeno-elektrolitnog disbalansa. Moguća je dispneja .fulminantni . pneumonija. Prisutno je stalno povraćanje bez olakšanja (čak više litara).Klinička slika – 4h nakon masnog obroka. Pra ćen je strahom od smrti. tromboza mezenteri čnih krvniih sudova. edem mozga ⇒ pankreasna encefalopatija.fosfolipaza A – lecitin → izolecitin → oštećuje zid izvodnih kanala i omogućuje izlazak enzima .refluks žuči u pankreas (kalkuloza) . nazogastrična sonda (sukcija želudačnog soka. Papaverin. ↑ puls. protiv šoka infuzije i transfuzije.blagi akutni . supurativni .vaskulitisi .prema tome koji proces dominira deli se na 1. limfopenija. apsces pankreasa (dugo zadržavanje ↑ amilaze) .teški akutni . ascites . dijabetična koma.elastaza – razara zid limfnih sudova . leukocitoza (20x109 i više) zajedno sa azotemijom → loša prognoza – ↑ amilaza (10x i više od normalnih) – u krvi i mokraći – ↑ lipaza (od 3-5 dana) – hipokalcemija ( 5-7 dana) – vezivanje Ca2+ za masne kiseline – ↓ K. konzumiranja alkohola javlja se nagli bol koji zrači u leđa..24-48h kasnije nastupa žutica (pritisak glave pankreasa na holedohus) . ↓ Cl. dijafragma je podignuta. ↑ Hct (dehidratacija). antibiotici – hirurška – krvarenja. paretična. Atropin (oprez ako postoji ileus). širi se pod rebra. jer želudačni sok stimuliše sekreciju CCK).trbuh je meteorističan. edemsko-intersticijski 2. Bol može biti toliko jak da izazove kolaps pacijenta. protiv bola se daje Demerol (morfin je kontraindikovan jer dolazi do spazma Odijevog sfinktera).staza sekreta pankreasa . ↓ TA → šok .hiperkalcemija . alkaloza (usled povraćanja) – rendgen – duodenum i tanko crevo su puni gasova (normalno ne).kako dolazi do aktivacije? .refluks duodenalnog soka u pankreas . nekroza hepatocita.uzlaskom enzima pankreasa u krv → pleuritis. bola.lipaza – nekroza masnog tkiva pankreasa i omentuma . insulin (ako je glukoza povišena). Nitroglicerin. atelektaza. ↑ Le.patološki proces započinje izlaskom i aktivacijom enzima pankreasa .Dg – laboratorija – ↑ SE. krvarenje. prema prekordijumu ili prema mokraćnoj bešici kao ubod nožem (pojasni ili obručni bol).

dizartrija. uz smanjenu HCO3.propadanje endokrinog pankreasa → diabetes melitus . autoimuni proces (At protiv tkiva pankreasa).gubitak težine. šećerna bolest II HRONIČNI RECIDIVSKI PANKREATITIS . steatoreja. ↑ glukoza (glikozurija).počinje u ranom detinjstvu. hiperlipidemija . nekad leže na boku savijenih nogu ili čuče pored kreveta. izliv u perikard i pleuru .propadanjem egzokrinog pankreasa slabi sekrecija HCO3. Bol se pojačava 3-4h posle obroka. hiperparatireoidizam (↑ Ca2+). kofuzija I HRONIČNI PERZISTENTNI PANKREATITIS . Karakteristi čan je kvalitativni defekt sekrecije (normalan volumen soka.gušterača je jako čvrsta žlezdana struktura. u zavisnosti koji deo pankreasa je zahvaćen tako se i bol širi III HRONIČNI PROGRESIVI PANKREATITIS . dijabetes melitus. alkoholizam. scintigrafija.pankreasna encefalopatija → dezorjentacija. ↑ Ca. mršavljenje . Naj češće su lokalizovane na glavi pankreasa (kompresija holedohusa → žutica.stalan epigastrični bol. kanalići su izmenjeni.i enzimsku aktivnost) → poremećaj varenja → steatoreja . Javlja se dijareja.Th – ishrana siromašna mastima.i enzima kod pankreatitisa izazvanog alkoholom. Javlja se nadimanje. Struktura je nestala. u njima su istaložene soli Ca2+ .HRONIČNI PANKREATITIS . ultrazvuk . kompresija izvodnih kanala pankreasa → pankreasna dispepsija).prema toku razlikuju se • hroni čni perzistentni • hronični progresivni • hroni čni recidivski • hronični kalcificirajući . a na njegovom mestu je vezivno tkivo. poliurija IV HRONIČNI KALCIFICIRAJUĆI PANKREATITIS . ↓ K.smatra se da nakon 3 akutna napada bolest postaje hronična .stalni bolovi u epigastrijumu i krstima. gasovi. dijareja. umerene jačine koji može da iradira pod rebra ili u prekordijum. Prisutne su učestale masne. Ciste se mogu pove ćavati (krvarenje) ili smanjivati (drenaža) . bogata proteinima – enzimi pankreasa – pankreatini (pre i u toku obroka) – analgetici – per os antidijaroici – hirurška terapija BENIGNI TUMORI PANKREASA . ↓ proteini.napadi bola koji liče na akutni pankreatitis. bolan tumor koga formira uvećana glava pankreasa (Reidelov tumor) – laboratorija – ↑ SE. steatoreja – radiografija. ↑ amilaza (u napadima). bolna faza traje 3-7 dana. stalnim epigastričnim bolom.ako kod bolesnika sa neodređenim smetnjama u gornjem abdomenu nastane glikozurija → sumnja na hronični pankreatitis ili karcinom .najčešći benigni tumori pankreasa su CISTE PANKREASA.Dg – desno iznad pupka ili u epigastrijumu može se napipati tvrd. holelitijaza. trauma.Etiologija – virus parotitisa. mršavljenje. smrdljive stolice. ↑ lipidi.

Napred mogu da infiltriraju želudac i kolon . neosetljiv tumor .Dg – laboratorija – glikemija.rana dijagnoza je eventualno moguća kod karcinoma glave pankreasa zbog specifi čne simptomatologije dok ostale lokalizacije daju simptome tek kad se bol proširi .. ali i opstrukcije pankreasnog kanala žučnim kamenom . pa onda aholi čna stolica. u levi nadbubreg i bubreg. angiografija . CT. steatoreja – trup i rep → ↑ glukoza. šire se ka kičmi.Klinička slika – palpabilno osetljiv tumor u gornjem delu abdomena – bolovi → bolesnik se savija da čučne – dispeptične smetnje (nadutost.prave ciste takođe mogu biti posledica pankreatitisa. parenteralna ishrana. zatim trup (20%) i rep (10%) . Pseudociste su češće i nastaju usled hroni čnog recidivskog pankreatitisa ili traume. amilaza) – rendgen – cista ostavlja impresije na želudac. mršavljenje – mu čnina. Pseudociste mogu perforirati i krvariti . ↑ lipaza (sem ako tumor nije razorio pankreas) – rendgen – impresije na velikoj krivini želuca. Sadržaj ciste može biti serozan.lažne ciste (pseudociste) se razlikuju od pravih po tome što nemaju pravi epitelski omota č. glikozurija – ↑ amilaza. širi se u desnu plećku i leđa . purulentan.Th – hirurška – konzervativna – citostatici – simptomatska – suzbijanje bola. kosti . povraćanje – opstruktivna žutica .bol vremenom postaje stalan. duodenalni venac je proširen (ima izgled obrnute trojke) . pregled mokraće (glukoza.medijalni režanj jetre je uvećan i neravan zbog metastaza . nadoknada enzima pankreasa . u početku hipoholi čna.Dg – laboratorija – glava pankreasa → ↑ bilirubin.Th – hirurška (vađenje ciste – cistektomija) MALIGNI TUMORI PANKREASA – karcinom pankreasa .Klinička slika – bol u epigastrijumu. rupture variksa jednjaka i želuca . ponekad i hemoragičan. lipaza). Na pseudociste uvek treba pomisliti kada je serumska amilaza i amilaza u urinu povišena više dana nakon traume abdomena.karcinomi trupa i repa su nekad toliko veliki da im promer iznosi 10-15cm. Veličina ciste varira od jako malih pa do 5cm i više (zapremina od nekoliko litara). nekada i slezinu. Vrlo brzo probijaju granicu organa. pluća. duodenum i kolon – endoskopski pregled želuca i duodenuma – ultrazvuk.zbog oštećenja Langerhansovih ostrva nastaje diabetes mellitus .veoma maligan tumor . pankreasni enzimi (amilaza.najčešća lokalizacija je glava pankreasa (70%).desno u epigastrijumu može se napipati veliki neravan. mu čnina) – poremećaj stolice .metastazira u jetru.krvarenje (hematemeza i melena) je posledica prodora tumora u duodenum.

ali biva resorbovana od kolona. Nagomilavanje tečnosti u crevima je posledica poremećaja resorpcije 7-8l tečnosti koja se normalno u toku dana sekretuje u crevo.Th – antibiotici širokog spektra – infuzije – hirurška . prisutni su nivoi) – paracenteza – određivanje prirode eksudata.predstavlja lokalizovano ili difuzno zapaljenje peritoneuma koje može proticati kao akutno ili hroni čno . pun gasa i tečnosti.nagomilavanje tečnosti u crevima i peritonealnoj duplj → hipovolemija → smanjenje renalne i srčane funkcije . Istovremeno se tečnost nagomilava i u peritonealnoj duplji . divertikulitisa. kasnije stalan. prestaje kada bolesnik sedi glave oslonjene na kolena • žutica • progresivno mršavljenje • malaksalost. tahikardija. nadutost.difuzni peritonitis → bol je difuzan . povraćanje • steatoreja PERITONITIS . naročito noću.u toku akutnog peritonitisa dolazi do oštećenja motorne aktivnosti creva.Dg – fizikalni nalaz – radiografija (nativni snimak abdomena – dilatacija tankog i debelog creva sa edemom zida. perforacija duodenalnog ili gastričnog ulkusa. povra ćanje – prestanak peristaltike – ↑ t°C. oligurija .lokalizovan peritonitis → bol može da se locira ..Klinička slika – bol.perkutorni nalaz timpanizma → crevna distenzija . pojačava se u ležećem položaju. ulceroznog kolitisa.Etiologija – bakterije iz creva nakon perforacije – bakterije unete u peritonealnu duplju nakon povrede abdomena – posledica dejstva oslobođenih pankreasnih enzima – posledica dejstva želuda čnog sadržaja nakon perforacije ulkusa – posledica dejstva žuči nakon rupture žučne kese – posledica sistemskih bolesti (SLE) .najčešći simptomi karcinoma pankreasa • bol – u početku zavisi od hrane. a lumen creva postaje distendiran. gangrene žučne kese • inkarceracije hernije ili volvulusa creva • karcinoma.Dif Dg – akutna porfirija.leukocitoza >20 000 → teška inflamacija . akutni pankreatitis . distenzija. identifikacija eksudata . stranog tela .najčešće perforacije nastaju kao posledica • apendicitisa.kako bolest napreduje nastaje potpuni abdominalni mir (nema peristaltike) .

BOLESTI SRCA I KRVNIH SUDOVA .

srčani tonovi i šumovi 2. ateroskleroza 23. plućna hipertenzija 18. trikuspidalna insuficijencija 10. mitralna stenoza 4. reumatska groznica 3. hronično plućno srce 19. aortna stenoza 7. perikarditisi 22. arterijska hipertenzija 29. mitralna insuficijencija 5. Raynaudov sindrom 26. miokarditisi 21. poremećaji srčanog ritma . akutno plućno srce 16. kardiomiopatije 31. ishemijska bolest srca 12. plućna embolija 15. urođene srčane mane 11. trikuspidalna stenoza 9. arterioskleroza 24.1. tromboflebitis i flebotromboza 27. arterijska hipotenzija 30. aortna insuficijencija 8. trombangitis obliterans – Morbus Bürger 25. angina pectoris 13. infektivni endokarditisi 20. prolaps mitralne valvule 6. plućni infarkt 17. akutni infarkt miokarda 14. insuficijencija srca 28.

mladih i trudnica i to najbolje na apeksu i levom dekubitusu – patološki – “komorski galop ritam“ – javlja se kod smanjenje kontraktilnosti komore (insuficijencija srca) i opterećenja komore volumenom (aortna i mitralna insuficijencija). hipertrofična kardiomiopatija) .SRČANI TONOVI I ŠUMOVI SRČANI TONOVI .“galop sumacije“ – kod jednog bolesnika čujemo i S3 i S4 SISTOLA 1. ali u patološkim uslovima može biti praćeno ejekcionim tonom → ejekcioni klik) .S 1 – zatvaranje AV zalistaka (fiziološki čujna komponenta) – atrijalna komponenta – otvaranje semilunarnih zalistaka (fiziološki nije čujno.nastaju prelaskom laminarnog toka krvi u turbulentni. dijastaza 3. period izometrijske relaksacije . pulmonalis i bloka D grane zbog kasnijeg zatvaranja a. hipertrofija desne komore) . a skraćuje istiskivanje iz LK . kardiomiopatje. pretkomorska kontrakcija .udvajanje S1 – može se javiti u inspirijumu (kasni trikuspidalna komponenta) zato što je u inspirijumu povećan priliv krvi u D srce usled povećanja negativnog intratorakalnog pritiska. period izometrijske kontrakcije 2. blok leve grane. čuje se kod dece.S4 – “pretkomorski galop“ – nastaje neposredno pre pojave S 1 kada pada komorska rastegljivost i raste otpor punjenju komore (hipertenzija.S 3 – fizioločki – nastaje rano u dijastoli za vreme brzog komorskog punjenja.fiziološko – udvajanje se čuje u II i III MRP u inspiraciji . DIJASTOLA 1.nastaje posle punjenja komora kada se u njima toliko poveća pritisak da zatvori AV valvule ŠUMOVI . protoka kroz proširene krvne sudove.S 2 – zatvaranje aortnih i pulmonalnih zalistaka (čujna komponenta) – vibracije zida komora (nečujna komponenta) – vibracije velikih krvnih sudova iza zalistaka (nečujna komponenta) . period brzog punjenja komora 2. pulmonalis . na ksifoidnom nastavku (desno srce) . To se dešava kod delimi čne opstrukcije.udvajanje S2 – javlja se u inspirijumu zato što udisaj produžava period istiskivanja krvi iz DK. ne varira sa respiracijama (čuje se i u inspirijumu i u ekspiriijumu) . povećanog protoka kroz krvne sudove.patološko – kod stenoze a. tj.paradoksno – u ekspirijumu se pulmonalna komponenta javlja pre aortne (aortna stenoza.fiksno – kod ASD-a. najbolje se čuje na vrhu (levo srce) ili levo parasternalno. period izbacivanja 3. tako da zbog opterećenja volumenom dijastola duže traje . aortna stenoza.

čuje se i kad je pritisak stetoskopa veoma lagan 6.mitralna regurgitacija – tipa platoa. slab ali se čuje relativno lako 3.uvek su patološki i znaci su nekog organskog oboljenja a) rani dijastolni (protodijastolni) . V JAČINA ŠUMA 1. veoma slab.pulmonalna regurgitacija – Graham-Steel-ov šum – dekrešendo.regurgitacijom krvi kroz insuficijentna ušća. organski (patološki) a) rani sistolni (protosistolni) – VSD (mali defekt) b) mezosistolni – aortna stenoza (krešendo-dekrešendo.ejekcioni . hipertireoza. neorganski – zbog turbulentnog toka krvi iz LK u aortu. anemija.regurgitacioni . punctum maximum na vrhu srca. umereno jak 4. zbog povećanog protoka (trudnoća.dekrešendo – intenzitet šuma postepeno opada . ali može i krešendo-dekrešendo.. punctum maximum u II i III MRPL uz sternum b) mezodijastolni – mitralna stenoza (punctum maximum vrh srca u L dekubitusu) c) kasni dijastolni (teledijastolni ili presistolni) .krešendo – intenzitet šuma postepeno raste .mesto najbolje čujnosti šuma je na mestu gde šum nastaje IV PROPAGACIJA ŠUMA .kontinuirani – S1 – S1 (perikardno trenje. ↑ t°C. fiziološki – čuju se zbog turbulentnog toka krvi u privremenim stanjima. retko ka vrhu) c) kasni sistolni (telesistolni) d) holosistolni (pansistolni) . propagacija ka aksili i Erbovoj tački . Česti su kod dece i mladih 3.dijastolni – S2 – S 1 . propagacija ka epigastrijumu i/ili ispod desnog rebarnog luka – DIJASTOLNI ŠUMOVI – . intenziteta. šantovanjem krvi sa mesta višeg na mesto nižeg pritiska I VREME I TIP ŠUMA .VSD . veoma jak. može se čuti kad stetoskop nije potpuno priljubljen uz grudni koš – SISTOLNI ŠUMOVI – 1. jak 5..tip platoa – istog intenziteta sve vreme III PUNCTUM MAXIMUM . DAP) II OBLIK ŠUMA . punctum maximum u II i III MRPD. punctum maximum u II MRPD ili na Erbovoj tački i najbolje se čuje ako pacijent sedi i nagne se napred i to na kraju ekspirijuma.. prostiranja krvnog toka.) 2. čuje se uz određene manevre 2. izuzetno jak.trikuspidalna regurgitacija – punctum maximum duž leve ili desne ivice sternuma.zavisi od porekla. propagacija duž leve ivice sternuma .sistolni – S1 – S2 .aortna regurgitacija – dekrešendo.. propagacija ka vratu.

Vremenom na mestu čvori ća nastaje ožiljak6 .u početku zapaljenja dolazi do edema1 vezivnih vlakana (fibrinoidna degeneracija).. dejstvo putem toksina – neki toksini streptokoka mogu delovati direktno toksi čno na srce (streptolizin O i S. Promene su na mitralnim i aortnim zaliscima. okruženom fibroblastima. malaksalost – ↑ SE i ↑ Le ukazuju da zapaljenje traje još uvek pored pada t°C – bol u trbuhu (nastaje usled mezenterijalnog limfadenitisa) – najizraženiji simtpomi pored ↑ t°C su bolovi u zglobovima .. kasnije nastaje nekroza2 ovih vlakana i infiltracija3 Ly i plazmocitima. otitisa. direktno oštećenje srčanih vlakana i oštećenje sprovodnog sistema .). Veruke se sastoje od fibrina i trombocita.. Smatra se da su za nastanak bolesti bitni i hereditarna osetljivost. Često su u pitanju epidemije streptokokom u kolektivima (škola. kasarne. unakrsno-reaktivna At – kako delovi bakterijske ćelije imaju zajedni čke Ag-determinante kao i ćelije miokarda. Pri tom dolazi do senzibilizacije (stvaranja At) protiv ovih izmenjenih vlastitih ćelija miokarda 3. Promenama na zglobovima prethodi respiratorna infekcija 1-2 nedelje . Nastaje posle angine.. nazofaringitisa. naročito oko maih krvnih sudova . Ly periferne krvi senzibilisani streptokokom citotoksični su za srce .REUMATSKA GROZNICA .početak bolesti može biti akutan ili postepen. mada može i kod odraslih.Patogeneza 1. gubitak apetita. pothranjenost. a recidivi procesa dovode do vaskularnih mana .Etiologija – naj češće se javlja kod dece od 5-15 godina.i perikarditis . . zalistaka. siromaštvo..s obzirom na veličinu srca postoje reumatski karditisi sa znatnim uvećanjem srca ili bez njega . Ly. AKUTNA REUMATSKA GROZNICA BEZ KARDITISA . mio. nedovoljno lečenje primarne bolesti.predstavlja klinički sindrom koji nastaje 2-3 nedelje nakon preležane infekcije gornjih respiratornih puteva. stvaranjem At protiv streptokoka dolazi i do stvaranja At protiv ovih struktura.zapaljenski proces u toku infekcije se odigrava u vezivnom tkivu.REUMATSKI PANKARDITIS – istovremeno endo-..REUMATSKI MIOKARDITIS – fokalni i difuzni intersticijumski miokarditis. hrskavice zglobova.. plazmocitima.. proteinaza). Posle nekoliko nedelja nastupa faza proliferacije4 i stvaraju se Aschoffovi čvorići5 sa fibrinoidnom nekrozom u centru.s obzirom na srčanu insuficijenciju postoje akutni reumatski karditisi sa zastojnom srčanom insuficijencijom ili bez nje 1. Posledica je zadebljanje zalistaka. krvnih sudova. gigantskim ćelijama..REUMATSKI ENDOKARDITIS – stvaraju se bradavičasti izraštaji na zaliscima. ređe na hordama. ređe na trikuspidalnom. izazvan β-hemolitičkim streptokokom grupe A . direktno dejstvo streptokoka nije dokazano 2.opšti simptomi – ↑ t°C (do 40°C).karakteriše je prolaznost svih promena osim promena na srcu koje dovode do definitivnih oštećenja i sklonosti ka recidivisanju .REUMATSKI PERIKARDITIS – može stvoriti izliv . Toksini deluju na lizozome mišićnih ćelija srca dovodeći do denaturacije proteina.

česte su ekstrasistole. sa svetlom sredinom i izraženom ruži častom ivicom. pulmonalis.aortni valvulitis – za posledicu ima insuficijenciju aortne valvule.ako se karditis le či i ne dođe do recidiva. . Postoji pansistolni regurgitacioni šum koji se najbolje čuje na vrhu srca. širi se prema pazušnoj jami . Najbolje se čuje kad je disanje zaustavljeno u ekspirijumu. Eritem se brzo širi. tahikardičan. nekoordinisani pokreti ekstremiteta i grimase na licu. lopatici. Čuje se kao duvajući dijastolni šum iznad aorte. lakat. Čvorići su okrugli. a nikad na licu . simptomi se povlače za 48h. ručje. Pri zahvatanju svakog novog zgloba dolazi do ↑ t°C. iznad Erbove tačke. AKUTNA REUMATSKA GROZNICA SA KARDITISOM . naročito pri naporu . javljaju se posle nekoliko nedelja ili meseci od početka napada. kičma nikada). Ponekad dolazi do izliva u perikard . Zapaljenski proces šeta sa jednog na drugi zglob u toku nekoliko dana. naj češće u bolesnika sa teškim oblikom karditisa.erythema marginatum – ruži časte makukle koje dobijaju oblik asimetri čnih.mitralni valvulitis – rano se javlja i izaziva insuficijenciju mitralnog zaliska. Po prekidu uzimanja lekova..AKUTNI REUMATSKI MIOKARDITIS – bolesnik je bled.AKUTNI REUMATSKI ENDOKARDITIS . srčani tonovi su mukli. može se čuti III ton. Trenje je uvek znak aktivnosti procesa. .noduli subcutanei – kasna manifestacija bolesti. palpitacije. bezbolni. Dominiraju nagli. spojeni za ligamente ili zglobnu kapsulu. Obi čno nastaje 2 meseca posle akutne angine i traje 1-3 meseca.najčešće je u pitanju MIGRIRAJUĆI POLIARTRITIS VELIKIH ZGLOBOVA (koleno.. topli su.ostale kliničke manifestacije reumatske groznice su . Još se javljaju i bol u trbuhu.ZASTOJNA SRČANA INSUFICIJENCIJA – najteži oblik akutne reumatske groznice. u toku 1-2 nedelje mogu se javiti isti simptomi na zglobovima 2. iščezavaju posle par dana (najviše 30) . Posle nekoliko godina nastaje stenoza aortne valvule koja je definitivna promena.AKUTNI REUMATSKI PERIKARDITIS – daje perikardno trenje koje se najbolje čuje na bazi i duž leve ivice sternuma. U najtežim oblicima postoji ataksija. dispnoi čan. kičmi. stalni. anoreksija. skočni zglob. potiljku. koža iznad njih je crvena. Uz primenu lekova.. tj. Naj češće se javljaju na ekstenzornoj strani šaka i stopala. čuje se parasternalno ili na a. črvsti. bol u epigastrijumu. za razliku od insuficijencije koja može biti ili prolazna ili definitivna promena . mada može i do 2 godine.. Javlja se na abdomenu i proksimalnim delovima ekstremiteta. bol u grudima. na laktu. odmah posle I tona. kašalj. ređe kuk. epistaksa.kod dece neophodno je razlikovati ovaj organski šum od neorganskog šuma (koji se otkriva slučajno. naročito ako se koža zagreva. Zglobovi su otečeni. ovalnih prstenova.EKG – smetnje u AV sprovođenju (AV blok I stepena) kao i znaci miokarditisa i perikarditisa . mezosistolni – ne zauzima celu sistolu. češće se javlja kod postepenog nego kod naglog početka bolesti. Najčešći simptomi su malaksalost. a na dodir jako bolni (pacijent zato štedi zahva ćen zglob). gušenje. pneumonija..može nastati i mezodijastolni šum (Carey-Coombsov šum) nastaje odmah posle III tona .chorea minor – posledica je reumatskog meningoencefalitisa. proces može biti reverzibilan . veli čine 3-5mm. znojenje. ne čuje se odmah iza I tona) .

titar anti-DNA-ze B (At protiv deoksiribonukleaze B) i anti-ASH At (At protiv streptokokne hijaluronidaze) 2. sistemske bolesti vezivnog tkiva. anemija. perikarditisa . jer se zbog tahikardije skraćuje dijastola. ↑ fibrinogen. ako je bolest praćena karditisom. klinička slika 6. ↑ CRP. To je aktivna plućna hipertenzija. kardiotonici diuretici. profilakti čki o aspirin na svaka 4h (smiruje temperaturu i artritis) • bolesnici sa akutnim karditisom bez uvećanja srca o ležanje u postelji 1-3 meseca. penicilin (isto kao prethodno).Etiologija – u preko 99% slučajeva posledica je reumatskog endokarditisa . septični artritis. miksom pretkomore. Suženje do 2. akutna leukoza. titar antistreptolizina O (ASO) b. znaci sistemskog zapaljenja u organizmu – ↑ SE (preko 100 u prvom satu). hemofilija. sa uvećanjem srca i srčanom insuficijencijom o ležanje. serumska bolest. bol i otok zglobova o benzatin-benzil penicilin i. neslana hrana. podeljeno u 4 doze • bolesnici sa akutnim karditisom. Sužena mitralna valvula ima levkast oblik.Patogeneza – u normalnim uslovima površina mitralnog otvora iznosi 4-5mm2.Dif Dg – reumatoidni artiris.m. Kada pritisak u LK dostigne kriti čnu vrednost od 20mm Hg dolazi do konstrikcije plućnih arteriola (treba da spreči znatnije povećanje hidrostatskog pritiska u plu ćnim arteriolama i sprečavanje nastanka edema pluća).5cm2 onemogućava normalno pražnjenje LPK ⇒ ↑ pritiska u LPK ⇒ pasivna plućna hipertenzija.Dg 1.Th – ne postoji specifična za lečenje ove bolesti • lečenje pacijenata bez karditisa o ležanje u postelji dok postoji ↑ t°C. testom imunofluorescencije se mogu dokazati antisrce-At u serumu 4.važan hemodinamski nalaz je razlika u dijastolnim pritiscima izme đu LPK i LK. nalaz At koja se vezuju za streptokoknu membranu.češće se javlja kod ♀ . a otvor liči na riblja usta ili rupu za dugme. tokom 10 dana o benzatin-benzil penicilin svakih mesec dana tokom 5 god. znaci miokarditisa. penicilin i aspirin kao u prethodnom slučaju • bolesnici sa akutnim karditisom sa uve ćanjem srca o ležanje 4 meseca. prolaps mitralne valvule . virusni miokarditis. leukocitoza. Vremenom se stvaraju promene u plućnim kapilarima i arterijama i zadebljanje zida krvnih sudova . Ovaj dijastolni gradijent postaje sve veći u fizičkom naporu.. U tom stadijumu počinju da se ispoljavaju simptomi. ↑ α2-globulini 3. penicilin. prednizon 60-120mg dnevno. određivanje titra At na streptokok a. a time i vreme proticanja krvi kroz mitralni otvor . ali i za srčane miši ćne ćelije 5. ACE inhibitori MITRALNA STENOZA . Na fibrozno izmenjenim listićima često se talože Ca-soli .predstavlja suženje mitralnog ušća nastalo međusobnim srastanjem hordi tendinei ili kuspisa. EKG – produženje PR-intervala (AV blok I stepena). prednizon.

promuklosti (pri jakoj dilataciji LPK komprimuje n. facies mitralis (cijanoza jagodica. diuretici. hemoptizije).nakon reumatske groznice simptomi se obično ispoljavaju nakon 20-ak godina. a pri većim se ispoljava kao ortopneja. hroni čna primena antikoagulanasa kako bi se sprečila embolija – teški oblici – hirurško lečenje – komisurotomija.kod jako izražene mitralne stenoze i uznapredovale plućne hipertenzije iznad pulmonalke se može čuti rani dijastolni šum (Graham-Steelov šum) koji se širi prema srčanom vrhu . hemoptizije (zbog rupture prepunjenih krvnih sudova). punctum maximum je vrh srca.EKG – dvofazan P-talas (jedan deo P-talasa odgovara depolarizaciji DPK. nosa i usana. infekcije pluća). recurens). zamena valvula.askultatorno se čuju 4 karakteristična znaka 1. digitalis ukoliko postoji insuficijencija srca sa fibrilacijom.u toku inspirijuma dijastolno dobovanje i zvek otvaranja su redukovani. krešendo oblika .. grane plućne arterije su nabrekle (hilusi) i često se mogu videti kalcifikacije zalistaka . zvek otvaranja mitralne valvule – nastaje neposredno posle II tona (u samoj dijastoli) i nastavlja se u dobovanje. javlja se kasno. a za vreme ekspirijuma su pojačani . tromboze u donjim ekstremitetima i DPK embolije pluća .Komplikacije • akutni edem pluća – može se razviti uvek kada pritisak u LPK pređe 30-50mm Hg (fizi čki napor. presistolni šum – vreme pretkomorske kontrakcije. nastaje zbog periferne vazokonstrikcije usled pada MV) . srčana astma ili akutni edem pluća). balon dilatacija . urođene mane sa L-D šantom sa dijastolnim šumom na vrhu . čuje se u svim slučajevima stenoze sa normalnim ritmom. naglašen I ton – zbog naglog zatvaranja mitralnih zalistaka 2. a drugi deo depolarizaciji LPK) .Dif Dg – hronična bronhopulmonalna oboljenja (kašalj. slušati u levom dekubitusu 4.Rendgen – uvećana LPK (na desnoj konturi se vidi dupli pretkomorski luk. dijastolni šum – čuje se odmah posle zveka otvaranja u fazi brzog punjenja komore. uzbuđenje. recidivi bronhitisa (zbog staze u plućima) embolije u sistemskom krvotoku.Klinički – dispneja (pri malim suženjima se javlja samo u naporu. simptomi angine pectoris (naročito pri naporu). Čuje se levo uz sternum ili na vrhu srca 3. Čest uzrok smrti je zastojna srčana insuficijencija . U odmaklom stadijumu kada poraste vaskularni otpor u plućima. edem se ne javlja • atrijalna fibrilacija – dovodi do aritmije apsolute komora • tromboza pretkomora • subakutni bakterijski endokarditis • plućna hipertenzija – dovodi do insuficijencije D srca.Th – asimptomatski oblici – ne leče se (godišnja kontrola) – umereni oblici – medikamentozno lečenje – izbegavanje napora. mezodijastolni. a na levoj konturi se vidi ispunjen srčani zaliv). NaCl.

MITRALNA INSUFICIJENCIJA - predstavlja poremećaj uslovljen nedovoljnim zatvaranjem mitralne valvule pri čemu se krv u sistoli iz LK vraća u LPK - Etiologija – reumatska groznica, subakutni bakterijski endokarditis, oboljenja papilarnih mišića i hordi, idiopatska kalcifikacija prstena mitralnog otvora, urođene mane (ASD, prolaps mitralne valvule) - Patogeneza – krv koja se u sistoli vraća iz LK u LPK povećava zapreminu LPK, a u dijastoli i u LK se povećava volumen krvi ⇒ obe šupljine su opterećene volumenom pa obe vremenom hipertrofišu - srednji pritisak u PK i plućnim venama je niži nego u mitralnoj stenozi (jer su mitralni zalisci otvoreni u dijastoli) ⇒ u mitralnoj insuficijenciji se ne javlja onaj stepen plućne hipertenzije kao u mitralnoj stenozi - Klinički – sve dok je volumen regurgitovane krvi manji od udarnog volumena (UV) mitralna insuficijencija prolazi asimptomatski. Kada se pojave, simptomi su vrlo slični onima u mitralnoj stenozi, samo su umerenijeg stepena - vodeći simptom je DISPNEA. Akutni plućni edem je veoma redak (sem u akutno nastaloj mitralnoj insuficijenciji usled rupture papilarnog mišića). U težim mitralnim insuficijencijama preovlađuju zamor i palpitacije kao odraz smanjenog MV. Tek posle latentnog perioda od 20-ak godina počinju da se razvijaju znaci insuficijencije desnog srca (periferni edemi...) - Fizički – u umerenim stepenima mitralne insuficijencije sem askultatornog, nema drugog nalaza. U težim slučajevima već se palpacijom može utvrditi da je vrh srca pomeren ulevo i nadole1, udar vrha je proširen i pojačan2 (znak hipertrofije LK), a često se na mestu udara srca opipava i sistolni tril3. Askultatorno se čuje holosistolni regurgitacioni šum4 – počinje sa S1 i završava se sa S 2, tipa platoa koji se najbolje čuje na vrhu srca, a širi se prema levoj aksili, ređe sternumu - S1 je često oslabljen5. Kada je razvijena plućna hipertenzija S2 se udvaja6. Za procenu težine procesa služi i pojava S37 (protodijastolnog galopa) koji ukazuje na opterećenje LK volumenom - sistolni šum u mitralnoj insuficijenciji se razlikuje od šuma u aortnoj stenozi jer se pri naporu pojačava, a kod aortne stenoze se smanjuje - EKG – kod ½ bolesnika – hipertrofija LPK – P mitrale – hipertrofija DK (kod plu ćne hipertenzije) i hipertrofija LK - Fickova metoda – određivanje zapremine regurgitovane krvi ukupan UV leve komore – efektivni UV = zapremina regurgitovane krvi - Komplikacije – subakutni bakterijski endokarditis, fibrilacija pretkomora sa aritmijom apsolutom komora - Dif Dg – aortna stenoza, VSD - Rendgen – proširenje LK i LPK (na desnoj konturi srca dominira LPK), pri skopiji se vide pulsacije LPK kod regurgitacije - Th – mala regurgitacija – digitalis i vazodilatatori (smanjujući otpor u aorti smanjuju i volumen regurgitacije – Na-nitroprusid, prazosin, hidrolazin) – teški oblici – hirurško lečenje (veštačka valvula) i antikoagulantna terapija postoperativno

PROLAPS MITRALNE VALVULE - predstavlja izvrtanje mitralnih listića tokom sistole komora pri čemu nastaje regurgitacija iz LK u LPK - Etiologija – primarni (idiopatski) oblik – sekundarni oblik – reumatska groznica, koronarna bolest, hipertrofi čna kardiomiopatija, miokarditisi, ASD... - Klinički – većina bolesnika nema simptome. Mogu se javiti bol u grudima, palpitacije sa ili bez aritmija, zamor, dispnea - u poslednje vreme bolest se često javlja udruženo sa deformitetima kičme (skolioza, kifoza) pa se smatra da je u pitanju nenormalni embrionalni razvoj kolagenog tkiva koji se istovremeno odražava i na valvule i na kosti - Fizički – pri askultaciji se čuje sistolni klik (pljesak) posle S1, a posle klika se čuje kasni sistolni šum, kao odraz regurgitacije kroz mitralnu valvulu u kasnoj fazi sistole - u značajnoj regurgitaciji se čuje holosistolni šum - dinamska askultacija je ovde jako bitna – smanjujući volumen LK, npr. smanjenjem venskog priliva (uspravan položaj tela), prolaps kuspisa se ranije javlja, pa se sistolni klik registruje ranije, a šum postaje duži - EKG – promene su minimalne, inverzija t-talasa u I, II, aVF, V4, V5, V6 – u prolapsu mitralne valvule često se opisuju aritmije – sinusna aritmija, atrijalne i ventrikularne ekstrasistole, paroksizmalna tahikardija... - Komplikacije – kod 15% pacijenata posle više godina se može razviti mitralna regurgitacija, infektivni endokarditis, tromboembolije... - Th – bez aritmije i simptoma – samo redovne kontrole – simptomi i aritmije – antiaritmici (propranolol) – antiagregacioni lekovi (aspirin, dipiridamol) – hirurški – zamena valvule AORTNA STENOZA - predstavlja suženje aortnog otvora koje sprečava prolazak krvi iz LK u aortu - Etiologija – reumatska groznica, urođene aortne stenoze (često udružene sa monokuspidnom i bikuspidnom aortnoom valvulom), ateroskleroza - svi etiološki oblici imaju sklonosti ka ranoj kalcifikaciji aortnih zalistaka - Patogeneza – hemodinamski poremećaji zavise od stepena stenoze - sve dok je otvor veći od ¼ normalnog, ne ispoljavaju se simptomi zato što se povećanim pritisakom u LK u toku sistole održava zadovoljavajući MV - kada je otvor manji od ¼ normalnog (2,6-3,5 cm2) dolazi do hipertrofije LK usled opterećenja pritiskom - pored hipertrofije LK dolazi i do povećanog otpora u perifernim krvnim sudovima da bi se održao srednji pritisak u aorti u granicama normale. Snažnije kontrakcije LK učestvuju u boljem punjenju LK kako bi se što duže održavao normalan MV - hipertrofiran miokard zahteva više O2, a skraćenje dijastole (zbog duge sistole) dovodi do smanjenja pritiska u koronarnim krvnim sudovima što je uzrok koronarne insuficijencije u aortnoj stenozi - Klinički – u kliničkoj slici dominiraju znaci insuficijencije desnog srca - dispnea – može imati oblike srčane astme ili edema pluća

- angina pectoris – javlja se i u mirovanju - sinkope – zbog ↓ MV i protoka kroz mozak - bledilo lica - Fizički 1. udar srčanog vrha je pojačan usled hipertrofije LK. Ponekad može biti udvojen (prvi udar potiče od snažne kontrakcije LPK, a drugi od LK) 2. sistolni tril se može osetiti palpacijom levog prekordijuma (II MRPD) i nad koronarkama 3. puls na a. radialis je parvus et tardus (↓ visine i spor), tj. puls na periferiji kasni u odnosu na S1 i male je amplitude 4. konvergentna TA – nizak sistolni i visok dijastolni pritisak 5. postoji ejekcioni proto(mezo)sistolni šum koji se najbolje čuje nad aortnim ušćem, kao i nad Erbom. Šum se bolje čuje kada bolesnik sedi, pojačava se kad bolesnik čuči a smanjuje se u stojećem stavu ili pr fizičkom naporu. Upoređuje se sa glasom galeba i tipa je krešendo-dekrešendo 6. ejekcioni klik - EKG – znaci hipertrofije LK,skretanje osovine ulevo,mogu ć je AV blok II i III stepena - Rendgen – izduženo srce, hipertrofija LK, masivan vrh srca, kalcifikacije zalistaka - Komplikacije – subakutni bakterijski endokarditis - Dif Dg – VSD, stenoza pulmonalne arterije, mitralna insuficijencija, anemija, hipertireoza, ciroza jetre, stenoza karotide - Th – asimptomatski oblici – izbegavanje fizičkog napora – prevencija endokarditisa – EKG i EHO kontrole na 6-12 meseci – simptomatski oblici – hirurško le čenje (komisurotomija) – dilatacija balon-kateterom – veštačka valvula AORTNA INSUFICIJENCIJA - usled nedovoljnog zatvaranja zalistaka dolazi do vraćanja manje ili veće količine krvi iz aorte u LK tokom dijastole - Etiologija – reumatska groznica, sifilis, bakterijski endokarditis, sistemske bolesti, disekantna aneurizma ascedentne aorte, trauma toraksa, urođena aortna insuficijencija (udružena sa bikuspidnom valvulom) - Patogeneza – deformisani ili skvrčeni sekundarni zalisci nisu sposobni da u dijastoli zatvore aortni otvor, pa se krv vraća u LK. Kolika će se koli čina krvi vratiti, zavisi od veličine insuficijencije, perifernog vaskularnog otpora (ako je veći, više se krvi vraća), kao i od dužine dijastole (↓ srčana frekvenca – ↑ dijastola – ↑ količina vraćene krvi) - LK je opterećena volumenom pa dolazi do hipertrofije LK. Sistolni pritisak u aorti naglo raste i brzo dostiže vrh, ali zbog ulaska krvi u prazniju aortu (zbog vraćanja krvi u LK) naglo i opadne (“sistolni kolaps“) što se odražava na TA i periferni puls - nakon dilatacije i hipertrofije LK razvija se insuficijencija levog srca - Klinički – sli čno kao i u aortnoj stenozi, samo su napadi angine pectoris i sinkope ovde mnogo ređi. Ovi bolesnici često osećaju palpitacije usled ↑ MV i pulsacija velikih arterija - u kasnom stadijumu bolesti mogu se javiti periferni edemi, hepatomegalija i ascites (zbog insuficijencije desnog srca)

- Fizički – postoji rani dijastolni regurgitacioni šum nad aortom ili Erbom. Počinje odmah posle S2 i završava se pre S1. Dekrešendo je tipa (slabi), širi se prema apeksu ili desnoj ivici sternuma, duvajućeg karaktera, zove se i aspirativni (jer imitira blag udah). Zato je bitno da bolesnik kratko zaustavi disanje u ekspirijumu, da sedi lagano nagnut napred - u znatnijim regurgitacijama nalazi se i da je udar srčanog vrha proširen, pomeren nadole i ulevo - mitralni funkcionalni dijastolni šum (Austin-Flintov šum) nastaje zbog udara mlaza krvi (regurgitovane iz aorte) na prednji mitralni zalistak. Čuje se iznad mitranog ušća - dijastolni šum se pojačava u sedećem i čučećem položaju (↑ TA), dok se redukuje u stojećem stavu - periferni puls je altus et celer (visok i brz) – Corriganov puls - divergentna TA – visok sistolni i nizak dijastolni pritisak - mogu postojati i neki drugi znaci - Quinqueov kapilarni puls – ako lagano pritisnemo nokat vidi se naizmenično bledilo i crvenilo - Durozieov znak – ako stetoskopom pritisnemo a. femoralis distalno od mesta askultacije čuje se dijastolni šum - Musseov znak – klimanje glavom u ritmu srčanih otkucaja - Rosenbachov znak – pulsacije jetre sinhrono sa sistolom - Trauberov znak – sistolni šum nad a. femoralis - EKG – hipertrofija LK, retko postoji blok leve grane - Rendgen – aortna konfiguracija srca (“patkasto srce“), luk LK je jako izbočen, aortno dugme istaknuto, srčani zaliv je konkavan, kalcifikacije zalistaka - Komplikacije – subakutni bakterijski endokarditis, fibrilacija pretkomora - Dif Dg – ductus arterious persistens, urođene anomalije koronarki, insuficijencija plućnih zalistaka - Th – asimptomatski – isto kao i kod stenoze – simptomatski – hirurško – vešta čka valvula – medikamentozno – kao mitralna insuficijencija TRIKUSPIDALNA STENOZA - ovde je opstruiran protok krvi iz DPK u DK tokom dijastole komore - Etiologija – reumatska groznica, zastoj krvi u DPK i velikim venama, ↑ pritisak - Klinički – manji priliv krvi u desno srce smanjuje MV. Zamor, palpitacije. Usled velikog zastoja bolovu u predelu jetre, edemi. Pulsacije velikih vena na vratu - Fizički – nalaz na srcu je isti kao i u mitralnoj stenozi, samo se bolje čuju na donjem delu sternuma, a dijastolni šum se pojačava u inspirijumu. S1 je pojačan. Ponekad može da se čuje i zvek otvaranja trikuspidalne valvule - Rendgen – hipertrofija DPK, svetla plu ća (zbog smanjenog protoka) - EKG – hipertrofija DPK (P pulmonale) - Th – neslana hrana, diuretici, hirurška intervencija (komisurotomija, balon kateteri) TRIKUSPIDALNA INSUFICIJENCIJA - naj češće nastaje usled dilatacije DK i trikuspidalnog prstena u plućnoj hipertenziji ili pulmonalnoj stenozi (funkcionalna regurgitacija) kada može biti i organske prirode

(reumatska groznica. koji čak može biti i veći nego sistemski. USM kod kojih postoji prelivanje krvi iz venskog u arteriski sistem pri čemu postoji cijanoza jer izazivaju ↓ saturacije arterijske krvi (desno-levi šant) .veći šant – simptomi se rano razvijaju i evolucija ide ka razvoju Eisenmengerovog sindroma I PRETKOMORSKI DEFEKT (ASD) .najčešći defekt je tipa OSTIUM SECUNDUM .po pravilu postoji fibrilacija pretkomora sa aritmijom apsolutom komora . virusne infekcije.) .Rendgen – uvećana DK .mali šant – mana obi čno dugo ostaje asimptomatska .treći oblik defekta je u gornjem delu septuma – SINUS VENOSUS DEFEKT i često je udružena sa anomalnim ulivanjem plućnih vena . USM kod kojih postoji prelivanje krvi iz arterijskog u venski sistem pri čemu ne nastaje cijanoza (levo-desni šant) 2.uobičajena je podela USM na 1.čuje se pansistolni regurgitacioni šum na donjem delu sternuma. tj. do III meseca trudnoće (rubeola.hemodinamski poremećaji su sli čni kao u mitralnoj insuficijenciji (samo što se odnose na sistemski krvotok) i nešto su blaži zato što je pritisak u Dk niži nego u LK i manja je zapremina regurgitovane krvi .Th – hirurška – veštačka valvula UROĐENE SRČANE MANE (USM) . sistemske bolesti vezivnog tkiva) ili urođene (prolaps trikuspidalne valvule) .Fizički – postoje pulsacije vranih vena i uvećanje jetre u sistoli . lokalizovan na donjem delu septuma. Zavisno od lokalizacije defekta i nivoa na kom se jedan deo krvi preliva iz levog u desno srce. fizi čki i hemijski faktori koji deluju u periodu embrionalnog razvoja srca. dodatni volumen krvi optere ćuje različite šupljine srca što daje osnovu kliničkog nalaza . Ova mana se najčešće sreće u odraslom dobu . a često obuhvata i rascep mitralne ili trikuspidalne valvule .drugi po učestalosti je OSTIUM PRIMUM. Ovaj šum je nekad teško razlikovati od šuma mitralne insuficijencije i VSD.predstavljaju poremećaje anatomske strukture srca i velikih krvnih sudova i njihove funkcije sa kojima se novorođenče javlja .zbog nedovoljno razvijenog atrijalnog septuma postoji otvor u njemu koji omogućava komunikaciju između leve i desne pretkomore.MANE SA LEVO-DESNIM ŠANTOM – zajedni čka im je osobina ↑ protoka krvi kroz pluća.Etiologija – genetski faktori – faktori sredine (teratogeni faktori) – infektivni. dejstvo raznih lekova.Klinički – simptomi se javljaju zbog pretežno desne srčane insuficijencije.. traume.evolucija USM zavisi od veličine plućnog protoka . mršavost . hipoksija.EKG – kod veće insuficijencije se vidi blok desne grane (dijastolno uvećanje DK) i fibrilacija atrijuma . endokarditis. Inspekcijom se uočava cijanoza.. Razlikuje se po mestu punctuma max i po tome što se pojačava u inspirijumu (Carvallov znak) .

pored nepotpunog bloka desne grane.defekt je naj češće lokalizovan u membranoznom delu septuma. tako da postoji otvor koji omogućava komunikaciju između komora .u kasnijem toku bolesti obično se javlja sekundarna plućna hipertenzija pa pritisak u DK.EKG – pokazuje znake povećanja obe komore. Širi se prema levoj klavikuli. sa dubokim S u istim odvodima . jak je. tj.Klinički – u detinjstvu se javljaju učestale respiratorne infekcije. Bolest se obi čno otkriva u odraslom dobu . Kod ostium primum sa rascepom mitralne ili trikuspidalne valvule može se čuti holosistolni regurgitacioni šum .Th – mana se danas uspešno leči zatvaranjem septanog defekta što se savetuje u slučajevima kada je plućni protok 2x veći od sistemskog .međukomorski septum se nedovoljno razvio. Ako je defekt veći javlja se cijanoza pri plaču i naporu.Th – VSD se zatvara hirurški .veći defekt sa plućnim protokom većim nekoliko puta od sistemskog daje velike smetnje koje se u detinjstvu ispoljavaju srčanom insuficijencijom.↑ protok ⇒ ↑ volumen u DK .EKG – pokazuje da postoji optere ćenje DK volumenom. plućnoj arteriji.Fizički – grub sistolni šum lokalizovan u IV MRPL uz sternum. Nepotpuni blok desne grane – RR’ u V 1 i V 2 sa širim i dubljim S u V 5 i V 6. Vremenom se može razviti plu ćna hipertenzija sa dispnejom . mada može biti i u mišićnom . postoji i skretanje osovine srca ulevo (R u I. Obi čno je praćen podrhtavanjem (trilom) u sistoli . S u III) . a kasnije sekundarnom plućnom hipertenzijom i inverzijom šanta III DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS (DAP) . II ton je obično maskiran maksimalnim intenzitetom šuma koji je praćen trilom. visok R u V 1 i V6. a time se povećava i protok krvi kroz plućnu vaskularnu mrežu. Ovaj dodatni volumen povećava volumen DK i protok krvi kroz pluća . samo postoji sistolni šum – veliki defekt moe rano dovesti do srčane insuficijencije . a u postnatalnom periodu njegovo perzistiranje prestavlja anomaliju koja omogućava direktnu komunikaciju između sistemskog i plućnog krvotoka . tj. nastaje desno-levi šant ⇒ cijanoza II KOMORSKI SEPTALNI DEFEKT (VSD) .zbog većeg pritiska u aorti krv stalno protiče iz aorte u pulmonalku opterećujući volumenom LPK i LK. Tako se povećava volumen krvi u DK. a samim tim i u DPK postaje veći nego u levoj.Fizički – u II MRPL čuje se kontinuiran šum (od S1 do S1). Uz ovo može postojati i AV blok I stepena.pošto je sistolni pritisak u LK ve ći nego u DK.Klinički – manji defekt ne daje simptome. koji propagira u svim pravcima. pa dolazi do inverzije šanta.ductus arteriosus je miši ćni sud između descedentnog dela aorte i plućne arterije koji je u fetanom periodu potreban za održavanje unilateralne cirkulacije. Ovaj kontinuirani šum se opisuje kao zvuk lokomotive ili vodopada. LPK i LK . Razmak između dve komponente drugog tona je fiksan (ne menja se pri respiracijskim fazama). Kod ASD-a tipa ostium primum. oštar i grub . jedan deo krvi se iz LK preliva u DK za vreme sistole.Fizički – kod ↑ plućnog protoka čuje se sistolni šum nad pulmonalkom i široko udvojen II ton.zbog većeg pritiska u LPK dolazi do levo-desnog šanta.

Posledica toga je ↑ pritiska u desnom srcu ⇒ inverzija šanta ⇒ cijanoza . Šum se takođe čuje interskapularno što je karakteristično . Često ne postoje nikakvi simptomi dok se ne razvije hipertenzija u gornjem delu tela (glavobolja.. suženje može biti lokalizovano bilo gde na torakalnoj ili abdominalnoj aorti . Sem ovog. Femoralni puls je smanjen i kasni u odnosu na radijalni . a ↓ u distalnom delu aorte. na donjim ivicama rebara se mogu naći uzure od proširenih interkostalnih krvnih sudova.Komplikacije – kratak i širok kanal već u ranom detinjstvu može usloviti plu ćnu hipertenziju i dati sliku Eisenmengerovog sindroma. Često se kao komplikacija javlja infektivni endokarditis . Moguća je i cijanoza perifernog tipa . Pluća primaju manje krvi . naglašen II ton nad pulmonalkom (P2) . epistaksa) dok je u donjim delovima tela snižen pritisak (znaci intermitentne klaudikacije – hladni ekstremiteti i grčevi usled hipoksije pri naporu) . U težim slučajevima.Patogeneza – usled suženja dolazi do ostrukcije toku krvi prema distalnom delu aorte. TA je povećana na gornjim ekstremitetima.pojavljuju se znaci plućne hipertenzije koji dominiraju kliničkom slikom – cijanoza.EKG – hipertrofija LK VI STENOZA PLUĆNE ARTERIJE . dok je na donjim snižena.predstavlja suženje otvora plućne arterije na mestu zalistaka (valvularna stenoza) ili infundibuluma (infudibularna stenoza) koje čini prepreku krvi ⇒ DK hipertrofiše. pri naporu se javlja dispnea. Kod njih već od rođenja ili kasnije dolazi do opstrukcijskih promena na plućnim arterijama koje uslovljavaju povećanu plućnu rezistenciju (vaskularnu) i plućnu hipertenziju. malji časti prsti.na vratu i u jugularnoj jami su jako izražene pulsacije arterija. ponekad i sinkopa.karakteristi čan je sistolni ejekcioni šum nad pulmonalkom.se razvija kod mana sa levo-desnim šantom. Zato ↑ pritisak u proksimalnom.Fizički – u II MRPL postoji sistolni šum uz naglašenu aortnu komponentu II tona i ponekad praćen trilom. Može biti praćen trilom .Klinički – ova mana može biti uzrok iznenadne smrti odoj četa ili deteta.kod blažeg oblika može biti bez simptoma. a sistolni šum se slučajno otkriva. Na jednjaku se može uočiti suženje na mestu poststenoti čne dilatacije aorte (snimljen kontrastom ima izgled slova E) . koji se širi prema levom ramenu i vratu.EKG – hipertrofija LPK i LK .predstavlja suženje lumena aorte na mestu pripoja arterijskog ligamenta.Komplikacije – tromboembolije – koje mogu biti fatalne .EKG – hipertrofija DK . hemoptizije.Rendgen – hipertrofija LK. Cirkulacija krvi se tu odvija preko kolaterala interkostalnih arterija i subklavije . Tako vrednosti rezistence i pritiska u plućnom krvotoku se izjednačavaju ili postaju veće od sistemskog.Th – mana se jednostavno otklanja podvezivanjem ili presecanjem duktusa IV EISENMENGEROV SINDROM . hirurška intervencija nije poželjna V KOARKTACIJA AORTE .kada se javi ovaj sindrom.

tetralogija Fallot – D-L šant) • periferna cijanoza – plavi časta prebojenost kože (jezik je normalne boje.Patofiziologija – dekstropozicija aorte omogućava da aorta primi krv iz obe komore. daca dobijaju anoksemične krize.EKG – hipertrofija DK (visok R u V1 i V6. Uzrok je spazam infudibularnog dela plućne arterije . što znači da u nju dospeva i neoksigenisana venska krv. hipertrofija desne komore . dok je u arterijskoj krvi saturacija O2 normalna.u tetralogiji Fallot. pulmonalis 40-60 mmHg) – perkutana transluminalna valvularna dilatacija VII TETRALOGIJA FALLOT . čak i smrću. usled anoksemije. Izraz sistolnog opterećenja DK je negativan t-talas u V1 . . Stenoza pulmonalnog ušća sprečava tok ka plućima.u slučajevima sa teškim oblikom tetralogije Fallot i težom anoksemijom mozga. jačina šuma opada sa većom stenozom pulmonalke jer se manje krvi kreće .Fizički – karakteristična je jedinstvenost II tona – čujna je samo aortna komponenta II tona (A2).većina dece nema cijanozu na rođenju. javlja se cijanoza i dispnea pa deca zauzimaju čučeći položaj jer u njemu osećaju manju dispneu. Sreće se kod plućnih bolesti (↓ ventilacija. Cijanoza se javlja pri pla ču. usled čega raste koncentracija redukovanog Hgb u venskoj krvi. komorski septalni defekt (VSD) 3.. praćenog trilom do sasvim blagog. Ii ton je široko udvojen.postoje dva klini čka oblika 1) “bledi fallot“ – blaži oblik. već se javlja od 6-12 meseca . U najtežim slučajevima šum se ne čuje. hranjenju. lokalne vazokonstrikcije (stezanje prsta gumicom) . Nastaje usled poremećene cirkulacije (mali MV srca).. Dakle. koje se ispoljavaju iznenadnom malaksalošću.EKG – hipertrofija DK (visok R u V1.. trčanju.. ružičast). blaga cijanoza 2) “ekstremni fallot“ – izrazita ijanoza. Čest je rani ejekcioni klik . ne sreće se kod odraslih . gubitkom svesti. dubok S u V 5 i V6). manje suženje plućne arterije. kardiogenog šoka. Tolerancija na napor je izuzetno smanjena. tako da veći deo krvi iz DK odlazi u aortu. poremećen odnos ventilacije i perfuzije) i srčanih bolesti (pulmonalna stenoza. dekstropozicija aorte (koja “jaše“ nad septumom) 4.obuhvata 4 istovremene greške (mane) 1. konvulzijama. dubok S u V6) .Klinički – osnovna karakteristika je cijanoza koja predstavlja plavi častu (modru) prebojenost kože i sluznica.Th – hirurška (ako je gradijent pritiska izme đu Dk i a. nastala usled smanjenja saturacije hemoglobina kiseonikom ( ↑je kod redukovanog Hgb u krvi – više od 5g/100ml krvi) • centralna cijanoza – plavičasta prebojenost kože i sluznice usta (naročito jezik). Sreće se kod mitralne stenoze. a P2 (pulmonalna) komponenta II tona je oslabljena. deca zaostaju u razvoju. već od rođenja. Nad pulmonalkom se čuje sistolni ejekcioni šum razli čitog intenziteta od dosta grubog.kod teže stenoze. obično pri plaču. hranjenju.DK savlađuje 2 otpora (pulmonalnu stenozu i sistemski pritisak) ⇒ hipertrofija DK . manji u pluća (⇒smanjena oksigenacija krvi u plućima) .. stenoza ušća plućne arterije 2.usled anoksemije javlja se poliglobulija .

anoksemične krize VIII TRILOGIJA FALLOT . plućna vaskularna šara je oskudna .predstavlja koronarnu bolest koja nastaje zbog nesklada između koronarnog protoka i potreba miokarda za O2 (potrebe srčanog mišića za krvlju je veća od mogućnosti njegovog snabdevanja) .Rendgen – malo srce sa hipertrofijom DK.povećan pritisak u desnom srcu dovodi do desno-levog šanta ⇒ smanjen je protok korz pluća .ova mana ima lošu prognozu – deca umiru usled infekcija.ova mana se sreće kod odraslih . moždanog udara. a pri tom delujemo lekovima ili se otkloni uzrok. ali se koronarni protok ne menja sve do kriti čnog suženja (kada je lumen sužen za više od 60%) smanjenje protoka ⇓ ↓O2 → hipoksija (usled anaerobnog metabolizma Glu → laktat ⇒ bol) ⇓ posle 10-20 min ↓ energetske funkcije ćelije ⇓ posle ½ h – promene postaju ireverzibilne ⇓ smrt ćelije (izumiranje mitohondrija i ostaliha organela) – u delu srca koji napaja okludirana arterija nastaje nekroza srčanog mišića koja se u daljem procesu (posle 6 h) zamenjuje vezivnim tkivom (ožiljak).Komplikacije – cerebralna tromboza (⇒ hemiplegije) usled poliglobulije . infarkt miokarda 4. infektivnog miokarditisa. zatvaranje VSD-a. proširenje pulmonalne stenoze . Usled nekroze oslobađa se intracelularni K+ ⇒ hiperkalijemija i poremećaji ritma . tromboza.ishemijska bolest srca (IBS) se manifestuje kao 1.ako ishemija traje manje od 30 min.oštećenje je uzrokovano funkcionalnim ili organskim promenama u koronarnoj cirkulaciji .produženu ishemiju uzrokuje tromboza kvrnih sudova koja se obično stvara na ateromatoznoj ploči ili krvarenjem u ateromu . ishemijska kardiomiopatija 2. poremećaj ritma . apscesa.Th – hirurška transpozicija krvnih sudova. vrh srca je proširen u vidu “holandske drvene klompe“.cijanoza se javlja još u detinjstvu.u 90% slučajeva uzrok koronarne bolesti su aterosklerotske promene krvnih sudova.čine je 1) stenoza ušća plućne arterije 2) pretkomorski septalni defekt (ASD) 3) hipertrofija desne komore . luk plu ćne arterije nedostaje.. sve promene se povlaće i uspostavlja se normalan protok . angina pectoris 3. Ateromatozne ploče sužavaju lumen krvnih sudova. a pored toga postoji i dispnea ISHEMIJSKA BOLEST SRCA .

akutna plućna embolija.ANGINA PECTORIS . težine ili samo neugodnosti su naj češće lokalizovane retrosternalno. Praćen je malaksalošću i hladnim preznojavanjem . podlaktici.tegobe u grudima u vidu stezanja. hipoksemija . intenzivniji i slabije reaguje na nitroglicerin . ↑ frekvence ili TA . bol popušta na nitroglicerin • spontana AP – bol se javlja bez vidnog razloga. spazam ezofagusa – lokalizovan slično anginoznom bolu. nadlaktici. Treba insistirati da bolesnik tačno pokaže to mesto – za anginozni bol je tipično da ga bolesnik locira široko otvorenom šakom.faktori rizika za nastanak AP su slični onima za aterosklerozu .↓ doprema – ateroskleroza. anemija.Dif Dg – aortna stenoza. ramenima.Fizički – u samom napadu bola može se registrovati ↑ TA.u kliničkoj proceni težine stanja angine koristi se klasifikacija kanadskog udruženja kardiologa I stepen – nema bola pri uobičajenoj fizičkoj aktivnosti II stepen – prisustvo bola pri uobičajenoj fizi čkoj aktivnosti III stepen – bol se javlja pri fizičkoj aktivnosti manjoj od uobičajene IV stepen – bol se javlja i u miru (nesposonost za bilo koje aktivnosti) . Ovaj bol nije nikada provociran naporom . a ne tačno prstom . pad MV ili TA. gornjem delu stomaka. hroni čni perikarditis. nestabilne ú stabilna u pogoršanju ú de novo nestabilna (od početka nestabilna) ú Prinz-Metalova (varijant angina) STABILNA ANGINA PECTORIS . razlikuje se • AP u naporu – odlikuje se prolaznim epizodama bola u grudima izazvane naporom. Nitroglicerin deluje posle par minuta jer otklanja spazam jednjaka. Osnovna karakteristika je ANGINOZNI BOL koji je uvek uslovljen istim provokativnim mehanizmom (najčešće je to fizi čki napor). tahikardija i poremećaji ritma .↑ potrebe – fizički napor. koja nastaje usled nesrazmere između potreba miokarda za O2 i njegove dopreme u različitim uslovima . situacijama koje zahtevaju veću količinu O2. pritiskanja.najblaži oblik bolova javlja se kod stabilne angine. Samo u napadu bola registruju se znaci ishemije miokarda (depresije ST-segmenta i negativan T-talas) .Dif Dg bola u grudima 1. emocionalni stres i varenje. širi se u epigastrijum i nekada u levu ruku. emocionalni stres.u zavisnosti od uslova u kojima se javlja. duži je. tj. Često ga provociraju hladan vazduh.EKG – van napada bola je u granicama normale.sve angine se dele na 1. stabilne 2. traje 5-10 min i prolazi na nitroglicerin ili odmor . leđima.bol se širi prema vratu i donjoj vilici. spazam krvnih sudova. prolaps mitralne valvule .predstavlja klinički oblik IBS čija je osnovna karakteristika prekordijalni bol koji nastaje usled prolazne ishemije miokarda.

tj. pacijent daje podatke o GIT tegobama 5. ulkusni bol. skeletno-muskularni bol – lokalizovan je lateralno.2.Dg – anamneza.Ca2+-antagonisti – nifelat (kod angine pectoris sa spazmom koronarki) . najjači je na odgovarajućem delu stomaka. a njihov intenzitet se smanjuje sa ustajanjem 4. jačina mu se menja pri pokretima. javlja se gušenje. kao i ↑ TA. laboratorija (isključivanje nekroze). lokalizovan na mestu promene . Tromb je neokluzivan (postoji delimi čno protok) za razliku od infarkta gde potpuno okludira sud i prekida protok . poja čava se pri dubljem udisaju ili kašlju. dijafragmalna hernija sa ezofagusnim refluksom – javlja se u ležećem položaju. osećaj bliske smrti .u toku napada moguće je otkriti poremećaje ritma i sistolni šum mitralne insuficijencije. a ↑ vrednosti CPK i LDH ukazuju na razvoj infarkta . EKG (ako postoje promene) . sublingvalno. povraćanje. Ovaj oblik se javlja često u višesudovnoj IBS. prognoza je loša NESTABILNA ANGINA PECTORIS . predinfarktno stanje) . lokalizovan na mestu povrede. emocionalni uzrok bola – kod napetih osoba. ali ovaj bol nema karakteristike anginoznog bola jer traje satima i danima. Bol popušta kad je bolesnik nagnut napred 3. perikarditis – bol je oštar. što otežava situaciju .nitrati – izosorbid-dinitrat (cornilat) . lokalizovan više sa leve strane sternuma. On uzrokuje vensku vazodilataciju i tako rasterećuje srce (ali i dilatira koronarke) . kašalj. Ređe se u toku napada razvija akutni edem pluća . za vreme odmaranja u snu i ne reaguju uvek na terapiju .napad se ne može predvideti.u toku napada.Prognoza – ako su zahvaćene sve 3 glavne koronarne arterije. Ovaj bol traje dugo. a podrazumeva dilataciju krvnih sudova balon dilatacijom . nije jak. mučnina. traje 10-30 min. žučne kolike – mogu da imitiraju anginozni bol.β-blokatori – inderal.prevencija napada – zbog smanjenja potreba miokarda za O2 . pacijent ne može da odredi kad počinje 7. promene su reverzibilne još uvek . pleuralni bol – kao i perikardni bol pojačava se pri udisaju. Bolovi se javljaju i pri sasvim malom naporu.Th – nitroglicerin je lek izbora u napadu bola. Dejstvo mu nastaje u roku od 1 min i traje 10-30 min. Danas se sve više uvode metode PTCA (perkutana transluminalna angioplastika).Laboratorija – vrednosti enzima su normalne. Bol je intenzivniji.ukoliko bol ne reaguje na medikamente onda se radi koronarografija pa hirurgija. gubitak svesti.EKG – depresija ST-segmenta. atenolol.Klinička slika – između stabilne angine i akutnog infarkta miokarda. pojačava se na spoljni pritisak 6. prinorm . javlja se nekoliko puta u toku dana ili nedelja (zato je ovaj oblik angine dobio naziv intermedijarni sindrom.prognoza ovog oblika je lošija – produžena ishemija može uvesti u maligne poremećaje ritma i iznenadnu smrt.do napada dovodi tromb (komplikovana ateromatozna plo ča). pored malaksalosti i preznojavanja. oštar je. nekoliko sati ili dana. negativan T-talas.

Bradikardija stvara uslove za nastanak malignih aritmija (VES. To je poslednja faza u evoluciji IBS . znojenje.v.Th – hospitalizacija kod nestabilne – nitroglicerin – sublingvano ili i. Ostali uzroci su krvarenje u ateromsku ploču.kada je infarktom zahvaćen papilarni mišić. paljenja. krvarenje i šok (pad pritiska u koronarkama). njegova funkcija je oštećena i stvare se funkcionalna mitralna insuficijencija sa pojavom sistolnog regurgitacionog šuma . Oslobađanje tromboksana A2 (vazokonstriktor) i aktivacija trombina (pretvara fibrinogen u fibrin koji dovodi do formiranja tromba) tako đe doprinose stvaranju tromba tromb ⇒ okluzija koronarne arterije ⇒ ishemija ⇒ nekroza . povraćanje – refleksna bradikardija – vagusnog porekla. manifestuje se u vidu stezanja. Napad se javlja uvek u isto doba dana ili no ći.. donjoj vilici i abdomenu – malaksalost. a usled hipotenzije se može razviti šok . intenzivan fizi čki napor.PRINZ-METALOVA ANGINA PECTORIS . po čemu se razlikuje od akutnog infarkta kod kojeg elevacija ST-segmenta traje nekoliko sati ili dana . produžen spazam krvnih sudova.oštećenje endotela krvnih sudova i ogoljen kolagen ⇒ oslobađanje ADP-a ⇒ adherencija trombocita ⇒ trombocitni čep. češće ujutru između 6-12h.predstavlja poseban tip nestabilne angine koji je najčešće uslovljen spazmima koronarki. izuzetno je jak i traje satima.Klinički – retrosternalni bol – počinje obično u naporu ili posle psihičkog stresa.. nevezano za napor . lokalizovan iza centralnog dela sternuma. dok oštećenja većeg stepena dovode do insuficijencije levog srca . praćena bledilom. preznojavanjem i prolaznim padom TA.napad bola kod ovog oblika uslovljava podizanje (elevaciju) ST-segmenta sa negativnim Ttalasom.predstavlja nekrozu miokarda uzrokovanu prestankom ili naglim smanjenjem cirkulacije krvi do stepena koji nije dovoljan da obezbedi priliv krvi (O2) u miokard i koji traje toliko dugo da uzrokuje smrt ćelija. ako su tegobe izražene – nifelat. pritiska. ređe prema vratu.naglo nastali prestanak cirkulacije naj češće je uzrokovan trombozom na već postojećoj ateromatoznoj ploči.sve ove pojave dovode do višestrukih promena • oštećenje ćelijske membrane dovodi do izlaska K+ iz ćelija što dovodi do poremećaja ritma srca (najčešći uzrok smrti u prvim satima infarkta) • oštećenjem miokarda gubi se deo kontraktilne mase što dovodi do smanjenja funkcije leve komore ⇒ ↓ MV i ↓ TA . širi se prema ramenima. fibrilacija) koje mogu dovesti do smrti. bensedin – aspirin – smanjuje mogućnost nastanka akutnog infarkta – hirurško lečenje ili PTCA ako medikamenti ne pomažu AKUTNI INFARKT MIOKARDA . mehanizam nastanka koronarne tromboze . Elevacija iščezava po prestanku bola.oslabljeni srčani tonovi ukazuju na razvoj srčane insuficijencije .u momentu nastanka infarkta dolazi i do snažne aktivacije simpatikusa i oslobađanja kateholamina .

kreatin-fosfokinaza (CPK) – javlja se u serumu 4-8h od infarkta. intramuralni infarkt – posle Q-zubca postoji R. laktat-dehidrogenaza (LDH) – javlja se 24-48h nakon infarkta. ST elevacija ukazuje da je infarkt akutan 2. V2 . ↑ K+ (mehanizam koji potencira nastanak aritmija) usled nekroze .propadanjem ćelija miokarda oslobađaju se ćelijski enzimi i raste njihova koncentracija u serumu posle infarkta 1. edemi.↑ Glu (posledica stresa i oslobađanja kateholamina).opstrukcija leve cirkumflekse arterije → infarkt lateralnog zida leve komore . III. a maksimalne vrednosti posle 3-6 dana. V5. I .znaci oslabljene funkcije desnog srca su nabrekle vene vrata.posterolateralni infarkt – aVF.transmuralni infarkt – nekroza zahvata zid po celoj debljini . aVF . Q-zubac – širok 1mm (0.usled stimulacije simpatikusa kod ⅔ slučajeva se može javiti tahikardija .već u prvim satima nastanka akutnog infarkta javlja se leukocitoza .lateralni infarkt – I.. transmuralni infarkt odlikuje se znacima ishemije (negativan i simetri čan T-talas).04s) i dubok ⅓ QRS-kompleksa (nalaz samo Q-zubca znači ožiljak) 3. Tokom prvih dana infarkta. V 6 .subendokardijalni infarkt – nekroza zahvata samo subendokard . ventrikularna tahikardija i fibrilacija. Vrednosti se normalizuju posle 8-14 dana enzim TROPONIN CPK ALT LDH vreme javljanja 4-8 h 4-8 h 8-12 h 14-48 h max koncentracija 24 h 18-36 h 3-6 dana normalizacija 5-10 dana 3-4 dana 3-5 dana 8-14 dana .↑ SE. V2. troponin – jedini visoko specifičan enzim.u prvih 6h dominiraju bradikardija. VES.. aVL. Normalizuje se posle 3-5 dana 4. lezije (elevacija ST-segmenta).zadnji infarkt (suprotno od prednjeg) – visok R i ST depresija u V 1.prednji prošireni infarkt – I. Vrednosti se normalizuju za 3-4 dana 3. uvećana jetra. aVL .EKG – 1..moguća je i ruptura interventrikularnog septuma (nabrekle vene vrata. manje ili ve će amplitude . ubrzava se u nekoliko prvih dana . a maksimalne vrednosti se javljaju u toku 24h. u serumu se pojavljuje 1-2h nakon infarkta i traje 5-10 dana 2.anterolateralni infarkt – V 4. V6. a maksimalne vrednosti osle 18-36h.dijafragmalni (inferiorni) infarkt – II.↑ t°C. nekroze (značajan Q-zubac). V4 .intramuralni infarkt – nekroza zahvata srednji deo zida . V3 .opstrukcija desne koronarke → bazalni. može se čuti prolazno perikardno trenje . V1-V6 . ali nije karakteristi čna.. . normalizuje se u prvih nekoliko dana .anteroseptalni infarkt – V1. glutamin-oksalsirćetna transaminaza (SGOT-ALT) – javlja se 8-12h nakon infarkta. R-zubac se sasvim gubi pa se registruje samo QS 4.. aVL. usled razvoja fibrinskih naslaga na epikardu iznad oštećenog miokarda.lokalizacija infarkta prema promenama na EKG-u u odre đenim odvodima . dijafragmalni infarkt . dok su atrijalna fibrilacija i poremećaji sprovođenja češći u kasnijoj fazi .Laboratorija .anteroapikalni infarkt – V3.

prva 3-4 dana. Ovaj događaj se odigrava naglo. pleuritis. može i petantin. antikoagulansi – HEPARIN i. migrirajuće tromboflebitise pa i plućne embolije . pejsmejker • • • • Morfin O2 Nitroglicerin Antiaritmici. smanjenje hipoksije – O2 (6-8 l/min) 4. VERAPAMIL 10.v.Prognoza – kada bolesnik prebrodi kriti čnu akutnu fazu. pa nastavak infuzijom 3.Etiologija – tromboflebitis i flebotromboza dubokih vena nogu. antikoagulansi. β-blokatori – METOPROLOL. uz intenzivan bol. PROPRANOLOL prevencija ponovnih infarkta 9. antiagregacioni PLUĆNA EMBOLIJA . antiaritmici – LIDOKAIN .. akutni infarkt miokarda i insuficijencija desnog srca). dalji tok zavisi od obima oštećenog dela miokarda i promena na drugim koronanim krvnim sudovima . Sa redukcijom nastaju . Ca-antagonisti – DILTIAZEM. peritonitis .srčana insuficijencija . hirurški – PTCA. nekrotično. perikarditis. pa fibrozno izmenjeno tkivo koje se ne kontrahuje u sistoli ..poremećaji ritma komore (fibrilacija i tahikardija) – predstavljaju nejčešći uzrok smrti u času nastanka infarkta . i.ruptura papilarnog mišića ⇒ sistolni šum mitralne insuficijencije i edem plu ća .v. jetra.postinfarktni (Dresslerov) sindrom – u III nedelji evolucije infarkta može da nastane imunološka reakcija na oštećeni miokard ⇒ ↑ t°C.v. pa dikumarinski preparati 5.ruptura interventrikularnog septuma ⇒ sistolni šum i tril.perzistencija anginoznih bolova posle preležanog infarkta ukazuje na promene i na drugim koronarnim sudovima . hirurške intervencije.. karličnih vena – parijetalna tromboza DPK .stvaranje tromba na zidu LK .Th 1.) 2. ili intrakoronarno 6. Neki karcinomi (ovarijum. fibrinolitici – STREPTOKINAZA daje se prva 3-6 h i. bajpas. prostata) uzrokuju česte. terapija šoka – DOPAMIN 8. . lečenje srčane insuficijencije – nitroglicerin. zastojna srčana insufic. najpre bolus 50-100 mg. želudac. metadon. diuretici. jer dovode do staze u nogama (trudnoća. digitalis 7.aneurizma zida LK – ispupčeno..Komplikacije .. gubitak svesti.Patofiziologija – kada se tromb ili njegov deo otkače iz ležišta i putem krvi dospeju u neku granu glavne arterije nastaće parcijalna ili kompletna redukcija protoka krvi distalno od mesta opstrukcije.c. pojavu nabreklih vena i cijanozu .ruptura LK – u prvim danima (najdalje 10 dana) može nastupiti nadramatičnija komplikacija. ublažavanje bola – MORFIN (10-20 mg s.izvesna stanja i bolesti potenciraju nastanak i razvoj tromboflebitisa. pankreas.nastaje zbog opstrukcije manjih ili većih grana plućne arterije krvnim ugruškom ili drugim materijama koje putem venske krvi dospevaju u cirkulaciju .

dispnea. Do pada punjenja LK dolazi zbog dilatacije DK .EKG – pokazuje opterećenje DK i DPK (uzan Q i negativan t u III. hladni ekstremiteti. MV se smanjuje zbog pada UV. pulmonalis. galop DK i DPK ..1.. plućna embolija – tromb.v. prostaglandina. plućna tromboza 3. vazduh. U nastanku nagle plućne hipertenzije ulogu imaju i refleksna vazokonstrikcija i bronhokonstrikcija (usled oslobađanja histamina. tromboembolijska plućna hipertenzija AKUTNO PLUĆNO SRCE .embolija pluća nastaje krajem prve sedmice ili između 12-14 dana posle operacije. porođaja. a nakon toga 3-6 meseci antikoagulantna terapija) – O2. tahikardija. raste pritisak u desnom srcu i sistemski venski pritisak ⇒ akutna dilatacija DK i DPK sa dilatacijom trikuspidalnog prstena (trikuspidalna insuficijencija) i pulmonalnog ušća ⇒ insuficijencija desnog srca .Th – strogo mirovanje – streptokinaza i.plućna hipertenzija naglo opterećuje DK pritiskom.) .do povećanja pritiska u plućima (a samim tim i u desnom srcu i sistemskom krvotoku) dolazi tek sa prekidom cirkulacije u ⅔ plućnog vaskularnog stabla.. pleuritis .. ↓ TA. tahipnea.v. masivna plućna embolija – akutno plućno srce 2. 2. pneumotoraks. pneumonija.mogu se izdvojiti 3 klinička oblika plućne embolije 1..Dif Dg – akutni infarkt miokarda.nastaje prekidom cirkuklacije u jednoj od glavnih grana plućne arterije ili kada mnogobrojni embolusi prekinu cirkulaciju okluzijom velikog broja manjih grana pluće cirkulacije. dubok S u I) – p-pulmonale (visok i šiljat p u II) – parcijalni ili kompletni blok desne grane (RR’ u V1 i V2) – depresija ST u V 2 . dolazi do povećanja pritiska u arteriji pulmonalis ispod opstrukcije. cijanoza.zbog malog priliva u desno srce ⇒ ↓ MV . digitalis (aritmija. DK tada dilatira a pritisak se retrogradno prenosi sa DK na DPK i vene koje se u nju ulivaju.Laboratorija – gasne analize pokazuju hipoksemiju .Klinički – sinkopa – zbog pada TA – anginozni bol – zbog neadekvatnog koronarnog protoka – gušenje – zbog plućne hipoventilacije – bledilo. (2-3 nedelje. bradikinina. plućni infarkt – nekroza avaskularnog tkiva .Patogeneza – nagli porast vaskularne rezistencije pluća uslovljava brz porast pritiska u a. amnionska te čnost. (lizira svež ugrušak i uspostavlja plu ćni protok) – heparin i. .Rendgen – opterećenje DK i DPK . mast. plućni infarkt 3.. a kompenzatorna tahikardija ga ne može nadoknaditi. Ostrukcijom više od ⅔ plućnog vaskularnog stabla razvija se akutno plućno srce .10-60% bolesnika umire naglom smrću 2h od početka simptoma . blok D grane) – embolektomija (hirurško otklanjanje embolusa) .

puls. Ca-antagonisti HRONIČNO PLUĆNO SRCE . pleuralni bol. Postoji tahikardija i tahipneja tahipneja + tahikardija + ↑ t°C = Allenov znak . vazookluzivni tip – karakteriše se povećanim plućnim otporom zbog opstruktivnih promena na krvnim sudovima . kratak sistolni šum nad pulmonalkom ili Graham-Steelov šum funkcionalne insuficijencije pulmonalnih zalistaka . sinkopa (zbog ↓ UV i ↓ MV ⇒ ↓ priliv u LK iz plućnih vena). a kasnije i insuficijencijom DK .Etiologija – ponavljane sitne plućne embolije 1. u levom srcu (mitralna stenoza.EKG – opterećenje (hipertrofija) DK . insuficijencija L srca. tj. supraventrikularne aritmije. ACE inibitori. Plućni protok može biti nekoliko puta veći od sistemskog. akrocijanoza.Etiologija – 1. anginozni bol (zbog malog MV i hipoksemije) – hemoptizije. sistolni regurgitacioni šum nad pulmonalnim ušćem . difuznim plućnim poremećajima . umor.karakteriše se povećanim pritiskom u plućnim krvnim sudovima. Vremenom se i ovde razvija opstrukcija krvnih sudova 3.Klinički – kašalj. dilatacijom. hipertrofijom.PLUĆNI INFARKT .EKG – sinusna tahikardija. moguće su ↑ vrednosti LDH PLUĆNA HIPERTENZIJA . Dugogodišnje trajanje dovodi do promena na krvnim sudovima (hipertrofija glatkih mišića medije i zadebljajne krvnih sudova) i pojave vazookluzivne plućne hipertenzije 2.nastaje okluzijom manje lobarne ili segmente arterijske grane.Th – periferni vazodilatatori. znaci opterećenja D srca (hipertrofija) .nalaz na srcu – tahikardija. hroničnim. pleuralni izliv (pucketanje) . astma. ↓ TA – karakteristično parasternalno uzdizanje. pasivna plućna hipertenzija – nastaje zbog povećanog protoka u plućnim venama. emfizem b) difuzne fibroze pluća – hipoksija ⇒ vazokonstrikcija ⇒ ↑ otpor krvnih sudova c) obilne resekcije pluća – pulmotomija. lobektomija . vrh srca se ne palpira – naglašen P2 (II ton nad pulmonalkom).predstavlja promene D srca izazvane primarnim. ↑ t°C. hemoptizije. ređe vene .lokalizovan je češće u donjim delovima pluća. valvularne mane). bolesti koje primarno oštećuju disajne puteve a) HOBP – bronhitis.Laboratorija – leukocitoza. hiperkinetički tip – nastaje usled povećanog protoka kroz plućnu cirkulaciju zbog L-D šanta (ASD). Dolazi do edema pluća. promuklost – insuficijencija D srca (u terminalnoj fazi bolesti) – hladni ekstremiteti.promene D srca – hipertrofija ⇒ dilatacija ⇒ insuficijencija DK . pa je čest pleuritis .Klinički – dispnea.nalaz na plućima – znaci konsolidacije tkiva (kondenzovano plućno tkivo). a oblika je kupe čija je baza površina pluća.

poslednji stadijum bolesti odlikuje srčano oboljenje – cor pulmonale chr .tahikardija. drugi rastegnut) b) neuromiši ćne bolesti – miši ćna distrofija. malaksalost.nabrekle vene vrata. edemi – znaci insuficijencije D srca . ↑ MV . pulmonalis b) ponavljane embolizacije pluća.glavobolja. vazokonstrikcija u slučaju hipoventilacije alveola – da bi se smanjio lokalni protok u području hipoventilacije i povećao protok u normalno ventilisanim regionima HIPOKSIJA ⇒ histamin i simpatikus ⇒ vazokonstrikcija ⇒ ↑ plućnog otpora HIPOKSIJA ⇒ ↑ broj Er ⇒ ↑ viskoznost krvi ⇒ hipervolemija ⇒ ↑ protok kroz pluća ⇒ ↑ vaskularni otpor ⇒ još više opterećuje DK 2. cijanoza. suv kašalj. V3 (često prolazna pojava u pogoršanjima plućne infekcije) ..povećan MV može da doprinese plućnoj hipertenziji kada je plućna vaskularna mreža dovoljno redukovana . tahikardija. bolesti koje primarno ošte ćuju sudovnu mrežu pluća a) arteritisi a. ubrzane srčane radnje ⇒ poliglobulija. ↑ alkalna fosfataza . hipervolemija i hiperkinetsko stanje krvotoka .– 2. poremećaj plućne cirkulacije . ↑ Hct.Klinički – dispnea. konfuzija.Dg – otežana istovremenim prisustvom promena na plućima zbog HOBP (emfizem. sinkope.zatim nastaju razni stepeni plućne insuficijencije .Patofiziologija – osnovni mehanizam nastanka hroničnog plućnog srca je plućna hipertenzija. znojenje.najčešće se sreće hronično plućno srce na bazi HOBP . tj.sistolni regurgitacioni šum trikuspidalne insuficijencije – u odmaklom stadijumu čuje se zbog dilatacije DK . oslabljeni tonovi .EKG – P pulmonale – visok i šiljat P (nastaje u hipertrofiji ili dilataciji DPK ili kada postoji povećanje pritiska u njoj – visok R u V1 (hipertrofija DK) – RR’ u V1 i V 2 (blok D grane) – negativan T u V1. V2.usled hipoksemije i hipoksije (bolesti I i II grupe) dolazi do pove ćanog stvaranja Er. c) oštećenje respiratornog centra – u meduli oblongati – 3. fibroze 3.da bi se razvila plućna hipertenzija mora biti prevaziđen rezervni kapacitet plućne cirkulacije (sposobnost da se primi nekoliko puta veći priliv krvi a da se ne poveća pritisak). palpitacije .njoj se pridružuje plućna hipertenzija .ranoinspirijumski i kasnoinspirijumski pukoti . bolesti koje otežavaju pokrete grudnog koša a) kifoskoliooza – jedan deo pluća sabijen.. poliomijelitis. ↑ bilirubin.Laboratorija – ↑ Hgb. bronhitis) . Rezervni kapacitet se zasniva na otvaranju ranije neperfundovanih krvnih sudova (uglavnom u gornjim delovima pluća) i na rastegljivost plućne vaskularne mreže (uglavnom u donjim delovima pluća) .u nastajanju plućne hipertenzije učestvuje nekoliko faktora 1.u početnom stadijumu oboljenja postoji samo plućna bolest .naglašen P2 . redukcija plućne vaskularne šare – emfizem. pospanost – znaci hipoksemije i hiperkapnije . policitemija (↑ Er). tromboze .

.predstavlja zapaljenje normalnih.dele se na akutne i subakutne. dok se subakutni bakterijski endokarditis javlja kod osoba sa urođenim ili stečenim valvularnim manama 1. kardiotonici . zida srčanih šupljina i tendinoznih hordi .diuretici.prognoza je loša INFEKTIVNI ENDOKARDITISI .najčešći izazivači endokarditisa veštačkih valvula je stafilococcus aureus. 3.Patofiziologija 1.. streptokokus viridans. pseudomonas.bronhodilatatori . bakterijemija – ulaz infekcije može biti različit 2. zapaljensko oboljenje prirodnih ili veštačkih valvula.Etiologija – streptococcus viridans et pyogenes. kalcifikacije.) ..karakteriše ga pojava vegetacija i ulceracija. a subakutni da akutizira . pneumokokne pneumonije)..u HOBP cilj je da se bronhije učine što prolaznijim ... veštačka ventilacija – u akutnom napadu – lečenje insuficijencije D srca .Etiologija – bakterije.za nastanak akutnog endokarditisa ne mora da postoji oštećenje zalistaka. kao komplikacija hirurških zahvata na srcu ili grugih dijagnostičkih i terapijskih postupaka .Th – lečenje osnovnog oboljenja pluća i plućne insuficijencije .kortikosteroidi otklanjaju edem sluzokože bronha .. ali može i desnu (naročito kod narkomana) . akutni bakterijski endokarditis . mikrotraume.ruptura papilarnog mišića i horde se ređe javlja .drenaža bronha iskašljavanjem .suzbija se infekcija visokim dozama antibiotika . oštećenje endotela – što omogućuje stvaranje bakterijskih kolonija (stečena ili urođena srčana mana.. specifična osobina pojedinih bakterija da se lepe za zaliske – enterokoke.manje soli u ishrani . koje su duboke. gljivice. • BAKTERIJSKI ENDOKARDITIS .) . stafilokokus aureus. Može da dođe i do akutne perforacije zaliska . neisseria gonnorrhoeae et meningitidis – hemofilus influence . Da li će doći do pojave jednog ili drugog oblika endokarditisa zavisi od virulencije bakterija. ateroskleroza.. Sem toga akutni može da pređe u subakutni.O2. ali i Grambakterije (serratia.predstavljaju infektivno.endokarditis više zahvata levu stranu srca (aortni i mitralni zalistak). postpartusne infekcije karlice. Sa tih vegetacija se mogu otkidati tromboembolusi što dovodi do pojave perifernih embolija. kao i od otpornosti organizma. streptococcus pneumoniae – stafilococcus aureus. rikecije. izmenjenih ili vešta čkih valvula izazvano infekcijom u toku teške bakterijemije (stafilokokni apscesi.

Moguć je i AV blok različitog stepena 2. Opšti simptomi nastaju postepeno – malaksalost.bolest urođenih ili stečenih srčanih mana ili ugrađenih veštačkih valvula . . Zdrave osobe dobijaju visoku t°C i septi čno stanje sa groznicom.Dif Dg – sepsa..moguće su i promene u miokardu. proširenja srca ili vegetacija na zaliscima.kako su trombi na zaliscima veliki. uvećana slezina – splenomegalija . kolonoskopija. slezini.. Ako dođe do perforacije zaliska ili rupture miši ća ili hordi dolazi do zastojne srčane insuficijencije .Klinički – početak bolesti je izrazito buran. U vreme stvaranja ožiljka fibrozno tkivo proliferiše i javlja se fagocitoza bakterijskih kolonija. urođenu ili stečenu valvularnu manu ili veštačku valvulu – ukoliko su ranije postojali šumovi na srcu mogu da se menjaju pojavom novog šuma (u zavisnosti od lokalizacije – češće na L srcu) zbog ulceracija zalistaka. U toku prve sedmice javljaju se šumovi. hemoragija. Difuzni miokarditis se sreće u 50% slučajeva i obi čno je praćen znacima zastojne srčane insuficijencije . Na ivici nekroze postoje znaci stvaranja granuloma (infiltracija Ly. kada se čuje i galop.. GIT. hematurija – leukociti normalni (do 7000) – ↑ γ-globulini u serumu (IgM) . tifus. embolizacija je često prvi znak bolesti. milijarna TBC...ulazna vrata infekcije mogu biti različita – stomatološke intervencije.bolest karakterišu vegetacije različitih veličina koje se sastoje od fibrina i trombocita. Tkivo zalistaka pokazuje znake upale i nekroze. prostatektomija. rupture tendinozne horde.). degeneracije mišićnih vlakana. subakutni bakterijski endokarditis . malarija – purpura druge etiologije .lečenje treba započeti odmah. leukocitoza.Klinički – inkubacija oko 7 dana.. a kao posledica septi čkih embolija . a kao posledica imunološke reakcije – Janeway lezije u vidu ograničene hemoragije na tabanima ili rukama. ugrađivanje pejsmejkera . gigantskim ćelijama.Dg – ↑ SE. Mogu ći su i artritis velikih zglobova – splenomegalija – Oslerovi čvorići traju satima ili danima. periferne arterijske embolije .Fizički – pregled otkriva 3 glavna znaka 1. subfebrilna t°C.Laboratorija – ↑ SE.. brzo zamaranje. visokim dozama antibiotika 2. javljaju se na prstima ruku i noguili na drugim delovima ekstremiteta. ↑ t°C 3.odvajanjem trošnih fibrinskih vegetacija od mesta infekcije dolazi do embolizacije u plućnom i sistemskom krvotoku (mozak. mozgu. anemija – uzimanje krvi za hemokulturu treba ponavljati za vreme febrilnosti . a postoje i znaci zastojne srčane insuficijencije.Komplikacije – metastatski apscesi u bubrezima. ekstremiteti) gde dolazi do infarkta i apscesa .. u vidu apscesa. Tonovi su tmuli zbog postojećeg miokarditisa. – sklonost krvarenju. slezina. pa se bolesnik obraća lekaru zbog petehija i purpura . intervencije na srcu.. hijalinizacija i kalcifikacija .miokardne promene su izražene degeneracije vlakana. bubreg. kateterizacija uretera. histiocitima. gubitak apetita. normohromna anemija.

Bitna je stalna. streptomicin.najčešći uzroci smrti su zastojna srčana insuficijencija i bubrežna insuficijencija . toksinom i 3. metaboli čki – specifični – reumatizam. Recidivi su najčešći u prve 4 nedelje i ako se dogode treba ponoviti Th • GLJIVIČNI ENDOKARDITIS . histoplazma . srčani simptomi – uključuju bol u grudima zbog mioperikarditisa ili simptome srčane insuficijencije – 4. Zato pojava ↑ t°C nepoznatog porekla kod pacijenata sa urođenim ili stečenim manama ili veštačkim valvulama upućuje na ovu Dg. endokarditis izazvan L-formom bakterija .najčešći uzročnik virusnog miokarditisa je Coxackie B virus koji oštećuje miokard na tri načina – 1. gljivični endokarditis. Prisutna je i cijanoza. autoimunim mehanizmom . samo što duže traje i ne prestaje posle nitroglicerina već posle analgetika . tifus – tromboti čki endokarditis – miksom LPK . Javlja se malaksalost.kod infektivnog miokarditisa postoji i ↑ t°C koja kratko traje . virusi. kao anginozni.ako zapaljenski proces zahvati i perikard javlja se intenzivan bol u sredogruđu. Trošne vegetacije čest su uzrok embolija u sistemskom krvotoku . Bitno je uraditi i serološke reakcije . Uzroci negativne hemokulture su prethodno lečenje antibioticima. Sve nokse podjednako deluju na miokard levog i desnog srca .predstavljaju zapaljenje srčanog mišića koji se odlikuje ćelijskom infiltracijom (fokalno ili difuzno) u intersticijumu i perivaskularno što dovodi do degeneracije miofibrila . bolest ima lošu prognozu.Etiologija – nepoznate etiologije – nespecifični – bakterije. jer ako se u prve 2 nedelje ne počne sa Th. treba stalno pratiti stanje pacijenata. ponavljana hemokultura . 5-fluorocitozin (samo ako je očuvana bubrežna funkcija) . gentamicin. asimptomatski bolesnici – imaju fokalni miokarditis – 2. TBC.najbitnije je na vreme posumnjati u Dg. slučajevi koji se ispoljavaju aritmijama i naprasnom smrću . paraziti. nesvestica i sinkopa. grip.Th – antibiotici (velike doze) – penicilin G. ali sa negativnom hemokulturom.. lues . leukemije. alergijski. toksični.candida. Led. Ekstremiteti su hladni. aspergillus. .Th – amfotericin B.promene su na mitralnom ili aortnom zalisku.simptomi zavise od očuvanosti kontraktilne sposobnosti miokarda. Po prestanku lečenja antibioticima. simptomatski bolesnici – mogu imati sistemsku bolest sa diskretnim znacima oboljenja srca – 3.– hemokultura se uzima u vreme maksimalne t°C i pozitivna je u 50% slučajeva. klonulost..traje 6-8 nedelja MIOKARDITISI . a vrlo karakteristično je brzo zamaranje!!! . 2.na gljivi čnu infekiju treba posumnjati ako klini čka slika liči na subakutni bakterijski endokarditis.Dif Dg – recidivi reumatske groznice. TBC. kolagenoze. čak i do ORTOPNEJE pri manjem naporu. invazijom.Klinički – 1.pad temperature i negativna hemokultura nisu razlog da prekid lečenja koja traje najmanje 6 nedelja.naglo smanjenje MV dovodi do DISPNEJE.

Dif Dg – akutni perikarditis . ali za razliku od akutnog infarkta nikad u šaku.prema toku mogu biti akutni. konstriktivni 3. kardiofrenični uglovi tupi. miksedem). eksudativni – sa ili bez tamponade 2. 6. mekan . trouglasto srce. najčešće virusom i TBC bacilom .↓ TA. posttraumatski. 4. 9.postoje 4 kardinalna simptoma 1. a popušta kad bolesnik sedne i nagne se napred..aritmije . autoimune bolesti (sistemske bolesti vezivnog tkiva). koji nastaje trenjem perikardnih listova prekrivenih fibrinom u toku komorne sistole. paraziti). idiopatski. gljivice. u toku akutnog infarkta srca (epistenokardični perikarditis). bakterije. efuziono-konstriktivni b. 5. dojke). akutni a.može biti izazvan bilo kojom navedenom noksom. hronični a. puls je slab. Bol se pojačava pri dubokom udisaju. staza u hilusima – EKG – laka elevacija ST sa negativnim T-talasom (lezija – ishemija) – kod teških ošte ćenja miofibrila – slika infarkta – pretkomorne i komorne ekstrasistole – AV blok i blok grane – Laboratorija – bakteriološke.Etiologija – 1. hronični izliv b.Komplikacije – globalna insuficijencija srca – tromboze u šupljinama srca – embolije – nagla smrt.tahikardija.Th – lečiti uzrok bolesti – stalne kontrole – strogo mirovanje – lečenje aritmija i srčane insuficijencije PERIKARDITISI . posle zra čenja. 8.dolazi do oštećenja miofibrila ⇒ smanjena kontraktilnost miokarda . metaboli čki (uremija. 10. naročito pri fizičkom naporu . infektivni (virusi. subakutni i hroni čni . suvi – fibrinozan b. perikardno trenje – patognomoni čno za suvi perikarditis. neoplazije (mezoteliom i metastaze iz pluća. lokalizovan centralno ili levo. Širi se u levo rame i trapezius. disekantna aneurizma aorte i rupture srca. 7.Klasifikacija 1. gutanju u ležećem položaju.Dg – Rendgen – uvećano. adhezioni 1. bol u grudima – najčešći simptom. tokom reumatske groznice . Mogu ga pratiti ↑ t°C i malaksalost 2. kašlju. mukli tonovi na vrhu srca . 2. subakutni a. 3.virusološke i serološke analize . To je visokotonski šum grebućeg karaktera. dijastole i sistole pretkomora – čuje se u tri akta – “šum . nekad u ruku. akutni fibrinozni perikarditis .

pleuritis. dok negativan T-talas može dugo da postoji. NMR.Ewartov (Juartov) znak – perkutorna tmulost i izmenjeni disajni šum ispod levog ugla skapule (iščezava kada se bolesnik nagne napred) . pneumotoraks . hemokultura kod ↑ t°C. pored sternuma) b) akutni eksudativni perikarditis sa tamponadom srca .ST-elevacija ne prelazi 5mV . akutni eksudativni perikarditis – perikardni izliv .zbog kompresije okolnih organa javlja se promuklost (n.klinička slika zavisi od brzine nakupljanja1. simptomatska (aspirin – suzbijanje bola i zapaljenja. virusološke probe. eksudat) – kod maligniteta se nalazi krvav izliv .iktus se ne palpira. Od pleuralnog trenja najlakše ga je razlikovati što se čuje i posle i posle prestanka disanja 3. recurens). biopsija perikarda . TBC test. kašalj (traheja i bronhije). ali i tokom akutnog infarkta miokarda . Postoji poremećaj ritma (što ukazuje da postoji i miokarditis) 4.može se javiti u akutnom ili hroničnom obliku kao komplikacija bilo kog etiološkog oblika perikarditisa. etiološka Th. kortikosteroidi (pronizon) ako aspirin ne pomogne u toku 48h) 2. U I. a perkutorna zona apsolutne tmulosti je proširena . Hornerov (simpatičke ganglije).bol može da zrači u šake .Th – isto kao suvi perikarditis – purulentni izliv – antibiotici + drenaža (perikardiocenteza – igla se plasira levo od ksifoidnog nastavka.kod nekih pacijenata se nalazi i perikardni III ton (odmah posle S 2) . Nema Q-zupca. . ne popušta kada se bolesnik nagne napred . ako se tečnost sporije nakuplja u rastegljivom perikardu može se naći i 1-2l tečnosti a da ne dođe do tamponade. EKG – promene potiču od zahvatanja subepikardnog miokarda. nagnutom napred.. U suprotnom. ↑ t°C .Th – hospitalizacija. disfagija (jednjak).kod akutnog infarkta miokarda bol je stalan. EHO – punkcija perikarda (transudat. Rö srca i pluća.Dg – rendgen – uvećana srčana senka oblika trougla ili tikve – srčana kontrakcija je smanjenih amplituda – žive pulsacije aortnog dugmeta (kod izliva) – pluća su čista – EKG – QRS-kompleks je niske voltaže i nizak je T-talas – tahikardija – scintigrafija (albumini obeleženi Tc).Dif Dg – akutni infarkt miokarda. Posle nekoliko dana STelevacija nestaje.. Tako. mukli tonovi . u ekspirijumu ili u položaju lakat-koleno).tahikardija.T-talas postaje negativan još dok postoji ST-elevacija. do nje dovodi i nekoliko stotina ml eksudata a) akutni eksudativni perikarditis bez tamponade . dispneja (pluća). muka i štucanje (susedni abdominalni organi). ne pojačava se pri disanju. II. CT. Nekad je diskretan pa ga treba tražiti u raznim položajima tela (sedećem. a kod perikarditisa tek kad se ST spusti . Najbolje se čuje u donjem delu leve ivice sternuma. koli čine tečnosti2 i rastegljivosti perikarda3.tup bol u grudima i dispnea (naro čito pri naporu) .lokomotive“. V2-V6 se vidi elevacija ST-segmenta uz niske ili negativne T-talase.Dg – klini čka slika.

osećaj nadutosti – usled ascitesa je podignuta dijafragma ⇒ dispnea i u miru – jako nabrekle vene vrata (pri dubokom inspirijumu njihova nabreklost se povećava → ⊕ Kussmalov znak) – tahikardija.Klinički – lako zamaranje. bez otoka jetre) .iktus se ne palpira .tahikardija. nesvestica . atrijalna fibrilacija .dispnea. ascites ⇒ gubitak apetita.postoji otežano dijastolno punjenje svih šupljina što dovodi do povećanja i izjednačavanja dijastolnih pritisaka u sve 4 šupljine srca – “plato pritiska“. plu ćna embolija . Q-zubac (fibroza).Dif Dg – akutni infarkt miokarda. cijanoza glave.Dif Dg – restriktivna kardiomiopatija – sindrom gornje šuplje vene (nabrekle vene vrata.. dispnea pri naporu – zastoj u jetri. mukli tonovi.Fizički – perikardni III ton i perikardno trenje (ponekad) – paradoksni puls – u toku dubokog inspirijuma dolazi do pada sistolnog pritiska bar za 10 mmHg pri čemu slabi ili iščezava radijalni puls . nerastegljivi. uznemirenost. ↓ TA.Etiologija – TBC.nabrekle vene vrata . subakutni konstriktivni perikarditis . kompresije krvnih sudova ožiljnim tkivom ⇒ ishemija miokarda ⇒ poremećaji sistolne funkcije miokarda ⇒ globalna srčana insuficijencija .pritisak nakupljene tečnosti u peikardu brzo dostigne vrednosti dijastolnog pritiska u D srcu.EKG – kao kod eksudativnog perikarditisa .EHO – zadebljali listovi perikarda . akutna iskrvarenja (šok).kasnije dolazi do prodiranja veziva u miokard. ↑ venskog pritiska . kalcifikacije perikarda .EKG – niska voltaža – difuzna adaptiranost ili negativnost T-talasa. u perikardnu šupljinu ubacujemo neapsorbilni kortikosteroid 3.Rendgen – srce je pri disanju fiksirano.ortopnea.Th – O2 – 5-10 ml/min – punkcija perikarda – ugao između ksifoideusa i perikarda – 500 ml fiziološkog rastvora – da bi se popravila hipovolemija – ako se tamponada ponavlja.punkcija perikarda . svi ostali navedeni uzroci . bledilo hladnih udova . ↓ TA. srasli među sobom. perikardni III ton se u dijastoli javlja pre galopa – edem jetre i ascites se mnogo ranije javljaju nego edem potkolenica – u slučaju dugotrajne konstrikcije ⇒ ciroza jetre . znojenje. kao i do porasta venskog pritiska. ↑ venski p . Usled smanjenja dijastolnog punjenja srca dolazi do kompenzatorne retencije H2O i soli što donekle omogućava bolje punjenje komora . a ubrzo i u LK pa je tako otežano punjenje srca ⇒ ↓ MV.sve dok je sistolna funkcija miokarda očuvana nema simptoma .kod ovog oblika listovi perikarda postaju zadebljali. atrofije miofibrila. Na ovako promenjene listove mogu se istaložiti soli Ca2+ pa nastaje takozvano srce u oklopu (“pancer herz“) .oligurija .Rendgen – kao kod eksudativnog perikarditisa .

postoje trakaste adhezije između 2 lista perikarda (perikarda i epikarda) ili parijetalnog perikarda i okolnih medijastinumskih organa . koronarografija) . probadanje ili tištanje u predelu srca .ovde postoji kombinacija zadebljalog visceralnog perikarda. teške hipoalbuminemije.Etiologija – TBC. težina u grudima – nabrekle vene vrata. subakutni efuziono-konstriktivni .Th – nije potrebna ATEROSKLEROZA . sve dok se na EKG-u ne otkrije ishemija srca. dovede do suženja krvnog suda .Dif Dg – koronarna bolest (kod perikarditisa nema tipičnih anginoznih bolova. Radi se o zadebljanju arterijskog zida koje prominira u lumen i ispunjeno je žutim kašastim sadržajem .je onaj koji traje duže od 6 meseci. ali može da se javi i kod nezapaljenskih poremećaja – u toku hroni čne srčane insuficijencije. posle 55-e godine nema razlike u polovima • hiperlipoproteinemija – hipertrigliceridemija. hronični perikardni izliv . najčešće TBC i virusi . Nastaje kao posledica neizlečenog perikardnog izliva.predstavlja posledice ranije bolesti. kada počinje dispnea pri naporu. paradoksni puls. estrogeni → protektivno • gojaznost – ↑ masti u organizmu • diabetes mellitus • fizička neaktivnost . hronični adhezivni perikarditis .obično nema nekih hemodinamskih poremećaja. zbog sve većeg nagomilavanja lipida.Klinički – vene vrata su nabrekle.Faktori rizika • pol – češća je kod ♂ od 35-55 god.Th – diuretici – perikardektomija – osloba đanje srca (pre masivne fibroze miokarda.Dg – EHO. i izliva. srčana senka je povećana – duže od 6 meseci – EHO.. maligne bolesti.Klinički – dispnea pri naporu.posledica ovoga je visok pritisak u DPK i kad se punkcijom intraperikardni pritisak dovede na nulu .ovaj proces počinje veoma rano i dugo je bez simptoma koji se javljaju kada aterom. oslabljeni tonovi . jer postoji opasnost od cepanja miokarda) 4. EKG (negativan T-talas) . Rö zračenje . koji daje konstrikciju. koji dovodi do hronične tamponade srca . punkcija 6..to je degenerativna bolest velikih i srednjih arterija..Th – perikardektomija 5. kortikosteroidi. zamorljivost.Th – bolest se može potpuno izle čiti ili preći u konstriktivni oblik – etiološka terapija. EKG i Rö odgovaraju onima kod eksudativnog perikarditisa – ako je perikard nerastegljiv javljaju se simptomi hroni čne tamponade srca . . poremećaja limfotoka.predstavlja najčešći i najvažniji uzrok oboljenja KVS-a . miksedema. LDL • arterijska hipertenzija • pušenje • hormoni – androgeni → aterogeno.

cijanozu.arterije su nejednakog lumena.. prostaglandini..Th – adekvatna dijetalna ishrana (hrana biljnog porekla. pre pojave bola. arteriografija.Klinički – simptomi zavise od toga koliko je suženje. U početku se javlja prilikom hoda (grč mišića potkolenice). utrnulosti ekstremiteta.Klinički .Dg – merenje glikemije (posledica diabetes melitusa) – kompletna krvna slika – lipidni status. a popušta kada se stane već posle 10-ak minuta. naročito njena račva.ako dovede do kompletnog zapušenja krvnog suda javlja se • infarkt i angina pectoris – koronarni krvni sudovi • vaskularni insulti – moždane arterije . ↓ unos masti i UH) – medikamenti za sniženje triglicerida i holesterola (hipolipemici – nikotinska kiselina. postoje krpaste neravnomerno raspoređene aterometozne ploče.predilekciona mesta za ovakva oštećenja su aorta. često u vidu brojanica (arteriografija) . Inspekcijom zapažamo bledilo.Patogeneza oštećenje endotela arterija ⇒ ↑ adhezivnost i agregacija trombocita ⇒ stvaranje tromba ⇒ nagomilavanje lipida u zidu arterija ⇒ bujanje ćelija glatkih mišića u intimu ⇒ aterom inicijalna pruga ⇒ intermedijarni stadijum ⇒ ateromatozni plak ⇒ suženje lumena . pa da zahteva analgetike .) . direktna aterektomija – bajpas + antikoagulantna terapija (da ne bi došlo do tromboze) . oscilometrija.Dg – faktori rizika. kao grč ili ubod. hemostaza .. antioksidansi) ARTERIOSKLEROZA . su ose ćaj hladnoće. Promene su na intimi (ateromatozne ploče koje dovode do suženja krvnih sudova) i najčešće na krvnim sudovima nogu (tibijalne i peronealne arterije) . To je intermitentna klaudikacija . bol se može javiti i u miru.još se naziva i claudicatio intermittens. hiperemiju. pletizmografija .najvažniji simptom je BOL u obolelom ekstremitetu (izaziva ga ishemija ⇒ laktati).Th – lečiti i otkloniti faktore rizika – lekovi za perifernu cirkulaciju – trental – angioplastika balonom. može biti stalan i veoma jak. po najznačajnijem simptomu ove bolesti. pregled očnog dna – laboratorija – ↑ trigliceridi i holesterol. zamor. određivanje fibrinogena i proteina – eventualno koagulacioni status – dopler.ako ne dođe do potpunog zapušenja krvnog suda javlja se • insuficijencija bubrega – bubrežne arterije • visceralna ili periferna insuficijencija cirkulacije . kao i od stanja proksimalnih i kolateralnih krvnih sudova . gangrena. ACE-inhibitori. mravinjanje. trofičke promene (ulceracije.ako je bolest odmakla.početni simptomi. karotidne arterije i arterije donjih ekstremiteta .

Kasnije se javljaju jaki noćni bolovi. a najčešće na prstima šaka u vidu bledila.čest kod daktilografa. Intenzivna upala dovodi do arterijske i venske okluzije. Kasnije može doći do aseptičnih nekroza jagodica prstiju • Raynaudov fenomen . a u kasnijem toku promene zahvataju i okolne živce.spada u vazospastičke poremećaje periferne arterijske cirkulacije. pa se javlja nervno-vaskularni blok .Patogeneza – smatra se da je u pitanju nenormalna ćelijska i humoralna imunološka reakcija na tip II i III kolagena. temperature kože.razlikujemo Raynaudovu bolest i Raynaudov fenomen • Raynaudova bolest . osećaj hladnoće i utrnulosti. ulceracije i gangrene.plućne embolije su ređe nego kod dubokog tromboflebitisa • . Javlja se u toku drugih organskih bolesti arterija.Klinički – bol.predstavlja zapaljensko-trombozno oboljenje arterija i vena stopala i šaka . kao posledica intoksikacije lekovima (β -blokatori) .kod tromboflebitisa. pa je mogućnost embolije preko D srca u pluća manja nego u tromboflebitisu. Stopala su hladna. kateterizacija ili uzimanja kontraceptiva. analgetici – prostaglandini i antikoagulantna terapija – hirurška terapija RAYNAUDOV SINDROM .javlja se i superficijalni migrirajući flebitis . posle traume.TROMBANGITIS OBLITERANS (Morbus Bürger) . Trifazi čne promene boje i temperature kože nalaze se simetri čno na obe šake pod uticajem hladnoće i emocionalnog stresa.Dg – angiografija. cijanoze i na kraju crvenila . Javlja se u starijem životnom dobu . jedan ili više prstiju ili deo prsta..ovde može biti promenama (isto kao gore) zahvaćena jedna šaka. Manifestuje se promenama boje.nastaje na nogama. oscilometrija . pijanista.javlja se najčešće kod mladih žena.Th – prestanak pušenja. a može biti i prvi znak bolesti vezivnog tkiva . injekcije u venu.teži poremećaj od istoimene bolesti. spontano. puls slabije opipljiv . kod karcinoma pankreasa. kod koje su trombi relativno slobodni • površni tromboflebitis . tromb je čvršće vezan za zid vene i teže se otkida. . cijanoti čna. To je arteritis bez kalcifikacija i tromboflebitis..Th – izbegavanje hladnoće i utopljavanje ruku zimi – Ca-antagonisti – prazosin – mere fizikalne terapije TROMBOFLEBITIS I FLEBOTROMBOZA tromboflebitis → zapaljenje venskog zida sa oštećenjem endotela i stvaranjem tromba • flebotromboza → stvaranje tromba u veni bez upalnih promena u zidu vene .

v. Homanov znak je ⊕. heparin.3-1.predstavlja stanje u kome srce nije sposobno da održava adekvatan MV prema metaboličkim potrebama organizma. vazokonstrikcija perifernih arteriola 2..postoji tup bol u predelu zahvaćene vene. crvenilo.dakle. To dovodi do ↑ NOR-a u plazmi sa normalnih 150 pg/ml čak do 2000 pg/ml. Insuficijentno srce nije u stanju ni da uz korišćenje srčanih rezervi obezbedi potreban MV I. anemiji i drugim metaboličkim potrebama odgovori povećanjem MV . jer može dovesti do aritmija i predispozicija za hipovolemiju . antikoagulansi (derivati kumarina) – protrombinsko vreme 1. kontraceptivi . edem. u srčanoj disfunkciji dolazi do ↑ aktivnosti simpatikusa i do ↑ NOR u plazmi. ↑ je oslobađanje NOR-a iz simpatičkih sinapsi.srce održava adekvatan MV pomoću regulatornih mehanizama kakvi su simpatikus.Etiologija – infekcija. takvo srce nije sposobno da u stanjima fizičkog napora. pletizmografija .sastoji se u delimičnom ili potpunom zapušenju jedne vene trombom sa sekundarnom zapaljenskom reakcijom . ↑ osetljivost krvnih sudova na NOR .5x veće od kontolnog – 3. (doza se menja tako da je tromboplastinsko vreme 2-3x veće od kontrolnog – 2. ređe se zapaljenje širi na okolno tkivo (periflebitis) .hipertrofija miokarda 4. a ↓ je i njegov klirens iz cirkulacije. ↓ protoka kroz bubrege i ↓ izlučivanja H2O i Na+). tahikardija . nivo NOR-a i preko 600 pg/ml je opasan.Klinički – bolesnik obi čno ne oseća nikakve lokalne simptome i često se plućna embolija javlja kao prvi znak. Angiotenzin ima više efekata: 1. oslobađanje ADH iz neurohipofize (olakšava oslobađanje NOR-a iz simpatičkih završetaka) 3. porođaj. Kod tromboflebitisa na potkolenici postoji HOMANOV ZNAK – dorzalna fleksija stopala izaziva bol u listu potkolenice. endokrini sistem i periferni krvni sudovi. antibiotici – penicilin . osetljivost na dodir.krvarenje u toku primene heparina – leči se protamin-sulfatom .Th – elastični zavoji (prevencija kod variksa) – bolesnik treba da šeta – antiflogističke obloge (fenil-butazon) – penicilin • duboki tromboflebitis . oslobađanje aldosterona . i. Lokalno tada postoji bol u stanju mirovanja koji se pojačava pri kretanju i edem noge.u srčanoj insuficijenciji aktivira se sistem renin-angiotenzin-aldosteron (usled ↓ MV.kontrakcija eferentne arteriole u glomerulima . ↑ t°C.Th – 1.Dg – dopler. Međutim.krvarenje u toku primene kumarina – le či se vitaminom K INSUFICIJENCIJA SRCA . fraktura noge. Znaci zapaljenja traju 1-2 nedelje. uprkos korišćenju kompenzatornih i rezervnih mehanizama .

a nekad se pri bazama čuje kasnoinspirijumsko pucketanje . cijanotičan. a kada sedne ili ustane ona se ublažava ili nestane. Subjektivni simptomi su slični kao kod srčane astme. bori se za vazduh (otvara prozor) i ima strah od ugušenja. tj. zidovi komora se više rastežu i srce se dilatira. stimulacija osećaja žeđi . Pri tom je uplašen. Napad traje 10-20 min ali i do 1h.plućni edem je posledica akutne dekompenzacije L srca. rastegnute vene vrata dovode do nadražaja receptora u plućima koji šalju impulse u centar za disanje. usled regurgitovane krvi (u AV ili aortnoj insuficijenciji) ili usled uvećanja rezidualnog volumena komora pri nedovoljno efikasnoj sistolnoj kontrakciji. cerebralnim. U težem stepenu. TA se ne smanjuje.redovno postoji tahikardija. Mehanizam dilatacije će važiti do određene granice preko koje će doći do pada MV III. hipertrofija miokarda je naročito izražena kada treba savladati otpor pri istiskivanju krvi u sistoli (usled suženja arterijskog ušća ili hipertenzija u odgovarajućoj arteriji) što je poznato kao sistolno opterećenje ili kada je povećana količina krvi u komorama na kraju dijastole. ispod ušća plućnih vena u LPK ⇒ donji delovi ostaju relativno slobodni i disanje je olakšano. bled. dispnea – najkarakterističniji simptom. oznojen i potpuno iscrpljen . centar za disanje je stimulisan i preko karotidnog glomusa zbog hipoksemije 2.. Zastoj u plućima. srčane rezerve. nasuprot vazokonstrikciji na periferiji II. mezenteričnim i bubrežnim krvnim sudovima. tj. praćen je profuznim znojenjem. Ali kako se zastojna pluća teže šire i skupljaju. Zato spavaju na više jastuka – kada je toraks podignut. strah od neposrednog ugušenja. Ove supstance doprinose vazodilataciji u koronarnim. Javi se kašalj uz manje količine vodenog ispljuvka. Pacijent se budi.u insuficijenciji dolazi do oslobađanja vazodilatatora u krvi (atrijalni natriuretski faktor koji se oslobađa u pretkomorama. Nalaz na plućima je često uredan. Askultacijski nalaz nad plućima počinje pri bazama i sa razvojem edema širi se prema gore. zbog čega nastaje transudacija u intersticijum i alveole. prostaglandini u bubrezima).. obično noću. Ona se u početku javlja samo pri naporu (penjanje uz stepenice. obilan obrok.). dilatacija srca je takođe vrsta adaptacionog mehanizma. kašalj i izbacivanje velike koli čine penušavo-sukrvičavog sadržaja. paroksizmalna noćna dispnea (“srčana astma“) – iznenadan napad teške dispneje.usled ↑ količine krvi u komorama na kraju dijastole. čuje se i vizing . krv se iz viših spušta u niže delove pluća. Dispnea često prati neproduktivan kašalj koji se obično javi nekoliko sati posle leganja 3. usled dijastolnog opterećenja . Dispnea se manifestuje ubrzanim i površnim respiracijama. potreban je veći rad disajne muskulature (dispnea).na srcu se ponekad može čuti galopski ritam i naglašen II ton (P2). Ova vrsta dispneje nastaje usled nagle staze u plućima i transudacije tečnosti u intersticijum i alveole. retrosternalnim bolom ¤ plućni edem (kardiogeni edem pluća) – najteži oblik akutne dekompenzacije L srca. tipična je i pojava ortopneje – kada pacijent leži oseća dispneju. Veće punjenje komora nastaje usled većeg priliva krvi u srce. što ometa razmenu gasova ⇒ cijanoza . koji služi povećanju srčanog rada i MV . Vazduh se meša sa transudatom. dopamin iz simpati čkih neurona. uzrokovan zastojem u plućima. Pored kasnoinspirijumskih pukota.5. da bi na kraju postojao difuzno nad celim plućima.hroničnu insuficijenciju levog srca karakteriše niz promena među kojima preovlađuju posledice staze u plućima 1. ali kasnije nastaje i u miru. ali su dosta izraženiji – teška dispneja. zastoja u plućima.

insuficijencija levog srca može biti akutna i hronična • akutna insuficijencija . trudnoća i porođaj.. aortnim manama. Bolesnici sa mitralnom stenozom imaju plućni edem u slučaju naglog fizičkog opterećenja ili posle unosa velike koli čine tečnosti (infuzije. tj. Nju karakteriše zadržavanje tečnosti u organizmu kao kod hronične insuficijencije . ↑ frekvencu srca.) ¤ Cheyne-Stokesovo disanje – takođe može postojati kod ovih bolesnika ¤ pleuralni izliv – moguć je i češći je na desnoj strani. plućnim venama i kapilarima ⇒ staza krvi retrogradno od lezije (insuficijencije) u LK . transfuzije. To je tzv. ateroskleroza.na veličinu koronarnog protoka utiču UV LK. Pri ↑ srčanom radu protok krvi kroz koronarni sistem se znatno povećava zahvaljujući dilataciji koronarnih arterija..plućni edem se javlja u bolesnika sa akutnim infarktom miokarda u hipertenziji. miokard je sposoban da u nedostatku O2 koristi anaerobne procese sinteze ATP.) – hipertenzija. što je prvi znak insuficijencije LK . a moguć je kod insuficijencije celog srca i perikardni izliv IV. u akutnom infarktu. glikogenoza) – paroksizmalna tahikardija i druge aritmije – urođene srčane mane . bez obzira na anatomske lezije.preteran unos H2O i soli . visina pritiska u aorti i stepen potrošnje O2. Redistribucija krvi dovodi do staze u plućima. oligurije i ↓ TA . predstavlja smanjena kontraktilna sposobnost miokarda.najkarakterističniji su znaci malog MV koji uglavnom odgovara perifernoj cirkulatornoj insuficijenciji (šoku). a istovremeno se povećava rezidualna krv u komori ⇒ ↑ pritiska na kraju dijastole u komori (endijastolni pritisak).Etiologija – valvularno oštećenje aortnog i mitralnog ušća (reumatska groznica. traume . zapaljenja. Izliv se skuplja u najnižim delovima pluća. koronarna bolest – ateroskleroti čne promene na srcu i krvnim sudovima – primarne hipertrofične i dilatacione kardiomiopatije – miokarditisi – degenerativne bolesti miokarda (amiloidoza.iste promene dešavaju se i u D srcu. febrilna stanja.. Usled nedovoljne kontrakcije smanjuje se UV koji LK izbacuje u aortu )kada se govori o L srcu).anemija. otvaranju velikog broja kapilara i sinusoida (koji obično nisu otvoreni pri normalno radu srca) .nagli gubitak tečnosti i krvi . MV su .. infekcije .osnovni razlog za pojavu srčane insuficijencije. Pri opterećenju miokarda povećava se i arteriovenska razlika O2 usled sporog proticanja krvi kroz tkiva V.nastaje npr.preterani fizički napor. metabolička anaerobna rezerva miokarda .posledica toga je ↑ pritiska u LPK. akutnom miokarditisu ili akutnim poremećajima ritma.stanja koja sama nisu oboljenja srca. koronarni krvotok predstavlja takođe jedan vid rezerve srca.. Hipoksija u miokardu reguliše dilataciju arterija i kapilara – vaskularnu rezistencu miokarda. ali mogu ubrzati insuficijenciju srca koje je već oštećeno. operacije. kod insuficijencije DK INSUFICIJENCIJA LEVOG SRCA .

venski pritisak se prenosi retrogradno na organe tako da se javlja otok jetre. emfizem. poremećaj ritma (galop). nabrekle plućne vene. sarkoidooza.pulmonalna stenoza ili insuficijencija .kod insuficijencije L srca postoji i dilatacija i hipertrofija LK . edemi na donjim delovima . akutnog plućnog srca i.Patogeneza – prvi znak popuštanja D srca je ↑ pritiska u DK na kraju dijastole.. znojenje . nabrekle vene na vratu. et inf. 3. pleuralni izliv – EKG – nije specifi čan. oligurija. fibroza plu ća iii.) . hroni čnog plućnog srca i. bez insuficijencije L srca . umor. fibrotoraks. mukli srčani tonovi . kao i u DPK .konstriktivni perikarditis .na srcu se konstatuje izrazita tahikardija.ritam galopa je patognomoničan. ishemije. cava sup. plućna hipertenzija iv. ekstrasistole. astma) – bubrežne bolesti.defekt pretkomorskog septuma .Dif Dg – plućna oboljenja (emfizem.Dg – rendgen – uvećano srce. znaci hipertrofije LK.bubrezi smanjeno izlučuju H2O i Na+ (retencija H2O i Na+) koja uzrokuje edeme u telu ..ovakva insuficijencija može postojati samostalno.AV blok.predstavlja stanje kada DK nije u stanju da ubacuje u plućni krvotok dovoljnu koli činu krvi uprkos dovoljnom prilivu krvi u DPK .. staza u plućima (naročito donjim delovima).Etiologija 1.Komplikacije – tromboembolije u sistemskoj i plu ćnoj cirkulaciji – aritmije. ciroza jetre INSUFICIJENCIJA DESNOG SRCA . Slab II ton nad pulmonalkom . sva oboljenja koja dovode do insuficijencije L srca postepeno dovode i do insuficijencije D srca (mitralne i aortne greške) . aritmije ili fibrilacija atrijuma – ehokardiografija .usled smanjenog protoka krvi nastaju slabost. staza u abdominalnim organima. uznemirenost.ova staza u D srcu dovodi do ↑ pritiska u centralnim venama (v. paroksizmalna tahikardija. bronhijalna astma.plućna hipertenzija 2. ruuptura aorte u područje D srca ili plućne arterije b. hronični bronhitis ii.trikuspidalna stenoza ili insuficijencija .tumori i trombi u D srcu . oboljenja lokalizovana u D srcu . oboljenja pluća koja dovode do a. fibrilacija komora – plućne infekcije (bronhopneumonije) . obilne embolije plućne arterije ii.

Komplikacije – izraženi edemi po celom telu – prolazni ikterus – pospanost. cijanoti čni.otok jetre nekad prelazi granicu pupka (kod trikuspidalne insuficijencije postoje i ekspanzivne pulsacije jetre) .edemi su hladni. uveče posle dnevnih aktivnosti.PAD MV ↑ venski pritisak transudacija tečnosti iz kapilara ↓ protok kroz bubrege zastoj u jetri ↓ GF renin-angiotenzinaldosteron ↓ razgradnja aldosterona i ADH ↑ reapsorpcija Na+ i H2O aldosteron i ADH .nema karakterističnih promena koje bi govorile o insuficijenciji . testasti . sopor i koma (usled hiperkapnije) – tromboembolije – anurija TOTALNA INSUFICIJENCIJA . pulmonalni luk u zalivu postaje duži i izbo čeniji – hipertrofija DK sa vrhom srca iznad dijafragme .često postoji i ascites.oligurija. često i udvojen – ponekad galopski ritam nad DK – sistolni šum kod trikuspidalne insuficijencije .EKG – znaci hipertrofije DK – ponekad P pulmonale (visok i šiljat P) – nekompletni ili kompletni blok desne grane . izražene vene na vratu koje često pulsiraju .Klinički – otok nogu je često prvi vidljivi znak insuficijencije D srca.svi bolesnici sa insuficijencijom L srca vremenom dobijaju i insuficijenciju D srca. Obično se prvo javlja oko gležnjeva i na stopalima. dok je funkcija jetre relativno o čuvana . usled hemodinamskih poremećaja .Fizički – hipertrofija DK – naglašen II ton nad pulmonalkom.Rendgen – proširena DPK. Ujutru se otoci obi čno povuku (zbog dužeg horizontalnog položaja) .

hlortiazid (per os). enalapril.morfin – kod edema plu ća .kod bolesnika sa mitralnom stenozom nastaje subjektivno olakšanje disneje kada se pojavi trikuspidalna insuficijencija usled proširenja DK. konstriktivnom perikarditisu. Treba izbegavati svaki fizički rad.. . tifusa.. Ono se mora ispoštovati kod akutnog infarkta. a onda nastaviti sa dozama za održavanje 3.u akutnim slučajevima prvo etiološka terapija . degenerativnim bolestima (amiloidoza. edem jetre i drugi edemi. pneumonije. virusni miokarditis).ishrana treba da bude laka. ortopnea. Često se viđa u akutnim oboljenjima miokarda (miokarditis u toku difterije.digitaliizaciju sprovoditi dok se ne postigne puna kompenzacija insuficijencije srca.. dispnea. endokarditisa. To bolesnik doživljava kao poboljšanje. per os) – štede K+ . politiazid.rasterećuju insuficijentni miokard smanjujući kako prethodno opterećenje srca (pritisak punjenja LK).75mg i. pomoćne mere . kada iščezne dispnea. reumatski karditis. triamteren (dyrenium.digitoxin – za digitalizaciju 1mg per os / za održavanje 0. glikogenoze.u nekim bolestima insuficijencija L i D srca nastaje istovremeno ⇒ globalna insuficijencija srca. hidrohlortiazid.sedativi . prostranom akutnom infarktu miokarda.mirovanje umanjuje metaboli čke potrebe i srčani rad. Pojava staze u venama sistemskog krvotoka označava početak insuficijencije D srca .tokom nastanka insuficijencije D srca neki simptomi insuficijencije L srca mogu postati manje izraženi – staza u plu ćima. LEČENJE SRČANE INSUFICIJENCIJE . lizinorpil (ACE-inhibitor).primena O2 u lečenju akutnog i hroničnog plućnog srca.05-0. Ponekad se uzimaju sedativi .v. Bitno je otkloniti navedene faktore koji olakšavaju nastanak insuficijencije 1. sepse. vazodilatatori . infarkta. prazosin 5. Na-nitroprusid (u akutnom slučaju). adekvatan režim mirovanja i ishrane ..diamox – ACE-inhibitor . frekvenca 65-75/min. ortopnea. sa smanjenim unosom soli 2. Smanjen UV DK ublažava zastojne promene u plućima i olakšava disanje. tako i naknadno opterećenje (aotni pritisak podeljen sa aortnim protokom u istom trenutku) .spironolakton (aldacton a.25mg/4h ili 0. primena kardiotonika . čime se rasterećuje srce. šarlaha. per os). ili 1mg per os / za održavanje 0.2mg per os .)..digoxin – za digitalizaciju 0.kaptopril.. furosemid . edema pluća ..kombinacija Lasix 3x1 tableta + Dyrenium 3x1 tableta + Aldacton 100mg/dan je veoma efikasna za otklanjanje edema 4.5mg/8h .u hroni čnim slučajevima treba hirurški odstraniti stenozu ušća ili korigovati insuficijentne zaliske. diuretici .

policistični bubrezi.arterijska hipertenzija je stanje povišenog arterijskog pritiska iznad 140/90 mmHg. anemiji. cirozi jetre. kod pacijenata sa početnom labilnom ili graničnom hipertenzijom. palpitacije. dispnea pri naporu – 2. tumori koji lu če renin 2. Za nekoliko minuta ili sati deluju drugi mehanizmi .predstavlja najčešće hronično oboljenje savremenog čoveka.promena volumena cirkulišuće tečnosti putem atrijalnog natriuretskog peptida .sistem renin-angiotenzin-aldosteron – mehanizmi koji se uključuju posle više sati .venski refleksni mehanizmi . a dijastolnog iznad 95 mmHg . tahikardija. starosti. primarni aldosteronizam. HUMORANI MEHANIZMI . kontraceptivi III. naj češće nema nikakvih simptoma ili se oni javljaju oskudno i samo u periodu ↑ TA . nenormalna regulacija zapremine tečnosti • disregulacija sistema renin-angiotenzin • oštećena sinteza aldosterona • bubrežne anomalije • ↑ UV • primarni defekt na nivou arteriola . Adr. akromegalija.Klinički – 1. FUNKCIONALNA HIPERTENZIJA . Vrednosti između 141-159 mmHg za sistolni i 90-94 mmHg za dijastolni nazivaju se granične vrednosti (grani čna hipertenzija) – LABILNA HIPERTENZIJA . osećaj pritiska u grudima (zbog opterećenja LK porastom TA) . psihogeni poremećaji 5. vrtoglavica. bolesti KVS-a – koarktacija aorte 4.refleksi PK i plućne arterije . diabetes.ovi mehanizmi deluju u toku nekoliko sekundi.javlja se u trudnoći. glavobolja . NERVNI MEHANIZMI 2. TBC bubrega. jatrogene – kortikosteroidi. GN. neuropsihijatrijski poremećaji – ↑IKP.Etiologija – arterijska hipertenzija može biti različite etiologije I. ESENCIJALNA HIPERTENZIJA (90%) • preveliki unos Na+. tiroksin. menopauzi. zujanje u ušima. amfetamin.hemoreceptorski mehanizam (karotidna i aortna telašca) .baroreceptori u aorti i karotidnim arterijama .uznemirenost. cerebrovaskularnih i bubrežnih bolesti . hipertireozi. SEKUNDARNA (simptomatska) HIPERTENZIJA 1.krvarenje iz nosa.ARTERIJSKA HIPERTENZIJA . ADH . feohromocitom.NOR. kod dece. hiperparatireoidizam 3. Udružen je sa ↑ rizikom oboljevanja ili smrtnosti od KVS-a. zamor. kod klinički izražene hipertenzije umerenog stepena uz navedene smetnje javljaju se i nesvestica.stres relaksacija krvnih sudova .mehanizam pomeranja tečnosti . endokrine bolesti – Cushingov sy. u kompletnom AV bloku II. bolesti bubrega – renovaskularne hipertenzije (bolesti a.postoje dve osnovne grupe regulatornih mehanizama TA: 1.klinička hipertenzija postoji samo ako su vrednosti sistolnog pritiska veće od 160 mmHg. renalis).

– 3. kod postojanja teške klinički izražene hipertenzije – uz navedene znake pacijent ima simptome i znake komplikacija hipertenzije - srce – bolovi u grudima anginoznog tipa (opterećenje LK ili pridružena koronarna bolest) - periferne arterije – suženje arterija ⇒ klaudikacije - neurološki ispadi – hemipareze, hemiplegije zbog krvarenja, tromboza... - hipertenzivna encefalopatija – koma - bubrezi – u malignoj hipertenziji ⇒ insuficijencija bubrega ⇒ smrt - EKG – granična i labilna hipertenzija ⇒ tahikardija – stabilna hipertenzija ⇒ IV srčani ton (atrijalni dijastolni galop) – znaci slabljenja LK (zbog optere ćenja) ⇒ hipertrofija LK, naglašen A2 - Fizički – palpatorno – proširen iktus, pomeren ulevo za 2-3 prsta – vremenom dolazi do insuficijencije LK, pa pacijenta nalazimo kraj otvorenog prozora (kako se bori za vazduh) sa pepeljasto-cijanoti čnom bojom lica, dispneom i tahipneom, a u najtežim slučajevima sa znacima edema pluća (penušav, sukrvi čav ispljuvak) - Rendgen – hipertrofija levog srca - ehokardiografija, angiografija, pregled sudova očnog dna (fundus hypertonicus) I STEPEN – početna skleroza, izuvijanost sa segmentnim suženjima II STEPEN – izražena suženja arterija – Qunov znak – ukrštanje arterije sa venom III STEPEN – nalaz hemoragija i eksudata IV STEPEN – edem papila - Laboratorija – stanje bubrega (diureza, proteinurija, elektroliti) – glikemija • klasifikacija hipertenzija prema težini kliničke slike I. granična (140-160/90-95) – nema promena na očnom dnu, EKG-u i bubrezima II. blaga (160-180/95-114) – fundus hypertonicus I i II stepena – EKG pokazuje umerenu hipertrofiju LK – bubrezi bez promena III. srednje teška (181-191/115-130) – fundus hypertonicus I i II stepena – izražena hipertrofija LK – proteinurija, ↓ GF IV. a) teška (191 i više/131 i više) – fundus hypertonicus III stepena – jako izražena hipertrofija LK – funkcija bubrega ozbiljno ošte ćena IV. b) maligna (191 i više/131 i više) – fundus hypertonicus IV stepena – insuficijencija srca – insuficijencija bubrega - Komplikacije 1. srce i koronarne arterije – hipertrofija LK i LPK, insuficijencija LK koja prerasta u globalnu insuficijenciju, poremećaji ritma, koronarna bolest 2. ateromatozne promene na perifernim krvnim sudovima 3. disekcija aorte 4. cerebralni krvni sudovi – tromboze, embolije, hemoragije, infarkt mozga 5. bubrežni krvni sudovi – tromboze, embolije, hemoragje, infarkt bubrega 6. krvni sudovi ekstremiteta – klaudikacije...... gangrena 7. krvni sudovi očnog dna – fundus hypertonicus...... slepilo

- Th – smatra se da farmakološki tretman treba primeniti kod svih pacijenata čiji je dijastolni pritisak veći od 104 mmHg 1. higijensko-dijetetski režim - smanjen unos NaCl - redukcija telesne mase - prestanak pušenja - umerene fizička aktivnost - ovim merama moguće je korigovati granične, labilne slučajeve hipertenzije. Ako se u toku 3-6 meseci ovakvog režima ne smanji dijastolni pritisak ispod 90 mmHg, može se započeti medikamentozna terapija 2. medikamentozna terapija - naj češće se počinje sa jednim lekom (diuretik ili β -blokator) koji se daje 2 do nekoliko nedelja, pa ako izostanu rezultati, uvodi se i drugi lek (ACE-inhibitor). Ako u naredne 2 nedelje uz maksimalnu terapiju nema efekta, uvodi se i treći lek (vazodilatator, ganglijski blokator) - diuretici – arifon, lasix, yurinex, aldactone a, triamteren - inhibitori anhidraze – acetazolamid - adrenergički blokatori – α-blokatori – fentolamin, prazosin – β -blokatori – inderal, prinorm – blokatori adrenergi čnog neurona – gvanetidin - ganglijski blokatori – pentolinijum - vazodilatatori – diazoxid, hidralazin (diltiazem), verapamil - ACE-inhibitori – kaptopril, enalapril ARTERIJSKA HIPOTENZIJA - predstavlja stanje kada je sistolni pritisak < 90 mmHg, a dijastolni < 60 mmHg - Klinički – umor, malaksalost, zamaranje pri stajanju – vrtoglavice, nesvestice, sinkope – bradikardija – prekordijalne tegobe - osim nalaza niskog TA, drugih promena nema - to je hronično oboljenje koje može biti kao 1. funkciona (posturalna, ortostatska) hipotenzija - nastaje pri naglim promenama položaja, pri ustajanju. Može da bude posledica poremećene regulacije tonusa vena, usled čega dolazi do zastoja krvi u venama i centralne hipoksije. Uz hipotenziju javlja se i tahikardija sa ↓ MV - ovaj oblik hipotenzije može da se javi kod insuficijencije simpati čkog sistema ili kod predoziranja vazodilatatorima, ganglijskim blokatorima... 2. sekundarna (simptomatska) hipotenzija - može da bude posledica različitih patoloških stanja - oboljenja KVS-a – perikarditis, tamponada srca, aortna i mitralna stenoza, miokarditisi, krvarenja, periferna cirkulatorna insuficijencija... - plućne bolesti – emfizem, astma, TBC - infektivne bolesti - endokrine bolesti – Adisonova bolest, miksedem - opšta iscrpljenost, gladovanje

3. specijalni oblici – kolaps, sinkopa, šok - Th – redovna ishrana sa dovoljno soli – izbegavanje naglog ustajanje – nošenje elastičnih dokolenica, zavoja na nogama – lečenje osnovnog oboljenja KARDIOMIOPATIJE - predstavljaju bolesti miokarda udružene sa njegovom disfunkcijom. Razlikujemo tri tipa disfunkcije 1. dilatacija srčanih šupljina – proširenje LK i pojava srčane insuficijencije 2. hipertrofija srčanog miši ća 3. restrikcija miokarda – nepotpuno punjenje LK uzrokovano nedovoljnom rastegljivošći • DILATACIONA KARDIOMIOPATIJA - odlikuje se proširenjem srčanih šupljina i oslabljenom sistolnom funkcijom LK u odsustvu kongenitalnih koronarnih, valvularnih i perikardnih srčanih lezija - Etiologija – pojavi oboljenja obično prethodi epizoda akutnog virusnog miokarditisa - Patogeneza – dilatacija šupljina srca je posledica difuznog oštećenja kontraktilnih elemenata miokarda i njihove zamene fibroznim tkivom - ↓ ejekcione frakcije LK dovodi do ↑ rezidualnog volumena i enddijastolnog pritiska u njima - ↓ pumpne funkcije srca izaziva ↓ MV i ↓ GF uz ↑ reapsorpciju Na+ - Klinički – bolest može dugo biti asimptomatska ili sa minimalnim simptomima - dispnea je najraniji znak - ortopneja i noćna paroksizmalna dispnea znak su plućne kongestije - palpitacije, nesvestica i vrtoglavice zbog poremećaja sprovođenja - bol ispred desnog rebarnog luka zbog kongestije jetre - sinusna tahikardija, kasnoinspirijumski pukoti, nabrekle vene vrata, pretibijalni edemi, ascites, pleuralni izliv, kardijalna kaheksija - Fizički – sistolni regurgitacioni šum (na vrhu srca se čuje kao znak mitralne insuficijencije ili na bazi srca kao znak trikuspidalne insuficijencije) K – TA je nizak i konvergentan - EKG – sinusna tahikardija – znaci uvećanja komora/pretkomora – blokovi grana, znaci aritmija - bolest obi čno ima progresivan tok i smrtni ishod može biti posledica razvoja srčane insuficijencije, malignih ventrikularnih aritmija ili fatalne cerebralne embolije - Th – kardiotonici, diuretici, vazodilatatori (ima malo uspeha) – hirurgija – transplantacija, kardiomioplastika • HIPERTROFIČNA KARDIOMIOPATIJA - karakteriše se simetričnom ili asimetričnom hipertrofijom LK, bez prisustva neke druge srčane ili sistemske bolesti koja bi izazvala hipertrofiju - Etiologija – familijarno-nasledno oboljenje - Patogeneza – hipertrofija zidova LK i asimetrična hipertrofija septuma per se. Funkcija ovako izmenjene komore karakteriše se hiperkontraktilnošću njenih zidova i hipokontraktilnošću septuma i njenom poremećenom dijastolnom funkcijom

- znatan procenat obolelih nema opstrukciju šupljine LK i to je typus monopstructivus a ako hipertrofija dovodi do opstrukcije tela to je srednje-komorski oblik opstrukcije, ili vrha apikalni oblik opstrukcije - ejekciona frakcija LK je ↑, a rastegljivost je ↓ jer je dijastolna funkcija poremećena zbog prisustva hipertrofije i fibroze - Klinički – zamor pri naporu, dispnea, vrtoglavica, nesvestica – lupanje i preskakanje srca, retrosternalni bol - Fizički – udar srčanog vrha je pomeren ulevo, palpira se tril – sistolni ejekcioni šum – punctum max na ivici sternuma i IV rebra ili na vrhu srca – A2 se jasno čuje - EKG – znaci hipertrofije LK, poremećaji ritma - EHO, Rö - Th – β-blokatori (smanjuju učestalost retrosternalnog bola i sinkope) – Ca-antagonisti (smanjuju endijastolni pritisak) • RESTRIKTIVNA KARDIOMIOPATIJA - predstavlja primarno oboljenje srčanog mišića koje se karakteriše poremećenom dijastolnom funkcijom LK, njenom smanjenom rastegljivošću i rigiditetom zidova, što onemogućava normalno punjenje ove šupljine - Etiologija – idiopatski oblik – sekundarni oblik – amiloidoza, sarkoidoza,endokarditis, endomiokardna fibroza, hemohromatoza - Patogeneza – ↓ rastegljivost zidova srčanih komora zbog čega je poremećeno njihovo punjenje, pa se pritisak u venskom sistemu i PK povećava. Venska kongestija se ogleda stazom na plućima i ostalim organima. Sinusna tahikardija je kompenzatorni mehanizam u održavanju MV - Klinički – znaci pulmonalnog i sistemskog venskog zastoja, povišenog venskog pritiska i insuficijencija L i D srca - dispnea, ortopneja, malaksalost, pretibijalni edemi, edem pluća - Fizički – srčani tonovi su tihi, tahikardija, poremećaj ritma – presistolni/protodijastolni galop – intenzivan sistolni regurgitacioni šum (ponekad) - EKG – poremećaj sprovođenja impulsa – nespecifične promene ST segmenta - Rö, EHO, kateterizacija - Th – neuspešna – sli čni principi kao kod hipertrofi čne kardiomiopatije POREMEĆAJI SRČANOG RITMA POREMEĆAJ U STVARANJU IMPULSA - može biti uzrok usporenog (bradikardija, bradiaritmija) ili ubrzanog rada srca (tahikardija, tahiaritmija) 1. sinusna tahikardija – frekvenca je >100/min. Uzrok je ↑ unos alkohola, duvana, ↑ t°C, hipovolemija (šok, krvarenje), hipoksija, tromboembolija pluća, tireotoksikoza - patološka sinusna tahikardija nastaje kod miokarditisa, aortne insuficijencije, mitralne stenoze, srčane insuficijencije - Th – lečiti osnovni uzrok

sinkopa. koronarna bolest. prolazne prirode usled zapaljenskog ili ishemijskog procesa u predelu SA čvora . atrijalna fibrilacija (treperenje) – frekvenca 300-600/min u pretkomorama..uzroci mogu biti zapaljenski procesi (reumatska groznica).EKG – različit razmak između R-zubaca (aritmija) – različit oblik p-talasa (pace-maker luta po pretkomori) • SUPRAVENTRIKULARNE ARITMIJE .svako smanjenje frekvence ispod 50/min kod odrasle osobe suspektno je na disfunkciju SA čvora 3.nastaje kod organskih oboljenja srca. sinusna aritmija – neznatna varijacija u dužini srčanog ciklusa i zavisi od respiratornog ciklusa (ubrzava se za vreme forsiranog inspirijuma. dejstva lekova. β -blokatori 2. gušenje. meningitisa. vagusa . sinusna bradikardija – frekvenca je <50/min. lutajući pejsmejker – poseban oblik SA-bloka. . QRS se ne pojavljuje regularno. atrijalni flater (lepršanje) – nastaje kod kružnog kretanja impulsa u PK.frekvenca komora od 30-60/min znak je AV bloka iII stepena .nerespiratorna forma se javlja kod intoksikacije u infektivnim bolestima. elektrolitni disbalans. vrtoglavica. pre nego što se o čekuje – različit p-talas . dilatacija PK. a u komorama oko 150/min u zavisnosti od AV bloka . pretkomorske ekstrasistole – prevremeni pretkomorski nadražaj iz nekog ektopičnog fokusa.Klinički – lupanje srca. kod ↑ tonusa vagusa . digitalis 1. paroksizmalna supraventrikularna tahikardija – naj češća kod dece . zapaljenskih bolesti srca.frekvenca 150-250/min .EKG – različit razmak između R-zubaca (aritmija) – isti oblik p-talasa (sinus) 4. valvularne stečene mane. bez p-talasa.Th – Ca-antagonisti. antiaritmici (I grupa) – hronični oblici – digitalis + β -blokatori (+ Ca-antagonisti) 4.izazvana je postojanjem pretkomorskih fokusa i kružnim kretanjem draži (reentry) .kod intrakranijanih tumora. a usporava se u ekspirijumu) i od tonusa simpatikusa. Pojava p talasa pre nego što se očekuje . tj.izazvana je naglim nadražajem jednog ektopičnog pretkomorskog pejsmejkera . Frekvenca je 250-300/min. ateroskleroze i hipertireoze . kardiomiopatije.Th – akutni oblik – DC – hronični oblik – antiaritmici (IA i IC grupa) 3.često se javlja kao nepravilna izoelektrična linija. dekompenzacija srca.2.EKG – ranija pojava kontrakcije. fizičkih radnika. Uobi čajena je kod starih ljudi. četvrtog p-talasa u zavisnosti od bloka (niz jednakih p između QRS – “znak testere“) .nastaju u pretkomorama ili AV čvoru .Th – ako predviđa dekompenzaciju srca – DC – ako se dobro toleriše – digitalis. što zavisi od AV bloka .EKG – nemamo prave p-talase već su to mnogobrojni ektopični pretkomorski zupci . sportista. Tipičan je simptom za infarkt zadnjeg zida LK .. ali AV čvor štiti komore (AV blok) pa je frekvenca komora <200/min .EKG – QRS su normalni i javljaju se posle svakog drugog. Može biti prolazan ili trajati mesecima i godinama . trećeg. malaksalost. miksedema. Nalazimo je kod mitralne stenoze.

EKG – skraćen PQ-interval – pojava delta talasa – produžen QRS • VENTRIKULARNE ARITMIJE . nema p-talasa .12s) kome prethodi p-talas ..javlja se kod bolesnog srca.. duvana . WPW sindrom – označava prevremenu komorsku depolarizaciju preko aberantnog puta.najčešće nastaje u infarktu miokarda. a kada se jave posle 2 normlna sinusna impulsa to je TRIGEMINIJA. adenozin i..EKG – nekoliko istih bizarnih QRS (napad VES-ova).ako VES padne na t-talas može da izazove komorsku fibrilaciju (“R na T“) .. 5. asinhroni DC.v. . multifokalne i “R na T“ .EKG – različiti bizarni QRS (“vreća puna crva“). bretilijum – DC – ako ugrožava život . tj. reumatske groznice.EKG – bizarni isti QRS (širi od 0. Aberantni put je Kentov snop .nastaje kada jedna ili više ekstrasistola padnu. pritisak na bulbuse) – verapamil i.Th – spoljna masaža srca.javlja se kod koronarne bolesti.v.frekvenca 100-160/min . tražimo tahikardiju (u napadu) .v. ventrikularni flater . hipertenzije . ventrikularna fibrilacija – potpuna haotična i dezorganizovana elektri čna aktivnost miokarda.Th – pojedinačne VES bez simptoma i oštećenja srca ne zahtevaju terapiju – VES u parovima.. prolapsu mitralne valvule. mimo normalnog AV puta..ako se jave posle jednog normalnog sinusnog impulsa to je BIGEMINIJA.. nema p-talasa .EKG – širok QRS (>0. antiaritmici (I i III grupa) 2.β -blokatori.EKG – ima p-talas. gubitak svesti . Izaziva hemodinamski zastoj.v. ventrikularni flater – frekvenca 250-350/min. (prevencija) 4. komorske ekstrasistole – nastaju usled nekog ektopi čnog fokusa u komori .više od 6 VES u minuti smatra se patološkim . fizičkom opterećenju 1.Th – hitno DC jer prelazi u fibrilaciju 3. paroksizmalna ventrikularna tahikardija – nastaje zbog kruženja jedne ektopične draži iz zida komore koja pokreće rad ventrikula .postojanje ovog aberantnog snopa osnov je postojanja paroksizmalne tahikardije a) mehanizam kruženja – komorska depolarizacija može odmah da ponovo stimuliše pretkomoru preko Kentovog snopa na retrogradni na čin (vraćajući se u krug) b) mehanizam brzog sprovođenja – atrijalna fibrilacija ili flater može brzo da se sprovede u komore kroz ovaj snop .najčešće nastaju usled ishemije miokarda.Th – ↑ tonusa vagusa (masaža sinusa karotikusa.. veštačka ventilacija – lidokain i.. zahvatajući u kružnom kretanju sve veći broj miofibrila .14s) . .. u kardiomiopatijama. vidi se kao nežna sinusoida . ali i kod stresa.Th – lidokain i. prethode joj VES.. pokrenu impuls na nivou Purkinjeovih vlakana.12-0. preterane konzumacije kafe.

Uzrok je reumatski endokarditis ili kongenitalno oboljenje srca. funkciju preuzima AV čvor . bretilijum IV grupa – Ca-antagonisti – verapamil. reanimacija – pejsmejker 3. DC DEFIBRILACIJA POREMEĆAJ U SPROVOĐENJU IMPULSA .EKG – izostala kontrakcija (ravna linija).Th – atropin i.EKG – posle 2 ili 3 p-talasa nastupa QRS . Nastaje kod direktne stimulacije vagusa ili kod pacijenata sa osetljivim karotidnim sinusom. imipramin IB – lidokain.Mobitz II – pored normalnog PR intervala izostaje QRS što dovodi do sinkope. tokainid.c..EKG – PR interval duži od 0. diltiazem II. kasni QRS II.osnovna karakteristika je proširenje QRS (0. meksiletin. AV blok II stepena – potrebno 2 ili više pretkomorskih impulsa da izazove komorsku kontrakciju (blok 2:1. Može biti kongenitalan ili usled fibroze miokarda. ANTIARITMICI I grupa – stabilizatori membrane (koče aktivnost brzih Na+ kanala od kojih zavisi brza (o) faza – tj. SA blok – nastaje kada SA čvor privremeno stane za najmanje 1 ciklus. lorkainid. privremeni ili trajan.SRČANI BLOK – predstavlja poremećaj sprovođenja. sve dok jedan QRS kompleks ne izostane . adrenalin.) III grupa – lekovi koji produžuju akcioni potencijal – amjodaron.LE ČENJE ARITMIJA I. ako se SA ne pobudi ponovo. komora ne može više da čeka. prokain-amid.2s.ponavljani zastoji su indikacija za pejsmejker 2.. 3:1) . fenitoin IC – flekainid. nekad i kod sportista . atenolol.2s). Nastaje usled fibroze sprovodnog sistema ili koronarne fibroze III.Weckenbachov fenomen – kada PR interval postaje vremenom sve duži.v. aktivira ektopični fokus i sama se podraži) . intrakardijalno .Th – atropin. posle normalan zapis . ovaj oblik AV bloka II stepena je opasan i predstavlja hitnu indikaciju za pejsmejker.. blokovi grana Hisovog snopa – prouzrokovani su blokiranjem impulsa u D ili L granu Hisovog snopa . (za pobu đivanje kontrakcija) – adrenalin s. propafenon..EKG – nekoliko p-talasa. brza depolarizacija akcionog potencijala) IA – hinidin. koronarne bolesti.12s i više) i QRS ima dva zupca (R-R’) što znači da se jedna komora nadraži kasnije od druge stvarajući dva QRS jedan uz drugi (R i R’) . dizopiramid. Eventualno. pa bizarni QRS (nekoliko impulsa ne može da podraži AV čvor. ajmalin II grupa – β -blokatori (propranolol. AV blok I stepena – produženje PR intervala (preko 0. Za razliku od Weckenbacha. moguće su konvulzije . Posle asistolije SA čvor ponovo preuzima funkciju i pojavljuje se P-talas. AV blok – nastaje kada je prekinuto sprovođenje impulsa iz PK u K I. AV blok III stepena – kompletna disocijacija rada PK (30/min) i K (30-50/min). na putu od SA čvora pa sve do završetka Purkinjeovih vlakana 1. Karakteriše se čestim sinkopama.

aVL.10s. III.10s. V1. kompletni – QRS duži od 0.I. V5 i V6) 2. III i aVF . V2 – ako postoji R-R’ u V1 i V2 radi se o bloku D grane koji ima bolju prognozu od levog) II. prisutan Q-zubac u I. donji hemiblok – QRS duži od 0. gornji hemiblok – QRS duži od 0. aVL. prisutan Q zubac u II. V5 i V6 3. blok leve grane – postoji u 3 oblika 1. blok desne grane – uočljiv je u odvodima za D granu (II.12s (3 kockice) posmatra se u odvodima koji odgovaraju L srcu (I.

BOLESTI ŽLEZDA SA UNUTRAŠNJIM LUČENJEM .

hipopituitarizam 3. neurohipofiza – diabetes insipidus 4. T4 6. diabetes mellitus 17. strume 9. terapija dijabetesa . hiperparatireoidizam 13. paratireoidne žlezde 12. nadbubreg – bolesti medule (feohromocitom) 16. hipotireoza 8. tireoiditisi 10. štitasta žlezda – T3. karcinom tireoidee 11. nadbubreg – bolesti korteksa (Cushing. hipertireoza 7. hipoparatireoidizam 14. endokrinologija – uvod 2. Addison. tumori hipofize 5.1. adrenogenitalni) 15.

ENDOKRINOLOGIJA – uvod - hipotalamus luči sledeće hormone • GHRH – oslobađa hormon rasta • SOMATOSTATIN – inhibitorni hormon za hormon rasta • TRH – stimuliše sekreciju TSH iz hipofize • LHRH – stimuliše lučenje LH i FSH iz hipofize • CRH – kontroliše lučenje ACTH iz hipofize • PIF – inhibitorni faktor za lučenje prolaktina CNS → HIPOTALAMUS → HIPOFIZA → ENDOKRINA ŽLEZDA → CILJNO TKIVO - centralni mehanizmi svojim dejstvom stimulišu hipotalamus, a izlučeni hipotalami čki hormoni aktiviraju hipofizu na sintezu i sekreciju tropnih hormona koji dalje podstiču aktivnost perifernih endokrinih žlezda i omogućavaju njihovu funkciju preko izlučene količine odgovarajućih hormona - HIPOFIZA ima dva dela koji luče razli čite hormone ADENOHIPOFIZA GH → hormon rasta TSH (tireotropin) → T3 i T4 u tireoidnim folikulim FSH, LH (gonadotropini) → folikuli jajnika i semenika ACTH (kortikotropin) → nadbubreg, koža PROLAKTIN → priprema dojke za laktaciju NEUROHIPOFIZA ADH – vazopresin oksitocin

1. HORMON RASTA – njegovo lučenje je najveće tokom sna. Ovaj hormon se sekretuje i u drugim organima (D-ćelije pankreasa (antagonist insulinu, sprečava preuzimanje Glu u tkiva), ćelije sluzokože želuca, duodenuma, i u gornjim partijama GIT-a) gde ispoljava svoju parakrinu aktivnost - sekreciju ovog hormona stimuliše stres, gladovanje, hipoglikemija, fizički napor. Najviše se luči u pubertetu pa je zato u tom periodu života ubrzan rast - poremećaj lučenja ovog hormona izaziva akromegaliju, gigantizam, patuljast rast 2. TIREOTROPIN – sekretuje se u bazofilnim ćelijama adenohipofize. On stimuliše sintezu T3 i T4 hormona u folikulima tireoidne žlezde 3. GONADOTROPIN – sekretuje se iz gonadotropnih ćelija adenohipofize. U žena FSH stimuliše rast granuloze jajnika i kontroliše aktivnost enzima koji učestvuje u sintezi estradiola. Kod muškaraca stimuliše razvoj germinativnih ćelija od kojih zavisi produkcija spermatozoida. LH stimuliše teka ćelije jajnika da proizvode androgene od kojih nastaje estradiol. Kod muškaraca stimuliše Lejdigove ćelije u testisu i povećava sekreciju testosterona 4. ADRENOKORTIKOTROPNI HORMON – sinteza je u kortikotropnim ćelijama adenohipofize. Ovaj hormon kontroliše sekreciju kortizola iz kore nadbubrega. Pored CRH, na njegovo oslobađanje utiče i vazopresin. Nivo ACTH u krvi je najviši u jutarnjim satima, a najniži u ponoć. Nivo ACTH se povećava u stresu, hipoglikemiji, pri hirurškim intervencijama...

5. PROLAKTIN – hormon koji priprema žlezdano tkivo dojke za laktaciju. Fiziološki stimulansi za njegovu sekreciju su trudnoća, dojenje, san i stres. Mogu još da učestvuju i fizički i psihički stres, ↑ t°C, ↑ unos hrane... - POREMEĆAJ FUNKCIJE ADENOHIPOFIZE • hiposekrecija – ima za posledicu hipofunkciju odgovarajuće endokrine žlezde pri čemu nastaje sekundarna hipofunkcija (hipotireoidizam, hipogonadizam...) • hipersekrecija – dovodi do pojačane stimulacije endokrine žlezde ili njenog izraženog delovanja na tkiva (Sy Cushing, akromegalija...) - smanjena funkcija adenohipofize poznata je kao PANHIPOPITUITARIZAM, a delimični ispadi njenih funkcija kao PARCIJALNI HIPOPITUITARIZAM HIPOPITUITARIZAM - predstavlja delimičan ili potpun nedostatak hormona adenohipofize. Nastaje zbog razaranja tkiva hipofize ili hipotalamusa koji reguliše rad hipofize - Etiologija – tumor hipofize, tumor regije hipotalamus-hipofiza (germinom, ependimom, kraniofaringeom, gliom...), traume, terapija zračenjem, infekcije (TBC, apsces, sifilis), Sheenov sindrom (nekroza hipofize)... - Klinički – naječšći hormonski deficiti u hipopituitarizmu su deficit hormona sata i LH. Kasnije dolazi do ispada u sekreciji FSH i TSH, a na poslednjem mestu je ispad u sekreciji ACTH ∗ nedostatak hormona rasta kod dece dovodi do zaostajanja u rastu i koštanom sazrevanju. Kod nedostatka u odraslih dolazi do nenormalne distribucije masnog tkiva i ↓ fizi čke aktivnosti ∗ nedostatak gonadotropina dovodi do hipogonadizma kod ♂ i ♀. Kod ♀ nedostatak estradiola dovodi do ↓ dojki i disparemije, izostanka menstruacije i steriliteta. Kod ♂ se smanjuje libido, javlja se impotencija i sterilitet ∗ nedostatak TSH kod dece dovodi do zaostajanja u rastu. Kod odraslih se javlja apatija, zamor, zimogrožljivost, suva koža, gojaznost, umor ∗ nedostatak ACTH manifestuje se jutarnjom mučninom, povraćanjem, hipotenzijom, vrtoglavicom pri ustajanju, umorom. Često se kod ovih bolesnika, zbog deficita kortizola i smanjenih rezervi glikogena u jetri, javlja hipoglikemija - ukoliko hipopituitarizam dugo ostane nele čen, može se razviti slika teške pothranjenosti • PITUITARNA NANOSMIJA - predstavlja oboljenje koje nastaje u detinjstvu zbog nedostatka hormona rasta, a praćeno je i deficitom drugih hormona adenohipofize - oboljenje je kongenitalno ili stečeno (tumor, povrede, zapaljenja) - Klinički – zaostajanje u rastu od najranijeg detinjstva ⇒ patuljast rast, gracilna građa, infantilne seksualne karakteristike, nerazvijene gonade. Intelektualne sposobnosti su očuvane - Dg – klini čka slika – Rö – odre đivanje koncentracije STH u serumu uz ispitivanje aktivnosti i drugih hormona adenohipofize - Th – urođeni i posttraumatski oblici se leče primenom hormona rasta i to više godina, do završetka koštane zrelosti – tumorska stanja zahtevaju hirurško lečenje

• MORBUS SIMMONDS - Etiologija – naj češći uzrok je benigni tumor hipofizne regije koji komprimuje adenohipofizu, pa se javlja atrofija i hipofunkcija njenog tkiva. Javlja se kod ♂ i ♀ - Klinički – karakteristi čan kahekti čan izgled, umor, tromost, neotpornost na infekcije i traume, gubitak polnog nagona, amenoreja, depresija - Dg – klini čki nalaz i određivanje koncentracije hormona u serumu - Th – supstituciona • SYNDROM SHEEHAN - javlja se samo kod žena i to je postpartalni hipopituitarizam. Izazvan je trombozom koja stvara postpartusnu nekrozu hipofize - Klinički – izostanak laktacije, gubitak libida, amenoreja. Kasnije se javljaju redukcija dlakavosti, atrofija genitalija, pad pritiska, metabolički poremećaji - Dg – klini čki nalaz i određivanje koncentracije hormona u serumu - Th – supstitucioni hormoni tireoidee, nadbubrega, estrogeni i anabolici • AKROMEGALIJA - javlja se naj češće oko 40-e godine - Klinički – imaju ↑ mekih tkiva i kosti ⇒ dismorfija lica (izduženo lice sa grubim crtama, isturena donja vilica sa prognacijom), uvećanje šaka, stopala, obima glave, makroglosija, oslabljen vid, glavobolja, masna koža – hipertrofija laringsa ⇒ dubok glas – osećaju se slabo i umorno, ↑ bazalni metabolizam. Imaju artralgije, miši ćnu slabost, degenerativni artritis, kifoskoliozu (zbog hipertrofije hrskavice i preteranog rasta kostiju) – hipertenzija se javlja kod ⅓ pacijenata sa suprimiranom reninskom i aldosteronskom sekrecijom sa ↑ volumena plazme i ↑ Na+. Mogu razviti srčanu insuficijenciju – amenoreja, često hirzutizam – postoji organomegalija bez promena funkcije organa, ↓ libida, impotencija, sterilitet, struma, spoljašnje genitalije su uvećane – imaju skraćen životni vek zbog KVS, cerebrovaskularnih i respiratornih oboljenja. Kod onih kod kojih se javi i diabetes mellitus (zbog antagonizma sa insulinom – stimuliše sekreciju, ali inhibira dejstvo na periferiji) udruženo imaju ↑ smrtnost - Laboratorija – insulinska rezistenca u 80% slučajeva – hiperkalciurija (zbog ↑ vit D), nefrolitijaza – ↑ fosfata u ½ pacijenata (ne zna se zašto) - Patofiziologija – adenomi hipofize - Dg – klini čka slika – merenje hormona rasta posle uzimanja Glu – radiografija (proširenje distalnih falangi šaka i stopala, zadebljanje kostiju, produženje rebara i klavikula) – CT, NMR - Th – transsfenoidalna tumorektomija – bromokriptin (↓ sekreciju HR) – oktreotid-acetat – inhibitor somatostatina

NEUROHIPOFIZA – DIABETES INSIPIDUS • HORMONI NEUROHIPOFIZE 1. ADH – vazopresin – sekrecija je kontrolisana sa 3 glavna mehanizma 1. ↑osmolalnost plazme stimuliše oslobađanje ADH koji dovodi do retencije H2O 2. ↓ volumena tečnosti, bez promena u osmolalnosti 3. uloga CNS-a – osećaj bola izaziva antidiurezu - normalne koncentracije ADH deluju na sabirne kanaliće bubrega čineći ih propusnim za H2O - visoke koncentracije ADH dovode do vazokonstrikcije ⇒ ↑ TA (zgog tog presornog dejstva se i zove vazopresin) - nedostatak ADH (kao rezultat hipotalamusnog oboljenja) izaziva diabetes insipidus 2. OKSITOCIN - stimuliše kontrakcije uterusa i istiskivanje mleka (nadražaj za lučenje oksitocina je sisanje) • DIABETES INSIPIDUS - nastaje zbog nedostatka ADH. To je sindrom poliurije i polidipsije (zbog nemogućnosti resorpcije H2O u tubulima) - javlja se retko, a pretežno u žena između II i IV decenije života - Etiopatogeneza – 30% slučajeva – zbog tumora hipofizne regije – oko 30% je idiopatskog porekla, a ostalo su povrede glave, encefalitisi, sifilis, postoperativne lezije hipotalamusa - Klinički – poliurija i polidipsija različitog stepena. Pacijenti su iznureni stalnom žeđi, pospani i umorni. Urin je razređen. Količina izlučene mokraće iznosi 4-15l/dan. Kod tumora postoje glavobolje, ispadi u vidnom polju - Dg – stanje dnevnog bilansa tečnosti u organizmu – specifi čna težina urina – osmolalitet plazme – test dehidratacije - Dif Dg – psihogena polidipsija, dijabetes melitus, hroni čni pijelonefritis - Th – supstituciona – dezmopresin (analog vazopresina) s.c. ili u vidu nazalnog spreja - traumatski i postoperativni DI su tranitorne prirode, dok su ostali klinički oblici doživotni i zahtevaju trajno lečenje TUMORI HIPOFIZE - su retki, javljaju se u svakom uzrastu, naročito kod žena između 20 i 40 godina - čine ih kraniofaringeom, acidofilni i bazofilni adenomi • TSH ADENOM - Etiologija – nije poznata. Nisu osetljivi na stimulaciju sa TRH niti na supresiju tireoidnim hormonima - Klinički – dominiraju znaci hipertireoze i tumora hipofize. Ovi tumori često sekretuju i hormon rasta pa postoje znaci akromegalije - Dg – nalaz ↑ tireoidnih hormona u krvi (T3 i T4) – ↑ nivo TSH - Th – hirurška – β-blokatori – radi smanjenja simptoma koji poti ču od hipertireoze

oftalmoplegije – iznenadne jake glavobolje.Etiologija – TSH adenom – nodozna toksična struma – više sekretornih tumora – toksični adenom – Plamerova bolest – jedan sekretorni tumor – difuzna toksi čna struma – Graves-Bazedovljeva bolest . Direktno su odgovorni za fizički i mentalni razvoj organizma (deluju na sintezu RNK) HIPERTIREOZA . dok se T3 sintetiše u žlezdi. a kod ♀ oligomenoreja . Većina ovih tumora se klinički ispoljavaju očnim i neurološkim znacima . T3 primarno uti če na ekspresiju genoma preko nukleusnih receptora.ubrzavaju razgradnju Glu u ćelijama i glikogena u jetri. uvećani testisi (zbog ↑ FSH).Th – hirurška.tiroksin nastaje isključivo u štitastoj žlezdi. Na termogenezu i oksidativni metabolizam deluje u mitohondrijama.predstavlja benigni tumor laktotropnih ćelija adenohipofize čija etiologija nije jasna . pristup je hirurški • NEFUNKCIONALNI TUMORI .Th – isključivo hirurška • PROLAKTINOM . Retko se nalaze ↑ vrednosti gonadotropina.Th – medikamenti – dopaminski agonisti (bromokriptin) – značajno uti če na smanjenje tumorske mase (za 3 meseca do 50%). ali nastaje i perifernom monodejodinacijom tiroksina . a endokrinološki znaci poti ču od nedostatka drugih hormona hipofize . hipotenzijom i hipopituitarizmom je siguran znak tumorske apopleksije i zahteva hitnu hiruršku intervenciju .Dg – merenje prolaktina u krvi kada postoji odgovarajuća klinička slika .su oni tumori koji ne sekretuju ili ne sadrže hormone.dele se na mikroprolaktinome (daju sliku hipogonadizma) i makroprolaktinome (vrše kompresiju i izazivaju glavobolje.Dg – definitivna Dg ovih tumora se postavlja postoperativnom citohemijskom analizom tumora .ovi hormoni utiču na razvoj i metabolizam.kod ♂ znaci hipogonadizma (↓ libido. a na međućelijski transport i transćelijski na nivou ćelijske membrane .uloga štitaste žlezde je da obezbedi dovoljne količine T3 (trijodtironin) i T4 (tiroksin) .simptomi poti ču najviše od propagacije tumora. praćene naglim gubitkom vida. utiču na snagu i funkciju srčane radnje.je stanje povećane funkcije štitaste žlezde sa razli čitim kliničkim manifestacijama koje su direktno zavisne od etiologije samog oboljenja .javljaju se između 30 i 70 godine života . na kvalitet kontrakcije poprečno-prugaste muskulature i na psihičku aktivnost. poremećaje vida i hipopituitarizam) .Dg – standardna radiografija selae turcicae .• GONADOTROPNI ADENOMI HIPOFIZE . pa zračenje ŠTITASTA ŽLEZDA – T3 i T4 .Klinički – bitemporalne hemianopsije (zbog kompresije hijazme) i diplopije. potencija i sterilitet). a čine 25% svih tumora hipofize. Ukupna dužina terapije je ≈ 4 god – ako postoji nepodnošenje lekova.

pa posle per os – NaJ i. promene na štitastoj žlezdi – difuzna struma (zbog ↑ stimulacije rasta pod dejstvom Ig) – čuje se šum i palpira tril 2. verovatno kao posledica reakcije autoAt sa subjedinicama TSH . primarni hipotireoidizam – zbog insuficijencije tireoidne žlezde 2. ređe ↑ t°C. Postoje IgG At (LATS) koja stimulišu tireoideu da luči hormone bez povratne sprege. dijareja. tahipnea. plazmafereza ili peritonealna dijaliza HIPOTIREOZA . Posledica je ↑ sekrecije tireoidnih hormona . centralni hipotireoidizam – zbog insuficijencije hipofize ili hipotalamusa 3.najteža komplikacija je tireotoksična kriza – svi simptomi su izraženiji. lomljivi nokti 3. metimazol oralno – ako nema rezultata. traume naglo nastaju hiperpireksija. delirijum. perifeni hipotireoidizam – zbog rezistence tkiva na tireoidne hormone . polidipsija.v. moguć je letalan ishod . javljaju se još i maligni egzoftalmus i srčana insuficijencija .Dg – karakterističan trijas – struma + egzoftalmus + tahikardija – određivanje koncentracije T3 i T4 u serumu – scintigrafija – difuzno povećan zahvat J131 – merenje bazalnog metabolizma. metabolička acidoza.usled infekcije.Th – propranolol u infuziji prvo. povraćanje.umerena hipertenzija. vrućine.Klinički – postoje 3 grupe simptoma 1.češće se javlja kod žena između 30 i 40 godine života . dehidratacija. Ubrzan metabolizam karakteriše ubrzanje opšte cirkulacije: ubrzan puls.je najčešći klini čki oblik hipertireoidizma. – hidrokortizon i.• GRAVES-BAZEDOVLJEVA BOLEST . Obično se deli na 1.predstavlja klini čki izraz nedostatka hormona tireoidee ili nesposobnost tkiva da ih koristi.v. ↑ aktivnost simpatikusa – palpitacije. Autoimune geneze je. ekstratireoidne manifestacije – orbitopatije (očni znaci) • Štelvagov znak – ukočen vodnjikav pogled • Mebijusov znak – nemogućnost konvergencije bulbusa • Grafeov znak – uvek vidljiva beonjača • Jilinekov znak – tamnija pigmentacija kapaka • Dži-Ford znak – nemogućnost nabiranja čela pri pogledu na gore • Dži-Froj znak – tremor zatvorenih kapaka • Rimple znak – lagoftalmus .oboljenje je dugotrajno i sklono recidivima . osećaj vrućine. tremor šaka.. određivanje IgG (KATS) .↑ MV. opadanje kose. Egzoftalmus nastaje zbog ↑ sinteze mukopolisaharida u retrobulbarnom tkivu. poliurija.Etipatogeneza – učestalost je veća u članova iste porodice.Th – preparati tioureje (propil-tio-uracil) – inhibira biosintezu T3 i T4 – β-blokatori – terapijske doze radiojodida (neuspeh medikamentozne i kontraindikacije za hirurgiju) – hirurška terapija .

kratak vrat.Dif Dg – sporadične strume. kelj. Mnogo je češća kod žena.tromost.Komplikacije – krvarenje.Klinički – tireoidea je uvećana.. izbo čen trbuh.) . bolna osetljivost miši ća .. zapaljenje. ezofagus (otežano gutanje). često sterilni . otvorena usta. postoperativno. posle zračenja – centralni – hipopituitarizam. Karakteristična je u nekim krajevima Slovenije. postaje nepokretna i daje simptome kompresije) . potvrda življenja na endemskom području . što dezinhibira lučenje TSH koji dovodi do hipertrofije žlezde .Patogeneza – deficit joda smanjuje produkciju tireoidnih hormona. sedlast nos. hladna suva koža. karcinom tireoidee . Najpre je prisutna difuzna. pokretna. Postoje i strumogene supstance u pojedinim vrstama hrane (repa. anemije. ponekad gluvonemi. biopsija . stridor). Područje je endemsko ako je prevalenca strume ≥10% ukupne populacije. oligurija..Klinički – simptomi i znaci se razvijaju postepeno . ali ne leči idiotiju STRUME . čvrsta. kupus.Th – supstituciona sa T4 – L-tiroksin – doživotno!!! – ako su znaci koronarne insuficijencije ili edemi izraženi. tireosupresivnih lekova. Bosne.javlja se u područjima sa nedovoljnom količinom joda. maligna alteracija (nodozna struma naglo raste. namirnica ili davanje jodnih injekcija – daju se TH ⇒ ↓ sekrecija TSH ⇒ ↓ strume – strumektomija – kada se formira nodozna struma .Etiologija – nedostatak joda u hrani i vodi. ektopije žlezde.Th – davanje TH normalizuje fizi čki razvoj. Može biti endemska ili sporadična § ENDEMSKA STRUMA . Štitasta žlezda je nepalpabilna . elastični otoci (samo na očnim kapcima ili generalizovani). zimogrožljivost. simpatikus (Hornerov sindrom). rubeole u trudnoći.pritisak je povišen (zbog oligurije).Dif Dg – nefrotski sindrom. Vene vrata su nabrekle kod retrosternalne strume . gojenje uz smanjen apetit. zatvor. a zatim nodozna struma. At na TH . oboljenja hipofize i hipotalamusa – periferni – rezistenca tkiva na TH. recurens (promuklosti).. refleksi usporeni.Etiologija – primarni – zbog anomalija razvoja žlezde. Hašimoto tireoiditis. bezbolna. n.eutireoidna – netoksična struma se definiše kao uvećanje tireoidne žlezde bez poremećaja funkcije. toraks i ekstremiteti. puls snižen. ↓ vezivanje joda u žlezdi – ↓ bazalni metabolizam . Srbije.Dg – scintigrafija. . Daje simptome kompresije na traheju (kašalj. zaboravnost. hronični glomerulonefritis .kreten – patuljast rast.. Hašimotov tireoiditis. počinje se sa manjim dozama § hypotireosis congenitalis (cretenismus) . soja.nedostatak joda u vodi i hrani . adinamija.Th – jodna profilaksa – jodinacija soli.Dg – niske koncentracije T3 i T4 – ↑ koncentracija TSH u serumu. često sa hernijom.

preznojavanje . verovatno posledica virusne infekcije. subakutni i hronični § AKUTNI TIREOIDITIS . zamorljivost.Klinički – struma može biti difuzna ili nodozna.posledica je piogene.Dg – laboratorija.definiše se kao eutireoidna struma sa prevalencom manjom od 10% u nekoj populaciji. nivo TSH u serumu – normalan bazalni metabolizam – scintigrafija – ravnomerna distribucija radioaktivnog joda . a razvijaju se i slabost.Th – lakši oblici se ne le če – kod težih oblika prvo kortikosteroidi (prednizon) . eventualno drenaža ako se formira apsces § SUBAKUTNI TIREOIDITIS – de Quervain . gljivične ili parazitarne infekcije. ima karakter pulsirajućeg bola – ↑ t°C. vidi se crvenilo.obično bolesnici osete prvo bol u prednjoj loži vrata. malaksalost..Klinički – simptomi mogu da se pojave naglo ili da nastaju postepeno . zrači u vili čni ugao. scintigrafija . . preznojavanje . Prema kliničkom toku i trajanju mogu da budu akutni. menopauzi .predstavljaju zapaljenska stanja štitaste žlezde. okretanja glave i dodira.Laboratorija – ↑ SE.Dg – ↑ SE. Oboljenju često prethode infekcije donjih respiratornih puteva .Th – antibiotici. koža iznad nje je topla. Češća je kod žena i zapaža se obično u pubertetu. ↑ t°C. leukocitoza – tiroksin može biti blago povišen .. pojačava se kod gutanja. rame.u većine.predstavlja zapaljensko oboljenje štitaste žlezde. u uslovima pothranjenosti. Nodozna struma je poseban problem zbog opasnosti od maligne prirode nodusa – u blagim oblicima bolesnici su eutireoidni.Klinički – štitasta žlezda je uvećana.Dg – palpacija (i za razlikovanje difuzne od nodozne) – UZ. trudnoći.Th – tretman zavisi od uzroka TIREOIDITISI . otok. Javlja se obično kod starijih osoba koje su bile izložene nekoj lokalnoj povredi.postoji otok žlezde koji menja lokalizaciju – migriraju ći tireoiditis . ubrzan srčani rad. bol je veoma izražen. bolna faza bez le čenja traje 1-3 meseca .§ SPORADIČNA STRUMA .Etiologija – može biti kongenitalna ili forma izazvana strumogenim supstancama – spontani slučajevi nastaju u nekim oblicima tireoiditisa – većina osoba sa ovom strumom ima normalan nivo TSH . leukocitoza – klini čka slika “migrirajućeg bola“ – mala fiksacija jodida . u te ćim imaju hipotireoidizam – daje simptome kompresije ako je velika .

↑ TSH – titar At je visok – citološki – žlezda jako infiltrirana limfocitima – UZ.makroskopski. SLE) ukazuje da je to sekundarna posledica autoimune reakcije . MEDULARNI KARCINOM – tumor parafolikularnih ćelija. miastenija. kostima i mozgu . naj češće u plućima. Tumor infiltrira okolno tkivo i širi se limfnim putevima.Th – L-tiroksin (pre pojave hipometabolizma da bi se ↓ zapaljenska aktivnost) – kortikosteroidi – retko potrebna operacija KARCINOM TIREOIDEE . fiksacija radiojodida (prvo ↑ pa posle ↓) – scintigrafija . od dobro diferentovanih koje sporo rastu i imaju dobru prognozu do hipermalignih i agresivnih koji se za par meseci fatalno završavaju 1.3% svih malignih oboljena.predstavlja autoimuno zapaljenje štitaste žlezde. ↑ Ig.klini čki se ispoljava kao nagli porast mase na vratu sa pojavom dispneje i disfagije.Klinički – u ranim stadijumima zapaža se neosetljiva čvrsta struma. a kasnije hipotireoidizam (zato što tireoidno tkivo involuira).§ HRONIČNI TIREOIDITIS – Hashimoto . promuklosti i hemoptizija. a mikroskopski znaci invazije kapsule u krvne sudove . a lučenje TSH ↑ što izaziva strumu . biopsija – ↑ kalcitonin kod medularnog karcinoma . FOLIKULARNI KARCINOM – češći je kod žena starijih od 40 godina u područjima endemske strume . kostima i jetri. Češći je kod žena i to u krajevima bogatim jodom. Širi se u vrat i medijastinum limfnim putem. a udaljene metastaze su u plućima. lošija je prognoza kod starijih osoba. ali ne najčešći endokrini tumor. anemija. PAPILARNI KARCINOM – najsporije raste od svih tireoidnih karcinoma. At izazivaju zapaljensku reakciju sa bujanjem limfocita i dalja oštećenja. fiksirana. Pojavljuju se kao sporadični i u sindromu MEN (multipla endokrina neoplazija). bezbolna i brzo raste 4. Početak bolesti može pratiti hipertireoidizam. scintigrafija.Dg – ↑ SE. Povezanost sa drugim autoimunim oboljenjima (Adison. leukocitoza – ↓ TH. Masa je tvrda. ali ima lošiju prognozu od papilarnog 3.prognoza je dobra. Označava razli čite neoplazme.ovi tumori su retki i čine 0. Sinteza TH je ↓.Dg – progresivno uvećanje žlezde ili strume koje se ne povlači na supresivnu th sa TH – UZ. povreda) oslobađa se tireoglobulin koji indukuje stvaranje autoAt u cirkulaciji. Razvijaju se znaci hipometabolizma .uzrok smrti je lokalna invazija tumora u traheju i ezofagus 2. ♂ i kod postojanja udaljenih metastaza . Tumor luči kalcitonin . NEDIFERENTOVANI KARCINOM – maksimalna incidenca je posle VI decenije i prati učestalost folikulskog karcinoma .usled oštećenja tireocita (virus. karcinom se ispoljava kao inkapsulirani čvor.ovaj karcinom relativno sporije raste. Udaljene metastaze su retke.

holekalciferol (vit D3) sintetiše se u koži pod uticajem UV zraka.sintetiše se u parafolikularnim ćelijama ili C-ćelijama štitaste žlezde. Vit D povećava i fosfate u cirkulaciji. Niske vrednosti Ca2+ ubrzavaju ovaj proces. Stimulacija za lučenje KT jeste i najmanje povećanje jonizovanog Ca2+. Oba ova procesa se ostvaruju stimulacijom apsorpcije Ca2+ i fosfata u GIT-u HIPERPARATIREOIDIZAM . ↑ sekrecija ovog hormona nastaje primarno (adenom paratireoidnih žlezda). Krajnji efekat jeste ↑ resorpcija kostiju i inhibicija stvaranja koštanog tkiva.primarni efekat KT je sprečavanje resorpcije kostiju. oslobađanjem Ca2+ iz kostiju – stimulacijom aktivnosti osteoklasta i osteocita PTH ↑ oslobađanje Ca2+ i fosfata iz kostiju u vanćelijsku tečnost.25(OH)2 D3 4. pa nastaje 25-OH kalciferol.PTH održava normalne koncentracije Ca2+ na 4 načina 1. a PTH ↑ što je jedan od razloga osteoporoze u starosti • VITAMIN D . a druga aktivacija je u tubulskim ćelijama bubrega gde nastaje definitivni aktivni vitamin 1.sa starošću rezerva i sekrecija KT se smanjuje.prvi stepen aktivacije odigrava se u jetri hidroksilacijom. a vodeća uloga je ↑ nivoa Ca2+ u serumu.. PTH inhibira i sintezu kolagena 3. Na taj način KT je fiziološki antagonist PTH (usaglašenost akcija PTH i KT uslov je za održavanje normalnih koncentracija Ca2+ u vanćelijskoj tečnosti) . a inhibira reapsorpciju fosfata i HCO3-. Oba ova oblika vit D nisu biološki aktivna . PTH stimuliše konverziju vitamina D u aktivan metabolit 2. alkohol .sinteza PTH se odvija u paratireoidnim ćelijama i na brzinu tog procesa utiče koncentracija vaćelijskog Ca2+. stimulacijom vraćanja Ca2+ iz bubrega – PTH ↑ reapsorpciju Ca2+ i Mg2+ u tubulima. a glavna posledica je pad nivoa Ca2+ u serumu .na pojačano lučenje KT još deluje i pentagastrin.stimulus za stvaranje ovog aktivnog oblika jesu hipofosfatemija i hipokalcemija.osnovni cilj dejstva PTH jeste održavanje normalnih koncentracija Ca2+ u serumu i drugim delovima vanćelijske tečnosti . sekundarno . a visoke inhibiraju . ↑ apsorpcije Ca2+ u GIT-u – ovde PTH deluje indirektno preko 1.25 (OH)2 D3 u bubrezima . Oba efekta vode povećanju Ca2+ u cirkulaciji.25 (OH)2 D3 .ili ↑ funkcija paratireoidnih žlezda predstavlja sindrom nastao zbog hipersekrecije PTH. ↓ fosfata u plazmi • KALCITONIN .Th – radi se tireoidektomija. radikalna resekcija vrata ako su zahva ćeni limfni čvorovi – radiorezistentni su tako da radioterapija ne pomaže – postoperativna doživotna supstituciona terapija sa TH PARATIREOIDNE ŽLEZDE • PARATHORMON . odnosno inhibicija mobilizacije Ca2+ iz koštanog tkiva.KT još ima i inhibirajući uticaj na konvertovanje vit D u 1. a ergokalciferol (D2) se unosi hranom.

rezistenca tkiva na vit D. što vremenom dovodi do hiperplazije žlezda i njihove hiperfunkcije . maligni tumori.Dg – laboratorija – hiperkalciurija. zbog hiperfunkcije žlezda . sekundarni hiperparatireoidizam . Češće se javlja kod dece koja su bila izložena radijacionom zračenju ili kod osoba koje su koristile tiazidne preparate ili kalcitonin. a osteitis fibroza do fraktura kostiju – kalcifikacije u zglobovima ⇒ bol u zglobu – svrab nepoznatog porekla .Klinički – znaci i simptomi hronične bubrežne insuficijencije (znaci osnovne bolesti) – osteodistrofija dovodi do bola u kostima. osteomalacija) i tercijarno (posledica sekundarnog oblika) • PRIMARNI HIPERPARATIREOIDIZAM .Th – ishrana sa malo fosfora – antacidna sredstva na bazi aluminijuma (oni vezuju fosfate u hrani) – supstituciona th kalcijumom u visokim dozama • TERCIJARNI HIPERPARATIREOIDIZAM . a inhibicijom reapsorpcije fosfora i bikarbonata u tubulima do hipofosfatemije i metaboličke acidoze. a odgovor na to je hiperfunkcija i hiperplazija paratireoidnih žlezda sa velikim lučenjem PTH .Klinički – slika nije karakteristi čna.Etiologija – hronična bubrežna insuficijencija. opštu slabost i brz zamor.Patogeneza – kod oštećenja bubrega (destrukcije bubrežnog parenhima) dolazi do nagomilavanja fosfata u serumu sa kompenzatornim ↑ lučenja PTH. biopsija .Laboratorija – postepen porast Ca2+ u serumu iz dotle hroni čno hipokalcemi čnih vrednosti .Dif Dg – metastaze u kostima. Ovi adenomi su nekada samo deo kliničke slike MEN-a .Th – hirurška – sindrom akutne hiperkalcemije se le či većim dozama kalcitonina. depresija – poliurija. UZ. osteitis fibrosa cystica .Klinički – u početku je asimptomatski.Patogeneza – PTH dovodi do hiperkalcemije. ↑ alkalna fosfataza. nefrolitijaza – osteoporoza. jer je maskirana simptomima osnovne bolesti K – najčešće se bolesnici žale na pojačane bolove u kostima. scintigrafija. rahitis. GIT tegobe – zaboravnost.Rendgen – osteomalacija.rezultat je povećanog i nekontrolisanog lučenja PTH. Rö. adenom ili karcinom. ali stanje hronične hipokalcemije predstavlja stalan stimulus za pojačan rad ovih žlezda.zbog višegodišnjeg postojanja sekundarnog hiperparatireoidizma može se razviti adenom . hidrokortizonski test. deficit vit D ili Ca2+ u hrani. Ovo vodi u hroni čnu hipokalcemiju.ovde su paratireoidne žlezde primarno normalne. a kasnije nastaju: – anoreksija. rehidratacijom • SEKUNDARNI HIPERPARATIREOIDIZAM . malapsorpcija. Pravi razlog za ove pojave nije poznat. Povećano se resorbuje i Ca2+ u tankom crevu . ↑ serumski PTH. mršavljenje.(hroni čna bubrežna insuficijencija. osteitis fibrosa cystica .Etiologija – histološki se sreću 3 vrste promena – hiperplazija. Hiperfosfatemija inhibira konverziju vit D2 u aktivan oblik što smanjuje apsorpciju Ca2+ u GIT-u. polidipsija. kortikosteroida. hipomagnezijemija . svrab (zbog ↑ Ca2+) .

↓ oslobađanje Ca2+ iz kostiju. ↓ stvaranje vit D i ↓ apsorpcija Ca2+ . jer se ne mogu aktivirati neosetljivi receptori na PTH – prisutne promene su definitivne NADBUBREG – bolesti korteksa • 1.Dg – klini čki – tetanija – laboratorija – hipokalcemija. Da bi se očuvala funkcija PTH autotransplantacijom se vraća jedna (najmanja) žlezda HIPOPARATIREOIDIZAM . 3.je udružena pojava biohemijskih promena karakterističnih za hipoparatireoidizam i određene somatske anomalije .Th – odstraniti sve 4 žlezde jer su sve u hiperfunkciji. hiperfosfatemija. hipokalciurija. lakša psihička retardiranost . potištenost ili agresivnost . kortikosteron androgeni – testosteron.Patogeneza – ↓ tubulska reapsopcija Ca2+. hipofosfaturija – Rö – promene na koštanom sistemu . KORTEKS – sastoji se iz 3 sloja zona glomerulosa – mineralokortikoidi – aldosteron i dezoksikortikosteron zona fasciculata – glukokortikoidi – kortizol. estradiol. infuzija Ca-glukonata.Klinički – manji rast. hipofosfaturija – EKG znaci hipokalcemije – nizak serumski PTH . istanjena kosa. postoji osetljivost receptora u membranama ćelija tubula na dejstvo PTH . rezistenca perif. 2. progesteron .Etiologija – oboljenje je nasledno. hiperfosfatemija. hipokalciurija. ponekad udružen sa agenezijom timusa ili u okviru autoimunog poliglandularnog sindroma – postoperativno. ograničenje fosfata u ishrani PSEUDOHIPOPARATIREOIDIZAM . oralno Rokaltriol (ako je odgovor nedovoljan na th. dodati Mg) – hronična tetanija – doživotna th sa vit D2 i D3.Dg – laboratorija – hipokalcemija. dishondroplazija IV i V metakarpalne kosti – okruglo i nasmejano lice..Th – akutna tetanija – i.predstavlja deficit PTH sa posledičnom hipokalcemijom i hiperfosfatemijom . katarakta (zbog kalcifikacije sočiva). ↑ fosfata. hipomagnezijemija.Klinički – ↑ neuromuskularna razdražljivost – mišićni spazmi u distalnim partijama ekstremiteta i oralnoj muskulaturi sa periodima njihovog popuštanja – u odsustvu napada Kvostekov (refleks facijalisa) i Trusov znak (karpalni spazmi) su uvek prisutni – ponekad suvlja koža. tkiva na PTH .Th – lečenje ne postoji.v.Etiologija – idiopatski. kortizon.

anoreksije. ↑ resopcija kosti ⇒ osteoporoza. masne naslage na bazi vrata pozadi – bufalo vrat). vitiligom. Najčešće se javlja između 20 i 40 godina . seboreja. Vrlo rano daje udaljene metastaze . Izaziva hipersekreciju glukokortikoida . hipotenzije. Lečena stanja imaju dobru prognozu .oko 10% bolesnika sa kliničkom slikom Cushinga ima adenom ili karcinom nadbubrega i tada se govori o ACTH-nezavisnom Cushingu . okruglo lice.Klinički – nema hiperpigmentacije..Etiologija – TBC infekcija i autoimuna oboljenja kore nadbubrega – ova insuficijencija može biti udružena sa tireoiditisom. hiperpigmentacija (zbo ACTH). amenoreja. odsutan je hirzutizam i akne.u osnovi ovog sindroma je ↑ sekrecija glukokortikoida . tamno crvene strije po koži.Tok – nelečen Kušing ima progresivan tok bolesti.Klinički – glavni znaci bolesti su gojaznost Kušingovog tipa (gojaznost trupa. dijabetesom. hirzutizam. Mobilizacija masti i nagomilavanje na vratu i trupu. CT.predstavlja primarnu hroničnu insuficijenciju kore nadbubrega.KARCINOM – kod ovih bolesnika je tok bolesti brz i pored hipokorticizma razvija se i androgenizacija i razvoj ozbiljne hipertenzije. scintigrafija.Dif Dg – drugi uzroci gojaznosti.Th – vezana je za uklanjanje neposrednog uzroka njegovog nastanka. ↓ volumena plazme. esencijalna hipertenzija .. hipoglikemije.CUSHINGOV SINDROM – hiperkorticizam . psihoza .Dg – obi čno u vreme dijagnoze tumor je inoperabilan i postoje metastaze u jetri i plu ćima – ↑ vrednost hormona nadbubrega i njihovih prekursora – CT. a kada je uzrok Cushinga ektopi čna sekrecija ili adenom ili karcinom nadbubrega koristi se naziv Cushingov sindrom . nema poremećaja gonadne funkcije jer nisu ↑ androgeni . Tako se tumori nadbubrega operativno uklanjaju.Patogeneza – ↓ sekrecija kortizola za posledicu ima ↑ sekreciju ACTH i pojavu hiperpigmentacije kože – ↓ sekrecija mineralokortikoida i kortizola dovodi do elektrolitnog disbalansa. akne. ↑ katabolizam proteina. a kod metastaza hemioterapija – ektopi čni (neendokrini) tumori se operišu. scintigrafija . hipertenzija. pa je potrebna supstitucija do oporavka . osteoporoza. deksametazonski test (⊕ ako je ACTH iz hipofize) – klini čki nalaz . krvni podlivi u koži.Th – operativna ili medikamentna adrenektomija. U nekim slučajevima povećani su i aldosteron i androgeni . Posle operacije se razvija supresija hipotalamo-hipofizne osovine.Dg – CT.Patogeneza – povećanje kortizola povećava glikoneogenezu ⇒ hiperglikemija. gubitka TT – deficit androgena redukuje miši ćnu masu . scintigrafija ADDISONOVA BOLEST – hipokorticizam .Morbus Cushing se odnosi na tumor hipofize. diabetes mellitus. ako je tumor inoperabilan onda se primenjuje medikamentozna terapija • ACTH nezavisni Cushing .ADENOM nadbubrega je obično unilateralan. . miši ćna slabost.Dg – UZ. gastritisom.

potamnele otkrivene partije kože. nauzeja i povraćanje.. MUŠKI LAŽNI PREVREMENI PUBERTET .izazvan je feminizirajućim tumorom testisa. ↓ Na+. suva i istanjena koža.. malaksalost. To dovodi do hipogonadizma (hipotrofija testisa). a pod stalnom stimulacijom ACTH nagomilavaju se androgeni .Komplikacije – Addisonska kriza – predstavlja akutizovano stanje hronične insuficijencije kore nadbubrega uzrokovano stresnim stanjima (infekcije.Dg za sve – ↑ 17-ketosteroidi u serumu – klinička slika u prisustvu normalnih gonada. prevremenog razvoja seksualnih odlika.Tok – Addisonova bolest je hronično doživotno oboljenje koje ima dobru prognozu uz odgovarajuću supstitucionu terapiju . Glu.Klinički – opšta slabost do prostracije. Javlja se nizak rast zbog ranog zatvaranja epifiznih hrskavica . ↑ t°C. hemokoncentracija. prolivi. opekotine. gubitak apetita i TT. Leči se hirurški .hirzutizam. niske koncentracije kortizola a visoke ACTH u plazmi – TBC test – titar At na koru nadbubrega . operacije. Leči se nadoknadom kortizola. astenija.Klinički – bolest počinje postepeno. nesvestice. limfocitoza. jača osteomuskularna građa. povećana dubina glasa.urođen enzimski defekt u sintezi kortizola. fizički napor.dete ženskog hromozomskog i gonadnog pola rađa se sa muškim seksualnim karakteristikama. antibiotici ADRENOGENITALNI SINDROM . CT za lateralizaciju tumora . Javljaju se zamaranje. smrzotine. apatija .predstavlja stanje ↑ hiperfunkcije kore nadbubrega sa predominacijom sekrecije androgenih hormona. VIRILIZAM KOD ŽENA .poremećaj u sintezi kortizola dovodi do stvaranja intermetabolita sa androgenim efektima koji su bez uticaja na sekreciju ACTH. hipertrofija klitorisa.Dg – laboratorija – ↑ K +. a posledica njihovog delovanja je promena izgleda spoljnih genitalija kod fetusa . Žena gubi ženske polne odlike i sti če muške . anemija. leukopenija. dehidracija. ređe adenom ili karcinom 1.. traume. Efekti delovanja ovih hormona se manifestuju u promeni seksualnih karakteristika pola. so.) . često mokrenje. hipotenzija .leči se hirurški 3. Slobodna produkcija ACTH stimuliše korteks na hipersekreciju androgena. kortizol. mrka pigmentacija na bukalnoj sluznici. Oboljenje je češće kod žena . hloremija. a anomalije spoljnih genitalija se koriguju hirurški 2. mučnina. KONGENITALNA HIPERPLAZIJA (ženski pseudohermafroditizam) .najčešće zbog karcinoma. oligurija.najčešće je u pitanju hiperplazija. amenoreja. meke istanjene kože.Th – doživotno lečenje kortikosteroidima – tuberkulostatici – ako postoji TBC infekcija – normalizacija krvnog pritiska – mineralokortikoidni preparati – u svim stresnim situacijama dodatne doze kortikosteroida – Th Addisonske krize – urgentno tečnost. involucija grudi.

. poro đaj.preko povećane sekrecije kateholamina pokreće se moćan mehanizam adaptacije i odbrane organizma kojim se regulišu metaboli čke. bledilo ili crvenilo lica. ↑ MV. ↑ bazalnog metabolizma. simpatičke ganglije i postsinapti čke neurone .stimulacija β-receptora dovodi do relaksacije glatke muskulature .Th – hirurška. – trajanje i težina hipertenzivnog napada su različite.stimulacija α-receptora dovodi do kontrakcije glatke muskulature u organima i sistemima . UZ kod potvrđene dijagnoze tumora . Prate je glavobolja.aktivnost adrenalina je vezana za obe vrste receptora. bledilo. β) ispoljava svoje dejstvo preko ⊕ inotropnog i hronotropnog dejstva na srce.u meduli se sintetišu KATEHOLAMINI (adrenalin. mozgu i na završecima postganglijskih neurona simpatikusa . eklampsija.Etiopatogeneza – 90% slučajeva adenom.predstavlja hromafilni tumor medule koji hipersekretuje kateholamine . meduli. znojenje. lipolize . refleksna bradikardija (visoka adrenalinska sekrecija) ili rahikardija (visoka NOR sekrecija) . lipolize. umereno ↑ TA. . apopleksije.NADBUBREG – bolesti medule .. hipoglikemija. Zbog toga je važna preoperativna i intraoperativna priprema!!! . tahikardija. operacija. smrzotine.. 10% slučajeva multipli .adrenalin (α. dok je noradrenalin pretežno za αreceptore. inhibibicije peristaltike GIT-a. . dilatacije krvnih sudova. trovanje olovom . vazokonstrikcije krvnih sudova. hipertenzija. U toku operacije TA može naglo skočiti i izazvati fibrilaciju komora. noradrenalin.Klinički – osnovni znak bolesti je paroksizmalna hipertenzija. dilatacije bronha. palpitacije. Intermitentnu hipertenziju provocira ↑ intraabdominalni pritisak. nefritis. CT.noradrenalin (α) daje efekat preko izrazitog ↑ TA.Komplikacije – česte hipertenzivne krize i fiksirana dugotrajna hipertenzija mogu dovesti do edema pluća.obično je benigne prirode i javlja se između 25 i 40 godine.pored obe medule nadbubrega obuhvata i simpatički nervni sistem koji uključuje preganglijske neurone. srčane insuficijencije. U 50% slučajeva se otkrije tek na obdukciji . energetske i vitalne potrebe samoodbrane FEOHROMOCITOM . glikogenolize ⇒ hiperglikemija. Dopamin deluje na obe vrste receptora . fibrilacije srca .kateholamini se sekretuju i sintetišu u hromafinom tkivu.Dg – ↑ kateholamini i njihovi produkti u serumu – histaminski test – retropneumografija – scintigrafija. dopamin) .na feohromocitom najviše upućuju znojenje. opekotine. ↓ TT .. operacije.sekreciju kateholamina stimuliše stres – traume.efekat dejstva kateholamina – reakcija tkiva na ove hormone zavisi od osetljivosti njihovih receptora .Dif Dg – maligna hipertenzija drugih uzroka.

Za ispoljavanje su neophodni faktori sredine koji izazivaju bolest kada postoji genetska predispozicija . dok kod tipa II je neadekvatna ishrana.DIABETES MELLITUS .geni – utiču na nenormalnu pojavu. U ostrvcima može da zauzme i do 80% zapremine (prostora). uslovljeni apsolutnim ili relativnim nedostatkom sekrecije i/ili delovanja insulina TIP I – INSULIN-ZAVISNI (juvenilni) DIJABET – ima nagao početak sa prethodno dugim asimptomatksim periodom gubitka β-ćelija zbog čega je ↓ lučenje insulina.virusi – kao glavni faktori spoljašnje sredine menjaju proteine β-ćelija koji izlaze na površinu i pošto su izmenjeni. poremećena je sekrecija insulina (β-ćelije gube sposobnost da odgovore na skok glikemije). HLA geni su neophodni da bi se ovo desilo . jer će nastupiti ketoacidoza. ali i ometa prolazak Glu i insulina između β-ćelija i krvi . Insulinitis se sastoji iz limfocitne infiltracije i to najviše T-helper Ly i Tcitotoksičnih Ly koji uništavaju β-ćelije . ali se sekrecija insulina održava godinama.Etiologija – približno 25% opšte populacije ima genetsku predispoziciju.Klinički – ↓ lučenje insulina ⇒ ↑ lučenje glukagona (anabolički hormon) (katabolički hormon) PROTEINI ↓ potrošnja AK ↑ razgradnja AK ↑ urea u krvi ↑ K + u plazmi ↓ telesne i miši ćne mase slabost ↑ AK u plazmi (↑ lučenje N2 urinom) negativan bilans azota . tako da je ↓ preuzimanje Glu. nedovoljna fizička aktivnost i psihički stres što povećava rizik za ispoljavanje bolesti . D i PP) je neznatno manji. pogrešnu prezentaciju Ag na površini β-ćelija.predstavlja sindrom koji karakteriše hroni čna hiperglikemija i poremećaji metabolizma ugljenih hidrata. njih T-helper ćelije ne mogu da prepoznaju kao svoje.B-Ly – su takođe uključeni u autoimuni odgovor. gojaznost. To su autoAg . ove promene se sastoje u progresivnom smanjenju broja β-ćelija endokrinih ostrvaca pankreasa. Ovde se odmah mora primeniti insulin. U tom momentu. Amiloid direktnim dejstvom oštećuje ćelije.Patogeneza TIP I – u osnovi. To su • insularna At (ICA iz citoplazme i ICSA) – At protiv Ag na površini β-ćelija • At protiv insulina – IAA • At protiv Ag (proteina) ćelija ostrvaca TIP II – u ovom tipu dijabetesa volumen endokrinih ostrvaca se postepeno smanjuje i bolest se ispoljava kada padne na 60-80%. belančevina i masti. koma i smrt TIP II – INSULIN-NEZAVISNI (adultni) DIJABET – razvija se lagano. mada se bolest manifestuje u 1-2%. jer luče autoimuna At. Bitan je nalaz amiloida između bazalne membrane epitela i kapilarnih ostrvaca. a ↑ hepatička produkcija Glu . Postoji i promenjena osetljivost perifernih tkiva na insulin. Kada β-ćelija bude manje od 80% od normalnog broja ispoljava se tip I dijabetesa. što neminovno vodi ↓ broja β-ćelija.kod tipa I najbitniji faktori sredine su infekcija pankreatotropnim virusima i autoimunitet. One same postanu Ag-prezentujuće ćelije koje svoje Ag prezentuju T-helper Ly. u najvećem delu ostrvaca nema β-ćelija i javlja se zapaljenska reakcija – INSULINITIS. a istovremeno broj ostalih ćelija (α.

diferencijacija ova dva tipa dijabetesa vrši se na osnovu godina starosti. posle 40-e godine. tahipnea) MASTI ↑ lipoliza ↑ lipogeneza ↑ SMK ↑ SMK u plazmi gubitak masnog tkiva. Ako se bolest ne prepozna i ne leči na vreme. ↑ apetit uz gubitak TT – OGTT (oralni glukoya tolerans test) – 75g Glu + 250g H2O .UH ↓ iskoriščavanje Glu ↑ stvaranje Glu hiperglikemija glikozurija polifagija ↓ metabolisanje Glu ima uticaj na centar za glad Glu u glomerularnom filtratu iznad 10mmol/l prevazilazi mogu ćnost reapsorpcije poliurija. povraćanje ↑ glicerola u plazmi (zbog reesterifikacije u jetri ↓ je aktivnost lipoprotein lipaze koja ih uklanja u plazmi) ↑ ketonskih tela u plazmi bol u trbuhu. dovodi do ketoacidotične kome. naj češće pre 25-e godine. ↑ žeđ. a u manje jasnim slučajevima glukagonskim testom. Početak je nagao. Ima lošu prognozu.Dg – laboratorija – glikemija – klini čka slika – ↑ mokrenje. česte su komplikacije TIP II – obično se manifestuje kod odraslih. skoro nikad posle 40-e. Mnogo je češći od tipa I . određivanjem At na ostrvca i HLA-Ag . kliničke slike. polidipsija dehidratacija zbog osmotske diureze gubitak elektrolita acidoza (hiperventilacija. muka. odgovora na terapiju. često u vreme neke respiratorne. 60-80% u gojaznih osoba. Početak je postepen. nekad se otkriva slučajno laboratorijskim pregledima. digestivne ili urinarne infekcije. acetonski zadah ↑ izlučivanje ketonskih tela urinom TIP I – ređi je oblik.

oligurija (kasnije) – suvo lice i sluzokoža. Ovo hiperosmolalno stanje ↓ lipolizu i ketogenezu. zbog neuzimanja terapije. VLDL) hipovolemija pH dehidratacija šok. povraćanje.Th – rehidracija. Pošto se to dešava i u mozgu. posle tiazidnih diuretika . Zbog hiperglikemije i glikozurije gube se i elektroliti. nastaju teški poremećaji svesti sve do kome. ketonurija ↑ SMK u jetri gubitak H2O. davanje insulin. pa ne unose dovoljne koli čine tečnosti. Zato je ↓ perfuzija tkiva i postoji .radi izjednačavanje osmolalnosti tečnosti.povećanjem osmolalnosti EC tečnosti nastaje dehidratacija . Na. hipoksija laktička acidoza hemokoncentracija azotemija ↑ viskoznost tromboza . mučnina.javlja se kod starijih insulin-nezavisnih dijabetičara u toku stresa.Klinički – poliurija. polidipsija. bol u trbuhu . K. HIPEROSMOLALNA HIPERGLIKEMIJSKA KOMA glikemija > 40mmol/l osmol > 305mosmol/l . KETONSKA ACIDOZA (KOMA) ↑ glikoneogeneza ↓ iskorišćavanje Glu ↑ lipoliza ↑ SMK u krvi hiperglikemija oksidacija MK keto tela osmotska diureza ketonemija.razlog ove pojave nije dovoljno jasan . Često je reč o starijim osobama koje ne mogu (zbog prisutne demencije) da osete žeđ. pa je ↓ TA. tahikardija – ↓ tonus očnih mišića. HIPERGLIKEMIJSKA. nadoknada elektrolita – normalizacija acidobaznog stanja 2. ona prelazi iz IC u EC pa nastaje ćelijska dehidratacija. PO4 ketoacidoza (Kussmail) steatoza jetre ↑ lipidi u krvi (trigliceridi.KOMPLIKACIJE DIJABETESA v AKUTNE 1.

biohemijske promene su takođe mnogobrojne . hiperventilacija. Er. HCO3-. mikroalbuminemija (↑ propustljivost membrane) II STADIJUM – do 15 god – stalna makroproteiurija III STADIJUM – do 20 godina – bubrežna insuficijencija sa azotemijom . faktora koagulacije . ↑ GF. glomerulima bubrega (nefropatija) ili adventiciji nerava (neuropatija) .kod starijih osoba sa insuficijencijom jetre ili bubrega ili kad je prisutna hipoksija zbog oštećenog rada srca ↑ stvaranje laktata ⇒ ↓ pH arterijske krvi . velika osmolalnost plazme – klini čka slika . pa dolazi do ↓ oštrine vida.oštećenje kapilara i arteriola zbog bubrenja BM i degeneracije pericitnih ćelija i mikroaneurizmi najmanjih krvnih sudova. buja fibrozno tkivo.Klinički – mučnina.javlja se u 20% posle 20 godina.istovremeno.glikozilacija proteina → oštećenje BM (autoimunom mehanizmom). MIKROANGIOPATIJE . Zbog izražene dehidratacije i ↓ TA povećana je sklonost ka trombozama . može se javiti i nefrotski sindrom. retionopatije . ↑ propustljivosti kapilara). a posle 40 godina u 8% dijabeti čara ↑ GF → ↑ protok krvi kroz bubrege → uvećan bubreg I STADIJUM – do 10 god – uvećanje bubrega. ↑ viskoznost krvi (zbog glikozilacije proteina Er zbog čega se povećava sklonost ka taloženju) i sklonost trombozama . NaCl v HRONIČNE 1. Promene se pogoršavaju u trudno ći i u hipertenziji .Th – rehidracija – insulin malih doza u usporenom ritmu 3. dijabetesna retinopatija . hemoragija i eksudacije.hemodinamski poremećaji – ↑ TA ⇒ bubrenje BM (zbog ↑ stvaranja kolagena.u kliničkoj slici bitni su sledeći oblici a.Th – hemodijaliza. Tr. pa može doći do akutnog ili hroničnog gubitka vida na jednom ili oba oka b. prevencija (snižavanje TA) II proliferativni oblik – predstavlja odmakli stadijum gde se umnožavaju mali krvni sudovi retine. dijabetesna nefropatija . poremećaj funkcije elemenata zida krvnih sudova. poremećaj svesti do kome – akutni pankreatitis . hipertenzija.Dg – ekstremna hiperglikemija. Patološke promene mogu biti na najsitnijim krvnim sudovima retine (retinopatija). a prve promene posle 5-8 godina I početni oblik – uzrokovan pojavom mikroaneurizmi.tkivna hipoksija sa ↑ stvaranjem laktata.Th – laserska fotokoagulacija.↑ intenziteta poliolskog alternativnog metaboličkog puta za iskorišćavanje Glu → bubrenje ćelija . ↑ protok kroz arteriole (zbog dilatacije i ↓ otpora) → ↑ volumena i viskoznosti krvi → hipoksija .još se javlja poremećaj metabolizma lipoproteina.kod 90% se javljaju posle 25-30 godina. LAKTIČKA ACIDOZA . povraćanje.

očiju . autonomna neuropatija – paraliza mokraćne bešike → infekcije.indikacije – tip II preko 40 godina starosti. usporeno pražnjenje 2. C – proteini – ≈15% – životinjski proteini i leguminoze .. ukočenost.aterosklerotske promene su lokalizovane na tibijalnim i peronealnim arterijama i superficijalnim femoralnim arterijama . Nastaju pareze i paralize tih nerava. tip I. a ostali dijetom i insulinom. zrače u okolinu . redovne kontrole . vitamine A.promene su u mlađem dobu. umerena ishrana. simetrična periferna neuropatija – gubitak senzibiliteta donjih ekstremiteta. izbegavanje stresa. žarenje. karbamazepin 2. koronarna bolest b. palpatorne pulsacije a. bockanje.oko 30% (tip II) se leči isključivo dijetom.preparati sulfoniluree stimulišu pankreas na sekreciju .DIJETA – UH – 55-60% – složeni. srca. MAKROANGIOPATIJE . ako nema komplikacija . hipoksija. unositi antiaksidanse. Najbitnija je ateroskleroza koja je kod dijabetičara prevremena.. dorsalis pedis . Bolovi su jaki. dijabetesna neuropatija . bubrega. iz dubine. Dijabet je dobro regulisan ako je glikemija manja od 8mmol/l. nema glikozurije i acetonurije. teže rastvorljivi šećeri (žitarice. nema kliničkih manifestacija na krvnim sudovima .Th – analgetici. Traju po nekoliko dana ili nedelja.dijabetično stopalo – aterosklerotske ploče lokalizovane na bifurkaciji arterija zbog ↑ dejstva toka krvi na zid arterija → ishemija. ishiadicus.imaju višestruku etiologiju. gubitak refleksa na istezanje. pojava kolapsa pri ustajanju – GIT – dijareja.c. bolesnici sa oboljenjem jetre. peroneus. voće.). edem nogu. 40% dijetom i oralnim hipoglikemicima. mononeuropatija – zahvata pojedine nerve (femoralni. progresivna i difuzna • hiperinsulinemija → hiperlipoproteinemija → ↑ razmnožavanje glatkih ćelija → bubrenje medije krvnih sudova • hiperinsulinemija → gojaznost i hipertenzija a. atonija želuca.kontraindikacije – mladi i deca. Spontano prolaze 3. promene tkiva (nekroza) TERAPIJA DIJABETESA . fizički rad.ORALNI HIPOGLIKEMICI .OPŠTE MERE – higijena.javlja se u više klini čkih oblika 1.intermitentne kaludikacije. difuzne i progresivne . retencija urina – poreme ćaj seksualnog sfinktera → impotencija – KVS – hipotenzija.primena oralnih preparata duže od 10 godina može dovesti do iscrpljenja rezidualne sposobnosti pankreasa i zavisnosti od insulina . gubitak vibracionog senzibiliteta. trudnice. pa poremećaj funkcije prstiju. povrće) – masti – 20-30% – zasićene MK. ishemija donjih ekstremiteta . bolest krvnih sudova CNS-a c. fenitoin. E.

insulin kratkog dejstva – inutral. homolong. insulin dugog dejstva – ultralente. trudnice i dojilje . superlente. actrapid. insulong. Dejstvo traje 36h .. i i.m. dejstvo traje do 24h 3.indikacije – tip I.danas se koriste isključivo preparati goveđeg.c. insulrap. Dejstvo počinje posle 30 min. svinjskog i humanog insulina 1. ultratard. tip II ako ne mogu da regulišu glikemiju dijetom i oralnim dijabeticima i pri pojavi komplikacija. monotard. U ketoacidozi daje se i. homorap. dati s. Najviše se koriste. deluju posle 2h. a traje do 8h.INSULIN . kada mu dejstvo počinje posle 5 min 2. insulin srednjeg dejstva – insulin lente.v.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful