Ко је ослобођен од обавезе плаћања претплате? Закон о радиодифузији, у члану 82.

, наводи које категорије обвезника, подлежу ослобађању од обавезе плаћања претплате. Од обавезе плаћања претплате ослобађају се домаћинства-власници пријемника чији је најмање један члан домаћинства:
  

1. инвалид са 100% телесног оштећења; 2. инвалид са мање од 100% телесног оштећења, ако му је, у складу са одредбама посебних прописа, признато право на додатак за туђу негу и помоћ; 3. лице које је трајно изгубило слух или слепо лице.

(напомена: право на ослобађање, остварује се на основу потврде установе надлежне за послове пензијског и инвалидског осигурања, односно друге установе и органа, ако је то предвиђено посебним законом) Од обавезе плаћања претплате, ослобађају се правна лица:

1. установе које се у смислу члана 79. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, сматрају установама за смештај корисника, школе, здравстевене установе и инвалидске организације и предузећа за радно оспособљавање и запошљавање инвалида; 2. дипломатско-конзуларна представништва, под условом реципроцитета.

B. Domaćinstvo, čiji su članovi vlasnici dva ili više stanova ili vikendica, na osnovu člana 81. Zakona o radiodifuziji, kao i sva ostala domaćinstva koja su vlasnici dva ili više prijemnika, plaćaju pretplatu samo za jedan prijemnik na istoj adresi. Za ostale stanove ili vikendice, ukoliko u njima ne stanuju druga domaćinstva , vlasnici podnose zahtev za oslobađanje od obaveze plaćanja RTV pretplate. U suprotnom slučaju, obavezu plaćanja RTV pretplate, kao i električne energije, imaju domaćinstva, vlasnici radio i TV prijemnika, koja žive u tim stanovima ili vikendicama. Uz zahtev se prilaže sledeća dokumentacija: - računi za utrošenu električnu energiju i RTV pretplatu za adresu na kojoj se plaća RTV pretplata i adrese za koje se traži oslobađanje; - svojeručno potpisana izjava sa ličnim podacima i potpisima dva svedoka da u drugom stanu ili vikendici u svojini ne stanuje drugo domaćinstvo (zakupac i sl.); - fotokopija lične karte podnosioca zahteva (prva i druga strana).

Kada je razlog oslobađanja invaliditet ili gubitak vida ili sluha. 2 koji možete preuzeti u Microsoft Word formatu ili Adobe PDF formatu Zahtevi se neće rešavati bez dostavljanja potpune dokumentacije. 11030 Beograd ili preko mesne Elektrodistribucije. račun za struju. Dokumentacija Potrebni formulari za oslobađanje od plaćanja pretplate mogu se uzeti na šalteru Elektrodistribucije. fotokopiju lične karte vlasnika električnog brojila (prva i druga strana). Postupak Oslobađanje od plaćanja pretplate za bilo koju adresu u zemlji vrši se pri Radio-televiziji Srbije. dovoljno je da samo jedan član domaćinstva spada u te kategorije da bi celo domaćinstvo bilo oslobođeno od plaćanja pretplate. 1) — možeš ga preuzeti i sa internet sajta RTS-a. invalidi s manje od 100 odsto telesnog oštedenja kojima je priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomod. vlasnici više nekretnina.RTV pretplata. Za invalide i osobe koje su izgubile sluh ili vid potrebno je podneti sledeću dokumentaciju:    zahtev za oslobađanje od pladanja pretplate (obrazac br. za stanove ili kude u kojima niko ne stanuje (u ovom slučaju podnosi se drugačija dokumentacija — vidi dole). osobe koje su izgubile vid. Odgovarajuću dokumentaciju potrebno je predati poštom RTS-ovoj službi za pretplatu u Beogradu (ona se nalazi u njihovim prostorijama na Košutnjaku) ili posredstvom lokalnog preduzeća za elektrodistribuciju.Zahtev za oslobađanje od plaćanja RTV pretplate za tačku B podnosi se na Obrascu br. Ne postoji rok u kome RTS mora da odluči o podnetom zahtevu. . osobe koje su trajno izgubile sluh. Formulari zahteva za oslobađanje od plaćanja RTV pretplate mogu se dobiti na šalterima elektrodistributivnih preduzeća i oni se podnose neposredno Radio televiziji Srbije . Kneza Višeslava 88. Primljene zahteve rešava Radio televizija Srbije i o tome obaveštava podnosioce. Oslobađanje od plaćanja RTV pretplate Kategorije stanovništva koje mogu biti oslobođene plaćanja pretplate jesu:      invalidi sa 100 odsto telesnog oštedenja.

odnosno fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ako je reč o maloletnoj osobi. 2) — takođe ga možeš preuzeti sa sajta RTS-a. poslednji izvod ili izveštaj o primanju nadoknade za tuđu negu i pomod. fotokopiju lične karte (prve dve strane) osobe nosioca potvrde ili rešenja o invalidnosti. . i za onu za koju se plada pretplata i za adrese za koje se traži oslobađanje). potrebno je podneti:     zahtev za oslobađanje od pladanja pretplate (obrazac br. odnosno druge ustanove koja utvrđuje okolnosti koje predstavljaju uslov za oslobađanje. račune za struju za sve adrese koje pripadaju podnosiocu zahteva (dakle. svojeručno potpisanu izjavu s ličnim podacima i potpisima dvaju svedoka da u drugom stanu ili kudi niko ne stanuje. Dokumentacija za vlasnike više nekretnina Ako se traži oslobađanje od plaćanja pretplate za vlasnike više nekretnina (za one u kojima niko ne živi).   potvrdu ili fotokopiju rešenja PIO fonda. fotokopiju lične karte podnosioca zahteva (prva i druga strana).