P. 1
WiMAX

WiMAX

|Views: 152|Likes:

More info:

Published by: Стефан Спасојевић on Apr 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U PRIŠTINI FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM: ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽINJERSTVO MODUL : RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

STRUČNA PRAKSA Tema: WiMAX

Profesor: Ljubinko Delid

Student: Stefan Spasojevid 29/06

Kosovska Mitrovica, mart 2013

............................. WiMAX oprema .... 2 2........ 15 ZAKLJUČAK ......3 Vrste WiMAX-a ................................................................................... WiMAX u Srbiji ........................4 Arhitektura WiMAX-a ................................. 12 5............................................................................................ 4 2......... 12 4...................................................................................................................................................................................................................................2 Primena WiMAX-a ............. 9 3.......................................................................1 Sistemski parametri ... 3 2................................................................... 3 2......... 14 6..............................................................................................................................................................................................................................................1 Poređenje WiMAX-a i Wi-Fi .................................................................1 Mrežna arhitektura .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................SADRŽAJ: 1....................................... Karakteristike WiMAX-a .................................................... 17 1 ........................................................................ 8 3....................................................................UVOD................ 6 2.......................................................................................................................... PERFORMANSE MOBILNOG WIMAX-a ...................................................... 16 LITERATURA I POPIS KORISNIH LINKOVA ....................2 Sistemske performanse ....................... 9 4................................... 9 3................................................................................................................. ARHITEKTURA WIMAX SISTEMA .......

najavile su osnivanje Saveza otvorenih patenata (Open Patent Alliance ili skradeno OPA). Cilj Saveza je stimulisati što više inovacija i ulazak novih subjekata u WiMAX ekosistem kroz jednostavan. proizvoda ili aplikacija. kao što je 802. Osnivač i Saveza predviđaju stvaranje rastudeg i stabilnog okruženja za regulisanje intelektualnog vlasništva za WiMAX tehnologiju i njen razvoj što de osigurati uspešnu primenu WiMAX rešenja i usluga na globalnom nivou. Svaka tvrtka koja ima barem jedan neophodan patent. OPA želi postid i jasno definisanu praksu licenciranja intelektualnog vlasništva. Tačne uslove fonda određivade vlasnici neophodnih patenata za WiMAX tehnologiju. Savez namerava stvoriti “fond WiMAX patenata” koji de pomodi partnerskim kompanijama da dobiju pristup patentnim licencama po pristupačnim cenama. a broji više od 500 članova i ima široku podršku raznih poslovnih subjekata. može se pridružiti Savezu. Samsung i Sprint. certificiran od strane nadležnog tiela Saveza za patente koja se bavi razvojem 802. Nezavisna treda osoba testirade nužnost patenata kako bi se definisali njihovi vlasnici.1. pa tako i za WiMAX.16e WiMAX opreme. Pored toga. Intel. svako ko je zainteresovan za isporuku WiMAX rešenja može postati korisnik licenci iz fonda Saveza. Fond nede uključivati patente za 802. Cisco. Kako bi podstakle izgradnju poštenog. Clearwire. što de omoguditi krajnjim korisnicima da iskoriste razne klase i formate uređaja te aplikacije kako bi uživali u svim prednostima velikog Bandwidtha i kvalitete usluga koju WiMAX omoguduje. OPA je važna karika u lancu koja dodatno učvršduje ved postojedi WiMAX sistem. ali očekuje se da de obuhvatati budude WiMAX standarde.16d ili fiksnu WiMAX tehnologiju. kompanije Alcatel-Lucent.16m rešenje sledede generacije. Fond de modi prilagođavati svoj raspon aktivnosti u bududnosti z a visno događajima na tržištu. 2 .UVOD WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) je bežična tehnologija koja omogudava širokopojasni bežični pristup Internetu uz upotrebu radiofrekvencijskog spektra od 2 do 11 GHz. transparentnog i uravnoteženog modela primene prava i razvoja WiMAX tehnologije i proizvoda. Prikladno licenciranje intelektualnog vlasništva i modeli regulisanja prihoda od autorskih prava od ključne su važnosti za bilo koju tehnologiju. predvidiv i pošten sistem sprovođenja intelektualnih prava koji podstiče široku primenu WiMAX standarda. U tu svrhu. uključujudi i prikladna rešenja za međusobno licenciranje među članovima Saveza. ili je provajder usluga posveden primeni WiMAX mr eže. Fond patenata obuhvata de razna rešenja za rojalitete.

i ima ključnu ulogu u održavanju rastudeg procesa razvoja bežičnih Internet veza. Wi-Fi standard je razvijen za lokalne bežične mreže (WLAN).metropolitan area network). Međutim jedna od retkih negativnih strana o kojima se priča po internetskim forumima odnosi se na mogudnost da WiMAX blokira satelitsku komunikaciju u području na kojem je implementiran. Takođe. Slika 2. Zajedničko ovim standardima je da se vežu uz bežično spajanje i pristup Internetu. WiMAX tehnologija de oživeti upravo ona područja u kojima ne postoji telefonska veza potrebna za širokopojasni Internet. 3 . Karakteristike WiMAX-a Kao što je spomenuto ranije. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) je bežična tehnologija (MAN . Upravo je bežični širokopojasni pristup Internetu jedan od najvažnijih razvojnih segmenata u sve naprednijem polju telekomunikacija. WiMAX postavlja nove tehničke standarde. umesto kablovske. te pružiti bežični DSL i pristup lokalnoj petlji.1.1.11 (WiFi) vezu sa Internetom. a nagađa se da se radi o pokušaju očuvanja spektra slobodnih frekvencija potrebnih za njihov razvoj. čime su korisnici prisiljeni birati koja im je tehnologija važnija.). WiMAX-ovu tehniku karakteriše radio-transmisijska veza operatera i korisnika. verovatno zato što se radi o sličnim a opet prilično različitim standardima. 2. domet prenosa je reda veličine od nekoliko kilometara.1. Ovo je zaključak istraživanja koje je proveo Satellite Users Interference Reduction Group (SUIRG) koji izričito lobira za razvoj satelitske povezanosti. područja u kojima bi takvo postavljanje bilo veoma skupo (brdsko-planinska područja).1.2. pa je zato domet prenosa do 100 m ( slika 2. WiMAX je prvenstveno razvijen za metropolska bežična područja (WMAN).1 Poređenje WiMAX-a i Wi-Fi Poređenje i konfuzije između WiMAX-a i Wi-Fi su učestale. s naglaskom na mobilnost. Omogudi de IEEE 802.

gdje paketi imaju različite prioritete zavisno o njihovim oznakama.2. koji se priključuje na struju i spaja sa računarom i telefonom. 2. Wi-Fi radi na MAC CSMA/CA protokolu. Putem te tehnologije korisnik može dobiti usluge širokopojasnog bežičnog pristupa Internetu i govorne i usluge data saobradaja. Svaka konekcija je bazirana na specifičnom rasporedu algoritama. WiMAX koristi mehanizme koji se baziraju na konekciji između bazne stanice i korisničkog uređaja. nego samo posebni WiMAX uređaj. Slika 2. u praksi su znatno niže). 4 .Takođe ova dva standarda imaju različite QoS (Quality of Service) mehanizme. Teoretske brzine prenosa podataka iznose i do 70 Mbit/s (međutim. Npr. WiMAX može biti alternativna tehnologija kad nije mogud pristup javnoj govornoj usluzi (odnosno na području gdje je gradnja žičane infrastrukture komplikovana ili neisplativa). koji je bespojno i spojno baziran. VoIP saobradaj može imati vedi prioritet nego Web pretraživač.1. Wi-Fi koristi mehanizme slične fiksnom Ethernetu. WiMAX ne treba telefonski priključak. WiMAX radi na spojno-orijentisanom MAC-u.2 Primena WiMAX-a Reč je o tehnologiji koju odlikuje velika pokrivenost signalom od 15 do 50 kilometara (što zavisi od optičke vidljivosti i ostalim smetnjama) velike propusne modi.

3 5 . Takođe. WiMAX naravno najbolje funkcio niše u uslovima LOS (line of sight situations). Ranije bežične tehnologije (npr. odnosno prepreke između bazne stanice i korisnika smanjuju domet i propusnost. Internetu. LMDS.2. međutim za razliku od ranijih tehnologija. Zgrade.2.2. prenos video zapisa.2. S jedne strane. Slika 2.1). a s druge strane. Slika 2.2). omogudi de uvođenje širokopojasnog pristupa Internetu na području gde je gradnja žičane infrastrukture komplikovana ili neisplativa (slika 2. video-telefonija.Osnovna namena sistema je pružanje pristupa lokalnim mrežama.3). IP telefonija (IP-Internet Protokol) i slično (slika 2. nudi prihvatljiv domet i zadovoljava propusnost svojim korisnicima koji su u situaciji NLOS. omogudi de konkurentskim operaterima da ponude širokopojasni pristup Internetu po nižim cenama i uz vede brzine. ali u takvim urbanim sredinama signal i dalje biva dovoljno snažan za pružanje usluge krajnjim korisnicima (slika 2.2.2.MMDS) nisu udovoljavale komercijalne zahteve jer nisu omogudavale uslugu u uslovima NLOS (non-line-of-sight) – odnosno postojala je prepreka između bazne stanice i prijemnika. WiMAX može pokazati svoje prednosti vezane uz širokopojasni pristup Internetu.

Upravo takva delikatna situacija ukazuje da fiksna telefonija nudi itekao vedu pouzdanost mreže nego WiMAX.).3). Takođe treba napomenuti da s obzirom n a t o d a je WiMAX bežičan javlja se problem kvaliteta usluge (kodiranje i modulacija) te jamčenje sigurnosti (enkripcija). Naime postoje dve vrste WiMAX mreža:  fiksne(slika 2. A u mobilnoj varijanti WiMAX može poslužiti kao alternativa mrežama pokretne telefonije (3G). Fiksna konfiguracija može zameniti telekomunikacijske mreže bazirane na bakarnoj žici. te kablovsku televiziju koja je temeljena na koaksijalnom kablu a koja nudi ISP (Internet Service Provider) usluge. javlja se potreba za upotrebom rezervnog odašiljača na području pogođene kvarom.3 Vrste WiMAX-a Slika 2.Neke od glavnih zamerki WiMAX-a su interferencija sa drugim odašiljačima (OFDM.3. 6 .3.2) i  mobilne(slika 2. WiMAX ima potencijala zameniti brojne postojede telekomunikacijske infrastrukture (slika 2.1.1.3. 2.3.OFDMA ). Još jedan od problema nastaje ukoliko dođe do kvara bazne stanice.

2.3. 7 .Slika 2. Slika 2.3.3.

jedna je pošiljalac a druga je primalac. postoje dva scenarija bežidne implementacije: P2P (point-to-point) i PMP (point-to-multipoint). 8 .4. Point-to-point (P2P) Point-to-point se koristi kada postoje dve strane interesa. tj.4 Arhitektura WiMAX-a Slika 2.2. PMP se koristi za komunikaciju između bazne stanice i više krajnjih korisnika.1 Kao što se iz prethodne slike (slika 2. Point-to-Multipoint (PMP) Point-to-Multipoint je sinonim za distribuciju. Odnosno služi kod prenosa podataka između dve bazne stanice ili bazne stanice i krajnjeg korisnika.1) može uočiti.4.

2.3. Rx 2 ili 4 # MS Tx/Rx Tx: 1.5.17 -4.2. Sistemski parametri mobilnog WiMAX-a [ 7] 3. B Ch-103 -3.14 -12. menjajudi sistemske parametre on može biti fleksibilno konfigurisan da radi sa različitim širinama kanala.2 Sistemske performanse Za procenu perfomansi mobilnog WiMAX-a je primenjena simulacija bazirana na 1xEVDV metodologiji procene.92 -11. A Ch-104 -3.3.5 m Dobit antene bazne stanice 15 dbi Dobit antene mobilne stanice -1 db Maksimalna snaga BS snaga pojačavača 43 bBm Maksimalna snaga mobilnog terminala 23 dBm # BS Tx/Rx Tx: 2 ili 4. Simulacija perfomansi pretpostavlja heterogene korisnike sa mešavinom mobilnih korisnika kao što je opisano u tabelama 2 i 3.3.72 -27.92 -4.82 -8.14 -23.1 Sistemski parametri Pošto je mobilni WiMAX zasnovan na skalabilnom OFDMA.4.8 km Minimalni razmak između BS i MS 32 m Tip antene 70°(-3db) sa 20db „Front-to-back“ odnosom Visina bazne stanice 32 m Visina mobilnog terminala 1.14 -13. PERFORMANSE MOBILNOG WIMAX-a 3.14 Tabela 2. Model Put 1 Put 2 Put 3 Put 4 Put 5 Put 6 kanala (db) (db) (db) (db) (db) (db) ITU Ped.14 -18. Rx:2 Šum bazne stanice 4 db Šum mobilne stanice 7 db Tabela 1. Za potrebe kvanitativne procene prefomansi sistema mobilnog WiMAX-a razmatrademo sistem mobilnog WiMAX-a sa slededim karakteristikama datim u slededim tabelama.6 9 . Multi-path model kanala za simulaciju performansi [8] Redosled 1.82 ITU Veh. Parametri Vrednost Broj 3-sektorskih čelija 19 Operativna frekvencija 2500 MHz Duplex TDD Širina kanala 10 MHz Razmak između baznih stanica 2.82 -11.4.5.6 1.

Overahead (podaci koji nisu korisnički sadržaj) frejma računajudi preambulu. i uplink kontrolni ka nal je 7 OFMD simbola u downlink-u i 3 u uplink-u.6 6 30 km/h Jakes 0. Sa 2x2 MIMO. Rezultati pokazuju da sistem mobilnog WiMAX-a ima visoku spektralnu efikasnost.3 6 120 km/h Jakes 0. Jedan simbol je alociran za TTG te dobijamo ukupno 11 simbola overhead-a i 37 simbola podataka i za downlink i za uplink. B Ch-103 ITU Veh. Noseda frekvencija za simulaciju mobilnog WiMAX-a je 2. Takođe se prepostavlja da imamo dobru estimaciju kanala i realistično podešavanje linka. Sistemski parametri mobilnog WiMAX-a [ 10] U tabeli 5. a UL spektrala sektorska efikasnost je 0. spektralna efikasnost se povedava za 10 . 3 retransmisije Kodiranje CTS Overhead frejma 11 OFDM simbola (7 DL.2 bit/sec/Hz. Parametri Vrednost Tip saobradaja Puni bafer Procena kanala Idealizovan PHY apstrakcija EESM² Raspoređivanje Vlasnički direktno proporcionalan Link Realističan sa kašnjenjem povratne veze Konfiguracija antene 1x2. Svaka bazna stanica je konfigurisana sa tri sektora sa delijom i faktorom frekvencijske reupotrebe sektora koje ima vrednost 1 (jedan). su sumirane perfomanse za TDD implementaciju sa kanalom od 10 MHz. DL spektralna sektorska efikasnost je oko 1. A Ch-104 Broj puteva Brzina Fading Verovatnoća dodjele 6 3 km/h Jakes 0. 2x2 MIMO DL Alamouti STC podrška UL Sarađujudi SM MIMO prelaz Adaptivni STC prelaz HARQ CC.55 bit/sec/Hz.1 Tabela 3. Sa dve prijemne antene. Mešani korisnički model kanala za simulaciju performansi *9 + Postoji 10 korisnika po sektoru. MAP.Model kanala ITU Ped. respektivno. 1 TTG) Simbola podataka po frejmu 37 DL/UL A 28:9 B 22:15 Tabela 4. 3 UL.5 GHz. Prepostavlja se da imamo pun baferovan FTP saobradaj i proporcionalno jasan raspoređivač. SIMO i MIMO konfiguracijom antena i DL/UL odnosom od 28:9 i 22:15.

DL sektorski prjenos može varirati između 10 Mb/s i 17 Mb/s. Sa frekventno-selektivnom AMC potkanalizacijom.63 Mb/s 1.87 b/s 1 Hz 10. Visoki sektorski protok podataka je krucijalan za omogu davanje širokopojasnog servisa za podatke.59 b/s 1 Hz DL 13. saobradaj je paketstki i WiMAX može raditi efikasnije sa manjim overhead-om.60 Mb/s a UL sektorski protok je 1.63 Mb/s i 2. respektivno za DL i UL.55 b/s 1 Hz 2.73 b/s 1 Hz 2. dalja poboljšanja perfomansi mogu biti realizovana sa dodatnim naprednim mogudnostima mobilnog WiMAX-a. potkanal koji je razmatran za ovaj slučaj je potkanal sa PUSC diverzitnom potkanalizacijom a dobit frekventno selektivnog raspoređivanja nije uzeta u obzir .6 MB/s 1. Opcije Antena SIMO MIMO DL: 28 simbola podataka DL: 22 simbola podataka UL: 9 simbola podataka UL: 15 simbola podataka Link Sektorski prenos Spektralna Sektorski Spektralna efikasnost prenos efikasnost DL 8.83 Mb/s 0.55% za DL i 40% za UL. Ovi rezultati su bazirani na osnovnoj MIMO (2x2) konfiguraciji.76 b/s 1 Hz UL 1. sa odnosom DL/UL od 3:2 sektorski protoci su 10. Dodatno. Za mnoge aplikacije. Sistemske performanse mobilnog WiMAX-a [11] Još jedna prednost sistema mobilnog WiMAX-a je njegova sposobnost da dinamički promeni DL/UL odnos da bi se prilagodio mrežnom saobradaju.09 b/s 1 Hz UL 1.21 b/s 1 Hz 6. [12] 11 .83 b/s 1 Hz Tabela 5. Treba primetiti da je 11 simbola overhead-a vrlo oprezna procena overhead-a. Sa tipičnim opsegom DL/UL odnosa izmedu 3:1 i 1:1.83 Mb/s. Maksimalni DL sektorski prenos može biti vedi od 20 Mb/s a maksimalni UL sektorski prenos može biti vedi od 8 Mb/s. sa optimizovanim sistemom mobilnog WiMAXa. Sa 2x2 MIMO i DL/UL odnosom od 3:1. a UL sektorski prenos može varirati izmedu 2 Mb/s i 4 Mb/s.60 Mb/s 1. DL sektorski protok je 13.38 Mb/s 0. spektralna efikasnost može biti povedana još za 15 do 25%.2 Mb/s 0.74 Mb/s 0. uključujudi video i VoIP.8 Mb/s 1. kao što je AAS.74 Mb/s. spektralna efikasnost i protok mogu biti poboljšani za 20 do 30% u odnosu na rezultate koji su prikazani u tabeli 5. Visoka spektralna efikasnost kombinovana sa širokim kanalskim opsegom omogudava vrlo veliki sektorski protok. Stoga.

gde su bazne stanice spojene kroz mrežno jezgro kao što je prikazano na slici 4.16 mreža može biti postavljena u različitim formama. U slučaju spoljne pretplatničke opreme.4. Tipična IEEE 802.16 mreža *4+ Bazna stanica tipično sadrži jednu ili više široko-emisionih antena koje mogu biti podeljene u nekoliko manjih sektora. 12 .3 LAN) ili bežicni LAN (IEEE 802.1. gde suma svih sektora čini pokrivenost od 360°. bazna stanica obebeđuje “Tačka-tačka” (PTP) servis ili “Tačka-više tačaka” (PMP) servis u cilju da opslužuje više pretplatničkih stanica. Okvir je baziran na nekoliko glavnih principa: o Podrška za različite RAN (radio pristup mreži) topologije. IEEE 802. IEEE 802. Tako da. Zapravo. sadrži visoko usmerene antene koje su usmerene prema baznoj stanici. takode.16 RAN nezavisnost arhitekture dok omogudava međusobnu integraciju i umrežavanje (interworking) sa WiFi.1. IEEE 802. personalni digitalni uredaj (PDA) ili periferijska kartica (PCI) računara ili laptopa. Grupa delija može biti grupisana da čini mrežu. Pretplatnička stanica može biti montirana na krovu ili zidu kao pretplatnička oprema (CPE) ili zaseban ručni uređaj kao što je mobilni telefon. Bazna stanica obezbeđuje konekciju sa jezgrom mreže.1 Mrežna arhitektura IEEE 802. Fiksni pristup je početno kombinovan sa portabilnim i onda je proporcionalno evoulirao do pune mobilnosti. ARHITEKTURA WIMAX SISTEMA 4.16 mreža. gdje su pretplatičke stanice u mogudnosti da komuniciraju među sobom bez potrebe za baznom stanicom.16 mreža nalikuje delijskom telefonskoj mreži. 3GPP3 i 3GPP2 mrežama. zavisno od implementacije topologije. podržava miješanu topologiju.11b/g WAN) koji imaju pristup na CPE.16 mreža se sastoji od fiksnih infrastrukturnih položaja. korisnici u unutrašnjosti zgrade su spojeni na konvencionalnu mrežu kao što je Ethernet LAN (IEEE 802. Zavisno od potrebe. Arhitektura i upotreba WiMAX-a ima dvosmernu evoluciju. Svaka delija se sastoji od bazne stanice (BS) i jedne ili više pretplatničkih stanica (SS). CPE. Slika 4. o Dobro definisan interfejs s ciljem da omogudi 802.

X. Slika 4. [6] 13 . to je prikazano na slici 4. SIM (**pretplatnički identifikacijski modul++). Prikladna je za integraciju sa postojecim IP operatorima core network (DSL. univerzalni SIM (USIM) i **RUIM (uklonjivi korisnički identifikacijski modul)++ i pružanje usluga kao što je intengritet podataka. o Funkcionalni produžetak za podršku bududih razvoja ka punoj mobilnosti i dostavljanju širokopojasne multimedije.2. kablovski pristup ili 3G) preko interfejsa baziranog na IP.509 sertifikacija. Arhitektura WiMAX sistema [5] Arhitektura se prilogođava različitim online i offline klijentskim zahtevima. sa preporukom upotrebe IPv6 infrastrukture.16 pristupa mrežama koristedi COTS (Components Of The Shelf) opremu. WiMAX MAN je šematski sličan point-to-multipoint rasporedu delijskih mreža. Podržavade široki opseg TCP i UDP aplikacija u realnom vremenu i van realnog vremena. o Podrška za IPv4 i IPv6 klijentske i aplikacijske servere. Bide pogodna za prilagođenje svim dosadašnjim tipovima operatora.2. WiMAX je projektovan tako da bi se udružio sa dosadašnjim standardnom i bežičnom infrastrukturom.o Snaga i otvorenost. WiMAX mreža ima više baznih stanica i udruženih antena koje bežično komunicuraju sa velikim brojem korisničkih uređaja (ili pretplatničkih stanica). Arhitektura de biti primenjiva na licencne i nelicencne 802. On se obrde oko strateški pozicioniranih baznih stanica čiji je s ignal usmeren u područje CPE-ova. poverljivost podataka i neodricanje dužine ključa dozvoljene unutar globalne regulacije. Čvrsta dvostrana korisnička autentifikacija bazira se na raznovrsnim mehanizmima kao što je korisničko ime/lozinka. ponovna zaštita podataka (data reply protection).16 razvoje. IETF definisane IP tehnologije i povečanje izgradnje svih IP 802.

vodeda na području implementacije WiMAX tehnologije. Alcatel-svijet. Motorola. Spoljni prijemnici (slika 5. mnogi proizvođači računaske opreme počeli su implementirati WiMAX prijemnike u svojim proizvodima. zidovi). ponudili prenosne računare s podrškom WiMAX-a. slika 2. Lenovo i Toshiba ved u oktobru 2008. Krajnji korisnik ga instalira u svome domu ali i sam odgovara za njega. Soma.2 14 . Alvarion. Takođe veliki proizvođači mobilnih uređaja ne zaostaju i oni su svesni nužnosti implementacije WiMAX-a. i Telsima. Nortel. Najveda prednost kudnog prijemnika (slika 5. pa takva situacija oslobađa provajdera (operatora) od dodatnih troškova implementacije. Naravno implementacija takvog prijemnika je i skuplja nego implementacija unutrašnjeg prijemnika. Asus. prva je izbacila na tržište mobilni telefon sa WiMAX podrškom (slika 5. kao što ved je spomenuto.2).1 a) spoljni (eksterni) b) kućni modem Uvidevši široke mogudnosti koje nudi u skoroj bududnosti WiMAX tehnologija.1_b) ) je njegova jednostavnost implementacije. Cisco. potrebno je imati baznu stanicu (odašiljač) i prijemnik. iako je samo mesec dana ranije puštena u rad prva WiMAX mreža u SAD-u. Prijemnici mogu biti spoljni ili unutrašnji (kudni). pogotovo ako se uzme u obzir LOS (line-of-sight. Tako su Acer. a) b) Slika 5. WiMAX oprema Što se tiče opreme za korišdenje WiMAX tehnologije.5. Slika 5. Fujitsu.3) situacija kada prijem WiMAX signala nije ometan od strane prepreka (zgrade.1_a) ) nude bolje performanse nego kudni prijemnici. Primer top 10 na rang listi redom su: Samsung. Korparacija Samsung. Nokia Siemens.2.

WiMAX u Srbiji Najvedu prednost WiMAX-a u vreme razvoja osedaju ruralna i nerazvijena područja. 15 . Telenor je jedina kompanija u Srbiji koja u praksi uspešno nudi komercijalne usluge putem WiMAX-a. Telekomunikacioni provajderi su. je do sada podelila koncesije za WiMAX u svim vedim okruzima. trebali ponuditi usluge WiMAX-a u Beogradu i Nišu. između ostalog. u Srbiji se WiMAX tehnologija širi vrlo sporo. Republička Agencija za Elektronske Telekomunikacije (RATEL). koja je zadužena za podelu koncesija. WiMAX tehnologija je alternativa fiksnoj telefoniji jer je dostupnija građanima zbog svoje povoljnije cene (i do 35 %) od drugih mogudih širokopojasnih pristupnih tehnologija. Korisnik ne treba imati telefonski priključak na (Telekoma Srbije) nego samo posebni WiMAX uređaj. činjenica je da i danas kompanija Telekom (Telekom Srbija) i dalje po svim pokazateljima monopolista. Orion i SBB. Uprkos velikim očekivanjima. WiMAX je bežična tehnologija koja novim fiksnim telefonijama omogudava da zaobiđu infrastrukturu Telekoma te na taj način brzo i jednostavno dođu do krajnjih korisnika. Iako je dosta vremena prošlo od kako je Srbija krenula u liberalizaciju telekomunikacijskog tržišta. Vedina se i dalje pravda da s e ne može slo žiti isplativ poslovni model na toj tehnologiji. Najviše koncesija dobila je kompanija Telekom Srbija. Konsing. WiMAX tehnologija omogudava da se veliki i retko naseljeni prostori mogu dovoljno dobro pokriti bez raširene infrastrukture koja zahteva ulaganje velikih finansijskih sredstava i treba prodi duži vremenski period za rast. Naime kao što je ved spomenuto ranije. Telenor. Slede. VIP. Shodno tome u Srbiji možemo očekivati da se ova tehnologija primeni prvenstveno na MAN (Metropolitan Area Network) sisteme koji bi u potpunosti pokrivali vede gradove. ali i na brdska i slabo naseljena područja poput planina. koji de priključiti na struju i spojiti ga sa računarom i telefonom. ali se njihova ponuda odlaže zbog brojnih razloga.6.

Šta de biti u bududnosti to je teško predvideti. pa do frižidera u kudi. široko područje delovanja osiguravaju dobar kvalitet usluge koji de ujedno biti jeftinija od dosadašnjih tehnologija. od mob ilnih telefona preko MP3 plejera. Vrlo verovatno de uskoro WiMAX biti neizbežan u svakodnevnoj upotrebi. Ved sada noviji modeli mobilnih uređaja i laptopova poseduju mogudnost komunikacije WiMAX tehnologijom. Njegova brzina. ali sasvim sigurno da de se upotreba WiMAX tehnologije i dalje širiti.ZAKLJUČAK WiMAX je tehnologija bliske bududnosti koja de zadovoljiti veliku potražnju za brzim i bežičnim pristupom internetu. 16 .

http://www.wimax.com/ http://www.wimaxforum. Neki od korisnih linkova: http://en.wikipedia.html.LITERATURA I POPIS KORISNIH LINKOVA Svi potrebeni podaci za izradu ovog seminarskog rada.org/ WiMAX Forum.rs/2005/08/sknt02.org/ 17 .sk.wimaxforum. Mobile WiMAX – Part I: A Technical Overview and Performance Evaluation.org/wiki/WiMAX http://www. pronađeni su na Internetu. http://www. Jun 2006.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->