P. 1
Opisivanje Lika - Pismena Priprema

Opisivanje Lika - Pismena Priprema

|Views: 717|Likes:
Published by Bosniakum

More info:

Published by: Bosniakum on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2014

pdf

text

original

Osnovna škola Studentica: 4.

godina

PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVNOG SATA HRVATSKOG JEZIKA
JEZIČNO IZRAŽAVANJE

Razredni odjel: Uĉiteljica: Mentor: Profesor metodike: dr. Ante Beţen Nadnevak odrţavanja nastavnog sata:

Školaska knjiga. razvijati pozitivne stavove i uvjerenja. A. Moguš. 3.. CILJEVI NASTAVNOG SATA: Poticati samostalno izraţavanje i formiranje ĉinjenica u smislenu cjelinu. razviti sposobnost uoĉavanja bitnoga od nebitnoga pri opisivanju lika te poticati kreativnost i maštu u izraţavanju. S. S. Babić. nauĉiti izraţ ajno govoriti i pisati prema unaprijed izraĊenom programu. (2007): Metodiĉki pristup nastavi Hrvatskoga jezika 2. ZADACI NASTAVNE JEDINICE:  Obrazovni: Nauĉiti opisati Pipi Dugu Ĉarapu. Školska knjiga. sposobnosti i vještina literatura: Teţak. M. S. Zagreb Babić.  Odgojni: Poticati suradnju meĊu uĉenicima i pozitivno ozraĉje u razredu. poticati interes uĉenika za jeziĉnu komunikaciju.  Funkcionalni: Razviti sposobnost zapaţanja. Zagreb Beţen. odreĊenim slijedom. OPĆI METODIČKI PODACI:       nastavni predmet: Hrvatski jezik nastavno područje: Jeziĉno izraţavanje nastavna tema: Opis lika nastavna jedinica: Pipi Duga Ĉarapa tip sata: Vjeţbe jeziĉnog izraţavanja s uĉenjem novih sadrţaja. Zagreb 2.1. Profil. opisivanjem lika – Pipi Duga Ĉarapa. 1 .. B. odnosno lik neobiĉne djevojĉice zanimljiva izgleda. razvijati sustavno i postupno analitiĉko promatranje. Finka. mišljenja i jeziĉnog izraţavanja.. usvojiti znanje o osnovnim odrednicama opisa. (2000): Gramatika hrvatskog jezika. (2002): Hrvatski pravopis.

OBLICI RADA:   frontalni individualni 9. METODIČKI SUSTAVI:   problemsko – stvaralaĉki korelacijsko – integracijski 6. SREDSTVA I POMAGALA:        knjiga („Pipi Duga Ĉarapa”. usmeno i pismeno jeziĉno izraţavanje. Astrid Lindgren) crteţ/ slikovni prikaz nastavni listići (plan opisa) ploĉa kreda grafoskop prozirnica 7. izgled Pipi Duge Ĉarape.4. NASTAVNI IZVORI ZNANJA. KLJUČNI POJMOVI: opis lika. NASTAVNE METODE:       metoda razgovora metoda usmenog izlaganja metoda pisanja metoda ĉitanja metoda promatranja stvaralaĉka metoda 5. KOMUNIKACIJA:   uĉiteljica – uĉenik uĉiteljica – uĉenici 8. 2 . plan opisa.

Razgovor o Pipinim osobinama. Pomaţem im u oblikovanju reĉenica. 3 . Sastavlja se plan opisa pomoću grafoskopa i prozirnice. Tko je najbolje opisao Pipi Dugu Ĉarapu? VI. nastavna etapa SLOBODNO IZRICANJE ZAPAŢANJA Troje uĉenika naglas iznosi svoja zapaţanja. nastavna etapa NAJAVA PROMATRANJA Danas ćemo opisivati Pipi Dugu Ĉarapu. STRUKTURA NASTAVNOG SATA: I. Kako biste ju opisali nekome tko ju nikada nije vidio? IV. nastavna etapa EMOCIONALNO/INTELEKTUALNA PRIPREMA Ĉitam uĉenicima ulomke iz knjige „Pipi Duga Ĉarapa” (Astrid Lindgren) kako bi saznali nešto o ovoj neobiĉnoj djevojĉici. nastavna etapa PROSUDBA I USPOREDBA UĈENIĈKIH DOSEGA Kratak razgovor o opisima koje smo ĉuli. VII. Navodim uĉenike da sami iznose ţeljene odgovore. nastavna etapa PROSUDBA I USPOREDBA Zajedno prosuĊujemo o tome ĉiji je opis bio uspješniji. V. II. nastavna etapa PONOVNO IZRICANJE ZAPAŢANJA Dvoje uĉenika iznosi svoje opise drţeći se plana opisa. nastavna etapa SASTAVLJANJE PLANA OPISA Dijelim uĉenicima nastavne listiće koji sadrţe strukturu plana opisa. potiĉem maštovitost i orginalnost. a zatim razgovaramo o tome. VIII. III. nastavna etapa SAMOSTALNO PROMATRANJE Uĉenici nekoliko trenutaka promatraju Pipi Dugu Ĉarapu (ĉiji sam slikovni prikaz postavila na ploĉu). Pomaţem im u oblikovanju reĉenica.10.

tj. XII. X. 4 . pismeno će opisati Pipi Dugu Ĉarapu.IX. Uĉenici će napisati pismene sastavke. nastavna etapa PISMENI SASTAVAK Dijelim listove iz pisanke. XI. Istiĉu se dobri i manje dobri dijelovi pojedinih sastavaka. nastavna etapa ISPRAVLJANJE PISMENIH SASTAVAKA Uĉenici ispravljaju svoje sastavke prepisujući reĉenice u kojima su greške. Slijedi razgovor o njima. nastavna etapa OCJENJIVANJE PISMENIH SASTAVAKA Uĉiteljica ocjenjuje pismene sastavke te ispravlja jeziĉne i nejeziĉne pogreške. Naslov sastavka je „Pipi Duga Ĉarapa”. nastavna etapa ĈITANJE PISMENIH SASTAVAKA I RASPRAVLJANJE O NJIMA Uĉenici ĉitaju svoje sastavke.

postupci. izvori i sredstva Korelacija s nastavnim područjima i predmetima Sadržaj nastavne situacije Cilj I. nastavna etapa Emocionalno intelektualna priprema Motivacija II. nastavna etapa Samostalno promatranje Dobro promotrite izgled Pipi Duge Ĉarape. Kako biste ju opisali nekome tko ju nikada nije vidio? Postupak promatranja 5 . a zatim razgovaramo. Uĉenici nekoliko trenutaka promatraju Pipi Dugu Ĉarapu ĉiji sam slikovni prikaz postavila na ploĉu. Na poĉetku sata ĉitam uĉenicima ulomak iz knjige „Pipi Duga Ĉarapa”. Nakon proĉitanog ulomka. postavljam pitanja: „O ĉemu govori ovaj ulomak? Što smo saznali iz njega? O kakvoj je djevojĉici rijeĉ? Je li ona sasvim obiĉna djevojĉica? Zašto?” Kako bi saznali nešto više o Pipi. ĉitam uĉenicima još jedan ulomak knjige.TIJEK NASTAVNOG SATA Nastavne etape Nastavne situacije Nastavne metode.” Metoda usmenog izlaganja III. „Što smo novo ĉuli o Pipi Dugoj Ĉarapi? Tko joj govori kad mora uveĉer na spavanje? Kako Pipi peĉe palaĉinke? Što je Pipi uĉinila prije odlaska svojih susjeda?” Metoda usmenog izlaganja Metoda ĉitanja Jeziĉno izraţavanje Motivirati uĉenike za rad Metoda razgovora Najavljujem današnji zadatak. nastavna etapa Najava promatranja Pozdravljam uĉenike. „Danas ćemo opisivati Pipi Dugu Ĉarapu.

Potiĉem ih pitanjima: „Jesi li još nešto zapazio/la? Po ĉemu je Pipi posebna?” Slijedi kratak razgovor: „Sada kada smo ĉuli nekoliko kratkih opisa. Otkrit ću vam tajnu. „Koja je njezina dob? Ona je malo starija od vas. Pipi ima devet godina. Kod iznošenja uĉeniĉkih zapaţanja.” Dijelim uĉenicima nastavne listiće sa strukturom plana opisa te pripremam grafoskop i stavljam prozirnicu na kojoj je plan opisa. opisnih pridjeva i slikovit je. „Najprije odgovorimo na pitanje koga opisujem? Opisujem djevojĉicu. nastavna etapa Prosudba i usporedba VI.” Slobodno izricanje zapaţanja Metoda razgovora Jeziĉno izraţavanje Poĉetna analiza lika Uoĉavanje mogućih jeziĉnih pogrešaka Procijeniti kvalitetu uĉeniĉkog opisivanja V. zajedniĉki ćemo sastaviti plan opisa. Nakon toga opisujemo njen poloţaj tijela. Zapisat ćemo i to. što moţemo zakljuĉiti? Tko je od uĉenika najbolje opisao Pipi? Zašto je taj opis bolji? Zakljuĉujemo da je taj opis bolji jer ima najviše detalja.IV. nastavna etapa Nakon promatranja. Lik opisujemo tako da prvo opišemo njegov vanjski izgled. nastavna etapa Sastavljanje plana opisa „Da bismo što bolje opisali Pipi. upozoravam da govore punom reĉenicom. Kako Pipi stoji i gdje joj je Nastavni listići Grafoskop Prozirnica Osvješćivanje sadrţaja za uspješno opisivanje lika Metoda razgovora 6 . zamolim nekoliko uĉenika da iznesu svoja zapaţanja.” Zatim opisujemo njezin izgled. a zatim pridodamo njegove osobine. Znamo njeno neobiĉno ime.

kakav te osjećaj obuzme? (Osjećaj sreće. njeţne. tanke. veselja ili moţda neki drugi?) Metoda pisanja Jeziĉno izraţavanje Metoda razgovora Uoĉavanje specifiĉnih obiljeţja Metoda pisanja Bogaćenje vokabulara Jeziĉno izraţavanje Metoda razgovora Metoda pisanja 7 . slabe. vesele? Koje su boje?) Što još imamo na glavi? Kakav nos moţe biti? Nos moţe biti mali. crvena. njeţno? Je li Pipino lice veselo ili tuţno? Kakve oĉi ima? (tople. široka. tamnoputo. odnosno najprije opisujemo lice. ĉetvrtasto. opisujemo glavu. srednje veliĉine. njeţne. duguljasto. Zanima me.usmjeren pogled? Zatim opisujemo Pipin stas. vesela. koje su njene unutrašnje osobine? Hoćete li mi pomoći da ih zapišem?” „Kada pogledaš Pipi. (Je li Pipi visoka. radosti. svijetlo. topla.) Što je s odjećom i obućom? Što primjećujete? Krenimo redom… Kako bismo opisali haljinu koju Pipi nosi? Što nam je neobiĉno? Sada samo opisali vanjski izgled Pipi Duge Ĉarape. Kakvo lice ima naša Pipi? Je li ono okruglo. snaţne.) Kakve joj je boje kosa? Ima li naša Pipi neke posebnosti na licu kao što su naoĉale. niska ili srednje visine? Je li mršavija ili punija?)” „Kada smo opisali stas. a kakve noge? (Mogu biti duge. kratke. madeţ i sliĉno? Kakve su joj ruke. krhke i sl. nasmijana. velika. prĉast… Kakva usta ima Pipi? (Usta mogu biti mala. okrugla.

što biste ju pitali? Biste li joj ispriĉali neku svoju zgodu ili moţda poslušali njezine priĉe? VII. Uĉenici sada opisuju Pipi koristeći se planom opisa. zajedno s uĉenicima procjenjujem koji je opis bio najuspješniji. Potiĉem ih pitanjima: „Što si još zapazio/la?“ Pomaţem uĉenicima u oblikovanju reĉenica.Da moţete ovoga trena priĉati s našom Pipi. Postupak usporedbe Procijeniti 8 .” Jeziĉno izraţavanje IX. Metoda razgovora Metoda pisanja Utvrditi postupnost te poticati opisivanje prema planu opisa VIII. ţeli li netko detaljno opisati našu Pipi koristeći se planom opisa?“ Prozivam dvoje uĉenika da iznesu svoja zapaţanja. nastavna etapa Dijelim prazne papire iz pisanke i navodim sljedeći zadatak. nastavna etapa Prosudba i usporedba Nakon izlaganja. Ukoliko je potrebno ispravljam pogrješke te ih potiĉem da govore punom reĉenicom. nastavna etapa Ponovno izricanje zapaţanja „Sada kada smo detaljno prošli i sastavili plan opisa. „Po ĉemu se razlikuju opisi s poĉetka sata i opisi koje smo sada ĉuli?“ „Najuspješniji opis ima najviše detalja i prati plan opisa.

