P. 1
vrste tiristora

vrste tiristora

|Views: 201|Likes:
Published by Sasa Stanojcic
Tiristori
Tiristori

More info:

Published by: Sasa Stanojcic on Apr 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2013

pdf

text

original

Gejtom isključiv tiristor -GTO

Slika 1. Poprečni presjek (a), dvotranzistorski model (b) i simbol GTO tiristora (c).

MeĎutim.GTO (engl. Njegov presjek. (2) Prema tome. tj. struja baze tranzistora Tn mora da bude manja od struje baze zasićenja. (1) Iz (1) proizlazi da je minimalna negativna struja gejta. za to bi bila potrebna veoma velika struja gejta. to je tiristor koji se i uključuje i isključuje preko gejta. Dakle.1. Dakle. moraju da budu u aktivnoj oblasti. dvotranzistorski model i simbol prikazani su na sl. Da bi došlo do regenerativnog procesa.95IA. onda je. koja je čak veća od anodne struje.: I Bn = a p I A  I G  I Bns 1  apI A  = n . odreĎena sa: IG  a p + an  1 an IA . pri isključivanju.95. recimo. Gate Turn-Off) je gejtom isključiv tiristor. Tako. potrebna za isključivanje tiristora. prema (2). . IG≥0. principijelno je moguće svaki tiristor isključiti preko gejta. oba tranzistora. ako su an=ap=0.

Poprečni presjek moguće strukture GTO tiristora prikazan je na sl. pa je i ap malo. (3) Veliko pojačanje an i malo aP kod GTO tiristora ostvaruje se tehnološki na nekoliko načina. n-emitor okružuje gejt.Odnos anodne struje i struje gejta potrebne za isključenje. S druge strane.1. koje je odreĎeno sa: AI = IA IG = an an  a p  1 . Površina p-emitora je mala. a time je veliko i pojačanje an. često se naziva strujno pojačanje isključenja. pa je njegova efektivna površina velika. .

Slika 2. Okidni kolo GTO tiristora .

3. Tranzistorski model (a). simbol (b) i CMOS pobudeMCT-a: jednostavna (c) i optimalna (d) .MCT (MOS tiristor) A A Tp Mn G b) K R0 V AA Tn G R BE c) CM OS C R K a) d) D Sl.

DovoĎenjem pozitivnog impulsa na gejt NMOS tranzistora Mn . uključuje se regenerativi prekidač koga čini par komplementnih bipolarnih tranzistora. može se direktno okidati sa izlaza CMOS bafera (sl. Zahvaljujući tome. Ovo je jedna od novijih tiristorskih tehnologija. Često se označava sa MOS SCR. Čim Mn provede. Značajna prednost MCT-a je u tome što je ulazna otpornost gejta veoma velika (reda 109W). počinje da vodi i Tp. Da bi se taj kondenzator brže punio. a kapacitivnost C od 1nF do 10nF. Tada nastupa regenerativni proces. Njegova struja kolektora na otporniku Rbe stvara pad napona kojim se uključuje i Tn.MCT (engl. Ulaz MOS tranzistora je kapacitivnog karaktera.3d). pa okidni impuls nema više nikakvo efektivno djelovanje.33c). koji omogućavaju pražnjenje kondenzatora C i nisku impedansu izmeĎu gejta i katode tiristora u isključenom stanju. što usporava uključivanje tiristora. Paralelno s njim priključuje se otpornik R i dioda D. Mos-Controlled Thyristor) je tiristor upravljan MOS tranzistorima. . Tranzistorski model MCT-a prikazan je na sl.3. što je poželjno kada je okidni impuls veoma uzak. obično se koristi pobudno kolo s nekoliko parelelno povezanih bafera. pa se može pobuĎivati signalima veoma male snage. Tn i TP. onda se koristi ubrzavajući kondenzator C (sl. Otpornost se kreće u granicama od 1kW do nekoliko desetaka kW. Zbog toga je napon na gejtu eksponencijalan. Ako se želi skokovita pobuda na gejtu.

Oni su po svojim električnim i fizičkim karakteristikama potpuno identični sa standardnim tiristorima pobuĎivanim električnim signalom. On se koristi za dodatno upravljanje kojim se reguliše osjetljivost na potreban nivo svjetlosnog signala. Praktično. imaju ugraĎeno optičko sočivo preko koga se vrši svjetlosno aktiviranje. jedina konstruktivna razlika izmeĎu fototiristora i standardnih tiristora je u tome što fototiristori na jednom dijelu kućišta. Razlika je samo u pobudi. Većina fototiristora ima izveden i priključak gejta.Fototiristor Fototiristori su svjetlošću uključive komponente. obično na gornjoj strani poklopca. .

4. . Ta struja stvara pozitivni pad napona na oblasti P1 i tako direktno polariše spoj J4. pa se lijeva polovina komponente ponaša kao četveroslojna dioda s kratko spojenim pn spojem J3. pn spoj J4 inverzno je polarisan. Ako je.4b). On praktično sadrži dvije antiparalelno vezane četveroslojne diode. onda su statičke karakteristike u I i III kvadrantu potpuno simetrične (sl. skreće. oblast P1 i N3 te P2 i N2 su kratko spojene. VAK<0. Usljed toga i oblast N3 postaje aktivna. koji direktno polariše spoj J3. Spoj J3 je stalno inverzno polarisan i nema nikakvog uticaja.DIAC (engl. Ako su probojni naponi spojeva J1 i J2 jednaki.Diak . što dovodi do uspostavljanja regenerativnog procesa i prelaska komponente u provodno stanje. Usljed toga. struja kroz njega skreće paralelno sa spojem J4. Kada je VAK>0. prema katodi. na spoju P2 stvara se pad napona. jer je on nepolarisan. u početku. meĎutim. a J4 je kratko spojen. Tako oblast N2 postaje aktivna. DIode AC switch) Njegov presjek i statička karakteristika izgledaju kao na sl. spoj J3 je inverzno polarisan. paralelno sa spojem J3. Naime. Sada se lijeva strana ponaša kao četveroslojna dioda. Pri proboju spoja J2 struja kroz njega. Kada doĎe do proboja spoja J1.

Diak je komponenta relativno male snage. . I-V karakteristika (b) i simbol diaka (c). diak može da vodi struju u oba smjera. Uobičajeni naziv je "glavni izvodi" i označavaju se sa MT1 i MT2 (engl. jer to ima smisla samo kod jednosmjernih komponenata. a najčešće u okidnim kolima triaka. V V V V V Slika 4. Diak se koristi kao prekidački element u raznim impulsnim kolima. Poprečni presjek (a). Ponekad se označavaju jednostavno sa A 1 i A 2.Dakle. od AK i od KA. Main Terminal). Prelomni naponi su obično nekoliko desetaka V. što zavisi od polariteta priključenog napona. Zbog toga se vanjski priključci najčešće ne zovu anoda i katoda.

je dvosmjerni regenerativni prekidač naizmjenične struje s tri priključka. pri čemu je MT1 referentna elektroda. Praktično. kao i kod diaka. u tome što triak može da vodi u oba smjera. dakle. to je komponenta koja se sastoji od dva antiparalelna SCR-a sa zajedničkim gejtom. Presjek triaka prikazan je na sl. od AK i od KA.Triak . Stoga se. Razlika u odnosu na triodni tiristor-SCR je. TRIode AC switch) Triak . I-V karakteristika (b) i simbol triaka (c). Poprečni presjek (a). . M T2 N3 P1 N1 P2 N G a) N2 M T1 b) c) I G1 I G2 I G3 I G3 I G2 I G1 V I G3 > I G2 > I G1 G M T1 M T2 I Slika 5.TRIAC (engl. priključci opterećenja nazivaju glavnim izvodima i označavaju se sa MT1 i MT2.5a.

Gejt prekriva oblasti P2 i N tako da su moguća četiri načina rada triaka I kvadrant . zbog inverzne polarizacije. Gejt (oblast P2) je direktno polarisan i ponaša se kao gejt "normalnog" tiristora. Gejt je negativan u odnosu na MT1. za to je potrebna veća struja gejta nego u slučaju kada je gejt pozitivan. Ovi elektroni su "pokupljeni" od spoja P2-N1 što dovodi do okidanja tiristorske strukture P2N1P1N3. pa je oblast N3 pasivna. U ovom slučaju priključak MT1 je pozitivniji od MT2. Zbog toga je N oblast gejta direktno polarisana i injektuje elektrone u oblasti P2. Ovo. dovodi do uključenja strukture P1N1P2N2. aktivna je četveroslojna struktura P2N1P1N3. a N2 elektrone što dovodi do uključenja tiristorske strukture P1N1P2N2. III kvadrant . . Oblast N2 je sada. pa je smjer struje uključenog triaka MT1MT2. Spoj P1N3 je inverzno polarisan. pasivna. Struja gejta teče od P2 ka N i stvara u P2 oblasti pad napona koji direktno polariše dio P2-N2. aktivna je tiristorska struktura P1N1P2N2. tako da dolazi do injekcije elektrona iz N u P2. Ako je MT2 negativnija od MT1. Gejt je negativan u odnosu na elektrodu MT1. I kvadrant .gejt negativan.gejt pozitivan. usljed čega je oblast N-P2 direktno polarisana. takoĎe. Naravno. Oblast P2 injektuje šupljine. Područje P2 ima ulogu gejta.Kada je MT2 pozitivniji od MT1.gejt negativan.

. kao u prethodnom slučaju.gejt pozitivan. oblast N2 ne učestvuje u provoĎenju. Spoj P2-N2 direktno je polarisan i emituje elektrone koje "skuplja" spoj P2-N1.III kvadrant . dovodi do uključenja triaka. u toku pozitivne ili negativne poluperiode naizmjeničnog napona. Okidno kolo triaka sa zajedničkim napajanjem (a) i talasni oblici struje opterećenja (b). Sada je gejt pozitivan u odnosu na elektrodu MT1.6. i0 R0 R1 Pr Pr a) b) i0 220V 50H z TAC Sl. jer struja šupljina teče u pravcu metalizacije. Nakon uključenja. s tim da se triak može okidati i pozitivnim i negativnim impulsima. To. Aktivni dio gejta je oblast P2 izmeĎu N i N2. Okidanje triaka. Stoga su za okidanje triaka veoma aktuelni dvosmjerni (bilateralni) prekidački elementi. Kola za okidanje su slična kao kod SCR-a.

opterećenju Vo i kondenzatoru V1. Okidno kolo s dvosmjernim regenerativnim prekidačem (a) i talasni oblici napona na ulazu VI.7. .V VI V V V V Sl.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->