P. 1
Patološka fiziologija - skripta

Patološka fiziologija - skripta

5.0

|Views: 1,696|Likes:
Published by Anonymous mKdAfWif

More info:

Published by: Anonymous mKdAfWif on Apr 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2013

pdf

text

original

PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

Bolest je odstupanje od normalnog stanja organizma pod uticajem različitih štetnih činilaca. Etioloski se razlikuju spoljašni - egzogeni i unutrašnji - enaogeni etiološki faktori. Egzogeni etioloski faktori deluju na organizam dolazeći iz spoljašnje sredine, a unutrašnji (endogeni etioloski faktzori) se nalaze u samom organizmu. Veoma često se egzogeni i endogeni etiološki faktori udružuju u svom etioloskom delovanju. Egzogeni etiološki faktori mogu da doprinesu da dođe do ispoljavanja endogenh etioloških faktora. Opekotine kao egzogeni etiološki faktor smanjuju odbrambene imunološke snage organizma i to stvara mogućnost za infekciju bakterijama. Monokauzelizam je glediste po kome bolest izaziva jedan etiološki faktor. Kondicionalizam je učenje po kome je najvažniji faktor - uslovi života. Konstitucionalizam je učenje po kome se smatra da oboljenje nastaje zbog urođene konstitucionalne podloge. Spoljašnji etiološki faktori su : 1. fizički 2. biološki 3. hemijski 4. socijalni Unutrašnji faktori : - dispozicija - imunitet - rezistencija - alergija - kondicija - konstitucija - nasleđe - živ. doba Fizički etiološki faktori su : - mehanički - termički - el. struja - potres, vibracije - zvuk - ultrazvuk - atmosferski pritisak - ubrzanje Kod bolesti se razlikuju : 1. latentni period koji predstavlja vreme od početka dejstva etiološkog agensa na organizam do pojave prvih simptoma 2. prodromni stadijum je stadijum kod koga se počinju javljati simptomi bolesti ali su oni opšti tj. nisu specifični 3. manifestni stadijum je klinički izražen stadijum bolesti sa specifičnim simptomima za datu bolest 4. završni stadijum

1

PRIMARNI I SEKUNDARNI ETIOLOŠKI FAKTORI U BOLESTIMA Efekat etioloških faktora zavisi od : 1. intenziteta delućeg agensa 2. osobine ćelije na koju deluje agens 3.dužine delovanja 4. nespecifične odbrambene sposobnosti organizma 5. prisustva specif. AT Etiologija bolesti je obično multifaktorna ali nisu svi faktori porjednako bitni. Nasleđe kao etiološki faktor Nasledni faktori su stvoreni tokom dugog perioda evolucije pod uticajem sredine i spoljnih faktora. U organizmu su koncentrovane nasledne osobine izrađene u neprekidnoj borbi za opstanak. Određeni genetski defekti se optužuju kao uzročnici mnogih bolesti. Genetski se faktori optužuju za malovrednost beta ćelija Langerhansovih ostrvaca pankreasa, što može da dovede do predispozicije koja je genski uzrokovana za nastanak dijabetes malitusa. Pored nasleđa kao etiološkog faktora značaj imaju i paragenetski faktori - faktori spoljne sredine, jer spoljna sredina može da utiče na to da latentna tj. prikrivena mana postane manifestna. Ako se sprovedu određene mere u okolnoj sredini, poremećaj može da se spreči ili ublaži. Kod galaktozurije, koja predstavlja nasledno oboljenje u kome organizam zbog enzimskog defekta ne može da pretvori galaktozu u glukozu, dolazi do nagomilavanja galaktoznih metabolita u tkivima, što dovodi do oštećenja jetre i centralnog nervnog sistema, što se manifestuje mentalnom zaostalošću. Ako se bolest na vreme otkrije i ukoliko se iz ishrane isključi mleko kao izvor galaktoze, količina galaktoze koja dospeva u organizam biće minimalna i neće doći do oštećenja tkiva. Sličan je slučaj i sa hemofilijom koja predstavlja nasledno oboljenje koje se manifestuje hemoragijskom dijatezom, ta krvarenja su ranije bila i smrtna međutim danas ubrizgavanjem antihemofilnog globulina hemofilično krvarenje prestaje. Mutacije naslednog materijala su trajne promene u hromozomima ili u genima odnosno u delovima DNK jedra koje su osnova za nastanak bolesti. Mutacije nastaju zbog : 1. promene broja ili građe hromozoma 2. promene građe samo jednog gena - kvalitativne ili kvantitativne 3. promene na više gena Nasledne bolesti izazvane nenormalnostima hromozoma nastaju zbog nenormalnosti broja ili građe hromozoma. Njihovo dijagnostikovanje moguće je određivanjem kariotipa, kad je u pitanju određivanje broja hromozoma, ili kad je promena njihove građe izraženija. Ukoliko je majka starija, utoliko će ona češće stvarati gamete s nenormalnim hromozomima. Nenormalnosti broja hromozoma Diploidan broj 2n hromozoma u somatskim ćelijama nastaje spajanjem haploidnog n broja ćelija gemeta u zigotu. Svaki odgovarajući proizvod haploidnog broja hromozoma naziva se euploidan broj hromozoma.

2

delecije. Kariotip 47XXY karakterističan je za Klineferterov sindrom. da bude homozigotna u pogledu mutiranog gena. U Fankonijevom sindromu postoji velika učestalost tih preloma. 50 % dece je zdravo. Nasledne bolesti mogu da budu izazvane i nenormalnostima građe hromozoma. gde je majka prenosilac bolesti (konduktor). u braku između obolele osobe i prenosioca bolesti 50 % dece biće bolesno 5. pa može prenositi bolest na svoje potomke. nastala za vreme intrautarinog života. Nenormalnost građe hromozoma predstavlja promenu kariotipa koja može da bude nasleđena ili urođena. pa su zbog toga i ove bolesti retke u odnosu na bolesti koje se nasleđuju autosomno dominantno. Roditelji deteta kao heterozigoti nemaju patološki fenotip. Wilsonova bolest 6. Nasleđivanje poremećaja vezanih za autosomne hromozome-recesivno Kod autosomno recesivnog nasleđivanja za ispoljavanje fenotipa bolesti neophodno je da obolela osoba nasledi izmanjani gen oba roditelja. Za ovu trizomiju je karakteristično da više od 1/3 dece ređaju majke koje su starije od 35 godina. u braku između dve obolele osobe sva će deca biti bolesna Mutirani recesivni geni retki su u opštoj populaciji. 3 . ali sadrži mutirani gen. beta talasemija 2. muška i ženska deca obolevaju podjednako 3.Broj hromozoma koji ne odgovara nekom od proizvoda haploidnog broja hromozoma naziva se aneuploidija. Friedreichova ataksija Nasleđivanje poremećaja vezanih za polne hromozome Bolesti koje su uslovljene nasleđivanjem vezanim za X hromozom su mnogo češće nego nasledne bolesti vezane za Y hromozom. cistična firoza 3. Poremećaj građe hromozoma je najčešće u vidu preloma. često na određenim hromozomima. roditelji bolesnika su u kliničkom pogledu normalni 2. Od trisomije autosomnih hromozoma najčešća je trizomija 21 para. ovaj kariot i drugi izmenjeni kariotipovi u kojim postoji X hromozoma uvek daje muške osobe jer je u njih aktivan samo jedan X hromozom. Najčešća aneuploidija koja izaziva rani pobačaj je trizomija s 47 hromozoma. dela nekog hromozoma. ili prenošenje (translokacija) tog dela hromozoma na drugi hromozom. Najčešće bolesti nasleđene autosomnim recesivnim genom su : 1. Jedna od najčešćih bolesti koja se prenosi genom vezanim za X hromozom je hemofilija. a 25 % dece je klinički zdravo. galaktozemija 5. a otac zdrava osoba. 4. u braku supružnika heterozigotnih u pogledu mutiranog gena 25 % dece može bolovati. koja se fenotipski ispoljava kao Downov sindrom poznat kao mongolizam. Osnovne karakteristike ovog nasleđivanja su : 1. fenilketonurija 4.

Fabrijeva bolest 7. dok 50 % njenih kćeri mogu biti konduktorke hemofilije. nasledna sferocitoza 3. Posledice mutacije gena zavise od prirode belančevine koju stvara izmenjeni gen i njene uloge u metabolizmu. Zdravi sinovi ne prenose bolest na svoje potomke niti konduktorstvo na svoje kćerke. kad je mutirni gen u heterozigotnom stanju 3. zbog homozigotnosti u njih gena za hemofiliju. Najčešće bolesti koje se nasleđuju mutiranim genom vezanim za X hromozom su : 1. Većina dominantno naslednih bolesti ima sledeće tri osobine : 1. tj kada je samo jedan od alela izmenjen. znaci bolesti ne postoje odmah posle rođenja nego se razvijaju postepeno 2. sem ako obolela osoba ne predstavlja novu mutaciju. kao i od toga da li je mutirani gen dominantan ili recesivan u odnosu na njegov normalni alel.6 fosfata 6. na polovinu svojih potomaka i muškog i ženskog pola. neurofibromatoza Vrste poremećaja izazvanih mutacijom gena U nastanku ovih bolesti igra ulogu mutacija samo jednog gena ili više gena. Deca koja imaju mutirani gen u homozihotnom stanju imaju mnogo teže znake bolesti. nasledna teleangiektazija 4.Majka može preneti hemofiliju na 50 % svojih sinova. U braku između hemofiličara i žene konduktorke hemofilije može da se rodi 25 % ženske dece sa izraženom hemofilijom. Mutacija naslednog materijala je trajna promena u hromosomima i genima odnosno u delovima DNK jedra koja je osnova za nastanak naslednih bolesti. osteogenesis imperfecta 6. retka mogućnost da se otkrije primarno dejstvo mutiranog gena Najčešće bolesti prenete autosomnim dominatnim genom su : 1. hemofilija A 2. deficit enzima dehidrogeneze glukoza . Willebrandova bolest 9. akutna intermitantna porfirija 7. Huntingtonova horeja 8. U tom slučaju patološki gen je nasleđen samo od jednog roditelja koji je takođe oboleo od iste bolesti. odnosno mutirani gen. Obolela osoba može da prenese bolest. hipofosfatemijski ranitis 4. a vrlo često umiru kao fetusi. slepilo za boje 5. hemofilija B 3. policistična bolest bubrega 5. U ovom tipu nasleđivanja zdrava deca nikad ne prenose bolest na svoje potomke. 4 . različitost u stepenu kliničkog ispoljavanja. porodična hiperholesterolemija 2. testikulska feminizacija Nasleđivanje poremećaja vezanih za autosomne hromozome Autosomno dominantno nasleđivanje je takvo u kome se bolest ispoljava i u heterozigotnom stanju.

Bolesti koje se nasleđuju mutacijom samo jednog gena mogu da se podele u tri grupe : 1.nepoznatog su porekla. naročito u bolestima koje se nasleđuju autosomno dominantno. odnosno na hromozomu X. Za gene koji su uvek izraženi kao što su geni za atigene krvnih grupa A. Teška kombinovana imunodeficijencija (Agamaglobulinemija švajcarskog tipa) . Kongenitalna agamaglobulinemija (Brutonova bolest) .bolesnici su jako osetljivi na infekciju 5 . Do sada je opisano oko 1200 bolesti. smanjena sposobnost stvaranja specifičnih antitela .bolesnici nemaju B limfocita. To je slučaj kod nasledne sferocitoze. penetrantnošću. Kada je neki gen različito izražen u neke osobe onda je on sa različitom prodornošću tj.javlja se u dečaka (vezana za X hromozom) . IgD i IgE a nivo IgG je mnogo puta niži nego normalno .poremećaj nasledan i češći u muške dece . imunitet koji je vezan za funkciju antitela vrlo loš . Danas još nisu poznati činioci koji utiču na prodornost i izražajnost gena Bolesti zbog urođenog deficita imuniteta 1. autosomno dominantno nasleđivanje 2. ni plazmocita. ali iako nemaju takve osobe fenotip te bolesti oni prenose bolest na svoje potomke u kojih bolest može da bude potpuno izražena.većina obolelih ima B limfocite. ali ti limfociti ne sazrevaju do zrelih oblika koji stvaraju antitela 3.timus i broj i funkcija T limfocita dakle funkcija celularnog imuniteta je normalna 2. Fenomen da se jedan mutirani gen može različito izraziti u osoba koje ga sadrže poznat je kao promenjiva izražajnost ili kao varijabilna ekspresivnost.češće se javljaju infekcije zbog deficita tj. slabog imuniteta . Sve ove bolesti se nasleđuju po Mendelovim pravilima.nakon dodira sa antigenom ti bolesnici ne stvaraju antitela pa čestao imaju infekcije izazvane piogenim bakterijama . IgA. nasleđivanje vezano za mutacije na hromozomima pola. zbog toga nema sinteze imunoglobulina pa u serumu nema IgM. javljaju se u oba pola .bolesnik nema T limfocite ili ih ima vrlo malo pa zbog toga nema ni celularnog imuniteta .uz nedostatak celularnog imuniteta jako često je i humoralni imunitet tj.uzrok bolesti je intrauterino oštećenje timusa često kao posledica infekcije virusima 4. autosomno recesivno nasleđivanje 3. Kongenitalna aplazija timusa (Di Georgev sindrom) . B i O kaže se da su 100 % penetrantni.nema ni T ni B limfocita ni antitela tj. U većem broju ovako nasleđenih bolesti. Varijabilne hipogamaglobulinemije . mutirani geni se ne izražavanu uvek promenama fenotipa.karakteriše ih smanjenje serumskih imunoglobulina. imunoglobulina .

autoimune bolesti 4. Uzrok smanjenja imuniteta vezanog za ćelije u Hodgkinovoj bolesti zasniva se na smanjenju T limfocita i na kvalitativnim promenama u tim ćelijama. infekcije 2. Do stečenog deficita imuniteta mogu da dovedu neke bolesti kao : 1.infekcije koje se često ponavljaju. Citotoksični T limfociti imaju specifičan imunitet za antigene tumorske ćelije i reaguju sa njima dovodeći do lize. U svim slučajevima preosetljivosti ponovni susret organizma sa stranim antigenom ne dovodi do zaštitne reakcije. Ti lekovi na više načina mogu da oštete imuni sistem naročito limfocite i neutrofilne granulacije.nastaje zbog metabolitičkih poremećaja granulocita. koje su dosta ozbiljne a naočito postoji osetljivost pri tuberkoloznoj infekciji i određenim gljivičnim i virusnim infekcijama. multiplog mijaloma Rekurentne infekcije . Imunosupresivni lekovi danas su vrlo često uzroci sekundarnog deficita imuniteta zbog njihove primene u lečenju autoimunih i malignih bolesti. U drugom slučaju radi se o reakcijama preosetljivosti. U Hodgkinovoj bolesti postoji postepeno gubljenje uloge T limfocita dok je poremećaj humorskog imuniteta izražen samo u poodmaklim stadijumima bolesti. malnutricija ali i gubitak imunoglobulina kao kod : crevnih bolesti. ali najčešće zbog toga što je život ovih bolesnika zbog same prirode bolesti kratak deficit imuniteta obično se ne ispolji. Zbog slobljenja imuniteta kod malignih i drugih bolesti postoji veća učestalost infekcija. Kod njih dolazi do manjeg stvaranja antitela na antigene podražaje. lokalnog ili opšteg oštećenja tkiva ili organizma u celini. Ćelijski imunitet ima glavnu ulogu u imunoj odbrani organizma od tumora. Kod imunodeficitarnih bolesti kod kojih postoji poremećaj u radu T limfocita skoro uvek postoji i poremećaj funkcije B limfocita. gde granulociti ne mogu da razgrade stafilokoke i gram negativne mikroorganizme kada ih fagocituju Bolesti zbog stečenog deficita imuniteta Stečene imunodeficijencije su mnogo češće od kongenitalnih imunodeficijencija. Mogu da budu uzrokovane bolestima koje oštećuju T ili B limfocite. zbog saradnjeT i B limfocita pri stvaranju humoralnog imuniteta. već do većeg ili manjeg. imuniteta. pogotovo infekcije inače slabo patogenim klicam glavni su simptomi imunodeficijencija. nefrotskog sindroma. maligne neoplazme 3. komplement ili ragocite. Mehanizam nastanka i oblici reakcija u ranom tipu preosetljivosti Ulazak stranog antigena u organizam pokreće reakciju imunološkog sistema koja može da dovede do stvaranja imniteta ili do oštećenja organizma u celini ili samo pojedinih delova. U akutnim limfocitnim leukemijama i u nehodgkinskim limfomima postoji deficit oba imuniteta. Skoro sve osobe sa multiplim mijelomom imaju niske vrednosti normalnih Ig. Deficit imuniteta takođe postoji kod osoba kod kojih postoji pothranjenost belančevinama. Deficijencija fagocita : . opekotina. 6 .5.

Serotocin dovodi do širenja kapilara uz bradikinin. 7 . Spororeagujuća supstanca dovodi do dugotrajnog spazma glatkih misića. To se dešava kad alerijskog pneumonitisa i lokalizovane Artusove reakcije na mestu davanja injekcija proteinskih derivata. bazalnu membranu glomerula. toksini.. polenskoj kijavici. Citotoksične reakcije se često nalaze i kod malignih bolesti i reakcije odbacivanja transplantata. endotel krvnih sudova. Kada je antigen u višku. trombocitopenije. Promene Artusovog tipa su lokalizovane ili generalizovane. anafilakson šoku. Kada prođe 12-14 dana ako u organizam prodre odgovarajući antigen on se veže za Fab delove stvorenih antitela koji su vezani za mastocite ili bazofilne granulocite. U slučaju više obrazuje se nerastvoriv kompleks antigen-antitelo uz lokalizovanu reakciju. i povećavaju propustljivost kapilara i izazivaju spazam glatke muskulature. citotoksični glomerulone Good-Pastuerov sindrom i dr. sporo reagujuća supstanca. bronhijalnoj astmi i urtikariji. Bez obzira na način ispoljavanja u vom obliku uvek nastaju prvo talog rastvorenih kompleksa antigen-antitelo u zidovima malih krvnih sudova i aktivacija komplementa. bakterije. i antigen i antitelo se nalaze slobodno u krvi. dolazi do ulaska jona kalcijuma u ove ćelije i dovodi do degranulacije u ćelijama i oslobađanja farmakološki aktivnih supstanci koje dovode do slike anafilaksne reakcije. sistemskom eritemskom lupusu. Za razliku od anafilaksnog tipa reakcije ova antitela se ne vezuju za ćelije već ostaju slobodna u cirkulaciji a antigeni koji mogu da budu : lekovi. a kod serumske bolesti antigeni su u višku. Anafilaksne reakcije postoje samo u alergijskim bolestima.. respiretornog i digestivnog ili urogenitalnog trakta. stvara se rastvorljiv kompleks antigen-antitelo koji dovodi do diseminovane okluzije krvnih sudova što se dešava u serumskoj bolesti. leukocitopenije. su vezani za ćelije krvi.po ulasku antigena u organizam dolazi do stvaranja antitela a naročito iz klase IgE koje se vezuju za mastocite i bazofilne granulocite. Kod Artusove reakcije antitela su u višku. Reakcija antitela iz krvi sa antigenima koji su vezani na ćelijama dovodi do propadanja tih ćelija. u drugoj fazi dolazi do stvaranja medijatora i efekta na opnu nastaje vaskulitis i promene u zidu krvnog suda što dovodi do povećanja adhezije neutrofilnih granulocita i trombocita i stvaranja mikrotromba zbog lučenja histamina i povećane propustljivosti zida krvnog suda tj. u ovim reakcije mogu da učestvuju limfotoksini i komplement.. U te supstance spadaju histamin. U prvoj fazi preosetljivosti učestvuju IgG. a zatim lokalno nagomilavanje različitih humorskih ćelijskih činilaca što dovodi do oštećenja tkiva. virusi . Citotoksični ili citolizni tip reakcije preosetljivosti Ovaj tip ostvaruje se preko citotoksičnih antitela IgG i IgM klase imunoglobulina. U ovom tipu citotoksičnih reakcija nastaju : citopenije. i okluzije krvnog suda.Anafilaksni tip preosetljivosti . gemolizne anemije. nefrotskom sindromu i dr.. što izaziva određene promene na opni mastocita. krvnih sudova dolazi uz pomoć nagomilanih segmentnih granulocita iz kojih se oslobađaju lizosomni enzimi do oštećenja krvnih sudova. Na mestu oštećenja krvnog suda dolazi do četvrte faze ove reakcije oslobođenih proteaza do aktivisanja XII ili Hagemanovog faktora koagulacije do započinjanja procesa koagulacije i stvaranja mikrotromba. Reakcija preosetljivosti koja nastaje zbog stvaranja imunih kompledsa Ovaj tip reakcije može da se javi u dva oblika i to kao Artusova reakcija ili kao serumska bolest. heparin bradikinin i druge supstance. epitel alveola.

Kompletni antigeni su najčešće lekovi koji imaju belančevinsku građu. posledica deficita imuniteta vezanog za ćelije. ili oslobađanje i toksično delovanje limfotoksina. i kada mogu da deluju antigeno samo kada se u organizmu vežu za nekog prenosioca. serumi. reakcija kesne preosetljivosti manifestuju se na razne načine kao npr. antibiotici i dr. a ostali limfokini uz pomoć makrofaga. Centar takvih reakcija najpre pobledi zbog vazokonstrikcije koja konačno može da dovede do nekroze i hemoragije Alergijske pojave izazvane lekovima Obzirom da se lekovi danas sve više uzimaju pojava alergije na lekove je češća a može da se odvija po sva četiri tipa alergijskih reakcija. Kod čoveka se eritem javlja nekoliko sati nakon kontakta sa alergenom i obično doseže maksimum nakon 24-48 h. Ovaj oblik preosetljivosti često je zastpljen u bolestima imuniteta. što zajedno čini granulom. U slučaju manjeg lučenja limfotoksina ili njegove smanjene reaktrivnosti liza antigena neće biti kompletna. Karakteristični spoljašnji znaci tuberkulinske reakcije su eritem i induracija.granulomatozne upale . 8 . izazivaju eliminaciju oštećenih čestica antigena i detritusa oštećenog tkiva.na ugriz insekata . kod kontaktnog dermatitisa i dr. sastavljena od T limfocita i mikrofaga. vakcine. Lekovi mogu da budu kompletni antigeni. Limfotoksin vrši lizu antigena.autoimunost Pored svih ovih reakcija tuberkulinska reakcija na koži se smatra prototipom reakcije kasne preosetljivosti. Danas se smatra da su reakcije pozne preosetljivosti vezane za tj.parazitske antigene . Reakcija potom polako slabi. Reakcije pozne preosetljivosti nastaju zbog promene reaktivnosti T limfocita.virusne antigene . kada sami izazivaju alergijske reakcije ili nekompletni kada se nazivaju hapteni. hormoni. U centru jakih tuberkulinskih reakcija mogu da nastanu petehijske hemoragije. koji postaju kompletni antigeni kada se u organizmu vežu za belančevine domaćina.Mehanizam nastanka i oblici reakcija u poznom tipu preosetljivosti Pozni tip preosetljivosti ne zavisi od antitela već od T limfocita . malignim bolestima. Oštećanja tkiva u ovom tipu preosetljivosti izazvana su limfocitima .tumorski imunitet . kao reakcija ranog ili poznog tipa. u autoimunim bolestima.bakterijske antigene . Antigen ostaje u tkivima a oko njega se nalazi ćelijska infiltracija.fungusne antigene . a iščezava nokon jedne ili dve nedelje. osnovni patološko-anatomski supstrat reakcije pozne preosetljivosti.transplantacijski imunitet . Klinička slika preosetljivosti poznog tipa Reakcija tipa IV tj. Mehanizam oštećenja može da bude ili liza ciljnih ćelija posle njihovog direktnog dodira sa senzibilisanim limfocitima. kasna preosetljivost na : . Kompletni antigeni su lekovi sa prostijom građom.

Patogeneza autoimunih bolesti Imunološki sistem je sposoban da prepozna svaki antigen i da reaguje na njega. Treći uzrok pojave autoimunih bolesti je pojava ''zabranjenih'' klona limfocita. 4. dok na svoje ne reaguje. trombocitopenija. Parenteralno davanje izaziva brže i jače promene. koži (urtikarija. što može da se desi zbog somatske mutacije. zbog pojave novih antigenih osobina sopstvenih sastojaka. ovaj antigen doći će u kontakt sa imunokompetentnim ćelijama i izazvaće imuni odgovor. Alergijske pojave mogu da bude lokalne ili opšte. međutim pokazalo se da u nekim slučajevima imunološki sistem reaguje i na sopstvene antigene. hemolizna anemija i dr. promena sopstvenih antigena koja može da nastane zbog nekih virusnih. a ispoljava se pojavom groznice. egzantemne erupcije. Autoimune bolesti mogu da nastanu : 1. 3. Drugi uzrok autoimune reakcije može da bude pojava novih antigena. Mnogo su teže opšte reakcije kao anafilaksni šok koji se javlja vrlo brzo posle uzimanja leka : javlja se slabost. tek posle desetak dana. Kada kasnije tokom života dođe do oštećenja organa ili tkiva. 2. bakterijskih i drugih infekcija ili izazvana jonizujućim zračenjem i hemikalijama. Alergijske pojave izazvene lekovima javljaju se kod svih osoba. uznemirenost.Stalno uzimanje leka obično daje reakciju u organima za varenje. eritema multiforme. Serumska bolest nastaje znatno kasnije nakon davanja leka. Najčešće se kao uzročnik autoimunih bolesti uzimaju dotle skriveni antigeni i njihov dodir sa imunokompetentnim ćelijama kada je neki antigen skriven organizmu tokom ontogenetskog razvoja. muka. pomažućih limfocita koji doprinose stalnoj povećanoj proizvodnji antitela pa i autoantitela što dovodi do pojačane reakcije autoantitela na autoantigene i do razvoja autoimunosti. Najčešće se javlja samo lokalno crvenilo na mestu uboda tj. Ovaj imuni odgovor je najčešće samo privremen i ubrzo nestaje. a zatim je potrebno da dođe do stvaranja tkiva šoka koje će reagovati ponovljenom susretu organizma sa istim lekom. ima istu antigensku građu. Od kožnih reakcija najčešća se javljaju urtikarija. Ukoliko je antigen sastavni deo svih ćelija nastaju sistemske autoimune bolesti. srčani mišić.eritema nodosum. crvenila kože. Quinkeov edem) i na krvnim sudovima (purpura). očno sočivo i dr. 1. otocima zglobova. poremećajem funkcija bubrega i srca. gađenje. kada dolazi do pojave autoimunih bolesti. 2. pri nepromenjenom sopstvenom sastavu. ako postoji senzibilizacija na neki drugi lek sa kojim on ima iste antigenske determinante tj. Kada je antigen specifičan za jedan tip ćelija ili za jedan organ nastaje lokalna autoimuna bolest. on neće doći u dodir sa imunokompetentnim ćelijama i neće se uspostaviti imuno podnošenje. unošenja injekcijom leka što je praćeno sa svrabom. kada ih limfociti više ne prepoznaju kao sopstvene. angioedem. Tako nastaju autoantitela na spermatozoide. pa limfociti sopstveno ne pepoznaju kao svoje. uzrok autoimunih bolesti može da bude i povećanje funkcijeTH. anafilaksni šok i serumska bolest. ali su pak češće kod atopičara ii osoba koje već imaju neku od alergijskih manifestacija. Moguće je da organizam reaguje i pri prvom susretu sa nekim lekom. Može vrlo često da se javi i leukopenija. kada limfociti gube sposobnost da sopstveno prepoznaju kao svoje i počinju da reaguju sa njim kao sebi stranim. 9 . Potrebno je da lek ima antigena svojstava dovede do senzibilizacije organizma. poremećaj srčanog ritma a u najtežim sučajevima dolazi do gubitka svesti i do smrti. i dr. bledilo kože.

2. Podhranjenost se takođe javlja i pri gubljenu iz organizma energetskih materija na primer kod šećerne bolesti. Svako smanjenje telesne mase za 10 % i više od idealne telesne težine predstavlja mršavost tj. U autoimune bolesti koje nisu specifične za jedan organ (sistemske autoimune bolesti) spadaju : • sistemski eritemski lupus • stečena hemolizna anemija • reumatoidni artritis • dermatomiozitis • goodpasturov sindrom • sjorgenov sindrom U ovim bolestima stvaraju se autoantitela usmerena protiv sastojaka ćelija koje se nalaze u skoro svim tkivima. podhranjenost.Najčešći oblici autoimunih bolesti i njihovo dokazivanje Sve autoimune bolesti se dele u dve osnovne grupe prema tome da li su specifične za jedan organ ili ne. zbog poremećaja varenja i apsorbcije. Glavna karakteristika ove grupe autoimunih bolesti je da je pre izbijanja bolesti postojalo podnošenje antigena protiv kojeg se stvaraju autoantitela i da često u porodici obolele osobe postoje i druge bolesti vezivnog tkiva. 10 . 1. Smatra se da u autoimunim bolestima specifičnim za određeni organ glavni patogenezni momenat predstavlja reagovanje T linfocita. Zbog povećanog oslobađanja slobodnih masnih kiselina stvaranje ketonskih tela je povećano. Energetski deficit organizma . Gladovanje je u početku praćeno naglom potrošnjom masti i belančevina zbog čega dolazi do naglog pada telesne mase. Nastaje kao posledica nedovoljnog unosa energetskih hranljivih materija ili zbog nedovoljnog iskorišćavanja energetskih hranljivih materija. U autoimune bolesti specifične za jedan organ (lokalne autoimune bolesti) spadaju : • autoimuni tireoiditis • miastenija gravis • perniciozna anemija • autoimuna hemolizna anemija • primarna bilijarna ciroza • idiopatska trombocitopenijska purpura • idiopatska Adisonova bolest • idiopatski hipoparatireoidizam • difuzna toksička gušavost • simpatička oftalmija Odlika ovih bolesti ja da patološke promene najčešće izazivaju senzibilisani linfociti a ne autoantitela i da postoji porodična učestalost autoimunih bolesti specifičnih za jedan organ. Sinteza belančevina se smanjuje jer se slobodne aminokiseline prvenstveno koriste za stvaranje enzima i za glikoneogenezu.pothranjenost i posledice Pothranjenost u širem smislu obuhvata svako stanje koje nastaje zbog nedovoljnog unošenja bilo koje od bitnih hranljivih materija.

hormonskih poremećaja. višak energetskih materija tj.smatra se mada nije dokazano da postoje genetski faktori koji mogu da utiču na nastanak gojaznosti. uz hiperkapniju tj. Po Brokinoj formuli idealna telesna težina se izračunava tako što se od telesne visine izražene u centimetrima oduzme 100 i dobije vrednost telesne mase koja je poželjna tj. idealne telesne težine. a kada prekinu sa ovim aktivnostima. metabolizam posebnog tipa . hormonski i hipotalamički uzrokovana gojaznost su izuzetno retke Piskwickov (Pikvikov) sindrom predstavlja mladog. posebno hipoalbuminemije i zbog smanjenja glomerulske filtracije i retencije narijuma. on ih u slučaju prestanka unošenja ugljenih hidrata stvara iz belančevina procesom glikoneogeneze i iz masti. Kod dužeg gladovanja zbog hipoproteinemije dolazi do povećanja količine ekstracelularne tečnosti i to su edemi gladi. jako gojaznog čoveka koji je pospan. Koncentracija glukoze u krvi zahvajujući glikoneogenezi ostaje normalna. U nastanku gojaznosti 1. smanjena telesna aktivnost . 11 . poremećaja imuniteta što se manifestuje sklonošću ka infekcijama a u krajnjem stadijumu javljaju se prolivi zbog atrofije sluznice organa za varanje. ITM = TV . psihički faktori mogu da imaju veliki značaj. povećan unos hrane u 95 % slučajeva 2.gojaznost i posledice Gojaznost ili obesitas je stanje pri kome je telesna masa najmanje 10 % iznad poželjne tj. psihičkih poremećaja u vidu izražene razdražljivosti. Kolicina glikogena u skeletnim mišićima a pogotovo u srcanom mišiću ne menjaju se za duži period. 2. a ne nasleđe. do anemije.ova navika se javlja kod rizičnih radnika i sportista koji dok su aktivni u svom poslu nisu gojazni. a što je uzrokovano oštećenjem CNS-a. porast koncentracije ugljendioksida u krvi.Organizam se prolagođava smanjenjem bazalnog metabolizma. Izgled podhranjene osove se postepono menja. sa smanjenom nadražljivošću centra za disanje i insuficijenciju srca i pluća.ako se unosi više energetskih materija nego što organizam potroši može da nastane gojaznost 3. po drugoj teoriji nije reč o nasleđu već u tim porodicama deca primaju od roditelja određene navike u ishrani. dolazi do deformacije kostiju. Dolazi do pada arterijskog krvnog pritiska. jedu mnogo kao i njihovi roditelji i to dovodi do gojaznosti. naročito kičmenog stuba. idealna.100 Uzrok gojaznosti je : 1. iako se količina ukupnih hidrata u organizmu u toku gladovanja smanjuje. Negativan bilans azota u akutnom gladovanju postaje sve izrazitiji u toku prve sedmice. navika jedenja . navika obilnih obroka ostaje a energija se ne troši kao ranije 4. Energetski suficit organizma . Zabeleženo je da se usamljenost navodi kao čest uzrok navike za pojačano uzimanje hrane. koža se istanjuje. uglavnom na račun smanjenja glikogena u jetri. Pošto mozak za svoje energetske potrebe ne koristi masti i belančevine već isključivo ugljene hidrate. turgor kože se smanjuje. dolazi do smanjenja koncentracije albumina i koncentracije celokupnih belančevina u plazmi. razvijaju se edemi gladi zbog hipoproteinemije. jer je primećeno da je gojaznost češća u nekim porodicama.

Smanjeno unošenje belančevina hranom uz dovoljan unos energetskih materija (ugljenih hidrata i masti) naziva se kvašiorkor i najčešće se javlja u male dece u kojih kosa ima crvenu boju. Osnovni biohemijski poremećaj je smanjenje koncentracije celokupnih belančevina i albumina u krvnoj plazmi. Dolazi do nagomilavanja masti u jetri pa se javlja hepatomegalija. razgradnja i atrofija skeletnih mišića. linoleinska i aranidonska kiselina. zato nastaje stanje stalne aktivnosti centra za apetit. Kod Frolichovog obolenja ili adipozogenitalne distrofije testisi se ne razvijaju u pubertetu. Ukoliko dođe do oštećenja centra za sitost. Javljaju se depigmentacije i ulceracije na koži. a noge su tanke. Posledice gojaznosti su : 1. Javlja se kod dece posle prestanka dojenja ako se hrane pretežno ugljenohidratnom hranom. Živčana gojaznost tj. Njihov deficit se u dece ispoljava poremećajem rasta i razvoja. nema produkcije muških polnih hormona i jalja se gojaznost ženskog tipa tj. Oboljenje nastaje kao posledica oštećenja ili oboljenja hipofize koja ne luči gonadotropine koji treba da stimulativno deluju na testise. Može da se javi i kod odraslih osoba ukoliki ne unose dovoljne količine belančevina životinjskog porekla (mleko. odstranjenja polnih žlezda javlja se izražena gojaznost u predelu butina i grudi. meso. kočenje funkcije centra za apetit. jaja). češći dijabetes Poremećaji usled nedostatka esencijalnih materija u organizmu Belančevine. a zbog nedovoljnog unosa belančevina raste negativan bolans azota. edemi. onemogućeno je regulisanje tj. One su esencijalne što znači da se moraju uneti hranom jer sam organizam ne može da ih sintetiše. Endokrina gojaznost je hormonski uslovljena gojaznost. Patofiziološki uzrok nastanka kvašiorkvora je nedovoljno unošenje esencijalnih aminokiselina usled čega je poremećena sinteza albumina u jetri. Smatra se da sam nedostatak polnih hormona nije uzrok gojaznosti već tome doprinose smanjena telesna aktivnost i povećano unošenje hrane. trupa jako gojazan. rana ateroskletoza 2. 12 .najčešće se to dešava posle operacija na mozgu kada dođe do oštećenja centra za sitost. poremećaji varenja koji se ispoljavaju sa prolivom što još više povećava podhranjenost. Najveće količine ovih masnih kiselina nalaze se u kukuruznom i sojinom ulju a manje u jetri i u maslacu. masno tkivo je izraženo na butinama i na mons veneris. Cushingova bolest nastaje zbog pojačanog lučenja glukokortikosteroida kore nadbubrežnih žlezda što dovodi do tipične gojaznosti u vidu bizona 'bufalo' gde je gornji deo tela tj. odnosno amino kiseline predstavljaju esencijalne materije koje su neophodne organizmu. te bolesna deca zaostaju u rastu. kod kastracija tj. javljaju se poremećaji imuniteta sa učestalijim infekcijama a od nervnih poremećaja javlja se apatija. a najčešće nastaje kao posledica insuficijencije polnih žlezda.Sekundarna gojaznost = obuhvata živčanu gojaznost i hormonsku gojaznost 1. osoba bi stalno nešto jela što se zove hiperfagija . gojaznost koja nastaje kao posledica poremećaja centra za sitost i apetit u hipotalamusu. ostaju mali. Sem podhranjivanja belančevinama postoje i esencijalne masne kiseline a to su linolna. rano opterećenje kardiovaskularnog aparata 3. kosa je suva i crvena. ili kao posledica tumora u tom predelu 2.

jedina je razlika što postoje dve frakcije jer se sinteza albumina nakom rođenja kod tih osoba odvija na isti način kao u toku ratalnog razvoja. IgE. Stečena hipoalbuminemija može da nastane zbog : 1. kod nefrotskog sindroma. 3. javlja se i kod oboljenja jetre kada ona više nije sposobna da sintetiše potrebne količine proteina 2. Hiperbetaglobulinemija prouzrokovana je obično hiperbetalipoproteinemijom. Hiper alfa 2 globulinemija se javlja u akutnoj fazi zapaljenja ili u aseptičnoj nekrozi (infarkt miokarda). malignih neoplazmi 3.gama globulinsku frakciju sačinjavaju u stvari imunoglobulini IgG. Urođena albuminemija sastoji se u potpunom nedostatku albumina u plazmi Nastaje zbog poremećaja njihove sinteze u jetri Nasleđuje se autosomno . najčešće se sreće kod bolesnika koji boluju od plazmocitoma. zbog povećanja gubitka iz organizma npr. 1. 2. Hipergamaglobulinemija .kod autoimunih bolesti . Hiperbetaglobulinemija se može javiti i u slučaju paraproteinemija npr. IgA. a javlja se i u toku selektivne proteinurije zajedno sa hiperalfaglobulinemijom.kod gnojenja . poremećaja njihovog varena i apsorpcije. hiperproteinemija je povećanje koncentracije celokupnih proteina plazme 1. nakon operativnih zahvata.kod iminizacije organizma . IgD.najčešće nastaje zbog smanjenja koncentracije albumina ili IgG imunoglobulina npr. u reumatskoj groznici i kod malignih tumora.recesivno i pored analbuminemije a samim tim hipoproteinemije ne javljaju se edemi uvek što je dokaz da samo analbumin nije uzrok edema već da je za njihov nastanak potrebno dejstvo drugih faktora 2. nedovoljne sinteze zbog oboljenja jetre 2. hipoproteinemija predstavlja smanjenje koncentracije celokupnih peoteina . Poremećaji sa povećanjem globulinskih frakcija belančevina seruma 1. krvarenja i dr. IgM. U svim ovim stanjima može biti praćena i hiperalfa 1 globulinemijom. kod plazmocitoma. 3. 4. najčešće kao posledica povećanja neke frakcije imunoglobulina 2. Poremećaji koncentracije albumina : 1.kod hepatitisa i kod ciroze 13 . kala-azara i dr. povećane razgradnje albumina kod bolesti npr. proteinurija.kod infektivnih bolesti . dok je u hroničnim zapaljenjima udružena sa hipergama globulinemijom. Koncentracija celokupnih albumina u ovoj bolesti je ista kao u zdravih osoba. Dvostruka albuminemija je nasledni autosomno dominantni poremećaj sa postojanjem dve frakcije albumina A1 i A2 koje su iste po hemijskom sastavu ali su rezličite elektroforezne pokretljivosti. zbog nedovoljnog unosa kvalitetnih belančevina putem hrane.u hroničnim zapaljenjima . koji se izrazito povećavaju u svim reakcijama imunološkog aparata i to : .Poremećaji koncentracije celokupnih belančevina i albumina plazme Poremećaji koncentracije jedne ili više frakcija belančevina plazme nazivaju se disproteinemije.

Iapoljava se znacima hemoralgijskog sindroma ali on nije tako težak kao kod afibrinogenemije 3. stečeni Poremećaji metabolizma aminokiselina ispoljavaju se kao : 1. Hiperfibrinogenemija je povećanje koncentracije fibrinogena Javlja se kod zapaljenja i nekrotičnih procesa npr. koja nije sposobna da vrši procese razgradnje aminokiselina do ureje što dovodi do porasta koncentracije aminokiselina uz povećano izlučivanje mokraćom . Kod diseminovane intravaskularne koagulacije zbog pojačane potrošnje fibrinogena.5 . Poremećaji koncentracije fibrinogena plazme Fibrinogen je globulin plazme čija se koncentracija u plazmi zdravih ljudi kreće od 1. urođeni 2. Monoklonska hipergamaglobulinemija postoji u mnogim paraproteinemijama npr. 2. što dovodi do hipofibrinogenemije i hemoragijskog sindroma. kod ljudi koji imaju metastaze karcinoma prostate i dr. 1. maligne neoplazme i dr. što može da se javi npr. Hipoaminoacidemija označava pad koncentracije aminokiselina u krvi. Kod pojačane fibrinolitičke aktivnosti plazme. hipofibrinogenemija 2. ureje i nukleinskih kiselina Belančevine hrane su glavni izvor aminokiselina.4 g /l. koja može da nastane zbog oštećenja jetre. kod plazmocitoma. makroglobulinemije i dr. Nasledna (urođena) afibrinogenemija je autonomno recesivno nasledna Ispoljava se znacima hemoragijskog sindroma Krvarenja počinju osmah nakon rođenja presecanjem pupčane vrpce i mogu da budu i smrtonosna. Nasledna (urođena) hipofibrinogenemija je poremećaj sinteze fibrinogena. Hiperaminoacidemija koja označava povećanje koncentracije aminokiselina u krvi.Tu se radi o hipergamaglobulinemiji poliklonskog tipa. Poremećaji koncentracije fibrinogena su : 1. kada dolazi do pojačane rezgradnje fibrinogena. Poremećaji metabolizma aminokiselina. reumatska groznica. Nastaje zbog smanjene sinteze ili brže ptrošnje Može da bude urođena ili je stečena 1. obično nastaje kod pojačane potrošnje kod organizama koji rastu i u rekonvalescenciji.hiperaminoacidurija. hiperfibrinogenemija Hipofibrinogenemija je smanjenje koncentracije fibrinogena u plazmi. Stečena hipofibrinogenemija najčešće je smanjena sinteza fibrinogena zbog oštećenja jetre. Poremećaji metabolizma aminokiselina mogu da budu : 1. 14 .

Nastaje zbog nedostatka enzima sinteze arginin sukcinilne kiseline. Poremećaji stvaranja ureje mogu da se ispolje nagomilavanjem amonijaka u organizmu hiperamonijemija. koji rezgrađuje homogentinzinsku aminokiselinu. adrenalin 3. fosforne kiseline i purinskih ili pirimidinskih baza. noradrenalina i melanina. a manifestuje se poremećajem u psihičkom razvoju. Manifestuje se belom kosom i depigmentovanom kožom i crvenom bojom zenica zbog prosijavanja krvnih sudova iz oka. melanin (kožni pigment) 2. što dovodi do njegovog gomilanja u tkivima i povećanog izlučivanja putem mokreće. Nastaje zbog nedostatka enzima sintetaze. Alkaptonurija je oboljenje koje nastaje zbog nedostatka enzima homogentizinaze. Purinske baze su : adenin. Dolazi do nagomilavanja ornitina u plazmi. 15 . ovaj metabolički put se ne odvija normalno. a nastaje najčešće zbog nedostatka enzima koji učestvuju u reazgradnji aminokiselina do ureje. Poremećaji metabolizma ureje : U toku katabolizma (razgradnje) aminokiselina oslobađa se amonijak koji se vezuje za ugljendioksid i Krebsovim ciklusom dolazi do stvaranja ureje. Poremećaj metabolizma nukleinskih kiselina Nukleinske kiseline su izgrađene od ugljenih hidrata (pentoze). vezivnog tkiva i beonjača.Poremećaj metabolizma fenil-alanina nastaje zbog nedostatka enzima fenil-alanin hidrolaze. noradrenalin Zbog nedostatka enzima fenil-alanin hidroksilaze. ne dolazi do povećanja njegove koncentracije. što se manifestuje svetlijom kosom i kožom zbog nedostatka melanina i niskim krvnim pritiskom zbog nedostatka adrenalina i noradrenalina.citrulin je međuprodukt razgradnje aminokiselina. Nagomilavanje fenil-alanina deluje štetno na mozak. Albinizam nastaje zbog nedostatka enzima tirozinaze koji je važan da bi pigmentne ćelije kože-melanociti stvarali iz tirozina pigment melanin. što se manifestuje tamnom pigmentacijom hrskavica. Hipercitrulinemija . guanin Pirimidinske baze su : citozin i timin Iz pirinskih baza kao krajnji razgradni produkt nastaje mokraćna kiselina (acidum uricum). ne dolazi do sinteze adrenalina. Normalno od fenil-alanina nastaje tirozin a od tirozina nastraju : 1. Hiperornitinemija nastaje zbog nedostatka enzima transkarbamilaze. zbog čega se fenil-alanin ne rezgrađuje. kao krajnjeg razgradnog produkta aminokiselina. Manifestuje se pospanošću i smanjenom fizičkom aktivnošću. Fenilketonurija je oboljenje koje nastaje zbog nedostatka ovog enzima (fenil-alanin hidroksilaze).

To stanje može da nastane kod leukemija gde propada veliki broj leukocita i oslobađa se velika količina mokraćne kiseline što može da dovede do napada gihta . Kod nedostatka enzima ksantin-oksidaze hipoksantin i ksantin se ne razgrađuju. Iako retko uzrok nedovoljne sinteze hema može biti poremećaj sinteze porfirina i poremećaj ugrađivanja gvožđa u protoporfirin zbog nedostatka odgovarajućih enzima.te nehipohromne anemije su nasledne korpuskularne hemolizne anemije. 2. a zbog povećanja koncentracije mokraćne kiseline u plazmi i taloženja njenih soli u tkivima. 16 . Poremećaj sinteze hemoglobina može da bude prouzrokovan i poremećajem sinteze globina . Tada nastaje hiposidermijska ili sideropenijska anemija sa smanjenjem gvožđa u tkivima i u serumu. Primarna hiper urikemija je genetski defekt metabolizma purinskih baza gde dolazi do hiper produkcije mokraćne kiseline. Najčešći uzrok poremećaja sinteze hemoglobina je nedovoljna sinteza hema usled poremećaja metabolizma gvožđa i zbog primarnog deficita gvožđa u organizmu. Gvožđe koje se normalno absorbuje ne može da se koristi za sintezu hema već se nagomilava u obliku hema siderina u eritroblastima. Sekundarna hiper urikemija nastaje zbog pojačanog raspadanja ćelija sa jedrima koja su bogata nukleniskim kiselinama.Hiper urikemija : 1. smanjenje koncentracije hemoglobina u eritrocitima i nastajanja hipohromnih anemija. zbog genetskog defekta bubrežne eliminacije mokraćne kiseline. Češće obolevaju muškarci. Nastaje zbog : 1. B6 i B12 vitaminom. Orotska acidurija nastaje zbog nedostatka enzima pri razgradnji piramidinskih baza zbog čega dolazi do nagomilavanja međuproizvoda razgradnje pirimidinskih baza orotske kiseline. Tu se ubrajaju anemije u hroničnim bolestima u kojima se gvožđe nagomilava u makrofagima zbog smanjenja i nedostatka transferina koji omogućava prenos gvožđa od mesta absorbcije do eritroblasta. a kasnije se javlja nefrolitijaza. povećanja koncentracije PRPP u ćelijama 2. dolazi do porasta njihove koncentracije u krvi i pojačanog izlučivanja putem mokraće uz smanjeno izlučivanje i smanjenu sintezu mokraćne kiseline. Bolest se manifestuje teškom anemijom u dece koja ne reaguje na terapiju gvožđem. Poremećaji sinteze hemoglobina Poremećaj sinteze hemoglobina dovodi do usporenog sazrevanja citoplazme ćelije eritrocitne loze.taloženje mokraćne kiseline u zglobovima praćeno bolovima. Ksantinurija . nego sekundarnim nedostatkom gvožđa u eritroblastima i u kojih su mehanizmi koji dovode do nedovoljne sinteze hemoglobina različiti. U grupu anemija usled poremećaja metabolizma gvožđa spadaju i hipokromne anemije koje nisu prouzrokovane primarnim nedostatkom gvožđa u organizmu.u katabolizmu purinskih baza nastaju hipoksantin i ksantin koji se pod dejstvom ksantin-oksidaze pretvaraju u mokraćnu kiselinu. posebno u zglobovima i pojavom napada bolova u zglobovima. orotska kiselina se zbog toga što se nerazgrađuje zbog nedostatka enzima nagomilava u krvi i pojačano izlučuje putem urina. talasemije i hemoglobinopatije.

17 .koji zahteva primanje insulina (kod dece) 2. Ova jedinjenja ulaze u ćelije i metabolišući se do acetil-Co-A. U drugom stadijumu deluju aktivirajući činioci iz spoljašnje sredine kao što su virusi ili lekovi koji delujući na genski predodređenom terenu posle više godina mogu da dovedu do klinički ispoljenog dijabes malitusa. masnom tkivu i jetri i povećanim stvaranjem glukoze u jetri. U trećem stadijumu dolazi do javljanja znakova autoimunog procesa tj. Stadijumi razvoja dijabetes melitusa 1. betahidroksibuterne kiseline i acetona. Hiperglikemija dovodi zbog povećane količine acetil-Co-A do pojačane sinteze ketonskih tela aceto-sirćetne kiseline. Dolazi do sporog smanjenja ukupnog broja beta ćelija. To dovodi do smanjenog iskorišćavanja glukoze u tkivima..koji ne zahteva primanje insulina 2. tip I. tako periferna tkiva postaju otporna na dejstvo insulina. Metabolizam ugljenih hidrata u uslovima nedostatka insulina karakteriše se smanjenim iskorišćavanjem glukoze u skeletnim mišićima. bez gojaznosti Diabetes mellitus tip I ili insulin zavisni tip javlja se kod dece i mladih osoba.insulin nezavisni . do stvaranja antitela na autoantigene koji se nalaze u citoplazmi beta ćelija Langerhansovih ostrvaca pankreasa koje sintetišu insulin. Diabetes mellitus tip II ili insulin nezavisni tip javlja se u odraslih osoba a nastaje kao posledica poremećaja receptora za insulin. zbog toga što ne mogu da se iskoriste u jetri u metabolizmu do razvoja ketoacidoze. Ptiologija. nastaje kao posledica autoimunog procesa koji je genski kontrolisan.insulin zavisni . Usled toga kao i usled otežanog prenošenja glukoze kroz ćelijsku opnu usled nedostatka insulina sprečen je ulaz nove glukoze u ćeliju. Izvestan broj dijabetičara iz ove grupe tip II posle određenog vremena može da zahteva primanje insulina. U prvom stadijumu ukupan broj beta ćelija je još u granicama normale 2.Patološki putevi metabolizma glukoze i ketogeneza Proces ketogeneze je ključni metabolički poremećaj za nastanak ketoacidoze. Dijabetes melitus se deli na : 1. U toku dijabetesa koji zahteva primanje insulina do ćelija dospeva velika količina slobodnih masnih kiselina i ketonskih tela. tip II dijabetesa . masti i belančevina. patogeneza i stadijumi razvoja dijabetes mellitusa Dijabetes melitus je sindrom koji nastaje zbog nedostatka insulina. Povećane količine glukoze izlaze iz jetrinih ćelija. Jetra je jedno od ključnih mesta poremećenog metabolizma ugljenih hidrata. što se manifestuje ketonurijom ubrzanim trošenjem fosfatnih i bikarbonatnih pufera zbog povećane sinteze jona vodonike što dovodi do poremećaja acidobazne ravnoteže. udružen sa gojaznošću 3. Dolazi do inhibicije glikoliznog puta. a da ne mogu biti iskorišćene u metaboličke svrhe. u ćelijama se nagomilavaju glukoza 6-fosfat i slobodna glukoza. Postoji stanje hronične hiperglikemije zbog nedostatka insulina. 3. dolazi do stvaranja antitela na ostrvca pankreasa koja sintetišu insulin. pa nastaje teška metabolička acidoza. a manifestuje se poremećajem metabolizma ugljenih hidrata. tip I dijabetesa . ali ukupno lečenje insulina je još uvek normalno. Kapacitet Krepsovog ciklusa nije dovoljan da oksidiše povećanu količinu acetil koenzima A.

Smanjena osetljivost tkiva na insulin nastaje zbog : 1. tu se kao kompenzatorni mehanizam javlja pojačano lučenje insulina . betahidroksibuterna kiselina 18 . 2. Opšti patofiziološki poremećaji u diabetes melitusu Normalna koncentracija glukoze u krvi je od 3. Hiperinsulinizam se javlja zbog toga što su potrebne veće količine insulina da bi se zog periferne otpornosti prema insulinu dobio mormalan odgovor.55 mmol/l. acetnosirćetna kiselina 2. Najčešće se radi o otpornosti perifernih tkiva na insulin koja nastaje kao posledica poremećaja na receptorskom i postreceporskom nivou.hiperinsulinizam. smanjenja broja receptora za insulin. što dovodi do smanjenog iskorištavanja glukoze u tkivima i do povećanja koncentracije glukoze u krvi. dolazi i do poremećaja metabolizma masti i belančevina. ostaje očuvano oko 10 % od ukupnog broja ćelija. Da bi se zadovoljile energetske potrebe organizma jer je smanjeno iskorištavanje glukoze. hiperglikemijski sindrom leži u osnovi biohemijskih poremećaja kod diabetes melitusa. dolazi do pojačane razgradnje masti i belančevina. koje dospevaju u jetru gde se oksidišu i gde nastaju velike količine acetil-CoA i ketonskih tela : 1. dolazi do daljeg ukupnog smanjenja beta ćelija. zbog nedostatka insulina. U petom stadijumu dijabetes se klinički ispoljava. U nastanku dijabetesa tip II ima ulogu naslednost. tj. zbog toga postoji i smanjeno lučenje insulina što dovodi do simptoma dijabetes melitusa. postapeno se smanjuje lučenje insulina ali još uvek nema ispoljenih znakova dijabetesa.33 do 5. 6. smanjenog iskorišćavanja glukoze u perifernim tkivima. povećano stvaranje glukoze u jetri Insulin deluje tako što se veže za ćelijske receptore perifernih organa i olakšava ulaz glukoze u ćelije. Otpornost prema insulinu perifernih tkiva. U četvrtom stadijumu nastavlja se autoimuno oštećenje. Oštećen je veliki broj beta ćelija. Pojačanom razgradnjom masti stvara se povećana količina slobodnih masnih kiselina. Ovaj stadijum se razvija uglavnom posle nekoliko godina od početka bolesti. Kod dijabetesa melitsa za metabolizam ugljenih hidrata je karakteristično : 1. 3. intracelularnih enzimskih poremećaja. smanjeno iskorišćavanje glukoze u skeletnim mišićima.4. povećanog stvaranja glukoze u jetri i pored stalne hiperglikemije uz normalnu ili povećanu količinu insulina u plazmi. Kod diabetes melitusa sem poremećaja metabolizma ugljenih hidrata zbog nedostatka insulina. 5. 2. na membranama ćelija. masnom tkivu i jetri. zbog napredovanja procesa i uništenja i onih 10 % beta ćelija postoji potreba za egzogenim davanjem insulina. ono nije dovoljno pa se razvija hiperglikemijski sindrom. Uzrokovan je otpornošću tkiva na insulin zbog raceptorskih promena na membranama ćelija perifernog tkiva ili zbog postreceptorskih tj. Kod šećerne bolesti nema insulina pa je otežano prenošenje glukoze kroz ćelijsku membranu. Iako je lečenje insulina prisutno. vode i elektrolita. aceton 3. Povećanje koncentracije glukoze iznad normalnih vrednosti. U šestom stadijumu u kome zbog izrazitog nedostatka insulina tj.

glikoneogeneze . glikogenolize . Za metabolizam belančevina kod dijabetes melitusa je značajno da postoji pojačana razgradnja belančevina tj. sopora. 4. glasnim govorom) i komom gde ne može da se uspostavi kontakt sa pacijentom. psihička uznemirenost. koji ulaze u cirkulaciju. Zbog dehidracije dolazi do pojačanog lučenja aldosterona iz nadbubrežne žlezde što dovodi do retencije natrijuma i vode i gubitka kalijuma. što znači da je vrednost glikemije prešla prag za apsorpciju glukoze iz primarne mokraće. stanja gde se kontakt sa bolesnikom može uspostaviti na grube draži npr. hipoglikemijska koma hiperglikemijska (ketonska) koma ili ketoacidoza hiperglikemijska (neketonska) ili hiperosmolarna koma laktatna acidozna koma Hipoglikemijska koma nastaje kod dijabetičara koji su na terapiji egzogenim insulinom. a nastanku kome prethode simptomi gladi. jer se one pored masti koriste kao izvor energije zbog nemogućnosti iskorištavanja glukoze zbog nedostatka insulina koji bi omogućio da glukoza uđe u ćelije.razgradnje glikogena 2. a da je lipogeneza tj. Usled glikozurije povećana je osmolarnost mokraće (urina) zbog prisustva velike količine glukoze. pa nastaje dehidratacija organizma i gubitak elektrolita Na. malaksalosti. VLDL. 3. Jedan deo slobodnih masnih kiselina ne oksidiše se u jetri do acetil-CoA i ketonskih tela već se ponovo od njih stvaraju trigliceridi. sinteza masti smanjena. masti i belančavina Akutne komplikacije diabetes melitusa Pod dijabetesnom komom se podrazumeva progresivno pogoršanje stanja svesti od apatije preko somnolencije (pospanost. one se nagomilavaju u krvi i dovode do metavoličke acidoze. Za dijabetes melitus je karakteristično da je lipoliza pojačana. U jetri tokom diabetes melitusa i pored hiperglikemije dolazi do povećanog stvaranja glukoze procesima : 1. jer dolazi do naglog pada glikemije 19 . K. Povećana koncentracija glukoze iznad 10 mmol/l dovodi do glukozurije tj. da bi nastala koma ukoliko bolesnik ne uzme neki sladak obrok. 2. dakle postoji pojačana razgradnja masti jer se troše kao izvor energije umasto glukoze. pa se sa glukozom gubi i velika količina vode što znači da postoji osmozna diureza. preznojavanje. a iz triglicerida lipoproteini vrlo male gustine. Mg. 1.sinteza glukoze iz neugljenohidratnih jedinjenja tj. izlučivanja glukoze putem mokraće.Zbog toga što se acetosirćetna i betahidroksibuterna kiselina ne mogu dalje lako metabolisati bez insulina. a gde su očuvani samo vitalni refleksni mehanizmi. koji ako se da u većoj dozi nego što je potrebno dovodi do naglog pada nivoa glikemije što se manifestuje gubitkom svesti jer mozak ne dobija glukozu koja mu koristi kao jedini izvor energije. P. proteoliza.

Jedan deo mlečne kiseline se dalje razgrađuje Krebsovim ciklusom. Povećana količina ketonskih tela (acetosirćetne i betahidroksibuterne kiselina) dovodi do metaboličke acidoze i njihovog pojačanog izlučivanja putem mokraće . ali ipak nedovoljna da se ne povećava glikoneogeneza u jetri. koja je praćena hipotenzijom i tahikardijom a kod nekih krvni pritisak može da ostane normalan i pored dehidretacije putem osmotske diureze jer zbog hiperosmolarnosti ekstracelularnog prostora dolazi do izlaska tečnosti iz ćelije u ekstracelularni prostor. . laktata. 20 .ketonurija. . u uslovima normalnog metabolizma. javlja se : 1. i dr.zbog osmotske diureze nastaje dehidratacija organizma.Hiperglikemijska (ketonska) koma ili ketoacidoza Kod dijabetesa koji zahteva uzimanje insulina. drugi deo služi za ponovnu sintezu glukoze. kod opekotina. povraćanje 4. Zbog metaboličke acidoze (ketoacidoze) troše se puferi organizma (fosfatni i bikarbonatni). mišićnom tkivu i u jetri. . razgradnju masti. . a treći deo služi za sintezu masti. Ova povećana količina ketonskih tela nastaje pojačanom razgradnjom masti pri čemu nastaju slobodne masne kiseline i acetil-Co-A koji ne može u potpunosti da se iskoristi u Krebsovom ciklusu limunske kiseline pa od jednog dela acetil Co-A nastaju ketonska tela. bolesti ili upotrebe nekih lekova. hipokalijemija zbog dijareje i povraćanja Hiperosmolarna koma . pa dolazi do pojačane razgradnje masti sa stvaranjem ketonskih tela.Mlečna kiselina je završni proizvod anaerobne razgradnje glukoze.U stanjima nedovoljnog snabdevanja ćelija kiseonikom (hipoksemija i ishemija) povećava se anaerobna glikoliza pa dolazi do povećanog stvaranja mlećne kiseline tj. . pneumonija. . Kussmaulovo disanje 2.postoji smanjeno iskorišćavanje glukoze u masnom. ukoliko se ne uzima dovoljna količina insulina posebno u toku infekcija i drugih stresnih stanja dolazi do poremećaja metabolizma sa izraženim procesom ketogeneze zbog nedostatka insulina i nemogućnošću da se iskorišćava glukoza. 3. što se dešava kod stanja šoka gde postoji povećano stvaranje laktata i smanjeno iskorištavanje laktata. . Laktatna acidoza .izraženo je povećanje koncentracije glukoze u međućelijskom prostoru zbog nedovoljnog iskorišćavanja u perifernim tkivima. miris na aceton iz usta zbog hipovolemije koja postoji zbog dehidratacije koja se javlja zbog osmotske diureze.ovo stanje se javlja kada postoji neka infekcija npr.izražena hiperglikemija dovodi do osmozne diureze. dijareja 5.javlja u starijih dijabetičara koji se leče insulinom sa oštećenom funkcijom bubrega i srca. bubrezi nedovoljno učestvuju u regulisanju acidobazne ravnoteže pa nastaje ketoacidoza i azotemija. .kada osmolarnost plazme pređe 330 miliosmola / litar javljaju se poremećaji svesti od pospanosti do kome. .ne dolazi do nastanka ketoacidoze jer je koičina insulina dovoljna da spreči lipolizu tj.

neuropatija .Kada koncentracija laktata pređe 6 mmol/l oni se pojavljuju u mokraći. zbog toga što je glukoza jedini izvor energije za mozak.obliveni hladnim znojem . nefropatija. Hronična umerena hipoglikemija .najasan govor .drhte. CNS kao izvor energije koristi samo glukozu.aktivacija simpatičkog nervnog sistema sa izlučivanjem adrenalina koji stimuliše razgradnju glikogena . uz smanjenje lučenja insulina.smetnje koordinacije pokreta . Hronične komplikacije dijabetesa melitusa Vaskularna oštećenja su najvažnije hronične komplikacije šećerne bolesti. mučnina .koncentracija glukoze opada postepeno pa su po kliničkoj slici više izraženi psihički simptomi : .retinopatija.(bubrenje adventicije nerava).35.glikogenolizu.dezorijentisanost Pri nastanku gipoglikemije aktiviraju se kompenzatorni mehanizmi : . Pri naglo nastaloj hipoglikemiji dolazi do izlučivanja adrenalina što dovodi do simptoma hipoglikemije : . Makroangiopatije su oštećenja velikih krvnih sudova donjih ekstremiteta. Hipoglikemijsko stanje i njihove posledice Hipoglikemija je patološko stanje sa sniženim vrednostima glukoze u krvi ispod 2. a iskorištava je nezavisno od insulinskog aktivnog transporta. Patofiziološki mehanizmi nastanka hipoglikemije : Reaktivna hipoglikemija je pad nivoa glukoze . pH krvi je normalan još uvek i to se stanje naziva Hiperlaktatemija.hipoglikemija .može da nastane i koma Prognoza kratkotrajne hipoglikemije je dobra ali ako traje duže od 30-60 minuta ili duže prognoza je ozbiljna. on je jako osetljiv na opadanje glikemije.nekontrolisane reakcije kao kod alkoholičara . srca i drugih organa. Do nastanka može da nastane naglo ili postepeno. kada se smanje bikarbonati jer se troše kao puferi javlja se laktatna acedoza. 21 ..7 mmol/l. Mikroangiopatije označavaju oštećenja kapilara i prekapilarnih arteriola usled bubrenja bazalne membrane.uzrokovana pojačanim lučenjem insulina.bledilo kože . a kada dođe do poremećaja pH kada on bude manji od 7. Javlja se kod osoba sa Istentnim (skrivenim dijabetesom) kod kojih nakon slatkog obroka posle 3-4 h dolazi do naglog pojačanog lučenja insulina koji dovodi do naglog pada nivoa glukoze.

predstavljaju hemodinamske poremećaje i poremećaje propustljivosti kapilara. svraba i bola donjih ekstremiteta naročito noću a motorna polineuropatija se manifestuje slbošću muskulature inervisane zahvaćenim nervom. Imuni uzročnici : .javlja se i povećana popustljivost kapilara glomerula bubrega. Morfološke promene : 22 .u nastanku rane ateroskleroze kod dijabetičara ima ulogu i hiperinsulinemija zbog egzogeno unetog insulina jer dovodi do povećanja koncentracije lipoproteina Dijabetesna angiopatija (mikro i makroangiopatija) može da se spreči ili bar odloži za određeno vreme dobrim regulisanjem nivoa glikemije insulinom. Proteinurija je glavni klinički znak.mikroaneurizme na retinalnim kapilarima Biohemijske promene : .nakupljanje kalogena tipa IV u zidu kapilara glomerula . tačkastih krvarenja i edema retine. tako da povećana količina sorbitola i fruktoze dovodi do povećanog osmotskog pritiska u ćelijama.Etiopatogeneza mikroangiopatija .insulin koji deluje kao Ag.Wilsonova bolest.dolazi do dilatacije kapilara i venula zbog njihove smanjene osetljivosti na noradrenalin i na hipoksiju i zbog smanjene kontraktilnosti ćelija na stimulaciju angiotenzinom II. Etiologija i patogeneza ateroskleroze Naziv arterioskleroza predstavlja zbirno ime za grupu oboljenja arterija u kojima se menja građa medije i intime. što dovodi do oboljenja i tvrdoće arteja. Senzorna se ispoljava u vidu pečenja. imaju ulogu u nastanku mikroangiopatija.rano se ispoljava i kod žena koje inače štite estrogeni hormoni od ateroskleroze . od sorbitola može razgradnjom da nastane fruktoza. Od makroangiopatskih oboljenja posebno se ističe makroangiopatija srčanog mišića. dolazi do kalcifikacije i gubitka elastičnih vlakana.bubrenje bazalne membrane kapilara . . a kasnije nefrotski sindrom. zbog toga povlače u ćeliju tečnost i ćelije bubre.imuni kompleksi insulinsko antitelo . Dijabetesna neuropatija se ispoljava u vidu periferne senzorne i motorne neuropatije. zbog toga je češći infarkt.u dijabetesu se ateroskleroza javlja u mlađih osoba . Makroangiopatije .u dijabetesu je nađen kolagen tipa IV u ateromatoznim pločama zida aorte što ubrzava proces ateroskleroze. Dijabetesna retinopatija se manifestuje u vidu mikroaneurizmi. Funkcijske promene : . zbog otvaranja novih pora u zidu glomerula zbog degenerativnih promena na bazalnoj membrani.zbog povećane količine glukoza ulazi u ćeliju endotela gde se pretvara u sorbitol. uz gubitak malih količina albumina u mokraću a u kasnijim fazama i do gubitka belančevina velike molekulske mase. razvija se interkapilarna glomeruloskleroza ili Kimelstiel . . Dijabetesna nefropatija se sastoji u bubrenju bazalne membrane kapilara glomerula. a makroangiopatija perifernih arterija ekstremiteta se ispoljava u vidu ishemijske bolesti koja može da napreduje do gangrene koja je 30 puta češća u dijabetičara nego u nedijabetičara. .

U jetri oštećenoj alkoholom ne dolazi do dovoljne glikogeneze tj. koje se uglavnom istroše tokom noći. pa nastaju simptomi hipoglikemije.u jetri.Školska hipoglikemija je u stvari reaktivna hipoglikemija jer mladi imaju hiper reaktivan insularni aparat. zbog čega u krvi postoji hipoglikemija . hipoglikemija nije nagla ali je uporna.glikogen se samo može razgraditi do glukoza-6-fosfata na koji bi trebalo da deluje enzim glukoza-6-fosfataza. uz očuvanu glikogenezu.funkcionalne hipoglikemije. ređe se javljaju preko dana jer čovek preko dana unosi energiju putem hrane. nedovoljan obrok dolazi do naglog pada nivoa glukoze tj. uz mali. hipoglikemija može da bude i organski uzrokovana.Von Gierkeova bolest (Gierkova) ili hepatorenalna glikogenoza .najčešći je ovaj oblik glikogenoza . Sem reaktivne . Hipoglikemija kod dece čije su majke dijabetičari Kod dece intrauterino ako su im majke dijabetičari. Regulacija glikogenolize je hormonska. Zbog poremećaja razgradnje glikogena on se nagomilava u organizmu. Hipoglikemija kod dijabetičara uzrokovana prevelikom dozom egzogeno unetog insulina Kod dijabetičara koji unesu veću dozu insulina nego što je potrebno. pa ako se obrok sastoji samo od ugljenih hidrata dete posle 3-4 h ogladni i zbog raktivne hipoglikemije postane nemirno i razdražljivo. ni do dovoljne glikogenolize tj. Hipoglikemija kod oštećenja jetre kod oboljenja jetre gde postoji smanjenje parenhima jetre smanjene su i rezerve glikogena. tj. do hipoglikemije.uzrok je smanjena aktivnost ili potpuni nedostatak enzima glukoza-6-fosfatoze koji učestvuje u procesu glikogenolize. Glikogenoze : 1. i oštećen proces razgradnje glikogena. Zbog nagle potrošnje velike količine glukoze funkcionalna hipoglikemija postoji i kod sportista. . Simptomi se najčešće javljaju ujutro kada se tokom noći istroše rezerve glikogena iz jetre pa ujutro dođe do pada nivoa glukoze. pa ujutro bolesnik dobije simptome hipoglikemije. razgradnje glikogena na glukozu. Prvi tip . 23 . zbog stalno prisutnog povišenog nivoa glukoze intrauterino u dece dolazi do hipertrofije pankreasa Glikogenoze i renalna glikozurija Glikogenoze predstavljaju grupu bolesti koje nastaju zbog poremećaja glikogenolize. Hiperinsulinom je tumor pankreasa koji luči insulin nezavisno od potreba organizma. uz očuvan proces sinteze glikogena. tj. bubrezima i u trombocitima zbog nedostatka ovog enzima gikogen ne može potpuno da se razgradi do glukoze. dovoljne sinteze glikogena. ali pošto ga nema uopšte ili ga ima u jako maloj količini glukoza-6-fosfat se resintetiše na glikogen koji se nagomilava u jetri i brbrezima zbog čega i naziv bolesti hepatorenalna glikogenoza.

4-1. leukocitima i u mišićima. proteinurije i aminoacidurije. enzima koji je uzrok zbog njegovog nedostatka nagomilavanja glikogena u poprečnoprugastoj muskulaturi.Andersenova bolest .Hersova bolest . Drugi tip . Hiperlipoproteinemije Hiperlipoproteinemije su poremećaji metabolizma masti koji se manifestuju povećanjem koncentracije holesterola ili triglicerida ili oba istovremeno. 2.Corijeva bolest je glikogenoza koja nastaje zbog nedostatka enzima amilo-1.6-transglikozidaze zbog čega dolazi do nagomilavanja amilopektinskog glikogena koji podstiče bujanje vezivnog tkiva u jetri.Mc Ardlerova bolest .nastaje zbog nedostatka enzima fosforilaze u jetri zbog čega dolazi do deponovanja glikogena u jetri.6glikozidaze zbog čega se glikogenoliza ne može odvijati normalno do svog krajnjeg produkta glukoze pa u krvi postoji hipoglikemija .4glikozidaze zbog čega dolazi do deponovanja glikogena u svim tkivima a naročito u srcu. a zbog hipoglikemije se pojačava razgradnja masti kao izvora energije. Četvrti tip .nastaje zbog nedostatka enzima amilo-1. Šesti tip . a kao posledica mišići se lako zamaraju. 4.nastaje zbog deficita mišićne fosforilaze. nasledne hiperlipoproteinemije 2. pa se javlja hipoglikemija.Corijeva bolest . 3.glikogen se nagomilava u jetri.je generalizovana glikogenoza koja nastaje zog nedostatka enzima alfa-1. do nepatomegalije i do povećanja bubrega uz poremećaj funkcije bubrega smanjena funkcija bubrega se manifestuje kod ove bolesti smanjenom reapsorpcijom aminokiselina. Treći tip . 5. Peti tip . Smrtni ishod nastaje zbog srčane insuficijencije. što dovodi do uvećanja srca . eritrocitima. osim jetre i bubrega ovaj enzim ne sadrži druga tkiva pa se poremećaj u drugim tkivima neće ni manifestovati zbog smanjenog iskorišćavanja glukoze u tkivima kao kompenzatorni mehanizam dolazi do pojačane lipolize.Pompeova bolest . 6.- zbog gomilanja glikogena u jetri i u bubrezima dolazi do njihovog uvećanja tj.kardiomegalija. glikoze i belančevina zbog čega dolazi do glikozurije. stečene hiperlipoproteinemije 24 . Slična je prvom tipu bolesti. Dele se na : 1.

Nasledna hiperlipoproteinemija 1. . a često istovremeno postoji i šećerna bolest dolazi do rane pojave ateroskleroze retko nastaju ksantomi 25 .vrednost holesterola kod egzogene hiperhilomikronemije tj.nasleđuje se autosomno-recesivno .serum ovih bolesnika je mlečnog izgleda . egzogene hipertrigliceridemije su normalne pa ovaj tip hiperlipoproteinemije nema rizika za nastanak ateroskleroze .može da se javi i hepatosplenomegalija 2. Egzogena hiperhilomikronemija .kada serum ovih bolesnika stoji na temperaturi od 4¨C tokom 24 h on se izbistri. a iznad ovog bistrog seruma se stvara čep od triglicerida na vrhu epruvete.na koži mogu da se jave ksantomi na laktovima.elektroforezom može da se vidi široka traka hilomikrona dok su trake ostalih frakcija normalne .tip I .tip II a (hiperbetalipoproteinemija nasleđuje se autosomno domonantno nastaje kao posledica nedostatka specifičnih ćelijskih LDL receptora zbog nemogućnosti ulaska u ćelije LDL čestica bogatih holesterolom dolazi do njihovog nagomilavanja u plazmi serum ovih bolesnika je bistar i ostaje takav i posle stajanja preko noći vrednosti holesterola u plazmi su izrazito povišene vrednosti triglicerida su normalne pri elektroforezi izrazito dominira betalipoproteinska frakcija bolest se manifestuje ksantomima na tetivama. bolovi su posledica pankreatitisa koji ne protiče burno ali zbog čestih recidiva prelazi u hronični tok .manifestuje se bolovima u predelu epigastrijuma abdomena posle masnih obroka.povećane vrednosti hilomikrona se održavaju u serumu i 12 h posle poslednjeg obroka . kolenima najteže posledice ove bolesti su taloženje lipida u intimi krvnih sudova sa ranim nastankom aterosklerotskih promena 3.bolest se javlja u mladosti . laktovima.lipoproteinemija tip II b kod ove hiperlipoproteinemije su receptori na ćelijama za LDL izmenjeni ovaj tip hiperlipoproteinemije se naziva kombinovani ili mešoviti tipp jer postoji istovremeno porast holesterola i umeren porast triglicerida posle stajanja seruma preko noći kod ovih bolesnika on je lako zamućen pri elektroforezi postoji proširena beta (LDL) i prebeta (VLDL) lipoproteinska frakcija nivo HDL holesterola koji ima zaštitnu ulogu u nastanku ateroskleroze je smanjen osobe sa ovim tipom hiperlipoproteinemije su često gojazni. leđima . Endogena hiperholesterolemija .povećane su vrednosti hilomikrona tj. triglicerida zbog nedostataka enzima lipoproteinske lipaze . Hiperbeta i hiperprebeta .

lipoproteinemija tip V Postoji hipertrigliceridemija istovremeno endogenog i egzogenog porekla etiopatogeneza je nepozanta postoje povišene vrednosti hilomikrona i prebeta-lipoproteinske frakcije (VLDL). 1. često postoji gojaznost. lekovi. ili delovanja egzogenih činilaca (alkohol. 26 .lipoproteinemija tip III karakteriše se nagomilavanjem u plazmi jednog patološkog lipoproteina LDL koji je bogat u holesterolu i trigliceridima elektrolizom se ovaj LDL izdvaja u vidu jedne široke trake u predelu beta i prebeta-lipoproteina tzv. Egzogena hiperhilomikronemija i endogena hiperbeta . široka beta ili ''broad beta'' traka serum posle stajanja ostaje zamućen a nekad može da se pojavi i čep na vrhu epruvete bolest počinje da se manifestuje od tridesete godine sa pojavom ksantoma postoji jako izražena sklonost za rani nastanak ateroskleroze 5.4. ovaj tip hiperholesterolemije je udružen sa gojaznošću 6. Disbeta . mlečan ako postoji izrazit porast triglicerida može da dođe i do porasta holesterola zbog toga što prebetalipoproteinska frakcija VLDL sadrži pored triglicerida i znatne količine holesterola. postoji rana pojava ateroskleroze Stečene hiperlipoproteinemije stečene hiperlipoproteinemije nastaju kao propratna pojava drugih oboljenja. Endogena hipertrigliceridemija tip IV (hiperprebetalipoproteinemija) najčešći je tip hiperlipoproteinemija nasleđuje se autosomno dominantno postoji hipertrigliceridemija endogenog tipa tj. Hiperlipoproteinemija može da nastane kod šećerne bolesti jer kod dijabetes melitusa tip I insulin zavisnog tipa zbog nedostatka insulina dolazi do pojačane rezgradnje masti što ima za posledicu povećano stvaranje triglicerida i VLDL prebeta. hrana) otkrivanjem uzroka ovih hiperlipoproteinemija je jako značajno jer se one mogu uspešno lečiti lečenjem uzroka tj. nema ksantoma. porast VLDL tačan uzrok nastanka nije poznat povećana sinteza triglicerida u jetri (VLDL) vrši se iz ugljenih hidrata postoji porast triglicerida u serumu uz normalne vrednosti holesterola serum posle stajanja preko noći ostaje zamućen.lipoproteina u jetri. dakle postoji visoka koncentracija triglicerida i umeren porast holesterola posle stajanja serum ostaje zamućen uz pojavu čepa na površini epruvete. Kod šećerne bolesti istovremeno je smanjena aktivnost lipoproteinske lipaze koja učestuje u metabolizmu triglicerida jer je za njenu aktivaciju potreban insulin Kao posledica ovih poremećaja u diabetes melitusu dolazi do nastanka hiperlipoproteinemije tip IV ili V. osnovne bolest.

Kod hipotireoidizma postoji tip II a hiperlipoproteinemije zog usporene razgradnje LDL 4. Ponavljani stresovi . Na kraju i sam sadržaj ateromske ploče može zbog razmekšanja intime na tom mestu da prodre u krvotok i da izazove embolije u arterijskim kapilarima. nefrotskog sindroma može da se javi hiperlipoproteinemija u blažim oblicima tipa II a. Hiperlipoproteinemije uzrokovane egzogenim uzrocima mogu da budu posledica neadekvatne ishrane zbog preobilnog unosa ugljenih hidrata što dovodi do tipa IV ili V hiperliporoteinemije. Aterosklerozne ploče (ateromi) u intimi arterija iako ograničeni izazivaju suženje lumena arterija dovodeći do otežane cirkulacije krvi u određenom tkivu stvarajući ishemijske promene. gomilaju se u ćelijama glatkih mišića krvnih sudova i u makrofagima izazivajući njihovu nekrozu što dovodi do formiranja ateromske kaše.2. 3. neaktivnost . andotel arterija i povećava adhezivnost trombocita Etiologija i patogeneza ateroskleroze Naziv ateroskleroza označava degenerativnu bolest arterija sa promenama samo na intimi arterija a koje se sastoje iz manjih ili većih ploča ateroma ispunjenih holesterolskim estrima i drugim lipidima i uhljenim hidratima. 27 . Iznad ovih ploča dolazi vrlo lako do adhezije i agregacije trombocita što može na mestu ateroma da dovede do stvaranja trombocitnog tromba. a u težim tipa II b. jer zbog hipoproteinemije nema dovoljno belančevina koje služe kao transporteri lipida. Alkohol čak i u umerenim količinama je čest uzrok porasta triglicerida usled povećane sinteze u jetri i smanjene oksidacije masnih kiselina u jetri. i začepljenja lumena arterije a pojavom nekroze tkiva u predelu začepljene arterije (infarkt). Nastanak ateroskleroze većina autora tumači danas hipotezom da ona nastaje kao reakcija zida arterije na povredu njenog endotela.smatra se da se u toku stresa oslobađa veća količina adrenalina koji oštećuje krvne sudove tj. Holesterol i trigliceridi filtruju se kroz oštećenje na intimi krvnog suda i ubrzavaju nastanak aterosklerotskih promena.hipertenzija . u krvi. Kod bolesti bubrega npr. Smanjen fizički rad tj.kao hemijski vid oštećenja ćelije endotela krvnih sudova gube sposobnost da se vezuju međusobno pa se pod dejstvom krvne struje odlubljuju ostavljajući ogoljen kolagen intime što omogućuje adheziju i agregaciju trombocita. 5.hiperholesterolemija . Pod dejstvom hroničnih oštećenja kao što su : . kao i proizvodima razgradnje krvnih ćelija.u fizičkoj aktivnosti traže se lipidi za stvaranje enerije odnosno dolazi do smanjenja hiperlipidemije koji predstavlja faktor rizika za nastanak ateroskleroze. 7. Povišenje triglicerida i holesterola je srazmerno veličini proteinurije i hipoproteinemije. dolazi do oslobađanja XII faktora koagulacije na mestu oštećenja arterije što omogućuje brzo stvaranje fibrina na ovom mestu što ima značaja u stabilnosti nastalog trombocitnog tromba. Razvija se obično IV ili ređe V tip hiperliporoteinemije. 6.

vrtoglavici. 28 . Arteroskleroza bubrežnih arterija može da bude uzročnik renovaskularne hipertenzije. Poremećaji koji traju duže od 24 h usled ishemije mozga spadaju u takozvane PRIND poremećaje koji su mnogo ozbiljniji od tranzitornog ishemičnoh ataka i ukazuju na opasnost od trajnog oštećenja moždanog krvotoka . Prelaz tj. III. Bujanje ćelija glatkih mišića u intimi arterija Faktori rizika za nastanak ateroskleoze su : 1.pušenje cigareta .zbog većeg pritiska postoji vrtložni tok krvi što stvara uslove za oštećenje endotela 2.muški pol . . Arterosklerotske promene u koronarnom krvotoku dovode do koronarne isuficijencije a to je ustvari sindrom koji nastaje kada potrebe srčanog mišića za krvlju prevaziđu mogućnosti koronarnog krvotoka. Najčešći i najvažniji simptom koronarne isuficijencije je bol. hiperglikemiju i arterijsku hipertenziju .arterijska hipertenzija . hiperholesterolemiju. Nasledni : . IV i VI) .zbog stvaranja karboksihemoglobina koji nastaje tako što se CO iz dima cigareta veže za hemoglobin izazivajući hipoksemiju i oštećenje endotelskih ćelija. Aterosklerotske promene na moždanim krvnim sudovima dovode do opadanja regionalnog krvnog protoka što dosta često može da daje simptomatologiju ''lažnih spazama'' krvnih sudova.nasledne hiperlipoproteinemije (tip II. vidu.apopleksije. Ovakvi napadi mogu da izazovu takozvane žarišne ili fokusne poremećaje u motornoj ili senzitivnoj sferi.ateroskleroza je ćešća i ranije se javlja kod muškaraca zbog inhibitornog dejstva androgena na sintezu HDL koji ima zaštitnu ulogu od ateroskleroze. To se manifestuje utrnulošću ili oduzetošću jedne polovine tela ili jednog ekstremiteta poremećajima u govoru. Patofiziološki poremećaji kao posledica arteroskleroze Patogenezu arteroskleroze većina autora danas tumači hipotezom reakcije zida arterije na povredu njenog endotela. do nekoliko sati. najčešće izazivajući prolazne ishemičke napade : tranzitorni ishemički atak. Tri glavna aterogena činioca su : 1. minuta.gojaznost zato što ona uglavnom objedinjuje ćetiri činioca rizika : hipertrigliceridemiju. odnosno kada vlada nesrazmera između energetskih potreba i krvi koja se u datom momentu nalazi u koronarnoj arteriji. Stečeni : .Adenozin difosfat koji se oslobađa iz rombocitnog tromba izaziva drugi talas agregacije.dijabetes . agregacija trombocita 3. povećana filtracija lipoproteina u zid arterije 2. Trombociti oslobađaju i trombocitni mitogeni činilac koji dovodi do prelaženja glatkih mišićnih ćelija iz medije u intimu krvnog suda i dovodi do umnožavanja glatkih mišićnih ćelija u predelu intime atrerija. Jedna od najčešćih bolesti savremenog čoveka koja nastaje kao posledica atreroskleroze je koronarna bolest. koji mogu da traju od nekoliko sekundi.

što je praćeno odsustvo hilomikrona.lipoproteinemija .Tangierska bolest se manifestuje taloženjem holesterola i u manjoj meri i triglicerida u retikuloendotelskom sistemu tonzila. a trigliceridi praktično nemerljivi .prenosi se autosomno recesivnim genom . tkivne lipidoze i bolesti masnog tkiva Hipolipoproteinemije mogu da budu primarne (nasledne) i sekundarne Nasledne hipolipoproteinemije : 1.zbog sinteze apoproteina B koja je poremećena.lipoproteinemija .Hipolipoproteinemije. .nije praćena ranom aterosklerozom 2. a apoproteini su belančevinski delovi lipoprotenskih kompleksam pa zbog njihovog nedostatka nedolazi do sinteze HDL pa oni nedostaju u plazmi .prenosi se autosomno dominantno Skundarne hipolipoproteinemije Javljaju se u sklopu nekih oboljenja na pr. VLDL i LDL .za bolest je karakteristično da su ukupne vrednosti holesterola snižene. kod hipertireoidizma zbog ubrzanog katabolizma LDL često postoji hipoholesterolemija. dolazi do povećanja limfnih žlezda i jetre i slezine . one postanu narandžasto crvene boje. postoji smanjenje nivoa LDL (beta lipoproteina) .karakteriše se nesposobnošću organizma da sintetiše apoprotein B. Hipobeta .nasledno oboljenje autosomno recesivno .uzrok nastanka ove bolesti je u tome što postoji poremećaj sinteze apoproteina A I.VLDL i trigliceridi su najčešće normalni . Deficit alfa-lipoproteina tj.ima dobru prognozu i uglavnom ne daje nikakve simptome .počinje u prvim mesecima života sa steatorejom (pojava nesvarene masti u stolici) zastojem u rastu i akantocitozom (eritrociti imaju zupce u vidu trna) zbog promena u sastavu lipida opne eritrocita. Nedovoljan unos masti putem hrane ili sindrom loše apsorpcije mogu da dovedu do smanjenja LDL i holesterola u plazmi.postoji smanjenje ukupnog holesterola i jedva vidljiva traka beta-lipoproteina elektroforezom . 29 .lipoproteina naziva se još i Tangierska bolest. deficit HDL .elektroforeza otkriva samo postojanje alfa lipoproteina (HDL) .ukupan holesterol i fosfolipidi u plazmi su jako smanjeni. vrednosti triglicerida su normalne ili umereno povišene . . Abeta.prognoza bolesti je loša 3.

nedovoljan unos vode najčešće kod starih bolesnika ili kod bolesnika u besvesnom stanju koji ne mogu da traže vode. žedni su 2. već će ostati normalan. Zbog malog gubitka soli osmotski se pritisak u ekstracelularnoj tečnosti povećava tj. Uzroci su : 1. kod dijabetesne poliurije Patofiziološki se radi o gubitku velike količine vode koju prati mali gubitak soli prvenstveno NaCl. smanjeno izlučivanje mokraće Hipertonijska dehidratacija U pitanju je nedostatak tečnosti u organizmu zbog slabog unošenja vode. upale oči jabučice 8. Uzroci : 1. kod poliurije npr. pri povraćanju.Izotonijska dehidratacija Kod izotonijske dehidratacije postoji nedostatak tečnosti i soli u ekstracelularnom prostoru u izotonijskoj srazmeri. hipotenzija zbog smanjenog volumena plazme 2. voda i eritrociti. 30 . javlja se hiperosmija. koncentracija kuhinjske soli u organizmu bića normalna ali će hematokrit. ali se dehidratacija ćelija podnosi relativno dobro. proliva. Kliničke pojave : 1. može da nastane i pri velikom gubitku tečnosti uz nedovoljnu nadoknadu vode u slučaju obilnig znojenja. 2. prolivu. što povlači vodu iz intracelularnog prostora u ekstracelularni prostor. Klinička slika : 1. Vrednost natrijuma u plazmi je povećana. krvarenje 4. žedan i traži vode 9. znojenje Zbog spomenutih uzroka smanjuje se volumen krvi i volumen međućelijskog prostora. postoji umerena oligurija Samo u ekstremnim gubicima tečnosti može da dođe do hiperosmolarne kome sa psihomotornim hemitom i besvesnim stanjem. proliv 3. Hematokrit. kolabirane vene 3. zato hematokrit neće u početku biti povećan. broj eritrocita i hemoglobin su zbog gubitka vode povećani. kožni nabor na podlaktici ili na trbuhu se duže održava nego normalno 7. sklonost prema kolapsu 5. povraćanje 2. broj eritrocita i vrednosti hemoglobbina biti povećani. Krvarenjem se istovremeno i proporcionalno gube soli. Ako je izotonijska dehidracija posledica gubitka drugih tečnosti npr. tahikardija 4. opekotine 5. traže vodu 3. kod upotrebe diuretika 6. suv jezik i usne 10. ćelije se smežuraju. opšta slabost 6.

Hipotonijska dehidracija Hipotonijska dehidracija je oblik dehidracije sa pretežnim gubitkom soli.3 . koža i usta su suvi 4. ne traže vode. kod izrazitog znojenja u tropskim krajevima što može da dovede do tzv. jer je ovde glavni nedostatak NaCl. Hidrostatski pritisak u arterijskom delu kapilara iznosi 5. 31 .3 = 1.3 kpa i zato u venskom delu kapilara dolazi do resorpcije intersticijalne tečnosti u kapilare. Patofiziološki zbog velikog gubitka soli iz ekstracelularnog prostora nastaje nipotonija tj. snižen krvni pritisak 3. kod insuficijencije nadbubrežne žlezde ili posle suprarena 3. Zato tečnost treba nadoknaditi sa hipertoničnim rastvorom NaCl.3.3 kpa. razdražljivošću 3. poremećajem funkcije CNS. Izotonijska hiperhidracija Kod izotonične hiperhidracije postoji prekomerno zadržavanje (retencija) vode izotoničnog tipa. Uzroci : 1. lektomije 4.3 kpa. proliv 2. Prelaženje vode u intracelularni prostor dovodi do bubranja ćelija a ta hiperhidracija u moždanim ćelijama manifestuje se : 1. desalinacije.3 kpa. Izotonijska hiperhidracija dovodi do povećanja ekstracelularnog prostora a manifestuje se u vidu generalizovanih otoka (edema). grčevima 2.3 = 2 kpa U venskom delu kapilara hidrostatski pritisak pada na 2 kpa. hipoosmoza u tom prostoru.. pospanost 6. kolabirane vene 5. iz čega sledi 2 .3. privlači vodu i voda ulazi u ćelije i one bubre. Poremećaj odnosa hidrostatskog i koloido-osmotskog (onkotskog) pritiska mogu da dovedu do pojave edema. bolesnik ne oseća žeđ već ima metalan ukus u ustima i ne traži vodu Kliničke manifestacije : 1. Na osnovu ovoga pritisak iznosi 5. pri hroničnim nefritisima sa gubitkom soli 5. nisu žedni Ukoliko se nadoknada tečnosti vrši samo vodom dolazi do pogoršanja stanja. U intercelularnom prostoru nema promena. a onkotski pritisak koji stvaraju belančevine plazme čini 3. mek i slabo punjen puls 2. Pošto je u toj situaciji intracelularni prostor u odnosu na ekstracelularni prostor hiperosmotičan. onkotski pritisak je isti 3. dakle postoji jednaka retencija soli (NaCl) i vode. pri dugotrajnim dijetama sa restrikcijom unosa soli 6.

jer se u alergijama povećava propustljivost kapilara za belančevine a i opšta propustljivost za tečnost.kod nipoalbunimenije snižava se onkotski pritisak u krvnim sudovima pa pošto je hidrostatski pritisak tada veći tečnost iz ekstracelularnog prostora se manje vraća u krvne sudove. Zastoj u portalnom krvotoku uz povećanje hidrostatskog pritiska u odnosu na onkotski dovodi do ascitesa. Hipertonijska hiperhidracija . zbog veće osmolarnosti u ekstracelularnom prostoru u odnosu na intracelularno dolazi do izlaska vode iz ćelija u ekstracelularni prostor što dovodi do smežuravanja ćelija. kod oštećenja mozga se nekad javlja sindrom retencije soli 32 . Natrijum kao faktor privlačenja tečnosti : Kod sekundarnog hiperaldosteronizma dolazi do zadržavanja natrijuma i vode u organizmu štodovodi do stvaranja izotoničnih edema. povišenog venskog pritiska doći će do smanjene resorpcije vode u kapilare i do edama. Uzroci : 1. smanjen onkotski pritisak (hipoonkija) izaziva hipovolemiju zbog čega preko hipotalamusa i simpatičkih vlakana dolazi do pojačanog lučenja renina u bubrezima i retencije soli i vode preko sistema renin angiotezin-aldosteron. Tkivni faktori Nagomilavanje belančevina u intersticijalnom prostoru dovodi do otoka. Začepljenje limfnih puteva može da spreči cirkulaciju limfe i dovede do stvaranja lokalnih otoka. Kod unošenja velikih količina Na (natrijuma) ili kod njegovog zadržavanja u neuobičajenim količinama u ekstracelularnom prostoru. infuzija rastvora NaCl kod bolesnika sa bubrežnom insuficijencijom kod kojih je smanjena ekskrecija NaCl 3.radi se o hidrataciji sa viškom Na. 5. a višak tečnosti u intersticijalnom prostoru se drenira putem limfe. hidrostatski pritisak postane viši od onkotskog. 2. kod alergija. kod Cushingove bolesti 4. kod srčane dekompenzacije. pogoduje stvaranju otoka. Negativan pritisak u ductus thoracisusu pri udisanju olakšava limfotok. Otok zbog smanjenja krvnih belančevina : . infuzija hipertonog rastvora NaCl 2. plućnom krvotoku uz porast hidrostatskog pritiske u odnosu na onkotski dovodi do edema plića. kod pijenja morske vode (brodolomci) 5. Otoci zbog porasta hidrostatskog pritiska u venskom delu kapilara Resorpcija tečnosti iz intersticijalnog (ekstracelularnog) prostora u kapilare se vrši privlačnom snagom onkotskog pritiska krvnih belančevina koji je normalno viši od hidrostatskog (filtracionog) pritiska u venskom delu kapilara. što dovodi tj. npr. Zastoj limfe U mehanizmu filtracije i resorpcije vode u krvnim sudovima izlaženje vode je nešto veće nego ulaženje. 3. zbog venskog zastoja tj. Zastoj u malom tj.1. zbog privlačenja snaga belančevina za vodu čime se otežava reapsorpcija u kapilare. 4. Kada se iz određenih razloga. To se dešava npr.

kod srčane dekompenzacij 4.Da bi se stanje popravilo nastoji se da se višak NaCl odstrani restrikcijom (izbegavanjem soli u ishrani) uz infuziju glukoze. jer se u oba slučaja javlja da je hipoosmolarnost izražena u ekstracelularnom prostoru zbog koje postoji tkivna tivna hiperosmolarnost u intracelularnom prostoru što omogućuje prelazak vode u prostor sa većom koncentracijom tj. Patofiziološki proces se ne razlikuje značajno od dehidracije pretežnim gubljenjem soli. a u teškim stanjima radi se hemodijaliza. 3. sada ovaj prostor ima veću koncentraciju i povlači vodu iz intracelularnog prostora što može da dovede do edema pluća. Deficit kalijuma može da nastane kao posledica neunošenja kalijuma u dovoljnoj količini hranom. a veliki unos vode dovodi do smanjenja osmolarnosti ekstracelularnog prostora. Bubrenje ćelija je naročito opasno za moždane ćelije jer dovodi do poremećaja funkcije CNS što može da dovede do kome i do smrti.5 mmol/l. 5. Gotovo sva diurezna sredstva sem aldaktona dovode do povećanog izlučivanja kalijuma. a zbog nastale alkaloze zbog gubitka kiselog želudačnog sadržaja dolazi do pojačanog ulaska kalijuma u ćelije što još pogoršava hipokalijemiju. u intracelularni prostor. teška anemija Osnovna karakteristika hipotonijske hiperhidracije je smanjena količina Na u plazmi. Obilna i dugotrajna povraćanja mogu da dovedu do izražene hipokalijemije. Stanje može da se popravi ograničenim unosom tečnosti oko 200-300 ml dnevno.trovanje vodom Javlja se kod unošenja velike količine vode koja nadmašuje mogućnosti izlučivanja brbrezima. Zbog smanjenja osmolarnosti u ekstracelularnom prostoru. Hipokalijemija Hipokalijemija predstavlja smanjenje koncentracije kalijuma ispod 2. a do pojačanog izlučivanja kalijuma. Prolivi mogu da dovedu do hipokalijemije jer tečne stolice sadrže velike količine kalijuma. Hipotonijska hiperhidracija . jer onemogućavaju apsorpciju kalijuma hranom. pa odatle i potiče naziv trovanje vodom. u odnosu na ovaj prostor u intracelularnom prostoru postoji hiperosmolarnost što privlači vodu u ćelije i ćelije bubra. 2. Tokom povraćanja i proliva gubi se veća količina tečnosti što vodi do hipovolemije. pothranjenost 5. postoperativno pojačano lučenje ADH pri istovremenom delovanju infuzije glukoze može da dovede do hipotonijske hiperhidracije 3. 1. 4. Kod hipotonijske hiperhidracije hipoosmolarnost ekstracelularnog prostora je posledica ogromne količine hipotonične a kod hipotonijske dehidracije hipotonija ekstracelularnog prostora je posledica gubljenja soli. Uzroci hipotonijske hiperhidracije su : 1. pijenje velike količine vode u osoba sa bubrežnom isuficijencijom 2. Davanje soli mora biti oprezno jer ako davanjem soli dođe do naglog porasta osmolarnosti ekstracelularnog prostora. 33 . jer maksimalna diureza iznosi 16 ml/nin. a ona vodi do pojačanog lučenja aldosterona koji dovodi do retencije natrijuma i vode. Alkaloza bilo koje etiologije dovodi do pojačanog izlučivanja kalijuma mokraćom. hiperhidracije vodom kod osoba kod kojih je poremećeno izlučivanje vode npr.

Kod trovanja digitalisom dolazi do povećanog prelaženja kalijuma iz ćelija u ekstracelularni prostor zbog inhibicije Na-K pumpe. Pošto se u eritrocitima nalaze velike koncentracije jona kalijuma pri hemolitičkim anemijama. naročito kod akutne bubržne insuficijencije. ili pri povećanom unosu glikiokortikoida u terapijske svrhe postoji pojačano izlučivanje jona K+ putem bubrega. kalijum se vraća u ćelije i nastaje izražena hipokalijemija koja može da izazove poremećaje srčanog rada.mišićnom slabošću .opstipacijom . Najčešći uzročnik hiperkalijemije je smanjeno izlučivanje kalijuma bubrezima. Hipokalijemija se ispoljava najčešće : . Kod primarnog i sekundarnog hiperadiosteronizma postoji ispoljena hipokalijemija. Hiperkalijemija postoji u oligurijskoj. 2. stanje bolesnika popravi pod dejstvom insulina i alkalija. izazvane strahom oboljenjima respiretornog centra i početnim stadijumom trovanja salicilatima.6.može da dovede do paraliptičkog ileusa Hiperkalijemija Hiperkalijemija predstavlja povećanje koncentracije kalujuma iznad 6. uznapredovaloj fazi hronične bubrežne insuficijencije. Kod Addisonove bolesti usled toga što nema aldosterona. 5. povećanje glikoze u kojoj nastaju povećane količine pirogrožđane i mlečne kiseline koje zajedno sa jonima vodonika koji su izašli iz ćelija u venćelijsku tečnost smanjuju koncentraciju bikarbonata u plazmi. dolazi do naglog oslobađanja veće koncentracije kalijuma što dovodi do hiperkalijemije. 34 . pa se javlja hiperkalijemija. U acidozi bilo koje atiologije dolazi do prelaženja kalijuma iz ćelija u plazmu a razlozi nisu objašnjeni. 4. 8. izlaženje jona vodonika iz ćelijske u vanćelijsku tečnost 2. dolazi do gubitka natrijuma i vode a dolazi do retencije kalijuma. 1. a kada se acidoza tj. gde postoji anurija ili kada postoji oligurija. smanjenju parcijalnog pritiska ugljen dioksida u atrerijskoj krvi. Hipokalijemija se ispoljava : .može da dođe do treperenja komora i smrtnog ishoda . 3. Hiper ventilacija vodi hipokapniji tj. U Cushingovom sindromu kod koga postoji pojačano lučenje glikokortikoida. Hipokapnija izaziva kompenzatorne pojave u organizmu : 1. Tokom dijabetesne ketoacidoze hipokalijemija može da bude maskirana prelaženjem kalijuma iz ćelija u vanćelijski prostor.na EKG-u visok talas i proširenje QRS kompleksa .5 mmol/l. 6. 7.može da dođe do ascendentne mišićne paralize koja može da dovede i do paralize disanja Respiratorna alkaloza Nastaje kao posledica hiper ventilacije pluća.

tj. Hronična respiratorna acidoza nastaje kod hroničnih plućnih bolesti kao što su : 1. zbog čega postoji smanjena funkcija bubrega. jona vodonika putem bubrega uz pojačanu regeneraciju bikarbonata. a delom se bikarbonati gube i stolicom.45 Metabolička acidoza označava pad pH vrednosti ispod 7. Respiratorna acidoza Nastaje u isuficijenciji ventilacije odnosno kada je uklanjanje ugljendioksida plućima smanjeno. Akutnu respiratornu acidozu može da izazove svaka nagla isuficijencija respiracije što je slučaj u oštećenju respiratornog centra bolestima ili lekovima u neuromišićnim poremećajima i u kardiopulmonalnom kolapsu. 35 .35 a javlja se kod : . hronični bronhitis 3. Bolesnici se najčešće žale na utrnulost u mišićima a kada je alkaloza izražena javlja se tetanija koja je izazvana direktnim delovanjem alkaloze na neuromišićnu razdražljivost. Simptomi respiraciske alkaloze zavise od stepena i brzine njenog nastajanja. emfizem 2.povećanog unošenja jona vodonika (H+) ili . Povećanje parcijalnog pritiska ugljendioksida i povećanje bikarbonata uz sniženje vrednosti pH i hlorida u plazmi utvrđuju uz kliničku sliku postojanje respiratorne acidoze. Metabolička acidoza Normalan pH plazme je 7.7.povećanog endogenog stvaranja jona vodonika tako da je njegovo neutralisanje u organizmu nedovoljno i pored toga što respiracija nije oštećena U metaboličkoj acidozi uvek postoji smanjenje jona bikarbonata koji se troši na neutralisanje neisparljivih kiselina. nije dovoljan. izazvanog proširenjem moždanih krvnih sudova koje je karakteristično za hiperkapniju tj. nema veliki značaj.Kad respiraciska alkaloza traje duže dolazi do povećanog izlučivanja bikarbonata bubrezima uz povećanje reapsorbcije hlorida. Kada u metaboličkoj acidozi postoji normalna funkcija bubrega bubrezi povećavaju izlučivanje jona H+ i jona NH4.3 kPa ili više bolesnik postaje zbunjen i neorijentisan. uz regeneraciju bikarbonata međutim najčešće u metaboličkoj acidozi postoji smanjena zapremina plazme. Akutno nastala respiratorna acidoza u znatnoj meri se umanjuje delovanjem tkivnih pufera i povećanim izlučivanjem protona tj. povećanje parcijalnog pritiska ugljen dioksida u arterijskoj krvi. često postoji edem očnih papila zbog povećanog intrakranijumskog pritiska.35 . U svakoj metaboličkoj acidozi povećana je koncentracija jona vodonika koja izaziva povećanje respiracije radi smanjenja PCO2 međutim ta kompenzacija nije nikada potpuno efikasna tj. smanjena plućna respiracija u vrlo gojaznih ljudi U kliničkoj slici respiratorne acidoze kada parcijalni pritisak ugljendioksida dostigne vrednosti od 9. pa zbog toga kompenzacija acidoze od strane bubrega nije jako izražena.

stvaraju se mehuri (bule). I stepen ili Combustio erythematosa (hiperemija) .Najčešći uzrok metaboličke acidoze je : 1. zbunjenost. 5. malaksalost. neki lekovi kao recimo salicilati (aspirin) mogu da dovedu do pojačanog stvaranja mlečne kiseline što može zbog nagomolavanja da dovede do metaboličke acidoze Klinička sika : 1. Prodiranje opekotina u dubinu zavisi od trajanja delovanja toplote. što dovodi do manje filtracije u bubrezima i do oligurije . II stepen ili Combustio bullosa . pri čemu se smanjuje volumen plazme. kod hipoaldosteronizma koji postoji u Addisonovoj bolesti zbog nedostatka aldosterona koji izaziva izlučivaje jona H+.Carbonificatio . somnolentnost pa i koma 4. III stepen . 6.ova faza traje nekoliko dana a zatim se tečnost izresorbuje 3. kod alkoholičara ketoacidoza može da bude izražena zbog neuzimanja hrane i zbog povraćanja.veća koncentracija histamina dovodi do paralize kapilara pa oni postaju pojačano propustljivi što vodi u drugi stepen opekotina 2. ubrzano disanje 3. labaratorijski : pad pH smanjenje bikarbonata hiperkalijemija Lokalno dejstvo toplote na ljudski organizam Opekotine Temperatura od 45 C dovodi do narušavanja funkcije ćelije Temperatura viša od 50 C koaguliše ćelijske belančevine što dovodi do nekroze ćelija Topao vazduh i do 100 C stepeni ne deluje tako jako i tako brzo kao recimo voda temperature 50 C.koža i podkožno tkivo su ugljenisani 36 . od visine temperature i od medijuma koji prenosi toplotu. kod gladovanja 4. duboko (Kusmaulovo) disanje 2. 3.oštećeno tkivo oslobađa histaminske supstancije koje deluju vazodilatatorno što dovodi do hiperemije . IV stepen . Stepeni opekotine : 1. pad krvnog pritiska 5.kada kapilari postanu pojačano propustljivi zbog pojačanog oslobađanja histamina dolazi do eksudacije i epidermis se odlubljuje od podloge. jona K+ postoji metabolička acidoza. jer se kod gladovanja povećava katabolizam masti i povećava količina ketonskih tela.javlja se koagulaciona nekroza 4. kod dijabetesne ketoacidoze zbog stvaranja acetosirćetne i betaoksibuterne kiseline u dijabetesnoj ketoacidozi u količini koju ćelije ne mogu da metabolišu 2. postoji smanjeno stvaranje amonijaka u ćelijama tubula bubrega a izlučivanje jona amonijaka predstavlja najefikasniji načina izlučivanja protona bubrezima. teški prolivi dovode do povećanog gubljenja bikarbonata stolicom što može da dovede do metaboličke acidoze 7. insuficijencija bubrega je jedan od načešćih uzroka metaboličke acidoze.

reakcija vegetativnog nervnog sistema . U prvih 6 . uranjanjem u ledenu vodu 2. Hipotermija se može izazvati : 1.32 C ima diuretički efekat.pad temperature ispod 32 C deprimira funkciju CNS. arefleksija. faza . zbog smanjenja bubrežne filtracije zbog plazmoreje. Može da nastane i albuminurija jer se pri odstranjenju stvorenih toksina u opekotinama preko bubrega oštećuje funkcija tubula bubrega. duvanjem hladnog vazduha preko tela 4. imerzijom tj.razdražljivost srca je u početku hipotermije povećana a kasnije se smanjuje .hiperventilacija.to je faza dekompenzacije jer kompenzatorni mehanizmi nisu više u stanju da održe stanje homeotermije . Postoji izražen deficit NaCl zbog plazmoreje. a ispod 25 C nastaje somnolencija. što može da remeti funkciju bubrega.šoka .toksemije .simpatikusa 2. perfuzija pluća krvlju je smanjena i povećava se fiziološki mrtvi prostor . Posle 48 h mogu da nastanu simptomi intoksikacije zbog oslobađanja raspadnih produkata. tahipneja i pojačana potrošnja O2 . Promet vode je negativan jer se gubi plazmorejom. javlja se hiporefleksija.bradikardija postoji kod hipotermije zbog poremećene funkcije sprovodnog sistema i zbog usporenog stvaranja nadražaja .pad unutrašnje temperature . faza . Kod opekotina može da se razvije bubrežna insuficijencija. pad krvnog pritiska .oradipneja tj.krvni pritisak može malo da se poveća . Smrtni ishod kod opekotina nastaje zbog : .bradikardija. plazmoreje i zbog nadražaja slobodnih nervnih završetaka u opečenoj zoni.naježena koža .disanje . Opšte i lokalno dejstvo hladnoće na ljudski organizam Pod opštom hipotermijom podrazumeva se ohlađenje organizma sa unutrašnjom temperaturom ispod 36 C stepeni. iako je perfuzija kroz bubrege smanjena a time i smanjena filtracija jer postoji smanjena reapsorpcija u tubulima . narkoza ubrzava ohlađivanje zbog perifernoe vazokonstrikcije Promene pri hipotermiji : 1.12 h može da nastane hipovolemijski šok zbog gubitka plazme tj. usporeno disanje.hipotermija od 30 . ekstrakorporalnom cirkulacijom krvi 5. dolazi do raspadanja eritrocita i raspadanja mioglobina sa mioglobinurijom. stupor i koma 37 . oblaganjem tela kesama leda 3.Kod opekotina prognoza je ozbiljna ako je zahvaćeno više od 1/4 površine tela.bubrežne insuficijencije Zbog plazmoreje i gubitka albumina smanjuje se onkotski pritisak i volumen krvne plazme zato hematokrit raste i javlja se hipovolemija sa hemokoncentracijom.

dolazi do porasta hematokrita i do hemokoncentracije . nogu.lučenje egzokrinih i endoktinih žlezda se smanjuje 3. Azot povećano dospeva u desno srce što dovodi do porasta aretrijskog plućnog pritiska. faza ili paralitička faza .zbog oslobađanja većih količina histamina.Congelatio bullosa . ali je taj prelazak brz tako da nema dovoljno vremena da se izeliminiše višak azota koji se u uslovima povišenog atmosferskog pritiska nalazi rastvoren u većoj količini u krvi nego pri normalnom atmosferskom pritisku. pa se višak azota koji je rastvoren pri povišenom pritisku postepeno oslobađa iz organizma. prilikom prelaska sa normalnog na veoma nizak atmosferski pritisak Najčešće se javlja posle ronjenja ili rada u kesonu gde postoji povišen atmosferski pritisak. a na 30 m 4 l Nakon rada u kesonima radnici se pre izlaska u uslove sa normalnim atmosferskim pritiskom iz radne prostorije kesona odlaze u drugu prostoriju gde se pritisak koji postoji u kesonu (povećani atmosferski pritisak) postepeno smanjuje.kapilari su dilatirani od oslobođenog histamina II stepen . najčešće na prstima ruku.smrtni ishod nastaje ako nastanu ireverzibilna oštećanja u vitalnim centrima produžene moždine . a oštećenje kapilara uzrokuje migraciju belančevina. izlaganja povišenom pritisku.Congelatio gangrenosa . Na dubini od 10 m vrednost rastvorenog azota će biti 2 l . praćano svrabom i papuloznim mehurićima.Congelatio erythematosa . pa čak i do Quinkeovog edema Lokalno delovaje hladnoće Smrzotine .nekroza tkiva.Congelatio I stepen . U normalnim uslovima u organizmu odrasle osobe nalazi se rastvoreno oko 1 l inertnog azota. što može da dovede do poremećaja koagulacije i tromboembolijskih komplikacija. Na dubini od 20 m vodenog stuba rastvorenog azota u organizmu će biti oko 3 l.dolazi do stanja prividne smrti.pri dejstvu hladnoće može da dođe do urtikarije na koži ako se telo zaroni u hladnu vodu. prelaskom u normalan atmosferski pritisak. - 38 .zbog smanjenja metaboličkih procesa dolazi do akumulacije kiselih produkata mlečne i pirogrožđane kiseline i do nedovoljnog odstranjivanja CO2 pa nastaje acidoza . još uvek je reverzibilna jer se merama reanimacije može uspostaviti funkcija u svim oganima . dolazi do plazmoreje i nastanka plikova III stepen . . a zatim brzom prelasku na normalan atmosferski pritisak 2.pri dubokoj hipotermiji telesna voda prelazi iz sudova u intersticijelni prostor. posebno albumina iz krvi u tkivu. azot ne može dovoljno brzo da se izeliminiše preko pluća iz organizma. paralizovani kapilari postaju pojačano propustljivi. konfluiranja azotnih mehurića. Naglim prelaskom iz povišenog atmosferskog pritiska u uslove sniženog atmosferskog pritiska zbog velike razlike parcijalnih pritisaka azota između organizma i sredine. na nosu Dekompresiona bolest (kesonska i akutna visinska bolest) Dekompresiona bolest je stanje koje nastaje nakon : 1. do usporavanja plućne cirkulacije.

slabljenje apetita . a manifestuju se u vidu oštećenja motorne funkcije. Kod pilota pri brzom penjanju aviona može da dođe do gubitka svesti zbog naglog smanjivanja količine kiseonika i smanjenog snabdevanja mozga kiseonikom. CNS . porast broja eritrocita što se naziva poliglobulija ili policitemija uz porast hemoglobina zato što veći broj eritrocita tj.zbog hipoksije tj. nedostatka samokontrole. veća količina hemoglobina mogu da prenesu više kiseonika koji je neophodan tkivima tj.hipoksija koja postoji na visinama stimuliše ventilaciju pa se javlja tahipneja tj. psihičke i senzorne. ubrzano i površno disanje. cijanoza i šok Akutne visinske bolesti Pri visinama od oko 4000 m u većine ljudi se javljaju prvi simptomi nedostatka kiseonika hipoksija. svrabom kože. povraćanje 8. pokazalo se da hipoksija ako duže traje dovodi do razvoja novih kapilara naročito u mozgu da bi se obezbedilo što više kiseonika mozgu kao vitalnom organu. zbog povećanja mase eritrocita dolazi i do povećanja volumena krvi 4. vrtoglavica. organizmu u uslovima hipoksije koji vladaju na visinama. Disanje . dejstvo akceleracije i deceleracije Ukoliko je hipoksija na velikim visinama bila dugotrajna može da dođe do teških promena koje su naročito izražene na CNS-u. respiratorni centar se stimuliše u normalnim uslovima tako što povećana koncentracija ugljen dioksida stimuliše ovaj centar 2. bolovima u zglobovima. povraćanje. kostima 7. javlja se vazokonstrikcija koja jedino ne zahvata srčane atrterije i moždane arterije jer su oni vitalni organi koji moraju da dobiju odgovarajuću količinu krvi. smanjene koncentracije kiseonika na visinama javlja se kao kompenzatorni mehanizam tahikarija. gluvoća.povećana samouverenost . Ukoliko neka osoba dugo boravi na visinama razvijaju se kompenzatorni mehanizmi a to su : 1. dispnea. nastaje hipokapnija pa se menja i pH krvi koja se pomera prema nikalozi .respiratorna alkaloza.Dekompresiona bolest se manifestuje : 6. Simptomi akutne visinske bolesti su : 1. Zbog ovog ubrzanog i površnog disanja pojačano se odstranjuje ugljen dioksid tj.simptomi uzbuđenja. 3. 4. euforija . mišićima.jer suv i hladan vazduh na visinama pri prolasku kroz disajne puteve zagreva se i vlaži oduzimajući vodu organizmu dovodeći do dehidratacije 3.gubi se sposobnost pamćenja .nekoordirani pokreti 2. žeđ . 39 . Probavni sistem : . Cirkulacija . mučnina.muka. Hronična visinska bolest.

Ako duže traje boravak na velikim visinama, respiratorni centar se zbog toga što postoji tahipneja i pojačano izlučivanje CO2 mora adaptirati da funkcioniše tako da reaguje stimulativno na njega i smanjena koncetracija CO2 Hronična visinska bolest (Morbus Monge) javlja se posle nekoliko godina posle svih gore navedenih mehanizama adaptacije na visine. U krvi se javlja izražena policitemija tj. jako izražen porast broja eritrocita, povećava se volumen krvi, a stepen zasićenja arterijske krvi kiseonikom opada. Razvija se respiretorna acidoza jer prestaje mehanizam visinske hiperventilacije, u plućnom krvotoku se razvija plućna hipertenzija. Smanjena je osetljivost respiratornog centra prema ugljen dioksidu. Uzroci nastanka Morbus Monge nisu poznati. Akceleracija je ubrzanje u kranio-kaudalnom smeru, a izaziva promene prvenstveno na kardiovaskularnom sistemu. Krv se spušta u donje delove tela. Pri ubrzanju od : 1. gravitacije - oseća se neprijatnost u nogama 2. gravitacije - pilot jadva može da ustane sa sedišta 3. gravitacije - noge su teške i jedva može da ih digne, nejasno vide 6. gravitacija - ruke ne može da podigne iznad glave Kod akceleracije se zadržava krv u nogama, dolazi do staze, smanjeno je vraćanje venske krvi u deso srce, zbog toga pada minutni volumen srca, a kao kompenzacija se javlja tahikardija i vazokonstrikcija. Deceleracija je ubrzanje u kaudokranijalnom smeru tako da se krv pomera prema glavi. Obeležava se sa negativnim predznakom, - G. - 3 G gravitacije - dobro se podnosi ako je deceleracija kratkotrajna - 4 do - 5 G - može da doved do edema mozga i psihičkih poremećaja - 8 G - i veća gravitacija mogu da dovedu do kidanja krvnih sudova u glavi sa moždanim krvarenjem Najizraženije promene kod deceleracije koja se još naziva i negativna akceleracija je jaka hiperemija krvnih sudova oka pa pilot vidi ''crveno pred očima''. Za sada ne postoji zaštita od negativnog ubrzanja, tj. deceleracije. Kod akceleracije piloti mogu da se zaštite položajem tela tako što : 1. stegnu trbušne mišiće i nagnu se napred čime se smanji priliv krvi u donje delove tela uz podizanje kolena prema trupu i pritiskom na trbuh 2. anti G odela koja se prave za vojne pilote gde se pomoću posebne pumpe u odelu u predelu ekstremiteta i trbuha stvara pozitivan pritisak pa se u momentu kada postoji pozitivno ubrzanje sprečava dislokacija krvi u donje ekstremitete. Kinetoze predstavljaju istovremeno delovanje kratkotrajnog ubrzanja u nekoliko pravaca kombinovano sa tresenjem dovodi do promene koje se nazivaju kinetoze, a što se još naziva morska bolest. Javlja se kod ljudi koji ne podnose vožnju brodom, avionom, automobilom.

40

Manifestuje se : - vrtoglavicom - mučninom, povraćanjem - bledom bojom kože - znojanjem - padom krvnog pritiska - tahikardijom - slabošću mišića Kod kinetoza dolazi do nadražaja kanalića unutrašnjeg uva i n. statoacusticusa, preko koga nadražaji dospevaju do jezgara n. vagusa što dovodo do gađenja, povraćanja i dr. Zbog nadražaja jezgara vegetativnog nervnog sistema postoji bledilo i znojanje. Preko mrežnjače oka nadražaji se prenose do centara malog mozga što dovodi do vrtoglavice (overtigo). Dejstvo električne struje na ljudski organizam Elektrotrauma najčešće nastaje kao posledica nedovoljne higijenskotehničke zaštite pri kontaktu sa električnom mrežom, a električno oštećenje zavisi od : - jačine struje - napona - vrste struje (naizmenična, jednosmerna) - kontaktnog vremena - gustine struje koja prolazi kroz srce i mozak - otpora tkiva (vlažna koža lakše propušta struju jer je otpor 1000 puta manji nego kod suve kože) Dodirivanje električnog voda kolenom obrazuje se kolo između kolena i zemlje, pa na putu struje mozak i srce najverovatnije neće biti oštećeni. Dodir izvora struje rukom sprovodi struju prema zemlji, ona prolazi kroz srce pa može da dođe do treperenja komora ili zastoja srca (cardiac arest). To je najčešći način nastanka smrti delovanjem el.struje. Kontakt između izvora struje i glave deluje na mozak i inhibiše respiratorni centar pa paralizom respiratornog centra nastaje smrt tj. prestaje disanje. Poremećaj fizioloških funkcija mišića kroz koje prolazi električna struja izaziva jaku i naglu kontrakciju pa se može javiti i ruptura mišića, a ponekad je grč mišića toliko jak da lomi kosti ili istrgne tetive od mesta njihovog pripoja. Porast krvnog pritiska je posledica grčevite kontrakcije većih grupa skeletnih mišića. Nespecifični učinci su opekotine, na mestu gde je struja najgušća, a to je na ulaznom mestu, dok se u unutrašnjosti tela struja širi velikim poprečnim presekom pa se zato toplotni učinak znatno smanjuje. Jaka kontrakcija mišića može d odbaci unesrećenoga daleko i da izazove kontuzije, prelome kostiju i dr. i to su sekundarni traumatski efekti. Struja od 1 mA - se uopšte ne oseća Struja od 3,5 - 4 mA - izaziva bol Struja od 5 - 10 mA - izaziva bol i grč mišića Struja od 15 - 20 mA -čovek ne može da se otkači od struje tj. el. voda. Struja od 20 - 30 mA - hipertenzija trenutna, zato što dolazi do kontrakcije mišića i porasta perifernog otpora.

41

Čak i smrtonosna struja ako deluje u vremenu kraćem od 0,1 s je bezopasna ukoliko ne prođe kroz srce. Naizmenična struja od 50 Hz je veoma opasna. Jednosmerna struja u određenim područjima napona smatra se čak opasnijom od naizmenične struje. Visokofrekventne Tesline struje sa frekvencom iznad 2000 Hz mogu biti bezopasne i pri visokom naponu. Dejstvo vibracija, zvuka, ultrazvuka i ultraljubičastog zračenja Do vibracija celog organizma dolazi kada treperi platforma tj . podloga na kojoj čovek stoji, npr. pri vožnji lošim putem u kamionu, traktoru, tenku, letu avionom Jaka i dugotrajna vibracija dovodi do : 1. povećanja tonusa skeletnih mišića, sa bolovima u mišićima 2. nakon 5 minuta ovaj povišen tonus mišića popušta i javlja se osećaj ''paralize'' 3. posle 15 minuta nastaje glavobolja 4. nakon prestanka dejstva vibracije javlja se zamor, zujanje u ušima i glavobolja tj. prevenstveno simptomi od strane CNS-a 5. psihičke reakcije se manifestuju smanjenjem sposobnosti koncentracije pažnje Pri radu sa pneumatskim čekićem kod radnika mogu zbog frekvencije treperenja 1000-2000 / min. i težine oruđa 8 - 50 kg da dođe do vibracionih oštećenja kostiju lakta i oštećenja mišića u vidu fibroze i atrifije. Zvuk Čovekovo čulo sluha prima zbuk fredvencije od 16 - 20000 Hz Mera - jedinica za zvučni pritisak se izražava decibelima Zvuk koji je van opsega koji je gore naveden ma koliko bio jak ne izaziva zvučnu traumu. 1. Slušni zamor - posle pucanja iz pištolja, posle vožnje traktorom, privremeno se gubi moć primanja slušnih oseta, u ušima bruji, glasovi se ne čuju jasno. 2. Oslabljena diskriminacija - posle akutne akustičke traume, organ sluha gubi sposobnost razlikovanja slabijeg zvuka. Nakon određenog vremena sluh se popravla. 3. Akutna akustička trauma - duži boravak u blizini mlaznog motora ili nakon eksplozije nekog oružja u Cortijevom organu unutrašnjeg uha dolazi do oštećenja što može da dovede do trajnih oštećenja čula sluha, od smanjenja sluha u malom stepenu do potpune gluvoće. Utvrđeno je da su oštećenja Cortijevog organa manja ukoliko dođe do oštećenja bubne opne (membrana tympani), nego ukoliko ne dođe do njenog oštećenja. 4. Hronična akustička trauma - javlja se kod ljudi koji su profesionalno izloženi akustičkoj traumi kroz duži vremenski period. Stepen oštećenja sluha zavisi od dužine trajanja zvučne agresije, jačine (decibela) i od frekvencije Najopasnija frekvencija se nalazi u blizini 4000 Hz, i jačine od 130 ---Kao posledica hronične akustičke traume nastaje trajno smanjenje sluha u određenom delu skale ili dolazi do potpunog oštećenja sluha. Trajne promene nastaju zbog degenerativnih promena i atrofije Cortijevog organa unutrašnjeg uha.

42

dela vegetativnog nervnog sistema.je zvuk frekvencije iznad 20000 Hz. smanjenjem pa---. Ultrazvuk . X zraci su nešto manje prodorni od gama zraka ali su nešto jače jonizantni od gama zraka. Jačina biološkog dejstva zračenja zavisi od doze i od vrste zraka.psihičke reakcije . imaju osobinu da im je veća prodornost tkiva u odnosu na alfa čestice. spoljašnje . pojačavaju odbrambene sposobnosti organizma 2. Prodorna moć im je mala. Ozračivanje može da bude : 1. kod unutrašnjeg ozračivanja imaju jaku jonizacionu moć. Koristi se u medicinske svrhe dovodeći svojim mehaničkim dejstvom do zagrevanja tkiva. mogu pri dugotrajnom izlaganju kože da dovedu do opekotina. pod njihovim uticajem se u koži svara vitamin D1 3.najčešće preko digestivnog trakta putem vode.zujanjem u ušima. ovaj proces dovodi do oslobađanja gasova i stvaranja šupljina . hipe-----jom preko vazodilatacije a velike doze dovode do ireverzibilnih oštećenja i smrću ćelije. utvrđeno je da mogu da imaju i kancerogeni efekat jer mogu da dovedu do mutacije gena. 43 . ali npr.razdraženjem simpatikusa tj. hrane. unutrašnje .Pored oštećenja unutrašnjeg uha akustička trauma izaziva opšte poremećaje : .nastaje u organizmu kada je doza ozračivanja dovoljna da izazove pojave oboljenja ali ipak ne tolika da dovede do smrtnog ishoda. Kod ljudi koji profesionalno budu dugo izloženi dejstvu ultrazvuka mogu da nastanu srčane tegobe i poremećaji od strane CNS-a. Male energije deluju stimulativno ubrzavajući metaboličke procese. Gama zraci su elektromagnetni talasi koji su jako prodorni ali nešto su slabije jonizantni.400 nm. Ultraljubičasti zraci su zraci talasne dužine od 30 . voća ili ubrizgavanjem radioaktivnog materijala Alfa zraci su dvostruko pozitivno naelektrisana jezgra helijuma sastavljeni od dva protona i dva neutrona. a zbog oslobađanja histamina zbog opekotina mogu da izazovu zapaljensku reakciju 5. deluju baktericidno 4. Dejstvo jonizujućeg zračenja na ljudski organizam Jonizujući zraci izazivaju jonizaciju u materiji koja apsorbuje njihovu energiju. Akutni radijacioni sindrom . 1. mikromasaže tkiva i formiranja šupljina kavitacija u tkivu zbog svoje periosične kompresije (zgušnjavanja) čestica i dilatacije (razređivanja) čestice u sredini kroz koju se ultrazvuk prostire. sa povišenjem mišićnog tonusa. ali im je jonizaciona moć slabija.kavitacija. Beta zraci su elektroni.kada je izvor radijacije van organizma 2. dovode do pigmentacije kože zbog toga što ubrzavaju stvaranje kožnog pigmenta melanina 6.

a u nju prodire Na. latentna faza . inicijalna faza . stvaranja vakuole u citoplazmi ćelija.3 dana. jonizujući zraci dovode do promena DNK i RNK 4. ćelije hematopoetskog tkiva i ćelije crevnog epitela osetljivije su na ozračivanje u odnosu na one koje se retko dele deobom kao što su hepatociti. epitel creva.traje 2 . što dovodi do slabljenja odbrambenih mehanizama i infekcije.smrtnim ishodom .Akutni radijacioni sindrom ima 4 faze : 1. jer je koštana srž jako osetljiva na ozračivanje 4. ćelija gubi K. u krvi se javlja pad broja limfocita zbog razaranja limfopoeznog tkiva.u kojoj se javljaju glavobolja.počinje krajem prve nedelje od ozračivanja. Mehanizam štetnog dejstva jonizujućeg zračenja objašnjava se : 1. povraćanje.K pumpe. Zbog oštećenja ćelijske membrane enzimi iz ćelije izlivaju se u tkivnu tečnost. i od njihove diferentovanosti. uznemirenost. malaksalost. 2. glavobolja. i zatim se javlja prividno ozdravljenje.potpunim ozdravljenjem . Manifestna faza . Etiologija i patogeneza malignih tumora Etiologija tumora nije poznata ali se smatra da postoje neki endogeni i egzogeni činioci koji mogu da predstavljaju inicijalni faktor za nastanak ireverzibilnih promena praćenih nenormalnim rastom ćelija 44 . remeti se funkcija Na . Promene koje se ispoljavaju u narednoj generaciji su genetski učinci zračenja. dolazi do oštećenja ćelijske membrane ćelija. Osetljivost ćelija na jonizujuće zrake zavisi od njihove reproduktivne aktivnosti. bolesnik nema i izražene tegobe 3. jonizujući zraci oštećuju sulfohidrilne Ho grupe enzima.3 dana. jonizujući zraci dovode do denaturacije belančevina 3. Dolazi do promene u strukturi hromozoma. leukopenija tj. a svi ovi simptomi nastaju zbog poremećaja funkcije CNS zbog poremećaja propustljivosti ćelijskih membrana neurona zbog dejstva zračenja. ponovo se javljaju mučnina. 2. Visokodiferentovane ćelije kao što su npr. hematopoezno tkivo i dr.hroničnim promenama Genetski efekat jonizujućih zraka je dokazan povećanim brojem mutacija kod mikroorganizama a i kod čoveka. Ćelije koje se učestalije dele npr. mišićne ćelije i ganglijske ćelije. pad broja leukocita i limfocita sve do agranulocitoze. U ovoj fazi može da dođe i do smrti zbog dehidratacione leukopenije i trombocitopenije. dejstvom jonizujućeg zračenja na molekule vode. i traje 1 . nervne ćelije su manje osetljive na jonizujuće zračenje u odnosu na manje diferentovane ćelije npr. dolazi do oštećenja tj. Završna faza može da se završi : . pri čemu dolazi do izbijanja jednog elektrona iz molekula vode i do stvaranja vodonik peroksida koji oštećuje enzime u ćelijama i dovodi do propadanja ozračenih ćelija. mučnina.

Mutacija obuhvata translokaciju ili transverzaciju.Endogeni činioci su : 1.biohemijskim promenama u nukleinskim kiselinama . herbicidi i insekticidi 3.utvrđeno je da se neki tumori češće javljaju u određenim porodicama u kojima je već bilo tumora 2.spajanjem pojedinih segmenata u hromozomu . a time i funkcije DNK i RNK. čak se smatra da infekcija sa onkogenim virusom ne mora da dovede do maligne transformacije ako se procesu transformacije dovoljno rano suprotstave ćelijski odbrambeni mehanizmi. da postoje kao provirusi nasleđeni od roditelja Za nastanak tumora pored virusa veliki značaj ima i odbrambena sposobnost organizma specifična i nespecifična kao i interferon koji inhibira razmnožavanje virusa.na izvesne hormone je moguće uticati čak vršiti terapiju dejstvom hormona npr. zatim nitrozamini koji su prisutni u konzervama hrane. hemijski etiološki faktori kao npr. 2. Do mutacije može da dođe : . Jedna od danas najprihvaćenijih teorija nastanka malignih tumora je teorija mutacije ćelije.ugrađivanjem hromozoma virusa u hromozome domaćina Po savremenim teorijama kancerogeni izazivaju malignu alteraciju jer menjaju strukturu.kao npr. Translokacija je zamena jedne piramidinske baze drugom piramidinskom bazom. anilinske boje i aromatski amini. nasleđe .češće se javljaju u starijih osoba 4. kod karcinoma dojke povoljni efekti se postižu delovanjem testosterona Egzogeni etiološki činioci su : 1. Transverzacija predstavlja zamenu jedne pirimidinske baze purinskom i obrnuto. Opšte osobine malignih tumora Osnovna razlika između malignog i normalnog tkiva je u tome što je rastenje zdravog tkiva striktno regulisan i kontrolisan proces. 45 . jonizujuća zračenja jer je utvrđena mutacija i češće obolevanje kod osoba koje su izložene zračenju u terapijske svrhe ili profesionalno. Po virusnoj teoriji mnoga maligna tkiva sadrže viruse koji aktiviraju nastanak malignog procesa Virusi mogu da postoje kao prolaznici u ćelijama. uzročnici mogu da budu i DNK i RNK virusi. ili zamena jedne purinski baze drugom purinskom bazom u genskoj šifri u DNK. azbest.gubitkom pojedinih segmenata hromozoma . ireverzibilnu naslednu promenu.starost . uticaja sredine i geografskih faktora 3. ova dva posledanja se tek u organizmu metabolizmom pretvaraju u toksična jedinjenja. dok je rast malignog tkiva takav da ne podleže strogoj kontroli. policiklični ugljovodonici. fizički .verovatno zbog načina ishrane. biološki etiološki faktori kao npr. rasa . Mutacija predstavlja naglu. virusi koji nakon što prodru u ćeliju ugrađuju svoje hromozome u hromozome ćelije domaćina i dovode do maligne alteracije.pol .

sadrže vežu količinu DNK i fosfolipida i glikogena. 2. tj.Osobine malignog tkiva tj. one tj. Bol nastaje i pri procesima destrukcije u tumoru. kao posledica pritiska i opstrukcije mogu da dovedu do smrtnog ishoda 6. smatra se da maligni tumori luče izvesne toksične materije koje imaju značaja za nastanak kaheksije uz veliko trošenje hranljivih materija za rast tumora i metastaza. smrtni ishod može da nastane i zbog lokalizacije tumora. 3. implantacijom. čiji uzrok nije potpuno razjašnjen. sadrže manju količinu belančevina nego normalna tkiva. osim nedovoljnog unosa hrane. u malignom tkivu uzrok povećanja mase tumora je i u tome što se deli veći broj. Promene u domaćinu kod malignog tumora U organizmu sa malignim tumorom dolazi do opštih metaboličkih poremećaja. pogrešno je uverenje da se maligne ćelije brže umnožavaju nego zdrave. kontrolišu mitoze ćelija. Postoji smanjena koncentracija kalcijuma u malignom tkivu i povećana količina kalijuma. slabljenje imunološkog kontrolnog mehanizma u organizmu obolelih. limfogeno. povećanje aerobne i anaerobne glikolize 9. ne podleže kontrolnim mehanizmima normalnog tkiva 2. akutno krvarenje može da nastane ako tumor rastom ošteti neki veći krvni sud 5. likvorogeno. kancerska kaheksija tj. dok ove kontrafe kod malignih ćelija kao ni kontrole kontaktom membrana malignih ćelija nema jer kod normalnog tkiva međusobni dodir ćelija koči dalju deobu. što znači da tumorima nedostaju efikasni mehanizmi regulacije rastenja. izrazita mršavost. ubrzani katabolički a usporeni anabolički procesi 7. teška anemija : . tumori lokalizovani u mozgu. nego normalno tkivo. 7. per continuitatem. slabljenje funkcije T i B limfocita i makrofaga 8. Što se tiče metaboličkih procesa u malignom tkivu je pojačana glikoliza i aerobna i anaerobna glikoliza. bolovi . tumora : 1. 6. i upravo nekroza dovodi do oštećanja senzitivnih živaca 4. Nastanku kaheksije doprinose i hronična manja ili veća krvarenja. maligne ćelije se sporije umnožavaju nego zdrave ali znatno sporije umiru nego zdrave pa zbog toga postoji stalno uvećanje mase tumora 4. traheji. maligno tkivo nema kočnica koje bi mogle da zaustave njegovo rastenje kao što to ima zdravo tkivo. ali kad se jave velikog su intenziteta i smiruju se samo narkoticima. ali pošto je membrana malignih ćelija izmenjena tumorsko tkivo izbegava kontrolu rasta. od biohemijskih osobina malige ćelije sadrže veći procenat vode nego zdrave ćelije. a vršenje sintetičkih procesa je jako smanjeno. 1. ima sposobnost da se širi izvan granica osnovnog tkiva u kome se tumor pojavio 3.anemija nastaje kao posledica hroničnih krvaranja i nedostatka nutritivnih faktora.koja obično jako slabo odreaguje na bilo koju antianemičnu terapiju . maligni tumori metastaziraju : hematogeno. poremećen je mehanizam sinteze proteina 46 . normalno tkivo luči supstance halone koji inhibišu tj. veći procenat ćelija 5.javljaju se kasno najčešće zbog kompresije i infiltracije nerava.

krvarenja. želuca. insuficijencije bubrega. Apsorpcija preko gastrointestinalnog trakta . Parenteralni put apsorpcije hemikalija . ribozome i dr. . trudnice i deca su posebno osetljivi na dejstvo hemikalija Putevi ulaska hemikalija u organizam su : 1. egzogeno unetih otrova Mladi organizam.liposolubilne materije lako prolaze kroz kožu a to su one materije koje su rastvorljive u mastima .želudac veoma malo resorbuje hemikalije osim alkohola .najbrži od svih prirodnih puteva zbog velike respiratorne površine oko 100 m2 . pore lojnih i znojnih žlezda .ubrizgavanjem direktno u krvni sud efekat nastaje gotovo trenutno Hemikalije mogu da deluju na organizam : 1. endogeno stvorenih otrova 2. paranteralni put (npr. na koži i na sluznicama ili na plućima uz ovo lokalno dejstvo hemikalije gotovo uvek nastaju i opšti efekti ne samo zbog resorpcije hemikalije u opštu cirkulaciju npr.Dejstvo hemijskih činilaca na ljudski organizam Intoksinacija može da bude posledica : 1. hemikalija prelazi u citoplazmu delujući na organele (mitohondrije. drugi način delovanja hemikalija je delovanje na metabolizam.crevna resorpcija je laka i vrlo intenzivna . ali i opšti efekti u vidu hemolize eritrocita. gastrointestinalni takt 4. Nakon resorpcije hemikalije na mestu kontakta hemikalije i ćelije dolazi do oštećanja membrane ćelije. injekcije . Apsorpcija preko respiratornog trakta . materije rastvorljive u vodi rožnati sloj kože ili stratum corneum slabije propušta .hidrosolubilne materije tj.ubrizgavanjem) 1. koža i vidljive sluznice 3.ubrizgavanjem injekcija i dr. na funkciju ćelija nakon što se hemikalija resorbovala.hemikalija iz plućnih krvnih sudova dospeva u levu pretkomoru pa u komoru i sistemsku cirkulaciju pa se zaobilazi jetra kao mesto detoksikacije . a resorpcija hemikalija zavisi od površine i minutnog volumena krvi u submukoznom tkivu 3.sluznice lako propuštaju hemikalije.pri ubodu otrovnih insekata .) a na kraju dovodi i do oštećenja jedra ćelije. 2. 47 .resorpcija toksičnih gasova i para zavisi od cirkulacije u plućima i od ventilacije pluća jer se hemikalije brzo apsorbuju ako postoji dobra cirkulacija i vantilacije pluća 2. respiratorni trakt 2. na enzimske mehanizme. Apsorpcija preko kože i vidljivih sluznica . usta.veći deo hemikalija prolazi kroz folikule dlaka. pod dejstvom NaOH (natrijum hidroksida) nastaje lokalno oštećenje sluznica jednjaka.dobra cirkulacija i velika površina za apsorpciju imaju veliki značaj za resorpciju hemikalija u crevima 4. na ulaznom mestu npr.

mučnina. povraćanje. vrtoglavica. mozak i bubrege. patološka dilatacija srca. malaksalost. delovanje hemikalije na mestu izlučivanja . aortne mane npr. Pre nego što se javi specifično dejstvo svake hemikalije prvo se javlja nespecifično dejstvo. kod hipertrofije zbog toga što krvni sudovi ostaju isti tj. stenoza aorte kod arterijske hipertenzije kod bolesti miokarda kod bolesti koronarnih arterija 48 . kod srčanih mana dolazi do hipertrofije miokarda. štetno dejstvo sulfonamida na bubrge taloženjem u tubulima. Hipertrofija i dilatacija srca u početku predstavljaju kompenzatorne mehanizme koji vremenom vode do srčane insuficijencije. a kod hipertrofije zadebljavaju mišićna vlakna srca koja zahtevaju veću količinu kiseonika koju ovi krvni sudovo ne mogu da obezbede u dovoljnoj količini. Srčanja insuficijencija Srčana insuficijencija je stanje u kome srce i pored odgovarajućeg venskog priliva i korišćenja kompenzatornih mehanizama nije sposobno da pumpa onu količinu krvi koja bi u određenom momentu mogla da zadovoli metaboličke potrebe tkiva. vazokonstrikcija. 4. međutim ako dilatacija pređe optimalni stepen mehanička snaga srčanog mišića počinje da opada i to je tzv. npr. Po Starlingovom zakonu rastezanjem miokarda raste snaga kontrakcije i srce izbaci veću količinu krvi. rad srca postaje neekonomičan povećava se potrošnja kiseonika uz smanjenje kontraktilnosti miokarda i razvija se srčana insuficijencija. Opšti efekti su : glavobolja.ovaj efekat najčešće nastaje kao posledica koncentracije hemikalije na izlaznom mestu u štetnoj koncentraciji tj. a kada nedovoljno radi desna komora kaže se da postoji insuficijencija desnog srca. a zatim do dilatacije. Bubreg učestvuje u kompenzaciji retencijom natrijuma i vode. a smanjenjem u manje kritičnim mestima kao npr. količini. U kompenzacijskim mehanizmima ima ulogu i preraspodela krvi koja ističe iz leve komore održavajući dobar protok kroz srce. Insuficijencija levog srca Uzroci insuficijencije levog srca su najčešće : 1. u akutno nastalim srčanim insuficijencijama dolazi do stimulacije adrenergičkog sistema srca tj. 2. Kako su obe polovine srca funkcionalno povezane vremenom se razvija obostrana tj globalna srčana insuficijencija. lupanje srca. 3. ne uvećavaju se. a misli se da ovo dejstvo nastaje kao posledica zahvatanja hipotalamičkih centara i vegetativnog nervnog sistema. bolovi u epigastrijumu. uzbuđenje i dr. do stimulacije beta receptora sa povećanjem frekvence i pojačanjem kontraktilnosti srca.3. Kompenzatorni mehanizmi srca su : 1. 2. Za bolesnike kojima primarno nedovoljno radi leva komora kaže se da imaju insuficijenciju levog srca. u hroničnim stanjima npr. u koži.

je oblik dispneje koji nastaje ako je zastoj krvi u plućnim krvnim sudovima veći što dovodi do intersticijalnog plućnog edema zbog eksudacije i otoka sluznice 4. cijanoza centralnog tipa .transudacija tečnosti u trbušnu šupljinu kod odmakle insuficijencije desnog srca 8.mokrenje manjih količina mokraće nego obično što je naročito izraženo preko dana. Kod insuficijencije levog srca postoji njegova nesposobnost da izbaci svu primljanu krv u sistemski krvotok što dovodi do povišenja pritiska pa se plućana kapilarna mreža prepuni krvlju što daje i najraniji simptom insuficijencije levog srca dispnea.1.nikturija.javlja se zbog smanjenog protoka kroz pluća i opšte hipoksije što dovodi do povećanja redukovanog hemoglobina i cijanoze centralnog tipa. želudačno crevni poremećaji . testasti edemi na donjim ekstremitetima zbog većeg zadržavanja soli i vode u organizmu. remeti se normalno snabdevanje respiratornog centra kiseonikom što dovodi do ovog tipa disanja. 49 .ortopneja i kardijalna astma mogu da se jave u vidu kratkih napada poznatih kao paroksizmalna noćna dispneja. amfizem i dr. a nastaje pri ležećem položaju bolesnika jer se tako veća količina krvi vraća u desno srce a samim tm je povećan i priliv u plućnu cirkulaciju što dovodi do prepunjenosti plućnih krvnih sudova što se takođe manifestuje dispnejom u ležaćem položaju bolesnika.kao mučnina. Akutni plućni edem . kardiomegalija . Cheyne-Stokesovo disanje može da bude ponekad uzrokovano insuficijencijom levog srca zbog usporenog toka krvi od srca ka mozgu. astma. Kardijalna astma . a delom i zbog povećanog lučenja aldosterona i antidiuretskog hormona 6. Insuficijencija desnog srca zbog plućne hipertenzije dovodi do nagomilavanja krvi u sistemskom venskom krvotoku što dovodi do simptoma insuficijencije desnog srca : 1. ascites . ne zna se kojim mehanizmom. insuficijencije levog srca Hronične plućne bolesti dovode vremenom do promena i redukcije plućne vaskularne mreže što dovodi do težeg protoka kroz ovakve krvne sudove do plućne hipertenzije što dovodi do insuficijencije desnog srca.) 2. jetra se uvećava 4. što može da dovede i do somnolentnosti i zbunjenosti naročito u starijih ljudi. što dovodi do gušenja. povraćanje. otežano disanje. prepunjenosti krvnih sudova želuca 5. a noću postoji češće mokrenje većih količina mokraće . tj. Paroksizmalna noćna dispneja . Ortopnea .hepatomegalija zbog zastoja venske krvi u jetri. Insuficijencija desnog srca Uzroci insuficijencije desnog srca najčešće su posledica : 1. hroničnih plućnih bolesti (chr. pacijent postaje cijanotičan.uvećanje srca 2. 2. gubitak apetita zbog kongestije tj.je takođe simptom insuficijencije levog srca.kada se pritisak u plućnim kapilarima poveća toliko da hidrostatski pritisak nadvlada onkotski pritisak dolazi do transudacije tečnosti u intersticijalne prostore i u alveole pluća. oligurija . 5. iskašljava veću količinu tečnog ružičastog ispljuvka što predstavlja akutni plućni edem. 6. bronhitis. obliven hladnim znojem. nabreklost vena na vratu 3. 7. uvećanje jetre . 3.

je iznenadni i prolazni gubitak svesti koji nastaje zbog spazma arterija kod pada koncentracije CO2 u krvi zbog hiperventilacije što remeti cirkulaciju u mozgu i dovodi do gubitka svesti 4. a manifestuje se iznenadnim i prolaznim gubitkom svesti kao posledica nedovoljnog protoka krvi u mozgu.chorea minor .najčešće nastaje kod urođenih srčanih mana sa desno levim šantom zbog nedovoljnog zasićenja arterijske krvi kiseonikom.povratak svesti je nagao .Etiologija i patogeneza sinkope Insuficijencija perifernog krvotoka predstavlja sva ona stanja u kojima je smanjen protok krvi u organizmu ili samo u pojedinim organima. uz gubitak svesti Uzroci su najčešće : nagli pad pritiska zbog krvarenja. neki lekovi koji šire krvne sudove npr.ako se krvotok ne uspostavi. kardijalna sinkopa . Etiologija i kardiovaskularni poremećaji kod akutne reumatske groznice Akutna reumatska groznica (ARG) je akutna sistemska bolest infektivne prirode koju odlikuju : . za 2-3 minuta nastaje smrt 2. bez pulsa .promene na zglobovima .supkutani čvorići .poliarteritis .obično se javlja u uspravnom položaju .nastaje naglo .nikad ne nastaje naglo .karditis . anoksična sinkopa .neurološki poremećaj .nastaje i u sedećem i u ležećem položaju . muka . respiratornih insuficijencija. 1.promena na koži 50 . ekstremna tahikardija i aortna atenoza.ako traje duže od 15 sekundi nastaju konvulzije . što takođe postoji i kod chr.bolesnik je bled.puls je opipljiv a krvni pritisak niži nego normalno .uvek pre gubitka svesti postoji osećaj slabosti.erythema marginatum .nastaje kada srce ili krvni sudovi uzrokuju nagli pad udarnog volumena što dovodi do poremećaja krvotoka kroz mozak Ti uzroci od strane srca najčešće su : asistolija. Kardijalna sinkopa : . gubitak plazme u opekotinama. vazomotorna sinkopa . gde je hipoksemija i hipoksija mozga glavni uzrok gubitka svesti i uz normalan protok krvi kroz mozak. sinkopa .je jedan od vidova insuficijencije perifernog krvotoka. nitrati i antihipertenzivni lekovi Vazomotorna sinkopa : . cerebralna sinkopa . znojenje. zbog vazodilatacije krvnih sudova.noduli subcutanei .gubitak svesti je sporiji .je iznenadni nagli pad krvnog pritiska zbog smanjenja perifernog otpora tj.oporavak protiče postepeno 3.češća je od kardijalne .

srčane mane Jedan napad reumatske groznice ili manji broj njenih navrata najčešće neostavljaju trajna oštećenja na srcu. . vraćanje krvi. Često ponavljani reumatski karditisi dovode do promena naročito na valvulnom aparatu što dovodi do izmene dimanike srca i što se u prirodnom toku bolesti završavaju srčanom isuficijencijom. . One se nazivaju isuficijencije a njihov hemodinamski efekt je regurgitacija tj. Blaga zadebljanja valvularnog tkiva ili tetivnih hordi i manji perivaskulni ožiljci u srčanom mišiću obično nisu praćeni značajnijim diskfunkcijama srca. ponekad dolazi do stvaranja perikardnog izliva. mitralna i aortna isuficijencija 51 . Prema hemodinamskom efektu ove mane se dele u dve grupe.Akutni reumatski miokarditis može da bude praćen uvećajem srca. Hronična reumatska srčana bolest .zapaljenskih promena endotela valvula koje dovode do neravnina.Endokarditis dovodi pre svega do promena na mitralnim i aortnim zaliscima odnosno dovode do insuficijencije zalisaka ili do stenoze ušća. . na ovaj Ag (antigen) se stvaraju antitela koja zbog sličnosti antigenske strukture beta hemolitičkog streptokoka i ćelija srčanih mišićnih vlakana reaguju sa ćelijama srca stvarajući komplekse antigen-antitela dovodeći do slike reumatske groznice. Ima karakter hroničnog oboljenja sa recidivima i stalnim pogoršanjima.3 nedelje nakon preležane akutne infekcije gornjih disajnih puteva uzrokovano beta hemolitičkim streptokokom grupe A. Reumatski karditis označava zapaljenski proces endokarda. najčešće levog srca sa simptomima zastoja u plućima. Ovo su stenoze a kao posledica toga postoji nedovoljno pražnjenje krvi zbog mehaničke prepreke. aortna stenoza 7. Pomenute mane mogu da postoje izolovano ili se mogu kombinovati jedna sa drugom na jadnom ili na više otvora. Reumatski miokarditis može da bude fokalni tj.Perikarditis u toku ARG ukazuje na postojanje teškog pankarditisa. Sam streptokok ne uzrokuje promene na srcu već su ove promene posledica senzibilizacije organizma na antigen beta hemolitičkog streptokoka grupe A koji je izazvao infekciju gornjih respiratornih puteva. mitralna stenoza 6. stvarajući pre svega promene na zaliscima srca. Najčešće mane koje nastaju kao posledica reumatske srčane bolesti su : 5. ili njihove destrukcije dolazi do nemogućnosti potpunog zaklapaja u trenutku kada treba da su zatvoreni. Prvu grupu čine one mane u kojima zbog skrčavanja i uvijanja ivica zalisaka. U drugu grupu ubrajaju se one mane u kojima postoji međusobno srastanje zalisaka po komisurama što dovodi do sužavanja otvora.Bolest se javlja posle 2 . promene na perikardu obično ne dovode do većih poremećaja srčane funkcije. miokarda ili perikarda ili kombinaciju ovih promena. Promene na valvulama nastaju zbog valvulitisa . To su srčane valvulne mane.lokalizovan na jednom mestu ili difuzni da zahvata sav miokard što može da dovede do znakova srčane insuficijencije. sem što su podložni bakterijskoj infekciji. zadebljanja a vremenom mogu da dovedu i do deformacija valvula zog skvrčavanja i srastanja po ivicama zaliska.

Normalno je površina ovog otvora 4 . Ako je ova zapremina krvi manja od 50 % udarnog volumena promene u hemodinamici su neznatne. Hemodinamski poremećaji zavise od stepena stenoze tj. 52 .5 cm2 javljaju se simptomi bolesti. skraćenja ili rupture tendinoznih hordi 3. Leva pretkomora je opterećena jer u nju dospeva sem krvi iz plućnog krvotoka i vraćena (regurgitovana) krv iz leve komore za vreme sistole zbog insuficijencije valvule mitralis. a hučan prolaz krvi iz leve pretkomore u levu komoru u dijastoli zbog stenoze daje dijastoni šum koji podseća na dobovanje. Hemodinamski poremećaji u mitralnoj insuficijenciji Mitralna insuficijencija je poremećaj krvotoka u kome se krv u sistoli komora vraća iz leve komore u levu pretkomoru. u početku samo u naporu. Ovakva evolucija traje dugo. dok u teškim insuficijencijama volumen regurgitovane krvi može da bude veliki pa se minutni volumen izrazito smanji. a kada površina bude manja od 1cm2 stenoza je kritična jer tada srednji pritisak u levoj pretkomori dovodi do povišenja pritiska i u plućnim venama i kapilarima što može da dovede do edema pluća.što se zove relativna insuficijencija Hemodinamski : zbog nabrojanih uzroka ne dolazi do potpunog zatvatanja mitrealnih zalisaka pa za vreme sistole krv iz leve komore odlazi u aortu i vraća se kroz nezatvoreno ušće mitralne valvule u levu pretkomoru. Kada bude 1. Prepreka zbog mitralne stenoze onemogućava pražnjenje leve pretkomore u levu komoru. Kao posledica ovih hemodinamskih promena dolazi do opterećenja povećanom zapreminom krvi i leve pretkomore i leve komore. od zapremine regurgitovane krvi. kardijalna astma. njihovog skvrčavanja. što dovodi do opterećenja desnog srca. zbog toga dolazi do porasta pritiska u levoj pretkomori što do izvesnog stepena poboljšava punjenje leve komore ali se ovaj povećan pritisak prenosi i na plućne krvne sudove pa se zbog kongestije javljaju znaci insuficijencije levog srca dispneja. ortopneja. promena na mitralnim zaliscima najčešće kao posledica reumatske groznice.Mitralna stenoza Mitralna stenoza je srčana valvularna mana koja najčešće nastaje kao posledica reumatske groznice koja dovodi do skvčavanja i srastanja zalisaka po komisurama (ivicama). ne zatvaraju se.5 cm2 minutni volumen može da ostane normalan samo u mirovanju. nedovoljne funkcije papilarnih mišića 4. Osnovni hemodinamski nalaz kod mitralne insuficijencije je nalaz razlike u pritiscima između leve pretkomore i leve komore tokom dijastole. proširenja anulus fibrosusa mitralne valvule kod dilatacije srca . Ako je suženje otvora manje od 2. 2.6 cm2. 20 . Kao posledica obe se šupljine prošire i hipertrofišu. zbog nedovoljnog zatvaranja mitralnih zalisaka. Vremenom dolazi do zadebljanja endotela krvnih sudova pluća što štiti pluća od edema ali ovo povećava otpor u arteriolama i dovodi do daljeg povišenja pritiska u plućnoj arteriji. Mitralna insuficijencija nastaje zbog : 1.30 godina. Auskultatorno u sistoli komora dolazi do naglog zatvaranja mitralniih zalisaka što se čuje kao naglašen prvi ton. akutni pčućni edem. kalcifikacije i srastanja po komisurama tako da su u sistoli komora insuficijentni tj. Sve promene zavise od stepena insuficijencije tj. a u dijastoli leva komora je takođe opterećena volumenski zbog one količine krvi koja se u sistoli komore vratila u levu pretkomoru. suženja. dolazi do destrukcije zalisaka tj.

Tek kada otvor aortnog ušća bude manji od 1/4 normalnog dolazi do snažne hipertrofije miokarda leve komore zbog povećanog rada. manja količina krvi dospeva u koronarne aretrije što može da dovede do hipoksije miokarda i simptoma angine pektoris a u težim stepenima stenoza u aortu dospeva manji volumen krvi. Urođena aortna stenoza 2. tj.proširenja i hipertrofije leve pretkomore i komore pa se u ovim slučajevima naglo poveća pritisak u levoj pretkomori što se prenosi na plućne krvne sudove i brzo se razvije akutni plućni edem. a dijastola zbog produžene sistole skraćena. vraćene krvi iz aorte u levu komoru zavisi od stepena insuficijencije. naglo nastaje hemodinamski poremećaj pa nema kompenzatornih mehanizama . ali on u dijastoli brzo opadne a to je razlog što se u mitralnoj insuficijenciji ne nalazi onaj stepen plućne hipertenzije koji se nalazi u mitralnoj stenozi. uspeva da održi normalan krvni pritisak i pored niskog sistolnog pritiska u aorti. Kod stenoza umerenog i blagog stepena zbog povišenja pritiska u levoj komori dugo se održava normalan minutni volumen. Stečena aortna stenoza .posledica sifilisnog aortitisa . tako da je edem pluća redak. veći otvor će propustiti veću količinu krvi. Hemodinamski poremećaji u stenozi aortnog ušća Stenoza aortnog ušća podrazumeva suženje aortnog otvora koji sprečava prolazak krvi iz leve komore u aortu. Hipertrofisani mišić zbog aortne stenoze. prepreke koju ova stenoza svtara potrebno da komora radi pod povećanim pritiskom da bi održala normalan minutni volumen tj. ima zbog zadebljalih vlakana povećanu potrebu za kiseonikom. Najvažniji hemodinamski poremećaj u stenozi aortnog ušća je povišenje sistolnog pritiska u levoj komori zbog toga što je zbog stenoze tj. regurgitacije krvi iz aorte u levu komoru u toku dijastole leve komore. bez značajnije hipertrofije leve komore. zadovoljila potrebe perifernih organa. uz to je sistola leve komore produžena.posledica reumatske groznice . Najčešći uzrok je : .posledica bakterijskog endokarditisa Nedovoljno zatvaranje zalisaka aorte izaziva regurgitaciju krvi iz aorte u levu komoru za vreme dijastole. pa manja količina krvi dospeva i do mozga što može da izazove sinkopu. 1. Hemodinamski poremećaji u insuficijenciji semilunarnih zalisaka aorte Insuficijencija aortnih zalisaka je hemodinamski poremećaj nastao zbog nedovoljnog zatvaranja ovih zalisaka pri čemu dolazi i do vraćanja tj. suženja aortnog otvora.kao posledica reumatske groznice ili ateroskleroze Hemodinamski poremećaji zavise od stepena stenoze tj. 53 . smanjen je minutni volumen zbog stenoze.Najvažniji hemodinamski poremećaj je porast pritiska u levoj pretkomori za vreme sistole komora zbog regurgitovane krvi. Jedino u akutno nastaloj rupturi horde tendinee ili rupturi papilarnog mišića. Zapremina regurgitovane tj. Drugi kompenzatorni mehanizam uz hipertrofiju miokarda je povećanje otpora u perifernim krvnim sudovima koji duže vremena uspeva da održi dovoljan srednji pritisak u aorti. (u dijastoli je najveće proticanje krvi kroz koronarne arterije).

krv zastaje u desnoj komori i u velikim venama a pritisak u njima poraste. nastaje relativna mitralna insuficijencija zbog proširenja anulus fibrozusa valvule mitralis zbog proširenja leve komore i na kraju nastaje insuficijencija levog srca. dok efektivni udarni volumen (količina krvi koja ostaje u perifernom krvotoku) zavisi od količine regurgitovane krvi. Znači da je totalni udarni volumen povećan.stimulacija simpatikusa ili blokada parasimpatikusa mogu da izazovu ovu vrstu poremećaja 54 . aritmije zbog nenormalnog sprovođenja nadražaja Nomotropni poremećani srčanog ritma nastaju zbog poremećaja stvaranja nadražaja u sinusnom čvoru. Trikuspidna stenoza najčešće nastaje kao posledica reumatske groznice a ređe kao kongenitalna anomalija. Uz opterećenje desne komore i pretkomore zapreminom regurgitovane krvi za vreme dijastole desna komora najčešće trpi i opterećenje pritiskom uzrokovano osnovnim poremećajem npr.U aortnoj insuficijenciji leva komora prima normalnu količinu krvi iz leve pretkomore. dijastolni pritisak u njoj postaje sve viši. hipotenzija i hipertireoza . Nomotropni poremećaji srčanog ritma Poremećaji srčanog ritma mogu da nastanu na dva načina pa rezlikujemo dva tipa aritmije : 1. sinusna aritmija Sinusna tahikardija . Najvažniji hemodinamski nalaz je razlika u dijastolnom pritisku između desne predkomore i desne komore. Hemodinamski poremećaji u manama trikuspidalnog ušća 1. febrilnost. Ta razlika je veća ukoliko je stenoza veća. to se javlja kod odmakle faze isuficijencije levog srca. te se istovremenom palpacijom leve karotidne arterije i posmatranjem pulsnog talasa desne jugularne vene ove dve pulsacije mogu jednostavno raspoznati. leva komora se proširi zbog količine krvi koja se iz aorte vrati u levu komoru u sistoli. ali istovremeno prima i krv koja se regurgitovala iz aorte.najčešći uzroci su emocije. 2. On se može razlikovati od arterijskog pulsa jer se mnogo sporije diže i spušta. Može da bude i organskog porekla. najčešće je reumatskog porekla a retko urođena mana. fizički napor. hipoksija. Suženje trikuspidnog otvora otežava prolaz krvi u desnu komoru. Posle dužeg vremena razvija se hipertrofija leve komore. sinusna tahikardija 2. leva komora izbaci znatno veću količinu krvi u aortu. sinusna bradikardija 3.o njoj se govori kada frekvenca srčanog rada bude preko 100/min. u odraslih . dok se u dijastoli manji ili veći deo krvi vrati u levu komoru iz aorte. Pulsni talas u sistoli nastao regurgitacijom krvi prenosi se u velike vene i izaziva karakteristične pulsacije vena tako da liče na arterijske pulsacije. Nomotropni poremećaji ritma su : 1. aritmije nastale zbog poremećaja u stvaranju nadražaja 2. Trikuspidna insuficijencija se češće sreće kao funkciska trikuspidna isuficijencija u svim oboljenjima koja dovode do znatnog proširenja desne komore. što se naziva pozitivan venski puls. plućne hipertenzije i slično. plućnom hipertenzijom. Da bi se prilagodila ovom povećanom volumenu krvi u dijastoli.

veoma je stabilna. traume mozga i zloupotrebom nikotina. Ove tahikardije mogu da budu supraventrikulske i ventrikulske. međutim snažna stimulacija vagusa može da prekine napad. je dokaz sinusne bradikardije. miokarditis. Heterotopne tahikardije .patogeneza i hemodinamski poremećaji Heterotopne tahikardije nastaju kada prevremene sistole brzo i pravilno slede jadna za drugom i nazivaju se paroksizmne tahikardije.Kod pada krvnog pritiska zbog smanjenog minutnog volumena smanjuje se tonus vagusa što dovodi do predominacije simpatikusa i tahikardije. tumora mozga i dr. Uzroci prevremenih sistola mogu biti izvesne bolesti srca kao što su infarkt.periodično povećanje frekvencije srca u inspirijumu i opadanje u ekspirijumu .na EKG-u se može prepoznati po naizmeničnom povećanju i smanjenju srčane frekvencije Heterotropne prevremene kontrakcije . angina pektoris. gde aktivacija druge komore kasni jer se obavlja obilazinim putem pa se javljeju promene QRS kompleksa. Na EKG-u se sinusna tahikardija lako raspoznaje pravilnim QRS kompleksima veće frekvence od 100/min. Frekvencija srčanog rada je pravilna i veoma brza. Povišena temperatura i hipertireoza deluju direktno na sinusni čvor izazivajući tahikardiju. Sinusna (respiratorna) aritmija . atrijalni tip ima nenormalne P talase. naglog povišenja krvnog pritiska. povišenog intrakranijumskog pritiska npr. Normalni EKG nalaz samo sa sporijom frekvencom od 60/min. ali se mogu javiti i kod zamora. Supraventrikulske prevremene sistole nastaju ili u vlaknima predkomora ili u atrioventrikulskom čvoru. Hemodinamski efekt prevremene sistole ogleda se u nepotpunom punjenju komora što dovodi do smanjenja udarnog volumena. međutim većina prevremenih komorskih sistola potiče iz mesta ispod račvišta Hisovog snopa. kod meningitsa. Sinusna bradikardija .javlja se kod hipotireoze. Prevremene sisotle mogu postojati pojedinačno ili u grupama. Prvi.240 i više u minutu a napad može da traje od nekoliko sekundi do više nedelja. i normalnim P talasima koji prethode QRS kompleksima. proširene i negativne a QRS kompleksi su normalni.viđa se kod dece zdrave i kod mlađih osoba .postoji kada je frekvenca srčanog rada u odraslih manja od 60/min. U prvima i predkomore i komore rade isto veoma brzom frekvencijom dok u drugima brzom frekvencijom rade samo komore a predkomore su i dalje u sinusnom ritmu. Ako uvek polaze iz istog fokusa nazivaju se monotone a ako su iz više fokusa nazivaju se politopne. Supraventrikulska paroksizmna tahikardija objašnjava se mehanizmom ''ponovnog ulaska''. od 160 . U prvom slučaju prevremena sistola ne menja mnogo izgled QRS kompleksa već jedino nedostaje talas P. . Ventrikulske prevremene sistole mogu imati fokus iznad ili ispod mesta račvanja Hisovog snopa. 55 .patogeneza i hemodinamski poremećaji Među heterotropnim poremećajima stvaranja nadražaja najčešće se radi o prevremenim sistolama ili ekstrasistolama.

patogeneza i posledice Koronarna insuficijencija podrazumeva smetnje u koronarnom krvotoku a manifestuje se kao: 1. smatra se da nastaje zbog smanjanja pH u miocitima. Etiologija i patogeneza koronarne insuficijencije Koronarna insuficijencija je pojam koji podrazumeva smetnje u koronarnom krvotoku. zbog anemije miokarda. Angina pektoris 2. Ishemija miokarda može da dovede do smanjenja kontraktilnosti miokarda. Bol je najčešći i najvažniji simptom koronarne insuficijencije koji nastaje zbog ishemije tj. hipertenzija. Nezavisno od komorske tahikardije aktivacija pretkomora se i dalje nastavlja iz ---------------. Angina pektoris i intermedijarni koronarni sindrom . Koronarna insuficijencija nastaje kada potrebe srčanog mišića za krvlju prevaziđu mogućnosti koronarnih arterija tj. Ako je već ranije srčani mišić bio oštećen heterotropne tahikardije mogu brzo dovesti do srčane isuficijencije. Kod poremećaja srčanog ritma naročito kod tahikardija. kada vlada nesrazmera između ponude hranljivih materija i kiseonika u srcu i povećane potražnje srca za njima. Po jednima je uzrok bola nedostatak kiseonika.Komorska paroksizmalna tahikardija je mnogo ređa i prognozno nepovoljnija jer je obično udružena sa težim oboljenjima srca kao što su infarkt. vankoronarni uzroci : • šoka • teške anemije • srčane insuficijencije • poremećaja srčanog ritma • srčane mane Mehanizam nastanka koronarne insuficijencije kod vankoronarnih uzroka su kod šoka smanjenje zapremine krvi i smanjen protok krvi kroz koronarne krvne sudove. Akutni infarkt miokarda 56 . Najvažniji uzrok koronarne insuficijencije je ateroskleroza koronarnih arterija. što dovodi do smanjenja minutnog i udarnog volumena. a kod teških anemija snabdevanje krvlju koronarnih arterija je dobro ali je nedovoljna količina kiseonika zbog smanjene saturacije hemoglobina. Uz navedene činioce i vazokonstrikcija krvnih sudova srca ima određeni značaj. oboljenja samih krvnih sudova (ateroskleroza) 2. a po drugima je uzrok visoka koncentracija kiselih produkata (mlečna kiselina) koji nastaju pri radu miokarda. dajući simptome koronarne insuficijencije. gojaznost i pušenje. skraćena je faza dijastole kada koronarnim krvnim sudovima jedino protiče krv pa je zbog toga nedovoljno snabdevanje miokarda kiseonikom.dok su QRS kompleksi prošireni i izmenjenog oblika. Veoma brzim tahikardijama zbog znatnog smanjenja udarnog i minutnog volumena smanjuje se koronarni protok i javljaju simptomi angine pektoris. koja se javlja u starijem dobu a ubrzavaju njen nastanak šećerna bolest. hipertenzije ili aortne mane. Hemodinamski poremećaji u heterotopnim tahikardijama zavise od frekvencije i stanja srčanog mišića. Takva situacija nastaje najčešće kod : 1.

bol kod ovog oblika angine pektoris se razlikuje od prethodnih po tome što nije posledica povećanog rada miokarda već se obično javlja u mirovanju pa i u toku sna. Princmetalova angina pektoris . Kada su napadi angine pektoris učestaliji i kada počnu duže da traju znak su da koronarna bolest napreduje i da može da pređe u teže kliničke oblike. Bol kod angine pektoris traje 2 . donju vilicu i epigastrijum. može da nastane zbog pogoršanja ranije postojeće stabilne angine pektoris kada napadi bolova postaju učestaliji.predstavlja bolove iza grudne kosti koji mogu da se šire duž leve ruke sve do malog prsta a nešto ređe se može širiti i u desnu ruku. Infarkt miokarda . Infarkt miokarda Infarkt miokarda predstvlja ograničenu ishemijsku nekrozu miokarda koja je uzrokovana naglim prekidom koronarne cirkulacije u ograničenom delu srca. nastaje u fizičkom naporu. a izazvani su prolaznim ishemijama srčanog mišića ali bez znakova nekroze. Sem stvaranja tromba u koronarnim arterijama infarkt miokarda može da nastane i kao posledica embolije koronarnih arterija. dok kod drugih oblika angine pektoris dolazi do depresije S-T segmenta. a do infarkta može da dođe i u potpuno zdravim koronarnim arterijama iako retko npr.Angina pektoris .hemodinamski poremećaji. podizanjem S-T segmenta na EKG-u. opšte i biohemijske promene Koronarna insuficijencija podrazumeva smetnje u koronarnom krvotoku a manifestuje se kao: 1. Ponekad nema paralelizma između kliničke slike i evolucije anatomskih promena. Angina pektoris može da se ispolji kao : 1. a u drugih je nepodnošljiv. 57 . zbog nesrazmere između koronarnog protoka i povećane potrebe miokarda za kiseonikom kod hipertrofičnog miokarda. Najčešće je prekid u delu koronarne cirkulacije uzrokovan trombom i to na onim mestima koja su od ranije patološki izmenjena.je oblik koronarne insuficijencije koji se manifestuje bolovima u grudnom košu. Princmetalova angina pektoris Stabilna angina pektoris . Bol kod stabilne angine pektoris nastaje kod povećanih metaboličkih potreba miokarda npr. Zbog kratkog trajanja ne dolazi do značajnijih hemodinamskih poremećaja. nestabilna angina pektoris 3. nestabilnu anginu pektoris ili infarkt miokarda. Nastaje zbog spazma koronarnih arterija sa transmuralnom ishemijom što se manifestuje elevacijom tj. stabilna hronična angina 2.5 minuta ređe duže od 15 minuta. nakon izlaganja hladnoći ili posle obilnijeg obroka. Nestabilna angina može da nastane naglo kao novonastala pektoralna angina. nakon uzbuđenja. Po kvalitetu bol je u nekih bolesnika blag. Angina pektoris 2. kod aortne stenoze ili stenoze mitralne valvule zbog malog udarnog i minutnog volumena tj. Nestabilna angina pektoris . duži i javljaju se i u mirovanju.ranije je nazivana preinfarktno stanje Koronarni krvotok nije u stanju da zadovolji metaboličke potrebe miokarda ni u mirovanju ali je još dovoljan da spreči nekrozu miokarda. Obično je duži i jači bol odraz težeg oštećenja.

malaksalosti. a prisutna krv u perikardu uz to vrši kompresiju na pretkomore koje su tanjeg zida i na v. Hemodinamski poremećaji u bolestima perikarda Perikard ima svoju visceralnu seroznu opnu i svoju parijatalnu fibroznu opnu koje su međusobno razdvojene malom količinom tečnosti. jak bol iza grudne kosti. Nekroza miokarda dovodi i do opštih reakcija organizma. uz istovremeno postojanje venske hipertenzije zbog tamponade. ruptura srčanog mišića 2. može da traje satima pa i danima uz vrlo često znake šoka.fosfokinaze AST i ALT (transaminaza) laktat dehidrogenaze Hemodinamski kod infarkta miokarda zbog insuficijencije najčešće leve komore (najčešće je ona zahvaćena infarktom) smanjuje se udarni i minutni volumen. bledilo. znojanje i uznemirenost. zbog otežanog utoka krvi u srce i zbog nemogućnosti dovojnog širenja srca u dijastoli.7 kPa. ruptura papilarnog mišića što stvara akutnu mitralnu insuficijenciju 3. a pošto je infarkt češći u levoj komori obično se zastoj ispoljava u plućima pa može iznenada da nastane edem pluća. Tamponadu srca može da izazove i mala količina perikardnog izliva ako nastane naglo. povišenja telesne temperature i laboratorijskih promena .dolazi do : • povećanja broja leukocita • ubrzanja sedimentacije • postoji umerena hiperglikemija • povećanje koncentracije fibrinogena • povećanje koncentracija enzima : kreatin . Smrt kod tamponade nastaje kada intraperikardni pritisak pređe 1. Kod konstriktivnog perikarditisa najtipičniji nalaz je perikardno trenje a nastaje pokretanjem srca i trenjem parijetalnog i visceralnog perikarda čije su površine neravne zbog fibrinskih naslaga. Perikardno trenje može da se izgubi pojavom perikardnog izliva. Perikard smanjuje trenje srca sa okolinom i sprečava prenošenje infekcije sa pluća ili pleuralne šupljine. Nedostatak perikarda urođen ili posle hirurške intervencije obično ne dovodi do poremećaja. Komplikacije infarkta miokarda mogu da budu : 1. Tamponada srca je stanje kod koga je zbog perikardnog izliva onemogućena dijastola komora. Zbog ishemije oštećenog dela miokarda snaga kontrakcije slabi što može da dovede do kardiogenog šoka. može da dođe do pada krvnog pritiska i rezvoja šoka. šoka pa i smrti. a ako nastane postepeno srce se prilagođava tako da je potrebno i preko 1000 ml tečnosti da bi došlo do tamponade.Metabolički poremećaji u zoni nekroze remete normalno sprovođenje nadražaja zbog toga može da dođe do aritmija. Simptomi infarkta su : iznenadni. aneurizma srca i dr. a kada počne resorpcija izliva trenje može ponovo da se pojavi. Krvni pritisak može u početku da bude povišen a zatim postepeno pada. cavu superior inferior onemogućujući punjenje srca što dovodi do pada krvnog pritiska. stvaranje tromba na zidu leve komore koji može da otkidanjem njegovih delova bude uzrok embolijama u perifernim organima 4. 58 . Hemodinamski poremećaji u akutnom eksudativnom i hroničnom konstriktivnom perikarditisu su posledica otežanog dijastolnog punjenja.

izlučuju veću količinu tečnosti i elektrolita što smanjuje volumen plazme. 59 .0 kPa. srca dovode do povišenja intraperikardnog pritiska na visinu koja ometa dijastolno punjenje komora krvlju. i još nekim krvnim sudovima gornjeg dela tela koji reaguju na rastezanje zida pri povišenju krvnog pritiska. Usled toga se smanje venski priliv srcu. mehanizam za kontrolu pritiska promenom volumena tečnosti Regulisanje krvnog pritiska nervnim mahanizmom . Kod konstriktivnog perikarditisa zbog konstrikcije srca otežana je dijastolna relaksacije i manja je sistolna kontrakcija komora što se manifestuje porastom intraperikardnog pritiska. Svi uzroci tamponade perikarda tj.Baroreceptori su nervni završeci na račvama karotidnih arterija. mehanizam za kontrolu pritiska bubrezima 2. duvana. Efektivni pritisak koji potiskuje krv kroz cirkulaciju i osigurava zadovoljavajući protok kroz tkiva je srednji arterijski pritisak. Sistemski arterijski pritisak se održava na odgovarajućim vrednostima sadejstvom mnogih mehanizama. Konstriktivni perikarditis najčešće nastaje kao posledica iradijacije. povrede grudnog koša i dr. I obrnuto. dolazi do vazodilatacije. minutni volumen i indirektno ukupni periferni otpor. zadržavanje tečnosti povećava venski priliv u srce. bazni pritisak. humorska kontrola Mehanizmi za dugotrajnu regulaciju krvnog pritiska su : 1. nervna kontrola 2. čiju suštinu predstavlja održavanje proporcionalnog odnosa između minutnog volumena srca i ukupnog perifernog otpora. a dijastolni se neznatno povisi. Kolebanje arterijskog pritiska između ove vrednosti i normalnog krvnog pritiska naziva se graničnom ili labilnom hipertenzijom. tuberkuloze ili je neoplastičke prirode ili je nepoznatog uzroka. povećava protok kroz sva tkiva i povišava ukupni periferni otpor. Niske vrednosti krvnog pritiska su naročito zabeležene za vreme sna i to je tzv. u luku aorte. za sistolni pritisak. pada krvnog pritiska.se odvija preko mehanizma renin-angiotenzin-aldoster. Mehanizami za brzu regulaciju krvnog pritiska su : 1. Tokom dana postoje i normalne varijacije krvnog pritiska a vezane su za stanje fizičke i psihičke aktivnosti. draženje Baroreceprora se smanjuje.Tamponada perikarda se može razviti i kod rupture aneruizme aorte ili aneurizme srca.6 kPa). Pri promeni položaja tela iz ležećeg u stojeći kod nekih ljudi dolazi do blagog pada krvnog pritiska 1. uzimanje kafe. lekova.2. Kod pada krvnog pritiska mehanizam je obrnut. Opšta patofiziologija krvnog pritiska Arterijska hipertenzija je stanje trajno povišenog sistolnog pritiska iznad 160 mm Hg (21 kPa) ili i dijastolnog iznad 95 mm Hg (12. ovi impulsi dolaze do moždanog stabla koji vrši inhibitornu aktivnost na simpatički vazomotorni centar. Mehanizam za dugotrajnu kontrolu krvnog pritiska : Kod povišenog krvnog pritiska bubrezi zbog povišenog perfuzijskog pritiska. Arterijski pritisak = minutni volumen x ukupni periferni otpor Ova vrednost predstavlja silu kojom krv deluje na jedinicu površine krvnog suda.3 . Humorska kontrola . povećavajući aktivnost vagusa.

Glatke mišićne ćelije krvnih sudova koje su bogatije natrijumom sadrže i više kalcijuma koji pojačava kontrakciju i tenziju krvnog suda.6 kPa) za dijastolni smatraju se arterijskom hipertenzijom. Veliki značaj se pridaje primarnoj retenciji soli i vode nastaloj zbog povišene bubrežne vaskularne rezistencije u početku reverzibilne a kasnije praćene strukturnim promenama. mada sam mehanizam njenog nastanka nije poznat. povećanja perifernog vaskularnog otpora i nastanka arterijske hipertenzije. Uzroke hipertenzije treba tražiti u : 1. Uz napred navedene činioce smatra se da i postojanje natriureznog hormona ima uligu u nastanku hipertenzije. Sekundarne arterijske hipertenzije . dovodeći do vazokonstrikcije. čime se remete normalni gradijenti elektrolita u i izvan ćelije zbog čega se povećava koncentracija natrijuma intracelularno. Povećano lučenje renina sem kod smanjenog bubrežnog perfuzijskog pritiska postoji i kod stresa. što je praćeno istovremenim povećanjem i koncentracije kalcijuma u ćeliji. oboljenja nervnog sistema 5. Hipertenzije poznatog uzroka nazivaju se sekundarne arterijske hipertenzije. Prekomerno unošenje natrijuma je odlučujuće za hipertenziju. u naporu kod oštećenja jukstaglomerularnog aparata kod glomerulonefritisa smatre se da sistem renin-angiotenzin-aldosteron ima značaj za nastanak arterijske hipertenzije. a pri sniženju pritiska odgovara retencijom natrijuma i vode što dovodi do povećanja pritiska. Značajna uloga se pridaje genskim činiocima. a deluje tako što inhibiše funkciju natrijum-kalijumove pumpe. Povećanje aktivnosti renina je odgovorno za nastanak renovaskularne hipertenzije. na šta ukazuju podaci o porodicama sa učestalom arterijskom hipertenzijom. Gojaznost. hormonski poremećaji 4.etiopatogeneza i posledice Arterijska hipertenzija je stanje trajno povišenog sistolnog i/ili dijastolnog pritiska. oštećenja mnogih organa u tom sistemu predstavlja pokretač za nastanak hipertenzije. povećano uzimanje alkohola i duvana doprinose nastanku hipertenzije. Izostavljanje soli i upotreba salidiuretika dovodi do sniženja krvnog pritiska. a što povećava tonus i reaktivnost glatkih mišića krvnih sudova. koji se pojačano luči kod pojačane retencije natrijuma. i čine od 6-10 %. metabolički poremećaji 3.U složenom sistemu koji održava normalne vrednosti arterijskog krvnog pritiska. 60 . Nikotin iz duvana deluje hipertenzivno jer dovodi do oslobađanja noradrenalina iz adrenergijskih nerava. Hipertenzivni bubreg ima karakteristiku da se ubrzanom natriurezom oslobađa povećanog volumena plazme znatno pre nego normalan bubreg. jatrogena oštećenja i dr. a noradrenalin deluje vazokonstriktorno čime povećava periferni vaskularni otpor i vodi ka hipertenziji. Prema kriterijumima SZO vrednosti krvnog pritiska iznad 160 mm Hg za sistolni (21 kPa) i 95 mm Hg (12.etiopatogeneza i posledice O suštini esencijalne hipertenzije u kojoj učestvuju brojni faktori malo se zna. Esencijalna arterijska hipertenzija . oboljenja kardiovaskularnog sistema 6. ređe su od primarnih. oboljenjima bubrega 2.

Sem izazivanja vazokonstrikcije angiotenzin II stimuliše koru nadbubrežne žlezde na lučenje aldosterona. uzročnik može da bude enzim tonin. 61 . često se takođe luči i veća količina aldosterona što dovodo do hipertenzije. tumora srži nadbubrežne žlezde koja produkuje povećane količine adrenalina i noradrenalina. U slučajevima kada postoji hipertenzija kod normalnog volumena plazme i kod normalnih vrednosti renina. Kod dijabetesne nefropatije hipertenziju uzrokuje interkapilarna glomeruloskleroza praćena bubrežnom insuficijencijom i hipervolemijom. Noradrenalin dovodi do vazokonstrikcije prvenstveno. ćelije jukstaglomerularnog aparata bubrega oslobađaju enzim renin koji deluje na protein plazme angiotenzinogen koji prelazi u aktivni oblik angiotenzin I. Ceo ovaj sistem dovodi do povišenja sistemskog arterijskog pritiska čime se povećava perfuzija bubrega. Renovaskularni oblik hipertenzije može da nastane zbog : • urođene anomalije bubrežne arterije • zbog stečenog aterosklerotskog suženja Oba oblika dovode do ishemije bubrega koja dovodi do povećane sekrecije renina što predstavlja osnovni mehanizam hipertenzije. zbog poremećene funkcije centra za regulaciju krvnog pritiska u produženoj moždini.parenhimska i vaskularna mogu da dovedu do hipertenzije po dva mehanizma: • zbog poremećaja ekskretorne funkcije bubrega i povećanja volumena plazme • pokretanjem mehanizma renin-angiotenzin-aldosteron i time povećanja periferne rezistencije Povećanje volumena plazme je glavni činilac za nastanak hipertenzije u slučaju bubrežne insuficijencije. ali povišenih vrednosti renina. Connova bolest). koji dovodi do retencije natrijuma i vode i tako dolazi do povećanja volumena plazme. što dovodi do retencije soli i vode i simptoma arterijske hipertenzije (Primarni aldosteronizam. koji se stvara u bubregu i u submaksilarnim žlezdama koji aktiviše angiotenzin II koji dovodi do vazokonstrikcije krvnih sudova. dok adrenalin više povećava frekvenciju i minutni volumen srca.Oboljenja bubrega . kao posledica hipervolemije. Oboljenja nadbubrežne žlezde Kod hiperplazije ili tumora kore nadbubrga dolazi do pojačanog lučenja aldosterona. povišenja vaskularnog otpora i hipertenzije. Tumori povrede ili zapaljenja mozga mogu da dovedu do aretrijske hipertenzije. Kod Syndroma Cusning pored povećane sekrecije kortizola. Mehanizam delovanja renina : U slučaju pada perfuzije bubrega. Hipertenzija kod feohromocitoma . zbog čega dolazi do smanjenog lučenja renina.tj. Arterijska hipertenzija kao posledica aterosklerotskih promena na aorti i ostalim velikim arterijama koje dovode do smanjenja elastičnosti krvnih sudova. a od njega pod dejstvom konvertaze angiotenzina nastaje angiotenzin II koji je jedan od najsnažnijih vazokonstriktora dovodeći do vazokonstrikcije. uz strukturne promene u perifernim krvnim sudovima (aterosklerotske) što je tipično za dijabetes.

Hiperkinetska plućna hipertenzija . 3. što se javlja recimo kod srčanih mana sa levo desnim šantom gde jedan deo volumena krvi kruži samo kroz pluća izbegavši zbog šanta cirkulaciju kroz veliki krvotok. • oboljenja koja izazivaju slabost miokarda npr. dilatira i na kraju dolazi do njene insuficijencije. Plućnom hipertenzijom se smatra pritisak u a. desna komora srca hipertrofiše.bronhitis. 62 . Patofiziologija plućne hipertenzije : Povećana količina krvi u plućima čini da se povećava rigidnost (čvrstoća) pluća i da opada njihova rastegljivost pa je zbog toga potreban veći rad disajne muskulature za normalno disanje što izaziva dispneju. npr. podela i hemodinamski poremećaji Pritisak u a. Uzroci povećanja otpora u plućnoj vaskularnoj mreži su : • kada su arterije sužene zbog vazokonstrikcije • kada su sužene zbog patohistoloških promena na arterijskom delu plućne vaskularne mreže u vidu zadebljanja intime i hipertrofije medije krvnih sudova što je uzrok da krvni sudovo postanu rigidni i da im se suzi lumen.pulmonalis je znatno niži od pritiska u velikom arterijskom krvotoku i iznosi 3.3/1. Zbog savladavanja povećanog otpora koji postoji u plućnoj vaskularnoj mreži. ishemijska bolest srca.pulmonalis.pulmonalis preko 4/2 kPa. kardiomiopatija. Vrste plućne hipertenzija : 1. pa je hipervolemija začajna hemodinamska odlika.nastaje kada postoje smetnje u oticanju krvi iz pluća npr.Hipertenzija u trudnoći . chr. Plućna hipertenzija : etiopatogeneza. konstriktivni perikarditis i dr. Opstruktivna plućna hipertenzija . Opstruktivna plućna hipertenzija može da nastane i kao posledica raznih oboljenja pluća. arterijska hipertenzija i dr. Poremećaj cirkulacije naročito dolazi do izražaja u naporu kada nastaje potreba za povećanim minutnim volumenom a kada se zbog povećanog otpora u plućnoj vaskularnoj mreži smanji mogućnost povećavanja minutnog volumena. Male plućne arterije i arteriole su glavno mesto vazokonstrikcije kao posledica hipoksije koja nastaje zbog hipoventilacije alveola bilo kog uzroka.nastaje kada se otpor protoka krvi poveća u arterijskom delu pluća vaskularne mreže. estrogena i kortizola dovodi do povećanja volumena. 2. Nađeno je da je hipoksija glavni uzrok plućne vazokonstrikcije kao uzročnika povećanog otpora toku krvi kroz grane a. kod : • mehaničkih prepreka koje otežavaju normalno proticanje krvi kroz levo srce npr.nastaje kada se znatno poveća količina krvi koja stalno protiče kroz pluća.3 iako kroz plućnu vaskularnu mrežu čija je zapremina 6-7 puta manja od zapremine vaskularne mreže velikog krvotoka protiče ista količina krvi u minutu kao kroz vaskularnu mrežu velikog krvotoka. mitralna stenoza.povećano stvaranje aldosterona. zahvaljujući velikoj rastegljivosti i specifičnoj građi plućne vaskularne mreže. Pasivna plućna hipertenzija . emfizem pluća i dr.

a kada se intravaskularna zapremina znatnije povisi nastaju bledi testasti edemi jače izraženi. u snu znači da bolest napreduje i da je zbog ishemije nerava došlo do ishemičke neuropatije. posle hodanja što se zove claudicatio intermitens (povremeno šepanje).femoralis. primaran (idiopatski) b. a regulacija toga protoka je pod kontrolom vazomotornog centra i lokalnih mehanizama. 63 . sekundarni (kod kolagenoza) Rejnov fenomen se manifestuje u početku zbog vazokonstrikcije bledilom prstiju ruku i nogu. Akutna okluzija arterija koju može da uzrokuje embolija ili tromboza prekid krvotoka nastaje naglo pa nema vremena da se razvija kolateralna cirkulacija. organski poremećaji Funkcijski poremećaji : 1. što se na donjim ekstremitetima manifestuje npr. ako je aktivnost vazomotornog centra povaćana dolazi do vazokonstrikcije a ako je njegova aktivnost smanjena dolazi do vazodilatacije. Poremećaji u perifernom venskom krvotoku najčešće su uzrokovani trombozom vena. Pri radu bol je izraženiji jer se stvara više produkata metabolizma. v. a kako su kolaterale u venskom krvotoku dobro razvijene ovo će da se manifestuje samo ako su zahvaćeni veliki venski sudovi npr. funkcijski poremećaji 2. To je tok hroničnog okluzivnog oboljenja arterija ekstremiteta. Organske bolesti arterija .Lokalni poremećaji perifernog krvotoka Pored srčane insuficijencije najčešći uzrok nedovoljnog snabdevanja tkiva krvlju su oboljenja perifernih arterija i vena. U normalnom stanju vazomotorni centar održava arteriole u stanju delimične vazokonstrikcije. a bol nestaje u mirovanju. U odmaklom stadijumu bolesti ostavlja trofičke promene na koži prstiju. Vazospazam krvnih sudova javlja se u napadima a prestaje spontano ili zagrevanjem. koje zbog sporijeg proticanja krvi zameni cijanoza. Raynaud (Rejov) fenomen koji može da bude : a. Najkarakterističniji simptom bolesnika sa hroničnim okluzivnim oboljenjem je bol koji nastaje zbog nakupljanja metabolita distalno od okluzije jer insuficijentan krvotok nije u stanju da ukloni metabolite koji se lokalno stvaraju naročito pri aktivnosti jer draže nervne završetke.95 % su aterosklerotskog porekla Postoji suženje lumena arterija sve do njihove potpune okluzije što uzrokuje ishemiju odgovarajućeg tkiva a stepen ishemije zavisi od razvijenosti kolateralnog krvotoka. U početku postoji samo otok (edem) ekstremiteta sa cijanozom i proširenim kolateralama na površini. Ako ishemija duže traje uz nedovoljnu kolateralnu cirkulaciju doći će do nekroze (gangrene). Lokalni mehanizmi regulacije protoka krvi rezultat su stvaranja metabolita koji deluju direktno na arteriole pa se one šire. čak i ono malo kolaterala koje postoje kod refleksnog spazma proksimalno i distalno od mesta okluzije ne obavljaju svoju funkciju pa se nekroza razvija brzo. Ako se bol javlja i u mirovanju npr. Uz bol simptomi poremećaja cirkulacije u arterijama su bledilo i cijanoza kože i odsustvo pulsa na perifernim arterijama. Poremećaji arterijskog krvotoka : 1. Protok krvi kroz organ zavisi od njegovih trenutnih potreba.

najčešće se javlja kod poremećene funkcije respiratornog centra Cheyn . što se manifestuje kao dispneja.karakteriše se dubokim intenzivnim respirecijama. Kvalitativni poremećaji disanja . Bradipneja . i to kod bolesnika sa obstruktivnom bolešću pluća kao što je chr. veći disajni rad. Javlja se kod povišenog intrakranijalnog pritiska i kod tumora mozga i oštećenja mozga druge prirode. inspirijum potreban veći disajni rad. obstruktivni bronhitis. tri ili četiri respiracije različite dubine koje se ponavljaju posle određenog intervala vremena. Javlja se kod uremijskih stanja usled nagomilavanja organskih i neorganskih kiselina koje se ne eliminišu putem bubrega. da bi se ciklus dalje ponavljao. primarno srčanog porekla Dispneja plućnog porekla .dispnea i ortopnea Dispneja je osećaj nedostatka vazduha ili otežanog disanja tj. Javlja se kod dijabetične ketoacidoze. kod nekih intoksikacija i kod tumora mozga. Usled edema sluznice bronha. kod arterijske hipertenzije.Stokesovo disanje se odlikuje smenjivanjem faze apneje sa fazom postepenog ali sve jačeg i dubljeg disanja koje se zatim postepeno smanjuje i prelazi u apneju. Biotovo disanje . disanje je zbog toga jako čujno.Kvantitativni poremećaji disanja Tahipneja . astma prenijalna i emfizem pluća. Dispneja srčanog porekla .ubrzano disanje. primarno plućnog porekla 2. Kusmaulovim disanjem organizam pokušava da hiperventilacijom izluči ugljendioksid i time bar malo kompenzuje pH krvi. manje je rastegljivo i za ventilaciju je potreban veći disajni rad.najčešće se sreće.odlikuje se pojavom dve. gušenja. Kod difuznih fibroza pluća. Dispneja može da bude : 1. Kusmaulovo disanje . 64 . Javlja se kod povećane telesne temperature. hipersekrecije bronha i spazma bronha povećan je otpor strujanju vazduha kroz disajne puteve što zahteva za njegovo savladavanje više energije tj.usporeno disanje. Može da se javi kod oboljenja disajnih puteva i pluća. Sreće se kod bolesnika sa aterosklerozom. može da se javi kod zdravih osoba kao kompenzatorni mehanizam u naporu ili uzbuđenju. pluća postaju tvrda i nerastegljiva te je za širenje pluća tj.nastaje kod insuficijencije levog srca pri čemu nastaje zastoj u plućnom krvotoku.

Kod karcinoma pluća. Refleksnu draž za kašalj sa sluznice bronha. 65 . tuberkuloze i dr. Hemoptizije mogu da se jave kao posledica kašlja zbog povišenog intrabronhijalnog pritiska.je izbacivanje sluzi ili gnoja kroz usta u spoljašnju sredinu ili se taj sadržaj proguta i za takava kašalj sa iskašljavanjem se kaže da je produktivan tj. a levo srce zbog insuficijencije ne može da ispumpa svu ovu količinu. a hemoptoja je iskašljavanje krvi. a bakterijska infekcija u disajnom stablu daje gnojni ispljuvak žute ili zelene boje. suv kašalj i može da bude uzrokovan zapaljenskim ili nezapaljenskim promenama na disajnim putevima (zapaljenje sluznice.je refleksna radnja u mehanizmu čišćenja disajnog stabla. brzinom većom od 200 km/h. plućna staza manja što se manifestuje time da bolesnik lakše diše.predstavlja oblik dispneje koji nastaje zbog insuficijencije levog srca. najčešće u vidu končića krvi u ispljuvku. dijafragmelnom delu postoji inervacija u perifernom delu od interkostalnih živaca. Naglo razmicanje glasnica omogućuje da vazdušni stub eksplozivno krene kroz velike disajne puteve noseći pred sobom nagomilanu sluz. bronhima ili glasnicama čine da kašalj dobije poseban tonalitet. Visceralna pleura nije izvor bola jer ne sadrži senzitivne već samo vegetativne nervne završetke. tumor). a kod edema pluća ispljuvak je penušav i može da bude sukrvičav (malinast). a hemoptoja se javlja kao posledica patološkog procesa destrukcije. Respiratorni bol je vezan za zahvatanje parijetalne pleure koja inervisana interkostalnim živcima. zbog toga što kod insuficijencije levog srca u horizontalnom položaju bolesnika postoji povećan venski priliv u desno srce iz trbušne duplje i donjih ekstremiteta. trahei. apergiloze. strano telo. Restriktivni poremećaj ventilacije Kod restriktivnog sindroma najvažniji činilac je smanjenje vitalnog kapaciteta. U polusedećem ili sedećem položaju priliv venske krvi u desno srce je manji pa je plućna kongestija tj. Promene u larinksu. a predstavljaju iskašljavanje manje količine krvi. a u centralnom delu postoji inervacija od n.ekspektoracija . iskašljavanje. postoji zastoj u plućima. Kašalj bez iskašljavanja je naproduktivan tj. neprijatnog mirisa. Normalna sluz iz disajnog stabla je bezbojna. potpunog zatvaranja glotisa adukcijom glasnica sa snažnom kontrakcijom svih ekspiratornih mišića posebno trbušne prese te se naglo podiže pritisak u disajnim putevima. Bol je najjači na kraju inspirijuma ili pri kašlju. Klinički se manifestuje polusedećim ili sedećim položajem da bi ublažio dispneju koja se javlja u ležećem položaju. traheje i larinksa čine sluz. Hemoptizije mogu da se jave kod hroničnog bronhitisa npr. Ređe impulsi dolaze sa pleure. manja je rastegljivost plućnog tkiva prepunjenog krvlju što zateva veći disajni rad nego normalno pa se javlja dispneja. Iskašljavanje . dok je otpor proticanja vazduha kroz preostale disajne puteve normalan. bolesti. Sastoji se iz dubokog inspirijuma. inspiratornog rezevnog volumena i ekspiratornog rezervnog volumena : VC = DV + IRV + ERV Kod restriktivnog sindroma nastaje smanjenje aktivne respiratorne površine pluća preko koje se obavlja razmena gasova. vlažan. Kašalj. u bočnom delu.phrenicusa. u početnoj fazi. respiratorni bol i respiratorno krvarenje Kašalj (tussis) . pa se u pluća ulivaju veće količine krvi. čestice prašine ili zapaljeneske promene. Pod vitalnim kapacitetom se podrazumeva zbir disajnog volumena.Ortopneja . prozračna. a u donjem delu tj.

) 7. zbog povećanog otpora strujanju vazduha ova vrednost je smanjena.skolioza i dr. Posledica uvećanog disajnog rada je dispnea. bilo zbog smanjene rastegljivosti pluća (difuzne fibroze pluća. skolioza).Nastaje kod sledećih oboljenja : 1. smanjen vitalni kapacitet 2. velikih pleuralnih izliva 6. granulomatoze pluća kao sarkoidoza i tuberkuloza). 66 . emfizemom pluća Po mestu nastanka razlikuju se dve vrste opstrukcije : 1. tromboembolije pluća 3. tuberkuloze Dijagnostički kriterijumi za postavljanje dijagnoze restriktivnog poremećaja ventilacije su : 1. Kod opstruktivnih oboljenja najčešće postoji opstrukcija i malih i velikih disajnih puteva samo je jedna od njih dominantnija. bronhijalnom astmom 3. deformacije skeleta grudnog koša (kifoza. opstrukcija uzrokovana promenama u malim disajnim ptevima dnosno u plućnom tkivu Dijagnozni kriterijumi opstrukcije su : 1. Kod opstruktivnih plućnih bolesti. Tifnoov indeks koji predstavlja odnos FEV1 / VC x 100 je normalan. povišen otpor strujanju vazduha u disajnim putevima pri mirnom disanju 2. hroničnim obstruktivnim bronhitisom 2. nakon operativnog odstranjenja dela pluća i dr. Opstruktivni poremećaj ventilacije Radi se o nizu patoloških pojava koje nastaju kao posledica opstrukcije strujanju vazduha kroz disajne puteve. opstrukcija uzrokovana promenama u velikim i srednjim disajnim putevima 2. 8. pneumotoraksa 5. bilo zbog smanjene rastegljivosti pleure (fibrotoraks ili pleuralni izlivi). smanjen volumen forsiranog ekspiratornog volumena (FEV1) u prvom sekundu Pod forsiranim ekspiratornim volumenom u prvom sekundu se podrazumeva onaj volumen koji se izdahne u prvom sekundu nakon maksimalnog inspirijuma. a javlja se kod bolesnika sa : 1. odsustvo znakova difuzne opstrukcije u disajnom stablu Kod odmaklih promena disajni rad je povećan bilo zbog deformacija grudnog koša (kifoza. a kod opstruktivnog poremećaja ventilacije on je smanjen. fibroze pluća 2. tumora pluća 4. Kod restriktivnog poremećaja ventilacije brzina strujanja vazduha je smanjena ali ne zbog povećanog otpora što je tipično za opstruktivan poremećaj ventilacije već zbog smanjenog vitalnog kapaciteta.

što ima za posledicu da grudni koš ima veću zapreminu nego normalno. Poremećaji alveolne ventilacije i distribucije gasova Značaj alveolne ventilacije je u tome što svaki poremećaj alveolne ventilacije dovodi do promene sastava respiratornih gasova u krvi. to se odražava na glavnu respiratornu funkciju. Ukoliko je opstrukcija teža utoliko je FEV1 niži. Alveolna ventilacija je smanjena i zbog toga se ne eliminiše potrebna količina ugljendioksida. Dijagnoza ove vrste opstrukcije se postavlja na osnovu toga što su smanjene vrednosti FEV1. što znači da se otežava istiskivanje vazduha iz pluća posebno na početku ekspirijuma kada je brzina strujanja vazduha najveća. plućno tkivo sadrži veću količinu vezduha (hiperinflacija) pa su rezidualni i totalni plućni kapacitet uvećani. Kao dobar parametar za razlikovanje opstruktivnog od restriktivnog dasanja može da posluži Tiffeneauov indeks (Tifno) koji predstavlja FEV1 / VC x 100. sposobnost skupljanja pluća u ekspirijumu. Ukoliko je rasprostranjenost ovih promena veća tj. U fazi protoka vazduh se nejednako raspoređuje u pojedine delove pluća zbog asimetričnosti grananja disajnih puteva i nejednakosti njihovog promera i dužine. a kod restriktivnih bolesti je normalan.u plućnom tkivu Kod emfizema pluća potisna sila ekspirijuma nije više u stanju da u toku normalnog trajanja ekspirijuma istisne prethodno udahnutu zapreminu vazduha. brzina strujanja vazduha je vrlo valika.Opstrukcija uzrokovana promenama u središnjim disajnim putevima U traheji i u prvih 5-6 generacija disajnih puteva normalno. koji je kod opstruktivnih bolesti smanjen. 67 . vrtložnog tipa. ukoliko je zahvatila veći broj disajnih puteva utoliko je poremećaj ventilacije teži. Dinamička opstrukcija i kolaps disajnih puteva usled promena u malim disajnim putevima tj. Zbog emfizema pluća smanjena je retraktilna sposobnost pluća tj. Alveolna ventilacija obuhvata onaj deo ukupne ventilacije pluća koji ventiliše vazduh alveolnih prostora. Nakon što se vazduh udahne stoji faza protoka ili strujanja vazdušnih masa i faza difuzije. Patološke promene naročito opstrukcije malih disajnih puteva dovode do poremećaja ventilacije pojedinih delova pluća takvog stepena da se to odražava na celokupnu alveolnu ventilaciju. ima zbog toga bačvast oblik (oblik bureta). Pri tome se gasni molekuli kreću iz sredine sa višom koncentracijom ka sredini sa nižom koncentracijom gasa. Ventilacija alveolnih prostora u normalnim uslovima nije podjednaka u svim delovima pluća. Osnovni cilj alveolne ventilacije je omogućavanje adekvatne razmene gasova između alveolnih prostora i krvi u plućnim kapilarima. Faza molekulske difuzije odvija se od mesta gde prestaje strujanje vazduha do alveolnih zidova. U takvim slučajevima u respiracijsku zonu prodire manja količina vazduha a kao posledica toga javlja se manji obim ventilacije odgovarajućih alveolnih prostora. Svaka promena promera disajnih puteva izazvana spazmom glatkih mišića. edemom ili nagomilanim sekretom dovodi do povećanja otpora strujanju vazduha. Kod poremećaja distribucije gasova kiseonik ne doseže normalni parcijalni pritisak u alveolama.

Najčešće nastaje kao posledica intoksikacije. Akutna respiratorna insuficijencija se može podeliti u hiperkapnički oblik gde je povišen parcijalni pritisak ugljendioksida a snižen parcijalni pritisak kiseonika i hipoksemički oblik sa sniženim parcijalnim pritiskom kiseonika i normalnim ugljendioksidom. Respiratorna insuficijencija . Dolazi do vazokonstrikcije u plućnom krvotoku i vazodilatacije cerebralnih krvnih sudova. ugljendioksida i kiseonika. Otpor toku krvi kroz pluća se povećava delom zbog iskjučenja iz cirkulacije plućne mreže u koju dovodi krv embolizovana arterija a delom zbog refleksne vazokonstrikcije koja nastaje kao reakcija na naglo izmenjene uslove cirkulacije. Glavni uzroci hiperkapnije su smanjenje ukupne minutne ventilacije i povećanje ventilacija mrtvog prostora. Poremećaji cirkulacije u plućima javljaju se i kod emfizema gde zbog propadanja periferne kapilarne plućne mreže dolazi do povećanja pritiska u preostalim kapilarima. Može da bude akutno i hronično. soporozni. hiperkapnije i hipoksemije. somnolentni. porast krvnog pritiska u početku ali se kasnije razvojem respiratorne acidoze smanjuje minutni volumen srca i sistemski pritisak pada. naglo opterećuju desno srce i time daju sliku akutnog plućnog srca. Slične promene javljaju se i kod bronhitisa i bronhijalne astme. Pri opštoj hipoksiji svih alveola vazokonstriktivni poremećaj je generalizovan na celu arterijsku mrežu u plućima pa se razvija hipoksična plućna hipertenzija. hiperkapnija Respiratorna insuficijencija u svom akutnom ili hroničnom obliku dovodi do poremećaja razmene respiratornih gasova. Hiperkapnija i hipoksemija prećene su metaboličkom acidozim i dovode do vazokonstrikcije u plućnom krvotoku i vazodilatacije cerebralnih krvnih sudova. Obimne su plućne embolije koje dovedu do opstrukcije oko 60 % plućne cirkulacije. Hipoksemična akutna respiratorna insuficijencija nastaje zbog poremećenog odnosa plućne ventilacije i perfuzije. što takođe dovodi do respiratorne acidoze. Zbog povećanog intrakranijalnog pritiska i dodatnog delovanja hiperkapnije i hipoksemije bolesnici su dezorijentisani. Posledice respiratorne insuficijencije . Hronična respiratorna insuficijencija nastaje kao posledica obolenja plućnog parenhima. gde smanjenje parcijalnog pritiska kiseonika u alveolnom vazduhu ispod polovine normalne vrednosti izaziva vazokonstrikciju u arterijskom delu plućnog krvotoka. Akutni oblik respiratorne insuficijencije nastaje zbog hipoventilacije praćeno hiperkapnijom. redukcije vaskularne mreže i gubitka kompenzatornih mehanizama.hipksija. Ukoliko je plućna embolija mala može da ne remeti znatnije plućni krvotok.etiopatogeneza i podela Respiratorna insuficijencija je obolenje za koje je karakteristično pogoršanje razmene respiratornih gasova.Poremećaji plućne cirkulacije Plućna hipertenzija nastaje u plućnoj emboliji zbog naglog povećanog otpora protoku krvi kroz pluća. Postoji cijanoza. Ako je hipoksija lokalozovana na jedan segment pluća vazokonstrikcija će biti ograničena samo na grane plućne arterije koje vaskularizuju hipoksični segment. traume glave i neuromuskularnih bolesti. Osim simptoma osnovne bolesti koji je izazvao akutnu respiratornu isuficijenciju postoje simptomi hiperkapnije respiratorne acidoze i hipoksemija. da se ubrzo uspostavi normalna cirkulacija. 68 .

a u respiratornim bronhiolama. 69 . Slične se promene dešavaju i kod bronhijalne astme i emfizema koje predstavljaju uz bronhitis najčešće oboljenje respiratornih organa. Udahnuti vazduh s disajnim volumenom oko jednog litra dospeva strujanjem vazdušne mase u srednje i male disajne puteve sve sporije. Kasnije se pridružuje i anatomska oštećenost plućne vaskulne mreže što dovodi do nastanka fiksirane plućne hipertenzije. smanjena retraktilna sila plućnog tkiva koja se javlja kod emfizema pluća je smanjena pa je potisna sila ekspirijuma takođe smanjena tako da nije više u stanju da u toku normalnog trajanja ekspirijuma istisne prethodno udahnutu zapreminu vazduha. astma i empfizem pluća. Dijagnoza opstrukcije može da se postavi lako posmatranjem vrednosti forsiranog respiratornog volumena jer koliko je on manji utoliko je opstrukcija teža. Hronična opstruktivna bolest pluća U hronične opstruktivne bolesti pluća spadaju hronični bronhitis.Zbog povećanog intrakranijalnog pritiska hiperkapnija i hipoksemija. strujanje vazduha prestaje i zamenjuje ga proces difuzije gasova. Kod takvih bolesnika povišen otpor strujanja vazduha otežava istiskivanje vazduha iz pluća naročito u početku ekspirijuma kada je brzina strujanja vazduha najveća. bolesnici su nemirni i dezorijantisani. Ove bolesti predstavljaju niz pojava koje nastaju usled rasprostranjene opstukcije strujanju vazduha u disajnom stablu. Patofiziološki poremećaji u najčešćim oboljenjima respiratornih organa Kod hroničnog bronhitisa kao posledica bronhoopstrukcije dolazi do povećanog otpora strujanja vazduha u plućima naročito u fazi ekspirijuma. Poremećaji ventilacije i perfuzije uzrokuju ranu pojavu hipoksemije a kada u plućima preovlada globalna alveolna hipoventilacija ispoljava se hiperkapnija sa respiratornom acidozom. Postoji cijanoza i početni porast krvnog pritiska ali kasnije se progresijom hiperkapnije i respiratorne acidoze smanjuje udarni volumen srca i krvni pritisak pada. Poremećaji difuzije gasova Alveolorespiracijska funkcija obuhvata razmenu gasova između alveolarnih prostora i krvi u plućnim kapilarima. Opstrukcija na nivou malih disajnih puteva tj. Kako je opstrukcija strujanju vazduha više izražena u ekspirijumu vazduh se otežano i nedovoljno vraća za vreme ekspirijuma pa nastaje hiperinflacija pluća. U bolesnika se javlja dispnea. Hipoksemija podstiče stvaranje hemoglobina preko eritropoteina delovanjem na kostnu srž pa nastaje poliglobulija koja povećava viskoznost krvi i doprinosi porastu otpora u plućnom krvotoku. kao posledica javlja se povećan disajni rad da bi se savladale prepreke strujanju vazduha. naročito su česte promene u vidu srčanih aritmija i krvarenja iz gastrointestinalnog sistema kao posledica stres ulkusa zbog hipoksije i smanjenog minutnog volumena srca. Tkivna perfuzija na taj način pada a hipoksija tkiva oštećuje parenhimne organe. srednjih ili velikih disajnih puteva. Kod opstrukcije u srednjim disajnim putevima i vrlo male promene disajnog puta zbog edema sluznice ili zbog spazma znatno se odražavaju na visinu ukupnog otpora strujanju vazduha u disajnom stablu. Radi se o povećanju otpora strujanju vazduha u disajnim putevima pri mirnom disanju ili smanjenom forsiranom respiratornom volumenu u prvom sekundu. U suštini radi se o difuziji gasova. Opstrukcija može da bude na nivou malih.

kroz alveolarne duktuse. dolazi do pada krvnog pritiska što dovodi do smanjene perfuzije tkiva. 70 . gasnu sredinu tj. stimulišući stvaranje većeg broja eritrocita što dovodi do poliglobulije koja povećava viskoznost krvi što može u određenoj fazi da ima i negativno dejstvo jer dolaz do porasta otpora plućnom krvotoku.supstance koja smanjuje površinsku napetost u alveolama. Za proces difuzije od značaja je takođe i veličina dodirne površine kroz koju se obavlja difuzija.110 m2. kapilarni epitel 4. zadebljanju zida krvnih kapilara. Patofiziologija tkivne hipoksije i rezervni adaptivni mehanizam Kao posledica najčešćih hroničnih plućnih bolesti dolazi do hipoksemije i hiperkapnije praćenih metaboličkom acidozom a hipoksemija dovodi kompenzatorno do vazokonstrikcije u plućnom krvotoku i vazodilatacije cerebralnih krvnih sudova. molekuli kiseonika prolaze kroz sledeće anatomske strukture : 1.5 mikrometra. a zatim difuzija kroz 2. Smanjena tkivna perfuzija a samim tim i hipoksija oštećuju parenhimne organe. Patofiziološki poremećaji sprovodnog respiratornog sistema Sprovodni respiratorni sistem čine vazdušni putevi do respiratornih bronhiola gde prestaje da dominira provodna funkcija već dominira funkcija razmene gasova. Vrlo su česte promene u vidu srčanih aritmija. U početku hipoksemija je praćena cijanozom i povećanjem krvnog pritiska a kasnije se progresijom bolesti smanjuje udarni volumen srca. molekulski sloj surfaktanta . sakuluse i alveolarni prostor. Kod plućne embolije ili kod emfizema pluća postoji smanjen ukupni broj aktivnih plućnih kapilara što ograničava proces difuzije gasova. da one ne kolabiraju 2. Jedan od komenzatornih mehanizama je veće korišćenje pomoćne respiratorne muskulature a drugi je pojačano stvaranje hemoglobina preko eritropoetina koji deluje na kostnu srž. U zdravim plućima ova površina iznosi od 50 . Najčešće se radi o bujanju fibroznog tkiva.36 do 2. membrana eritrocita U patološkim uslovima alveolokapilarna membrana može da bude uzrok poremećaju plućne funkcije. Poremećaj koji dovodi do zadebljanja alveolokapilarne membrane se naziva alveolokapilarni blok. plazma alveolarnog epitela 3. izlivu u alveole što sve može da učini alveolokapilarnu membranu znatno debljom nego normalno. plazma u kapilaru 5. Najčešći poremećaji sprovodnog respiratornog sistema nastaju kao posledica suženja disajnih puteva kao posledica konstrikcije edema ili pojačane sekrecije u vazdušnim putevima ili sva tri istovremeno. slveolokapilarnu membranu Kod difuzije kroz alveolokapilarnu membranu od alveolarnih prostora do eritrocita. Normalno je debljina ove membrane od 0.Najpre postoji difuzija gasova kroz : 1.

emesis je refleksni čin u kome se želudačni crevni sadržaj kroz jednjak i usta izbacuje u spoljašnju sredinu. Kod suvog ili fibrinoznog pleuritisa bol ograničava disajne pokrete pa postoji smanjenje vitalnog kapaciteta. gnojnog pleuritisa u akutnoj fazi bolesti poremećaj ventilacije je sličan kao kod eksudativnog pleuritisa. fibrinozni ili suvi pleuritis 2. Etipatogeneza muke i povraćanja Muka . Postoje mišljenja da se radi o rastezanju duodenuma i njegovim kontrakcijama uz inhibiciju pokretljivosti želuca. remeti ventilaciju i drugog plućnog krila.nausea je neprijatan osećaj u epigastrijumu koji obično prethodi povraćanju.oksigenacija krvi je i ovde nedovoljna pa postoji hipoksemija . 3. a gasne analize u arterijskoj krvi su uglavnom normalne.u kasnijoj fazi bolesti dolazi do poremećaja ventilacije zbog fibroznih promena.vomitus . pa se u težim slučajevima može javiti hipoksemija i cijanoza. Eksudativni pleuritis . Promene u funkciji sprovodnog sistema naročito su izražene u hroničnim opstruktivnim bolestima pluća u koje spadaju hronični bronhitis. Kod empijema pleure tj. Poremećaji ventilacije dovode vremenom i do poremećaja perfuzije jer se javlja vazokonstrikcija. Povraćanje kao složen refleksni čin je koordinisano iz centra za povraćanje koji se nalazi u produženoj moždini. 71 . . Veća količina izliva izaziva kolaps većeg dela pluća pa je restriktivni poremećaj ventilacije jače izražen. postoji restriktivni poremećaj ventilacije zbog kompresije plućnog tkiva zbog gnojnog izliva u pleuri i zbog bola.ako je izliv veliki dolazi i do potiskivanja medijastinuma u suprotnu stranu što smanjuje tj. bronhijalna astma i emfizem pluća. što uzrokuje pojavu hipoksemije a kada u plućima zbog jače izraženih promena na sprovodnom sistemu preovlada globalna alveolna hipoventilacija ispoljava se i hiperkapnija sa respiratornom acidozom. Povraćanje .Ove promene dovode do otežanog strujanja vezduha naročito u ekspirijumu pa se on zadržava u plućima jednim delom i nastaje hiperinflacija pluća.zbog kolapsa određenog dela plućnog tkiva deo pluća je isključen iz funkcije zog čega je smanjena oksigenacija krvi. što sve čini da krajnji ishod empijema pleure bude trajno restriktivno oštećenje plućne ventilacije sa pojavom hronične plućne insuficijencije i hroničnog plućnog srca. gnojni pleuritis ili empijem pleure Poremećaji plućne funkcije : 1. ako se lečenje ne počne na vreme i ako se ne sprovodi dobro. Pleurits može da bude : 1. dolazi do kompresije plućnog tkiva. . Mehanizam nastanka nije potpuno jasan.zbog postojanja izliva u pleuralnom prostoru. eksudativni pleuritis 3. . Funkcioni poremećaji respiracije u bolestima pleure Pleuritis predstavlja zapaljenje pleure koje je obično praćeno pojavom manje ili veće količine eksudata u pleuralnom prostoru. 2.

1. Najčešće je povraćanje koristan refleksni mehanizam kojim se iz želudca i početnih delova tankog creva izbacuju štetne supstance.Uzroci povraćanja : Nadražaj mehanoreceptora ili hemoreceptora u želudcu. Bol kod šupljih organa može da izazove : . 5. zapaljenjem ili tumorom mozga. Povraćanje koje nastaje zbog kompresije i rastezanja organa trbušne duplje Kompresija ili rastezanje organa trbušne duplje može da dovede do povraćanja što se viđa recimo kod stenoze pilorusa. Kod stenoze pilorusa otežano je pražnjenje želudca u dvanaestopalačno crevo pa se u povraćenim masama zbog dužeg zadržavanja hrane u želudcu može naći hrana koju je bolesnik jeo prethodnog dana.kontrakcije šupljih oragana . zbog nadraženog dejstva sluzi na receptore u želudcu. 3. U obolelih bez svesti zbog toga što ne dolazi do zatvaranja glotisa može kao komplikacija da dođe do aspiracije povraćenog sadržaja i ugušenja. prenosi se aferentnim nervnim vlaknima vagusa i simpatikusa do centra za povraćanje u produženoj moždini što dovodi do refleksnog čina : dubokog inspirijuma.naglo rastezanje šupljih organa . ileusa gde nastaje rastezanje creva zbog prepunjenosti gasom i tečnošću i dr. podizanja mekog nepca koje sprečava da vazduh i povraćeni sadržaj uđu u nazofarinks. Povraćanje kao posledica nadražaja unutrašnjeg uva se viđa kod upale uva. 4. a ovi receptori se s obzirom na tip draži dele na mehanoreceptore i hemoreceptore. zatvaranja glotisa larinksa. duodenumu i drugim organima trbušne duplje. Slobodni nervni završeci šupljih organa smešteni su u sluznici. Grč dijafragme i trbušnih mišića povećava pritisak u trbušnoj i grudnoj duplji te se kontrakcijom želuca i relaksacijom kardije želudca zatečeni sadržaj izbacuje u spoljnu sredinu. a iz talamusa u koru zadnje centralne vijuge. Broj ovih receptora je mali u odnosu na jedinicu površine kada se uporedi sa brojem receptora u koži i potkožnom tkivu što je uzrok da nismo u stanju da jasno lokalizujemo bol koji se javlja u organima za varenje. 2. Etiopatogeneza abdomenalnog bola Bol je subjektivni osećaj koji nastaje nadražajem slobodnih nervnih završetaka organa trbušne duplje. mišićnom sloju i oko krvnih sudova. Vomitus matutinus je jutarnje povraćanje na prazan želudac kod obolelih od hroničnog gastritisa. Centralno povraćanje je povraćanje koje se javlja kod obolelih sa krvarenjem. Impulsi se iz slobodnih nervnih završetaka prenose preko aferentnih vlakana preko tractus spinotalamicusa do talamusa. dubok i nejasno ograničen. Voljno povraćanje je povraćanje nadražajem receptora u ždrelu.ishemija šupljih organa 72 . obično je tup. Karakteristika centralnog povraćanja je da mu ne prethodi muka.

Draži u vidu uboda. oštar i lokalizovan tj. Prolazak izlivene krvi iz jednjaka ili želudca kroz creva dovodi do pojave crne stolice kao katran ili kao talog od crne kafe što se naziva melena. Dok se kod hroničnih oboljenja jetre kapsula širi postepeno tako da se ona adaptira i bol se ne javlja. Kod ulkusa duodenuma bol nastaje zbog direktnog dejstva HCl iz želudca na slobodne nervne završetke u predelu ulkusa i zbog spazma glatkih mišića u tom predelu. pa zbog vežeg broja receptora. Za razliku od duodenalnog bol kod ulkusa želudca nastaje posle obroka zbog rastezanja i spazma mišića želudca. Najčešći uzroci krvarenja iz gornjih delova digestivnog trakta su : 1. akutni hepatitis. Etiopatogeneza gastrointestinalnog krvarenja Krvarenje iz gornjih delova digestivnog trakta ukoliko je izlivena veća količina krvi ispoljava se povraćanjem sveže crvene krvi ili pod dejstvom HCl želudca promenjene krvi što se naziva hematemeza. Hematemeza i melena javljaju se posle krvarenja iz jednjaka. Kod apendicitisa u početku je bol uslovljen rastezanjem apendiksa. tup je i nejasno ograničen u predelu umbilikusa. i koja su praćena rastezanjem Glisonove kapsule jetre izazivaju bol pod desnim rebarnim lukom. Okultno krvarenje se dokazuje hemijskim pregledom stolica. Smatra se da u zapaljenju i nastanku bola zbog toga glavnu ulogu ima pad pH i lokalno povećanje jona kalijuma i povećanje histamina. uzimanje lekova koji dovode do krvarenja kod obolelih od ulkusa Krvarenje iz tankog i debelog creva : manifestno okultno Krvarenje manifestno iz tankog i debelog creva se vidi kao krv svetlo crvene boje. Kako se povećava lučenje sluzi u apendiksu zbog zapaljenja apendicitisa dolazi istovremeno i do većeg rastezanja visceralne peritoneuma apendiksa pa veći broj impulsa odlazi do kore mozga. Bol nastaje kod ove grizlice na prazan želudac. bol prestaje. karcinom želuca 4. želuca i duodenuma dok se krvarenja nastala u delovima ispod duodenojejunumske fleksure ispoljavaju samo melenom. a samim tm i većeg broja impulsa koji dospevaju u koru mozga bol postaje lokalizovan tj jasno graničen. obično ujutro. a neutralizacijom kiselog želudačnog sadržaja hranom. a takvo krvarenje se naziva okultno. 73 . Da bi se svetlo crvena krv pretvorila u tamnu (melena) potrebno je da bude u kantaktu sa HCl želudca najmanje 8 h. Sva oboljenja koja dovode do naglog uvećanja jetre npr. Manje količine krvi (do 50 ml) ne menjaju izgled i boju stolice. sečenja i pečenja šupljih organa trbušne duplje ne dovode do senzacije bola. a kada zapaljenski proces pređe i na parijetalni peritoneum trbušne duplje bol postaje jak. a krv iz descendentnog dela kolona i rektuma se obično nalazi u vidu trake sveže krvi na već formiranoj stolici. Krv koja potiče iz tankog creva i početnog dela debelog creva je izmešana sa stolicom. proširene vene jednjaka zbog portne hipertenzije 5. jer se pod dejstvom HCl eritrociti hemoliziraju i hem pretvara u hematin koji je crne boje. ulkus želuca ili duodenuma 2. jasno ograničeni predeo slepog creva jer taj predeo parijetalnog peritoneuma inervišu interkostalni živci slični onima koji inervišu kožu. akutni erozivni gastritis 3.

Glad je kvantitativni. gubitkom u težini. Javlja se kod duševnih bolesnika. i gubitkom menstruacije. Porast koncentracije glukoze u krvi u ventromedijalnim jezgrima hipotalamusa i rastegnut želudac deluju stimulativno na centar za sitost koji vrši inhibiciju centra za glad. Glavni stimulator centra za osećaj gladi je niska koncentracija glukoze u krvi. U ventromedijalnom delu hipotalamusa nalazi se centar za osećaj gladi.ili kako se još zove ''vučja glad'' je oboljenje tj.polipi . malter. poremećaj osećaja gladi i sitosti koji nastaje u psihoneurotičnih osoba kod kojih vrlo brzo po unosu hrane ponovo se javlja jak osećaj gladi. kosa. viđa se kod ljudi koji imaju crevne parazite i kod šećerne bolesti. Viđa se kod tumora mozga.Najčešći uzroci krvarenja iz donjih delova organa za varenja su : . a apetit kvalitativni osećaj. Akorija je potpuno odsustvo osećaja sitosti nakon uzimanja hrane. Po nekima uzrok ovog poremećaja je brzo pražnjenje želudca. Hiperoreksija je poremećaj u kome postoji povećan osećaj apetita i gladi sa polifagijom tj.divertikulumi . Poremećaji osećaja gladi i apetita Glad je neprijatan osećaj nelagodnosti i praznine u epigastrijumu koji je praćen jakom željom za uzimanjem hrane. 74 . Apetit je prijatan osećaj koji se ispoljava prohtevom za uzimanjem određene vrste hrane.hemoroidi . kod Ca želudca Hiporeksija je smanjen osećaj gladi i apetita Anoreksija se javlja kod karcinom želudca često zbog toga što tumorsko tkivo rasteže zid želudca pa unos i male količine hrane usled nadražaja vagusa i centra za sitos u hipotalamusu brzo dovodi do osećaja sitosti. čestim unosom veće količine hrane. Anorexi nervosa je vrsta anoreksije koja nastaje uglavnom kod devojaka sa psihičkim poremećajima što se ispoljava potpunim gubitkom osećaja gladi. Bulimija . jelima koja nisu svarljiva : pesak. Paroreksija je poremećaj u kvalitativnom pogledu jer se ispoljava patološkim prohtevima prema supstancama tj. Uzimanje hrane je regulisano aktivnošću centra koji se nalazi u hipotalamusu.karcinomi .predstavlja potpuni gubitak osećaja apetita i gladi .ulcerozni kolitis Krv koja se nađe u stolici ili u povraćenom sadržaju ne mora da bude uvek samo iz organa za varenje već može da bude i posledica gutanja krvi kod krvarenja iz nosa ili kod tuberkuloze pluća gde se krv iskašlje a zatim proguta što može da se manifestuje hematemezom ili melenom iako su digestivni organi zdravi. Anoreksija . što istovremeno dovodi do lučenja HCl želudca i ritmičkih kontrakcija želudca što izaziva osećaj gladi.javlja se npr.

da bi se odmah potom donji sfinker jednjaka opet tonički kontrahovao. a kod odraslih može da nastane i zbog metaboličkih poremećaja npr. Hipomotilitet želudca . 2.se ispoljavaju kao brzo ili usporeno pražnjenje želudca. pritisak u predelu sfinktera pada.može da nastane kao posledica oboljenja progresivne sistemske skleroze jednjaka. Hipermotilitet želudca . Poremećaji pražnjenja želudca . Usporeno pražnjenje najčešće postoji kod stenoze ili opstrukcije u predelu pilorusa ili duodenuma kod novorođenčadi najčešće u vidu urođene stenoze pilorusa koja otežava pražnjenje želudca u dvanaestopalačno crevo što se manifestuje povraćanjem u mlazu kod dece. 2. mekog nepca i farinksa što se ispoljava otežanim ili onemogućenim gutanjem.Poremećaji regulacije motiliteta jednjaka i želudca Primarni peristaltički talas jednjaka počinje ulaskom hrane u farinks a dalje se prenosi automatski kroz jednjak. Patofiziologija dijareje Dijareja je učestalo izbacivanje tečnih stolica. Difuzni spazam jednjaka .se karakteriše ubrzanim i dubokim peristaltičkim talasima. Javlja se kod obolelih od hroničnog atrofičnog gastritisa i kod kahektičnih bolesnika. 3. Bulbarna paraliza . 4. a može da bude i nepoznate etiologije dovodeći do refleksa (vraćanja) želudačnog sadržaja u jednjak. a gornji i srednji deo su zbog zadržavanja hrane prošireni. polutečnih ili kašastih usled : . kod hipokalijemije i hiperkalcemije kao i kod stenoze koja može da nastane kao posledica ulkusa duodenuma. Glavni simptom je gorušica (pirosis) što može da dovede do ulkusa jednjaka.poremećaja motiliteta tj. kod ulkusa i dr. Nailaskom peristaltičkog talasa iz jednjaka u predelu donjeg sfinktera jednjaka koji je tonički kontrahovan. 3.je refleksni čin u kome želudačni sadržaj zbog nadražaja mehano ili hemoreceptora u želudcu biva izbačen kroz jednjak u spoljašnju sredinu. žalosti. Kao posledica ove bolesti nastaju nekoordinisani segmentni peristaltički pokreti jednjaka što je nedovoljno da progura hranu kroz nedovoljno relaksiran donji sfinkter jednjaka. Hipotonija donjeg sfinktera jednjaka . 1. i zalogaj nesmetano prolazi iz jednjaka u želudac. nedostatka ganglijskih ćelija u Plexus mientericus Auerbachi čija je uloga da omoguće nastanak peristaltičkih talasa jednjaka i relaksaciju donjeg sfinktera jednjaka. 1. Ahalazija ili kardiospazam je bolest koja se manifestuje otežanim gutanjem čvrste i tečne hrane kao posledica nedostatka parasimpatičke inervacije jednjaka tj.se karakteriše sporim i plitkim peristaltičkim talasima.je bolest nepoznate etiologije koja se manifestuje neperistaltičkim pokretima jednjaka i bolom pri gutanju tečnosti. ubrzane peristaltike creva 75 . Javlja se u stanjima straha. a što je koordinisano iz centra za povraćanje koji se nalazi u produženoj moždini. Povraćanje . 4. Usled nedovoljne relaksacije donjeg sfinktera jednjaka donji deo jednjaka je sužen. Peristaltički talas u želudcu počinje u predelu antruma i širi se ka pilorusu.poremećaja u resorpciji .predstavlja oštećanje kranijalnih nerava koji inervišu mišiće jezika.

a analizom se nalaze sterkobilin ili sterkobilinogen. naročito do gubitka bikarbonata što može da dovede do acidoze. Uzroci opstipacije su : o funkcioni o usled ozlede creva o zbog bolesti udaljenih organa Funkciona opstipacija može da bude : atonička spastička proktogena 1.gastrogena . Dijareja uz prisustvo sluzi. gram negativnim i anaerobima. masne kiseline i dr. Stolica iz debelog creva je u vidu kašaste mase. Bolovi su periumbilikalno.bilijarnog porekla .kod oštećenja creva izazvanih lekovima Da bi patološki proces koji je uzrok dijareje mogao da se lokalizuje makroskopski izgled stolice ima veliki značaj.Akutne dijareje . dovodeći do umnožavanja patogenih sojeva. U crevima postoji određena crevna flora koja je u želudcu i tankim crevima vrlo oskudna zbog dejstva HCl iz želudca koji ih uništava. krvi i gnoja je tipična za amebnu i bacilarnu dizenteriju.dovode do naglog gubitka tečnosti i elektrolita. kisele reakcije. antibiotika. tuberkulozu i karcinom kolona. nelepljive. dovodeći do dijareje npr. a pri pregledu mogu da se nađu nesvarena vlakna. 2. zbog hroničnog gubitka hranljivih materija dijarejom.usled hronične bakterijske ili parazitarne infekcije . Dijareja može da bude i emocionalne prirode zbog ubrzane peristaltike. može da poremeti normalnu crevnu floru.dovodi do teških poremećaja ishrane organizma.usled lezije tankog ili debelog creva . kod preteranog razmnožavanja stafilokokus aureusa. kod hipertireoze . a u završnom delu ileuma i u debelom crevu crevna flora je bogata koliformnim bakterijama. Primena nekih lekova npr. žućkasto-zelenkaste tečnosti alkalne reakcije. Stolica iz tankog creva je u obliku tečne. braonkaste boje.usled endokrinih poremećaja npr. Hronična dijareja može da bude : . Patofiziologija opstipacije Opstipacija predstavlja dugu retenciju fekalnih masa u crevima uz usporeno i otežano izbacivanje manje količine suve stolice. Hronična dijareja . 76 .pankreatogena .usled alergijskih oštećenja digestivnog trakta . gram pozitivnim. nesvarena mast. Kronovu bolest i ulcerozni kolitis.

Spastička opstipacija . unošenjem hrane u želudac dolazi do gastrokoličkog refleksa koji dovodi zbog peristaltičkih pokreta do punjenja rektuma. dolihokolon.ili tzv.promena u zidu creva je zapaljenske ili neoplastičke etiologije (karcinom kolona. dovode i do opstipacije. Opstipacija može da nastane zbog gubitka gastrokoličnog refleksa.javlja se u starijih osoba. koje donekle potiskuje prepreku ali i širi crevni lumen.ređa je od funkcione . Peristaltički talasi su retki i slabi. Uzrok mogu da budu urođene stenoze creva a treći najčešći uzrok su spoljne adhezije od ranije hirurške intervencije. a čim se ispuni ampula rektuma nastaje defekacioni fefleks koji omogućuje izbacivanje stolice. megakolon . Palpacijom trbuha može se sa leve strane zbog ispunjenosti fekalnim masama ispalpirati čvrst zategnut descendentni deo kolona. Uzroci opstruktivnog ileusa mogu da budu. Širenje creva iznad prepreke otežava venski krvotok i usporava apsorptivne procese tako da crevni zid postaje otečen i umasto da apsorbuje vodu i elektrolite počinje da ih luči u crevni lumen. Normalno.javlja se u mladih nervoznih osoba. invaginacijom. dishezija rektuma nastaje zbog gubitka defekacionog refleksa. ali se kasnije rastezanje creva uvećava zbog naglog povećanog crevnog lučenja. Peristaltika je usporena. Patofiziologija ileusa Ileusi se dela na mehaničke i na dinamičke ileuse. kod hipotireoze i kod hiperparatireoidizma. tumori i promene koje spolja vrše kompresiju na zid creva. Proktogena opstipacija .psihičkoj napetosti Izvesni lekovi kao npr.gladovanju . opijati dovode do spazma u predelu sigmoidnog dela kolona.opstipacija može da bude i endokrinog porekla npr. Najpre nastaje rastezanje creva zbog progutanog vazduha i stvaranja crevnih gasova.urođene anomalije kolona mogu da dovedu do opstipacije npr. Praćena je crevnim grčevima. Patofiziološki u prostoj crevnoj opstrukciji zbog otežanog prolaska crevnog sadržaja dolazi do povećanja želudačnog pankreasnog i bilijarnog lučenja. hernije. mekonijumom i dr. 77 .Atonička opstipacija . Opstipacija organskog porekla : . opstrukcija izazvana polipoidnim tumorima creva. Gubitak gastrokoličnog refleksa nastaje u : . velikim žučnim kamencima.postoji lezija creva . tuberkuloza creva) . U funkcionoj opstipaciji obično je ugušen gastrokolički refleks. Rektum se ne prazni iako je ispunjen fekalnim masama a nastaje kao posledica odlaganja defekacije ili kao posledica dugotrajne upotrebe laksantnih sredstava i kod fisura u predelu anusa pa pacijenti odlažu pražnjenje zbog bolova za vreme pražnjenja creva. spazma sigme ili gubitka refleksa za defekaciju.

pa zato poremećaj sekrecije ovog činioca dovodi do megaloblasne anemije. uremije. ulkus. povraćanjem i meteorizmom. Uzrok može da bude trovanje olovom. Sjogrenove bolesti što izaziva smetnje prilikom hranjenja. embolijom i trombozom crevnih arterija refleksno traumom. toksikozom. Ptijalizam ili sijaloreja (Sialorea) označavaju preterano lučenje pljuvačke a najčešće se javlja kod zapaljenja i oboljenja usta i zuba. izraženo suva usta javljaju se zbog smanjenog lučenja pljuvačke što se javlja kod : dijabetesa. Uzrok može da bude i psihoneurotski. hronične dehidracije. nenormalnim peristaltičkim talasima koji blokiraju lumen creva. 78 . Poremećaji sekrecije u usnoj duplji i želucu U ustima poremećaj sekrecije pljuvačke manifestuje se kao xerostomija tj. Dinamički ileusi se dele na paralitički i spastički. Želudačna sluznica luči HCl koja je neophodna za apsorbciju gvožđa vezanog za proteine pa u nedostatku HCl dolazi do hipohromne anemije. Inkarceracija creva nastaje kada se jadan deo creva sa mezenterijumom nađe komprimovan na primer između priraslica što dovodi do prekida krvi u venama a potom u arterijama a zatim i do gangrene creva. pojavom krvi i sluzi iz creva. Manifestuje se bolovima u trbuhu. volvulus creva Invaginacija predstavlja proširanje jednog segmenta creva sa delom mezenterijuma u lumen distalnog dela creva. Počinje naglo sa bolom. invaginacija creva 2. Kliničkoj slici akutne crevne opstrukcije dominantni su jak bol u trbuhu. jedne kisele koju stvaraju parijatalne ćelije i jedne alkalne koju sintetišu neparijatalne ćelije. Među strangulacionim ileusima nalaze se : 1. Želudačna sekrecija je bezbojna tečnost koja je mešavina dve primarne sekrecije. Želudačna sluznica luči i unutrašnji činilac koji je neophodan za apsorbciju vitamina B12. Volvulus je uvrtanje jednog segmenta tankog creva koje ima za posledicu opstrukciju a zatim infarkt odgovarajućeg dela creva. Paralitički ileus se karakteriše prestankom peristaltike što može da bude uzrokovano: bakterijskim toksinima. povraćanjem. šokom. Lučenje hlorovodonične kiseline snižavanjem pH u lumenu želuca vrši aktivaciju pepsinogena u pepsin što pmogućava povoljne uslove za enzimsko delovanje. kod starih ljudi. teškim šokom. Spastički ileus odlikuje se spastičkim kontrakcijama jednog segmenta creva. štucanjem uz prekid stolice i vetrova i uz meteorizam. povraćanje i meteorizam ali defans ne postoji. kao i kod apopleksije i kod Parkinsonove bolest. tako da ovaj veliki gubitak vode i plazme preko crevnog lumena može da dovede do šoka. inkarceracija creva 3.Gornji deo digestivnog trakta može da izluči oko 8 l tečnosti. crevni paraziti i dr. ozledama mozga i kičme i hipokalijemijom. Alimentarni proteini u želucu se pod dejstvom pepsina nekompletno denaturišu i spremaju za dejstvo proteolitičkih enzima pankreasa koji ih razgrađuju do aminokiselina.

Pepsin stimulira sekreciju HCl. unosom nekih lekova kao što su aspirin i steroidi. 79 . gastritisom. Ovo je uzrok stvaranja proteinskih ugrušaka i kamenaca u pankreasnim kanalićima a ove duktulske lezije dovode do hroničnog pankreatitisa.Želudačna sekrecija bogata je u jonu vodonika i hlorom pa zbog toga ima veliki uticaj na održavanje acidobazne ravnoteže organizma. Po novim teorijama za nastanak ulkusne bolesti ima značaja smanjena brzina gastričkog pražnjenja. jer se bolest češće javlja u nekim narodima.očuvana normalna cirkulacija u sluznici Agresivni tj. Poremećaji sekrecije pankreasa. želudačnom kiselinom.sekrecija mukusa . Psihički faktori imaju udela u patogenezi peptičkog ulkusa naročito duodenalog. želudačne kiseline i pepsina. acetilholin i gastrin. Etiologija i patogeneza ulkusne bolesti Pod ulkusnom bolešću podrazumevamo digestiju sluznice želuca ili duodenuma. Parijatalne ćelije želuca imaju ulogu u sekreciji HCl želuca a smatra se da je to esecijalni faktor za nastanak peptičkog ulkusa. Za duodenalni je karakteristično da se radi o povećanoj aktivnosti agresora iz lumena uz normalne odbrambene vrednosti sluznice dok se kod ventrikularnog ulkusa radi o normalnoj količini agresora u lumenu uz smanjenu odbrambenu sposobnost sluznice. refluksom žuči. nastaje hipersekrecija proteinskog dela a smanjenje bikarbonata i vode. Zaštitni antiulcerogeni činioci želudačne mukoze su : . oboljenja žučnih puteva i alkoholizma. Patofiziološki radi se o autodigestiji u pankreasu a taj proces kod alkoholičara uslovljen je time što se menja sastav pankreasnog soka tj. Alkohol. Ulcerogeni činilac (noksa) je nespecifična i može biti izazvana stresom. antiulcerogene činioce ili pojača agresivne ulcerogene činioce. Razlozi nastanka duodenalnog i želudačnog ulkusa nisu identični. Sekreciju želudačne kiseline stimuliše histamin. Peptički ulkus predstavlja nespecifičnu benignu ulceraciju u digestivnom traktu. ali je utvrđeno da postoje i genetski faktori. povećava permebilnost gastričke mukoze. ali se uvek isticao značaj prelaženja žuči u pankreasne kanale. Peptički ulkus nastaje kada se u dovoljnoj meri poremeti postojeća fiziološka ravnoteža želuca bilo kojom noksom koja može da oslabi odbrambene. Poremećaj želudačne sekrecije može da dovede do poremećaja normalne flore želuca zbog toga što u normalnim uslovima nizak pH ima baktericidnu podlogu. ulcerogeni činilac je acidopepsinsko delovanje želudačnog soka. jaki začini i navedeni lekovi smanjuju sekreciju sluzi u želucu što stvara predispoziciju za nastanak ulkusa zbog dejstva želudačnog soka na tom mestu.prirodna otpornost sluznice . Nedostatak normalne kiselosti želudačnog soka favorizuje proliferaciju saprofitne i patogene flore koja dolaskom u tanko crevo može izazvati hronične dijareje zbog bakterijske kontaminacije tankog creva. što dovodi do intracelurarnog povećanja koncentracije vodonikovih jona čime se stvaraju uslovi za proteolitičko dejstvo pepsina unutar mukoze. te nastaje povećana difuzija jona vodonika. Zaštitnu ulogu na sluznicu ima i sekrecija bikarbonata. zbog toga što ova staza dovodi do hipersekrecije gastrina. akutni i hronični pankreatitis Akutni pankreatitis je zapaljenski proces pankreasa koji nastaje zbog različitih uzroka.

Žuč koja prodire u pankreasni kanal oštećuje pankreasne kanaliće ispoljava jak citotoksični efekat a žučne soli aktivišu tripsin i himotripsin koji su pokretači autodigestije u pankreasu. Manifestuje se bolovima. akutni spurativni oblik Alkohol unet par os dovodi do edema duodenumske sluznice pa sluznica duodenuma postaje propustljivija nego normalno. U ognjištima masne nekroze taloži se kalcijum pa se javljaju kalcifikacije pankreasa koji postaje tvrđi i manji. heoralgisko nekrotički oblik 3. Tripsin i himotripsin izazivaju edem nekrozu i krvarenje. ugljenih hidrata . masti. lošeg varenja 2. poremećaja apsorpcije u crevima zbog promena na sluznici ceva Bez obzira na uzrok lošu apsorpciju karakteriše gubitak putem stolice : . fosfolipaza A napada fosfolipidne komponente ćelije izazivajući razaranje ćelije.U bilijarnom pankreatitisu u procesu pankreasne autodigestije od najvećeg je značaja refluks žuči i duodenumskog sadržaja u pankreasne kanaliće a predstavlja mešavinu protoliznih enzima koji izazivaju oštećenja parenhima pankreasa direktno ili aktivacijom pankreasnih enzima. Za akutni pankreatitis tipični su : . dijabetes melitus. povišenom temperaturom. podhranjenošću i učestalim masnim stolicama. Etiološki se ne razlikuje od akutnog.gubitak vode i elektrolita . Bolest se manifestuje jakim bolovima u trbuhu. zbog nedostatka insulina Akutni pankreatitis deli se na : 1. tako da se preko linfotopa apsorbuje više žuči i duodenumskih sokova koji potom difunduju do pankreasa i aktivišu pankreasne enzime. pankreasni bol 2. Lipaza dovodi do masne nekroze. enzim elastaza dovodi do razaranja zida krvnog suda. jer se kalcijum taloži u zonama masne nekroze . Oblik pankreatitisa zavisi od koncentracije aktivisanog tripsina. Dijagnoza hroničnog pankreatitisa postavlja se na osnovu tri kriterijuma : 1.pothranjenost 80 .hranljivih materija : belančevina. steatoreja zbog nedostatka enzima 3. Velike količine tripsina pretvaraju edemski i serohemorargijski oblik a još veće količine tripsina mogu da izazovu hemorargiju u pankreasu. zbog fibroze Langerhansovih ostrva Sindrom loše apsorpcije Sindrom loše absorpcije podrazumeva poremećaj apsorpcije u crevu samo nekih ili svih sastojaka hrane.hiperglikemija. Hronični pankreatitis predstavlja trajno zapaljensko oštećenje pankreasa sa lokalizovanim ili difuznim oštećenjem i pojavom fibroznih promena.hipokalcemija. nepodnošljivošću hrane. Može da nastane kao posledica : 1. povraćanjem. edemsko-intersticijumski oblik 2.

vegetativni gde tumor raste u lumen želuca stvarajući opstrukciju i otežan prelazak hrane iz jednjaka u želudac 2. pa se u nedostatku ovog enzma javljaju grčevi u crevima . Patofiziologija tumora organa za varenje Tumori želuca benigni se retko javljaju a najčešće se radi o adenomima koji rastu u obliku polipa. Javlja se autoimuna reakcija zbog stvaranja antitela na antigen koji predstavlja ova belančevina . kod šećerne bolesti. loša apsorpcija zbog nedostatka enzima laktaze jer je laktaza enzim koji učestvuje u razgradnji mlečnog šećera laktoze. resekcije tj. operativnog odstranjenja dela ili celog želudca naročito kod anastomoze sa duodenumom kada se zbog kraćeg zadržavanja himesa (sažvakanog zalogaja hrane) u duodenumu manje luči sekretin pa je slabija sekrecija pankreasnih enzima koji su važni u varenju hrane pa može da se javi steatoreja (masna stolica). loša apsorpcija zbog smanjene apsorptivne površine creva naziva se još i sindrom kratkog creva. netropski spru ili glutenska enteropatija . hipertireoidizma i dr. nepoznate su etiologije ali se zna da nasledni činioci imaju značajnu ulogu u njegovom nastanku a najčešće se javljaju u predelu antruma. 81 . 4. dok se mijelomi rezvijaju u mišićnom delu želuca. uglavnom su asimptomatski. Kod benignih je najčešći adenom odnosno polip a simptome daju u zavisnosti od broja. koji samom stimulacijom sluznice može dovesti do nastanka karcinoma. ulcerozni tip Tumori tankog creva su dosta retki za razliku od tumora debelog creva. sindrom loše apsorpcije može da nastane kod mnogih bolesti kao npr. veličine i lokalizacije polipa. Karcinomi želuca se manifestuju u tri oblika : 1. ređe se javljaju epigatrični bolovi. koji takođe mogu da budu benigni i maligni. a nastaje nakon odstranjenja operativnog većeg dela creva zbog neke bolesti pa se time smanjuje apsorptivna površina creva. smatra se da je nasledna bolest. a stepen loše apsorpcije zavisi i od odstranjenog dela creva jer sko je odstranjen npr.javla se loša apsorpcija kao posledica autoimunog a delom i toksičnog procesa na crevima kao posledica dejstva glutena belančevine pšenice koju organizam tih osoba ne podnosi. 5. jejunum. test apsorpcije D-ksiloze i dr. Maligni tumori želuca .čine ga karcinom i sarkom. prisustva nesvarene masti u stolici. opstrukcija limfotoka u tankom crevu npr.bolovi sa dijarejom i lošom apsorpcijom posle unošenja mleka u ishrani. Imaju veliku sklonost ka malignoj alteraciji.Sindrom loše apsorpcije može da se javi kod : 1. infiltrativni tip u predelu pilorusa koji izaziva malignu stenozu 3. 3. kod limfoma može da bude uzrok loše apsorpcije masti što dovodi do steatoreje tj. što zavisi od veličine i lokalizacije tumora. povraćanje i krvavljenje.gluten. 2. njegovu ulogu može da zameni ileum i neće doći do sindroma loše apsorpcije ali ako je zahvaćen ileum uvek se javlja ovaj sindrom. što dovodi do oštećenja sluznice creva i loše apsorpcije. Ahlorhidrija u hroničnom atrofičnom gastritisu izaziva pojačano lučenje gastrina. 6. Dijagnoza sindroma loše apsorpcije zasniva se na ispitivanju stolice na neapsorbovane masti i belančevine.

neurološke promene (hepatilka koma) 82 . kolona. U serumu obolelih od ulceroznog kolitisa nađena su autoantitela protiv kolona. Manifestuje se kao difuzno zapaljenje sluznice tj.hematološki poremećaji .Coli 014. Kod bolesnika obolelih od ulceroznog kolitisa postoji česta pojava alergije na mleko i mlečne proizvode.Coli) deluju i na epitel creva tj. ali njihov nivo u krvi nije srazmeran težini bolesti.endokrini poremećaji . Smatra se da autoimuni proces nastaje zbog toga što jedna vrsta E. Najčešće se javlja u adenokarcinomu koji proliferiše u lumen ili raste infiltrativno. dovodeći do oštećenja epitela i simptoma ulceroznog kolitisa : . mukoze i submukoze debelog creva i rektuma. To su takozvana sekundarna oštećenja jetre koja obično ne protiču klinički primetnom insuficijencijom. a manifestuje se crevnim kolikama i prisustvom sluzi u stolici uz eozinofiliju u krvnoj slici i povećan broj eozinofilnih granulocita u stolici. povraćanjem. Zbog toga nema bolesti nekog drugog organa u telu a da pri tome istovremeno nije oštećena i jetra. Smatra se da u nastanku ima ulogu i ishrana koja nije bogata celuloznim materijama. Etiopatogeneza insuficijencije jetre Zbog anatomskog položaja i svoje metaboličke funkcije jetra je izložena dejstvu mnogih egzogenih i endogenih činilaca.poremećaji krvotoka . Za razliku od ovih primarne bolesti jetre najčešće protiču sa manje ili više izraženim znacima insuficijencije a ti su : . što znači ako je njihov nivo u krvi visok ne znači da će i bolest da se ispoljava u teškom obliku. Colitis chronica ulcerosa ili ulcerozni kolitis je oboljenje čija etiologija nije potpuno utvrđena ali se misli da je oboljenje autoimune prirode. Etiopatogeneza alergijskih i autoimunih bolesti organa za varenje Alergijski enteritis i kolitis obično su udruženi i najčešće se javljaju kod osoba u čijim porodicama već postoje neke alergijske bolesti kao astma i urtikarija.krvavo sluzave stolice . Zbog toga antitela koja su stvorena protiv ove bakterije (E.povišena temperatura .Maligni tumor kolona najčešći je karcinom kolona.žutica . gubitkom u telesnoj težini i znacima opstrukcije naročito ako je tumor lokalizovan u levoj polovini kolona.crevni grčevi . Po lokalizaciji najčešće se javlja na rektumu a potom u sigmi. koja se vrlo često nalazi u stolici obolelih od ulceroznog kolitisa ima slične antigene osobine s antigenima epitela kolona.povišena temperatura .dijareja Netropski soru ili glutenska enteropatija je oboljenje u čijem nastanku imaju značaja toksični produkti jedne belančevine pšenice koja se naziva glijadin a uz to značaj ima i alergijsko imuni mehanizam. gađenjem. Manifestuje se bolovima u trbuhu. može da nastane zbog dejstva nekih supstanci iz hrane.opšte propadanje zdravstvenog stanja . Njegovom nastanku značaj se pridaje polipima koji dobiju vilusnu strukturu jer oni imaju veliku sklonost ka malignoj alteraciji a naročito multipla polikoza kolona koja u polovini slučajeva prelazi u karcinom.

najčešće krvarenjima iz sluznica naročito iz nosa. uz patološku fibrinolizu. hronični hepatitis. Ipak i u tim uslovima funkcija jetre je manje zavisna od smanjenja mase hepatocita a više od oštećene i neefikasne funkcije preživelih ćelija. atrofija testisa.povećano izlučivanje estrogenskih metabolita . desni i iz genitalnih organa. Opšti hematološki i endokrinološki poremećaji u insuficijenciji jetre Endokrini poremećaji . U osoba ženskog pola javljaju se promene u menstrualnom ciklusu amenoreja i dismenoreja i promene u mlečnim žlezdama. Klinički se ove hematološke promene manifestuju pojavom anemije i hemorargijskog sindroma. tumori jetre. Hematološki poremećaji . androgenih i kortikosteroidnih hormona u insuficijenciji jetre.paukoliki angiomi (spider nevi) .gubitak lipida . IX i X faktor koagulacije. zbog portne hipertenzije.pojava ljubičastih strija na koži . Pojava strija povezana je sa pojačanim lučenjem kortizola. Smanjenje broja trombocita izaziva krvarenja na koži i sluznicama u obliku purpure.smanjeno izlučivanje 17-ketosteroida i 17-hidroksisteroida u mokraći Pored već opisanih promena u osoba muškog pola javljaju se ginekomastija i atrofija testisa. Uglavnom postoje tri grupe endokrinih poremećaja vezanih za poremećaj metabolizma estrogenih. Pojava palmarnog eritema i paukolikih nevusa vezana je za porast estrogena a delovanju estrogena se pripisuje i ginekomastija u muškaraca a promene u menstrualnom ciklusu u žena.palmarni eritem . Pojam insuficijencije jetre podrazumeva u stvari insuficijenciju jetrine ćelije koja nastaje onda kada primarno ili sekundarno oboljenje jetre ošteti veliki broj jetrinih ćelija u isto vreme.Primarne bolesti jetre su akutni virusni hepatitis. Uz anemiju najčešće postoje i promene u broju leukocita i trombocita.smanjena pubična i aksilarna maljavost . protrombin. Ti znaci su : .nastaju kao posledica insuficijencije sinteze odgovarajućih materija u hepatocitima. ciroza jetre. VII. zbog hipersplenizma ili teških gastrointestinalnih krvarenja. V. Suprotno tome gubitak mnogih androgenih osobina u muškaraca sa cirozom jetre delimično i u akutnom hepatitisu kao što su impotencija.znatan broj kliničkih znakova koji se obično pripisuju poremećajima endokrinih žlezda pojavljuje se i u bolestima jetre akutnim i hroničnim mada su ti simptomi izraženiji u obliku blesti sa izraženijom kliničkom simptomatologijom. Hemorargijski sindrom nastaje i zbog nasposobnosti jetrene ćelije da stvara belančevine protrombinskog kompleksa kao što su fibrinogen. zbog proliferacije retikuloendotelskog sistema u jetri i slezini ili kao posledica portne hipertenzije. Hemorargijski sindrom manifestuje se kod osoba sa insuficijencijom jetre. Anemija najčešće nastaje kao posledica poremećene sinteze proteina. 83 . skraćenog života eritrocita.impotencija i sterilitet . smanjenje pubične i aksilarne maljavosti posledica su nedovoljnog lučenja androgenih hormona.

proširenjem vena na zidu abdomena što predstavlja vidljivu kolateralnu cirkulaciju kao posledica portne hipertenzije i napora da se krvotok od jetre usmeri ka veni cavi preko vene porte . insuficijencije jetrine ćelije a nastaje kao posledica nesposobnosti hepatocita da vežu bilirubin za glukuronsku kiselinu i da ga u ovako vezanom stanju izluče putem žuči.splenomegalija. Zbog oštećenja hepatocita patološkim procesom smanjena je aktivnost enzima glukoronil transferaze što dovodi do insuficijencije glukoro konjugacije a usled koje se u plazmi povećava koncentracija nevezanog bilirubina. a njenim dužim trajanjem dolazi do hiperplazije retikuloendotelnog sistema i tzv. Vrste portne hipertenzije : 1. Intrahepatični blok postoji u portnoj hipertenziji porekla ciroze jetre.hemoroidi . Portna hipertenzija se manifestuje kod ciroze jetre sa : 1. intrahepatični blok .Metabolizam bilirubina u insuficijenciji jetre Žutica je jedan od kliničkih i laboratorijskih znakova insuficijencije jetre tj.kod ciroze jetre 3. Infrahepatični blok nastaje zbog tromboze u veni pore i njenim pritokama ili usled kompresije tumorskih masa na venu porta. sekundarnog hipersplenizma. smanjenja mase hepatocita a i nedovoljne funkcije preživelih ćelija intenzitet žutice je mnogo veći nego u hroničnim oboljenjima tako da se može zaključiti da i poremećaj metabolizma bilirubiana u insuficijenciji jetre zavisi od stepena degenerativnih i nekroznih promena u hepatocitima. Žutica se manifestuje naročito na beonjačama. a nastaje zbog tromboze hepatičnih vena i zove se Bad Čiarijev sindrom. U stvari pri pojavi žutice radi se o insuficijenciji glukurokonjugacije bilirubina i insuficijenciji njegove ekskrecije u žučne kanalikuluse.caput meduse 84 . infrahepatični blok . 2. suprahepatični blok .proširene vene oko kardije želudca .kod promena na portnoj veni Suprahepatični blok može da dovede do portne hipertenzije. Poremećaji krvotoka u insuficijenciji jetre . Najsigurniji način za dokazivanje hepatocelularne žutice je nalaz hiperbilirubinemije oba tipa sa predominacijom konjugovanog bilirubina. U svim akutnim oboljenjima jetre zbog istovremenog oštećenja velikog broja jetrinih ćelija tj. koja nastaje zbog pasivne venske kongestije. tvrdom i mekom nepcu.Budd Chiarijev (Bad Čiarijev) sindrom 2. na unutrašnjim stranama podlaktice i prednjim stranama grudnog koša i trbuha. Najčešće se javlja intrahepatična portna hipertenzija u toku ciroze jetre. uvećanjem slezine .portna hipertenzija Portna hipertenzija predstavlja skup kliničkih manifestacija vezanih za povišenje pritiska u sistemu vene porte iznad 15 mmHg.

neobičnog ponašanja u odnosu na raniji period . bujanje retikuloenaotelskog sistema slezine zbog venske kongestije.dolazi do intelektualnih poremećaja npr. Smatra se da sve navedene tegobe nastaju zbog povećane koncentracije amonijaka i njegovog toksičnog dejstva na mozak. a on putem stvorenih kolaterala u predelu jednjaka. akutna toksična nekroza jetre Hepatična koma nastaje zbog toksičnog dejstva povećane koncentracije amonijaka i drugih azotnih materija na koru velikog mozga zbog insuficijencije jetre ili mimoilaženja jetre. jer amonijak zaobilazi jetru zbog portne hipertenzije i putem stvorenih kolaterala dospeva do moždane kore. sekundarni hipersplenizam tj. 85 .dolazi do promene ličnosti . akutni virusni hepatitis 2.postoji pojačan mišićni tonus ekstremiteta U krajnjoj fazi nastaje koma kada bolesnik ne odgovara ni na kakve stimulanse.3.bolesnik je stalno pospan . Pošto je jetra oštećana nema u njoj detoksikacije ovog amonijaka.od nervnih poremećaja postoje promene u govoru koji postaje spor. Hepatičkom komom može da se završi svaka bolest kao što su : 1.tremor. monoton. a postoje i anemija i leukopenija 3. ciroza jetre 3. što može da bude praćeno krvarenjem zbog trombocitopenije. isprekidan.hepatička koma Hepatička koma predstavlja sindrom teških nervnih i psihičkih poremećaja izazvan teškom insuficijencijom jetrinih ćelija. a nastaje zbog : portne hipertenzije hipoalbuminemije jer jetra ne može da ih stvara zbog cirotičnog procesa zbog poremećaja cirkulacije limfe Komplikacije portne hipertenzije : 1. - ascites . krvarenje zbog varikoziteta u predelu jednjaka i želudca 2. Povećana količina amonijaka se stvara nakon krvarenja iz verikoziteta jednjaka ili želudca u crevni trakt gde se iz izlivene krvi pod dejstvom crevnih bakterija stvara veća količina amonijaka. pacijent nema sposobnost da se potpiše .postaju agresivni.nakupljanje tečnosti u peritoneumskoj šupljini. želudca i hemoroidalnog pleksusa odlazi do mozga jer je protok kroz jetru otežan. pojava ascitesa 4. . Kliničke manifestacije : . postoji grubi tremor (drhtanje) ruku i zove se flapping . neuropsihički poremećaji i hepatična koma Neuropsihički poremećaji u insuficijenciji jetre .

retikuloendotelski sistem. Funkcione promene mogu da budu posledica agrasije neke bolesti na retikuloendotelski sistem celog organizma. što je veoma karakteristično za akutni hepatitis. Smanjenje koncentracije u plazmi ukupnog i esterifikovanog holesterola u hroničnim oboljenjima jetre nastaje zbog smanjene sintetske funkcije hepatocita. Zbog kvantitativnih promena u pojedinim globulinskim frakcijama i istovremeno njihove poremećene stabilnosti u krvnom serumu pod uticajem pojedinih soli dolazi do taloženja. flokulacije globulina. Elektroforeza predstavlja metodu razdvajanja belančevina krvnog seruma ili plazme na pojedine frakcije pomoću električne struje zahvaljujući različitom električnom naboju. Zapaljenski proces u jetri izaziva i oštećenje parenhima i reakcije mezenhima jetre dok čisto nekrobiozni procesi oštećuju uglavnom samo hepatocite. 2. kod hronične insuficijencije jetre. VII. a smatra se da je uloga ovog sistema u stvaranju globulinskih frakcija krvne plazme. Na osnovu ovoga se može zaključiti da dominantnije oštećenje jednog tkiva u jetri izaziva karakteristične promene u grupi belančevinskih frakcija. svi imunoglobulini i 20 % alfa i beta globulina stvaraju u RES-u jetre. bez obzira na to da li je izazvala oboljenje jetre. 1. Flokulacione probe treba smatrati korisnim za procenjivanje udela mezenhimske reakcije u toku akutnog hepatitisa. pa i jetre. 3. Zbog smanjenja koncentracije albumina a povećanja koncentracije globulina remeti se stabilnost globulinskih reakcija. što može i da se dokaže reakcijom flokulacije ako se ovakvoj plazmi dodaju neke supstance dolazi do taloženja tj. pri čemu se u zdravom organizmu svi gama globulini. Laboratorijski sindrom insuficijencije hepatocita Glavna karakteristika ovog sindroma je smanjenje koncentracije u plazmi onih materija koje se jadino stvaraju u jetri.biohemijski sindrom zapaljenja u bolestima jetre U ovu grupu kliničko laboratorijskih promena ubrajaju se oni poremećaji koje izaziva neka infekcija. 86 . anemija. Smanjenje količine albumina u plazmi bolesnika posledica je funkcionog oštećenja hepatocita npr. Sedimentacija eritrocita je u toku akutnog hepatitisa ili normalna ili usporena. Danas se zna da je u nekim hroničnim bolestima jetre aktivnost retikuloendotelskog sistema jetre najveća. flokulacije promenjenih belančevinskih materija u serumu i zato se nazivaju flokulacione probe. Smanjenje količine protrombina. postoji smanjenje faktora protrombinskog kompleksa. činioca koagulacije tj. U prvoj grupi poremećaja javlja se leukopenija i monocitoza u početnom stadijumu akutnog infektivnog hepatitisa. a naročito u toku rekonvalescencije ovog oboljenja. Sem hepatocita funkciono aktivno tkivo jetre predstavlja i njen mezenhim tj. V. leukocitoza sa polimorfonukleozom u toku bakterijskih oboljenja jetre i žučnih puteva i citopenijski sindrom tj. dok je ona u bakterijskim ili neoplazmatskim procesima ubrzana.Biološko . U drugu grupu reakcija treba svrstati povećanje količine globulina u plazmi. pluća ili nekog drugog organa. virusna ili bakterijska. leukopenija i trombocitopenija usled hipersplenizma u toku odmaklih ciroza jetre.

ali danas se zna da nastaje zbog njihovog povećanog stvaranja u hepatocitima. Hemolitička žutica se karakteriše anemijom. ima veći broj izoenzima LDH1. hiperholičnom stolicom. Ranije se smatralo da ovo nastaje zbog sprečenog izlučivanja žuči kroz žučne izvodne kanale. Kao posledica toga dolazi do zastoja žuči u hepatocitima i njenog upućivanja od bilijarnog ka sinusoidnom polu tj. Usporen metabolizam glukoze. Enzim laktat-dehidrogenaza LDH. 5. LDH2. alkalne fosfataže. Sindrom bilijarne retencije . akutni virusni hepatitis 2. galaktoze i drugih monosaharida i usporeno stvaranje glikogena u jetri. Snižen klirens BSP (brom-sulftalein) kod hroničnih oboljenja jetre. sem 5-nukleozidaze koja nastaje zbog nekroze jetrinih ćelija. može se doći do zaključka o oštećenju pojedinih delova hepatocita. Zbog toga se u krvi bolesnika nalaze oba tipa hiperbilirubinemije (konjugovani i nekonjugovani tip).4. 5-nukleozidaze. Ako su u pitanju akutna toksična oštećenja jetre hemijskim supstancama ili ako je u pitanju akutni hepatitis vrednosti su jako povćane. hiperbilirubinemijom nekonjugovanog tipa. Vrednost ovih gore navedenih enzima kod nekroze jetrinih ćelija mogu da budu povećane i po nekoliko desetina i stotina puta u odnosu na normalne vrednosti. sistemskom krvotoku. Za nekrozu hepatocita tipično je povećanje izoenzima LDH4 i LDH5. a sa njom bilirubina sprečeno na bilo kom mestu. Kod hroničnih patoloških procesa praćenih više fibrozom vrednosti su skoro normalne. Ovaj tip žutice nastaje zbog insuficijencije ekskrecije i insuficijencije glikurokonjugacije bilirubina tako da se ova žutica naziva holestazna žutica jer je oticanje žuči. LDH3. odsustvom bilirubina i prisustvom velikih količina urobilinogena u mokraći. počev od glatkog endoplazmatskog retikuluma u hepatocitima pa do duodenumskog lumena. celokupnih lipida. 87 . akutni toksički hepatitis u serumu su povećane vrednosti nekih enzima transaminaze : ƒ AST aspartat aminotransferaza ƒ ALT alanin aminotransferaza ƒ LDH laktat dehidrogenaza ƒ GLDH glutamat dehidrogeneza Pošto je poznato u kojim su organelama hepatocita prisutni ovi enzimi citohemijskim metodama je to utvrđeno. jer je za normalan klirens tj.diferencijalna dijagnoza žutice U opstruktivnoj žutici pored hiperbilirubinemije konjugovanog tipa u krvi je povećana koncentracija celokupnog holesterola. eliminisanje BSP iz jetre u jedinici vremena potrebna normalna detoksikaciona i ekskretorna funkcija jetre koja je kod hroničnih oboljenja oštećena. Kod opstruktivnog ikterusa žučni kanalići su prošireni i ispunjeni sa žuči a kod hepatocelularnog ikterusa nisu prošireni ali sadrže žuč. Sindrom nekroze hepatocita U ovim bolestima jetre u kojima dominira nekroza hepatocita kao što su : 1. LDH4 i LDH5. sa plenomegalijom. Žutica hepatocelularnog tipa ima i elemente retencije (kao u hemolitičke žutice) i elemenate regurgincije (opstruktivna žutica).

Akutni i hronični nekalkulusni holecistitis su mnogo ređa oboljenja koja čine 4-5 % svih zapaljenskih oboljenja žučne kesice. Normalno metabolizam alkohola u jetri se odvija na sledeći način : ALKOHOL . masna infiltracije jetre 2. Patološko anatomske promene koje nastaju u jetri hroničnih alkoholičara su : 1. Poremećaji funkcionisanja žučne kesice i zapaljenje holaciste Zapaljenska oboljenja žučne kesice dele se po kliničkom toku na akutna i hronična. mikronodulusna (sitnozrnasta) ciroza jetre 1. U toku dugotrajnog delovanja alkohola na jetrine ćelije iscrpljuje se njegovo delovanje na enzim alkohol dehidrogenaza tj.Alkohol kao etiološki faktor u oboljenjima jetre Alkohol ima direktno toksično dejstvo na jetru tj. pri čemu i jedna i druga grupa podrazumevaju zapaljenje žučne kesice samo u prisustvu ili u odsustvu kalkulusa dakle dele se na : 1. zapaljenja i dr. Alkoholni hepatitis . hronični alkoholni hepatitis 3. Ciroza jetre kod akloholičara .može da nastane kao nastavak alkoholnog hepatitisa ili masne infiltracije jetre kod alkoholičara. pri čemu ovakvi bolesnici postaju u stvari nosioci salmonela bez ikakvih kliničkih simptoma bolesti. akutni ili hronični kalkulusni holecistitis 2. nazivaju se holagognim supstancijama. Hronični tifusni holecistitis nastaje zadržavanjem tifusnog uzročnika u žučnoj kesici. a kako je smanjena sinteza belančevina u jetri dolazi do zadržavanja masnih kiselina u jetri i pojačanog taloženja u vidu kapljica masti što objašnjava masnu infiltraciju u jetri kod alkoholičara. metabolizam alkohola u jetri ne ide putem alkohol > acetil CoA već drugim putem.uzrok nastanka nije potpuno poznat ali se misli da se redi o direktnom toksičnom dejstvu alkohola na hepatocite 3. Punjenje žučne kesice u normalnim uslovima predstavlja pasivan fenomen koji se događa uvek kada je pritisak u žučnoj kesici niži od pritiska u glavnom žučnom kanalu. mada je i tifus postao retka bolest. njenu kontrakciju i izlučivanje u holedohus i duodenum. putem stvaranja masnih kiselina.alkohol dehidrogenaza > ACETALDEHID . poremećaja žučne kesice. U etiologiji takvih zapaljenja misli se da učestvuju razne septikemije pri čemu je najčešća tifus.acetaldehid dehidrogenaza > > ACETAT > ACETIL-CoA koji predstavlja zajedničku kariku u intermedijarnom metabolizmu masti. Motorna aktivnost ductus choledochusa nastavlja se odmah posle pražnjenja žučne kesice i odvija se u ritmičnim pokretima pod uslovom da istovremeno dođe do relaksacije i otvaranja Oddijevog sfinktera. ugljenih hidrata i belančevina. na jetrine ćelije ali za oštećenje jetre značajnu ulogu ima i nedovoljana količina belančevina u ishrani alkoholičara. Materije koje pomažu aktivnost žučne kesice tj. tako da se žuč koncentriše 4-10 puta. 88 . 2. Naročito je redak akutni tifusni holecistitis koji se pojavljuje u rekonvalescenciji i koji može da se završi čak i peforacijom. Ukoliko dođe do poremećaja neke od nabrojanih funkcija žučne kesice mogu da se stvore uslovi za nastanak infekcije tj. U žučnoj kesici se vrši reapsorpcija vode i jona Na i Cl preko epitela žučne kesice aktivnim transportom. akutni ili hronični nekalkulusni holecistitis Kod akutnog kalkulusnog holecistitisa infekcija i kalkulusi se nalaze zajedno i obično se međusobno podržavaju. dok pražnjenje žučne kesice u ductus choledochus predstavlja aktivnu motornu funkciju koja počinje kontrakcijom mišićnih vlakana žučne kesice.

Obično su mali i multipli. a samo mali deo može da čini nekonjugovani liposolubilni bilirubin. Ove dve žučne kiseline se vezuju za aminokiseline glicin i taurin i izlučuju kao žučne soli u žučne kanaliće. prezasićenost žuči holesterolom naročito u gojaznih. Iz tankog creva 90 % žučnih kiselina se ponovo resorbuje u nepromenjenom obliku. koje se takođe izresorbuju u krvotok i odlaze na detoksikaciju u jetru.Etiopatogeneza holelitijaze Holelitijaza je oboljenje žučne kesice u kojoj se nalaze žučni kamenci.solitarni ili multipli. holesterola i fosfolipida u mešovitim micelama. hidrolize prethodno konjugovanog dakle hidrosolubilnog bilirubina u žučnim kanalima ili u žučnoj kesici pod uticajem E. 2.ascaris lumbricoides. U normalnoj žuči celokupni bilirubin se nalazi u vidu bilirubina glukuronida koji je hidrosolubilan. a najznačajniji su oni koji remete odnos između žučnih kiselina i njihovih soli. stvaranja kamenca. formirajući od lipida micele i na taj način održavajući ih rastvorene u vodenom rastvoru kao što je žuč. Uzroci nastanka žučnih kamenaca su : 1. promena pH žuči. ako ona postane alkalna to se dešava kod oboljenja jetre i staze u žučnim kanalima što omogućuje stvaranje kamenaca 5. 89 . Žučne kiseline se stvaraju u jetri tj. u hepatocitima iz holesterola a to su : holna i henodeoksiholna kiselina. Poremećajem ovog odnosa može da nastane litijaza zbog : 1. dijabetičara i u trudnica 2. činilac za stvaranje kamenaca može da bude oštećena sluznica žučne kesice kao posledica zapaljenja .coli ili parazita . hemolitičke anemije kada veći deo liposolubilnog. Na stvaranje kamenaca utiče više faktora. Često su kombinovani od jezgra koga čini holesterol i površnog tankog sloja kalcijuma o pigmentni . povećano prisustvo kalcijuma u žuči zbog infekcije može da bude uzrok stvaranju kamenaca Tipovi žučnih kamenaca : o holesterolski .po sastavu su bilirubinski kamenci. Češće se javlja kod žena.holecistitisa jer se iz sluzi i deskvamovanog epitela može stvoriti nukleus odo koga se talože organske i neorganske materije stvarajući kamenac 4. nekonjugovanog bilirubina izbegne konjugaciju u jetri i kao nekonjugovan se izluči u žuč i dospeva u žučnu kesicu gde dolazi do precipitacije tj. Mnogo su ređi od holesterolskih. Osnovna uloga žučnih kiselina i soli je uloga deterdženta. Mogu u jezgru da sadrže manje količine kalcijuma. a ostalih 10 % ovih primarnih žučnih kiselina se ne izresorbuje u tankom crevu već dospeva do kolona gde se pod dejstvom bakterija pretvaraju u sekundarna žučne kiseline litoholnu i deoksiholnu. utvrđeno je da sekundarna žučna kiselina deoksiholna ima osobinu da izaziva stvaranje žučnih kamenaca 3.

Poremećaj acidobazne ravnoteže u bolestima bubrega naročito je izražen u trećoj fazi hronične bubrežne insuficijencije tj. Proteinurija u bolestima bubrega Prema svom poreklu proteini u mokraći mogu biti : 1. Svaka promena u normalnoj funkciji glomerula može da dovede do povećanog prelaza belančevina u tubule.Poremećaji koncetrovanja mokraće u bolestima brbrega Najtipičniji oblik poremećaja koncentrovanja mokraće javlja se kod hronične bubrežne insuficijencije kod koje postoji stanje permanentne osmotske diureze jer je smanjen broj funkcijski sposobnih nefrona koji su osmotski opterećeni. U stanju normalne koncentracije jona vodonika gotovo sav bikaronat koji se filtrira u bubregu vrati se u organizam putem reasorbcije. u fazi uremije gde je glomerularna filtracija svedena na vrednosti manje od 10 ml na minut. Poremećaji regulisanja acidobazne ravnoteže u bolesti bubrega Bubrezi imaju centralno mesto u regulaciji bikarbonata u organizmu a samim tim i ulogu u regulisanju acidobazne ravnoteže. glomerlski proteini . U ovoj fazi pored retencije azotnih supstancija dakle azotemije postoji i poremećaj u ravnoteži vode. takve su npr.atra se da glomerulska proteinurija nastaje putem dva mehanizma : o promenom u propustljivosti glomerulske membrane. Oboleli bubreg ne može da reguliše promet natrijuma kao zdravi bubreg pa dolazi do gubljenja natrijuma mokraćom što dovodi do smanjenja zapremine vanćelijske tečnosti. prerenalni proteini . javlja se azotemija koja predstavlja rani znak početka bubrežne hipofunkcije. Tada je osmotska koncentracija mokraće po svojim brojnim vrednostima jednaka osmotskoj koncentraciji plazme. dolazi do hipovolemije i teških cirkulatornih promena.u normalnoj mokraći nema belančevina. Javlja se metabolička acidoza čiji je uzrok smanjena tubuluska sekrecija amonijaka zbog njegove smanjene sinteze uslovljene smanjenim brojem bubrežnih kanalića. Koncentracijska sposobnost bubrega ranije slabi od dilucijske. Tokom metaboličke bubrežne acidoze se javlja duboko i ubrzano disanje nazvano acidozno disanje. U odmakloj fazi hronične bubrežne insuficijencije koncentracijska i dilucijska sposobnost bubrega su potpuno izgubljene pa se javlja izostenurija. zbog povećanja pora o povećanom difuzijom proteina kad je produženo vreme kontakta između glomerulskog filtrata i plazme u kapilarima. Bence-Jonesove belančevine (Bens-Džonsove) koje se pojavljuju u mokraći ljudi koji boluju od mijeloma ili hemoglobin koji se pojavljuje u mokraći kod intravaskularne hemolize.njihovi molikuli su male molekulske težine pa lako prolaze kroz bubrežni filter. 2. 90 . S. Osmotska diureza u hroničnim nefropatijama je prouzrokovana gubitkom koncentraciske i diluciske sposobnosti bubrega. hipersulfatemija i smanjenje bikarbonata. elektrolita. volumena. metabolizma kalcijuma i metabolizma vodonika. Količina od 150 mg / 24 h može se ipak još smatrati normalnom. U serumu bolesnika postoji hiperfosfatemija. Sastav proteina glomerulskog tipa odgovara zato proteinima plazme. Bubrežna metabolička acidoza u HBI doseže izvestan stepen i onda se stabilizuje mada u akutnim pogoršanjima akutne brbrežne insuficijencije i dalje raste.

upala mokraćne bešike. Poremećaji glomerulske filtracije i tubulskog transporta u bolestima bubrega Glomerulski ultra filtrat je u sastavu identičan sa plazmom kojoj su uklonjeni proteini. traume i paraziti Kod makrohematurije krv je najčešće u tečnom stanju jer mokraća sadrži urokinaze koje tek formirane male ugruške odmah rastvaraju. Identifikacija Tamm-Horsfallovog glikoproteina koji ima značajnu ulogu u nastanku hijalinih cilindara. strana tela. Prvi mlaz mokraće donosi eritrocite iz donjih mokraćnih puteva. Ako su eritrociti prisutni pretežno u trećoj čaši većina eritrocita potiče od bolesti trigonuma mokraćne bešike.policistična bolest bubrega. Mikrohematurija označava prisustvo u sedimentu mokraće više od pet eritricita. Epitel izvodnih mokraćnih puteva može da izlučuje sekretorni IgA i IgG što je najbolja potvrda njihove imunološke funkcije. Glukoza se reapsorbuje potpuno a ostale substancije kao što su aminokiseline. U proksimalnim zavijenim kanalićima dolazi do aktivne ekskrecije substancija stranih organizmu. Ako se krv vidi prostim okom naziva se makrohematurija a ako se vidi samo pod mikroskopom naziva se mikrohematurijom ili eritrociturijom. Najčešće se bezbolna makrohematurija javlja kod tumora i tuberkuloze mokraćnih organa. to je znak da eritrociti potiču iz bubrega. a ako je mokraća u druge dve čaše bez eritrocita izvor su im područja distalno od mokraćne bešike.sastav proteina u tubulskim proteinurijama odlikuje veći broj globulinskih frakcija nego što ih nalazimo u serumu što ukazuje na mogućnost tubulske sekrecije belančevna. Hematurija i cilindrurija u bolestima bubrega Hematurija označava prisustvo krvi u mokraći. Može da se javi kod sledećih bolesti : 1. Da bi se dokazalo iz kog dela eritrocitnog sistema eritrociti potiču radi se eksperiment pomoću tri čaše. mokraćne bešike. kamenci.Ako je hematurija masivna količina urokinaze može da bude nedovoljna pa mogu da se formiraju ugrušci. poremećaja koagulacije krvi i hemostaze 2.3. citrat i druge skoro potpuno se apsorbuju. a kojeg izlučuju distalne tubulske ćelije. Nutritivne supstancije se aktivno reapsorbuju u proksimalnim zavijenim kanalićima.ovi proteini potiču iz povređenih ili obolelih tkiva mokraćnih puteva (uretera.tumori bubrega. 4. U fiziološkim uslovima jačina glomerulske filtracije iznosi oko 125 ml na minut. Ako su ovi eritrociti poreklom iz glomerula mikrohematurija će biti praćena i proteinurijom pa se u sedimentu nalaze eritrocitni cilindri. glomeluralne afekcije u sklopu arterijske hipertenzije i sistemskog lupusa .akutni i hronični glomerulonefritis. postrenalni proteini . kamenci prostate. Jačina glomerulske filtracije proporcionalna je površini glomerulskog filtra i efektivnom filtracionom pritisku. renalnih parenhimskih oboljenja . češica. laktat. tubulski proteini . Pod tubulskom reasorbcijom podrazumeva se prelaženje substancije iz lumena bubrežnih kanalića u peritubulski prostor. 91 . uretre). pielona i uretera .

da postoji poliurija i nikturija. nadoknadom tečnosti u organizmu uspostavi diureza i počne padati koncentracija azotnih materija u plazmi to je znak da se ne radi o poremećaju funkcije bubrega već o ekstrarenalnim uzrocima a takav oblik akutne bubrežne insuficijencije naziva e prerenalna azotemija. Patološka fiziologija renalne hipertenzije Renalna hipertenzija najčešće nastaje kao posledica stenoze arterije renalis a koja najčešće nastaje kao posledica arteroskleroze. u trećoj fazi. Za renalnu hipertenziju je tipično povećanje arterijskog krvnog pritiska naročito dijastolnog koji je praćen glavoboljama u potiljačnom predelu. 3.Na primer kod hronične bubrežne insuficijencije je : 1. Sindrom azotemije u bolestima bubrega i ekstrarenalna azotemija Druga faza hronične bubrežne insuficiencije predstavlja fazu retencije azotnih supstancija odnosno azotemija. dijabetesna nefropatija. U drugoj fazi hronične bubrežne insuficiencije veličina glomularne filtracije je niža od 30 ml na minut što dovodi do povišenja azotnih materija u plazmi. Jača arteroskleroza glavne bubrežne arterije može da dovede do značajnog suženja ili potpunog zatvaranja njenog zjapa (lumena) što može da prouzrokuje arterisku hipertenziju. U prvoj fazi hronične bubrežne insuficiencije dolazi do samnjenja glomerularne filtracije. funkcijski sposobnih nefrona. umor i opšta slabost. Pri hroničnim nefropatijama jačina glomerulske filtracije je smanjena zbog smanjene površine filtra usled smanjenog broja normalnih. fazi uremije glomerulska filtracija je snižena na manje od 10 ml na minut. Suština maligne hipertenzije je arterijska nefroskleroza tj. obliterantna lezija arterijskog bubrežnog sistema koja smanjuje količinu krvi koja teče kroz bubreg stvarajući ishemiju bubrega koja je podsticaj za sekreciju renina. u drugoj fazi. fazi azotemije dolazi do porasta azotnih materija u plazmi zbog sniženja jačine glomerularne filtracije na 30 ml na minut i manje. u prvoj fazi glomerulska filtracija je smanjena na 30 ml na minut ali još nema porasta azotnih materija u plazmi 2. Azotemija se javlja i u okviru akutne bubrežne insuficijencije u oligoanuričnom stadijumu. Da u oboljenju učestvuju bubrezi može se utvrditi pregledom mokraće gde se nalazi azotemija a kad hipertenzija dobije maligni oblik onda se može javiti veoma obilna proteinurija i makrohematurija. glavobolja. U početku azotemije bolesnici nemaju obično subjektivnih smetnji sem što navode da obilno mokre tj. U odmakloj fazi koncentracijska i dilucijska sposobnost se potpuno izgubi i nastaje izostenurija. što još više pogoršava hipertenziju. poremećajima vida zbog promena na mrežnjači i na kraju uremijskim stanjem. međutim kako bubrežna bolest napreduje javljaju se mučnina. Ako se primenom tj. Renalna hipertenzija može da se javi i u drugim bolestima bubrega kao što su hidronefroza. Klinička slika dugo odgovara esencijalnoj benignoj hipertenziji. 92 . policistični bubrezi i dr. Ishemija pokreće bubrežnu sekreciju renina koji kada je ubačen u opštu cirkulaciju reaguje sa angiotenzinogenom iz plazme i stvara angiotenzin koji ima vazokonstriktorno dejstvo i stimuliše nadbubrežne žlezde da luče aldosteron koji dovodi do retencije natrijuma i vode. U hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji postepeno slabi tubuska funkcija te se gubi koncentraciska sposobnost bubrega. pri čemu je vrlo značajno da se utvrdi da li je smanjena diureza posledica prerenalnih odnosno ekstrarenalnih zbivanja u čemu se najčešće misli na hipovolemiju. smanjenja koncentracione sposobnosti bubrega i u toj fazi nema porasta azotnih materija u plazmi.

HBI je izazvana nedostatkom dovoljnog broja nefrona zbog njihovog progresivnog i nepovratnog propadanja. a za ovu fazu je karakteristično da je jačina izlučivanja supstancija iz organizma ravna jačini unošenja ili stvaranja supstancija u organizmu. Resorbcija kalcijuma iz creva je smanjena zbog stečene avitaminoze vitamina D. tumori bubrega 6. Osmotska diureza u hroničnim nefropatijama je uzrokovana gubitkom koncetracijske i dilucijske sposobnosti bubrega. clomarulonefritis 3. Pošto postoji smanjena masa bubrežnog tkiva odnosno bubrežnih kanalića smanjuje se njegovo stvaranje uticaja na metabolizam kalcijuma. U HBI postoji stanje permanentne osmotske diureze jer je smanjeni broj funkciski sposobnih nefrona osmotski preopterećen. 93 . Zbog smanjenog obima bubrežnog rada u HBI dolazi do porasta koncentracije kalijuma u plazmi do hipokalcemiije zbog smanjene resorbcije kalcijuma u crevima i smanjene mobilizacije kalcijuma iz kostiju. Pri tome. 5. nefropatije kod bolesti metabolizma kao što su šećerna bolest i nefrolitijaza 4. jer su proksimalni zavijeni kanalići bubrega neotporni za stvaranje aktivnog oblika vitamina D. Oboleli bubreg ne može da reguliše promet natrijuma kao zdrav bubreg pa dolazi do gubljenja natrijuma mokraćom i manjka natrijuma u organizmu. Razvoj HBI dešava se u zamasima bolesti gde od jednog do drugog zamaha može da prođe od nekoliko meseci do nekoliko godina. Nenormalnost sastava vanćelijske tečnosti javlja se tek kada se broj bubrežnih kanalića smanji. pielonefritis 2. do ispoljavanja uremijskih pojava. urođene malformacije kao što su policistični bubrezi. neoštećeni bubrežni kanalići podešavaju i pojačavaju svoj rad. Podešavanje rada bubrega podrazumeva smanjenje jačine reapsorbcije količine profiltrovanih supstrata u jedinici vremena. Periodi između zamaha pogoršanja nazivaju se stabilna faza hronične bubrežne insuficijencije. Pojačanje rada bubrega podrazumeva povećanje jačine glumerulske filtracije na svaki neoštećani pojedinačni nefron i povećanje tubulske sekrecije na nefron. jer se pri bubrežnom radu filtrovani kreatinin ne reabsorbuje. metaboličkom acidozom i drugim nenormalnostima u sastavu ekstraćelijske tečnosti. Kada se zbog smanjene količine natrijuma u organizmu smanjuje zapremina vanćelijske tečnosti dolazi do hipovolemije i pogoršanja bubrežnih slabosti iz cirkulatornih razloga. peostali. tuberkuloza bubrega Hronična bubrežna insuficijencija (HBI) se odlikuje azotemijom. urođena hidronefroza i dr.Etiopatogeneza hronične bubrežne insuficijencije Najčešća bubrežna oboljenja čija se evolucija završava pojavom uremijskog sindroma su : 1. HBI dolazi do povećanja količine kreatinina u plazmi. U svakom novom zamahu smanjuje se broj neizmenjenih funkcionalnih nefrona što pogoršava već oslabljenu bubrežnu funkciju. HBI napreduje do završnog stadijuma bubrežne bolesti tj. Koncentracijska sposobnost bubrega ranije slabi od dilucijske. a u odmakloj fazi HBI koncentracijska i dilucijska sposobnost bubrega su potpuno izgubljene i postoji izostenurija što znači da je osmotska koncentracija mokraće po svojim brojnim vrednostima jednaka osmotskoj koncentraciji plazme. Uremija predstavlja skup kliničkih manifestacija koje nastaju zbog znatnog smanjenja broja funkcionih nefrona u hroničnoj bubrežnoj insuficijencji.

mada i psihičke smetnje nisu retke. proliva. opekotina i dr. Najčešće oštećenje nervnog sistema je periferna uremijska neuropatija. metaboličke acidoze. gastrointestilnog i nervnog sistema. parenhimska (renalna) ABI 3. štucanje. oligurije. Zbog smanjenog obima bubrežnog rada dolazi do povećanja koncentracije kalijuma.Patogeneza simptoma uremije Uremija predstavlja skup kliničkih manifestacija koje nastaju zbog znatnog smanjenja broja funkcionih nefrona u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji. Smanjenje jačine bubrežnog krvotoka dovodi do smanjenja glomerulskog kapilarnog pritiska i uslovljava manju glomerularnu filtraciju. cirkulacijska (prerenalna) 2. Uremijski simptomi su najverovatnije izazvani nagomilavanjem neke dijalizabilne toksične substancije koja je za sada nedovoljno proučana.azotemije i van bubrežnih oštećenja usled infekcije metaboličke acidoze. Normalne vrednosti koncentracije ureje su od 2. Uremijski simptomi su skup poremećaja kardiovaskularnog. Prema mehanizmu nastanka deli se na : 1. Koncentracija ureje u plazmi raste tek kada se vrednost klirensa ureje smanji na polovinu normalne brojne vrednosti. Danas se smatra da uremijski toksin pripada polipeptidima. hiperkalijemijom 4. koja dovodi do vazokonstrikcije u perifernim organima sem u mozgu i u srcu jer su oni vitalni organi. pa zbog ove vazokonstrikcije koja se javlja u bubrezima dolazi do smanjenog protoka kroz bubreg. 94 . opstrukcijska (postrenalna) Cirkulacijska (prerenalna) akutna bubrežna insuficijencija Najčešći uzrok je smanjenje zapremine vanćelijske tečnosti koja nastaje npr. zbog krvarenja. Za sada nastanak uremijskih simptoma nije potpuno jasan. Akutna bubrežna insuficijencija ABI Predstavlja akutni poremećaj funkcije bubrega koji se manifestuje : 1. i acidum uricuma. uglavnom azotnoh materija. gađenje i povraćanje. uz nastanak biohemijskih poremećaja . metaboličkom acidozom 3. Naglo se smanjuje brzina bubrežnog krvotoka zbog hipovolemije. povraćanja. kreatinina. Može da se zaključi da kod akutne bubrežne insuficijencije zbog velikog gubitka tečnosti dolazi do hipovolemija. Ranije se smatralo da se uglavnom radi o malim molekulima stvorenim razgradnjom belančevina. Do porasta vrednosti ureje. Laboratorijski nalazi : mokraća je hiperosmolarna u odnosu na plazmu uz porast koncentracije azotnih materija u urinu : ureje. ostalim poremećajima vanćelijske tečnosti Najčešće je udružena sa smanjenom diurezom sve o oligoanurije. Najteža komplikacija kardiovaskularnog sistema je uremijski perikarditis. progresivnom azotemijom 2. kreatinina i mokraćne kiseline dolazi u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji tek kada se broj bubrežnih kanalića znatno smanji i kada se izgubi koncentracijska i dilucijska sposobnost bubrega. pada glomerulskog pritiska i smanjenja glomerularne filtracije koja se manifestuje oligoanurijom.5 do 7 mmol / l a kreatini od 40-140 mmol / l. Najčešće gastrointestinalne manifestacije su anoreksija.

opstrukcije ugrušcima krvi . traumom i dr. jer dolazi do zapušenja bubrežnih kanalića ćelijskim detritusom i cilindrima. Ako duže traje postrenalna može da pređe u renalnu akutnu bubrežnu insuficijenciju. stadijum rane diureze 3.hipertrofije prostate 95 . antibiotici 2. sulfata i fosfata i kalijuma. kreatinini. Parenhimska ABI ima tri stadijuma rezvoja : 1. Za parenhimsku ili renalnu ABI je karakteristično da nastaje zbog tubulskih oštećenja. u ureterima postoji prepreka oticanju mokraće. stadijum oligoanurije 2. a krvni pritisak koji je bio povišen u fazi oligoanurije se sada normalizuje i opšte stanje bolesnika se popravlja.kamenci u mokraćnim putevima . kao posledica dejstva zračenja 3. osmotski pritisak je manji ili jednak sa 350 miliosmola. toksičnog dejstva lekova na bubreg npr. uz porast koncentracije azotnih materija . Kod stadijuma rane diureze dolazi do naglog povećanja dnevne diureze i nestaju uremijske promene. zbog ishemije bubrega uzrokovane npr. Može da nastane zbog : 1.Parenhimska (renalna) akutna bubrežna insuficijencija Najteži oblik akutne bubrežne insuficijencije i prognozno najnepovoljniji. U parenhimskoj akutnoj bubrežnoj insuficijenciji mokraća je hipoosmolarna ili izoosmolarna u odnosu na plazmu tj. dok kod toksičnih oštećenja morfološke promene zahvataju samo proksimalne zavijene kanaliće. stadijum kasne diureze Kod oligoanurijskog stadijuma diureza se svodi na samo desetak mililitara za 24 h. Za razliku od toga kod prerenalne ABI mokraća je hiperosmolarna tj osmotski pritisak je veći od 500 miliosmola. Patofiziološki cirkulacijska oštećenja dovode do ishemijskih promena koje oštećuju celu dužinu nefrona. Hiperkalijemija nastaje jer kalijum smanjeno izlučuje iz organizma ali i zbog toga što kod metaboličke acidoze koja se ovde javlja dolazi do izlaska kalijuma iz ćelija u ekstracelularni prostor. zbog tromboze ili embolije bubrežnih krvnih sudova 4. Hiperkalijemija ugrožava život bolesnika i može da dovede do prestanka rada srca. Uz sve ovo jako veliki značaj imaju vaskularna oštećenja zbog vazokonstrikcije aferentnih arteriola. Dolazi do naglog smanjenja diureze ili ona potpuno prestaje.opstrukcije benignim ili malignim tumorom . Opstrukcijska ili postrenalna akutna bubrežna insuficijencija Nastaje zbog opstrukcije u mokraćnim putevima. Zbog opstrukcije u mokraćnim putevima npr. Ovo dovodi do povećanja pritiska u lumenu bubrežnih kanalića što dovodi do smanjenja vrednosti filtracijskog pritiska i do smanjenja glomerulske filtracije. šokom.opstrukcije koja nastaje kao posledica ožiljnih fibroznih promena . mokraćne kiseline. U stadijumu kasne diureze koja nastaje nekoliko dana nakon stadijuma rane diureze bolesnici izlučuju jako velike količine mokraće i do 15 l na dan a to sve nastaje kao posledica viška soli i vode u organizmu. Opstrukcijska ABI nastaje zbog : .ureje.tumora mokraćne bešike .

svi oblici glomerulonefritisa . bez taloženja imunih kompleksa. Najčešći je imunokompleksni tip a ređi je citotoksični tip. Nakon prodora antigena u organizam dolazi do stvaranja specifičnih antitela. Infekcija najčešće nastaje ascedentno i to naročito kod žena zbog kratke uretre. Nastaje kao posledica imunobioloških poremećaja. oligurijom. hipoproteinemija 3. pseudomonas. edemima i hipertenzijom. edemi Najčešće se javlja u dece od 2-4 god. teška proteinurija 2. cilindrurijom.000 i više klica u uzorku prve jutarnje mokraće. Nefrotski sindrom mogu da izazovu : .sistemske bolesti npr. Uz normalnu dinamiku pražnjenja mokraćne bešike baktericidna svojstva imaju veliki značaj u sprečavanju infekcije. Glomerulonefritis je zapaljenje bubrega u kome su zapaljenjem zahvaćeni pre svega glomeruli. Nefrotski sindrom Osnovne karakteristike nefrotskog sindroma su : 1. Tako se javlja hipoalbuminemija uz povišenje alfa 2 i beta globulina jer se oni ne gube mokraćom. Teška proteinurija više od 3. proteinurijom. hiperlipidemija 4.Laboratorijski : izrazita oligoanurija azotemija hiperkalijemija metabolička acidoza Promene funkcije bubrega i mokraćni sindrom najčešćih zapaljenskih bolesti brbrega Kriterijum za postavljanje dijagnoze infekcije mokraćnog sistema predstavlja bakteriurija iznad 100. proteina mokraćom veći nego što je sinteza proteina u jetri.5 g za 24 h selektivna je što znači da se gube samo albumini. Glomerulonefritis može da bude izazvan i stvaranjem antitela protiv bazalne membrane glomerula. proteus i dr. Može da bude lokalizovan ili difuzan na sve glomerule. 96 . Hipoproteinemija nastaje zbog toga što je gubitak albumina tj. 2.antiepileptici) . lupus eritematodes diseminatus Kod nefrotskog sindroma postoje promene na prstastim produžecima na epitelnim ćelijama glomerula. koja reaguju sa antigenom koji može da bude bakterija. Pb.nefrotoksini (Hg. virus rikecija i dr. Bolest se manifestuje hematurijom. lekovi kao npr. 1. Najčešći uzročnici su gram negativne bakterije koje su normalni stanovnici creva naročito ešerihija koli.

Hiperlipoproteinemija je karakteristika nefrotskog sindroma. trbuhu. Nefrolitijazu treba razlikovati od nefrokalcinoze kod koje postoji taloženje soli kalcija u papilama bubrega. oko očnih kapaka. može da dođe i do stvaranja ascitesa. topli i testasti. njenog izlaska u intersticijalni prostor. Smanjen volumen plazme u cirkulaciji dovodi do aktivacije sistema renin-angiotenzinaldosteron uz pojačano izlučivanje antidiureznog hormona pa se pojačano zadržavaju so i voda. a ako stvoreni kristali pređu u čašice i bubrežnu karlicu iz njih postepeno nastaju bubrežni kamenci. 97 . geografski predeo 2. pošto tečnost u krvnim sudovima zbog hipoalbuminemije nema što da veže dolazi do gubitka tečnosti tj. Edemi su tokom dana lokalizovani oko skočnih zglobova. naslednost 3. Soli kalcijuma naročito fosfati i oksalati. u jetri je uz povećanu sintezu albumina povećana sinteza lipoproteina naročito rastu LDL i VLDL.3. najčešće u bubrežnoj karlici i bubrežnim čašicama. Uz albumine kod nefrotskog sindroma gube se i IgG i globulni niske molekulske težine što povećava sklonost ka infekcijama. Svi bubrežni kamenci sastoje se iz jezgra oko kojeg se talože kristali. 4. Na nastanak kamenaca i njihovu vrstu utiču : 1. ishrana i dr. Jezgro je najčešće sastavljeno od razgrađenih ćelija i mukoproteina koje luče ćelije distalnih i sabirnih kanalića. što smanjuje protok krvi kroz glomerule i što smanjuje pritisak u kapilarima glomerula. Nastanak edema smanjuje volumen plazme u cirkulaciji. rasna pripadnost 4. bilo da se nasleđuje nesposobnost dovoljnog izlučivanja nekih supstanci koje sprečavaju kristalizaciju kalcijumovoh soli. infekcije mokraćnih puteva 5. na nogama. Nasledni činioci imaju takođe značajnu ulogu bilo što se nasleđuje određenim poremećajima metabolizma koji izaziva povećanu izlučivanjem mokraće određenih litogenih jedinjenja kao što su (oksalati) cistin u dr. mokraćna kiselina i cistin najčešći su sastojci bubrežnih kamenaca. Ako se taloženje kalcijumovih soli zadrži u predelu sabirnih kanalića i na površini papila tada nastaje nefro-kalcinoza. što za sobom povlači smanjenu glomerulsku filtraciju i smanjeno izlučivanje soli i vode. Svi ovi kompenzatorni mehanizmi ne mogu da kompenzuju smanjen volumen plazme u cirkulaciji jer nema albumina koji će da vežu vodu i zadrže je u cirkulaciji. bezbolni su. hipoproteinemije. a nastaje takođe zbog hipoalbuminemije. Etiologija i patogeneza pojedinih oblika nefrolitijaze nije potpuno jasna. Edemi nastaju jer se smanjuje onkotski pritisak plazme zbog gubitka belančevina. Utvrđeno je da ishrana stanovništva siromašna u životinjskim belančevinama a koja se sastoji uglavnom iz žitarica. podpomaže nastanak kamenaca kalcijum-oksalata. hidrotoraksa i hidroperikarda kod izrazite hipoalbuminemije tj. Patofiziologija nefrolitijaze i nefrokalcinoze Izraz nefrolitijaza znači prisustvo kamenaca u bubrezima.. To dovodi do sklonosti ka aterosklerozi.

U patogenezi nefrolitijaze bez obzira na vrstu kamenaca glavni činilac predstavlja gubitak ravnoteže između dve glavne uloge bubrega : . nastalim pre zatvaranja epifiza kostiju.neurosekretorne kontrole Lučenje hormona iz adenohipofize nalazi se pod kontrolom hormonskih signala koji nastaju u perifernim ciljnim tkivima i u samoj hipofizi a koji svoje delovanje ispoljavaju kroz složenu povratnu spregu. Gigantizam predstavlja u stvari izražen longitudinalni rast. glave. što daje simptome hiperkorticizma. trauma. Takođe kao posledica povećane sekrecije eozinofilnih ćelija adenohipofize pre pojave puberteta. degenerativnih promena ili jatrogenih promena dolazi do poremećaja neuroendokrinih integracionih mehanizama. Nervno regulisanje žlezdane sekrecije odvija se preko dva mehanizma : . tumora. Kratka povratna sprega pripisuje se delovanju pojedinih hormona hipofize odnosno načinu na koji oni regulišu sopstvena lučenja. što dovodi do bilatelarne hiperplazije središnje zone kore nadbubrežnih žlezda. Kušingova bolest nastaje kao posledica bazofilnog adenom prednjeg režnja hipofize. Poremećaj na ultrakratkoj. Ovakve ćelije koje ispoljavaju endokrine osobine imaju i specijalizovane nervne receptore koji mogu modulisati endokrine funkcije. uz kasno zatvaranje epifiznih pukotina. vezivnog tkiva i unutrašnjih organa kao odgovor na dugotrajno i preterano lučenje somatotropnog hormona. 98 . Opšte zakonitosti u poremećaju neuroendokrinih integracionih mehanizama Neuroendokrine ćelije imaju sve funkcijske i strukturne osobine nervne ćelije. Lučenja ovih inhibitora u mokraću smanjeno je u idiopatskoj kalcijumskoj kalkulozi. Ultra kratka povratna sprega pripisuje se delovanju hipotalamusnih hormona na svoje sopstveno oslobađanje. Najčešći uzrok akromegalije je eozinofilni adenom prednjeg režnja hipofize. Hiperkalciuriju i stvaranje kamenaca mogu da izazovu hiperparatireoidizam. Osobe koje unose hranom velike količine mesa i iznutrica imaju hiperurikozuriju a oko ovih kristala mokraćne kiseline kao jezgra mogu da se talože kristali kalcijum oksalata. koje su slabo rastvorljive što uzrokuje najpre stvaranje u mokraći kristala a potom i kamenaca Soli pirofosforne kiseline i određeni glikoproteini su inhibitori kristalizacije kalcijumovih soli oksalata i fosfata.čuvanja vode i izlučivanja nepotrebnih supstancija iz organizma. Kušingov sindrom. Gigantizam je bolest koja se ispoljava abnormalno visokim rastom. Hiperfunkcija prednjeg režnja hipofize Akromegalija je hronično oboljenje koje se manifestuje prekomernim rastom kostiju lica. šaka i stopala. kratkoj ili dugoj povratnoj sprezi takođe mogu da dovedu do poremećaja ovih integracionih mehanizama a to je naročito tipično za dugu povratnu spregu. Ako se uz akromegaliju uveća lučenje tireostimulirajućeg hormona ACTH dolazi do ispoljavanja hipertireoze i hiperplazije kore nadbubrežne žlezde. ređe posledica hiperplazije eozinofilnih ćelija a još ređe kao posledica tumora. Zbog oštećenja hipotalamusa koja nastaju kao posledica zapaljenja. Dugačka povratna sprega i njen mehanizam se pripisuju delovanju perifernih ciljnih endokrinih žlezda i njima nadređenih jedara hipotalamusa.sekretomotorne kontrole koja se ostvaruje preko terminalnih završetaka i . hipervitaminoza D.

Uzrok može da bude najčešće zapaljenje ali i tumori kao što je najčešće kraniofaringeom. usporene u reakcijama. Hipopituitarizam odraslih : 1. Smatra se da postoje dva glavna izvora joda u organizmu : jod dobijen razgrađivanjem i dejodizacijom hormona i jod nehormonskih jedinjenja a pre svega jod iz vode i namirnica. blede naborane kože i potpuno nerazvijenih gonada u odnosu na životno doba.250 mikrograma. postpartusna amenoreja. života. god. Najčešći uzroci diabetes insipidusa su : zapaljenski procesi i tumori u hipotalamusu i hipofiznom sistemu. sa niskim krvnim pritiskom. 2. Manifestuje se zbog nedostatka ADH i nedovoljne resorpcije vode u spomenutim kanalićima izlučivanjem velikih količina mokraće. često i preko 20 l dnevno. 99 . Poremećaji metabolizma joda i sinteze tireoidnih hormona Tireoidna žlezda je glavni organ koji koncentriše jod. koji predstavlja nesekretorni tumor koji svojim prisustvom u oblasti hipofize dovodi do potiskivanja žlezdanog tkiva i okolne moždane mase tako da dolazi do ispoljavanja kompresije hipofize. Simondsova bolest označava potpun deficit sekrecije hormona prednjeg režnja hipofize a uzrok su kao i kod dece tumori. odnosno obrazovanja. Takva deca su uz to neotporna prema infekcijama.Hipofunkcija prednjeg režnja hipofize Smanjena funkcija prednjeg režnja hipofize . Znaci zaostajanja u rastu uglavnom se primećuju tek pred polazak u osnovnu školu. Intelektualne funkcije su na nivou njihovog životnog doba. Šihanov (Sheehanov) sindrom predstavlja portpartusnu nekrozu hipofize. ali njihov longitudinalni rast retko prelazi 135 cm. To je razlog zbog koga oboleli stalno imaju potrebu da piju i mokre pa im život zbog nedostatka sna postaje težak i nesnosan. umor sa opstipacijom. zapaljenja ili trauma. Osnovna uloga antidiureznog hormona (ADH) je da reguliše izlučivanje vode preko bubrega delujući na distalne zavijene kanaliće i na sabirne kanaliće bubrega povećavajući njihovu propustljivost za vodu. Za razliku od zdravih osoba ovi bolesnici narastu samo pola do jadnog metra u visinu i to se rastenje produžava i do 50. hipotalamusa i komornog sistema. atrofija genitalija. koja je potpuno bezbojna i čija specifična težina iznosi 1.001 do 1. ređe mogu da budu traume. gubitak dlakavosti. blede hladne kože. što je istovremeno praćeno polidipsijom. koja nastaje kao posledica tromboze krvnih sudova hipofize u toku porođaja.003. tromost i dr. Poremećaji lučenja neurohipofize Diabetes insipidus je bolest koja nastaje kao posledica nedostatka lučenja antidiureznog hormona koga luči neurohipofiza odnosno koji se sintetiše u hipotalamusu a zatim putem aksona dospeva u neurohipofizu. Osobe su izrazito mršave. Zbog prestanka lučenja većine ili svih hormona hipofize javlja se klinička slika panhipopituitarizma : izostanak laktacije posle porođaja. To je selektivno svojstvo koncentracije jodida iz krvi koji se odvija preko opni tireocita koji imaju sposobnost uvlačenja joda unutar ćelija a za normalno stvaranje tiroidnih hormona čoveka potreban je dnevni unos joda u organizam u količini od 100 .hipobituitarizam dečijeg doba je stanje koje se odlikuje zaostajanjem u rastu zbog dečijeg doba jer stanje koje se odlikuje zaostajanjem u rastu zbog potpunog ili delimičnog odsustva hormona rasta i drugih hormona prednjeg režnja hipofize.

tj.česti poremećaji menstruacionog ciklusa . za razliku od trijod-tirozina čije dejstvo počinje već posle 6 h i traje maksimalno 48 h. Hipotireoza Hipotireoza predstavlja stanje smanjenja funkcije štitaste žlezde.nesposobnost vezivanja joda za tirozin . Tiroksin i trijod-tirozin se deponuju kao kompleksno glikoproteinsko jedinjenje u meškove štitaste žlezde i naziva se tireo-globulin. Glavna aktivnost tiroksina sastoji se u povećanju metaboličke aktivnosti svih ćelija. Ugrađivanjem dva atoma joda u molekul tirozina nastaje dijod-tirozin a vezivanjem ovakva dva molekula nastaje tiroksin.ostipacija i malo mokre .bradikardija i niska voltaža .neotpornost prema traumi i infekciji .retke i lako lomljive dlake . Uzrok poremećene sinteze ovih hormona može da bude i na nivou hipofize usled nedostatka TSH. primarni hipotireoidizam bez strume : .poremećaj u oslobađanju joda iz žlezde o stečeni defekti : .Jod koji unosimo hranom i vodom apsorbuje se u gastrointestinalnom kanalu kao jodid.povišen krvni pritisak . zbog poremećaja ugradnje joda.lekovi .često postoji anemija 100 . nedovoljne apsorbcije u gastrointestinalnom sistemu.hladno im je .koža je hladna i perutava . Izgled bolesnika sa hipotireozom : . nepoznatog uzroka .hipotireoza nakon hiruškog odstranjenja štitne žlezde ili nakon zračenja .Hipotireoza odraslih Hipotireoza odraslih prdstavlja završni stadijum delovanja antitela protiv tireoglobulina ili protiv nakog drugog antigena štitne žlezde.natečeni očni kapci . povećanjem oksidativnih procesa i povećanim izdvajanjem topote. sekundarni hipotireoidizam . promena na nivou omneotireocita ili nedovoljne ili poremećene funkcije enzima peroksidaze umutar tireocita što remeti sintezu tireoidnih hormona.hipotireoza nakon zapaljenja štitne žlezde sa strumom : o urođeni nasledni defekti . 1.prirodni strumogni činioci (mleko.idiopatski tj. stimulišu kalorigenezu što se manifestuje povećanom potrošnjom kiseonika.pospani i usporeni u mišljenju . Dejstvo tiroksina počinje posle 48 h i lagano isčezava posle nekoliko dana.nesposobnost iskorišćavanja tiroidnih hormona .amimičan izraz lica .nastaje zbog insuficijencije hipofize . Spajanjem jednog molekula dijod-tirozina sa jednim molekulom monojod tirozina nastaje trijod-tirozin.promukao i hrapav glas . Poremećaji metabolizma joda mogu da nastanu usled nedovoljnog unosa joda putem hrane. Stimulacija sinteze hormona tiroidne žlezde vrši se uz pomoć TSH hipofize. hrana) 2.

tireostimulirajućeg hormona stimuliše lučenje tiroksina T4 i trijod-tironina T3 iz gl. bolno osetljiva i koža nad njom je crvena. . kratak grudni koš. . sa prognatizmom vilice i jezika (veliki jezik koji viri van usta). Obično počnu slabo da uče u školi.kod nedovoljnog unosa joda putem vode i hrane. dolazi do pojačane aktivnosti TSH koji pojačano stimuliše gl. kongenitalno je oboljenje.do stvaranja strume dolazi zbog hipertrofije i hiperplazije štitne žlezde a koja nastaje zbog pojačane funkcije TSH hipofize zbog nedovoljnog sintetisanja T3 i T4 u štitnoj žlezdi . tvrda. topla. vrat i ekstremiteti.Juvenilna hipotireoza Po fizičkom izgledu ova deca imaju karakteristike koje važe i za odrasle. jer u normalnim uslovima sinteza ovih hormona.smatra se da određena vrsta hrane kao što su kupus i kelj sadrže u sebi supstance koje mogu da onemoguće korišćenje joda potrebnog u sintezi tireoidnih hormona Patohistološki najznačajniji oblici strume su : 1. Edemski kreteni su imbecilni. Bolest obično nastaje pre puberteta. Može da nastane kod ljudi koji imaju tuberkulozu i duže vreme primaju preparate PAS antituberkulotika. najčešće kao posledica zapaljenja štitne žlezde.kod povećanog unosa joda višak se eliminiše putem mokraće . 101 . gluvonemi. hernije i dr. thyreoidea) . struma colloides koju karakteriše nagomilavanje koloida u meškovima 2.kod nedovoljne sinteze hormona tireoidne žlezde remeti se odnos koji postoji između hipofize i gl. thyreoidea.jod je jako važan element koji učestvuje u sintezi hormona štitne žlezde .. Obično je više članova porodice gušavo i boluje od kretenizma.kod nedovoljne sinteze T3 i trijod-tironina T4 zbog nedostatka joda u vodi. Nastaje zbog nedostatka joda u vodi i u hrani.Endemski kretenizam Javlja se u Švajcarskoj i na Himalajima. strume. thyreoidea. Struma i tireoiditisi-etiopatogeneza i funkcija tireoideje u njima 1. imaju česte opstipacije. Kreteni su niskog rasta. thyreoideu što dovodi do njene hipertrofije i hiperplazije što dovodi do stvaranja guše tj.javlja se u oblastima u kojima voda sadrži manje od 8 mikrograma joda na litar . Edemska gušavost gušavost je edemska kada najmanje 10 % stanovništva ima uvećanu štitastu žlezdu (gl. smanjiće se koncentracija joda u krvi što će da dovede i do smanjene sinteze tireoidnih hormona (tiroksin i trijod-tironin) . . pri padu njihove koncentracije u krvi hipofiza preko TSH . struma parenchymatosa kod koje iz meškova nestaje koloid zbog jakog bujanja epitela meškova Sporadična struma se javlja kod ljudi kod kojih se u vodi i u hrani nalazi dovoljna količina joda. Thyreoiditis acuta suppurativa Uzrok nastanka nije poznat ali se misli da dolazi do širenja od zapaljenskog procesa na krajnicima ili okolnim limfnim čvorovima Tireoidea je uvećana.

što dovodi do porasta koncentracije kalcijuma u krvi .gubitak apetita .hiiperkalciemija tj. otežano disanje. pojačano izlučivanje fosfora putem mokraće .hipofosfotemija tj. 102 .hiperplazija glavnih ćelija paratireoidne žlezde . Zbog hipofosfatemije dolazi do razgradnje kostiju i izlaska kalcijum fosfata. u cirkulaciji. a pošto je on antigen za imuni sistem dolazi do stvaranja antitela na sopstveni koloid.hiperkalciurija. Štitna žlezda je uvećana.opstipacija . Bolest ima dobar ishod. tvrda. hiperpalzije ili karcinoma paratireoidne žlezde) dolazi do smanjene resorpcije fosfora u tubulima bubrega. žlezda je uvećana i tvrda. nepravilnog oblika zbog proliferacije vezivnog tkiva iz nepoznatih uzroka. Zbog toga što je smanjena apsorpcija fosfora u bubrezima smanjena je koncentracija fosfora u krvi tj.Thyreoiditis acuta nonspecifica Smatra se da nastaje kao posledica virusne infekcije.hiperkalciurija tj.hiperkalcemije koja dovodi do pojačanog izlučivanja kalcijuma putem mokraće . porast koncentracije kalcijuma u krvi . pad koncentracije fosfora u krvi . Bolest traje nekoliko nedelja. Struma fibromatosa Riedel (Ridl) je autonomna bolest.bolovi u kostima .hiperfosfaturija tj. počinje naglo sa bolom i uvećanjem štitne žlezde koja je tvrda i bolno osetljiva na dodir uz otežano disanje i gutanje. U serumu ovih bolesnika mogu da se nađu antitela prema tireoglobulinu štitne žlezde Do stvaranja ovih antitela prema tireoglobulinu dolazi zbog virusne infekcije pri kojoj dolazi do oslobađanja male količine koloida koji sadrži tireoglobulin. zbog kompresije uvećane žlezde na okolinu. Primarni hiperparatireoidizam Primarni hiperparatireoidizam nastaje zbog pojačanog lučenja parathormona Uzrok nastanka je : . Primarni i sekundarni hiperparatireoidizam 1. postoji hipofosfatemija. Simptomi su kao i kod svake strume otežano gutanje. Najkarakterističnije promene kod primarnog hiperparatireoidizma su : povećanje koncentracije jona kalcijuma u plazmi i smanjenje fosfata zbog jako izražene destrukcije kosti postoji povišenje vrednosti alkalne fosfataze u serumu.prelomi kostiju Patofiziološki kod primarnog hiperparatireoidizma zbog pojačanog lučenja parathormona (zbog adenoma. Ako demineralizacija kostiju traje duže nastaju ciste u kostima a mogu da nastanu i prelomi.umor .karcinom paratireoidne žlezde Bolest karakteriše : . pojačano izlučivanje kalcijuma mokraćom Bolest počinje neprimetno sa : .adenom paratireoidne žlezde solitaran ili multipli . sa čvorovima u njoj. Thyreoiditis Hashimoto (Hašimoto) To je hronični oblik tireoiditisa koji nastaje kao posledica virusne infekcije.

hipokalciurija 5. I pored ogromnog lučenja parathormona ne dolazi do promena na kostima ni do skoka serumskog kalcijuma zbog dobrih kompenzatornih mehanizama odnosno lučenje tireokalcitonina koga luče ćelije tireoidne žlezde koji je antagonista parathormonu što zanči da snižava vrednosti kalcijuma u krvi.povećanje koncentracije fosfora u krvi 2. Pseudohipoparatireoidizam Pseudohipoparatireoidizam je genetski poremećaj. Kod hronične bubrežne insuficijencije dolazi do poremećaja metabolizma vitamina D pa zbog toga postoji smanjena resorpcija Ca iz creva što dovodi do hipokalcemije što predstavlja stalan nadražaj za pojačano lučenje parathormona što ima za posledicu hiperplaziju paratireoidnih žlezda. pojačana neuromišićna razdražljivost Bolest se manifestuje već u prvih 48 h nakon operacije štitne žlezde : .tonični grčevi mišića lica i ekstremiteta .preosetljivost na buku i svetlosne nadražaje .nemir .2.glavobolja. hiperfosfatemija . bubrezi i crevna sluznica) na parathormon.pad koncentracije kalcijuma u krvi 4. hipofosfaturija . U serumu se nalazi hipokalcemija i hiperfosfatemija. slučajnog hirurškog odstranjenja kod operacija tireoidne žlezde 2. Hipoparatireoidizam i pseudohipoparatireoidizam Hipoparatireoidizam je oboljenje koje nastaje zbog : 1. Bolest je najverovatnije posledica nereagovanja organa (kosti. 103 . hipokalciemija . I kod sekundarnog hiperparatireoidizma kao i kod primarnog dolazi do pojačane sekrecije parathormona i pored povišenih vrednosti kalcijuma u serumu.smanjeno izlučivanje fosfora urinom 3. Sekundarni hiperparatireoidizam Najčešće se javlja kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom. idiopatski hipoparatireoidizam koji nastaje zbog atrofije ili aplazije paratireoidnih žlezda Osnovne karakteristike bolesti su : 1. vrtoglavica Tetanija odojčadi se obično javlja 5-10 dana od rođenja zbog toga što paratireoidne žlezde ne luče parathormon u dovoljnim količinama.trnjenjem u prstima i usnama . Većina bolesnika pokazuje određen stepen duševne zaostalosti. a u normalnom stanju do sekrecije parathormona dolazi samo pri padu koncentracije kalcijuma u serumu.

hiperplazije . Na EKG-u zbog hipokalijemije postoji depresija S-T segmenta i pojavljuje se talas U.grčevi lica i ekstremiteta.adenoma . Pojačano lučenje ACTH iz adenohipofize nastaje zbog adenoma hipofize najčešće. Primarni hiperaldosteronizam ili Connov sindrom. ciroze jetre. ugljenih hidrata i masti.jatrogeni faktori zbog duže upotrebe glikokortikoida ili ACTH Najčešći uzrok ovog sindroma je hiperplazija kore nadbubrežnih žlezda zbog pojačane sekrecije ACTH iz hipofize ili zbog pojačane produkcije ACTH iz nekog tumora koji postoji u organizmu a koji stimuliše povećanu sekreciju hormona kore nadbubrežne žlezde.piju mnogo tečnosti. Postoji polidipsija . jer se kalijum pojačano gubi putem mokraće dolazi do mišićne slabosti. renalis i dr. Javlja se tetanija .karcinom kore nadbubrežne žlezde .hiperplazija kore nadbubrežne žlezde . Sekundarni hiperaldosteronizam Može da se javi kod svih onih bolesti koje smanjuju snabdevanje bubrega krvlju. Ovo je jedina bolest praćena retencijom natrijuma i hlora uz koju ne postoje edemi. Sekundarni hiperaldosteronizam se javlja kod maligne hipertenzije. 2. Postoji poliurija. stenoze a.karcinoma zone glomeruloze kore nadbubrežne žlezde Zbog pojačanog lučenja aldosterona dolazi do retencije natrijuma i hlora bez pojave edema i pojačanog gubitka kalijuma mokraćom koji povlači za sobom hlor i vodu pa nastaju poliurija i metabolička alkaloza. Kod primarnog hiperaldosteronizma postoji normalna sekrecija renina a kod sekundarnog je ona pojačana. srčane insuficijencije. što ima za posledicu pojačano lučenje aldosterona. Zbog hipokalijemije. 104 . Zbog pojačane sekrecije kortizola koja nastaje zbog pojačane sekrecije ACTH iz hipofize menja se značajno fiziologija svih tkiva. Sekundarni hiperaldosteronizam gotovo nikad nije praćen smanjenjem količine kalijuma u krvi. a vrlo često i androgena nadbubrežnih žlezda Poremećaj sekrecije ovih hormona dovodi do poremećaja metabolizma : elektrolita. belančevina.adenom kore nadbubrežne žlezde . Nastaje kao posledica : . oboljenja praćenih edemima. Manifestuje se hipertenzijom zbog povećane zapremine plazme. Uzroci su : . smatra se da je osnovni uzrok smanjen volumen krvi koji dospeva do bubrega. Hiperkorticizam Hiperkorticizam ili Cushingov sindrom predstavlja stanje koje karakteriše pojačano lučenje kortizola. Zbog smanjenja volumena krvi koja dospeva do bubrega dolazi do aktiviranja sistema renin-angiotenzin-aldosteron.Primarni i sekundarni hiperaldosteronizam 1.

polidipsija.hipertenzija kore nadbubrega koja je sekundarna. atrofična. nežna. ciroza jetre i dr.Prvo dolazi do mobilizacije masti sa periferije tj. Hiper sekrecija nadbubrežnih žlezda Pojačano lučenje aldosterona naziva se hiperaldosteronizam. 2. Glavni simptomi i znaci ovog sindroma su hipertenzija zbog povećane zapremine plazme. alkaloza i hipernatrijemija. Koža bolesnika je tanka.Connov sindrom nastaje kao posledica adenoma hiperplazije ili karcinoma zone glomeruloze kore nadbubežnih žlezda što dovodi do povećanog izlučivanja aldosterona. uz veliki gubitak kalijuma mokraćom koji povlači za sobom hlor i vodu pa nastaju poliurija i metabolička alkaloza. Kušingov sindrom (Cushingov) nastaje zbog povećanog lučenja kortizola a vrlo često i androgena nadbubrežne žlezde. Javlja se retencija natrijuma i gubitak kalijuma putem mokraće. Uzroci ovog sindroma su : . Dolazi do osteoporoze zbog pojačane razgradnje kosti i smanjene osteoblastičke aktivnosti tj. vratu i licu što istovremeno dovodi do ubrzanog nastanka ateroskleroze. Dolazi do pojačanog anabolizma tj. poliurija i proteinourija. razgradnje belančevina što dovodi do redukcije mišićne mase. ugljenih hidrata i masti. smanjenja snage mišića. hipertenzija usled stenoze renalne arterije. Povećano lučenje aldosterona dovodi do metaboličkih promena koje se manifestuju retencijom natrijuma i hlora bez pojave edema. što se ispoljava amenorejom i pojačanom dlakavošću na licu i na telu. mišićna slabost. belančevina. Postoji i povećano izlučivanje putem mokraće 17 kortikosteroida. Hiperplazija kore nadbubrega može da nastane sekundarno i usled sekrecije ACTH iz tumora kao što su karcinom bronha ili pankreasa. Dolazi do smanjenja imunih reakcija pa su skloniji infekcijama a rane sporije zarastaju. sa strijama crvene boje. Kod muškaraca dolazi do atrofije testisa. smanjene izgradnje kosti. Kod nekih dolazi do pojačane sekrecije androgenih hormona iz kore nadbubrežnih žlezda što dovodi do virilizacije žena. Tu spadaju maligne hipertenzije. . što ima za posledicu sekundarno povećanje sekrecije aldosterona. Primarni hiperaldosteronizam .egzogeni i jatrogeni faktori kao što su prolongirana primena glikokortikoida ili ACTH. 105 . . zbog mikro ili makro adenoma hopofize koji luči ACTH. 1. razdražljivost.adenomi i karcinomi ove žlezde mogu takođe da dovedu do ovog obolenja. Laboratorijski : nivo 17 hidroksikortikosteroida u krvi je povećan a uz to postoji i njihovo pojačano izlučivanje putem mokraće. U suštini sva ona oboljenja koja kompromituju snabdevanje bubrega krvlju mogu da prouzrokuju povećanu sekreciju renina. sa ekstremiteta i nagomilavanje masnog tkiva na trupu. Postoji hipertenzija od samog početka bolesti. Sekundarni hiperaldosteronizam nataje u onim obolenjima u kojima je povećana aktivnost sistema renin-angiotenzin. što dovodi do poremećaja metabolizma elektrolita. usled povećane sekrecije ACTH adenohipofize. U 20 % blesnika javlja se dijabetes zbog dijabetogenog dejstva kortizola. 3.

glikokortikoida (kortizon i kortizol) i polnih hormona iz kore nadbubrežnih žlezda. posle hirurškog odstranjenja obe ndbubrežne žlezde 2.hiperkalijemija. jer zbog smanjenja volumena krvi postoji smanjen protok kroz bubrege. Akutna insuficijencija kore nadbubrežnih žlezda ili Waterhouse-Fridrichesenov sindrom) Najčešći uzrok ovog oboljenja je infekcija meningokokom ili streptokokom. zbog dijabetogenog dejstva kortizola. a kao posledica može da dođe i do prestanka rada srca ako su vrednosti koncentracije kalijuma jako visoke . kreatinina i acidum uricuma.smanjen udarni volumen srca .kao ređi uzrok navodi se i autoimuni proces U Adisonovoj bolesti postoje simptomi nedostatka sve tri grupe hormona kore nadbubrežnih žlezda : aldosterona. Primarna hronična insuficijencija kore nadbubrežnih žlezda ili Morbus Addisoni. u 20 % obolelih postoji dijabetes.pad krvnog pritiska . Zbog toga u nadbubrežnoj žlezdi dolazi do hiperemije. vratu i licu. hlora i vode. koža postaje atrofična sa strijama crvene boje.dehidracija . krvarenja i nekroze kore nadbubrega. Dolazi do akutne insuficijencije kore nadbubrežne žlezde. smanjena filtracija u bubrezima i nagomilavanje azotnih materija u krvi.hipovolemija zbog gubitka soli i vode .šok 106 . Simptomi zbog nedostatka aldosterona : . Bolest se manifestuje najpre mobilizacijom perifernih lipida što dovodi do njihovog ukupnog povećanja i nagomilavanja na trupu.preprenalna azotemija.Najčešće se radi o bilateralnoj hiperplaziji kore nadbubrežne žlezde.koma Sem kao posledica infekcije utvrđeno je da do akutne insuficijencije kore nadubrega može da dođe i kod : . Nastaje kao posledica obostranog razaranja kore nadbubrežnih žlezda Uzrok nastanka : .slabost . smanjen glomerularni pritisak.tromboze nadbubrežne vene . Zbog nedostatka aldosterona.smanjen protok krvi kroz bubrege . Insuficijencija kore nadbubrežnih žlezda 1.dolazi do gubitka natrijuma. sekundarno usled stimulacije ovih žlezda povećanom sekrecijom ACTH hipofize. Javlja se povećana razgradnja belančevina u organizmu. mišićna slabost. .cijanoza . ureje. a do retencije kalijuma u organizmu .hipotenzija zbog smanjenja volumena tečnosti u organizmu . To istovremeno dovodi do ubrzanog razvoja arteroskleroze.posle totalne adrenalektomije tj.najčešći etiološki faktor je tuberkuloza nadbubrežnih žlezda . kortizona i androgenih hormona dolazi do simptomatologije hipokorticizma : .

u Šihanovom sindromu ili zbog inhibicije sekrecije ovih ćelija usled pojačanog stvaranja prolaktina. veće unošenje vode može da dovede do sindroma ''trovanja vodom'' jer dolazi do nagomilavanja tečnosti u ćelijama . dok u sekundarnoj insuficijenciji tih žlezda mahanizam sekrecije aldosterona je intaktan tj. nije oštećen.hipoglikemija nastaje zbog nedostatka kortizola . nedostatak kortizola nastaje zbog smanjene sekrecije ACTH iz hipofize a ne zbog oboljenja same nadbubrežne žlezde što je slučaj kod primarne insuficijencije kore nadbubrežne žlezde.bolesta nastaje zbog fibroznih promena i kolagenog zadebljanja kapsule ovarijuma što onemogućava pravilnu ovulaciju a manifestuje se sa gojaznošću. najjače na nepokrivenim delovima kože . dok kod njene hipofunkcije ova stimulacija je smanjena Klinički se manifestuje kao i Adisonova bolest samo što nema hiperpigmentacije kože.zbog hiponatriemije koja nastaje zbog hipoaldosteronizma jer kora nadbubrežnih žlezda ne luči aldosteron. god.MSH dovodi do pojačane stimulacije pigmentnih ćelija kože melanocita (MSH . androgene Gestageni od kojih je najznačajniji progesteron sintetiše se u žutom telu i placenti. Kod primarne insuficijencije kore nadbubrega nadostatak kortizola praćen je i nedostatkom aldosterona. bolest policističnih ovarijuma . nedostatka jednog X hromozoma. hirzutizmom i oligomenorejom.hipotenzija zbog smanjenog volumena tečnosti u organizmu .Manifestacije zbog nedostatka kortizola : . gestagene 2. Poremećaji endokrine funkcije ženskih polnih žlezda U ovarijumu žena sintetišu se i luče mnogobrojni stereoidni hormoni koji se dele u tri grupe : 1. Ukoliko se menstruacije nisu pojavile ni posle 17. estron) 3. U Turnerovom sindromu amenoreja nastaje kao posledica hromozomskih nenormalnosti tj. Sekundarna amenoreja : 1. Maksimalno se luči od 15-28 dana ciklusa. 2. estrogene (estradiol. konfuzija 3. a ako je prekid nastao posle perioda redovnih menstrualnih ciklusa radi se o sekundarnoj amenoreji. tumori hipotalamusa i adenohipofize mogu da dovedu do deficita estrogena i trajnog izostanka menstruacije i to ili zbog direktnog smanjenja broja gonadotropnih ćelija kao npr. estriol. 107 .zbog hipoglikemije nastaje malaksalost. Estrogeni se luče u ćelijama granuloze i teke interne ovarijuma a uloga im je da regulišu razvoj primarnih i sekundarnih polnih odlika u žene. života radi se o primarnoj amenoreji.zbog nedostatka hormona kore nadbubrežne žlezde u hipofizi se pojačano luče ACTH i MSH . Najosetljiviji i lako uočljiv klinički znak poremećene ovarijumske funkcije jesu promene u menstrualnom ciklusu. a ima ulogu održavanja trudnoće.izražena malaksalost.melanostimulirajući hormon) što dovodi do mrke pigmentacije kože. slabost i pri najmanjem fizičkom naporu . Sekundarna insuficijencija kore nadbubrežnih žlezda Može da nastane zbog hipofunkcije adenohipofize jer adenohipofiza luči hormone koji stimulišu rad kore nadbubrežnih žlezda u normalnim uslovima.

predstavlja smanjenje broja i funkcije Leydigovih ćelija. Intersticijumska insuficijencija testisa . dolazi do naglog pada broja Leydigovih ćelija. god. ove osobe umesto 46 imaju 47 hromozoma uz visok FSH i normalan LH. Zbog insuficijencije testisa postoji pojačana sekrecija hormona hipofize FSH i LH. smanjeno lučenje testosterona i smanjenu produkciju spermatozoida.hipergonadotropni hipogonadizam . slabo izražene sekundarne seksualne karakteristike. 1. dok su testisi mali. a najčešće se viđa u klimakterijumu muškaraca. da sintetišu i luče androgene hormone 2. Hipofiza luči folikulostimulirajući (FSH) hormon i luteinizirajući hormon (LH) koji imaju stimulativnu ulogu u sekreciji. zbog toga postoji sterilitet iako su sekundarne seksualne karakteristike kao što su rast brade. 108 . Stečena atrofija testisa .istovremeno su oštećeni i semeni kanalići i Leydigove ćelije tj. brkova. Klineferterov sindrom .Hirzutizam Nastaje kao posledica povećanog stvaranja androgenih hormona u ovarijumima ili nadbubrežnim žlezdama a što se u žena manifestuje povećanom dlakavošću tela. 5.dete se rađa bez testisa 3. Kongenitalna anorhija . Tubulska i intersticijumska insuficijencija testisa . 6.najčešće nastaje kao posledica traume ili parotitisa 4. što znači da postoji samo smanjena spermatogeneza ili samo smanjena produkcija testosterona.hipogonadotropni hipogonadizam Hipergonadotropni hipogonadizam nastaje zbog primarne insuficijencije testisa. a luteinizirajući hormon reguliše rad Leydigovih ćelija odnosno steroidogenezu. Osim kombinovane insuficijencija testisa može da bude samo intersticijalna ili samo tubulska. 2. a posle 35. Tubulska insuficijencija testisa . Hipogonadizam u muškaraca podrazumeva endokrinu i egzokrinu hipofunkciju testisa tj. razvijenost mišića normalne. Poremećaji endokrine funkcije muških polnih hormona Testisi imaju dve funkcije : 1. da stvaraju spermatozoide U muškaraca najznačajniji androgeni hormon je testosteron koji se stvara u intersticijalnim Leydigovim ćelijama testisa.pretežno oštećeni semeni kanalići uz očuvanu sintezu androgena. nedostataje i spermatogeneza i steroidogeneza. postoji oštećenje tubula što se manifestuje fibroznim promenama pa nema spermatogeneze uz povećanu funkciju i broj Leydigovih ćelija. Postoji podela hipogonadizma na : .genska nenormalnost XXY. Insuficijencija testisa može da bude kombinovana tubulska i intersticijumska što znači da istovremeno postoji smanjena produkcija spermatozoida i smanjena sinteza testosterona u intersticijalnim Leydigovim ćelijama . Folikulostimulirajući hormon adenohipofize stimuliše spermatogenezu. imaju duge ekstremitete.

Hipogonadotropni hipogonadizam nastaje zbog nedovoljnog lučenja gonadotropnih hormona hipofize FSH i LH. Najčešće se radi o kombinovanoj intersticijumskoj i tubulskoj insuficijenciji testisa zbog istovremenog nedostatka FSH i LH. Zbog nedostatka FSH smanjena je spermatogeneza, a zbog nedostatka LH smanjena sinteza androgena (testosterona) u testisu. Po spoljašnjem izgledu imaju iste karakteristike kao i oni sa primarnim tj. sa hipergonadotropnim hipogonadizmom - nedostaju sekundarne seksualne karakteristike : brada, brkovi, nerazvijeni polni organi, slabo razvijeni mišići, nema spermatogeneze ni sinteze testosterona. Patofiziološki aspekti smanjenja i povećanja mase eritrocita Zreli eritrocit ima izgled bikonkavnog diska, a njegov prečnik normalno iznosi 7,5-8,3 mikrometra. Normalno zapremina eritrocita iznosi 83 fl - MCV. Zbog bikonkavnog oblika količina hemoglobina je manja u centru eritrocita dok je periferija eritrocita bogatija u hemoglobinu. Veličina centralne zone zavisi od količine hemoglobina u eritrocitima, ukoliko je eritrocit siromašniji u hemoglobinu utoliko je centralna zona eritrocita veća. Promene izgleda eritrocita uslovljene su : - promenom njihove veličine - promenom oblika eritrocita - prisustvom inkluzija u eritrocitima Velika razlika u veličini pojedinih eritrocita naziva se anizocitoza, a razlika u njihovom obliku naziva se pojkilocitoza. Mikrocitoza postoji kada je prečnih eritrocita manji od 6 mikrometara, a MCV manji od 83 fl. Mikrocitoza je česta anemija zbog smanjenog stvaranja hemoglobina zbog nedostatka gvožđa. U makrocitozi je prečnik eritrocita veći od 8,5 mikrometara, a MCV veća od 83 fl. MCH je srednja vrednost hemoglobina po jednom eritrocitu. MCHC je srednja vrednost koncentracije hemoglobina po jednom eritrocitu tj. odnos između težine hemoglobina i zapremine u kojoj se on nalazi. U normalnim anemijama povećanju ili smanjenju MCV odgovara istovremeno povećanje ili smanjenje MCH, dok MCHC ostaje normalna. U hipohromnim anemijama smanjenje MCH je izraženije od MCV, pa je stoga MCHC manje smanjena od MCH. Patofiziološki poremećaji pluripotantne matične ćelije Bolesti matičnih ćelija hematopoeze mogu da se podele na : 1. Mijeloaplazijske bolesti - aplastična anemija 2. Mijelodisplazijske bolesti - paroksizmalna noćna hemoglobinurija - preleukemijska stanja : refrakterna sideroblastna anemija pancitopenija sa hiperplastičnom kostnom srži 3. Mijeloproliferacijske bolesti - prava policitemija - hronična granulocitna leukemija - primarna trombocitemija - idiopatska mijelofibroza - akutna granulocitna leukemija 109

Mijeloaplazija predstavlja grupu bolesti u kojoj se nalazi aplastična anemija tj. pancitopenija, a najčešće postoji aplazija matičnih ćelija mijelopoeze, jer postoji samo deficit u sazrevanju eritrocitne, granulocitne i trombocitne loze, dok su broj i funkcija limfocita normalni. Aplastična anemija - anaemia aplastica predstavlja tešku anemiju koju prate granulocitopenija i trombocitopenija. Nastaje kao posledica smanjenog broja pluripotentnih ćelija mijelopoeze. U ovoj je anemiji aktivna crvena kostna srž zamenjena neaktivnom masnom kostnom srži. Uzroci nastanka ove anemije su : - jonizujuća zračenja - citostatici, hloramfenikol - benzen - virusi - bacil tuberkuloze - poremećaji metabolizma npr. kod pankreatitisa - kod poremećaja imuniteta Svi štetni činioci mogu na dva načina da oštete pluripotentne matične ćelije hematopoeze : - da potpuno unište ove ćelije - da učine pluripotentne matične ćelije kostne srži nesposobnim funkcionalno Aplastičnu anemiju karakteriše teška anemija sa granulocitopenijom koja je uzrok čestih i teških infekcija, a trombocitopenija je uzrok krvarenja, naročito iz nosa i iz desni (gingiva). Anemija je normocitna i normohromna. Dijagnoza se postavlja pregledom punktata kostne srži. 2. Paroksizmalna noćna hemoglobinurija - pripada grupi mijelodisplazijskih bolesti. Mijelodisplazijske bolesti karakteriše postojanje morfoloških i funkcionalnih tj. biohemijskih promena u ćelijama krvi. Paroksizmalna noćna hemoglobinurija je oboljenje koje nastaje zbog oštećenja pluripotentne matične ćelije mijelopoeze, gde pored promena u eritrocitnoj postoje i promene u trombocitnoj i granulocitnoj lozi. Glavna nenormalnost je izražena osetljivost eritrocita, trombocita i granulocita prema komplementu, što dovodi do hemolize eritrocita i pojave crvene boje jutarnje mokraće, jer se ova hemoliza najčešće javlja preko noći, ali i preko dana naročito kod infekcija i napornog fizičkog rada. Laboratorijski anemija je normocitna, normohromna, dakle postoji smanjen broj leukocita, trombocita i eritrocita uz povećan broj retikulocita. 3. Policitemija rubra vera je predstavnik mijeloproliferativnih bolesti. Mijeloproliferativne bolesti mogu da budu akutne ili hronične, a karakteriše ih bujanje svih loza krvnih ćelija koje potiču od pluripotentne matične ćelije. Policitemiju rubru veru karakteriše povećano stvaranje eritrocita, trombocita i granulocita u kostnoj srži uz splenomegaliju. Najupadljiviji znak je povećan broj eritrocita i povećana koncentracija hemoglobina. Etiologija nije poznata. Predpostavlja se da do povećanog stvaranja ćelija dolazi zbog povećane osetljivosti ćelija kostne srži na činioce normalne hematopoeze. Glavni simptomi bolesti su posledica povećane viskoznosti krvi zbog povećanog broja eritrocita i hipervolemija.

110

Laboratorijski postoji kod policitemije rubre vere : - povećan broj eritrocita (7 - 10 x 10 12/1) - povećan broj granulocita (15 - 25 x 10 9/1) - povećan broj trombocita Kod policitemije rubre vere postoji i splenomegalija zbog ekstramedularne hematopoeze, a vrlo česte komplikacije sistemski su tromboze kao posledica povećane viskoznosti (gustine) krvi, usporenog toka krvi i povećanog broja eritrocita. 4. Primarna trombocitemija pripada grupi mijeloproliferativnih bolesti. Karakteriše je povećanje broja trombocita iznad 800 x 10 9/1. Zbog povećanog broja trombocita česte su tromboze i krvarenja. Eritrocitna i granulocitna loza pokazuju hiperplaziju ali najčešće postoji anemija kao posledica krvarenja. 5. Mijelofibroza s mijeloidnom metaplazijom je karakteristična po tome što postoji : - splenomegalija - hepatomegalija - zamena ćelija kostne srži vezivnim tkivom što je sve praćeno različitim stepenom anemije, trombocitopenije i granulocitopenije. Uzrok mogu da budu jonizovana zračenja, benzen i dr. uzroci. Najveći broj simptoma posledica je anemije. Bolesnici imaju bolove u gornjem delu trbuha kao posledica uvećanja slezine i jetre. Laboratorijski : normocitno, normohromna anemija, trombocitopenija i granulocitopenija zbog zamene kostne srži vezivnim tkivom i morfološke promene eritrocita u vidu suze dakriociti i prisustvo u perifernoj krvi eritroblasta zbog ekstramedularne hematopoeze u jetri i slezini. Patofiziološki poremećaji sazrevanja u eritronu zbog deficita gvožđa Hiposideremijska anemija ili sideropenijska anemija nastaje zbog nedostatka gvožđa. Uzroci nedostatka gvožđa u organizmu su : - nedovoljan unos - nedovoljna apsorpcija - povećano gubljenje uglavnom zbog hroničnih krvarenja Nedovoljan unos je naročito izražen kod dece koja rastu i trudnica jer su kod njih potrebe za gvožđem povećane. Nedovoljna apsorpcija najčešće nastaje zbog nedostatka HCl u želudcu kod hroničnog gastritisa, sindroma loše apsorpcije, HCl je značajna jer ima ulogu u oslobađanju gvožđa iz biljne hrane. Povećano gubljenje je najčešći uzrok nastanka hiposideremijske anemije u uslovima sređene ishrane. Radi se o akutnim ali češće hroničnim krvarenjima, najčešće kod produženih ili pojačanih menstruacija, ulkusa duodenuma i želuca, krvarenje iz hemoroida i dr. Patofiziološki pošto eritroblasti ostaju bez dovoljne količine eritropoeznog činioca, neophodnog za sintezu hema, usporeno je i smanjeno stvaranje hemoglobina. Zbog toga dolazi do dužeg i izraženijeg delovanja eritropoetina na eritroblaste što povećava broj njihovih deoba pa oni proizvode mikrocite sa smanjenom količinom hemoglobina.

111

koji dobijaju izgled patoloških prstenastih sideroblasta. MCHC je ispod 300 g/l. Pored anulocita postoji i mikrocitoza tj. Daljim napredovanjem deficita gvožđa dolazi do povećanog stvaranja transferina koji predstavlja protein i plazmatski transporter gvožđa. kostne srži. Kod žena postoji pad vrednosti hemoglobina ispod 120 g/l. refrakterna sideroblastna anemija Poremećaj sinteze hema dovodi do anemije. idiopatska. Praćene su nagomilavanjem Fe u mitohondrijama eritroblasta.40.anulociti koji liče na prsten jer im je samo periferija obojena. Zasićenje transferina gvožđem je ispod 16 %. Sekundarna sideroblastna anemija Javlja se kao komplikacija drugih bolesti npr. a centralni deo ćelije je neobojen. reumatoidnog artritisa. smanjena fižička i umna sposobnost pojavljuju se i znaci lupanja srca. MCV je ispod 75 fl. . prisustvo eritrocita izmenjenih oblika kao reket ili kapljica tečnosti. Postoji populacija hipohromnih eritrocita a pored nje mogu da postoje i normohromni i hiperhromni eritrociti.. Kod muškaraca postoji pad vrednosti hemoglobina ispod 130 g/l. Primarna. Bolesnici obično umiru zbog komplikacija hemohromatoze. nokti su izbrazdani i lako lomljivi. preanemijskoj fazi dolazi do pražnjenja rezervi gvožđa iz makrofaga.. gušenja pri naporu i tegoba pri gutanju. karcinoma. perniciozne anemije. Transferin se pojačano stvara ali je njegovo zasićenje sa gvožđem smanjeno. pad broja eritrocita ispod 4 x 10 12/1 i hematokrita ispod 0..Zbog nedovoljnog unosa. Pored ovih eritrocita smanjenog prečnika postoje eritrociti normalne veličine. Mutacija gena bi mogla da bude uzrok sekundarne sideroblastne anemije. kao posledica dejstva toksičnih materija ili dejstva lekova.. 112 . ispod 16. glavobolja. Kada nivo hemoglobina padne ispod donje granice normalnih vrednosti to postaje manifestni stadijum hiposidermijske anemije u kome pored opšte simptomatologije u prelatentnom i latentonom periodu kao : malaksalost. Laboratorijski : na razmazima se nalaze veoma slabo obojeni eritrociti . Poremećaji sazrevanja u eritronu zbog poremećaja sinteze hema Sideroblastne anemije predstavljaju gurpu anemija koje nastaju zbog poremećaja sinteze hema.. a hematokrit ispod 0. pad broja eritrocita ispod 3. nedovoljne apsorpcije ili povećanog gubitka gvožđa iz organizma u prvoj tzv. pojava eritrocita smanjenog prečnika i poikilocitoza tj. hemolizne anemije. MCH je ispod 27 pg. slezine i jetre uz održavanje normalnih vrednosti serumskog gvožđa i uz normalno zasićenje transferina sa gvožđem. pečenja jezika. a ta različita veličina eritrocita se naziva anizocitoza. a vrlo često se bolest završava sa akutnom leukemijom.7 x 10 12/1.

zapaljenskim razaranjem. Krv može da se izliva van organizma. postojanje dve populacije eritrocita normalnih i jako hipohromnih. Pad krvnog pritiska dovodi do refleksne vazokonstrikcije koja dovodi dopunske količine krvi u cirkulaciju iz kože splanhničkog područja jetre i slezine s ciljem da se poveća cirkulacioni volumen. Nasledne sideroblastne anemije Prenosi se genom vezanim za X hromozom. ali njegovim slabim korišćenjem za eritrocitopoezu koja je neefektivna.. Gubitak krvi do 20 % ne izaziva značajne promene u krvnom pritisku. 113 . sa intenzivnom fiksacijom Fe u kostnoj srži.95 %.. povećan broj trombocita. usne su suve. jer pomenuti vazokonstriktorni mehanizam dovodi do redistribucije količine krvi uspevajući da usklade krvnu masu i kapacitet krvnih sudova.Zajednička karakteristika ovih anemija je hipersideremija sa maksimalnim zasićenjem transferina sa gvožđem.40 % patoloških prstenastih sideroblasta (sideroblasti su normoblasti koji u citoplazmi sadrže jednu ili više granula nehemoglobinskog gvožđa) U eritrocitima je često smanjena vrednost protoporfirina. U kostnoj srži postoji hiperplazija crvene loze sa 10 . Utvrđen je dimorfizam eritrocita tj. Gvožđe koje se nagomilava u mitohondrijama zbog toga što ne može da se iskoristi zbog nedostatka enzima deluje blokirajuće na dalju sintezu hema. Višak gvožđa se nagomilava u depoima i u organima a posebno u kostnoj srži u vidu sideroblasta čiji broj od ukupnog broja eritroblasta čini 10 . prodiranjem ćelija raka dovodi do akutnog gubitka krvi tj. u telesne šupljine i u šuplje organe. Obolevaju pretežno muškarci. Veći gubici krvi manifestuju se padom krvnog pritiska. Zbog smanjenja volumena krvi u cirkulaciji smanjuje se vensko vraćanje krvi prema srcu što smanjuje sistolni volumen i minutni volumen a to dovodi do pada krvnog pritiska. disanje površno . Patofiziološki poremećaji izazvani akutnim ili hroničnim gubljenjem krvi Oštećenje krvnih sudova povredom. Poremećaj cirkulacije u mozgu manifestuje se gubitkom svesti. hematokrit je u početku normalan jer se podjednako gube eritrociti i plazma. Laboratorijski postoji porast koagubilnosti krvi. Ishemija srčanog mišića je opasna komplikacija pri većem gubitku krvi. Posledice akutnog krvarenja zavise od količine i brzine gubitka krvi. Jedna od značajnih karakteristika ovih anemija je da je metabolizam Fe značajno poremećen. Uzrok nagomilavanja gvožđa u mitohondrijama je enzimski poremećaj sistema koji u mitohondrijama učestvuje u stvaranju porfirina tj. u ugrađivanju Fe u protoporfirin 9. Vremenom se proizvodnja eritrocita pojačava i anemija postepeno popravlja. međutim u drugoj fazi kada se krvarenje zaustavi počinje izraženije nadoknađivanje krvne tečnosti u osnosu na celularne elemente pa hematokrit počinje da se smanjuje. Kao kompenzatorni mehanizam dolazi do lučenja noradrenalina i adrenalina koji deluju vazokonstriktorno. Pri malim hroničnim krvarenjima javlja se hipohromna anemija uz porast broja retikulocita zbog povećane eritropoeze. koža je sivo bleda oblivena hladnim znojem. akutnog krvarenja.

Osnovne karakteristike kliničke slike su : 1.hemoglobinurija. bledilo 2. a normalno on iznosi 4 : 1 u korist granulocita.poremećaji energetskog metabolizma u eritrocitima . Kada povećano oslobađanje hemoglobina bude veće od kapaciteta haptoglobina i hemopeksina tj. Hemolizna anemija se javlja kada kostna srž nije u stanju da nadoknadi povećanu razgradnju eritrocita. Simptomi hemoliznih anemija uslovljeni su patološkom hemolizom i povećanom regeneracijom ćelija eritrocitne loze. Povećana razgradnja hemoglobina dovodi do povećanog stvaranja nekonjugovanog bilirubina jer količina bilirubina stvorenog razgradnjom hemoglobina postaje veća od sposobnosti jetre da ga konjuguje i izluči putem žuči pa se javlja povećanje koncentracije bilirubina u krvi . splenomegalija 114 .poremećaji građe opne eritrocita .hemijske . i pojavom eritroblasta u perifernoj krvi . kada je vek eritrocita kraći od 20 dana. Zbog toga je odnos broja ćelija granulocitne i eritrocitne loze 1 : 1. Uz navedene promene u eritrocitnoj lozi kod hemoliznih anemija dosta često postoje i promene u leukocitnoj lozi u vidu leukocitoze sa skretanjem u levo što predstavlja pojavu u perifernoj krvi mladih oblika granulocita iz kostne srži i povećanjem broja trombocita trombocitoza.hiperbilirubinemija Povećano izlučivanje putem žuči vodi do povećanja količine žučnih boja urobilinogena i urobilina i do hiperholične stolice.spoljašnji : . Etiologija : 1. nasledni poremećaji građe eritrocita : .fizički .eritroblastoza.Opšte patofiziološke promene u pojačanoj hemolizi Hemolizna bolest je poremećaj za koji je karakterističan skraćen vek eritrocita uslovljen patološkom hemolizom. Zbog brzog razmnožavanja eritrocitne loze dolazi do retikulocitoze tj. Zbog pojačane hemolize eritrocita u kostnoj srži dolazi do hiperplazije kao kompenzatornog mehanizma i to eritrocitne loze. belančevina plazme koje vezuju i transportuju bilirubin u krvi dolazi do izlučivanja bilirubina putem mokraće . Hemolizna anemija se javlja tek kada se vek eritrocita smanji za više od 6 puta tj.poremećaji imuniteta Patogeneza : Povećana razgradnja eritrocita praćena je povećanom razgradnjom hemoglobina i povećanim stvaranjem eritrocita u kostnoj srži.mikrobiološki .poremećaji metabolizma hemoglobina 2. stečeni etiološki faktori . povećanog broja retikulocita u perifernoj krvi. žutica zbog povećanja koncentracije nekonjugovanog bilirubina u krvi 3.

hiperplazijom kostne srži eritroblasnog tipa i smanjenom osmotskom otpornošću eritrocita. Kada postoji anemija ona je praćena anemijom različitog stepena.hemoglobinurija. splenomegalija) . Povećana rezgradnja eritrocita u slezini dovodi do splenomegalije. Hemolizne anemije kod kojih se nasleđuje poremećaj građe opne eritrocita. Dijagnoza hemolitičke anemije : . To dovodi do povećanog ulaska vode i natrijuma u ćelije što zahteva pojačanu funkciju pumpe za natrijum da bi se odstranio iz eritrocita višak NaCl i vode.Postoje : 1. 115 .žutica . Etiologija je nasledna bolest koja se prenosi autosomno dominantno. bolovima u predelu slezine i jetre i kičmenom stubu 2. urobilinogenurijom. povećanje urobilinogena i urobilina. Do razgradnje eritrocita u slezini dolazi zbog smanjene koncentracije glukoze u ćeliji jer se ona troši na pojačan rad pumpe za Na+ i zbog smanjenja pH i zbog pada koncentracije glukoze u slezini i dužeg zadržavanja eritrocita u slezini zato što zbog svernog oblika ne mogu da prođu kroz pore sinusoida. Osnovni znaci bolesti su : .na osnovu anamneze . povećana urobilinogenurija. Laboratorijski se nalaze : ovalni ili elipsoidni eritrociti koji su jače obojeni na krajevima i do 90 % od ukupnog broja eritrocita. zbog periferne razgradnje sferocita.hiperbilirubinemija.na osnovu fizičkog pregleda (anemija. Da bi se što brže. Hronični oblik hemolizne anemije koji može da prolazi latentno i da se ispolji tek sa nastankom komplikacija pojave žučnih kolika zbog holelipijaze. retikulocitozom. Radi se o poremećaju lipida i proteina opne eritrocita što uslovljava povećanu propustljivost opne eritrocita. retikulocitoza. Uzrok promene oblika opne eritrocita nije pronađen. Bolesnici uglavnom nemaju simptome bolesti sem homozigoti kod kojih se bolest ispoljava znacima hemolizne anemije. hiperholična stolica. kostna srž ubacuje u cirkulaciju dosta retikulocita pa i eritroblasta. povećanom bilirubinemijom. žutica.anemija . Nasledna sferocitoza je u nas najčešća hemolizna anemija u koje postoji veliki broj eritrocita loptastog (sfernog) oblika u perifernoj krvi uz smanjenu otpornost ovih eritrocita prema hipotoniskim rastvorima NaCl. Akutna hemolizna anemija sa nelagodnošću. Sferni oblik eritrocita se objašnjava poremećajem građe kontraktilne belančevine spektrina. koja svojom aktivnošću omogućava održavanje bikonkavnog oblika. nadoknadila ova razgradnja. eritroblastoza Etiopatogeneza ubrzane razgradnje eritrocita zbog poremećaja funkcije membrane i enzimskih poremećaja unutar eritrocita.splenomegalija Nasledna eliptocitoza se nasleđuje autosomnim dominantnim genom. Kod nasledne sferocitoze loptast oblik eritrocita dovodi do njihove brže razgradnje u slezini tako da ne doživljavaju svoj vek od 120 dana.

anemija u blažem stepenu.reduktaze methemoglobina. Bolest se ispoljava znacima deficita betalipoproteina . Laboratorijski : normalno količina methemoglobina u krvi je samo 1 % a u bolesnika sa naslednom methemoglobinemijom iznosi 5o % ukupne koncentracije hemoglobina u krvi.otpornost prema hipoosmolarnim rastvorima je normalna . poremećajima kao kod svake hemolizne anemije (retikulocitoza. Enzimopatska hemolizna anemija zbog deficita kinaze-piruvata Nedostatak enzima kinaze-piruvata uzrokuje nedovoljno stvaranje energije u eritrocitima i nedovoljno stvaranje ATP-a. Enzimopatske hemolizne anemije Pripadaju grupi naslednih hemoliznih anemija koje su posledica deficita enzimskih sistema koji učestvuju u oksidoredukcionim reakcijama u eritrocitima.usporenim restom dece. Ovaj oblik eritrocita nastaje u perifernoj krvi bolesnika sa naslednim deficitom betalipoproteina u krvi.ispitivanje krvne plazme pokazuje smanjene vrednosti betalipoproteina. a zbog nedostatka enzima dehidrogenaze G-6-PD ne dolazi do redukcije već se javljaju znaci hemolizne anemije kada se unose ovi lekovi. Zbog toga nema dovoljno energije za održavanje hemoglobina u redukovanom obliku i nema dovoljno energije za održavanje normalne propustljivosti opne eritrocita pa je zbog toga povećana propustljivost opne eritrocita i povećana je oksidacija hemoglobina. smanjen vek eritrocita).Nasledna akantocitoza Osnovna karakteristika ove bolesti je nepravilan oblik eritrocita sa velikim brojem ispustaka (ispupčenja) opne eritrocita koji mogu da budu oštri ili tupi. steatorejom. Karakteriše se osnovnim lab.veći broj eritrocita ima oblik mamuze . U slučaju unosa nekih lekova kao što su antiaritmici i sulfonamidi povećano je oksidisanje glutationa. Zbog ovog deficita postoji smanjenje lipida u opni eritrocita. Bolest se nasleđuje autosomno recesivno. Deficit dehidrogenaze glikoza-5 fosfata (G-6-PD) G-6-PD omogućava pretvaranje oksidisanog glutationa u redukovani oblik. 116 . Laboratorijski : . Izrazito smanjenje aktivnosti ovoga enzima dovodi u homozigotnih oblika do povećanja koncentracije methemoglobina u krvi. što se ispoljava cijanozom kože i sluznica u bolesnika.anemija slabog stepena . Nasledna methemoglobinemija To je enzimopatska bolest eritrocita uslovljena deficitom enzima NADH . slabljenjem vida.

prisustvo hemoglobina slobodnog u krvi hemoglobinurija . u vidu bolova u šakama. trbuhu. zglobovima. Laboratorijski : . Razlikuju se tri vrste mehaničkih hemoliznih anemija : . hemoglobinemija . intravaskularna hemoliza.predstavlja nenormalnu varijantu hemoglobina koji nastaje fuzijom tj.zbog bolesti srca . Intravaskularna hemoliza praćena je sa hemoglobinemijom.Patofiziologija kvalitativnih poremećaja hemogloblastnog molekula Talasemijski sindromi su genetski poremećaji sinteze hemoglobina.postoji anizocitoza tj. Hb Lepora je najučestaliji u Grčkoj i u Jugoslaviji kao nenormalna forma hemoglobina. postojanje eritrocita različitog prečnika i pojkilocitoza tj.prisustvo hemoglobina u urinu Bolest se manifestuje brojnim bolnim krizama koje nastaju zbog okluzije arteriola i infarktima tkiva. manji broj u alfa pa u delta i gama lancu hemoglobina. istovremeno dolazi do oštećanja eritrocita i do hemolize. kostima. stopalima. Mehaničke hemolizne anemije Nastaju kao posledica direktnog mehaničkog oštećenja eritrocita u toku njihovog prolaska kroz cirkulaciju. i to su kvantitativni poremećaji sinteze hemoglobina. Bolest se javlja u homozigotu . spajanjem delova delta i beta lanca. hemoglobinurijom i hemosiderinurijom. Hemoglobin S ima manji afinitet za kiseonik.zbog bolesti krvnih sudova . Eritrociti sa prisustvom velike količine hemoglobina S (HbS) imaju izgled srpa. hemoglobinemije i hemoglobinurije. prisustvo eritrocita izmenjenog oblika u vidu target ćalija i postoje Howell-Jolly-eva telašca (eritrociti koji sadrže deo jedra) Sindrom Hb Lepore . Hemoglobinopatija S ili arepanocitoza Hemoglobinopatija S je najrasprostranjeniji nenormalni hemoglobin u kome je na 6 poziciji beta lanca glutamin zamenjen sa valinom. 117 . Etiopatogeneza ubrzane hemolize zbog vaneritrocitnih poremećaja 1.anemija je uglavnom težeg stepena sa povećanjem broja retikulocita .zbog oštećenja eritrocita nekim spoljašnjim fizičkim činiocima Zbog bolesti srca hemolizna anemija najčešće nastaje kod bolesnika sa aortnim ili mitralnim srčanim manama. Više od polovine hemoglobinopatija nastaju zbog zamene aminokiseline u beta lancu. Stvaranje srpastih eritrocita dovodi do povećanja viskoznosti krvi i izaziva smetnje u mikrocirkulaciji. Hemoglobinopatije predstavljaju kvalitativne nenormalnosti hemoglobina kao posledica mutacije strukturnih gena globina. jer eritrociti nošeni krvnom strujom udaraju u neravnu površinu srčanih zalistaka i pri tome se oštećuju što dovodi do intraskularne hemolize. Heterozigotni oblici su uglavnom asimptomatski a homozigotni oblik je jako redak. Mehanička oštećenja cepaju opnu eritrocita i zbog toga hemoglobin izlazi van njih eritrocitoliza tj. naročito kada su zalisci kalcifikovani.

Nakon napada mogu da se ispolje anemija i žutica. Hemolizne anemije u infekcijama Različiti mikroorganizmi mogu štetno da deluju na eritrocite i da izazivaju njihovu prevremenu rezgradnju. povećan titar hladnih aglutinina koji pripadaju IgM klasi se utvrđuju u plazmi bolesnika sa autoimunom hemoliznom anemijom sa hladnim antitelima.Ova anemija se još češće javlja kod postojanja veštačkih zalistaka. 5. Bilirubinemija je umereno povećana. Klinička slika autoimunih hemoliznih anemija sa hladnim i sa toplim antitelima može da se ispolji u akutnom ili u hroničnom obliku. arsen. Toksične hemolizne anemije . Zbog bolesti krvnih sudova mehanička hemolizna anemija se ispoljava kod diseminovane intravaskularne koagulacije. Ovako oštećeni eritrociti nazivaju se shizociti. Patofiziološki antitela na niskim temperaturama se vezuju za eritrocite i senzibilišu ih. Topla antitela su najčešće nekompletna antitela. soli bakra. što uslovljava da komplement može da ošteti eritrocite. Hladna antitela se prethodno vežu za komplement pa se posle toga vezuju za antigene eritrocita. Kod hroničnog oblika sa hladnim antitelima nastajanje hemolizne krize praćeno je vaskularnim pojavama Raynaudov fenomen (Rejnvov fenomen). hemijskih supstanci ili lekova pri čemu dolazi do promene antigena na opni eritrocita i koje imunološki sistem organizma ne raspoznaje kao sopstvene normalne eritrocite zbog čega dolazi do stvaranja antitela. Paroksizmalna hemoglobinurija na hladnoću To je oblik hemolizne bolesti kod koga se javlja hemoglobinurija nakon lokalnog ili opšteg izlaganja hladnoći. koncentracija hemoglobina su smanjeni zavisno od težine bolesti uz hiperplaziju kostne srži eritrocitne loze. Autoimuna hemolizna anemija Odlikuje se prisustvom u krvnoj plazmi bolesnika antitela protiv sopstvenih eritrocita autoantitela. uz njih u perifernoj krvi je izražena retikulocitoza i različit stepen anemije i hiperplazije eritrocitne loze u kostnoj srži uz hiperbilirubinemiju. olovo. bolesnici u anamnezi kažu da se uz anemiju pojavila i žutica koja se povremeno pojačava.izazivaju ih toksične supstance npr. Prisustvo slobodnih antitela u plazmi bolesnika dokazuje se indirektnim Coombsovim testom. Dolazi do intravenske rezgradnje eritrocita. Kod akutnog oblika postoji izražena nagla hemoliza sa hemolitičkim krizama i hiperbilirubinemijom i hemoglobinurijom koja može da dovede do oštećenja bubrega. 4. 2. 3. povremeno se mogu javiti hemolizne krize. otrov zmije.Do stvaranja antitela dolazi pod uticajem virusa. 118 . Najčešći su hemolitički streptokok i piogeni stafilokok i dr. serološki Coombsovim testom se dokazuje prisustvo nekompletnih IgG antitela na opni eritrocita. Prisustvo tj. Napad prati crvena ili mrka boja mokraće. Antitela protiv eritrocita mogu da budu topla ili hladna. Bolest se ispoljava napadima hemoliznih kriza nakon izlaganja hladnoći. Laboratorijski : broj eritrocita. Najčešće se javlja kod osoba koje boluju od urođenog ili stečenog sifilisa. Kod hroničnog oblika stepen anemije je blaži.

ili veći broj metamijelocita.01 (0-1 %) leukocita čine bazofilni granulociti 0. Uzrok oštećanja ćelija granulocitne loze može da bude : hemijski. Javlja se kod : .40 (20-40 %) čine limfociti 0. Odnos granulocitne.0.kod traume . Kod apsolutne neutrofilije broj neutrofilnih granulocita je veći od 7 x 10 9/1. U toku neutrofilije koja se javlja kod mnogih bolesti npr. a vrlo mali broj nezrelih ćelija granulocitne loze. tada nastaje agranulocitoza gde se u perifernoj krvi nalaze samo limfociti. kod infekcija mogu često da se jave štapasti granulociti koji imaju jedro u obliku potkovice.5 x 10 9/1.02 .kod opekotina .10 (2-10 %) čine monociti Neutrofilija je pojava povišenog broja segmentiranih neutrofilnih granulocita u perifernoj krvi.20 .02 . Ako je oštećenje težeg stepena i ako je broj leukocita ispod 1. Ako je skretanje u levo više izraženo tako da se u perifernoj krvi pojave mijelociti u većem broju.Etiopatogeneza poremećaja broja i odnosa pojedinih vrsta leukocita Leukocitoza označava porast broja leukocita iznad 10 x 10 9/1. jonizujuća zračenja i autoimuni procesi.0.kod dijabetične ketoacidoze . ali normalan broj leukocita sa manjim brojem limfocita. monocitne i limfocitne loze nalazi se normalno u određenoj proporciji i to tako da : 0. eozinosfilnih. onda se ta pojava naziva leukemoidna reakcija.kod uremije . razvojnih oblika neutrofilnih granulocita u kostnoj srži takva pojava se naziva skretanje u levo. Javlja se najčešće kod oštećenja kostne srži. 119 .kod malignih tumora . Leukopenija predstavlja smanjen broj leukocita ispod 4 x 10 9/1. infekcija .kod leukemične leukoze Leukocitoza može da bude izazvana povećanjem broja granulocita (neutrofilnih.0.kod nekroze tkiva . bazofilnih) limfocita ili moncita.kod krvavljenja .04 (2-4 %) leukocita čine eozinofili 0 .75 (50-75 %) leukocita otpada na neutrofilne granulocite 0. tj. Najčešće je izazvana povećanjem apsolutnog broja neutrofilnih granulocita.piogenih i dr. kifle ili slova S.50 . uz pojavu promijelocita i mijeloblasta. infektivno-toksični i fizički činioci kao npr. Kod relativne neutrofilije postoji samo povišen procenat neutrofilnih granulocita uz smanjen ukupan broj leukocita. Kod apsolutne neutrofilije postoji povećan ukupan broj leukocita.0.0.

kolagenoze i dr. bolovi) kao hronična limfocitopenija kod Cushingovog sindroma. infekcija rikecijuma i protozoama i dr. rikecijama. hormonima i dr. crevnih parazita i dr.95 x 10 9/1.) .) .kod parazitskih oboljenja (trihinoza. Monocitoza se javlja kada je broj monocita iznad 0.04 a javlja se kod sledećih stanja : . milijarne TBC i dr. kod nekroze tkiva.kod hiposekrecije glukokortikoida .Po etiologiji neutrofilije mogu da budu : . Ako se kod neutropenije sve više smanjuje broj granulcita tako da u perifernoj krvi nedostaju zreli oblici nastaje agranulocitoza.u bolestima krvi kao što su hronična i akutna limfocitna leukemija i dr. protozoama. Limfocitoza predstavlja apsolutno povećanje broja limfocita u perifernoj krvi iznad 4 x 10 9/1. 120 . polenska kijavica.kod kožnih bolesti (psoriaza. ehinokok. Neutripenija je smanjenje broja neutrofilnih granulocita ispod 2 x 10 9/1.) . granulocitna leukoza) . Uzroci limfocitopenije su : kao prolazna pojava u stresu (krvarenje. pegavog tifusa. variola i dr.fiziološki u dečje doba .neinfektivne. morbili. kod hipersekrecije glukokortikoida i u stresnim situacijama. infektivne mononukleoze.u akutnim infektivnim bolestima izazvanim virusima ili bakterijama (parotitis. kod krvavljenja. Eozinofilija predstavlja porast broja eozinofilnih granulocita iznad 0.5 x 10 9/1. Eozinopenija postoji kod : akutnih bakterijskih infekcija.nakon dejstva X zračenja .u hroničnim infektivnim bolestima (TBC i sifilis) . prosetljivost na neke lekove i dr.infektivne . a javlja se kod virusnih i dosta često kod malignih oboljenja. scabies i dr. povrede. .kod alergijskih stanja kao što su bronhijalna astma.kod sistemskih malignih oboljenja (chr.kod bolesti vezivnog tkiva . Najčešće se javlja kod infektivnog hepatitisa. zbog endogenih ili egzogenih intoksikacija. Javlja se : . Neutropenija može da nastane kod infekcija : virusima. Limfocitopenija predstavlja pad broja limfocita u perifernoj krvi ispod 1. kod malignih tumora Poznate su i stresne neutrofilije zbog uzbuđenja ili izazvane lekovima. kod sepse.

2.Auerovi štapići su tvorevine u citoplazmi mijeloblasta i promijelocita kod granulocitne leukemije. 121 . Kvalitativni poremećaji neutrofilnih granulocita 1. monocitima i limfocitima postoje krupna zrna.Patofiziologija kvalitativnih i morfoloških poremećaja leukocita Morfološke promene neutrofilnih granulocita : nasledne i stečene.Pelger-Huetova nenormalnost je nenormalnost neutrofilnih i eozinosfilnih granulocita jer im jedro ima kružni oblik. infektivnih bolesti.Hegglinova nenormalnost kod koje uz neutropeniju u citoplazmi neutrofilnih granulocita postoje Donleova telašca.može da bude urođena ili stečena smanjena pokretljivost granulocita .Adler-Reillyeva nenormalnost.zbog smanjene pokretljivosti učestalije su infekcije .nastaje kod hronične granulomske bolesti za koju je karakteristično da monociti i neutrofilni granulociti nisu sposobni da razgrade fagocitovani materijal zbog nedostatka enzima mijeloperoksidaze. 1. Donleova telašca se nalaze kod šarlaha i dr.Makropolicitoza je povećanje prečnika neutrofilnih granulocita uz povećanu segmentaciju jedra (više od 5 segmenata) i javlja se kod megaloblastnih anemija. Deficit mikrobicidne aktivnosti granulocita . . a predstavljaju delove grubog endoplazmatskog retikuluma sa ribozoma. Deficit humorskih hemiotaksnih mehanizama . Od naslednih promena najznačajnije su : . Stečene morfološke promene : . nepravilnog oblika . Smanjena pokretljivost neutrofilnih granulocita .stečena smanjena pokretljivost granulocita najčešće nastaje kod alkoholičara i kod ljudi koji su duže vremena na terapiji kortikosteroidima 2. limfocita i monocita zbog poremećaja metabolizma mukopolisaharida. . .Chediak-Higashijeva nenormalnost gde u granulocitima.karakteriše se smanjenom hemiotaksnom aktivnošću tj. a ona predstavljaju svetloplave okrugle tvorevine na periferiji citoplazme.bolest je nasledna najverovatnije autozomno recesivno 3. sa smanjenom pokretljivošću granulocita što predstavlja uzrok češćih infekcija u ovih ljudi. .Toksične granulacije su tamno-plava zrnca različite veličine u citoplazmi granulocita uz pojavu vakuola u citoplazmi a javljaju se kod raznih infekcija. a nastaju spajanjem lizozoma . plavo-crvena zrnca u citoplazmi granulocita.

benzen lekovi (hloramfenikol) 3. virusi. Nekontrolisano bujanje leukemijskih ćelija u kostnoj srži dovodi do potiskivanja normalne hemotopoeze i do smanjenja broja eritrocita. nasledni činioci .trombocitopenija tj. infekcijama zbog potiskivanja granulocitopoeze tj. zbog postojanja smanjenog broja tromocita u krvi trombocitopenija. hemijska kancerogena jedinjenja .broj leukocita može da bude smanjen. granulocitne i trombocitne loze što se manifestuje anemijom zbog potiskivanja eritrocitne loze. Uvećanje limfnih žlezda nastaje zbog infiltracije leukemijskim ćelijama limfnih žlezda. Maligna proliferacija leukemijskih ćelija praćena je poremećajem sazrevanja i diferentovanja ćelija.Etiopatogeneza maligne proliferacije leukocita Leukemije su bolesti krvi u kojima postoji maligno bujanje tj.smanjenje broja eritrocita i koncentracije hemoglobina. kao posledica granulocitopenije zbog umnožavanja leukemijskih ćelija u kostnoj srži i sa krvarenjima tj. ali postoje sigurni dokazi da su to bolesti nastale malignom transformacijom matičnih ćelija mijeloidne ili limfocitne loze. umnožavanje jedne od matičnih ćelija hematopoeze. dakle to su klonske blesti. Klon koji nastaje iz tih ćelija ima prednost u razmnožavanju nad normalnim tkivom tj.pregled razmaza periferne krvi pokazuje prisustvo leukemijskih ćelija . normalan ili povećan . Laboratorijski nalazi : . Uvećanje jetre i slezine tj. granulocita i trombocita. hepatosplenomegalija postoji zbog infiltracije leukemijskim ćelijama ovih organa. povraćanje i poremećaj vida) su uslovljeni infiltracijom CNS. predpostavlja se da se radi o poremećaju imuniteta. nad zdravim klonom ćelija jer je njihovo razmnožavanje inhibisano normalnim klonom ćelija ali zog čega nije poznato. Edem i uvećanje desni (gingiva) i pojava infiltrata na koži su posledica infiltracije leukemijskim ćelijama. koja vodi nenormalnom i nezadrživom razmnožavanju ćelija poreklom od matične ćelije. Zbog infiltracije kostne srži leukemijskim ćelijama dolazi do potiskivanja eritrocitne. Druga grupa simptoma je uslovljena malignom infiltracijom leukemijskim ćelijama raznih tkiva i organa. Bolovi u zglobovima i u kostima posledica su infiltracije zglobova i periosta kosti. sklonosti ka infekcijama i krvarenju. Patofiziološki aspekti akutnih leukemija Patofiziološki poremećaji kod akutnih leukemija nastaju zbog insuficijencije kostne srži koja nastaje kao posledica maligne infiltracije leukemijskim ćelijama. Ovo može da bude uzrok anemije. smanjen broj trombocita 122 . sa hemoragijskim sindromom po koži i sluznicama u vidu petehija i ekhimoza naročito na desnima i iz nosa zbog potiskivanja trombocitopoeze tj.postoje porodice u kojima više članova obole od raznih oblika leukemije Šta se nasleđuje kao sklonost prema leukemijama nije poznato.anemija različitog stepena . Etiologija maligne proliferacije leukocita : 1. . Patogeneza malignog bujanja leukocita nije još dovoljno ispitana. Meningealni znaci (glavobolja. uglavnom RNK virusi poznati kao onkorna virusi 4. jonizujuća zračenja 2.

mršavljenje i dr. U 90 % obolelih postoji prisutan filadelfijski hromozom tj. u leukocitnoj formuli se najpre u perifernoj krvi pojavljuju nezreli oblici i to : mijelociti.povećana celularnost kostne srži uz povećanje broja limfocita iznad 30 % od svih ćelija s jedrom . noćno znojenje). hronične granulocitne leukemije postoje i : . Hronična limfocitna leukemija može da se pojavi u dva oblika : 1. slezine. broj leukocita je normalan ili smanjen 5. simptoma krvarenja. leukemijskim ćelijama. hronične granulocitne leukemije 3. jetre i povećanjem broja limfocita u perifernoj krvi uz razvoj anemije.bez simptoma 2. malaksalost. Sem gore opisanog klasičnog oblika HGL. Splenomegalija tj.patohistološki pregled kostne srži koji pokazuje da limfociti čine više od 40 % svih ćelija kostne srži .juvenilni oblik HGL 123 .malaksalost. granulocitopenije i trombocitopenije. otežano disanje posledica su anemije jer dolazi do bujanja leukemijskih ćelija u kostnoj srži i potiskivanja eritrocitopoeze.atipični oblici HGL kod kojih nema filadelfijskog hromozoma .Patofiziologija hroničnih leukemija Hronične leukemije se dele na : 1. hromozomska nenormalnost prvog hromozoma 22. Splenomegalija tj. infekcije i anemije.broj limfocita u kostnoj srži ne sme da bude veći od 5 %. lupanje srca i dispneja tj. hronične monocitne leukemije Hronična limfocitna leukemija HLL : To je hronična bolest za koju je karakteristično monoklonsko umnožavanje B-limfocita. a dijagnostikuje pregledom periferne krvne slike koja se radi slučajno zbog neodređenih tegoba pacijenta . aktivan ili agresivan oblik . a u nekih bolesnika i uvećanje broja T-limfocita. Bledilo kože i sluznica. hronične limfocitne leukemije 2. indeks alkalne fosfataze u leukocitima je smanjen ispod 20. metamijelociti a zatim promijelociti i mijeloblasti 4.broj limfocita u perifernoj krvi mora da bude veći od 10 x 10 9/1. tj. Da bi se dijagnoza postavila moraju da budu ispunjeni uslovi : . uvećanje slezine 3.sa simptomima smanjenja telesne mase uvećanjem limfnih čvorova. povećan broj leukocita u perifernoj krvi najčešće 100-200 x 10 9/1 2. neaktivni oblik . nosa i menoragije Karakteristike periferne krvne slike : 1. Obično počinje neprimetno. Zbog trombocitopenije moguća su krvarenja iz desni. . Hronična granulocitna leukemija HGL Opšti simptomi su uslovljeni povećanjem metabolizma u organizmu (mršavljenje. para u vidu amputacije dužih krakova tog hromozoma. uvećanje slezine nastaje zbog infiltracije malignim tj.

a kod obolelih od ove bolesti i oko 90 %. uvećanje slezine i limfnih čvorova. jetri. Hiperviskozost uzrokuje usporenu cirkulaciju krvi i oštećenje sitnih krvnih sudova u raznim organima. Etiologija bolesti nije poznata. 124 . Kod ovih osoba je često izražen sindrom loše apsorpcije zbog čestog zahvatanja limfnog tkiva želudačno-crevnog trakta. Bolest teških lanaca . Kod ovih bolesnika zbog potiskivanja ćelija eritropoeze postoji pancitopenija sa hemoragičnim sindromom. U malog broja bolesnika luče se samo fragmenti teških lanaca. ali i u slezini. U multiplog mijeloma postoji kod bolesnika limfocitopenija. IgA. Bujanjem malignih plazmocita dolazi do potiskivanja ostlih loza kostne srži što dovodi do citopenije tj. Osnovni kriterijum za postavljanje dijagnoze je povećanje broja monocita iznad 2 x 10 9/1 Zbog blastnog preobražaja i umnožavanja leukemijskih ćelija u kostnoj srži dolazi do trombocitopenije. a najjače su pogođeni vitalni organi mozak i bubrezi. anemija. što dovodi do povećanja viskoznosti krvi što doprinosi i slepljivanju krvnih ćelija zbog njihove obloženosti sa IgM. Kako patološki plazmociti skoro uvek pripadaju jednom klonu dolazi do povećanog stvaranja i lučenja najčešće kompletnih molekula imunoglobulina : IgG. Visoka koncentracija mijelomskih globulina u plazmi bolesnika i skolonost nekih od njih da se lako polimerizuju u krupne agregate izaziva povećanje gustine krvi što se odražava smanjenjem perfuzije pojedinih organa.3. Primarna makroglobulinemija ili Waldenstomova bolest To je bolest koju odlikuje infiltracija kostne srži patološkim limfocitima plazmocitima koji sintetišu i luče velike koločine monoklonskih IgM. limfnim žlezdama i dr. glomerula i izazivaju degeneraciju i atrofiju tubula sa intersticijalnom fibrozom što dovodi do poremećaja tubularne reapsorpcije. Patofiziologija imunoglobulinskih poremećaja Multipli mijalom je maligni tumor za koji je karakteristično nekontrolisano bujanje plazmocita u kostnoj srži. IgM. U preko 50 % mijelomskih bolesnika postoji smanjenje bubrežne funkcije zbog oštećanja tubulskog epitela Bence-Jonesovim proteinima koji predstavljaju lake imunoglobulinske lance koji se talože u vidu hijalinih cilindara u tubulima bubrega tj. anemije uz povećanje broja leukocita u kostnoj srži i u perifernoj krvi. U zdravih osoba IgM čine samo oko 5 % imunoglobulina. do anemije koja je najizraženija uz neutropeniju i trombocitopeniju. IgD ili IgE. smanjenje broja T-limfocita. Hronične monocitne leukemije Odlikuje se povećanim brojem monocita u perifernoj krvi i u kostnoj srži. Ove ćelije luče imunoglobuline koje sačinjavaju Fc fragmeni njihovih teških lanaca koji najčešće pripadaju klasi IgA.Frankinova bolest Postoji maligna proliferacija plazmocita koja zahvata kostnu srž i limfne žlezde.

5 x 10 9/1. pre njihovog kontakta sa T-limfocitima. kod multiplog mijeloma i kod dr. Makrofagi mogu da proizvode veliki broj enzima za razgradnju fagocitovanog sadržaja. sifilis. Ćelije MMS sem pinocitoze i fagocitoze vrše i sintezu interferona.porast broja monocita I monocitoza i monocitopenija mogu da budu benigne ili maligne.histiocita nazivaju se hestocitoze Histiocitoze mogu da budu benigne ili maligne Monocitoza se češće javlja od monocitopenije. O monocitopeniji se govori kada broj monocita bude veći od 0. bakterijski endokarditis. Fagocitoza je obavijanje i unošenje u sastav makrofaga delova oštećenih ćelija koji su čvrste konzistencije. Poremećaji makrofaga . Pinocitoza je unošenje u sastav makrofaga tečnih delova oštećenih i ostarelih ćelija i njihovo dalje razgrađivanje unutar ovih ćelija pod dejstvom enzima. tu u kostnoj srži dozreva do monocita. Histiociti u kostima se zovu osteoklasti. iz krvi ulaze u tkiva u kojima sazrevaju u makrofage (histiocite). Makrofagi imaju značajnu ulogu u antitumorskoj zaštiti. hronična zapaljenja jetre. Monociti u krvi i tkivni fiksni i mobilni makrofagi Promonocit nastaje u kostnoj srži od iste ćelije pretka od koje i neutrofilni granulociti. a zatim dolazi u perifernu krv. hepatitis. Poremećaji monocita : 1.Benigna monoklonska imunoglobulinopatija Predstavlja nenormalnost kod koje u serumu postoji povećanje monoklonskih proteina bilo koje klase (IgG. reumatoidni artritis. a broj i vrsta enzima koje će da stvara zavise od lokalizacije makrofaga u tkivima. sintezu komponenti komplementa. Ovaj poremećaj se javlja kod mnogih bolesti kao npr. 125 . Najčešći uzroci monocitoze su : tuberkuloza. prostaglandina i dr. Histiociti u plućima se zovu alveolarni makrofagi . IgA ili IgM).smanjenje broja monocita 2. Procesom fagocitoze i pinocitoze omogućuje se dobra zaštita od infekcije. sistemski eritemski lupus. Histiociti (makrofagi) u jetri se zovu Kupferove ćelije. bolesti. Monocitoza ukazuje na infekciju imuni ili neoplastički poremećaj. Mikrofagi imaju značajnu ulogu u imunitetu povećavajući imunogenost antigena. monocitopenija . monocitoza . neki karcinomi i dr. Patofiziologija poremećaja makrofagnog histiocitnog sistema Monocitno makrofagni sistem (MMS) sačinjavaju : 1. Promonociti kostne srži 2. Makrofagi vrše niz značajnih funkcija u tkivima procesom fagocitoze i pinocitoze ostarelih i oštećenih ćelija i njihovih produkata. interleukina 1 i 2.

Reaktivne histiocitoze se ispoljavaju lokalnim ili generalizovanim uvećanjem limfnih žlezda a često i slezine, a nastaje kao posledica različitih bakterijskih, virusnih, gljivičnih ili parazitarnih infekcija. Bujanje histiocita najčešće nastaje kao imuni odgovor na antigensku komponentu uzročnika infekcije. Lipidne tezauroze su oboljenja kod kojih dolazi do nagomilavanja lipida u ćelijama MMS. - Gaucherova bolest - zbog nedostatka enzima dolazi do nagomilavanja glikocrebrozida u histiocitima, najviše u slezini, kostnoj srži i limfnim žlezdama. Simptomi bolesti nastaju najčešće zbog uvećanja slezine i jetre i infiltracije kostne srži ovim ćelijama koje se još zovu i Gaucherove ćelije. - Niemman-Pickova bolest je nasledna lipidoza za koju je karakteristično nagomilavanje sfingomijelina u histiocitima zbog nedostatka enzima sfingomijelinaze, najviše u slezini, jetri, limfnim žlezdama i kostnoj srži. Histiocitoza X predstavlja lokalnu ili difuznu proliferaciju histiocita različitog stepena zrelosti sa nagomilavanjem holesterola unutar njih. U histiocitozu X se svrstavaju tri bolesti : 1. Eozinofilni granulom 2. Hand-Schuler-Christianova bolest 3. Letterer-Siewova bolest Eozinofilni granulom - pojava jednog ili većeg broja granuloma u pljosnatim kostima lobanje i rebara zbog bujanja histiocita i eozinofilnih granulocita. Hand-Schuler-Christianova bolest - zbog stvaranja granuloma izgrađenog od eozinofilnih granulocita i histiocita u maksili i mandibuli dolazi do deformacije lica i postoji egzoftalmus i dijabetes insipidus. Letterer-Siewova bolest - ovde nema stvaranja granuloma već postoji difuzna infiltracija tkiva sa histiocitima i eozinofilnim granulocitima jetre, kostiju, kože i limfnih čvorova. Patofiziologija Hodgkinovog i Nehodgkinovih limfoma Maligni limfomi su tumori limfocitnog sistema. U nastanku limfoma ulogu imaju : 1. limfotropni virusistečeni ili urođeni deficit imuniteta 2. nakon imunosupresivnog lečenja npr. nakon transplantacije organa češće se javljaju limfomi u odnosu na ostalu populaciju 3. nasleđe tj. genetski činioci s obzirom da postoje porodice sa većom učestalošću 4. spoljni činioci 1. Hodgkinova bolest (Morbus Hodgkin) - maligni tumor limfocitnog tkiva Etiologija mu je nepoznata. Osnovnu histološku karakteristiku čine monojedarne Hodgkinove ćelije i dvo ili višejedarne Reed-Sternbergove ćelije. Najčešće počinje tako što zahvata limfne čvorove ali može da počne i u pojedinim organima.

126

Postoje 4 histološka tipa M. Hodgkin : 1. tip sa predominacijom limfocita - oblik sa mnogo malih limfocita i histiocita 2. nodulska skleroza - nodulusi izgrađeni od granulomskog tkiva, dosta leukocita i histiocita i retke Hodgkin ćelije 3. mešoviti tip - retki limfociti i histiociti i brojne Reed-Sternbergove ćelije 4. limfocitni deficit - jako retki limfociti i histiociti uz jako veliki broj ReedSternbergovih ćelija Što više u tipu prevlađuju limfociti i histiociti i što je manji broj Hodgkinovih i ReedSternbergovih ćelija tip je prognostički povoljniji. Najčešće prvo dolazi do zahvatanja limfnih čvorova vrata, medijastinuma aksile i ingvinuma, uvećani čvorovi su bezbolni, može da postoji povišena telesna temperatura, mršavljenje i obilno noćno znojanje. Bolest može da zahvati i kostnu srž, želudačno crevni trakt i mozak. U bolesnika sa Hodgkinovom bolesti postoji poremećaj celularnog imuniteta što se manifestuje smanjenjem broja T limfocita u perifernoj krvi. Laboratorijski obično u početku nema anemije i postoji limfocitopenija, koja kako bolest napreduje postaje sve izraženija. Stadijumi razvoja Hodgkinove bolesti : 1. lokalizacija bolesti samo u jednom limfnom području ili u samo jednom organu. 2. stadijum lokalizacije u limfnim čvorovima u dva ili više područja sa iste strane dijafragme 3. zahvaćenost limfnih čvorova sa obe strane dijafragme ili sa lokalizovanim zahvatanjem vanžlezdanih organa 4. difuzna zahvaćenost jednog ili veše organa sa ili bez zahvaćenosti limfnih čvorova 2. Nehodgkinski limfomi Na prognozu Nehodgkinskih limfoma više utiče tip nego stepen diseminacije limfoma. Počinje sa uvećanjem limfnih žlezda najčešće na vratu i preponi, a dosta često su zahvaćeni kostna srž, jetra, slezina i gastrointestinalni sistem. Nehodgkinski limfomi se dele na 5 grupa od kojih svaka može da bude u nodulskom ili difuznom obliku : 1. limfocitni dobro diferentovani limfom 2. limfocitni slabo diferentovani limfom 3. mešoviti histiocitno limfocitni limfom 4. histiocitni limfom 5. nediferentovani limfom Laboratorijski se najčešće nalazi povećanje broja limfocita, anemija koja nastaje zbog potiskivanja hematopoeze neoplastičkim ćelijama i krvarenjima iz želudačno-crevnog trakta. Dijagnoza se postavlja biopsijom limfne žlezde ili drugog tumorskog tkiva.

127

Patofizologija hipersplenizma Hipersplenizam je klinički sindrom u kojem postoje anemija, neutropenija i trombocitopenija, a najčešće i splenomegalija tj. uvećana slezina. Hipersplenizam može da bude primarni i sekundarni. Kod primarnog hipersplenizma uzrok je nepoznat a nastaje kod : - idiopatske trombocitopenijske purpure - autoimunih hemoliznih anemija i dr. bolesti U grupu sekundarnog hipersplenizma spadaju splenomegalije razne etologije : 1. kod infekcija : - subakutni bakterijski endokarditis - tuberkuloza - sifilis i dr. 2. bolesti krvi : limfomi, leukoze 3. kongestivne splenomegalije sa portnom hipertenzijom 4. razne bolesti slezine : ciste i dr. U pogledu patogeneze hipersplenizma smatra se da anemija, trombocitopenija i neutropenija nastaju u hipersplenizmu zbog povećane aktivnosti monocitno-makrofagnog sistema u slezini u filtrovanju i fagocitozi krvnih ćelija. Pored toga kod nekih oblika hipersplenizma ima ulogu i nastanak antitela protiv ćelija krvi (imuni hipersplenizam). Dužim boravkom u slezini ćelije krvi se oštećuju, pa ih fagocituju ćelije mononuklearnofagocitnog sistema ili slezina stvara antitela protiv tako oštećenih ćelija. Kliničke manifestacije hipersplenizma zavise od veličine smanjenja broja eritrocita, leukocita i trombocita. Značajno je da kod hipersplenizma postoji anemija, trombocitopenija i neutropenija u perifernoj krvi pojačane aktivnosti monocitno makrofagnog sistema i stvaranja antitela na ćelije krvi, uz normalan broj matičnih ćelija u kostnoj srži koji može da bude i kompenzatorno povećan. Etiopatogeneza poremećaja hemostaznog mehanizma Hemostaza predstavlja zbir fizičko-hemijskih reakcija, koje sprečavaju spontana krvarenja i omogućavaju brzo zaustavljanje krvarenja posle povređivanja malih krvnih sudova. Nedovoljnost hemostaze se ispoljava pojavom spontanih, dugih i obilnih krvarenja što se naziva hemoragijski sindrom. Pojačana hemostaza se za razliku od ovog prethodnog ispoljava stvaranjem lokalizovanog koaguluma ili opštom hiperkoagubilnošću krvi. Lokalno stvaranje koaguluma se naziva tromboza, a pojačana opšta koagubilnost krvi se naziva diseminovana intravaskularna koagulacija DIK. Uzroci poremećaja hemostaze su posledica poremećaja u njenim pojedinim fazama : vaskulna, trombocitna ili koagulacija krvi. Poremećaj bilo kog činioca hemostaze izaziva i poremećaje u nizu fizičko-hemijskih reakcija što se ispoljava nedovoljnom hemostazom tj. hemoragijskim sindromom. U diseminovanoj intravaskulnoj koagulaciji npr. postoji potrošnja određenog broja faktora koagulacije što dovodi do pada njihove koncentracije u krvi što dovodi do hemoragijskog sindroma.

128

pojavom krvnih podliva .vaskulni hemoragijski sindromi 2. gde kao antigeni mogu da budu neki lekovi. trombocita ili činilaca koagulacije ili njihovim kombinovanjem. Bolest se ispoljava pojavom purpure po koži u vidu manjih ili većih često slivenih hemoragijskih mrlja tamno crvene boje.melena i hematemeza i dr. .alergijska purpura. Povećanje koncentracije inhibitora koagulacije može takođe da bude uzrok nastanka poremećaja hemostaze.epistaxis.purpure koje se javljaju u bolesnika sa poremećajem metablizma Alergijska (anafilaktoidna) purpura Ova purpura se još naziva Henoch-Schonleinova purpura. Pojavi ovog hemoragijskog sindroma iglavnom prethodi infekcija gornjih disajnih puteva.purpure u toku infektivnih bolesti. uzimanje lekova ili određenje vrste hrane. najjače su zahvaćeni donji ekstremiteti a manje gornji ekstremiteti i trup. Poremećaji hemostaze mogu da budu nasledni ili stečeni. Ova krvarenja su izazvana imunoalergijskim pojavama na malim krvnim sudovima. Poremećaji hemostaze se najčešće ispoljavaju krvarenjem u koži i u sluznicama u vidu : .hematom. .petehije. hemoragijski sindromi koji nastaju kao posledica kvalitativnih i kvantitativnih poremećaja trombocita . specifični testovi za ispitivanje adhezije i agregacije trombocita Patofiziološki mehanizmi krvarenja izazvanih stečenim poremećajem vaskulne komponente hemostaznog mehanizma Najčešći stečeni vaskulni hemoragijski sindromi su : .tačkastih krvarenja .tosksične (medikamentozne) pupure. . Svi hemoragijski sindromi se svrstavaju u tri osnovne grupe : 1. Predstavlja bolest malih krvnih sudova koja se ispoljava krvarenjima u koži i sluznicama.mehaničke purpure i . izvesna vrsta hrane i dovode do stvaranja antitela. vremena krvarenja aktivisano parcijalno tromboplastinsko vreme trombinsko vreme i dr. .Sem ovog poremećaji hemostaze koji se ispoljavaju spontanim ili produženim krvarenjima posle povređivanja. hemoragijski sindromi koji nastaju zbog poremećaja građe i funkcije malih krvnih sudova . . mogu biti uslovljeni nenormalnošću krvnih sudova. . Kao posledica imunoalergijske reakcije eritrociti prolaze kroz zid malih krvnih sudova u potkožno i submukozno tkivo uz eksudaciju plazme.krvarenjem iz digestivnog trakta .trombocitopatije 3. mikroorganizmi. 129 . Danas je utvrđeno da poremećaji hemostaze mogu biti uslovljeni smanjenom biosintezom ili sintezom nenormalnih faktora koagulacije što takođe može da bude uzrok hemoragijskog sindroma.krvarenjem iz nosa . hemoragijski sindromi koji nastaju kao posledica poremećaja koagulacije krvi koagulopatije Dijagnoza : određivanje broja trombocita.

iz organa za disanje . preparati joda i zlata mogu da izazovu oštećenje zida krvnog suda i da dovedu do porpure. uremija.Promene na koži su često praćene svrabom. može da se jave bolovi i ograničena pokretljivost u zglobovima . mrežnjača i dr. Krvarenja se ovde javljaju zbog smanjenja otpornosti zida krvnih sudova izazvane direktnim dejstvom mikroorganizama ili njihovih toksina. petehije se najčešće javljaju na dorzalnim delovima šaka. Sklonost prema krvarenju se povećava sa starošću bolesnika.hemoptizije. Najčešće se krvarenje javlja iz nosa. iz organa za varenje melena. Purpure zbog poremećaja metabolizma U toku nekih poremećaja metabolizma kao što su dejabetes. Pored krvarenja u koži i sluznicama mogu da se jave krvarenja u unutrašnjim organima što se naziva fulminantna purpura. Ispoljava se pojavom spontanih krvarenja iz proširenih kapilara.Schonleinov oblik bolesti. Krvarenja nastaju kao posledica lokalizovanog proširenja kapilara. mogu da se jave krvarenja najčešće u sluznicama nos. vrhovima prstiju. meningitis i dr. uz normalne vrednosti ostalih faktora hemostaze Purpure u toku infektivnih bolesti Purpure mogu da se jave u toku mnogih infektivnih bolesti kao npr. Smatra se da krvarenje nastaje zbog povećane propustljivosti zida kapilara koja je posledica štetnog delovanja supstancija nastalih u toku metabolizma. Mali krvni sudovi se aneurizmatski šire usled promene u građi njihovog zida. arteriola i sitnih vena kože i sluznica.Henochov oblik bolesti. Laboratorijski svi testovi hemostaze daju normalne vrednosti. Javlja se u više članova jedne porodica i može da dovede do hiposidermijske anemije. Laboratorijski ova purpura pokazuje pozitivan Rumpel-Leedov test. Patofiziološki mehanizmi krvarenja izazvanih urođenim poremećajem vaskulne komponente hemostaznog mehanizma Nasledna hemoragijska teleangiektazija ili Rendu-Osler-Weberova bolest To je nasledni poremećaj građe zida kapilara. arteriola i sitnih vena. šarlah. 130 . potkolenicama i podlakticama. iz bubrega i mokraćnih puteva . Toksične (medikamentske) purpure Neki lekovi kao recimo Streptomicin. a aneurizmatski krvni sudovi lako prskaju. Nasleđuje se autosomno dominantno. Bolest se ispoljava sa pojavom dugotrajnih krvarenja najčešće u sluznicama i nastankom posthemoragijske hiposidermijske anemije.hematurija. Uz ove promene na koži krvarenja mogu da se ispolje i na organima za varenje što se ispoljava melenom . stopala. ušnoj školjki i dr. mestima na koži. Krvarenje se najčešće javljaju na licu. želudačno crevni trakt. a krvarenje u brbrezima se ispoljava hematurijom i proteinurijom. Mehaničke purpure Javljaju se u starih i iscrpljenih osoba u kojih krvni sudovi nisu zaštićeni potkožnim masnim tkivom. subakutni bakterijski endokarditis.

Trombocitopenija kod Fankonijevog sindroma Smanjen broj trombocita u ovom sindromu uslovljen je urođenom splazijom kostne srži. slezina i jetra. Postoje blaga proširenja i angiomi zida malih krvnih sudova. 3. Bolest može da nastane akutno ili da se razvija hronično dovodeći do znakova hemoragijskog sindroma : krvarenja iz nosa. ćelijama kostne srži od kojih nastaju trombociti.postoji smanjenje broja trombocita uz normalan broj megakariocita u kostnoj srži.pojačane razgradnje trombocita tj.nedostatak vezivnog tkiva oko krvnih sudova.skraćen vek trombocita .nedovoljnog stvaranja trombocita u kostnoj srži . njihovim skraćenim vekom .Ehler-Danlosov sindrom . Urođene : 1. gingiva. . Manifestuje se sa krvarenjem u koži koja su učestala. 2. Patofiziološki mehanizmi krvarenja izazvanih nedovoljnim stvaranjem trombocita i njihovim skraćenim vekom Krvarenje može da nastane kao posledica trombocitopenije tj. krvarenja u CNS. trombocitopenija postoji već na rođenju a kasnije se javlja i anemija i neutropenija.u plazmi mogu da se otkriju trombocitna antitela 131 . metroragije i dr. Bolest se dijagnostikuje pregledom očnog dna. Stečene : 1. Idiopatska trombocitopenijska purpura (ITP) je bolest koja se ispoljava smanjenjem broja trombocita u perifernoj krvi i pojavom znakova hemoragijskog sindroma. Hemoragijski sindrom je izražen uz hiperplaziju kože i hiperekstenziju zglobova. a ovaj sindrom je udružen i sa nedostatkom vezivnog tkiva oko krvnih sudova. Laboratorijski : . smanjenja broja trombocita zbog : . Von Hippel-Lindauova bolest To je nasledni vaskularni hemoragijski sindrom koji se manifestuje sa mnogobrojnim angiomima u mrežnjači oka. Krvarenje na mrežnjači se ispoljava poremećajem vida rezličitog stepena. centralnom nervnom sistemu i drugim organima. Trombocitopenija u Aldrihovom sindromu je nasledna i vezana za X hromozom. menoragije. hematomi još ni ne iščeznu potpuno a na njih se nadovezuju nova krvarenja što daje sliku pseudotumora. Bolest se nasleđuje autosomno dominantno. pri čemu dolazi do stvaranja auto-antitela na antigene opne trombocita.nedovoljnog stvaranja trombocita i njihovog skraćenog veka istovremeno Trombocitopenije (smanjen broj trombocita) mogu da budu urođene ili stečene. Trombocitopenija zbog deficita trombopoetina Zbog nedostatka trombopoetina usporen je proces stvaranja trombocita u kostnoj srži. Nasledna bolest koja se nasleđuje autosomno dominantno. Nastaje zbog degenerativnih promena na megakariocitima. Hemoragijski sindrom je uslovljen poremećajem adhezivnosti trombocita za normalni kolagen zida krvnih sudova. Bolest je autoimunog porekla. Vezivanjem auto antitela za antigene na opni eritrocita ali i na opni megakariocita kostne srži od kojih nastaju trombociti dolazi do njihovog oštećenja i pojačanog raspadanja u organima sa retikulohistiocitnim sistemom npr.

Glancmanova bolest je urođena trombocitoastenija. i dr. . Može da nastane od nekih malignih tumora. uz normalan broj megakariocita u kostnoj srži. zatim npr. kod DIK tj. Etiologija bolesti nije poznata. kod leukemija zbog potiskivanja trombocitopoeze zbog infiltracije kostne srži leukemijskim ćelijama.athezija . Laboratorijski : produženo je vreme krvarenja i slaba je retrakcija koaguluma. diseminovane intravaskularne koagulacije postoji trombocitopenija zbog pojačane potrošnje trombocita zbog stvaranja sitnih koaguluma i dr. 2. kod mijelofibroze gde dolazi do zamene kostne srži vezivom. opna trombocita je nesposobna da apsorbuje fibrinogen zbog čega ne dolazi do anezije-trombocita i zbog toga je trombocitna faza hemostaze poremećena što uslovljava prekid normalnog toka hemostaze i dovodi do hemoragijskog sindroma. Imune trombocitopenije izazvane lekovima Sulfonamidi. Bolest se ispoljava naglim početkom nakon unošenja leka i hemoragijski sindrom. Neimuna trombocitopenija Trombocitopenija i hemoragijski sindrom mogu da nastanu u sklopu raznih bolesti kao npr. Glavni poremećaj u Glancmanovoj bolesti je defekt u membrani trombocita.Primarna ili idiopatska trombocitoza je mijeloproliferativno oboljenje za koje je karakteristično da dolazi do pojačanog umnožavanja megakariocita u kostnoj srži.2. njihovu pojačanu razgradnju. Stvorena antitela vezuju se za antigen stvarajući imuni kompleks koji se vezuje za površinu trombocita i izaziva njihovu aglutinaciju i lizu tj. Zbog enzimskih poremećaja u trombocitima izmenjen je njihov oblik i poremećena je agregacija trombocita. Veliki broj trombocita dovodi do nastajanja rasejanih tromboza. Mehanizam nastanka : nakon unošenja leka u organizam lek se veže za belančevine plazme i može da postane antigen na koji organizam stvara antitela.Simptomatske ili sekundarne trombocitoze Može da se javi kod bolesnika posle splenektomije. Trombocitoastenije su hemoragijski sindromi koji nastaju u osoba sa normalnim brojem trombocita. potrošnje faktora koagulacije i do hemoragijskog sindroma.agregacija . Trombocitoastenije mogu da budu urođene ili stečene. Urođene : . Patofiziologija kvalitativnih promena trombocita i trombocitoze 1. hematurija i dr. Laboratorijski postoji : povećanje broja trombocita u perifernoj krvi iz porast broja megakariocita u kostnoj srži a oni su ćelije kostne srži iz kojih nastaju trombociti. Trombocitoze su poremećaji koje karakteriše porast broja trombocita iznad 500 x 10 9/1. Krvarenje se najčešće javlja iz gastrointestinalnog trakta. lekovi mogu da dovedu do trombocitopenije. Uslovljeni su poremećajem jedne ili više funkcija trombocita zbog kvalitativnih promena trombocita. 132 . u vidu purpure ili u vidu eknimoza. alfa-metil dopa.stvaranje trombocitnog tromboplastina i dr. Poremećene su osnovne funkcije trombocita : . Laboratorijski postoji : izrazito smanjenje broja trombocita u krvi. što dovodi do povećanog broja trombocita u perifernoj krvi. . 3.

Nasledna hemoragijska distrofija trombocita i druge bolesti priadaju takođe ovoj grupi. a ovu bolest karakterišu džinovski trombociti i produženo vreme krvarenja. Stečene trombocitoastenije Veliki broj bolesti može da bude praćen normalnim brojem trombocita koji su funkciono slabi. Ovi poremećaji trombocita se objašnjavaju poremećajem enzimskih sistema trombocita i zbog oblaganja trombocita imunoglobulinima.smanjena aktivnost antihemofilnog globulina A tj. što onemogućava stvaranje dovoljnih količina tromboplastina. Česta su i subkutana i intramuskularna krvarenja. Zbog gore navedenog krvarenja kod hemofiličara i nakon najmanjih povreda su dugotrajna i obilna što je karakteristika hemofilije. nedovoljnog pretvaranja fibrinogena u fibrin i kao krajnji rezultata tih poremećaja koaglacija krvi hemostaza u hemofiličara je nedovoljna. Hemofilija se manifestuje krvarenjima koja nastaju jer postoji smanjena koncentracija funkciono sposobnog VIII činioca koagulacije. uz normalan broj trombocita u perifernoj krvi.normalan broj trombocita . Laboratorijski nalazi : .produženo parcijalno tromboplastinsko vreme . Nedovoljna hemostaza kod ove trombocitopatije nastaje zbog nedovoljnog stvaranja trombocitnog tromboplastina koji služi kao osnova za absorbovanje ostalih činilaca koagulacije štodovodi do jako produženog vremena krvarenja. Gastrointestinalna krvarenja su nepoželjna i mogu da daju neželjene posledice. topao i ograničeno pokretan. Hemofilija može da se javi izuzetno kod žena ako je otac hemofiličar. Žene su konduktori (prenosioci) bolesti. Može da nastane i zbog nedovoljnog stvaranja trombocitnog tromboplastina. azotemijom i drugim boletstima. Česta je i hematurija i potiče iz bubrega ili iz mokraćnih puteva. Bol je najčešći simptom krvarenja u zglob. Težak oblik hemofilije se manifestuje čestim i teškim krvarenjem u zglobovima. VIII činioca koagulacije Kod hemofilije žene konduktori u braku sa zdravim muškarcem imaju podjednake šanse da rode zdrave sinove i sinove hemofiličare. a majka konduktorka bolesti. Bolest se prenosi recesivno vezana za X hromozom pa zato uglavnom obolevaju muškarci. Mogu da se jave kod bolesnika sa leukozom. Težina krvarenja kod hemofilije zavisi od stepena smanjenja funkciono sposobnog VIII činioca koagulacije. nedovoljnog pretvaranja protrombina u trombin.Konstituciona trombocitopatija Postoji nedovoljno oslobađanje trombocitnog tromboplastina. Danas se smatra da hemofilija nije posledica smanjene koncentracije VIII činioca (antihemofilnog globulina A) već nastaje zbog kvalitativnog poremećaja VIII činioca koagulacije. zglob je otečen. antihemofilnog globulina A. a 50 % ženske dece da budu konduktori. što se završava ankilozama (ukočenošću zgloba) i deformitetima. cirozom jetre. Žena konduktorka ako se uda za hemofiličara postoji mogućnost da 50 % ženske dece oboli od hemofilije. Patofiziologija hemofilija i srodnih naslednih koagulopatija Hemofilija A je nasledni poremećaj koji se manifestuje nedovoljnim stvaranjem VIII činioca koagulacije tj. što je njegova količina manja krvarenje je teže. 133 .

stvaranjem modrica u koži i produženim krvarenjem posle porođaja. X. 134 .antitela koja se stvaraju prema VIII činiocu koagulacije mogu da imaju inhibitornu ulogu na koagulacionu aktivnost. Von Wilebrandov činilac je neophodan za adheziju i za agregaciju trombocita na endotel krvnih sudova.Von Wilebrandova bolest je nasledni koagulopatijski hemoragijski sindrom. kod dijabetičara i kod pojedinih zdravih ljudi. 3. Bolest se ispoljava od ranog detinjstva spontanim krvarenjem iz nosa. Deficit antihemofilnog globulina B dovodi do poremećaja stvaranja aktivnog tromboplastina. Inhibitor osmog činioca koagulacije . što prekida lanac enzimskih reakcija u koagulaciji krvi što dovodi do hemoragijskog sindroma.od pojačane fibrinolitičke aktivnosti plazme usled čega nastaje pojačano rezgrađivanje fibrinogena Inhibitori koagulacionih činilaca U određenog broja bolesnika sa naslednim poremećajem koagulacije. 2. XI i XII činioca. 2. Inhibitori von Wilebrandovog činioca mogu da se pojave kod bolesnika sa von Wilebrandovom bolešću. Nasledna hipofibrinogenemija je bolest koja se ispoljava kasnije i manifestuje se povremenim krvarenjima. ali je mnogo ređa od hemofilije A. Klinički se manifestuje kao i hemofilija A ali ipak u blažem obliku. Antitela pripadaju klasi IgG. Zato nedostatak ovog von Wilebrandovog činioca dovodi do krvarenja. Najčešće se ova antitela pojavljuju kod obolelih od hemofilije iako može da se pojavi i kod određenog broja žena nakon porođaja ali je uzrok njihovog nastanka nepoznat. Nasledna afibrinogenemija se manifestuje krvarenjima već na rođenju zbog potpunog nedostatka fibrinogena. Hemofilija B ili Christmasova bolest je nasledno oboljenje koje se nasleđuje isto kao i hemofilija A. kod osoba koje boluju od autoimunih bolesti a nekad i kod zdravih osoba u krvi mogu da se pojave antitela koja inhibišu funkciju određenih koagulacionih činilaca. Hipofibrinogenemija može da bude nasledna i stečena a isto i afibrinogenemija. Molekul VIII činioca koagulacije se sastoji iz dva dela. Veoma retko se pojavljuju inhibitori V. Po svojoj hemijskoj strukturi inhibitori VIII činioca koagulacije su najčešće IgG a ređe IgA. Težina kliničke slike uslovljena je stepenom smanjenja aktivnosti antihemofilnog globulina B. od čega veći deo čini von Wilebrandov faktor. a manji deo je činilac koji učestvuje u koagulaciji krvi. ali i za sintezu VIII-C činioca koji učestvuje u koagulaciji. Patofiziologija krvarenja izazvanog nedovoljnim stvaranjem fibrinogena i prisustva prirodnih inhibitora koagulacije Hipofibrinogenemija i afibrinogenemija su hemoragijski sindromi koji nastaju zbog smanjenja ili potpunog nedostatka fibrinogena u krvi. 1. VII.smanjenje koncentracije fibrinogena zbog pojačane potrošnje postoji kod diseminovane intravaskularne koagulacije . Stečena hipofibrinogenemija nastaje na tri načina : . smanjenja agregacije i adhezije trombocita. Laboratorijski postoji produženo vreme koagulacije i smanjena aktivnost svih delova VIII činioca koagulacije.najčešće se radi o nedovoljnoj sintezi fibrinogena u jetri zbog oboljenja jetre . 1.

u mikrocirkulaciji. malignih tumora . Pod dejstvom tkivnog tromboplastina dolazi do aktivacije procesa koagulacije i utroška faktora koagulacije iz krvi : . a kostna srž nije sposobna da tako brzo stvori nove trombocite i usled nagomilavanja proizvoda razgradnje fibrina i stvaranja aktivnog plazmina doći će do ispoljavanja hemoragijskog sindroma.produženo parcijalno tromboplastinsko vreme . krvarenjem iz nosa. kod virusnih infekcija i dr. Može da se zaključi da DIK predstavlja istovremeno prisustvo tromboznog i hemoragijskog procesa.snižene vrednosti fibrinogena .opekotina.protrombina . modrica po koži. a u slučaju prevage plazminskog delovanja preovlađuje slika hemoragijskog sindroma. kod hipoksije. jer su se svi faktori koagulacije utrošili te nema odgovarajuće hemostaze. iz rane. Istovremeno postoji proces tromboze i hemoragijski proces.Patofiziologija sindroma intravaskularne koagulacije Diseminovana intravaskularna koagulacija (DIK) je stečeni poremećaj hemostaze.operacija pluća i prostate . koji imaju jak antikoagulantni efekat.produženo protrombinsko vreme . Dok se ne istroše faktori koagulacije dominiraće trombozni proces. Stvaranje aktivnog plazmina prati proces aktivacije koagulacionog mehanizma a plazmin deluje tako što razgrađuje V.povećane vrednosti proizvoda razgradnje fibrina (PRF) 135 . kada njihove vrednosti padnu ispod minimuma koji je neophodan za proces hemostaze dolazi do krvarenja. Istovremeno uz proces aktivacije koagulacije dolazi do inhibicije fibrinolize što takođe dovodi do teških oštećenja u DIK-u. Laboratorijska dijagnostika : . a pošto jetra nije sposobna da tako brzo sintetiše nove faktore koagulacije. a kada se oni istroše u procesu stvaranja tromba u mikrocirkulaciji. fibrogen i fibrin. DIK nastaje najčešće kod : .V. VIII i XIII faktor koagulacije.produženo trombinsko vreme . VIII.masivnih povreda tkiva . U slučaju prevage trombinskog delovanja DIK ima više trombozni karakter. iz uterusa i sl. Zbog toga što se navedeni faktori koagulacije i trombociti troše jako brzo i u velikoj količini u odnosu na sintetske sposobnosti jetre i kostne srži koje ih stvaraju. začepljenja sitnih krvnih sudova.povreda mozga i akušerskih operacija i kod svih njih može da dođe do povećanog prodora u krvotok materija sa osobinama tkivnog tromboplastina koji aktivira proces koagulacije koju može da aktivira i oštećenje endotela krvnih sudova npr.smanjenje broja trombocita što sve dovodi do stvaranja velikog broja tromba u malim krvnim sudovima tj.trombocitopenija . pri čemu se stvaraju proizvodi razlaganja fibrina. XIII faktora koagulacije . DIK se manifestuje : epistaksom tj. što dovodi do ishemijskog oštećenja odgovarajućeg organa. desni.fibrinogena .

arterijska tromboza 2.usporen tok krvi . dakle to je stanje koje je potpuno suprotno hiperplazminemijskom stanju gde postoji krvarenje.poremećaj koagulacije krvi 136 . Proizvodi razgradnje fibrinogena imaju snažno antikoagulantno i antitrombocitno dejstvo.visoke vrednosti proizvoda razgradnje fibrinogena Hipoplazminemijska stanja karakteriše prevaga trombinskog delovanja što dovodi do stvaranja tromba u cirkulaciji. Plazmin je snažan proteolizni enzim naročito za fibrinogen i fibrin ali i za druge faktore koagulacije kao npr. Ovi proizvodi razgradnje fibrinogena deluju antikoagulantno zato što sprečavaju delovanje trombina na fibrinogen.normalan broj trombocita . nastaje stanje sistemske hiperplazminemije sa izraženom fibrinoliznom aktivnošću što se manifestuje krvarenjima iz gastro-intestinalnog. što dovodi do pada koncentracije ovih faktora koagulacije u krvi što uz visoku koncentraciju proizvoda razgradnje fibrinogena. Etiopatogeneza arterijske i venske tromboze Tromboza je pojava stvaranja koaguluma (tromba) u krvnim sudovima. Stvoreni aktivni plazmin dovodi do pojačane razgradnje fibrinogena. U slučajevima da stepen aktivacije plazminogena bude veći od dejstva inhibitora fibrinoliznog sistema. urogenitalnog trakta. koji deluju antikoagulantno i antitrombocitno dovodi do krvarenja.Patofiziologija hiper i hipo plazminemijskih stanja Aktivni plazmin nastaje iz neaktivnog u organizmu prisutnog proteina plazminogena. V i VIII faktor koagulacije. U cirkulaciji se u normalnim uslovima održava pod uticajem inhibitora fibrinoliznog sistema fiziološki nivo fibrinolizne aktivnosti pa zato nema hemoragijskog sindroma. Hiperplazminemija može da se pojavi kod : .leukemija . hematomi po koži i dr.karcinoma i metastaza prostate. Može da bude : 1. Krajnji razgradni produkt fibrinogena su U i I fragment. pankreasa i dojke . Jatrogena hiperplazminemija nastaje kao posledica davanja tromboliznih sredstava streptokinaze i urokinaze. venska tromboza Etiološki da bi nastala tromboza mora da postoji : .umereno produženo parcijalno tromboplastinsko vreme i protrombinsko vreme .oštećenje intime krvnih sudova arterija i vena . Laboratorijska dijagnoza hiperplazminemijskog stanja : . krvarenje iz nosa. V i VIII činioca koagulacije.značajno produženo trombinsko vreme . koji izazivajući aktivaciju plazminogena dovode do lize tromba u vaskularnom stablu.ciroze jetre Hiperplazminemija kod ovih bolesnika nastaje zbog toga što dolazi do oslobađanja endotelskog aktivatora plazminogena što je uzrok povišene fibrinolizne aktivnosti.

Patofiziologija autoimunih stanja vezivnog tkiva Sistemske bolesti vezivnog tkiva čini grupa kliničko-patoloških sindroma. koži i vezivnom tkivu raznih organa. koji imaju neke zajedničke histološke promene i kliničke pojave. usporen tok krvi ima veliki značaj kod nastanka venske tromboze. povećana viskoznost krvi i povećan broj trombocita . amorfne supstance između vlakana vezivnog tkiva i u zidu krvnih sudova. što ustvari predstavlja nespecifični odgovor vezivnog tkiva na dejstvo štetnog činioca koji je za sada nepoznat. polimiozitis i dermatomiozitis su sistemske bolesti vezivnog tkiva u kojima postoje promene u prugastim mišićima. što dovodi do pokretanja unutrašnjeg mehanizma koagulacije krvi. 3. Tromboza koronarnih arterija se manifestuje simptomima angine pektoris ili infarktom miokarda. sistemski eritemski tupus je bolest vezivnog tkiva gde se stvaraju antitela na DNK sa izraženim promenama na bubrezima u vidu glomerulonefritisa. promenama na koži u vidu hiperkeratoza i atrofije epiderma. Oštećenje endotela krvnih sudova dovodi do ogoljenja kolagenih vlakana krvnog suda što ovodi do adhezije trombocita na tom mestu. Zajednički histološki nalaz u svim tim sindromima je rasprostranjeno zapaljensko oštećenje vezivnog tkiva i krvnih sudova koje prati taloženje fibrinoidne. 137 . naročito na šakama i prstima ruku. Uz ovaj mehanizam tkivni tromboplastin oslobođen iz oštećenog endotela pokreće spoljašnji mehanizam koagulacije što trakođe doprinosi nastanku tromboze na mestu oštećenja krvnog suda. a oslobođeni adenozin-difosfat iz oštećenog tkiva dovodi do agregacije trombocita na tom mestu oštećenja endotela. nepovratne agregacije trombocita. Najznačajnije od ovih bolesti su : 1. progresivna sistemska skleroza kod koje glavnu mehaničku pojavu čini zategnuta i zadebljana koža koja je čvrsto spojena s potkožnim tkivom. 2. Uz ovaj mehanizam dolazi istovremeno i do aktivacije XII činioca koagulacije. Ta početna agregacija trombocita dovodi do toga da trombociti sami oslobađaju veću količinu sopstvenog adenozidifosfata (ADP) čime dolazi do ireverzibilne tj. Arterijska tromboza uzrokuje smanjenje ili potpuni prestanak snabdevanja krvlju predela u kome trombozirana arterija donosi krv. Odlikuje se slabošću mišića remenog i karličnog pojasa . ramenima i rukama. kao i njihova veća učestalost u pojedinim porodicama što govori da verovatno određenu ulogu imaju i genski činioci. kao i promena na drugim tkivima i organima a naročito na srcu na zaliscima.to su karakteristike poliomiozitisa a dermatomiozitis odlikuje se kožnim promenama u vidu eritema na licu. Venska tromboza uzrokuje poremećaj oticanja krvi iz određenog područja. koga aktiviraju ogolićena vlakna kolagena. Smatra se da se radi o autoimunim pojavama koje su jače ili slabije izražene u pojedinim od tih bolesti.trombocitoza imaju značaja u nastanku tromboze. Utvrđeno je da vrtložno kretanje krvi u krvnim sudovima.Smatra se da oštećenje intime krvnog suda arterija ili vena ima najveći značaj u nastanku tromboze.

poliartroza sitnih zglobova šaka 2.na početku pokreta bolovi su praćeni ukrućenošću mišića Laboratorijski rezultati su u granicama normale. dužom aktivnošću zgloba bolovi mogu potpuno da nestanu . metabolička Klinička slika : . Zbog smanjene količine protein-polisaharida smanjena je sposobnost hrskavica da za sebe veže vodu. Artroze zahvataju zglobne hrskavice i dr. postaje žućkaste boje. Bolest nije sistemska već je uglavnom lokalizovana na jedan ili određen broj zglobova. koksartroza tj. kosti na ivici zgloba od novoformiranog koštanog tkiva. Otkidanjem ovih osteofita može da nastane slobodno telo u zglobnoj šupljini. kukovi. skočni zglob i interfalangealni zglobovi. Hondrociti hrskavice reaguju na nepoznati provokativni etiološki faktor povećanim metabolizmom i većim stvaranjem proteoglikana koji međutim nema normalan već izmenjen sastav pa ne vrše normalno svoju funkciju. Degenerativni proces može da se komplikuje sekundarnim oštećenjima. U hrskavici oko ovog žarišta malacije nagomilavaju se hondrociti koji dobijaju osobine hondroblasta razmnožavaju se i stvaraju protein-polisaharide kao izraz reparatornih procesa. Najčešće su zahvaćeni noseći zglobovi kao što su kolena. artroza zgloba kuka 138 . Primarni .Patofiziologija degenerativnog reumatizma (artroze) Artroze su degenerativna nezapaljenska obolenja. Osnovne promene se odigravaju na hrskavici dok su ostale promene samo posledica promene na hrskavici.pravi uzrok ovih oboljenja nije poznat ali su poznati određeni faktori koji doprinose daljem napredovanju oboljenja : .ranije preležana oboljenja zgloba : zapaljenska.mehanički faktori koji dovode do opterećenja zgloba . gonartroza tj. artroza zglobova kolena 3.bolovi koji se ne javljaju dok je proces lokalizovan na hrskavici. koje ne može da bude prekriveno hrskavičnim tkivom. Istovremeno nastaju i promene na kostima. što doprinosi njenoj manjoj otpornosti prema mehaničkim stresovima. najčešće artroze su : 1. hronična i progredijantna. postepeno se istanjuje.bolovi kod artroza se javljaju na početku pokreta. Vremenom kao posledica biohemijskih promena nastaju mikroskopske i makroskopske promene. ali koji ipak nisu dovoljni da nadoknade destrukciju hrskavice koja dominira. Najčešća oboljenja tj. hrskavica najpre gubi sjaj. Najverovatnije se radi o promeni biohemizma hijaline zglobne hrskavice. a javljaju se kada proces zahvati kost odnosno periost i sinoviju. na ivicama zgloba izražen je proliferativni proces. stvaranje osteofita tj. Izmene osobina kolagenog matriksa dovodi postepeno do izmene raspodele kolagenih vlakana što dovodi do stvaranja sitnih pukotina koje omogućuju prolaz makromolekula iz sinovijalne tečnosti. tkiva perifernih zglobova i kičmenog stuba. Uzrok nastanka artroze nije poznat. a kretanjem tj. a javljaju se kod oslonca i kod pokreta .

ako povećano stvaranje urata nije praćeno pojačanom tubulskom ekskrecijom pa se hiperurikemija ili giht može javiti i kod normalnog stvaranja purina.značajnu ulogu ima nasleđe jer se češće javlja u nekim porodicama .povećanje koncentracije urata tj. multipli mijelom i dr. Drugi uzrok nastanka gihta može da bude poremećaj ekskrecije. Giht može da bude : 1.u hrskavici . Najčešća lokacija gihta je na prvom metatarzofalangealnom zglobu. Kod primarnog gihta tj. pri čemu dolazi do ispuštanja lizozomskih enzima iz neutrofila što ima značajnu ulogu u nastanku zapaljenske reakcije i stvaranju erozija na hrskavici. kolenu i dr. crvenilom.u tetivama .soli mokraćne kiseline u serumu i u sinovijalnoj tečnosti zgloba .ubrzana sedimentacija . zglobovima. Nastaje najčešće preko noći a manifestuje se bolovima. otokom i otežanom pokretljivošću zgloba.radiološke promene na zglobnim hrskavicama 139 . a zatim na tarzusu. Tofi mogu da se stvaraju : . gihta kod koga glavnu ulogu ima nasleđe smatra se da se radi o poremećaju metabolizma koji dovodi do pojačane produkcije mokraćne kiseline ili njenom pojačanom zadržavanju u organizmu ili i jednom i drugom. akutni 2. kod mijeloproliferativnih oboljenja kao što su aktne i hronične leukoze. soli mokraćne kiseline.žućkasto beličaste naslage pod kožom. skočnom zglobu. izgrađenih u centru od kristala mokraćne kiseline a na periferiji od zapaljenskih ćelija. Mokraćna kiselina nastaje metabolizmom purinskih baza kao posledica enzimskog poremećaja koji su nasledni i vezani za hromozom dolazi do povećane produkcije mokraćne kiseline.u burzama Za hronični giht je karakteristično stvaranje deformiteta zglobova kao rezultata erozija hrskavice koju izazivaju tofi u zglobu. što dovodi do povećanog stvaranja mokraćne kiseline. Hronočni giht Desetak godina posle prvog napada gihta dolazi do stvaranja tofa . Laboratorijski kod gihta može da se nađe : . Kod 1/5 bolesnika koji imaju giht mogu da se nađu kamenci u mokraćnim putevima izgrađeni takođe od urata tj. Etiološki : . hronični Akutni giht je odgovor na zapaljenski proces koji se javlja zbog intraartikularnog taloženja kristala mokraćne kiseline (urata) u sinovijalnoj tečnosti zgloba. Zbog destrukcije hrskavice otežana je ili onemogućena pokretljivost u zglobu sa edemima.može da se javi kao posledica dr.Patofiziologija metaboličkog reumatizma (giht) Artritis urica ili giht je metaboličko oboljenje kod koga dolazi do poremećaja metabolizma mokraćne kiseline (acidum uricum) zbog čega dolazi do povećanja količine mokraćne kiseline u organizmu i njenog taloženja u tkivima.u potkožnom tkivu . bolesti koje su praćene povećanim stvaranjem i raspadanjem nukleinskih kiselina zbog povećanog stvaranja i raspadanja ćelija. Nakon pojave kristala u sinovijalnoj tečnosti fagocituju ih neutrofilni granulociti. bolesti npr.

infektivne prirode . U grupi mijastenija nalazi se veliki broj oboljenja mišića koje odlikuje povremena slabost mišića.nasleđuje se autosomno dominantno.sekundarna ili simptomatska . Smrt može da nastane vrlo rano zbog respiratorne insuficijencije. disfagija (otežano gutanje).parazitski miozitisi. većinom žene. mijastenije 4. tj. miozitise 2. 140 . mišićna oboljenja koja nastaju zbog poremećaja nervne kontrole Miopatije se dele na : 1. Mijastenija gravis je autoimuno oboljenje gde dolazi do stvaranja antitela protiv skeletne muskulature. Ti receptori nazivaju se acetil-holinski receptori i protiv njih su usmerena stvorena antitela. Dišenova (Duchenneova) distrofija je nasledna vezana za X hromozom.bolest samih mišića 2. protiv receptora na neuro-mišićnom spoju. Za mijasteniju gravis je karakteristično poboljšanje stanja nakon mirovanja tj. drugih virusnih infekcija i sistemskih bolesti vezivnog tkiva. paraliza respiratornih mišića. mišićne distrofije 3.Sekundarna osteoporoza se javlja kod trauma. Osteoporoza može da bude : . Etiologija nije poznata. Metaboličke bolesti kostiju . disfonija. počinje u ranom detinjstvu i manifestuje se sa promenama na mišićima karličnog pojasa.Kod primarne ili idiopatske uzrok nije poznat ali se kao mogući uzročnici navode : starost. bolovima.primarna ili idiopatska . smanjena fizička aktivnost i dr. Mijalgije .osteoporoza i osteomalacija Osteoporoza je metabolička bolest kostiju koju karakteriše smanjenje mase koštanog tkiva. zbog toga su prvi znaci bolesti : ptoza (spuštenost) kapaka. mijalgije sa mišićnim spazmima Miozitisi mogu da budu : . Dežerinova distrofija . nakon odmaranja.Patofiziološki poremećaji u bolestima mišića Oboljenja mišića se dele na : 1. kod influence (gripa). genetska predispozicija. Lice dobija izgled maske. Najvažnije oboljenje iz ove grupe je mijastenija gravis od koje obolevaju mlađe osobe. Bolest se manifestuje progresivnom slabošću mišića i brzom zamaranju. . Patofiziološki proces je generalizovan ali ipak najviše izražen na kičmenim pršljenovima i karličnim kostima. nekada paralizom i atrofijom mišića Mišićne distrofije npr. miopatija . Proces prvo počinje na mišićima koji su inervisani kranijalnim nervima. imobilizacije ekstremiteta. pol. govor postaje nazalan.bolovi u mišićima javljaju se kod drugih bolesti npr. menopauza. kod hiperkorticizma i dr. ima blaži tok i počinje kasnije od Dišenove distrofije a zahvata mišiće lica i ramenog pojasa pa bolesnik ne može da podigne ruke. Kasnije dolazi i do zahvatanja mišića ramenog pojasa i mišića trupa. a manifestuju se slabošću mišića.

osteoid. Kod osteoporoze kost je lomljiva i krta. . fosfora i alkalne fosfataze. osteoklastičku resorpciju kosti. Kod starih osoba smanjena funkcija polnih žlezda. što dovodi do smanjenja ukupne mase kosti.bubrežna insuficijencija koja dovodi do metaboličke acidoze zbog koje postiji smanjena resorpcija kalcijuma u tubulima bubrega. Uzroci nastanka osteomalacije su : . pankreasa što dovodi do loše crevne apsorpcije kalcijuma iz digestivnog trakta . smanjena fizička aktivnost i nepravilna ishrana tj. pražnjenjem depoa glikogena. Stresne situacije su one koje dovode do biološke ili psihološke ugroženosti jedne osobe. Manifestuje se bolovima u lumbalnom predelu i u kičmi. Nedostatak vitamina D može da bude posledica nedovoljne ishrane.snižen je novo kalcijuma i fosfora u krvi . nedovoljnog izlaganja suncu ili loše crevne apsorpcije.Prva faza je faza alarma. ishrana sa nedovoljno kalcijuma uzroci su osteoporoze. naglog lučenja kateholamina tj. rane emocionalne traume i aktuelni konflikt. Stresna situacija deluje na organizam.kifoze sa smanjenjem telesne visine. pa su česti prelomi kostiju. kolitisa i astme.Patofiziološki proces kod osteoporoze se sastoji u smanjenoj sintezi organskog matriksa kosti (osteoida) uz istovremenu pojačanu razgradnju tj.druga je faza otpora a . Osteomalacija izaziva bolove u kostima.treća je faza iscrpljivanja. produbljenjem respiracija.smanjena je mineralizacija kostiju . slabost u muskulaturi ekstremiteta. Osteomalacija je generalizovano metaboličko oboljenje kostiju odraslih koje se sastoji u poremećaju deponovanja soli kalcijuma u organski matriks . koja uz manju vrednost nekog organa i aktivaciju parasimpatikusa dovodi do gastroduodenalnog ulkusa. oštećenja jetre. Naziva se još i rahitis odraslih. 141 . i u menopauzi kod žena. . poremećaja deponovanja soli kalcijuma u osteoidni matriks kosti. adrenalina i noradrenalina i ukoliko sa ovakvo stanje hronično ponavlja javlja se faza hronične fiksacije. što dovodi do povećanja nekalcifikovanog osteoida pa su kosti savitljive i meke. što se fizički manifestuje ubrzanjem srčanog rada. Laboratorijski normalne su vrednosti kalcijuma. Vremenom dolazi do deformacije kičmenog stuba . Najčešće se javlja kod osoba posle 65 god.kosti su meke i savitljive Patofiziološke osnove psihosomatskih bolesti U nastanku psihosomatskih bolesti značajnu ulogu imaju nasleđe.oštećenja digestivnog trakta kao dijareje. Laboratorijski : .povećane su vrednosti alkalne fosfataze u serumu .nedostatak vitamina D . Patofiziološke promene koje nastaju kod osteomalacije sastoje se iz opšteg smanjenja tj.

odatle aksoni ulaze u anterolateralni trakt i zatim u mozak. Postoje dva paralelna sistema koja učestvuju u percepciji bola : ascendentni koji sprovodi štetne draži iz slobodnih nervnih završetaka koji imaju sinapsu u zadnjim rogovima kičmene moždine i završavaju se u talamusu i descendentni inhibitorni sa sinapsama oko acueductusa u sivoj masi kičmene moždine. Bol nastaje kao odbrambena reakcija na oštećenje tkiva : .kad je oštećen senzitivni nerv nastaće gubitak senzibiliteta u njegovoj zoni inervacije .promrzlinama . Kad je oštećen mešoviti nerv postojaće i znaci paralize mišića. Hronična bol ima štetno fizičko. Beta endorfini su snažni analgezijski agensi. a veća vlakna su mehanoreceptori. upoređuje i obrađuje nakon procesa sinteze sve primarne senzitivne inpulse ali ona ne prepoznaje osnovne senzacije kao bol ili temperatura što je zadatak talamusa. Najčešći uzrok je presek nožem. toplo i težinu. Parijetalna kora mozga prima. Na strani lezije nastaje oduzetost piramidnog tipa. Oštećenje perifernih nerava . Akutno nastala bol ima značaj jer je signal povrede i pomaže opstanak. Patofiziologija bola Bol je neprijatno senzorno i emocionalno iskustvo koje je povezano sa stvarnim ili pratećim oštećenjem tkiva. Oštećeni su svi kvaliteti senzibiliteta. endorfini i endinorfini. Brown . 2. Mala vlakna završavaju se na bazalnim spinalnim jedrima.angine pectoris 142 . koji se sintetišu u organizmu . Oštećenje zadnjih korenova kičmene moždine daje poremećaj senzibiliteta u radikularnim zonama . senzitivne draži i on je poslednja tačka za kvantitativnu ocenu bola.malignim tumorom koji dovodi do infiltracija i nekrotičnih procesa i u samom nervu .sedardov sindrom nastaje pri oštećenju jedne polovine kičmene moždine.zapaljenjem .hipoksija usled postojanja stenoze arterija srca takođe može da dovede do bola .povredom . Nivo endorfina je niži u likvoru bolesnika sa hroničnim bolovima. Lezije parijetalne kore dovode do podizanja praga za površni i za proprioceptivni senzibilitet na suprotnoj polovini tela. 1.dermatomima odgovarajućih korenova. mala vlakna ispod 5 mikrometara su vlakna koja služe za prenošenje impulsa bola.opekotinama . Neuropeptici imaju modulatornu ulogu kod bola i to su : enkefalini. U perifernom nervu postoje mala i velika vlakna. Talamus prima sve uslovne senzitivne draži i on je poslednja tačka za kvantitativnu ocenu bola. Histerički poremećaj senzibiliteta ne odgovara ni jednom anatomskom senzitivnom sindromu a granice između oštećane i nomalne zone sive mase i podležu sugestiji. Endogeni opioidni sistem je važan za percepciju bola. talamus je centar u kome impulsi dobijaju jednostavan nekritički oblik u svesti. ispod lezije (centralno) a zbog povrede spinotalamusnog puta biće oštećan senzibilitet za bol i temperaturu na suprotnoj strani tela.Patofiziološke osnove perifernih i centralnih oštećenja senzibiliteta Lezije senzibilnih puteva u raznim nivoima daju karakteristične znake. Slično opijatima izazivaju analgeziju. koja je reverzibilna. Talamus prima sve ushodne draži. psihičko i socijalno dejstvo. hladno.

Ova antitela su nađena na neuromuskularnom spoju. Dopamin utiče na opšte stanje motorne inervacije. Vreme koje prođe dok se u sinapsi odigra sinaptički proces naziva se sinaptičko vreme. Ovaj medijator je i posrednik za prelazak nervnog impulsa sa nerva na poprečno prugasti mišić. obično se javlja u trećoj ili četvrtoj dekadi života kao autoimuni poremećaj jer su pronađena cirkulišuća antitela protiv postsinaptičkih acetil-holinskih receptora. Uzroci nastanka epileptičkog napada tj. Poremećaj ili gubitak svesti koji postoji kod epileptičkog napada praćen je tonički i kloničkim grčevima mišića. brzo prolazi ali ima sklonost da se često ponavlja.ožiljci od rana na mozgu . inaktivisanje medijatora Patofiziologija epilepsije Naziv epilepsija potiče od grčke reči epilambanein. sama sinapsa tj. Drugi oblik epileptičkog napada je Jacksonova epilepsija za koju je karakteristično da nema poremećaja ni gubitke svesti i da postoje grčevi muskulature u određenoj zoni koji se pravilno šire sa te zone na druge zone. može da zahvati samo jednu grupu mišića ili da zahvati sve mišiće tela. Za epileptički napad je karakteristično da kratko traje. nasleđe . Pošto se izluči izvanredno brzo se inaktiviše pomoću enzima acetil-holinske-esteraze.tumori mozga . održavajući motilitet na normalnom nivou. Acetil-holin predstavlja posredničku supstancu u prenošenju nervnih impulsa u vegetativnom nervnom sistemu.gubitak ili promena svesti praćeno različitim vegetativnim manifestacijama. uskladištenje medijatora 3. činioci koji mogu da aktiviraju moždane ćelije na epileptičku aktivnost su : . Oblik epileptičkog napada koji je praćen gubitkom svesti i toničkim i kloničkim grčevima muskulature celog tela naziva se grand-mal napad.egzotoksini. sinteza medijatora 2. Sinotički proces odvija se u četiri faze : 1. Sinapse su skretnice koje usmeravaju tokove nervne struje.Patofiziološke osnove bolesti izazvanih poremećajima sinaptične transmisije Mesto na kome se jadna nervna ćelija dodiruje sa drugom da bi prenela nadražaj odnosno nervni impuls. Gama-aminobuterna kiselina (GABA) ima inhibitarno dejstvo na sinapse što naročito dolazi do izraza u toku epileptičkog napada. Oboljenje mijastenija gravis odlikuje se povremenom slabošću mišića. naziva se sinapsa.najveći broj epilepsija su kriptogene epilepsije što znači da uzrok nastanka nije poznat 143 . Dopamin je medijator u mozgu koji se pretežno stvara u ćelijama nigre da bi se aksonima prenosio u jezgra striatuma. Neobično je aktivan u depolarizovanju nervne ćelije u sinapsi. Smanjeno izdvajanje ovog medijatora dovodi do smanjivanja motiliteta . Epileptički napad je stanje naglo nastalog poremećaja svesti .akinezije. oslobađanje medijatora u sinaptički prostor 4. Strukture koje čine sinapsu su presinaptičke strukture. pukotina između dve ćalije i postsinaptičke strukture.

Inhibitornu ulogu tj. rinencefalna epilepsija . centrocefalna epilepsija : kod koje je žarište u moždanom stablu dovodeći do malog i velikog epileptičkog napada (grand mal i petit) 2. Prema lokalizaciji u mozgu gde se nalazi epileptičko žarište epilepsija se deli na : 1.prenošenje na okolne ćelije samo zato što su blizu iako između njih nema nikakvih veza. neoencefalna epilepsija . 144 . Pošto je jedna moždana ćelija počela svoja pražnjenja ona može da ih prenese na okolne ćelije na tri načina i da trako formira epileptogeno žarište : .Za epilepsiju je karakteristično da u mozgu dolazi do stvaranja epileptičkih žarišta tj. a ubrajaju psihomotorne epilepsije 3. grupa ćelija koje se lako i često epileptički prazne Za stvaranje ovih žarišta okrivljuje se veliko umnožavanje ćelija astroglije.neposredno sa jedne ćelije na drugu ćeliju preko mreže sitnih Goldžijevih ćelija .preko sinapsi . Utvrđeno je da alkaloza može da bude povod nastanku epileptičkog napada jer mozak dobija manje kiseonika i glukoze u uslovima alkaloze što se dosta često dešava kod dece sa hiperventilacijom (ubrzanim disanjem) kada se izbaci veća količina ugljen-dioksida što dovodi do alkaloze krvi.žarište je u rinencefalonu. smanjenog dopremanja glukoze i kiseonika mozgu zbog vazokonstrikcije koja prati alkalozu i dolazi do epileptičkog napada. epileptičkog pražnjenja. ulogu sprečavanja nastanka epileptičkog napada vrši gama-aminobuterna kiselina (GABA) Po novijim teorijama epileptički napad nastaje kao rezultat narušavanja inhibitornih mehanizama češće nego kao rezultat preterane nadražljivosti moždanih ćelija.žarište je u kori mozga i dovodi do Jacksonovih napada. u mozgu koji mehanički deformišu dendrite moždanih ćelija što dovodi do njihove lakše depolarizacije tj.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->