logiĉka i interpretacijska strana sastavaka. Metoda procjenjivanja i ocjenjivanja Utvrditi toĉnost pismenih sastavaka Pismena zabiljeţba uspješnosti pismenog sastavka 9 . Opis mora biti slikovit.Pismeni sastavak „Sada ćete na osnovu ovog plana opisa napisati opis Pipi Duge Ĉarape. Naslov pismenog sastavka je „Pipi Duga Ĉarapa”. Uĉenici pišu sastavke pazeći pritom na plan opisa te bogatstvo rjeĉnika. nastavna etapa Ocjenjivanje pismenih sastavaka Pisanje Ocjenjujem pismene sastavke Metoda razgovora i ispravljam jeziĉne i nejeziĉne pogreške. nastavna etapa Ispravljanje pismenih sastavaka Ĉitanje Nakon ocjenjivanja pismenih sastavaka. Napominjem sastavaka i raspravljanje o vaţnost postupnog opisivanja lika. slijedi ĉitanje i razgovor o pismenim sastavcima. nastavna etapa Metoda usmenog izlaganja Vjeţbanje pismenog izraţavanja misli i doţivljaja XI. toĉnost pojedinih opisa Kada uĉenici završe pismeni rad. njima X. XII. uĉenici ispravljaju svoje sastavke prepisujući reĉenice u kojima se nalaze greške. Kroz razgovor ponovno istiĉem Ĉitanje dobre i manje dobre dijelove pismenih pojedinih opisa. Pritom će se vrednovati sadrţajna.

Profil.Upozoriti na gramatiĉke i pravopisne pogrješke LITERATURA Teţak. S.(2000): Gramatika hrvatskog jezika.. S. (2007): Metodiĉki pristup nastavi Hrvatskoga jezika 2.Zagreb Beţen. Babić. Školaska knjiga. Zagreb Babić..(2002):Hrvatski pravopis.. B. S. Zagreb 10 . M. A. Školska knjiga. Moguš. Finka.

ODJEĆA I OBUĆA ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 6. IZGLED .stas:__________________________________________________________________ 3.osjećaji:________________________________________________________________ . RUKE I NOGE _______________________________________________________________________ 5. OSOBINE: ________________________________________________________________________ 7. MOJ ODNOS PREMA PIPI .nos:___________________________________________________________________ .poloţaj tijela:___________________________________________________________ .Što bih joj htjela/htio reći?_________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 11 .posebnosti na licu:_______________________________________________________ 4. KOGA OPISUJEM? ______________________________________________________________________ 2.OPISIVANJE LIKA ______________________________ (naslov) PLAN OPISA: 1.dob:__________________________________________________________________ .lice:__________________________________________________________________ . GLAVA .usta:__________________________________________________________________ .kosa:__________________________________________________________________ .oĉi:___________________________________________________________________ .

OSOBINE: ________________________________________________________________________ 7.lice:___________________________________________________________________ .dob:__________________________________________________________________ .nos:___________________________________________________________________ . ODJEĆA I OBUĆA ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 6.OPISIVANJE LIKA ______________________________ (naslov) PLAN OPISA: 1.kosa:__________________________________________________________________ .Što bih joj htjela/htio reći?_________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 12 .osjećaji:________________________________________________________________ . MOJ ODNOS PREMA PIPI . GLAVA .poloţaj tijela:___________________________________________________________ .oĉi:___________________________________________________________________ . RUKE I NOGE _______________________________________________________________________ 5. KOGA OPISUJEM? ______________________________________________________________________ 2. IZGLED .stas:__________________________________________________________________ 3.usta:__________________________________________________________________ .posebnosti na licu:_______________________________________________________ 4.

PLAN PLOĈE 13 .

BILJEŠKE MENTORICE/ VODITELJICE VJEŢBI: BILJEŠKE UĈITELJICE: OCJENA JAVNOG PREDAVANJA: 14 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->