EDVARD DE BONO

ŠEST ŠEŠIRA ZA RAZMIŠLJANJE

BEOGRAD, 2000.

Naslov originala Edward de Bono - Six Thinking Hats Autorska prava za Jugoslaviju Branislav Maričić Izdavaĉ FINESA, Rada Končara la, Beograd tel./fax 011/2434-107; 011/3444-953 www.finesa. edu.yu $ Za izdavaĉa ' Branislav Maričić , Urednik Časlav Mančić Tehniĉki urednik Nenad Đurićić Prevodilac Tanja Milosavljevic Korektor Zorica Maričić Štampa DIJAMANT PRINT, Beograd ISBN 86-82683-10-5
CIP HapoflHe 6H6jiHOTeKe CpoHje, 159.954/.956

Beorpafl

r

,H,E BOHO, EflBap« Šest šešira za razmišljanje / Edvarad de Bono ; Beograd : Finesa, 2000 [prevodilac Tanja Milosavljevic]. Beograd : Dijamant print) - 240 str. ; 18 cm. Prevod dela: Six Thinking Hats / Edward de Bono. Tiraţ 500. - Beleške o autoru str. 5. ISBN 86-82683-10-5
a) MnuiJbeite

:

ID=87074060

Edvard de Bono je roĎen na Malti. Nakon početnog obrazovanja, stečenog na koledţu Sv. Edvard i Kraljevskom univerzitetu na Malti, nastavio je da se školuje kao Roudzov stipendista u Krajst Čerču (Oksford) gde je s najvišim ocenama diplomirao psihologiju i fiziologiju, da bi zatim doktorirao medicinu. Doktorat j£ stekao i na Univerzitetu u Kembridţu. Sluţbovao je na univerzitetima u Oksfordu, Londonu, Kembridţu i Harvardu. Dr Edvard de Bono je izuzetno poštovan kao vodeći autoritet u oblasti direktnog učenja mišljenja kao veštine. Od njega je potekao pojam lateralnog razmišljanja (uvr šten u Oksfordski reĉnik), a razvio je i formalne tehnike usmerenog kreativnog razmišljanja. Napisao je četrdeset pet knjiga, koje su prevedene na trideset sedam jezika. Osmislio je i dve televizijske serije. Nakon stoje pozivan da u četrdeset pet zemalja drţi predavanja i prisustvuje najvećim meĎunarodnim konferencijama, 1989 je zamoljen da predsedava specijalnom skupu dobitnika Nobelove nagrade. Podučavanje o veštini razmišljanja su od njega traţile brojne vodeće svetske poslovne korporacije, kao što su IBM, NTT (Japan), Du Pont, Prudential, Shell, Eriksson, McKinsevs, Ciba-Geigy, Ford i mnoge druge. Dr de Bono sprovodi najobimniji program direktne nastave razmišljanja u školama. Taj program primenjuju mno-

kaţu daje naj jednostavnija autentična igra ikad osmišljena. Rad dr de Bona se zasniva na njegovom shvatanju uma kao samoorganizujućeg informativnog sistema. Uspostavio je i MeĎunarodni biro za kreativnost pri UN. ka ko bi članicama te organizacije pomogao u stvaranju sve -ţih ideja. Osnivač je Trusta za istraţivanje spo znaje (Cognition Research Trust. čiji je on pronalazač. u Njujorku. . koji su spojili mnoge vodeće svetske korporacije.ge svetske zemlje. 1969) i MeĎunarodnog kreativnog foruma (International Creative Forum). Za L-igru.

istina i filozofi Ko stavlja šešir? Rezime CRVENI ŠEŠIR XTV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII Emocije i osećanja Mesto emocija u mišljenju Intuicija i slutnje Trenutak za trenutkom Upotreba emocija Jezik emocija Rezime CRNI ŠEŠIR Šta nije u redu s njim Suština i metod 73 75 79 85 89 95 99 101 107 ^ 47 53 57 61 67 71 9 13 17 25 31 35 41 43 . postaćete mislilac Stavljanje šešira: Veoma nameran proces Proces prevoĊenja: Namera i realizacija Igranje uloge: Praznik za ego Hernija razmišljanja: Melanholija i ostale tecnosti Svrha šest šešira: Pet vrednosti Simbolika i funkcija: Šest šešira. šest boja BELI ŠEŠIR VIII IX X XI XII Xin Ĉinjenice i cifre Ĉija je ovo ĉinjenica? UvoĊenje japanskog stila Ĉinjenice.Sadrţaj Predgovor I II III IV V VI VII Gluma: Ako glumite mislioca.

XXIII XXIV XXV XXVI Prošla i buduća suština Negativno uţivanje Staje prvo. negativno ili pozitivno? Rezime ŢUTI ŠEŠIR 113 121 125 129 XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII Spekulativno-pozitivno Pozitivan spektar Razlozi i podrška logike Konstruktivno razmišljanje Spekulacija Odnos s kreativnošću Rezime ZELENI ŠEŠIR 131 135 139 141 147 153 157 XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX XL XLI Kreativno i lateralno razmišljanje Lateralno razmišljanje Prodor umesto prosuĊivanja potreba" za provokacijom Alternative Karakter i veština Šta biva s idejama? Rezime PLAVI ŠEŠIR 159 165 169 175 181 189 193 197 XLII XLin XLIV XLV XLVI XLVII Zakljuĉak Rezime rezimea Kontrolisanje razmišljanja UsredsreĊenost Osmišljavanje programa Kratki pregledi i zakljuĉci Kontrolisanje i praćenje Rezime 199 205 211 217 221 227 229 231 .

Sasvim je uobičajeno da ovakve sportske igre proizvedu gubitak od više stotina miliona dolara. Koja je vrsta razmišljanja bila potrebna da bi se ovi novi koncepti i ostvarili? U intervjuu Vašington Postu. je zapravo ostvarila višak od 250 miliona dolara. Zbog toga je na nivou grada Los AnĎelesa izglasano da se na Igre ne troši novac iz opštinskih fondova. Piter Veberot objašnjava na koji je način upotrebio lateralno razmišljanje za ostvarivanje novih koncepata. koje su zaţivele zahvaljujući pravilnom vodstvu i efikasnosti. 30. meĎutim Olimpijada 1984. septembra 1984. Izuzetan uspeh Igara je umnogome zavisio od novih koncepata i novih ideja. magazin Tajmje za „muškarca godine" izabrao osobu koja je bila najzasluţnija za izvanredan uspeh Olimpijskih igara u Los Andelesu: Pitera Veberota. Lateralno razmišljanje je tehnika koju sam razvio pre mnogo godina i o kojoj sam napisao mnogo knjiga.Predgovor Da li zaista moţete da promenite efikasnost svog razmišljanja? U januaru 1985. Piter Veberot je devet godina pre Olimpijade došao na jednosatno predavanje 9 .

U knjizi opisujem prirodu i doprinos svakog od tih vidova razmišljanja. Razmišljanje je ogromno čovekovo bogatstvo. Ukoliko moţemo samo ograničeno da sagledamo domet razmišljanja. koji veruju daje svrha razmišljanja u tome da dokaţu da su u pravu . samo ako je tako i nikako drukčije. Njihova praktična realizacija. Osnovna poteškoća vezana za razmišljanje jeste konfuzija. Kao da ţongliramo s previše loptica. Ono što predlaţem u ovoj knjizi jeste veoma jednostavan koncept koji misliocu dozvoljava da u odreĎenom trenutku obavlja samo jednu stvar. Sve što ja mogu jeste da osmislim tehnike i objavim ih.na sopstveno zadovoljstvo. informacije. Uglavnom. trebalo bi da uvek stremimo boljem. Stavljanje nekog od tih šešira izaziva odreĎeni vid razmišljanja. nada i kreativnost . Reč je o konceptu šest šešira za razmišljanje. meĎutim.sve se to nagomila u nama. On postaje sposoban da odvoji emocije od logike. Postoje na stotine primera kako tehnika namernog razmišljanja moţe da ima snaţan efekat. počiva na pojedincima kao što je gospodin Veberot. jedini koji su izuzetno zadovoljni svojim razmišljanjem jesu oni loši mislioci. Pokušavamo da obavimo suviše toga odjednom. logika. 10 . onda je moguće da se osetimo sasvim zadovoljnima kada je reč o našoj uspešnosti u ovoj oblasti. ali. nikada ne moţemo biti u potpunosti zadovoljni ovim svojim najvaţnijm umećem. i tako dalje. kreativnost od informacije. Bez obzira na to koliko smo u tome dobri. Emocije.Predgovor koje sam bio pozvan da odrţim u Udruţenju mladih predsednika (Young Presidents' Organisation). Ipak.

Slično tome. Šest šešira za razmišljanje su krajnje praktiĉni i u tome je glavna vrednost ovog koncepta. Moţemo izazvati ono što ţelimo. Edvard de Bono 11 . na raznim sastancima je vrlo korisno izbaciti ljude iz njihove uobičajene kolotečine. kako bismo ih naveli da o datom problemu razmišljaju na drugačiji način.Predgovor Šest šešira za razmišljanje nam omogućavaju da svojim razmišljanjem upravljamo onako kako dirigent upravlja orkestrom.

'■■» .

Treći razlog je moja ţelja da čitalac vizuelizira tu famoznu figuru mislioca.GLUMA Ako glumite mislioca. Kao ĉinjenica. Moţda je moj vodič pogrešio. Prema tome. Moţda ne postoje dva originala. Drugi je razlog moja namera da isprovociram one koji smatraju da su činjenice same po sebi vaţnije od načina na koji ih koristimo. Jedan od njih je taj što nameravam da se u toku knjige konkretno pozabavim upotrebom činjenica. kao činjenica. Moţda se figura ne nalazi na trgu ispred zgrade parlamenta. Moţda nije reč o originalu. Pravi raz13 . nije apsolutno provereno? Ima više razloga. zašto sam izjavio nešto što. pokazujući u pravcu ove mislima zaokupljene figure zamrznute u besmrtnoj bronzi. postaćete mislilac Verujem da se jedan od dva originalna Rodenova Mislioca nalazi u Buenos Airesu. Moţda me pamćenje vara. ovo moţe biti pogrešno po više osnova. na trgu ispred zgrade parlamenta. Barem je tako rekao moj vodič. gde god se ona nalazila.

na putu od Londona do Kuala Lumpura u Maleziji. drugo hrišćansko stanovište koje je mnogo bliţe tibetanskom: obavljajte molitvene radnje čak i ako ste emotivno potpuno isključeni. Ja.fizički. ako su ploče pravilno balansirane. radije no o dogmatičnoj tvrdnji. Ţelim da zamislite tu bradu naslonjenu na ruku. Često moramo da ukaţemo na naĉin na koji je nešto izneseno. f^ Tibetanci izgovaraju svoje molitve tako što okreću okrugle molitvene ploče na kojima su one zapisane. meĎutim. vaše će emocije biti sustignute 14 . radije no turobno i svečano. koja ukazuje da je kod mene reč o uverenju. Zauzmite tu pozu .i postaćete mislilac. Ţelim da zamislite taj toliko .isuviše .korišćen i lik Rodenovog Mislioca. ako glumite mislioca. dozvoljeno da misle o spisku namirnica koje valja da kupe. što podseća na cirkusku tačku u kojoj se tanjiri vrte na vrhovima dugačkih motki. Zašto? Zato što. MeĎutim. U svakom slučaju. pozu za koju se pretpostavlja da bi trebalo daje zauzme svaki mislilac koji je ozbiljan u svojoj nameri. verujem da bi mišljenje trebalo da bude aktivno i ţustro. Postoji. O tome i jeste reč u ovoj knjizi. upotrebio sam reč „verujem". Vremenom. jedna osoba je dovoljna da podstiče okretanje tuceta molitvenih ploča. postajete mislilac. radije no emocionalno ili duhovno uzbuĎenje koje mnogi hrišćani zahtevaju od sebe. tradicionalna predstava će nam na trenutak biti od koristi. dok okreću ploče. Ono stoje vaţno jeste namera da se pomolite. Odista. Rotirajuće ploče spiralnom putanjom uzdiţu molitve u boţanske visine.Gluma log je taj što je ova knjiga napisana u avionu. zapravo. ne psihički . Moţda je Tibetancima.

Imajte nameru i dajte je na znanje sebi i svima oko sebe. postaćete mislilac vašim aktivnostima. Ako glumite mislica. 15 . Zauzmite pozu mislioca. Radite ono što je potrebno. Ova knjiga vam daje razne uloge koje treba da odglumite. To je upravo ono što mislim kada od vas traţim da glumite mislioca. uistinu ćete postati mislilac. Ubrzo će vaš mozak početi da sledi ulogu koju igrate.I ___________ Ako glubite mislioca.

a\l\ ..

Danas je šešir retkost. Za zapovednički nastrojenog supruga koji stalno izdaje nareĎenja porodici. naročito meĎu muškarcima. štedljivost i ekonomičnost domaćice. a nekad „šešir domaćice". GospoĎa Tačer. kaţe se da nosi svoj „upraviteljski" ili „direktorski" šešir. Jednako dobro je utemeljena i zamisao o šeširu ili kapi za razmišljanje. 17 . povremeno je izja vljivala da u upravljanje vladom unosi smotrenost. koja ulogu definiše sama po sebi. Direktorka moţe da napravi distinkciju izmeĎu svojih dveju uloga tako što će slušaocima reći da nekad nosi „direktorski". Novinske fotografije i rani filmovi svedoče o ovom ogromnom broju šešira.II STAVLJANJE ŠEŠIRA Veoma nameran proces Ono što najviše upada u oči pri posmatranju bilo kakve grupne fotografije snimljene pre četrdeset ili više godina jeste to da svi imaju šešire na glavi. Danas šeširi imaju tendenciju da definišu ulogu. bivši britanski premijer. Koriste se kao deo uniforme.

ili traţe od drugih da to učine. • Stavi svoju kapu za razmišljanje i pozovi me sutra te lefonom. Kad policajac stavi kapu na glavu. Moraćemo da stavi mo svoje šešire za razmišljanje i vidimo kako ćemo da se izvuĉemo iz ove zbrke. Namerno stavljanje šešira je nešto veoma odreĎeno. učenje i razmišljanje su retko kad jedno te isto.izlaze napolje. koje podsećaju na one naučničke. ona jasno signalizuje njegovu duţnost i spremnost daje vrši.Veoma nameran proces II • Moraću da stavim svoju kapu za razmišljanje i raz motrim vaš novi predlog. Šteta što ne postoji istinski šešir za razmišljanje. to je bio siguran znak da ona . slič nu kapi dvorske lude. Kapu za razmišljanje sam uvek zamišljao kao mekanu noćnu kapicu sa kićankom. U starim danima. da bi i sami mislili. Studenti su suviše zauzeti učenjem o razmišljanju drugih. ali bez one ukočene arogancije koja nije ništa drugo do pravi pravcati znamen gluposti. Ljudi dobrovoljno stavljaju sopstvene šešire za razmišljanje. kada bi dadilja stavila šešir na glavu. Pogovora nije smelo da bude. U Nemačkoj i Danskoj postoje studentske kape. 18 .i deca . Signal je bio konačan. • Ovo je opasan razvoj situacije. koji biste mogli da kupite u prodavnici. Razmislite o koristima prave mislilaĉke kape. MeĎutim. Vojnik bez kape na glavi nikad ne izgleda tako ozbiljno i zastrašujuće kao vojnik s kapom. Nisam siguran da ţelim da prodam tu zgradu.

Što me bolje plaćate. Javljamo se kad zazvoni te19 . Hajde. već na ĉin da ona postane bolja. • Plaćate me da mislim. neophodno za bilo kakvo razmišljanje koje je više od pukog reagovanja na situaciju. Zar ne vidiš da razmišljam? • Prekinuću ovu diskusiju.II ___________________ Stavljanje šešira__________ • Ne gnjavi me. dajte malo ak cije. Prema tome. Stavi opet svoj šešir za razmišljanje. To je svrha šešira za razmišljanje. tokom kojih bi namerno nosili šešir za razmišljanje. Prema tome. • Kako bi bilo da se sada zaista pozabavite ovim? Do sada sam od vas dobio samo automatsku reakciju. Ţeleo bih da se usredsredim na problem namernog razmišljanja. Mentalna predstava nekoga ko na glavi ima pravi šešir za razmišljanje mogla bi da posluţi za prebacivanje u smireno i ni sa čim ometeno trenutno raspoloţenje. • Hoću da odmah razmisliš o ovome. • Hteo bih da ponovo razmisliš o tom planu. Stavljate ga namerno. to ja bolje mislim. Stavite svoj šešir za razmišljanje. da vidim kako stavljaš svoj šešir za razmišljanje. • Razmišljanje nije izgovor za izostanak akcije. Postoji onaj pokretno-govorno-dišući način razmišljanja koji stalno primenjujemo. Moţda bi svesni mislioci mogli da odvoje pet minuta dnevno. tako da svi moţemo da sta vimo svoje šešire za razmišljanje i usredsreĊeno raz mislimo o ovom problemu. To zavisi od toga da li smatrate da ste plaćeni da mislite ili da sledite razmišljanje drugih. sedim i razmi šljam.

umesto ovog svakodnevnog dovijanja. koja je mnogo više namerna i usredsreĎena. Nema lakog načina da signaliziramo sebi da. niti da upravljamo svojim disanjem. Suprotstavimo sada ova dva načina razmišljanja: nesvesno i namerno. o reaktivnom razmišljanju. Svako moţe da potrči. Postoji. Namerno razmišljanje sluţi za to da učinite i više od toga. prilično razlikuje od pukog rea20 . Ovaj tip trajnog automatskog razmišljanja je kon stantno negde u pozadini.dišući vid razmišljanja je umnogome nalik voţnji niz drum. Pratite saobraćajne znake i donosite odluke. drugačija vrsta razmišljanja. Prelazimo ulicu. Istraţujete predmet i izraĎujete mapu. Prema tome. Za to su vam potrebni široki pogledi. Tragate za signalima i reagujete na njih. morate da izaberete drumove. Drugi vid mišljenja je onaj koji je vezan za izradu mape. To se. Reč je. Pozadinsko razmišljanje sluţi za svakodnevno dovijanje. znači. ţelimo da počnemo s na mernim razmišljanjem. fraza „šešir za razmišljanje" postaje odreĎeni signal koji moţemo dati sebi ili drugima. Kada vozite kola. Tu ima mnogo trenutnih radnji nametnutih nam od strane poslednjeg trenutka i onog koji će uslediti neposredno iza njega. Prema tome. meĎutim. da ih sledite i sklanjate se s puta drugim učesnicima u saobraćaju. vi pri tom ne izraĊujete mapu. Ne moramo da budemo svesni koja noga je na redu da korakne kada hodamo. ali sportista trči namerno i u tu svrhu trenira. pokretno -govorno . Upadamo u kolotečinu i izlazimo iz nje. MeĎutim. Pravite je na objektivan i neutralan način.\ 7 Veoma nameran proces II lefon. meĎutim.

Zove se CoRT (program Cognitive Research Trust) i danas ga koristi nekoliko miliona školske dece u različitim zemljama. Nakon što su uradili 21 . jer sam znala šta mislim. u „interesantnom" pravcu (za svim onim stoje vredno zabeleţiti. U Sidneju." Stvar je u tome da valja usmeriti paţnju i naći način da se to i učini. naposletku. Naziv prve lekcije je PMI. dete izraĎuje jednostavnu mapu. Mislilac bira svoj put. Zamislite da pokušavate da nadgovorite nekoga u raspravi. Iz trenutka u trenutak. otkrila sam da sam se predomislila. vi napadate ili se branite. MeĎutim. Time je izrada mape okončana. odeljenje od trideset dečaka je kolektivno izglasalo odluku da svako od njih dobija po pet dolara nedeljno da bi išao u školu. Umesto pukog reagovanja na situaciju. Taj kontrast je vidljiv na sledećem primeru.II ___________________ Stavljanje šešira __________ govanja na saobraćajne znake onim redom kojim se pojavljuju. Svaka strana reaguje na onu drugu. i to na osnovu onoga što sam sama zapi sala. Iznosite svoj slučaj i osvajate poene u svoju korist. ali što ne spada ni u „plus" ni u „minus" kategoriju). Ono to čini tako što prvo gleda u „plus" pravcu i beleţi ono što opaţa. Vodim program nastave razmišljanja u školama. Jedna devojčica je to veoma lepo rekla: „Smatrala sam da je PMI metod glup i neprirodan. u Australiji. Suprotstavite tome proceduru pravljenja mape. kad sam uradila PMI. Potom dete gleda u „minus" pravcu i. Saslušate slučaj svog protivnika samo da biste ga napali i izloţili njegovu slabost.

Poslovni čovek. uradila je PMI sa svoja dva sina. Ţena koja je dve godine planirala preseljenje iz Kalifornije u Arizonu. To je i razlog što poimanje kritičkog razmišljanja kao kompletne forme razmišljanja moţe da bude veoma opasno. Pol Mekredi (pronalazač letenja na ljudski pogon).\ 7 Veoma nameran proces II PM. preseljenje je otkazano. trebalo je samo izabrati put. zamolio je sve da na sledećem sa stanku urade PMI. upetljao se u neki birokratski problem. Sin muje predloţio da uradi PMI i to je odredilo njegov sledeći potez. Ispričao mi je daje problem tada bio rešen u roku od dvadeset minuta. dvadeset devet njih je promenilo mišljenje i odlučilo da to ipak nije dobra ideja. 22 . Na kraju ove kratke veţbe.govorno . Kritičko razmišljanje je u redu kad morate da odreagujete na nešto što vam je zadato. To nije slučaj s pokretno . Zapadnjačka navika raspravljanja i dijalektike je de fektna. Odista. Jedan od najvećih svetskih pronalazača. da se razmišljanje zasniva na dijalogu i dijalektičkoj raspravi. Pošto se prostrla „mapa". Ovo je uverenje nanelo mnogo štete zapadnjačkoj misli. koji se mesecima sporio s velikom naftnom kompanijom. ovaj reaktivan vid razmišljanja moţe da funkcioniše samo ukoliko se ukaţe nešto na šta valja reagovati.dišućim vidom razmišljanja. C Vid razmišljanja koji podrazumeva izradu mape izi skuje odreĎenu nepristrasnost. jer izostavlja generativno i kreativno. ali nimalo ne doprinosi stvaranju predloga. zasnovano na pogrešnom tumačenju velikih grčkih mislilaca. bez ikakvog nagovaranja od strane nastavnika. Prisutno je glupo uverenje.

Onda sledeća. Zatim preko nje dolazi druga. umećem čitanja slova i brojeva. Kada se štampa mapa u boji. Da bih obuhvatio ovo „ddatno razmišljanje". itd. Prema tome. U ovoj knjizi. kao osnovnim sastojkom obrazovanja. sve dok na kraju ne dobijemo mapu u pu nom koloru. neophodno je da znamo kako da usmerimo paţnju. uzeo sam termin operativnost. Reč operativnost donekle zvuči kao reč „pismenost". predstoji mu mnogo više od pukog reagovanja. Ukoliko nije reč samo o pukom reagovanju na ono što je pred nama. 23 . pozabavićemo se drugim načinom. Do toga neće dovesti pasivnost u razmišljanju. To je metod koji nameravam da upotrebim za usmeravanje paţnje. boje su razdvojene. već i u odabiru boje šešira koji nameravate da upotrebite. Reč je o veštini delanja i razmišljanja koje uz njega ide.II ___________________ Stavljanje šešira __________ Školska deca uglavnom treba da pasivno reaguju na ono što se pred njima naĎe: materijal iz udţbenika. U ovoj knjizi. televizijske emisije itd. Moraće da preuzima inicijativu i planira svoje postupke. stvaranjem alternativa. kad dete završi školu. šest šešira za razmišljanje odgovaraju različitim bojama koje se koriste u štampanju mape. odreĎivanjem prioriteta. Odista. a ja čvrsto verujem da bi operativnost trebalo da ide rame uz rame s pismenošću. MeĎutim. stvar nije samo u tome da stavite šešir za razmišljanje. komentari nastavnika. Prvo se jedna nanosi na hartiju. PMI je jedan od CoRT načina da to i učinimo. CoRT nastava razmišljanja se bavi operativnim razmišljanjem: postavljanjem ciljeva.

II .

Nećete postati Eskofje.) 25 . Za aktivnostima će uslediti razmišljanje.naposletku zaista i postati mislilac. postaćete sasvim podnošljiv kuvar. Mnogi će pohitati da ukazu na apsurdnost ovoga. stavljate na glavu svoj šešir za razmišljanje . Izgleda da tvrdim da će. doći do njene realizacije.recimo. čuveni francuski kuvar s početka XX veka (prim. Vaša gluma će prerasti u stvarnost. prev. da li će ta vaša namera biti dovoljna da ih zaista i podignete? Ukoliko imate nameru da postanete šahista. ako ispoljavate aktivnosti mislioca . Dozvolite da to učinim umesto njih. jer mnogi na to gledaju potpuno pogrešno.* izuzev u sluča* Escoffier. ukoliko imate nameru da postanete mislilac. i ako preduzimate odgovarajuće aktivnosti.III PROCES PREVOĐENJA Namera i realizacija Ţeleo bih da se vratim na distinkciju izmeĎu namere i realizacije. MeĎutim. jer su u ovim slučajevima potrebne vanserijske sposobnosti. Ako imate nameru da postanete dizač tegova. ako imate nameru da postanete kuvar. Rekao sam da ćete. da li će ona biti dovoljna da majstorski pomerate figure po tabli? Odgovor je ne.

njihovo sagledavanje dometa razmišljanja je bilo toliko ograničeno da je svako od njih smatrao da je njegovo razmišljanje gotovo maksimalno dobro. prosečna ocena je bila osam. Namera da postanete mislilac je veoma bitna. Ako sebe smatrate misliocem. Molim vas da obratite paţnju na to da namera nije dovoljna. Izvesno da nije dovoljno da mislilac sebe smatra misliocem. Ipak. tako da je ocena osam predstavljala skromno priznanje ove komparativne izvedbe. Drugim recima. Morate da preduzmete odreĊene aktivnosti. Da ovo ne bi zvučalo preoštro. pretpostavljam da su mnogi od prisutnih pogrešno protumačili pitanje.Namera i realizacija III ju da zaista posedujete potrebnu darovitost. Jednom sam zatraţio od grupe odlično obrazovanih Amerikanaca (svi su imali fakultetske dinlome) da svoju sposobnost razmišljanja ocene ocenom ocrjedan do deset. Ne sećam se da sam ikada sreo nekoga ko je zaista ţeleo da postane mislilac. onda verovatno ne preduzimate ništa u tom pogledu -jer imate visoko mišljenje o sebi i zadovoljni ste svojom navodnom veštinom. Imajući na umu ovo što 26 . Namera Tibetanca da se moli nije dovoljna: on mora da okreće molitvene ploče. ali bićete izvesno bolji kuvar od nekog ko to ne namerava i ne preduzima ništa. traţio apsolutni rejting. zato što je krajnje retka. ljudi su neverovatno zadovoljni sobom kada je reč o njihovom razmišljanju -jer ne mogu da zamisle kako bi se ono moglo poboljšati. To gotovo daje potpuno suprotno onome što govorim. Znali su da su u školi i na fakultetu uvek bili meĎu deset odsto najboljih. razume se. Na moje zaprepašćenje. Ja sam.

njihovi uĉitelji i pedagozi takoĊe. Ovaj koncept inteligencije je zapravo koncept vrednosti. Venecuelanska deca znaju da mogu da misle o nečemu ako to hoće i znaju da će se. Kao kada je neko visok ili nizak. Tu ne moţe da se učini bog znašta. koju moţete da razvijete.000 nastavnika osposobljeno da predaje CoRT nastavu razmišljanja. istrajaoje i naposletkuje 106. svako dete školskog uzrasta u Venecueli mora da provede dva ĉasa nedeljno uĉeći specifiĉan naĉin razvijanja veštine mišljenja. Kada je dr Luis Alberto Maĉado predloţio da postane ministar za razvoj inteligencije u vladi Venecuele. Pored toga. iz tog razmišljanja iz27 . meĎutim. njegov zahtevje doĉekan salvama smeha. jeste zamisao o razvijanju veštine razmišljanja. Imaju. Uobičajena predstava koju o sebi ima dete koje pohaĎa školu jeste da je „inteligentno" ili „neinteligentno". a isto tako i njihovi roditelju Ta veština razmišljanja koju Ďaci stiču je vaţna. školski predmet pod nazivom razmišljanje". Reč je o operativnoj veštini. Biti mislilac znači imati totalno drugačiju predstavu o sebi. to ne bi trebalo da predstavlja nikakvo iznenaĎenje. Humor. u zavisnosti od toga kako mu ide učenje i koliko uspeva da zadovolji zahteve nastavnika. jednako kao što moţete da postanete bolji u fudbalu ili kuvanju.III _________________ Proces prevoĊenja _________ sam maločas izneo. u tom slučaju. Po zakonu. Znatno vaţnija. Uĉenici to znaju. lep ili običan. dakle. ţelja da postanete mislilac pokazuje da to još uvek niste. Moţete da postanete bolji u razmišljanju. MeĊutim. seks i razmišljanje su tri aktivnosti za koje svi sebe smatraju apsolutno kompetentnima.

nezainteresovan za istraţivanje. Na veštačke osmehe fotomodela u reklamama ljudi reaguju kao da su ti osmesi stvarni. naime. Prema tome. U tu svrhu se koriste CoRT okvirima. Masku sledi suština. ukoliko prihvatite osmeh kao svoj standardni izraz lica. Upotreba šešira za razmišljanje opisanih u ovoj knjizi jeste jedan od načina pojačavanja te namere da postanete mislilac.Namera i realizacija III roditi neke ideje. prvi korak jeste namera. nesposoban da sagleda alternative itd. Signali prerastaju u stvarnost. Sad već moţemo da bacimo pogled i na aspekt realizacije. onaj ko je stalno u pravu je verovatno loš mislilac (arogantan. Biti mislilac podrazumeva svesnu ţelju da to budete. stoje istovremeno i lako i teško. Umnogome je slično onim zen navikama o kojima je lako pisati. ako je reč o nečijem prirodnom izgledu i stavu. Zaista. vaša fiziologija to propraća i vi postajete srećniji i teţe se ljutite. što je mnogo jednostavnije u odnos^ na golf. Postoje dokazi koji navode na pomisao da. Niti podrazumeva rešavanje svih onih zakučastih problema za koje ljudi uvek od mene očekuju da ih resim. tenis ili muziku. Zbog toga se oseća potreba za nekim opipljivim strukturama kao što su šest šešira za razmišljanje. ali ih je teško upraţnjavati.). manje opreme. Biti mislilac ne znači automatski i biti uvek u pravu. ako je reč o nameri i ne. Potrebno je. Da li namrštene obrve i brada oslonjena na ruku zaista nešto znače? Odgovor je da. IznenaĎujuće je da na psihološkom nivou to moţe i da funkcioniše. ako nameravate da sasluša28 . Na još osnovnijem nivou. Biti mislilac ne podrazumeva biti pametan.

III Proces prevoĊenja te nekoga. odluku nećete doneti sve dok ih ne vratite u prirodan poloţaj.i vaše će razmišljanje postati bolje. Šest šešira za razmišljanje pruţaju opipljiv način prevoĎenja namere u realizaciju. a ona bi trebalo da bude bolja od neke naprečac donesene odluke. provešćete nešto više vremena slušajući . Mladi skloni nasilju su poverovali da je njihovo razmišljanje postalo manje nasilno zato što nisu morali da naprečac reaguju u okviru nasilnog klišea. 29 . Ukoliko svesno primaknete obrve da biste razmišljali.

•■« .

Moţda nam nije lako da uvidimo da smo budalasti. da grešimo ili da nas je neko nadmudrio. Čak se ponose svojom dobrom izvedbom i time što im je uspelo da odglume krajnje budalastu budalu.ne bude tu". Uloga je prihvaćena. To postaje merilo dostignuća i sposobnosti. Uz dobro definisanu ulogu. zadovoljni zbog svoje glumačke veštine. Glumljenje nekoga drugog omogućava egu da ide dalje od svojih normalnih restriktivnih predstava o sebi.IV IGRANJE ULOGE Praznik za ego Ljudi se ne bune da „glume budalu" sve dok je očigledno da je to samo gluma. MeĎutim.. moţemo to da odigramo. Jedni se provode negde napolju. postaje sve prisutniji upravo u tom „nastojanju". 31 . Jedna vrsta glumaca gubi identitet svog ega i preuzima ego uloge (metodska gluma). a drugi kod kuće. Druga vrsta glumaca reţira sopstvenu izvedbu. Često su glumci u svakodnevnom ţivotu prilično stidljive osobe. što više nastoji da. umesto da nanesemo štetu svom egu. Jedan od problema Zen-budizma je to što ego. a ego reţira predstavu. U tome je prednost uverenja ostakli da ste dobar glumac. I jedni i drugi su dobri glumci. uloga daje slobodu.

moţemo da idemo i dalje. MeĎutim. televizijskoj sapunici ili tradicionalnom vesternu. To je razlog što osobe koje su po prirodi negativne uzimaju ulogu „antiprotivnog" (Ďavoljeg advokata) onda kada ţele da budu negativne. Time ţele da ukazu da one inače nisu takve. ali daje korisno imati nekoga ko će odigrati tu ulogu i da nameravaju da je odigraju dobro. Ti delovi postaju karakterne uloge. a damu muškarac. ima zlurad pogled i uţiva u negativnim osećanjima koje očigledno izaziva u publici. predstavlja vredan korak na putu da postanete mislilac. ego je izloţen riziku. To je njena uloga i ona joj se predaje. Uloge koje odgovaraju stvarnom ţivotu bi ilustrovale samo sebe. Tradicionalno.Praznik za ego IV Bez zaštite koju pruţa ova formalna uloga. u kome su uloge krajnje stilizovane. Obična ljudskost je otelovljena u liku dame. i plemeniti princ koji predstavlja sile dobra. koje će biti opisano nešto kasnije. slične onima u dobroj pantomimi. zatim. to nam postaje 32 . Ali. što je uloga očiglednije namema i veštačka. jer čitava svrha uloga u pantomimi jeste da se ode stoje moguće dalje od stvarnosti. Uloge u pantomimi su osmišljene tako da predstavljaju velike sile koje. tako što ćemo tu obimnu ulogu rastaviti na više delova. Ova tradicionalna uloga deţurnog oponenta je veoma slična razmišljanju pod crnim šeširom. ulogu princa igra ţensko. Ona krešti. da bi nas zabavile. kako bi se ilustrovale ideje. To ima vrlo mnogo smisla. biće ih šest. umesto samo jedne mislilačke uloge. postaju humanizovane. od kojih je svaka definisana drugačijim šeširom za razmišljanje. Tu je. Prema tome. Svako ume da prepozna vešticu u pantomimi. Ili u vrlo izvornoj formi japanskog Kabuki-pozorišta. Glumiti mislioca. u opštem smislu reci.

33 . Svaka uloga bi trebalo da bude drugačija. Postajete mnoštvo različitih mislilaca . Uloga plavog šešira se razlikuje od uloge zelenog. Ţuti i crni šešir predstavljaju oštar kontrast. Kada navučete kostim klovna. Različita poput veštice i princa iz pantomime. svaki obojeni šešir predstavlja drugu boju koja se moţe upotrebiti pri pravljenju mape. Kao što sam rekao. U svakom trenutku moţete da birate koji ćete od šest šešira staviti na glavu. Igrate je najbolje što umete. Promenivši šešir za razmišljanje. opisano je svih šest šešira za razmišljanje.IV Igranje uloge ____________ \ 7 prepoznatljivija kao uloga. glumite klovna. zajedništvo boja daje kompletiranu mapu. glumite nitkova. Igrati komediju nije isto što i igrati tragediju. Obimna uloga šešira za razmišljanje je rastavljena na šest različitih karakternih uloga. predstavljenih pomoću šest različito obojenih šešira za razmišljanje. Gledate sebe kako igrate tu ulogu. I vaš ego je uključen u nastojanje daje dobro odigrate. morate da promenite i ulogu. Ponosite se time što moţete da odigrate različite uloge. To što su različiti i stoje moguće više drugačiji. Na kraju. Tako bi i trebalo da se nose. U tome leţi tajna uspeha američkih TV-sapunica. Crveni šešir se umnogome razlikuje od belog. Kad stavite šešir nitkova. Na stranicama koje slede. to je razlog što vam se dopada Dţej Ar iz serije „Dalas". potpuno je namerno.koji svi misle istom glavom. Sve ovo je deo onog vida razmišljanja koji podrazu meva izradu mape. Stavljate šešir i zatim igrate ulogu koja je njime definisana.

Praznik za ego IV Razmišljanje sada počinje da teče iz uloga koje igrate. A onda. na kraju. 34 . ego bira put koji mu najviše odgovara. a ne iz vašeg ega. Tako se prave mape.

Moţda su Grci bili u pravu kada su verovali da postoji šest različitih telesnih tečnosti koje utiču na raspoloţenje. mogu i da ga preskoče. to je stoga što kroz vaš sistem protiče „crna ţuč". na vaše razmišljanje. Te tečnosti su uticale na vaše raspoloţenje. Prema tome. a ono. Ako ste turobni i melanholični. Štaviše. opet. vaše raspoloţenje su odreĎivale tečnosti ili„humori" koji su u tom trenutku preovlaĎivali u vašem sistemu. Ostali. ako hoće. Mnoge deprimirane osobe primećuju da su misli kojima su u stanju da se bave u periodu depresije prilično drugačije od onih kojima su u stanju da se bave kada su vedrije raspoloţene. 35 . Takve osobe bi trebalo da pročitaju ovo poglavlje.HEMIJA RAZMIŠLJANJA Melankolija i ostale teĉnosti Ovo poglavlje je namenjeno onima koji još uvek nisu ubeĎeni. reč melankolija znači upravo to: „crna ţuč". Ono je za one kojima se još uvek čini daje kon cept šest šešira za razmišljanje frivolna i besmislena igra koja ni na koji način ne doprinosi našoj veštini mišljenja.

Znamo da sloţeni neuropeptidi koje oslobaĎa hipofiza mogu da odlaze na druga mesta u mozgu i razlaza se u specifične hemikalije koje utiču na različite delove mozga. u mogućnosti smo da dokaţemo osnovanost grčke teorije. Vremenom ćemo moţda shvatiti na koji način hemikalije u mozgu — a. Ţivotinje su bile istrenirane da podignu ili snize svoj krvni pritisak kao reakciju na signal spolja. zauzvrat. Znamo za endorfine. morfijumu slične hemikalije koje se oslobaĎaju u mozgu (koje čine da se dţogeri u odreĎenom trenutku osećaju izvanredno dobro). uviĎamo da se on po ponašanju umnogome razlikuje od pasivnih informativnih sistema. Moguće je da šest šešira za razmišljanje vremenom uspeju da steknu status uslovnog signala koji inicira pojavu odreĎene hemijske podloge u mozgu koja će.Budući da danas znamo mnogo o mozgu. imati uticaja na naše razmišljanje. Ako na mozak gledamo kao na aktivan informativni sistem. Ovom problemu moţemo prići i iz drugog ugla i opet dobiti isti rezultat. što je dokazao Pavlov. i u ćelom krvotoku — imaju tako izraţen uticaj na naše raspoloţenje i razmišljanje. Znamo da ravnoteţa hemikalija (neurotransmitera) koje deluju u hipotalamusu moţe da ima snaţan uticaj na ponašanje. Sumnja se da do prolećne groznice kod ţivotinja dolazi upravo na taj načini(promena ravnoteţe svetlosti i tame dovodi do toga da nipofiza oslobaĎa hemikalije koje aktiviraju seksualno interesovanje). moguće. kakvi se koriste u 36 a-_ Melankolija i ostale teĉnosti . Veoma je dobro utemeljeno i shvatanje da fiziološke reakcije mogu da se menjaju putem normalnog procesa uslovljavanja.

Ta knjiga je objavljena 1969. Čelična lopta bačena na površinu ostaje tamo gde je pala. Ona ne ostaje tamo gde je bačena. Na drugom posluţavniku se nalazi vreća od rastegljive gume. Druga lopta je aktivna. recimo). Aktivne sisteme sam opisao. Štaviše. Kad se konačno smiri. čekajući daje organizuje neki spoljašnji procesor. Prva lopta koja pada na površinu postepeno tone ka dnu. ispunjena veoma viskoznim uljem. imamo jednostavnu aktivnu površinu koja dozvoljava da se dolazne informacije (lopte) organizuju u skupinu. neka vrsta udubljenja u kome lopta leţi. već sledi pravac nagiba koji je svojim „prizemljenjem" napravila prva lopta. na površini je primetna kontura. Aktivan sistem znači da se informacija sama organizuje u vidu obrazaca. dakle. donekle preliminarno. Lopta ostaje tamo gde je pala. ali sluţe da bi ilustrovali ogromnu razliku izmeĎu pasivnih i aktivnih sistema. celokupno naše razmišljanje je 37 . u Mehanizmu uma (The Mechanism ofMind). ona tamo i ostaje. a sada je otkrivaju naučnici koji rade na kompjuterima pete generacije. Ovde. a koji su došli do zaključka da su samoorganizujući aktivni sistemi od suštinskog značaja. Na nesreću. pritiskajući površinu pod sobom da bi tamo dospela. Druga lopta se kotrlja niz nagib i smiruje pored prve. Modeli koje smo naveli su veoma primitivni. umesto da pasivno leţi na površini. sve naredne lopte će se kotrljati u pravcu prve i formiraće se skupina. To je pasivan informativni sistem. Na posluţavniku je pesak. Ako se lopta ubaci u odreĎeni kvadrant mreţe podeljene na kvadrate.Hernija razmišljanja kompjuterima i još ponegde (štamparstvu.

imamo drugi mozak za svaku različitu hemijsku podlogu. nikada neće umeti da misle. Na izvestan način. model koji sam opisao u knjizi danas postoji kao kompjuterska simulacija i umnogome se ponaša onako kako sam predvi deo. budući daje univerzum aktivnih sistema potpuno različit. Ovo ukazuje na to da su emocije suštinski deo naše sposobnosti da razmišljamo. samoorganizujući sistemi imaju jednu veliku manu. Menjanje tih hemikalija rezultuje stabilizovanjem različitih obrazaca. MeĎutim. Aktivna priroda nervne mreţe je ta koja omogućava da * se dolazne informacije same organizuju u obrasce. Inače. Zbog toga će kompjuteri pete generacije morati da budu opremljeni humorom. Ostaju zarobljeni u sekvenci iskustva (odreĎene istorije dogaĎanja). Da nije te sposobnosti mozga da dopusti dolaznim informacijama da se same organ izuju u obrasce.Melankolija i ostale teĉnosti okrenuto prema pasivnim sistemima. zahvaljujući hemikalijama iz sredstava za pranje i kupanje. a ne samo višak koji tu sposobnost ometa. što je i bio moj cilj u Mehanizmu uma. Štaviše. doţiveli mnoge promene. 38 . Moguće je pokazati kako se nervna mreţa ponaša kao aktivan samoorganizujući informativni sistem. Formacija i upotreba ovakvih obrazaca daju podsticaj percepciji. Naš mozak je osmišljen tako da bude briljantno nekreativan. čak bi i tako jednostavne radnje kao što je prelazak preko ulice bile praktično neizvodljive. emocijama ili sposobnošću da prave glupe greške. Osmišljenje da formira obrasce i potom ih tako nepromenljive koristi u svakoj mogućoj prilici u budućnosti. Pragovi i osetljivost nervnih jedinica su.

To. ljudi su skloni da se ponašaju primitivno. Ukoliko su različite hemijske postavke zaista povezane s različitim načinima razmišljanja. Razdvajanje različitih aspekata mišljenja je takode od velikog značaja. to vuče koren iz teoretskih razmatranja ponašanja aktivnih samoorganizujućih informativnih sistema. s jedne strane. Prema tome. potiče od našeg sve većeg znanja o ponašanju mozga. konkretno.Hernija razmišljanja Osobe koje imaju teškoća u donošenju odluka bi mogle pomisliti da razne hemijske postavke mozga donose odluke koje su za njih. moţda zbog toga što se mozak tako retko nalazi u tim posebnim hemijskim uslovima. Otud i neodlučnost. mi ili pokušavamo da isključimo emocije (koje tada nastavljaju da u pozadini igraju izuzetno uticajnu. menjali hemijsku ravnoteţu mozga. S druge strane. To bi značilo da postoji veoma dobar razlog za obučavanje ljudi pod takvim emocionalnim uslovima (stoje vojska oduvek i činila). mada skrivenu ulogu). 39 . vaţnost promenjene hemijske postavke u mozgu. shodno tome. ispravne. ili krivudamo izmeĎu razuma i emocija. da nije imao šanse da formira sloţene obrasce reagovanja. Kakve veze sve ovo ima sa šest šešira za razmišljanje? Već sam pomenuo da bi ovi šeširi mogli da postanu uslovni inicijatori koji bi. UviĎamo. oba izbora su prava . U trenucima panike ili besa. onda ovaj neodreĎeni vid razmišljanja nikad ne daje mozgu priliku da napravi bilo kakvu postavku. prema tome.samo za različite mozgove. Ukoliko se resimo da mislimo na normalan način.

.

Mo41 . Simbolizam šest različitih šešira obezbeĎuje vrlo pogodan način da od nekoga (uključujući tu i sebe lično) zatraţite da preĎe u „drugi reţim". Navlačenjem klovnovskog kostima stičete puno pravo da glumite klovna. Ukoliko naše razmišljanje valja da bude više no samo reaktivno. Moţete da zatraţite od nekoga da bude negativan. Šeširi nam dozvoljavaju da mislimo i kaţemo stvari koje inače ne bismo mogli ni pomisliti ni reći. a da pri tom ne izloţimo riziku svoj ego. koji je odgovoran za većinu praktičnih nedostataka razmišljanja. moramo da znamo kako da usmerimo p aţnju na aspekte redom kako se pojavljuju. Šest šešira predstavljaju sredstva za usmeravanje paţnje na šest različitih aspe-kata problema. ili da prestane da bude negativan.VI SVRHA ŠEST ŠEŠIRA Pet vrednosti Prva vrednost šest šešira za razmišljanje je u igranju definisanih uloga. Druga njihova vrednost leţi u usmeravanju paţnje. Treća vrednost je njihova praktiĉna primenljivost. Glavno ograničenje razmišljanju jeste odbrana ega.

Peta vrednost je njihova upotrebljivost za ustanovljavanje pravila igre.Pet vrednosti IV ţete da zatraţite od nekoga da bude kreativan. Učenje pravila igre jeste jedna od najjačih formi učenja kod dece. Ja sam spreman da pretpostavim i neke stvari koje seţu dalje od trenutnog znanja. Šest šešira za razmišljanje ustano vljavaju odreĎena pravila za „igru" razmišljanja. budući da teoretski za htevi samoorganizujućih sistema opravdavaju takvu ekstrapolaciju. Četvrta vrednost je njihova moguća zasnovanost na moţdanoj herniji. Konkretno. Moţete da zatraţite od nekoga da reaguje čisto emotivno. koja im i omogućava da budu tako vesta u rukovanju kompjuterima. koju sam naglasio u prethodnom poglavlju. jer se razlikuje od raspravljanja. Ljudi veoma uspešno uče ta pravila. t 42 . igra razmišljanja koju ja imam na umu jeste izrada mape.

Kako biste ih inače razlikovali? Različite oblike bi. Ţelim da mislioci te šešire vizueliziraju i predstave sebi kao stvarne šešire. Boja istovremeno daje i ime šeširu. plavu. crvenu. opet. Zbog toga je vaţna boja. takoĎe bilo teško zapamtiti. budući da se takva imena teţe pamte. Beli šešir . ţutu. bilo bi od male praktične vrednosti.bela boja je neutralna i objektivna. Beli šešir je zaokupljen objektivnim činjenicama i brojkama. Mogao sam da izaberem i neke mudre grčke nazive koji bi ukazivali na vid razmišljanja koji iziskuje svaki šešir. MeĎutim. To bi bilo impresivno i zadovoljilo bi neke ljude. Boja svakog šešira je povezana i s njegovom funkcijom. zelenu.vn SIMBOLIKA I FUNKCIJE Šest šešira. a bili bi i zbunjujući. 43 . Boja čini predstavu lakšom. šest boja Svaki od šest šešira za razmišljanje ima svoju boju: belu. crnu.

Crni šešir . koje je iznad svega drugog.plava boja je hladna i ujedno boja neba. Ukoliko upamtite boje i asocijacije vezane za njih. teško da ćete dobiti iskrenu reakciju.zbog čega se nešto ne moţe učiniti. Ţuti šešir . Zeleni šešir . Za to postoji dobar razlog.Šest šešira. Plavi šešir je zaduţen za kontrolu i organizaciju procesa mišljenja.crna boja je turobna i negativna^Crni šešir obuhvata negativne aspekte . šešire uvek pominjemo prema boji.crveno je indikator ljutnje („zacrveni" vam se pred očima). jer ljudi veruju daje emocionalnost greška. plodonosan rast. Ako zatraţite od nekoga da na nešto emotivno odreaguje. Moţete da zamolite neku osobu da „na trenutak skine crni šešir". Plavi šešir . stoje mnogo lakše nego da od nje zatraţite da prestane da 44 . U praksi. biće vam lako da upamtite funkciju svakog šešira.zeleno je trava. vegetacija i obilan. Ţuti šešir je optimističan i obuhvata nadu i pozitivno mišljenje. šest boja VII Crveni šešir . Moţete ih shvatiti i kao tri para: • beli i crveni • crni i ţuti • zeleni i plavi. Zeleni šešir je pokazatelj kreativnosti i novih ideja.ţuta boja je sunčana i pozitivna. MeĎutim. termin crveni šešir je neutralan. Crveni šešir vam omogućava da stvar sagledate s emotivne strane. a nikada prema funkciji. koja će u tom slučaju slediti sama od sebe. besa i emocija. kao i korišćenja ostalih šešira.

trebalo bi da budete u stanju da tokom bilo kakve diskusije s lakoćom menjate „šešire". dajući tim ljudima primerak ove knjige daje pročitaju. • To je dobro . Stoje fraza raširenija. Razmišljanje postaje igra sa definisanim pravilima. to će efikasnija biti u praksi.VII Simbolika i funkcije bude tako negativna. 45 . Naposletku. Kad imate posla s ljudima koji nisu pročitali ovu knjigu i nisu svesni simbolike koju u sebi nose šest šešira za razmišljanje. Da ĉujemo sada šta kaţe beli. Šeširi se pominju direktno: • Ţelim da skineŠ svoj crni šešir. Neutralnost boja dopušta da se šeširi koriste bez imalo nelagodnosti. radije no stvar podsticaja i stroge kritike. Tu upadate vi.za razmišljanje pod ţutim šeširom. • Hajde da svi na nekoliko trenutaka stavimo svoje cr vene šešire. objašnjenje koje ide uz svaku boju će brzo dati „šmek" svakom šeširu.

.

umesto da se prezentiraju kao činjenice. očajnički nam je potreban zaokret koji kaţe: „Samo činjenice. činjenice i brojke se nikada ne mogu tretirati objektivno. ako hoćemo da razmišljaju inteligentno). Prema tome. Kompjuteri još uvek nemaju emocije (premda ćemo morati da ih učinimo takvim. Od njih očekujemo da nam na naš zahtev prikaţu činjenice i brojke. molim .bez rasprave. molim. Činjenice se koriste u neku svrhu. Koje su ĉinjenice u ovoj situaciji. Suviše često su brojke i činjenice deo rasprave. Pustite tumaĉenje.vm BELI ŠEŠIR Činjenice i brojke Moţete li da glumite kompjuter? Naprosto iznesite ĉinjenice." 47 . na neutralan i objektivan naĉin. Ne očekujemo da se kompjuter s nama raspravlja i da svoje činjenice i brojčane podatke koristi samo kao svoje argumente u toj raspravi. Kada se iznesu kao deo rasprave. samo ĉinjenice.

mislim). s kojim nijedan sud nije mogao da izaĎe na kraj. više voli da prvo da zaključak i tek onda iznese činjenice koje taj zaključak potk repljuju. Proces je stoga bilo nemoguće dovesti do kraja. Nasuprot tome. Optuţnica je naposletku odbačena . Prema tome.verovatno zbog toga stoje shvaćeno da je snaga IBM-a potrebna SAD kako bi mogle da se takmiče s visoko organizovanom konkurencijom japanskih elektronskih kompanija. To znači da nam prvo valja imati činjenice i brojke. u razmišljanju koje podrazumeva izradu mape. IBM je dao na uvid ogroman broj dokumenata (oko sedam miliona. postojala je sasvim izvesna mogućnost da sudija u toku suĎenja umre. Poenta ove priče jeste daje na zahtev za činjenicama i brojkama moguće odgovoriti tako obimnim informacija 48 . Budući da se sudijsko naimenovanje dobija tek kad pravnik dosegne onu relativnu starost koja podrazumeva i relativnu mudrost. prvo moramo da napravimo mapu. Jednom je protiv IBM-a (International Business Machines) u SAD bila povedena antitrustovska parnica i ceo slučaj je dostigao mamutske razmere. zapadnjački način razmišljanja. Daje sudija nekim slučajem umro za vreme trajanja procesa. Ima.Ĉinjenice i brojke Naţalost. moralo bi da se počne ispočetka. razmišljanje pod belim šeširom jeste pogodan način da zatraţite da vam se na neutralan i objektivan način iznesu činjenice i brojke. sa svojom navikom zalaţenja u rasprave. meĎutim. koje ja zagovaram. sem u slučaju da su naimenovali veoma mladog sudiju koji bi se celog ţivota bavio tim jednim jedinim slučajem. indicija da je za odbacivanje optuţnice postojao još jedan razlog. a tek potom biramo put.

VIII Beli šešir ma da onaj koji ih traţi bude preplavljen njihovom količinom. • Ako ţelite ĉinjenice i brojke. . • Da ĉujem vaše opšte razmišljanje pod belim šeširom na temu nezaposlenosti. moţete ih imati (psovka nedostaje). Da bi izbegla davljenje u moru informacija. Idealno. Advokati vesti u unakrsnom ispitivanju to stalno rade. ili vam je on rekao da se ćele noći kockao? 49 .Već sam rekao. da li ste u noći 30. — Gospodine Dţons. Ovakva reakcija je razumljiva. svedok bi trebalo da nosi beli šešir za razmišljanje i da na pitanja odgovara činjenicama. • Dajte mi statistiĉke podatke o onima koji su napusti li školu. juna zaista videli optuţenog kako se kocka. kako bi izvukla samo one informacije koje su joj potrebne. Formulisanje odgovarajućih konkretnih pitanja jeste deo normalnog procesa traţenja informacije. jer se svaki pokušaj da se činjenice pojednostave moţe sagledati kao odabir činjenica koje će podrţati slučaj. Sve do jedne. i to za period od šest meseci nakon prekida školovanja. vratio se u svoj stan u šest i trideset ujutrujerje ćelu noć proveo kockajući se. Sudije i advokati koji se bave krivičnim pravom bi verovatno smatrali frazu o belom šeširu veoma pogodnom. osoba koja traţi razmišljanje pod belim šeširom moţe da konkretizuje svoj zahtev.

Gospodine Dţons. . Trojica sudija ili njihovih pomoćnika nastoje da iznaĎu činjenice vezane za slučaj isključivo putem razmišljanja pod belim šeširom. šta biste rekli? . To je. meĎutim. Da li zaista nastojite da doĎete do činjenica ili gradite slučaj na osnovu zamisli koja vam se začela u glavi? . interesantna. Ćureće meso se smatra „lakšim ". svaka osoba koja formuliše pitanja u nameri da izvuče informaciju mora da bude sigurna da na sopstvenoj glavi ima beli šešir za razmišljanje. Njihova pitanja su stoga formulisana tako da podrţe ţeljeni smer rasprave ili da ometu smer rasprave na koji navodi druga strana. Njihov zadatak je da naprave „mapu" i onda donesu presudu. Holandski pravni sistem ne poznaje instituciju porote. gde sudija vodi računa o zakonitom iznošenju dokaza. razume se.Prošle godine je u SAD zabeleţen porast prodaje ćurećeg mesa u iznosu od dvadeset i pet odsto. ĉasni Sude. . da na glavi imate beli šešir za razmišljanje.Hvala. Ali. Uloga sudije je.Video sam optuţenog kako se 1. on gotovo svake veĉeri odlazi da se kocka. 50 . a potom na dokaze prezentovane od strane advokata reaguje direktno ili posredstvom porote. To. Mora se napomenuti da advokati koji se bave krivič nim pravom uvek nastoje da naprave slučaj. potpuno suprotno od razmišljanja pod belim šeširom.Ne. Moţete ići. meĎutim. nije slučaj u Engleskoj i Sjedinjenim Drţavama. usled porasta interesovanja za zdravu ishranu i brige za zdravlje. Prema tome.€ ĉinjenice i brojke VIII . jula ujutru u šest i trideset vraća u svoj stan.

Znaĉi. Beli šešir. Prva: prodaja ćure ćeg mesa je tokom prošle godine porasla za dvade set pet odsto.Jeste. . Očigledno da beli šešir iziskuje i odreĎenu veštinu . Druga: neka istraţivanja trţišta poka zuju da ljudi tvrde da ćuretinu kupuju zato što su za brinuti zbog kolesterola. .Prisutan je trend porasta broja ţena koje puše cigare.Moţe biti. Brojke su ĉinjenica. . tu imamo dve ĉinjenice. trend je pokazatelj neĉega što se dešava i što će nastaviti da se dešava. Ostatak jevaša proizvoljna interpretacija.Zar to nije trend? .moţda više nego ostali šeširi. MeĊutim. Za mene. Ĉinjenica je porast prodaje u iznosu od dvadeset pet odsto. . na neki način.To nije ĉinjenica. To znači da teţimo dobijanju golih činjenica. Mogu51 . daje pravac kome treba teţiti u rukovanju informacijama. zamolio sam vas da stavite svoj beli šešir.VIII ___________________ Beli šešir _____________ « — Gospodine Ficler. . Baratam brojkama. . to je proizvoljno tumaĉenje. . Do nas stoji da se potrudimo da ulogu koja podrazumeva nošenje belog šešira odigramo stoje moguće bolje.Ono što vaše brojke pokazuju jeste daje tokom sva ke od poslednje tri godine broj ţena koje puše ciga re porastao u odnosu na prethodnu godinu. gospodine. Istraţivanje trţišta jasno pokazuje da razlog koji ljudi navode u korist kupovine ćurećeg mesa jeste taj što veruju daje siromašno kolestero lom.Ne.

Pre ma tome. . moţda je bolje posluţiti se razmišljanjem podbelim šeširom i reći: „Tokom poslednje tri godi ne. Ili su naprosto proizvoĊaĉi cigara tokom poslednje tri godine potrošili više novca nego obiĉno ubeĊujući ţene da puše cigare. 52 . brojke pokazuju porast broja ţena koje puše ci gare.Ĉinjenice i brojke VIII će je da više ţena puši cigare jer i inaĉe više puše verovatno usledpovećane anksioznosti. Moţemo zamisliti da bi političari imali znatnih teškoća u razmišljanju pod belim šeširom. reĉ je o trendu koji moţe pruţiti mogućnost.To moţe da bude jedna upotreba te reci. koja ukazuje na proces koji je u toku. . razmišljanje pod belim šeširom postaje disciplina koja mislioca podstiče da u svom umu jasno razluči činjenice od ekstrapolacije ili interpretacije. Drugo je mnogo manje od mogućnosti.Ja sam reĉ trend upotrebio naprosto da bih opisao brojĉani porast. aliprsutna je i druga. U prvom sluĉaju. "Zatim moţemo i da diskutujemo o tome šta ta ĉinjenica znaĉi i koji je njen uzrok U ovom smislu.

Veliki deo onoga što prolazi kao činjenica je naprosto komentar izrečen s poštenom namerom ili stvar trenutnog 53 . Moj je izbor bio da verujem svome pamćenju i vodiču. izjavio daje reč o originalu. kako se čini. Činjenica je da je vodič pokazao prema Rodenovoj statui. Zbog toga sam svoju rečenicu na početku knjige počeo rečju „verujem". Poslednje dve tvrdnje su podloţne pogrešivosti pamćenja. moguće je da je vodič pogrešio. Čini se daje činjenica i da se nalazio na trgu ispred zgrade parlamenta.IX RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Ĉija je ovo ĉinjenica? Da lije ovo ĉinjenica ili verovatnoća? Da lije ovo ĉinjenica ili uverenje? Da li uopšte ima nekih ĉinjenica? Moţemo se sada vratiti na ono što sam na početku knjige izjavio o Rodenovom Misliocu sa trga u Buenos Airesu. Činjenica je daje on. Čak i daje moje sećanje savršeno precizno.

Prema tome. U praksi smo. Nije moguće proveravati sve s rigoroznošću naučnika koji vrši neki eksperiment. zbog koje se i iznose. Iznervirani čitalac bi mogao reći da ove „lukave" fraze praktično omogućavaju nekome da kaţe šta god hoće i da mu to proĎe. ovim je otvoren put klevetama. moramo je proveriti. Tačno. Pre no što postupimo u skladu s iznesenom činjenicom ili je učinimo osnovom svoje odluke.Ĉija je ovo ĉinjenica? IX ličnog uverenja. Ali. bez obzira na to. • Verujem da sam u pravu kada kaţem daje novi Bo ing 757 mnogo tiši od prethodne generacije vazduhoplova. Svakako. uspostavili neku vrstu dvorednog sistema: navodne ĉinjenice i proverene ĉinjenice. ali moramo apsolutno razjasniti da je reč o drugorazrednim činjenicama. tračevima i kanalima „rekla-kazala". procenjujemo koja od navodnih činjenica moţe da bude od koristi i potom je iskušavamo i 54 . • Jednom sam proĉitao daje razlog što japanski direk tori imaju tako velike troškove reprezentacije to što celuplatu daju svojoj ţeni. dakle. moramo imati mogućnost da iznesemo i navodne činjenice. • Neko mi je jednom rekao daje od prijatelja ĉuo da se Ĉerĉil potajno divio Hitleru. Ţivot ide dalje. dozvoljeno nam je da u okviru razmišljanja pod belim šeširom iznosimo navodne činjenice. • Mislim da sam u pravu kada kaţem da ruska trgo vaĉka flota predstavlja znaĉajan deo svetske trgovine. Vaţna stavka jeste upotreba činjenica.

• Mišljenje profesora Šmitaje da let na ljudski pogon nikada neće biti moguć. Dopustite da ponovim da nam je uverenje definitivno potrebno. Sada dolazimo do nečega malo teţeg. To bi uništilo čitavu svrhu belog šešira. Dozvolite mi da odmah kaţem da se tokom razmišljanja pod belim šeširom nikada ne dozvoljava vaše sopstveno mišljenje. razume se. Obratite paţnju na to da činjenica koja je osnov vašeg uverenja naprosto znači nešto za šta vi verujete daje ĉinjenica. Imajte na umu dvoredni sistem. ako je navodni tihi rad motora Boinga 757 od vitalnog značaja za lokaciju aerodroma. Mogu i da „verujem" (mišljenje) da ţene puše više cigara zato što su izloţene sve većem stresu. Moţete. Na primer. Proverena činjenica. izreći aktuelno mišljenje nekog drugog. Moţda više volite da vaša dva reda budu: 1. 2. ObezbeĎuju okvir koji ide ispred činjenica. Neproverena činjenica (uverenje). hipoteza i provokacija od suštinskog značaja za razmišljanje. Kad je izjava pravilno formulisana u vidu uverenja. ali još uvek nije temeljito proverena.IX ____________ Razmišljanje pod belim šeširom ____ verifikujemo. Ključno pravilo kod razmišljanja pod belim šeširom jeste da nešto ne bi trebalo iznositi na višem nivou nego što je stvarno slučaj. onda to svakako moramo prevesti iz statusa „navodnog" u status „proverenog". 55 . jer su prejudiciranje. Kada „uverenje" postaje „mišljenje"? Mogu da „verujem" daje Boing 757 tiši. ulaz se dozvoljava.

Razvija se neutralna objektivnost naučnika-posmatrača ili istraţivača koji paţljivo beleţi različite primerke faune i flore bez ikakvih opaski o njihovoj daljoj upotrebi. uloga koja podrazumeva stavljanje belog šešira postaje druga priroda. Nema. One su te koje se polaţu na sto. Mislilac pod belim šeširom stavlja „primerke" na sto kao kada dečkić počne da prazni dţepove i iz njih izvadi nekoliko novčića. ţvaku i ţabu. meĎutim. Mislilac više ne pokušava da proturi tuĎe izjave kako bi pobedio u raspravi. govora da se one upotrebe za podrţavanje nekog odreĎenog stanovišta. 56 . stvara se sumnja: uloga belog šešira je zloupotrebljena. Kada nosi beli šešir. Vremenom. Zadatak kartografa jeste da napravi mapu. mislilac iznosi neutralne izjave — „sastojke". ono stoje bitno jeste stav. Čim se makar učini da je izjava iskorišćena kao argument koji podrţava stanovište.Ĉija je ovo ĉinjenica? IX Na kraju.

Na sastanku zapadnjačkog tipa. svi sudionici imaju unapred izgraĎeno stanovište.X RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM UvoĎenje japanskog stila Diskusija. Moţe biti da se japanska kultura ne zasniva na egu poput zapadnjačke kulture. Moţe biti da je obostrano poštovanje i očuvanje „obraza" previše vaţno da bi se izloţilo napadu u raspravi. rasprava i konsenzus. Najverovatnije objašnjenje je da na japansku kulturu nisu uticale fraze grčke misli. ona doĊe? Prvo napravite mapu. Ako niko ne iznese ideju. rasprava često ima snaţnu ego-bazu. odakle. Japanci nikada nisu prihvatili zapadnjačku naviku raspravljanja. Nama je čudno što se oni ne raspravljaju. onda. a u mnogim slučajevima i 57 . Moţe biti zato što je neslaganje u feudalnom društvu bilo suviše neučtivo ili suviše rizično. preraĎene i razvijene od strane srednjovekovnih kaludera u sredstva kojima se dokazivalo da jeretici greše. Njima je čudno što mi bez rasprave ne moţemo.

Poenta je u tome da niko ne iznosi gotove ideje. to je najčešće sistem „mermerne skulpture". onda. kako bi se dobio konačan oblik. sama od sebe. Kada je gotova. počne se s velikim komadom kamena koji se teše da bi se dobio finalni proizvod. ne vlada totalna i neproduktivna tišina? Zato što svaki sudionik stavlja na glavu beli šešir i daje svoj udeo u vidu neke neutralne informacije. organizuje u ideju. Sudionici posmatraju šta se dešava. To je više nalik na „skulpturu od gline": postoji središte oko koga se nabacuju i modeliraju komadi gline. Postaje bogatija i detaljnija. 58 . Zapadnjacima je teško da razumeju da Japanci dolaze na sastanak bez prethodno formiranih ideja u glavi. Informacija se nudi u maniru belog šešira. Tok zapadnjačkog sastanka čiji je cilj dobijanje kon senzusa podrazumeva manje zastrašujuću raspru. Zašto. Ne kaţem da se ovaj proces dešava u okviru jednog jedinog sastanka. jer tu niko u potpunosti ne dobija ili gubi. Sastanak se zatim sastoji od rasprave o tim različitim stanovištima. Japanski sastanci nisu konsenzus-sastanci. Neretko biva da početna ideja pretrpi modifikacije i poboljšanja. MeĎutim. koji podrazumevaju mnogo sastanaka. da bi se videlo koje će preţiveti kritike. Do ishoda se dolazi zajedničkim snagama i svi se s njime slaţu. put postaje vidljiv svima. Ta informacija se polako. Svrha sastanka jeste da saslušaju.UvoĊenje japanskog stila X zaključak za koji se nadaju da će ga ostali prihvatiti. a koje privući najviše pristalica. to jest. mapa postaje potpunija. On se moţe razvući u više nedelja ili meseci. Postepeno.

s pojedincima zakrvavljenih očiju. posredstvom namernih provokacija lateralnog razmišljanja.Razmišljanje pod belim šeširom ______ y / Poimanje da bi ideje trebalo da se uobliče raspravom je zapadnjačko. Savetovanje i objašnjavanje imaju malu praktičnu vrednost. (Ne ţelim da se upuštam u objašnjavanje zbog čega Japanci nisu inventivniji nego što jesu. kao i u odeljku o zelenom šeširu za razmišljanje. na japanskom sastanku. sposobnim da se uporno drţe svoje zamisli iako ona svima ostalima deluje suludo. Upravo to je uloga belog šešira. Ovo što sam maločas rekao jeste donekle idealizovana verzija kontrasta izmeĎu zapadnjačke rasprave i japanskog iznošenja informacija. Japansko poimanje je da ideje izranjaju kao što seme niče iz tla. potre ban nam je nekakav mehanizam koji će nam omogućiti da prevaziĎemo našu naviku da se raspravljamo. Prema tome." Za ovakav zaokret su nam u praksi potrebna upravo pomagala i fraze kao što je beli šešir za razmišljanje. koje pominje m u drugim kontekstima.) 59 . Moja namera ovde jeste da taj kontrast istaknem. a ne da sledim one koji smatraju daje sve japansko divno i da bi se stoga na to valjalo ugledati. a potom se neguju kako bi im se omogućilo da se pravilno uobliče. uloga belog šešira moţe da znači sledeće: „Hajde da svi glumimo Japance. moţe biti. To moţemo da uradimo praktičnije. Kada ga koriste svi sudionici sastanka. zahteva kulturu koja se zasniva na egu. Ne moţemo da menjamo kulture. Inventivnost.

.

o krajnje naglom prelasku sa istine na 61 . Oni praktični umovi. nekim slučajem. Istina i činjenice nisu uvek toliko usko povezane koliko većina ljudi veruje da jesu. U tom smislu. mogu da predu na sledeće poglavlje. na trenutak istiniti rezime našeg iskustva. Izjava je aktuelan. dakle. Ako smo. istina i filozofi Koliko je istinita ĉinjenica? Koliko vrede jeziĉke igre jllozojije? Apsolutna istina i ono „uglavnom". Istina je povezana sa sistemom igre reci poznatim kao filozofija. i to i činimo. moţemo li se odvaţiti da izjavimo da su „svi labudovi beli"? Moţemo.XI RAZMIŠLJANJE POD BELI ŠEŠIROM Ĉinjenice. koji se ne zamaraju suviše ovakvim stvarima. viĎali samo bele labudove. Reč je. Činjenice su povezane s iskustvom koje podleţe proveri. ona je i činjenica. Prvi crni labud koga vidimo čini ovu izjavu neistini tom.

Sem ako ne resimo da crnog labuda nazovemo nekim drugim imenom. Ukoliko odlučimo da belina ostane suštinski deo definicije labuda. Prema tome.. istina i filozofi XI neistinu. ako ţelimo da izjava odraţava činjenično stanje. ali logičarima nije ni od kakve koristi. izjava „svi labudovi su beli" postaje neistina. Takve statističke podatke nije uvek moguće prikupiti. još uvek imamo stotinu belih labudova koje smo videli naspram samo jednog crnog." Ova poštapalica „uglavnom" je neverovatno praktična (deca uglavnom vole sladoled.Ĉinjenice. „Labudovi su uglavnom beli". onda sledi daje. Svrha je sta tistike da ovim prilično maglovitim frazama da nešto odreĎenosti.. pogledamo li činjenice. Odbacimo li belinu kao suštinski deo definicije.jsvi labudovi su beli". onda je crni labud nešto drugo. od suštinskog značaja je reč „svi". Forma i manipulacija ovakvih definicija su suština filozofije. Pa ipak." Kada naiĎemo na prvog crnog labuda. To je stoga što logika mora da se kreće od jedne apsolutne istine prema drugoj:.. U izjavi . ţene uglavnom koriste kozmetičke preparate).. Stoga su fraze kao što su „uglavnom" i „u celini" savršeno prihvatljive. moţemo da kaţemo: „Većina labudova je bela". Razmišljanje pod belim šeširom se bavi upotrebljivim informacijama. Ako je ovo istina. Tada to već postaje stvar reci i definicija. proverena činjenica). onda moţemo da uključimo crnog labuda i definiciju labudova zasnivamo na drugim njihovim karakteristikama. „Nešto više od devedeset devet odsto labudova je belo. 62 1 . tako da često moramo da pribegavamo dvorednom sistemu (uverenje.

zbog špekulacija.) Postoji čitav dijapazon verovatnoća.) ♦ Ako se cene snize. uspećete u ţivotu. (U slučaju porasta cene proizvoda odreĎene firme. prodaja će porasti. (Moguće je nabrojati nekoliko kompanija koje to čine. odgovor na to pita 63 . srne da se ide s ulogom belog šešira? Kao i pre. (Mnogi koji vrlo naporno rade nisu naročito uspešni. dešava se i da doĎe do porasta prodaje. u okviru ovog dijapazona. straha od inflacije i straha od zaostajanja za drugima. uglavnom dospevaju u neprilike.) ♦ Ako naporno radite. a i dalje uspešno posluju.XI ____________ Razmišljanje pod belim šeširom _____ ♦ Korporacije koje prora ĉun troškova zasnivaju na pretpostavljenoj budućoj prodaji. koje se mogu izraziti na sledeći način: ♦ uvek istinito ♦ obično istinito ♦ u globalu istinito ♦ uglavnom istinito ♦ više-manje istinito ♦ 50 odsto istinito i ♦ često istinito ♦ katkada istinito ♦ povremeno istinito ♦ dešava se da bude istinito ♦ nikada istinito ♦ ne moţe da bude istinito (kontradiktorno) Koliko daleko.

U drugom primeru. istina i filozofi XI nje leţi u formulisanju informacije. Da li su anegdote prihvatljive kao deo razmišljanja pod belim šeširom? • Jedan ĉovekje ispao iz aviona bez padobrana ipreţiveoje. a taj automobil je ipak ispao totalni promašaj. automobil za ĉiji di zajn kaţu daje napravljen na osnovu istraţivanja tr ţišta. Bio je totalni promašaj. posle ubrizgavanja mo ţe da usledi encefalitis. Očigledno. i dilema. • Male boginje su obiĉno bezazlene. umeju da nasrnu i na decu. kao stoje infekcija uha. Ovo mogu uistinu biti činjenice i mislilac pod belim šeširom ima pravo da ih kao takve iznese. • Dizajn zasnovan na istraţivanju trţišta je ĉesto neuspešan. MeĎutim. kako bi se izbeglo nenamerno dezinformisanje. Prisutna je. Stoga je vaţno dati stvarne podatke. ali povremeno za njima ume da usledi neka sekundarna infekcija. • Kaţu daje Ford dizajnirao Edzel na osnovu istraţi vanja trţišta. 64 . • Poznato je da psi ove vrste. Edzel. dobro je biti svestan ove vrste informacija. Uzmite. kada se razdraţe. poznavanje stvari koje se dešavaju tek s vremena na vreme moţe biti od koristi. • U veoma retkim sluĉajevima. recimo. mora napomenuti daje reč o „anegdotama" ili „slučajevima". meĎutim. Na primer. opaţanje ljudi o opasnosti od encefalitisa nakon ubrizgavanja moţe biti hiljadu puta veće od stvarne statističke opasnosti.Ĉinjenice.

gospodi nom Ziglerom. Pamtimo da je čovek preţiveo pad iz aviona bez padobrana. zato što je to prilično nesvakidašnji dogaĎaj. Svrha razmišljanja pod belim šeširom jeste da budemo praktični. Ovde imamo tri nivoa preciznosti.XI ____________ Razmišljanje pod belim šeširom ______V 7 Gornja izjava nije legitimno razmišljanje pod belim šeširom — sem u slučaju postojanja mnogo više dokaza koji bi potkrepljivali tvrdnju da dizajn zasnovan na istraţivanju trţišta propada. Ja moţda ţelim da znam kada ste razgovarali s ovim stručnjacima. Stoga moramo biti u stanju da prezentujemo sve vrste informacija. gospoĊom Kaljato i gospodinom Suarezom i svi su predvideli da će kamatna stopa do kraja godine opasti. Izuzeci se izdvajaju naprosto zato što su izuzeci. • Razgovarao sam sa ĉetvoro struĉnjaka i svako od njih predviĊa opadanje kamatne stope do kraja godine. Čak i treći nivo moţda nije dovoljno dobar. U razmišljanju pod belim šeširom nema ničega apsolutnog. Ono je samo pravac kojim se krećemo u teţnji da postanemo bolji. 65 . • Svi struĉnjaci predviĊaju da će kamatna stopa do kraja godine opasti. Crne labudove primećujemo zato što su obično veoma malo brojni. ali to nije njihovo normalno ponašanje. Mačke mogu da padaju s krovova. Ključ svega je u tome da ih pravilno formulišemo. • Razgovarao sam sa gospodinom Flintom. Edzel se uvek pominje iz istog razloga.

.

Na trţištu trenutno postoje dve konkurentske firme ĉiji proizvo di imaju niţe cene. Svega šest odsto njih je naruĉilo naše proizvode. . njih ĉetrdeset odstoje uzelo samo po dva artikla na probu. Do prli smo do trideset ĉetiri odsto maloprodajnih firmi. Sedamdeset odsto ljudi s kojima smo razgo varali je odgovorilo daje cena previsoka. Traţite od svih da stave bele šešire.Zastoje naša prodaja krenula nizbrdo? .XII RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Ko stavlja šešir? Stavljate sopstveni šešir. birati ili se od vas moţe traţiti. Svode se na to da moţete traţiti.Da bih na to odgovorila. Traţite od nekog da stavi svoj šešir. Od ukupnog broja onih koji su naruĉili naše proizvode. 67 . Birate da odgovarate sa šeširom na glavi. Ove izjave pokrivaju većinu situacija. staviću svoj beli šešir.

utisak i subjektivno mišljenje. Ali to i jeste svrha nošenja belog šešira: dobijanje „suvih" informacija. U ovom slučaju. Jasno je da razmišljanje pod belim šeširom isključuje tako vredne stvari kao što su slutnja. • Poĉnimo tako što ćemo svi staviti svoje bele šešire za razmišljanje i reći šta nam je poznato o maloletniĉ kom kriminalu. da ĉujem vaše mi šljenje pod belim šeširom? • Neću da mi tu nagaĊate šta bi se desilo kad bismo cenu prevoza preko Atlantika spustili na 250 dolara. Poreske olakšice nisu ništa veće. osećaj. moţda su vaţniji aspekti „osećaja" koji karakterišu razmišljanje pod crvenim šeširom.Ko stavlja šešir? XII . Imamo loš imidţ na trţištu. Udaljenost radnog 68 . Konkurencija ima bolju i sveobuhvatniju reklamu. sem pri izveštavanju o tome šta su rekle potencijalne mušterije. O kojim je brojkama reĉ? Gde su izveštaji? Ko moţe da iznese dokaze? • Rekli ste mi da nameravate da naruĉite Prajmove kompjutere. Mogu li. prosuĎivanje zasnovano na iskustvu. oni se ne mogu iznositi kao deo razmišljanja pod belim šeširom.Sada bih voleo da ĉujem vaše razmišljanje pod crvenim šeširom. Plata nije ništa bolja. Ţelim vaše razmišljanje pod belim šeširom. -Imamo loš proizvod. koji je uz to i preskup. MeĎutim. u vezi s tim. Najboljim trgovcima ne delujemo privlaĉno. intuicija. • Traţili ste moje mišljenje pod belim šeširom o tome zbog ĉega menjam zaposlenja.

To je sve što mogu da vam kaţem noseći beli šešir.XII Razmišljanje pod belim šeširom -U mesta od mog mesta stanovanja je otprilike ista. Vrsta posla je identiĉna. Izgledi za napredovanje u karijeri su isti. 69 .

.

mislilac bi trebalo da imitira kompjuter. U drugom redu. Infor macije ove vrste mogu da se iznose u sklopu mišljenja pod belim šeširom. Osoba koja traţi informaciju bi trebalo da postavlja konkretna pitanja.činjenice od prvorazrednog značaja. U praksi. nalaze se činjenice za koje verujemo da su istinite. ali koje još nisu u potpunosti proverene . IzmeĎu se nalaze upotrebljivi nivoi kao što su „uglavnom". Noseći beli šešir za razmišljanje. „katkada" i „povremeno". Ne nudi tumačenje ni mišljenje. Postoji dijapazon verovatnoće koji ide od „uvek istinito" do „nikad istinito". 71 . kako bi se ukazalo daje ipak reč o verovatnoći.xin RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Reume Zamislite kompjuter koji daje činjenice i brojčane podatke koji se od njega traţe. postoji dvoredni sistem informacija. Kompjuter je neutralan i objektivan. pod uslovom da se odgovarajuće formulišu. ukoliko ţeli da da dobije informaciju ili popuni informativne praznine.činjenice od drugorazrednog značaja. U prvom redu se nalaze proverene i dokazane činjenice .

Od vas se moţe zatraţiti da stavite svoj beli šešir za razmišljanje. Belo (kao totalitet boja) ukazuje na neutralnost. moţete ga staviti ili skinuti ako to sami ţelite. 72 . ili vi moţete zatraţiti od nekoga da ga stavi. Mislilac teţi da u prezentiranju informacija bude što neutralniji i objektivniji. TakoĎe.Rezime XIII Razmišljanje pod belim šeširom podrazumeva disci plinu i usmerenost.

Razmišljanje pod crvenim šeširom je potpuno suprotno od razmišljanja pod belim šeširom. Crveni šešir pruţa formalni i definisani kanal za iznošenje tih stvari na videlo . ali meni se ova pogodba uopšte ne dopada. objektivne informacije. Crveni šešir to priznaje. 73 . Nešto mi tu smrdi. ' Slutnje. Emocije. slutnje i intuicija su jaki i stvarni. Nema potrebe za potkrepljivanjem. Ukoliko se ne dozvoli emocijama i osećanjima da budu deo procesa razmišljanja.kao legitimnog dela sveobuhvatne mape. intuicije.• r * " XIV CRVENI ŠEŠIR Emocije i osećanja ''■■ Suprotno od neutralne. Razmišljanje pod crvenim šeširom je krcato emocijama i osećanjima i neracionalnim aspektima mišljenja. utisci. osećanja. objektivno i lišeno svake primese osećanja. ■■' Nema potrebe za navoĊenjem razloga ili osnova. oni će vrebati iz pozadine i potajice uticati na mišljenje. koje je neutralno. • Ne pitaj me zašto.

To je samo uludo potrošen novac. Bolje da se nekako izvuĉemo. Ali. moţete da igrate ulogu emotivnog mislioca koji reaguje i oseća umesto da napreduje racionalnim koracima. • Duboko u sebi osećam da ovaj posao neće valjati. Taj šešir daje zvaničnu dozvolu za izraţavanje osećanja koja rangiraju od čistih emocija do slutnji. 74 . • Taj dizajn je uţasan. • Mislim da nije fer tajiti ovu informaciju sve dok se pogodba ne zakljuĉi. opravdavate ili objašnjavate ono što osećate. Svaki mislilac koji ţeli da izrazi osećanja ove vrste. Dopada mi se.Emocije i osećanja XIV • Ovaj tip mi se ne dopada i ne ţelim da p oslujem s njim. Na kraju ćemo se samo uvaliti u skupu parnicu. Znam daje vara lica i da nas je dobro prešao. nikad nema potrebe da potkrepljujete. • Osećam daje ovo patpozicija. Nadrljali smo ako ne što pokušamo. • Slutim da će ovo parĉe zemljišta iza crkve za koju go dinu vredeti mnogo novca. Sa crvenim šeširom za razmišljanje. nadrljali smo ako ništa ne pokušamo. trebalo bi da posegne za crvenim šeširom. uĉinio je to sa sti lom. Nikad neće „proći". Sa crvenim šeširom za razmišljanje. To je sve. • Nekako sam slaba prema Herniju.

Kad upotrebimo razmišljanje da bismo napravili mapu. Pa ipak. svaka dobra odluka na kraju mora biti emocionalna. S vremena na vreme se čak čuje i tvrdnja kako su ţene suviše emotivne da bi bile dobri mislioci. Pri tom naglašavam reci na kraju. a ne prema tome koliko su relevantne za njegove emocionalne potrebe. Dobar mislilac bi trebalo da bude objektivan i razmatra činjenice u skladu s njihovom pozicijom. Kaţu da ţenama nedostaje nepristrasnosti koja je neophodna u donošenju dobrih odluka. Dobar mislilac bi trebalo da bude hladnokrvan i nepristrasan i nimalo pod uticajem emocija.XV RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Mesto emocija u mišljenju Da li emocije zamagljuju mišljenje ili su deo njega? U kom trenutku nastupaju emocije? Da li emotivne osobe mogu da budu dobri mislioci? Tradicionalno stanovište je da emocije zamagljuju mišljenje. naš izbor pravca je 75 .

Učinilo vam se da nešto deluje kao reklama i od tada nemate poverenja. Moguće je postojanje jakih emocija u pozadini. Emocija iz pozadine moţe biti vezana za osobu ih situaciju. Razmišljanje pod crvenim šeširom nam daje mogućnost da takva osećanja. U stanju smo da veoma brzo donesemo ovako prenagljen sud i zarobimo sebe u emocijama koje takav sud donosi sa sobom. čim se pojave. Ova pozadina ograničava i boji kompletnu našu percepciju. sumnja. a ne nametanje ili nekakav ostatak iz doba ţivotinjskog preţivljavanja. kako bi se mogao pratiti njen dalji uticaj. emocija je inicirana početnom percepcijom. mrţnja. • Kada bih stavio svoj crveni šešir. 76 .Mesto emocija u mišljenju XV odreĎen vrednostima i emocijama. a mogući su i drugi razlozi njenog prisustva. bes. izvučemo direktno na površinu. One su neophodan deo funkcionisanja mozga. ljubomora ili ljubav. Emocije daju relevantnost našem mišljenju i uklapaju ga u naše potrebe i u kontekst trenutka. Opaţate (moţda pogrešno) da odreĎena osoba govori sa stanovišta ličnog interesa i od tada odbacujete sve što ona kaţe. Na ovo ću se vratiti malo kasnije. kao što su strah. Smatrate da vas je odreĎena osoba uvredila i od tada je ćelo vaše razmišljanje o toj osobi obojeno tim osećanjem. a ne interesa kompanije. Svrha razmišljanja pod crvenim šeširom jeste izlazak te pozadine na videlo. Postoje tri tačke na kojima emocije mogu imati uticaja na mišljenje. U drugom slučaju. rekao bih da vaša ponuda moţe da se sagleda kao uĉvršćivanje vaših sopstvenih interesa.

hajde da svi stavimo svo je crvene šešire za razmišljanje i pustimo da emocije odrede kako ćemo postupiti. Treća tačka na kojoj emocije mogu da se jave jeste nakon što se kompletira mapa situacije. Takva mapa bi trebalo da podrazumeva i emocije podstak nute razmišljanjem pod crvenim šeširom. Naša reakcija na vrednost slobode je emotivna (naročito ako nam je sloboda uskraćena). • Od dva izbora . MeĎutim. Nijedna strana nije propatila dovoljno da bi se bilo ĉega odrekla. moţe li razmišljanje pod crvenim šeširom ikad da izvuče na videlo one emocije koje moraju ostati skrivene? • Ja sam protiv njegovog naimenovanja. • Moje razmišljanje pod crvenim šeširom kaţe mi da . Ne mislim daje ovo pravo vreme za pregovore. 77 . jer sam ljubo moran na njega i njegov brz uspon do vrha. umesto da radite u korist deoniĉara. Za one koji uviĎaju vrednost izraţavanja emocija u sklopu razmišljanja o odreĎenoj s tvari. tako da one mogu da zauzmu svoje mesto na konačnoj mapi. One su te na koje emotivno reagujemo.XV __________ Razmišljanje pod crvenim šeširom j.tada uvode da bi se na mapi izabrao pravac.nastaviti sa štrajkom ili pregovarati — meni se više sviĊa prvi.: * ţelite da se suprotstavite integraciji da biste saĉuvali svoj posao. Emocije se — uključujući i mnogo ličnog interesa . • Budući daje ovo verovatno najjasnija predstava o si tuaciji koju moţemo dobiti. fraza o crvenom šeširu pruţa korisna sredstva za legitimizaciju tih emocija. Svaka odluka se zasniva na vrednostima.

model crvenog šešira omogućava da se to uradi na zaobilazan način. Alternativno: • Zaštitiću se svojim crvenim šeširom i reći da sam protiv toga da Ana dobije unapreĊenje. ikada.Mesto emocija u mišljenju XV Da li bi iko. Ne volim da me varaju. • Staviću svoj crveni šešir i reći da mi se ĉini daje mo guće da je to suprotstavljanje Aninom unapreĊenju donekle zasnovano na ljubomori. To mu omogućava da na legitiman način izrazi svoje emocije. zaista obelodanio takvu ljubomoru? Verovatno ne. • Moram da priznam da naprosto nisam srećan na ovom poslu. Trebalo bi imati na umu i da je mislilac. • Jesam. Ovog ĉasa. MeĎutim. Jednostavno tako osećam. u intimi sopstvenog uma. slobodan da odluči da stavi crveni šešir. jako sam ljuta. Razmišljanje pod crvenim šeširom podstiče traganje: „Koje emocije leţe u osnovi svega ovoga?" 78 . stalo mije sa mo da vratim ono što sam uloţila.

brzo ćete uvideti da će sto trideset jednom uĉesniku u igri singlova biti potrebno 130 meĉeva koji će proizvesti 130 gubitnika. Ovo znači da nešto. MeĎutim. one su totalno različite. To moţe da rezultuje kreativnošću. To je rezultat sloţenog prosuĎivanja 79 .XVI RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Intuicija i slutnje Koliko je razloţna intuicija? Kolika je vrednost intuicije? Kako se koristiti intuicijom? Reč intuicija ima dvojaku. • Ako prebacite paţnju sapobednika na sve poraţene. kada je reč o funkciji mozga. podjednako ispravnu upotrebu. biva iznenada opaţeno kao sa svim drugačije. naučnim otkrićem ili matematičkim skokom napred. stoje bilo opaţeno na jedan način. Druga upotreba reci intuicija jeste neposredna zebnja ili shvatanje situacije. Termin intuicija moţe da se koristi za označavnje iznenadne spoznaje.

• Imam osećaj da ova teorija nije ispravna. Kada u nekom prepoznate prijatelja.prosuĎivanja koje se verovatno ne moţe podvesti ni pod kakvu kategoriju. 80 . uspešni preduzetnici i uspešni generali kao da svi imaju ovaj „osećaj" za situaciju. jeste ono čime ovde ţelim da se pozabavim. slutnja i osećaj su bliski. t Upravo ovo „kompleksno" prosuĎivanje. iskustvu sa sličnim proizvodima i predviĎanju kretanja prodaje po datoj ceni.Intuicije i slutnje XVI zasnovanog na iskustvu . • Imam osećaj da će on da popusti kad se naĊe u škrip cu. pa čak ni izraziti recima. već da moţe da ga detektuje samo preduzetnik s na ročito razvijenim čulom za miris novca. • Intuicija mi kaţe da se ovaj elektriĉni automobil jed nostavno neće dobro prodavati. Za preduzetnika kaţemo da ume da „namiriše pare". Takva intuicija moţe da se zasniva na poznavanju trţišta. • Imam snaţan osećaj da su ova autobuska karta i onaj bicikl glavne indicije u ovoj istrazi ubistva. Intuicija. kao rezultat kompleksnog prosuĎivanja zasnovanog na više faktora. Slutnja je hipoteza zasnovana na intuiciji. Suviše je sloţena i konfuzna. ova vrsta intuicije. Ovo ukazuje na to da profit nije dovoljno očigledan da bi ga svako video. Uspešni naučnici. Osećaj se moţe protezati u rasponu od odreĎenog (ili čak neodreĎenog) estetskog osećanja do definisanog suda. to se dešava trenutno.

da tretiramo intuiciju i osećaj? Pre svega. Intuicija se moţe tretirati onako kako neko tretira savetnika.XVI Razmišljanje pod crvrnim šeširom Intuicija ni slučajno nije nepogrešiva. ali to bi samo zakomplikovalo stvari. Kockarski sto nema pamćenje. intuicija na sav glas viče da je sledeće okretanje sigurno crno. verovatno ćemo obraćati više paţnje na njegove savete. ona je. pod naslovom „osećanja". Ako je savetnik u prošlosti bio pouzdan. ali i da sopstvena izrazimo kao sastavni deo razmišljanja. ali mi intuicija govori daje to jedini naĉin da popravimo svoju situaciju na trţištu. Kada je reč o kocki. Ako ne moţemo recima da izrazimo razloge. da li bi trebalo da verujemo svom sudu? Bilo bi teško baviti se velikim investicijama na osnovu slutnji. • Svi razlozi govore protiv sniţavanja cene. onda. Kako. dajmo im legitimititet pomoću crvenog šešira za razmišljanje. Intuiciju je najbolje tretirati kao deo mape. Ako je na ruletu osam puta zaredom bilo crveno. Moţemo pokušati da analiziramo razloge koji leţe iza intuitivnog prosuĎivanja. čak. Moţda bi emocije i intuicija trebalo da spadaju pod različite šešire. izgledi ostaju u dlaku isti. ali teško da ćemo potpuno uspeti u tome. Pa ipak. Verujem da je moguće tretirati ih zajedno. 81 . čak iako je njihova priroda različita. Ako se intuicija u više navrata pokazala tačnom. bićemo skloniji da je poslušamo. zloglasno obmanjujuća. Crveni šešir nam omogućava da pitamo za osećanja drugih.

Njegovo bogato iskustvo se izraţava u vidu intuicije koja mu govori koje poslove da sklapa. moţe da bude veoma vredna. Tas moţe da pretegne na stranu suda o poznatim činjenicama ili na stranu osećaja za82 . izveţbana u oblasti nekretnina. To je zato što se mišljenje zasniva na prosuĎivanju.. MeĎu tim. Intuicijom se moţemo voditi i po principu „nešto dobiješ. • Moţete li staviti svoj crveni šešir i reći nam šta vaša intuicija kaţe o ovoj integraciji? • Moj crveni šešir oseća da će cene nekretnina vrlo br zo opet da se vinu u visine. Intuicija ne mora uvek biti tačna. Gde se dotiču intuicija i mišljenje? Videli smo da beli šešir za razmišljanje ne dozvoljava izraţavanje mišljenja (premda moţe da dopusti izveštavanje o izraţenom mišljenju drugih). Bilo bi opasno pripisati intuiciji nepogrešivost mističnog proročišta. Ona je stvarna. Ta intuicija. intuicija tog trgovca nekretninama moţda ne bi imala toliku vrednost. ali ako je češće u pravu nego što greši. jer se formirala na iskustvu. Ona je tu..Intuicije i slutnje XVI Iskusan trgovac nekretninama ima razvijen osećaj za priliku. ona je deo mišljenja. primenjena na ishod predsedničkih izbora. Pa ipak. moţe? • Moj crveni šešir mi kaţe da ova ponuda neće biti pri hvaćena. nešto izgubiš. tumačenju i intuiciji. onda će ukupni rezultat biti pozitivan. • Da ĉujem šta tvoj crveni šešir kaţe o ovoj novoj re klamnoj kampanji. I moţe da bude od koristi. a kojih da se kloni.

najbolje je izraziti ga u vidu osećaja. Kada se koristi crveni šešir. • Imam osećaj da je dosada odgovorna za veliki deo maloletniĉkog kriminala. Mišljenje se moţe izraţavati u sklopu razmišljanja pod crvenim. • Imam osećaj da vlasnici bioskopapriţeljkuju neke od onih spektakularnih filmova koji se reklamiraju na sva zvona. 83 . crnim ili ţutim šeširom.XVI Razmišljanje pod crvrnim šeširom snovanog na nepoznatim faktorima.

1 .

diskusije ili razgovora. Osećanja se mogu usmeriti na voĎenje samog sastanka. stanovište mog crvenog šešira je da vi nikad nikoga ne saslušate do kraja. To je moj osećaj u vezi sa ovim sastankom.*■< ■■" "' ■■ XVII RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Trenutak za trenutkom Reagovanje i ljutnja. imam osećaj da ćemo biti naterani na dogo vor koji ne ţelimo. Sakriti ili pokazati osećanja. • Ţelela bih da iskoristim crveni šešir da nešto kaţem. Naime. • Uzeću svoj crveni šešir za razmišljanje i reći vam da mi se ne dopada naĉin na koji se vodi ovaj sastanak. a ne samo na problem o kome se diskutuje. Osećanja iz „crvenog šešira" se mogu pokazati u bilo kom trenutku tokom trajanja sastanka. • Gospodine Huper. 85 .

Morate li zaista da „stavite" crveni šešir da biste se naljutili? Zar nije moguće izraziti emocije putem pogleda i glasa? Upravo u ovoj artificijelnosti i jeste prava vrednost crvenog šešira. Čovek bude uvreĎen. više nema potrebe za stalnim upadicama. Ne moţete gnjaviti nekoga da stavlja crveni šešir kad god pomisli da se neko drugi ponaša neprimereno. A kad se jednom prihvati model crvenog šešira. čovek uvredi druge. Više nije neophodno iskušavati i pogaĎati osećanja drugih. Ima načina da ih to direktno pitate. 86 . Stavite crveni šešir i skinete ga. stanovište izraţeno pod obodom crvenog šešira je manje lično od stanovišta izraţenog bez njega. izraţavanje emocionalnih stanovišta bez njegove formalnosti počinje da deluje grubo. Na neki način. Svako ko oseća potrebu da bude emotivan ima odre Ďen način za to. Normalno je em ocijama potrebno izvesno vreme da izbiju na površinu i još više vremena da se stišaju. Budući da crveni šešir obezbeĎuje kanal odreĎen za osećaje i emocije.Trenutak za trenutkom XVII • Rekla sam šta sam imala da kaţem i sada skidam crveni šešir. crveni šešir dopušta nekome da „uključi" i „isključi" emociju u roku od svega nekoliko trenutaka. Suprotstavljena prirodnom toku emocija koje se javljaju za vreme nekog sastanka. Pošto se smatra formalnim izrazom. Sama potreba da „stavimo" crveni šešir smanjuje količinu prepiranja. konvencija o crvenom šeširu moţe delovati artificijelno i nepotrebno.

i Da lije to opšte stanovište? • Imam osećaj da svi ţelimo da se ovaj dogovor napravi i potpiše.XVII __________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom • Ţelim da stavite crveni šešir i kaţete mi šta mislite o mom predlogu. Gospodine Morison. pa da završimo s tim ? ■. • Prebacio sam se na nivo crvenog šešira i ţelim da ka ţem da sam vrlo zadovoljan odvijanjem ove sednice. Potom ću ga odloţiti i više neću posezati za njim. Mehanizam se koristi isključivo kad se osećanje izraţava ili njegovo izraţavanje traţi na odreĎen i formalan način. Sasvim je nepotrebno formalno ga koristiti svaki put kad se izraţava osećanje. iako nimalo ne sumnjaju u njihovu suštinu. Ţelim da stavi te crveni šešir i odgovorite mi. • Ako se budete i dalje koristili crvenim šeširom. budite ljubazni pa stavite crveni šešir i iznesite mi svoje stanovište. S mehanizmom crvenog šešira ne bi trebalo preterivati i dovoditi ga do apsurda. • Moţemo li od vas dobiti jednu sveobuhvatnu izjavu izreĉenu pod crvenim šeširom. 87 . Zaljubljeni vole da čuju reci ljubavi od svojih partnera. moraću da vam ga oduzmem i stavim van domašaja.Šta mislite o svemu ovome? • Molim samo za jednu priliku da kaţem nešto pod ' okriljem crvenog šešira. • Imam osećaj da vam se ne dopadam.

.

vrednosti i izbori. Emocije kao pregovaraĉka pozicija. tada se moţe načiniti pokušaj da se one istraţe. Gledaj na to kao na odliĉan naĉin da otkriješ slabost i snagu njegovog naĉina igranja tenisa.XVIII RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Upotreba emocija Moţe li razmišljanje da promeni emocije? Emocionalna pozadina. Ako nešto vidimo drugačije nego pre. naše emocije se mogu promeniti jer se promenila percepcija. • Ne gledaj na to kao na poraz. pa čak i promene. Razmišljanje moţe da promeni emocije. Kad se emocije jednom obelodane putem mehanizma crvenog šešira. 89 . Emocije ne menja logični već perceptivni deo razmišljanja. Emocije. Samo po sebi. to više nije deo modela crvenog šešira.

S vremena na vreme je korisno zamisliti različitu emocionalnu podlogu i videti kako stvari mogu biti drugačije. Odluke i planovi se sagledavaju kao doneseni na osnovu te podloge. Svaka se škola plaća. Kao što sam već napomenuo. • Moramo da budemo svesni besa nagomilanog u po zadini. a ne kao pogrešno prosuĊivanje. Posredstvom konvencije o crvenom šeširu. moţemo da upoznamo one jarko obojene „regije" i sa emocionalnog stanovišta. 90 . DogaĊaji su nas pretekli. Prisutnaje stalna svest o toj emocionalnoj podlozi. emocije i osećanj a su deo bojenja mape. • Prisutno je osećanje da bilo kakva naša odluka neće mnogo promeniti stvari. MeĎutim. Da bismo pronašli rešenja za razmirice. • Svi znamo da se ovi pregovori odvijaju u atmosferi izrazitog nepoverenja. Ne moţemo da ga ignorišemo. Više nećemo mo rati da prolazimo kroz to. Nije svaki put moguća percepcija koja moţe da izmeni ili poništi emocije. Pokušajmo sada da zamislimo kako bi izgledalo naše razmišljanje kad bi obe strane zaista verovale jedna drugoj. Izraţene emocije mogu da pruţe konstatnu podlogu za razmišljanje ili diskusiju. Zamislimo sada da nije tako i daje u našoj moći da kontrolišemo situaciju. uvek vredi pokušati. moţemo se drţati dalje od takvih oblasti.Upotreba emocija XVIII • Da li bi ova ponuda bila prihvatljiva kada bi potekla kao inicijativa s tvoje strane? • Shvati to kao još jedno iskustvo.

Te vrednosti se mogu izraziti direktno. Druga vrsta problema nastaje kada se zadovoljstvo jedne strane ostvaruje na račun druge. Emocije se često upotrebljavaju za uspostavljanje pregovaračkih pozicija. Nešto ima odreĎenu vrednost za jednu stranu i sasvim drugačiju vrednost za drugu stranu. svi se slaţu da krajnja svrha svakog razmišljanja mora biti zadovoljstvo mislioca. • Moramo insistirati na poštovanju odgovarajućih di sciplinskih procedura. • Rukovodstvo sindikata se nikada neće sloţiti s neĉim "* što bi dovelo do smanjivanja dnevnica. Mislim na emocionalnu vred nost koja se pripisuje odreĎenim stvarima. Načelo pro menljive vrednosti jeste osnova svakog pregovaranja. ali postupak mora teći u skladu s propisima. učenu ili molbe za milost. Teškoće nastaju iz tri „izvora". Pri tom ne mislim na durenje. posredstvom razmišljanja pod crvenim šeširom.XVIII _________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom ____ \ 7 • Predloţena restrikcija vašeg poslovanja s konkurent skim kompanijama je oĉigledno osetljiva tema. Prema tome. svrha razmišljanja jeste zadovoljavanje izraţenih emocija. Uopšte uzev. • Sposobnost da preĊemo demarkacione linije sindika ta je veoma bitna za našu produktivnost. 91 . pretnje. Da li će predloţeni plan rada zaista uspeti da zadovolji izraţene ţelje? • Ne ĉini mi se da će sniţavanje cena zaista dovesti do povećanja prodaje. Ne tvrdimo dajeDţons nevin. Za sad se toga nećemo doticati. To su dovoljn no jasno izrazili.

A nama će ostati trajno sma njeni profit. 92 . ali. a pri tom izgubi dušu? •Moţemo da podignemo cenu oglašavanja. Drugo bi bilo od koristi onima koji su trenutno bez posla.Upotreba emocija XVIII •Moţemo da povećamo broj prekovremenih ĉasova ili da zaposlimo više radnika. znam da ono što moji investitori zaista ţele jeste stabilan razvoj. glumica koja igra glavnu ulogu. Onda će oni da usklade cene s našom i moţe nam se desiti da pono vo izgubimo mušterije. gledano unapred. Treći problem jeste konflikt izmeĎu kratkotrajnog i dugotrajnog zadovoljstva. što će nam trenutno povećati prihod. moţda ćemo steći privremenu prednost. Prvo bi koristilo onima koji već rade. MeĊutim. • Ţelim da me smatraju ĉovekom spremnim da podrţi nove. •Baš bih uţivala u ovim prţenim krompirićima. gledano na duţi rok. time ćemo naterati oglašavaĉe da se okrenu drugim medijima. •Ukoliko snizimo cenu da bismo privukli mušterije ko je sada koriste usluge drugih aviokompanija. ali bo jim se da to ne bi nimalo pomoglo u mojoj borbi s ki logramima. i ţelim ĉešće da je gledam. • Uloţiću novac u ovu predstavu jer mi se dopada Nerida. Osnovno načelo hrišćanstva je u tome veoma jasno: kakva je korist čoveku ako dobije ceo svet. uzbudljive poduhvate u oblasti tehnologije.

Nema koristi od nadanja da će problemi nestati i ostaviti slobodan prostor za neometano razmišljanje.XVIII Razmišljanje pod crvrnim šeširom Emocije su istovremeno deo metoda razmišljanja i problema o kome valja razmisliti. 93 .

.

Takvo opravdavanje moţe biti istinito ili laţno. Nema po trebe da sada detaljišemo o tome zbog ĉega ti se do pada. s jezikom koji uz njih ide. razmišljanje pod crvenim šeširom ga čini nepotrebnim. Emocije mogu da budu tanane. • Nije vaţno zašto mu ne veruješ. kad doĊe vreme da done semo konaĉnu odluku o tome. Ne veruješ mu i go tovo. U oba slučaja. 95 . • Dopada ti se pomisao o filijali u Njujorku. Najveći problem prilikom nošenja crvenog šešira za razmišljanje jeste odupreti se iskušenju da opravdate emocije koje ste izrazili. Oduprite se iskušenju da opravdavate emocije. To moţemo i kasnije.XIX RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Jezik emocija Emocije ne moraju da budu logiĉne ili dosledne.

U nekim kulturama postoji jednako mnogo reci za različite nijanse ljubavi. Nisam protiv istraţivanja emocija i preispitivanja njihovih osnova. zato što one nisu predmet logičkog mišljenja. Razmišljanje pod crvenim šeširom nas razrešava te obaveze. MeĎutim. Predrasude koje naizgled nameće logika mogu biti opasnije od predrasuda koje priznajemo kao emocije. mada bi neki mogli da doĎu u iskušenje da ga tako upotrebe. Kaţu da narod Inuita (Eskimi) ima dvadeset različitih reci za sneg. Većina je podrţala mešanje. Ako nam se neki projekat dopada. Emocije su nestalne i nedosledne. većina je bila protiv svakog predloţenog metoda mešanja. za to mora da postoji dobar razlog. ali u svetu emocija ima itekakav smisao. 96 £1--- XIX . U SAD je raĎena jedna anketa. Pa ipak.Jezik emocija Vaspitani smo tako da se izvinjavamo zbog emocija i osećanja. Znači li to da smo slobodni da imamo predrasude koje god hoćemo i da ih se pridrţavamo? Zar u tome ne leţi ogromna opasnost? Naprotiv. to dopadanje mora da se zasniva na logici. Ona više podseća na ogledalo koje odraţava emocije u vaskolikoj njihovoj sloţenosti. to nije deo modela crvenog šešira. Sa stanovišta logike. to je besmisleno. u kojoj su graĎani odgovarali na pitanja vezana za mešanje svoje zemlje u dešavanja u Centralnoj Americi. Moguće je biti pobornik mešanja kao apstraktne ideje i protiviti mu se čim se prevede u konkretne planove. Ako nam se neko ne dopada. Zbog toga smo skloni da ih tretiramo kao produţetak logike. Konvencija o crvenom šeširu nije način za rastrubljivanje emocija. Engleski i mnogi drugi evropski jezici nemaju u opštoj upotrebi tako širok dijapazon reci koje opisuju emocije.

ali nekako ti je ne lagodno u njegovom prisustvu. koja bi ukazivala na neodlučno-negativan stav. Recimo. sreća/nesreća. Ne ţeliš da sudeluješ. Budući da nam razmišljanje pod crvenim šeširom omogućava da budemo odvaţni i otvoreni kada je reč o našim osećanjima. mrţnja/ljubav. Ne naglo. Ţeliš da budeš u pripravnosti u predsoblju. već kao gumeni ĉamac koji negde lagano poĉne da pušta. 97 . • Jednostavno smo potpuno neusklaĊeni u vezi sa ovim problemom. spreman da uĊeš kada to tebi bude odgovaralo. • Osećam da oklevaš u vezi sa ovim poslom. Bez crvenog šešira. za dovoljstvo/nezadovoljstvo. Ne vidite da se bilo šta deša va. moţemo potraţiti način da ih podesimo u skladu sa situacijom. Više od svega bi volela da imaš dobar izgovor za tu svoju nenaklonost. uz ton i izraz lica kao dodatke. i drugu.XIX __________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom Postoje naklonost/nenaklonost. ali. Crveni šešir daje osećanjima pravo da postanu vidljiva. jasno vam je daje opušteniji negopre. skloni smo da se ograničimo na jače reci. Reč sumnjiĉav]?. ako posle nekog vremena ponovo bacite po gled. ali ni da budeš iskljuĉen. • Entuzijazam za ovaj poduhvat kao daje poĉeo da je njava. preterano negativna za to. mogli bismo da potraţimo reč koja bi ukazivala na neodlučno-pozitivan stav. Crveni šešir daje misliocu slobodu da se više poetski izrazi o svojim osećanjima. • Nije da ti se Morgan ne dopada.

.

tako da mogu da postanu deo mape razmišljanja." Crveni šešir legitimizuje emocije i osećanja kao vaţan deo razmišljanja. tako što od njih traţi da stave crveni šešir i tek tada izreknu svoje stanovište.XX RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Rezime Nošenje crvenog šešira omogućava misliocu da kaţe: „Ovo su moja osećanja prema toj stvari. a ujedno i deo sistema vrednosti na osnovu kojeg se bira pravac. bio za mislioca nemoguć. nikad ne bi trebalo da pokušava da opravda svoja osećanja ili da za njih traţi utemeljenje u logici. 99 . bez njega. Crveni šešir omogućava misliocu da istraţuje osećanja drugih. Crveni šešir čini osećanja vidljivima. Kada mislilac koristi crveni šešir. na način koji bi. Crveni šešir predstavlja pogodan metod za uključivanje modaliteta osećanja i njegovo isključivanje.

do onih suptilnijih. intuicija. od onih snaţnih kao što su strah i nenaklonost.Rezime XX Crveni šešir pokriva dva obimna vida osećanja. onakve kakve ih znamo. ono takoĎe moţe da stane pod crveni šešir. koja nemaju vidljivog opravdanja. estetsko osećanje i ostala. koje obuhvataju čitav spektar emocija. čulo. Prvo. tu su sloţena prosuĎivanja koja zalaze u takve vrste osećanja kao što su slutnja. Drugo. tu su obične emocije. ukus. 100 . kao što je sumnja. Ukoliko mišljenje o nečemu u velikoj meri sadrţi ovu vrstu osećanja.

kreativne i konstruktivne aspekte mišljenja. Bez obzira na to. Naţalost. Zašto neće da funkcioniše. ali nije emocio101 . Razmišljanje pod crnim šeširom je negativno.bez obzira na to da li su prošli obuku ili nisu . tako nešto u potpunosti izostavlja generativne.najlagodnije oseća noseći crni šešir.XXI CRNI ŠEŠIR Šta nije u redu s njim Logiĉno-negativno. Pesimistiĉko stanovište. veoma su brojni oni koji su ubeĎeni daje nošenje crnog šešira glavna funkcija razmišljanja. Kritiĉko prosuĊivanje. To je zbog zapadnjačkog mentaliteta koji akcenat stavlja na raspravu i kriticizam. razmišljanje pod crnim šeširom je veoma vaţan deo razmišljanja. Koliko god iznenaĎujuće zvučalo. Razmišljanje pod crnim šeširom je uvek logično. Mora se reći da se većina mislilaca . Ne pristaje našem iskustvu i znanju.

Moraju da zvuče razloţno i kada su odštampani na papiru. Razlozi dati pod crnim šeširom moraju da stoje na sopstvenim nogama.Prilikom naših ranijih sliĉnih pokušaja . .Šta nije u redu sa njim? XXI nalno. Sa crnim šeširom na glavi. .koje vam mogu prikazati kao statistiĉke podatke o prodaji — sniţavanje cena nije rezultovalo dovoljnom proda jom koja bi predstavljala protivteţu smanjivanju pro fita. Razmišljanje pod crnim šeširom zaista gleda na tamnu ili „crnu" stranu stvari. ali ne i fer. Emocionalno-negativno je uloga crvenog šešira (koja obuhvata i emocionalno-pozitivno). emocionalno-negativnog od logičnonegativnog. kako bi ostale u trci. na vrlo odreĎen način. Štaviše. Ja od vas traţim mišljenje pod crnim šeširom. Sa crvenim šeširom na glavi.To je razmišljanje pod crvenim šeširom.Mislim da sniţavanje cena neće imati efekta. Razmišljanje pod crnim šeširom prezentuje logično-negativno: zbog čega nešto neće funkcionisati. Logično-pozitivno . jedna od velikih vrednosti modela šest šešira za razmišljanje jeste to razdvajanje. Ţelim da mi da te logiĉne razloge za to. Razmišljanje pod crnim šeširom mora da bude logično i istinoljubivo.zbog čega hoće nešto funk102 . Konkurentske firme su na to uvek reagovale sni ţavanjem svojih cena. uvek se moraju dati logični i relevantni razlozi. . a ne samo kada ih neka jaka ličnost iznosi na ubedljiv način. ali je to crnilo uvek logiĉno. ne mora se davati nikakve razloge za negativna oseća-nja. Moraju biti upotrebljivi za sve. Razmišljanje pod crnim šeširom se zasniva na suprotstavljanju primerenog neprimerenom.

Premda je crni šešir „šešir kritičara". Stavivši. Ako je tako. ipak ţelim da učinim apsolutno jasnim da tu nije reč o priklanjanju jednoj od strana u raspravi. Godine iskustva koje sam stekao podučavajući ljude metodologiji razmišljanja su me uverile da postoji potreba za razdvajanjem logično -negativnog od logično-pozitivnog. To je stoga što je tendencija uma da bude negativan toliko jaka da mora imati sopstveni šešir. Mislilac. To je upravo ono što implicira i razmišljanje pod crnim šeširom. meĎutim. a hernija pozitivnog moţe da bude hernija zadovoljstva. U praksi. jer hernija mozga ne moţe stalno da „skakuće" napred -nazad. Uvek kaţu da reč kriticizam obuhvata iskrenu procenu kako pozitivnih tako i negativnih aspekata. onda ne bi imalo „praktičnog" smisla da isti šešir pokriva objektivno prosuĎivanje koje obuhvata i logično-pozitivno i logično-negativno. glagol hitikovati implicira isticanje onoga što je pogrešno ili loše. Nema nikakvih strana i nema rasprave. Ljudi koji za sebe tvrde da su pravični obično ne čine ništa više nego što slabijom ocenom ocenjuju stanovište koje je suprotno njihovom. • Stavivši svoj crni šešir za razmišljanje. moţe da zameni crni šešir ţutim i obratno. me 103 . Hernija negativnog moţe da bude hernija straha. Veoma je moguće da se naša negativnost i pozitivnost odraţavaju sasvim malom različitošću u pratećoj herniji mozga.XXI ____________________ Crni šešir _____________ cionisati — prezentuje se pod ţutim šeširom. Crni šešir se usrdsreduje na logično-negativno. ako ţeli. Mislilac mora imati mogućnost da bude samo negativan. moram da ukazem na to da brvnara nema struju.

kao da ne ma bog zna šta da kaţe. To je signal za jasno i odreĎeno napuštanje negativnog. tako crni šešir kao da legitimizuje ovu vrstu apsolutne negativnosti. mogu reći da tu ne postoji potreba za plaćanjem raĉuna elektropreduzeću. Ova specifičnost crnog šešira oslobaĎa mislioca potrebe da bude fer i sagleda obe strane situacije. Kada mislilac nosi crni šešir. Jednako kao što crveni šešir legitimizuje emocije. spremna za skok. U praksi. negativnosti je dozvoljeno da uzme uzde u svoje ruke. 104 . Onda mi reci šta vidiš. ţuti šešir. • Tvoje razmišljanje pod crnim šeširom je odliĉno. crni šešir ima suprotan efekat.u kome nastojimo da uradimo sve odjednom . Na prvi pogled. • Meri nam obiĉno daje svoja razmišljanja pod obo dom crnog šešira. crni šešir zapravo ograniĉava negativnost. Je li to jedini za koji znate kako se nosi? • Ţelim da narednih pet minuta zameniš crni šešir ţu tim. Od mislioca se moţe zatraţiti da skine crni šešir. Ovo znači da će u našem uobičajenom konfuznom razmišljanju . crni šešir moţe delovati kao pojačavanje negativnosti koja je već tako karakteristična za mnoge mislioce.Šta nije u redu sa njim? XXI Ċutim. Ta negativnost će uvek biti tu. UsredsreĎujući se direktno na negativno. Osoba koja je po prirodi negativna će u svakom trenutku uvoditi negativnost u svoje razmišljanje. Kada ne nosi taj šešir.ton biti uglavnom negativan. Za što sad na ĉas ne staviš neki drugi šešir? • Tokom celog sastanka drţite na glavi taj crni šešir.

Ali. Postoji. znatna razlika. Na ovaj način. dakle. • Dozvolili smo da nas ponese oduševljenje. mislilac koji je dobar u razmišljanju pod crnim šeši rom ne voli osećaj da nije sposoban da jednako uspešno nosi i šešire drugih boja. naimenovan od strane crkvenog suda da brani optuţene za jeres ili vračanje. Crni šešir je odista sličan ulozi Ďavoljeg advokata i integriše tu konkretnu ulogu u čitavu seriju koju simbolišu šest šešira. Neko će morati da preuzme ulogu Ċavoljeg advokata i ukaţe na to daje ova prodajna cena ipakpretera. Na ovaj način. negativnost se sagledava samo kao jedna od uloga u mišljenju. Razmišljanje pod crnim šeširom se upotrebljava za popunjavanje crnih delova mape mišljenja. razmišljanje pod crnim šeširom nema nikakve veze s raspravom već samo s usredsreĎivanjem na logično-negativno.no visoka.XXI C r n i š e š i r Y [ • Vi umete da mislite samo pod jednim šeširom. Ovaj zadatak cr105 . osobe koja testira predlog iznoseći protivargumente. na trenutak ću se prihvatiti uloge Ċavoljeg advokata. Đavolji advokat je zaista bio advokat. Vraćamo se. model šešira pokazuje daje negativnost samo jedan deo mišljenja. • Dopada mi se ova ideja o putniĉkom diriţablu. Crnim. na raspravu. Slično tome. Igrač golfa koji odlično izvodi duge udarce neće voditi ništa manje računa o svojim kratkim loptama. meĎutim. Kao što sam ranije rekao. Do sada je već mnogim čitaocima palo na pamet daje uloga crnog šešira veoma slična tradicionalnoj ulozi Ďavoljeg advokata.

zbog straha da će negativni aspekti zatrti ideju. znači uništiti čitavu svrhu šest šešira za razmišljanje . Zadrţavati za sebe razmišljanje pod crnim šeširom. 106 .Šta nije u redu sa njim? XXI nog šešira je zadatak kao i mnogi drugi i mora se temeljito izvršiti.a to je da svaku od šest uloga valja odigrati potpuno i do kraja.

već samo jedno od objašnjenja. odnosno na sam metod razmišljanja. • • Brojĉani podaci za koje ja znam su drugaĉiji od onih koje ste vi izneli. ovde je reĉ o pretpostavci. •To nije jedino moguće objašnjenje.pozabavio! se s tim u narednom poglavlju .XXII RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Suština i metod Greške u razmišljanju. i razmišljanje pod crnim šeširom se moţe primeniti na samu temu . v • Koliko ja znam. Pravila dokaza. Poput razmišljanja pod crvenim šeširom. Mogući zakljuĉci. Zašto jedna stvar ne sledi drugu. • Ne vidim kako to proizlazi iz onoga što ste maloĉas rekli. 107 .ili na samu diskusiju ili na razmišljanje o njoj.

Prava na iskopavanje ne moraju da se plate jedino ako su kompletno istraţivanje i razvojni projekat uraĊeni u Irskoj. Mislilac kasnije moţe formalno istupiti u okviru razmišljanja pod crnim šeširom i izneti sve one greške u mišljenju koje je čuo. TakoĊe. svi dajete mnogo mišljenja. Podaci koje ste naveli su odpre ĉetiri godine. • Staviću na trenutak svoj crni šešir jer ţelim da uka zem na neke delove diskusije koje smatram pogrešni ma. kao u uobičajenoj raspravi. povećana prodaja votke je moţda rezultat agresivnijeg reklamiranja i nema nikakve veze s uku som. imate podatke sa mo za juţni deo zemlje. 108 . Uzorak je vrlo mali. pretpostav ki i osećanjapod crvenim šeširom. Razumljivo je da su takve primedbe deo razmišljanja pod crnim šeširom bez obzira da lije njegovo stavljanje formalno najavljeno ili nije. ali je moţda i posledica toga što se sve više potrošaĉa opredeljuje za vino. Uz to. ili stroţih propisa o voţnji u pijanom stanju. • Ţeleo bih da vaše razmišljanje o tome poklopim cr nim šeširom. • Koliko vidim. nego da svaki čas upada drugima u reč.Suština i metod XXII • IzmeĊu ovih taĉaka ne mora da postoji logiĉka veza. • To nije taĉno. U praksi. za mislioca je bolje da u sebi prikuplja sve na šta ţeli da reaguje. Opadanje konzumiranja ţestokih pića je moţda rezultat povećanja zdravstvene svesti. Bilo bi glupo i nezgodno kada bi mislilac morao formalno da stavlja crni šešir svaki put kad hoće da stavi primedbu te vrste.

ali i ne mora da usledi. Da li je osnova čvrsta i opravdana? 2. to će smanjiti stopu zloĉina. Mnoga od njih su apstraktna i nisu uvek relevantna kada je reč o praktičnim stvarima za razliku od zatvorenih sistema. Da li stroţe kazne zapravo čine zločine još gorima? Kriminalac će moţda radije ubiti svoju ţrtvu. moţe se reći da pojačano zastrašivanje ima. onda duţe trajanje zatvorske kazne moţda i nije tako efikasno. Da li je izvoĎenje zaključka obavezno? 4. Ima li još mogućih zaključaka? Pod izvoĎenjem zaključka podrazumevam sve za šta se kaţe da proizlazi iz nečega drugog. Ako. Osnovna pravila bismo mogli da pojednostavimo na sledeći način: 1.. moţemo da odemo i dalje od toga. MeĎutim. otkrićemo da derivacija moţe.XXII __________ Razmišljanje pod crnim šeširom ______V 7 Ne nameravam ovde da iznosim sva pravila logičke dedukcije i zaključivanja. Da li sledi zaključak? 3. Pošto znamo daje mala verovatnoća da će kriminalac biti uhvaćen. Dugotrajni boravak u zatvoru zbog nekog manjeg 109 . Ako uzmemo u obzir dodatne troškove za drţanje ljudi u zatvorima. jiekog efekta" na smanjenje stope zločina.neki efekat". Ovde već dolazimo do procene koliki je taj. pak. onda je prilično mali. gubi se efekat zastrašivanja. Ako je detaljno proučimo. Ovo moţda deluje kao dovoljno logična izjava. da bi sma njio šansu da bude prepoznat. Bez obzira na to. sudovi ne primenjuju te stroţe osude. • Ako povećamo broj zatvorskih kazni i njihovo trajanje. ukoliko su kazne izuzetno stroge.

pravo i mnogo drugih oblasti. • Taĉnoje da u mnogim zemljama broj razvoda raste istom brzinom kao i broj mašina za pranje veša. Kao što sam napisao u knjizi Praktiĉno razmišljanje: . Ovo se odnosi na nauku. Zanimljivost vezana za ovaj primer jeste ta stoje potrebno mnogo mašte da bi se stvorile alternativne posledice i mogućnosti. U praksi.JDokaz ĉesto nije ništa više do nedostatak mašte". jedan od najboljih načina razotkrivanja logičkih grešaka jeste iznošenje alternativnog objašnjenja ili mogućnosti. Ovde ponovo dolazimo na aspekt „verovatnoće" o kome smo diskutovali pod belim šeširom za razmišljanje. Oba trenda su moţda posledica povećanja stan darda. visoki troškovi drţanja ljudi u zatvorima mogu imati manje efekta na smanjivanje stope zločina nego što bi to bio slučaj ako bi se ista sredstva utrošila na jačanje policijskih snaga. Savršeno je prihvatljivo ukazati na moguće alternative. • Taĉnoje da će prodaja verovatno opasti ako podig nemo cene.Suština i metod XXII prekršaja moţe da pretvori lakšeg prestupnika u okorelog kriminalca. ali ni110 . Ali ako to opravdamo izuzetnošću proiz voda. itd. Naposletku. s izuzetkom zatvorenih matematičkih sistema i filozofskih jezičkih poigravanja. društvenog napretka ili većeg broja zaposle nih ţena. ali to ne znaĉi da mašine za pranje veša uzrokuju raz vod. mogli bismo privući drugaĉiju vrstu kupaca. a pad prodaje bi bio nadoknaĊen povećanim priho dom.

• Moguće je da će ljudima putovanja dosaditi. Činjenica koja je predmet diskusije se takoĎe moţe staviti na mapu . Ono što valja imati na umu jeste da razmišljanje pod crnim šeširom nikada nije rasprava. sve dok dokazi ili emocionalna sklonost ne naprave izbor./Iruga kuća". Svaka osoba koja koristi mapu ima potom izbor da obrati paţnju na to mišljenje ili da ga ignoriše. kao mogućnosti.YXII __________ Razmišljanje pod crnim šeširom______ \ 7 kad ne bi trebalo tvrditi daje svaka alternativa podjednako verovatna. Ukoliko odluka ne moţe da se donese.pod uslovom da se obeleţi kao „sporna". 111 . • Razumljiva je pretpostavka da će se broj prazniĉnih putovanja povećati jer se porodiĉni prihodi poveća vaju. Obe mogućnosti bi trebalo imati na umu. na mapu se. još uvek bi ih trebalo staviti na mapu. u sopstvenoj zemlji. mogućnost se moţe označiti kao mišljenje. Drugoj se čini da je to moguća ali nedokazana pretpostavka. jer sva ka novina zastareva i moţda će se odluĉiti za godišnji odmor tipa . Čak i ako se dve mogućnosti meĎusobno isključuju. One mogu da koegzistiraju. stavljaju različita alternativna stanovišta. Uz to. Kada su dokazi naročito slabi. Kako da izaĎemo na kraj s greškama na mapi razmi šljanja? Jedna osoba veruje da bi stroţe kazne smanjile stopu kriminala. a broj dece smanjuje. putovanje avionom će postati relativno jeftinije. pozivanje na statistiku ili neki eksperiment bi predstavljalo dobrodošlu pomoć u donošenju odluke (razmišljanje pod belim šeširom). Tamo gde je to moguće.

.

XXIII RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Prošla i buduća suština Kako se ovo uklapa u moja ranija iskustva? Da lije tako? Koji su rizici? Osvrnuli smo se na razmišljanje pod crnim šeširom u pogledu samog metoda razmišljanja. . Da li su činjenice tačne? Da li su činjenice relevantne? Činjenice se prezentuju u sklopu razmišljanja pod belim šeširom. ovaj podatak ukljuĉuje i kratka putovanja po unutrašnjosti. • 600 miliona prodatih avionskih karata godišnje ne daje sliku o tome koliko ljudi zaista putuje avionom. budući da ima mnogih koji se uopšte ne prijavljuju nadleţnim sluţbama. • Moguće je daje broj nezaposlenih statistiĉki potce njen. Sada dolazimo do suštine. ali stavljaju na probu u okviru razmišljanja pod crnim šeširom. 113 . jer neki lete više puta. TakoĊe.

U takvim slučajevima. Namera mislioca koji je stavio crni šešir nije da stvori svu moguću sumnju. • Prema mom iskustvu. 114 .da su neprimenjive trebalo da dovede do potrage za boljim činjenicama ili brojkama. Izazov u vidu brojki i izveštaja jeste jedna od jedno stavnijih i očiglednijih primena razmišljanja pod crnim šeširom. onda bi mogućnost . kao što to na suĎenju čini advokat optuţenog. ljudi veoma povoljno reaguju ako osete da se njihov dodatni napor priznaje i da se to priznanje pokazuje kroz neku vrstu opipljive na grade. Ako neka vaţna odluka valja da se zasniva na činjenicama.Prošla i buduća suština XXIII • Brojke pokazuju da bi pad stope kriminala u SAD tre balo daje povezan sa populacijskim statistiĉkim po dacima za svaku starosnu grupu. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na delove predloga ili izjave koji se ne uklapaju u takva iskustva. svrha razmišljanja pod cr nim šeširom jeste naglašavanje da su činjenice pogrešne (tamo gde je to slučaj) ili da su moţda neprimenjive. Moguće je daje do pada stope krimi nala došlo samo zbog toga što su glavni delinkventi izašli iz starosne grupe u kojoj je stopa kriminala najveća. one od osamnaest do dva deset tri godine. ako ljudima date bonus u vidu novca. Mnoga iskustva nisu kvantifikovana činjenicama i brojkama. vrlo brzo poĉnu da ga oĉekuju kao normalan deo plate.makar i vrlo mala . već da na objektivan način ukaţe na postojeće slabosti. • Prema mom iskustvu.

otkrića istraţivanja. Moguće je da posle čestog nagraĎivanja usledi lenjost. • Otkrio sam da rad u malim organizacijama pruţa mnogo veću motivaciju. Ne slaţem se s vama kad ka115 . . Prve dve izjave mogu da se uklope u iskustvo onih koji sede za stolom i diskutuju o motivaciji. Postoji. Treća ne moţe.U inflatornim vremenima. ljudi su skloni da više šte de. ih je moţda stoga što se kamata na pozajmljeni novac odbija od poreza. itd. Mora se reći daje iskustvo veoma lična stvar i da različiti ljudi imaju uistinu različita iskustva. Većina supermarketa nema veći obrt od dva do tri odsto. ne i u SAD. To je moţda stoga što je finansijsko savetovanje vrlo rasprostranjeno i ljudi više znaju o finansijama. To se obično odnosi na naučne činjenice. U različitim kulturama. a u vremenima inflacije kamatna stopa moţe da bude čak i negativna. — To nije istina! Ljudi tada manje štede. U drugim prilikama. dakle.YXIII __________Razmišljanje pod crnim šeširom _____ y / • Ako oĉekuju da budu nagraĊeni. Ali. U većini zemalja su ljudi skloni da više štede. • Mislim daje to pogrešno. ljudi će uĉiniti veo ma malo ukoliko nema nagrade. Trebalo bi reći i da različite okolnosti dovode do različitih efekata. mislilac sa crnim šeširom opravdano iznosi svoje hčno iskustvo. nagrade mogu imati veoma različit efekat. Biva da mislilac sa crnim šeširom na glavi pokuša da u potpunosti pobije nešto. više razloga zbog kojih se iskustvo moţe činiti inkompatibilno ili čak kontradiktorno. ukorenjene činjenice.

•Moram da naglasim da bi vaš suprug. Jedini način gledanja u budućnost jeste na osnovu primera iz prošlosti. •Prisutan je ĉvrsto ukorenjen trend kupovine brze hra ne i grickalica. nedostatke i potencijalne probleme. opasnosti.koji mogu da se jave u budućnosti. •Mnoge firme su bankrotirale pokušavajući da proda ju sladoled Francuzima. To moţe da znači jednostavnu ekstrapolaciju. Ljudi se sve manje oslanjaju na for malne. mogao da ustvrdi da vi niste podobni da vodite raĉuna o deci. što bi dovelo dopada na berzi. •Moram da stavim svoj crni šešir. Ne moţete proizvode iste marke istovremeno proda vati kao ekskluzivne i na rasprodaji. u nastavku brakorazvodne parnice. •Ako funta nastavi da pada u odnosu na dolar.^alogajĉićima"ko je konzumiraju s nogu. Pored toga. Ne vidim zašto bi ovaj novi pokušaj imao uspeha. moglo je da se desi da Rusi preplave Evropu konvencionalnim naoruţanjem. obilne obroke i okreću se . 116 .Prošla i buduća suština XXIII zete da su decentralizovane velike organizacije sliĉne malim organizacijama. kamat ne stope će verovatno morati da budu podignute. da bih vam svima rekao da se taj predlog jednostavno ne uklapa u mo je dvadesetogodišnje iskustvo u poslu s kozmetikom. duţnost je crnog šešira i da ukaţe na rizike. •Da se nismo resili da prvi upotrebimo nuklearno oruţje.

Prema tome. Razmišljanje pod ţutim šeširom se moţe opisati kao spekulativno-pozitivno. Mislilac sa crnim šeširom praktično ka117 . S budućnošću moramo biti spekulativni. • Moje razmišljanje pod crnim šeširom mi kaţe da će •: Epl kompjuteri biti istisnuti s trţišta ukoliko ne posta nu kompatibilni s IBM-ovim mašinama.čak iako nije izvesno da se odreĎena lekcija naučena u prošlosti moţe primeniti na odreĎenu trenutnu situaciju. biće više vremena za dokolicu. Prošlost je uvek izvesna . Da li mi to uopšte moţemo? Moţemo li da postignemo pravu cenu ? U ĉemu će se sastojati naša prednost u odnosu na konkurenciju? Zašto bi iko ku povao kompjutere od nas? Ovde dolazimo do nečega što se moţe nazvati „negativnim pitanjima".' • Moram da stavim svoj crni šešir da bih vam rekao šta i mislim o predloţenom ulasku na trţište personalnih raĉunara. ali ne i novca da ga na to utro še." '■->. • Što se radna nedelja bude više skraćivala.Razmišljanje pod crnim šeširom _____ \ / Budućnost se moţe interpretirati i kao skup različitih trendova i obrazaca. MeĊutim. Jedna od funkcija razmišljanja pod cr nim šeširom jeste ukazivanje na spekulativno-znegativnu ravnoteţu: „Ovo bi moglo da krene kako ne treba. moguće je da će nam biti potrebni jeftiniji vidovi odmaranja. jer je optimistično i gleda na sve ono dobro što moţe da se izrodi iz predloţenog postupka ili odluke. Kupci će ţek leti da imaju pristup celokupnom softveru napravljenom za IBM. velika nezaposlenost znaĉi da će biti sve više ljudi koji će imati mnogo vre mena za odmaranje.

• Vidim da postoji opasnost da subvencionisanje od strane vlade bude naglo prekinuto. Kako se suprotstaviti negativnostima koje iznosi razmišljanje pod crnim šeširom? Pre svega.Prošla i buduća suština XXIII ţe: „Moje stanovište je negativno. Do vas stoji da me ubedite da nisam u pravu. Ova uloga se u potpunosti uklapa u spekulativno-negativan aspekt razmišljanja pod cr nim šeširom. tako da izostane razmišljanje na zadatu temu.. proročice propasti. • Vidim da postoji opasnost da rast plota podigne tro škove proizvodnje i sve nas izbaci iz posla. valja imati na umu daje reč o pravlj enju mape. • Vidim da postoji opasnost od prekomerne proizvod nje mleka. a ne o raspravi. Baš kao što je uloga Ďavoljeg advokata tradicionalna uloga koja uključuje razmišljanje." • Vidim da postoji opasnost da će konkurencija da pa rira našim sniţenim cenama. 118 .. isto je i sa ulogom Kasandre. • Vidim da postoji opasnost da razmišljanje pod šest razliĉitih šešira postane zabavno samo po sebi." • Zašto mislite da će ovaj konsultant biti išta bolji od prethodnog? • Šta će biti ako se Japanci ukljuĉe na trţište civilnog vazduhoplovstva ? • Gde ćemo se mi naći ako neka od velikih farmaceut skih kompanija poĉne s proizvodnjom intraokularnih soĉiva? Većina negativnih pitanja se moţe podjednako formulisati i ovako: „Vidim da postoji opasnost da.

Razmišljanje pod crnim šeširom Prvi način jeste konstantacija i priznavanje postojanja negativnosti. 119 . • Da. Četvrti način jeste poricanje razloţnosti opasnosti. zaista postoji ozbiljna opasnost i ako do toga do Ċe. Svakako moramo voditi raĉuna. verujem da će uvek postojati trţište za njih. Glavni igraĉi su već zauzeli mesta i mi znamo za njih. onda ćemo lansirati naš specijalni jeftini proiz vod. • Ne vidim kako bi to moglo da se desi. jer je cena ula ska novajlija na ovo trţište previše visoka. u stvari. koji je i osmišljen tako da moţe da se prodaje po izuzetno niskoj ceni. moţda će ljudi ponovo poĉeti da kupuju veće automobile. • Ako konkurencija zaista pokuša da nam parira ce nom. Peti način je nuĎenje alternativnog stanovišta i njegovog smeštanja uz stanovište crnog šešira. • Budu li cene nafte padale u odnosu na druge troško ve. bićemo u nevolji. Drugi način je da priznate postojanje opasnosti i iznesete protivpredlog. Pokušaju li da nam u tome pari raju. dati svoje mišljenje pod crnim šeširom o nečijem mišljenju iznesenom pod crnim šeširom. ali pošto su već navikli na pogodnosti koje pruţaju manji automobili. ostaće bez zarade.

.

Obična betonska ploča postavljena preko nje moţe da izbaci voz iz šina. prilikom razmišljanja pod crnim šeširom.XXIV RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Negativno uţivanje Mnogo je lakše biti negativan.J0>a... Zabavnije je biti negativan. Isto je i s negativnošću. Iznošenje konstruktivne ideje nema nikakav učinak sve dok se ta ideja nekome ne svidi ili dok ne dokaţete daje delotvorna (za staje potrebno vreme). ali. ." Izgradnja ţelezničke pruge predstavlja sloţen graĎe vinski poduhvat. Negativno razmišljanje je privlačno zbog toga što je njegov učinak trenutan i kompletan. Zbog toga je neophodno.. RazgraĎivanje je uvek mnogo lakše od graĎenja. Postavljanje takve betonske ploče nije nimalo komplikovana operacija.. 121 . razmotriti i privlačnost negativnosti koja tako često vodi u „negativno uţivanje". Dokazati nekome da nije u pravu predstavlja trenutno zadovoljstvo.

• Ako je to sve što imate da kaţete. Primetićete i da se kritika ne zasniva samo na suštini predloga. Mnogo je razmišljanja pod crvenim šeširom koje se maskira kao razmišljanje pod crnim šeširom. • Ovo je suviše pojednostavljeno viĊenje situacije. • Ne dopada mi se vaš predlog. predlog bio jednostavan i direktan. • Ono stoje nama potrebno jeste jednostavna. Kao da smo u vrtiću. Vaše je pravo da osećate šta god hoćete. već i na njegovim opštim osobinama: „previše sloţeno" ili „previše jednostavno". Moj šestogodišnji sin bi predloţio nešto bolje od ovoga. meĎutim. Pohvala nečije ideje kao da „hvalitelja" čini donekle niţim od njenog tvorca. Ono što vi predlaţete je suviše detaljno i slo ţeno. Nikada se neće realizovati. praktiĉ na ideja. onda nam na to va lja gledati kao na mišljenje pod crvenim. Primetićete da su odsečna odbacivanja predloga donekle lakša od formulisanja novih predloga. IznenaĎujuće je koliko mnogo se u praksi susrećemo s kriticizmom ovog tipa. 122 . kritičar će morati drugačije da formuliše svoju kritiku. Ukoliko je. Ova vrsta razmišljanja zapravo spada pod crveni šešir. jer sve što kritičar mora da učini jeste da formuliše svoj sud i zatim pokaţe kako se predlog ne uklapa u tu formu. Jednostavno mi se ne dopada i gotovo. radije nego pod crni.Negativno uţivanje XXIV Napadanje ideje pruţaUnstant-osećanje^superiornosti. a ne crnim šeširom. Moramo da uzmemo u obzir svefaktore. Kritikovanje je veoma lako.

Pokazujući daje taj uzorak apsurdan. Prema tome. Ovde negativan mislilac ţeli da ostavi utisak daje usredsreden samo na uzorak celine. Obično se kaţe da ukazivanjem na manje nedostatke kritičar obavlja koristan posao.." Nema sumnje da ovo moţe da proĎe u fazi oblikovanja proizvoda od strane dizajnera ili pisca. aludira na to daje celina podjednako apsurdna. ali. Ovde negativni mislilac ignoriše glavni deo predloga. jer on zapravo kaţe: „Sve ostalo je dobro.. ali pitam se zastoje autorka mora la da izabere taj apsurdni naslov. koji je zaista vredan i obradljiv. da bi se usredsredio na nekakav minorni deo koji je moţda pod znakom pitanja. a ako biste još ispravili ovaj mali nedostatak.. kritičar dela u skladu s principom:. On ništa ne govori o knjizi i uopšte se ne odnosi na nju. onda bi ćela stvar bila savršena. To je naslov ka kav moţe da se naĊe na onim jeftinim ljubavnim romanĉićima. Ovo je ekvivalentno sledećoj aluziji: »Svaki čovek koji moţe da učini nešto tako glupo jeste glup čovek. a ne samo hrana. Ako je reĉ o toplom jelu." Na primeru poreza na brzu hranu. vidljiv je drugi mehanizam na delu. sve što on čini je glupo. To nas dovodi direktno do fraze „da."." 123 .. porez se na naplaćuje jer je onda reĉ prosto o hrani. • Knjiga je dobra. ali kada je reč o gotovom proizvodu. nameće se taksa jer je to sada „obrok". Ako je jelo hladno.XXIV __________Razmišljanje pod crnim šeširom ____ Mnogo je lakše sašiti odelo koje ne pristaje nego ono koje pristaje. JVIoram da pronaĎem nešto što ću da iskritikujem. • Apsurdnost ĉitavog budţeta se vidi u nametanju po reza na prodaju brze hrane.

meĎu kojima su „etiketiranje" • („slabašan"." itd. Ima i mnogo drugih.) i podrugljivost („u najboljoj nameri. Oni se daju zarad ispravljanja pogrešnog utiska ili u vidu opaski koje bi va.. bez obzira na to. ali uvek postoji mogućnost da bi on mogao biti dvostruki agent.j ljalo imati na umu. „takozvani". • Znam da ste testirali uĉinak ovih elisa rotora u mla znom motoru. „detinjast" itd. Tu je i tradicionalno pribeţište| onih koji nemaju razumevanja za „carevo novo odelo". ali koja se. a ne detinjasto I ugaĎanje samom sebi koje sam podvukao u ovom odeljku." je taj daje ponekad neophodno ukazati na opasnost za koju je malo vero-l vatno da će se desiti. Ovim problemom „verovatnoće" sam se pozabavio u domenu razmišljanja pod belim šeširom.. ali.. 124 . detinjasta uţivanja negativnog mislioca.j bi: bolji naĉin njihovog. ali. • Pretpostavljam da postoji mogućnost da su knjige sa da već postale dovoljno skupe da bi se smatrale legi timnim poklonima. moraj imati na umu. da li ove nove elise mogu da izdr ţe lateralni udar ptice u letu? • Malo je verovatno.. Sve dok je nešto odgovarajuće formulisano (verovatnoća data).. Razmišljanje pod crnim šeširom je predviĎeno tako dal obuhvata ozbiljno negativno razmišljanje. Ozbiljan aspekt modela „da." komentare. To moramo da imamo na umu..rešavanja.Negativno uţivanje XXIV Ovo su očigledna. dotle je legitimno davati „da.)..Suho. ali. Opasnosti negativnog razmišljanja i metoda rasprave! sam mnogo detaljnije opisao u svojoj novoj knjizi ..

li XXV RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Staje prvo. u uslovima straha.i prigovaraju na to. Razumno je pretpostaviti da je. U ponavljanju je sigurnost. Vojnici koji se nalaze pod paljbom moraju. pak. negativno ili pozitivno? Da li bi ţuti šešir trebalo da prethodi crnom? Strah i sigurnost. da očuvaju disciplinu. Da li je povratak u izvesnost poznatog negativan aspekt uma? Šta bi mislilac trebalo da stavi na prvo mesto: crni šešir i negativan pregled ili ţuti šešir i pozitivno ispitivanje? Moţemo da raspravljamo o tome da li bi uvek trebalo prvo stavljati crni šešir. Mala deca primećuju i najmanje odstupanje od priče koju dobro poznaju . kako bi se neizvodljive ideje mo125 . :: Radoznalost i istraţivanje. ţivotinji priroĎeno da svoje ponašanje ograniči na poznati obrazac „bori se ili beţi".

To nije duţnost samo osobe koja iznosi predlog. ma koliko opravdane bile. upotreba prvo ţutog šešira. MeĎutim. Ovaj negativan pristup jeste način razmišljanja većine ljudi i.. malo je verovatno da će stvar otići dalje od toga. ţelim da svi stavite svoje ţute šešire. Ţelim da naglasim daje.. nestrpljivi da stave svoje crne šešire.jMoguće je da se hernija mozga u tom slučaju podešava na „strah'^i „ sigurnost!! Prema tome. on je zaista brz i efikasan. • Ne ţelim upadice crnih šešira.. kada je reč o mnogim praktičnim svrhama. mnogo je lakše uvideti mane nekog novog predloga nego njegove dobre strane. pa onda crnog. negativno ili pozitivno? XXV gle brzo odbaciti.Staje prvo.. Pošto se umriTšklop pokrene u pravcu negativnog."~ • U daljem radu. pa ćete nam ih reći kasnije. Zabeleţite ih. doći ćemo i na razmišljanje pod cr nim šeširom. Zadrţite ga za kasnije. ako prilikom saslušavan] a novog predloga prvo stavimo crni šešir. 126 . • To je razmišljanje pod crnim šeširom. Zasada. duţnost svih da stave ţute šešire. ~ -—. Razmišljanje pod crnim šeširom ima na čemu da radi tek posle izricanja ideje i njenih korisnih strana. ima mnogo smisla. kad razmatramo nove ideje i promene. postaje veoma teško uvideti pozitivno. Kada tragamo za sposobnošću pre no za učinkom. a da se pri tom na njihovo razmatranje ne utroši mnogo vremena.... dok svi ostali ćutke sede. negativano preispitivanje zaista štedi vreme. Prema tome. po iznošenju predloga.

Zbog toga je neophodno svesno razmišljanje pod ţutim šeširom . • Ako postupimo na taj naĉin. Pošto se ustanovi da li je ideja izvodljiva. Ţelim da ĉujem od vas neke ko mentare pod obodom ţutog šešira. Prvi načinje da se ispita izvodljivost ideje. razmišljanje pod crnim šeširom moţe traţiti načina da ukazivanjem na nedostatke poboljša ideju. U stvari. Pošto se ideja iznese.i zbog toga ono dolazi prvo.__________________ __________________ Razmišljanje pod crnim šeširom _____ y 7 • Niste još ništa rekli. ako ideja proĎe kroz negativan „sud" crnog šešira i opstane. ali ne i praktično. Poboljšanje dizajna izvesno 127 . krajem svakog meseca ćemo imati gomilu posla. sistem će biti zloupotrebljavan. • Sem ako se ne uvede liĉna šifra uz broj za kupovinu posredstvom telefona. • Da lije ova ideja legalna? • Da li će ova ideja junkcionisati? • Da li ova ideja donosi neku korist? • Da lije vredna truda? Resio sam da pod termin izvodljivosti podvedem i korist: ako nema koristi. Ovo dovodi do laţne pretpostavke da sve vrednosti neke ideje leţe na nekakvom posluţavniku i da sve što treba da učinimo jeste da ih ispitamo. Poboljšanje dizajna predstavlja pozitivnu primenu razmišljanja pod crnim šeširom. ispitivanje vrednosti ideje zahteva znatno naprezanje mašte i perceptualnog razmišljanja. ideja moţe biti izvodljiva teoretski. automatski značiti daje reč o dobroj ideji i da će razmišljanje pod ţutim šeširom biti izlišno. Moglo bi se reći da će. razmišljanje pod crnim šeširom se moţe primeniti na dva načina.

Pozitivna procena se ostavlja ţutom šeširu. U slučaju novih ideja. 130 . Razmišljanje pod crnim šeširom ne bi trebalo da obuhvata negativno uţivanje ili negativna osećanja koja spadaju u domen crvenog šešira. ţuti šešir bi uvek trebalo koristiti pre crnog.Rezime XXVI Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da postavlja negativna pitanja.

. Biti pozitivan jeste stvar ličnog izbora.xxvn ŢUTI ŠEŠIR Spekulativno-pozitivno Pozitivno razmišljanje. Ţuto predstavlja sjaj sunca i vedrinu. Moglo bi se dokazati da napredak čo131 . ima više prirodnih razloga da se bude negativan. Pozitivno razmišljanje mora da budejnešavina radoznalosti. zadovoljstva. UsredsreĊivanje na korist. Optimizam. dok je ţuti zaokupljen pozitivnim procenama. Stav ţutog šešira je upravo suprotan stavu crnog šešira. Moţemo da izaberemo da se usredsredimo na pozitivne aspekte situacije.nešto stvori". Naţalost. zaštititTod rizika i opasnosti. Moţemo da izaberemo da stvari sagledavamo na pozitivan način. nego da se bude pozitivan. Negativno razmišljanje nas moţe poštedeti grešaka. pohlepe i ţelje da se. Crni šešir je zaokupljen negativnim. Konstruktivno razmišljanje i njegovo ostvarivanje. Moţemo da tragamo za dobrim stranama.

jer su svaki naš plan ili akcija namenjeni budućnosti. moraće da rekla miraju svoje proizvode. Više nema neizvesnosti. Kodak je odluĉio da krene na trţište polaroidnih fotoaparata. To će povećati svest javnosti o vrednostima instant-fotografije. Prema tome. Većina ljudi je pozitivno raspoloţena samo kad iznosi sopstvene ideje. Pošto o budućnosti ne moţemo govoriti s istom izvesnošću s kojom govorimo o prošlosti. Ujedno bi trebalo i ■ < ■ da pomogne našoj prodaji . Ona nikada ne bi bila srećna kao nastavnik. • Pozitivno u celoj stvari je to što sada znamo koji je njegov sledeći potez. Neštojiarnerimo. zitivan" aspekt spekulativno-pozitivnog. moţemo izabrati da to bude s pozitivnog aspekta ili ekstrahovati samo pozitivno tumačenje. Taktika: uspeh kao umetnost i nauka. jda uanimojzbogjoga što je (Vredno truda^ Upravo ta naša procena „vrednosti" jeste ono što daje „po-. i • To što je pala na tom ispituje najbolje stoje moglo da joj se desi. ono što karakteriše uspešne ljude jeste upravo ova neodoljiva ţelja da nešto stvore. Većina ljudi je pozitivno raspoloţena sa132 . Nazvao sam ţuti šešir „spekulativno-pozitivnim". moramo da nagaĎamo o tome šta bi moglo da se desi. • Stavimo na ĉas svoje ţute šešire i sagledajmo pozitiv ne aspekte. Oni se tek u budućnosti realizuju._____________ Spekulativno-pozitivno ___________ XXVII večanstva zavisi od ove ţelje da se nešto stvori.naroĉito ako javnost oceni da su naši proizvodi bolji. U mojoj knjizi o uspehu. Manjem broju ljudi je pozitivnost prirodno raspoloţenje. Čak i kada se osvrćemo na nešto što se već dogodilo.

Prvo ide ţuti šešir. • Pre no što uĉinite bilo šta drugo. Lični interes predstavlja snaţnu osnovu pozitivnog razmišljanja. verovatno pred stavljati promašaj. jednako kao što crveni sve boji u cr veno. • Moj crni šešir mi kaţe da bi ovaj novi jeftini upaljaĉ mogao da ima negativan uticaj na našu prodaju. Mislilac stavlja ţuti šešir i potom sledi njegov zahtev da bude pozitivan i optimističan. • Ovog ĉasa ne ţelim nikakvo uravnoteţeno niti objek tivno stanovište. ţelim da stavite svo■1 je ţute šešire i kaţete mi šta mislite o ovom novom < pristupu. Me Ċutim. • Rekli ste mi sve razloge zbog kojih vam se ova ideja ne dopada i zbog kojih će. Sta vi. Pozitivan aspekt nije rezultat sagledavanja vrednosti neke ideje. Razmišljanje pod ţutim šeširom ne mora da čeka na takve motivacije. po vama. moj ţuti šešir mi kaţe da bi isti taj upaljaĉ mo gao da uništi srednje trţište i primora neke kupce da v se okrenu onom skupljem.XXVII _________________ Ţuti šešir _____________ mo ako nečija ideja sadrţi i nešto što će njima samima biti od koristi. U analogiji koju sam već ranije upotrebio. 133 . Izgleda kao da se nikome ne dopada. Razmišljanje pod ţutim šeširom je nameran izbor samog mislioca. što bi nama koristilo. Ţelim stanovište ţutog šešira. molim te. A sad vas molim da stavite svoj ţuti šešir. svoj ţuti šešir i reci mi šta misliš o tome. Šta sada vidite? • Pala mije na pamet ideja o prodaji ĉipsa u duplom pakovanju. ono prethodi tom sagledavanju. ţuti šešir daje svemu ţutu boju.

ne moţe vredeti bog zna koliko. Katkada. taje potraga uzaludna. Neko će reći da pozitivan aspekt. ovaj štrajk izdavaĉa novina bi mogao da natera ljude da shvate koliko im nedostaju novine i koliko su one. • Staviću svoj ţuti šešir. Nije stvar samo u pozitivnom procenjivanju nečega što iskrsne. naime. • Nosim svoj ţuti šešir. Vrednost i korist ni u kom slučaju nisu uvek očigledne.Spekulativno-pozitivno XXVII '• • Ovog ĉasa je teško nositi ţuti šešir. ali ipak ne mogu da kaţem ni šta pozitivno. postojanje izuzetno pozitivnih tačaka koje nisu vidljive na prvi pogled. Tako rade preduzetniei. Reč je o namernoj potrazi za pozitivnim. za neke stvari. Neko će reći da nema svrhe mučiti mozak da bi se otkrile neke maglovite pozitivne tačke koje imaju malu praktičnu vrednost. To je. ali ne oĉekujem da naĊem išta -i -■>■. Moguće je. MeĊutim. 134 . ako nije očigledan. Premda je razmišljanje pod ţutim šeširom pozitivno. pogrešno shvatanje pojma percepcije. ono iziskuje jednako mnogo discipline koliko i ono pod belim ili crnim šeširom. bolje od televizije. Oni uviĎaju vrednost koju oni drugi još uvek nisu uočili.■ pozitivno. meĎutim.

Sećaju se njegove ubedljivosti i kako su uţivali dok ih je ubeĎivao. U kom trenutku optimizam prerasta u ludost i uzaludnu nadu? Treba li razmišljanje pod ţutim šeširom da ima 135 .XXVIII Ti RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Pozitivan spektar ■a U kom sluĉaju optimizam predstavlja ludost? Od onoga što daje nadu. do logiĉnog. Ima ljudi koji su optimistični do tačke ludosti. a da su ga kasnije izneverili dogaĎaji ili prijatelji. Staje realizam? Ima ljudi koji će o varalici misliti dobro čak i nakon što ih prevari. Ima ljudi koji najozbiljnije oĉekuju da će osvojiti premiju na lutriji i kao da ceo svoj ţivot zasnivaju na toj nadi. Ima indu strijalaca kojima se čini da bi osvajanje makar maleckog dela ogromnog trţišta aspirina predstavljalo potez vredan truda. Veruju daje ranije bio dobar i iskren.

Trebalo bi da budemo spremni uu. H : I doći. ipak. Ako je optimizam taj koji će povesti neki postupak u odabranom pravcu. s .Pozitivan spektar XXVIII ikakvih ograničenja? Treba ti da uzima u obzir verovatnoću? Da ti bi takvu vrstu razmišljanja trebalo ostaviti crnom šeširu? Pozitivan spektar ide od prekomemog optimizma na jednom do logično-praktičnog na drugom kraju. • Moguće je da će ova nova stranka podeliti glasove opozicije. • Postoji mogućnost da ovaj automobil bude izabran za automobil godine. trebalo bi da ih uspešno povratimo. ali ne uvek. bolje da budemo spremni. Ograničimo ti svoje razmišljanje pod ţutim šeširom na ono što je čvrsto i dobro poznato. Istorija je krcata nepraktičnim vizijama. Moţda do toga i neće . Ukoliko se taj postupak svodi na nadu (kao što je nada u osvajanje premije na lutriji ili u čudo koje će spasiti firmu od bankrotstva). onda je takav optimizam najverovatnije neumestan. obi. da to propratimo u javnosti. stvari postaju malo teţe. Moramo da odemo tamo i proverimo. Uspeh dolazi upravo onima koji ga očekuju. mati je napredak koji će se time ostvariti. Moramo da budemo paţljivi u rukovanju tim spektrom. Ključna tačka jeste sagledavanje postupka koji sledi iza optimizma. • Ukoliko uloţimo znatna sredstva ufinansiranje ovog filma. ali i snovima koji su nadahnuti napore koji su naposletku doveli do njihovog ostvarivanja. Preterani optimizam obično dovodi do neuspeha. • Postoji maglovita šansa daje neko preţiveo prisilno spuštanje na gleĉer. ali.

MeĊutim. a samo mali broj u tome i uspe. Ako su na mapi. • 137 . imamo izbor: odbiti. Ako nisu na mapi. ili pokušati poboljšati izglede. Zbog toga bi optimistične sugestije valjalo zabeleţiti i staviti na mapu. dobro je obeleţiti ih grubom procenom verovatnoće.XXVIII ________ Razmišljanje pod ţutim šeširom ____ Kao i s ostalim šeširima za razmišljanje. svrha ţutog je da oboji pojmovnu mapu za razmišljanje. Moţda će i prihvatiti. moţe da odbije. Moţda nam na pamet ne pada da podrţimo nešto što ima slabe izglede. U najgorem sluĉaju. nema potrebe za njihovom detaljnom procenom. nemamo nikakav izbor. Ipak. ako zelis. Pre toga. pa pokušaj i ti. zasnovano na iskustvu ♦ dobri izgledi ♦ podjednaki izgledi ♦ moguće ♦ magloviti ili slabi izgledi Ovo je donekle slično onome što se primenjuje kod razmišljanja pod belim šeširom. Jednostavna klasifikacija verovatnoće moţe da izgleda ovako: ♦ dokazano ♦ vrlo verovatno. ko zna. ♦Svaka devojka ţeli da bude glumica. neki ipak uspeju. ali ti slabi izgledi svejedno moraju da se naĎu na mapi. tako da izgledi na uspeh nisu ve liki. ♦Znam daje vrlo zauzet i da traţi ogroman honorar. ali stupi u kontakt s njim i pozovi ga da otvori konfe renciju.

Pozitivan spektar 1 XXVIII Teško da ćeš u seoskoj starinamici otkriti neko skriveno umetniĉko blago. 138 . većina skrivenih umetniĉkih blaga se nalazila upravo tamo gde niko nije oĉekivao da ih naĊe. A opet.

Taj bi napor trebalo da bude svestan i temeljit. kao osećanje. onda bi „dobar osećaj" mogao da se smesti pod crveni šešir. . slutnja ili intuicija. dostupnim informacijama. Mora li mislilac sa ţutim šeširom da jasno kaţe razloge za svoj optimizam? Ukoliko nisu dati razlozi. slut nji. trendovima. MeĊutim.V XXIX RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Razlozi i podrška logike K Na ĉemu se zasniva pozitivno stanovište? Zašto misliš da će se dogaĊaji baš tako odvijati? Razlozi za optimizam koji postoje u pozadini. logičkom zaključivanju.i. Mislilac u ţutom šeširu bi trebalo da da sve od sebe kako bi svoj optimizam što bolje potkrepio. Pozitivno procenjivanje se moţe zasnivati na iskustvu. Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivno procenjivanje. Razmišljanje pod ţutim šeširom bi trebalo da ide mnogo dalje od toga.'*V . razmili . nagaĎanju i nadi.

ostavljeno dovoljno prostora za konv . trebalo bi uloţiti najveći mogući napor da se optimizam opravda. p- XXIX 140 . Mogao bih reći i daje sada. mogao bih da se odlu ĉim za voĊenje raĉuna o ishrani i prednosti lake hra ne. ali.zumiranje jaja u okviru ostalih obroka. Ako se podrška logike ne obezbedi pod ţutim šeši rom. Pored toga. Krećemo u potragu za mogućim koristima. stvar se još uvek moţe izneti u vidu spekulacije. U okviru razmišljanja pod ţutim šeširom. rukavice koje stavljate kad je dete. Ovo opravdavanje jeste pokušaj jačanja sugestije. po staju svesniji izgleda svoje koţe i potrebe za njenim negovanjem. već i rukavice koje stavljate kada opravljate kola. rukavice za obavljanje kućnih poslova. • Moje razmišljanje pod ţutim šeširom navodi na po misao da bi omleti predstavljali dobro proširenje asortimana brze hrane. • Šta reći o asortimanu radnih rukavica? Ne samo ru kavice koje greju ruke. ako se u tome ne uspe. Ljudi danas moraju da ĉine više za sebe. kad ljudi retkojedu jaja za doruĉak. Drugim recima.Razlozi i podrška logike sijanje pod ţutim šeširom ne mora da bude ograniĉeno na one taĉke koje se mogu u potpunosti opravdati. Potom gledamo kako da ih opravdamo. naglasak se stavlja na istraţivanje i pozitivnu spekulaciju. onda se neće obezbediti nigde. Ako potraţim razloge koji bi podrţali ovo moje stanovište.

Ali. ' Zamislite osam briljantnih mislilaca kako sede za stolom u nameri da razmotre načine za poboljšanje snabdevanja grada vodom. Nijedan od tih briljantnih umova ne moţe da se pokrene dok neko ne iznese predlog. ali ni u kom slučaju nije dovoljno.XXX RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Konstruktivno razmišljanje Ĉiniti nešto. Predloţi i sugestije. Tek tada briljantna škola kritičkog razmišljanja moţe da se pokaţe u punom sjaju. Reč je o va ţnom delu razmišljanja koje mora biti valjano obavljeno. jasno sam rekao da bi mislilac u crnom šeširu trebalo da odigra svoju ulogu do kraja: trebalo bi da bude što je moguće više kritički nastrojen. odakle dolazi predlog? Ko je školovan da daje predloge? Kritičko razmišljanje je veoma vaţan deo razmišljanja. Kod razmišljanja pod crnim šeširom. 141 .

• Da bismo poboljšali snabdevanje vodom. koji je ekvivalentan negativnom procenjivanju koje spada u domen crnog šešira. Moţe biti reč o korišćenju prilike. Time bi se stvorio rezervoar. baš kao što mislilac u crnom šeširu izvlači negativne. U ovom odeljku se bavimo drugačijim aspektom razmišljanja pod ţutim šeširom . Konstruktivno razmišljanje se uklapa pod ţuti šešir zbog toga što je svako konstruktivno razmišljanje u osnovi pozitivno. Razmišljanje pod ţutim šeširom je ono od koga valja da poteknu ideje. • U planinama. Da lije izvodljivo njeno usmeravanje u cevi? e • Obiĉan kotlić u kupatilu za svako ispiranje potroši * ■ oko trideset litara vode. Napravljeni su planovi za > : nove. Moţe biti reč o rešavanju problema. Jedan od aspekata razmišljanja pod ţutim šeširom je zaokupljen reaktivnim razmišljanjem. sugestije i predloţi.Konstruktivno razmišljanje XXX Razmišljanju pod ţutim šeširom ostaju konstruktivni i generativni aspekti. ima vo de u izobilju. To bi dnevno znaĉi- . Mislilac u ţutom šeširu bira i izvlači pozitivne aspekte ideje koja mu je predočena. Moţe biti reč o po boljšavanju.konstruktivnim aspektom. U svakom slučaju. predlog je osmišljen da bi iznedrio neku pozitivnu promenu. koji troše svega ĉetiri litra. mogli bi smo da izgradimo branu preko reke Elkin. Predloţi se daju da bi se nešto učinilo boljim. To je aspekt pozitivnog procenjivanja. osamdeset kilometara odavde. Kasnije ćemo videti da i zeleni šešir (kreativnost) igra vaţnu ulogu u osmišljavanju novih ideja.

U drugim oblastima. Te teme sam se dotakao u drugim svojim knjigama. • Stavite svoje ţute šešire i dajte mi neke konkretnije sugestije. koje ga ĉine ekono miĉnim. • Dţone. • Staje s recikliranjem vode? Ĉuo sam da postoje ne ke metode na bazi membrana. tim bolje. ili ukupnu uštedu od trideset i šest miliona litara vode. Pošto se predlog naĎe na stolu. Uloga amatera bi trebalo da se sastoji u kritičkom razmišljanju kojim bi se dala procena predloga iznesenog od strane eksperata. Ovo je u velikoj meri politički model. Odakle dolaze sugestije i predloţi? Kako mislilac u ţutom šeširu nalazi rešenje? U ovoj knjizi nema toliko prostora da bismo zalazili u raznovrsne metode dizajniranja i rešavanja problema. Da ispitam stvar? Sve ovo su konkretni predloţi. U politici moţda zaista ima mesta za ovakav tip razmišljanja. Predloţi 143 . Što ih više bude. imaš li neke sugestije? Kako da priĊemo ovom problemu? Stavi svoj ţuti šešir. Neko će sad reći da bi predloţi trebalo da poteknu od „stručnjaka za vodu" i da ovakve sugestije ne bi trebalo da daju amateri.XXX __________ Razmišljanje pod ţutim šeširom ____ lo uštedu od 120 litara po osobi. smanjio bi se i problem odlaganja. moţe se razvijati dalje i eventualno podvrgnuti proceni crnog i ţutog šešira. mislilac je sam svoj stručnjak i mora da proizvede ideje. kao što su poslovno ili lično razmišljanje. a političari da ih procenjuju. TakoĊe. ali ono stavlja donosioce odluka na milost i nemilost stručnjaka. Tehničari su tu da obezbeĎuju ideje.

144 . stavite ţuti šešir i dajte nam ne ke nove predloge. kao što ste do sada ĉinili.Konstruktivno razmišljanje XXX ţutog šešira ne moraju da budu specijalni niti naročito mudri. nameravamo da dovedemo neke struĉnjake i konsultante. Mogu da podrazumevaju metode za koje je poznato da su se drugde primenjivale. Taĉno. ali nam prvo valja ustanoviti neke moguće smernice. Predlog se modifikuje. • Skinite crni šešir. Mogu da podrazumevaju sjedinjavanje nekih poznatih efekata u nameri da se konstruiše odreĎeno rešenje. predlaţem da dozvolimo pri vatnom sektoru da prodaje vodu po konkurentnim cenama. Pošto ţuti šešir usmeri um mislioca prema iznošenju predloga. Treći aspekt jeste razvoj ili „nadgradnja" predloga. iznalaţenje samog predloga ne mora biti teško. Ne verujem da smo iscrpeli sve moguće sugestije. To je mnogo više od njegove reaktivne procene. Prema tome. IzmeĎu ova dva aspekta se nalazi i treći. razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno generisanjem predloga i njihovom pozitivnom procenom. • Noseći svoj ţuti šešir. Reč je o daljoj konstrukciji. poboljšava i osnaţuje. Dakle. drţi mo se još neko vreme konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširima. • Ne. nismo spremni da se prebacimo na razmišljanje pod crnim šeširom. Pod aspektom poboljšanja u okvirima razmišljanja pod ţutim šeširom podrazumeva se korigovanje nedostataka na koje je ukazalo razmišljanje pod crnim šeširom. Umesto da napadate predloge. Mogu da podrazumevaju rutinski način izlaţenja na kraj s takvim stvarima.

XXX Razmišljanje pod ţutim šeširom Kao što sam već objasnio. Reč je samo o ţelji za iznošenjem konkretnih predloga. tako što ćemo odrediti limit. Mogao bi da povećava cene iskljuĉivo u skladu s inflacijom i ništa više od toga. razmišljanje pod crnim šeširom moţe da izdvoji nedostatke. dovodimo grad u opasnost da ga ucenjuje neki monopolista koji će po sopstvenoj volji formirati cene. • Ako snabdevanje vodom prepustimo privatnom sek toru. ali nije odgovorno za njihovo korigovanje. • Od toga bismo mogli da se zaštitimo. Ţelim da naglasim da ovo konstruktivno razmišljanje ţutog šešira ne iziskuje nikakvu specijalnu mudrost. ma koliko bili obični. 145 .

■jtm. .

&ko ". Ljudi koji ulaţu novac su po svojoj prirodi špekulanti. voĎen pozitivnom nadom. Razmišljanje pod ţutim šeširom je više od pukog prosuĎivanja i predlaganja. počinje istraţivanje u tom pravcu. Tek kad je završi kreće u potragu za kupcem. Spekulacija nema nikakve veze s pretpostavkom i nadom.i ■ { ■ " < < XXXI RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Spekulacija Gledanje u budućnost. Nada. čak iako je sam ovaj izraz rezervisan za graĎevinare i one koji se bave novčanim transakcijama. Vrednost reći . GraĎevinar špekulant gradi kuću iako nema kupca za nju. 147 . takoĎe. mora postojati. Čim baci letimičan pogled na njih. Razmišljanju pod ţutim šeširom je dovoljno da makar krajičkom oka ugleda moguće koristi i vrednosti. Najbolji mogući scenario. Svaki špekulant mora da ima snaţan osećaj za potencijalnu korist. Reč je o stavu koji se kreće ispred situacije.

MeĊutim. • U okviru najboljeg mogućeg scenarija. znači da ideja nije vredna truda. postoji velika razlika izmeĎu objektivnog suda i namere da se otkrije pozitivna vrednost. MeĎutim. • Jedan novi tip brze hrane stiĉe sve veću popularnost. Zar ne bismo mogli da imamo neku vrstu . ali niko nikada nije primoran da traga za dobrim šansama. Ukoliko je korist mala čak i u okvirima tog najboljeg mogućeg scenarija. Kasnije mi ispriĉajte šta ste otkrili. ne vi dim da bi to bilo naroĉito profitabilno. 148 . Stavi te svoj ţuti šešir i recite kako vi gledate na to. druga pro davnica biva primorana da stavi katanac na bravu i mi preuzimamo posao u ćelom kraju. Ono ide dalje od rešavanja problema i poboljšavanja. koja se prodaje pod nazivom . svako je slobodan da to čini . Spekulativno razmišljanje uvek mora da počne od najboljeg mogućeg scenarija.. Na taj način se iz ideje izvlači maksimalna moguća korist. • Tako veliki broj razliĉitih vidova osiguranja zbunjuje ljude.Spekulacija XXXI U praksi. Oni i ovako je dva preţivljavaju.polo".ukoliko ţeli.opšteg" osiguranja koje uzima u obzir sve? Stavite ţuti šešir i razmislite malo o tome. Spekulativan aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom jeste čisto oportunistiĉko razmišljanje. Ljudi jesu primorani da rešavaju probleme. Upravo taj aspekt gledanja napred u okviru pozitivnog mišljenja jeste ono na šta ukazujem rečju spekulacija. To je neka vrsta pileće šnicle pripremljene na meksiĉ ki naĉin.

XXXI Razmišljanje pod ţutim šeširom • Prema najboljem mogućem scenariju. Potom ih proporcionalno smanjuje u skladu s „verovatnoćom". • Cene obveznica će rasti ako kamatne stope budu opadale. Deo funkcije crnog šešira je takoĎe ispitivanje tipa „ako" sa ciljem ispitivanja rizika i opasnosti. Šanse mogu da nastanu ekstrapolacijom trenutne scene u budućnost. Šanse nastaju i ako se desi odreĎena stvar ili izmene neke okolnosti.i koliko je verovatno da će se korist izvlačiti pretpostavljenim tokom. Unutar svojih spekulativnih aspekata.ako-opcija" . Deo spekulativne funkcije ţutog šešira jeste ispitivanje mogućih . Plan postupanja ili odluke se nikada ne zasnivaju na ispitivanju .. Naposletku. onda preostaje da se vidi koliko je taj scenario verovatan . Odgovaraju149 . razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na sumnjive delove.ako-promena". veliki automobili će se lakše prodavati. Ukoliko korist predviĎena najboljim mogućim scenarijem deluje dovoljno privlačno.. kamatna sto pa ubrzano raste i vrednost naše fiksne stope prenosive hipoteke ĉini kuću lakom za prodaju. To je deo istraţivanja u okviru razmišljanja pod ţutim šeširom. razmišljanje pod ţutim šeširom predočava nabolji mogući scenario i maksimalne koristi.premda moţe biti potrebno preduzimanje defanzivnih mera kao što su obezbeĎenje sredstava putem drugih transakcija ili osiguranje protiv poţara. • Ako padne cena goriva.

prethodi neka vrsta vizije. Baš kao što dobar trgovac uspeva da proda svoju robu iznoseći veličanstvenu viziju i navodeći mušteriju daje podeli s njim. Veoma je teško učiniti bilo šta ukoliko ne postoji osećaj daje stvar moguće postići i da se oko toga vredi potruditi. dizajnu. moţe da se izvede i vredno je truda.___________ Spekulacija ____________________ XXXI ći deo funkcije ţutog šešira jeste ispitivanje poziti vnih ekvivalenata rizika. jer ona moţe da postavi cilj za koji postoji tek slabašna nada da se moţe postići. • Imam ovu viziju drugaĉije ekonomije. vizija ide dalje od spekulacije. dakle. Svakom osmišljavanju. da bi tek za njom usledili forma i detalji. tako i dizajner prodaje pozitivnu viziju onoga što pokušava da uradi. U odreĎe nom smislu. • Pod kojim uslovima bi ovaj lanac hotela postao pro fitabilan? • Ako se uspostavi satelitski prenos. Vizija uključuje i koristi i izvodljivost projekta: to. koje se nove mo gućnosti nude oglašavaĉima? Spekulativni aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom je zaokupljen i vizijom. Ulogu vizije i snova u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom sam pomenuo u prethodnom odeljku. koje nazivamo šansama ili mogućnostima. • Imam viziju privlaĉne jeftine izgradnje stambenih objekata. koja će na dru gaĉiji naĉin postupati s bogatstvom iproduktivnošću. a mislim i da vidim kako to mogu da ostva rim. Prvo ide vizija. 150 .

XXXI

Razmišljanje pod ţutim šeširom

• Moja vizija jeste razmišljanje kao osnovni predmet u svim školama. U nekim zemljama je već uvedeno u nastavu. Uzbudljivost i stimulativnost vizije prevazilaze objektivan sud. Vizija postavlja pravac razmišljanja i delanja. To je dalji aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom.

151

A

( .-■■,•■>

.!

*

r t . .

,.

»

'.

>nvii

XXXII ŢUTI ŠEŠIR
Odnos s kreativnošću
Razlika izmeĊu konstruktivnog i kreativnog. Efikasnost ipromena. Nove i stare ideje. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi direktno kreativnošću. Kreativan aspekt razmišljanja je specifično obuhvaćen zelenim šeširom za razmišljanje, koji je sledeći na redu. Tačno je da kreativnost iziskuje pozitivan aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom. Istina je i da su pozitivna procena i konstruktivan aspekt razmišljanja pod ţutim šeši rom od vitalnog značaja za kreativnost. Bez obzira na to, razmišljanje pod ţutim i ono pod zelenim šeširom se prilično razlikuju. Neko moţe da bude odličan mislilac u ţutom šeširu, a da je ipak totalno nekreativan. Po meni, brkanje ova dva šešira predstavlja veliku opasnost, jer bi osoba koja nije kreativna mogla da pomisli da razmišljanje pod ţutim šeširom jednostavno nije za nju. >n:
. 153

Odnos s kreativnošću

XXXII

Kreativnost je krcata promenama, inovacijama, inventivnošću, novim idejama i novim alternativama. Osoba moţe biti odličan mislilac u ţutom šeširu, a da nikad u ţivotu nije imala ni jednu ideju. Delotvorna primena starih ideja predstavlja odgovarajuću upotrebu razmišljanja pod ţutim šeširom. Ideje ne moraju da budu nove i čak ne mora da postoji namera za iznalaţenjem novih ideja. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim stavom koji podrazumeva uspešno obavljanje posla. Efika snost pre noviteta jeste upravo ono o čemu je reč unutar razmišljanja pod ţutim šeširom. U engleskom jeziku dolazi do izvesne zabune, zbog vrlo širokog značenja reci kreativan (stvaralaĉki). Postoje dva potpuno različita aspekta. Prvi aspekt je „prouzroko vati", „dovesti do nečega", „izazvati", „ostvariti". U ovom smislu, neko moţe da prouzrokuje (stvori) opštu zbrku. Stolar stvara stolicu. Preduzetnik ostvaruje poslovne aranţmane. Drugi aspekt je ,,novo", ,,novitet", „novina", ,novost". I opet dolazi do zbrke jer postoje dve vrste noviteta. Prvi aspekt je nešto stoje novo zato što se razlikuje od nečega stoje ranije bilo; recimo, komunikacijski sistem koji je uvela vaša firma je za nju nov, mada se već odranije koristi u hiljadama drugih firmi. Drugi aspekt,,novog" jeste apsolutna novost, to jest, pronalazak ih' koncept koji se još nigde nije pojavio. U pogledu umetnika, meĎutim, postoji izvesna dilema. Na primer, jasno je da slikar stvara nešto što ranije nije postojalo. Budući da nije verovatno da će slika biti potpuno ista kao neka ranija, postoji nešto „novo". Pa ipak, ta slika ne mora sadrţavati nikakav novi koncept ili novu percepciju. Slikar moţe imati upečatljiv stil i potom ga primenji154

Kako moţemo to da postignemo? Raz motrimo prvo uobiĉajene ideje. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti zaokupljeno preuzimanjem i stavljanjem u funkciju već upotrebljenih ideja. mogli bismo da podigne mo cene soba.XXXII _______________ Ţuti šešir _____________ vati na jedan pejzaţ za drugim. a njegovo ispravljanje ostavi razmišljanju pod ţutim šeširom. Razmišljanje pod ţutim šeširom čak moţe definisati šanse. Kako da iskoristimo tu njihovu po trebu? • Kad bismo uspeli da privuĉemo poslovne ljude da vi še odsedaju u ovom hotelu. U odreĎenom smislu. tako i razmišljanje pod ţutim šeširom moţe da definiše mogućnost i ostavi razmišljanju pod zelenim šeširom da iznaĎe neki nov način eksploatacije te mogućnosti. To je zadatak za razmišljanje pod zelenim šeširom. • Ta ĉaša nije poluprazna. već je dopola puna viskija. to je proizvodna linija u okviru odreĎenog stila. i ' ■ 155 . Ali. razmišljanje pod ţutim šeširom nije zaokupljeno menjanjem koncepta ili percepcije. a onda ćemo staviti svoje zelene šešire za razmišljanje da bismo dobili neke nove. što moţe da se desi i unutar razmišljanja pod ţutim šeširom. Razmišljanje pod ţutim šeširom je izuzetno zaokupljeno dovoĎenjem do nekog dešavanja. Baš kao što razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na nedostatak. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti zaokupljeno stvaranjem alternativnih pristupa problemu. • Sve više ljudi ima potrebu za parkiranjem automobi la u centru grada. Rešavanje da na nešto gledamo na pozitivan način moţe samo po sebi stvoriti novu percepciju.

,J

Šest šešira za razmišljanje

XXXIII RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM
Rezime
Razmišljanje pod ţutim šeširom je pozitivno i kon struktivno. Ţuta boja simbolizuje sunčev sjaj, vedrinu i optimizam. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim procenama, jednako kao stoje razmišljanje pod crnim šeširom zaokupljeno negativnim procenama. Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivan spektar, koji ide od logičnog i praktičnog na jednom, do snova, vizija i nadanja na drugom kraju. Razmišljanje pod ţutim šeširom iskušava i ispituje vrednost i korist. Potom ono teţi da za tu vrednost i korist iznaĎe logičku podršku. Razmišljanje pod ţutim šeširom traţi da iznese čvrsto utemeljen optimizam, ali nije ograničeno na to - pod uslovom da su ostali vidovi optimizma odgovarajuće obeleţeni. Razmišljanje pod ţutim šeširom je konstruktivno i generativno. Od ovog razmišljanja potiču konkretni predloţi
157

Rezime

XXXIII

i sugestije. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno operativnošcu i izazivanjem aktivnosti. Cilj konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširom jeste delotvomost. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti spekulativno i u potrazi za mogućnostima. Razmišljanje pod ţutim šeširom dopušta i vizije i snove. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi pukom pozitivnom euforijom (crveni šešir) niti direktnim stvaranjem novih ideja (zeleni šešir).

-i¥"Ċ r on/r

a

■ir

"ixoq on. -13 boq <„

A

,

•'

.,:

i

U

158

"V, . »■,.!',
" . < ; . • ■ /

»i/

' \ l

XXXIV ZELENI ŠEŠIR
Kreativno i lateralno razmišljanje
Nove ideje, novi koncepti i nove percepcije. Namerno stvaranje novih ideja. Alternative. Još alternativa. Promena. Novi pristupi problemima. Zeleno je boja plodnosti i rasta i biljaka koje izrastaju iz sićušnog semena. Zbog toga sam odabrao da zeleno simbolizuje šešir za razmišljanje koji je specifično zaokupljen kreativnošću. Obilje kreativnosti u prirodi jeste korisna podloga za to. Razmišljanje pod zelenim šeširom se specifično bavi novim idejama i novim načinima gledanja na stvari. Razmišljanje pod zelenim šeširom se bavi beţanjem od bajatih ideja sa namerom da se pronaĎu bolje. Razmišljanje pod zelenim šeširom je zaokupljeno pramenom. Razmi šljanje pod zelenim šeširom je svestan napor, usredsreden u tom pravcu.
159

potreban nam je način da svima oko sebe objasnimo kako. baš kao što nam crveni omogućava da se prebacimo u „osećajnu" ulogu. potrebne su nam neke nove ideje o tome. namerno igramo ulogu dvorske budale ili klovna. • Tapkamo u mestu. a crni u negativnu.Kreativno i lateralno razmišljanje ____________________________________________ XXXIV • Dajte. nove ideje pred160 . Kreativnost biva potrebna jer ništa drugo nije upalilo. Ali. U primeni kreativnog razmišljanja. tragajući za novim konceptima. Sta vite svoje zelene šešire za razmišljanje. Posredstvom zelenog šešira omogućeno nam je da se prebacimo u kreativnu ulogu. Oĉajniĉki nam je potreban novi pristup. Vremeje za malo svesnog razmišljanja pod zelenim šeširom. potrebna namerna i usredsreĎena kreativnost. verovatno je daje potreba za zelenim šeširom veća nego za bilo kojim drugim. • Ovo zahteva rešenje zelenog šešira. Da poĉnemo. Vratićemo se na njih. Kreativnost nam je potrebna jer osećamo da bi se stvari mogle obaviti na jednostavniji ili bolji način. • Izneli ste nam tradicionalne pristupe ovom proble mu. Štaviše. hajde da pre toga po svetimo deset minuta razmišljanju pod zelenim šeši rom. Potreba da stvari obavljamo na bolji način bi trebalo da bude podloga celokupnog našeg razmišljanja. Preţvakavamo izanĊale ideje. Prema tome. Ponekad nam je. meĎutim. da vidimo moţemo li da otkrijemo neki nov pri stup. Čak i kada nisu provokacije. ponekad je neophodno iznošenje provokativnih ideja koje su svesno nelogične.

Kreativnost podrazumeva provokaciju. zeleni šešir čini kreativno razmišljanje zvaničnim delom procesa razmišljanja. Ne moţete unapred znati kakav će biti ishod eksperimenta. To se umnogome razlikuje od jednostavnog čekanja da vam sine neka ideja. prosuĎivanja i kritike. Stavljate ga namerno.XXXIV Zeleni šešir y / stavljaju delikatno seme kome je zeleni šešir potreban da bi ga zaštitio od „mraza" izazvanog razmišljanjem crnog šešira. princip kreativnog razmišljanja je te ţak. Mozak je osmišljen da postavlja obrasce. Jedan od najvaţnijih aspekata je taj da date signal sebi. Postajući sve bolji u kreativnom razmišljanju. otkrićete da imate sve više novih ideja. signaliziranje vrednosti šest šešira za razmišljanje polazi s nekoliko aspekata. jer je suprotan priroĎenim navikama prepoznavanja. Za većinu ljudi. ţelite da budete u stanju da gaizvedete. ali barem ste pokušali. Mozak je osmišljen kao „mašina za prepoznavanje". . istraţivanje i preduzimanje rizika. Ovo je naročito značajno kada nosite zeleni šešir. Voli da bude u pravu. Moţda noseći zeleni šešir i ne smislite ništa novo. Kreativnost podrazumeva „eksperimentisanje u mislima". što znači da ste ostavili sebi vremena za svesno kreativno razmišljanje. 161 . Moţete da signalizirate ostalima da pokušavate da razmišljate na odreĎeni način . Moţete da zahtevate od nekoga da stavi odreĎeni šešir i potom pokuša da razmišlja na taj način. MeĎutim. Kao što sam već više puta pomenuo. umesto samo luksuzom. primenjuje ih i osuĎuje sve što se u njih ne „uklapa". Na ovaj način. Veći na mislilaca voli da bude sigurna.kako bi oni na odgovarajući način tretirali vaš doprinos. Moţete da ukaţete da je poţeljan odreĎeni vid razmišljanja.

Zeleni šešir za to i sluţi. nosim zeleni šešir i stoga mije dozvoljeno da kaţem tako nešto. Zar to nije razmišljanje crnog šešira? • Moje razmišljanje pod zelenim šeširom me navodi da predloţim da ljudima koji su odsluţili dugu kaznu za tvora po otpuštanju damo pristojne penzije. kreativni ljudi su oni koji jednostavno provode više vremena u nastojanju da budu kreativni. 162 . On. jer ih upravo kreativnost više motiviše. To bi mo glo da im pomogne da se ponovo uklope u društvo. ţelim da predloţim podsticanje ubrzane prodaje. Ako posvetite više vremena traganju za alternativama. verovatno ćete ih otkriti više. moţe da da misliocima vremena i pomogne im da se usredsrede. shvatite ovo kao provo kaciju. Zeleni šešir sam po sebi ne čini ljude kreativnijima. Kreativnost je više nego biti jednostavno pozitivan i optimističan. kako bi bili kreativniji. Pozitivna i optimistična osećanja spadaju pod crveni šešir. Pozitivna procena spada pod ţuti šešir. • Pod zaštitom zelenog šešira. Teško je navesti nekoga da bude kreativan.Kreativno i lateralno razmišljanje XXXIV • Upamtite. ali je zato lako zatraţiti od njega da stavi zeleni šešir i da svoj e mišljenje uskladi s tim. • Mislio sam da smo se dogovorili da stavimo zelene šešire. Veoma često. meĎutim. da im nešto do ĉega će im biti stalo i spreĉi ih da se vrate kriminalu. Ako hoćete. Suviše smo negativni. Razmišljanje pod zelenim šeširom zahteva istinske nove ideje. Posredstvom zelenog šešira omogućena nam je neka vrsta veštačke motivacije. nove pristupe i više alternativa.

MeĎutim. Očekujemo da nas razmišljanje pod crnim šeširom podstakne na kritički osvrt. ne moţemo da zahtevamo uvid. čak i ako su ona sasvim neutralna. Zeleni šešir predstavlja formalan način da to i učinite. Razmišljajući pod crvenim šeširom.XXXIV Zeleni šešir Očekujemo da nam razmišljanje pod belim šeširom omogući pristup neutralnim i objektivnim informacijama. ţeleli bismo pozitivne komentare. ali moţete da naloţite sebi ili drugima da provedu neko vreme u nastojanju da smisle neku novu ideju. sa zelenim šeširom za razmišljanje. 163 . Ne moţete da naloţite sebi ili drugima da smisle neku novu ideju. očekujemo neku vrstu izveštaja o sopstvenim osećanjima. Čak i tada moţe da se desi da razmišljanje ne urodi ničim novim. Ono što je bitno jeste da je vreme provedeno u nastojanju. Moţemo da zahtevamo da se odvoji vreme za stvaranje novih ideja. Moţemo da zahtevamo trud. Sa ţutim šeširom na glavi. što moţda i nije uvek moguće.

.

ţelim da ukazem na to da razmišljanje pod zelenim šeširom obuhvata širok dijapazon kreativnih napora i nije ograničeno na lateralno razmišljanje kao takvo. Raspoloţenje i lateralno razmišljanje. TakoĎe. Sam termin je morao da nastane iz dva razloga. Pretvaranje obrazaca u samoorganizujući informativni sistem. godine i on je danas zvaničan deo engleskog jezika. zabeleţen je i u Oksfordskom reĉniku engleskog jezika. Mnogi od čitalaca ove knjige nisu nikada čuli za mene ili moj koncept lateralnog razmišljanja. Prvi razlog je krajnje široko i donekle maglovito značenje reci 165 .XXXV RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Lateralno razmišljanje Lateralno razmišljanje i njegov odnos s kreativnošću. upotrebio sam reč kreativnost zbog toga što se ona nalazi u opštoj upotrebi. Pišući razmišljanje pod zelenim šeširom. Termin lateralno razmišljanje sam iskovao 1967.

■i . Osmišljene su tako da pomognu misliocu da krene preko obrazaca umesto da ih naprosto sledi. I jedni i drugi zavise od asimetrične prirode obrazaca per cepcije. Mislilac tako prečicom stiţe u novi obrazac i. da biste primenili tehniku lateralnog razmišljanja nema potrebe da razumete njegovu tehničku osnovu. To je osnova one iznenadne spoznaje. Lateralno razmišljanje jeste pretvaranje obrazaca u asimetriĉni sistem formiranja obrazaca. tih istorijski determinisanih organizacija (obrazaca) iskustva. ali. U stvari. Znam da ovo zvuči veoma tehnički.. ) i n>w . meĎutim. što sam već pomenuo u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom. 166 -ni o*. dolazi do „eureka" efekta. Baš kao što se logičko razmišljanje zasniva na ponašanju simboličkog jezika (poseban univerzum). nakon koje nešto postaje očigledno. od stvaranja zbrke do stvaranja simfonije.Lateralno razmišljanje XXXV kreativan. Ona je. Kreativnost kao da obuhvata sve. Svesne tehnike lateralnog razmišljanja (različiti oblici provokacije i „pokretanja") se zasnivaju direktno na pona šanju sistema formiranja obrazaca. tu za one koji ţele da znaju na čemu se zasniva lateralno razmišljanje. Drugi razlog je direktno zasnivanje lateralnog razmišljanja na ponašanju informacija u aktivnim samoorganizujućim informativnim sistemima. tako se lateralno razmišljanje zasniva na ponašanju sistema formiranja obrazaca (takoĎe poseban univerzum). postoji veoma bliska veza izmeĎu mehanizama raspoloţenja i mehanizama lateralnog razmišljanja. Lateralno razmišljanje se vrlo precizno bavi menjanjem koncepata i percepcije. kada mu se učini da to dobija smisao.

jezik i logiku. nastojeći da iskuša i promeni poznate obrasce. principe.XXXV Razmišljanje pod zelenim šeširom Veliki deo naše kulture razmišljanja je usmeren prema „obradi" kao delu mišljenja. meĎutim. U ovoj knjizi ne nameravam da se bavim time. Dosta sam pisao o tome (knjige Lateralno razmišljanje i Lateralno razmišljanje u menadţmentu). MeĎutim. Lateralno razmišljanje funkcioniše upravo u oblasti percepcije. Lateralno razmišljanje uključuje stavove. obradu podataka. 167 . uključujući matematiku. simbola i odnosa koje daje percepcija. Za ovo imamo odlično razvijene sisteme. nijedan od tih sistema ne moţe da funkcioniše bez reci. U narednim poglavljima ću se. jer su one od fundamentalnog značaja i za primenu razmišljanja pod zelenim šeširom. Percepcija je ta koja sloţeni svet koji nas okruţuje svodi na te forme. pozabaviti nekim fundamentalnim tačkama lateralnog razmišljanja. korake i tehnike. statistiku.

.

Kao što opis mora da se uklapa u ono što opisujemo. Kako bismo drugačije znali da li su dobre? 169 . Da bismo procenili ideju. Prilikom normalnog razmišljanja se koristimo prosuĊivanjem. tako očekujemo da se ideje uklope u naše znanje.XXXVI RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM . Kritičko razmišljanje i razmišljanje crnog šešira se direktno bave uviĎanjem koliko se dobro sugestija uklapa u ono što nam je već poznato. Kakva je ova ideja u poreĎenju s onim što znam? Kakva je u poreĎenju s mojim ustanovljenim iskustvenim obrascima? ProsuĎujemo da se uklapa ili ističemo zbog čega se ne uklapa. na svoja ranija iskustva. Kuda me ovo vodi? Dalji efekat ideje. Ovo moţemo da nazovemo efektom retrospekcije ideje.JProdor" umesto prosuĊivanja 1 Ideja kao sredstvo za postizanje cilja. gledamo unazad.

moramo da ga zamenimo drugačijim mehanizmom. Baš kao što koristimo kamenje da bi stali na njega kad prelazimo reku.] voĎenje principa. Prodorom. Mnogi rani pristupi kreativnom razmišljanju govore o odloţenom. ProsuĎivanje zamenjujemo prodorom. 170 . ideju primenjujemo zbog njenog efekta unapreĊivanja. Mislim da je to suviše pasivno. izazov i prodor idu ruku pod ruku. Ideju primenjujemo zbog njene prodorne moći. Prodor je ključni mehanizam lateralnog razmišljanja. Prodor je aktivan mehanizam. meĎu kojima su: iz. Ideju sprovodimo da bismo videli kuda će nas odvesti. Bez mehanizma prodiranja.. U stvari. Kod razmišljanja pod zelenim šeširom.J*rodor " umesto presuĊivanja ___________________________________________ XX XVI ProsuĎivanje (iz domena ţutog i crnog šešira) je od vitalnog značaja za najveći deo našeg razmišljanja. Postoje brojni svesni načini prodora u nepoznato uz pomoć ideje. a ne zbog onoga što vaš sud kaţe o njoj. itd. Ukoliko nismo u stanju da iskoristimo izazov. ostajemo zarobljeni unutar starih obrazaca.već samo šta da ne radi. meĎutim. Ideju sprovodimo da bismo videli do čega će dovesti. jer zapravo ne govori misliocu šta da radi . ideju sprovodimo da bismo izvršili prodor napred. Ţelim da bude apsolutno jasno da prodor nije samo odsustvo prosuĎivanja. Bez njega ne bismo mogli da učinimo ništa. suspendovanom ili zakasnelom prosuĎivanju. sagledavanje razlika. ne moţemo iskoristiti izazov. Reč je o još jednom terminu koji sam skovao. • Ţelim da primenite ovu ideju zbog njene pokretne vrednosti. Kao što ćemo videti. tako koristimo i izazov kao sredstvo za poprečni prelazak s jednog obrasca na drugi.

000 opština u SAD. >. mi naprosto ekstrahujemo neki princip iz sredstva i potom primenjujemo taj princip. vv Bio je to samo izazov koji je doveo do koncepta „budnog susedstva". koji sam pomenuo u priči za naslovnu stranu Njujork magazina.. TakoĎe. pak. Ponekad uzimamo ideju i primenjujemo je kao sredstvo. moţemo uzeti neku maglovitu ideju i uobličiti je u nešto konkretno i praktično.MU . da bi potom završili s prilično drugačijom idejom. Ono ključno što valja upamtiti jeste da idemo napred. YV. dobijate odreĎene privilegije navedene na univerzalnim obveznicama osiguranja. koju potom negujemo sve dok ne izraste u stamenu biljku.*. Ako se nalazite u grupi rizika tipa AAA. Sve su to aspekti prodora. Ideja se sastoji u tome da graĎani budu dodatne oči i uši policije . . >.XXXVI Razmišljanje pod zelenim šeširom Pretpostavimo da svi postanu policajci. drţimo se „ideje-semena". • Pretpostavimo da poĉnemo da pravimo ĉetvrtaste hamburgere. U stvari. bilo uz pomoć ideje. Koncept se danas primenjuje u 20.v> v. Ovo bi moglo da dovede do ideje da osiguranje bude zaista prenosivo. Do kakvog pomaka bi mogla da dovede ta ideja? • Pretpostavimo da postoje prenosive obveznice osigu ranja koje jedna osoba moţe direktno da proda dru goj. U drugim prilikama. ■■?*'*-.da bi sprečavali i otkrivali zločin u svom kraju. Ljudi bi tada sami vršili procenu sopstvenog rizika. Ako spadate u grupu A A. Stavite zelene šešire i razmislite o toj ideji. bilo s idejom kao polaznom osnovom. aprila 1971. Kaţu da je u oblastima u kojima se ova ideja primenjuje došlo do značajnog pada stope kriminala.> 171 . . vaše privilegije su nešto manje.

Jedino do ĉega im je stalo jeste da zadrţe posao koji imaju. —Navodi me na razmišljan je o predstavi koju o sebi ima osoba odabrana da nosi ţutu košulju. a da se ljudi od posla odmaraju sredinom nedelje. Osoba bi trebalo da bude priliĉno si gurna u to kako stoji s onima oko sebe. —Navodi me na razmišljanje o naĉinu na koji voĊe pri vlaĉe paţnju. Stavite svoje zelene šešire i recite mi na šta vas navodi ta ideja. Deluje kao neizvodljiva ideja. 172 . Ţuta ko šulja bi trebalo da predstavlja definisano pravilo igre unapreĊivanja koje bi svako trebalo da poznaje. sredom. —Navodi me na razmišljanje opravilima igre. Nijedna od ovih ideja zapravo ne mora da iskoristi ţutu košulju kao takvu. Koliko zaposlenih zna šta im valja ĉiniti da bi dobili unapreĊenje? —Navodi me na razmišljanje o ljudima koji ne ţele da budu unapreĊeni. Ona mo ra da udovoljava toj predstavi. Moţe Ujedno razmišljanje pod zelenim šeširom na tu temu? • Budući da niko ne ţeli vikend-smenu. pre no što reskira i obuĉe ţutu košulju. Iz ove vrste pomaka moţe da izroni veliki broj kori snih ideja. postoji predlog da zaposlimo ekipu koja bi stalno radila iskljuĉivo vi kendom. Oni to mogu da pokaţu time što neće nositi ţutu košulju.prodor " umesto presuĊivanja XXXVI —Uzmimo sugestiju da svako ko ţeli unapreĊenje mo ra da nosi ţutu košulju ili bluzu. • Ovde imam sugestiju da subota bude radni dan. ali bilo bi in teresantno da stavite zelene šešire i razmislite o njoj.

Po čemu je ova ideja zanimljiva? Po čemu se razlikuje od drugih? Šta nam ona sugeriše? Do čega dovodi? Sva ova pitanja su sastavni deo mehanizma prodora. Prodor bi trebalo da ide mnogo dalje od pozitivne procene ideje. a ne proces prosuĎivanja. ova poslednja ideja je sprovedena u praksi i funkcionisala je vrlo uspešno. 173 .XXXVI Razmišljanje pod zelenim šeširom U stvari. isto se moglo postići i razmišljanjem pod ţutim šeširom). Razmišljanje pod zelenim šeširom ju je učinilo dovoljno atraktivnom da bi bila isprobana (u ovom konkretnom slučaju. Ključno je da upamtite da se u okviru razmišljanja pod zelenim šeširom mehanizam prosuĎivanja u potpunosti zamenjuje mehanizmom prodora. Prodor je dinamički proces.

.

vil

! < . t'

XXXVII RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM
Potreba za provokacijom
Upotreba termina PO. Logika apsurdnog. Nasumiĉna provokacija. Naučna otkrića se uvek opisuju kao da su napredovala jedan po jedan logičan korak. Ponekad je zaista tako. Ponekad je, meĎutim, ta korak-po-korak logika samo lepim recima ispričano kasnije uviĎanje onoga što se zaista desilo. Neplanirana greška ili slučajnost su stvorili provokaciju koja je aktivirala novu ideju. Antibiotici su nastali slučajnom kontaminacijom laboratorijske posude gljivicom plesni pod nazivom penicillium. Kaţu i da se Kolumbo usudio na plovidbu preko Atlantika samo zato stoje napravio ozbiljnu grešku u proračunu duţine putovanja, koji je uradio na bazi nekih antičkih studija. Priroda je puna ovakvih provokacija. Provokaciju nikad ne moţemo traţiti jer u tekućem razmišljanju za nju
175

Potreba za provokacijom

XXXVII

nema mesta. Njena uloga se sastoji upravo u tome da izbaci razmišljanje iz tekućih obrazaca. Logika provokacije izrasta direktno iz logike asimetričnih sistema formiranja obrazaca. Moţemo da sedimo i čekamo na provokacije, ili moţemo da resimo da ih stvorimo namerno. To je ono što se dešava tokom lateralnog razmišljanja. Mogućnost iskorišćavanja provokacija jeste suštinski deo lateralnog razmišljanja. U prethodnom odeljku, osvrnuli smo se na fenomen prodora. Na taj način koristimo provokacije. Koristimo ih zbog njihove pokretne vrednosti. Sad moţemo da se osvrnemo na to kako ih postavljamo. Pre mnogo godina, smislio sam reč PO kao simbolični pokazatelj koji će ukazivati na to da je ideja iznesena kao provokacija i zarad svoje pokretaĉke vrednosti. Ako hoćete, termin moţe značiti „provokativna operacija". PO (dalje od da i ne) deluje kao neka vrsta bele zastave primirja. Ako neko priĎe zamku mašući belom zasta vom, a vi ga ubijete, to znači da ne igrate po prav ilima. Slično tome, ako se ideja iznese pod zaštitom PO, srezati je sudom crnog šešira značilo bi da ne igrate po pravilima. Na neki način - kao što sam već ranije pomenuo - reč PO deluje na isti način kao i zeleni šešir. Osobi koja nosi zeleni šešir je dozvoljeno da iznosi „sulude" ideje. Zeleni šešir ima mnogo širi dijapazon nego PO, ali je PO speci fičniji. Prema tome, najbolje je koristiti oboje. • PO automobili bi trebalo da imaju Ĉetvrtaste toĉkove. • PO avioni bi trebalo da sleću s toĉkovima naviše.
176

XXXVII

Razmišljanje pod zelenim šeširom

, • PO kupce bi trebalo plaćati da kupuju stvari. • PO direktori bi trebalo dapromovišu sami sebe. • PO fabrika koja zagaĊuje reku bi trebalo da se naĊe nizvodno od same sebe. Ova poslednja provokacija je dovela do ideje da se zakonom propiše da svaka fabrika sagraĎena na obali reke mora uzimati vodu nizvodno od mesta na kome je ispušta. Na ovaj način, ona će biti prva koja će poţuriti da odnese svoje otpadne vode na analizu. Na reč PO se moţe gledati i kao na nastalu iz reci kao što su hipoteza, pretpostavka, posibilitet, pa čak i poezija. Sve one sadrţe ideju koja se iznosi zarad svog daljeg efekta - da bi nešto isprovocirala, izazvala. Po definiciji, apsurdna ili nelogična ideja ne moţe da egzistira unutar našeg svakodnevnog iskustva. Prema tome, takva ideja leţi izvan svih postojećih obrazaca. Na taj način, provokacija nas primorava da izaĎemo iz uobičajenih obrazaca percepcije. Dok se udaljavamo od provokacije, mogu da se dese tri stvari. Moţda nećemo moći da učinimo nikakav prodor. Moţda ćemo otplutati nazad ka uobičajenim obrascima. Moţda ćemo se prebaciti na novi obrazac. Jednako kao što postoje formalne metode ostvarivanja prodora na bazi ideje, tako postoje i formalni načini stvaranja provokacija. Oni omogućavaju svesne tehnike lateralnog razmišljanja. Na primer, jedan od jednostavnih načina stvaranja pro vokacije se koristi preokretom. Kaţete način na koji se ne što obično dešava i potom ga preokrenete ili izvrnete nao pačke. 7
177

Potreba za provokacijom ____________________________________________X XXVII

•Kupci obiĉno plaćaju za robu koju kupuju. Da preo krenemo to. PO: radnja plaća mušterijama. •Ovo bi moglo da dovede do ideje o kuponima koji bi, zapravo, vraćali kupcima mali deo iznosa njihove ku povine. •Ovo bi moglo da dovede do ideje da se kase u supermarketima podese tako da na svaki hiljaditi raĉun is plaćuju neku vrstu premije. Provokacije ne moraju biti apsurdne ili nelogične. Moguće je tretirati potpuno ozbiljnu ideju kao provokaciju. Ako vam neko iznese ideju koja vam se ne dopada i koju biste, razmislite li pod crnim šeširom, mogli odmah da odbacite, radije stavite zeleni šešir i ponašajte se prema njoj kao prema provokaciji. Ovakav izbor je uvek moguće napraviti. • Ne vidim kako bi vaša ideja oprodavnici koja bi ra dila na bazi samodiscipline"mogla ikada dafunkcioniše, jer se tako lako moţe zloupotrebiti. MeĊutim, staviću svoj zeleni šešir i tretirati je kao provokaciju. To dovodi do ideje da ljudi sami izraĉunavaju iznos za koji su pazarili, onako odoka. Eventualne greške u njihovu korist ili u koristprodavnice bi se na kraju iz jednaĉile. Vrlo jednostavan način stvaranja provokacija jeste upotreba nasumične reci. Moţete da zamislite jedan broj i zatim otvorite rečnik upravo na toj strani. Drugi broj koji zamislite neka predstavlja pozicije reci na stranici. Na primer, moţete zamisliti 92. stranu, osmu reč odozgo. Imenice su lakše za korišćenje od glagola ili drugih vrsta reci. Spisak imenica koje se nalaze u svakodnevnoj upotrebi je jednostavniji za korišćenje nego rečnik.
178

XXXVII _______ Razmišljanje pod zelenim šeširom_____ \ 1

Pretpostavimo da su nam potrebne neke nove ideje za biznis koji se tiče cigareta. Ispalo je da je nasumična reč Jaba". • Imamo, dakle, „cigarete" - PO - ,ţaba". Ţaba uka zuje na skakutanje, prema tome, mogli bismo da ima mo cigaretu koja se posle nekog vremena sama uga sila. To bi moglo da bude od koristi u spreĉavanju poţara. Isto tako, moglo bi da omogući pušaĉu da povuĉe samo kratak dim i popuši tu cigaretu kasnije. Dalje, to nas dovodi do nove marke cigareta koje bi smo nazvali ,Jcratke", i koje bi zaista bile dizajnirane da budu vrlo kratke i gore svega dva do tri minuta. • Ţelim neke ideje o tome šta da se radi s televizorima. Nasumiĉna reĉ je ,ĉir", dakle, televizor—PO—sir. Sir ima rupe. PO ekran televi zora ima rupe. Šta bi to moglo da znaĉi? Moţda bi ekran mogao da ima ne kakve ,prozore" koji bi pokazivali šta se dešava na drugim kanalima. Uz logiku, trebalo bi da postoji i razlog da se nešto kaţe još pre no što se to zaista i izgovori. Uz provokaciju, ne mora da postoji razlog da se nešto kaţe, sve dok nije izreĉeno. Provokacija rada efekat, a vrednost efekta je ono što opravdava provokaciju. Mnogima moţe izgledati nezamislivo da nasumična reč moţe biti od vrednosti u rešavanju problema. Definicija nasumičnog znači da reč nema nikakve veze s problemom. Pa ipak, u logici asimetričnog sistema formiranja obrazaca, lako je shvatiti zašto nasumična funkcioniše reč. Ona obezbeĎuje drugačiju polaznu tačku. Ako krenemo unazad s te nove polazne tačke, povećavamo izglede da se
179

Potreba za provokacijom

XXXVII

vratimo putem kojim nikada ne bismo krenuli da smo o temi razmišljali direktno. Jednako kao što je prodor deo bazičnog modela zelenog šešira, tako je {provokacija. Kad ste u Francuskoj, govorite francuski; kad nosite zeleni šešir, upotrebljavate provokaciju {prodor kao gramatiku kreativnosti.

180

XXXVIII RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM
Alternative
Suviše lako zadovoljeni. Pravci, opcije i izbori. Nivoi alternative. U školskoj matematici, izračunate zbir i imate odgovor na pitanje. Zatim krećete na sledeći zbir. Nema svrhe da dalje trošite vreme na prethodni jer, ako imate tačan odgovor, bolji od toga ne moţete dobiti. Mnogi prenose ovaj princip dalje u ţivot. Čim pronaĎu odgovor na problem, prestaju da misle. Zadovoljavaju se prvim odgovorom koji naiĎe. Stvarni ţivot se, meĎutim, veoma razlikuje od školskih zadataka iz matematike. Obično postoji više od jednog odgovora. Neki odgovori su bolji od drugih: koštaju manje, pouzdaniji su, ili ih je lakše primeniti. Ne postoji ni najmanji razlog za pretpostavku da/?rW odgovor mora da bude i najbolji. Ukoliko nemamo dovoljno vremena, ali imamo mnogo problema koje nam
181

I

Ali biva i da uopšte ne znamo način na koji bismo nastavili dalje. potvrĎujemo prvi odgovor i imamo na umu da se uvek moţemo vratiti na njega. Odista. Predstava o alternativama ukazuje na to da obično postoji više od jednog načina da se nešto uradi. Tek kad imamo više alternativa. To je osnova za svako poboljšanje. Zatim krećemo u potragu za alternativama. uzimamo u obzir i alternativne pravce. Stoga se dajemo u potragu za alternativnim načinom.Alternativa ________________XXXVIII valja resiti. Naša potraga za alternativama je tada zapravo potraga za boljim rešenjem. koje ne mora biti ispravljanje nedostataka niti rešavanje problema. Do sada sam se u ovom odeljku bavio slučajevima u kojima već imamo rešenje. Kada završimo mentalnu mapu situacije. ali to ni slučajno ne znači da ne moţe postojati bolji. Moţda imamo sasvim adekvatan način da obavimo nešto. sagledavši koja se najbolje uklapa u naše potrebe i mogućnosti. moţemo da izaberemo onu najbolju. onda bi mogao da postoji razlog da se zadovoljimo prvim odgovorom . Prihvatanje mogućnosti postojanja alternativa i potraga za njima jeste fundamentalni deo kreativnog razmišljanja. različite tehnike lateralnog razmišljanja su usmerene ka nalaţenju novih alternativa.ali ni u kom drugom slučaju. Da li biste voleli da se vaš lekar zadovolji prvim što mu padne na pamet i prestane dalje da se bavi ispitivanjem vaše bolesti? Prema tome. više od jednog načina gledanja na stvari. tragamo za alternativnim pravcima koji vode ka našoj destinaciji. 182 . Prilikom planiranja bilo kakvog putovanja. Krećemo u potragu za drugim solucijama.

tako moramo da učinimo i kreativan napor da odemo dalje od očiglednog skupa alternativa. a zatim ćemo staviti svoje zelene šešire ne bismo li našli još neke. sve dok se ne doĎe do očigled nih alternativa. Traganje za alternativama navodi na pomisao o kreativnom stavu: prihvatanju postojanja drugačijih pristupa. Strogo uzevši. Pa ipak. kvalitet svake odluke umnogome zavisi od alternativa koje stoje na raspolaganju onome ko te odluke donosi. veliki naglasak se stavlja na donošenje odluka.XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom Spremnost za traţenje alternativa (percepcije. U poslovnoj obuci. • Konkurentske novine su upravo poskupele." U praksi. ukoliko ne isplatimo veliku sumu novca. u ovakvim dodatnim potragama je zeleni šešir sve što nam je potrebno. To moţe naprosto biti stvar usredsreĎivanja paţnje na temu i nabrajanja poznatih načina postupanja s njom . • Dobili smo ucenjivaĉko pismo u kome stoji da će. 183 . Hajde da prvo proĊemo kroz oĉigledne opcije koje imamo. postupanja). Baš kao što moramo da se potrudimo da odemo dalje od prvog rešenja. Stavite svoje zelene šešire i nabrojte sve naše mogućnosti. svi našipro ' izvodi koji se nalaze po prodavnicama biti zatrovani. ključni je deo razmišljanja pod zelenim šeširom. obja šnjenja.što nije dovoljno. zgodnije je da celokupnu potragu za alternativama stavimo u okvir razmišljanja pod zelenim šeširom. Stvarna potraga za alternativama ne mora iziskivati nikakvu posebnu kreativnost. Prvi deo potrage bi se čak mogao svrstati u razmišljanje pod belim šeširom: „proĎi kroz pristupe koji se normalno primenjuju u takvim situacijama.

ali u stvarnom ţivotu je retko kad tako. Moţemo da snizimo cenu i potom naplaćujemo ekstra-dodatak za opcije. Moţe mo nakratko da snizimo cenu i potom je ponovo vratimo na staro. Moţemo da promenimo način reklamiranja proizvoda. puko nabra janje tri postojeća izbora samo po sebi ne generiše sve ove alternative. Pošto razmotrimo ove varijante (a ima ih još mnogo. Tačno je da svaki mogući postupak sa cenama mora na kraju potpasti pod jedan od ova tri izbora. Moţemo da snizimo ce nu kasnije (koliko kasnije?). mnogo više). Nema niĉega drugog što moţemo da uĉi nimo. Stavite svoje zelene šešire i dajte mi sve moguće va rijante. tek onda moţemo da ih svrstamo ujedan od ona tri izbora. Moţemo da snizimo cenu ne kih proizvoda. Potom ćemo postepeno smanjivati njihov broj. MeĎutim. Moţemo da ne menjamo cenu. Pa ipak. Moţemo daje snizimo.____________ Alternativa _________________ XXXVIII • Moraćemo da odaberemo lokaciju za letnji kamp. " 184 . Moţemo daje povećamo. To moţe da bude slučaj u zatvorenom sistemu. Moţemo da unesemo neke promene u pro izvod i napravimo jeftiniju verziju. postoji ogroman broj mogućih varijanti. • Kako ćemo da distribui ramo ove kompjutere? Koje alternativne strategije imamo? Mnogi veruju da logičan pregled obuhvata sve moguće alternative. kako bismo opravdali višu cenu (ne menjajući cenu ili je čak povećavši). Moţemo da ne menjamo cenu i damo poseban popust. • Imamo samo tri moguće alternative.

skupih proizvoda. prelazimo u sledeći nivo: kuda da ode m? Mogu na Mediteran. Obično ţelimo da ostanemo u tim okvirima. • Ono što zaista ţelim da uradim jeste da u isto vreme podignem cenu i snizim je. Tu i tamo. • Zamolio sam te za alternativni dizajn drške za kišo bran. Mogao bih da se bacim na sreĎivanje bašte. to činimo unutar prihvaćenih okvira koji odreĎuju nivo. Ako odlučim da otputujem na odmor. Kako da ga iskoristim? Mogao bih da otputujem na odmor. Mogao bih da nadoknadim zaostatak u poslu. a ti si mi donela dizajn kišnog mantila. To moţe da bude krstarenje. Imam nešto slobodnog vremena. Kakav odmor ţelim? To mogu da budu more i sunce.XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom Veoma česta greška krutih mislilaca jeste to što podvlače osnovne alternativne kategorije i ne idu dalje od toga. Kad god traţimo alternative. Zatim. Mogao bih da se upišem na neki kurs. prelazimo u sledeći nivo. • Traţili ste mi da naĊem alternativne naĉine utovarivanja kamiona. A ja vam kaţem da bi bilo pametnije da svoje proizvode transportu]emo vozom. imamo potrebu da probijemo okvir i krenemo naviše. Alternativa ima dva različita nivoa. moram da odlučim kako da otputujem tamo i gde da odsednem. Ako se odlučim za more i sunce. Mogu na Pacifička ostrva. Kreiraćemo liniju jeftinih '• proizvoda i liniju ekskluzivnih. prešavši na viši nivo. To moţe da bude odmor posvećen sportskim aktivnostima. Mogu na Karibe. 185 .

___________ Alternativa _________________ XXXVIII • Traţili ste od mene da vam predloţim pogodne medi je za reklamnu kampanju. Izneli smo različite pristupe problemu. Svakako nastojte da povremeno probijete okvire i promenite nivoe. • Neću da misliš da imamo problem. budite spremni da unutar konkretnog nivoa iznaĎete nove alternative.kreativna pauza. Po meni. Tragali smo za alternativama na očiglednim tačkama. Kreativnost izlazi na loš glas kada kreativne osobe daju sebi u zadatak da uvek rese neki drugi problem umesto onoga koji im je predočen." Uopšte uzev. Ali. ipak ću to učiniti. Ali. Nešto ide veoma glatko. naša zainteresovanost za probleme je tolika da onda kada ih nema više volimo da napredujemo neometano nego da zastanemo da bismo sebi dali više zadataka za razmišljanje. Sad smo došli do onoga što je moţda najteţa tačka u svekolikoj kreativnosti . jer ga nemamo. Kreativne pauze nema sve dok ne resimo daje napravimo. bilo bi bolje da taj novac potrošimo na unapreĊivanje sluţbe za od nose s javnošću. Šta više moţemo traţiti od kreativnosti? Jednom sam proveo deset minuta dajući sve od sebe da isključim budilnik koji nije zvonio. Nisam zastao da razmislim da li zvuk moţda potiče od mog drugog budilnika. a kada izaći iz njih. MeĎutim. Ostaje stvarna dilema: kada delati unutar datih okvira. hoću da staviš svoj zeleni šešir i napraviš malu 186 . Kreativna pauza nastaje onda kad kaţemo: „Nema očiglednog razloga zbog kojeg bih u ovom trenutku trebalo da zastanem i razmotrim alternative.

dok si u zelenom šeširu. * Stavi zeleni šešir i zadrţi se malo na sledećem: prodavci dobijaju proviziju za realizovanu prodaju. ' Razmisli malo o automobilskom volanu.V XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom kreativnu pauzu s osvrtom na naš uobiĉajeni naĉin farbanja automobila pre no što ih prodamo. On dobro odraĊuje svoj posao. 187 . Zadrţi se malo na tome.

.

Ljudi su isuviše spremni da se pomire s tim daje kreativ nost stvar talenta ili karaktera.' ' i MJ^ XXXIX RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Karakter i veština Da lije kreativnost stvar veštine. ja nikad ne dajem taj odgovor. MeĎutim. a ukoliko ne poseduju nešto od toga smatraju daje bolje daje prepuste drugima. posredstvom tehnika lateralnog razmišljanja). talenta ili karaktera? Lakše je menjati maske nego lik. Pravi odgovor je da moţe da bude sve to. baš kao što su pojedinci bolji u tenisu 189 . S ponosom primenjujte veštinu. ona moţe da bude iskljuĉivo stvar talenta i karaktera. talenta ili karaktera. Kad ne bismo uloţili ni najmanji napor da razvijemo veštinu kreativnosti. Potom ističem da će neki i dalje u tome biti bolji od drugih. Često me pitaju da li je kreativnost stvar veštine. Zbog toga ja naglasak stavljam na nameran razvoj veštine kreativnog razmišljanja (recimo.

Pitaju me da lije moguće smekšati karakter takvih osoba. Jedno stavno ukazivanje na „logiku" kreativnosti nekoj osobi moţe da ima trajan efekat na stav te osobe prema kreativnosti. Nećemo svi biti geniji. ali. Ne mislim da je promena karaktera moguća. Ne ţelim da umanjimiefikasnost vašeg fgiticizma. Najpraktičnije se pri tom posluţiti mehanizmom zelenog šešira.________ Karakter i veština ________________ XXXIX ili skijanju . ali. opet. Niko ne voli da ga smatraju jednostranim. staje sa zelenim šeširom? Vidite šta moţete da uĉinite u vezi s tim. Mislilac ko190 . Moţda niste svestrani.ali. ^isto zabave radi. Moţda umete da jjevate samo na jednu notu". tenis igraju i oni koji se ne nadaju učešću na Vimbldonu. Moţda ćete morati da ostanete specijalista za negativno. mada same nikada nisu poţelele daje upo trebe. Iz sopstvenog iskustva znam za nekoliko takvih slučajeva. Uvek su mi govorili o ljudima koji su prirodno skloni razmišljanju pod crnim šeširom. Pitaju me da li bi takve osobe mogle tretirati kreativnost s više tolerancije. Takvi kao da uţivaju u uništavanju svake ideje ili sugestije. Ukljuĉivaćemo vas u diskusiju samo onda kad nam bude potrebno razmišljanje pod crnim šeširom. Ne dopada mi se mišljenje daje kreativnost neki poseban dar. većina moţe da dosegne sasvim solidan nivo. • Kad nosite svoj crni šešir za razmišljcinjer-obavljate odliĉan posao. Više volim da o njoj mislim kao o normalnom i neophodnom delu svačijeg razmišljanja. • Moţda više volite da prilikom razmišljanja ne menjate šešire.

dovoljno je da se neko vreme suzdrţite od diskusije. on se ponosi svojom sposobnošću da igra i komediju i tragediju. Pomenuo sam ovo već ranije u knjizi. Nikada nećete moći da se pouzdate u to svoje razmišljanje ukoliko makar ne pokušate. Na potpuno isti način. Kada je negativan. Odista. Tragična i komična maska su odvojene. Jasno razdvajanje zelenog od crnog šešira znači da stručnjak za razmišljanje pod crnim šeširom shvati da ne mora smanjiti svoju negativnost da bi bio kreativan. Ponosi se svojom glumačkom veštinom. a sada ponavljam ovde. Kreativno razmišljanje je obično u slabijoj poziciji jer ne deluje kao neophodan deo razmišljanja. • Moţete barem pokušati da se malo pozabavite razmi šljanjem pod zelenim šeširom. zbog ovog praktičnog problema izlaţenja na kraj s negativnim karakterom. • U ovom trenutku razmišljamo pod zelenim šeširom. moţe to da bude u istoj meri kao i ranije (uporedite ovo s pokušajima promene karaktera). za jedno s ostalim njegovim aspektima. Ovo znači sposobnost nošenja svih šest šešira za razmišljanje i odgovarajuće razmišljanje pod svakim šeširom. 191 . Sam glumac se ne menja. Ako to niste u stanju. Formalnost zelenog šešira ga proizvodi u priznati deo razmišljanja. On svaku ulogu igra u punoj zavisnosti od maske koju nosi.XXXIX _______ Razmišljanje pod zelenim šeširom ____ \ / ji je izvanredan s crnim šeširom na glavi bi voleo i da njegovo razmišljanje pod zelenim šeširom bude makar osrednje. mislilac mora da se ponosi svojom veštinom razmišljanja.

■51 .

XL RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Šta biva s idejama? Staje sledeće? Uobliĉavanje i prekrajanje ideja. Moguće je da postoje poluformirane ideje koje još nisu upotrebljive jer iziskuju mnogo dorade. Menadţer koji brine o konceptima. Mo193 . Jedan od najnerealizovanijih aspekata kreativnosti jeste „ţetva" ideja. Moguće je da postoje nova konceptualna usmerenja. Ipak. Osim tog dobrog rešenja. moguće je naći mnogo toga vrednog. u izveštajima s tih sednica se većina iznesenih ideja nije uopšte pominjala. Skloni smo da tragamo samo za dobrom finalnim rešenjem. Sve drugo ignorišemo. Sedeo sam na brojnim kreativnim sednicama na kojima se čulo mnoštvo dobrih ideja. čak iako nema konkretnih načina za pomak u tom smeru. Nova načela mogu da se izrode premda moţda još uvek nisu zaogrnuta plastom praktičnosti.

meĎutim. trebalo bi da bude deo kreativnog procesa. deo kreativnog procesa se sastoji u tome da 194 . Sve su to stvari koje valja imati na umu. mi ni smo velika kompanija. a ne kao osnov za odbacivanje ideje. • Ideja je odliĉna. kako bi se ona pribliţila ispunjavanju dveju potreba. Moguće je da se definišu nove „oblasti idejnog usmerenja" (oblasti u kojima uz po moć novog koncepta moţe mnogo da se postigne). To se radi tako što se uvode ograničenja. ovaj svet nije savršen. graĊevinski propisi nam ne dozvo ljavaju tako nešto. Moţemo li na bilo koji naĉin da iskoristimo ideju? Obratite paţnju na to da se ograničenja uvode kao pomoć u uobličavanju. često nije slučaj. ali u svom sadašnjem obliku bi bila suviše skupa. Moţda doĎe do promene u oblasti spoznaje rešenja (gde ljudi tragaju za solucijama). Ali. Druga grupa potreba kojima valja izaći u susret jesu potrebe ljudi koji moraju da delaju u skladu s idejom. To. Moţemo lije uobliĉiti ta ko da ne bude toliko skupa? • U ovom trenutku. Čini se pokušaj da se ideja uobliči u upotre bljivu ideju. Moţemo li da uobliĉimo ideju ta ko da ne protivreĉi propisima? Da lije tako nešto moguće? • To je pravi proizvod za veliku kompaniju. Naţalost. koja se potom koriste kao pomoć u uobličavanju. Bilo bi lepo kada bi svako mogao da vidi u ideji onu briljantnost i potencijal koji su očigledni njenom tvorcu. Prema tome. Uobličavanje i prilagodavanje ideje._______ Šta biva s idejama? ___________________ XL ţda doĎe do zaokreta u „ukusu" (vrsti) ideje. Prva potreba jeste ona koju nameće situacija.

ideje bi trebalo da budu osmišljene tako da se ukla paju u potrebe kupca. 195 . Na koji naĉin moţemo da testiramo ovu ideju? • Visoka tehnologija je sada vrlo Jn ". Mora da deluje sliĉno nekoj staroj i oprobanoj ideji. Ta osoba bi organizovala seanse na kojima bi ideje nastajale. Ukoliko takva osoba postoji. Ima li naĉina da se ova ideja sagleda kao ta kva . Ta osoba bi pazila na ideje na isti način na koji finansijski direktor pazi na finansije. do nje stoji da prikuplja rezultate razmišljanja pod zelenim šeširom. Ta osoba bi podmetala probleme pod noseve onih od kojih se očekuje da ih rese. Koja poreĊenja moţemo da pronaĊemo? • Danas se veliki naglasak stavlja na mogućnost testi ranja ideja. ideja ne srne da bude suviše nova. Ukoliko ne. za koju se zna da funkcioniše. Da li bi elek tronska tehnologija poboljšala ovu ideju? Katkada se čini daje ovaj proces na samoj granici ne poštenog. interesuju nas samo ideje koje štede novac. sakupljanje i briţno čuvanje ideja. ^ u i>:. Pa ipak. • Ovog trenutka. Reč je o nekome ko bi bio odgovoran za podsticanje.XL ___________ Razmišljanje pod zelenim šeširom ideju uobliči tako da se bolje uklopi u potrebe onih koji će je „kupiti".v U nekim svojim delima sam pomenuo ulogu menadţera koji bi brinuo o konceptima. nema ničega nepoštenog u osmišljava nju proizvoda tako da bude što privlačniji za kupca.sad ili kasnije? • Da bi bila prihvatljiva. oglednu proizvodnju i tome sliĉno. Prema tome.

b][JD 196 . ako ne postoji oduševljenje za ideju.Edvard de Bono XL rezultati ostaju kod onih koji su ih smislili za sopstvenu upotrebu. Na razmišljanje pod belim šeširom se moţemo prebaciti u bilo kojoj fazi. Sledeća faza jeste faza ţutog šešira. MeĎutim. Potom dolazi razmišljanje pod crnim šeširom. O takvim stvarima se diskutovalo u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom. Ona podrazumeva konstruktivan razvoj ideje. da bismo obezbedili podatke potrebne za procenu funkcionalnosti ideje. TakoĎe. Na kraju. treba se nadati da se taj emocionalni sud zasniva na dostupnim rezultatima ispitivanja vršenog u okvirima razmišljanja pod crnim i ţutim šeširom. nije verovatno da će biti uspešna bez obzira na to koliko je dobra. podrazumeva pozitivnu procenu i potragu za koristima i vrednostima potkrepljenim odreĎenim dokazima. Finalna faza jeste razmišljanje pod crvenim šeširom: da li nam se ideja dopada toliko da bismo nastavili dalje? Moţe se učiniti čudnim što se emocionalni sud donosi na kraju.

rast i vrednost semena. mislilac u zelenom šeširu moţe bilo kad da zastane i razmisli da li tog trenutka postoje i neke alternativne ideje. 197 tili . Od onih oko nje se zahteva da rezultat tog razmišljanja tretiraju kao kreativan ishod. Postoji potreba da se ide dalje od poznatog. Koristeći se kreativnom pauzom. Zelena boja simbolizuje plodnost.XLI RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Rezime M Zeleni šešir sluţi za kreativno razmišljanje. Osoba koja stavlja zeleni šešir će upotrebiti modele kreativnog razmišljanja. Traganje za alternativama jeste fundamentalni aspekt razmišljanja pod zelenim šeširom. Bilo bi idealno kad bi i mislilac i slušalac nosili zelene šešire. dalje od očiglednog i zadovoljavajućeg. Za tu pauzu ne mora da postoji nikakav objektivan razlog. U okviru razmišljanja pod zelenim šeširom mehani zam prosuĊivanja biva zamenjen mehanizmom prodora.

provokacija i PO) koji pomaţu u formiranju prečica za kretanje meĎu obrascima. Ono se koristi za stvaranje novih koncepata i percepcija. Lateralno razmišljanje jeste skup stavova. mehanizama i tehnika (meĎu kojima su prodor.Rezime XLI Mislilac ţeli da krene dalje od početne ideje. Provokacija je bitan deo razmišljanja pod zelenim šeširom i simbolizovana je rečju PO. uključujući i metod nasumične reci. u nameri da osmisli novu ideju. u sklopu samoorganizujuceg asimetričnog sistema formiranja obrazaca. Postoji više načina za izazivanje provokacije. Provokacija se koristi da bi nas izvukla iz naših uobičajenih obrazaca razmišljanja. 198 .

Dirigent kontroliše situaciju. Organizovanje razmišljanja. Za njom obavezno stoji neko u plavom mantilu. Dirigent orkestra prvo poziva violine. Uputstva za razmišljanje. Zamislite komandnu tablu. umesto toga. Nošenjem plavog šešira kaţemo sebi . budući da nebo pokriva sve. razmišljamo o razmišljanju potrebnom za istraţivanje te teme. hladnokrvnost i drţanje situacije pod konfrolom.XLII PLAVI ŠEŠIR Kontrolisanje razmišljanja Razmišljanje o razmišljanju.ili drugima koji od ostalih pet šešira valja da stavimo. Ono što dirigent znači za orkestar. Dirigent nosi plavi šešir. Kontrolisanje ostalih šešira. Noseći plavi šešir. Plavo ukazuje i na nepristrasnost. s plavom kapom ili šeširom na glavi. više ne razmišljamo o temi. to plavi šešir znači za razmišljanje. a potom duvačku sekciju. Plava boja simbolizuje sveobuhvatnu konfrolu. Razmišljanje 199 .

• Nemamo mnogo vremen a za razmišljanje o ovome. • Moje razmišljanje pod plavim šeširom definitivno sugeriše da bi u ovom trenutku trebalo da poĉnemo da tragamo za alternativama. Šta zapravo mi slimo o predlogu da se smanji broj prekovremenih ĉasova? 200 . predloţio bih da malo razmišljamo pod crvenim šeši rima._____ Kontroliranje razmišljanja _______________ XLII pod plavim šeširom kaţe nam kad je vreme da promenimo šešir. Ako je reč o razmišljanju kao formalnoj proceduri. Da li bi neko ţeleo da stavi plavi šešir i predloţi strategiju našeg razmišljanja? • Do sada nismo stigli nigde. Plavi šešir se stavlja onda kad ţelimo da uradimo koreografiju koraka našeg razmišljanja. Noseći plavi šešir. Ovaj pojam formalno strukturiranog razmišljanja se umnogome razlikuje od pojma razmišljanja kao diskusije koja teče slobodno. ne povinujući se nikakvom spolja šnjem strukturiranju. Plavi šešir jeste programski šešir za ljudsko razmišljanje. Stavivši svoj plavi šešir. Potreban je koreograf da bi različite baletske korake aranţirao u sekvencu. tada plavi šešir drţi protokol pod kontrolom. moţemo da predočimo plan razmišljanja. s detaljima onoga što bi trebalo da se dešava odreĎenim redosledom. Plavi šešir moţemo upotrebiti i za davanje neposrednih uputstava. koji im govore šta da urade sledećeg trenutka. tako da moramo da ga koristimo vrlo efikasno. kako bi se atmosfera rašĉistila. Kompjuteri se pridrţavaju svojih programa.

Kod ovog tipa razmišljanja. sve dok se mislilac ne spotakne o neki isprobani pristup za koji se čini da bi mogao omogućiti postizanje ţeljenog cilja. ali se to nikad ne objašnjava detaljno. i to na takav način da ishod „evoluira" i biva pročišćen kritikom. Sugestije. 201 . snaţno voĎenom negativnim kriticizmom. informacija i čista emocija sve se to zajedno „krčka".se prvo istraţuje teren i vrše opaţanjaTPotom se sagledavaju moguća usmerenja i konačno bira jedno od njih. više sam zaokupljen onim vidom razmišljanja koje podrazumev^ izradu mape. tokom diskusije preći listu opcija i odlučiti se za onu najpogodniju. ni kao sporedni ciljevi. U slučaju grubog pritiska okoline. tu je i pretpostavka da će razmišljanje teći u okvirima ranijih iskustava i sadašnjih ograničenja. Analogija s evolucijom je direktna. kao neki gulaš od_ misli.)pri kom. kritika. sledi da oni koji sudeluju već imaju predloge izmeĎu kojih će se izabrati solucija. jer darvinistička zamisao evolucije pretpostavlja opstanak najjačih vrsta. Negde u pozadini postoji osećaj za svrhu. Deluje kaolraćenje vremena. Reč je o nasumičnom istraţivanju iskustva. a u razmišljanju je reč o opstanku najpogodnijih ideja. uzvraćamo grubim pritiskom negativnosti. Takode. Do tih predloga se moţda došlo kroz lično razmišljanje ili su potekli od „eksperata". sud.XLII ___________________ Plavi šešir ____________ Razmišljanje se često odvija kao neplanirano brbljanje i reagovanje na ono što se iz trenutka u trenutak dešava. U ovoj knjizi. ni kao ukupan cilj. Pretpostavka koja leţi u osnovi toga jeste da će prosečno inteligentne osobe koje dobiju dovoljno informacija.

Tipičan primer za ovo jeste tradicionalan metod pisanja sastava u školi.jnjsUocuj)ptrebnajieka struktura za organizovanje. svrha takvih diskusija nije toliko u razmišljanju koliko u razmeni rezultata ranije obavljenog razmišljanja. To je i razlog zbog kojeg mnogi nalaze da im je lakše da razmišljaju u grupi nego sami. Zaista. Baš kao stoje istraţivaču potreban nekakav plan rada. Isto se dešava s politikom i u sudnici. tvrdiće da neprestano misle o celoj stvari. Struktura plavog šešira moţe da obezbedi plan onoga što će se dešavati iz trenutka u trenutak . Bilo bi mi drago kad bi se veliki deo „kartografskog" razmišljanja obavljao pre formiranja različitih gledišta. meĎutim. retko slučaj. Obe strane kreću s utvrĎenih pozicija. Razmišljanje se koristi za potkrepljivanje. razmišljanje pod 202 . tako tipičnoj za zapadnjačko razmišljanje. ne za istraţivanje. a ne samo dok sede oko stola za vreme formalne diskusije. Ovog časa.\ 7_____ Kontrolisanje razmišljanja _______________ XLH Oni koji su uključeni u situaciju.prilično nalik kompjuterskom programu. To je. pribliţavamo se debati tipa rasprave. Napad i odbrana više ne mogu da nam je obezbeĎuju. Pomeranje rasprave napred i nazad daje impuls za razmišljanje. Ako ćemo prihvatiti „kartografski" vid razmišljanja. Učenici se ohrabruju da već u prvoj rečenici navedu zaključak. Vrlo često. moramo da imamo strukturu. Mislilac na brzinu gleda oko sebe u potrazi za stanovištem zasnovanim na iskustvu i predrasudi i potom nastoji da ga prečisti kroz raspravu. Sopstveno razmišljanje ima mnogo veću potrebu za strukturom plavog šešira. a da ostatak sastava upotrebe za potkrepljivanje tog zaključka. tako je i.

razmišlja nje pod ţutim šeširom. Ţelim nekoliko minuta razmišljanja pod belim šeširom. Konkretne sugestije. biće to stvar povremenog ubacivanja šešira za razmišljanje u tekuću diskusiju tradicionalnog tipa. Stavimo naĉas zelene šešire. a da ni na koji naĉin ne morate da ih opravdavate. Kako da organizujemo svoje razmišljanje? Treba reći da razmišljanje pod plavim šeširom nije ograničeno na koordiniranje upotrebe ostalih šešira. molim. • Sada su nam potrebni neki predloţi. • U ovoj fazi je potrebno razmišljanje pod belim šeši rom. Plavi šešir za razmišljanje se moţe upotrebiti i za organizovanje 203 . • Moţda niste svesni. Ĉinjenice i brojke bez tumaĉenja. • Ţelim da svi stavite crvene šešire i kaţete mi šta mi slite o ovome. • Mislim da je potrebno da zastanemo i razmislimo malo pod plavim šeširima. vodeći ih iz časa u čas. • Ne ţelim vaša mišljenja niti sugestije. Rekli ste nam zbog ĉega ovo neće funkcionisati. Sada bih ţeleo da se na trenutak prebacite na razmišljanje pod ţutim šeširom.XLII __________ Plavi šešir _______ ^ ^ _ plavim šeširom drţi pod kontrolom taj diskusioni vid razmišljanja na način umnogome sličan onome na koji kočijaš kontroliše konje. nisam zadovoljan idejama koje imamo. Najčešće.to jest. • Saĉekajte malo s crnim šeširima. Znaĉi. aliprimenjujete razmišljanje pod crnim šeširom . da bih ĉuo vašu pozitivnu procenu. Zaboravite naĉas na te mu. Ako se sećate. crveni šešir vam dozvoljava da iznesete svoje emocije i osećanja. negativan sud.

kao što su procena prioriteta ili sagledavanje ograničenja. kao što je PMI.) 204 . Razmišljanje pod plavim šeširom moţe da se upotrebi i za orkestraciju primene različitih pomagala za CoRT razmišljanje. (prim.Kontrolisanje razmišljanja XLII ostalih aspekata razmišljanja. urednika.* : Vitite stranu 21.

Postavljanje zadataka za razmišljanje. Razlika izmeĎu dobrog i lošeg mislioca često leţi u sposobnosti usredsreĎivanja. Definisanje problema.RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM UsredsreĊenost Postavljanje pravih pitanja. Ţelim kreativne ideje o tome ka ko se obiĉni kišobrani mogu upotrebiti za reklamira nje. • Usredsredimo se sad na ono što svako od nas ţeli od ovog godišnjeg odmora. 205 . O čemu bi trebalo razmišljati? Nije dovoljno biti svestan opšte svrhe razmišljanja. • Ţelimo da se usredsredimo na pripremu spektra mo gućih reakcija na sniţavanje cene od strane naših konkurenata. • Kišobrani i reklama. Aspekt usredsreĊivanja predstavlja jednu od ključnih uloga razmišljanja pod plavim šeširom.

mnogo je lakše postaviti pravo pitanje onda kad se na njega već dobije odgovor. ali nijedna od njih nije relevantna za ono na šta smo se u poĉet ku usredsredili. Fokus razmišljanja moţe da bude uopšten ili suţen._________ UsredsreĎenost __________________ XLIII • Kako da naši gosti budu toliko zadovoljni da bi i svo je prijatelje podstakli da doĊu u naš hotel? O tome nam valja razmišljati. Vrlo često. voĎenje računa o formulisanju i fokusiranju pitanja jeste bitan aspekt razmišljanja pod plavim šeširom. Ima li nekog pomaka? Postavljanje pitanja je najjednostavniji način usredsreĎivanja razmišljanja. Bez obzira na to. Razmišljanje pod plavim šeširom bi trebalo koristiti za praćenje eventualnog odstupanja od fokusa. • Razmišljamo uopšte o novim potrošaĉima koji bi ko ristili objekte za prodaju brze hrane. 206 . Moramo da se vratimo u normalan kolosek. Ima li još komentara na osnovu razmišljanja pod plavim šeširom? • Stavite svoje plave šešire i recite mi šta mislite o to me kako napredujemo. Unutar uopštenog fokusa se moţe nalaziti više suţenih. Vreme provedeno u razmišljanju o razmišljanju nije izgubljeno vreme. • Staviću svoj plavi šešir. Imamo mnogo zanimljivih ideja. na odreĊen naĉin. Na nesreću. da bih rekao da smo se veo ma udaljili od onoga o ĉemu smo poĉeli da razmi šljamo. MeĊutim. Ono stoje vaţno u vezi sa usredsreĎivanjem jeste da bi ga trebalo detaljno objasniti. kaţu da postavljanje pravog pitanja moţe da predstavlja najvaţniji deo razmišljanja. treba lo bi da se usredsredimo na to da navedemo starije osobe da te naše objekte koriste van špiceva tokom kojih ih koriste zaposleni.

ili pogodite ili promašite). Prvu grupu an&sluĉajna pitanjaj čija je priroda istraţivačka (kap kad stavite mamac i zabacite udicu. već to što bez snega nema skijanja. . To moţemo daprome nimo. • Nije problem to što nema snega.XLIII Razmišljanje pod plavim šeširom Unutar CoRT nastave razmišljanja. Naĉin na koji ljudi doţivlja vaju hladnoću jeste problem. • Nije toliko u pitanju šta ćemo da uradimo. 207 . Prema tome. U stvari. Da lije ovo stvarno problem? Zbog čega ţelimo da resimo ovaj problem? Koji problem leţi u korenu svega? • Hladnoća nije problem.. Koje faktore bi trebalo da uzmemo u obzir da bismo odredili vreme? • Pitanje je da lije klijent zaista uvideo da polisa pred viĊa poreske olakšice. problem je samo u posebnoj vrsti pitanja: kako ćemo ovo postići? Vaţno je definisati problem. Sve je to deo razniišljanja pod plavim šeširom. inače rešenje moţe biti irelevantno ili nepotrebno komplikovano. Umesto da pretpostavljamo da ćemo naći najbolju definiciju problema.. Vremeje ovde od vitalnog znaĉaja. ili su one samo posluţile na šem agentu kako bi lakše prodao osiguranje. pitanja su podeljena u dve grupe. ne znajući šta moţete upecati). ukrcaćemo ljude u auto buse i odvesti ih tamo gde ima snega. praktičnije je latiti se pokušaja da osmislimo dijapazon alternativnih definicija. već kada ćemo to da uradimo. Drugu grupu čine direktna pitanja) koja se koriste za proveravanje stvari i na koja se dobija direktan pozitivan ili negativan odgovor (kao u lovu: naciljate i.

taj neuspeh se mora zabeleţiti. Moraćemo da se vratimo na to kasnije.UsredsreĊenost XLIII Uloga mislioca pod plavim šeširom je i zadavanje konkretnih zadataka za razmišljanje. • Zadatak našeg razmišljanja jeste da smislimo na ko ji bismo naĉin danas mogli da donesemo odluku. • Treba da nabrojimo bar ĉetiri oblasti unutar kojih St ova ideja dotiĉe školstva. • Trebaju mi samo neke ideje o tome kako da istraţimo ovaj biznis prodaje posredstvom televizije. • Kako da otkrijemo da lije njihova strategija imala uspeha? • Zašto nam je teško da se odluĉimo izmeĊu ovih alter nativa? Kad zadatak za razmišljanje ne moţe da bude uspešno rešen. • Stavite crne šešire i razmislite o našoj trenutnoj re klamnoj kampanji koja je upravo u toku. 208 . • Odredimo cilj ovog našeg sastanka. Zadatak za razmišljanje moţe da bude manjeg ili većeg obima. Kakav ishod bi smo smatrali uspešnim? • Poĉnimo tako što ćemo prelistati one oblasti dogovo ra u kojima se obe strane slaţu. da vidimo moţemo li da doĊemo do nekih hi poteza koje se mogu proveriti. • Nismo uspeli da naĊemo objašnjenje za ovu poveća nu potrošnju slatkiša. Zadatak za razmišljanje moţe iziskivati kon kretno postignuće ili traţiti zalaţenje u oblast. Još je vaţnija ako pojedinac sam razmišlja.

Mislilac pod plavim šeširom podiţe metu u vis i kaţe: „To je to. Pucajte u ovom pravcu.XLIII Razmišljanje pod plavim šeširom • Nisu nam pale na pamet nikakve ideje o tome kako da povećamo prodaju jagnjetine. Moţda bi bolje bilo da taj problem rašĉlanimo na više delova." 209 .

.

Moguće je imati fiksne strukture koje se mogu primeniti na svaku situaciju. ulaz.XLIV RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Osmišljavanje programa Korak po korak. • Poĉećemo razmišljajući pod plavim šeširima. Choise Operation. U originalu: Purpose Input Solution. (prim. ___ vamo. delovanje. kako bismo osmislili program kojeg ţelimo da sepridrţa. Jedna od funkcija razmišljanja pod plavim šeširom jeste osmišljavanje softvera za razmišljanje o odreĎenoj stvari. U jednom delu CoRT programa navodim upravo takvu strukturu pod nazivom PISCO. u prevodu: svrha. solucije. kompjuter ne moţe da funkcioniše. osmišljen za svaku situaciju. Bez softvera. izbor.* Ono na šta ţelim da se osvrnem u ovom odeljku jeste usvojeni softver. koji im u svakom trenutku nalaţe šta da rade. prev. Kompjuteri imaju svoj softver. Softver za razmišljanje. Koreografija.) 211 .

MeĎutim. jeste ono čime se ovde bavim. sve oblasti u kojima se ne sla ţemo. Ovde ţelim da razmotrim formalnu mogućnost programa koji predočava redosled koraka.* i jedna je od nastavnih metoda u okviru CoRT programa. irelevantno (prim. u kome plesači iz trenutka u trenutak improvizuju u nameri da izazovu efekat. pomenuo sam da se najveći deo razmišljanja pod šest šešira sastoji od povremenih intervencija u toku normalne diskusije ili razmišljanja u vidu rasprave. Biće povremenih zahteva za specifičnim vidom razmišljanja. TakoĎe bih ţeleo da istaknem .kao što sam već učinio . kao i oblasti koje su irelevantne za ovu diskusiju._____ Osmišljavanje programa ________________ XLIV • Ovo je nesvakidašnja situacija. * U originalu: Agreement Disagreenent Irrelevant.) 212 . simbolizovanim šeširom odreĎene boje. • Trebalo bi da poĉnemo tako što ćemo analizirati sve faktore koje moramo da uzmemo u obzir prilikom dizajni ranja nove linije deĉje odeće. Zatim. • Trebalo bi da poĉnemo tako što ćemo obeleţiti sve oblasti u kojima se slaţemo. Upravo ta j aspekt koreografije. neslaganje. Postoji slobodan ples. Poslednja procedura koju sam pomenuo je poznata kao ADI. po-1 stoji formalni balet u kome je svaki korak precizno odreĎen koreografijom. Odakle da poĉnemo? O ĉemu bi trebalo da razmišljamo? Na kraju prethodnog odeljka.da programi plavog šešira mogu da uključuju mnogo više aspekata razmišljanja nego što su to šest šešira. kao deo razmišljanja pod plavim šeširom. u prevodu: slaganje. ne ţelim da čitalac pomisli daje ovo način na koji bi šest šešira za razmišljanje trebalo uvek da se koriste. prev.

XLIV _________ Razmišljanje pod plavim šeširom Program će varirati u odnosu na situaciju. Ako se preskoči razmišljanje pod crvenim šeširom. kako bi se izneli postojeći predloţi i sugestije. kako bi se iznele sve relevantne informacije. program koji se koristi za jednu odluku se moţe razlikovati od onoga upotrebljenog za neku drugu. s vremena na vreme.kao nekoj vrsti podrutine u nameri da se provere drugačija gledišta. Mislilac u plavom šeširu usvaja program koji odgovara situaciji. Postoji mogućnost uzajamnog dejstva razmišljanja pod plavim i ţutim šeširom. Program voĎenja pregovora neće biti isti kao program donošenja odluka. svaka osoba bi mogla nastojati da svoja osećanja izrazi indirektno. kao stoje preterano razmišljanje pod crnim šeširom. Time bi se osećanja izvukla na površinu i učinila vidljivim. posredstvom drugih sredstava. Obično je neophodno vraćati se. onda bi bilo pametno da se na program prvo stavi razmišljanje pod crvenim šeširom. Zatim se primenjuje razmišljanje pod ţutim šeširom. Ukoliko je tema takva da izaziva snaţna osećanja mislilaca. baš kao što stolar planira kako će napraviti stolicu ili plakar. Razmišljanje pod belim šeširom takoĎe moţe da iznese „trenutne" pristupe problemu. Čak i unutar oblasti donošenja odluka. Moţda će čak to dovesti do izraţenije objektivnosti. Sledeći korak bi moglo da bude razmišljanje pod be lim šeširom. Pošto se emocije obelodane. Program za rešavanje problema će se razlikovati od programa za dizajniranje jahti. više ne predstavljaju toliko opterećenje za mislioca. jer razmišljanje pod plavim šeširom postavlja pitanja i ukazuje na problematične oblasti. razmišljanju pod belim šeširom . 213 .

stavljanje plavog šešira za razmišljanje bi sredilo predloge koji stoje na raspolaganju. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe da definiše oblasti u kojima su potrebni novi koncepti i na koje se stoga valja usredsrediti. oni koje valja samo zabeleţiti. oni koji iziskuju dalje razvijanje. Sad bi već mogla da se odvija mešavina razmišljanja pod belim. da bi se svaki od predloga dalje razvijao i unapreĎivao. Bez ob zira na to. ţutim i zelenim šeširom. • Svima su vam poznati tradicionalni pristupi. kako bi se dala pozitivna procena svake od alternativa koje se razmatraju kao ozbiljne mogućnosti. Alternativno. 214 . moţe se ustanoviti formalan period za razmišljanje pod zelenim šeširom tokom kojeg bi svaki pojedinac sproveo svoju kreativnu pauzu. Razmišljanjem pod zelenim šeširom se potom pokušavaju stvoriti neki novi koncepti. ponoviću ih. Predloţi bi potom mogli da budu svrstani u različite kategorije: oni koji iziskuju pojedinačno ocenjivanje. tako da bi postojala formalna lista. U ovom trenutku. • Potom se prelazi na razmišljanje pod ţutim šeširom. To je faza konstruktivjnog razmišljanja. • Ţeleo bih da vidim ima li jednostavnijih naĉina za re guliranje isplate premija putem tekućih raĉuna gra Ċana.\ Y ______ Osmišljavanje programa _______________ XLIV • Ranije smo se u ovakvim situacijama ponašali na sledeći naĉin. • Mora da postoji neki bolji naĉin prodaje knjiga. Ţe lim da stavimo zelene šešire i razmislimo o tome.

u praksi. etapa razmišljanja pod plavim šeširom odreĎuje strategiju razmišljanja o primeni ideje. u vidu svojevrsnog preispitivanja.XLIV Razmišljanje pod plavim šeširom Zatim ide razmišljanje pod crnim šeširom. 215 . a uz to bi i organizovalo strategiju izbora pravca. opasnosti i manjkavosti. Posle toga. Sledeće je razmišljanje pod ţutim i zelenim šeširom. a primenjuje se zarad savladavanja ciljeva postavljenih razmišljanjem crnog šešira: korigovanja nedostataka. da bi ukazali na rizike. koje bi dalo sveobuhvatni pregled postignutog. Ako mislilac zna da ubrzo dolazi period predviĎen za razmišljanje pod crnim šeširom.kao kad menjate brzine tokom voţnje. Naposletku. Svrha razmišljanja pod crnim šeširom jeste ukazivanje na alternative koje su nemoguće ili neupotrebljive. svaka faza potpuno prirodno prelazi u sledeću . Tamo gde postoji utvrĎen program. vraćamo se na pregled u okviru razmišljanja pod crnim šeširom. da bi misliocima omogućilo da izraze svoja osećanja u pogledu raspoloţivih izbora. ali. od suštinskog je značaja da o tome budu obavešteni svi koji uzimaju udela u razmišljanju. Sve ovo moţda deluje kao prilično komplikovan redosled. osećaće se manje prinuĎen da stalno pravi upadice „crnog" tipa iz straha da će moţda propustiti trenutak. Iza toga sledi razmišljanje pod crvenim šeširom. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe i da pokrene pitanje vrednosti upotrebljivih alternativa. otkla njanja slabosti i rešavanja problema. Potom bi moglo da usledi stavljanje plavog šešira.

Program plavog šešira moţe biti unapred odreĎen strane nekog ko vodi seansu razmišljanja. 216 .u čijoj pozadini| stoje neizraţene emocije iz domena crvenog šešira. • Ovo je razlog zbog kojeg vašpredlog neće junkcioni\ sati. ili osmišljen ] sredstvom razmišljanja pod plavim šeširom od strane svil prisutnih na seansi.r \ 7 Osmišljavanje programa XLTV Trebalo bi imati na umu daje najveći deo razmišljanjţ zapravo mešavina crnog i belog šešira . • To je ono što u ovakvoj prilici moramo uĉiniti.

već onaj koji posmatra vozača. on beleţi put kojim se ide. Mislilac u plavom šeširu moţe da daje komentare o onome što opaţa. Mislilac u plavom šeširu prati razmišljanje koje se odvija.XLV RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Kratki pregledi i zakljuĉci Posmatranje i pregled. valjda. • Provodimo previše vremena u raspravi o ovoj taĉki. ■ • Ĉini se da smo suviše zaokupljeni troškovima ovog . Uz to. ali je takoĎe i kritičar koji posmatra ono što se dešava. Mislilac u plavom šeširu nije onaj koji vozi kola niz drum. Da skratimo. Onje koreograf koji smišlja korake. zakljuĉci. trebalo da bude na prvom mestu. jednostavno ćemo je zabeleţiti kao taĉ-ku o kojoj postoje konfliktni stavovi. ţetva i izveštaji. 217 . poduhvata. Komentar. To bi. Kratki pregledi. a još nismo odredili ni da li bi nam doneo bilo kakvu korist.

jedan mislilac u plavom šeširu moţe zatraţiti i od ostalih prisutnih da stave svoje plave šešire i izvrše zadatak. tako je i funkcija plavog šešira da objedini finalne za ključke. Ovo je trebalo da bude istraţivanje. S vremena na vreme. sve vreme zagovaraš jednu istu ideju. mislilac u pl avom šeširu daje pregled onoga što se dešava i što je postignuto. • Dozvolite da rezimiramo ono što smo dosad postigli. Već smo zabeleţili da predstavlja jaku mogućnost i ispitaćemo je kasnije. • Hajde da sednemo za sto. neka mi to kaţe. uvek je moguće da se taj zadatak podeli na sve članove grupe. Zaista. • Preći ću ukratko sve glavne taĉke o kojima smo diskutovali. Reč je o osobi koja stoji pored grafoskopa i daje na uvid generisane alternative.Kratak pregled i zakljuĉci XLV • Dejvide. • Predlaţem da ovde zastanemo. Stavite svoje plave šešire i recite mi dokle smo stigli. Ako se neko ne slaţe s mojim rezimeom. a ne rasprava. wv<\ 218 . Predlaţem da svi sta vimo svoje plave šešire i nekoliko sledećih minuta provedemo u pojedinaĉnom rezimiranju onoga za šta smatramo daje do sada postignuto. Mislim da bi sada trebalo da se pozabavimo daljim alternativama. Zadatak mislioca u plavom šeširu jeste da uobliči ono što moţe delovati kao haotična diskusija. Jednako kao što je uloga mislioca u plavom šeširu da povremeno napravi kratak pregled onoga što je postignu to. Premda govoreći o misliocu u plavom šeširu to činim u jednini.

• Da li se svi slaţemo da su ovo zakljuĉci do kojih smo došli? Posao plavog šešira za razmišljanje jeste da napravi finalni rezime i pripremi izveštaj. Jedna od funkcija plavog šešira jeste da bude fotograf koji posmatra i beleţi razmišljanje koje se odvija i koje se odvijalo. ĉini mi se da su naši zakljuĉ ci sledeći. To ne znači daje reč o ulozi za jednu osobu (premda moţe da bude). 219 . To znači da svaki mislilac uskače u ulogu definisanu plavim šeširom u nameri da precizno i objektivno prokomentariše razmišljanje koje se odvija.XLV Razmišljanje pod plavim šeširom • Kad stavim plavi šešir.

.

Disciplina i usredsreĊenost. predsedavajući bilo kog sastanka je auto matski nosilac funkcije plavog šešira. Koje glavni? Normalno. sem predsedavajućem. Specifičnu ulogu plavog šešira je moguće dodeliti i nekom drugom. Zadatak tog mislioca u plavom šeširu će tada biti da prati razmišljanje u okvirima koje je postavio predsedavajući. postoji i mogućnost da osoba koja predsedava nije naročito vesta u praćenju razmišljanja. Ţeleo bih da naglasim da bilo kome od prisutnih na sastanku moţe da se dodeli funkcija plavog šešira.*" t XLVI RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Kontrolisanje i praćenje Predsedavajući. On odrţava red i vodi računa da se prisutni pridrţavaju dnevnog reda. 221 . • Poseţem za svojim plavim šeširom da bih primetio da su komentari gospoĊice Braun u ovom trenutku sasvim nepodesni. Isto tako.

a ovog trenutka ga od vas nismo traţili. Ovaj aspekt dicipline moţe da bude zadatak predsedavajućeg ili naimenovanog mislioca u pla vom šeširu. • To bi trebalo da bude informacija iz domena razmi šljanja pod belim šeširom? Više liĉi na razmišljanje pod crvenim šeširom. • Ovo je razmišljanje pod crvenim šeširom. • To nije naĉin tretiranja problema unutar razmišlja nja pod zelenim šeširom. Razmišljanje pod plavim šeširom omogućava posmatranje pravila igre.bilo sad. Trebalo bi da krenete ka prodoru. Moguće je mnogo poklapanja izmeĎu razmišljanja pod belim i crvenim šeširom. U praksi. Moguće je mnogo poklapanja izmeĎu razmi šljanja pod ţutim i zelenim šeširom. ali to je izvesnoplod razmišljanja pod crnim šeširom. • Uloga plavog šešira jeste rezimiranje razmišljanja koje je u toku. domeni različitih šešira se često poklapaju i nema potrebe da se u njihovom korišćenju bude preterano pedantan. da bi se tek potom uhvatili u koštac s njim . Interesuju nas vaša osećanja. • Moje razmišljanje pod plavim šeširom mi kaţe da bi trebalo da definišemo ovu taĉku kao kljuĉni problem.Kontrolisanje i praćenje XLVI • Staviću svoj plavi šešir da bih rekla da mislim da smo zastranili u odnosu na glavni problem. a ne zagovaranje jedne od alternativa. a ne da donosite sud. ali je otvoren za komentare svih prisutnih. jer ljudi često brkaju činjenice i mišljenja. 222 . bilo kasnije. a ne razlog zbog kojeg se suzdr ţavate da ih ispoljite. • Ţalim.

Jedan od osnovnih zadataka kontrole od strane plavog šešira biće prekidanje rasprave. nije neophodno pretpostaviti da svaki pojedini trenutak mora potpadati pod jedan ili drugi šešir. Inače.Ja mislim daje to naprosto stvar niţe cene. Ne moramo da odluĉimo koje je pravo. vrlo je nepraktično menjati šešire zbog svake izrečene primedbe. Ukoliko se ne traţi stavljanje odreĎenog šešira. Ako je red na razmišljanje pod ţutim šeširom. Ono stoje vaţno jeste da bi mislioci. . savršeno je u redu da neko upadne s komentarom o proceduri. S druge strane. — Mislim daje do povećane prodaje ćurećeg mesa dou šio zbog povećanja zdravstvene svesti. jako je vaţno da se šeširi s vremena na vreme formalno identifikuju. onda tako treba da bude. ukoliko je pokrenut modalitet definisanog razmišljanja. U ovom trenutku. TakoĎe. neka u zapisnik uĊe da za ovaj trend imamo dva razliĉita objašnje nja. Budući da ne moţemo da odluĉimo. opet se vraćamo na brbljanje i varijantu rasprave. a da prethodno nije formalno naglasio da koristi plavi šešir. trebalo da uĉine svestan napor da razmišljaju u tom maniru. Nije dovoljno pretpostaviti da tip šešira sledi prirodu izrečene primedbe. Upravo to disciplinovano nastojanje da se prati modalitet razmišljanja jeste ono što je bitno. 223 . mislilac u plavom šeširu bi mogao da postavi pitanje da li ima nekih informacija iz domena razmišljanja belog šešira koje bi mogle da budu odlučujuće.XLVI Razmišljanje pod plavim šeširom TakoĎe.

vv. misli da neće i da bi nas to moglo mnogo koštati. Sledeći korak se sastoji u uviĎanju koji od dva sklopa okolnosti najviše liči na pravo stanje stvari. Dalja diskusija se moţe obaviti kasnije. Kako bi se ova ideja najbolje udomila? ^\. xh" 'YvXirr.■-. • Gospodin Dţons misli da će garantovane prazniĉne cene znaĉiti mnogo za prodaju. upotrebom metoda najbolje kuće. Bez obzira na to. koliko bi nas to stajalo? Odličan način za tretiranje oponirajućih ideja jeste pretpostavka da je svaka ideja pod odreĊenim uslovima korektna.. oba gledišta se beleţe na mapu razmišljanja.\. molim vas. U ovom konkretnom slučaju. Da li bi to moglo da se sagleda kao pokušaj da se zaradi iskljuĉivo viso kom cenom? Dajte. oba mogu da budu is pravna. Utrošićemo malo vremena da ovo ispitamo.■■:* . • Sad moţemo da se vratimo na taĉku o kojoj ranije ni smo mogli da donesemo odluku. GospoĊica Adams .«<*S'/i 224 . • Pod kojim uslovima bi gospodin Dţons bio upravu? Pod kojim uslovima bi gospoĊica Adams bila upra\ vu? Moţe se smatrati da su obe strane u pravu. Da li i razmišljanje pod belim šeširom ima nešto da nam po : nudi? Da smo ranije davali takve garancije. >-. Katkada dva stanovišta mogu da budu potpuno inkompatibilna.Edvard de Bono XLVI Prema tome. Isti pristup se moţe iskoristiti i za vrednovanje ideja.\n. da se usredsredimo direktno na to pitanje. oba se moraju zabeleţiti.

To bi trebalo da zaustavi raspravu. • Molim vas. Ovaj drugi bi bio pogo dan za neku malu kompaniju koja pokušava da stvo ri sebi mesto na trţištu. Dakle. 225 . •Koristimo model mape. prestanite da se raspravljate. a nismo se zbog toga okupili. Ako imate drugaĉija stanovišta. Nemojte pokušavati da dokaţete daje vaše ispravno. • Obojica ste rekli šta ste imali da kaţete. Zabeleţićer mo oba stanovišta i vratiti se na njih kasnije. a ne rasprave. Formalnost plavog šešira omogućava svakom misliocu da bude mnogo direktniji nego inače. a ono drugo pogrešno. • Ĉini mi se da smo se zaglibili u raspravi. • Hoću da oboje stavite ţute šešire i razmislite o gledi štu onog drugog. kakva smo mi kompa nija? Ponekad mislilac u plavom šeširu mora da nastupi bez uvijanja. Ići dalje od toga bi znaĉilo uvaljivati se u raspravu.XLVI Šest šešira za razmišljanje • Ovaj proizvod bi bio odliĉan za neku veliku kompa niju koja dominira trţištem. pribeleţite ih.

i A. .

Razmišljanje pod plavim šeširom uvodi i odrţava disciplinu. Razmišljanje pod plavim šeširom jeste razmišljanje o razmišljanju potrebnom da bi se istraţila tema. Mislilac u plavom šeširu definiše temu u pravcu koje bi valjalo usmeriti razmišljanje. Razmišljanje pod plavim šeširom daje fokus.XLvn RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Rezime Plavi šešir je šešir kontrole. Razmišljanje pod plavim šeširom definiše problem i uobličava pitanje. To se moţe obavljati povremeno. Razmišljanje pod plavim šeširom je odgovorno za rezimiranja. preglede i zaključke. Razmišljanje pod plavim šeširom zaustavlja raspravu i insistira na „kartografskom" vidu razmišljanja. u toku razmišljanja. Razmišljanje pod plavim šeširom determiniše zadatke za razmišljanje koje valja izvršiti. 227 . kao i na kraju. Razmišljanje pod plavim šeširom prati razmišljanje i obezbeĎuje poštovanje pravila igre. Mislilac u plavom šeširu organizuje samo razmišljanje.

Rezime XLVII Razmišljanje pod plavim šeširom se moţe iskoristiti za povremene upadice koje zahtevaju stavljanje šešira. Čak i kada je specifična uloga razmišljanja pod plavim šeširom dodeljena jednoj osobi. a čijeg se redosleda valja pridrţavati jednako kao što se prilikom plesa vodi računa o koreografiji. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe i da se koristi za uspostavljanje razmišljanja koje teče korak-po-korak. i dalje je otvorena za sve koji imaju komentare i sugestije u domenu plavog šešira. 228 .

onda se od nje moţe Tatiaztii da skine „crni šešir za razmišljanje".. mislilac ima mogućnost da se njima pozabavi odvojeno.^ompleksnc zbog toga što dovodi do zbrke. logici.u. Koncept šest šešira za razmišljanje je vrlo lak za razumevanje. nadi i kreativnosti. Umesto primoranosti da u isto vreme brine o emocijama. Od osobe se moţe zatraţiti i da stavi „ţuti šešir za raz229 . ' ( • ■ Zaključak " Najveći neprijatelj razmišljanja jeste. Kad je razmišljanje jasno i jednostavnoj. veoma se jednostavno primenjuje. Takode. Postoje dve osnovne svrhe koncepta šest šešira za razmišljanje. postaje prijatnije i efikasnije. mislilac moţe da izvuče emocije na površinu posredstvom razmišljanja pod crvenim šeši rom. Umesto da logiku koristi kao podršku poluprikrivenim emocijama. Taj zahtev signalizuje osobi da je uporna u svojoj negativnosti. informacijama. Ako je osoba tokom sastanka bila uporno negativna. bez ikakve potrebe da ih opravdava. Prva svrha jeste pojednostavljivanje razmišljanja time što se misliocu omogućava da se jed novremeno bavi samo jednom stvari. Razmišljanje pod crnim šeširom se potom moţe pozabaviti aspektom logike. Druga osnovna svrha koncepta šest šešira za razmišljanje jeste omogućavanje zaokreta u razmišljanju.

moţe nam se učiniti pomalo čudnim. Koncept najbolje funkcioniše kad postane deo svakodnevnog načina izraţavanja. Šeširi postaju neka vrsta stenografisanih uputstava.Zakljuĉak mišljanje". svi koji se po navici sastaju da bi prodiskutovali o nečemu trebalo bi da budu svesni značenja različitih šešira.------ >. a da pri tom nije neprijatan. donekle formalno. ' . . Očigledno je da će model biti najkorisniji ako su svi članovi organizacije svesni pravila igre. To je sasvim nepotrebno. Što je najvaţnije. Povremeno. . Pretvaranjem u glumu ili čak igru. Na primer. Isprva. Ili ćemo poţeleti da zatraţimo od nekoga da za vreme diskusije stavi odreĎeni šešir. poţelećemo da stavimo neki od šešira. Na ovaj način. ali vremenom postavljanje takvog zahteva postaje potpuno prirodno. Ne kaţem da bi svakog trenutka tokom razmišljanja trebalo da svesno koristimo ovaj ili onaj šešir. šest šešira za razmišljanje obezbeĎuju mehanizam koji je odreĎen. sam mehanizam nije ni po čemu preteći za ličnost ili ego osobe. »I 1 230 . •<■ j D. » I. moţemo poţeleti da preĎemo šešire kao formalno strukturiranu sekvencu. tokom diskusije. koncept šešira omogućava zahtevanje odreĎenih vidova razmišljanja. što je direktan zahtev za pozitivnošću. u kom slučaju ćemo strukturu utvrditi unapred. Još češće.

Isto tako.:' ■■ 231 . Prva faza jeste izrada mape. Svaka boja se štampa posebno. ali sigurno obuhvataju njegove glavne mo dalitete. najbolji put je često očigledan. To čini razmišljanje procesom koji ima dve faze. Metod šest šešira za razmišljanje je osmišljen da bi se omogućio zaokret u razmišljanju i udaljavanje od uobičajenog svaĎalačkog u pravcu „kartografskog" stila. " .ŠEST ŠEŠIRA ZA RAZMIŠLJANJE | Rezime rezimea Svrha šest šešira za razmišljanje jeste dešifrovanje razmišljanja. ■ • .i i '. svaki od šest šešira stavlja na mapu jedan vid razmišljanja. Ako je mapa dovoljno dobra. Druga faza jeste izbor pravca na mapi.■ ■■ ■ ■ r ^ r . ne pokušavam da kaţem da bi u svakom trenutku razmišljanja trebalo da imamo na glavi neki od šešira. Najbolja analogija jeste ona sa štampom u boji. .umesto da pokušava da obavi sve odjednom. Kao i u analogiji sa štampom u boji. tako da mislilac moţe da jednovremeno primenjuje jedan modalitet razmišljanja . Ne kaţem da šest šešira obuhvataju sve moguće aspek te razmišljanja. . a na kraju se sve objedine. ' .

brojke i informacije. ali to osećanje čili čim pogodnost ovog sistema postane očigledna. kako bi ovaj mogao da postane deo kulture. usredsredeno razmišljanje postaje mnogo snaţnije. zatraţi da razmišlja na odreĎeni način. šeširi sve više postaju sastavni deo kulture razmišljanja.Rezime rezimea Najveća vrednost šešira je upravo u njihovoj artificijelnosti. imaćemo energičan i disciplino -van pristup. Svako unutar organizacije bi trebalo da nauči osnovni princip. Suština svakog šešira se vrlo lako pamti. Mislilac moţe da se ponosi svojim igranjem svih tih uloga. 232 . Šeširi uspostavljaju pravila igre razmišljanja. isključivo činjenice. Bez formalnosti šešira. neki mislioci bi pri razmišljanju ostali trajno zarobljeni u jednom modalitetu (obično je t© modalitet crnog šešira). Nema potrebe da se čitalac zamara učenjem napamet onoga o čemu sam na ovim stranicama pisao. Ponovo naglašavam da je sistem veoma jednostavan za primenu. Podrazumeva se postepeni razvoj. ljudima se upotreba različitih šešira moţe učiniti donekle neobičnom. velika vred nost šešira je u tome što odreĎuju ulogu razmišljanja. Na taj način. Beli šešir: devičanska belina. Prva upotreba šešira dolazi u vidu povremenog zahteva da se upotrebi jedan šešir ili za prebacivanjem s crnog šešira na neki drugi. ObezbeĎuju formalnost i priliku da se bilo od sebe. Svako ko igra tu igru treba da bude svestan njenih pravila. Isprva. Kao što sam napisao na početku knjige. Umesto traćenja vremena na rasprave ili dugotrajne diskusije. Što se više koriste. bilo od nekog drugog.

Istina je da nemamo jednostavan jezik koji bi posluţio kao kontrolni sistem za naše razmišljanje. kreativnost. Crni šešir: Ďavolji advokat. • Ovog časa bih ţeleo da kaţem nešto iz domena ţu tog šešira. Ţuti šešir: sunčev sjaj. Zbog vaše udobnosti. Osobi s prirodnim talentom za trčanje disciplina donosi više koristi nego drugima. pozitivnost. on postaje upotrebljiviji. Kratak pregled razmišljanja pod belim šeširom Zamislite kompjuter koji daje činjenice i brojke koje se °d njega traţe. prodor. vedrina i optimizam. Zeleni šešir: plodnost. kontrola. biljke koje rastu iz semena. zbog čega nešto neće funkcionisati. Kompjuter je neutralan i objektivan. Ne nu233 . dirigovanje orkestrom. u nastavku ponavljam kratke preglede koje sam dao za svaki od šest šešira za razmišljanje. onda bi trebalo da razmislimo o tome da bi takav sistem tu inteligenciju kojom se tako ponosimo učinio još efikasnijom. Ako mislimo da smo dovoljno inteligentni da se snaĎemo i bez takvog sistema. konstruktivnost. takoĎe i slutnja i intuicija. razmišljanje o razmišljanju.Šest šešira za razmišljanje Crveni šešir: „crvenilo". Plavi šešir: hladnokrvnost. emocije i osećanja. što više ljudi ovlada modelom. šanse. provokacija. Unutar svake organizacije. negativan sud. Pokušajte ovo i sami.

Noseći beli šešir za razmišljanje. Informacije ove vrste mogu da se iznose u sklopu mišljenja pod belim šeširom. IzmeĎu se nalaze konkretni nivoi kao što su „uglavnom". ili i vi moţete zatraţiti od nekoga da ga stavi." 234 .činjenice od prvorazrednog značaja.\ 7 ______________ Rezime rezimea di tumačenje ni mišljenje. mislilac bi trebalo da imitira kompjuter.činjenice od drugorazrednog značaja. U drugom redu. Od vas se moţe zatraţiti da stavite svoj beli šešir za razmišljanje. nalaze se činjenice za koje verujemo da su istinite. „katkada" i „povremeno". U praksi. Postoji dijapazon verovatnoće koji ide od „uvek istinito" do „nikad istinito". pod uslovom da se odgovarajuće formulišu kako bi se ukazalo daje ipak reč o verovatnoći. Osoba koja traţi informacij u bi trebalo da postavlja konkretna pitanja ukoliko ţeli da dobije informaciju ili popuni informativne praznine. Takode. U prvom redu se nalaze proverene i dokazane činjenice . moţete ga staviti ili skinuti po svojoj volji. Belo (kao totalitet boja) ukazuje na neutralnost. Razmišljanje pod belim šeširom podrazumeva disciplinu i usmerenost. postoji dvoredni sistem informacija. Kratak pregled razmišljanja pod crvenim šeširom Nošenje crvenog šešira omogućava misliocu da kaţe: „Ovo su moja osećanja prema toj stvari. ali koje još nisu u potpunosti proverene . Mislilac teţi da u prezentiranju informacija bude što neutralniji i objektivniji.

nikad ne bi trebalo da pokušava da opravda svoja osećanja ili da za njih traţi utemeljenje u logici. estetsko osećanje i ostala. ono se takoĎe moţe svrstati pod crveni šešir.Šest šešira za razmišljanje Crveni šešir legitimizuje emocije i osećanja kao vaţan deo razmišljanja. Crveni šešir pokriva dva obimna vida osećanja. na način koji bi misliocu bez njega bio nemoguć. od onih snaţnih. Crveni šešir omogućava misliocu da istraţuje osećanja drugih. Kada mislilac koristi crveni šešir. Drugo. čulo. kao što su strah i nenaklonost. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na ono stoje pogrešno. do onih suptilnijih. tu su obične emocije onakve kakve ih znamo. nekorektno i plod zablude. kao stoje sumnja. koja nemaju vidljivog opravdanja. Kratak pregled razmišljanja pod crnim šeširom Razmišljanje pod crnim šeširom je specifično zaokupljeno negativnim procenama. Prvo. tako da mogu da postanu deo „mape" razmišljanja. tako što od njih traţi da stave crveni šešir i tek tada izreknu svoje stanovište. a ujedno i deo sistema vrednosti na osnovu kojeg se bira pravac. tu su sloţena prosuĎivanja koja zalaze u takve vrste „osećanja" kao što su slutnja. Crveni šešir predstavlja pogodan metod za uključivanje modaliteta „osećanja" i njegovo isključivanje. koje obu hvataju čitav spektar emocija. 235 . Ukoliko mišljenje o nečemu u velikoj meri sadrţi ovu vrstu osećanja. ukus. Crveni šešir čini osećanja vidljivima. intuicija.

da bi se videlo kako se uklapa u poznate okolnosti. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na ono zbog čega nešto neće funkcionisati. Razmišljanje pod crnim šeširom ne bi trebalo da obuhvata negativno uţivanje ili negativna osećanja koja spadaju pod obod crvenog šešira.Rezime rezimea Mislilac u crnom šeširu ukazuje na koji se način nešto ne uklapa u iskustvo ili prihvaćeno znanje. ţuti šešir bi uvek trebalo koristiti pre crnog. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe dati sud o ideji na osnovu ranijih iskustava. Reč je o objektivnom pokušaju da se na mapu ubeleţe i negativni elementi. Pozitivna procena se ostavlja ţutom šeširu. Razmišljanje pod crnim šeširom nije rasprava i nikada se ne bi trebalo sagledavati kao takvo. vedrinu i optimizam. 236 . Razmišljanje pod crnim šeširom moţe ukazati na greške u procesu mišljenja i samom metodu. Kratak pregled razmišljanja pod ţutim šeširom Razmišljanje pod ţutim šeširom je pozitivno i kon struktivno. U slučaju novih ideja. Ţuta boja simbolizuje sunčev sjaj. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na rizike i opasnosti. da bi se videlo šta moţe da podbaci ili krene kako ne treba. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da projektuje ideju u budućnost. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na nedostatke u dizajnu. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da postavlja „negativna pitanja".

Razmišljanje pod ţutim šeširom iskušava i ispituje vrednost i korist. Razmišljanje pod ţutim šeširom je konstruktivno i generativno.Šest šešira za razmišljanje Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim procenama. jednako kao što je razmišljanje pod crnim šeširom zaokupljeno negativnim procenama. ali nije ograničeno na to .pod uslovom da su ostali vidovi optimizma odgovarajuće obeleţeni. Potom ono teţi da za tu vrednost i korist iznaĎe logičku podršku. Od onih oko nje se zahteva da rezultat tog raz237 . do snova. Osoba koja stavlja zeleni šešir će upotrebiti modele kreativnog razmišljanja. vizija i nadanja na drugom kraju. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno operativnošću i izazivanjem aktivnosti. Razmišljanje pod ţutim šeširom traţi da iznese čvrsto utemeljen optimizam. Kratak pregled razmišljanja pod zelenim šeširom Zeleni šešir sluţi za kreativno razmišljanje. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi pukom pozitivnom euforijom (crveni šešir) niti direktnim stvara njem novih ideja (zeleni šešir). Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti spekulativno i u potrazi za mogućnostima. Razmišljanje pod ţutim šeširom dopušta i vizije i snove. Od ovog razmišljanja potiču konkretni predloţi i sugestije. Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivan spektar. Cilj konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširom jeste delotvornost. koji ide od logičnog i praktičnog na jednom.

Rezime rezimea mišljanja tretiraju kao kreativan ishod. u sklopu samoorganizujućeg asimetričnog sistema formiranja obrazaca. Traganje za alternativama jeste fundamentalni aspekt razmišljanja pod zelenim šeširom. Lateralno razmišljanje jeste skup stavova. Postoji više načina za izazivanje provokacije. mehanizam prosuĊivanja biva zamenjen mehanizmom prodora. U okviru razmišljanja pod zelenim šeširom. mislilac u zelenom šeširu moţe bilo kad da zastane i razmisli da li tog trenutka postoje i neke alternativne ideje. rast i vrednost semena. Bilo bi idealno kad bi i mislilac i slušalac nosili zelene šešire. mehanizama i tehnika (meĎu kojima su prodor. < Kratak pregled razmišljanja pod plavim šeširom Plavi šešir je šešir „kontrole". u nameri da osmisli novu ideju. Mislilac u plavom šeširu organizuje samo razmišljanje. provokacija i PO) koji pomaţu u formiranju prečica za kretanje meĎu obrascima. Koristeći se kreativnom pauzom. dalje od očiglednog i zadovoljavajućeg. uključujući i metod nasumične reci. Razmišljanje pod plavim 238 . Mislilac ţeli da krene dalje od početne ideje. Za tu pauzu ne mora da postoji nikakav objektivan razlog. Zelena boja simbolizuje plodnost. Provokacija je bitan deo razmišljanja pod zelenim šeširom i simbolizovana je rečju PO. Provokacija se koristi da bi nas izvukla iz naših uobičajenih obrazaca razmišljanja. Ono se koristi za stvaranje novih koncepata i percepcija. Postoji potreba da se ide dalje od poznatog.

Razmišljanje pod plavim šeširom determiniše zadatke za razmišljanje koje valja izvršiti. Razmišljanje pod plavim šeširom je odgovorno za rezimiranja. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe i da se koristi za uspostavljanje razmišljanja koje teče korak-po-korak. Razmišljanje pod plavim šeširom daje fokus. Razmišljanje pod plavim šeširom se moţe iskoristiti za povremene upadice koje zahtevaju stavljanje šešira. Čak i kada je specifična uloga razmišljanja pod plavim šeširom dodeljena jednoj osobi. Razmišljanje pod plavim šeširom zaustavlja raspravu i insistira na „kartografskom" vidu razmišljanja. u toku razmišljanja. To se moţe obavljati povremeno. i na kraju. preglede i zaključke. Razmišljanje pod plavim šeši rom uvodi i odrţava disciplinu. 239 . Mislilac u plavom šeširu definiše temu u pravcu koje bi valjalo usmeriti razmišljanje. Razmišljanje pod plavim šeširom definiše problem i uobličava pitanje. a čijeg se redosleda valja pridrţavati jednako kao što se prilikom plesa vodi računa o koreografiji.Šest šešira za razmišljanje šeširom jeste „razmišljanje o razmišljanju potrebnom da bi se istraţila tema". i dalje je otvorena za sve koji imaju komentare i sugestije u domenu plavog šešira. Razmišljanje pod plavim šeširom prati razmišljanje i obezbeduje poštovanje pravila igre.

postiţemo izuzetne rezultate u poslu. 3444-953 (9-16h) mob.sa lakoćom i uţivanjem .yu Brzo čitanje U ovoj knjizi iznet je revolucionarno nov metod uz pomoć koga moţete drastično povećati svoju brzinu čitanja (preko 200 stranica na sat) a da pri tome postignete bolje razumevanje i pamćenje nego pri klasičnom čitanju. rešavanju pro-■ blema i naročito . strani jezik. Knjiga sadrţi tekstove i praktične primere koji omogućavaju čitaocu uvid u napredak tokom savladavanja tehnike brzog čitanja. donošenje odluka. uĉenje. Rada Konĉara la. pre~ zentacije.Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«.-) 1 Toni Buzan . da li znate kako da taj potencijal iskoristite na najbolji način? Ova izvanredna knjiga vam pruţa mogućnost da naučite memorijske tehnike koje moţete da upotrebite u svim oblastima intelektualnog funkcionisanja (koncentracija. kreativno razmišljanje.yu. Koristeći slova. boje. crteţe . Toni i Bari Buzan « Mape uma Mape uma su sredstvo za kreativnu organizaciju misli koje nam pomaţe da bolje iskoristimo neograničenu moć mozga. o Toni Buzan Savršeno pamćenje Potencijal ljudske memorije je praktično neograničen! MeĎutim.tnail: bmaricic@beotel. +381 (0)64 113 00 88. linije. +381 (0)64 147 16 02 e.u pamćenju i učenju. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107.edu. pripremanju predavanja i prezentacija. ispiti. brojeve. www.flnesa. hvatanju beleţaka. kreativnom razmišljanju.

Toni Buzan Moć dečjeg uma Postanite genije na brzaka! Revolucionarni metod mapiranja uma za decu i odrasle! Ova knjiga vas na lak. +381 (0)64 113 00 88.tnail: bmaricic@beotel. 3444-953 (9-16h) mob.finesa. Autor nudi niz praktičnih saveta i konkretnih tehnika za rešavanje problema u učenju svakog jezika.4 Lana Izrael. a bolje ocenel Previše dobro da bi bilo istinito? Ne. Rada Konĉara la. 5 Toni Buzan Pouka iz umetnosti iongliranja Knjiga o učenju! Autori koristeći metaforu ţongliranja prezentuju jasan i pragmatičan metod primenjljiv u bilo kojoj oblasti učenja. +381 (0)64 147 16 02 e. Opiti miiu Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«. Savladavajući umetnost relaksirane koncentracije čitalac otkriva novi pristup samorazvoju. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. kako na polju leksike i gramatike.edu.yu. tako i na polju izgovora. www. zabavan i jedinstven način uvodi u svet izvanrednog pamćenja i kreativnog razmišljanja. KAKO NAUČITI STRANI JEZIK (BIIOKOM) %m*& 6 Grejem Fuler Kako naučiti strani jezik Izuzetna knjiga zamišljena kao pomoćna literatura u učenju bilo kog jezika bez obzira da li je u pitanju konvencionalni kurs ili samostalno učenje uz priručnik.yu . u kojoj razbijajući mentalne barijere svoje neu■ spehe pretvara u uspeh. Manje učenja. previše dobro i istinito! Majki Gelb.

Rada Konĉara la. www. Prevedena na 37 jezika. I Na osnovu autorovih saveta i tehnika moţete uvećati svoje samopouzdanje i motivaciju za učenje.yu i j Dejvid Ejkres Kako poloţiti ispit POLOŢITI I Knjiga koja će vam pomoći da svoju energiju i vreme iskoristite na najbolji način.yu. KAKO I Opiti printlpit ktnkntne tehnike KORISTITE Toni Buzan 8 OBE HEMISFERE Koristite obe MOZGA hemisfere mozga Najpopularnija i najtiraţnija knjiga Tonija Buzana! Prodata u milionima primera-ka širom sveta. Majki Gebl " Razmišljajte kao Leonardo da Vinči U ovoj zaista inspirativnoj knjizi.F Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«. j na opisani su na izuzet- . moţemo naučiti da unapreĎujemo svoje sposobnosti u svim sferama ţivota.( rsiff Butan ćenja. 3444-953 (9-16h) mob. Primena mapa uma. i da svaki ispit ISPIT I poloţite sa lakoćom i zadovoljstvom. +381 (0)64 113 00 88. tehnike efikasnog čitanja i učenja i pristup planiranju vremePat ko Intelektualnoj ratmsfeit no jasan i pristupačan način. efikasnije organizovati vreme kao i razviti I svoju sposobnost pam. Razvijajući davinčijevski duh u sebi.mail: bmaricic@beotel. U ovoj knjizi najsveobuhvatnije je prikazan Bu-zanov program intelektualnog razvoja. memorijskih tehnika. istraţujući sedam suštinskih aspekata Da Vinčijevog procesa razmišljanja autor nam pokazuje kako da razvijemo sposobnost uranovteţenog razmišljanja čitavim mozgom. +381 (0)64 147 16 02 e.edu. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107.finesa. U njoj se sjajnim stilom prikazuje „fenomen Leonardo" kao model za razvoj sopstvene genijalnosti.

+381 (0)64 147 16 02 e. Edvard de Bono Lateralno razmišljanje Edvard de Bono ne tvrdi daje izumeo ovaj mentalni proces. delo naučnika i istraţivača koji izuzetno i veoma jasno -misli svojom glavom. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107.Biblioteka »MISAO« Izdavaĉ: IP »FINESA« Rada Konĉara la. U ovoj knjizi nudi nam seriju jednostavnih. Problemi su smišljeni tako da čitaocu omogućavaju da pronaĎe sopstveni stil razmišljanja i otkrije njegove vrline i mane. +381 (0)64 113 00 88.flnesa.yu Edvard de Bono Šest šešira za razmišljanje Stavite crni šešir za kritično stanovište ili ţuti za sunčani optimizam! Zeleni šešir pruţa obilje kreativnih ideja! Pod belim sagledajte činjenice. www. . U svom originalnom prikazu tog procesa.nebesko-plavi šešir će vam omogućiti nepristrasan pogled na stvari. Nije uvek vaţno biti u pravu i greška moţe da bude i putokaz do pravog reI šenja. ali ga je svakako prvi opisao. 3444-953 (9-16h) mob.mail: bmaricic@beotel. a pod crvenim izrazite osećanja! A onda osmislite čitav dijapazon mogućih rešenja i razvrstajte ih . on namerno koristi lateralni pristup (s podsticajnim vizuelnim primerima u jednom poglavlju) da bi objasnio prirodu laterarnog razmišljanja. Rezultati će biti iznenaĎujuće efikasni! Edvard de Bono 1 Petodnevni kurs razmišljanja Edvard de Bono je pionir meĎunarodno poznatog sistema lateralnog razmišljanja.yu.edu. Ovo je pionirska i sugestivna knjiga. ali podsticajnih problema za razmišljanje koji ne iziskuju nikakvo specijalno znanje niti poznavanje matematike. kao i potencijalne metode koje nikada ne koristi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful