Vežba br.

5

Čelična užad za potrebe
rudarstva

Osobine užadi
• relativno mala masa po dužnom metru,
• velika nosivost i gipkost,
• omogućuju rad sa velikim brzinama jer
rade mirno i bešumno,
• kod preopterećenja ili istrošenosti prekid
ne nastupa naglo već postepeno.
Primena: u rudarstvu, građevinarstvu, industriji nafte, mašinogradnji,
brodogradnji, elektroprivredi itd.

Čelična užad u rudarstvupodzemna eksploatacija
• Čelična užad u rudarstvu obuhvataju užad
za izvozna postrojenja, vazdušne i
podzemne žičare, skrepere, svoznice,
bagere, užetne bušilice za dubinsko
bušenje itd.
• U praksi se najčešće koriste okrugla,
pljosnata, zatvorena i polu-zatvorena
čelična užad.

kao što su: rotorni bageri. • Pomoćna mehanizacija: dozeri. utovarivači. bageri vedričari.Čelična užad u rudarstvupovršinska eksploatacija • površinski kopovi opremljeni su mašinama velikog kapaciteta za obavljanje osnovnog tehnološkog procesa otkopavanja. cevopolagači. transporta. skreperi. utovara i odlaganja jalovine i uglja. transporteri sa gumenom trakom i odlagači. bageri dreglajni itd. hidraulični bageri. autodizalice. .

• Donja-balansirajuća užad izrađuju se prema standardu JUS C.H1.055 od okruglih čeličnih žica nazivne zatezne čvrstoće 1200MPa. .H1.052 od okruglih čeličnih žica nazivne zatezne čvrstoće 1570MPa ili 1770MPa.Čelična izvozna užad • užad za izvozna postrojenja: JUS C.

b) pravilno merenje prečnika užeta . 2) jezgro.Konstrukcija izvoznih užadi a) b) Presek okruglog čeličnog užeta: a) konstrukcija užeta. 1) struk.

Tehničke karakteristike okruglih užadi konstrukcije wj+6(1+6+12) Konstrukcija i oznaka Broj žica C 114 wj+6(1+6+12) * Primenjuje se samo izuzetno 114 Nazivni prečnik užeta [mm] 16 18 20 22 24 26 28 30 33 35 38* 68* Poprečni metalni presek žice [mm] 1.5 108 152 176 202 229 290 324 394 433 515 702 [ kg/m] 0.45 spolj.89 6.14 2.73 2.00 2.10 1.40 2.30 2.43 1.76 3.10 1.844 1.60 1. sloja jezgra Broj žica užeta H žica 2 1.70 1.20 2.02 1.75 2.80 1.17 3.95 [mm] 1.00 1.50 [mm ] 185 227 258 294 337 395 Masa Nazivni prečnik Konstrukcija i oznaka Poprečni metalni presek Tehničke karakteristike okruglih užadi konstrukcije wj+6(1+9+9) [ kg/m] 1.35 1.90 2.20 2.05 2.90 2.40 2.00 1.72 4.67 Računska prekidna sila u [kN] pri nazivnoj čvrstoći od 1570 1770 [MPa] 140 158 170 192 233 268 276 311 317 357 360 406 455 513 508 573 619 698 680 767 808 909 1101 1308 114 wj+6(1+9+9) 22 24 26 28 30 32 2. sloja unutr.73 3.80 Masa [ mm2] 89.30 1.65 1.60 2.15 2.25 1.50 1.08 4.90 2.20 1.16 2.05 3.42 2.10 2.71 Računska prekidna sila u [kN] pri nazivnoj čvrstoći od 1570 [MPa] 290 357 405 462 529 621 1770 327 403 456 521 597 700 .40 1.

Proračun i izbor izvoznog užeta na oknu rudnika • Koeficijent sigurnosti novog užeta za prevoz materijala oknima rudnika kreće se od 6÷8. a najmanje 5. a najmanje 6. . • Koeficijent sigurnosti novog užeta namenjenog prevozu Ijudi oknima rudnika kreće se od 8÷10.

Šematski prikaz izvoznog okna .

. H = Ho + h [m].nazivna zatezna čvrstoća materijala žica.sopstvena masa izvoznog suda.koeficijent sigurnosti užeta. kg Q1 . H .Za proračun i izbor užeta potrebno je odrediti masu užeta po dužnom metru preko obrasca: • • • • • • • gde je: Q . kg Q2 – masa spojnog pribora sa lancima. kg Rm .korisni teret izvoznog suda.dužina jedne razvijene strane užeta (od kotura na tornju do donjeg navozišta). MPa μ .

ISPITIVANJE ČELIČNIH UŽADI .

magnetno-induktivna metoda i 3. 2.Metode za ispitivanje čeličnih užadi • ispitivanje nosivosti. odnosno zatezne čvrstoće pojedinih žica. uvijanje) i ispitivanje zaštitnih prevlaka na žicama Za ispitivanje čeličnih užadi koriste se tri metode: 1. direktno ispitivanje. . ispitivanje nekih tehnoloških svojstava žice (previjanje. indirektno ispitivanje.

Direktan način ispitivanja užadi Uzorak užeta sa raspletenim krajevima Uzorak užeta sa zalivenim krajevima Priprema uzorka užeta za zalivanje krajeva aralditom Uzorak užeta sa krajem omotanim mekom aluminijumskom žicom priprtemljen za presovanje .

•pojačivača i oscilografa. •digitalnog brojača impulsa. •kablova. •razvodne kutije. •baterija za pobudu od 2÷12 V.Ispitivanje užadi magnetnoinduktivnom metodom Dijagrami dobijeni na oscilografu a) za uže bez promena. . b) za uže sa prekinutim žicama Uzdužni presek detektora •detektora sa usmerivačem kroz koji se provlači ispitivano uže.

Brzina kretanja užeta pri ispitivanju je 0.1% ukupnog preseka užeta.S obzirom na lako registrovanje greški na dijagramima.5÷3m/s. .Lako prepoznavanje simbola za registrovanje greške na užetu. može se brojčano izraziti broj prekinutih žica i njihov položaj na užetu. .Moguće je otkrivanje iste greške više puta nezavisno od smera kretanja užeta i proteklog vremena. . . što se registruje na tahometru sa skalom.Visoka osetljivost instrumenata omogućuje registrovanje prekida žica prečnika 0.Postoji mogućnost dvostrukog registrovanja greški sa dva različita ispitna kalema: po poprečnom preseku (prečniku) užeta i po dužini užeta. .Prednosti uređaja na principu magnetne indukcije Nove konstrukcije magnetno-induktivnih aparata omogućuju: .Lako se registruju mesta korozije i mesta sa izraženim habanjem. . .Visoka jačina magnetnog polja omogućuje otkrivanje greške u unutrašnjosti užeta (po dubini). .

Indirektan način ispitivanja užadi a) b) c) d) e) Nazivni prečnik žice Broj naizmeničnih previjanja žice Zatezna čvrstoća žice Prekidna sila užeta Ocena kvaliteta žica .

5 Dozvoljena odstupanja.Nazivni prečnik žice Intervali nazivnih prečnika za gole i pocinkovane žice Nazivni prečnik. [mm] 1.0 > 2.03 ± 0.6 1.04 ± 0. [mm] Gola i pocinkovana Pocinkovana žica vučena žica kvaliteta B kvaliteta A ± 0. [mm] ≤ 2.05 ± 0.1 Dozvoljena tolerancijska odstupanja nazivnih prečnika žice Nazivni prečnik žice d.4 2.05 0.6 ≤ d < 2.02 ± 0.0 Intervali.03 ± 0.0 ≤ d < 1.4 ≤ d < 3. [mm] 0.05 .

2) stega za žicu. 3) ručica za stezanje žice u valjcima. 4) brojčanik za registrovanje broja naizmeničnog previjanja žice .Broj naizmeničnih previjanja žice Uređaj za naizmenično previjanje žice: 1) valjci za naizmenično previjanje.

3 3.6 2.4 3.4 1.1 1.50 3.0 2.7 1.0 Najmanji broj naizmenicnih previjanja Za gole i pocinkovane Za pocinkovane žice vucne žice kvaliteta kvaliteta B A 1570 1770 1570 1770 11 10 9 8 20 19 16 15 18 17 14 13 16 15 12 11 14 13 10 9 12 11 9 8 16 15 12 11 14 13 11 10 13 12 10 9 12 11 9 8 11 10 8 8 18 16 15 14 17 15 14 13 16 14 13 12 14 13 12 11 13 12 11 10 12 11 10 9 11 10 9 8 10 10 9 7 10 9 8 7 9 g 7 7 14 13 11 10 13 12 10 9 12 11 9 9 11 10 9 8 10 9 8 7 .1 3.9 2.0 3.5 2.2 1.2 3.4 2.3 1.00 7.5 1.Najmanji broj naizmenicnih previjanja za žice iz užeta Nazivni precnik žice. d Poluprecnik valjka za previjanja [mm] 1.50 10.8 1.7 2.2 2.5 [mm] 2.9 3.3 2.8 2.0 1.75 5.6 1.1 2.

5 ≤ d < 2.0 d ≥ 2. [mm] Dozvoljena odstupanja 2 nazivne zatezne čvrstoće.0 320 290 260 . [N/mm ] 1.Zatezna čvrstoća žice Dozvoljeno odstupanje nazivne zatezne čvrstoće Nazivni prečnik žice d.0 ≤ d < 1.5 1.

Nosivost užeta služi za izračunavanje koeficijenta sugurnosti. •Nosivost užeta je razlika stvarne zbirne prekidne sile užeta i zbira zateznih sila "žica koje ne odgovaraju". •Nazivna (računska) prekidna sila užeta je računska sila dobijena kao proizvod nazivnih poprečnih preseka svih žica i nazivne zatezne čvrstoće svih žica u užetu.Prekidna sila užeta •Stvarna prekidna sila užeta je maksimalna sila dobijena pri ispitivanju užeta do kidanja direktnom metodom. . •Stvarna zbirna prekidna sila užeta je zbir prekidnih sila pojedinih žica u užetu dobijenih pri zateznom ispitivanju svih žica užeta indirektnom metodom.

• sve žice u užetu čiji je prečnik manji od 1 mm. • sve žice metalnog jezgra užeta. • sve žice u užetu koje pri ispitivanju naizmeničnog previjanja nisu zadovoljile uslov minimalnog broja previjanja. .Ocena kvaliteta žica Žice koje ne odgovaraju: • sve okrugle žice u užetu čije su vrednosti zatezne čvrstoće ispod nazivne zatezne čvrstoće žica ili iznad gornjih graničnih vrednosti za zateznu čvrstoću.

. • da ukupan procenat svih žica sa navedenim manama ne prelazi 10%. • da najviše 3% svih žica ima vrednost za zateznu čvrstoćtu ispod donjih ili iznad gornjih graničnih vrednosti prema odgovarajućoj tabeli.Ocena kvaliteta žica • da najviše 5% svih žica u užetu ima odstupanje prečnika žice za 50% od vrednosti dozvoljenih odstupanja prema odgovarajućoj tabeli. • da najviše 5% svih žica ima vrednost za naizmenično previjanje ispod najmanjih datih u odgovarajućoj tabeli.

.......................... μ= 10......................................................................................................................052 ......................................................... [m] [m] [kg] [kg] [kg] Mereni podaci za ispitivano uže: Mereni prečnik užeta .................................................Podaci za ispitivano uže: Datum proizvodnje .................. Proizvođač užeta .............. Masa užeta po dužnom metru m ................ Maksimalna masa materijala u posudi Q .................................................................................. Vrsta i smer použavanja .......................................................... [mm] [mm] ..........................................5 ⋅ Rm Q + Q1 + Q2 + H0 + h m [mm] [m] [kg/m'] [MPa] [kN] (88) Karakteristike izvoznog postrojenja: Naziv okna ......................... Koeficijent sigurnosti užeta μ .......... desno) .................. Proizvodna dužina užeta . Računska prekidna sila užeta ............. Koepe) ............................................................................................. unakrsno) ....................... Nazivna zatezna čvrstoća žica Rm .....................................................H1.. Datum prethodnog ispitivanja i broj izveštaja ............................................................................................................................................................ Dubina okna (od najnižeg položaja posude u oknu do odvozišta) Ho ....... Nazivni prečnik užeta .................. Masa izvozne posude sa vratima Q1 ...................................................... Datum ugradnje (montaže) ............................. Tip izvozne mašine (sa bubnjevima........................... Tip užeta po JUS C........................... Konstrukcija struka ............... Uže (levo................................................................................ Visina od odvozišta do ose užetnjače na tornju h ..................... pocinkovana) ..... Dužina koraka strukova .......................................................................................................................... Osnovni atest .......... Kvalitet vlaknastog jezgra ...... Konstrukcija užeta ....... Stanje površine žice (gola................................................ Pletenje užeta (istosmerno... Maksimalno dozvoljen broj ljudi u posudi ..... Masa spojnog pribora sa lancima Q2 ..............................................................

– datum ugradnje : 10. god.metalna užad Novi Sad – nazivni prečnik užeta : 24 [mm] – proizvodna dužina užeta : L = 240 [mm] – uže (levo. desno) : desno – konstrukcija užeta : Wj + 6 ( 9+9+1) tzv.90 [mm] .14 [kg/ m'] – stanje površine žice : pocinkovana.03 .1990.1988.0000 .10 [mm] .030.052 JUS – vrsta i smer použavanja : i uže i struk sa leva na desno (istosmerno desno z/ Z ) – masa užeta po dužnom metru : m = 2.08.Zadatak 5.H1.jezgro dj = 2. .02. – osnovni atest: CH .1988.20 [mm] – tip užeta: C.08.spoljni sloj d1 = 1. Konstrukcija i tehničke karakteristike ispitivanog užeta su: – datum proizvodnje : 23. god. STEEL – konstrukcija struka i prečnici žica : .43 od 30.H1.unutrašnji sloj d2 = 1. – broj izveštaja : 447 / 1 – proizvođač užeta : "Novkabel" .02. Metodom indirektnog ispitivanja proveriti čelično izvozno uže koje je bilo u eksploataciji na desnom košu u oknu rudnika "Rudnik".god.1997. – datum predhodnog ispitivanja : 21. vučena nazivna – zatezna čvrstoća : Rm = 1770 [MPa] – računska prekidna sila : Frač ≈ 402 [k N] – koeficijent sigurnosti: 6 a) Oceniti kvalitet žica iz užeta na osnovu zahteva koje propisuju : Pravilnik po tehničkim normativima pri prevozu ljudi i materijala u oknima rudnika i JUS-u C. Dati zaključak da lije ispitivano uže zadovoljavajućeg kvaliteta da se može i dalje koristiti za izvoz i transport materijala i prevoz ljudi. god.

11 1.12 2.93 1.09 1.11 1.žic e Izmeren i prečnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [mm] 1.11 1. Rezultati pojedinačnih ispitivanja žica u užetu Red.93 1.11 1.93 1.11 1.93 1.93 1.09 1.10 1.11 1.09 1.11 1.93 1.93 1.Tabela 1.11 1. br.10 1.10 1.10 2.11 1.20 III struk Broj Sila previjanj kidanj a a 12 14 13 14 13 14 14 16 13 26 33 26 24 26 27 26 31 25 19 [N] 5651 5670 5572 5788 5729 5533 5690 5552 5945 1785 1766 1785 1766 1805 1785 1628 1805 1785 7102 Zatezna čvrstoć a [MPa] 1993 2000 1965 2041 2021 1952 2007 1958 2097 1878 1858 1878 1858 1899 1878 1713 1899 1878 1868 .93 1.91 1.92 1.11 1.93 1.91 1.92 1.93 1.11 1.93 1.92 1.93 1.93 1.22 I struk Broj Sila previjanj kidanj a a 14 13 14 10 12 13 12 13 13 25 33 27 28 25 25 23 24 29 19 [N] 5670 5840 5552 5808 5454 5552 5651 5690 5690 1785 1805 1785 1805 1766 1766 1785 1785 1766 7142 Zatezn a čvrstoć i [MPa] 2000 2060 1958 2049 1924 1958 1993 2007 2007 1878 1899 1878 1899 1858 1858 1878 1878 1858 1879 Izmeren i prečnik [mm] 1.93 1.93 1.11 1.11 1.10 1.92 1.93 1.11 2.21 II struk Broj Sila previjanj kidanj a a 13 13 13 12 10 13 12 12 14 23 27 26 25 25 29 27 28 24 21 [N] 5592 5768 5700 5709 5768 5651 5709 5800 5670 1805 1668 1766 1785 1746 1727 1746 1746 1766 7122 Zatezn a čvrstoć i [MPa] 1972 2034 2010 2014 2034 1993 2014 2046 2000 1899 1755 1858 1878 1837 1817 1837 1837 1858 1874 Izmeren i prečnik [mm] 1.93 1.11 1.11 1.93 1.10 1.11 1.92 1.93 1.93 1.

.3 mm Dužina koraka .91 1.........93 1......93 1...93 1...1 1.93 1..11 1...............12 1..........10 1......93 1.93 1..10 1.............12 1..... istosmerno desno (z/ Z) Kvalitet vlaknastog jezgra ..91 1....93 1.........93 1.11 1.....168 mm Pletenje užeta................11 1.92 1.....12 1... slabo podmazano VI struk Broj Sila previjanj kidanj a a 13 14 13 15 14 13 15 12 10 32 25 31 31 30 30 31 29 25 19 [N] 5552 5709 5840 5670 5651 5693 5670 5749 5729 1766 1766 1766 1805 1785 1746 1785 1805 1785 7024 Zatezna čvrstoć a [MPa] 1958 2014 2060 2000 1993 2008 2000 2028 2021 1858 1858 1858 1899 1878 1837 1878 1899 1878 1848 ...23 V struk Broj Sila previjanj kidanj a a 13 13 13 13 13 14 13 13 12 32 31 27 25 29 32 33 26 29 21 [N] 5572 5631 5788 5690 5840 5670 5631 5690 5830 1766 1766 1805 1785 1727 1785 1825 1805 1766 6926 Zatezn a čvrstoć i [MPa] 1965 1986 2041 2007 2060 2000 1986 2007 2056 1858 1858 1899 1878 1817 1878 1920 1899 1858 1822 Izmeren i prečnik [mm] 1.......93 1....žic e Izmeren i prečnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [mm] 1.........93 1... 23.93 1.......12 1....92 1..92 1..93 1..93 1........12 1......10 1..93 1.....92 1.91 1.........93 1.................93 1...10 1..93 1.10 1.......11 1....22 Mereni podaci ispitivanog užeta: Mereni prečnik užeta.10 1.....oštećeno...09 1.12 1..............11 2.................1 1.......1 1....1 1............... br..............93 1.....12 1......11 1.12 2..93 1.12 2.....92 1.....23 IV struk Broj Sila previjanj kidanj a a 12 13 12 12 14 12 12 13 12 28 26 32 26 26 28 32 26 31 19 [N] 5572 5840 5749 5729 5729 5749 5670 5768 5827 1805 1746 1805 1805 1766 1805 1800 1805 1766 7044 Zatezn a čvrstoć i [MPa] 1965 2060 2028 2021 2021 2028 2000 2034 2055 1899 1837 1899 1899 1858 1899 1894 1899 1858 1853 Izmeren i prečnik [mm] 1....Red..12 1..

12 24÷33 15910 1860 jezgro 2.09÷1. čvrst.90 1.86 .91÷1. Rpp=ΣRp/n Mereni prečnici Broj previjanja Σ sila kidanja Proseč. Rpp=ΣRp/n Mereni prečnici [N] [MPa] [mm] Broj previjanja III struk Σ sila kidanja Proseč.64 95. zat.09÷1.92÷1.10÷1.93 10÷14 50907 1995 1.93 1.91÷1.11 23÷29 15755 1842 1.22 19 7142 1879 2. Rpp=ΣRp/n Mereni prečnici Broj previjanja Σ sila kidanja Proseč.12 25÷32 16009 1872 2.93 12÷14 51633 2023 1. čvrst.20÷2.00 3.23 21 6926 1822 2.92÷1. čvrst.12 25÷33 16030 1874 1.93 12÷16 51130 2004 2 1.36 445. Rpp=ΣRp/n Mereni prečnici [N] [MPa] [mm] Broj previjanja Σ sila kidanja Proseč.22 19 7024 1848 2 jezgro Tabela 3.75 7.10 2. zat.23 19 7044 1853 2.09÷1.Tabla 2.09÷1.12 2. zat.21 21 7122 1874 2. Rezultati ispitivanja po slojevima u struku I struk Sloj Mereni prečnici Broj previjanja [mm] II struk Σ sila kidanja Proseč. čvrst.23 10÷16 23÷33 19÷21 Prosečna prekidna sila [N] Prosečna zatezna čvrstoća [MPa] 51274 15976 7060 2009 1868 1857 Σ Zbirna prekidna sila [N] 307642 95855 42360 445857 [kN] 307.91÷1. zat.11÷1. čvrst. zat.11 23÷33 16048 1876 1.20 Poluprečnik valjka za previjanje [mm] 5. Rpp=ΣRp/n [N] [MPa] [mm] [N] [MPa] [mm] [N] [MPa] IV struk [mm] V struk VI struk 1 1. čvrst.91÷1.09÷1.93 10÷15 51263 2009 1.50 Mereni prečnik žice [mm] Broj previjanja 1. zat.93 10÷14 51367 2013 1.92÷1.2 19 7102 1868 Sloj Mereni prečnici Broj previjanja Σ sila kidanja Proseč.93 12÷14 51342 2012 1.12 26÷32 16103 1883 1.86 42. Rpp=ΣRp/n [N] [MPa] 1 1. Rezultati ispitivanja po slojevima u užetu Sloj Nominalni prečnik [mm] 1 2 jezgro 1.

d) da ukupan procenat svih žica sa navedenim manama ne prelazi 10%.10 [mm] (±0. Ako žice iz užeta pri ispitivanju po bilo kojoj od navedenih tačaka ne ispunjavaju pomenute zahteve.03) [mm] 1.12 dj = 2.93 d2 = 1. Praktikum-Metode ispitivanja-str.103).103). Rešenje: Ocena kvaliteta žica na osnovu rezultata laboratorijskog ispitivanja. Praktikum-Metode ispitivanja-str.90 [mm] (± 0. vidimo da ovaj kriterijum ispunjavaju sve žice užeta.23 Na osnovu laboratorijskog ispitivanja iz tabele 1. Napomena: uže ima 114 žica.Ocena kvaliteta žica Žice iz užeta su odgovarajućeg kvaliteta ako su posle ispitivanja ispunile sledeće zahteve: a) da najviše 5% svih žica u užetu ima odstupanje prečnika žice za 50% od vrednosti dozvoljenih odstupanja nazivnih prečnika žice prema tabeli 30.20 [mm] (± 0. Praktikum-Metode ispitivanja-str.87 ≤ d1 ≤ 1. 1.08 ≤ d2 ≤ 1.17 ≤ dj ≤ 2. b) da najviše 5% svih žica ima vrednosti za naizmenično previjanje ispod najmanjih prema tabeli 31 (v.104). (v.Dozvoljeno tolerancijsko odstupanje za gole i pocinkovane žice. iznosi: Prečnik Tolerancija Opseg d1 = 1.02) [mm]. vezano za nazivni prečnik. (v.03) [mm] 2. c) da najviše 3% svih žica ima vrednosti za zateznu čvrstoću ispod donjih ili iznad gornjih graničnih vrednosti prema tabeli 32. smatra se da uže nije zadovoljavajućeg kvaliteta i ne sme se koristiti za prevoz ljudi i materijala u oknu rudnika. 1) Kriterijum nazivnog prečnika žica . .

75%+0.Minimalna čvrstoća žica koja je ujedno i nazivna zatezna čvrstoća je Rmin=1770 [MPa].Minimalni broj naizmeničnog previjanja za pojedine prečnike žica iznosi: Prečnik d1 = 1.2) Kriterijum broja naizmeničnog previjanja .63%<3% .75% .10 [mm] dj = 2.10 [mm] + 320 1770 ≤ R ≤ 2090 dj = 2.20 [mm] Ovaj kriterijum ne zadovoljavaju tri žice iz užeta : I struk : žica II struk: žica VI struk : žica Procenat: 3/ 114x100%=2.90 [mm] + 290 1770 ≤ R ≤ 2060 d2 = 1.63%<5% Minimalni broj previjanja 11 19 15 4 5 9 3) Kriterijum zatezne čvrstoće užeta Prečnik Odstupanje Opseg d1 = 1.88% Ukupno: 1.Maksimalna zatezna čvrstoća limitirana je dozvoljenim odstupanjima.88%=2. Žice koje imaju manju čvrstoću od nazivne zatezne čvrstoće R< Rmin su: II struk : žica 11 III struk: žica 16 Procenat: 2/ 114x100%=1. Ovaj kriterijum ne ispunjavaju 1 žica iz užeta ( R > Rmax ): III struk: žica 9 Procenat: 1/ 114x100%=0.20 [mm] + 260 1770 ≤ R ≤ 2030 .90 [mm] d2 = 1.

H1.26%.030 i Pravilnika o tehničkim normativima pri prevozu ljudi i materijala oknima rudnika dozvoljeno je da ukupan procent svih žica sa manama ne prelazi 10%. a to u odnosu na celo uže iznosi: ( 6/ 114)x100% = 5.ΔF6 = 419.030 i Pravilnika o tehničkim normativima pri prevozu ljudu i materijala oknima rudnika.C. pa konstatujemo : Na osnovu retultata laboratorijskog ispitivanja desno čelično uže rudnika "Rudnik" konstrukcije Wj + 6 (9+9+1) zadovoljava zahteve JUS-a JUS. Na osnovu podataka iz tabele 1.H1.C. koji su sumirani u tabeli 3. pa se može koristiti u oknu rudnika "Rudnik" za izvoz i prevoz ljudi.54 | kN] Stvarna nosivost užeta : Fst = ΣF .26% svih žica ne ispunjava tražene uslove. što zadovoljava kriterijum da broj žica sa manama ne prelazi 10% . .86 [k N| Prekidna sila 6 žica koje ne ispunjavaju uslove standarda je : ΔF6 = 26. vidimo da je izmerena zbirna prekidna sila užeta : ΣF = 445. što je manje od 10%. vidimo da u našem slučaju 5.Uzimajući sve kriterijume u obzir vidimo da ukupno 6 žica ne ispunjava tražene zahteve. Uzimajući u obzir ovo.86 ·6)/ 402=6.32 | kN| Koeficijent sigurnosti užeta u odnosu na stvarnu nosivost: µs= (Fst µ)/ ΣFrač = (445.65 Zaključak: Na osnovu JUS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful