P. 1
Opisivanje Lika - Pismena Priprema

Opisivanje Lika - Pismena Priprema

|Views: 723|Likes:
Published by Bosniakum

More info:

Published by: Bosniakum on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2014

pdf

text

original

Osnovna škola Studentica: 4.

godina

PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVNOG SATA HRVATSKOG JEZIKA
JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Razredni odjel: Uĉiteljica: Mentor: Profesor metodike: dr. Ante Beţen Nadnevak odrţavanja nastavnog sata:

poticati interes uĉenika za jeziĉnu komunikaciju.. Školska knjiga.. usvojiti znanje o osnovnim odrednicama opisa. Finka. opisivanjem lika – Pipi Duga Ĉarapa. Profil. S. odnosno lik neobiĉne djevojĉice zanimljiva izgleda. razvijati pozitivne stavove i uvjerenja. OPĆI METODIČKI PODACI:       nastavni predmet: Hrvatski jezik nastavno područje: Jeziĉno izraţavanje nastavna tema: Opis lika nastavna jedinica: Pipi Duga Ĉarapa tip sata: Vjeţbe jeziĉnog izraţavanja s uĉenjem novih sadrţaja. Zagreb Beţen. (2000): Gramatika hrvatskog jezika.1. CILJEVI NASTAVNOG SATA: Poticati samostalno izraţavanje i formiranje ĉinjenica u smislenu cjelinu. S. Zagreb 2. (2007): Metodiĉki pristup nastavi Hrvatskoga jezika 2. odreĊenim slijedom. sposobnosti i vještina literatura: Teţak. Školaska knjiga. 3. A. M.. razvijati sustavno i postupno analitiĉko promatranje. razviti sposobnost uoĉavanja bitnoga od nebitnoga pri opisivanju lika te poticati kreativnost i maštu u izraţavanju.  Odgojni: Poticati suradnju meĊu uĉenicima i pozitivno ozraĉje u razredu. B. 1 . mišljenja i jeziĉnog izraţavanja. Babić. (2002): Hrvatski pravopis. ZADACI NASTAVNE JEDINICE:  Obrazovni: Nauĉiti opisati Pipi Dugu Ĉarapu.  Funkcionalni: Razviti sposobnost zapaţanja. S. Moguš. Zagreb Babić. nauĉiti izraţ ajno govoriti i pisati prema unaprijed izraĊenom programu.

NASTAVNI IZVORI ZNANJA. SREDSTVA I POMAGALA:        knjiga („Pipi Duga Ĉarapa”. 2 . METODIČKI SUSTAVI:   problemsko – stvaralaĉki korelacijsko – integracijski 6. KOMUNIKACIJA:   uĉiteljica – uĉenik uĉiteljica – uĉenici 8. NASTAVNE METODE:       metoda razgovora metoda usmenog izlaganja metoda pisanja metoda ĉitanja metoda promatranja stvaralaĉka metoda 5. izgled Pipi Duge Ĉarape. KLJUČNI POJMOVI: opis lika. plan opisa. OBLICI RADA:   frontalni individualni 9.4. Astrid Lindgren) crteţ/ slikovni prikaz nastavni listići (plan opisa) ploĉa kreda grafoskop prozirnica 7. usmeno i pismeno jeziĉno izraţavanje.

VIII. nastavna etapa PONOVNO IZRICANJE ZAPAŢANJA Dvoje uĉenika iznosi svoje opise drţeći se plana opisa. Pomaţem im u oblikovanju reĉenica. potiĉem maštovitost i orginalnost. nastavna etapa EMOCIONALNO/INTELEKTUALNA PRIPREMA Ĉitam uĉenicima ulomke iz knjige „Pipi Duga Ĉarapa” (Astrid Lindgren) kako bi saznali nešto o ovoj neobiĉnoj djevojĉici. nastavna etapa NAJAVA PROMATRANJA Danas ćemo opisivati Pipi Dugu Ĉarapu.10. Kako biste ju opisali nekome tko ju nikada nije vidio? IV. Sastavlja se plan opisa pomoću grafoskopa i prozirnice. 3 . nastavna etapa PROSUDBA I USPOREDBA UĈENIĈKIH DOSEGA Kratak razgovor o opisima koje smo ĉuli. nastavna etapa SASTAVLJANJE PLANA OPISA Dijelim uĉenicima nastavne listiće koji sadrţe strukturu plana opisa. VII. III. Navodim uĉenike da sami iznose ţeljene odgovore. nastavna etapa PROSUDBA I USPOREDBA Zajedno prosuĊujemo o tome ĉiji je opis bio uspješniji. II. Pomaţem im u oblikovanju reĉenica. STRUKTURA NASTAVNOG SATA: I. nastavna etapa SAMOSTALNO PROMATRANJE Uĉenici nekoliko trenutaka promatraju Pipi Dugu Ĉarapu (ĉiji sam slikovni prikaz postavila na ploĉu). a zatim razgovaramo o tome. Razgovor o Pipinim osobinama. nastavna etapa SLOBODNO IZRICANJE ZAPAŢANJA Troje uĉenika naglas iznosi svoja zapaţanja. V. Tko je najbolje opisao Pipi Dugu Ĉarapu? VI.

Naslov sastavka je „Pipi Duga Ĉarapa”. pismeno će opisati Pipi Dugu Ĉarapu. nastavna etapa ĈITANJE PISMENIH SASTAVAKA I RASPRAVLJANJE O NJIMA Uĉenici ĉitaju svoje sastavke. Istiĉu se dobri i manje dobri dijelovi pojedinih sastavaka. Uĉenici će napisati pismene sastavke. X. nastavna etapa OCJENJIVANJE PISMENIH SASTAVAKA Uĉiteljica ocjenjuje pismene sastavke te ispravlja jeziĉne i nejeziĉne pogreške. XI. XII.IX. nastavna etapa ISPRAVLJANJE PISMENIH SASTAVAKA Uĉenici ispravljaju svoje sastavke prepisujući reĉenice u kojima su greške. Slijedi razgovor o njima. 4 . tj. nastavna etapa PISMENI SASTAVAK Dijelim listove iz pisanke.

nastavna etapa Samostalno promatranje Dobro promotrite izgled Pipi Duge Ĉarape. Nakon proĉitanog ulomka. „Što smo novo ĉuli o Pipi Dugoj Ĉarapi? Tko joj govori kad mora uveĉer na spavanje? Kako Pipi peĉe palaĉinke? Što je Pipi uĉinila prije odlaska svojih susjeda?” Metoda usmenog izlaganja Metoda ĉitanja Jeziĉno izraţavanje Motivirati uĉenike za rad Metoda razgovora Najavljujem današnji zadatak. nastavna etapa Emocionalno intelektualna priprema Motivacija II. izvori i sredstva Korelacija s nastavnim područjima i predmetima Sadržaj nastavne situacije Cilj I. Kako biste ju opisali nekome tko ju nikada nije vidio? Postupak promatranja 5 . „Danas ćemo opisivati Pipi Dugu Ĉarapu. ĉitam uĉenicima još jedan ulomak knjige. Na poĉetku sata ĉitam uĉenicima ulomak iz knjige „Pipi Duga Ĉarapa”. Uĉenici nekoliko trenutaka promatraju Pipi Dugu Ĉarapu ĉiji sam slikovni prikaz postavila na ploĉu.TIJEK NASTAVNOG SATA Nastavne etape Nastavne situacije Nastavne metode. postavljam pitanja: „O ĉemu govori ovaj ulomak? Što smo saznali iz njega? O kakvoj je djevojĉici rijeĉ? Je li ona sasvim obiĉna djevojĉica? Zašto?” Kako bi saznali nešto više o Pipi. nastavna etapa Najava promatranja Pozdravljam uĉenike. a zatim razgovaramo.” Metoda usmenog izlaganja III. postupci.

Otkrit ću vam tajnu. što moţemo zakljuĉiti? Tko je od uĉenika najbolje opisao Pipi? Zašto je taj opis bolji? Zakljuĉujemo da je taj opis bolji jer ima najviše detalja. Zapisat ćemo i to. Lik opisujemo tako da prvo opišemo njegov vanjski izgled. nastavna etapa Nakon promatranja. „Najprije odgovorimo na pitanje koga opisujem? Opisujem djevojĉicu. Kod iznošenja uĉeniĉkih zapaţanja. zamolim nekoliko uĉenika da iznesu svoja zapaţanja. upozoravam da govore punom reĉenicom.” Slobodno izricanje zapaţanja Metoda razgovora Jeziĉno izraţavanje Poĉetna analiza lika Uoĉavanje mogućih jeziĉnih pogrešaka Procijeniti kvalitetu uĉeniĉkog opisivanja V. „Koja je njezina dob? Ona je malo starija od vas.IV. nastavna etapa Sastavljanje plana opisa „Da bismo što bolje opisali Pipi. Znamo njeno neobiĉno ime. zajedniĉki ćemo sastaviti plan opisa.” Zatim opisujemo njezin izgled. opisnih pridjeva i slikovit je. Pipi ima devet godina. Nakon toga opisujemo njen poloţaj tijela. Kako Pipi stoji i gdje joj je Nastavni listići Grafoskop Prozirnica Osvješćivanje sadrţaja za uspješno opisivanje lika Metoda razgovora 6 . a zatim pridodamo njegove osobine.” Dijelim uĉenicima nastavne listiće sa strukturom plana opisa te pripremam grafoskop i stavljam prozirnicu na kojoj je plan opisa. nastavna etapa Prosudba i usporedba VI. Potiĉem ih pitanjima: „Jesi li još nešto zapazio/la? Po ĉemu je Pipi posebna?” Slijedi kratak razgovor: „Sada kada smo ĉuli nekoliko kratkih opisa.

snaţne. duguljasto. Kakvo lice ima naša Pipi? Je li ono okruglo. topla. srednje veliĉine. njeţno? Je li Pipino lice veselo ili tuţno? Kakve oĉi ima? (tople. vesela. opisujemo glavu.usmjeren pogled? Zatim opisujemo Pipin stas.) Što je s odjećom i obućom? Što primjećujete? Krenimo redom… Kako bismo opisali haljinu koju Pipi nosi? Što nam je neobiĉno? Sada samo opisali vanjski izgled Pipi Duge Ĉarape. odnosno najprije opisujemo lice. okrugla. njeţne. tamnoputo. ĉetvrtasto. Zanima me. nasmijana. radosti.) Kakve joj je boje kosa? Ima li naša Pipi neke posebnosti na licu kao što su naoĉale. slabe. tanke. (Je li Pipi visoka. kakav te osjećaj obuzme? (Osjećaj sreće. veselja ili moţda neki drugi?) Metoda pisanja Jeziĉno izraţavanje Metoda razgovora Uoĉavanje specifiĉnih obiljeţja Metoda pisanja Bogaćenje vokabulara Jeziĉno izraţavanje Metoda razgovora Metoda pisanja 7 . a kakve noge? (Mogu biti duge. vesele? Koje su boje?) Što još imamo na glavi? Kakav nos moţe biti? Nos moţe biti mali. prĉast… Kakva usta ima Pipi? (Usta mogu biti mala. široka. svijetlo. njeţne. niska ili srednje visine? Je li mršavija ili punija?)” „Kada smo opisali stas. kratke. madeţ i sliĉno? Kakve su joj ruke. krhke i sl. velika. crvena. koje su njene unutrašnje osobine? Hoćete li mi pomoći da ih zapišem?” „Kada pogledaš Pipi.

nastavna etapa Dijelim prazne papire iz pisanke i navodim sljedeći zadatak. nastavna etapa Prosudba i usporedba Nakon izlaganja. Uĉenici sada opisuju Pipi koristeći se planom opisa. zajedno s uĉenicima procjenjujem koji je opis bio najuspješniji. „Po ĉemu se razlikuju opisi s poĉetka sata i opisi koje smo sada ĉuli?“ „Najuspješniji opis ima najviše detalja i prati plan opisa.” Jeziĉno izraţavanje IX. Metoda razgovora Metoda pisanja Utvrditi postupnost te poticati opisivanje prema planu opisa VIII. Postupak usporedbe Procijeniti 8 . Ukoliko je potrebno ispravljam pogrješke te ih potiĉem da govore punom reĉenicom. nastavna etapa Ponovno izricanje zapaţanja „Sada kada smo detaljno prošli i sastavili plan opisa. Potiĉem ih pitanjima: „Što si još zapazio/la?“ Pomaţem uĉenicima u oblikovanju reĉenica. što biste ju pitali? Biste li joj ispriĉali neku svoju zgodu ili moţda poslušali njezine priĉe? VII. ţeli li netko detaljno opisati našu Pipi koristeći se planom opisa?“ Prozivam dvoje uĉenika da iznesu svoja zapaţanja.Da moţete ovoga trena priĉati s našom Pipi.

Opis mora biti slikovit. Napominjem sastavaka i raspravljanje o vaţnost postupnog opisivanja lika. slijedi ĉitanje i razgovor o pismenim sastavcima. logiĉka i interpretacijska strana sastavaka. njima X. XII. Uĉenici pišu sastavke pazeći pritom na plan opisa te bogatstvo rjeĉnika. nastavna etapa Ispravljanje pismenih sastavaka Ĉitanje Nakon ocjenjivanja pismenih sastavaka. uĉenici ispravljaju svoje sastavke prepisujući reĉenice u kojima se nalaze greške. nastavna etapa Ocjenjivanje pismenih sastavaka Pisanje Ocjenjujem pismene sastavke Metoda razgovora i ispravljam jeziĉne i nejeziĉne pogreške. toĉnost pojedinih opisa Kada uĉenici završe pismeni rad. Naslov pismenog sastavka je „Pipi Duga Ĉarapa”. Metoda procjenjivanja i ocjenjivanja Utvrditi toĉnost pismenih sastavaka Pismena zabiljeţba uspješnosti pismenog sastavka 9 .Pismeni sastavak „Sada ćete na osnovu ovog plana opisa napisati opis Pipi Duge Ĉarape. nastavna etapa Metoda usmenog izlaganja Vjeţbanje pismenog izraţavanja misli i doţivljaja XI. Kroz razgovor ponovno istiĉem Ĉitanje dobre i manje dobre dijelove pismenih pojedinih opisa. Pritom će se vrednovati sadrţajna.

Babić. Finka.Upozoriti na gramatiĉke i pravopisne pogrješke LITERATURA Teţak.Zagreb Beţen. Školska knjiga. Profil.(2002):Hrvatski pravopis. Školaska knjiga.. Moguš. Zagreb 10 . Zagreb Babić. B.(2000): Gramatika hrvatskog jezika. S.. S. M. A. (2007): Metodiĉki pristup nastavi Hrvatskoga jezika 2.. S.

GLAVA .oĉi:___________________________________________________________________ .usta:__________________________________________________________________ . ODJEĆA I OBUĆA ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 6.poloţaj tijela:___________________________________________________________ .kosa:__________________________________________________________________ .lice:__________________________________________________________________ . RUKE I NOGE _______________________________________________________________________ 5.posebnosti na licu:_______________________________________________________ 4.stas:__________________________________________________________________ 3.dob:__________________________________________________________________ . MOJ ODNOS PREMA PIPI .nos:___________________________________________________________________ . IZGLED .Što bih joj htjela/htio reći?_________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 11 .OPISIVANJE LIKA ______________________________ (naslov) PLAN OPISA: 1. OSOBINE: ________________________________________________________________________ 7.osjećaji:________________________________________________________________ . KOGA OPISUJEM? ______________________________________________________________________ 2.

oĉi:___________________________________________________________________ .kosa:__________________________________________________________________ .posebnosti na licu:_______________________________________________________ 4.Što bih joj htjela/htio reći?_________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 12 . MOJ ODNOS PREMA PIPI .usta:__________________________________________________________________ . ODJEĆA I OBUĆA ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 6.osjećaji:________________________________________________________________ .dob:__________________________________________________________________ .nos:___________________________________________________________________ .OPISIVANJE LIKA ______________________________ (naslov) PLAN OPISA: 1.poloţaj tijela:___________________________________________________________ . GLAVA . KOGA OPISUJEM? ______________________________________________________________________ 2. IZGLED . OSOBINE: ________________________________________________________________________ 7.lice:___________________________________________________________________ .stas:__________________________________________________________________ 3. RUKE I NOGE _______________________________________________________________________ 5.

PLAN PLOĈE 13 .

BILJEŠKE MENTORICE/ VODITELJICE VJEŢBI: BILJEŠKE UĈITELJICE: OCJENA JAVNOG PREDAVANJA: 14 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->