Vežba br.

5

Čelična užad za potrebe
rudarstva

Osobine užadi
• relativno mala masa po dužnom metru,
• velika nosivost i gipkost,
• omogućuju rad sa velikim brzinama jer
rade mirno i bešumno,
• kod preopterećenja ili istrošenosti prekid
ne nastupa naglo već postepeno.
Primena: u rudarstvu, građevinarstvu, industriji nafte, mašinogradnji,
brodogradnji, elektroprivredi itd.

Čelična užad u rudarstvupodzemna eksploatacija
• Čelična užad u rudarstvu obuhvataju užad
za izvozna postrojenja, vazdušne i
podzemne žičare, skrepere, svoznice,
bagere, užetne bušilice za dubinsko
bušenje itd.
• U praksi se najčešće koriste okrugla,
pljosnata, zatvorena i polu-zatvorena
čelična užad.

utovara i odlaganja jalovine i uglja. cevopolagači. hidraulični bageri. utovarivači. kao što su: rotorni bageri.Čelična užad u rudarstvupovršinska eksploatacija • površinski kopovi opremljeni su mašinama velikog kapaciteta za obavljanje osnovnog tehnološkog procesa otkopavanja. • Pomoćna mehanizacija: dozeri. skreperi. bageri vedričari. transporteri sa gumenom trakom i odlagači. . bageri dreglajni itd. transporta. autodizalice.

055 od okruglih čeličnih žica nazivne zatezne čvrstoće 1200MPa.Čelična izvozna užad • užad za izvozna postrojenja: JUS C.052 od okruglih čeličnih žica nazivne zatezne čvrstoće 1570MPa ili 1770MPa.H1.H1. . • Donja-balansirajuća užad izrađuju se prema standardu JUS C.

Konstrukcija izvoznih užadi a) b) Presek okruglog čeličnog užeta: a) konstrukcija užeta. 1) struk. 2) jezgro. b) pravilno merenje prečnika užeta .

71 Računska prekidna sila u [kN] pri nazivnoj čvrstoći od 1570 [MPa] 290 357 405 462 529 621 1770 327 403 456 521 597 700 .80 1.00 2.40 2.20 2.89 6.70 1.72 4.10 1.5 108 152 176 202 229 290 324 394 433 515 702 [ kg/m] 0.60 1.05 2.17 3.43 1.20 1.73 3.95 [mm] 1.75 2.20 2.90 2.02 1.14 2.45 spolj.25 1.65 1.67 Računska prekidna sila u [kN] pri nazivnoj čvrstoći od 1570 1770 [MPa] 140 158 170 192 233 268 276 311 317 357 360 406 455 513 508 573 619 698 680 767 808 909 1101 1308 114 wj+6(1+9+9) 22 24 26 28 30 32 2.76 3.60 2.30 2.16 2. sloja unutr.42 2.10 2.90 2.50 1.73 2.30 1.Tehničke karakteristike okruglih užadi konstrukcije wj+6(1+6+12) Konstrukcija i oznaka Broj žica C 114 wj+6(1+6+12) * Primenjuje se samo izuzetno 114 Nazivni prečnik užeta [mm] 16 18 20 22 24 26 28 30 33 35 38* 68* Poprečni metalni presek žice [mm] 1.10 1.40 1.35 1.00 1.80 Masa [ mm2] 89.90 2.40 2.15 2. sloja jezgra Broj žica užeta H žica 2 1.00 1.844 1.50 [mm ] 185 227 258 294 337 395 Masa Nazivni prečnik Konstrukcija i oznaka Poprečni metalni presek Tehničke karakteristike okruglih užadi konstrukcije wj+6(1+9+9) [ kg/m] 1.08 4.05 3.

Proračun i izbor izvoznog užeta na oknu rudnika • Koeficijent sigurnosti novog užeta za prevoz materijala oknima rudnika kreće se od 6÷8. • Koeficijent sigurnosti novog užeta namenjenog prevozu Ijudi oknima rudnika kreće se od 8÷10. a najmanje 5. . a najmanje 6.

Šematski prikaz izvoznog okna .

kg Rm .korisni teret izvoznog suda. H .koeficijent sigurnosti užeta.dužina jedne razvijene strane užeta (od kotura na tornju do donjeg navozišta).nazivna zatezna čvrstoća materijala žica.sopstvena masa izvoznog suda. . kg Q1 . kg Q2 – masa spojnog pribora sa lancima. MPa μ .Za proračun i izbor užeta potrebno je odrediti masu užeta po dužnom metru preko obrasca: • • • • • • • gde je: Q . H = Ho + h [m].

ISPITIVANJE ČELIČNIH UŽADI .

Metode za ispitivanje čeličnih užadi • ispitivanje nosivosti. uvijanje) i ispitivanje zaštitnih prevlaka na žicama Za ispitivanje čeličnih užadi koriste se tri metode: 1. magnetno-induktivna metoda i 3. 2. direktno ispitivanje. odnosno zatezne čvrstoće pojedinih žica. indirektno ispitivanje. ispitivanje nekih tehnoloških svojstava žice (previjanje. .

Direktan način ispitivanja užadi Uzorak užeta sa raspletenim krajevima Uzorak užeta sa zalivenim krajevima Priprema uzorka užeta za zalivanje krajeva aralditom Uzorak užeta sa krajem omotanim mekom aluminijumskom žicom priprtemljen za presovanje .

•razvodne kutije. b) za uže sa prekinutim žicama Uzdužni presek detektora •detektora sa usmerivačem kroz koji se provlači ispitivano uže. •digitalnog brojača impulsa. •kablova. •pojačivača i oscilografa. •baterija za pobudu od 2÷12 V. .Ispitivanje užadi magnetnoinduktivnom metodom Dijagrami dobijeni na oscilografu a) za uže bez promena.

S obzirom na lako registrovanje greški na dijagramima. .Lako se registruju mesta korozije i mesta sa izraženim habanjem. može se brojčano izraziti broj prekinutih žica i njihov položaj na užetu. .1% ukupnog preseka užeta. što se registruje na tahometru sa skalom. .Prednosti uređaja na principu magnetne indukcije Nove konstrukcije magnetno-induktivnih aparata omogućuju: .5÷3m/s.Lako prepoznavanje simbola za registrovanje greške na užetu. .Visoka osetljivost instrumenata omogućuje registrovanje prekida žica prečnika 0.Brzina kretanja užeta pri ispitivanju je 0.Moguće je otkrivanje iste greške više puta nezavisno od smera kretanja užeta i proteklog vremena. . .Postoji mogućnost dvostrukog registrovanja greški sa dva različita ispitna kalema: po poprečnom preseku (prečniku) užeta i po dužini užeta.Visoka jačina magnetnog polja omogućuje otkrivanje greške u unutrašnjosti užeta (po dubini). . .

Indirektan način ispitivanja užadi a) b) c) d) e) Nazivni prečnik žice Broj naizmeničnih previjanja žice Zatezna čvrstoća žice Prekidna sila užeta Ocena kvaliteta žica .

5 Dozvoljena odstupanja.0 Intervali.6 1.02 ± 0.4 2.05 ± 0. [mm] 1.05 . [mm] 0.6 ≤ d < 2.05 0.4 ≤ d < 3.0 ≤ d < 1.Nazivni prečnik žice Intervali nazivnih prečnika za gole i pocinkovane žice Nazivni prečnik.0 > 2.03 ± 0.1 Dozvoljena tolerancijska odstupanja nazivnih prečnika žice Nazivni prečnik žice d. [mm] Gola i pocinkovana Pocinkovana žica vučena žica kvaliteta B kvaliteta A ± 0. [mm] ≤ 2.03 ± 0.04 ± 0.

2) stega za žicu. 4) brojčanik za registrovanje broja naizmeničnog previjanja žice .Broj naizmeničnih previjanja žice Uređaj za naizmenično previjanje žice: 1) valjci za naizmenično previjanje. 3) ručica za stezanje žice u valjcima.

1 1.7 2.1 3.50 3.9 3.8 2.1 2.00 7.0 3.3 3.50 10.9 2.2 1.6 1.4 1.6 2.8 1.5 [mm] 2.7 1. d Poluprecnik valjka za previjanja [mm] 1.4 3.75 5.2 2.5 1.0 1.Najmanji broj naizmenicnih previjanja za žice iz užeta Nazivni precnik žice.5 2.3 1.0 Najmanji broj naizmenicnih previjanja Za gole i pocinkovane Za pocinkovane žice vucne žice kvaliteta kvaliteta B A 1570 1770 1570 1770 11 10 9 8 20 19 16 15 18 17 14 13 16 15 12 11 14 13 10 9 12 11 9 8 16 15 12 11 14 13 11 10 13 12 10 9 12 11 9 8 11 10 8 8 18 16 15 14 17 15 14 13 16 14 13 12 14 13 12 11 13 12 11 10 12 11 10 9 11 10 9 8 10 10 9 7 10 9 8 7 9 g 7 7 14 13 11 10 13 12 10 9 12 11 9 9 11 10 9 8 10 9 8 7 .4 2.0 2.3 2.2 3.

Zatezna čvrstoća žice Dozvoljeno odstupanje nazivne zatezne čvrstoće Nazivni prečnik žice d.0 320 290 260 .5 ≤ d < 2. [N/mm ] 1. [mm] Dozvoljena odstupanja 2 nazivne zatezne čvrstoće.0 d ≥ 2.5 1.0 ≤ d < 1.

•Nazivna (računska) prekidna sila užeta je računska sila dobijena kao proizvod nazivnih poprečnih preseka svih žica i nazivne zatezne čvrstoće svih žica u užetu.Prekidna sila užeta •Stvarna prekidna sila užeta je maksimalna sila dobijena pri ispitivanju užeta do kidanja direktnom metodom. Nosivost užeta služi za izračunavanje koeficijenta sugurnosti. •Stvarna zbirna prekidna sila užeta je zbir prekidnih sila pojedinih žica u užetu dobijenih pri zateznom ispitivanju svih žica užeta indirektnom metodom. •Nosivost užeta je razlika stvarne zbirne prekidne sile užeta i zbira zateznih sila "žica koje ne odgovaraju". .

• sve žice metalnog jezgra užeta. • sve žice u užetu čiji je prečnik manji od 1 mm. • sve žice u užetu koje pri ispitivanju naizmeničnog previjanja nisu zadovoljile uslov minimalnog broja previjanja. .Ocena kvaliteta žica Žice koje ne odgovaraju: • sve okrugle žice u užetu čije su vrednosti zatezne čvrstoće ispod nazivne zatezne čvrstoće žica ili iznad gornjih graničnih vrednosti za zateznu čvrstoću.

Ocena kvaliteta žica • da najviše 5% svih žica u užetu ima odstupanje prečnika žice za 50% od vrednosti dozvoljenih odstupanja prema odgovarajućoj tabeli. • da najviše 5% svih žica ima vrednost za naizmenično previjanje ispod najmanjih datih u odgovarajućoj tabeli. • da ukupan procenat svih žica sa navedenim manama ne prelazi 10%. • da najviše 3% svih žica ima vrednost za zateznu čvrstoćtu ispod donjih ili iznad gornjih graničnih vrednosti prema odgovarajućoj tabeli. .

............ Maksimalna masa materijala u posudi Q ...................... Koeficijent sigurnosti užeta μ ............................................. Nazivna zatezna čvrstoća žica Rm .............. [m] [m] [kg] [kg] [kg] Mereni podaci za ispitivano uže: Mereni prečnik užeta ...... Stanje površine žice (gola............................ Tip izvozne mašine (sa bubnjevima.......................................................... [mm] [mm] .......................... Dužina koraka strukova .................... Datum ugradnje (montaže) ................................................. Pletenje užeta (istosmerno............................. Proizvođač užeta .052 ................................................................................................................................................................................ Koepe) ...................................................... Osnovni atest ................................. Maksimalno dozvoljen broj ljudi u posudi ............................................................................ Tip užeta po JUS C... Masa izvozne posude sa vratima Q1 ..... Konstrukcija struka .... Masa spojnog pribora sa lancima Q2 ........ Masa užeta po dužnom metru m ........................................................................... Uže (levo....5 ⋅ Rm Q + Q1 + Q2 + H0 + h m [mm] [m] [kg/m'] [MPa] [kN] (88) Karakteristike izvoznog postrojenja: Naziv okna ... Proizvodna dužina užeta ..............................................................................H1.......................... Računska prekidna sila užeta .............. Kvalitet vlaknastog jezgra .. μ= 10............................................................................................................................................................................................ desno) ........... unakrsno) ......... Datum prethodnog ispitivanja i broj izveštaja ......... Konstrukcija užeta ... Vrsta i smer použavanja ...........................Podaci za ispitivano uže: Datum proizvodnje ................................................................................................................................. Nazivni prečnik užeta ...................... pocinkovana) ............................ Dubina okna (od najnižeg položaja posude u oknu do odvozišta) Ho .......................................................................................................................... Visina od odvozišta do ose užetnjače na tornju h .

0000 .02.god. vučena nazivna – zatezna čvrstoća : Rm = 1770 [MPa] – računska prekidna sila : Frač ≈ 402 [k N] – koeficijent sigurnosti: 6 a) Oceniti kvalitet žica iz užeta na osnovu zahteva koje propisuju : Pravilnik po tehničkim normativima pri prevozu ljudi i materijala u oknima rudnika i JUS-u C. STEEL – konstrukcija struka i prečnici žica : . Konstrukcija i tehničke karakteristike ispitivanog užeta su: – datum proizvodnje : 23. . – broj izveštaja : 447 / 1 – proizvođač užeta : "Novkabel" .H1.Zadatak 5. god. – osnovni atest: CH . Metodom indirektnog ispitivanja proveriti čelično izvozno uže koje je bilo u eksploataciji na desnom košu u oknu rudnika "Rudnik".unutrašnji sloj d2 = 1.02.jezgro dj = 2.14 [kg/ m'] – stanje površine žice : pocinkovana.08.H1.1997.03 .10 [mm] . – datum ugradnje : 10.90 [mm] . desno) : desno – konstrukcija užeta : Wj + 6 ( 9+9+1) tzv.metalna užad Novi Sad – nazivni prečnik užeta : 24 [mm] – proizvodna dužina užeta : L = 240 [mm] – uže (levo.1988. Dati zaključak da lije ispitivano uže zadovoljavajućeg kvaliteta da se može i dalje koristiti za izvoz i transport materijala i prevoz ljudi.08.1988. god.43 od 30.1990. – datum predhodnog ispitivanja : 21. god.20 [mm] – tip užeta: C.030.052 JUS – vrsta i smer použavanja : i uže i struk sa leva na desno (istosmerno desno z/ Z ) – masa užeta po dužnom metru : m = 2.spoljni sloj d1 = 1.

93 1.20 III struk Broj Sila previjanj kidanj a a 12 14 13 14 13 14 14 16 13 26 33 26 24 26 27 26 31 25 19 [N] 5651 5670 5572 5788 5729 5533 5690 5552 5945 1785 1766 1785 1766 1805 1785 1628 1805 1785 7102 Zatezna čvrstoć a [MPa] 1993 2000 1965 2041 2021 1952 2007 1958 2097 1878 1858 1878 1858 1899 1878 1713 1899 1878 1868 .10 1.11 1. br.93 1.93 1.93 1.92 1.93 1.93 1.22 I struk Broj Sila previjanj kidanj a a 14 13 14 10 12 13 12 13 13 25 33 27 28 25 25 23 24 29 19 [N] 5670 5840 5552 5808 5454 5552 5651 5690 5690 1785 1805 1785 1805 1766 1766 1785 1785 1766 7142 Zatezn a čvrstoć i [MPa] 2000 2060 1958 2049 1924 1958 1993 2007 2007 1878 1899 1878 1899 1858 1858 1878 1878 1858 1879 Izmeren i prečnik [mm] 1.11 1.93 1.10 1. Rezultati pojedinačnih ispitivanja žica u užetu Red.11 1.11 1.11 1.93 1.11 1.93 1.11 1.09 1.93 1.11 1.žic e Izmeren i prečnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [mm] 1.11 1.93 1.93 1.92 1.11 1.92 1.11 1.11 1.93 1.93 1.21 II struk Broj Sila previjanj kidanj a a 13 13 13 12 10 13 12 12 14 23 27 26 25 25 29 27 28 24 21 [N] 5592 5768 5700 5709 5768 5651 5709 5800 5670 1805 1668 1766 1785 1746 1727 1746 1746 1766 7122 Zatezn a čvrstoć i [MPa] 1972 2034 2010 2014 2034 1993 2014 2046 2000 1899 1755 1858 1878 1837 1817 1837 1837 1858 1874 Izmeren i prečnik [mm] 1.93 1.12 2.10 1.92 1.09 1.93 1.93 1.92 1.93 1.11 2.10 1.11 1.93 1.10 2.10 1.Tabela 1.09 1.11 1.11 1.91 1.91 1.11 1.93 1.

... slabo podmazano VI struk Broj Sila previjanj kidanj a a 13 14 13 15 14 13 15 12 10 32 25 31 31 30 30 31 29 25 19 [N] 5552 5709 5840 5670 5651 5693 5670 5749 5729 1766 1766 1766 1805 1785 1746 1785 1805 1785 7024 Zatezna čvrstoć a [MPa] 1958 2014 2060 2000 1993 2008 2000 2028 2021 1858 1858 1858 1899 1878 1837 1878 1899 1878 1848 .92 1........žic e Izmeren i prečnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [mm] 1.......11 1.93 1....................93 1.....10 1...09 1.12 1...11 1.............22 Mereni podaci ispitivanog užeta: Mereni prečnik užeta....168 mm Pletenje užeta...23 V struk Broj Sila previjanj kidanj a a 13 13 13 13 13 14 13 13 12 32 31 27 25 29 32 33 26 29 21 [N] 5572 5631 5788 5690 5840 5670 5631 5690 5830 1766 1766 1805 1785 1727 1785 1825 1805 1766 6926 Zatezn a čvrstoć i [MPa] 1965 1986 2041 2007 2060 2000 1986 2007 2056 1858 1858 1899 1878 1817 1878 1920 1899 1858 1822 Izmeren i prečnik [mm] 1.3 mm Dužina koraka ..12 2.93 1...12 1..93 1.....12 1.93 1...... istosmerno desno (z/ Z) Kvalitet vlaknastog jezgra .....91 1...92 1.....93 1..93 1...92 1...11 2...93 1........93 1.12 2.....12 1....Red.....93 1........................11 1.93 1...12 1...............93 1...93 1......93 1...10 1.............1 1..12 1.11 1.oštećeno................ 23..................93 1...93 1..........92 1...92 1........93 1..12 1........10 1.. br...10 1......10 1..93 1.1 1.91 1..23 IV struk Broj Sila previjanj kidanj a a 12 13 12 12 14 12 12 13 12 28 26 32 26 26 28 32 26 31 19 [N] 5572 5840 5749 5729 5729 5749 5670 5768 5827 1805 1746 1805 1805 1766 1805 1800 1805 1766 7044 Zatezn a čvrstoć i [MPa] 1965 2060 2028 2021 2021 2028 2000 2034 2055 1899 1837 1899 1899 1858 1899 1894 1899 1858 1853 Izmeren i prečnik [mm] 1..11 1...1 1...12 1..1 1...........93 1...91 1..10 1........................

čvrst.91÷1. Rpp=ΣRp/n [N] [MPa] [mm] [N] [MPa] [mm] [N] [MPa] IV struk [mm] V struk VI struk 1 1.23 19 7044 1853 2.90 1.12 25÷33 16030 1874 1.93 10÷14 51367 2013 1. Rpp=ΣRp/n Mereni prečnici Broj previjanja Σ sila kidanja Proseč.86 42.00 3.10÷1. čvrst.09÷1.11÷1.20 Poluprečnik valjka za previjanje [mm] 5.91÷1.2 19 7102 1868 Sloj Mereni prečnici Broj previjanja Σ sila kidanja Proseč.12 24÷33 15910 1860 jezgro 2.93 1.22 19 7024 1848 2 jezgro Tabela 3. Rezultati ispitivanja po slojevima u užetu Sloj Nominalni prečnik [mm] 1 2 jezgro 1.23 21 6926 1822 2.22 19 7142 1879 2.86 .92÷1. zat.09÷1.11 23÷29 15755 1842 1.93 12÷14 51342 2012 1. Rpp=ΣRp/n Mereni prečnici [N] [MPa] [mm] Broj previjanja Σ sila kidanja Proseč.10 2. Rezultati ispitivanja po slojevima u struku I struk Sloj Mereni prečnici Broj previjanja [mm] II struk Σ sila kidanja Proseč.92÷1.91÷1.91÷1. čvrst.09÷1.93 12÷16 51130 2004 2 1.12 2. zat.12 26÷32 16103 1883 1. zat. čvrst.92÷1. Rpp=ΣRp/n Mereni prečnici [N] [MPa] [mm] Broj previjanja III struk Σ sila kidanja Proseč.09÷1. čvrst.11 23÷33 16048 1876 1. zat.23 10÷16 23÷33 19÷21 Prosečna prekidna sila [N] Prosečna zatezna čvrstoća [MPa] 51274 15976 7060 2009 1868 1857 Σ Zbirna prekidna sila [N] 307642 95855 42360 445857 [kN] 307.09÷1.64 95. Rpp=ΣRp/n Mereni prečnici Broj previjanja Σ sila kidanja Proseč.36 445.20÷2.93 12÷14 51633 2023 1.Tabla 2.12 25÷32 16009 1872 2.75 7. zat. čvrst. Rpp=ΣRp/n [N] [MPa] 1 1. zat.21 21 7122 1874 2.93 10÷14 50907 1995 1.50 Mereni prečnik žice [mm] Broj previjanja 1.93 10÷15 51263 2009 1.

93 d2 = 1. vezano za nazivni prečnik. smatra se da uže nije zadovoljavajućeg kvaliteta i ne sme se koristiti za prevoz ljudi i materijala u oknu rudnika. (v.87 ≤ d1 ≤ 1.17 ≤ dj ≤ 2.90 [mm] (± 0. Praktikum-Metode ispitivanja-str. iznosi: Prečnik Tolerancija Opseg d1 = 1.10 [mm] (±0.Dozvoljeno tolerancijsko odstupanje za gole i pocinkovane žice.20 [mm] (± 0. Ako žice iz užeta pri ispitivanju po bilo kojoj od navedenih tačaka ne ispunjavaju pomenute zahteve. Praktikum-Metode ispitivanja-str. b) da najviše 5% svih žica ima vrednosti za naizmenično previjanje ispod najmanjih prema tabeli 31 (v. c) da najviše 3% svih žica ima vrednosti za zateznu čvrstoću ispod donjih ili iznad gornjih graničnih vrednosti prema tabeli 32. 1) Kriterijum nazivnog prečnika žica .03) [mm] 1. (v. .104).Ocena kvaliteta žica Žice iz užeta su odgovarajućeg kvaliteta ako su posle ispitivanja ispunile sledeće zahteve: a) da najviše 5% svih žica u užetu ima odstupanje prečnika žice za 50% od vrednosti dozvoljenih odstupanja nazivnih prečnika žice prema tabeli 30. Praktikum-Metode ispitivanja-str. Rešenje: Ocena kvaliteta žica na osnovu rezultata laboratorijskog ispitivanja. 1.08 ≤ d2 ≤ 1.03) [mm] 2.103).12 dj = 2.23 Na osnovu laboratorijskog ispitivanja iz tabele 1. Napomena: uže ima 114 žica.02) [mm].103). d) da ukupan procenat svih žica sa navedenim manama ne prelazi 10%. vidimo da ovaj kriterijum ispunjavaju sve žice užeta.

88%=2.Minimalni broj naizmeničnog previjanja za pojedine prečnike žica iznosi: Prečnik d1 = 1.20 [mm] Ovaj kriterijum ne zadovoljavaju tri žice iz užeta : I struk : žica II struk: žica VI struk : žica Procenat: 3/ 114x100%=2.63%<3% .90 [mm] + 290 1770 ≤ R ≤ 2060 d2 = 1.63%<5% Minimalni broj previjanja 11 19 15 4 5 9 3) Kriterijum zatezne čvrstoće užeta Prečnik Odstupanje Opseg d1 = 1.Minimalna čvrstoća žica koja je ujedno i nazivna zatezna čvrstoća je Rmin=1770 [MPa].10 [mm] + 320 1770 ≤ R ≤ 2090 dj = 2.90 [mm] d2 = 1.75% .75%+0.20 [mm] + 260 1770 ≤ R ≤ 2030 .2) Kriterijum broja naizmeničnog previjanja .10 [mm] dj = 2. Ovaj kriterijum ne ispunjavaju 1 žica iz užeta ( R > Rmax ): III struk: žica 9 Procenat: 1/ 114x100%=0.88% Ukupno: 1. Žice koje imaju manju čvrstoću od nazivne zatezne čvrstoće R< Rmin su: II struk : žica 11 III struk: žica 16 Procenat: 2/ 114x100%=1.Maksimalna zatezna čvrstoća limitirana je dozvoljenim odstupanjima.

C. pa konstatujemo : Na osnovu retultata laboratorijskog ispitivanja desno čelično uže rudnika "Rudnik" konstrukcije Wj + 6 (9+9+1) zadovoljava zahteve JUS-a JUS.86 [k N| Prekidna sila 6 žica koje ne ispunjavaju uslove standarda je : ΔF6 = 26.32 | kN| Koeficijent sigurnosti užeta u odnosu na stvarnu nosivost: µs= (Fst µ)/ ΣFrač = (445. što je manje od 10%.H1. vidimo da u našem slučaju 5.Uzimajući sve kriterijume u obzir vidimo da ukupno 6 žica ne ispunjava tražene zahteve.H1. koji su sumirani u tabeli 3.ΔF6 = 419. vidimo da je izmerena zbirna prekidna sila užeta : ΣF = 445.C. pa se može koristiti u oknu rudnika "Rudnik" za izvoz i prevoz ljudi. Na osnovu podataka iz tabele 1.26% svih žica ne ispunjava tražene uslove. a to u odnosu na celo uže iznosi: ( 6/ 114)x100% = 5.26%.030 i Pravilnika o tehničkim normativima pri prevozu ljudi i materijala oknima rudnika dozvoljeno je da ukupan procent svih žica sa manama ne prelazi 10%. Uzimajući u obzir ovo. što zadovoljava kriterijum da broj žica sa manama ne prelazi 10% . .65 Zaključak: Na osnovu JUS.86 ·6)/ 402=6.54 | kN] Stvarna nosivost užeta : Fst = ΣF .030 i Pravilnika o tehničkim normativima pri prevozu ljudu i materijala oknima rudnika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful