Ко је ослобођен од обавезе плаћања претплате? Закон о радиодифузији, у члану 82.

, наводи које категорије обвезника, подлежу ослобађању од обавезе плаћања претплате. Од обавезе плаћања претплате ослобађају се домаћинства-власници пријемника чији је најмање један члан домаћинства:
  

1. инвалид са 100% телесног оштећења; 2. инвалид са мање од 100% телесног оштећења, ако му је, у складу са одредбама посебних прописа, признато право на додатак за туђу негу и помоћ; 3. лице које је трајно изгубило слух или слепо лице.

(напомена: право на ослобађање, остварује се на основу потврде установе надлежне за послове пензијског и инвалидског осигурања, односно друге установе и органа, ако је то предвиђено посебним законом) Од обавезе плаћања претплате, ослобађају се правна лица:

1. установе које се у смислу члана 79. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, сматрају установама за смештај корисника, школе, здравстевене установе и инвалидске организације и предузећа за радно оспособљавање и запошљавање инвалида; 2. дипломатско-конзуларна представништва, под условом реципроцитета.

B. Domaćinstvo, čiji su članovi vlasnici dva ili više stanova ili vikendica, na osnovu člana 81. Zakona o radiodifuziji, kao i sva ostala domaćinstva koja su vlasnici dva ili više prijemnika, plaćaju pretplatu samo za jedan prijemnik na istoj adresi. Za ostale stanove ili vikendice, ukoliko u njima ne stanuju druga domaćinstva , vlasnici podnose zahtev za oslobađanje od obaveze plaćanja RTV pretplate. U suprotnom slučaju, obavezu plaćanja RTV pretplate, kao i električne energije, imaju domaćinstva, vlasnici radio i TV prijemnika, koja žive u tim stanovima ili vikendicama. Uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija: - računi za utrošenu električnu energiju i RTV pretplatu za adresu na kojoj se plaća RTV pretplata i adrese za koje se traži oslobađanje; - svojeručno potpisana izjava sa ličnim podacima i potpisima dva svedoka da u drugom stanu ili vikendici u svojini ne stanuje drugo domaćinstvo (zakupac i sl.); - fotokopija lične karte podnosioca zahteva (prva i druga strana).

2 koji možete preuzeti u Microsoft Word formatu ili Adobe PDF formatu Zahtevi se neće rešavati bez dostavljanja potpune dokumentacije. za stanove ili kude u kojima niko ne stanuje (u ovom slučaju podnosi se drugačija dokumentacija — vidi dole). Oslobađanje od plaćanja RTV pretplate Kategorije stanovništva koje mogu biti oslobođene plaćanja pretplate jesu:      invalidi sa 100 odsto telesnog oštedenja. vlasnici više nekretnina. Kneza Višeslava 88. Za invalide i osobe koje su izgubile sluh ili vid potrebno je podneti sledeću dokumentaciju:    zahtev za oslobađanje od pladanja pretplate (obrazac br. Odgovarajuću dokumentaciju potrebno je predati poštom RTS-ovoj službi za pretplatu u Beogradu (ona se nalazi u njihovim prostorijama na Košutnjaku) ili posredstvom lokalnog preduzeća za elektrodistribuciju. 1) — možeš ga preuzeti i sa internet sajta RTS-a. Ne postoji rok u kome RTS mora da odluči o podnetom zahtevu. račun za struju. osobe koje su izgubile vid. Primljene zahteve rešava Radio televizija Srbije i o tome obaveštava podnosioce. Dokumentacija Potrebni formulari za oslobađanje od plaćanja pretplate mogu se uzeti na šalteru Elektrodistribucije. . invalidi s manje od 100 odsto telesnog oštedenja kojima je priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomod. Formulari zahteva za oslobađanje od plaćanja RTV pretplate mogu se dobiti na šalterima elektrodistributivnih preduzeća i oni se podnose neposredno Radio televiziji Srbije . osobe koje su trajno izgubile sluh. Kada je razlog oslobađanja invaliditet ili gubitak vida ili sluha. dovoljno je da samo jedan član domaćinstva spada u te kategorije da bi celo domaćinstvo bilo oslobođeno od plaćanja pretplate. 11030 Beograd ili preko mesne Elektrodistribucije. fotokopiju lične karte vlasnika električnog brojila (prva i druga strana).Zahtev za oslobađanje od plaćanja RTV pretplate za tačku B podnosi se na Obrascu br.RTV pretplata. Postupak Oslobađanje od plaćanja pretplate za bilo koju adresu u zemlji vrši se pri Radio-televiziji Srbije.

račune za struju za sve adrese koje pripadaju podnosiocu zahteva (dakle. i za onu za koju se plada pretplata i za adrese za koje se traži oslobađanje). poslednji izvod ili izveštaj o primanju nadoknade za tuđu negu i pomod. . svojeručno potpisanu izjavu s ličnim podacima i potpisima dvaju svedoka da u drugom stanu ili kudi niko ne stanuje.   potvrdu ili fotokopiju rešenja PIO fonda. odnosno druge ustanove koja utvrđuje okolnosti koje predstavljaju uslov za oslobađanje. fotokopiju lične karte podnosioca zahteva (prva i druga strana). odnosno fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ako je reč o maloletnoj osobi. potrebno je podneti:     zahtev za oslobađanje od pladanja pretplate (obrazac br. 2) — takođe ga možeš preuzeti sa sajta RTS-a. Dokumentacija za vlasnike više nekretnina Ako se traži oslobađanje od plaćanja pretplate za vlasnike više nekretnina (za one u kojima niko ne živi). fotokopiju lične karte (prve dve strane) osobe nosioca potvrde ili rešenja o invalidnosti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful