P. 1
WiMAX

WiMAX

|Views: 151|Likes:

More info:

Published by: Стефан Спасојевић on Apr 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U PRIŠTINI FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

STUDIJSKI PROGRAM: ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽINJERSTVO MODUL : RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

STRUČNA PRAKSA Tema: WiMAX

Profesor: Ljubinko Delid

Student: Stefan Spasojevid 29/06

Kosovska Mitrovica, mart 2013

...................................................................................4 Arhitektura WiMAX-a ......................... 2 2................................................................................................................................................... 9 3............................................................................................. 9 3......................................................... 15 ZAKLJUČAK .............................................................................. 3 2..................................1 Sistemski parametri ...................................................................... PERFORMANSE MOBILNOG WIMAX-a ...................... 16 LITERATURA I POPIS KORISNIH LINKOVA ....... WiMAX u Srbiji ........................................................................................................ ARHITEKTURA WIMAX SISTEMA ................................................................................................................................................................. 14 6......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12 5........................................................SADRŽAJ: 1...1 Poređenje WiMAX-a i Wi-Fi ............................................ 12 4............................ 9 4............................................................................................. 8 3............................................................................................................................................................................................ 17 1 ................................................................................................ Karakteristike WiMAX-a .....................................3 Vrste WiMAX-a ........1 Mrežna arhitektura .2 Sistemske performanse ..................................................................... WiMAX oprema ...........2 Primena WiMAX-a ................... 3 2.... 6 2....................UVOD...................................... 4 2..............

Tačne uslove fonda određivade vlasnici neophodnih patenata za WiMAX tehnologiju. uključujudi i prikladna rešenja za međusobno licenciranje među članovima Saveza. kompanije Alcatel-Lucent. Fond de modi prilagođavati svoj raspon aktivnosti u bududnosti z a visno događajima na tržištu.16e WiMAX opreme. Nezavisna treda osoba testirade nužnost patenata kako bi se definisali njihovi vlasnici. U tu svrhu. ili je provajder usluga posveden primeni WiMAX mr eže. Savez namerava stvoriti “fond WiMAX patenata” koji de pomodi partnerskim kompanijama da dobiju pristup patentnim licencama po pristupačnim cenama. najavile su osnivanje Saveza otvorenih patenata (Open Patent Alliance ili skradeno OPA). certificiran od strane nadležnog tiela Saveza za patente koja se bavi razvojem 802. proizvoda ili aplikacija. OPA je važna karika u lancu koja dodatno učvršduje ved postojedi WiMAX sistem. Fond patenata obuhvata de razna rešenja za rojalitete. OPA želi postid i jasno definisanu praksu licenciranja intelektualnog vlasništva. ali očekuje se da de obuhvatati budude WiMAX standarde. Fond nede uključivati patente za 802. može se pridružiti Savezu. Pored toga.1. Kako bi podstakle izgradnju poštenog. a broji više od 500 članova i ima široku podršku raznih poslovnih subjekata. Cilj Saveza je stimulisati što više inovacija i ulazak novih subjekata u WiMAX ekosistem kroz jednostavan. Intel. Samsung i Sprint.16m rešenje sledede generacije. što de omoguditi krajnjim korisnicima da iskoriste razne klase i formate uređaja te aplikacije kako bi uživali u svim prednostima velikog Bandwidtha i kvalitete usluga koju WiMAX omoguduje.UVOD WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) je bežična tehnologija koja omogudava širokopojasni bežični pristup Internetu uz upotrebu radiofrekvencijskog spektra od 2 do 11 GHz. svako ko je zainteresovan za isporuku WiMAX rešenja može postati korisnik licenci iz fonda Saveza. transparentnog i uravnoteženog modela primene prava i razvoja WiMAX tehnologije i proizvoda.16d ili fiksnu WiMAX tehnologiju. Osnivač i Saveza predviđaju stvaranje rastudeg i stabilnog okruženja za regulisanje intelektualnog vlasništva za WiMAX tehnologiju i njen razvoj što de osigurati uspešnu primenu WiMAX rešenja i usluga na globalnom nivou. pa tako i za WiMAX. kao što je 802. Cisco. 2 . Prikladno licenciranje intelektualnog vlasništva i modeli regulisanja prihoda od autorskih prava od ključne su važnosti za bilo koju tehnologiju. predvidiv i pošten sistem sprovođenja intelektualnih prava koji podstiče široku primenu WiMAX standarda. Svaka tvrtka koja ima barem jedan neophodan patent. Clearwire.

pa je zato domet prenosa do 100 m ( slika 2. Wi-Fi standard je razvijen za lokalne bežične mreže (WLAN).2.1.1 Poređenje WiMAX-a i Wi-Fi Poređenje i konfuzije između WiMAX-a i Wi-Fi su učestale. područja u kojima bi takvo postavljanje bilo veoma skupo (brdsko-planinska područja). WiMAX je prvenstveno razvijen za metropolska bežična područja (WMAN).11 (WiFi) vezu sa Internetom. umesto kablovske.1. domet prenosa je reda veličine od nekoliko kilometara.1. WiMAX tehnologija de oživeti upravo ona područja u kojima ne postoji telefonska veza potrebna za širokopojasni Internet. WiMAX-ovu tehniku karakteriše radio-transmisijska veza operatera i korisnika.1. Karakteristike WiMAX-a Kao što je spomenuto ranije. čime su korisnici prisiljeni birati koja im je tehnologija važnija. WiMAX postavlja nove tehničke standarde. verovatno zato što se radi o sličnim a opet prilično različitim standardima. Zajedničko ovim standardima je da se vežu uz bežično spajanje i pristup Internetu. Upravo je bežični širokopojasni pristup Internetu jedan od najvažnijih razvojnih segmenata u sve naprednijem polju telekomunikacija. te pružiti bežični DSL i pristup lokalnoj petlji. Slika 2. a nagađa se da se radi o pokušaju očuvanja spektra slobodnih frekvencija potrebnih za njihov razvoj. 3 . Omogudi de IEEE 802.). s naglaskom na mobilnost. Takođe. Ovo je zaključak istraživanja koje je proveo Satellite Users Interference Reduction Group (SUIRG) koji izričito lobira za razvoj satelitske povezanosti.metropolitan area network). i ima ključnu ulogu u održavanju rastudeg procesa razvoja bežičnih Internet veza. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) je bežična tehnologija (MAN . 2. Međutim jedna od retkih negativnih strana o kojima se priča po internetskim forumima odnosi se na mogudnost da WiMAX blokira satelitsku komunikaciju u području na kojem je implementiran.

Wi-Fi koristi mehanizme slične fiksnom Ethernetu. Putem te tehnologije korisnik može dobiti usluge širokopojasnog bežičnog pristupa Internetu i govorne i usluge data saobradaja. Npr. VoIP saobradaj može imati vedi prioritet nego Web pretraživač. nego samo posebni WiMAX uređaj. Wi-Fi radi na MAC CSMA/CA protokolu. WiMAX radi na spojno-orijentisanom MAC-u. Teoretske brzine prenosa podataka iznose i do 70 Mbit/s (međutim.1.2 Primena WiMAX-a Reč je o tehnologiji koju odlikuje velika pokrivenost signalom od 15 do 50 kilometara (što zavisi od optičke vidljivosti i ostalim smetnjama) velike propusne modi.Takođe ova dva standarda imaju različite QoS (Quality of Service) mehanizme. 2. WiMAX može biti alternativna tehnologija kad nije mogud pristup javnoj govornoj usluzi (odnosno na području gdje je gradnja žičane infrastrukture komplikovana ili neisplativa). u praksi su znatno niže). koji se priključuje na struju i spaja sa računarom i telefonom. WiMAX koristi mehanizme koji se baziraju na konekciji između bazne stanice i korisničkog uređaja. gdje paketi imaju različite prioritete zavisno o njihovim oznakama. Svaka konekcija je bazirana na specifičnom rasporedu algoritama. WiMAX ne treba telefonski priključak. Slika 2.2. koji je bespojno i spojno baziran. 4 .

LMDS.2. IP telefonija (IP-Internet Protokol) i slično (slika 2. a s druge strane.2.3 5 . S jedne strane. Zgrade. omogudi de konkurentskim operaterima da ponude širokopojasni pristup Internetu po nižim cenama i uz vede brzine. odnosno prepreke između bazne stanice i korisnika smanjuju domet i propusnost. Takođe. međutim za razliku od ranijih tehnologija. WiMAX naravno najbolje funkcio niše u uslovima LOS (line of sight situations).2. nudi prihvatljiv domet i zadovoljava propusnost svojim korisnicima koji su u situaciji NLOS. omogudi de uvođenje širokopojasnog pristupa Internetu na području gde je gradnja žičane infrastrukture komplikovana ili neisplativa (slika 2. video-telefonija.2.3). WiMAX može pokazati svoje prednosti vezane uz širokopojasni pristup Internetu.Osnovna namena sistema je pružanje pristupa lokalnim mrežama. Slika 2. Ranije bežične tehnologije (npr. ali u takvim urbanim sredinama signal i dalje biva dovoljno snažan za pružanje usluge krajnjim korisnicima (slika 2.2. Slika 2. prenos video zapisa.2).2.1).MMDS) nisu udovoljavale komercijalne zahteve jer nisu omogudavale uslugu u uslovima NLOS (non-line-of-sight) – odnosno postojala je prepreka između bazne stanice i prijemnika. Internetu.

Fiksna konfiguracija može zameniti telekomunikacijske mreže bazirane na bakarnoj žici.1. A u mobilnoj varijanti WiMAX može poslužiti kao alternativa mrežama pokretne telefonije (3G).OFDMA ).3.3 Vrste WiMAX-a Slika 2. javlja se potreba za upotrebom rezervnog odašiljača na području pogođene kvarom.). WiMAX ima potencijala zameniti brojne postojede telekomunikacijske infrastrukture (slika 2.3. Naime postoje dve vrste WiMAX mreža:  fiksne(slika 2.3.2) i  mobilne(slika 2. Upravo takva delikatna situacija ukazuje da fiksna telefonija nudi itekao vedu pouzdanost mreže nego WiMAX. 2.3). 6 . Još jedan od problema nastaje ukoliko dođe do kvara bazne stanice.3. Takođe treba napomenuti da s obzirom n a t o d a je WiMAX bežičan javlja se problem kvaliteta usluge (kodiranje i modulacija) te jamčenje sigurnosti (enkripcija).Neke od glavnih zamerki WiMAX-a su interferencija sa drugim odašiljačima (OFDM. te kablovsku televiziju koja je temeljena na koaksijalnom kablu a koja nudi ISP (Internet Service Provider) usluge.1.

Slika 2.3. 7 .3.3.2. Slika 2.

tj. Odnosno služi kod prenosa podataka između dve bazne stanice ili bazne stanice i krajnjeg korisnika.1 Kao što se iz prethodne slike (slika 2. Point-to-Multipoint (PMP) Point-to-Multipoint je sinonim za distribuciju.4. PMP se koristi za komunikaciju između bazne stanice i više krajnjih korisnika.4 Arhitektura WiMAX-a Slika 2.2.4. 8 .1) može uočiti. postoje dva scenarija bežidne implementacije: P2P (point-to-point) i PMP (point-to-multipoint). jedna je pošiljalac a druga je primalac. Point-to-point (P2P) Point-to-point se koristi kada postoje dve strane interesa.

82 -11.14 Tabela 2. Multi-path model kanala za simulaciju performansi [8] Redosled 1. Za potrebe kvanitativne procene prefomansi sistema mobilnog WiMAX-a razmatrademo sistem mobilnog WiMAX-a sa slededim karakteristikama datim u slededim tabelama.8 km Minimalni razmak između BS i MS 32 m Tip antene 70°(-3db) sa 20db „Front-to-back“ odnosom Visina bazne stanice 32 m Visina mobilnog terminala 1. Sistemski parametri mobilnog WiMAX-a [ 7] 3.2 Sistemske performanse Za procenu perfomansi mobilnog WiMAX-a je primenjena simulacija bazirana na 1xEVDV metodologiji procene. Model Put 1 Put 2 Put 3 Put 4 Put 5 Put 6 kanala (db) (db) (db) (db) (db) (db) ITU Ped.6 1.1 Sistemski parametri Pošto je mobilni WiMAX zasnovan na skalabilnom OFDMA. Parametri Vrednost Broj 3-sektorskih čelija 19 Operativna frekvencija 2500 MHz Duplex TDD Širina kanala 10 MHz Razmak između baznih stanica 2. Rx:2 Šum bazne stanice 4 db Šum mobilne stanice 7 db Tabela 1.6 9 .5 m Dobit antene bazne stanice 15 dbi Dobit antene mobilne stanice -1 db Maksimalna snaga BS snaga pojačavača 43 bBm Maksimalna snaga mobilnog terminala 23 dBm # BS Tx/Rx Tx: 2 ili 4.82 ITU Veh. B Ch-103 -3. Simulacija perfomansi pretpostavlja heterogene korisnike sa mešavinom mobilnih korisnika kao što je opisano u tabelama 2 i 3.92 -11.82 -8.2.2.4.3.14 -13.3. A Ch-104 -3. Rx 2 ili 4 # MS Tx/Rx Tx: 1.14 -12.4.3. menjajudi sistemske parametre on može biti fleksibilno konfigurisan da radi sa različitim širinama kanala. PERFORMANSE MOBILNOG WIMAX-a 3.92 -4.72 -27.5.5.14 -18.17 -4.14 -23.

3 UL. Jedan simbol je alociran za TTG te dobijamo ukupno 11 simbola overhead-a i 37 simbola podataka i za downlink i za uplink. i uplink kontrolni ka nal je 7 OFMD simbola u downlink-u i 3 u uplink-u. spektralna efikasnost se povedava za 10 . A Ch-104 Broj puteva Brzina Fading Verovatnoća dodjele 6 3 km/h Jakes 0.1 Tabela 3. DL spektralna sektorska efikasnost je oko 1. 3 retransmisije Kodiranje CTS Overhead frejma 11 OFDM simbola (7 DL. Rezultati pokazuju da sistem mobilnog WiMAX-a ima visoku spektralnu efikasnost. Takođe se prepostavlja da imamo dobru estimaciju kanala i realistično podešavanje linka. Noseda frekvencija za simulaciju mobilnog WiMAX-a je 2. su sumirane perfomanse za TDD implementaciju sa kanalom od 10 MHz. Svaka bazna stanica je konfigurisana sa tri sektora sa delijom i faktorom frekvencijske reupotrebe sektora koje ima vrednost 1 (jedan). SIMO i MIMO konfiguracijom antena i DL/UL odnosom od 28:9 i 22:15. Overahead (podaci koji nisu korisnički sadržaj) frejma računajudi preambulu. 1 TTG) Simbola podataka po frejmu 37 DL/UL A 28:9 B 22:15 Tabela 4.55 bit/sec/Hz.2 bit/sec/Hz.6 6 30 km/h Jakes 0. Sa dve prijemne antene. respektivno. 2x2 MIMO DL Alamouti STC podrška UL Sarađujudi SM MIMO prelaz Adaptivni STC prelaz HARQ CC.3 6 120 km/h Jakes 0.Model kanala ITU Ped. a UL spektrala sektorska efikasnost je 0. MAP. Sistemski parametri mobilnog WiMAX-a [ 10] U tabeli 5. Prepostavlja se da imamo pun baferovan FTP saobradaj i proporcionalno jasan raspoređivač. Sa 2x2 MIMO.5 GHz. Mešani korisnički model kanala za simulaciju performansi *9 + Postoji 10 korisnika po sektoru. B Ch-103 ITU Veh. Parametri Vrednost Tip saobradaja Puni bafer Procena kanala Idealizovan PHY apstrakcija EESM² Raspoređivanje Vlasnički direktno proporcionalan Link Realističan sa kašnjenjem povratne veze Konfiguracija antene 1x2.

8 Mb/s 1. Za mnoge aplikacije.83 Mb/s.6 MB/s 1.83 Mb/s 0. kao što je AAS.83 b/s 1 Hz Tabela 5.76 b/s 1 Hz UL 1. [12] 11 . spektralna efikasnost i protok mogu biti poboljšani za 20 do 30% u odnosu na rezultate koji su prikazani u tabeli 5. respektivno za DL i UL. Treba primetiti da je 11 simbola overhead-a vrlo oprezna procena overhead-a. DL sektorski protok je 13. Sistemske performanse mobilnog WiMAX-a [11] Još jedna prednost sistema mobilnog WiMAX-a je njegova sposobnost da dinamički promeni DL/UL odnos da bi se prilagodio mrežnom saobradaju.38 Mb/s 0. Visoka spektralna efikasnost kombinovana sa širokim kanalskim opsegom omogudava vrlo veliki sektorski protok. spektralna efikasnost može biti povedana još za 15 do 25%. dalja poboljšanja perfomansi mogu biti realizovana sa dodatnim naprednim mogudnostima mobilnog WiMAX-a. sa odnosom DL/UL od 3:2 sektorski protoci su 10. uključujudi video i VoIP.74 Mb/s 0. saobradaj je paketstki i WiMAX može raditi efikasnije sa manjim overhead-om. Ovi rezultati su bazirani na osnovnoj MIMO (2x2) konfiguraciji.55% za DL i 40% za UL. Sa tipičnim opsegom DL/UL odnosa izmedu 3:1 i 1:1. Sa frekventno-selektivnom AMC potkanalizacijom. sa optimizovanim sistemom mobilnog WiMAXa. potkanal koji je razmatran za ovaj slučaj je potkanal sa PUSC diverzitnom potkanalizacijom a dobit frekventno selektivnog raspoređivanja nije uzeta u obzir .74 Mb/s. Sa 2x2 MIMO i DL/UL odnosom od 3:1.73 b/s 1 Hz 2.2 Mb/s 0. Opcije Antena SIMO MIMO DL: 28 simbola podataka DL: 22 simbola podataka UL: 9 simbola podataka UL: 15 simbola podataka Link Sektorski prenos Spektralna Sektorski Spektralna efikasnost prenos efikasnost DL 8. Visoki sektorski protok podataka je krucijalan za omogu davanje širokopojasnog servisa za podatke.60 Mb/s 1. Stoga.09 b/s 1 Hz UL 1.21 b/s 1 Hz 6. DL sektorski prjenos može varirati između 10 Mb/s i 17 Mb/s. a UL sektorski prenos može varirati izmedu 2 Mb/s i 4 Mb/s.55 b/s 1 Hz 2.63 Mb/s 1.60 Mb/s a UL sektorski protok je 1. Dodatno.63 Mb/s i 2.59 b/s 1 Hz DL 13.87 b/s 1 Hz 10. Maksimalni DL sektorski prenos može biti vedi od 20 Mb/s a maksimalni UL sektorski prenos može biti vedi od 8 Mb/s.

16 RAN nezavisnost arhitekture dok omogudava međusobnu integraciju i umrežavanje (interworking) sa WiFi. takode. Slika 4. IEEE 802. bazna stanica obebeđuje “Tačka-tačka” (PTP) servis ili “Tačka-više tačaka” (PMP) servis u cilju da opslužuje više pretplatničkih stanica. Svaka delija se sastoji od bazne stanice (BS) i jedne ili više pretplatničkih stanica (SS).1. 12 . IEEE 802.3 LAN) ili bežicni LAN (IEEE 802. Arhitektura i upotreba WiMAX-a ima dvosmernu evoluciju. sadrži visoko usmerene antene koje su usmerene prema baznoj stanici. Bazna stanica obezbeđuje konekciju sa jezgrom mreže. gde suma svih sektora čini pokrivenost od 360°. U slučaju spoljne pretplatničke opreme. Grupa delija može biti grupisana da čini mrežu.16 mreža *4+ Bazna stanica tipično sadrži jednu ili više široko-emisionih antena koje mogu biti podeljene u nekoliko manjih sektora.4. Tako da.16 mreža može biti postavljena u različitim formama.16 mreža. gde su bazne stanice spojene kroz mrežno jezgro kao što je prikazano na slici 4. 3GPP3 i 3GPP2 mrežama. o Dobro definisan interfejs s ciljem da omogudi 802.1.16 mreža se sastoji od fiksnih infrastrukturnih položaja. gdje su pretplatičke stanice u mogudnosti da komuniciraju među sobom bez potrebe za baznom stanicom. CPE.16 mreža nalikuje delijskom telefonskoj mreži. Okvir je baziran na nekoliko glavnih principa: o Podrška za različite RAN (radio pristup mreži) topologije. Fiksni pristup je početno kombinovan sa portabilnim i onda je proporcionalno evoulirao do pune mobilnosti. ARHITEKTURA WIMAX SISTEMA 4. podržava miješanu topologiju. IEEE 802.1 Mrežna arhitektura IEEE 802. Pretplatnička stanica može biti montirana na krovu ili zidu kao pretplatnička oprema (CPE) ili zaseban ručni uređaj kao što je mobilni telefon. zavisno od implementacije topologije. Zavisno od potrebe. Zapravo. personalni digitalni uredaj (PDA) ili periferijska kartica (PCI) računara ili laptopa. korisnici u unutrašnjosti zgrade su spojeni na konvencionalnu mrežu kao što je Ethernet LAN (IEEE 802. Tipična IEEE 802.11b/g WAN) koji imaju pristup na CPE.

Podržavade široki opseg TCP i UDP aplikacija u realnom vremenu i van realnog vremena. o Funkcionalni produžetak za podršku bududih razvoja ka punoj mobilnosti i dostavljanju širokopojasne multimedije. Bide pogodna za prilagođenje svim dosadašnjim tipovima operatora.509 sertifikacija.16 razvoje. Arhitektura de biti primenjiva na licencne i nelicencne 802. WiMAX MAN je šematski sličan point-to-multipoint rasporedu delijskih mreža. SIM (**pretplatnički identifikacijski modul++). WiMAX je projektovan tako da bi se udružio sa dosadašnjim standardnom i bežičnom infrastrukturom.16 pristupa mrežama koristedi COTS (Components Of The Shelf) opremu. Arhitektura WiMAX sistema [5] Arhitektura se prilogođava različitim online i offline klijentskim zahtevima. Prikladna je za integraciju sa postojecim IP operatorima core network (DSL. sa preporukom upotrebe IPv6 infrastrukture. o Podrška za IPv4 i IPv6 klijentske i aplikacijske servere. WiMAX mreža ima više baznih stanica i udruženih antena koje bežično komunicuraju sa velikim brojem korisničkih uređaja (ili pretplatničkih stanica). [6] 13 .2.2.o Snaga i otvorenost. X. univerzalni SIM (USIM) i **RUIM (uklonjivi korisnički identifikacijski modul)++ i pružanje usluga kao što je intengritet podataka. to je prikazano na slici 4. poverljivost podataka i neodricanje dužine ključa dozvoljene unutar globalne regulacije. IETF definisane IP tehnologije i povečanje izgradnje svih IP 802. kablovski pristup ili 3G) preko interfejsa baziranog na IP. Slika 4. Čvrsta dvostrana korisnička autentifikacija bazira se na raznovrsnim mehanizmima kao što je korisničko ime/lozinka. On se obrde oko strateški pozicioniranih baznih stanica čiji je s ignal usmeren u područje CPE-ova. ponovna zaštita podataka (data reply protection).

Alcatel-svijet. ponudili prenosne računare s podrškom WiMAX-a. mnogi proizvođači računaske opreme počeli su implementirati WiMAX prijemnike u svojim proizvodima. Spoljni prijemnici (slika 5. Korparacija Samsung. Soma. kao što ved je spomenuto.2 14 .2. Asus. potrebno je imati baznu stanicu (odašiljač) i prijemnik. Prijemnici mogu biti spoljni ili unutrašnji (kudni). prva je izbacila na tržište mobilni telefon sa WiMAX podrškom (slika 5. pogotovo ako se uzme u obzir LOS (line-of-sight. zidovi). Fujitsu. Alvarion. Naravno implementacija takvog prijemnika je i skuplja nego implementacija unutrašnjeg prijemnika.1_b) ) je njegova jednostavnost implementacije. slika 2.2).1 a) spoljni (eksterni) b) kućni modem Uvidevši široke mogudnosti koje nudi u skoroj bududnosti WiMAX tehnologija. Krajnji korisnik ga instalira u svome domu ali i sam odgovara za njega. Tako su Acer. i Telsima.1_a) ) nude bolje performanse nego kudni prijemnici. iako je samo mesec dana ranije puštena u rad prva WiMAX mreža u SAD-u. Motorola.3) situacija kada prijem WiMAX signala nije ometan od strane prepreka (zgrade. Nortel. Takođe veliki proizvođači mobilnih uređaja ne zaostaju i oni su svesni nužnosti implementacije WiMAX-a. Cisco. Nokia Siemens. Primer top 10 na rang listi redom su: Samsung. Slika 5. pa takva situacija oslobađa provajdera (operatora) od dodatnih troškova implementacije.5. vodeda na području implementacije WiMAX tehnologije. a) b) Slika 5. Lenovo i Toshiba ved u oktobru 2008. WiMAX oprema Što se tiče opreme za korišdenje WiMAX tehnologije. Najveda prednost kudnog prijemnika (slika 5.

koji de priključiti na struju i spojiti ga sa računarom i telefonom. Najviše koncesija dobila je kompanija Telekom Srbija. Konsing. u Srbiji se WiMAX tehnologija širi vrlo sporo. Telenor. WiMAX u Srbiji Najvedu prednost WiMAX-a u vreme razvoja osedaju ruralna i nerazvijena područja. činjenica je da i danas kompanija Telekom (Telekom Srbija) i dalje po svim pokazateljima monopolista. 15 . Telekomunikacioni provajderi su. je do sada podelila koncesije za WiMAX u svim vedim okruzima. Korisnik ne treba imati telefonski priključak na (Telekoma Srbije) nego samo posebni WiMAX uređaj. WiMAX tehnologija omogudava da se veliki i retko naseljeni prostori mogu dovoljno dobro pokriti bez raširene infrastrukture koja zahteva ulaganje velikih finansijskih sredstava i treba prodi duži vremenski period za rast. Telenor je jedina kompanija u Srbiji koja u praksi uspešno nudi komercijalne usluge putem WiMAX-a. Orion i SBB. ali se njihova ponuda odlaže zbog brojnih razloga. između ostalog. trebali ponuditi usluge WiMAX-a u Beogradu i Nišu. Republička Agencija za Elektronske Telekomunikacije (RATEL). ali i na brdska i slabo naseljena područja poput planina. koja je zadužena za podelu koncesija. Iako je dosta vremena prošlo od kako je Srbija krenula u liberalizaciju telekomunikacijskog tržišta. Shodno tome u Srbiji možemo očekivati da se ova tehnologija primeni prvenstveno na MAN (Metropolitan Area Network) sisteme koji bi u potpunosti pokrivali vede gradove. VIP. Naime kao što je ved spomenuto ranije. WiMAX je bežična tehnologija koja novim fiksnim telefonijama omogudava da zaobiđu infrastrukturu Telekoma te na taj način brzo i jednostavno dođu do krajnjih korisnika. Slede.6. WiMAX tehnologija je alternativa fiksnoj telefoniji jer je dostupnija građanima zbog svoje povoljnije cene (i do 35 %) od drugih mogudih širokopojasnih pristupnih tehnologija. Vedina se i dalje pravda da s e ne može slo žiti isplativ poslovni model na toj tehnologiji. Uprkos velikim očekivanjima.

ZAKLJUČAK WiMAX je tehnologija bliske bududnosti koja de zadovoljiti veliku potražnju za brzim i bežičnim pristupom internetu. pa do frižidera u kudi. ali sasvim sigurno da de se upotreba WiMAX tehnologije i dalje širiti. Vrlo verovatno de uskoro WiMAX biti neizbežan u svakodnevnoj upotrebi. široko područje delovanja osiguravaju dobar kvalitet usluge koji de ujedno biti jeftinija od dosadašnjih tehnologija. od mob ilnih telefona preko MP3 plejera. 16 . Ved sada noviji modeli mobilnih uređaja i laptopova poseduju mogudnost komunikacije WiMAX tehnologijom. Njegova brzina. Šta de biti u bududnosti to je teško predvideti.

Neki od korisnih linkova: http://en. http://www.org/ 17 .wikipedia. Mobile WiMAX – Part I: A Technical Overview and Performance Evaluation. http://www.wimaxforum. Jun 2006. pronađeni su na Internetu.org/wiki/WiMAX http://www.com/ http://www.rs/2005/08/sknt02.wimaxforum.org/ WiMAX Forum.wimax.sk.LITERATURA I POPIS KORISNIH LINKOVA Svi potrebeni podaci za izradu ovog seminarskog rada.html.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->