P. 1
Čelična Užad

Čelična Užad

|Views: 37|Likes:
Published by montavar
vežbe
vežbe

More info:

Categories:Types, Research
Published by: montavar on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

Čelična užad za potrebe

rudarstva
Vežba br. 5
Primena: u rudarstvu, građevinarstvu, industriji nafte, mašinogradnji,
brodogradnji, elektroprivredi itd.
• relativno mala masa po dužnom metru,
• velika nosivost i gipkost,
• omogućuju rad sa velikim brzinama jer
rade mirno i bešumno,
• kod preopterećenja ili istrošenosti prekid
ne nastupa naglo već postepeno.
Osobine užadi
Čelična užad u rudarstvu-
podzemna eksploatacija
• Čelična užad u rudarstvu obuhvataju užad
za izvozna postrojenja, vazdušne i
podzemne žičare, skrepere, svoznice,
bagere, užetne bušilice za dubinsko
bušenje itd.
• U praksi se najčešće koriste okrugla,
pljosnata, zatvorena i polu-zatvorena
čelična užad.
Čelična užad u rudarstvu-
površinska eksploatacija
• površinski kopovi opremljeni su mašinama
velikog kapaciteta za obavljanje osnovnog
tehnološkog procesa otkopavanja, transporta,
utovara i odlaganja jalovine i uglja, kao što su:
rotorni bageri, bageri vedričari, transporteri sa
gumenom trakom i odlagači.
• Pomoćna mehanizacija: dozeri, utovarivači,
cevopolagači, skreperi, autodizalice, hidraulični
bageri, bageri dreglajni itd.
Čelična izvozna užad
• užad za izvozna postrojenja:
JUS C.H1.052 od okruglih čeličnih žica
nazivne zatezne čvrstoće 1570MPa ili
1770MPa.
• Donja-balansirajuća užad izrađuju se
prema standardu JUS C.H1.055 od
okruglih čeličnih žica nazivne zatezne
čvrstoće 1200MPa.
Konstrukcija izvoznih užadia) b)
Presek okruglog čeličnog užeta: a) konstrukcija užeta; 1) struk;
2) jezgro; b) pravilno merenje prečnika užeta
Tehničke karakteristike okruglih užadi konstrukcije wj+6(1+6+12)
Nazivni prečnik
Računska prekidna
sila u [kN] pri
nazivnoj čvrstoći od

užeta žice
Poprečni
metalni presek
Masa
1570 1770
Konstrukcija i
oznaka
Broj
žica
[mm] [mm] [ mm
2
] [ kg/m] [MPa]
16 1.00 89.5 0.844 140 158
C
18 1.10 108 1.02 170 192
20 1.30 152 1.43 233 268
22 1.40 176 1.65 276 311
24 1.50 202 1.90 317 357
26 1.60 229 2.16 360 406
28 1.80 290 2.73 455 513
30 1.90 324 3.05 508 573
33 2.10 394 3.72 619 698
wj+6(1+6+12)
114
35 2.20 433 4.08 680 767
38
*
2.40 515 4.89 808 909
*
Primenjuje se
samo izuzetno
114
68
*
2.80 702 6.67 1101 1308

Tehničke karakteristike okruglih užadi konstrukcije wj+6(1+9+9)
Nazivni prečnik
žica
Konstrukcija i
oznaka
H
Računska prekidna
sila u [kN] pri nazi-
vnoj čvrstoći od

u
ž
e
t
a

j
e
z
g
r
a

u
n
u
t
r
.

s
l
o
j
a

s
p
o
l
j
.

s
l
o
j
a

P
o
p
r
e
č
n
i


m
e
t
a
l
n
i

p
r
e
s
e
k

M
a
s
a

1570 1770
Broj
žica
[mm] [mm
2
] [ kg/m] [MPa]
22 2.05 1.00 1.70 185 1.73 290 327
24 2.20 1.10 1.90 227 2.14 357 403
26 2.40 1.20 2.00 258 2.42 405 456
28 2.60 1.25 2.15 294 2.76 462 521
30 2.75 1.35 2.30 337 3.17 529 597
wj+6(1+9+9)
114
32 2.95 1.45 2.50 395 3.71 621 700

Proračun i izbor izvoznog užeta
na oknu rudnika
• Koeficijent sigurnosti novog užeta za
prevoz materijala oknima rudnika kreće se
od 6÷8, a najmanje 5.
• Koeficijent sigurnosti novog užeta
namenjenog prevozu Ijudi oknima rudnika
kreće se od 8÷10, a najmanje 6.

Šematski prikaz izvoznog okna
Za proračun i izbor užeta potrebno je odrediti masu
užeta po dužnom metru preko obrasca:
• gde je:
• Q - korisni teret izvoznog suda, kg
• Q1 - sopstvena masa izvoznog suda, kg
• Q2 – masa spojnog pribora sa lancima, kg
• Rm - nazivna zatezna čvrstoća materijala žica, MPa
• μ - koeficijent sigurnosti užeta,
• H - dužina jedne razvijene strane užeta (od kotura na
tornju do donjeg navozišta), H = Ho + h [m].
ISPITIVANJE ČELIČNIH
UŽADI
Metode za ispitivanje čeličnih
užadi
• ispitivanje nosivosti, odnosno zatezne
čvrstoće pojedinih žica, ispitivanje nekih
tehnoloških svojstava žice (previjanje,
uvijanje) i ispitivanje zaštitnih prevlaka na
žicama
Za ispitivanje čeličnih užadi koriste se tri metode:
1. direktno ispitivanje,
2. magnetno-induktivna metoda i
3. indirektno ispitivanje.
Direktan način ispitivanja užadi


Priprema uzorka užeta za zalivanje krajeva aralditomUzorak užeta sa krajem omotanim mekom
aluminijumskom žicom priprtemljen za presovanje

Uzorak užeta sa raspletenim krajevima


Uzorak užeta sa zalivenim krajevima
Ispitivanje užadi magnetno-
induktivnom metodom
Uzdužni presek detektora

Dijagrami dobijeni na oscilografu
a) za uže bez promena; b) za uže sa prekinutim žicama
•detektora sa usmerivačem kroz koji se provlači ispitivano uže,
•pojačivača i oscilografa,
•digitalnog brojača impulsa,
•baterija za pobudu od 2÷12 V,
•razvodne kutije,
•kablova.
Nove konstrukcije magnetno-induktivnih aparata omogućuju:
- Lako prepoznavanje simbola za registrovanje greške na užetu.
- Moguće je otkrivanje iste greške više puta nezavisno od smera
kretanja užeta i proteklog vremena.
- Visoka jačina magnetnog polja omogućuje otkrivanje greške u
unutrašnjosti užeta (po dubini).
- Visoka osetljivost instrumenata omogućuje registrovanje preki-
da žica prečnika 0,1% ukupnog preseka užeta.
- Lako se registruju mesta korozije i mesta sa izraženim haba-
njem.
- Postoji mogućnost dvostrukog registrovanja greški sa dva razli-
čita ispitna kalema: po poprečnom preseku (prečniku) užeta i
po dužini užeta.
- Brzina kretanja užeta pri ispitivanju je 0,5÷3m/s, što se regi-
struje na tahometru sa skalom.
- S obzirom na lako registrovanje greški na dijagramima, može
se brojčano izraziti broj prekinutih žica i njihov položaj na užetu.

Prednosti uređaja na principu magnetne indukcije
Indirektan način ispitivanja užadi
a) Nazivni prečnik žice
b) Broj naizmeničnih previjanja žice
c) Zatezna čvrstoća žice
d) Prekidna sila užeta
e) Ocena kvaliteta žica
Nazivni prečnik žice
Intervali nazivnih prečnika za gole i pocinkovane žice
Nazivni prečnik, [mm] Intervali, [mm]
≤ 2,0
0,05
> 2,0 0,1
Dozvoljena tolerancijska odstupanja nazivnih prečnika žice
Dozvoljena odstupanja, [mm]
Nazivni prečnik žice d, [mm]
Gola i pocinkovana
vučena žica kvaliteta B
Pocinkovana žica
kvaliteta A
1,0 ≤ d < 1,6 ± 0,02 ± 0,04
1,6 ≤ d < 2,4 ± 0,03 ± 0,05
2,4 ≤ d < 3,5 ± 0,03 ± 0,05

Broj naizmeničnih previjanja žice

Uređaj za naizmenično previjanje žice: 1) valjci za naizmenično previjanje;
2) stega za žicu; 3) ručica za stezanje žice u valjcima;
4) brojčanik za registrovanje broja naizmeničnog previjanja žice
Najmanji broj naizmenicnih previjanja za žice iz užeta
Najmanji broj naizmenicnih previjanja
Za gole i pocinkovane
vucne žice kvaliteta
Za pocinkovane žice
kvaliteta
Nazivni
precnik
žice, d
Poluprecnik
valjka za
previjanja
B A
[mm] [mm] 1570 1770 1570 1770
1,0 2,50 11 10 9 8
1,1 20 19 16 15
1,2 18 17 14 13
1,3 16 15 12 11
1,4 14 13 10 9
1,5
3,75
12 11 9 8
1,6 16 15 12 11
1,7 14 13 11 10
1,8 13 12 10 9
1,9 12 11 9 8
2,0
5,00
11 10 8 8
2,1 18 16 15 14
2,2 17 15 14 13
2,3 16 14 13 12
2,4 14 13 12 11
2,5 13 12 11 10
2,6 12 11 10 9
2,7 11 10 9 8
2,8 10 10 9 7
2,9 10 9 8 7
3,0
7,50
9 g 7 7
3,1 14 13 11 10
3,2 13 12 10 9
3,3 12 11 9 9
3,4 11 10 9 8
3,5
10,0
10 9 8 7

Zatezna čvrstoća žice
Dozvoljeno odstupanje nazivne zatezne čvrstoće
Nazivni prečnik žice d, [mm]
Dozvoljena odstupanja
nazivne zatezne čvrstoće, [N/mm
2
]
1,0 ≤ d < 1,5
320
1,5 ≤ d < 2,0
290
d ≥ 2,0
260

Prekidna sila užeta
•Stvarna prekidna sila užeta je maksimalna sila dobijena pri ispitivanju užeta do kidanja
direktnom metodom.
•Nazivna (računska) prekidna sila užeta je računska sila dobijena kao proizvod nazivnih
poprečnih preseka svih žica i nazivne zatezne čvrstoće svih žica u užetu.
•Stvarna zbirna prekidna sila užeta je zbir prekidnih sila pojedinih žica u užetu dobijenih
pri zateznom ispitivanju svih žica užeta indirektnom metodom.
•Nosivost užeta je razlika stvarne zbirne prekidne sile užeta i zbira zateznih sila "žica
koje ne odgovaraju". Nosivost užeta služi za izračunavanje koeficijenta sugurnosti.
Ocena kvaliteta žica
Žice koje ne odgovaraju:
• sve okrugle žice u užetu čije su vrednosti
zatezne čvrstoće ispod nazivne zatezne
čvrstoće žica ili iznad gornjih graničnih vrednosti
za zateznu čvrstoću,
• sve žice u užetu koje pri ispitivanju
naizmeničnog previjanja nisu zadovoljile uslov
minimalnog broja previjanja,
• sve žice u užetu čiji je prečnik manji od 1 mm,
• sve žice metalnog jezgra užeta.
Ocena kvaliteta žica
• da najviše 5% svih žica u užetu ima odstupanje
prečnika žice za 50% od vrednosti dozvoljenih
odstupanja prema odgovarajućoj tabeli,
• da najviše 5% svih žica ima vrednost za
naizmenično previjanje ispod najmanjih datih u
odgovarajućoj tabeli,
• da najviše 3% svih žica ima vrednost za zateznu
čvrstoćtu ispod donjih ili iznad gornjih graničnih
vrednosti prema odgovarajućoj tabeli,
• da ukupan procenat svih žica sa navedenim
manama ne prelazi 10%.
Podaci za ispitivano uže:

Datum proizvodnje ...............................................................
Datum ugradnje (montaže) ...................................................
Osnovni atest .......................................................................
Datum prethodnog ispitivanja i broj izveštaja ........................
Proizvođač užeta ..................................................................
Nazivni prečnik užeta ........................................................... [mm]
Proizvodna dužina užeta ...................................................... [m]
Uže (levo, desno) ................................................................
Konstrukcija užeta ................................................................
Konstrukcija struka ...............................................................
Tip užeta po JUS C.H1.052 ..................................................
Vrsta i smer použavanja .......................................................
Masa užeta po dužnom metru m .......................................... [kg/m
'
]
Stanje površine žice (gola, pocinkovana) .............................
Nazivna zatezna čvrstoća žica R
m
........................................ [MPa]
Računska prekidna sila užeta ............................................... [kN]
Koeficijent sigurnosti užeta μ ................................................
h H
m
Q Q Q
R
m
+ +
+ +

=
0
2 1
5 , 10
μ

(88)

Karakteristike izvoznog postrojenja:

Naziv okna ...........................................................................
Tip izvozne mašine (sa bubnjevima, Koepe) ........................
Dubina okna (od najnižeg položaja posude u oknu do
odvozišta) H
o
........................................................................ [m]
Visina od odvozišta do ose užetnjače na tornju h ................. [m]
Maksimalna masa materijala u posudi Q .............................. [kg]
Masa izvozne posude sa vratima Q
1
.................................... [kg]
Masa spojnog pribora sa lancima Q
2
.................................... [kg]
Maksimalno dozvoljen broj ljudi u posudi ..............................

Mereni podaci za ispitivano uže:

Mereni prečnik užeta ............................................................ [mm]
Dužina koraka strukova ........................................................ [mm]
Pletenje užeta (istosmerno, unakrsno) .................................
Kvalitet vlaknastog jezgra .....................................................
Zadatak 5.

Metodom indirektnog ispitivanja proveriti čelično izvozno uže koje je bilo u eksploataciji na desnom košu u oknu
rudnika "Rudnik".

Konstrukcija i tehničke karakteristike ispitivanog užeta su:
– datum proizvodnje : 23.08.1988.god.
– datum ugradnje : 10.02.1990. god.
– osnovni atest: CH - 03 - 0000 - 43 od 30.08.1988. god.
– datum predhodnog ispitivanja : 21.02.1997. god.
– broj izveštaja : 447 / 1
– proizvođač užeta : "Novkabel" - metalna užad Novi Sad
– nazivni prečnik užeta : 24 [mm]
– proizvodna dužina užeta : L = 240 [mm]
– uže (levo, desno) : desno
– konstrukcija užeta : Wj + 6 ( 9+9+1) tzv. STEEL
– konstrukcija struka i prečnici žica :
- spoljni sloj d
1
= 1,90 [mm]
- unutrašnji sloj d
2
= 1,10 [mm]
- jezgro d
j
= 2,20 [mm]
– tip užeta: C.H1.052 JUS
– vrsta i smer použavanja : i uže i struk sa leva na desno (istosmerno desno z/ Z )
– masa užeta po dužnom metru : m = 2,14 [kg/ m']
– stanje površine žice : pocinkovana, vučena nazivna
– zatezna čvrstoća : R
m
= 1770 [MPa]
– računska prekidna sila : F
rač
≈ 402 [k N]
– koeficijent sigurnosti: 6

a) Oceniti kvalitet žica iz užeta na osnovu zahteva koje propisuju : Pravilnik po tehničkim normativima pri
prevozu ljudi i materijala u oknima rudnika i JUS-u C.H1.030. Dati zaključak da lije ispitivano uže zadovoljavajućeg
kvaliteta da se može i dalje koristiti za izvoz i transport materijala i prevoz ljudi.
I struk II struk III struk
Red.
br.žic
e
Izmeren
i
prečnik
Broj
previjanj
a
Sila
kidanj
a
Zatezn
a
čvrstoć
i
Izmeren
i
prečnik
Broj
previjanj
a
Sila
kidanj
a
Zatezn
a
čvrstoć
i
Izmeren
i
prečnik
Broj
previjanj
a
Sila
kidanj
a
Zatezna
čvrstoć
a
[mm] [N] [MPa] [mm] [N] [MPa] [mm] [N] [MPa]
1 1.93 14 5670 2000 1.92 13 5592 1972 1.93 12 5651 1993
2 1.92 13 5840 2060 1.93 13 5768 2034 1.91 14 5670 2000
3 1.93 14 5552 1958 1.93 13 5700 2010 1.93 13 5572 1965
4 1.93 10 5808 2049 1.93 12 5709 2014 1.92 14 5788 2041
5 1.93 12 5454 1924 1.93 10 5768 2034 1.93 13 5729 2021
6 1.93 13 5552 1958 1.93 13 5651 1993 1.93 14 5533 1952
7 1.93 12 5651 1993 1.93 12 5709 2014 1.91 14 5690 2007
8 1.92 13 5690 2007 1.93 12 5800 2046 1.93 16 5552 1958
9 1.92 13 5690 2007 1.93 14 5670 2000 1.93 13 5945 2097
10 1.10 25 1785 1878 1.11 23 1805 1899 1.11 26 1785 1878
11 1.11 33 1805 1899 1.11 27 1668 1755 1.11 33 1766 1858
12 1.10 27 1785 1878 1.11 26 1766 1858 1.10 26 1785 1878
13 1.09 28 1805 1899 1.09 25 1785 1878 1.11 24 1766 1858
14 1.11 25 1766 1858 1.11 25 1746 1837 1.11 26 1805 1899
15 1.11 25 1766 1858 1.11 29 1727 1817 1.11 27 1785 1878
16 1.10 23 1785 1878 1.11 27 1746 1837 1.09 26 1628 1713
17 1.10 24 1785 1878 1.11 28 1746 1837 1.11 31 1805 1899
18 1.10 29 1766 1858 1.11 24 1766 1858 1.12 25 1785 1878
19 2.22 19 7142 1879 2.21 21 7122 1874 2.20 19 7102 1868

Tabela 1. Rezultati pojedinačnih ispitivanja žica u užetu
IV struk V struk VI struk
Red.
br.žic
e
Izmeren
i
prečnik
Broj
previjanj
a
Sila
kidanj
a
Zatezn
a
čvrstoć
i
Izmeren
i
prečnik
Broj
previjanj
a
Sila
kidanj
a
Zatezn
a
čvrstoć
i
Izmeren
i
prečnik
Broj
previjanj
a
Sila
kidanj
a
Zatezna
čvrstoć
a
[mm] [N] [MPa] [mm] [N] [MPa] [mm] [N] [MPa]
1 1.93 12 5572 1965 1.93 13 5572 1965 1.93 13 5552 1958
2 1.93 13 5840 2060 1.93 13 5631 1986 1.92 14 5709 2014
3 1.93 12 5749 2028 1.93 13 5788 2041 1.93 13 5840 2060
4 1.93 12 5729 2021 1.92 13 5690 2007 1.91 15 5670 2000
5 1.91 14 5729 2021 1.93 13 5840 2060 1.93 14 5651 1993
6 1.93 12 5749 2028 1.93 14 5670 2000 1.93 13 5693 2008
7 1.92 12 5670 2000 1.93 13 5631 1986 1.92 15 5670 2000
8 1.93 13 5768 2034 1.93 13 5690 2007 1.91 12 5749 2028
9 1.92 12 5827 2055 1.93 12 5830 2056 1.93 10 5729 2021
10 1.12 28 1805 1899 1.12 32 1766 1858 1.11 32 1766 1858
11 1.10 26 1746 1837 1.12 31 1766 1858 1.10 25 1766 1858
12 1.12 32 1805 1899 1.1 27 1805 1899 1.10 31 1766 1858
13 1.10 26 1805 1899 1.1 25 1785 1878 1.11 31 1805 1899
14 1.10 26 1766 1858 1.12 29 1727 1817 1.09 30 1785 1878
15 1.11 28 1805 1899 1.1 32 1785 1878 1.12 30 1746 1837
16 1.12 32 1800 1894 1.11 33 1825 1920 1.11 31 1785 1878
17 1.10 26 1805 1899 1.1 26 1805 1899 1.12 29 1805 1899
18 1.11 31 1766 1858 1.12 29 1766 1858 1.12 25 1785 1878
19 2.23 19 7044 1853 2.23 21 6926 1822 2.22 19 7024 1848
Mereni podaci ispitivanog užeta:
Mereni prečnik užeta ................................................................................. 23,3 mm
Dužina koraka ............................................................................................. 168 mm
Pletenje užeta ................................................................... istosmerno desno (z/ Z)
Kvalitet vlaknastog jezgra............................................oštećeno, slabo podmazano
I struk II struk III struk
Sloj Mereni
prečnici
Broj previjanja Σ sila
kidanja
Proseč. zat.
čvrst.
R
pp
=ΣR
p
/n
Mereni prečnici Broj
previjanja
Σ sila
kidanja
Proseč. zat.
čvrst.
R
pp
=ΣR
p
/n
Mereni prečnici Broj
previjanja
Σ sila
kidanja
Proseč. zat.
čvrst.
R
pp
=ΣR
p
/n
[mm] [N] [MPa] [mm] [N] [MPa] [mm] [N] [MPa]
1 1.92÷1.93 10÷14 50907 1995 1.92÷1.93 10÷14 51367 2013 1.91÷1.93 12÷16 51130 2004
2 1.09÷1.11 23÷33 16048 1876 1.09÷1.11 23÷29 15755 1842 1.09÷1.12 24÷33 15910 1860
jezgro 2.22 19 7142 1879 2.21 21 7122 1874 2.2 19 7102 1868
IV struk V struk VI struk
Sloj Mereni
prečnici
Broj previjanja Σ sila
kidanja
Proseč. zat.
čvrst.
R
pp
=ΣR
p
/n
Mereni prečnici Broj
previjanja
Σ sila
kidanja
Proseč. zat.
čvrst.
R
pp
=ΣR
p
/n
Mereni prečnici Broj
previjanja
Σ sila
kidanja
Proseč. zat.
čvrst.
R
pp
=ΣR
p
/n
[mm] [N] [MPa] [mm] [N] [MPa] [mm] [N] [MPa]
1
1.91÷1.93 12÷14 51633 2023 1.92÷1.93 12÷14 51342 2012 1.91÷1.93 10÷15 51263 2009
2
1.10÷1.12 26÷32 16103 1883 1.11÷1.12 25÷33 16030 1874 1.09÷1.12 25÷32 16009 1872
jezgro 2.23 19 7044 1853 2.23 21 6926 1822 2.22 19 7024 1848
Tabla 2. Rezultati ispitivanja po slojevima u struku
Sloj Nominalni
prečnik
Poluprečnik
valjka za
previjanje
Mereni
prečnik
žice
Broj
previjanja
Prosečna
prekidna
sila
Prosečna
zatezna
čvrstoća
Zbirna prekidna sila
[mm] [mm] [mm] [N] [MPa] [N] [kN]
1 1.90 5.00 1.91÷1.93 10÷16 51274 2009 307642 307.64
2 1.10 3.75 1.09÷1.12 23÷33 15976 1868 95855 95.86
jezgro 2.20 7.50 2.20÷2.23 19÷21 7060 1857 42360 42.36
Σ 445857 445.86

Tabela 3. Rezultati ispitivanja po slojevima u užetu
Rešenje:
Ocena kvaliteta žica na osnovu rezultata laboratorijskog ispitivanja. Napomena: uže ima 114 žica.

1) Kriterijum nazivnog prečnika žica

- Dozvoljeno tolerancijsko odstupanje za gole i pocinkovane žice, vezano za nazivni prečnik, iznosi:
Prečnik Tolerancija Opseg
d
1
= 1,90 [mm] (± 0,03) [mm] 1,87 ≤ d
1
≤ 1,93
d
2
= 1,10 [mm] (±0,02) [mm], 1,08 ≤ d
2
≤ 1,12
d
j
= 2,20 [mm] (± 0,03) [mm] 2,17 ≤ d
j
≤ 2,23
Na osnovu laboratorijskog ispitivanja iz tabele 1. vidimo da ovaj kriterijum ispunjavaju sve žice užeta.
Ocena kvaliteta žica

Žice iz užeta su odgovarajućeg kvaliteta ako su posle ispitivanja ispunile sledeće zahteve:
a) da najviše 5% svih žica u užetu ima odstupanje prečnika žice za 50% od vrednosti dozvoljenih
odstupanja nazivnih prečnika žice prema tabeli 30. (v. Praktikum-Metode ispitivanja-str.103).
b) da najviše 5% svih žica ima vrednosti za naizmenično previjanje ispod najmanjih prema tabeli 31
(v. Praktikum-Metode ispitivanja-str.104).
c) da najviše 3% svih žica ima vrednosti za zateznu čvrstoću ispod donjih ili iznad gornjih graničnih
vrednosti prema tabeli 32. (v. Praktikum-Metode ispitivanja-str.103).
d) da ukupan procenat svih žica sa navedenim manama ne prelazi 10%.

Ako žice iz užeta pri ispitivanju po bilo kojoj od navedenih tačaka ne ispunjavaju pomenute zahteve,
smatra se da uže nije zadovoljavajućeg kvaliteta i ne sme se koristiti za prevoz ljudi i materijala u oknu
rudnika.
2) Kriterijum broja naizmeničnog previjanja

- Minimalni broj naizmeničnog previjanja za pojedine prečnike žica iznosi:
Prečnik Minimalni broj
previjanja
d
1
= 1,90 [mm] 11
d
2
= 1,10 [mm] 19
d
j
= 2,20 [mm] 15
Ovaj kriterijum ne zadovoljavaju tri žice iz užeta :
I struk : žica 4
II struk: žica 5
VI struk : žica 9
Procenat: 3/ 114x100%=2.63%<5%

Prečnik Odstupanje Opseg
d
1
= 1,90 [mm] + 290 1770 ≤ R ≤ 2060
d
2
= 1,10 [mm] + 320 1770 ≤ R ≤ 2090
d
j
= 2,20 [mm] + 260 1770 ≤ R ≤ 2030
3) Kriterijum zatezne čvrstoće užeta
- Minimalna čvrstoća žica koja je ujedno i nazivna zatezna čvrstoća je R
min
=1770 [MPa]. Žice koje imaju manju
čvrstoću od nazivne zatezne čvrstoće R< R
min
su:

II struk : žica 11
III struk: žica 16
Procenat: 2/ 114x100%=1.75%

- Maksimalna zatezna čvrstoća limitirana je dozvoljenim odstupanjima. Ovaj kriterijum ne ispunjavaju 1 žica iz
užeta ( R> Rmax ):
III struk: žica 9
Procenat: 1/ 114x100%=0.88%
Ukupno: 1.75%+0.88%=2.63%<3%

Uzimajući sve kriterijume u obzir vidimo da ukupno 6 žica ne ispunjava tražene zahteve, a to u odnosu na celo uže
iznosi:
( 6/ 114)x100% = 5.26%, što zadovoljava kriterijum da broj žica sa manama ne prelazi 10% .

Na osnovu podataka iz tabele 1. koji su sumirani u tabeli 3. vidimo da je izmerena zbirna prekidna sila užeta :
ΣF = 445.86 [k N|

Prekidna sila 6 žica koje ne ispunjavaju uslove standarda je :
ΔF
6
= 26.54 | kN]

Stvarna nosivost užeta :
F
st
= ΣF - ΔF
6
= 419,32 | kN|

Koeficijent sigurnosti užeta u odnosu na stvarnu nosivost:
µ
s
= (F
st
µ)/ ΣF
rač
= (445.86 ·6)/ 402=6.65

Zaključak:

Na osnovu JUS.C.H1.030 i Pravilnika o tehničkim normativima pri prevozu ljudi i materijala oknima rudnika
dozvoljeno je da ukupan procent svih žica sa manama ne prelazi 10%. Uzimajući u obzir ovo, vidimo da u našem
slučaju 5.26% svih žica ne ispunjava tražene uslove, što je manje od 10%, pa konstatujemo :
Na osnovu retultata laboratorijskog ispitivanja desno čelično uže rudnika "Rudnik" konstrukcije Wj + 6 (9+9+1)
zadovoljava zahteve JUS-a JUS.C.H1.030 i Pravilnika o tehničkim normativima pri prevozu ljudu i materijala
oknima rudnika, pa se može koristiti u oknu rudnika "Rudnik" za izvoz i prevoz ljudi.

Osobine užadi
• relativno mala masa po dužnom metru, • velika nosivost i gipkost, • omogućuju rad sa velikim brzinama jer rade mirno i bešumno, • kod preopterećenja ili istrošenosti prekid ne nastupa naglo već postepeno.
Primena: u rudarstvu, građevinarstvu, industriji nafte, mašinogradnji, brodogradnji, elektroprivredi itd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->