.ETVE O @ENSKIM PITANJIMA

fetve sakupio: Muhammed el-Musnid

Sarajevo, 2001. - 1422. H.G.

Naslov originala Naslov prijevoda: .etve sakupio S arapskog preveo [erijatski recenzent Likovno - tehni~ki urednik Lektor i korektor DTP [tampa Tira`: Drugo izdanje Izdava~

.ETAVA EL-MER’E .ETVE O @ENSKIM PITANJIMA Muhammed el-Musnid Muhamed Mehanovi} Muhamed Mehanovi} Ned`ad Kazi}, .atih .arhat Omer Resulovi} Mujagi} Mersad “OKO” - Sarajevo 30 000 KNJIGA BROJ 10 BESPLATNI PRIMJERAK Sva prava {tampanja i izdavanja zadr`ava Visoki saudijski komitet za pomo} BiH i Kulturni centar “Kralj .ahd” u Sarajevu

[TAMPANO POD POKROVITELJSTVOM ^UVARA “DVA HRAMA” KRALJA .AHDA BIN ABDUL-AZIZA AL-SAUDA, KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 297.15-055.2 .etve o `enskim pitanjima / fetve sakupio Muhammed el-Musnid; (s arapskog preveo Muhamed Mehanovi}). - 2. izd. - Sarajevo: Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini, (etc.), 2000. - 187 str.; 23 cm. - (Porodi~na biblioteka; knj. 10) Prijevod djela: .etava el-mer’e. - Tekst na bosanskom i arapskom jeziku ISBN 9958 - 880 - 27 - X 1. el-Musnid, Muhammed COBISS/BiH - ID 8037126

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

PREDGOVOR
Hvala Allahu, Koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ~ovjek ne zna. Hvala Allahu, Koji je one koji vjeruju iz tmina na svjetlo izveo i na pravi put ih uputio: “I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega dr`ite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova.” (El - En‘am, 153) Uzvi{eni Allah, tako|er, veli: “Reci: ‘Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?‘” (Ez - Zumer, 9). Uzvi{eni tako|er veli: “Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo.” (Et - Tegabun, 8) Neka je Allahov blagoslov na U~itelja koji upu}uje najboljoj uputi: “Reci: ‘Meni je, doista, jasno ko je Gospodar moj‘” (El - En‘am, 57), na{eg Vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme. Najuzvi{enija znanost jeste spoznaja Allaha, a ona nas vodi spoznaji na~ina ispovijedanja vjere Njemu. [to se vi{e {iri vjerska znanost, smutnje je sve manje, a neznanje sve slabije. U hadisu se spominje: “Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida - pobo`njaka jeste kao vrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde.” Jer, najvredniji je, najuzvi{eniji i najdostojniji da bude primljen onaj ibadet koji je uskla|en i podudaran s ~asnm [erijatom. A cilj i svrha egzistencije jeste ~injenje ibadeta Allahu: “D`ine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju.” (Ez - Zarijat, 56) Visoki saudijski komitet raduje i ~ini mu ~ast da, po preporuci njegove visosti predsjednika Visokog saudijskog komiteta, princa Selmana b. Abdulaziza, guvernera provinicije Rijad, ponudi ovu biblioteku sastavljenu od najvrednijih kniga potrebnih muslimanu, posebno u ovom vremenu. Akcenat smo stavili na moralne vrijednosti, u~vr{}enje vjerovanja, temelje islama, kompaktnost dru{tva i njegovu etiku, te uspostavljanje spona s prvom generacijom, najodabranijom i naj~estitijom zajednicom ashaba, koji su najbolje razumijevali i primjenjivali islam, nastoje}i valorizirati na{ iman, na{a djela i razmi{ljanje u svjetlu njihovog odnosa,

povezuju}i dunjaluk sa ahiretom, `ivot s onim {to slijedi poslije smrti. A to je istina koju nije mogu}e zanemariti, pogotovo uzimaju}i u obzir ~injenicu da smo izgubili hiljade na{e bra}e u bosanskoj tragediji. Kuda bi nas to onda vodilo? U okrilju ~asnog tefsira, plemenitog hadisa i ~iste islamske misli, `ivimo s ovom odabranom skupinom knjiga iz serije “Biblioteka bosanske porodice”, koju nudimo odraslom i malom, mu{ku i `ensku. Svako od njih mo`e uzeti iz njih ono {to `eli u skladu s obimom znanja koje mu je Allah dao,oboru`avaju}i se spoznajom i nalaze}i pravi put pomo}u Allahova svjetla. “Ostavio sam vas na ~istoj stazi po kojoj je isto i}i no}u kao i danju, s nje skre}e samo onaj ko je propao”- veli Poslanik, a.s. “Ostavio sam vam dvije stvari: ako ih se budete pridr`avali, ne}ete zalutati nikada: Allahovu knjigu i moj sunnet” - veli Poslanik, a.s., tako|er. Molim Allaha da ovo znanje bude od koristi, da ga u~ini blagoslovljenim i trajnim dobrim djelom i da nagradi svakog ko je u~estvovao u izlasku na vidjelo ove biblioteke, prevo|enju djela, pripremanju za {tampanje, distribuciji, kao i onog ko se njome okoristi, najboljom nagradom. On ~uje dove i odaziva se. Direktor Regionalnog ureda Visokog saudijskog komiteta za Evropu Naser b. Abdurrahman es - Saeed

IZBOR IZ .ETVI ZA @ENE

Sarajevo, 2001-1422 H.G.

^ISTO]A (TAHARET)
POVRA]ANJE DJETETA PO ODJE]I
PITANJE: Da li je dozvoljeno klanjati u odje}i na koju je povratilo dojen~e? ODGOVOR: Mjesto na koje je povratilo dijete-dojen~e, koje jo{ ne konzumira hranu (osim maj~inog mlijeka), treba proprati vodom. Ono {to dijete-dojen~e povrati tretira se poput njegove mokra}e. Naime, mjesto na odje}i na koje je dijete povratilo, treba politi vodom i proprati i nakon toga u toj odje}i mo`e se klanjati. Prije tog ~ina ne mo`e se klanjati u takvoj odje}i. Allah, d`.{., jeste Onaj Koji upu}uje na ispravan odgovor.
[ejh Ibn-Baz

DA LI @ENA GUBI ABDEST AKO OPERE SVOJE DIJETE
PITANJE: Imam malu djecu koju perem i ~istim (od mokra}e i izmeta), pa da li se tim ~inom gubi abdest ili ne? ODGOVOR: Pranjem ne~isto}e sa tijela djeteta (ili drugog), ne gubi se abdest, osim ako se doti~e spolni organ djeteta. Tim ~inom se gubi abdest, ba{ kao kada ~ovjek doti~e svoj spolni organ, a Allah, d`.{., upu}uje na ispravan odgovor. Neka je salavat i selam na{em poslaniku Muhammedu, a.s., njegovoj porodici i ashabima.
Stalna komisija za fetve

10

Izbor iz fetvi za `ene

TRETMAN SEKRETI KOJA IZA\E IZ @ENE
PITANJE :  ^ula sam od jednog alima da te~nost koja iza|e iz < ene (osim mokra}e, krvi menstruacije i sl.) nije ne~ist, nego je, naprotiv, ~ista. Od kada sam ~ula tu fetvu, ne mijenjam unutra{nji ve{ kada ho}u klanjati. Nakon dugog vremenskog perioda ~ula sam drugog alima kako ka<e da je ova te~nost ne~ist, pa {to je od toga ispravno? ODGOVOR: Svaka te~nost kao i bilo {to drugo {to iza|e iz dva tjelesna otvora za fiziolo{ke potrebe uzrokuje gubitak abdesta i svako mjesto na tijelu i odje}i izlo`eno tome treba oprati. Ako te~nost izlazi neprestano, onda se to tretira kao istihada. U slu~aju da se radi o mokra}i, spolni organ treba prati i abdestiti se za svaki namaz. Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao je `eni koja je imala istihadu: “Abdesti se za svaki namaz.” Pu{tanje vjetrova, pak, ne prouzrokuje (iziskuje) pranje ~mara, ve} prouzrokuje gubitak abdesta i abdest treba obnoviti. Abdest se sastoji od pranja lica uz ispiranje nosa i usta, ruku do iza laktova, potiranja glave i pranja nogu do ~lanaka. Ovako se tretira i san, doticanje spolnog organa i konzumiranje devinog mesa, tj. potrebno je samo uzeti abdest, a od Allaha je uputa.
[ejh Ibn-Baz

12

Izbor iz fetvi za `ene

STAVLJANJE KANE NA KOSU NE UKIDA STANJE ^ISTO]E
PITANJE: Da li je valjan namaz `ene koja se abdestila, a potom oknila svoju kosu? U slu~aju da je time izgubila abdest, da li }e potrati kosu koju je oknila, ili }e je oprati, a zatim uzeti abdest za namaz?

ODGOVOR: Stavljanje kane na kosu ne izvodi iz stanja ~isto}e i ako se `ena abdesti i potare kosu na koju je stavila kanu ili neke druge banda`e (povoje), koji su neophodni `eni, nema nikakve smetnje da potare po kosi (uzme mesh) u slu~aju abdesta (malo ~i{}enje); u slu~aju “velikog ~i{}enja” (gusula), `ena mora tri puta posuti vodu po kosi, dok potiranje nije dovoljno. To se zasniva na predanju koje bilje`i Muslim u svom “Sahihu” od Ummu Seleme, r.a., koja je upitala: “Allahov Poslani~e”, ja svoju kosu upli}em, pa ho}u li je rasplitati kada se kupam (od d`unabeta) zbog intimnog odnosa i prestanka menstruacije?” Poslanik, a.s., joj re~e: “Ne, dosta ti je da na kosu tri puta pospe{ vode iz sastavljenih {aka (tri pregr{ti), a potom salije{ cijelo tjelo i opere{ ga.” Rasplitanje kose i njeno pranje nakon menstruacije bolje je na osnovu drugih hadisa koji govore o tome, a Allah, d`.{., jeste Onaj Koji upu}uje na pravi odgovor.
[ejh Ibn-Baz

0

14

Izbor iz fetvi za `ene

TRETMAN NEDOUMICE U VEZI S ABDESTOM
PITANJE: Kakav je tretman ~ovjeka koji je u nedoumici da li je izgubio abdest ili ne?

ODGOVOR: U slu~aju kada je ~ovjek u nedoumici da li je izgubio abdest ili ne, ono {to se smatra punova`nim i osnovom jeste da je ~ovjek pri abdestu (~isto}i) i da ta nedoumica nema nikakvog uticaja. Takav stav temelji se na rije~ima Vjerovjesnika, s.a.v.s., kada je upitan o ~ovjeku koji tokom namaza osjeti ne{to, i u kojima ka`e: ”…Ne}e prekinuti namaz sve dok ne ~uje glas (pu{tanje vjetra) i osjeti smrad.” Vjerovjesnik, s.a.v.s., objasnio je da je u slu~aju ovoga ~ovjeka punova`an abdest sve dok se ne bude sigurno u to da je on izgubljen. Sve dok se radi samo o nedoumici, takav ~ovjek ima abdest i mo`e klanjati, tavafiti, u~iti Kur'an… To je ono {to je osnovno i punova`no. Hvala Allahu, d`.{., na lahko}i i uzvi{enosti vjere islama.
[ejh Ibn-Baz

KAKO ]E @ENA POTRATI KOSU PRILIKOM UZIMANJA ABDESTA?
PITANJE:  Na koji na~in }e `ena potrati svoju glavu (kosu) prilikom uzimanja abdesta i kakav je tretman potiranja samo jednog dijela glave u slu~aju nu`de? ODGOVOR: @enino potiranje glave prilikom abdesta tretira se isto kao potiranje glave u slu~aju mu{karca. Ona je du`na potrati cijelu glavu i obuhvatiti sva mjesta gdje je kosa nikla. Ona nije du`na potrati pramenove koji str{e jer postoje vjerodostojni hadisi u kojima se navodi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., potirao svoju glavu od ~ela ka potiljku obuhvataju}i pri tome i u{i. Osnova je u vezi sa {erijatskim propisima da su mu{karci i `ene jednako tretirani, osim kada postoji specifi~an tretman zasnovan na {erijatskom argumentu.
[ejh Ibn-Baz

16

Izbor iz fetvi za `ene

NA^IN NA KOJI SE @ENA KUPA (GUSUL) NAKON SPOLNOG AKTA, POLUCIRANJA (D@UNUPLUKA) I MENSTRUACIJE
PITANJE: Postoji li razlika u na~inu kupanja mu{karca i `enske osobe nakon spolnog akta i poluciranja? Da li `ena treba rasplesti kosu ili je dovoljno da po kosi pospe tri pregr{ti vode, kako se govori u jednom hadisu? I kakva je razlika u kupanju nakon spolnog akta, poluciranja i menstruacije? ODGOVOR: Nema nikakve razlike u na~inu kupanja mu{karca i `ene nakon spolnog akta ili poluciranja i nije potrebno rasplitanje ili raspu{tanje kose. Dovoljno je samo politi tri pregr{ti vode, a potom saliti vodu po cijelom tijelu. Ovo se temelji na hadisu u kojem je Ummu Seleme, r.a., rekla Vjerovjesniku, s.a.v.s.: ”Ja sam `ena koja upli}e svoju kosu (u pletenice), pa ho}u li je rasplesti u slu~aju kupanja nakon spolnog akta (d`unupluka)” Vjerovjesnik, s.a.v.s., joj je odgovorio: ”Ne}e{, dovoljno je da na kosu pospe{ tri pregr{ti vode, a zatim da salije{ vodu po cijelom tjelu i da se opere{.” (Bilje`i ga Muslim.) Ako na kosi mu{karca ili `ene bude ne{to {to spre~ava dolazak vode do ko`e (kao sidra i sl.), to se mora odstraniti, osim u slu~aju da to bude u mjeri koja ne spre~ava dolazak vode do ko`e. Kada je, pak, rije~ o kupanju `ene nakon menstruacije, postoji razila`enje u pogledu du`nosti rasplitanja kose. Ispravniji je stav, me|utim, da ona u tom slu~aju nije du`na rasplitati kosu, na osnovu nekih predanja koja bilje`i Muslim, a u kojima Ummu Seleme, r.a., o tome pita Vjerovjesnika, s.a.v.s., (vidi gornji hadis). Ovo je predanje navod (tekst) koji govori o neobaveznosti rasplitanja kose u slu~aju kupanja nakon menstruacije i spolnog akta ili poluciranja. Bolje je, me|utim, da `ena iz predostro`nosti rasplete svoju kosu prilikom kupanja nakon menstruacije, na taj na~in izbjegavaju}i razila`enje u vezi s tim i uskla|uju}i sve dokaze.
Stalna komisija

18

Izbor iz fetvi za `ene

DA LI (JESTIVO) ULJE SPADA U TVARI KOJE SPRE^AVAJU DOLAZAK VODE DO KO@E?
PITANJE: ^ula sam od jednog alima da ulje spada u tvari koje spre~avaju da voda prilikom abdesta dospije do ko`e. Ponekad kada radim u kuhinji, na moju kosu i druge organe koji se peru prilikom uzimanja abdesta padne poneka kapljica ulja, pa da li se ovi organi prilikom uzimanja abdesta moraju oprati sapunom ili se treba okupati kako bi voda dospjela do ko`e? Ja, tako|er, ponekad namjerno stavljam ulje na kosu, ali kao lijek. Pitam Vas {ta da radim i molim da mi odgovorite? ODGOVOR: Prije samog odgovora na ovo pitanje, `elim da pojasnim da Uzvi{eni Allah u Svojoj Jasnoj Knjizi ka`e: “O vjernici, kada ho}ete namaz da obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite, a glave svoje potarite, i noge svoje do iza ~lanaka.” (El-Maida, 6) Naredba pranja ovih organa, odnosno potiranja nekih, podrazumijeva (zahtijeva) uklanjanje svega {to spre~ava dolazak vode do ko`e, jer se ne smatra `pranjem’ ako postoji ne{to {to spre~ava dolazak vode do ko`e. Na osnovu toga ka`emo: Ako ~ovjek stavi mast (ulje) na organe koje treba prati prilikom abdesta, tada postoje dvije mogu}nosti: ili da ta mast bude u suhom, ~vrstom stanju, pa se mora ta mast odstraniti prije pranja organa (uzimanja abdesta), jer ako mast bude u ovakvoj masi, ona spre~ava dolazak vode do ko`e i ~i{}enje (abdest) nije valjano. Ako mast nema masu, nego se samo njen trag vidi na organima koje treba prati prilikom uzimanja abdesta, ne smeta. Me|utim, u ovom slu~aju treba dobro i intenzivno oprati te organe, jer obi~no se voda ne spaja sa ma{}u, te tako ona, mo`da, ne dospije do svih mjesta na tijelu koja treba obuhvatiti abdestom. Rezimiraju}i odgovor na ovo pitanje ka`emo: Ako je mast, koja se na|e na dijelovima tijela koji se peru prilikom abdesta, u ~vrstom stanju i ima masu koja koja spre~ava prodiranje vode do ko`e, ta se mast mora ukloniti prije abdesta. Ako, pak, mast nema masu, nisi du`na da je pere{ sapunom i nema nikakve smetnje da se abdesti{. Me|utim, treba{ rukom dobro istrljati organe koje pere{ prilikom abdesta kako voda ne bi samo skliznula sa njih ne prodiru}i u ko`u.
[ejh Ibn-Usejmin

20

Izbor iz fetvi za `ene

POLJUBAC NE KVARI ABDEST
PITANJE: Svaki put kada izlazi iz ku}e, moj mu` me ljubi, pa ~ak i kada po|e u d`amiju na namaz. Ponekad osjetim da me poljubi strastveno, pa bih `eljela znati kakav je {erijatski tretman njegovog abdesta? ODGOVOR: Prenosi se od Ai{e, r.a., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., poljubio neku od svojih `ena, a zatim oti{ao na namaz (u d`amiju), a nije obnovio abdest. Ovim hadisom se poja{njava tretman dodirivanja i ljubljenja `ene, tj. da li se time kvari ili ne kvari abdest. U~enjaci, Allah im se smilovao, razi{li su se u vezi s tim. Neki ka`u da dodirivanje `ene u svakom slu~aju kvari abdest. Neki opet ka`u da samo strastveno dodirivanje kvari abdest, dok neki smatraju da spomenuti slu~ajevi ne kvare abdest ni u kom slu~aju. Ovo mi{ljenje i preovladava, {to zna~i da niti ~ovjek a niti `ena ne gube abdest ako ~ovjek dodirne ruku svoje `ene ili je prigrli, a ne ejakulira ili ne izgubi abdest na neki drugi na~in. Ovaj stav temelji se na tome {to je punova`no (osnova), a to je da abdest ostaje i ne kvari se, sve dok se ne uka`e argument da je abdest pokvaren. U Allahovoj Knjizi, kao i u sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ne navodi se nikakav dokaz da dodirivanje `ene kvari abdest. Stoga, dodirivanje `ene, pa makar i kroz odje}u i strastveno, te prigrljivanje i ljubljenje ne kvari abdest, a Allah najbolje zna.
[ejh Ibn-Usejmin

22

Izbor iz fetvi za `ene

DA, DU@NA SE OKUPATI!
PITANJE: Da li se moja supruga du`na okupati (zbog d`unupluka) u slu~aju da prilikom sno{aja moj spolni organ u|e u njen, ali bez ejakulacije? Da li se ona obavezna okupati zbog d`unupluka u slu~aju da je ugradila spiralu u vaginu ili je dovoljno samo da se izvr{i obi~no kupanje, a ne ono koje se vr{i zbog d`unupluka? ODGOVOR: Da, ona je du`na izvr{iti vjersko kupanje (gusul), pa makar do{lo do malog ulaska penisa u vaginu. To se temelji na hadisu: ”Ako se (mu`) smjesti me|u njena ~etiri uda (ruku i nogu), zatim se potrudi oko nje, kupanje je tada obavezno, pa makar se i ne desila ejakulacija”, kao i u hadisu: ”Kada se spoje (tj. u|e jedan u drugi), dva spolna organa, kupanje je obavezno.” @ena je tako|er obavezna izvr{iti vjersko kupanje i u slu~aju da je ugradila spiralu u maternicu, i u slu~aju da penis u|e u vaginu, pa makar i ne do{lo do ejakulacije, a ona se ~e{}e de{ava. U slu~aju da se radi samo o dodiru, bez ulaska mu{kog u `enski spolni organ, dovoljno je samo uzeti abdest.
[ejh Ibn-D`ibrin

HAJZ I NI.AS
@ENA NIJE NE^ISTA TIME [TO JE U HAJZU I NI.ASU…
PITANJE: Moja supruga se porodila, a jedan moj prijatelj nije htio u}i u moj stan argumentiraju}i svoj stav time da nije dozvoljeno jesti od onoga {to je `ena u nifasu pripremila svojim rukama. On takvu `enu smatra ”za ne~istu”, njeno tjelo i ono {to uradi, a {to me je zbunilo u pogledu mog `ivota. Molim Vas da mi odgovorite, a ono {to znam jeste da `eni u nifasu nije dozvoljeno klanjati, postiti i u~iti Kur'an? ODGOVOR: @ena ne postaje ne~ista tim {to je u hajzu ili nifasu i nije zabranjeno zajedno s njom jesti, kao i imati intimni odnos, izuzimaju}i spolni organ, s tim {to je poku|eno (mekruh) da se intimnim odnosom obuhvata dio izme|u pupka i koljena. Ovo se temelji na hadisu koji bilje`i Muslim, a prenosi Enes ibn Malik, r.a., da `idovi nisu zajedno jeli sa `enom, koja je u hajzu , pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Radite sa suprugom sve {to ho}ete, osim sno{aja u spolni organ”, a tako|er, i na hadisu koji bilje`e Buharija i Muslim, a prenosi Ai{a, r.a., koja je rekla: ”Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi mi nare|ivao da pokrijem spolni organ, pa bih to radila i on bi imao sa mnom intimni odnos, a bila bih u hajzu.” Zabrana klanjanja, posta i u~enja Kur‘ana `eni u hajzu i nifasu, nema nikakvog uticaja i veze sa objedovanjem u dru{tvu takve `ene, ili pak konzumiranja onoga {to je ona spremila svojim rukama. Allah, d`. {., daje uputu ka ispravnom odgovoru.
Stalna komisija

26

Izbor iz fetvi za `ene

TABLETE ZA SPRE^AVANJE MENSTRUACIJE
PITANJE: Da li je za vrijeme had`a `eni koja se boji da bi mogla dobiti menstruaciju dozvoljeno upotrebljavati tablete koje spre~avaju ili odga|aju menstruaciju?

ODGOVOR: Dozvoljeno je `eni koja se boji da bi mogla dobiti menstruaciju na had`u koristiti tablete protiv menstruacije, ali uz konsultaciju doktora specijaliste koji }e konstatovati da te tablete ne {kode `eni. Ovo va`i i u vezi s ramazanom, ako `ena ho}e da posti kada poste i ostali vjernici.

PREKIDANJE MJESE^NOG CIKLUSA
PITANJE: Tokom mjese~nog ciklusa de{ava se da on kod mene traje ~etri dana, a zatim prestane u trajanju od tri dana. Sedmog dana menstruacija se ponovo pojavi, ali u slabijem intenzitetu. Potom krv postane sme|e boje sve do dvanaestog dana. Molim Va{u eminenciju da mi uka`ete na ono {to je ispravno u vezi s tim.

ODGOVOR: Prva ~etri dana, kao i {est dana (od sedmog do dvanestog) jesu dani mjese~nog ciklusa. Tokom tih dana ti si du`na da ne klanja{ i ne posti{, nije dozvoljeno da ima{ spolni akt s mu`em. Nakon prva ~etri dana du`na si se okupati, obavljati namaz i mo`e{ imati spolni kontakt sa svojim mu`em u danima kada si ~ista (tj. izme|u ~etiri i {est dana kada ima{ odljev). U tom periodu ~isto}e mo`e{ i postiti, a ako je to tokom ramazana, onda si du`na postiti. Nakon {to pro|e {est dana, du`na si se okupati, klanjati i postiti (ako je ramazan), kao {to to ina~e rade `ene kada su ~iste. Mjese~ni ciklus, tj. menstruacija, kod nekih `ena je du`i, a kod nekih kra}i, te mo`e biti u kontinuitetu, a mo`e biti i u prekidima. Neka nas sve Allah uputi na ono ~ime je zadovoljan i neka nas i tebe obdari ispravnim shvatanjem vjere i ustrajno{}u u njoj.
[ejh Ibn-Baz

28

Izbor iz fetvi za `ene

ODLJEV KRVI NAKON OBAVLJENOG KUPANJA
PITANJE: Odmah nakon {to se okupam nakon menstruacije, a koja kod mene traje pet dana, ponekad primijetim malu koli~inu krvi koja potom prestane. Ne znam da li da smatram punova`nim uobi~ajeni period menstruacije, a on je kod mene pet dana, te da klanjam i postim, a da krv koja se pojavi preko tog perioda ne smatram menstruacijom i da nisam grje{na u pogledu toga!? Jo{ Vam dajem do znanja da se ovo ne de{ava stalno, nego nakon svake druge ili tre}e menstruacije. Molim Vas da mi odgovorite.

ODGOVOR: Ako krv koja se kod tebe pojavi nakon kupanja bude `u}kaste ili tamne (sme}kaste) boje, ona ne spada u krv menstruacije i treba se tretirati kao {to se tretira mokra}a. Ako krv bude ~iste boje, ona je tada krv menstruacije i ti si se du`na ponovo okupati. Ovo se temelji na predanju u kojem Ummu Atijje, r.a.,-a ona se ubraja u ashabe, ka`e: ”@u}kastu i tamnu (sme}kastu) krv nakon menstruacije nismo smatrali ni za {ta.” (tj. nije krv menstruacije.)

AKO SE @ENA KOJA JE IMALA MENSTRUACIJU OKUPA PRIJE ZALASKA SUNCA, DU@NA JE KLANJATI PODNE I IKINDIJU

[ejh Ibn-Baz

PITANJE: Kada se `ena koja je imala menstruaciju okupa prije izlaska sunca, da li je du`na klanjati ak{am i jaciju? Isto tako da li je du`na klanjati podne i ikindiju ako se okupa prije zalaska sunca?

ODGOVOR: Ako se `ena, koja je imala menstruaciju ili bila u nifasu, okupa prije zalaska sunca, du`na je klanjati podne i ikindija-namaz, u skladu s ispravnijim od dva mi{ljenja uleme. Isto tako du`na je klanjati ak{am i jaciju, ako se okupa prije zore. Takav stav se prenosi od Abdurahmana ibn-Avfa i Abdullaha ibn-Abbasa, r.a., i to je stav ve}ine u~enjaka. Ako se, pak, `ena okupa od menstruacije ili nifasa prije izlaska sunca (tj. nakon nastanka zore), du`na je klanjati sabah-namaz, a Allah je Taj Koji uputu daje.
[ejh Ibn-Baz

30

Izbor iz fetvi za `ene

^I[]ENJE OD MOKRA]E @ENE KOJA JE U MENSTRUACIJI
PITANJE: Za vrijeme menstruacije ja se nakon mokrenja ne perem vodom boje}i se da mi voda ne na{kodi, pa Vas pitam kakav je tretman toga?

ODGOVOR: Umjesto vode dovoljna je ~ista maramica ili ne{to drugo, ~isto i suho, a {to uklanja ne~isto}u, kao {to je kamen, komad drveta i sl. ^i{}enje se ponavlja tri ili vi{e puta sve dok se ne otkloni ne~isto}a. Ovo nije slu~aj samo sa tobom, nego je to op}i propis za svaku muslimanku i muslimana, a na osnovu predanja koji prenosi Ai{a, r.a., od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao: ”Kada neko od vas ode obaviti nu`du, neka se o~isti sa tri kamen~i}a, i ona su mi dovoljna.” (Bilje`i ga Ahmed, En-Nesai, Ebu-Davud i Ed-Darekutni, koji ka`e da je sened ovog hadisa sahih hasen.) Ovaj stav temelji se i na predanju u kojem se navodi da je Selmanu el-.arisiju re~eno: ”Vas je Vjerovjesnik, s.a.v.s., podu~io svemu pa ~ak i propisima obavljanja nu`de.” Selman re~e: ”Da, zabranio nam je da se okre}emo prema kibli prilikom obavljanja velike i male nu`de, da se ~istimo desnom rukom, da se ~istimo sa ne manje od tri kamen~i}a i da to ~inimo (izmetom).” (Bilje`i ga Muslim, Ebu-Davud i Et-Tirmizi.) Allah je Onaj Koji daje uputu.
[ejh Ibn-Baz

DOBILA MENSTRUACIJU DOK JE BILA U D@AMIJI
PITANJE: Da li je grje{na `ena koja je dobila menstruaciju dok je bila u d`amiji Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i ostala u njoj neko vrijeme dok njena porodica nije zavr{ila s namazom, a onda je iza{la sa njima?

ODGOVOR: Ako nije u mogu}nosti iza}i sama, tada nije grje{na. Me|utim, ako mo`e iza}i sama, du`na je da odmah iza|e iz d`amije, jer `eni koja ima hajz ili nifas, te osobi koja je d`unup, nije dozvoljeno boraviti u d`amiji. Ovo se temelji na rije~ima Uzvi{enog: ”… i kada ste d`unup osim da pro|ete (kroz d`amiju)”, i rije~ima Vjerovjesnika, s.a.v.s.: ”Ja, doista, ne dopu{tam mesd`id d`unupu (da boravi u njemu) i `eni u menstruaciji.”
[ejh Ibn-Baz

32

Izbor iz fetvi za `ene

@ENI U MENSTRUACIJI DOZVOLJENO JE ^ITATI KOMENTARE KUR’ANA
PITANJE: Ponekad ~itam neka djela iz oblasti tefsira (komentara Kur’ana), a nisam ~ista, jer sam u mjese~nom ciklusu i sli~no. Da li u tome ima neke smetnje i da li sam zbog toga grje{na? Molim Vas da mi odgovorite, Allah Vas svakim dobrom nagradio. ODGOVOR: Nema smetnje u tome da `ena u menstruaciji ili sa post-poro|ajnim krvarenjem ~ita knjige iz oblasti tefsira, kao i da u~i iz Kur’ana, ali bez doticanja Mushafa, na osnovu jednog (od dva) mi{ljenja u~enjaka koji se smatra ispravnijim. [to se ti~e osobe koja je d`unup, ona ne mo`e uop}e u~iti Kur'an sve dok se ne okupa. Takva osoba mo`e u~iti i prou~avati hadiska, tefsirska i druga djela, ali bez ~itanja ajeta, a na osnovu onoga {to se prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da ga ni{ta osim d`unupluka nije spre~avalo od u~enja Kur’ana. Od njega se, u okviru hadisa koji bilje`i Ahmed, s dobrim senedom, navodi da je rekao: ” A d`unupa {to se ti~e, ne i ne, pa makar i jedan ajet.”
[ejh Ibn-Baz

34

Izbor iz fetvi za `ene

@ENI U MENSTRUACIJI DOZVOLJENO JE U^ITI KUR’AN I ^ITATI KNJIGE U KOJIMA SU SADR@ANE DOVE
PITANJE: Da li je dozvoljeno `eni da u danima menstruacije na Arefatu ~ita knjige koje sadr`e kur’anske ajete?

ODGOVOR: Nema smetnji da `ena u hajzu i nifasu na had`u ~ita (i u~i) dove, kao i da u~i Kur'an, u skladu sa ispravnijim mi{ljenjem u~enjaka. To je zato {to ne postoji jasan i vjerodostojan tekst kojim se zabranjuje `eni u hajzu i nifasu da u~i Kur'an. Takav tekst postoji samo u vezi s osobom koja je d`unup, a to je hadis koji prenosi Alija, Allah njime bio zadovoljan i u~inio ga zadovoljnim. O `eni u hajzu i nifasu postoji hadis koji prenosi IbnOmer, a glasi: ”@ena u hajzu, kao i osoba koja je d`unup ne mogu u~iti ni{ta iz Kur’ana.” Ovaj je hadis, me|utim, slab (daif), jer se prenosi putem Ismaila ibn Ajja{a, a on ga prenosi od Hid`azlija, a u slu~aju kada on prenosi od njih, on se smatra slabim prenosiocem. @ena }e u hajzu i nifasu, dakle, u~iti Kur'an, ali napamet i bez doticanja Mushafa. D`unupu nije dozvoljeno u~iti Kur'an, ni napamet, a niti doti~u}i Mushaf, sve dok se ne okupa. Razlika izme|u ova dva slu~aja jeste to {to je vremenski period u kojem je osoba u stanju d`unupluka kra}i. Takva osoba se mo`e okupati odmah nakon spolnog sno{aja, vremenski period takvog stanja je kratak i od njega zavisi kada }e se okupati. U nemogu}nosti da do|e do vode, uzet }e tejemum, te }e klanjati i u~iti Kur'an. Za razliku od ove osobe, `ena u hajzu i nifasu ne uti~e na svoju ~isto}u, nego to zavisi od Uzvi{enog Allaha. Hajz i nifas traju danima i zato je u tim danima dozvoljeno u~iti Kur'an kako joj ne bi pro{ao fadilet u~enja Kur’ana kao i u~enja {erijatskih propisa iz Allahove Knjige. Ako `ena u ovom stanju mo`e u~iti ne{to iz Kur’ana, onda je pre~e da mo`e u~iti dove u kojima ima ajeta, hadisa i sl. Eto, to je ispravno i to je ispravnije mi{ljenje koje zastupaju dva tabora u~enjaka, Allah im se smilovao.
[ejh Ibn-Baz

36

Izbor iz fetvi za `ene

NAMAZ @ENE KOJA IMA IZVANMENSTRUACIONI ODLJEV KRVI (ISTIHADA)
PITANJE: @eni koja ima 52 godine te~e krv ja~im intenzitetom tri dana, a ostalim danima u mjesecu slabijim intenzitetom. Da li ovo spada u menstruaciju, imaju}i u vidu da `ena ima preko pedeset godina i da joj krv te~e nekad nakon {to pro|e jedan mjesec, nekad dva, a nekad i tri mjeseca? Ho}e li ona, i pored odljeva krvi, klanjati propisane namaze i ho}e li klanjati nafile, sunnete i no}ne namaze?

ODGOVOR: @ena sa ovakvim stanjem ne treba ovu krv koja joj se pojavi smatrati mjerodavnom zbog svoje starosti, kao i zbog neredovnih vremenskih intervala u kojima se ta krv javlja. Iz prakse, a i iz onoga {to se prenosi od Ai{e, r.a., saznalo se da `eni, koja pre|e pedeset godina, prestane menstruacija i plodnost ili joj se krv javlja u nejednakim intervalima. Pojavljivanje krvi u takvim intervalima dokaz je da to nije menstruaciona krv, i `ena treba klanjati i postiti i smatrat }e ovu krv poput istihade. A takva krv ne spre~ava `enu da klanja, posti i spolno op}i sa svojim mu`em, u skladu s ispravnijim mi{ljenjem dva tabora u~enjaka. Ona je du`na uzeti abdest za svaki namaz i staviti valu i sl. Vjerovjesnik, s.a.v.s., je `eni koja je imala istihadu rekao: ”Uzmi abdest za svaki namaz.” (Bilje`i ga El- Buhari u “Sahihu”.)
[ejh Ibn-Baz

38

Izbor iz fetvi za `ene

AKO @ENI KOJA JE U POSTPORO\AJNOM PERIODU (NI.AS) PRESTANE TE]I KRV PRIJE NEGO PRO\E ^ETRDESET DANA, ONA JE OBAVEZNA OKUPATI SE, KLANJATI I POSTITI
PITANJE: Da li }e `ena kojoj poslije poro|aja prestane krvarenje prije nego pro|e ~etrdeset dana klanjati i postiti ili ne? Ako dobije menstruaciju, ho}e li prekinuti post, te ho}e li klanjati i postiti kada ponovo postane ~ista?

ODGOVOR: Ako `eni, koja je u nifasu, prestane to stanje prije isteka ~etrdeset dana, ona je obavezna okupati se, klanjati namaze, postiti ramazan i mo`e sa svojim mu`em imati spolne odnose. Ako bi se krv ponovo pojavila prije nego istekne ~etrdeset dana, ona je obavezna ostaviti namaz, post i zabranjen je spolni odnos izme|u nje i njenog mu`a, u skladu s ispravnijim mi{ljenjem dva tabora pravnika. Ta `ena }e imati tretman `ene u nifasu sve dok ne bude ponovo ~ista ili dok ne pro|e ~etrdeset dana od poro|aja. Ako postane ~ista prije isteka ~etrdeset dana, ili sa istekom ~etrdeset dana, ona }e se okupati, klanjati i postiti i bit }e joj dopu{ten spolni odnos sa svojim mu`em. U slu~aju da joj i nakon isteka ~etrdeset dana curi krv, ta krv nije mjerodavna i ona ne}e ostavljati namaz i post. Naprotiv, ona je obavezna klanjati, postiti i mo`e imati spolne odnose sa svojim mu`em, upravo onako kao {to je slu~aj sa `enom koja ima istihadu. Ona je du`na ~istiti krv i stavljati vatu i sli~no, {to }e zaustavljati krv, a prije svakog namaza obnavljat }e abdest, jer je Vjerovjesnik, s.a.v.s., tako nare|ivao `eni u istihadi. Tako }e postupati sve dok joj se ne pojavi menstruacija, pa }e joj opet biti zabranjeno sve {to je spomenuto sve dok se ne o~isti. Allah je Onaj Koji upu}uje.
[ejh Ibn-Baz

40

Izbor iz fetvi za `ene

TRETMAN @ENE KOJA ABORTIRA
PITANJE: De{ava se da neke trudne `ene abortiraju, a kod zametka su se ve} formirali tjelesni organi, dok se kod drugih `ena to de{ava a da se ti organi kod ploda jo{ nisu formirali. Molim vas da mi pojasnite kakav je odnos prema namazu u oba spomenuta slu~aja?

Odgovor: Ako `ena abortira, a kod ploda su se ve} formirali ljudski organi, kao {to su glava, ruke, noge i drugo, ona je tada `ena sa nifasom i ima takav tretman. To zna~i da ne}e klanjati, postiti i imati spolne odnose sa mu`em sve dok se ne o~isti ili dok ne pro|e ~etrdeset dana. Kad god da postane ~ista, a prije isteka ~etrdeset dana, du`na se okupati, klanjati, postiti (ako je ramazan) i dopu{teno je da ima spolne odnose sa svojim mu`em. Za nifas ne postoji najni`a granica trajanja, pa ako se desi da `ena postane ~ista ve} nakon deset dana od dana kada je rodila, ili pak manje ili vi{e, du`nost joj je da se okupa i ona se tretira kao sve ~iste `ene. Krv koja bude i nakon isteka ~etrdeset dana ne smatra se mjerodavnom i ona }e klanjati, postiti i polno op}iti sa svojim mu`em. Ona }e za svaki namaz obnavljati abdest, kao {to to ~ini `ena sa istihadom, a na osnovu rije~i Vjerovjesnikovih, s.a.v.s., upu}enih .atimi bint D`ah{ koja je imala istihadu: ”Abdesti se za svaki namaz.” U slu~aju da ta krv isti~e i u danima kada `ena treba dobiti mjese~ni ciklus, takva `ena }e se tretirati kao `ena sa menstruacijom i zabranjeno joj je ~initi sve ono sve ono {to je ve} spomenuto. [to se ti~e slu~aja kada `ena abortira plod kod kojeg se nisu formirali tjelesni organi te on bude u vidu komada mesa bez tjelesnih crta ili u vidu krvi, takva `ena se tretira kao `ena sa istihadom, a ne hajzom ili nifasom i njoj je dozvoljeno sve {to je dozvoljeno ~istim `enama. Razlika je samo u tome {to }e se ona abdestiti za svaki namaz i upotrebljavat }e higijenska sredstva (ulo{ke, vatu) kao {to to radi `ena sa istihadom. Takvoj `eni dozvoljeno je da klanja spojeno podne i ikindiju, a ak{am i jaciju i propisano joj je da se okupa prije klanjanja spojenih namaza kao i sabah-namaza. Ovo se zasniva na pouzdanom hadisu koji prenosi Hamna bint D`ah{, a `ena u takvom stanju tretira se kao `ena sa istihadom. Allah je Onaj Koji upu}uje!
[ejh Ibn-Baz

42

Izbor iz fetvi za `ene

TRETMAN KRVI KOJA SE POJAVI PET DANA PRIJE PORO\AJA
PITANJE: Kako }e postupiti `ena kojoj se tokom ramazana pojavi krv, a pet dana prije poro|aja, i da li je to krv menstruacije ili nifasa?

ODGOVOR: Ako je onako kako je spomenuto, a to je da se `eni pojavi krv pet dana prije poro|aja, ta krv nije menstruacija niti nifas, ve} krv koja nije mjerodavna (po ispravnijem mi{ljenju) ako se nisu pojavili znaci poro|aja ili trudovi. U skladu s tim, `ena ne}e izostavljati ibadete, nego }e klanjati i postiti. Ako se, me|utim, pojave znaci poro|aja, trudovi i sl., ta krv je tada krv nifasa. To zna~i da }e `ena izostavljati namaz i post, a kada joj pro|e nifas, poslije poro|aja, napostit }e propu{tene dane, a ne}e naklanjati propu{tene namaze.
Stalna komisija

NIJE POSTILA ZBOG MENSTRUACIJE, A ZBOG STIDA NIJE NAPOSTILA PROPU[TENE DANE POSTA
PITANJE: Kada sam imala trinaest godina postila sam ramazan, osim ~etiri dana koja nisam postila zbog menstruacije. Zbog stida to nisam nikome ispri~ala. Od tada je pro{lo osam godina, a propu{tene dane nisam napostila, pa Vas molim da mi ka`ete {ta da radim?

ODGOVOR: Pogrije{ila si {to za sve ove godine nisi napostila propu{tene dane. Menstruacija je ne{to {to je Uzvi{eni Allah odredio `enama, a u pogledu s vjerskim propisima ne treba biti stidan. Ti si du`na {to prije napostiti propu{tene dane kao i izvr{iti hefaret (iskup), a sastoji se u tome da nahrani{ za svaki dan po jednog siromaha ili odjednom onoliko siromaha koliko si propustila dana. U ovom slu~aju taj hefaret iznosi oko dva sa’a (6kg) hrane koja je najdominantnija u tom mjestu gdje `ivi{.
[ejh Ibn-D`ibrin

44

Izbor iz fetvi za `ene

SLU^AJ KADA MENSTRUACIJA POTRAJE VI[E OD UOBI^AJENE
PITANJE: Kakav je tretman `ene kojoj mjese~ni ciklus traje sedam ili osam dana, a zatim jednom ili dvaput potraje du`e od toga?

ODGOVOR: Ako je kod `ene uobi~ajen period trajanja mjese~nog ciklusa {est ili sedam dana, a zatim se taj period pove}a na osam, devet, deset ili jedanaest dana, ona }e to smatrati ciklusom i ne}e klanjati sve dok joj krv ne prestane. To je stoga {to Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije ograni~io mjese~ni ciklus odre|enim brojem dana. Uzvi{eni Allah ka`e: “Pitaju te o menstruaciji. Reci: ‘Ona je neugodnost.” I sve dok postoji krv, `ena }e postupati u skladu s time, sve dok joj to ne prestane i dok se ne okupa, pa po~ne klanjati. Ako joj period mjese~nog ciklusa u sljede}em mjesecu bude kra}i, ona }e se okupati onda kada joj prestane krv, bez obzira {to se du`ina tog perioda razlikuje od prethodnog. Va`no je, dakle, da `ena ne}e klanjati sve dok ima menstruaciju, bez obzira da li se njeno trajanje razlikovalo od pro{le menstruacije, bilo ono kra}e ili du`e. Onda kada `ena bude ~ista, po~et }e klanjati.
[ejh Ibn-Usejmin

POBA^AJ @ENE U TRE]EM MJESECU
PITANJE: Pro{le godine pobacila sam u tre}em mjesecu i nisam klanjala sve dok nisam postala ~ista. Me|utim, re~eno mi je da sam trebala klanjati, pa ne znam {ta da radim, a ne znam ni koliko sam ta~no dana bila ne~ista?

ODGOVOR: Poznati stav u~enjaka jeste da `ena koja pobaci sa tri mjeseca trudno}e ne}e klanjati. Krv koja se pojavi kod `ene koja pobaci plod kod koga su se formirale konture ljudskog bi}a, te krv nifasa ukazuje na to da `ena ne}e klanjati. U~enjaci smatraju da se te konture kod embrija mogu formirati sa navr{enih 81 dan, a to je manje od tri mjeseca. Ako je `ena sigurna da je pobacila sa tri mjeseca trudno}e, krv koja se pojavi jeste krv nifasa, dok je krv `ene koja pobaci prije 80 dana, krv koja nije mjerodavna i u tom slu~aju `ena ne}e izostavljati namaze. Ova `ena koja je postavila ovo pitanje treba nastojati da se prisjeti. Ako je pobacila prije nego je plod navr{io 80 dana, naklanjat }e namaze koje je propustila. A ako se ne mo`e sjetiti koliko je namaza propustila, ona }e odrediti otprilike koliko je propustila i naklanjat }e onoliko namaza koliko joj izgleda najvjerovatnije da je propustila.
[ejh Ibn-Usejmin

46

Izbor iz fetvi za `ene

DOVA @ENE SA MENSTRUACIJOM
PITANJE: Da li Uzvi{eni Allah prima dove i istigfare `ene sa menstruacijom?

ODGOVOR: Da, to je dozvoljeno, pa ~ak je i po`eljno da `ena sa menstruacijom {to vi{e upu}uje dove, istigfar i zikr i obra}a se Uzvi{enom Allahu. Naro~ito je to po`eljno u odabranim trenucima. Onda kada za prihvatanje dove postoje svi uvjeti, Allah, d`.{., prihvatit }e je, kako od drugih `ena tako i onih sa menstruacijom.
[ejh Ibn-D`ibrin

SPOLNI ODNOS SA SUPRUGOM PRIJE ISTEKA ^ETRDESET DANA
PITANJE : Da li ~ovjek mo`e imati spolni odnos sa svojom suprugom koja se porodila ali prije nego pro|e ~etrdeset dana? Da li on podlije`e pod neke sankcije ako bi to uradio nakon {to pro|e trideset ili trideset pet dana?

ODGOVOR: Nije dozvoljeno spolno op}iti sa suprugom koja je u nifasu, {to podrazumijeva postporo|ajni odljev krvi. U slu~aju da toj `eni prestane krv prije isteka ~etrdeset dana njenom mu`u je mekruh (poku|en) spolni odnos sa njom, ali je on u osnovi dozvoljen i u tome, ako Bogda, nema grijeha. Naravno, to je u slu~aju da `ena bude u potpunosti ~ista, {to podrazumijeva da mo`e klanjati, postiti i sli~no.

48

Izbor iz fetvi za `ene

NAMAZ @ENE SA MENSTRUACIJOM
PITANJE: Dobila sam mjese~ni ciklus u toku namaza, pa {ta da radim? Da li trebam naklanjati propu{tene namaze za vrijeme mjese~nog ciklusa?

ODGOVOR: Ako se pojavi menstruacija nakon {to nastupi namasko vrijeme, kao npr. da `ena dobije menstruaciju pola sata nakon {to sunce bude u zenitu, ona }e, nakon {to joj pro|e menstruacija, naklanjati namaz ~ije je vrijeme nastupilo dok je bila ~ista. Ovo se temelji na rije~ima Uzvi{enog: ”…vjernicima je propisano da u odre|eno vrijeme namaz obavljaju.” (4:103) Propu{tene namaze za vrijeme menstruacije `ena ne}e naklanjati, na osnovu rije~i Vjerovjesnika, s.a.v.s., navedenih u drugom hadisu: ”…pa nije tako do kad dobije menstruaciju, ne klanja i ne posti.”(12) A i u~enjaci su saglasni da `ena ne treba naklanjati propu{tene namaze u vrijeme menstruacije. Me|utim, ako `eni prestane menstruacija, a od namaskog vremena ostalo je onoliko vremena za koliko bi se mogao obaviti jedan rekat vi{e, `ena }e taj namaz klanjati kada se okupa. Ovo se temelji na rije~ima Vjerovjesnika, s.a.v.s.: ”Ko sustigne jedan rekat ikindije prije zalaska sunca sustigao je cijelu ikindiju. Ako `ena postane ~ista u ikindijsko vrijeme ili prije izlaska sunca toliko da je do zalaska ili izlaska sunca ostalo toliko vremena za koliko se mo`e klanjati jedan rekat, ona }e klanjati ikindiju, u prvom slu~aju, a sabah, u drugom.
[ejh Ibn-'Usejmin

50

Izbor iz fetvi za `ene

@U]KASTI I SME\KASTI SEKRET NAKON [TO @ENA POSTANE ^ISTA NE UBRAJA SE NI U [TA
PITANJE: Moj mjese~ni ciklus traje {est dana, a u mnogim mjesecima traje sedam dana. Nakon {to vidim da mi je pro{ao ciklus, okupam se i period ~isto}e potraje jedan cijeli dan. Zatim ugledam mutnu te~nost sme|e boje. Ne znam kakav je tretman toga s obzirom da budem u nedoumici da li da klanjam ili ne, da li da postim ili ne, a takav je slu~aj i sa ostalim mojim du`nostima prema Stvoritelju. Kako da postupim u ovoj situaciji, Allah Vas nagradio?

ODGOVOR: S obzirom da zna{ ta~an period trajanja tvog ciklusa, nemoj klanjati i postiti sve dok on traje. Kada ugleda{ `u}kastu i mutnu (tamnu) te~nost nakon {to si postala ~ista, to te ne}e sprije~iti da klanja{ i obavlja{ ostale ibadete. Period kada `ena postaje ~ista poznaje se vidljivim pokazateljem, a to je bijeli iscjedak. Onda kada ga `ena vidi, to }e joj biti pokazatelj zavr{etka ciklusa, a po~etka perioda ~isto}e. Tada je du`na okupati se i obavljati ibadete, kao {to su namaz, post, u~enje Kur’ana i drugo.
[ejh Ibn-'Usejmin

@ENI U HAJZU DOZVOLJENA JE UPOTREBA KANE
PITANJE: ^ula sam da nije dozvoljeno stavljanje kane na kosu i ruke u toku mjese~nog ciklusa.

ODGOVOR: Dozvoljena je `eni u hajzu upotreba kane, bilo da je stavlja na kosu ili ruke. U tome nema smetnje, a niti grijeha. Onaj ko to ne dozvoljava ili smatra poku|enim nema za to nikakav argument. Kada pro|e ciklus, `ena }e se okupati i ukloniti sa ko`e ono {to mo`e, a nema smetnje da na ko`i ostane ono {to ne mo`e ukloniti.
[ejh Ibn-D`ibrin

52

Izbor iz fetvi za `ene

@ENA SA HAJZOM I PISANJE AJETA IZ KUR’ANA
PITANJE: Da li je dozvoljeno `eni sa hajzom u~enje (citiranje) kur’anskih ajeta, kao navo|enje primjera za ne{to, ili kao argumentacija za ne{to, i da li je dozvoljeno pisanje kur’anskih ajeta i ~asnih hadisa?

ODGOVOR: Ne smeta da `ena sa hajzom ~ita knjige u kojima ima kur’anskih ajeta ili komentara ajeta. Ne smeta ni da pi{e ajete u sklopu nekog ~lanka i sli~no. Tako|er, dozvoljeno je da `ena sa hajzom upotrebljava ajete kao argumente za neki {erijatski propis, da ih u~i kao dovu i dio koji svakodnevno u~i i sli~no. To se smatra tilavetom. Dozvoljeno joj je, kada postoji potreba, i da uzima i da nosi komentare Kur’ana.
[ejh Ibn-D`ibrin

NEMOJ @URITI
PITANJE: Moj mjese~ni ciklus traje izme|u sedam i osam dana. Ponekad u sedmom danu ne vidim ni krv, a niti ono {to ukazuje na ~isto}u. Kakav je {erijatski propis u vezi namaza, posta i spolnog op}enja?

ODGOVOR: Nemoj `uriti dok ne vidi{ bijeli iscjedak, a on je znak koji znaju sve `ene i koji ukazuje na prestanak ciklusa. Prestanak krvi ne zna~i i po~etak perioda ~isto}e, a period po~inje kada se pojavi njegov znak (bijeli iscjedak) i zavr{etkom vremenski uobi~ajenog perioda hajza.
[ejh Ibn-D`ibrin

54

Izbor iz fetvi za `ene

KRV KOJA SE POJAVI PRIJE CIKLUSA NIJE MJERODAVNA I ZBOG NJE NE TREBA PROPU[TATI NAMAZE
PITANJE: Na tri ili ~etiri dana prije uobi~ajenog termina mjese~nog ciklusa pojavi mi se krv koja samo ostavi trag, a sme|e je boje. Ja ne znam kakav je ({er.) tretman te krvi, da li je ~ista ili ne~ista? Zbog toga sam zbunjena, osje}am veliku tjeskobu, jer ne znam da li da klanjam ili ne?

ODGOVOR: Ako `ena zna svoj ciklus po broju dana, boji krvi ili vremenu kada se javlja, ona ne}e tokom tog perioda klanjati. Kada taj period pro|e, ona }e se okupati i po~eti obavljati namaze. Krv koja se pojavi prije ciklusa nije mjerodavna i zbog nje `ena ne}e ostaviti namaze i post. Naprotiv, ona treba da za svako namasko vrijeme sapere krv, da stavi higijenska za{titna sredstva i da se abdesti i klanja, makar se ta krv javljala neprekidno. Slu~aj ove `ene jeste kao slu~aj `ene u istihazi, pa ako je zbog ove krvi propu{tala namaze, ona }e iz predostro`nosti naklanjati propu{tene namaze, i to, sa Allahovom pomo}i, ne}e predstavljati pote{ko}u.
[ejh Ibn-D`ibrin

NAMAZ
TRETMAN OSOBE KOJA NE KLANJA
PITANJE: Kakav je tretman onoga ko umre, a imaju}i u vidu da su njegovi roditelji muslimani? postupati prema njemu u vezi gasuljenja, }efina, upu}ivanja Allahove dove za njega i tra`enja da mu nije klanjao, Kako }e se d`enaze, te se smiluje?

ODGOVOR: [erijatski obveznik koji umre, a nije klanjao i znao je {erijatski propis (o tome), nevjernik je (kafir). On ne}e biti ogasuljen, ne}e mu biti klanjana d`enaza, ne}e biti sahranjen u muslimanskom groblju i ne}e njegovu imovinu naslijediti njegovi ro|aci-muslimani, nego }e ona, po ispravnijem stavu u~enjaka, pripasti dr`avnoj blagajni (bejtul-malu). Ovo se temelji na rije~ima Vjerovjesnika, s.a.v.s., koji u vjerodostojnom hadisu ka`e: ”Izme|u ~ovjeka i kufra i {irka jeste ostavljanje namaza.” (Bilje`i ga Muslim u svom “Sahihu”); i na njegovim rije~ima: “Ugovor izme|u nas i njih (nevjernika) jeste namaz, ko ga ostavi nevjernik je.” (Bilje`i ga imam Ahmed i autori ”Sunena” s vjerodostojnim lancem prenosilaca, a kao predanje Burejde, r.a.) Uva`eni tabin Abdullah ibn [ekik el-'Ukajli, r.a., ka`e: ”Ashabi Vjerovjesnika, s.a.v.s., nisu smatrali da je ostavljanje ne~ega kufr, izuzev namaza.” O ovome postoje mnogi hadisi izreka ashaba i tabina. Ovako je u vezi s onim ko iz nemara ostavlja namaz, ali ne negira njegovu obaveznost. Onaj ko nije~e to da je namaz obavezan nevjernik je i otpadnik od islama, po mi{ljenju svih u~enjaka. Molimo Allaha da popravi stanje svih muslimana i da ih uputi na Pravi put. Doista, On sve ~uje i On je Onaj Koji usli{ava molbe.
[ejh Ibn-Baz

58

Izbor iz fetvi za `ene

@ENAMA NIJE PROPISAN EZAN NITI IKAMET
PITANJE: Na fakultetu imamo mesd`id gdje studentice klanjaju podne-namaz i jedna od njih prou~i ikamet, pa da li je to {erijatski propisano `enama. ?

ODGOVOR: Ezan i ikamet nisu propisani `enama, ve} samo mu{karcima. Allah upu}uje na ono {to je ispravno.
[ejh Ibn-Baz

DA LI ]E @ENA KOJOJ STALNO IZLAZI MOKRA]A OSTAVLJATI NAMAZ?
PITANJE: Da li se smatra ostavljanjem namaza to {to je `ena u devetom mjesecu trudno}e prestala obavljati namaze zadnji mjesec, jer joj neprestano izlazi mokra}a? [ta je ona du`na uraditi?

ODGOVOR: Spomenuta `ena, i njoj sli~ne, nema pravo prestati klanjati u skladu sa svojom situacijom. Ona }e se abdestiti za svaki namaz, kao {to to radi `ena sa istihazom, stavljat }e higijenska za{titna sredstva, vatu i sli~no, i klanjat }e namaz u njegovom vremenu. U tom vremenu dopu{teno joj je i da klanja nafile. Ona mo`e spajati namaze: podne i ikindiju, ak{am i jaciju, sli~no `eni sa istihazom, a na osnovu rije~i Uzvi{enog Allaha: ”Bojte se Allaha koliko god mo`ete.”(64:16) Ona je du`na naklanjati namaze koje je propustila i u~initi tevbu Uzvi{enom Allahu, tako {to }e se pokajati za ono {to je uradila i ~vrsto odlu~iti da to vi{e ne}e u~initi, jer Uzvi{eni ka`e: ”Pokajte se svi Allahu, o vjernici kako bi bili spa{eni.”
[ejh Ibn-Baz

60

Izbor iz fetvi za `ene

[TA SE PRILIKOM SED@DE PRVO SPU[TA, KOLJENA ILI RUKE?
PITANJE: [ta je ispravnije, spustiti prvo ruke ili koljena na zemlju prilikom obavljanja sed`de?

ODGOVOR: Ispravnije je prvo spustiti koljena, potom ruke pa onda lice, na osnovu hadisa koji prenosi Vaib, te na osnovu drugih predanja koja ukazuju na zna~enje.
[ejh Ibn-Baz

VESVESE I SUMNJE U NAMAZU
PITANJE: Puno puta sumnjam u broj rekata, i pored toga {to u~im naglas kako bih imala na umu ono {to u~im. Me|utim, nakon {to zavr{im namaz, meni se javlja sumnja i u~ini mi se kao da sam zaboravila jedan rekat, sed`du ili sjedenje. I pored toga {to veoma nastojim da odstranim sumnje, to nastojanje je beskorisno. Molim Vas, stoga, da me uputite na ono {to trebam u~initi, a situacija je onakva kako je spomenuto. Da li sam du`na ponoviti namaz kada mi se pojave sumnje? Da li postoji neka dova koju bih prou~ila pri stupanju u namaz, a kojom bih odstranila sumnje?

ODGOVOR: Ti si du`na da bude{ oprezna u pogledu tih vesvesa, da se protiv njih bori{ i da {to vi{e mo`e{ tra`i{ od Allaha za{titu od prokletog {ejtana, jer Uzvi{eni Allah ka`e: ”Reci: `Tra`im za{titu Gospodara ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla {ejtananapasnika.’” (En-Nas, 1-4) I ka`e Uzvi{eni: ”A ako {ejtan poku{a da te na zlo navede, ti potra`i uto~i{te u Allaha, On uistinu sve ~uje i zna.” (El-A’raf, 200) Ako uzme{ abdest i obavi{ namaz, pa tek tada ti se pojave sumnje, ignori{i to i nemoj se na to obazirati i smatraj da su abdest i namaz valjani. Ako ti se sumnje pojave u toku namaza, kao da li si klanjala tri ili ~etiri rekata, ti smatraj da si klanjala tri rekata i dovr{i namaz, tim {to ~e{ u~initi sehvi-sed`du. To je zato {to je Vjerovjesnik, s.a.v.s., naredio onima kojima se desi ovakav propust (previd, zaborav), da urade kako je spomenuto. Neka nas i tebe Allah za{titi od {ejtana.
[ejh Ibn-Baz

62

Izbor iz fetvi za `ene

DOK SAM U NAMAZU, ZAZVONI ZVONO
PITANJE: [ta da radim kada zazvoni zvono, a ja sam na namazu, a u ku}i nema nikoga osim mene?

ODGOVOR: Ako se radi o nafili, u tom slu~aju postoji jedna {irina i nema smetnje da se taj namaz prekine i da se vidi ko je na vratima. Me|utim, kada se radi o farz-namazu, ne treba `uriti, osim ako se radi o ne~emu va`nom {to bi moglo da izmakne u slu~aju da se ~ovjek odmah ne odazove. Ako bi se onaj {to je pred vratima mogao upozoriti, pljeskanjem u slu~aju `ene, a izgovaranjem subhanallah u slu~aju mu{karca, tako da bi shvatio da je uku}anin u namazu, to bi bilo dovoljno. Vjerovjesnik, s.a.v.s., ka`e: ”Ako u namazu nekome ne{to skrene pa`nju, neka izgovori “subhanallah”, u slu~aju mu{karca, a `ene neka zaplje{}u.” Dakle, ako mogne mu{karac koji je u namazu izgovaranjem rije~i “subhanallah”, a `ena pljeskanjem, to navijestiti onome ko zvoni ili kuca na vrata, to }e i uraditi. Ako od ovoga ne bude koristi zbog udaljenosti ili nemogu}nosti da se to ~uje, tada nema smetnji da zbog potrebe namaz prekine. To naro~ito va`i u slu~aju nafila-namaza. [to se ti~e farz-namaza, tako|er, nema smetnji da se on prekine, ali u slu~aju ako postoji bojazan da je ~ovjek koji zvoni do{ao radi ne~eg va`nog. Nakon toga, namaz }e biti ponovo klanjan iz po~etka. Neka je hvala Allahu.
[ejh Ibn-Baz

64

Izbor iz fetvi za `ene

@ENA U SVOJOJ KU]I U BLIZINI D@AMIJE NE MO@E KLANJATI ZA IMAMOM
PITANJE: Moja mati stanuje u blizini d`amije, a izme|u njenog stana i d`amije samo je jedna ulica. Ona ~uje ezan i obavljanje namaza (na vanjski mikrofon), te stalno u svojoj ku}i klanja namaz za imamom. Da li je to dozvoljeno? Ako nije, {ta je sa namazima koje je tako klanjala godinama? Molim Vas da mi odgovorite, Allah Vas nagradio dobrim.

ODGOVOR: Ako je slu~aj ovakav kako je spomenuto u pitanju, onda ta `ena ne mo`e klanjati za imamom koji je u d`amiji, izuzev ako vidi imama ili nekog od muktedija. Ako nikog ne vidi, prete`niji stav u~enjaka je da ona ne mo`e klanjati za imamom. Namaze koje je tako klanjala, ona, ako Bog da, ne treba ponavljati, jer ne postoji jasan argument da joj namazi nisu valjani. Ovo pitanje je predmet id`tihada uleme, a ono {to je predostro`nije i prete`nije jeste ono {to smo spomenuli. Allah je Onaj od Koga je Uputa.
[ejh Ibn-Baz

NEMA SMETNJE U U^ENJU KUR’ANA GLEDAJU]I U MUSHA. TOKOM NO]NOG NAMAZA
PITANJE: Da li je dozvoljeno u~enje Kur’ana gledaju}i u Mushaf tokom no}nog namaza, s obzirom da malo iz Kur’ana znam napamet, a imam `elju da prou~im cijeli Kur'an na no}nom namazu?

ODGOVOR: ”Nema smetnji u tome, a kao {to bilje`i Buharija u svom “Sahihu”, bez seneda (muallek), ali u aktivnoj formi, da je Zekvan, oslobo|eni Ai{in, r.a., rob, klanjao kao imam tokom ramazana gledaju}i u Mushaf. To zastupa i velika skupina u~enjaka, a oni koji smatraju suprotno nemaju argument na koji bi se mogli osloniti. I ne zna svako Kur'an napamet, pa je nu`no da se Kur'an u~i gledaju}i, kako u namazu tako i van njega, a naro~ito u no}nim namazima i teravih-namazu tokom ramazana. Uputa je od Allaha.
[ejh Ibn-Baz

66

Izbor iz fetvi za `ene

KOJI SU SA.OVI @ENA BOLJI AKO SE POSTAVI PREGRADA IZME\U NJIH I MU[KARACA?
PITANJE: Ako postoji neprozirna pregrada u d`amiji izme|u mu{karaca i `ena, da li to potpada pod rije~i Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: ”Najbolji safovi mu{karaca su prvi, a najgori zadnji safovi. Najbolji safovi `ena su zadnji, a najgori su prvi safovi.” Ili, da li mo`da to ne va`i u ovom slu~aju, pa su najbolji safovi `ena prvi safovi? Uputite nas na odgovor, Allah Vam dao dobro.

ODGOVOR: Izgleda da je razlog {to su zadnji safovi `ena bolji od prvih to {to su ovi udaljeniji od mu{karaca. [to god je `ena udaljenija od mu{karaca, to joj je ~ednije, sigurnije po njenu ~ast i udaljenje od pribli`avanja nemoralu. Me|utim, ako je mjesto gdje klanjaju `ene dalje od mjesta gdje klanjaju mu{karci i odvojeno pregradom ili zidom, `ene slijede imama preko mikrofona, preovladava mi{ljenje da je prvi saf bolji zbog toga {to je bli`i kibli i sl.
[ejh Ibn-D`ibrin

IKAMET U @ENSKOM D@EMATU
PITANJE: Da li }e `ene prou~iti ikamet kada htjednu zajedni~ki obaviti namaz?

ODGOVOR: Ako prou~e ikamet, ne smeta, a ako ga ne prou~e, nisu grje{ne, jer su ezan i ikamet vad`ib samo mu{karcima.
[ejh Ibn-'Usejmin

68

Izbor iz fetvi za `ene

PORO\AJNI BOLOVI I NAMAZ
PITANJE: Da li je dozvoljeno da klanjam namaz u trenutku kada osje}am poro|ajne bolove?

ODGOVOR: U stanju kada je ~ista od hajza ili nifasa, `ena }e klanjati, osim da joj se pojavi krv na dan ili malo vi{e prije poroda. Tada je to nifas i `ena ne}e klanjati. Me|utim, ako joj se ne pojavi krv, ona }e klanjati, pa makar i osje}ala poro|ajne bolove, kao {to klanja bolesnik koji osje}a bolove. Sa njega ne spada obaveza namaza sve dok je pri pameti.
[ejh Ibn-D`ibrin

PORO\AJNI BOLOVI BRI[U GRIJEHE
PITANJE: Moja supruga je klanjala namaze dok nije rodila prvo dijete. Od tada je odustala od namaza tvrde}i da svakoj `eni koja se porodi bivaju izbrisani svi grijesi zbog poro|ajnih bolova. [ta ka`ete za moju suprugu?

ODGOVOR: Ovo {to tvrdi nije ta~no. Me|utim, `ena, kao i bilo ko od ljudi, imat }e nagradu za bolove i neda}e ako se strpi i nada nagradi od Allaha, d`.{. [tavi{e, Vjerovjesnik, s.a.v.s., naveo je za primjer ne{to mnogo manje. Spomenuo je trn i to da }e ~ovjeku za njegov ubod biti izbrisani (odre|eni) grijesi. Znaj da }e ~ovjek imati nagradu za neda}e ako se strpi i nada Allahovoj nagradi. Imat }e nagradu za strpljivost i za to {to se nadao Allahovoj nagradi, dok je neda}a ta kojom Allah, d`.{., bri{e grijehe. U svakom slu~aju musibeti bri{u grijehe, ali ako se ~ovjek jo{ uz to strpi, imat }e nagradu i zbog te strpljivosti. Nema sumnje da `ena prilikom poro|aja osje}a bolove i neugodnosti, i ako strpljivo podnese te bolove i nada se za to nagradi od Allaha, d`. {., to }e joj uz brisanje grijeha biti dodatni sevap i dobra djela. A Allah, opet, najbolje zna.
[ejh Ibn-Usejmin

D@ENAZA
NEMA SMETNJE DA MU@ OGASULI SVOJU SUPRUGU
PITANJE: Mnogo smo puta ~uli od obi~nih (neukih) ljudi da `ena svojom smr}u postaje haram svome mu`u i nije dozvoljeno da je gleda i da je ukopa u mezar. Da li je ovo ta~no? Odgovorite nam, Allah Vas blagoslovio.

ODGOVOR: [erijatski argumenti ukazuju na to da nije grijeh i ne smeta da `ena ogasuli svoga mu`a i da ga gleda. Tako|er, nema smetnje da ~ovjek ogasuli svoju suprugu i da gleda u nju. Esma bint Umejs, r.a., ogasulila je svoga mu`a Ebu Bekra es-Sidika, r.a., a .atima, r.a., oporu~ila je da je ogasuli njen mu` Alija, r.a. Allah je Onaj Koji ukazuje na ono {to je ispravno!
[ejh Ibn-Baz

72

Izbor iz fetvi za `ene

TRETMAN ORGANIZOVANJA @ALOSTI ZA MRTVACEM
PITANJE: Kakav je tretman sastajanja (okupljanja) zbog `alosti i u~enja Kur’ana tri dana nakon {to se ukopa mrtvac?

ODGOVOR: Sastajanje u ku}i umrlog ~ovjeka da bi se jelo i pilo i u~io Kur'an je novotarija. Tako je i u vezi sastajanja da bi klanjali i upu}ivali Allahu dove za njega, i to nema smisla. Porodici umrlog mo`e se oti}i samo da bi im se iskazalo sau~e{}e, da bi se molilo Allaha za njih, da bi ih se razgovaralo, podsticalo na sabur i da bi se upu}ivale molbe Allahu, d`. {., da se smiluje njihovom umrlom ~lanu. A {to se ti~e toga da se ljudi okupe zbog `alosti, u~enja posebnih dova, Kur’ana i klanjanja posebnih namaza, to nema osnove i da je u tome neko dobro, u tome bi nas prethodili i pretekli na{i dobri ljudi iz prvih generacija muslimana, Allah neka je zadovoljan njima i oni Njime. To, tako|er, nije radio ni Poslanik, s.a.v.s. Tako je, kada su u Bici na Mu’ti poginuli D`afer ibn Ebi-Talib, Abdulah ibn Revala i Zejd ibn Harise, r.a., i o tome mu si{la Objava, spomenuo to ashabima i obavijestio ih o njihovoj smrti. Uputio je Allahu, d`. {., dovu za njih, te da On bude zadovoljan njima. On nije sakupio narod niti napravio sobet i `alost. Ni{ta od toga on nije uradio, a ova trojica su bili me|u najboljim ashabima. Omer, r.a., ubijen je i nije sazvana `alost niti su okupljeni ljudi da jadikuju za njim i da mu u~e Kur'an. Poslije toga ubijeni su Osman, r.a., i Alija, r.a., i nisu sazvani ljudi odre|en broj dana poslije njihove smrti kako bi upu}ivali Allahu, d`. {., dove za njih i od Njega za njih molili milost, niti im je spravljena hrana. Po`eljno je i lijepo da kom{ije i rodbina umrlog sprave hranu uku}anima umrlog i da je njima po{alju, kao {to je uradio Vjerovjesnik, s.a.v.s., kada je stigla vijest o smrti D`aferovoj. On je svojim `enama rekao: ”Spravite hranu D`aferovoj porodici jer im je do{lo ono {to ih zaokuplja.” Porodica umrlog zaokupljena je musibetom (nevoljom) i ono {to je dozvoljeno i po [erijatu jeste da im se spravi i po{alje hrana. A dodatno ih opteretiti belajem tako {to }e jo{ i spravljati svijetu hranu suprotno je sunnetu. [tavi{e, to je novotarija. D`ezir ibn Abdullah el-Bed`eli, r.a., rekao je: ”Sakupljanje kod porodice umrlog i da oni spravljaju hranu, nakon d`enaze, smatrali smo na rangu naricanja. Naricanje za umrlim je zabranjeno (haram), a umrli }e u kaburu biti podvrgnut patnji zbog toga. Stoga, du`nost je biti oprezan u vezi s tim i kloniti se toga. Samo plakanje bez podizanja glasa nije grijeh i ne smeta. Od Allaha je uputa i ispravnost.
[ejh Ibn-Baz

74

Izbor iz fetvi za `ene

NARICANJE ZA UMRLIM
PITANJE: Da li je dozvoljeno plakanje za umrlim? Da li plakanje popra}eno naricanjem, udaranjem po licu, i cijepanjem odje}e ima konsenkvenci (posljedica) po umrlog?

ODGOVOR: Nije dozvoljeno oplakivanje, naricanje, cijepanje odje}e, udaranje po licu i tome sl. To se temelji na osnovu onoga {to se navodi u “Dva sahiha”, u predanju IbnMesuda da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ”Ne pripada nama onaj ko se udara po licu, cijepa odje}u i u svojim dovama moli onako kao {to je to bilo u predislamskom periodu.” Od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., navodi se i to da je prokleo `enu koja nari~e, kao i onu koja je slu{a. U vjerodostojnoj izreci koja se od njega prenosi, on ka`e: ”Doista, umrli biva izlo`en patnjama u svom kaburu zbog naricanja za njim.” U drugom predanju stoji: ”Doista, umrli biva izlo`en patnji zbog toga {to ga njegova porodica oplakuje.”
Stalna komisija

76

Izbor iz fetvi za `ene

([ERIJATSKI) TRETMAN UDARANJA PO OBRAZIMA I CIJEPANJA ODJE]E PRILIKOM KAKVE NESRE]E
PITANJE: Kako [erijat tretira `ene koje se udaraju po licu prilikom smrtnog slu~aja?

ODGOVOR: Udaranje po licu, cijepanje odje}e i naricanje prilikom nesre}e zabranjeno je (haram), na osnovu rije~i Vjerovjesnika, s.a.v.s.: “Ne pripada nama onaj ko se udara po licu, cijepa odje}u i u svojim dovama moli onako kako je to bilo u predislamskom periodu.” (Muttefekun alejhi). Tako|er, haram je i na osnovu njegovih rije~i: ”Ja nemam ni{ta sa `enom koja pu{ta glas prilikom nesre}e, ni sa onom koja brije kosu, kao ni sa onom koja cijepa svoju odje}u.” (Muttefekun alejhi). Vjerovjesnik, s.a.v.s., jo{ ka`e: ”^etiri pojave u mom ummetu su iz predislamskog perioda i ne}u ih ostaviti: hvalisanje porijeklom, poricanje (vrije|anje) rodoslovlja, tra`enje ki{e (od Allaha) posredstvom zvijezda i naricanje za umrlim.” I ka`e: ”Ako se narika~a ne pokaje prije svoje smrti, na Sudnjem danu bit }e uspravljena, a na njoj }e biti ko{ulja od katrana i ogrta~ od hr|e.” (Muslim u svom “Sahihu”) Obaveza prilikom nesre}e jeste strpljivost, nada u nagradu od Allaha, d`. {., opreznost, (izbjegavanje) u vezi tih poku|enih postupaka i pokajanje Allahu, d`. {., za ono {to se od toga po~inilo. Ka`e Uzvi{eni Allah: “A ti obraduj izdr`ljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo ka`u: `Mi smo Allahovi i mi }emo se Njemu vratiti!’” (El-Bekara, 155, 156.) Takvima Uzvi{eni Allah obe}aje veliko dobro, pa ka`e: “Njih ~eka oprost od Gospodara njihova i milost i oni su na Pravom putu.” (El-Bekara, 157.)

ZEKAT
DA LI MO@E ZA MENE MOJ MU@ DATI ZEKAT I DA LI JE DOZVOLJENO DATI ZEKAT SESTRI]U?
PITANJE: Da li je dozvoljeno da moj mu` dadne za mene zekat, imaju}i u vidu to da mi je on dao taj novac (imetak)? Da li je dozvoljeno dati zekat mom sestri}u koji je u cvijetu mladosti i koji razmi{lja o `enidbi, a njegov otac je umro? Molim Vas da mi odgovorite.

ODGOVOR: Ti si obavezna dati zekat na svoj imetak ako posjeduje{ odre|enu koli~inu, ili preko nje, zlata, srebra i druge imovine na koju se daje zekat. Ne smeta ako tvoj mu` s tvojim dopu{tenjem dadne za tebe zekat ili to uradi tvoj otac, brat ili neko drugi, ali uz tvoje dopu{tenje. Dozvoljeno je dati zekat tvom sestri}u kao pomo} za `enidbu ako nije u materijalnoj mogu}nosti za to.
[ejh Ibn-Baz

DAVANJE ZEKATA MAJCI
PITANJE: Da li je dozvoljeno da neko da zekat svojoj majci?

ODGOVOR: Musliman ne mo`e dati zekat svojim roditeljima niti djeci. Naprotiv, on je du`an izdr`avati ih iz svog imetka ako je to potrebno, a on je u mogu}nosti da ih izdr`ava. Allah je Onaj Koji upu}uje na ono {to je ispravno.
[ejh Ibn-Baz

80

Izbor iz fetvi za `ene

DAVANJE ZEKATA MUD@AHIDIMA
PITANJE: Jedan pouzdan ~ovjek tvrdi da mo`e dostaviti novac drugom pouzdanom {ejhu koji }e ga dostaviti mud`ahidima. Mogu li ovom ~ovjeku dati zekat na svoje zlato ili postoje bolji vidovi davanja zekata, naro~ito {to je meni, kao `eni, te{ko prona}i one koji zaslu`uju zekat?

ODGOVOR: Ispravno je da se dadne zekat mud`ahidima, kao {to su o tome u~enjaci dali svoje fetve. Mud`ahidi se bore protiv nevjernika, zakletih neprijatelja, i onda kada je ~ovjek siguran da }e ga pouzdana osoba dostaviti mud`ahidima ili je poslati preko druge pouzdane osobe, dozvoljeno je takvoj osobi predati zekat. Tako }e spasti odgovornost sa onoga ko dadne zekat, a Allah, d`. {., }e ga za to nagraditi.
[ejh Ibn-D`ibrin

POST
TI ULO@I NAPOR, SAMOSTALNO ODLU^I, A ALLAH NIKOGA NE OBAVEZUJE PREKO MOGU]NOSTI
PITANJE: Nisam napostila dane posta koji su mi pro{li zbog mjese~nog ciklusa, a ne znam broj tih dana, {ta sam du`na u vezi s tim?

ODGOVOR: Po{tovana sestro, ti si du`na nastojati istra`iti i utvrditi broj dana i napostiti onoliko koliko smatra{ da nisi postila. Istovremeno, Od Allaha, d`. {., }e{ tra`iti pomo} i uputu, a “Allah nikoga ne optere}uje preko njegovih mogu}nosti.” (El-Bekara, 286) Prema tome, ti treba da se potrudi{, da istra`i{ broj propu{tenih dana i da bude{ predostro`na, te da naposti{ onoliko koliko smatra{ da si propustila. Uz to, du`na si da se pokaje{ Uzvi{enom Allahu. Allah je Onaj Koji upu}uje na ono {to je ispravno.
[ejh Ibn-Baz

DU@NA SI NAPOSTITI I NAHRANITI SIROMAHE
PITANJE : Prije otprilike deset godina postala sam punoljetna tako {to su mi se javili poznati pokazatelji punoljetnosti. Prve godine mog punoljetstva nisam postila ramazan bez opravdanog razloga, osim {to sam bila neuka u pogledu obaveznosti posta. Pitam Vas, da li sam du`na sada napostiti propu{teni post i da li sam uz to du`na i kefaret (iskup) u~initi?

ODGOVOR: Ti si du`na napostiti propu{teni post uz pokajanje i tra`enje od Allaha, d`. {., oprosta za to. Pored toga, du`na si, i ako si u mogu}nosti, za svaki dan nahraniti po jednog siromaha, i to koli~inom od pola sa’a uobi~ajene hrane (hurmi, ri`e i drugo). U slu~aju da si siroma{na i ne mo`e{ to u~initi, du`na si samo napostiti propu{teni post, a ne i nahraniti siromahe.
[ejh Ibn-Baz

HAD@ I UMRA
DOBILA HAJZ PRIJE NEGO JE OBAVILA UMRU
PITANJE: [ta }e uraditi `ena koja stupi u ihram (obaveze had`a) s nijetom da prvo obavi umru, a zatim had` (temettu’), pa po{to do|e do Harema (Kabe), dobije hajz? Da li }e ova `ena obaviti prvo had` pa zatim umru?

ODGOVOR: Ona }e ostati s nijetom da obavi umru i ako se o~isti prije devetog dana (zul-hid`reta) i imadne vremena da obavi umru, obavit }e je. Zatim }e zanijetiti (stupiti u ihram) had` i i}i }e na Arefat kako bi upotpunila obrede had`a. Ako ne bi prestao hajz prije dana boravka na Arefatu, ona }e spojiti had` sa umrom, i zanijetit }e rije~ima: ”Allahu, ja stupam u obaveze had`a, zajedno sa umrom.” (Allahume inni ahremtu bi had`d`in me’a `umreti.) Tako }e se ona prebaciti na vrstu had`a zvanu “kiran”. Boravit }e na Arefatu zajedno sa svijetom i bit }e joj dovoljno (ovo zadnje) stupanje u ihram (zadnji nijet), njen tavaful-ifada na Bajram ili kasnije (u ovisnosti kada postane ~ista) i jedan sa’j za had` i umru. Pored ovoga, ona je du`na zaklati kurban koji je ina~e obavezan onaj ko obavlja vrste had`a zvane “kiran” i “temettu”.
[ejh Ibn-D`ibrin

ONA NEMA GRIJEHA
PITANJE : Moja supruga je zanijetila umru, ali prije nego se obukla i iza{la iz kupatila, skratila je malo kosu. Da li je ona du`na ne{to u vezi s tim?

ODGOVOR: Ona nema grijeha i ne smeta {to je uradila i nije obavezna dati fidju (naknadu), jer zabrana {i{anja i skra}ivanja kose va`i od trenutka dono{enja ~vrste odluke (nijeta) za ihram. Ova `ena nije bila jo{ stupila u ihram i nije obukla svoju odje}u te nema nikakvog grijeha. Pa i da je to u~inila nakon stupanja u nijet (ihram), ali iz neznanja ili zaborava, ne bi bila obavezna dati fidju (naknadu) zbog postojanja opravdanog razloga (neznanja).
[ejh Ibn-D`ibrin

86

Izbor iz fetvi za `ene

@ELIM OBAVITI HAD@, ALI ME MOJ MU@ SPRE^AVA
PITANJE : Ja sam starija i bogata `ena. Vi{e puta sam mu`u iznosila namjeru da obavim had`, ali je on odbijao to bez ikakvog razloga. Ja imam brata koji `eli obaviti had`, pa da li da idem sa njim na had`, iako mi ne dozvoljava mu`? Ili da li da ne idem na had` i ostanem kod ku}e pokoravaju}i se mu`u? Molim Vas da mi o ovome date fetvu, Allah Vas nagradio svakim dobrom.

ODGOVOR: S obzirom da je had` obavezan odmah po sticanju uslova za njega i da je ova `ena pravni obveznik i ima mogu}nosti i mahrema, ona je du`na {to prije obaviti had`, a njenom mu`u je zabranjeno da je spre~ava bez razloga. Dozvoljeno je ovoj `eni, u ovoj situaciji, kako je navedeno, da obavi had` sa svojim bratom, pa iako njen mu` nije suglasan s time. To je zbog o~igledne obaveznosti had`a kao {to je o~igledna ustanovljenost namaza i posta. Du`nost prema Uzvi{enom Allahu pre~e je preferirati, a ovaj ~ovjek koji spre~ava svoju suprugu da obavi had` nema prava da to radi bez razloga. Allah, d`. {., upu}uje na Pravi put i od Njega je tevfik.
[ejh Ibn-D`ibrin

KONZUMIRANJE PILULA PROTIV MENSTRUACIJE ZBOG OBAVLJANJA HAD@A
PITANJE: Da li je `eni za vrijeme had`a dozvoljeno konzumiranje pilula koje spre~avaju ili odga|aju mjese~ni ciklus?

ODGOVOR: Dozvoljeno je `eni da za vrijeme had`a konzumira pilule protiv menstruacije, zbog bojazni da }e dobiti menstruaciju. Konzumiranje tih pilula bit }e nakon konsultacije sa ljekarom specijalistom vode}i se pri tome ra~una o zdravlju `ene. Ovako `ena mo`e postupiti i uz ramazan ako `eli da ne prekida post kada se ina~e posti.
Stalna komisija

88

Izbor iz fetvi za `ene

@ENA KOJA NEMA MAHREMA NIJE OBAVEZNA OBAVITI HAD@
PITANJE : @ena srednjih godina, ili je bli`a periodu kada se za nju mo`e re}i da je stara, poznata po svojoj bogobojaznosti `eli obaviti prvi had` koji je du`na po islamu, ali nema mahrema. Me|utim, postoji me|u uglednim ljudima u gradu neko ko je poznat po pobo`nosti i `eli obaviti had` sa `enama kojima je mahrem. Da li je ispravno da ova `ena ide na had` sa ovim dobrim ~ovjekom i `enama i da taj ~ovjek pazi na njih, ili obaveza had`a spada sa nje zbog toga {to nema svoga mahrema ali je imovinski mogu}na?

Ka`ite nam Va{ sud (fetvu), Allah Vas blagoslovio.

ODGOVOR: @ena koja nema mahrema nije du`na obaviti had` jer mahrem u pogledu ove `ene spada u mogu}nost odlaska na had` (sebil), a ona je uvjet ({art) za obaveznost had`a. Uzvi{eni Allah ka`e: “Hodo~astiti Kabu du`an je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogu}nosti do nje do}i.” (Ali-Imran, 97) @eni nije dozvoljeno putovati na had`, ili negdje drugo, osim uz pratnju mu`a ili mahrema. To se temelji na onome {to bilje`e Buharija i Muslim, a to je da je Ibn-Abbas, r.a., ~uo Vjerovjesnika, s.a.v.s., da ka`e: ”Ne osamljuje se ~ovjek sa `enom (koja mu nije rod), osim ako je s njom njen mahrem, niti `ena putuje, osim uz pratnju mahrema.” Tada ustade ~ovjek i re~e: ”Allahov Poslani~e, moja supruga je oti{la na had`, a ja sam se prijavio za tu i tu bitku.” Poslanik, s.a.v.s., mu na to re~e: ”Idi i obavi had` sa svojom suprugom.” Ovakav stav zastupaju Hasan, En- Nehai, Ahmed, Ishak, Ibn el-Munzir i tzv. racionalisti. Ovaj stav je ispravan zbog toga {to je u skladu sa op}enitim porukama hadisa koji zabranjuju `eni da putuje bez pratnje mu`a ili mahrema. Suprotan stav zastupaju Malik, [afija i El-Evzai i svaki od njih za to uvjetuje odre|ene uvjete za koje nemaju argumenata, a Allah ukazuje na ispravnu uputu.
Stalna komisija

90

Izbor iz fetvi za `ene

@ENA MO@E STUPITI U OBREDE HAD@A I UMRE (U IHRAM) U ODJE]I U KOJOJ @ELI
PITANJE : Da li je dozvoljeno da `ena stupi u obrede had`a (i umre) u odje}i u kojoj `eli?

ODGOVOR: Da, ona stupa u obrede had`a (i umre) u odje}i u kojoj `eli. Nema posebnih ihrama za `enu kako to misle neki neuki ljudi. Bolje je, me|utim, da njeno stupanje u ihram bude u odje}i koja nije lijepa i koja ne privla~i pozornost i poglede, jer ona dolazi u kontakt s ljudima. Zato, njena odje}a ne treba privla~iti pa`nju i poglede i ne treba biti lijepa, nego obi~na odje}a koja ne}e izazivati smutnju.
[ejh Ibn-Baz

92

Izbor iz fetvi za `ene

PROPISI (TRETMAN) OBAVLJANJA HAD@A @ENE U HAJZU
PITANJE: Kakav je tretman muslimanke koja dobije hajz za vrijeme had`a? Da li joj je taj had` ispravan?

ODGOVOR: Ako `ena dobije menstruaciju za vrijeme had`a, ona }e raditi ono {to rade sve had`ije, osim {to ne}e tavafiti oko Kabe niti saj obavljati izme|u Saffe i Merve, sve dok joj ne prestane menstruacija; ona }e se okupati, a zatim tavafiti i saj obaviti. Ako bi `ena dobila menstruaciju u vrijeme kada joj je od obreda had`a ostao samo oprosni tavaf (tavaful-veda), ona }e napustiti Meku bez ikakvih sankcija za to, jer takva `ena nije obavezna obaviti ovaj tavaf i njen had` je valjan. Osnovu za ovo predstavlja predanje koje bilje`e Et-Tirmizi i Ebu- Davud od Abdullaha ibn Abbasa, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”@ene sa nifasom i hajzom okupat }e se kada stignu na mikat, stupit }e u obrede (ihram) i izvr{avati sve obrede osim tavafa oko Kabe.” U ”Sahihu” prenosi se da je Ai{a, r.a., dobila hajz prije nego je obavila obrede umre, pa joj je Vjerovjesnik, s.a.v.s., naredio da zanijeti had`, da radi ono {to rade had`ije, osim tavafa oko Kabe, dok ne prestane hajz i da taj had` spoji sa umrom. Tako|er, El-Buhari bilje`i da je Ai{a, r.a., rekla da je Safijja, supruga Vjerovjesnika, s.a.v.s., dobila hajz i to spomenula Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. On je rekao: ”Zar }e nas ona zadr`ati u (Meki)?” Njemu je tada re~eno: ”Ona je ve} obavila tavaful-ifadu”, a on re~e: ”U tom slu~aju ne}emo ostati (u Meki).” U drugom predanju stoji da je Ai{a, r.a., rekla: ”…Dobila je Safijja hajz nakon {to je obavila tavaful-ifadu”, i nastavila, ”pa sam to spomenula Allahovu Poslaniku, s.a.v.s., a on mi re~e: ”Zar }e nas ona zadr`ati (u Meki)?” Ja rekoh: ”Allahov Poslani~e, ona se vratila s Arefata i obavila tavaf oko Kabe, a zatim dobila hajz.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., na to re~e: ”U tom slu~aju neka napusti Meku.” Neka je salavat i selam na{em vjerovjesniku Muhamedu, njegovoj porodici i ashabima.
Stalna komisija

94

Izbor iz fetvi za `ene

TRETMAN @ENE KOJA ZANIJETI UMRU A IMA HAJZ
PITANJE : Jedna `ena pita i ka`e da je imala smetnju, tj. hajz, a njena porodica je htjela obaviti umru, tako da bi ostala sama ako ne bi i{la s njima. Ona se uputila s njima i obavila sve {to je neophodno za umru, tavaf, saj, kao da nije imala nikakvih smetnji. To je uradila iz neznanja i stida od svoga staratelja, a ona je nepismena `ena, koja ne zna ni ~itati ni pisati. [ta je ona du`na u vezi s tim?

ODGOVOR: Ako je zajedno s njima stupila u obrede umre (u ihram), ona je du`na ponoviti tavaf, nakon {to se okupa, i ponovo odsje}i ne{to kose. [to se ti~e saja, on joj je valjan, po ispravnijem stavu u~enjaka. Ako ponovi saj nakon tavafa, to joj je bolje i predostro`nije, du`na je i pokajati se Uzvi{enom Allahu za u~injeni tavaf i klanjanje dva rekata poslije njega u stanju kada je imala hajz. Ako `ena ima mu`a, njemu nije dozvoljeno da s njom spolno op}i sve dok ona ne upotpuni obrede umre. U slu~aju da to uradi prije nego ona upotpuni umru, njena umra ne}e biti valjana i ona je du`na zaklati ovcu u drugoj godini `ivota ili kozu (koja ima dva zuba) i podijeliti meso siromasima u Meki . Uz to, ona je obavezna upotpuniti umru na na~in kako je to gore spomenuto, kao i obaviti drugu umru za nju i zanijetiti od nikafa na kojem je zanijetila prvu umru. Me|utim, ako je `ena obavljala umru sa svojom porodicom iz kurtoazije i stida, a nije stupila u ihram za umru od mikata, ona je obavezna samo pokajati se Uzvi{enom Allahu, jer had` i umra nisu valjani bez ihrama. Pojam `ihram’ ozna~ava nijet umre ili had`a ili oba zajedno. Molimo Uzvi{enog Allaha da nas sve uputi i sa~uva od {ejtanskih spletki.
[ejh Ibn-Baz

96

Izbor iz fetvi za `ene

@ENINO ^EKANJE DOK SE NE O^ISTI
PITANJE : Nema sumnje da je tavaful-ifada jedan od ruknova had`a, me|utim, kakav je propis u slu~aju da ga izostavi `ena u hajzu zbog stiske sa vremenom i nemogu}nosti ~ekanja prestanka hajza?

ODGOVOR: Ona i njen staratelj du`ni su ~ekati dok joj ne pro|e hajz, pa }e obaviti tavaful-ifadu, na osnovu rije~i Vjerovjesnika, s.a.v.s., kada mu je re~eno da je Safijja dobila hajz: ”Zar }e nas ona zadr`ati (u Meki)?” Nakon {to je obavije{ten da je ona obavila tavafulifadu, on je rekao da idu. Me|utim, ako `ena ne mogne ~ekati, a mo`e se kasnije vratiti u Meku da obavi tavaf, dozvoljeno joj je da otputuje, s tim da se vrati nakon {to postane ~ista. Ako nije u mogu}nosti da se vrati, ili se boji da to ne}e mo}i, kao {to je slu~aj sa ljudima iz dalekih zemalja (Indonezija, Maroko i sl.), dozvoljeno joj je, po ispravnom stavu u~enjaka, da obavi tavaf sa nijetom za had`, s tim {to }e dobro za{tititi spolni organ higijenskim sredstvima. To }e joj biti dovoljno i valjano, po jednoj grupi u~enjaka me|u kojima je [ejhul-islam Ibn-Tejmijje i njegov u~enik Ibn el-Kajjim, Allah im se smilovao, i drugi u~enjaci. Allah je Onaj Koji upu}uje na ono {to je ispravno. Neka je salavat i selam na na{eg vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe.
[ejh Ibn-Baz

98

Izbor iz fetvi za `ene

NIJE SKRA]IVALA KOSU IZ NEZNANJA
PITANJE : [ta je du`na `ena koja je obavila had` i sve njegove obrede, osim {to nije skratila kosu iz neznanja ili zaborava, a kad je stigla u svoj grad (zemlju), radila je sve ono {to nije dozvoljeno u ihramu?

ODGOVOR: Ako je onako kako je spomenuto da je `ena uradila sve obrede osim skra}ivanja kose iz zaborava ili neznanja, ona je du`na skratiti kosu kod svoje ku}e kada se sjeti, sa namjerom upotpunjenja had`a. Ni{ta drugo ona nije du`na zbog ovog naknadnog ~ina jer nije znala ili je zaboravila. Molim Uzvi{enog Allaha da nam svima dadne Svoj tevfik i uputu. Ako je njen mu` imao s njom spolni odnos prije nego je skratila kosu, ona je tada du`na zaklati kurban. Kurban mo`e biti jedna ovca ili sedmi dio deve ili gove~eta, i bit }e zaklan u Meki i biti podijeljen siromasima u Haremu. Tako ne}e biti ako se spolni odnos desio nakon {to je `ena napustila Harem, u njenom mjestu ili negdje drugo. Tada }e kurban zaklati gdje ho}e i podijeliti ga siromasima u bilo kojem mjestu. Neka je salavat i selam na na{eg vjerovjesnika Muhameda, njegovu porodicu i ashabe.
Stalna komisija

KURBAN
^E[LJANJE KOSE ONOGA KO HTJEDNE ZAKLATI KURBAN
PITANJE : Da li je `ena koja nanijeti zaklati kurban obavezna da ne ~e{lja kosu imaju}i u vidu da joj je neugodno da ne ~e{lja kosu cijelih deset dana (zul-hid`eta)?

ODGOVOR: Ummu Seleme prenosi vjerodostojan hadis u kojem Vjerovjesnik, s.a.v.s., ka`e: ”Kada nastupi deset dana zul-hid`eta i neko od vas htjedne zaklati kurban, neka ne dira svoju kosu i ko`u.” U drugom predanju stoji: ”…i neka se sustegne od toga da dira kosu i nokte.” U~enjaci misle da se ovdje misli na zabranu odstranjivanja dlaka brijanjem, skra}ivanjem ~upanjem, spaljivanjem i drugim na~inima i sredstvima uklanjanja dlaka. Na osnovu ovoga, zabrana se ne odnosi na ~e{ljanje i ure|ivanje kose, a dozvoljeno je prati i trljati kosu, pa makar pri tome ona spadala. Ako je to nenamjerno, onda to ne smeta. Dozvoljeno je `eni, dakle, ~e{ljati svoju kosu kada je to potrebno, a nema razlike ako se radi o dobrovoljnom kurbanu ili nekom drugom, a Allah najbolje zna.
[ejh Ibn-D`ibrin

PRANJE I ^E[LJANJE KOSE TOKOM DESET DANA ZUL-HID@ETA
PITANJE: Da li je dozvoljeno da neko ~e{lja svoju kosu deseti dan zulhid`eta?

ODGOVOR: Ne smeta da se pere glava u prvih deset dana zul-hid`eta, kao i da se polahko ~e{lja. Ne smeta i ako sa glave spadne ne{to kose niti to, ako Bog da, umanjuje nagradu za kurban. Isto tako, ako svjesno (namjerno) skrati kosu i nokte, ne}e zbog toga izostaviti klanje kurbana i nagrada za njega je potpuna, in{allah.
[ejh Ibn-D`ibrin

102

Izbor iz fetvi za `ene

DOZVOLJENO JE DA U NU@DI @ENA LI^NO KOLJE KURBAN
PITANJE : Da li je dozvoljeno da `ena li~no zakolje kurban ako u ku}i nema mu{karca u vrijeme kada nastupi vrijeme klanja kurbana?

ODGOVOR: Da, dozvoljeno je da `ena kolje `ivotinju predvi|enu za kurbana, a i drugu koja to nije, kada su za klanje ispunjeni svi drugi uvjeti. Sunnet je prilikom klanja da se napomene kome se taj kurban namjerava zaklati, bilo da se radi o mrtvoj ili `ivoj osobi. Ako bi se to ipak propustilo, dovoljan je nijet i ne bi smetalo da se gre{kom spomene ime ~ovjeka kome nije namijenjen, a Allah najbolje poznaje nakane. Allah upu}uje na ono {to je ispravno.
[ejh Ibn-D`ibrin

BRAK
PITANJE : Kakav je tretman [erijata u vezi s upotrebom pilule protiv za~e}a?

ODGOVOR: Nije dozvoljeno `eni (u braku) konzumiranje pilule protiv za~e}a ako ne voli da ima vi{e djece, ili se boji za njihovo izdr`avanje. Dozvoljeno joj je konzumirati te tablete ako je bolesna, ukoliko }e joj trudno}a samo na{koditi ili ako nema normalan poro|aj, nego se on svaki put vr{i operativnim putem (carskim rezom), ili ako postoje drugi nu`ni razlozi. @ena u ovakvim situacijama mo`e konzumirati pilule protiv za~e}a, osim ako je od ljekara specijaliste saznala da bi konzumiranje tih pilula imalo {tetne posljedice po njeno zdravlje.
Stalna komisija

106

Izbor iz fetvi za `ene

TRETMAN OGRANI^AVANJA POTOMSTVA
PITANJE: Kakav je {erijatski tretman ograni~avanja potomstva?

ODGOVOR: Ovo pitanje je problem ovoga vremena i o tome se postavljaju mnoga pitanja. Ovo pitanje razmatrano je na pro{loj sjednici skup{tine vije}a velikih alima i oni su o tom pitanju zauzeli odre|eni stav. On se mo`e sa`eti u sljede}em: Zabranjeno je konzumirati pilule protiv za~e}a, jer je Uzvi{eni Allah propisao Svojim robovima upotrebljavanje ~inilaca koji omogu}avaju dobivanje potomstva i uve}anje ummeta. Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao je: ”@enite se plodnim i umiljatim `enama, jer }u se Ja na Sudnjem danu va{im brojem nadmetati s drugim narodima.” I zbog toga {to je ummetu potreban i kvalitet kako bi bili u ibadetu Uzvi{enom Allahu, borili se na Njegovom putu i {titili muslimane, s Allahovom pomo}i i uputom, od spletki njihovih neprijatelja, du`nost je (vad`ib) ne primjenjivati, ne odobravati i ostaviti ovaj postupak osim u nu`di. Ako to iziskuje nu`da, onda nema smetnje, kao npr. u slu~aju da je oboljela `enina rodnica ili ne{to drugo {to bi uz trudno}u samo {kodilo `eni. Nema, dakle, smetnje da se u ovom slu~aju primijeni ovaj postupak, ali u onolikoj mjeri koliko to nu`da zahtijeva. Ovaj je postupak, tako|er, dozvoljen ako je `ena ve} rodila mnogo djece tako da bi te{ko podnijela novu trudno}u. U ovom slu~aju ne smeta konzumiranje pilula protiv za~e}a, ali jedan odre|en period od godinu ili dvije (period dojenja), kako bi joj bila olak{ana situacija i kako bi mogla odgajati djecu kako treba. Me|utim, ako bi konzumirala tablete kako bi se posvetila svom poslu, udobnom `ivotu ili ne~em sli~nom {to prakticiraju dana{nje `ene, tada to nije dozvoljeno.
[ejh Ibn-Baz

108

Izbor iz fetvi za `ene

@ENIDBA I UDAJA NA PRVOM MJESTU
PITANJE: Postoji ra{iren adet da djevojka ili njen otac odbiju prosca jer djevojka nije jo{ zavr{ila srednju {kolu ili fakultet, ili kako bi nekoliko godina predavala u {koli. Kakav je tretman toga i {ta savjetujete onima koji to ~ine, s obzirom da mo`da neke djevojke ostaju neudate do trideset ili vi{e godina?

ODGOVOR: Moj savjet svim momcima i djevojkama jeste da ne ~ekaju i da po`ure sa `enidbom i udajom ako za to postoje uvjeti, jer Vjerovjesnik, s.a.v.s., ka`e: ”Mladi}i, ko je od vas u stanju o`eniti se neka se o`eni, jer je to sigurnije za nedozvoljene poglede i ~ednije za spolni organ. A onaj ko to nije u stanju, neka posti, jer post mu je, doista, za{tita.” On, tako|er, ka`e: ”Ako od vas zaprosi djevojku onaj ~ijom ste vjerom i moralom zadovoljni, vi ga o`enite. U protivnom, na Zemlji }e biti velika smutnja i nered.” (Bilje`i ga Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca) Ka`e Vjerovjesnik, s.a.v.s.: ”@enite se sa plodnim i umiljatim `enama jer }u se ja na Sudnjem danu va{im brojem nadmetati s drugim narodima.” (Bilje`i ga imam Ahmed, a IbnHibban smatra ga vjerodostojnim) U po`urivanju sa `enidbom i udajom nalaze se mnoge koristi na koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s.,skrenuo pa`nju, kao {to su spu{tanje pogleda, ~uvanje spolnog organa, uve}avanje ummeta i za{tita od velikog nereda i kobnih posljedica. Neka Uzvi{eni Allah uputi sve muslimane na ono u ~emu je dobrobit njihove vjere i ovoga svijeta. On je blizu i sve ~uje.
[ejh Ibn-Baz

110

Izbor iz fetvi za `ene

DJEVOJKA SE NE MO@E PRISILITI DA SE UDA ZA ONOGA KOGA NE @ELI
PITANJE : Da li je dozvoljeno da otac natjera svoju k}erku da se uda za osobu koju ne `eli?

ODGOVOR: Otac, niti bilo ko drugi, nema pravo prisiliti svoju {ti}enicu da se uda za onoga koga ne `eli. [tavi{e, on mora da od nje tra`i suglasnost i dopu{tenje, na osnovu Poslanikovih, s.a.v.s., rije~i: ”Ne udaje se raspu{tenica dok se sa njom ne posavjetuje niti se udaje djevojka dok se ne zatra`i njezino dopu{tenje.” Ashabi reko{e: ”Allahov Poslani~e, {ta je njeno dopu{tenje?” ”Da {uti”, re~e on. U drugom predanju stoji: ”…njena suglasnost je njena {utnja”, a u tre}em predanju stoji: ”… od djevojke njenu suglasnost tra`i njen otac, a njena suglasnost je njena {utnja.” Du`nost (vad`ib) oca jeste da tra`i suglasnost od svoje k}erke kada ima devet i vi{e godina, a tako svaki staratelj ne mo`e udati svoju {ti}enicu, osim s njenom sagla{no{}u. Ovo je du`nost svih. Ako neko uda svoju {ti}enicu bez njene saglasnosti, bra~ni ugovor nije valjan jer je uvjet za to pristanak mladenaca. Ako bi je udao bez njenog pristanka i prisilio je na to prijetnjom ili udaranjem, brak ne}e biti valjan, osim u slu~aju da otac uda svoju maloljetnu k}erku mla|u od devet godina. To ne smeta, po ispravnijem mi{ljenju, jer se Poslanik, s.a.v.s., o`enio Ai{om, r.a., bez njene saglasnosti, a bila je mla|a od devet godina, kao {to se to navodi u vjerodostojnom hadisu. U slu~aju da djevojka navr{i devet ili vi{e godina, ne mo`e se je udati bez njenog pristanka, pa makar se radilo o njenom ocu. Ako zna da ga djevojka ne `eli, mladenac je du`an da ne prihvata taj brak, pa makar njen otac radio u prilog njemu. Du`nost mu je, dakle, da se boji Allaha, d`. {., i da se ne `eni sa onom koja ga ne `eli, makar njen otac smatrao da je ne prisiljava. On je, tako|er, du`an ~uvati se onoga {to mu je Uzvi{eni Allah zabranio, jer je Poslanik, s.a.v.s., naredio da se od djevojke tra`i saglasnost. Djevojci koja se prosi savjetujemo da se boji Allaha, d`. {., i da dadne svoju suglasnost ocu, ako on `eli da je uda, a ako je mlado`enja lijepog morala i vjere. To joj savjetujemo i u slu~aju da joj je staratelj neko drugi, a ne otac, jer je u braku mnogo dobra i op}e-du{evnih koristi, a u usidjelosti i ne`enstvu opasnost. Stoga, savjetujemo sve djevojke da pristanu na udaju onda kada ih zaprosi onaj ko je adekvatan i da ona ne tra`i ispriku u studiranju, zaposlenosti, u obrazovanju ili ne~em drugom. Allah Uzvi{eni upu}uje na ono {to je ispravno.
[ejh Ibn-Baz

112

Izbor iz fetvi za `ene

ZAPROSIO ME JE POBO@AN MLADI], ALI MOJA MAJKA NIJE NA TO PRISTALA
PITANJE : @elja mi je da se rije{i moj problem koji se sastoji u sljede}em: Imam 24 godine i zaprosio me je fakultetski obrazovan mladi} koji poti~e iz pobo`ne porodice. S obzirom da moj otac pristaje na prijedlog ovog mladi}a, pozvao me je u sobu gdje su sjedili da bih ga vidjela. Ja sam ga vidjela i vidio je on mene, {to nala`e i na{a ~ista vjera, i svidjeli smo se jedno drugom. Kada je moja majka ~ula da je iz pobo`ne porodice, osula je drvlje i kamenje na njega i na mog oca i zaklela se da se ovaj brak ni u kom slu~aju ne}e sklopiti. Otac je mnogo poku{avao da je uvjeri, ali bez rezultata. Ja pitam, da li imam pravo da tra`im rje{enje mog problema zakonskim putem?

ODGOVOR: Ako je ovako kako je navela ova djevojka, onda njena majka nema pravo da joj spre~ava udaju. [tavi{e, to joj je haram. Tebi, mladenko, nije du`nost da u ovome poslu{a{ majku, na osnovu Vjerovjesnikovih, s.a.v.s., rije~i, da je pokornost (stvorenjima) samo u onome {to je dobro. Odbijanje adekvatnog prosca nije dobro, a od Vjerovjesnika, s.a.v.s., prenosi se da je rekao: ”Ako od vas zaprosi djevojku onaj ~ijom ste vjerom i moralom zadovoljni, vi ga o`enite. U protivnom, na Zemlji }e biti velika smutnja i nered.” A ako je potrebno da svoj slu~aj preda{ Sudu, nije ti grijeh da to i u~ini{.
[ejh Ibn-Baz

114

Izbor iz fetvi za `ene

@ENIN MEHR JESTE NJENO PRAVO
PITANJE : Da li je dozvoljeno da se ~ovjek o`eni poma`u}i se imetkom koji je dobila njegova k}erka ili sestra kao mehr?

ODGOVOR: Mehr njegove k}erke ili sestre je njihovo pravo i dio njene imovine. Dozvoljeno je da to uzme ako bi mu ona svojevoljno poklonila u potpunosti, ili jedan dio, a ako je u, po [erijatu, ura~unljivom stanju. A ako mu ne bi poklonila, njemu nije dozvoljeno da uzme i{ta od tog imetka, jer je on njeno li~no vlasni{tvo. Njen otac ima pravo da od njenog imetka uzme onoliko koliko njoj ne}e nauditi, ali da tu imovinu ne daje nekome od ostale svoje djece. Ovo se zasniva na rije~ima Vjerovjesnika, s.a.v.s.: ”Doista je va{a ste~evina ono najbolje ~ime se hranite, a va{a djeca su va{a ste~evina.”
Stalna komisija

116

Izbor iz fetvi za `ene

O VI[E@ENSTVU
PITANJE : Neki ljudi ka`u da brak (`enidba) sa vi{e od jedne `ene nije legitiman i nije propisan osim ~ovjeku koji pod svojim starateljstvom ima `ene sirote i boji se da ne}e biti pravedan. Taj ~ovjek mo`e o`eniti majku ili jednu od njenih k}erki. Ovaj stav argumentuju rije~ima Uzvi{enog Allaha: ”Ako se bojite da prema `enama sirotama ne}ete biti pravedni, onda se `enite sa onim `enama koje su vam dopu{tene, sa po dvije, sa po tri i sa po ~etri.” (En-Nisa, 3)

Molimo Va{u eminenciju da nam pojasni ono {to je ispravno u vezi s tim.

ODGOVOR: Ovo je neispravan stav, a zna~enje ajeta je da }e ~ovjek u ~ijem starateljstvu je `ena sirota, a boji se da joj ne mo`e dati mehr kao njoj sli~noj `eni, potra`it }e drugu `enu za `enidbu, `ena je mnogo i Uzvi{eni Allah nije u tome u~inio ograni~enja. Ajet aludira na legitimnost `enidbe sa dvije, tri ili ~etiri `ene, jer se time posti`e potpunija ~ednost, ~uvanje pogleda i spolnog organa i to je uzrok uve}anju potomstva, kreposti mnogih `ena, dobro~instva prema njima i njihove materijalne skrbi. Nema sumnje da je bolje po `enu da mu`a dijeli sa jednom, dvije ili tri `ene, nego da je uop}e bez mu`a. Naravno, uvjet tome jeste pravi~nost i mogu}nost. Onaj ko se boji da ne}e biti pravi~an, zadovoljit }e se jednom `enom i onim koje su u njegovom posjedu. Na ovo ukazuje i to podupire praksa Vjerovjesnika, s.a.v.s., koji je bio o`enjen sa devet `ena u trenutku kada je umro. Uzvi{eni Allah ka`e: ”Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor.” (El-Ahzab, 21) Poslanik, s.a.v.s., svom ummetu pojasnio je da nikom od njih nije dozvoljeno da o`eni vi{e od ~etiri `ene. Tako se saznalo da opona{anje Poslanika, s.a.v.s., u vezi `enidbe mo`e biti samo `enidba sa ~etiri ili manje `ena. @enidba sa vi{e od ~etiri `ene bila je samo specifi~nost Allahovog Poslanika, s.a.v.s.
[ejh Ibn-Baz

118

Izbor iz fetvi za `ene

NEMA OPRE^NOSTI U AJETIMA O VI[E@ENSTVU
PITANJE : U ~asnom Kur’anu postoji ajet o vi{e`enstvu. U njemu se ka`e: ”A ako strahujete da ne}ete pravedni biti, onda samo sa jednom.” Na drugom mjestu Uzvi{eni veli: ”Vi ne mo`ete potpuno jednako postupati prema `enama svojim ma koliko to `eljeli.” U prvom ajetu Allah, d`. {., uvjetuje pravednost za `enidbu sa vi{e od jedne `ene. U drugom ajetu poja{njava da je pravednost nemogu}a. Da li to zna~i da je prvi ajet derogiran i da se mo`e `eniti samo sa jednom `enom, jer je uvjet (a to je pravednost) nemogu}? Odgovorite nam, Allah vas nagradio dobrim.

ODGOVOR: U ova dva ajeta nema opre~nosti niti derogacije, a pravednost koja se zahtijeva u ajetima jeste pravednost koju je mogu}e sprovesti. Ta pravednost se odnosi na izdr`avanje i raspored no}nog boravka sa `enama. [to se ti~e pravednosti u vezi ljubavi i onoga {to iza toga slijedi, kao {to je spolno op}enje i drugo, ona je nemogu}a i na njih se misli u rije~ima Uzvi{enog: ”Vi ne mo`ete potpuno jednako postupati prema `enama svojim, ma koliko to `eljeli.” (En-Nisa, 129) O ovome Ai{a, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je raspore|ivao svoj no}ni boravak sa svojim suprugama i u tome bio pravi~an, pa je govorio: ”Allahu, ovo je moja raspodjela u vezi s onim {to sam u mogu}nosti i nemoj me prekoravati za ono {to si Ti u mogu}nosti, a ja nisam.” (Bilje`e ga Ebu-Davud, Et-Tirmizi i Ibn-Mad`e, a Ibn-Hibban i ElHakim smatraju ga vjerodostojnim.) Allah upu}uje na ono {to je ispravno.
[ejh Ibn-Baz

120

Izbor iz fetvi za `ene

NE TREBA OBAVEZIVATI SUPRUGU ONIM [TO JOJ JE NAPORNO I TE[KO
PITANJE: ^itala sam u jednim doma}im novinama fetvu jednog alima u kojoj se ka`e da supruga nije du`na (nije joj vad`ib) slu`iti mu`a, a on je s njom sklopio brak samo radi naslje|ivanja. Njen hizmet mu`u spada u lijep su`ivot i postupanje. Taj alim je rekao da je mu` du`an da osigura poslugu svojoj suprugi ako ona iz bilo kog razloga ne slu`i njega niti samu sebe. Da li je ovo ispravno? Ako je neispravno, hvala Allahu {to ove novine nisu velikog tira`a, ina~e bi neki supru`nici postali samci kada bi neke `ene pro~itale ovu fetvu.

ODGOVOR: Ova fetva je neispravna i ne mo`e se po njoj postupati. Zna se da su `ene sahabijke slu`ile svoje mu`eve, kako je o svom slu`enju svoga mu`a Zubejra ibn elAvvama izvijestila Esma, k}erka Ebu-Bekrova, .atima ez-Zehra o slu`enju Alije, r.a., kao i druge `ene. Jo{ uvijek je obi~aj me|u muslimanima da `ena slu`i svoga mu`a u uobi~ajenim stvarima, kao {to je spravljanje hrane, pranje odje}e i su|a, ~i{}enje ku}e, kao i pojenju i mu`i stoke, poljoprivredi i drugom, i svako radi ono {to mu dolikuje.Ovaj obi~aj sprovodi se jo{ od vremena Vjerovjesnika, s.a.v.s., pa sve do dana{njih dana, bez poricanja. Me|utim, `enu ne treba obavezivati onim {to joj pri~injava teret i pote{ko}u, ve} to treba biti u skladu s mogu}nostima i obi~ajem. Allah upu}uje na ono {to je ispravno.
[ejh Ibn-D`ibrin

122

Izbor iz fetvi za `ene

MUSLIMANKI NIJE DOZVOLJENA UDAJA ZA INOVJERCA
PITANJE : Da li je dopu{teno da se djevojka muslimanka uda za kr{}anina koji je odlu~io zbog nje primiti islam. On je zatra`io da se ona uda za njega, pa }e on napustiti svoju vjeru i prihvatiti islam. Molim Vas da mi odgovorite, s obzirom da znam da sam uzrok primanja islama ovakvog ~ovjeka.

ODGOVOR: Muslimanki nije uop}e dopu{teno udati se za nevjernika, na osnovu rije~i Uzvi{enog Allaha: ”One nisu njima dopu{tene, niti su oni njima dopu{teni.” (El-Mumtehine, 10) Uzvi{eni jo{ ka`e: ”Ne udajite vjernice za mnogobo{ce dok ne postanu vjernici.” (ElBekara, 221) Ako nevjernik primi islam i lijepo ga primijeni, to je dopu{teno. Me|utim, prije samog sklapanja braka neophodno ga je provjeriti u vezi redovnog obavljanja namaza, posta i ostalih ibadeta, poznavanje Kur’ana i propisa u njemu, ostavljanja alkohola i svih zabranjenih djela i promjene vjere u li~nim dokumentima. Nakon {to primi islam, neophodno je pri~ekati dovoljno vremena u kojem bi se obistinilo njegovo primanje islama kako ne bi upotrijebio islam kao varku samo da bi se o`enio, a zatim, nakon `enidbe, ponovo se vratio svojoj vjeri. Ako bi tako postupio, du`nost ga je pogubiti, na osnovu rije~i Vjerovjesnika, s.a.v.s.: ”Ubijte onoga ko promijeni svoju vjeru!”
[ejh Ibn-D`ibrin

124

Izbor iz fetvi za `ene

ODABIRANJE MU@A
PITANJE: [ta je najva`nije na osnovu ~ega djevojka odabire sebi mu`a i da li je odbijanje pobo`nog momka izla`e kazni od Allaha, d`. {.?

ODGOVOR: Najva`nije karakteristike na osnovu kojih djevojka treba odabrati sebi mu`a jesu }udore|e i vjera. Imovina i porijeklo drugorazredne su stvari, a najva`nije je, kao {to rekosmo, da mlado`enja (prosac) bude pobo`an i lijepog ahlaka, jer `ena sa takvim ~ovjekom ne}e izgubiti ni{ta. Ako je zadr`i u braku, zadr`at }e je na lijep na~in, a ako je pusti, pustit }e je uz dobro~instvo. Uz to, pobo`an i moralan ~ovjek blagoslovljen je za svoju `enu i potomsvo, jer oni od njega u~e vjeru i moral. U slu~aju da prosac nema ove karakteristike, djevojka ga ne}e prihvatiti, naro~ito ako se radi o onome ko je nemaran u vezi namaza, ili, ne daj Bo`e, pije alkohol. Oni koji uop}e ne klanjaju nevjernici su i njima nije dopu{tena `enidba sa vjernicama, niti je vjernicama dopu{tena udaja za njih. Va`no je, dakle, da djevojka obrati pa`nju na vjeru i moral. Ako se uz to na|e i lijepo porijeklo, onda je to jo{ potpunije, jer je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Kada vam do|e (kao prosac) neko ~ijom ste vjerom i moralom zadovoljni, o`enite ga.” Najbolje je, svakako, da u tim karakteristikama postoji ekvivalentnost izme|u momka i djevojke.
[ejh Ibn-Usejmin

126

Izbor iz fetvi za `ene

VEZE IZME\U MOMKA I DJEVOJKE PRIJE BRAKA
PITANJE: Kakav je stav vjere o ovim vezama?

ODGOVOR: Pitanje se odnosi na veze prije braka. Ako, pak, misli na veze nakon sklapanja bra~nog ugovora, a prije spolnog kontakta, tada nema grijeha u tome, jer djevojka tim ugovorom postaje `ena tom ~ovjeku, makar i ne bilo formalnog spolnog akta. Me|utim, ako te veze budu prije sklapanja bra~nog ugovora, tokom pro{nje ili prije toga, one su zabranjene (haram) i nisu dopu{tene. ^ovjeku nije dopu{teno da u`iva sa njemu stranom `enom, kako razgovorom tako i gledanjem i osamljivanjem sa njom. Od Vjerovjesnika, s.a.v.s., prenosi se da je rekao: ”Neka se mu{karac ne osamljuje sa stranom `enom, osim u prisustvu njenog mahrema. I neka ne putuje `ena, osim u pratnji svoga mahrema.” Ukratko re~eno, ako ovi sastanci izme|u mu{karca i djevojke budu makar sklapanje bra~nog ugovora, to ne smeta. A ako budu prije ugovora, pa makar nakon pro{nje i prihvatanja, to nije dozvoljeno i haram je, jer ta je djevojka ovom mu{karcu strankinja sve dok ne sklopi bra~ni ugovor s njom.
[ejh Ibn-'Usejmin

EJAKULIRANJE IZVAN RODNICE PRILIKOM SNO[AJA UVJETOVANO JE DOZVOLOM SUPRUGE
PITANJE : Kada je `eni dozvoljeno konzumiranje anti-bebi pilula, a kada joj je zabranjeno? Da li postoji kategori~an tekst ili fikhski stav o planiranju porodice (ograni~avanju potomstva)? Da li je muslimanu dozvoljeno da prilikom sno{aja ejakulira izvan rodnice?

ODGOVOR: Ono {to muslimani trebaju jeste da uve}avaju potomstvo koliko god je to mogu}e, jer je Vjerovjesnik, s.a.v.s., na to skrenuo pa`nju rije~ima: ”@enite se sa umiljatim i plodnim `enama, jer }u se ja va{im brojem nadmetati na Sudnjem danu (sa drugim narodima).” Mno{tvo potomstva vodi ka umno`avanju ummeta, a u mno{tvu ummeta je njegovo dostojanstvo, kao {to Uzvi{eni Allah, spominju}i svoje dobro~instvo prema Izraelcima, ka`e: ”…i u~init }emo vas brojnijim.” (El-Isra, 6.)

128

Izbor iz fetvi za `ene

A [uajb je rekao svome narodu: ”I sjetite se da vas je bilo malo i da vas je On umno`io.” (El-Araf, 86.) Niko ne mo`e negirati to da je brojnost ummeta uzrok njegovog dostojanstva i mo}i, suprotno onome {to imaginiraju ljudi lo{eg mi{ljenja, koji smatraju da je mno{tvo ummeta uzrok njegovog siroma{tva i bijede. Ako se ummet umno`i, osloni na Uzvi{enog Allaha i vjeruje u Njegovo obe}anje: ”Na Zemlji nema nijednog `ivog bi}a, a da ga Allah ne hrani”(Hud, 6), Allah }e mu olak{ati i dati iz Svoga obilja. Na osnovu ovoga postoji jasniji odgovor na postavljeno pitanje. @ena ne mo`e upotrebljavati pilule protiv trudno}e, osim uz dva uvjeta: 1. da postoji za to potreba (opravdan razlog), kao da bude bolesna i ne mo`e zdravstveno podnijeti trudno}u svake godine, ili da bude previ{e mr{ava ili da postoje neke druge smetnje koje bi joj na{kodile ako bi ostajala trudna svake godine; 2. da mu` dozvoli `eni konzumiranje ovih pilula jer on ima pravo na djecu, a mora se konsultovati i ljekar u vezi s tim: da li su te pilule {tetne ili ne. Kada se ispune ova dva uvjeta, onda nema smetnje da se konzumiraju ove pilule, ali da to konzumiranje ne spre~ava trudno}u zauvijek jer bi to zna~ilo prekidanje potomstva. [to se ti~e drugog dijela pitanja, odgovor na njega bio bi sljede}i: U osnovi, nije mogu}e ograni~avati potomstvo, jer Allah, d`. {., odre|uje kada }e koja `ena ostati trudna. Zatim, kada bi se ~ovjek ograni~io na odre|eni broj djece, mo`e se desiti neka nesre}a koja za jednu godinu oduzme `ivote sve djece i ~ovjek ostane bez njih i bez potomstva. Precizno re~eno, ograni~avanje potomstva je ne{to {to je strano [erijatu, ali je spre~avanje za~e}a uvjetovano nu`dom, kao {to je predhodno re~eno u odgovoru na prvo pitanje. [to se ti~e tre}eg dijela pitanja, a odnosi se na bezrazlo`no ejakuliranje izvan rodnice prilikom sno{aja, ispravan stav u~enjaka je da to nije grijeh. To se temelji na rije~ima D`abira, r.a.: “Mi smo prilikom sno{aja (sa na{im suprugama) ejakulirali izvan rodnice, a Ku’ran je objavljivan.” Tj. to je bilo u vrijeme Vjerovjesnika s.a.v.s. Da je ovaj postupak zabranjen, Allah, d`.{. bi ga zabranio. U~enjaci, me|utim ka`u da ~ovjek ne mo`e ejakulirati izvan rodnice u slu~aju slobodne `ene bez njene dozvole. To zna~i da ~ovjek ne mo`e to uraditi u slu~aju svoje supruge koja je slobodna `ena, jer i ona ima pravo na djecu. Zatim, takvim postupkom se uskra}uje `eni potpuni u`itak jer se on posi`e tek nakon ejakulacije. Stoga, mo`e se re}i da u slu~aju `eninog neodobravanja ejakuliranje izvan rodnice, njoj se uskra}uje potpuni u`itak kao i mogu}e potomstvo. Zbog navedenog, ovaj postupak smo uvjetovali `eninom dozvolom.
[ejh Ibn-'Usejmin

130

Izbor iz fetvi za `ene

GLEDANJE U SVE DIJELOVE TIJELA BEZ OGRANI^ENJA
PITANJE : Da li je [erijatom dozvoljeno da `ena gleda u sve dijelove tijela svoga mu`a i obrnuto, s namjerom nasla|ivanja s onim s kim je to zakonski dopu{teno?

ODGOVOR: Dozvoljeno je da `ena gleda u sve dijelove tijela svoga mu`a, kao i mu{karcu sve dijelove tijela svoje supruge, bez izuzetaka, na osnovu rije~i Uzvi{enoga: ”…i koji stidna mjesta svoja ~uvaju, osim od `ena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslu`uju, a oni i koji pored toga tra`e, oni u zlu sasvim pretjeruju.” (El-Mu‘minun, 5-7)

TRETMAN SPOLNOG OP]ENJA U ANALNI OTVOR @ENE
PITANJE : Da li je ispravan sa vjerskog stajali{ta postupak ~ovjeka koji od svoje supruge zatra`i da op}i u njen analni otvor?

ODGOVOR: Ovaj ~in je prezren, a Ebu-Davud i En-Nesai i drugi, sa dobrim lancem prenosilaca, bilje`e da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ”Proklet bio onaj ko sa svojom suprugom op}i u njen analni otvor!”
[ejh Ibn-Usejmin

132

Izbor iz fetvi za `ene

ZABRANA RUKOVANJA SA @ENAMA KOJIMA MU[KARAC NIJE MAHREM
PITANJE: Za{to islam zabranjuje mu{karcu rukovanje sa `enama kojima nije mahrem i da li gubi abdest onaj koji se bez strasti rukuje?

ODGOVOR: Islam je to zabranio, jer je to fitnet, a jedan od najve}ih vidova smutnji jeste to da mu{karac doti~e tijelo (ko`u) `ene kojoj on nije mahrem. Sve {to vodi ka fitnetu, po [erijatu je zabranjeno. Zbog toga, nare|eno je spu{tanje pogleda kako bi se sprije~ilo ovo lo{e djelo. Doticanje svoje supruge ne kvari abdest, makar bilo stravstveno, osim ako bi se zbog toga kod ~ovjeka pojavila sluz (mezijj) ili sperma. U slu~aju sperme ~ovjek se mora okupati, a u slu~aju sluzi dovoljno je abdestiti se, s tim {to }e oprati spolni organ.
[ejh Ibn-Usejmin

134

Izbor iz fetvi za `ene

MOJ SAVJET @ENAMA USJEDELICAMA
PITANJE : @elim da Vas konsultujem u vezi s problemom koji se ti~e mene i mojih sestara-djevojaka. Naime, nama je izgleda odre|eno da ostanemo bez udaje, jer ve} smo pre{le vrijeme za udaju i pribli`ile se periodu klimakterijuma. Uz to, havala Allahu i On je svjedok ovoga {to ka`em, mi smo na zavidnom stupnju morala i sve smo fakultetski obrazovane. Me|utim, ovo je na{a sudbina i hvala Allahu na tome. Ono {to nikoga ne ~ini odva`nim da nas zaprosi jeste materijalna strana. Naime, osiguranje prilika za brak, a naro~ito u na{oj zemlji, biva uz u~e{}e oba mladenca, uzimaju}i u obzir budu}nost. Molim Vas da posavjetujete i usmjerite mene i moje sestre.

ODGOVOR: Moj savjet, koji upu}ujem ovim i sli~nim djevojkama koje su izostale od udaje jeste, kako je to i sama ukazala ova djevojka, da se obrate Uzvi{enom Allahu dovom i skru{enom molbom, mole}i Ga da im dadne mu`a ~ijim moralom i vjerom je On zadovoljan. Ako ~ovjek bude iskren i uporan u svom obra}anju Allahu i tra`enju uto~i{ta kod Njega, ispuni sve propise vezane za dovu i kloni se svega onoga {to je uzrok neudovoljenju dove, Uzvi{eni Allah }e mu primiti dovu, jer On ka`e: ”A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam sigurno blizu: odazivam se molbi molitelja kad me zamoli.” (El-Bekara, 186.) I ka`e: “Gospodar va{ je rekao: ‘Pozovite Me i zamolite, Ja }u vam se odazvati.‘” (ElMu‘minun, 60.) Tako je Uzvi{eni Allah odredio da dova za sobom povla~i udovoljenje toj dovi, ali nakon {to se ~ovjek odazove Allahu i vjeruje u Njega. Ne vidim da ima i{ta bolje od obra}anja Allahu, dovom i poniznom molbom, te ~ekanja olak{anja i izlaza iz situacije. Od Vjerovjesnika, s.a.v.s., potvr|eno je da je rekao: “Znaj da pobjeda (uspjeh) dolazi sa strpljenjem, olak{anje poslije neda}e, a poslije muke (i tegobe) last.” Molim Uzvi{enog Allaha da ovim i njima sli~nim `enama olak{a stanje i da im dadne pobo`ne mu{karce koji }e ih podsticati na dobro ovoga i drugoga svijeta. Allah najbolje zna.
[ejh Ibn-'Usejmin

SU@IVOT I ODNOS ME\U SUPRU@NICIMA
MOJ MU@ NE POSTUPA PREMA MENI NA LIJEP NA^IN
PITANJE : Ja sam u braku oko 25 godina i imam brojne sinove i k}eri, ali imam i problema sa mojim mu`em. Naime, on me bez razloga poni`ava pred mojom djecom, znanim i neznanim i uop}e me ne po{tuje. Ja sam spokojna samo kada je on izvan ku}e, a treba imati na umu da on obavlja namaze i bogobojazan je. Molim Vas da mi uka`ete na ispravan put, Allah Vas nagradio svakim dobrom.

ODGOVOR: Du`nost ti je da se strpi{, da ga posavjetuje{ na najbolji na~in i da ga podsjeti{ na Allaha i Sudnji dan ne bi li se odazvao i vratio Istini, a ostavio lo{e postupke. Ako to ne uradi, on }e biti grje{an, a ti }e{ imati veliku nagradu za strpljivost i podno{enje vrije|anja. U [erijatu legalno je da za njega upu}uje{ dovu Allahu, d`.{., kako u namazu tako i u drugim prilikama, da ga uputi na ono {to je ispravno, da mu dadne lijepo postupanje i da te za{titi od njegovog zla i zla drugih ljudi. Uz to, du`na si da preispita{ sebe, da ustraje{ u vjeri, da se pokaje{ Uzvi{enom Allahu za eventualne pogre{ke i grijehe prema Allahu, d`.{., ili prema mu`u ili prema nekom drugom. Mogu}e je da je tvom mu`u dana vlast nad tobom zbog eventualnih grijeha koje si po~inila. Uzvi{eni Allah ka`e: ”Kakva god vas neda}a zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti.” (E{-[ura, 30.). Nema smetnje da zatra`i{ od njegovog oca, majke, starije bra}e ili onih kom{ija i ro|aka koje po{tuje da ga posavjetuju i preporu~e mu lijepo postupanje prema tebi, rade}i po rije~ima Uzvi{enog: ”S njima lijepo `ivite !” (En-Nisa, 19.); i rije~ima: ”One imaju isto toliko prava koliko i du`nosti, prema zakonu, samo, mu`evi imaju prednost pred njima samo za jedan stupanj.” (El-Bekara, 229.). Neka Allah popravi va{e stanje i uputi i povrati tvoga mu`a na ono {to je ispravno i neka vas sastavi na dobru i uputi. On je, doista, Dare`ljivi i Plemeniti.
[eih Ibn-Baz

138

Izbor iz fetvi za `ene

MOJ MU@ ME GRDI I PROKLINJE
PITANJE : Kakav je {erijatski tretman u vezi sa zahtjevom za razvod braka kada su`ivot supru`nika postane nemogu}? To se ogleda u slijede}im uzrocima: Moj mu` je neuk (d`ahil), i ne zna za moja prava. On me je proklinjao i proklinjao je mog oca i nazivao me kr{}ankom, `idovkom i rafidijkom. Ja sam, me|utim, bila strpljiva na njegovo lo{e pona{anje zbog moje dijece. Ali, kada sam oboljela od upale zglobova, nisam mogla vi{e podnostiti i biti suzdr`ljiva i strpljiva. Po~ela sam da ga puno mrzim, toliko da ne podnosim da s njim uop}e pri~am. Zatim sam od njega zatra`ila razvod braka, ali je odbio, imaju}i u vidu da sam ja ve} {est godina u njegovoj ku}i i kod svoje dijece kao da sam raspu{tenica ili strankinja. Molim Va{u eminenciju da mi odgovori na moje pitanje. Allah neka Vas ~uva i pazi !

ODGOVOR: Ako je mu` ovakav kako je spomenuto, onda nema grijeha da `ena tra`i razvod braka. Tako|er, nema smetnje da se `ena otkupi od njega tako {to }e mu platiti odre|enom imovinom kako bi je pustio, a sve zbog njegovog lo{eg postupanja i vrije|anja. Ako smatra{ da treba{ da se strpi{ i da ga posavjetuje{ na lijep na~in, te da moli{ Uzvi{enog Allaha, d`.{., da ga uputi, zarad tvoje dijece i potrebe da njih i tebe izdr`ava, tada molimo Allaha, d`.{., da te nagradi i dadne ti lijep zavr{etak. A Uzvi{enog Allaha, d`.{., molimo da i njega uputi i da ga usmjeri pravim putem. Ovo je u slu~aju da on klanja i ne huli vjeru. Me|utim, ako ne klanja ili huli vjeru, on je nevjernik i tebi nije dozvoljeno da `ivi{ s njim, niti da mu se poda{, jer je huljenje islama i izrugivanje na njegov ra~un kufr, zabluda i otpadni{tvo od njega, po konsenzusu u~enjaka. To se zasniva na rije~ima Uzvi{enog: ”Reci: ‘Zar se niste Allahu, d`.{., i rije~ima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali ? Ne ispri~avajte se ! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vijernici.”‘ (Et-Tevba, 65-66). Izostavljanje namaza najve}e je nevjerni{tvo, pa makar ~ovjek i negirao njegovu obaveznost, po ispravnijem stavu u~enjaka. To se temelji na osnovu predanja koje bilje`i Muslim u ”Sahihu”. U njemu D`abir ibn Abdullah, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ”Izme|u ~ovjeka i kufra jeste samo to da ostavi namaz.” Tako|er, na osnovu predanja koje bilje`i imam Ahmed i svi autori ”Sunena” sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, od Burejde ibn Hasiba, r.a., da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: ”Ugovor koji jeste izme|u nas i njih je namaz, pa ko ga ostavi nevjernik je.” I zbog drugih argumenata iz Kur’ana i sunneta, a koje nismo spomenuli, izostavljanje namaza je nevjerni{tvo. Neka nam je Allah na pomo}i!
[ejh Ibn-Baz

140

Izbor iz fetvi za `ene

@ENA UZIMA MU@U NOVAC BEZ NJEGOVA ZNANJA
PITANJE : Moj mu` ne daje meni i djeci novac za tro{ak i mi ponekad uzimamo od njega, a da to on i ne zna. Da li smo grje{ni zbog ovoga?

ODGOVOR: Dozvoljeno je da `ena od mu`a uzme novac koji je potreban njoj i djeci, bez njegovog znanja, ali bez pretjerivanja i rasipanja, ako im on uskra}uje novac i ne daje koliko im je potrebno. Ovo se zasniva na predanju koje bilje`e autori oba ”Sahiha”, a koje prenosi Ai{a, r.a., da je Hinda bint ‘Utbe, r.a., upitala: ”Allahov Poslani~e, Ebu-Sufjan mi ne daje onoliko novaca koliko je dovoljno meni i mojoj djeci.” On joj re~e: ”Uzmi iz njegovog imetka umjereno, onoliko koliko je dovoljno tebi i tvojoj djeci.” Allah upu}uje na ono {to je ispravno!
[ejh Ibn-Baz

RAZVOD BRAKA
ZAHTIJEVANJE RAZVODA ZBOG POTREBE ZA TIM
PITANJE : Ako bi se moj mu` htio o`eniti sa jo{ jednom `enom i o tome me obavijestio, ali ja odbijem, obrazla`u}i to time da on nema potrebe za tim i da sam mu ja rodila djecu i ispunjavam sve du`nosti prema njemu, a on i pored toga bude uporan i nakani da se o`eni, a ja mu tada reknem da se razvede sa mnom, da li bih ja bila u pravu, molim da mi odgovorite?

ODGOVOR: Nije ti dozvoljeno da ga spre~ava{ da se o`eni bez obzira kakav tvoj postupak prema njemu bio. Mo`da on `eli o`eniti se zbog jo{ djece ili zbog za{tite ~ednosti te `ene, ili zbog toga {to smatra da mu jedna `ena nije dovoljna u o~uvanju njegove ~ednosti. U svakom slu~aju, njegova supruga nema pravo da mu brani da se o`eni drugom. Me|utim, ako se boji da }e biti prema njoj nepravedan ili da ne}e mo}i `ivjeti sa ino}om, ona ima pravo tra`iti razvod braka zbog potrebe za tim. Nije dozvoljeno tra`iti razvod bez nu`de.
[ejh Ibn-D`ibrin

STERILNOST MU@A RAZLOG ZA ZAHTIJEVANJE RAZVODA
PITANJE : Udata `ena ve} du`i period nema dijece, a nakon ljekarskog pregleda ustanovljeno je da je nedostatak u mu`u i da je nemogu}e da imaju dijece. Da li ova `ena ima pravo tra`iti razod braka?

ODGOVOR: Ova `ena ima pravo tra`iti od svog mu`a razvod braka, ako se ustanovi da je samo on sterilan, pa ako je pusti, to je uredu. Ako je ne pusti, kadija (sudija) }e raskinuti njihov brak, jer `ena ima pravo na djecu, a mnogo `ena udaje se samo zbog djece. Ako mu` bude sterilan, `ena ima pravo tra`iti razvod i brak se raskida. Ovaj stav preovladava kod u~enjaka.
[ejh Ibn-'Usejmin

144

Izbor iz fetvi za `ene

[ERIJATSKI TRETMAN RAZVODA BRAKA SA @ENOM U HAJZU I DA LI JE ON PUNOVA@AN?
PITANJE : @ena, majka dvoje djece u vrijeme kada ju je pustio njen mu` nije bila ~ista. Ona o tome nije obavijestila mu`a, pa ~ak ni kadiju (sudiju) kada su i{li na raspravu. Samo je obavijestila svoju majku koja ju je posavjetovala kako na taj na~in ina~e ne}e biti pu{tena. Nakon toga, ona je oti{la kod svojih, pa je zatim htjela da se vrati mu`u strahuju}i da bi njena djeca bila zapu{tena i izgubljena. Kakav je {erijatski tretman ovog razvoda koji se desi u vrijeme kada je `ena bila u mjese~nom ciklusu?

ODGOVOR: O braku koji se desio kada je `ena bila u mjese~nom ciklusu, postoje razli~ita mi{ljenja u~enjaka. Njihova duga rasprava vodi se oko pitanja da li se taj razvod sprovodi ili poni{tava. Ve}ina u~enjaka smatra da se taj razvod sprovodi, tako {to se on u ovom slu~aju smatra kao ”jedno pu{tanje”. Mu`u se nare|uje da vrati `enu i ~eka da joj pro|e ciklus, zatim da taj ciklus `ena ponovo dobije, pa joj jo{ jednom pro|e. Tada, kada je postala ~ista po drugi put, ako ho}e, zadr`at }e je, a ako ho}e, pustit }e je. Ovo je stav ve}ine u~enjaka, a me|u njima ~etverice imama: Ahmeda, [afije, Malika i Ebu-Hanife. Po nama, prete`niji stav jeste onaj koji zastupa [ejhul-islam Ibn-Tejmijje, Allah, d`.{., mu se smilovao, koji smatra da se `ena ne mo`e pustiti (talak) dok je u ciklusu niti se taj razvod sprovodi, jer je to u suprotnosti sa naredbom Allaha, d`.{., i Njegovog Poslanika, s.a.v.s. Vjerovjesnik, s.a.v.s., ka`e: ”Ko uradi neko dijelo suprotno islamu, ono se ima odbiti.” Ono {to je specifi~no za ovo pitanje jeste predanje u kome se ka`e da je Abdullah ibn Omer pustio svoju `enu dok je bila u ciklusu. O tome je obavije{ten Vjerovjesnik, s.a.v.s., pa se naljutio i rekao: ”Naredi(te) mu da je vrati, zatim neka ~eka dok joj ne pro|e ciklus, zatim joj se ponovo vrati, pa ponovo prestane. Potom, ako ho}e neka je zadr`i, a ako ho}e neka je pusti.” Vjerovjesnik, s.a.v.s., je dodao: ”To je vrijeme (period) u kojem Allah, d`.{., nare|uje da se pu{taju `ene.” Dakle, period u kojem Uzvi{eni Allah, d`.{., nare|uje da se pu{taju `ene jeste u vrijeme kada je ~ista, ali prije nego {to spolno op}i s njom. Stoga, ako bi je pustio u vrijeme dok je u ciklusu, ne bi je pustio u skladu sa Allahovom, d`.{., naredbom i taj razvod ne bi bio prihva}en. Smatramo da razvod koji se desio ovoj `eni nije punova`an i da se ona jo{ uvijek smatra njegovom `enom. Mu`evo saznanje da je ona bila ~ista, ili ne, u vrijeme kada ju je pustio nema nikakvog zna~aja, osim {to je grje{an ako je to znao. Uz to, razvod se ne}e sprovesti. U slu~aju da nije znao, mu` nije grje{an, ali treba poni{titi svoju odluku o razvodu.
[ejh Ibn-'Usejmin

IDDET I IHDAD
KOLIKI JE IDDET @ENE KOJA JE TRUDNA, A ^IJI MU@ UMRE?
PITANJE : Jedan ~ovjek navodi da je njegova ma}eha trudna i pita da li }e u slu~aju smrti njegovog oca njen iddet trajati ~etiri mjeseca i deset dana ili }e trajati dok ne rodi?

ODGOVOR: Nakon {to je Komisija razmotrila ovo pitanje, zaklju~ila je da njen iddet traje sve dok ne rodi. Uzvi{eni Allah, d`. {., ukazuje na ono {to je ispravno. Neka je salavat i selam na{em vjerovjesniku Muhamedu, s.a.v.s., njegovoj porodici i ashabima!
Stalna komisija

OBLA^ENJE CRNE ODJE]E PRILIKOM @ALOSTI NEMA OSNOVA
PITANJE: Da li je dozvoljeno obu}i crnu odje}u kao znak `alosti za umrlim, a naro~ito ako se radi o mu`u?

ODGOVOR: Obla~enje crnine prilikom nesre}e (smrtnog slu~aja) jeste neispravno i neutemeljeno [erijatom. Prilikom nesre}e ~ovjek treba postupati onako kako to nala`e [erijat, pa }e re}i: ”Mi smo Allahovi i Njemu se vra}amo. Allahu, nagradi me za ovu moju nesre}u i daj mi poslije nje ono {to je bolje.” Ako ovo izrekne vjeruju}i i nadaju}i se za to nagradi od Uzvi{enog Allaha, On }e ga nagraditi i podariti mu bolje od onoga {to je izgubio. Obla~enje posebne odje}e, kao {to je crna i sl., nema osnove i to je neispravan i poku|en ~in.
[ejh Ibn-Usejmin

HID@AB, ODJE]A I UKRASI
TRETMAN IZRUGIVANJA @ENI KOJA NOSI [ERIJATOM PROPISAN HID@AB I POKRIVA LICE
PITANJE : Kakav je tretman onoga ko se izruguje `enama (djevojkama) koje nose [erijatom propisani hid`ab i pokrivaju lice i {ake?

ODGOVOR: Onaj ko se izruguje muslimanu ili muslimanki zbog toga {to se pridr`avaju [erijata, nevjernik je, bez obzira da li se izrugivao muslimanki zbog hid`aba ili se izrugivao zbog ne~eg drugog. Ovo se temelji na hadisu koji prenosi Abdullah ibn Omer, a u kojem stoji da je neki ~ovjek prilikom Bitke na Tebuku na jednom skupu rekao: ”Nisam vidio nikog poput na{ih karija (u~enih) da je popa{nijeg stomaka, la`ljivijeg jezika i stra{ljivijeg srca prilikom bitke.” Na to jedan ~ovjek re~e: ”La`e{, ti si munafik. Ja }u o ovome obavijestiti Allahovog, d`. {., Poslanika, s.a.v.s.” I to je ~uo Allahov Poslanik, s.a.v.s., i o tome je si{la Objava. Abdullah ibn Omer rekao je: ”Vidio sam tog ~ovjeka kako se dr`i za zadnji kolan deve Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i odvra}a je od kamenja i ka`e: ”Allahov Poslani~e, mi smo samo razgovarali i zabavljali se.” Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu je na to odgovorio: ”Zar se niste Allahu i rije~ima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali? Ne ispri~avajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici. Ako nekima od vas i oprostimo, druge }emo kazniti zato {to su krivci.” (Et-Tevba, 65.-66.) Tako je Allahov Poslanik, s.a.v.s., ~in izrugivanja ovog ~ovjeka vjernicima stavio u ravan sa ruganjem Allahu, d`. {., i Njegovim rije~ima i Poslaniku. Allah ukazuje na ono {to je ispravno!
Stalna komisija

150

Izbor iz fetvi za `ene

TRETMAN OBLA^ENJA PERIKE
PITANJE : Kako [erijat tretira `enu koja obla~i periku kako bi se uljep{ala svome mu`u?

ODGOVOR: Svaki supru`nik treba se uljep{avati za drugog onako kako }e ga to omiliti njemu i u~vrstiti njihovu vezu, ali samo u granicama koje je islam dozvolio. Obla~enje perike poti~e od nemuslimanki i one su poznate po obla~enju perike i uljep{avanju njome i to je postalo dio njihovog pona{anja. Obla~e}i periku i uljep{avaju}i se njome, makar i svome mu`u, muslimanka opona{a nevjernice, a Vjerovjesnik, s.a.v.s., zabranio je to rije~ima: ”Onaj ko opona{a neki narod pripada njima.” Tako|er, obla~enje perike ima tretman uplitanja tu|e kose (u svoju), pa ~ak je i ve}e od toga. Vjerovjesnik, s.a.v.s. zabranio je to i prokleo onoga ko to ~ini.
Stalna komisija

TRETMAN SKRA]IVANJA KOSE U SLU^AJU @ENE
PITANJE: Molim Vas da mi odgovorite u vezi skra}ivanja kose sprijeda, odnosno pramenova koji ponekad padaju na o~i. Da li je to dozvoljeno muslimanki ili ne? Allah Vas nagradio svakim dobrom.

ODGOVOR: O `eninom skra}ivanju kose ne postoji zabrana. Ono {to je zabranjeno jeste brijanje (potpuno uklanjanje) kose. Stoga, nije ti dozvoljeno da obrije{ kosu, dozvoljeno je da je skrati{ ili razrijedi{ i u tome ne vidimo smetnju. To, me|utim, treba biti na prikladan i lijep na~in kojim }e{ biti zadovoljna ti i tvoj mu`, i oko koga }ete biti suglasni, ali u tome ne smije biti opona{anje nevjernica. Nema smetnje u skra}ivanju kose i zbog toga {to postoje pote{ko}e u pranju i ~e{ljanju duge kose, te {to se skra}ivanjem kose `ena uljep{ava i time je zadovoljna ona i njen mu`. Dakle, nema smetnje u skra}ivanju guste ili duge kose i u tome ne vidimo grijeh. Potpuno brijanje kose, me|utim, nije dozvoljeno, osim zbog neke smetnje ili bolesti. Allah upu}uje na ono {to je ispravno.
[ejh Ibn-Baz

RAZNOVRSNE .ETVE
ZNA^ENJE KONSTATACIJE DA SU @ENE KRNJAVE VJERE I RAZUMA
PITANJE : Stalno slu{amo ~asni hadis: ”@ene su nepotpunog (krnjavog) razuma i vjere”; neki mu{karci citiraju ga samo kao vid omalova`avanja `ene. Molimo Va{u eminenciju da nam pojasni zna~enje ovoga hadisa.

ODGOVOR: Od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., navodi se da je rekao: ”Nisam vidio nikog nepotpunog uma i vjere da vi{e ovlada razumom razboritog (i odlu~nog) mu{karca od vas.” Upitan je: ”Allahov Poslani~e, u ~emu se o~ituje nepotpunost `eninog uma?” Odgovorio je: ”Zar nije svjedo~enje dvije `ene jednako svjedo~enju jednog mu{karca?!” Zatim je upitan: ”Allahov Poslani~e, a u ~emu se manifestuje nepotpunost njene vjere?”, pa je odgovorio: ”Zar nije slu~aj da `ena ne klanja i ne posti kada ima menstruaciju?!” Tako je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pojasnio da se nepotpunost `eninog uma ogleda u slabosti memorije i da se njeno svjedo~enje mora potpomo}i svjedo}enjem druge `ene. To je zbog toga da bi svjedo~enje bilo {to preciznije, jer jedna `ena nekad zaboravi, a nekad ne{to doda i sl. [to se ti~e nepotpune vjere, ona se ogleda u tome {to `ena za vrijeme menstruacije i nifasa ne klanja i ne posti i nije poslije du`na naklanjati namaze (za razliku od posta). Ova nepotpunost nije ne{to {to je `enin nedostatak, nego je on produkt Allahovog zakona[erijata. Uzvi{eni Allah odredio je ove propise `enama u skladu s njima (njihovom prirodom) i kao olak{icu njima, jer bi post bio {tetan po `enu kada bi postila u vrijeme menstruacije i nifasa.Tako je Uzvi{eni Allah iz milosti prema `eni, propisao da ne posti u vrijeme menstruacije i nifasa. Tako je i izostavljanje namaza Allah, d`. {., odredio iz milosti prema njoj jer u menstruaciji `ena nije ~ista. Isti slu~aj je sa nifasom, a `ena ne}e naklanjati propu{tene namaze, jer bi to predstavljalo pote{ko}u, s obzirom da se tokom jednog dana i no}i klanja pet namaza, a menstruacija traje dugo, ponekad sedam ili osam dana. S druge strane, nifas u nekim slu~ajevima traje najvi{e ~etrdeset dana. Iz milosti i dobro~instva prema `eni Uzvi{eni Allah ukinuo je obavezu obavljanja namaza u spomenutim stanjima, kao i naklanjavanje tih namaza. Iz ovoga ne proizlazi da je `ena nepotpunog uma i vjere sa svih aspekata. Naprotiv, Poslanik, s.a.v.s., pojasnio je da se nepotpunost `eninog uma ogleda sa aspekta nemogu}nosti preciznog memorisanja, a nepotpunost vjere sa aspekta izostavljanja namaza i posta u vrijeme menstruacije i nifasa.

154

Izbor iz fetvi za `ene

Tako|er, iz ovoga ne proizlazi da je `ena slabija od mu{karaca u svemu i da je on u svemu bolji od nje. Naravno, mu{ki rod je, op}enito gledano, bolji od `enskog roda iz vi{e razloga, kao {to ka`e Uzvi{eni Allah: ”Mu{karci vode brigu o `enama zato {to je Allah, d`. {., dao prednost jednima nad drugima i zato {to oni tro{e imetke svoje.” (En-Nisa, 34.) Me|utim, u nekim slu~ajevima `ena nadma{uje mu{karca na mnogim poljima, i koliko ima samo `ena koje su nadma{ile mu{karce razumom, vjerom i precizno{}u memorije. Ono {to se navodi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., jeste to da je mu{ki rod iznad `enskog, razumom i vjerom, ali na osnovu ova dva stanovi{ta koja je pojasnio Vjerovjesnik, s.a.v.s. U nekim slu~ajevima `enina djela su takva da ona prema{uje mnoge mu{karce u dobrim djelima, bogobojaznosti i stupnju koji }e imati na ahiretu. Ona je u nekim poslovima toliko revnosna da ih obavlja sa takvom precizno{}u, marljivo{}u i pa`njom i u tome prema{uje mnoge mu{karce. Tako je `ena npr. ekspert za historiju islama i za druge oblasti, {to je uo~ljivo onima koji prostudiraju polo`aj `ena u doba Vjerovjesnika, s.a.v.s., i poslije njega. Ovim je jasno da nepotpunost, o kojoj je rije~, nije spre~avala da se na `enu oslanjalo prilikom preno{enja hadisa, kao i prilikom svjedo~enja, ako se ono podupire svjedo~enjem druge `ene. Tako|er, to ne spre~ava da `ena bude bogobojazna i jedna od najboljih Allahovih robinja, pod uvjetom da bude istrajna u svojoj vjeri. I pored toga {to sa nje spada obaveza posta u vrijeme menstruacije i nifasa, ali ne i napo{}avanja, te obaveza obavljanja namaza kao i naklanjavanja, iz toga ne proisti~e `enina manjkavost u svemu. Ona nije manjkava u bogobojaznosti, u izvr{avanju Allahovih zapovijedi, kao i u preciznom obavljanju poslova koje obavlja. Manjkavost koja se spominje jeste specifi~na manjkavost vezana za razum i vjeru, kao {to je to pojasnio Vjerovjesnik, s.a.v.s. Stoga, ne treba vjernik da `eni pripisuje manjkavost u svim stvarima, kao i manjkavost cijele vjere. Naprotiv, njena manjkavost je specifi~na i manjkavost u vjeri i razumu u vezi preciznog iskazivanja svjedo~enja i sl. Treba, dakle, biti pravi~an u vezi sa `enom, a Vjerovjesnikov, s.a.v.s., govor shva}ati i tuma~iti na najbolji i najljep{i na~in. Allah Uzvi{eni najbolje zna.
[ejh Ibn-Baz

156

Izbor iz fetvi za `ene

RAD @ENE ZAJEDNO S MU[KARCIMA
PITANJE: Kakav je stav islama o radu `ene zajedno s mu{karcima?
ODGOVOR: Poznato je da izlazak `ene zbog rada na poljima na kojima rade mu{karci, vodi do mije{anja s njima. To je veoma opasna pojava, koja ima opasne posljedice, gorke plodove i kobne rezultate. Ona je u suprotnosti sa [erijatom, koji nala`e `eni da boravi u ku}i i da obavlja poslove specifi~ne za nju i koje joj je Uzvi{eni Allah po prirodi odredio, kako bi bila daleko od mije{anja s mu{karcima. Jasni i vjerodostojni dokazi koji zabranjuju osamljivanje mu{karca sa `enom kojoj nije mahrem, gledanje u nju i sredstva koja vode u ono {to je Allah, d`. {., zabranio, jesu mnogobrojni, jasni i nala`u zabranu mije{anja `ena i mu{karaca i sve {to ima lo{e posljedice. Neki od tih dokaza su sljede}i: 1) Iz Kur’ana: - ”U ku}ama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i namaz obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slu{ajte! Allah `eli da od vas grijehe odstrani i da vas potpuno o~isti. I pamtite Allahove ajete i mudrosti, koji se kazuju u dovama va{im. Allah je, uistinu, dobar i sve zna.” (El-Ahzab, 33.) - ”O Vjerovjesni~e, reci `enama svojim, i k}erima svojim, i `enama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako }e se najlak{e prepoznati, pa ne}e napastvovane biti. A Allah pra{ta i samilostan je.” (El-Ahzab, 59.) - ”Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim, to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono {to oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim, i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi i{ta osim od onoga {to je ionako spolja{nje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje, neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo mu`evima svojim, ili o~evima svojim, ili o~evima mu`eva svojih…” (En-Nur, 30. , 31.) - ”A ako od njih ne{to tra`ite, tra`ite to od njih iza zastora. To je ~istije i za va{a i za njihova srca.” (El-Ahzab, 53.) 2) Iz sunneta: - Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ”^uvajte se od toga da ulazite kod `ena (misli na one kojima ~ovjek nije mahrem)!” Upitan je: ”Allahov Poslani~e, a {ta misli{ za djevera?” Odgovorio je: ”Djever je smrt!” - Poslanik, s.a.v.s., zabranio je op}enito osamljivanje sa `enom kojoj se nije mahrem i rekao: ”Doista, tre}i sa njima dvoje jeste {ejtan!” - On je zabranio `eni putovati, osim u dru{tvu mahrema, spre~avaju}i tako sredstva koja vode do nereda (fesada), zatvaraju}i vrata grijeha i iskorjenjuju}i uzroke zla i ~uvaju}i oba roda (mu{ki i `enski) od {ejtanskih spletki. Zbog toga, od njega se navodi vjerodostojno predanje u kome ka`e: ”^uvajte se dunjaluka i ~uvajte se `ena, jer prva smutnja me|u Izraeli}anima bila je zbog `ena.” I ka`e: ”Poslije mene svom ummetu nisam ostavio smutnju (isku{enje) {tetniju po mu{karce od `ena.”

158

Izbor iz fetvi za `ene

Ovi ajeti i hadisi nedvosmislenog su i jasnog zna~enja u vezi obaveznosti udaljavanja od mije{anja (mu{karca i `ene) koji uzrokuje ru{enje porodica i razaranje zajednica. Ako pogledamo polo`aj `ene u nekim islamskim zemljama, vidjet }emo da je ona postala profanisanim predmetom omalova`avanja, zbog toga {to je izvedena iz svoje ku}e i zaposlena poslovima koji joj ne odgovaraju. Inteligencija u tim zemljama, kao i u zapadnim zemljama, proklamuje obaveznost vra}anja `eni njene prirodne uloge koju joj je odredio Uzvi{eni Allah, i za koju ju je konstituisao tjelesno i umno. Polje djelovanja `ene u ku}i ili u obrazovanju i sli~no, {to je specifi~no za `ene, dovoljno je i mo`e nadomjestiti zapo{ljavanje `ena na poljima na kojima rade mu{karci. Na`alost, te proklamacije do{le su sa zaka{njenjem. Molimo Uzvi{enog Allaha da ~uva na{u zemlju i sve druge muslimanske zemlje od neprijateljskih razaraju}ih spletki i zavjera i da uputi sve odgovorne ljude i publiciste da ljudima ukazuju na ono {to }e im popraviti njihova stanja na ovom i na drugom svijetu. Tako }e izvr{avati zapovijedi svoga Gospodara i Stvoritelja, Koji zna ono u ~emu je njihova korist. Allaha molimo i da uputi odgovorne ljude u islamskim zemljama na sve ono u ~emu je dobrobit ljudi i dr`ava, na ovom i na drugom svijetu, i da nas, i njh i sve muslimane sa~uva od zabluda smutnje i uzroka kazne. Doista je On garant toga i On to mo`e.
[ejh Ibn-Baz

160

Izbor iz fetvi za `ene

TRETMAN PUBLICIRANJA DEVIJANTNIH ^ASOPISA, RADA NA NJIMA, NJIHOVE DISTRIBUCIJE I KUPOVINE
PITANJE: Kakav je tretman publiciranja ~asopisa koji objavljuju slike razgoli}enih `ena u zavodljivim pozama i koji uglavnom objavljuju vijesti o glumcima i glumicama? Kako se tretira onaj ko radi u takvim ~asopisima, ko ih distribuira i ko kupuje?

ODGOVOR: Nije dozvoljeno publiciranje ~asopisa koji objavljuju fotografije `ena ili sadr`e u sebi ono {to reklamira i podsti~e na blud, nemoral, homoseksualizam, alkoholizam i sli~no tome, {to poziva u neistinu ili je poma`e. Nije dozvoljeno ni raditi u takvim ~asopisima, pisati u njima i prodavati ih, jer je to potpomaganje u grijehu i neprijateljstvu, {irenje nereda (fesada) na Zemlji i izobli~avanje zajednice i {irenje poroka. U Svojoj Jasnoj Knjizi Uzvi{eni Allah ka`e: ”Jedni drugima poma`ite u dobro~instvu i bogobojaznosti, a ne potpoma`ite se u grijehu i neprijateljstvu, i bojte se Allaha, jer Allah stra{no ka`njava.” (El-Maida, 2.) Vjerovjesnik, s.a.v.s., ka`e: ”Ko poziva ka Uputi imat }e nagradu poput nagrade onih koji ga budu slijedili, s tim da se od njihove nagrade ne}e ni{ta oduzeti. A ko poziva u zabludu imat }e grijeh poput grijeha onih koji ga budu slijedili, s tim da se njihovi grijesi ne}e nimalo umanjiti.” (Muslim u ”Sahihu”) Tako|er, Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao je: ”Dvije vrste stanovnika D`ehennema ne}u vidjeti: ljude sa bi~evima u rukama, koji su kao kravlji repovi, i njima udaraju ljude; i `ene, obu~ene u prozirnu odje}u kao da su gole, koje se ko~opere i nji{u u hodu. Glave su im kao devine grbe. One ne}e u}i u D`ennet niti }e osjetiti njegov miris, a doista se njegov miris osje}a sa ogromne udaljenosti.” (Muslim u ”Sahihu”) Ajeti i hadisi o ovoj temi jesu mnogobrojni, a Allaha molimo da uputi muslimane na ono u ~emu je njihova dobrobit i spas, i da uputi ljude koji rade u sredstvima javnog informisanja i ~asopisima na sve ono u ~emu je ~isto}a i spas dru{tva i da ih za{titi od zla njih samih i {ejtanskih spletki. Doista, je On dare`ljiv i plemenit.
[ejh Ibn-Baz

162

Izbor iz fetvi za `ene

KUR’AN JE NADOMJE[TAJ
PITANJE: [ta savjetujete onima koji po mjesec ili vi{e bez ikakvog razloga ne uzmu ^asni Kur'an u ruke, a s druge strane prate beskorisne ~asopise?

ODGOVOR: Sunnet je vjerniku i vjernici da {to vi{e u~e Kur'an s razmi{ljanjem i razumijevanjem, gledaju}i ili napamet, na osnovu rije~i Uzvi{enog Allaha: ”Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o rije~ima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.” (Sa’d, 29.) I ka`e: ”Oni koji Allahovu knjigu ~itaju i namaz obavljaju, i od onoga ~ime ih Mi opskrbljujemo, udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja ne}e nestati, da ih On prema onome {to su radili nagradi i jo{ im iz obilja Svoga da, jer On pra{ta i blagodaran je.” (.atir, 29,30) U~enje (~itanje) Kur’ana spomenuto u ajetu obuhvata samo ~itanje i prakti~nu primjenu, a u~enje s razmi{ljanjem i razumijevanjem i ~ist i iskren odnos prema Allahu (ihlas) jesu sredstva koja vode do prakti~ne primjene i za to se ima velika nagrada. Vjerovjesnik, s.a.v.s., ka`e: ”U~ite Kur'an jer On }e se na Sudnjem danu zauzimati za one koji su ga u~ili.” (Muslim u ”Sahihu”) I ka`e: ”Najbolji me|u vama jeste onaj koji je nau~io Kur'an i koji podu~ava druge Kur’anu.” (El-Buhari u ”Sahihu”) Tako|er, on ka`e: ”Ko prou~i jedan harf iz Kur’ana ra~una mu se kao jedno dobro djelo, a ono se opet ra~una deseterostruko. Ne ka`em da je elif-lam-min jedan harf, nego je elif jedan harf, lam jedan i min jedan harf.” Od Vjerovjesnika, s.a.v.s., navodi se da je Abdullahu ibn `Amru ibn el-Asu rekao: ”Prou~i Kur'an jednom u svakom mjesecu!” On mu re~e: ”Ja mogu vi{e od toga.” Poslanik, s.a.v.s., tada re~e: ”Prou~i ga svakih sedam dana!” Ashabi su tako jednom sedmi~no u~ili cijeli Kur'an. Moj savjet svima onima koji u~e Kur'an jeste da ga {to vi{e u~e i to sa razumijevanjem i razmi{ljanjem, te da budu u tome iskreni i imaju namjeru da iz Njega ne{to nau~e i okoriste se time. Tako|er, da ga prou~e jednom u svakom mjesecu, a ako mogu i vi{e, to je onda veliko dobro. Ko god mo`e neka prou~i Kur'an jednom sedmi~no, a bolje je da ga ne prou~i za manje od tri dana, jer je to najmanje vrijeme na koje je Vjerovjesnik,s.a.v.s., ukazao Abdullahu ibn Amru ibn el-Asu, i jer takvo u~enje povla~i za sobom `urbu i nerazmi{ljanje o Kur’anu. Nije dozvoljeno u~enje Kur'ana gledaju}i u mushaf, osim ako je ~ovjek u stanju ~isto}e. Nema smetnje da u~i Kur'an napamet kad nije pod abdestom. Osoba koja je d`unup ne mo`e u~iti gledaju}i niti napamet sve dok se ne okupa, na osnovu predanja {to ga bilje`i Ahmed i autori ”Sunena”. Oni, sa dobrim lancem prenosilaca, bilje`e da je Alija, r.a., rekao: ”Vjerovjesnika, s.a.v.s., nije ni{ta spre~avalo od u~enja Kur‘ana, osim d`enabeta.” Allah upu}uje na ono {to je ispravno!
[ejh Ibn-Baz

164

Izbor iz fetvi za `ene

TRETMAN ODSTRANJIVANJA DLAKA KOD @ENA
PITANJE : Kakav je {erijatski tretman sljede}eg: uklanjanje dlaka ispod pazuha i oko spolnog organa; uklanjanje dlaka sa nogu i ruku kod `ena; ~upanja obrva na zahtjev mu`a?

ODGOVOR: Uklanjanje dlaka ispod pazuha i oko spolnog organa je sunnet. [to se ti~e dlaka ispod pazuha, bolje ih je ~upati, dok je dlake oko spolnog organa bolje brijati. Ako se i jedne i druge uklone na bilo kakav na~in, to ne smeta. U uklanjanju dlaka sa nogu i ruku kod `ena nema grijeha i ne vidimo u tome bilo kakvu smetnju. [to se ti~e ~upanja obrva na zahtjev mu`a (ili bez njega), to nije dozvoljeno, jer je Vjerovjesnik, s.a.v.s., prokleo onu koja ~upa obrve i onu kojoj se to radi, upotrijebiv{i rije~i ~iji je infinitiv ”nams” koji zna~i ~upanje obrva.
[ejh Ibn-Baz

[ERIJATSKI TRETMAN PRE.ERIRANJA NEKE DJECE NAD DRUGOM
PITANJE : Da li je dozvoljeno da dadnem imetak jednom sinu, a drugom da ne dam, s obzirom da je on bogat?

ODGOVOR: Nema{ pravo da preferira{ u bilo ~emu jedno dijete nad drugim, bilo da se radi o mu{koj ili `enskoj djeci. Naprotiv, du`nost ti je da u pogledu nasljedstva bude{ pravedna, ili da ih sve izostavi{, jer Vjerovjesnik, s.a.v.s., ka`e: ”Bojte se Allaha i budite pravedni prema svojoj djeci.” (Oko vjerodostojnosti hadisa postoji suglasnost.) Me|utim, ako djeca budu zadovoljna da se samo jednom od njih da ne{to, u tome nema smetnje, uz uslov da su jo{ punoljetni i ura~unljivi. Ovako je i u slu~aju da je jedno dijete nesposobno da samo sebi zara|uje za `ivot, zbog bolesti ili neke druge mahane, a nema oca ili brata koji bi ga izdr`avao, i nema nikakvih primanja od dr`ave koja bi mu bila dovoljna. Ti si tada du`na da ga izdr`ava{ u skladu sa njegovim potrebama sve dok mu Allah, d`. {., ne bi dao ne{to {to bi bilo dovoljno i ne bi imao potrebe za tvojim davanjima.
[ejh Ibn-Baz

166

Izbor iz fetvi za `ene

DR@ANJE PSA U KU]I
PITANJE: U ku}i dr`imo `enku psa koju smo sebi nabavili, a nismo znali {erijatski propis o dr`anju psa bez potrebe. Nakon {to smo to saznali, izbacili smo je iz ku}e, ali nije htjela oti}i jer se navikla, a ja ne `elim da je ubijem. Kakvo je rje{enje ove situacije?

ODGOVOR: Nema sumnje da je zabranjeno (haram) dr`anje pasa, osim za one potrebe za koje je [erijat dopustio. Jer, dr`anje psa, osim lova~kog, psa za ~uvanje stoke ili usjeva, svaki dan ~ovjeku umanjuje njegovu nagradu u visini jednog kirata(karata). Ako se ~ovjeku umanjuje nagrada za kirat, on je grje{an jer gubljenje nagrade jeste poput grije{enja i oboje ukazuju na zabranu, odnosno na ono {to proizlazi iz toga. Ovom prilikom savjetujem sve one koji su zavedeni onim {to rade nevjernici, tj. dr`anjem pasa i ka`em da su psi prljav{tina i njihova ne~ist najve}a je od svih `ivotinja. Ona se mo`e o~istiti tek nakon sedam pranja, od kojih jedno mora biti obavljeno pra{inom. ^ak i svinja, koja je kur‘anskim tekstom zabranjena i okvalifikovana kao pogana, nije ne~ista u onoj mjeri u kojoj je to pas. I pored toga {to je pas ne~ist i ogavan, vidimo da su neki ljudi, na veliku `alost, zavedeni onim {to rade nevjernici, koji imaju afiniteta ka prljav{tinama i koji dr`e pse bez ikakve potrebe i nu`de. Oni ih dr`e i odgajaju, ~iste i kupaju, ali i pored toga oni se ne mogu o~istiti pa makar bili kupani vodom cijelog jednog mora, jer je njihova ne~isto}a supstancijalna. Oni koji to rade tro{e puno novca i tako rasipaju svoju imovinu, a to je Vjerovjesnik, s.a.v.s., zabranio. Savjetujem ove zavedene ljude da se pokaju Uzvi{enom Allahu i da iz svojih ku}a odstrane pse. Nema smetnje da posjeduje psa onaj kome on treba za lov ili ~uvanje usjeva ili stoke, jer je to Vjerovjesnik, s.a.v.s., dozvolio. Ostaje nam da odgovorimo ovom bratu na njegovo pitanje. Njemu ka`emo: ako odstrani{ ovu kuju iz ku}e i otjera{ je, ti nisi vi{e odgovoran za nju. Nemoj je zadr`avati kod sebe i davati joj uto~i{te, a mo`da }e ona sama oti}i nakon nekog vremena izvan grada i hranit }e se onime ~ime je Uzvi{eni Allah opskrbi, kao {to je slu~aj sa drugim psima.
[ejh Ibn-'Usejmin

168

Izbor iz fetvi za `ene

TUMA^ENJE SNOVI\ENJA UMRLE OSOBE
PITANJE : Kako se mo`e protuma~iti stalno snovi|enje umrle osobe?

ODGOVOR: Ako se mrtva osoba sanja na lijep na~in, onda se za nju mo`e o~ekivati i nadati svako dobro. Me|utim, ako to snovi|enje nije lijepo, onda to mo`e biti prikazivanje od {ejtana jer on voli da prikazuje mrtvu osobu na lo{ na~in, kako bi to rastu`ilo `ivog ~ovjeka. [ejtan nastoji da radi sve ono {to }e rastu`iti, zabrinuti i ra`alostiti vjernika, jer Uzvi{eni Allah ka`e: ”Sa{aptavanje je posao {ejtanski, da bi u brigu bacio vjernike, mada to ne mo`e njima nimalo nauditi, osim ako to Allah, d`. {., dopusti.” (El-Mud`adela, 10.) Stoga, ako ~ovjek usnije ne{to lo{e o nekoj umrloj osobi, treba zatra`iti za{titu kod Allaha, d`. {., od zla {ejtana i od zla onoga {to je usnio, i da nikome ne pri~a svoj san. U tom slu~aju ne}e biti nikakve {tete od tog sna. Ovako treba postupiti i sa bilo kakvim drugim lo{im snom, a [erijat propisuje da ~ovjek u tome slu~aju zatra`i za{titu Allahovu od zla {ejtana i od zla onoga {to je usnio, da pljucne na svoju lijevu stranu tri puta i da se okrene sa strane na kojoj je le`ao na drugu stranu. Ako bi se abdestio i klanjao, to bi bilo bolje i ljep{e. On treba i da o tome ne pri~a nikome i tek tada ne}e mu na{koditi ono {to je usnio.
[ejh Ibn-'Usejmin

[ERIJATSKI TRETMAN PRISUSTVOVANJA @ENA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA
PITANJE: Da li je dozvoljeno da `ena prisustvuje znanstvenim skupovima i vjerskim predavanjima u d`amijama?

ODGOVOR: Da, dozvoljeno je `eni da prisustvuje znanstvenim skupovima, svejedno da li se radilo o u~enju fikhskih propisa, akaida ili tevhida, uz uvjet da ne bude namirisana i nepropisno obu~ena. Pored toga, `ena mora biti odvojena od mu{karaca i ne smije se mije{ati s njima, jer je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Najbolji safovi `ena su zadnji, a najgori su prvi safovi.” To je zbog toga {to su prvi safovi `ena najbli`i mu{karcima, pa su zadnji, koji su najdalji, bolji od prvih.

[ejh Ibn-'Usejmin

170

Izbor iz fetvi za `ene

DOZVOLJENA JE PLASTI^NA OPERACIJA ZBOG UKLANJANJA DE.ORMACIJA
PITANJE: Kakav je {erijatski tretman izvo|enja plasti~nih operacija i izu~avanja te oblasti?

ODGOVOR: Plasti~ne operacije mogu biti dvojake: 1. operacija kojom se uklanja deformacija nastala zbog saobra}ajne nezgode i sli~no. U ovome nema smetnje niti grijeha, jer je Vjerovjesnik, s.a.v.s., dozvolio ~ovjeku kome je bio otkinut nos u borbi da napravi sebi nos od zlata; 2. operacija koja je suvi{na i nije zbog otklanjanja deformacije, nego zbog uljep{avanja. Ovakva je operacija haram i nije dozvoljena, jer je Vjerovjesnik, s.a.v.s., prokleo `enu koja ~upa obrve i kojoj se one ~upaju, onu koja upli}e i kojoj se upli}e tu|a kosa i onu koja tetovira i kojoj se vr{i tetova`a. Ona je zabranjena i zbog toga {to se njome vr{i uljep{avanje, a ne uklanjanje deformacija. [to se ti~e studenta koji u svom programu studija ima plasti~nu hirurgiju, ne smeta da to izu~ava, ali ne smije to prakticirati u slu~ajevima koji su zabranjeni. I ne samo to, nego on treba savjetovati onome ko `eli da to uradi, da to ne ~ini jer je to zabranjeno (haram), a mo`da bi savjet koji do|e od ljekara bio prihvatljiviji ljudima.
[ejh Ibn-'Usejmin

@ENI NIJE DOZVOLJENO LJUBITI ONE KOJI JOJ NISU MAHREMI
PITANJE : Da li je dozvoljeno da `ena poljubi mu`a svoje sestre prilikom pozdravljanja kada se ovaj vrati s puta, ali bez rukovanja? Uz to, treba znati da je mu` jedne od njih njen amid`i}, dok mu` druge nije njen amid`i}. Molim Vas da mi odgovorite, Allah Vas nagradio svakim dobrom!

ODGOVOR: @eni nije dozvoljeno ljubiti mu{karce koji joj nisu mahremi, kao {to je mu` njene sestre ili amid`i} i sli~no. Tako|er, nije joj dozvoljeno da pred njima pokazuje svoje ukrase, jer su oni njoj strani (nisu joj mahremi). Dozvoljeno joj je, me|utim, da im nazove selam, ali bez rukovanja i bez osamljivanja, a ona mora biti i pokrivena. Onaj ko vidi ovakvo ne{to treba to osuditi i treba onome ko to ~ini pojasniti da je to d`ahilijetski obi~aj koji je islam dokinuo.
[ejh Ibn D`ibrin

172

Izbor iz fetvi za `ene

@ENE ]E U D@ENNETU IMATI MU@EVE
PITANJE : Znamo kako }e mu{karci u D`ennetu imati hurije, me|utim {ta }e biti sa `enama, ho}e li one imati mu`eve u D`ennetu?

ODGOVOR: Uzvi{eni Allah o u`icima stanovnika D`enneta ka`e: ”…u njemu }ete imati sve ono {to du{e va{e za`ele, i {to god zatra`ite - imat }ete, bit }ete po~a{}eni od Onoga Koji pra{ta i Koji je Milostiv.” (.ussilet, 32, 33) I ka`e: ”…u njemu }e biti sve {to du{e za`ele i ~ime se o~i nasla|uju, i u njemu }ete vje~no boraviti.” (Ez-Zuhruf, 71) Poznato je da brak spada u ne{to najvrednije i najbolje {to du{e `ele i on }e biti i u D`ennetu me|u stanovnicima D`enneta: mu{karcima i `enama. Tako }e Uzvi{eni Allah u D`ennetu `eni dati mu`a koji joj je bio mu` na dunjaluku, kao {to ka`e Uzvi{eni: ”Gospodaru na{, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obe}ao i pretke njihove i `ene njihove i potomstvo njihovo.” (El-Mu’minun, 8.) Ako je `ena na dunjaluku bila dva puta udavana, ona }e odabrati jednog od njih koga ho}e. A ako nije bila udavana, Uzvi{eni Allah, d`.{., dat }e joj mu`a kojim }e biti zadovoljna. U`ici u D`ennetu nisu privilegija samo mu{karaca, ve} i `ena i mu{karaca, a jedan od tih u`itaka jeste i brak. Me|utim, neko }e mo`da re}i da je Uzvi{eni Allah, d`.{., spomenuo hurije, a one su supruge, a nije spomenuo da }e `ene imati mu`eve. Njemu ka`emo da su spomenute supruge - `ene, zato {to je mu`, uglavnom, taj koji tra`i i koji `eli.
[ejh Ibn-'Usejmin

174

Izbor iz fetvi za `ene

NAJGORI JE ^OVJEK DVOLI^NJAK
PITANJE: Svjedok sam ljudi koji prilikom govora pokazuju dva lica, jedno kada pri~aju sa mnom, a drugo kada pri~aju sa drugim ljudima. Da li da to pre{utim ili da im to ka`em?

ODGOVOR: Nije dozvoljeno dvoli~no komunicirati s ljudima, na osnovu rije~i Vjerovjesnika, s.a.v.s.: ”Na}i }ete da su najgori ljudi dvoli~njaci, oni koji se pred jednim pojave sa jednim, a pred drugim ljudima sa drugim licem.” To zna~i da zbog ovosvjetskih dobiti u lice hvale ~ovjeka i u tome pretjeruju, a zatim u odsustvu tog ~ovjeka kude ga i omalova`avaju i to rade sa ve}inom onih koji im se ne svi|aju. Du`nost onoga ko zna za nekog takvog jeste da ga posavjetuje i upozori na ovaj postupak koji spada u osobine munafika i da }e ljudi otkriti ove njegove poku|ene osobine, pa }e ga prezirati, izbjegavati i biti oprezni i on ne}e posti}i svoje ciljeve. A ako ne bi poslu{ao savjet, du`nost je tada upozoravati na ovog ~ovjeka i njegove postupke, makar i iza njegovih le|a, na osnovu hadisa: ”Spominjite razvratnika onakvog kakav jeste kako bi ga se ljudi pazili.”
[ejh Ibn-D`ibrin

[ERIJATSKI TRETMAN SAMOUBISTVA
PITANJE: Kakav je {erijatski tretman samoubistva?

ODGOVOR: Samoubistvo jeste namjerno oduzimanje `ivota samom sebi iz bilo kakvih razloga i ono je haram (zabranjeno), spada u velike grijehe i u ulozi u op}enitost rije~i Uzvi{enog ka`e se: ”Onome koji hotimi~no ubije vjernika, kazna }e biti D`ehennem, u kome }e vje~no ostati; Allah, d`.{., }e na njega gnjev Svoj spustiti i proklet }e ga i patnju mu veliku pripremiti.” (En-Nisa, 93.) U poslani~koj uputi i sunnetu potvr|eno je od Vjerovjesnika, s.a.v.s, da }e onaj koji sebi oduzme `ivot nekim predmetom biti mu~en tim predmetom u D`ehennemu i u njemu }e vje~no ostati. U su{tini, onaj ko sebi oduzme `ivot u ve}ini slu~ajeva to uradi zbog neke te{ke situacije koja ga zadesi, direktno od Uzvi{enog Allaha, d`.{., ili preko nekog od Njegovih stvorenja, te je ne mogne savladati. Takva je osoba poput onoga ko tra`i uto~i{te od `ege u vatri, jer se preselio iz lo{ijeg u lo{e stanje. A da se strpio, Allah, d`.{., bi ga pomogao da savlada svoju neda}u, a re~eno je da je nemogu}e da se stanje (ljudskog `ivota) nikada ne mijenja. (Devamul-hal minel-mehal.)
[ejh Ibn-'Usejmin

176

Izbor iz fetvi za `ene

SPOLNI ODNOS SA TRUDNICOM
PITANJE: Da li je dozvoljen spolni odnos sa trudnom suprugom i da li u Kur’anu i sunnetu postoji tekst kojim se to dozvoljava ili zabranjuje?

ODGOVOR: Dozvoljeno je da ~ovjek ima spolni odnos sa svojom trudnom suprugom, jer Uzvi{eni Allah ka`e: ”@ene va{e su njive va{e.” (El-Bekara, 223.) Argument za ovo jesu i rije~i Uzvi{enog: ”…i koji stidna mjesta svoja ~uvaju, osim od `ena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu.” (El-Mu‘minun, 5., 6.) Tako rije~i ”osim od `ena svojih” nisu ni~im ograni~ene (specificirane), jer je osnova da je spolni odnos sa suprugom dozvoljen op}enito. Ono {to po Kur‘anu i sunnetu zabranjuje spolni odnos ograni~ava ovu op}enitost, a s obzirom na to da u to ne spada spolni odnos sa trudnom suprugom, onda za to i nije potrebno utvr|ivanje argumenata, jer je osnova dopu{tenost toga. ^ovjeku nije dozvoljeno da op}i u spolni organ sa svojom suprugom koja je u menstrualnom ciklusu, kao ni u analni otvor, a sve ostalo mu je dozvoljeno da ~ini. On ne mo`e spolno op}iti ni sa `enom u nifasu, makar on trajao manje od ~etrdeset dana, a nakon {to `eni prestane nifas ili menstruacija, on ima pravo spolno op}iti sa svojom suprugom.
[ejh Ibn-'Usejmin

INTIMNA IGRA SUPRU@NIKA
PITANJE : Da li iz utrke izme|u Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i majke vjernika Ai{e, r.a., mo`emo izvesti propis kojim se dozvoljava `enama bavljenje sportom? Molim Vas da to pojasnite.

ODGOVOR: Ova utrka koja je bila na posebnom mjestu, izgleda da se odigrala no}u kada su ljudi spavali. Ona se odigrala u d`amijskom prostoru, u blizini d`amije ili na periferiji grada, a vjerovatno je ta trka bila jedan od vidova lijepog i potpunijeg su`ivota, ljubavi i naklonosti supru`nika. Na osnovu ove utrke zaklju~uje se da svaki mu` mo`e sa svojom suprugom raditi ne{to sli~no, ali uz uvjet da to bude tajno i ne izaziva smutnju i ne poti~e strasti. Ovaj doga|aj ne mo`e biti osnova za dono{enje propisa kojim se dozvoljava upra`njavanje javnih sportskih aktivnosti, kao {to su razne igre, atletika, borila~ki sportovi i drugo. On se odnosi samo na igru izme|u supru`nika na na~in koji smo spomenuli, a Allah, d`. {., najbolje zna.
[ejh Ibn-D`ibrin

178

Izbor iz fetvi za `ene

MEHR I SUPRUGINA PRIVATNA IMOVINA
PITANJE : Da li je dozvoljeno da mu` prisvoji imovinu svoje supruge uz njen pristanak i da ga pripoji svojoj imovini ili mora postojati suglasnost njihove djece?

ODGOVOR: Nema sumnje da je mehr i imovina koju je `ena stekla radom, dobila kao dar ili naslijedila, njeno pravo i njen imetak. Ona ga posjeduje i ona ima pravo da sama raspola`e njime. Me|utim, dozvoljeno je da dozvoli mu`u da raspola`e jednim dijelom ili cijelom njenom imovinom, na osnovu rije~i Uzvi{enog: ”I draga srca `enama vjen~ane darove njihove podajte, a ako vam one od svoje volje od toga {ta poklone, to s prijatno{}u i ugodno{}u u`ivajte.” (En-Nisa, 4.) Dakle, ajetom se uvjetuje `enina draga volja i nema potrebe za pristankom njene djece, ili bilo koga drugog, ako je ona pametna i ura~unljiva. Me|utim, nije dozvoljeno `eni koketiranje s time, pretjerano hvaljenje i naticanje mu`u na nos, kao {to nije mu`u dozvoljeno da se lo{e pona{a prema suprugi ako mu ne bi dozvolila raspolaganje njenom imovinom. On ne smije strogo postupati prema njoj niti joj nanositi {tetu i zlo, jer je ta imovina njena li~na imovina i samo ona ima pravo na nju, a Allah najbolje zna.
[ejh Ibn-D`ibrin

GLEDANJE @ENA U ^ASOPISIMA I NA .ILMOVIMA
PITANJE : Da li je dozvoljeno gledanje golih `ena u ~asopisima ili na filmovima?

ODGOVOR: Nije dozvoljeno gledanje golih `ena niti je dozvoljeno kupovati ~asopise ili, pak, video kazete sa slikama i kadrovima golih `ena. [tavi{e, du`nost je to spaliti, kako se ne bi pro{irivalo zlo i pojavio nemoral zbog postojanja uzro~nika tog nemorala.
[ejh Ibn-D`ibrin

180

Izbor iz fetvi za `ene

NIJE DOZVOLJENO UZETI NOVAC IZ NJEGOVOG D@EPA
PITANJE: Ja sam udata `ena i imam ku}u, mu`a i djecu, hvala Allahu, d`. {. Ja klanjam, postim i izvr{avam sve farzove, koje je Uzvi{eni Allah propisao. Imam jedno malo pitanje i molim Va{u eminenciju da na njega odgovori. Naime, od novca predvi|enog za ku}ne tro{kove ja ostavim jedan dio bez znanja moga mu`a, te uzimam iz njegovog d`epa ne{to novca, tako|er, bez njegovog znanja. Hvala Allahu, ne tro{im taj novac na ono {to bi izazivalo Allahovu srd`bu, a to radim {to ne znam kakva vremena mogu do}i i {to se bojim za mu`a i djecu. Da li sam zbog ovog postupka grje{na imaju}i u vidu da se bojim Allaha, d`. {., i Njegove kazne? Molim Vas da mi na ovo odgovorite. ODGOVOR: Smatram da nije dozvoljeno da uzme{ novac iz njegovog d`epa bez njegovog znanja, kako bi taj novac pohranila za kasnije, ukoliko on ne uskra}uje obavezne izdatke. Smatram i to da nije dozvoljeno da od njega tra`i{ novac, a kod sebe ima{ novac od prije koji nisi potro{ila. Mu` je onaj koji pohranjuje svoj novac kako bi se tro{io kasnije i on svoju imovinu uve}ava i ~uva. Stoga, ti mora{ vratiti mu`u novac koji si pohranila bez njegovog znanja, ili ga obavijestiti o tome i sa njim se lijepo dogovoriti, jer je to njegova gotovina koja mu je uskra}ena bez njegovog znanja.
[ejh Ibn-D`ibrin

NIJE DOZVOLJENO PU[TANJE NOKTIJU
PITANJE : Da li je pu{tanje noktiju zbog ljep{eg izgleda zabranjeno ili ne?

ODGOVOR: Nije dozvoljeno pu{tanje noktiju, naprotiv postoji naredba skra}ivanja noktiju jednom sedmi~no, ili najvi{e, svakih ~etrdeset dana.
[ejh Ibn-D`ibrin

182

Izbor iz fetvi za `ene

DA LI JAKA BOLEST UBLA@UJE GRIJEHE?
PITANJE: Da li te{ko}e smrtne agonije i bolesti ubla`avaju grijehe? Molim Vas da odgovorite.

ODGOVOR: Svakako, sve {to zadesi ~ovjeka: bolest, nesre}a, briga ili tuga, pa ~ak i trn koji ga ubode, bri{e njegove grijehe. Uz to, ako se strpi i nada se nagradi od Allaha, imat }e nagradu za sabur koji je pokazao prilikom neda}e koja ga je zadesila. Nema razlike izme|u neda}a koje ~ovjeka zadese prilikom smrti i onih prije. Sve neda}e vjernicima bri{u grijehe, na {to ukazuju rije~i Uzvi{enog: ”Kakva god vas nesre}a zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti.” (E{-[ura, 30.) Ako neda}e bivaju zbog onoga {to smo zaradili, onda to ukazuje na to da one bri{u one grijehe koje smo uradili i zaradili. I Vjerovjesnik, s.a.v.s., obavijestio je da vjernika ne zadesi briga, tuga, ili bol, ~ak i ubod trna, a da mu Allah, d`. {., time ne izbri{e grijehe.
[ejh Ibn-'Usejmin

Izbor iz fetvi za `ene 

&#

SADR@AJ
REDGOVOR ............................................................................................................................................. 3 IZBOR IZ .ETVI ZA @ENE ........................................................................................................................ 5 ^ISTO]A (TAHARET) ............................................................................................................................... 8 Povra}anje djeteta po odje}i ............................................................................................................. 8 Da li `ena gubi abdest ako opere svije dijete ................................................................................... 8 Tretman sekreti koja iza|e iz `ene ................................................................................................. 10 Stavljanje kane na kosu ne ukida stanje ~isto}e ........................................................................... 12 Tretman nedoumice u vezi s abdestom .......................................................................................... 14 Kako }e `ena potrati kosu prilikom uzimanja abdesta .................................................................... 14 Na~in na koji se `ena kupa (gusul) nakon spolnog akta, poluciranja (d`unupluka) i menstruacije ............................................................................................................ 16 Da li (jestivo) ulje spada u tvari koje spre~avaju dolazak vode do ko`e? ................................................................................................................................ 18 Poljubac ne kvari abdest ................................................................................................................. 20 Da, du`na se okupati! ..................................................................................................................... 22 HAJZ I NI.AS ......................................................................................................................................... 24 @ena nije ne~ista time {to je u hajzu i nifasu ................................................................................. 24 Tablete za spre~avanje menstruacije ............................................................................................. 26 Prekidanje mjese~nog ciklusa ......................................................................................................... 26 Odljev krvi nakon obavljenog kupanja ............................................................................................ 28 Ako se `ena koja je imala menstruaciju okupa prije zalaska sunca, du`na je klanjati podne i ikindiju ..................................................................................................... 28 ^i{}enje od mokra}e `ene koja je u menstruaciji ........................................................................... 30 Dobila menstruaciju dok je bila u d`amiji ........................................................................................ 30 @eni u menstruaciji dozvoljeno je ~itati komentare Kur‘ana ............................................................ 32 @eni u menstruaciji dozvoljeno je u~iti Kur‘an i ~itati knjige u kojima su sadr`ane dove ............................................................................................................. 34 Namaz `ene koja ima izvanmenstruacioni odljev krvi (istihada) ..................................................... 36 Ako `eni koja je u postporo|ajnom periodu (nifas) prestane te}i krv prije nego pro|e ~etrdeset dana, ona je obavezna okupati se, klanjati i postiti ................................................................................. 38 Tretman `ene koja abortira ............................................................................................................. 40

186

Izbor iz fetvi za `ene Tretman krvi koja se pojavi pet dana prije poro|aja ....................................................................... 42 Nije postila zbog menstruacije, a zbog stida nije napostila propu{tene dane posta ................................................................................................................... 42 Slu~aj kada menstruacija potraje vi{e od uobi~ajne ....................................................................... 44 Poba~aj `ene u tre}em mjesecu ..................................................................................................... 44 Dova `ene sa menstruacijom .......................................................................................................... 46 Spolni odnos sa suprugom prije isteka ~etrdeset dana .................................................................. 46 Namaz `ene sa menstruacijom ....................................................................................................... 48 @u~kasti i sme|kasti sekret nakon {to `ena postane ~ista ne ubraja se ni u {ta ......................... 50 @eni u hajzu dozvoljena je upotreba kane ...................................................................................... 50 @ena sa hajzom i pisanje ajeta iz Kur‘ana ...................................................................................... 52 Nemoj `uriti ..................................................................................................................................... 52 Krv koja se pojavi prije ciklusa nije mjerodavna i zbog nje ne treba propu{tati namaze ............... 54

NAMAZ ................................................................................................................................................... 56 Tretman osobe koja ne klanja ......................................................................................................... 56 @enama nije propisan ezan niti ikamet ............................................................................................ 58 Da li }e `ena kojoj stalno izlazi mokra~a ostavljati namaz ? ......................................................... 58 [ta se prilikom sed`de prvo spu{ta, koljena ili ruke ? ................................................................... 60 Vesvese i sumnje u namazu ........................................................................................................... 60 Dok sam u namazu, zazvoni zvono ................................................................................................ 62 @ena u svojoj ku}i u blizini d`amije ne mo`e klanjati za imamom .................................................. 64 Nema smetnje u u~enju Kur‘ana gledaju}i u Mushaf tokom no}nog namaza ................................. 64 Koji su safovi `ena bolji ako se postavi pregrada izme|u njihi mu{karaca? ................................. 66 Ikamet u `enskom d`ematu ............................................................................................................ 66 Poro|ajni bolovi i namaz ................................................................................................................. 68 Poro|ajni bolovi bri{u grijehe .......................................................................................................... 68 D@ENAZA ................................................................................................................................................ 70 Nema smetnje da mu` ogasuli svoju suprugu ................................................................................. 70 Tretman organizovanja `alosti za mrtvacem ................................................................................... 72 Naricanje za umrlim ......................................................................................................................... 74 ([erijatski) tretman udaranja po obrazima i cijepanja odje}e prilikom kakve nesre}e .................... 76 ZEKAT .................................................................................................................................................... 78 Da li mo`e za mene moj mu` dati zekat i da li je dozvoljeno dati zekat sestri}u? ........................ 78 Davanje zekata majci ...................................................................................................................... 78 Davanje zekat mud`ahidima ............................................................................................................ 80 POST ...................................................................................................................................................... 82 Ti ulo`i napor, samostalno odlu~i, a Allah, d`.{., nikoga ne obavezuje preko mogu}nosti ........... 82 Du`na si napostiti i nahraniti siromahe ........................................................................................... 82 HAD@ I UMRA ......................................................................................................................................... 84

Izbor iz fetvi za `ene 

&%

Dobila hajz prije nego je obavila umru ............................................................................................. 84 Ona nema grijeha ............................................................................................................................ 84 @elim obaviti had`, ali me moj mu` spre~ava ................................................................................. 86 Konzumiranje pilula protiv menstruacije zbog obavljanja had`a ..................................................... 86 @ena koja nema mahrema nije obavezna obaviti had` .................................................................... 88 @ena mo`e stupiti u obrede had`a i umre (u ihram) u odje}i kojoj `eli ........................................... 90 Propisi (tretman) obavljanja had`a `ene u hajzu ............................................................................ 92 Tretman `ene koja zanijeti umru a ima hajz .................................................................................... 94 @enino ~ekanje dok se ne o~isti ..................................................................................................... 96 Nije skra}ivala kosu iz neznanja ..................................................................................................... 98 KURBAN ............................................................................................................................................... 100 ^e{ljanje kose onoga ko htjedne zaklati kurban ........................................................................... 100 Pranje i ~e{ljanje kose tokom deset dana zul-hid`eta .................................................................. 100 Dozvoljeno je da u nu`di `ena li~no kolje kurban ......................................................................... 102 Brak ...................................................................................................................................................... 104 Tretman ograni~avanja potomstva ................................................................................................ 106 @enidba i udaja na prvom mjestu ................................................................................................... 108 Djevojka se ne mo`e prisiliti da se uda za onoga koga ne `eli .................................................... 110 Zaprosio me je pobo`an mladi}, ali moja majka nije na to pristala ............................................... 112 @enin mehr jeste njeno pravo ........................................................................................................ 114 O vi{e`enstvu ............................................................................................................................... 116 Nema opre~nosti u ajetima o vi{e`enstvu .................................................................................... 118 Ne treba obavezivati suprugu onim {to joj je naporno i te{ko ...................................................... 120 Muslimanki nije dozvoljena udaja za inovjerca .............................................................................. 122 Odabiranje mu`a ........................................................................................................................... 124 Veze izme|u momka i djevojke prije braka ................................................................................... 126 Ejakuliranje izvan rodnice prilikom sno{aja uvjetovano je dozvolom supruge .............................. 128 Gledanje u sve djelove tijela bez ograni~enja ............................................................................... 130 Tretman spolnog op}enja u analni otvor `ene .............................................................................. 130 Zabrana rukovanja sa `enama kojima mu{karac nije mahrem ...................................................... 132 Moj savjet `enama usjedelicama ................................................................................................... 134 SU@IVOT I ODNOS ME\U SUPRU@NICIMA ......................................................................................... 136 Moj mu` ne postupa prema meni na lijep na~in ............................................................................ 136 Moj mu` me grdi i proklinje ............................................................................................................ 138 @ena uzima mu`u novac bez njegova znanja ............................................................................... 140 RAZVOD BRAKA .................................................................................................................................. 142 Zahtijevanje razvoda zbog potrebe za tim .................................................................................... 142 Sterilnost mu`a razlog za zahtijevanje razvoda ........................................................................... 142 [erijatski tretman razvoda braka sa `enom u hajzui da li je on punova`an ? .............................. 144

188

Izbor iz fetvi za `ene

IDDET I IHDAD ..................................................................................................................................... 146 Koliki je iddet `ene koja je trudna, a ~iji mu` umre ? ................................................................... 146 Obla~enje crne odje}e prilikom `alosti nema osnova ................................................................... 146 HID@AB, ODJE]A I UKRASI ................................................................................................................ 148 Tretman izrugivanja `eni koja nosi [erijatom propisan hid`ab i pokriva lice ................................ 148 Tretman obla~enja perike .............................................................................................................. 150 Tretman skra}ivanja kose u slu~aju `ene ..................................................................................... 150 RAZNOVRSNE .ETVE .......................................................................................................................... 152 Zna~enje konstatacije da su `ene krnjave vjere i razuma ............................................................ 152 Rad `ene zajedno s mu{karcima .................................................................................................. 156 Tretman publiciranja devijantnih ~asopisa, rada na njima, njihove distribucije i kupovine ............ 160 Kur‘an je nadomje{taj .................................................................................................................... 162 Tretman odstranjivanja dlaka kod `ena ........................................................................................ 164 [erijatski tretman preferiranja neke djece nad drugom ................................................................. 164 Dr`anje psa u ku}i ........................................................................................................................ 166 Tuma~enje snovi|enja umrle osobe .............................................................................................. 168 [erijatski tretman prisustvovanja `ena znanstvenim skupovima ................................................. 168 Dozvoljena je plasti~na operacija zbog uklanjanja deformacija .................................................... 170 @eni nije dozvoljeno ljubiti one koji joj nisu mahremi ..................................................................... 170 @ene }e u D`ennetu imati mu`eve ................................................................................................ 172 Najgori je ~ovjek dvoli~njak .......................................................................................................... 174 [erijatski tretman samoubistva ..................................................................................................... 174 Spolni odnos sa trudnicom ............................................................................................................ 176 Intimna igra supru`nika ................................................................................................................. 176 Mehr i suprugina privatna imovina ................................................................................................ 178 Gledanje `ena u ~asopisima i na filmovima .................................................................................. 178 Nije dozvoljeno uzeti novac iz njegovog d`epa ............................................................................ 180 Nije dozvoljeno pu{tanje noktiju .................................................................................................... 180 Da li jaka bolest ubla`uje grijehe? ................................................................................................ 182 Sadr`aj .......................................................................................................................................... 185