P. 1
Interna

Interna

|Views: 2,385|Likes:
Published by Maja Vučić
interna medicina skripta
interna medicina skripta

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Maja Vučić on Apr 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2015

pdf

text

original

BOLESTI BUBREGA I MOKRAĆNIH PUTEVA

1. kliničko ispitivanje bubrežne funkcije 2. mokraćni sindrom u bolestima bubrega 3. glomerulonefritisi 4. akutni glomerulonefritisi 5. hronični glomerulonefritisi 6. tubulointersticijske nefropatije 7. akutna bubrežna insuficijencija (ABI) 8. hronična bubrežna insuficijencija (HBI) 9. nefrolitijaza 10. vaskularne bolesti bubrega 11. policistični bubrezi 12. tumori bubrega

KLINIČKO ISPITIVANJE BUBREŽNE FUNKCIJE I ODREĐIVANJE KLIRENSA POJEDINIH SUPSTANCI - klirens supstance – predstavlja zapreminu plazme očišćenu od supstance u jedinici vremena C=

UxV P

C – klirens supstance

V – zapremina mokraće u jed.

U – [supstance] u mokraći P – [supstance] u plazmi 1. klirens inulina - inulin (polimer fruktoze) posle parenteralnog unosa se filtrira u glomerulima, ali se niti apsorbuje niti sekretuje u tubulima. Koncentracija inulina u primarnoj mokraći je ista kao i u plazmi ⇒ klirens inulina jednak je jačini GF CIN = GF = 125 ± 15 ml/min (GF ≈ 180l/24h) - ako je klirens neke supstance manji od CIN, to znači da se ta supstanca reapsorbuje u tubulima. Ako je klirens > od CIN to znači da se ta supstanca sekretuje u tubulima - klirens neke supstance koja se pasivno transportuje u tubulima ne zavisi od koncentracije supstance u plazmi (zavisi ako se aktivno transportuje) 2. klirens ureje - ureja se filtruje u glomerulima i pasivno resorbuje u tubulima. Zato je CUREJA < CIN - CUREJA nema konstantnu vrednost, već zavisi od veličine diureze (što je diureza veća, veći je i CUREJA i obrnuto). Kako je kod zdravih ljudi raspon diureze ogroman (0,5-15 ml/min), CUREJA varira od 30-90 ml/min - jedino kod izražene bubrežne insuficijencije raspon diureze se smanjuje (1,5-2,5 ml/min) pa i CUREJA varira te postaje bolje merilo funkcije bubrega 3. klirens kreatinina - kreatinin se filtrira, ali i aktivno sekretuje, pa mu je klirens veći od CIN - u fiziološkim uslovima koncentracija kreatinina u plazmi je konstantna, tj. količina kreatinina koja se dnevno stvara iz kreatin-fosfata mišića je za jednu istu osobu konstantna (za razliku od drugih otpadnih metabolita proteina – ureja, mokraćna kis.) - koncentracija kreatinina ne zavisi od ishrane ⇒ CKREATININ je dobro merilo bubrežne funkcije - Jaffeova reakcija – mokraća se skuplja 24h, deobom ukupne koli čine mokraće sa 1440 min (24h) dobija se diureza ml/min i određuje se koncentracija kreatinina normalne vrednosti CKREATININ ♂ = 100-150 ml/min ♀ = 85-125 ml/min - dakle, kod zdravih osoba CKREATININ ≈ CIN (a ne veći kao što se očekuje → zato što je Jaffeova reakcija za određivanje koncentracije kreatinina u plazmi dobija lažno veća koncentracija jer se osim kreatinina dozira i neka druga supstanca) - kod hronične bubrežne insuficijencije CKREATININ ↑ , tako da odnos CKREATININ/CIN postaje 2:1 4. klirens para-amino-hipurata (PAH) - PAH je supstanca strana organizmu, izlu čuje se GF i sekrecijom - kada je koncentracija PAH-a u plazmi < 10 mg/100ml, CPAH ima normalnu vrednost od 625 ml/min = const - CPAH ≈ renalni protok (jer se sav PAH koji dođe u bubreg u jedinici vremena izluči) - koncentracije ureje i kreatinina u serumu [ureja] = 2,5-7,0 mmol/l [kreatinin] = 40-140 mmol/l

- stvaranje kreatinina ne zavisi od hrane, nego od miši ćne mase (slabije razvijena osoba 1g/24h, dobro razvijena osoba 2g/24h) - proizvod koncentracije kreatinina u plazmi i klirensa kreatinina je konstantan [kreatinin] x CKREATININ = const - za utvrđivanje renalne hipofunckije kriterijum je CKREATININ, jer stvaranje ureje zavisi od koli čine proteina u hrani i stanja metabolizma. Samo u slučaju konstantne količine unetih proteina i dobrog metabolizma [ureja] x CUREJA = const. Dakle, [ureja] u serumu ne može biti merilo bubrežne funkcije baš u slučajevima različitog unosa proteina ili poremećaja metabolizma (infekcije, glavobolje, stres, šok...) II ISPITIVANJE KONCENTRACIONE SPOSOBNOSTI BUBREGA - bubrezi održavaju ravnotežu H2O u ekstraćelijskoj tečnosti lučenjem mokraće razli čite zapremine i razli čitog osmolaliteta - u zdrave osobe, prosečna diureza iznosi 1ml/min, a osmolalitet mokraće je 2-3x viši od osmolaliteta plazme pojačan unos H2O ⇒ ↑ diureze ⇒ ↓ osmolalnost urina (i obrnuto) - karakteristično je da je pun odgovor bubrega na opterećenje H2O veoma brz (1h), a pun odgovor bubrega na neunošenje H2O veoma spor (1 dan) - OSMOLALNO OPTEREĆENJE BUBREGA predstavlja broj mosmol-a koji se izlučuju urinom u jedinici vremena. Normalno osmolalno opterećenje iznosi oko 0,7 mosmol/min (1000 mosmol/24h) - kada osmolalno opterećenje bubrega postane znatno veće od 1 mosmol/min, javlja se osmotska diureza koja se karakteriše povećanjem jačine diureze i težnjom da mokraća postane izoosmolarna sa plazmom. Ako se osmotska diureza javi u stanju vodene diureze – osmolalitet mokraće ↑ ka osmolalitetu plazme. Ako se osmotska diureza javi u stanju vodene antidiureze – osmolalitet mokraće ↓ ka osmolalitetu plazme. Tipična osmotska diureza se javlja kod dijabetesa usled glikozurije - za ispitivanje koncentracione sposobnosti bubrega, žeđanje ne sme da traje duže od 1620h. U tim uslovima osmolalitet mokraće treba da je veći od 900 mosmol/l, a odnos osmolaliteta mokraće i plazme > 3,0 - umesto žeđanjem, koncentraciona sposobnost bubrega se može ispitivati parenteralnim davanjem pitressin-tanata i osmolalitet mokraće se određuje posle 8h - ustaljena je praksa da se koncentraciona sposobnost bubrega meri određivanjem specifične težine, što nema opravdanja, jer specifi čna težina zavisi od težine rastvorenih čestica na litar, a osmolalnost od broja rastvorenih čestica na litar MOKRAĆNI SINDROM U BOLESTIMA BUBREGA I POREMEĆAJ VELIČINE MOKRENJA A. OLIGURIJA, ANURIJA, POLIURIJA 1. OLIGURIJA - poremećaj u kome se luči < 400 ml/dan mokraće, a ta količina nije dovoljna za izlučivanje štetnih materija iz organizma - najčešći uzroci su akutne bubrežne bolesti praćene edemima - oligurija može biti i vanbubrežnog porekla, kada se velika koli čina vode i elektrolita gubi povraćanjem, znojenjem, prolivom... Za razliku od vanbubrežne (gde mokraća ima visoku specifičnu težinu), u bubrežnoj oliguriji ima nisku specifičnu težinu

urođenim poremećajima urinarnog trakta. izlučivanje mokraće < 100 ml/dan. hemoglobinurije. ANURIJA . pijelonefritis. nefritis sa gubitkom soli. b) poliurija zbog povećanog unosa H2O – primarna polidipsija B. ciroza jetre sa ascitesom. adenom prostate..i u normalne. Sreće se kod endemske nefropatije.. Ig. promene mlaza mokrenja. Do 3 god. bolovi i pečenje pri mokrenju. nefrotski sindrom – nokturija je jedan od prvih simptoma) 3. umerena – 1. ↑ lučenje Glu i ureje (poliurija je praćena visokom specifičnom težinom mokraće)... a može postojati i ozbiljna lezija bez proteinurije (chr pijelonefritis) .kvalitativna podela proteinurija • glomerularna proteinurija – nastaje kod oštećenja glomerula koji sada propuštaju i proteine velike molekulske mase (albumine. Tada infiltracija patoloških proteina nadmašuje tubularni transportni mehanizam .. • disglobinurija (proteinurija zbog suviška) – kada se u organizmu sintetiše previše Ig.ponekad proteinurija ne znači patološku pojavu (izolovana proteinurija).0 g/dan 4. ili potpun prekid krvotoka u arterijskom ili venskom sistemu bubrega 3. života se smatra normalnom. INKONTINENCIJA – nesposobnost zadržavanja mokraće u bešici 5. DIZURIJA – sve nenormalne pojave pri mokrenju – otežano mokrenje. Najvažniji je nalaz albumina u serumu • tubularna proteinurija – nastaje kod tubulointersticijske nefropatije. a u daljem dobu uzrok treba tražiti u infekcijam.. fiziološka – do 150 mg/dan 2. Wilsonove bolesti. Oštećene ćelije tubula nisu u stanju da resorbuju proteine. II NALAZ NENORMALNIH SASTOJAKA URINA 1.u fiziološkim uslovima u mokraći nalazimo Tamn-Horsfalove proteine koji se ne nalaze u plazmi već ga luče ćelije ascedentnog dela Henleove petlje i čini glavni sastavni deo bubrežnih cilindara . zdrave osobe nalazi se izvestan sadržaj proteina (40-150 mg/dan) koji delom potiču iz filtrovanih proteina plazme. Uzroci su infekcije.. bolestima kičme. toksičnih oštećenja tubula. teška – 10-20 g/dan . POLAKISURIJA – često mokrenje (ne mora biti praćeno poliurijom) 2. ENUREZA – nevoljno mokrenje u snu.2. POLIURIJA – luči se > 2 l/dan mokraće. Proteinurija retko prelazi 1g/dan. NOKTURIJA – često mokrenje noću. a delom od proteina koje stvaraju tubulske epitelne ćelije . 4. PROTEINURIJA – > 150 mg/dan . U svim bolestima koje stvaraju edeme (zastojna srčana insuficijencija.kvantitativna podela proteinurija 1. Deli se na a) poliuriju zbog nemogućnosti čuvanja telesne H2O – najčešći uzroci su dijabetes insipidus (poliurija je praćena vrlo niskom specifičnom težinom mokraće). nefropatije. α2-makroglobulini). amiloidoza. Glavni uzroci anurije su potpuna opstrukcija na ma kom mestu duž mokraćnih kanala.predstavlja potpuni prekid lu čenja urina. prati svaku poliuriju.0-3. POREMEĆAJI RITMA I KVALITETA MOKRENJA 1. tj. blaga – 500-1000 mg/dan 3.. tj.

Kod hemoglobinurije granulisani cilindri su tamni. neoplazme kolona i rektuma • medikamentozna hematurija – antikoagulantna sredstva..i mikrohematurija . a promene na drugim strukturama bubrega nastaju kao posledica oštećenja glomerula . salicilati.ako istovremeno postoje i leukocitni cilindri u sedimentu urina. neproliferativni oblici . Dakle.podela GN prema raširenosti promena • fokalni – samo neki glomeruli su zahva ćeni • difuzni – zahvaćeni gotovo svi glomeruli • globalni – zahvaćen ceo glomerul • segmentni – zahvaćen deo glomerula . endotelne ćelije 2.govori u prilog infekcije . benigni i maligni Tu.može biti makro. proliferativni oblici 2.cilindri su valjkaste tvorevine istaloženih proteina u parenhimu bubrega.morfološka podela GN 1. LEUKOCITURIJA – >5 leukocita u vidnom polju sedimenta .klinička podela hematurija • renalna hematurija – kod GN.. a kod opstruktivne žutice su obojeni bilirubinom • voštani cilindri – degenerisani granulisani cilindri • eritrocitni cilindri – ukazuju na krvarenje iz glomerula • leukocitni cilindri – u akutnoj tubulskoj nekrozi GLOMERULONEFRITISI . Uvek su podjednake debljine koja odgovara veli čini zjapa distalnog tubula • masni cilindri – nastaju taloženjem masti na hijaline cilindre. nefrolitijaze. TBC bubrega.glomerul čine tri tipa ćelija 1. mezangijumske ćelije . pijelonefritisa.makroskopski vidljivi talog leukocita (veliki broj leukocita) zove se piurija 4. HEMATURIJA . bolesti krvi. pored proteinruije i lipoproteini prolaze glomerulski filtar i njihovi trigliceridi i holesterol se talože na hijaline cilindre • granulisani cilindri – nastaju taloženjem sastojaka razgrađenih epitelnih ćelija. Matriks svakog cilindra čini Tamn-Horsfalova belančevina • hijalini cilindri – sastoje se samo iz istaloženog parenhima kod kojih postoji glomerulska proteinurija.predstavljaju grupu oboljenja kod kojih su jedino ili pretežno oštećeni glomeruli. barbiturati 3. poliartritis nodosa.2. subakutni bakterijski endokarditis.> 5 eritrocita u vidnom polju sedimenta pri velikom uveličanju . Ig i lipoproteina na hijaline cilindre. epitelne ćelije 3. Znak su teške bubrežne bolesti – akutni GN. u pitanju je bubrežna bolest parenhima . lupusnefritis. strana tela • hematurija u sklopu drugih oboljenja – SLE. ciroza jetre. traume. traume bubrega • hematurija iz donjih partija urinarnog trakta – nespecifična i specifična zapaljenja. kalkuloza. nefrokalcinoze. CILINDRURIJA – pojava cilindara u sedimentu urina .

a stvoreni imuni kompleksi se talože u kapilarima glomerula (bolest imunih kompleksa). oligurije 4. To pokreće oštećenje tkiva i ovaj nalaz je prisutan u 75% slučajeva .glomerulske bolesti se ispoljavaju preko 5 osnovnih kliničkih sindroma 1. edema i hipertenzije 5. difuznu ili fokalnu bolest .predstavlja akutnu.sifilis.Etiologija – akutni GN se dele na I postinfektivni akutni GN . najčešće za glomerulsku bazalnu membranu (GBM).i endogenim Ag iz cirkulacije (rastvorljivi Ag).izazivač je β -hemoliti čki streptokok grupe A (tipovi 1. brzoprogredirajući GN 3. IgA.Good-Pastuerov sindrom . Dakle. proteinurije 3. bilateralnu. to su anti-GBM-At. abakterijalnu. hronični GN AKUTNI GLOMERULONEFRITISI .Etiopatogeneza GN – dva osnovna imunološka procesa su osnova GN I TIP – uzrok bolesti su At prema nerastvorljivim Ag koja su vezani za bubrežno tkivo.nestreptokokni .nastaje taloženjem imunih kompleksa u glomerulima (proliferacija mezangijumskih i endotelnih ćelija) .manifestuje se iznenadnom pojavom 1. 49) . nefrotski sindrom 5. meningitis II neinfektivni akutni GN .sistemske bolesti . endokarditis .anti-GBM-At naj češće pripadaju klasi IgG i vide se kao linearni depoziti duž GBM II TIP – uzrok bolesti su At prema različitim egzo.sekundarne glomerulske bolesti – bolest bubrega je posledica druge bolesti . 4. Smatra se da je Ag u GBM prokolagen IV .Klinički znaci glomeruskih bolesti su • proteinurija • hematurija • ↓ GF • poremećaj izlučivanja H2O i soli . asimptomatske mokraćne abnormanosti 4. IgM ..At su klase IgG. akutni glomerulonefritis (GN) 2.vaskulitisi .najčešće nastaje kod dece (oko 7 god.SLE .poststreptokokni . 12.sepsa. ↓ GF . Reakcija Ag-At se odvija u cirkulaciji.Alportov sindrom I AKUTNI POSTSTREPTOKOKNI GN (nefritski sy) . hematurije 2.) a može i kod odraslih .primarne glomerulske bolesti – primaran proces je u bubregu .

najviše ujutru – retencija Na+ i H2O ⇒ ↑ TA – moguće je oštećenje srčane funkcije (kašalj. lica.ako se depoziti taloža subendotelno ili u mezangijumu aktivira se komplement i PMN ⇒ zapaljenska reakcija ⇒ • ↓ GF • oligurija • hipertenzija • edemi • hematurija (mogu da se jave i Er-cilindri) • blaga proteinurija . ↑ C3 (komplement) u serumu – svetlosni mikroskop – proliferacija endotelnih ćelija i mezangijalnih ćelija sužava lumen.predstavlja nefriti čki sindrom sa brzom progresijom bubrežne insuficijencije koji ako se ne leči dovodi do terminalne bubrežne insuficijencije u roku od nekoliko nedelja ili meseci .I tip – anti-GBM bolest .5 g/24h – Er i Er-cilindri u sedimentu – ↑ SE. bol u abdomenu.. dispneja) . ↑ fibrinogen i faktor VIII. sinuzitis.tipičan predstavnik je • IDIOPATSKI DIFUZNI GN SA STVARANJEM POLUMESECA . mokraća posle crvenkasta.Th – ležanje i mirovanje do poboljšanja stanja – eradikacija streptokoka (penicilin 1. progresivan gubitak bubrežne funkcije . azatioprin) – heparin – dijaliza . malaksalost.najčešće kod odraslih (30-40 god) . Vremenom se razvija fibrinoidna nekroza glomerulskih kapilara.Dg – redovno merenje TA.Th – kortikosteroidi (metil-prednizolon) – imunosupresivi (ciklofosfamid. ili sasvim krvava – hematurija) – edem očnih kapaka.svetlosni mikroskop – proliferacija epiteloidnih ćelija u Bowmanovom prostoru (monociti iz krvi) sa nakupljanjem fibrina.II tip – bolest imunih kompleksa . piodermija) do pojave bubrežnih simptoma iznosi oko 10 dana (7-28 dana) . duž kapilara se vide imuni kompleksi .Klinički – bolesti počinje opštim simptomima (↑ t°C.latentni period od preležane infekcije (angina.2 miliona 14 dana / eritromicin 4x500) – ograni čiti unos H2O. bolest prolazi u prva 2 meseca II BRZOPROGREDIRAJUĆI GN (RPGN) . Formiraju se tipični polumeseci kod I tipa → cirkulišuća At protiv GBM kod iI tipa → depozit IgG i C3 duž GBM .prognoza je dobra. EKG – diureza (oligurija) – proba mokrenja u 3 čaše – krvarenje iz bubrega – proteinurija – nije ve ća od 3. soli i proteina (kod azotemije) prema diurezi . ruku.III tip – nepoznate (neimunološke) patogeneze .Klinički – nefritčki sy – brz.

rekurentna . sistemske bolesti. Alportov sindrom.Klinički 1. rapidoprogresivni GN 3.sa proteinurijom . Tu bubrega. hemoliza..prognoza je loša III ASIMPTOMATSKE MOKRAĆNE ABNORMALNOSTI . delom zbog ↓ sinteze u jetri .blaga proteinurija . a iščezava posle ležanja.5 g/1. posle respiratornih infekcija .ORTOSTATSKA PROTEINURIJA – javlja se posle stajanja ili hoda. plućna krvarenja (hemoptizije. hipoproteinemija je u korelaciji sa proteinurijom . dizuri čne smetnje . hemoptoje) 2. obično je manja od 1.5 g/24h .kod ½ osoba nalaz biopsije je normalan.makroskopska .Th – kortikosteroidi.u mezangijumu se nalaze depoziti IgA. “nefrotska proteinurija“ > 3. a kod ½ se nađe neka glomerulska bolest .ako se depoziti talože subepitelno nema izražene zapaljenske reakcije već se samo povećava propustljivost GBM.Etiologija – GN. glomerularna skleroza.bez proteinurije .ukupna proteinemija < 50-55 g/l (normalno 65-86 g/l) .73m2/24h 2. nefrolitijaza • BERGEROVA BOLEST (IgA nefropatija) . plazmafereza B) ASIMPTOMATSKA (izolovana) PROTEINURIJA 150 mg/24h < proteinurija < 2 g/24h I tubulointersticijska nefropatija (balkanska endemska nefropatija) II tubulointersticijska nefropatija izazvana teškim metalima III plazmocitom. hiperlipidemija . policisti čni bubrezi.Etiopatogeneza – u osnovi nefrotskog sindroma leži povećana propustljivost bubrežnih kapilara u glomerulu I primarni NS – primarne glomerulske bolesti II sekundarni NS – posledica drugih bolesti .perzistentna .mikroskopska .hipoalbuminemija može nastati delom zbog proteinurije. obilna proteinurija 3. hipoalbuminemija 4.lečenje nije potrebno IV NEFROTSKI SINDROM . pankreatitis (proteinurije “prelivanja“) . anti-GBM-At . TBC bubrega.prognoza je loša • GOOD-PASTEUROV SINDROM 1. edemi 2.bolest može početi makroskopskom hematurijom.kod osoba između 16-35 godina . intersticijski nefritisi.ponekad se javlja mialgija.bolest često vodi u progresivnu bubrežnu insuficijenciju . pri čemu nastaju 1.predstavljaju nalaz hematurije ili proteinurije bez drugih simptoma A) ASIMPTOMATSKA HEMATURIJA . nekad sa C3 .benigne je prirode .

koronarna bolest (hiperlipidemija) – tromboze renalne vene (nedostatak antitrombina III) – akutna bubrežna insuficijencija (hipovolemija. VII.usled edema (izlaska tečnosti iz cirkulacije u intersticijum) dolazi do ↓ MV. XII.) .postoje bledi.. fokalna glomerularna skleroza .Klinički – teško se može razlikovati od prethodne dve bolesti – blaga proteinurija sa hematurijom ili bez nje – nekad postoji hipertenzija – fokalna skleroza najpre zahvata jukstamedularne glomerule.. mikrohematurija 3.često se nadovezuje na prethodne 2 bolesti .Etiologija – nepoznata. ↑ fosfolipidi.komplikacije se leče na uobičajen način • PRIMARNI NEFROTSKI SINDROM 1.5-2 g/kg TM/dan) – diuretici(furosemid. ↑ lipoproteini . mezangioproliferativni GN . trombooze) – sideropenijska anemija (nedostatak transferina) – nekonjugovana hiperbilirubinemija (nedostatak albumina) .↓ IgG.lečenje isto kao kod bolesti minimalnih promena .najčešće kod dece od 2-4 godine .↓ faktori koagulacije (IX. ascites . ↑ trigliceridi. ↓ IgM ili su normalni . VIII i X) . aktivira se sistem renin-angiotenzin-aldosteron što vodi retenciji H2O i Na+ 4. hiperlipidemija . Može da nastane hidrotoraks.Th – mirovanje – ishrana bogata proteinima (1. Good-Pasteurov sy.bilans N2 je negativan 3.Klinička slika – klasični znaci NS .Th – prednizon (80 mg/dan) per os dok traje proteinurija.elektronski mikroskop – stapanje prstenastih nastavaka i obliteracija pora na GBM . Na mestima hijalinoze nalazimo depozite IgM . infekcije resp.bolest pokazuje remisije i egzacerbacije . bolest minimalnih promena (lipidna nefroza) . prati Hočkinovu bolest.pretpostavlja se da smanjenje onkotskog pritiska plazme (hipoalbuminemija) vodi povećanoj produkciji VLDL u jetri . Alportov sy. ↓ IgA.spironolakton) – voditi računa kod izražene hipoalbuminemije zbog nastanka hipovolemije – humai albumin (1-3 x 15g albumina/dan) . trakta.proteinurija.5 mg na 1mg/kg/dan – ciklofosfamid – kod rezistentnih (2-3 mg/kg tokom 21 dan) 2. a zatim dozu smanjiti sa 1. hidroperitoneum. edemi – nastaju usled obilne proteinurije .tiazid. sistemskih i malignih bolesti .sekundarni (SLE. morbili ..može biti posledica chr intersticijalnog nefritisa.↑ holesterol. testasti edemi oko očiju i drugim delovima i najizraženiji su ujutru. XI.Komplikacije – sklonost infekcijama (zbog ↓ IgG) – ateroskleroza. a normalni su V. Hijalini materijal se deponuje subendotelno.idiopatski (IgA nefropatija i drugi mezangijalni depoziti) .često postoji i lipidurija (u sedimentu urina) .

.5-2. hipertenzije i hroni čne bubrežne insuficijencije (hemodijaliza ili peritonealna dijaliza) 2. Er-cilindri u sedimentu.tip II – odlganje tamnih depozita (bolest tamnih depozita) u srednjim slojevima GBM.nefropatja je posledica opšteg poremećaja kapilara koji se javlja kod dijabeti čara . antikoagulansi i antiagregacioni lekovi (indometacin) • SEKUNDARNI NEFROTSKI SINDROM 1. deceniji života .Klinički – neproteinurijska faza – bez simptoma – proteinurijska faza – glavni simptom je proteinurija – paralelno sa proteinurijom razvija se i hipertenzija – istovremeno postoji retinopatija i azotemija – razvija se nalaz nefrotskog sindroma . membrano-proliferativni GN .ide po tipovima primarnih.tip I – subendotelno raspoređeni depoziti IgM. dijabetična nefropatija . To su depoziti C3 . GBM daje na epitelnoj strani šiljate produžetke (slika češlja) – vodi u chr bubrežnu insuficijenciju . cikofosfamid. lupus nefritis .jedna od kasnih komplikacija dijabetesa (zajedno sa retinopatijom i neuropatijom) .hroničnog je toka.lezije u bubrezima mogu biti fokalne i difuzne u obliku depozita u mezangijumu i zidu glomerularnih kapilara . tubulima i intersticijumu .na svetlosnom mikroskopu nalazimo razne lezije 1) difuzna glomerularna skleroza – nakupljanje eozinofilnog matriksa u mezangijumu.difuzno zadebljanje GBM nastaje taloženjem imunih kompleksa iz cirkulacije ili stvaranjem imunih kompleksa in situ.može biti idiopatska ili sekundarna pojava .karakterišu ga mezangijumske proliferacije i promene kapilarnog zida . renalis – granulirani subepitelni depoziti Ig i C3.primarni ili sekundarni .u prilog dijabetičnoj nefropatiji govori odsustvo hematurije i slabo reagovanje edema na diuretike . zadebljanje GBM 2) eksudativne glomerularne lezije i leije u vidu kapi u Bowmanovoj čahuri 3) promene na krvnim sudovima. najčešće kod žena u 3. prognoza tipa II je lošija od tipa I .Klinički – proteinurija.ponekad je izražen NS koji vodi u hroni čnu bubrežnu insuficijenciju . membranozna nefropatija . tromboza v. IgG i C3 i interpozicija mezangijalnog matriksa koje glomerulima daje lobularni izgled.Th – prednizon (1.terminalna faza bubrežne insuficijencije nastaje unutar 3 godine od pojave nefrotskog sindroma .Th – kortikosteroidi.Th – ista kao i prethodni 4. Zid kapilara ima izgled dvostrukih kontura (“tramvajske šine“) .GF je snižena i postoji hipertenzija . na prirodne ili usa đene Ag .Th – lečenje nefrotskog sindroma.vodi u chr bubrežnu insuficijenciju . U daljem razvoju.prisutni su simptomi NS – uvek proteinurija i hematurija .0 mg/kg) 5.

gubitak Na +) 3) oštećenje medule (gubitak sposobnosti koncentrovanja ⇒ poliurija.bolest uvek vodi malom.permanentna proteinurija . TIN izazvane lekovima 3.ponekad se bolest otkriva tek posle neke infekcije . češće ♂ .lečenje je simptomatsko HRONIČNI GLOMERULONEFRITIS .žarišna nekroza tubulskog epitela .atrofija tubula .↓ GF .zadebljanje tubulske BM .funkcionalna oštećenja bubrega 1) defekt proksimalnog transporta (proksimalna renalna tubularna acidoza) 2) defekt distalnog tubula (acidoza.nasledno. TIN izazvane imunološkim poreme ćajima 5.Klinički – bolest može proticati asimptomatski i otkriva se slu čajno .lečenje je simptomatsko 3.Etiologija – 1 TIN izazvane bakterijskom infekcijom 2. nokturija) .proširenje tubula .edem intersticijuma sa brojnim .fibroza tubula ćelijskim infiltracijama . ređe su prisutne očne promene (katarakta) . TIN kao posledica metaboli čkih poremećaja 4.obuhvata razli čite glomerulske bolesti hroni čnog toka koje vode u terminalnu bubrežnu insuficijenciju .hipertenzija . TIN nepoznatog uzroka ..gluvoća perceptivnog tipa + hereditarni nefritis.primarne lezije mogu biti • proliferativne • sklerozirajuće • membranozne .predstavljaju bubrežne bolesti kod kojih su primarno zahva ćeni tubuli i intersticijum akutne oblike karakteriše hronične oblike karakteriše . hiperkalijemija.mikrohematurija .oligurija . Alportov sindrom . skvrčenom bubregu (bilateralno) i insuficijenciji bubrega .poremećaj je u sintezi GBM .nefritis se uglavnom ispoljava mikrohematurijom. Vodi u terminalnu bubrežnu insuficijenciju .Th – simptomatska – kortikosteroidi + citostatici (nije odgovarajuća) – lečenje hipertenzije – lečenje hroni čne bubrežne insuficijencije TUBULOINTERSTICIJSKE NEFROPATIJE .

5-1.Th – drenaža + antibiotici (cefaleksin 4x500 + gentamicin 2x80mg) – kod rezistentnih stafilokoka – meticilin. hematurija. sve do korteksa . dupli ureter) ili stečene (kamen. Candida. streptococcus fecalis. coli. bubrežna insuficijencija • perirenalni apsces .5 g//24h) – leukociturija i Le-cilindri – pozitivna urinokultura [bakterije] >105/ml .rendgen – skolioza prema bolesnoj strani – nestanak senke m.za razliku od renalnog apscesa. treba posumnjati na perirenalni apsces. povraćanje.u ekstremnom slučaju. staphilococcus pyogenes.Klinički – simptomi nastaju u toku nekoliko sati ili dana – dizurija. pseudomonas. imunodeficijentni. poremećaji u građi mokraćne bešike.) .Th – antibiotici u kombinaciji sa urosepticima tokom 2-3 nedelje .Dg – pojava gnoja pri hirurškoj drenaži . koje mogu biti urođene (prekobrojni zalisci na uretri. proteus. edem i bolnu osetljivost . prilikom palpacije možemo naći defans trbušne muskulature.Th – nefrektomija . ↑ t°C. gljivice (aspergilus. koagulumi) • kratka uretra kod žena • poremećeni lokalni odbrambeni faktori sluzokože • postojanje intrarenalnog i veziko-uretralnog refluksa • invazivne dijagnostičke i terapijske procedure • hronični prostatitis ili adenom prostate. Upalne infiltracije se pružaju od pelvisa.Dg – leukocitoza. kriptokok – najčešće komplikuju bakterijsku upalu – dijabeti čari. psoasa – podignuta i fiksirana dijafragma . groznica.predstavlja akutnu infekciju pijelona koja se širi na renalni parenhim. Ako je zahvaćen m.kod velikih apscesa.Etiologija – E. izravnanje bubrežne lože kod sedećeg položaja. oseti snažan lumbalni ili abdominalni bol uz opšte simptome. palpatorna osetljivost uretera . enterobakterije. seksualni akt . klebsiella.nastaje direktnim širenjem infekcije iz bubrega u okolno vezivno tkivo . psoas bolesnik oseća manji bol ako savije tu nogu . mučnina. še ćerna bolest. tumor.predisponirajući faktori za razvoj infekcije • opstruktivne promoene izvodnih mokraćnih puteva.AKUTNI I HRONIČNI PIJELONEFRITIS I AKUTNI PIJELONEFRITIS .. bol u slabinama.Histologija – akutni zapaljenski proces sa izraženim edemom intersticijuma fokusnog karaktera . sav parenhim se pretvara u gnojnu masu i nastaje pyonefros (izazivač je stafilococcus aureus).. Pionefroza uglavnom nastaje kada staza utiče na perzistiranje infekcije (TBC urinarnog trakta) . kloksacilin • renalni apsces . polakisurija. perirenalni retko nastaje kao posledica septikemije .Komplikacije – perirenalni i renalni apsces bubrega.ako pacijent sa akutnim pijelonefritisom ponovo razvije visoku t°C.nastaje slivanjem više sitnih apscesa u intersticijumu . ↑ SE – vrlo blaga proteinurija (0. kroz medulu.

dilatacija..v. mučnina.u sedimentu se može naći nekrotično tkivo papila .promene u vidu koncentrisanja leka u tubulima se javljaju posle višegodišnje upotrebe leka . . rifampicin. anemija. fibroza.. toplotni udar.analgetici (aspirin.uzrok može biti i nekroza tumora. Može nastati kao posledica neadekvatno lečenog akutnog pijelonefritisa ili da bakterijska infekcija stalno perzistira (najčešće usled opstrukcije) .oporavak posle prestanka terapije je brz (korisni su kortikosteroidi) B) ANALGETIČKA NEFROPATIJA . hematurija.. HPN sa opstrukcijom – hronični opstruktivni pijelonefritis 3. HPN sa refluksom – refluksna nefropatija 2. ulkusna bolest. recidivi urinarnih infekcija. ↑ TA (hronična bubrežna insuficijencija) – blaga proteinurija. epi-status. kofein.na reakciju preosetljivosti upućuje – latentni period od uzimanja leka – nezavisnost od veli čine doze – eozinofilija .. fenidion.) .nastaje kod osoba sa mijeloproliferativnim i limfoproliferativnim bolestima kada zbog jake doze citostatika nastaje velika produkcija mokraćne kiseline .Dg – i.pretpostavlja se da izvesnu ulogu igraju cirkulišuća At protiv tubularne BM .) . gubitak Na+ – hipokalcemija. tubularna acidoza ⇒ bolovi u kostima .Histologija – promene u intersticijumu – upala.glavobolja.Prognoza – dobra je ako su promene unilateralne ili ako nema opstrukcije. eozinofilija .bolest vodi u hroni čnu bubrežnu insuficijenciju TIN KAO POSLEDICA METABOLIČKIH POREMEĆAJA • URATNA NEFROPATIJA .. anemija. bolovi u slabinama. paracetamol.diuretici i drugi lekovi . atrofija tubula – pelvokaliksne promene – upala. tiazidi. Inače.II HRONIČNI PIJELONEFRITIS . razvija se hronična bubrežna insuficijencija . ↑ TA. povraćanje. perzistentna bakteriurija – gubitak koncentracione sposobnosti ⇒ poliurija. urografija – smanjeni bubrezi. fenacetin.. proteinurija. furosemid. fibroza.Klinički – neobjašnjive temperature.Th – suzbijanje infekcije (antibiotici) – otklanjanje opstrukcije – lečenje hipertenzije i hroni čne bubrežne insuficijencije TIN IZAZVANE LEKOVIMA A) AKUTNI HIPERSENZITIVNI TIN . deformacije .podela hroničnih pijelonefritisa 1. piurija . idiopatski HPN .jedan je od najčešćih uzroka pojave hronične bubrežne insuficijencije.funkcionalne promene (intersticijalni edem i Ly infiltracija) .antibiotici (penicilin.↑ t°C.karakteristični su ožiljci kore bubrega i deformacije kaliksa ispod tih ožiljaka . ožiljci u kori – scintigrafija .

hiperurikemija..Klinički – malaksalost.abnormalna proširenost krvnih sudova – anafilaksa.1. prerenalni uzroci ABI – cirkulatorni . organski rastvara či..lekovi – anestetici. 15-20 godina . renalni uzroci ABI – parenhimski .bolest ima porodičan karakter. a uzrok je nepoznat – pretpostavlja se da se nalazi u zemljištu i da se u organizam unosi vodom . Rtg kontrasti.nedovoljan MV srca – tamponada. membrano-proliferativni GN.opstrukcija tubula – kristali urata.. antibiotici. septi čni abortus . kortikalna nekroza.) . gubitak tečnosti kod opekotina. alopurinol 2.oligurija → anurija. pankreatitisa. lekovi . . aritmija.. česta je pojava Ca bubrega . plazmocitom .bolesnik živi u endemskom području od rođenja. mioglobinurija (oštećenje miši ća).ABI se šematski deli na 1. toksini gljiva. infarkt 2.komplikacije trudnoće i porođaja – placentarna apopleksija. anemija.predstavlja hroničnu TIN i javlja se među zemljoradnicima u endemskim područjima (duž velikih reka – Sava.anti-TBM-At se talože duž same TBM .dugo trajanje prerenalnih uzroka . akutna uratna nefropatija .karakteriše se smanjenom sposobnošću koncentracije urina 3. hronična uratna nefropatija . simptomi podsećaju na hroničnu bubrežnu insuficijenciju .bolest se sporo razvija.bolesti bubrega – akutni GN. udar struje i smrzavanje – hemoragije. Bugarskoj) . postrenalna ABI 1.Th – povećano davanje tečnosti. Dunav. renalna ABI 3. prerenalna ABI 2.Th – hipoproteinska ishrana.. inkompatibilna transfuzija (→ hemoglobinurija). peritonitisa .. uratna nefrolitijaza TIN IZAZVANE IMUNOLOŠKIM POREMEĆAJIMA . . proteinurija – razvija se hroni čna bubrežna insuficijencija sa uremijskim sindromom – sposobnost koncentrisanja mokraće je smanjena.cirkulišući kompleksi se talože u vidu zrnastih depozita duž TBM i u intersticijumu (SLE.toksini – teški metali. sepsa. ↑ kreatinina u serumu .hipovolemija – gubitak tečnosti putem kože i GIT-a. akutni pijelonefritis .koncentraciona sposobnost bubrega je smanjena TIN NEPOZNATOG UZROKA – endemska Balkanska nefropatija . Morava – u Srbiji.sabirni kanalići se začepe kristalima mokraćne kiseline ⇒ akutna bubrežna insuficijencija . Rumuniji. snabdevanje zdravom vodom – simptomatska terapija – lečenje hroni čne insuficijencije AKUTNA BUBREŽNA INSUFICIJENCIJA (ABI) • naglo zatajivanje bubrežne funkcije • porast koncentracije kreatinina u serumu • oligurija → anurija (postoji podela ABI na oligurični i neoligurični oblik) . alkalizacija urina NaHCO3-. renalni infarkt.

akutna tubularna nekroza – prljavo-smeđi cilindri i bubrežne epitelne ćelije.. mioklonični grčevi . Kod akutne tubularne nekroze traje 10-14 dana.) dnevni porast može iznositi do 5x više • ↑ koncentracije K + za 0.3-0.Dg prerenalne ABI – Na+ u mokraći < 25 mmol/l – specifi čna težina mokraće > 1020 – odnos osmolarnosti mokraća/plazma = 1:1 – [ureje] u mokraći je 20x veća nego u plazmi – [kreatinina] u mokraći je 40x veća nego u plazmi . slobodne i u cilindrima .0 mmol/l • ↓ Hct.9-2.treba tražiti uzrok pada pritiska u aferentnim arterioli . U krvi može biti povećan kreatinin i ureja . onda je zbog duge ishemije došlo do parenhimskih oštećenja (žarišne nekroze i degeneracije tubularnog epitela proksimalnih tubula i opstrukcije lumena distalnih tubula cilindrima i ćel. bolovi u abdomenu. visoka t°C. RAZDOBLJE OLIGO-ANURIJE .v. dok kod rapidoprogresivnog GN i bilateralne okluzije renalne arterije traje duže od 4 nedelje • akutna uremija – kod pacijenata koji nemaju pojačan metabolizam dnevni porast ureje u krvi iznosi 4-8 mmol/l. 400 ml/dan) .javlja se kod prerenalnog oblika .pijelonefritis – papilarne nekroze → leukociti .. postrenalni uzroci ABI – opstruktivni .kada su nekrotične i degenerativne promene tubularnog epitela nastale zbog dejstva toksina. 50 ml 20% manitola – ako se u sledeća 3h diureza poveća na 40 ml/h ili više → prerenalna ABI . RAZDOBLJE OSNOVNE BOLESTI ili stanja .0-2. vaskulitisa.5 mmol/l • hiperfosfatemija – 1.opstrukcija – sediment bez formiranih elemenata .Dg postrenalne ABI – veličina diureze zavisi od uzroka.Dg renalne ABI – ako su uzroci prerenalni. traumatski dijagnostički i terapijski zahvati. Za razliku od akutne tubularne nekroze kod koje je potpuna anurija veoma retka. mučnina.. tj. opekotine.. Progresivne atrofične promene i promene sastava mokraće nastaju nekoliko nedelja nakon početka opstrukcije II. GIT krvarenja • aritmije. promene su često na tipi čnim mestima za pojedini toksin .provera za Dg prerenalne ABI – postoji oligurija (diureza < 17 ml/h). Kod pojačanog metabolizma (sepsa. promena ponašanja. konfuzija.ABI se deli na 4 sukcesivna razdoblja I. ileus. . ↑ TA.3. detritusom) .smanjena je GF i stvaranje mokraće. srčana insuficijencija • pospanost.opadaju u krvi dnevno za 1. Najvažnije je pratiti diurezu (oligurija). kod GN. a kreatinina 45-90 mmol/l.renalna ABI izazvana nekrozom tubularnog epitela naziva se akutna tubularna nekroza. leukocitoza. trombocitopenija (hemoragije) • anoreksija. opstrukcije i embolije je veoma česta .opstrukcija urinarnih puteva kamenom ili tumorom.hemoglobinurija – eritrociti i cilindri obojeni hemoglobinom .dati i. ruptura mokra ćne bešike. povraćanje. dezorjentacija. traume.6 mmol/l • HCO3.bitan nalaz u urinu je u sedimentu .traje različito dugo.

j.za 5 mmol/l – hemodijaliza. kristalnog insulina i 1l 10% Glu (glukoza vuče K+ u ćelije) – progresivna metabolička acidoza ugrožava život.u povoljnom slučaju oporavak je kratak i potpun. što govori o oporavku GF.pošto u početku poliurije ni glomeruli ni tubuli još nisu potpuno funkcionalno sposobni – velika diureza predstavlja novu opasnost zbog mogućih nekotrolisanih gubitaka H2O i minerala . šećeri. peritonealna dijaliza – porast ureje po dnevnoj stopi od 8. RAZDOBLJE REKOVALESCENCIJE . višak Na+ i H2O pojačava lučenje natriuretičkog hormona.Patogeneza I. Oba hormona igraju ulogu u mehanizmu uremi čne intoksikacije III. i. masti).padne ispod 15 mmol/l treba davati molarni rastvor NaHCO3 oprezno i polako (zbog potenciranja ćelijske metaboličke acidoze u CNS-u). ostali metaboliti koji mogu igrati ulogu u nastanku HBI . a ako pacijent ne može jesti onda dajemo 20% Glu – korekcija hiperkalijemije – ako se kalijemija popne na 7 mmol/l treba hitno dati 40 i. pa ako HCO3. kreatinin .alifati čni i aromatični amini . U manje povoljnom slučaju uspostavljanje normalne funkcije traje mesecima do potpunog ili delimičnog oporavka .urea . 100-400 mg 5-20 ampula) – treba ograni čiti unos soli i H2O (10-15 ml H2O/kg) – visoko energetska hrana (proteini. Na + i H2O II.exitus letalis je najčešći u ovom razdoblju III. primarni poremećaj je smanjenje GF i retencija toksi čnih metabolita u organizam (azotne materije – nastaju metabolizmom proteina)..v.HBI karakteriše – retencija toksičnih metabolita – promene volumena ECT – promene elektrolitnog sastava ECT – višak ili manjak raznih hormona .i u ovom razdoblju je moguć exitus letalis IV.Th – prevencija ABI – lečenje osnovne bolesti – prelazak prerenalnog u renalni oblik se sprečava diureticima (lasix.mokraćna kiselina .nakon oligo-anurije vidimo nagli porast diureze.kreatin.3 mmol/l (oko 50mg%) i kreatiniina po stopi od 283 mmol/l (2. Diureza može porasti na 3-5 l/dan i više . hiperfosfatemija pojačava lučenje PTH. kada u toku razvoja HBI nastane ja ča glomerulska insuficijencija uvek sekundarno dolazi i do poremećaja tubularne funkcije ⇒ hiperkalijemija i metabolička acidoza .mioinozitol IV. fosfati.5 mg%) predstavljaju apsolutnu indikaciju za dijalizu (bolje požuriti nego zakasniti) HRONIČNA BUBREŽNA INSUFICIJENCIJA (HBI) . RAZDOBLJE POLIURIJE .sukcinil-gvanidin . U toku 24h treba najviše povećati HCO3.predstavlja sindrom koji nastaje pri značajnijem smanjivanju glomerulske funkcije i koji je praćen poremećajem tubularne i endokrine funkcije bubrega .gvanidin .fenoli .u većem broju slučajeva funkcija bubrega se normalizuje za 1-2 nedelje posle početka poliurije .

grčevi • konvulzije. kardiomegalija e) koža • pruritus.. bubrezi normalno razgrađuju razne peptidne hormone ⇒ raste njihova koncentracija u krvi (PTH.V. kreatinina u serumu. gastrin. otežan hod • tremor. edem papile (slepilo) • ablacija retine. galop • palpitacije. senzorne smetnje i) respiratoni sistem • pleuralni bol • pleuralno trenje. izliv • hemoptizije • kalcifikacije • dispnea . mučnina • ascites • štucanje.) . razvoj HBI se deli na: . ortopnea • aritmije. Prema promenama CKREATININ. potkožni “tumori“ zbog • bledilo kalcifikacija • hemoragije • prljavo-siva boja/ tamno-žuta boja lica f) mišići i kosti • bolovi u kostima • gubitak mišićne mase • artralgije • patološke frakture g) oči • retinopatija. natriureti čki hormon.. parestezije. glukagon. gubitak koncentracije • pareze.razvoj HBI se može uspešno pratiti određivanjem CKREATININ ili određivanjem konc. katarakta h) CNS • pospanost. dispepsija. smanjena produkcija aktivnog oblika vitamina D ⇒ smanjenje apsorpcije Ca2+ u crevu ⇒ renalna osteodistrofija VII. glavobolja • uremijski perikarditis • ↑ TA. smanjenje produkcije eritropoetina ⇒ renalna anemija VI. dijareja • hepatomegalija c) krv • lako zamaranje • krvarenja • infekcije • anemije d) KVS • dispnea. kalcitonin.Klinički simptomi i znaci a) endokrini sistem • gubitak libida • sterilitet • metropatija • amenoreja • ginekomastija b) GIT • tegobe zbog stomatitisa • uremi čni fetor (NH3) • anoreksija.

trudno ća) 3.nastaje pod dejstvom nekog “uremijskog toksina“ za koji se pretpostavlja da je neki molekul srednje molekulske mase (300-5000 daltona) – neki polipeptid .klirens kreatinina iznosi <0.17 ml/s (10 ml/min) . UZ.još ne postoje značajnije promene na drugim sistemima 4. koncentracija kreatinina u serumu. RAZDOBLJE NEDOVOLJNOG RADA (INSUFICIJENCIJE) .maligna hipertenzija . uremijski perikarditis. operacije. minerala.promene ne izlaze bitno iz normalnih raspona 2. oksaloza.policisti čni bolest bubrega .dijabetična nefropatija ☼ .bubreg trajno gubi sposobnost. ne samo u stanjima povećanih potreba .klirens endogenog kreatinina iznosi 0. zbog acidoze grčevi u miši ćima. anksioznost. transplantacija . ali već postoji sklonost retenciji azotnih materija. fetor.ovo razdoblje traje od početka razaranja nefrona. ulkus. konzervativno lečenje – korekcija acido-elektrolitnog disbalansa – le čenje hipertenzije 3. hiperfosfatemija .hipertenzija .. retrogradna pijelografija – CT.5-0. poremećajima H2O. infekcije. elektroliti) – radiološka ispitivanja – i..SLE . RPGN . renalna arterografija – biopsija . .Th – 1.uremijski sindrom – skup bubrežnih simptoma i simptoma koji dolaze od drugih sistema – svrab kože.33 ml/s i približava se 0. U ovom razdoblju bubrežna funkcija još uvek zadovoljava potrebe organizma.klirens kreatinina <0.bilateralna kortikalna nekroza . hiperkalijemija . tj.08 ml/s (5 ml/min) .hiponatrijemija. RAZDOBLJE ZATAJIVANJA (AZOTEMIJE) .giht.Dg – klini čka slika – biohemijske analize – CKREATINI. urografija. cistinoza .v.Good-Pasterov sindrom ☼ .anomalije bubrega.Etiologija ☼ . Kussmalovo disanje.opstruktivna nefropatija . vezikouretralni refluks. HGN.anemija .acidoza . UREMIJA (ZAVRŠNO RAZDOBLJE) ...1.endemska nefropatija ☼ .33 ml/s (30-20 ml/min) . prevencija – lečenje osnovne bolesti 2. pa dok njihov broj ne padne na ½. aktivno le čenje HBI – hemodijaliza. erozivni gastritis. traume. .hipokalcijemija. dok klirens ne padne na 1 ml/s (60ml/min). peritonealna dijaliza 4. RAZDOBLJE SMANJENE REZERVE BUBREGA .bubreg ne može podmiriti potrebe kada su one u većoj meri povećane (gubitak soli i minerala.izražena azotemija .

Klinički – nefrolitijazu možemo podeliti 1. Sa mesta stvaranja se često pokreću niz mokraćne puteve i izazivaju klasičnu sliku renalne kolike – sindrom prolaska kamenca .nefrolitijaza – prisustvo kamenca u bubrezima.akutna obostrana opstrukcija može dovesti do ABI . IZLIVENI (KORALIFORMNI) KAMENCI . mokra ćna kiselina.ako se bol ne pomera.svi bubrežni kamenci sastoje se od jezgra (matriksa) koje je građeno od ostataka razgrađenih ćelija i mukoproteina. koje luče ćelije distalnih tubula i sabirnih kanalića.struvit. razgranati kamenci koji ispunjavaju šupljine pijelona i kaliksa .predstavlja povećano stvaranje kristala i to je znak prezasićenosti urina.kada se kamen kreće redovna je MAKROSKOPSKA HEMATURIJA . Oko ovog jezgra talože se kristali pomenutih jedinjenja . dizurija. a praćen je mučninom i povraćanjem. PAPILARNA NEFROKALCINOZA .najčešće je asimptomatska. cistin . piurije 3.pojedinačni kamenci mogu prolaziti asimptomatski 2. POJEDINAČNI KAMENCI .NEFROLITIJAZA .česte su infekcije. bol se iz bubrežne lože kre će napred i širi ka ingvinumu i spoljnim genitalijama – kretanje bola tako znači da je kamen stigao u donju ⅓ ili do ureterovezikalnog dela uretera . U toku 1-2h bol se pojačava do maksimuma.kako se kamen pomera niz ureter. U maksimumu bol može trajati više sati i biti neizmerno jak .kamen u zidu mokraćne bešike daje simptome koji liče na simptome urinarne infekcije – polakisurija. a ponekad i u projekciji uretera i mokraćne bešike. Takođe je česta u svim sindromima gde postoji izražena hiperkalciurija .. strangurija.nefrokalcinoza – taloženje soli Ca2+ u bubrežnom tkivu na mestima prethodnog zapaljenja ili degenerativnih promena.to su veliki.najčešće građeni od Ca-soli. najčešće u bubrežnoj karlici i bubrežnim čašicama . .. KRISTALURIJA .sastav bubrežnih kamenaca • Ca-fosfat i Ca-oksalat – 75-85% • NH4MgPO4 – 15% – struvit • mokraćna kiselina – 5% • cistin – 1% . pesak) .Ca-fosfatni kamenci – inhibitor je pirofosfat . Mokraća je zamućena (mulj. onda se ne može prema mestu početka bola odrediti mesto opstrukcije .bol počinje u bubrežnoj loži.Ca-oksalatni kamenci – inhibitor je kiseli mukopolisaharid . Klinički se javi kad se deo taloga otka či od papile i tada nastaje kolika 4. Postoje inhibitori pojave jezgra kristalizacije i rasta kristala .ako se kamen ne kre će postoje mukli bolovi u bubrežnim ložama i rekurentne infekcije .osnova stvaranja kamenaca je prezasi ćenost urina nekim jedinjenjima koje može kristalizovati. hematurije.

atrijalne fibrilacije.tiazidni diuretici .cistin je rastvoran do koncentracije oko 300 mg/l. coca-cola. STENOZA BUBREŽNE ARTERIJE .m.kamenci su građeni od Ca-fosfata i oksalata .ovaj oblik hipertenzije prati pojačana aktivnost sistema renin-angiotnzin-aldosteron (“zavisan od renina“).Dg – i.CaCO3 ili holestiramin • kamenci kod cistinurije .uzrok je ↑ apsorpcija u crevima. fosfati .alopurinol 200 mg/dan • kamenci kod primarnog hiperparatireoidizma . – kamen > 5mm – ako dovodi do opstrukcije i infekcije – hirurški . fibromuskularna displazija krvnih sudova.) .Th – kamen < 5mm – velike količine tečnosti (> 2. novi se javlja posle 2-3 godine • kamenci kod idiopatske hiperkalciurije .bubrežni protok krvi iznosi prosečno 1200 ml/min . a izražena hiperkalciurija ( >750 mg/24h) .lečenje je hirurško • kamenci kod hiperoksalurije . a ↓ reapsorpcija u tubulima . kreatinin.5 l/dan) da se pokrene kamen – diuretici (lasix) – spazmolitici (buscopan) – bolovi se otklanjaju petidin (petantin) 25mg i. mokra ćna kiselina) – pH mokraće – pH < 7 ⇒ kamen mokraćne kiseline i oksalata – pH > 7 ⇒ struvit. P.izostaviti Ca u ishrani (mleko) ..posle uklanjanja kamena.postoji normokalcemija.) • kamenci kod hiperpurinozurije . pivo.. čokolada.Etiologija – ateroskleroza.nasledni poremećaj .Klinički – renovaskularna hipertenzija (RVH) .smanjenje bubrežnog protoka dovodi do • ↓ GF • ↑ reapsopcije Na+ • ↑ sekrecije renina • Hipertenzije 1.hereditarni poremećaj vitamina B6 (piridoksin) ... Preko te koncentracije dolazi do stvaranja kamenca . vaskulitisi. endokarditisa. klinička slika – pregled urina (Ca.u terapiji se primenjuje D-penicilamin VASKULARNE BOLESTI BUBREGA .v.hrana sa manje oksalata i masti . urografija – hematurija. Treba je razlikovati od renalne parenhimske hipertenzije koja se .ishrana sa manje purina (manje mesa i ribe) . embolije (kod mitralne stenoze.smanjiti unos oksalata (zeleno povrće..

izražena je ateroskleroza i sekundarni hiperaldosteronizam .nagla tromboza – gubitak funkcije – lumbalni bol. AKUTNA OKLUZIJA (EMBOLIJA) RENALNE ARTERIJE .postepena tromboza – dobar razvoj kolaterala – NS . hematurija. nifedipin) + β -blokatori (propranolol) – hirurška terapija 2. poremećaj senzorijuma.javlja kod hroničnih bubrežnih parenhiimskih bolesti.) . urografija (kašnjenje kontrasta) – scintigrafija – perkutana transfemoralna arteriografija – određivanje plazmatske reninske aktivnosti . nefrotski sindrom (membranozni GN) .Th – antikoagulansi (sprečavaju plućne embolije) – operacija (manji uspeh kod akutnih tromboza) .hipertenzivna encefalopatija (teške glavobolje.Etiologija – trauma.mali infarkt – ne daje simptome .dijastolni pritisak > 17. smetnje vida.u pitanju je HIJALINA ARTERIOSKLEROZA (zadebljanje zida zbog depozita homogenog eozinofilnog materijala) što uslovljava suženje lumena i ishemiju . a prate je povećani volumen (“zavisan od volumena“) . grčevi.brzi porast serumskog kreatinina . hemoptizije .Dg – šum nad stenotično arterijom u epigastrijumu (ponekad) – i.veliki infarkt – oštar bol u slabinama koji ne popušta – ↑ t°C.razvija se kod starih osoba sa dugotrajnom hipertenzijom .dugotrajna hipertenzija bilo kog porekla uzrokuje razvoj specifičnih promena na bubrežnim arteriolama a) benigna nefroangioskleroza . TROMBOZA BUBREŽNE VENE .v.u mokraći postoji proteinurija i hematurija .3 kPa (130 mmHg) . Na RHV treba misliti kod pacijenata mlađih od 20 god.. posebno ako je hipertenzija nastala naglo i porodi čna anamneza je negativna .Th – lečenje hipertenzije b) maligna nefroangioskleroza .Dg – selektivna flebografija .javlja se kod maligne hipertenzije . prodor hipernefrona u bubrežnu venu . hematurija 3.promene dovode do atrofije i infarkta bubrega .petehijalna krvarenja u kori bubrega i fibrinoidna degeneracija aferentnih arteriola .Th – ACE inhibitori (kaptopril 2x25mg) – antagonisti Ca (verapamil. ARTERIOLARNA NEFROSKLEROZA . ↑ t°C. teške dehidratacije.subjektivni simptomi se kod RVH ne razlikuju od esencijalne hipertenzije.Th – lečenje hipertenzije 4.postoji blaga proteinurija .smanjena je sposobnost koncentrisanja mokra će . i starijih od 50 god..

izazivajući progresivno slabljenje funkcije koja vodi u HBI .sepsa. tj. slezina.primarni poremećaj je u EMBRIOGENEZI BUBREGA . DIK . G.najčešće se javlja u III tromesečju trudnoće..Th – mirovanje.. hiperrefleksija. bilateralni poremećaj razvoja bubrega sa pojavom mnogobrojih cista u tkivu bubrega .kompresijom na nefrone ciste izazivaju intrarenalnu opstrukciju .postoje dva oblika policistične bolesti bubrega 1. površina bubrega je neravna zbog izbočina koje stvaraju ciste . parotitis.) . sveža plazma 6.Klinički – bolovi u slabinama – hematurija. neonatalni oblik – javlja se kod novorođenčadi.ciste su veli čine nekoliko mm do nekoliko cm. pluća..Etiologija – trudnoća. pojava neuroloških znakova zahteva prekid trudnoće POLICISTIČNI BUBREZI . kontracepcija.) .u osnovi poremećaja je mikroangiopatija. proteinurijom 2.parenhim bubrega oko ciste je normalan ili pokazuje znake nefroskleroze ili TIN-e .. IMN. Ciste rastu i potiskuju bubrežno tkivo. plazmafereza.moguća je i istovremena cisti čna bolest drugih organa (jetra. heparin.predstavlja urođeni. adultini oblik – bolest se ispoljava u srenjim godinama (autozomno-dominantno) . placentalna ishemija – imunološki mehanizam – povećana osetljivost krvnih sudova na angiotenzin II . pankreas. retko sukrvi čavim sadržajem . HEMOLITIČKO-UREMIJSKI SINDROM • renalna insuficijencija • hemolitička anemija • trombocitopenija • simptomi oštećenja CNS-a • GIT krvarenja . Bubrezi imaju spongiozan izgled. infekcije (tifus. gonade. konvulzije . a karakteriše se edemima.5. preeklampsija – sindrom u trudnoći ili 7 dana posle porođaja. nokturija – bubrežne kolike zbog ugruška krvi ili kamena – proteinurija (< 2 g/24h) – hipertenzija – moguća anemija .Patogeneza – poremećaj koagulacije – endokrini poreme ćaji. eklampsija – teška hipertenzija. brzo se završava letalno (autozomno-recesivno) 2. hipertenzijom.oba bubrega su uvećana.ciste su ispunjene bistrim.Th – simptomatska. PREEKLAMPSIJA I EKLAMPSIJA 1. i to kod bolesnica sa nekom bubrežnom ili hipertenzivnom bolešću . antihipertenzivi.

Klinički – slika nije tipična .embrionalnog porekla . i. trombocitoza.hipertenzija je uzrokovana reninom .fibrom. UZ .↑ t°C (oslobađanje pirogenih supstanci iz tumora) . lipom. eozinofilija .palpabilna tumorska masa . tako da može proći više decenija do nastanka terminalne faze HBI . kosti .v. veoma retko se javlja kod odraslih .makrohematurija (asimptomatska) . abdomen. slabljenje .slabinski bol ..) .tek tada se javljaju simptomi .tok bolesti je spor. urografija. hemangiom.Dg – rendgen.Th – nefrektomija – postoperativno zra čenje i citostatici § NEFROBLASTOM (Wilmsov tumor) . može maligno da alteriše . i. kolike) lečiti klasično – lečiti HBI uobi čajeno TUMORI BUBREGA I BENIGNI TUMORI .tumor epitela proksimanih tubula .. hamartom – veoma su retki II MALIGNI TUMORI – karcinom bubrega (hipernefron) .Metastaze – pluća. urografija.. CT. mozak. angiografija.Th – punkcija ciste ne daje naročite rezultate – lečiti rekurentne infekcije – sprečiti opstrukciju – zabraniti nefrotoksične lekove – komplikacije (hematurija.20% svih tumora kod dece. pluća.malaksalost.Klinički – prvi simptomi dolaze od metastaza na drugim organima (peritoneum. jetra.adenom – najčešće asimptomatski. CT – ↑ SE.Dg – scintigrafija.v.hematurija .prognoza je jako loša čak i posle nefrektomije III METASTAZE – najčešće poti ču od karcinoma pluća .

BOLESTI JETRE I ŽUČNIH PUTEVA .

ciroza jetre 6. akutni virusni hepatitis (AVH) 2. hronični holecistitis 14. akutni holecistitis 13. tumori žučne kesice . hemohromatoza 8. medikamentni hepatitis 3. holelitijaza 12. holangitisi 15. hronični hepatitis 5. infekcije jetre 10.1. bilijarna ciroza 7. hepatička koma – hepatička insuficijencija 9. tumori jetre 11. toksični hepatitis 4.

Izvor infekcije je bolesnik u drugoj ½ inkubacije i 1-2 nedelje od početka bolesti.u 90% bolesnika HB Ag iščeznu u roku od 2-4 meseca i ostaju anti-HBs-At. kao znak preležane infekcije .u subakutnom obliku postoje konfluentne (bridging) nekroze (centro-portne) praćene nodularnom regeneracijom . a višak do fulminantnog . malaksalost . alimentarna). povraćanje. TIPIČNI – IKTERIČNI OBLIK AVH 1. bilo da boluje od akutnog ili hroničnog hepatitisa ili je “zdravi“ vironoša .HBsAg se otkriva u serumu 1-2 meseca posle infekcije ili 2-8 nedelja pre početka bolesti.Klinička oblici I. glatka i mlitava .A i E imaju nagli početak .HAV – sa prvim simptomima bolesti javljaju se anti-HAV-At (IgM) koja se održavaju oko 3 meseca. IgG se javljaju kasnije i održavaju se doživotno (trajan imunitet). Prenosi se isto kao HBV 4. Ciljni Ag je HBcAg . uve ćana. Inkubacija traje 15-50 dana (u proseku oko 30 dana) . Ova At imaju ulogu u neutralizaciji virusa. Postoji bar 5 (čak 12) hepatotropnih virusa – A.Patološki nalaz na jetri u toku AVH – jetra je crvena. D.HBV ima 3 Ag na koja se stvaraju odgovaraju ća At 1.žutica je najupadljiviji znak AVH. mononuklearna infiltracija portnih i periportnih prostora i različit stepen holestaze .skok t°C i katar gornjih disajnih puteva . Virus ulazi u hepatocite → humoralni i celularni imunitet se usmerava ka hepatocitima inficiranim virusom i pokreću njihovu nekrozu. HBeAg – encore (nukleokapsid) 3.kod 10% bolesnika HBV ne išćezne → hronični nosioci virusa . ali ne mora biti obavezna 1. seksualni kontakt. C. Manjak T Ly dovodi do hroničnog hepatitisa.gubitak apetita.smatra se da je normalna aktivnost T Ly odgovorna za “samoograničavanje“ bolesti. HCV (non A – non B = nanB) – akutni ili hronični. HBcAg – core (jezgro) 2. Pojava anti-HBs-At obi čno ukazuje na oporavak od AVH B i razvoj imuniteta. Hroničnog izlučivanja virusa nema 2.Patogeneza . za razliku od anti-HBc-At i anti-HBe-At za koja se smatra da nemaju tu ulogu . HEV – ima slične osobine kao HAV . preikterični stadijum – traje 1-2 nedelje .HBV – inkubacija 30-180 dana (u proseku oko 60-90 dana). E . mu čnina. B. Prenosi se kao HBV 5.predstavlja akutno zapaljenje i nekrozu jetre izazvano virusima. HAV (RNK virus) – bolest prljavih ruku (kontakt. Infekcija može biti akutna ili hronična.AKUTNI VIRUSNI HEPATITIS – AVH . HBV (DNK virus) – izvor infekcije je čovek.karakteristična histološka slika je kombinacija nekroze i regeneracije hepatocita.prenosi se a) horizontalno – transfuzija. HDV (D ili delta) – nekompletan i uvek zahteva prisustvno HBV (superinfekcija ili koinfekcija). injekcije b) vertikalno – sa majke na dete u toku porođaja .u fulminantnom obliku dolazi do masivne nekroze parenhima bez regeneracije . HBsAg – surface (omotač) 3.

subfebrilni.jetra se postepeno vraća na normalu . inverzija sna . nepcu i licu. ikterični stadijum . SUBAKUTNI OBLIK . SUBKLINIČKI OBLIK . u GIT-u. žutilo beonjača .liči na fulminantni.B i C imaju miran početak . dugo traje (3-8 meseci) . kasnije celo telo .sa pojavom žutice nestaju tegobe iz preikteričnog stadijuma (“bolesnici su više žuti nego bolesni“) . Smrt nastupa za nekoliko meseci . pa se snižavaju .“bolest imunih kompleksa“ – atralgije i makulo-papulozna ospa . ANIKTERIČNI OBLIK .uglavnom kod HAV.samo laboratorijski nalazi pokazuju da AVH još traje .u HAV žutica traje 1-2 nedelje.ima preikteri čan stadijum. – Le normalni ili lako sniženi – samo u fulminantno se javlja izrazita leukocitoza sa polinukleozom – SE normalna – 2.Dg – 1.krajem druge nedelje svetlija stolica. Bilirubin je normalan ili neznatno povišen (do 40µmol/l) ⇒ ∅ žutice .bolest je kraća i lakša od ikteričnog oblika IV.jetra se smanjuje iz dana u dan i više je bolna . – transaminaze – SGOT (AST) – SGPT (ALT) .“flapping tremor“ – lepršanje ispruženih šaka maksimalno flektiranih (dorzalno) u zglobu ručja . a u HBV 3-4 nedelje .praćen encefalopatijom i izrazitim padom faktora koagulacije . Dokaz AVH su transaminaze i serološke reakcije III.prolazi asimptomatski. stadijum rekovalescencije . vlažna zemlja) . HOLESTAZNI OBLIK . U toku hepatitisa (nekroza hepatocita) njihov nivo raste i 10x (200 IU/l). umerena hepatomegalija .teboge iz preikteričnog stadijuma se održavaju i pogoršavaju i nakon pojave žutice . dezorjentacija.bol ispod desnog rebarnog luka koji se ne širi (nije kolika) . Uvek je ALT > AST.promene nestaju pre žutice 2. ali prolazi bez žutice. Maksimalni nivo transaminaza je na početku ikteri čnog stadijuma.visoki ikterus praćen svrabom.rano se javljaju znaci encefalopatije – uznemirenost. blage digestivne smetnje . ali je sporiji. bolna.njihova normalna aktivnost u plazmi iznosi 19-21 IU/l.bolesnik nakon ekscitacije pada u komu. Javljaju se krvarenja po koži. čvrsta (ne tvrda) . acidoza i smrt VI.hepati čni fetor – sladunjav zadah iz usta (jetra.jetra je uvećana 1-4cm.žutica prvo na beonja čama. oligurija do anurije.HBV traje 2-3 meseca II.dobro stanje pacijenta V. klonulost. FULMINANTNI OBLIK – najteži oblik .. tamnija mokra ća.splenomegalija (često kod HAV) 3.

fenotiazini – hlorpromazin (holestaza) alergijsko .citostatici – metotreksat.prema vrsti lezija na jetri.tetraciklini (masna infiltracija jetre) . izoniazid.Profilaksa – HAV . azatioprin (nekroza) toksično . Prvo raste konjugovani bilirubin (max dostiže posle max transaminaza). lekovi se mogu podeliti na a) one koji izazivaju parenhimsko oštećenje (lekovi sa toksičnim dejstvom) b) one koji izazivaju holestazu (lekovi sa alergijskim dejstvom) .veoma može podsećati na AVH. biopsija jetre – prisutna masna infiltracija jetre (∅ kod AVH) .kortikosteroidi se nikada ne koriste (jer pogoduju replikaciji virusa) . od koga se razlikuje 1. H2-blokatori . ↓ albumini u serumu (smanjena sinteza u jetri) – 5. diazepam . putem hipersenzitivne reakcije – što se pored hepatitisa manifestuje i drugim alergijskim pojavama (egzantem po koži.anestetici – halotan dejstvo . ↑ t°C.anti-TBC lekovi – rifampicin.– 3.oralni antidijaroici – hlorpropamid . bilirubinemija – raste posle porasta transaminaza. direktno toksi čno dejstvo na hepatocite 2. eozinofilija) . Bilirubin urinu daje boju piva (taman urin).krvarenja i erozije GIT-a – transfuzija. V. sprovodi se higijensko-dijetetski režim .edem mozga kod fulminantnog hepatitisa – 20% manitol. laboratorija – nema porasta Ig – transaminaze su još ve će nego u AVH 2.postoje 2 načina oštećenja jetre lekovima 1.transplantacija jetre kod fulminantnog i subakutnog .paracetamol . alkohol . ↑ IgG u svim AVH. VII) – 6.γ-globulini (anti-HBs-At). ↓ faktori koagulacije (II.izbegavati hepatotoksične lekove. dok je koli čina žučnih boja u stolici mala (bela stolica) – 4.hepatotoksični lekovi .γ-globulini – HBV .hemodijaliza u slučaju akutne bubrežne insuficijencije . krioprecipitati. nalaz HBsAg u serumu . ↑ IgM u akutnoj fazi HAV – 7.izbegavati masnu hranu kod holestaze .ležanje je obavezno (dok traje žutica) .oralni kontraceptivi . 5-ASA . vakcina (HBs-Ag) MEDIKAMENTNI HEPATITIS .Th – nema kauzalne terapije. ↑ serumsko Fe (razaranje Er) – 8. serologija – ELISA i RIA za otkrivanje At.Klinički – hiperbilirubinemija sa holestazom – digestivna smetnje – bol ispod desnog rebarnog luka . lasiks.steroidi – metil-testosteron dejstvo .kod jače anoreksije dati infuziju 10% Glu .

blago uvećana jetra – 3. Pb. mu čnina – nepodnošenje masti.akutni hepatitis (gljive) brzo dovodi do nekroze jetre...Th toksičnog hepatitisa – izdvajanje iz radne sredine – eliminacija otrova – antidot. HBsAg ∅ hronični aktivni hepatitis (ostale etiologije) . hloroform.industrijski otrovi – As.Patogeneza – 1. HBsAg ⊕ hronični aktivni hepatitis (virusne etiologije) – 2. alkohola. B. masti. benzol.trovanja ovim otvorima mogu dati sliku akutnog (fulminantnog) ili hroničnog hepatita .Etiologija – virusna (HBsAg ⊕). C). . slab apetit. salmonelom. mogu ć nalaz HBsAg – 2.encefalopatija . .brzo izbijanje spider-nevusa .alkoholni hepatitis nastaje nakon ekscesa u konzumiranju alkohola kod osoba koje već imaju oštećenu jetru .faktori koji doprinose razbuktavanju procesa su . peritonealn dijaliza HRONIČNI HEPATITIS .. alkohola – metaboli čko poreklo (Wilsonova bolest) .Etiologija – hroni čni virusni hepatitis (nastavak AVH) – autoimuni hepatits (kod LE) – hronični hepatitis usled višegodišnjeg uzimanja droge.neadekvatno lečenje AVH .Klinički – dobar deo je potpuno asimptomatski – nespecifični.. sve dok se ne razvije subikterus.loša ishrana (siromašna belančevinama) . infekcije amebom. zmije.Th – zabraniti alkohol. ugljen-tetra-hlorid. koja traje minimum 6 meseci . rano izlaganje naporu .prirodni otrovi – gljive. U drugom slučaju ima simptome AVH . pauk .ascites . HRONIČNI AKTIVNI HEPATITIS . autoimuna (HBsAg ∅ ) .žutica . Fe.prema histologiji i kliničkoj slici razlikuju se 2 oblika hroničnog hepatitisa 1. ..Klinički – oboljenje može mesecima i godinama prolaziti nezapaženo.često je posledica HAV (A. fizički napor 2.Th – isto kao kod AVH + kortikosteroidi + prekid unošenja leka TOKSIČNI HEPATITIS .rano ustajanje iz kreveta u toku AVH. blagi simptomi – povremen bol pod desnim rebarnim lukom – umor.Klinički – dosta podseća na AVH . biopsija jetre .Dg – 1. kome i smrti . laboratorija – sve je normalno.predstavlja hroničnu upalu oba režnja jetre...bol ispod desnog rebarnog luka . HRONIČNI PERZISTENTNI HEPATITIS .

edem potkolenica. spider nevusi (lice. redukcija vaskularne mreže 4.Th – 1.. kortikosteroidi – 3. hepatotoksi čni lekovi . hroni čni aktivni hepatitis vodi u cirozu .Prognoza – dok hronični perzistentni hepatitis ima uglavnom dobru prognozu. trombocitopenija (splenomegalija) – ↑ bilirubin i transaminaze (5x) – ↑ γ-globulini – ⊕ HBsAg. težina u epigastrijumu amenoreja .jutarnja nadutost.muškarci gube libido.predstavlja krajnji stadijum dugotrajnog upalnog ili toksičnodegenerativnog procesa koji je narušio integritet svih elemenata jetre: 1. subikterus. hemohromatooza. a kod žena nastaje . mogući su i ekstrahepatični simptomi (posledica taloženja imunih kompleksa u tkiva) .mogu se javiti i ascites.nodulski regenerati su mali (nekoliko mm) što jetri daje sitnozrnastu strukturu (površina jetre je sitnozrnasta) .. anti-HBc-At – LE fenomen – 2. Vilsonova bolest.Dg – 1. bujanje veziva → stvaranje nodulusa 3.morfološka klasifikacija ciroza I MIKRONODULSKI OBLIK (septalna ili portna ciroza) – debele trake vezivnog tkiva (septe) koje spajaju portne prostore sa centalnim venama . azatioprin (imuran) CIROZA JETRE .erithema exudativum multiforme .slom funkcije jetre prati PORTNA HIPERTENZIJA i ASCITES .nakon jela povraćaju . uvećana jetra. konfuzija. oboljenja vena jetre (Budd-Chiari).vaskulitis . interferon – 4. redukcija intrahepatičnih žučnih puteva . konstriktivni perikarditis (Pickova ciroza).ne podnose mast. vrat dekolte).Etiologija – virusni hepatitis. mirovanje (1-3 meseca) – dok ne iščeznu znaci upale – 2. nejednake veli čine i rasporeda što daje strukturu grubo čvornovate jetre – posledica je akutni virusni hepatitis (AVH) III MEŠOVIT OBLIK – nastaje istovremenim dejstvom 2 etiološka faktora (AVH i alkoholizam.. hroni čna dekompenzacija srca.pored ovih hepati čnih simptoma. splenomegalija . biopsija jetre .u kasnijem stadijumu javljaju se znaci encefalopatije – poremećaj sna. klonulost. AVH i pothranjenost proteinima) . .ovom tipu pripada alkoholna ciroza (u jetri se nalaze kapljice masti) II MAKRONODULSKI OBLIK (postnekrotička) – regeneracijski noduli su veći. alkohol . “flapping“ tremor. nekroza i degeneracija hepatocita 2. alkoholizam. laboratorija – ↑ SE (nekad u I satu trocifrena) – leukopenija. glikogenoze (tip IV).

↑ LDH (laktat-dehidrogenaza) 4. gastrica sin.. sinusoidna (cirooza.) • varikozno proširenje vena donje ⅓ jednjaka (v. palmarni eritem – tamna mokra ća. nadimanje.prema mestu na kom je stvorena prepreka u cirkulaciji. lienalis) • proširenje vena prednjeg trbušnog zida (oko pupka) (v.. POSTHEPATIČNI – anomalije jetrinih vena. neredovne stolice – tup bol ispod desnog rebarnog luka – slab apetit – iznenadna pojava žutila beonja ča. gastrica sin. sarkoidoza). postsinusoidna (alkoholna i virusna ciroza. PREHEPATIČNI – začepljeno stablo v.) . v. nedovoljna inaktivacija ADH i aldosterona 2. proteina.promene koje dovode do ciroze jetre 1. E. tromboze.) . endokrine promene – muškarci → feminizacija. vitamina (A. pritiskom tumora na v. mesenterica sup.nekompenzovani stadijum – krvarenje – ascites – edemii – encefalopatja – koma . K). ↑ transaminaze. mesenterica sup. akutni alkoholni hepatitis). mesenterica inf. porte ili neke njene grane. suva. ciste pankreasa. žene žene → maskulinizacija 3.Klinička slika ciroze jetre .kompenzovani stadijum – klonulost. faktora koagulacije. hemodinamske promene – nastaju u terminalnom stadijumu ciroze i manifestuju se portnom hipertenzijom (povećanje pritiska u sistemu vene porte koji čine v. bledi nokti – ginekomastija i atrofija testisa kod muškaraca – ascites – jetra je uve ćana. perutava – jezik je crven (karminast) i obložen – spider nevusi na koži trbuha. bleda stolica – prljavo-sme đa koža. lienalis.) • ascites • hemoroidni čvorići (v. temperature – svrab kože. s. ↓ zaliha Fe. razlikuju se tri tipa portne hipertenzije I. et inf.) . HEPATIČNI – presinusoidna (hronični hepatitis. neravna – edemi – splenomegalija – kaput meduze (dilatirani paraumbilikalni k. toraksa – malji časti prsti. Nastaje usled apendicitisa. metaboličke promene – ↓ sinteza albumina.Klinička slika portne hipertenzije • splenomegalija (v. v.. lipida. D.. insuficijencija desnog srca (konstriktivni perikarditis) . porte ili usled policitemije vere II.) III. holecistitisa. toksini. tumori.

Dg – laboratorija – ↑ SE.kompenzovani stadijum – proteinska ishrana – ograni čiti tečnost – zabrana alkohola – dosta odmaranja – povremeno dati antibiotik širokog spektra (kako bi se spre čila pojava bakterija i oslobađanje NH3 i razvoj encefalopatije) – kortikosteroidi . parazita.posledica dugotrajnih smetnji u oticanju žući I PRIMARNA BILIJARNA CIROZA . Nastaje usled urođenih i stečenih mana intrahepatičnih kanala. Zbog pritiska na okolne hepatocite nastaje njihova nekroza. Smatra se da je uzrok autoimuni poremećaj . ↓ serumsko Fe. može i u kombinaciji sa tiazidima – imunosupresivi – ascites se le či korekcijom infuzijama albumina. diureticima BILIJARNA CIROZA . tumora. bujanje veziva sa stvaranjem regenerativnih čvori ća .Klinički – postepen razvoj ikterusa progresivnog toka – žutici obi čno prethodi svrab koji je stalan simptom – koža je mrka. Smatra se da tek posle 5 godina nastupaju promene u jetri koje odgovaraju cirozi .smetnje oticanju žuči su u intrahepatičnim kanalima.patološki proces počinje edemom zida intralobulusnih žučnih puteva i ćelijskim infiltratom.smetnje u oticanju žuči nastaju usled promena na ektrahepatičnim žučnim putevima usled kamena.. plazma ekspanderima. hipoalbuminemija.navedene promene ometaju tok žuči pa se razvija HOLESTAZA. na kapcima.dekompenzovani stadijum – izbegavati slanu hranu – antagonisti aldosterona (spirinolakton). hiperbilirubinemija je intermitentna (↑ u pogoršanju).u kasnoj fazi bolesti javlja se PORTNA HIPERTENZIJA .obično se javlja kod žena između 40-60 godina starosti. traje 5-10 godina i završava se letalno II SEKUNDARNA BILIJARNA CIROZA . dlanovima. nokti bledi – slabo lu čenje žuči → maldigestija → steatoreja . laktovima. ↓ faktori koagulacije. tabanima vide se nataloženi holesterolski estri u obliku ploča – ksantelazme – vrhovi prstiju su malji časti. upale i tumora glave pankreasa .Th . striktura. kasnije dolazi do destrukcije holangiola koje zamenjuje fibrozno tkivo. ↑ transaminaze kod pogoršanja – rendgen – variksi jednjaka (kao perle) – arteriografija – portolijenografija – scintigrafija – raspored izotopa u jetri kao da ju je nagrizao moljac – ultrazvuk – biopsija jetre – paracenteza ascitesa – “leva McBarnijeva tačka“ – nikad se naglo ne ispušta sva tečnost iz ascitesa .

Dg – laboratorija – serumsko Fe je > 25.5 miliona onda se vrši 1x u 2 nedelje – desferal (deferoksamin) – vezuje Fe – insulin . E. ispoljava se tek posle 40-e godine . hemosideroza kod anemija i povećanog unosa Fe .1 μmol//l.– hipovitaminoza A. K – pruritus se smiruje holestraminom – kortikosteroidi – imunosupresivi (imuran) – hirurška terapije sekundarne bilijarne ciroze HEMOHROMATOZA . albumini su dugo normalni. D.u želudačnom soku obolelih nedostaje gastroferin koji vezuje za sebe višak Fe i sprečava njegovu apsorpciju u tankom crevu ⇒ ↑ resorpcija Fe (umesto normalna).. endokrinim žlezdama i miokardu .Th – venepunkcija – 1-2x nedeljno se ispušta po 500ml krvi (200mg Fe). učestale transfuzije. zasićenje sederofilina je 100% – biopsija jetre i pankreasa – nalaz agregata hemosiderina .u hemosiderozi Fe se odlaze u RES (jetra. ↑ alkalna fosfataza (OBAVEZNO). Normalno se apsorbuje 1-2mg Fe dnevno. hemosideroza nastaje usled hemolitičke anemije. At – klini čka slika – dugotrajna holestaza sa pruritusom.Dif Dg – alkoholna ciroza.u organizmu se normalno nalazi oko 5g Fe. ↑ (IgM) globulini.. E. žene. koštana srž) ali istovremeno ne postoje znaci poremećaja ovih organa. pankresu. slezina.nasledno oboljenje. sepse.za razliku od hemohromatoze.Th – dijeta – nadoknada vitamina A. međutim ovde se resorbuje čak 130mg .Klinička slika – mrka pigmentacija kože i sluznica – atrofija testisa → gubitak libida – hepatomegalija – srčana insuficijencija – šećerna bolest . ↑ holesterol (10-20x). Kada su eritrociti < 3. CT . dok kod hemohromatoze vremenom dolazi do poremećaja funkcije organa u kojima se Fe istaložilo I IDIOPATSKA HEMOHROMATOZA – bronzani dijabetes .hemohromatoza je bolest izazvana nagomilavanjem Fe u organizmu zbog njegove pojačane apsorpcije u crevu ili njegovog unošenja u organizam parenteralno (transfuzije) . per os preparata Fe .Komplikacije – rak jetre kod 35% obolelih . a u ovoj bolesti čak 50-60g Fe . K – osteoporoza – krvarenja – laboratorija – hiperbilirubinemija. D. At protiv glatke muskulature žu čnih puteva i antimitohondrijska At su znak autoimune prirode .suvišno Fe se ne može eliminisati prirodnim putem. koži. – bipsija jetre – perkutana transhepati čna holangiografija – ultrazvuk.Dg – laboratorija – alkalna fosfataza. pa se u obliku hemosiderina deponuje u jetru.

kao i ↑ gustina GABA receptora. usled povećane apsorpcije Fe jer je kod alkoholi čara čest defekt folne kiseline . midrijaza. laktuloza) – L-dopa – stišavanje motornih poreme ćaja . ↑ nivo NH3 i amina (merkaptan) u CNS-u.dijetetska – kada osobe nepotrebno dugo uzimaju Fe kao lek ili kada se hrana sprema u gvožđanim posudama . razvoj simptoma se odigrava unutar nekoliko sati. AK širokih lanaca) – neomycin (zato što se slabo resorbuje iz GIT-a) – kroz sondu – laktuloza – izaziva osmotsku dijareju čime se iz creva izbacuju kiseli produkti – korekcija vodeno-elektrolitnog disbalansa – faktori koagulacije . monoton govor.Th – zabrana unošenja proteina – regulacija pražnjenja creva – prekid uzimanja diuretika i sedativa – parenteralna ishrana (Glu. hroničnom toku razvoju kome ispoljava niz neuroloških.ovim merama se nastoji smanjiti unos NH3 (belančevina).dok se u sporom. aritmije i koma . jer se NH3 i merkaptani ne detoksikuju u jetri 3.II STEČENE HEMOHROMATOZE .usled portokavalne anastomoze – zbog pove ćane apsorpcije Fe HEPATIČNA KOMA – hepatička insuficijencija . “flapping“ tremor → grubi tremor.psihički poremećaji prethode nervnim – gubitak interesovanja za sebe i okolinu. u fulminantnom razvoju insuficijencije jetre. gubitak sposobnosti potpisivanja i kopiranja prostih crteža (apraksija). ↑↑ transaminaze. u mozgu ove AK pospešuju sintezu lažnih transmitera (oktopamin) koji blokiraju dejstvo noradrenalina → inhibicija dopamina . pojačanje tonusa muskulature → rigidnost ekstremiteta. ↑↑ NH3 . konfuzija.kasnije nastaju depresija disanja. stalno ponavljanje istih. ↑ koncentracija aromatičnih AK u serumu (fenilalanin. poremećaj vida.Dg – laboratorija – ↑ bilirubin. tirozin) – NH3 povećava propustljivost hemato-encefalne barijere za ove AK 4.alkoholna – kod ciroze. tj. što vodi pojačanoj inhibiciji 2. promene u EEG-u (široki delta talasi nad obe hemisfere) . Ova fulminantna koma se u 75% slučajeva za kratko vreme završava letalno . pa se pojedini simptomi ne mogu uočiti. encefalopatije. ↑ nivo GABA-e u CNS-u. promena raspoloženja (agresivna ličnost postaje tiha i obrnuto). nepovezanih reči. psihičkih i vegetativnih promena (kod dekompenzovane cirooze). bilo akutna (fulminantni AVH ili neko toksi čno oštećenje) bilo hroni čno (ciroza jetre) koja vodi terminalnoj insuficijenciji hepatocita . spor.predstavlja najteži i najnepovoljniji klini čki znak insuficijenccije jetre.eritrocitopoezna – kod anemija usled loše sinteze Hgb (talasemija) – bolest nastaje usled velikog broja transfuzija .uzroci hepatične encefalopatije su u pojačanoj neuralnoj inhibiciji i smanjenoj neuralnoj ekscitaciji 1. Ovim se stanjem može završiti svaka bolest jetre. a sav postojeći eliminisati iz organizma (neomycin.

polimorfonukleoza – ⊕ hemokultura (kada su bakterije u krvi) . putem hepatičke arterije (iz bronhopneumonija) 3. coli u 70% slu čajeva – 2.Komplikacije – rupture i drenaža (u bronh) – opstrukcija portne vene usled flebitisa .Rendgen – izbočenje desne hemidijafragme – scintigrafija – apsces se vidi kao “hladno polje” – punkcija je kontraindikovana .Th – antibiotici – hirurška evakuacija apscesa • INFEKCIJE JETRE U TOKU SEPTIKEMIJA .Etiologija – 1. ameba.najčešće su u pitanju solitarni apscesi. histoplazma) • PARAZITOZE JETRE 1.čovek se zarazi od bolesnog psa koji izlučuje jaja putem pljuvačke (lizanje ruku) ili putem stolice (zaražene divlje jagode…). lues 4. nepoznate patogeneze • GRANULOMSKE INFEKCIJE JETRE 1. putem vene porte (iz ognjišta u GIT-u) 2. Gram.uzročnici mogu u jetri dospeti na 3 načina 1. HIDATIDNA CISTA JETRE – ehinokokus granulosis . spoljašnji luminarni – koji hijalinizuje 2. paraziti – 3. mikoze (aktinomikoza.INFEKCIJE JETRE • APSCES JETRE .Klinički – visoka temperatura – bol u desnom hipohondrijumu – kako se proces širi ka dijafragmi i pleuri bol se širi u desni hemitoraks i desno rame – jetra je uve ćana i jako bolna na dodir – ponekad se javlja i splenomegalija – žutica (ako je apsces posledica holangitisa) .predstavlja lokalizovano gnojno zapaljenje u tkivu jetre . ehinokokus .bakterije – E. dospevaju do jetre gde se razvija cista koja ima 2 sloja 1. a ponekad usled holangitisa mogu nastati i multipli apscesi .pneumonije.apsces se najčešće lokalizuje u desnom režnju . unutrašnji germinativni – iz koga se razvijaju ćerke ciste . TBC jetre 2.Laboratorija – izražena leukocitoza. sarkoidoza jetre 3. endokarditisi . ulaze u krv. EHINOKOKUS JETRE 1.pojava manjih ikterusa (holestaza). bilijarnim putem (usled holangitisa) . Jaja prolaze kroz crevnu sluznicu.

hemijski (nitrozamini) . AMEBNI APSCES JETRE . zahva ćena je kapsula – 4.klinička slika i nalaz veoma mnogo podsećaju na druge apscese .Dg – laboratorija – RUK. porte → portna hipertenzija → ascites – krvarenje iz variksa → krvava ascitna tečnost – širenje tumora → dispnea.Klinički – tup.Dg – serologija (hemaglutinacija. brzo mršavljenje – usled kompresije v.Th – hirurško uklanjanje ciste 2. promene su proširene – 3. ALVEOLARNI EHINOKOKUS – ehinokokus multilokularis . malaksalost. zahva ćena portna vena – 5. imunofluorescencija) – nalaz tečnosti mrke boje pri punkciji . eozinofilija – radiografija.alkohol (nakon ciroze) . Nije dobro ograničena pa ima tendenciju širenja 2.Stepen širenja – 1.aflatoksin (aspergilus flavus) . kasnije oštar bol ispod DRL koji zrači u krsta.cista izaziva nekrozu okolnog parenhima jetre. štucanje – ponekad se razvija opstruktivna žutica (pritisak tumora) . kašalj.Etiologija karcinoma jetre .Th – dihidroemetin – hlorokin – metronidazol TUMORI JETRE BENIGNI TUMORI JETRE o benigni hepatom (adenom) – duža upotreba oralni kontraceptiva o benigni holangiom (tumor žučnih puteva) – genetski faktori o fibrom o hemangiom • MALIGNI TUMORI JETRE o hepatocelularni karcinom (70%) o holangiocelularni karcinom o hepatoholangiocelularni karcinom o sarkom (fibrosarkom) o hemangiosarkom . širenje u okolinu • .dugotrajna upotreba kontraceptiva .infekcija nastaje širenjem putem krvi iz kolona . scintigrafija – punkcija je kontraindikovana (zbog rasejavanja) . desno rame i plećku – gubitak apetita. Često se pojavljuje urtikarija.hemohromatoza .cista daje simptome tek kad dovoljno poraste ⇒ TUP BOL.. Ponekad je moguće napipati cistu .HBV infekcija . promene su lokalne – 2.Patoanatomski – masivni (solitaranI tumor – nodulski oblik .

Dg – klini čka slika – čvrsta. čvorasta jetra osetljiva na pritisak – ↑ bilirubin. Fat. hepatica iz dojke HOLELITIJAZA . CT – biopsija . ↑ SE – scintigrafija → hladne zone – UZ. ↑ tumorski Ag – ↓ albumin.označava prisustvo kamenaca u žučnoj kesi .klinički. opstipacija. porte. uvećana.prognoza je loša • METASTATSKI TUMORI JETRE . posledica su hiperbilirubinemije (hemolitička anemija. Fertile .češće se sreće kod mlađih gojaznih žena – 4F – Forty.Etiologija – poremećaj ravnoteže između ↑ holesterola i ↓ žučnih kiselina – poremećaj odnosa između konjugovanog i nekonjugovanog bilirubina u korist nekonjugovanog – bakterije (E. transaminaze – ↑ nivo α-feto protein.per continuitatem – iz holeciste. trudnoća o pigmentni kamenovi – sastavljeni su od žučnog pigmenta (Ca-bilirubinat). podrigivanje. tup bol u epigastrijumu. bilirubina i Ca-soli (periferija). naročito ujutru. Coli) i paraziti svojim glukuronidazama hidrolizuju konjugovani bilirubin u nekonjugovani – mehaničko oštećenje i upala sluznice (oljušteni epitel postajejezgro kamenca) – taloženje Ca-soli u toku infekcije I opstrukcije – povećanje pH žuči (alkalna žuč) . a. toksi čna hemoliza…) • MEŠANI KAMENOVI – formiraju se iz raspalog epitela sluznice (jezgro). alkalna fosfataza. asimptomatski – kamen se otkriva slučajno 2. holelitijaza proti če u tri oblika 1. bilirubina i Ca-soli . Susreću se nakon upale žučne kese i čine 87% svih kalkuloza • KOMBINOVANI KAMENOVI – jezgro od holesterola. ↑ fibrinogen – leukocitoza. Female. šećerna bolest. metotreksat) . za razliku od holesterolskog su multipli i sitniji.podela kamenova prema hemijskom sastavu • METABOLIČKI KAMENOVI – stvaraju se u aseptičnim uslovima u normalnoj žučnoj kesi o holesterolski kamenovi – favorizujući faktori su gojaznost.20x češći od primarnih . smetnje traju nekoliko dana.. holesterola. pa nastupa potpuna remisija . a periferni delovi od holesterola. nekarakteristične smetnje – neodređen.hematogeno – v.Th – hirurška – parcijalna ili totalna hepatektomija – hemioterapija (fluoruracil. mučnina posle masnog obroka. želuca . glavobolja.

povraćanje koje ne donosi olakšanje.Th – analgetici i spazmolitici. Coli.nekalkulozni holecistitis je redak. Moguća je i opstrukcija holedohusa i razvija se opstruktivna žutica . stafilokok.bol je najjači u epigastrijumu i ispod desnog rebarnog luka. moguća je umerena žutica. urgentan hirurški zahvat . E. klimax . leukocitoza. ateroskleroza. hijatus hernije. akutni apendicitis. mast.Dif Dg – ulkus. ultrazvuk. korekcija vodeno-elektrolitnog disbalansa. napad žučnih kamenaca – bilijarne kolike – nastaje usled pomeranja kamena u vrat žučne kese pri čemu dolazi do opstrukcije duktusa cistikusa.favorizujući faktori – dijabetes.Dg – laboratorija – hiperlipidemija ⇒ holesterolski kamenovi – hiperbilirubinemija ⇒ pigmentni kamenovi – rendgen – nativni snimak abdomena (vide se Ca-kamenovi) ili kontrastni snimci (per os ili i. temperatura. a zatim popušta . strah. bazalna pneumonija desnog pluća. morfin kontraindikovan – nitroglicerin – može pri pojavi tupog bola sprečiti koliku – antibiotici – cefalosporini – hirurška AKUTNI HOLECISTITIS . čokolada). nekad i u prekordijum . Intenzitet bola raste.. CT .preko 90% slučajeva akutnog holecistitisa udružen je sa holelitijazom . Bolesnik se savija i zauzima zgrčen položaj. septikemija . nekada i pojava žutice . trudnoća. Bolovi su izazvani spazmom Odijevog sfinktera i mišića zida holedohusa i holeciste. antibiotici. umerena hiperbilirubinemija. perakutni tok – iznenadna pojava groznice i visoke temperature. povraćanje – 2. ↑ t°C. hemolitička anemija. dostiže max koji traje 1-3h. Napad se javlja nekoliko sati posle uzimanja holagognih supstanci (jaja. bilijarna kolika – praćena je infektivnim sindromom – bilijarna kolika. holecistoholangiografija) – ultrazvuk. flebitis. bolovi ispod desnog rebarnog luka. Uzročnici (salmonela. ređe holedohusa.v.Th – hirurško odstranjivanje žučne kesice – dijete – henodeoksiholna kiselina – spazmolitici 3.Komplikacije – empijem i perforacija holeciste. znojenje. da bi bila savladana prepreka koju je stvorio kamenac.Dg – ↑ SE. među lopatice.Th – spazmolitici – baralgin. bubrežna kolika desnog bubrega .bol prati povraćanje. Bol traje sve dok se kamen ne vrati u žučnu kesu . klebsiela) dospevaju u holecistu putem krvi ili limfe . pa se širi u desno rame. CT . napad angine pektoris.ako opstrukcija izvodnog kanala traje duže od 3 dana nastaće edem sluznice holeciste i hipersekrecija sluzi ⇒ žučna kesica će se proširiti (hidrops) ili usled nakupljanja bakterija doći će do infekcije (empijema).Klinički – 1.

gnojni holangitis – usled piogenih infekcija creva. adenoma.Th – hirurška + zračenje .Dg – laboratorija – ↑ SE.Klinički – bol tipa kolike (nakon grešaka u ishrani) – traje nekoliko minuta pa se smiri i opet pojavi. dijabetes . bolom i žuticom sa periodima remisije . KARCINOM ŽUČNE KESICE . hiperbilirubinemija – rendgen – na nativnom snimku se vidi “porcelanska holecista” (kalcifikovani zid) . a može biti i posledica promena koje je ostavila akutna upala (deformacije holeciste) .nastanku pogoduju staza žuči. a nastaje kod bolesnika sa bilijarnim fistulama između žučnih puteva i organa za varenje 2.često su posledica holelitijaze 1. leče se hirurški b.predstavljaju zapaljenja spoljašnjih žučnih puteva . hiperlipidemija.vrlo rano se širi u susedne organe (duodenum. želudac) stvaraju ći fistule . holecistitis . fibrom b. jetru. benigni – papilom.Th – isto kao i akutni napad (analgetici i spazmolitici. ikterus.Dg se postavlja kasno pa je prognoza loša 3. regurgitacija pankreasnog soka. BENIGNI TUMORI HOLECISTE – uglavnom prolaze asimptomatski a. mršavljenje) – palpacijom se može napipati tumor u predelu holeciste – hepatomegalija – kasnije nastaju edemi i ascites.Th – antibiotici (rifampicin jer se nepromenjen izlu čuje putem žuči) – hirurška terapija (kada je uzrok upale opstrukcija) TUMORI ŽUČNE KESICE 1. papilomi – mogu malign da alterišu. ↑ t°C. urgentan hirurški zahvat) HOLANGITISI .HRONIČNI HOLECISTITIS . negnojni holangitis – usled staze žuči • akutni holangitis – slika šoka i sepse – bol. karcinom . adenomi – leče se hirurški 2. korekcija vodenoelektrolitnog disbalansa.posledica je kalkuloze. TUMORI ŽUČNIH PUTEVA a. leukocitoza.Etiologija – holelitijaza. antibiotici. mentalno konfuzno stanje – pojava žutice • hronični holangitis – smenjivanje perioda sa temperaturom. Smetnje traju obično 3 dana (“trodnevna kriza”) – povra ćanje koje ne donosi olakšanje – temperatura – pojava subikterusa prati bol . žutica (usled pritiska) .Klinički – sli čno hroničnom holecistitisu (bol.

insuficijencija pankreasa – u čestale neformirane stolice – ↑ amilaza i lipaza u serumu . glavnog pankreasnog kanala 3.Th – hirurška – duodenopankreatektomija .. aholična stolica – Rendgen – hipotona duodenografija . Oslobođeni tripsin izaziva nekrozu pankreasa.opstrukcija glavnog pankreasnog kanala uslovljava proširenje pankreasnih kanala u tkivu → prskanje → izliv pankreasnog soka. KARCINOM AMPULSKE REGIJE .posle carcinoma želuca to je najčešći karcinom digestivnog trakta . amilaza i lipaza – taman urin. lokalno dejstvo tumora – pritisak na duodenum (stenoza) – povra ćanje. ostale pojave – portna hipertenzija → ascites – progresivno mršavljenje – bol . hematemeza. alkalna fosfataza. praćene svrabom. opstruktivna žutica – svrab.Klinički – 1. bolom i progresivno mršavljenje 4. retko od sluznice duodenuma koja pokriva Vaterovu papilu . pankreasnog acinusa 4. ampulskog dela holedohusa 2. aholična stolica i taman urin – 2.Dg – ↑ bilirubin. melena – 4.glavni symptom je razvoj opstruktivne žutice (usled opstrukcije toka žuči).može poticati od 1. a njegovim sistemskim dejstvom nastaju venske tromboze (tromboflebitis migrans) – 3.

BOLESTI KRVI. MONOCITOMAKROFAGNOG SISTEMA I SLEZINE .

korpuskularne hemolizne anemije 10. mijelofibroza 20. anemije 3. hronična limfoidna leukemija (HLL) 21. hematologija (1) 2. talasemija 8. trombocitopenije 30. leukemije 16. Hodgkin-ov limfom 22. vaskularni hemoragijski sindromi 27. aplastične anemije 4. hematologija (2) 15. multipli mijelom 24. makroglobulinemija (Waldenstrom) 25. trombocitopatije . ekstrakorpuskularne hemolizne anemije 11. hronična mijeloidna leukemija (HML) 19. hiposideremijska anemija 7. refrakterna anemija 5. hemoragijski sindromi 26. agranulocitoza (akutna I hronična) 13. prava policitemija (rubra vera) 12. megaloblastne anemije 6. akutna mijeloidna leukemija (AML) 17. bolesti slezine 29.1. infektivna mononukleoza 14. koagulopatije 28. non-Hodgkin limfomi 23. hemolizne anemije 9. akutna limfoidna leukemija (ALL) 18.

Potrebna je i folna kiselina (isto za stvaranje DNK) . diferencijacija – usmeravanje u pojedinaćnu ćelijsku lozu 3. Iz raspadnutog Er makrofagi fagocituju Hgb i razgrađuju ga u jetri.HEMATOLOGIJA (1) .hematopoeza – proces sinteze i obnavljanja krvnih ćelija .velika nadmorska visina .organi hematopoeze su • koštana srž – najvećim delom smeštena u pljosnatim kostima (karlica i ki čmeni stub) • timus • limfne žlezde • slezina .Regulacija proizvodnje eritrocita ↓ transport O2 u tkiva ⇒ ↑ proizvodnje eritrocita . a odavde ga jetra konjuguje i izluči u žuč .anemija .glavni faktor koji stimuliše proizvodnju Er je ERITROPOETIN iz bubrega . a onda se raspada u slezini.Er se sintetišu u kostnoj srži posle rođenja pluripotentna matična ćelija ⇒ unipotentna matična ćelija ⇒ proeritroblast ⇒ retikulocit ⇒ eritrocit . a porfirin se pretvori u bilirubin koji se otpusti u krv. Kada nedostaje vit B12 razvijaju se megaloblasti.ERITROCITI .Er u krvotoku obično ostane oko 120 dana. a posle makrociti (dobro transportuju O2 ali su slabe građe pa brzo propadaju).transportuju Hgb koji nosi O2 iz pluća u tkiva .potrebni su i vit B12 (potreban za stvaranje DNK koja je neophodna za difenecijaciju ćelija i njihovo sarzevanje).Hgb deluje kao pufer . Feritin odlazi u koštanu srž (za proizvodnju novih ćelija). proliferacija – ćelijski rast i deoba 2.u hematopoezi se odigravaju tri međusobno zavisna procesa 1.sadrže karboanhidrazu koja ubrzava reakciju između CO2 i H2O (to omogućava da krv primi velike količine CO2 i da ga transportuje kao HCO3-) . maturacija – sazrevanje do funkcionalno aktivnih ćelija .insuficijencija srca .

talasemije. aplasti čna 3.predstavljaju bolesti koje odlikuje ↓ mase Er. ↓ vrednosti Hgb i ↓ Hct bez obzira ne etiologiju . hipohromne anemije – nedostatak Fe c. folata. sferocitoza ii. hemoglobinopatije – poremećaj sinteze globina 2. korpuskularne (nasledne) hemolitičke anemije – faktor hemolize je u Er a. deficit glukozo-6-P-dehidrogenaze ii.anemija predstavlja pad broja eritrocita u krvi 1. akantocitoza b. megaloblastna ANEMIJE 4.Dg anemije se postavlja kada postoje sledeći laboratorijski nalazi ♂ Hgb < 140 g/l Hct < 40% ♀ Hgb < 120 g/l Hct < 37% . deficit piruvat-kinaze . poremećaj enzima Er (enzimopatije) i.patofiziološka podela anemija I ANEMIJE ZBOG NEDOVOLJNOG STVARANJA ERITROCITA 1. poremećaj opne Er (membranopatije) i.anemije nastaju kao posledica poremećaja ravnoteže između veličine stvaranja Er i sinteze Hgb u kostnoj srži i njihovog iščezavanja iz krvi . hipohromna 2.ERITROCIT 120 dana u krvotoku raspadanje u slezini FERITIN PORFIRIN (prelazi se u bilirubin) jetra konjugacija sinteza novih ćelija izlučivanje u žuč koštana srž . purina b. pirimidina. refraktetne anemije II ANEMIJE ZBOG POVEĆANE RAZGRADNJE ERITROCITA 1. nedostatak faktora potrebnih za eritrocitopoezu a. eliptocitoza iii. insuficijencija koštane srži (poremećaj na nivou pluripotentne ćelije) a. megaloblastne anemije – nedostatak vit B12. hemolitička . aplastične anemije b.

fizičke – mehaničke i anemije usled opekotina iii. hladna At 3. ↑ metabolizam .↑ temperatura. nesvestice. miksedem OPŠTA SIMPTOMATOLOGIJA ANEMIJA . . malaksalost. Fe.. hemijsko-toksične ii. lako zamaranje . poremećaj sinteze globina (globinopatije) i. topla At 2. nesanica . lekovi. paroksizmalna noćna hematurija 2. porfirije iv. vrtoglavice. autoimune 1. hronična posthemoragijska anemija – postepen gubitak krvi. slabost. talasemija ii.tahikardija i lupanje srca. promene ukupnog volumena krvi i ↓ oksigenacije krvi . mikroorganizmi – hemolizne anemije u infekcijama III ANEMIJE ZBOG POVEĆANOG GUBITKA KRVI 1. imune i. neimune i. fetalna eritroblastoza ii. normohromna o akutno krvarenje o leukemija. hemijske supstance 4. srčana insuficijencija .poremećaj menstrualnog ciklusa .glavobolje. Za pojavu opštih simptoma važni su uzročni poremećaji koji su doveli do anemije.gubitak apetita. mu čnina i gađenje . plazmocitom o hemoliza o insuficijencija bubrega i jetre o aplastična anemija o hipopituitarizam.umor. izoimune 1..subjektivne manifestacije . ↓ koncentracije. hema • normocitna. hemoglobinopatije iii. virusi.morfološka podela – zasniva se na veličini eritrocita (MCV) i količini Hgb (MCHC) • makrocitna o megaloblastna (perniciozna. akutna posthemoragijska anemija – nagli gubitk krvi 2. poremećaj imunog odgovora b.c. ekstrakorpuskularne (stečene) hemolitičke anemije – faktor hemolize je u plazmi a. nutritivna) anemija o nemegaloblastna (hemolizna) anemija • mikrocitna o hipohromna o poremećaj sinteze globina o poremećaj sinteze porfirina.Klinički – pojava simptoma ne mora biti vezana za stepen anemije. zujanje u ušima.

.uspešno lečenje imunosupresivnom terapijom dokaz je postojanja imunoloških činilaca u nenoj patogenezi .Klinički – brzo zamaranje.Laboratorija – normocitna i normohromna .hronična anemija ili MIJELODISPLAZNI SINDROMI su grupa oboljenja koji nastaju malignom transformacijom na nivou pluripotentne ćelije hematopoeze.Komplikacije – teška krvarenja.laka proteinurija uz ↓ koncentrovanja mokraće . faktori rasta matičnih ćelija. pankreatitis. Težina infekcije i krvarenja zavisi od stepena smanjenja broja Tr i granulocita . – metaboli čki – trudnoća. sepsa. Javljaju se petehije po koži i sluznicama. RA – refrakterna anemija sa manje od 5% blasta 2.bledilo kože i vidljivih sluznica . RARS – RA sa Ringed sideroblastima u koštanoj srži 3. glavobolja.podeljene je u 5 grupa 1..Th – androgeni.lako uvećana jetra i slezina (kod teških oblika) . gubitak apetita i telesne težine. tahikardija.. desni.MCV (srednja vrednost zapremine Er) i MCHC (srednja vrednost mase Hgb u Er) su normalni. ↑ blastima u krvi i koštanoj srži . RAEB-t – Ra sa blasima u transformaciji..predstavlja klinički sindrom različite etiologije praćen pancitopenijom i hipoplazijom koštane srži.Patogeneza – defekt pluripotentne matične ćelije (poremećaj hematopozenog proliferativnog kapaciteta kostne srži) čiji uzrok nije jasan. hepatitis. gljivi čne infekcije . Odgovor matične ćelije na hematopoezne faktore rasta je smanjen ili potpuno odsutan . RAEB – RA sa viškom blasta 4. ekhimoze i krvarenja na sluznicama nosa.trofi čke promene adneksa kože – krhki lomljivi nokti. hloramfenikol (ste čena) – sekundarna – hemijski agensi – lekovi. slabos. tj. imunosupresivi – transplantacija koštane srži REFRAKTERNA ANEMIJA . glukokortikoidi. lupanje srca. Javlja se ↑ Fe u serumu.. neaktivno hematopoezno tkivo . bledilo. jonizujuće zračenje – virusi – Epstein-Barr.stomatitis .sporije zarastanje rana APLASTIČNE ANEMIJE . Osnovni defekt je poremećaj u diferenciranju . a obično se radi o potpunoj insuficijenciji koštane srži . imunološke.Etiologija – primarna – Fankonijeva hipoplasti čna anemija (kongenitalna) – lekovi → citostatici. Punkcijom koštane srži nalazimo masno.. .preosetljivost na lekove i direktno toksično dejstvo leka . kosa bez sjaja koja opada.objektivne manifestacije . retine.. CMML – hronična mijelomonocitna leukemija sa preko 1x10 9/l monocita 5. infekcije. . ↑ t°C.

Tok – zavisi od tipa MDS-a. tako da ćelije postaju uvećane .lupanje srca. povraćanje. kod zračenja. anemije u sindromu malapsorpcije i anemije zbog nedostatka folne kiseline • PERNICIOZNA ANEMIJA . anemija izazvana mikroorganizmima i crevnim parazitima.Laboratorija – u razvijenom stadijumu bolesti zapaža se jako smanjenje broja Er. hemoragijski sindrom (krvarenje po koži. pristutna su antiparijetalna At u serumu .i trombocitopenije.Laboratorija – pancitopenija – makrocitni Er. U CMML postoji hepatomegalija i splenomegalja i limfadenopatija .. gađenje.koštana srž je hipercelularna sa puno megaloblasta (Er) i džinovskih metamijelocita . Lako su ↓ Le i Tr .turgor kože je slab..Klinički – bolest se javlja kod starijih osoba preko 50 god.Dg – na MDS treba misliti kada postoji citopenija i displazne osobine – aspirat koštane srži – hipercelularni . parestezije. ekhimoze..simptomi i znaci su uslovljeni postojanjem anemije. sjajan. Deoba ćelije je usporena. bledo-žuta boja lica (kao slama) . petehije.bolesnici imaju atrofiju želudačne sluznice (i gubitak parijetalnih ćelija) i unutrašnjeg faktora . kože. jezik gladak..u serumu je ↓ vit B12 i ↑ Fe .. atrofičan bez papila – Hunterov glositis . opštom slabošću. loše apsorpcije. malapsopija) i ↑ potreba za vit B12 .predstavljaju anemije koje nastaju zbog ↓ sinteze DNK.↓ je želudačna sekrecija. Tako nastaju infekcije respiratornih puteva. ↓ Tr . .u megaloblastne anemije se ubrajaju perniciozna anemije zbog gastrektomije. zamaranjem . Tok može da bude postepen i da se Dg postavi slučajno . ↑ serumskog Fe i velikim % blasta u koštanoj srži nepoznate etiologije. Može nastati kao primarno ili sekundarno oboljenje posle primene citostatskih lekova.Etiopatogeneza – to je maligno oboljenje koštane srži sa leuko. razvija se postepeno i sporo napreduje . nesrazmerno sa ↓ Hgb.muka. nadimanje .depresivne promene.nastaje zbog nedostatka vit B12 u organizmu zbog odsustva intrisinc faktora u želudačnom soku koji je neophodan za resorpciju vit B12 .u manjeg broja pacijenata uvećana je slezina. granulocito.i trombocitopenijom.Th – konzervativna sa transfuzijama Er i Tr – antibiotici – citostatici MEGALOBLASTNE ANEMIJE . ↓ retikulociti.) . ↓ granulociti.Etiologija – genetski uslovljena – autoimuni gastritis . a verovatno su posledica poremećene sinteze DNK . naslednih promena (autoimuni gastritis. primene hemijskih supstanci. poremećaj pamćenja. najteža komplikacija je prelazak u akutnu leukemiju .deficit vit B 12 nastaje zbog deficita u ishrani. poremećaj dubokog senzibiliteta → promene na nervnom sistemu se odvijaju pretežno u zadnjim rogovima ki čmene moždine.počinje malaksalošću. češće kod ♂. a razvoj citoplazme se normalno odvija. otežan hod.Klinički – bolest je podmukla. urinarnog trakta.

2-3% tkiva) . 20% jetra (feritin).Klinički – kod većine pacijenata tegobe počinju da se javljaju pri naporu zbog povećane potrebe za O2.Laboratorija – periferna krv – mikrocitoza i hiperhromija Er – serum – ↓ Hgb. ↓ Er – koštana srž – hiperplazija i ↑ broj Er . hidroksikobalamin) HIPOSIDEREMIJSKA ANEMIJA . slabost. seda. gde su sintetisani lanci Hgb normalne strukture ali se stvaraju u neadekvatnoj količini. Dele se prema tome koji je lanac globina stvoren u manjku 1. megaloblasta i džinovskih metamijelocita – ⊕ Šilingov test apsorpcije vit B12 – vit B 12 se obeležava radioaktivnim kobaltom i prati se njegovo ( ↓ ) izlučivanje mokraćom . feroglukonat) ili parenteralno (Fedex) .↓ rezerve Fe u serumu. lupanje srca.promene na jeziku. bez sjaja . ↓ Hct. razdražljivost. hernija. ↓ Fe. dojenje .neuralgija ekstremiteta . β -talasemija • minor – lakši oblik • maior – teži oblik – mediteranska (Cooleyeva) anemija . 5-6% u mioglobinu..Th – preparati Fe oralno (ferosulfat. glavobolja . Tegobe su uslovljene hipoksijom tkiva i to su . – ↑ potrebe organizma za Fe – pubertet. zamaranje. mikrocitna (rezerve Fe – 60% u Er. još nema anemije • period deficita sa anemijom – Fe u koštanoj srži nedovoljno za sintezu Hgb .otežano disanje. variksi jednjaka.Th – vit B12 parenteralno – preparati Fe (cijanokobalamin. te je često znak nekog hroni čnog ili malignog oboljenja TALASEMIJA . operacije – ↑ gubitak Fe iz organizma – krvarenja. u tkivima. heilitis angularis .nokti krti. kosa krta.kod dijagnostikovanja ove anemije važno je otkriti etiološki faktor jer je ona pretežno sekundarna.Dg – anamneza i objektivni pregled – razmaz periferne krvi – veliki broj eritroblasta.bleda koža i vidljive sluznice.. ulkus. lomljivi.predstavlja naslednu bolest u kojoj je poremećena sinteza jedne ili više subjedinica Hgb.deficit Fe u organizmu prolazi kroz 3 faze • prelatentni period – pražnjenje rezervi Fe.ahlorhidrija. kamen u bubregu..predstavlja najčešću grupu anemija i nastaje zbog deficita Fe u organizmu. trudno ća. α-talasemija – delecija α-globulinskog gena 2. nema još uvek biohemijskih i hematoloških promena • latentni period .Etipatogeneza – nedovoljan unos Fe hranom – loša apsorpcija Fe u organima za varenje – celijačna bolest. gastritis . sedefast sjaj sklera .disfagija. karcinom.

hemolizna anemija je uvek praćena ↑ koncentracijom bilirubina i pojavom ikterusa.urođene anemije koje su posledica štetnog dejstva intrakorpuskularnog faktora A. promene na kostima . ispupčenja kostiju lobanje (zbog hiperplazije koštane srži).. Er su skra ćenog životnog veka i do 6x .Klinički – simptomi su posledica anemije.nastaju zbog ↑ destrukcije Er u cirkulaciji. hemolize i prekomernog deponovanja Fe.maior talasemija – sreće se kod naroda naseljenih oko Sredozemnog mora. bolovi. nasledna sferocitoza . simptomi anemije. eritroblasti u krvi – u serumu ↑ Fe i ↑ bilirubin . groznica. transplantacija kostne srži HEMOLIZNE ANEMIJE . kukrocita. ekstrakorpuskularnih anemija – groznica. a povećana je i koncentracija urobilinogena i sterkobilinogena.. Produkcija α-lanaca premašuje produkcije β -lanaca koji se nakupljaju u višku i precipitiraju u prekursorima Er.) .. U žuči postoji predispozicija za holelitijazu . šok. ikterus. anemija.Laboratorija – skraćenje veka Er – hiiperbilirubinemija – ↑ žučnih boja u urinu i stolici – hemoglobinemija.minor talasemija – većina bolesnika nema tegobe.Patogeneza – zamena peptidnog β (ređe α) lanca u globinu γ lancem kao posledica genetskog poremećaja dovodi do talasemije . ikterus.odlikuje se ↑ brojem sferocita.Dg – leptociti. njih 20% ima splenomegaliju. hemoglobinurija – retikulocitoza. MEMBRANOPATIJE – poremećaj građe opne Er 1. porebni oblici Er – ↑ granulocitne i trombocitne loze KORPUSKULARNE HEMOLIZNE ANEMIJE .Th – u težim oblicima se daju transfuzije da poprave hipoksiju tkiva – desferioksamin – invuzije (za odstranjivanje viška Fe) – splenektomija. Postoji kompenzatorna hiperplazija u koštanoj srži – ikterus – ↑ t°C. hroni čni oblik – uglavnom nasledni. u toku napora i toku hemolizne krize (bolovi trbuha.Laboratorija – hipohromna mikrocitna anemija . Er koji zbog poremećene strukture membrane pokazuju sniženu osmotsku rezistenciju i pojačanu razgradnju u slezini . eritroblastoza. Karakteriše se prisustvom “leptocita“ (tanki Er). target cells. hipohromni Er. zaostajanje u rastu. splenomegalija. hepatosplenomegalija. tj. ulceracije na potkolenicama.kompenzatorni odgovor organizma na hemolizu je ↑ eritropoeza koja se ogleda u hiperplaziji koštane srži (crvene loze) i otpuštanju povećanog broja retikulocita A. Lečenje nije potrebno . “target cells“ . Ovi precipitati Hgb menjaju propusnost opne Er i liziraju ga.autozomno-dominantni poremećaj hromozoma 11 i 16 . bubrežna insuficijencija B. akutni oblik – kod stečenih.

bez simptoma je. talasemije 4. naročito Er . otkriva se slučajno u razmazu krvi. ENZIMOPATIJE – poremećaj enzimskih sistema u Er 1.Th – kod težih anemija – transfuzija opranih Er – deficit Fe preparatima Fe – a u slučaju tromboze (v.. porfirije .Dg – ↑ broj retikulocita.stečena bolest matičnih ćelija hematopoeze koja se karakteriše stvaranjem krvnih ćelija preostljivih na komplement kada stradaju sve ćelije. hemoglobinopatije .Klinički – počinje slikom hronične hemolizne anemije. Kada Er stignu u slezinu. nalaz sferocita razmazu periferne krvi – volumen sferocita je obično manji i govori u prilog mikrocitozi 2. tahikardija) i na hemolizu ukazuje žutica i splenomegalija (zbog zadržavanja Er u slezini umnožavaju se makrofagne ćelije slezine) . a javlja se i noćna hemoglobinurija. U razmazu periferne krvi Er su kobasi častog izgleda . To se postiže ↑ glikolizom u Er. što skraćuje njegov vek 2. vrtoglavica. a ispoljava se tamnom do crvenom jutarnjom mokra ćom (zbog velike količine Hgb) . hemolizna anemija zbog deficita glukozo-6-P-dehidrogenaze . smanjuje se glikoliza pa se smanjuje rad pumpe.Klinički – na znake anemije (bledilo.deficit enzima potrebnog za heksozo-monofosfatni put (↑ stvaranje metHgb).stanje koje karakteriše Er sa nepravilnim produžecima koji im daju mamuzast izgled u razmazima periferne krvi .ovde postoji deficit lanaca spektrina što u opni Er dovodi do ↑ propustljivosti za jon Na+.urođeni poremećaj opne er koji dovodi do pojave elipsoidnih oblika. hemolizna anemije zbog deficita piruvat-kinaze . paroksizmalna noćna hemoglobinurija . malaksalost. obično sa sferocitozom B. Kod tih pacijenata se viđa kao i u nekim bolestima jetre (ciroza) i bubrega 3. hereditarna eliptocitoza . Na i H2O ulaze u Er i oni dobijaju loptasti (sferni) izgled . zujanje u učima.to je urođeni nedostatak β -lipoproteina. Zato je ↑ potreba za aktivnošću pumpe za Na+.vezane su za poremećaj aminokiselinske strukture Hgb. To su • drepanocitoza • nestabilni hemoglobin • hemoglobin sa patološkim afinitetom za O2 • methemoglobinemija 3.Dg – postojanje Er osetljivih na komplement . Denaturacija Hgb i taloženje Heinzovih telašaca smanjuju savitljivost Er što izaziva hemolizu C. hepatis) antikoagulansi – transplantacija koštane srži 2. HEMOGLOBINOPATIJE – poremećaj sinteze globina 1.deficit enzima potrebnih za Embden-Meyerhofov put (glikoliza). što uzrokuje nedovoljno stvaranje energije u Er i nedovoljno obnavljanje ATP-a. hereditarna akantocitoza .

a konjuktive crvene – pruritus. zagasito rumena boja lica – vidljive sluzokože su lividne.Klinički – anemija. pa se na njih stvaraju At koja dovode do razgradnje Er.Komplikacije – izražena viskoznost krvi zbog ↑ mase Er. praćena usporenom cirkulacijom. izoimune hemolizne anemije a) izoimuna bolest novorođenčeta . naročito kroz manje krvne sudove . normocitni – bazofilija. zujanje u ušima. ikterus.nepoznatog je porekla. IMUNE HEMOLIZNE ANEMIJE 1. hipotonijom novorođenčeta i gubitkom refleksa sisanja . trombocitoza . NEIMUNE HEMOLIZNE ANEMIJE PRAVA POLICITEMIJA (rubra vera) .postoje oblici sa – 1.odlikuje se prisustvom auto-At u krvnoj plazmi bolesnika na sopstvene Er.EKSTRAKORPUSKULARNE HEMOLIZNE ANEMIJE . malaksalost. lekovi) menjaju Ag-strukturu opne Er protiv koje sopstveni sistem stvara At ili je reč o grešci u samom imunom sistemu . žutica i promena boje urina zbog hemoglobinurije .velika razgradnja Er u periferiji dovodi do ekstramedularne hematopoeze. visokim Hct.Th i profilaksa – zaštita od primarne imunizacije Rh.Th – veće doze kortikosteroida (1-2 mg/kgTT/dan). To je klonska proliferacija svih loza hematopoeze sa dominantnim uvećanjem mase Er . Moguć je i DIK (II tip preosetljivosti – citotoksični) 2. anurijom i akutnom bubrežnom insuficijencijom.Dg – ↑ broj Er. praćena hemoglobinurijom. ↑ koncentracijom Hgb.Klinički – glavobolje. splenomegalija (često) . sa prelaskom velikog broja eritroblasta u periferiju . Moguće je da neki činioci (virusi. tromboze.Klinički – hepato. splenomegalijom.karakteriše se lividno-crvenom bojom lica i vidljivih sluzokoža. znatnim povećanjem broja Er. ↑ alkalna fosfataza – ↑ Le. lako zamaranje. naročito u jetri. naročito trombocita . ↑ broj granulocita.javlja se u fetalnom ili porođajnom periodu i uslovljena je nepodudarnošću krvnih grupa majke i ploda . transfuzija veće doze opranih Er – splenektomija – kod bolesnika koji ne reaguju na pomenutu terapiju B. slabost. autoimune hemolizne anemije . hepatosplenomegalija – encefalopatija i hydrops fetusa (velika koncentracija albumina vodi u anasarku) – kernikterus – ispoljava se pospanošću. hladnim At 2. Oslobađa se velika količina Hgb.i splenomegalija – bledilo. epistakse. ↑ Hgb – Er su normohromni.stečene anemije koje su posledica dejstva ekstrakorpuskularnih faktora A.porodilje sprovodi se davanjem antiRh(D)-At u toku prvih 72h od rađanja Rh+ (D) deteta b) posttransfuzijska reakcija (ABO) – uneti Er sadrže Ag koje organizam primaoca nema. toplim At .

resekcija želuca ↓ folati . ↓ Hct.Fe preparati mikrocitna (MCV smanjen) . a kasnije 500ml na 2-3 meseca – radioaktivni fosfor.transplantacija primarne Fancony Rö.latentni period deficita anemijom OPŠTI .antiparijetalna At . virusi hemijski agensi makrocitna (MCV povećan) normohromna (MCHC normalan) perniciozna megaloblastna ↓ B12 .↓ Hgb.Th – hemoterapijska mijelosupresija – venepunkcija – u početku samo 500-2000ml krvi nedeljno.↓ unos .faktori rasta mati čnih ćelija .transplantacija pojkilocitoza (razli čiti oblici Er) ekstrakorpuskularna (zavisno od uzroka – ↑ broj trombocita ⇒ krvarenja i tromboze (venske tromboze sa embolijama i tromboflebitisi) . može da traje i do 15 godina .ANEMIJA normocitna (MCV normalan) ↑ Fe u serumu normohromna (MCHC normalan) etiopatogeneza klinička slika laboratorija morfologja terapija aplastična + infektivni OPŠTI + krvarenja .u serumu ↓ B12 i ↑ Fe .membranopatije .autoimuni gastritis .prelatentni .izoimune .neimune OPŠTI + ikterus + splenomegalij a . ↓ Fe.enzimopatije .imunosupresivi .↓ Er nesrazmerno sa ↓ Hgb .lako ↓ Le i Tr .vitamin B12 parenteralno . Rö zračenje hemolitička korpuskularne .imune .autoimune .kortikosteroidi .androgeni .Tok – bolest je hroničnog toka. ↓ Er .↓ Er .u serumu ↑ Fe i ↑ ukupnog i direktnog bilirubina .perniciozna .↑ potrebe OPŠTI + žuto lice kao slama + Hunter glositis + neurološki .globinopatije ekstrakorpuskularne .punktat kostne srži hiperplazija sa ↑ Er korpuskularna . citotoksi čni sekundarne trudnoća.preparati Fe hipohromni (MCHC smanjen) sideropenijska sa ↓ unos Fe ↑ potrebe Fe ↑ gubitak Fe malapsorpcija .malapsorpcija .

aerogeno.Th – uklanjanje uzročnika (lekovi.Klinički – oboljenje može pokazati vrlo širok spektar simptoma . creva. mogu se javiti nervne komplikacije.) – antibiotici – transfuzija neutrofila u teškim slučajevima .AGRANULOCITOZA (akutna i hronična) 1. nepoznatog uzroka.Dg – ↑ Le.predstavlja sindrom izazvan niskim vrednostima neutrofila (manj d 0.Th – antibiotici + antimikotici INFEKTIVNA MONONUKLEOZA . antibiotici. kao i transfuzijom krvi . malaksalost. grebanje u grlu sa hiperemijom sluznice .kod teškog oblika.na koži se može pojaviti raš. AKUTNA AGRANULOCITOZA .Klinički – bolest počinje naglo – ↑ t°C.prouzrokovana je Epstein-Barr-ovim virusom koji pripada grupi herpes virusa .širi se kapljično. fenotiazini. obično benigna i češće se javlja kod mlađih (15-25 god) . cervikalna adenopatija. generalizovano uvećanje limfnih žlezda i krvarenje . sepse i smrti .karakteriše se teškom opštom infekcijom zbog iščezavanja granulocita u krvi .akutnog je toka.Etiologija – najveći broj agranulocitoza nastaje zbog preosetljivosti izazvane nekim lekovima (analgetici. prljavo-sive skvame u grlu. antitireoidni lekovi. HRONIČNA (idiopatska) AGRANULOCITOZA .5x10 9/l) . karakteriše se čestim infekcijama zbog niskog broja granulocita u krvi .Dg – anamneza – ↓ broj granulocita u krvi – odsustvo mijelocita i metamijelocita u kostnoj srži . grozničavosti . bubrega.simptomi obi čno traju oko 2 nedelje 2. hemijski agensi.Klinički – infekcije razli čitih organa ili sistema praćene visokom t°C .bolest obično traje dve nedelje. nekad i slabijij ikterus . na krajnicima i nepčanim lukovima javlja se angina sa prljavo-smeđim naslagama – otežano gutanje i govor zbog pratećeg edema – limfni čvorovi vrata su otečeni – opšte stanje je vrlo teško – može doći do zapaljenja pluća. ↑ Ly.prodromalni stadijum od nekoliko dana ide pod slikom malaksalosti.. antihistaminici. oporavak u tre ćoj nedelji . glavobolje..u punom zamahu javljaju se ↑ t°C. ↑ monocita i nalaz atipičnih limfocita (virocita) uz ⊕ Paul-Bunell-Davidsonovu reakciju ..bolest hroničnog toka. zamora..) .Laboratorija – ↓ broja granulocita (200-300/mm3) – u kostnoj srži se ne nalaze ćelije granulocitne loze – ↑ SE i fibrinogen .splenomegalija je češća od hepatomegalije .

slabije fagocituju. zatim taj fagocitovani materijal predaju limfocitima koji potom stvaraju At 5. helper T-Ly – aktiviraju makrofage. eozinofili (2-3%) – imaju sposobnost hemotakse.stvaraju se delom u kostnoj srži (granulociti. Ovi nenormalni ćelijski elementi se pojavljuju i u cirkulišućoj krvi . NK. jetri. Ly čvorovima i intersticijumu. monociti i deo Ly). supresorni T-Ly – sprečavaju Ly da prejako reaguju 6. limfociti (20-40%) – B-Ly stvaraju humoralni imunitet (produkuju At – Ig)..belu krvnu lozu čine 1. citotoksični T-Ly – direktno ubijaju mikroorganizme b. neutrofili (55-60%) – II linija odbrane – vrše fagocitozu agenasa i njihovu razgradnju (pomoću lizozoma) u krvotoku. a delom u limfati čnom tkivu (Ly i plazma ćelije) . dok T-Ly stvaraju celularni imunitet a. tj. T-Ly c. Kod zapaljenja.oni učestvuju u odbrani organizma a) uništavanjem agensa fagocitozom i b) stvaranjem At i senzibilisanih Ly . antipiretici – glukokortikosteroidi 10-15 mg u izraženijim oblicima HEMATOLOGIJA (2) . bazofili (0-1%) – otpuštaju heparin (sprečava grušanje krvi). oni odmah dospevaju na mesto procesa da unište mikroorganizme 2. monociti (6-8%) – I linija odbrane – tek kada dospeju u tkiva počnu da bubre pa postaju makrofagi (II linija odbrane) koji vrše fagocitozu. B-Ly. slezini.LEUKOCITI . mezenhimu organa.predstavljaju maligna oboljenja hematopoeznog tkiva koja se karakterišu prekidom sazrevanja pojedinih vrsta ćelija i njihovim nagomilavanjem u kostnoj srži. puno ih je kod infekcija parazitima.granulociti nakon otpuštanja iz kostne srži žive 4-8h u krvi i još 4-5 dana u tkivu LEUKEMIJE . imaju ulogu u alergijama (IgE se vezuje za bazofile) 4.Dif Dg – oboljenja uzrokovana citomegalovirusom – difterične naslage (difterija) – akutna leukemija . plazmociti . u alergijskim reakcijama inaktiviraju heparin i histamin otpuštene iz bazofila i mastocita 3.Komplikacije – prolazna hemolitička anemija (zbog lake depresije autoimunih promena) – miokarditis – ruptura slezine (retko) – ošte ćenje CNS-a .Th – simptomatska – ispiranje guše – analgetici. ubrzavaju odstranjivanje masti iz krvotoka.

u pitanju je metaplazija lokalnih retikulo-histiocitnih elemenata 2. koža) – 3.pojavi leukemije mogu doprineti neka urođena ili stečena stanja imunodeficijencije. analogno emisiji normalnih zrelih krvnih ćelija .sa klini čkog aspekta. plazmocitna. sistemski poremećaji .predstavlja malignu klonalnu bolest hematopoeznog tkiva .. svaki oblik leukemije može se javiti u akutnom i hroni čnom obliku AKUTNA MIJELOIDNA LEUKEMIJA .Patogeneza – u akutnoj leukemiji postoji infektivna hematopoeza koja naročito pogađa unipotentnu (matičnu) ćeliju uz prisustvo smanjene ili abnormalne količine mijelocitopoetskih regulatora .. . Najčešće su mijeloidna leukemija (umnožavanje granulocita ili prethodnika).smatra se da leukemijske ćelije duže žive od normalnih zbog poremećaja mijelocitopoeze. temperature • anemija – u razvijenoj slici bolesti zapaža se izraženo bledilo.. neka hemijska jedinjenja (derivati benzena. progresivnom infiltracijom i zamenom normalnih ćelija koštane srži patološkim ćelijama (blastima) . leukemijske ćelije se brzo ubacuju u krv čim se stvore u kostnoj srži. . Neprekidnim deljenjem i razmnožavanjem ovog klona nagomilava se masa leukemijskih ćelija koje potiskuju normalno hematopoezno tkivo . malaksalost i gubitak telesne težine u ½ bolesnika .etiologija leukemija je nepoznata. genetska predispozicija.. citostatici.Etiologija – smatra se da u pojavi bolesti igraju ulogu unutrašnji (nasledni) činioci i spoljašnji činioci.karakteriše se proliferacijom malignog klona mijeloidne loze.Klinička slika – 1.. simptomi i znaci koji nastaju usled infiltracije tkiva i organa (testisi.zloćudni preobražaj nastaje u jednoj od matičnih hematopoeznih ćelija.) . hloramfenikol. monocitna leukemija.početak bolesti može biti vrlo raznolik – od slabo izraženih pojava slabosti. najverotvatniji uzročnici su jonizujuća zračenja. malaksalosti i bledila do naglih krvarenja. bolova u kostima..spoljni faktori su jonizujuće zračenje. genetska ili rasna konstitucija.pretpostavlja se da postoji odsustvo regulatora u toku razmnožavanja unipotentne ćelije . znaci insuficijencije kostne srži (zbog nagomilavanja leukemijskih ćelija) – 2.postoji virusna teorija po kojoj se virus inkorporiše u genom krvnih ćelija koje pod određenim dejstvom spoljašnjih i unutrašnjih činilaca dovode do aktiviranja virusa i stvaranja patoloških ćelija . anemije i krvarenja . te je njihovo brojno povećanje više posledica nagomilavanja nego proliferacije . genetska predispozicija. eritroleukemija .supstrat leukemijskog procesa može da predstavlja bilo koji ćelijski element hematopoeznog tkiva.1. Spoljašnji faktori izazivaju promene u genomu neke od hematopoeznih ćelija što vodi ka malignom preobražaju te ćelije (onkogeni) . virusi.da bi se ispoljili simptomi potrebno je 1012 ćelija .u toku bolesti povećava se broj malignih Le. a opada broj Er i Tr što dovodi do infekcija. Ako imuni sistem ne uništi ovu ćeliju nastaje matična ćelija leukemijskog klona. limfoidna leukemija (umnožavanje Ly i prethodnika).

bolovi u trbuhu.posle remisije nastaje relaps bolesti – obično u toku 2 godine. kranijalnih nerava i povraćanjem .predstavlja malignu bolest koja nastaje klonskom proliferacijom i nagomilavanjem limfoblasta.metabolički poremećaji – hiperurikemija.Dg – pregled periferne krvi i kostne srži – uniformnost patoloških blast ćelija među kojima se normalne ćelije kostne srži teško pronalaze – broj Le je povišen izme đu 10 i 50 000/mm3 (može i do 100 000) – u leukocitarnoj formuli dominiraju patološki blasti – broj Tr je nizak. zapaža se kod manjeg broja bolesnika i praćena je jakom glavoboljom. faza konsolidacije2.Th konsolidacije – najbolji rezultat posle 2-3 ciklusa konsolidacione terapije remisija traje oko 10-28 meseci (10-30% bolesnika preživi 5 godina) . DIK. hipo. koja se opisuje kao meningealna leukemija. Kada se postigne remisija. anemija . ispod 50 000/mm3 – faktori koagulacije su sniženi (što doprinosi krvarenju) – povećanje mokraćne kiseline ⇒ akutna bubrežna insuficijencija (naročito se povećava posle hemioterapije) . Tada je bolest manje osetljiva na terapiju. Leukemijski klon može da ispolji osobine B i T limfoidnih ćelija . metaboli čkih i nutricionih poremećaja .daje se kombinacija 2 ili više citostatika koji deluju u različitim fazama ćelijskog ciklusa. Umereno su uvećani limfni čvorovi. prognoza je loša) .nutritivni poremećaji – gubitak telesne težine . slezina.Th indukciona – citozinrabinozid + daunorubicin ⇒ postiže se remisija u 60% (ako se ovim ne postigne remisija. a preživljavanje je 3-6 meseci . ređe jetra • česte su infekcije respiratornog i urinarnog trakta .Th – 4 faze – indukciona . desnima.hematološki poremećaji – granulocitopenija praćena infekcijama. nastavlja se sa terapijom održavanja (merkaptopurin) .Komplikacije – posledica su hematoloških.javlja se pretežno u prve tri decenije života • . sve do postizanja remisije (odsustvo blasta u krvi i manje od 5% u kostnoj srži).ili hiperkalcemija i hepati čka insuficijencija . bol u kostima. vidljivim sluznicama.Podela nelimfoidnih leukemija – M0 – nediferencirana – M1 – mijeloblastna bez sazrevanja – M2 – mijeloblastna sa znacima sazrevanja – M3 – promijelocitna – M4 – mijelomonocitna – M5 – monocitna ili monoblastna – M6 – eritroleukemija – M7 – megakarioblastna 1 . infiltrativnih. trombocitopenijom sa krvarenjem. intenzifikacije3 i faza održavanja4 . nosu su česta. poremećajem vida.trombocitopenija – krvarenja u koži. Pojava glavobolja.transplantacija kostne srži – posle postizanja remisije AKUTNA LIMFOIDNA LEUKEMIJA .infiltracija meningea.

skoro svi imaju splenomegaliju pri postavljanju dijagnoze.profilaksa CNS leukemije – metotreksat intratekalno i zračenje CNS-a – konsolidaciona – posle uspostavljanja remisije 6-tioguanin. gubitak telesne težine. U 90% pacijenata postoji hromozomska anomalija – “filadelfija hromozom“ – translokacija dugog kraka 22 na hromozom 9 – trizomija hromozoma 21 – Daunov sindrom .Dg – nalaz u perifernoj krvi – anemija. opšta slabost. granulocitopenija i trombocitopenija – slabost i malaksalost (zbog anemije) – bolovi u kostima.sazrevanje leukemijskih ćelija prestaje na nivou limfoblasta .leukemija CNS – infekcije kože. merkaptopurin. sniženi ili normalni – kostna srž – hipercelularnost (uglavnom limfoblasti) . noćno znojenje. udruženo sa visokom proporcijom ćelija tipa limfoblasta . trombocitopenija – Le – mogu biti povišeni.Prognoza – u dece između 3 i 10 godina u 50% se postiže izlečenje hemioterapijom i transplantacijom – kod odraslih se postiže remisija koje traju 18 meseci kod 80% .izazvana je širenjem klona i subklonova malignih ćelija koji akumuliraju nove mutacije dovodeći do akutne ili subakutne (ubrzane) faze oboljenja . hematomi.Th – indukciona – za postizanje remisije (u 75-85% u toku 4 nedelje) vincristin +prednison + adriblastin + α-asparginoza .počinje postepeno.Dg – izražena leukocitoza (preko 500 000/mm3) sa predominacijom elemenata granulocitne loze u svim fazama sazrevanja. visok nukleo-citoplazmatski odnos – L2 – blast krupniji – L3 – vakuolizovani blasti. bazofilna citoplazma . faza akutizacije – blastna transformacija . Mijelociti i metamijelociti su nesrazmerno zastupljeni. postoje anemija. hroni čna faza – traje oko 3-4 godine 2. Ponekad hepatomegalija . orofaringsa. deksorubicin. metotreksat 2-3 godine . zamor.Klinički – češća je u muškaraca. bol pod levim rebarnim lukom. bazofilija je upadljiva – u kostnoj srži izražena granulocitoza .Klinički – početak bolesti je nagao.retke su anemije. petehije (zbog trombocitopenije) – 80% bolesnika ima uvećanu slezinu. srednje životne dobi . u 80%.20% je asimptomatsko pri postavljanju dijagnoze . pluća – krvarenja. faza pogoršanja – traje 3-4 meseca 3. jetru i limfne čvorove .bolest se odvija u 3 faze 1. ciklofosfamid – th održavanja – 6-merkaptopurin.ćelijske promene su slične onim u akutnoj mijeloidnoj leukemiji i sastoje se u tome što postoji povećan broj Le.zglobovima kod dece zbog osteoliznih promena. trombocitopenija i infekcije . metotreksat.. Limfni čvorovi su neznatno uvećani ili normalne veličine .Etiologija – nepoznata. granulocitopenija.transplantacija kostne srži posle postizanja remisije HRONIČNA MIJELOIDNA LEUKEMIJA .Podela – L1 – blast mali.

predstavlja hroni čno mijeloproliferativno oboljenje kostne srži koje se karakteriše progresivnom fibrozom kostne srži (stimuliše se umnožavanje fibrocita od strane malignih ćelija hematopoeze) sa ekstramedularnom hematopoezom .. koja je loš prognostički znak MIJELOFIBROZA .Etiologija – hemijski agensi. može i do 20 godina. jetri.Dg – u perifernoj krvi prisutni su mijelociti i eritroblasti. anemija u 50% – histološki pregled kostne srži – eritroblastemija. tahikardija – sklonost krvarenju.sekrecija činilaca stimulacije fibrocita dovodi do umnožavanja fibroznog tkiva kostne srži i progresivne splenomegalije (ali zbog naseljavanja tkiva slezine matičnim ćelijama hematopoeze koje su umnožene u cirkulaciji. .predstavlja maligno limfoproliferativno oboljenje koje nastaje zbog maligne klonske proliferacije malih. dobro diferentovanih limfocita (obično B tipa) i njihovom akumulacijom u kostnoj srži. a sa interferonom do 50 meseci . leukocitoza u 50% – PH – umnoženost retikulinskih vlakana .javlja se u 25% bolesnika sa leukemijama. modrice. Er u obliku suze (dakriocit) – laboratorija – varijacije krvne slike svih krvnih loza.obzirom da postoji fibroza.Th – interferon α – dovodi do etioločke eradikacije malignog klona – efekat je prolazan – hidroksiurea – autologa transplantacija . noćna znojenja – može se javiti i portna hipertenzija zbog intrahepati čne tromboze – ponekad se javlja krvarenje u koži i sluznicama GIT-a (zbog trombocitopenije i ↓ faktora protrombinskog kompleksa . bledilo. a ne zbog insuficijencije hematopoeze u kostnoj srži) .– ↓ aktivnost alkalne fosfataze – hiperurikemija. TBC .Prognoza – preživljavanje je do 33 meseca. hemioterapija kod velike splenomegalije – splenektomija indikovana kod ometanja rada trbušnih organa .Th – transfuzije Er u stanju teške anemije – androgeni preparati (zbog insuficijencije eritropoeze) – hidroksiurea.zamaranje. najčešće u osoba preko 50 god. Ako puno dugo traje može preći u akutnu granulocitnu leukemiju HRONIČNA LIMFOIDNA LEUKEMIJA .Tok – bolest traje dugo (5-6 godina)..Klinički – počinje postepeno. hematopoeza se odigrava u drugim tkivima (jetra. slezina) . perifernoj krvi.ima dugotrajnu evoluciju i prilično povoljnu prognozu .u toku evolucije i lečenja HML razvija se mijelofibroza. naročito posle terapije (može i giht) – splenomegalija – filadelfija hromozom . sa razvojem anemije i uvećanjem slezine i jetre – u 50% to daje osećaj nelagode i punoće pod levim rebarnim lukom – anemija . limfnim čvorovima. slezini. jonizujuće zračenje – metastaze u kostnoj srži. češće ♂ . slabost.

Th – nije potrebna ako je stadijum 0 – potrebna ako je u stadijumu 2 uvećani limfni čvorovi komprimuju okolno tkivo – potrebna u stadijumu 3 i 4 . ikterus.kortikosteroidi – kod insuficijencije kostne srži . mada u odmaklim stadijumima – javljaju se simptomi anemije i generalizovane limfadenopatije.Klinički – može početi asimptomatski (25% se otkriva slučajno) – kod ostalih.citostatici i radioterapija . kostna srž i jetra .Etiopatogeneza – moguća uloga hromozomskih anomalija. meki su i pojedinačni (vrat. kožni infiltrati. preko 5000/ml – infiltracija kostne srži limfocitima i limfadenopatija – anemije – delimi čno hemolizna. Širi se zahvatajući organe RES-a – kod nekih se javlja ↑ t°C (Pel-Epstein). kao posledica smanjenja i insuficijencije T Ly. zračenje. ređe aksilama. svrab. onkogeni virusi.Dg – perzistentna limfocitoza. citopenije u perifernoj krvi i imunosupresije – često postoji pojava autoAt prema Er i Tr.Klinička klasifikacija I stadijum – zahvaćeni limfni čvorovi jednog regiona II stadijum – 2 ili više regiona sa iste strane dijafragme III stadijum – limfni čvorovi sa obe strane dijafragme ili 1 ekstralimfatični organ IV stadijum – difuzna zahvaćenost više ekstralimfatičnih organa . Javlja se češće kod muškaraca u III i V deceniji . hepatosplenomegalija . Epstein-Barr-ov virus. Uvećani limfni čvorovi nisu bolni. simptomi nastaju zbog tkivne infiltracije limfocitima. ingvinum) – ↑ t°C (zbog infekcija). naročito ćelijskog. dok je humoralni imunitet (koji odražava funkciju B Ly) u početku bolesti očuvan sve do terminalne faze . kasnije trombocitopenija – ↓ serumski γ-globulini . aksila.Stepenovanje – na osnovu kliničke slike 0 – limfocitoza 1 – limfocitoza + limfadenopatija 2 – limfocitoza + limfadenopatija + splenomegalija 3 – limfocitoza + limfadenpatija + splenomegalija + anemija 4 – limfocitoza + limfadenopatija + splenomegalija + anemija + trombocitopenija .Klinički – bolest počinje neprimetno.Etiologija – nepoznata. Imaju učešća infekcije.. Može se javiti hemoragi čni sindrom. gubitak TT – naj češće zahvaćeni organi su pluća. preponama – čvorovi su čvrsti i vremenom rastu.splenektomija – kod hemolize Er i trombocitopenije koji ne reaguju na th HODGKIN-ov LIMFOM .predstavlja maligno oboljenje limfocitnog tkiva koje se karakteriše bujanjem karakterističnih Reed-Stenberg-ovih ćelija i bezbolnim progresivnim uvećanjem limfnog tkiva (naj češće limfnih čvorova) .Prognoza – preživljavanje je 5-10 godina . onkogena i retrovirusa . bezbolnim uvećanjem limfnih čvorova na vratu i supraklavikularnoj regiji. noćno znojenje.ovde je poremećena funkcija imunološkog sistema.

koji proisti ču iz neoplastičnog klon B i T Ly u toku njihovog diferentovanja. Reed-Stenberg-ove ćelije su brojne. Međutim. limfocitopenija. osobe ženskog pola. prekida se sazrevanje. nodularna skleroza – kolagena vlakna oivi čavaju tkivo i stvaraju noduluse. odatle u krv). aksilarno. retke Reed-Stenberg-ove ćelije 2. slezina. želuda čno-crevnog trakta. Znatno bolju prognozu imaju bolesnici sa ranim klini čkim stadijumom (I i II). To su primarni maligni tumori imunog sistema . NHL mogu nastati i u nelimfocitnim organima. ↑ SE – ↑ α2-globulin. genskih činilaca. ali najčešće u organima sa velikom koncentracijom limfocita (limfni čvorovi. autoimunih bolesti. tkivo nazofaringsa. a u 30% eozinofilija – normocitna anemija (ponekad hemolizna). prepone) – biopsija najstarijeg zahva ćenog limfnog čvora – limfografija. smatra se da neoplastični Ly predstavljaju klonsku ekspanziju Ly. jonizujućeg zračenja.Th – kombinacija radio i hemioterapije – kod primarne lokalizacije – hirurška terapija NON HODGKIN LIMFOMI . a ukoliko od početka zahvataju i kostnu srž. onkogenog dejstva nekih lekova i hemijski jedinjenja – uticaj EBV se posebno izdvaja. >25% – leukemija ) .Etiologija – nepoznata – uticaj virusa.Histološka klasifikacija • limfocitni • imunoblastni • mešoviti • limfoblastni • histiocitni • mycosis fungoides • nediferentovani .Prognoza – zavisi od kliničkog stadijuma i PH tipa. plazmocita i fibroblasta 4. kao i Ly. timus. puno eozinofila.predstavljaju heterogenu grupu tumora.NHL skoro uvek sadrži samo ćelije jedne vrste istog stepena zrelosti. limfocitna deplecija – obilje Reed-Stenberg-ovih ćelija. CT. limfocitna predominacija – obilje malih Ly uz prisustvo normalnih histiocita.po uspostavljanju Dg bitno je odrediti klini čki stadijum bolesti . ali ne i proliferacija Ly. eozinofili i histiociti 3. ReedStenberg-ove ćelije su zastupljene. dok se kod HL vidi izrazit pleomorfizam u sastavu neoplastičnog tkiva . Znači. teško se mogu razlikovati od leukemija (< 25% k – limfom. retki eozinofili i plazmociti .mogu da nastanu u bilo kom delu tela.Histološka klasifikacija 1. limfopenija . osobe mlađe od 30 godina i bolesnici koji nemaju veliku tumorsku masu .sazrevanje Ly može nastati u ranim fazama njihovog diferentovanje.. koja se u stvari samo pove ća . ↑ alkalna fosfataza (znak zahvatanja jetre i kostiju) . mešovita celularnost – Ly i histiociti su retki. laparotomija sa ekstirpacijom retroperitonealnih limfnih čvorova. Pošto NHL nastaje samo iz 1 ćelije (1 klona).Laboratorija – u 50-70% dominira leukocitoza.moguće je izlečenje u 60% slučajeva uz savremenu terapiju . jer neprekidan podsticaj ovim virusom dovodi do malignog preobražaja Ly .Dg – klini čki – uvećanje limfnih čvorova (supraklavikularno. urođenog i stečenog deficita imuniteta.

bilo hematogenom diseminacijom) . GIT-u. pojedinačni ili međusobno sliveni ..Th – radioterapija – palijativna – hemioterapija – kod primarne lokalizacije – hirurški – transplantacija kostne srži MULTIPLI MIJELOM . malih ćelija – Burkitov limfom . pluća. umor. stepena diseminacije i mesta gde je lokalizacija tumora.. velikih ćelija – imunoblasti b. malih i velikih ćelija 3. Nepovoljnim činiocima se smatraju lokalizacija u CNS-u. potpuno diferentovanih do krajnjeg funkcionalnog stadijuma plazma ćelija. tumorska masa u abdomenu preko 10cm. leukocitopenija .Klinički – opšti simptomi (malaksalost. krvarenja) – ↑ viskoznost krvi (moždani insulti) – amiloidoza .Prognoza – zavisi od histološkog tipa.lokalizacija NHL u abdomenu je česta. klinički stadijumi III i IV (kao kod Hodgkina su stadijumi). znojenje. ↑ je nivo imunoglobulina u serumu i urinu . velikih ćelija b. trombocitopenija. malih ćelija c. pleure bilo kao posledica neposrednog prelaska limfoma sa susednih čvorova. a zahvaćeni su i retroperitonealni i mezenterijalni limfni čvorovi . difuzni mešoviti. malih i velikih ćelija 2.. mršavljenje. folikulski.mogu se javiti febrilnost. difuzni. a retko prelaze u perifernu krv. veličine tumora. difuzni. srednjeg stepena malignosti a.početna lokalizacija NHL na koštanom sistemu je retka i znak je IV stadijuma bolesti.Dg – klini čka slika i biopsija limfnog čvora ili drugog zahvaćenog organa . sistemske pojave. difuzni. testisima. infekcije. medijastinumu. malaksalost (sistemske pojave) . malih ćelija c. limfoblasti c. prvo na vratu. folikulski.predstavlja malignu klonsku proliferaciju B Ly. niskog stepena malignosti a.Klinički – dugo ne postoje nikakvi klinički simptomi . Ovo bujanje se dešava u kostnoj srži i drugim tkivima. visokog stepena malignosti a.u pojedinim slučajevima postoji anemija zbog potiskivanja crvene loze limfomskim tkivom u kostnoj srži.Klinička klasifikacija 1. a potom u aksilama i preponama. malih limfocita b.u 45% postoji intratorakalna lokalizacija (limfni čvorovi medijastinuma.počinje limfadenopatijom. Čvorovi su bezbolni. moguća ↑ t°C) – osteolizne promene (patološke frakture) – pancitopenija (anemija. foliklski mešoviti. . recidiva ili progresije bolesti .

– bubrežna insuficijencija (Bens-Džonson proteini ⇒ proteinurija...) - Dg – sternalni punktat, elektroforeza proteina (M-komponenta A, G, D i E klase) – Rö – moljac pojeo kosti - Th – citostatici + prednizon – 4 dana/protokol ponavljati na 4-6 nedelja – lokalna radioterapija (destrukcija kosti) – interferon – analgetici, antibiotici, rehidratacija - prosečno preživljavanje oko 40 meseci MAKROGLOBULINEMIJA (Waldenstrom) - predstavlja retko oboljenje sa proliferacijom B ćelija (limfoplazmatskih) koje produkuju IgM - karakteriše se uvećanim limfnim čvorovima, slezinom, čestim krvarenjima iz sluznice nosa i digestivnog trakta - hiperviskoznost, anemija, Reynov sindrom (krioglobulinemija) - hemoragi čna dijateza (dejstvo makroglobulina na faktore koagulacije) - Th – hlorambucil i drugi alkilansi (citostatici) – kombinacija citostatika i prednizona - preživljavanje je oko 10 godina HEMORAGIJSKI SINDROMI - poremećaji hemostaze koji dovode do sklonosti ka krvarenju mogu biti urođeni i stečeni - nasledni hemoragijski sindromi su skoro uvek izazvani poremećajem samo jednog od činilaca hemostaze - stečeni hemoragijski sindromi su najčešće posledica deficita većeg broja činilaca - narušavanje integriteta vaskularnog endotela može da remeti hemostazu, bilo u smeru hemoragijskog sindroma, bilo prema trombozi - u mehanizmu hemostaze uloga krvnih sudova je višestruka • vazokonstrikcijom sprečavaju izlivanje krvi • omogućavaju normalnu adheziju (sintezom Von Wilerbrandovog faktora) • stimulišu agregaciju i spoljašnji put koagulacije (oslobađanjem tkivnog tromboplastina) • imaju antikoagulantnu aktivnost • utiču na fibrinolitičku aktivnost - HEMOSTAZA ⇒ zaustavljanje krvarenja 1. grč krvnog suda 2. stvaranje trombocitnog čepa 3. zgrušavanje krvi 4. urastanje veziva u ugršak 2. kada trombociti dođu u kontakt sa povređenim krvnim sudom menjaju svoje karakteristike, bubre i lepe se na kolagene niti i luče ADP. Njihovi enzimi stvaraju tromboxan A koji sa ADPom aktivira susedne Tr koji se lepe na ove prethodne. Tako se stvara trombocitni čep u koji se upliću fibrinske niti

SPOLJAŠNJI PUT KOAGULACIJE povreda tkiva tkivni tromboplastin (oslobađaju ga krvni sudovi) VII X aktivirani X +Ca
2+

V

AKTIVATOR PROTROMBINA

3. protrombin (stvara se u jetri, uz vitamin K)
trombin fibrinogen fibrin - joni Ca su neophodni za zgrušavanje krvi - vit K je neophodan za stvaranje protrombina, faktora VII, IX i X UNUTRAŠNJI PUT KOAGULACIJE povreda krvi ili dodir sa kolagenom XII XI IX aktivirani XII aktivirani XI aktivirani IX 2+ VIII Ca X aktivirani X trombin V AKTIVATOR PROTROMBINA - VREME KOAGULACIJE (Lee White) – 6-10 min – produženo kod nedostatka činilaca koji učestvuju u stvaranju aktivnog tromboplastina (hemofilija) - PROTROMBINSKO VREME (Quik) – 11-15s – vreme koagulacije plazme nakon dodavanja tkivnog tromboplastina sa Ca2+ - produženo kod ↓ V, VII, X - PRIMARNO VREME KRVARENJA – 1-7min – produženo u DIK-u, imunodeficijentnoj trombocitopeniji
2+

PODELA HEMORAGIJSKIH SINDROMA I. POREME ĆAJ KRVNIH SUDOVA 1. nasledne vaskularne purpure – nasledna hemoragijska teleangiekstazija (Morbus Osler) 2. stečene vaskularne purpure

a. alergijska purpura – Henoch-Schoenlein b. nealergijska purpura – skorbut, dijabet, uremija, senilna purpura II. POREMEĆAJ TROMBOCITA – karakteriše se petehijalnim krvarenjem u koži, sluzokožama, seroznim opnama, parenhimskim organima A. kvantitativni poremećaji o trombocitopenije zbog ↓ stvaranja Tr o trombocitopenije zbog ↑ razgradnje Tr ú urođene neimune trombocitopenije ú stečene neimune trombocitopenije ú urođene imune trombocitopenije ú stečene imune trombocitopenije ú autoimune trombocitopenije o idiopatska trombocitopenijska purpura ú akutni oblik ú hroni čni oblik ú sekundarne autoimune trombocitopenije ú imune trombocitopenije izazvane lekovima o trombocitoza B. kvalitativni poremećaji – trombocitopatije III. POREME ĆAJ KOAGULACIJE KRVI – karakterišu se površinskim krvarenjem u koži, krvarenjem u zglobovima i telesnim šupljinama, kao i hematomima mekih tkiva A. nasledni poremećaji koagulacije krvi a. poremećaj činilaca koji učestvuju u I fazi koagulacije ⇒ hemofilije (deficit VIII i IX faktora) b. deficit II faktora c. deficit III faktora – nasledni poremećaj fibrinogena d. deficit XII faktora e. Von Wilerbrandova bolest B. stečeni poremećaji koagulacije krvi a. deficit činilaca koagulacije krvi koji zavise od vitamina K b. poremećaj koagulacije krvi zbog inhibitora koagulacije krvi c. sindrom defibrinacije d. patološka fibrinoliza e. diseminovana intravaskularna koagulacija (DIK) VASKULARNI HEMORAGIJSKI SINDROMI - nastaju zbog naslednih ili ste čenih poremećaja funkcije kapilara, venula i arteriola 1. NASLEDNA HEMORAGIJSKA TELENANGIEKTAZIJA - bolest se karakteriše učestalim pojavama krvarenja iz ograničeno proširenih uvijenih sitnih vena i kapilara (teleangiektazije) - osnovni poremećaj bolesti je istanjenost zidova venula i kapilara koji se na pojedinim mestima sastoje samo od endotelnog sloja (zato izostaje kontrakcija zida pri povredi) - obično se manifestuje između II i III decenije života krvarenjima iz nosa - nešto ređe se javlja melena, hematurija, hemoptizije - zbog ponavljanih krvarenja razvija se anemija

- TELEANGIEKTAZIJA se vidi kao jasno crvena ili lako cijanotična promena u koži ili sluznicama različite veličine od jedva vidljivih do prečnika od 0,5cm - najčešće se otkrivaju na koži lica, dlanova, stopala, sluznice nosa, usne duplje, usana i jezika - Dg – anamneza o ponavljanim krvarenjima – fizikalni pregled - Laboratorija – hipohromna hiposideremijska anemija - Th – specijalno lečenje ne postoji – simptomatska – preparati Fe – transfuzija krvi – krvarenja na pristupačnim mestima se zaustavljaju pritiskom, primenom fibrinske pene, trombina, laserom, tečnim N2 – hirurška intervencija 2. STEČENE VASKULARNE PURPURE – Henoch Schoenlein - u osnovi bolesti leži imuno-alergijski mehanizam (III tip reakcije, IgA i IgG) koji dovodi do oštećenja endotela krvnih sudova kože, creva, bubrega... - usled toga dolazi do ↑ propusnosti zidova krvnih sudova i izlaska krvne plazme i Er u okolno tkivo. Kao alergeni mogu biti bakterije, alergeni hrane (jaja, mleko), ujed insekta, lekovi... - bolest se uglavnom javlja u dece i mladih osoba. Skoro uvek po činje naglo - Klinički – malaksalost, glavobolja, ↑ t°C, gubitak apetita – kožne promene (purpure), svrab, parestezije – bolovi i otok zglobova – mogu se javiti i abdominalni bolovi (crna stolica ili krvavi prolivi – “purpura abdominalis“) – bubrežne promene se ispoljavaju hematurijom, proteinurijom, bubrežna insuficijencija se javlja u 30-50% - Laboratorija – ↑ SE, ↑ Le i neutrofilija – anemija – kod izraženih krvarenja - Th – plazmaferezom ukloniti imune komplekse – ako je moguće ukloniti alergen – odmor u postelji + antibiotici + antihistamini + kortikosteroidi KOAGULOPATIJE 1. HEMOFILIJE - predstavljaju vrlo ozbiljan poremećaj hemostaze koji se nasleđuje recesivnim genom. Osobe ženskog pola su prenosioci, a obolevaju muškarci (X-vezano) - ovde postoje kvantitativne ili kvalitativne promene VIII faktora (hemofilija A) ili faktora IX (hemofilija B) u smislu nedostatka ili smanjenje sinteze fakotra VIII i IX - deficit VIII ili IX faktora koagulacije u hemofili čara dovodi do krvarenja zbog nedovodljnog stvaranja protrombinaze što povlači ↓ stvaranje, tj. pretvaranje protrombina u trombin i sledstveno ↓ pretvaranje fibrinogena u fibrin • <1% – teška hemofilija sa obilnim spontanim krvarenjima • 1-5% – umerena hemofilija • 6-25% – retka krvarenja • >25% – otkrije se kod teže povrede ili operacije

test utroška protrombina daju patološke vrednosti u zavisnosti od stepena smanjenja VIII ili IX faktora koagulacije . faktori koagulacije. V.dolazi do diseminovanog stvaranja koaguluma u krvnim sudovima. odnosno izvede hirurška intervencija.Dg – tačna Dg se uspostavlja određivanjem koncentracije VIII i IX faktora u plazmi .klinički se može ispoljiti kao akutni i hronični oblik . operativnim ranama. ramenu. atrofiju mišića i degeneraciju i disfunkciju tog zgloba – krvarenja iz organa (GIT. danima i nedeljama. urogenitalni.bakterijama.. VII faktora i Tr koji su se utrošili procesu koagulacije ⇒ pojava hemoragijskog sindroma . jer se time ↓ liza fibrina. Usled toga se ↓ koncentracija fibrinogena. fibrinolitički sistem. Tr. sluznicama. ali dugotrajnog krvarenja . posteljica) ili oštećenog endotela krvnih sudova pokreće se spoljni i unutrašnji mehanizam aktivacije koagulacionog sistema . DISEMINOVANA INTRAVASKULARNA KOAGULACIJA – DIK .prodiranjem u krvotok tromboplastinskih materija iz oštećenih tkiva (pluća. koncentrovani preparati VIII i IX faktora ili sveza krv – uz navedenu Th davati antifibrinozne lekove.. Zaustavlja se zahvaljujući primarnoj hemostazi..Klinički – akutni oblik – odlikuje se vrlo izraženim spontanim krvarenjima u koži. naročito u mikrocirkulaciji. inhibitori i komplement . laktovima. protrombina. teškoj hipoksiji.Laboratorija – vreme koagulacije krvi. malignim tumorima.predstavlja stečeni hemoragijski sindrom u mnogobrojnim bolestima i odlikuje se brzom intravaskularnom potrošnjom većeg broja faktora koagulacije i Tr zbog stvaranja mnogobrojnih koaguluma. tako da koagulum posle ekstrakcije postaje čvršći i sprečava naknadno krvarenje – male posekotine mogu se lečiti lokalnim primenama trombina ili fibrinske pene 2. protrombina....kao komplikacija javlja se u septi čnim infekcijama izazvanim Gram. patološkoj trudnoći. mozak. ručju ⇒ ponavljana krvarenja izazivaju osteoartritis.Patofiziologija – DIK je poremećaj hemostaze u koji su uključeni zid krvnog suda.Klinički – sklonost krvarenju postoji tokom celog života – u čestalost i težina krvarenja su srazmerni stepenu smanjenja faktora – javljaju se krvarenja u zglobovima.30 od normalnih vrednosti i održi dok se ne uspostavi hemostaza. naro čito u kolenima i skočnom zglobu. davanje heparina – antifibrinozni lekovi (u slu čaju izražene fibrinolize) – izražena trombocitopenija se koriguje davanjem koncentrovanih Tr . promijelocitnoj leukemiji.) – krvarenja u mozgu (često smrtonosna) – veće povrede (vađenje zuba) izazivaju krvarenje koje može trajati satima. organima.Th – i.Th – supstituciona Th ima za cilj da se koncentracija faktora koagulacije poveća iznad 0. U tom cilju daje se antihemofilna plazma. . – hronični oblik – samo su izraženi laboratorijski poremećaji bez kliničkih manifestacija . Klinički se ispoljava brojnim blagim ili teškim krvarenjima .v.Laboratorija – ↓ Tr. ankilozu zgloba. V. prostata. VII faktora – liza krvnog ugruška je spora – ↑ je koncentracija proizvoda razgradnje fibrin/fibrinogen . ↓ koncentracija fibrinogena. Posle nekoliko dana se nastavlja u vidu malog..

maligni limfomi).uvećanje slezine u parazitanim bolestima javlja se zbog imunog odgovora limfocitnog tkiva i hiperplazije mononukleofagocitnih ćelija . odnosno povećane aktivnosti jedne ili više njenih funkcija PRIMARNI HIPERSPLENIZAM – javlja se u autoimunim bolestima krvi kao što su hemolizna anemija nepoznate etiologije. naročito kala-azar • BENIGNI I MALIGNI TUMORI SLEZINE 1.smanjenje broja ćelija periferne krvi posledica je povećanog rada slezine. trombocitopenija ili ↓ broj jedne ili dve krvne loze. lues). dojke. monocita i Tr .Klinički – anemija. primarni hipersplenizam 2.slezina učestvuje u hematopoezi do petog meseca intrauterinog života. bakterijskim (sepsa. cistične tvorevine • SPLENOMEGALIJE .bolesti slezine se mogu podeliti na 1. Le.. sekundarne . Pristuni su znaci i simptomi osnovnog oboljenja koje je dovelo do hipersplenizma .slezina je najveći limfocitni organ u ljudskom organizmu i sadrži T i B Ly . kože. cističnim bolestima vezivnog tkiva. parazitarnim infekcijama. Metastaze malignih tumora se sreću znatno češće (Ca pluća.u njoj se normalno posle rođenja stvaraju plazmociti i monociti ..Th – kortikosteroidi – imunosupresivi – supstituciona Th (transfuzije krvi ili pojedini ćelijski elementi – Er.predstavlja klini čki sindrom koji se karakteriše splenomegalijom. kongestivna splenomegalija – usled pasivne venske staze uslovljene povećanim pritiskom u veni porti (ciroza jetre.slezina ima sposobnost da fagocituje ostarele i oštećene Er i Tr i predstavlja rezervoar krvnih ćelija. leukopenija. grlića materice. tromboza v.izražena splenomegalija prati hroni čne hemolizne anemije .mnogo češće se radi o promenama u slezini tokom drugih bolesti krvi ili nekih drugih organa 1.. subakutni bakterijski endokarditis. portae ili vena slezine) 2. naročito limfocita.BOLESTI SLEZINE .. trombocitopenijska purpura.sreću se u virusnim (IMN). hemangiom – primarni maligni tumori slezine su retki (sarkomi). ali u njoj ostaje sposobnost za hematopoezu tokom celog života . Takođe i u mijeloproliferativnim bolestima (HML) i u ekstramedulanoj hematopoezi (talasemija) • HIPERSPLENIZAM .uvek je prisutna u limfoproliferativnim bolestima (hronična LL. SEKUNDARNI HIPERSPLENIZAM – javlja se kao prateći sindrom u patološkim stanjima koja dovode do splenomegalije . Tr) – lečenje osnovnog oboljenja .. primarne – benigni i maligni tumori. . tropska splenomegalija – izazivaju je parazitarna oboljenja u tropskim krajevima..) 2. pancitopenijom ili monocitopenijom u perifernoj krvi i hiperplazijom prethodnika ovih krvnih elemenata u kostnoj srži koji su u perifernoj krvi smanjeni .

.Etiopatogeneza – pokretači su virusi. leukemija. Pošto postoje fiziološke varijacije u broju Tr (dnevne. tj. senzibilizacija prema lekovima. u toku DIK-a. lekovi. posle ugradnje veštačke valvule.krvarenja su naj češća u vidu petehija. . II. nutritivni alergeni.. sedativi.. autoimune hemolizne anemije.. Opasno je krvarenje iz CNS-a I. HIV.. ekhimoza po koži. Javlja se kod SLE.sklonost krvarenju se obi čno manifestuje pri vrednosti Tr <70x109/l.trombocitopenije se prema mehanizmu nastanka dele na 1. etanol. petehije..Klinički – krvarenja.Klinički – spontana krvarenja u koži i sluzokožama... zavisne od temperature. 3. radioterapija. potiskivanja srži malignim tkivom – mijeloproliferativna i limfoproliferativna oboljenja. u vidu epistakse i menoragije. SLE. GIT-a. trombocitopenije zbog ubrzane potrošnje i razgradnje Tr – nastaju kao posledica imunoloških bolesti.. Salicilati i antibiotici potenciraju krvarenje kod trombocitopenije. vrednosti <100x109/l se smatraju pouzdanim znakom trombocitopenije . aspirin. c) izoimune trombocitopenijske purpure – posttransfuzijska.. NEIMUNE TROMBOCITOPENIJE a) trombolitična trombocitopenijska purpura – Moskovi čev sindrom b) hemolitično-uremijski sindrom TROMBOCITOPATIJE .. smanjenje Tr ispod 10 000 se manifestuje izraženim krvarenjem i pojavom petehija. trombocitopenije uzrokovane ↓ stvaranjem Tr u kostnoj srži – nastaju zbog hipoplazije kostne srži. estrogeni.. a spontana krvarenja nastaju pri 10-20x109/l Tr . sklonosti ka krvarenju i pored normalnog broja . neonatalna d) trombocitopenije izazvane lekovima – mijelosupresivni lekovi.. slaba retrakcija koaguluma.predstavljaju stanja sa ↓ brojem Tr. pa podležu ↑ razgradnji u makrofagima slezine . .Th – kortikosteroidi (lečenje traje 4-6 nedelja) b) sekundarne imune trombocitopenijske purpure – nastaju zbog stvaranja At na virusne Ag koji se adsorbuju na površini Tr. iz sluzokože.TROMBOCITOPENIJE .predstavljaju grupu oboljenja kod kojih je poremećena funkcija Tr. leukoza.). IMUNE TROMBOCITOPENIJE a) idiopatska trombocitopenijska purpura – autoimuno oboljenje u kome su Tr obloženi velikom koli činom IgG At. ekhimoza.Klinički – osnovno je vreme krvarenja da je produženo. soli zlata. ekhimoze iz nosa. krvarenja iz sluznica.. antibiotici. Najopasnije je krvarenje u CNS-u . a broj Tr je normalan . sideropenijske i megaloblastne anemije u toku virusnih infekcija. Vreme krvarenja je produženo. menstrualnog ciklusa. limfoma. 2. trombocitopenije zbog poremećene raspodele Tr u cirkulaciji – nastaju zbog akumulacije cirkulišućih Tr u velikoj slezini (u hipersplenizmu) . tiazoli. Funkcionalno insuficijentni Tr su uzrok krvarenja.

UROĐENE TROMBOCITOPATIJE a. I.javljaju se kod bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom. Bernard-Solierov sindrom – poremećaj adhezije Tr b. mijeloproliferativnim bolestima. paraproteinemijama.. Glanzmanova trombastenija – poremećaj agregacije Tr c.. . cirozom jetre (deficit faktora koagulacije i ↓ agregacija Tr). STEČENE TROMBOCITOPATIJE . nedostatak α i β granula – poremećaj sekrecije II.

BOLESTI LOKOMOTORNOG APARATA I VEZIVNOG TKIVA .

ankilozirajući spondilitis 3. vanzglobni reumatizam . psorijazni artritis 5. degenerativni reumatizam perifernih zglobova – osteoartoza 10. sistemska skleroza – sklerodermija 8.1. poliarteritis nodosa 9. degenerativni reumatizam kičme – cervikalni i lumbalni sindrom 11. reumatoidni artritis 2. giht 12. Reiterov sindrom 4. poliomiozitis/dermatomiozitis 7. sistemski lupus eritematodes (SLE) 6.

infekcije – virusi (Epstein-Bar).Dg – potrebna su najmanje 4 kriterijuma u trajanju od najmanje 6 nedelja 1. subfebrilnost) . obi čno u vreme kada je sinovitis neaktivan).).otok zglobova (zbog nakupljanja sinovijalne tečnosti unutar zglobne kapsule) deformiše zahvaćene zglobove pa prsti šaka dobijaju vretenast izgled. fibrozna ankiloza • IV STADIJUM – koštana ankiloza. reumatoidni noduli 5.vanzglobne promene – javljaju se kod 25-30% bolesnika i indikatori su loše prognoze reumatoidnog artritisa – reumatoidni čvorići (najčešća manifestacija. disfunkcije i destrukcije zahvaćenih zglobova . jutarnja ukočenost od najmanje 1h 2. artritis 3 i više zglobova 3. a zatim se postepeno može širiti na sve periferne zglobove. ↑ serumski globulini. genetskih faktora – prisutan D4 Ag 3. na stopalima (metatarzofalangealni). leukocitoza . srcu. Pretpostavlja se da postoji uzajamno dejstvo 1.najčešće je oboljenje u grupi zapaljenskih reumatskih bolesti .. zapaljenje beonjače. oku. folne kiseline ili vitamina B12) .osnovna promena je SINOVITIS (zapaljenje sinovije zglobova) koji deluje destruktivno na hrskavicu i kost . Karakteristična je jutarnja ukočenost .predstavlja hroni čni. pojavom opštih prodromalnih simptoma (malaksalost.promene na zglobovima – znaci zapaljenja (kalor. rendgenografske promene . simetrični poliartritis čiji razvoj tokom vremena dovodi do deformacije. destruktivnim promenama inflamiranih zglobova . rubor. ↑ CRP.poremećaj autoimunog odgovora bez obzira da li je izazvan infekcijom ili je genetski uslovljen ili je primaran.Klinička slika – bolest uglavnom počinje postepeno. splenomegalija. ima važnu ulogu u lancu patogenetskih zbivanja i odgovoran je za a) održavanje zapaljenskog procesa u sinoviji zglobova i b) sintezu reumatoidnih faktora . Zahvatanje tkiva i kapsule doprinosi poremećaju funkcije zgloba već u ranoj fazi bolesti .Laboratorija – ↑ SE. functio lesa) se najpre javljaju na malim zglobovima šaka (metakarpofalangealni i interfalangealni). istovremena simetrična zahvaćenost 4. limfadenopatija. vaskulitisi (češće se javljaju posle dugog trajanja bolesti. subluksacije.REUMATOIDNI ARTRITIS . ↑ fibrinogen.Rendgen – rendgenografski se može videti 4 stadijuma bolesti • I STADIJUM – pesiartikularni otok mekih tkiva i osteoporoza obolelih zglobova • II STADIJUM – suženje zglobnog prostora. zamor. što dovodi do razgradnje strukturnih proteina i demineralizacije kosti.imunopatološki mehanizmi koji dovode do inflamacije i proliferacije sinovijskog tkiva pripadaju kombinaciji humoralnog i celularnog imunog odgovora. bakterije i mikoplazme 2. pleuritis.Etiopatogeneza – uzrok reumatoidnog artritisa je još uvek nepoznat. dolor. reumatoidni faktor je pozitivan u 75% slučajeva . anemija (zbog neefektivne eritropoeze. reumatoidni faktor 6.Komplikacije – amiloidoza. erozije i ciste zglobnih površina • III STADIJUM – destrukcija glavice kosti. a mogu biti i duboki unutrašnji čvorići u plućima. ↑ serumski amiloid A. deformacije kostiju . promenjen imuni odgovor . gubitak apetita i pad telesne težine.. deficita Fe. tumor. mogu se lokalizovati potkožno na mestima lokalnog pritiska iznad koštanih prominencija.

kolitis (dijareja) – prethodi artritisu . cistitis.Klinički – simptomi i znaci oboljenja urogenitalnog i digestivnog sistema. aplikacija toplote – hirurška terapija – kod teško oštećenih zglobova (artroplastika) ANKILOZIRAJUĆI SPONDILITIS . kolpitis . ⊕ porodična anamneza .Etiologija – nepoznata.Th – opšte mere – odmor – medikamenti – simptomatski lekovi (nesteroidni antiinflamatorni reumatici) – lekovi koji modifikuju bolest – oni modifikuju tok bolesti . ravnoj postelji – fenilbutazon. Zatim. Na kraju biva zahvaćen i vratni deo ki čme. a kod starijih se javlja uglavnom posle više godina trajanja bolesti . pa postoji bol i ukočenost vrata uz ograničene pokrete u svim pravcima . pa bolesnik ima bolove i u leđnom delu ki čme i pod rebarnim lukovima. očiju.ovaj spondilitis može da počne artritisom perifernih zglobova.. subakutnog je toka i završava se spontanim izlečenjem. sulfasalazin..medicinska gimnastika . naročito pri inspirijumu.konjuktivitis – traje par dana i prođe kad počne artritis . Dalje biva zahvaćen lumbalni deo kičme. sluzokože. malaksalost.bolest počinje akutno. a počinje najčešće između 18-30 godine života . prolongirano (soli zlata. a smanjuje se posle razgibavanja. gubitak apetita i telesne težine. Postoji vezivno tkivo u međupršljenskim prostorima . dizurične smetnje. osifikacijom paravertebralnih ligamenata i delimično anulusa fibrozusa diskusa . pa se isti simptomi javljaju i ovde.Th – ležanje na tvrdoj. na donjim ekstremitetima. ako je osoba mlada.Rendgen – prve promene vide se već posle nekoliko meseci od početka tegoba.oligoartritis – zahvaćeno manje od 4 zgloba. ali se u 5060% javljaju recidivi . .Laboratorija – nespecifična.. HLA-B27 je ⊕ u 70% . HLA-B27 Ag je ⊕ u 90-95% obolelih .Dg – jutarnji bol i ukočenost u krstima kod mladog muškarca – Rö. hidroterapija. Uz bol se javlja i osećaj ukočenosti. citostatici.) – fizikalna terapija – vežbe. uz osećaj stezanja u grudima.predstavlja artritis koji se javlja posle akutne nespecifi čne urogenitalne (hlamidija. Zna se samo da postoji genetska predispozicija .tok bolesti je spor i obično se posle 10-25 godina završava ankilozom zglobova.Klinički – bolest u 70% slučajeva počinje artritisom sakroilijačnih zglobova. mikoplazma) ili enteropatijske infekcije (bacilarna dizenterija). Na kičmenom stubu se vidi suženje zglobnih prostora intervertebralnih zglobova. na dorzalni deo kičmenog stuba zahvatajući i kostosternalne zglobove. koji je najjači posle mirovanja. počinje naglo uz ↑ t°C. pa se bolesnik žali na bol u krstima. kože.predstavlja hroničnu progresivnu zapaljensku bolest lokomotornog sistema. Kasnije se javlja ankiloza. indometacin.uretritis. Najčešće su zahvaćeni koleno. 5-7x je češća kod muškaraca. penicilamin. mada ne moraju biti zahva ćeni svi ovi organi i sistemi .prognoza je dobra u 70-80% slučajeva REITEROV SINDROM .

sunčanje. vaskulitis manifestuje se kao vaskularna purpura.. ERITEM OBRAZA u obliku leptira je fiksirana eritemska ospa koja je fotosenzitivna i javlja se u akutnoj fazi bolesti. Eventualno se javlja entezitis (zapaljenje pripoja tetive ili fascije) .keratodermija – kod 25%.. direktno dejstvo auto At na odgovarajuće auto Ag ćelijskih membrana (eritrociti.Etiologija – egzogeni faktori – infektivni agensi. zglobovi. – endogeni faktori – genetski i hormonski (seksualni hormoni. Lezije diskoidnog lupusa zahvataju dublje slojeve kože sa atrofijom.) i dalja eliminacija tih ćelija ..artritis distalnih interfalangealnih zglobova šaka i stopala .predstavlja hroni čno autoimuno oboljenje vezivnog tkiva i krvnih sudova raznih organa (koža. hronična urtikarija i gangrena prstiju .. hematopoezno tkivo.skočni ili metatarzofalangealni zglobovi.. ↑ fibrinogen. malaksalost..akutni sakroilitis – u ⅔ bolesnika.. bubrezi.Th – mirovanje PSORIJAZNI ARTRITIS . formiranje imunih kompleksa sa Ag i njihovo deponovanje u tkiva čime se aktivira SISTEM KOMPLEMENTA i pokreće zapaljenski proces 2. može se javiti i pre kožnih manifestacija. kapilarna nekroza vrhova prstiju. Subakutni kožni lupus manifestuje se izrazito fotosenzitivnim anularnim eritemom ili papuloskvamoznim lezijama koje podsećaju na psorijazu. Manifestuje se kao . HLA-B27 Ag ⊕ u 40-65% . seroze. trombociti..) . trudnoća. liči na psorijazu . lokalizuju se na fotoeksponiranim delovima kože.Laboratorija – ↑ SE.) . terapija kao kod reumatoidnog artritisa SISTEMSKI LUPUS ERITEMATODES (SLE) . češće kod muškaraca.bolest ima progresivan tok.daktilitis – kobasičast otok prstiju . • zglobno-mišićni simptomi – bolovi u zglobovima (atralgije). Mialgije su retke • kožne promene – javljaju se u 80% slučajeva.. CNS. promene su prolazne i samo izuzetno dovode do deformacija prstiju.sakroilitis ili spondilitis . HLA-B27 ⊕ u 98% . a u remisiji prolazi bez ožiljaka.Dg – trijas simptoma posturetritisni ili postkolitični artritis + konjuktivis + mukokutane promene .predstavlja hronični artritis koji prati psorijazu. .asimetričan oligoartritis na gornjim ili donjim ekstremitetima (u 60-70%) . lekovi.destruktivne promene zglobova i osteoliza zglobnih okrajaka ⇒ prsti se skraćuju .Patogeneza – endogeni i egzogeni faktori → proliferacija B Ly → diferencijacija B Ly → produkcija auto At → 1.Laboratorija – ↑ SE. jutarnji bol i ukočenost u krstima . Javlja se u 10% bolesnika sa psorijazom.. ožiljcima i gubitkom adneksa kože na mestu lezija. ↑ fibrinogen. disproteinemija. kao što su ↑ t°C.Klinički – početak bolesti može biti akutan ili hroni čan sa opštim znacim. Artritis traje 2-12 meseci.češća je kod žena (odnos 8:1) izme đu 15-40 godine . Raynodov fenomen. počinje između 30 i 50 godina.

trombocitopenija. hemoptizije) srce – perikarditis. leukocitopenija. Oštećenje endotela indukuje tromboze malih arterijskih krvnih sudova (vaskulitis) • GIT – bol u trbuhu. proliv.plućne promene – akutni lupusni pneumonitis (febrilnost. vaskulitis koronarnih krvnih sudova. endokarditis bubrezi – promene se klinički manifestuju kod 50% bolesnika – proteinurija. poremećaj u sistemu koagulacije. ↓ Hgb u aktivnoj fazi bolesti. ↑ serumskog kreatinina. miokarditis. limfocitopenija. meningitis. pozitivna antinukleusna auto At (ANA). muka. leukocitopenija. epilepsija. subarahnoidalna krvarenja. patološki nalaz urina. pankreatitis (zbog blagog peritonitisa ili vaskulitisa mezenterijalnih krvnih sudova) . autoimuna trombocitopenija. pareze i paralize III.Laboratorija – ↑ SE. paraplegije. Bitno je određivanje aktivnosti serumskog komplementa i njegovih komponenti . mezangijski glomerulonefritis. IV i V nerva • krv – autoimuna hemolizna anemija. kašalj. povraćanje. skleroza glomerula • CNS – migrena. anemija.Dg – potrebna su 4 ili više kriterijuma • promene na jagodicama lica • diskoidni raš • fotosenzitivnost • oralni ulkus • artritis • serozitis • bubrežna oboljenja • neurološki poremećaji • hematološki poremećaji • imunološki poremećaji • pozitivna ANA • • • . hematurija. difuzni proliferativni glomerulonefritis. Lupusni glomerulonefritis obuhvata minimalne glomerulske promene. dispneja. membranski glomerunonefritis.

a klinički se ispoljava bezbolnom slabošću mišića ramenog i karli čnog pojasa sa ili bez eritemskih promena na koži. transaminaze – ⊕ ANA u 75% ..Laboratorija – ↑ SE.prognoza zavisi od lokalizacije i pravovremenog lečenja. genetsko nasleđe. Miozitis u okviru paraneoplastičnog sindroma je posledica izmenjenog imunog sistema u toku maligniteta – 4.Etiopatogeneza – infekcijski uzročnici. želucu. koje tada pojačano iskazuju Ag klase I glavnog histokompatibilnog kompleksa. virusne infekcije mišića i autoimuni mehanizmi su osnova . što je neophodan uslov za citotoksičnost posredovanu T-ćelijama. laktova.mišićna vlakna su okružena i napadnuta T-ćelijama. svrab. aldolaza. disfagija. kožu i unutrašnje organe . Bolešću mogu biti zahvaćeni zglobovi. dojke. bubrežna insuficijencija. manifestacije lupusa CNS-a. ↑ kreatin-kinaza – ↑ CK. krvne slike. laboratorija. znaci aktivacije imunog sistema i limfocitna infiltracija miši ća. Preko 70% obolelih živi duže od 10 godina. Vodeći uzroci smrti su infekcije.Th – blagi oblici – nesteroidni antireumatici (salicilati. mišićima. Reynodov fenomen – 5. srce i GIT . crvenilo kože čela.Th – glukokortikoidi u visokim dozama (poboljšanje se očekuje za 1 mesec. fizikalna terapja SISTEMSKA SKLEROZA – SKLERODERMIJA . obraza. stalna kontrola bubrega.predstavlja sistemsko oboljenje u kome dolazi do oštećenja sitnih krvnih sudova kože i unutrašnjih organa usled pojačanog stvaranja vlakana vanćelijskog veziva i njihovog taloženja u zidove krvnih sudova.predstavlja sistemsku bolest koju karakteriše chr zapaljenje poprečno-prugastih mišića (poliomiozitis). ↑ vrednost CK. imunosupresivi. visceralni oblici – visoke doze kortikosteroida. zglobova. pa se doza smanjuje). srca se primenjuju kod svih bolesnika POLIOMIOZITIS/DERMATOMIOZITIS . EMG. T-ćelije izgleda prepoznaju Ag na površini vlakana. toksini i lekovi mogu da izazovu miozitis. imunosupresivi – odmor. artritis. biopsija miši ća . primarni idiopatski poliomiozitis – slabost miši ća gornjih i donjih udova. skleroderma. primarni idiopatski dermatomiozitis – prethodne promene praćene promenama po koži – ljubičasti osip. naročito cerebrovaskularna krvarenja . primarni idiopatski poliomiozitis ili dermatomiozitis udružen sa malignitetom – pluća. udruženi sa sistemskom boleš ću – SLE. otežano disanje. indometacin) – teški.Dg – klini čka slika. RA . insuficijencija) – 2. dečiji dermato. Nasuprot tome. miokard zahvaćen u 30% (aritmije. ponekad i kože (dermatomiozitis). bitniji su humoralni i imuni mehanizmi – nakupljanje mononukleara oko krvnih sudova u mišićnim vlaknima . LDH. poja čana ishrana. kolena i oko noktiju – 3. pluća. jajnika. slabost fleksora vrata.ili poliomiozitis – vaskularne promene na koži.Klinički – 1.

Neke od tih T ćelija imaju sposobnost da unište sopstvene endotelne ćelije.Laboratorija – ↑ SE – normocitna i normohromna anemija. potkolenicama. pozitivna ANA . malaksalost • koža – livedo reticularis – palpabilna purpura. laboratorija . jer nema specifične terapije – opšte mere – odmor. ulceracije • mononeuritis multiplex – tipična neurološka manifestacija kod 50% obolelih (pareze i parestezije u zoni inervacije živca) • bubrezi – segmentni nekrotiz. hematemeza. Uzrok je nepoznat . aritmija. Koža je glatka i sjajna. češće obolevaju muškarci .Klinički – početak bolesti je postepen ili akutan • opšti simptomi – ↑ t°C. kvalitetna ishrana – pokušati sa primenom D-penicilamina. leukocitoza sa neutrof. mialgije. a u težem obliku i na trupu. bol u trbuhu. Postoji smanjen nivo komplementa i imuni kompleksi u zidovima krvnih sudova . Difuzni bezbolni otok šaka praćen je simptomima jutarnje ukočenosti i bolovima u zglobovima šaka. melena. Nepoznati uzrok dovodi do oštećenja endotelnih krvnih sudova i aktivacije odbrambenog sistema. virusne ili bakterijske pneumonije. peptički ezofagitis (zbog atrofije glatke muskulature). Kod oko 95% bolesnika se otkirvaju ANA .Klinički • Raynodov fenomen – predstavlja prvi znak bolesti kod 97% bolesnika i javlja se nedeljama ili mesecima pre ispoljavanja ostalih simptoma i znakova bolesti.Etipatogeneza – uzročnik je nepoznat.Etiopatogeneza – 3-4x češće oboljevaju žene. a kasnije sledi atrofija • GIT – gorušica. perikarditis • bubreg – oštećenje arteriola → fibroza krvnih sudova → ↑ proteini i bubrežna insuficijencija . sa najvećom incidencom 30-50 godina. bilijarna ciroza • pluća – dispneja sa suvim kašljem. crevne perforacije • KVS – koronarni arteritis izaziva kongestivnu insuficijenciju miokarda ili infarkt • LMS – artritis.Dg – klini čka slika. Javlja se u srednjem životnom dobu. stopalima. plućna hipertenzija • KVS – bol iza sternuma. podlakticama. pronizonom POLIARTERITIS NODOSA . hipergamaglobulinemija. GN sa pojavom renovaskularne hipertenzije • GIT – abdominalne kolike (zbog vaskulitisa GIT-a).Laboratorija – anemija. Zadebljanje i otvrdnuće kože obično započinje na prstima šaka. artralgije .predstavlja nekrotizirajući vaskulitis malih i srednjih arterija bubrega i drugih visceralnih organa. a zatim se ispoljava na licu i vratu..Th – simptomatska. disfagija.prvi uočljivi znaci patološkog zbivanja su nakupljanje mononukleara (pretežno T Ly) oko krvnih sudova kože i na granici između kože i potkožnog masnog tkiva. nadutost. Aktivirani imuni sistem podstiče dalje oštećenje endotelnih ćelija povećanim stvaranjem interleukina koji aktivira T ćelije. opstipacija • jetra – portna hipertenzija. (75%) . difuzne promene u intersticijumu pluća.

cirkulatorna ili inflamatorna oštećenja. nedostaci u ishrani. metabolički poremećaji. mehanički uticaji (nepravilno mehani čko opterećenje zgloba).klinički oblici su • artroza kolena – gonarthrosis • artroza kuka – degenerativne promene koksofemoralnog zgloba. kost ispod hrskavice postaje jače vaskularizovana. javljaju se pukotine i neravnine.predstavlja morfološki odraz procesa starenja.Dg – anamneza.klinički znaci artroze su tvrdo zadebljanje zglobnih okrajaka kosti. malaksalost. izliv u zglobnoj šupljini. krepitacije pri pokretima. a na ivicama koštanog zglobnog okrajka javljaju se OSTEOFITI .prognoza je loša.– ↓ serumski komplement – patološki nalaz urina zbog GN . spontane remisije su moguće. Rö (suženje zglobnog prostora. artroskopija i pregled punktata sinovijalne tečnosti .najbitniji faktor je poremećaj ravnoteže između oštećenja i obnavljanja hrskavice.osteoartroza . tok bolesti promenljiv i nepredvidiv. ukočenost zglobova pri prvim pokretima posle mirovanja. NSAIL – lokalno davanje lekova – kortikosteroidi. Bol pri hodu u preponi. ali ne i da zaustave tok bolesti .u daljem toku gubi se glatkoća površine hrskavice. smanjenje obima pokreta zglobova su osnovni simptomi .Klinički – bolovi vezani za upotrebu zgloba. ali najčešće nastupa smrt (bubrežna insuficijencija) DEGENERATIVNI REUMATIZAM PERIFERNIH ZGLOBOVA . subhondralna skleroza kosti. osteofitoza.Th – pronizon. glutealnom predelu. kolenu. U početku nastajanja uočavaju se (PH) pokidana kolagena vlakna. Kasnije dođe do skraćenja noge (zbog pomeranja glave femura). ciklofosfamid – mogu da ublaže simptome. ograni čeni i bolni pokreti . Oko 80% osoba starijih od 60 godina ima Rö znake artroze.Dg – histološki nalaz (nekrotizirajući vaskulitis miši ćnih arterija) – angiografija – neobjašnjiva febrilnost. znaci multisistemske bolesti .Etiopatogeneza – nasleđe ima značajnu ulogu. izmenjenog zgloba i kao pomoć u fizikalnoj terapiji – fizikalna terapija – hirurška terapija DEGENERATIVNI REUMATIZAM KIČME . protruzije acetabuluma • arthrosis cubiti • arthrosis digitorum • arthrosis talocruralis – skočni zglob .pojačana je aktivnost enzima koji razgrađuju vlakna EC prostora hrskavice . gubitak težine. istanjenje hrskavice). gubitka hrskavice.Th – opšte mere – sistemsko davanje lekova – paracetamol. kod jakih bolova. gojaznost (artroza kolena) . koji ne moraju biti povezani sa subjektivnim tegobama . fizički (palpatorni) nalaz. ↓ koli čina proteoglikana i otok hrskavice zbog ↑ količine vode u tkivu koje okružuje hondrocite . sekundarnog zapaljenja.

zbog velikih mehaničkih opterećenja može doći do oštećenja diskusa. nerava i mišića ruku .putevi širenja bola duž ruke C5 – vrh ramena..unilateralni ili bilateralni bol u vratu. položajem. Mnogo ređe. tumori i okluzivne bolesti arterija . vertebralnih arterija.Th – mirovanje uz raterećenje vratnog dela kičme u akutnoj fazi – analgetici – fizikalna terapija • LUMBALNI SINDROM . ka plećkama u ruku.. Degeneracija diskusa je praćena stvaranjem osteofita koji povezuje susedne pršljenove . ispod pazuha. vratnih mišića i fascija. C3-C4 . C6-C7. retrobulbarni bol uz suzenje očiju. C2-C3. C7-Th1 . uzroci su povrede.predilekcioni lokusi su diskusi C1-C2. simpatikusa. zapaljenja. prednja spoljna strana ruke C6 – spoljna strana ruke ka palcu C7 – zadnja strana ruke ka srednjem prstu i kažiprstu C8 – unutrašnja strana ruke ka V i IV prstu c) sindrom vertebrobazilarne insuficijencije .degenerativne promene kičmenog stuba zahvataju apofizne zglobove i intervertebralne diskuse. bolesti tetiva. spondiloartroza ili zapaljenskim procesom. zujanje u ušima b) cerviko-brahijalni oblik . ključne kosti ili iradiranje u potiljak ka temenu i orbiti . koji može biti udružen sa grčem paravertebralnih mišića i ograničenom pokretljivošću vrata.) .javlja se cervikalna-oksipitalna migrena (glavobolja sa ili bez širenja u vrat). Nastaje zbog pritiska osteofita na vertebralnu arteriju .najčešće su zahvaćeni vratni (posebno C5) i lumbalni deo kičme (L3-L5). distenzija i miši ćna slabost .ograničenost pokretanja vrata i ukočenost vrata . Traume i anatomske nenormalnosti ki čmenog stuba mogu da podstaknu brži razvoj i veću rasprostranjenost degenerativnih promena.karakteriše se atacima omaglica i vrtoglavica pri naglim pokretima vrata. poremećajima u protoku krvi kroz vertebralne arterije i vegetativnim smetnjama zbog nadražaja simpatičkih spletova vrata . klini čki pregled. kompresivni sindrom u predelu aksile.predstavlja iznenadni atak ili hroničnu pojavu bola u vratu.utrnulost šaka noću i u ležećem položaju. Ove strukture su pritisnute i oštećene degenerativnim procesima na vranom delu ki čme (diskartroza.Dg – detaljna anamneza.Etiopatogeneza – ovaj sindrom nastaje zbog pritiska i nadražaja nervnih korenova. pozadi sa zračenjem u rame. C5-C6. Kroz te pukotine probija nucleus i izaziva pritisak na nervni koren i bol . saginjanju ili uspravljanju. pa tako razlikujemo dva sindroma • CERVIKALNI SINDROM .predstavlja atak bola ili hroni čno prisutan bol u krstima uz pojavu grča paravertebralne muskulature i ograni čenja pokretljivosti lumbalnog dela kičme. zračenja bola duž nogu i pojave senzornih i motornih neuroloških ispada u području nogu .Etiopatogeneza – degenerativne promene lumbalnog dela ki čmenog stuba. hladnoćom.Dif Dg – angina pectoris.. u težim oblicima i neurološki pregled .Klinički a) cerviko-cefalični oblik . suženja nucleus pulposusa i stvaranja pukotina u fibroznom prstenu.predilekcioni lokusi su diskusi C4-C5.

Artritis je u početku monoartikularan i prvo je zahvaćen palac – zglob je otečen.Klinički – hronični i recidivantni bol u slabinama i krstima. Mogu ga pratiti ↑ t°C. najčešće noću sa jakim bolovima. ušnoj školjci . ↑ mokraćne kiseline u krvi i urinu . probvenecid (↑ renalni klirens urata) – dijeta bez purina.Klinički – prvi napad počinje obično iznenada.ne zna se zašto postoji hiperurikemija niti zašto urati imaju afinitet prema zglobovima. sinoviji. indometacin.. kapsule zglobova. tiazidi.Etiopatogeneza • primarni giht – 6x je češći kod muškaraca i nastaje zbog urođene greške u metabolizmu purina • sekundarni giht – kod mijeloproliferativnih bolesti. Osnovni simptom je bol na mestu obolelog pripoja. može se javiti posle hirurške intervencije. Nepoznate etiologije 1.) .karakteriše se akutnim epizodama artritisa uz pojavu hiperurikemije . ligamenata. neurološki pregled – Rö. a posle više napada javljaju se TOFUSI – ognjišta istaloženih urata u hrskavici. jeza i groznica.predstavlja posebnu grupu reumatskih bolesti koja obuhvata različita oboljenja lokalizovana na vanzglobnim strukturama. a onda se vidi deskvamacija kože na obolelom zglobu . bubrežne kolike.Komplikacije – nefrolitijaza. tetivama na dorzumu i prstima šaka. u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji. bubrežna insuficijencija.Laboratorija – hiperurikemija. naglog mršavljenja. psorijazni artritis. entezopatije – degenerativna ili zapaljenska oboljenja tetiva. Dobro reaguje na glikokortikoide . Reiterov sindrom.. Vremenski razmaci između recidiva vremenom postaju sve kraći. CT . pripoja fascije ili anulusa fibrosusa. . zategnute sjajne kože. hidrokortizon (intraartikularno) – hronično – alopurinol (↓ produkcije urata).napad gihta je obi čno provociran alkoholom. leukocitoza . piogeni artritis . Kao reakcija na bol javljaju se refleksni zaštitni grč miši ća sa iste strane i iskrivljenje ki čme. gurmanskim obrokom. bol zrači duž noge. Nastaju parestezije.Dg – karakteristična klinička slika.. Kristali u zglobu izazivaju zapaljensku reakciju koja brzo prolazi . povrede nerava u lumbalnom delu. Ovo zapaljenje traje do 2 nedelje. hiperstezije i anestezije određenog područja . Kasnije.Dif Dg – ankilozirajući spondilitis. metastaze ..Th – u napadu – kolhicin. EMG. alkalizacija urina VANZGLOBNI REUMATIZAM . pri uzimanju nekih lekova (salicilati. burzama.Dg – anamneza i objektivni nalaz.samo mali broj bolesnika nema recidive.Th – mirovanje u postelji sa tvrdom podlogom – nesteroidni antireumatici – fizikalna terapija – hirurška terapija GIHT . naglo. crvene boje. ↑ SE..

Leči se fizikalnom ili hirurškom terapijom 5. Leči se nesteroidnim antireumaticima i fizikalnom terapijom 7. sindrom “bolno rame“ – lokalna upala tetive ili burze. panikulitis – celulitis. Hormonska disfunkcija i gojaznost imaju ulogu u nastanku. pri dugotrajnom radu sa stisnutom šakom (“teniski lakat“). osetljivost duž tetive. Spontana bolnost. Češći je kod žena. punkcijom eksudata. Bez objektivnog nalaza. sindrom “bolnog trohantera“ – najčešća entezopatija kuka. lokalno kortikosteroidi. Izaziva jak bol. Počinje naglo. Bol u kuku. jakim bolom sa ograničenjem pokretljivosti. pri stiskanju šake. Lokalna kortikosteroidna terapija. Bol na pritisak. posebno posle napora. instilacija kortikosteroida. krepitacije. najčešće lateralnog epikondilusa. u okviru reumatskih bolesti ili usled traume. tendosinovitis – zapaljenje tetivnih ovojnica u predelu ručja i šake. ako se ne leči prelazi u kapsulitis. otok. Odlikuje se hipertrofijom potkožnog veziva i masnog tkiva sa prolapsom masnih čvorića kroz izmenjeno vezivno tkivo. sa unutrašnje strane kolena. lokalnom aplikacijom kortikosteroida 4. Mirovanje.2. uz odmor i fizikalnu terapiju 8. pronaciji i supinaciji. sa dodatkom anestetika . Lokalizovana u sakrumu. najčešće na laktu ili kolenu. posle pada ili jakog zamaha. Terapija je evakuacija eksudata. skočnog zgloba. Bol. Odlično reaguje na kortikosteroide 6. epikondilitis lakta – entezopatija. Leči se imobilizacijom. polimialgia reumatica – bolovi u muskulaturi ramenog ili karličnog pojasa. burzitis – upala sinovijalne burze. Jako ↑ SE. zavoj. bez objektivnih promena. antibiotici 3.

BOLESTI ORGANA ZA DISANJE .

akutno bronhogeni oblici TBC 16. pneumonije 12. tuberkulin i tuberkulinska proba 15. postprimarni oblici TBC pluća 19. hronična plućna insuficijencija 11. bolesti gornjih disajnih puteva 2. emfizem pluća 5. epidemiologija TBC 13. hronična opstruktivna bolest pluća 6. bronhiektazije 8. hematogeni oblici postprimarne TBC 18. plućna fibroza . tumori pluća 25.1. tumori pleure 23. bolesti pleure 22. tumori medijastinuma 24. hronični bronhitis 4. alergije i imunitet u TBC 14. apsces pluća 9. lečenje TBC 20. akutni bronhitis 3. BCG vakcinacija 21. atelektaza pluća 10. primarna TBC 17. bronhijalna astma (status astmatikus) 7.

sluzava.mikrovirusi: RSV. bolovi u oku. Postoji promuklost. kapi za nos) – antibiotici kod bakterijskih komplikacija • FARINGSNI SINDROM . Inkubacija traje 1-5 dana . Sve ove tegobe su uzrokovane zapaljenskim promenama limfnog tkiva ždrela (tonzile. fotofobija. praćen poremećajem opšteg stanja.adenovirusi se mogu dokazati serološki (RVK).) govore u prilog bakterijske superinfekcije . ali bez kijavice.predstavlja akutnu virusnu bolest izazvanu razli čitim virusima . Bolest prosečno traje 7 dana. najčešće kijanjem. neodređeni bolovi u ektremitetima. laringitis. bol u uhu ili sinusima (zbog zatvaranja Eustahijeve tube. virus parainfluence I i II . Kliničkom slikom dominira konjuktivitis. antipiretici. t°C nije povišena .bolest počinje osećajem suvoće i zapušenosti nosa. praćeni umerenim faringitisom . dok sekrecija iz nosa može trajati i 2-3 nedelje .enterovirusi: Coxsackie A 21.simptomi traju nekoliko dana. sekrecija iz nosa (najpre vodena. nazofarings).često postoji i suzenje očiju.Dg – klini čka slika . Stečeni imunitet ne postoji zbog velikog broja tipova virusa. kašalj. Najčešći etiološki uzročnici su adenovirusi ...akutne infekcije respiratornog sistema naj češće su virusne etiologije. Streptokok se pronalazi u brisu grla .BOLESTI GORNJIH DISAJNIH PUTEVA . kašalj.akutna respiratorna bolest – nastaje u manjim kolektivima (kasarne) – faringitis.faringsno-konjuktivalni sindrom nastaje usled okularne inokulacije adenovirusa (u bazenima).faringsni sindrom se karakteriše gušoboljom sa otežanim gutanjem. otokom sluznice. ECHO . promuklost.rinovirusi .↑ t°C uz komplikacije (sinuzitis. uvećani limfni čvorovi. glavobolja.Dif Dg – početak može li čiti na alergijski rinitis ili morbile . malaksalost.Etiologija – adenovirusi – miksovirusi: influence i parainfluence – enterovirusi – EBV – β -hemolitički streptokok grupe A .opšte stanje je blago poremećeno – glavobolja. kašljanje) . Superinfekcije bakterijama dovode do komplikovanja/produženja kliničke slike • NAZEB (KIJAVICA) . prekrivene žućkastim naslagama eksudata .corona virusi . sinusa edemom sluznice) . a ubrzo nastaje kijanje. umerenom febrilnošću. otežano disanje kroz nos. temperatura.Th – virusne bolesti – samo simptomatska terapija – streptokokus – prokain-penicilin 600-400 000 IU/dan . Tonzile su uvećane. tj.uzročnike prenosi oboleli.Th – odmaranje – simptomatska th (analgetici.inkubacija prosečno traje 5-10 dana. Infekcija nastaje inhalacijom infektivnog aerosola (kijanje. otitis. a zatim gnojna) .

ORL-pregled – crven. puls spor u odnosu na t°C. Postoji laka gušobolja.Th – izbegavanje hladnoće – antitusici (jer je u pitanju suv. pojačana salivacija i febrilnost .grip je kaplji čna infekcija.Etiologija – miksovirusi i adenovirusi .lošu prognozu ima i primarna gripozna pneumonija – posle prividnog poboljšanja dolazi do dispneje. Influenzae. slab kašalj i rinitis. Lice je zažareno.predstavlja težak poremećaj .na nastanak traheitisa upućuje pojava nadražajnog. oskudnih ispljuvaka koji sadrže čistu krv.Th – grip bez komplikacija leči se simptomatski uz ležanje – bakterijske superinfekcije → antibiotici – respiratorna insuficijencija → hospitalizacija. Bakterijske je etiologije (H.javlja se naj češće kod male dece .bolest počinje naglo sa poremećajima opšteg stanja – temperatura do 39°C. Izazivaju je miksovirusi. cijanoze.predstavlja pojavu malog broja sitnih papula. što može ugroziti život . Inkubacija traje 18-48h . vezikula i ulceracija na zadnjem zidu sluznice usta i ždrela. pneumokok. traje 3-5 dana . dijabetesa i Addisonove bolesti) • AKUTNI TRAHEITIS . suvog kašlja i retrosternalne osetljivosti ili bola . ali se vrlo brzo (nekad za nekoliko sati) razvije gušobolja. stafilokok) .postoji gušobolja. ↑t°C (39°C) uz laringealni stridor i otežano gutanje .• HERPANGINA .bolest počinje kao blaga respiratorna infekcija gornjih puteva. glavobolja.Th – simptomatska • AKUTNI OPSTRUKTIVNI LARINGOTRAHEITIS (sindrom krupa) . neproduktivan kašalj) – kodein – antibiotici . C. poremećaj gutanja. Moguće su sekundarne bakterijske infekcije . Akutna respiratorna insuficijencija je uzrok smrti . vrlo zarazna bolest.kod odraslih krup može izazvati Haemophilus influenzae B . traheotomija – postoji vakcina (naročito za rizične bolesnike od respiratornih i srčanih bolesti.. mialgije. znači da je došlo do sekundarne bakterijske infekcije. t°C pada za 2-4 dana i bolest prestaje . kašalj. ampicilin) – kortikosteroidi – smanjuju edem – traheotomija • GRIP . tako da unakrsni imunitet ne postoji.je komplikacija infkecija gornjih disajnih puteva.Th – antibiotici (tetraciklini. neproduktivnog. Postoje 3 tipa virusa influenzae: A. anoreksija.ako se javi produktivan kašalj.influenca je akutna. češće oboljevaju deca. tonzilama . Ako nema komplikacija. Svaki tip ima svoje varijante koje imaju različitu Ag građu. koje mogu imati za posledicu opstruktivni laringotraheitis i pneumoniju.moguća je stafilokokna superinfekcija . promuklost. malaksalost. nepca..izazivač je Coxsackie A. crven farings . B. otečen epiglotis.

duvanom. SiO2.. endogeni faktori domaćina – podrazumevaju postojanje atopijske (astmatičko-bronhiti čarske) konstitucije koja se karakteriše hiperaktivnošću traheobronhijalnog stabla. morska voda. atelektaze .KAŠALJ je osnovni i obavezni znak!!! U početku je neproduktivan. bronhiektazije. naročito u hladnom periodu..sviranje u grudima i gušenje ukazuje na bronhospazam . iritativne materije (SO2. duvan (pušenje izaziva kašalj.. karcinom pluća.AKUTNI BRONHITIS . aerozagađenja (SO2. žitak). alergije . cement. ugalj. gastrični sadržaj.askultacijom se može dobiti normalan nalaz ili visokotonski i niskotonski vizing i ranoinspirijumski pukoti . gnojav) – bol u grudima se javlja kod intenzivnog kašlja . mada kašalj i iskašljavanje mogu trajati i više nedelja ... virusi (u toku “opšte prehlade“.. a pri tom nisu izazvani nekom drugom bolesti pluća ili srca . gljivice.. Karakterističan je jutarnji kašalj (iritacija mirisima. virusne.predstavlja akutno zapaljenje sluznice bronhijalnog stabla.bolest obično traje 5-7 dana.osnovne promene su akutni edem sluznice i pojačana sekrecija. dobre prognoze ... u zimskom periodu). duvan) i retko je praćen povraćanjem ..Th – u većini slučajeva dovoljan je samo odmor. sokova. a kasnije postaje produktivan (serozan.Klinički – dominiraju kašalj i iskašljavanje.bol u toraksu nastaje usled naprezanja disajnih mišića tokom kašlja . gust. kako bi se razvodnio sekret i olakšalo njegovo izbacivanje) i poneki aspirin – izbegavati pušenje i hladnoću – u kasnijoj fazi bolesti – ekspektoransi (Bisolvon) – antibiotici – ukoliko postoji bakterijska infekcija HRONIČNI BRONHITIS . srčana dekompenzacija.). Javlja se u napadima (hladnoća.. unošenje dovoljne količine tečnosti (2-4l u obliku čajeva. TBC. stenoze i obliteracije sitnih bronhija. cilindrični epitel sa cilijama propada. CO. Ponegde ima limfocitnog i granulocitnog infiltrata prolaznog karaktera . mukopurulentan. uzrokuje hipersekreciju u bronhijama.osnovna lezija je bujanje mukosekretnornog aparata bronhijalnog stabla. Sluznica je oštećena.) . P. Cl..predstavlja hroničnu difuznu bolest disajnih puteva sa povremeno ili trajno povećanom bronhijalnom sekrecijom i produktivnim kašljem . nastaju ulceracije.Etiologija – 1.kašlje i iskašljava minimum po 3 meseca tokom 2 godine. a dovodi i do bronhokonstrikcije). alergije.Etiologja – bakterije. emfizema (destrukcije alveolarnih zidova). sklonosti ga alergijskoj senzibilizaciji i često eozinofilijom u sputumu – 2. Često dolazi do stvaranja bronhiektazija.). egzogeni faktori – infekcije (bakterijske..Dif Dg – druga teža oboljenja praćena kašljem i iskašljavanjem (bronhopneumonija. oštećuje mehanizam cilijarnog aparata koji čine bronhije..) ..) – količina sputuma varira i u vreme egzacerbacije sputum može biti i purulentan (žućkasto-zelen.

gnojnog sadržaja (mutan. mukoidnog (sluzavog) sadržaja. destrukcije alveolarnih septi .v. javlja se kad je već došlo do atrofije bronhijalnih žlezda . Protok vazduha je smanjen i u inspirijumu i u ekspirijumu.perkusija – znaci hiperinflacije pluća (hipersonornost. Perfuzija pluća je poremećena i vremenom dolazi do hipoksemije. postoji visokotonski i niskotonski vizing. (aminofilin) • eliminacija sekreta – dosta tečnosti i ekspektoransi • antitusici se primenjuju samo kod dugotrajnog neproduktivnog kašlja EMFIZEM PLUĆA .askultacija – normalan disajni šum sa produženim ekspirijumom. ekspirijumski pukoti .– dispneja upućuje na opstruktivne promene u disajnim putevima – česte su infekcije respiratornog trakta – kod manjeg broja bolesnika vide se maljičasti prsti . spuštene i slabije pokretne baze) . ↑ RVl/TLC (hiperinflacija) .. prevencija – zabrana pušenja.Th – 1. nema opstrukcije • bronchitis chronica mucopurulenta – iskašljavanje mukopurulentnog. promena radnog mesta. – 2. suzbijanje infekcije • antibiotici – ampicilin. eritromicin.nalaz na plućima može biti normalan (bronchitis chronica sicca) ili patološki .laboratorijski nalaz je normalan .bronchitis chronica obstructiva . koja može biti povremena ili trajna. penicilin + streptomicin. Hipoksemija uzrokuje vazokonstrikciju u plućima što zajedno sa redukcijom plućne vaskularne mreže dovodi do plućne hipertenzije → hipertrofija desne komore → hronično plućno srce ⇒ tok je progresivan i dovodi do plućne insuficijencije i plućnog srca .bronhijalna astma – opstrukcija nastaje pretežno zbog spazma glatkih mišića u vazdušnim putevima. hiperkapnije i respiratorne acidoze.. žuto-zelene boje) • bronchitis chronica obstructiva – pored kašlja i iskašljavanja postoji generalizovana intrapulmonalna opstrukcija disajnih puteva. pojačane produkcije lepljive sluzi i upalnog edema sluznice .Dif Dg – druga oboljenja praćena kašljem i iskašljavanjem . Takođe postoji i dispneja • bronchitis chronica sicca – suvi oblik. hloramfenikol protiv Haemofilus influenzae (voditi računa o aplaziji koštane srži) – antibiotici se primenjuju samo kod egzacerbacija.ukupni otpor strujanju vazduha je povećan srazmerno stepenu opstrukcije. opstrukcija postoji samo u toku napada .poremećaji plućne funkcije vide se u bronchitis chronica obstructiva . bez produktivnog kašlja.hronični opstruktivni bronhitis – dominira opstrukcija usled hipertrofije žlezda.u primarne HOBP spadaju .hronični bronhitis se deli na • bronchitis chronica simplex – kašalj i iskašljavanje bistrog. ranoinspirijumski pukoti.emfizem – opstrukcija nastaje usled gubitka elastičnosti potpornog tkiva.↓ VC. ne stalno • bronhodilatatori – inhalatori (Ventolin) ili i.

CENTROACINUSNI (CAE) – promene su u centru acinusa. Bolesnici se duže vreme žale na simptome hroničnog bronhitisa i opstrukcije disajnih puteva. Prvo se javljaju znaci hroničnog opstruktivnog bronhitisa.Klinički . Javlja se kod starijih osoba industrijskih radnika.CAE – opstrukcija je uzrokovana promenama na samim zidovima disajnih puteva . Od iste bolesti u porodici boluje više članova. PANACINUSNI (PAE) – promene su zahvatile ceo acinus. industrijski radnici.PAE – opstrukcija je uzrokovana dinamskim kolapsom alveola u ekspirijumu usled gubitka elasti čnosti tkiva. pa to nije pravi emfizem • kompenzatorni emfizem – hiperinflacija preostalog dela plućnog krila posle lobektomije • akutni (reverzibilni) emfizem – akutna hiperinflacija u toku astmati čnog napada . Kašalj se javlja tek u kasnijoj fazi bolesti . ruke su pružene i oslonjene na podlogu i njima podupire gornji deo tela .poremećaji plućne funkcije u emfizemu nastaje zbog opstrukcije protoka vazduha (generalizovana pojava) . IREGULARNI (PARACIKATRIKSNI) – oko ožiljaka u plućima . Kasnije nastaje dispneja (prvo u naporu a kasnije i u miru) . stari između 40-60 godina. Na površini ili preseku vide se vazdušni mehurovi (bule) . progresivna i trajna .podela emfizema prema lokalizaciji u acinusu 1. za razliku od hiperinflacije koja predstavlja povećanu vazdušnost pluća bez destrukcije alveolarnih septi . a kasnije znaci hroničnog opstruktivnog bronhitisa (kašalj i iskašljavanje) 2. a kasnije dispneja 3. Češće se javlja u ranoj mladosti (kod dece) i osnovna karakteristika je dispneja.PAE – simptomi su počeli još u mladosti (genetski faktori). PARASEPTALNI – promene su duž lobulusnih septi 4. Bolest nastaje kod urođenog deficita enzima α1-antitripsina kada protelizni enzimi razaraju alveolarne septe u čitavim acinusima (PAE) • pušenje igra jako bitnu ulogu (naročito kod CAE) gde se CAE obi čno nadovezuje na hroni čni bronhitis • aerozagađenje • infekcije • senilni emfizem (emfizem starih ljudi) – fiziološka hiperinflacija pluća nastala usled gubljenja elastičnosti pluća – nema destruktivnih promena na septama.EMFIZEM – predstavlja povećanu vazdušnost pluća sa destrukcijom alveolarnih septi. pušaća.Etiopatogeneza emfizema – egzogeni i endogeni faktori • suština poremećaja je poremećaj ravnoteže između proteoličkih enzima (kisela i alkalna proteaza i elastaza) koji se nalaze u segmentovanim leukocitima i makrofagima i njihovih inhibitora (α1-antitripsin i drugi globulini). strastveni pušači. naročito pri naporu i forsiranom disanju .kod hroničnog opstruktivnog bronhititsa i emfizema opstrukcija je generalizovana.kod težih oblika emfizema možemo pacijenta videti u karakterističnom položaju – sedi nagnut napred.CAE – naj češće su u pitanju muškarci.Makroskopski – emfizemska pluća su velika i ne kolabiraju prilikom otvaranja grudnog koša. Dominira dispneja koja počinje u mladosti ali je u početku ne prate simptomi hroničnog bronhitisa..

pektorilokvija i bronhofonija su oslabljeni – srce – tonovi su tihi ili oslabljeni.funkcionalne promene – ↑ vrednost RV za više od 25% – pove ćan odnos RV/TLC – smanjenje vrednosti transfer-faktora za CO2 – pove ćana plućna propustljivost – pad oksemije posle optere ćenja – vrednost α1-antitripsina u serumu . bačvast grudni koš. Manifestuje se napadima gušenja sa sviranjem (vizing) u grudima i iskašljavanjem male količine žilavog ispljuvka . emfizemske bule. jer se oni uglavnom javljaju zajedno • tip A (emfizematozni tip. ponekad sitni pukoti pri bazama . ekspektoransi – le čenje opstrukcije. “ružičasti dispnoičari“) – dominira emfizem i dispneja. supraklavikularne jame ispunjene.predstavlja hroničnu zapaljensku bolest donjih disajnih puteva – bronhiola. izraženi su hipoksemija i hiperkapnija.Dg – obavezno prisustvo dispneje!!! – radiološki nalaz – funkcionalne promene .Th – pošto su promene ireverzibilne.laboratorija – krvna slika normalna do pojave cijanoze (poliglobulija i ↑ Hct) . ponekad se vidi napor pri disanju – perkusija – hipersonoran zvuk. samo ako postoji reverzibilna komponenta s obzirom na udruženost hroničnog bronhitisa (aminofilin) – čist emfizem ne reaguje na ovu terapiju – lečenje plućne insuficijencije (terapija je ista kao kod hroninog bronhitisa) HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA . Kašalj i iskašljavanje nastaju pre dispneje. granice pluća su pomerene na dole – askultacija – oslabljeno disanje sa produženim ekspirijumom. kasnije je moguć galopski ritam nad desnim srcem . ponekad je naglašen II ton nad arterijom pulmonalis. Bolesnici su stari između 40-60 godina sa izraženom centralnom cijanozom. redukovana plućna šara na periferiji. može se čuti niskotonski vizing.rendgen – visina pluća je uvećana. međurebarni prostori su izbočeni. U terminalnom stadijumu se razvija respiratorna insuficijencija i cor pulmonale BRONHIJALNA ASTMA .. terapija nije efikasna – prevencija – suzbijanje infekcije. U terminalnom stadijumu se razvija respiratorna insuficijencija i cor pulmonale • tip B (bronhitični tip. povećan A-P dijametar na profilnom snimku . široki međurebarni prostori.fizikalni pregled – inspekcija – grudni koš ima bačvast oblik. Klinička slika odgovara emfizemu. dijafragma je zaravnjena i niskopoložena (ispod VI rebra). Bolenici su stariji od 60 godina i nemaju centralnu cijanozu.predstavlja kombinaciju hroničnog bronhitisa i emfizema. “podnaduli plavi“) – dominira slika hroničnog bronhitisa.

uslovljena IgE. razvija se u detinjstvu.uzroci astmatičnog napada • alergen (senzibilizacija) • refleksi (miris. snažan bronhospazam b. a snižen pO2 . shodno stepenu suženja ekspirijum postaje forsiran ali se uprkos tome u alveolama povećava rezidualni volumen i hiperinflacija. godine i ima dobru prognozu. a u uslovima opstrukcije. a on se pod uticajem različitih činilaca (drugih ili istih koji izazivaju hiperaktivnost) povećava i odmah ili posle pauze dovodi do astmatičnog napada .. hipersekrecija mukusa.uzrok napadu je spazam bronhiola koji može bit praćen edemom sluznice i hipersekrecijom mukusa .u osnovi leži povećana nadražljivost (hiperaktivnost) disajnih puteva koja uslovljava uvek prisutni latentni bronhospazam. atopijska alergijska bronhijalna astma – genski – uslovljena kod osoba sa atopijskom konstitucijom. Ako bolest počne posle 30.uzroci hiperaktivnosti (latentnog bronhospazma) • atopijska konstitucija • senzibilizacija • endogeni nedostatak kateholamina • povećana osetljivost α-receptora disajnih cevi . a 6-8h kasnije se javlja imunokompleksni tip gde se oslobađaju sekundarni medijatori zapaljenja (leukotrijeni) koji u jaki bronhokonstriktori pa je napad još teži i žešći II AUTOIMUNA BRONHIJALNA ASTMA (intrizička) – nastaje u uslovima manjeg lučenja kateholamina. Senzibilizacija je anafilaksnog tipa. neatopijska alergijska bronhijalna astma – stečena – u razvitku ovog oblika postoji mešovita senzibilizacija – anafilaksni i imunokompleksni tip. polen.vagus dovodi do holinergičke dominacije na terenu latentne hiperaktivnosti → bronhospazam V INFEKTIVNA BRONHIJALNA ASTMA – razvija se senzibilizacija na infektivne agense i samo zapaljenje je dovoljno da izazove blokadu β2-receptora na ćelijama medijatorima i prevagu holinergičkog sistema → napad .). gasovi. reverzibilna I ALERGIJSKA BRONHIJALNA ASTMA (ekstrinzička) – nastaje usled senzibilacije na inhalacione alergene (prašina. ređe na nutritivne alergene a.u osnovi pojave hiperaktivnosti bronhiola i pojave samog astmatičnog napada leži poremećaj ravnoteže cAMP i cGMP pri čemu je cAMP ↓. a cGMP ↑ . perje. U normalnim uslovima. strana tela. Smrtni ishod astme viđa se u 1-3% slučajeva .najčešće se javlja pre 16.. pri mirnom disanju ekspirijum je pasivna radnja. pa iritansi (mirisi.. vuna. U krvi je povišen pCO2. Napad izazivaju samo alergeni koji su doveli do prethodne senzibilizacije alergen + IgE → destabilizacija membrane mastocita i bazofila → prskanje mastocita i bazofila → oslobađanje primarnih medijatora zapaljenja (histamin) → povećana propustljivost krvnih sudova → edem.hiperinflacija pluća je....osnovni poremećaj u astmatičnom napadu je smanjen prolazak vazduha kroz sužene bronhiole.) • infekcije • napor • stres • aspirin i drugi lekovi • emocije . Prvi tip se javlja 20-ak min nakon kontakta sa alergenom. godine dosta je teža.) mogu izazvati napad bez senzibilizacije III BRONHIJALNA ASTMA IZAZVANA NAPOROM – nastaje usled rashlađenja sluznice IV EMOCIONALNA BRONHIJALNA ASTMA – n. kao i bronhospazam..

podupire se rukama da bi angažovao pomoćnu respiratornu muskulaturu).Klinički – pored blagih oblika bolesti sa kratkim i retkim napadima postoje svi prelazni oblici sve do najtežih u kojima postoji stalno gušenje sa vizingom u grudima i retkim kratkim nekompletnim remisijama. Ako se napad nastavi. fenoterol o teofilin ili aminofilin o antimuskarinski lekovi – ipratroprijum bromid • glikokortikoidi – pronison.VI BRONHIJANA ASTMA IZAZVANA ANALGETICIMA – uslovljena je metabolizmom arahidonske kiseline VII BRONHIJALNA ASTMA U TRUDNICA – kod ⅓ trudnica astmatičarki bolest se smiruje jer povećane vrednosti horionskog gonadotropina i kortizola kod trudnica povećava vrednost cAMP uz smanjenje izlučivanja histamina. bori se za vazduh (otvara prozor.. Često su konfuzni.Dg – lična i porodična anamneza – metaholinski test – inhalacijom rastućih doza metaholina dokazuje se postojanje latentnog bronhospazma – histaminski test – izvodi se na isti način i ima isti efekat – alergijska bronhijalna astma se može potvrditi kožnim testovima – EKG – cor pulmonale .Dif Dg – opstrukcije disajnih puteva (strano telo.) – hroni čni bronhitis. zaustavljanje napada • bronhodilatatori o stimulatori β2-receptora – salbutamol. krup.na kraju napada bolesnik iskašljava malo lepljive sluzi . a kod ⅓ trudnica stanje se pogoršava pa su česti prevremeni i spontani . Čuje se visokotonski vizing.napadi gušenja traju od nekoliko minuta do nekoliko sati i dana . virusna infekcija. Napadi su češći noću. hidrokortizon 4 mg/kg TM odmah.25 mg i. Manje-više je izražena cijanoza i pojačano znojenje.u mirnoj fazi izme đu napada bolesnik se oseća zdravim . aminofilin 6 mg/kg TM i. 2. Bolesnik u toku više dana primećuje gušenje i da mu se stanje ne popravlja iako uzima i veće doze lekova. javlja se cijanoza.c. ve ća izloženost alergenima . 4. adrenalin 0.u blagim napadima pacijent oseća stezanje u grudima.v. pred zoru . Kod ⅓ trudnica stanje se ne menja za vreme trudnoće. a kasnije 3x3 mg/kg 3. prevencija napada – stabilizatori membrane mastocita (kromolin.napad najčešće počinje postepeno. disanje . ketotifen) – 2. Angažovana je pomoćna disajna muskulatura. aritmija i smrt . terbutalin. odmah..Th – 1. Na plućima se čuje normalan disajni zvuk sa produženim ekspirijumom. To je po život opasno stanje . terbutalin 0. bolesnik oseća sve jače gušenje.Th akutnog teškog napada 1. smanjena terapija. uznemiren je.predstavlja produžen astmati čni napad koji traje duže od 24h i ne smiruje se na adekvatnu terapiju. emfizem – kardijalna astma – Kussmalovo disanje (uremija) . urbazon • antibiotici. kasnije jos 3x isto STATUS ASTMATIKUS . U najtežim oblicima nastaje hipotenzija.v. ima nadražaj na kašalj.Etiologija – prekid lečenja. ekspektoransi .5 ml s. tumori.

fuziformna 3.v. sinuzitis) – b) stečene – infekcije bronha (pneumonije. Nakupljeni sekret u lumenu pomaže širenje . a kasnije još 3x3 mg/kg 5.askultatorno se tipično čuje kasnoekspirijumsko pucketanje koje nalazimo uvek na istom mestu . 30. 50. 10.. antibiotici (ako postoji infekcija) 7. TBC. pertuzis.širenju bronha doprinose i fibrozni procesi u okolini (TBC.) . morbili) i opstrukcije bronha (strano telo. adrenalin + stimulatori β2-receptora 2. a mogući su prateći bronchitis ili pneumonija . cistična .) . aminofilin – 6 mg/kg TM odmah u 5% Glu za 20 min. 20. mikoze. anoreksija…). Neki pacijenti tačno znaju u kom položaju tela najbolje iskašljavaju . kiseonik (33% mešavina sa vazduhom) – 1-4 l/min 3. urbazon – 4x10 mg i. 5) svaka doza 3 dana 6..stepenovanje statusa astmatikusa • I STEPEN – srednje teška opstrukcija • II STEPEN – teška opstrukcija • III STEPEN – ispoljena hipoksemija • IV STEPEN – respiratorna acidoza • V STEPEN – respiratorna insuficijencija . doze se postepeno smanjuju (60.. 5% glukoza 3-4 l/24h 4. prva 3 dana. cilindrična 2. pojačano nakupljanje sekreta u lumenu. slabljenje zida. 40.recidivirajuće pneumonije na istom mestu moraju pobuditi sumnju na bronhiektazije . dok vizing obi čno izostaje . Ispljuvak je naročito obilan kada bolesnik ujutru ustane iz kreveta ili kad leže u krevet.kod opstrukcije distalno se javlja atelektaza.Etiologija – a) kongenitalne – cistična pluća. Kartagenerov sindrom (bronhiektazije. apsces.Klinički – bolesnik dugo kašlje i iskašljava obilan..kod većine bolesnika oporavak počinje u roku 24-48 h od davanja terapije BRONHIEKTAZIJE . slabost. a elasti čni elementi oko bronha se retrahuju i spolja šire bronh. dekstrokardija. veštačka ventilacija (kod najtežih bolesnika) . zatim ga zameniti sa 60 mg pronizona. 15.predstavljaju ireverzibilno proširenje lumena bronhija . oštećenje miši ćne i elasti čne strukture bronha. pneumonija.proširenja bronha može biti • jednostrana • lokaizovana • obostrana • difuzna 1.Th – neophodna hospitalizacija na odeljenje intenzivne nege 1.često postoji hemoptizija i hemoptoja .javljaju se opšti znaci infekcije (↑ t°C.je oslabljeno sa produženim ekspirijumom sa dosta vizinga. sakularna 4. Ako je napad naglo nastao javlja se samo gušenje i kašalj. gnojav ispljuvak neugodnog mirisa. sarkoidoza.

Mikrobiološki nalaz sputuma – piogeni stafilokok. O težoj kliničkoj slici govori pojava leukocitoze (20 000/cm3) i dalje pogoršavanje opšteg stanja.smrtnost iznosi i do 20% . anamneza – obilno iskašljavanje gnojnog smrdljivog ispljuvka sa primesama krvi. bronhografija (bronhoskopija) .ukoliko se ne započne terapija antibioticima nastupa kaheksija i maljičasti prsti . bronhiektazije. a mogući su i timpanizam i amforično disanje (velika šupljina.često postoje maljičasti prsti i osteoartropatija .Komplikacije – pleuritis (sa ili bez izliva). hronični alkoholizam.. recidivirajuće pneumonije na istom mestu – 3. opšta slabost).količina sputuma je najveća odmah nakon uspostavljanja komunikacije apscesa i susednog većeg bronha i može da se kreće do nekoliko stotina ml... a kasnije opada . hematogeno. hronični sinusitis . infarkt pluća.) . cefalosporini. a mali izlaz) .na mestu apscesa se mogu razviti bronhiektazije.nalaz na plućima u početku bolesti. pre pojave drenaže apscesa u bronh odgovara slici bronhopneumonije... groznica..Klinički – u početnoj fazi klinička slika je ista kao kod bronhopneumonije (↑ t°C. streptokok.predstavlja lokalizovano gnojno zapaljenje praćeno nekrozom i kolikvacijom zahvaćenih delova pluća i stvaranjem šupljina (TBC proces sa ovim osobinama nije apsces u užem smislu) . E. krvi. Coli...Dg – naglo iskašljavanje “na puna usta” gnojnog sadržaja – rendgen – šupljina sa nivoom kada se isprazni apsces – nalaz elasti čnih vlakana u sputumu – bronhoskopija . u određenom položaju tela – 2.ako u zahvaćenom delu dominira nekroza koja je uzrokovana pretežno anaerobnim bakterijama ⇒ gangrena pluća . limfogeno ili direktno usled povrede toraksa . pijanstvo. karcinom pluća...Dif Dg – TBC (tragati za Kohovim bacilom). prethodna bolest pluća (bronhitis.neposredni uzrok apscesa može biti i aspiracija stranog tela (besvesno stanje.Th – antibiotici (penicilin.) . gljivična oboljenja. bronhiektazije. pneumokok. kašalja i iskašljavanje “na puna usta” (kao da povraća) gnojnog smrdljivog sadržaja . bronhopneumonije. a takođe i bronhijalna opstrukcija (tumori.Dg – 1. piopneumotoraks . klebsiela. karcinom. Ako i nakon 6 nedelja terapije ne dođe do izlečenja → hronicitet apscesa . strano telo. Klice u pluća dospevaju inhalacijom. kašalj..na mestu prodora apscesa u pleuralnu šupljinu mogu se razviti empijem pleure . perikarditis. dreniranje treba vršiti 3-4x dnevno – hirurško lečenje je najefikasnije (indikovano je samo u strogo lokalizovanim i jednostranim bronhiektazijama) APSCES PLUĆA (h) .preduslovi za razvoj apscesa su teško opšte stanje pacijenta. Kada se stvori šupljina javljaju se ranoinspirijumsko i kasnoekspirijumsko pucketanje. u toku aspiracije gastričkog sadržaja.) – posturalna drenaža (odre đivanje najboljeg položaja za iskašljavanje). probadanje u grudnom košu.). emfizem.

To su pruge dužine 3-10cm.alveole su kolabirane . pneumotoraks.Podela atelektaza • nepotpuna • mikroatelektaza • potpuna • segmentna.). medijastinum potisnut – pneumonija – nema pomeranja medijastinuma i dijafragme .) koji oblaže alveole i održava efektivni površinski napon.pluća imaju prirodnu težnju da se skupe. tumori pluća i pleure. lobarna i totalna .Th – kod opstrukcije – bronhoskopom otkloniti opstrukciju – kod neopstruktivnih – duboko disanje. medijastinum i traheja pomereni ka strani atelektaze . bronhofonija je negativna. plućni tromboembolizam) • kongestivna atelektaza – prolazne su . disajni zvuk je oslabljen. strano telo.) • adhezivna – urođeni i stečeni nedostatak surfaktanta (bolest hijalinih membrana.Klinički – hemitoraks na pogođenoj strani zaostaje pri disanju. Retraktilnoj sili pluća suprotstavlja se otpor grudnog koša iz ćega proizilazi negativan pritisak u pleuralnoj duplji . vazduh se iz alveola resorbuje u krv.Th – velike doze antibiotika (penicilin + streptomicin ili uraditi antibiogram) sve do izlečenja (zatvaranja apscesa i prestanka iskašljavanja) – posturalna drenaža gnojnog sadržaja – bronhodilatatori (kod bronhospazma) – hirurška resekcija (ako dugo ne reaguje na terapiju) ATELEKTAZA PLUĆA . iznad dijafragme. zračenje. perkutorni zvuk je tmuo.. infarkt srca.Dif Dg – pleuralni izliv – grani čna linija senke je parabolidna. Ovaj poremećaj dovodi do rasejanih mikroatelektaza • kružna atelektaza – nastaje usled pleuralnog izliva.. međurebarni prostori su suženi.predstavlja smanjenje ili nedostatak vazduha u plućima (alveolama) sa istovremenim smanjenjem zapremine zahvaćenog dela pluća . sprečava kolaps alveola. infekcije. ↓ VC . Za bočni zid toraksa je vezana pleuralnim tra čicama • pločaste atelektaze (Fleischnerove linije) – lokalizovane na bazi pluća.Simptomi – mikroatelektaze obično ne daju simptome – lobarne atelektaze – dispneja.prema načinu nastanka. kašalj.Rendgen – homogeno zasenčenje pluća. atelektaza se deli na • resorptivna (opstrukciona) – usled potpune opstrukcije bronhije (tumor. Negativni pritisak u alveolama dovodi do kolapsa alveola • kompresivna – izazvana pritiskom na parenhim pluća (pleuralni izliv. cijanoza . dijafragma spuštena. dirigovani kašalj – antibiotici i mukolitici (kod infekcije) .. frakture rebara. Lokalizovana je uvek pozadi. Nastaju kod boleti koje dovode do smanjenog kretanja dijafragme (ascites..... podignuta dijafragma. iznad dijafragme.

je poremećen odnos VA/Q. nespecifične. razli čita komplijansa (rastegljivost) raznih delova pluća 3.u lakšim poremećajima difuzije. manifestna parcijalna hronična plućna insuficijencija distribucionog tipa – znači da postoji samo hipoksemija (pCO2 je normalan). delovi pluća sa očuvanom ventilacijom bez perfuzije (alveolarni mrtvi prostor) 2.prvi poremećaj u hroni čnim plućnim bolestima je poremećaj odnosa ventilacija-perfuzija (VA/Q).za održavanje normalnog pO2 i pCO2 bitan je usklađen odnos ventilacije-perfuzije (normalno ovaj odnos iznosi 0..HRONIČNA PLUĆNA INSUFICIJENCIJA .8 – efikasna alveolarna ventilacija) . U celim plućima. hipoksemija se manifestuje samo pri optere ćenju – latentna hroni čna plućna insuficijencija I 1.plućne granulomatoze (sarkoidoza. a pored hipoksemije nastaje i hiperkapnija.najčešći poremećaji odnosa V A/Q su 1. a ne samo regionalno. Hipoksemija se nalazi i u miru.pneumokonioze – SLE.hronični opstruktivni bronhitis . a zatim se slušalica stavi iznad traheje u jugularnoj jami.difuzne plućne fibroze (specifične. Zatim . delovi pluća sa očuvanom perfuzijom bez ventilacije (vensko-arterijski šantovi) .bronhijalna astma komplikovana hroničnim bronhitisom – hronična restriktivna oboljenja . globalna manifestna hronična plućna insuficijencija – predstavlja najteži poremećaj funkcije pluća..emfizem pluća . Disajna muskulatura je iscrpljena. emfizema. manifestna parcijalna hronična plućna insuficijencija difuznog tipa – nastaje usled redukcije kapilarne mreže u toku fibroza. obliteracija pleuralne šupljine – kifoskolioza – stanja posle lobektomije .Etiologija – hroni čna opstruktivna oboljenja bronhija i pluća . Nastaje zbog parcijalnog oštećenja plućne funkcije (neravnomerna raspodela VA/Q).predstavlja stanje hipoksemije sa ili bez hiperkapnije koje nastaje kod bolesnika sa hroni čnim bolestima pluća i bronhija .poremećaj odnosa V A/Q je najvažniji uzrok hipoksemije u toku hroničnih opstruktivnih bolesti pluća .i kod opstruktivnih i kod restriktivnih poremećaja DISPNEJA je osnovni simptom. a nestaje nakon udisanja O2 3. Udisanjem O2 hipoksemija nastala usled poremećaja odnosa VA/Q se normalizuje 2. Restriktivne od opstruktivnih poremećaja možemo razdvojiti jednostavnom metodom. Ekstremne vrednosti ovog poreme ćaja su 1.hipoksemija postoji kada je zasi ćenost Hgb u arterijskoj krvi < 94% ili kada je pO2 < 10KPa . U miru takođe postoji. granulomatoza. jer se poremećaji VA/Q popravljaju. Udisanjem O2 hipoksemija se gubi. difuzna opstrukcija vazdušnih puteva 2. hipoksemija se pogoršava. Posle napora. Pri opterećenju se stanje pogoršava..) .hiperkapnija postoji kada je pCO2 > 5. a hiperkapnija može još da se pogorša .) . plućne embolije i obliteracija kapilarne mreže .. Pacijent maksimalno udahne.7 KPa . berilioza. dok se pri opterećenju popravlja. sklerodermija – pleuralne priraslice.

.. intersticijskog edema pluća. velike gojaznosti . deformacija grudnog koša. a saturacija Hgb > od 70%. To liči na akutni edem pluća (ako se bolesniku aplicira kodein ⇒ smrt!!! → zato ova dva stanja treba razlikovati) . antihistaminici. jer on mnogo bolje difunduje .).jutarnje glavobolje i simptomi ↑ IKP (usled vazodilatacije.⇒ hipokalemijska metabolička alkaloza) ..povećana ventilacija alveolarnog mrtvog prostora nastaje u slučajevima panacinusnog emfizema pluča .granica kompenzovane i dekompenzovane hronične plućne insuficijencije je zasićenje Hgb 60-70% i pCO2 od 8 KPa . meprobamat. sarkoidoza. Postoje samo simptomi i znaci uzročnih oboljenja (kašalj. nema zviždanja.dejstvom hiperkapnije nastaje bronhijalna hipersekrecija. pa su bronhije prepunjene.) – u krvi se mogu otkriti hipoksemija i hiperkapnija – kod akutne ili akutizirane dekompenzovane bolesti. već pogoršanje opasno po život (depresija centra za disanje) . K. iskašljavanje. Cl i povećane reapsorpcije HCO3. Poremećaj važi za O2.). a merimo koliko to dugo traje. koja se ne može iskašljati..zamor i iscrpljenje disajne muskulature.3 KPa.u tubulima .alveolarna hipoventilacija može nastati i isključivo oštećenjem ventilacije. kod popuštanja srca. largaktil.difuzijske smetnje takođe mogu biti uzrok insuficijencije pluća. ili kada je pri nepromenjenoj ventilaciji jako povećana ventilacija mrtvog prostora (anatomskog i alveolarnog) . Obi čno je praćena kompenzovanom respiratornom acidozom. hiperkapnija i acidoza dovode do vazokonstrikcije u plu ćima (funkciona plućna hipertenzija → cor pulmonale) . kod paralize dijafragme.) c) nekontrolisana primena O2 u velikim koncentracijama d) intenzivna primena diuretika (dolazi do eliminacije Na. Nastaju kada je otežan prenos O2 u krv i CO2 u alveole. Ovo se može desiti ili kada je znatno smanjena minutna ventilacija pluća. nema simptoma ili su veoma slabi. Nastaje kod smanjenja površine za difuziju za više od 50% (lobektomija i pulmektomija).. kašalj i visokotonsko zviždanje . a ne ventilacije. Kod opstrukcije ekspirijum je usporen i produžen – traje duže od 4sec . ali ne i za CO2.. bez poremećaja odnosa VA/Q.pogoršanje bolesti dovodi do smirenja kašlja.. promene u intersticijumu (fibroza.kompenzovana hronična plućna insuficijencija – viđa se u slučajevima kada je pCO2 < 7. u oboljenjima pluća i grudnog koša koja jako smanjuju širenje i skupljanje pluća (fibroza pluća.pojačana dispneja. postoje simptomi i znaci od više sistema . dispneja.hipoksemija..pacijent forsirano maksimalno ekspirira.Klinički – u kompenzovanom obliku bolesti. disajni zvuk nečujan. Ovakvo ’’smirenje’’ ne znači poboljšanje.. centralna cijanoza . disajni pokreti se smiruju. kongestije mozga) ..najčešći uzroci akutne dekompenzacije su a) akutne virusne i bakterijske infekcije respiratornog trakta b) primena lekova sa depresivnim dejstvom na centar za disanje (morfin. usled postepenog razvoja hipoksemije i hiperkapnije. To je poremećaj respiracije (razmene gasova).minutna ventilacija je smanjena u svim bolestima koje dovode do smanjenja osetljivosti respiratornog centra. Postepeno nastajanje hiperkapnije dovodi do reapsorpcije HCO3.

egzoftalmus → ’’žablji facijes’’). agresivnost. ↑ TA nastaje usled vazokonstrikcije (stimulacija bulbarnih centara) . analiza krvi . stupor → koma . jer nastaje još veća hipoksemija . proteinurija i azotemija . halucinacije.v. a dejstvom na miokard dolazi do smanjene kontraktilnosti i srčanog zastoja u dijastoli i smrti . Ako istovremeno postoji i smanjen MV srca i anemija. eurofija.direktnim dejstvom hipoksemije i hiperkapnije na krvne sudove nastaje vazodilatacija (podbulost.lečenje pogoršanja opstrukcija disajnih puteva .infekcije – CAF (hemofilus influence).5 KPa. život pacijenta je neposredno ugrožen. tečnost) . kofein) – 2.borba protiv depresije respiratornog centra – centralni analeptici (aminofilin.7 KPa.oligurija (↓ TA). penicilin (pneumokok) .ako saturacija Hgb padne ispod 50%.Prognoza – zavisi od infekcija . konvulzije.ako pCO2 pređe 12 KPa.Dif Dg – cerebrovaskularni insulti – psihoze – kome druge geneze – akutni edem pluća . 250mg/6h .bronhodilatatori – aminofilin. smrt nastupa i ranije .kod pothranjenih adekvatna ishrana (infuzije. Ne sme se za to vreme prekidati. To treba posmatrati pri davanju O2 . noću ne mogu (prekomatozno stanje). razdražljivost. a pO2 < 4.Dg – anamneza. poboljšanje alveolarne ventilacije .3 KPa) jedini preostali stimulans respiratornog centra . postavljanje pacijenta u položaj povoljan za iskašljavanje) .oksigenoterapija visokim koncentracijama O2 može biti opasna. topla i vlažna koža..Th – 1.kortikosteroidi – urbazon 20-40mg i.v. Tada se O2 može davati i u većim koncentracijama .inverzija sna – danju spavaju. .30% O2. ↑ pCO2 i acidoze na krvne sudove mozga → edem mozga . poremećaji refleksa .drenaža bronhija – izbacivanje sekreta postize se rehidratacijom 2-3l 5% Glu na dan.svi ovi znaci respiratorne encefalopatije nastaju usled dejstva ↓ pO2.tahikardija i ↑ TA – tahikardija nastaje usled stimulacije simpatikusa (adrenalin) radi kompenzacije hipoksemije putem porasta UV.pojačano znojenje je najpouzdaniji znak naglog pogoršanja hiperkapnije. 1-3l/h putem maski i nazofaringsnih sondi su dovoljne (podižu saturaciju na 70-80%) . i. hiperemija konjuktiva. zato što je CO2 (kad postoji hiperkapnija > 9. uklanjanje štetnih efekata hipoksemije i hiperkapnije – OKSIGENOTERAPIJA .ako hiperkapnija u toku davanja O2 ne prelazi 12 KPa davanje O2 treba nastaviti kontinuirano 2-3 dana. pacijenta priključiti na veštački ventilator. klinička slika. Smrt uvek nastupa kad je pO2 < 2.’’flapping tremor’’ (podrhtavanje ruku i nogu).GIT tegobe – sli čne ulkusnim (hiperkapnija → ↑ HCl) .

Klinička slika – kombinacija respiratornih i i opštih simptoma . cijanoza. krvav.opšti – ↑ t°C. parazitske..) • podela prema toku bolesti o akutne o subakutne o hronične • klinička podela o vanbolničke pneumonije o itrahospitalne pneumonije o aspiracione i anaerobne o pneumonije u imunodeficijentnim stanjima o pneumonije u AIDS-u o rekurentne pneumonije o pneumonije specifične za određene terene . edem.).bolest se naglo razvija – ↑ t°C. gde proces počinje u malim bronhijama i širi se u peribronhijalno stablo o intesticijske pneumonije – trakasto-mrljaste senke • etiološka podela – virusne. . groznica.fizikalni pregled – palpacija – fremitus pojačan – perkusija – skra ćen ili potmuo perkutorni zvuk – askultacija – lokalizovano polje kasnoinspirijumskih pukota . atralgije. tahipneja i dispneja (kod ⅔ bolesnika).. a zatim produktivan. inhalacije. anoreksija.predstavlja zapaljenje plućnog parenhiima distalno od terminalnih bronhiola .fizikalni nalaz i radiografija zavise od vrste I PNEUMOKOKNA PNEUMONIJA – streptococcus pneumoniae . Kašalj je najpre suv... malaksalost. ↑ SE . bol u toraksu. infarkt. dispneja. hematogeno. mialgije. bakterijske.. Ispljuvak ima boju rđe (sputum rubiginosum) . gljivične.rendgen – homogena senka (lobarna pneumonija) .kapljična infekcija (naročito u zimskim mesecima) . direktnim prenosom sa inficiranog mesta. bol u grudima. gde infekcija počinje i širi se u alveolama o lobularne pneumonije (bronhopneumonije) – nehomogene mrljaste i segmentne senke. tahikardija.PNEUMONIJE . • podela prema načinu nastanka o primarne – bakterijska.. opstrukcije..Patogeneza – štetni agensi dospevaju u pluća na razne načine – inhalacijom.laboratorija – leukocitoza (do 20 x 109/l) sa neutrofilijom..respiratorni – kašalj (suv ili produktivan – mukozan.. medijastinumu ili pleuri (kod ½ bolesnika) . virusna.PODELA PNEUMONIJA • radiološka podela o lobarne pneumonije – homogeno zasenčenje jednog ili više lobusa.. o sekundarne – infekcija nastaje usled drugih patoloških procesa na plućima (plućna staza. kroz povredu grudnog koša. aspiracijom iz nosa ili orofaringsa. groznica. aspiracije. konfuznost i dezorjentisanost (kod komplikacija) . purulentan. bronhiektazije. atipične.

. Par dana posle smirivanja neke respiratorne virusne infekcije ili usled pada imuniteta bilo koje druge etiologije stanje se naglo pogoršava – bolesnik dobija groznicu.specifičnost je u bakterijskom lučenju toksina i proteina-agresina koji uzrokuju nekrozu tkiva . meningitis. Kada stafilokokna pneumonija nastaje hematogenom diseminacijom iz nekog udaljenog žarišta. a u oko 50% povremeno . ↑ Le (15-20x109/l) . oksacilin. često bilateralne uz pleuralni izliv bez posebnih osobina . . ispljuvak postaje gnojav uz primese krvi.Komplikacije – apsces. krvi – laboratorija – ↑ SE. Bakterija se razmnožava u RES-u i posle 10-14 dana dospeva u pluća gde izaziva intesticijsku ili alveolarnu pneumoniju. empijema.u oko 30% zdravih osoba stafilokoke su stalno prisutne u nosu i faringsu. empijem. pleuralne tečnosti ili krvi (bakterijemija) – izolacija iz brisa nazofaringsa nije pouzdana zbog bakterijske flore u tom području – imunološko dokazivanje pneumokoknih Ag .. Mnogi pacijenti se žale na pleuralne bolove . Protiče u blagom ili veoma teškom obliku koji je praćen afekcijom više sistema . sinuzitis. na radiografiji se vide okruglaste pečataste senke.postoji vakicina II PNEUMONIJE IZAZVANE HEMOFILUSOM INFLUENCE . psitakoza (hlamidija) – bolest prenose ptice. Pored pneumonije javljaju se miokarditis.Komplikacije – pleuralni izliv (2. konfuznost. traje čak mesecima.Th – antibiotici – penicilin G.. osip po koži . ↑ t°C. eritromicin 2.Th – ampicilin. meke sa središnjom nekrozom . piopneumotoraks .značajne su zbog visokog mortaliteta . neke sa apscesivnim šupljinama.Dg – izolacija pneumokoka iz sputuma.Th – tetraciklini i eritromicin . ili 3. eritromicin – ležanje hidracija – pentazocin za jak pleuralni bol – diazepam za nesanicu i nemir . kada ponovo nastupa groznica. Pneumonija je intersticijskog tipa.predstavljaju vanbolni čke pneumonije koje ne reaguju na penicilin 1. mycoplasma pneumoniae – infekcija se prenosi aerogeno.Th – tetraciklini. otitis media. a cijanoza i dispneja se brzo razvijaju.poboljšanje nastupa posle 7-10 dana . ikterus. nafcilin – kod alergije na penicilin daje se eritromicin IV ATIPIČNE PNEUMONIJE . pneumotoraks. moguć je pleuralni izliv.rendgen – konfluentne mrljaste senke. Oporavak je dosta spor.Haemophilus influenzae je mali Gram. Inkubacija traje 10-14 dna. Čovek se zarazi inhalacijom. Nastaje blaga infekcija respiratornih puteva (bronhiolitis) ili teška i fatalna pneumonija. dan) → dispneja – empijem pleure – miokarditis. cefalosporini III STAFILOKOKNE PNEUMONIJE . anemija.uzrokuje bronhopneumonije.Th – penicilin otporan na penicilinazu – kloksacilin. dikloksacilin.stafilokokna pneumonija često se nadovezuje na respiratornu virusnu infekciju. toksemija.Dg – izolacija stafilokoka iz ispljuvka.bacil koji često naseljava gornji deo respiratornog trakta (kod hroničnog bronhitisa čak u 60% slučajeva) .

posle inkubacije od 1-2 dana nastupa opšti infektivni sindrom koji se povlači za 3 dana.najopasnija pojava kod ovih bakterija (Klebsiella) je pojava Gram.na plućima se vide bilateralne.Dg – nalaz virusa u sekretu nosa i ždrela u prva 2 dana . ubrzan puls i disanje. Pseudomonas aeruginosa. Bolest se razvija postepeno. Stafilokoke...Th – klindamicin.u toku pneumonije dolazi do velikih deskvamacija epitela. cijanoze. mrljaste senke u oba donja režnja. posebno kod bolesnika koji su pre toga lečeni antibioticima širokog spektra . penicilini. Ukoliko se radi o aspiraciji tečnosti ili kiselog želudačnog sadržaja razvija se alveolarni edem. dovodi do hemoragijskog edema pluća (milijarne pahuljičaste senke.ove pneumonije se leće aminoglikozidima i penicilinom.. Od aminoglikozida koriste se gentamicin ili amikacin. empijemom. piperacilin. Takođe se primenjuju i cefalosporini III generacije..sepse. cefalosporini III generacije VIII PNEUMONIJE U IMUNODEFICIJENTNIM STANJIMA (Streptokoke. ↓ TA. .) . Proteus. anurija VII ASPIRACIONE I ANAEROBNE PNEUMONIJE . antibiotici (kod bakterijskih superinfekcija) VI INTRAHOSPITALNE PNEUMONIJE . CMV.osnovno u patogenezi ovih infekcija je naseljavanje nazofaringsa Gram. dispnejom i groznicom.. coli. Baktrim. midrijaza.. Bacteroides fragilis) . Klebsiella). ponekad sa apscesom. Pneumocistis carinii. hladna vlažna i cijanotina koža. uz pojavu dispneje. aminoglikozidi.ovakvo stanje se može završiti letalno . Virus gripa. parahilusno. oligurija. obostrano) .bakterijama i njihovo naglo razmnožavanje tokom hospitalizacije.Th – simptomatska. . HSV. sa suvim kašljem.početak bolesti je postepen sa infektivnim sindromom i ponekad veoma teškim stanjem. za razliku od drugih virusa. Takođe se razvija Gram.šok – ↓ t°C. .od anaerobnih bakterija bitne su Gram+ (Peptostreptococcus) i Gram. influenzae. H.od virusa koji izazivaju respiratorne infekcije najzna čajniji su virusi gripa A i B . Grip se završava potpunim ozdravljenjem a ređe prelazi u gripoznu pneumoniju . kju groznica (Coxiella burueti) – multisistem.najčešći uzrok aspiracionih pneumonija je disfagija. dok kašalj može da traje 1-3 nedelje..bakterije (Fusobacterium.Th – Baktrim EPIDEMIOLOGIJA TBC . destruktivni pneumonitis. Na snimku se vide oskudne parahilusne trakaste i infiltrativne senke . nalaza na plućima u obliku magličastih senki (intersticijska pneumonija).bakterije (Neisseria meningitidis. oboljenje sa lobarnom pneumonijom V VIRUSNE PNEUMONIJE . tokom nekoliko nedelja. Postoj gnojno iskašljavanje .najčešće su to Gram.3. stafilokokne i anaerobne infekcije .. E. Od penicilina – carbencilin.Pneumocistis carinii je protozoa koja izaziva pneumoniju u AIDS-u.

bilo putem kapljične infekcije (Fliegeove kapi) ili prašine. ređe drugih organa. Fosfolipidi bacila TBC izazivaju stvaranje granulacionog tkiva. Bacil TBC se nalazi u ispljuvku. Procenat inficiranih osoba zavisi od broja bacila u ispljuvku. Polisaharidi i nukleoproteidi privlače histiocite . sluznice. . pritajeni bacili ne izazivaju manifestnu bolest. vaginalni sekret ili mleko krava obolelih od TBC vimena (bovin tip) .mnogi su činioci značajni da infekcija pređe u bolest – druge infektivne bolesti. dijabetes. variatio murium.Mycobacterium tuberculosis (Kohov bacil) je glavni izazivač TBC kod ljudi. Toksi čni efekat bacila zavisi od podloge na kojoj rastu. variatio bovis. ali ostaju sposobni da se reaktiviraju i izazovu bolest . I morbiditet obuhvata . ređe zaraženi predmeti.. psihički stresovi.. a lipidi izazivaju stvaranje epiteloidnih i džinovskih ćelija.novorođenče i malo dete ne raspolažu gotovo nikakvim imunitetom i apsolutno su osetljivi na TBC bacil. Gram+.infekcija sa bacilom TBC znači doživotan odnos između nosioca (čoveka) i bacila. hematološka i limfoproliferativna oboljenja. Imunitet opada sa starošću. alkoholizam... za TBC creva i mezenterijalnih limfnih čvorova . hrana. što dovodi do porasta oboljevanja od TBC u starijoj populaciji . ređe creva... U spoljašnjoj sredini bacil TBC može više dana da ostane živ i virulentan. atipi čne mikobakterije. variatio avium. Vezan je za polisaharide. koje takođe mogu uzrokovati TBC kod čoveka (Mycobacterium intracellulare. Zbog imunoloških odbrambenih mehanizama nosioca. acidorezistentna tvorevina. Infekcija znači dda bacil postoji u telu.treba razlikovati TBC infekciju od TBC oboljenja.humani tip bacila TBC u 90% slučajeva izaziva TBC pluća. Starija deca i odrasli su prirodno otporniji. čija incidenca raste kako opada incidenca tipi čnih uzročnika . izuzetno retko mokraća. gladovanje.. dok je bovis tip odgovoran.izvor zaraze bolesnik sa aktivnom TBC pluća. kao i preosetljivost organizma (hipersenzitivnost). limfogeno ili kombinovano .prevalencija – broj svih obolelih od TBC na 100 000 stanovnika na jednoj teritoriji godišnje .bacil TBC je aerobna. ali bez kliničkih. Od tih proteina zavisi reakcija tkiva. Danas je poznato više tipova bacila koji uzrokuju TBC kod ljudi i životinja (variatio hominis.Put zaraze – vazduh. što je potpomognuto i BCG vakcinacijom. kao izvor zaraze može se pojaviti sekret fistule žlezda ili obolelih kostiju i zglobova.iz pluća se bacil brzo širi po organizmu hematogeno. koža.osim pluća.incidencija – broj novoobolelih od TBC na 100 000 stanovnika na jednoj teritoriji godišnje II mortalitet – broj umrlih od TBC na 100 000 stanovnika godišnje III stopa inaktivne TBC – rezervoar potencijalnih oboljevanja IV tuberkulinski indeks – stopa pozitivnosti tuberkulinskog testa na određenom području i određenom godištu ALERGIJA I IMUNITET U TBC . shizofrenija. uglavnom. opšti simptomi bolesti.). količine bacila u vazduhu i od dužine ekspozicije . Ulazno mesto su organi za disanje. Mycobacterium kansasi). radiografskih ili drugih znakova bolesti . Postoje i tzv.tuberkulin je najvažniji protein bacila TBC. jer sredina utiče na stvaranje specifičnih tuberkuloznih proteina. tipa je haptena i koristi se u dijagnostičke svrhe .

Izvesni makrofagi bivaju lizirani. Reakcija nastaje posle 24h ili više. makrofagi su nespecifično oruđe u odbrani.hipersenzitivni granulomi su skupine ćelija koje prolaze kroz razne faze evolucije. na mestu prodora se javlja samo nespecifično-eksudativno zapaljenje. Aktivisani Ly se preobrazi u tzv. Ponekad se prvobitni kazeozni centar ne izleči.kada TBC bacil bude fagocitovan i liziran. U toku naredne 3-4 nedelje razvija se produktivnoproliferativni oblik zapaljenja. što dovodi do stvaranja šupljina .fagocitovanjem i degradacijom TBC bacila stvara se stanje kasnog senzibiliteta (posle nekoliko nedelja).infektivni (u koje spada i TBC) . dok humoralni činioci nemaju naročit uticaj na TBC bacile . U sistemu celularnog imuniteta. Međutim.dakle. Monociti se pretvaraju u makrofage (histiocite) koji ubijaju bacile.Kohov fenomen pokazuje da se otpornost prema TBC zasniva isključivo na celularnom imunitetu.manifestacija kasnog (ćelijskog) imuniteta je pojava hipersenzitinog granuloma i tuberkulinska reakcija . već dođe do likvefakcije. što će rezultovati fagocitozom Ag .granulomi nepoznate etiologije .makrofagi se kasnije menjaju u epiteloidne i džinovske Langhansove ćelije . Oko centralnog eksudata raspoređene su epiteloidne ćelije u obliku palisada. Ovako aktivisani Ly luče limfokine koji privlače druge ćelije (makrofage i neutrofile) ka Ag. Aktivisani T-Ly luče limfokine koji aktivišu nove monocite iz koštane srži. Sastoji se od nekoliko zona. a ponekad i kalcifikacijom ožiljnog tkiva. od proliferacije do smrti. a Ly su Ag-specifične ćelije . njegovi sastojci. dostiže maksimalnu veličinu posle 2-3 nedelje.granulomi stranog tela .izvesnu ulogu u odbrani od infekcije TBC bacilima igraju i opšti. koje mogu ostati inkapsulirane (TBC apscesi).dakle. a predstavlja TBC-granulaciono tkivo.. nespecifični mehanizmi odbrane.granulomi su dobro ograničeni fokusi hroničnog zapaljenja sa predominacijom mononuklearnih ćelija (monociti ili limfociti) . Prestankom Ag-stimulusa (uništenjem TBC bacila) prestaje dinami čno stanje granuloma. centralno mesto pripada malom limfocitu pod uticajem Ag (TBC bacil).dejstvo TBC bacila u organizmu čoveka zasniva se na tome što oni svojom proteinskom komponentom deluju kao Ag i preko senzibilizacije organizma izazivaju alergijsku reakciju poznog tipa (tip IV) koja je vezana za limfocite. a na periferiji su limfociti .uspostavljanje alergije na Ag poreklom iz TBC bacila može se utvrditi pomoću tuberkulinskih proba . zajedno sa proteoliznim enzimima bivaju oslobođeni u vanćelijske prostore gde izazivaju oštećenje i nekrozu tkiva .kasnije dolazi do razmekšanja i kolikvacije kazeoznih masa.oštećeno tkivo se ’’’oporavlja’’ fibrozom. između kojih leže Langhansove džinovske ćelije. Hipersenzitivni granulomi se dele u sledeće oblike . Granulom se uvećava. kada TBC bacili prvi put dospeju u organizam. stvarajući tako detritus u centru granuloma. Ovaj apsces se ne sastoji od gnoja kao kod običnih bakterijskih zapaljenja. organizam se daleko uspešnije bori tek naknadno stvorenim speficičnim imunitetom . ćelije-ubice koje postaju citotoksi čne za ćelije koje sadrže Ag (limfociti-ćerke sa specifičnom memorijom služe za kasnije prepoznavanje Ag). Sledeća zona su histiociti i monociti. koje se manifestuje mononuklearnom infiltracijom oko Ag. već od nekroti čnih kazeoznih masa. a zapaljenska reakcija prelazi u fazu ozdravljenja . u okviru koga nastaje TUBERKULUM – morfološki supstrat TBC-a. bez okolne hiperemije (hladni apsces) .

tuberkulum 6. edem i induracija.tuberkulinska mast se stavi na komad leukoplasta i zalepi se na kožu ispod leve klavikule. nespecifično lokalno zapaljenje → primarni kompleks 3.tuberkulin se može aplikovati intrakutano.u upotrebi su sledeći preparati tuberkulina . INTRAKUTANA (MANTOUX) PROBA – najbolja .kod pacijenata zaraženih TBC bacilom može se naći negativan test u prealergijskoj fazi ili kod jako oslabljenog imuniteta AKUTNI BRONHOGENI OBLICI TBC .posle davanja javlja se bleda papula koja nestaje posle 10-15min. KUTANA (PIRQUETOVA) PROBA . to su nereaktori 2. tada se kolikvirane kazeozne mase mogu isprazniti → TBC kaverna (šupljina) u plućima ili u bubregu. koja se ispoljava opštim simptomima .ako je induracija između 0 i 4mm. Kod njih je induracija >20mm . pomoću metalnog svrdla se napravi skarifikacija na koju se stavi kap tuberkulina. koja dovodi do promena oko tuberkuloznog ognjišta ili do opšte rakcije. redosled toka je sledeći 1.u kožu gornje ⅓ leve podlaktice.na volarnoj strani leve podlaktice. kaverna.tuberkulinski test je pozitivan samo kod lica koja su ranije inficirana TBC bacilom ili vakcinisana BCG-om 1. Proba se čita posle 72h i to palpacijom kože.stari tuberkuln .prilikom ubrizgavanja tuberkulina može doći do lokalne reakcije sa pojavom ćelijskih infiltrata u koži. To je slučaj kod osoba sa jako izraženom preosetljivošću (hiperreaktivni). apsces. vezikule. Proba se čita isto kao Mantoux 3. na granici volarne i dorzalne strane ubrizga se 0. PERKUTANA (MOROOVA) PROBA .kada apscedirajuće TBC zapaljenje izbije na površinu ili u sistem cevi u organizmu.kasnije može doći do kalcifikacije na mestu nekroze ..kod neobične reakcije javljaju se limfangitis.1ml (3 jedinice) PPD . a čita se posle 72h. Pozitivna je ako se na mestu flastera pojave 3 ili više crvenih bubuljica . kutano i perkutano .dakle. primarna infekcija 2. bule i nekroza.PPD – prečišćeni proteinski derivati . makrofagi → epiteloidne ćelije → Langhansove džinovske ćelije 5. ili ako je data veća doza ili se tuberkulin ubrizga potkožno može doći do fokalne reakcije. Induracija promera 5mm ili više znači pozitivan test . Ako izbije na površinu tela → fistule . ožiljak. Kod obične reakcije na mestu uboda nastaje eritem.tuberkulinska mast – 10% stari tuberkulin u lanolinu . kalcifikacija TUBERKULIN I TUBERKULINSKA PROBA .tuberkulin je protein TBC bacila koji dat osobama koje su prethodno zaražene TBC bacilom izaziva alergijsku reakciju (koja se bazira na reakciji Ag-At) . Flaster se skida posle 24h. u toku 2-3 nedelje razvija se hiperergično stanje 4.

u 90% slučajeva primarni kompleks se završava izlečenjem i organizacijom. često sa primesama sveže krvi – disajni zvuk je izmenjen. Nastaje kod ponavljanih masovnih infekcija ili infekcija sa virulentnim sojevima bacila.promene se sastoje u brzom stvaranju manjih ili većih infiltrata koji lazeificiraju i kolikviraju.ako se na snimku pluća senka primarnog kompleksa vidi. Moguć je i konjuktivitis . što ukazuje na tsvaranje kaverni. zbog čega bolest napreduje u jednom zamahu sve do smrti .za kazeoznu bronhopneumoniju odgovoran je prodor kolikviranog kazeoznog materijala u bronh. ružičasti čvorići koji iščezavaju za 2-3 nedelje). koji se nazivaju još i kazeozni. zahvatajući ceo režanj. svrstane su kazeozna pneumonija i kazeozna bronhopneumonija .ponekad se javljaju i promene na koži potkolenica u vidu erythema nodosum (okrugli. zamaranje i slab kašalj . postprimarni kazeozni oblici TBC nisu pra ćeni procesom u limfnim čvorovima . anoreksija.primarna TBC nastaje pri prvoj infekciji TBC i daje karakteristi čan primarni kompleks. a zatim i susedne režnjeve .Klinički – početak bolesti je dosta nagao sa ↑ t°C i teškim stanjem.tuberkulinski test je često negativan . Oko ovih kaverni nema produktivne reakcije ni skleroze kao kod fibrokazeozne ptize.pojava ovih oblika danas je retka. Obolevaju uglavnom adolescenti. a ovakav povoljan ishod se manifestuje pojavom lakšeg oblika primarne TBC . subpleuralno.kod kazeozne pneumonije proces se širi per continuitatem iz primarnog ognjišta ili iz kasnije stvorene lezije u plućima.Rendgen – senke koje odgovaraju ili masovnoj lobarnoj pneumonijskoj infiltraciji ili bronhopneumoničnim ognjištima. što ima za posledicu formiranje kaverni nepravilnog oblika. usled opšte intoksikacije i kardio-respiratorne insuficijencije .ognjišta su sublobulska ili lobulska.lakši oblici mogu prolaziti latentno (nezapaženo) ili manifestno.u ove oblike. neraspoloženje. Bolesnik iskašljava sluzavo-gnojav ispljuvak. re đe starije osobe . i to uvek na novim delovima plu ća .. On se sastoji od primarnog afekta.smrt nastupa obično posle 5-8 nedelja. obostrana . ona je češće lokalizovana desno nego levo. tj.Th – antituberkulotici PRIMARNA TBC . čuje se ranoinspirijumsko i ekspirijumsko pucketanje. često u srednjim i donjim plućnim poljima . parenhimskih lezija u plućima (koje se radiološki retko otkrivaju) i uvećanih limfnih čvorova (limfangitis i limfadenitis) u medijastinumu (koje uvek nalazimo na snimku) • lakši oblici primarne TBC . praćeni nekarakterističnim simptomima – ↑ t°C. naj češće iz limfnog čvora . sa mnogobrojnim rasvetljenjima (kolikvacija) .Dif Dg – stafilokokna pneumonija – bakterijska bronhopneumonija – asfikti čki oblik milijarne TBC . rasutim obostrano.za razliku od akutnih kazeoznih oblika koji se javljaju kao komplikacije maligne primoinfekcije.

. zatim monociti i histiociti. a histološki se može razlikovati produktivan. veličine 1-5 cm. Eksudativni čvorić je veći od produktivnog. limfadenitis) – jedan pol senke odgovara senci ognjišta.karakteristika ovih oblika je što odjednom ili u zamasima nastaje prodor bacila iz kazeoznog ognjišta u limfu ili krv. limfangitis. Klini čka slika i tok su kao kod milijarne TBC u postprimarnoj fazi HEMATOGENI OBLICI POSTPRIMARNE TBC .tuberkulinska proba – pozitivna kod nevakcinisane dece od 0-3god. kojima se bacili prenose dalje po plu ćima ili u druge organe . na mestima zadržavanja bacila. Postoje dva oblika a) akutni (tifoidni) oblik . TBC limfadenitis može dovesti do atelektaze ili provale čvora u bronh → rasejanje .Fizički nalaz – obično negativan (plućno ognjište je malo).razmekšanjem kazeoznih masa nastaje primarna kaverna.SE i Le nemaju značaja .nastaje hematogenom diseminacijom velikog broja bacila u jednom zamahu u pluća i druge organe. oko koje se nalaze epiteloidne i džinovske ćelije.primarna kaverna ima izgled prstenaste senke 2.ako je primarni kompleks kompletan.najčešće nastaje kod odojčadi.nastaje usled erozije većeg krvnog suda.regionalni limfni čvorovi veoma oteknu.radiološki postoji uvećanje hilusnih čvorova 3. a na periferiji limfociti. bipolarna senka (primarno ognjište. Kompletan primarni kompleks se vidi kao tzv. inspiratorni stridor i kašalj.patoanatomska lezija je milijarni čvorić koji se stvara u intersticijumu. U daljem toku. znojenjem. vide se okrugla senka primarnog ognjišta. primarna TBC sa teškim poremećajima u limfnim čvorovima . dece i starih i imunodeficijentnih osoba . razlikuje se 1. primarna TBC sa hematogenim širenjem – milijarna TBC . Veoma uvećani čvorovi mogu dati tmulost ili potmulost u predelu I-IV pršljena i spinalgiju (bol pri pritisku ili kucanju gornjih torakalnih pršljenova) . kašljanjem . Prodor kazeoznih masa u lumen bronha otvoren je put za bronhogeno širenje .bacile treba tražiti u sadržaju želudačnog isperka . primarna TBC sa ekskaviranim afektom – primarna kaverna . primarna TBC sa bronhogenim širenjem – kazeozna pneumonija . zahvaćena je grupa čvorova i ovo se naročito sreće kod male dece i dovodi do sledećih simptoma – dispnea.pneumonija može nastati iz primarnog ognjišta ili limfnih čvorova 4. a drugi senci žlezde . Produktivan čvori ć ima u sredini kazeoznu masu u kojoj se nalaze bacili. Sve ovo nastaje kao posledica pritiska uvećanih čvorova na bronh.na osnovu načina i puteva širenja primarnog procesa. jer na periferiji ima razvijeniju nespecifičnu zapaljensku reakciju I GENERALIZOVANA MILIJARNA TBC . limfni čvorovi koji su uvećani i trakice koje povezuju ognjište za čvorovima (odgovaraju limfangitisima).kazeifikacija i razmekšanje su praćeni visokom t°C. a takođe proba može postati pozitivna kod starije dece i adolescenata ako je infekcija nastala posle poslednje probe koja je bila negativna • teški oblici TBC . eksudativan i mešovit tip.

ima slabije izražene simptome i blaži tok.. asfiktični oblik – visoka febrilnost.. I ovde je moguć meningitis i asfiksija II AKUTNA MILIJARNA TBC PLUĆA . bez kašlja.Dg – isključivo radiološka – nalaz gusto posejanih milijarnih ognjišta . iz punog zdravlja. pri čemu se formiraju gusto rasejana milijarna ognjišta.). najmanje godinu dana b) subakutni oblik . a čvorići posle 3-6 meseci (ili pretrpe fibroznu sklerozu. faringsu (disfagija i promuklost).TBC – intermitentna (septična) t°C .TBC – tahikardija prati ↑ t°C . kao i meningealni znaci (meningitis) . urinu. a u terminalnom stadijumu razvija se hiperkapnija i acidoza 2..kod ove TBC nema askultatornog nalaza na plućima . smrt nastupa obi čno za 34 nedelje.tifus – kontinua t°C . moguća je hepatosplenomegalija . centralna cijanoza i suv kašalj. ponekad i laka centralna cijanoza. što se u početku manifestuje hipoksemijom arterijske krvi. u meningealnoj komi zbog asfiksije ili u kaheksiji . moguće su i promene na laringsu.nasuprot prethodnom obliku. pa je tok bolesti protrahovan i benigni .javljaju se kod ponavljanih prodora bacila u krv.. Ako se le čenje ne preduzme na vreme. Mogu da mu prethode prodromi sa ↑ t°C i poremećajem opšteg stanja. krvi. već sliveni .Dg – oko 10-og dana na snimku se vide sitna zrnasta ognjišta. sa temperaturom do 40°C.TBC – jezik je bez ragada i ulceracija . Bacili su slabe virulencije.. dispnejom. prolivi. simptomi se povlače za 2-3 nedelje. Na milijarnu TBC ukazuje izrazita dispnea koja nije u skladu sa malim izlivom . simetri čno rasuta po celim plućima – tuberkulinska proba je ⊕ (mada može biti i ∅ ) – kod malog broja pacijenata. jakim znojenjem.u razvijenoj formi podseća na tifus.obično se javlja posle preležane akutne infektivne bolesti. Ređe se bolest javlja naglo. dispnea. operacije. bronhopneumonija – milijarna karcinoza – zastoj u plu ćima III HRONIČNI I APIRETIČNI OBLICI MILIJARNE TBC .ako je tok povoljan. fizički nalaz na plućima je obično negativan. Oko ovih ognjišta razvija se zapaljenski proces u vidu nespecifičnog alveolitisa.tifus – bradikardija .tok bolesti je nepovoljan.Dif Dg – akutni bronhitis. sa kašljem i sluzavo-gnojnim ispljuvkom 3. izraženi i simptomi od strane RES-a 1. dok kod tifusa postoji akutni bronhitis sa dosta grubih zvižduka .Th – antituberkulotici.u toku generalizovane milijarne TBC. Nasuprot bogatom rendgenskom nalazu.nema stomačnih tegoba (krčanje. kataralni oblik – dominiraju znaci akutnog bronhitisa ili bronhopneumonije. pleuralni oblik – probadanja pri disanju i dispnea. što se na rendgenu vidi kao difuzna fibroza pluća) . ali se od njega razlikuje . .zahvaćenost velikog broja alveola ima za posledicu poremećaj razmene gasova na nivou alveo-kapilarne membrane.dominira dispneja. bacili se mogu dokazati u stomačnom isperku. ovde su pored opštih. Ogroman broj bacila koji je prodro u cirkulaciju fiksirao se u plućima. porođaja. kulturom po Löwensteinu ili inokulacijom zamorčetu . Zbog toga čvorići nisu jasno ograničeni.

. Postoji emfizem. Na rendgenu se vide ognjišta različite starosti. tuberculosis fibrosa densa – razvija se kao posledica tuberculosis miliaris discreta. 3. granoulie froide (hladna granulija) – postoji nesklad između dobrog opšteg stanja (apiretični. često sa primesama krvi.. phthisis ulcerofibrosa – nastaje iz prehodna 2 oblika razmekšavanjem grupisanih čvorića i stvaranjem kaverni. ali se promene na plu ćima ne mogu otkloniti jer su već ožiljne POSTPRIMARNI OBLICI TBC PLUĆA . često i bronhitis 3. Iz sputuma se mogu izolovati bacili.. tuberculosis miliaris discreta – nakon prodora bacila u krv javlja se t°C do 38°C. fibrozno promenjena u oba plućna krila. zbog čega je bolest hroni čna. oštro ograni čena. Disajni zvuk nad vrhovima je izmenjen. dolazi do razvoja emfizema 1. simetri čno raspoređene) . jajnici. • FIBROKAZEOZNI OBLICI . bubrezi. milijarna karcinoza. koštano-zglobni sistem. Prisutne su i pleuralne adhezije 2. Milijarne senke različite starosti vide se naročito u gornjim delovima pluća.Th – antituberkulotici uklanjaju bacile iz sputuma. Objašnjenje je slaba virulentnost bacila ili posebna konstitucija organizma ka stvaranju fibroznog tkiva. Moguć je i emfizem (u okolini kaverne). van pluća – seroze. Baze su često nepokretne. Emfizem može izazvati teže respiratorne smetnje (hipoksemiju i hiperkapniju) ..Dif Dg – sarkoidoza.) i bogatog rendgenskog nalaza (gusto rasejane mrljaste senke. a isto tako i u vrhovima bubrega. tuberculosis miliaris migrans – kod ponavljanih hematogenih rasipanja može doći i do rasejavanja u druge organe. zato se bacili zadržavaju u vrhovima pluća ili režnjeva.raspravljalo se i o tome zašto fibrokazeozna TBC počinje u vrhovima pluća ili u vrhovima režnjeva – TBC bacili. Zato se u ispljuvku nalazi sluzavo-gnojan sadržaj. prodrevši u limfne i krvne sudove posle prve zaraze iz primarnog ognjišta. Zbog fibrozne induracije plu ća i prisutnih pleuralnih adhezija.. epifiza kostiju. u jednom takvom zamahu može nastupiti generalizovana milijarna TBC sa meningitisom 2. tuberculosis fibrosa diffusa cum emphysemate – razvija se ako su diseminacije bacila u zamasima bile i u druge delove pluća.još uvek se tačno ne zna da li postprimarna TBC nastaje naknadnom infekcijom TBC bacilima (superinfekcija) ili endogenom reinfekcijom. brzo zamaranje i oskudna ekspektoracija. zauzimaju u krvotoku najviše položaje. Većina naučnika smatra da su TBC bacili sposobni da godinama žive u latentnom stanju negde u organizmu i da se pod povoljnim uslovima reaktiviraju . Postoje dispnea. sem u vrhove. Ako se ne pristupi lečenju. hemoptizije.. dispnea. zastoj u plu ćima IV FIBROZNI I ULCEROZNI OBLICI TBC . anoreksija.1.od samog početka naglašeno je stvaranje fibroznog tkiva u ognjištima. malaksalost.

psihi čke smetnje. kaheksija . bacili se bronhogenim putevima spuštaju u niže delove pluća. a pukoti su jasniji . promuklost. Na PA snimku se vidi homogeno zasenčenje režnja. uslovljeno mehanizmom strujanja vazduha. TBC zapaljenje se može preneti na pleuru. ’’rana kaverna’’ III segmentitis – perifokusne reakcije oko kazeozonodusnih ognjišta koja zauzimaju čitav segment ili više segmenata. Posle 2-3 zamaha (par meseci) nastaje anoreksija. a bazom prema pozadi. mada nikad bez prisustva minimalnih simptoma. Tačna procena ovakvih ognjišta (greškom se proglašavaju stara. Ubrzo nastaje nesanica.početni simptomi su blagi (bledilo lica. laringsa = EVOLUCIJA NA RENDGENSKOM SNIMKU = I početno ognjište fibrokazeozne ftize (inicijalno ognjište TBC) – predstavlja skup (konglomerat) sitnih ognjišta koja se nalaze neposredno ispod kupole pleure u plućima. tj. krvi i zemljine teže . kolikvacije.Komplikacije – zastoj sekreta u kaverni.perkutorno se dobija suženo Kröningeovo polje (zbog zadebljale pleure na vrhu). infekcije pluća – eksudativni pleuritis – TBC creva. Senka (zapaljenje) se povlači posle 3-5 nedelja IV lobitis – obično zahvata desni gornji režanj.bolest se ispoljava u zamasima između kojih postoje remisije. kašalj (suv). neaktivna) moguća je CT. U roku od 2-4 nedelje razmekša se. sa vrhom prema hilusu. CT. smrt nastupa za 2-5 godina .ako se bolest ne leči.. U početku bolesti nalazi se potmulost iznad grebena lopatice. lak zamor i znojenje).kako bolest napreduje širi se potmulost. sadržaj se iskašlje i ostaje tzv. Moguća posledica je skleroza režnja → atelektaza. veli čine oko 1cm (nadključni predeo). okruglog oblika 2-4 cm. kada se osoba oseća dobro. obilnije znojenje. bronhoskopija. na PA snimku. bronhografija . Na profilnom snimku se vid trouglasta senka. subfebrilne temperature. fibrozne inflitracije. u razli čitim acinusima proces je u razli čitoj fazi bolesti eksudacije.iz učaurenih ognjišta u vrhovima pluća (ispod zadebljale apikalne pleure) ili iz vrhova režnjeva. praćeni ponekad kasnim inspirijumskim pucketanjem – ’’alarmirajuća zona’’ (bitno za ranu dijagnostiku) . dok je vrh pluća netaknut. bris grla. induracije i atelektaze . izazivajući ograničen fibrozni pleuritis. stvarajući novi klinički oblik – kortikopleuritis – eksudat se posle kraćeg vremena resorbuje ostavljajući senku difuznog izgleda uz ivicu grudnog koša i jasno izraženu crtastu senku od bočne ivice grudnog koša do hilusa. sa lako izmenjenim disajnim zvukom. u visini srednjeg dela klavikule (infraklavikularno). Postoji slika polimorfne bolesti. anemija (u kostnoj srži) . nastalo rasejavanjem bacila iz početnog ognjišta. Ovo je veoma opasno stanje . temperatura postaje visoka i javlja se sluzavo-gnojno-krvav ispljuvak. Prvi stalan znak je tahikardija. ima mizgled meke senke. limfocitoza. bubrega. Na PA snimku se vidi kao senka dobro ograničena na dole.rendgen. sa jasno ograničenom donjom granicom (incizura). loše prema gore. kazeifikacije. Promene se sastoje iz ognjišta koja zahvataju ceo acinus. a između dva zahvaćena postoji nezahvaćen acinus. Vremenom. ispljuvak.↑ SE.neophodno je uraditi tuberkulinski test . dijareja. želudačna lavaža (zasejavanje po Löwenstein-u) II rani infiltrat – tuberculosis pulmonum congestiva – je već sekundarno ognjište.

oboljenja jetre 2. U svaku kombinaciju obavezno ulazi IZONIAZID . smanjuju se respiratorne ekskurzije. Ovim se postiže maksimalna koncentracija leka u krvi i izbegavaju teže digestivne smetnje. sluha.bolesnik uzima celu dnevnu dozu leka odjedanput. pod nepovoljnim uslovima. kineziterapija (švedska gimnastika). alergija 4. uzimaju 2 leka (obavezno izoniazid) do kraja terapije 1. ANTITUBERKULOTICI . higijena. Na vreme treba ispitati osetljivost bacila na lekove . II. Postoje brojna rasejanja. da bi se obnovilo tkivo razoreno TBC-om).posle 4 meseca.. Davati i vitamin C c. ishrana – TBC pacijentu treba dati više belančevina životinjskog porekla (zbog esencijalnih AK. Pregledi se ponavljaju i tokom terapije. a ponekad i više zajedno. Započetu kombinaciju lekova treba menjati samo ako se javi toksičnost ili alergija -ako se i pored terapije. psihoze. ETHAMBUTOL – 25 mg/kg/dan. alergija. obavlja se u toku prva 3 meseca terapije 2x mesečno. a ostalo vreme u zavisnosti o kom se režimu radi – kući) . većina pacijenata obi čno više nije zarazna. I.pre terapije. purpura (kontrola transaminaza i bilirubina) 3. mirovanje u postelji – za vreme ležanja smanjuju se potrebe organizma za O2.pacijentu treba objasniti da je za ozdravljenje najvažniji period od prva 4 meseca lečenja antituberkuloticima. Teži (febrilni) bolesnici leže svih 24h. a kasnije 1x mese čno .doza – 5-10mg/kg/dan per os ili i.istovremeno se daje i piridoksin (vit B6) zbog perifernog neuritisa . RIFAMPICIN (Rifadin) – doza 600 mg/dan per os .V ekstenzivna ftiza – može da nastane iz svakog od navedenih oblika. febrilnost. jedanput mesečno . tuširanje. nastaje emfizem. ciste – karcinom pluća – pneumonije LEČENJE TBC HIGIJENSKO-DIJETETSKE MERE a. vida. bacilarnost održava duže od 6 meseci. najbolje 3. Lečenje se sprovodi svakodnevno. periferni neuritis – hepatitis (pratiti bilirubin i transaminaze) .Kontraindikacije – epilepsija. Opasno stanje . obavezno se ispituju funkcija bubrega i jetre.kultura sputuma i stomačnog isperka na Kohov bacil.pravilo je da pacijent prva 4 meseca lečenja provede u bolnici. .Neželjeni efekti – hepatitis. najbolje ujutro. verovatno se radi o sojevima bacila koji su rezistentni na lekove.antituberkulotici se moraju davati udruženo – najmanje 2. još najmanje godinu dana pošto se postigne sterilizacija sputuma (metoda po Löwenstein-u) . a posle 2 meseca 15mg/kg/dan . pa se umesto 3.Neželjeni efekti – nadražaj CNS-a. .Dif Dg – apsces pluća.v. a afebrilni 10-18h b. često je srasla dijafragma. neuritis. IZONIAZID – najefikasniji lek .Neželjeni efekti – prolazno oštećenje vida.m. smanjuje se plućni MV krvi (a tako i resorpcija toksičnih materija iz TBC procesa u krv). Takve lekove treba zameniti novom kombinacijom.. STREPTOMICIN – 15mg/kg/dan i. atralgije.

efikasniji od streptomicina. creva. i nestaju posle 6 meseci . konvulzije . jer sprečava pojavu rezistencije . KANAMICIN – 0..m. ali imaju očuvana Ag-ska svojstva . – laringitis – enterokolitis – TBC bubrega..75-1g/dan .odluka o hirurškom lećenju donosi se kada se terapija koja je trajala 6-12 meseci pokaže neuspešnom. segmentoktomija ili klinasta resekcija) BCG VAKCINACIJA .Neželjeni efekti – oštećenje sluha.BCG vakcina sadrži žive TBC bacile bovinog tipa. suzbijanju alergije na antituberkulotike.. pomažu resorpciju pleuralnog izliva. ETIONAMID – 20mg/kg/dan per os . viomicina .Neželjeni efekti – izaziva depresiju i parestezije 6. – meningitis III. svaki drugi dan . VIOMICIN – 1-2g/dan.hepatotoksičan i ototoksičan 8. emfizem – plu ćna insuficijencija – komplikacije na pleuri – srasline. koje su hranjene na podlozi krompira. 6 nedelja.kortikosteroidi (prednison – 30mg/dan.primenjuje se resekcija obolelih delova pluća (pneumonektomija – odstranjivanje celog plućnog krila. Izuzetak predstavlja krvarenje iz kaverni i velike lezije ispunjene kazeoznim masama (tuberkulomi) .5-1g i. i koje su 230x presađivane. Promene na koži se formiraju u ožiljak nakon 8-10 meseci. ima slabije dejstvo 9.zbog toksičnosti (hepatotoksičnost. pa se doza smanjuje) mogu biti efikasni kod sprečavanja stvaranja fibroze i bronhiektazija. fibrotoraks.. nesanica. lobektomija – režanj pluća. Čvorići se formiraju i u plućima. krvarenja. Po prestanku davanja kortikosteroida može ponovo doći do infiltracije u plućima i pleuralnog izliva . cikloserina. limfnim čvorovima. PIRAZINAMID – 30mg/kg/dan per os . vibramicin) se mogu davati sa drugim antituberkuloticima u prvih 10 dana. naročito febrilnim pacijentima .pod dejstvom BCG na mestu uboda formira se specifičan granulom u vremenu od oko 3 nedelje posle uboda. jetri.dobar... davati i vit B6 7.i drugi tetraciklini (geomicin. piopneumotoraks... hiperurikemija. Zbog mogućih štetnih efekata na nervni sistem. eritromicin. suicidi. CIKLOSERIN – 0. PAS (para-amino-salicilna kiselina) – 150-200mg/kg/dan .ne davati ga sa psihoaktivnim supstancama i alkoholom 10. slezini. HIRURŠKO LEČENJE TBC . pleuritis.Komplikacije TBC – ožiljak na mestu kaverne – fibroza pluća – atelektaza. Te bakterije su apatogene za čoveka. empijem..) ne treba ga davati duže od 6 meseci. nefrotoksi čan je (maksimalno se daje 90 dana) 5. žuči i glicerola.Neželjeni efekti – psihoze.

Ređe se javlja hladni apsces. a parijetalnim listom iznutra grudni koš. 018 . dijafragmu i medijastinum.deli se na: 1. erythema nodosum i afebrilni plućni infiltrati ...predstavlja povećanu količinu tečnosti u pleuralnom prostoru. Provali se i ostavi krastu. Obavezno je 2 meseca posle vakcinacije uraditi tuberkulinsku probu. Kod eksudata. gnojan ili hemoragičan TRANSUDAT proteini < 25 g/l gustina 1. eksudat – prati zapaljenske procese. bakterije. bez obzira na vrstu . koji se poveća. fibrinozan.konstriktivni perikarditis EKSUDAT proteini > 30 g/l gustina 1. Bolni nadražaji sa centralnog dela dijafragmalne pleure se prenose u frenikus u leđa. pleuralna tečnost se filtrira na parijetalnom listu u pleuralni prostor (osmotski + hidrostatski = 0. Samo se negativne osobe vakcinišu. Hiperreaktore izdvajamo iz spiska i pratimo. serozna membrana koja svojim visceralniim listom obavija režnjeve pluća. virusi) . Negativan pritisak između dva lista pleure varira u inspirijumu i ekspirijumu PLEURALNI IZLIV .bolne nadražaje sa parijetalne pleure bolesnik može tačno da lokalizuje na odgovarajućem delu torakalnog zida.kod veće date količine vakcine ili kod subkutanog davanja mogu se javiti komplikacije u vidu regionalnog limfadenitisa. Parijetanu pleuru. koji može da se provali.neoplazme (Ca bronha. dok pleura nad centralnim delom dijafragme dobija nervne završetke od n. a sa perifernih delova dijafragmalne pleure se preko interkostalnih nerava prenosi u abdomen .BCG se daje intradermalno. i sama pleura je zahvaćena zapaljenskim procesom – postoji povećana propustljivost kapilara. Tečnost se iz pleuralno prostora apsorbuje preko visceralne pleure (osmotski + hidrostatski = 1kPa) ⇒ transudat nastaje usled ↑ hidrostatskog ili ↓ onkotskog pritiska 2. transudat – nastaje usled poremećaja hidrostatskog i osmotskog pritiska. Na mestu uboda se formira bula promera 6-8mm. Iza nje ostaje ožiljak . pleure. Nakon 5-6 sedmica javlja se čvorić. Neophodna je kontrola. osim centranih delova nad dijafragmom. na granici gornje i srednje ⅓..9kPa). sa spoljne strane. dobije ljubičast izgled. za razliku od transudata. Ubada se u kožu nadlaktice.015 . Alergija i imunitet se javljaju 6-8 nedelja posle vakcinacije.tečnost koja se u maloj koli čini nalazi između dva lista pleure stvara se i resorbuje u istoj meri. 0. U normalnim uslovima.infekcije (TBC. izliv više ne liči na plazmu. Pozitivna je znak uspeha BOLESTI PLEURE . Visceralna pleura nema nervnih završetaka (ne postoje bolni nadražaji). i ako treba daje se hemioprofilaksa (5mg/kg izoniazid) .frenikusa .pre vakcinacije se moraju razdvojiti tuberkulin pozitivne i negativne osobe.1ml.pleura je mezodermalna.kongestivna srčana insuficijencija . snabdevaju svojim završecima interkostalni nervi.) .dobro data vakcina daje u 80% slučajeva dobru zaštitu u trajanju od 10 god. Eksudat može biti serozan.

Na gornjoj granici izliva (ElizDemonzjeova linija) može se čuti pleuralno trenje .Dg – radiografija.povrede . pleuralni izliv se manifestuje istim kliničkim i radiografskim znacima .).najčešći simptomi su BOL i DISPNEJA.subdijafragmalni apsces . Kod tumora parijetalne pleure bol je konstantan.ciroza jetre sa ascitesom .. u vidu proboda.Th – pleuralna punkcija.perinefritiki apsces . silikoza.. Nastaje zbog opstrukcije ductusa toracicusa (imfomi.. a intenzivan u dubokoj inspiraciji. fremitus je oslabljen. bronhoskopija i bronhografija. bakterijske i virusne infekcije • hemoragičan – tumori. Bol je oštar.kolagenoze (LE.plućna embolija . fantom tumori).PLEURALNE KALCIFIKACIJE obično nastaju posle TBC. Može da izazove teške metaboličke poremećaje. kostofrenični ugao gubi oštrinu (postaje zaravnjen ili tup). koji može biti • serofibrozan – TBC.opstrukcija gornje šuplje vene . RA) . . Nestaju posle terapije kardiotonicima ..lateralni dekubitus – u ekspirijumu se vidi horizontalna homogena senka duž zida toraksa . Ona postaje nepravilna (obrnuto slovo S) kod izliva u resopciji . perkutorno se čuje potmuo ili tmuo zvuk. profilu ili lateralnom dekubitusu (< 250 ml) . pleuralna punkcija za utvrđivanje prirode eksudata.. Tečnost li či na mleko i sadrži 10-40 g/l masti.fizikalni nalaz – hemitoraks sa izlivom nema respiracije.peritonealna dijaliza . antibiotici .ili hematotoraksa . hemato.bez obzira na etiologiju. Leči se hirurški .INKAPSULIRANI IZLIVI nastaju bilo gde u pleuralnoj duplji gde postoje adhezije između 2 lista ili su posledica pleuritisa. Obi čno se nalaze preko cele površine pluća u vidu čaure ili multiplih plakova . Ca bronha. ultrazvuk. CT. Gore tečnost ostavlja infraklavikularno polje smanjene prozračnosti.i piotoraksa i pneumokonioza (azbestoza.nakon punkcije analizira se uzročnik. minimalan pri mirnim respiracijama.nefrotski sindrom (hipoalbuminemija) .idiopatski izlivi.PA položaj – prividno podignuta dijafragma. ali svetlije od senke izliva – „“pleuralni prozor“.HILOTORAKS – prestavlja pojavu hiloznog sadržaja u pleuri.INTERLOBARNI IZLIVI (najčešće lokalizovani u desnoj horizontalnoj incizuri) su eliptičnog oblika (vide se na kosim snimcima pluća) i posledica su dekompenzacije srca (tzv. traume toraksa • gnojan – piogene i anaerobne bakterije .rendgen – radi se u PA (> 250 ml). Samo sveži izlivi imaju gornju granicu konkavnu.. Dispneja se pojavljuje kada pleuralni izliv mehanički sprečava ventilaciju i zavisi od zapremine eksudata i prethodnog stanja pleure .) ili medijastinalne fibroze. disanje je oslabljeno do nečujno. određuje antibiogram i terapija .. infarkt plu ća.kod velikih izliva dolazi do proširenja hemitoraksa i pomeranja srca i medijastinuma na suprotnu stranu . gornja granica izliva je konkavna (do II međurebarnog prostora).radi postavljanja dijagnoze bitne su ranije istorije bolesti (pošto se pleuralni izliv javlja kao komplikacija drugih oboljenja) . pio.

noćno znojenje. mršavljenje .kod potpunog pneumotoraksa. coli. groznica. cijanoza. na granici čujnosti pleuralno trenje .ispod avaskularne svetline vidi se homogena senka tečnosti sa oštrom.palpacija – oslabljen fremitus . Najčešće nastaje infekcijom iz pluća.. klebsiela. anemija . ↑ t°C.Th – torakotomija. potpun ili parcijalni .analiza disajne funkcije pokazuje da je ↓ VC pluća .. usled poremećaja hemostaze i nekontrolisanog davanja antikoagulanata . hemitoraks je proširen i produbljen. mada može nastati i iz ekstrapulmonanih žarišta (osteomijelitis rebara.EMPIJEM PLEURE . Kohov bacil. pseudomonas.nastaje usled povrede krvnih sudova torakalnog zida.predstavlja pneumotoraks komplikovan izlivom . smrdljiv eksudat.inspekcija – odsutne respiracije u zahvaćenom hemitoraksu .. ventilni (fistula se otvara/zatvara). Međurebarni prostori su prošireni. proteini >30 g/l.). . gust.rendgen – izliv u pleuri . uzočnici se otkrivaju zasejavanjem . pucanjem emfizemskih bula.Th – antibiotici + evakuacija eksudata PNEUMOTORAKS .pneumotoraks može biti otvoren ili zatvoren (u zavisnosti da li je defekt (fistula) otvoren). anoreksija.neadekvatna drenaža dovodi do prelaska empijema u hronično stanje – empijem kod koga dolazi do zadebljanja pleure sa perzistentnom gnojnom sekrecijom (leči se hirurški) . Naj češće ga uzrokuju stafilokok. horizontalnom granicom HEMATOPNEUMOTORAKS .predstavlja prisustvo gnoja u pleuralnom prostoru. apsces jetre. dijafragme.TRAUMATSKI – nakon povrede parijetalne ili visceralne pleure . koje je od kolabiranog pluća odvojeno ’’linijom pneumotoraksa’’ (tangencijalno pogođena visceralna pleura) . prečaga spuštena.perkusija – potmuo.u zahvaćenom hemitoraksu se nalazi timpanizam sa oslabljenim disanjem i pooštreno disanje sa suprotne strane . transfuzije HEMATOTORAKS . . perforacija ezofagusa.Th – interkostalna drenaža (posle 10-ak dana dolazi do potpune reekspanzije pluća) HIDROPNEUMOTORAKS . dominiraju PMN. pluća. tmuo zvuk .pleuralna punkcija → krvav sadržaj . medijastinum potisnut na zdravu stranu . medijastinuma.punkcija – gnojan.Simptomi – torakalni bol.askultacija – oslabljeno ili nečujno disanje.SPONTANI – nastaje ulaskom vazduha iz bronhija u pleuru kroz defekt na visceralnoj pleuri.dispnea...predstavlja prisustvo gasa (vazduha) u pleuralnom prostoru .Rendgen – pneumotoraks se vidi kao avaskularno polje pojačane prozračnosti. E..

okolni plu ćni parenhim..ciste .Th – pleuralna punkcija (manji izlivi) – interkostalna drenaža (veći izlivi) uz blagu trajnu aspiraciju – odstranjivanje koaguluma TUMORI PLEURE (h) . srce.limfom .simptomi tumora poti ču od kompresija na razne strukture . praćene pleuralnim izlivom. iznosi oko 40 god.. Iako je histološki benigni tumor. difuzni mezoteliomi – često nastaju kod udisanja azbesta. Limfogeno se širi u limfne čvorove toraksa i vrata. jetru. Simptomi su bol u grudima. liposarkom . prognoza je loša – kod malignih difuznih tumora – zra čenje. Pleuralna punkcija → krv .ovi tumori se vide kao policikli čne senke na lateralnom zidu toraksa.teratom .lipom. Vide se kao jasno ograni čene.vena cava sup. Hematogeno se širi u pluća. stridor. .daje fizikalne nalaze kao i drugi izlivi.feohromocitm . promuklost.timom .na osnovu morfološke slike mogu se podeliti na epitelijalne.limfangiom .mezotelne ciste .dok krvarenja iz pluća imaju tendenciju spontanog zaustavljanja.neurinom . Latentni period je veoma dug.traheja i veliki bronhi → dispnea. glave i ramenog pojasa (Stockesova pelerina) . krvarenja iz velikog krvotoka progrediraju . kosti.primarni tumori – MEZOTELIOMI – znatno ređi od metastaza 1. fibrosarkom .ciste timusa ..paratireoidni adenom . → zastoj u predelu vrata.postepeno se razvija kompresija pluća → dispnea . citostatici TUMORI MEDIJASTINUMA (h) PREDNJI MEDIJASTINUM SREDNJI ZADNJI . sarkomatozne. urasta i u torakalni zid. Prognoza je loša . okrugle ili lobularne senke 2. mešovite i anaplasti čne. bubrege.Dg – biopsija pleure . Tumor opkoljava plućno krilo i potiskuje parenhim.neurofibrom .aberantna struma . Troše velike količine Glu → hipoglikemija.fibrom. atelektaza . maligni lokalizovani mezoteliom – česte su nekroze i hemoragije. Loše su prognoze 3. Redovno postoji pleuralni eksudat (često hemoragičan. thoracicusa . naročito plavog azbesta. kašalj i gušenje. Tumor se širi per continuitatem. kašalj. krokodolita.Th – hirurško uklanjanje lokalizovanih tumora – parcijalna resekcija torakalnog zida (ako je zahva ćeno rebro). gušenje i gubitak telesne težine. U drugih 50% javljaju se bol u grudima.limfom . ponekad želatinozan usled prisustva hijaluronske kiseline koje luče tumorske ćelije) . benigni lokalizovani mezoteliom – u 50% slučajeva asimptomatski.neuroblastom .ciste d. medijastinum i dijafragmu.

leiomion.Th – hirurška + zračenje. rekurens – promuklost • pritisak na simpati čke ganglije – Hornerov sindrom • pleuralni izliv • paraliza n. bronhopulmonalni – torakalni bol.. frenikusa • ako je tumor lokalizovan u vrhovima pluća i pozadi. KARCINOM BRONHA .n. Hamartom se dokazuje nalazom kalcifikacija.. Dijagnoza se postavlja bronhoskopskim isečkom. arsen.Dg – rendgen. vagus → povraćanje.mogući su recidivi II MALIGNI TUMORI 1.n.. hamartomi – najčešći 2. polipi..Simptomi – mogu se podeliti u pet grupa 1. frenicus → paraliza dijafragme . bronhitis. arteriografija – perkutana aspiraciona biopsija iglom (histologija) . brzo infiltrira neurovaskularne strukture ramena → pririsak na pl. limfocitom • intrabronhijalna lokalizacija – dovode do iritacije bronha → KAŠALJ. Radi se resekcija .ductus thoracicus → hilotoraks . u VI-VII deceniji života . Kasnije dolazi do opstrukcije bronha → atelektaza. Brachijalis → bol u ruci i ramenu koji je intenzivan • osteoliza zadnjih okrajaka prva 3 rebra – vidi se kroz senku tumora • Pancoast-Tobias sindrom . epitelni tumori – papilomi. poremećaj srčanog ritma . Leči se odstranjivanjem bronhoskopijom ili laserom • intrapulmonalna lokalizacija – tumori veći od 3-4 cm → DISPNEJA pri naporu. pušača. industrijski kancerogeni (azbest.simpatički lanac → Hornerov sindrom . Ostali se na snimku vide kao ograničene senke. hemoptizije. adenomi. 4. ekstrapulmonalni intratorakalni • pritisak na n.Klasifikacija – planocelularni karcinom – adenokarcinom – gigantocelularni karcinom – mikrocelularni karcinom – bronhoalveolarni karcinom . UZ bronha. citostatici TUMORI PLUĆA (h) I BENIGNI TUMORI 1. ponavljane infekcije 2. neurofibrom. ožiljci od TBC i druge bolesti – hronični bronhitis – genetski faktori . CT. mezenhimski tumori – lipom. NMR.najčešće se javlja kod muškaraca.. fibrom.Etiologija – pušenje. limfoindni tumori – plazmocitom. kašalj.ezofagus → disfagija . nikl) – virusi. bronhiektazije. 3.

tromboze. • miopatija. hipertenzija. bubrega.moguće evolucije Ca bronha su KANCERSKI APSEC (razvija se na atelektatičnom područjU. pankreas. povraćanje. sa mogućim kalcifikacijama.3. 4.i makronodusne senke – milijarna karcinoza (podseća na milijarnu TBC). hematogenim (sistemom šupljih vena – glava. kostiju i lobanje za metastaze .fibrosarkom. vrat.. snimci abdomena. MMR. hemioterapja. prostaglandini. Na PA snimku se ne prikazuje direktno. kaheksija . ve ć sa znacima a) nepotpuna opstrukcija bronha → emfizem ili pneumonitis b) potpuna opstrukcija bronha → atelektaza 2.Dg – rendgen. skelet.u pluća dolaze per kontinuitatem. nadbubreg. simptomatska 2.traže se primrni tumor i metastaze . kolon. CT. pankreas) i limfogenim putem . crvenilo i edem lica. leukocitoze. mala karlica. dojke. ultrazvuk. drhtanje. suzenje. imunoterapja. tumorski markeri – bronhoskopija i brohografija..TNM klasifikacija – T0 – nema tumora – T1 – lokalizovan i mali tumor (do 2cm) – T2 – lokalizovan i veći tumor (od 2cm) – T3 – tumor infiltruje okolinu – T4 – tumor se širi – N0 – regionalni limfni čvorovi se ne palpiraju (ili nisu uvećani) – N1 – regionalni limfni čvorovi su uvećani i pokretni – N2 i N3 – regionalni limfni čvorovi su fiksirani – M0 – nema udaljenih metastaza – M1 – ima udaljenih metastaza . sklerodermija • migrirajući tromboflebitis. Senka je nehomogena.. Druga mogućnost u mikro. atrofija testisa. mozak. limfo. bubrežne promene. Tumor se može širiti zrakasto (corona radiata) ili kao trakast izdanak (“mišji rep“) . neuropatija. hondrosarkom. METATAZE U PLUĆIMA .. karcinom bronha se deli na 1. angiosarkom. DIK • anemija. lobarnim ili segmentnim bronhijama.. tiroideje. CENTRALNI TIP (75%) – sa lokalizacijom u glavnim.i retikulosarkom 3. bubreg. encefalopatija • Acantosis nigricans.. 5.najčešće su metastaze iz GIT-a. paraneoplastični sindrom – nastaje usled lučenja hormona od strane tumora • ↑ ACTH – Cushingov sindrom • karinoidni sindrom (ACTH.rendgenološki se metastaze najčešće vide kao homogene pečatne kružne senke (“topovska đulad“) razli čite veličine. Vidi se kao solitarna kružna senka na periferiji ili u projekciji hilusa (periferni tip Ca sa centralnom lokalizacijom). PERIFERNI TIP (25%) – sa lokalizacijom u perifernim bronhijalnim granama. zračenje. miosarkom.. oligurija • polni hormoni – ginekomastija.radiografski. ekstratorakalne hematogene metastaze – pluća. prostate.. distalno od tumora) i MALIGNA KAVERNA (nastaje raspadanjem tumorskog tkiva usled nekroze) . jetra. bradikinini) – mučnina. .Th – hirurško lečenje. dispneja. Limfogene metastaze daju sliku . nespecifični simptomi – mršavljenje. gonada. abdomen i sistemom vene porte – želudac. SARKOMI PLUĆA .

azbestoza). poliartritis nodosa.. farmerska pluća. 4-6 godina . syndroma Hamman-Rich IV SAĆASTO PLUĆE .rendgen – u ranom stadijumu na PA snimku se vidi “slika mutnog stakla“. nezapaljenske – pneumokonioze (silikoza.. zapaljenske – hronična milijarna TBC. a u kasnom stadijumu se vide saćasta pluća IDIOPATSKA PLUĆNA FIBROZA (syndroma Hamman-Rich) . nodularne promene veličine 3mm kao milijarne senke ili veće.predstavlja oboljenje plućnog intersticijuma gde promene zahvataju alveole.postoje subakutni i hroni čni oblik. terminalne bronhiole.Th – hirurško PLUĆNA FIBROZA . ↑ t°C. Na taj način zid alveola postaje deblji. stvarajući postokluzijski emfizem ili potpuni kolaps pluća .često se vide i pleuralni izlivi .Simptomi – dispneja.. po pravilu sa subakutnim plućnim srcem ..lymphangitis carcinomatosa – mrežast izgled intersticijuma. okludira ih. i oba dovode do smrtnog ishoda za 6 meseci. III PLUĆNE FIBROZE NEPOZNATE ETIOLOGIJE – sarkoidoza. mikoze (histoplazma. RA. Ukoliko bolest ima spor razvoj mogu se javiti maljičasti prsti i hronična dispneja . nalaz sličan bronhopneumoniji (subakutni). linearne promene – retikularni crtež.. tj. 2.. već sindrom karakterisan određenim anatomskim. funkcionalnim i rendgenskim promenama I PLUĆNE FIBROZE POZNATE ETIOLOGIJE 1. tvrdi metali (kobalt. plućna hipertenzija. Imunološki mehanizmi (faktori koje otpuštaju alveolarni makrofagi) stimulišu fibroblaste i dolazi do proliferacije u zidovima alveola → fibroza .predstavlja hronično. berilioza.) II PLUĆNE FIBROZE U OPŠTIM OBOLJENJIMA – sklerodermija. hemosideroza.. progresivno oboljenje nepoznate etiologije . perilobulusna fibroza – novostvoreno vezivno tkivo oko lobulusa 3. tvrd → alveokapilarni blok → alveolarna disfunkcija i respiratorna insuficijencija (kao glavna odlika ovog oboljenja) .fibroza pluća nije etiološki definicana bolest. SLE. koji je usmeren na nepoznate Ag.na osnovu histološko-topografske lokalizacije mogu se izdvojiti tri tipa fibroze 1. volfram. alveolarne duktuse.poremećaj ventilacije u plućnim fibrozama ima restriktivni tip što se ogleda u smanjenju VC i drugih plućnih volumena . zastoj u plućima. multiple plućne embolije. kao i krvne sudove pluća.bolest može proticati kao • akutna – za nekoliko dana ili nedelja dovodi do smrti • subakutna ili hronična – evolucija traje 2-20 godina . intesticijske pneumonije. komponentu plućnog parenhima. tj. perialveolarna fibroza – proces strogo lokalizovan u zidu alveola 2.). bronhiolitisna postokluzijska fibroza – proces zahvata terminalne bronhiole.promene nastaju usled hroničnog inflamatornog procesa započetog imunim kompleksima. To je progresivan proces sa nakupljanjem zapaljenskih elemenata u zidu alveola koga postepeno zamenjuje vezivno tkivo stvarajući fibrozu.. zračenje.

obi čno kod mlađih osoba.granulomi u slezini. Langhansovih i T4.podela sarkoidoze prema radiološkim karakteristikama • stadijum 0 – nema radiografskih promena.Th – kortikosteroidi.diabetes insipidus . tonzilama . ciklofosfamid. Ako je oštećenje organa toliko veliko da normalna arhitektura ne može da se povrati onda nastaje fibroza .. asimptomatski – kod ⅔ pacijenata 2. na rendgenu se vidi bilateralna hilarna adenopatija.Etiologija – infektivni i neinfektivni agensi??? (imunološka bolest) . akutni oblik – ↑ t°C. anoreksija. plućnim infiltracijama. hronični oblik – sporo se razvijaju respiratorni simptomi i u 10-20% slučajeva vodi u progresivnu fibrozu pluća .promene na laringsu. hiperaktivnošću B-ćelija i cirkulišućih imunih kompleksa. a vremenom se razvija i hronično plućno srce . vanplućnim adenopatijama.periferna limfadenopatija . očnim i kožnim lezijama . biopsijom se mogu naći granulomi • stadijum 1 – bilateralna hilarna adenopatija • stadijum 2 – uvećane hilarne žlezde + promene u plućnom parenhimu (fine trakastomrežaste promene do krupnijih senki nalik metastazama) • stadijum 3 – samo plućne promene bez adenopatije • stadijum 4 – ireverzibilna fibroza .Histologija – supstrat čini GRANULOM sastavljen pretežno od epiteloidnih.Dg – radiografija. bubregu . facijalisa . Za razliku od TBC u centru ne postoji kazeozna nekroza. Granulomi mogu dovoditi i do opstruktivnih smetnji. Određivanje transferfaktora za CO2 takođe je veoma koristan parametar .sarkoidoza je rezultat poremećenog imunog odgovora na razli čite Ag.očne promene . ↑ ACE.EKSTRAPULMONALNE LOKALIZACIJE SARKOIDOZE .Dg – radiografija. azatioprin SARKOIDOZA . umor.postoji hipoksemija.sarkoidoza može proticati u tri oblika 1. mialgije. atralgije .funkcionalni poremećaj pluća je tipičan za restriktivnu insuficijenciju ventilaciju (smanjenje VC.predstavlja multisistemsku bolest nepoznate etiologije. jetri.kožne promene (Erythema nododsum) . biopsija plu ća . hiperkalcemija. Bolest se odlikuje prekomernom aktivacijom T-helper Ly. Takođe je povećana aktivnost ACE iz seruma .cistične promene na kostima. atralgije.helper ćelija. Naj češće se manifestuje bilateralnom hilarnoma adenopatijom. biopsija pluća i limfnih čvorova (bronhoskopija). Periferni deo čine T8-supresori i makrofagi ograničeni spolja fibroznim tkivom. suv kašalj.CNS – paraliza n.koštana srž (blaga anemija i trombocitopenija) . Može biti prisutan i Löfflerov sindrom (atralgije + Erythema nodosum) 3. RV i TLC). ↑ T4 Ly u bronhijama . bronhografija.

40mg/dan – azatioprin. naro čito kod mlađih osoba (do 30 godina) .bolest počinje subjektivnim simptomima respiratornog trakta – rinoreja. 150-200mg/dan . imunosupresivi (metotreksat. promene na oku i uhu . generalizovani vaskulitis 3.na radiografiji vidimo solitarne ili multiple čvorove (1-10cm) koji pokazuju tendenciju kavitaciji . gubitak težine .akutna sarkoidoza ima bolju prognozu.bubrezi – hematurija.Th – kortikosteroidi (pronison). proteinurija i progresivna HBI . Prate ih opšti simptomi – slabost.kožne ulceracije. uporni kašalj.Etiologija – imunološka (imuni kompleksi) .. imuran) WEGENEROVA GRANULOMATOZA 1. fokalni nekrotizirajući GN . sinuzitis i znaci diseminovanih bronhopneumoničnih ognjišta . nekrotizirajući granulomi respiratornog trakta 2. ↑ t°C.posle ulceracije na sluzokoži nosa.Th – pronison. pleuralni bol. atralgije. epistaksa. hemoptizije.

BOLESTI ORGANA ZA VARENJE .

refluks ezofagitis 4. komplikacije ulkusa 12. krvarenje iz GIT-a 14.1. akutni ulkus (stres ulkus) 11. benigni tumori tankog creva 25. maligni tumori pankreasa – karcinom pankreasa 35. bolesti usta i ždrela 7. divertikuloza kolona 23. terminalni ileitis) 18. akutni apendicitis 28. eksudativne enteropatije 22. duodenitis 17. divertikuli jednjaka 3. hronični gastritis 9. Zollinger-Ellisonov sindrom 16. kolitisi 20. akutni pankreatitis 32. benigni tumori pankreasa 34. Kronova bolest (regionalni enteritis. sindrom loše apsorpcije 21. karcinom debelog creva 31. peritonitis . iritabilni kolon 24. ulkus želuca i duodenuma 10. tumori želuca 15. komplikacije operisanog želuca 13. ulcerozni kolitis 19. hronični pankreatitis 33. maligni tumori tankog creva 26. tumori ezofagusa 6. benigni tumori debelog creva – polipi 30. akutni gastritis 8. ahalazija 2. hronični apendicitis 29. hijatus hernije 5. ileus 27.

regurgitacija. PULZIONI (Zenkerov) – cervikalni.Th – kašasta hrana.javlja se kod oba pola.Komplikacije: 1. Otežan je prolazak hrane u želudac . radiološki – proširen jednjak glatkih ivica sa suženjem u distalnom delu (barijum u tankom mlazu ulazi u želudac – mišiji rep).Dg – 1. metaholinski test – bolesniku se daje i. fetor. faringoezofagusni divertikulum nastao prolaskom mukoze i submukoze usled urođene slabosti mišića ili velikog intraluminarnog pritiska – LAŽNI DIVERTIKULUM . ezofagitis – usled zadržavanja hrane 2. dispneja. endoskopski – ezofagogastroduodenoskopija . bol iza sternuma. megaezofagus – do 10 cm (pošto pritiska n. okultna krvarenja 4. Uglavnom je asimptomatski i otkriva se slu čajno 3. KOMBINOVANI (epifrenični) – abdominalni.disfagija je paradoksalna – lakše guta čvrstu nego tečnu hranu (za razliku od karcinoma) .AHALAZIJA . između 30-50 godine života . mioza. sekundarni karcinom .Th – higijensko-dijetetske mere – operacija . često je udružen sa ahalazijom ili hijatusnom hernijom . regurgitacije (vraćanje sadržaja u usta. TRAKCIONI (epibronhijalni) – torakalni.predstavljaju slepa izbočenja zida cevastih organa upravljena od lumena ka spolja 1. povraćanje. striktura zbog ulkusa .Simptomi – disfagija. sklerodermija. promuklost. 3 min nakon injekcije kod ahalazije nastaju tetani čke kontrakcije iznad suženja (ova reakcija izostaje kod organskih stenoza – karcinom) – 3. sedativi – nitroglicerin (sublingvalno) i antagonisti Ca 2+– otklanja spazam – ekstramukozna kardiomiotomija – presecanje mišićnih vlakana i donjeg sfinktera (operacija po Helleru) – pneumatski dilatatori DIVERTIKULI JEDNJAKA . kašalj. nastaje povlačenjem zida jednjaka priraslicama stvorenim nakog upala u visini bifurkacije traheje – PRAVI DIVERTIKULUM (svi slojevi zida ezofagusa grade divertikulum).Dg – radiološki snimak .Simptomi – disfagija. enoftalmus) 2. dok se kod gorušice sadržaj nikada ne vraća u usta).predstavlja neuromiši ćni poremećaj zida jednjaka (degeneracija Auerbach-ovog pleksusa) ⇒ prekid peristaltike. nema peristaltike – 2. ulceracije.m.Dif Dg – stenoza usled karcinoma. metaholin. Usled pritiska na simpatičke ganglije nastaje Hornerov sindrom (ptoza. hipertonus donjeg ezofagealnog sfinktera i posledična dilatacija proksimalnog ezofagusa (megaezofagus). recurens dolazi do promuklosti) 3. a u kasnoj fazi mršavljenje .

inkanceracija. erozije.Dif Dg – ulkus. hiperemija. radiološki i endoskopski pregled .pseudoanginozne – bol je lokalan i širi se kao kod angine pektoris . fibromi.. dugotrajno povraćanje. tupa trauma) ili prisustva anomalije prirodnih otvora ili deficita miši ća i veziva prečage 1.predstavlja prolaps trbušnih organa (abdominalni deo jednjaka.. volvulus. adenomi mezenhimalni – leomiomi. ascites. kardija. hirurško – kod teških komplikacija TUMORI EZOFAGUSA • benigni tumori epitelni – polipi. tumor. često i deo tankog creva ili slezina (moguće posledice su staza.pseudoulkusne – bol stalan kao kod ulkusa . švanomi.REFLUKS EZOFAGITIS .Komplikacije – erozivni gastritis sa krvarenjem.na osnovu kliničkih simptoma kile se dele na . šećerna bolest (degeneracija nervnog pleksusa ezofagusa). ascites . pilorostenoza. disfagija.Simptomi – disfagija. urođeno ili stečeno ⇒ povlači kardiju u toraks 2. HERNIJA KRATKOG EZOFAGUSA – ezofagus je kraći od 23cm. konzervativna – mali i česti obroci bez večere. PARAEZOFAGUSNA HERNIJA – formira je forniks ili ceo želudac.Dg – hipohromna anemija. jednjak postaje uzan i ukočen) . ćelijski infiltrat. KLIZAJUĆA HERNIJA – naj češća – ezofagogastrični spoj i deo forniksa se nalaze čas iznad čas ispod prečage. retrosternalni bol .posledica su ↑ intraabdominalnog pritiska (trudnoća.predstavlja upalu sluznice distalnog dela jednjaka izazvanu regurgitacijom kiselog želudačnog sadržaja .Simptomi – retrosternalni bol. regurgitacija . ileus. Klizanje nakon leganja u krevet ili jela 3. operacije na kardiji. fizi čki napor. regurgitacija..Histološki – edem.Uzroci – hijatus hernija.Th – polutečna hrana podeljena u više manjih obroka – lekovi kao kod ulkusa – zabraniti duvan i alkohol – lečenje osnovnog oboljenja HIJATUS HERNIJE .) 4.anemijske – hipohromna anemija . trudnoća. antacidi – 2. hondromi.asimptomatske . fibroza (posle dužeg vremena. . fundus želuca) u grudnu duplju kroz prirodne ili patološke otvore na dijafragmi . KOMBINOVANE .Th – 1.Dg – endoskopski pregled sluznice (ovako se može naći i uzrok – hernija ili ulkus) – ređe postoji hipohromna anemija .. perforacija . šetnja a ne ležanje posle jela. holelitijaza. gorušica. angina pektoris .

pluća. angina pektoris . endoskopija – ciljana biopsija tumora . poremećaj ukusa. kosti. divertikulumi.adenopatije . PRIMARNE BOLESTI USTA I ŽDRELA . kamilicom. mioza..javlja se posle 40-e godine. limfogeno (regionani limfni čvorovi) i hetamogeno (štitasta žlezda.Simptomi: . agranulocitoza .Th – operacija + dodatno zra čenje BOLESTI USTA I ŽDRELA I. Infekcija nastaje na podlozi oslabljenog opšteg zdravstvenog stanja. hipohromna anemija – radioskopija. pa do opštih infektivnih toksičnih pojava) ove bolesti mogu izazvati .Dg – ↑ SE (trocifrena). regurgitacija.bez obzira na lokalizaciju – kaheksija.Dif Dg – ahalazija.donja ⅓ .5% H2O2.Dg – bris .Favorizujući faktori – alkohol.nefropatije 1.) . apetita. virusne infekcije . Hornerov sindrom (ptoza. (apstraktni) bol...sepse . ULCEROZNI STOMATITIS . divertikuli. obično je lokalizovan na fiziološkim suženjima jednjaka (krikoidno.artritisi . krvarenje (retko) . enoftalmus) .Etiologija – fuziformne bakterije i spirohete. aortno i dijafragmalno suženje) . anemija .Th – simptomatsko – ispiranje usta 1. promuklost (usled kompresije rekurensa).tonzilofaringitis . štucanje . bubreg. Pored opštih simptoma (otežano žvakanje i gutanje. tuširanje 1% novokainom – antibiotici – kod pojave produžene febrilnosti (superinfekcija strepto. promene u sekreciji pljuvačnih žlezda. hijatus hernija.Metastazira per kontinuitatem.predstavljaju bolesti koje su polazna tačka opštih oboljenja. hernija. duvan (dovode do ulceracija).disfagija.Dif Dg – šećerna bolest.Simptomi – bol u ustima K – izbegavaju hranu i tečnost K – neprijatan zadah K – gingive su prekrivene sluzi i lako krvare .Th – hirurška • KARCINOM EZOFAGUSA – planocelularni (češći) i adenokarcinom (na mestu metaplazije Barett-ovog jednjaka) . uremijski sindrom.i stafilokokama) .Simptomi – disfagija.karakteriše se pojavom solitarnih ili multipleks ulceracija različite veličine na gingivama i bukalnoj sluznici .toksemije (difterija) . retrosternalni bol (koji se pojačava pri plaženju jezika). odsustva higijene ili per os uzimanja antibiotika . bol.gornja i srednja ⅓ – disfagija (u početku kod čvrste hrane).

zračenje. praćena povraćanjem i malinast jezik . termička oštećenja (vrela i ledena jela i pi ća). KANDIDIJAZA USNE DUPLJE (SOOR) . .egzogena i endogena trovanja AKUTNI GASTRITIS 1. retko proliv. sulfonamidi...bolest se javlja kod starih. TONZILITISI (angine) i. lakunarne angine – pojava gnojnih čepića na tonzilama. povraćanje. .trbušni tifus . Nikad ih nema na gingivi i tvrdom nepcu!!! . Sklone su recidivu. već je u razli čitoj meri zahvaćen ceo GIT .. za razliku od okolne blede sluzokože .sluznica je hiperemična sa okruglim. TBC.Etiologija – virus (herpes?) . 10 dana .. kog pelagre se javljaju hemoragije i brazde na bukalnoj sluznici. kod bolesnika koji duže vreme per os uzimaju antibiotike.bol u usnoj duplji i hipersalivacija . ispiranje žalfijom 4.Histološki – promene na mukozi su blage (najpovoljnije od svih gastritisa) i sastoje se u zapaljenskom infiltratu i eksudatu u lamini proprii .poremećaji ishrane – skorbut prate krvarenja gingiva. glavobolja. Bolni tok traje 3-4 dana i posle 7-10 dana se povrače.. folikularne angine – kao početak reumatske groznice iii. .kao i kod ostalih bolesti GIT-a.perniciozna anemija – jezik je gladak i crven.Etiologija – toksiinfekcije neispravnih namirnica. Ako se skvama skine ostaje ulceracija koja krvari . oštro ograni čenim belim skramama koje mogu da zahvate celu usnu duplju. AFTOZNI STOMATITIS .šarlah (scarlatina) – jako crvena angina. AKUTNI KATARALNI GASTRITIS . bol u epigastrijumu (tipa paljenja) . kataralne angine – crvenilo bez ulceracija ii. uz otok regionalnih limfnih čvorova iv.parotitis . malaksalost. apsces tonzile – jednostran. mučnina. H2O2. SEKUNDARNE BOLESTI USTA I ŽDRELA .Klinička slika – gubitak apetita.hronične bolesti – sifilis.Dg – na osnovu kliničke slike (nema hematemeze ni melene) .Th – ispiranje usta (novokain.Th – 1% novokain.morbili . subfebrilnost. gađenje (prema određenoj hrani koja izaziva tegobe). iscrpljenih.grip .gljivi čna oboljenja (histoplazmoza) .Th – penicilin. izrazit edem koji može da deformiše vrat i ometa gutanje II. kortikosteroidi). soda bikarbona) – nistatin 3. kortikosteroide . promene nisu strogo ograni čene samo na želudac..početne promene su vezikule koje kratko traju i za sobom ostavljaju ulceracije. lekovi (salicilati.2. alkoholna pića.

hematemeza. perforacija. strah. Javlja se disfagija. povraćanje. HCl. izbegavati masnoće neko vreme AKUTNI EROZIVNI GASTRITIS . antacidi i antiholinergici.Dg – ezofagogastroduodenoskopija. šok. podrigivanje. puls je slabije punjen. ascites ⇒ šok. mučnina. alkohol.trajanje je različito. cijanoza. acidoza.Th – odvikavanje od štetnih navika – ležanje 3 dana. . masivna hematemeza (melena). dvopek. Lezije na sluznici su plitke. sepsa. ponekad mogu biti udružene sa akutnim ulkusom želuca .jake kiseline – H2SO4. ↑t°C. šok.Komplikacije – rane – dehidratacija. belancetom. delirijum. a baze blagim rastvorom sirćetne kiseline – ispiranje želuca – kortikosteroidi (per os ili parenteralno) 2-3 nedelje – antibiotici (kod sumnje na perforaciju kako bi se sprečila superinfekcija) – korekcija vodenog i elektrolitnog disbalansa – hirurška terapija kod komplikacija 4. AKUTNI KOROZIVNI (kaustični) GASTRITIS .. ali su sklone krvarenju (bilo šta da padne na želudac izaziva krvarenje). mučnina. drhtanje. tenzija pada (⇒ šok) . zarastaju bez ožiiljka.Th – zabraniti per os ishranu. HNO3. na jeziku i ždrelu upućuju na dijagnozu. sirćetna → koagulaciona nekroza . velike operacije. rehidrataciju.. KVS kolaps. spazmolitike i sedative. KOH. može imati fulminantan tok i završiti se letalno za nekoliko sati . peritonitis.može da se javi u više oblika I gastritis u toku drugih infekcija – prati različite akutne febrilne sindrome .Th – kombinovanje jakih antibiotika i laparotomija . nekad može da prođe posle 5-6 dana . radioizotopske metode (markirani Er) . izazivač je hemolitički streptokok.odgovara kataralnom gastritisu II akutni flegmonozni gastritis – nastaje u prethodno oslabljenom organizmu (imunokompromitovani pacijenti).Th – prevencija – razblaženje unetog rastvora (davanjem dosta H2O) – kiseline se neutrališu sa NaHCO3 (soda bikarbona). NH4OH → kolikvaciona nekroza . Erozije mogu biti pojedinačne ili multiple.jake baze – NaOH. pilorusa .v. aspiraciona pneumonija – kasne – fibroza (suženje) jednjaka.Etiologija – lekovi..Simptomi – bol u stomaku. bled.za eventualan letalan ishod kriti čni su prvih 48h .Patogeneza – zajednički patogenetski mehanizam je ishemija sluznice i povratna difuzija HCl.Klinička slika – bolne ulceracije i edem oko usta. Kod masivnog krvarenja vrši se ispiranje želuca NaCl (sve dok se ne dobije bistar rastvor ↔ zaustavljeno krvarenje). smrt . Bolesnik je uplašen.Simptomi – bol. Davati pirinčane supe. Kontrolisati Hct i Er 3.Klinička slika – iznenadni bol u epigastrijumu. barenu ribu. povraćanje. obliven hladnim znojem. transfuzija i primena fibrinogena. AKUTNI INFEKTIVNI GASTRITIS . želuca. povraćanje. bol. povraćanje . ↓ TA ⇒ šok . Davati antiemetike. Kod većeg gubitka tečnosti primeniti per os ili i. uzdržavanje od hrane (samo čaj od kamilice bez šećera).

kafe. megaloblastna anemija (kod atrofije želuca). Kaže se da bez kiseline nema ni ulkusa ⇒ nikada se ne javlja kod osoba sa ahilijom . endokrina oboljenja. postoji bolna osetljivost epigastrijuma . HRONIČNI GASTRITIS SA PARCIJALNOM ATROFIJOM 3. pa je pitanje da li je naziv gastritis opravdan HRONIČNI GASTRITIS . često podrigivanje. Jezik je obložen.u histološkom nalazu nema znakova zapaljenja (zapaljenskog infiltrata i eksudata) već samo alergije. Simptomi nekad podsećaju na simptome žučne kese ili apendicitisa. nastaje odmah ili nekoliko sati nakon ingestije . Dok jedni pacijenti ne podnose masna i začinjena jela. HRONIČNI SUPERFICIJALNI GASTRITIS . posle 20 godina prelazi u atrofiju 2.susreće se u svim dobnim grupama i kada se jednom pojavi više ne iščezava .Dg – SE normalna. a ne šta jede. Posle obroka pacijenti postaju tromi. ciljana biopsija sa više mesta . AKUTNI ALERGIJSKI GASTRITIS . antiholinergici. pelagra.odgovara kataralnom gastritisu.postoje faktori koji sluznicu želuca i duodenuma čuvaju od peptičke aktivnosti HCl i pepsina. naročito kisela jela. nasledni faktori i 2. duvana. hladnih jela. . nutritivni alergeni.godinama može prolaziti asimptomatski . imunološki procesi (nalaz At usmerenih protiv parijetalnih ćelija želuca) 1.. lekovi..prosečno. To su: • odbrambeni o želudačna sluz – alkalna.. gutanje sekreta iz usne šupljine i gornjih respiratornih puteva. pate od gorušice.III akutni gastritis izazvan Helicobacter pilori – često dovodi do pojave ulkusa 5. sedativi – povremena gastroskopija zbog mogućnosti nastanka atrofije želuca ULKUS ŽELUCA I DUODENUMA .Th – raznovrsna ishrana bez alkohola i duvana. toplih. submukoze i lamine muskularis . pospani. hipohromna anemija (kod okultnih krvarenja). drugi ih odlično podnose.nadutost u epigastrijumu naročito posle obroka. sprečava prodiranje peptičkih enzima do sluznice i neutrališe H+ jone o membrana epitelnih ćelija sluznice o korektna cirkulacija krvi – staza nastala usled dekompresije srca ili portne hipertenzije je pogubna za želudac o normalan zid kapilara .Etiologija – dugotrajna upotreba jako začinjenih.peptički ulkus je ograničen defekt mukoze.takođe značaja imaju i 1. HRONIČNI ATROFIČNI GASTRITIS 4.Klinička slika – nema ni jednog karakterističnog znaka koji bi odmah upućivao na hronični gastritis . alkohola. važnije je kako bolesnik jede.Etiologija – nastaje usled pojačane peptičke aktivnosti želudačnog soka. ATROFIJA ŽELUCA – prekancerozna lezija . treba da ima više malih obroka – antacidi.

Dif Dg – dijafragmalna kila.ulkusna bolest je češća kod muškaraca. karcinom želuca . medikamentozna – antacidi.• agresivni o HCl i pepsin o upala sluznice o poremećaj cirkulacije o o aterosklerooza duodenogastrični refluks ostali faktori o nasledni faktori – urođeni nedostatak epitela smanjuje sposobnost regeneracije. učestalost ulkusa je povećana kod Kušingove bolesti i hiperparatireoidizma ( ↑ Ca2+ ⇒ ↑ HCl) . postoji bolna osetljivost u visini Th 11-Th12 . jezik je obložen.bol se javlja odmah ili 30-60 min nakon uzimanja hrane propagacija bola ULKUS DUODENUMA češće kod mlađih bulbus duodeni . hronična oboljenja jetre i pankreasa. hirurška – ako ulkus ne zarasta jako dugo i ne reaguje na lekove ili ako se jave komplikacije ULKUS ŽELUCA češće kod odraslih curvatura minor . sedativi 3. ali u pitanju je hipersekrecija biološki manje vredne sluzi (ne predstavlja dovoljno dobar pokrivač na sluznici tako da H+ joni i pepsin lakše prodiru u epitel sluznice .u nastanku hroničnog ulkusa veliku ulogu igra KORTIZOL (spori hormonski put) jer on dovodi do povećanog lučenja HCl i sluzi. opšte mere – psihofizi čki odmor (bolesnika izdvojiti od stresne okoline). javlja se od 30-40 godine (20-60 godine) .javlja se na već izmenjenoj sluznici i ima normalnu ili sniženu sekreciju HCl (pali su odbrambeni faktori) maligno alteriše .bolesnik je mršav.u nastanku akutnog ulkusa veliku ulogu igra HISTAMINSKI – N. ishrana kao kod gastritisa 2.duodenalni ulkus je čest kod bolesnika sa hroni čnim plućnim srcem (staza i ishemija oštećuju sluznicu) i kod hroni čne insuficijencije jetre (nedovoljna aktivacija histamina dovodi do hipersekrecije HCl) . maligna alteracija . H2-blokatori. učestalost krvne grupe O o psihički faktori – izloženost stresu na poslu ili u kući o endokrini faktori – žene u reproduktivnom periodu ređe boluju od ulkusa (ESTROGEN zaštitnik sluznice). duvana. hipohromna anemija (kod krvarenja) . zabrana alkohola. inhibitori pepsinogena. penetracija. VAGUS (brzi nervni put) .bol se javlja našte i noću ili 1-4 h nakon uzimanja hrane.Komplikacije – krvarenje (hematemeza i melena).Dg – radiološki pregled – niša u reljefu anfas (ovalan depo kontrasta okružen svetlim haloom od edematozne sluznice) i niša u profilu (višak u senci – bradavica) – endoskopski. pilorostenoza.hipersekrecija HCl ( povišeni su agresivni faktori) maligno ne alteriše . inhibitori protonske pumpe. popušta na uzimanje hrane i antacida i ima sezonski karakter javljanja (proleće i jesen) propagacija bola • . perforacija.Th 1.

) KOMPLIKACIJE ULKUSA I PILOROSTENOZA . žučne puteve. debelo crevo. nadražaj hipotalamusa → n. gorušica (naročito noću) 2. lekovi (antacidi.Th – ispiranje želuca hladnim rastvorom NaCl.. Pri tom ulkus ne komunicira sa trbušnom dupljom pa nema znakova peritonitisa (za razliku od perforacije) . max 8 nedelja epigastrijum → desni rebarni luk (Obreskovljeva tačka – 2-3 cm iznad pupka i 2-3 cm desno simptomi 1. bledilo. hladan znoj.Dg – radiološki i endoskopski. hematemeza (i melena) terapija 4-6 nedelja.smatra se da su ishemija sluznice i impulsi iz nadraženog diencefalona osnovni pokreta či . Ako se bućkanje čuje 12 h nakon uzimanja tečnosti → pilorostenoza . operacije.Dg – endoskopski . krv retko. bol 4..klinički se ispoljava obilnim krvarenjem ili perforacijom . hipokalcemije (hipokalcemi čna tetanija) – bol – više nema dnevni ritam i ne zavisi od obroka . a pri gruboj perkusiji po epigastrijumu se izaziva fenomen bućkanja.predstavlja prodiranje ulkusa kroz sve slojeve zida želuca ili duodenuma u susedne organe (pankreas. bol na prazan stomak terapija i u fazama remisije AKUTNI ULKUS (STRES ULKUS) . Uporno povraćanje dovodi do dehidratacije. dispeptične smetnje (nadutost.penetraciji su sklone duodenalne grizlice i to one na zadnjem zidu duodenuma i najčešće penetriraju u pankreas i izvodne žučne kanale . sepsa. jetru. opekotine. tumor mozga. alkaloze. sluz je gotovo uvek prisutna.Etiologija – šok. H2blokatori. mu čnina) 2. pad tenzije .antrum i pilorus se mogu napipati kao tvrd konopac povijen prema desnom rebarnom luku. ishemija sluznice. trauma. povraćanje 3.Simptomi – iznenadan bol u epigastrijumu. povraćanje 3.Th – uvođenje želudačne sonde i sukcija (želudac se oslobađa tereta) – infuzija – korigovanje dehidratacije i elektrolitnog disbalansa – spazmolitici (atropin je kontraindikovan) – hirurški kod organske stenoze II PENETRACIJA .Simptomi – eksplozivno povraćanje – 8-10 h nakon jela.predstavlja delimi čno ili potpuno suženje pilorusa koje nastaje usled ožiljnog saniranja ulkusa . melena ili hematemeza. EKG (hipokalemija) . u povraćenom sadržaju se vide ostaci nesvarene ili polusvarene hrane... zaustavljanje krvarenja. vagus → ↑ HCl i ↑ gastrina . hipokalijemije. hipovolemija.epigastrijum → levi rebarni luk simptomi 1.).

Fe.Th – hirurški zahvat III PERFORACIJA . pojačava se pri pokretima tela. poremećaj resorpcije masti. K 4 – loša apsorpcija vitamina D → osteoporoza 5 – loša apsorpcija vitamina B12 → megaloblastna anemija . D.za razliku od penetracije gde prskanje zida želuca i duodenuma ide samo do seroze. rane komplikacije – javljaju se 5-10 dana posle operacije.brzog prolaska hrane kroz želudac . sindrom dovodne i odvodne vijuge e. E. stanje šoka.naizmeničnom pojavljivanju proliva i zatvora 2 – loša apsorpcija ugljenih hidrata 3 – loša apsorpcija masti → steatoreja → hipovitaminoza A. recidivska grizlica na želucu b. facies hipokratika – ušiljen nos.zaobilaženje duodenuma . naro čito pri ekstenziji kičme .javlja se neizdrživ bol u gornjem delu abdomena. proteina. Zbrinjavaju se hirurški a. gastritis b.izostanka mešanja hrane sa žuči 1 – poremećaj resopcije proteina poznaje se . grizlica na stomi i jejunumu c. ubrzan. gubi svoj dnevni ritam (stalan je). iradira u leđa i među plećke.ubrzo se razvija slika akutnog difuznog peritonitisa – mišićni defans – trbuh tvrd kao daska. kasne komplikacije a. c. filiformni puls. B12. organsko suženje stome d. dumping-sindorm 2.Simptomi – promena kvaliteta bola – ne iščezava na uzimanje hrane i lekova. kao ubod nožem ..penetracija se završava stvaranjem fibroznih adhezija između zida digestivne cevi i organa u koji je ulkus penetrirao . prozirne uši (kao kod zeca). olovna (zeleno-siva) boja lica KOMPLIKACIJE OPERISANOG ŽELUCA 1. holelitijaza e...slabije stimulacije sekrecije pankreasa . kasni dumping-sindrom d.po tamno prebojenoj stolici . gastrokolična fistula f. ↑ t°C. kod perforacije su probijeni svi slojevi zida želuca ili duodenuma i sadržaj se izliva u peritonealnu duplju . upali bulbusi i slepoočnice. uporno povraćanje. pankreatitis • POREMEĆAJ RESORPCIJE POJEDINIH SASTOJAKA HRANE nastaje usled .

Granicu između ova dva dela predstavlja flexura duodenojejunalis (lig.povod je unošenje tečne i koncentrovane hrane i slatkih napitaka . ↓ TA .težina u epigastrijumu .proliv . ni hladno) – izbaciti koncentrovane i slatke napitke (supe.osećaj nadutosti .nastaje 2-3h nakon obroka . dok se stišavaju i potpuno nestaju posle 120min . sokovi) – nakon obroka malo prileći – nositi steznik .uzrok je reaktivna hipoglikemija.tegobe su najjače 60min posle jela.sinkopa .rani dumping – UBRZANO PRAŽNJENJE .uzroci krvarenja mogu biti različiti • upale i maligni procesi • erozivni gastritis i gastroduodenitis • hemijske i mehani čke traume • variksi jednjaka • ulkusna bolest .slabost. Trajc) – dovde postoji HCl u digestivnoj cevi. tahikardija.nastaje u toku jela ili u prvih 15min posle jela .posledica je intraoperativne traume KRVARENJE IZ GIT-a .povraćanje .Th – hranu podeliti na male obroke – hrana mora imati umerenu t °C (ni vrelo.nastaje distenzija creva i prelaz tečnosti iz intersticijuma u lumen jejunuma (zbog izjednačavanja osmotskog pritiska) prelaz tečnosti hipovolemija (↑ Hct.kasni dumping – REAKTIVNA HIPOGLIKEMIJA . Nastaje zbog naglog prelaska hrane u jejunum usled čega dolazi do rastezanja zida jejunuma i prelaska tečnosti iz vaskularnog korita u lumen creva .glavobolja.krvarenje iz GIT-a može biti iz gornjih ili donjih delova GIT-a. ↑ Glu) vazomotorne smetnje abdominalne smetnje . tahikardija .označava kompleks GIT smetnji praćenih vazomotornim poremećajima.Th – bolesnik stalno sa sobom treba da nosi šećer (1-2 kocke) i da ga uzme u momentu napada • HOLELITIJAZA . naglo povećanje lučenja insulina . drhtavica. tj. ↓ K. posle je više nema I KRVARENJE IZ GORNJIH DELOVA GIT-a .• DUMPING SINDROM .bolovi .želja za horizontalnim položajem tela . preznojavanje.nakon resekcije želuca nastaje usled smanjene sekrecije CCK i posledične staze žuči u žučnim putevima • PANKREATITIS .

. hladan znoj. Tamnija krv je porekla iz tankog creva i desne ½ kolona. Međutim.upala sluznice debelog creva – pored krvi istovremeno postoji i sluz pomešana sa stolicom . glatke i svetlucave površine. sindrom dispepsije (gorušica.ukoliko se krv pomešala sa HCl ona ima crnu boju i podseća na talog od kafe . gađenje.predstavlja izbacivanje krvi putem stolice.javlja se pri krvarenju iz gornjih delova GIT-a većem od 50 ml .u toku prvih sati nema značajnih promena u krvnoj slici. klonulost. MELAENA .hemoroidi i fistule – nakon stolice javlja se krvarenje u kapima ili mlazu . podrigivanje. . predstavljaju ograničene lezije epitela sluznice koji prominiraju u lumen.Simptomi – mali tumori ostaju asimptomatski. hladni i bledi ekstremiteti. smolastu stolicu poput katrana. bledilo.. neuromi. povraćanje).predstavlja crnu. . dosta mesa ili preparate gvožđa. pad TA (→ tahikardija). Mogu biti solitarni ili multipli. bledilo usana.30) .predstavlja povraćanje krvi Hgb + HCl → hematin (crna boja) . epigastrični bol sa nadimanjem.kod krvarenja iz donjih delova GIT-a ne postoji melena osim kod Merkelovog divertikuluma sa ektopi čnom gastri čnom sluznicom koja luči HCl TUMORI ŽELUCA I BENIGNI TUMORI ŽELUCA • POLIPI (90%) – epitelnog porekla. crnu stolicu imaju i osobe koje su dugo patile od opstipacije ili konzumiraju čokoladu. sa peteljkom ili bez nje (sesilni) • MEZENHIMALNI (submukozni) – leomijomi.0 x 1012/l) i smanjen Hct (< 0.krv može da isti če u lumen organa. obojene sokove. neprijatan zadah. švanomi. u zid organa (hematom) ili u trbušnu duplju (hematoperitoneum) 1.krv iz rektuma – stolica je isprskana krvlju ili se na stolici nalaze kon či ći krvi . HEMATHEMESIS ..Simptomi – iznenadna pojava vrtoglavice.međutim. a svetlija upućuje na krv iz leve ½ kolona.Dg – endoskopija .. sinkopa. krvarenje (usled oštećenja vaskularne strome) .Th – regulacija vodenog i elektrolitnog disbalansa (nadoknada tečnosti i borba protiv šoka) – zaustavljanje krvarenja (ispiranje želuca hladnim rastvorom NaCl do obezbojavanja sukciranog sadržaja i davanje transfuzije Er. a nakon 24-48h vidi se smanjen broj Er (< 2.. dok tumori većih dimenzija sa subkardijalnom i prepiloričnom lokalizacijom mogu da uzrokuju otežano (disfagija) i bolno (odinofagija) gutanje. sigme i rektuma .ukoliko krv nije stigla da dođe u kontakt sa HCl usled velikih krvarenja iz želuca ili iz jednjaka onda je ona sveža 2.karcinom – krv prethodi stolici . otužnog mirisa . fibromi. kod njih je stolica formirana i daju podatke o faktorima koji su doveli do crne stolice . fibrinogena i trombocita) – vazpresin (kod velikih krvarenja na svakih 30 min dok ne počne operacija) – hirurška operacija – antibiotici (ukoliko se sumnja na krvarenje izazvano infekcijom) II KRVARENJE IZ DONJIH DELOVA GIT-a . neformiranu.

analgetici. disfagija. podrigivanje..hipoproteinemija → edemi i ascites . na stopalima). kaheksija. želudac oblika peščanog sata (karcinom korpusa).. retrosternalni bol 2. pankreas.) ... klinička slika se može podeliti na: • nemi oblik – bez simptoma • nekarakteristične smetnje – težina u epigastrijumu.Dg – radiološki (sa barijumskom pastom) i endoskopski .) . bledilo kože.Klinička slika 1. a može se javiti i limfom (10%) . lupanje srca (ishemija). simptomatska th (antacidi. svrab kože. palpabilan tumor u epigastrijumu.okultna krvarenja (zbog metastaza u jetri) → sideropenijska anemija .Lokalizacija – antrum (60%) i kardija (5%) . iznad prepreke želudac je enormno dilatiran – gastroskopija – histologija . citostatici. karcinom antruma – bol sličan ulkusnom. povraćanje. pluća) .prema težini simptoma.) .). totalna gastrektomija). javlja se kod osoba sa atrofičnim gastritisom i megaloblastnom anemijom 3.Dg – laboratorija – ↑ SE. edemi na nogama. acantosis nigrans (neoplastična dermatoza koja se manifestuje žutosmeđim pigmentacijama na pazuhu. a umire od metastaza (mozak. ulcerozni 3. bubreg. Krukenbergovi tumori (metastaze u jajnicima → Blumerov znak – poprečno položena tumorska masa iznad simfize usled tumorske infiltracije pararektalnih limfnih čvorova) .Simptomi – gubitak težine (gubitak apetita prema mesu).. oko genitalija. ↑ Le.. kosti. karcinom kardije – neugodan zadah. spazmolitici. rigidan želudac (bez peristaltike)..Th – hirurška (parcijalna resekcija. limfogenim i hematogenim putem (pluća. ↑ α2-globulini. fundektomija. infiltrativni . anemija.povraćanje → dehidratacija i elektrolitni disbalans . polipoidni 2. lomljivi. dvotrećinska resekcija. gubitak apetita. poremećaj stolice • bol sličan ulkusnom • atipičan bol + svi navedeni simptomi . čvrsta uvećana jetra (zbog metastaza).bolesnik pati od želuca.metastazira per kontinuitatem (jetra. ↓ Er (hipohromna anemija). nokti su bledi. nadutost i povraćanje . pleuralni izliv.Etiologija – nasledni faktori – virusi.Th – hirurška II MALIGNI TUMORI ŽELUCA ..najčešći je adenokarcinom (90%). karcinom trupa – bol i nadutost. vratu.gubitak apetita → kaheksija . zamaranje. usoljena riba. faktori okoline (radijacija) – namirnice bogate nitratima (suvo i dimljeno meso.podela prema makroskopskom izgledu 1. megaloblastna anemija + leukocitoza = karcinom želuca – rendgen – defekt punjenja.. kolon.

a nizak pH u duodenumu koči delovanje lipaze.noćna sekrecija želudačnog soka je ↑. opstipacija .posledica adenoma D ćelija pankreasa . ↑ gastrin → ulkus . Bolesti želuca.Dif Dg – ulkus. toksi čno.proliv nastaje zbog toga što hipergastrinemija koči resorpciju H2O u crevima.ZOLLINGER-ELLISONOV SINDROM 1. alergijske prirode .javlja se u svakom uzrastu.Th – lečiti osnovno oboljenje – dijetetske mere – lekovi kao kod ulkusa • . tumora mozga. pa nastaje steatoreja .hipersekrecija.Th – gastrektomija – enukleacija tumora pankreasa – cimetidin .ulkus želuca kratkog trajanja .bez patoloških promena u pankreasu . iznenadna pojava crvenila lica i vrata 4. U 60% slučajeva u pitanju je karcinom pankreasa. mehani čko dejstvo. češće kod ♂.Dg – rendgen – hipertrofija sluznice antruma – peptički ulkus – brz prolaz barijuma kroz tanko crevo . proliv (steatoreja) 5. bol u epigastrijumu otporan na antacide 2. neovisan o jelu – gorušica. jetre.dugotrajni ulkus . opstipacija – krvarenje (melena) . insuficijencije bubrega • hronični duodenitis – prateća pojava ulkusa duodenuma. kortikosteroida. Nastaje zbog hiperplazije G ćelija antruma želuca ili adenoma D ćelija (gastrinom) Langerhansovih ostrvaca TIP I TIP II .Keyov test – stimulacija histaminom – pove ćava lučenje HCl za 60% . povraćanje.Simptomi – bol. hiperaciditet . upotreba salicilata.hiperplazija G ćelija antruma . infekcije.Prognoza – loša DUODENITIS akutni duodenitis – posledica infekcijama enterokokama ili TBC-om. bakterijskog endokarditisa. srčana insuficijencija.želudačna hipersekrecija . plu ćne embolije. divertikulum. čak do 2l . Tumor luči različite supstance hormonskog dejstva .danas se smatra da su u pitanju različiti stadijumi iste bolesti.hiperaciditet .Dg – endoskopski pregled . povraćanje 3. Težak hemoragijski oblik kod infarkta miokarda.

. difuzni granulomski oblik 3. fokani oblik (najčešći) . ulcerozni kolitis.uglavnom je hronična bolest praćena povremenim pogoršanjima.patološkim procesom zahvaćeni su pojedini delovi creva između kojih je crevo inatktno (lezija na preskok). a proksimalno se vidi dilatacija.. lumen creva je sužen. terminalni ileitis . Takođe se primenjuju i antibiotici.zbog promena terminanog ileuma izostaje resorpcija žučnih soli → žučne soli prelaze u kolon → iritacija sluznice kolona → hologena dijareja .Th – u lakšim oblicima se daje sulfasalazin ili 5-ASA (5-amino-salicinlna kiselina). Među crevnim vijugama često se stvaraju srasline.Dg – laboratorija – ↑ SE. povoljan efekat na kortikosteroide). suvih usana. upalih o čiju i obraza.regionalni limfni čvorovi su uvećani. limfosarkom . fibroza . stvaranje granuloma bez centrane nekroze. susreće se kod mlađeg uzrasta . ali za razliku od TBC-a nikad ne kolikviraju . krv u stolici.) . a kasnije i fistule . megaloblastna anemija (poremećaj resorpcje vitamina B12). fistule sa mokraćnom bešikom. kasnije se vide fistule.Dif Dg – apendicitis.predstavlja segmentnu upalu digestivne cevi granulomskog tipa (granulomsko tkivo sužava lumen creva). bolest ima hroni čan zapaljenski karakter i ima sistemske komplikacije (artritis. ređe samo krvave – ↑ t°C – u toku egzacerbacije bolesti – artritis. . nepoznate etiologije. mada može da zahvati bilo koji drugi deo GIT-a . a u pogoršanju prednizolon.Etiologija – autoimuna bolest (visok titat IgA. a kasnije organski usled subokluzije creva – proliv – kašaste. sa modroljubičastom pigmentacijom oko usana . Najčešće zahvata završni deo ileuma. difuzni inflamatorni oblik 2.Histološki – upalni infiltrat. erithema nodosum. u početku bolesti uzrok bola je funkcionalan. Karakteriše se prisustvom granuloma. steatoreja – rendgen – zadebljanje zida creva neravne površine (→ znak kaldrme). sideropenijska anemija (okultna krvarenja)..KRONOVA BOLEST regionalni enteritis.razlikuju se tri oblika regionalnog enteritisa 1.Klinička slika – bol – u donjem desnom kvadrantu ili ispod pupka. kožne promene. često postoje prolabirani hemoroidalni čvorići.predstavlja difuznu upalu sluznice debelog creva (najčešće sigma i transverzalni kolon). Apscesi i fistule se le če hirurški ULCEROZNI KOLITIS . lezije su na preskok (suženja i proširenja). prednjim trbušnim zidom. apscesi i fistule među crevnim vijugama. TBC creva. Kantorov znak vrpce (vremenom se stvaraju suženja obolelog dela) – endoskopski – ciljana biopsija . krvavo-sluzave stolice.javlja se u svakom životnom dobu. mada ređe može proticati akutno . naj češće kod mlađih muškaraca . pioderma gangrenosum – kaheksija – bolesnik je bled.Komplikacije – subokluzije..

hipoalbuminemija sa hipergamaglobulinemijom. karcinom levog kolona. akutni fulminantni tok. žive peristaltike. obloženog jezika. vitamina i proteina . hepatitis. Mogući uzroci ulceroznog kolitisa su • genetski – bolest ima porodi čan karakter • psihički stres – daje pogoršanje već postojeće bolesti. pioderma gangrenosum. gubitkom apetita. ACTH b. artritisa. ulceracije i pseudopolipi. uremijski kolitis . stenoza creva. vaskulitisa. edematozna. ileitis i povratni ileitis 2...Komplikacije 1.bolesnik je bled. medikamentozna a. minerala.Klinička slika – trijas simptoma 1. što ga iscrpljuje . hepatomegalija. hidrokortizonske klizme. lokalne – perforacija.Th 1. iritis. kolon skraćen (fibroza) i liči na olovnu cev (nema haustri) – endoskopski (rektosigmoidoskopija) – u akutnoj fazi sluznica je hiperemična. hronični recidivirajući tok .Dg – klini čka slika – rendgen – na preglednom snimku abdomena se vidi dilatacija kolona i pseudopolipoza (hiperplazija granulacionog tkiva sluznice kao reakcija na ulceracije). nadimanjem i krvavo-sluzavim stolicama. Ponekad su prisutni artritis. divertikuloza kolona. nadoknada vode. ređe fulminantno. ciroza. akutna dilatacija kolona. pioderma gangrenosum . koprokultura (isključiti amebe i parazite) . Recidivi traju 10 i više dana.ukoliko smetnje traju duže od 6 meseci.. ↓ TA. fragilna (lako krvari na dodir).Dif Dg – Kronova bolest. dizenterija. akutni oblik – kortikosteroidi – pronizon (per os). hipohromna anemija. tada govorimo o hroničnom obliku bolesti.bolest počinje postepeno (hronični tok). tifus. peritonitis. Coli tip 014 • imunološki faktori – pojava nodoznog eritema. upalih obraza. a smenjuju se potpunim remisijama (koje mogu trajati mesecima) . TBC creva. U odmaklom stadijumu lumen je uži. crevni grčevi 2.Etiologija – autoimune prirode. smanjenog turgora. ekstremiteti su hladni. suvih usta. sa ↑ t°C. a u hroničnoj fazi se vide ulceracije i pseudopolipoza – laboratorija – ↑ SE. 2. hroni čni oblik – sulfasalazin i 5-ASA (5-amino-salicilna kiselina) 2.oboljenje ima hroni čan tok i završava se nekom od komplikacija (toksi čna dilatacija kolona ili perforacije) . Pojavom ulceracija konture creva postaju izreckane (kao dugme za okovratnik). provocira napad bolesti • alergija na hranu – mleko i mlečni proizvodi • infekcije creva – viši titar At protiv E. tonzilitsa. spondilitis. osetljiv na dodir. Bolesnik može dnevno da ima 4-40 stolica. ↑ puls. subikterus. ↑ t°C . krvavo-sluzava stolica 3. sistemske – eritema nodosum. Irigografski (kontraindikovana kod fulminantnog oblika zbog moguće perforacije) se vidi suženje lumena. holangitisa. karcinom kolona. ↑ nivo histamina u mukozi i povoljan efekat na kortikosteroide . gubitak haustri. crevni paraziti. fistule u okolne organe. artritis. ↑ Le.može imati 1. hronični tok ili 3. neravna. holangitis. anemija . Trbuh je obično uvučen.

gubitak apetita..Dg – pregled stolice (nalaz ameba) – rendgen i endoskopija . kod teških oblika samo parenteralna ishrana 4.sluzavo-krvave dijareje (rektalni ispljuvak. mršavljenje . srednje i starije životno doba . . podrigivanje. karcinom razlike između Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa KRONOVA BOLEST ULCEROZNI KOLITIS segmentno zapaljenje sluznice digestivne difuzno zapaljenje debelog creva sa cevi od usta do rektuma rektumom granulomski tip zapaljenja granulomski tip zapaljenja mlađe životno doba (15-25 godina) mlađe. pioderma zidom gangrenosum. fistule sa stenoza creva.napada mukozu i submukozu kolona → nekroza. hirurška (kolektomija) – masivno krvarenje. opšta slabost.. dok je cistični oblik infektivni . ali su retko krvavo-sluzave anemija – hipohromna i megaloblastna anemija – hipohromna facies hipokratika temperatura – često povišena temperatura – povišena retko Rtg – turska kaldrma.u stolici prisutni vegetativni oblici amebe . meteorizam . zračenje. ciroza.opstipacija se smenjuje sa dijarejom .u stolici prisutni cistični oblici amebe . tenezmi.. subfebrilnost . fistule u okolne organe. holangitis.) I AMEBNI KOLITIS (amebna dizenterija) . akutni fulminantni toksi čni kolitis.česti su neuro-vegetativni simptomi – bolesnici su nervozni.najčešće zahvata terminalni ileum (terminalni ileitis ili regionalni enteritis) zahvata kolon i rektum .patogen je vegetativni oblik entamebe histolitike.zahvaćeni su i duboki limfni čvorovi koji ne kolikviraju kao kod TBC-a rektum zahvaćen skoro nikad rektum zahvaćen skoro uvek krvarenje iz stolice ponekad krvarenje iz stolice skoro uvek stolica – kašasta. može imati primesa krvi i stolica – krvavo-sluzava sluzi.. među crevnim vijugama.subokluzije.komplikacije . apscesi i ulceracije akutni oblik hronični oblik . prednjim trbušnim sistemske – eritema nodosum.nadimanje. iritis. depresivni.komplikacije – 1. karcinom levog kolona. virusi.meteorizam. perforacija. ileitis i povratni ileitis i 2. gljivice. lokalne – perforacija.3. bolna osetljivost kolona . anemija KOLITISI . mokraćnom bešikom. zapaljenska infiltracija. umorni. male stolice bez fekalnih masa) . artritis. imuno-alergijski. apscesi i fistule dilatacija kolona. javljaju se srčane smetnje. hepatitis. akutna . fistule. stenoza. kontrast prolazi Rtg – olovna cev u tankom mlazu – Kantorov znak vrpce . prilikom puštanja kontrasta vidi se znak stopa. antibiotici – kod komplikacija 5.kolitis – zapaljenski proces u epitelu i zidu kolona izazvan razli čtim agensima (bakterije. peritonitis.grčevi.

Simptomi – krvavo-sluzavi proliv. dijabetična neuropatija. 2.Dg – koprokultura . simptomatska. supstituciona III ANTIBIOTSKI KOLITIS .proksimalno tanko crevo je sterilno (104/ml aeroba) zahvaljujući kiselom želudačnom sadržaju. tenezmi.. temperatura . hirurška kod komplikacija II BACILARNA DIZENTERIJA .nastaje posle dugotrajne upotrebe antibiotika (klindamicin. 3.Th – kao ulcerozni kolitis (sulfasalazin i 5-ASA) V PSEUDOMEMBRANOZNI KOLITIS .nastaje kada bakterije poremete normalno čišćenje creva . poremećaji varenja i.distalno tanko crevo i kolon ima 1012/ml .nastaje usled dugotrajne primene (duže od 2 nedelje) antibiotika širokog spektra dejstva što dovodi do remećenja normalne crevne flore pri čemu se koke patološki razmnožavaju i izazivaju upalu kolona sa ulceracijama i apscesom . liobif IV RADIJACIONI KOLITIS .Simptomi – klasičan trijas kolitisa – 1.) . holestaza. tetraciklini. apsces jetre .uzroci loše apsorpcije su I. grčevi.Th – obustava per os primene antibiotika – baktisuptil (Flovinil BS).Dg – endoskopski . karcinoom pankreasa. resekcija pankreasa. steatoreja posle operacije na želucu ii.. oboljenja jetre – ciroza. nekrotične i ulcerozne lezije prekrivene žućkasto-belim membranama (građene od fibrina.najznačajniji pokazatelj loše apsopcije je steatoreja (↑ koli čina masti u stolici. bol. metronidazol SINDROM LOŠE APSOPCIJE . ampicilin) koji narušavaju normalnu crevnu floru što dovodi do bujanja Clostridium dificile pri čemu nastaju zapaljenske. grčevi. tenezmi. ii. anemija. ↑ t°C . peristaltici i sekreciji Ig . dijareja.najčešći uzrok kolonizaciji je poremećaj peristaltike (operacije. divertikuli.sluzavo-krvave stolice.grčevi.. ↑ t°C. gnoja i ćelijskog detritusa) . rektalni ispljuvak.izazivač je šigela .Komplikacije – apendicitis.Th – obustava antibiotika – vankomicin. peritonitis.Dif Dg – odvojiti kolitise druge etiologije . bakterijska kolonizacija tankog creva (sindrom crevne staze) .Th – metronidazol (Orvagyl).. poremećaj pankreasnih enzima – hronični pankreatitis. Zollinger-Ellisonov sindrom b. >6g/24h) . krvavo-sluzave stolice. grčevi.. malaksalost . opšta dehidratacija . smanjenje koncentracije žučnih kiselina u crevima i. INTRALUMENSKI POREMEĆAJI a. Kronova bolest.Th – antibiotici.

vitamini – enzimi gušterače (pankreatin) – kortikosteroidi .) .gluten se sastoji od glutenina i gliadina.pljuvačna i pankreasna amilaza razlažu skrob do maltoze. Danas se misli da je to imunološko oboljenje.. laktozom..Dg – testovi opterećenja maltozom. sjajne. 30. biohemijski i genetski poreme ćaji • CELIJAČNA BOLEST • loša apsorpcija • poremećena sluznica tankog creva (atrofija resica) • nepodnošenje gluteina.ove poremećaje treba razlikovati od poremećaja koji se ogledaju u nepodnošenju mleka usled alergije na mlečne proteine . Ako glikemija nakon opterećenja ne raste iznad 20% od početne vrednosti. saharozu.disaharidaze (maltaza. skrobom. E. 15. proteina iz žitarica . bol oko pupka.zbog toga izostaje sekrecija pankreasa (sekretin i CCK se ne stvaraju) → maldigestija masti i proteina .dijareja. TBC. Glikemija se određuje našte.zaostajanje u razvoju .poremećeno je i varenje šećera i belančevina . POREMEĆAJI SLUZNICE I OTPREMNIH SISTEMA a.Th – iz hrane ukloniti žitarice (sem kukuruza i pirinča) – proteinska ishrana.sluznica tankog creva je intaktna II sekundarni nedostatak enzima . Gliadin se ne razgrađuje → nagomilava se u enterocitima. resekcija. smrdljive) – perianalni svrab – perutanje kože – patološke frakture – progresivno mršavljenje – rendgen – znaci malapsorpcije – fragmentacija kontrasta – proširene crevne vijuge .Dg – klini čka slika – anamneza iz detinjstva – stomatitis – u čestale masne stolice (glatke.u osnovi oboljenja leži urođeni nedostatak specifi čne enterocitne dipeptidaze koja razgrađuje gluten iz žitarica. a nju dalje razlažu disaharidaze I primarni nedostatak enzima – u ranoj mladosti . uništava ih i dolazi do atrofije crevnih resica . Dg je potvrđena . saharaza. 60 i 90min nakon per os uzimanja disaharida. prekid enterohepatične cirkulacije žučnih kiselina – naj češće usled resekcije tankog creva II. laktaza. izomaltaza.iii. galaktozu) na monosaharide .posledica je histopatoloških promena tankog creva (Mb Crohn. laktozu. D.moguća komplikacija je limfosarkom • NEDOSTATAK DISAHARIDA . meteorizam . galaktaza) razlažu disaharide (maltozu. poremećaji crevne sluznice i. jer plazmociti obolelih sadrže IgM umesto IgA . K .postoji steatoreja ⇒ hipovitaminoza A.

amenoreja. hipokalcemija). edematozna. smrdljiva stolica. bez masti – liposolubilni vitamini. mučnina. bol .sve ove promene ometaju resorpciju masti. kisela) ii.anemija. vitamina ⇒ razvija se malapsorpcija i eksudativna enteropatija .prekomerno odlaganje masti i nenormalnih glikoproteina u zidu tankov creva.najčešći simptomi sindroma loše apsorpcije . purpure – u urinu su prisutne belančevine (Dif Dg – plazmocitom!!!) .. Fe. limfnim čvorovima.inflamatorni – Kronova bolest.gubljenje proteina je neselektivno. vit K) . mukoza hiperemi čna. parazitoze. gubitak apetita – voluminozne.. pleuri. sa normalni 5-10%. amiloidoza. poremećaj otpremnih sistema i. za razliku od nefrotskog sindroma u kome zavisi od molekulske mase . smrdljive stolice (sadrže masti i proteine) – edemi na nogama (hipoproteinemija). Fe. AIDS b. Smanjuje se nivo transportnih proteina hormona T3 i T4. azotemija .bol u krstima (hipovitaminoza D. Mezenterijalni limfni čvorovi su uvećani . perikardu. crevne resice su zdepaste i razmaknute jedna od druge. uloga bakterija i virusa . hemoragije (poremećaj apsorpcije vit B12. Limfni sudovi su čipkasto prošireni i makrofagi su puni masti. zra čenje. pareze . limfna opstrukcija • CREVNA LIPODISTROFIJA – Morbus Whipple .dermatitis. IgM) su normalni ili granični .porodični karakter. inflamatorni i infiltrativni poremećaji .infiltrativni – sklerodermija.Th – dijeta bogata belančevinama. a jetra može sintetizovati 25% albumina . ekcem EKSUDATIVNE ENTEROPATIJE . . edemi. gubitak TT. srčanim zaliscima. TBC . nadutost. gubitak libida. penušava. Dakle. a oni sa kratkim T/2 (faktori koagulacije. Ca – ACTH i prednizolon .zid creva je zadebljan.proliv. Fe. smanjenje površine – resekcija iv.Klinički – bolovi. kortizola.Prognoza – loša ii. gubitak albumina preko creva doseže 50-60%.– radiološki nalaz maldigestije (fragmentacija barijuma i proširnje lumena creva) – kod nedostatka laktaze – dijareja (stolica je svetlo-žuta. K. nadimanje. ascites. limfom iii. ali su normalne vrednosti njihovih frakcija . kardiovaskularna oboljenja . Ca.predstavljaju enteropatije koje dovode do gubitka proteina.u plazmi se prvenstveno smanjuju proteini sa dugim T/2 (albumini i IgG).u kliničkoj slici dominira gubitak albumina ⇒ EDEMI.Dg – radioaktivni izotopi (51Cr) koji se vezuju za albumine nakon čega se skkuplja stolica i u njoj određuje 51Cr .

fistule . Kronova bolest b.Dif Dg – oboljenja jetre i bubrega. limfom. Kod žena se javlja opstipacija. ulkus. Kronova bolest. crevne limfangiektazije. karcinom i limfom želuca b. bakterijska kolonizacija creva b.ili hipermotilitet. opstrukcije limfnog sistema a.Komplikacije – krvarenje.predstavlja funkcionalni poremećaj nervnog sistema kolona .Klinički – nekomplikovani divertikuli → samo opstipacija – divertikulitis – bol lokalizovan u donjem levom delu abdomena – zatvor se smenjuje sa sluzavo-krvavim prolivom – bol se poja čava pri defekaciji – ↑ t°C . Whippleova bolest.Dg – divertikuloza – uredan nalaz – divertikulitis – anemija i leukocitoza – irigografija .Etiologija – hereditet – odgovor organizma na psihički stres i napetost – alkoholizam – nedostatak crevne laktaze – nele čena bacilarna dizenterija . ulcerozni kolitis.palpacijom se može ustanoviti bolna osetljivost sigme . malapsorpcija .u osnovi leži poremećaj motiliteta i sekrecije sluznice.divertikuli kolona nastaju kao posledica slabosti zida.najčešće su lokalizovani u sigmoidnom delu kolona .Th – nekomplikovano – simptomatsko (iz ishrane ukloniti namirnice bogate celulozom) – antiholinergici – spazmolitici – antibiotici (kod perforacije i mogu ćeg divertikulitisa) – komplikacije – hirurška terapija IRITABILNI KOLON .dijareja se nikad ne javlja no ću (kao kod organskih poremećaja) .– odre đivanje crevnog klirensa α1-antitripsina (normalno < 30ml/24h) . celijačna bolest. perforacija. SLE 3. erozije ili ulceracije creva a. a u oba slučaja bolesnici izbacuju velike količine sluzi pri defekaciji . drugi kolitisi 2. a kod muškaraca dijareja . povišenog intralumenskog pritiska i vaskularnih poremećaja u donjoj mezenterijalnoj arteriji • PRAVI DIVERTIKULI – sadrže sve slojeve zida • LAŽNI DIVERTIKULI – nedostaje im mišićni sloj . polipi. paraziti. akutni virusni enteritisi. Kod jednih dominira ili hipo.oboljenja koja dovode do eksudativne enteropatije 1.češći je kod žena. bolesti sluznice bez ulceracija a. KVS bolesti (insuficijencija srca) DIVERTIKULOZA KOLONA . erozivni gastritis.

Th – psihoterapija.limfosarkomi. ali su nekad ograni čeni na jedan segment creva . invaginacije – nekrotične promene u tumoru – krvarenje – infekcije – maligne alteracije .Dg – irigografija – kolon ima izgled venca sasušenih smokava ..Th – hirurška. Kronove bolesti . hemangiomi. Često su posledica alteracije polipa. lejomiomi.mogu biti solitarni i multipli. Tada često nije potrebna bilo kakva th . sedativi. Rastu na peteljci ili bez peteljke (sesilni). ulcerozni kolitis. bez alkohola BENIGNI TUMORI TANKOG CREVA . . Histološki.Simptomi – crevne kolike – periumbilikalni bol – maljičasti prsti – steatoreja .Dg – laboratorija – radiološka i endoskopska snimanja – CT. submukozi i Payerovim pločama.polipi su naj češći. intramuralno ili subserozno .Dif Dg – spastična forma sa zatvorom – tumori kolona i divertikuloza – dijareja – Kronova bolest. hrana bez celuloze. u mukozi.. .naj češće lokalizovan u proksimalnom delu jejunuma ili terminalnom ileumu. hemioterapija • MALIGNI LIMFOM . pored simptomatske i supstitucione th (Fe) zahtevaju i hiruršku th MALIGNI TUMORI TANKOG CREVA • ADENOKARCINOM . UZ . a rastu intraluminarno.sve komplikacije. neurinomi..Klinički – slika može biti potpuno asimptomatska..Simptomi – intermitentne opstrukcije → ileus – gubitak telesne težine – okultno ili manifestno krvarenje – anemija – ponekad se može palpirati tumor . fibromi. Hodgkinovi sarkomi . spazmolitici. to su adenomi .najčešća lokalizacija je 10-ak cm od fleksure duodenojejunalis . retikulosarkomi.Klinička slika – bolesnici su nervozni.Komplikacije – opstrukcija creva.Dg – biopsija limfnih čvorova i uvećane jetre . napeti – osećaju bol u obe preponske jame – nakon defekacije sve smetnje nestaju – opstipacija (stolica tanka poput olovke) ili dijareja – sluz u stolici (ponekad sasušena poput odlivka creva) .lipomi.nastaje u veoma razvijenoj limfnoj mreži tankog creva.. Obi čno su deo sistemske bolesti. dijareja.

Dg – koncentracija serotonina. strangulacioni i. spastički – spazmi segmenata crevnog zida . KH.dispneja.crvenilo lica (kao trešnja) . rektum) .tumor luči veći broj supstanci koje izazivaju karcinoidni sindrom . bronhospazam . intramuralni – atrezije ili stenoze zida creva iii. opturacioni i. veliki žučni kamenci koji dospevaju u crevo nakon stvaranja fistule ii. histamin. MSH .daje metastaze u jetru i okolne limfne čvorove . bradikinin.Etiologija 1. inkarceracija – uvlačenje vijuga creva među priraslice ili slabe tačke trbušnog zida iii. insulin.aktivne supstance karcinoidna su serotonin. intralumenski – polipoidni tumori.nastaje od argentafilnih ćelija crevne sluznice. FUNKCIONALNI a. fistule. povraćanje. a polipoidni tumor daje naglu opstrukciju – krvarenje. ascites b.Th – resekcija tumora + zračenje + citostatici • LEJOMIOSARKOM .Komplikacije – opstrukcija – prstenasti tumor daje postepenu opstrukciju. sadržaj kolona. invaginacija 2.predstavlja sekundarni tumor (koža.često velikih dimenzija (5cm) pa su lako dostupni palpaciji .– rendgenska i endoskopska snimanja . retina. digestivni enzimi • retroperitoneani hematom (fraktura pršljena) . volvulus – uvrtanje creva oko poprečne osovine ii. ACTH. MEHANIČKI a. Može se naći u bilo kom delu GIT-a.predstavlja potpuni prekid u pasaži creva . 5-OH-indolsirćetne kiseline u urinu .Prognoza – loša ILEUS . paralitički – atonija creva b. van crevnog zida – tumori.uzroci funkcionalnog ileusa su razni peritonealni insulti • želudačna kiselina.abdominalni bol i krvarenje .Th – hirurška • MALIGNI MELANOM . valvularne lezije D srca . ali je najčešći u tankom crevu i apendiksu . perforacije • KARCINOIDNI TUMORI . crevni grčevi.Th – hirurška – resekcija creva – antagonisti serotonina (sprečavaju dijareju i pojavu crvenila lica) – kortikosteroidi .dijareja. nauzeja.

Javlja se opstipacija. gastrične sekrecije. bez gasova i ponekad krv u stolici. često povraćanje (gastrični sadržaj). fraktura rebara • infarkt miokarda • vaskularne okluzije mezenterija → ishemija → ileus .GAS – 80% potiče od progutanog vazduha (koji sadrži dosta N2 koji se veoma teško resorbuje iz creva. Cl i proteina plazme .distenzija creva proksimalno od mesta prekida pasaže je izazvan nagomilavanjem gasa i tečnosti: . povraćanje.kod mehani čkog ileusa kolona kolike su su slabijeg intenziteta nego kod tankog creva.gubitak tečnosti i elektrolita (povraćanje.kod paraliti čkog ileusa javlja se nadutost. Ovi simptomi mogu trajati i 10-ak dana. meteorizam – povraćanje – izraženije što je prepreka viša – povraćeni sadržaj sadrži žuč i sluz → ileus proksimalnog tankog creva – povraćeni sadržaj taman.palpatorna tumefakcija → strangulacija creva • askultacija o borborigmi (krčanje creva) – gube se kako bolest napreduje o tišina ukazuje na paralizu peristaltike • laboratorija – ↑ Le.kod strangulacionog ileusa. ali je apsorpcija poremećena .kod opturacionog ileusa bol je tipa crevnih kolika. a 20% potiče od bakterijske fermentacije . pa tek onda nastupa akutizacija bolesti . ↑ serumska amilaza → strangulacija creva • rendgen – na nativnom snimku abdomena se vide hidroaerični nivoi u distendiranim vijugama (nivoi. pored prekida pasaže.• refleksni ileus usled renalne kolike ili pijelonefritisa • bazalna pneumonija.znaci peritonitisa . Dolazi do pada serumskog Na. hipovolemiji. šoku i egzitusu. normalna sekrecija vode i elektrolita je očuvana.Klinički – bol. poremećaj cirkulacije u donjoj šupljoj veni. pljuvačke. nagomilavanje tečnosti u distendiranom crevu. fekuletnog mirisa → opstrukcija nižih partija – štucanje – opstipacija i odsustvo gasova → potpuna opstrukcija . izlazak tečnosti u zid creva i peritonealnu duplju) vodi ka hemokoncentraciji. pa ga je potrebno eliminisati). postoji i prekid cirkulacije krvi kroz uklještene crevne vijuge → nekroza zida creva i akutni apendicitis . K. opstipacija.Fizikalni nalaz • abdominalna distenzija • simptomi šoka – ako se ne operiše na vreme • jako izražena palpatorna osetljivost∗ • rigidnost miši ća prednjeg trbušnog zida (defans)∗ • ↑ t°C ∗ .TEČNOST – poti če od per os unete H2O. dok kod strangulacionog i funkcionalnog ileusa bol je konstantan . javlja se štucanje . ne postoji bol tipa kolike. nelagodnost. odnosno vijuge se ređaju kao lestvice) o centralno postavljeni nivoi – ileus tankog creva o bočno postavljeni nivoi – ileus kolona .nije moguće rendgenski razlikovati mehanički i paralitički ileus . renalnoj insuficijenciji.

Th – mehani čki ileus – operacija – paralitički ileus – neoperativan tretman osnovne bolesti AKUTNI APENDICITIS . Apendiks neprekidno luči sluz koja zbog opstrukcije ne može da pređe u cekum → lumen apendiksa se širi → bakterije se razmnožavaju → akutno zapaljenje. Pacijent povraća više od 3x dnevno. lumen apendiksa je opstruiran fekolitom ili je izuvijan zbog sraslina oko apendiksa. mnogo je povoljniji od oblika sa opstrukcijom . U 10% slučajeva radi se o trombozi mezenteri čne vene . a ukoliko je > 15 000 sumnjamo na perforaciju.Oblici apendicitisa • kataralni • gangrenozni • flegmonozni • perforativni . postoji samo zapaljenje u zidu apendiksa. Najčešći uzrok je fekolit (stvrdnuti komadić fecesa). U 50% slučajeva radi se o okluziji gornje mezenterične arterije embolusom ili aterosklerozom.postoje 2 oblika apendicitisa 1.u pitanju je ishemija creva. Rektalnim tušeom se utvrđuje bolno osetljiv prednji zid ampule (usled perforacije zahvaćen je peritoneum male karlice) .Blumbergov znak – otpusni bol u desnoj ilija čnoj jami . Razlika između rektalne i aksilarne temperature je veća 0.Klinička slika – bol počinje naglo. U 40% slučajeva radi se o neokluzivnoj ishemiji nastaloj usled srčane insuficijencije na th digitalisom (↓ splanhi čki protok). Leukocitoza je naj češće 10 000-12 000. u epigastrijumu. nikako per os • MEZENTERIČNA VASKULARNA OKLUZIJA (h) . mada može biti i kamenac u apendiksu 2. a kad bol na tom mestu prestaje počinje da se razvija bol u desnoj ilijačnoj jami.9°C. nikad ne dovodi do perforacije.Projekcione tačke .Klinički – iznenadni bol – krvavo-sluzave dijareje – šok. a ne mehanička opstrukcija.McBarnijeva tačka – na polovini desne spinoumbilikalne linije . lice je zažareno.i subcekalno • pre.. defans .Atipične lokalizacije apendiksa • subhepatično • retro-. lumen apendiksa nije opstruiran. medio. a nalaz urina je negativan.Rovsingov znak – pritisak u levoj izaziva bol u desnoj ilijačnoj jami .Lanceova tačka – spoj unutrašnje i desne trećine bispinalne linije .i retroilealno • leva strana .Dg – paralitički ileus – irigografija – znak “otiska palca“ – edematozni nabori sluznice kolona . palpatorna osetljivost. traje duže od 72h.kontrast se može dati samo ako nema opasnosti od perforacije. para-. a kod kolona se daje samo klizma per rektum. Ponekad može nastupiti gangrena sa perforacijom i peritonitisom. postoji osetljivost desne ilijačne jame.

Histologija – adenomi . nadimanje.Dif Dg – ulcerozni kolitis.Klinička slika – pored polipoze javljaju se i pigmentne mrlje oko usta i ekstremiteta. u prvih 48h od pojave simptoma) HRONIČNI APENDICITIS . pri unutrašnjoj rotaciji → bol . od 1mm pa do tolike veli čine da ispunjavaju lumen creva . fibroza apendiksa kao posledica akutne ili hronične upale 3.polipi mogu biti urođeni ili stečeni. krvarenje (anemija) . u slučaju opstrukcije sterilnim sadržajem . hroni čna upala sa edemom sluznice i hiperplazijom limfnog tkiva u zidu apendiksa 2. pristutan je bol.maligno alterišu .Dg – laboratorija – hipohromna anemija – rendgen i endoskopija . Kod urođenih polipa naj češća su dva sindroma I PORODIČNA POLIPOZA . TBC creva . mukocela apendiksa. Javlja se malapsorpcija.Dg – kontrastni snimak apendiksa BENIGNI TUMORI DEBELOG CREVA .POLIPI . mršavljenje.Th – hirurška (parcijalna ili totalna resekcija debelog creva) II PEUTZ-JEGERSOV SINDROM .ima više oblika 1.maligno alterišu .Th – hirurška (i to pre nego što apendiks perforira.Klinička slika – bol u donjem delu abdomena tipa kolike. znaci anemije (bledilo.stroma im je vezikularno-vaskularna → tvrda stolica oštećuje površinu polipa → krvarenje → hipohromna anemija . malaksalost. krvavo-sluzave dijareje.znak opturatora – kuk i koleno pod uglom od 90°. zaostajanje u rastu i razvoju .Juingov znak – pritisak u desnu ilijačnu jamu + kašalj → bol .porodično oboljenje. Po prestanku bola iščezava i tumor (patognomonično za Peutz-Jegersov sindrom). strano telo → hronična upala 4. osetljivost na pritisak . solitarni ili multipli. javlja se kod oba pola. polipi su razli čite veličine. tahikardija). polipoza tankog i debelog creva i želuca . kao i palpabilan tumor (spazam).Klinički – tup bol u desnoj ilijačnoj jami – povremeni napadi bola oko umbilikusa – povraćanje.Histologija – hamartomi .Krigerov znak – znak iliopsoasa – pacijentu kažemo da desnu nogu podigne.autozomno-recesivno oboljenje. a mi je guramo na dole → bol ..

Histologija – adenokarcinom. daje limfogene i hematogene metastaze u jetru. CT. a karcinom desne ½ kolona anemiju (širi lumen. NODULSKI TIP – raste kroz zid creva i dosta krvari.za neoplazme kolona je karakteristična metahronija – ponovna pojava karcinoma 2-11 godina nakon operacije .Etiologija – preobilan masan obrok. želudac) 3. malaksalost) – stolica je nekad tanka poput prsta – hemoroidi (usled opstipacije). nadutost – opstipacija ili paradoksalna dijareja (tumor otežava pasažu → zaostali himus iritira sluznicu → hipersekrecija tečnosti i sluzi → paradoksalna dijareja) – krčanje creva (borborigmi) – krvavo-sluzava stolica – progresivno mršavljenje – hipohromna anemija (bledilo. SKIROZNI TIP – dominira vezivno tkivo. sigma i rektum.Th – hirurška (subtotalna ili totalna. hladni napici – kod žena uzrok je oboljenje žučnog sistema – kod muškaraca – abusus alkohola . stvara fistule sa peritoneumom i okolnim organima (žučna kesa.Klinička slika – bol (ponekad tipa kolike). tečan sadržaj i tanji zid u desnoj ½ kolona) . Od ostalih tumora tu su limfomi.Etiologja – nasledni faktor – dugotrajna opstipacija (feces iritira crevo) – polipoza – ulcerozni kolitis .definiše se kao autodigestija pankreasa . PAPILARNI TIP – raste u lumen. divertikulumi . leomiosarkomi koji raste u lumen. KOLOIDNI TIP – razvija se iz peharastih ćelija sluznice . ragade oko čmara . ulcerozni kolitis. povećan titar CEA (karcino-embrionski Ag) .KARCINOM DEBELOG CREVA .karcinom je naj češći između 50-70-e godine .Komplikacije – krvarenje (→ anemija). pa može izazvati opstrukciju .predilekciona mesta su leva ½ kolona. leva ili desna koloktomija) AKUTNI PANKREATITIS .postoje četiri tipa karcinoma debelog creva 1. irigografija. perforacija . a može i u vrat 4.u osnovu bolesti leže 4 procesa • proteoliza • krvarenje • lipoliza • ćelijska infiltracija sa edemom . sužava lumen creva i vodi okluziji creva 2.Dg – rektalni tuše – krv i prazna ampula – ultrazvuk. raste cirkularno poput prstena.Dif Dg – benigni tumori. Karcinom leve ½ izaziva opstipaciju.

širi se pod rebra. tromboza mezenteri čnih krvniih sudova. dijafragma je podignuta. Nitroglicerin.fulminantni . Moguća je dispneja . limfopenija. paretična. protiv šoka infuzije i transfuzije.lipaza – nekroza masnog tkiva pankreasa i omentuma . akutna renalna insuficijencija ⇒ ↑ ureja.patološki proces započinje izlaskom i aktivacijom enzima pankreasa . ↑ puls. nekroza hepatocita. alkaloza (usled povraćanja) – rendgen – duodenum i tanko crevo su puni gasova (normalno ne). kamen u žučnim putevima .Th – medikamentozna – korekcija vodeno-elektrolitnog disbalansa. ↓ Cl.Komplikacije – zatajivanje srca.tripsinogen – proteoliza i autodigestija pankreasa . ↓ TA → šok . supurativni .hiperkalcemija . dijabetična koma. konzumiranja alkohola javlja se nagli bol koji zrači u leđa.Klinička slika – 4h nakon masnog obroka. ↑ Hct (dehidratacija). ↑ t°C.elastaza – razara zid limfnih sudova . jer želudačni sok stimuliše sekreciju CCK).trbuh je meteorističan. Papaverin. Atropin (oprez ako postoji ileus)..24-48h kasnije nastupa žutica (pritisak glave pankreasa na holedohus) . Pra ćen je strahom od smrti. atelektaza.refluks duodenalnog soka u pankreas .kako dolazi do aktivacije? .Dg – laboratorija – ↑ SE.fosfolipaza A – lecitin → izolecitin → oštećuje zid izvodnih kanala i omogućuje izlazak enzima .refluks žuči u pankreas (kalkuloza) . nekroti čno-hemoragijski 3. edemsko-intersticijski 2. edem mozga ⇒ pankreasna encefalopatija. Prisutno je stalno povraćanje bez olakšanja (čak više litara). ↑ Le.prema toku deli se na .staza sekreta pankreasa .prema tome koji proces dominira deli se na 1. leukocitoza (20x109 i više) zajedno sa azotemijom → loša prognoza – ↑ amilaza (10x i više od normalnih) – u krvi i mokraći – ↑ lipaza (od 3-5 dana) – hipokalcemija ( 5-7 dana) – vezivanje Ca2+ za masne kiseline – ↓ K.blagi akutni . Bol može biti toliko jak da izazove kolaps pacijenta. antibiotici – hirurška – krvarenja. protiv bola se daje Demerol (morfin je kontraindikovan jer dolazi do spazma Odijevog sfinktera).uzlaskom enzima pankreasa u krv → pleuritis. ascites .vaskulitisi . apsces pankreasa (dugo zadržavanje ↑ amilaze) . prema prekordijumu ili prema mokraćnoj bešici kao ubod nožem (pojasni ili obručni bol). insulin (ako je glukoza povišena). tromboze . bola.teški akutni . krvarenje. nazogastrična sonda (sukcija želudačnog soka. pneumonija.

bolna faza traje 3-7 dana. alkoholizam. trauma. Ciste se mogu pove ćavati (krvarenje) ili smanjivati (drenaža) . dijareja. mršavljenje. nekad leže na boku savijenih nogu ili čuče pored kreveta.najčešći benigni tumori pankreasa su CISTE PANKREASA.i enzima kod pankreatitisa izazvanog alkoholom.gubitak težine.propadanjem egzokrinog pankreasa slabi sekrecija HCO3. Javlja se dijareja. izliv u perikard i pleuru . ↑ glukoza (glikozurija). šećerna bolest II HRONIČNI RECIDIVSKI PANKREATITIS . ↑ lipidi. bogata proteinima – enzimi pankreasa – pankreatini (pre i u toku obroka) – analgetici – per os antidijaroici – hirurška terapija BENIGNI TUMORI PANKREASA .napadi bola koji liče na akutni pankreatitis. Naj češće su lokalizovane na glavi pankreasa (kompresija holedohusa → žutica. ↓ proteini.stalan epigastrični bol. gasovi.Etiologija – virus parotitisa.pankreasna encefalopatija → dezorjentacija. Struktura je nestala. kofuzija I HRONIČNI PERZISTENTNI PANKREATITIS . ↓ K. u zavisnosti koji deo pankreasa je zahvaćen tako se i bol širi III HRONIČNI PROGRESIVI PANKREATITIS . mršavljenje . kanalići su izmenjeni.smatra se da nakon 3 akutna napada bolest postaje hronična .Dg – desno iznad pupka ili u epigastrijumu može se napipati tvrd. kompresija izvodnih kanala pankreasa → pankreasna dispepsija). Bol se pojačava 3-4h posle obroka. holelitijaza. steatoreja – radiografija. autoimuni proces (At protiv tkiva pankreasa). ultrazvuk . u njima su istaložene soli Ca2+ . hiperparatireoidizam (↑ Ca2+).i enzimsku aktivnost) → poremećaj varenja → steatoreja .ako kod bolesnika sa neodređenim smetnjama u gornjem abdomenu nastane glikozurija → sumnja na hronični pankreatitis ili karcinom . uz smanjenu HCO3. a na njegovom mestu je vezivno tkivo. poliurija IV HRONIČNI KALCIFICIRAJUĆI PANKREATITIS . umerene jačine koji može da iradira pod rebra ili u prekordijum. Prisutne su učestale masne.Th – ishrana siromašna mastima. ↑ amilaza (u napadima).stalni bolovi u epigastrijumu i krstima.gušterača je jako čvrsta žlezdana struktura. scintigrafija. dijabetes melitus. smrdljive stolice. stalnim epigastričnim bolom. bolan tumor koga formira uvećana glava pankreasa (Reidelov tumor) – laboratorija – ↑ SE. steatoreja.HRONIČNI PANKREATITIS . ↑ Ca. dizartrija. Karakteristi čan je kvalitativni defekt sekrecije (normalan volumen soka.prema toku razlikuju se • hroni čni perzistentni • hronični progresivni • hroni čni recidivski • hronični kalcificirajući . Javlja se nadimanje.počinje u ranom detinjstvu. hiperlipidemija .propadanje endokrinog pankreasa → diabetes melitus .

Dg – laboratorija – glikemija.Dg – laboratorija – glava pankreasa → ↑ bilirubin. Na pseudociste uvek treba pomisliti kada je serumska amilaza i amilaza u urinu povišena više dana nakon traume abdomena. širi se u desnu plećku i leđa .rana dijagnoza je eventualno moguća kod karcinoma glave pankreasa zbog specifi čne simptomatologije dok ostale lokalizacije daju simptome tek kad se bol proširi . rupture variksa jednjaka i želuca . zatim trup (20%) i rep (10%) . Pseudociste mogu perforirati i krvariti . nadoknada enzima pankreasa . Sadržaj ciste može biti serozan. pankreasni enzimi (amilaza. ↑ lipaza (sem ako tumor nije razorio pankreas) – rendgen – impresije na velikoj krivini želuca. glikozurija – ↑ amilaza.veoma maligan tumor . neosetljiv tumor .Th – hirurška – konzervativna – citostatici – simptomatska – suzbijanje bola.karcinomi trupa i repa su nekad toliko veliki da im promer iznosi 10-15cm. purulentan. ali i opstrukcije pankreasnog kanala žučnim kamenom .najčešća lokalizacija je glava pankreasa (70%). nekada i slezinu. lipaza).bol vremenom postaje stalan. šire se ka kičmi. pluća. duodenum i kolon – endoskopski pregled želuca i duodenuma – ultrazvuk.Th – hirurška (vađenje ciste – cistektomija) MALIGNI TUMORI PANKREASA – karcinom pankreasa . angiografija . Veličina ciste varira od jako malih pa do 5cm i više (zapremina od nekoliko litara). steatoreja – trup i rep → ↑ glukoza. duodenalni venac je proširen (ima izgled obrnute trojke) .Klinička slika – bol u epigastrijumu. pa onda aholi čna stolica.Klinička slika – palpabilno osetljiv tumor u gornjem delu abdomena – bolovi → bolesnik se savija da čučne – dispeptične smetnje (nadutost. CT. mršavljenje – mu čnina.prave ciste takođe mogu biti posledica pankreatitisa. mu čnina) – poremećaj stolice .zbog oštećenja Langerhansovih ostrva nastaje diabetes mellitus . Napred mogu da infiltriraju želudac i kolon . ponekad i hemoragičan. u levi nadbubreg i bubreg.. parenteralna ishrana. u početku hipoholi čna. kosti .metastazira u jetru. Vrlo brzo probijaju granicu organa. amilaza) – rendgen – cista ostavlja impresije na želudac.krvarenje (hematemeza i melena) je posledica prodora tumora u duodenum. Pseudociste su češće i nastaju usled hroni čnog recidivskog pankreatitisa ili traume. pregled mokraće (glukoza.desno u epigastrijumu može se napipati veliki neravan.medijalni režanj jetre je uvećan i neravan zbog metastaza . povraćanje – opstruktivna žutica .lažne ciste (pseudociste) se razlikuju od pravih po tome što nemaju pravi epitelski omota č.

Etiologija – bakterije iz creva nakon perforacije – bakterije unete u peritonealnu duplju nakon povrede abdomena – posledica dejstva oslobođenih pankreasnih enzima – posledica dejstva želuda čnog sadržaja nakon perforacije ulkusa – posledica dejstva žuči nakon rupture žučne kese – posledica sistemskih bolesti (SLE) . divertikulitisa.nagomilavanje tečnosti u crevima i peritonealnoj duplj → hipovolemija → smanjenje renalne i srčane funkcije .u toku akutnog peritonitisa dolazi do oštećenja motorne aktivnosti creva.Dg – fizikalni nalaz – radiografija (nativni snimak abdomena – dilatacija tankog i debelog creva sa edemom zida. prestaje kada bolesnik sedi glave oslonjene na kolena • žutica • progresivno mršavljenje • malaksalost. naročito noću.najčešće perforacije nastaju kao posledica • apendicitisa. identifikacija eksudata . gangrene žučne kese • inkarceracije hernije ili volvulusa creva • karcinoma. povraćanje • steatoreja PERITONITIS . tahikardija. distenzija. ulceroznog kolitisa. akutni pankreatitis .Klinička slika – bol. stranog tela .Dif Dg – akutna porfirija.leukocitoza >20 000 → teška inflamacija .kako bolest napreduje nastaje potpuni abdominalni mir (nema peristaltike) . ali biva resorbovana od kolona. prisutni su nivoi) – paracenteza – određivanje prirode eksudata..najčešći simptomi karcinoma pankreasa • bol – u početku zavisi od hrane.lokalizovan peritonitis → bol može da se locira . a lumen creva postaje distendiran. pojačava se u ležećem položaju. Istovremeno se tečnost nagomilava i u peritonealnoj duplji . pun gasa i tečnosti.perkutorni nalaz timpanizma → crevna distenzija .difuzni peritonitis → bol je difuzan .Th – antibiotici širokog spektra – infuzije – hirurška . nadutost. perforacija duodenalnog ili gastričnog ulkusa. kasnije stalan. oligurija .predstavlja lokalizovano ili difuzno zapaljenje peritoneuma koje može proticati kao akutno ili hroni čno . Nagomilavanje tečnosti u crevima je posledica poremećaja resorpcije 7-8l tečnosti koja se normalno u toku dana sekretuje u crevo. povra ćanje – prestanak peristaltike – ↑ t°C.

BOLESTI SRCA I KRVNIH SUDOVA .

plućna hipertenzija 18. tromboflebitis i flebotromboza 27. aortna stenoza 7. akutno plućno srce 16. arterioskleroza 24. ishemijska bolest srca 12. trikuspidalna insuficijencija 10. angina pectoris 13. trikuspidalna stenoza 9. insuficijencija srca 28. mitralna stenoza 4. infektivni endokarditisi 20. arterijska hipertenzija 29. perikarditisi 22. poremećaji srčanog ritma . aortna insuficijencija 8. urođene srčane mane 11. arterijska hipotenzija 30. prolaps mitralne valvule 6. kardiomiopatije 31. ateroskleroza 23. mitralna insuficijencija 5. srčani tonovi i šumovi 2. akutni infarkt miokarda 14. trombangitis obliterans – Morbus Bürger 25. Raynaudov sindrom 26. plućna embolija 15. miokarditisi 21.1. plućni infarkt 17. hronično plućno srce 19. reumatska groznica 3.

čuje se kod dece.patološko – kod stenoze a. hipertrofija desne komore) .S 2 – zatvaranje aortnih i pulmonalnih zalistaka (čujna komponenta) – vibracije zida komora (nečujna komponenta) – vibracije velikih krvnih sudova iza zalistaka (nečujna komponenta) . mladih i trudnica i to najbolje na apeksu i levom dekubitusu – patološki – “komorski galop ritam“ – javlja se kod smanjenje kontraktilnosti komore (insuficijencija srca) i opterećenja komore volumenom (aortna i mitralna insuficijencija).fiziološko – udvajanje se čuje u II i III MRP u inspiraciji . tj.fiksno – kod ASD-a. ali u patološkim uslovima može biti praćeno ejekcionim tonom → ejekcioni klik) . ne varira sa respiracijama (čuje se i u inspirijumu i u ekspiriijumu) .paradoksno – u ekspirijumu se pulmonalna komponenta javlja pre aortne (aortna stenoza. protoka kroz proširene krvne sudove.“galop sumacije“ – kod jednog bolesnika čujemo i S3 i S4 SISTOLA 1. period izometrijske kontrakcije 2. povećanog protoka kroz krvne sudove. DIJASTOLA 1. blok leve grane. pulmonalis . aortna stenoza.S 1 – zatvaranje AV zalistaka (fiziološki čujna komponenta) – atrijalna komponenta – otvaranje semilunarnih zalistaka (fiziološki nije čujno. pretkomorska kontrakcija .nastaje posle punjenja komora kada se u njima toliko poveća pritisak da zatvori AV valvule ŠUMOVI . dijastaza 3. pulmonalis i bloka D grane zbog kasnijeg zatvaranja a.SRČANI TONOVI I ŠUMOVI SRČANI TONOVI . a skraćuje istiskivanje iz LK . period izometrijske relaksacije . period brzog punjenja komora 2.nastaju prelaskom laminarnog toka krvi u turbulentni. To se dešava kod delimi čne opstrukcije.udvajanje S2 – javlja se u inspirijumu zato što udisaj produžava period istiskivanja krvi iz DK. period izbacivanja 3. na ksifoidnom nastavku (desno srce) .S 3 – fizioločki – nastaje rano u dijastoli za vreme brzog komorskog punjenja. tako da zbog opterećenja volumenom dijastola duže traje . kardiomiopatje.udvajanje S1 – može se javiti u inspirijumu (kasni trikuspidalna komponenta) zato što je u inspirijumu povećan priliv krvi u D srce usled povećanja negativnog intratorakalnog pritiska. najbolje se čuje na vrhu (levo srce) ili levo parasternalno.S4 – “pretkomorski galop“ – nastaje neposredno pre pojave S 1 kada pada komorska rastegljivost i raste otpor punjenju komore (hipertenzija. hipertrofična kardiomiopatija) .

V JAČINA ŠUMA 1. čuje se uz određene manevre 2. čuje se i kad je pritisak stetoskopa veoma lagan 6. Česti su kod dece i mladih 3. veoma jak.trikuspidalna regurgitacija – punctum maximum duž leve ili desne ivice sternuma..pulmonalna regurgitacija – Graham-Steel-ov šum – dekrešendo. retko ka vrhu) c) kasni sistolni (telesistolni) d) holosistolni (pansistolni) . fiziološki – čuju se zbog turbulentnog toka krvi u privremenim stanjima.VSD . organski (patološki) a) rani sistolni (protosistolni) – VSD (mali defekt) b) mezosistolni – aortna stenoza (krešendo-dekrešendo. propagacija duž leve ivice sternuma .tip platoa – istog intenziteta sve vreme III PUNCTUM MAXIMUM . ↑ t°C.zavisi od porekla.dekrešendo – intenzitet šuma postepeno opada .mitralna regurgitacija – tipa platoa.mesto najbolje čujnosti šuma je na mestu gde šum nastaje IV PROPAGACIJA ŠUMA .sistolni – S1 – S2 . intenziteta. izuzetno jak..krešendo – intenzitet šuma postepeno raste .ejekcioni .uvek su patološki i znaci su nekog organskog oboljenja a) rani dijastolni (protodijastolni) .. slab ali se čuje relativno lako 3.. veoma slab.) 2.regurgitacioni .aortna regurgitacija – dekrešendo. može se čuti kad stetoskop nije potpuno priljubljen uz grudni koš – SISTOLNI ŠUMOVI – 1. DAP) II OBLIK ŠUMA . anemija. punctum maximum na vrhu srca. punctum maximum u II i III MRPD. neorganski – zbog turbulentnog toka krvi iz LK u aortu. punctum maximum u II MRPD ili na Erbovoj tački i najbolje se čuje ako pacijent sedi i nagne se napred i to na kraju ekspirijuma. šantovanjem krvi sa mesta višeg na mesto nižeg pritiska I VREME I TIP ŠUMA . jak 5. prostiranja krvnog toka. hipertireoza. propagacija ka vratu.regurgitacijom krvi kroz insuficijentna ušća. umereno jak 4. ali može i krešendo-dekrešendo. zbog povećanog protoka (trudnoća.kontinuirani – S1 – S1 (perikardno trenje. punctum maximum u II i III MRPL uz sternum b) mezodijastolni – mitralna stenoza (punctum maximum vrh srca u L dekubitusu) c) kasni dijastolni (teledijastolni ili presistolni) .dijastolni – S2 – S 1 . propagacija ka epigastrijumu i/ili ispod desnog rebarnog luka – DIJASTOLNI ŠUMOVI – . propagacija ka aksili i Erbovoj tački .

nedovoljno lečenje primarne bolesti.Etiologija – naj češće se javlja kod dece od 5-15 godina.i perikarditis . naročito oko maih krvnih sudova . Nastaje posle angine. malaksalost – ↑ SE i ↑ Le ukazuju da zapaljenje traje još uvek pored pada t°C – bol u trbuhu (nastaje usled mezenterijalnog limfadenitisa) – najizraženiji simtpomi pored ↑ t°C su bolovi u zglobovima . AKUTNA REUMATSKA GROZNICA BEZ KARDITISA . Posle nekoliko nedelja nastupa faza proliferacije4 i stvaraju se Aschoffovi čvorići5 sa fibrinoidnom nekrozom u centru. otitisa. gigantskim ćelijama. kasarne.. stvaranjem At protiv streptokoka dolazi i do stvaranja At protiv ovih struktura.REUMATSKI ENDOKARDITIS – stvaraju se bradavičasti izraštaji na zaliscima.u početku zapaljenja dolazi do edema1 vezivnih vlakana (fibrinoidna degeneracija). unakrsno-reaktivna At – kako delovi bakterijske ćelije imaju zajedni čke Ag-determinante kao i ćelije miokarda.s obzirom na veličinu srca postoje reumatski karditisi sa znatnim uvećanjem srca ili bez njega . proteinaza). Toksini deluju na lizozome mišićnih ćelija srca dovodeći do denaturacije proteina. Posledica je zadebljanje zalistaka.REUMATSKA GROZNICA . direktno oštećenje srčanih vlakana i oštećenje sprovodnog sistema .opšti simptomi – ↑ t°C (do 40°C). nazofaringitisa.predstavlja klinički sindrom koji nastaje 2-3 nedelje nakon preležane infekcije gornjih respiratornih puteva. krvnih sudova.. ređe na trikuspidalnom. izazvan β-hemolitičkim streptokokom grupe A .. gubitak apetita. Ly periferne krvi senzibilisani streptokokom citotoksični su za srce .. mada može i kod odraslih. pothranjenost.zapaljenski proces u toku infekcije se odigrava u vezivnom tkivu. direktno dejstvo streptokoka nije dokazano 2. Pri tom dolazi do senzibilizacije (stvaranja At) protiv ovih izmenjenih vlastitih ćelija miokarda 3.REUMATSKI PERIKARDITIS – može stvoriti izliv . Ly. Promene su na mitralnim i aortnim zaliscima. Promenama na zglobovima prethodi respiratorna infekcija 1-2 nedelje . hrskavice zglobova.REUMATSKI PANKARDITIS – istovremeno endo-.. Veruke se sastoje od fibrina i trombocita. siromaštvo.karakteriše je prolaznost svih promena osim promena na srcu koje dovode do definitivnih oštećenja i sklonosti ka recidivisanju . zalistaka. plazmocitima.Patogeneza 1.s obzirom na srčanu insuficijenciju postoje akutni reumatski karditisi sa zastojnom srčanom insuficijencijom ili bez nje 1.. kasnije nastaje nekroza2 ovih vlakana i infiltracija3 Ly i plazmocitima. dejstvo putem toksina – neki toksini streptokoka mogu delovati direktno toksi čno na srce (streptolizin O i S. a recidivi procesa dovode do vaskularnih mana .REUMATSKI MIOKARDITIS – fokalni i difuzni intersticijumski miokarditis. Često su u pitanju epidemije streptokokom u kolektivima (škola..). okruženom fibroblastima. Vremenom na mestu čvori ća nastaje ožiljak6 . ređe na hordama. mio... Smatra se da su za nastanak bolesti bitni i hereditarna osetljivost. .početak bolesti može biti akutan ili postepen.

črvsti. odmah posle I tona. Zapaljenski proces šeta sa jednog na drugi zglob u toku nekoliko dana. stalni.erythema marginatum – ruži časte makukle koje dobijaju oblik asimetri čnih. tahikardičan.AKUTNI REUMATSKI ENDOKARDITIS . česte su ekstrasistole.ostale kliničke manifestacije reumatske groznice su .. kičmi. Naj češće se javljaju na ekstenzornoj strani šaka i stopala.. mezosistolni – ne zauzima celu sistolu. kičma nikada). pulmonalis. lakat. Eritem se brzo širi. ređe kuk. U najtežim oblicima postoji ataksija. Čvorići su okrugli. Još se javljaju i bol u trbuhu. može se čuti III ton. Dominiraju nagli. Najčešći simptomi su malaksalost.AKUTNI REUMATSKI MIOKARDITIS – bolesnik je bled.. proces može biti reverzibilan . srčani tonovi su mukli. iščezavaju posle par dana (najviše 30) .najčešće je u pitanju MIGRIRAJUĆI POLIARTRITIS VELIKIH ZGLOBOVA (koleno. Posle nekoliko godina nastaje stenoza aortne valvule koja je definitivna promena. bol u grudima. skočni zglob.aortni valvulitis – za posledicu ima insuficijenciju aortne valvule. bezbolni. Najbolje se čuje kad je disanje zaustavljeno u ekspirijumu. širi se prema pazušnoj jami .može nastati i mezodijastolni šum (Carey-Coombsov šum) nastaje odmah posle III tona . nekoordinisani pokreti ekstremiteta i grimase na licu.kod dece neophodno je razlikovati ovaj organski šum od neorganskog šuma (koji se otkriva slučajno. za razliku od insuficijencije koja može biti ili prolazna ili definitivna promena . .noduli subcutanei – kasna manifestacija bolesti. čuje se parasternalno ili na a. ručje. sa svetlom sredinom i izraženom ruži častom ivicom. koža iznad njih je crvena. potiljku. ne čuje se odmah iza I tona) . mada može i do 2 godine. znojenje. a nikad na licu . AKUTNA REUMATSKA GROZNICA SA KARDITISOM . Javlja se na abdomenu i proksimalnim delovima ekstremiteta.. Pri zahvatanju svakog novog zgloba dolazi do ↑ t°C. veli čine 3-5mm. anoreksija. pneumonija.chorea minor – posledica je reumatskog meningoencefalitisa. simptomi se povlače za 48h. Čuje se kao duvajući dijastolni šum iznad aorte. Obi čno nastaje 2 meseca posle akutne angine i traje 1-3 meseca. javljaju se posle nekoliko nedelja ili meseci od početka napada.ZASTOJNA SRČANA INSUFICIJENCIJA – najteži oblik akutne reumatske groznice. a na dodir jako bolni (pacijent zato štedi zahva ćen zglob). Ponekad dolazi do izliva u perikard . kašalj. naročito pri naporu . dispnoi čan.AKUTNI REUMATSKI PERIKARDITIS – daje perikardno trenje koje se najbolje čuje na bazi i duž leve ivice sternuma. tj. Postoji pansistolni regurgitacioni šum koji se najbolje čuje na vrhu srca. naj češće u bolesnika sa teškim oblikom karditisa. topli su. .. gušenje.mitralni valvulitis – rano se javlja i izaziva insuficijenciju mitralnog zaliska. ovalnih prstenova. Po prekidu uzimanja lekova. iznad Erbove tačke.EKG – smetnje u AV sprovođenju (AV blok I stepena) kao i znaci miokarditisa i perikarditisa . lopatici. u toku 1-2 nedelje mogu se javiti isti simptomi na zglobovima 2. palpitacije. naročito ako se koža zagreva. češće se javlja kod postepenog nego kod naglog početka bolesti. bol u epigastrijumu. Zglobovi su otečeni. Trenje je uvek znak aktivnosti procesa. spojeni za ligamente ili zglobnu kapsulu. na laktu. epistaksa. Uz primenu lekova.ako se karditis le či i ne dođe do recidiva.

Patogeneza – u normalnim uslovima površina mitralnog otvora iznosi 4-5mm2.češće se javlja kod ♀ . prednizon 60-120mg dnevno.Etiologija – u preko 99% slučajeva posledica je reumatskog endokarditisa . prednizon. ali i za srčane miši ćne ćelije 5. penicilin (isto kao prethodno). ako je bolest praćena karditisom. podeljeno u 4 doze • bolesnici sa akutnim karditisom. znaci sistemskog zapaljenja u organizmu – ↑ SE (preko 100 u prvom satu). kardiotonici diuretici. serumska bolest. a time i vreme proticanja krvi kroz mitralni otvor . znaci miokarditisa. Na fibrozno izmenjenim listićima često se talože Ca-soli . septični artritis. sistemske bolesti vezivnog tkiva. jer se zbog tahikardije skraćuje dijastola.. leukocitoza. anemija. ↑ α2-globulini 3.5cm2 onemogućava normalno pražnjenje LPK ⇒ ↑ pritiska u LPK ⇒ pasivna plućna hipertenzija. testom imunofluorescencije se mogu dokazati antisrce-At u serumu 4. klinička slika 6.Dif Dg – reumatoidni artiris. To je aktivna plućna hipertenzija. neslana hrana. penicilin i aspirin kao u prethodnom slučaju • bolesnici sa akutnim karditisom sa uve ćanjem srca o ležanje 4 meseca. profilakti čki o aspirin na svaka 4h (smiruje temperaturu i artritis) • bolesnici sa akutnim karditisom bez uvećanja srca o ležanje u postelji 1-3 meseca. Kada pritisak u LK dostigne kriti čnu vrednost od 20mm Hg dolazi do konstrikcije plućnih arteriola (treba da spreči znatnije povećanje hidrostatskog pritiska u plu ćnim arteriolama i sprečavanje nastanka edema pluća). prolaps mitralne valvule .važan hemodinamski nalaz je razlika u dijastolnim pritiscima izme đu LPK i LK. Ovaj dijastolni gradijent postaje sve veći u fizičkom naporu.Dg 1. nalaz At koja se vezuju za streptokoknu membranu. perikarditisa . ACE inhibitori MITRALNA STENOZA .predstavlja suženje mitralnog ušća nastalo međusobnim srastanjem hordi tendinei ili kuspisa. U tom stadijumu počinju da se ispoljavaju simptomi. određivanje titra At na streptokok a. titar anti-DNA-ze B (At protiv deoksiribonukleaze B) i anti-ASH At (At protiv streptokokne hijaluronidaze) 2. hemofilija. titar antistreptolizina O (ASO) b. a otvor liči na riblja usta ili rupu za dugme. bol i otok zglobova o benzatin-benzil penicilin i. sa uvećanjem srca i srčanom insuficijencijom o ležanje. miksom pretkomore. ↑ CRP. penicilin. akutna leukoza. Sužena mitralna valvula ima levkast oblik. virusni miokarditis. EKG – produženje PR-intervala (AV blok I stepena).m. Suženje do 2. tokom 10 dana o benzatin-benzil penicilin svakih mesec dana tokom 5 god.Th – ne postoji specifična za lečenje ove bolesti • lečenje pacijenata bez karditisa o ležanje u postelji dok postoji ↑ t°C. Vremenom se stvaraju promene u plućnim kapilarima i arterijama i zadebljanje zida krvnih sudova . ↑ fibrinogen.

NaCl. infekcije pluća).Komplikacije • akutni edem pluća – može se razviti uvek kada pritisak u LPK pređe 30-50mm Hg (fizi čki napor. tromboze u donjim ekstremitetima i DPK embolije pluća .Th – asimptomatski oblici – ne leče se (godišnja kontrola) – umereni oblici – medikamentozno lečenje – izbegavanje napora. recurens). a pri većim se ispoljava kao ortopneja.EKG – dvofazan P-talas (jedan deo P-talasa odgovara depolarizaciji DPK. mezodijastolni. digitalis ukoliko postoji insuficijencija srca sa fibrilacijom. facies mitralis (cijanoza jagodica.. urođene mane sa L-D šantom sa dijastolnim šumom na vrhu . a drugi deo depolarizaciji LPK) . nosa i usana. slušati u levom dekubitusu 4.Rendgen – uvećana LPK (na desnoj konturi se vidi dupli pretkomorski luk.Klinički – dispneja (pri malim suženjima se javlja samo u naporu. grane plućne arterije su nabrekle (hilusi) i često se mogu videti kalcifikacije zalistaka . javlja se kasno.nakon reumatske groznice simptomi se obično ispoljavaju nakon 20-ak godina.u toku inspirijuma dijastolno dobovanje i zvek otvaranja su redukovani. punctum maximum je vrh srca. hemoptizije). a za vreme ekspirijuma su pojačani .askultatorno se čuju 4 karakteristična znaka 1. a na levoj konturi se vidi ispunjen srčani zaliv). dijastolni šum – čuje se odmah posle zveka otvaranja u fazi brzog punjenja komore.Dif Dg – hronična bronhopulmonalna oboljenja (kašalj. presistolni šum – vreme pretkomorske kontrakcije. hroni čna primena antikoagulanasa kako bi se sprečila embolija – teški oblici – hirurško lečenje – komisurotomija. nastaje zbog periferne vazokonstrikcije usled pada MV) . naglašen I ton – zbog naglog zatvaranja mitralnih zalistaka 2. recidivi bronhitisa (zbog staze u plućima) embolije u sistemskom krvotoku. čuje se u svim slučajevima stenoze sa normalnim ritmom. srčana astma ili akutni edem pluća). diuretici.kod jako izražene mitralne stenoze i uznapredovale plućne hipertenzije iznad pulmonalke se može čuti rani dijastolni šum (Graham-Steelov šum) koji se širi prema srčanom vrhu . zvek otvaranja mitralne valvule – nastaje neposredno posle II tona (u samoj dijastoli) i nastavlja se u dobovanje. uzbuđenje. krešendo oblika . U odmaklom stadijumu kada poraste vaskularni otpor u plućima. hemoptizije (zbog rupture prepunjenih krvnih sudova). simptomi angine pectoris (naročito pri naporu). zamena valvula. Čest uzrok smrti je zastojna srčana insuficijencija . promuklosti (pri jakoj dilataciji LPK komprimuje n. Čuje se levo uz sternum ili na vrhu srca 3. edem se ne javlja • atrijalna fibrilacija – dovodi do aritmije apsolute komora • tromboza pretkomora • subakutni bakterijski endokarditis • plućna hipertenzija – dovodi do insuficijencije D srca. balon dilatacija .

MITRALNA INSUFICIJENCIJA - predstavlja poremećaj uslovljen nedovoljnim zatvaranjem mitralne valvule pri čemu se krv u sistoli iz LK vraća u LPK - Etiologija – reumatska groznica, subakutni bakterijski endokarditis, oboljenja papilarnih mišića i hordi, idiopatska kalcifikacija prstena mitralnog otvora, urođene mane (ASD, prolaps mitralne valvule) - Patogeneza – krv koja se u sistoli vraća iz LK u LPK povećava zapreminu LPK, a u dijastoli i u LK se povećava volumen krvi ⇒ obe šupljine su opterećene volumenom pa obe vremenom hipertrofišu - srednji pritisak u PK i plućnim venama je niži nego u mitralnoj stenozi (jer su mitralni zalisci otvoreni u dijastoli) ⇒ u mitralnoj insuficijenciji se ne javlja onaj stepen plućne hipertenzije kao u mitralnoj stenozi - Klinički – sve dok je volumen regurgitovane krvi manji od udarnog volumena (UV) mitralna insuficijencija prolazi asimptomatski. Kada se pojave, simptomi su vrlo slični onima u mitralnoj stenozi, samo su umerenijeg stepena - vodeći simptom je DISPNEA. Akutni plućni edem je veoma redak (sem u akutno nastaloj mitralnoj insuficijenciji usled rupture papilarnog mišića). U težim mitralnim insuficijencijama preovlađuju zamor i palpitacije kao odraz smanjenog MV. Tek posle latentnog perioda od 20-ak godina počinju da se razvijaju znaci insuficijencije desnog srca (periferni edemi...) - Fizički – u umerenim stepenima mitralne insuficijencije sem askultatornog, nema drugog nalaza. U težim slučajevima već se palpacijom može utvrditi da je vrh srca pomeren ulevo i nadole1, udar vrha je proširen i pojačan2 (znak hipertrofije LK), a često se na mestu udara srca opipava i sistolni tril3. Askultatorno se čuje holosistolni regurgitacioni šum4 – počinje sa S1 i završava se sa S 2, tipa platoa koji se najbolje čuje na vrhu srca, a širi se prema levoj aksili, ređe sternumu - S1 je često oslabljen5. Kada je razvijena plućna hipertenzija S2 se udvaja6. Za procenu težine procesa služi i pojava S37 (protodijastolnog galopa) koji ukazuje na opterećenje LK volumenom - sistolni šum u mitralnoj insuficijenciji se razlikuje od šuma u aortnoj stenozi jer se pri naporu pojačava, a kod aortne stenoze se smanjuje - EKG – kod ½ bolesnika – hipertrofija LPK – P mitrale – hipertrofija DK (kod plu ćne hipertenzije) i hipertrofija LK - Fickova metoda – određivanje zapremine regurgitovane krvi ukupan UV leve komore – efektivni UV = zapremina regurgitovane krvi - Komplikacije – subakutni bakterijski endokarditis, fibrilacija pretkomora sa aritmijom apsolutom komora - Dif Dg – aortna stenoza, VSD - Rendgen – proširenje LK i LPK (na desnoj konturi srca dominira LPK), pri skopiji se vide pulsacije LPK kod regurgitacije - Th – mala regurgitacija – digitalis i vazodilatatori (smanjujući otpor u aorti smanjuju i volumen regurgitacije – Na-nitroprusid, prazosin, hidrolazin) – teški oblici – hirurško lečenje (veštačka valvula) i antikoagulantna terapija postoperativno

PROLAPS MITRALNE VALVULE - predstavlja izvrtanje mitralnih listića tokom sistole komora pri čemu nastaje regurgitacija iz LK u LPK - Etiologija – primarni (idiopatski) oblik – sekundarni oblik – reumatska groznica, koronarna bolest, hipertrofi čna kardiomiopatija, miokarditisi, ASD... - Klinički – većina bolesnika nema simptome. Mogu se javiti bol u grudima, palpitacije sa ili bez aritmija, zamor, dispnea - u poslednje vreme bolest se često javlja udruženo sa deformitetima kičme (skolioza, kifoza) pa se smatra da je u pitanju nenormalni embrionalni razvoj kolagenog tkiva koji se istovremeno odražava i na valvule i na kosti - Fizički – pri askultaciji se čuje sistolni klik (pljesak) posle S1, a posle klika se čuje kasni sistolni šum, kao odraz regurgitacije kroz mitralnu valvulu u kasnoj fazi sistole - u značajnoj regurgitaciji se čuje holosistolni šum - dinamska askultacija je ovde jako bitna – smanjujući volumen LK, npr. smanjenjem venskog priliva (uspravan položaj tela), prolaps kuspisa se ranije javlja, pa se sistolni klik registruje ranije, a šum postaje duži - EKG – promene su minimalne, inverzija t-talasa u I, II, aVF, V4, V5, V6 – u prolapsu mitralne valvule često se opisuju aritmije – sinusna aritmija, atrijalne i ventrikularne ekstrasistole, paroksizmalna tahikardija... - Komplikacije – kod 15% pacijenata posle više godina se može razviti mitralna regurgitacija, infektivni endokarditis, tromboembolije... - Th – bez aritmije i simptoma – samo redovne kontrole – simptomi i aritmije – antiaritmici (propranolol) – antiagregacioni lekovi (aspirin, dipiridamol) – hirurški – zamena valvule AORTNA STENOZA - predstavlja suženje aortnog otvora koje sprečava prolazak krvi iz LK u aortu - Etiologija – reumatska groznica, urođene aortne stenoze (često udružene sa monokuspidnom i bikuspidnom aortnoom valvulom), ateroskleroza - svi etiološki oblici imaju sklonosti ka ranoj kalcifikaciji aortnih zalistaka - Patogeneza – hemodinamski poremećaji zavise od stepena stenoze - sve dok je otvor veći od ¼ normalnog, ne ispoljavaju se simptomi zato što se povećanim pritisakom u LK u toku sistole održava zadovoljavajući MV - kada je otvor manji od ¼ normalnog (2,6-3,5 cm2) dolazi do hipertrofije LK usled opterećenja pritiskom - pored hipertrofije LK dolazi i do povećanog otpora u perifernim krvnim sudovima da bi se održao srednji pritisak u aorti u granicama normale. Snažnije kontrakcije LK učestvuju u boljem punjenju LK kako bi se što duže održavao normalan MV - hipertrofiran miokard zahteva više O2, a skraćenje dijastole (zbog duge sistole) dovodi do smanjenja pritiska u koronarnim krvnim sudovima što je uzrok koronarne insuficijencije u aortnoj stenozi - Klinički – u kliničkoj slici dominiraju znaci insuficijencije desnog srca - dispnea – može imati oblike srčane astme ili edema pluća

- angina pectoris – javlja se i u mirovanju - sinkope – zbog ↓ MV i protoka kroz mozak - bledilo lica - Fizički 1. udar srčanog vrha je pojačan usled hipertrofije LK. Ponekad može biti udvojen (prvi udar potiče od snažne kontrakcije LPK, a drugi od LK) 2. sistolni tril se može osetiti palpacijom levog prekordijuma (II MRPD) i nad koronarkama 3. puls na a. radialis je parvus et tardus (↓ visine i spor), tj. puls na periferiji kasni u odnosu na S1 i male je amplitude 4. konvergentna TA – nizak sistolni i visok dijastolni pritisak 5. postoji ejekcioni proto(mezo)sistolni šum koji se najbolje čuje nad aortnim ušćem, kao i nad Erbom. Šum se bolje čuje kada bolesnik sedi, pojačava se kad bolesnik čuči a smanjuje se u stojećem stavu ili pr fizičkom naporu. Upoređuje se sa glasom galeba i tipa je krešendo-dekrešendo 6. ejekcioni klik - EKG – znaci hipertrofije LK,skretanje osovine ulevo,mogu ć je AV blok II i III stepena - Rendgen – izduženo srce, hipertrofija LK, masivan vrh srca, kalcifikacije zalistaka - Komplikacije – subakutni bakterijski endokarditis - Dif Dg – VSD, stenoza pulmonalne arterije, mitralna insuficijencija, anemija, hipertireoza, ciroza jetre, stenoza karotide - Th – asimptomatski oblici – izbegavanje fizičkog napora – prevencija endokarditisa – EKG i EHO kontrole na 6-12 meseci – simptomatski oblici – hirurško le čenje (komisurotomija) – dilatacija balon-kateterom – veštačka valvula AORTNA INSUFICIJENCIJA - usled nedovoljnog zatvaranja zalistaka dolazi do vraćanja manje ili veće količine krvi iz aorte u LK tokom dijastole - Etiologija – reumatska groznica, sifilis, bakterijski endokarditis, sistemske bolesti, disekantna aneurizma ascedentne aorte, trauma toraksa, urođena aortna insuficijencija (udružena sa bikuspidnom valvulom) - Patogeneza – deformisani ili skvrčeni sekundarni zalisci nisu sposobni da u dijastoli zatvore aortni otvor, pa se krv vraća u LK. Kolika će se koli čina krvi vratiti, zavisi od veličine insuficijencije, perifernog vaskularnog otpora (ako je veći, više se krvi vraća), kao i od dužine dijastole (↓ srčana frekvenca – ↑ dijastola – ↑ količina vraćene krvi) - LK je opterećena volumenom pa dolazi do hipertrofije LK. Sistolni pritisak u aorti naglo raste i brzo dostiže vrh, ali zbog ulaska krvi u prazniju aortu (zbog vraćanja krvi u LK) naglo i opadne (“sistolni kolaps“) što se odražava na TA i periferni puls - nakon dilatacije i hipertrofije LK razvija se insuficijencija levog srca - Klinički – sli čno kao i u aortnoj stenozi, samo su napadi angine pectoris i sinkope ovde mnogo ređi. Ovi bolesnici često osećaju palpitacije usled ↑ MV i pulsacija velikih arterija - u kasnom stadijumu bolesti mogu se javiti periferni edemi, hepatomegalija i ascites (zbog insuficijencije desnog srca)

- Fizički – postoji rani dijastolni regurgitacioni šum nad aortom ili Erbom. Počinje odmah posle S2 i završava se pre S1. Dekrešendo je tipa (slabi), širi se prema apeksu ili desnoj ivici sternuma, duvajućeg karaktera, zove se i aspirativni (jer imitira blag udah). Zato je bitno da bolesnik kratko zaustavi disanje u ekspirijumu, da sedi lagano nagnut napred - u znatnijim regurgitacijama nalazi se i da je udar srčanog vrha proširen, pomeren nadole i ulevo - mitralni funkcionalni dijastolni šum (Austin-Flintov šum) nastaje zbog udara mlaza krvi (regurgitovane iz aorte) na prednji mitralni zalistak. Čuje se iznad mitranog ušća - dijastolni šum se pojačava u sedećem i čučećem položaju (↑ TA), dok se redukuje u stojećem stavu - periferni puls je altus et celer (visok i brz) – Corriganov puls - divergentna TA – visok sistolni i nizak dijastolni pritisak - mogu postojati i neki drugi znaci - Quinqueov kapilarni puls – ako lagano pritisnemo nokat vidi se naizmenično bledilo i crvenilo - Durozieov znak – ako stetoskopom pritisnemo a. femoralis distalno od mesta askultacije čuje se dijastolni šum - Musseov znak – klimanje glavom u ritmu srčanih otkucaja - Rosenbachov znak – pulsacije jetre sinhrono sa sistolom - Trauberov znak – sistolni šum nad a. femoralis - EKG – hipertrofija LK, retko postoji blok leve grane - Rendgen – aortna konfiguracija srca (“patkasto srce“), luk LK je jako izbočen, aortno dugme istaknuto, srčani zaliv je konkavan, kalcifikacije zalistaka - Komplikacije – subakutni bakterijski endokarditis, fibrilacija pretkomora - Dif Dg – ductus arterious persistens, urođene anomalije koronarki, insuficijencija plućnih zalistaka - Th – asimptomatski – isto kao i kod stenoze – simptomatski – hirurško – vešta čka valvula – medikamentozno – kao mitralna insuficijencija TRIKUSPIDALNA STENOZA - ovde je opstruiran protok krvi iz DPK u DK tokom dijastole komore - Etiologija – reumatska groznica, zastoj krvi u DPK i velikim venama, ↑ pritisak - Klinički – manji priliv krvi u desno srce smanjuje MV. Zamor, palpitacije. Usled velikog zastoja bolovu u predelu jetre, edemi. Pulsacije velikih vena na vratu - Fizički – nalaz na srcu je isti kao i u mitralnoj stenozi, samo se bolje čuju na donjem delu sternuma, a dijastolni šum se pojačava u inspirijumu. S1 je pojačan. Ponekad može da se čuje i zvek otvaranja trikuspidalne valvule - Rendgen – hipertrofija DPK, svetla plu ća (zbog smanjenog protoka) - EKG – hipertrofija DPK (P pulmonale) - Th – neslana hrana, diuretici, hirurška intervencija (komisurotomija, balon kateteri) TRIKUSPIDALNA INSUFICIJENCIJA - naj češće nastaje usled dilatacije DK i trikuspidalnog prstena u plućnoj hipertenziji ili pulmonalnoj stenozi (funkcionalna regurgitacija) kada može biti i organske prirode

USM kod kojih postoji prelivanje krvi iz arterijskog u venski sistem pri čemu ne nastaje cijanoza (levo-desni šant) 2.treći oblik defekta je u gornjem delu septuma – SINUS VENOSUS DEFEKT i često je udružena sa anomalnim ulivanjem plućnih vena .čuje se pansistolni regurgitacioni šum na donjem delu sternuma. Ova mana se najčešće sreće u odraslom dobu .mali šant – mana obi čno dugo ostaje asimptomatska . virusne infekcije.Fizički – postoje pulsacije vranih vena i uvećanje jetre u sistoli .Th – hirurška – veštačka valvula UROĐENE SRČANE MANE (USM) . fizi čki i hemijski faktori koji deluju u periodu embrionalnog razvoja srca.evolucija USM zavisi od veličine plućnog protoka . endokarditis. dodatni volumen krvi optere ćuje različite šupljine srca što daje osnovu kliničkog nalaza . USM kod kojih postoji prelivanje krvi iz venskog u arteriski sistem pri čemu postoji cijanoza jer izazivaju ↓ saturacije arterijske krvi (desno-levi šant) ..predstavljaju poremećaje anatomske strukture srca i velikih krvnih sudova i njihove funkcije sa kojima se novorođenče javlja . dejstvo raznih lekova. traume. koji čak može biti i veći nego sistemski. Inspekcijom se uočava cijanoza. sistemske bolesti vezivnog tkiva) ili urođene (prolaps trikuspidalne valvule) .) ..zbog nedovoljno razvijenog atrijalnog septuma postoji otvor u njemu koji omogućava komunikaciju između leve i desne pretkomore.Etiologija – genetski faktori – faktori sredine (teratogeni faktori) – infektivni.EKG – kod veće insuficijencije se vidi blok desne grane (dijastolno uvećanje DK) i fibrilacija atrijuma .po pravilu postoji fibrilacija pretkomora sa aritmijom apsolutom komora .Klinički – simptomi se javljaju zbog pretežno desne srčane insuficijencije. a često obuhvata i rascep mitralne ili trikuspidalne valvule .MANE SA LEVO-DESNIM ŠANTOM – zajedni čka im je osobina ↑ protoka krvi kroz pluća. Razlikuje se po mestu punctuma max i po tome što se pojačava u inspirijumu (Carvallov znak) .najčešći defekt je tipa OSTIUM SECUNDUM .drugi po učestalosti je OSTIUM PRIMUM. Zavisno od lokalizacije defekta i nivoa na kom se jedan deo krvi preliva iz levog u desno srce. hipoksija. Ovaj šum je nekad teško razlikovati od šuma mitralne insuficijencije i VSD. mršavost .veći šant – simptomi se rano razvijaju i evolucija ide ka razvoju Eisenmengerovog sindroma I PRETKOMORSKI DEFEKT (ASD) . tj.Rendgen – uvećana DK . lokalizovan na donjem delu septuma.uobičajena je podela USM na 1.hemodinamski poremećaji su sli čni kao u mitralnoj insuficijenciji (samo što se odnose na sistemski krvotok) i nešto su blaži zato što je pritisak u Dk niži nego u LK i manja je zapremina regurgitovane krvi .(reumatska groznica. do III meseca trudnoće (rubeola.

Obi čno je praćen podrhtavanjem (trilom) u sistoli . Uz ovo može postojati i AV blok I stepena. Razmak između dve komponente drugog tona je fiksan (ne menja se pri respiracijskim fazama).↑ protok ⇒ ↑ volumen u DK .Fizički – kod ↑ plućnog protoka čuje se sistolni šum nad pulmonalkom i široko udvojen II ton. sa dubokim S u istim odvodima .EKG – pokazuje znake povećanja obe komore. a time se povećava i protok krvi kroz plućnu vaskularnu mrežu. II ton je obično maskiran maksimalnim intenzitetom šuma koji je praćen trilom. LPK i LK . Ovaj kontinuirani šum se opisuje kao zvuk lokomotive ili vodopada.međukomorski septum se nedovoljno razvio.Th – mana se danas uspešno leči zatvaranjem septanog defekta što se savetuje u slučajevima kada je plućni protok 2x veći od sistemskog .zbog većeg pritiska u aorti krv stalno protiče iz aorte u pulmonalku opterećujući volumenom LPK i LK.zbog većeg pritiska u LPK dolazi do levo-desnog šanta. Širi se prema levoj klavikuli. visok R u V 1 i V6. a kasnije sekundarnom plućnom hipertenzijom i inverzijom šanta III DUCTUS ARTERIOSUS PERSISTENS (DAP) . Ako je defekt veći javlja se cijanoza pri plaču i naporu.u kasnijem toku bolesti obično se javlja sekundarna plućna hipertenzija pa pritisak u DK. jedan deo krvi se iz LK preliva u DK za vreme sistole. oštar i grub . Kod ostium primum sa rascepom mitralne ili trikuspidalne valvule može se čuti holosistolni regurgitacioni šum . Kod ASD-a tipa ostium primum.Fizički – grub sistolni šum lokalizovan u IV MRPL uz sternum. Vremenom se može razviti plu ćna hipertenzija sa dispnejom .defekt je naj češće lokalizovan u membranoznom delu septuma.veći defekt sa plućnim protokom većim nekoliko puta od sistemskog daje velike smetnje koje se u detinjstvu ispoljavaju srčanom insuficijencijom. plućnoj arteriji. tj. nastaje desno-levi šant ⇒ cijanoza II KOMORSKI SEPTALNI DEFEKT (VSD) . a samim tim i u DPK postaje veći nego u levoj.Th – VSD se zatvara hirurški . tako da postoji otvor koji omogućava komunikaciju između komora .pošto je sistolni pritisak u LK ve ći nego u DK.Klinički – manji defekt ne daje simptome. S u III) . jak je. samo postoji sistolni šum – veliki defekt moe rano dovesti do srčane insuficijencije . tj. Tako se povećava volumen krvi u DK. a u postnatalnom periodu njegovo perzistiranje prestavlja anomaliju koja omogućava direktnu komunikaciju između sistemskog i plućnog krvotoka .EKG – pokazuje da postoji optere ćenje DK volumenom. Nepotpuni blok desne grane – RR’ u V 1 i V 2 sa širim i dubljim S u V 5 i V 6. postoji i skretanje osovine srca ulevo (R u I. pored nepotpunog bloka desne grane. pa dolazi do inverzije šanta. Ovaj dodatni volumen povećava volumen DK i protok krvi kroz pluća . koji propagira u svim pravcima. mada može biti i u mišićnom . Bolest se obi čno otkriva u odraslom dobu .Klinički – u detinjstvu se javljaju učestale respiratorne infekcije.Fizički – u II MRPL čuje se kontinuiran šum (od S1 do S1).ductus arteriosus je miši ćni sud između descedentnog dela aorte i plućne arterije koji je u fetanom periodu potreban za održavanje unilateralne cirkulacije.

malji časti prsti. suženje može biti lokalizovano bilo gde na torakalnoj ili abdominalnoj aorti . Često ne postoje nikakvi simptomi dok se ne razvije hipertenzija u gornjem delu tela (glavobolja.Th – mana se jednostavno otklanja podvezivanjem ili presecanjem duktusa IV EISENMENGEROV SINDROM . Na jednjaku se može uočiti suženje na mestu poststenoti čne dilatacije aorte (snimljen kontrastom ima izgled slova E) . na donjim ivicama rebara se mogu naći uzure od proširenih interkostalnih krvnih sudova.karakteristi čan je sistolni ejekcioni šum nad pulmonalkom. Cirkulacija krvi se tu odvija preko kolaterala interkostalnih arterija i subklavije . Pluća primaju manje krvi .Patogeneza – usled suženja dolazi do ostrukcije toku krvi prema distalnom delu aorte. a ↓ u distalnom delu aorte.Klinički – ova mana može biti uzrok iznenadne smrti odoj četa ili deteta. TA je povećana na gornjim ekstremitetima. dok je na donjim snižena.Komplikacije – tromboembolije – koje mogu biti fatalne . U težim slučajevima.na vratu i u jugularnoj jami su jako izražene pulsacije arterija. Može biti praćen trilom . Šum se takođe čuje interskapularno što je karakteristično . Često se kao komplikacija javlja infektivni endokarditis .Fizički – u II MRPL postoji sistolni šum uz naglašenu aortnu komponentu II tona i ponekad praćen trilom.kod blažeg oblika može biti bez simptoma. Posledica toga je ↑ pritiska u desnom srcu ⇒ inverzija šanta ⇒ cijanoza .Rendgen – hipertrofija LK. hemoptizije. Kod njih već od rođenja ili kasnije dolazi do opstrukcijskih promena na plućnim arterijama koje uslovljavaju povećanu plućnu rezistenciju (vaskularnu) i plućnu hipertenziju.EKG – hipertrofija LPK i LK .kada se javi ovaj sindrom. hirurška intervencija nije poželjna V KOARKTACIJA AORTE .EKG – hipertrofija LK VI STENOZA PLUĆNE ARTERIJE . Tako vrednosti rezistence i pritiska u plućnom krvotoku se izjednačavaju ili postaju veće od sistemskog. Femoralni puls je smanjen i kasni u odnosu na radijalni .predstavlja suženje otvora plućne arterije na mestu zalistaka (valvularna stenoza) ili infundibuluma (infudibularna stenoza) koje čini prepreku krvi ⇒ DK hipertrofiše.Komplikacije – kratak i širok kanal već u ranom detinjstvu može usloviti plu ćnu hipertenziju i dati sliku Eisenmengerovog sindroma. naglašen II ton nad pulmonalkom (P2) . ponekad i sinkopa. a sistolni šum se slučajno otkriva.pojavljuju se znaci plućne hipertenzije koji dominiraju kliničkom slikom – cijanoza.. koji se širi prema levom ramenu i vratu. Zato ↑ pritisak u proksimalnom. epistaksa) dok je u donjim delovima tela snižen pritisak (znaci intermitentne klaudikacije – hladni ekstremiteti i grčevi usled hipoksije pri naporu) .se razvija kod mana sa levo-desnim šantom.predstavlja suženje lumena aorte na mestu pripoja arterijskog ligamenta.EKG – hipertrofija DK . Sem ovog. pri naporu se javlja dispnea. Moguća je i cijanoza perifernog tipa .

koje se ispoljavaju iznenadnom malaksalošću. javlja se cijanoza i dispnea pa deca zauzimaju čučeći položaj jer u njemu osećaju manju dispneu.. a P2 (pulmonalna) komponenta II tona je oslabljena.Patofiziologija – dekstropozicija aorte omogućava da aorta primi krv iz obe komore. dubok S u V 5 i V6). dekstropozicija aorte (koja “jaše“ nad septumom) 4. lokalne vazokonstrikcije (stezanje prsta gumicom) .DK savlađuje 2 otpora (pulmonalnu stenozu i sistemski pritisak) ⇒ hipertrofija DK . gubitkom svesti.. već se javlja od 6-12 meseca . Sreće se kod plućnih bolesti (↓ ventilacija. Cijanoza se javlja pri pla ču. Čest je rani ejekcioni klik . obično pri plaču. U najtežim slučajevima šum se ne čuje. što znači da u nju dospeva i neoksigenisana venska krv. komorski septalni defekt (VSD) 3. hranjenju. Stenoza pulmonalnog ušća sprečava tok ka plućima. kardiogenog šoka. tetralogija Fallot – D-L šant) • periferna cijanoza – plavi časta prebojenost kože (jezik je normalne boje. daca dobijaju anoksemične krize. Ii ton je široko udvojen. praćenog trilom do sasvim blagog. Izraz sistolnog opterećenja DK je negativan t-talas u V1 .usled anoksemije javlja se poliglobulija . tako da veći deo krvi iz DK odlazi u aortu. dok je u arterijskoj krvi saturacija O2 normalna. usled anoksemije.. ne sreće se kod odraslih .postoje dva klini čka oblika 1) “bledi fallot“ – blaži oblik. već od rođenja. hipertrofija desne komore .u tetralogiji Fallot. manje suženje plućne arterije..EKG – hipertrofija DK (visok R u V1. manji u pluća (⇒smanjena oksigenacija krvi u plućima) . trčanju. stenoza ušća plućne arterije 2. čak i smrću..kod teže stenoze.Fizički – karakteristična je jedinstvenost II tona – čujna je samo aortna komponenta II tona (A2).većina dece nema cijanozu na rođenju. dubok S u V6) .Klinički – osnovna karakteristika je cijanoza koja predstavlja plavi častu (modru) prebojenost kože i sluznica. Sreće se kod mitralne stenoze. . konvulzijama.u slučajevima sa teškim oblikom tetralogije Fallot i težom anoksemijom mozga. usled čega raste koncentracija redukovanog Hgb u venskoj krvi. ružičast). Nastaje usled poremećene cirkulacije (mali MV srca).Th – hirurška (ako je gradijent pritiska izme đu Dk i a. nastala usled smanjenja saturacije hemoglobina kiseonikom ( ↑je kod redukovanog Hgb u krvi – više od 5g/100ml krvi) • centralna cijanoza – plavičasta prebojenost kože i sluznice usta (naročito jezik). poremećen odnos ventilacije i perfuzije) i srčanih bolesti (pulmonalna stenoza. pulmonalis 40-60 mmHg) – perkutana transluminalna valvularna dilatacija VII TETRALOGIJA FALLOT . Nad pulmonalkom se čuje sistolni ejekcioni šum razli čitog intenziteta od dosta grubog. Dakle.obuhvata 4 istovremene greške (mane) 1. blaga cijanoza 2) “ekstremni fallot“ – izrazita ijanoza. Tolerancija na napor je izuzetno smanjena. deca zaostaju u razvoju. jačina šuma opada sa većom stenozom pulmonalke jer se manje krvi kreće . hranjenju.EKG – hipertrofija DK (visok R u V1 i V6. Uzrok je spazam infudibularnog dela plućne arterije .

ali se koronarni protok ne menja sve do kriti čnog suženja (kada je lumen sužen za više od 60%) smanjenje protoka ⇓ ↓O2 → hipoksija (usled anaerobnog metabolizma Glu → laktat ⇒ bol) ⇓ posle 10-20 min ↓ energetske funkcije ćelije ⇓ posle ½ h – promene postaju ireverzibilne ⇓ smrt ćelije (izumiranje mitohondrija i ostaliha organela) – u delu srca koji napaja okludirana arterija nastaje nekroza srčanog mišića koja se u daljem procesu (posle 6 h) zamenjuje vezivnim tkivom (ožiljak). sve promene se povlaće i uspostavlja se normalan protok .ova mana ima lošu prognozu – deca umiru usled infekcija. vrh srca je proširen u vidu “holandske drvene klompe“. poremećaj ritma .Komplikacije – cerebralna tromboza (⇒ hemiplegije) usled poliglobulije . infektivnog miokarditisa.cijanoza se javlja još u detinjstvu. tromboza. anoksemične krize VIII TRILOGIJA FALLOT . proširenje pulmonalne stenoze .ako ishemija traje manje od 30 min. plućna vaskularna šara je oskudna . zatvaranje VSD-a. a pored toga postoji i dispnea ISHEMIJSKA BOLEST SRCA . ishemijska kardiomiopatija 2. infarkt miokarda 4.čine je 1) stenoza ušća plućne arterije 2) pretkomorski septalni defekt (ASD) 3) hipertrofija desne komore . Usled nekroze oslobađa se intracelularni K+ ⇒ hiperkalijemija i poremećaji ritma .produženu ishemiju uzrokuje tromboza kvrnih sudova koja se obično stvara na ateromatoznoj ploči ili krvarenjem u ateromu . a pri tom delujemo lekovima ili se otkloni uzrok. angina pectoris 3.predstavlja koronarnu bolest koja nastaje zbog nesklada između koronarnog protoka i potreba miokarda za O2 (potrebe srčanog mišića za krvlju je veća od mogućnosti njegovog snabdevanja) .. apscesa. luk plu ćne arterije nedostaje. moždanog udara.Th – hirurška transpozicija krvnih sudova. Ateromatozne ploče sužavaju lumen krvnih sudova.oštećenje je uzrokovano funkcionalnim ili organskim promenama u koronarnoj cirkulaciji .Rendgen – malo srce sa hipertrofijom DK.ishemijska bolest srca (IBS) se manifestuje kao 1.u 90% slučajeva uzrok koronarne bolesti su aterosklerotske promene krvnih sudova.povećan pritisak u desnom srcu dovodi do desno-levog šanta ⇒ smanjen je protok korz pluća .ova mana se sreće kod odraslih .

stabilne 2. Praćen je malaksalošću i hladnim preznojavanjem . duži je. traje 5-10 min i prolazi na nitroglicerin ili odmor .najblaži oblik bolova javlja se kod stabilne angine.EKG – van napada bola je u granicama normale. hipoksemija . pad MV ili TA.ANGINA PECTORIS .Dif Dg bola u grudima 1. bol popušta na nitroglicerin • spontana AP – bol se javlja bez vidnog razloga. Često ga provociraju hladan vazduh. spazam krvnih sudova. Treba insistirati da bolesnik tačno pokaže to mesto – za anginozni bol je tipično da ga bolesnik locira široko otvorenom šakom.sve angine se dele na 1.Dif Dg – aortna stenoza.u kliničkoj proceni težine stanja angine koristi se klasifikacija kanadskog udruženja kardiologa I stepen – nema bola pri uobičajenoj fizičkoj aktivnosti II stepen – prisustvo bola pri uobičajenoj fizi čkoj aktivnosti III stepen – bol se javlja pri fizičkoj aktivnosti manjoj od uobičajene IV stepen – bol se javlja i u miru (nesposonost za bilo koje aktivnosti) . pritiskanja. Samo u napadu bola registruju se znaci ishemije miokarda (depresije ST-segmenta i negativan T-talas) . Nitroglicerin deluje posle par minuta jer otklanja spazam jednjaka.↓ doprema – ateroskleroza.tegobe u grudima u vidu stezanja. gornjem delu stomaka. situacijama koje zahtevaju veću količinu O2.predstavlja klinički oblik IBS čija je osnovna karakteristika prekordijalni bol koji nastaje usled prolazne ishemije miokarda. tj.u zavisnosti od uslova u kojima se javlja. podlaktici. Osnovna karakteristika je ANGINOZNI BOL koji je uvek uslovljen istim provokativnim mehanizmom (najčešće je to fizi čki napor). intenzivniji i slabije reaguje na nitroglicerin . spazam ezofagusa – lokalizovan slično anginoznom bolu. ramenima. a ne tačno prstom . tahikardija i poremećaji ritma . hroni čni perikarditis.bol se širi prema vratu i donjoj vilici. akutna plućna embolija. nadlaktici. leđima. prolaps mitralne valvule . emocionalni stres i varenje.Fizički – u samom napadu bola može se registrovati ↑ TA. emocionalni stres. težine ili samo neugodnosti su naj češće lokalizovane retrosternalno. Ovaj bol nije nikada provociran naporom . nestabilne ú stabilna u pogoršanju ú de novo nestabilna (od početka nestabilna) ú Prinz-Metalova (varijant angina) STABILNA ANGINA PECTORIS .faktori rizika za nastanak AP su slični onima za aterosklerozu . anemija. koja nastaje usled nesrazmere između potreba miokarda za O2 i njegove dopreme u različitim uslovima .↑ potrebe – fizički napor. ↑ frekvence ili TA . širi se u epigastrijum i nekada u levu ruku. razlikuje se • AP u naporu – odlikuje se prolaznim epizodama bola u grudima izazvane naporom.

Klinička slika – između stabilne angine i akutnog infarkta miokarda. jačina mu se menja pri pokretima.Prognoza – ako su zahvaćene sve 3 glavne koronarne arterije. Bol popušta kad je bolesnik nagnut napred 3. skeletno-muskularni bol – lokalizovan je lateralno.prevencija napada – zbog smanjenja potreba miokarda za O2 . pojačava se na spoljni pritisak 6.Dg – anamneza. Danas se sve više uvode metode PTCA (perkutana transluminalna angioplastika). prognoza je loša NESTABILNA ANGINA PECTORIS . što otežava situaciju . ali ovaj bol nema karakteristike anginoznog bola jer traje satima i danima. pacijent daje podatke o GIT tegobama 5. javlja se nekoliko puta u toku dana ili nedelja (zato je ovaj oblik angine dobio naziv intermedijarni sindrom.β-blokatori – inderal. nije jak. negativan T-talas. lokalizovan na mestu promene . najjači je na odgovarajućem delu stomaka.Th – nitroglicerin je lek izbora u napadu bola. kašalj. osećaj bliske smrti . za vreme odmaranja u snu i ne reaguju uvek na terapiju . Ređe se u toku napada razvija akutni edem pluća . ulkusni bol.nitrati – izosorbid-dinitrat (cornilat) .u toku napada moguće je otkriti poremećaje ritma i sistolni šum mitralne insuficijencije. javlja se gušenje.u toku napada. kao i ↑ TA. Dejstvo mu nastaje u roku od 1 min i traje 10-30 min. poja čava se pri dubljem udisaju ili kašlju.napad se ne može predvideti. a ↑ vrednosti CPK i LDH ukazuju na razvoj infarkta . predinfarktno stanje) .EKG – depresija ST-segmenta. a podrazumeva dilataciju krvnih sudova balon dilatacijom . Ovaj oblik se javlja često u višesudovnoj IBS. pored malaksalosti i preznojavanja.do napada dovodi tromb (komplikovana ateromatozna plo ča). Tromb je neokluzivan (postoji delimi čno protok) za razliku od infarkta gde potpuno okludira sud i prekida protok . lokalizovan više sa leve strane sternuma. nekoliko sati ili dana. pacijent ne može da odredi kad počinje 7. dijafragmalna hernija sa ezofagusnim refluksom – javlja se u ležećem položaju.Laboratorija – vrednosti enzima su normalne. emocionalni uzrok bola – kod napetih osoba. traje 10-30 min. mučnina.2. gubitak svesti. a njihov intenzitet se smanjuje sa ustajanjem 4. EKG (ako postoje promene) . tj. atenolol. On uzrokuje vensku vazodilataciju i tako rasterećuje srce (ali i dilatira koronarke) . Bol je intenzivniji. Ovaj bol traje dugo. promene su reverzibilne još uvek .Ca2+-antagonisti – nifelat (kod angine pectoris sa spazmom koronarki) .prognoza ovog oblika je lošija – produžena ishemija može uvesti u maligne poremećaje ritma i iznenadnu smrt. oštar je.ukoliko bol ne reaguje na medikamente onda se radi koronarografija pa hirurgija. sublingvalno. perikarditis – bol je oštar. lokalizovan na mestu povrede. laboratorija (isključivanje nekroze). povraćanje. prinorm . Bolovi se javljaju i pri sasvim malom naporu. žučne kolike – mogu da imitiraju anginozni bol. pleuralni bol – kao i perikardni bol pojačava se pri udisaju.

ređe prema vratu. lokalizovan iza centralnog dela sternuma. Elevacija iščezava po prestanku bola. praćena bledilom.naglo nastali prestanak cirkulacije naj češće je uzrokovan trombozom na već postojećoj ateromatoznoj ploči.v. Ostali uzroci su krvarenje u ateromsku ploču. fibrilacija) koje mogu dovesti do smrti. donjoj vilici i abdomenu – malaksalost. znojenje..PRINZ-METALOVA ANGINA PECTORIS . a usled hipotenzije se može razviti šok .u momentu nastanka infarkta dolazi i do snažne aktivacije simpatikusa i oslobađanja kateholamina . To je poslednja faza u evoluciji IBS . produžen spazam krvnih sudova. mehanizam nastanka koronarne tromboze .napad bola kod ovog oblika uslovljava podizanje (elevaciju) ST-segmenta sa negativnim Ttalasom.oštećenje endotela krvnih sudova i ogoljen kolagen ⇒ oslobađanje ADP-a ⇒ adherencija trombocita ⇒ trombocitni čep.. pritiska. češće ujutru između 6-12h. ako su tegobe izražene – nifelat.sve ove pojave dovode do višestrukih promena • oštećenje ćelijske membrane dovodi do izlaska K+ iz ćelija što dovodi do poremećaja ritma srca (najčešći uzrok smrti u prvim satima infarkta) • oštećenjem miokarda gubi se deo kontraktilne mase što dovodi do smanjenja funkcije leve komore ⇒ ↓ MV i ↓ TA . njegova funkcija je oštećena i stvare se funkcionalna mitralna insuficijencija sa pojavom sistolnog regurgitacionog šuma . po čemu se razlikuje od akutnog infarkta kod kojeg elevacija ST-segmenta traje nekoliko sati ili dana . Oslobađanje tromboksana A2 (vazokonstriktor) i aktivacija trombina (pretvara fibrinogen u fibrin koji dovodi do formiranja tromba) tako đe doprinose stvaranju tromba tromb ⇒ okluzija koronarne arterije ⇒ ishemija ⇒ nekroza .oslabljeni srčani tonovi ukazuju na razvoj srčane insuficijencije . dok oštećenja većeg stepena dovode do insuficijencije levog srca .predstavlja poseban tip nestabilne angine koji je najčešće uslovljen spazmima koronarki. širi se prema ramenima. bensedin – aspirin – smanjuje mogućnost nastanka akutnog infarkta – hirurško lečenje ili PTCA ako medikamenti ne pomažu AKUTNI INFARKT MIOKARDA . preznojavanjem i prolaznim padom TA.kada je infarktom zahvaćen papilarni mišić.Klinički – retrosternalni bol – počinje obično u naporu ili posle psihičkog stresa. izuzetno je jak i traje satima. manifestuje se u vidu stezanja.predstavlja nekrozu miokarda uzrokovanu prestankom ili naglim smanjenjem cirkulacije krvi do stepena koji nije dovoljan da obezbedi priliv krvi (O2) u miokard i koji traje toliko dugo da uzrokuje smrt ćelija. intenzivan fizi čki napor. Bradikardija stvara uslove za nastanak malignih aritmija (VES. Napad se javlja uvek u isto doba dana ili no ći. nevezano za napor . krvarenje i šok (pad pritiska u koronarkama).Th – hospitalizacija kod nestabilne – nitroglicerin – sublingvano ili i. povraćanje – refleksna bradikardija – vagusnog porekla. paljenja.

aVL. ST elevacija ukazuje da je infarkt akutan 2.usled stimulacije simpatikusa kod ⅔ slučajeva se može javiti tahikardija . normalizuje se u prvih nekoliko dana . nekroze (značajan Q-zubac). ↑ K+ (mehanizam koji potencira nastanak aritmija) usled nekroze . transmuralni infarkt odlikuje se znacima ishemije (negativan i simetri čan T-talas). usled razvoja fibrinskih naslaga na epikardu iznad oštećenog miokarda.subendokardijalni infarkt – nekroza zahvata samo subendokard . glutamin-oksalsirćetna transaminaza (SGOT-ALT) – javlja se 8-12h nakon infarkta. V2 . troponin – jedini visoko specifičan enzim.posterolateralni infarkt – aVF.. V4 . Vrednosti se normalizuju za 3-4 dana 3.propadanjem ćelija miokarda oslobađaju se ćelijski enzimi i raste njihova koncentracija u serumu posle infarkta 1.04s) i dubok ⅓ QRS-kompleksa (nalaz samo Q-zubca znači ožiljak) 3. može se čuti prolazno perikardno trenje .prednji prošireni infarkt – I.transmuralni infarkt – nekroza zahvata zid po celoj debljini . .zadnji infarkt (suprotno od prednjeg) – visok R i ST depresija u V 1.. kreatin-fosfokinaza (CPK) – javlja se u serumu 4-8h od infarkta.. u serumu se pojavljuje 1-2h nakon infarkta i traje 5-10 dana 2. V5.dijafragmalni (inferiorni) infarkt – II. Q-zubac – širok 1mm (0. edemi.anteroseptalni infarkt – V1. a maksimalne vrednosti posle 3-6 dana. dijafragmalni infarkt . aVL. dok su atrijalna fibrilacija i poremećaji sprovođenja češći u kasnijoj fazi .↑ SE. Tokom prvih dana infarkta.EKG – 1. V6. VES.intramuralni infarkt – nekroza zahvata srednji deo zida . aVF . aVL .znaci oslabljene funkcije desnog srca su nabrekle vene vrata. III. a maksimalne vrednosti osle 18-36h. V2.već u prvim satima nastanka akutnog infarkta javlja se leukocitoza . Normalizuje se posle 3-5 dana 4.anteroapikalni infarkt – V3.↑ t°C.lokalizacija infarkta prema promenama na EKG-u u odre đenim odvodima . ubrzava se u nekoliko prvih dana . laktat-dehidrogenaza (LDH) – javlja se 24-48h nakon infarkta. ali nije karakteristi čna. a maksimalne vrednosti se javljaju u toku 24h.Laboratorija . V1-V6 .anterolateralni infarkt – V 4.u prvih 6h dominiraju bradikardija... Vrednosti se normalizuju posle 8-14 dana enzim TROPONIN CPK ALT LDH vreme javljanja 4-8 h 4-8 h 8-12 h 14-48 h max koncentracija 24 h 18-36 h 3-6 dana normalizacija 5-10 dana 3-4 dana 3-5 dana 8-14 dana .↑ Glu (posledica stresa i oslobađanja kateholamina). manje ili ve će amplitude .opstrukcija leve cirkumflekse arterije → infarkt lateralnog zida leve komore . uvećana jetra.opstrukcija desne koronarke → bazalni. lezije (elevacija ST-segmenta). intramuralni infarkt – posle Q-zubca postoji R. R-zubac se sasvim gubi pa se registruje samo QS 4. V3 .lateralni infarkt – I.moguća je i ruptura interventrikularnog septuma (nabrekle vene vrata. ventrikularna tahikardija i fibrilacija. V 6 . I .

perikarditis. pa nastavak infuzijom 3. smanjenje hipoksije – O2 (6-8 l/min) 4.srčana insuficijencija . antikoagulansi – HEPARIN i.c. Ca-antagonisti – DILTIAZEM. hirurški – PTCA. peritonitis . lečenje srčane insuficijencije – nitroglicerin. digitalis 7. pankreas.izvesna stanja i bolesti potenciraju nastanak i razvoj tromboflebitisa.. akutni infarkt miokarda i insuficijencija desnog srca).Etiologija – tromboflebitis i flebotromboza dubokih vena nogu. nekrotično.stvaranje tromba na zidu LK .Th 1. pojavu nabreklih vena i cijanozu . ili intrakoronarno 6. jer dovode do staze u nogama (trudnoća.v. Sa redukcijom nastaju . VERAPAMIL 10.poremećaji ritma komore (fibrilacija i tahikardija) – predstavljaju nejčešći uzrok smrti u času nastanka infarkta . migrirajuće tromboflebitise pa i plućne embolije . prostata) uzrokuju česte. antiaritmici – LIDOKAIN . želudac. pleuritis. prva 3-4 dana. terapija šoka – DOPAMIN 8.nastaje zbog opstrukcije manjih ili većih grana plućne arterije krvnim ugruškom ili drugim materijama koje putem venske krvi dospevaju u cirkulaciju .v. karličnih vena – parijetalna tromboza DPK . jetra. pejsmejker • • • • Morfin O2 Nitroglicerin Antiaritmici. ublažavanje bola – MORFIN (10-20 mg s.v. .aneurizma zida LK – ispupčeno. pa dikumarinski preparati 5.Komplikacije . i. bajpas.) 2. najpre bolus 50-100 mg. antiagregacioni PLUĆNA EMBOLIJA .ruptura papilarnog mišića ⇒ sistolni šum mitralne insuficijencije i edem plu ća . uz intenzivan bol.ruptura interventrikularnog septuma ⇒ sistolni šum i tril.postinfarktni (Dresslerov) sindrom – u III nedelji evolucije infarkta može da nastane imunološka reakcija na oštećeni miokard ⇒ ↑ t°C. antikoagulansi. pa fibrozno izmenjeno tkivo koje se ne kontrahuje u sistoli .ruptura LK – u prvim danima (najdalje 10 dana) može nastupiti nadramatičnija komplikacija.. metadon. PROPRANOLOL prevencija ponovnih infarkta 9. β-blokatori – METOPROLOL. hirurške intervencije.Prognoza – kada bolesnik prebrodi kriti čnu akutnu fazu. zastojna srčana insufic. može i petantin.perzistencija anginoznih bolova posle preležanog infarkta ukazuje na promene i na drugim koronarnim sudovima . Ovaj događaj se odigrava naglo. dalji tok zavisi od obima oštećenog dela miokarda i promena na drugim koronanim krvnim sudovima .. Neki karcinomi (ovarijum.Patofiziologija – kada se tromb ili njegov deo otkače iz ležišta i putem krvi dospeju u neku granu glavne arterije nastaće parcijalna ili kompletna redukcija protoka krvi distalno od mesta opstrukcije.. fibrinolitici – STREPTOKINAZA daje se prva 3-6 h i. diuretici. gubitak svesti..

dubok S u I) – p-pulmonale (visok i šiljat p u II) – parcijalni ili kompletni blok desne grane (RR’ u V1 i V2) – depresija ST u V 2 . plućna embolija – tromb. raste pritisak u desnom srcu i sistemski venski pritisak ⇒ akutna dilatacija DK i DPK sa dilatacijom trikuspidalnog prstena (trikuspidalna insuficijencija) i pulmonalnog ušća ⇒ insuficijencija desnog srca . masivna plućna embolija – akutno plućno srce 2. porođaja. mast.do povećanja pritiska u plućima (a samim tim i u desnom srcu i sistemskom krvotoku) dolazi tek sa prekidom cirkulacije u ⅔ plućnog vaskularnog stabla.. DK tada dilatira a pritisak se retrogradno prenosi sa DK na DPK i vene koje se u nju ulivaju. prostaglandina... hladni ekstremiteti. 2.. pulmonalis. plućni infarkt 3. U nastanku nagle plućne hipertenzije ulogu imaju i refleksna vazokonstrikcija i bronhokonstrikcija (usled oslobađanja histamina.Dif Dg – akutni infarkt miokarda.v. tahikardija. amnionska te čnost.. pneumonija.1.) . ↓ TA. galop DK i DPK . blok D grane) – embolektomija (hirurško otklanjanje embolusa) .Patogeneza – nagli porast vaskularne rezistencije pluća uslovljava brz porast pritiska u a. Do pada punjenja LK dolazi zbog dilatacije DK . dispnea. tromboembolijska plućna hipertenzija AKUTNO PLUĆNO SRCE . (2-3 nedelje.10-60% bolesnika umire naglom smrću 2h od početka simptoma . a nakon toga 3-6 meseci antikoagulantna terapija) – O2. vazduh. (lizira svež ugrušak i uspostavlja plu ćni protok) – heparin i. bradikinina. cijanoza.mogu se izdvojiti 3 klinička oblika plućne embolije 1.embolija pluća nastaje krajem prve sedmice ili između 12-14 dana posle operacije.Rendgen – opterećenje DK i DPK .zbog malog priliva u desno srce ⇒ ↓ MV .Laboratorija – gasne analize pokazuju hipoksemiju . plućna tromboza 3.Th – strogo mirovanje – streptokinaza i. pneumotoraks. tahipnea.v. digitalis (aritmija. .Klinički – sinkopa – zbog pada TA – anginozni bol – zbog neadekvatnog koronarnog protoka – gušenje – zbog plućne hipoventilacije – bledilo. pleuritis . MV se smanjuje zbog pada UV.. a kompenzatorna tahikardija ga ne može nadoknaditi. plućni infarkt – nekroza avaskularnog tkiva .nastaje prekidom cirkuklacije u jednoj od glavnih grana plućne arterije ili kada mnogobrojni embolusi prekinu cirkulaciju okluzijom velikog broja manjih grana pluće cirkulacije. Ostrukcijom više od ⅔ plućnog vaskularnog stabla razvija se akutno plućno srce .plućna hipertenzija naglo opterećuje DK pritiskom.EKG – pokazuje opterećenje DK i DPK (uzan Q i negativan t u III. dolazi do povećanja pritiska u arteriji pulmonalis ispod opstrukcije.

PLUĆNI INFARKT .Laboratorija – leukocitoza. znaci opterećenja D srca (hipertrofija) . hipertrofijom. tj. anginozni bol (zbog malog MV i hipoksemije) – hemoptizije. u levom srcu (mitralna stenoza. pleuralni izliv (pucketanje) . Vremenom se i ovde razvija opstrukcija krvnih sudova 3. Dugogodišnje trajanje dovodi do promena na krvnim sudovima (hipertrofija glatkih mišića medije i zadebljajne krvnih sudova) i pojave vazookluzivne plućne hipertenzije 2. pleuralni bol. valvularne mane). sinkopa (zbog ↓ UV i ↓ MV ⇒ ↓ priliv u LK iz plućnih vena). lobektomija .Etiologija – ponavljane sitne plućne embolije 1. pa je čest pleuritis . Dolazi do edema pluća. Postoji tahikardija i tahipneja tahipneja + tahikardija + ↑ t°C = Allenov znak .Klinički – kašalj.Th – periferni vazodilatatori. hroničnim.EKG – sinusna tahikardija. akrocijanoza. vazookluzivni tip – karakteriše se povećanim plućnim otporom zbog opstruktivnih promena na krvnim sudovima . moguće su ↑ vrednosti LDH PLUĆNA HIPERTENZIJA . Ca-antagonisti HRONIČNO PLUĆNO SRCE . pasivna plućna hipertenzija – nastaje zbog povećanog protoka u plućnim venama. a kasnije i insuficijencijom DK . ACE inibitori. astma.nastaje okluzijom manje lobarne ili segmente arterijske grane.nalaz na plućima – znaci konsolidacije tkiva (kondenzovano plućno tkivo). ređe vene . Plućni protok može biti nekoliko puta veći od sistemskog. supraventrikularne aritmije. hemoptizije. vrh srca se ne palpira – naglašen P2 (II ton nad pulmonalkom).Etiologija – 1.nalaz na srcu – tahikardija. hiperkinetički tip – nastaje usled povećanog protoka kroz plućnu cirkulaciju zbog L-D šanta (ASD). dilatacijom. ↓ TA – karakteristično parasternalno uzdizanje. bolesti koje primarno oštećuju disajne puteve a) HOBP – bronhitis. emfizem b) difuzne fibroze pluća – hipoksija ⇒ vazokonstrikcija ⇒ ↑ otpor krvnih sudova c) obilne resekcije pluća – pulmotomija. a oblika je kupe čija je baza površina pluća.Klinički – dispnea. promuklost – insuficijencija D srca (u terminalnoj fazi bolesti) – hladni ekstremiteti. kratak sistolni šum nad pulmonalkom ili Graham-Steelov šum funkcionalne insuficijencije pulmonalnih zalistaka . ↑ t°C. sistolni regurgitacioni šum nad pulmonalnim ušćem .EKG – opterećenje (hipertrofija) DK .karakteriše se povećanim pritiskom u plućnim krvnim sudovima.predstavlja promene D srca izazvane primarnim. insuficijencija L srca.lokalizovan je češće u donjim delovima pluća. puls. umor.promene D srca – hipertrofija ⇒ dilatacija ⇒ insuficijencija DK . difuznim plućnim poremećajima .

V2.najčešće se sreće hronično plućno srce na bazi HOBP . ↑ Hct.. vazokonstrikcija u slučaju hipoventilacije alveola – da bi se smanjio lokalni protok u području hipoventilacije i povećao protok u normalno ventilisanim regionima HIPOKSIJA ⇒ histamin i simpatikus ⇒ vazokonstrikcija ⇒ ↑ plućnog otpora HIPOKSIJA ⇒ ↑ broj Er ⇒ ↑ viskoznost krvi ⇒ hipervolemija ⇒ ↑ protok kroz pluća ⇒ ↑ vaskularni otpor ⇒ još više opterećuje DK 2. fibroze 3. sinkope.Klinički – dispnea. ↑ bilirubin.zatim nastaju razni stepeni plućne insuficijencije .– 2.u početnom stadijumu oboljenja postoji samo plućna bolest . pospanost – znaci hipoksemije i hiperkapnije .njoj se pridružuje plućna hipertenzija .Laboratorija – ↑ Hgb.naglašen P2 . ↑ MV . policitemija (↑ Er). bolesti koje otežavaju pokrete grudnog koša a) kifoskoliooza – jedan deo pluća sabijen. poremećaj plućne cirkulacije .povećan MV može da doprinese plućnoj hipertenziji kada je plućna vaskularna mreža dovoljno redukovana . tj. drugi rastegnut) b) neuromiši ćne bolesti – miši ćna distrofija. V3 (često prolazna pojava u pogoršanjima plućne infekcije) . redukcija plućne vaskularne šare – emfizem. ↑ alkalna fosfataza .ranoinspirijumski i kasnoinspirijumski pukoti . c) oštećenje respiratornog centra – u meduli oblongati – 3. palpitacije . cijanoza. hipervolemija i hiperkinetsko stanje krvotoka . bronhitis) . oslabljeni tonovi . znojenje.sistolni regurgitacioni šum trikuspidalne insuficijencije – u odmaklom stadijumu čuje se zbog dilatacije DK .poslednji stadijum bolesti odlikuje srčano oboljenje – cor pulmonale chr . malaksalost. Rezervni kapacitet se zasniva na otvaranju ranije neperfundovanih krvnih sudova (uglavnom u gornjim delovima pluća) i na rastegljivost plućne vaskularne mreže (uglavnom u donjim delovima pluća) .da bi se razvila plućna hipertenzija mora biti prevaziđen rezervni kapacitet plućne cirkulacije (sposobnost da se primi nekoliko puta veći priliv krvi a da se ne poveća pritisak).EKG – P pulmonale – visok i šiljat P (nastaje u hipertrofiji ili dilataciji DPK ili kada postoji povećanje pritiska u njoj – visok R u V1 (hipertrofija DK) – RR’ u V1 i V 2 (blok D grane) – negativan T u V1. edemi – znaci insuficijencije D srca . poliomijelitis. ubrzane srčane radnje ⇒ poliglobulija.usled hipoksemije i hipoksije (bolesti I i II grupe) dolazi do pove ćanog stvaranja Er.tahikardija.Dg – otežana istovremenim prisustvom promena na plućima zbog HOBP (emfizem.Patofiziologija – osnovni mehanizam nastanka hroničnog plućnog srca je plućna hipertenzija. tahikardija. tromboze .nabrekle vene vrata. konfuzija.glavobolja.u nastajanju plućne hipertenzije učestvuje nekoliko faktora 1. pulmonalis b) ponavljane embolizacije pluća. bolesti koje primarno ošte ćuju sudovnu mrežu pluća a) arteritisi a.. suv kašalj.

kalcifikacije..Patofiziologija 1.Etiologija – streptococcus viridans et pyogenes..drenaža bronha iskašljavanjem . Da li će doći do pojave jednog ili drugog oblika endokarditisa zavisi od virulencije bakterija. ali i Grambakterije (serratia.diuretici.. rikecije.. Sem toga akutni može da pređe u subakutni. ali može i desnu (naročito kod narkomana) .predstavlja zapaljenje normalnih.suzbija se infekcija visokim dozama antibiotika .. Može da dođe i do akutne perforacije zaliska . Sa tih vegetacija se mogu otkidati tromboembolusi što dovodi do pojave perifernih embolija.) . streptococcus pneumoniae – stafilococcus aureus.ruptura papilarnog mišića i horde se ređe javlja .. pneumokokne pneumonije).. mikrotraume.endokarditis više zahvata levu stranu srca (aortni i mitralni zalistak). oštećenje endotela – što omogućuje stvaranje bakterijskih kolonija (stečena ili urođena srčana mana. koje su duboke.. bakterijemija – ulaz infekcije može biti različit 2. akutni bakterijski endokarditis .. • BAKTERIJSKI ENDOKARDITIS . gljivice.karakteriše ga pojava vegetacija i ulceracija.Th – lečenje osnovnog oboljenja pluća i plućne insuficijencije . izmenjenih ili vešta čkih valvula izazvano infekcijom u toku teške bakterijemije (stafilokokni apscesi. pseudomonas. postpartusne infekcije karlice.O2. kardiotonici . specifična osobina pojedinih bakterija da se lepe za zaliske – enterokoke.dele se na akutne i subakutne. stafilokokus aureus.bronhodilatatori .) . veštačka ventilacija – u akutnom napadu – lečenje insuficijencije D srca .predstavljaju infektivno. 3. ateroskleroza. dok se subakutni bakterijski endokarditis javlja kod osoba sa urođenim ili stečenim valvularnim manama 1. neisseria gonnorrhoeae et meningitidis – hemofilus influence .prognoza je loša INFEKTIVNI ENDOKARDITISI . kao komplikacija hirurških zahvata na srcu ili grugih dijagnostičkih i terapijskih postupaka .za nastanak akutnog endokarditisa ne mora da postoji oštećenje zalistaka. zapaljensko oboljenje prirodnih ili veštačkih valvula.manje soli u ishrani . zida srčanih šupljina i tendinoznih hordi .najčešći izazivači endokarditisa veštačkih valvula je stafilococcus aureus. streptokokus viridans.u HOBP cilj je da se bronhije učine što prolaznijim .Etiologija – bakterije. kao i od otpornosti organizma.kortikosteroidi otklanjaju edem sluzokože bronha . a subakutni da akutizira .

. periferne arterijske embolije . slezini. intervencije na srcu. – sklonost krvarenju. normohromna anemija.Klinički – inkubacija oko 7 dana. ugrađivanje pejsmejkera . gubitak apetita. Difuzni miokarditis se sreće u 50% slučajeva i obi čno je praćen znacima zastojne srčane insuficijencije .Laboratorija – ↑ SE.Klinički – početak bolesti je izrazito buran. proširenja srca ili vegetacija na zaliscima. kateterizacija uretera. hemoragija. gigantskim ćelijama. milijarna TBC. Na ivici nekroze postoje znaci stvaranja granuloma (infiltracija Ly. U toku prve sedmice javljaju se šumovi. javljaju se na prstima ruku i noguili na drugim delovima ekstremiteta.moguće su i promene u miokardu. a kao posledica septi čkih embolija . mozgu. slezina..miokardne promene su izražene degeneracije vlakana. a postoje i znaci zastojne srčane insuficijencije. Mogu ći su i artritis velikih zglobova – splenomegalija – Oslerovi čvorići traju satima ili danima. kada se čuje i galop. malarija – purpura druge etiologije .Dif Dg – sepsa.. subakutni bakterijski endokarditis ..bolest karakterišu vegetacije različitih veličina koje se sastoje od fibrina i trombocita. a kao posledica imunološke reakcije – Janeway lezije u vidu ograničene hemoragije na tabanima ili rukama. embolizacija je često prvi znak bolesti.Komplikacije – metastatski apscesi u bubrezima.). prostatektomija.. Tonovi su tmuli zbog postojećeg miokarditisa.bolest urođenih ili stečenih srčanih mana ili ugrađenih veštačkih valvula . anemija – uzimanje krvi za hemokulturu treba ponavljati za vreme febrilnosti . u vidu apscesa. hematurija – leukociti normalni (do 7000) – ↑ γ-globulini u serumu (IgM) . GIT. ekstremiteti) gde dolazi do infarkta i apscesa .. pa se bolesnik obraća lekaru zbog petehija i purpura . brzo zamaranje. Ako dođe do perforacije zaliska ili rupture miši ća ili hordi dolazi do zastojne srčane insuficijencije .ulazna vrata infekcije mogu biti različita – stomatološke intervencije. kolonoskopija..kako su trombi na zaliscima veliki.odvajanjem trošnih fibrinskih vegetacija od mesta infekcije dolazi do embolizacije u plućnom i sistemskom krvotoku (mozak.Fizički – pregled otkriva 3 glavna znaka 1. . bubreg. subfebrilna t°C.lečenje treba započeti odmah. urođenu ili stečenu valvularnu manu ili veštačku valvulu – ukoliko su ranije postojali šumovi na srcu mogu da se menjaju pojavom novog šuma (u zavisnosti od lokalizacije – češće na L srcu) zbog ulceracija zalistaka. Zdrave osobe dobijaju visoku t°C i septi čno stanje sa groznicom. ↑ t°C 3. hijalinizacija i kalcifikacija . tifus. leukocitoza. degeneracije mišićnih vlakana. rupture tendinozne horde.. U vreme stvaranja ožiljka fibrozno tkivo proliferiše i javlja se fagocitoza bakterijskih kolonija. histiocitima. Opšti simptomi nastaju postepeno – malaksalost. Moguć je i AV blok različitog stepena 2. visokim dozama antibiotika 2.Dg – ↑ SE.. Tkivo zalistaka pokazuje znake upale i nekroze. uvećana slezina – splenomegalija .

Bitno je uraditi i serološke reakcije . gljivični endokarditis.Dif Dg – recidivi reumatske groznice. metaboli čki – specifični – reumatizam. simptomatski bolesnici – mogu imati sistemsku bolest sa diskretnim znacima oboljenja srca – 3.candida. klonulost. invazijom. slučajevi koji se ispoljavaju aritmijama i naprasnom smrću . grip.Th – amfotericin B. alergijski. kolagenoze. Javlja se malaksalost. a vrlo karakteristično je brzo zamaranje!!! . endokarditis izazvan L-formom bakterija . asimptomatski bolesnici – imaju fokalni miokarditis – 2. autoimunim mehanizmom . Bitna je stalna. ali sa negativnom hemokulturom. nesvestica i sinkopa. kao anginozni. Led. Recidivi su najčešći u prve 4 nedelje i ako se dogode treba ponoviti Th • GLJIVIČNI ENDOKARDITIS . lues ..najčešći uzročnik virusnog miokarditisa je Coxackie B virus koji oštećuje miokard na tri načina – 1.predstavljaju zapaljenje srčanog mišića koji se odlikuje ćelijskom infiltracijom (fokalno ili difuzno) u intersticijumu i perivaskularno što dovodi do degeneracije miofibrila . Po prestanku lečenja antibioticima. TBC. ponavljana hemokultura . TBC. histoplazma . Trošne vegetacije čest su uzrok embolija u sistemskom krvotoku .simptomi zavise od očuvanosti kontraktilne sposobnosti miokarda.Th – antibiotici (velike doze) – penicilin G.naglo smanjenje MV dovodi do DISPNEJE. srčani simptomi – uključuju bol u grudima zbog mioperikarditisa ili simptome srčane insuficijencije – 4. jer ako se u prve 2 nedelje ne počne sa Th. tifus – tromboti čki endokarditis – miksom LPK . čak i do ORTOPNEJE pri manjem naporu. aspergillus. Sve nokse podjednako deluju na miokard levog i desnog srca . 5-fluorocitozin (samo ako je očuvana bubrežna funkcija) .kod infektivnog miokarditisa postoji i ↑ t°C koja kratko traje . Ekstremiteti su hladni.najbitnije je na vreme posumnjati u Dg.na gljivi čnu infekiju treba posumnjati ako klini čka slika liči na subakutni bakterijski endokarditis.Klinički – 1. Zato pojava ↑ t°C nepoznatog porekla kod pacijenata sa urođenim ili stečenim manama ili veštačkim valvulama upućuje na ovu Dg. paraziti. Prisutna je i cijanoza. leukemije. bolest ima lošu prognozu. . samo što duže traje i ne prestaje posle nitroglicerina već posle analgetika . streptomicin. gentamicin. 2. Uzroci negativne hemokulture su prethodno lečenje antibioticima.promene su na mitralnom ili aortnom zalisku.– hemokultura se uzima u vreme maksimalne t°C i pozitivna je u 50% slučajeva.Etiologija – nepoznate etiologije – nespecifični – bakterije. virusi. treba stalno pratiti stanje pacijenata..traje 6-8 nedelja MIOKARDITISI .najčešći uzroci smrti su zastojna srčana insuficijencija i bubrežna insuficijencija . toksinom i 3.pad temperature i negativna hemokultura nisu razlog da prekid lečenja koja traje najmanje 6 nedelja. toksični.ako zapaljenski proces zahvati i perikard javlja se intenzivan bol u sredogruđu.

4. subakutni i hroni čni . nekad u ruku.Etiologija – 1. miksedem). 7. Mogu ga pratiti ↑ t°C i malaksalost 2. bol u grudima – najčešći simptom. subakutni a. disekantna aneurizma aorte i rupture srca. 6. 9. infektivni (virusi. hronični a. ali za razliku od akutnog infarkta nikad u šaku. gljivice. efuziono-konstriktivni b. metaboli čki (uremija. u toku akutnog infarkta srca (epistenokardični perikarditis). naročito pri fizičkom naporu . idiopatski. a popušta kad bolesnik sedne i nagne se napred. paraziti). akutni a. puls je slab. posle zra čenja. 2.postoje 4 kardinalna simptoma 1. 8. akutni fibrinozni perikarditis .Komplikacije – globalna insuficijencija srca – tromboze u šupljinama srca – embolije – nagla smrt. hronični izliv b.aritmije .Dif Dg – akutni perikarditis . kašlju. Širi se u levo rame i trapezius. trouglasto srce.tahikardija. kardiofrenični uglovi tupi.Dg – Rendgen – uvećano. To je visokotonski šum grebućeg karaktera. 5. mukli tonovi na vrhu srca .prema toku mogu biti akutni. staza u hilusima – EKG – laka elevacija ST sa negativnim T-talasom (lezija – ishemija) – kod teških ošte ćenja miofibrila – slika infarkta – pretkomorne i komorne ekstrasistole – AV blok i blok grane – Laboratorija – bakteriološke. dojke). najčešće virusom i TBC bacilom . posttraumatski. adhezioni 1..Klasifikacija 1. dijastole i sistole pretkomora – čuje se u tri akta – “šum . konstriktivni 3.Th – lečiti uzrok bolesti – stalne kontrole – strogo mirovanje – lečenje aritmija i srčane insuficijencije PERIKARDITISI . mekan . suvi – fibrinozan b.može biti izazvan bilo kojom navedenom noksom. autoimune bolesti (sistemske bolesti vezivnog tkiva).virusološke i serološke analize . eksudativni – sa ili bez tamponade 2. bakterije. perikardno trenje – patognomoni čno za suvi perikarditis.dolazi do oštećenja miofibrila ⇒ smanjena kontraktilnost miokarda . tokom reumatske groznice . 3. lokalizovan centralno ili levo. koji nastaje trenjem perikardnih listova prekrivenih fibrinom u toku komorne sistole.↓ TA. 10. Bol se pojačava pri dubokom udisaju. gutanju u ležećem položaju. neoplazije (mezoteliom i metastaze iz pluća.

biopsija perikarda . koli čine tečnosti2 i rastegljivosti perikarda3. dok negativan T-talas može dugo da postoji. muka i štucanje (susedni abdominalni organi).kod akutnog infarkta miokarda bol je stalan.. u ekspirijumu ili u položaju lakat-koleno). do nje dovodi i nekoliko stotina ml eksudata a) akutni eksudativni perikarditis bez tamponade .tahikardija. U suprotnom. ali i tokom akutnog infarkta miokarda . Najbolje se čuje u donjem delu leve ivice sternuma. eksudat) – kod maligniteta se nalazi krvav izliv . pleuritis. dispneja (pluća). mukli tonovi . Hornerov (simpatičke ganglije). Nekad je diskretan pa ga treba tražiti u raznim položajima tela (sedećem.Dg – klini čka slika. hemokultura kod ↑ t°C. . Rö srca i pluća. II.klinička slika zavisi od brzine nakupljanja1. TBC test. a perkutorna zona apsolutne tmulosti je proširena . a kod perikarditisa tek kad se ST spusti . Posle nekoliko dana STelevacija nestaje.zbog kompresije okolnih organa javlja se promuklost (n.Th – isto kao suvi perikarditis – purulentni izliv – antibiotici + drenaža (perikardiocenteza – igla se plasira levo od ksifoidnog nastavka.iktus se ne palpira.Dif Dg – akutni infarkt miokarda. disfagija (jednjak). kortikosteroidi (pronizon) ako aspirin ne pomogne u toku 48h) 2. ↑ t°C . akutni eksudativni perikarditis – perikardni izliv . Tako. ne popušta kada se bolesnik nagne napred . nagnutom napred.kod nekih pacijenata se nalazi i perikardni III ton (odmah posle S 2) . EKG – promene potiču od zahvatanja subepikardnog miokarda. kašalj (traheja i bronhije). ako se tečnost sporije nakuplja u rastegljivom perikardu može se naći i 1-2l tečnosti a da ne dođe do tamponade. simptomatska (aspirin – suzbijanje bola i zapaljenja.ST-elevacija ne prelazi 5mV .bol može da zrači u šake . etiološka Th. Nema Q-zupca.Ewartov (Juartov) znak – perkutorna tmulost i izmenjeni disajni šum ispod levog ugla skapule (iščezava kada se bolesnik nagne napred) . U I. recurens). EHO – punkcija perikarda (transudat.Th – hospitalizacija. ne pojačava se pri disanju. CT.tup bol u grudima i dispnea (naro čito pri naporu) . Postoji poremećaj ritma (što ukazuje da postoji i miokarditis) 4.. V2-V6 se vidi elevacija ST-segmenta uz niske ili negativne T-talase. pored sternuma) b) akutni eksudativni perikarditis sa tamponadom srca . pneumotoraks . virusološke probe.lokomotive“. NMR.može se javiti u akutnom ili hroničnom obliku kao komplikacija bilo kog etiološkog oblika perikarditisa. Od pleuralnog trenja najlakše ga je razlikovati što se čuje i posle i posle prestanka disanja 3.Dg – rendgen – uvećana srčana senka oblika trougla ili tikve – srčana kontrakcija je smanjenih amplituda – žive pulsacije aortnog dugmeta (kod izliva) – pluća su čista – EKG – QRS-kompleks je niske voltaže i nizak je T-talas – tahikardija – scintigrafija (albumini obeleženi Tc).T-talas postaje negativan još dok postoji ST-elevacija.

Dif Dg – akutni infarkt miokarda.kod ovog oblika listovi perikarda postaju zadebljali. perikardni III ton se u dijastoli javlja pre galopa – edem jetre i ascites se mnogo ranije javljaju nego edem potkolenica – u slučaju dugotrajne konstrikcije ⇒ ciroza jetre . ascites ⇒ gubitak apetita. kao i do porasta venskog pritiska. ↑ venski p .iktus se ne palpira . mukli tonovi.Klinički – lako zamaranje.sve dok je sistolna funkcija miokarda očuvana nema simptoma . srasli među sobom. bez otoka jetre) .Fizički – perikardni III ton i perikardno trenje (ponekad) – paradoksni puls – u toku dubokog inspirijuma dolazi do pada sistolnog pritiska bar za 10 mmHg pri čemu slabi ili iščezava radijalni puls .punkcija perikarda .ortopnea. plu ćna embolija . akutna iskrvarenja (šok). nerastegljivi.EHO – zadebljali listovi perikarda .postoji otežano dijastolno punjenje svih šupljina što dovodi do povećanja i izjednačavanja dijastolnih pritisaka u sve 4 šupljine srca – “plato pritiska“. Na ovako promenjene listove mogu se istaložiti soli Ca2+ pa nastaje takozvano srce u oklopu (“pancer herz“) . bledilo hladnih udova . atrijalna fibrilacija . uznemirenost.EKG – niska voltaža – difuzna adaptiranost ili negativnost T-talasa. Usled smanjenja dijastolnog punjenja srca dolazi do kompenzatorne retencije H2O i soli što donekle omogućava bolje punjenje komora . ↓ TA.kasnije dolazi do prodiranja veziva u miokard.tahikardija. atrofije miofibrila. u perikardnu šupljinu ubacujemo neapsorbilni kortikosteroid 3.. dispnea pri naporu – zastoj u jetri. nesvestica .Rendgen – srce je pri disanju fiksirano.dispnea. ↑ venskog pritiska .oligurija .Dif Dg – restriktivna kardiomiopatija – sindrom gornje šuplje vene (nabrekle vene vrata.Etiologija – TBC.Rendgen – kao kod eksudativnog perikarditisa .Th – O2 – 5-10 ml/min – punkcija perikarda – ugao između ksifoideusa i perikarda – 500 ml fiziološkog rastvora – da bi se popravila hipovolemija – ako se tamponada ponavlja. kompresije krvnih sudova ožiljnim tkivom ⇒ ishemija miokarda ⇒ poremećaji sistolne funkcije miokarda ⇒ globalna srčana insuficijencija . znojenje.EKG – kao kod eksudativnog perikarditisa . osećaj nadutosti – usled ascitesa je podignuta dijafragma ⇒ dispnea i u miru – jako nabrekle vene vrata (pri dubokom inspirijumu njihova nabreklost se povećava → ⊕ Kussmalov znak) – tahikardija. ↓ TA. a ubrzo i u LK pa je tako otežano punjenje srca ⇒ ↓ MV. Q-zubac (fibroza). cijanoza glave. svi ostali navedeni uzroci . kalcifikacije perikarda .pritisak nakupljene tečnosti u peikardu brzo dostigne vrednosti dijastolnog pritiska u D srcu.nabrekle vene vrata . subakutni konstriktivni perikarditis .

Rö zračenje . i izliva.Th – bolest se može potpuno izle čiti ili preći u konstriktivni oblik – etiološka terapija. kortikosteroidi.je onaj koji traje duže od 6 meseci. najčešće TBC i virusi . hronični perikardni izliv . zbog sve većeg nagomilavanja lipida. koronarografija) . posle 55-e godine nema razlike u polovima • hiperlipoproteinemija – hipertrigliceridemija. koji dovodi do hronične tamponade srca . oslabljeni tonovi .Th – perikardektomija 5.to je degenerativna bolest velikih i srednjih arterija. estrogeni → protektivno • gojaznost – ↑ masti u organizmu • diabetes mellitus • fizička neaktivnost . EKG (negativan T-talas) . maligne bolesti.posledica ovoga je visok pritisak u DPK i kad se punkcijom intraperikardni pritisak dovede na nulu .Th – nije potrebna ATEROSKLEROZA .predstavlja posledice ranije bolesti.Klinički – dispnea pri naporu. EKG i Rö odgovaraju onima kod eksudativnog perikarditisa – ako je perikard nerastegljiv javljaju se simptomi hroni čne tamponade srca . zamorljivost.Klinički – vene vrata su nabrekle.Etiologija – TBC. miksedema..ovaj proces počinje veoma rano i dugo je bez simptoma koji se javljaju kada aterom. teške hipoalbuminemije.postoje trakaste adhezije između 2 lista perikarda (perikarda i epikarda) ili parijetalnog perikarda i okolnih medijastinumskih organa .obično nema nekih hemodinamskih poremećaja. LDL • arterijska hipertenzija • pušenje • hormoni – androgeni → aterogeno.Dif Dg – koronarna bolest (kod perikarditisa nema tipičnih anginoznih bolova.predstavlja najčešći i najvažniji uzrok oboljenja KVS-a . .ovde postoji kombinacija zadebljalog visceralnog perikarda. subakutni efuziono-konstriktivni . Radi se o zadebljanju arterijskog zida koje prominira u lumen i ispunjeno je žutim kašastim sadržajem . koji daje konstrikciju.. sve dok se na EKG-u ne otkrije ishemija srca. težina u grudima – nabrekle vene vrata. poremećaja limfotoka.Faktori rizika • pol – češća je kod ♂ od 35-55 god. hronični adhezivni perikarditis . punkcija 6. dovede do suženja krvnog suda . paradoksni puls.Dg – EHO. jer postoji opasnost od cepanja miokarda) 4. srčana senka je povećana – duže od 6 meseci – EHO. probadanje ili tištanje u predelu srca . kada počinje dispnea pri naporu. ali može da se javi i kod nezapaljenskih poremećaja – u toku hroni čne srčane insuficijencije. Nastaje kao posledica neizlečenog perikardnog izliva..Th – diuretici – perikardektomija – osloba đanje srca (pre masivne fibroze miokarda.

utrnulosti ekstremiteta. pa da zahteva analgetike .ako ne dođe do potpunog zapušenja krvnog suda javlja se • insuficijencija bubrega – bubrežne arterije • visceralna ili periferna insuficijencija cirkulacije . Promene su na intimi (ateromatozne ploče koje dovode do suženja krvnih sudova) i najčešće na krvnim sudovima nogu (tibijalne i peronealne arterije) . često u vidu brojanica (arteriografija) . To je intermitentna klaudikacija . mravinjanje. kao grč ili ubod. po najznačajnijem simptomu ove bolesti. antioksidansi) ARTERIOSKLEROZA .Th – lečiti i otkloniti faktore rizika – lekovi za perifernu cirkulaciju – trental – angioplastika balonom. arteriografija. hemostaza . a popušta kada se stane već posle 10-ak minuta. gangrena..Dg – faktori rizika. pregled očnog dna – laboratorija – ↑ trigliceridi i holesterol. bol se može javiti i u miru.Klinički – simptomi zavise od toga koliko je suženje.još se naziva i claudicatio intermittens.Dg – merenje glikemije (posledica diabetes melitusa) – kompletna krvna slika – lipidni status. oscilometrija. hiperemiju. Inspekcijom zapažamo bledilo. zamor..početni simptomi.najvažniji simptom je BOL u obolelom ekstremitetu (izaziva ga ishemija ⇒ laktati). postoje krpaste neravnomerno raspoređene aterometozne ploče. U početku se javlja prilikom hoda (grč mišića potkolenice).Th – adekvatna dijetalna ishrana (hrana biljnog porekla. karotidne arterije i arterije donjih ekstremiteta . direktna aterektomija – bajpas + antikoagulantna terapija (da ne bi došlo do tromboze) .Klinički . cijanozu. ACE-inhibitori. ↓ unos masti i UH) – medikamenti za sniženje triglicerida i holesterola (hipolipemici – nikotinska kiselina. kao i od stanja proksimalnih i kolateralnih krvnih sudova . trofičke promene (ulceracije.ako dovede do kompletnog zapušenja krvnog suda javlja se • infarkt i angina pectoris – koronarni krvni sudovi • vaskularni insulti – moždane arterije . određivanje fibrinogena i proteina – eventualno koagulacioni status – dopler. može biti stalan i veoma jak.arterije su nejednakog lumena. naročito njena račva. su ose ćaj hladnoće.) . pletizmografija .. prostaglandini. pre pojave bola.Patogeneza oštećenje endotela arterija ⇒ ↑ adhezivnost i agregacija trombocita ⇒ stvaranje tromba ⇒ nagomilavanje lipida u zidu arterija ⇒ bujanje ćelija glatkih mišića u intimu ⇒ aterom inicijalna pruga ⇒ intermedijarni stadijum ⇒ ateromatozni plak ⇒ suženje lumena .predilekciona mesta za ovakva oštećenja su aorta.ako je bolest odmakla.

kod koje su trombi relativno slobodni • površni tromboflebitis .javlja se i superficijalni migrirajući flebitis .razlikujemo Raynaudovu bolest i Raynaudov fenomen • Raynaudova bolest . temperature kože. kateterizacija ili uzimanja kontraceptiva. pijanista. injekcije u venu. Trifazi čne promene boje i temperature kože nalaze se simetri čno na obe šake pod uticajem hladnoće i emocionalnog stresa. Kasnije se javljaju jaki noćni bolovi.. analgetici – prostaglandini i antikoagulantna terapija – hirurška terapija RAYNAUDOV SINDROM . a najčešće na prstima šaka u vidu bledila. a u kasnijem toku promene zahvataju i okolne živce.. Intenzivna upala dovodi do arterijske i venske okluzije. Kasnije može doći do aseptičnih nekroza jagodica prstiju • Raynaudov fenomen . To je arteritis bez kalcifikacija i tromboflebitis.Klinički – bol. cijanoti čna. cijanoze i na kraju crvenila . posle traume. Javlja se u starijem životnom dobu .Th – prestanak pušenja. puls slabije opipljiv . tromb je čvršće vezan za zid vene i teže se otkida. pa se javlja nervno-vaskularni blok .spada u vazospastičke poremećaje periferne arterijske cirkulacije.predstavlja zapaljensko-trombozno oboljenje arterija i vena stopala i šaka . jedan ili više prstiju ili deo prsta. a može biti i prvi znak bolesti vezivnog tkiva . osećaj hladnoće i utrnulosti. Manifestuje se promenama boje.kod tromboflebitisa. .Dg – angiografija.teži poremećaj od istoimene bolesti.ovde može biti promenama (isto kao gore) zahvaćena jedna šaka.TROMBANGITIS OBLITERANS (Morbus Bürger) . kod karcinoma pankreasa.čest kod daktilografa.nastaje na nogama. kao posledica intoksikacije lekovima (β -blokatori) .plućne embolije su ređe nego kod dubokog tromboflebitisa • . oscilometrija . Stopala su hladna. ulceracije i gangrene.Th – izbegavanje hladnoće i utopljavanje ruku zimi – Ca-antagonisti – prazosin – mere fizikalne terapije TROMBOFLEBITIS I FLEBOTROMBOZA tromboflebitis → zapaljenje venskog zida sa oštećenjem endotela i stvaranjem tromba • flebotromboza → stvaranje tromba u veni bez upalnih promena u zidu vene . spontano. pa je mogućnost embolije preko D srca u pluća manja nego u tromboflebitisu.javlja se najčešće kod mladih žena. Javlja se u toku drugih organskih bolesti arterija.Patogeneza – smatra se da je u pitanju nenormalna ćelijska i humoralna imunološka reakcija na tip II i III kolagena.

porođaj. (doza se menja tako da je tromboplastinsko vreme 2-3x veće od kontrolnog – 2.Klinički – bolesnik obi čno ne oseća nikakve lokalne simptome i često se plućna embolija javlja kao prvi znak. To dovodi do ↑ NOR-a u plazmi sa normalnih 150 pg/ml čak do 2000 pg/ml. u srčanoj disfunkciji dolazi do ↑ aktivnosti simpatikusa i do ↑ NOR u plazmi..Dg – dopler. oslobađanje aldosterona .sastoji se u delimičnom ili potpunom zapušenju jedne vene trombom sa sekundarnom zapaljenskom reakcijom . edem. Kod tromboflebitisa na potkolenici postoji HOMANOV ZNAK – dorzalna fleksija stopala izaziva bol u listu potkolenice. heparin.5x veće od kontolnog – 3. tahikardija . ↑ t°C. takvo srce nije sposobno da u stanjima fizičkog napora.krvarenje u toku primene heparina – leči se protamin-sulfatom . osetljivost na dodir. i.dakle.Etiologija – infekcija.postoji tup bol u predelu zahvaćene vene. fraktura noge. ređe se zapaljenje širi na okolno tkivo (periflebitis) . endokrini sistem i periferni krvni sudovi. ↑ je oslobađanje NOR-a iz simpatičkih sinapsi. anemiji i drugim metaboličkim potrebama odgovori povećanjem MV . antibiotici – penicilin . Lokalno tada postoji bol u stanju mirovanja koji se pojačava pri kretanju i edem noge.hipertrofija miokarda 4. jer može dovesti do aritmija i predispozicija za hipovolemiju . a ↓ je i njegov klirens iz cirkulacije. vazokonstrikcija perifernih arteriola 2. ↓ protoka kroz bubrege i ↓ izlučivanja H2O i Na+). nivo NOR-a i preko 600 pg/ml je opasan. Homanov znak je ⊕. Znaci zapaljenja traju 1-2 nedelje.kontrakcija eferentne arteriole u glomerulima . uprkos korišćenju kompenzatornih i rezervnih mehanizama .Th – 1. Angiotenzin ima više efekata: 1.v.srce održava adekvatan MV pomoću regulatornih mehanizama kakvi su simpatikus.predstavlja stanje u kome srce nije sposobno da održava adekvatan MV prema metaboličkim potrebama organizma. pletizmografija .Th – elastični zavoji (prevencija kod variksa) – bolesnik treba da šeta – antiflogističke obloge (fenil-butazon) – penicilin • duboki tromboflebitis . ↑ osetljivost krvnih sudova na NOR . oslobađanje ADH iz neurohipofize (olakšava oslobađanje NOR-a iz simpatičkih završetaka) 3. crvenilo.3-1. Međutim.u srčanoj insuficijenciji aktivira se sistem renin-angiotenzin-aldosteron (usled ↓ MV. kontraceptivi .krvarenje u toku primene kumarina – le či se vitaminom K INSUFICIJENCIJA SRCA . antikoagulansi (derivati kumarina) – protrombinsko vreme 1. Insuficijentno srce nije u stanju ni da uz korišćenje srčanih rezervi obezbedi potreban MV I.

U težem stepenu. Vazduh se meša sa transudatom. tipična je i pojava ortopneje – kada pacijent leži oseća dispneju. Pri tom je uplašen. Askultacijski nalaz nad plućima počinje pri bazama i sa razvojem edema širi se prema gore. retrosternalnim bolom ¤ plućni edem (kardiogeni edem pluća) – najteži oblik akutne dekompenzacije L srca. Zato spavaju na više jastuka – kada je toraks podignut. usled regurgitovane krvi (u AV ili aortnoj insuficijenciji) ili usled uvećanja rezidualnog volumena komora pri nedovoljno efikasnoj sistolnoj kontrakciji. tj. ali kasnije nastaje i u miru. ali su dosta izraženiji – teška dispneja. potreban je veći rad disajne muskulature (dispnea). a kada sedne ili ustane ona se ublažava ili nestane. Dispnea često prati neproduktivan kašalj koji se obično javi nekoliko sati posle leganja 3. nasuprot vazokonstrikciji na periferiji II. prostaglandini u bubrezima).redovno postoji tahikardija.u insuficijenciji dolazi do oslobađanja vazodilatatora u krvi (atrijalni natriuretski faktor koji se oslobađa u pretkomorama. ispod ušća plućnih vena u LPK ⇒ donji delovi ostaju relativno slobodni i disanje je olakšano. zastoja u plućima. bori se za vazduh (otvara prozor) i ima strah od ugušenja. što ometa razmenu gasova ⇒ cijanoza . dilatacija srca je takođe vrsta adaptacionog mehanizma. Dispnea se manifestuje ubrzanim i površnim respiracijama. Veće punjenje komora nastaje usled većeg priliva krvi u srce. strah od neposrednog ugušenja. cijanotičan..5. mezenteričnim i bubrežnim krvnim sudovima. kašalj i izbacivanje velike koli čine penušavo-sukrvičavog sadržaja. a nekad se pri bazama čuje kasnoinspirijumsko pucketanje .usled ↑ količine krvi u komorama na kraju dijastole. Pacijent se budi. koji služi povećanju srčanog rada i MV . bled. Pored kasnoinspirijumskih pukota. TA se ne smanjuje. dopamin iz simpati čkih neurona. oznojen i potpuno iscrpljen . Javi se kašalj uz manje količine vodenog ispljuvka. obilan obrok.hroničnu insuficijenciju levog srca karakteriše niz promena među kojima preovlađuju posledice staze u plućima 1. Mehanizam dilatacije će važiti do određene granice preko koje će doći do pada MV III. Napad traje 10-20 min ali i do 1h. srčane rezerve. zidovi komora se više rastežu i srce se dilatira. praćen je profuznim znojenjem. krv se iz viših spušta u niže delove pluća.). cerebralnim. tj. Ali kako se zastojna pluća teže šire i skupljaju. Zastoj u plućima. Ona se u početku javlja samo pri naporu (penjanje uz stepenice.. Ove supstance doprinose vazodilataciji u koronarnim. rastegnute vene vrata dovode do nadražaja receptora u plućima koji šalju impulse u centar za disanje. dispnea – najkarakterističniji simptom. uzrokovan zastojem u plućima. usled dijastolnog opterećenja .na srcu se ponekad može čuti galopski ritam i naglašen II ton (P2). stimulacija osećaja žeđi . paroksizmalna noćna dispnea (“srčana astma“) – iznenadan napad teške dispneje. Ova vrsta dispneje nastaje usled nagle staze u plućima i transudacije tečnosti u intersticijum i alveole. zbog čega nastaje transudacija u intersticijum i alveole. da bi na kraju postojao difuzno nad celim plućima. centar za disanje je stimulisan i preko karotidnog glomusa zbog hipoksemije 2. Subjektivni simptomi su slični kao kod srčane astme. hipertrofija miokarda je naročito izražena kada treba savladati otpor pri istiskivanju krvi u sistoli (usled suženja arterijskog ušća ili hipertenzija u odgovarajućoj arteriji) što je poznato kao sistolno opterećenje ili kada je povećana količina krvi u komorama na kraju dijastole. Nalaz na plućima je često uredan. čuje se i vizing . obično noću.plućni edem je posledica akutne dekompenzacije L srca.

koronarni krvotok predstavlja takođe jedan vid rezerve srca.preterani fizički napor. ateroskleroza. Hipoksija u miokardu reguliše dilataciju arterija i kapilara – vaskularnu rezistencu miokarda. glikogenoza) – paroksizmalna tahikardija i druge aritmije – urođene srčane mane . Pri opterećenju miokarda povećava se i arteriovenska razlika O2 usled sporog proticanja krvi kroz tkiva V. kod insuficijencije DK INSUFICIJENCIJA LEVOG SRCA .. Bolesnici sa mitralnom stenozom imaju plućni edem u slučaju naglog fizičkog opterećenja ili posle unosa velike koli čine tečnosti (infuzije.stanja koja sama nisu oboljenja srca. plućnim venama i kapilarima ⇒ staza krvi retrogradno od lezije (insuficijencije) u LK . bez obzira na anatomske lezije. operacije.na veličinu koronarnog protoka utiču UV LK. transfuzije.. predstavlja smanjena kontraktilna sposobnost miokarda. aortnim manama.nagli gubitak tečnosti i krvi . infekcije .posledica toga je ↑ pritiska u LPK. otvaranju velikog broja kapilara i sinusoida (koji obično nisu otvoreni pri normalno radu srca) . a istovremeno se povećava rezidualna krv u komori ⇒ ↑ pritiska na kraju dijastole u komori (endijastolni pritisak). a moguć je kod insuficijencije celog srca i perikardni izliv IV. Nju karakteriše zadržavanje tečnosti u organizmu kao kod hronične insuficijencije ..preteran unos H2O i soli .osnovni razlog za pojavu srčane insuficijencije. febrilna stanja. trudnoća i porođaj.) – hipertenzija..plućni edem se javlja u bolesnika sa akutnim infarktom miokarda u hipertenziji. MV su . ↑ frekvencu srca. traume .anemija. metabolička anaerobna rezerva miokarda . Usled nedovoljne kontrakcije smanjuje se UV koji LK izbacuje u aortu )kada se govori o L srcu).) ¤ Cheyne-Stokesovo disanje – takođe može postojati kod ovih bolesnika ¤ pleuralni izliv – moguć je i češći je na desnoj strani. miokard je sposoban da u nedostatku O2 koristi anaerobne procese sinteze ATP.nastaje npr. Redistribucija krvi dovodi do staze u plućima. koronarna bolest – ateroskleroti čne promene na srcu i krvnim sudovima – primarne hipertrofične i dilatacione kardiomiopatije – miokarditisi – degenerativne bolesti miokarda (amiloidoza. To je tzv.iste promene dešavaju se i u D srcu.. Pri ↑ srčanom radu protok krvi kroz koronarni sistem se znatno povećava zahvaljujući dilataciji koronarnih arterija.insuficijencija levog srca može biti akutna i hronična • akutna insuficijencija . Izliv se skuplja u najnižim delovima pluća. visina pritiska u aorti i stepen potrošnje O2. što je prvi znak insuficijencije LK . oligurije i ↓ TA . zapaljenja.najkarakterističniji su znaci malog MV koji uglavnom odgovara perifernoj cirkulatornoj insuficijenciji (šoku). tj.Etiologija – valvularno oštećenje aortnog i mitralnog ušća (reumatska groznica. u akutnom infarktu. akutnom miokarditisu ili akutnim poremećajima ritma. ali mogu ubrzati insuficijenciju srca koje je već oštećeno.

ishemije.plućna hipertenzija 2. oboljenja pluća koja dovode do a.konstriktivni perikarditis .usled smanjenog protoka krvi nastaju slabost.) . fibroza plu ća iii. astma) – bubrežne bolesti. emfizem. plućna hipertenzija iv. hronični bronhitis ii. et inf. fibrotoraks. znaci hipertrofije LK.Dif Dg – plućna oboljenja (emfizem. sva oboljenja koja dovode do insuficijencije L srca postepeno dovode i do insuficijencije D srca (mitralne i aortne greške) . paroksizmalna tahikardija.venski pritisak se prenosi retrogradno na organe tako da se javlja otok jetre. poremećaj ritma (galop). akutnog plućnog srca i.pulmonalna stenoza ili insuficijencija . nabrekle vene na vratu.ova staza u D srcu dovodi do ↑ pritiska u centralnim venama (v. Slab II ton nad pulmonalkom . cava sup.. bez insuficijencije L srca . hroni čnog plućnog srca i.Komplikacije – tromboembolije u sistemskoj i plu ćnoj cirkulaciji – aritmije.defekt pretkomorskog septuma .bubrezi smanjeno izlučuju H2O i Na+ (retencija H2O i Na+) koja uzrokuje edeme u telu .. aritmije ili fibrilacija atrijuma – ehokardiografija . pleuralni izliv – EKG – nije specifi čan.ovakva insuficijencija može postojati samostalno. 3. znojenje . ekstrasistole. oligurija. staza u abdominalnim organima. umor. staza u plućima (naročito donjim delovima).na srcu se konstatuje izrazita tahikardija.trikuspidalna stenoza ili insuficijencija . uznemirenost. kao i u DPK . sarkoidooza.Etiologija 1. ruuptura aorte u područje D srca ili plućne arterije b..tumori i trombi u D srcu .ritam galopa je patognomoničan. bronhijalna astma.AV blok. nabrekle plućne vene.Dg – rendgen – uvećano srce. edemi na donjim delovima . fibrilacija komora – plućne infekcije (bronhopneumonije) . oboljenja lokalizovana u D srcu .kod insuficijencije L srca postoji i dilatacija i hipertrofija LK .predstavlja stanje kada DK nije u stanju da ubacuje u plućni krvotok dovoljnu koli činu krvi uprkos dovoljnom prilivu krvi u DPK .Patogeneza – prvi znak popuštanja D srca je ↑ pritiska u DK na kraju dijastole. ciroza jetre INSUFICIJENCIJA DESNOG SRCA . mukli srčani tonovi . obilne embolije plućne arterije ii.

dok je funkcija jetre relativno o čuvana .otok jetre nekad prelazi granicu pupka (kod trikuspidalne insuficijencije postoje i ekspanzivne pulsacije jetre) . Ujutru se otoci obi čno povuku (zbog dužeg horizontalnog položaja) . izražene vene na vratu koje često pulsiraju .Klinički – otok nogu je često prvi vidljivi znak insuficijencije D srca.Komplikacije – izraženi edemi po celom telu – prolazni ikterus – pospanost.PAD MV ↑ venski pritisak transudacija tečnosti iz kapilara ↓ protok kroz bubrege zastoj u jetri ↓ GF renin-angiotenzinaldosteron ↓ razgradnja aldosterona i ADH ↑ reapsorpcija Na+ i H2O aldosteron i ADH .oligurija.svi bolesnici sa insuficijencijom L srca vremenom dobijaju i insuficijenciju D srca.Rendgen – proširena DPK.Fizički – hipertrofija DK – naglašen II ton nad pulmonalkom.edemi su hladni. usled hemodinamskih poremećaja . cijanoti čni.često postoji i ascites. sopor i koma (usled hiperkapnije) – tromboembolije – anurija TOTALNA INSUFICIJENCIJA .nema karakterističnih promena koje bi govorile o insuficijenciji . Obično se prvo javlja oko gležnjeva i na stopalima. uveče posle dnevnih aktivnosti. testasti . često i udvojen – ponekad galopski ritam nad DK – sistolni šum kod trikuspidalne insuficijencije . pulmonalni luk u zalivu postaje duži i izbo čeniji – hipertrofija DK sa vrhom srca iznad dijafragme .EKG – znaci hipertrofije DK – ponekad P pulmonale (visok i šiljat P) – nekompletni ili kompletni blok desne grane .

Ponekad se uzimaju sedativi .primena O2 u lečenju akutnog i hroničnog plućnog srca. per os) – štede K+ . hidrohlortiazid. endokarditisa. ili 1mg per os / za održavanje 0.5mg/8h . enalapril.sedativi .kombinacija Lasix 3x1 tableta + Dyrenium 3x1 tableta + Aldacton 100mg/dan je veoma efikasna za otklanjanje edema 4. Ono se mora ispoštovati kod akutnog infarkta.u hroni čnim slučajevima treba hirurški odstraniti stenozu ušća ili korigovati insuficijentne zaliske. reumatski karditis.digoxin – za digitalizaciju 0.hlortiazid (per os).rasterećuju insuficijentni miokard smanjujući kako prethodno opterećenje srca (pritisak punjenja LK). ortopnea.u akutnim slučajevima prvo etiološka terapija .digitaliizaciju sprovoditi dok se ne postigne puna kompenzacija insuficijencije srca. adekvatan režim mirovanja i ishrane . ortopnea. triamteren (dyrenium. a onda nastaviti sa dozama za održavanje 3. Na-nitroprusid (u akutnom slučaju). pneumonije. edem jetre i drugi edemi.2mg per os . pomoćne mere . furosemid . glikogenoze.. čime se rasterećuje srce.spironolakton (aldacton a. prazosin 5.ishrana treba da bude laka. LEČENJE SRČANE INSUFICIJENCIJE . sa smanjenim unosom soli 2. . kada iščezne dispnea. sepse.. dispnea. primena kardiotonika .25mg/4h ili 0. infarkta.kaptopril. vazodilatatori .. virusni miokarditis).tokom nastanka insuficijencije D srca neki simptomi insuficijencije L srca mogu postati manje izraženi – staza u plu ćima.75mg i.u nekim bolestima insuficijencija L i D srca nastaje istovremeno ⇒ globalna insuficijencija srca.diamox – ACE-inhibitor . To bolesnik doživljava kao poboljšanje. Smanjen UV DK ublažava zastojne promene u plućima i olakšava disanje. tifusa.05-0. lizinorpil (ACE-inhibitor). prostranom akutnom infarktu miokarda. Treba izbegavati svaki fizički rad.v...mirovanje umanjuje metaboli čke potrebe i srčani rad.kod bolesnika sa mitralnom stenozom nastaje subjektivno olakšanje disneje kada se pojavi trikuspidalna insuficijencija usled proširenja DK. frekvenca 65-75/min. diuretici .. tako i naknadno opterećenje (aotni pritisak podeljen sa aortnim protokom u istom trenutku) . degenerativnim bolestima (amiloidoza. Pojava staze u venama sistemskog krvotoka označava početak insuficijencije D srca . šarlaha. konstriktivnom perikarditisu.). Često se viđa u akutnim oboljenjima miokarda (miokarditis u toku difterije.. per os). politiazid.digitoxin – za digitalizaciju 1mg per os / za održavanje 0. edema pluća . Bitno je otkloniti navedene faktore koji olakšavaju nastanak insuficijencije 1.morfin – kod edema plu ća .

Udružen je sa ↑ rizikom oboljevanja ili smrtnosti od KVS-a.NOR. HUMORANI MEHANIZMI . NERVNI MEHANIZMI 2. diabetes.uznemirenost.predstavlja najčešće hronično oboljenje savremenog čoveka. feohromocitom. tahikardija.stres relaksacija krvnih sudova . a dijastolnog iznad 95 mmHg . FUNKCIONALNA HIPERTENZIJA . hiperparatireoidizam 3. kod dece.arterijska hipertenzija je stanje povišenog arterijskog pritiska iznad 140/90 mmHg.krvarenje iz nosa. ADH . policistični bubrezi.venski refleksni mehanizmi . starosti. bolesti bubrega – renovaskularne hipertenzije (bolesti a.baroreceptori u aorti i karotidnim arterijama . GN. cirozi jetre. anemiji.sistem renin-angiotenzin-aldosteron – mehanizmi koji se uključuju posle više sati . jatrogene – kortikosteroidi.promena volumena cirkulišuće tečnosti putem atrijalnog natriuretskog peptida . psihogeni poremećaji 5. akromegalija. hipertireozi. TBC bubrega.javlja se u trudnoći. Adr.Klinički – 1. naj češće nema nikakvih simptoma ili se oni javljaju oskudno i samo u periodu ↑ TA .ovi mehanizmi deluju u toku nekoliko sekundi.klinička hipertenzija postoji samo ako su vrednosti sistolnog pritiska veće od 160 mmHg.postoje dve osnovne grupe regulatornih mehanizama TA: 1. dispnea pri naporu – 2. cerebrovaskularnih i bubrežnih bolesti . primarni aldosteronizam. osećaj pritiska u grudima (zbog opterećenja LK porastom TA) . kod klinički izražene hipertenzije umerenog stepena uz navedene smetnje javljaju se i nesvestica. kontraceptivi III. kod pacijenata sa početnom labilnom ili graničnom hipertenzijom.mehanizam pomeranja tečnosti . Za nekoliko minuta ili sati deluju drugi mehanizmi . zujanje u ušima. vrtoglavica. neuropsihijatrijski poremećaji – ↑IKP. nenormalna regulacija zapremine tečnosti • disregulacija sistema renin-angiotenzin • oštećena sinteza aldosterona • bubrežne anomalije • ↑ UV • primarni defekt na nivou arteriola .refleksi PK i plućne arterije . ESENCIJALNA HIPERTENZIJA (90%) • preveliki unos Na+. renalis).Etiologija – arterijska hipertenzija može biti različite etiologije I. tiroksin. endokrine bolesti – Cushingov sy. SEKUNDARNA (simptomatska) HIPERTENZIJA 1. palpitacije. amfetamin. u kompletnom AV bloku II. glavobolja .hemoreceptorski mehanizam (karotidna i aortna telašca) .ARTERIJSKA HIPERTENZIJA . bolesti KVS-a – koarktacija aorte 4. menopauzi. tumori koji lu če renin 2. Vrednosti između 141-159 mmHg za sistolni i 90-94 mmHg za dijastolni nazivaju se granične vrednosti (grani čna hipertenzija) – LABILNA HIPERTENZIJA . zamor.

– 3. kod postojanja teške klinički izražene hipertenzije – uz navedene znake pacijent ima simptome i znake komplikacija hipertenzije - srce – bolovi u grudima anginoznog tipa (opterećenje LK ili pridružena koronarna bolest) - periferne arterije – suženje arterija ⇒ klaudikacije - neurološki ispadi – hemipareze, hemiplegije zbog krvarenja, tromboza... - hipertenzivna encefalopatija – koma - bubrezi – u malignoj hipertenziji ⇒ insuficijencija bubrega ⇒ smrt - EKG – granična i labilna hipertenzija ⇒ tahikardija – stabilna hipertenzija ⇒ IV srčani ton (atrijalni dijastolni galop) – znaci slabljenja LK (zbog optere ćenja) ⇒ hipertrofija LK, naglašen A2 - Fizički – palpatorno – proširen iktus, pomeren ulevo za 2-3 prsta – vremenom dolazi do insuficijencije LK, pa pacijenta nalazimo kraj otvorenog prozora (kako se bori za vazduh) sa pepeljasto-cijanoti čnom bojom lica, dispneom i tahipneom, a u najtežim slučajevima sa znacima edema pluća (penušav, sukrvi čav ispljuvak) - Rendgen – hipertrofija levog srca - ehokardiografija, angiografija, pregled sudova očnog dna (fundus hypertonicus) I STEPEN – početna skleroza, izuvijanost sa segmentnim suženjima II STEPEN – izražena suženja arterija – Qunov znak – ukrštanje arterije sa venom III STEPEN – nalaz hemoragija i eksudata IV STEPEN – edem papila - Laboratorija – stanje bubrega (diureza, proteinurija, elektroliti) – glikemija • klasifikacija hipertenzija prema težini kliničke slike I. granična (140-160/90-95) – nema promena na očnom dnu, EKG-u i bubrezima II. blaga (160-180/95-114) – fundus hypertonicus I i II stepena – EKG pokazuje umerenu hipertrofiju LK – bubrezi bez promena III. srednje teška (181-191/115-130) – fundus hypertonicus I i II stepena – izražena hipertrofija LK – proteinurija, ↓ GF IV. a) teška (191 i više/131 i više) – fundus hypertonicus III stepena – jako izražena hipertrofija LK – funkcija bubrega ozbiljno ošte ćena IV. b) maligna (191 i više/131 i više) – fundus hypertonicus IV stepena – insuficijencija srca – insuficijencija bubrega - Komplikacije 1. srce i koronarne arterije – hipertrofija LK i LPK, insuficijencija LK koja prerasta u globalnu insuficijenciju, poremećaji ritma, koronarna bolest 2. ateromatozne promene na perifernim krvnim sudovima 3. disekcija aorte 4. cerebralni krvni sudovi – tromboze, embolije, hemoragije, infarkt mozga 5. bubrežni krvni sudovi – tromboze, embolije, hemoragje, infarkt bubrega 6. krvni sudovi ekstremiteta – klaudikacije...... gangrena 7. krvni sudovi očnog dna – fundus hypertonicus...... slepilo

- Th – smatra se da farmakološki tretman treba primeniti kod svih pacijenata čiji je dijastolni pritisak veći od 104 mmHg 1. higijensko-dijetetski režim - smanjen unos NaCl - redukcija telesne mase - prestanak pušenja - umerene fizička aktivnost - ovim merama moguće je korigovati granične, labilne slučajeve hipertenzije. Ako se u toku 3-6 meseci ovakvog režima ne smanji dijastolni pritisak ispod 90 mmHg, može se započeti medikamentozna terapija 2. medikamentozna terapija - naj češće se počinje sa jednim lekom (diuretik ili β -blokator) koji se daje 2 do nekoliko nedelja, pa ako izostanu rezultati, uvodi se i drugi lek (ACE-inhibitor). Ako u naredne 2 nedelje uz maksimalnu terapiju nema efekta, uvodi se i treći lek (vazodilatator, ganglijski blokator) - diuretici – arifon, lasix, yurinex, aldactone a, triamteren - inhibitori anhidraze – acetazolamid - adrenergički blokatori – α-blokatori – fentolamin, prazosin – β -blokatori – inderal, prinorm – blokatori adrenergi čnog neurona – gvanetidin - ganglijski blokatori – pentolinijum - vazodilatatori – diazoxid, hidralazin (diltiazem), verapamil - ACE-inhibitori – kaptopril, enalapril ARTERIJSKA HIPOTENZIJA - predstavlja stanje kada je sistolni pritisak < 90 mmHg, a dijastolni < 60 mmHg - Klinički – umor, malaksalost, zamaranje pri stajanju – vrtoglavice, nesvestice, sinkope – bradikardija – prekordijalne tegobe - osim nalaza niskog TA, drugih promena nema - to je hronično oboljenje koje može biti kao 1. funkciona (posturalna, ortostatska) hipotenzija - nastaje pri naglim promenama položaja, pri ustajanju. Može da bude posledica poremećene regulacije tonusa vena, usled čega dolazi do zastoja krvi u venama i centralne hipoksije. Uz hipotenziju javlja se i tahikardija sa ↓ MV - ovaj oblik hipotenzije može da se javi kod insuficijencije simpati čkog sistema ili kod predoziranja vazodilatatorima, ganglijskim blokatorima... 2. sekundarna (simptomatska) hipotenzija - može da bude posledica različitih patoloških stanja - oboljenja KVS-a – perikarditis, tamponada srca, aortna i mitralna stenoza, miokarditisi, krvarenja, periferna cirkulatorna insuficijencija... - plućne bolesti – emfizem, astma, TBC - infektivne bolesti - endokrine bolesti – Adisonova bolest, miksedem - opšta iscrpljenost, gladovanje

3. specijalni oblici – kolaps, sinkopa, šok - Th – redovna ishrana sa dovoljno soli – izbegavanje naglog ustajanje – nošenje elastičnih dokolenica, zavoja na nogama – lečenje osnovnog oboljenja KARDIOMIOPATIJE - predstavljaju bolesti miokarda udružene sa njegovom disfunkcijom. Razlikujemo tri tipa disfunkcije 1. dilatacija srčanih šupljina – proširenje LK i pojava srčane insuficijencije 2. hipertrofija srčanog miši ća 3. restrikcija miokarda – nepotpuno punjenje LK uzrokovano nedovoljnom rastegljivošći • DILATACIONA KARDIOMIOPATIJA - odlikuje se proširenjem srčanih šupljina i oslabljenom sistolnom funkcijom LK u odsustvu kongenitalnih koronarnih, valvularnih i perikardnih srčanih lezija - Etiologija – pojavi oboljenja obično prethodi epizoda akutnog virusnog miokarditisa - Patogeneza – dilatacija šupljina srca je posledica difuznog oštećenja kontraktilnih elemenata miokarda i njihove zamene fibroznim tkivom - ↓ ejekcione frakcije LK dovodi do ↑ rezidualnog volumena i enddijastolnog pritiska u njima - ↓ pumpne funkcije srca izaziva ↓ MV i ↓ GF uz ↑ reapsorpciju Na+ - Klinički – bolest može dugo biti asimptomatska ili sa minimalnim simptomima - dispnea je najraniji znak - ortopneja i noćna paroksizmalna dispnea znak su plućne kongestije - palpitacije, nesvestica i vrtoglavice zbog poremećaja sprovođenja - bol ispred desnog rebarnog luka zbog kongestije jetre - sinusna tahikardija, kasnoinspirijumski pukoti, nabrekle vene vrata, pretibijalni edemi, ascites, pleuralni izliv, kardijalna kaheksija - Fizički – sistolni regurgitacioni šum (na vrhu srca se čuje kao znak mitralne insuficijencije ili na bazi srca kao znak trikuspidalne insuficijencije) K – TA je nizak i konvergentan - EKG – sinusna tahikardija – znaci uvećanja komora/pretkomora – blokovi grana, znaci aritmija - bolest obi čno ima progresivan tok i smrtni ishod može biti posledica razvoja srčane insuficijencije, malignih ventrikularnih aritmija ili fatalne cerebralne embolije - Th – kardiotonici, diuretici, vazodilatatori (ima malo uspeha) – hirurgija – transplantacija, kardiomioplastika • HIPERTROFIČNA KARDIOMIOPATIJA - karakteriše se simetričnom ili asimetričnom hipertrofijom LK, bez prisustva neke druge srčane ili sistemske bolesti koja bi izazvala hipertrofiju - Etiologija – familijarno-nasledno oboljenje - Patogeneza – hipertrofija zidova LK i asimetrična hipertrofija septuma per se. Funkcija ovako izmenjene komore karakteriše se hiperkontraktilnošću njenih zidova i hipokontraktilnošću septuma i njenom poremećenom dijastolnom funkcijom

- znatan procenat obolelih nema opstrukciju šupljine LK i to je typus monopstructivus a ako hipertrofija dovodi do opstrukcije tela to je srednje-komorski oblik opstrukcije, ili vrha apikalni oblik opstrukcije - ejekciona frakcija LK je ↑, a rastegljivost je ↓ jer je dijastolna funkcija poremećena zbog prisustva hipertrofije i fibroze - Klinički – zamor pri naporu, dispnea, vrtoglavica, nesvestica – lupanje i preskakanje srca, retrosternalni bol - Fizički – udar srčanog vrha je pomeren ulevo, palpira se tril – sistolni ejekcioni šum – punctum max na ivici sternuma i IV rebra ili na vrhu srca – A2 se jasno čuje - EKG – znaci hipertrofije LK, poremećaji ritma - EHO, Rö - Th – β-blokatori (smanjuju učestalost retrosternalnog bola i sinkope) – Ca-antagonisti (smanjuju endijastolni pritisak) • RESTRIKTIVNA KARDIOMIOPATIJA - predstavlja primarno oboljenje srčanog mišića koje se karakteriše poremećenom dijastolnom funkcijom LK, njenom smanjenom rastegljivošću i rigiditetom zidova, što onemogućava normalno punjenje ove šupljine - Etiologija – idiopatski oblik – sekundarni oblik – amiloidoza, sarkoidoza,endokarditis, endomiokardna fibroza, hemohromatoza - Patogeneza – ↓ rastegljivost zidova srčanih komora zbog čega je poremećeno njihovo punjenje, pa se pritisak u venskom sistemu i PK povećava. Venska kongestija se ogleda stazom na plućima i ostalim organima. Sinusna tahikardija je kompenzatorni mehanizam u održavanju MV - Klinički – znaci pulmonalnog i sistemskog venskog zastoja, povišenog venskog pritiska i insuficijencija L i D srca - dispnea, ortopneja, malaksalost, pretibijalni edemi, edem pluća - Fizički – srčani tonovi su tihi, tahikardija, poremećaj ritma – presistolni/protodijastolni galop – intenzivan sistolni regurgitacioni šum (ponekad) - EKG – poremećaj sprovođenja impulsa – nespecifične promene ST segmenta - Rö, EHO, kateterizacija - Th – neuspešna – sli čni principi kao kod hipertrofi čne kardiomiopatije POREMEĆAJI SRČANOG RITMA POREMEĆAJ U STVARANJU IMPULSA - može biti uzrok usporenog (bradikardija, bradiaritmija) ili ubrzanog rada srca (tahikardija, tahiaritmija) 1. sinusna tahikardija – frekvenca je >100/min. Uzrok je ↑ unos alkohola, duvana, ↑ t°C, hipovolemija (šok, krvarenje), hipoksija, tromboembolija pluća, tireotoksikoza - patološka sinusna tahikardija nastaje kod miokarditisa, aortne insuficijencije, mitralne stenoze, srčane insuficijencije - Th – lečiti osnovni uzrok

2.EKG – QRS su normalni i javljaju se posle svakog drugog. paroksizmalna supraventrikularna tahikardija – naj češća kod dece . valvularne stečene mane.nastaje kod organskih oboljenja srca.izazvana je postojanjem pretkomorskih fokusa i kružnim kretanjem draži (reentry) . Frekvenca je 250-300/min. što zavisi od AV bloka .EKG – različit razmak između R-zubaca (aritmija) – isti oblik p-talasa (sinus) 4. ali AV čvor štiti komore (AV blok) pa je frekvenca komora <200/min . Uobi čajena je kod starih ljudi.kod intrakranijanih tumora.izazvana je naglim nadražajem jednog ektopičnog pretkomorskog pejsmejkera . tj. zapaljenskih bolesti srca.Th – ako predviđa dekompenzaciju srca – DC – ako se dobro toleriše – digitalis. bez p-talasa. digitalis 1. Pojava p talasa pre nego što se očekuje . trećeg.frekvenca komora od 30-60/min znak je AV bloka iII stepena . β -blokatori 2.nastaju u pretkomorama ili AV čvoru . malaksalost.. a usporava se u ekspirijumu) i od tonusa simpatikusa. sinusna aritmija – neznatna varijacija u dužini srčanog ciklusa i zavisi od respiratornog ciklusa (ubrzava se za vreme forsiranog inspirijuma. QRS se ne pojavljuje regularno. vagusa . gušenje.Klinički – lupanje srca. a u komorama oko 150/min u zavisnosti od AV bloka . .nerespiratorna forma se javlja kod intoksikacije u infektivnim bolestima. sinkopa. pretkomorske ekstrasistole – prevremeni pretkomorski nadražaj iz nekog ektopičnog fokusa.često se javlja kao nepravilna izoelektrična linija. dejstva lekova.. miksedema.EKG – nemamo prave p-talase već su to mnogobrojni ektopični pretkomorski zupci . dilatacija PK.EKG – različit razmak između R-zubaca (aritmija) – različit oblik p-talasa (pace-maker luta po pretkomori) • SUPRAVENTRIKULARNE ARITMIJE . ateroskleroze i hipertireoze .EKG – ranija pojava kontrakcije. elektrolitni disbalans. pre nego što se o čekuje – različit p-talas . fizičkih radnika. meningitisa.Th – akutni oblik – DC – hronični oblik – antiaritmici (IA i IC grupa) 3. Može biti prolazan ili trajati mesecima i godinama . četvrtog p-talasa u zavisnosti od bloka (niz jednakih p između QRS – “znak testere“) . sinusna bradikardija – frekvenca je <50/min.Th – Ca-antagonisti. vrtoglavica. antiaritmici (I grupa) – hronični oblici – digitalis + β -blokatori (+ Ca-antagonisti) 4. Nalazimo je kod mitralne stenoze. kardiomiopatije. koronarna bolest. lutajući pejsmejker – poseban oblik SA-bloka. prolazne prirode usled zapaljenskog ili ishemijskog procesa u predelu SA čvora .svako smanjenje frekvence ispod 50/min kod odrasle osobe suspektno je na disfunkciju SA čvora 3. atrijalni flater (lepršanje) – nastaje kod kružnog kretanja impulsa u PK.frekvenca 150-250/min . dekompenzacija srca. kod ↑ tonusa vagusa .uzroci mogu biti zapaljenski procesi (reumatska groznica). sportista. atrijalna fibrilacija (treperenje) – frekvenca 300-600/min u pretkomorama. Tipičan je simptom za infarkt zadnjeg zida LK .

Th – ↑ tonusa vagusa (masaža sinusa karotikusa.frekvenca 100-160/min . adenozin i..najčešće nastaju usled ishemije miokarda.EKG – širok QRS (>0.Th – pojedinačne VES bez simptoma i oštećenja srca ne zahtevaju terapiju – VES u parovima. reumatske groznice.EKG – nekoliko istih bizarnih QRS (napad VES-ova). fizičkom opterećenju 1. hipertenzije .12-0.. Aberantni put je Kentov snop ..više od 6 VES u minuti smatra se patološkim .postojanje ovog aberantnog snopa osnov je postojanja paroksizmalne tahikardije a) mehanizam kruženja – komorska depolarizacija može odmah da ponovo stimuliše pretkomoru preko Kentovog snopa na retrogradni na čin (vraćajući se u krug) b) mehanizam brzog sprovođenja – atrijalna fibrilacija ili flater može brzo da se sprovede u komore kroz ovaj snop .. zahvatajući u kružnom kretanju sve veći broj miofibrila .EKG – skraćen PQ-interval – pojava delta talasa – produžen QRS • VENTRIKULARNE ARITMIJE .Th – hitno DC jer prelazi u fibrilaciju 3. ventrikularni flater .EKG – bizarni isti QRS (širi od 0. vidi se kao nežna sinusoida . prethode joj VES.najčešće nastaje u infarktu miokarda. prolapsu mitralne valvule.. 5.v. a kada se jave posle 2 normlna sinusna impulsa to je TRIGEMINIJA. bretilijum – DC – ako ugrožava život . nema p-talasa . antiaritmici (I i III grupa) 2.β -blokatori. WPW sindrom – označava prevremenu komorsku depolarizaciju preko aberantnog puta. tražimo tahikardiju (u napadu) .v. duvana .javlja se kod koronarne bolesti.EKG – različiti bizarni QRS (“vreća puna crva“).ako VES padne na t-talas može da izazove komorsku fibrilaciju (“R na T“) . gubitak svesti ... u kardiomiopatijama. mimo normalnog AV puta. (prevencija) 4. pritisak na bulbuse) – verapamil i. nema p-talasa . komorske ekstrasistole – nastaju usled nekog ektopi čnog fokusa u komori . ventrikularna fibrilacija – potpuna haotična i dezorganizovana elektri čna aktivnost miokarda.nastaje kada jedna ili više ekstrasistola padnu.Th – lidokain i.javlja se kod bolesnog srca.v.12s) kome prethodi p-talas . multifokalne i “R na T“ . ali i kod stresa.v. ventrikularni flater – frekvenca 250-350/min. .... .ako se jave posle jednog normalnog sinusnog impulsa to je BIGEMINIJA. asinhroni DC. tj. preterane konzumacije kafe.14s) ..EKG – ima p-talas. pokrenu impuls na nivou Purkinjeovih vlakana. paroksizmalna ventrikularna tahikardija – nastaje zbog kruženja jedne ektopične draži iz zida komore koja pokreće rad ventrikula . veštačka ventilacija – lidokain i. Izaziva hemodinamski zastoj.Th – spoljna masaža srca.

AV blok – nastaje kada je prekinuto sprovođenje impulsa iz PK u K I. pa bizarni QRS (nekoliko impulsa ne može da podraži AV čvor.Th – atropin i.2s). AV blok III stepena – kompletna disocijacija rada PK (30/min) i K (30-50/min).LE ČENJE ARITMIJA I.EKG – izostala kontrakcija (ravna linija). Posle asistolije SA čvor ponovo preuzima funkciju i pojavljuje se P-talas. blokovi grana Hisovog snopa – prouzrokovani su blokiranjem impulsa u D ili L granu Hisovog snopa .. AV blok II stepena – potrebno 2 ili više pretkomorskih impulsa da izazove komorsku kontrakciju (blok 2:1. fenitoin IC – flekainid. brza depolarizacija akcionog potencijala) IA – hinidin.ponavljani zastoji su indikacija za pejsmejker 2..Mobitz II – pored normalnog PR intervala izostaje QRS što dovodi do sinkope. Za razliku od Weckenbacha.osnovna karakteristika je proširenje QRS (0. ako se SA ne pobudi ponovo. imipramin IB – lidokain. diltiazem II. intrakardijalno . ANTIARITMICI I grupa – stabilizatori membrane (koče aktivnost brzih Na+ kanala od kojih zavisi brza (o) faza – tj.2s. 3:1) . Karakteriše se čestim sinkopama. Eventualno. SA blok – nastaje kada SA čvor privremeno stane za najmanje 1 ciklus.. bretilijum IV grupa – Ca-antagonisti – verapamil. posle normalan zapis . dizopiramid. aktivira ektopični fokus i sama se podraži) .SRČANI BLOK – predstavlja poremećaj sprovođenja. tokainid. lorkainid. ajmalin II grupa – β -blokatori (propranolol. DC DEFIBRILACIJA POREMEĆAJ U SPROVOĐENJU IMPULSA . Nastaje kod direktne stimulacije vagusa ili kod pacijenata sa osetljivim karotidnim sinusom. prokain-amid.EKG – posle 2 ili 3 p-talasa nastupa QRS .EKG – PR interval duži od 0. moguće su konvulzije . Može biti kongenitalan ili usled fibroze miokarda.EKG – nekoliko p-talasa. Uzrok je reumatski endokarditis ili kongenitalno oboljenje srca. komora ne može više da čeka. Nastaje usled fibroze sprovodnog sistema ili koronarne fibroze III. kasni QRS II. nekad i kod sportista . sve dok jedan QRS kompleks ne izostane .Th – atropin. AV blok I stepena – produženje PR intervala (preko 0.Weckenbachov fenomen – kada PR interval postaje vremenom sve duži. reanimacija – pejsmejker 3. funkciju preuzima AV čvor .v. atenolol.. privremeni ili trajan. koronarne bolesti. propafenon. ovaj oblik AV bloka II stepena je opasan i predstavlja hitnu indikaciju za pejsmejker. meksiletin.) III grupa – lekovi koji produžuju akcioni potencijal – amjodaron. na putu od SA čvora pa sve do završetka Purkinjeovih vlakana 1.c. adrenalin.12s i više) i QRS ima dva zupca (R-R’) što znači da se jedna komora nadraži kasnije od druge stvarajući dva QRS jedan uz drugi (R i R’) . (za pobu đivanje kontrakcija) – adrenalin s.

V1.12s (3 kockice) posmatra se u odvodima koji odgovaraju L srcu (I. III i aVF .I. donji hemiblok – QRS duži od 0. kompletni – QRS duži od 0. V5 i V6 3.10s. gornji hemiblok – QRS duži od 0. prisutan Q-zubac u I. prisutan Q zubac u II. III. aVL. V5 i V6) 2. blok desne grane – uočljiv je u odvodima za D granu (II.10s. blok leve grane – postoji u 3 oblika 1. V2 – ako postoji R-R’ u V1 i V2 radi se o bloku D grane koji ima bolju prognozu od levog) II. aVL.

BOLESTI ŽLEZDA SA UNUTRAŠNJIM LUČENJEM .

paratireoidne žlezde 12. Addison.1. diabetes mellitus 17. T4 6. štitasta žlezda – T3. hipotireoza 8. hipopituitarizam 3. adrenogenitalni) 15. terapija dijabetesa . neurohipofiza – diabetes insipidus 4. karcinom tireoidee 11. nadbubreg – bolesti medule (feohromocitom) 16. nadbubreg – bolesti korteksa (Cushing. endokrinologija – uvod 2. hiperparatireoidizam 13. hipertireoza 7. tireoiditisi 10. hipoparatireoidizam 14. strume 9. tumori hipofize 5.

ENDOKRINOLOGIJA – uvod - hipotalamus luči sledeće hormone • GHRH – oslobađa hormon rasta • SOMATOSTATIN – inhibitorni hormon za hormon rasta • TRH – stimuliše sekreciju TSH iz hipofize • LHRH – stimuliše lučenje LH i FSH iz hipofize • CRH – kontroliše lučenje ACTH iz hipofize • PIF – inhibitorni faktor za lučenje prolaktina CNS → HIPOTALAMUS → HIPOFIZA → ENDOKRINA ŽLEZDA → CILJNO TKIVO - centralni mehanizmi svojim dejstvom stimulišu hipotalamus, a izlučeni hipotalami čki hormoni aktiviraju hipofizu na sintezu i sekreciju tropnih hormona koji dalje podstiču aktivnost perifernih endokrinih žlezda i omogućavaju njihovu funkciju preko izlučene količine odgovarajućih hormona - HIPOFIZA ima dva dela koji luče razli čite hormone ADENOHIPOFIZA GH → hormon rasta TSH (tireotropin) → T3 i T4 u tireoidnim folikulim FSH, LH (gonadotropini) → folikuli jajnika i semenika ACTH (kortikotropin) → nadbubreg, koža PROLAKTIN → priprema dojke za laktaciju NEUROHIPOFIZA ADH – vazopresin oksitocin

1. HORMON RASTA – njegovo lučenje je najveće tokom sna. Ovaj hormon se sekretuje i u drugim organima (D-ćelije pankreasa (antagonist insulinu, sprečava preuzimanje Glu u tkiva), ćelije sluzokože želuca, duodenuma, i u gornjim partijama GIT-a) gde ispoljava svoju parakrinu aktivnost - sekreciju ovog hormona stimuliše stres, gladovanje, hipoglikemija, fizički napor. Najviše se luči u pubertetu pa je zato u tom periodu života ubrzan rast - poremećaj lučenja ovog hormona izaziva akromegaliju, gigantizam, patuljast rast 2. TIREOTROPIN – sekretuje se u bazofilnim ćelijama adenohipofize. On stimuliše sintezu T3 i T4 hormona u folikulima tireoidne žlezde 3. GONADOTROPIN – sekretuje se iz gonadotropnih ćelija adenohipofize. U žena FSH stimuliše rast granuloze jajnika i kontroliše aktivnost enzima koji učestvuje u sintezi estradiola. Kod muškaraca stimuliše razvoj germinativnih ćelija od kojih zavisi produkcija spermatozoida. LH stimuliše teka ćelije jajnika da proizvode androgene od kojih nastaje estradiol. Kod muškaraca stimuliše Lejdigove ćelije u testisu i povećava sekreciju testosterona 4. ADRENOKORTIKOTROPNI HORMON – sinteza je u kortikotropnim ćelijama adenohipofize. Ovaj hormon kontroliše sekreciju kortizola iz kore nadbubrega. Pored CRH, na njegovo oslobađanje utiče i vazopresin. Nivo ACTH u krvi je najviši u jutarnjim satima, a najniži u ponoć. Nivo ACTH se povećava u stresu, hipoglikemiji, pri hirurškim intervencijama...

5. PROLAKTIN – hormon koji priprema žlezdano tkivo dojke za laktaciju. Fiziološki stimulansi za njegovu sekreciju su trudnoća, dojenje, san i stres. Mogu još da učestvuju i fizički i psihički stres, ↑ t°C, ↑ unos hrane... - POREMEĆAJ FUNKCIJE ADENOHIPOFIZE • hiposekrecija – ima za posledicu hipofunkciju odgovarajuće endokrine žlezde pri čemu nastaje sekundarna hipofunkcija (hipotireoidizam, hipogonadizam...) • hipersekrecija – dovodi do pojačane stimulacije endokrine žlezde ili njenog izraženog delovanja na tkiva (Sy Cushing, akromegalija...) - smanjena funkcija adenohipofize poznata je kao PANHIPOPITUITARIZAM, a delimični ispadi njenih funkcija kao PARCIJALNI HIPOPITUITARIZAM HIPOPITUITARIZAM - predstavlja delimičan ili potpun nedostatak hormona adenohipofize. Nastaje zbog razaranja tkiva hipofize ili hipotalamusa koji reguliše rad hipofize - Etiologija – tumor hipofize, tumor regije hipotalamus-hipofiza (germinom, ependimom, kraniofaringeom, gliom...), traume, terapija zračenjem, infekcije (TBC, apsces, sifilis), Sheenov sindrom (nekroza hipofize)... - Klinički – naječšći hormonski deficiti u hipopituitarizmu su deficit hormona sata i LH. Kasnije dolazi do ispada u sekreciji FSH i TSH, a na poslednjem mestu je ispad u sekreciji ACTH ∗ nedostatak hormona rasta kod dece dovodi do zaostajanja u rastu i koštanom sazrevanju. Kod nedostatka u odraslih dolazi do nenormalne distribucije masnog tkiva i ↓ fizi čke aktivnosti ∗ nedostatak gonadotropina dovodi do hipogonadizma kod ♂ i ♀. Kod ♀ nedostatak estradiola dovodi do ↓ dojki i disparemije, izostanka menstruacije i steriliteta. Kod ♂ se smanjuje libido, javlja se impotencija i sterilitet ∗ nedostatak TSH kod dece dovodi do zaostajanja u rastu. Kod odraslih se javlja apatija, zamor, zimogrožljivost, suva koža, gojaznost, umor ∗ nedostatak ACTH manifestuje se jutarnjom mučninom, povraćanjem, hipotenzijom, vrtoglavicom pri ustajanju, umorom. Često se kod ovih bolesnika, zbog deficita kortizola i smanjenih rezervi glikogena u jetri, javlja hipoglikemija - ukoliko hipopituitarizam dugo ostane nele čen, može se razviti slika teške pothranjenosti • PITUITARNA NANOSMIJA - predstavlja oboljenje koje nastaje u detinjstvu zbog nedostatka hormona rasta, a praćeno je i deficitom drugih hormona adenohipofize - oboljenje je kongenitalno ili stečeno (tumor, povrede, zapaljenja) - Klinički – zaostajanje u rastu od najranijeg detinjstva ⇒ patuljast rast, gracilna građa, infantilne seksualne karakteristike, nerazvijene gonade. Intelektualne sposobnosti su očuvane - Dg – klini čka slika – Rö – odre đivanje koncentracije STH u serumu uz ispitivanje aktivnosti i drugih hormona adenohipofize - Th – urođeni i posttraumatski oblici se leče primenom hormona rasta i to više godina, do završetka koštane zrelosti – tumorska stanja zahtevaju hirurško lečenje

• MORBUS SIMMONDS - Etiologija – naj češći uzrok je benigni tumor hipofizne regije koji komprimuje adenohipofizu, pa se javlja atrofija i hipofunkcija njenog tkiva. Javlja se kod ♂ i ♀ - Klinički – karakteristi čan kahekti čan izgled, umor, tromost, neotpornost na infekcije i traume, gubitak polnog nagona, amenoreja, depresija - Dg – klini čki nalaz i određivanje koncentracije hormona u serumu - Th – supstituciona • SYNDROM SHEEHAN - javlja se samo kod žena i to je postpartalni hipopituitarizam. Izazvan je trombozom koja stvara postpartusnu nekrozu hipofize - Klinički – izostanak laktacije, gubitak libida, amenoreja. Kasnije se javljaju redukcija dlakavosti, atrofija genitalija, pad pritiska, metabolički poremećaji - Dg – klini čki nalaz i određivanje koncentracije hormona u serumu - Th – supstitucioni hormoni tireoidee, nadbubrega, estrogeni i anabolici • AKROMEGALIJA - javlja se naj češće oko 40-e godine - Klinički – imaju ↑ mekih tkiva i kosti ⇒ dismorfija lica (izduženo lice sa grubim crtama, isturena donja vilica sa prognacijom), uvećanje šaka, stopala, obima glave, makroglosija, oslabljen vid, glavobolja, masna koža – hipertrofija laringsa ⇒ dubok glas – osećaju se slabo i umorno, ↑ bazalni metabolizam. Imaju artralgije, miši ćnu slabost, degenerativni artritis, kifoskoliozu (zbog hipertrofije hrskavice i preteranog rasta kostiju) – hipertenzija se javlja kod ⅓ pacijenata sa suprimiranom reninskom i aldosteronskom sekrecijom sa ↑ volumena plazme i ↑ Na+. Mogu razviti srčanu insuficijenciju – amenoreja, često hirzutizam – postoji organomegalija bez promena funkcije organa, ↓ libida, impotencija, sterilitet, struma, spoljašnje genitalije su uvećane – imaju skraćen životni vek zbog KVS, cerebrovaskularnih i respiratornih oboljenja. Kod onih kod kojih se javi i diabetes mellitus (zbog antagonizma sa insulinom – stimuliše sekreciju, ali inhibira dejstvo na periferiji) udruženo imaju ↑ smrtnost - Laboratorija – insulinska rezistenca u 80% slučajeva – hiperkalciurija (zbog ↑ vit D), nefrolitijaza – ↑ fosfata u ½ pacijenata (ne zna se zašto) - Patofiziologija – adenomi hipofize - Dg – klini čka slika – merenje hormona rasta posle uzimanja Glu – radiografija (proširenje distalnih falangi šaka i stopala, zadebljanje kostiju, produženje rebara i klavikula) – CT, NMR - Th – transsfenoidalna tumorektomija – bromokriptin (↓ sekreciju HR) – oktreotid-acetat – inhibitor somatostatina

NEUROHIPOFIZA – DIABETES INSIPIDUS • HORMONI NEUROHIPOFIZE 1. ADH – vazopresin – sekrecija je kontrolisana sa 3 glavna mehanizma 1. ↑osmolalnost plazme stimuliše oslobađanje ADH koji dovodi do retencije H2O 2. ↓ volumena tečnosti, bez promena u osmolalnosti 3. uloga CNS-a – osećaj bola izaziva antidiurezu - normalne koncentracije ADH deluju na sabirne kanaliće bubrega čineći ih propusnim za H2O - visoke koncentracije ADH dovode do vazokonstrikcije ⇒ ↑ TA (zgog tog presornog dejstva se i zove vazopresin) - nedostatak ADH (kao rezultat hipotalamusnog oboljenja) izaziva diabetes insipidus 2. OKSITOCIN - stimuliše kontrakcije uterusa i istiskivanje mleka (nadražaj za lučenje oksitocina je sisanje) • DIABETES INSIPIDUS - nastaje zbog nedostatka ADH. To je sindrom poliurije i polidipsije (zbog nemogućnosti resorpcije H2O u tubulima) - javlja se retko, a pretežno u žena između II i IV decenije života - Etiopatogeneza – 30% slučajeva – zbog tumora hipofizne regije – oko 30% je idiopatskog porekla, a ostalo su povrede glave, encefalitisi, sifilis, postoperativne lezije hipotalamusa - Klinički – poliurija i polidipsija različitog stepena. Pacijenti su iznureni stalnom žeđi, pospani i umorni. Urin je razređen. Količina izlučene mokraće iznosi 4-15l/dan. Kod tumora postoje glavobolje, ispadi u vidnom polju - Dg – stanje dnevnog bilansa tečnosti u organizmu – specifi čna težina urina – osmolalitet plazme – test dehidratacije - Dif Dg – psihogena polidipsija, dijabetes melitus, hroni čni pijelonefritis - Th – supstituciona – dezmopresin (analog vazopresina) s.c. ili u vidu nazalnog spreja - traumatski i postoperativni DI su tranitorne prirode, dok su ostali klinički oblici doživotni i zahtevaju trajno lečenje TUMORI HIPOFIZE - su retki, javljaju se u svakom uzrastu, naročito kod žena između 20 i 40 godina - čine ih kraniofaringeom, acidofilni i bazofilni adenomi • TSH ADENOM - Etiologija – nije poznata. Nisu osetljivi na stimulaciju sa TRH niti na supresiju tireoidnim hormonima - Klinički – dominiraju znaci hipertireoze i tumora hipofize. Ovi tumori često sekretuju i hormon rasta pa postoje znaci akromegalije - Dg – nalaz ↑ tireoidnih hormona u krvi (T3 i T4) – ↑ nivo TSH - Th – hirurška – β-blokatori – radi smanjenja simptoma koji poti ču od hipertireoze

Direktno su odgovorni za fizički i mentalni razvoj organizma (deluju na sintezu RNK) HIPERTIREOZA . Većina ovih tumora se klinički ispoljavaju očnim i neurološkim znacima .Dg – standardna radiografija selae turcicae .javljaju se između 30 i 70 godine života . oftalmoplegije – iznenadne jake glavobolje.tiroksin nastaje isključivo u štitastoj žlezdi. poremećaje vida i hipopituitarizam) .Klinički – bitemporalne hemianopsije (zbog kompresije hijazme) i diplopije. ali nastaje i perifernom monodejodinacijom tiroksina .Th – medikamenti – dopaminski agonisti (bromokriptin) – značajno uti če na smanjenje tumorske mase (za 3 meseca do 50%). a čine 25% svih tumora hipofize.predstavlja benigni tumor laktotropnih ćelija adenohipofize čija etiologija nije jasna . Ukupna dužina terapije je ≈ 4 god – ako postoji nepodnošenje lekova. potencija i sterilitet).su oni tumori koji ne sekretuju ili ne sadrže hormone.simptomi poti ču najviše od propagacije tumora. a endokrinološki znaci poti ču od nedostatka drugih hormona hipofize . a na međućelijski transport i transćelijski na nivou ćelijske membrane .Dg – merenje prolaktina u krvi kada postoji odgovarajuća klinička slika .Th – isključivo hirurška • PROLAKTINOM .dele se na mikroprolaktinome (daju sliku hipogonadizma) i makroprolaktinome (vrše kompresiju i izazivaju glavobolje. dok se T3 sintetiše u žlezdi. T3 primarno uti če na ekspresiju genoma preko nukleusnih receptora.ovi hormoni utiču na razvoj i metabolizam. na kvalitet kontrakcije poprečno-prugaste muskulature i na psihičku aktivnost. praćene naglim gubitkom vida. Retko se nalaze ↑ vrednosti gonadotropina.uloga štitaste žlezde je da obezbedi dovoljne količine T3 (trijodtironin) i T4 (tiroksin) . a kod ♀ oligomenoreja .je stanje povećane funkcije štitaste žlezde sa razli čitim kliničkim manifestacijama koje su direktno zavisne od etiologije samog oboljenja . pristup je hirurški • NEFUNKCIONALNI TUMORI .kod ♂ znaci hipogonadizma (↓ libido. Na termogenezu i oksidativni metabolizam deluje u mitohondrijama. pa zračenje ŠTITASTA ŽLEZDA – T3 i T4 . hipotenzijom i hipopituitarizmom je siguran znak tumorske apopleksije i zahteva hitnu hiruršku intervenciju .Etiologija – TSH adenom – nodozna toksična struma – više sekretornih tumora – toksični adenom – Plamerova bolest – jedan sekretorni tumor – difuzna toksi čna struma – Graves-Bazedovljeva bolest .Th – hirurška. utiču na snagu i funkciju srčane radnje.ubrzavaju razgradnju Glu u ćelijama i glikogena u jetri.• GONADOTROPNI ADENOMI HIPOFIZE . uvećani testisi (zbog ↑ FSH).Dg – definitivna Dg ovih tumora se postavlja postoperativnom citohemijskom analizom tumora .

dijareja.v. određivanje IgG (KATS) . osećaj vrućine. lomljivi nokti 3. ekstratireoidne manifestacije – orbitopatije (očni znaci) • Štelvagov znak – ukočen vodnjikav pogled • Mebijusov znak – nemogućnost konvergencije bulbusa • Grafeov znak – uvek vidljiva beonjača • Jilinekov znak – tamnija pigmentacija kapaka • Dži-Ford znak – nemogućnost nabiranja čela pri pogledu na gore • Dži-Froj znak – tremor zatvorenih kapaka • Rimple znak – lagoftalmus . perifeni hipotireoidizam – zbog rezistence tkiva na tireoidne hormone . metabolička acidoza. dehidratacija. – hidrokortizon i.predstavlja klini čki izraz nedostatka hormona tireoidee ili nesposobnost tkiva da ih koristi.usled infekcije. Postoje IgG At (LATS) koja stimulišu tireoideu da luči hormone bez povratne sprege. Autoimune geneze je. delirijum.• GRAVES-BAZEDOVLJEVA BOLEST .Th – propranolol u infuziji prvo.↑ MV.v. Posledica je ↑ sekrecije tireoidnih hormona . javljaju se još i maligni egzoftalmus i srčana insuficijencija .Klinički – postoje 3 grupe simptoma 1.češće se javlja kod žena između 30 i 40 godine života . Obično se deli na 1.oboljenje je dugotrajno i sklono recidivima .Th – preparati tioureje (propil-tio-uracil) – inhibira biosintezu T3 i T4 – β-blokatori – terapijske doze radiojodida (neuspeh medikamentozne i kontraindikacije za hirurgiju) – hirurška terapija . promene na štitastoj žlezdi – difuzna struma (zbog ↑ stimulacije rasta pod dejstvom Ig) – čuje se šum i palpira tril 2. plazmafereza ili peritonealna dijaliza HIPOTIREOZA . pa posle per os – NaJ i. poliurija. verovatno kao posledica reakcije autoAt sa subjedinicama TSH . polidipsija. Egzoftalmus nastaje zbog ↑ sinteze mukopolisaharida u retrobulbarnom tkivu. povraćanje. opadanje kose. Ubrzan metabolizam karakteriše ubrzanje opšte cirkulacije: ubrzan puls. traume naglo nastaju hiperpireksija.je najčešći klini čki oblik hipertireoidizma. ređe ↑ t°C.umerena hipertenzija.Dg – karakterističan trijas – struma + egzoftalmus + tahikardija – određivanje koncentracije T3 i T4 u serumu – scintigrafija – difuzno povećan zahvat J131 – merenje bazalnog metabolizma. moguć je letalan ishod . ↑ aktivnost simpatikusa – palpitacije.Etipatogeneza – učestalost je veća u članova iste porodice. vrućine. tremor šaka. metimazol oralno – ako nema rezultata.najteža komplikacija je tireotoksična kriza – svi simptomi su izraženiji. primarni hipotireoidizam – zbog insuficijencije tireoidne žlezde 2. centralni hipotireoidizam – zbog insuficijencije hipofize ili hipotalamusa 3. tahipnea..

počinje se sa manjim dozama § hypotireosis congenitalis (cretenismus) . bolna osetljivost miši ća . refleksi usporeni. tireosupresivnih lekova. oboljenja hipofize i hipotalamusa – periferni – rezistenca tkiva na TH. oligurija.) . Bosne. a zatim nodozna struma. postoperativno.Klinički – tireoidea je uvećana.Klinički – simptomi i znaci se razvijaju postepeno .Dg – scintigrafija. Najpre je prisutna difuzna.Dif Dg – sporadične strume.tromost.nedostatak joda u vodi i hrani . Daje simptome kompresije na traheju (kašalj. biopsija . postaje nepokretna i daje simptome kompresije) .Dg – niske koncentracije T3 i T4 – ↑ koncentracija TSH u serumu. zatvor. ponekad gluvonemi. Hašimoto tireoiditis. Područje je endemsko ako je prevalenca strume ≥10% ukupne populacije. karcinom tireoidee . čvrsta. simpatikus (Hornerov sindrom). Mnogo je češća kod žena. Vene vrata su nabrekle kod retrosternalne strume . n. često sa hernijom.Th – davanje TH normalizuje fizi čki razvoj. Karakteristična je u nekim krajevima Slovenije. hladna suva koža. Postoje i strumogene supstance u pojedinim vrstama hrane (repa. hronični glomerulonefritis . posle zračenja – centralni – hipopituitarizam. kratak vrat. ↓ vezivanje joda u žlezdi – ↓ bazalni metabolizam . bezbolna.Etiologija – primarni – zbog anomalija razvoja žlezde.. ali ne leči idiotiju STRUME . potvrda življenja na endemskom području . At na TH . adinamija.Th – jodna profilaksa – jodinacija soli. sedlast nos.Patogeneza – deficit joda smanjuje produkciju tireoidnih hormona. ektopije žlezde.kreten – patuljast rast. Štitasta žlezda je nepalpabilna . zapaljenje. anemije.Komplikacije – krvarenje. Može biti endemska ili sporadična § ENDEMSKA STRUMA . Srbije. namirnica ili davanje jodnih injekcija – daju se TH ⇒ ↓ sekrecija TSH ⇒ ↓ strume – strumektomija – kada se formira nodozna struma .Etiologija – nedostatak joda u hrani i vodi..eutireoidna – netoksična struma se definiše kao uvećanje tireoidne žlezde bez poremećaja funkcije. što dezinhibira lučenje TSH koji dovodi do hipertrofije žlezde . elastični otoci (samo na očnim kapcima ili generalizovani). pokretna.. otvorena usta. kelj. . izbo čen trbuh. Hašimotov tireoiditis. zaboravnost. gojenje uz smanjen apetit. puls snižen. rubeole u trudnoći.pritisak je povišen (zbog oligurije). zimogrožljivost. soja. stridor). ezofagus (otežano gutanje)..Dif Dg – nefrotski sindrom. toraks i ekstremiteti.. recurens (promuklosti).Th – supstituciona sa T4 – L-tiroksin – doživotno!!! – ako su znaci koronarne insuficijencije ili edemi izraženi.javlja se u područjima sa nedovoljnom količinom joda. često sterilni . kupus. maligna alteracija (nodozna struma naglo raste.

verovatno posledica virusne infekcije. leukocitoza – klini čka slika “migrirajućeg bola“ – mala fiksacija jodida . Javlja se obično kod starijih osoba koje su bile izložene nekoj lokalnoj povredi. ↑ t°C.postoji otok žlezde koji menja lokalizaciju – migriraju ći tireoiditis .obično bolesnici osete prvo bol u prednjoj loži vrata. nivo TSH u serumu – normalan bazalni metabolizam – scintigrafija – ravnomerna distribucija radioaktivnog joda .Klinički – štitasta žlezda je uvećana. okretanja glave i dodira.Dg – ↑ SE. ubrzan srčani rad. .predstavljaju zapaljenska stanja štitaste žlezde. u uslovima pothranjenosti. menopauzi .§ SPORADIČNA STRUMA . bolna faza bez le čenja traje 1-3 meseca .Dg – palpacija (i za razlikovanje difuzne od nodozne) – UZ.Th – lakši oblici se ne le če – kod težih oblika prvo kortikosteroidi (prednizon) . zamorljivost. rame. gljivične ili parazitarne infekcije. otok.u većine.Klinički – simptomi mogu da se pojave naglo ili da nastaju postepeno . subakutni i hronični § AKUTNI TIREOIDITIS . preznojavanje . Češća je kod žena i zapaža se obično u pubertetu. ima karakter pulsirajućeg bola – ↑ t°C. u te ćim imaju hipotireoidizam – daje simptome kompresije ako je velika .Laboratorija – ↑ SE. trudnoći.Th – antibiotici. Prema kliničkom toku i trajanju mogu da budu akutni.Etiologija – može biti kongenitalna ili forma izazvana strumogenim supstancama – spontani slučajevi nastaju u nekim oblicima tireoiditisa – većina osoba sa ovom strumom ima normalan nivo TSH .Th – tretman zavisi od uzroka TIREOIDITISI . koža iznad nje je topla. vidi se crvenilo. bol je veoma izražen.posledica je piogene. zrači u vili čni ugao. Nodozna struma je poseban problem zbog opasnosti od maligne prirode nodusa – u blagim oblicima bolesnici su eutireoidni. a razvijaju se i slabost. leukocitoza – tiroksin može biti blago povišen .definiše se kao eutireoidna struma sa prevalencom manjom od 10% u nekoj populaciji. pojačava se kod gutanja..Klinički – struma može biti difuzna ili nodozna. eventualno drenaža ako se formira apsces § SUBAKUTNI TIREOIDITIS – de Quervain .predstavlja zapaljensko oboljenje štitaste žlezde. Oboljenju često prethode infekcije donjih respiratornih puteva . malaksalost.Dg – laboratorija. preznojavanje . scintigrafija ..

predstavlja autoimuno zapaljenje štitaste žlezde.Dg – progresivno uvećanje žlezde ili strume koje se ne povlači na supresivnu th sa TH – UZ. biopsija – ↑ kalcitonin kod medularnog karcinoma . a lučenje TSH ↑ što izaziva strumu . ↑ Ig.§ HRONIČNI TIREOIDITIS – Hashimoto . a udaljene metastaze su u plućima.ovi tumori su retki i čine 0. Tumor luči kalcitonin . ↑ TSH – titar At je visok – citološki – žlezda jako infiltrirana limfocitima – UZ.klini čki se ispoljava kao nagli porast mase na vratu sa pojavom dispneje i disfagije. ali ne najčešći endokrini tumor. fiksirana. kostima i jetri.Klinički – u ranim stadijumima zapaža se neosetljiva čvrsta struma. Udaljene metastaze su retke. ali ima lošiju prognozu od papilarnog 3. scintigrafija. karcinom se ispoljava kao inkapsulirani čvor. PAPILARNI KARCINOM – najsporije raste od svih tireoidnih karcinoma.Th – L-tiroksin (pre pojave hipometabolizma da bi se ↓ zapaljenska aktivnost) – kortikosteroidi – retko potrebna operacija KARCINOM TIREOIDEE .3% svih malignih oboljena.uzrok smrti je lokalna invazija tumora u traheju i ezofagus 2. Sinteza TH je ↓. FOLIKULARNI KARCINOM – češći je kod žena starijih od 40 godina u područjima endemske strume . ♂ i kod postojanja udaljenih metastaza . leukocitoza – ↓ TH. Masa je tvrda. Označava razli čite neoplazme. Povezanost sa drugim autoimunim oboljenjima (Adison. Širi se u vrat i medijastinum limfnim putem.makroskopski. Razvijaju se znaci hipometabolizma . promuklosti i hemoptizija. naj češće u plućima. Početak bolesti može pratiti hipertireoidizam.ovaj karcinom relativno sporije raste. povreda) oslobađa se tireoglobulin koji indukuje stvaranje autoAt u cirkulaciji. bezbolna i brzo raste 4.usled oštećenja tireocita (virus. Češći je kod žena i to u krajevima bogatim jodom. At izazivaju zapaljensku reakciju sa bujanjem limfocita i dalja oštećenja. fiksacija radiojodida (prvo ↑ pa posle ↓) – scintigrafija . od dobro diferentovanih koje sporo rastu i imaju dobru prognozu do hipermalignih i agresivnih koji se za par meseci fatalno završavaju 1. a kasnije hipotireoidizam (zato što tireoidno tkivo involuira). anemija.Dg – ↑ SE. Pojavljuju se kao sporadični i u sindromu MEN (multipla endokrina neoplazija). NEDIFERENTOVANI KARCINOM – maksimalna incidenca je posle VI decenije i prati učestalost folikulskog karcinoma .prognoza je dobra. a mikroskopski znaci invazije kapsule u krvne sudove . SLE) ukazuje da je to sekundarna posledica autoimune reakcije . Tumor infiltrira okolno tkivo i širi se limfnim putevima. miastenija. MEDULARNI KARCINOM – tumor parafolikularnih ćelija. kostima i mozgu . lošija je prognoza kod starijih osoba.

sa starošću rezerva i sekrecija KT se smanjuje. a inhibira reapsorpciju fosfata i HCO3-.Th – radi se tireoidektomija.KT još ima i inhibirajući uticaj na konvertovanje vit D u 1..osnovni cilj dejstva PTH jeste održavanje normalnih koncentracija Ca2+ u serumu i drugim delovima vanćelijske tečnosti . Stimulacija za lučenje KT jeste i najmanje povećanje jonizovanog Ca2+.prvi stepen aktivacije odigrava se u jetri hidroksilacijom.sinteza PTH se odvija u paratireoidnim ćelijama i na brzinu tog procesa utiče koncentracija vaćelijskog Ca2+. a vodeća uloga je ↑ nivoa Ca2+ u serumu. oslobađanjem Ca2+ iz kostiju – stimulacijom aktivnosti osteoklasta i osteocita PTH ↑ oslobađanje Ca2+ i fosfata iz kostiju u vanćelijsku tečnost. a PTH ↑ što je jedan od razloga osteoporoze u starosti • VITAMIN D .25(OH)2 D3 4. sekundarno .primarni efekat KT je sprečavanje resorpcije kostiju. Oba ova procesa se ostvaruju stimulacijom apsorpcije Ca2+ i fosfata u GIT-u HIPERPARATIREOIDIZAM .25 (OH)2 D3 . Na taj način KT je fiziološki antagonist PTH (usaglašenost akcija PTH i KT uslov je za održavanje normalnih koncentracija Ca2+ u vanćelijskoj tečnosti) . a visoke inhibiraju .PTH održava normalne koncentracije Ca2+ na 4 načina 1. radikalna resekcija vrata ako su zahva ćeni limfni čvorovi – radiorezistentni su tako da radioterapija ne pomaže – postoperativna doživotna supstituciona terapija sa TH PARATIREOIDNE ŽLEZDE • PARATHORMON . alkohol . a druga aktivacija je u tubulskim ćelijama bubrega gde nastaje definitivni aktivni vitamin 1. a glavna posledica je pad nivoa Ca2+ u serumu . Niske vrednosti Ca2+ ubrzavaju ovaj proces. Oba efekta vode povećanju Ca2+ u cirkulaciji.25 (OH)2 D3 u bubrezima .sintetiše se u parafolikularnim ćelijama ili C-ćelijama štitaste žlezde. stimulacijom vraćanja Ca2+ iz bubrega – PTH ↑ reapsorpciju Ca2+ i Mg2+ u tubulima. Krajnji efekat jeste ↑ resorpcija kostiju i inhibicija stvaranja koštanog tkiva. Oba ova oblika vit D nisu biološki aktivna . ↑ apsorpcije Ca2+ u GIT-u – ovde PTH deluje indirektno preko 1. pa nastaje 25-OH kalciferol. odnosno inhibicija mobilizacije Ca2+ iz koštanog tkiva. Vit D povećava i fosfate u cirkulaciji. ↓ fosfata u plazmi • KALCITONIN . PTH inhibira i sintezu kolagena 3.stimulus za stvaranje ovog aktivnog oblika jesu hipofosfatemija i hipokalcemija. ↑ sekrecija ovog hormona nastaje primarno (adenom paratireoidnih žlezda).holekalciferol (vit D3) sintetiše se u koži pod uticajem UV zraka.na pojačano lučenje KT još deluje i pentagastrin. PTH stimuliše konverziju vitamina D u aktivan metabolit 2.ili ↑ funkcija paratireoidnih žlezda predstavlja sindrom nastao zbog hipersekrecije PTH. a ergokalciferol (D2) se unosi hranom.

↑ serumski PTH. Povećano se resorbuje i Ca2+ u tankom crevu . adenom ili karcinom. sekundarni hiperparatireoidizam . što vremenom dovodi do hiperplazije žlezda i njihove hiperfunkcije .Laboratorija – postepen porast Ca2+ u serumu iz dotle hroni čno hipokalcemi čnih vrednosti . biopsija . a odgovor na to je hiperfunkcija i hiperplazija paratireoidnih žlezda sa velikim lučenjem PTH . rahitis. rehidratacijom • SEKUNDARNI HIPERPARATIREOIDIZAM .Dif Dg – metastaze u kostima. polidipsija. osteomalacija) i tercijarno (posledica sekundarnog oblika) • PRIMARNI HIPERPARATIREOIDIZAM . a osteitis fibroza do fraktura kostiju – kalcifikacije u zglobovima ⇒ bol u zglobu – svrab nepoznatog porekla . hidrokortizonski test.Patogeneza – PTH dovodi do hiperkalcemije.Th – ishrana sa malo fosfora – antacidna sredstva na bazi aluminijuma (oni vezuju fosfate u hrani) – supstituciona th kalcijumom u visokim dozama • TERCIJARNI HIPERPARATIREOIDIZAM . zbog hiperfunkcije žlezda . scintigrafija.Etiologija – histološki se sreću 3 vrste promena – hiperplazija. Ovi adenomi su nekada samo deo kliničke slike MEN-a . jer je maskirana simptomima osnovne bolesti K – najčešće se bolesnici žale na pojačane bolove u kostima. kortikosteroida. ↑ alkalna fosfataza. ali stanje hronične hipokalcemije predstavlja stalan stimulus za pojačan rad ovih žlezda. Rö. svrab (zbog ↑ Ca2+) . UZ.Etiologija – hronična bubrežna insuficijencija. depresija – poliurija. a inhibicijom reapsorpcije fosfora i bikarbonata u tubulima do hipofosfatemije i metaboličke acidoze. rezistenca tkiva na vit D.ovde su paratireoidne žlezde primarno normalne. malapsorpcija. GIT tegobe – zaboravnost. Hiperfosfatemija inhibira konverziju vit D2 u aktivan oblik što smanjuje apsorpciju Ca2+ u GIT-u. osteitis fibrosa cystica .(hroni čna bubrežna insuficijencija. Češće se javlja kod dece koja su bila izložena radijacionom zračenju ili kod osoba koje su koristile tiazidne preparate ili kalcitonin. mršavljenje. Pravi razlog za ove pojave nije poznat.Klinički – znaci i simptomi hronične bubrežne insuficijencije (znaci osnovne bolesti) – osteodistrofija dovodi do bola u kostima.rezultat je povećanog i nekontrolisanog lučenja PTH. maligni tumori.Klinički – slika nije karakteristi čna.Dg – laboratorija – hiperkalciurija. opštu slabost i brz zamor. deficit vit D ili Ca2+ u hrani. nefrolitijaza – osteoporoza. Ovo vodi u hroni čnu hipokalcemiju.Rendgen – osteomalacija. hipomagnezijemija .zbog višegodišnjeg postojanja sekundarnog hiperparatireoidizma može se razviti adenom .Patogeneza – kod oštećenja bubrega (destrukcije bubrežnog parenhima) dolazi do nagomilavanja fosfata u serumu sa kompenzatornim ↑ lučenja PTH. osteitis fibrosa cystica .Th – hirurška – sindrom akutne hiperkalcemije se le či većim dozama kalcitonina.Klinički – u početku je asimptomatski. a kasnije nastaju: – anoreksija.

dishondroplazija IV i V metakarpalne kosti – okruglo i nasmejano lice. tkiva na PTH . kortizon. postoji osetljivost receptora u membranama ćelija tubula na dejstvo PTH . ↓ oslobađanje Ca2+ iz kostiju. estradiol. rezistenca perif. dodati Mg) – hronična tetanija – doživotna th sa vit D2 i D3. ponekad udružen sa agenezijom timusa ili u okviru autoimunog poliglandularnog sindroma – postoperativno. infuzija Ca-glukonata. kortikosteron androgeni – testosteron.predstavlja deficit PTH sa posledičnom hipokalcemijom i hiperfosfatemijom .Dg – klini čki – tetanija – laboratorija – hipokalcemija.je udružena pojava biohemijskih promena karakterističnih za hipoparatireoidizam i određene somatske anomalije . hipokalciurija. jer se ne mogu aktivirati neosetljivi receptori na PTH – prisutne promene su definitivne NADBUBREG – bolesti korteksa • 1.v. hiperfosfatemija.Etiologija – oboljenje je nasledno.Th – lečenje ne postoji. istanjena kosa. potištenost ili agresivnost .Patogeneza – ↓ tubulska reapsopcija Ca2+. hipofosfaturija – Rö – promene na koštanom sistemu . ↑ fosfata.Klinički – ↑ neuromuskularna razdražljivost – mišićni spazmi u distalnim partijama ekstremiteta i oralnoj muskulaturi sa periodima njihovog popuštanja – u odsustvu napada Kvostekov (refleks facijalisa) i Trusov znak (karpalni spazmi) su uvek prisutni – ponekad suvlja koža. lakša psihička retardiranost . ↓ stvaranje vit D i ↓ apsorpcija Ca2+ .Th – akutna tetanija – i. hiperfosfatemija.Klinički – manji rast. Da bi se očuvala funkcija PTH autotransplantacijom se vraća jedna (najmanja) žlezda HIPOPARATIREOIDIZAM . 2.Etiologija – idiopatski. progesteron .Dg – laboratorija – hipokalcemija. hipokalciurija.. 3. hipofosfaturija – EKG znaci hipokalcemije – nizak serumski PTH .Th – odstraniti sve 4 žlezde jer su sve u hiperfunkciji. ograničenje fosfata u ishrani PSEUDOHIPOPARATIREOIDIZAM . oralno Rokaltriol (ako je odgovor nedovoljan na th. hipomagnezijemija. katarakta (zbog kalcifikacije sočiva). KORTEKS – sastoji se iz 3 sloja zona glomerulosa – mineralokortikoidi – aldosteron i dezoksikortikosteron zona fasciculata – glukokortikoidi – kortizol.

U nekim slučajevima povećani su i aldosteron i androgeni .Klinički – glavni znaci bolesti su gojaznost Kušingovog tipa (gojaznost trupa.predstavlja primarnu hroničnu insuficijenciju kore nadbubrega. esencijalna hipertenzija . scintigrafija .ADENOM nadbubrega je obično unilateralan. nema poremećaja gonadne funkcije jer nisu ↑ androgeni . dijabetesom. hirzutizam. tamno crvene strije po koži. osteoporoza. CT. okruglo lice.Tok – nelečen Kušing ima progresivan tok bolesti. scintigrafija ADDISONOVA BOLEST – hipokorticizam .Dg – obi čno u vreme dijagnoze tumor je inoperabilan i postoje metastaze u jetri i plu ćima – ↑ vrednost hormona nadbubrega i njihovih prekursora – CT. anoreksije. a kada je uzrok Cushinga ektopi čna sekrecija ili adenom ili karcinom nadbubrega koristi se naziv Cushingov sindrom . Najčešće se javlja između 20 i 40 godina . scintigrafija. vitiligom. ako je tumor inoperabilan onda se primenjuje medikamentozna terapija • ACTH nezavisni Cushing . Vrlo rano daje udaljene metastaze . ↑ resopcija kosti ⇒ osteoporoza. a kod metastaza hemioterapija – ektopi čni (neendokrini) tumori se operišu. Lečena stanja imaju dobru prognozu .Th – operativna ili medikamentna adrenektomija.Patogeneza – ↓ sekrecija kortizola za posledicu ima ↑ sekreciju ACTH i pojavu hiperpigmentacije kože – ↓ sekrecija mineralokortikoida i kortizola dovodi do elektrolitnog disbalansa. hipoglikemije. gastritisom. seboreja. pa je potrebna supstitucija do oporavka . krvni podlivi u koži.u osnovi ovog sindroma je ↑ sekrecija glukokortikoida . Izaziva hipersekreciju glukokortikoida . . masne naslage na bazi vrata pozadi – bufalo vrat). deksametazonski test (⊕ ako je ACTH iz hipofize) – klini čki nalaz .oko 10% bolesnika sa kliničkom slikom Cushinga ima adenom ili karcinom nadbubrega i tada se govori o ACTH-nezavisnom Cushingu . Posle operacije se razvija supresija hipotalamo-hipofizne osovine. ↓ volumena plazme.Dif Dg – drugi uzroci gojaznosti. hipotenzije..Klinički – nema hiperpigmentacije.Dg – CT. diabetes mellitus. ↑ katabolizam proteina.Dg – UZ. hipertenzija. odsutan je hirzutizam i akne. miši ćna slabost.Etiologija – TBC infekcija i autoimuna oboljenja kore nadbubrega – ova insuficijencija može biti udružena sa tireoiditisom. gubitka TT – deficit androgena redukuje miši ćnu masu . psihoza . hiperpigmentacija (zbo ACTH).CUSHINGOV SINDROM – hiperkorticizam . Mobilizacija masti i nagomilavanje na vratu i trupu..Morbus Cushing se odnosi na tumor hipofize.Patogeneza – povećanje kortizola povećava glikoneogenezu ⇒ hiperglikemija. amenoreja.KARCINOM – kod ovih bolesnika je tok bolesti brz i pored hipokorticizma razvija se i androgenizacija i razvoj ozbiljne hipertenzije.Th – vezana je za uklanjanje neposrednog uzroka njegovog nastanka. Tako se tumori nadbubrega operativno uklanjaju. akne.

Slobodna produkcija ACTH stimuliše korteks na hipersekreciju androgena. prolivi. malaksalost. a posledica njihovog delovanja je promena izgleda spoljnih genitalija kod fetusa ..hirzutizam. hloremija. involucija grudi. amenoreja. suva i istanjena koža. ↑ t°C. gubitak apetita i TT.Klinički – opšta slabost do prostracije. VIRILIZAM KOD ŽENA .Klinički – bolest počinje postepeno. jača osteomuskularna građa. smrzotine. dehidracija.. MUŠKI LAŽNI PREVREMENI PUBERTET . oligurija. To dovodi do hipogonadizma (hipotrofija testisa). CT za lateralizaciju tumora . nesvestice. astenija. Oboljenje je češće kod žena . hipertrofija klitorisa. opekotine.Th – doživotno lečenje kortikosteroidima – tuberkulostatici – ako postoji TBC infekcija – normalizacija krvnog pritiska – mineralokortikoidni preparati – u svim stresnim situacijama dodatne doze kortikosteroida – Th Addisonske krize – urgentno tečnost.leči se hirurški 3. KONGENITALNA HIPERPLAZIJA (ženski pseudohermafroditizam) .Komplikacije – Addisonska kriza – predstavlja akutizovano stanje hronične insuficijencije kore nadbubrega uzrokovano stresnim stanjima (infekcije.Dg – laboratorija – ↑ K +.Tok – Addisonova bolest je hronično doživotno oboljenje koje ima dobru prognozu uz odgovarajuću supstitucionu terapiju .. leukopenija.najčešće zbog karcinoma. ređe adenom ili karcinom 1. Leči se nadoknadom kortizola. Leči se hirurški . Javlja se nizak rast zbog ranog zatvaranja epifiznih hrskavica . fizički napor. ↓ Na+. mrka pigmentacija na bukalnoj sluznici. meke istanjene kože. Javljaju se zamaranje. potamnele otkrivene partije kože.dete ženskog hromozomskog i gonadnog pola rađa se sa muškim seksualnim karakteristikama.urođen enzimski defekt u sintezi kortizola.) .Dg za sve – ↑ 17-ketosteroidi u serumu – klinička slika u prisustvu normalnih gonada. Žena gubi ženske polne odlike i sti če muške .poremećaj u sintezi kortizola dovodi do stvaranja intermetabolita sa androgenim efektima koji su bez uticaja na sekreciju ACTH. so. mučnina. traume. limfocitoza.izazvan je feminizirajućim tumorom testisa. anemija. hipotenzija . Glu.predstavlja stanje ↑ hiperfunkcije kore nadbubrega sa predominacijom sekrecije androgenih hormona. povećana dubina glasa. nauzeja i povraćanje.najčešće je u pitanju hiperplazija. operacije. često mokrenje. kortizol. a pod stalnom stimulacijom ACTH nagomilavaju se androgeni . a anomalije spoljnih genitalija se koriguju hirurški 2. prevremenog razvoja seksualnih odlika. apatija . antibiotici ADRENOGENITALNI SINDROM . niske koncentracije kortizola a visoke ACTH u plazmi – TBC test – titar At na koru nadbubrega . hemokoncentracija. Efekti delovanja ovih hormona se manifestuju u promeni seksualnih karakteristika pola.

smrzotine..stimulacija β-receptora dovodi do relaksacije glatke muskulature .Klinički – osnovni znak bolesti je paroksizmalna hipertenzija. dok je noradrenalin pretežno za αreceptore. CT.aktivnost adrenalina je vezana za obe vrste receptora.obično je benigne prirode i javlja se između 25 i 40 godine. opekotine. dilatacije krvnih sudova.kateholamini se sekretuju i sintetišu u hromafinom tkivu. glikogenolize ⇒ hiperglikemija. operacija.pored obe medule nadbubrega obuhvata i simpatički nervni sistem koji uključuje preganglijske neurone. U toku operacije TA može naglo skočiti i izazvati fibrilaciju komora.u meduli se sintetišu KATEHOLAMINI (adrenalin. lipolize. eklampsija. tahikardija. Zbog toga je važna preoperativna i intraoperativna priprema!!! . β) ispoljava svoje dejstvo preko ⊕ inotropnog i hronotropnog dejstva na srce.Th – hirurška. srčane insuficijencije. nefritis.Etiopatogeneza – 90% slučajeva adenom.efekat dejstva kateholamina – reakcija tkiva na ove hormone zavisi od osetljivosti njihovih receptora . U 50% slučajeva se otkrije tek na obdukciji . meduli.. .predstavlja hromafilni tumor medule koji hipersekretuje kateholamine .Dif Dg – maligna hipertenzija drugih uzroka.. dilatacije bronha. . operacije. mozgu i na završecima postganglijskih neurona simpatikusa . dopamin) . ↑ MV. bledilo. Intermitentnu hipertenziju provocira ↑ intraabdominalni pritisak.. refleksna bradikardija (visoka adrenalinska sekrecija) ili rahikardija (visoka NOR sekrecija) . 10% slučajeva multipli . Dopamin deluje na obe vrste receptora . ↓ TT .na feohromocitom najviše upućuju znojenje.noradrenalin (α) daje efekat preko izrazitog ↑ TA. energetske i vitalne potrebe samoodbrane FEOHROMOCITOM . bledilo ili crvenilo lica. Prate je glavobolja. apopleksije. ↑ bazalnog metabolizma.preko povećane sekrecije kateholamina pokreće se moćan mehanizam adaptacije i odbrane organizma kojim se regulišu metaboli čke. fibrilacije srca . trovanje olovom . lipolize . umereno ↑ TA.stimulacija α-receptora dovodi do kontrakcije glatke muskulature u organima i sistemima .NADBUBREG – bolesti medule .Dg – ↑ kateholamini i njihovi produkti u serumu – histaminski test – retropneumografija – scintigrafija. hipertenzija. noradrenalin. znojenje. UZ kod potvrđene dijagnoze tumora . – trajanje i težina hipertenzivnog napada su različite. hipoglikemija. poro đaj.Komplikacije – česte hipertenzivne krize i fiksirana dugotrajna hipertenzija mogu dovesti do edema pluća. inhibibicije peristaltike GIT-a.adrenalin (α. simpatičke ganglije i postsinapti čke neurone . vazokonstrikcije krvnih sudova. palpitacije.sekreciju kateholamina stimuliše stres – traume.

geni – utiču na nenormalnu pojavu.DIABETES MELLITUS . Bitan je nalaz amiloida između bazalne membrane epitela i kapilarnih ostrvaca. D i PP) je neznatno manji. Kada β-ćelija bude manje od 80% od normalnog broja ispoljava se tip I dijabetesa. nedovoljna fizička aktivnost i psihički stres što povećava rizik za ispoljavanje bolesti . Insulinitis se sastoji iz limfocitne infiltracije i to najviše T-helper Ly i Tcitotoksičnih Ly koji uništavaju β-ćelije . ove promene se sastoje u progresivnom smanjenju broja β-ćelija endokrinih ostrvaca pankreasa. One same postanu Ag-prezentujuće ćelije koje svoje Ag prezentuju T-helper Ly. HLA geni su neophodni da bi se ovo desilo . njih T-helper ćelije ne mogu da prepoznaju kao svoje.Patogeneza TIP I – u osnovi. ali se sekrecija insulina održava godinama. što neminovno vodi ↓ broja β-ćelija. u najvećem delu ostrvaca nema β-ćelija i javlja se zapaljenska reakcija – INSULINITIS. poremećena je sekrecija insulina (β-ćelije gube sposobnost da odgovore na skok glikemije). jer luče autoimuna At. jer će nastupiti ketoacidoza.kod tipa I najbitniji faktori sredine su infekcija pankreatotropnim virusima i autoimunitet. U ostrvcima može da zauzme i do 80% zapremine (prostora). uslovljeni apsolutnim ili relativnim nedostatkom sekrecije i/ili delovanja insulina TIP I – INSULIN-ZAVISNI (juvenilni) DIJABET – ima nagao početak sa prethodno dugim asimptomatksim periodom gubitka β-ćelija zbog čega je ↓ lučenje insulina. mada se bolest manifestuje u 1-2%. Amiloid direktnim dejstvom oštećuje ćelije. belančevina i masti. Za ispoljavanje su neophodni faktori sredine koji izazivaju bolest kada postoji genetska predispozicija .B-Ly – su takođe uključeni u autoimuni odgovor. gojaznost. ali i ometa prolazak Glu i insulina između β-ćelija i krvi .Etiologija – približno 25% opšte populacije ima genetsku predispoziciju.virusi – kao glavni faktori spoljašnje sredine menjaju proteine β-ćelija koji izlaze na površinu i pošto su izmenjeni. pogrešnu prezentaciju Ag na površini β-ćelija. To su • insularna At (ICA iz citoplazme i ICSA) – At protiv Ag na površini β-ćelija • At protiv insulina – IAA • At protiv Ag (proteina) ćelija ostrvaca TIP II – u ovom tipu dijabetesa volumen endokrinih ostrvaca se postepeno smanjuje i bolest se ispoljava kada padne na 60-80%. Postoji i promenjena osetljivost perifernih tkiva na insulin. tako da je ↓ preuzimanje Glu. U tom momentu. koma i smrt TIP II – INSULIN-NEZAVISNI (adultni) DIJABET – razvija se lagano. a ↑ hepatička produkcija Glu . a istovremeno broj ostalih ćelija (α. Ovde se odmah mora primeniti insulin.Klinički – ↓ lučenje insulina ⇒ ↑ lučenje glukagona (anabolički hormon) (katabolički hormon) PROTEINI ↓ potrošnja AK ↑ razgradnja AK ↑ urea u krvi ↑ K + u plazmi ↓ telesne i miši ćne mase slabost ↑ AK u plazmi (↑ lučenje N2 urinom) negativan bilans azota . To su autoAg .predstavlja sindrom koji karakteriše hroni čna hiperglikemija i poremećaji metabolizma ugljenih hidrata. dok kod tipa II je neadekvatna ishrana.

polidipsija dehidratacija zbog osmotske diureze gubitak elektrolita acidoza (hiperventilacija. ↑ apetit uz gubitak TT – OGTT (oralni glukoya tolerans test) – 75g Glu + 250g H2O . nekad se otkriva slučajno laboratorijskim pregledima. odgovora na terapiju. posle 40-e godine.diferencijacija ova dva tipa dijabetesa vrši se na osnovu godina starosti. često u vreme neke respiratorne. Mnogo je češći od tipa I . određivanjem At na ostrvca i HLA-Ag . digestivne ili urinarne infekcije. česte su komplikacije TIP II – obično se manifestuje kod odraslih. Ima lošu prognozu. Početak je postepen. naj češće pre 25-e godine.Dg – laboratorija – glikemija – klini čka slika – ↑ mokrenje. Početak je nagao. kliničke slike. 60-80% u gojaznih osoba. dovodi do ketoacidotične kome. Ako se bolest ne prepozna i ne leči na vreme. a u manje jasnim slučajevima glukagonskim testom. povraćanje ↑ glicerola u plazmi (zbog reesterifikacije u jetri ↓ je aktivnost lipoprotein lipaze koja ih uklanja u plazmi) ↑ ketonskih tela u plazmi bol u trbuhu. muka. acetonski zadah ↑ izlučivanje ketonskih tela urinom TIP I – ređi je oblik.UH ↓ iskoriščavanje Glu ↑ stvaranje Glu hiperglikemija glikozurija polifagija ↓ metabolisanje Glu ima uticaj na centar za glad Glu u glomerularnom filtratu iznad 10mmol/l prevazilazi mogu ćnost reapsorpcije poliurija. tahipnea) MASTI ↑ lipoliza ↑ lipogeneza ↑ SMK ↑ SMK u plazmi gubitak masnog tkiva. skoro nikad posle 40-e. ↑ žeđ.

Zbog hiperglikemije i glikozurije gube se i elektroliti. zbog neuzimanja terapije. nastaju teški poremećaji svesti sve do kome.KOMPLIKACIJE DIJABETESA v AKUTNE 1. Zato je ↓ perfuzija tkiva i postoji .povećanjem osmolalnosti EC tečnosti nastaje dehidratacija . davanje insulin. HIPERGLIKEMIJSKA.javlja se kod starijih insulin-nezavisnih dijabetičara u toku stresa. bol u trbuhu . pa ne unose dovoljne koli čine tečnosti. polidipsija. ona prelazi iz IC u EC pa nastaje ćelijska dehidratacija. Pošto se to dešava i u mozgu. VLDL) hipovolemija pH dehidratacija šok. mučnina. KETONSKA ACIDOZA (KOMA) ↑ glikoneogeneza ↓ iskorišćavanje Glu ↑ lipoliza ↑ SMK u krvi hiperglikemija oksidacija MK keto tela osmotska diureza ketonemija. oligurija (kasnije) – suvo lice i sluzokoža.razlog ove pojave nije dovoljno jasan . K. nadoknada elektrolita – normalizacija acidobaznog stanja 2.Klinički – poliurija. tahikardija – ↓ tonus očnih mišića.Th – rehidracija. PO4 ketoacidoza (Kussmail) steatoza jetre ↑ lipidi u krvi (trigliceridi. ketonurija ↑ SMK u jetri gubitak H2O.radi izjednačavanje osmolalnosti tečnosti. hipoksija laktička acidoza hemokoncentracija azotemija ↑ viskoznost tromboza . Na. Često je reč o starijim osobama koje ne mogu (zbog prisutne demencije) da osete žeđ. pa je ↓ TA. povraćanje. HIPEROSMOLALNA HIPERGLIKEMIJSKA KOMA glikemija > 40mmol/l osmol > 305mosmol/l . posle tiazidnih diuretika . Ovo hiperosmolalno stanje ↓ lipolizu i ketogenezu.

Th – rehidracija – insulin malih doza u usporenom ritmu 3. glomerulima bubrega (nefropatija) ili adventiciji nerava (neuropatija) . MIKROANGIOPATIJE . a posle 40 godina u 8% dijabeti čara ↑ GF → ↑ protok krvi kroz bubrege → uvećan bubreg I STADIJUM – do 10 god – uvećanje bubrega.istovremeno.u kliničkoj slici bitni su sledeći oblici a.hemodinamski poremećaji – ↑ TA ⇒ bubrenje BM (zbog ↑ stvaranja kolagena. Zbog izražene dehidratacije i ↓ TA povećana je sklonost ka trombozama . Patološke promene mogu biti na najsitnijim krvnim sudovima retine (retinopatija). poremećaj funkcije elemenata zida krvnih sudova.glikozilacija proteina → oštećenje BM (autoimunom mehanizmom). faktora koagulacije . hiperventilacija. mikroalbuminemija (↑ propustljivost membrane) II STADIJUM – do 15 god – stalna makroproteiurija III STADIJUM – do 20 godina – bubrežna insuficijencija sa azotemijom . povraćanje. retionopatije . ↑ protok kroz arteriole (zbog dilatacije i ↓ otpora) → ↑ volumena i viskoznosti krvi → hipoksija .kod starijih osoba sa insuficijencijom jetre ili bubrega ili kad je prisutna hipoksija zbog oštećenog rada srca ↑ stvaranje laktata ⇒ ↓ pH arterijske krvi . ↑ propustljivosti kapilara). NaCl v HRONIČNE 1.još se javlja poremećaj metabolizma lipoproteina. Er.javlja se u 20% posle 20 godina. pa dolazi do ↓ oštrine vida. Tr. dijabetesna nefropatija .kod 90% se javljaju posle 25-30 godina.Dg – ekstremna hiperglikemija. buja fibrozno tkivo. Promene se pogoršavaju u trudno ći i u hipertenziji .Th – laserska fotokoagulacija.Klinički – mučnina. hemoragija i eksudacije.tkivna hipoksija sa ↑ stvaranjem laktata. poremećaj svesti do kome – akutni pankreatitis . velika osmolalnost plazme – klini čka slika .↑ intenziteta poliolskog alternativnog metaboličkog puta za iskorišćavanje Glu → bubrenje ćelija . HCO3-. ↑ viskoznost krvi (zbog glikozilacije proteina Er zbog čega se povećava sklonost ka taloženju) i sklonost trombozama . prevencija (snižavanje TA) II proliferativni oblik – predstavlja odmakli stadijum gde se umnožavaju mali krvni sudovi retine.biohemijske promene su takođe mnogobrojne .Th – hemodijaliza. a prve promene posle 5-8 godina I početni oblik – uzrokovan pojavom mikroaneurizmi. hipertenzija.oštećenje kapilara i arteriola zbog bubrenja BM i degeneracije pericitnih ćelija i mikroaneurizmi najmanjih krvnih sudova. LAKTIČKA ACIDOZA . ↑ GF. dijabetesna retinopatija . može se javiti i nefrotski sindrom. pa može doći do akutnog ili hroničnog gubitka vida na jednom ili oba oka b.

promene su u mlađem dobu. bockanje. ako nema komplikacija . a ostali dijetom i insulinom. peroneus. zrače u okolinu . retencija urina – poreme ćaj seksualnog sfinktera → impotencija – KVS – hipotenzija. povrće) – masti – 20-30% – zasićene MK.dijabetično stopalo – aterosklerotske ploče lokalizovane na bifurkaciji arterija zbog ↑ dejstva toka krvi na zid arterija → ishemija.intermitentne kaludikacije. ukočenost. Traju po nekoliko dana ili nedelja. Spontano prolaze 3.preparati sulfoniluree stimulišu pankreas na sekreciju . karbamazepin 2. pojava kolapsa pri ustajanju – GIT – dijareja. žarenje. nema kliničkih manifestacija na krvnim sudovima . atonija želuca. bolesnici sa oboljenjem jetre. trudnice. palpatorne pulsacije a. Dijabet je dobro regulisan ako je glikemija manja od 8mmol/l. difuzne i progresivne . redovne kontrole . usporeno pražnjenje 2. autonomna neuropatija – paraliza mokraćne bešike → infekcije. progresivna i difuzna • hiperinsulinemija → hiperlipoproteinemija → ↑ razmnožavanje glatkih ćelija → bubrenje medije krvnih sudova • hiperinsulinemija → gojaznost i hipertenzija a. gubitak vibracionog senzibiliteta. umerena ishrana. izbegavanje stresa. hipoksija. koronarna bolest b.javlja se u više klini čkih oblika 1. gubitak refleksa na istezanje.OPŠTE MERE – higijena. očiju .aterosklerotske promene su lokalizovane na tibijalnim i peronealnim arterijama i superficijalnim femoralnim arterijama . dorsalis pedis .Th – analgetici. Bolovi su jaki.DIJETA – UH – 55-60% – složeni. E.imaju višestruku etiologiju. bubrega. MAKROANGIOPATIJE . simetrična periferna neuropatija – gubitak senzibiliteta donjih ekstremiteta. mononeuropatija – zahvata pojedine nerve (femoralni. nema glikozurije i acetonurije. tip I. iz dubine. edem nogu.. ishiadicus. bolest krvnih sudova CNS-a c.indikacije – tip II preko 40 godina starosti. srca. 40% dijetom i oralnim hipoglikemicima.kontraindikacije – mladi i deca. Nastaju pareze i paralize tih nerava.. dijabetesna neuropatija . Najbitnija je ateroskleroza koja je kod dijabetičara prevremena. teže rastvorljivi šećeri (žitarice. vitamine A.).oko 30% (tip II) se leči isključivo dijetom. unositi antiaksidanse. fizički rad.c. C – proteini – ≈15% – životinjski proteini i leguminoze . ishemija donjih ekstremiteta .primena oralnih preparata duže od 10 godina može dovesti do iscrpljenja rezidualne sposobnosti pankreasa i zavisnosti od insulina . promene tkiva (nekroza) TERAPIJA DIJABETESA . fenitoin. voće. pa poremećaj funkcije prstiju.ORALNI HIPOGLIKEMICI .

trudnice i dojilje . tip II ako ne mogu da regulišu glikemiju dijetom i oralnim dijabeticima i pri pojavi komplikacija.m. U ketoacidozi daje se i.c. superlente. insulin kratkog dejstva – inutral.indikacije – tip I. insulin srednjeg dejstva – insulin lente. insulong. monotard. insulrap. dejstvo traje do 24h 3. Dejstvo traje 36h . deluju posle 2h.v. dati s. Dejstvo počinje posle 30 min. actrapid.danas se koriste isključivo preparati goveđeg.. i i. ultratard. kada mu dejstvo počinje posle 5 min 2. homolong. homorap. a traje do 8h.INSULIN . svinjskog i humanog insulina 1. insulin dugog dejstva – ultralente. Najviše se koriste.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->