EDVARD DE BONO

ŠEST ŠEŠIRA ZA RAZMIŠLJANJE

BEOGRAD, 2000.

Naslov originala Edward de Bono - Six Thinking Hats Autorska prava za Jugoslaviju Branislav Maričić Izdavaĉ FINESA, Rada Končara la, Beograd tel./fax 011/2434-107; 011/3444-953 www.finesa. edu.yu $ Za izdavaĉa ' Branislav Maričić , Urednik Časlav Mančić Tehniĉki urednik Nenad Đurićić Prevodilac Tanja Milosavljevic Korektor Zorica Maričić Štampa DIJAMANT PRINT, Beograd ISBN 86-82683-10-5
CIP HapoflHe 6H6jiHOTeKe CpoHje, 159.954/.956

Beorpafl

r

,H,E BOHO, EflBap« Šest šešira za razmišljanje / Edvarad de Bono ; Beograd : Finesa, 2000 [prevodilac Tanja Milosavljevic]. Beograd : Dijamant print) - 240 str. ; 18 cm. Prevod dela: Six Thinking Hats / Edward de Bono. Tiraţ 500. - Beleške o autoru str. 5. ISBN 86-82683-10-5
a) MnuiJbeite

:

ID=87074060

Edvard de Bono je roĎen na Malti. Nakon početnog obrazovanja, stečenog na koledţu Sv. Edvard i Kraljevskom univerzitetu na Malti, nastavio je da se školuje kao Roudzov stipendista u Krajst Čerču (Oksford) gde je s najvišim ocenama diplomirao psihologiju i fiziologiju, da bi zatim doktorirao medicinu. Doktorat j£ stekao i na Univerzitetu u Kembridţu. Sluţbovao je na univerzitetima u Oksfordu, Londonu, Kembridţu i Harvardu. Dr Edvard de Bono je izuzetno poštovan kao vodeći autoritet u oblasti direktnog učenja mišljenja kao veštine. Od njega je potekao pojam lateralnog razmišljanja (uvr šten u Oksfordski reĉnik), a razvio je i formalne tehnike usmerenog kreativnog razmišljanja. Napisao je četrdeset pet knjiga, koje su prevedene na trideset sedam jezika. Osmislio je i dve televizijske serije. Nakon stoje pozivan da u četrdeset pet zemalja drţi predavanja i prisustvuje najvećim meĎunarodnim konferencijama, 1989 je zamoljen da predsedava specijalnom skupu dobitnika Nobelove nagrade. Podučavanje o veštini razmišljanja su od njega traţile brojne vodeće svetske poslovne korporacije, kao što su IBM, NTT (Japan), Du Pont, Prudential, Shell, Eriksson, McKinsevs, Ciba-Geigy, Ford i mnoge druge. Dr de Bono sprovodi najobimniji program direktne nastave razmišljanja u školama. Taj program primenjuju mno-

čiji je on pronalazač. Osnivač je Trusta za istraţivanje spo znaje (Cognition Research Trust. u Njujorku. . 1969) i MeĎunarodnog kreativnog foruma (International Creative Forum). Za L-igru. Uspostavio je i MeĎunarodni biro za kreativnost pri UN.ge svetske zemlje. ka ko bi članicama te organizacije pomogao u stvaranju sve -ţih ideja. kaţu daje naj jednostavnija autentična igra ikad osmišljena. koji su spojili mnoge vodeće svetske korporacije. Rad dr de Bona se zasniva na njegovom shvatanju uma kao samoorganizujućeg informativnog sistema.

šest boja BELI ŠEŠIR VIII IX X XI XII Xin Ĉinjenice i cifre Ĉija je ovo ĉinjenica? UvoĊenje japanskog stila Ĉinjenice. istina i filozofi Ko stavlja šešir? Rezime CRVENI ŠEŠIR XTV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII Emocije i osećanja Mesto emocija u mišljenju Intuicija i slutnje Trenutak za trenutkom Upotreba emocija Jezik emocija Rezime CRNI ŠEŠIR Šta nije u redu s njim Suština i metod 73 75 79 85 89 95 99 101 107 ^ 47 53 57 61 67 71 9 13 17 25 31 35 41 43 .Sadrţaj Predgovor I II III IV V VI VII Gluma: Ako glumite mislioca. postaćete mislilac Stavljanje šešira: Veoma nameran proces Proces prevoĊenja: Namera i realizacija Igranje uloge: Praznik za ego Hernija razmišljanja: Melanholija i ostale tecnosti Svrha šest šešira: Pet vrednosti Simbolika i funkcija: Šest šešira.

negativno ili pozitivno? Rezime ŢUTI ŠEŠIR 113 121 125 129 XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII Spekulativno-pozitivno Pozitivan spektar Razlozi i podrška logike Konstruktivno razmišljanje Spekulacija Odnos s kreativnošću Rezime ZELENI ŠEŠIR 131 135 139 141 147 153 157 XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX XL XLI Kreativno i lateralno razmišljanje Lateralno razmišljanje Prodor umesto prosuĊivanja potreba" za provokacijom Alternative Karakter i veština Šta biva s idejama? Rezime PLAVI ŠEŠIR 159 165 169 175 181 189 193 197 XLII XLin XLIV XLV XLVI XLVII Zakljuĉak Rezime rezimea Kontrolisanje razmišljanja UsredsreĊenost Osmišljavanje programa Kratki pregledi i zakljuĉci Kontrolisanje i praćenje Rezime 199 205 211 217 221 227 229 231 .XXIII XXIV XXV XXVI Prošla i buduća suština Negativno uţivanje Staje prvo.

Koja je vrsta razmišljanja bila potrebna da bi se ovi novi koncepti i ostvarili? U intervjuu Vašington Postu. Lateralno razmišljanje je tehnika koju sam razvio pre mnogo godina i o kojoj sam napisao mnogo knjiga.Predgovor Da li zaista moţete da promenite efikasnost svog razmišljanja? U januaru 1985. meĎutim Olimpijada 1984. je zapravo ostvarila višak od 250 miliona dolara. koje su zaţivele zahvaljujući pravilnom vodstvu i efikasnosti. septembra 1984. Sasvim je uobičajeno da ovakve sportske igre proizvedu gubitak od više stotina miliona dolara. Zbog toga je na nivou grada Los AnĎelesa izglasano da se na Igre ne troši novac iz opštinskih fondova. magazin Tajmje za „muškarca godine" izabrao osobu koja je bila najzasluţnija za izvanredan uspeh Olimpijskih igara u Los Andelesu: Pitera Veberota. Piter Veberot je devet godina pre Olimpijade došao na jednosatno predavanje 9 . Piter Veberot objašnjava na koji je način upotrebio lateralno razmišljanje za ostvarivanje novih koncepata. 30. Izuzetan uspeh Igara je umnogome zavisio od novih koncepata i novih ideja.

informacije. Uglavnom. Njihova praktična realizacija. samo ako je tako i nikako drukčije. logika. trebalo bi da uvek stremimo boljem. nada i kreativnost .sve se to nagomila u nama. i tako dalje. Reč je o konceptu šest šešira za razmišljanje. meĎutim. U knjizi opisujem prirodu i doprinos svakog od tih vidova razmišljanja. Ipak. Pokušavamo da obavimo suviše toga odjednom. Postoje na stotine primera kako tehnika namernog razmišljanja moţe da ima snaţan efekat. ali. Kao da ţongliramo s previše loptica. Ukoliko moţemo samo ograničeno da sagledamo domet razmišljanja. Bez obzira na to koliko smo u tome dobri. Sve što ja mogu jeste da osmislim tehnike i objavim ih. Razmišljanje je ogromno čovekovo bogatstvo.Predgovor koje sam bio pozvan da odrţim u Udruţenju mladih predsednika (Young Presidents' Organisation). Emocije. počiva na pojedincima kao što je gospodin Veberot. 10 . onda je moguće da se osetimo sasvim zadovoljnima kada je reč o našoj uspešnosti u ovoj oblasti. On postaje sposoban da odvoji emocije od logike. nikada ne moţemo biti u potpunosti zadovoljni ovim svojim najvaţnijm umećem. Osnovna poteškoća vezana za razmišljanje jeste konfuzija. koji veruju daje svrha razmišljanja u tome da dokaţu da su u pravu . Ono što predlaţem u ovoj knjizi jeste veoma jednostavan koncept koji misliocu dozvoljava da u odreĎenom trenutku obavlja samo jednu stvar. Stavljanje nekog od tih šešira izaziva odreĎeni vid razmišljanja.na sopstveno zadovoljstvo. jedini koji su izuzetno zadovoljni svojim razmišljanjem jesu oni loši mislioci. kreativnost od informacije.

Predgovor Šest šešira za razmišljanje nam omogućavaju da svojim razmišljanjem upravljamo onako kako dirigent upravlja orkestrom. Edvard de Bono 11 . na raznim sastancima je vrlo korisno izbaciti ljude iz njihove uobičajene kolotečine. Slično tome. Moţemo izazvati ono što ţelimo. Šest šešira za razmišljanje su krajnje praktiĉni i u tome je glavna vrednost ovog koncepta. kako bismo ih naveli da o datom problemu razmišljaju na drugačiji način.

'■■» .

postaćete mislilac Verujem da se jedan od dva originalna Rodenova Mislioca nalazi u Buenos Airesu. Prema tome. Moţda nije reč o originalu. Barem je tako rekao moj vodič. Moţda me pamćenje vara. Moţda ne postoje dva originala. ovo moţe biti pogrešno po više osnova. gde god se ona nalazila.GLUMA Ako glumite mislioca. na trgu ispred zgrade parlamenta. Pravi raz13 . Treći razlog je moja ţelja da čitalac vizuelizira tu famoznu figuru mislioca. Jedan od njih je taj što nameravam da se u toku knjige konkretno pozabavim upotrebom činjenica. Moţda je moj vodič pogrešio. nije apsolutno provereno? Ima više razloga. pokazujući u pravcu ove mislima zaokupljene figure zamrznute u besmrtnoj bronzi. Moţda se figura ne nalazi na trgu ispred zgrade parlamenta. Kao ĉinjenica. zašto sam izjavio nešto što. Drugi je razlog moja namera da isprovociram one koji smatraju da su činjenice same po sebi vaţnije od načina na koji ih koristimo. kao činjenica.

drugo hrišćansko stanovište koje je mnogo bliţe tibetanskom: obavljajte molitvene radnje čak i ako ste emotivno potpuno isključeni. tradicionalna predstava će nam na trenutak biti od koristi.i postaćete mislilac. vaše će emocije biti sustignute 14 . radije no emocionalno ili duhovno uzbuĎenje koje mnogi hrišćani zahtevaju od sebe. koja ukazuje da je kod mene reč o uverenju. radije no turobno i svečano. Moţda je Tibetancima. Odista. jedna osoba je dovoljna da podstiče okretanje tuceta molitvenih ploča. Često moramo da ukaţemo na naĉin na koji je nešto izneseno. ako su ploče pravilno balansirane. radije no o dogmatičnoj tvrdnji. U svakom slučaju. MeĎutim. ne psihički . Ono stoje vaţno jeste namera da se pomolite.Gluma log je taj što je ova knjiga napisana u avionu. upotrebio sam reč „verujem". dozvoljeno da misle o spisku namirnica koje valja da kupe. Ţelim da zamislite taj toliko . meĎutim. na putu od Londona do Kuala Lumpura u Maleziji.isuviše . Postoji. Ţelim da zamislite tu bradu naslonjenu na ruku. ako glumite mislioca.korišćen i lik Rodenovog Mislioca. Vremenom. Zauzmite tu pozu . dok okreću ploče. f^ Tibetanci izgovaraju svoje molitve tako što okreću okrugle molitvene ploče na kojima su one zapisane. O tome i jeste reč u ovoj knjizi. Rotirajuće ploče spiralnom putanjom uzdiţu molitve u boţanske visine. Zašto? Zato što.fizički. pozu za koju se pretpostavlja da bi trebalo daje zauzme svaki mislilac koji je ozbiljan u svojoj nameri. zapravo. postajete mislilac. što podseća na cirkusku tačku u kojoj se tanjiri vrte na vrhovima dugačkih motki. Ja. verujem da bi mišljenje trebalo da bude aktivno i ţustro.

postaćete mislilac vašim aktivnostima. Imajte nameru i dajte je na znanje sebi i svima oko sebe. Ubrzo će vaš mozak početi da sledi ulogu koju igrate. Radite ono što je potrebno. To je upravo ono što mislim kada od vas traţim da glumite mislioca. Ako glumite mislica. Ova knjiga vam daje razne uloge koje treba da odglumite. 15 .I ___________ Ako glubite mislioca. Zauzmite pozu mislioca. uistinu ćete postati mislilac.

a\l\ ..

Jednako dobro je utemeljena i zamisao o šeširu ili kapi za razmišljanje. naročito meĎu muškarcima. Koriste se kao deo uniforme.II STAVLJANJE ŠEŠIRA Veoma nameran proces Ono što najviše upada u oči pri posmatranju bilo kakve grupne fotografije snimljene pre četrdeset ili više godina jeste to da svi imaju šešire na glavi. bivši britanski premijer. kaţe se da nosi svoj „upraviteljski" ili „direktorski" šešir. a nekad „šešir domaćice". Danas je šešir retkost. GospoĎa Tačer. štedljivost i ekonomičnost domaćice. povremeno je izja vljivala da u upravljanje vladom unosi smotrenost. koja ulogu definiše sama po sebi. Danas šeširi imaju tendenciju da definišu ulogu. Novinske fotografije i rani filmovi svedoče o ovom ogromnom broju šešira. Za zapovednički nastrojenog supruga koji stalno izdaje nareĎenja porodici. Direktorka moţe da napravi distinkciju izmeĎu svojih dveju uloga tako što će slušaocima reći da nekad nosi „direktorski". 17 .

i deca . U starim danima. Kapu za razmišljanje sam uvek zamišljao kao mekanu noćnu kapicu sa kićankom. MeĎutim.izlaze napolje. ili traţe od drugih da to učine. Razmislite o koristima prave mislilaĉke kape. ali bez one ukočene arogancije koja nije ništa drugo do pravi pravcati znamen gluposti. Signal je bio konačan. Nisam siguran da ţelim da prodam tu zgradu. 18 . Vojnik bez kape na glavi nikad ne izgleda tako ozbiljno i zastrašujuće kao vojnik s kapom. koje podsećaju na one naučničke. učenje i razmišljanje su retko kad jedno te isto. da bi i sami mislili. Šteta što ne postoji istinski šešir za razmišljanje. to je bio siguran znak da ona . Kad policajac stavi kapu na glavu. kada bi dadilja stavila šešir na glavu. • Stavi svoju kapu za razmišljanje i pozovi me sutra te lefonom. Ljudi dobrovoljno stavljaju sopstvene šešire za razmišljanje. koji biste mogli da kupite u prodavnici. Namerno stavljanje šešira je nešto veoma odreĎeno. slič nu kapi dvorske lude. U Nemačkoj i Danskoj postoje studentske kape. Moraćemo da stavi mo svoje šešire za razmišljanje i vidimo kako ćemo da se izvuĉemo iz ove zbrke. • Ovo je opasan razvoj situacije. Pogovora nije smelo da bude. ona jasno signalizuje njegovu duţnost i spremnost daje vrši. Studenti su suviše zauzeti učenjem o razmišljanju drugih.Veoma nameran proces II • Moraću da stavim svoju kapu za razmišljanje i raz motrim vaš novi predlog.

• Razmišljanje nije izgovor za izostanak akcije. Prema tome. to ja bolje mislim.II ___________________ Stavljanje šešira__________ • Ne gnjavi me. Stavi opet svoj šešir za razmišljanje. To zavisi od toga da li smatrate da ste plaćeni da mislite ili da sledite razmišljanje drugih. sedim i razmi šljam. • Kako bi bilo da se sada zaista pozabavite ovim? Do sada sam od vas dobio samo automatsku reakciju. Prema tome. • Plaćate me da mislim. To je svrha šešira za razmišljanje. Javljamo se kad zazvoni te19 . Postoji onaj pokretno-govorno-dišući način razmišljanja koji stalno primenjujemo. Stavljate ga namerno. tokom kojih bi namerno nosili šešir za razmišljanje. Stavite svoj šešir za razmišljanje. dajte malo ak cije. tako da svi moţemo da sta vimo svoje šešire za razmišljanje i usredsreĊeno raz mislimo o ovom problemu. Što me bolje plaćate. neophodno za bilo kakvo razmišljanje koje je više od pukog reagovanja na situaciju. Zar ne vidiš da razmišljam? • Prekinuću ovu diskusiju. Mentalna predstava nekoga ko na glavi ima pravi šešir za razmišljanje mogla bi da posluţi za prebacivanje u smireno i ni sa čim ometeno trenutno raspoloţenje. Moţda bi svesni mislioci mogli da odvoje pet minuta dnevno. • Hteo bih da ponovo razmisliš o tom planu. Hajde. Ţeleo bih da se usredsredim na problem namernog razmišljanja. već na ĉin da ona postane bolja. da vidim kako stavljaš svoj šešir za razmišljanje. • Hoću da odmah razmisliš o ovome.

Upadamo u kolotečinu i izlazimo iz nje. Za to su vam potrebni široki pogledi. ţelimo da počnemo s na mernim razmišljanjem. o reaktivnom razmišljanju. Prema tome. niti da upravljamo svojim disanjem. To se. Postoji.\ 7 Veoma nameran proces II lefon. Kada vozite kola. Prema tome. Nema lakog načina da signaliziramo sebi da. Pozadinsko razmišljanje sluţi za svakodnevno dovijanje. prilično razlikuje od pukog rea20 . umesto ovog svakodnevnog dovijanja. koja je mnogo više namerna i usredsreĎena. MeĎutim. meĎutim. meĎutim. Svako moţe da potrči. Pratite saobraćajne znake i donosite odluke. vi pri tom ne izraĊujete mapu. da ih sledite i sklanjate se s puta drugim učesnicima u saobraćaju. drugačija vrsta razmišljanja. fraza „šešir za razmišljanje" postaje odreĎeni signal koji moţemo dati sebi ili drugima. pokretno -govorno . morate da izaberete drumove. Drugi vid mišljenja je onaj koji je vezan za izradu mape. Namerno razmišljanje sluţi za to da učinite i više od toga. znači. Ovaj tip trajnog automatskog razmišljanja je kon stantno negde u pozadini. ali sportista trči namerno i u tu svrhu trenira.dišući vid razmišljanja je umnogome nalik voţnji niz drum. Ne moramo da budemo svesni koja noga je na redu da korakne kada hodamo. Reč je. Suprotstavimo sada ova dva načina razmišljanja: nesvesno i namerno. Tu ima mnogo trenutnih radnji nametnutih nam od strane poslednjeg trenutka i onog koji će uslediti neposredno iza njega. Pravite je na objektivan i neutralan način. Tragate za signalima i reagujete na njih. Istraţujete predmet i izraĎujete mapu. Prelazimo ulicu.

Umesto pukog reagovanja na situaciju. Saslušate slučaj svog protivnika samo da biste ga napali i izloţili njegovu slabost. Iznosite svoj slučaj i osvajate poene u svoju korist. Suprotstavite tome proceduru pravljenja mape. Jedna devojčica je to veoma lepo rekla: „Smatrala sam da je PMI metod glup i neprirodan. MeĎutim. Time je izrada mape okončana. Zove se CoRT (program Cognitive Research Trust) i danas ga koristi nekoliko miliona školske dece u različitim zemljama. Zamislite da pokušavate da nadgovorite nekoga u raspravi. odeljenje od trideset dečaka je kolektivno izglasalo odluku da svako od njih dobija po pet dolara nedeljno da bi išao u školu. dete izraĎuje jednostavnu mapu. ali što ne spada ni u „plus" ni u „minus" kategoriju). U Sidneju. u Australiji. otkrila sam da sam se predomislila. Naziv prve lekcije je PMI. Nakon što su uradili 21 . Mislilac bira svoj put. i to na osnovu onoga što sam sama zapi sala." Stvar je u tome da valja usmeriti paţnju i naći način da se to i učini. Iz trenutka u trenutak. Svaka strana reaguje na onu drugu. Vodim program nastave razmišljanja u školama. Taj kontrast je vidljiv na sledećem primeru. kad sam uradila PMI. naposletku. jer sam znala šta mislim. vi napadate ili se branite. Ono to čini tako što prvo gleda u „plus" pravcu i beleţi ono što opaţa.II ___________________ Stavljanje šešira __________ govanja na saobraćajne znake onim redom kojim se pojavljuju. u „interesantnom" pravcu (za svim onim stoje vredno zabeleţiti. Potom dete gleda u „minus" pravcu i.

Na kraju ove kratke veţbe. preseljenje je otkazano. Zapadnjačka navika raspravljanja i dijalektike je de fektna. zamolio je sve da na sledećem sa stanku urade PMI. Kritičko razmišljanje je u redu kad morate da odreagujete na nešto što vam je zadato. Poslovni čovek. bez ikakvog nagovaranja od strane nastavnika. Odista. upetljao se u neki birokratski problem. Ovo je uverenje nanelo mnogo štete zapadnjačkoj misli. Jedan od najvećih svetskih pronalazača. To je i razlog što poimanje kritičkog razmišljanja kao kompletne forme razmišljanja moţe da bude veoma opasno. trebalo je samo izabrati put. uradila je PMI sa svoja dva sina. jer izostavlja generativno i kreativno.\ 7 Veoma nameran proces II PM. da se razmišljanje zasniva na dijalogu i dijalektičkoj raspravi. Ţena koja je dve godine planirala preseljenje iz Kalifornije u Arizonu. koji se mesecima sporio s velikom naftnom kompanijom. Pol Mekredi (pronalazač letenja na ljudski pogon).dišućim vidom razmišljanja. Sin muje predloţio da uradi PMI i to je odredilo njegov sledeći potez. dvadeset devet njih je promenilo mišljenje i odlučilo da to ipak nije dobra ideja. To nije slučaj s pokretno . ovaj reaktivan vid razmišljanja moţe da funkcioniše samo ukoliko se ukaţe nešto na šta valja reagovati. Ispričao mi je daje problem tada bio rešen u roku od dvadeset minuta. zasnovano na pogrešnom tumačenju velikih grčkih mislilaca. ali nimalo ne doprinosi stvaranju predloga. Prisutno je glupo uverenje. Pošto se prostrla „mapa". C Vid razmišljanja koji podrazumeva izradu mape izi skuje odreĎenu nepristrasnost.govorno . 22 .

predstoji mu mnogo više od pukog reagovanja. Onda sledeća. Reč operativnost donekle zvuči kao reč „pismenost". umećem čitanja slova i brojeva. boje su razdvojene. Reč je o veštini delanja i razmišljanja koje uz njega ide. U ovoj knjizi. kao osnovnim sastojkom obrazovanja. MeĎutim. Zatim preko nje dolazi druga. šest šešira za razmišljanje odgovaraju različitim bojama koje se koriste u štampanju mape. televizijske emisije itd. sve dok na kraju ne dobijemo mapu u pu nom koloru. stvar nije samo u tome da stavite šešir za razmišljanje. kad dete završi školu. komentari nastavnika. Da bih obuhvatio ovo „ddatno razmišljanje". CoRT nastava razmišljanja se bavi operativnim razmišljanjem: postavljanjem ciljeva. već i u odabiru boje šešira koji nameravate da upotrebite. stvaranjem alternativa. pozabavićemo se drugim načinom. a ja čvrsto verujem da bi operativnost trebalo da ide rame uz rame s pismenošću. Odista. uzeo sam termin operativnost. neophodno je da znamo kako da usmerimo paţnju. odreĎivanjem prioriteta. Moraće da preuzima inicijativu i planira svoje postupke. Do toga neće dovesti pasivnost u razmišljanju.II ___________________ Stavljanje šešira __________ Školska deca uglavnom treba da pasivno reaguju na ono što se pred njima naĎe: materijal iz udţbenika. Kada se štampa mapa u boji. 23 . Ukoliko nije reč samo o pukom reagovanju na ono što je pred nama. PMI je jedan od CoRT načina da to i učinimo. Prema tome. To je metod koji nameravam da upotrebim za usmeravanje paţnje. Prvo se jedna nanosi na hartiju. itd. U ovoj knjizi.

II .

da li će ona biti dovoljna da majstorski pomerate figure po tabli? Odgovor je ne. da li će ta vaša namera biti dovoljna da ih zaista i podignete? Ukoliko imate nameru da postanete šahista. Nećete postati Eskofje. i ako preduzimate odgovarajuće aktivnosti. ako imate nameru da postanete kuvar. jer su u ovim slučajevima potrebne vanserijske sposobnosti.recimo.) 25 . Dozvolite da to učinim umesto njih. Rekao sam da ćete. Ako imate nameru da postanete dizač tegova. čuveni francuski kuvar s početka XX veka (prim. postaćete sasvim podnošljiv kuvar. Mnogi će pohitati da ukazu na apsurdnost ovoga.naposletku zaista i postati mislilac.III PROCES PREVOĐENJA Namera i realizacija Ţeleo bih da se vratim na distinkciju izmeĎu namere i realizacije. ako ispoljavate aktivnosti mislioca . MeĎutim. Izgleda da tvrdim da će. Za aktivnostima će uslediti razmišljanje. ukoliko imate nameru da postanete mislilac. stavljate na glavu svoj šešir za razmišljanje . prev.* izuzev u sluča* Escoffier. Vaša gluma će prerasti u stvarnost. doći do njene realizacije. jer mnogi na to gledaju potpuno pogrešno.

Jednom sam zatraţio od grupe odlično obrazovanih Amerikanaca (svi su imali fakultetske dinlome) da svoju sposobnost razmišljanja ocene ocenom ocrjedan do deset. Namera Tibetanca da se moli nije dovoljna: on mora da okreće molitvene ploče. Ja sam. Ako sebe smatrate misliocem. Ipak. ljudi su neverovatno zadovoljni sobom kada je reč o njihovom razmišljanju -jer ne mogu da zamisle kako bi se ono moglo poboljšati. Morate da preduzmete odreĊene aktivnosti. razume se. pretpostavljam da su mnogi od prisutnih pogrešno protumačili pitanje. Ne sećam se da sam ikada sreo nekoga ko je zaista ţeleo da postane mislilac. To gotovo daje potpuno suprotno onome što govorim. Drugim recima. Da ovo ne bi zvučalo preoštro. zato što je krajnje retka. ali bićete izvesno bolji kuvar od nekog ko to ne namerava i ne preduzima ništa. tako da je ocena osam predstavljala skromno priznanje ove komparativne izvedbe. prosečna ocena je bila osam. onda verovatno ne preduzimate ništa u tom pogledu -jer imate visoko mišljenje o sebi i zadovoljni ste svojom navodnom veštinom. traţio apsolutni rejting. Na moje zaprepašćenje. Izvesno da nije dovoljno da mislilac sebe smatra misliocem.Namera i realizacija III ju da zaista posedujete potrebnu darovitost. njihovo sagledavanje dometa razmišljanja je bilo toliko ograničeno da je svako od njih smatrao da je njegovo razmišljanje gotovo maksimalno dobro. Znali su da su u školi i na fakultetu uvek bili meĎu deset odsto najboljih. Imajući na umu ovo što 26 . Namera da postanete mislilac je veoma bitna. Molim vas da obratite paţnju na to da namera nije dovoljna.

Znatno vaţnija. Kada je dr Luis Alberto Maĉado predloţio da postane ministar za razvoj inteligencije u vladi Venecuele. Reč je o operativnoj veštini. Uĉenici to znaju. u tom slučaju. jednako kao što moţete da postanete bolji u fudbalu ili kuvanju. jeste zamisao o razvijanju veštine razmišljanja. Kao kada je neko visok ili nizak. Ovaj koncept inteligencije je zapravo koncept vrednosti. njihovi uĉitelji i pedagozi takoĊe. meĎutim. Biti mislilac znači imati totalno drugačiju predstavu o sebi. njegov zahtevje doĉekan salvama smeha. to ne bi trebalo da predstavlja nikakvo iznenaĎenje. lep ili običan. školski predmet pod nazivom razmišljanje". ţelja da postanete mislilac pokazuje da to još uvek niste. iz tog razmišljanja iz27 . u zavisnosti od toga kako mu ide učenje i koliko uspeva da zadovolji zahteve nastavnika.000 nastavnika osposobljeno da predaje CoRT nastavu razmišljanja. Imaju. Tu ne moţe da se učini bog znašta. dakle. seks i razmišljanje su tri aktivnosti za koje svi sebe smatraju apsolutno kompetentnima. Venecuelanska deca znaju da mogu da misle o nečemu ako to hoće i znaju da će se. Po zakonu. Pored toga. koju moţete da razvijete.III _________________ Proces prevoĊenja _________ sam maločas izneo. Moţete da postanete bolji u razmišljanju. MeĊutim. Humor. svako dete školskog uzrasta u Venecueli mora da provede dva ĉasa nedeljno uĉeći specifiĉan naĉin razvijanja veštine mišljenja. Uobičajena predstava koju o sebi ima dete koje pohaĎa školu jeste da je „inteligentno" ili „neinteligentno". a isto tako i njihovi roditelju Ta veština razmišljanja koju Ďaci stiču je vaţna. istrajaoje i naposletkuje 106.

vaša fiziologija to propraća i vi postajete srećniji i teţe se ljutite. Masku sledi suština. Prema tome. Na još osnovnijem nivou. onaj ko je stalno u pravu je verovatno loš mislilac (arogantan. naime. stoje istovremeno i lako i teško. Da li namrštene obrve i brada oslonjena na ruku zaista nešto znače? Odgovor je da. nezainteresovan za istraţivanje. Zaista. Upotreba šešira za razmišljanje opisanih u ovoj knjizi jeste jedan od načina pojačavanja te namere da postanete mislilac.Namera i realizacija III roditi neke ideje.). U tu svrhu se koriste CoRT okvirima. Niti podrazumeva rešavanje svih onih zakučastih problema za koje ljudi uvek od mene očekuju da ih resim. ako je reč o nečijem prirodnom izgledu i stavu. Biti mislilac podrazumeva svesnu ţelju da to budete. ako nameravate da sasluša28 . Postoje dokazi koji navode na pomisao da. nesposoban da sagleda alternative itd. Na veštačke osmehe fotomodela u reklamama ljudi reaguju kao da su ti osmesi stvarni. manje opreme. Umnogome je slično onim zen navikama o kojima je lako pisati. Sad već moţemo da bacimo pogled i na aspekt realizacije. Potrebno je. ako je reč o nameri i ne. IznenaĎujuće je da na psihološkom nivou to moţe i da funkcioniše. Biti mislilac ne podrazumeva biti pametan. Signali prerastaju u stvarnost. prvi korak jeste namera. tenis ili muziku. Zbog toga se oseća potreba za nekim opipljivim strukturama kao što su šest šešira za razmišljanje. Biti mislilac ne znači automatski i biti uvek u pravu. ali ih je teško upraţnjavati. ukoliko prihvatite osmeh kao svoj standardni izraz lica. što je mnogo jednostavnije u odnos^ na golf.

provešćete nešto više vremena slušajući . Šest šešira za razmišljanje pruţaju opipljiv način prevoĎenja namere u realizaciju. 29 . odluku nećete doneti sve dok ih ne vratite u prirodan poloţaj.III Proces prevoĊenja te nekoga. a ona bi trebalo da bude bolja od neke naprečac donesene odluke.i vaše će razmišljanje postati bolje. Mladi skloni nasilju su poverovali da je njihovo razmišljanje postalo manje nasilno zato što nisu morali da naprečac reaguju u okviru nasilnog klišea. Ukoliko svesno primaknete obrve da biste razmišljali.

•■« .

Uloga je prihvaćena. Jedan od problema Zen-budizma je to što ego. a ego reţira predstavu. moţemo to da odigramo. Jedna vrsta glumaca gubi identitet svog ega i preuzima ego uloge (metodska gluma). I jedni i drugi su dobri glumci. Glumljenje nekoga drugog omogućava egu da ide dalje od svojih normalnih restriktivnih predstava o sebi. MeĎutim. Jedni se provode negde napolju. Moţda nam nije lako da uvidimo da smo budalasti. postaje sve prisutniji upravo u tom „nastojanju". umesto da nanesemo štetu svom egu. uloga daje slobodu. što više nastoji da. Često su glumci u svakodnevnom ţivotu prilično stidljive osobe.ne bude tu". zadovoljni zbog svoje glumačke veštine. Druga vrsta glumaca reţira sopstvenu izvedbu. Čak se ponose svojom dobrom izvedbom i time što im je uspelo da odglume krajnje budalastu budalu. To postaje merilo dostignuća i sposobnosti. Uz dobro definisanu ulogu. 31 .. U tome je prednost uverenja ostakli da ste dobar glumac.IV IGRANJE ULOGE Praznik za ego Ljudi se ne bune da „glume budalu" sve dok je očigledno da je to samo gluma. da grešimo ili da nas je neko nadmudrio. a drugi kod kuće.

ali daje korisno imati nekoga ko će odigrati tu ulogu i da nameravaju da je odigraju dobro. Uloge koje odgovaraju stvarnom ţivotu bi ilustrovale samo sebe. Ali. slične onima u dobroj pantomimi. To ima vrlo mnogo smisla. To je njena uloga i ona joj se predaje. Tu je. ima zlurad pogled i uţiva u negativnim osećanjima koje očigledno izaziva u publici. Svako ume da prepozna vešticu u pantomimi. Ili u vrlo izvornoj formi japanskog Kabuki-pozorišta. moţemo da idemo i dalje. tako što ćemo tu obimnu ulogu rastaviti na više delova. MeĎutim. biće ih šest. koje će biti opisano nešto kasnije. da bi nas zabavile. televizijskoj sapunici ili tradicionalnom vesternu. umesto samo jedne mislilačke uloge. ulogu princa igra ţensko. Ona krešti. Ti delovi postaju karakterne uloge. kako bi se ilustrovale ideje. To je razlog što osobe koje su po prirodi negativne uzimaju ulogu „antiprotivnog" (Ďavoljeg advokata) onda kada ţele da budu negativne. postaju humanizovane. i plemeniti princ koji predstavlja sile dobra. to nam postaje 32 . u opštem smislu reci. jer čitava svrha uloga u pantomimi jeste da se ode stoje moguće dalje od stvarnosti. Prema tome. Time ţele da ukazu da one inače nisu takve.Praznik za ego IV Bez zaštite koju pruţa ova formalna uloga. ego je izloţen riziku. Tradicionalno. što je uloga očiglednije namema i veštačka. a damu muškarac. zatim. Obična ljudskost je otelovljena u liku dame. u kome su uloge krajnje stilizovane. od kojih je svaka definisana drugačijim šeširom za razmišljanje. predstavlja vredan korak na putu da postanete mislilac. Ova tradicionalna uloga deţurnog oponenta je veoma slična razmišljanju pod crnim šeširom. Uloge u pantomimi su osmišljene tako da predstavljaju velike sile koje. Glumiti mislioca.

Promenivši šešir za razmišljanje. to je razlog što vam se dopada Dţej Ar iz serije „Dalas". Na kraju. zajedništvo boja daje kompletiranu mapu. U tome leţi tajna uspeha američkih TV-sapunica. Uloga plavog šešira se razlikuje od uloge zelenog. Gledate sebe kako igrate tu ulogu. Kad stavite šešir nitkova. U svakom trenutku moţete da birate koji ćete od šest šešira staviti na glavu. Kao što sam rekao. predstavljenih pomoću šest različito obojenih šešira za razmišljanje. Igrate je najbolje što umete. Ţuti i crni šešir predstavljaju oštar kontrast. Postajete mnoštvo različitih mislilaca . opisano je svih šest šešira za razmišljanje. Svaka uloga bi trebalo da bude drugačija. Na stranicama koje slede. glumite klovna. 33 . Sve ovo je deo onog vida razmišljanja koji podrazu meva izradu mape. glumite nitkova. I vaš ego je uključen u nastojanje daje dobro odigrate.IV Igranje uloge ____________ \ 7 prepoznatljivija kao uloga. Ponosite se time što moţete da odigrate različite uloge. morate da promenite i ulogu. Igrati komediju nije isto što i igrati tragediju. potpuno je namerno. svaki obojeni šešir predstavlja drugu boju koja se moţe upotrebiti pri pravljenju mape. Stavljate šešir i zatim igrate ulogu koja je njime definisana.koji svi misle istom glavom. Tako bi i trebalo da se nose. Obimna uloga šešira za razmišljanje je rastavljena na šest različitih karakternih uloga. Crveni šešir se umnogome razlikuje od belog. Različita poput veštice i princa iz pantomime. Kada navučete kostim klovna. To što su različiti i stoje moguće više drugačiji.

ego bira put koji mu najviše odgovara.Praznik za ego IV Razmišljanje sada počinje da teče iz uloga koje igrate. Tako se prave mape. 34 . na kraju. A onda. a ne iz vašeg ega.

vaše raspoloţenje su odreĎivale tečnosti ili„humori" koji su u tom trenutku preovlaĎivali u vašem sistemu. 35 . Mnoge deprimirane osobe primećuju da su misli kojima su u stanju da se bave u periodu depresije prilično drugačije od onih kojima su u stanju da se bave kada su vedrije raspoloţene. Štaviše. mogu i da ga preskoče. Moţda su Grci bili u pravu kada su verovali da postoji šest različitih telesnih tečnosti koje utiču na raspoloţenje. opet. Te tečnosti su uticale na vaše raspoloţenje. Ostali. ako hoće.HEMIJA RAZMIŠLJANJA Melankolija i ostale teĉnosti Ovo poglavlje je namenjeno onima koji još uvek nisu ubeĎeni. Ono je za one kojima se još uvek čini daje kon cept šest šešira za razmišljanje frivolna i besmislena igra koja ni na koji način ne doprinosi našoj veštini mišljenja. reč melankolija znači upravo to: „crna ţuč". na vaše razmišljanje. Ako ste turobni i melanholični. Takve osobe bi trebalo da pročitaju ovo poglavlje. to je stoga što kroz vaš sistem protiče „crna ţuč". a ono. Prema tome.

moguće.Budući da danas znamo mnogo o mozgu. u mogućnosti smo da dokaţemo osnovanost grčke teorije. Ţivotinje su bile istrenirane da podignu ili snize svoj krvni pritisak kao reakciju na signal spolja. kakvi se koriste u 36 a-_ Melankolija i ostale teĉnosti . Vremenom ćemo moţda shvatiti na koji način hemikalije u mozgu — a. Moguće je da šest šešira za razmišljanje vremenom uspeju da steknu status uslovnog signala koji inicira pojavu odreĎene hemijske podloge u mozgu koja će. imati uticaja na naše razmišljanje. Ako na mozak gledamo kao na aktivan informativni sistem. što je dokazao Pavlov. morfijumu slične hemikalije koje se oslobaĎaju u mozgu (koje čine da se dţogeri u odreĎenom trenutku osećaju izvanredno dobro). Znamo da ravnoteţa hemikalija (neurotransmitera) koje deluju u hipotalamusu moţe da ima snaţan uticaj na ponašanje. Sumnja se da do prolećne groznice kod ţivotinja dolazi upravo na taj načini(promena ravnoteţe svetlosti i tame dovodi do toga da nipofiza oslobaĎa hemikalije koje aktiviraju seksualno interesovanje). uviĎamo da se on po ponašanju umnogome razlikuje od pasivnih informativnih sistema. Znamo za endorfine. Ovom problemu moţemo prići i iz drugog ugla i opet dobiti isti rezultat. Veoma je dobro utemeljeno i shvatanje da fiziološke reakcije mogu da se menjaju putem normalnog procesa uslovljavanja. i u ćelom krvotoku — imaju tako izraţen uticaj na naše raspoloţenje i razmišljanje. Znamo da sloţeni neuropeptidi koje oslobaĎa hipofiza mogu da odlaze na druga mesta u mozgu i razlaza se u specifične hemikalije koje utiču na različite delove mozga. zauzvrat.

pritiskajući površinu pod sobom da bi tamo dospela. Aktivne sisteme sam opisao. Lopta ostaje tamo gde je pala. Ta knjiga je objavljena 1969. Kad se konačno smiri. Druga lopta se kotrlja niz nagib i smiruje pored prve. Čelična lopta bačena na površinu ostaje tamo gde je pala. Ona ne ostaje tamo gde je bačena. već sledi pravac nagiba koji je svojim „prizemljenjem" napravila prva lopta. Štaviše. sve naredne lopte će se kotrljati u pravcu prve i formiraće se skupina. Ako se lopta ubaci u odreĎeni kvadrant mreţe podeljene na kvadrate. donekle preliminarno. Na drugom posluţavniku se nalazi vreća od rastegljive gume. To je pasivan informativni sistem. Druga lopta je aktivna. umesto da pasivno leţi na površini. recimo). Prva lopta koja pada na površinu postepeno tone ka dnu. Modeli koje smo naveli su veoma primitivni. celokupno naše razmišljanje je 37 . na površini je primetna kontura. ona tamo i ostaje. Na posluţavniku je pesak. u Mehanizmu uma (The Mechanism ofMind). a koji su došli do zaključka da su samoorganizujući aktivni sistemi od suštinskog značaja. neka vrsta udubljenja u kome lopta leţi. Aktivan sistem znači da se informacija sama organizuje u vidu obrazaca. ispunjena veoma viskoznim uljem. dakle. imamo jednostavnu aktivnu površinu koja dozvoljava da se dolazne informacije (lopte) organizuju u skupinu. ali sluţe da bi ilustrovali ogromnu razliku izmeĎu pasivnih i aktivnih sistema.Hernija razmišljanja kompjuterima i još ponegde (štamparstvu. Ovde. čekajući daje organizuje neki spoljašnji procesor. a sada je otkrivaju naučnici koji rade na kompjuterima pete generacije. Na nesreću.

budući daje univerzum aktivnih sistema potpuno različit. imamo drugi mozak za svaku različitu hemijsku podlogu. Inače. Pragovi i osetljivost nervnih jedinica su. model koji sam opisao u knjizi danas postoji kao kompjuterska simulacija i umnogome se ponaša onako kako sam predvi deo. Osmišljenje da formira obrasce i potom ih tako nepromenljive koristi u svakoj mogućoj prilici u budućnosti. a ne samo višak koji tu sposobnost ometa. Formacija i upotreba ovakvih obrazaca daju podsticaj percepciji. Ostaju zarobljeni u sekvenci iskustva (odreĎene istorije dogaĎanja). nikada neće umeti da misle. samoorganizujući sistemi imaju jednu veliku manu. 38 . zahvaljujući hemikalijama iz sredstava za pranje i kupanje. Štaviše. što je i bio moj cilj u Mehanizmu uma. emocijama ili sposobnošću da prave glupe greške.Melankolija i ostale teĉnosti okrenuto prema pasivnim sistemima. čak bi i tako jednostavne radnje kao što je prelazak preko ulice bile praktično neizvodljive. Zbog toga će kompjuteri pete generacije morati da budu opremljeni humorom. Na izvestan način. Naš mozak je osmišljen tako da bude briljantno nekreativan. Aktivna priroda nervne mreţe je ta koja omogućava da * se dolazne informacije same organizuju u obrasce. Da nije te sposobnosti mozga da dopusti dolaznim informacijama da se same organ izuju u obrasce. MeĎutim. doţiveli mnoge promene. Menjanje tih hemikalija rezultuje stabilizovanjem različitih obrazaca. Moguće je pokazati kako se nervna mreţa ponaša kao aktivan samoorganizujući informativni sistem. Ovo ukazuje na to da su emocije suštinski deo naše sposobnosti da razmišljamo.

To.Hernija razmišljanja Osobe koje imaju teškoća u donošenju odluka bi mogle pomisliti da razne hemijske postavke mozga donose odluke koje su za njih. ljudi su skloni da se ponašaju primitivno.samo za različite mozgove. UviĎamo. to vuče koren iz teoretskih razmatranja ponašanja aktivnih samoorganizujućih informativnih sistema. menjali hemijsku ravnoteţu mozga. Ukoliko su različite hemijske postavke zaista povezane s različitim načinima razmišljanja. Kakve veze sve ovo ima sa šest šešira za razmišljanje? Već sam pomenuo da bi ovi šeširi mogli da postanu uslovni inicijatori koji bi. Otud i neodlučnost. Razdvajanje različitih aspekata mišljenja je takode od velikog značaja. U trenucima panike ili besa. 39 . Prema tome. prema tome. S druge strane. ili krivudamo izmeĎu razuma i emocija. ispravne. onda ovaj neodreĎeni vid razmišljanja nikad ne daje mozgu priliku da napravi bilo kakvu postavku. moţda zbog toga što se mozak tako retko nalazi u tim posebnim hemijskim uslovima. s jedne strane. mi ili pokušavamo da isključimo emocije (koje tada nastavljaju da u pozadini igraju izuzetno uticajnu. mada skrivenu ulogu). To bi značilo da postoji veoma dobar razlog za obučavanje ljudi pod takvim emocionalnim uslovima (stoje vojska oduvek i činila). oba izbora su prava . Ukoliko se resimo da mislimo na normalan način. shodno tome. potiče od našeg sve većeg znanja o ponašanju mozga. konkretno. vaţnost promenjene hemijske postavke u mozgu. da nije imao šanse da formira sloţene obrasce reagovanja.

.

Šest šešira predstavljaju sredstva za usmeravanje paţnje na šest različitih aspe-kata problema. Šeširi nam dozvoljavaju da mislimo i kaţemo stvari koje inače ne bismo mogli ni pomisliti ni reći.VI SVRHA ŠEST ŠEŠIRA Pet vrednosti Prva vrednost šest šešira za razmišljanje je u igranju definisanih uloga. Mo41 . Glavno ograničenje razmišljanju jeste odbrana ega. Navlačenjem klovnovskog kostima stičete puno pravo da glumite klovna. Druga njihova vrednost leţi u usmeravanju paţnje. Ukoliko naše razmišljanje valja da bude više no samo reaktivno. moramo da znamo kako da usmerimo p aţnju na aspekte redom kako se pojavljuju. Moţete da zatraţite od nekoga da bude negativan. a da pri tom ne izloţimo riziku svoj ego. ili da prestane da bude negativan. Treća vrednost je njihova praktiĉna primenljivost. Simbolizam šest različitih šešira obezbeĎuje vrlo pogodan način da od nekoga (uključujući tu i sebe lično) zatraţite da preĎe u „drugi reţim". koji je odgovoran za većinu praktičnih nedostataka razmišljanja.

budući da teoretski za htevi samoorganizujućih sistema opravdavaju takvu ekstrapolaciju. koju sam naglasio u prethodnom poglavlju. Šest šešira za razmišljanje ustano vljavaju odreĎena pravila za „igru" razmišljanja. Ja sam spreman da pretpostavim i neke stvari koje seţu dalje od trenutnog znanja. Učenje pravila igre jeste jedna od najjačih formi učenja kod dece. Ljudi veoma uspešno uče ta pravila. t 42 . Moţete da zatraţite od nekoga da reaguje čisto emotivno. Četvrta vrednost je njihova moguća zasnovanost na moţdanoj herniji. koja im i omogućava da budu tako vesta u rukovanju kompjuterima. jer se razlikuje od raspravljanja.Pet vrednosti IV ţete da zatraţite od nekoga da bude kreativan. Konkretno. Peta vrednost je njihova upotrebljivost za ustanovljavanje pravila igre. igra razmišljanja koju ja imam na umu jeste izrada mape.

bilo bi od male praktične vrednosti. Zbog toga je vaţna boja. 43 .bela boja je neutralna i objektivna. šest boja Svaki od šest šešira za razmišljanje ima svoju boju: belu. Mogao sam da izaberem i neke mudre grčke nazive koji bi ukazivali na vid razmišljanja koji iziskuje svaki šešir. a bili bi i zbunjujući. Boja čini predstavu lakšom. ţutu. crvenu. zelenu. Boja svakog šešira je povezana i s njegovom funkcijom. plavu. Boja istovremeno daje i ime šeširu. Kako biste ih inače razlikovali? Različite oblike bi.vn SIMBOLIKA I FUNKCIJE Šest šešira. Beli šešir . crnu. Ţelim da mislioci te šešire vizueliziraju i predstave sebi kao stvarne šešire. To bi bilo impresivno i zadovoljilo bi neke ljude. opet. takoĎe bilo teško zapamtiti. budući da se takva imena teţe pamte. MeĎutim. Beli šešir je zaokupljen objektivnim činjenicama i brojkama.

zbog čega se nešto ne moţe učiniti. besa i emocija. Zeleni šešir . Ţuti šešir je optimističan i obuhvata nadu i pozitivno mišljenje. Plavi šešir je zaduţen za kontrolu i organizaciju procesa mišljenja. biće vam lako da upamtite funkciju svakog šešira. teško da ćete dobiti iskrenu reakciju. Crni šešir . Za to postoji dobar razlog. Ako zatraţite od nekoga da na nešto emotivno odreaguje.crna boja je turobna i negativna^Crni šešir obuhvata negativne aspekte . Crveni šešir vam omogućava da stvar sagledate s emotivne strane. stoje mnogo lakše nego da od nje zatraţite da prestane da 44 . MeĎutim.ţuta boja je sunčana i pozitivna. Moţete ih shvatiti i kao tri para: • beli i crveni • crni i ţuti • zeleni i plavi. termin crveni šešir je neutralan.plava boja je hladna i ujedno boja neba. šešire uvek pominjemo prema boji.zeleno je trava. šest boja VII Crveni šešir . plodonosan rast. Ţuti šešir . koje je iznad svega drugog. a nikada prema funkciji. Ukoliko upamtite boje i asocijacije vezane za njih.crveno je indikator ljutnje („zacrveni" vam se pred očima). Zeleni šešir je pokazatelj kreativnosti i novih ideja. kao i korišćenja ostalih šešira. vegetacija i obilan. Plavi šešir . U praksi. koja će u tom slučaju slediti sama od sebe.Šest šešira. Moţete da zamolite neku osobu da „na trenutak skine crni šešir". jer ljudi veruju daje emocionalnost greška.

to će efikasnija biti u praksi. Neutralnost boja dopušta da se šeširi koriste bez imalo nelagodnosti. dajući tim ljudima primerak ove knjige daje pročitaju. Stoje fraza raširenija.VII Simbolika i funkcije bude tako negativna. radije no stvar podsticaja i stroge kritike. Da ĉujemo sada šta kaţe beli. Razmišljanje postaje igra sa definisanim pravilima. objašnjenje koje ide uz svaku boju će brzo dati „šmek" svakom šeširu.za razmišljanje pod ţutim šeširom. • To je dobro . Naposletku. 45 . trebalo bi da budete u stanju da tokom bilo kakve diskusije s lakoćom menjate „šešire". • Hajde da svi na nekoliko trenutaka stavimo svoje cr vene šešire. Tu upadate vi. Kad imate posla s ljudima koji nisu pročitali ovu knjigu i nisu svesni simbolike koju u sebi nose šest šešira za razmišljanje. Šeširi se pominju direktno: • Ţelim da skineŠ svoj crni šešir.

.

Od njih očekujemo da nam na naš zahtev prikaţu činjenice i brojke. Kada se iznesu kao deo rasprave. Činjenice se koriste u neku svrhu. ako hoćemo da razmišljaju inteligentno).vm BELI ŠEŠIR Činjenice i brojke Moţete li da glumite kompjuter? Naprosto iznesite ĉinjenice. umesto da se prezentiraju kao činjenice. Koje su ĉinjenice u ovoj situaciji." 47 . molim.bez rasprave. samo ĉinjenice. Kompjuteri još uvek nemaju emocije (premda ćemo morati da ih učinimo takvim. Ne očekujemo da se kompjuter s nama raspravlja i da svoje činjenice i brojčane podatke koristi samo kao svoje argumente u toj raspravi. Pustite tumaĉenje. očajnički nam je potreban zaokret koji kaţe: „Samo činjenice. Prema tome. na neutralan i objektivan naĉin. Suviše često su brojke i činjenice deo rasprave. molim . činjenice i brojke se nikada ne mogu tretirati objektivno.

Ima. više voli da prvo da zaključak i tek onda iznese činjenice koje taj zaključak potk repljuju. sem u slučaju da su naimenovali veoma mladog sudiju koji bi se celog ţivota bavio tim jednim jedinim slučajem. s kojim nijedan sud nije mogao da izaĎe na kraj. moralo bi da se počne ispočetka. u razmišljanju koje podrazumeva izradu mape. koje ja zagovaram. zapadnjački način razmišljanja. sa svojom navikom zalaţenja u rasprave. a tek potom biramo put. indicija da je za odbacivanje optuţnice postojao još jedan razlog. Jednom je protiv IBM-a (International Business Machines) u SAD bila povedena antitrustovska parnica i ceo slučaj je dostigao mamutske razmere. Nasuprot tome. razmišljanje pod belim šeširom jeste pogodan način da zatraţite da vam se na neutralan i objektivan način iznesu činjenice i brojke. Prema tome. prvo moramo da napravimo mapu.verovatno zbog toga stoje shvaćeno da je snaga IBM-a potrebna SAD kako bi mogle da se takmiče s visoko organizovanom konkurencijom japanskih elektronskih kompanija. Budući da se sudijsko naimenovanje dobija tek kad pravnik dosegne onu relativnu starost koja podrazumeva i relativnu mudrost. mislim). IBM je dao na uvid ogroman broj dokumenata (oko sedam miliona. postojala je sasvim izvesna mogućnost da sudija u toku suĎenja umre. meĎutim.Ĉinjenice i brojke Naţalost. Daje sudija nekim slučajem umro za vreme trajanja procesa. Optuţnica je naposletku odbačena . Poenta ove priče jeste daje na zahtev za činjenicama i brojkama moguće odgovoriti tako obimnim informacija 48 . Proces je stoga bilo nemoguće dovesti do kraja. To znači da nam prvo valja imati činjenice i brojke.

• Da ĉujem vaše opšte razmišljanje pod belim šeširom na temu nezaposlenosti. kako bi izvukla samo one informacije koje su joj potrebne. da li ste u noći 30. jer se svaki pokušaj da se činjenice pojednostave moţe sagledati kao odabir činjenica koje će podrţati slučaj. moţete ih imati (psovka nedostaje). juna zaista videli optuţenog kako se kocka. Advokati vesti u unakrsnom ispitivanju to stalno rade. Da bi izbegla davljenje u moru informacija. Idealno.Već sam rekao. Formulisanje odgovarajućih konkretnih pitanja jeste deo normalnog procesa traţenja informacije. vratio se u svoj stan u šest i trideset ujutrujerje ćelu noć proveo kockajući se. • Dajte mi statistiĉke podatke o onima koji su napusti li školu. Sve do jedne. Ovakva reakcija je razumljiva. svedok bi trebalo da nosi beli šešir za razmišljanje i da na pitanja odgovara činjenicama. . i to za period od šest meseci nakon prekida školovanja. — Gospodine Dţons. osoba koja traţi razmišljanje pod belim šeširom moţe da konkretizuje svoj zahtev. • Ako ţelite ĉinjenice i brojke. ili vam je on rekao da se ćele noći kockao? 49 . Sudije i advokati koji se bave krivičnim pravom bi verovatno smatrali frazu o belom šeširu veoma pogodnom.VIII Beli šešir ma da onaj koji ih traţi bude preplavljen njihovom količinom.

Da li zaista nastojite da doĎete do činjenica ili gradite slučaj na osnovu zamisli koja vam se začela u glavi? . Uloga sudije je. on gotovo svake veĉeri odlazi da se kocka. gde sudija vodi računa o zakonitom iznošenju dokaza. . Prema tome. To je. Holandski pravni sistem ne poznaje instituciju porote.Gospodine Dţons.Hvala. Njihov zadatak je da naprave „mapu" i onda donesu presudu.Ne. Mora se napomenuti da advokati koji se bave krivič nim pravom uvek nastoje da naprave slučaj. Ćureće meso se smatra „lakšim ".Prošle godine je u SAD zabeleţen porast prodaje ćurećeg mesa u iznosu od dvadeset i pet odsto. To. nije slučaj u Engleskoj i Sjedinjenim Drţavama. ĉasni Sude. interesantna. usled porasta interesovanja za zdravu ishranu i brige za zdravlje. da na glavi imate beli šešir za razmišljanje. Ali. svaka osoba koja formuliše pitanja u nameri da izvuče informaciju mora da bude sigurna da na sopstvenoj glavi ima beli šešir za razmišljanje.Video sam optuţenog kako se 1. 50 . šta biste rekli? . Njihova pitanja su stoga formulisana tako da podrţe ţeljeni smer rasprave ili da ometu smer rasprave na koji navodi druga strana. meĎutim. meĎutim. a potom na dokaze prezentovane od strane advokata reaguje direktno ili posredstvom porote. razume se.€ ĉinjenice i brojke VIII . Trojica sudija ili njihovih pomoćnika nastoje da iznaĎu činjenice vezane za slučaj isključivo putem razmišljanja pod belim šeširom. Moţete ići. jula ujutru u šest i trideset vraća u svoj stan. . potpuno suprotno od razmišljanja pod belim šeširom.

Ono što vaše brojke pokazuju jeste daje tokom sva ke od poslednje tri godine broj ţena koje puše ciga re porastao u odnosu na prethodnu godinu. daje pravac kome treba teţiti u rukovanju informacijama. . MeĊutim.Ne.moţda više nego ostali šeširi. To znači da teţimo dobijanju golih činjenica. tu imamo dve ĉinjenice. Baratam brojkama. Ostatak jevaša proizvoljna interpretacija. Brojke su ĉinjenica.Prisutan je trend porasta broja ţena koje puše cigare.VIII ___________________ Beli šešir _____________ « — Gospodine Ficler. Ĉinjenica je porast prodaje u iznosu od dvadeset pet odsto. Istraţivanje trţišta jasno pokazuje da razlog koji ljudi navode u korist kupovine ćurećeg mesa jeste taj što veruju daje siromašno kolestero lom. Do nas stoji da se potrudimo da ulogu koja podrazumeva nošenje belog šešira odigramo stoje moguće bolje. .Jeste. trend je pokazatelj neĉega što se dešava i što će nastaviti da se dešava. Za mene. . . zamolio sam vas da stavite svoj beli šešir. . gospodine.Moţe biti. Očigledno da beli šešir iziskuje i odreĎenu veštinu .Zar to nije trend? . . .Znaĉi. Druga: neka istraţivanja trţišta poka zuju da ljudi tvrde da ćuretinu kupuju zato što su za brinuti zbog kolesterola. to je proizvoljno tumaĉenje.To nije ĉinjenica. na neki način. Beli šešir. Prva: prodaja ćure ćeg mesa je tokom prošle godine porasla za dvade set pet odsto. Mogu51 .

U prvom sluĉaju. . brojke pokazuju porast broja ţena koje puše ci gare. 52 . Drugo je mnogo manje od mogućnosti. moţda je bolje posluţiti se razmišljanjem podbelim šeširom i reći: „Tokom poslednje tri godi ne. razmišljanje pod belim šeširom postaje disciplina koja mislioca podstiče da u svom umu jasno razluči činjenice od ekstrapolacije ili interpretacije. koja ukazuje na proces koji je u toku. reĉ je o trendu koji moţe pruţiti mogućnost. Ili su naprosto proizvoĊaĉi cigara tokom poslednje tri godine potrošili više novca nego obiĉno ubeĊujući ţene da puše cigare. Pre ma tome.Ĉinjenice i brojke VIII će je da više ţena puši cigare jer i inaĉe više puše verovatno usledpovećane anksioznosti.To moţe da bude jedna upotreba te reci. Moţemo zamisliti da bi političari imali znatnih teškoća u razmišljanju pod belim šeširom. "Zatim moţemo i da diskutujemo o tome šta ta ĉinjenica znaĉi i koji je njen uzrok U ovom smislu.Ja sam reĉ trend upotrebio naprosto da bih opisao brojĉani porast. . aliprsutna je i druga.

Činjenica je daje on. Čini se daje činjenica i da se nalazio na trgu ispred zgrade parlamenta. Čak i daje moje sećanje savršeno precizno. Zbog toga sam svoju rečenicu na početku knjige počeo rečju „verujem". Činjenica je da je vodič pokazao prema Rodenovoj statui. Veliki deo onoga što prolazi kao činjenica je naprosto komentar izrečen s poštenom namerom ili stvar trenutnog 53 . kako se čini. moguće je da je vodič pogrešio. Moj je izbor bio da verujem svome pamćenju i vodiču. Poslednje dve tvrdnje su podloţne pogrešivosti pamćenja. izjavio daje reč o originalu.IX RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Ĉija je ovo ĉinjenica? Da lije ovo ĉinjenica ili verovatnoća? Da lije ovo ĉinjenica ili uverenje? Da li uopšte ima nekih ĉinjenica? Moţemo se sada vratiti na ono što sam na početku knjige izjavio o Rodenovom Misliocu sa trga u Buenos Airesu.

Svakako. • Verujem da sam u pravu kada kaţem daje novi Bo ing 757 mnogo tiši od prethodne generacije vazduhoplova. dozvoljeno nam je da u okviru razmišljanja pod belim šeširom iznosimo navodne činjenice. ovim je otvoren put klevetama. Tačno. • Neko mi je jednom rekao daje od prijatelja ĉuo da se Ĉerĉil potajno divio Hitleru. Ali. zbog koje se i iznose. ali moramo apsolutno razjasniti da je reč o drugorazrednim činjenicama. bez obzira na to.Ĉija je ovo ĉinjenica? IX ličnog uverenja. moramo je proveriti. Prema tome. moramo imati mogućnost da iznesemo i navodne činjenice. uspostavili neku vrstu dvorednog sistema: navodne ĉinjenice i proverene ĉinjenice. tračevima i kanalima „rekla-kazala". U praksi smo. procenjujemo koja od navodnih činjenica moţe da bude od koristi i potom je iskušavamo i 54 . • Jednom sam proĉitao daje razlog što japanski direk tori imaju tako velike troškove reprezentacije to što celuplatu daju svojoj ţeni. Vaţna stavka jeste upotreba činjenica. Pre no što postupimo u skladu s iznesenom činjenicom ili je učinimo osnovom svoje odluke. Ţivot ide dalje. • Mislim da sam u pravu kada kaţem da ruska trgo vaĉka flota predstavlja znaĉajan deo svetske trgovine. dakle. Nije moguće proveravati sve s rigoroznošću naučnika koji vrši neki eksperiment. Iznervirani čitalac bi mogao reći da ove „lukave" fraze praktično omogućavaju nekome da kaţe šta god hoće i da mu to proĎe.

Sada dolazimo do nečega malo teţeg. Proverena činjenica. ulaz se dozvoljava. • Mišljenje profesora Šmitaje da let na ljudski pogon nikada neće biti moguć. hipoteza i provokacija od suštinskog značaja za razmišljanje. Dopustite da ponovim da nam je uverenje definitivno potrebno. razume se. Dozvolite mi da odmah kaţem da se tokom razmišljanja pod belim šeširom nikada ne dozvoljava vaše sopstveno mišljenje. Ključno pravilo kod razmišljanja pod belim šeširom jeste da nešto ne bi trebalo iznositi na višem nivou nego što je stvarno slučaj. 2. Kada „uverenje" postaje „mišljenje"? Mogu da „verujem" daje Boing 757 tiši. jer su prejudiciranje. Na primer.IX ____________ Razmišljanje pod belim šeširom ____ verifikujemo. Neproverena činjenica (uverenje). Moţda više volite da vaša dva reda budu: 1. ako je navodni tihi rad motora Boinga 757 od vitalnog značaja za lokaciju aerodroma. ObezbeĎuju okvir koji ide ispred činjenica. 55 . To bi uništilo čitavu svrhu belog šešira. Mogu i da „verujem" (mišljenje) da ţene puše više cigara zato što su izloţene sve većem stresu. ali još uvek nije temeljito proverena. Imajte na umu dvoredni sistem. izreći aktuelno mišljenje nekog drugog. Obratite paţnju na to da činjenica koja je osnov vašeg uverenja naprosto znači nešto za šta vi verujete daje ĉinjenica. onda to svakako moramo prevesti iz statusa „navodnog" u status „proverenog". Kad je izjava pravilno formulisana u vidu uverenja. Moţete.

Vremenom. ţvaku i ţabu. 56 . Nema. govora da se one upotrebe za podrţavanje nekog odreĎenog stanovišta. One su te koje se polaţu na sto. Čim se makar učini da je izjava iskorišćena kao argument koji podrţava stanovište. ono stoje bitno jeste stav. Zadatak kartografa jeste da napravi mapu. uloga koja podrazumeva stavljanje belog šešira postaje druga priroda. Mislilac pod belim šeširom stavlja „primerke" na sto kao kada dečkić počne da prazni dţepove i iz njih izvadi nekoliko novčića. Mislilac više ne pokušava da proturi tuĎe izjave kako bi pobedio u raspravi. meĎutim. mislilac iznosi neutralne izjave — „sastojke".Ĉija je ovo ĉinjenica? IX Na kraju. Razvija se neutralna objektivnost naučnika-posmatrača ili istraţivača koji paţljivo beleţi različite primerke faune i flore bez ikakvih opaski o njihovoj daljoj upotrebi. stvara se sumnja: uloga belog šešira je zloupotrebljena. Kada nosi beli šešir.

Njima je čudno što mi bez rasprave ne moţemo. Moţe biti zato što je neslaganje u feudalnom društvu bilo suviše neučtivo ili suviše rizično. Najverovatnije objašnjenje je da na japansku kulturu nisu uticale fraze grčke misli. Nama je čudno što se oni ne raspravljaju. preraĎene i razvijene od strane srednjovekovnih kaludera u sredstva kojima se dokazivalo da jeretici greše. svi sudionici imaju unapred izgraĎeno stanovište. onda. Japanci nikada nisu prihvatili zapadnjačku naviku raspravljanja.X RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM UvoĎenje japanskog stila Diskusija. Na sastanku zapadnjačkog tipa. Moţe biti da se japanska kultura ne zasniva na egu poput zapadnjačke kulture. Ako niko ne iznese ideju. Moţe biti da je obostrano poštovanje i očuvanje „obraza" previše vaţno da bi se izloţilo napadu u raspravi. rasprava i konsenzus. odakle. rasprava često ima snaţnu ego-bazu. ona doĊe? Prvo napravite mapu. a u mnogim slučajevima i 57 .

Svrha sastanka jeste da saslušaju. To je više nalik na „skulpturu od gline": postoji središte oko koga se nabacuju i modeliraju komadi gline. Tok zapadnjačkog sastanka čiji je cilj dobijanje kon senzusa podrazumeva manje zastrašujuću raspru. kako bi se dobio konačan oblik. onda. Neretko biva da početna ideja pretrpi modifikacije i poboljšanja. Kada je gotova. sama od sebe. Ta informacija se polako. koji podrazumevaju mnogo sastanaka. Do ishoda se dolazi zajedničkim snagama i svi se s njime slaţu. 58 . Sudionici posmatraju šta se dešava. ne vlada totalna i neproduktivna tišina? Zato što svaki sudionik stavlja na glavu beli šešir i daje svoj udeo u vidu neke neutralne informacije. put postaje vidljiv svima. jer tu niko u potpunosti ne dobija ili gubi. Zapadnjacima je teško da razumeju da Japanci dolaze na sastanak bez prethodno formiranih ideja u glavi. da bi se videlo koje će preţiveti kritike. Postepeno. On se moţe razvući u više nedelja ili meseci. MeĎutim. to je najčešće sistem „mermerne skulpture". organizuje u ideju.UvoĊenje japanskog stila X zaključak za koji se nadaju da će ga ostali prihvatiti. a koje privući najviše pristalica. Japanski sastanci nisu konsenzus-sastanci. počne se s velikim komadom kamena koji se teše da bi se dobio finalni proizvod. Poenta je u tome da niko ne iznosi gotove ideje. Postaje bogatija i detaljnija. Ne kaţem da se ovaj proces dešava u okviru jednog jedinog sastanka. Sastanak se zatim sastoji od rasprave o tim različitim stanovištima. Zašto. to jest. mapa postaje potpunija. Informacija se nudi u maniru belog šešira.

) 59 . a ne da sledim one koji smatraju daje sve japansko divno i da bi se stoga na to valjalo ugledati. a potom se neguju kako bi im se omogućilo da se pravilno uobliče. posredstvom namernih provokacija lateralnog razmišljanja.Razmišljanje pod belim šeširom ______ y / Poimanje da bi ideje trebalo da se uobliče raspravom je zapadnjačko. moţe biti. sposobnim da se uporno drţe svoje zamisli iako ona svima ostalima deluje suludo. Japansko poimanje je da ideje izranjaju kao što seme niče iz tla. Moja namera ovde jeste da taj kontrast istaknem." Za ovakav zaokret su nam u praksi potrebna upravo pomagala i fraze kao što je beli šešir za razmišljanje. Ovo što sam maločas rekao jeste donekle idealizovana verzija kontrasta izmeĎu zapadnjačke rasprave i japanskog iznošenja informacija. koje pominje m u drugim kontekstima. na japanskom sastanku. Upravo to je uloga belog šešira. Inventivnost. Prema tome. Kada ga koriste svi sudionici sastanka. To moţemo da uradimo praktičnije. potre ban nam je nekakav mehanizam koji će nam omogućiti da prevaziĎemo našu naviku da se raspravljamo. kao i u odeljku o zelenom šeširu za razmišljanje. zahteva kulturu koja se zasniva na egu. (Ne ţelim da se upuštam u objašnjavanje zbog čega Japanci nisu inventivniji nego što jesu. Ne moţemo da menjamo kulture. s pojedincima zakrvavljenih očiju. Savetovanje i objašnjavanje imaju malu praktičnu vrednost. uloga belog šešira moţe da znači sledeće: „Hajde da svi glumimo Japance.

.

ona je i činjenica. viĎali samo bele labudove. U tom smislu. o krajnje naglom prelasku sa istine na 61 . dakle. Oni praktični umovi. koji se ne zamaraju suviše ovakvim stvarima. mogu da predu na sledeće poglavlje. nekim slučajem. Prvi crni labud koga vidimo čini ovu izjavu neistini tom. Ako smo. Činjenice su povezane s iskustvom koje podleţe proveri. na trenutak istiniti rezime našeg iskustva. i to i činimo. Izjava je aktuelan.XI RAZMIŠLJANJE POD BELI ŠEŠIROM Ĉinjenice. Istina je povezana sa sistemom igre reci poznatim kao filozofija. Reč je. Istina i činjenice nisu uvek toliko usko povezane koliko većina ljudi veruje da jesu. moţemo li se odvaţiti da izjavimo da su „svi labudovi beli"? Moţemo. istina i filozofi Koliko je istinita ĉinjenica? Koliko vrede jeziĉke igre jllozojije? Apsolutna istina i ono „uglavnom".

pogledamo li činjenice. moţemo da kaţemo: „Većina labudova je bela". „Nešto više od devedeset devet odsto labudova je belo. Stoga su fraze kao što su „uglavnom" i „u celini" savršeno prihvatljive.. istina i filozofi XI neistinu. ako ţelimo da izjava odraţava činjenično stanje. još uvek imamo stotinu belih labudova koje smo videli naspram samo jednog crnog. tako da često moramo da pribegavamo dvorednom sistemu (uverenje." Kada naiĎemo na prvog crnog labuda. U izjavi . onda sledi daje. Ukoliko odlučimo da belina ostane suštinski deo definicije labuda. ali logičarima nije ni od kakve koristi." Ova poštapalica „uglavnom" je neverovatno praktična (deca uglavnom vole sladoled. izjava „svi labudovi su beli" postaje neistina.. Takve statističke podatke nije uvek moguće prikupiti.. „Labudovi su uglavnom beli".jsvi labudovi su beli". onda je crni labud nešto drugo. Pa ipak. Ako je ovo istina.Ĉinjenice. Razmišljanje pod belim šeširom se bavi upotrebljivim informacijama. onda moţemo da uključimo crnog labuda i definiciju labudova zasnivamo na drugim njihovim karakteristikama. Sem ako ne resimo da crnog labuda nazovemo nekim drugim imenom. Tada to već postaje stvar reci i definicija.. Svrha je sta tistike da ovim prilično maglovitim frazama da nešto odreĎenosti. Odbacimo li belinu kao suštinski deo definicije. od suštinskog značaja je reč „svi". To je stoga što logika mora da se kreće od jedne apsolutne istine prema drugoj:. Forma i manipulacija ovakvih definicija su suština filozofije. 62 1 . proverena činjenica). Prema tome. ţene uglavnom koriste kozmetičke preparate).

srne da se ide s ulogom belog šešira? Kao i pre. koje se mogu izraziti na sledeći način: ♦ uvek istinito ♦ obično istinito ♦ u globalu istinito ♦ uglavnom istinito ♦ više-manje istinito ♦ 50 odsto istinito i ♦ često istinito ♦ katkada istinito ♦ povremeno istinito ♦ dešava se da bude istinito ♦ nikada istinito ♦ ne moţe da bude istinito (kontradiktorno) Koliko daleko. (Mnogi koji vrlo naporno rade nisu naročito uspešni. straha od inflacije i straha od zaostajanja za drugima. uspećete u ţivotu.) ♦ Ako se cene snize.XI ____________ Razmišljanje pod belim šeširom _____ ♦ Korporacije koje prora ĉun troškova zasnivaju na pretpostavljenoj budućoj prodaji. dešava se i da doĎe do porasta prodaje.) Postoji čitav dijapazon verovatnoća.) ♦ Ako naporno radite. u okviru ovog dijapazona. (Moguće je nabrojati nekoliko kompanija koje to čine. uglavnom dospevaju u neprilike. zbog špekulacija. a i dalje uspešno posluju. (U slučaju porasta cene proizvoda odreĎene firme. odgovor na to pita 63 . prodaja će porasti.

U drugom primeru. posle ubrizgavanja mo ţe da usledi encefalitis. kao stoje infekcija uha. automobil za ĉiji di zajn kaţu daje napravljen na osnovu istraţivanja tr ţišta. ali povremeno za njima ume da usledi neka sekundarna infekcija. a taj automobil je ipak ispao totalni promašaj. Prisutna je. Edzel. Na primer. kada se razdraţe. istina i filozofi XI nje leţi u formulisanju informacije. • Dizajn zasnovan na istraţivanju trţišta je ĉesto neuspešan. • Poznato je da psi ove vrste. Uzmite. MeĎutim. 64 . meĎutim. kako bi se izbeglo nenamerno dezinformisanje. opaţanje ljudi o opasnosti od encefalitisa nakon ubrizgavanja moţe biti hiljadu puta veće od stvarne statističke opasnosti. • Male boginje su obiĉno bezazlene. recimo. Da li su anegdote prihvatljive kao deo razmišljanja pod belim šeširom? • Jedan ĉovekje ispao iz aviona bez padobrana ipreţiveoje. Ovo mogu uistinu biti činjenice i mislilac pod belim šeširom ima pravo da ih kao takve iznese. i dilema. dobro je biti svestan ove vrste informacija. poznavanje stvari koje se dešavaju tek s vremena na vreme moţe biti od koristi. Očigledno. • U veoma retkim sluĉajevima. Bio je totalni promašaj. • Kaţu daje Ford dizajnirao Edzel na osnovu istraţi vanja trţišta. umeju da nasrnu i na decu.Ĉinjenice. mora napomenuti daje reč o „anegdotama" ili „slučajevima". Stoga je vaţno dati stvarne podatke.

Pamtimo da je čovek preţiveo pad iz aviona bez padobrana. Svrha razmišljanja pod belim šeširom jeste da budemo praktični. Edzel se uvek pominje iz istog razloga. ali to nije njihovo normalno ponašanje. gospoĊom Kaljato i gospodinom Suarezom i svi su predvideli da će kamatna stopa do kraja godine opasti. • Razgovarao sam sa ĉetvoro struĉnjaka i svako od njih predviĊa opadanje kamatne stope do kraja godine. Ja moţda ţelim da znam kada ste razgovarali s ovim stručnjacima. Crne labudove primećujemo zato što su obično veoma malo brojni. Izuzeci se izdvajaju naprosto zato što su izuzeci. Mačke mogu da padaju s krovova. U razmišljanju pod belim šeširom nema ničega apsolutnog.XI ____________ Razmišljanje pod belim šeširom ______V 7 Gornja izjava nije legitimno razmišljanje pod belim šeširom — sem u slučaju postojanja mnogo više dokaza koji bi potkrepljivali tvrdnju da dizajn zasnovan na istraţivanju trţišta propada. Čak i treći nivo moţda nije dovoljno dobar. Ono je samo pravac kojim se krećemo u teţnji da postanemo bolji. Ovde imamo tri nivoa preciznosti. Ključ svega je u tome da ih pravilno formulišemo. • Razgovarao sam sa gospodinom Flintom. Stoga moramo biti u stanju da prezentujemo sve vrste informacija. zato što je to prilično nesvakidašnji dogaĎaj. gospodi nom Ziglerom. 65 . • Svi struĉnjaci predviĊaju da će kamatna stopa do kraja godine opasti.

.

XII RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Ko stavlja šešir? Stavljate sopstveni šešir. Birate da odgovarate sa šeširom na glavi. . Sedamdeset odsto ljudi s kojima smo razgo varali je odgovorilo daje cena previsoka. Ove izjave pokrivaju većinu situacija. Svode se na to da moţete traţiti. birati ili se od vas moţe traţiti. staviću svoj beli šešir. Svega šest odsto njih je naruĉilo naše proizvode.Da bih na to odgovorila. Od ukupnog broja onih koji su naruĉili naše proizvode. Traţite od nekog da stavi svoj šešir. Traţite od svih da stave bele šešire. njih ĉetrdeset odstoje uzelo samo po dva artikla na probu. 67 .Zastoje naša prodaja krenula nizbrdo? . Do prli smo do trideset ĉetiri odsto maloprodajnih firmi. Na trţištu trenutno postoje dve konkurentske firme ĉiji proizvo di imaju niţe cene.

• Poĉnimo tako što ćemo svi staviti svoje bele šešire za razmišljanje i reći šta nam je poznato o maloletniĉ kom kriminalu. Imamo loš imidţ na trţištu. • Traţili ste moje mišljenje pod belim šeširom o tome zbog ĉega menjam zaposlenja. Udaljenost radnog 68 . Ţelim vaše razmišljanje pod belim šeširom. utisak i subjektivno mišljenje. O kojim je brojkama reĉ? Gde su izveštaji? Ko moţe da iznese dokaze? • Rekli ste mi da nameravate da naruĉite Prajmove kompjutere. intuicija. Mogu li. prosuĎivanje zasnovano na iskustvu. u vezi s tim. oni se ne mogu iznositi kao deo razmišljanja pod belim šeširom. moţda su vaţniji aspekti „osećaja" koji karakterišu razmišljanje pod crvenim šeširom.Ko stavlja šešir? XII . Konkurencija ima bolju i sveobuhvatniju reklamu.Sada bih voleo da ĉujem vaše razmišljanje pod crvenim šeširom. Jasno je da razmišljanje pod belim šeširom isključuje tako vredne stvari kao što su slutnja. MeĎutim. Plata nije ništa bolja. sem pri izveštavanju o tome šta su rekle potencijalne mušterije. koji je uz to i preskup. osećaj. Najboljim trgovcima ne delujemo privlaĉno. -Imamo loš proizvod. Poreske olakšice nisu ništa veće. Ali to i jeste svrha nošenja belog šešira: dobijanje „suvih" informacija. U ovom slučaju. da ĉujem vaše mi šljenje pod belim šeširom? • Neću da mi tu nagaĊate šta bi se desilo kad bismo cenu prevoza preko Atlantika spustili na 250 dolara.

XII Razmišljanje pod belim šeširom -U mesta od mog mesta stanovanja je otprilike ista. 69 . Izgledi za napredovanje u karijeri su isti. To je sve što mogu da vam kaţem noseći beli šešir. Vrsta posla je identiĉna.

.

postoji dvoredni sistem informacija. mislilac bi trebalo da imitira kompjuter. Postoji dijapazon verovatnoće koji ide od „uvek istinito" do „nikad istinito". Kompjuter je neutralan i objektivan. Osoba koja traţi informaciju bi trebalo da postavlja konkretna pitanja. „katkada" i „povremeno". U prvom redu se nalaze proverene i dokazane činjenice . pod uslovom da se odgovarajuće formulišu. U drugom redu. IzmeĎu se nalaze upotrebljivi nivoi kao što su „uglavnom".činjenice od prvorazrednog značaja. U praksi. ukoliko ţeli da da dobije informaciju ili popuni informativne praznine.xin RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Reume Zamislite kompjuter koji daje činjenice i brojčane podatke koji se od njega traţe. Ne nudi tumačenje ni mišljenje.činjenice od drugorazrednog značaja. ali koje još nisu u potpunosti proverene . Noseći beli šešir za razmišljanje. Infor macije ove vrste mogu da se iznose u sklopu mišljenja pod belim šeširom. 71 . kako bi se ukazalo daje ipak reč o verovatnoći. nalaze se činjenice za koje verujemo da su istinite.

Rezime XIII Razmišljanje pod belim šeširom podrazumeva disci plinu i usmerenost. Od vas se moţe zatraţiti da stavite svoj beli šešir za razmišljanje. 72 . TakoĎe. Mislilac teţi da u prezentiranju informacija bude što neutralniji i objektivniji. moţete ga staviti ili skinuti ako to sami ţelite. ili vi moţete zatraţiti od nekoga da ga stavi. Belo (kao totalitet boja) ukazuje na neutralnost.

• Ne pitaj me zašto. ■■' Nema potrebe za navoĊenjem razloga ili osnova. Razmišljanje pod crvenim šeširom je krcato emocijama i osećanjima i neracionalnim aspektima mišljenja. 73 .• r * " XIV CRVENI ŠEŠIR Emocije i osećanja ''■■ Suprotno od neutralne. Ukoliko se ne dozvoli emocijama i osećanjima da budu deo procesa razmišljanja. objektivne informacije. Emocije. slutnje i intuicija su jaki i stvarni. osećanja. koje je neutralno. intuicije. Razmišljanje pod crvenim šeširom je potpuno suprotno od razmišljanja pod belim šeširom. oni će vrebati iz pozadine i potajice uticati na mišljenje. Nema potrebe za potkrepljivanjem. objektivno i lišeno svake primese osećanja. ' Slutnje. Crveni šešir pruţa formalni i definisani kanal za iznošenje tih stvari na videlo .kao legitimnog dela sveobuhvatne mape. utisci. ali meni se ova pogodba uopšte ne dopada. Nešto mi tu smrdi. Crveni šešir to priznaje.

nadrljali smo ako ništa ne pokušamo. Dopada mi se. trebalo bi da posegne za crvenim šeširom. Nadrljali smo ako ne što pokušamo. Bolje da se nekako izvuĉemo.Emocije i osećanja XIV • Ovaj tip mi se ne dopada i ne ţelim da p oslujem s njim. Ali. nikad nema potrebe da potkrepljujete. To je samo uludo potrošen novac. opravdavate ili objašnjavate ono što osećate. Na kraju ćemo se samo uvaliti u skupu parnicu. Sa crvenim šeširom za razmišljanje. Nikad neće „proći". uĉinio je to sa sti lom. Taj šešir daje zvaničnu dozvolu za izraţavanje osećanja koja rangiraju od čistih emocija do slutnji. • Duboko u sebi osećam da ovaj posao neće valjati. Svaki mislilac koji ţeli da izrazi osećanja ove vrste. To je sve. • Slutim da će ovo parĉe zemljišta iza crkve za koju go dinu vredeti mnogo novca. • Nekako sam slaba prema Herniju. moţete da igrate ulogu emotivnog mislioca koji reaguje i oseća umesto da napreduje racionalnim koracima. • Taj dizajn je uţasan. • Osećam daje ovo patpozicija. • Mislim da nije fer tajiti ovu informaciju sve dok se pogodba ne zakljuĉi. Znam daje vara lica i da nas je dobro prešao. Sa crvenim šeširom za razmišljanje. 74 .

a ne prema tome koliko su relevantne za njegove emocionalne potrebe. Pa ipak.XV RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Mesto emocija u mišljenju Da li emocije zamagljuju mišljenje ili su deo njega? U kom trenutku nastupaju emocije? Da li emotivne osobe mogu da budu dobri mislioci? Tradicionalno stanovište je da emocije zamagljuju mišljenje. svaka dobra odluka na kraju mora biti emocionalna. Dobar mislilac bi trebalo da bude hladnokrvan i nepristrasan i nimalo pod uticajem emocija. naš izbor pravca je 75 . S vremena na vreme se čak čuje i tvrdnja kako su ţene suviše emotivne da bi bile dobri mislioci. Kad upotrebimo razmišljanje da bismo napravili mapu. Dobar mislilac bi trebalo da bude objektivan i razmatra činjenice u skladu s njihovom pozicijom. Kaţu da ţenama nedostaje nepristrasnosti koja je neophodna u donošenju dobrih odluka. Pri tom naglašavam reci na kraju.

U stanju smo da veoma brzo donesemo ovako prenagljen sud i zarobimo sebe u emocijama koje takav sud donosi sa sobom. čim se pojave. ljubomora ili ljubav.Mesto emocija u mišljenju XV odreĎen vrednostima i emocijama. Učinilo vam se da nešto deluje kao reklama i od tada nemate poverenja. bes. mrţnja. Smatrate da vas je odreĎena osoba uvredila i od tada je ćelo vaše razmišljanje o toj osobi obojeno tim osećanjem. Moguće je postojanje jakih emocija u pozadini. a ne nametanje ili nekakav ostatak iz doba ţivotinjskog preţivljavanja. kako bi se mogao pratiti njen dalji uticaj. Ova pozadina ograničava i boji kompletnu našu percepciju. Postoje tri tačke na kojima emocije mogu imati uticaja na mišljenje. Svrha razmišljanja pod crvenim šeširom jeste izlazak te pozadine na videlo. Razmišljanje pod crvenim šeširom nam daje mogućnost da takva osećanja. Na ovo ću se vratiti malo kasnije. rekao bih da vaša ponuda moţe da se sagleda kao uĉvršćivanje vaših sopstvenih interesa. Emocija iz pozadine moţe biti vezana za osobu ih situaciju. 76 . emocija je inicirana početnom percepcijom. Opaţate (moţda pogrešno) da odreĎena osoba govori sa stanovišta ličnog interesa i od tada odbacujete sve što ona kaţe. kao što su strah. izvučemo direktno na površinu. • Kada bih stavio svoj crveni šešir. One su neophodan deo funkcionisanja mozga. Emocije daju relevantnost našem mišljenju i uklapaju ga u naše potrebe i u kontekst trenutka. a mogući su i drugi razlozi njenog prisustva. U drugom slučaju. a ne interesa kompanije. sumnja.

Nijedna strana nije propatila dovoljno da bi se bilo ĉega odrekla. Treća tačka na kojoj emocije mogu da se jave jeste nakon što se kompletira mapa situacije. • Budući daje ovo verovatno najjasnija predstava o si tuaciji koju moţemo dobiti. Svaka odluka se zasniva na vrednostima. 77 . One su te na koje emotivno reagujemo.XV __________ Razmišljanje pod crvenim šeširom j. MeĎutim.tada uvode da bi se na mapi izabrao pravac. tako da one mogu da zauzmu svoje mesto na konačnoj mapi.: * ţelite da se suprotstavite integraciji da biste saĉuvali svoj posao. Za one koji uviĎaju vrednost izraţavanja emocija u sklopu razmišljanja o odreĎenoj s tvari. umesto da radite u korist deoniĉara. Emocije se — uključujući i mnogo ličnog interesa . fraza o crvenom šeširu pruţa korisna sredstva za legitimizaciju tih emocija. • Od dva izbora . jer sam ljubo moran na njega i njegov brz uspon do vrha. Takva mapa bi trebalo da podrazumeva i emocije podstak nute razmišljanjem pod crvenim šeširom. Ne mislim daje ovo pravo vreme za pregovore. hajde da svi stavimo svo je crvene šešire za razmišljanje i pustimo da emocije odrede kako ćemo postupiti. moţe li razmišljanje pod crvenim šeširom ikad da izvuče na videlo one emocije koje moraju ostati skrivene? • Ja sam protiv njegovog naimenovanja. • Moje razmišljanje pod crvenim šeširom kaţe mi da .nastaviti sa štrajkom ili pregovarati — meni se više sviĊa prvi. Naša reakcija na vrednost slobode je emotivna (naročito ako nam je sloboda uskraćena).

jako sam ljuta. MeĎutim. Trebalo bi imati na umu i da je mislilac. Razmišljanje pod crvenim šeširom podstiče traganje: „Koje emocije leţe u osnovi svega ovoga?" 78 . • Moram da priznam da naprosto nisam srećan na ovom poslu. Ne volim da me varaju. slobodan da odluči da stavi crveni šešir.Mesto emocija u mišljenju XV Da li bi iko. • Jesam. Jednostavno tako osećam. u intimi sopstvenog uma. ikada. model crvenog šešira omogućava da se to uradi na zaobilazan način. To mu omogućava da na legitiman način izrazi svoje emocije. Alternativno: • Zaštitiću se svojim crvenim šeširom i reći da sam protiv toga da Ana dobije unapreĊenje. Ovog ĉasa. stalo mije sa mo da vratim ono što sam uloţila. • Staviću svoj crveni šešir i reći da mi se ĉini daje mo guće da je to suprotstavljanje Aninom unapreĊenju donekle zasnovano na ljubomori. zaista obelodanio takvu ljubomoru? Verovatno ne.

brzo ćete uvideti da će sto trideset jednom uĉesniku u igri singlova biti potrebno 130 meĉeva koji će proizvesti 130 gubitnika. Druga upotreba reci intuicija jeste neposredna zebnja ili shvatanje situacije. naučnim otkrićem ili matematičkim skokom napred.XVI RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Intuicija i slutnje Koliko je razloţna intuicija? Kolika je vrednost intuicije? Kako se koristiti intuicijom? Reč intuicija ima dvojaku. Ovo znači da nešto. kada je reč o funkciji mozga. one su totalno različite. • Ako prebacite paţnju sapobednika na sve poraţene. To je rezultat sloţenog prosuĎivanja 79 . biva iznenada opaţeno kao sa svim drugačije. stoje bilo opaţeno na jedan način. To moţe da rezultuje kreativnošću. MeĎutim. podjednako ispravnu upotrebu. Termin intuicija moţe da se koristi za označavnje iznenadne spoznaje.

jeste ono čime ovde ţelim da se pozabavim. Uspešni naučnici. • Imam osećaj da će on da popusti kad se naĊe u škrip cu. Slutnja je hipoteza zasnovana na intuiciji. ova vrsta intuicije. 80 . Za preduzetnika kaţemo da ume da „namiriše pare". Kada u nekom prepoznate prijatelja. Takva intuicija moţe da se zasniva na poznavanju trţišta. uspešni preduzetnici i uspešni generali kao da svi imaju ovaj „osećaj" za situaciju. Osećaj se moţe protezati u rasponu od odreĎenog (ili čak neodreĎenog) estetskog osećanja do definisanog suda. kao rezultat kompleksnog prosuĎivanja zasnovanog na više faktora. Ovo ukazuje na to da profit nije dovoljno očigledan da bi ga svako video. Suviše je sloţena i konfuzna. • Imam osećaj da ova teorija nije ispravna.prosuĎivanja koje se verovatno ne moţe podvesti ni pod kakvu kategoriju. iskustvu sa sličnim proizvodima i predviĎanju kretanja prodaje po datoj ceni. slutnja i osećaj su bliski. pa čak ni izraziti recima. Intuicija. već da moţe da ga detektuje samo preduzetnik s na ročito razvijenim čulom za miris novca. • Intuicija mi kaţe da se ovaj elektriĉni automobil jed nostavno neće dobro prodavati. • Imam snaţan osećaj da su ova autobuska karta i onaj bicikl glavne indicije u ovoj istrazi ubistva. to se dešava trenutno.Intuicije i slutnje XVI zasnovanog na iskustvu . t Upravo ovo „kompleksno" prosuĎivanje.

Ako ne moţemo recima da izrazimo razloge. Intuicija se moţe tretirati onako kako neko tretira savetnika. Moţda bi emocije i intuicija trebalo da spadaju pod različite šešire. ali i da sopstvena izrazimo kao sastavni deo razmišljanja. Kockarski sto nema pamćenje. onda. Ako je savetnik u prošlosti bio pouzdan. 81 . Crveni šešir nam omogućava da pitamo za osećanja drugih. ali mi intuicija govori daje to jedini naĉin da popravimo svoju situaciju na trţištu. da li bi trebalo da verujemo svom sudu? Bilo bi teško baviti se velikim investicijama na osnovu slutnji. dajmo im legitimititet pomoću crvenog šešira za razmišljanje. zloglasno obmanjujuća.XVI Razmišljanje pod crvrnim šeširom Intuicija ni slučajno nije nepogrešiva. Kako. Ako je na ruletu osam puta zaredom bilo crveno. bićemo skloniji da je poslušamo. Pa ipak. čak iako je njihova priroda različita. verovatno ćemo obraćati više paţnje na njegove savete. čak. Kada je reč o kocki. intuicija na sav glas viče da je sledeće okretanje sigurno crno. ali to bi samo zakomplikovalo stvari. izgledi ostaju u dlaku isti. Intuiciju je najbolje tretirati kao deo mape. ona je. da tretiramo intuiciju i osećaj? Pre svega. • Svi razlozi govore protiv sniţavanja cene. Verujem da je moguće tretirati ih zajedno. Ako se intuicija u više navrata pokazala tačnom. Moţemo pokušati da analiziramo razloge koji leţe iza intuitivnog prosuĎivanja. ali teško da ćemo potpuno uspeti u tome. pod naslovom „osećanja".

Intuicija ne mora uvek biti tačna. Njegovo bogato iskustvo se izraţava u vidu intuicije koja mu govori koje poslove da sklapa. I moţe da bude od koristi. MeĎu tim.. Bilo bi opasno pripisati intuiciji nepogrešivost mističnog proročišta. • Da ĉujem šta tvoj crveni šešir kaţe o ovoj novoj re klamnoj kampanji. To je zato što se mišljenje zasniva na prosuĎivanju. Tas moţe da pretegne na stranu suda o poznatim činjenicama ili na stranu osećaja za82 . a kojih da se kloni. tumačenju i intuiciji. Pa ipak. Ta intuicija. Ona je tu. izveţbana u oblasti nekretnina. ona je deo mišljenja. moţe da bude veoma vredna. primenjena na ishod predsedničkih izbora. ali ako je češće u pravu nego što greši. moţe? • Moj crveni šešir mi kaţe da ova ponuda neće biti pri hvaćena..Intuicije i slutnje XVI Iskusan trgovac nekretninama ima razvijen osećaj za priliku. Ona je stvarna. Gde se dotiču intuicija i mišljenje? Videli smo da beli šešir za razmišljanje ne dozvoljava izraţavanje mišljenja (premda moţe da dopusti izveštavanje o izraţenom mišljenju drugih). nešto izgubiš. • Moţete li staviti svoj crveni šešir i reći nam šta vaša intuicija kaţe o ovoj integraciji? • Moj crveni šešir oseća da će cene nekretnina vrlo br zo opet da se vinu u visine. intuicija tog trgovca nekretninama moţda ne bi imala toliku vrednost. onda će ukupni rezultat biti pozitivan. Intuicijom se moţemo voditi i po principu „nešto dobiješ. jer se formirala na iskustvu.

Kada se koristi crveni šešir. 83 . • Imam osećaj da vlasnici bioskopapriţeljkuju neke od onih spektakularnih filmova koji se reklamiraju na sva zvona. najbolje je izraziti ga u vidu osećaja.XVI Razmišljanje pod crvrnim šeširom snovanog na nepoznatim faktorima. • Imam osećaj da je dosada odgovorna za veliki deo maloletniĉkog kriminala. Mišljenje se moţe izraţavati u sklopu razmišljanja pod crvenim. crnim ili ţutim šeširom.

1 .

*■< ■■" "' ■■ XVII RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Trenutak za trenutkom Reagovanje i ljutnja. To je moj osećaj u vezi sa ovim sastankom. diskusije ili razgovora. Osećanja se mogu usmeriti na voĎenje samog sastanka. • Uzeću svoj crveni šešir za razmišljanje i reći vam da mi se ne dopada naĉin na koji se vodi ovaj sastanak. • Ţelela bih da iskoristim crveni šešir da nešto kaţem. Sakriti ili pokazati osećanja. imam osećaj da ćemo biti naterani na dogo vor koji ne ţelimo. stanovište mog crvenog šešira je da vi nikad nikoga ne saslušate do kraja. Osećanja iz „crvenog šešira" se mogu pokazati u bilo kom trenutku tokom trajanja sastanka. • Gospodine Huper. a ne samo na problem o kome se diskutuje. Naime. 85 .

Morate li zaista da „stavite" crveni šešir da biste se naljutili? Zar nije moguće izraziti emocije putem pogleda i glasa? Upravo u ovoj artificijelnosti i jeste prava vrednost crvenog šešira. crveni šešir dopušta nekome da „uključi" i „isključi" emociju u roku od svega nekoliko trenutaka. Pošto se smatra formalnim izrazom. Na neki način. Čovek bude uvreĎen. Svako ko oseća potrebu da bude emotivan ima odre Ďen način za to. izraţavanje emocionalnih stanovišta bez njegove formalnosti počinje da deluje grubo. konvencija o crvenom šeširu moţe delovati artificijelno i nepotrebno. Suprotstavljena prirodnom toku emocija koje se javljaju za vreme nekog sastanka. stanovište izraţeno pod obodom crvenog šešira je manje lično od stanovišta izraţenog bez njega. Ne moţete gnjaviti nekoga da stavlja crveni šešir kad god pomisli da se neko drugi ponaša neprimereno. Više nije neophodno iskušavati i pogaĎati osećanja drugih. Stavite crveni šešir i skinete ga. čovek uvredi druge. Ima načina da ih to direktno pitate. Sama potreba da „stavimo" crveni šešir smanjuje količinu prepiranja.Trenutak za trenutkom XVII • Rekla sam šta sam imala da kaţem i sada skidam crveni šešir. 86 . Budući da crveni šešir obezbeĎuje kanal odreĎen za osećaje i emocije. A kad se jednom prihvati model crvenog šešira. više nema potrebe za stalnim upadicama. Normalno je em ocijama potrebno izvesno vreme da izbiju na površinu i još više vremena da se stišaju.

XVII __________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom • Ţelim da stavite crveni šešir i kaţete mi šta mislite o mom predlogu. Gospodine Morison. • Imam osećaj da vam se ne dopadam. i Da lije to opšte stanovište? • Imam osećaj da svi ţelimo da se ovaj dogovor napravi i potpiše. Zaljubljeni vole da čuju reci ljubavi od svojih partnera. Ţelim da stavi te crveni šešir i odgovorite mi. Potom ću ga odloţiti i više neću posezati za njim. • Prebacio sam se na nivo crvenog šešira i ţelim da ka ţem da sam vrlo zadovoljan odvijanjem ove sednice. budite ljubazni pa stavite crveni šešir i iznesite mi svoje stanovište.Šta mislite o svemu ovome? • Molim samo za jednu priliku da kaţem nešto pod ' okriljem crvenog šešira. Sasvim je nepotrebno formalno ga koristiti svaki put kad se izraţava osećanje. Mehanizam se koristi isključivo kad se osećanje izraţava ili njegovo izraţavanje traţi na odreĎen i formalan način. • Moţemo li od vas dobiti jednu sveobuhvatnu izjavu izreĉenu pod crvenim šeširom. 87 . • Ako se budete i dalje koristili crvenim šeširom. iako nimalo ne sumnjaju u njihovu suštinu. moraću da vam ga oduzmem i stavim van domašaja. pa da završimo s tim ? ■. S mehanizmom crvenog šešira ne bi trebalo preterivati i dovoditi ga do apsurda.

.

Gledaj na to kao na odliĉan naĉin da otkriješ slabost i snagu njegovog naĉina igranja tenisa. Kad se emocije jednom obelodane putem mehanizma crvenog šešira. tada se moţe načiniti pokušaj da se one istraţe. • Ne gledaj na to kao na poraz. Samo po sebi. 89 . Razmišljanje moţe da promeni emocije. to više nije deo modela crvenog šešira. vrednosti i izbori. Ako nešto vidimo drugačije nego pre. Emocije kao pregovaraĉka pozicija. pa čak i promene. Emocije.XVIII RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Upotreba emocija Moţe li razmišljanje da promeni emocije? Emocionalna pozadina. Emocije ne menja logični već perceptivni deo razmišljanja. naše emocije se mogu promeniti jer se promenila percepcija.

Kao što sam već napomenuo. Prisutnaje stalna svest o toj emocionalnoj podlozi. Odluke i planovi se sagledavaju kao doneseni na osnovu te podloge. moţemo da upoznamo one jarko obojene „regije" i sa emocionalnog stanovišta. DogaĊaji su nas pretekli. • Moramo da budemo svesni besa nagomilanog u po zadini. Više nećemo mo rati da prolazimo kroz to. Da bismo pronašli rešenja za razmirice. Izraţene emocije mogu da pruţe konstatnu podlogu za razmišljanje ili diskusiju. emocije i osećanj a su deo bojenja mape. Svaka se škola plaća. Zamislimo sada da nije tako i daje u našoj moći da kontrolišemo situaciju. uvek vredi pokušati. S vremena na vreme je korisno zamisliti različitu emocionalnu podlogu i videti kako stvari mogu biti drugačije. Pokušajmo sada da zamislimo kako bi izgledalo naše razmišljanje kad bi obe strane zaista verovale jedna drugoj. • Prisutno je osećanje da bilo kakva naša odluka neće mnogo promeniti stvari. Posredstvom konvencije o crvenom šeširu. • Svi znamo da se ovi pregovori odvijaju u atmosferi izrazitog nepoverenja. a ne kao pogrešno prosuĊivanje. moţemo se drţati dalje od takvih oblasti. Ne moţemo da ga ignorišemo.Upotreba emocija XVIII • Da li bi ova ponuda bila prihvatljiva kada bi potekla kao inicijativa s tvoje strane? • Shvati to kao još jedno iskustvo. Nije svaki put moguća percepcija koja moţe da izmeni ili poništi emocije. 90 . MeĎutim.

91 . Načelo pro menljive vrednosti jeste osnova svakog pregovaranja. pretnje. Uopšte uzev.XVIII _________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom ____ \ 7 • Predloţena restrikcija vašeg poslovanja s konkurent skim kompanijama je oĉigledno osetljiva tema. Nešto ima odreĎenu vrednost za jednu stranu i sasvim drugačiju vrednost za drugu stranu. • Moramo insistirati na poštovanju odgovarajućih di sciplinskih procedura. svi se slaţu da krajnja svrha svakog razmišljanja mora biti zadovoljstvo mislioca. Emocije se često upotrebljavaju za uspostavljanje pregovaračkih pozicija. • Rukovodstvo sindikata se nikada neće sloţiti s neĉim "* što bi dovelo do smanjivanja dnevnica. Prema tome. posredstvom razmišljanja pod crvenim šeširom. Pri tom ne mislim na durenje. Za sad se toga nećemo doticati. Da li će predloţeni plan rada zaista uspeti da zadovolji izraţene ţelje? • Ne ĉini mi se da će sniţavanje cena zaista dovesti do povećanja prodaje. učenu ili molbe za milost. Mislim na emocionalnu vred nost koja se pripisuje odreĎenim stvarima. ali postupak mora teći u skladu s propisima. • Sposobnost da preĊemo demarkacione linije sindika ta je veoma bitna za našu produktivnost. Ne tvrdimo dajeDţons nevin. Druga vrsta problema nastaje kada se zadovoljstvo jedne strane ostvaruje na račun druge. To su dovoljn no jasno izrazili. svrha razmišljanja jeste zadovoljavanje izraţenih emocija. Te vrednosti se mogu izraziti direktno. Teškoće nastaju iz tri „izvora".

znam da ono što moji investitori zaista ţele jeste stabilan razvoj. uzbudljive poduhvate u oblasti tehnologije. A nama će ostati trajno sma njeni profit. ali. gledano na duţi rok. •Baš bih uţivala u ovim prţenim krompirićima. gledano unapred. Drugo bi bilo od koristi onima koji su trenutno bez posla. a pri tom izgubi dušu? •Moţemo da podignemo cenu oglašavanja. time ćemo naterati oglašavaĉe da se okrenu drugim medijima. • Uloţiću novac u ovu predstavu jer mi se dopada Nerida. i ţelim ĉešće da je gledam. Osnovno načelo hrišćanstva je u tome veoma jasno: kakva je korist čoveku ako dobije ceo svet. što će nam trenutno povećati prihod. Prvo bi koristilo onima koji već rade. MeĊutim. • Ţelim da me smatraju ĉovekom spremnim da podrţi nove. •Ukoliko snizimo cenu da bismo privukli mušterije ko je sada koriste usluge drugih aviokompanija.Upotreba emocija XVIII •Moţemo da povećamo broj prekovremenih ĉasova ili da zaposlimo više radnika. 92 . Onda će oni da usklade cene s našom i moţe nam se desiti da pono vo izgubimo mušterije. glumica koja igra glavnu ulogu. moţda ćemo steći privremenu prednost. ali bo jim se da to ne bi nimalo pomoglo u mojoj borbi s ki logramima. Treći problem jeste konflikt izmeĎu kratkotrajnog i dugotrajnog zadovoljstva.

Nema koristi od nadanja da će problemi nestati i ostaviti slobodan prostor za neometano razmišljanje.XVIII Razmišljanje pod crvrnim šeširom Emocije su istovremeno deo metoda razmišljanja i problema o kome valja razmisliti. 93 .

.

95 . U oba slučaja. Takvo opravdavanje moţe biti istinito ili laţno. razmišljanje pod crvenim šeširom ga čini nepotrebnim. Ne veruješ mu i go tovo. To moţemo i kasnije. • Dopada ti se pomisao o filijali u Njujorku. Emocije mogu da budu tanane.XIX RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Jezik emocija Emocije ne moraju da budu logiĉne ili dosledne. s jezikom koji uz njih ide. • Nije vaţno zašto mu ne veruješ. Oduprite se iskušenju da opravdavate emocije. kad doĊe vreme da done semo konaĉnu odluku o tome. Najveći problem prilikom nošenja crvenog šešira za razmišljanje jeste odupreti se iskušenju da opravdate emocije koje ste izrazili. Nema po trebe da sada detaljišemo o tome zbog ĉega ti se do pada.

u kojoj su graĎani odgovarali na pitanja vezana za mešanje svoje zemlje u dešavanja u Centralnoj Americi. Razmišljanje pod crvenim šeširom nas razrešava te obaveze. Ako nam se neko ne dopada.Jezik emocija Vaspitani smo tako da se izvinjavamo zbog emocija i osećanja. 96 £1--- XIX . Emocije su nestalne i nedosledne. za to mora da postoji dobar razlog. Zbog toga smo skloni da ih tretiramo kao produţetak logike. Kaţu da narod Inuita (Eskimi) ima dvadeset različitih reci za sneg. U nekim kulturama postoji jednako mnogo reci za različite nijanse ljubavi. zato što one nisu predmet logičkog mišljenja. Većina je podrţala mešanje. Engleski i mnogi drugi evropski jezici nemaju u opštoj upotrebi tako širok dijapazon reci koje opisuju emocije. MeĎutim. U SAD je raĎena jedna anketa. Konvencija o crvenom šeširu nije način za rastrubljivanje emocija. to nije deo modela crvenog šešira. ali u svetu emocija ima itekakav smisao. većina je bila protiv svakog predloţenog metoda mešanja. Pa ipak. mada bi neki mogli da doĎu u iskušenje da ga tako upotrebe. Nisam protiv istraţivanja emocija i preispitivanja njihovih osnova. Znači li to da smo slobodni da imamo predrasude koje god hoćemo i da ih se pridrţavamo? Zar u tome ne leţi ogromna opasnost? Naprotiv. Predrasude koje naizgled nameće logika mogu biti opasnije od predrasuda koje priznajemo kao emocije. Ako nam se neki projekat dopada. Moguće je biti pobornik mešanja kao apstraktne ideje i protiviti mu se čim se prevede u konkretne planove. Sa stanovišta logike. to dopadanje mora da se zasniva na logici. to je besmisleno. Ona više podseća na ogledalo koje odraţava emocije u vaskolikoj njihovoj sloţenosti.

• Entuzijazam za ovaj poduhvat kao daje poĉeo da je njava. ali ni da budeš iskljuĉen. i drugu. jasno vam je daje opušteniji negopre. • Nije da ti se Morgan ne dopada. Budući da nam razmišljanje pod crvenim šeširom omogućava da budemo odvaţni i otvoreni kada je reč o našim osećanjima. moţemo potraţiti način da ih podesimo u skladu sa situacijom.XIX __________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom Postoje naklonost/nenaklonost. ali nekako ti je ne lagodno u njegovom prisustvu. Recimo. koja bi ukazivala na neodlučno-negativan stav. Reč sumnjiĉav]?. preterano negativna za to. Ne naglo. sreća/nesreća. skloni smo da se ograničimo na jače reci. Ne ţeliš da sudeluješ. Ne vidite da se bilo šta deša va. spreman da uĊeš kada to tebi bude odgovaralo. • Osećam da oklevaš u vezi sa ovim poslom. • Jednostavno smo potpuno neusklaĊeni u vezi sa ovim problemom. za dovoljstvo/nezadovoljstvo. ali. Bez crvenog šešira. ako posle nekog vremena ponovo bacite po gled. uz ton i izraz lica kao dodatke. Crveni šešir daje osećanjima pravo da postanu vidljiva. Više od svega bi volela da imaš dobar izgovor za tu svoju nenaklonost. 97 . Ţeliš da budeš u pripravnosti u predsoblju. mogli bismo da potraţimo reč koja bi ukazivala na neodlučno-pozitivan stav. Crveni šešir daje misliocu slobodu da se više poetski izrazi o svojim osećanjima. već kao gumeni ĉamac koji negde lagano poĉne da pušta. mrţnja/ljubav.

.

nikad ne bi trebalo da pokušava da opravda svoja osećanja ili da za njih traţi utemeljenje u logici. Kada mislilac koristi crveni šešir. bez njega. Crveni šešir predstavlja pogodan metod za uključivanje modaliteta osećanja i njegovo isključivanje. 99 . tako što od njih traţi da stave crveni šešir i tek tada izreknu svoje stanovište. tako da mogu da postanu deo mape razmišljanja. a ujedno i deo sistema vrednosti na osnovu kojeg se bira pravac. Crveni šešir omogućava misliocu da istraţuje osećanja drugih." Crveni šešir legitimizuje emocije i osećanja kao vaţan deo razmišljanja. Crveni šešir čini osećanja vidljivima. na način koji bi.XX RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Rezime Nošenje crvenog šešira omogućava misliocu da kaţe: „Ovo su moja osećanja prema toj stvari. bio za mislioca nemoguć.

onakve kakve ih znamo. Ukoliko mišljenje o nečemu u velikoj meri sadrţi ovu vrstu osećanja. koja nemaju vidljivog opravdanja. intuicija. 100 . Prvo. tu su obične emocije. od onih snaţnih kao što su strah i nenaklonost.Rezime XX Crveni šešir pokriva dva obimna vida osećanja. koje obuhvataju čitav spektar emocija. do onih suptilnijih. Drugo. kao što je sumnja. tu su sloţena prosuĎivanja koja zalaze u takve vrste osećanja kao što su slutnja. ukus. estetsko osećanje i ostala. ono takoĎe moţe da stane pod crveni šešir. čulo.

Razmišljanje pod crnim šeširom je negativno.XXI CRNI ŠEŠIR Šta nije u redu s njim Logiĉno-negativno. Mora se reći da se većina mislilaca . Razmišljanje pod crnim šeširom je uvek logično. veoma su brojni oni koji su ubeĎeni daje nošenje crnog šešira glavna funkcija razmišljanja. ali nije emocio101 . Ne pristaje našem iskustvu i znanju. tako nešto u potpunosti izostavlja generativne. Bez obzira na to. Zašto neće da funkcioniše. kreativne i konstruktivne aspekte mišljenja.bez obzira na to da li su prošli obuku ili nisu .najlagodnije oseća noseći crni šešir. To je zbog zapadnjačkog mentaliteta koji akcenat stavlja na raspravu i kriticizam. Koliko god iznenaĎujuće zvučalo. Naţalost. Kritiĉko prosuĊivanje. Pesimistiĉko stanovište. razmišljanje pod crnim šeširom je veoma vaţan deo razmišljanja.

emocionalno-negativnog od logičnonegativnog. Moraju biti upotrebljivi za sve. Moraju da zvuče razloţno i kada su odštampani na papiru. Razmišljanje pod crnim šeširom se zasniva na suprotstavljanju primerenog neprimerenom.zbog čega hoće nešto funk102 . . uvek se moraju dati logični i relevantni razlozi. Emocionalno-negativno je uloga crvenog šešira (koja obuhvata i emocionalno-pozitivno).Šta nije u redu sa njim? XXI nalno. Razlozi dati pod crnim šeširom moraju da stoje na sopstvenim nogama. Konkurentske firme su na to uvek reagovale sni ţavanjem svojih cena. jedna od velikih vrednosti modela šest šešira za razmišljanje jeste to razdvajanje. Sa crnim šeširom na glavi.koje vam mogu prikazati kao statistiĉke podatke o prodaji — sniţavanje cena nije rezultovalo dovoljnom proda jom koja bi predstavljala protivteţu smanjivanju pro fita. Ja od vas traţim mišljenje pod crnim šeširom. ali je to crnilo uvek logiĉno. Ţelim da mi da te logiĉne razloge za to. kako bi ostale u trci. Logično-pozitivno . . Sa crvenim šeširom na glavi. Razmišljanje pod crnim šeširom mora da bude logično i istinoljubivo. .Mislim da sniţavanje cena neće imati efekta.Prilikom naših ranijih sliĉnih pokušaja . Štaviše.To je razmišljanje pod crvenim šeširom. a ne samo kada ih neka jaka ličnost iznosi na ubedljiv način. Razmišljanje pod crnim šeširom zaista gleda na tamnu ili „crnu" stranu stvari. ali ne i fer. ne mora se davati nikakve razloge za negativna oseća-nja. na vrlo odreĎen način. Razmišljanje pod crnim šeširom prezentuje logično-negativno: zbog čega nešto neće funkcionisati.

Ljudi koji za sebe tvrde da su pravični obično ne čine ništa više nego što slabijom ocenom ocenjuju stanovište koje je suprotno njihovom. Mislilac mora imati mogućnost da bude samo negativan. Godine iskustva koje sam stekao podučavajući ljude metodologiji razmišljanja su me uverile da postoji potreba za razdvajanjem logično -negativnog od logično-pozitivnog. Uvek kaţu da reč kriticizam obuhvata iskrenu procenu kako pozitivnih tako i negativnih aspekata. Nema nikakvih strana i nema rasprave. onda ne bi imalo „praktičnog" smisla da isti šešir pokriva objektivno prosuĎivanje koje obuhvata i logično-pozitivno i logično-negativno. To je stoga što je tendencija uma da bude negativan toliko jaka da mora imati sopstveni šešir. ipak ţelim da učinim apsolutno jasnim da tu nije reč o priklanjanju jednoj od strana u raspravi. • Stavivši svoj crni šešir za razmišljanje. Hernija negativnog moţe da bude hernija straha. moram da ukazem na to da brvnara nema struju. Crni šešir se usrdsreduje na logično-negativno. Premda je crni šešir „šešir kritičara". meĎutim. Mislilac. Veoma je moguće da se naša negativnost i pozitivnost odraţavaju sasvim malom različitošću u pratećoj herniji mozga. me 103 . a hernija pozitivnog moţe da bude hernija zadovoljstva. ako ţeli.XXI ____________________ Crni šešir _____________ cionisati — prezentuje se pod ţutim šeširom. Ako je tako. moţe da zameni crni šešir ţutim i obratno. U praksi. Stavivši. To je upravo ono što implicira i razmišljanje pod crnim šeširom. jer hernija mozga ne moţe stalno da „skakuće" napred -nazad. glagol hitikovati implicira isticanje onoga što je pogrešno ili loše.

• Meri nam obiĉno daje svoja razmišljanja pod obo dom crnog šešira. Od mislioca se moţe zatraţiti da skine crni šešir. To je signal za jasno i odreĎeno napuštanje negativnog. Na prvi pogled. mogu reći da tu ne postoji potreba za plaćanjem raĉuna elektropreduzeću. Kada ne nosi taj šešir. Za što sad na ĉas ne staviš neki drugi šešir? • Tokom celog sastanka drţite na glavi taj crni šešir.u kome nastojimo da uradimo sve odjednom . tako crni šešir kao da legitimizuje ovu vrstu apsolutne negativnosti. Ova specifičnost crnog šešira oslobaĎa mislioca potrebe da bude fer i sagleda obe strane situacije. UsredsreĎujući se direktno na negativno. Ta negativnost će uvek biti tu. 104 . Osoba koja je po prirodi negativna će u svakom trenutku uvoditi negativnost u svoje razmišljanje. kao da ne ma bog zna šta da kaţe. crni šešir ima suprotan efekat. Jednako kao što crveni šešir legitimizuje emocije. crni šešir zapravo ograniĉava negativnost. spremna za skok. ţuti šešir. • Tvoje razmišljanje pod crnim šeširom je odliĉno. negativnosti je dozvoljeno da uzme uzde u svoje ruke. Kada mislilac nosi crni šešir. Ovo znači da će u našem uobičajenom konfuznom razmišljanju . U praksi.Šta nije u redu sa njim? XXI Ċutim. Je li to jedini za koji znate kako se nosi? • Ţelim da narednih pet minuta zameniš crni šešir ţu tim. Onda mi reci šta vidiš. crni šešir moţe delovati kao pojačavanje negativnosti koja je već tako karakteristična za mnoge mislioce.ton biti uglavnom negativan.

Crnim. Igrač golfa koji odlično izvodi duge udarce neće voditi ništa manje računa o svojim kratkim loptama. model šešira pokazuje daje negativnost samo jedan deo mišljenja. negativnost se sagledava samo kao jedna od uloga u mišljenju.no visoka. meĎutim. Ali. znatna razlika. Do sada je već mnogim čitaocima palo na pamet daje uloga crnog šešira veoma slična tradicionalnoj ulozi Ďavoljeg advokata. razmišljanje pod crnim šeširom nema nikakve veze s raspravom već samo s usredsreĎivanjem na logično-negativno. Razmišljanje pod crnim šeširom se upotrebljava za popunjavanje crnih delova mape mišljenja. Kao što sam ranije rekao. Đavolji advokat je zaista bio advokat. Na ovaj način. na raspravu. Crni šešir je odista sličan ulozi Ďavoljeg advokata i integriše tu konkretnu ulogu u čitavu seriju koju simbolišu šest šešira. Vraćamo se.XXI C r n i š e š i r Y [ • Vi umete da mislite samo pod jednim šeširom. na trenutak ću se prihvatiti uloge Ċavoljeg advokata. Neko će morati da preuzme ulogu Ċavoljeg advokata i ukaţe na to daje ova prodajna cena ipakpretera. mislilac koji je dobar u razmišljanju pod crnim šeši rom ne voli osećaj da nije sposoban da jednako uspešno nosi i šešire drugih boja. osobe koja testira predlog iznoseći protivargumente. dakle. • Dopada mi se ova ideja o putniĉkom diriţablu. naimenovan od strane crkvenog suda da brani optuţene za jeres ili vračanje. Slično tome. Na ovaj način. • Dozvolili smo da nas ponese oduševljenje. Postoji. Ovaj zadatak cr105 .

Zadrţavati za sebe razmišljanje pod crnim šeširom. 106 . znači uništiti čitavu svrhu šest šešira za razmišljanje .Šta nije u redu sa njim? XXI nog šešira je zadatak kao i mnogi drugi i mora se temeljito izvršiti.a to je da svaku od šest uloga valja odigrati potpuno i do kraja. zbog straha da će negativni aspekti zatrti ideju.

•To nije jedino moguće objašnjenje. • • Brojĉani podaci za koje ja znam su drugaĉiji od onih koje ste vi izneli.ili na samu diskusiju ili na razmišljanje o njoj. v • Koliko ja znam. i razmišljanje pod crnim šeširom se moţe primeniti na samu temu . odnosno na sam metod razmišljanja. Poput razmišljanja pod crvenim šeširom. Pravila dokaza. 107 . Zašto jedna stvar ne sledi drugu. već samo jedno od objašnjenja. Mogući zakljuĉci. ovde je reĉ o pretpostavci. • Ne vidim kako to proizlazi iz onoga što ste maloĉas rekli.XXII RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Suština i metod Greške u razmišljanju.pozabavio! se s tim u narednom poglavlju .

• Ţeleo bih da vaše razmišljanje o tome poklopim cr nim šeširom. povećana prodaja votke je moţda rezultat agresivnijeg reklamiranja i nema nikakve veze s uku som. Mislilac kasnije moţe formalno istupiti u okviru razmišljanja pod crnim šeširom i izneti sve one greške u mišljenju koje je čuo. U praksi. ili stroţih propisa o voţnji u pijanom stanju. • Koliko vidim. 108 . Uzorak je vrlo mali. pretpostav ki i osećanjapod crvenim šeširom. kao u uobičajenoj raspravi. svi dajete mnogo mišljenja. • To nije taĉno. Uz to. Prava na iskopavanje ne moraju da se plate jedino ako su kompletno istraţivanje i razvojni projekat uraĊeni u Irskoj. Podaci koje ste naveli su odpre ĉetiri godine.Suština i metod XXII • IzmeĊu ovih taĉaka ne mora da postoji logiĉka veza. za mislioca je bolje da u sebi prikuplja sve na šta ţeli da reaguje. nego da svaki čas upada drugima u reč. imate podatke sa mo za juţni deo zemlje. • Staviću na trenutak svoj crni šešir jer ţelim da uka zem na neke delove diskusije koje smatram pogrešni ma. TakoĊe. Razumljivo je da su takve primedbe deo razmišljanja pod crnim šeširom bez obzira da lije njegovo stavljanje formalno najavljeno ili nije. Bilo bi glupo i nezgodno kada bi mislilac morao formalno da stavlja crni šešir svaki put kad hoće da stavi primedbu te vrste. ali je moţda i posledica toga što se sve više potrošaĉa opredeljuje za vino. Opadanje konzumiranja ţestokih pića je moţda rezultat povećanja zdravstvene svesti.

Osnovna pravila bismo mogli da pojednostavimo na sledeći način: 1. Da li sledi zaključak? 3. gubi se efekat zastrašivanja. Ako je detaljno proučimo. ali i ne mora da usledi.neki efekat". Dugotrajni boravak u zatvoru zbog nekog manjeg 109 . Ako uzmemo u obzir dodatne troškove za drţanje ljudi u zatvorima.. MeĎutim. moţemo da odemo i dalje od toga. Da li je osnova čvrsta i opravdana? 2. • Ako povećamo broj zatvorskih kazni i njihovo trajanje. onda je prilično mali. ukoliko su kazne izuzetno stroge. Ovde već dolazimo do procene koliki je taj. Da li stroţe kazne zapravo čine zločine još gorima? Kriminalac će moţda radije ubiti svoju ţrtvu. otkrićemo da derivacija moţe. da bi sma njio šansu da bude prepoznat. sudovi ne primenjuju te stroţe osude. Da li je izvoĎenje zaključka obavezno? 4. Bez obzira na to. Mnoga od njih su apstraktna i nisu uvek relevantna kada je reč o praktičnim stvarima za razliku od zatvorenih sistema.XXII __________ Razmišljanje pod crnim šeširom ______V 7 Ne nameravam ovde da iznosim sva pravila logičke dedukcije i zaključivanja. to će smanjiti stopu zloĉina. Pošto znamo daje mala verovatnoća da će kriminalac biti uhvaćen. pak. Ovo moţda deluje kao dovoljno logična izjava. Ako. onda duţe trajanje zatvorske kazne moţda i nije tako efikasno. jiekog efekta" na smanjenje stope zločina. Ima li još mogućih zaključaka? Pod izvoĎenjem zaključka podrazumevam sve za šta se kaţe da proizlazi iz nečega drugog. moţe se reći da pojačano zastrašivanje ima.

Oba trenda su moţda posledica povećanja stan darda. Ovde ponovo dolazimo na aspekt „verovatnoće" o kome smo diskutovali pod belim šeširom za razmišljanje. Ovo se odnosi na nauku. ali to ne znaĉi da mašine za pranje veša uzrokuju raz vod. visoki troškovi drţanja ljudi u zatvorima mogu imati manje efekta na smanjivanje stope zločina nego što bi to bio slučaj ako bi se ista sredstva utrošila na jačanje policijskih snaga.JDokaz ĉesto nije ništa više do nedostatak mašte".Suština i metod XXII prekršaja moţe da pretvori lakšeg prestupnika u okorelog kriminalca. a pad prodaje bi bio nadoknaĊen povećanim priho dom. jedan od najboljih načina razotkrivanja logičkih grešaka jeste iznošenje alternativnog objašnjenja ili mogućnosti. Kao što sam napisao u knjizi Praktiĉno razmišljanje: . • Taĉnoje da će prodaja verovatno opasti ako podig nemo cene. itd. društvenog napretka ili većeg broja zaposle nih ţena. ali ni110 . Savršeno je prihvatljivo ukazati na moguće alternative. Zanimljivost vezana za ovaj primer jeste ta stoje potrebno mnogo mašte da bi se stvorile alternativne posledice i mogućnosti. s izuzetkom zatvorenih matematičkih sistema i filozofskih jezičkih poigravanja. • Taĉnoje da u mnogim zemljama broj razvoda raste istom brzinom kao i broj mašina za pranje veša. Ali ako to opravdamo izuzetnošću proiz voda. mogli bismo privući drugaĉiju vrstu kupaca. U praksi. Naposletku. pravo i mnogo drugih oblasti.

/Iruga kuća". Obe mogućnosti bi trebalo imati na umu.YXII __________ Razmišljanje pod crnim šeširom______ \ 7 kad ne bi trebalo tvrditi daje svaka alternativa podjednako verovatna. Ono što valja imati na umu jeste da razmišljanje pod crnim šeširom nikada nije rasprava. Svaka osoba koja koristi mapu ima potom izbor da obrati paţnju na to mišljenje ili da ga ignoriše. kao mogućnosti. Ukoliko odluka ne moţe da se donese. Kada su dokazi naročito slabi. na mapu se. u sopstvenoj zemlji. One mogu da koegzistiraju. mogućnost se moţe označiti kao mišljenje. a broj dece smanjuje. pozivanje na statistiku ili neki eksperiment bi predstavljalo dobrodošlu pomoć u donošenju odluke (razmišljanje pod belim šeširom). Čak i ako se dve mogućnosti meĎusobno isključuju. jer sva ka novina zastareva i moţda će se odluĉiti za godišnji odmor tipa . stavljaju različita alternativna stanovišta. Drugoj se čini da je to moguća ali nedokazana pretpostavka. • Moguće je da će ljudima putovanja dosaditi. Kako da izaĎemo na kraj s greškama na mapi razmi šljanja? Jedna osoba veruje da bi stroţe kazne smanjile stopu kriminala. još uvek bi ih trebalo staviti na mapu. 111 . Činjenica koja je predmet diskusije se takoĎe moţe staviti na mapu . • Razumljiva je pretpostavka da će se broj prazniĉnih putovanja povećati jer se porodiĉni prihodi poveća vaju. Uz to. sve dok dokazi ili emocionalna sklonost ne naprave izbor. putovanje avionom će postati relativno jeftinije. Tamo gde je to moguće.pod uslovom da se obeleţi kao „sporna".

.

• Moguće je daje broj nezaposlenih statistiĉki potce njen. • 600 miliona prodatih avionskih karata godišnje ne daje sliku o tome koliko ljudi zaista putuje avionom. . ali stavljaju na probu u okviru razmišljanja pod crnim šeširom. Sada dolazimo do suštine. 113 . budući da ima mnogih koji se uopšte ne prijavljuju nadleţnim sluţbama. TakoĊe. ovaj podatak ukljuĉuje i kratka putovanja po unutrašnjosti.XXIII RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Prošla i buduća suština Kako se ovo uklapa u moja ranija iskustva? Da lije tako? Koji su rizici? Osvrnuli smo se na razmišljanje pod crnim šeširom u pogledu samog metoda razmišljanja. jer neki lete više puta. Da li su činjenice tačne? Da li su činjenice relevantne? Činjenice se prezentuju u sklopu razmišljanja pod belim šeširom.

Mnoga iskustva nisu kvantifikovana činjenicama i brojkama. ljudi veoma povoljno reaguju ako osete da se njihov dodatni napor priznaje i da se to priznanje pokazuje kroz neku vrstu opipljive na grade. onda bi mogućnost . kao što to na suĎenju čini advokat optuţenog.Prošla i buduća suština XXIII • Brojke pokazuju da bi pad stope kriminala u SAD tre balo daje povezan sa populacijskim statistiĉkim po dacima za svaku starosnu grupu. svrha razmišljanja pod cr nim šeširom jeste naglašavanje da su činjenice pogrešne (tamo gde je to slučaj) ili da su moţda neprimenjive. ako ljudima date bonus u vidu novca. Moguće je daje do pada stope krimi nala došlo samo zbog toga što su glavni delinkventi izašli iz starosne grupe u kojoj je stopa kriminala najveća. već da na objektivan način ukaţe na postojeće slabosti. 114 . one od osamnaest do dva deset tri godine. Namera mislioca koji je stavio crni šešir nije da stvori svu moguću sumnju. Ako neka vaţna odluka valja da se zasniva na činjenicama. Izazov u vidu brojki i izveštaja jeste jedna od jedno stavnijih i očiglednijih primena razmišljanja pod crnim šeširom. vrlo brzo poĉnu da ga oĉekuju kao normalan deo plate. • Prema mom iskustvu. U takvim slučajevima. • Prema mom iskustvu.da su neprimenjive trebalo da dovede do potrage za boljim činjenicama ili brojkama.makar i vrlo mala . Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na delove predloga ili izjave koji se ne uklapaju u takva iskustva.

mislilac sa crnim šeširom opravdano iznosi svoje hčno iskustvo. Prve dve izjave mogu da se uklope u iskustvo onih koji sede za stolom i diskutuju o motivaciji. U većini zemalja su ljudi skloni da više štede. To se obično odnosi na naučne činjenice. • Mislim daje to pogrešno. ne i u SAD. To je moţda stoga što je finansijsko savetovanje vrlo rasprostranjeno i ljudi više znaju o finansijama. Biva da mislilac sa crnim šeširom na glavi pokuša da u potpunosti pobije nešto. — To nije istina! Ljudi tada manje štede. itd. .U inflatornim vremenima. Ne slaţem se s vama kad ka115 . više razloga zbog kojih se iskustvo moţe činiti inkompatibilno ili čak kontradiktorno. otkrića istraţivanja. Postoji. ljudi su skloni da više šte de. U različitim kulturama. nagrade mogu imati veoma različit efekat. ljudi će uĉiniti veo ma malo ukoliko nema nagrade. Ali. dakle. Trebalo bi reći i da različite okolnosti dovode do različitih efekata. Mora se reći daje iskustvo veoma lična stvar i da različiti ljudi imaju uistinu različita iskustva.YXIII __________Razmišljanje pod crnim šeširom _____ y / • Ako oĉekuju da budu nagraĊeni. ukorenjene činjenice. ih je moţda stoga što se kamata na pozajmljeni novac odbija od poreza. a u vremenima inflacije kamatna stopa moţe da bude čak i negativna. U drugim prilikama. Moguće je da posle čestog nagraĎivanja usledi lenjost. • Otkrio sam da rad u malim organizacijama pruţa mnogo veću motivaciju. Većina supermarketa nema veći obrt od dva do tri odsto. Treća ne moţe.

•Ako funta nastavi da pada u odnosu na dolar. kamat ne stope će verovatno morati da budu podignute. •Prisutan je ĉvrsto ukorenjen trend kupovine brze hra ne i grickalica. opasnosti. obilne obroke i okreću se . moglo je da se desi da Rusi preplave Evropu konvencionalnim naoruţanjem.^alogajĉićima"ko je konzumiraju s nogu. nedostatke i potencijalne probleme.Prošla i buduća suština XXIII zete da su decentralizovane velike organizacije sliĉne malim organizacijama. Pored toga. da bih vam svima rekao da se taj predlog jednostavno ne uklapa u mo je dvadesetogodišnje iskustvo u poslu s kozmetikom. što bi dovelo dopada na berzi. •Moram da naglasim da bi vaš suprug.koji mogu da se jave u budućnosti. Ne vidim zašto bi ovaj novi pokušaj imao uspeha. duţnost je crnog šešira i da ukaţe na rizike. Ne moţete proizvode iste marke istovremeno proda vati kao ekskluzivne i na rasprodaji. u nastavku brakorazvodne parnice. •Da se nismo resili da prvi upotrebimo nuklearno oruţje. 116 . •Mnoge firme su bankrotirale pokušavajući da proda ju sladoled Francuzima. mogao da ustvrdi da vi niste podobni da vodite raĉuna o deci. •Moram da stavim svoj crni šešir. To moţe da znači jednostavnu ekstrapolaciju. Ljudi se sve manje oslanjaju na for malne. Jedini način gledanja u budućnost jeste na osnovu primera iz prošlosti.

Da li mi to uopšte moţemo? Moţemo li da postignemo pravu cenu ? U ĉemu će se sastojati naša prednost u odnosu na konkurenciju? Zašto bi iko ku povao kompjutere od nas? Ovde dolazimo do nečega što se moţe nazvati „negativnim pitanjima". S budućnošću moramo biti spekulativni. Mislilac sa crnim šeširom praktično ka117 . Prošlost je uvek izvesna . moguće je da će nam biti potrebni jeftiniji vidovi odmaranja.čak iako nije izvesno da se odreĎena lekcija naučena u prošlosti moţe primeniti na odreĎenu trenutnu situaciju. Razmišljanje pod ţutim šeširom se moţe opisati kao spekulativno-pozitivno." '■->. velika nezaposlenost znaĉi da će biti sve više ljudi koji će imati mnogo vre mena za odmaranje. ali ne i novca da ga na to utro še.' • Moram da stavim svoj crni šešir da bih vam rekao šta i mislim o predloţenom ulasku na trţište personalnih raĉunara. Prema tome. • Što se radna nedelja bude više skraćivala. biće više vremena za dokolicu. jer je optimistično i gleda na sve ono dobro što moţe da se izrodi iz predloţenog postupka ili odluke.Razmišljanje pod crnim šeširom _____ \ / Budućnost se moţe interpretirati i kao skup različitih trendova i obrazaca. MeĊutim. Jedna od funkcija razmišljanja pod cr nim šeširom jeste ukazivanje na spekulativno-znegativnu ravnoteţu: „Ovo bi moglo da krene kako ne treba. Kupci će ţek leti da imaju pristup celokupnom softveru napravljenom za IBM. • Moje razmišljanje pod crnim šeširom mi kaţe da će •: Epl kompjuteri biti istisnuti s trţišta ukoliko ne posta nu kompatibilni s IBM-ovim mašinama.

a ne o raspravi.. • Vidim da postoji opasnost da razmišljanje pod šest razliĉitih šešira postane zabavno samo po sebi. isto je i sa ulogom Kasandre. • Vidim da postoji opasnost da subvencionisanje od strane vlade bude naglo prekinuto. Do vas stoji da me ubedite da nisam u pravu. tako da izostane razmišljanje na zadatu temu.Prošla i buduća suština XXIII ţe: „Moje stanovište je negativno. Baš kao što je uloga Ďavoljeg advokata tradicionalna uloga koja uključuje razmišljanje.." • Vidim da postoji opasnost da će konkurencija da pa rira našim sniţenim cenama. • Vidim da postoji opasnost od prekomerne proizvod nje mleka. 118 . proročice propasti." • Zašto mislite da će ovaj konsultant biti išta bolji od prethodnog? • Šta će biti ako se Japanci ukljuĉe na trţište civilnog vazduhoplovstva ? • Gde ćemo se mi naći ako neka od velikih farmaceut skih kompanija poĉne s proizvodnjom intraokularnih soĉiva? Većina negativnih pitanja se moţe podjednako formulisati i ovako: „Vidim da postoji opasnost da. Kako se suprotstaviti negativnostima koje iznosi razmišljanje pod crnim šeširom? Pre svega. Ova uloga se u potpunosti uklapa u spekulativno-negativan aspekt razmišljanja pod cr nim šeširom. valja imati na umu daje reč o pravlj enju mape. • Vidim da postoji opasnost da rast plota podigne tro škove proizvodnje i sve nas izbaci iz posla.

dati svoje mišljenje pod crnim šeširom o nečijem mišljenju iznesenom pod crnim šeširom.Razmišljanje pod crnim šeširom Prvi način jeste konstantacija i priznavanje postojanja negativnosti. moţda će ljudi ponovo poĉeti da kupuju veće automobile. bićemo u nevolji. Četvrti način jeste poricanje razloţnosti opasnosti. • Ne vidim kako bi to moglo da se desi. Peti način je nuĎenje alternativnog stanovišta i njegovog smeštanja uz stanovište crnog šešira. u stvari. Svakako moramo voditi raĉuna. zaista postoji ozbiljna opasnost i ako do toga do Ċe. Pokušaju li da nam u tome pari raju. ostaće bez zarade. • Da. • Ako konkurencija zaista pokuša da nam parira ce nom. Drugi način je da priznate postojanje opasnosti i iznesete protivpredlog. verujem da će uvek postojati trţište za njih. ali pošto su već navikli na pogodnosti koje pruţaju manji automobili. jer je cena ula ska novajlija na ovo trţište previše visoka. koji je i osmišljen tako da moţe da se prodaje po izuzetno niskoj ceni. • Budu li cene nafte padale u odnosu na druge troško ve. onda ćemo lansirati naš specijalni jeftini proiz vod. 119 . Glavni igraĉi su već zauzeli mesta i mi znamo za njih.

.

Zabavnije je biti negativan." Izgradnja ţelezničke pruge predstavlja sloţen graĎe vinski poduhvat. ali. Dokazati nekome da nije u pravu predstavlja trenutno zadovoljstvo. Zbog toga je neophodno. Negativno razmišljanje je privlačno zbog toga što je njegov učinak trenutan i kompletan. 121 .J0>a. Iznošenje konstruktivne ideje nema nikakav učinak sve dok se ta ideja nekome ne svidi ili dok ne dokaţete daje delotvorna (za staje potrebno vreme).. razmotriti i privlačnost negativnosti koja tako često vodi u „negativno uţivanje". Isto je i s negativnošću.. RazgraĎivanje je uvek mnogo lakše od graĎenja. prilikom razmišljanja pod crnim šeširom. Postavljanje takve betonske ploče nije nimalo komplikovana operacija.. Obična betonska ploča postavljena preko nje moţe da izbaci voz iz šina. ..XXIV RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Negativno uţivanje Mnogo je lakše biti negativan.

Moramo da uzmemo u obzir svefaktore. Ukoliko je. Kritikovanje je veoma lako. Primetićete da su odsečna odbacivanja predloga donekle lakša od formulisanja novih predloga. • Ako je to sve što imate da kaţete. Jednostavno mi se ne dopada i gotovo. • Ono stoje nama potrebno jeste jednostavna. Ono što vi predlaţete je suviše detaljno i slo ţeno. praktiĉ na ideja. Nikada se neće realizovati. Moj šestogodišnji sin bi predloţio nešto bolje od ovoga. već i na njegovim opštim osobinama: „previše sloţeno" ili „previše jednostavno". a ne crnim šeširom. Vaše je pravo da osećate šta god hoćete. predlog bio jednostavan i direktan. jer sve što kritičar mora da učini jeste da formuliše svoj sud i zatim pokaţe kako se predlog ne uklapa u tu formu. Pohvala nečije ideje kao da „hvalitelja" čini donekle niţim od njenog tvorca. • Ne dopada mi se vaš predlog. onda nam na to va lja gledati kao na mišljenje pod crvenim. IznenaĎujuće je koliko mnogo se u praksi susrećemo s kriticizmom ovog tipa. 122 . kritičar će morati drugačije da formuliše svoju kritiku. meĎutim. • Ovo je suviše pojednostavljeno viĊenje situacije.Negativno uţivanje XXIV Napadanje ideje pruţaUnstant-osećanje^superiornosti. Ova vrsta razmišljanja zapravo spada pod crveni šešir. Primetićete i da se kritika ne zasniva samo na suštini predloga. Mnogo je razmišljanja pod crvenim šeširom koje se maskira kao razmišljanje pod crnim šeširom. radije nego pod crni. Kao da smo u vrtiću.

Ako je jelo hladno. nameće se taksa jer je to sada „obrok". porez se na naplaćuje jer je onda reĉ prosto o hrani." Na primeru poreza na brzu hranu. To je naslov ka kav moţe da se naĊe na onim jeftinim ljubavnim romanĉićima. Ovde negativan mislilac ţeli da ostavi utisak daje usredsreden samo na uzorak celine. • Knjiga je dobra. Ovo je ekvivalentno sledećoj aluziji: »Svaki čovek koji moţe da učini nešto tako glupo jeste glup čovek. • Apsurdnost ĉitavog budţeta se vidi u nametanju po reza na prodaju brze hrane. ali kada je reč o gotovom proizvodu. kritičar dela u skladu s principom:. Pokazujući daje taj uzorak apsurdan. Prema tome. sve što on čini je glupo. Obično se kaţe da ukazivanjem na manje nedostatke kritičar obavlja koristan posao. ali pitam se zastoje autorka mora la da izabere taj apsurdni naslov. koji je zaista vredan i obradljiv.XXIV __________Razmišljanje pod crnim šeširom ____ Mnogo je lakše sašiti odelo koje ne pristaje nego ono koje pristaje...." Nema sumnje da ovo moţe da proĎe u fazi oblikovanja proizvoda od strane dizajnera ili pisca. On ništa ne govori o knjizi i uopšte se ne odnosi na nju. a ako biste još ispravili ovaj mali nedostatak. jer on zapravo kaţe: „Sve ostalo je dobro. da bi se usredsredio na nekakav minorni deo koji je moţda pod znakom pitanja.". aludira na to daje celina podjednako apsurdna. To nas dovodi direktno do fraze „da. JVIoram da pronaĎem nešto što ću da iskritikujem. onda bi ćela stvar bila savršena. ali." 123 . a ne samo hrana. vidljiv je drugi mehanizam na delu. Ovde negativni mislilac ignoriše glavni deo predloga.. Ako je reĉ o toplom jelu.

moraj imati na umu.. da li ove nove elise mogu da izdr ţe lateralni udar ptice u letu? • Malo je verovatno." itd. ali.). bez obzira na to.Suho." komentare. dotle je legitimno davati „da...rešavanja. • Znam da ste testirali uĉinak ovih elisa rotora u mla znom motoru. ali. Oni se daju zarad ispravljanja pogrešnog utiska ili u vidu opaski koje bi va.j ljalo imati na umu. „takozvani". ali.. Opasnosti negativnog razmišljanja i metoda rasprave! sam mnogo detaljnije opisao u svojoj novoj knjizi . Ozbiljan aspekt modela „da. meĎu kojima su „etiketiranje" • („slabašan".j bi: bolji naĉin njihovog.. „detinjast" itd. To moramo da imamo na umu..Negativno uţivanje XXIV Ovo su očigledna. Ovim problemom „verovatnoće" sam se pozabavio u domenu razmišljanja pod belim šeširom. Tu je i tradicionalno pribeţište| onih koji nemaju razumevanja za „carevo novo odelo". • Pretpostavljam da postoji mogućnost da su knjige sa da već postale dovoljno skupe da bi se smatrale legi timnim poklonima. ali koja se. ali uvek postoji mogućnost da bi on mogao biti dvostruki agent. 124 . a ne detinjasto I ugaĎanje samom sebi koje sam podvukao u ovom odeljku...) i podrugljivost („u najboljoj nameri." je taj daje ponekad neophodno ukazati na opasnost za koju je malo vero-l vatno da će se desiti. Ima i mnogo drugih. Sve dok je nešto odgovarajuće formulisano (verovatnoća data). detinjasta uţivanja negativnog mislioca. Razmišljanje pod crnim šeširom je predviĎeno tako dal obuhvata ozbiljno negativno razmišljanje.

kako bi se neizvodljive ideje mo125 . negativno ili pozitivno? Da li bi ţuti šešir trebalo da prethodi crnom? Strah i sigurnost. :: Radoznalost i istraţivanje.i prigovaraju na to. Mala deca primećuju i najmanje odstupanje od priče koju dobro poznaju .li XXV RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Staje prvo. Da li je povratak u izvesnost poznatog negativan aspekt uma? Šta bi mislilac trebalo da stavi na prvo mesto: crni šešir i negativan pregled ili ţuti šešir i pozitivno ispitivanje? Moţemo da raspravljamo o tome da li bi uvek trebalo prvo stavljati crni šešir. Razumno je pretpostaviti da je. pak. Vojnici koji se nalaze pod paljbom moraju. U ponavljanju je sigurnost. ţivotinji priroĎeno da svoje ponašanje ograniči na poznati obrazac „bori se ili beţi". u uslovima straha. da očuvaju disciplinu.

Prema tome.. • Ne ţelim upadice crnih šešira. Pošto se umriTšklop pokrene u pravcu negativnog. po iznošenju predloga. kada je reč o mnogim praktičnim svrhama. on je zaista brz i efikasan. kad razmatramo nove ideje i promene.. Ovaj negativan pristup jeste način razmišljanja većine ljudi i. Zadrţite ga za kasnije. 126 . Kada tragamo za sposobnošću pre no za učinkom. Zasada. MeĎutim.. • To je razmišljanje pod crnim šeširom. Razmišljanje pod crnim šeširom ima na čemu da radi tek posle izricanja ideje i njenih korisnih strana.. a da se pri tom na njihovo razmatranje ne utroši mnogo vremena.Staje prvo. Zabeleţite ih. ima mnogo smisla. duţnost svih da stave ţute šešire. ma koliko opravdane bile.. ako prilikom saslušavan] a novog predloga prvo stavimo crni šešir.. negativano preispitivanje zaista štedi vreme.jMoguće je da se hernija mozga u tom slučaju podešava na „strah'^i „ sigurnost!! Prema tome. doći ćemo i na razmišljanje pod cr nim šeširom."~ • U daljem radu. nestrpljivi da stave svoje crne šešire. Ţelim da naglasim daje. ţelim da svi stavite svoje ţute šešire. malo je verovatno da će stvar otići dalje od toga.. postaje veoma teško uvideti pozitivno. pa ćete nam ih reći kasnije. mnogo je lakše uvideti mane nekog novog predloga nego njegove dobre strane. ~ -—. dok svi ostali ćutke sede. upotreba prvo ţutog šešira. To nije duţnost samo osobe koja iznosi predlog. negativno ili pozitivno? XXV gle brzo odbaciti. pa onda crnog.

• Sem ako se ne uvede liĉna šifra uz broj za kupovinu posredstvom telefona. Ţelim da ĉujem od vas neke ko mentare pod obodom ţutog šešira. Poboljšanje dizajna izvesno 127 . ali ne i praktično. krajem svakog meseca ćemo imati gomilu posla.__________________ __________________ Razmišljanje pod crnim šeširom _____ y 7 • Niste još ništa rekli. razmišljanje pod crnim šeširom moţe traţiti načina da ukazivanjem na nedostatke poboljša ideju. Prvi načinje da se ispita izvodljivost ideje. Zbog toga je neophodno svesno razmišljanje pod ţutim šeširom . razmišljanje pod crnim šeširom se moţe primeniti na dva načina. • Da lije ova ideja legalna? • Da li će ova ideja junkcionisati? • Da li ova ideja donosi neku korist? • Da lije vredna truda? Resio sam da pod termin izvodljivosti podvedem i korist: ako nema koristi. • Ako postupimo na taj naĉin.i zbog toga ono dolazi prvo. automatski značiti daje reč o dobroj ideji i da će razmišljanje pod ţutim šeširom biti izlišno. Ovo dovodi do laţne pretpostavke da sve vrednosti neke ideje leţe na nekakvom posluţavniku i da sve što treba da učinimo jeste da ih ispitamo. Pošto se ustanovi da li je ideja izvodljiva. Pošto se ideja iznese. ako ideja proĎe kroz negativan „sud" crnog šešira i opstane. sistem će biti zloupotrebljavan. ideja moţe biti izvodljiva teoretski. Poboljšanje dizajna predstavlja pozitivnu primenu razmišljanja pod crnim šeširom. ispitivanje vrednosti ideje zahteva znatno naprezanje mašte i perceptualnog razmišljanja. Moglo bi se reći da će. U stvari.

ţuti šešir bi uvek trebalo koristiti pre crnog. U slučaju novih ideja.Rezime XXVI Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da postavlja negativna pitanja. Pozitivna procena se ostavlja ţutom šeširu. Razmišljanje pod crnim šeširom ne bi trebalo da obuhvata negativno uţivanje ili negativna osećanja koja spadaju u domen crvenog šešira. 130 .

nešto stvori".xxvn ŢUTI ŠEŠIR Spekulativno-pozitivno Pozitivno razmišljanje. zaštititTod rizika i opasnosti. nego da se bude pozitivan. Naţalost. Biti pozitivan jeste stvar ličnog izbora. ima više prirodnih razloga da se bude negativan. dok je ţuti zaokupljen pozitivnim procenama. Ţuto predstavlja sjaj sunca i vedrinu. Pozitivno razmišljanje mora da budejnešavina radoznalosti. Moţemo da tragamo za dobrim stranama. Moglo bi se dokazati da napredak čo131 . Konstruktivno razmišljanje i njegovo ostvarivanje. UsredsreĊivanje na korist. pohlepe i ţelje da se. Optimizam. zadovoljstva. Moţemo da izaberemo da stvari sagledavamo na pozitivan način. . Moţemo da izaberemo da se usredsredimo na pozitivne aspekte situacije. Negativno razmišljanje nas moţe poštedeti grešaka. Crni šešir je zaokupljen negativnim. Stav ţutog šešira je upravo suprotan stavu crnog šešira.

• Stavimo na ĉas svoje ţute šešire i sagledajmo pozitiv ne aspekte. Neštojiarnerimo. jer su svaki naš plan ili akcija namenjeni budućnosti. i • To što je pala na tom ispituje najbolje stoje moglo da joj se desi. moramo da nagaĎamo o tome šta bi moglo da se desi. To će povećati svest javnosti o vrednostima instant-fotografije. Više nema neizvesnosti. U mojoj knjizi o uspehu. jda uanimojzbogjoga što je (Vredno truda^ Upravo ta naša procena „vrednosti" jeste ono što daje „po-. Ujedno bi trebalo i ■ < ■ da pomogne našoj prodaji . Pošto o budućnosti ne moţemo govoriti s istom izvesnošću s kojom govorimo o prošlosti. moţemo izabrati da to bude s pozitivnog aspekta ili ekstrahovati samo pozitivno tumačenje. ono što karakteriše uspešne ljude jeste upravo ova neodoljiva ţelja da nešto stvore. moraće da rekla miraju svoje proizvode. • Pozitivno u celoj stvari je to što sada znamo koji je njegov sledeći potez. Čak i kada se osvrćemo na nešto što se već dogodilo. Prema tome. Oni se tek u budućnosti realizuju. Ona nikada ne bi bila srećna kao nastavnik. Većina ljudi je pozitivno raspoloţena samo kad iznosi sopstvene ideje. Nazvao sam ţuti šešir „spekulativno-pozitivnim". Manjem broju ljudi je pozitivnost prirodno raspoloţenje. zitivan" aspekt spekulativno-pozitivnog. Većina ljudi je pozitivno raspoloţena sa132 .naroĉito ako javnost oceni da su naši proizvodi bolji. Kodak je odluĉio da krene na trţište polaroidnih fotoaparata. Taktika: uspeh kao umetnost i nauka._____________ Spekulativno-pozitivno ___________ XXVII večanstva zavisi od ove ţelje da se nešto stvori.

ţelim da stavite svo■1 je ţute šešire i kaţete mi šta mislite o ovom novom < pristupu. Izgleda kao da se nikome ne dopada. Lični interes predstavlja snaţnu osnovu pozitivnog razmišljanja. po vama. svoj ţuti šešir i reci mi šta misliš o tome. Šta sada vidite? • Pala mije na pamet ideja o prodaji ĉipsa u duplom pakovanju. Razmišljanje pod ţutim šeširom ne mora da čeka na takve motivacije. • Rekli ste mi sve razloge zbog kojih vam se ova ideja ne dopada i zbog kojih će. Pozitivan aspekt nije rezultat sagledavanja vrednosti neke ideje. • Ovog ĉasa ne ţelim nikakvo uravnoteţeno niti objek tivno stanovište.XXVII _________________ Ţuti šešir _____________ mo ako nečija ideja sadrţi i nešto što će njima samima biti od koristi. verovatno pred stavljati promašaj. ono prethodi tom sagledavanju. jednako kao što crveni sve boji u cr veno. 133 . U analogiji koju sam već ranije upotrebio. Mislilac stavlja ţuti šešir i potom sledi njegov zahtev da bude pozitivan i optimističan. Razmišljanje pod ţutim šeširom je nameran izbor samog mislioca. • Moj crni šešir mi kaţe da bi ovaj novi jeftini upaljaĉ mogao da ima negativan uticaj na našu prodaju. • Pre no što uĉinite bilo šta drugo. moj ţuti šešir mi kaţe da bi isti taj upaljaĉ mo gao da uništi srednje trţište i primora neke kupce da v se okrenu onom skupljem. Sta vi. molim te. A sad vas molim da stavite svoj ţuti šešir. što bi nama koristilo. ţuti šešir daje svemu ţutu boju. Ţelim stanovište ţutog šešira. Me Ċutim. Prvo ide ţuti šešir.

bolje od televizije. ali ne oĉekujem da naĊem išta -i -■>■. ako nije očigledan. Neko će reći da nema svrhe mučiti mozak da bi se otkrile neke maglovite pozitivne tačke koje imaju malu praktičnu vrednost. To je. Vrednost i korist ni u kom slučaju nisu uvek očigledne. za neke stvari. Premda je razmišljanje pod ţutim šeširom pozitivno. postojanje izuzetno pozitivnih tačaka koje nisu vidljive na prvi pogled. • Staviću svoj ţuti šešir.■ pozitivno. MeĊutim. ne moţe vredeti bog zna koliko. Reč je o namernoj potrazi za pozitivnim. Neko će reći da pozitivan aspekt.Spekulativno-pozitivno XXVII '• • Ovog ĉasa je teško nositi ţuti šešir. ono iziskuje jednako mnogo discipline koliko i ono pod belim ili crnim šeširom. taje potraga uzaludna. naime. ovaj štrajk izdavaĉa novina bi mogao da natera ljude da shvate koliko im nedostaju novine i koliko su one. • Nosim svoj ţuti šešir. Nije stvar samo u pozitivnom procenjivanju nečega što iskrsne. meĎutim. pogrešno shvatanje pojma percepcije. ali ipak ne mogu da kaţem ni šta pozitivno. Oni uviĎaju vrednost koju oni drugi još uvek nisu uočili. 134 . Moguće je. Tako rade preduzetniei. Katkada.

XXVIII Ti RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Pozitivan spektar ■a U kom sluĉaju optimizam predstavlja ludost? Od onoga što daje nadu. Sećaju se njegove ubedljivosti i kako su uţivali dok ih je ubeĎivao. do logiĉnog. Ima ljudi koji su optimistični do tačke ludosti. Ima ljudi koji najozbiljnije oĉekuju da će osvojiti premiju na lutriji i kao da ceo svoj ţivot zasnivaju na toj nadi. Ima indu strijalaca kojima se čini da bi osvajanje makar maleckog dela ogromnog trţišta aspirina predstavljalo potez vredan truda. U kom trenutku optimizam prerasta u ludost i uzaludnu nadu? Treba li razmišljanje pod ţutim šeširom da ima 135 . Staje realizam? Ima ljudi koji će o varalici misliti dobro čak i nakon što ih prevari. Veruju daje ranije bio dobar i iskren. a da su ga kasnije izneverili dogaĎaji ili prijatelji.

• Postoji mogućnost da ovaj automobil bude izabran za automobil godine. Uspeh dolazi upravo onima koji ga očekuju. ali.Pozitivan spektar XXVIII ikakvih ograničenja? Treba ti da uzima u obzir verovatnoću? Da ti bi takvu vrstu razmišljanja trebalo ostaviti crnom šeširu? Pozitivan spektar ide od prekomemog optimizma na jednom do logično-praktičnog na drugom kraju. da to propratimo u javnosti. bolje da budemo spremni. Istorija je krcata nepraktičnim vizijama. ali ne uvek. Ako je optimizam taj koji će povesti neki postupak u odabranom pravcu. • Postoji maglovita šansa daje neko preţiveo prisilno spuštanje na gleĉer. Moţda do toga i neće . Ključna tačka jeste sagledavanje postupka koji sledi iza optimizma. • Moguće je da će ova nova stranka podeliti glasove opozicije. Moramo da odemo tamo i proverimo. trebalo bi da ih uspešno povratimo. s . ipak. stvari postaju malo teţe. Ukoliko se taj postupak svodi na nadu (kao što je nada u osvajanje premije na lutriji ili u čudo koje će spasiti firmu od bankrotstva). mati je napredak koji će se time ostvariti. • Ukoliko uloţimo znatna sredstva ufinansiranje ovog filma. Moramo da budemo paţljivi u rukovanju tim spektrom. ali i snovima koji su nadahnuti napore koji su naposletku doveli do njihovog ostvarivanja. onda je takav optimizam najverovatnije neumestan. Trebalo bi da budemo spremni uu. Ograničimo ti svoje razmišljanje pod ţutim šeširom na ono što je čvrsto i dobro poznato. obi. Preterani optimizam obično dovodi do neuspeha. H : I doći.

Ipak. neki ipak uspeju. • 137 . imamo izbor: odbiti. Zbog toga bi optimistične sugestije valjalo zabeleţiti i staviti na mapu. ali ti slabi izgledi svejedno moraju da se naĎu na mapi. Ako nisu na mapi. ili pokušati poboljšati izglede. moţe da odbije. a samo mali broj u tome i uspe. Jednostavna klasifikacija verovatnoće moţe da izgleda ovako: ♦ dokazano ♦ vrlo verovatno. zasnovano na iskustvu ♦ dobri izgledi ♦ podjednaki izgledi ♦ moguće ♦ magloviti ili slabi izgledi Ovo je donekle slično onome što se primenjuje kod razmišljanja pod belim šeširom. svrha ţutog je da oboji pojmovnu mapu za razmišljanje. Pre toga. ko zna. Moţda će i prihvatiti. ♦Svaka devojka ţeli da bude glumica.XXVIII ________ Razmišljanje pod ţutim šeširom ____ Kao i s ostalim šeširima za razmišljanje. MeĊutim. ali stupi u kontakt s njim i pozovi ga da otvori konfe renciju. Ako su na mapi. Moţda nam na pamet ne pada da podrţimo nešto što ima slabe izglede. U najgorem sluĉaju. ako zelis. nemamo nikakav izbor. ♦Znam daje vrlo zauzet i da traţi ogroman honorar. dobro je obeleţiti ih grubom procenom verovatnoće. pa pokušaj i ti. tako da izgledi na uspeh nisu ve liki. nema potrebe za njihovom detaljnom procenom.

Pozitivan spektar 1 XXVIII Teško da ćeš u seoskoj starinamici otkriti neko skriveno umetniĉko blago. većina skrivenih umetniĉkih blaga se nalazila upravo tamo gde niko nije oĉekivao da ih naĊe. 138 . A opet.

Mora li mislilac sa ţutim šeširom da jasno kaţe razloge za svoj optimizam? Ukoliko nisu dati razlozi. nagaĎanju i nadi. dostupnim informacijama. Razmišljanje pod ţutim šeširom bi trebalo da ide mnogo dalje od toga. slutnja ili intuicija. slut nji. kao osećanje. Pozitivno procenjivanje se moţe zasnivati na iskustvu. razmili . MeĊutim.'*V . Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivno procenjivanje.i. Mislilac u ţutom šeširu bi trebalo da da sve od sebe kako bi svoj optimizam što bolje potkrepio.V XXIX RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Razlozi i podrška logike K Na ĉemu se zasniva pozitivno stanovište? Zašto misliš da će se dogaĊaji baš tako odvijati? Razlozi za optimizam koji postoje u pozadini. onda bi „dobar osećaj" mogao da se smesti pod crveni šešir. trendovima. logičkom zaključivanju. . Taj bi napor trebalo da bude svestan i temeljit.

po staju svesniji izgleda svoje koţe i potrebe za njenim negovanjem.Razlozi i podrška logike sijanje pod ţutim šeširom ne mora da bude ograniĉeno na one taĉke koje se mogu u potpunosti opravdati.zumiranje jaja u okviru ostalih obroka. rukavice za obavljanje kućnih poslova. Mogao bih reći i daje sada. mogao bih da se odlu ĉim za voĊenje raĉuna o ishrani i prednosti lake hra ne. Ovo opravdavanje jeste pokušaj jačanja sugestije. rukavice koje stavljate kad je dete. onda se neće obezbediti nigde. naglasak se stavlja na istraţivanje i pozitivnu spekulaciju. • Šta reći o asortimanu radnih rukavica? Ne samo ru kavice koje greju ruke. p- XXIX 140 . Krećemo u potragu za mogućim koristima. Ako potraţim razloge koji bi podrţali ovo moje stanovište. Drugim recima. U okviru razmišljanja pod ţutim šeširom. ostavljeno dovoljno prostora za konv . Pored toga. stvar se još uvek moţe izneti u vidu spekulacije. ako se u tome ne uspe. Potom gledamo kako da ih opravdamo. već i rukavice koje stavljate kada opravljate kola. • Moje razmišljanje pod ţutim šeširom navodi na po misao da bi omleti predstavljali dobro proširenje asortimana brze hrane. Ljudi danas moraju da ĉine više za sebe. ali. kad ljudi retkojedu jaja za doruĉak. trebalo bi uloţiti najveći mogući napor da se optimizam opravda. Ako se podrška logike ne obezbedi pod ţutim šeši rom.

Ali. Predloţi i sugestije. Tek tada briljantna škola kritičkog razmišljanja moţe da se pokaţe u punom sjaju. Kod razmišljanja pod crnim šeširom. ali ni u kom slučaju nije dovoljno. ' Zamislite osam briljantnih mislilaca kako sede za stolom u nameri da razmotre načine za poboljšanje snabdevanja grada vodom. odakle dolazi predlog? Ko je školovan da daje predloge? Kritičko razmišljanje je veoma vaţan deo razmišljanja. Reč je o va ţnom delu razmišljanja koje mora biti valjano obavljeno. Nijedan od tih briljantnih umova ne moţe da se pokrene dok neko ne iznese predlog.XXX RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Konstruktivno razmišljanje Ĉiniti nešto. 141 . jasno sam rekao da bi mislilac u crnom šeširu trebalo da odigra svoju ulogu do kraja: trebalo bi da bude što je moguće više kritički nastrojen.

U ovom odeljku se bavimo drugačijim aspektom razmišljanja pod ţutim šeširom .Konstruktivno razmišljanje XXX Razmišljanju pod ţutim šeširom ostaju konstruktivni i generativni aspekti. Moţe biti reč o korišćenju prilike. Mislilac u ţutom šeširu bira i izvlači pozitivne aspekte ideje koja mu je predočena. Da lije izvodljivo njeno usmeravanje u cevi? e • Obiĉan kotlić u kupatilu za svako ispiranje potroši * ■ oko trideset litara vode. predlog je osmišljen da bi iznedrio neku pozitivnu promenu. osamdeset kilometara odavde. Predloţi se daju da bi se nešto učinilo boljim. sugestije i predloţi. Konstruktivno razmišljanje se uklapa pod ţuti šešir zbog toga što je svako konstruktivno razmišljanje u osnovi pozitivno. baš kao što mislilac u crnom šeširu izvlači negativne. To bi dnevno znaĉi- . Razmišljanje pod ţutim šeširom je ono od koga valja da poteknu ideje. mogli bi smo da izgradimo branu preko reke Elkin. Napravljeni su planovi za > : nove. koji troše svega ĉetiri litra. Moţe biti reč o rešavanju problema. Time bi se stvorio rezervoar. Kasnije ćemo videti da i zeleni šešir (kreativnost) igra vaţnu ulogu u osmišljavanju novih ideja. ima vo de u izobilju. To je aspekt pozitivnog procenjivanja. • Da bismo poboljšali snabdevanje vodom.konstruktivnim aspektom. koji je ekvivalentan negativnom procenjivanju koje spada u domen crnog šešira. Jedan od aspekata razmišljanja pod ţutim šeširom je zaokupljen reaktivnim razmišljanjem. Moţe biti reč o po boljšavanju. • U planinama. U svakom slučaju.

mislilac je sam svoj stručnjak i mora da proizvede ideje. imaš li neke sugestije? Kako da priĊemo ovom problemu? Stavi svoj ţuti šešir. smanjio bi se i problem odlaganja. Da ispitam stvar? Sve ovo su konkretni predloţi. Ovo je u velikoj meri politički model. Predloţi 143 . ili ukupnu uštedu od trideset i šest miliona litara vode. koje ga ĉine ekono miĉnim. • Staje s recikliranjem vode? Ĉuo sam da postoje ne ke metode na bazi membrana. TakoĊe. Tehničari su tu da obezbeĎuju ideje. tim bolje. a političari da ih procenjuju. ali ono stavlja donosioce odluka na milost i nemilost stručnjaka. Te teme sam se dotakao u drugim svojim knjigama. Pošto se predlog naĎe na stolu. • Dţone.XXX __________ Razmišljanje pod ţutim šeširom ____ lo uštedu od 120 litara po osobi. U politici moţda zaista ima mesta za ovakav tip razmišljanja. Odakle dolaze sugestije i predloţi? Kako mislilac u ţutom šeširu nalazi rešenje? U ovoj knjizi nema toliko prostora da bismo zalazili u raznovrsne metode dizajniranja i rešavanja problema. • Stavite svoje ţute šešire i dajte mi neke konkretnije sugestije. Što ih više bude. moţe se razvijati dalje i eventualno podvrgnuti proceni crnog i ţutog šešira. kao što su poslovno ili lično razmišljanje. Neko će sad reći da bi predloţi trebalo da poteknu od „stručnjaka za vodu" i da ovakve sugestije ne bi trebalo da daju amateri. U drugim oblastima. Uloga amatera bi trebalo da se sastoji u kritičkom razmišljanju kojim bi se dala procena predloga iznesenog od strane eksperata.

predlaţem da dozvolimo pri vatnom sektoru da prodaje vodu po konkurentnim cenama. Umesto da napadate predloge. Reč je o daljoj konstrukciji. stavite ţuti šešir i dajte nam ne ke nove predloge. razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno generisanjem predloga i njihovom pozitivnom procenom. kao što ste do sada ĉinili. 144 . iznalaţenje samog predloga ne mora biti teško. Taĉno. Prema tome. drţi mo se još neko vreme konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširima. poboljšava i osnaţuje. IzmeĎu ova dva aspekta se nalazi i treći. • Ne. Ne verujem da smo iscrpeli sve moguće sugestije. Mogu da podrazumevaju rutinski način izlaţenja na kraj s takvim stvarima. Mogu da podrazumevaju sjedinjavanje nekih poznatih efekata u nameri da se konstruiše odreĎeno rešenje.Konstruktivno razmišljanje XXX ţutog šešira ne moraju da budu specijalni niti naročito mudri. nismo spremni da se prebacimo na razmišljanje pod crnim šeširom. nameravamo da dovedemo neke struĉnjake i konsultante. Pošto ţuti šešir usmeri um mislioca prema iznošenju predloga. Mogu da podrazumevaju metode za koje je poznato da su se drugde primenjivale. • Noseći svoj ţuti šešir. Treći aspekt jeste razvoj ili „nadgradnja" predloga. ali nam prvo valja ustanoviti neke moguće smernice. • Skinite crni šešir. Dakle. Pod aspektom poboljšanja u okvirima razmišljanja pod ţutim šeširom podrazumeva se korigovanje nedostataka na koje je ukazalo razmišljanje pod crnim šeširom. To je mnogo više od njegove reaktivne procene. Predlog se modifikuje.

• Ako snabdevanje vodom prepustimo privatnom sek toru.XXX Razmišljanje pod ţutim šeširom Kao što sam već objasnio. 145 . ali nije odgovorno za njihovo korigovanje. Mogao bi da povećava cene iskljuĉivo u skladu s inflacijom i ništa više od toga. razmišljanje pod crnim šeširom moţe da izdvoji nedostatke. ma koliko bili obični. tako što ćemo odrediti limit. dovodimo grad u opasnost da ga ucenjuje neki monopolista koji će po sopstvenoj volji formirati cene. Ţelim da naglasim da ovo konstruktivno razmišljanje ţutog šešira ne iziskuje nikakvu specijalnu mudrost. • Od toga bismo mogli da se zaštitimo. Reč je samo o ţelji za iznošenjem konkretnih predloga.

■jtm. .

mora postojati. GraĎevinar špekulant gradi kuću iako nema kupca za nju. Reč je o stavu koji se kreće ispred situacije. 147 . Vrednost reći . Razmišljanju pod ţutim šeširom je dovoljno da makar krajičkom oka ugleda moguće koristi i vrednosti. Čim baci letimičan pogled na njih. Tek kad je završi kreće u potragu za kupcem. Razmišljanje pod ţutim šeširom je više od pukog prosuĎivanja i predlaganja. Ljudi koji ulaţu novac su po svojoj prirodi špekulanti. Nada. počinje istraţivanje u tom pravcu. Najbolji mogući scenario. takoĎe.&ko ". voĎen pozitivnom nadom.i ■ { ■ " < < XXXI RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Spekulacija Gledanje u budućnost. Svaki špekulant mora da ima snaţan osećaj za potencijalnu korist. čak iako je sam ovaj izraz rezervisan za graĎevinare i one koji se bave novčanim transakcijama. Spekulacija nema nikakve veze s pretpostavkom i nadom.

polo". • Tako veliki broj razliĉitih vidova osiguranja zbunjuje ljude. • U okviru najboljeg mogućeg scenarija. Ono ide dalje od rešavanja problema i poboljšavanja. svako je slobodan da to čini . Na taj način se iz ideje izvlači maksimalna moguća korist. Zar ne bismo mogli da imamo neku vrstu . To je neka vrsta pileće šnicle pripremljene na meksiĉ ki naĉin.opšteg" osiguranja koje uzima u obzir sve? Stavite ţuti šešir i razmislite malo o tome. koja se prodaje pod nazivom . Spekulativan aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom jeste čisto oportunistiĉko razmišljanje. MeĎutim. ne vi dim da bi to bilo naroĉito profitabilno. Stavi te svoj ţuti šešir i recite kako vi gledate na to. znači da ideja nije vredna truda. MeĊutim. • Jedan novi tip brze hrane stiĉe sve veću popularnost. Oni i ovako je dva preţivljavaju. 148 .. Spekulativno razmišljanje uvek mora da počne od najboljeg mogućeg scenarija. Kasnije mi ispriĉajte šta ste otkrili. druga pro davnica biva primorana da stavi katanac na bravu i mi preuzimamo posao u ćelom kraju. Upravo taj aspekt gledanja napred u okviru pozitivnog mišljenja jeste ono na šta ukazujem rečju spekulacija. ali niko nikada nije primoran da traga za dobrim šansama. Ukoliko je korist mala čak i u okvirima tog najboljeg mogućeg scenarija. postoji velika razlika izmeĎu objektivnog suda i namere da se otkrije pozitivna vrednost. Ljudi jesu primorani da rešavaju probleme.Spekulacija XXXI U praksi.ukoliko ţeli.

Unutar svojih spekulativnih aspekata. Potom ih proporcionalno smanjuje u skladu s „verovatnoćom". Šanse nastaju i ako se desi odreĎena stvar ili izmene neke okolnosti. To je deo istraţivanja u okviru razmišljanja pod ţutim šeširom. Deo spekulativne funkcije ţutog šešira jeste ispitivanje mogućih .ako-opcija" . veliki automobili će se lakše prodavati. razmišljanje pod ţutim šeširom predočava nabolji mogući scenario i maksimalne koristi. kamatna sto pa ubrzano raste i vrednost naše fiksne stope prenosive hipoteke ĉini kuću lakom za prodaju.ako-promena". • Ako padne cena goriva. Plan postupanja ili odluke se nikada ne zasnivaju na ispitivanju . onda preostaje da se vidi koliko je taj scenario verovatan . Odgovaraju149 .. • Cene obveznica će rasti ako kamatne stope budu opadale. razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na sumnjive delove. Naposletku.i koliko je verovatno da će se korist izvlačiti pretpostavljenim tokom. Šanse mogu da nastanu ekstrapolacijom trenutne scene u budućnost. Deo funkcije crnog šešira je takoĎe ispitivanje tipa „ako" sa ciljem ispitivanja rizika i opasnosti.XXXI Razmišljanje pod ţutim šeširom • Prema najboljem mogućem scenariju.. Ukoliko korist predviĎena najboljim mogućim scenarijem deluje dovoljno privlačno.premda moţe biti potrebno preduzimanje defanzivnih mera kao što su obezbeĎenje sredstava putem drugih transakcija ili osiguranje protiv poţara.

a mislim i da vidim kako to mogu da ostva rim. koja će na dru gaĉiji naĉin postupati s bogatstvom iproduktivnošću. Svakom osmišljavanju. • Imam viziju privlaĉne jeftine izgradnje stambenih objekata. da bi tek za njom usledili forma i detalji. jer ona moţe da postavi cilj za koji postoji tek slabašna nada da se moţe postići. • Imam ovu viziju drugaĉije ekonomije. prethodi neka vrsta vizije. koje se nove mo gućnosti nude oglašavaĉima? Spekulativni aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom je zaokupljen i vizijom. vizija ide dalje od spekulacije. Vizija uključuje i koristi i izvodljivost projekta: to. Veoma je teško učiniti bilo šta ukoliko ne postoji osećaj daje stvar moguće postići i da se oko toga vredi potruditi.___________ Spekulacija ____________________ XXXI ći deo funkcije ţutog šešira jeste ispitivanje poziti vnih ekvivalenata rizika. U odreĎe nom smislu. 150 . tako i dizajner prodaje pozitivnu viziju onoga što pokušava da uradi. moţe da se izvede i vredno je truda. dizajnu. Baš kao što dobar trgovac uspeva da proda svoju robu iznoseći veličanstvenu viziju i navodeći mušteriju daje podeli s njim. Ulogu vizije i snova u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom sam pomenuo u prethodnom odeljku. • Pod kojim uslovima bi ovaj lanac hotela postao pro fitabilan? • Ako se uspostavi satelitski prenos. koje nazivamo šansama ili mogućnostima. dakle. Prvo ide vizija.

XXXI

Razmišljanje pod ţutim šeširom

• Moja vizija jeste razmišljanje kao osnovni predmet u svim školama. U nekim zemljama je već uvedeno u nastavu. Uzbudljivost i stimulativnost vizije prevazilaze objektivan sud. Vizija postavlja pravac razmišljanja i delanja. To je dalji aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom.

151

A

( .-■■,•■>

.!

*

r t . .

,.

»

'.

>nvii

XXXII ŢUTI ŠEŠIR
Odnos s kreativnošću
Razlika izmeĊu konstruktivnog i kreativnog. Efikasnost ipromena. Nove i stare ideje. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi direktno kreativnošću. Kreativan aspekt razmišljanja je specifično obuhvaćen zelenim šeširom za razmišljanje, koji je sledeći na redu. Tačno je da kreativnost iziskuje pozitivan aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom. Istina je i da su pozitivna procena i konstruktivan aspekt razmišljanja pod ţutim šeši rom od vitalnog značaja za kreativnost. Bez obzira na to, razmišljanje pod ţutim i ono pod zelenim šeširom se prilično razlikuju. Neko moţe da bude odličan mislilac u ţutom šeširu, a da je ipak totalno nekreativan. Po meni, brkanje ova dva šešira predstavlja veliku opasnost, jer bi osoba koja nije kreativna mogla da pomisli da razmišljanje pod ţutim šeširom jednostavno nije za nju. >n:
. 153

Odnos s kreativnošću

XXXII

Kreativnost je krcata promenama, inovacijama, inventivnošću, novim idejama i novim alternativama. Osoba moţe biti odličan mislilac u ţutom šeširu, a da nikad u ţivotu nije imala ni jednu ideju. Delotvorna primena starih ideja predstavlja odgovarajuću upotrebu razmišljanja pod ţutim šeširom. Ideje ne moraju da budu nove i čak ne mora da postoji namera za iznalaţenjem novih ideja. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim stavom koji podrazumeva uspešno obavljanje posla. Efika snost pre noviteta jeste upravo ono o čemu je reč unutar razmišljanja pod ţutim šeširom. U engleskom jeziku dolazi do izvesne zabune, zbog vrlo širokog značenja reci kreativan (stvaralaĉki). Postoje dva potpuno različita aspekta. Prvi aspekt je „prouzroko vati", „dovesti do nečega", „izazvati", „ostvariti". U ovom smislu, neko moţe da prouzrokuje (stvori) opštu zbrku. Stolar stvara stolicu. Preduzetnik ostvaruje poslovne aranţmane. Drugi aspekt je ,,novo", ,,novitet", „novina", ,novost". I opet dolazi do zbrke jer postoje dve vrste noviteta. Prvi aspekt je nešto stoje novo zato što se razlikuje od nečega stoje ranije bilo; recimo, komunikacijski sistem koji je uvela vaša firma je za nju nov, mada se već odranije koristi u hiljadama drugih firmi. Drugi aspekt,,novog" jeste apsolutna novost, to jest, pronalazak ih' koncept koji se još nigde nije pojavio. U pogledu umetnika, meĎutim, postoji izvesna dilema. Na primer, jasno je da slikar stvara nešto što ranije nije postojalo. Budući da nije verovatno da će slika biti potpuno ista kao neka ranija, postoji nešto „novo". Pa ipak, ta slika ne mora sadrţavati nikakav novi koncept ili novu percepciju. Slikar moţe imati upečatljiv stil i potom ga primenji154

razmišljanje pod ţutim šeširom nije zaokupljeno menjanjem koncepta ili percepcije.XXXII _______________ Ţuti šešir _____________ vati na jedan pejzaţ za drugim. To je zadatak za razmišljanje pod zelenim šeširom. Kako da iskoristimo tu njihovu po trebu? • Kad bismo uspeli da privuĉemo poslovne ljude da vi še odsedaju u ovom hotelu. Ali. što moţe da se desi i unutar razmišljanja pod ţutim šeširom. mogli bismo da podigne mo cene soba. Baš kao što razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na nedostatak. a njegovo ispravljanje ostavi razmišljanju pod ţutim šeširom. U odreĎenom smislu. Razmišljanje pod ţutim šeširom čak moţe definisati šanse. Razmišljanje pod ţutim šeširom je izuzetno zaokupljeno dovoĎenjem do nekog dešavanja. • Ta ĉaša nije poluprazna. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti zaokupljeno stvaranjem alternativnih pristupa problemu. i ' ■ 155 . • Sve više ljudi ima potrebu za parkiranjem automobi la u centru grada. to je proizvodna linija u okviru odreĎenog stila. Kako moţemo to da postignemo? Raz motrimo prvo uobiĉajene ideje. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti zaokupljeno preuzimanjem i stavljanjem u funkciju već upotrebljenih ideja. tako i razmišljanje pod ţutim šeširom moţe da definiše mogućnost i ostavi razmišljanju pod zelenim šeširom da iznaĎe neki nov način eksploatacije te mogućnosti. već je dopola puna viskija. Rešavanje da na nešto gledamo na pozitivan način moţe samo po sebi stvoriti novu percepciju. a onda ćemo staviti svoje zelene šešire za razmišljanje da bismo dobili neke nove.

,J

Šest šešira za razmišljanje

XXXIII RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM
Rezime
Razmišljanje pod ţutim šeširom je pozitivno i kon struktivno. Ţuta boja simbolizuje sunčev sjaj, vedrinu i optimizam. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim procenama, jednako kao stoje razmišljanje pod crnim šeširom zaokupljeno negativnim procenama. Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivan spektar, koji ide od logičnog i praktičnog na jednom, do snova, vizija i nadanja na drugom kraju. Razmišljanje pod ţutim šeširom iskušava i ispituje vrednost i korist. Potom ono teţi da za tu vrednost i korist iznaĎe logičku podršku. Razmišljanje pod ţutim šeširom traţi da iznese čvrsto utemeljen optimizam, ali nije ograničeno na to - pod uslovom da su ostali vidovi optimizma odgovarajuće obeleţeni. Razmišljanje pod ţutim šeširom je konstruktivno i generativno. Od ovog razmišljanja potiču konkretni predloţi
157

Rezime

XXXIII

i sugestije. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno operativnošcu i izazivanjem aktivnosti. Cilj konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširom jeste delotvomost. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti spekulativno i u potrazi za mogućnostima. Razmišljanje pod ţutim šeširom dopušta i vizije i snove. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi pukom pozitivnom euforijom (crveni šešir) niti direktnim stvaranjem novih ideja (zeleni šešir).

-i¥"Ċ r on/r

a

■ir

"ixoq on. -13 boq <„

A

,

•'

.,:

i

U

158

"V, . »■,.!',
" . < ; . • ■ /

»i/

' \ l

XXXIV ZELENI ŠEŠIR
Kreativno i lateralno razmišljanje
Nove ideje, novi koncepti i nove percepcije. Namerno stvaranje novih ideja. Alternative. Još alternativa. Promena. Novi pristupi problemima. Zeleno je boja plodnosti i rasta i biljaka koje izrastaju iz sićušnog semena. Zbog toga sam odabrao da zeleno simbolizuje šešir za razmišljanje koji je specifično zaokupljen kreativnošću. Obilje kreativnosti u prirodi jeste korisna podloga za to. Razmišljanje pod zelenim šeširom se specifično bavi novim idejama i novim načinima gledanja na stvari. Razmišljanje pod zelenim šeširom se bavi beţanjem od bajatih ideja sa namerom da se pronaĎu bolje. Razmišljanje pod zelenim šeširom je zaokupljeno pramenom. Razmi šljanje pod zelenim šeširom je svestan napor, usredsreden u tom pravcu.
159

a crni u negativnu. Posredstvom zelenog šešira omogućeno nam je da se prebacimo u kreativnu ulogu. Da poĉnemo. meĎutim. • Izneli ste nam tradicionalne pristupe ovom proble mu. verovatno je daje potreba za zelenim šeširom veća nego za bilo kojim drugim. tragajući za novim konceptima.Kreativno i lateralno razmišljanje ____________________________________________ XXXIV • Dajte. Prema tome. namerno igramo ulogu dvorske budale ili klovna. • Ovo zahteva rešenje zelenog šešira. potreban nam je način da svima oko sebe objasnimo kako. hajde da pre toga po svetimo deset minuta razmišljanju pod zelenim šeši rom. Preţvakavamo izanĊale ideje. baš kao što nam crveni omogućava da se prebacimo u „osećajnu" ulogu. • Tapkamo u mestu. Štaviše. potrebne su nam neke nove ideje o tome. U primeni kreativnog razmišljanja. Sta vite svoje zelene šešire za razmišljanje. Potreba da stvari obavljamo na bolji način bi trebalo da bude podloga celokupnog našeg razmišljanja. Vratićemo se na njih. Kreativnost biva potrebna jer ništa drugo nije upalilo. Ali. da vidimo moţemo li da otkrijemo neki nov pri stup. Vremeje za malo svesnog razmišljanja pod zelenim šeširom. Ponekad nam je. Oĉajniĉki nam je potreban novi pristup. Kreativnost nam je potrebna jer osećamo da bi se stvari mogle obaviti na jednostavniji ili bolji način. potrebna namerna i usredsreĎena kreativnost. ponekad je neophodno iznošenje provokativnih ideja koje su svesno nelogične. Čak i kada nisu provokacije. nove ideje pred160 .

Kreativnost podrazumeva „eksperimentisanje u mislima". Kreativnost podrazumeva provokaciju. To se umnogome razlikuje od jednostavnog čekanja da vam sine neka ideja.kako bi oni na odgovarajući način tretirali vaš doprinos. otkrićete da imate sve više novih ideja. Moţda noseći zeleni šešir i ne smislite ništa novo. Mozak je osmišljen kao „mašina za prepoznavanje". signaliziranje vrednosti šest šešira za razmišljanje polazi s nekoliko aspekata. Mozak je osmišljen da postavlja obrasce. Veći na mislilaca voli da bude sigurna. Na ovaj način. ţelite da budete u stanju da gaizvedete. Postajući sve bolji u kreativnom razmišljanju. zeleni šešir čini kreativno razmišljanje zvaničnim delom procesa razmišljanja. Ovo je naročito značajno kada nosite zeleni šešir. Ne moţete unapred znati kakav će biti ishod eksperimenta. Jedan od najvaţnijih aspekata je taj da date signal sebi. MeĎutim. Za većinu ljudi. princip kreativnog razmišljanja je te ţak. primenjuje ih i osuĎuje sve što se u njih ne „uklapa". . prosuĎivanja i kritike. umesto samo luksuzom. Stavljate ga namerno. što znači da ste ostavili sebi vremena za svesno kreativno razmišljanje. Moţete da zahtevate od nekoga da stavi odreĎeni šešir i potom pokuša da razmišlja na taj način. Moţete da signalizirate ostalima da pokušavate da razmišljate na odreĎeni način . Kao što sam već više puta pomenuo.XXXIV Zeleni šešir y / stavljaju delikatno seme kome je zeleni šešir potreban da bi ga zaštitio od „mraza" izazvanog razmišljanjem crnog šešira. istraţivanje i preduzimanje rizika. Moţete da ukaţete da je poţeljan odreĎeni vid razmišljanja. 161 . Voli da bude u pravu. ali barem ste pokušali. jer je suprotan priroĎenim navikama prepoznavanja.

162 . Ako posvetite više vremena traganju za alternativama. Teško je navesti nekoga da bude kreativan. On. To bi mo glo da im pomogne da se ponovo uklope u društvo. kreativni ljudi su oni koji jednostavno provode više vremena u nastojanju da budu kreativni. Pozitivna procena spada pod ţuti šešir. Zeleni šešir za to i sluţi. Kreativnost je više nego biti jednostavno pozitivan i optimističan. kako bi bili kreativniji. Pozitivna i optimistična osećanja spadaju pod crveni šešir. ali je zato lako zatraţiti od njega da stavi zeleni šešir i da svoj e mišljenje uskladi s tim. Veoma često. ţelim da predloţim podsticanje ubrzane prodaje. Zeleni šešir sam po sebi ne čini ljude kreativnijima. shvatite ovo kao provo kaciju. nove pristupe i više alternativa.Kreativno i lateralno razmišljanje XXXIV • Upamtite. moţe da da misliocima vremena i pomogne im da se usredsrede. Suviše smo negativni. • Pod zaštitom zelenog šešira. Razmišljanje pod zelenim šeširom zahteva istinske nove ideje. Posredstvom zelenog šešira omogućena nam je neka vrsta veštačke motivacije. meĎutim. • Mislio sam da smo se dogovorili da stavimo zelene šešire. da im nešto do ĉega će im biti stalo i spreĉi ih da se vrate kriminalu. jer ih upravo kreativnost više motiviše. Ako hoćete. nosim zeleni šešir i stoga mije dozvoljeno da kaţem tako nešto. Zar to nije razmišljanje crnog šešira? • Moje razmišljanje pod zelenim šeširom me navodi da predloţim da ljudima koji su odsluţili dugu kaznu za tvora po otpuštanju damo pristojne penzije. verovatno ćete ih otkriti više.

XXXIV Zeleni šešir Očekujemo da nam razmišljanje pod belim šeširom omogući pristup neutralnim i objektivnim informacijama. ţeleli bismo pozitivne komentare. Sa ţutim šeširom na glavi. Moţemo da zahtevamo trud. Zeleni šešir predstavlja formalan način da to i učinite. Čak i tada moţe da se desi da razmišljanje ne urodi ničim novim. očekujemo neku vrstu izveštaja o sopstvenim osećanjima. ne moţemo da zahtevamo uvid. Očekujemo da nas razmišljanje pod crnim šeširom podstakne na kritički osvrt. čak i ako su ona sasvim neutralna. Moţemo da zahtevamo da se odvoji vreme za stvaranje novih ideja. ali moţete da naloţite sebi ili drugima da provedu neko vreme u nastojanju da smisle neku novu ideju. Razmišljajući pod crvenim šeširom. što moţda i nije uvek moguće. Ne moţete da naloţite sebi ili drugima da smisle neku novu ideju. Ono što je bitno jeste da je vreme provedeno u nastojanju. sa zelenim šeširom za razmišljanje. MeĎutim. 163 .

.

Sam termin je morao da nastane iz dva razloga. Prvi razlog je krajnje široko i donekle maglovito značenje reci 165 . Raspoloţenje i lateralno razmišljanje. Pretvaranje obrazaca u samoorganizujući informativni sistem. ţelim da ukazem na to da razmišljanje pod zelenim šeširom obuhvata širok dijapazon kreativnih napora i nije ograničeno na lateralno razmišljanje kao takvo. zabeleţen je i u Oksfordskom reĉniku engleskog jezika.XXXV RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Lateralno razmišljanje Lateralno razmišljanje i njegov odnos s kreativnošću. Mnogi od čitalaca ove knjige nisu nikada čuli za mene ili moj koncept lateralnog razmišljanja. Pišući razmišljanje pod zelenim šeširom. godine i on je danas zvaničan deo engleskog jezika. Termin lateralno razmišljanje sam iskovao 1967. TakoĎe. upotrebio sam reč kreativnost zbog toga što se ona nalazi u opštoj upotrebi.

postoji veoma bliska veza izmeĎu mehanizama raspoloţenja i mehanizama lateralnog razmišljanja. Ona je. dolazi do „eureka" efekta. ali. ) i n>w . Drugi razlog je direktno zasnivanje lateralnog razmišljanja na ponašanju informacija u aktivnim samoorganizujućim informativnim sistemima. Kreativnost kao da obuhvata sve. što sam već pomenuo u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom. I jedni i drugi zavise od asimetrične prirode obrazaca per cepcije. To je osnova one iznenadne spoznaje. nakon koje nešto postaje očigledno. U stvari. kada mu se učini da to dobija smisao. Mislilac tako prečicom stiţe u novi obrazac i. Znam da ovo zvuči veoma tehnički. Lateralno razmišljanje jeste pretvaranje obrazaca u asimetriĉni sistem formiranja obrazaca. 166 -ni o*. da biste primenili tehniku lateralnog razmišljanja nema potrebe da razumete njegovu tehničku osnovu.. ■i . Baš kao što se logičko razmišljanje zasniva na ponašanju simboličkog jezika (poseban univerzum). tako se lateralno razmišljanje zasniva na ponašanju sistema formiranja obrazaca (takoĎe poseban univerzum). od stvaranja zbrke do stvaranja simfonije. Osmišljene su tako da pomognu misliocu da krene preko obrazaca umesto da ih naprosto sledi. meĎutim. tu za one koji ţele da znaju na čemu se zasniva lateralno razmišljanje. tih istorijski determinisanih organizacija (obrazaca) iskustva. Svesne tehnike lateralnog razmišljanja (različiti oblici provokacije i „pokretanja") se zasnivaju direktno na pona šanju sistema formiranja obrazaca. Lateralno razmišljanje se vrlo precizno bavi menjanjem koncepata i percepcije.Lateralno razmišljanje XXXV kreativan.

Za ovo imamo odlično razvijene sisteme. Percepcija je ta koja sloţeni svet koji nas okruţuje svodi na te forme. U ovoj knjizi ne nameravam da se bavim time. nastojeći da iskuša i promeni poznate obrasce. korake i tehnike. simbola i odnosa koje daje percepcija. principe. Dosta sam pisao o tome (knjige Lateralno razmišljanje i Lateralno razmišljanje u menadţmentu). 167 . uključujući matematiku. Lateralno razmišljanje uključuje stavove. Lateralno razmišljanje funkcioniše upravo u oblasti percepcije. nijedan od tih sistema ne moţe da funkcioniše bez reci. meĎutim. jezik i logiku. statistiku. pozabaviti nekim fundamentalnim tačkama lateralnog razmišljanja.XXXV Razmišljanje pod zelenim šeširom Veliki deo naše kulture razmišljanja je usmeren prema „obradi" kao delu mišljenja. obradu podataka. jer su one od fundamentalnog značaja i za primenu razmišljanja pod zelenim šeširom. MeĎutim. U narednim poglavljima ću se.

.

gledamo unazad. Kakva je ova ideja u poreĎenju s onim što znam? Kakva je u poreĎenju s mojim ustanovljenim iskustvenim obrascima? ProsuĎujemo da se uklapa ili ističemo zbog čega se ne uklapa. Ovo moţemo da nazovemo efektom retrospekcije ideje. Kako bismo drugačije znali da li su dobre? 169 . Da bismo procenili ideju. Kuda me ovo vodi? Dalji efekat ideje. na svoja ranija iskustva. Kritičko razmišljanje i razmišljanje crnog šešira se direktno bave uviĎanjem koliko se dobro sugestija uklapa u ono što nam je već poznato. tako očekujemo da se ideje uklope u naše znanje. Prilikom normalnog razmišljanja se koristimo prosuĊivanjem.XXXVI RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM . Kao što opis mora da se uklapa u ono što opisujemo.JProdor" umesto prosuĊivanja 1 Ideja kao sredstvo za postizanje cilja.

Ţelim da bude apsolutno jasno da prodor nije samo odsustvo prosuĎivanja. Prodor je aktivan mehanizam. sagledavanje razlika. a ne zbog onoga što vaš sud kaţe o njoj. ProsuĎivanje zamenjujemo prodorom. Bez njega ne bismo mogli da učinimo ništa.J*rodor " umesto presuĊivanja ___________________________________________ XX XVI ProsuĎivanje (iz domena ţutog i crnog šešira) je od vitalnog značaja za najveći deo našeg razmišljanja. itd. ostajemo zarobljeni unutar starih obrazaca.] voĎenje principa. Kod razmišljanja pod zelenim šeširom. Mislim da je to suviše pasivno. ideju primenjujemo zbog njenog efekta unapreĊivanja. • Ţelim da primenite ovu ideju zbog njene pokretne vrednosti. ne moţemo iskoristiti izazov. Reč je o još jednom terminu koji sam skovao. Prodor je ključni mehanizam lateralnog razmišljanja. meĎutim. Ideju sprovodimo da bismo videli kuda će nas odvesti. ideju sprovodimo da bismo izvršili prodor napred. jer zapravo ne govori misliocu šta da radi . Kao što ćemo videti. izazov i prodor idu ruku pod ruku. Ideju sprovodimo da bismo videli do čega će dovesti. suspendovanom ili zakasnelom prosuĎivanju. 170 . Ideju primenjujemo zbog njene prodorne moći. moramo da ga zamenimo drugačijim mehanizmom. Ukoliko nismo u stanju da iskoristimo izazov.već samo šta da ne radi.. Baš kao što koristimo kamenje da bi stali na njega kad prelazimo reku. Postoje brojni svesni načini prodora u nepoznato uz pomoć ideje. tako koristimo i izazov kao sredstvo za poprečni prelazak s jednog obrasca na drugi. Mnogi rani pristupi kreativnom razmišljanju govore o odloţenom. U stvari. meĎu kojima su: iz. Bez mehanizma prodiranja. Prodorom.

vaše privilegije su nešto manje. .000 opština u SAD. Ako spadate u grupu A A.XXXVI Razmišljanje pod zelenim šeširom Pretpostavimo da svi postanu policajci. Ovo bi moglo da dovede do ideje da osiguranje bude zaista prenosivo. U stvari. . Sve su to aspekti prodora. bilo s idejom kao polaznom osnovom. Ono ključno što valja upamtiti jeste da idemo napred.MU . drţimo se „ideje-semena". Kaţu da je u oblastima u kojima se ova ideja primenjuje došlo do značajnog pada stope kriminala. ■■?*'*-. pak. Ideja se sastoji u tome da graĎani budu dodatne oči i uši policije .*.. Koncept se danas primenjuje u 20. aprila 1971. Stavite zelene šešire i razmislite o toj ideji. bilo uz pomoć ideje.da bi sprečavali i otkrivali zločin u svom kraju. Ljudi bi tada sami vršili procenu sopstvenog rizika.> 171 . moţemo uzeti neku maglovitu ideju i uobličiti je u nešto konkretno i praktično. mi naprosto ekstrahujemo neki princip iz sredstva i potom primenjujemo taj princip. >. >. Do kakvog pomaka bi mogla da dovede ta ideja? • Pretpostavimo da postoje prenosive obveznice osigu ranja koje jedna osoba moţe direktno da proda dru goj. Ponekad uzimamo ideju i primenjujemo je kao sredstvo. U drugim prilikama. koju potom negujemo sve dok ne izraste u stamenu biljku. Ako se nalazite u grupi rizika tipa AAA. TakoĎe. vv Bio je to samo izazov koji je doveo do koncepta „budnog susedstva". • Pretpostavimo da poĉnemo da pravimo ĉetvrtaste hamburgere.v> v. koji sam pomenuo u priči za naslovnu stranu Njujork magazina. YV. dobijate odreĎene privilegije navedene na univerzalnim obveznicama osiguranja. da bi potom završili s prilično drugačijom idejom.

Moţe Ujedno razmišljanje pod zelenim šeširom na tu temu? • Budući da niko ne ţeli vikend-smenu. Osoba bi trebalo da bude priliĉno si gurna u to kako stoji s onima oko sebe. Ţuta ko šulja bi trebalo da predstavlja definisano pravilo igre unapreĊivanja koje bi svako trebalo da poznaje. Stavite svoje zelene šešire i recite mi na šta vas navodi ta ideja. Ona mo ra da udovoljava toj predstavi. —Navodi me na razmišljanje opravilima igre. Jedino do ĉega im je stalo jeste da zadrţe posao koji imaju. —Navodi me na razmišljanje o naĉinu na koji voĊe pri vlaĉe paţnju. —Navodi me na razmišljan je o predstavi koju o sebi ima osoba odabrana da nosi ţutu košulju. Iz ove vrste pomaka moţe da izroni veliki broj kori snih ideja. Oni to mogu da pokaţu time što neće nositi ţutu košulju. 172 . Deluje kao neizvodljiva ideja.prodor " umesto presuĊivanja XXXVI —Uzmimo sugestiju da svako ko ţeli unapreĊenje mo ra da nosi ţutu košulju ili bluzu. a da se ljudi od posla odmaraju sredinom nedelje. ali bilo bi in teresantno da stavite zelene šešire i razmislite o njoj. Nijedna od ovih ideja zapravo ne mora da iskoristi ţutu košulju kao takvu. postoji predlog da zaposlimo ekipu koja bi stalno radila iskljuĉivo vi kendom. pre no što reskira i obuĉe ţutu košulju. sredom. • Ovde imam sugestiju da subota bude radni dan. Koliko zaposlenih zna šta im valja ĉiniti da bi dobili unapreĊenje? —Navodi me na razmišljanje o ljudima koji ne ţele da budu unapreĊeni.

XXXVI Razmišljanje pod zelenim šeširom U stvari. Po čemu je ova ideja zanimljiva? Po čemu se razlikuje od drugih? Šta nam ona sugeriše? Do čega dovodi? Sva ova pitanja su sastavni deo mehanizma prodora. Razmišljanje pod zelenim šeširom ju je učinilo dovoljno atraktivnom da bi bila isprobana (u ovom konkretnom slučaju. ova poslednja ideja je sprovedena u praksi i funkcionisala je vrlo uspešno. Ključno je da upamtite da se u okviru razmišljanja pod zelenim šeširom mehanizam prosuĎivanja u potpunosti zamenjuje mehanizmom prodora. 173 . Prodor je dinamički proces. Prodor bi trebalo da ide mnogo dalje od pozitivne procene ideje. a ne proces prosuĎivanja. isto se moglo postići i razmišljanjem pod ţutim šeširom).

.

vil

! < . t'

XXXVII RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM
Potreba za provokacijom
Upotreba termina PO. Logika apsurdnog. Nasumiĉna provokacija. Naučna otkrića se uvek opisuju kao da su napredovala jedan po jedan logičan korak. Ponekad je zaista tako. Ponekad je, meĎutim, ta korak-po-korak logika samo lepim recima ispričano kasnije uviĎanje onoga što se zaista desilo. Neplanirana greška ili slučajnost su stvorili provokaciju koja je aktivirala novu ideju. Antibiotici su nastali slučajnom kontaminacijom laboratorijske posude gljivicom plesni pod nazivom penicillium. Kaţu i da se Kolumbo usudio na plovidbu preko Atlantika samo zato stoje napravio ozbiljnu grešku u proračunu duţine putovanja, koji je uradio na bazi nekih antičkih studija. Priroda je puna ovakvih provokacija. Provokaciju nikad ne moţemo traţiti jer u tekućem razmišljanju za nju
175

Potreba za provokacijom

XXXVII

nema mesta. Njena uloga se sastoji upravo u tome da izbaci razmišljanje iz tekućih obrazaca. Logika provokacije izrasta direktno iz logike asimetričnih sistema formiranja obrazaca. Moţemo da sedimo i čekamo na provokacije, ili moţemo da resimo da ih stvorimo namerno. To je ono što se dešava tokom lateralnog razmišljanja. Mogućnost iskorišćavanja provokacija jeste suštinski deo lateralnog razmišljanja. U prethodnom odeljku, osvrnuli smo se na fenomen prodora. Na taj način koristimo provokacije. Koristimo ih zbog njihove pokretne vrednosti. Sad moţemo da se osvrnemo na to kako ih postavljamo. Pre mnogo godina, smislio sam reč PO kao simbolični pokazatelj koji će ukazivati na to da je ideja iznesena kao provokacija i zarad svoje pokretaĉke vrednosti. Ako hoćete, termin moţe značiti „provokativna operacija". PO (dalje od da i ne) deluje kao neka vrsta bele zastave primirja. Ako neko priĎe zamku mašući belom zasta vom, a vi ga ubijete, to znači da ne igrate po prav ilima. Slično tome, ako se ideja iznese pod zaštitom PO, srezati je sudom crnog šešira značilo bi da ne igrate po pravilima. Na neki način - kao što sam već ranije pomenuo - reč PO deluje na isti način kao i zeleni šešir. Osobi koja nosi zeleni šešir je dozvoljeno da iznosi „sulude" ideje. Zeleni šešir ima mnogo širi dijapazon nego PO, ali je PO speci fičniji. Prema tome, najbolje je koristiti oboje. • PO automobili bi trebalo da imaju Ĉetvrtaste toĉkove. • PO avioni bi trebalo da sleću s toĉkovima naviše.
176

XXXVII

Razmišljanje pod zelenim šeširom

, • PO kupce bi trebalo plaćati da kupuju stvari. • PO direktori bi trebalo dapromovišu sami sebe. • PO fabrika koja zagaĊuje reku bi trebalo da se naĊe nizvodno od same sebe. Ova poslednja provokacija je dovela do ideje da se zakonom propiše da svaka fabrika sagraĎena na obali reke mora uzimati vodu nizvodno od mesta na kome je ispušta. Na ovaj način, ona će biti prva koja će poţuriti da odnese svoje otpadne vode na analizu. Na reč PO se moţe gledati i kao na nastalu iz reci kao što su hipoteza, pretpostavka, posibilitet, pa čak i poezija. Sve one sadrţe ideju koja se iznosi zarad svog daljeg efekta - da bi nešto isprovocirala, izazvala. Po definiciji, apsurdna ili nelogična ideja ne moţe da egzistira unutar našeg svakodnevnog iskustva. Prema tome, takva ideja leţi izvan svih postojećih obrazaca. Na taj način, provokacija nas primorava da izaĎemo iz uobičajenih obrazaca percepcije. Dok se udaljavamo od provokacije, mogu da se dese tri stvari. Moţda nećemo moći da učinimo nikakav prodor. Moţda ćemo otplutati nazad ka uobičajenim obrascima. Moţda ćemo se prebaciti na novi obrazac. Jednako kao što postoje formalne metode ostvarivanja prodora na bazi ideje, tako postoje i formalni načini stvaranja provokacija. Oni omogućavaju svesne tehnike lateralnog razmišljanja. Na primer, jedan od jednostavnih načina stvaranja pro vokacije se koristi preokretom. Kaţete način na koji se ne što obično dešava i potom ga preokrenete ili izvrnete nao pačke. 7
177

Potreba za provokacijom ____________________________________________X XXVII

•Kupci obiĉno plaćaju za robu koju kupuju. Da preo krenemo to. PO: radnja plaća mušterijama. •Ovo bi moglo da dovede do ideje o kuponima koji bi, zapravo, vraćali kupcima mali deo iznosa njihove ku povine. •Ovo bi moglo da dovede do ideje da se kase u supermarketima podese tako da na svaki hiljaditi raĉun is plaćuju neku vrstu premije. Provokacije ne moraju biti apsurdne ili nelogične. Moguće je tretirati potpuno ozbiljnu ideju kao provokaciju. Ako vam neko iznese ideju koja vam se ne dopada i koju biste, razmislite li pod crnim šeširom, mogli odmah da odbacite, radije stavite zeleni šešir i ponašajte se prema njoj kao prema provokaciji. Ovakav izbor je uvek moguće napraviti. • Ne vidim kako bi vaša ideja oprodavnici koja bi ra dila na bazi samodiscipline"mogla ikada dafunkcioniše, jer se tako lako moţe zloupotrebiti. MeĊutim, staviću svoj zeleni šešir i tretirati je kao provokaciju. To dovodi do ideje da ljudi sami izraĉunavaju iznos za koji su pazarili, onako odoka. Eventualne greške u njihovu korist ili u koristprodavnice bi se na kraju iz jednaĉile. Vrlo jednostavan način stvaranja provokacija jeste upotreba nasumične reci. Moţete da zamislite jedan broj i zatim otvorite rečnik upravo na toj strani. Drugi broj koji zamislite neka predstavlja pozicije reci na stranici. Na primer, moţete zamisliti 92. stranu, osmu reč odozgo. Imenice su lakše za korišćenje od glagola ili drugih vrsta reci. Spisak imenica koje se nalaze u svakodnevnoj upotrebi je jednostavniji za korišćenje nego rečnik.
178

XXXVII _______ Razmišljanje pod zelenim šeširom_____ \ 1

Pretpostavimo da su nam potrebne neke nove ideje za biznis koji se tiče cigareta. Ispalo je da je nasumična reč Jaba". • Imamo, dakle, „cigarete" - PO - ,ţaba". Ţaba uka zuje na skakutanje, prema tome, mogli bismo da ima mo cigaretu koja se posle nekog vremena sama uga sila. To bi moglo da bude od koristi u spreĉavanju poţara. Isto tako, moglo bi da omogući pušaĉu da povuĉe samo kratak dim i popuši tu cigaretu kasnije. Dalje, to nas dovodi do nove marke cigareta koje bi smo nazvali ,Jcratke", i koje bi zaista bile dizajnirane da budu vrlo kratke i gore svega dva do tri minuta. • Ţelim neke ideje o tome šta da se radi s televizorima. Nasumiĉna reĉ je ,ĉir", dakle, televizor—PO—sir. Sir ima rupe. PO ekran televi zora ima rupe. Šta bi to moglo da znaĉi? Moţda bi ekran mogao da ima ne kakve ,prozore" koji bi pokazivali šta se dešava na drugim kanalima. Uz logiku, trebalo bi da postoji i razlog da se nešto kaţe još pre no što se to zaista i izgovori. Uz provokaciju, ne mora da postoji razlog da se nešto kaţe, sve dok nije izreĉeno. Provokacija rada efekat, a vrednost efekta je ono što opravdava provokaciju. Mnogima moţe izgledati nezamislivo da nasumična reč moţe biti od vrednosti u rešavanju problema. Definicija nasumičnog znači da reč nema nikakve veze s problemom. Pa ipak, u logici asimetričnog sistema formiranja obrazaca, lako je shvatiti zašto nasumična funkcioniše reč. Ona obezbeĎuje drugačiju polaznu tačku. Ako krenemo unazad s te nove polazne tačke, povećavamo izglede da se
179

Potreba za provokacijom

XXXVII

vratimo putem kojim nikada ne bismo krenuli da smo o temi razmišljali direktno. Jednako kao što je prodor deo bazičnog modela zelenog šešira, tako je {provokacija. Kad ste u Francuskoj, govorite francuski; kad nosite zeleni šešir, upotrebljavate provokaciju {prodor kao gramatiku kreativnosti.

180

XXXVIII RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM
Alternative
Suviše lako zadovoljeni. Pravci, opcije i izbori. Nivoi alternative. U školskoj matematici, izračunate zbir i imate odgovor na pitanje. Zatim krećete na sledeći zbir. Nema svrhe da dalje trošite vreme na prethodni jer, ako imate tačan odgovor, bolji od toga ne moţete dobiti. Mnogi prenose ovaj princip dalje u ţivot. Čim pronaĎu odgovor na problem, prestaju da misle. Zadovoljavaju se prvim odgovorom koji naiĎe. Stvarni ţivot se, meĎutim, veoma razlikuje od školskih zadataka iz matematike. Obično postoji više od jednog odgovora. Neki odgovori su bolji od drugih: koštaju manje, pouzdaniji su, ili ih je lakše primeniti. Ne postoji ni najmanji razlog za pretpostavku da/?rW odgovor mora da bude i najbolji. Ukoliko nemamo dovoljno vremena, ali imamo mnogo problema koje nam
181

I

Odista. uzimamo u obzir i alternativne pravce. Stoga se dajemo u potragu za alternativnim načinom. Naša potraga za alternativama je tada zapravo potraga za boljim rešenjem. To je osnova za svako poboljšanje. više od jednog načina gledanja na stvari. tragamo za alternativnim pravcima koji vode ka našoj destinaciji. Tek kad imamo više alternativa. Zatim krećemo u potragu za alternativama. potvrĎujemo prvi odgovor i imamo na umu da se uvek moţemo vratiti na njega. ali to ni slučajno ne znači da ne moţe postojati bolji.ali ni u kom drugom slučaju. Moţda imamo sasvim adekvatan način da obavimo nešto. moţemo da izaberemo onu najbolju. onda bi mogao da postoji razlog da se zadovoljimo prvim odgovorom . Kada završimo mentalnu mapu situacije. 182 . Predstava o alternativama ukazuje na to da obično postoji više od jednog načina da se nešto uradi. Prihvatanje mogućnosti postojanja alternativa i potraga za njima jeste fundamentalni deo kreativnog razmišljanja. različite tehnike lateralnog razmišljanja su usmerene ka nalaţenju novih alternativa.Alternativa ________________XXXVIII valja resiti. koje ne mora biti ispravljanje nedostataka niti rešavanje problema. Prilikom planiranja bilo kakvog putovanja. Do sada sam se u ovom odeljku bavio slučajevima u kojima već imamo rešenje. Da li biste voleli da se vaš lekar zadovolji prvim što mu padne na pamet i prestane dalje da se bavi ispitivanjem vaše bolesti? Prema tome. sagledavši koja se najbolje uklapa u naše potrebe i mogućnosti. Krećemo u potragu za drugim solucijama. Ali biva i da uopšte ne znamo način na koji bismo nastavili dalje.

što nije dovoljno. u ovakvim dodatnim potragama je zeleni šešir sve što nam je potrebno. • Dobili smo ucenjivaĉko pismo u kome stoji da će. 183 . U poslovnoj obuci. Hajde da prvo proĊemo kroz oĉigledne opcije koje imamo. zgodnije je da celokupnu potragu za alternativama stavimo u okvir razmišljanja pod zelenim šeširom. ključni je deo razmišljanja pod zelenim šeširom. svi našipro ' izvodi koji se nalaze po prodavnicama biti zatrovani. • Konkurentske novine su upravo poskupele. obja šnjenja. Traganje za alternativama navodi na pomisao o kreativnom stavu: prihvatanju postojanja drugačijih pristupa. Pa ipak. Strogo uzevši. tako moramo da učinimo i kreativan napor da odemo dalje od očiglednog skupa alternativa." U praksi. Stvarna potraga za alternativama ne mora iziskivati nikakvu posebnu kreativnost. Baš kao što moramo da se potrudimo da odemo dalje od prvog rešenja. kvalitet svake odluke umnogome zavisi od alternativa koje stoje na raspolaganju onome ko te odluke donosi. Stavite svoje zelene šešire i nabrojte sve naše mogućnosti. sve dok se ne doĎe do očigled nih alternativa.XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom Spremnost za traţenje alternativa (percepcije. postupanja). veliki naglasak se stavlja na donošenje odluka. To moţe naprosto biti stvar usredsreĎivanja paţnje na temu i nabrajanja poznatih načina postupanja s njom . ukoliko ne isplatimo veliku sumu novca. Prvi deo potrage bi se čak mogao svrstati u razmišljanje pod belim šeširom: „proĎi kroz pristupe koji se normalno primenjuju u takvim situacijama. a zatim ćemo staviti svoje zelene šešire ne bismo li našli još neke.

Stavite svoje zelene šešire i dajte mi sve moguće va rijante. Tačno je da svaki mogući postupak sa cenama mora na kraju potpasti pod jedan od ova tri izbora. Potom ćemo postepeno smanjivati njihov broj. MeĎutim. Moţemo da promenimo način reklamiranja proizvoda. Moţemo daje povećamo. Moţemo da snizimo cenu i potom naplaćujemo ekstra-dodatak za opcije. Pa ipak. Moţe mo nakratko da snizimo cenu i potom je ponovo vratimo na staro. Nema niĉega drugog što moţemo da uĉi nimo. • Imamo samo tri moguće alternative. Moţemo da unesemo neke promene u pro izvod i napravimo jeftiniju verziju. Moţemo da ne menjamo cenu i damo poseban popust. ali u stvarnom ţivotu je retko kad tako. • Kako ćemo da distribui ramo ove kompjutere? Koje alternativne strategije imamo? Mnogi veruju da logičan pregled obuhvata sve moguće alternative. Moţemo da snizimo ce nu kasnije (koliko kasnije?). postoji ogroman broj mogućih varijanti.____________ Alternativa _________________ XXXVIII • Moraćemo da odaberemo lokaciju za letnji kamp. Moţemo da ne menjamo cenu. To moţe da bude slučaj u zatvorenom sistemu. kako bismo opravdali višu cenu (ne menjajući cenu ili je čak povećavši). mnogo više). Pošto razmotrimo ove varijante (a ima ih još mnogo. " 184 . tek onda moţemo da ih svrstamo ujedan od ona tri izbora. puko nabra janje tri postojeća izbora samo po sebi ne generiše sve ove alternative. Moţemo daje snizimo. Moţemo da snizimo cenu ne kih proizvoda.

Kad god traţimo alternative. Mogu na Karibe. to činimo unutar prihvaćenih okvira koji odreĎuju nivo. Tu i tamo. moram da odlučim kako da otputujem tamo i gde da odsednem. prelazimo u sledeći nivo: kuda da ode m? Mogu na Mediteran. Kako da ga iskoristim? Mogao bih da otputujem na odmor. Mogao bih da se bacim na sreĎivanje bašte. Kakav odmor ţelim? To mogu da budu more i sunce. skupih proizvoda. prešavši na viši nivo. prelazimo u sledeći nivo. imamo potrebu da probijemo okvir i krenemo naviše. A ja vam kaţem da bi bilo pametnije da svoje proizvode transportu]emo vozom. 185 . Ako se odlučim za more i sunce. Mogao bih da se upišem na neki kurs. To moţe da bude krstarenje. Kreiraćemo liniju jeftinih '• proizvoda i liniju ekskluzivnih. Obično ţelimo da ostanemo u tim okvirima. • Ono što zaista ţelim da uradim jeste da u isto vreme podignem cenu i snizim je. Mogao bih da nadoknadim zaostatak u poslu. • Traţili ste mi da naĊem alternativne naĉine utovarivanja kamiona. Ako odlučim da otputujem na odmor. Alternativa ima dva različita nivoa. Imam nešto slobodnog vremena.XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom Veoma česta greška krutih mislilaca jeste to što podvlače osnovne alternativne kategorije i ne idu dalje od toga. To moţe da bude odmor posvećen sportskim aktivnostima. Zatim. Mogu na Pacifička ostrva. • Zamolio sam te za alternativni dizajn drške za kišo bran. a ti si mi donela dizajn kišnog mantila.

Izneli smo različite pristupe problemu. Kreativnost izlazi na loš glas kada kreativne osobe daju sebi u zadatak da uvek rese neki drugi problem umesto onoga koji im je predočen. Šta više moţemo traţiti od kreativnosti? Jednom sam proveo deset minuta dajući sve od sebe da isključim budilnik koji nije zvonio.___________ Alternativa _________________ XXXVIII • Traţili ste od mene da vam predloţim pogodne medi je za reklamnu kampanju. bilo bi bolje da taj novac potrošimo na unapreĊivanje sluţbe za od nose s javnošću. Sad smo došli do onoga što je moţda najteţa tačka u svekolikoj kreativnosti . budite spremni da unutar konkretnog nivoa iznaĎete nove alternative." Uopšte uzev. jer ga nemamo. • Neću da misliš da imamo problem. Ali. Ali. ipak ću to učiniti. a kada izaći iz njih. Tragali smo za alternativama na očiglednim tačkama.kreativna pauza. Kreativna pauza nastaje onda kad kaţemo: „Nema očiglednog razloga zbog kojeg bih u ovom trenutku trebalo da zastanem i razmotrim alternative. Nisam zastao da razmislim da li zvuk moţda potiče od mog drugog budilnika. Kreativne pauze nema sve dok ne resimo daje napravimo. Nešto ide veoma glatko. hoću da staviš svoj zeleni šešir i napraviš malu 186 . naša zainteresovanost za probleme je tolika da onda kada ih nema više volimo da napredujemo neometano nego da zastanemo da bismo sebi dali više zadataka za razmišljanje. MeĎutim. Svakako nastojte da povremeno probijete okvire i promenite nivoe. Po meni. Ostaje stvarna dilema: kada delati unutar datih okvira.

* Stavi zeleni šešir i zadrţi se malo na sledećem: prodavci dobijaju proviziju za realizovanu prodaju. 187 . Zadrţi se malo na tome. dok si u zelenom šeširu.V XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom kreativnu pauzu s osvrtom na naš uobiĉajeni naĉin farbanja automobila pre no što ih prodamo. ' Razmisli malo o automobilskom volanu. On dobro odraĊuje svoj posao.

.

posredstvom tehnika lateralnog razmišljanja). ona moţe da bude iskljuĉivo stvar talenta i karaktera.' ' i MJ^ XXXIX RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Karakter i veština Da lije kreativnost stvar veštine. S ponosom primenjujte veštinu. Ljudi su isuviše spremni da se pomire s tim daje kreativ nost stvar talenta ili karaktera. a ukoliko ne poseduju nešto od toga smatraju daje bolje daje prepuste drugima. MeĎutim. ja nikad ne dajem taj odgovor. talenta ili karaktera. talenta ili karaktera? Lakše je menjati maske nego lik. Često me pitaju da li je kreativnost stvar veštine. Pravi odgovor je da moţe da bude sve to. baš kao što su pojedinci bolji u tenisu 189 . Potom ističem da će neki i dalje u tome biti bolji od drugih. Zbog toga ja naglasak stavljam na nameran razvoj veštine kreativnog razmišljanja (recimo. Kad ne bismo uloţili ni najmanji napor da razvijemo veštinu kreativnosti.

• Kad nosite svoj crni šešir za razmišljcinjer-obavljate odliĉan posao. • Moţda više volite da prilikom razmišljanja ne menjate šešire.________ Karakter i veština ________________ XXXIX ili skijanju . Nećemo svi biti geniji. Pitaju me da lije moguće smekšati karakter takvih osoba. tenis igraju i oni koji se ne nadaju učešću na Vimbldonu. ali. većina moţe da dosegne sasvim solidan nivo. Više volim da o njoj mislim kao o normalnom i neophodnom delu svačijeg razmišljanja. Ne ţelim da umanjimiefikasnost vašeg fgiticizma. Moţda umete da jjevate samo na jednu notu". Moţda ćete morati da ostanete specijalista za negativno. ali. Takvi kao da uţivaju u uništavanju svake ideje ili sugestije. Pitaju me da li bi takve osobe mogle tretirati kreativnost s više tolerancije. Ne dopada mi se mišljenje daje kreativnost neki poseban dar. ^isto zabave radi. Mislilac ko190 .ali. Najpraktičnije se pri tom posluţiti mehanizmom zelenog šešira. Uvek su mi govorili o ljudima koji su prirodno skloni razmišljanju pod crnim šeširom. staje sa zelenim šeširom? Vidite šta moţete da uĉinite u vezi s tim. opet. Ukljuĉivaćemo vas u diskusiju samo onda kad nam bude potrebno razmišljanje pod crnim šeširom. Moţda niste svestrani. Jedno stavno ukazivanje na „logiku" kreativnosti nekoj osobi moţe da ima trajan efekat na stav te osobe prema kreativnosti. mada same nikada nisu poţelele daje upo trebe. Iz sopstvenog iskustva znam za nekoliko takvih slučajeva. Ne mislim da je promena karaktera moguća. Niko ne voli da ga smatraju jednostranim.

mislilac mora da se ponosi svojom veštinom razmišljanja. a sada ponavljam ovde. Nikada nećete moći da se pouzdate u to svoje razmišljanje ukoliko makar ne pokušate. dovoljno je da se neko vreme suzdrţite od diskusije. za jedno s ostalim njegovim aspektima. moţe to da bude u istoj meri kao i ranije (uporedite ovo s pokušajima promene karaktera). Odista. Ovo znači sposobnost nošenja svih šest šešira za razmišljanje i odgovarajuće razmišljanje pod svakim šeširom. on se ponosi svojom sposobnošću da igra i komediju i tragediju. Ako to niste u stanju. • U ovom trenutku razmišljamo pod zelenim šeširom. Kada je negativan. Pomenuo sam ovo već ranije u knjizi. 191 . zbog ovog praktičnog problema izlaţenja na kraj s negativnim karakterom. Jasno razdvajanje zelenog od crnog šešira znači da stručnjak za razmišljanje pod crnim šeširom shvati da ne mora smanjiti svoju negativnost da bi bio kreativan. Ponosi se svojom glumačkom veštinom. On svaku ulogu igra u punoj zavisnosti od maske koju nosi. • Moţete barem pokušati da se malo pozabavite razmi šljanjem pod zelenim šeširom. Na potpuno isti način. Kreativno razmišljanje je obično u slabijoj poziciji jer ne deluje kao neophodan deo razmišljanja.XXXIX _______ Razmišljanje pod zelenim šeširom ____ \ / ji je izvanredan s crnim šeširom na glavi bi voleo i da njegovo razmišljanje pod zelenim šeširom bude makar osrednje. Sam glumac se ne menja. Tragična i komična maska su odvojene. Formalnost zelenog šešira ga proizvodi u priznati deo razmišljanja.

■51 .

Ipak.XL RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Šta biva s idejama? Staje sledeće? Uobliĉavanje i prekrajanje ideja. Menadţer koji brine o konceptima. u izveštajima s tih sednica se većina iznesenih ideja nije uopšte pominjala. Moguće je da postoje nova konceptualna usmerenja. čak iako nema konkretnih načina za pomak u tom smeru. moguće je naći mnogo toga vrednog. Mo193 . Skloni smo da tragamo samo za dobrom finalnim rešenjem. Sedeo sam na brojnim kreativnim sednicama na kojima se čulo mnoštvo dobrih ideja. Nova načela mogu da se izrode premda moţda još uvek nisu zaogrnuta plastom praktičnosti. Moguće je da postoje poluformirane ideje koje još nisu upotrebljive jer iziskuju mnogo dorade. Jedan od najnerealizovanijih aspekata kreativnosti jeste „ţetva" ideja. Osim tog dobrog rešenja. Sve drugo ignorišemo.

Moţemo li na bilo koji naĉin da iskoristimo ideju? Obratite paţnju na to da se ograničenja uvode kao pomoć u uobličavanju. koja se potom koriste kao pomoć u uobličavanju. graĊevinski propisi nam ne dozvo ljavaju tako nešto. često nije slučaj. Bilo bi lepo kada bi svako mogao da vidi u ideji onu briljantnost i potencijal koji su očigledni njenom tvorcu. • Ideja je odliĉna. Druga grupa potreba kojima valja izaći u susret jesu potrebe ljudi koji moraju da delaju u skladu s idejom. Čini se pokušaj da se ideja uobliči u upotre bljivu ideju. Moţda doĎe do promene u oblasti spoznaje rešenja (gde ljudi tragaju za solucijama). Moţemo li da uobliĉimo ideju ta ko da ne protivreĉi propisima? Da lije tako nešto moguće? • To je pravi proizvod za veliku kompaniju. Naţalost. kako bi se ona pribliţila ispunjavanju dveju potreba. ali u svom sadašnjem obliku bi bila suviše skupa. deo kreativnog procesa se sastoji u tome da 194 . Prva potreba jeste ona koju nameće situacija. mi ni smo velika kompanija. Uobličavanje i prilagodavanje ideje. To se radi tako što se uvode ograničenja. Sve su to stvari koje valja imati na umu. ovaj svet nije savršen. Ali. meĎutim._______ Šta biva s idejama? ___________________ XL ţda doĎe do zaokreta u „ukusu" (vrsti) ideje. To. a ne kao osnov za odbacivanje ideje. Moţemo lije uobliĉiti ta ko da ne bude toliko skupa? • U ovom trenutku. Prema tome. trebalo bi da bude deo kreativnog procesa. Moguće je da se definišu nove „oblasti idejnog usmerenja" (oblasti u kojima uz po moć novog koncepta moţe mnogo da se postigne).

Ima li naĉina da se ova ideja sagleda kao ta kva . Ta osoba bi podmetala probleme pod noseve onih od kojih se očekuje da ih rese. ideja ne srne da bude suviše nova. • Ovog trenutka. oglednu proizvodnju i tome sliĉno. za koju se zna da funkcioniše.sad ili kasnije? • Da bi bila prihvatljiva. Prema tome. ^ u i>:. Ukoliko takva osoba postoji.XL ___________ Razmišljanje pod zelenim šeširom ideju uobliči tako da se bolje uklopi u potrebe onih koji će je „kupiti". 195 . Pa ipak. Reč je o nekome ko bi bio odgovoran za podsticanje. Mora da deluje sliĉno nekoj staroj i oprobanoj ideji. Da li bi elek tronska tehnologija poboljšala ovu ideju? Katkada se čini daje ovaj proces na samoj granici ne poštenog. Koja poreĊenja moţemo da pronaĊemo? • Danas se veliki naglasak stavlja na mogućnost testi ranja ideja. sakupljanje i briţno čuvanje ideja. Ta osoba bi organizovala seanse na kojima bi ideje nastajale. Ta osoba bi pazila na ideje na isti način na koji finansijski direktor pazi na finansije.v U nekim svojim delima sam pomenuo ulogu menadţera koji bi brinuo o konceptima. nema ničega nepoštenog u osmišljava nju proizvoda tako da bude što privlačniji za kupca. Na koji naĉin moţemo da testiramo ovu ideju? • Visoka tehnologija je sada vrlo Jn ". Ukoliko ne. interesuju nas samo ideje koje štede novac. do nje stoji da prikuplja rezultate razmišljanja pod zelenim šeširom. ideje bi trebalo da budu osmišljene tako da se ukla paju u potrebe kupca.

Na razmišljanje pod belim šeširom se moţemo prebaciti u bilo kojoj fazi. treba se nadati da se taj emocionalni sud zasniva na dostupnim rezultatima ispitivanja vršenog u okvirima razmišljanja pod crnim i ţutim šeširom. Ona podrazumeva konstruktivan razvoj ideje. ako ne postoji oduševljenje za ideju. Potom dolazi razmišljanje pod crnim šeširom. Sledeća faza jeste faza ţutog šešira. Na kraju. podrazumeva pozitivnu procenu i potragu za koristima i vrednostima potkrepljenim odreĎenim dokazima. MeĎutim. TakoĎe. b][JD 196 .Edvard de Bono XL rezultati ostaju kod onih koji su ih smislili za sopstvenu upotrebu. Finalna faza jeste razmišljanje pod crvenim šeširom: da li nam se ideja dopada toliko da bismo nastavili dalje? Moţe se učiniti čudnim što se emocionalni sud donosi na kraju. da bismo obezbedili podatke potrebne za procenu funkcionalnosti ideje. O takvim stvarima se diskutovalo u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom. nije verovatno da će biti uspešna bez obzira na to koliko je dobra.

Koristeći se kreativnom pauzom. Zelena boja simbolizuje plodnost. Osoba koja stavlja zeleni šešir će upotrebiti modele kreativnog razmišljanja. Bilo bi idealno kad bi i mislilac i slušalac nosili zelene šešire. Postoji potreba da se ide dalje od poznatog. Od onih oko nje se zahteva da rezultat tog razmišljanja tretiraju kao kreativan ishod. rast i vrednost semena. mislilac u zelenom šeširu moţe bilo kad da zastane i razmisli da li tog trenutka postoje i neke alternativne ideje. dalje od očiglednog i zadovoljavajućeg. Traganje za alternativama jeste fundamentalni aspekt razmišljanja pod zelenim šeširom. Za tu pauzu ne mora da postoji nikakav objektivan razlog. 197 tili .XLI RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Rezime M Zeleni šešir sluţi za kreativno razmišljanje. U okviru razmišljanja pod zelenim šeširom mehani zam prosuĊivanja biva zamenjen mehanizmom prodora.

u nameri da osmisli novu ideju. provokacija i PO) koji pomaţu u formiranju prečica za kretanje meĎu obrascima. 198 . Postoji više načina za izazivanje provokacije. Provokacija je bitan deo razmišljanja pod zelenim šeširom i simbolizovana je rečju PO. Lateralno razmišljanje jeste skup stavova. mehanizama i tehnika (meĎu kojima su prodor. Ono se koristi za stvaranje novih koncepata i percepcija. Provokacija se koristi da bi nas izvukla iz naših uobičajenih obrazaca razmišljanja. u sklopu samoorganizujuceg asimetričnog sistema formiranja obrazaca.Rezime XLI Mislilac ţeli da krene dalje od početne ideje. uključujući i metod nasumične reci.

Plavo ukazuje i na nepristrasnost. Zamislite komandnu tablu. Noseći plavi šešir. a potom duvačku sekciju. razmišljamo o razmišljanju potrebnom za istraţivanje te teme. Nošenjem plavog šešira kaţemo sebi . Za njom obavezno stoji neko u plavom mantilu. umesto toga. Ono što dirigent znači za orkestar. Plava boja simbolizuje sveobuhvatnu konfrolu.XLII PLAVI ŠEŠIR Kontrolisanje razmišljanja Razmišljanje o razmišljanju. Dirigent orkestra prvo poziva violine. više ne razmišljamo o temi. to plavi šešir znači za razmišljanje. Kontrolisanje ostalih šešira. s plavom kapom ili šeširom na glavi.ili drugima koji od ostalih pet šešira valja da stavimo. Organizovanje razmišljanja. Razmišljanje 199 . Dirigent nosi plavi šešir. Uputstva za razmišljanje. budući da nebo pokriva sve. hladnokrvnost i drţanje situacije pod konfrolom. Dirigent kontroliše situaciju.

Plavi šešir moţemo upotrebiti i za davanje neposrednih uputstava. ne povinujući se nikakvom spolja šnjem strukturiranju. Ovaj pojam formalno strukturiranog razmišljanja se umnogome razlikuje od pojma razmišljanja kao diskusije koja teče slobodno. • Nemamo mnogo vremen a za razmišljanje o ovome. koji im govore šta da urade sledećeg trenutka. kako bi se atmosfera rašĉistila. Noseći plavi šešir. tako da moramo da ga koristimo vrlo efikasno. • Moje razmišljanje pod plavim šeširom definitivno sugeriše da bi u ovom trenutku trebalo da poĉnemo da tragamo za alternativama. tada plavi šešir drţi protokol pod kontrolom. Plavi šešir jeste programski šešir za ljudsko razmišljanje. predloţio bih da malo razmišljamo pod crvenim šeši rima. Šta zapravo mi slimo o predlogu da se smanji broj prekovremenih ĉasova? 200 . Plavi šešir se stavlja onda kad ţelimo da uradimo koreografiju koraka našeg razmišljanja. Da li bi neko ţeleo da stavi plavi šešir i predloţi strategiju našeg razmišljanja? • Do sada nismo stigli nigde. Kompjuteri se pridrţavaju svojih programa. s detaljima onoga što bi trebalo da se dešava odreĎenim redosledom. Stavivši svoj plavi šešir. moţemo da predočimo plan razmišljanja._____ Kontroliranje razmišljanja _______________ XLII pod plavim šeširom kaţe nam kad je vreme da promenimo šešir. Ako je reč o razmišljanju kao formalnoj proceduri. Potreban je koreograf da bi različite baletske korake aranţirao u sekvencu.

)pri kom. uzvraćamo grubim pritiskom negativnosti. Negde u pozadini postoji osećaj za svrhu. ali se to nikad ne objašnjava detaljno. Sugestije. Reč je o nasumičnom istraţivanju iskustva. ni kao ukupan cilj. tokom diskusije preći listu opcija i odlučiti se za onu najpogodniju. Do tih predloga se moţda došlo kroz lično razmišljanje ili su potekli od „eksperata". snaţno voĎenom negativnim kriticizmom. ni kao sporedni ciljevi.XLII ___________________ Plavi šešir ____________ Razmišljanje se često odvija kao neplanirano brbljanje i reagovanje na ono što se iz trenutka u trenutak dešava. sledi da oni koji sudeluju već imaju predloge izmeĎu kojih će se izabrati solucija. sud. kritika. 201 . U slučaju grubog pritiska okoline. informacija i čista emocija sve se to zajedno „krčka". i to na takav način da ishod „evoluira" i biva pročišćen kritikom. Kod ovog tipa razmišljanja. U ovoj knjizi. Pretpostavka koja leţi u osnovi toga jeste da će prosečno inteligentne osobe koje dobiju dovoljno informacija. Analogija s evolucijom je direktna. više sam zaokupljen onim vidom razmišljanja koje podrazumev^ izradu mape. a u razmišljanju je reč o opstanku najpogodnijih ideja.se prvo istraţuje teren i vrše opaţanjaTPotom se sagledavaju moguća usmerenja i konačno bira jedno od njih. Deluje kaolraćenje vremena. kao neki gulaš od_ misli. Takode. jer darvinistička zamisao evolucije pretpostavlja opstanak najjačih vrsta. sve dok se mislilac ne spotakne o neki isprobani pristup za koji se čini da bi mogao omogućiti postizanje ţeljenog cilja. tu je i pretpostavka da će razmišljanje teći u okvirima ranijih iskustava i sadašnjih ograničenja.

Napad i odbrana više ne mogu da nam je obezbeĎuju. Struktura plavog šešira moţe da obezbedi plan onoga što će se dešavati iz trenutka u trenutak .prilično nalik kompjuterskom programu. Vrlo često. Pomeranje rasprave napred i nazad daje impuls za razmišljanje. a ne samo dok sede oko stola za vreme formalne diskusije. Ovog časa. moramo da imamo strukturu.\ 7_____ Kontrolisanje razmišljanja _______________ XLH Oni koji su uključeni u situaciju. a da ostatak sastava upotrebe za potkrepljivanje tog zaključka. tvrdiće da neprestano misle o celoj stvari. pribliţavamo se debati tipa rasprave. Zaista. Ako ćemo prihvatiti „kartografski" vid razmišljanja.jnjsUocuj)ptrebnajieka struktura za organizovanje. tako tipičnoj za zapadnjačko razmišljanje. tako je i. meĎutim. Isto se dešava s politikom i u sudnici. Sopstveno razmišljanje ima mnogo veću potrebu za strukturom plavog šešira. To je i razlog zbog kojeg mnogi nalaze da im je lakše da razmišljaju u grupi nego sami. Mislilac na brzinu gleda oko sebe u potrazi za stanovištem zasnovanim na iskustvu i predrasudi i potom nastoji da ga prečisti kroz raspravu. Razmišljanje se koristi za potkrepljivanje. retko slučaj. Tipičan primer za ovo jeste tradicionalan metod pisanja sastava u školi. Učenici se ohrabruju da već u prvoj rečenici navedu zaključak. svrha takvih diskusija nije toliko u razmišljanju koliko u razmeni rezultata ranije obavljenog razmišljanja. ne za istraţivanje. Bilo bi mi drago kad bi se veliki deo „kartografskog" razmišljanja obavljao pre formiranja različitih gledišta. To je. Obe strane kreću s utvrĎenih pozicija. razmišljanje pod 202 . Baš kao stoje istraţivaču potreban nekakav plan rada.

Znaĉi. Kako da organizujemo svoje razmišljanje? Treba reći da razmišljanje pod plavim šeširom nije ograničeno na koordiniranje upotrebe ostalih šešira. nisam zadovoljan idejama koje imamo. molim. da bih ĉuo vašu pozitivnu procenu. • Ţelim da svi stavite crvene šešire i kaţete mi šta mi slite o ovome. razmišlja nje pod ţutim šeširom. Ĉinjenice i brojke bez tumaĉenja. • Ne ţelim vaša mišljenja niti sugestije. Ako se sećate. Konkretne sugestije. • Moţda niste svesni. Ţelim nekoliko minuta razmišljanja pod belim šeširom. Najčešće. • U ovoj fazi je potrebno razmišljanje pod belim šeši rom. • Saĉekajte malo s crnim šeširima. Rekli ste nam zbog ĉega ovo neće funkcionisati. Sada bih ţeleo da se na trenutak prebacite na razmišljanje pod ţutim šeširom. a da ni na koji naĉin ne morate da ih opravdavate. biće to stvar povremenog ubacivanja šešira za razmišljanje u tekuću diskusiju tradicionalnog tipa. • Mislim da je potrebno da zastanemo i razmislimo malo pod plavim šeširima. negativan sud. crveni šešir vam dozvoljava da iznesete svoje emocije i osećanja. Zaboravite naĉas na te mu. vodeći ih iz časa u čas. Stavimo naĉas zelene šešire. • Sada su nam potrebni neki predloţi. Plavi šešir za razmišljanje se moţe upotrebiti i za organizovanje 203 . aliprimenjujete razmišljanje pod crnim šeširom .to jest.XLII __________ Plavi šešir _______ ^ ^ _ plavim šeširom drţi pod kontrolom taj diskusioni vid razmišljanja na način umnogome sličan onome na koji kočijaš kontroliše konje.

) 204 .Kontrolisanje razmišljanja XLII ostalih aspekata razmišljanja. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe da se upotrebi i za orkestraciju primene različitih pomagala za CoRT razmišljanje. (prim. urednika.* : Vitite stranu 21. kao što je PMI. kao što su procena prioriteta ili sagledavanje ograničenja.

Definisanje problema. 205 . • Usredsredimo se sad na ono što svako od nas ţeli od ovog godišnjeg odmora. Postavljanje zadataka za razmišljanje. Razlika izmeĎu dobrog i lošeg mislioca često leţi u sposobnosti usredsreĎivanja. Ţelim kreativne ideje o tome ka ko se obiĉni kišobrani mogu upotrebiti za reklamira nje. • Ţelimo da se usredsredimo na pripremu spektra mo gućih reakcija na sniţavanje cene od strane naših konkurenata.RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM UsredsreĊenost Postavljanje pravih pitanja. Aspekt usredsreĊivanja predstavlja jednu od ključnih uloga razmišljanja pod plavim šeširom. • Kišobrani i reklama. O čemu bi trebalo razmišljati? Nije dovoljno biti svestan opšte svrhe razmišljanja.

Ima li još komentara na osnovu razmišljanja pod plavim šeširom? • Stavite svoje plave šešire i recite mi šta mislite o to me kako napredujemo. Vreme provedeno u razmišljanju o razmišljanju nije izgubljeno vreme. MeĊutim. Vrlo često. Moramo da se vratimo u normalan kolosek. 206 . Na nesreću. Bez obzira na to. na odreĊen naĉin. • Staviću svoj plavi šešir. Ima li nekog pomaka? Postavljanje pitanja je najjednostavniji način usredsreĎivanja razmišljanja. ali nijedna od njih nije relevantna za ono na šta smo se u poĉet ku usredsredili. treba lo bi da se usredsredimo na to da navedemo starije osobe da te naše objekte koriste van špiceva tokom kojih ih koriste zaposleni. Fokus razmišljanja moţe da bude uopšten ili suţen. kaţu da postavljanje pravog pitanja moţe da predstavlja najvaţniji deo razmišljanja. • Razmišljamo uopšte o novim potrošaĉima koji bi ko ristili objekte za prodaju brze hrane. da bih rekao da smo se veo ma udaljili od onoga o ĉemu smo poĉeli da razmi šljamo. Razmišljanje pod plavim šeširom bi trebalo koristiti za praćenje eventualnog odstupanja od fokusa. mnogo je lakše postaviti pravo pitanje onda kad se na njega već dobije odgovor. voĎenje računa o formulisanju i fokusiranju pitanja jeste bitan aspekt razmišljanja pod plavim šeširom. Imamo mnogo zanimljivih ideja. Unutar uopštenog fokusa se moţe nalaziti više suţenih. Ono stoje vaţno u vezi sa usredsreĎivanjem jeste da bi ga trebalo detaljno objasniti._________ UsredsreĎenost __________________ XLIII • Kako da naši gosti budu toliko zadovoljni da bi i svo je prijatelje podstakli da doĊu u naš hotel? O tome nam valja razmišljati.

problem je samo u posebnoj vrsti pitanja: kako ćemo ovo postići? Vaţno je definisati problem. • Nije toliko u pitanju šta ćemo da uradimo. Vremeje ovde od vitalnog znaĉaja. Da lije ovo stvarno problem? Zbog čega ţelimo da resimo ovaj problem? Koji problem leţi u korenu svega? • Hladnoća nije problem. . Prema tome. Umesto da pretpostavljamo da ćemo naći najbolju definiciju problema. To moţemo daprome nimo. ne znajući šta moţete upecati). već to što bez snega nema skijanja. inače rešenje moţe biti irelevantno ili nepotrebno komplikovano. ili pogodite ili promašite). • Nije problem to što nema snega. 207 . već kada ćemo to da uradimo. U stvari. Drugu grupu čine direktna pitanja) koja se koriste za proveravanje stvari i na koja se dobija direktan pozitivan ili negativan odgovor (kao u lovu: naciljate i. pitanja su podeljena u dve grupe. ili su one samo posluţile na šem agentu kako bi lakše prodao osiguranje. praktičnije je latiti se pokušaja da osmislimo dijapazon alternativnih definicija..XLIII Razmišljanje pod plavim šeširom Unutar CoRT nastave razmišljanja. Prvu grupu an&sluĉajna pitanjaj čija je priroda istraţivačka (kap kad stavite mamac i zabacite udicu. Koje faktore bi trebalo da uzmemo u obzir da bismo odredili vreme? • Pitanje je da lije klijent zaista uvideo da polisa pred viĊa poreske olakšice. Naĉin na koji ljudi doţivlja vaju hladnoću jeste problem. ukrcaćemo ljude u auto buse i odvesti ih tamo gde ima snega. Sve je to deo razniišljanja pod plavim šeširom..

Zadatak za razmišljanje moţe iziskivati kon kretno postignuće ili traţiti zalaţenje u oblast. • Nismo uspeli da naĊemo objašnjenje za ovu poveća nu potrošnju slatkiša. Još je vaţnija ako pojedinac sam razmišlja. Kakav ishod bi smo smatrali uspešnim? • Poĉnimo tako što ćemo prelistati one oblasti dogovo ra u kojima se obe strane slaţu. taj neuspeh se mora zabeleţiti. • Odredimo cilj ovog našeg sastanka. • Zadatak našeg razmišljanja jeste da smislimo na ko ji bismo naĉin danas mogli da donesemo odluku. Moraćemo da se vratimo na to kasnije. Zadatak za razmišljanje moţe da bude manjeg ili većeg obima.UsredsreĊenost XLIII Uloga mislioca pod plavim šeširom je i zadavanje konkretnih zadataka za razmišljanje. • Trebaju mi samo neke ideje o tome kako da istraţimo ovaj biznis prodaje posredstvom televizije. • Treba da nabrojimo bar ĉetiri oblasti unutar kojih St ova ideja dotiĉe školstva. 208 . da vidimo moţemo li da doĊemo do nekih hi poteza koje se mogu proveriti. • Stavite crne šešire i razmislite o našoj trenutnoj re klamnoj kampanji koja je upravo u toku. • Kako da otkrijemo da lije njihova strategija imala uspeha? • Zašto nam je teško da se odluĉimo izmeĊu ovih alter nativa? Kad zadatak za razmišljanje ne moţe da bude uspešno rešen.

Moţda bi bolje bilo da taj problem rašĉlanimo na više delova.XLIII Razmišljanje pod plavim šeširom • Nisu nam pale na pamet nikakve ideje o tome kako da povećamo prodaju jagnjetine." 209 . Mislilac pod plavim šeširom podiţe metu u vis i kaţe: „To je to. Pucajte u ovom pravcu.

.

Softver za razmišljanje. U originalu: Purpose Input Solution. izbor. prev. solucije. koji im u svakom trenutku nalaţe šta da rade. • Poĉećemo razmišljajući pod plavim šeširima.* Ono na šta ţelim da se osvrnem u ovom odeljku jeste usvojeni softver. delovanje. Choise Operation. kompjuter ne moţe da funkcioniše. Bez softvera. Koreografija. ulaz. (prim. kako bismo osmislili program kojeg ţelimo da sepridrţa. Moguće je imati fiksne strukture koje se mogu primeniti na svaku situaciju.XLIV RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Osmišljavanje programa Korak po korak. u prevodu: svrha. osmišljen za svaku situaciju. Jedna od funkcija razmišljanja pod plavim šeširom jeste osmišljavanje softvera za razmišljanje o odreĎenoj stvari. Kompjuteri imaju svoj softver. U jednom delu CoRT programa navodim upravo takvu strukturu pod nazivom PISCO.) 211 . ___ vamo.

) 212 .kao što sam već učinio . Upravo ta j aspekt koreografije. u kome plesači iz trenutka u trenutak improvizuju u nameri da izazovu efekat. pomenuo sam da se najveći deo razmišljanja pod šest šešira sastoji od povremenih intervencija u toku normalne diskusije ili razmišljanja u vidu rasprave. MeĎutim. u prevodu: slaganje. kao deo razmišljanja pod plavim šeširom. kao i oblasti koje su irelevantne za ovu diskusiju. Poslednja procedura koju sam pomenuo je poznata kao ADI. ne ţelim da čitalac pomisli daje ovo način na koji bi šest šešira za razmišljanje trebalo uvek da se koriste. Biće povremenih zahteva za specifičnim vidom razmišljanja. Odakle da poĉnemo? O ĉemu bi trebalo da razmišljamo? Na kraju prethodnog odeljka. jeste ono čime se ovde bavim.da programi plavog šešira mogu da uključuju mnogo više aspekata razmišljanja nego što su to šest šešira. neslaganje. prev. po-1 stoji formalni balet u kome je svaki korak precizno odreĎen koreografijom. Ovde ţelim da razmotrim formalnu mogućnost programa koji predočava redosled koraka. simbolizovanim šeširom odreĎene boje._____ Osmišljavanje programa ________________ XLIV • Ovo je nesvakidašnja situacija. irelevantno (prim. Zatim. • Trebalo bi da poĉnemo tako što ćemo obeleţiti sve oblasti u kojima se slaţemo. sve oblasti u kojima se ne sla ţemo. Postoji slobodan ples. * U originalu: Agreement Disagreenent Irrelevant.* i jedna je od nastavnih metoda u okviru CoRT programa. TakoĎe bih ţeleo da istaknem . • Trebalo bi da poĉnemo tako što ćemo analizirati sve faktore koje moramo da uzmemo u obzir prilikom dizajni ranja nove linije deĉje odeće.

Zatim se primenjuje razmišljanje pod ţutim šeširom.XLIV _________ Razmišljanje pod plavim šeširom Program će varirati u odnosu na situaciju. kako bi se izneli postojeći predloţi i sugestije. s vremena na vreme. Ako se preskoči razmišljanje pod crvenim šeširom. Pošto se emocije obelodane. 213 . Time bi se osećanja izvukla na površinu i učinila vidljivim. Čak i unutar oblasti donošenja odluka. svaka osoba bi mogla nastojati da svoja osećanja izrazi indirektno. kako bi se iznele sve relevantne informacije. posredstvom drugih sredstava. više ne predstavljaju toliko opterećenje za mislioca. Ukoliko je tema takva da izaziva snaţna osećanja mislilaca. Postoji mogućnost uzajamnog dejstva razmišljanja pod plavim i ţutim šeširom. Program voĎenja pregovora neće biti isti kao program donošenja odluka. Moţda će čak to dovesti do izraţenije objektivnosti. baš kao što stolar planira kako će napraviti stolicu ili plakar. Sledeći korak bi moglo da bude razmišljanje pod be lim šeširom. Razmišljanje pod belim šeširom takoĎe moţe da iznese „trenutne" pristupe problemu. Obično je neophodno vraćati se. onda bi bilo pametno da se na program prvo stavi razmišljanje pod crvenim šeširom. Program za rešavanje problema će se razlikovati od programa za dizajniranje jahti. jer razmišljanje pod plavim šeširom postavlja pitanja i ukazuje na problematične oblasti. program koji se koristi za jednu odluku se moţe razlikovati od onoga upotrebljenog za neku drugu. kao stoje preterano razmišljanje pod crnim šeširom. Mislilac u plavom šeširu usvaja program koji odgovara situaciji.kao nekoj vrsti podrutine u nameri da se provere drugačija gledišta. razmišljanju pod belim šeširom .

Razmišljanje pod plavim šeširom moţe da definiše oblasti u kojima su potrebni novi koncepti i na koje se stoga valja usredsrediti. da bi se svaki od predloga dalje razvijao i unapreĎivao. Razmišljanjem pod zelenim šeširom se potom pokušavaju stvoriti neki novi koncepti. To je faza konstruktivjnog razmišljanja. moţe se ustanoviti formalan period za razmišljanje pod zelenim šeširom tokom kojeg bi svaki pojedinac sproveo svoju kreativnu pauzu. 214 . Ţe lim da stavimo zelene šešire i razmislimo o tome. • Potom se prelazi na razmišljanje pod ţutim šeširom. tako da bi postojala formalna lista. kako bi se dala pozitivna procena svake od alternativa koje se razmatraju kao ozbiljne mogućnosti. Bez ob zira na to. • Svima su vam poznati tradicionalni pristupi. oni koji iziskuju dalje razvijanje. stavljanje plavog šešira za razmišljanje bi sredilo predloge koji stoje na raspolaganju. U ovom trenutku. • Mora da postoji neki bolji naĉin prodaje knjiga. Alternativno. Sad bi već mogla da se odvija mešavina razmišljanja pod belim. Predloţi bi potom mogli da budu svrstani u različite kategorije: oni koji iziskuju pojedinačno ocenjivanje.\ Y ______ Osmišljavanje programa _______________ XLIV • Ranije smo se u ovakvim situacijama ponašali na sledeći naĉin. oni koje valja samo zabeleţiti. ţutim i zelenim šeširom. • Ţeleo bih da vidim ima li jednostavnijih naĉina za re guliranje isplate premija putem tekućih raĉuna gra Ċana. ponoviću ih.

a uz to bi i organizovalo strategiju izbora pravca. Svrha razmišljanja pod crnim šeširom jeste ukazivanje na alternative koje su nemoguće ili neupotrebljive. a primenjuje se zarad savladavanja ciljeva postavljenih razmišljanjem crnog šešira: korigovanja nedostataka. Ako mislilac zna da ubrzo dolazi period predviĎen za razmišljanje pod crnim šeširom. da bi misliocima omogućilo da izraze svoja osećanja u pogledu raspoloţivih izbora. Iza toga sledi razmišljanje pod crvenim šeširom. Potom bi moglo da usledi stavljanje plavog šešira. Sledeće je razmišljanje pod ţutim i zelenim šeširom. koje bi dalo sveobuhvatni pregled postignutog. ali. Sve ovo moţda deluje kao prilično komplikovan redosled. osećaće se manje prinuĎen da stalno pravi upadice „crnog" tipa iz straha da će moţda propustiti trenutak. svaka faza potpuno prirodno prelazi u sledeću . u praksi. opasnosti i manjkavosti. u vidu svojevrsnog preispitivanja. Tamo gde postoji utvrĎen program. otkla njanja slabosti i rešavanja problema. da bi ukazali na rizike. 215 . od suštinskog je značaja da o tome budu obavešteni svi koji uzimaju udela u razmišljanju. vraćamo se na pregled u okviru razmišljanja pod crnim šeširom.XLIV Razmišljanje pod plavim šeširom Zatim ide razmišljanje pod crnim šeširom. etapa razmišljanja pod plavim šeširom odreĎuje strategiju razmišljanja o primeni ideje. Posle toga. Naposletku.kao kad menjate brzine tokom voţnje. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe i da pokrene pitanje vrednosti upotrebljivih alternativa.

• To je ono što u ovakvoj prilici moramo uĉiniti.r \ 7 Osmišljavanje programa XLTV Trebalo bi imati na umu daje najveći deo razmišljanjţ zapravo mešavina crnog i belog šešira . Program plavog šešira moţe biti unapred odreĎen strane nekog ko vodi seansu razmišljanja. ili osmišljen ] sredstvom razmišljanja pod plavim šeširom od strane svil prisutnih na seansi.u čijoj pozadini| stoje neizraţene emocije iz domena crvenog šešira. 216 . • Ovo je razlog zbog kojeg vašpredlog neće junkcioni\ sati.

ţetva i izveštaji. Mislilac u plavom šeširu moţe da daje komentare o onome što opaţa. trebalo da bude na prvom mestu.XLV RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Kratki pregledi i zakljuĉci Posmatranje i pregled. ali je takoĎe i kritičar koji posmatra ono što se dešava. Mislilac u plavom šeširu nije onaj koji vozi kola niz drum. 217 . Komentar. Uz to. a još nismo odredili ni da li bi nam doneo bilo kakvu korist. Kratki pregledi. već onaj koji posmatra vozača. Mislilac u plavom šeširu prati razmišljanje koje se odvija. on beleţi put kojim se ide. Onje koreograf koji smišlja korake. • Provodimo previše vremena u raspravi o ovoj taĉki. poduhvata. jednostavno ćemo je zabeleţiti kao taĉ-ku o kojoj postoje konfliktni stavovi. zakljuĉci. Da skratimo. valjda. To bi. ■ • Ĉini se da smo suviše zaokupljeni troškovima ovog .

Zadatak mislioca u plavom šeširu jeste da uobliči ono što moţe delovati kao haotična diskusija. neka mi to kaţe. mislilac u pl avom šeširu daje pregled onoga što se dešava i što je postignuto. wv<\ 218 . S vremena na vreme. Mislim da bi sada trebalo da se pozabavimo daljim alternativama. • Preći ću ukratko sve glavne taĉke o kojima smo diskutovali. Zaista. uvek je moguće da se taj zadatak podeli na sve članove grupe. • Dozvolite da rezimiramo ono što smo dosad postigli. Ovo je trebalo da bude istraţivanje. sve vreme zagovaraš jednu istu ideju. • Predlaţem da ovde zastanemo. a ne rasprava. Već smo zabeleţili da predstavlja jaku mogućnost i ispitaćemo je kasnije. Ako se neko ne slaţe s mojim rezimeom. Predlaţem da svi sta vimo svoje plave šešire i nekoliko sledećih minuta provedemo u pojedinaĉnom rezimiranju onoga za šta smatramo daje do sada postignuto. Stavite svoje plave šešire i recite mi dokle smo stigli. jedan mislilac u plavom šeširu moţe zatraţiti i od ostalih prisutnih da stave svoje plave šešire i izvrše zadatak. Jednako kao što je uloga mislioca u plavom šeširu da povremeno napravi kratak pregled onoga što je postignu to. Premda govoreći o misliocu u plavom šeširu to činim u jednini. Reč je o osobi koja stoji pored grafoskopa i daje na uvid generisane alternative. tako je i funkcija plavog šešira da objedini finalne za ključke.Kratak pregled i zakljuĉci XLV • Dejvide. • Hajde da sednemo za sto.

XLV Razmišljanje pod plavim šeširom • Kad stavim plavi šešir. 219 . To ne znači daje reč o ulozi za jednu osobu (premda moţe da bude). To znači da svaki mislilac uskače u ulogu definisanu plavim šeširom u nameri da precizno i objektivno prokomentariše razmišljanje koje se odvija. • Da li se svi slaţemo da su ovo zakljuĉci do kojih smo došli? Posao plavog šešira za razmišljanje jeste da napravi finalni rezime i pripremi izveštaj. ĉini mi se da su naši zakljuĉ ci sledeći. Jedna od funkcija plavog šešira jeste da bude fotograf koji posmatra i beleţi razmišljanje koje se odvija i koje se odvijalo.

.

• Poseţem za svojim plavim šeširom da bih primetio da su komentari gospoĊice Braun u ovom trenutku sasvim nepodesni. On odrţava red i vodi računa da se prisutni pridrţavaju dnevnog reda. Zadatak tog mislioca u plavom šeširu će tada biti da prati razmišljanje u okvirima koje je postavio predsedavajući. predsedavajući bilo kog sastanka je auto matski nosilac funkcije plavog šešira. 221 . Specifičnu ulogu plavog šešira je moguće dodeliti i nekom drugom. Koje glavni? Normalno. Disciplina i usredsreĊenost. sem predsedavajućem. Ţeleo bih da naglasim da bilo kome od prisutnih na sastanku moţe da se dodeli funkcija plavog šešira. Isto tako.*" t XLVI RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Kontrolisanje i praćenje Predsedavajući. postoji i mogućnost da osoba koja predsedava nije naročito vesta u praćenju razmišljanja.

a ne razlog zbog kojeg se suzdr ţavate da ih ispoljite. domeni različitih šešira se često poklapaju i nema potrebe da se u njihovom korišćenju bude preterano pedantan. a ovog trenutka ga od vas nismo traţili.Kontrolisanje i praćenje XLVI • Staviću svoj plavi šešir da bih rekla da mislim da smo zastranili u odnosu na glavni problem. ali je otvoren za komentare svih prisutnih. da bi se tek potom uhvatili u koštac s njim . 222 .bilo sad. Moguće je mnogo poklapanja izmeĎu razmišljanja pod belim i crvenim šeširom. • Ovo je razmišljanje pod crvenim šeširom. Moguće je mnogo poklapanja izmeĎu razmi šljanja pod ţutim i zelenim šeširom. Razmišljanje pod plavim šeširom omogućava posmatranje pravila igre. bilo kasnije. Trebalo bi da krenete ka prodoru. • To bi trebalo da bude informacija iz domena razmi šljanja pod belim šeširom? Više liĉi na razmišljanje pod crvenim šeširom. • Moje razmišljanje pod plavim šeširom mi kaţe da bi trebalo da definišemo ovu taĉku kao kljuĉni problem. Interesuju nas vaša osećanja. • To nije naĉin tretiranja problema unutar razmišlja nja pod zelenim šeširom. U praksi. • Uloga plavog šešira jeste rezimiranje razmišljanja koje je u toku. a ne da donosite sud. ali to je izvesnoplod razmišljanja pod crnim šeširom. Ovaj aspekt dicipline moţe da bude zadatak predsedavajućeg ili naimenovanog mislioca u pla vom šeširu. a ne zagovaranje jedne od alternativa. • Ţalim. jer ljudi često brkaju činjenice i mišljenja.

mislilac u plavom šeširu bi mogao da postavi pitanje da li ima nekih informacija iz domena razmišljanja belog šešira koje bi mogle da budu odlučujuće. Ukoliko se ne traţi stavljanje odreĎenog šešira. neka u zapisnik uĊe da za ovaj trend imamo dva razliĉita objašnje nja. Inače. vrlo je nepraktično menjati šešire zbog svake izrečene primedbe. — Mislim daje do povećane prodaje ćurećeg mesa dou šio zbog povećanja zdravstvene svesti. Ako je red na razmišljanje pod ţutim šeširom. jako je vaţno da se šeširi s vremena na vreme formalno identifikuju. TakoĎe. ukoliko je pokrenut modalitet definisanog razmišljanja. Ono stoje vaţno jeste da bi mislioci. onda tako treba da bude. Ne moramo da odluĉimo koje je pravo. S druge strane. savršeno je u redu da neko upadne s komentarom o proceduri. Nije dovoljno pretpostaviti da tip šešira sledi prirodu izrečene primedbe. U ovom trenutku. opet se vraćamo na brbljanje i varijantu rasprave. trebalo da uĉine svestan napor da razmišljaju u tom maniru. a da prethodno nije formalno naglasio da koristi plavi šešir.XLVI Razmišljanje pod plavim šeširom TakoĎe. Upravo to disciplinovano nastojanje da se prati modalitet razmišljanja jeste ono što je bitno. . Jedan od osnovnih zadataka kontrole od strane plavog šešira biće prekidanje rasprave. nije neophodno pretpostaviti da svaki pojedini trenutak mora potpadati pod jedan ili drugi šešir. 223 . Budući da ne moţemo da odluĉimo.Ja mislim daje to naprosto stvar niţe cene.

• Sad moţemo da se vratimo na taĉku o kojoj ranije ni smo mogli da donesemo odluku. GospoĊica Adams . Bez obzira na to. molim vas. U ovom konkretnom slučaju.vv. oba se moraju zabeleţiti. • Gospodin Dţons misli da će garantovane prazniĉne cene znaĉiti mnogo za prodaju. Kako bi se ova ideja najbolje udomila? ^\. Utrošićemo malo vremena da ovo ispitamo. xh" 'YvXirr. oba gledišta se beleţe na mapu razmišljanja.■■:* .Edvard de Bono XLVI Prema tome. Sledeći korak se sastoji u uviĎanju koji od dva sklopa okolnosti najviše liči na pravo stanje stvari. Da li bi to moglo da se sagleda kao pokušaj da se zaradi iskljuĉivo viso kom cenom? Dajte. koliko bi nas to stajalo? Odličan način za tretiranje oponirajućih ideja jeste pretpostavka da je svaka ideja pod odreĊenim uslovima korektna. da se usredsredimo direktno na to pitanje. • Pod kojim uslovima bi gospodin Dţons bio upravu? Pod kojim uslovima bi gospoĊica Adams bila upra\ vu? Moţe se smatrati da su obe strane u pravu.\. misli da neće i da bi nas to moglo mnogo koštati.■-. Da li i razmišljanje pod belim šeširom ima nešto da nam po : nudi? Da smo ranije davali takve garancije. Isti pristup se moţe iskoristiti i za vrednovanje ideja.\n. Katkada dva stanovišta mogu da budu potpuno inkompatibilna. oba mogu da budu is pravna.«<*S'/i 224 . >-. upotrebom metoda najbolje kuće. Dalja diskusija se moţe obaviti kasnije..

Ovaj drugi bi bio pogo dan za neku malu kompaniju koja pokušava da stvo ri sebi mesto na trţištu. • Ĉini mi se da smo se zaglibili u raspravi. •Koristimo model mape. Ići dalje od toga bi znaĉilo uvaljivati se u raspravu. kakva smo mi kompa nija? Ponekad mislilac u plavom šeširu mora da nastupi bez uvijanja. Zabeleţićer mo oba stanovišta i vratiti se na njih kasnije. Dakle. 225 . a ono drugo pogrešno. Ako imate drugaĉija stanovišta. pribeleţite ih. To bi trebalo da zaustavi raspravu.XLVI Šest šešira za razmišljanje • Ovaj proizvod bi bio odliĉan za neku veliku kompa niju koja dominira trţištem. Formalnost plavog šešira omogućava svakom misliocu da bude mnogo direktniji nego inače. • Hoću da oboje stavite ţute šešire i razmislite o gledi štu onog drugog. a nismo se zbog toga okupili. Nemojte pokušavati da dokaţete daje vaše ispravno. • Obojica ste rekli šta ste imali da kaţete. a ne rasprave. • Molim vas. prestanite da se raspravljate.

i A. .

To se moţe obavljati povremeno. u toku razmišljanja. Razmišljanje pod plavim šeširom daje fokus. Razmišljanje pod plavim šeširom je odgovorno za rezimiranja. 227 .XLvn RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Rezime Plavi šešir je šešir kontrole. Razmišljanje pod plavim šeširom zaustavlja raspravu i insistira na „kartografskom" vidu razmišljanja. kao i na kraju. Razmišljanje pod plavim šeširom definiše problem i uobličava pitanje. Mislilac u plavom šeširu organizuje samo razmišljanje. Razmišljanje pod plavim šeširom jeste razmišljanje o razmišljanju potrebnom da bi se istraţila tema. preglede i zaključke. Razmišljanje pod plavim šeširom prati razmišljanje i obezbeĎuje poštovanje pravila igre. Mislilac u plavom šeširu definiše temu u pravcu koje bi valjalo usmeriti razmišljanje. Razmišljanje pod plavim šeširom uvodi i odrţava disciplinu. Razmišljanje pod plavim šeširom determiniše zadatke za razmišljanje koje valja izvršiti.

a čijeg se redosleda valja pridrţavati jednako kao što se prilikom plesa vodi računa o koreografiji. i dalje je otvorena za sve koji imaju komentare i sugestije u domenu plavog šešira. 228 . Razmišljanje pod plavim šeširom moţe i da se koristi za uspostavljanje razmišljanja koje teče korak-po-korak.Rezime XLVII Razmišljanje pod plavim šeširom se moţe iskoristiti za povremene upadice koje zahtevaju stavljanje šešira. Čak i kada je specifična uloga razmišljanja pod plavim šeširom dodeljena jednoj osobi.

u. Prva svrha jeste pojednostavljivanje razmišljanja time što se misliocu omogućava da se jed novremeno bavi samo jednom stvari. onda se od nje moţe Tatiaztii da skine „crni šešir za razmišljanje". Ako je osoba tokom sastanka bila uporno negativna. logici. Umesto primoranosti da u isto vreme brine o emocijama. bez ikakve potrebe da ih opravdava. mislilac ima mogućnost da se njima pozabavi odvojeno. informacijama. Druga osnovna svrha koncepta šest šešira za razmišljanje jeste omogućavanje zaokreta u razmišljanju. Koncept šest šešira za razmišljanje je vrlo lak za razumevanje. veoma se jednostavno primenjuje. Razmišljanje pod crnim šeširom se potom moţe pozabaviti aspektom logike. ' ( • ■ Zaključak " Najveći neprijatelj razmišljanja jeste. Takode. postaje prijatnije i efikasnije. Kad je razmišljanje jasno i jednostavnoj. Taj zahtev signalizuje osobi da je uporna u svojoj negativnosti.^ompleksnc zbog toga što dovodi do zbrke. Umesto da logiku koristi kao podršku poluprikrivenim emocijama. mislilac moţe da izvuče emocije na površinu posredstvom razmišljanja pod crvenim šeši rom. Od osobe se moţe zatraţiti i da stavi „ţuti šešir za raz229 . Postoje dve osnovne svrhe koncepta šest šešira za razmišljanje.. nadi i kreativnosti.

poţelećemo da stavimo neki od šešira. tokom diskusije. ali vremenom postavljanje takvog zahteva postaje potpuno prirodno. Na primer. Još češće. moţe nam se učiniti pomalo čudnim. . Očigledno je da će model biti najkorisniji ako su svi članovi organizacije svesni pravila igre. Na ovaj način.Zakljuĉak mišljanje". Ne kaţem da bi svakog trenutka tokom razmišljanja trebalo da svesno koristimo ovaj ili onaj šešir. u kom slučaju ćemo strukturu utvrditi unapred.------ >. Povremeno. Ili ćemo poţeleti da zatraţimo od nekoga da za vreme diskusije stavi odreĎeni šešir. Šeširi postaju neka vrsta stenografisanih uputstava. Koncept najbolje funkcioniše kad postane deo svakodnevnog načina izraţavanja. donekle formalno. ' . šest šešira za razmišljanje obezbeĎuju mehanizam koji je odreĎen. moţemo poţeleti da preĎemo šešire kao formalno strukturiranu sekvencu. svi koji se po navici sastaju da bi prodiskutovali o nečemu trebalo bi da budu svesni značenja različitih šešira. koncept šešira omogućava zahtevanje odreĎenih vidova razmišljanja. Isprva. To je sasvim nepotrebno. a da pri tom nije neprijatan. . » I. Što je najvaţnije. Pretvaranjem u glumu ili čak igru. •<■ j D. što je direktan zahtev za pozitivnošću. sam mehanizam nije ni po čemu preteći za ličnost ili ego osobe. »I 1 230 .

ali sigurno obuhvataju njegove glavne mo dalitete. svaki od šest šešira stavlja na mapu jedan vid razmišljanja. " . To čini razmišljanje procesom koji ima dve faze. Prva faza jeste izrada mape. tako da mislilac moţe da jednovremeno primenjuje jedan modalitet razmišljanja . Ako je mapa dovoljno dobra. Ne kaţem da šest šešira obuhvataju sve moguće aspek te razmišljanja. ' .:' ■■ 231 . a na kraju se sve objedine.umesto da pokušava da obavi sve odjednom. Najbolja analogija jeste ona sa štampom u boji. Svaka boja se štampa posebno. Metod šest šešira za razmišljanje je osmišljen da bi se omogućio zaokret u razmišljanju i udaljavanje od uobičajenog svaĎalačkog u pravcu „kartografskog" stila. ■ • .i i '. Isto tako. Kao i u analogiji sa štampom u boji. .■ ■■ ■ ■ r ^ r . Druga faza jeste izbor pravca na mapi. najbolji put je često očigledan.ŠEST ŠEŠIRA ZA RAZMIŠLJANJE | Rezime rezimea Svrha šest šešira za razmišljanje jeste dešifrovanje razmišljanja. ne pokušavam da kaţem da bi u svakom trenutku razmišljanja trebalo da imamo na glavi neki od šešira. .

Što se više koriste. Suština svakog šešira se vrlo lako pamti. ljudima se upotreba različitih šešira moţe učiniti donekle neobičnom. Umesto traćenja vremena na rasprave ili dugotrajne diskusije. Mislilac moţe da se ponosi svojim igranjem svih tih uloga. Na taj način. Beli šešir: devičanska belina. 232 . Kao što sam napisao na početku knjige. Prva upotreba šešira dolazi u vidu povremenog zahteva da se upotrebi jedan šešir ili za prebacivanjem s crnog šešira na neki drugi. bilo od nekog drugog. Isprva. imaćemo energičan i disciplino -van pristup. isključivo činjenice. zatraţi da razmišlja na odreĎeni način. velika vred nost šešira je u tome što odreĎuju ulogu razmišljanja. Svako unutar organizacije bi trebalo da nauči osnovni princip. kako bi ovaj mogao da postane deo kulture. Bez formalnosti šešira. ali to osećanje čili čim pogodnost ovog sistema postane očigledna. Ponovo naglašavam da je sistem veoma jednostavan za primenu. Podrazumeva se postepeni razvoj. Šeširi uspostavljaju pravila igre razmišljanja. ObezbeĎuju formalnost i priliku da se bilo od sebe. Nema potrebe da se čitalac zamara učenjem napamet onoga o čemu sam na ovim stranicama pisao. Svako ko igra tu igru treba da bude svestan njenih pravila. neki mislioci bi pri razmišljanju ostali trajno zarobljeni u jednom modalitetu (obično je t© modalitet crnog šešira). usredsredeno razmišljanje postaje mnogo snaţnije. šeširi sve više postaju sastavni deo kulture razmišljanja.Rezime rezimea Najveća vrednost šešira je upravo u njihovoj artificijelnosti. brojke i informacije.

Šest šešira za razmišljanje Crveni šešir: „crvenilo". onda bi trebalo da razmislimo o tome da bi takav sistem tu inteligenciju kojom se tako ponosimo učinio još efikasnijom. Zeleni šešir: plodnost. šanse. provokacija. vedrina i optimizam. Pokušajte ovo i sami. Crni šešir: Ďavolji advokat. Ako mislimo da smo dovoljno inteligentni da se snaĎemo i bez takvog sistema. kontrola. Kratak pregled razmišljanja pod belim šeširom Zamislite kompjuter koji daje činjenice i brojke koje se °d njega traţe. takoĎe i slutnja i intuicija. razmišljanje o razmišljanju. • Ovog časa bih ţeleo da kaţem nešto iz domena ţu tog šešira. pozitivnost. negativan sud. što više ljudi ovlada modelom. on postaje upotrebljiviji. u nastavku ponavljam kratke preglede koje sam dao za svaki od šest šešira za razmišljanje. Ne nu233 . kreativnost. zbog čega nešto neće funkcionisati. Plavi šešir: hladnokrvnost. Zbog vaše udobnosti. emocije i osećanja. Osobi s prirodnim talentom za trčanje disciplina donosi više koristi nego drugima. Istina je da nemamo jednostavan jezik koji bi posluţio kao kontrolni sistem za naše razmišljanje. Ţuti šešir: sunčev sjaj. dirigovanje orkestrom. prodor. biljke koje rastu iz semena. Unutar svake organizacije. Kompjuter je neutralan i objektivan. konstruktivnost.

U praksi. Razmišljanje pod belim šeširom podrazumeva disciplinu i usmerenost. Od vas se moţe zatraţiti da stavite svoj beli šešir za razmišljanje. U prvom redu se nalaze proverene i dokazane činjenice . Postoji dijapazon verovatnoće koji ide od „uvek istinito" do „nikad istinito". Osoba koja traţi informacij u bi trebalo da postavlja konkretna pitanja ukoliko ţeli da dobije informaciju ili popuni informativne praznine. Informacije ove vrste mogu da se iznose u sklopu mišljenja pod belim šeširom.činjenice od prvorazrednog značaja. IzmeĎu se nalaze konkretni nivoi kao što su „uglavnom". Takode. Mislilac teţi da u prezentiranju informacija bude što neutralniji i objektivniji.činjenice od drugorazrednog značaja. nalaze se činjenice za koje verujemo da su istinite. ali koje još nisu u potpunosti proverene ." 234 . Belo (kao totalitet boja) ukazuje na neutralnost. Noseći beli šešir za razmišljanje. ili i vi moţete zatraţiti od nekoga da ga stavi. U drugom redu. „katkada" i „povremeno". postoji dvoredni sistem informacija. pod uslovom da se odgovarajuće formulišu kako bi se ukazalo daje ipak reč o verovatnoći. Kratak pregled razmišljanja pod crvenim šeširom Nošenje crvenog šešira omogućava misliocu da kaţe: „Ovo su moja osećanja prema toj stvari. mislilac bi trebalo da imitira kompjuter. moţete ga staviti ili skinuti po svojoj volji.\ 7 ______________ Rezime rezimea di tumačenje ni mišljenje.

Mislilac u crnom šeširu ukazuje na ono stoje pogrešno. tako da mogu da postanu deo „mape" razmišljanja. Crveni šešir predstavlja pogodan metod za uključivanje modaliteta „osećanja" i njegovo isključivanje. Crveni šešir čini osećanja vidljivima. intuicija. Prvo. estetsko osećanje i ostala. 235 . na način koji bi misliocu bez njega bio nemoguć. Ukoliko mišljenje o nečemu u velikoj meri sadrţi ovu vrstu osećanja. nikad ne bi trebalo da pokušava da opravda svoja osećanja ili da za njih traţi utemeljenje u logici. do onih suptilnijih. čulo. tu su obične emocije onakve kakve ih znamo. nekorektno i plod zablude. od onih snaţnih. a ujedno i deo sistema vrednosti na osnovu kojeg se bira pravac. koje obu hvataju čitav spektar emocija. tu su sloţena prosuĎivanja koja zalaze u takve vrste „osećanja" kao što su slutnja. Crveni šešir pokriva dva obimna vida osećanja. kao stoje sumnja. Drugo.Šest šešira za razmišljanje Crveni šešir legitimizuje emocije i osećanja kao vaţan deo razmišljanja. tako što od njih traţi da stave crveni šešir i tek tada izreknu svoje stanovište. ukus. koja nemaju vidljivog opravdanja. ono se takoĎe moţe svrstati pod crveni šešir. Kratak pregled razmišljanja pod crnim šeširom Razmišljanje pod crnim šeširom je specifično zaokupljeno negativnim procenama. Kada mislilac koristi crveni šešir. kao što su strah i nenaklonost. Crveni šešir omogućava misliocu da istraţuje osećanja drugih.

Pozitivna procena se ostavlja ţutom šeširu. 236 . vedrinu i optimizam. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na nedostatke u dizajnu. da bi se videlo kako se uklapa u poznate okolnosti. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da projektuje ideju u budućnost. da bi se videlo šta moţe da podbaci ili krene kako ne treba. Kratak pregled razmišljanja pod ţutim šeširom Razmišljanje pod ţutim šeširom je pozitivno i kon struktivno. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da postavlja „negativna pitanja". Reč je o objektivnom pokušaju da se na mapu ubeleţe i negativni elementi. ţuti šešir bi uvek trebalo koristiti pre crnog. Ţuta boja simbolizuje sunčev sjaj.Rezime rezimea Mislilac u crnom šeširu ukazuje na koji se način nešto ne uklapa u iskustvo ili prihvaćeno znanje. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na ono zbog čega nešto neće funkcionisati. Razmišljanje pod crnim šeširom ne bi trebalo da obuhvata negativno uţivanje ili negativna osećanja koja spadaju pod obod crvenog šešira. Razmišljanje pod crnim šeširom nije rasprava i nikada se ne bi trebalo sagledavati kao takvo. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na rizike i opasnosti. U slučaju novih ideja. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe dati sud o ideji na osnovu ranijih iskustava. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe ukazati na greške u procesu mišljenja i samom metodu.

Razmišljanje pod ţutim šeširom iskušava i ispituje vrednost i korist. Kratak pregled razmišljanja pod zelenim šeširom Zeleni šešir sluţi za kreativno razmišljanje. Razmišljanje pod ţutim šeširom dopušta i vizije i snove.Šest šešira za razmišljanje Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim procenama. Razmišljanje pod ţutim šeširom je konstruktivno i generativno. koji ide od logičnog i praktičnog na jednom. Razmišljanje pod ţutim šeširom traţi da iznese čvrsto utemeljen optimizam. Od ovog razmišljanja potiču konkretni predloţi i sugestije.pod uslovom da su ostali vidovi optimizma odgovarajuće obeleţeni. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti spekulativno i u potrazi za mogućnostima. vizija i nadanja na drugom kraju. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno operativnošću i izazivanjem aktivnosti. Potom ono teţi da za tu vrednost i korist iznaĎe logičku podršku. ali nije ograničeno na to . Od onih oko nje se zahteva da rezultat tog raz237 . Cilj konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširom jeste delotvornost. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi pukom pozitivnom euforijom (crveni šešir) niti direktnim stvara njem novih ideja (zeleni šešir). Osoba koja stavlja zeleni šešir će upotrebiti modele kreativnog razmišljanja. Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivan spektar. jednako kao što je razmišljanje pod crnim šeširom zaokupljeno negativnim procenama. do snova.

mehanizama i tehnika (meĎu kojima su prodor. u sklopu samoorganizujućeg asimetričnog sistema formiranja obrazaca. Razmišljanje pod plavim 238 . Zelena boja simbolizuje plodnost. Provokacija se koristi da bi nas izvukla iz naših uobičajenih obrazaca razmišljanja. Traganje za alternativama jeste fundamentalni aspekt razmišljanja pod zelenim šeširom. mehanizam prosuĊivanja biva zamenjen mehanizmom prodora. Postoji potreba da se ide dalje od poznatog. Mislilac u plavom šeširu organizuje samo razmišljanje.Rezime rezimea mišljanja tretiraju kao kreativan ishod. Bilo bi idealno kad bi i mislilac i slušalac nosili zelene šešire. U okviru razmišljanja pod zelenim šeširom. Za tu pauzu ne mora da postoji nikakav objektivan razlog. rast i vrednost semena. provokacija i PO) koji pomaţu u formiranju prečica za kretanje meĎu obrascima. Ono se koristi za stvaranje novih koncepata i percepcija. dalje od očiglednog i zadovoljavajućeg. mislilac u zelenom šeširu moţe bilo kad da zastane i razmisli da li tog trenutka postoje i neke alternativne ideje. Mislilac ţeli da krene dalje od početne ideje. Provokacija je bitan deo razmišljanja pod zelenim šeširom i simbolizovana je rečju PO. u nameri da osmisli novu ideju. Koristeći se kreativnom pauzom. Postoji više načina za izazivanje provokacije. < Kratak pregled razmišljanja pod plavim šeširom Plavi šešir je šešir „kontrole". Lateralno razmišljanje jeste skup stavova. uključujući i metod nasumične reci.

Razmišljanje pod plavim šeširom zaustavlja raspravu i insistira na „kartografskom" vidu razmišljanja. Mislilac u plavom šeširu definiše temu u pravcu koje bi valjalo usmeriti razmišljanje. preglede i zaključke. Razmišljanje pod plavim šeširom determiniše zadatke za razmišljanje koje valja izvršiti. Razmišljanje pod plavim šeširom prati razmišljanje i obezbeduje poštovanje pravila igre. 239 . Razmišljanje pod plavim šeširom moţe i da se koristi za uspostavljanje razmišljanja koje teče korak-po-korak. u toku razmišljanja. Razmišljanje pod plavim šeširom je odgovorno za rezimiranja. i na kraju. Razmišljanje pod plavim šeširom se moţe iskoristiti za povremene upadice koje zahtevaju stavljanje šešira. Čak i kada je specifična uloga razmišljanja pod plavim šeširom dodeljena jednoj osobi. i dalje je otvorena za sve koji imaju komentare i sugestije u domenu plavog šešira.Šest šešira za razmišljanje šeširom jeste „razmišljanje o razmišljanju potrebnom da bi se istraţila tema". Razmišljanje pod plavim šeširom definiše problem i uobličava pitanje. Razmišljanje pod plavim šeši rom uvodi i odrţava disciplinu. Razmišljanje pod plavim šeširom daje fokus. a čijeg se redosleda valja pridrţavati jednako kao što se prilikom plesa vodi računa o koreografiji. To se moţe obavljati povremeno.

pripremanju predavanja i prezentacija. hvatanju beleţaka. kreativnom razmišljanju. donošenje odluka. o Toni Buzan Savršeno pamćenje Potencijal ljudske memorije je praktično neograničen! MeĎutim. kreativno razmišljanje. linije.edu.sa lakoćom i uţivanjem .yu Brzo čitanje U ovoj knjizi iznet je revolucionarno nov metod uz pomoć koga moţete drastično povećati svoju brzinu čitanja (preko 200 stranica na sat) a da pri tome postignete bolje razumevanje i pamćenje nego pri klasičnom čitanju. www. +381 (0)64 113 00 88. Toni i Bari Buzan « Mape uma Mape uma su sredstvo za kreativnu organizaciju misli koje nam pomaţe da bolje iskoristimo neograničenu moć mozga. Rada Konĉara la. Knjiga sadrţi tekstove i praktične primere koji omogućavaju čitaocu uvid u napredak tokom savladavanja tehnike brzog čitanja.flnesa. boje. pre~ zentacije.postiţemo izuzetne rezultate u poslu.tnail: bmaricic@beotel. uĉenje. +381 (0)64 147 16 02 e. crteţe .-) 1 Toni Buzan . ispiti. rešavanju pro-■ blema i naročito .yu. strani jezik. da li znate kako da taj potencijal iskoristite na najbolji način? Ova izvanredna knjiga vam pruţa mogućnost da naučite memorijske tehnike koje moţete da upotrebite u svim oblastima intelektualnog funkcionisanja (koncentracija.u pamćenju i učenju. Koristeći slova. 3444-953 (9-16h) mob.Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«. brojeve. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107.

yu.4 Lana Izrael. 3444-953 (9-16h) mob. Manje učenja. +381 (0)64 113 00 88. tako i na polju izgovora. zabavan i jedinstven način uvodi u svet izvanrednog pamćenja i kreativnog razmišljanja. u kojoj razbijajući mentalne barijere svoje neu■ spehe pretvara u uspeh. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. Autor nudi niz praktičnih saveta i konkretnih tehnika za rešavanje problema u učenju svakog jezika. +381 (0)64 147 16 02 e. Toni Buzan Moć dečjeg uma Postanite genije na brzaka! Revolucionarni metod mapiranja uma za decu i odrasle! Ova knjiga vas na lak.edu. a bolje ocenel Previše dobro da bi bilo istinito? Ne. Savladavajući umetnost relaksirane koncentracije čitalac otkriva novi pristup samorazvoju. 5 Toni Buzan Pouka iz umetnosti iongliranja Knjiga o učenju! Autori koristeći metaforu ţongliranja prezentuju jasan i pragmatičan metod primenjljiv u bilo kojoj oblasti učenja.yu . kako na polju leksike i gramatike. KAKO NAUČITI STRANI JEZIK (BIIOKOM) %m*& 6 Grejem Fuler Kako naučiti strani jezik Izuzetna knjiga zamišljena kao pomoćna literatura u učenju bilo kog jezika bez obzira da li je u pitanju konvencionalni kurs ili samostalno učenje uz priručnik. www.tnail: bmaricic@beotel.finesa. Opiti miiu Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«. Rada Konĉara la. previše dobro i istinito! Majki Gelb.

i da svaki ispit ISPIT I poloţite sa lakoćom i zadovoljstvom. +381 (0)64 113 00 88.( rsiff Butan ćenja. www. Prevedena na 37 jezika. +381 (0)64 147 16 02 e.mail: bmaricic@beotel. memorijskih tehnika.finesa. tehnike efikasnog čitanja i učenja i pristup planiranju vremePat ko Intelektualnoj ratmsfeit no jasan i pristupačan način.yu. Razvijajući davinčijevski duh u sebi. Rada Konĉara la.F Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«. 3444-953 (9-16h) mob. efikasnije organizovati vreme kao i razviti I svoju sposobnost pam. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. U ovoj knjizi najsveobuhvatnije je prikazan Bu-zanov program intelektualnog razvoja.edu. istraţujući sedam suštinskih aspekata Da Vinčijevog procesa razmišljanja autor nam pokazuje kako da razvijemo sposobnost uranovteţenog razmišljanja čitavim mozgom. moţemo naučiti da unapreĎujemo svoje sposobnosti u svim sferama ţivota. Majki Gebl " Razmišljajte kao Leonardo da Vinči U ovoj zaista inspirativnoj knjizi. KAKO I Opiti printlpit ktnkntne tehnike KORISTITE Toni Buzan 8 OBE HEMISFERE Koristite obe MOZGA hemisfere mozga Najpopularnija i najtiraţnija knjiga Tonija Buzana! Prodata u milionima primera-ka širom sveta.yu i j Dejvid Ejkres Kako poloţiti ispit POLOŢITI I Knjiga koja će vam pomoći da svoju energiju i vreme iskoristite na najbolji način. j na opisani su na izuzet- . U njoj se sjajnim stilom prikazuje „fenomen Leonardo" kao model za razvoj sopstvene genijalnosti. Primena mapa uma. I Na osnovu autorovih saveta i tehnika moţete uvećati svoje samopouzdanje i motivaciju za učenje.

mail: bmaricic@beotel. U ovoj knjizi nudi nam seriju jednostavnih.edu. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. U svom originalnom prikazu tog procesa. +381 (0)64 113 00 88.flnesa. . Problemi su smišljeni tako da čitaocu omogućavaju da pronaĎe sopstveni stil razmišljanja i otkrije njegove vrline i mane. a pod crvenim izrazite osećanja! A onda osmislite čitav dijapazon mogućih rešenja i razvrstajte ih . Edvard de Bono Lateralno razmišljanje Edvard de Bono ne tvrdi daje izumeo ovaj mentalni proces. +381 (0)64 147 16 02 e. Nije uvek vaţno biti u pravu i greška moţe da bude i putokaz do pravog reI šenja. 3444-953 (9-16h) mob. delo naučnika i istraţivača koji izuzetno i veoma jasno -misli svojom glavom. Ovo je pionirska i sugestivna knjiga. kao i potencijalne metode koje nikada ne koristi. on namerno koristi lateralni pristup (s podsticajnim vizuelnim primerima u jednom poglavlju) da bi objasnio prirodu laterarnog razmišljanja.yu. ali podsticajnih problema za razmišljanje koji ne iziskuju nikakvo specijalno znanje niti poznavanje matematike. www. ali ga je svakako prvi opisao. Rezultati će biti iznenaĎujuće efikasni! Edvard de Bono 1 Petodnevni kurs razmišljanja Edvard de Bono je pionir meĎunarodno poznatog sistema lateralnog razmišljanja.nebesko-plavi šešir će vam omogućiti nepristrasan pogled na stvari.yu Edvard de Bono Šest šešira za razmišljanje Stavite crni šešir za kritično stanovište ili ţuti za sunčani optimizam! Zeleni šešir pruţa obilje kreativnih ideja! Pod belim sagledajte činjenice.Biblioteka »MISAO« Izdavaĉ: IP »FINESA« Rada Konĉara la.