Vežba br.

5

Čelična užad za potrebe
rudarstva

Osobine užadi
• relativno mala masa po dužnom metru,
• velika nosivost i gipkost,
• omogućuju rad sa velikim brzinama jer
rade mirno i bešumno,
• kod preopterećenja ili istrošenosti prekid
ne nastupa naglo već postepeno.
Primena: u rudarstvu, građevinarstvu, industriji nafte, mašinogradnji,
brodogradnji, elektroprivredi itd.

Čelična užad u rudarstvupodzemna eksploatacija
• Čelična užad u rudarstvu obuhvataju užad
za izvozna postrojenja, vazdušne i
podzemne žičare, skrepere, svoznice,
bagere, užetne bušilice za dubinsko
bušenje itd.
• U praksi se najčešće koriste okrugla,
pljosnata, zatvorena i polu-zatvorena
čelična užad.

Čelična užad u rudarstvupovršinska eksploatacija • površinski kopovi opremljeni su mašinama velikog kapaciteta za obavljanje osnovnog tehnološkog procesa otkopavanja. • Pomoćna mehanizacija: dozeri. cevopolagači. bageri vedričari. utovara i odlaganja jalovine i uglja. transporta. skreperi. bageri dreglajni itd. . autodizalice. utovarivači. hidraulični bageri. transporteri sa gumenom trakom i odlagači. kao što su: rotorni bageri.

Čelična izvozna užad • užad za izvozna postrojenja: JUS C. • Donja-balansirajuća užad izrađuju se prema standardu JUS C.H1.055 od okruglih čeličnih žica nazivne zatezne čvrstoće 1200MPa.H1.052 od okruglih čeličnih žica nazivne zatezne čvrstoće 1570MPa ili 1770MPa. .

b) pravilno merenje prečnika užeta .Konstrukcija izvoznih užadi a) b) Presek okruglog čeličnog užeta: a) konstrukcija užeta. 2) jezgro. 1) struk.

5 108 152 176 202 229 290 324 394 433 515 702 [ kg/m] 0.80 Masa [ mm2] 89. sloja unutr.50 [mm ] 185 227 258 294 337 395 Masa Nazivni prečnik Konstrukcija i oznaka Poprečni metalni presek Tehničke karakteristike okruglih užadi konstrukcije wj+6(1+9+9) [ kg/m] 1.10 1.05 3.90 2. sloja jezgra Broj žica užeta H žica 2 1.08 4.20 1.90 2.65 1.00 2.42 2.73 2.40 2.60 1.89 6.844 1.73 3.67 Računska prekidna sila u [kN] pri nazivnoj čvrstoći od 1570 1770 [MPa] 140 158 170 192 233 268 276 311 317 357 360 406 455 513 508 573 619 698 680 767 808 909 1101 1308 114 wj+6(1+9+9) 22 24 26 28 30 32 2.43 1.25 1.20 2.02 1.70 1.76 3.50 1.95 [mm] 1.05 2.00 1.10 1.20 2.15 2.Tehničke karakteristike okruglih užadi konstrukcije wj+6(1+6+12) Konstrukcija i oznaka Broj žica C 114 wj+6(1+6+12) * Primenjuje se samo izuzetno 114 Nazivni prečnik užeta [mm] 16 18 20 22 24 26 28 30 33 35 38* 68* Poprečni metalni presek žice [mm] 1.71 Računska prekidna sila u [kN] pri nazivnoj čvrstoći od 1570 [MPa] 290 357 405 462 529 621 1770 327 403 456 521 597 700 .30 1.40 1.40 2.10 2.45 spolj.14 2.16 2.75 2.00 1.90 2.72 4.80 1.30 2.17 3.60 2.35 1.

Proračun i izbor izvoznog užeta na oknu rudnika • Koeficijent sigurnosti novog užeta za prevoz materijala oknima rudnika kreće se od 6÷8. a najmanje 5. . a najmanje 6. • Koeficijent sigurnosti novog užeta namenjenog prevozu Ijudi oknima rudnika kreće se od 8÷10.

Šematski prikaz izvoznog okna .

kg Rm . kg Q2 – masa spojnog pribora sa lancima.dužina jedne razvijene strane užeta (od kotura na tornju do donjeg navozišta).korisni teret izvoznog suda.koeficijent sigurnosti užeta. . kg Q1 .nazivna zatezna čvrstoća materijala žica. MPa μ .sopstvena masa izvoznog suda.Za proračun i izbor užeta potrebno je odrediti masu užeta po dužnom metru preko obrasca: • • • • • • • gde je: Q . H . H = Ho + h [m].

ISPITIVANJE ČELIČNIH UŽADI .

. uvijanje) i ispitivanje zaštitnih prevlaka na žicama Za ispitivanje čeličnih užadi koriste se tri metode: 1. direktno ispitivanje. indirektno ispitivanje. 2.Metode za ispitivanje čeličnih užadi • ispitivanje nosivosti. ispitivanje nekih tehnoloških svojstava žice (previjanje. odnosno zatezne čvrstoće pojedinih žica. magnetno-induktivna metoda i 3.

Direktan način ispitivanja užadi Uzorak užeta sa raspletenim krajevima Uzorak užeta sa zalivenim krajevima Priprema uzorka užeta za zalivanje krajeva aralditom Uzorak užeta sa krajem omotanim mekom aluminijumskom žicom priprtemljen za presovanje .

•digitalnog brojača impulsa. •pojačivača i oscilografa. .Ispitivanje užadi magnetnoinduktivnom metodom Dijagrami dobijeni na oscilografu a) za uže bez promena. •kablova. b) za uže sa prekinutim žicama Uzdužni presek detektora •detektora sa usmerivačem kroz koji se provlači ispitivano uže. •razvodne kutije. •baterija za pobudu od 2÷12 V.

Brzina kretanja užeta pri ispitivanju je 0. . . . .Lako prepoznavanje simbola za registrovanje greške na užetu.1% ukupnog preseka užeta.Visoka jačina magnetnog polja omogućuje otkrivanje greške u unutrašnjosti užeta (po dubini). . što se registruje na tahometru sa skalom.Postoji mogućnost dvostrukog registrovanja greški sa dva različita ispitna kalema: po poprečnom preseku (prečniku) užeta i po dužini užeta. .Lako se registruju mesta korozije i mesta sa izraženim habanjem.Moguće je otkrivanje iste greške više puta nezavisno od smera kretanja užeta i proteklog vremena.Prednosti uređaja na principu magnetne indukcije Nove konstrukcije magnetno-induktivnih aparata omogućuju: . .Visoka osetljivost instrumenata omogućuje registrovanje prekida žica prečnika 0.S obzirom na lako registrovanje greški na dijagramima. . može se brojčano izraziti broj prekinutih žica i njihov položaj na užetu.5÷3m/s.

Indirektan način ispitivanja užadi a) b) c) d) e) Nazivni prečnik žice Broj naizmeničnih previjanja žice Zatezna čvrstoća žice Prekidna sila užeta Ocena kvaliteta žica .

0 Intervali.5 Dozvoljena odstupanja.6 ≤ d < 2. [mm] ≤ 2.1 Dozvoljena tolerancijska odstupanja nazivnih prečnika žice Nazivni prečnik žice d.Nazivni prečnik žice Intervali nazivnih prečnika za gole i pocinkovane žice Nazivni prečnik.0 > 2. [mm] 0.6 1. [mm] Gola i pocinkovana Pocinkovana žica vučena žica kvaliteta B kvaliteta A ± 0.05 ± 0.0 ≤ d < 1.4 2.03 ± 0.05 .04 ± 0.4 ≤ d < 3.02 ± 0.03 ± 0.05 0. [mm] 1.

Broj naizmeničnih previjanja žice Uređaj za naizmenično previjanje žice: 1) valjci za naizmenično previjanje. 4) brojčanik za registrovanje broja naizmeničnog previjanja žice . 3) ručica za stezanje žice u valjcima. 2) stega za žicu.

0 1.8 1.7 1.4 3.4 1.2 2.50 10.1 2.2 1.00 7.1 1.1 3.2 3.5 [mm] 2.6 2.5 2.3 2.0 2.Najmanji broj naizmenicnih previjanja za žice iz užeta Nazivni precnik žice.8 2.0 3.7 2.9 2. d Poluprecnik valjka za previjanja [mm] 1.6 1.4 2.0 Najmanji broj naizmenicnih previjanja Za gole i pocinkovane Za pocinkovane žice vucne žice kvaliteta kvaliteta B A 1570 1770 1570 1770 11 10 9 8 20 19 16 15 18 17 14 13 16 15 12 11 14 13 10 9 12 11 9 8 16 15 12 11 14 13 11 10 13 12 10 9 12 11 9 8 11 10 8 8 18 16 15 14 17 15 14 13 16 14 13 12 14 13 12 11 13 12 11 10 12 11 10 9 11 10 9 8 10 10 9 7 10 9 8 7 9 g 7 7 14 13 11 10 13 12 10 9 12 11 9 9 11 10 9 8 10 9 8 7 .3 1.3 3.75 5.50 3.9 3.5 1.

0 320 290 260 .Zatezna čvrstoća žice Dozvoljeno odstupanje nazivne zatezne čvrstoće Nazivni prečnik žice d.0 ≤ d < 1.5 ≤ d < 2.0 d ≥ 2. [N/mm ] 1.5 1. [mm] Dozvoljena odstupanja 2 nazivne zatezne čvrstoće.

•Nosivost užeta je razlika stvarne zbirne prekidne sile užeta i zbira zateznih sila "žica koje ne odgovaraju".Prekidna sila užeta •Stvarna prekidna sila užeta je maksimalna sila dobijena pri ispitivanju užeta do kidanja direktnom metodom. . •Stvarna zbirna prekidna sila užeta je zbir prekidnih sila pojedinih žica u užetu dobijenih pri zateznom ispitivanju svih žica užeta indirektnom metodom. •Nazivna (računska) prekidna sila užeta je računska sila dobijena kao proizvod nazivnih poprečnih preseka svih žica i nazivne zatezne čvrstoće svih žica u užetu. Nosivost užeta služi za izračunavanje koeficijenta sugurnosti.

• sve žice metalnog jezgra užeta. • sve žice u užetu koje pri ispitivanju naizmeničnog previjanja nisu zadovoljile uslov minimalnog broja previjanja.Ocena kvaliteta žica Žice koje ne odgovaraju: • sve okrugle žice u užetu čije su vrednosti zatezne čvrstoće ispod nazivne zatezne čvrstoće žica ili iznad gornjih graničnih vrednosti za zateznu čvrstoću. . • sve žice u užetu čiji je prečnik manji od 1 mm.

• da ukupan procenat svih žica sa navedenim manama ne prelazi 10%. • da najviše 3% svih žica ima vrednost za zateznu čvrstoćtu ispod donjih ili iznad gornjih graničnih vrednosti prema odgovarajućoj tabeli. . • da najviše 5% svih žica ima vrednost za naizmenično previjanje ispod najmanjih datih u odgovarajućoj tabeli.Ocena kvaliteta žica • da najviše 5% svih žica u užetu ima odstupanje prečnika žice za 50% od vrednosti dozvoljenih odstupanja prema odgovarajućoj tabeli.

................................................................................................. unakrsno) ........................... Proizvođač užeta ............................................... Tip izvozne mašine (sa bubnjevima............052 ................................................................5 ⋅ Rm Q + Q1 + Q2 + H0 + h m [mm] [m] [kg/m'] [MPa] [kN] (88) Karakteristike izvoznog postrojenja: Naziv okna .......... Pletenje užeta (istosmerno......H1............. Vrsta i smer použavanja ................. [m] [m] [kg] [kg] [kg] Mereni podaci za ispitivano uže: Mereni prečnik užeta ...... Masa izvozne posude sa vratima Q1 ................. μ= 10............................................................................................................................... [mm] [mm] ................................ Nazivna zatezna čvrstoća žica Rm ........................................................................... desno) .......................................... Koepe) .................................................. Konstrukcija užeta ........ Visina od odvozišta do ose užetnjače na tornju h ......... Računska prekidna sila užeta ................................... Dužina koraka strukova .................................................... Stanje površine žice (gola....................................................................................................................................................................................................................................................... pocinkovana) .................... Masa spojnog pribora sa lancima Q2 ..................................................... Uže (levo................... Maksimalno dozvoljen broj ljudi u posudi .. Konstrukcija struka .. Tip užeta po JUS C......... Dubina okna (od najnižeg položaja posude u oknu do odvozišta) Ho ................ Nazivni prečnik užeta ............ Datum ugradnje (montaže) ........ Proizvodna dužina užeta ....................... Kvalitet vlaknastog jezgra ..................................................................................... Maksimalna masa materijala u posudi Q ........................................ Koeficijent sigurnosti užeta μ ............. Masa užeta po dužnom metru m ..................................................... Datum prethodnog ispitivanja i broj izveštaja ..............................................................Podaci za ispitivano uže: Datum proizvodnje ........ Osnovni atest ..

Konstrukcija i tehničke karakteristike ispitivanog užeta su: – datum proizvodnje : 23. vučena nazivna – zatezna čvrstoća : Rm = 1770 [MPa] – računska prekidna sila : Frač ≈ 402 [k N] – koeficijent sigurnosti: 6 a) Oceniti kvalitet žica iz užeta na osnovu zahteva koje propisuju : Pravilnik po tehničkim normativima pri prevozu ljudi i materijala u oknima rudnika i JUS-u C.metalna užad Novi Sad – nazivni prečnik užeta : 24 [mm] – proizvodna dužina užeta : L = 240 [mm] – uže (levo.1988.1997. STEEL – konstrukcija struka i prečnici žica : .14 [kg/ m'] – stanje površine žice : pocinkovana. Dati zaključak da lije ispitivano uže zadovoljavajućeg kvaliteta da se može i dalje koristiti za izvoz i transport materijala i prevoz ljudi.030. god.spoljni sloj d1 = 1.08.10 [mm] .0000 .1988.Zadatak 5. Metodom indirektnog ispitivanja proveriti čelično izvozno uže koje je bilo u eksploataciji na desnom košu u oknu rudnika "Rudnik". – datum predhodnog ispitivanja : 21. desno) : desno – konstrukcija užeta : Wj + 6 ( 9+9+1) tzv. – broj izveštaja : 447 / 1 – proizvođač užeta : "Novkabel" .08.03 .jezgro dj = 2.20 [mm] – tip užeta: C.H1.052 JUS – vrsta i smer použavanja : i uže i struk sa leva na desno (istosmerno desno z/ Z ) – masa užeta po dužnom metru : m = 2. god.43 od 30.90 [mm] .02. . – datum ugradnje : 10. god.god.1990.02.H1.unutrašnji sloj d2 = 1. – osnovni atest: CH .

11 1.20 III struk Broj Sila previjanj kidanj a a 12 14 13 14 13 14 14 16 13 26 33 26 24 26 27 26 31 25 19 [N] 5651 5670 5572 5788 5729 5533 5690 5552 5945 1785 1766 1785 1766 1805 1785 1628 1805 1785 7102 Zatezna čvrstoć a [MPa] 1993 2000 1965 2041 2021 1952 2007 1958 2097 1878 1858 1878 1858 1899 1878 1713 1899 1878 1868 .93 1.11 1.92 1.93 1.93 1.93 1.09 1.11 1.93 1.11 1.93 1.10 1.09 1.92 1.10 1.93 1.11 1.Tabela 1.93 1.93 1. Rezultati pojedinačnih ispitivanja žica u užetu Red.11 1.93 1.11 1.93 1.92 1.93 1.21 II struk Broj Sila previjanj kidanj a a 13 13 13 12 10 13 12 12 14 23 27 26 25 25 29 27 28 24 21 [N] 5592 5768 5700 5709 5768 5651 5709 5800 5670 1805 1668 1766 1785 1746 1727 1746 1746 1766 7122 Zatezn a čvrstoć i [MPa] 1972 2034 2010 2014 2034 1993 2014 2046 2000 1899 1755 1858 1878 1837 1817 1837 1837 1858 1874 Izmeren i prečnik [mm] 1.10 1.12 2.93 1.11 1.žic e Izmeren i prečnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [mm] 1.10 1.92 1.10 1.11 1.93 1.11 1.93 1.11 1.11 1.11 1.10 2.11 2.93 1.93 1.93 1.93 1.09 1.91 1.11 1.91 1.92 1.11 1.11 1.93 1. br.22 I struk Broj Sila previjanj kidanj a a 14 13 14 10 12 13 12 13 13 25 33 27 28 25 25 23 24 29 19 [N] 5670 5840 5552 5808 5454 5552 5651 5690 5690 1785 1805 1785 1805 1766 1766 1785 1785 1766 7142 Zatezn a čvrstoć i [MPa] 2000 2060 1958 2049 1924 1958 1993 2007 2007 1878 1899 1878 1899 1858 1858 1878 1878 1858 1879 Izmeren i prečnik [mm] 1.

..10 1........11 1...22 Mereni podaci ispitivanog užeta: Mereni prečnik užeta...93 1..........93 1..žic e Izmeren i prečnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [mm] 1.92 1.93 1.....12 1.......93 1......93 1...........23 V struk Broj Sila previjanj kidanj a a 13 13 13 13 13 14 13 13 12 32 31 27 25 29 32 33 26 29 21 [N] 5572 5631 5788 5690 5840 5670 5631 5690 5830 1766 1766 1805 1785 1727 1785 1825 1805 1766 6926 Zatezn a čvrstoć i [MPa] 1965 1986 2041 2007 2060 2000 1986 2007 2056 1858 1858 1899 1878 1817 1878 1920 1899 1858 1822 Izmeren i prečnik [mm] 1........12 1......91 1...93 1........... istosmerno desno (z/ Z) Kvalitet vlaknastog jezgra .. 23....12 1.......12 1..10 1.....92 1...........12 1...........12 1.93 1.1 1.10 1............11 1.......11 1......93 1...12 1.....93 1....168 mm Pletenje užeta...............Red.....10 1..93 1.....10 1..12 2..92 1....11 1.....................11 1.23 IV struk Broj Sila previjanj kidanj a a 12 13 12 12 14 12 12 13 12 28 26 32 26 26 28 32 26 31 19 [N] 5572 5840 5749 5729 5729 5749 5670 5768 5827 1805 1746 1805 1805 1766 1805 1800 1805 1766 7044 Zatezn a čvrstoć i [MPa] 1965 2060 2028 2021 2021 2028 2000 2034 2055 1899 1837 1899 1899 1858 1899 1894 1899 1858 1853 Izmeren i prečnik [mm] 1..93 1...........12 2..oštećeno....1 1......92 1....1 1...... slabo podmazano VI struk Broj Sila previjanj kidanj a a 13 14 13 15 14 13 15 12 10 32 25 31 31 30 30 31 29 25 19 [N] 5552 5709 5840 5670 5651 5693 5670 5749 5729 1766 1766 1766 1805 1785 1746 1785 1805 1785 7024 Zatezna čvrstoć a [MPa] 1958 2014 2060 2000 1993 2008 2000 2028 2021 1858 1858 1858 1899 1878 1837 1878 1899 1878 1848 .......09 1.91 1.3 mm Dužina koraka .92 1.93 1....11 2..............93 1..93 1.........93 1....10 1......93 1......93 1.....91 1......93 1.......1 1..93 1.... br...12 1...

21 21 7122 1874 2.09÷1.20÷2.50 Mereni prečnik žice [mm] Broj previjanja 1.12 25÷32 16009 1872 2.12 25÷33 16030 1874 1.20 Poluprečnik valjka za previjanje [mm] 5. čvrst. Rezultati ispitivanja po slojevima u struku I struk Sloj Mereni prečnici Broj previjanja [mm] II struk Σ sila kidanja Proseč.22 19 7142 1879 2. zat.93 12÷14 51342 2012 1.93 12÷14 51633 2023 1. zat.09÷1.91÷1. zat.23 21 6926 1822 2.12 2.92÷1.12 24÷33 15910 1860 jezgro 2.2 19 7102 1868 Sloj Mereni prečnici Broj previjanja Σ sila kidanja Proseč.91÷1. čvrst.91÷1.00 3. Rpp=ΣRp/n Mereni prečnici [N] [MPa] [mm] Broj previjanja III struk Σ sila kidanja Proseč.22 19 7024 1848 2 jezgro Tabela 3.09÷1.11 23÷29 15755 1842 1. zat. čvrst. Rpp=ΣRp/n Mereni prečnici Broj previjanja Σ sila kidanja Proseč. Rpp=ΣRp/n [N] [MPa] 1 1. Rpp=ΣRp/n Mereni prečnici [N] [MPa] [mm] Broj previjanja Σ sila kidanja Proseč. Rezultati ispitivanja po slojevima u užetu Sloj Nominalni prečnik [mm] 1 2 jezgro 1. zat.64 95. zat.86 .Tabla 2. Rpp=ΣRp/n [N] [MPa] [mm] [N] [MPa] [mm] [N] [MPa] IV struk [mm] V struk VI struk 1 1.92÷1. čvrst. čvrst. čvrst. Rpp=ΣRp/n Mereni prečnici Broj previjanja Σ sila kidanja Proseč.75 7.86 42.91÷1.93 10÷14 51367 2013 1.09÷1.92÷1.09÷1.12 26÷32 16103 1883 1.93 1.10 2.36 445.23 10÷16 23÷33 19÷21 Prosečna prekidna sila [N] Prosečna zatezna čvrstoća [MPa] 51274 15976 7060 2009 1868 1857 Σ Zbirna prekidna sila [N] 307642 95855 42360 445857 [kN] 307.93 12÷16 51130 2004 2 1.93 10÷14 50907 1995 1.90 1.93 10÷15 51263 2009 1.10÷1.11 23÷33 16048 1876 1.23 19 7044 1853 2.11÷1.

103).23 Na osnovu laboratorijskog ispitivanja iz tabele 1. Napomena: uže ima 114 žica. d) da ukupan procenat svih žica sa navedenim manama ne prelazi 10%.12 dj = 2.90 [mm] (± 0. Rešenje: Ocena kvaliteta žica na osnovu rezultata laboratorijskog ispitivanja.Dozvoljeno tolerancijsko odstupanje za gole i pocinkovane žice.03) [mm] 1. vidimo da ovaj kriterijum ispunjavaju sve žice užeta. smatra se da uže nije zadovoljavajućeg kvaliteta i ne sme se koristiti za prevoz ljudi i materijala u oknu rudnika. iznosi: Prečnik Tolerancija Opseg d1 = 1. Ako žice iz užeta pri ispitivanju po bilo kojoj od navedenih tačaka ne ispunjavaju pomenute zahteve. (v.02) [mm].03) [mm] 2. c) da najviše 3% svih žica ima vrednosti za zateznu čvrstoću ispod donjih ili iznad gornjih graničnih vrednosti prema tabeli 32. Praktikum-Metode ispitivanja-str. .93 d2 = 1.Ocena kvaliteta žica Žice iz užeta su odgovarajućeg kvaliteta ako su posle ispitivanja ispunile sledeće zahteve: a) da najviše 5% svih žica u užetu ima odstupanje prečnika žice za 50% od vrednosti dozvoljenih odstupanja nazivnih prečnika žice prema tabeli 30.104). (v.17 ≤ dj ≤ 2.10 [mm] (±0. Praktikum-Metode ispitivanja-str. 1) Kriterijum nazivnog prečnika žica . vezano za nazivni prečnik.103). 1.20 [mm] (± 0. Praktikum-Metode ispitivanja-str. b) da najviše 5% svih žica ima vrednosti za naizmenično previjanje ispod najmanjih prema tabeli 31 (v.08 ≤ d2 ≤ 1.87 ≤ d1 ≤ 1.

10 [mm] dj = 2.75% .90 [mm] d2 = 1.10 [mm] + 320 1770 ≤ R ≤ 2090 dj = 2.63%<5% Minimalni broj previjanja 11 19 15 4 5 9 3) Kriterijum zatezne čvrstoće užeta Prečnik Odstupanje Opseg d1 = 1.20 [mm] + 260 1770 ≤ R ≤ 2030 .Minimalna čvrstoća žica koja je ujedno i nazivna zatezna čvrstoća je Rmin=1770 [MPa].Minimalni broj naizmeničnog previjanja za pojedine prečnike žica iznosi: Prečnik d1 = 1.63%<3% .90 [mm] + 290 1770 ≤ R ≤ 2060 d2 = 1.Maksimalna zatezna čvrstoća limitirana je dozvoljenim odstupanjima.2) Kriterijum broja naizmeničnog previjanja .88% Ukupno: 1.20 [mm] Ovaj kriterijum ne zadovoljavaju tri žice iz užeta : I struk : žica II struk: žica VI struk : žica Procenat: 3/ 114x100%=2.88%=2. Ovaj kriterijum ne ispunjavaju 1 žica iz užeta ( R > Rmax ): III struk: žica 9 Procenat: 1/ 114x100%=0. Žice koje imaju manju čvrstoću od nazivne zatezne čvrstoće R< Rmin su: II struk : žica 11 III struk: žica 16 Procenat: 2/ 114x100%=1.75%+0.

32 | kN| Koeficijent sigurnosti užeta u odnosu na stvarnu nosivost: µs= (Fst µ)/ ΣFrač = (445.26%.C.030 i Pravilnika o tehničkim normativima pri prevozu ljudu i materijala oknima rudnika. vidimo da u našem slučaju 5. Uzimajući u obzir ovo. koji su sumirani u tabeli 3.ΔF6 = 419.H1.C. pa konstatujemo : Na osnovu retultata laboratorijskog ispitivanja desno čelično uže rudnika "Rudnik" konstrukcije Wj + 6 (9+9+1) zadovoljava zahteve JUS-a JUS. pa se može koristiti u oknu rudnika "Rudnik" za izvoz i prevoz ljudi.65 Zaključak: Na osnovu JUS.H1.86 [k N| Prekidna sila 6 žica koje ne ispunjavaju uslove standarda je : ΔF6 = 26.Uzimajući sve kriterijume u obzir vidimo da ukupno 6 žica ne ispunjava tražene zahteve.54 | kN] Stvarna nosivost užeta : Fst = ΣF . a to u odnosu na celo uže iznosi: ( 6/ 114)x100% = 5. Na osnovu podataka iz tabele 1.030 i Pravilnika o tehničkim normativima pri prevozu ljudi i materijala oknima rudnika dozvoljeno je da ukupan procent svih žica sa manama ne prelazi 10%.26% svih žica ne ispunjava tražene uslove. što je manje od 10%. vidimo da je izmerena zbirna prekidna sila užeta : ΣF = 445. .86 ·6)/ 402=6. što zadovoljava kriterijum da broj žica sa manama ne prelazi 10% .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful