P. 1
Hermann Hesse - Stepski Vuk

Hermann Hesse - Stepski Vuk

|Views: 24|Likes:
Hermann Hesse - Stepski Vuk
Hermann Hesse - Stepski Vuk

More info:

Published by: Дражан Горанчић on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

Hermann Hesse - Stepski vuk Ovo je knjiga zabele aka oveka koga smo zvaliStepski Vuk, kako se i on sam

esto na zivao. Ostavimo na stranu da li njegov rukopis iziskuje uvodni predgovor u svakom slu?aju ose?am potrebu da stranicama Stepskog Vuka dodam poneki list na kome u poku ati da zabele im svoje uspomene na njega. Neznam mnogo o njemu, pogotov o su mi njegova pro lost i poreklo ostali nepoznati. Ali sam o njegovoj li?nosti z adr ao sna an i, uprkos svemu, simpatican utisak. Stepski Vuk je bio ovek pedesetih godina, koji je jednog dana, pre nekoliko godi na, navratio do moje tetke tra eci name tenu sobu. Iznajmio je mansardu i malu spava?u sobu pored nje. Do ao je posle nekoliko dana sa dva kufera i velikim sandukom knjiga, i stanovao je kod nas devet ili deset meseci. iveo je veoma mirno i povuno, i da na e sobe za spavanj e nisu bile do njegove, to je dovodilo do estih, slu?ajnih susreta na stepenicama ili u hodniku, verovatno se nikada ne bismo upoznali. Taj ovek nije bio dru tven, naprotiv, bio je najnedru tveniji ovek koga sam ikada sreo bio je odista, kako je katkada sebe nazivao, stepski vuk, neko strano, divlje, a i pla ljivo bi, iz sveta sasvim razlicitog od moga. U kakvu se du boku usamljenost u iveo na o snovu svojih sklonosti i svoje sudbine i koliko je svesno spoznao tu usamljenost kao svoju sudbinu, saznao sam, dodu e, tek iz njegovih zabele aka, koje je ovde ostavio. Ali sam ga u toku krat kih susreta i razgovora d onekle upoznao i na ao da se sli ka koju sam o njemu stekao po njegovim zabele kama u osnovi poklapa sa onom, bledom i nepotpunijom, koju sam dobio prilikom na eg li? nog upoznavanja. slu?ajno sam bio prisutan kad je Stepski Vuk prvi put stupio u na u ku?ui postao podstanar moje tetke. Do ao je za vreme ru?ka, tanjiri su stajali na stolu, a ja sam imao jo pola asa slobodnog vremena do odlaska u kancelariju. Ostao mi je u nezaboravno m se?anju neobican i preivrecan utisak koji je ostavio na mene prilikom prvog susreta. U ao je na staklena vrata, zazvoniv i prethodno, tetka ga je u polumracnom tremu upitala ta eli. A on, stepski Vuk, podigao je svoju iljatu glavu kratko pod i ane kose i nervoznim nosom stao da nju i oko sebe, a za tim je, pre nego to bi uop te odgovorio ili rekao svoje ime, kazao Oh, ovde divno miri e. Pri tom se sme io, i moja dobra tetka se sme ila, ali ja sam ove pozdravne re smatrao sme nim i osecao neko neraspolo enje prema njemu. E pa, re on dolazim radi sobe koju izdajete. Tek kad smo se sve troje peli uz stepenice prema potkrovlju mogao sam, izbli e, da posmatram tog oveka. nije bio naroto visok, ali je u njegovom hodu i dr anju glave bilo neg kao u visokih ljudi imao je na sebi mo deran, udoban zimski kaput i bio je u svemu pristojno, ali ne i bri ljivo odeven, bio je glatko izbrijan i imao sasvim kratko pod i anu kosu, tu i tamo prosedu. U potku mi se nimalo nije svideo njegov hod bilo je u njemu neg udnog i neodlucnog neskladnog s njegovim o trim, energi?nim profilom kao i sa tonom i temperamentom njegovog govora. Tek kasnije sam primetio i saznao da je bolestan i da ga hodanj e staje izvesnog napora. S nekim udnim osmehom, koji mi je tada tako bio neprijatan, posmatrao je stepenice, zidove i prozor, kao i starinske visoke ormare na stepeni tu izgledalo je da mu se sve to

svidelo, a ipak kao da mu je istovremeno bilo i sme no, Uop te, ovaj ovek je davao utisak kao da dolazi k nama iz nekog stranog sveta, mo da iz prekomorskih zemalja, i kao da mu se kod nas, dodu e, sve dopadalo, ali mu je bilo i pomalo sme no. Bio je, ne mogu drukcije da ka em, uctiv, cak i ljubazan, bez ikakvog prigovora smesta je iz razio zadovoljstvo zbog kuce, sobe i saglasnost sa kirijom i cenom za doru?ak, pa ipak je atmosfera oko njega bila strana i, kako se meni inilo, zla i neprijateljska. Iznaj mio je sobu, uz to i malu spava?u sobu upoznao se sa na inom lo enja, dono enja vode, sa poslugom i ku?nim re dom, saslu ao je sve to pa ljivo i ljubazno, slo io se sa svim, smesta je ponudio placanje jednog dela kirije unapred, pa ipak se inilo ka o da u stvari ne ucestvuje u svemu tome, kao da u tom poslu samom sebi izgleda sme an i neozbiljan, kao da mu je neobicno i novo da uzima sobu pod kiriju, da sa Ijudima govori Nema?ki, dok je, u stvari, u du i zauzet nem sasvim drugim. Takav je, otprilike, bio moj utisak, koji nipo to ne bi bio povoljan da ga nisu ispravile razne sitne pojedinosti. Pre svega, od samog po etka dopalo mi se njegovo lice svidelo mi se i pored onog izraza nastranosti, bilo je to mo da neobicno, a i tu no lice, ali ujedno i pa ljivo, veoma zami ljeno, radom oblikovano i produhovljeno. Moje raspolo enje prema njemu postalo je pomirljivije zahvaljujuci njego voj uctivosti i ljubaznosti, iako ga je to, ogledno, stajalo izvesnog napora jer je u njemu bilo ni traga nadmenosti, nego, naprotiv, neg dirljivog, molecivog. Ali obja nje nje za ovo na ao sam tek kasnije, to me je donekle pri vuklo njemu. Jo pre nego to se zavr io obilazak dveju prostorija i ostali pregovori, isteklo mi je vreme podnevnog odmora i morao sam da podem na posao. Pozdravio sam se i os tavio ga sa tetkom. Kada sam se uvece vratio, ispricala mi je da je stranac iznajmio sobu i da e se useliti ovih dana. Zamolio je jedino da se njegov dolazak ne prijavljuje po liciji, jer, kao bole ljiv ovek, ne podnosi formalnosti. cekanje po policijskim pr ostorijama i tako dalje. I sada se ta?no se?am kako sam ustuknuo i upozorio svoj u tetku da ne prihvata ovaj uslov. Unilo mi se da je ova strepnja od policije isuvi e u vezi s nepristupacno cu i nastrano u koje je taj ovek nosio u sebi, i to mi je izgledalo sum njivo. Rekao sam svojoj tetki da nipo to ne treba da po pusti ionako malo cudnovatom zahtevu potpuno ne poznatog oveka, jer bi to, pod izvesnim uslovima, moglo imati veoma nemilih posledica za nju. Ali se tada ispos tavilo da je tetka ve? pristala da mu ispuni elju i da ju je onaj stranac ve? potpuno opcarao i osvojio jer ona ni kada nije primala podstanara sa kojim nije mogla da stupi u neki covecanski, rod acki, ili, bolje reci, materinski odnos, to su njeni raniji stanari uvek obilno iskori cavali. Prvih nedelja nije se dogodilo ni ta sem to sam stavljao mnoge zamerke novom stanaru, dok ga je moja tetk a uvek usrdno uzimala u za titu. Kako mi se to propu tanje policijske prijave nije svidelo, hteo sam bar da saznam t a tetka zna o strancu, o nje govom poreklu i namerama. A ona je ve? znala pone to, iako je posle mog odlaska u podne ostao jo samo kratko vreme. Rekao joj je da misli da se zadr i nekoliko meseci u na em gradu, da se koristi bibliotekama i da razgleda stare spomenike grada. U stvari, tetki nije bilo zgodno to joj uzima sobu samo za tako kratko vreme, ali on ju je vec

bio pridobio i pored svog pomalo neobicnog pona anja. Ukratko, sobe su bile izdate, a moji prigovori do li su kasno. Za to li je rekao da ovde divno miri e? upitao sam. Tada moja tetka, koja katkada odli?no naslucuje, re Sasvim ta?no znam za to. Ovde kod nas miri e na isto?u i red, na prijatan i pristoja n ivot, i to mu se dopalo. Izgleda kao da se odvikao od toga i kao da mu je to ne dostajalo. Dobro, pomislih ja, neka bude tako. Ali, rekoh ako nije navikao na uredan i pristojan ivot, kako e to izgledati? ta ce da radi ako je aljkav pa sve zaprlja i ako nocu dolazi ku pijan? To emo jo da vidimo re ona smejuci se, i ja je vi e nisam zapitkivao. I odista su moja strahovanja bila neosnovana. Iako stanar nikako nije vodio sred en i razuman ivot, nije nas uznemiravao niti o tetio, te ga se jo i danas rado se?am o. Ali u dubini du e taj ovek nas je oboje, i tetku i mene, ipak veoma mnogo uznemiravao i smetao nam, i, istinu da ka em, ja jo u sebi nisam ra cistio s njim. Nocu kat kada sanjam o njemu i ose?am katko me samo postojanje takvog bica uznemirava i smeta mi, iako sam ga gotovo zavoleo. Dva dana kasnije doneo je kocija stvari stranca, koji se zvao Hari Haler. Veoma lep ko ni kufer ostavio je do bar utisak na mene, a veliki pljosnati brodski kufer ukazivao je na ranija, dale ka putovanja, jer je bio oblepljen po utelim tceduljama sa nazivima hotela i transportnih dru tava raznih zemalja, medu njima i prekomorskih. Zatim se pojavio i on, i tada nastupi vreme u kome sam se postepeno upoznao s ovim cudnim ovekom. Iz pocet ka ja sam nicim nisam doprineo tome. Iako me je Haler zainteresovao od prvog trenutka kad sam ga ugledao, pr vih nedelja nisam ucinio nijedan korak da se susretnem s njim ili zapocnem razgovor. Istina, uprkos tome, to noram priznati, posmatrao, sam iz prikrajka tog oveka odsamog pota, katkada sam u njegovom odsustvu ulazio u njegovu sobu i uop te sam ga, iz puke radoznalosti, pomalo uhodio. O spolja njosti Stepskog Vuka ve? sam dao neke poda tke. Od prvog videnja ostavljao je bezuslovno utisak ug lednog, nesvakida njeg i neobicno obdarenog oveka njegovo lice je bilo puno duha, a izvanredno ne na i po kretljiva igra njegovih crta govorila je o zanimljivom, veoma ivom, neverovatno istancanom i senzibilnom du evnom ivotu. U razgovoru bi, iak o ne uvek, prekoracio granice konvencionalnosti i iz one svoje nastranosti govor io licnim, sopstvenim izrazima, i tada bi mu se ljudi,kao to smo mi, bezuslovno morali podrediti. Razmi ljao je vi e od svih ostalih i u pitanjima duha posedovao onu skoro hladnu realnost, onu sigurnu promi ljenost i zna nje kojima raspola u samo odista umni ljudi, li eni sva kog astoljublja, koji nikada ne ele da blistaju, da se na mecu drugima i da ostaju u pravu. Iz poslednjih dana njegovog boravka ovde se?am se jedne njegove izreke, koja cak i nije bila izreka, ve? se sa stojala samo od jednog pogleda. Neki cuveni istoricar, fi lozof i kulturni kriticar, ovek evropskog glasa, objavio je svoje predavanje u auli, a ja sam uspeo da nagovorim Stepskog Vuka, koji isprva nije bio raspolo en za to da odemo na predavanje. Oti li smo zajedno i sedeli jedan pored drugog u auditoriji. Kada se govornik popeo na ka tedru i otpoceo svoj govor, razocarao je mnoge slu aoce,

dok mi je prvobitno bila namera da njegovu sl iku otkrivam postepeno. Do ao sam do saznanja da je Haler bio genije patnje. uop te nije intelek tualne prirode. naravi ili karaktera i branio sam se protiv toga instinktom zdravog. koje je donekle ve? postalo navika i forma. recito. u neku ruku. te sam u osnovi ve? rekao ono najbitnije o Harriu. taj pogled je prodirao jo dublje. na alost. nije posledica nekih nedostataka njegove prirode. Bolje je iko. jer bih eleo da. onako kako je teklo moje upoznavanje s njim. sva stremljenja ka uzvi e osti. Prodro je do u srce itavog covecanstva. doprinesem stvaranju slike tog neobicnog oveka. svu sumnju jednog mislioca. ocekivanju i raspolo enju publike. akta tvo. citavu povr nu igru jedne uobra ene plitke umnosti ah. bolesnog duha. koje se u njemu nisu uskladivale. izrekav i u trenutku. kao ocevidac. Ovaj moj odbrambeni stav zamenila je tokom vremena naklonost. ili da pricam novele. nekoga o je mo da stekao saznanje o dostojanstvu i smislu co ecjeg ivota uop te. Taj pogled je govorio Vidi kakvitromi majmuni! Vidi kakav je ov ek! I sva slava. nije samo isme jao i dao konacan sud o situaciji tog trenutka. sujetu. pogled koji je izra avao kritiku ovih reci i citave govornikove li?nosti oh. pogled Stepskog Vuka prodro je kroz itavo na e doba. te izvanredne i u asne usamljenosti. o cijem se znacenju mogla napisati cita va knjiga! Taj pogled nije kritikovao samo ovog govorni ka. pao mi je u o neobican izgled tog oveka. ciju sam usamljenost i nutra nje umiranje posmatrao. sva postignuca duha. ta patnja.koji su u njemu gledali neku vrstu proroka. naivno reagovanje bila je odvratnost. naprotiv. Taj pogled je bio pre tu an nego ironican. u stvari protiv svoga plana i volje. ve? samo da. Ne elim da iznosim svoje ispovesti. premda blagom ironijom najmanje se radilo o tome. pomalo naduvenom naslovu ob vljenog govora ne. ustaljeno o?ajanje. velikog bogatstva njegovih sposobnosti i snage. svojim poma lo u togljenim i sujetnim dr anjem. Kada sam ve? ovako preduhitrio samoga sebe. vec. za razliku od mene. nije se zaustavio samo na nedostacima i bezna e nosti na eg vremena. nezaboravan i stra an pogled. ve? na prvi pogled. koja je pocivala na velikom sa aljenju prema ovom te kom i neizlecivom paceniku. iz . i moje prvo. bio je cak duboko i bez nade no tu an njegova su tina bilo je tiho. velicini i tajnosti svega covecnoga raspado e se i posta o e majmunisanje! Za ao sam u sve ovo prerano. u smislu mnogih Nicijih izreka. itavo ustumarano poslovanje. zahvaljujuci im na brojnoj poseti. na eg duhovnog ivota i na e kulture. U tom periodu sve jas ije mi je postajalo da ta bolest. kada je u ao na tetkina staklena rata isturiv i glavu kao ptica. Osetio sam da moja tetka koja. na neki nacin. osetila je pribli no to isto da je taj co ek. Kada je odmah na potu govora uputio nekoliko laskavih reci slu aoci ma. dobacio mi je Stepski Vuk brz pogled. hvaleci prijatan miris kuce. da je. po mogucnosti ja sam ostanem to vi e u pozadini. ili da s e bavim psihologijom. satiruci slavnog oveka svojom sna nom. nije po trebno da i dalje govorim o Halerovoj zagonetnoj nastranosti i da dajem pojedina cne izve taje o tome kako malopomalo naslutio i upoznao osnovu i znacaj te nastranosti. koji je za sobom ostavio ovaj rukopis Stepskog Vuka. sva mudrost. Svojom o?ajnickom jasnocom taj pogled nije samo osvetlio li?nost sujetnog govornika.

po stolicama i po podu knjige sa umetnutim zalogama od hartije. odnosilo se na nacin njegovog ivota. okolnog sveta. mlade ene ili devojke. katkad i slike iz asopisa. Po zidovima je ve ao slike. za hvaljujuci delimicno svome uhodenju a delimicno opas kama svoje tetke. ali strogih i veoma pobo nih roditelja i ucitelja. svu mr nju za koju je bio sposoban upravljao je pre svega i prvenstveno protiv sebe. za koje sam kasnije saznao da ih je sam naslikao. zatim slika Mahatme Gandija Knjige ne samo da su i spunjavale veliki ormar za knjige ve? ih je bilo svuda po stolovima. velika i prijatna mansarda sa dva prozora. Zatim fo tografija neke lepe. medu njima areni. ne baveci se nikakvim prakticnim pozi vom. U njoj je bilo sve vi e stvari i vremenom je postala pretrpana. ovek koji je stanovao u ovak voj sobi mogao je da bude naucnik. Ova soba. u asnu sposobnost da pati. sva snaga njego ve mislilacke moci. ni kada nije iskljucivao sebe. da im ne nanosi bol. raz .sve obavijao. u krajnjoj liniji. neogranicenu. ogledno. Prvo to sam saznao o gospodinu Haleru. vaspitanje koje pociva na osnovi slomiti voljuu. svu kritiku. Neko vreme visio je na zidu sijamski Buda. Uvek je vrlo dugo ostajao u krevetu. crte e. Ovde moram da ubacim jedno psiholo ko obja njenje. na lepom starin skom pisacem stolu. uporno je. da im udovolji. Iako znam veoma malo o ivotu Stepskog Vuka. na divanu.gradio u sebi genijalnu. Tu su visili jedan ju njacki pejza . jer su mu ljubav prema bli njem utuvili u glavu isto kao i mr nju prema samome sebi. Broj knjiga je sve vi e rastao ne samo to je iz biblioteka donosio citave sve njeve ve? je veoma esto dobijao i pakete po tom. Nisu uspeli da uni te li?nost i slome volju kod ovog ucenika. Tome je odgovArao i dim cigara koji je. dobila je ve? posle nekoliko dana sasvim drugaciji izgled nego kad su u njoj stanovali drugi stanari. za to je bio isuvi e j ak i vrst. herojski i najozbiljnije poku a vao da ih voli. uvek je u prvom redu sebe mrzeo i poricao. Ali vreme je da potisnem svoje misli i da govorim o stvarnosti. Umesto uni tenja njegove li?nosti uspeli su da ga nauce da mrzi samog sebe. fotografije iz nekog nemackog provincijskog gradica. opu ci i pepeljare. uvek je bio prvi protiv koga bi upravljao svoje strele. Istovremeno sam uocio da osnova njegovog pesimizma nije bila preziranje sveta. koje je ces to menjao. esto je ustajao tek pred podne. odvi e ponosan i bo gat duhom. blistavi akvareli. uprkos svemu. svu pakost. jer ko liko god se nepo tedno i porazno mogao izra avati o institucijama ili li?nostima. i svu o trinu. bio ube eni hri canin i mucenik. Ubrzo se videlo da je to ovek koji se posvetio razmi lja nju i knjigama. pa bi u domacoj haljini prelazio onih ne koliko koraka od svoje spavace do dnevne sobe. da mr nja prema samom sebi.. sada se itavog ivota obarala sva genijalnost njegove fantazije. to se ticalo ostalih. Jer u tome je. dovodi do iste jezive usamljenosti i o?ajanja kao i preterani e goizam. I tako je ceo njegov ivot bio primer da bez ljubavi prema samom sebi nije mogucna ni ljubav prema bli njem. Protiv sebe samog pro tiv tog nevinog i plemenitog bica. koje su se stalnno menjale. njega je zamenila repro dukcija Noci od Mikelan dela. Ha lerovog zavicaja.. ipak imam sve razloge za pretpostavku da je dobio vaspitanje od ne nih. ve? samoprezir.

kao i u jelu i picu. i jednom je uzgred napomenuo da ve? godinama nije imao dobro varenje niti je spavao kako treba. Na jednom od vecih stolova. svih est knjiga jednog dela DAslovom Softjino putovanje od Memela do Sa MOG kraja osamnaestoG veka. zatekao gospodina Halera kako sedi na odmori tu stepenica izmedu prvog i drugog sprata. vecina njih bila su dela pesnika svih vremena i svih naroda. Pripisivao sam to u prvom redu picu. Izvesnih dana uop te nije iz lazio niti uzimao bilo ta osim svoje jutarnje kafe katkad je tetka. prateci ga katkada do jedne od njegovih gostionica. U spavanju i radu. Jakobi i. Haler me pogleda i ja primetih da sam ga trgnuo iz neke vrste sna. razne boce sa picima.bacane svuda. Zahvalih se i rekoh da nisam navikao da sedim na stepenicama pred stanovima drugih ljudi. zbog cega se esto vrlo te ko peo uz stepenice. izgleda. Ali pricekajte jo jedan trenutak. Medutim. re on i osmehnu se jace u pravu ste. a zatim me pozva da stanem pored njega. gledao sam kako brzo i cudljivo ispija vino. veliki deo knjiga nije bio naucne sadr ine. ali i Lesing. vracajuci se s po sla. Jedno celokupno iz danje Geteovih dela i jedno ana Pola izgledali su mnogo upotrebljavani. da bi zatim nestala u jed nom od uglova sobe. onim svojim lepim. Njegovo zdravlje. Ah da. do du e. isto tako i Novalis. duhovnim interesovanjima ispunjenog. as u malim krcmama predgrada. kao da su ga mucile i druge smetnje. koja je. Tada sam jedno vece. Sedeo je na najvi em stepeniku. Lagano se nasme io. na kome bi esto prele ao po citave dane. ali se drugih dana hranio u restoranima. koje je kupovao u nekoj maloj radnji u blizini kat kada se tu mogla videti i boca burgunca. Ne samo da sam ovek koji ivi gradanskim i urednim ivotom. da spomenem i to. hocu da vam poka em za . Upitao sam ga da se mo da ne oseca rdavo i ponudio mu da ga otpratim sve do man sarde. ali istinski pijanog ga nisam video ni ja niti iko drugi. i one boce u Halerovoj sobi svidele su mi se jo manje od ostalog ivopisnog nereda. ovek naviknut na rad i tacan raspored svoga vremena. pored nje pepeljare i. i pomerio se u stranu da me propusti. uvek bila sva pra njava. Pozna vali smo se samo toliko koliko se. tu se nalazila i kutija sa bojama za slikanje akvarela. medu knjigama i spisima. Medutim. eto. nije bilo najbolje sem kocenja u nogama. Neko vreme stajalo je na divanu. kao i malage. znaju stanari u jed noj velikoj ku. ojadenim osmehom od koga mi je tako esto bilo te ko na srcu. stranac je iveo veoma neredovno i cudljivo. Lihtenberg. na svoje najvece iznenadenje. ve? sam bio opci njeni nepu ac. Kasnije. ali ujedno i procerdanog i raspusnog ivota. nalazila koru od banane. esto je stajala kita cveca. vi deo sam i kako se pozama na boca tre njevace za kratko vreme skoro sasvim ispraznila. gde je po njoj popala pra ina a os tatak tre njevace nije popijen. kao jedini ostatak nekog obroka. Necu da pravdam to svoje uhodenje i otvoreno priznajem da su u meni izazivali ose anje odvratnosti i podozrenja svi ovi znaci jednog. Jedna slamom opletena boca bila je skoro uvek puna crnog italijanskog vina. Nikad necu zaboraviti na prvi susret nasamo. as dobrim i elegantnim. U neke knjige Dostojevskog bile su umetnute Mnoge ispisane hartijice.

misliti da govorim u ironiji! Da leko bilo od mene. Ali. ja sam ivim u jednom drugom svetu. i katkada sedim tu i posmatram ovaj tihi mali vrt reda. toliko je pa ljivo izbrisana pra ina. Ovuda uvek moram da udi em punim grudima zar ne osecate i vi kako miri e? Miris voska za pod i slab dah mirisa terpentina. izvr avanja du nosti i postojanosti u malom. ivim nekako po strani. cis toce i reda. Kod va e gospode tetke tako mi ri e prijatno i vladaju najveci red i isto?a ali ovo mesto sa araukarijom tako je blistavo cisto. podlegao i sam ne koj cari koja je katkad izbijala iz ovog neobicnog oveka. u to se uop te ne razumem. pogleda pravo u lice i re Dolazite li iz trgovine? Pa. Ne znam ko ovde stanuje. dragi gospodine. Dodu e. na dva mala. kao moja tet ka ranije. ali kako mu je to bilo te ko. dr eci ve? kljuceve u ruci. ispred ormara. E pa. ne u ovom. da upr avo zraci. onaj koji misli podseca nas da mislimot . to je i na mene ve? ranije unilo prijatan utisak. Ali mislim da i vas interesuj u knjige i slicne stvari. tako besprekorno ljupko. u stanu sa ovakvim arauka rijama.dopala mi se a Ta rodeni su za tle. i moja je mati bila iz gra anskog stale a. Ali nije to izreka na koju sam mislio cekajte. on mi jo jednom. veoma dobro. ipak sam i ja sin jedne majke. negovane su uvek vrlo bri ljivo. stajale su u velikim saksijama dve biljke. va a tetka mi jednom re da ste za vr ili gimnaziju i da ste dobro ucili grcki. zajedno s mirisom mahagonija. o name taju i zavesama. Poveo me je u svoju sobu. a na podu. Na to me podseca slab dah mirisa terpentina. azalea i araukarija. I razume se da misle stvoremi su da ive da misle! Da. sve je tako izglacano i oprano. Zar to nije ala. Pri tom mi pokaza prema prvom spratu. znate. veoma i ljubazno. utao sam i dalje. nije me odbio kada sam mu u tom malo pomogao. Dakle Vecina ljudi nece da pliva pre nego to nauci.to sam morao da ostanem ovde sedeci. molim vas. produ i Haler ovaj mali trem sa arauka rijom miri e tako divno esto ne mogu da prodem ne za ustaviv i se za asak. re cujte prvo ovu renicu Trebalo bi nositi svaki bol nas podseca na na visoki divni! engleski na precIce. mogu li da vam je poka em? I vama e pru iti u ivanje. oniska stalka. izvukao iz neke gomile knjigu i stao da lista i prevrce po njoj I ovo je dobro. Po to sam utao. a pred njegovim vrati ma. Biljke su delovale veoma ugodno. na njemu starinsko kalajno posude. trudeci se da u svoj stan i u svoj ivot unese to je mogucno vi e ljupkosti. sacinjavaju miris koji je kao neki superlativ gradanske isto. iako sam star i pomalo odrpan stepski vuk. ali sam. na to araukarija. Na malom parketira nom prostoru izmedu stepenica. da se ne to podsme vam ovoj gradan tini i redu. Lagano se popesmo uz stepenice. u kome je stanovala neka udovica. na ivici. Hteo je da se pridigne. a ne za vodu. Vidite. raduju se to toga jo ima. prozora i staklenih vrata stajao je uza zid visok ormar od mahagonija. ma i jedan dan. jutros sam nai ao na jednu renicu kod Novalisa. raj u kome v ladaju red i boja ljivodirljiva odanost sitnim navikama i du nostima. evo je. on produ i Nemojte. i mo da ne bih ni mogao da izdr im. ali iza ovih staklenih vrata mora da je raj od isto i od opajane gradan tine. i ona je gajila cve i starala se o sobama i stepeni tu. opranim li cem biljki i svim ovim. urednosti i ta?nosti. u kojoj se irio jak miris du vana.

izgledao je star. izgledao zanet sr ecom i izgubljen u lepim snovima. bolestan i nezadovoljan. zavukao je ruke u d epove i utonuo u sebe. u svojim mislima. ili izrekom u neke slu avke ili tramvajskog konduktera. Pri tom sam. kao ne to vrsto i sigurno. ispravio se na svom sedi tu i kao da je eleo da pode. Sedeo je kao da ne pripada ovoj sredini usamljen. A Stepski Vuk. ili ga upozorila na kakvu popravku njegovog rublja ili dugme koje mu je visilo o koncu na kaputu. Posle koncerta vidiosam ga ponovo na ulici i po ao . porazgova rala s njim. Jednom sam imao priliku da ga posmatram itavo jedno vece na nekom simfonijskom k oncertu. pa sam ostao malo kod njega. Sav je utonuo u sebe i. makar samo za jedan as. kao i araukariju. svaki put je skidao e ir s najvecim po tovanjem. muziku koja se mnogima cinila odvi e duga i zamorna. ali je zatim ipak ostao i saslu ao i poslednji komad. upravo divio i voleo na mali gradanski svet. Ali nije bilo tako. b ez ikakvog dodira bilo s muzikom bilo sa svojom okolinom.a ipak je zamenio tle vodom t. i bez ikakvog podsmeha. a i danas jo ne bih mogao da nadem pogodniji izraz za takvu vrstu ljudi. tihi svet i da se tu odomaci. ce nju za domom i njegovu bezavicajnost. posle nekoliko taktova. Kada je simfonija bila zavr ena. kao dom i spokojstvo. i otada se ce ce dogadalo da zapocnemo raz govor kada bismo se sreli na stepenicama ili na ulici. katkada mogao da se odu evi pri zorom neke svakida nje. i to mi je bilo cudnovato i malo mi je smetalo. ali Stepski Vuk je sedeo uvukav i se sav u sebe. do kojih za njega nije bilo puta. nazivao uvek samo st epskim vukom. on se prenuo. svoje plivanje po vodi. tako da sam vi e pa nje poklanjao njemu negoli muzici. ne kom estitom enom. smatrao sam da je posredi neka gospodska cud besposlicara. da je odista. u potu. Stepski vuk koji je zalutao ovamo knama. nasme io i predao muzici. iz svoje nastranosti i pona anja stepskog vuka. ali zabrinutog lica. Kakvi su to izrazi! Ali sam naucio da ovaj naziv ne prihvatam samo i z navike. ali ovog puta ne srecno i sanjalacki. nemir. Tada dode drugo delo. Ali sam malopomalo morao uvideti da se on iz svog bezvazdu nog prostora. u gradove i ivot u coporima nijedna slika nije mogla ubedljivije prikazati njegovu boja ljivu usam ljenost. a kada bi moja tetka kadkad. ve? sam tog oveka ubrzo u sebi. na svoje iznenadenje. oborena pogleda. Pred na om cistacicom. varijacij e Regera. tud. saslu ao bi je s nekom cudno m pa njom i pridavanjem va nosti. Prvo je sviran Hendl plemenita i lepa muzika. gradanske delatnosti. njegovu divljinu. ta?no cu s kojom sam odlazio u kancelariju. nazvao je sebe stepskim vukom. koji je u potu tjo pa ljivo i dobronamerno slu ao. jedna mala simfonija Fridemana Baha i bio sam veoma iznenaden videci kako se moj osobenjak. ve? pri prvom razgovoru. gde sam ga. Isprva mi se to inilo vrlo sme no i preterano. duboko po tovao bio je tako svesno ube den u svoju usamljenost. u cinjenicu da je i cupan iz korena. a najzad i ljutito njegovo lice je po stalo odsutno. sivo i uga eno. kao da se neiskazano i beznade no trudi da kroz kakvu sitnu pukotinu prodre u taj mali. On me je. ve? tu no. na primer. kod araukacije. kao ne to to je od njega daleko i nedosti no. imao ose anje da mi se pomalo podsmeva. opet se izgubio. opazio kako sedi blizu mene ne primecujuci me. tako neka detinjasta sentimentalnost. kao i pred araukarijom. hladnog. valjda deset minuta. Mada me je osvojio i zainteresovao.

Oprostih se i podoh. ali on ne prihvati r azgovor o tome. ve? je po red upaljenog osvetljenja proveo jo . usamljenickom licu. na alost. a ona je neko vreme ostala gore. I ja sam godinama iveo trezveno. s te kim i tu nim koracima. nije odmah legao to sam u susednoj sobi ta?no cuo. stajala je tamo mlada. i dok sam ja popio samo dve ca e mineralne vode. Kada sam ih otvorio. a zatim se satima unjao goredole po svojoj dnevnoj sobi. Nepotrebni su dalji opisi i obave tenja da bi se pokazalo da je Stepski Vuk vodio ivot samoubi. napravio je bespomocno lice i rekao Da. A kada sam mu aljivo odgovorio na tu primedbu. i opet sam se cudio koliko je ljupkosti. ali po to je platio sva zaostala dugovanja. Nikada vi e ni ta nismo culi o njemu i danas jo cuvamo neka pisma koja su stigla za njega. ali sam ih ubrzo posle toga cuo kako zajedno silaze niz stepenice i odlaze ivo i veoma raspolo eno. Protao je etiketu na mojoj boci s vodom i upitao me da li bih ele o vina. Sedeo je za malogradan skim kafanskim stolom. Bio sam sam kod kuce . otprilike. I li su podruku i on je izgle dao srecan. u nekom aljivom razgovoru. tu ste u pravu. Sedeli smo tu itavcas. a i saose?anje to ga je moja tetka imala prema tom oveku. Sreo sam ga na ulaznim vratima pod kaputom je. Za sobom nije ostavio ni ta sem svog rukopisa. i sva moja nagadanja o njemu i njegovom ivotu postala su opet nepouzdana. a to je taman i vla an znak. po ao sam za nj im. ba kao to vuk hoda po kavezu cele noci. skoro do zore. gorela je svetlost u njegovoj sobi. Ni ta ne znam o njegovom odnosu sa tom enom i hocu samo ovo da dodam jo jednom ga videh zajedno s njom u jednoj ulici grada. a on je te noci do ao ku vrlo kasno. jednoga dana napustio na grad i nestao. i to tako lepu i elegantnu. Pokoravajuci se nekoj svojoj trenutnoj cudi. i shvatih tu enu. Pokazao sam joj njegova vrata i povukao se. Ali i toga dana do ao je uvece ku tu an i jadan. ne mogu da verujem ni u tu nauku. Koliko je bio izgubljen nemocan ivot kotti je vodio dosta price. ali je koracao kao uvek i. ali sada se ba nalazim pod znako m Vodolije. uz koju je sedeo do ponoci gore u svojoj pecini. krcmarica i kelnerica ga pozdravi e kao poznatog gosta. jedan as u svojoj dnevnoj sobi. ne verujem da je sebi oduzeo ivot onda kada je neocekivano i bez zbogom. Bilo mi ga je ao. on mi se opet obrati onim uctivim tonom koji me je esto vredao i re Sasvim ta?no.sam za njim uvukav i se u svoj kaput. Ali nije pro ao ni j edan sat a on se opet vrati ku. nagovestiv i koliko mi se cini never ovatno da ba on veruje u astrologiju. tetka je bila oti la nekuda. a j a mu se javih i sedoh pored njega. Zastao je pred jednom malom staromodnom krcmom. koja me upita za gospodina Halera. on je porucio prvo pola. neodlucno pogledao na sat. Bio sam veoma iznenaden to pustinjak i ma draganu. nosio bocu italijanskog vina. Jo jedno vece mi je ostalo u se?anju. pa cak i neg mladalackog moglo ponekad biti na njegovom za brinutom. i tada je poznadoh bila je to ena sa fotografije u njegovoj sobi. po svom obicaju. I porgd toga. Kada je cuo da ga nikada ne pijem. veoma lijepa dama. koji je napisa o prilikom boravka ovde i koji mi je posvetio sa nekoliko . Rekoh mu da sam bio na koncertu. kad neko zazvoni na ulaznim vratima. kao to se vrlo esto dogadalo. koracao je bezvoljno i umorno u pravcu na e ce tvrti. a zatim ipak u ao. mucno se penjuci uz stepenice. a zatim jo cetvrt litra crnog vina.

Dodu e. ali to ostaje skriveno u nje nom srcu. iz posled njih dana njegovog boravka ovde. neuroza one generacije kojoj pripada Haler. ali se ne ubija. svade koja je uzbuni la celu ku?uzbog koje se Haler sutradan izvinio mojoj tetki. On i dalje ivi i svojim umornim nogama ide goredole stepenicama tudih ku?a. delimicno lepih i misaonih fantazija. katkad i po citave noci. ve? svojim. esto mislim na njega. Taj ovek mi nije olak ao i vot. da se oseti haos i da se zlo prepati do kra ja. One doslovce znace put kroz pakao. put as pun strepnje. svakako bacio sa sil nim negodovanjem. i uveren sam da su oni delimicno zasnovani na stvarnim i objektivnim do ivljajima. Ali ja u tim lis tovima vidim vi e. pa cak i odobrim. Jednom mi rekao. U ono vreme izmenili su se pona anje i izgled na eg gosta du e se zadr avao van kuce. as smeo. a njegove knjige su stajale nedirnute. verovatno. prevaljen sa voljom da se pro de kroz pakao. ali to nije namerno izmi ljanje. tu opaku patnju u svom srcu mora da iskusi do kraja i da mora da umre ba od te pat nje. danju sedi po bibliotekama. nekakvog jadnog du evnog bolesnika. ve? bolest samog vremena. s napomenom da mogu da radim s njime ta hocu. te ke depresije. ali obezbedenim i ispunjenim du nostima. vidim jedan dokument dana njeg doba. posle razgovora . Poma lo fantasticni dogadaji u Halerovom spisu poticu. naprotiv! Ali ja nisam kto on. malovredne in dividue. jer mu neki ostatak vere kazuje da tu patnju. I zato mo emo da ga se se?amo spokojno i prijateljski i ja i moja tetka. delimicno bolesnih. a nocu po krcmama. koja bi mogla i vi e od mene da ka e o njemu. odmah posle toga do lo bi do nove. oh. osta jao bi danima u krevetu ne tra eci da jede. Medutim. Ne s umnjam da su oni vecim delom izmi ljeni. sitnim i malogradanskim.redova. Dvoumio bih se da ih saop tim drugima kada bih u njima video samo patolo ke fantazije jednog cove ka. vec prikazivanjem same bolesti. ve? ba one najsna nije. to se tice zabele aka Halerovih. Ove zabele ke bez obzira u kolikoj se meri zasnivaju na istinski pro ivljenom poku aj su da se te ka bolest vremena savlada ne izbegavanjem i ulep avanjem. katkada upravo postao zadovoljan. najumnije i najdarovi tije. Ne. cak i surove svade s nje govom ponovo iskrslom draganom. u njemu nije bilo sposobnosti da podupire i potpo ma e ono to je sna no i radosno u meni. bolest koja ni u kom slu?aju ne spopada samo slabe. Nisam imao mogucnosti da proverim istinitost do ivljaja o kojima Haler prica. jer Halerova du evna bolest to mi je danas jasno nije nastranost pojedinca. punom dobrote. Prilikom na ih retkih susreta inilo mi se da je upadljivo ivahnuo i pod mladio se. put kroz haos po mracenog du evnog sveta. ne ivim njegovim nacinom ivota. moje poznanstvo sa Hale rom omogucilo mi je da ih donekle shvatim. ubeden sam da nije sebi oduzeo ivot. ili le i na svom iznat mljenom divanu slu ajuci iza prozora ivot ljudi. ve? poku aj da se duboko pro ivljena unutra nja zbivanja zaodenu ruhom vidljivih dogadajja. Jedna Halerova rec poslu ila mi je kao kljuc za razu mevanje svega toga. da su mi slu?ajno do li do ruku i da mi njihov autor nije bio poznat. moram da ka em da bih te listove. tih cudnih. svestan da je iz njega iskljucen. pilji negde ukocenim pogledom u oribane parkete i bri ljivo negovane araukarije. i u to vreme je do lo i do neobicno estoke.

ali sve ukupno nije to ba bio ocaravajuci. dragocenih cirusa. onima ija je sudbina da s dvostrukom jacinom. nije svirepost. izvodio svoje ve be disa nja. ovek srednjeg veka gnu ao bi se jo vi e cita vog nacina na eg dana njeg ivota. isce . koje su se ugnezdile iza ocnih duplji i svaku delatnost oju i u iju. isto kao to bi se i neki divljak morao ugu iti usred na e civilizacije. svako doba smatra izvesne pat nje prirodnim i izvesna zla podnosi strpljivo. trebalo da budu normalni i uobica jeni. Postoje vremena kada ci tava jedna generacija dospeva izmedu dve epohe. dani prolaz nekako sam ga proveo. upravo tiho ubio svojim primitiv nim i pla ljivim nacinom ivotne ume nosti. svaku sigurnost i cednost. u samoci i bez razumevanja ostalih. svoje prefinjenosti i grubosti. tako da gubi svaku prirodnost. nego eto. smisao koju njegove zabele ke mogu da imaju za nas. svoje lepote i svireposti. pakos ne dane unutra nje praznine i o?ajanja. uzeo pra ak i radovao se to sam ih zavarao. kao i le anje u toploj vodi. nezadovoljnog gospodina. vec du e vremena. izmedu dva nacina ivota. bez o?ajanja dani u kojima se cak i pitanje ni je li ve? vreme da se pode za pri merom Adalberta tifteral i da se prilikom brijanja izazove nesrecan slu?aj postavlja bez uzbudenja i bez ose?anja straha. one rdave. mlaki dani jednog starijeg. svaki moral. Umereno prijatni. u koje nam se. i kao licnu pat nju i pakao. Radio sam nekoliko asova. isto kao i citanje starih knjiga. Razume se. ne oseca to svako podjednako sna no. pregledao sva izli na pisma i tampane stvari. bez narotih briga. U tome se sastoji. u tri maha sam primio po tu. Bilo je to veoma prijatno. blistav dan sre i radosti. Priroda kao Niceova morala je da prepati sav jad dana njice za vi e od jedne generacije unapred ono to je on morao da ispa ta. ne elim da ih uzimam u za titu niti da ih osu ujem. kao to ih imaju stariji ljudi. Ko je do iveo drukcije dane. Haler pripada onim Ijudima koji su upali izmedu dve epohe. eto. preturao po starim knjigama. nekako podno ljivi. Tih reci sam se esto morao secati citajuci zabele ke. i zato sam odlucio da ih objavim. ve? realno i spokojno. ili one dane duhovnog umiranja. neka to svaki citalac ucini po svojoj sa vesti! Samo za ludake Pro ao je dan kao to. svaka kultura. osred nji. satanski preobratile iz radosti u mucenje. covecji ivot postaje pravi pakao i istinska patnja tek onda kada dve epohe. kao svirepog. jedan od onih dana kakvi bi za mene. to i. koji su izgubili svaku sigurnost i cednost. dve kulture i religije presecaju jedna drugu. sada moraju da pretrpe hiljade. Uostalom. usred razorene zemlje. svaki obicaj i tradicija imaju svoj stil. kako mi se cini.o takozvanoj svireposti srednjeg veka U stvari. ali sam umne ve be izostavio da ne bih remetio udobnost proveo sam jedan as u etnji i primetio na nebu divne are ne nih. dani bez narotih bolov a. u asnog i varvarskog! Svako doba. dva asa sam imao bolove. kao nekom madijom. s napadi ma kostobolje ili opake glavobolj e. do ive svu problematicnost ljudskog ivota. bez stvarne tuge. le ao u vrucoj vodi i uvlacio u sebe prijatnu toplotu. ovek antike koji bi morao da ivi u srednjem veku davno bi se ugu io.

. nesavr enom polubogu zadovoljstva. Ali sa mnom. gori srd ba prema ovom uftiljenom. tako da. da u politici i ekonomiji nije otkrivena nikakva krajnja podlost taj blagodarno pode ava strune svoje zarciale lire za jedan prili?no radostan. prosecnog. ko jim dosaduje svom tihom. bljutavu sme u takozvanih do brih dana. covecanstvo i takozvana kultura. taj negova ni optimizam gradanina. ovaj sno ljivi. i u mlakom i zgusnutom vazduhu ove zadovoljne dosade. na alost. tako i prosedi polu?ovek koji prigu eno peva psalm lice jedan na drugog kao blizanci. da nije uspostavljena ni jedna nova diktatura. dakle. normalan i povoljan. Jer od svega sam ipak najvi e mrzeo. udobnost. va arskom sjaju. dopu tajuci da me privuce krevet snabdeven grejalicom. koncentrisano i do vrhunca nepodno ljivosti dovedeno u svom sopstvenom.dene od akcionarskih dru tava. blagom. ne osecati bol. da zavedem neku de vojcicu ili da nekolicini predstavnika gradanskog poretka. da neke buntovnicke dake snabdem pri eljkivanom voznom kartom za Hamburg. za do ivljaji ma. u koje sve samo apuce i sve se na prstima unja. sav o?ajan. kao na primer neku veliku trgovacku kucu. da nekim po tovanim idolima zderem vlasulje. skoro zadovoljan san zahvalnosti. udi uci mlaku. Re io sam bio da ga ne zavr im na nacin. ili katedralu. Ovako raspolo en zavr io sam. plitkom. zdravlje. ili samoga sebe da pocinim neku smelu glupost. do iveo takve paklene dane. u svom la nom i prostacki upljem. kako nepotpuni polubog koji alosno klima. ja te ko podnosim ose?anje zadovoljstva. zavrnem iju. Tada u meni gori divlja udnja za sna nim ose?anjima. i vi e volim da u meni gori pravi satanski bol nego ova povoljna sobna temperatura. taj je zadovoljan ovim normalnim. na svakom koraku cereka kao neko sredstvo za povra anje. to obilno i uspe no odga jivanje osrednjeg. oboje. po mogucstvu pomocu naslade. normalnog. tako da liru zahvalnosti ba cam sanjivom bogu zadovoljstva u sanjivo lice. ono mi ubrzo postaje mrsko i odvratno. tada u svojoj detinjastoj du i ose?am raz metljiv i kukavan jad. u prvi sumrak. normiranom i sterilizovanom ivotu i besomucni prohtev da ne to razbijem u paramparcad. nije tako. bocom sa toplom vo dom kao mamcem. Lepo je to biti zadovoljan. moram da be im u druge temperature. pritvorni dani u koje se ne usuduju da kriknu ni bol ni naslada. pa sam nezadovoljan i oseca juci laku odvratnost prema svojoj sitnoj dnevnoj de latnosti mrzovoljno obuo cipele i navukao kaput. Ako sam neko vreme proveo bez naslade i bola. lepi su ovi sno ljivi. nepotpunim kao to je ovaj da na nji taj zahvalno sedi kraj tople peci i citajuci jutarnje novine sa zahvalno cu k onstatuje da danas opet nije izbio nikakav rat. bolesnom Ja ko je. najvi e se gnu ao i proklinjao to stanje zadovoljstva. dakle. a po potrebi i pomocu bola. ove blagodarnosti dostojne bezbolnosti. sa malo broma o amucenom. za bole ljivog cove ka. u svetu. svakodnevni dan.

stoje dve ltitnjaste klupice. I tada sam pro ao pored araukarije. skrstim ruke i predano gledam ispod sebe u taj mali vrt reda. malo se odmorim. stanujem uvek u pravim gra anskim ku?ama. Iza ovog trema. naslucujem stan pun blistavog mahagonija i ivot pro et pristojno cu i zdravljesm. gde sve to prestaje. reda. A verovatno volim i suprotnost iz medu onog ivota. isto. upijajuci te ke odbleske sa mokrog tla. Suzno i kao velom obavijene sjaktile su se svetiljke kroz hladnovla ni mutljag. tegobne stepenice tudine. ce lijom za davanjem nekog novog smisla ovecjem ivotu. ali ja. jer i posled nja iglica poslednje grane zraci sve om isto?om. upotrebljavajuci ovo mesto kao hram. tako reci u sve toj senci araukarije. iji me dirljiv izgled i usamljena komika nekako po tresaju do dna du e. gde metu gomilama knjiga le e opu ci ci gara i boce s vinom. n iz te skroz gradan ske. ispunjavanjem du nosti. zdravo i pravo. pravi je mali hram reda. beskucni i usamljeni stepski vuk koji mrzi malogradanski svet. Naime. minijaturno drvo. u drugoj prili?no stasita araukarija. niz stepenice sa svoje mansarde. Ne stanujem ni u palatama ni u proleter skim ku?ama. to je neka stara sentimentalnost kod mene. Volim da na stepenica ma udi em miris spokojstva. do krajnosti neurednog ivota i prave po rodicne i gractanske sredine. i misli osenceni i pro eti jadom usamljenih. u kome. cistiji i i cetkaniji od ostalih jer ovaj mali trem upravo blista od nevidene urednosti. ali vo lim da zatim prekoracim prag svoje sobe. u kojima pomalo miri e na terpentin i sapun i u kojima se ovek trza ako jace zalupi ulazna vrata ili ude sa prljavim cipela ma. i rukopisi. Setio sam se svojih za boravljenih mladickih godina koliko sam voleo . najsavr enije. Praveci se ivahan. pod cijim se krovom nalazi moje pustinjacko obitavali te. izbrisane i ciste stepenice veoma estite kuce za tri porodice.i po mraku i magli po ao u grad da bih u gostionici Kod celi?nog lema popio ono to ljudi koji piju. koji je postao besmislen. problematikom ljudskog bitisanja. veoma dosadnim i besprekorno odr avanim gnezdima malogratan tine. Na parketu. nedeljnom posetomtcrkvi i ranim odlascima na pocinak. na prvom spratu ove kuce stepenice vode pored malog trema jednog stana koji je bez sumnje jo besprekor niji. mog usamljenog. pristoj nosti i pitomosti. sa ranim ustajanjem. na koji se ovek pla i da sta ne. kada znam da me niko ne posmatra. a na svakoj od njih nalazi se po jedna velika saksija u jednoj raste aza lea. glu pim putevima. sed nem na stepenik iznad araukarije. Katkada. Ne znam kako je to mogucno. gde su i knjige. i pored moje mr nje pre ma gradan tini. gde je sve neuredno tu insko i zapu teno. ume reno veselim porodicnim praznicima. Silazio sam. ve? upravo u ovakvim. po nekoj staroj konvenciji. nemilostivog i gonjenog. dakle. kaskao sam preko vla nih plocnika ulica. Nema sumnje da volim tu atmosferu jo od de tinjstva i da me moja potajna ce nja za nekom vr stom doma beznade no uvek vodi istim starim. za mene ima neg dirljivog. veoma esti tim. nazivaju ca icom vina.

ali koji su se ipak krili u meni. nicega se na svetu nisam pla io. uvijen u svoj kaput. olinjali pustinjak usred sveta iji ciljevi nisu moji. i tada su mi se opet. ovakve poslove i ovakve ljude. udno uvlacio u sebe ras polo enje usamljenosti i melanholije kada sam do ponoci. Dogodilo se jednom nocu da sam. Ne treba aliti ni za im to je pro lo. koje bi mi. osetio sam bla ene bolove i vi e se nicemu na svetu nisam opi rao. aliti treba za Sada i Danas. Drugi put se to dogodilo pri citanju dela nekog pesnika. tako izrazito gradanskog vreme na. koje nisam smeo ni pomisliti da zapi em i kojih se ujutro vi e nisam secao. zaluta log. te ko je naici na trag bo ji usred ivota kakav mi vodimo. mo da cetvrt asa. ta tra e po svetskim izlo bama. odjednom poceo da govorim stihove. koji su mi protekli ne donev i mi ni darove. Bilo je to na jednom koncertu. opijen. kao zlatan bo anski trag koji se provlaci kroz moj ivot. kako sam. ru ili zidove i vracali mene. retko. isuvi e ne obicne. Da li je trebalo aliti za tim? Nije. to ose?anje bi zasijalo i vodilo me svojim zlat nim tragom dalje u nebesa. mutne veceri u poznu jesen ili zimu. sve sam primao sa odobravanjem. retko kad modernu knjigu. svemu sam poklanjao svoje srce. svirala se prekrasna stara mu zika. s pogledom na ovakvu arhitekturu. na velikim sportskim igrali tima ja sve te radosti. izmedu dva takta jednog piana. i ne mogu da razumem kakve to naslade i zadovoljstva ljudi tra e u prepunim e leznicama i hotelima. taj pehar je ispijen i vi e se nije punio. koje sam kasnije zapisivao pri svetlosti svece u svom sobicku sedeci na ivici kreveta! To je pro lo. ali ispunjen dubokim u ivanjem i pesmama. cije mi radosti ni ta ne znace! Ne mogu da izdr im dugo ni u pozori tu ni u bios kopu. pre leteo sam nebom i video boga na delu. bilo je izuzetaka. Sve ovo trajalo je kratko vreme. le eci budan. iznenada otvorila vrata u o naj svet. jedva sam u stanju da protam novine. za svim onim nebrojenim danima koje sa m izgubio. Kako da ne budem stepski vuk. na predava njima za one koji su eljni obrazovanja. stihove isuvi e lepe.ovakve mracne. . ni uz budenja. bez ikakvog duha. bilo je asova koji su donosili uzbudenja. katkada zablistalo u tajnosti u trenucima sam ga jasno video. Tu an. Ali. trcao po ki i i vetru kroz neprijateljsku prirodu punu opalog li ca. do nosili darove. prenatrpanim kafanama sa nametljivom i sparnom muzikom. bogu hvala. po korzoima. opet natrag u ivo srce sveta. rasko nih gradova. kao te ko jezgro oraha u staroj krhkoj ljusci. odsviranog na drvenim duvackim instrumentima. ve? i tada usamljen. tokom svih onih praznih dana. po barovima i varijeteima elegantnih. pri razmi ljanju o jednoj Dekartovoj ili Paskalovoj misli ponekad kada sam se nalazio kod svoje dra gane. skoro je uvek bilo duboko zatrpano ispod dubreta i pra ine. poku ao sam da se se tim poslednjeg svog do ivljaja ove vrste. pa ipak uzbuden do dna svoga bica. da bi zatim ponovo zablistalo zlatnim iskrama. Oh. pa ipak se ubrzo gubilo u tami. katkada. ali mi se te noci vratilo u snu i otada bi. usred ovog tako zadovoljnog. na izgled kao da se nikada vi e ne mo e izgubiti.

ekstaza i uzvi enost. Eto. I sada. jer su slova na ilazila u nepravilnim razmacima. blagih. ne mogu da razumem i da ucesivujem u njima. sada su i ovaj stari. pa ipak je bilo neke promene na njemu. ako su ta muzika po kafanama. onda sam lud. kako mi se unilo. stepski vuk. kako sam sebe esto nazivao. kroz jednu od najmirnijih i najstarijih cetvrti grada. iako manastir nije postojao. sa druge strane ulice. to je za mene slast. Stajao je tu tako star i bezbri an. Bez sumnje je izgledao star. ako je svet u pravu. to svet voli i tra i mo da jedino u pes nickim delima. jer je bilo malo tako tihih. onda sam odista. nekakav ubogi gre nik. ti amerikanizovani ljudi. a u ivotu smatra ludo cu. a preko te mrlje prelazila su pokretna arena slova koja su nestajala. a cinila su to i danas. kako mi se inilo. prastar verovatno su ova mala. izmedu male crkve i neke stare bolnice danju sam esto odmarao o na njegovoj hrapavoj povr ini. uzdizao u mraku stari sivi kameni zid. gde se inace na polovini svakog kvadratnog metra nalazi poneka trgovina ili dre imena advokata. zado voljni tako sitnim stvarima. sa svojim tamnim krilima. dobro udni zid zloupotrebili za nekakvu svetlosnu rekla mu! U meduvremenu razabrao sam nekoliko reci koje su se letimicno pojavljivale te ko je bilo pro itati ih. stajao neki natpis.najzad. Za to je taj ovek pu tao slova ba na ovom . pronalazaca i ve taka za lecenje uljeva na nogama. koji sam uvek rado gledao. Napregnuo sam vid i najzad sam. ve? je svakako bio neki stepski vuk. ne pre lazeci ulicu. vazduh i hranu. ne obrativ i pa nju na nju mo da je bila sve e obojena. oko vrata bio opleten ve nac. Trcao sam dalje vl nom ulicom sa ovim svojim uobicajenim mislima. Sada sam opet video stari zid kako se uzdi e tiho i spokojno. jer odista vi e nisam znao da li se taj po rtal uvek nalazio tu ili je nedavno napravljen. Tada sam iznad portala ugledao slabo osvetljenu mrlju na starom. morao sam ih odgonetati. u pravu onda sam ja kriv. lekara. jo pre nekoliko vekova svodila u neko dremljivo manastirsko dvori te. kada sam bolje zagledao. do ivljaj. Ipak sam zastao i vrlo pa ljivo pogledao preko. lepi portal sa iljatim lukom usred zida i zbu nio sam se. i to veoma bleda i iskrzana. i pored blata i bara. te masovne zabave. I odista. ivotinja koja je zalutala u tud i nerazumljiv svet. ili ne to drugo to se arenelo. bile pristupacne i radi kojih se hiljade trude i tiskaju. i verovatno sam ovu kapiju sto puta video. koja je bila veoma raskva ena i blatnja va ostao sam na plocniku i samo pogledom odlutao preko puta. A ono to se u meni dogada u retkim aso vima radosti. sivozelenom zidu. gde je sve ve? bilo obavijeno tamom i gde je. pa mi je zato pala u o. ponovo se pojavljivala. video sam mali. ovek koji je hteo da napravi posao pomocu njih nije bio ume an. pomislih. pa odletala. koja vi e ne nalazi svoju postojbinu. pre ao ulicu. nemih povr ina u centru grada. zapazio sam iznad portala svetlu fir mu na kojoj je. berbera. a brzo su se i gasila. zatvorena vrata. Tu se preko puta.

bilo mi je hladno. Onda. po ovako ki ovitom vremenu. ni muzike. sanjareci o tom tragu. za normalne ljude. zaigralo je nekoliko slova. imali nekakve ogavne kucne oltare pred . preletala preko tamnoga asfalta koji se presijavao. ali te ka starinska brava nije popustila ni pod kakvim pritiskom. u ovo doba dana. igra se ugasila. nisam ni ovde na ao dom i zajednicu. koje sam sve poznavao iz videnja. gde nije bilo oskudice u vecernjim zabavama na svakom koraku nalazio se poneki plakat i pozivala poneka tabla Damenkapela Varijete Bioskop Igranka ali sve to nije bilo za mene. sada sam uspeo da jednu za drugom uhvatim nekoliko reci koje su glasile magi?no POZORI TE ULAZ NIJE ZA SVAKOGA Poku ao sam da otvorim vrata. ve? samo mirno m esto posmatraca ispred pozornice na kojoj su tu i ljudi igrali tude komade. sa istim ca ama pred so bom. kao kapljice. Potra io sam malu starinsku krcmu u kojoj se od mog prvog boravka u ovom gradu. Za vr ila se igra slova. Mo da su ovi stalni gosti. opet mi je pala na pamet jedna od mojih preda njih misli poredenje sa blistavozlatnim tragom. pr e dvadeset i pet godina. ali sam pored toga jo prili?no dugo stajao tu u i cekiva nju. preko asfalta koji se presijavao. bilo je to za svakoga. U meduvremenu dospeo sam u okolinu pijac e. Protao sam SAMO ZA LU DAKE! Noge su mi bile vla ne. ni dreke. zaigrala su i u mojoj du i. ni ta nije izmenilo krcmarica je bila ista. Ni ta vi e. kada ni koga nije bilo na ulici. lako vino. koje sam stvarno i video kako se u gomilama guraju na ulazima. ni emajliranog lima. Dodu e. pun ce nje za ulaznim vratima koja vode u zacarano pozori te samo za ludake. preletela su svetlosna slova. lelujava. ne na i varljiva kao utvare. i jedan odblesak zlatnog traga opet je postao vidljiv. bild mi je utoi te. tu na i svesna svoje uzaludnosti. na istom mestu. ipak me je dodirnuo pozdrav iz onog dru gog sveta. a i mnogi medu dana njim gostima sedeli su jo onda ovde.o mnogo znacilo nije bilo ljudske gomile. ali je i t. prekinula se odjednom. zagaziv i duboko u blato. samo nekoliko mirnih gradana sedelo je za nezastrtim drvenim stolovima nije bilo ni mermera. pa sam po ao dalje. tako cudljiva i necitka? Ali stoj. Pa ipak sam se malo razvedrio. U ao sam u skromnu gostionicu. koji je odjednom postao tako dalek i nepronala ljiv. a ja sam jo dugo stajao u blatu i ekao uzalud. u najmracnijoj ulicici starog dela grada. i za to su ona bila tako titrava. u svojim ciftinskim sta novima. Bilo mi je hladno. Dok sam tako stajao i razmi ljao kako su arena slova. kada sam ve? posustao i vratio se na ploc nik.zidu. ni pli a ni mesinga! i pred svakim od njih stajao je vecernji napitak. bili prave ifte i mo da su kod kuce. neko dobro. Vratio sam se nekoliko koraka unazad. doticuci skrivene ice. ali slova vi e nisu nailazila. bilo je to utoci te sli?no onom na stepenicama kraj araukarije.

jo ni ta nisam okusio. primalo pozive iz dalekih. setio sam se da danas. Ponekog od njih d?vukla je ovamo ce nja za domom ili neko razocaranje i potreba za nadokna dom o enjeni je ovde tra io atmosferu svog mo mackog doba. laka. a u mom mozgu naslagale su se hiljade slika Andeoske cete dotat s malog plavog crkvenog svoda u Padovi. tako bednici ali to mi nije bilo po znato. kao le . da bi ih zatim. opet povratio. stepski vuci. Pravo je cudo ta sve ovek mo e da proguta! citao sam novine nekih opu tajuci da kroz moje o prodre u mene duh nekog neodgo vornog oveka koji nadugacko i na iroko vace tude reci kvaseci ih svojom pljuvackom. Tu sam bacio lenger. daleko od njih. zami ljeni nad propalim idealima. kojih mo e mnogo da se popije i ciji ukus tako prijatno svesrdno podseca na selo. tihi pijanci. a cuvena su po ne kom specijalnom ukusu. a mo da su bili usamljeni momci. d a elza kog vina i vukova tiho c glavi. Ako je bilo mogucno da ta mala. Tek to sam popio gutljaj el za kog vina. ca komad hleba svakako su najprijatniji obrok. Bilo je tako pravo cudo to su negde po zelenim dolinama zdravt i estiti ljudi gajili vinovu lozu i cedili vino da bi tu i tamo u svetu. to je bilo neobicno u iva nje za mene koji retko jedem meso i preda mnom je stajala ve? druga ca a. sa svim svojim dragim bojama. odra avajuci u minijaturi ceo svet. nesvarene. bar ne za svaki dan. Ne volim opora. stari cinovnik odjek svojih student skih godina. izuzev doru?ka. svi su bili pijanci i svi su. pored kojih koracaju Hamlet i Ofelija. izbaceni iz svog koloseka kao i ja. Pravo cudo! Najbolje od svega bilo je elza ko vino. Ona se pela u meni. na zemlju. da bi se za tim blago rasprsnula. kao i ja. A onda sam po derao dso bar komad d igerice isecene iz tela ubijenog teleta. bez narotog ime na. ipak je u mom ludom ivotu postojao smisao ne to je u meni davalo odgovore. tu se moglo izdr ati satdva. da je pomoglo i donelo raspolo enje! Naknadno se u meni razlegao smeh olak anja povodom ca e od reci u onom novinskom clanku. Pa neka je i tako. poput sa punskog mehurica koji se preliva. zablistala areni lom. i odjednom sam se setio zaboravljene melodije onog piana na duvac kim instrumentima. velicanstvenih svetova.glupavim idolima zadovoljstva. a svi su bili prili?no cutljivi. nebeska melodija tajno pusti koren u mojoj du i i da jednoga dana ponovo istera u meni svoj ljupki cvet. jaka vina. vi e voleli da sede sa bocom od pola litra lza kog vina pred sobom negoli pred nekom damenkapelom. nekolicina razocaranih gradana i stepskih evcili malo hrabrosti i raspolo enja iz svojih pehara. na nebo i lugove. vina koja se razmecu jakim dejstvom. s vencem na desetak minuta. zar sam onda mogao da budem sasvim izgubljen? lako sam bio zalutala ivotinja koja nije shvatala svet to je okru uje. glavno da je vino bilo dobro. Ali sada sam ve? bio pojeo porciju d igerice. Najvi e volim sasvim cis ta. Gutao sam to tokom cita nja itavog jednog stupca. skromna seljacka vina.

u cijim su se pukotinama i razvalinama naslu ivale hiljade fresaka ko ga je jo osetio. Pa ak ako bi te prilike ivele i u hiljadama drugih srca. patio zbog neg na izgled besmislenog. sitna ki a. da strahujem i da se stidim. ilavog cempresa visoko na bregu iznad kuce koga je stena. smeo sam da postojim i ni sam morao da podnosim muke. sve one od silnih ruku pohabane i od vlage izmrljane sveske. po uteli notni listovi sa svojim obamrlim tonskim snovima ko je jo cuo njihove duhovite. Kuda sada? Da sam imao neku carobnu moc ispunjavanja elja. lepa dvorana u stilu Luja XVI. kako bih se necujno popeo vijugavim stepeni tem da ga iznenadim. kr ljav vrh koji je odavao priznanjevrednosti prvom spratu i njenoj blistavoj araukariji? Ko je nocu u lutajucim maglama nad Rajnom citao pisma od oblaka? Bio je to Stepski Vuk . To bi odgovaralo mom sada njem raspolo enju. Kada sam izi ao na uti anu ulicu. koji razmi lja pri svetlosti svece a pored sebe ima violinu! Kako bih se do unjao do njega u nocnoj ti ini. u minulim godinama. postoje jo desetine hiljada drugih. Mogao sam opet jedan as da di em. jo nadao otkrravljenju i bo joj blizini? Dr ao sam svoj pehar vrsto u ruci. tvrdi. plemenitu mu ziku posrkao kao to bogovi srcu nektar. u kojoj bi mi neko liko dobrih muzicara odsviralo dvatri dobra dela Hendla i Mocarta. kao to i o kojima gledaju i u i kojima slu aju ive jedino i samo u meni. Zasijao je zlatni trag. Mocarta i zvezda. pa bismo u razgovoru i muzici proslavili nekoliko nadzemaljskih nocnih asova! Nekada. u poslednjem sumanu tom haosu. otvorila bi se preda mnom mala. budur para nebo svojim skulpturama koje su slicne planinama. ali je vremenom i to izbledelo i nes talo izmedu onoga onda i ovoga sada le ale su uve le godine. koga je dirnuo car njegovih ne noumirucih boja? One starinske kaluderske knjige. Ko je jo davao odgovore starom bolnickom zidu izbledele. umela je oko ulicnih svetiljki. prijatelja u nekoj po tkrovnici. ali koji je i dalje iveo i u nu di isterao nov. pre ivljavao na izgled lude stvari. zaboravljene od svog naroda. njima tude doba? Ko se jo secao malog. krcmarica je htela da mi ga napuni. esto sam oku ao tu srecu. da ivim. retka. otrte. prljave sivozelene boje. ko je jo puna srca pronosio njihov duh i njihove cari kroz jedno drugo. survav i se. i knjige Nema?kih pesnika od pre dvesta i sto godina. nepoznatih slika i zvukova cija se postojbina nalazi u meni. . prelomila i rascepila. Nije mi vi e tre balo vina.pi predstavnici sve tuge i svih nesporazuma u svetu vazduhoplovac anoco stoji u balonu koji gori i duva u rog Atila melcle dr i nov e ir u ruci. pa tampane stvari i rukopi si starih muzicara. koju je cerupao hladan vetar. O. presijavajuci se u staklastim preli vima. opet sam se secao vecnosti. vragolaste i ce njive glasove. da sam u tom asu imao prijatelja. pa bih tu sve u. ko ga je voleo. pa se digoh. a tajno se. A ko je nad ru evinama svog ivota tra io truli smisao. sa minijatu rama koje se blago presijavaju.

odvi e za ecere na i kiptala je od sentimentalnosti. Koracao sam dalje zanet mislima. Iz jedne dvorane za igru pored koje sam pro ao zapljusnu me vrelo i grubo. nekada nje prave muzike. i pored svoje snage. OH DA ali je i spokojna. da odsviram samom sebi. a bilo je sme no izjadati se nemocnom udnjom za toplinom. udisao sam krvavu i drecu muziku. glupa manjina. cudesno spokojna i prostrana. za mene imala tajnu dra . Da li e i Evropa biti takva? Da li je ve? na putu da postane takva? Da li smo mi. koju sam mogao. Stajao sam jedan trenutak nju eci. ki ovite noci mogao da provo dim lutajuci napolju. du om. kao onaj hladni i tihi prostor u kome se okrecu zvezde. slivajuci se u celi nu. ipak je isuvi e brzo trebalo da opet sedim na svojoj mansardi. koju samo jo nekolicina nas budala . Jedna polovina te muzike. ono to smo nazivali lepim i svetim bilo samo utvara. sirovim divlja tvom. crnackog u sebi. ni zbog araukarije. pa ipak su obe polovine naivno i pomirljivo i le ukorak. bila je bez ikakvih la i i ispunjena radosnim. a ona druga bila je divlja. Usamljenost je nezavisnost. D ez mi je bio odvratan. nju io sam pako sno i po hotljivo atmosferu ovih dvorana. sa stavljena od komplikovanih neuroticara koji e sut ra biti zaboravljeni i ismejani? Da li je ono to smo mi nazivali kulturom.Preko volje sam krenuo ku. itavna mentalitet. pa iako nisam mogao da cujem kamerni orkestar niti da nadem usamljenog prijatelja s violinom. sa svojim radosnim. nisam hteo da mi se dobro vecernje raspolo enje pokvari ni zbog ki e. iako sam je se gnu ao. nekada njeg pravog pesni tva. detinjastim raspolo enjem. koji nisam voleo. domu. podignuv i okovratnik od kaputa i zabadajuci vrh tapa u vla nu kaldrmu. bile pomije ali tako izgleda sva na a umetnost. a ja sam je pri eljkivao i stekao to kom dugog niza godina. Ma koliko sporo i ao. ni zbog kostobolje. u meni je jo odzvanjala ona ljupka melodija. to su. U poredenju sa pravom muzikom. koji nama Evropljanima. estitom ulno cu. Ba hom i Mocartom. No bilo kako mi drago. u svom malom. Bila je to muzika iz doba propadanja. sva na a nazovi kultura cim se uporedi sa pra vom kulturom. nazovi. ljubavi dostojnog. kao isparenje ivog mesa. ona lirska. ritmicki udi uci vazduh i samo nago ve tavajuci je. estoka d ezmuzika. izgleda tako decacki sve i detinjast. duhom. imala je neg. U Rimu za vreme poslednjih careva morala je postojati slic na muzika. moglo se i bez kamer ne muzike i bez prijatelja. Ne. Zastao sam z a trenutak oduvek je ta vrsta muzike. Nezavisnost je hladna. samo sitna. razume se. duboko je dirnuo i mene u svetu mojih nagona. stari poznavaoci i po tovaoci nekada nje Evrope. odi uci naivnom. ali sam ga voleo deset puta vi e nego dana nju akad emsku muziku d ez. jer je pro lo bilo vreme kada sam ovakve zimske. bila je tu na. cudljiva i sna na. ve? oda vno mrtva. Ova muzika je imala preimucstvo u velikoj iskrenosti. a bez koga ipak nisam mogao. Imala je u sebi ne to od crnca i ne to od Amerikanca.

Mo da se tamo nalazilo ono to sam tra io. On je zastao. a zatim po drvenim stepenicama posle toga ni ta vi e nisam cuo. i tih. Ne zastajuci. ot voreno sanduce. ude na neku kapiju. sa svetlosnim slovima koja su tako podsme ljivo titrala. kakvo torbari nose po va arima. ja te necu probuditi. i tada sam uspeo da protam titrava. I Samo za ludake. ve? samo tamni. Sme eci se po ao sam dalje. crveni plakat na motki. viknuh i potrcah za njim. da mene. Nije za svakoga. odeven u plavu bluzu. kai em privezano. uspavanom ulicom predgrada. ovek skrenu. Tada sam oslovio oveka i zamolio ga da mi poka e plakat. dr eci motku pravo. preko kamenih ploca. mo da se tamo svirala moja muzika? Tamni. u svoj . Krenuh br e i us koro stigoh. Njegovi te ki koraci odjekivali su prvo u dvori tu. ta to imate u svom sanducetu? Otkupicu vam ne to. za tvoren u dubokom mraku. budale. Pri svetlos ti najbli e ulicne svetiljke poku ao sam da protam njegov steg. uzviknuh radosno. Odjednom i mene savlada umor. trgnu me ovek. Od jednom mi opet pade na pamet vecera nji do ivljaj sa zagonetnim vratima iljatog luka i zagonetnom plocom iznad njih. po zni povratnik umorna koraka. jo si lep. s potaj nom eljom da opet otpocnu carolije. zide. Ja je brzo uzeh i str pah u d ep. nigde iljatog luka. borili. kameni zid gledao me je ravnodu no. Umorno je koracao ispred mene neuokrecuci se. Bilo mu je svega dosta. usamljen. Vas sam tra io. Nigde vrata. sanjivim glasom i otrca. Ispitivacki pogledah preko puta u stari zid. i meni drag. zatvori je za sobom i nestade. utonuo u dubok san.smatra pravom i ivom? Da li je mogucno da nikada nije ni bila prava i iva? Da li je ono za ta smo se mi. iskrivljena slova ANARHISTIcKO ZABAVNO VEcE! magi?no POZORI TE! ULAZ NIJE ZA SVAKoga. klim nuv i prijateljski glavom u pravcu starih zidina. a na trbuhu. re ravnodu no. Izbacen iz nekog crnog uli?nog tesnaca. Spavaj spokojno. mo da oduvek bilo samo fantom? Stara gradska cetvrt primi me pod svoje okrilje. ali sad si jo tu. sa kapom na glavi. ovek mehanicki izvuce iz sanduce ta neku knji icu i pru i mi je. opet pozove natpis i da se mala vrata otvore preda mnom. Gasla i nestvarna uzdizala se mala siva crkva. hteo je da ide ku. lu daka. ta je sa va om zabavnom veceri? Gde se odr ava? Kada? On odmah potrca. nepos redno preda mnom. ina e bih mu se javio i poklonio mu cigaru. Doci e vreme kada e te sru iti ili oblepiti svojim gram zivim firmama. koji je na ramenu nosio mot ku sa plakatom. tihi zid bez otvora. imao sam ose?anje da je ve? veoma kasno i da e biti dobro da podem ku. Dok sam otkopcavao kaput s name rom da izvadim novac. ali se on toliko klatio tamoamo da nisam mogao da ga odgonet nem. Stanite. Kako je ono glasio na tpis? Ulaz nije za svakoga.

Verovatno je to proisticalo otuda to je u dnu svoje du e oduvek znao ili mislio da zna da on u stvari uop te nije ovek. pro unjah se pored staklenih vrata. takva mu je bila sudbina. Nite za svakoga. mogle bi se o tome cak pisati i knjige. ali je u stvari ipak. Ali evo ta nije naucio da bude zadovoljan sobom i svojim ivotom. bila je sledeca RASPRAVA STEPSKOM VUKU SAMO ZA LUDAKE Bio jednom neko po imenu Hari. Pro av i pored br ljana.kraj izmedu etali ta na bedemu. naprosto. ponovo mi dode do ruku ona mala knjiga. da li je mo da jo pre svog rodenja nekom carolijom pretvoren od vuka u oveka. jer od toga vuk nije izi ao iz njega. kao one sveske ovek roden u januaru ili Kako u se za osam dana podmladiti za dvadeset godina? Ali kada se ugnezdih u svojoj naslonjaci i stavih naocare protah sa iznenatenjem i ose?anjem ne ceg sudbinskog. politiranih ormara i biljki u saksijama i otvorih vrata svoje sobe. gde su me ocekivali naslonjaca i pec. travnjaka i mlade jele. jer je njemu bilo sasvim svejedno da li je vuk u ao u njega ma ijom. ali Stepskom Vuku to ne bi bila ni kakva usluga. slu avka. Naucio je mno go od onoga to bistri ltudi mogu da nauce i bio je prili?no razuman ovek. nosio odelo i bio ovek. gde u malim. svog nazovi doma. I ao je na dve noge. ili batinama ili je to. Stepski Vuk je. ve? vuk iz stepe. za njega nije bilo ni od kakve va nosti. covecju i vucju. To nije bio u stanju da nauci. Novalis i Dostojevski. rdavo i na lo em papiru od tampana va arska knji ica.stepskom vuku. sa najvecom pa njom. imao dve prirode. Sadr ina spisa. da su njegovi vaspitaci poku ali da ubiju zver u njemu. bila je to tan ka. najzad. psi i macke. kao to druge. mogucno da je taj ovek u svome detinj stvu bio divlji. samo uobra enje njegove du e. O tome bi se moglo govoriti nadugacko. obavijena samo tankom prevlakom vaspitanja i covecnosti.sveske Rasprava o. mastio nica i kutija sa bojama. normalne ljude ocekuje mati ili ena. neukrotiv i neuredan. iza travnjaka i br ljana sta nuju cinovnici i sitni rentijeri. to se odjednom javilo u meni. deca. Neka se mudri Ijudi prepiru da li je odista bio vuk. i mo e biti da ova ko ne to nije ni ta naroto ni retko. ili je roden kao ovek. Na primer. a i ta je on sam o tome mislio. a i zanimljivo. na slov ove va arske. na oh kljucaonicu i dugme za osvetljenje. jer je po prirodi bio nezado voljan ovek. stigoh do kapije. eto. ali sa du om stepskog vuka. Nailazilo se ve? na tolike ljude koji su u sebi imali mnogo ta . Izvukoh je. Kada sam svukao mokar kaput. bilo bi. tta su drugi o tome mislili. ili je pak verovanje da je on u stvari vuk bilo samo neko njegovo uobra enje i bolest. bio stepski vuk. kojom je opsednut. dakle. nazvan Stepski Vuk. cis tim najamnim ku?ama. koji sam protao bez predaha. pa su mu ba na taj nacin stvorili uobra enje i verovanje da je on u stvari zver.

takozvano. a i oni njega. Kod tih ljudi. rtravog i divljeg vucjeg stvora. ako je Hariju kao oveku dolazila neka lepa misao. A do toga je moralo doci. matrao vuka. to se ne mo e poreci. naime. Tako je to bilo i kod Stepskog Vuka. kada bi iskezio zube na druge. divlje. ne osecajuci zbog toga narotih te koca. kao to svaki ovek svoje patnje smatra najvecim. I najnesrecniji ivot ima svojih suntanih asova i. eto. pa bi bili zgranuti i razocarani kada bi odjednom morali da otkriju vuka u njemu. dodu e iveo osecajuci se as kao vuk tas kao ovek. To te svima poznato. I onaj ko ne nosi vuka u sebi ne mora zbog toga da bude srecan. plemenito delo. sudeci po njima. ako ih je voleo. neko prefinjeno.psece. Sa gledi ta vuka svaka tovecja delatnost postajala je strahovito komicna i neprilicna. to isto je cinio vuk. kako je to slu?aj kod svih po lutana. Ali kod Harija je bilo drukcije. a kada se dvojica u jednoj krvi i jednoj du i mrze kao smrtni neprijatelji. i niciji nije lak. posmatrajuci. kao svako bi. opasno i snatno. lisicje. ve? su bili u stalnom smrtnom neprijateljstvu. koji u svojoj du i sasvim ta?no zna ta mu pri ja. tada bi vuk u njemu iskezio zube. mudrog i neobic nog oveka. i tako kvario svaku radost jednostavnog. ocenjujuci i osudujuci a u vreme kada je bio ovek. Hari nije imao ba ugodan i srecan ivot. i ovi . Na Stepski Vuk je. Ali time nije reno da je bio naroto nesrcan iako se njemu samom tako inilo. e leo da bude voljen kao celina i ba zbog toga nije mogao da krije i da la ima uklanja vuka ispred oju onih do tije mu je ljubavi bilo mnogo stalo. vuku. neukrotivo. smejao se i pokazivao mu sa surovom ironijom kako sme no i rdavo pristaje ovakvo plemenito pozori te stepskoj ivotinji. Eto. i kod mnogih Ijudi koji su doterali da leko i kojima zavide pre su postigli uspeh lisica i majmun negoli sam ovek. plemenito ose?anje. pod peskom i kame njem. ba ono slobodno. vrebao u njemu onaj Ijudski deo prirode. jo manje su pomagali jedan dru gom. svako ima svoj udes. Neki su ga voleli kao prefinjenog. i jedan je iveo samo da bi onom drugom naneo bol. onda je to opak ivot. Na primer. ili ako bi izvr io kakvo. svoje sitne cvetice sre. glupa i sujetna. na ime. Obicno je bio veoma nesrecan. ali kada je bio vuk. riblje ili zmijsko. da se povre meno naloce krvi ili da juri za nekom vucicom. u njemu ovek i vuk nisu i li uporedo. Tada bi. cak i poma uci jed no drugom. uvek bi ga vrebao ovek. t Takve su bile osobine Stepskog Vuka. kada bi osecao mr nju i smrtno neprijateljstvu prema svim ljudima i njihovom la nom i izopacenom pona anju. ovek i li sica ili ovek i riba ivotarili su jedno pored drugog ne nanoseci jedno drugom bol. Ali je bilo i takvih koji su u njemu voleli ba vuka. i. To ne bi trebalo reci ni o jednom oveku. jer je Hari. a mogao je da unesreci i druge. Ali je bilo isto tako i kada se Hari osecao i pona ao kao vuk. nazivao ga stokom i zveri. Jer svi oni koji bi ga zavoleli videG su samo jednu njegovu stranu. naim da usamljen kaska stepama.

vec su jedan drugoga bodrili i dopunjavali. Ne zna da je kod Harija kao to nema pravila bez izuzetka i kao to je jedan gre nik pod izvesnim okolnostima miliji bogu od devedeset i de vet pravednika ipak bilo i izuzetaka i srecnih slu ajeva. dva bica. obucari ili uci telji. lekari. da je katkada nepomuceno i nesmetano ose ao u sebi i vuka i oveka. ali sna na sreca onih nal?brojnih asova upila u sebe svu patnju. sposobnosti da budu srecni i da pate. sva ona umetnicka dela u kojima se jedan jedini ovek koji pati. svakodnevno. ili umetnici. ako co . oni nisu heroji. kako di u. koji hoce da slu a Mocarta. Tako nastaju. a to je bilo za njegovAh dokonih i beskorisnih dana. do ivljavali veliko razocaranje i jad kada bi odjednom divlji. tako visoko uzdi e nad sopstvenom sudbinom da njego va sreca sija kao zvezda. poznato i redovno po vremeno imalo jedini cilj da tu i tamo do ivi trenut ni prekid. Ba su ovi Ijudi obicno bili naroto raz ocarani i ljutiti. koji u stbi nosi ce nju za dobrotom i ne no cu. Uz to treba reci jo ne to. taj je ipak u zabludi. u veoma retkim asovima. opet. to je opet jedno od pi tanja o kome dokoni ljudi mogu da mozgaju ako ele. i tako je Stepski Vuk svoju dvoja kost i podvojenost unosio i u sudbine drugih sa ko jima je dolazio u dodir. Izgleda da ie i u ivotu ovog oveka. ve? je to vecno pacenicko kretanje i vrtlog. tako da su najzad sreca i patnja bili jedno drugom ravni ili je cak mo da kratka. kao dragocena pena sre nad morem patnji. nes recno i bolno istrzano. u njima ima bo anskog i sa tanskog. isto tako neprijateljski i zaple teno kao vuk i ovek u Hariju. ljih dvojica sklapali mir i iveli u ljubavi. I ti ljudi. tako da Zije jedan samo spavao dok je drugi bio budan. zasenjujuca sreca zraceci dodiruje i ocarava i druge.su. Ali ako neko sada misli da poznaje Stepskog Vuka i da mo e sebi predstaviti njegov bedni. Da li su kratki. ne to tako sna no i neis kazano lpo. ciji je ivot veoma nespokojan. da cita pesme i da ima ljud ske ideale. ma kako se zvala njihova deta i tvorevine. do ivljuju povremeno. ili mislioci onako kao to su drugi sudije. u svojim retkim srecnim asovima. u stvari uop te nemaju ivota. da su katkada. naroto ih ima mnogo medu umetni ma. za jedan jedini as. misle i osecaju i njemu. da bude probijeno vanrednim. zbog ega je dobila vecu vrednost. cudom. i svima onima koji je vide ini se kao ne to vecno i kao njihov san o sreci. a sve to ivi jedno kraj drugog i jedno u drugome. njihov i vot ne znaci postojanje u pravom smislu i nema svog oblika. ima majcin i oceve krvi. kao i svuda u svetu. odnosno. Svi ovi ljudi. pena trenutne sre povremeno prsne tako visoko i ble tavo nad morem patnji da ta krat ka. Svi ti ljudi imaju u sebi dve du e. retki asovi sre izgladili i ubla ili zao udes Stepskog Vuka. zli vuk ipak postao ovek. ras trzani ivot. jer jo ni izdaleka ne zna sve. sve uobicajeno. da astupi mesto blagosti. jezivo i besmisleno. esto je i Vuk mozgao o tome. Postoji prilican broj lju di slicnih vrsti kojoj je pripadao Hari.

tu je bio nesalomljiv i nepod mitljiv. a onaj koji tra i nasladu propada od slasti. Smrtno je mrzeo sva ki poziv. U tome je le ala nje gova snaga i vrlina. U mladosti. Umeo je da se izvuce iz svih ovih okolnosti. da se pridr ava nekog dnevnog i godi njeg reda i da mora da slu a druge. On je postigao svoj cilj. Svaka vrsta ljudi ima svoje osobene znake. slobodno i samostal no odlucivao je ta da cini i preduzima. Jer svaki co vek neminovno posti e ono to je po svom pravom nagonu prinu en da tra i. Tek u toku popodneva polako bi se zagrejao i ivahnuo. svoja obele ja. Jutro je za njega bilo nemilo doba dana. Ali usred stecene slobode Hari odjednom primeti da je njegova sloboda ravna . kada je jo bio siroma an i kada mu je bilo te ko da zaratuje svoj hleb. gramzivac zbog novca. es toki neuspeo izrod pramajke. a tek predvece bi. svaka od njih ima svoje vrline i poroke. opet. samo ako bi time mogao da obezbedi sebi truncicu neza visnosti. katkada iv i radostan. nije se prodavao enama ili vlastodr cima. delima. tes no povezane njegova patnja i njegova sudbina. U potu mu je to bio san i sreca. divlji i jeziv proma en poku aj prirode. postao je potpuno neza visan. Pro ao je onako kako prolaze mnogi ono to je po unu tarnjem nagonu svog bica najupornije tra io i za im je stremio palo mu je u deo. Nikada nije bilo oveka sa dubljom i strasnijom potrebom za nezavisno cu. ve? i dete bogova. samo da bi sacuvao svoju slobodu. nije se necem dobrom dosetio niti je sebi ili drugima mogao da pru i neku radost. cio. mislima i tvorevinama. a najstra nije to bi u snu mogao da do ivi bio je zatvoren ivot u nekoj kasarni. nije morao da se upravlja ni prema kome. Silnik propada zbog sile. kancelariju ili ured.vek nije spreman da vidi smis o ba u ovim retkim do ivljajima. nikada u prepodnevnim asovima nije ucinio ne to dobro. zatim gorki udes. Njegova potreba da bude usamljen i nezavisan bila je u vezi s tim. koji zrace nad haosom ovakvog ivota. Ali je medu njima nikla i ona dru ga misao. Nijednog jutra u svom ivotu nije bio istinski radostan. Nikada se nije prodavao za novac i udoban ivot. esto po cenu velikih rtava. Za njega nije bilo niceg mr kijeg i stra nijeg od pomisli da obavlja neku slu bu. svaka svoj smrtni greh. pokorni propada slu eci. tutje njegov karakter bio vrst i pravohnij ski. Medu ljudima ove vrste nikla je opasna i stra na misao da je mo da Eo covecji ivot samo jedna opaka zabluda. niko nije mogao da mu nareduje. postajao plodan. za vreme svojih svetlih dana. da ovek mo da nije samo prili?no raz umna ivotinja. vi e je voleo da gladnje i da ide u pocepanom odelu. i hiljadu puta je odbacio i odbio ono to je u oma celog sveta predstavljalo preimucstvo i srecu. kome je odre e no da bude besmrtno. koga se pla io i koje mu nikad nije donosilo ni ta dobro. Ali s ovom njegovom vrlinom bile su. ali u vecoj meri no to to ljudskom stvoru prilici. Osobeni znak Stepskog Vuka bio je sledeci on je bio ovek veceri. I tako je Stepski Vuk propadao zbog svoje nezavisno sti.

tako ove rirode. bez velikog udesa. sada mu vi e ni ta nije pomagalo ako je. bez obzira da li s pravom ili ne. okolni svet je proticao pored njega. pozivali su ga. bar u njihovoj sopstvenoj uobrazilji. kada bismo imali ne to sli?no antropologiji. i nikakav trud ni ce nja tu nisu po mogli. naprotiv. a po svom obele ju i kovu ne pripadaju tipu samou bi. Naprotiv. pa cak da se i on samog sebe nimalo ne tice. nigde nije do lo do neke veze. Pri tome. mo da veci deo njih. Jer sada mu samoca i neza visnost vi e nisu bili cilj i elja. esto ga je sada okru ivao vazduh usamljenih. pun ce nje i dobre volje. darivali ga. nije bio omrznut i ljudima odvratan. dok. naprotiv. oseca kao naroto ugro enu klicu prirode. carobna elja koja je izgovore na i vi e ne mo e da se pokrene. bez sna ne konstAtuci je. Ali je uvek natazio na simpatiju i ljubaznost. Ova vrsta ljudi obele ena je po liniji svoje sudbine time to je za njih samoubistvo najverovatniji nan smrti. ima mnogo njih koji zavr e samoubistvom. Medu ovima ih cak ima mnogo koji su. koje mi nazivamo samoubicama i koje u esto veoma osetljive i osecajne. Ali je samoubici svoj stveno da svoje Ja. nikada stvarno ne di u ruku na sebe. neka mukla atmosfera. niko nije bio vol an i sposoban da ucestvuje u nje govom ivotu. da ga se ljudi vi e nimalo ne ticu. osecao je nemoc da stvori pri snije odnose. tako re. ve? udes. To je bila jedna od najva nijih osobenosti njegovog ivota. kod kojih pojam sa moubistva nije sastavni deo njihovog bica. bez ikakvih odnosa i usamljen. Druga je bila pripadao je samoubicama. me u samoubi cele prirode. koji je uocljiv jo u ranoj mladosti i ove ljude prati tokom itavog njihovog ivota. da se u sve re em i re em vazduhu. Preduslov za ovakav stav. nije neka izuze tno slaba ivotna snaga. pisali mu prijatna pisma. da mu se uvek cini kao da je izuzetno izlo en opasnosti. Medu Ijudima bez individualnosti. pa mu je do voljan najmanji spoljni udar ili neka sicu na unut ra nja slabost da se surva u ponor. Kada bi postojala nauka koja bi nala smelosti i snage odgovornosti da se bavi co ekom umesto iskljucivo mehanizmima ivotnih Pojava. mnogi koji su po svom bicu sa moubi. kao da stoji na naj iljatijem vrhu hridine. pru ao ruke i bio spreman da se pove e i stopi sa zajed nicom sada ga ostavi e samog. lagano gu i. pukim slu?ajem postali samoubi.smrti. Samoubica a Hari je bio je dan od njih ne mora nu no da ivi u naroto pri snom odnosu sa smrcu to mo e da se cini a da co vek ipak nije samoubica. . da je ostao sam. medu obicnim Ijudima iz co pora. ali mu se niko nije pribli io. Ali kao to postoje prirode koje pri kom i najmanje bolesti naginju gromici. Ovde se mora napomenuti da je pogre no nazivati samoubi cama samo one ljude koji se odista ubijaju. naginju tome da e pri najmanjem potresu predaju intenzivnoj pred tavi samoubistva. medutim. presuda koja mu je izrena. da ga svet na neki stra an na in ostavlja na miru. imao je mnogo prijatelja i mnogima je bio drag.

uvek drukcijim oru jem. od zamisli da mu je svakog asa otvoren put u smrt stvorio je ne samo mladalakomelanholicnu igru fantazije ve? je iz te zamisli crpao utehu i oslonac. u nekom skrivenom kutu svoje du e. Medu ove slu?ajeve dolazi i slu?aj Eiarija. Postoji veliki broj samoubica koji iz ove zamisli crpu neobicnu sn gu. samo na povr inu stvari. JER pri ovakvom posmatranju samoubi nam se PRIkazuju kao bica pogodena ose?anjem krivice ZBog svoje individualnosti. izraziti samoubica esto mo e da pretvori svoju prividnu slabost u snagu i oslonac. bogu. Najzad je. da svoj pedeseti ro endan od redi kao dan kada e dopustiti sebi da izvr i samou bistvo. i kada mu je bilo naro ito rciavo. Srodiv i se prisno sa zamisli da mu je onaj izlaz u slu?aju nu de uvek ot voren. cako i obratno. Oni se bore kao to se kleptoman bori protiv svog poroka. Svest o tome. necista savest. dodu e. svaki bol i svaka nezgoda u ivotu smesta su iza zivali u njemu elju da se iz svega toga izvuce po mocu smrti. svaki po tres. pa cak i sa zlurado cu. kao du e kojima vi e ije ivotni cilj da sebe usavr e i oblikuju. koja ima isti iz vor kao. pa prema tome deo fizike. Posmatrajuci je me afzicki. svim samoubicama je dobro po znata borba protiv isku enja da izvr e samoubistvo. Dodu e. do ao na srecnu ideju. ali da je ipak samo pomalo otrcan i ilegalan izlaz za slu?aj nu de. Medu ovim prirodama mnoge su potpuno nespo SObne da ikada izvr e stvarno samoubistvo. Ovo to smo ovde govorili o samoubicama odnosi se naravno. da je u su tini plemenitije i lep e ostaviti da oveka pobedi i obori sam ivot nego sopstvena ruka. ona mu je davala snage da postane radoznao za iskustvo bola i neprilika. da Se predaju. pa to obicno i cini. Sporazumeo se sam sa sobom da toga dana ostavi sebi na volju da li ce. Za nas su one pak samoubi jer ive u smrti. koja nije bila bez humora i koja mu je esto pru ala zadovoljstvo. za slu?aj nu de. dobro zna da je samoubistvo. to je psiholo GIJa. Stepskog Vuka. na primer. prema . Svaki od njih. dovoljno je da otvorim vrata i ve? sam umakao. da oseti Radoznao sam da vidim ko liko ovek u stvari mo e da izdr i! Kada dospem do granice podno ljivog. Kao to svaka snaga mo e da postane i slabost pod izvesnim okolnostima do toga mora da dode. jer su Duboko spoznale koliki je ono greh. oko cetrdeset i sedme svoje godine. ove cinjenice bile bi svakome Poznate. a ne u spasonos nom ivotu. mogao je katkada sa rado cu. S druge strane. izlaz. ve? da se Raspadnu i vrate majci. vodio ju je mnogobrojnim. ugase i vrate potu.e to kao psihologiju. podsticu vecinu samoubica na trajnu borbu protiv isku enja. ta stvar izgleda drukcija i mnogo jasnija. Ova borba je i Stepskom Vuku bila dobro poznata. ali se postepeno ba iz te sklonosti iz rodila filozofija u prilog ivotu. da se vrate u svemir. jer su spremne da se odreknu sebe. Kao i hiljade njemu slicnih. necista savest kod takozvanih samobludnika. kao kod svih ljudi njegovog soja.

uzemo kao polaznu tacku ia taj njegov odnos prema svemu gradanskom! Zbog svog sopstvenog shvatanja stajao je Stepski Juk potpuno van gradanskog sveta. koje su dr . neupadljivo. as osobe zjakom i nastr nim pustinjakom. pa cak i do dna du e potresale. Kako se to amo po sebi namece. seta. matrao je sebe iskljucivom jedinkom. propisima i atmosferi. gde gra dan tina vi e ne postoji. da se oseca kao ovek izvan gradanskog sveta. dodu e. blistavo isto odr avanim stepeni tima i itavoj onoj skrom noj atmosferi reda i savr ene pristojnosti. mogao je tim patnjama da a e cekajte. U izvesnom pogledu iveo je sasvim Gradanski. odevao se. po ceznicima i slicnim silama ivi u dobrim odnosima. izvanredno obdarenom indivi UOM. Ako se iz bilo kog razloga ose kao naroto rdavo. Sem toga od rastao je i vaspitavan malogradanski. niti se osecao kod kuce u atmosferi nasilnika i izuzetnih ljudi. Preostaje nam jo da osobeni fenomen Stepskog Juka. revolucionara ili duhovnog zavodnika. potajna ce nja stalno ga je privlacila malograd anskom svetu. osiroma i. jer je imao izvestan odnos prema njegovim obicajima. glavobolja bolovi u stomaku mogli da gledaju kuda e sad. u neku ruku. tihim. usamlje osti i podivljalosti njegovog ivota nai le i izvan dne patnje i gubici. neka se razboli. oprostiti svih patnji. jo samo dve godine. a naroto njegov neobicni odnos prema gra Ian tini. neka do ivi patnju i gorcinu za sve je odre en rok. SEm toga neka sna na. upotrebiti ovaj iz laz. to sve mo e da potraje najvi e jo nekoliko godina. pa u zagospo lariti vama! I tada bi se s Ijubavlju predao zamisli ako e na dan njegovog pedesetog ro endana ujut o stici pisma i estitke. zatvarajuci rata za sobom. Neka mu se sada dogodi ta mu drago. nikada nije stanovao i iveo po periferiji ivota. oso benjak ili genije. ni kod zlocina ca i obespravljenih. siguran u svoj o za brijanje. pa ma to bio i odnos otpora i pobune. dok e se on. Teoretski nije imao ni ta protiv javnih ena. objasnimo na taj nacin to emo sve te po ave svesti na njihove osnovne zakone. imao je novaca u banci i pomagao je si ROma ne rodake. ali pristojno i. Svi alo mu se da ima svoje sitne poroke i ekstravagantnosti. ve? je uvek ostao sa stanom u provinciji grad nstva. a njihov se broj stal no smanjuje! I odista je sada lak e podnosio sve ne dace koje bi ga ranije jace i du e mucile. i otuda je za dr ao mno tvo pojmova i ablona. a as natprosec nom.svom trenutnom raspolo enju. ali bi on li?no bio nesposoban da ozbiljno shvati jednu od njih i da je gleda kao stvorenje sebi ravno. meseci i dana. Svesno je prezirao bur uja i ponosio se To on to nije. Tada bi kostobolja. te io je da sa policijom. nemarno. Politickog zlocinca. da se tako izrazimo. po to nije znao i za porodicni ivot ni za dru tveno astoljublje. uzvi enom nad sitnim normama svakodnev og ivota. ako bi pored pusto i. ali. pristojnim porodicnim ku?ama sa urednim ba ticama.

umesto slobode udobnost. prohtevima svojih cula i da sva svoja stremljenja usredsredi na sticanje trenutnih naslada. iako se ve? odavno individualizovao preko gradanski moguce mere. Odrastao u kultivisanoj gradanskoj ku. jer se boji svakog davanja samog sebe. po ustaljenim pravilima i obicajima.a ono sa svojim osobinama mo e odigrati u svetu samo jed nu ulogu stada jaganjaca medu vucima koji slobod no krstare. do samopredaje trule i. ali i zanosu. da poku a da se pribli i idealu sveca. Uzmimo za primer jednu od ovih dvoj nih suprotnosti. recimo. Ovo gradansko. ali i da mu je dobrQ i udobno na zemlji. umesto naslade prijatnost. sveca i razvratnika. ali ne bi znao kako da se ponese prema lo povu. vec da odr ava sopstveno Ja. ali na racun onog ivotnog i ose ajnog intenziteta koji pru a ivot usmeren prema bezuslovnosti i prema krajnostima. on hoce da slu i bogu. Pa ipak vidimo da u doba vladavine veo . nije bilo ni ta drugo nego poku aj izmirenja. a grada nin ni ta vi e ne ceni nego svoje Ja koje je. d. pa ce nam poretenje uskoro biti razumljivo. u umerenoj i povoljnoj zoni bez estokih bura i oluja. Intenzivno se mo e iveti samo na racun sopstvenog Ja. stao je jed nim delom svoje du e uvek privezan za poretke na ovom svetu. u cemu i uspeva. mogao je da voli kao svo ga brata.ave i dru tvo proganjali. a umesto smrtne vatre ugod nu temperaturu. njegov ideal nije da se preda. do mu enika du e. Drugi vodi do razvratnika. dodu e. Tako je jednom polovinom svoga bica priznavao i potvrdivao ono to je drugom polovinom pobijao i poricao. namesto odgo vornosti postupak glasanja. do samopredaje bogu. Zato je on namesto moci po stavio vecinu. te nja za ujednacenom sredinom izmedu bezbrojnih ekstrema i dvojnih suprotnosti covecjih postupaka. pla ljivo. Jasno jg da se ovo slabo i pla ljivo bi ne mo e odr ati ma u kolikom broju postojalo. pru a mu se mogucnost da se potpuno preda svojim nagonima. hoce da ima vrline. I ob rnuto. On se nika da nece predati niti podati ni zanosu ni askezi ni kada nece postati mucenik. oveku se pru a mogucnost da se potpuno preda duhovnom ivotu. te je lako upravljati njime. Gradanin poku ava da ivi u prijatno tem periranoj sredini izmedu ova dva puta. osim da ih na pri icno graHanski nacin sa aljeva. njegova stremljenja nisu uperena ni prema svetosti ni prema njenoj suprot nosti. po svom bicu. stvorenje sa slabim ivotnim pogonom. obijacu ili ubici iz pohote. Umesto da sumanuto bude opsednut bogom stice mirnu savest. Zbog toga je gra anin. i prema tome posti e samoodr anje i sigurnost na racun intenziteta. sve to je bezuslovno njeniu je nesnosno. kao stalno postojece stanje svega covecnoga. razvijeno samo rudimentarno. namesto sile zakon. Prvi od ovih puteva vodi do sveca. oslobodiv i se sadr ine gradanskog ideala i verovanja. Ukratko. on poku ava da se naseli u sredini izmedu krajnosti. do mucenika nagona. nikada pristati da bude uni ten naprotiv.

Medu gradan tinom uvek ivi i veliki broj sna nih i divljih priroda. Onoga ciji je ivotni intenzitet ve? od samog pota toliko oslabljen ne mo e da odr ava u ivotu nikakva medicina sveta.ma sna nih priroda gradanin. on koji prezire zakon. taj je za mene! Ako u ovom smislu ispitamo du u Stepskog Vuka. divlji svemir. ali svakako krupnu nezgodu i zlu kob. a ipak joj pripadaju. jedan . kao i mracne radosti mr nje i samomr nje. ni njegov common sense. prividno. Ovakav je njegov polo aj u svetskom prosto ru. Odista. vrlinu i com mon. dodu e. Vecina intelektua laca i najveci deo umetnika pripadaju istom tipu. dodu e. jer na kraju ipak moraju da je prihvate da bi mogli da ive. ali ipak nikad ne propada. ni njegove vrline. kako sveca tako i razvratni ka. I tako su se oko stvarne mase pravih gradana natalo ili iroki slojevi ljudi. Na stepski vuk Hari tipican je primer za to. cak i vlada svetom. onima koji su ostali vezani. ropski zavisan i obavezan da joj slu i.se ipak je prinudni zatocenik gradan tine i nije u stanju da joj umakne. acaju je i velicaju. On kome su po znate slasti meditacije. ali od kojih je svaki nekim de tinjastim ose?anjima vezan za gradan tinu i do iz vesne mere zara en njenim malaksalim ivotnim intenzitetom. ni citava organizacija ne bi bili dovoljno sna ni da ga spasu od propasti. vi talna snaga bur oazije nipo to ne pociva na svoj stvima svojih normalnih clanova. nego je os tao prikovan za te ko materinsko sazve de graclan tine. mnoge hiljade ivota i inteligencija. ovakva je njegova vezanost. Vidimo da je on u sebi nosio jake nagone. ali usled izvesne slabosti i tromosti nije mogao da uzme zalet u slobodni. od kojih je sva ki. ali njih nema mnogo. sna na je i napreduje. Mali broj onih koji se otmu nalazi put u bezuslovnost i propada na na in dostojan divljenja. smesta biva prite njen uza zid. u cijem se paklu njihovi talenti ispeku i postanu plodni. SAmo najsna niji medu njima uspevaju da probiju atmosferu gra anske zemlje i da stignu u kosmicki svet. a po vremeno. pa ipak nekako ostaje i dalje u njoj.sen. tada nam se on prikazuje kao ovek kome je zbog visokog stepena njegove individualnosti odre deno da ne bude gradanin jer se svaka visoko raz vijena individualnost ustremljuje protiv sopstvenog Ja i naginje njegovom uni tenju. Pa ipak gra an ti na ivi. otvoreno je tre carstvo. ostali se mire sa sudbinom ili sklapaju kom promise. Za to? Odgovor glasi zbog stepskih vukova. Jer kod gra dan tine osnovno nacelo velikana glasi obrnuto Ko nije protiv mene. koje obuhvata us led rasplinutosti i rastegljivosti svojih ideala. cijem talentu gratan tina esto odaje veGko priznanje. Za ove bezbrojne eg zistencije to ne predstavlja tragediju. Kako je to mogucno? Ni veliki broj copora u kojima ivi. On se razvio kao individua daleko preko granice koju mo e da dostigne gradanin. A ostalima. ve? osloboden gradan tine i pozvan za ivot u bezuslovnom. ve? na veoma mnogobrojnim autsajderima. To su oni tragikom obele e ni. preziru gradan tinu.

po tovati zakon a stajati iznad njega. iako. posedovati kao da se ne poseduje. ko saoseca s njim. naime. a isto tako i ob rnuto. U imat narnoj sferi humora ostvaruje se zamr eni. tako da vi e ne bi bilo Stepskog Vuka. koji za to ima dovoljno dara i sklonosti. Onome koji je su manuto opsednut bogom mogucno je da zauzme stav odobravanja i prema zlocinu. dodu e. trebalo bi da se takav Stepski Vuk jednom suoci sa samim sobom. pa bi morali nagi da se pogledaju u o. ipak uspeo da skuva i iscedi iz sebe ovaj carobni na pitak. i ubuduce bi mu bilo sasvim nemoguc no da iz pakla svojih nagona uvek ponovo prebegne u sentimentalnofilozofske utehe a odatle opet u slepu opijenost svog vucjeg bica. mlaku sredinu gradan tinu. kao i sila potrebna za prodor u zvezdani svemir. Da bi to postigao. spaja i sjedinjuje sve oblasti ljudskog bica u zracima svo jih prizmi. njima koji osecaju da su pozvani za bezus lovno. Ko ga voli. je pravi tip gradanina nesposoban da ga shvati. Tada bi mu se otkrila cela njegova sumnjiva egzistencija u svoj svojoj nep romenljivosti. izgubio bi svoju sentimentalnost. morao bi da duboko sagleda haos u sopstvenoj du i i da postane potpuno svestan samoga sebe. tovek i vuk bili bi prinudeni da upoznaju jedan drugoga bez maski ose?anja koje izoblicavaju. odreci se kao da to nije odricanje sve ove omiljene i esto formulisane zahteve viso ke ivotne mudrosti mo e da ostvaruje jedino hu mor. tu ne samo to se savijaju po lovi jedan prema drugom nego se u ovakav stav odobravanja ukljucuje i gradanin. ali njima obojici i svim ostalim ljudima be zuslovnosti nemogucno je da odobravaju jo i onu neutralnu. taj izum onih sko ro tragicnih. ako je njAhov duh usled patnji postao dovoljno sna an i elastican. kako u ljubavi tako i u mr nji. bio bi spasen. a njegova veza nost za ovaj svet prestala bi da ga muci bez prestan ka kao neka sramota. njima kojima je uskracena tragika. tim stvorenjima koja nepre kidno i strahovito pate. Jedino hu mor. mno gostruki ideal svih stepskih vukova tu je mogucno zauzeti stav odobravanja ne samo prema svecu nego i prema razvratniku. a ipak ne mogu da ive u njemu. On bi. sklo . Pa ako bi u zagu ljivom haosu svoga pakla Step ski Vuk. Hu mor uvek ostaje na neki nacin gradanski. a to je humor.imaginarni. taj divni izum onih kojima je prepren put ka onom najvi em za ta su pozvani. pred radanjem svetlosti humora. ali bi njegove patnje bile sno ljive i plodne. ili bi njih dvojica. neka mu po eli ovaj spas. ivETI u svetu kao da to i nije svet. najdarovitijih nesrecnika. ili da bi se na kraju ipak osme lio za skok u svemir. Njegov odnos prema gradanskom svetu. Tada bi se ili sudarili i razi li se za uvek. njima se pru a pomirljiv izlaz u humor. ali suvereni svet. Za to mu jo mnogo to ta ne dostaje. zauvek ostao u gradan tini. ali mogucnosti i nada postoje. jedino hu mor mo da najcudnije i najgenijalnije dostignuce ovecanstva izvr ava i ono nemoguce. Nemir nim stepskim vucima.

Svemir ne zna za gore i dole. sirove prirode. On nasluuje svoj polo aj u zgradi sveta. Ako se Hari oseca kao neka vrsta co vekavuka i smatra da se sastoji od dva neprij telj ska i suprotna bica. sve je ovo Stepskom Vuku dobro po znato. koristili obmanom. jer gore i dole postoji samo u mislima. sa jednom naclnom obmanom. ose?anja. na nagon i duh. a koliko vuka u svakom njegovom delu. divlja tva.apstrakciji. za koji srecni trenutak. naslucuje i poznaje besmrtnike. Sva obja njenja. kulture. Cekaju ga hiljade takvih mogucnosti. celokupna psihologi ja. teorije. naslucuje mogucnost da sretne samog sebe i pla i je se. samo fkcija. Hari u sebi nalazi co veka. u svakom ose?anju. kojom Hari poku ava da razjasni svoj udes. to jst mracni svet nagona. kadikad je do ivljavao da se vuk i ovek za izvesno vreme. Na kraju na e studije preostaje nam da raskrsti mo i sa poslednjom fikcijom. onda smo se. svi poku aji razumevanja iziskuju pomocna sredstva. u nadi da emo ga lak e razumeti. Kada bi Hari u svakom pojedinom trenutku svog ivota poku ao da ustanovi koliko ima oveka. Medutim. koju emo sada ispraviti. Ako ka em gore ili dole. brzo bi do ao u nepriliku i cela ova njegova lepa . veoma je grubo upro cavanje i nasilje nad istinom u prilog nekog prihvatljivog. ili to e u na em magi?nom pozori tu naci ono to jetpotrebno za oslobodenje njegove zapu tene du e. to jest itavsvet misli. koje su jedna prema drugoj neprijateljski raspo lo ene. i ako smo prividno i ne ispitujuci prihvatili tu la koju je sam izmislio i u koju veruje. Dovoljna je najneznatnija sitni ca pa da sine munja. a smrtno se pla i da baci taj pogled. slo e. koje nje gova sudbina neodoljivo privlaci svi ljudi koji stoje po strani od gradanstva ive u atmosferi ovih ma gicnih mogucnosti.pili brak iz razuma. a pored toga jo i vuka. kao stepskog vuka. time ve? tvrdim ne to to izskuje obja njenje. bilo to e susresti besmrtni ke. Mo da e Hari jednog dana dospeti do te posled nje mogucnosti. po mo gucstvu. svi reposti i nesublimisane. Podela na oveka i vuka. samo u. iako nikada nije imao pred oma ovu crticu svoje unutra nje biogratije. Hari uoptte nije ovekvuk. raskrsti sa ovim la ima. onda to predstavlja samo neki mit upro cavanja. Mo da e jednoga dana nauciti kako da upozna sebe. mitologije. Prema tome stepski vuk je. bilo na taj nacin to e dobiti u ruke na e ogledalce. on zna za postojanje onog ogledala u koje bi neophodno morao da pogleda. ali pogre nog obja njenja suprotnosti koje ovaj ovek nalazi u sebi i koje mu se cine kao izvor njegovih te kih patnji. la i po teni autor ne bi smeo propustiti da na kraju svog prikaza. pri pitomljene i sublimisane prirode. ukratko reno. ako smo poku ali da ga posmatramo i da ga protumacimo kao dvostruko bi. I pored ove na izgled tako jasne podele njegovog bica na dve sfe re.

a ova opet konstatuje izofreniju i sprecava da covecanstvo iz usta ovih nesrecnika uje uzvik istine. u pitanju prividno cele. kada. i koji za trenutak cuje kako ubica govori njego vim sudijinim glasom. pa sebe osete slo enim iz vi e delova. kao to su nagon i duh. uostalom. Ali za to gubiti reci. Hari se ne sastoji od dva bica. ve? od stotine. tada je dovoljno da to samo izjave. Njegov se ivot ne klati izmedu dva pola.teorija o vuku namah bi se raspala. kao svi geniji. vrsto nblikova na. u svakom slu?aju. ali to nije obicaj da se iska e. duhovno ni kada. uvek sL. to se svaki pojedinac trudi da ovaj haos posmatra kao celinu i to o svome Ja govori kao da je to jednostavna. probiju zabludu o celini svoje li?nosti. pa ni idiot. U stvari nijedno Ja. pa i najmudriji i najobra zovaniji uvek vidi svet i sebe kroz prizmu veoma naivnih. Ako vec jedan ovek pristupa pro irenju uobra ene celine svoga Ja u dvostruko bi. od hi ljade bica. pa ni najnaivnije. pozivajuci na uku u pomoc. ni najprimitivniji crnac. Jer nijedan co vek. kojt se sastoji od stepena i stanja. pa da ih vecina zatvori. Koliko god puta se pokazalo da je ovo zabluda. ili. a sve pobude. neki zahtev ivota. ve? izmedu hiljadu i bezbroj suprotnih polova kao. A kada naroto obdarene ljudske du e ne nog sa stava pocnu da naslucuju svoju mnogostrukost. ili izmedu sveca i razvrat nika. ne treba da nas iznenadi. nisu tako uporno jednostavni da bi se njihovo bi moglo ob jasniti pomocu dva ili tri glavna elementa a obja njenje tako vanredno diferenciranog oveka kao to je Hari naivnom podelom na vuka i oveka pogoto vo je potpuno beznade an i detinjast poduhvat. haos ob lika. cak i najistancanijem. izvr ava svoju du nost i osuduje ubicu na smrt. ipak se vec iduceg trenutka ponovo pretvara u jedinku. Obmana pociva na jednostavnom preno enju. jasno obele ena pojava ta kod svih ljudi pa i najvecih uobicajena obmana verovatno je neka potreba. grubom i primitivnom for mulom. kako izgleda. onda je bezmalo genije. nije celina. pottaje sudija. ivot svakog oveka. od naslede nog i od raznih mogucnosti. sposobnosti i mogucnosti ubi nalazi i u svojoj du i. imaju urodenu i nasilno izazvanu potrebu da svoje Ja za mi ljaju kao jedinstvenu celinu. prividno jedinstvene li?nosti Od dosada njeg pesni tva strucnjaci i poznavaoci . Telesno svaki ovek sacinjava celinu. kao kakav snop od mnogih Ja. ovek nema ve liku sposobnost mi ljenja. ponovo se vraca u ljusku svog uobra enog Ja. za to izgova rati ne to to je svakome ko misli samo po sebi ra zumljivo. Sudija koji sedi nasuprot zlocincu gledajuci mu u oci. zvezdano nebo u malom. redak i zanimljiv izuzetak. ona ipak i dalje ivi. to tako obrazovan i mudar ovek kao Hari mo e sebe da smatra stepskim vukom. upro cavajucih i la nih formula u prvom redu sebe samog! Jer svi Ijudi. to veruje da boga tu i slo enu tvorevinu svog ivota mo e da obuhvati jednom tako prostom. vec mnogostruk svet. kao to su disanje i uzimanje hrane. I u pesni tvu.

ali ne prirodne. nostace nam jasno za to je toliko patio zbog svoga sme nog dvojstva. Onaj ko hoce da to vidi. dramaticare koji su. mislio da su dve du e mnogo za jedne grudi i da ih moraju ras trgnuti. odvodeci nas u zabludu ba ovom svojom jedinstveno cu. dve du e su malo i Hari vr i stra no nasilje nad svojom jadnom du om kada po ku ava da je shvati u jednoj tako primitivnoj slici. za toga e se od Fausta. ve? samo nametnute pojmove lepote kakva se ceni jo iz antickog doba. ah. mora se odlu iti da li?nosti ovakvog dela ne posmatra kao poje dina bica. nazre ne to od prave prirode du e. po kome nam se svaka pojedinacna li?nost jedne drame ne pobitno prikazuje u istom. poku ava da nam iza vela komedije li?nosti i karaktera prika e mnogost rukost du e. kriju u mo jim grudima! tada zaboravlja na Mefista i mno t vo drugih du a koje se tako e nalaze u njegovim rudima. a ne u pojedinim likovima. Naprotiv. a Zapad je ulo io isto toliko truda da je podupre i osna i. jer ona pru a ili bi mogla da pru i najvece mogucnosti za prikazivanje sopstvenog Ja u svoj svojoj mnogostrukosti kad tome ne bi protivrecio prividan izgled. postoje pesnicka dela u kojima autor. Tek izdaleka i postepeno naslucuju pojedinci da je to mo da jevtina i povr na estetika. U pesni tvu stare Indije ovaj pojam je sasvim nepoz nat. polazeci uvek od vidljivog tela. odvoje nom telu. Vagnera i svih o talih stvoriti jedna celina. Ako s tog gedi ta posmatramo Stepskog Vuka. I na Stepski Vuk veruje da u sebi nosi dve iu vuka i oveka i ve? mu je od toga prili?no tes Zo u grudima. u stvari i stvorili fikciju o sopstvenom Ja. ovek je lukovica sastavljena od stotinu ljuski tka zina od mnogih niti. jedinstvenom. i izumeli su tacnu tehniku budis ickog jogija. koju filistri izgovaraju sa jezom a koja glasi Dve du e se.najvi e cene dramu. U oveka trpa sve to je u njemu umno. jedan nadlik. ipak postupa kao kakav divljak koji ume da broji samo do dva. ve? klupcad li?nosti i niz inkarnacija. medutim. a drugi vukom i smatra da je time do ao do kraja i da se iscrpao. i tek u toj vi oj celini. To su ta?no znali i shvatili sta i azijski narodi. o jedinstvenoj li?nosti. ali du a u njima nema dve ili pet. da smo u tabludi. Grudi i telo uvek predstavljaju celi tu. i s pravom. kao Faust. naime raskrinkavanje zablude o lic nosti. ve? kao delove. Vesela je i mnogostruka igra covecanstva In iusi su se hiljadu godina trudili da razotkriju zablu ju. u kojoj svaki lik nastupa jasno ocrtan i jedinstven. Mefista. kao strane. da gre imo ako na na e velike dramaticare primenjujemo velicanstvene. Kada Faust izgovora izre ku. I on je. uzvi eno i . Naivna estetika najvi e ceni tako zvanu karakternu dramu. kao razlicite aspekte jednog vi eg jedinstva makar i du e samog pesnika. U na em modernom sve tu. Je dan deo sebe naziva ovekom. Ko Fausta bude posmatrao na ovaj nacin. cuvenu medu uciteljima. verovatno ne sasvim svesno. ve? bezbroj. Iako je Hari visokoobrazovan ovek. junaci indijskih epova nisu junaci.

Da ovek nije ne to vE stvoreno. ali ujedno izrutuje Gcnost molohu dr avi i bez pre stanka izaziva razdor izmeQu njih. nasuprot vuku. Hari ta?no naslu Euje. pa ipak pojma nema o njemu.kultivisano. i Hari veruje da vrlo dobro zna ta je ovek. Zato gradanin danas spaljuje na lomaci jeretika i ve a kao zlocinca onoga kome E prekosutra postaviti spomenik. divlje i haoticno. dosadnom praocu duhu i njihovim zahtevima. samo kompromis. iako to prili?no esto naslucuje u snovima i drugim pod svesnim stanjima. gradanska nagodb Ova konvencija otklanja i zabranjuje iz vesne grube zahteve nagona deliE svesti. i Hari dvostruko la e sebe ako primenjuje divljacku metodu sa vukom. katkada uste u se. ba oni nttki pojedinci kojima se danas priprema gubili te a sutra spomenik ta stutnja ivi i u Steps kom Vuku. Prema duhu. u malim etapama i u utasnim mukama i ekstazama. kle. ipak zatvara o i nece da zna da su o?ajnicka vezanost za sopstveno Ja i o?ajnicki strah od umiranja najsigurniji putevi u vecnu smrt. ka besmrtnom. ve je pre poku aj i prelaz. No da po tvrduje onaj najvi i zahtev i da stremi za njim. naziva u sebi ovekom obicno nije ni ta drugo nego ba onaj osrednji ovek graHanske konvencije. neka ih to vi e prihva ta! tovek nije vrsto i trajno uoblicenje to je bio ideal antike i pored suprotnih naslucivanja njihovih mudraca. sa ce njom a i strepnjom oceki vana moguEnost. Kao svi ljudi uop te. da pode jed nim. Put ka pravom oveku. ali to placa te kim patnjama i bolnom usamljeno cu. Bojimo se da Hari ubraja u co veka citave pokrajine svoje du e koje jo ni izdale ka nisu covecje. Prema ovoj konvenciji ovek je. Neka ne zaboravi te slutnje. ve da je za htev duha. idiotskom jeziku. goni ga unutra nja predodretenost prema prirodi. i polazi njime. prema majci. kao svaki gradanski ideal. u asnim putem ka besmrtnosti toga se pla i iz dubine du e. Ono to ljudi podrazumevaju pod pojmom oveki uvek je samo prolazna. a izvesna svojstva svoga bica racu na kao vucja iako su ona daleko prevazi la vuka. koja se te ko mogu kontrolisati. pla ljiv i naivnolukav poku aj da se podvali opakoj pramajci prirodi. Ali ono to on. On ta?no oseca da to vodi jo vecim patnjama. Zato gradanin dopu ta i podnosi ono to naziva lAcno cu. ipak nije voljan da prepati sve ove patnje i da umre na jedan od ovih nacina. Iako je svestan vi e nego gracianin za to se postaje ovek. do krajnjeg odricanja. vodi do progona. daleka. i da put donde prevaljuju uvek. za htev duha da postane istinski ovek. mo da i do gubili ta pa iako na kraju toga puta stoji kao mamac besmrtnost. a u vuka sve to je nagonsko. ni ta drugo nego uzani i op sni most izmedu prirode i duha. . i on treba da boravi u mlakoj redini izmeQu njih. vuce ga topla ce nja izmedu ove dve sile pla ljivo se le luja njegov ivot. morala. prema bogu. Ali u ivotu stvari ne teku tako jednostav no i grubo kao u na em bednom. ubijanje votinjskog u sebi i ne to malo duha ne samo to je dozvoljeno ve? se i trat.

da i one u svom lepom. da svoje Ja za vecnost preda mni postaje besmr tan. da se jedinstvenost. bla en je onaj ko je jo dete! Simpaticni. a kada bi to i po stao. Verovatno da nikada nije posmatrao pravog vuka. Ovim putem je po ao Buda i svi veliki ljudi. sve veci ce deo sveta. ili da se odrekne oveka i da bar kao vuk ivi jedinstvenim i nerastr zanim ivotom. recimo Mocarta. ne ka vuku ili detetu. ras trzanost i patnju. Hari nikada vi e ne mo e da postane sasvim vuk. neki od njih svesno a neki nesvesno. I vuk ima dve pa i vi e du a u svojim vucjim grudima. Put u nevi nost. pa naj zad i itavsvet. i dalje posmatra oma gradanina. vec napred. Ali sa onim Natrag prirodi! ovek uvek po e bol nom i beznade nom stranputicom. morace da svoju dvost rukost umnogostruci . nece ti u stvari pomoci. citavu gra ansku atmosferu proreduje. a svoju slo enost ucini jo mnogo slo enijom. vitkom telu kriju mnogostruka stremljenja i stanja. put ka bogu ne vodi natrag. koliko je ko us peo u smelom poduhvatu. da bi mo da jednom. kao kakav ucitelj u koli. Na potu svega ne nalaze se nevinost i bezazlenost sve to je stvoreno. a ne ve licinom njegove samopredaje i spremno cu da pati. Nijedan od puteva ne vodi unazad. Pa ipak je na Stepski Vuk otkrio u sebi faustov sku dvojnost. jer mo da bi tada video da ni ivotinje nemaju tedinstvenu du u. na kraju. ve? je mnogostruko. primiti u svoju bolno pro irenu du u. i onaj koji eli da postane vuk pada u istu gre ku zaborav nosti kao ovek sa onom pesmom Oh. Svako rodenje znaci ras . ve? mnogostruko i slo eno. samo njegovim izuzetnim talentom. ni ka vuku ni ka detetu. ve? je baceno u prljavu reku postanka i nikada. te ona biva kao le deni etar svemira. ni kada vi e ne mo e da pliva uzvodno. lako obo ava svoje ljubimce medu besmrtni ma. morace da pode du im. da i vuk u sebi nosi duboke ponore. ipak. Ni samou bistvo. u najbo ljem slu?aju. prona ao je da u jedinstvenom telu nema jedinstvene du e. da su sposobna da osecaju mnoge sukobe. Umesto da su ava svoj svet. i ono na izgled naj jednostavnije. u nestvoreno. ne onom usamljeno cu u vrtu Getsimanskom.a da onaj koji je u stanju da umre. jadni Stepski Vuce. On bi eleo ili da savlada vuka u sebi i da postane potpun ovek. da odbaci telo. sve dalje na putu da se postane ovek. tegobnijim i mucnijim putem da postane ovek. video bi da vuk tako nije ne to jednostavno i iskonsko. kao ideal ove harmonije. ve? sve dublje u greh. a sasvim je zaboravio da deca nipo to nisu bla ena. na ao spokoj stvo. cednosti i prvobitnom sta nju. i spreman je da savr enstvo Mocartov? obja njava. da i vuk pati. u krajnjoj liniji ga. ve? je gre no. ali sentimentalni ovek koji peva pesmu o bla enom detetu tako bi eleo da se vrati prirodi. da upro cava svoju du u. njegovom ravnodu no cu prema idealima gradan tine i podno enjem nne krajnje usamljenosti koja oko pacenik oko bica koje postaje ovek. poima na dugom putu hodoca ca.

demokratija i gradansko ob razovanje. tto ne ulazi u rubriku ovek ili rubriku vuk. da se tu nalaze jo i lisica. o citu dugog puta na kome se ostaje ovek. Vratiti se u svemir. hiljadama cvetova. On ne vidi da je itav ovaj svet. i to samo zato to jo . ovek koji nasleduje nebesa i ponore ovecanstva ne bi trebalo da ivi u svetu u kome vladaju common sense. Predstavimo sebi vrt sa stotinama vrsta drveca. opasno i kao neku vrstu stra ila za gra ane medutim on. grada ninom. zmaj. znaci bolno ponovno postajanje. Genije nije tako redak kao to se obicno misli. o kraljevskom oveku. nije u stanju da vidi da osim vuka i iza vuka u njemu ivi i mnogo ta drugo. iseci najplemenitije drvEe. onda nece znati ta da radi sa TRI cetvrtine svoga vrta. itavrajski vrt ljupkih i stra nih. ako nije ba vucija osobina. odvajanje od boga. a i rastu uje. Ne. maj munsko. znaci pro iriti svoju du u da bi mogla ponovo da obuhvati svemir. to i ne vidi. ni tako cest kao to to tvrdi istorija knji evnosti. ubraja u oveka. svu krivicu za to baca na vuka i nece da shvati da je sada vuk njegov naj bolji deo. razume se. mi ovde govorimo o cove cu u vi em smislu. oni su samo materijal i ni ta vi e. A ta sve ne ubraja u oveka! Sve kukavicko. Sve divlje u sebi naziva vukoni i osEA to kao rdavo. postati bog. sve glupo i sitnicarsko. najzad. Tako isto postupa i Stepski Vuk sa hiljadama cvetova svoje du e.tanak sa svemirom. esto to se pri svakoj te koci sa aljivo izgovara cvo im glupim stepskim vukom. stotinama vrsta voca i raznih trava. i ako gau njegove dimenzije sputavaju. kako nam se cini. ovek koji je sposoban da shvati Budu. koji veruje da je umetnik. cinjenica da se ljudi koji imaju takvih mogucnos ti poma u stepskim du ama du a nije kao i cinjenica da esto osEaju onu kukavicku jubav prema gradan tini jeste ne to to veoma iz neraduje. kao to sve sna no i plemenito pripisuje vuku. nije rec o ljudima koji u milionima trckaraju ulicama i koji ne pred stavljaju ni ta drugo nego pesak na morskom alu ili raspr ene kapljice pri udaranju talasa nekoliko miliona ne igraju vi e nikakvu ulogu. i novine. da ima pre finjena cula. sna nih i ne nih oblika zarobljen i pritisnut prilo en vuku kao to je pravi ovek u njemu zarobljen i pritisnut nazovi ovekom. Ako vrtlar ovoga vrta ne zna ni za kakvu dru gu botanicku razliku osim da se jedno mo e jesti. na cionalna ekonomija i statistika. majmun i rajska ptica. ili e ga MRZEti i gledati popreko. poni titi patnicko postojanje. bio bi dovoljno genijalan za smeo poduhvat da postane ovek. a drugo da je korov. i. o besmrtni ku. svetska istorija ili. pa E i cupati najcarob NIJE cve. On u njemu ivi samo iz kukavicluka. ako mu je gra anska soba odvi e tesna. stepski vuk Hari. sve vuk to ujeda. znaci ogranicavanje. tigar. Ovde nije rec o oveku kakvog ga zna kola. ve likih iu malih.

zar uteklo od mene sve je to ivot mo e malo da razgali? Odavno mi je umrla enka. i slu am gde vetar granjem zavija. Tako bih dobar sa njom bio. Oh. na ao i poceo da je citam Ja stepski vuk jurim i jurim zavejanim svetom urim. ko je posmatrao spolja i s vi sine. da sopstvenom rukom okonca svoje omrznu to bitisanje ili. sa aljivo i podsme ljivo Kada sam ovo protao do kraja. snegom tolim suvoga grla plam i nosim du u daje dAvolu dam Stihove prepevao Branimir ivojinovic. I ove dve slike zajedno. rastopljen na samrtnoj vatri obnov ljenog samoposmatranja. jurim i sanjam. Bar da je negde kakav mali zec. pre nekoliko nedelja. da me slatkim mesom zgreje! Ah. Da se vE nalazi mmedu besmrt nima. moje tada nje Ja razbijalo se u pa ramparcad. sav bih se zario u njen ne an but. Sada sam. svaki put bi ga mracne snage prodrmale i uni tile i svaki put bi se izgubio po jedan negovani. sa breze gavran tu i tamo ph ne. naslikana ne to hladnije i na izgled s velikom objektivno cu. a ja jurim kroz noc kao senka.. moje setno. vnezvereno lice i mudra studija iz nepoznate ruke. da zdere svoju masku i postane novo Ja. al nigde zeca. svetlu joj krv bih pio. u rukama imao dve slike o sebi jedna je bila autoportret u rogobatnim stihovima.nije uspeo da zagospodari njime. obe su jasno pokazivale koliko je nepodno ljivo i neodr ivo moje stanje. Opra tamo se od Harija. obe mi zadado e bol. ovaj divlji. Stepski Vuk je morao da umre. da se izmeni. Potra io sam je medu gomilama hartije na mom pretrpanom pisacem stolu. kako srne i zeceve vijam. uvek u vreme najveceg oca janja. olinjao i sed mije rep. eto. da mi je da sad sretnem koju! Nicega lep eg no kadje skolim i poka emjoj celjust svoju. prekorno. druga. za pisao malo neobicnu pesmu. kako bi iznenadeno posmatrao ovo tumara nje. a opet ima nje od mene. tu an i pun strepnje kao i ja sam. ovaj postupak nije za mene bio ni nov ni nepoznat. nigde srne! A ja srne toliko volim. to me je potres lo do dna du e. pa zavijajuci pro du io put. koja tako govori o stepskom vuku. poluslep. napisana od nekog ko je znao vi e. Svaki put kad se to de avalo. pio. obe su mi otvoreno prikazivale moju neute nu egzistenciju. . znao sam ga i do ivljavao vi e puta. ostavljamo ga da sam ide dalje svojim putem. krivudavi put i kako bi se ovakvom stepskom vuku nasme io bodro. obe su bile u pravu. od nekoga sa strane. palo mi je na pa met da sam jednom nocu.

Drugom prilikom je preko noci razoren moj poro dicni ivot. na samom rubu svesti pre sna. sru ila se i ova nova ivot na forma. do sto da ola. Da li am odista morao ponovo da pre ivim sve to? Svu nLku. kao to su starom ig acu na berzi poznate sve etape pekulacije. svu onu u asnu bojazan da cu odleci i strah od smrti? Zar nije bilo mudrije i jed iostavnije spreciti ponavljanje tolikih patnji i izgu iti se? Svakako da je to bilo jednostavnije i mud ij. osecao toliko blizak bes mrtnima. ponev i sobom svoju odluku. izneveriv i me. nesigurnosti. Pa bez obzira da li je onako kao to pi e o sa noubicama u knji ici o stepskom vuku ili drukci niko mi nije mogao uskratiti zadovoljstvo da po nocu plina. jer ovde vi e nema mesta izi ravanju plemenitosti i heroizma. Tada je pocela moja usamljenost. i postigao izvesno spokojstvo i visinu ivota. Ali dosta o tome! Jutro se ve? pomaljalo iza okana.naroto voljeni deo moga ivota. no a za brijanje ili rev?lvera u tedim ebi obnavljanje jednog procesa cije sam gorke pat ije odista ve? esto i duboko iskusio. jasnu mudrost. sav smu eni jad. Ali pri samom kraju. beskrajne patnje. koja se . te sam se morao navici da se odricem po to vanja onih koji su dotle skidali e ir preda mnom. ovde sam jednos avno primoran da biram izme u trenutnog bola i neizrecive estoke. prokle to jutro zimskog dana. za trenutak blesnu preda mnom onaj cudni odeljak u knji ici o stepskom vuku u kome se govori o besmrtnima. Sa aljivo i s prezrenjem gledali su susedi za mnom. ljubav i poverenje pre tvorili su se odjednom u mr nju i borbu na ivot i smrt. U svom tegob nom i ludom ivotu bio sam dovoljno esto pleme niti Don Kihot pretpostavljajuci ast prijatnosti i igrajuci pre herojizam nego razumnost. posle te kih i gorkih godina. pa i najprezreniji izlaz iz ovog mlina iatnji je dobro do ao. olovno. neka je ono i neslavni i sramni izlaz za slu?aj iu de svaki. moja du evno obolela ena oterala me je iz kuce i udobnog ivota. poznate sve eta e njegovih lovackih pohoda. po to sam u najstro oj samoci i tegobnom vladanju sobom izgradio sebi nov asketski duhovni ivot i ideal. vec ivek samouni tenje. promenljivosti i bankrota. dobija ja. predajuci se apstraktnim ve bama misli i strogo re gulisanim meditacijama. kukavicko i otrca io. izgubiv i odjednom svoj plemeniti i uzvi vcu. astoljubivom. Ne. Jednom prilikom sam izgubio svoj gradanski glas i imetak. I opet po sle nekoliko godina. da sam u jednom taktu starinske muzike iskusio svu njihovu hladnu. uvek novo oblikovanje svoga a! Neka je samoubistvo i glupo. uvidanje niskosti i bezvred iosti sopstvenog Ja. a na njega se odjednom nadoveza se?anje da sam se ponekad. ciji cilj i zavr etak nisu spokojstvo i mir. jo nedavno. ali bez plena. nije bilo sile na svetu koja je mogla zatra iti od nene da se ponovo susretnem sa svojom grozom od mrti i ponovo pre ivim preobra enje i reinkarna iju. eto. kada sam najzad legao u po telju.

te ak kao planina. Osim to sam jedno vreme patio od nesanice i neugodnih bolova u stomaku. zablistalo i ugasilo se. Ovo te ko opojno sredstvo uzimao sam samo kada bi me telesni bolovi neizdr ljivo mucili. U svojoj putnoj apoteci imao sam odli?no sred stvo za umirenje bolova. ali su me zatim. Ono to je bilo napisano o stepskim vucima i samoubicama bilo je mo da sasvim dobro i pametno. ono nije bilo pogodno za izvr e nje samoubistva. Povratio sam sav otrov jo u polusvesti i po novo zaspao. postao sam malo ravnodu niji prema tegobama. izdr ljiv plod. smrt. koji je sporo ras tao i ote ao. a odluka. posmatrala me je ljubazno i uzdr ljivo. Time je moj polo aj postao jasan cekanje do pedesetog rodendana. u vreme kada sam opet bio obuzet o?ajanjem. to sam pre nekoliko godina isku ao. koja kao da uop te nije shvatala specificno raspolo enje i nape tost mog ivota. Probudiv i se oko podne. ubrzo sam u sebi pono vo osetio preci cenu situaciju knji ica je le ala na nocnom ormaricu. Iskrslo je to preda mnom. No bilo to posle godinu. va ilo je za izvesnu vrstu i tip ljudi. nije moglo doci u obzir zato sam sada svojoj odluci dao sledeci oblik cim budem dospeo dotle da se moram poslu iti ovim opijum skim preparatom. metkom ili no em za bri anje. i to je bilo sve. a san se spustio na moje celo. nisam vi e osecao nikakvo dejstvo otro va. neka mi bude dozvoljeno da amesto tog kratkog spasa posrcem trajni. Itatkada sam jo uzimao da citam raspravu o step skom vuku. Nepotrebno je bilo uriti. ali me ona ipak nije ubila. Na alost. Tada sam. mesec dana ili sutra vrata su mi bila otvorena. zajedno sa mojom pesmom. progutao prilicnu kolicinu. er je do toga trebalo da protu jo dve godine. Za spao sam. as predano i sa zahvalno cu. i to sigurnu. izgorela i prazna mozga i ne secajuci se skoro nicega. na moje najvece razocaranje. Ne bih mogao tvrditi da je odluka znatno izme nila moj ivot. dovoljnu da ubije estoricu ljudi. rodena iz pometnje mog najnovijeg ivota. ciji e ga iduci udar oboriti. pouzdanu smrt. neki naroto jak opijum ski preparat knji sam retko uzimao i esto ga se me secima odricao. unilo mi se odvi e dug rok. prema aljivom reptu knji ice o stepskom vuku. gotovo razbudili estoki grcevi u sto maku. ve? zreo. tiho se ljujajuci na vetru sudbine. Ovo sredstvo. Zahvaljujuci njoj. odluka da podem u smrt nije bila cud jedn?g trenutka. dodu e. da bih se konacno probudio sutradan u podne. strahovito otre njen. Jace su delovali na mene ostali do ivljaji one veceri.tako neumoljivo sme ila. dakle. kao da poznajem nevidljivog carobnjaka koji mudro up cavlja mojom udbinom. t . as sa podsmehom i pre zrenjem prema hladnoci rasprave. malo bezbri niji pri apotrebi opijuma i vina malo radoznaliji da vidim dokle dopiru granice podno ljivog. po to s preko noci zaoblila i u?vrstila. i nekoliko asova le ao u potpu noj obamrlosti.

Zato se niko nije dao na mamiti u pobo no raspolo enje. vi e nisam bio siguran da li je to zaista on. . obavljaju svoj posao.osnih slova koja su toliko obecavala. koje pipavo podvrnu vi e cipela. Mnogo mi je tu obecano. te sam esto satima duboko razmi ljao o tome. zbunjeni i la ni. osecao sam da gadenje koje ve? odavno raste u meni dosti e svoj vrhunac. Najzad se i zavr ila.bila je i duhovita apstrakcija. moja lic nost. i dvojica hri canske sabrace koji su se nalazili u prvim redovima stisnu e govorniku ruku. stisnuv i ki obran pod mi ku. glasovi onog tu eg sveta silno su podstakli moju radoznalost. sagnu se i stade ne to da barata oko svojih crnih pantalona. pritvorna i bez ikakve druge elje osim da se ova neprijatna priredba to pre zavr i. ovek koji je onda nosio plakat i koji mi je tutnuo u ruku onu knji icu. a koja su se podudarala sa nagove tajima rasprave. zvanicna uniforma i kako se trude da kod o alo cenog skupa izazovu potrebno raspolo enje. ni du nosti ivot je imao strahovito gorak ukus. Ali svaki trud je bio uzaludan. izgleda. a zatim brzo potrca. Medutim. pi ljila su sva ta zvanicna lica trgovaca. izgleda. Vecernja zabava? promrmlja ovek i pogleda me nekako cudno. Stvarno. Istog trenutka kada sam poverovao da sam ga po znao on se okrenu. I sve jasnije su se javljale u meni opomene onog natpisa Nije za sva sam posmatrao kako sve tenici i ostali le inari. niko nije plakao. koji su se pri idno starali da sve bude veoma svecano i tu no. pekara i njiho vih ena sa grcevitom ozbiljno cu preda se. nije poznao. ni stremljenja. Po ao sam dalje razocaran. Ali bilo je pro lo vec mnogo vremena otkako se nisam bavio ovakvim mimickim ve bama. U svom pretvar nju. u koju su polo ili svog mrtvaca. jedinstve na sudbina. objava nih titravih svetl. osecao sam da me ivot odbija i odbacuje. da ovaj prikloni ko leno pred velicanstvom smrti. svi su. ali on me. toliko su se naprezali da su postali sme ni gledao sam kako se njima lepr a crna. covece. polteo sam sivim gradom. tako mi je izgledalo. cini mi se. i lica im smesta opet postado e obicna i ljudska. moja sopstvena. i kada je sve tenik oslovljavao skup sa draga hri canska sabraco. Po urih za njim. ipak nisu mogli da se uhvate u tako grubu mre u. Idite kod Crnog orla. po to sam. zbunje na. bili rav nodu ni prema mrtvacu. stigoh ga i klimnuh mu glavom. na ne tenici nekog pogrebnog zavoda. nisam znao kuda da idem. Zar danas nema vecernje zabave? upitah i po ku ah da mu namignem kao to to cine oni koji su upuceni u zajednicku tajnu. a jedno od njih mi se odjednom ucini poznato bio je to. s obzirom na svoj nacin ivota skoro zaboravio i da govorim i sam osetih da se samo glupo kreveljim. za mene vi e nije bilo ni cilja. ako osecate takvu potrebu. Razjaren. kao stranca. Ali vi e od svega ostalog zanimalt me je ona ha lucinacija ili vizija na crkvenom zidu. obrisa e na najbli oj ivici travnjaka sa svojih cipela vla nu ilovacu. moja stvarna du a.

nigde nije bilo radosti. Da. u ivao u mrvici topline. ali sam ipak. i poznao me je tek kada sam skoro pro ao pored njega. sme eci se lju baznom oveku u kratkovido lice. prijatelj muza. ove nr nje prema sebi samom i ostalima. na trulo poluzadovoljstvo. odviknuti od takvih napora. revnosno sam se trudio da se izvlacim la ima. na prvi poziv. ivah nuo i podsetio me na pojedinosti na ih nekada njih razgovora. prihvatio sam zahvalno i zamolio ga da pozdravi svotu enu za to vreme su me od silnog govora i osmehivanja zaboleli obrazi. dirnuto i preterano revnosno prihvatam sve. grani na uke kojom sam se tada mnogo bavio. stajali . sve je zaudaralo na trulu istro enost. valjajuci se u ovo malo dobronamernosti. svakako posetio. kada am jo pre dva minuta besno iskrlje tio zube na ceo ovaj prokleti svet. do zagu enos ti svih ose?anja. Stepski vuk Hari kezio se. vatreni idealista? Kako me je to sna lo tako la gano i potajno. Tako su oba Ha rija. On s obradovao. a ja sam mu za to. uctiv i revnostan. do ogavnog pakla praznine i o?ajanja? Prolazeci pored biblioteke sreo sam mladog pro fesora sa kojim sam ranije povremeno razgovarao i koga sam prilikom svog poslednjeg boravka u ovom gradu katkada cak posecivao i kod kuce. iznenaden na prepad i polaskan. ubedujuci me da ima mnogo da zahvali mome podstreku i da je esto mislio na mene otada e retko imao prilike za tako uzbudljiva i iscrpna azlaganja sa kolegama. a sada. Naucnik mi je i ao u susret. ja krilati mladic.unilo mi se da sve zaudara na vla nu zemlju i sa hranu. kako je do lo do ove ukocenosti. estito lice. u isu enom drelu sakupljala niu se pljuvacka. caknut i neiskren bra tac. ukrucen i kratkovid. svetski put nik. mlitavo i iscrpeno. kako je to bilo mogucno? Kako sam mogao dospeti dotle. kezio i mislio kakav sam ja to cudan. razume se. Bo e moj. dir aut. nalazeci da je va scena u stvari sme na. kraj moga groba nece smeti da stoji ni jedan od ovih le inara sa svojom ode dom i senti mentalno hri canskim amorenjem! Oh. inace bih ga. I dok sam ja. ma kuda uputio svoje misli. A kada me je srdacno pozvao da to vece provedem kod njega. Hari Haler. Poleteo je glavacke prema meni. nigde odjeka za mene. gutljaju ljubavi zalogaju priznanja. dotle je drugi Hari stajao pored mene i tako se lkezio. obojica veoma nesimpaticne prilike. pesnik. u onako kukavnom sta nju. sve je bilo staro. Upitao me je otkada se na azim u gradu slagao sam ga tek od pre nekoliko dana i za to nisam navratio k njemu. stajao na ulici. do ove duboke. Pogledao sam ictivom oveku u uceno. bio bezmalo zahvalan. uvelo. nigde se nije ose alo ni ta privlacno. ma kuda pogledao. stu dija radi. sivo. da bih raz govarao s njim o orijentalnoj mitologiji. opake mrzovolje. na prvi bezazlen pozdrav jedne estite dobricine urno. rekao sam da se nalazim ovde samo u prolazu. po tova nja i ljubaznosti kao kakvo prase. kao izglad zelo pseto. pozdravljajuci me veoma sr dacno. i da se ne ose?am najbolje. sentimentalnost mu je i protiv volje savijala le a. Ne.

stoje o alo ceni. ozbiljnu rec tuge i o?ajanja nad ovim propalim svetom. pokoravajuci se svojoj stvarnoj elji. kao ja. kezeci se zbunjeno. kao i obicno u takvim prilikama. izvesnu profesorsku ili glumacku crtu savla divanja i estitosti i da ga. lica premazanog stavom dvorskog oveka. A ba ta mehanicnost. iz asa u as. koja je tako bolesna i koja e uskoro biti tamo zakopana. silom. to su im nekada bile svete. ponovo jedan drugom postavi e pitanje da li je to jednostavno ljudska glupost ili slabost. njegovu problematicnost to se odvratno kezi. zbunjeni i npp eiskreni.pred uctivim profesorom ismevajuci jedan drugoga. vode razgovore. ceznuo za ljudskim mirisom. sede odreden broj asova u svojoj kanCElariji. Istovreme no sam pomislio Onako kako se ja sada oblacim i izlazim da posetim profesora i izmenjam s njim niz manjevi e la nih uctivih reci. op ta ljudska sudbina. svu njegovu glupost i plit kost. Mocart i Hajdn. neko vreme sam se zadr ao dezinfikujuci ranu. nazivo profesora simpaticnim mom kom. genijalno oce ljanog starca lepo izvajana lica. e. sve u svemu. ili su ovaj sentiznentalni egoizam. podvrgnu kritici sopstveni ivot. koji bi mnogo dali da mogu da progovore makar jednu jedinu estitu. ne eleci to u stvari. ali sam onda ipak morao da jo jednom promenim ve? stavljeni cisti okovratnik a nikako mi nije bilo jasno za to sve to inim. na lazio da je jedno vece kod prijatnih domacina ipak ne to to oveka mo e veoma da osve i. pomogla mi je da se odenem. koji bi dali mnogo da jo mogu da veruju u limene ploce. karakternog. ostanem kod kuce. pljujuci jedan na drugog i. necistota i dvojnost ose?anja samo osobenost stepskih vukova? Ako ta podlost bila op teljud ska. ova beskarakter nost. bez vo lje. a sve bi to mogle da obave i ma ine. stoje oko jednog groba. koji je svakoj gratan . mehanicki. Prikazivala je pesnika Getea. posmatrajuci se uzajmno. secao se profesorove lepu kaste ene. tako ivi i radi vecina ljudi iz dana u dan. i kojima nije ostalo ni ta drugo nego da. oko kojih. na koje je umetnik obratio narotu pa nju. brbljanjem i dru tvom. jer nisam imao ni jmanje volje da se oda zovem onom pozivu. Na kulturni svet je groblje. prika e kao odista lepog starog gospodina. koja je stajala na okruglom stocicu poduprta komadicem kartona. da ve em pristoj nu ma nu i blago me sprecila da. ili da se uop te izostavi. mala uramljena slika. onda se moje prezrenje sveta moglo sruciti na na a ivotna radost i volja za ivotom. Ali jedan deo Harija opet se pretvarao. Oni se pose uju. iako to ustvari ne e lim. ciji tok ne prestaje. Razjaren. sve to silom. ba ona ih sprecava da. Dante i Gete samo izblede la imena na zardalim limenim plocama. na kome nisu nedostajale ni cuvene vatrene o ni usamljenost i tragika. ogrebao sam se po bradi kao i obicno na istom mestu. ne umanjujuci mu dubi nu. i ova misao ohrabrila me je da na bradu nalepim engleski ftas ter. na kome su Isus Hristos i Sokrat. On je uspeo da ovom demonskom starcu.

heroja. pokazujuci mi da ovo nije mes to za mene. Tog asa. kobno me podsecajuci na kostobolju. iz pozadine se unjala neka opasnost. apostola. koje me je gu ilo. I on se srdacno pozdravio sa mnom. u svakom slu?aju. mislio sam bez prestanka. Bilo kako bilo. za vreme dok je profesor govorio o izdajniku Haleru. a nipo to stepski vuk. a onda me je upitala kako je mojoj dragoj eni.skoj ku mogao da poslu i za ukras. u neku telesnu tegobu u donjem delu tela. a neprirodna i komicna situacija ubrzo je utta utt vtautviuc. medutim. Odahnuli smo kad je u ao profesor. bilo to je i inace vladalo neko neraspolo enje u kuc . kao fa talni neskladni ton. Ali je u la njegova ena. Da je sada u ao domacin. bilo zato to sam ja unosio takvo mrtvilo. mo da je samo izvesnom svojom virtuoznom ve tinom delovala na mene tako razdra ljivo. to cudovi te bio sam li?no ja. ali sam izgubio i poslednju nadu da u to vece do iveti ne to prijatno. Ovde su se dobro osecali lepo stilizova ni stari majstori i nacionalne velicine. Kakav li je to tip! Da. neko predose?anje puno strep nje. medutim. srecom. pre li smo na drugu. jeo sam vi e nego to sam navikao. tci tc ismejavao Kajzera i objavio svoje gledi te prema kome njegova otad bina nije bila ni ta manje kriva u izazivanju rata nego ostale neprijateljske zemlje. i ja sam se predao svojoj sudbini. ali ovde je toj vucibatini do bro odgovoreno. za to se toliko na pre emo? Jasno sam osecao da se ni moji domacini ne osecaju prijatno i da im ivahnost zadaje muka. Pre li smo u tr pezariju i trudeci se da stalno govorim ili pitam ne to bezazleno. Naime. pretva rajuci se u odvratan pritisak. stvorenih rukama vrednih umetnikazana tlija. mo da bi mi po lo za rukom da se pod nekakvim prihvatljivim izgovo rom povucem. od svih onih spasitelja. redakcija je taj tetni element od lucno udesila i izlo ila op tem ruglu. i svakog trenutka osecao sam se sve jadnije. po to sam ionako bio nervozan i prepun jeda. Ali emu dizati buku i uznemiravati ljude! U sebi sam se smejao. junaka duha i dr avnika. ena mi je esti tala na dobrom izgledu. u meni se zgusnulo opako ose?anje depresije i o?ajanja. Da. bola mi je o sujetna slika starog Getea. iako sam naslucivao da ce doci do nekakve nesre. i ja sam joj morao reci da me je ena na pustila i da je na brak razveden. ve? mi je i njen stisak ruke izazvao bol u prstima. tako punog samodopadanja. Ova slika ve rovatno nije bila gluplja od ostalih ove vrste. Pozdravismo se. Postav ljali su mi sve takva pitanja na koja je iskren odgo . koje se nagomi lavalo jo od sahrane i sve vi e pojacavalo. ja sam bio potpu no svestan da sam u toku ovih godina. Kada je video da me ova tema ne zanima. Osecao sam da me ne to vre ba. i prvom neskladnom tonu sledili su drugi. Bo e moj. ni jedno ni drugo ni izdaleka nisu pomi ljali da bi to cudovi te moglo da sedi pred njima. Taj trenutak mi je jas no ostao u se?anju. javi e da je vecera gotova. pa t ipak je bilo tako. od na eg po slednjeg susreta ostario.

Trcao sam ulicama tamoamo. dok mi je njen mu . Upravo me je opsedalo ose?anje da je ova situaci. uostalom. priznanje bankrota pred samim so om i rastanak bez utehe. Nisam mogac da se tidlepim ZA njega i. to je. tako da smo se sve vi e Razilazili. malngratanski. a zatim urno izi la iz soMe. Opra tao sam se sa svojim nekada njim vetom i domovinom. ni kada ne Mi upotrebio neki drastican. a is pod povr ine mu kosti itavjedan svet najl.vor bio nemoguc. saop tio da ova Geteova slika pripada njegovcij eni i da je ona naroto voli. iako je Mio sklnnjen u stranu.je namiguje na po tcvane prisutne. boreci se sa gatenjem pri svakoj reci. u nadi da e nam to mo da malo pomoci. mucan i pak dan.jupkije sentimentalnosti! ovek svakako mo e mnogo da mu zamera. uostalom. ali prikazivati ga cvako. naucnim svetom potpuna iobeda stepskog vuka.ji poku aji da budem hu moristican izazvali su neraspolo enje. ne. to je isuvi e! Domacica je nalila kattu s izrazom te ke painje na licu. i preseci sebi grklj n! Dosta si cekao. Kakav je ovo neute an. ovo dosto janstvo kc. Ali nisam us peo da pogndim ton i mo.ji se pravi tako va an. Hari. ili da izazcvem eksploziju. to ja.jiva i ca sada moram uspeti da nekako zagrejem svo. Vratili smo se u prvu sohu da popijemo kafu i ra kiju. kao to se ovek koji boluje od ira u stomaku opra ta sa svinjskim pecenjem. da bih skrenuo tok razgovora. naravnc. mo alom i uceno cu. da pricam o sahrani koju sam danas posmatrao. niste smeli da se izrazite tako drasticno. i Gete cinio u svojim najboljim asovima. upola zbunjeno. Pa cak i da ste ohjektivno u pravu. besan i sa nrtnicki tu an. a kad su poslu eni slat ki i. Ali tada mi cpet pade u o veliki pesnik. Ovaj sla dunjavi. moralnim i. Za to vreme je stepski vuk u meni kezio zube smejuci se. da ih ponesem i Lskladim sa svtjim raspolo enjem.jzad. Poceo sam na. pravi i nepos tanskim. Naddjmo se rekoh da Gete uistini nije ovako izgledao! Ova sujetna i plemenita poza. ja se tako esto Ijutim na ovog starca ko.je smo ve? hili veoma cutljivi. od groblja pa sve do ene kod profesora! A cemu? Za to? Da li ima misla natovariti sebi jo vi e ovakvih dana. ponovo sam uzec sliku u ruke i poceo ia se raspravljam.ja nepodno l. mada Sam u sehi cuo glas kciji me je opomintjan. Idi ku. na nizak crmar. Bilo je to i opra tanje begun a i pobedenog. poku ati jo vi e ovakvih corbi? Ne! I zato u nocas koncati ovu komediju. bilo je glupo od mene . Razume se. poricem. to je neka navika. sa gradanskim ivotom. od jutra do mraka. sve trn. upola prekorno. Imate pravo priznao sam ja. neka mana kod mene da se uvek od lucujem za najdrasticniji izraz. dok me je sopst uena beda davila. pa sam uskoro ogrezao u la ima.je domacine. Sav esan trcao sam ispod ulicnih svetiljki. Na alcst. salonski Gete. bez ikakve nadmoci i bez iumora.

ni sam mogao drukcije. ne mogu da idem ku. zatim sam otrcao dalje. vec samo gadenje i bol.. daveci se. udarao oko sebe. prili?no sirotinjski odeveni ljudi. po to sam i sopstveno dru tvo beskrajno mr zeo i gadio ga se. vrsto lice. Pritisnut gomilom. arko crveno namazanih usta. kakav mi je jo izlaz preostajao? Nije ga bilo. Razume se da sme re ona kako si ti? Hvala. Oh. gde su sedeli sve sami jedno STavni. Ostao sam prednjoj prostoriji. vi e nisam mogao da podnesem ni sa rnocu. inilo mi se da me sama cinje nica da moram da ivim nikada nije toliko pekla kao toga asa. ovako ni ta ne vidi . dim. la ni i ugladeni ivot. vi hiljade radosti. oh. Kod vas. ako dozvolite. Ne. goredole niz strme. glatkog.. Tako. izMri i prvo svoje naocare. Kod kuce me ceka ne to. svetlih sivih oju. Videci da joj se pri BLi ujem deVOJka me je pogledala pa ljivo i ljubaz No i pomerila se malo u stranu da mi napravi mesta. A po to. eto. daleki. sveti plamenovi moje mladosti. vi radovi i ciljevi mog ivota! Ni ta mi nijeu ostalo od svega toga. Iznid ulaznih vrata rotao sam starinski natpis Kod crnog orla. POPEO sam se na DRugom kraju prostorije. bucna ljudska reva. i to u nekom zabacenom. a ti ostani ovde. za jednim sto LOM za kojim je na klupi uza zid sedela lepu kasta. za bifeom su kelnerice urno dovikivale svoje porud bine. A za to ne mo e da ide ku? Nnemogu. nisam vi e mogao da podne sem taj pitomi. Za trenutak sam se odmorio u nekoj bednoj krcmi u predgradu. Smem li? upitao sam i seo pored nje. bilo je glupo i nevaspitano. preko aleja i trga ispred stanice. nemogu. krivudave ulice starog dela grada. pio vode i konjaka. oh. C. a u dvorani iza ove e igralo. kao da mi je davo za petama. Ona klimnu glavom kao da me je shvatila. MlADA devojka u tankoj. i dok ie to cinila. isparenje vina i vika. odvi e je stra no. ta emo da pijemo? Burgundac? IzMrisala mi je naocare i tek tada sam jasno video njeno bledo. Ostavi ga onda neka ceka. rekoh joj nemogucno mi je da idem uci. Ostani ovde re ona glasom koji mi je godio. meni nalo poznatom predgradu. cak ni kajanje. Otputovati! pomislio sam. sa uvelim cvetom u kosi. u ao i stanicnu zgradu i piljio u redove vo nje po dem u jednu gostionicu iza cijih je prozora odjeki ala muzika za igru. kako nti se inilo. dok su se Pozadi u dvorani za igru mogle videti i neke ele GAntne prilike.lnutra je bilo veselje u punom jeku. tamo je besnela muzika za igru. hocu da ostanem ovde. pored bifea. posmatrao sam uvojak koji joj je sa cela padao preko uveta i video da je onaj uveli cvet ka nelija. maj ko. po to sam u bezvazdu nom pro storu svoga pakla. daj mi tvoju maramicu. hladnog cela i krat .to sam onim estitim ljudima ispljuvao njihov sa lonski ukras. Haj de. oce. ali. Sa drugog kraja tre tala je muzika. duboko isecenoj balskoj ha jini. ne mogu pa ne mogu.

ne ume da igra ? Uop te ne ume ? cak ni vanstep? A me dutim tvrdi da si se bogzna kako brinuo o svom i votu? Slagao si malo. Pogledala me je hladno i s velikim prezrenjem. nisam znao na koga me podseca ova nepoznata devojka. pa ni valcer ni polku. da si mo da posle jo i studirao. A onda ce odigrati sa mnom imi. Ne. a u stvari nije treMalo da idem. kada nijedna ne ostaje pored teMe. O igranju vi e ni ta necu da ka em. Kako si mogao da ka e da si se brinuo o svom ivotu. Bio sam puzvan kod jednog prottesora. U ao sam u ku?upredosecajuci ve? tada ne to rdavo. Ali ovo ne mogu. Ali mi nisu dali da uzimam asove igranja. Izgleda da si ti neki komplikovan gospodin. pomislio . Ili ne? E vidi . unilo mi se da lici na Rozu Krajsler. Ona liho zviznu kroz stisnute zube. ali je ona bila crnpurasta i tam ne kose. dodu e. oducio sam se oc toga. Polako viknu ona polako! Ti. Ona se smejala. Ali reci mi sada ta se to narcicito desilo veceras. pa i da racuna . i kako se jo te stvari zovu. moji roditelji tako nikada nisu igrali. jeo i pio. nikada u ivotu nisam ucio da igram. kad si tako izbe zumljenu trkarao ukulo? Da nije biln neke gu ve? Prnkuckan si novac? Bilo je te kn objasniti joj. razvedeni smo.ko odsecenog uvojka preko uveta. odvikao sam se da sedim kod Ijudi i brbljam. to kod nas nije bilo u modi. prvu devojku u koju sam se kao decak zaljubio. i decak i trebalo je da ima nekoga ko bi se malo sta rao o tebi. A ucio si da cita i da pi e . decacki oce lja nom glavom. iz doba deca tva. Zauzela se za ti si izbrisao svoje naocare. ne sla emo se ba najbolje. Ne umem da igram imi. Vidite puceh ja Mila je tu u stvari sitnica. Ali kako si to oce ljan! Zar nema enu ili draganu? Nemam vi e enu. Imam. Ali nisi mogao da nade malo vremena i no vaca za asove igranja! Eto! Krivi su moji roditelji pravdao sam se ja oni su me dali da ucim latinski i grcki i sve ostalo. momce. Dok sam je gledao. draganu. je li. kad nece cak ni da igra ? Ali kada ne umem! Nikada nisam ucio. ja s nisam proltesor. Vidite li sada da nije sve tako prosto kako vi mislite? Lepa devojka se nasme ila svojim arko crvenim usnama i zatresla svojom vrstom. mo da cak ima i doktorsku titulu i zna kineski ili panski. Sada cemo otici da i cetkamo malo tvoje pantalone i cipele. Eto vidite uzviknuo sam ustro ipak sam bio u pravu! Ni ta mi nije alije nego da ne izvr im neko va e naredenje. a to u tvojim godina ma ne bi trebalo da cini . dakle. ali ona ne boravi ovde i vrlo je retko vi dam. znao sam samo da je to morao biti neko iz sasvim rane mladosti. a verovatno i latinski i francuski i sli?no? Kladila bih se da si sedeo u koli deset ili dvanaest godina. cim sam okacio svoj e ir.

sam da e mi mo ca uskoro zatrebati. I, eto, kod tog profesora na stolu stajala je neka slika, neka glupa slika koja me je Ijutila... Kakva slika Za to te je ona ljutila prekinu me ona. Slika koja je predstavljala Getea znate, pesni ka Getea. Ali na slici nije bio onakav kakav je uistinu izgledao ovdje se naime. uop te nezna jer je umro pre sto godina. Neki moderni slikar nacrtao je Getea onako kako ga je on zami ljao. i ta me je slika mr tila i bila mi je strahovito odvratna ne znam da li tu mo ete da razumete? Odli?no mogu da razumem, budi bez brige. Jo on je, kao skoro svi profesori. veliki patri.ot. i za vreme rata je i on svojski pomogao da se narod la e. naravno no. iz najiskrenijeg ubedenja. A ja sam protivnik rata. Ali sve,jedno. Dakle. dae. Najzad, nisam morao ni da pogledam tu sliku... ak, trci ku i hoce da se obesi. Dobro sam ra zumela tvoju pricu, Hari. Sme na je to prica. Ona me zasmejava. Stoj, nemoj da pije tako brzo! Burgun dac se pije polako, inace, isuvi e zagreva. Ali tebi se sve mora reci mali de?a. Njen pogled je bio strog i pun opomena, kao u ezdesetogodi nje guvernante. Oh, molio sam je zadovoljan, recite mi samo ta da ti ka em? Sve to hocete. Dobro, reci u ti ne to. ve? itavcas slu a kako ti govorim ti, a ti meni jo uvek govori vi. Uvek latinski i grcki, uvek to komplikovanije! Ako ti jedna devojka ka e ti, a nije ti neprijatna, onda i ti njoj treba da ka e ti. Tako, eto, sada si jo ne to naucio. A zatim ve? pola asa znam da se zo ve Hari. Znam zato to sam te pitala. Medutim, ti ne eli da zna kako se ja zovem. Hocu, rado bih to saznao. Prekasno, mili! Kada se jednom budemo pono vo videli, moci ce da me pita . Danas ti vi e necu reci. Tako a sada hocu da igram. Spremala se da ustane, i moje raspolo enje se po mraci, upla ih se da e otici i ostaviti me samog, a onda bi sve opet bilo kao i pre. Kao to se odjednom vraca zubobolja koja je ve? bila prestala i pece kao vatra, tako se za tren oka vrati e strah i u as. Oh, bo e, zar sam mogao zaboraviti ta me ceka? Zar se ne to izmenilo? Stanite, uzviknuh preklinjuci ne idite, ne idi od mene! Razume se, mo e da igra koliko hoce , ali se nemoj zadr ati dugo i opet se vrati, opet mi se vrati. Ustala je smejuci se. Zami ljao sam da je vi a kada stoji, bila je vitka, ali ne i visoka. Opet me je podsecala na nekoga na koga? Nisam mogao da dokum. Hoce li se vratiti? situaciju. Osim toga uznemiravala me je jedna kor pija koja se kratko vreme pre toga pojavila i poku ala da se penje uz moju nogu. Branio sam se, do du e, protiv malog crnog gmizavca stresajuci se, ali

nisam znao gde se sada skriva i nisam smeo nigde da se dodirnem. A zatim, nisam bio sasvim siguran da li me mo da nisL oma kom umesto kod Getea prijavili kod Matisona, koga sam, medutim, u snu pobrkao sa Birgeromb, jer sam njemu pripisao pesme pisane Moli. Uostalom, pri eljkivao sam susret s Moli, za mi ljao sam je divnu, blagu, muzikalnu i u skladu sa vecernjim raspolo enjem. Samo da nisam sedeo ovde po nalogu one proklete redakcije! Moje neras polo enje raslo je sve vi e i polako se prenelo i na Getea, koji je odjednom probudio u meni sumnju i izazvao prebacivanje. Dakle, to je mogao da ispad ne lep prijem! Medutim, korpija, iako opasna i mo da u mojoj neposrednoj blizini, valjda ipak nije bila tako zla mogla je, tako mi se inilo, da znaci i ne to prijatno, izgledalo mi je verovatno da je u nekoj vezi sa Moli, da je neka vrsta njenog glasnika ili heraldicne ivotinje iz njenog grba, lepa, opasna heraldicna ivotinja iz grba enstvenosti i greha. Da li se ta ivotinja mo da zvala Vulpijus? Ali utom je dan od slugu naglo otvori vrata, ja se digoh i utoh unutra. Tu je stajao stari Gete, malen i veoma u togljen, i, dabome, imao je veliki orden u obliku zvezde na svojim grudima klasika. Kao da je jo uvek bio na vlasti i primao u audijenciju, kao da je jo uvek nad gledao svet iz svog vajmarskog muzeja, jer cim me je ugledao, kratko je klimnuo glavom kao kakav sta ri gavran i rekao svecano Dakle, vi mladi ljudi nis te ba saglasni s nama i na im nastojanjima? nih napora. Odbili ste i suzbijali poklonike dubine i glasove o?ajnicke istine, kako u sebi, tako i u Klaj stu i Betovenu. Decenijama ste se pravili kao da su nagomilavanje znanja i zbirki, pisanje i skupljanje pisama, ukratko, kao da je citava va a vajmarska egzistencija pod starost odista put da se ovekoveci trenutak, koji ipak mo ete samo da mumificirate, da je ona put kojim biste mogli da oduhovite pri rodu, a nju mo ete samo da stilizujete i da od nje napravite masku. To je neiskrenost koju vam pre bacujemo. Stari tajni savetnik zami ljeno me pogleda u o, njegova usta su se i dalje sme kala. Zatim me upita, na mo e iznenatenje Svakako vam ie veoma odvratna arobna frula od Mocar I pre nego to sam mogao da se usprotivim, on produ i Sarobna frula prikazuje ivot kao divnu pesmu, ona slavi na a ose?anja, koja su ipak prolaz na, kao ne to vecno i bo ansko, ona ne povla uje ni gospodinu fon Klajstu ni gospodinu Betovenu, vec propoveda optimizam i veru. Znam, znam! uzviknuh razaren. Bog zna kako vam je pala na pamet ba arobna frula, koja mi je najdra a od svega na svetu! Ali Mocart nije i veo osamdeset i dve godine i nije u svom li?nom i votu postavljao takve zahteve za trajno cu, radom i krutim dostojanstvom kao vi! On sebi nije prida vao toliku va nost! Pevao je svoje bo anske melodi je, bio je. siroma an i umro je rano, ubog i neshva

en... Nisam imao daha. Trebalo je sada u deset reci reci hiljadu stvari, celo mi se orosilo znojem. Medutim Gete re veoma ljubazno Neka mi se i ne oprosti to sam do iveo osamdeset i dve godine ali moje zadovoljstvo zbog toga bilo je manje nego to vi mislite. Vi ste u pravu uvek me je ispunjavala sna na elja za trajno cu, uvek sam se bojao smrti i borio se protiv nje. Verujem da su borba protiv smr ti nijedna ozbiljna rec, veselo i gipko je poigravao tamoamo, a jagorcevina iz njegovog ordena je as iskakala kao kakva raketa, as se smanjivala i nes tajala. Dok je on zadivljavao svojim koracima u igri i figurama, morao sam pomisliti na to kako ovaj co vek bar nije propustio da nauci da igra. Igrao je iz vanredno. Onda mi opet pade na pamet korpija, bolje reci, Moli, pa doviknuh Geteu Recite mi, zar Moli nije tu? Gete se glasno nasmeja. On ode do svoga stola i otkljuca jednu fioku, izvuce odatle dragocenu ko nu ili somotsku skrinjicu, otvori je i prinese mi je ocima. Na tamnom somotu le ala je besprekorna i blistava maju na enska noga, divna no ica, malo savijena u kolenu, stopalo sa iljatim, ljupkim prsti ima, ispru eno nadole. Pru io sam ruku da uzmem no icu, u koju sam se upravo zaljubio, ali cim sam hteo da je dodirnem sa dva prsta, unilo mi se da se igracka skoro nepri metno trgla, i odjednom se u meni probudi sumnja da bi to mo da mogla da bude korpija. Izgledalo je da Gete to shvata, da je ba to i hteo i da mu je bio cilj da izazove kod mene ovu duboku zbunjenost i borbu izmedu po ude i straha. Pri neo mi je divnu malu korpiju uz samo lice, video je da je elim i da je se istovremeno i grozim, to mu je, izgleda, prici njavalo veliko zadovoljstvo. Dok me je dra io ovom ljupkom i opasnom stvarcicom, postao je veoma star, prastar, imao je hiljadu godina, kosa mu je bila sne no bela, a njegovo uvelo, staracko lice smejalo se tiho i bezglasno smejao se u sebi estokim, sta rackim smehom. Kada sam se probudio, zaboravio sam na san, tek kasnije mi je opet pao na pamet. Verovatno sam spavao skoro itav as, usred muzike i vreve, za ka fanskim stolom nikada ne bih pomislio da je to mo guce Pozdravila se sa mnom i tek tada mi je pala u o njena ruka, ruka koja je bila u skladu s njenim gla som, lepa i puna, pametna i dobra. Ona se nasmeja podrugljivo kada sam je poljubio u ruku. U poslednjem trenutku, medutim, osvrnu se jo jednom i re Hocu jo ne to da ti ka em u vezi sa Geteom. Vidi , onako kako je tebi bilo sa Geteom, da nisi mogao da podnese njego vu sliku, tako je meni katkada sa svecima. Sa svecima? Zar si tako pobo na? Ne, nisam pobo na, na alost, ali sam nekada bila i jednom u opet biti. ovek nema vremena da bude pobo an. Nema vremena? Zar je za to potrebno vreme? Dabome. Za pobo nost je potrebno vreme, pa

a i slike Spasitelja i Majke bo je.ak ne to vi e nezavisnost od vremena! Ne mo e da bude istinski pobo an i da istovremeno ivi u stvarnosti i shvata ozbiljno i vreme. A ono sa svecima? Eto. izmedu mene i okolnog sveta odista poce pao veo. Treba da ivite . sa uspomenom na ne to stra no to se zbilo sinoc ali ivahan. Rec je rec. mojom stanodavkom koju sam retko vi ao. ali se danas. I ve? sam ponovo spavao. ona je pouzdana. Ba to ne bi trebalo da cinite. si gurno. izgleda. ve? da imam bracu i sestre i da sam shvacen. I ona. jer se i ona nasmejala i zastala. Sigurno ste veoma umorni! Da. ima nekoliko svetaca koje naroto volim Stefan. Kad tako ugledam nekog sladunjavog. i boga pa i sve ostalo. slomljen. gospodine Haleru! Oh. gospodine Haleru. ali cija mi se prijatna narav svi dala. nocas uop te niste bili u svom krevetu. Vi ste se malo skitali. znam da je i moja slika Spasitelja ili Petra samo ljudska slika. sreo sam se s tetkom. i kako nisam hteo da naru im nacin ivota u va oj ku. koje su mi isto tako odvratne kao tebi ona Geteova. glupavog Spasitelja ili svetog Petra i vidim kako drugi nalaze da su te slike lepe i da donose okrepljenje. ucini mi se to kao neka uv reda nanesena pravom Spasitelju i pomislim Oh. u izgu vanom odelu. Petar i drugi. Mir i estitost va e kuce ulivaju mi veliko po tovanje. za to je uiveo i patio tako stra no. pun nade i prijatnih misli. iznad araukarije. Razumem. i novac. rugam se jedino samom sebi. tako neke la ne. Susret mi nije bio ugodan. neoce ljan i neobrijan. to sam spavao u nekom hotelu. pet asova. iz vitoperene. jer sam izgledao prili?no zapu ten. katkada mi se cini da sam strano telo u njoj. neispavan. kada je ljudima dovoljna jedna takva glupa slika o njemu! Pa ipak. divna prijateljica. prica la mi je o svecima i pokazala mi da ni u svojoj naj neobicnijoj nastranosti nisam sam i neshvacen. Ne treba da se ose ate u mojoj ku kao strano telo. Pri povratku u svoj stan nimalo vi e nisam osecao strah koji me je obuzimao sinoc pri polasku ku. da nisam bolesni izuzetak. odgovorio sam i morao sam se tako na smejati nocas je bilo prili?no ivo. umoran. Na stepenicama. pala neka pregrada. koja nije dostojna pravog Spasitelja ili pravog Petra. Pozdravio sam je i hteo da prodem pored nje. Ne ka em ti ovo da bih ti dala za pravo u tvom ne raspolo enju i besu protiv Geteove slike. Pro lo je bilo deset asova kada sam se pro budio. i da bi se Spasitelju moja unutra nja slika o njemu ucinila isto tako glupa i nepotpuna kao to se meni cine one sladunjave reprodukcije. ti nisi u pravu. Ne rugajte se. Katkada vidim njihove slike. zaglupljujuce slike. ne. spavao sam cetiri. Ka em ti to samo da bih ti pokazala da pim malim deckom. Ona je uvek po tovala moju elju da budem sasvim neopa en. Da li u je ponovo videti? Da.

iako uop te nisam bio zaljubljen u nju. pa smo ci tav as sedeli zajedno. Meciutim. Najzad je do ao uto rak. zastala pred garderobom i pozdravila me samo pa ljivim. propinjucom snagom. opirao se umiranju sa divljackom. da se predam toj privlacnosti i sledim tu zvezdu. Nezaboravan trenutak kada sam je ponovo ugle dao! Sedeo sam za malim stolom starog prijatnog restorana. Svet bi mi tada bio prazan. Imala sam ve? mnoge veoma. pla io sam se reza preko svog grkljana. bio sam spreman da joj rtvujem sve i da joj sve polo im pred noge. i upravo sam se upla io kada mi je postalo jas no koliku va nost pridajem odnosu prema nepoz natoj devojci. A zatim je ona do la. nepoznata igracica iz Crnog orla. i tetka se sme kala. postao sam svestan da mi je zbog neizdr ljive napetosti izmedu nemogucnosti da ivim i nemogucnosti da umrem tako va na mala. jedan dan kao i drugi. porucenim.kako vam se svida i da cinite to hocete. bez ikakve potrebe. oko mene bi opet vladala jeziva ti ina i obamrlost. siv i bez ikakve vrednosti. poslu iti ljudima samo da bi be ali od sebe i svojih ciljeva i pomagati im da se okru e to gu com mre om razonoda i ne korisnih zanimanja. Ona je bila spas i put u slo bodu. i dosta me je truda stalo da nekako provedem vreme dotle. a preda mnom u vodenoj ca i stajale su dve orhideje koje sam ku pio za svoju prijateljicu. a iz tog nemog pakla ne bi bilo drugog izlaza osim no a za brijanje. ocekivao sam sve od nje. neobicnu de vojku iz Crnog orla. Postao sam svestan svoga stanja sa potpunom i bezobzirnom jasnocom. Ona je bila prozorcic. cudo se dogodilo. ali sam bio siguran u njen dolazak i vi e nisam bio uzbuden. preko telefona. Ne. ve? aljivo. ilavom. pili caj i bili zadovoljni. u toku ovih nekoliko dana no za brijanje nije mi postao miliji i nimalo nije iz gubio od svoje strahote. i pregledao jelovnik. kao u igri. veoma estite stanare. nijedan mo da jo uvek postoji zabele eno. U tome je ba i bilo ono ru no duboko. medutim. I sve e to. unapred. Ona je morala da me nauci da ivim ili da me nauci da umrem. i jo jednom sam na ao ljudsko bi i novo interesovanje u ivotu! Va no je bilo samo da se to produ i. nije bilo nikakve . pomalo ispitivackim pogledom svojih svetlosivih ociju. O svim ovim. Dovoljno je bilo da zamislim da e zaboraviti ili prekr iti na dogovor. Morao sam da cekam pri li?no dugo. nisam govorio s naglas kom gorcine i podsmeha prema vremenu i tehnici. Mislio sam samo na nju. maju ni svetli otvor u tami moje pi Ije ispunjene strahom. ona je svojom vrstom i lepom ru mnom ovaj odnos. meni dobro po znatim stvarima. pa da jas no vidim ta bi to znacilo za mene. do dna du e. kao i dana nji prvi radioaparati. hvala bogu. prave bi sere estitosti. meni je bilo svejedno ona je bila tu. Za utorak uvece pozvao sam lepu. ali nijedan nije bio mirniji. Pun podozrenja pazio sam kako se kelner po na a prema njoj. kao da sam najzdraviji ovek i kao da je moj ivot bio raj.

Pa ipak se ti toliko razlikuje od mene! Ti si moja su ta suprotnost ti ima sve ono to meni nedostaje. da ne to iz mene zraci tebi u susret i izaziva tvoje poverenje tako isto i ja ose?am pre ma tebi. Lagano. u tako dubokoj du evnoj depresiji. jer cezne za tim da mu naredujem! A to u i da cinim. kao god to ti ima ose?anje da ti moje lice odgovara. ali ipak veoma skupe. obradovala se i na smejala.intimnosti u njegovom pona anju. mali Hari. tako da u oma drugih ljudi vi e ni ta ne vide. nisi znao ta?no koliko uop te ima prava da mi pravi poklone. Emil. Upravo je tako kaO to ka e . pa sam poku ao da . Nego. trebalo bi da svi ljudi budu me dusobno takva ogledala i da jedni drugima odgovaraju i go vore. koje kao da su izbijale iz praznih oju neke maske. Hermina uzviknuh iznenaden. ali necu da ivim od tebe. a sada si ve? bezmalo ovek. Pa ipak su se po znavali. ali retki su cudaci kao to si ti. Hari. i neka tako ostane Rekao sam to ozbiljno.ti i razumem te? U stvari. protiv volje. radost za njega. kako si se izrrttnio! Ne mogu da te poznam. Ja ivim od mu karaca. znacaj. Dakle. Hteo si da mi ne to pokloni . jesi li izvr io moje naredenje? Koje naredenje? Zar si tako zaboravan? Mislim. hocu od mah da ti ka em necu poklone od tebe. a nisi znao ta?no ta da iza bere . Kada sam joj dao orhideje. jer za tebe predstavljam neku vrstu ogledala. da nisam mogao potpu no da pratim smisao njenih reci. onako umoran i odsutan i kao da vi e nisi sa ovog sveta. To je lepo od tebe. niti mogu da citaju. sa kim osecA neku bliskost i sli?nost. dr ao se na od stojanju i bio besprekorno uctiv. koje je odista bilo kao carobno og ledalo. pa ih se vi e ni ta i ne tice. pa si mi kupio orhideje one su samo cve. Seca li se? O da. hvala ti. Uostalom. spustio se te ak oblak ozbiljnosti odjednom je itavo to lice izra avalo samo zbilju i beskrajnu tragicnost. njih je LAko op initi. Ti sve zna . zar ne. Kada sam te onomad kod Crnog orla vi dela kako ulazi . Govorila je s takvom te kom ozbiljno cu. da necu mo da biti uvredena. ona re Ti zaboravlja ta si mi rekao! Rekao si da treba da ti naredujem i da ce s rado cu izvr avati sva moja naredenja. odgovaram. No ako takav cudak odjednom opet naide na neko ga ko ga istinski vidi. To ti se tako cini re ona odsecno. dabome. Ne zaboravi to! Treba da zna . zato sam te i oslovila i zato smo postali prijatelji. odmah sam osetila ovaj co vek e me slu ati. jer sam ti u necemu slicna. jer ga je ona zvala po imenu. I na njeno lice. Onomad si izgledao kao da su Le tog trenutka skinuli s konopca. i to je dobro. da li sada vec ume da igra fokstrot! Rekao si mi da ni ta vi e ne eli nego da dobija naredenja od mene i da ti ni ta nije milije nego da ih izvr ava . izgovarajuci rec po rec. Uostalom. onda je to.

isto kao to nisi ni ti u mene ali si mi potreban.je umirim i navedem je na druge misli. to sacinjava deo mog poziva ja ivim od toga da se mu karci zaljubljuju u mene. i odjednom se na njenim usnama pojavio ocaravajuci osmeh. da bi naucio da ivi . izdacu ti poslednje naredenje i ti ce ga iz vr iti. DA sam bez po govora postao njen ucenik. Ne pitaj me vi e ni ta! Ucutala je. ali nisi zaljubljen u mene. a to e za mene biti dobro. ne danas. koja je. Kada se bude zaljubio u mene. i pored stra ne ozbiljnosti s kojom je govorila. izgleda. Ova ena. sa svojim igrama sladokusca. i zahvalan si MENI. Jasno Sam cuo rec po rec njenog jezivog govora. Ona je to od bila trzajem obrva. ona se jednostavno predavala trenutku. Sve to je rekla zvucalo je ubedljivo i sudbonosno. Eto. ali ce ga ipak izvr iti. pa ipak je sve to. Hari. lice joj se rasplinulo kao pupoljak kad se rascvetava. Ja nisam zaljubljena u tebe. ne ci nim to zato to smatram da si naroto privlacan. Izvukla je malo iz ca e jednu od mrkoljubicastih orhideja sa zelenim ilicama i za trenutak nagnula nad nju svoje lice. za mene bilo li eno istinske stvarnosti i znacaja. popila gutljaj vode i od jednom primetila da smo jo pri obedu. ukoceno gledajuci u cvet. o ivotu znala vi e od svih mudraca. to ose?am. prihvatao sam sve i ni sam SE ni od cega branio. Bio je to ili visok stepen mudrosti ili samo najobicnija naivnost. ve? kasnije. tako da su sa njega postepeno i cezli pritisak i napetost. A meni si ti potreban. a isto tako i svaku pro laZNU mracnu grozu iz dalekih dubina svoje du e. dok su joj o jo za trenutak ostale ukocene i prikovane za cvet. koja me je tako savr eno prozrela. podavala se sitnoj ivotnoj igri trenutka s tolikom umetno cu. pri majuci svaku veselU zgodu. s odlicnim apetitom. tome ivot nije mogao da ucini na ao. ko je toliko iveo u sada njosti i umeo da ceni svaki mali cvetak na putu i vredsnost svakog najmanjeg razigranog tre nutka. A zatim je zatresla glavom sa malim decackim uvojkom. pogledala me o tro i nastavila da govorim! Ti me voli . Ispuni e moj zahtev i ubi me. za ne to veoma va no i lepo. pa me vi e nisu upla ile reci Te ce me ubiti. Hocu da to bude . . postajala je detinjasta. da bi naucio da se smeje . kao to sam i ja tebi potrebna. Jedan deo moje du e upio je njene reci i verovao u njih. Ali pazi dobro. tako da je. pa je s ra dosnim apetitom navalila na razna jela. a drugi deo BILA vlje. Nece ti biti lako. ili mo da samo pa ljiva racund ija koja svesno i hlad no hoce da izazove kod mene zaljubljenost i ucini me svojim robom? To nije bilo mogUcNO. trebalo je istovremeno da bude mracna sanjalica i histericno stvorenje koje eli smrt. ali onaj ko je mogao da ivi za svaki trenutak. I ovo veselo dete. gledajuci i dalje u orhideju. Ne. ak sam pogodio i njeno poslednje naredenje jo pre nego to ga je izgovorila. Sada trenutno potrebna sam ti zato to si o?ajan i to ti treba udarac koji e te baciti u vodu da bi ponovo o iveo. Potrebna sam ti da bi naucio da igra .

Dakle reci ima li sobu u kojoj bismo s vremena na vreme mogli da igram o po jedan sat? Mo e da bude mala. celo vreme sam na to morala da mislim. Znala je o meni sve. stepski vuce. Kupice takav jedan mali aparat i ne koliko ploca za igru. kao da su njena razmi ljanja stigla do nekog cilja. to staje NAJi e koliko bi stajao i tecaj igranja kod neke uciteljice. Tako je to. Dakle pazi. Da odgovorit boja ljivo utoliko bolje. a zatim se opet ozarila. Dakle. Ali islio sam da je za to potrebna muzika. Neki nemAC dao mi je ivotinje su obicno tu ne produ i ona. da ne pocnem odmah. u kojoj sam Ja opisan? Eh. ali i istinitiji i lep i nego inace. Novalisu ili Bodleru ali ni to nije bilo sigurno. ve? zato to za ca sak oseti kakvo je sve ovo. KAKO DA NE ako opet jedanput budem imala vremena da Itam. Hermina. Pa i kad ne bi bilo tako ta je jo preostalo od mog duhovnog ivota? Zar nije bio razbijen u paramparcad i zar nije bio izgubio svaki smisao? Medutim ostale moje najlicnije pro bleme i stvari koje su mi le ale na srcu ona e sve razumeti. u to sam bio uveren.. kada sam te prvi put videla. dace mi jednu od onih knjiga koje si SAM NA pisao. ja u te uciti. Uskoro u govoriti s njom o stepskom vuku. samo ne sme da stanuje ispod tebe neko ko bi posle toga do ao gore i napravio skandal ako mu se tavanica MALo ljulja. vrlo dobro! Onda mo e kod kuce na uciti da igra . Ova Hermina. dobi gramofon kao honorar. Razume se. o raspravi i svemu ostalom to je dosad postojalo samo za mene. SLa e li se? jati dokle god se budu podnosili ovakvi ljudi i ovak . to ne smeta. dobro. o cemu dotada ni s kim nisam progovorio. Mo e mi je jednom dati na citanje. i unilo mi se nemoguce da pred njom imam neku tajnu. onda uvek pomalo lici na ivotinju tu an je. verovatno je cak da je i to ne bi stalo velikih napora. a povrh toga ostaje nam i gramofon. Onda emo imati muziku kad god hocemo. Divno uzviknuh i ako odista uspe da me nauci da igram. kakav je ceo ivot.sve to i ivljavala u sebi. A kada se jedan ovek istinski rastu i. Mo da ona ne bi bila kadra da u celosti shvati moj duhovni ivot mo da ne bi bila u stanju da me sledi u mojim odnosima prema muzici. ne zato to ga boli zub ili to je izgubio novac. Govorimo o tome drugi put. muziku ce sebi kupiti. koju sam danas video drugi put. Gramofon? Prirodno. Ha! uzviknu radosno sada znam! ta toOno o fokstrotu. Geteu.. Na uciteljici ce u tedeti. Hermina rekao sam meni se onomad dogo dilo ne to cudnovato. Tra ila je kafu i neko vreme je izgledala rasejana i nepa ljiva. A ta misli o onoj knjizi. Nisam mogao da odolim. ne volim uvek da mislim. a tako si i ti izgledao.

potpuno ne vini. umesto da se uljuljkuje la nim politickim problemima krivice. Pravo si dete. naredni rat. oma ki i rdavih navika. A ti? Ni ja. I vidi . da bismo je potom voleli. hteo sam da ga kupim. odgovorih ne ljuti me. utonuti za izvesno vreme u sebe i zapitati se koliko je ko li?no uzeo suce ca u neradu i pakostima na svetu. niko nece sebi i svojoj deci da u tedi sledece milionsko klanje. ali Hermina se nije tako brzo odlucivala. i svako bi mogao da dodEdo ovog zakljucka razmi ljajuci samo jedan jedini as. Oni mi to ne opra taju. od naj skupljeg do najjevtinijeg. Budi sada poslu an i podi. koji e verovatno biti jo cudo vi niji od ovoga. pa se tek onda saglasila da se vratimo u prvu radnju i tamo kupimo aparat koji smo ranije na li. svakog dana ih ti listovi ob raduju. Danas imamo mnogo posla. iako ovakvi pogrdni clanci ne mogu vi e da me naljute. iako. jer su sami. Hari. Nekoliko puta sam izrazio mi ljenje da svaki narod. mora da ispita koliko je sam kriv. buduci. bio sam tako spreman da to prihvatim. stvorio si sebi estoke neprija telje. politicari i novinari niko nema sebi ni ta da prebaci. Jesi li ti to? upita Hermina i pokaza prstom moje ime. niko nema nikakve krivice!?ovek bi mogao pomisliti da je sve divno na ovome svetu. pa cak i svaki pojedini ovek. Zar ideali po stoje da bi ih ovek dostigao? Da li mi ljudi ivimo da bismo uni tili smrt? Ne. te sam morao da obidem s njom i drugu radnju i tamo pogledam i sa slu am gramofone svih sistema i velicina. u ovakvom tonu. Kajzer. gde smo gledali gramofone. odavno sam na vikao na to. u izazi vanju rata i svih ostalih beda u svetu. i ba zbog nje se ovo malo ivota u nama katkada na jedan as tako divno za ari. Vidi rekoh ja to smo mogli da uradimo i . Sve je to jasno i prosto. niko nece da izbegne buduci rat. katkada me ipak rastu e. Hari. svaka pojedina od ovih kli iranih pogrda bila mi je ve? godinama poznata. veleindustrijalci. jer je to jedini put da se po mogucnosti izbegne sledeci rat. generali. Hermi na. zbog njih oni postaju neZadovoljni i zli. umesto na ratnickoj osveti protiv zakletog neprijatelja. Ne. Po li smo zajedno bio je to na prvi zajednicki iz lazak u grad u radnju sa muzickim instrumenti ma. Ona me je zadr ala. razume se. otvarali ih i zatva rali. Danas vi e necu da vodim racuna o ratu i novinama. pod zemljom le e desetine miliona ubijenih ljudi. pu tali ih da nam sviraju. ivimo da bismo je se bojali. opominju i hu kaju. koliki je u idealno misleci da to mora i postici. Bogme.ve ideje i dokle god se omladina bude vaspitavala na sentimentalnim idejAMa o covecnosti. usled sopstvenih gre aka. eto. Razmi ljati jedan as. Ali niko to nece. i kada sam na ao je dan koji nam je odgovarao i po izgledu i po ceni. a cilj i kraj svega toga je opet rat. shvatljivo svakom oveku. bila je to stara pes ma. Da li te to ljuti? Protao sam nekOliko redova. Dve trecine mojih zemljaka svakog jutra i svake veceri cita ovakve lis tove.

isprobala stolice.cice. lepim mladicem panskog ili ju noame rickog porekla. koje sam posmatrao sa divlje njem ona se nasme i i ohrabri me. Morao sam dvatri puta da igram s njom. Ti danas nisi ovde radi svoga zadovoljstva. osetio sam prema ovom bezazlenom. Bo e moj. Poku ao sam da podmitim Herminu. slu ajuci muziku. ponudio sam je kolacima. poku ao sam da je pozovem na bocu dobrog vina. Pred sobom je imao dva saksofona razlicite velicine. koji je. Gramofon smo postavili na nizak ormar pored gomile knjiga. svirao na svim instrumentima i govorio sve jezike sveta. u ovome meni tako odvratnom i tudem svetu. upad ljivog isticanja. pohvalila je pec i divan. d eza. vrstu muzike koju dotle nisam mogao da podnesem. ne recima. uzela me za ruke i pocela da me vodi. pomislio sam u sebi. ocaravajucim pokretima. sjajne o pa ljivo i veselo ispitivale igrace. u glatkom. i ja sam ostao sam pored caja. Sa jednim nosacem doneli smo plod na e kupo vine u moj stan. kokota i trgovackih putnika! Tu no sam ispijao svoj caj i piljio u poluelegantno mno tvo. koji .jednostavnije. u ovom. sada treba da budem uveden i da se odomacim ovde. pa cak i uva avanja koje mu je uka zivala. A onda je otpoce la nastava. Na svoje iznena enje. A osim toga. Ja sam poslu no kaskao za njom.je ona rekla. jer izmedu mene i Hermine nije bilo ni govora o ljubavi. Moj pogled privuko e dve lepe devojke. Sutradan je u hotelu Balans svirao mali orkes tar i slu en je caj i viski. Hermina je pa ljivo pregledala moju dnevnu sobu. jer mi se inilo da nije sasvim dostojan interesovanja. sudarao se sa stolicama. pokazujuci mi prve korake. zadovoljstvo je kupovati. ali je ona ostala neumoljiva. Misli ? A mo da bismo sutra videli u nekom iz logu isti aparat koji bi bio jevtiniji za dvadeset fra naka. kako. A zaTim su Herminu uzastopno pozivali da igra. a sva ko zadovoljstvo treba sladiti. Morace ti da nauci jo mnogo to ta. uniformisanom svetu mer mernih stocica. u koje je duvao naizmenicno. uzi mala je knjige u ruke i dugo se zadr ala pred foto grafijom moje dragane. Ovo je as igranja. nego neku vrstu du hovne ljubomore na njihovo prijateljstvo. slu ao njena na redenja ponavljao korake fokstrota. po mislio sam neraspolo en. crno manjastim. do sada tako bri ljivo ishabanom svetu lumpad ija i zabave eljnih ljudi. a na moje zadivljene poglede i laskave reci odgovori izvanredno spretno. dok su njegove crne. obe dobre igra. Ona je stavila na gramofon plocu sa fok strotom i. Iz gleda da se ovaj senjor odli?no poznavao s Hermi nom i da je bio u prijateljstvu s njom. a u me uvremenu upoznala me je sa saksofonistom. cudna poznanstva moram da sklapam. lepu kastom sviracu ne to nalik na ljubomoru ne lju bavnicku ljubomoru. ve? tihim.

znao da ka e na nekoliko je zika. Hermina. Desnom rukom vrsto sam je obgrlio oko struka i sav srecan revnosno pratio po krete njenih nogu. upra nja vao sa ljubavlju i stra cu za vreme sviranja katkada bi odjednom pljesnuo rukama ili bi dopu tao sebi druge izlive odu evljenja. prizna jem. ali meni se. Za sada smo drugovi. naime. koja nas je posmatrala. zna . lepog stasa i lica. a ti ce mi iz lo iti svoje misli i ne to od svog znanja. pesnika i vatre nog druga mojih umnih ve bi i stranputica. devojko! U sve se razume i u svemu . ona je tako irila miris ene i ljubavi.su nas divno zbli ili. a izgle dalo je da ovaj lepu kasti kabalero i ne misli mnogo. to se nije moglo pore. ona mi je bila drug. ipak postici da se zaljubi u mene. Izgledalo je da je s njom u prisnom prijateljstvu. licila je na mene i licila je na Hermana. sutra prelazimo na boston. klim nuo glavom i seo pored Hermine. jer smo upoznali jedno drugo. lepa somotska devojka se povukla. svakako. da bude malo veseo i budalast. izuzev reci molim i hvala. ti zna vi e od mene. ali za to ima vremena. ogledno. Sada cemo uciti jedno od drugoga i igramo se jedno s drugim. naucicu te da ig ra . ona je bila moga soja. ne nagaziv i je ni jednom. Bio je lep. sestra. ali nisam mogao otkriti u njemu nikak vih drugih odlika. nema tu bogzna ta da se izla e. ruku i ramena. halo! Ali inace. Znam re ona kasnije kada sam joj govorio o tome dobro znam. ha. na svoje veliko iznenadenje. i njena je igra ne no i toplo pevala ljupku. i to zanimanje je. Ah. glasno bi otpe vao oooo. koje je. dabome. Ja cu. nas dvoje smo ostali zajedno. nije bio ni za ta drugo na svetu sem da bude lep. a pored mene se od jednom stvorila Hermina. da se i lako kao kakav cvetni list. ha. hvala bogu. a i kod nje ga sam na ao i osetio one lepote koje as dolaze u susret as be e. ljudi koji se nadaju da e postati pri jatelji. zanesenjaka. zamamnu pesmu pola pa ipak na sve to nisam mogao da odgovorim slobodno i radosno. a zatim je pri ao i le pu kasti mladi gospodin Pablo. Kakvo si ti neobicno ljudsko stvorenje. Jesi li otkrio da enske noge nisu isto to i noge od stola? E pa bravo! Fokstrot sada. on nije govorio. zaljubljeno i predano ponovio ceo obred. Kada se igra zavr ila. dodu e. Njegovo je zanimanje bilo da duva u saksofon u d ezorkestru. izgleda. Primecuje li ne to? smejala se ona pohvalno. Uprostio je i svoje znanje mnogih jezika. Bio je odmor i mi smo seli. ntog prijatelja iz mladosti. Ne. jo pri prvom susretu nikako nije svideo ovaj gospodin. uop te nije govorio. saksofonista. dodu e. nisam mogao da se potpuno za boravim i sav se predam Hermina mi je bila odvi e bliska. na primer. pljeskajuci sve dok se igra nije ponovila i dok nisam jo jednom pa ljivo. a kad je mu zika prestala da svira. halo i slicnih. Pokazacu ti svoje malo pozori te. isuvi e brzo za mene. ovaj senjor Pablo. a za tri nedelje odr ava se bal pod maskama u dvoranama Globusa.

u to ne sumnjam i odajem ti priznanje. Vidi . sa osmehom citala s lica. pocinjao sam da shvatam za to sam uprkos svem o?ajanju . Pocetak je tu. I kao to si bio odvi e nemaran da nauci da igra . Znam da negde u svetu ima draganu i da je vida jednom u pola godine. Ijudski. tako isto si bio odvi e nemaran da nauci da voli . a ve? si za ljubljen u nju. Verujem da ce imati uspeha. vodila. a sada si uvi deo da je ne treba ni shvatiti ozbiljno. ja saAn star ovek! Ti si mali decak. Ti. nije moje da vodim racuna o tome. u to budi uveren! Veo ma ti je potrebno da opet jednom spava s jednom lepom devojkom. usred svojih pat nji i usamljenosti. voli na svoj idealan nacin koliko hoce . Ne volim da te cujem da tako govori . Hermina? Reci mi! Zato to sam ista kao i ti. Do sada nisi mogao da podnese d ez i muziku za igru. stepski vuce. da bi se onda svadao s njom. Ali sada ce nauciti da voli i obicno. to hoce da ostane veran toj svojoj cudnoj prijate ljici. nije ti bilo dovoljno ozbiljna i duboka. Ali je moje da povedem racuna da malo bolje nauci sitne. Da li ti ja ne to znacim? Da ti nisam do sadan? Smrknutih oju gledala je u pod. Hari. prijatelju. ali dopusti mi da tome ne pridam narot zna aj! Naslucujem da ti Ijubav uop te shvata veoma ozbiljno. Postepeno. za to sam tada umela da te poznam i razumet? Za to. ali da mo e tu iako je nisam vidao svakog dana. Pomisli na vece kada si. najzad. na tom polju sam ti uciteljica. Zar je to sve! Trebalo bi da joj se malo udvara . presekao moj put i postao mi drug! ta misli . ona me je ipak stalno posmatrala. Uostalom. Jo mora da nauci boston. to je tvoja stvar. kako ti se svidela muzika ovde? Neobicno. Je li ti mnogo sta lo do nje? Svidela mi se i bio sam radostan to je tako predusretljivo podnosila moje igranje. Zato to sam isto tako usamljena kao i ti. zato to isto kao i ti ne mogu da volim i da shvatim ozbiljno ivot i ljude. Neka je i tako. slomljen i o?ajan. Ona je veoma lepa i odli?no igra. Sada si malo slagao. kako je napredovalo ru enje onoga to sam ranije nazivao svojom li?no cu. Hermina. nadzirala i ocenjivala pa mi je i moje naj e ce buntovnicke misli. Doci u u tri sata. kao i nameru da be im. uzviknuh izmuceno ta pogledaj me. poznajemo se vrlo dobro. Oh nije mi to cilj. lake ivotne ume nosti i igre. ve? si ne to naucio. Lepo je od tebe. svakako odli?no ume da voli idealno i tragicno. Uvek po stoji nekolicina ljudi koji od ivota tra e ono najvi e i koji te ko mogu da se pomire sa glupo cu i grubo cu Zar je poznaje ? Da. s time emo otpoceti sutra. uskoro ovek mo e da te pusti da ode na neki bal. i ucicu te bolje nego tvoja idealna dragana. i to je napredak.prednjaci .

koji je blistao uzvi eno cu. tragici i covecnosti. Sa podsmehom i zavi cu sam uporetivao buduceg. dodu e. ve? je. njega ili njegove obrazine. sa onom neka da njom la noidealnom slikom Harija. njegovog koketiranja sa du hovnim ivotom. o geniju. naprotiv. Dosada nji gos podin Haler. na kojoj sam u meduvremenu otkrio kobne crte koje su mi onda na profesorovoj slici Getea toliko smetale. bih. veoma asno i plemenito. razume se. oveku se morao zgaditi ovaj gospodin Haler! Pa ipak sam se grcevito dr ao. ve? i zato to ga je Hermina toliko volela i uvek tra ila . ali je to ipak bio samo kompro mis. isti takav junak duha. cije je kamate u i vao bez ikakve gri e savesti. ova ljupka slika bila je prili?no izre etana. razumnost i covecnost. esto sam se sretao sa sviracem Pablom i morao sam ponovo da razmotrim svoj sud o njemu. i koji bi mudro uradio kad bi sada na ucio ulogu odrpanca. njegovog malogradanskog straha od svega to je nesredeno i slu?ajno u ta se ubrajala i smrt. A on sam. estoko eznuo za udobnim vremenima kada su mu njegove umne ve be jo pru ale zadovoljstvo i donosile mu slavu. autor citanja dostojnih eseja o metafzici i umetnosti. protestovao je protiv surovosti rata. gradanske. isto tako i zbog novca koji je tamo procerdao. ovog pomalo pla ljivog i sme nog diletanta dvorana za igru. idealni gospodin Haler bedno je demontiran! Izgledao je kao velikodostojnik koga su opljackali drumski razbojnici. Daroviti i zanimljivi gospodin Haler pro povedao je. daroviti pisac. kao da je namazan briljantinom. ali on umesto toga nosi svoje rite kao da na njima jo ima ordenja i placno i dalje tra i izgubljeno dostojanstvo. i koji je. do davola. odvi e pleme nitog pogleda. koja je ve? bila u raspadanju.morao toliko da se bojim smrti. Do davola. u setnog pustinjaka i kivnog proroka. dodu e. a nikako nije ceznuo za unutra njim oslobo enjem i savr enstvom. duhom i ovecno cu. Osim toga. pa je ostao u pocepa nim gacama. ali je u banci imao nekoliko hartija od vrednosti raznih industrijskih preduzeca. Hari Haler se. la ne egzistencije. tako reci. novog Harija. podvrgnut je deo po deo samokritici i u svemu je podbaeio. savest mu nije bila ista. jer je to bilo mnogo lak e nego nauciti ne to na sopstvenim patnjama. ivot koji je vodila Hermina. i sam bio tronut plemenito cu svoje sopstvene du e. ve? se nekako prilagodio. bio je isto tako gradanski idea lizovani Gete. stari Hari. Tako isto su it oni citaoci novina koje je on prezirao i ismevao ceznuli za idealnim vremenima pre rata. divno preru io u idealis tu i oveka koji prezire svet. pa sam primecivao da je i taj u asni i sramni strah bio samo deo moje stare. bio je protivnik sile i izrabljivanja. ali nije dopus tio da ga za vreme rata postave uza zid i streljaju to je u stvari trebalo da bude posledica njegovog shva tanja. I tako je to bilo u sve mu. melanho licni pustinjak u svojoj celiji pretrpanoj knjigama. ali je u osnovi ipak bio bur uj osu divao je. poznavalac Getea i Mocarta. ljutio se zbog njega je stario po restoranima.

i ne verujem da muzika ima ma kakve veze sa istinitim izjavama. On se srdacno nasmeja i ovog puta mi ne ostade du an odgovora. Pogledajte jednom lica u dvorani za igru u trenutku kada muzika posle du . blizu keja. bio mu je isto tako ravnodu an kao i moje muzicke teorije. a ne naucnik. pomilovao je i po nudio mi iz jedne zlatne kutijice neki pra ak za mr kanje. ona je klimnula glavom u znak odobravanja. Ja nikada ne govorim o muzici. Ako u glavi imam sva dela Baha i Haj dna i o njima mogu da dam najpametnije ocene. ta bih vam i odgovorio na va e veoma mudre i istinite reci? Vi ste toliko u pravu u svemu to ste rekli. Ali Pablo nije pitao za moj sud o njemu. od njega e im se razmrdati noge i prostru jati krv. rekao sam mu. i on mi se odmah pridru io.njegovo dru tvo. za izazivanje veselosti i zaljublje nosti. Slu ao me je uctivo i ljubazno. dok se on ig rao crnosrebrnim tapicem vi ste Herminin pri jatelj i to je razlog zbog kojeg se interesujem za vas. Bila su to sredstva za umirenje bolova. kao mali. bio taj imi dobar ili lo . kao vedro dete bez problema. jer je u njihovom spravljanju i doziranju pravi majstor. ve? ravnodu no re Vidite. da li neko ima ukusa. vidite. pogledao me je u lice unezvereno i tu no. ja sam muzicar. Za muziku nije va no da li je neko u pravu. pomalo suje tan lepotan. A jedino to je va no. Ali. zanimalo me je da cujem va e mi ljenje. vi e i intenzivnije! U tome je stvar. i o gled no se trudio da mi se svidi i poka e se dobroname ran prema meni. Pogledom sam upitao Herminu. A ta je onda va no? Svirati je va no. u onom pra ku je verovatno bilo malo kokaina. Ja sam nekoliko puta poku ao da razgovaram s vama o muzici. za vreme na ih neplodnih razgovora. Hermina mi je pricala da Pablo raspola e mnogim ovakvim sredstvima. za spavanje. va e neslaganje i va sud ali vi ste uvek pre zrivo odbijali da mi ma ta odgovorite. obrazovanja i svega ostalog. to vam moram reci. za izazi vanje lepih snova. sme kajuci se bez prestanka. No uprkos tome izgledalo je da sam ga zainteresovao. po mom mi ljenju razgovor o muzici nema nikakve vrednosti. U mom se?anju Pablo je bio zabe le en kao lepu kasta nula. koje ve selo duva u va arsku trubu i koje je lako naterati na poslu nost pomocu pohvala i cokolade. razljutio i postao skoro grub. Jedanput sam ga sreo na ulici. Pa dobro. Gospodine Pablo. Ovog puta uspeo sam da ga na teram da najzad progovori. jer je smatrao da e mi to prijati. Ali vi mi. Odista sam ubrzo postao sve iji i ivahniji. ote avate konverza ciju. za tim me je uhvatio za levu ruku. treba svirati to je moguce bolje. Ali ako uz mem svoj duvacki rog i na njemu odsviram ivahni imi. ali mi nikada nije davao pravi odgovor. do kojih dolazi tajno i kojima vi e puta poslu uje prijatelje. u njemu e Ijudi ipak u ivati. i ja sam se poslu io i u mrkao pra ak. Kada sam se jednom. time jo ni za kog ni ta nisam ucinio. gospodine Haleru. mesje.

a lica da se smeju! To je ono radi cega se svira. Vrlo dobro. caRobna frula ili Valencija! Ali odakle tim ljudima ta usamljenA. postoji i muzika duha. ili jevtinu muziku koja ne traje vi e od jednog dana. as u miru i spokoj stvu. a ialenciju ni po sle dve mislim da to mirne du e mo emo prepus titi dragom bogu. I nije svejedno da li ljudima svirate bo an sku i vecnu muziku. i onda je to muzika iako niko ne vuce gudalom. on e sigurno uciniti kako je najbolje. noge pocnu da se trzaju. Bio sam as na nebu. pa i svakog valcera i fokstrota. U izvesnim trenucima su se novo i staro. mali. Nailazili su opet drukciji asovi. Ali i Jirning i Ila lenctu reprodukuju u sebi svake noci mnogi usam Ijeni i sanjalacki raspolo eni ljudi. ne mogu Mocart i najnoviji fokstrot stajati na istom stepenu. Katkada je izgledalo da je stari Hari zauvek umro. strah i radost veoma cudno me ali. Oni su u pravu. bol i na slada. I najsiroma nija daktilogratkinja u kancelariji ima u glavi svoj van step i po njegovom taktu udara u slova. Mo e neko. dopu tajuci da bude prite njen uza zid.eg odmora ponovo zasvira kako tada o zablista ju. Saglasan sam rekoh hladno. nje GOVO LIce dobi svoj najljubazniji izraz. a onda bi se odjednom opet pojavio. Mocarta ce mo da svirati i posle sto godina. vi ste sigurno u pravu sa svojim stepenima. da izvr ava mo svoju du nost i zadatke moramo da sviramo ono to Ijudi trenutno tra e. Pablo primeti uzbudenje u mom glasu. Ali mi muzicari moramo da cinimo na e. ali vecinom na oba mesta istovremeno. lep e i ubedljivije. gospodine Pablo. pa bi tada bilo mnogo stenjanja. mladi Hari je utao. i to to je mogucno bo LJe. Ali ne postoji samo muzika cula. on me pomi LOVA Po mi ici i unese u svoj glas neverovatnu bla GOST dragi gospodine. tiranisao i sve znao bolje. Ali ipak. svi ti usamljeni ljudi. as u paklu. da izazove u svo jim mislima neku melodiju iZ cArobne frule ili Ma tejeve pasije. niti duva u flautu. nema muzika? Oni je uzimaju od nas muzicara ona prvo mora da bude odsvirana i saslu ana. bilo da je u pitanju Jirning. Uzdahnuo sam i nisam rekao vi e ni ta. ne odlucujem ja o tim stepenima. i ja im rado dopu tam nihovu nemu muziku. Stari i novi Hari iveli su jedan pored drugoga as u ogorcenoj svadi. mene za to ne pitaju. Ovom oveku se nije moglo doskoti. Ne posto ji samo ona koja se svira za trenutak ve? i besmrtna muzika koja ivi dalje i onda kada se ne svira. izdavao naredenja. gospodine Haleru. a novi. mnogo borbe na i . Svakako. mora da ude u krv pre nego to ovek kod kuce u svojoj sobici mo e da misli na nju i sanja o njoj. on je pravedan i u njegovim je ru kama trajanje na eg ivota. kada je mladi Hari staroga hvatao za gu u i svojski stezao. Nemam ni ta protiv toga da Mo carta Hajdna i Ilalenciju stavite na stepen koji e lite! Meni je to sasvim svejedno. le eci sam u svom krevetu.

Nemac od duha uvek se bunio protiv reci i protiv razuma. ne samo prema sebi ve? i prema Hermini. Setio sam se dogovora koji me je obavezivao da sutra uvece odem u Cecilbar na viski i igranku i osecao sam. mL ki branimo protiv toga. reci svi mi ma tamo o jednom jeziku bez reci. koja stvar nost nikada nije potisnula. Naravno. Ali se uvek sve zavr avalo re zignacijom i pomirenjem sa zlim udesom. Ne. Mi. a esto sam osecao i estoku ce nju da jed nom i ja ucestvujem u oblikovanju stvarnosti. Marija! rekoh. bila nam je tuda i neprija teljska. A prva mi je misao bila da ce mi gazdarica otkazati stan ako sazna za ovo. a prenebregao je svoje stvarne zadatke. upalio osvetljenje u dnevnoj sobi i uzalud poku ao da malo citam. za stvarno cu. Takav je bio trenutak kad sam nekoliko dana posle svog prvog javnog poku aja da igram Ijudi od duha. lepa Marija. za smislom svega ovoga i nepovratno izgubljenim. sme eci se pomalo zapla eno svojim krupnim plavim oma. Znam da vam je Hermina dala kljuc. i zato je i u na oj nemackoj stvarnosti. Neka je njena namera i dobra i srdacna. srca ote alog od tuge i pun o?ajne ce nje za ivotom. LJudi od duha. a ona sama neka je cudesno stvorenje bolje da me je ona pustila da propadnem. Ljutite li se na mene? Ne. osvrnuv i se. U vazduhu je lebdeo lak miris parfema i. umesto da se bavim uvek samo estetikom i duhovnom prime njenom umetno cu. nikada se nismo odomacili u stvarnosti. do davola! No za brijanje! Ispunjen ovakvim mislima i naknadnim zvucima muzike. kada me tr e neobican miris. Do la sam re ona tiho. Umesto da to vernije i predanije svira na svom instrumentu. danas ne mogu da budem ve . svet igre i zbrke. ne ljutim se. umesto to me je povuk la u ovaj tudi svet koji tako cudno treperi.vot i smrt i mnogo misli o no u za brijanje. ostanite! Samo. esto sam razglabao tu misao. srd bu i gorcinu. I uvek se Nema?ki duh nasladivao cudes nim i bla enim muzickim formama. koji ce izraziti neizrecivo i prikazati ono to se ne mo e uobliciti. tu no poceo da se svlacim. Ali esto bi me poklopio jedan jedini talas i sre i patnje. a uvek je koketirao s muzikom. Idem ja. logosu. na oj politici i javnom mnenju uloga duha bila tako bedna. da jednom i ja RADIM ozbiljno i odgovorno. videh lepu Mariju kako le i u mom krevetu. u kome u uvek biti tudinac i u kome pro pada i strada ono to je najbolje u meni. Gospoda generali i veleindustrijalci bili su potpuno u pravu ni ta od nas duhovnih. eto. popeo uz stepenice. Da. ba vece ras sam veoma tu an. najzad sam se vratio ku. umesto da budemo potcinjeni i poslu ni duhu. Pih. Oh. vi ste Ijuti zbog toga. cudesnim i ljupkim ose?anjima i raspolo enjima. neodgovorno dru tvo duhovnih brbljivaca kome je stvarnost bila tuda. I tako sam tu no ugasio svetiljku. u na oj istoriji. mi smo bili dru tvo bez koga se lako moglo. tu no oti ao u svoju spava?u sobu.

Kada sam se ispru io pored nje. a u isti mah neobicno pokvarenim ivotima. ivele u Grandhotelu. u krznu i automobilima. ali nisu udele za njim. jer niko nije smeo da nas cuje. dr eci je za ruku. po vremeno susretao slicne egzistencije. Malo sam znao o ovoj vrsti stvorenja i nji hovom ivotu. sve dok. uz cenkanje za najvi u cenu. Ove devojke. a bilo je vremena kada su. Druge. Marljive i vredne. Lagano sam skidao pokrivac sa lepe ene. pa ipak besvesne. opet. pametne. ive le su ove leptirice svojim detinjastim i prepredenim ivotom bile su nezavisne nije mogao svako da ih kupi. Ne mora da bude veseo re ona Hermina mi je rekla da si u nevolji. sli?no cvetu. ene kao i mu karce. Neke od njih nisu bile po hotljive u ljubavi i svoju naklonost pokazivale su uste uci se. vrstim rukama privukla moju glavL k sebi i dugo me ljubila. ali sam zato spavao duboko i spokojno kao dete. usta. ni sam stigao do njenih stopala. dobijale d eparac i poklone.slu?aju neke veoma povoljne ponude. vecina ih je bila is kusna u ljubavi prema oba pola one su ivele isk ljucivo za ljubav. A sada sam na rukama dr ao njen poklon i bio joj zahvalan. ljubeci je. Marijina milovanja nisu vredala divnu muziku koju sam toga dana slu ao. Nagnuo sam se nad njom. vrat i grudi. a u tihom askanju saznao sam mnoge zanimljive stvari o njenom i Hermininom ivotu. bezvoljnoj zaradi. medu koje je dolazila i Marija. Katkada bi po nekoliko meseci sedele za pisacom ma inom. bile su odvi e pametne i lepe da bi itavsvoj ivot zasnivale na nekoj slabo placenoj. Tek sada sam stekao izvesnu sliku o tim neobicno cednim. u pozori tu. vedru mladost. i zamolio je da govori veoma tiho. kad smo igrali. jedino sam ranije. ali u sutra mo da moci. sta novale u potkrovnicama. Poljubio sam je u o. gledao sam nani e u njeno lepo. dok bi drugi put. To je svakom shvatljivo. bile su neobicno ob darene za ljubav i eljne Ijubavi. zatim ju je od vukla pod pokrivac i stavila na svoje tople grudi. Mogucno je bilo pridobiti ih za brak u. Da li ti se jo uvek svidam? Onomad. puno lice. koje su upola pripadale umetnickom svetu a upola svetu u ivanja. te su ivele as od ne kog privremenog rada as od svoje ljupkosti i lju baznosti. sme ilo mi se sveznalacki i blagonaklono. poput velikog cveta. Jo ma locas mislio sam na Herminu sa gorcinom i preko rom. njeno lice. veci nom iz siroma nih ku?a. a ona je svojim veli kim. bio si veoma zaljubljen. Te noci pored Marije nisam spavao dugo. povremeno su bile ljubavnice imucnih bonvivana. koje je tako strano i cudno. Lagano je privukla moju ruku do svojih usana. bile . Seo sam zatim na krevet. koje su se lagano nadimale. a pored prijatelja koji su placali uvek su imale jo i neke druge ljubavne odnose.seo. ocekivale su sve od sre i lepog vremena. pretvoriv i se u njeno ostvarenje. U trenu cima kad sam bio budan ispijao sam njenu lepu. le alo na mom uzglavlju. bila su je dostoj na.

O tim stvarima ne treba govo riti. koje su za mene bile uzdignute iznad svake prepirke i sumnje. dok su u podsvesti uvek bile sigurne u te ak i tu an kraj. Bilo je nekih lepota. ne samo divnim no vim igrama i nasladama cula ve? i novom razume vanju. kako mo e da voli i mene pored njega. ali gde se nalazila granica? Zar nismo svi mi pozna vaoci i kriticari u mladosti vatreno obo avali umet nike i umetnicka dela koja nam se danas cine pro blematicna i fatalna? Zar se mnogima od nas to nije dogadalo sa Listom. mno go volela. rascvetali pogled stvarali su iroke prolome u mojoj estetici. Svet koji je iveo po lokalima za igru i zabavu. dajuci mu za pravo? Tog Pabla. niti tra iti da se o njima pola e racun. bio je za Mariju. Marija. koji nije bio ni zao ni do bar. Vidi . ne to zabranjeno i nedostojno. I ti mi se svida . uvek su bile spremne da sa princem iz bajke podu u njegov dvorac. starog momka. milog i narotog. pustinjaka i estetu. divljenjem i lju bavlju da me je to dirnulo i mnogo vi e potreslo od zanosa nekog visokoobrazovanog oveka prilikom prefinjenog Lumetnickog u ivanja. detinjasta tronutost songom iz Amerike nije bila isto tako cist. mene dosadnog. na celu sa Mocartom. a na novi i lager ili sentimentalnu i bljutavu pesmu nekog d ezpevaca rasipale su isto odu evljenje. barovima i hotelskim tremovima. koji niti su elele niti mrzele. Vagnerom. izgleda. go voreci o tome s takvim zanosom. Volele su neku narotu vrstu ampanjca ili neko specijalno jelo u Grilrumu kao to ljudi moga kova vole ne kog kompozitora ili pesnika. novim shvatanjima i novoj vrsti ljubavi. Ali reci mi. Herminu i njihove drugarice naprosto svet. po bios kopima. Marija je. uzbudenje i tronutost kao drugi Marija mi je pri ala o lepu kastom saksofonisti Pablu i o nekom americkom songu koji je ovaj katkada pevao. ima i u tebi neg lepog. On je lep ovek rekao sam ja i meni se mno go svida. . tog lepotana.su zaljubljene u ivot. jo uvek predstavljao ne to to je imalo ni u vrednost. jer je ba u ovom svetu cvetao njihov kratki. lep i iz nad svake sumnje uzdignut umetnicki do ivljaj kao i potresenost nekog prosvetnog savetnika povodom Tristana ili ekstaza nekog dirigenta povodom De vete simfonite? I zar se to nije neobicno poklapalo s mi ljenjem gospodina Pabla. Pa to je sasvim prirodno. ali su ga cenile mnogo manje od gradanina. u njemu su bile odomacene i iskusne. pa cak i Betove nom? Zar Marijina rascvetala. ne sme da bude drugaciji nego to si. Marija me je one neobicne prve noci i narednih dana naucila mnogo cemu. odabranih lepota. ce njom ispunjeni ivot. koji nije lep i ve? je skoro sasvim sed i koji ne ume da duva u saksofon niti da peva engleske ljubavne pesme? Ne govori tako ru no? grdila me je ona. Bio sam spreman da se zanosim zajedno s njom ma kakav bio pome nuti song Marijine Ijubazne reci i njen ce njivi. nekih malobrojnih. a koji je za mene.

Mirisavo i nezemalj ski. odjednom estoko pobunila protiv mene i po begla a ja sam tada video koliko sam je voleo i ko liko je veliko bilo moje poverenje. mlade i nove. koliko je du a jad nog Stepskog Vuka puna dalekih. kao do ivljaji koji su se pretvorili u zvezde. kada me je za ceo ivot tako te ko pogodila njegova zloupotreba. ciji je niz bajka mog ivota. a od kojih sam mali broj poku ao da dostignem i osvojim. prelepi cyet. nenadma nim lju bavnim ve tinama. to je kod mene izazvalo neko tiho aljenje. vo dio je u odricanje i poricanje. kao nedosti no pla vetnilo dalekih planina. svoje jadne prijateljice. sna no je odjekivao hor mojih prijateljstava. bogat i gord. Ponovo smo zaspali. ose?am da me voli . a zatim je opet potonula u san i zaborav daljine. sa i bez imena izbijale su. ostalo ivo. za kojima sam udeo. Moj ivot je bio tegoban. ba to to izgleda kao da mu nije stalo do mene i to me ljubi kao da mi ukazuje nekakvu milost. svoje daleke. I opet sam se probudio. I tako su u ovoj prvoj. ne noj noci iskrsle preda mnom mnoge slike mog ivota. Eros je kao carolijom otvorio duboke i bogate njihove izvore i. pocev od poznatog Hermana. sukobima i rezigna ciji. bio je obavijen njome. on ti je zahva lan to si lepu kasta. duboko ut kana u moju sudbinu. i to mi kazuje on te voli. To mi je milo. duhovnog brata Hermininog. nezaboravni i neizbrisivi. Opet su nailazile slike bilo ih je na stotine. duboko poverenje sve do onog dana kada se. ne ispu tajuci iz zagrljaja svoj lepi. razbolev i se i izgubiv i du evnu ravnote u. bio je zagorcan uci itavog covecanstva. da ti se svidam ti ljubi na neki narot nacin. bio je to kraljevski ivot cak i u bedi. doplovile su mi slike mnogih ena koje sam voleo. Ma koliko jad no bio. i ja sam opet znao ono na ta sam u sebi bio odavno zaboravio. vecnih zvezda i sazve da. koja me je naucila drugarstvu. Pojavila se i moja ena. c udan?! lepi cvet je ipak ostao i dalje poklon od Hermine! Neprekidno je ona stajala iza njega. ubog i bez slika. procerdan delic puta do potpune propasti. moje srce je na trenutke prestajalo da ku?a od ocaranosti tuge. iako ne u takvom cvetu i toliko oslobodena svakog unutra njeg tereta. pomalo boja ljivo.kada me ljubi u vrat ili uvo. koje sam opevao. Neko vreme mi je jasno i bolno lebdela pred oma njena voljena slika. da su one posed i vred nost mog ivota i da neuni tivo postoje i dalje. kao kakvom maskom! A u meduv remenu odjednom sam se setio Erike. kao vla no rascvetali vodeni cvetovi. a ciji je zvezdani sjaj nerazoriva vrednost mog bitisanja. prema kojoj je u meni. videci ko liko je moj ivot bogat slikama. . Detinjstvo i moja majka gledali su me ne no i ozareno. pun lutanja i nesreca. zloceste dragane. iz izvora ove ljubavne noci. a bila je i siroma nija u sitnim. veoma milo. pored svih razocaranja. A opet kod drugog mu karca volim ono suprotno. ali je bio bogat. sa kojom sam pro iveo tolike godine. Ona je bila jedva ne to manje lepa od Marije. koji je dotada dugo bio prazan.

Ona je bila stroga i neumoljiva i nije propu tala nijedan as. i inilo mi se sasvim nemoguce da du e od jednog asa vo lim devojku koja te ko da je protala koju knjigu i jedva da je znala ta je citanje uop te. Zar svaki covecji ivot ne znaci zalet i poku aj prema tom cilju? Ujutro. Uvek sam kod ena koje sam voleo tra io duh i obrazovanje. Marija nije imala obrazovanje. nije se i lo za novcicima. Njen miris. pojedi nih dela i izraza duboke ljubavne ne nosti. jer bilo re eno da idem s njom na iduci bal pod maskama. dolazila je rev nosno i ja sam morao da ucim da igram boston. se?am se jo samo neznatnih pojedinosti iz one noci. prvi put od vremena mog propadanja. nje nim bojama. Ovo vreme pre bala pod maskama. morao sam da prokrijumcarim Mariju iz kuce. glasom. odgovor i ivu protivigru koja us recuje. zvezda no jasnih trenutaka budenja iz te kog sna ljubavnog zamora. To je bilo davno i mnogo ta se od onda zbilo i iz menilo. njenom kosom. Moja uciteljica igranja. u svemu se uvek suprotstavljala iz nosio sam enama svoje probleme i misli. puti. koju smo odredili za na e sastanke. a ru evine mog ivota kao delic bo anskog. itavo . Jo uvek mi je bilo zabranjeno da je posetim. a nikada nisam potpuno shvatio da i najduhovitija i najobrazovanija ena nikada nije davala odgovor na alost u meni. njenim temperamentom. pa cak i da saznam njenu adresu. blistavim oma. visoko kul tivisane i dra esne culnosti i bio sam opcinjen njo me. Sa culima kojima je bila obdarena. njena umetnost i zadatak su bili da za svaku svoju sposobnost. da treba samo na stepen slike da podignem voj harihalerovski ivot stepskog vuka kao celinu. a jo manje umela da razlikuie atkovskog od Betovena. prvi put sam ponovo ose tio slu?aj kao udes. Osetio sam to ve? pri onoj prvoj boja ljivoj igri s njom. pojedinih reci iz na eg razgovora. kojim je mogla da postigne najve u mogucu culnu i ljubavnu srecu. inilo mi se da mi je Marija prva prava ljubavnica u ivotu. ve? za zvezdama. Moja du a je ponovo pocela da di e. Hermina. po to sam podelio s njom svoj doru?ak. moj sopstveni ivot gledao neu moljivo. Ali one noci me je. otprilike tri nedelje. moje o su ponovo progledale. osetio sam miris genijalne. za svaki pregib svojih linija. Jo istog dana iznajmio sam za nas dvoje u obli njem kraju grada sobicu. bilo je veoma lepo. pa da i sam udem u svet slika p ostanem bes mrtan. svi njeni problemi ni cali su neposredno iz njenih cula. svaku najne niju oblinu svog tela nade i kao magijom izazove kod zaljublje nog razumevanje. i u trenucima sam strasno naslucivao da je dovoljno da sakupim rasuti svet slika. to mi je i po lo za rukom.jezgro tog ivota bilo je plemenito. Zamolila me je da joj dam novaca za njen kostim ali je odbila da mi ma ta ka e o njemu. Svakako nije bila slu?ajnost to mi je sveznaju a Hermina dovela ovu Mariju. sa njenim narotim stasom. njoj te stranputice i dopun ski svetovi nisu bili potrebni. imalo je svoj lik i soj.

ple menitih i melanholicnih ruku. I tako sam doznao i dokuo mnoge skrivene stvari o ovom i onom. bledih. ve? su. sve je to bilo glasono a. mnogostruko malo. ali da je zatim bio napregnut. kesica za novac nije bila kesica. i kad sam joj. mnogim mu karcima na ih krugova. bio sam samo jedan od nekoliko njih. A naroto sam se esto vidao sa gospodinom Pablom. Naucio sam pre svega da ove male igracke. nisu samo torbi i obicne bezvredne sitnice. ali svakako je dugo stajala u radnji. I o Hermini sam saznao mnogo to ta. lepo. na primer. cvet nije bio cvet. Uostalom. dodu e. na mansardi jedno g hotela u . oru je i ratnicki poklic. raz ma enog i pasivnog. Bio sam sklon da tog Pabla u ljubavi zami ljam kao pomalo snenog. esto sam razmi ljao koga li Marija u stvari voli. Ali je rado primala po klone. niti izumi fabrika nata i srebroljubivih trgovaca. kao kakav bokser ili d entlmen jahac. odnosno veliko. od zatvaraca na pojasu do rucne torbi. jer nije bila po sa da njoj modi. lepeza nije bila lepeza. carstvo stvarcica ciji je jedini cilj da poslu e ljubavi. O ovim stvarima.njeno bi bili su u znaku leta i ru a. sasvim oprav dano. Moj sud o ovom veselom. katkad mi je poklanjala po jedan as posle podne. esto nije imala vremena za mene. Nije htela da uzima novaca od mene. Katkada je upotrebljavala i neko od njegovih tajnih sredstava. ve? je sve to bio plasticni materijal ljubavi. a i meni bi onda pru ila takvo u ivanje. mu evan i pun zahte va. to ne valja. a pri tom nedo kuvom oveku stalno se menjao. vrst. pametnom. detinjastom. da prefine ose?anja. Jedan put mi je bez ikakvog okoli enja rekao Vi ste to liko nesrecni. o glumcu. Jer ta torbica nije bila obicna torbica. da o ive mrtvu okolinu i da je. Mislim da je najvi e volela mladica Pabla. saksofo nistu unezverenih crnih oju i dugih. Moju zaljubljenost u Mariju posmatrao je malo podsme ljivo. poklonio mali nov anik od crvene lakovane ko e. o mnogim enama i devojkama. rede citavu noc. o kojima sam do sada znao i razumevao manje nego o nekom eskim skom narecju. lagano obuzimao ljubavni ar. ne treba da bude tako. madije i dra i. iza toga se verovatno krila Hermina. sagledao sam razne veze i neprijateljstva ispod po vr ine i lagano se pribli io i uvrstio medu svet u kome sam dotle bio tude telo bez ikakvih spona. o d ezsviracu. Uzmite laku lulu opijuma. pocev od pudera i parfema pa do cipelica za igru. Nisam imao srecu da budem jedini ili povla ceni ljubavnik Marijin. Rekao mi je. Jednom smo priredili gozbuu njegovoj sobi. mnogo sam naucio od Marije. od prstena do kutije za cigarete. ali me je Marija uveravala da ga je. i svakom prilikom mi je Pablo naroto revnosno bivao na usluzi. obdare novim culima za ljubav. modne i luksuzne stvarcice. postali smo pri jatelji i prili?no esto sam se slu io nekim njegovim sredstvima. u njemu su smela biti i dvatri zlatnika. kri jumcar. koga je Marija mnogo volela. kao pomocu neke madije. grdno me je isme vala zbog te crvene kesice za novac bila je divna.

U naknadu mi je ponudio da ja raspola em Marijom te noci umesto njega. bilo mi je nemoguc no da uradim ne to tako. sedeci nepo micni. Ali sam ta?no znao da me je to on poljubio. U sobi je bila samo jedna stolica. Nisam cuo va predlog. Nema ni prebijene pare. kome je rastresao krevet. a i da bih sebe kaznio. Kod nas se smatra kao najveca sramota da ovek svoju ljubavnicu ustupi drugome za novac. predlo io nam je blistavih oju da to proslavimo ljubavnom orgijom utroje. kada sam se veoma raspolo io. ta se mo e! A bilo bi lepo.predgradu. veoma bednu po tkrovnicu. Neophodno mi je potreban. Pravio sam se kao da uobra avam da me je poljubila Marija. i dajte mi novac ovako. ramenima. ne no i strucno. vrelu od groz nice. ali sam za trenutak bacio pogled na Mariju da vidim kako ona to prima. toliko lepo! Ali znam zamenu za to. polo io me je Pablo na krevet. a sada sam i ja ostao bez novaca. . Necete. Dao nam je da pijemo neki neobicno prijatan i tajanstven li liker. kao kakva dobra sestra nudilja. Uvek sami sebi stvarate te koce. kome je Pablo odneo mleka i le kova u njegovu potkrovnicu. sastavljen od sadr ine triju bocica. o nje nom nacinu smejanja. ljubljenja i igranja. zatva rajuci o za nekoliko trenutaka. Dao nam je da popu imo nekoliko dimova opijuma i. gospodine Hari? Dobro. Je li ti to ve? pokazala? upita me jednom Her mina opisujuci mi narotu igru jezika pri poljupcu. do iveli smo otvorenih oju scenu koju nam je sugerisao. Hari je odvi e moralan. spazio sam u njenim oma nekakve varnice i osetio da ali to se odustalo od toga. Za ta? Za Agostina to je onaj mali za drugom violi nom. ja sam to osorno odbio. esto sam sa Herminom dugo razgovarao o Ma riji. Onda nemojte nocas da spavate kod Marije. i Ma rija i ja smo morali da sedimo na krevetu. i sve to brzo. Iz radoznalosti. jedva osetan poljubac. ispricao mi da mu je potrebno dva deset franaka i molio me da mu ih dam. dok je Marija drhtala od naslade. osetio sam na sva kom ocnom kapku po jedan letimican. rekao sam upla eno vi ne znate ta govorite. rekao je on. pa iako se smesta pridru ila mom odbijanju. o njenim rukama. ako vam je to milije. provetrio sobu i stavio mu propisnu oblogu na glavu. kukovima. ali ona odlucno odbi. Molio sam je da mi je poka e jo jedanput. po ao sam s njim do Agostina. dao mi nekoliko kapi nekog leka i. ali ga nije uvredilo. Pogledao me je sa aljivo. teta. Pablo. A zatim. ve? osam dana je bolestan a niko ga ne gleda. Iste veceri video sam ga kako do zore svira u Sitibaru. Pablo. Kada mi se posle toga malo smucilo. To e doci kasnije re jo nisam tvoja Ijubavnica. vraticu vam ga. A jedne veceri me je jo vi e iznenadio. Pojavio se u mom stanu. Pabla je moje odbijanje raz ocaralo.

odista. a ako ne. Ja sam joj rekla o tebi mnogo to ta. ve? je imala i ulaz nicu. tako kao to te ja razumem ni Marija. da zbog nje patim sa po u Tih dana retko sam vidao Herminu. a ja sam od lucio da se uop te ne maskiram. A nedelje. U tome smo brat i ulaznicu koju sam joj nabavio i spokojno je sedela ima protiv sre koju si s u mojoj sobi. nove ljubavne i ivot ne mogucnosti. koji su umetnici priredivali svake go potrebna i za kojom cezne dine u dvoranama Globusa. razocaran. vec sam veoma dobro znao da je sve to predigra i pripre ma. Svakako u moci da je poznam. tako da mi se sada inilo da mogu da prisustvujem balu. tvrdila je ona. Da. I zahvaljujuci njoj naucila sam jo pone to znam sve o tebi. igranje ti godi. Ili si joj mo da rekla i sve ono to ma o meni? Ne. da vi neke stvari ta jite jedna od druge. Ona uspavljuje Stepskog . Nemam ni ta protiv te sre. da je njene udove. o kome se sva kog dana sve vi e govorilo. mnogo vi e nego to bi ti to u ono vreme bilo drago ta morala sam da je zavedem za tebe! Ali razumej. kosu i put isto tako Ijubila. Hermina je krila neku tajnu i vrsto je ostala pri odluci da mi ne odaje kako e se preru iti. A za sve to imam da zahvalim tebi. Od nje ovek Da priznadoh ja ve? godinama nisam iveo postaje zadovoljan. Prili?no sam naucio da igram. Hermina. ali zadovoljs tako dobro. U onom kratkom periodu vremena izmedu mog pQznanstva s Marijom i velikog bala pod maskama bio sam gotovo srecan. Oh uzviknu ona ta mi smo prijateljice. Kada sam hteo da pozovem Mariju na bal. kao da smo vec esto spavali jedno s drugim.Upitao sam je otkuda su joj poznate razne ve tine Marijinog poljupca i druge skrivene osobine njenog tela. kada se zapodenu neobican razgovor. Bio je to najotmeniji kostimira ni bal u gradu. uhvatio si lepu devojku. niti ma koja druga te nece razumeti. ili sre bala bila neko vreme kod mene do la je da uzme Razumem te. to je ne to drugo. Kada sam se ponovo na ao s Marijom bilo mi je udno i tajanstveno saznanje da je Herminu isto tako ve? dr ala na svom srcu kao i mene. oh nik U stvari sada prili?no dobro ivi re ona lim Mariju i zahvalan sam joj. ne to to ona ne bi razu mela. uvideo da u morati s m da idem na zabavu. Zato nije bila radoz nala da sazna ni kako u se ja maskirati. koja zna vi e od drugih. koje mo e da zna samo mu karac koji je voli. mo e da bude trajna i da je neplodna. imao si sre. Zar misli da tajimo bilo ta jedna pred drugom? Ja sam esto spavala kod nje i igrala se s njom. ali izmedu mene i tebe ima stvari o kojima ona nema pojma. zbog cega sam morao da mislim na hiljadu du a u raspravi o stepskom vuku. ali ipak nikada nisam imao ose?anje da je to spas i postignuto bla enstvo. milovala i ispi tivala kao i moje. To je nesreca. prijatelju. za. ali pre toga ni ta ne smem da saznam. objasnila mi je da za tu sve anost ve? ima kavaljera. Her mene. Za to nisi zadovoljan? koji je ostavio dubok utisak na mene. ona e mi pomoci. Pa ipak verujem. po sredni i slo eni odnosi i veze. Ko te nije video za poslednje cetiri dan usred ki ovitog leta. Marija je cudesna. Preda mnom su iskrsli novi. ali je uoci dom. i ja sam. a da ono pravo tek ima da dode. ne bi te poznao.

sve je postalo lodna nesreca. E pa eto! Zar bi hteo vi e? Hari. Da jedna ena moga kova nema drugi izbor nego da bedno i besmiselno ostari u slu bi pored pi . pocela sam veoma pa ljivo da posmatram ivot. kafom i pletenjem carapa. jom srecom i mogu da je podnese Stepski Vuce. I nju si mi ti poklonila. sestra jednog genAja ili majka muce nika. ljubavnica jednog revolu cionara. Hari. da osetim ce nju. nije mi to predod koji nikada nije zadovoljan l redno. uvek mora da bude u pravu. Hermina. A ko hoce ne to drugo i u sebi nosi ne to drugo. Oh. to tvoja sudbina? koju sam. Nije to sreca zbog koje bi ovek pristao da umre. ko obo a va velike pesnike ili svece. najzad. ali m lepo i dra esno. da kod tebe nije uvek samo prolazan gost. Mislim da mora! Veoma sam zado Ona je ljubavnica kakva je tebi bila potrebna. A po to sam imala dobre o i u i. osecao. znaci da su moji snovi bili glupi i da oni nisu bili u pravu. vi e od pedesetoro Ijudi i sudbina. da ivot nije herojski ep. Tvoja vera vi e nije imala vazduha. da bude nesrecan? Pa bio si to u dovolj stajala tvoja nevolja. podem u smrt. koji je jo i sad u poteri za sam srecan. sve to ti treba? Danas hocu ne to da ti ka e Ne Hermina. u paramparcad. Ti si. ve? samo gradanska bolja soba u kojoj su Ijudi savr eno zadovoljni jelom i picem. Mislila sam da ivot. da su moji snovi bili u pravu. Ona je cudesna. medutim. Mogla sam da primim na sebe veliki udes. eto. taj je budala i Don Ki hot. Ali ako mi ona katkada ostav iskusna u ljubavi. nisam stvoren za to.mina. Neko vre me sam bila neute ena i dugo sam tra ila krivicu u samoj sebi. svoje poznanike i susede. kao i o na em zajednickom udesu. A ivot i stvarnost nisu bili u pravu. vedrog raspolo enja i me. Tako sam i ja pro la. prizna u ljude i njihovu visoku predod jem. u stvari. Lepo. Imam ne to veoma odavno znam. i tada sam videla. Onda sam. Ali to je bila glupa. mlada. dopustio samo da budem kurtizana sa dosta ukusa pa i to mi je bilo prili?no ote avano! Tako se to zbivalo sa mnom. samo lep e i ne ta ne bi sve bilo tako dobro. sa junackim ulogama i ostalim. A za to? A gu enje je nemila smrt. ono junacko i lepo. novo patim. o tebi. Kazacu ti sada o Gotovo sam srecan. A ivot mi je. ipak nije tako. da postavljam velike za hteve prema sebi i da ispunjavam dostojne zadatke. Predodredeno mi je ba ono suprotno. igranjem taroka i muzikom preko radija. imam veliku radost i dragu utehu. i to sam morao da priznam. nep da ti pomogne. nije tako. patnje i rtve a postepeno si primecivao da svet od tebe ne tra i ni dela ni rtve i tome sli?no. ima li sada. tako sam mislila. jednu veru i zahtev. bio umetnik i mislilac. to si noj meri onda kada zbog no a za brijanje nisi mo dao u patnje. sva tvoja vera Ne. i po to sam bila pomalo radoznala. a ako se on narugao mojim lepim snovima. Stepski Vuce? Ne. da bu dem ena jednog kralja. a sem toga ljubavnica koju ne probudim. Ne zadovoljavam se cinjenicom da vere. Da ne mora da je deli sa stremi za tim da zauvek zadr drugima. a i ti to ve? zna . Ali sve to nije pomoglo. ovek pun Hteo bih. eznem za patnjama radi kojih u biti spreman da Da. Zar nije tako Jer inace ne bih morao toliko da se bojim smrti. bio veoma nesrecan. Ali to te je ivot vi e budio i tre Dakle. strepnje i o?ajan gao da ide ku. Dakle. voleo i cenio kao lepo i sveto. Lepa. po hiljadu puta u pravu isto kao i tvoji. bio si spreman na dela. tada mo e imati svakog dana. sebi priznao. a zar ne tvojoj lepoj Mariji? Zar mora da se umre. prijatelju moj! Bila sam darovita devojka i preodre ena da ivim po nekom uzvi enom uzoru. pri eljkivao! Nesreca koja mi je Odobravao sam klimajuci glav Nosio si u sebi jednu sliku o ivotu.

ko umesto pekulisanja tra i istinski rad. To ne zna niko. A mo da je uvek bilo tako.. tvoju odvratnost prema barovi ma i dvoranama za igru i tvoje rogu enje protiv d e za i svih tih drangulija? Shvatila sam sve to isuvi e dobro. ili da najzad postane neka vrsta devojcure. skidao kajmak. Nadajmo se da su druga vremena bila bolja i da e opet postati bolja. U prilog svetu hocu da pretpostavim da je krivo samo na e vreme. rade za buduci rat. kako pro log tako i buduceg. prijatelja. pa ipak mora da propadne . tvoju tugu zbog blebetanja i neodgovornog poslovanja raznih stranaka i tampe. Uvek kao i danas? Zar je uvek postojao samo svet politicara. Ali nama time nije pomo eno. a umesto igre istinsku strast. povucen u sebe i o?ajan... au ono to kole nazivaju istorijom sveta i to iz nje treba nauciti napamet u cilju obrazovanja. Kod mene je beda mo da bila vi e materijalna i moralna. isto je tako nepravedno kao i to to ovek kakav si ti. Vo e iz petnih ila. umesto novca du u. crnoberzijanaca. A i svejedno je. dublja i ira. gradi. po hiljadu puta u pravu. Ali trenutno mislim na tvog ljubimca. davao ton i ko je onda ne to znacio Mocart ili ljudi koji su pravili trgovacke poslove. umesto razonode radost.. genijima. velikim delima i ose?anjima. Tvoji zahtevi su odvi e visoki. ne mogu da ive ovde? Zbog cega je to tako? Da li je to tako samo u na e vreme? Ili je uvek bilo? Ne znam. stvorenja sa jednom suvi nom dimenzijom. Mocart ili plitki. Ko umesto ciguljanja tra i muziku. koji te odbacuje od sebe jer ti za njega ima jed nu suvi nu dimenziju. Hermina. kako ti dobro vidi ! Pa ipak si me ti naucila da igram fok strot! Ali kako ti to misli da ljudi kao to smo mi. samo je obmana koju su izmislili ucitelji u prosvet .sace ma ine nekog oveka koti zaraduje novac. zbog nacina na koji se danas misli. bogatija. zaradujemo novac i jedemo cokoladne bombone a u takvo vreme svet mora da izgleda veoma kukavno. cita. usamljen. Kako je bilo s njim? Ko je u nje govo vreme vladao svetom. Stepski Vuce. mislim na Mocarta. tvoje o?ajanje zbog rata. Oborila je o i utonula u misli. i uspe no. zadovoljan tako sitnim stvari ma. svet u kome nije bilo vazduha za Ijude? Ne znam. kelnera i bonviva na. sa svim herojima. tvoja glad prevelika za ovaj jednos tavni i nemarni svet. kod tebe duhovna ali je put bio isti. ili da se za takvog jednog oveka uda radi njegovog novca. Zar misli da ne mogu da shvatim tvoj strah od fokstrota. mora da se ma i no a za brijanje. a mi ostali za to vreme igra mo fokstrot. ne sme da bude kao to smo ti i ja. pro secni ljudi? A kako je umro i kako je sahranjen? I zato mislim da je uvek bilo tako i da e uvek biti. o kome si mi katkada pricao i cija si mi pisma citao. da je to samo neka bo lest i trenutna nesreca. proslavlja i stice ob razovanje! U pravu si. svira. tome ovaj lepu kasti svet ne mo e biti domovina. Ko danas hoce da ivi i da u iva u tome. kao i tvoje gnu anje prema politici. pozvao sam je ne no sestro.

pravim ljudima da ne pripada ni ta. Misli na ime. iako to niko ne zna i ne vidi i ne zapisuje da bi sacuvao za buduce pokolenje. Tebi e biti sme no. da sem vremena ne postoji jo i vecnost. lepe i spokojne a ta zajednica nije ni ta drugo nego ono to sam malopre nazvala vecno cu. O tome su ipak najvi e znali pobo ni ljudi produ i ona zami ljeno. svakom hrabrom mi lju i svakom ljubavlju. greh tako mo e da bude put ka svetosti. sa ce njom. U pravu si rekao sam. greh kao i porok. ple meniti i potpuni ljudi postali slavni i poznati i po kolenju koje je do lo posle njih? Ne. a ja moje svece. Tamo je na e mesto. Ni ta drugo? O da. ali ja esto pomi ljam da bi mo da i moj prijatelj Pablo mogao da bude skriveni svetac. Zato su stvorili svece i ono to su nazvali zajednicom svetaca. o ne! Radi se o onom to ja nazivam vecno cu. snaga svakog istinskog ose?anja. ona je stvar utelja po ko lama. poljubio je u celo i prislonio njen obraz uz svoj. da bi deca bila nem zabavljena. novac i vlast pripadaju sitnim i plitkim Ijudima. radi se o slavi. Uvek je bilo tako.ne svrhe. Slava postoji samo u pojmu obrazovanja. vecnost. a to je carstvo prvih ljudi. moramo da gazimo preko tolikog blata i besmislica da bismo Stigli ku! A nemamo nikoga da nas vodi. nije u pitanju slava. Ali u vecnost isto tako ide i slika svakog istinskog dela. svoga Novalisa i Mocarta. To je carstvo s one strane vremena i varke. a ostalim. U ranija vremena slikari su prikazivali zajednicu svetaca u zlacanom nebu. Ne. Sveci su pravi ljudi. kao da smo . Pobo ni to nazivaju bo jim carstvom. Uzeo sam Hermininu glavu medu svoje ruke. i zato ceznemo za smrcu. Oh Hari. na slavu kod buduceg pokolenja? Ne. Postoje mnogi sveci koji su isprva bili veliki gre nici. Mislim svi mi ljudi sa vecim zahtevima. da svet. a njih ozarene. Dakle. razume se da nisu. tamo nas vuce strepnja na ih srca. svakim dobrim delom. tamo je na a domovina. Filipa od Ne rija i sve druge. za vreme propisanih kolskih godina. umirali mucenickom smrcu i ljudima pru ali svetao primer. i sada je u sobi bilo tiho i spokojno sunce je bilo na zalasku i od njegovog odsjaja zablistala su zlatna slova na poledinama knjiga moje biblioteke. mlada braca Spasitelja. itavog svog i vota nalazimo se na putu ka njima. sa jednom dimenzijom vi e ne bismo mogli ni da ivimo da sem vazduha ovog sveta nema i drugog vazduha u kome mo e da se di e. Tamo ce ponovo naci svoga Getea. U vecnosti ne postoji buduce pokolenje. Ni ta sem smrti. Vuce. jedini nam je voda ce nja za domom. Stepski Vuce. ne na slavu zar ona predstavlja ne kakvu vrednost? Zar veruje da su svi istin ki. Tamo dolaze i Mocartova muzika i pesme tvojih velikih pesnika. Kristofera. tamo dolaze sveci koji su cinili cuda. Poslednje reci izgovorila je opet skoro necujno. i uvek e biti.

a sa svim tim moj san o starom Geteu bio je u tako savr enom skladu! I odjednom sam oko sebe uo onaj nedokuvi smeh. svet vecite vrednosti i bo anske supstance. Sedeo sam kao opcinjen i kao opcinjen izvukao iz d epa od prsluka svoju olovku tra eci hartiju na ao sam pred sobom cenovnik vina. toliko od davnina poznate. pa se probije u vecnost. Oh. rasuta oko njih kao eter i hladno kao zvezdanoblistava vedrina tog nezemaljskog sveta otkuda je sve to meni bilo tako blisko? Razmi ljajuci pado e mi na pamet odlomci iz Mocartovih Kasaciona i Bahovog Dobro temperiranog klavira. a nad njom se u beskonacnost izvi jala natcovecanska vedrina. U onom asu naroto sam joj bio duboko zahvalan to je iz govorila misao o vecnosti. pa mi se unilo da sva ova muzika blista onom hladnom. zvezdanom ved rinom i da iz nje izbija etericna jasnoca. okre nuo sam ga i na poledini ispisao pesmu. ali ona jo nije bila do la. Mo rao sam da mislim na svoj san o Geteu. poslednju pre velikog bala. ve? samo na ono to mi je govorila Hermina. crpene iz moje sopstvene mitologije i sveta slika! Besmrtnici. bez nje nisam mogao da ivim ni da umrem. muzika je bila nalik na vreme koje se sledilo u prostoru. zablude. u tome je bila stvar. Ali ovu noc. dok su moje misli jo bile zauzete razgovorom sa Herminom. u neku ruku. u sve mir. bo anski smeh. Taj smeh je bio bezvucan. vidovita. sastojao se od same svetlosti i jasno e. A vecnost nije bila ni ta drugo nego osloba anje vremena. inilo mi se mogucno da to nisu sve njene misli ve? moje. i kristalna vecnost. na sliku sta rog mudraca koji se tako natcovecanski smejao i zbijao sa mnom svoje besmrtne ale. Me utim. strasti i nesporazume.brat i sestra za trenutak smo ostali tako. ponovno pretvaranje vremena u prostor. iduci da se nadem s Marijom nisam mislio na nju. Moja prijateljica i uciteljica igranja danas mi je ponovo poklonila onaj drugi svet. koje je ona. divlji urlik hiljadu nevolja. . Ona mi je bila potrebna. daleki. smeh besmrtnika. U tihoj krcmici u predgradu se deo sam za stolom i cekujuci je. koju sam tek sutradan ponovo na ao u svom d epu. koji ive u prostoru bez vremena. Ona je glasila Besmrtnici Propinje se ka nama i kljuca huk ivota iz zemaj kih dolja. Da. bio je ono jedino to ostaje kada istinski ovek pro e kroz sve Ijudske patnje. Sve mis li koje su se rodile u odnosu izmedu mene i Hermi ne ucinile su mi se toliko bliske. obecala mi je bila Marija. protala i udahnula pa mi ih vratila. cuo sam kako se besmrt nici smeju. tako da su sada dobile svoj oblik i stajale preda mnom kao nove. Potra io sam Mariju tamo gde smo obicno vece ravali onih noci koje smo provodili zajedno. pretvoreni u slike. Najradije bih tako i ostao i ne bih vi e ni izlazio toga dana. njegov povratak ced nosti. u kome nije postojalo vre me. Tek sada sam shvatio njegov smeh. veciti. poroke.

kao one noci uoci bala. dvostru kog raspolo enja. koju smo proveli u vedrom raSpolo enju. Dok gledamo mirno na va greh. hladan. Ako te Hermina uzme. i posle vecere. da e biti princ iz bajke. brckanje u blagom. oh. prosjaka. Mo da e te uzeti ve? sutra. srca koja tuku neutolnom po udom. cveticu moj mili. Kakvog ce kavaljera imati sutra? Bojim se. dere. Zmaj nebeski sa nama se dru i. Marija. sred obmana svog decijeg sveta to se svakom sa pucine elja nov uka e kao zlatan val. kri sunca oko nas. vi e mi nece doci. Hari! Svaki put mo e biti poslednji put. Ono to sam osecao bila je sreca Marijina lepota i predava nje. krvav dim sa pirova d elata. koje sam upoznao ka no. pa se ispljuvava. Te veceri bila je lep a. taj uskome an Ijudski roj. oti ao sam s njom u na u sobicu. u ivanje. kurva se dok eta sred drecavog va arskog veselja. dodir i udisanje stotine prefinjenih. gledamo. Pa ipak je to bila samo ljuska iznutra . smi lja novi rat dok pesme pi e. ta sutra je bal pod maskama. toplija i prisnija nego ikada i dala mi je da okusim ne nosti i igre koje sam osetio kao njeno potpuno predavanje. onog cudnog gorkoslatkog. Priljubila je usne uz moje uvo i pro aputala Ne govori. blud i grubost splecu mu se s duhom koji bla en i ostrvljen di e. pro ima nas vasionski ed. nepomican na je ivot vecni. Nemoj da nas usmrti oboje. ubojstva. divnih naslada. splet ruku zelena a. mota. zaudara na trule i znoj. ne znamo za sate niti dane. i svakom se raspadne u kal. koprcanje i jud neizrecni. Zatim je do la Marija. pohote.pijan zanos to svest zaobruca. kao ovek u godinama. za razlike oveka i ene. rasplamsali bordel ukra ava. zvezdan na je vecni smeh. uljuljkujucem ta lasu u ivanja. va e strepnje i nade u spas. iban stra cu i bivan strahom. a e grehe. ravnodu ni i puni spokojstvu. koji e te odvesti tako da nikada vi e nece naci put k meni. a oko nas sve unedogled kolo zvezda bez prestanka kru i. Nikada nisam bio svesniji karakteristicnog oseca nja onih dana. grc naslade. rekao sam ti se danas rasipa kao kakva boginja. posled nji put. Ti me danas voli skoro ista onako k o to se pravi ljubavnici vole na rastanku. pro dire se. pirata. Na je stan pak usred obasjane beskrajnosti eterske ledene.

koga se ovek od uma mora cuvati. ali sam opet zaboravio na nju. Lak ivot. Od nje sam naucio da se jo jednom. Danas je bal i za mene bio dogadaj kome sam . zatim. katkad su mi bile i prijatne. dok sam na izgled plivao u sreci. jo jednom sam zagrizao plod rajskog drveta. zamracio sam svoju spava?u sobu. opra tala se sa svim onim to je ona za mene znacila. Dok smo cutke i predano tonuli u igre na e lju bavi i pripadali jdno drugom prisnije no ikada. s vremena na vreme posecivao ovakve zabave. Nekada sam.je sve bilo puno znacaja. ve? sam bio samo po smatrac i uvek mi se inilo sme no odu evljenje sa kojim su drugi govorili o tome ili se unapred rado vali. Bio je to prvi bal pod maskama kome je trebalo da prisustvujem. Kao to sam se jo pre kratkog vremena sa strepnjom i strahom branio od prijatnih latomiselnosti cisto culne ljubavi. mo da je ve? sutra sudbina kretala novim tokom? Bio sam ispunjen vrelom ce njom. da tra im trenutne radosti. da i dalje ispa tam beskrajnu krivicu ivota. jer culni i polni ivot su za mene skoro uvek imali narot ukus greha. u susret provaliji. mr tav umoran. ali i opori ukus zabranjenog voca. napetosti i sudbine. ali nisam igrao. Oblacio sam se raspolo en i izi ao da najpre ne to pojedem. ce nje i predanosti smrti. Mo da je to bio svr etak. ku. laka smrt nisu bili za mene. mo da je Marija bila u pravu sa svojim slutnjama i mo da smo danas poslednji put le ali jedno pored drugog. a i strahom koji me je gu io. onaj slatki. pa sam se grcevito hvatao Marije. Sada su mi Hermina i Marija po kazale taj vrt u njegovoj cednosti sa zahvalno cu sam gostovao u njemu ali je uskoro trebalo da kre nem dalje. da budem i dete i ivotinja u nevinosti polova sta nje koje sam u svom ranijem ivotu poznavao samo kao neki izuzetak. jureci i propinjuci se kao upla en konj. osecao sam u du i kako moja sudbina navratnanos hrli napred. moja du a se opra tala s Marijom. Bilo mi je odredeno da i dalje te im za krunom i vota. kao to sam osecao strah od Marijine nasmejane lepote. tako sam sada osecao strah od smrti ali strah za koji sam znao da e se uskoro pretvoriti u predaju i oslobodenje. Ujutro sam se odvezao u kupatilo. ko zna. odmah sam legao. pre svr etka. spremne da pokloni sebe. laka ljubav. jo jednom sam vatreno i po udno pre ao preko svih staza i cestara njenog vrta. Herminu i bal pod maskama i spa vao celog dana. dodu e. prepustim de tinjastoj igri povr ine. dirljivim ljubavnim sitnicama. Nadoknadio sam izgubljeni san ove noci u toku dana. tek mi je za vreme brijanja palo na pamet da e za jedan sat vec otpoceti bal pod maskama i da moram da spremam ko ulju uz frak. zabo ravio na Mariju. Kada sam uvece ustao. puna straha. Iz nagove taja devojaka zakljucio sam da su na sutra njem balu. skidajuci odelo na ao sam pesmu u d epu. u susret padu. i dok sam pun Ijubavi i ne nosti bio zabavljen slatkim. ili posle njega. bila u planu naro ita u ivanja i razvrat. u tom vrtu je bilo isuvi e lepo i toplo.

svetlo. pa ni staromodan ja sam ispao iz vremena i struja me je.se radovao s uzbudenjem a i sa ne to strepnje. ispijao sam slade ot rove. vredan. hladan i krut. Obuzela me je ovde gra anska sentimentalnost. plodni ukus elza kog vina. vino i cigare bili ne to zabranjeno. odlican je t? soj. bio sam radostan i zahvalan to sam u svom izgorelom srcu jo mogao da nadem ne to nalik na ose?anje. u kojoj me je jo do pre kratkog vremena za dovoljavalo primitivno sredstvo za umirenje u ob liku boce sa seljackim vinom. U ao je ulicni prodavac pecenog kestenja i ja sam . ono slatko prisno ose?anje jednog nikad sasvim re enog. mila mi je bila prisnost. nepoz nato i divno. nosila ka smr ti. moje nekada nje utoci te u kome su razo arani mu evi provodili svoje veceri pijuci vino i iz igravajuci momke jer vi e nije bio u stilu sa mojim sada njim ivotom. Moderan ovek to naziva sentimentalno cu on je prestao da voli stvari. Moje tvrdo sedi te bilo mi je drago. i zracku navike. u meni se arila pro lost i slabo zracilo jedno u meduvremenu nes talo sazve e. koji e se u buducem ratu po kazati izvanredan. ali sada za re enje sazrelog srastanja sa svim popri ti ma i stvarima mog ranijeg ivota. poma uci mi da pro vedem jo jednu noc u svom usamljenom krevetu i da nekako pro ivim jo jedan dan. mila su mi bila lica ciji sam brat bio dugo vremena. Sedeo sam spokojan. Nikakav se stepski vuk nije dizao da iskezi zube i da na parcice raskomada moju senti mentalnost. zdrav. mio mi je bio sve i. smrti eljnog. sa svim i svacim u ovoj prostoriji. kada su za mene gos tionice. to mi je i Hermina preporucila. predao sam se mirisu dima i vina. eli to pre da zameni nekom boljom markom. gde me do eka pozdrav krcmarice i klimanje glave cutljivih stalnih gostiju. Lepo je opra tati se. Ali veceras me je ne to vuklo onamo u onom boja ljivoradosnom raspolo enju koje me je trenutno zahvatilo sve stanice i istaknu tija prebivali ta mog ivota jo jednom su dobili bolnolepi odsjaj pro losti. Meni je bilo svejedno. to je sve ovo predstavljalo za mene. pa tako i mala. cisti beli drveni stolovi i staro uto drvo kojim su bili oblo eni zidovi prijatno su me gledali. Predao sam se uspomenama na staru krcmu. topline i zavicajnosti. U poslednje vreme retko sam posecivao celicni lem. Preporuci e mi i done e peceno pi lence. u debelu seljacku ca u usu e mi bistro. raspolo enje postaje tako blago. I dok sam jeo i pio. odlucio sam da potem onamo kasno. to se opra ta. Kako nije trebalo da pratim damu. lako zacinjena mirisom starovremenske kafanske ro mantike jo iz decackog doba. zadim ljena krcma u kojoj sam jo donedavno bio stalni gost. S osmehom sam u ao u kafanicu. svojoj privr enosti prema starim glomaznim stolicama. cak i svoju najvecu svetinju. nisam bio moderan ovek. svoj automobil. Ovaj moderan ovek je odva an. u meni se pojacavalo ose?anje nega to vene. Otada sam oku ao druga sredstva i e ce dra i. mlado elza ko vino. Ni ta nisam imao protiv sentimentalnosti.

prema svetu bonvivana i prema igranju. postavlja zlatno tele. u ao sam u zamracenu dvoranu spoticuci se o zavese. koji je bio oce ljan pomalo po ugledu na Volta Vaj tmena. video sam kako za njima iskrsnu e bor na kola faraona. navodno. Osim tog osetio sam kako mi se to esto dogadalo prili kom raznih zabava u poslednje vreme. uz uce ce velikog mno tva ljudi. koja tiho vace svoje sendvice ponete od kuce. na ao mesto i odjednom se obreo usred Starog zaveta. sa mnogo rasko i i prefnjenosti. o tome su daci veronauke. sa sjajem faraona i patnjama Jevreja u vrelom pustinjskom pesku. dvoraca. prepune prostorije. voltanskim koracima. Skoro do jedanaest sati mogao sam ovde lepo da posedim u mraku. U njemu je prikazana istorija Mojsija i Jevreja u Egiptu. koje su doveli njihovi sve tenici na ovaj religiozni film. i posmatrao kako mu Jehova pomocu bure. velicanstvenog pozori nog Mojsija. poceo pipati po d epu od ka puta primetio sam da am u fraku. video kako blistaju svetlosni snopovi i a reni. nisu pro izvedeni da bi se na njima zaradio novac. Tek kada sam hteo da platim i uzalud se. d inovski plakati. Video sam Mojsija. po ao nekoliko koraka da Ije ali sam se opet vratio i u ao u bioskop.uusek medu zamrznutim vodenim planinama na koji na cin su bioskopd ije uspele da to ostvare. konja. kako. kupio sam nje nekoliko karanfla i poklo nio ih krcmarici. tako da su na poslepodnevne predsta ve cak i nastavnici veronauka dovodili svoje dake. u kome je divno opevan ovaj dogadaj. Iduci za decakom sa malim fenjerom. video sam kako se nad rasko nim faraonom u zlatnom oklopu i svim njegovim kolima i ljudima sklopi e vodene planine. Film je bio jedan od onih koji. neku odvratnost prema ula enju u velike. da bi se zatim ipak osmelili i krenuli izmedL vodenih bregova. video kako se Egipcani trgo e i za stado e na obali mora. sa dugim tapom. vi deo sam kako ovim usekom protaze prorok i zapla eni narod. Do la je starica sa cve cem. Video sam dalje kako se Mojsije penje na goru Si naj. dok za to vreme njegov nedostojni narod. mogli dugo da raspravljaju. pa sam se seti? cudesnog dueta za dva basa od Hendla. neku dacku boja ljivost prema stranoj atmosferi. predajuci se pomalo estokim u ivanjima. stvoren u plemenite i svete svrhe. ka mila. izvestan unutra nji otpor i smetnju.mu otkupio aku kestenova. oluje i svetlosnih znakova saop tava deset zapovesti. tvrljajuci tamoamo pro ao sam pored jednog bioskopa. Bilo mi je toliko cudno i ne verovatno to sve ovo gledam i to posmatram kako se ovde pred zahvalnom publikom. za placene ulaznice . Video sam kako se na obalama Crvenog mora moli Bogu i vi deo kako se Crveno more razdvaja i stvara put. odlucno i mracno predvodi Jevreje kroz pustinju. na podno ju brega. mracni junak u mracnoj stenovitoj pustinji. ve? je. Bal pod maska ma! Hermina! Ali je jo bilo suvi e rano i nisam mogao da se re im da ve? sada podem u dvorane Globusa. po navici.

trebalo je da tada. morao da prisilim sebe da se najzad od vezem do dvorana Globusa i udem. koju nisam hteo da priznam. glasno mi je otpevao svoj pozdrav. ukocenim pogledom buljio sam u nage ruke i leda ena. a klovnovi su me udarali po ramenu i oslovljavali me sa ti. No en mno tvom. sem Egipca na i Jevreja. potonu i svi ostali ljudi. misleci na Herminu. bolje je bilo da su umrli nasilnom i po tenom smrcu nego da. sav gradski svet koji je ivot provodio u u ivanjima. umiru ovom jezivom. U jednom od orkestara sedeo je gospodin Pablo i odu evljeno duvao u svoju izvijenu cev kada me je po znao. Ni kome se nisam odazvao. pa sam. da bi se sprecila ova gadost. Oko ponoci jo nikoga nisam bio na ao iako jo nisam zaigrao. pa sam se bacio na najbli u stolicu. jo pre nego to sam uspeo da skinem ka put. cim mi mete dosadi. svi hodnici i stepeni ta bili su preplavljeni maska ma.prikazuju svete price. po ao sam da ih tra im. neprijatno pojacali. ve? su se. uz stepe nice i niz stepenice jedan hodnik u suterenu udesili su umetnici kao pakao i u njemu je orkesar avola besomucno udarao u bubnjeve. Na zidovima su visile drecave. vesele slike naj mla ih umetnika. na protiv. vr telo mi se u glavi. Bilo je kasno i bal je ve? bio u punom jeku. stavio sam ga u d ep s najve om pa njom. upao u gomilu maski. stizao sam u razne prostorije. misleci kako e mi mo da ve? uskoro biti potreban. bilo mi je toplo. a kada sam dobio svoj broj. naucnici. o necem nadljud skom bila je to jedna od lepih malih slika iz d ino vskog ducana za me ovitu robu sa rasprodaje kul turnih tekovina na eg vremena. porucio vino i na ao da ucestvovanje u tako bucnim zabavama nije pogodno za starog oveka kao to sam ja. razume se. pustio da me guraju. kao mi danas. Pomiren sa sudbinom ispijao sam svoju ca u vina. U svim prostorijama velike zgrade bila je svecana vreva. povodom bala pod maskama nisu se smanjili posle filma i njegovog uticaja. Bo e moj. od cr nackog orkestra sve do seljacke muzike. biFEE i sobe u kojima se tocio ampa njac. umetnici. nejasnu slutnju o nekom drugom svetu. cak i u suterenu. poslovni ljudi i. prividnom polu smrcu. cutke sam odbio neko . novinari. od velike blistave glavne dvorane do hodnika i stepenica. onako trezan i boja ljiv. medu same nepoznate osobe. Najzad sam poceo da vrebam Herminu ili Mariju. koje sL me drugarski gur kale devojke su me pozivale da posetim s njima po sebne sobe u kojima se pio ampanjac. ali sam svakom prilikom zalutao ili bi me struja gomile sprecila u tome. video kako promicu groteskne prilike maski. igrankom. pojavljuju se junaci i cuda koji su nam nekada u detinjstvu dali prvu. ve? sam se kroz prepune prostorije s mukom probio do garderobe. u nekoliko mahova sam se trudio da dospem u glavnu salu. Sve se skupilo ovde. tako da sam. muzikom. u svim dvoranama se igralo. Dabome! Moj potajni otpor i boja ljivost. kroz barove. Stegnuta srca provlacio sam se kroz gomilu. kikotanjem i jurnjavom.

bio mi je odvratan gusti. raskala ni kikot i sve ludorije oko mene ucinili su mi se glupi i usiljeni. a sada ga nije bilo. bezvoljan i star. miris enskih ramena. brujanje muzike. Re io sam da malo popijem da bih stekao vi e hrabrosti i raspolo enja. magi?no POZORI TE SAMO ZA LUDAKE CENA ULAZNICE RAZUM NIJE ZA SVAKOGA. Izgubio si broj? upita pored mene piskavim glasom mali. crveno uti davo. ose tio sam da je vazduh pun cari. a bucno. uskiptelo veselje. pokrenut magi?nom icom. da ucest vuje u igri tako sam ja. titravim slovima bilo je na krabano NOCAS. koji e mi Hermina te ko oprostiti. vracanje stepskom vuku. klonuo sam bio od vrucine sada sam hitro. poneo me je smeh. nekoliko puta sam se ma io d epa boreci se sa odlukom da odem. Sitnim. Malopomalo osetio sam kako stepski vuk stoji iza mene ispla enog jezika. dru e. mladalacki i revnosno poleteo u gungulu. ali mi ni vino nije prijalo i jedva sam popio drugu a u. Zamolio sam co veka iz garderobe da priceka. Nije ovo bilo za mene.liko devojaka koje su htele da mi sednu u krilo ili da igraju sa mnom. Do malopre su mi bile tesne lakovane cipele. Sve se zaverilo protiv mene. Jedna panska . posle kratke ukocenosti i tuposti. HERMINA JE U PAKLU. o ivi i ponovo pocinje da se kre. i svaki put sam napipao okrugli. Stari namcor. parfemom zasiceni vazduh. Na tegobnom putu do garderobe jo jednom sam se pa ljivo osvrnuo na sve strane ne bih li ugledao jednu od svojih prijate ljica. uctivi co vek iza pregrade ve? je ispru io ruku da uzme moj broj. zanos stotine Ijudi. hitri mom ic je ve? nestao. mo e da uzme moj i pru i mi ga. Kao to marioneta cija je ica za trenutak ispala majstoru igracu iz ruke. oti ao do najbli e sve tiljke i poceo da citam. A kada sam podigao kartoncic do visine oju da pogledam broj. POcEV OD cETIRI asA. doviknula mi je jedna od njih. samo mi je jo to treba lo! Dok sam tu no lutao dvoranama i dok sam se deo pored bljutavog vina. Ali nisam mogao drukcije. primiv i ga mehanicki. Bio je to poraz. nalazio sam se na pogre nom mestu. Dok sam ja. od koje sam malopre pobegao umoran. Sada sam stajao ispred prozorcica. gipko. necitkim. video sam da je umesto njega bilo ne to na vrljano sitnim slovima. takt igre i sjaj u arenih oju. ponela me je i uljulj kivala toplota. vrteo broj medu prstima. protrcao u taktu vanstepa kroz sve dvorane u susret paklu. vrtlog boja. Nikada se nijednom gre niku nije vi e urilo da to pre stigne u pakao nego meni. opet probio do garderobe da bih obukao kaput i oti ao. gipkih nogu. zavukao sam ruku u d ep od prsluka ali bro ja vi e nije bilo! Do davola. Evo. Do ao sam u najboljoj nameri. i bila je u pravu. ali ovde nisam mogao da se razveselim. Tako je do lo do toga da sam se u jedan as po po noci razocaran i ljut. pljosnati broj.

u fraku on me je od merio podrugljivim pogledom. pomislio sam. koji se zaljubljeno naginjao nad svoju muzicku cev. pravo u pa kao. Hari? Jesi li me na ao? Bila je to Hermina. Je li to kostim. Ona je u paklu. ostavi mi ih jo za trenutak! Ali. Ali rado u poneti jedan poljubac. iz koje su se izvijali ne ni zvuci njegov lepi. i tek u poljupcusam poznao Mariju. spojenih usana. Stao sam pored mladiceve stolice i porucio viski. Clti ao sam preko do bara. U sledecem odmoru izmedtu dve igre. na zidovima crnim kao gar. Hermina. muzika je stala i ja sam nerado pustio Mariju iz svojih ruku. u tesnoj prostoriji igralo je oko dva deset parova. Vreva igraca pritisla me je uza zid. niz stepenice. niske prostorije. I ve? smo zaigrali. Hermina me je zvala. a u igri smo pro li pored Pabla. u kome treba da se za ljubim u tebe? Do sada klimnu ona glavom zaljubilo se u mene nekoliko dama. Na jednoj od visokih barskih stolica sedeo je lep mladic bez maske. gle dao sam profil mladog oveka. dragocena zbog lakog pra njavog vela pro losti. a tada mi je sinula misao pa to je Her man. Ali sada si ti na redu. provirivale su iz irokih crnih rukava fraka i belih man eta nje ne no ice. ali niko nije do ao. Lepi mladic podrugljivo je gledao u mene sa svoje visoke barske stolice.igracica poletela mi je u zagrljaj Igraj sa mnom! Ne mogu rekao sam moram da idem u pakao. . neke su mi se nasme ile. dok sam pio. zaljubljen sam u tvoje lepe ruke. vecina njih jo je bila pod maskama. Hajde da prvo popijemo po ca u ampanjca. vrsto sam je stegao. Odmah sam pomislila. On se nasme io. Ali pre nego to smo napravili dvadeset koraka. a orkestar davola svirao je groznicavo. d oci e Hermina i os lovice me. cudesno ne ne. moj drug iz mladosti! Hermane! rekao sam boja ljivo. Hari. zato je letnja ru a mirisala tako rascvetano i opojno. provirivale su u crnobe lim kratkim mu kim carapama iz dugackih crnih pantalona. kroz duge hodnike u kojima su se ne no tiskali parovi. Igra se zavr ila. Oh. koji mi se ucinio tako poznat i drag kao neka slika iz davno minulih dana. njeno pa metno lice njene ruke. osta mi u dragoj uspomeni. njena puna usta cvetala su kao letnja ru a u punoj rasc vetalosti. cudesno male. ivotinjski pogled obuhvatio nas je ozareno i pomalo odsutno. Bio je to rastanak. bila je to sudbina. gorele drecave zloslutne svetiljke. ne to malo drugacije oce lja na i neprimetno na minkana iz modernog visokog okovratnika isticalo se. neobicno i bledo. Po udno i boja ljivo sam posmatrao sve ene. Crvene usne is pod maske pru ile su mi se u susret. eto. Marija. Ona se opra tala. Tamo su. ali nijedna od njih nije bila Her mina. Rado bih igrao jo jednu igru s tobom rekao sam zanet njenom toplinom podi nekoliko koraka sa mnom. jesen. koji je bio stisnut u jed nom uglu male. Zbogom. Potrcao sam dalje.

pune dvorane u kojima je brujala igranka i sav ovaj opijeni narod m aski postepeno su se pretvoriltuza mene u raj snova cvet za cvetom os vajao me je svojim mirisom. u kojima je sve nadahnuto ljubavnom cari i cudesnom moci preob ra aja. kako mi je razigrano i kao kakva vodena vila davala da pijem slatki otrov! Sedeli smo. vec kao ena. pu ila je cigarete. igra izmedu nas dvoje koja nas je sve te nje vezivala i zagrevala. dra ima Lezbosa. upucivala mi reci i pokrete u kojima je bila sva dra njene en stvenosti. iako se ona. Lutali smo dvoranama kao otkrivaci pustolovi. o godinama pre polne zrelosti. vrelo i zavodnicki odvukla me je u zanos i pijanstvo. neko vreme bismo pratili istu enu. to se u kasnije doba povremeno vraca samo kod izabranih i pesnika. zatim su nestali u jednoj od soba u kojima se tocio ampanjac. Ona mi je pokazivala ene. igrali s njom naizme nicno i oboje poku avali da je osvojimo. prstima koji su ku ali tra io sam plod za plodom zmije su me zavodnicki gledale iz zelenog bunja. a sve me je ipak vodilo samo jed nom eljenom cilju. citava ova zvucima za sicena ku?a. Videli smo jednu veoma lepu. carobne ptice sletale su sa granja. sve je imalo jdnu dimenziju vi e. Ona je u potpunosti igrala ulogu mladica. a kasnije mi je ispricao da tu enu nije osvojio kao mu karac.To i ucinismo. Uobra avao sam da dobro i ta?no poznajem Her minu. esto sa malo podsmeha. sedeci na svojim visokim barskim stolicama. mladu enu sa nezadovolj nim i pacenickim izrazom Herman je odigrao s njom i ona je procvetala. u kojima mladalacka moc ljubavi ne obuhvata samo oba pola ve? sve i svakog. na izgled. obuhvatala me je pogledima. jedan dublji znacaj. kako culno tako i duhovno. nagovarala me da igram s nji ma i savetovala mi kakvim ume nostima da zavedem ovu ili onu. dok se pored nas i dalje igralo i dok je gu dacki orkestar besomucno svirao. nisam mogao da igram s njom. sve se na putu do mojih cula pretvorilo u divno zavodenje. sve je ovo bila igra i simbol. cvet lotosa promicao je kao utvara nad crnom mocvarom. Ona se zabavljala sa mnom razgo varajuci o Hermanu i detinjstvu. uop te nije trudila da to postigne. Ne dodirujuci je. dakle i neutralna u svome mu kom kostimu. Nastupili smo kao su parnici. niti sam se mogao odluciti na bilo kakve ne nosti ili os vajanje. podlegao sam njenoj ari. askala lako i du hovito. ona od jednom prsnu u smeh i re Ne mo e ovek vi e . a ona. a kako mi se potpuno nova otkrila ove noci! Kako je blago i neprimetno isplela oko mene elje nu mre u. Igrao sam sa nepoznatom de vojkom. cari koja se sastojala u njenoj ulozi i koja je bila hermafr?ditska. sve me je ispunjavalo novom e njom za Jedinom. i dok smo lebdeli u nestvarnosti. Pa ipak je sve ovo bila samo igra maski. Po to je nosila mu ko odelo. Uskoro sam se strasno zaljubio u Herminu. ali iz svega je zra cio Eros. askali i pili ampanjac. mome i svome. Sve je bilo kao u bajci. pronalazili pa rove i kri om oslu kivali njihove ljubavne igre.

nasme eni mladic. kao ni oni meni. ali nisam dr ao u rukama samo nju. ali pri sledecoj igri ve? sam zaplam sao za drugom. iako sam nekada. Igrao sam bez pre stanka. voleo ih. uz istu mu ziku kao i ja. svima sam pripadao ja. Veceras si bio tako glup i dosadan. lebdeo nad svojim saksofonom. kao u ekstazi. koje su plivale u istoj igri. sa svakom enom na koju bih nai ao. a mo da i du e. muzike. vina i culne radosti. Herman. a moje njihovo. udisao sam i sam slatki san i opojnost zajednice. bla en u zanosu sviranja u orkestru. stepski vuk Hari. onaj osmeh i gotovo sumanuto gublje nje onoga koji se rasplinuo u zanosu zajednice video sam stotinu puta u ivotu na plemenitim i prostac kim primerima. Onaj blesak u opijenim oma zanesenog. sa . mada je za njega znala svaka iparica i student zanos. esto sam slu ao kako se o tome govori. ovakva detinjasta ozarenost mo gucna samo i kod sasvim mladih ljudi ili kod naroda koji ne dopu taju sna nu individualizaciju i dife renciranje. Svirali su gat uzastopce i uvek je ubio iznova tra en. njihov osmeh bio je i moj. A tu su dolazili i mu karci. nisam dr ao samo onu cija me je kosa do dirivala. svi smo jedni u drugima imali udela. Igrao sam bez prestanka dva asa. i one koje ni kada nisam ucio. nisam im bio tud. tajna nestajanja li?nos ti u mno tvu. njihovo osvajanje bilo je i moje. Mislila je da me je sada osvojila. bubnjar i bend ista ocarani. primao sve to sa podsmehom i bednom nad moci. slu ajuci izve taj o balu od kakvog studenta. Te zime osvojio je svet novi fokstrot pod imenom Jirning. detinjastoj sreci kao u kakvoj bajei. tako i kod velikih umetnika prilikom odu evlje nja na svecanim priredbama. kako kod pijanih regruta i morna ra. zracio sam i s ovim osmehom. podsmevao im se i zavideo na njima mome prijatelju Pablu. Ja vi e nisam bio ja. kada bi ovaj. Ali danas. ve? sve ene u toj is toj dvorani. klimnuo bi mi gla vom i nestao u gu vi. svi su za jedno pevu ili njegovu melodiju. Ove balske noci pao mi je u deo do ivljaj koji mi je u toku pedeset godina ostao nepoznat. ove blagoslovene noci. na to sam se ja sme kao i nadmocno i zavidljivo. pli vao sam i s u dubokoj. svaki as bi iskrsnuo u mojoj blizini. Igrao sam sa ovom ili onom enom. igrao sam svaku igru. ritma.da te pozna. i esto sam primecivao blesak u oma onoga koji je o tome pricao. svi su bili zadojeni i opijeni njime. bilo je to poznato svakoj slu avci. do ivlja vanje svecanosti u zajednici. Tada sam poznao onu koja me je pre nekoliko ca sova nazvala starim namcorom. a isto tako i kod mla dih vojnika koji polaze u rat jo nedavno sam se divio ovakvom blesku i osmehu sre cnog zanosa. ja. do ivljavanje uniomistike radosti. ili kada bih posnatrao kako su dirigent. ciji sam miris udisao. Katkada sam pomi ljao da je ovakav osmejak. oslobodenog samoga sebe. i cija su ozarena lica promicala pored mene kao veliki fantasticn i cvetovi sve su one pri padale meni. moja li?nost se istopila u svecanom zanosu kao so u vodi.

jednom sam ipak i ja bio srecan. kada sam se za vreme igre nagnuo tra eci njena usta. duvao punih obraza. i ja sam poznao vrstu bradu. presvukla se. dok me je muzika kao kakav talas bacala tamoamo po taktu. njeno mlado telo se gipkije pri lagodavalo mojim pokretima nego bilo koja druga igracica te noci. Veci deo sveta bio je ve? oti ao. sa cvetnim mladim e nama. laktove i ruke. ne znam ko liko je asova ili trenutaka trajao ovaj srecni zanos. raspaljivala tuda lica. Isto tako nisam primetio da se zabava. kao i iz misli. as odmicuci se as privlaceci me i mameci razigrano da ga uvek ponovo dodirujem. sve a i nova sa svojim belim licem iza maske. ili dete. njena kosa dodi rivala je moj obraz. i ramena. dok su me pozdravljale tude o. dotle je crna Pjereta. po njihovim crvenim. sve do kolena. divljacki i bla eno u taktu Jirninga. sto jeci na njoj. mene koga je uvek smatrao ubogim tavolom koga treba aliti. popeo se na stolicu i. metu poslednjim gostima koji su jo zaostali ispu niv i jednu od manjih dvorana. zajedno s instrumentom. neka bude sa mnom ta mu drago. uzdasi i reci. Ne to me je vuklo k njoj i poveo sam je da igramo njen miri ljavi okovratzik golicao me je po bradi. celo njeno telo. dok smo mu ja i moja igracica dobacivali poljupce i glasno pevali s njim. Plivao sam rasplinut u opijenoj gunguli igraca. dok su do mene dopirali mirisi. videlo da je vreme ve? poodmaklo. izgu va nim kostimima i uvelim okovratnicima. Izgubio sam bio ose?anje vremena. mladicem. grudi i ko lena. obrazi. priljubi se za tre . malo na mirisala i napuderisala. za arenim licima. a ne vi e Herman. jedinu u kojoj je jo tre tala muzika spazih odjednom crnu Pjeretu belo namazanog lica. bio vedar i srecan. kao da sam brat Pablov. Na e usne se sastavi e vre i lo. smejao sam se. ciste bele ipkane man ete i sve u frizuru. es toko je dunuo u svoj rog. sa zrelim i bolno rascvetalim kao leto sve su me ocaravale. sve u devojku koja je je dina jo imala masku. nji uci se pri tom. ta usta su se osmehnula nadmocno i tako prisno. pomislio sam u taj mah. Po to sa Herminom. carobnu pojavu koju cele noci dotle nisam video. Vi e nisu postojale misli. I odjednom. usne. sav srecan. zvu ci. imala bes prekoran kostim i netaknut okovratnik. Bila je to Hermina. Uto odjednom spazih. bio sam vedar i osloboden svoga Ja. lepu. tada su mi njegove presrecne o zablistale u susret odu evljeno se digao sa svoje stolice u orkestru. Dok se na svima ostalima. u hodnicima je zavladala ti ina i mno ge svetiljke su bile uga ene. to je bivala be nja. zbija na sve u i prostor. trgnuv i se za trenutak.veoma mladim devojkama. dok mi najzad nije sasvim nestala ispred oju. raspaljujuci se sve vi e. Ah. u gornjim dvoranama orkestri su jedan za drugim prestajali da sviraju i odlazili samo u glavnoj dvorani i u paklu besnela je. arena opojnost. nisam smeo da igram. A kada me je Pablo video onako ozarenog. to smo se za vreme odmora izmedu dve igre uvek letimicno sastajali i pozdravljali. ruke. poznao sam.

sve koje sam poku avao da osvojim i koje su mene osvojile. i svakom prilikom bi ih ponovo raspalio molecivi zanos poslednjih ig raca. pa ipak hladan i neumoljiv. par stisnut uz par. kako se razbi neko staklo. zacenjujuci se od smeha i o?ajnicki jo jed nom bacili u igru. njeno pazuho je zasjalo na svetlosti. kao kakav osmeh. sve one koje sam uzbudio i koje su mene uzbu dile. di uci te ko posle poslednje pohlepne igre sa tres kom se zatvorio poklopac klavira. stavljao svoju flautu u kutiju pocela su se otvarati razna vrata. Negde u neodredenoj daljini i visini cuo sam kako odzvanja smeh. Za trenutak sam se probudio i otreznio. culi smo kako se u daljini gubi neciji kikot. u poljupcu i osmehu. osencena linija kao da je u sebe skupila svu njenu dra .nutak po udno i podatno uza me. Sve ene ove groznicave noci. beskrajno ne na senka sve do po krivenih grudi. duvaci su spu tali svoje inst rumente. Dvatri puta je muzika malaksavala. dok je flautista. ostali smo zagrljeni. Odakle je odzvanjao ovaj meni tako poznati smeh? Nikako nisam mogao da saznam. po slednji u celoj ku. jo jednom smo bla e no osetili kako nas preklapa veliki talas. koracali smo kao sumanuti. neobicno jasan. Nas dvoje smo stajali i gledali se. u urbanom hukom automobil skih motora. Stajali smo i gledali se. a od njega se pru ala tanana. smeh. kao satkan od kristala i leda. vedar i svetao. te su svirali jo . poja vile su se sluge u kaputima. U ovoj igri nestalo je Herminine nadmoci. Dugo je trajala ova svadbena igra. a raspaljeni parovi oko nas pljeskali su. trepcuci umornim kapcima. svirali sve su manutije. prvi vio linista odrecno mahao glavom. Pripadao sam joj. naslutili umor koji je nailazio. i ta mala. osetili skori kraj u ivanja. kao i ruke duvaca i violinista. A ona mi se podala u igri. na e ruke su se umorno spustile. pa ipak jeziv i tud. sve koje su se udno priljubljivale uz mene i sve koje sam gledao sa ljubavnom ce njom istopile su se i pretvorile u jednu jedinu koja je cvetala u mojim rukama. A tada smo svi odjednom osetili jutro. svirali sve br e. Lagano je podigla ruke i njima zagladila svoju kosu. ugledali bledu svetlost iza zavesa. dvoranom je prostrujao hladan vazduh. osmehujuci se. poslednji u dvorani. sve one sa kojima sam ig rao. lupali nogama. vikali i terali umorni orkestar da ponovi Jirning. Avetinjski i jezivo su se svi raz be ali podrhtavajuci od zime uvijali su se igraci. u svoje kapute i podizali okovratnike. njenog podsmeha i hladnoce znala je da to vi e nije potrebno da bih se zaljubio u nju. a zatim ona od voji svoje usne i poce da igra uzdr ljivo i kao be eci od mene. u pogledu. u mlaz svetlosti. Kada je muzika prestala da svira. klavirista se odmicao od klavira. pa smo se slepo. culi smo kako se negde ispod nas zalupi e neka vrata. Hermina je stajala bleda. osecao sam kako me s . jo malopre tako zagrejani. A onda mi smo jo stajali zagrljeni. pome an sa neprijatnom. sve igre i mogucnost njenog lepog tela. a kelner za barom je ugasio osvetljenje.

crvene i nabreklih vena. Herminu s desne. On nam dade znak i mi podosmo za njim. je dan Herminin pogled ugasio je sve.razredene stvarnosti. i po veo nas uz neke stepenice u malu sobu. ali su blistave crne o sve to izbrisale. On. Mio mladic! Ne no i bri no nas je uhvatio pod ruku. Uto se na vratima pojavi Pablo. malo ceremonijalnom prisno cu i govorio mnogo i dugo. Gde smo se nalazili? Da li sam spavao? Da li sam bio kod kuce? Jesam li sedeo i vozio se u automo bilu? Ne. Jesi li spreman? upita me Hermina i njen osmeh se ugasi kao to odlete i senka izn ad njenih gru di. sada je govorio svojim prijatnim i toplim glasom tecno i besprekorno. odvratno vla no i mlako. koga nije interesovala nikakva rasprava ni formula cija. Klimnuh glavom u znak odobravanja. svirac. Malo je kasno i verovatno smo svi pomalo umorni. Obukao je domaci kaput od a rene usvile. koje su u stvari bile kao o u ivotinje. Iz jednog udubljenja u zidu izvadio je tri ca ice A jednu malu. a mogle su i da opcine. Daleko i visoko zamirao je onaj tudi smeh u ne poznatim prostorijama. a njegove su se uvek sme ile i po tome su bile covecje o. pozivam vas na malu zabavu. iznad cije su se ivice ocrtavali. iz koga kao da me je gledala moja sopstve na du a potonula je stvarnost. u razredenom vazduhu. Za to je Hermina bila tako bleda? Za to je Pablo toliko govorio? Zar nisam ja bio taj koji ga je terao da govori. bio sam spreman. neobicno sparu eni i pepljasti. One su tako izbrisale stvarnost. Prijatelji. cak i stvarnost moje ulne po ude za njom. izgubljena pla ljiva pti ca. sme nu bocu. Mahnuo nam je sa svom svojom sr dacnom prisno cu. radosnim oma. sedeo sam u plavicasto osvetljenoj. Zato emo se prvo ovde malo odmoriti i okrepiti.leda savladuje stra an umor. o kojoj ve? odavno sanja. Jeste li spremni? Ja ponovo klimnuh glavom. Oh da. gledali smo jedno u drugo. ali ivotinjske o su uvek ozbiljne. proviruju iz izgu va nih i znojavih man eta. uzeo je kutiju od egzotic . za koga nisam verovao da je sposoban da uop te misli. a mene s leve strane. koji je govorio iz njega? Zar me nije i iz njegovih crnih oju gledala samo moja sopstvena du a. osecao sam svoje zno javo odelo. znojavi okovratnik na njego voj ko ulji i premoreno bledo lice. Ulaz samo za ludake. koga nikada nisam cuo da govori povezano. koja je bila osvetljena odozgo plavicastom svetlo cu i skoro sa svim prazna ni ta u njoj nije bilo sem malog okrug log stola i tri stolice. okrug loj prostoriji. ocarano me je posmatrala moja jadna si u na du a. pozvao sam vas na jednu zabavu koju Hari odavno pri eljkuje. gledajuci u nas blistavim. na koje smo seli. u sloju veoma. Ali to je odmah pro lo. Ocarani. a na vratima mi tiho re Brate Hari. a cena je razum. Pred njenim po gledom. video kako mi ruke. a tako isto i iz Hermininih sivih oju? Pablo nas je posmatrao sa svojom dragom.

duge ute cigarete. Ovako ste videli samog sebe ponovi Pablo bla go. i to je sve. i ao pred nama. Pri tom je Pablo prigu eno govorio svojim top lim glasom Radujem se. napunio je sve tri ca e. to veceras mogu da vas malo ugostim. obe pune neispunjene ce nje da prevladaju.. spustiv i opet ogledalo u d ep. pu ili pomalo i. Ucinite to. osetili smo kako postajemo laki i ve seli. sme eci se. boja ljivim o ma. zavaliv i se na stolici. u svet u kome ne postoji vre me. poznato vam je da je svet koji tra ite svet va e sopstvene du e. jezivu. stremili ste za tim da odete odavde. koja je nadirala kao to se reke bore pro diruci jedna drugu. ogledal ce u ruci. Sa zahvalno cu sam zatvorio o i srknuo malo od onog napitka. vucju priliku koja je bez prestanka strujala po Hariju kao to po nekoj reci struji prito ka druge boje. lagano pijuckajuci iz svojih ca a. Pablo je. Sada smo sve troje. Vidite. Jeste li saglasni? Digli smo se. Samo u vama samim ivi ona druga stvarnost za ko jom utite. Ne mogu da vam dam ni ta to ve? ne bi postojalo u vama. Sedeli smo tako. Ako se vas dvoje vi e ne osecate umorni. pomalo rasplinutu i maglovitu. ne mogu da vam prika em dru gu galeriju slika osim one koja se ve? nalazi u na oj du i. a sitnim gutljajima ispijali smo oporoslatku tec nost cudesno nepoznatog i stranog ukusa. i pokazati vam svoje malo pozori te. tac no u sredini. koji je gledao izgubljeno i zastra eno. je li tako? Vi udite da napustite ovo vreme. lepog vuka. izvukao iz svog svilenog kaputa upaljac i ponudio nas vatrom. pokretljivu sliku koja je ivela i previrala Harija Halera. neverovatno mnogobrojnih uzanih vrata od lo a. Ovo je na e pozori te obja njavao je Pablo . i ja ugledah. Pomoci u vam da vam va sopstve ni svet postane vidljiv. lagano pu ili svoje cigarete. pla ljivog. ovako ste dosada sebe videli! Podigao je ogledalce do visine mojih oju meni tada pade na pamet decja pesmica Ogledalce. ciji je dim bio gust kao tamjan. dragi Hari. a iznutra u tom Hariju stepskog vuka. rasplinuti vuk tu no me je gledao svojim lepim. Vama je poznato gde se on krije. izvadio iz kutije tri tanke. On se opet ma i d epa svog arenog kaputa i iz vadi okruglo d epno ogledalo. pove cu vas do svoje panorame.odgovarala. Vama je esto bio dosadan sopstveni ivot. podigao je neku zavesu i mi smo se odjednom na li u hodniku jednog pozori ta u obliku potkovice. dragi prijatelju.nog arenog drveta. oma as zlim as tu no usplamtelim. pod streka i kljuca. od koje smo odista postajali krepki i srecni ba kao da smo ispunjeni nekim gasom i da gubimo svoju te inu. Sada smo se odmorili re Pablo okrepili i malo procaskali. hodniku koji je u luku vodio pored mnogobrojnih.. ovaj svet i ovu stvarnost i da uiete u jednu drugu stvarnost koja bi vam vi e. Poluoblikovani. Ni ta ne mogu da vam dam osim prilike. ja vas na to pozi vam.

Dobro sam pogledao u ogledalce. Molim te. Ona je zatvor u kome sedite. tiho. a iza svakih vrata koja vode u njih ocekuje vas ono to trenutno tra ite. ali oni su me estoko pro imali. po to budete svukli svoju cenjenu li?nost. ovakvi kakvi ste. stajace na raspolaga nju leva strana pozori ta. dragi prijatelju. gledali biste sve oma Ha rija i kroz stare naocare stepskog vuka. Lep je to kabinet slika. oslobodenje od stvarnosti. kroz koji je. po elji. Zatim je ova nelagodnost ustupila mesto novom ose?anju. Cilj citave ove priredbe je da vas to vi e ras polo i i da vas nauci da se smejete a vi cete mi. a Hermini desna. Prijatna zabava kojoj ste prisustvovali. gde ce vam. maglovitog Harija. ukoliko to va e raspolo enje dozvoljava. boreci se. na ce nju za domom i kajanje. ili stotinu. u svako doba stajati na raspolaganju. a najzad i ono lako sredstvo za uz budivanje koje smo malocas uzeli svakako su vas dovoljno pripremili. Zato vas po zivam da se otarasite tih naocara i da tu va u veoma cenjenu li?nost ostavite ovde u garderobi. idi za sada iza zavese. Izbrisamo sada. slika meni dobro poznata i odista nimalo simpaticna zbog cega njeno uni tenje nije moglo da mi zadaje brige. ne znace ni ta drugo nego e lju da se otarasite va e takozvane li?nosti. a sada hajdete i budite dobro raspo lo eni. Vama. treba da naucite da se smejete. rasprava o stepskom vuku. zadrhtalo u meni ne to nalik na se?anje. u skali od svega nekoliko tonova. prividno sa moubistvo. Moje malo pozori te ima onoliko lo a koliko vi elite. Pri tom se glasno nasmejao. Tako. tudi smeh koji sam ranije cuo da dopire odozgo. Osecate li se dobro? Sada cete bez straha i sa istinskom rado cu uci u na prividni svet. ili hiljadu. pro av i pored d inov skog ogledala koje je pokrivalo zadnji zid od zem lje pa do svoda. kao to je to obicaj. strujao vucji lik. Hari. eleo bih da prvo uvedem Harija. Ovde se nalazite u koli humora. pa se nadam da cete se mnogo emu smejati. I kada biste vi. Dovoljno je da ovu sliku.veselo pozori te. Za trenutak je du boko. i kakva god imena jo izna lazili za svoju ce nju. to olak ati. . Hermina. Hari. ogledalce u ruci. dragi prijatelju. A pocetak svakog vi eg humora je da ovek vi e ne shvata ozbiljno svoju sopstvenu lic nost. u sa mom pozori tu moci cete da se sretnete po elji. ali i bolno. i to ovako izvr icete jedno malo. Hermina nest de desno. ovaj lik u og ledalu. stupili u pozori te. ali vam ni ta ne bi vredelo da protete njime ovakvi kakvi ste. nadam se. jer je to opet bio onaj vedri. jer je izli an ni ta drugo nije ni potrebno. Opet je izvukao d epno ogledalce i stavio mi ga pred lice Opet me je odande gledao lik zamr enog. deset. u kome se trzao Harivuk. Smetalo bi vam i zasenilo bi vas ono to ste na videli da nazivate svojom li?no cu. posmatrate sa iskrenim smehom. Bez sumnje ste ve? odavno pogodili da savladivanje vremena.

Tako. vedra. U magnovenju sam ugledao meni poznatog Hari ja. a onda su nestali. dvadeseti. u du binu ogledala i van ogledala. Nadam se da ce uspeti i da ce se za danas ota rasiti stepskog vuka. mudra izreka bolje jedno ogledalce u ruci. i ci tavo ogromno ogledalo bilo je puno Harija ili delo va Harija. Pablo. U njemu sam video sebe. Hari. No tebi je poznata stara. elegantan momak. Neki od ovih mnogobroj nih Harija bili su mojih godina. mangupcici i deca. pa prsnuh u neobuz dan smeh. dostojanstvenih i sme nih. a zatim se ugasi mala okrugla povr ina ogledala izgledala je odjed nom kao izgorela. postala je siva. Jedan od njih. ali neobicno raspolo enog. o Gluku. o Mocartu. ose?anje olak anja ovek odahne. mladici. a i sasvim nagih. Jer. a ne stvarnost. neki stariji. koje sam sve video i po znao samo u magnovenju. Shvatice sada za to to ranije nije bilo moguc no. nikada mi se nisi toliko svi deo kao danas. bezbroj Harija. mlad. okrenuo me je i ja sam se na ao pred ogrom nim zidnim ogledalom. zagrlio ga i otrcao s njim. dobro odevenih i pocepanih. Platonu i Ge teu. odbaci parce stakla. a sada treba da obavimo samo jo jednu malu. a iz njega se izdvojio drugi lik. Odbacio si naocare svoje li?nosti. A jedan. ovde su samo slike. aci. hrapava i nepro zirna. dovoljno je da pogleda u ogledalo koje u ti sada pokazati. i svi su bili ja i svakoga od njih sam spazio za trenutak i poznao. neki prastari. veselu ceremoniju. Bilo je pedesetogodi njih i dvadesetogodi njih Harija. raspao se. rastrcali se na sve strane. bilo je tridesetogodi njih i petogo di njih. A ovom ose?anju pri dru i e se vedro raspolo enje i elja da se smejem. nasmejana lica. Pazi da ostane mrtav! Odmah ce moci da napusti glupu stvarnost. sme nim pokre tima. A ako ti posle jo bude stalo do toga. ozbiljnih i veselih. naucice jo da se smeje kao besmrtnici. nego dva na zidu. deseti. Sada si najzad ubio stepskogvuka no evima za brijanje to nije mogucno. No tek to sam ga poznao. levo i desno. smejuci se. a ujedno se cudi to sve to nije nimalo bolelo. dragi moj. bacio se nasmejan Pablu na gru di. neki opet sasvim mladi. k?joj nisam mogao da odolim. koji mi se rla .sli?nom onome koje se javlja u oveku kada mu iz kokainom umrtvljenih desni izvade bolestan zub. tvoje samoubist vo nije konacno mi se ovde nalazimo u magi?nom pozori tu. Haha! Opet se smejao onim le pim i u asnim smehom. elavih i sa dugim uvojcima. a sada dodi i baci jedanput pogled u pravo ogledalo! bi to uspela ala! Smejuci se i milujuci me sitnim. koje se otkotrlja po podu beskrajnog hodnika i izgubi se. Mutni lik u ogledalu se tr e. Odli?no si se smejao. Izabe ri sebi lepe i vedre slike i poka i da odista vi e nisi zaljubljen u svoju problematicnu li?nost! Ali ako bi ipak po eleo da se vrati . prirodno. pa treci. Sledecom prilikom popimo ne to da se pobratimo. koji su trckarali i skaku tali tamoamo. mo emo koliko hoce da filozoframo i da rasprav ljamo o muzici. decaci.

da bi opet mogla da nice trava. rasan i veoma sim patican rat u kome se nije radilo o Kajzeru. kako iz pu aka tako i iz mitra ljeza. ka lju i davolski frkcu. poseda. Osecao sam se sada pre pu ten sebi i pozori tu i radoznalo sam po ao od vrata do vrata na svima sam protao poneki nat pis. a nad ovim u asnim darma rom kru ili su avioni na koje se pucalo sa mnogih krovova i prozora. upozo ravali su. pun cara. gazili ih i mrvili. da najzad za pale fabrike i da donekle razrede stanovni tvo oskr navljene zemlje. manje detinjastim bojama. pa ipak mi je znatno smetalo prili?no jako pu karanje oko mene. repub lici. da bi od pra njave cementne zemlje opet postalo ne to nalik na umu. livadu. u osnovi o tricama. potrcao je hodnikom kao munja i stao udno da cita natpise na svim vratima ja sam potrcao za njim. i ogledalo i sa njim bezbroj Harijevih likova. lep mladic od esnaest ili sedamnaest godina. vi e dekorativnim i teatralnim stvarima. gnjecili ih uza zidove ku?a i uni tavali. Smesta sam shvatio bila je to borba izmedu ljudi i ma ina. Nestao je i Pablo. sjajni.n medu bucan i uzbuden svet. Privukao me je natpis NAPRED L? VESELI LOV! VELIKI LOV NA AUTOMOBILE Otvorio sam uzana vrata i u ao. a protiv ma ina. ubacio se glavacke u otvor za bacanje novca na vratima i nestao. mamac i obecanje. polje. Dru gi plakati. njihova vatrena recitost i nadmocna logika neverovatno su delovali na mene. u ne nijtm. a pred jednim vratima on je zastao i ja sam protao natpis UBACI JEDNU MARKU SVE SU DEVOJKE TVOJE! t kt Dragi decak odskocio je uvis. a. sve posednike i razumne ljude na opasnosti od haosa i anarhije. divno naslikani. rada. koji su gonili pe ake. hvalili su ma ine kao najvi i i po slednji ljudski izum. prikazivali su odista dirljivo sav blagoslov reda. No ono glavno bilo je jasno bio je to rat. hu kacki plakati d inov skim slovima su pozivali narod sa svih zidova da najzad stane na stranu ljudi. ve? u kome je svako kome je vaz . delimicno ok lopljeni automobili. lepo odevene i na mirisane bogata e.roto svideo. Svuda su le ali mrtvi i na komade razneseni ljudi. koji pomocu ma ina piju krv os talima. opet. duboko ubeden. stajao as pred jed nim as pred drugim. i da najzad premlati i pobije debele. Zami ljen i zadivljen citao sam i crvene i ze lene plakate. kulture i pravde. bojama i slicnim. bili su u pravu i ja sam. iskrivljenih i upola izgorelih automobila. zajedno sa njihovim velikim automobilima to opako re e. izgleda. vanredno stilizo vani. Ulicama su jurili antomobili. pomocu kojih e ljudi postati bogovi. nasuprot tome. Besomucni. ve? odavno pripremljena. U tom asu upao saI. potok i mocvaru. dr avnim granicama. koje se svet odavno pla io i koja je najzad nastu pila. odavno ocekiva na. estok. o zastavama. svuda je bilo i oborenih.

to je pitanje ukusa. vedro i iskreno. Tek to smo se malo rashladili da . razmislimo o tome u polju. sada zna . a zatim smo. vozili smo se zelenim. kao osmatracnicu ili lovacku zasedu. svetlucavog jezera. Hajde. Mo emo ovo da nazovemo osovin skim drumom. namigujuci mi lukavo svojim plavim oma. hitro kao majmun skocio je u kola. mirnim predelom milje i milje daleko. Stoko glupava. iako je to u osnovi. dospeli usred ogromne planine. Eh. Jesi li na strani fabrikanata? upitao sam svoga prijatelja. uzviknuh sav srecan naj zad da se vidim i s tobom! ta je postalo od tebe? Ljutito se nasmejao. a zatim se. smejuci se ni ta manje. o kome ve? decenijama nisam ni ta znao. pre sam za to da se pri dru imo drugoj strani. a na samoj piniji ugledali smo neku vrstu kolibe napravljenu od da saka. izdrdala su kola. koja nam se veoma dopala. dok je oko nas pra talo. nekada naj neobuzdaniji. Gustav se glasno nasmeja. Bo e moj. civilizovanog sveta. jer se. povezli u grad i dalje u predgrade. navodno. ta. ble tavom drumu koji je. divlji cvetovi visoko i gojazno rascveta e. prvo velikom ravnicom. Srce mi se na sme ilo kada sam video kako mi opet namiguje svo jim svetloplavim oma. i ja radosno podoh za njim. penjuci se la gano. Tu smo se za ustavili na nekom glatkom. cekaj. Ali ne. u smelim krivinama vodio visoko gore iznad plavog. zaustavio ih i sa ekao da se i ja popnem. poGODI! Ubio je iz pu ke vozaca jednog od manjih auto mobila koji nam je ba brekcuci dolazio u susret. Pazi! Kraj puta je rasla visoka pinija. pa obojica urno izitosmo iz kola i stadosmo da se penjemo uz drvo. najsna niji i ivota najvi e eljan od svih prijatelja mog ranog detinjstva. nema vi e teologije. sasvim kao nekada u deca tvu. zar odmah mora pita i da brblja ? Postao sam profesor teologije. sada je rat. eto. U njoj smo na li pu ke. smeje iz oju elja da upropa uju i ubijaju. Gustave. a zatim smo se satanskom brzinom. sakrismo u osmatracnicu. Radostan. izmedu strmih stena i niske za titne ograde. ovde lome razne osovine Haricu moj.metaka i pored mnogih obore nih kola. sasvim svejedno. duboko odahnuv i. kroz ki u. razume se. ali. On mi mahnu. Ali najlep e od svega je bilo to to je pored mene odjednom iskrsnuo moj kolski drug Gustav. prikljucio sam se borbi. pi tolje i san duke s municijom. nadajmo se da e izdr ati jo neko liko kilometara! Brzi kao vetar. a i u meni samom se ti crveni. Lep kraj rekoh. mladicu. Video sam kako se svi ma.duh postao odvi e redak i kome ivot vi e nije pri jao kako treba sna no izra avao svoje neraspolo enje i trudio se da utre put op tem uni tenju ovog upljeg. srecom. Ja sam teolog i moj preteca Lu ter pomagao je u svoje vreme kne evima i bogata ima protiv seljaka to emo sada da ispravimo. Veoma lep.

a i mi s njim. bilo je mo da bolje i lep e da. Mi smo je ljubazno pozdravili i ponu dili joj svoje usluge.i smestili u lovackoj zasedi. kada smo ve? izigravali razbojnike. . i ba utom te ka kola projuri e ispod nas. tako da su jo dugo krkljala u bunju. bili cucureni njih troje ili cetvoro. cekali smo. ne prote emo na u valjanu elju za ubijanjem i na le pu kaste dame. Sledeca uzimam ja na ni an. nije mogla da govori i neko vreme je ukoceno gle dala u nas. oni koji su sedeli u njemu ostali su i dalje mirno u kolima. ve? su nailazila druga kola. tockovi su se sme no okretali u vazduhu. ali odjednom se razle e u asan prasak i iz njih suknu plamen. Ali u stvari je sa vr eno svejedno kako se zovu ljudi koje ovde ubija mo. tockovima okrenutih nebu. i okinuh obarac. koja su. a zatim dahcuci os tao da le i. ko zna. bilo mi ga je u stvari ao. ofer se trgnuo i klonuo. sledeci primere velikih uzora. zapi ta sa krivine. pro muklo i vlastoljubivo. sa enine glave kruto i vodoravno vio se za njom veo. Ali uto je Gustav ve? opalio. Jedan od njih imao je jo prili?no ocuvan kaput i mi smo ga pretra ili ne bismo li sa znali ko je to bio. na posao! Pobacali smo mrtve za kolima. Kru io je jo jednim delom puta kao da se do besvesti opio. Na li smo lisnicu u kojoj su se na lazile posetnice. Moramo da side mo i oslobodimo drum. ali se ni ta nije micalo. kao uhvaceni u zamku. u am bis. Bo e moj. na jastu cima. svetlo plavi veo. sirena luksuznih kola. Prilikom okretanja kola ispala su dva mrtvaca. le ali ispod kola. odskoci e. mo da se pod njim sme ilo najlep e ensko lice. Veoma aljivo re Gustav. Izgorela je veoma brzo. kola odjuri e dalje. survala se i pala na drum. ovek klonu. Izvadio sam jednu i protao slede e Tat twam asi. Ona su jo uvek zvrjala i zveketala. pravo u vozacevu plavu kapu. delimicno iz gorelih odela. Ona je bila odvi e upla ena. udari e o stenje. Bilo je neobicno zanimljivo. Na njega smo pu cali odmah tu sa druma. Ali hajde. preturi e se i surva e preko ograde u du binu sa kratkim. ljudi su. kao da je si la s uma. grunu e onako te ka i razjareta u niski zid. a jedna lepu kasta. preko ivice druma. nemi. Ja sam ve? bio nani anio. tihim treskom. mlada devojka izi la je iz njih nepovredena. Udesili smo ih! likovao je Gustav. Spustili smo se i posmatrali gomilu koja je gorela. Fordova kola re Gustav. iako bleda i drhcuci celim telom. Oni su ubogi davoli kao i mi. Najbez bolniji postupak bi bio potopiti ga celog za deset minuta u vodu. kola su odskocila na strmoj ste ni. Mi smo ve? dr ali pu ke u ruka ma. Ovaj svet mora da propadne. u njima su. a mi smo u meduvremenu napravili poluge od mladog drveca. malo podigli kola i odbacili ih u stranu. ve? se cula sirena novog automobila koji je nailazio. Ciljaj u ofera! naredi Gustav brzo. a ime nije va no. uz buku motora. najvecom brzinom vozila pla ninskim drumom.

Ali mi ne ubijamo po du nosti.On ucuta i skupi usne. bio sam profesor . lepe dame ona je verovat no va a kcerka? Nije. jer mu je iz usta curila krv. jer emo kola uni titi. Vi ste dr avni tu ilac. Ali izi e samo malo krvi. bolje reci. Verovatno emo sutra ili prekosutra svi biti uni teni. Vi sami preuzeli ste istu du nost. Mi danas smatramo da je svaka brzina kojom auto mo e da vozi. Meni je uvek bilo neshvatlji vo kako ovek mo e da bude dr avni tu ilac. E. cekajte! re Gustav uctivo. To mi je bila slu ba. vecinom uboge davole. ona je moja stenografkinja. Ja sam vi i dr avni tu ilac Lering re lagano. Smemo li da upitamo s kim imamo ast? Starac je hladno i tu no gledao svojim sitnim si vim oma. gospodine vi i dr avni tu ioce. koja mu se zalepi za bradu. Vr io sam svoju du nost. Niste ubili samo mog jadnog ofera nego i mene. Dozvolite. a vrat je dr ao nekako jezivo krivo i ukoceno. Zar ne? Tako je. a i os tale ma ine. Zato nam ubijanje pricinjava izvesno za dovoljstvo. Utoliko bolje. ivite od toga to optu ujete i osudujete na kazne druge ljude. ali je izgledalo da je ozbiljno povreden. Vi e volim da i ja budem uni ten zajedno s nji ma.. istina. stari gospodine. Ako vam je nepoznat pojam du nosti. Isto kao to je slu ba d elata da ubija one koje sam ja osudio. pa hajde da vidimo ta je sa starim gospodi nom re Gustav i okrenu se putniku koji je jo uvek bio presamicen preko sedi ta iza mrtvog ofe ra. Za to ste pucali na nas? Zato to ste vozili suvi e brzo.E. ta?no. kao da hoce da pljune. Pojam du nos ti. ve? radi zabave. sad e biti dovoljno vazduha. isuvi e velika. bilo bi mi ao ove mlade. Dopustite mi jo jedno pitanje. ose?am da u uskoro umreti. Mi smo terali normalnom brzinom. ukoliko jo budemo imali vremena. Ranije sam slu beno imao dosta posla s tim. I va e pu ke? I one e doci na red. danas vi e nije. Budite tako dobri pa izvr ite va posao do kraja. Zar pucate na svakoga bez izuzetka? Dabome. nije mi poznat. iz o?ajanja i neraspolo enja pre ma svetu. njegove pa metne svetlosive o bile su otvorene. Mi sada uni tavamo sve automobile. Kako god elite. sada vi e nije. Ono to je juce bilo normalno. Mi smo sebi dopustili da iz pu ke ubijemo va eg o fera. Da li je i vama ubijanje katkad pricinja valo zadovoljstvo? Dosadujete mi. A sada molim vas izidite iz kola. Bio je to gospodin kratke sede kose. i vi ubijate. Vama je poznato da je na kontinent bio strahovito prenaseljen. ili pustite da vas mi izvumo iz njih. Za neke je svakako teta. Na primer. moje je ime Gustav.

dr te ga! Staroga gospodina uskoro polo i e u druga kola. Po to me je majka rodila. Odmah posle toga dole ponovo stigo e jedna kola. Ja vas anga ujem i budite nam dobar drug! Tako. Ruke uvis! Trojica mu karaca izito e iz kola dr eci ruke po slu no podignute uvis. Svidelo mi se to smo stekli ovaj lepu kasti plen. tto smo br e mogli popeli smo se sve troje u na u kolibu na drvetu. du nost mi je da pripadam jednoj dr avi. Uskoro e ovde biti veoma neprijatno. Povukosmo devojku malo u stranu. Dr avni tu ilac se veoma napregao da bi svojim od krvi ulepljenim usnama mogao da se nasme i. zatucani svet ode u parampar ad. Gustav komandova i oni krenu e. pomirio sam se sa krivicom. i saop ti nam da se zove Dora. Gospodici je gore pozlilo. preporucivali. Onda budite dobri da ovog gospodina pa ljivo izvucete sa njegovog sedi ta. Gospodice. A trenutno me je ivotna krivica dove la do toga da. Ono to se meni unilo kao du nost nije se nimalo slagalo sa onim to su mi autoriteti i pretpostavljeni. Osim toga. kao nekada u ratu. Molim vas vr ite va u du nost. da postanem vojnik. za obido e sru eni automobil a zatim odmah ubrza e . ali se nazirala dobra vo lja. gospodice? Da? E hajde. ali je dobila jedan konjak i ubrzo se toliko oporavila da je mogla da primeti velicanstveni izgled na jezero i planinu. koja. opet moram da ubijam. Brzo uzesmo pu ke u ruke i ponovo na ni anismo. U meduvremenu je lepu kasta devojka sela na ivicu druma i onesvestila se. Nadam se da vam stari gospodin inace nije bio blizak. da ubijam. Ali iako vi e ne znam za pojam du nosti. U tome nije uspeo ba sjajno. u zemo vas u sredi nu pa emo vam pomoci. Dobro je re on. ni ta nemam protiv toga da ovaj glupi. Ali ovoga puta ne ubijam s odvratno cu. kolege. Napred. Da nije jedan od vas lekar? upita Gustav. osuden da ivim. priljubismo se uz stene i pustismo da se kola koja su nailazila zaglave u olupini prethodnih. pa i sam u rado pro pasti. gospodine kolega. rado u u tome pomoci. re Gustav izgubili ste va eg poslodavca. A zatim ga povezite svojim kolima do najbli eg gra da.teologije. Oni odgovori e da nije. znam za krivicu mo da je to isto. Izlazite! komandova Gustav. Umete li da se pentrate. Istog trenutka u se opet sirena kola koja su jurila najvecom brzinom. bio sam i vojnik i ucestvovao sam u ratu. on je te ko povreden. Au tomobil estoko zakoci i prope se uvis. ali stade neo tecen. ja sam uvek eleo da cinim suprotno naredenju. vozeci oprezno i ne zaustavljajuci se. kriv sam. U meduvremenu je na a stenografkinja opet do la svesti i posmatrala je dogadaje. dakle. a sada treba malo da po urimo. Mi smo. da placam porz za naoru anje.

ili emo i sami uzeti jedna kola. Moj prijatelj Hari voli lepu kaste ene. A mo da si cak pomalo i u pravu. Ili emo mirno ostati ovde gore i pucati na sva kola koja hoce da produ ovuda. Ali ta e biti s nama? upitala je malo kasnije. Ali sada. i pored toga. Ja sam za to da ostanemo ovde. ima odvi e ljudi na svetu. Isprva je bila nespretna i raskrvavila je sebi prst. jer ga tako naivno upro cuju. ubijajuci vozaca jednim metkom. pametno. to to mi sada ovde radimo nije razumno. eto. ali u su tini ipak cinimo ono to valja. sada se. govori . Onda se radaju ideali kao to su ideali Amerikanaca ili bolj evika. Kola stado e da krivudaju. Da. Ne znam rekao je Gustav. treba da imamo metaka u cevi. on e vam biti prijatelj. Doro. prevrnu e se i ostado e da vise ukoso nad ponorom. odvi e si mi sanjalacki raspolo en. Posle toga je vec bilo bolje. pocinje da se pre tvara u kli e. Naide jedan auto i smesta se sru i. kada pojedincima nije dovoljno da se nadi u vazdu ha.vo nju. Slika oveka. Ali oni e doci sa policijom i vojnicima. ali. Ranije se to nije toliko zapa alo. ali je. i jedni i drugi. drum je bio za . Dole su se opet nalazila jedna kola. verovatno dobro i nu no. detinjarija je. Ubrzo su bila ude ena i ostala su da le e tockovima okrenutim uvis. to to radimo verovatno je ludo. skrenu e prema ogradi. Svejedno je na cijoj smo strani. zadovoljstvo je i velika dobit slu ati ovaj izvor mudrosti. pa je pocela da slini i da tra i od nas engleski flaster. odgovori Mladicu. odvesti se i pustiti da drugi pucaju na nas. Gustav je izjavio da je rat i da ona treba da se poka e hrabra i valjana devojka. Svakog asa mo e da naide nekoliko srndaca. Mo da emo je mi ludaci oplemeniti. primecuje. dabome. pa ce nas ucmekati. ali koji ipak vr e nasilje i pljacku nad ivotom. koji su. zacudo. Mo emo da biramo. Doro. neobicno razumni. Za sada prili?no nerazumno reagu jemo na nesnosne prilike. kao to je i rat bio ogromna detinjarija. cudno rekoh da pucanje mo e da pricinjava toliko zadovoljstvo! A ranije sam jo bio protivnik rata! Gustav se sme kao. nekada visok ideal. Gustav. ali je naucila od nas kako se pu ka puni. upitah umete li da baratate pu kom? Nije umela. Zabu anti! smejao se Gustav. Ne valja kada ovecanstvo prenapre e mozak i pomocu razuma poku ava da ureduje stvari koje uop te nisu pristu pacne razumu. Da. Ali budi tako dobar i napuni ponovo svoju pu ku. zvuk njihove sirene jasno je dopirao do nas gore. a njih ne mo emo ubiti filozofijom. nego svaki hoce da ima i svoj automobil. Razume se. Policija i tome sli?no vi e ne postoji. smejuci se. Kasnije e covecanstvo morati da nauci da svoje mno enje zauzda razum nim sredstvima.

uzbudeno i sa stravom. stisnuv i suncobran pod pa zuho. navodno. video upropa cene automobile. Jedan od pre ivelih. povukao iz boce. na bezbroj vrata.. Nijedan od nas joj nije odgovorio. S one strane jezera le ao je u dubini gradic. Ona se glasno na smejala. a za tim veselo po ao dalje. Moramo li svi da umremo? upitala je.. DA IMAM HILJADU JEZIKA! . Ali i on je osetio nekakvu nelagodnost oko srca. ili u da pucam! doviknu mu Gustav. odande se uzdizao dim i uskoro smo videli kako se vatra iri od krova do krova. be somucno je mlatarao pored olupine. rid ovek. Dodo e jo dvoja kola. mamili su natpisi MUTABOR PREOBRA aJ U BILO KOJU IVOTINJU ILI BILJKU KAMASUTRA UcENJE INDIJSKIH LJUBAVNIH VE TINA KURS ZA POcETNIKE cETRDESET DVE RAZNE METODE LJUBAVNIH VE BI SAMOUBISTVO PUNO U IVANJA! UMre OD SMEHA HocETE LI DA SE PRODUHOVITE? MUDROST ISTOKA OH. Dora je malo otplakala. u gradu koji je goreo. ovek ga Lze na ni an i okinu jo jednom. Spremali smo se za silazak. culi smo pu karanje. ispio bocu do dna. Ali s u. Imali smo vremena da posmatra mo lep izgled. a ja rekoh Gustavu Da li bi mogao da puca na ovog simpa ticnog momka i da mu napravi rupu u glavi? Bog me. verovatno se bio ra irio glas da je opasan. Onda ga mi ubismo sa dva metka. ja ne bih mogao. Nemojte da ostanemo du e ovde preklinjala je Dora hajde da sidemo. I ao je spokojno svojim putem. spokojno i detinjasto kaji je jo iveo u stanju ced nosti. urlajuci po leteo prema nama i nekoliko puta iz revolvera opa lio u na em pravcu. tolika krv! Stideli smo se. poljubio sam je u koleno. buljio oma uz i niz drum. pa je spokojno seo na ogradu. umotano u staniol. pocela su da zvone zvona. Svuda. damsku ko nu torbicu i bocu s vinom. do davola. sve ovo na e. hvale dostojno i nu no. Tek to smo ugledali oveka koji se jo pona ao bezazleno. bolj evici? Dole. Zatim drum ostade pust i prazan. a ja sam je milovao po vla nim obrazima. uzbuden lovackom pustolovinom. Opet sam se na ao u okruglom hodniku. Pih. sigurno emo u kolima naci ne to za jelo. U meduvremenu je dole nai ao jedan decak. Idite. to isto ose ali i neki generali u ratu. ugledao na e skrovi te. zatim je uvukao glavu u je dan i odande izvukao areni suncobran. To se i ne tra i promrmlja moj prijatelj. koja uni tismo. jeo ne to to je izvukao iz d epa. Kada sam pomogao Dori da se popne preko ograde.krcen. delanje unilo nam se glupo i odvratno. Zar vi niste gladni. gojazan. stao da nju ka oko njih. Ali tada je ograda popustila i mi smo se oboje survali u bezdan.

Pri tom je govorio jednoli?no. Ja sam niko izjavio je on Ijubazno. sedeo na zemlji jedan ovek. tako vam je poznato da se ovek sastoji od tno go du a i mnogih Jada. izgledalo je kao da je njiho v broj jo vi e poras tao. do ivotni red. molim. njena je jedina vred nost to upro cuje rad ucitelja i vaspitaca u dr av noj slu bi. Pru io mi je ogledalo i opet sam u njemu video kako se jedinstvo moje li?nosti raspada na mnog Ja. u Mojih figura?. U prvom trenutku mi se unilo da je to prijatelj Pablo. otprilike kao ahovske figure zgodne za igranje a igrac je ti him. Mi ovde nemamo imena i nismo li?nosti. nikakva mnogobrojnost ne mo e savladati bez vo stva. a oni su. raspala va a ta kozvana li?nost. obratno mnogi geniji se smatraju ludacima.. nauka ovu pojavu naziva izofrenijom. u tedujuci im trud da misle i da vr e opi te. a pred njim je bilo ne to nalik na veliku ahovsku tablu. bez izvesnog reda i grupisanja. a po kome je ovek nepromenljiva jedinka. Zato mi popunjavamo praz nine koje je nauka ostavila u poznavanju du e poj . kao ovek koji ponavlja esto odr avani govor ili lekciju Poznato vam je pogre no shvatanje koje donosi nesrecu. smatra se ludo cu. medutim. tiha prostorija. Bez figura ne mogu da igram. naravno. Nauka je utoliko u pravu to se. neizlecivo ludi.SAMO ZA GOSPODU PROPAST ZAPADA UMERENE CENE. Figura u koje se. Ali figure su sada bile veoma sitne. Hocete li da vas ucim izgradnji li?nosti? Da. Ja sam ahovski ig rac. cak u ivaju i veliki dru tveni ugled.. Docekala me je polumracna. DOSADA NENADMA ENO SINTEZA UMETNOSTI PRETVARANJE VREMENA U PROSTOR POMOCU MUZIKE SUZA KOJA SE SMEJE KABINET ZA HUMOR PUSTINJAcKE IGRE PCTPUNA ZAMENA ZA SVAKU DRU TVENOST Beskrajan je bio niz natpisa. u njoj jena istocnjacki nacin. Jedan od njih je gla UPUTSTVO ZA IZGRAdIVANJE li?nosti USPEH ZAJAMcEN Ovo mi se unilo dostojno pa nje i u ao sam na ta vrata. sjajne oci. sigurnim pokretima prstiju uzeo od njih neko liko tuceta i postavio ih na zemlju pored ahovske table. Jeste li vi Pablo? upitao sam. A nije u pravu utoliko to veruje da je mo guc samo jedan jedini. Usled ove zablude mnogi Ijudi va e kao nor malnii. a imao je i iste tamne. Onda budite ljubazni pa mi stavite na raspola ganje nekoliko tuceta va ih figura. kako ste videli. jer je ovek na sebi imao slican kaput od arene svile. koji povezuje mnogobrojna podrucja Ova zabluda nauke ima mnoge neprijatne posledice. Rascepkati prividno jedinstvo li?nosti na mnogo likova.

izgradujemo uvek nove gru pe. Od sirote. motivi drukcije nagla eni i situacije drukcije postavljene. da se medu sobom osvaja. Druga igra bila je slicna prvoj bio je to isti svet. sve starce. Evo. da sklapa sporazume i bije bitke. da u tamo odmah sesti na pod i satima. Pomislio sam. kvareci vam igru. ali tek to sam se ponovo na ao u svetlom. kao umetnik probirac. a onda ih je skupio na gomilu. ali su ton i fempo bili izmenjeni. mladice decu. da se eni i mno i. stvarajuci jedan svet u malom. Vi cete figuru koja je danas izrasla u nesnosno stra ilo. u igri. gospodine. Ubuduce mo ete da oblikujete i o ivljavate po svojoj elji igru va eg ivota. bile istog porekla. na primer. od vas zavisi hocete li je zapletati i obogacivati. drugim odnosima i prepletanjem. kako je izgledalo. igra i bori.bila osudena na razne nedac e i zlu kob vi cete u idu oj igri napraviti kneginju. sna ne i ne ne. od kojih je sva ki bio deo mene. sutra degradirati na polo aj sporedne figure. pa ipak tako smi ljeno uredeni svet neko vreme kre. gde je tegoban. sa vecno novim situacijama. citavu vecnost. sastavljao jednu igru za drugom one su izdaleka sve bile slicne jedna drugoj. tako i mi od figura na eg Ja. odista je to bila uzbudljiva i napeta drama. ova igra jo e vam pru iti mnogo zadovoljstva. Kao to je ludost u vi em smislu pocetak svake mudrosti. to se. igrati se figuricama. okruglom . izvukao se kroz uzana vrata natrag u hodnik. elim vam prijatan pro vod. I tako je mudri graditelj od likova. mo e protati u Kne evom carobnom rogu. u stvari. pa je zami ljeno. Pred mojim ocaranim pogledom pustio je da se ovaj mali. Gledajte! Svojim tihim. tako je izofrenija pocetak svake umetnosti i ma te. sve su ocigledno pripadale istom svetu. na kojoj su se uskoro okupile grupe i porodice. Onome ko je do iveo raspadanje svoga Ja pokazujemo da u svako doba mo e da ga sastavi po proizvoljnom redu i da time mo e da postigne beskonacnu mno gostrukost ivotne igre. pametnim prstima dohvatio je moje likove. brzo ih je poredao na tablu za igru. borbi. ene. sve vedre i tu ne. Ovo je ivotna umetnost govorio je on pouc no. prijateljstvu i protivni tvu. strpav i figu rice u d ep. drage figurice koja je neko vreme. Duboko i sa zahvalno cu poklonio sam se pred ovim darovitim ahovskim igracem i. hitre i nezgrapne figgure. uzmite va e figurice. divnoj knji ici. pa ipak je svaka od njih bila sasvim nova. sa drukci jim grupisanjem. od istih figura sastavio sasvim novu igru. vredan rad jednog naucnika oplemenjen genijalnom saradnjom izvesnog broja ludaka i umetnika zatvorenih po du evnim bolnicama. isti materijal od koga je napravljena. sa novim igrama i uzbudenjima. cak su i naucnici to donekle shvatili. Kao to pesnik od nekoliko likova stvara dramu. rastavljenog na delove.mom koji nazivamo umetnost izgradnje. Zatim je jednim vedrim pokretom pre ao preko table obarajuci blago sve figure.

mucno su mi stezale srce. to sam jo malocas bio ostalo je iza mene i opet sam bio mlad. i kroz moje srce zastrujala je krv iz onog vremena. ali koji je i pored velikih brcina. nekog gospodina pomalo lakrdija kog izgleda. a istovremeno i s tako dubokom prisno cu da sam se naje io zapahnuo me je miris moje mladosti. novo i istinsko. kako mi je cvetalo u krvi i kako je kliktalo i pevalo u mojoj du i! Bio sam decak od petnaest ili esnaest godina. i za kojim je onaj lepi mladic onako poleteo. prepuno. bilo je mlado. ali strahovito mr a vog vuka. po smatrati ovog brutalnog ukrotitelja i plemenitu ivotinju biranim zubima odelo sa sebe. a sve je ovo izgledalo. glava mi je bila puna la tinskog. jace od mene. onu ce nju koja me je silno vukla. onu strast koja je rastapala kao martovski vetar. koja me je odvajala od siroma ne pozornice. sve je zra ilo zasiceno cu bojama i sve se na prolecnom po vetarcu lelujalo tako nestvarno i ozareno. odvukle su me opet dalje. Pred mojim oma zablistao je dreca vi plakat cuda DRESURE STEPSKIH VUKOVA Ovaj natpis uzburkao je u meni mnoga ose?anja razne strepnje i patnje iz mog biv eg ivota. odozgo se videlo kako se u gradicu blista reka i prozori moje onske kuce. struje. onaj vreli ivi pla men. Glasio je SVE DEVOJKE SU TVOJE i meni se inilo da se u stvari ni ta prijatnije nije moglo po eleti od toga. pre nekoliko tre nutaka verovao sam da odli?no znam ta je ljubav. pesnickim ca . cudnovato kao u bajci. Ovaj sna ni ovek vodio je na uzici kao psa bed nog li prizora! velikog. Oh. razjedajuca slutnja culne naslade. kao to sam nekada video svet u najpunijim. glad pola. kako su bili tamni i puni tonovi nekada njice. i ono to sam osecao u sebi. Stajao sam na jednom od stenovitih bre uljaka svog rodnog grada. moje misli bile su is punjene stremljenjem i ambicijama. odmah po ulasku u pozori te. udnja i ce nja starog oveka. Otvo rio sam vrata drhtavom rukom i u ao u va arsku atru u kojoj je bila postavljena gvozdena ograda. pa ipak potajno slatko. Ono to sam malocas radio i mis lio.hodniku pozori ta. Sada sam opet bio mlad. Bilo je i odvrat no i uzbudljivo. mi risalo na ne to novo i stvaralacki opojno. atmosfera mog decackog i mladickog doba. Prema nare enjima Sa uzdahom olak anja setio sam se da sam video ranije. grckog i lepih stihova. A na pozornici sam video ukrotitelja ivotinja. nabreklih mi ica na rukama i kico kog cirkuskog odela bio na odvratan nacin veoma slican meni. ali e ce i stra nije od svih tih plamenova gorela je i drhtala u meni ljubavna vatra. ropski pla ljivog pogleda. Jo pre jednog asa. iz na pu tene stvarnosti. koji se pra vio veoma va an. mirisao je na jugovinu i prve lju bicice. U ao sam radostan to sam mogao da pobegnem od prokletog vucjeg sveta. zvucalo i mirisalo tako zanosno. gnusno. kako su se ponovo razbuktale zaboravljene vatre. moja ma ta bila je puna umetnickih snova. lepog.

koliko je lep i ko liko u meni budi ce nju pad tanke plave haljine oko njenog mladog tela i kao to me je gorkomiri ljavi ukus razgrizenog lisnog pupoljka ispunio boja lji voslatkom nasladom i strepnjom proleca. video sam kako se trudi da to prikrije i odmah sam znao da me voli. ali cijih je nekoliko pramenova poigravalo i lepr a lo na vetru oko oba obraza. tako me je. jo nerazvijen list sa tek loze lenelog buna. martovski vetar i miris napupelog li a. uzdignute glave. a Roza. a zatim sam. gledao sam ga i mirisao a ve? po mi risu secao sam se ivo svega to je tada bilo. koja je bila upletena u dve debele vitice. zahteva i zakletvi odanosti koje sam slao za njom. sve je opet bilo tu. Stajao sam na bre ulj ku.sovima moje prve mladosti. Tadas sam lepu devojku. lepa devojko. Roza i njenja smeda kosa. Video sam kako je porumenela kad me je poznala. ja sam za trenutak malo pocrveneo i pogledao u stranu. miri ljavogorki ukus. sama i obuzeta snovima. obavijena hiljadama ljubavnih elja. vetar se poigravao mojom kosom. pa je lagano. uprkos strahu i mori. nepojmljive zaplete. unut ra nje oslobodenje i duboko ose?anje krivice Oh. Ali ovog puta bilo mi je dato da je docekam drukcije nego onda. i sve to je onda bilo sada se vratilo bre uljak i grad. gledajuci ovu devojku. ucinio sam ovog puta. kako me je gorki prolecni ukus palio po jeziku! Oh. naslutio sam enu. nabujala ce nja i slat ka strepnja od koje sam se gu io. produ ila put. da ovaj susret za nju znaci isto to i za mene. kako je razigrani vetar strujao raspu tenom kosom pored njenih rumenih obraza! Uto mi se pribli ila. igrajuci se. I umesto da kao onda skinem e ir i svecano ga dr im i ruci dok ona ne prode. jedno nedeljno po podne u rano prolece. sigurna u sebe i nadmocna. ono to je moja krv tra ila od mene i uzviknuo sam Rozo! Hvala bogu to si do la. Ponovo sam pre ivljavao jedan as iz poslednje godine mog deca tva. i poceo da ga grickam. koliko je lepa i zanos na ona igra u njenoj ne noj kosi. onaj dan kada sam prilikom svoje usamljene etnje sreo Rozu Krajzler. Zatim sam joj se ja vio skinuv i dacki e ir. Mo da to . pro ela samrtnicka slut nja ljubavi. gledao sa i cekivanjem punim strepnje. neznane slasti. podigla o i poznala me. otpozdravila mi je sme eci se ve? pomalo kao dama. Prvi put u ivotu video sam koliko je ta devojka lepa. otkinuo mlad. Toliko te volim. sanjalacki zanet ljubavnom ce njom. gledao sam njenu kosu. a ja sam dr htavom rukom. koja se ubrzo pri brala. koje jo nisu bile poljubile nijednu devojku. Sve je bilo kao onda i meni se inilo da vi e nikada u ivotu nisam tako voleo kao tada Rozu. jedne nedelje pre trideset i pet godina. kojoj sam se takotboja ljivo javio i u koju sam se ludo za ljubio. dolazila uzbrdo ne primecujuci me jo . koja je. potreseno sam pred osetio ogromne mogucnosti i obecanja. odjednom sam ta?no znao ta do ivljavam. Osetiv i opori. lepa. strepnje i patnje. stavio zeleni listic medu usne. Tako je bilo nekada.

Tako sam. je vi i u stvari sam ja bio vi i za jedan prst. seli na travu ja sam je milovao po ruci. Rukovali smo se i s rukom u ruci po li lagano da lje. neiskazano srecni. pa smo usled silne zbunjenosti potrcali br e. a zatim je rekla Zdravo. Ostao sam gore na steni udi uci miris Rozinih ljubicica. a zatim smo oboje ustali i poku ali da izmerimo ko. zvezde jo zanosnije. Roza nije napravila lice k o u dame i nije oti la dalje. koja je tekla kao kak va reka. a kada je zahladnelo i svetlost ve? pocela da pada ukoso preko stena. jo jednom pro iveo itavsvoj ljubavni ivot pod srecnijim zvezdama. lica okrenuta prema do lini. pa smo se veoma rastu ili. Hari. svakom nezrelom ljubavnom recju. i sa svakim boja ljivim dodirom. Stajali smo. preko mosta. prvi put smo s bo ja ljivo poljubili. sitna prilika pojaviti duboko ispod mene prolazeci pored bunara. ali sve je bilo na e. Ali sada je gre ka bila ispravljena. i trcali sve dok nismo iz gubili dah. Tada Roza re da ose ca miris ljubicica. sunce je zasjalo jo vrelije. gde se kretala po sobama. i mi klekosmo na mladu prolecnu travu tra ili smo i na li nekoliko ljubica sa duga?kim dr kama i poklonili smo jedno d rugom svoje ljubicice. Roza je zastala. pored ba tenskih ograda. Roza re da mora ku. a ja sam le ao tamo gore. sve je bilo drugacije i dobro. ali duh ovde nije bio potreban. Tokom itavog proleca vidali smo se ponovo tu i tamo. pa je i to bito sasvim dovoljno. tako da smo morali da stanemo. daleko od nje. dahtali. ve? sam ustanovio da smo potpuno iste visine i da nas je dragi Bog odredio jedno za drugo. dr eci se i dalje za ruke. me u nama je lebdela jedna tajna. pogledala me i pocrvenela jo vi e nego malopre. na poljubac je jo bio bez ara i prave sadr ine. Ono to smo mi deca mogli da damo bilo je malo. zbog cega emo se kasnije i uzeti. zamr eni i puni glupih nezgoda od onog trenutka one nedelje kada sam pustio da Roza ode od mene. Znao sam kada je stigla ku svog oca. Izgubio sam Rozu i pojavila se Irmgard. a kada je jorgovan poceo da cveta. a drugom rukom sam joj pla ljivo pre ao preko kose. jedva sam se usudivao da milujem raspu tene uvojke oko njenih u iju. svakim i cekivanjem punim strepnje ucili smo se novoj sreci. Ni jedno ni drugo jo nije bilo iz i lo iz detinjstva i nismo znali ta da ucinimo jetno s drugim te nedelje nije do lo ni do prvog poljupca. veoma zbunjeni i ne znajuci ta da ka emo i ta da radimo. za ta god smo u ljubavi i radosti bili sposobni. ali to nisam re kao. ali smo bili neizmerno srecni. ali medu nama je postojala veza. pocev od Roze i ljubicica. na stenama. gledajuci u pravcu grada i vrebajuci kada e se njena draga. peli se na lestvica tna ljubavi za jedan stepenik vi e. i ja sam osetio da su ceo moj pro li ivot i ljubav bili pogre ni. ali smo sada imali zajednicku tajnu i to je bilo najdivnije to smo imali. legao sam na zem lju iznad jedne od padina.nije bilo najduhovitije to se tog trenutka moglo iz govoriti. jer nisam smeo da je pra tim. ali . da li me odista voli ? A nje njene smede o zablistale su.

morao sam da se penjem stepenik po stepenik. dopustila da joj poljubim smede grudi i da is pijem pehar naslade. da ini ne smeta mislilac. a zatim me je odnosila dalje. Tu je bila ena neobicnih tamno smedih oju i kose svetle kao lan. vat reni mladic koga sam malopre video kako u urbano trci prema vratima ljubavi. snovi. i sve to sam propustio nadoknadio sam. pod. Svaka je bila moja. Nailazio sam na ene koje su se mogle osvajati samo na juri .ni Roza ni Irmgard nisu postale moje. mnogo naucim. sva ka na svoj nacin. a i mnoge patnje. mo gucnostima koji su nekada iveli samo u mojoj ma ti postali su sada stvarnost. tiha Kineskinja iz marseljske luke. mnoge culne naslade. svaka je na svoj nacin bila bestidna. mamila belina devojacke puti. Mnogo sam do ivljavao u Pablovom malom po zori tu. svi vi lepi cvetovi. Ne. Ida da ljubim. jednog meseca ili dana! Shvatio sam da sam sada ja onaj lepu kasti. sva ka je ljubila. tam ni cvetovi koji brzo venu. da me ne potiskuje pesnik. fantasta i moralista. svaka je mirisala na svoj kontinent. pa i Anu. kao gar crne kose i vla nih oju. elje. Oh. ni hiljaditi delic. i ona je znala necuvene stvari. Svaku devojku koju sa m voleo ne kada u mladosti voleo sam sada ponovo. arka seta umiranje puno straha i ozareno ponovno radanje. i tu stvarnost sam do iv Ijavao. svaka od njih dala mi je ono to je samo ona jedina mogla da mi pru i. treperavim granama bresta. da mnogo do i vim. pored koje sam nekad stajao cetvrt asa u hodniku brzog voza i koja mi se kasnije ce ce pojavljivala u snovima ona nije progovorila nijedne reci. Svaka je imala svoju tajnu. ustreptala slast. da to ja sada i sivljavam onaj deo svog bica od koga dosad msam pro iveo ni deseti. mene bacala k njima. toplo sa njarenje. sve vi koje sam nekad voleo tokom jednog leta. Oku ao sam mnoge ljuba vi. morao sam da izgubim Irmgard. svakoj ne to da dam i od svake da budem darivan. struja ih je dovodila k meni. cedni. ne ni cvetovi. da me sada ne sputavaju os tale figure moga Ja. Do lazile su i odlazile. mnoge zaple te. Sve djevojke koje sam ikada voleo bile su sada moje. sve propu tene ljubavi mog i vota carobno su cvetale u mom vrtu u ovom asu sna. nisam bio ni ta drugo nego ovek koji voli. . Ido i Loro. smejala se i bila stidljiva na svoj naro cit nacin. a ni hiljaditi deo se ne mo e iskazati recima. ali sam u svakoj mogao da probudim ljubav. zalizane. ali me je naucila nesluce nim. uzbudivao pogled neke ene. ivi plameni cvetovi. stra nim i ubistvenim ljubavnim ve tinama. mnoge sre. a divna Ema bila je prva koja mi je jedne jesenje veceri. da me ne muci stepski vuk. staklas tog osmeha. dozivao glas pola. i ope t na druge koje su mi pru ale srecu tek posle laganog i pa ljivog osva janja iskrsavao je ponovo svaki sumracni kutak mog ivota u kome me je nekada makar samo za trenutak. A glatka. svakoj sam dao to je ona jedina mogla da primi od mene. nisam udisao drugu srecu ni drugu patnju osim ljubavi ve? me je Irmgard naucila da igram.

U og . pored vina i jela. predavao im se. Sada sam ih video. o?ajavajuci. njoj je pripadao ceo ivot Oh. Trepcuci je gledao u mene. da izvedem caroliju i preurdim svoju ahovsku tablu. a i druga. sa strahovitom ozbiljno cu u pogledu. Odig ravale su se mnoge igre koje se recima ne. U ogledalu je stajao. li en ljubavi. Reka me je izbacila na kopno. nem. natpisa i magicnih ogledala. jer nisam eleo da se sret nem s njom u sumraku carobnog ogledala. malo se nasmejao. koli ko je bio bogat u zaljubljivanju. ogroman. mogu is kazati. stajao je mirno. a istovremeno mi se vratila i svest. Neiscrpno me je okru avao svet vrata. odjednom utonula u razgovor dubok kao ponor. Iza visokog stakla nije stajao nikakav stepski vuk. tako da mu se za trenutak rastvorila celjust i pojavio se crveni jezik. opasnosti i iznenadenja. puno cari. pla lji vo trepcuci svojim nemirnim oma. protao sam sledeci natpis i naje io se KAKO Se Ubija Iz ljubavi Naglo sinu i zablista u meni trenutno se?anje na jednu sliku Hermina za stolom u restoranu. Bio sam lud. mudar. tonuo u ru icasti sumrak njihovog podzem lja. fantasticne igre utroje i ucetvoro koje su me sa osmehom povele u svoje kolo. sapletao sam se preko njih i brzo ih zaboravljao ali ovde su bile sacuvane sve bez izuzetka. zavukao sam ruku u d ep da izvucem figurice. u mogucnostima i zavodljivosti. ivot stepskog vuka. duboko iskLsan. pregrupisacu svoje figure tako da se sve odnosi na nju i dovede do ostvarenja. otvarao im vrata. divan stepski vuk. pre kinuv i ljubavnu bajku. Skoro sam ih sve propustio i izbegao. Figurica vi e nije bilo. detinjasto plivanje u reci polo va. kako mi govori da e postici da se zaljubim u nju da bi bila ubijena mojom rukom. ranija. kao poslednje ime u beskr ajnom nizu iskrsla je Hermina. Kao poslednja fgura moje mitologije sa hiljadu likova. visok kao ja. Ponovo sam izronio iz beskrajne reke krai poroka i zapleta. koja u svoje vreme ni sam ni shvatio. na stotine njih. odjednom je sve stajalo pre da mnom. opet sam stajao u nemom hodniku pozori ta sa lo ama. ta sad? Ma io sam se figurica u svom d epu. naoru an i z asicen sazna njem. niti je valjao jezikom po svojoj celjusti. njoj nije pripadala samo ona jedna figura moje ahovske igre. Gde je bio Pablo? Gde je bila Hermina? Gde je bio onaj pametni mladic koji je tako zgodno brbljao o izgra ivanju li?nosti? Pogledao sam jo jedanput u ogledalo. Bio sam za panjen koliko je bogat bio moj ivot. odjednom sam u du i ponovo osetio jad i sudbinu. Smrtno upla en trcao sam hodnikom.bilo je to razigrano. Te ak talas straha i mraka preplavi mi srce. prolazio pored vrata. Li en sopstvene volje. Umes to figura izvukao sam iz d epa no . moj na izgled tako bedan. ali je ta namera namah izbledela. i odjed nom sam se na ao pred ogromnim ogledalom i po gledao u njega. zreo za Herminu. Vracala su se i ona vodenja koja mi je nekada nudio Pablo. tih.

prizivajuci time najvoljeni je i najuzvi enije slike svog unutra njeg ivota. Iz gledao je tu an i beznade an. Dabome. zar ne? Ovo je poslednja velika muzika koja je napisana rekoh svecano kao neki ucitelj u koli. Hugo Volf a ne smem zaboraviti ni jadnog.. pun udnje za bo gom moje mladosti. divnog opena. i evo. ipak neko s kim se moglo govoriti. cuv i taj smeh okrenuo sam se. od pozori ta se nije videlo ni ta. umoran od svih poroka. do li su jo ubert. Mocart se pojavi. beskrajni prostor ispunjavala je tama. nazirale se planine i morske obale. Jedino jo ale radi katkada posmatram gu vu. Tada se iza mene razle e smeh. a Mocart re Vidite. Dolazi re onaj drugi. Podigao je ruke kao da diriguje. lagano se pribli i jednim vratima lo e. u svetu koji se nalazi s one strane svih patnji. ali to e jo dugo da potraje. beskonacno kao svemir. ne to to se samo u sebi rastvara nikad vi e ovek nije stvorio tako savr eno celovito delo kao to je to Don uan. Gde smo mi? upitah ja. Leporelo je vec na kolenima. Na toj ravnici videli smo dostojanstvenog starog gospodina duge brade. ali ipak ovek. imamo i Betovena.ledalu sam stajao ja. siva lica. ve? nosi u sebi ne to razlom ljeno. Kao to vidite re Mocart mo e se i bez saksofona. smeh. Saznao sam da su hiljade ljudi u crnom sviraci onih glasova i nota koji su prema bo anskom sudu . dok se pod nama. do ivotnim ciljem moje Ijubavi i po tovanja. odvratno bled. po kome su lebdele magle i oblaci. prestao da se bavim tim za natom. medutim. Nemojte da se napre ete smejao mi se Mocart strahovito podrugljivo. Muzika je brujala i dalje. Okujem smrt. sleden i bla en. Hari zapitah ja ta radi ovde? Ni ta odgovori onaj u ogledalu cekam. Vi se mr tite. Vi ste valjda i sami muzi ar? Ja sam. iako nipo to ne bih eleo da uvredim o vaj famozni instrument. ma koliko lepo bilo. divna i stra na muzika. od besmrtnika. a i muzika nije lo a. Mocart! pomislih. Jezivo su bru jali ledeni zvuci avetinjskom ku?om dolazeci s onog sveta. a odnekud iza ivi ce lo e pomoli se mesec ili neka bleda zvezda gle dao sam u neizmerne dubine prostora. otvori ih i ude a ja udoh za njim. li en svih igara. jasan i ledeno hladan. A gde je smrt? upitah ja. ona muzika iz Don ua na koja prati pojavu kamenog gosta. lako ima jo mnogo cega ljudskog u sebi. to je Brams. On stremi za oslobodenjem. ipak se ve? oseca u njoj drugi svet. U poslednjem inu Don uana. stajao je Hari. i on je cudesan. povukao sam se u miran ivot. roden iz bo anskog humora. Ali sve to. Mocart je stajao kraj ivice lo e. I ja cuh kako iz praz nih prostorija u unutra njosti pozori ta bruji muzi ka. pru ala ravnica slicna pustinji. koji je setna lica predvodio ogromnu povorku od nekoliko desetina hiljada ljudi odevenih u crno. naravno. Odlicna scena. smeh koji ljudi ne mogu cuti. maestro oh da. prode pored mene smejuci se.

izli ni u njegovim partiturama. Suvi e glomazno instrumentirano, odvi e mate rijala potro eno uludo klimao je Mocart glavom. A odmah posle toga videli smo, na celu istog to likog mno tva, Riharda Vagnera kako koraca i ose tili smo koliko ga one te ke hiljade guraju i iscrplju t ju videli smo kako se umoran, jedva vuce muce nickim koracima. U mojoj mladosti primetih tu no ova dva muzicara va ila su kao najvece suprotnosti. Mocart se nasmeja. Da, to je uvek tako. Posmatrajuci iz izvesne da ljine, ovakve suprotnosti postaju sve slicnije jedna drugoj. Uostalom, glomazno instrumentiranje nije bila licna gre ka Bramsa niti Vagnera, to bila za bluda njihovog vremena. Kako, zar zato moraju da ispa taju tako te ko? uzviknuh pun prekora. Razume se. To je zvanicni put. Tek kad budu iskupili krivicu svoga vremena, pokazace se da li je ostalo jo toliko njihovog li?nog da bi vredelo obra cunati se s njima. Ali njih dvojica nisu krivi za to! Svakako da nisu. Oni nisu krivi ni to je Adam po derao jabuku, pa ipak moraju da ispa taju. To je u asno. Dabome, ivot je uvek u asan. Mi za to nismo krivi niti odgovorni. ovek se rodi i ve? je kriv. Vi mora da ste imali cudnu versku nastavu, kada to ne mate. Osecao sam se veoma jadno. Video sam sebe, smrtno umornog hodocasnika, kako promicem pustinjom na onom svetu natovaren svim izli nim knjigama koje sam napisao, svim clancima i podlisccima, pracen mno tvom slagaca ko ji su morli da rade na njima i mno tvom citalaca koji su sve to morali da progutaju. Bo e moj! A Ad am i jabuka i onaj greh praotaca tako su bili tu. Sve je to treba lo ispa tati, i tek bi posle beskrajnog cistili ta nasta lo pitanje da li iza svega toga postoji i ne to li?no, ne to sopstveno, ili su celokupno moje delanje i nje gove posledice bili samo prazna pena na moru i bes mislena igra u reci zbivanja! Mocart poce glasno da se smeje kada ugleda moje izdu eno lice. Od smeha se prevrnu u vazduhu, mlatarajuci nogama. Pri tome je vikao na mene ta je, mali a, moj hvali a, jetra te iga, oko ti miga, kolje te briga? Jel misli na citace, na derace, na jadne gutace, i na tvoje slagace i njihove pomagace, na proklete hajkace i sabljoo trace? Pa to je da ho hoce i grohoce , od smeha da puca i tuca , nemoj da se jedi , al to je da se uredi ! O, ti srce verno, smerno i cemerno, to pati neizmerno, za to tugu neprebolnu svoju u tamparsku toci boju? Hajde, mali, lepo to batali, na ti svecu pa je zapali, tek tako u ali. Dosta se komendija ilo, u o pra ilo i pod repa ilo, grlo deralo i kera teralo, pa sad nemoj da si skanjeralo. davo repati e te cepati, vo titi i klepati, jer sve tvoje drljanje i vrljanje, mrljanje i srljanje samo je jedna krada i brljanje. E, pa ovo je bilo isuvi e, od srd be nisam stigao

da i dalje budem setan, Zgrabio sam Mocarta za ple tenicu, on je poletto, a pletenica se istezala sve vi e i vi e, kao rep zvezde rtpatice, na cijem sam kraju visio ja, uzvitlan oko sveta. Do aavola, ala je bilo hladno na ovom svettu! Besmrtni su podnosili ovaj razredeni, ledeni vazduh. Ali ovek je postajao ve seo u tom vazduhu, to sam jo osetio u onom krat kom trenutku pre nego to sam izgubio svest. Pro imala me je gorkoo tra vedrina, sjajna kao celik i ledena, i elja da se smejem isto tako jasno, neobuz dano i nezemaljski kao to je to cinio Mocart. Ali tada samzgubio i dah i svest. Zbunjen i slomljen, ponovo sam do ao sebi sa iz glacanog poda odbijala se bela svetlost hodnika. Ni sam bio kod besmrtnika, jo ne. Jo uvek sam bio s ove strane zagonetki, patnji, stepskih vukova i muc nih zapleta. Nije valjalo to mesto, nije to bilo pod no ljivo boravi te. Sa tim se moralo svr iti. U vlikom zidnom ogledalu prema meni stajao je Hari.Nije izgledao dobro,nije izgledao mnogo drugacije nego one noci posle poset e profesoru i balu kod Crnog orla.Ali to je bilo odavno,pre mnogo godina, pre mnogo vekova. Hari je postao stariji, naucio je da igra,posetio je magi?no pozori te,cuo je Mocarta kako se smeje,vi e se nije pla io ni igara, ni ena,ni no eva.cak i osrednje obdaren ovek sa zri ako projuri kroz nekoliko vekova.Dugo sam po smatr o Harija u ogledalu jo mi je bio dobro po znat,jo uvek je pomalo licio na petnaestogodi njeg Harija koji je jedne martovske nedelje posle podne sreo Rozu na steni i skinuo pred njom svoj dacki e ir.Pa ipak je otada ostareo za nekoliko stotina go dinica,bavio se muzikom i flozofjom i zasitio se njima, ljemao je u eli?nom lemu elza sko vino i diskutovao sa estitim naucnicima o Kri ni,voleo je Eriku i Mariju,postao Herminin prijatelj,pucao je na automobile i spavao sa glatkom Kineskinjom, sreo se sa Geteom i Mocartom mnoge je rupe usekao u mre u vremena i prividne stvar nosti,u kojoj je,medutimpak bio samo zarobljenik.Opet je,do du ezgubio svoje lepe ahovske figure,ali je imaodobar no u d epu. Napred, Hari, stari, umorni momce! Pih,do davola,ala je gorak ukus imao ivot! Pljunuo sam na Harija u ogledalu,udari o nogom i raz bio ga na paramparcad.Po ao sam lagano hodni kom koji je odzvanjao,pa ljivo sam posmatrao vrata koja su obecavala tolike lepe s tvari,ali ni na jed nim vi e nije bilo natpisa.Lagano sam pro ao pored svih stotinu vrata magi?nog pozori ta.Jesam li ja danas bio na balu pod maskama? Otada je pro lo sto godina.Uskoro vi e nece postojati godine.Tre balo je uraditi jo ne to,Hermina je cekala.bi to neobicna svadba.Plivao sam u nekom mutnom ta lasu,ne to mutno me vuklo,mene roba,stepskog vuka.Pih,do davola! Zastao sam na poslednjim vratima.Ovamo me je dovukao mutni talas.Oh,Rozo,oh,daleka mlados ti, oh, Gete i Mocarte! Otvorio sam ih. Iza vrata ugledao sam jednostav nu i lepu sliku. Na podu, na tepisima, nai ao sam

na dvoje nagih, lepu Herminu i lepog Pabla, kako duboko spavaju jedno pored drugog, veoma iscrpe ni od ljubavne igre, koja izgleda tako nenasita, a ipak brzo zasiti. Lepa, veoma lepa stvorenja, divne slike, cudesna tela! Pod Hermininom levom dojkom videla se sve a, okrugla belega, oko koje je tamno podi la krv bio je to ljubavni ujed Pablovih lepih, blistavih zuba. Udario sam no em posred belege, zariv i o tricu do kraja. Preko Herminine bele ko e potekla je krv. Da je sve bilo malo drugacije, da je sve teklo malo drugacije, izbrisao bih svojim poljupcima tu krv. Ovako, nisam to ucinio samo sam posmatrao kako krv curi i video kako su joj se za asak otvorile o, koje su izra avale bol i iznenadenje. Za to je iznenana? pomislio sam. A zatim mi je palouna pamet da treba da joj zaklopim o. Ali su se one same opet zatvorile. Izvr eno je. Ona se okrenula malko u stranu, i video sam kako joj od pazuha do dojke poigrava tanana, ne na senka koja je htela da me podseti na ne to. Zaboravljeno! A za tim je ostala da le i mirno. Dugo sam je gledao. Najzad sam zadrhtao, kao pri budenju, i hteo da podem. Tada sam primetio da se Pablo prote e, video sam kako otvara o i pro te e udove, video kako se nagnuo nad mrtvom de vojkom i nasme io se. Nikada ovaj momak nece po stati ozbiljan, pomislio sam, sve ga zasmejava. Pab lo je pa ljivo savio jedan kraj tepiha i pokrio Her minu sve do grudi, tako da se rana vi e nije videla, a zatim je necujno izi ao iz lo e. Kuda je oti ao? Zar me svi napu taju? Ostao sam sam sa upola pokrive nom mrtvom devojkom, koju sam voleo i kojoj sam zavideo. Nad njenim bledim celom vio se decacki uvojak, usta, poluotvorena i crvena, zracila su na potpuno bledom licu, njena kosa mirisala je ne no, a kroz nju se naziralo maju no, lepo oblikovano uvo. Sada je njena elja bila ispunjena. Jo pre nego to je postala sasvim moja, ubio sam svoju ljubavnicu. Ucinio sam ono to nije moglo ni da se zamisli, a sada sam klecao i piljio, i nisam znao ta znaci iz vr enje ovog dela, nisam znao da li je ono dobro i pravedno, ili ba suprotno tome. ta bi na to rekao mudri ahovski igrac, ta bi rekao P ablo? Nisam znao i nisam mogao ni da zamislim. Njena crveno namazana usta arila su se sve vi e na uga enom licu. Takav je bio itavmoj ivot, ono malo sre i ljubavi bile su iste kao ova ukocena usta malo cr venila na mrtvackom licu. t A iz mrtvog lica, mrtvih belih ramena i mrtvih belih ruku lagano se prikradala neka jeza, zimska pusto i usamljenost, neka hladnoca koja je lagano, veoma lagano rasla i od koje su pocele da mi se koce ruke i usne. Da li se ugasilo sunce? Da li sam ubio srce svega ivog? Je li to prodirala samrtna hladno ca svemira? Naje iv i se, ukoceno sam gledao u skamenjeno celo, ukoceni uvojak i bledohladni odsjaj u ne koljke. Hladnoca koja je izbijala iz njih bila je sa t mrtna, pa ipak je bila lepa ona je zvucala i cudesno se lelujala, bila je su ta muzika!Zar nisam ve? ranije osetio ovu jezu, koja je is to vremeno bila nalik na srecu? Zar nisam ve? jednom

gospodine susede! Uos talom. besmrtnika. koliko se stra ni ovek smejao. kod Mocarta. iroki zvuk gu dala. zamalo ga nisam dodirnuo i zadr ao da se ne uprlja krvlju koja je iz Hermininih grudi potekla na pod. sanjalacki i zanesen izgledom njegovih lepih. Nepomican na je ivot vecni.cuo ovu muziku? Jesam. a ja sam iznenadeno gledao u njegove ve te. smejuci se odgovorio mi je Molim vas. bezdu nu. negde na ao Na je stan pak usred obasjane beskrajnosti eterske ledene. Mocarte? Da li vi sebi i meni ozbiljno priredujete ovu svinjariju? Da pustite na nas ovaj odvratni apa rat. trijumf va eg vremena. pametnih ruku. zvezdan na je vecni smeh. necujno.. Obratite pa nju kako ova sumanuta zvucna cev na . hitre prste. njegovo poslednje po bednicko oru je u uni tavajucem ratu protiv umet nosti! Zar to mora da bude. bo e moj. bez patosa i podsmeha. hladan. coveculjce. iza uistinu beznade no idiotskog vela ovog sme nog aparata svecano promice daleki lik ove bo anske muzike! Pazite. hladni prostrani dah i zasiceni. na moje neopisivo iznenadenje i u a sava njen davolski limeni levak stade ubrzo da bljuje onu mje avinu bronhijalnog la jma i i vakane gume. bolje reci. Kroz glavu mi prostruja e stihovi koje sam neka da. ne znamo za sate niti dane. kraljevsko delo. ve? moder no odevenog. mo ete pritom ne to da naucite. a potom i glasnogovornik. za razlike oveka i ene. jeste li obratili pa nju na Ritardando? Sjajna zamisao. kao iza debelog sloja prljav tine. koji je namestio i ukljucio. koju sopstvenici gramofona i pretplatnici radija po nekom sporazumu nazivaju muzikom a iza tog rnutnog balavljenja i kre tanja. pa ipak razarajuci sve svojim sme hom! Posmatrao je moje patnje sa istinskim zado voljstvom. pustite da u vas prodre misao ovog Ritardanda cujete li basove.. i rekao iz Minhena se uje Concerto grosso u Fduru od Hendla.. a pomalo i zapla en. okretao je prokleta dugmeta i name tao limeni levak. koje sam toliko eleo da jedanput vidim kako sviraju na klaviru. name tao je ne to po njima i zaglav Ijivao.. ta to zavrce i petlja. Odista. Uop te nisam obracao pa nju ta on to u stvari radi. Oh. otrovanu muziku. u ranija vremena. Posmatrao sam ga zami lje no. Seo je tik uz mene. nestrpljivi covece. Mocarte? Oh. plemenita struktura bo anske muzike. bez pantalona do ispod kolena i bez cipela sa kopcom. hladno i ave tinjski. zagrejan ose?anjem njegove blizine. uzviknuh u asnut ta radite. bez patosa. odista se mogla nazreti dragocena slika. On je seo i zaneo se baratanjem oko nekoliko malih aparata i instru rnenata koji su se tu nalazili inilo se da mu je to veooma va no. Tada se otvori e vrata lo e i tek na drugi pogled sam poznao Mocarta. Smejuci se i dalje je pu tao u prostor izopacenu. Bio je to radioaparat.. zar ne? Hajde. koracaju kao bogovi i pustite da ova za misao starog Hendla prodre u va e srce i da ga umiri! Slu ajte. bez pletenice.

takav je ceo i vot. zla stoka. A ovde. glupo i grubo. Ali to se ove devojke tice. medu pretplatnike koji brbljaju. ba kao to radio za vreme od deset minuta bez ikakvog izbora ubacuje najdivniju muziku sveta u najnemogucnije prostorije. niste. plemenitije. bio sam odmah gotov da njene misli smatram odrazom svojih sopstvenih misli. kao to vidim. glupa. kvari je. od carobnih orkestarskih zvukova pravi neukusnu muzicku ka u. zevaju i spavaju. Za to sam onda prihvatio ovu stra nu i cudnovatu mi . i kako negde odsviranu mu ziku. svoju u ur banu radinost. grebe i balavi. deru. ako nismo ba magarci. Ali sam Hermininu licnu ideju i elju da je ubijem. Mocarte. Od svog ivota napravili ste odvratnu istoriju bolesti. A sada ne cujete samo radijom oskrnavljenog Hendla. pa ipak ne mo e po tpuno da uni ti njen duh tako isto i ivot rasipa oko sebe takozvanu stvarnost. ona je to sama elela. bez ikakvog izbora. ja sam samo ispunio njenu sopstvenu elju. uva eni. coveculjce. davolski glupo i opako! Ja sam stoka. razbacuje se svojom divnom igrom slika. t Moja odbrana je i meni samom. i odli?no poredenje sa celokupnim ivo tom. izmedu vecnosti i vremena. koji sam jo ma lopre iskreno verovao u nju. Kao to radio posle Hendla daje neko predavanje o tehnici prikrivanja bilansa u srednjim industrijskim preduzecima.izgled cini ne to najgluplje. odjednom izgledala veoma btdalasta. po hiljadu puta ste u pravu. nije! uzviknuo sam sav o?ajan. kao to radio otima culnu lepotu muzike. bo lesna i pokvarena. mali moj. to vam je potrebno! Dakle. razboritije i ukusni je? O ne. svoje siroma tvo i sujetu izmedu ideje i stvarnosti. kao to svuda gura svoju tehniku. ve? samo dokazuje na njoj svoju sopstvenu sme tenu tehniku i proizvodnju bez ikakvog duha! Slu ajte dobro. prihva tio kao da ja nemam ni najmanjeg uticaja na to. otvorite u i! Tako. Dragi moj. Setio sam se namah kako mi je Hermina nekada govorila o vremenu i vecnosti. a mi moramo da ga ostavimo takvog i da se. Mocart se necujno smejao. Nije stvar ljudi va e vrste da kritikuju radio ili ivot. izmeHu orkestr a i uva. cujete i vidite iskonsku borbu izmedu ideje i ostvarenja. ali je ipak bio toliko dobar da zatvori radio. a uz to jo i jadno izobliceno. mesje Hari. najnepotrebnije i naj zabranjenije na svetu. a smejte se svemu drugom! A da li ste vi uradili ne to bolje. smejemo tome. Bo e moj. niste umeli ni ta drugo da ucinite sa jednom divnom mladom devoj kom nego da joj zabodete no u grudi i uni tite je! Smatrate li da je to pravo? Pravo? Oh. sasvim prirodno. izmedu bo anskog i ljudskog. od svoje darovitosti nesrecu. sve je to tako pogre no. Kada slu ate radio. koji je cak i u ovoj odvrat noj izra ajnoj formi bo anstven ve? cujete i vidite. Bilo bi bolje da prvo naucite da saslu ate stvari! Naucite da shvatate ozbiljno ono to je dostojno ozbiljnog shvatanja. ubacuje u tud prostor a kako ipak nije u stanju da uni ti iskonski duh ove muzi ke. u gradanske salone i po tkrovnice.

Da li ova lepa devojka odista nije elela od vas ni ta drugo sem udarca no em? Pricajte vi to drugome! Ali. za ljude skoro nepodno ljiv smeh sa onoga sveta. ali spreman i saglasan. naka ljao se. da se na . re on vi ste aljivcina. smeh u horu. ispa tam. kojima nedostaje svaki hu mor. a u sredini ja. ve? je osim toga pokazao nameru da se bez ikakvog humo ra poslu i na im pozori tem kao orudem za izvr e nje samoubistva. Krajnje je vreme da postanete svesni posledica svoje galant nosti prema ovoj dami. Optu enom se tako isto ne mo e oprostiti kazna da jedanput bude ismejan. dakle. spremni na to? Odjednom preda mnom blesnu natpis HARIJEVO POGUBLJENJE a ja klimnuh glavom u znak odobravanja. Haler ne samo to je uvredio svetu umet nost time to je na u lepu galeriju slika zamenio ta kozvanom stvarno cu i to je ubio odraz devojackog lika u ogledalu odrazom no a u ogledalu. u rani jutarnji as. Jeste li. u asan. u dvori tu za tvora. Dr avni tu ilac je skinuo svoju kapu. po naredenju sam kleknuo. Kako ste vi uvek pateticni! Ali jo cete se nauci ti humoru. Humor je uvek Galgenhumor. hladnokrvno ne odrube glavu. uredno pripremljena giljotina. bar ste je valjano udarili. podrhtavajuci na sivom jutarnjem vazduhu. mali prozori sa re etkama. optu en i kriv za namernu zloupotrebu na eg magi?nog po zori ta. onda idite dr avnom tu iocu. Hari. pocnite jedandvatri! Na tri su svi prisutni jednoglasno udarili u smeh. Gospodo. Mocart me je gledao sa nesnosnim podsmehom. da stavim glavu pod sekiru i da pustim da me kazne i ubiju. Ili biste hteli sda se izmigo ljite iz njih? Ne viknuh ja zar nikako ne shvatate? Zar ja da se izmigoljim iz posledica! Ta ne elim ni ta dru go nego da ispa tam. sve dok vam. pa se izlo ite itavom aparatu sudskih ljudi. a po potrebi naucicete ga na ve alima. Ogolelo dvori te. pred vama stoji Hari Haler. Dr avni tu ilac je u rukama dr ao svecano razvijen list hartije i poceo je da cita iz njega Gospodo. od nosno humor ispod ve ala. dakle. a i sva ostala gospoda su se naka ljala. Kada sam opet do ao k sebi. jadno dette je mrtvo. Moracete. Mocart je sedeo po red mene kao malopre kucnuo me je po ramenu i rekao culi ste presudu. izmedu cetiri zida.sao i poverovao u nju i ne samo to nego je unapred pogodio? Mo da ipak zato to je bila moja sopstve na? I za to sam Herminu ubio ba u trenutku kada sam je na ao nagu u zagrljaju drugoga? Mocartov necujni smeh zvucao je sveznajuce i bio je pun po ruge. Zbog svega ovoga osudujemo Ha lera na kaznu vecitog ivota i na oduzimanje dozvo le ulaska u na e pozori te u trajanju od dvanaest ca sova. dese tak gospode u ode dama i redengotima. ispa tam. Hari. Jeste li spremni na to? Da? Dobro. Pristupio sam po naredenju. stegnuta srca punog kukavnog straha.

sve ti to iducom prilikom stoji na raspola ganju. za celo va e romanticno pokajanje ne dajem ni pet para. Ali. Kao da nije ve? dovoljna nesreca ovo to ste uradili! Ali sada treba da ucinite kraj patetici i ubi janju. Iz toga bi se izrodila nesreca. Ali moram da ti ka em. Tiho. stra ni ratnice! Za taj glupavi ideal izvr ili biste jo deset ubistava. glupi momce. sigurno biste bili spremni da tokom sto godina mucite i bi ujete sebe.Kada si zatekao Herminu i mene. izvuce kao madijomcar cigarretu iz d e pa od prsluka. spreman sam. odrekao pravo da raspola ete Stepskim Vukom i da se me ate u njegovu sudbinu? Onda re Mocart pomirljivo onda bih vam predlo io da popu ite jo jednu od mojih lepih ci gareta. kroz stisnute zube. treba da cenite duh koji njome provejava. Zaboravio si se. Ne. Hocete da umrete. O vom figurom. Hocete da budete pogubljeni. Pablo! uzviknuh trgnuv i se. Hari. da si me pomalo razocarao. razume se. koji je istovremeno kao brat blizanac licio na oveka koji me je poucavao ahovskoj igri fguricama. pa si okaljao na lepi vet slika mrljama stvarnosti. Zar nije tako? Oh da. na . ve? me je toplo gledao svojim tamnim egzoticnim oma moj prijatelj Pablo. Treba da naucite da slu ate prokletu radiomuziku ivota. pr ekr io si pravila moga malog pozori ta i napravio svinjariju. Razume se! Spremni ste na svaki glup cin bez ikakvog humora. ponovo da o ivimo de vojku i da vas o enimo njome. To je sve. vi e se od vas i ne tra i. Vi imate neobicno malo dara. ali postepeno ste valjda ipak shva tili ta se tra i od vas. I rekav i ovo. od srca sam spreman uz viknuh u svom jadu. ali ja nisam za to. bi to dobro za vas. Pablo. Oh. treba da naucite da se smejete. kukavico. Treba da prihvatite humor i vota. hocete da vam se odrubi glava. ili da postane general.viknete da i dalje slu ate radiomuziku ivota. a kad mi je ponudi. a ne da ivite! Do davola. gde smo mi? Pablo mi pru i cigaretu i vatru uz nju. oceo si da bode no evima. na primer. Galgenhumor ovog ivota. Urazumite se najzad! Treba da ivite. upitao sam A ako bih odbio? A ako bih vam. na sve to je pateticno i bez ale! E. spremni ste da budete svecano pogubljeni. odjednom to vi e nije bio Mocart. vi ste spremni na sve na svetu samo ne na ono to se tra i od vas! Spremni ste da no em ubijete devojku. Mi smo sme io se on u mome magi?nom pozori tu. To nije bilo lepo od tebe Nadam se bar da si to ucinio iz ljubomore. ali vi ba treba da ivite! Bilo bi pravedno da vas osude na najte u kaznu. vi irokogrudi gospodine. gospodine Mocarte. ili da se zabavlja sa Aleksandrom Velikim. dra gi. i ako eli da nauci da igra tango. a kakva bi ona bila? Mogli bismo. treba da se smejete cita vom rusvaju u njoj. na to nisam spreman.

BELE KA O PISCU Herman Hese se rodio. Uostalom. u kome pisac simboli?no istra uje i formira mogucnosti i nu nost vaspitnog delanja za dobrobit covecanstva. ekao me je Pablo. naslucivao sam. . Stepskom vuku. Hese. Jednom u nauciti da bolje igram figuricama. jedna od najlep ih i najpoeticnijih Heseovih pripovedaka. Odmah po zavr etku rata godine napustioje Nemacku i nastanio se u Montanjoli kraj Lugana. Posle bekstva iz seminara i te kih sukoba s ocem nailaze. odlazi u Indiju. sve sam shvatio. Dva psihoanaliticka romana Demijan i Stepski vuk donose mu svetsku slavu. Hese sintetizira stremljenje za izmirenjemjaza izmedu duha i tela. Sit evropske civilizacije. Ali junak romana umire kada se vraca u svet u kome treba da preobrazi pedago ku provinciju nauke i umetnosti.Da jo jednom i jo mnogo puta prodem kroz pakao mog unutra njeg bica. kruna je ivotnog dela Hermana Hesea. a u isti mah je i utopisticki roman.alost. je postao vajcarski dr avljanin. kao sin pijetistickog propovednika i misiona ra. zatim kruta stega. da jo jednom iskusim sve njene patnje. za mladog Hesea. nao sam da se u mom d epu nalaze svih stotinu hi ada figura ivotne igre. osecao sam sasvim prazan i spreman da spavam godinu dana. tragicnoj i nadasve istinoljubivoj ispovestA usamljenika. suprotstavljajuci se izvitoperenom pogledu na svet i la nosti morala koji mu dru tvo i roditelji namecu. to se mo e ispraviti. cuo sam negde iza sebe njegov u asni smeh. jednom u ipak nauciti da se smejem. jihov smisao. ekao me je Mocart. shvatio Mo arta. u kome radi kao zanatlija a kasnije kao knji ar. Uspeh tog romana omogucuje mu da od tada ivi kao u slobodni knji evnik. mucne godine lutanja i traganja. U prvom autor slika unutarnj potrese i groznicava traganja mladog oveka. potresen. Produbljena. bio sam voljan da jo jednom otpoc em igru. shvatio Pabla. misaona i samosvojnim humanistickim tetnjama pro imana Igra staklenih perli napisana u varvarsko vreme drugog svetskog rata. Upravo ga ovo delo svrstava medu najvece svetske knji evnike. te ki dim mirisao je prijatno. a. Strogo vaspit nje. To je delo koje predstavlja kritiku jednog vremena. Oh. nastala su dela lz Indije I ZA nkoliko godina kasnije Sidarta. Slatki. Uzeo je Herminu. Hese otkriva paklene ponore i nebeske sfere u ljudskom biu. opisuje u svom tragicnom. Tragom tog putovanja. koja se u njegovim rukama nanjila na velicinu figurice za igru i spustio je u ti d ep od prsluka iz koga je malopre izvukao ci aretu. To vreme.Dsa se jo jednom zgrozim nad njenom besmislicom. Pacifista. Hese se za vreme prvog svetskog rata javno opredelio protiv krvave besmislic rata. nisi umeo da rukuje verovao sam da si boljee naucio igru. autobiografskim elementima protkanom romanu Pod tockom Prvo znacajno prozno delo Peter Kamencind objavljeno je. godine u malom mestu Kalv u pokrajini Virtemberg. neprikosnoveni autoritet oca koji ga alje u cuveni teolo ki seminar u Maulbronu. godine. U romanu Narcis i Zlatousti u atmosferijedne srednjove kovne legende. slamanje volje i uskogrudost okoline u tom zavodu obele ili su njegov unutarnji svet neuroticnom senzibilno cu. U drugom.

godine sedam tomova.Pored znacajnijih romana Hese je napisao i niz pripovedaka koje plene lirskim timungom i idilicnim opisima prirode. godine. Njegova esejisticka proza tako zaslu uje pa nju da pomenemo samo dva njegova dela iz te oblasti Franjo Asi ki i Zahvalnost Geteu Heseova veoma osobena lirska poezija obuhvatilaje u izdanju iz. Herman Heseje dobitnik Nobelove nagrade za knji evnost. u Montanjoli. . Umro je.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->