P. 1
Edvard de Bono.- Sest sesira za razmisljanje.pdf

Edvard de Bono.- Sest sesira za razmisljanje.pdf

|Views: 1,390|Likes:
Published by Aleksandar Kerekesh
Knjiga koja je zasnovana na mapama uma i naucnim istrazivanjima iz slicnih oblasti.
Knjiga koja je zasnovana na mapama uma i naucnim istrazivanjima iz slicnih oblasti.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Aleksandar Kerekesh on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2014

pdf

text

original

EDVARD DE BONO

ŠEST ŠEŠIRA ZA RAZMIŠLJANJE

BEOGRAD, 2000.

Naslov originala Edward de Bono - Six Thinking Hats Autorska prava za Jugoslaviju Branislav Maričić Izdavaĉ FINESA, Rada Končara la, Beograd tel./fax 011/2434-107; 011/3444-953 www.finesa. edu.yu $ Za izdavaĉa ' Branislav Maričić , Urednik Časlav Mančić Tehniĉki urednik Nenad Đurićić Prevodilac Tanja Milosavljevic Korektor Zorica Maričić Štampa DIJAMANT PRINT, Beograd ISBN 86-82683-10-5
CIP HapoflHe 6H6jiHOTeKe CpoHje, 159.954/.956

Beorpafl

r

,H,E BOHO, EflBap« Šest šešira za razmišljanje / Edvarad de Bono ; Beograd : Finesa, 2000 [prevodilac Tanja Milosavljevic]. Beograd : Dijamant print) - 240 str. ; 18 cm. Prevod dela: Six Thinking Hats / Edward de Bono. Tiraţ 500. - Beleške o autoru str. 5. ISBN 86-82683-10-5
a) MnuiJbeite

:

ID=87074060

Edvard de Bono je roĎen na Malti. Nakon početnog obrazovanja, stečenog na koledţu Sv. Edvard i Kraljevskom univerzitetu na Malti, nastavio je da se školuje kao Roudzov stipendista u Krajst Čerču (Oksford) gde je s najvišim ocenama diplomirao psihologiju i fiziologiju, da bi zatim doktorirao medicinu. Doktorat j£ stekao i na Univerzitetu u Kembridţu. Sluţbovao je na univerzitetima u Oksfordu, Londonu, Kembridţu i Harvardu. Dr Edvard de Bono je izuzetno poštovan kao vodeći autoritet u oblasti direktnog učenja mišljenja kao veštine. Od njega je potekao pojam lateralnog razmišljanja (uvr šten u Oksfordski reĉnik), a razvio je i formalne tehnike usmerenog kreativnog razmišljanja. Napisao je četrdeset pet knjiga, koje su prevedene na trideset sedam jezika. Osmislio je i dve televizijske serije. Nakon stoje pozivan da u četrdeset pet zemalja drţi predavanja i prisustvuje najvećim meĎunarodnim konferencijama, 1989 je zamoljen da predsedava specijalnom skupu dobitnika Nobelove nagrade. Podučavanje o veštini razmišljanja su od njega traţile brojne vodeće svetske poslovne korporacije, kao što su IBM, NTT (Japan), Du Pont, Prudential, Shell, Eriksson, McKinsevs, Ciba-Geigy, Ford i mnoge druge. Dr de Bono sprovodi najobimniji program direktne nastave razmišljanja u školama. Taj program primenjuju mno-

čiji je on pronalazač. Uspostavio je i MeĎunarodni biro za kreativnost pri UN. Osnivač je Trusta za istraţivanje spo znaje (Cognition Research Trust. 1969) i MeĎunarodnog kreativnog foruma (International Creative Forum). Rad dr de Bona se zasniva na njegovom shvatanju uma kao samoorganizujućeg informativnog sistema. koji su spojili mnoge vodeće svetske korporacije.ge svetske zemlje. kaţu daje naj jednostavnija autentična igra ikad osmišljena. Za L-igru. . u Njujorku. ka ko bi članicama te organizacije pomogao u stvaranju sve -ţih ideja.

šest boja BELI ŠEŠIR VIII IX X XI XII Xin Ĉinjenice i cifre Ĉija je ovo ĉinjenica? UvoĊenje japanskog stila Ĉinjenice. postaćete mislilac Stavljanje šešira: Veoma nameran proces Proces prevoĊenja: Namera i realizacija Igranje uloge: Praznik za ego Hernija razmišljanja: Melanholija i ostale tecnosti Svrha šest šešira: Pet vrednosti Simbolika i funkcija: Šest šešira. istina i filozofi Ko stavlja šešir? Rezime CRVENI ŠEŠIR XTV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII Emocije i osećanja Mesto emocija u mišljenju Intuicija i slutnje Trenutak za trenutkom Upotreba emocija Jezik emocija Rezime CRNI ŠEŠIR Šta nije u redu s njim Suština i metod 73 75 79 85 89 95 99 101 107 ^ 47 53 57 61 67 71 9 13 17 25 31 35 41 43 .Sadrţaj Predgovor I II III IV V VI VII Gluma: Ako glumite mislioca.

XXIII XXIV XXV XXVI Prošla i buduća suština Negativno uţivanje Staje prvo. negativno ili pozitivno? Rezime ŢUTI ŠEŠIR 113 121 125 129 XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII Spekulativno-pozitivno Pozitivan spektar Razlozi i podrška logike Konstruktivno razmišljanje Spekulacija Odnos s kreativnošću Rezime ZELENI ŠEŠIR 131 135 139 141 147 153 157 XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX XL XLI Kreativno i lateralno razmišljanje Lateralno razmišljanje Prodor umesto prosuĊivanja potreba" za provokacijom Alternative Karakter i veština Šta biva s idejama? Rezime PLAVI ŠEŠIR 159 165 169 175 181 189 193 197 XLII XLin XLIV XLV XLVI XLVII Zakljuĉak Rezime rezimea Kontrolisanje razmišljanja UsredsreĊenost Osmišljavanje programa Kratki pregledi i zakljuĉci Kontrolisanje i praćenje Rezime 199 205 211 217 221 227 229 231 .

koje su zaţivele zahvaljujući pravilnom vodstvu i efikasnosti. Piter Veberot je devet godina pre Olimpijade došao na jednosatno predavanje 9 .Predgovor Da li zaista moţete da promenite efikasnost svog razmišljanja? U januaru 1985. Zbog toga je na nivou grada Los AnĎelesa izglasano da se na Igre ne troši novac iz opštinskih fondova. je zapravo ostvarila višak od 250 miliona dolara. Lateralno razmišljanje je tehnika koju sam razvio pre mnogo godina i o kojoj sam napisao mnogo knjiga. meĎutim Olimpijada 1984. Koja je vrsta razmišljanja bila potrebna da bi se ovi novi koncepti i ostvarili? U intervjuu Vašington Postu. septembra 1984. Sasvim je uobičajeno da ovakve sportske igre proizvedu gubitak od više stotina miliona dolara. magazin Tajmje za „muškarca godine" izabrao osobu koja je bila najzasluţnija za izvanredan uspeh Olimpijskih igara u Los Andelesu: Pitera Veberota. 30. Piter Veberot objašnjava na koji je način upotrebio lateralno razmišljanje za ostvarivanje novih koncepata. Izuzetan uspeh Igara je umnogome zavisio od novih koncepata i novih ideja.

Ukoliko moţemo samo ograničeno da sagledamo domet razmišljanja. Bez obzira na to koliko smo u tome dobri. informacije. Uglavnom. On postaje sposoban da odvoji emocije od logike. Ono što predlaţem u ovoj knjizi jeste veoma jednostavan koncept koji misliocu dozvoljava da u odreĎenom trenutku obavlja samo jednu stvar. jedini koji su izuzetno zadovoljni svojim razmišljanjem jesu oni loši mislioci. koji veruju daje svrha razmišljanja u tome da dokaţu da su u pravu . počiva na pojedincima kao što je gospodin Veberot. Ipak. Stavljanje nekog od tih šešira izaziva odreĎeni vid razmišljanja. Postoje na stotine primera kako tehnika namernog razmišljanja moţe da ima snaţan efekat. Osnovna poteškoća vezana za razmišljanje jeste konfuzija. Njihova praktična realizacija.Predgovor koje sam bio pozvan da odrţim u Udruţenju mladih predsednika (Young Presidents' Organisation). Sve što ja mogu jeste da osmislim tehnike i objavim ih. kreativnost od informacije. U knjizi opisujem prirodu i doprinos svakog od tih vidova razmišljanja. Emocije. samo ako je tako i nikako drukčije. 10 .na sopstveno zadovoljstvo. onda je moguće da se osetimo sasvim zadovoljnima kada je reč o našoj uspešnosti u ovoj oblasti. Reč je o konceptu šest šešira za razmišljanje. meĎutim. trebalo bi da uvek stremimo boljem. Razmišljanje je ogromno čovekovo bogatstvo. Kao da ţongliramo s previše loptica. ali. nikada ne moţemo biti u potpunosti zadovoljni ovim svojim najvaţnijm umećem. i tako dalje. nada i kreativnost .sve se to nagomila u nama. Pokušavamo da obavimo suviše toga odjednom. logika.

Predgovor Šest šešira za razmišljanje nam omogućavaju da svojim razmišljanjem upravljamo onako kako dirigent upravlja orkestrom. Šest šešira za razmišljanje su krajnje praktiĉni i u tome je glavna vrednost ovog koncepta. Slično tome. Moţemo izazvati ono što ţelimo. na raznim sastancima je vrlo korisno izbaciti ljude iz njihove uobičajene kolotečine. kako bismo ih naveli da o datom problemu razmišljaju na drugačiji način. Edvard de Bono 11 .

'■■» .

zašto sam izjavio nešto što. na trgu ispred zgrade parlamenta. Prema tome. Drugi je razlog moja namera da isprovociram one koji smatraju da su činjenice same po sebi vaţnije od načina na koji ih koristimo. Moţda me pamćenje vara. Moţda ne postoje dva originala. ovo moţe biti pogrešno po više osnova. Treći razlog je moja ţelja da čitalac vizuelizira tu famoznu figuru mislioca. Moţda se figura ne nalazi na trgu ispred zgrade parlamenta. nije apsolutno provereno? Ima više razloga.GLUMA Ako glumite mislioca. pokazujući u pravcu ove mislima zaokupljene figure zamrznute u besmrtnoj bronzi. Moţda je moj vodič pogrešio. postaćete mislilac Verujem da se jedan od dva originalna Rodenova Mislioca nalazi u Buenos Airesu. Moţda nije reč o originalu. Kao ĉinjenica. kao činjenica. Barem je tako rekao moj vodič. gde god se ona nalazila. Jedan od njih je taj što nameravam da se u toku knjige konkretno pozabavim upotrebom činjenica. Pravi raz13 .

Postoji. upotrebio sam reč „verujem". Ţelim da zamislite tu bradu naslonjenu na ruku. postajete mislilac.korišćen i lik Rodenovog Mislioca. koja ukazuje da je kod mene reč o uverenju. drugo hrišćansko stanovište koje je mnogo bliţe tibetanskom: obavljajte molitvene radnje čak i ako ste emotivno potpuno isključeni. Ţelim da zamislite taj toliko . vaše će emocije biti sustignute 14 . ne psihički . verujem da bi mišljenje trebalo da bude aktivno i ţustro. ako su ploče pravilno balansirane. pozu za koju se pretpostavlja da bi trebalo daje zauzme svaki mislilac koji je ozbiljan u svojoj nameri. ako glumite mislioca. Vremenom. O tome i jeste reč u ovoj knjizi. MeĎutim. zapravo. Moţda je Tibetancima. tradicionalna predstava će nam na trenutak biti od koristi. Ono stoje vaţno jeste namera da se pomolite. Odista. na putu od Londona do Kuala Lumpura u Maleziji. Zauzmite tu pozu . što podseća na cirkusku tačku u kojoj se tanjiri vrte na vrhovima dugačkih motki. meĎutim.Gluma log je taj što je ova knjiga napisana u avionu.isuviše . radije no turobno i svečano. Često moramo da ukaţemo na naĉin na koji je nešto izneseno.i postaćete mislilac.fizički. dozvoljeno da misle o spisku namirnica koje valja da kupe. U svakom slučaju. jedna osoba je dovoljna da podstiče okretanje tuceta molitvenih ploča. f^ Tibetanci izgovaraju svoje molitve tako što okreću okrugle molitvene ploče na kojima su one zapisane. radije no o dogmatičnoj tvrdnji. radije no emocionalno ili duhovno uzbuĎenje koje mnogi hrišćani zahtevaju od sebe. Ja. dok okreću ploče. Zašto? Zato što. Rotirajuće ploče spiralnom putanjom uzdiţu molitve u boţanske visine.

Ubrzo će vaš mozak početi da sledi ulogu koju igrate. postaćete mislilac vašim aktivnostima. To je upravo ono što mislim kada od vas traţim da glumite mislioca. Zauzmite pozu mislioca. Imajte nameru i dajte je na znanje sebi i svima oko sebe. Ako glumite mislica. uistinu ćete postati mislilac. Ova knjiga vam daje razne uloge koje treba da odglumite. 15 .I ___________ Ako glubite mislioca. Radite ono što je potrebno.

a\l\ ..

Koriste se kao deo uniforme. a nekad „šešir domaćice". Danas šeširi imaju tendenciju da definišu ulogu. povremeno je izja vljivala da u upravljanje vladom unosi smotrenost. Danas je šešir retkost.II STAVLJANJE ŠEŠIRA Veoma nameran proces Ono što najviše upada u oči pri posmatranju bilo kakve grupne fotografije snimljene pre četrdeset ili više godina jeste to da svi imaju šešire na glavi. naročito meĎu muškarcima. GospoĎa Tačer. 17 . Direktorka moţe da napravi distinkciju izmeĎu svojih dveju uloga tako što će slušaocima reći da nekad nosi „direktorski". bivši britanski premijer. Jednako dobro je utemeljena i zamisao o šeširu ili kapi za razmišljanje. kaţe se da nosi svoj „upraviteljski" ili „direktorski" šešir. koja ulogu definiše sama po sebi. Za zapovednički nastrojenog supruga koji stalno izdaje nareĎenja porodici. štedljivost i ekonomičnost domaćice. Novinske fotografije i rani filmovi svedoče o ovom ogromnom broju šešira.

slič nu kapi dvorske lude. Nisam siguran da ţelim da prodam tu zgradu. ona jasno signalizuje njegovu duţnost i spremnost daje vrši. ili traţe od drugih da to učine. Vojnik bez kape na glavi nikad ne izgleda tako ozbiljno i zastrašujuće kao vojnik s kapom. da bi i sami mislili. Studenti su suviše zauzeti učenjem o razmišljanju drugih. ali bez one ukočene arogancije koja nije ništa drugo do pravi pravcati znamen gluposti. MeĎutim. Moraćemo da stavi mo svoje šešire za razmišljanje i vidimo kako ćemo da se izvuĉemo iz ove zbrke. • Ovo je opasan razvoj situacije. Kapu za razmišljanje sam uvek zamišljao kao mekanu noćnu kapicu sa kićankom. Šteta što ne postoji istinski šešir za razmišljanje. U Nemačkoj i Danskoj postoje studentske kape.izlaze napolje. kada bi dadilja stavila šešir na glavu. • Stavi svoju kapu za razmišljanje i pozovi me sutra te lefonom. Pogovora nije smelo da bude. Signal je bio konačan. 18 . U starim danima. to je bio siguran znak da ona . koje podsećaju na one naučničke. Ljudi dobrovoljno stavljaju sopstvene šešire za razmišljanje. koji biste mogli da kupite u prodavnici. Razmislite o koristima prave mislilaĉke kape.i deca . Namerno stavljanje šešira je nešto veoma odreĎeno. Kad policajac stavi kapu na glavu.Veoma nameran proces II • Moraću da stavim svoju kapu za razmišljanje i raz motrim vaš novi predlog. učenje i razmišljanje su retko kad jedno te isto.

• Kako bi bilo da se sada zaista pozabavite ovim? Do sada sam od vas dobio samo automatsku reakciju. • Hteo bih da ponovo razmisliš o tom planu. tako da svi moţemo da sta vimo svoje šešire za razmišljanje i usredsreĊeno raz mislimo o ovom problemu. Postoji onaj pokretno-govorno-dišući način razmišljanja koji stalno primenjujemo. već na ĉin da ona postane bolja.II ___________________ Stavljanje šešira__________ • Ne gnjavi me. neophodno za bilo kakvo razmišljanje koje je više od pukog reagovanja na situaciju. Stavite svoj šešir za razmišljanje. Zar ne vidiš da razmišljam? • Prekinuću ovu diskusiju. dajte malo ak cije. • Plaćate me da mislim. Stavljate ga namerno. tokom kojih bi namerno nosili šešir za razmišljanje. Prema tome. To zavisi od toga da li smatrate da ste plaćeni da mislite ili da sledite razmišljanje drugih. • Hoću da odmah razmisliš o ovome. Javljamo se kad zazvoni te19 . to ja bolje mislim. Ţeleo bih da se usredsredim na problem namernog razmišljanja. da vidim kako stavljaš svoj šešir za razmišljanje. • Razmišljanje nije izgovor za izostanak akcije. Prema tome. Mentalna predstava nekoga ko na glavi ima pravi šešir za razmišljanje mogla bi da posluţi za prebacivanje u smireno i ni sa čim ometeno trenutno raspoloţenje. Hajde. Što me bolje plaćate. Moţda bi svesni mislioci mogli da odvoje pet minuta dnevno. To je svrha šešira za razmišljanje. Stavi opet svoj šešir za razmišljanje. sedim i razmi šljam.

\ 7 Veoma nameran proces II lefon. Pravite je na objektivan i neutralan način. Suprotstavimo sada ova dva načina razmišljanja: nesvesno i namerno. Prelazimo ulicu. Za to su vam potrebni široki pogledi. koja je mnogo više namerna i usredsreĎena. Nema lakog načina da signaliziramo sebi da. Tu ima mnogo trenutnih radnji nametnutih nam od strane poslednjeg trenutka i onog koji će uslediti neposredno iza njega. Pozadinsko razmišljanje sluţi za svakodnevno dovijanje.dišući vid razmišljanja je umnogome nalik voţnji niz drum. MeĎutim. Ne moramo da budemo svesni koja noga je na redu da korakne kada hodamo. morate da izaberete drumove. drugačija vrsta razmišljanja. ţelimo da počnemo s na mernim razmišljanjem. Prema tome. Postoji. Upadamo u kolotečinu i izlazimo iz nje. Istraţujete predmet i izraĎujete mapu. Namerno razmišljanje sluţi za to da učinite i više od toga. Prema tome. To se. Tragate za signalima i reagujete na njih. Ovaj tip trajnog automatskog razmišljanja je kon stantno negde u pozadini. Kada vozite kola. da ih sledite i sklanjate se s puta drugim učesnicima u saobraćaju. ali sportista trči namerno i u tu svrhu trenira. Drugi vid mišljenja je onaj koji je vezan za izradu mape. o reaktivnom razmišljanju. prilično razlikuje od pukog rea20 . znači. umesto ovog svakodnevnog dovijanja. Svako moţe da potrči. vi pri tom ne izraĊujete mapu. Reč je. Pratite saobraćajne znake i donosite odluke. niti da upravljamo svojim disanjem. pokretno -govorno . meĎutim. fraza „šešir za razmišljanje" postaje odreĎeni signal koji moţemo dati sebi ili drugima. meĎutim.

" Stvar je u tome da valja usmeriti paţnju i naći način da se to i učini.II ___________________ Stavljanje šešira __________ govanja na saobraćajne znake onim redom kojim se pojavljuju. Mislilac bira svoj put. u „interesantnom" pravcu (za svim onim stoje vredno zabeleţiti. i to na osnovu onoga što sam sama zapi sala. kad sam uradila PMI. Nakon što su uradili 21 . Naziv prve lekcije je PMI. Suprotstavite tome proceduru pravljenja mape. Taj kontrast je vidljiv na sledećem primeru. Svaka strana reaguje na onu drugu. odeljenje od trideset dečaka je kolektivno izglasalo odluku da svako od njih dobija po pet dolara nedeljno da bi išao u školu. U Sidneju. Time je izrada mape okončana. Vodim program nastave razmišljanja u školama. Umesto pukog reagovanja na situaciju. MeĎutim. Iznosite svoj slučaj i osvajate poene u svoju korist. Potom dete gleda u „minus" pravcu i. Jedna devojčica je to veoma lepo rekla: „Smatrala sam da je PMI metod glup i neprirodan. Zove se CoRT (program Cognitive Research Trust) i danas ga koristi nekoliko miliona školske dece u različitim zemljama. vi napadate ili se branite. Iz trenutka u trenutak. Ono to čini tako što prvo gleda u „plus" pravcu i beleţi ono što opaţa. dete izraĎuje jednostavnu mapu. otkrila sam da sam se predomislila. ali što ne spada ni u „plus" ni u „minus" kategoriju). naposletku. Zamislite da pokušavate da nadgovorite nekoga u raspravi. jer sam znala šta mislim. u Australiji. Saslušate slučaj svog protivnika samo da biste ga napali i izloţili njegovu slabost.

bez ikakvog nagovaranja od strane nastavnika. da se razmišljanje zasniva na dijalogu i dijalektičkoj raspravi. Na kraju ove kratke veţbe. ali nimalo ne doprinosi stvaranju predloga. Ispričao mi je daje problem tada bio rešen u roku od dvadeset minuta. jer izostavlja generativno i kreativno. ovaj reaktivan vid razmišljanja moţe da funkcioniše samo ukoliko se ukaţe nešto na šta valja reagovati. Poslovni čovek. preseljenje je otkazano. Sin muje predloţio da uradi PMI i to je odredilo njegov sledeći potez. Odista. 22 . dvadeset devet njih je promenilo mišljenje i odlučilo da to ipak nije dobra ideja. Kritičko razmišljanje je u redu kad morate da odreagujete na nešto što vam je zadato. To nije slučaj s pokretno . C Vid razmišljanja koji podrazumeva izradu mape izi skuje odreĎenu nepristrasnost. zamolio je sve da na sledećem sa stanku urade PMI. trebalo je samo izabrati put. Pol Mekredi (pronalazač letenja na ljudski pogon).\ 7 Veoma nameran proces II PM.dišućim vidom razmišljanja. Zapadnjačka navika raspravljanja i dijalektike je de fektna. Prisutno je glupo uverenje. koji se mesecima sporio s velikom naftnom kompanijom.govorno . Ovo je uverenje nanelo mnogo štete zapadnjačkoj misli. To je i razlog što poimanje kritičkog razmišljanja kao kompletne forme razmišljanja moţe da bude veoma opasno. zasnovano na pogrešnom tumačenju velikih grčkih mislilaca. Jedan od najvećih svetskih pronalazača. uradila je PMI sa svoja dva sina. upetljao se u neki birokratski problem. Pošto se prostrla „mapa". Ţena koja je dve godine planirala preseljenje iz Kalifornije u Arizonu.

šest šešira za razmišljanje odgovaraju različitim bojama koje se koriste u štampanju mape. boje su razdvojene. U ovoj knjizi. kao osnovnim sastojkom obrazovanja. Reč operativnost donekle zvuči kao reč „pismenost". Kada se štampa mapa u boji. Onda sledeća. itd. To je metod koji nameravam da upotrebim za usmeravanje paţnje. odreĎivanjem prioriteta. umećem čitanja slova i brojeva. Odista. sve dok na kraju ne dobijemo mapu u pu nom koloru. Prema tome. televizijske emisije itd. predstoji mu mnogo više od pukog reagovanja. pozabavićemo se drugim načinom. neophodno je da znamo kako da usmerimo paţnju. stvaranjem alternativa. PMI je jedan od CoRT načina da to i učinimo. CoRT nastava razmišljanja se bavi operativnim razmišljanjem: postavljanjem ciljeva. već i u odabiru boje šešira koji nameravate da upotrebite. stvar nije samo u tome da stavite šešir za razmišljanje. Moraće da preuzima inicijativu i planira svoje postupke. kad dete završi školu. a ja čvrsto verujem da bi operativnost trebalo da ide rame uz rame s pismenošću. uzeo sam termin operativnost.II ___________________ Stavljanje šešira __________ Školska deca uglavnom treba da pasivno reaguju na ono što se pred njima naĎe: materijal iz udţbenika. Ukoliko nije reč samo o pukom reagovanju na ono što je pred nama. Do toga neće dovesti pasivnost u razmišljanju. Zatim preko nje dolazi druga. Prvo se jedna nanosi na hartiju. komentari nastavnika. MeĎutim. U ovoj knjizi. Reč je o veštini delanja i razmišljanja koje uz njega ide. 23 . Da bih obuhvatio ovo „ddatno razmišljanje".

II .

Ako imate nameru da postanete dizač tegova.) 25 . Dozvolite da to učinim umesto njih. čuveni francuski kuvar s početka XX veka (prim.naposletku zaista i postati mislilac. doći do njene realizacije. da li će ona biti dovoljna da majstorski pomerate figure po tabli? Odgovor je ne. prev. MeĎutim. postaćete sasvim podnošljiv kuvar.* izuzev u sluča* Escoffier. Za aktivnostima će uslediti razmišljanje. stavljate na glavu svoj šešir za razmišljanje . Mnogi će pohitati da ukazu na apsurdnost ovoga. ako imate nameru da postanete kuvar.recimo. Izgleda da tvrdim da će. da li će ta vaša namera biti dovoljna da ih zaista i podignete? Ukoliko imate nameru da postanete šahista. Nećete postati Eskofje. i ako preduzimate odgovarajuće aktivnosti. jer su u ovim slučajevima potrebne vanserijske sposobnosti. ukoliko imate nameru da postanete mislilac.III PROCES PREVOĐENJA Namera i realizacija Ţeleo bih da se vratim na distinkciju izmeĎu namere i realizacije. Vaša gluma će prerasti u stvarnost. Rekao sam da ćete. ako ispoljavate aktivnosti mislioca . jer mnogi na to gledaju potpuno pogrešno.

Namera da postanete mislilac je veoma bitna. Morate da preduzmete odreĊene aktivnosti. Jednom sam zatraţio od grupe odlično obrazovanih Amerikanaca (svi su imali fakultetske dinlome) da svoju sposobnost razmišljanja ocene ocenom ocrjedan do deset. zato što je krajnje retka. Ako sebe smatrate misliocem. pretpostavljam da su mnogi od prisutnih pogrešno protumačili pitanje. Molim vas da obratite paţnju na to da namera nije dovoljna. ljudi su neverovatno zadovoljni sobom kada je reč o njihovom razmišljanju -jer ne mogu da zamisle kako bi se ono moglo poboljšati. Ja sam. Na moje zaprepašćenje. tako da je ocena osam predstavljala skromno priznanje ove komparativne izvedbe. njihovo sagledavanje dometa razmišljanja je bilo toliko ograničeno da je svako od njih smatrao da je njegovo razmišljanje gotovo maksimalno dobro. traţio apsolutni rejting. Imajući na umu ovo što 26 . Da ovo ne bi zvučalo preoštro. onda verovatno ne preduzimate ništa u tom pogledu -jer imate visoko mišljenje o sebi i zadovoljni ste svojom navodnom veštinom. razume se. prosečna ocena je bila osam. Drugim recima. Namera Tibetanca da se moli nije dovoljna: on mora da okreće molitvene ploče. ali bićete izvesno bolji kuvar od nekog ko to ne namerava i ne preduzima ništa. Izvesno da nije dovoljno da mislilac sebe smatra misliocem. Ne sećam se da sam ikada sreo nekoga ko je zaista ţeleo da postane mislilac. Ipak. To gotovo daje potpuno suprotno onome što govorim.Namera i realizacija III ju da zaista posedujete potrebnu darovitost. Znali su da su u školi i na fakultetu uvek bili meĎu deset odsto najboljih.

Kao kada je neko visok ili nizak. Humor. istrajaoje i naposletkuje 106. Znatno vaţnija. Reč je o operativnoj veštini. Venecuelanska deca znaju da mogu da misle o nečemu ako to hoće i znaju da će se. svako dete školskog uzrasta u Venecueli mora da provede dva ĉasa nedeljno uĉeći specifiĉan naĉin razvijanja veštine mišljenja. iz tog razmišljanja iz27 . Pored toga. Kada je dr Luis Alberto Maĉado predloţio da postane ministar za razvoj inteligencije u vladi Venecuele. njihovi uĉitelji i pedagozi takoĊe. u zavisnosti od toga kako mu ide učenje i koliko uspeva da zadovolji zahteve nastavnika. Uobičajena predstava koju o sebi ima dete koje pohaĎa školu jeste da je „inteligentno" ili „neinteligentno". ţelja da postanete mislilac pokazuje da to još uvek niste. jeste zamisao o razvijanju veštine razmišljanja. njegov zahtevje doĉekan salvama smeha. Po zakonu. seks i razmišljanje su tri aktivnosti za koje svi sebe smatraju apsolutno kompetentnima. to ne bi trebalo da predstavlja nikakvo iznenaĎenje. koju moţete da razvijete. Imaju. Moţete da postanete bolji u razmišljanju.III _________________ Proces prevoĊenja _________ sam maločas izneo. Ovaj koncept inteligencije je zapravo koncept vrednosti.000 nastavnika osposobljeno da predaje CoRT nastavu razmišljanja. školski predmet pod nazivom razmišljanje". Biti mislilac znači imati totalno drugačiju predstavu o sebi. lep ili običan. meĎutim. Tu ne moţe da se učini bog znašta. jednako kao što moţete da postanete bolji u fudbalu ili kuvanju. u tom slučaju. dakle. a isto tako i njihovi roditelju Ta veština razmišljanja koju Ďaci stiču je vaţna. Uĉenici to znaju. MeĊutim.

stoje istovremeno i lako i teško. Upotreba šešira za razmišljanje opisanih u ovoj knjizi jeste jedan od načina pojačavanja te namere da postanete mislilac. Potrebno je. Zbog toga se oseća potreba za nekim opipljivim strukturama kao što su šest šešira za razmišljanje. vaša fiziologija to propraća i vi postajete srećniji i teţe se ljutite. Niti podrazumeva rešavanje svih onih zakučastih problema za koje ljudi uvek od mene očekuju da ih resim.). U tu svrhu se koriste CoRT okvirima. Signali prerastaju u stvarnost. IznenaĎujuće je da na psihološkom nivou to moţe i da funkcioniše. tenis ili muziku. Biti mislilac ne podrazumeva biti pametan. ali ih je teško upraţnjavati. što je mnogo jednostavnije u odnos^ na golf. prvi korak jeste namera. ako je reč o nečijem prirodnom izgledu i stavu. nezainteresovan za istraţivanje. Zaista. ukoliko prihvatite osmeh kao svoj standardni izraz lica. Prema tome. naime. ako nameravate da sasluša28 . Umnogome je slično onim zen navikama o kojima je lako pisati. Biti mislilac podrazumeva svesnu ţelju da to budete. Biti mislilac ne znači automatski i biti uvek u pravu. Na još osnovnijem nivou. Masku sledi suština. ako je reč o nameri i ne. nesposoban da sagleda alternative itd. Na veštačke osmehe fotomodela u reklamama ljudi reaguju kao da su ti osmesi stvarni.Namera i realizacija III roditi neke ideje. Da li namrštene obrve i brada oslonjena na ruku zaista nešto znače? Odgovor je da. Postoje dokazi koji navode na pomisao da. manje opreme. onaj ko je stalno u pravu je verovatno loš mislilac (arogantan. Sad već moţemo da bacimo pogled i na aspekt realizacije.

odluku nećete doneti sve dok ih ne vratite u prirodan poloţaj. Mladi skloni nasilju su poverovali da je njihovo razmišljanje postalo manje nasilno zato što nisu morali da naprečac reaguju u okviru nasilnog klišea. Ukoliko svesno primaknete obrve da biste razmišljali.i vaše će razmišljanje postati bolje.III Proces prevoĊenja te nekoga. provešćete nešto više vremena slušajući . a ona bi trebalo da bude bolja od neke naprečac donesene odluke. 29 . Šest šešira za razmišljanje pruţaju opipljiv način prevoĎenja namere u realizaciju.

•■« .

. moţemo to da odigramo. Uz dobro definisanu ulogu. da grešimo ili da nas je neko nadmudrio. umesto da nanesemo štetu svom egu. Glumljenje nekoga drugog omogućava egu da ide dalje od svojih normalnih restriktivnih predstava o sebi. Uloga je prihvaćena. a drugi kod kuće. zadovoljni zbog svoje glumačke veštine. Često su glumci u svakodnevnom ţivotu prilično stidljive osobe. Čak se ponose svojom dobrom izvedbom i time što im je uspelo da odglume krajnje budalastu budalu.IV IGRANJE ULOGE Praznik za ego Ljudi se ne bune da „glume budalu" sve dok je očigledno da je to samo gluma. Druga vrsta glumaca reţira sopstvenu izvedbu. a ego reţira predstavu. To postaje merilo dostignuća i sposobnosti. I jedni i drugi su dobri glumci. MeĎutim. Jedna vrsta glumaca gubi identitet svog ega i preuzima ego uloge (metodska gluma). uloga daje slobodu. Jedni se provode negde napolju. U tome je prednost uverenja ostakli da ste dobar glumac. postaje sve prisutniji upravo u tom „nastojanju".ne bude tu". što više nastoji da. Jedan od problema Zen-budizma je to što ego. Moţda nam nije lako da uvidimo da smo budalasti. 31 .

ima zlurad pogled i uţiva u negativnim osećanjima koje očigledno izaziva u publici. koje će biti opisano nešto kasnije. ego je izloţen riziku. Prema tome. Ona krešti. To ima vrlo mnogo smisla. Tradicionalno. Time ţele da ukazu da one inače nisu takve. tako što ćemo tu obimnu ulogu rastaviti na više delova. Uloge u pantomimi su osmišljene tako da predstavljaju velike sile koje. postaju humanizovane. Tu je. od kojih je svaka definisana drugačijim šeširom za razmišljanje. u kome su uloge krajnje stilizovane. zatim. to nam postaje 32 . i plemeniti princ koji predstavlja sile dobra. televizijskoj sapunici ili tradicionalnom vesternu. što je uloga očiglednije namema i veštačka. kako bi se ilustrovale ideje. da bi nas zabavile. To je razlog što osobe koje su po prirodi negativne uzimaju ulogu „antiprotivnog" (Ďavoljeg advokata) onda kada ţele da budu negativne. ulogu princa igra ţensko. Glumiti mislioca. slične onima u dobroj pantomimi. biće ih šest. a damu muškarac. Ti delovi postaju karakterne uloge. ali daje korisno imati nekoga ko će odigrati tu ulogu i da nameravaju da je odigraju dobro. predstavlja vredan korak na putu da postanete mislilac. Obična ljudskost je otelovljena u liku dame. u opštem smislu reci. MeĎutim. Ili u vrlo izvornoj formi japanskog Kabuki-pozorišta. Ali. jer čitava svrha uloga u pantomimi jeste da se ode stoje moguće dalje od stvarnosti. umesto samo jedne mislilačke uloge. Uloge koje odgovaraju stvarnom ţivotu bi ilustrovale samo sebe. Svako ume da prepozna vešticu u pantomimi. Ova tradicionalna uloga deţurnog oponenta je veoma slična razmišljanju pod crnim šeširom. moţemo da idemo i dalje. To je njena uloga i ona joj se predaje.Praznik za ego IV Bez zaštite koju pruţa ova formalna uloga.

Igrati komediju nije isto što i igrati tragediju. opisano je svih šest šešira za razmišljanje.koji svi misle istom glavom. U tome leţi tajna uspeha američkih TV-sapunica.IV Igranje uloge ____________ \ 7 prepoznatljivija kao uloga. Uloga plavog šešira se razlikuje od uloge zelenog. Kada navučete kostim klovna. Tako bi i trebalo da se nose. Obimna uloga šešira za razmišljanje je rastavljena na šest različitih karakternih uloga. potpuno je namerno. To što su različiti i stoje moguće više drugačiji. glumite nitkova. Crveni šešir se umnogome razlikuje od belog. glumite klovna. Promenivši šešir za razmišljanje. U svakom trenutku moţete da birate koji ćete od šest šešira staviti na glavu. Na kraju. Igrate je najbolje što umete. morate da promenite i ulogu. Različita poput veštice i princa iz pantomime. predstavljenih pomoću šest različito obojenih šešira za razmišljanje. Ponosite se time što moţete da odigrate različite uloge. Svaka uloga bi trebalo da bude drugačija. I vaš ego je uključen u nastojanje daje dobro odigrate. Stavljate šešir i zatim igrate ulogu koja je njime definisana. Postajete mnoštvo različitih mislilaca . Sve ovo je deo onog vida razmišljanja koji podrazu meva izradu mape. zajedništvo boja daje kompletiranu mapu. Kao što sam rekao. 33 . Gledate sebe kako igrate tu ulogu. to je razlog što vam se dopada Dţej Ar iz serije „Dalas". Ţuti i crni šešir predstavljaju oštar kontrast. Kad stavite šešir nitkova. Na stranicama koje slede. svaki obojeni šešir predstavlja drugu boju koja se moţe upotrebiti pri pravljenju mape.

Praznik za ego IV Razmišljanje sada počinje da teče iz uloga koje igrate. a ne iz vašeg ega. ego bira put koji mu najviše odgovara. Tako se prave mape. na kraju. 34 . A onda.

vaše raspoloţenje su odreĎivale tečnosti ili„humori" koji su u tom trenutku preovlaĎivali u vašem sistemu. reč melankolija znači upravo to: „crna ţuč". 35 . Moţda su Grci bili u pravu kada su verovali da postoji šest različitih telesnih tečnosti koje utiču na raspoloţenje. Ostali. Ako ste turobni i melanholični. na vaše razmišljanje. Štaviše.HEMIJA RAZMIŠLJANJA Melankolija i ostale teĉnosti Ovo poglavlje je namenjeno onima koji još uvek nisu ubeĎeni. ako hoće. Te tečnosti su uticale na vaše raspoloţenje. to je stoga što kroz vaš sistem protiče „crna ţuč". Prema tome. Mnoge deprimirane osobe primećuju da su misli kojima su u stanju da se bave u periodu depresije prilično drugačije od onih kojima su u stanju da se bave kada su vedrije raspoloţene. mogu i da ga preskoče. Ono je za one kojima se još uvek čini daje kon cept šest šešira za razmišljanje frivolna i besmislena igra koja ni na koji način ne doprinosi našoj veštini mišljenja. a ono. Takve osobe bi trebalo da pročitaju ovo poglavlje. opet.

zauzvrat. Znamo za endorfine. moguće.Budući da danas znamo mnogo o mozgu. Sumnja se da do prolećne groznice kod ţivotinja dolazi upravo na taj načini(promena ravnoteţe svetlosti i tame dovodi do toga da nipofiza oslobaĎa hemikalije koje aktiviraju seksualno interesovanje). Ţivotinje su bile istrenirane da podignu ili snize svoj krvni pritisak kao reakciju na signal spolja. Ovom problemu moţemo prići i iz drugog ugla i opet dobiti isti rezultat. Znamo da ravnoteţa hemikalija (neurotransmitera) koje deluju u hipotalamusu moţe da ima snaţan uticaj na ponašanje. Moguće je da šest šešira za razmišljanje vremenom uspeju da steknu status uslovnog signala koji inicira pojavu odreĎene hemijske podloge u mozgu koja će. i u ćelom krvotoku — imaju tako izraţen uticaj na naše raspoloţenje i razmišljanje. u mogućnosti smo da dokaţemo osnovanost grčke teorije. kakvi se koriste u 36 a-_ Melankolija i ostale teĉnosti . Veoma je dobro utemeljeno i shvatanje da fiziološke reakcije mogu da se menjaju putem normalnog procesa uslovljavanja. imati uticaja na naše razmišljanje. uviĎamo da se on po ponašanju umnogome razlikuje od pasivnih informativnih sistema. Ako na mozak gledamo kao na aktivan informativni sistem. morfijumu slične hemikalije koje se oslobaĎaju u mozgu (koje čine da se dţogeri u odreĎenom trenutku osećaju izvanredno dobro). Vremenom ćemo moţda shvatiti na koji način hemikalije u mozgu — a. što je dokazao Pavlov. Znamo da sloţeni neuropeptidi koje oslobaĎa hipofiza mogu da odlaze na druga mesta u mozgu i razlaza se u specifične hemikalije koje utiču na različite delove mozga.

imamo jednostavnu aktivnu površinu koja dozvoljava da se dolazne informacije (lopte) organizuju u skupinu.Hernija razmišljanja kompjuterima i još ponegde (štamparstvu. Na nesreću. umesto da pasivno leţi na površini. Ovde. Lopta ostaje tamo gde je pala. donekle preliminarno. Druga lopta se kotrlja niz nagib i smiruje pored prve. a koji su došli do zaključka da su samoorganizujući aktivni sistemi od suštinskog značaja. Na drugom posluţavniku se nalazi vreća od rastegljive gume. a sada je otkrivaju naučnici koji rade na kompjuterima pete generacije. dakle. neka vrsta udubljenja u kome lopta leţi. Aktivne sisteme sam opisao. Ako se lopta ubaci u odreĎeni kvadrant mreţe podeljene na kvadrate. Na posluţavniku je pesak. čekajući daje organizuje neki spoljašnji procesor. u Mehanizmu uma (The Mechanism ofMind). ispunjena veoma viskoznim uljem. recimo). ona tamo i ostaje. Kad se konačno smiri. Ona ne ostaje tamo gde je bačena. već sledi pravac nagiba koji je svojim „prizemljenjem" napravila prva lopta. Modeli koje smo naveli su veoma primitivni. na površini je primetna kontura. celokupno naše razmišljanje je 37 . Druga lopta je aktivna. Prva lopta koja pada na površinu postepeno tone ka dnu. sve naredne lopte će se kotrljati u pravcu prve i formiraće se skupina. ali sluţe da bi ilustrovali ogromnu razliku izmeĎu pasivnih i aktivnih sistema. Čelična lopta bačena na površinu ostaje tamo gde je pala. Ta knjiga je objavljena 1969. To je pasivan informativni sistem. Štaviše. pritiskajući površinu pod sobom da bi tamo dospela. Aktivan sistem znači da se informacija sama organizuje u vidu obrazaca.

Naš mozak je osmišljen tako da bude briljantno nekreativan. Ostaju zarobljeni u sekvenci iskustva (odreĎene istorije dogaĎanja). čak bi i tako jednostavne radnje kao što je prelazak preko ulice bile praktično neizvodljive. Da nije te sposobnosti mozga da dopusti dolaznim informacijama da se same organ izuju u obrasce. emocijama ili sposobnošću da prave glupe greške. Menjanje tih hemikalija rezultuje stabilizovanjem različitih obrazaca. model koji sam opisao u knjizi danas postoji kao kompjuterska simulacija i umnogome se ponaša onako kako sam predvi deo. budući daje univerzum aktivnih sistema potpuno različit. nikada neće umeti da misle. Aktivna priroda nervne mreţe je ta koja omogućava da * se dolazne informacije same organizuju u obrasce. Pragovi i osetljivost nervnih jedinica su. Na izvestan način. što je i bio moj cilj u Mehanizmu uma. Inače. zahvaljujući hemikalijama iz sredstava za pranje i kupanje. 38 . Osmišljenje da formira obrasce i potom ih tako nepromenljive koristi u svakoj mogućoj prilici u budućnosti. Moguće je pokazati kako se nervna mreţa ponaša kao aktivan samoorganizujući informativni sistem.Melankolija i ostale teĉnosti okrenuto prema pasivnim sistemima. Štaviše. samoorganizujući sistemi imaju jednu veliku manu. imamo drugi mozak za svaku različitu hemijsku podlogu. Ovo ukazuje na to da su emocije suštinski deo naše sposobnosti da razmišljamo. Formacija i upotreba ovakvih obrazaca daju podsticaj percepciji. Zbog toga će kompjuteri pete generacije morati da budu opremljeni humorom. a ne samo višak koji tu sposobnost ometa. MeĎutim. doţiveli mnoge promene.

S druge strane. ispravne. mada skrivenu ulogu). Ukoliko su različite hemijske postavke zaista povezane s različitim načinima razmišljanja.Hernija razmišljanja Osobe koje imaju teškoća u donošenju odluka bi mogle pomisliti da razne hemijske postavke mozga donose odluke koje su za njih. ljudi su skloni da se ponašaju primitivno. menjali hemijsku ravnoteţu mozga. da nije imao šanse da formira sloţene obrasce reagovanja. onda ovaj neodreĎeni vid razmišljanja nikad ne daje mozgu priliku da napravi bilo kakvu postavku. oba izbora su prava . vaţnost promenjene hemijske postavke u mozgu. 39 . UviĎamo. Razdvajanje različitih aspekata mišljenja je takode od velikog značaja. ili krivudamo izmeĎu razuma i emocija. Otud i neodlučnost. mi ili pokušavamo da isključimo emocije (koje tada nastavljaju da u pozadini igraju izuzetno uticajnu. U trenucima panike ili besa. shodno tome. s jedne strane. to vuče koren iz teoretskih razmatranja ponašanja aktivnih samoorganizujućih informativnih sistema. konkretno. moţda zbog toga što se mozak tako retko nalazi u tim posebnim hemijskim uslovima. potiče od našeg sve većeg znanja o ponašanju mozga. Ukoliko se resimo da mislimo na normalan način. Kakve veze sve ovo ima sa šest šešira za razmišljanje? Već sam pomenuo da bi ovi šeširi mogli da postanu uslovni inicijatori koji bi. To. Prema tome. To bi značilo da postoji veoma dobar razlog za obučavanje ljudi pod takvim emocionalnim uslovima (stoje vojska oduvek i činila).samo za različite mozgove. prema tome.

.

Šeširi nam dozvoljavaju da mislimo i kaţemo stvari koje inače ne bismo mogli ni pomisliti ni reći. a da pri tom ne izloţimo riziku svoj ego. Glavno ograničenje razmišljanju jeste odbrana ega.VI SVRHA ŠEST ŠEŠIRA Pet vrednosti Prva vrednost šest šešira za razmišljanje je u igranju definisanih uloga. Treća vrednost je njihova praktiĉna primenljivost. Mo41 . Navlačenjem klovnovskog kostima stičete puno pravo da glumite klovna. Moţete da zatraţite od nekoga da bude negativan. Simbolizam šest različitih šešira obezbeĎuje vrlo pogodan način da od nekoga (uključujući tu i sebe lično) zatraţite da preĎe u „drugi reţim". Druga njihova vrednost leţi u usmeravanju paţnje. koji je odgovoran za većinu praktičnih nedostataka razmišljanja. moramo da znamo kako da usmerimo p aţnju na aspekte redom kako se pojavljuju. ili da prestane da bude negativan. Šest šešira predstavljaju sredstva za usmeravanje paţnje na šest različitih aspe-kata problema. Ukoliko naše razmišljanje valja da bude više no samo reaktivno.

Ja sam spreman da pretpostavim i neke stvari koje seţu dalje od trenutnog znanja. Učenje pravila igre jeste jedna od najjačih formi učenja kod dece. Moţete da zatraţite od nekoga da reaguje čisto emotivno. igra razmišljanja koju ja imam na umu jeste izrada mape.Pet vrednosti IV ţete da zatraţite od nekoga da bude kreativan. Četvrta vrednost je njihova moguća zasnovanost na moţdanoj herniji. koju sam naglasio u prethodnom poglavlju. t 42 . Peta vrednost je njihova upotrebljivost za ustanovljavanje pravila igre. budući da teoretski za htevi samoorganizujućih sistema opravdavaju takvu ekstrapolaciju. koja im i omogućava da budu tako vesta u rukovanju kompjuterima. jer se razlikuje od raspravljanja. Šest šešira za razmišljanje ustano vljavaju odreĎena pravila za „igru" razmišljanja. Ljudi veoma uspešno uče ta pravila. Konkretno.

crvenu. plavu. Boja svakog šešira je povezana i s njegovom funkcijom. MeĎutim. Boja čini predstavu lakšom. To bi bilo impresivno i zadovoljilo bi neke ljude. ţutu.bela boja je neutralna i objektivna. Mogao sam da izaberem i neke mudre grčke nazive koji bi ukazivali na vid razmišljanja koji iziskuje svaki šešir. Kako biste ih inače razlikovali? Različite oblike bi. a bili bi i zbunjujući. šest boja Svaki od šest šešira za razmišljanje ima svoju boju: belu. budući da se takva imena teţe pamte. Zbog toga je vaţna boja. Ţelim da mislioci te šešire vizueliziraju i predstave sebi kao stvarne šešire. Beli šešir je zaokupljen objektivnim činjenicama i brojkama.vn SIMBOLIKA I FUNKCIJE Šest šešira. Boja istovremeno daje i ime šeširu. zelenu. crnu. takoĎe bilo teško zapamtiti. 43 . bilo bi od male praktične vrednosti. Beli šešir . opet.

U praksi. jer ljudi veruju daje emocionalnost greška. vegetacija i obilan.zbog čega se nešto ne moţe učiniti.Šest šešira. kao i korišćenja ostalih šešira.plava boja je hladna i ujedno boja neba. Zeleni šešir je pokazatelj kreativnosti i novih ideja. a nikada prema funkciji. teško da ćete dobiti iskrenu reakciju. Crveni šešir vam omogućava da stvar sagledate s emotivne strane. Ako zatraţite od nekoga da na nešto emotivno odreaguje. Za to postoji dobar razlog.crveno je indikator ljutnje („zacrveni" vam se pred očima). Moţete da zamolite neku osobu da „na trenutak skine crni šešir". Crni šešir .crna boja je turobna i negativna^Crni šešir obuhvata negativne aspekte . besa i emocija. Ţuti šešir . Zeleni šešir .zeleno je trava. Moţete ih shvatiti i kao tri para: • beli i crveni • crni i ţuti • zeleni i plavi. plodonosan rast. biće vam lako da upamtite funkciju svakog šešira. stoje mnogo lakše nego da od nje zatraţite da prestane da 44 . termin crveni šešir je neutralan. MeĎutim. Plavi šešir je zaduţen za kontrolu i organizaciju procesa mišljenja. šest boja VII Crveni šešir . šešire uvek pominjemo prema boji. koja će u tom slučaju slediti sama od sebe. koje je iznad svega drugog. Ukoliko upamtite boje i asocijacije vezane za njih.ţuta boja je sunčana i pozitivna. Plavi šešir . Ţuti šešir je optimističan i obuhvata nadu i pozitivno mišljenje.

objašnjenje koje ide uz svaku boju će brzo dati „šmek" svakom šeširu. Razmišljanje postaje igra sa definisanim pravilima.VII Simbolika i funkcije bude tako negativna.za razmišljanje pod ţutim šeširom. • Hajde da svi na nekoliko trenutaka stavimo svoje cr vene šešire. trebalo bi da budete u stanju da tokom bilo kakve diskusije s lakoćom menjate „šešire". Neutralnost boja dopušta da se šeširi koriste bez imalo nelagodnosti. dajući tim ljudima primerak ove knjige daje pročitaju. Šeširi se pominju direktno: • Ţelim da skineŠ svoj crni šešir. Kad imate posla s ljudima koji nisu pročitali ovu knjigu i nisu svesni simbolike koju u sebi nose šest šešira za razmišljanje. Da ĉujemo sada šta kaţe beli. to će efikasnija biti u praksi. • To je dobro . 45 . Naposletku. radije no stvar podsticaja i stroge kritike. Tu upadate vi. Stoje fraza raširenija.

.

samo ĉinjenice. Činjenice se koriste u neku svrhu.vm BELI ŠEŠIR Činjenice i brojke Moţete li da glumite kompjuter? Naprosto iznesite ĉinjenice." 47 . molim. Koje su ĉinjenice u ovoj situaciji. molim . Kada se iznesu kao deo rasprave. Pustite tumaĉenje. umesto da se prezentiraju kao činjenice. činjenice i brojke se nikada ne mogu tretirati objektivno.bez rasprave. Prema tome. Suviše često su brojke i činjenice deo rasprave. Ne očekujemo da se kompjuter s nama raspravlja i da svoje činjenice i brojčane podatke koristi samo kao svoje argumente u toj raspravi. Kompjuteri još uvek nemaju emocije (premda ćemo morati da ih učinimo takvim. očajnički nam je potreban zaokret koji kaţe: „Samo činjenice. Od njih očekujemo da nam na naš zahtev prikaţu činjenice i brojke. na neutralan i objektivan naĉin. ako hoćemo da razmišljaju inteligentno).

meĎutim. postojala je sasvim izvesna mogućnost da sudija u toku suĎenja umre.Ĉinjenice i brojke Naţalost. moralo bi da se počne ispočetka. Daje sudija nekim slučajem umro za vreme trajanja procesa. sem u slučaju da su naimenovali veoma mladog sudiju koji bi se celog ţivota bavio tim jednim jedinim slučajem. Budući da se sudijsko naimenovanje dobija tek kad pravnik dosegne onu relativnu starost koja podrazumeva i relativnu mudrost. a tek potom biramo put. sa svojom navikom zalaţenja u rasprave. u razmišljanju koje podrazumeva izradu mape. prvo moramo da napravimo mapu. Ima.verovatno zbog toga stoje shvaćeno da je snaga IBM-a potrebna SAD kako bi mogle da se takmiče s visoko organizovanom konkurencijom japanskih elektronskih kompanija. s kojim nijedan sud nije mogao da izaĎe na kraj. Proces je stoga bilo nemoguće dovesti do kraja. To znači da nam prvo valja imati činjenice i brojke. Optuţnica je naposletku odbačena . Nasuprot tome. koje ja zagovaram. zapadnjački način razmišljanja. više voli da prvo da zaključak i tek onda iznese činjenice koje taj zaključak potk repljuju. Jednom je protiv IBM-a (International Business Machines) u SAD bila povedena antitrustovska parnica i ceo slučaj je dostigao mamutske razmere. razmišljanje pod belim šeširom jeste pogodan način da zatraţite da vam se na neutralan i objektivan način iznesu činjenice i brojke. mislim). Poenta ove priče jeste daje na zahtev za činjenicama i brojkama moguće odgovoriti tako obimnim informacija 48 . indicija da je za odbacivanje optuţnice postojao još jedan razlog. Prema tome. IBM je dao na uvid ogroman broj dokumenata (oko sedam miliona.

ili vam je on rekao da se ćele noći kockao? 49 . Idealno. da li ste u noći 30. i to za period od šest meseci nakon prekida školovanja. moţete ih imati (psovka nedostaje). Ovakva reakcija je razumljiva. • Dajte mi statistiĉke podatke o onima koji su napusti li školu. Sve do jedne. kako bi izvukla samo one informacije koje su joj potrebne. vratio se u svoj stan u šest i trideset ujutrujerje ćelu noć proveo kockajući se. juna zaista videli optuţenog kako se kocka.VIII Beli šešir ma da onaj koji ih traţi bude preplavljen njihovom količinom. Da bi izbegla davljenje u moru informacija. jer se svaki pokušaj da se činjenice pojednostave moţe sagledati kao odabir činjenica koje će podrţati slučaj. . Formulisanje odgovarajućih konkretnih pitanja jeste deo normalnog procesa traţenja informacije. osoba koja traţi razmišljanje pod belim šeširom moţe da konkretizuje svoj zahtev. • Da ĉujem vaše opšte razmišljanje pod belim šeširom na temu nezaposlenosti.Već sam rekao. Sudije i advokati koji se bave krivičnim pravom bi verovatno smatrali frazu o belom šeširu veoma pogodnom. — Gospodine Dţons. svedok bi trebalo da nosi beli šešir za razmišljanje i da na pitanja odgovara činjenicama. • Ako ţelite ĉinjenice i brojke. Advokati vesti u unakrsnom ispitivanju to stalno rade.

To. on gotovo svake veĉeri odlazi da se kocka. . Prema tome.Hvala. . 50 . da na glavi imate beli šešir za razmišljanje. Uloga sudije je. Moţete ići. Da li zaista nastojite da doĎete do činjenica ili gradite slučaj na osnovu zamisli koja vam se začela u glavi? .Gospodine Dţons. Mora se napomenuti da advokati koji se bave krivič nim pravom uvek nastoje da naprave slučaj. ĉasni Sude. Njihova pitanja su stoga formulisana tako da podrţe ţeljeni smer rasprave ili da ometu smer rasprave na koji navodi druga strana. potpuno suprotno od razmišljanja pod belim šeširom. To je. svaka osoba koja formuliše pitanja u nameri da izvuče informaciju mora da bude sigurna da na sopstvenoj glavi ima beli šešir za razmišljanje. Trojica sudija ili njihovih pomoćnika nastoje da iznaĎu činjenice vezane za slučaj isključivo putem razmišljanja pod belim šeširom. razume se. jula ujutru u šest i trideset vraća u svoj stan. meĎutim. Holandski pravni sistem ne poznaje instituciju porote. meĎutim. šta biste rekli? .Ne.Prošle godine je u SAD zabeleţen porast prodaje ćurećeg mesa u iznosu od dvadeset i pet odsto.€ ĉinjenice i brojke VIII . a potom na dokaze prezentovane od strane advokata reaguje direktno ili posredstvom porote. interesantna. usled porasta interesovanja za zdravu ishranu i brige za zdravlje. gde sudija vodi računa o zakonitom iznošenju dokaza. Njihov zadatak je da naprave „mapu" i onda donesu presudu. Ali. Ćureće meso se smatra „lakšim ". nije slučaj u Engleskoj i Sjedinjenim Drţavama.Video sam optuţenog kako se 1.

.To nije ĉinjenica. Istraţivanje trţišta jasno pokazuje da razlog koji ljudi navode u korist kupovine ćurećeg mesa jeste taj što veruju daje siromašno kolestero lom. trend je pokazatelj neĉega što se dešava i što će nastaviti da se dešava. Za mene. Prva: prodaja ćure ćeg mesa je tokom prošle godine porasla za dvade set pet odsto. . .Jeste. . Ostatak jevaša proizvoljna interpretacija. Do nas stoji da se potrudimo da ulogu koja podrazumeva nošenje belog šešira odigramo stoje moguće bolje. zamolio sam vas da stavite svoj beli šešir.moţda više nego ostali šeširi. tu imamo dve ĉinjenice.Zar to nije trend? . Ĉinjenica je porast prodaje u iznosu od dvadeset pet odsto.Moţe biti. MeĊutim. gospodine. to je proizvoljno tumaĉenje.Prisutan je trend porasta broja ţena koje puše cigare. Očigledno da beli šešir iziskuje i odreĎenu veštinu . daje pravac kome treba teţiti u rukovanju informacijama. Druga: neka istraţivanja trţišta poka zuju da ljudi tvrde da ćuretinu kupuju zato što su za brinuti zbog kolesterola. na neki način. Baratam brojkama. . . To znači da teţimo dobijanju golih činjenica. .Ono što vaše brojke pokazuju jeste daje tokom sva ke od poslednje tri godine broj ţena koje puše ciga re porastao u odnosu na prethodnu godinu.VIII ___________________ Beli šešir _____________ « — Gospodine Ficler. Mogu51 . Beli šešir.Znaĉi. Brojke su ĉinjenica.Ne.

To moţe da bude jedna upotreba te reci. 52 . "Zatim moţemo i da diskutujemo o tome šta ta ĉinjenica znaĉi i koji je njen uzrok U ovom smislu. reĉ je o trendu koji moţe pruţiti mogućnost. Drugo je mnogo manje od mogućnosti. razmišljanje pod belim šeširom postaje disciplina koja mislioca podstiče da u svom umu jasno razluči činjenice od ekstrapolacije ili interpretacije. . Ili su naprosto proizvoĊaĉi cigara tokom poslednje tri godine potrošili više novca nego obiĉno ubeĊujući ţene da puše cigare. Pre ma tome. aliprsutna je i druga. moţda je bolje posluţiti se razmišljanjem podbelim šeširom i reći: „Tokom poslednje tri godi ne.Ĉinjenice i brojke VIII će je da više ţena puši cigare jer i inaĉe više puše verovatno usledpovećane anksioznosti.Ja sam reĉ trend upotrebio naprosto da bih opisao brojĉani porast. koja ukazuje na proces koji je u toku. . U prvom sluĉaju. Moţemo zamisliti da bi političari imali znatnih teškoća u razmišljanju pod belim šeširom. brojke pokazuju porast broja ţena koje puše ci gare.

izjavio daje reč o originalu. Veliki deo onoga što prolazi kao činjenica je naprosto komentar izrečen s poštenom namerom ili stvar trenutnog 53 . Čini se daje činjenica i da se nalazio na trgu ispred zgrade parlamenta. kako se čini. Činjenica je daje on. Poslednje dve tvrdnje su podloţne pogrešivosti pamćenja. Moj je izbor bio da verujem svome pamćenju i vodiču. Zbog toga sam svoju rečenicu na početku knjige počeo rečju „verujem".IX RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Ĉija je ovo ĉinjenica? Da lije ovo ĉinjenica ili verovatnoća? Da lije ovo ĉinjenica ili uverenje? Da li uopšte ima nekih ĉinjenica? Moţemo se sada vratiti na ono što sam na početku knjige izjavio o Rodenovom Misliocu sa trga u Buenos Airesu. moguće je da je vodič pogrešio. Činjenica je da je vodič pokazao prema Rodenovoj statui. Čak i daje moje sećanje savršeno precizno.

• Mislim da sam u pravu kada kaţem da ruska trgo vaĉka flota predstavlja znaĉajan deo svetske trgovine. procenjujemo koja od navodnih činjenica moţe da bude od koristi i potom je iskušavamo i 54 . Nije moguće proveravati sve s rigoroznošću naučnika koji vrši neki eksperiment. bez obzira na to. moramo je proveriti. Vaţna stavka jeste upotreba činjenica. Tačno. uspostavili neku vrstu dvorednog sistema: navodne ĉinjenice i proverene ĉinjenice. ovim je otvoren put klevetama. dakle. Pre no što postupimo u skladu s iznesenom činjenicom ili je učinimo osnovom svoje odluke. Ţivot ide dalje. Ali. Prema tome. dozvoljeno nam je da u okviru razmišljanja pod belim šeširom iznosimo navodne činjenice. tračevima i kanalima „rekla-kazala". U praksi smo. • Jednom sam proĉitao daje razlog što japanski direk tori imaju tako velike troškove reprezentacije to što celuplatu daju svojoj ţeni. zbog koje se i iznose.Ĉija je ovo ĉinjenica? IX ličnog uverenja. • Verujem da sam u pravu kada kaţem daje novi Bo ing 757 mnogo tiši od prethodne generacije vazduhoplova. • Neko mi je jednom rekao daje od prijatelja ĉuo da se Ĉerĉil potajno divio Hitleru. moramo imati mogućnost da iznesemo i navodne činjenice. ali moramo apsolutno razjasniti da je reč o drugorazrednim činjenicama. Svakako. Iznervirani čitalac bi mogao reći da ove „lukave" fraze praktično omogućavaju nekome da kaţe šta god hoće i da mu to proĎe.

To bi uništilo čitavu svrhu belog šešira. Imajte na umu dvoredni sistem. Neproverena činjenica (uverenje). razume se. Mogu i da „verujem" (mišljenje) da ţene puše više cigara zato što su izloţene sve većem stresu. Kad je izjava pravilno formulisana u vidu uverenja. Proverena činjenica. hipoteza i provokacija od suštinskog značaja za razmišljanje. ObezbeĎuju okvir koji ide ispred činjenica. ako je navodni tihi rad motora Boinga 757 od vitalnog značaja za lokaciju aerodroma. Na primer. Moţete.IX ____________ Razmišljanje pod belim šeširom ____ verifikujemo. Moţda više volite da vaša dva reda budu: 1. Kada „uverenje" postaje „mišljenje"? Mogu da „verujem" daje Boing 757 tiši. Ključno pravilo kod razmišljanja pod belim šeširom jeste da nešto ne bi trebalo iznositi na višem nivou nego što je stvarno slučaj. ali još uvek nije temeljito proverena. 55 . izreći aktuelno mišljenje nekog drugog. Dozvolite mi da odmah kaţem da se tokom razmišljanja pod belim šeširom nikada ne dozvoljava vaše sopstveno mišljenje. 2. Sada dolazimo do nečega malo teţeg. jer su prejudiciranje. onda to svakako moramo prevesti iz statusa „navodnog" u status „proverenog". Obratite paţnju na to da činjenica koja je osnov vašeg uverenja naprosto znači nešto za šta vi verujete daje ĉinjenica. Dopustite da ponovim da nam je uverenje definitivno potrebno. • Mišljenje profesora Šmitaje da let na ljudski pogon nikada neće biti moguć. ulaz se dozvoljava.

stvara se sumnja: uloga belog šešira je zloupotrebljena. Nema. Čim se makar učini da je izjava iskorišćena kao argument koji podrţava stanovište. 56 . Mislilac pod belim šeširom stavlja „primerke" na sto kao kada dečkić počne da prazni dţepove i iz njih izvadi nekoliko novčića. meĎutim. Zadatak kartografa jeste da napravi mapu. ono stoje bitno jeste stav. One su te koje se polaţu na sto. Mislilac više ne pokušava da proturi tuĎe izjave kako bi pobedio u raspravi.Ĉija je ovo ĉinjenica? IX Na kraju. Vremenom. uloga koja podrazumeva stavljanje belog šešira postaje druga priroda. mislilac iznosi neutralne izjave — „sastojke". Kada nosi beli šešir. Razvija se neutralna objektivnost naučnika-posmatrača ili istraţivača koji paţljivo beleţi različite primerke faune i flore bez ikakvih opaski o njihovoj daljoj upotrebi. ţvaku i ţabu. govora da se one upotrebe za podrţavanje nekog odreĎenog stanovišta.

Njima je čudno što mi bez rasprave ne moţemo. rasprava često ima snaţnu ego-bazu. Na sastanku zapadnjačkog tipa. a u mnogim slučajevima i 57 . odakle. ona doĊe? Prvo napravite mapu. Moţe biti da se japanska kultura ne zasniva na egu poput zapadnjačke kulture. Japanci nikada nisu prihvatili zapadnjačku naviku raspravljanja. Moţe biti da je obostrano poštovanje i očuvanje „obraza" previše vaţno da bi se izloţilo napadu u raspravi. Nama je čudno što se oni ne raspravljaju. Ako niko ne iznese ideju. preraĎene i razvijene od strane srednjovekovnih kaludera u sredstva kojima se dokazivalo da jeretici greše.X RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM UvoĎenje japanskog stila Diskusija. Najverovatnije objašnjenje je da na japansku kulturu nisu uticale fraze grčke misli. svi sudionici imaju unapred izgraĎeno stanovište. Moţe biti zato što je neslaganje u feudalnom društvu bilo suviše neučtivo ili suviše rizično. rasprava i konsenzus. onda.

58 . Postaje bogatija i detaljnija. Ta informacija se polako. ne vlada totalna i neproduktivna tišina? Zato što svaki sudionik stavlja na glavu beli šešir i daje svoj udeo u vidu neke neutralne informacije. Tok zapadnjačkog sastanka čiji je cilj dobijanje kon senzusa podrazumeva manje zastrašujuću raspru. Poenta je u tome da niko ne iznosi gotove ideje. to jest. Zapadnjacima je teško da razumeju da Japanci dolaze na sastanak bez prethodno formiranih ideja u glavi. onda. Svrha sastanka jeste da saslušaju. a koje privući najviše pristalica. organizuje u ideju. Sastanak se zatim sastoji od rasprave o tim različitim stanovištima. to je najčešće sistem „mermerne skulpture". On se moţe razvući u više nedelja ili meseci. To je više nalik na „skulpturu od gline": postoji središte oko koga se nabacuju i modeliraju komadi gline. počne se s velikim komadom kamena koji se teše da bi se dobio finalni proizvod. koji podrazumevaju mnogo sastanaka. mapa postaje potpunija. Kada je gotova. put postaje vidljiv svima. Informacija se nudi u maniru belog šešira. Japanski sastanci nisu konsenzus-sastanci. Sudionici posmatraju šta se dešava. Ne kaţem da se ovaj proces dešava u okviru jednog jedinog sastanka. Zašto. Postepeno. jer tu niko u potpunosti ne dobija ili gubi. kako bi se dobio konačan oblik. sama od sebe.UvoĊenje japanskog stila X zaključak za koji se nadaju da će ga ostali prihvatiti. MeĎutim. Neretko biva da početna ideja pretrpi modifikacije i poboljšanja. da bi se videlo koje će preţiveti kritike. Do ishoda se dolazi zajedničkim snagama i svi se s njime slaţu.

moţe biti. Upravo to je uloga belog šešira.) 59 . Prema tome." Za ovakav zaokret su nam u praksi potrebna upravo pomagala i fraze kao što je beli šešir za razmišljanje. uloga belog šešira moţe da znači sledeće: „Hajde da svi glumimo Japance. a potom se neguju kako bi im se omogućilo da se pravilno uobliče. Kada ga koriste svi sudionici sastanka.Razmišljanje pod belim šeširom ______ y / Poimanje da bi ideje trebalo da se uobliče raspravom je zapadnjačko. Inventivnost. kao i u odeljku o zelenom šeširu za razmišljanje. Savetovanje i objašnjavanje imaju malu praktičnu vrednost. posredstvom namernih provokacija lateralnog razmišljanja. s pojedincima zakrvavljenih očiju. Ne moţemo da menjamo kulture. Ovo što sam maločas rekao jeste donekle idealizovana verzija kontrasta izmeĎu zapadnjačke rasprave i japanskog iznošenja informacija. sposobnim da se uporno drţe svoje zamisli iako ona svima ostalima deluje suludo. (Ne ţelim da se upuštam u objašnjavanje zbog čega Japanci nisu inventivniji nego što jesu. Moja namera ovde jeste da taj kontrast istaknem. potre ban nam je nekakav mehanizam koji će nam omogućiti da prevaziĎemo našu naviku da se raspravljamo. a ne da sledim one koji smatraju daje sve japansko divno i da bi se stoga na to valjalo ugledati. Japansko poimanje je da ideje izranjaju kao što seme niče iz tla. zahteva kulturu koja se zasniva na egu. To moţemo da uradimo praktičnije. na japanskom sastanku. koje pominje m u drugim kontekstima.

.

Istina je povezana sa sistemom igre reci poznatim kao filozofija. na trenutak istiniti rezime našeg iskustva. koji se ne zamaraju suviše ovakvim stvarima.XI RAZMIŠLJANJE POD BELI ŠEŠIROM Ĉinjenice. mogu da predu na sledeće poglavlje. dakle. U tom smislu. istina i filozofi Koliko je istinita ĉinjenica? Koliko vrede jeziĉke igre jllozojije? Apsolutna istina i ono „uglavnom". Oni praktični umovi. viĎali samo bele labudove. Istina i činjenice nisu uvek toliko usko povezane koliko većina ljudi veruje da jesu. o krajnje naglom prelasku sa istine na 61 . Činjenice su povezane s iskustvom koje podleţe proveri. Izjava je aktuelan. ona je i činjenica. nekim slučajem. i to i činimo. Reč je. Ako smo. Prvi crni labud koga vidimo čini ovu izjavu neistini tom. moţemo li se odvaţiti da izjavimo da su „svi labudovi beli"? Moţemo.

onda je crni labud nešto drugo. Svrha je sta tistike da ovim prilično maglovitim frazama da nešto odreĎenosti. onda moţemo da uključimo crnog labuda i definiciju labudova zasnivamo na drugim njihovim karakteristikama.. ali logičarima nije ni od kakve koristi. još uvek imamo stotinu belih labudova koje smo videli naspram samo jednog crnog. od suštinskog značaja je reč „svi". Prema tome. proverena činjenica).. Odbacimo li belinu kao suštinski deo definicije. Takve statističke podatke nije uvek moguće prikupiti. moţemo da kaţemo: „Većina labudova je bela"." Kada naiĎemo na prvog crnog labuda. Ukoliko odlučimo da belina ostane suštinski deo definicije labuda.. Tada to već postaje stvar reci i definicija. To je stoga što logika mora da se kreće od jedne apsolutne istine prema drugoj:. Forma i manipulacija ovakvih definicija su suština filozofije. U izjavi . ako ţelimo da izjava odraţava činjenično stanje. Ako je ovo istina.. „Labudovi su uglavnom beli".jsvi labudovi su beli". Pa ipak. Sem ako ne resimo da crnog labuda nazovemo nekim drugim imenom. 62 1 . Stoga su fraze kao što su „uglavnom" i „u celini" savršeno prihvatljive. tako da često moramo da pribegavamo dvorednom sistemu (uverenje. „Nešto više od devedeset devet odsto labudova je belo. ţene uglavnom koriste kozmetičke preparate). istina i filozofi XI neistinu. Razmišljanje pod belim šeširom se bavi upotrebljivim informacijama.Ĉinjenice. izjava „svi labudovi su beli" postaje neistina. pogledamo li činjenice. onda sledi daje." Ova poštapalica „uglavnom" je neverovatno praktična (deca uglavnom vole sladoled.

) ♦ Ako se cene snize. dešava se i da doĎe do porasta prodaje. u okviru ovog dijapazona. a i dalje uspešno posluju. uglavnom dospevaju u neprilike.) ♦ Ako naporno radite. koje se mogu izraziti na sledeći način: ♦ uvek istinito ♦ obično istinito ♦ u globalu istinito ♦ uglavnom istinito ♦ više-manje istinito ♦ 50 odsto istinito i ♦ često istinito ♦ katkada istinito ♦ povremeno istinito ♦ dešava se da bude istinito ♦ nikada istinito ♦ ne moţe da bude istinito (kontradiktorno) Koliko daleko. (Moguće je nabrojati nekoliko kompanija koje to čine. (Mnogi koji vrlo naporno rade nisu naročito uspešni. (U slučaju porasta cene proizvoda odreĎene firme.XI ____________ Razmišljanje pod belim šeširom _____ ♦ Korporacije koje prora ĉun troškova zasnivaju na pretpostavljenoj budućoj prodaji. zbog špekulacija.) Postoji čitav dijapazon verovatnoća. straha od inflacije i straha od zaostajanja za drugima. odgovor na to pita 63 . srne da se ide s ulogom belog šešira? Kao i pre. uspećete u ţivotu. prodaja će porasti.

a taj automobil je ipak ispao totalni promašaj. dobro je biti svestan ove vrste informacija. kada se razdraţe. posle ubrizgavanja mo ţe da usledi encefalitis. • U veoma retkim sluĉajevima. umeju da nasrnu i na decu. • Male boginje su obiĉno bezazlene. Prisutna je. opaţanje ljudi o opasnosti od encefalitisa nakon ubrizgavanja moţe biti hiljadu puta veće od stvarne statističke opasnosti. ali povremeno za njima ume da usledi neka sekundarna infekcija. kao stoje infekcija uha. Edzel. U drugom primeru. • Dizajn zasnovan na istraţivanju trţišta je ĉesto neuspešan. i dilema. istina i filozofi XI nje leţi u formulisanju informacije. kako bi se izbeglo nenamerno dezinformisanje. Na primer. Stoga je vaţno dati stvarne podatke. Uzmite. Očigledno. Ovo mogu uistinu biti činjenice i mislilac pod belim šeširom ima pravo da ih kao takve iznese. MeĎutim. Bio je totalni promašaj. • Poznato je da psi ove vrste. mora napomenuti daje reč o „anegdotama" ili „slučajevima". 64 . recimo. automobil za ĉiji di zajn kaţu daje napravljen na osnovu istraţivanja tr ţišta.Ĉinjenice. • Kaţu daje Ford dizajnirao Edzel na osnovu istraţi vanja trţišta. meĎutim. poznavanje stvari koje se dešavaju tek s vremena na vreme moţe biti od koristi. Da li su anegdote prihvatljive kao deo razmišljanja pod belim šeširom? • Jedan ĉovekje ispao iz aviona bez padobrana ipreţiveoje.

gospodi nom Ziglerom. Pamtimo da je čovek preţiveo pad iz aviona bez padobrana.XI ____________ Razmišljanje pod belim šeširom ______V 7 Gornja izjava nije legitimno razmišljanje pod belim šeširom — sem u slučaju postojanja mnogo više dokaza koji bi potkrepljivali tvrdnju da dizajn zasnovan na istraţivanju trţišta propada. Ja moţda ţelim da znam kada ste razgovarali s ovim stručnjacima. zato što je to prilično nesvakidašnji dogaĎaj. U razmišljanju pod belim šeširom nema ničega apsolutnog. Crne labudove primećujemo zato što su obično veoma malo brojni. Ono je samo pravac kojim se krećemo u teţnji da postanemo bolji. • Razgovarao sam sa ĉetvoro struĉnjaka i svako od njih predviĊa opadanje kamatne stope do kraja godine. ali to nije njihovo normalno ponašanje. Svrha razmišljanja pod belim šeširom jeste da budemo praktični. gospoĊom Kaljato i gospodinom Suarezom i svi su predvideli da će kamatna stopa do kraja godine opasti. Ovde imamo tri nivoa preciznosti. Mačke mogu da padaju s krovova. • Svi struĉnjaci predviĊaju da će kamatna stopa do kraja godine opasti. Izuzeci se izdvajaju naprosto zato što su izuzeci. Ključ svega je u tome da ih pravilno formulišemo. Stoga moramo biti u stanju da prezentujemo sve vrste informacija. Edzel se uvek pominje iz istog razloga. 65 . • Razgovarao sam sa gospodinom Flintom. Čak i treći nivo moţda nije dovoljno dobar.

.

Na trţištu trenutno postoje dve konkurentske firme ĉiji proizvo di imaju niţe cene. Traţite od svih da stave bele šešire. njih ĉetrdeset odstoje uzelo samo po dva artikla na probu. Ove izjave pokrivaju većinu situacija. Do prli smo do trideset ĉetiri odsto maloprodajnih firmi. Od ukupnog broja onih koji su naruĉili naše proizvode.XII RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Ko stavlja šešir? Stavljate sopstveni šešir. . Traţite od nekog da stavi svoj šešir. Svode se na to da moţete traţiti. 67 . Birate da odgovarate sa šeširom na glavi. staviću svoj beli šešir.Zastoje naša prodaja krenula nizbrdo? .Da bih na to odgovorila. birati ili se od vas moţe traţiti. Svega šest odsto njih je naruĉilo naše proizvode. Sedamdeset odsto ljudi s kojima smo razgo varali je odgovorilo daje cena previsoka.

Jasno je da razmišljanje pod belim šeširom isključuje tako vredne stvari kao što su slutnja.Sada bih voleo da ĉujem vaše razmišljanje pod crvenim šeširom. oni se ne mogu iznositi kao deo razmišljanja pod belim šeširom. Poreske olakšice nisu ništa veće. koji je uz to i preskup.Ko stavlja šešir? XII . O kojim je brojkama reĉ? Gde su izveštaji? Ko moţe da iznese dokaze? • Rekli ste mi da nameravate da naruĉite Prajmove kompjutere. Ali to i jeste svrha nošenja belog šešira: dobijanje „suvih" informacija. Udaljenost radnog 68 . U ovom slučaju. • Poĉnimo tako što ćemo svi staviti svoje bele šešire za razmišljanje i reći šta nam je poznato o maloletniĉ kom kriminalu. Konkurencija ima bolju i sveobuhvatniju reklamu. Najboljim trgovcima ne delujemo privlaĉno. osećaj. Ţelim vaše razmišljanje pod belim šeširom. moţda su vaţniji aspekti „osećaja" koji karakterišu razmišljanje pod crvenim šeširom. utisak i subjektivno mišljenje. Plata nije ništa bolja. da ĉujem vaše mi šljenje pod belim šeširom? • Neću da mi tu nagaĊate šta bi se desilo kad bismo cenu prevoza preko Atlantika spustili na 250 dolara. sem pri izveštavanju o tome šta su rekle potencijalne mušterije. • Traţili ste moje mišljenje pod belim šeširom o tome zbog ĉega menjam zaposlenja. Mogu li. intuicija. prosuĎivanje zasnovano na iskustvu. Imamo loš imidţ na trţištu. u vezi s tim. MeĎutim. -Imamo loš proizvod.

Vrsta posla je identiĉna. 69 . To je sve što mogu da vam kaţem noseći beli šešir. Izgledi za napredovanje u karijeri su isti.XII Razmišljanje pod belim šeširom -U mesta od mog mesta stanovanja je otprilike ista.

.

kako bi se ukazalo daje ipak reč o verovatnoći. U prvom redu se nalaze proverene i dokazane činjenice . nalaze se činjenice za koje verujemo da su istinite. U praksi. IzmeĎu se nalaze upotrebljivi nivoi kao što su „uglavnom". 71 . mislilac bi trebalo da imitira kompjuter. Infor macije ove vrste mogu da se iznose u sklopu mišljenja pod belim šeširom. pod uslovom da se odgovarajuće formulišu. Kompjuter je neutralan i objektivan. Postoji dijapazon verovatnoće koji ide od „uvek istinito" do „nikad istinito". ukoliko ţeli da da dobije informaciju ili popuni informativne praznine. Ne nudi tumačenje ni mišljenje.činjenice od drugorazrednog značaja. postoji dvoredni sistem informacija. U drugom redu.činjenice od prvorazrednog značaja. Osoba koja traţi informaciju bi trebalo da postavlja konkretna pitanja. ali koje još nisu u potpunosti proverene .xin RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Reume Zamislite kompjuter koji daje činjenice i brojčane podatke koji se od njega traţe. „katkada" i „povremeno". Noseći beli šešir za razmišljanje.

Rezime XIII Razmišljanje pod belim šeširom podrazumeva disci plinu i usmerenost. Belo (kao totalitet boja) ukazuje na neutralnost. Od vas se moţe zatraţiti da stavite svoj beli šešir za razmišljanje. Mislilac teţi da u prezentiranju informacija bude što neutralniji i objektivniji. TakoĎe. ili vi moţete zatraţiti od nekoga da ga stavi. moţete ga staviti ili skinuti ako to sami ţelite. 72 .

oni će vrebati iz pozadine i potajice uticati na mišljenje. Nešto mi tu smrdi. Nema potrebe za potkrepljivanjem. slutnje i intuicija su jaki i stvarni. Razmišljanje pod crvenim šeširom je krcato emocijama i osećanjima i neracionalnim aspektima mišljenja. intuicije. objektivne informacije. objektivno i lišeno svake primese osećanja.• r * " XIV CRVENI ŠEŠIR Emocije i osećanja ''■■ Suprotno od neutralne. Razmišljanje pod crvenim šeširom je potpuno suprotno od razmišljanja pod belim šeširom. utisci. koje je neutralno. ali meni se ova pogodba uopšte ne dopada. ■■' Nema potrebe za navoĊenjem razloga ili osnova. Crveni šešir to priznaje.kao legitimnog dela sveobuhvatne mape. Emocije. 73 . Ukoliko se ne dozvoli emocijama i osećanjima da budu deo procesa razmišljanja. ' Slutnje. Crveni šešir pruţa formalni i definisani kanal za iznošenje tih stvari na videlo . osećanja. • Ne pitaj me zašto.

Svaki mislilac koji ţeli da izrazi osećanja ove vrste. Sa crvenim šeširom za razmišljanje. opravdavate ili objašnjavate ono što osećate.Emocije i osećanja XIV • Ovaj tip mi se ne dopada i ne ţelim da p oslujem s njim. • Osećam daje ovo patpozicija. • Taj dizajn je uţasan. • Duboko u sebi osećam da ovaj posao neće valjati. nikad nema potrebe da potkrepljujete. moţete da igrate ulogu emotivnog mislioca koji reaguje i oseća umesto da napreduje racionalnim koracima. • Slutim da će ovo parĉe zemljišta iza crkve za koju go dinu vredeti mnogo novca. • Mislim da nije fer tajiti ovu informaciju sve dok se pogodba ne zakljuĉi. Nadrljali smo ako ne što pokušamo. Ali. To je sve. trebalo bi da posegne za crvenim šeširom. Taj šešir daje zvaničnu dozvolu za izraţavanje osećanja koja rangiraju od čistih emocija do slutnji. Dopada mi se. Znam daje vara lica i da nas je dobro prešao. Sa crvenim šeširom za razmišljanje. To je samo uludo potrošen novac. Bolje da se nekako izvuĉemo. • Nekako sam slaba prema Herniju. 74 . Nikad neće „proći". uĉinio je to sa sti lom. nadrljali smo ako ništa ne pokušamo. Na kraju ćemo se samo uvaliti u skupu parnicu.

Pri tom naglašavam reci na kraju. Pa ipak. Dobar mislilac bi trebalo da bude objektivan i razmatra činjenice u skladu s njihovom pozicijom.XV RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Mesto emocija u mišljenju Da li emocije zamagljuju mišljenje ili su deo njega? U kom trenutku nastupaju emocije? Da li emotivne osobe mogu da budu dobri mislioci? Tradicionalno stanovište je da emocije zamagljuju mišljenje. a ne prema tome koliko su relevantne za njegove emocionalne potrebe. S vremena na vreme se čak čuje i tvrdnja kako su ţene suviše emotivne da bi bile dobri mislioci. Dobar mislilac bi trebalo da bude hladnokrvan i nepristrasan i nimalo pod uticajem emocija. naš izbor pravca je 75 . svaka dobra odluka na kraju mora biti emocionalna. Kad upotrebimo razmišljanje da bismo napravili mapu. Kaţu da ţenama nedostaje nepristrasnosti koja je neophodna u donošenju dobrih odluka.

Ova pozadina ograničava i boji kompletnu našu percepciju. ljubomora ili ljubav. izvučemo direktno na površinu. One su neophodan deo funkcionisanja mozga. Postoje tri tačke na kojima emocije mogu imati uticaja na mišljenje. rekao bih da vaša ponuda moţe da se sagleda kao uĉvršćivanje vaših sopstvenih interesa. emocija je inicirana početnom percepcijom. Emocije daju relevantnost našem mišljenju i uklapaju ga u naše potrebe i u kontekst trenutka. Na ovo ću se vratiti malo kasnije. a mogući su i drugi razlozi njenog prisustva. mrţnja. sumnja. • Kada bih stavio svoj crveni šešir. Smatrate da vas je odreĎena osoba uvredila i od tada je ćelo vaše razmišljanje o toj osobi obojeno tim osećanjem. a ne nametanje ili nekakav ostatak iz doba ţivotinjskog preţivljavanja. kao što su strah. U drugom slučaju. kako bi se mogao pratiti njen dalji uticaj. Razmišljanje pod crvenim šeširom nam daje mogućnost da takva osećanja. Opaţate (moţda pogrešno) da odreĎena osoba govori sa stanovišta ličnog interesa i od tada odbacujete sve što ona kaţe. U stanju smo da veoma brzo donesemo ovako prenagljen sud i zarobimo sebe u emocijama koje takav sud donosi sa sobom. Učinilo vam se da nešto deluje kao reklama i od tada nemate poverenja. Svrha razmišljanja pod crvenim šeširom jeste izlazak te pozadine na videlo. Moguće je postojanje jakih emocija u pozadini. a ne interesa kompanije. čim se pojave. bes.Mesto emocija u mišljenju XV odreĎen vrednostima i emocijama. Emocija iz pozadine moţe biti vezana za osobu ih situaciju. 76 .

nastaviti sa štrajkom ili pregovarati — meni se više sviĊa prvi. hajde da svi stavimo svo je crvene šešire za razmišljanje i pustimo da emocije odrede kako ćemo postupiti. Za one koji uviĎaju vrednost izraţavanja emocija u sklopu razmišljanja o odreĎenoj s tvari. 77 . Takva mapa bi trebalo da podrazumeva i emocije podstak nute razmišljanjem pod crvenim šeširom. MeĎutim. One su te na koje emotivno reagujemo. umesto da radite u korist deoniĉara. jer sam ljubo moran na njega i njegov brz uspon do vrha. • Budući daje ovo verovatno najjasnija predstava o si tuaciji koju moţemo dobiti. • Od dva izbora . Treća tačka na kojoj emocije mogu da se jave jeste nakon što se kompletira mapa situacije. fraza o crvenom šeširu pruţa korisna sredstva za legitimizaciju tih emocija. tako da one mogu da zauzmu svoje mesto na konačnoj mapi. Naša reakcija na vrednost slobode je emotivna (naročito ako nam je sloboda uskraćena). Nijedna strana nije propatila dovoljno da bi se bilo ĉega odrekla. Emocije se — uključujući i mnogo ličnog interesa .XV __________ Razmišljanje pod crvenim šeširom j. Ne mislim daje ovo pravo vreme za pregovore.: * ţelite da se suprotstavite integraciji da biste saĉuvali svoj posao. Svaka odluka se zasniva na vrednostima. moţe li razmišljanje pod crvenim šeširom ikad da izvuče na videlo one emocije koje moraju ostati skrivene? • Ja sam protiv njegovog naimenovanja.tada uvode da bi se na mapi izabrao pravac. • Moje razmišljanje pod crvenim šeširom kaţe mi da .

Ovog ĉasa. • Staviću svoj crveni šešir i reći da mi se ĉini daje mo guće da je to suprotstavljanje Aninom unapreĊenju donekle zasnovano na ljubomori. Alternativno: • Zaštitiću se svojim crvenim šeširom i reći da sam protiv toga da Ana dobije unapreĊenje. Jednostavno tako osećam. Trebalo bi imati na umu i da je mislilac.Mesto emocija u mišljenju XV Da li bi iko. model crvenog šešira omogućava da se to uradi na zaobilazan način. slobodan da odluči da stavi crveni šešir. MeĎutim. jako sam ljuta. ikada. stalo mije sa mo da vratim ono što sam uloţila. • Moram da priznam da naprosto nisam srećan na ovom poslu. zaista obelodanio takvu ljubomoru? Verovatno ne. u intimi sopstvenog uma. Razmišljanje pod crvenim šeširom podstiče traganje: „Koje emocije leţe u osnovi svega ovoga?" 78 . Ne volim da me varaju. • Jesam. To mu omogućava da na legitiman način izrazi svoje emocije.

one su totalno različite. Ovo znači da nešto. podjednako ispravnu upotrebu. To je rezultat sloţenog prosuĎivanja 79 .XVI RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Intuicija i slutnje Koliko je razloţna intuicija? Kolika je vrednost intuicije? Kako se koristiti intuicijom? Reč intuicija ima dvojaku. MeĎutim. To moţe da rezultuje kreativnošću. kada je reč o funkciji mozga. • Ako prebacite paţnju sapobednika na sve poraţene. biva iznenada opaţeno kao sa svim drugačije. Druga upotreba reci intuicija jeste neposredna zebnja ili shvatanje situacije. Termin intuicija moţe da se koristi za označavnje iznenadne spoznaje. stoje bilo opaţeno na jedan način. naučnim otkrićem ili matematičkim skokom napred. brzo ćete uvideti da će sto trideset jednom uĉesniku u igri singlova biti potrebno 130 meĉeva koji će proizvesti 130 gubitnika.

• Intuicija mi kaţe da se ovaj elektriĉni automobil jed nostavno neće dobro prodavati. iskustvu sa sličnim proizvodima i predviĎanju kretanja prodaje po datoj ceni. Suviše je sloţena i konfuzna. Za preduzetnika kaţemo da ume da „namiriše pare". uspešni preduzetnici i uspešni generali kao da svi imaju ovaj „osećaj" za situaciju. jeste ono čime ovde ţelim da se pozabavim. • Imam osećaj da će on da popusti kad se naĊe u škrip cu. već da moţe da ga detektuje samo preduzetnik s na ročito razvijenim čulom za miris novca. to se dešava trenutno. Slutnja je hipoteza zasnovana na intuiciji. ova vrsta intuicije. t Upravo ovo „kompleksno" prosuĎivanje. kao rezultat kompleksnog prosuĎivanja zasnovanog na više faktora. Takva intuicija moţe da se zasniva na poznavanju trţišta. Uspešni naučnici. pa čak ni izraziti recima. • Imam snaţan osećaj da su ova autobuska karta i onaj bicikl glavne indicije u ovoj istrazi ubistva. Intuicija. slutnja i osećaj su bliski. Kada u nekom prepoznate prijatelja.Intuicije i slutnje XVI zasnovanog na iskustvu . 80 . • Imam osećaj da ova teorija nije ispravna.prosuĎivanja koje se verovatno ne moţe podvesti ni pod kakvu kategoriju. Ovo ukazuje na to da profit nije dovoljno očigledan da bi ga svako video. Osećaj se moţe protezati u rasponu od odreĎenog (ili čak neodreĎenog) estetskog osećanja do definisanog suda.

ali mi intuicija govori daje to jedini naĉin da popravimo svoju situaciju na trţištu. ali i da sopstvena izrazimo kao sastavni deo razmišljanja. Moţda bi emocije i intuicija trebalo da spadaju pod različite šešire. dajmo im legitimititet pomoću crvenog šešira za razmišljanje. Ako je savetnik u prošlosti bio pouzdan. Crveni šešir nam omogućava da pitamo za osećanja drugih. ali teško da ćemo potpuno uspeti u tome. Verujem da je moguće tretirati ih zajedno. • Svi razlozi govore protiv sniţavanja cene. Ako se intuicija u više navrata pokazala tačnom. intuicija na sav glas viče da je sledeće okretanje sigurno crno. onda. Kockarski sto nema pamćenje. Intuicija se moţe tretirati onako kako neko tretira savetnika. Intuiciju je najbolje tretirati kao deo mape. Ako ne moţemo recima da izrazimo razloge. da li bi trebalo da verujemo svom sudu? Bilo bi teško baviti se velikim investicijama na osnovu slutnji. da tretiramo intuiciju i osećaj? Pre svega. ali to bi samo zakomplikovalo stvari. bićemo skloniji da je poslušamo. Kako. zloglasno obmanjujuća. ona je. Moţemo pokušati da analiziramo razloge koji leţe iza intuitivnog prosuĎivanja. pod naslovom „osećanja". čak iako je njihova priroda različita. 81 .XVI Razmišljanje pod crvrnim šeširom Intuicija ni slučajno nije nepogrešiva. izgledi ostaju u dlaku isti. Pa ipak. čak. verovatno ćemo obraćati više paţnje na njegove savete. Ako je na ruletu osam puta zaredom bilo crveno. Kada je reč o kocki.

Intuicijom se moţemo voditi i po principu „nešto dobiješ. moţe? • Moj crveni šešir mi kaţe da ova ponuda neće biti pri hvaćena. Intuicija ne mora uvek biti tačna. Ona je tu.. Bilo bi opasno pripisati intuiciji nepogrešivost mističnog proročišta. moţe da bude veoma vredna. Gde se dotiču intuicija i mišljenje? Videli smo da beli šešir za razmišljanje ne dozvoljava izraţavanje mišljenja (premda moţe da dopusti izveštavanje o izraţenom mišljenju drugih). jer se formirala na iskustvu. onda će ukupni rezultat biti pozitivan. • Moţete li staviti svoj crveni šešir i reći nam šta vaša intuicija kaţe o ovoj integraciji? • Moj crveni šešir oseća da će cene nekretnina vrlo br zo opet da se vinu u visine. nešto izgubiš. izveţbana u oblasti nekretnina. To je zato što se mišljenje zasniva na prosuĎivanju. Pa ipak.. Tas moţe da pretegne na stranu suda o poznatim činjenicama ili na stranu osećaja za82 . tumačenju i intuiciji. a kojih da se kloni. Njegovo bogato iskustvo se izraţava u vidu intuicije koja mu govori koje poslove da sklapa. ona je deo mišljenja. Ona je stvarna. primenjena na ishod predsedničkih izbora.Intuicije i slutnje XVI Iskusan trgovac nekretninama ima razvijen osećaj za priliku. Ta intuicija. ali ako je češće u pravu nego što greši. I moţe da bude od koristi. MeĎu tim. • Da ĉujem šta tvoj crveni šešir kaţe o ovoj novoj re klamnoj kampanji. intuicija tog trgovca nekretninama moţda ne bi imala toliku vrednost.

• Imam osećaj da je dosada odgovorna za veliki deo maloletniĉkog kriminala.XVI Razmišljanje pod crvrnim šeširom snovanog na nepoznatim faktorima. crnim ili ţutim šeširom. 83 . • Imam osećaj da vlasnici bioskopapriţeljkuju neke od onih spektakularnih filmova koji se reklamiraju na sva zvona. najbolje je izraziti ga u vidu osećaja. Mišljenje se moţe izraţavati u sklopu razmišljanja pod crvenim. Kada se koristi crveni šešir.

1 .

Osećanja iz „crvenog šešira" se mogu pokazati u bilo kom trenutku tokom trajanja sastanka. 85 . Osećanja se mogu usmeriti na voĎenje samog sastanka. • Uzeću svoj crveni šešir za razmišljanje i reći vam da mi se ne dopada naĉin na koji se vodi ovaj sastanak. Sakriti ili pokazati osećanja. Naime. • Gospodine Huper. stanovište mog crvenog šešira je da vi nikad nikoga ne saslušate do kraja.*■< ■■" "' ■■ XVII RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Trenutak za trenutkom Reagovanje i ljutnja. To je moj osećaj u vezi sa ovim sastankom. a ne samo na problem o kome se diskutuje. • Ţelela bih da iskoristim crveni šešir da nešto kaţem. imam osećaj da ćemo biti naterani na dogo vor koji ne ţelimo. diskusije ili razgovora.

konvencija o crvenom šeširu moţe delovati artificijelno i nepotrebno. Morate li zaista da „stavite" crveni šešir da biste se naljutili? Zar nije moguće izraziti emocije putem pogleda i glasa? Upravo u ovoj artificijelnosti i jeste prava vrednost crvenog šešira. Pošto se smatra formalnim izrazom. crveni šešir dopušta nekome da „uključi" i „isključi" emociju u roku od svega nekoliko trenutaka. Svako ko oseća potrebu da bude emotivan ima odre Ďen način za to. Normalno je em ocijama potrebno izvesno vreme da izbiju na površinu i još više vremena da se stišaju. Sama potreba da „stavimo" crveni šešir smanjuje količinu prepiranja. Više nije neophodno iskušavati i pogaĎati osećanja drugih. Stavite crveni šešir i skinete ga.Trenutak za trenutkom XVII • Rekla sam šta sam imala da kaţem i sada skidam crveni šešir. Ima načina da ih to direktno pitate. Ne moţete gnjaviti nekoga da stavlja crveni šešir kad god pomisli da se neko drugi ponaša neprimereno. stanovište izraţeno pod obodom crvenog šešira je manje lično od stanovišta izraţenog bez njega. Na neki način. izraţavanje emocionalnih stanovišta bez njegove formalnosti počinje da deluje grubo. 86 . više nema potrebe za stalnim upadicama. čovek uvredi druge. A kad se jednom prihvati model crvenog šešira. Čovek bude uvreĎen. Suprotstavljena prirodnom toku emocija koje se javljaju za vreme nekog sastanka. Budući da crveni šešir obezbeĎuje kanal odreĎen za osećaje i emocije.

• Imam osećaj da vam se ne dopadam. i Da lije to opšte stanovište? • Imam osećaj da svi ţelimo da se ovaj dogovor napravi i potpiše. budite ljubazni pa stavite crveni šešir i iznesite mi svoje stanovište. • Moţemo li od vas dobiti jednu sveobuhvatnu izjavu izreĉenu pod crvenim šeširom.XVII __________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom • Ţelim da stavite crveni šešir i kaţete mi šta mislite o mom predlogu. iako nimalo ne sumnjaju u njihovu suštinu. Sasvim je nepotrebno formalno ga koristiti svaki put kad se izraţava osećanje. Zaljubljeni vole da čuju reci ljubavi od svojih partnera. • Ako se budete i dalje koristili crvenim šeširom. pa da završimo s tim ? ■. Gospodine Morison. Ţelim da stavi te crveni šešir i odgovorite mi. Potom ću ga odloţiti i više neću posezati za njim. • Prebacio sam se na nivo crvenog šešira i ţelim da ka ţem da sam vrlo zadovoljan odvijanjem ove sednice. moraću da vam ga oduzmem i stavim van domašaja. 87 . Mehanizam se koristi isključivo kad se osećanje izraţava ili njegovo izraţavanje traţi na odreĎen i formalan način. S mehanizmom crvenog šešira ne bi trebalo preterivati i dovoditi ga do apsurda.Šta mislite o svemu ovome? • Molim samo za jednu priliku da kaţem nešto pod ' okriljem crvenog šešira.

.

tada se moţe načiniti pokušaj da se one istraţe. naše emocije se mogu promeniti jer se promenila percepcija. pa čak i promene. Emocije. to više nije deo modela crvenog šešira. • Ne gledaj na to kao na poraz. Emocije kao pregovaraĉka pozicija. Samo po sebi. Gledaj na to kao na odliĉan naĉin da otkriješ slabost i snagu njegovog naĉina igranja tenisa. Kad se emocije jednom obelodane putem mehanizma crvenog šešira.XVIII RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Upotreba emocija Moţe li razmišljanje da promeni emocije? Emocionalna pozadina. vrednosti i izbori. Emocije ne menja logični već perceptivni deo razmišljanja. Ako nešto vidimo drugačije nego pre. 89 . Razmišljanje moţe da promeni emocije.

Ne moţemo da ga ignorišemo. Zamislimo sada da nije tako i daje u našoj moći da kontrolišemo situaciju. Izraţene emocije mogu da pruţe konstatnu podlogu za razmišljanje ili diskusiju. Svaka se škola plaća. Da bismo pronašli rešenja za razmirice. Kao što sam već napomenuo. DogaĊaji su nas pretekli. Nije svaki put moguća percepcija koja moţe da izmeni ili poništi emocije. emocije i osećanj a su deo bojenja mape. MeĎutim. • Svi znamo da se ovi pregovori odvijaju u atmosferi izrazitog nepoverenja. 90 . a ne kao pogrešno prosuĊivanje. Prisutnaje stalna svest o toj emocionalnoj podlozi. Više nećemo mo rati da prolazimo kroz to.Upotreba emocija XVIII • Da li bi ova ponuda bila prihvatljiva kada bi potekla kao inicijativa s tvoje strane? • Shvati to kao još jedno iskustvo. • Prisutno je osećanje da bilo kakva naša odluka neće mnogo promeniti stvari. moţemo se drţati dalje od takvih oblasti. moţemo da upoznamo one jarko obojene „regije" i sa emocionalnog stanovišta. S vremena na vreme je korisno zamisliti različitu emocionalnu podlogu i videti kako stvari mogu biti drugačije. uvek vredi pokušati. Posredstvom konvencije o crvenom šeširu. Pokušajmo sada da zamislimo kako bi izgledalo naše razmišljanje kad bi obe strane zaista verovale jedna drugoj. • Moramo da budemo svesni besa nagomilanog u po zadini. Odluke i planovi se sagledavaju kao doneseni na osnovu te podloge.

Te vrednosti se mogu izraziti direktno. • Sposobnost da preĊemo demarkacione linije sindika ta je veoma bitna za našu produktivnost. pretnje. učenu ili molbe za milost. Nešto ima odreĎenu vrednost za jednu stranu i sasvim drugačiju vrednost za drugu stranu. To su dovoljn no jasno izrazili. Teškoće nastaju iz tri „izvora". Prema tome. Pri tom ne mislim na durenje. svrha razmišljanja jeste zadovoljavanje izraţenih emocija. Emocije se često upotrebljavaju za uspostavljanje pregovaračkih pozicija. Ne tvrdimo dajeDţons nevin. Druga vrsta problema nastaje kada se zadovoljstvo jedne strane ostvaruje na račun druge. Za sad se toga nećemo doticati. Uopšte uzev.XVIII _________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom ____ \ 7 • Predloţena restrikcija vašeg poslovanja s konkurent skim kompanijama je oĉigledno osetljiva tema. svi se slaţu da krajnja svrha svakog razmišljanja mora biti zadovoljstvo mislioca. posredstvom razmišljanja pod crvenim šeširom. 91 . Mislim na emocionalnu vred nost koja se pripisuje odreĎenim stvarima. Načelo pro menljive vrednosti jeste osnova svakog pregovaranja. Da li će predloţeni plan rada zaista uspeti da zadovolji izraţene ţelje? • Ne ĉini mi se da će sniţavanje cena zaista dovesti do povećanja prodaje. ali postupak mora teći u skladu s propisima. • Rukovodstvo sindikata se nikada neće sloţiti s neĉim "* što bi dovelo do smanjivanja dnevnica. • Moramo insistirati na poštovanju odgovarajućih di sciplinskih procedura.

MeĊutim. a pri tom izgubi dušu? •Moţemo da podignemo cenu oglašavanja. Osnovno načelo hrišćanstva je u tome veoma jasno: kakva je korist čoveku ako dobije ceo svet. • Uloţiću novac u ovu predstavu jer mi se dopada Nerida. i ţelim ĉešće da je gledam. glumica koja igra glavnu ulogu. Treći problem jeste konflikt izmeĎu kratkotrajnog i dugotrajnog zadovoljstva. ali bo jim se da to ne bi nimalo pomoglo u mojoj borbi s ki logramima. moţda ćemo steći privremenu prednost. Onda će oni da usklade cene s našom i moţe nam se desiti da pono vo izgubimo mušterije. Drugo bi bilo od koristi onima koji su trenutno bez posla. znam da ono što moji investitori zaista ţele jeste stabilan razvoj. uzbudljive poduhvate u oblasti tehnologije.Upotreba emocija XVIII •Moţemo da povećamo broj prekovremenih ĉasova ili da zaposlimo više radnika. • Ţelim da me smatraju ĉovekom spremnim da podrţi nove. ali. 92 . gledano unapred. A nama će ostati trajno sma njeni profit. •Baš bih uţivala u ovim prţenim krompirićima. što će nam trenutno povećati prihod. Prvo bi koristilo onima koji već rade. time ćemo naterati oglašavaĉe da se okrenu drugim medijima. gledano na duţi rok. •Ukoliko snizimo cenu da bismo privukli mušterije ko je sada koriste usluge drugih aviokompanija.

Nema koristi od nadanja da će problemi nestati i ostaviti slobodan prostor za neometano razmišljanje. 93 .XVIII Razmišljanje pod crvrnim šeširom Emocije su istovremeno deo metoda razmišljanja i problema o kome valja razmisliti.

.

Emocije mogu da budu tanane.XIX RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Jezik emocija Emocije ne moraju da budu logiĉne ili dosledne. Takvo opravdavanje moţe biti istinito ili laţno. Ne veruješ mu i go tovo. Najveći problem prilikom nošenja crvenog šešira za razmišljanje jeste odupreti se iskušenju da opravdate emocije koje ste izrazili. To moţemo i kasnije. kad doĊe vreme da done semo konaĉnu odluku o tome. Nema po trebe da sada detaljišemo o tome zbog ĉega ti se do pada. U oba slučaja. Oduprite se iskušenju da opravdavate emocije. • Nije vaţno zašto mu ne veruješ. s jezikom koji uz njih ide. • Dopada ti se pomisao o filijali u Njujorku. razmišljanje pod crvenim šeširom ga čini nepotrebnim. 95 .

Pa ipak. to je besmisleno. MeĎutim. 96 £1--- XIX . Predrasude koje naizgled nameće logika mogu biti opasnije od predrasuda koje priznajemo kao emocije. Ako nam se neko ne dopada. za to mora da postoji dobar razlog. Moguće je biti pobornik mešanja kao apstraktne ideje i protiviti mu se čim se prevede u konkretne planove. Ona više podseća na ogledalo koje odraţava emocije u vaskolikoj njihovoj sloţenosti. Kaţu da narod Inuita (Eskimi) ima dvadeset različitih reci za sneg. Većina je podrţala mešanje. Zbog toga smo skloni da ih tretiramo kao produţetak logike. mada bi neki mogli da doĎu u iskušenje da ga tako upotrebe. zato što one nisu predmet logičkog mišljenja. U SAD je raĎena jedna anketa. Razmišljanje pod crvenim šeširom nas razrešava te obaveze. Emocije su nestalne i nedosledne. U nekim kulturama postoji jednako mnogo reci za različite nijanse ljubavi. u kojoj su graĎani odgovarali na pitanja vezana za mešanje svoje zemlje u dešavanja u Centralnoj Americi. Znači li to da smo slobodni da imamo predrasude koje god hoćemo i da ih se pridrţavamo? Zar u tome ne leţi ogromna opasnost? Naprotiv. Konvencija o crvenom šeširu nije način za rastrubljivanje emocija.Jezik emocija Vaspitani smo tako da se izvinjavamo zbog emocija i osećanja. to dopadanje mora da se zasniva na logici. Ako nam se neki projekat dopada. ali u svetu emocija ima itekakav smisao. to nije deo modela crvenog šešira. većina je bila protiv svakog predloţenog metoda mešanja. Engleski i mnogi drugi evropski jezici nemaju u opštoj upotrebi tako širok dijapazon reci koje opisuju emocije. Sa stanovišta logike. Nisam protiv istraţivanja emocija i preispitivanja njihovih osnova.

uz ton i izraz lica kao dodatke. mrţnja/ljubav. Ne vidite da se bilo šta deša va.XIX __________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom Postoje naklonost/nenaklonost. Ne ţeliš da sudeluješ. ali nekako ti je ne lagodno u njegovom prisustvu. Bez crvenog šešira. za dovoljstvo/nezadovoljstvo. Ne naglo. • Osećam da oklevaš u vezi sa ovim poslom. ako posle nekog vremena ponovo bacite po gled. i drugu. ali ni da budeš iskljuĉen. skloni smo da se ograničimo na jače reci. Ţeliš da budeš u pripravnosti u predsoblju. spreman da uĊeš kada to tebi bude odgovaralo. jasno vam je daje opušteniji negopre. Recimo. • Jednostavno smo potpuno neusklaĊeni u vezi sa ovim problemom. koja bi ukazivala na neodlučno-negativan stav. Budući da nam razmišljanje pod crvenim šeširom omogućava da budemo odvaţni i otvoreni kada je reč o našim osećanjima. Crveni šešir daje osećanjima pravo da postanu vidljiva. već kao gumeni ĉamac koji negde lagano poĉne da pušta. Crveni šešir daje misliocu slobodu da se više poetski izrazi o svojim osećanjima. Reč sumnjiĉav]?. sreća/nesreća. mogli bismo da potraţimo reč koja bi ukazivala na neodlučno-pozitivan stav. • Entuzijazam za ovaj poduhvat kao daje poĉeo da je njava. ali. moţemo potraţiti način da ih podesimo u skladu sa situacijom. • Nije da ti se Morgan ne dopada. Više od svega bi volela da imaš dobar izgovor za tu svoju nenaklonost. 97 . preterano negativna za to.

.

tako što od njih traţi da stave crveni šešir i tek tada izreknu svoje stanovište. a ujedno i deo sistema vrednosti na osnovu kojeg se bira pravac. bio za mislioca nemoguć. Crveni šešir omogućava misliocu da istraţuje osećanja drugih.XX RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Rezime Nošenje crvenog šešira omogućava misliocu da kaţe: „Ovo su moja osećanja prema toj stvari. 99 . na način koji bi. nikad ne bi trebalo da pokušava da opravda svoja osećanja ili da za njih traţi utemeljenje u logici." Crveni šešir legitimizuje emocije i osećanja kao vaţan deo razmišljanja. Crveni šešir čini osećanja vidljivima. tako da mogu da postanu deo mape razmišljanja. Kada mislilac koristi crveni šešir. bez njega. Crveni šešir predstavlja pogodan metod za uključivanje modaliteta osećanja i njegovo isključivanje.

intuicija. koje obuhvataju čitav spektar emocija. Drugo. Prvo. 100 . čulo. tu su obične emocije. do onih suptilnijih. ono takoĎe moţe da stane pod crveni šešir. koja nemaju vidljivog opravdanja.Rezime XX Crveni šešir pokriva dva obimna vida osećanja. kao što je sumnja. ukus. od onih snaţnih kao što su strah i nenaklonost. tu su sloţena prosuĎivanja koja zalaze u takve vrste osećanja kao što su slutnja. onakve kakve ih znamo. estetsko osećanje i ostala. Ukoliko mišljenje o nečemu u velikoj meri sadrţi ovu vrstu osećanja.

ali nije emocio101 . Ne pristaje našem iskustvu i znanju. Razmišljanje pod crnim šeširom je uvek logično. To je zbog zapadnjačkog mentaliteta koji akcenat stavlja na raspravu i kriticizam. Razmišljanje pod crnim šeširom je negativno. Naţalost. Mora se reći da se većina mislilaca . Pesimistiĉko stanovište. Kritiĉko prosuĊivanje. Koliko god iznenaĎujuće zvučalo.bez obzira na to da li su prošli obuku ili nisu . veoma su brojni oni koji su ubeĎeni daje nošenje crnog šešira glavna funkcija razmišljanja. Bez obzira na to. razmišljanje pod crnim šeširom je veoma vaţan deo razmišljanja.XXI CRNI ŠEŠIR Šta nije u redu s njim Logiĉno-negativno.najlagodnije oseća noseći crni šešir. kreativne i konstruktivne aspekte mišljenja. Zašto neće da funkcioniše. tako nešto u potpunosti izostavlja generativne.

Prilikom naših ranijih sliĉnih pokušaja . emocionalno-negativnog od logičnonegativnog. Razlozi dati pod crnim šeširom moraju da stoje na sopstvenim nogama. Štaviše. . . . Razmišljanje pod crnim šeširom prezentuje logično-negativno: zbog čega nešto neće funkcionisati. Ja od vas traţim mišljenje pod crnim šeširom. Razmišljanje pod crnim šeširom se zasniva na suprotstavljanju primerenog neprimerenom. Sa crvenim šeširom na glavi.Mislim da sniţavanje cena neće imati efekta. Logično-pozitivno .Šta nije u redu sa njim? XXI nalno. ali ne i fer. Moraju biti upotrebljivi za sve. Ţelim da mi da te logiĉne razloge za to.koje vam mogu prikazati kao statistiĉke podatke o prodaji — sniţavanje cena nije rezultovalo dovoljnom proda jom koja bi predstavljala protivteţu smanjivanju pro fita. jedna od velikih vrednosti modela šest šešira za razmišljanje jeste to razdvajanje. ali je to crnilo uvek logiĉno. Razmišljanje pod crnim šeširom mora da bude logično i istinoljubivo. a ne samo kada ih neka jaka ličnost iznosi na ubedljiv način. Sa crnim šeširom na glavi. Moraju da zvuče razloţno i kada su odštampani na papiru. Emocionalno-negativno je uloga crvenog šešira (koja obuhvata i emocionalno-pozitivno). Konkurentske firme su na to uvek reagovale sni ţavanjem svojih cena. kako bi ostale u trci. na vrlo odreĎen način. uvek se moraju dati logični i relevantni razlozi.To je razmišljanje pod crvenim šeširom.zbog čega hoće nešto funk102 . ne mora se davati nikakve razloge za negativna oseća-nja. Razmišljanje pod crnim šeširom zaista gleda na tamnu ili „crnu" stranu stvari.

Godine iskustva koje sam stekao podučavajući ljude metodologiji razmišljanja su me uverile da postoji potreba za razdvajanjem logično -negativnog od logično-pozitivnog. Veoma je moguće da se naša negativnost i pozitivnost odraţavaju sasvim malom različitošću u pratećoj herniji mozga. Ljudi koji za sebe tvrde da su pravični obično ne čine ništa više nego što slabijom ocenom ocenjuju stanovište koje je suprotno njihovom. Mislilac. Nema nikakvih strana i nema rasprave. To je upravo ono što implicira i razmišljanje pod crnim šeširom. Hernija negativnog moţe da bude hernija straha. moţe da zameni crni šešir ţutim i obratno. meĎutim. ako ţeli. Uvek kaţu da reč kriticizam obuhvata iskrenu procenu kako pozitivnih tako i negativnih aspekata. a hernija pozitivnog moţe da bude hernija zadovoljstva. Mislilac mora imati mogućnost da bude samo negativan. me 103 . Stavivši. Ako je tako. Premda je crni šešir „šešir kritičara". U praksi. jer hernija mozga ne moţe stalno da „skakuće" napred -nazad. To je stoga što je tendencija uma da bude negativan toliko jaka da mora imati sopstveni šešir. glagol hitikovati implicira isticanje onoga što je pogrešno ili loše. • Stavivši svoj crni šešir za razmišljanje. moram da ukazem na to da brvnara nema struju. ipak ţelim da učinim apsolutno jasnim da tu nije reč o priklanjanju jednoj od strana u raspravi.XXI ____________________ Crni šešir _____________ cionisati — prezentuje se pod ţutim šeširom. onda ne bi imalo „praktičnog" smisla da isti šešir pokriva objektivno prosuĎivanje koje obuhvata i logično-pozitivno i logično-negativno. Crni šešir se usrdsreduje na logično-negativno.

negativnosti je dozvoljeno da uzme uzde u svoje ruke. Osoba koja je po prirodi negativna će u svakom trenutku uvoditi negativnost u svoje razmišljanje.Šta nije u redu sa njim? XXI Ċutim. crni šešir ima suprotan efekat. Od mislioca se moţe zatraţiti da skine crni šešir. kao da ne ma bog zna šta da kaţe. 104 . Na prvi pogled. Kada mislilac nosi crni šešir. spremna za skok. Ovo znači da će u našem uobičajenom konfuznom razmišljanju .u kome nastojimo da uradimo sve odjednom . Ova specifičnost crnog šešira oslobaĎa mislioca potrebe da bude fer i sagleda obe strane situacije. Za što sad na ĉas ne staviš neki drugi šešir? • Tokom celog sastanka drţite na glavi taj crni šešir. crni šešir moţe delovati kao pojačavanje negativnosti koja je već tako karakteristična za mnoge mislioce. crni šešir zapravo ograniĉava negativnost. Kada ne nosi taj šešir. UsredsreĎujući se direktno na negativno. Jednako kao što crveni šešir legitimizuje emocije. • Tvoje razmišljanje pod crnim šeširom je odliĉno. To je signal za jasno i odreĎeno napuštanje negativnog. • Meri nam obiĉno daje svoja razmišljanja pod obo dom crnog šešira. U praksi. Je li to jedini za koji znate kako se nosi? • Ţelim da narednih pet minuta zameniš crni šešir ţu tim. Onda mi reci šta vidiš. tako crni šešir kao da legitimizuje ovu vrstu apsolutne negativnosti. Ta negativnost će uvek biti tu. mogu reći da tu ne postoji potreba za plaćanjem raĉuna elektropreduzeću.ton biti uglavnom negativan. ţuti šešir.

Do sada je već mnogim čitaocima palo na pamet daje uloga crnog šešira veoma slična tradicionalnoj ulozi Ďavoljeg advokata. Đavolji advokat je zaista bio advokat. Crnim. Vraćamo se. Na ovaj način. negativnost se sagledava samo kao jedna od uloga u mišljenju. • Dopada mi se ova ideja o putniĉkom diriţablu. mislilac koji je dobar u razmišljanju pod crnim šeši rom ne voli osećaj da nije sposoban da jednako uspešno nosi i šešire drugih boja. razmišljanje pod crnim šeširom nema nikakve veze s raspravom već samo s usredsreĎivanjem na logično-negativno. • Dozvolili smo da nas ponese oduševljenje. Ali. dakle. na raspravu. znatna razlika.no visoka. Kao što sam ranije rekao. Slično tome. Postoji. osobe koja testira predlog iznoseći protivargumente. Ovaj zadatak cr105 .XXI C r n i š e š i r Y [ • Vi umete da mislite samo pod jednim šeširom. Razmišljanje pod crnim šeširom se upotrebljava za popunjavanje crnih delova mape mišljenja. Neko će morati da preuzme ulogu Ċavoljeg advokata i ukaţe na to daje ova prodajna cena ipakpretera. Na ovaj način. model šešira pokazuje daje negativnost samo jedan deo mišljenja. meĎutim. naimenovan od strane crkvenog suda da brani optuţene za jeres ili vračanje. na trenutak ću se prihvatiti uloge Ċavoljeg advokata. Crni šešir je odista sličan ulozi Ďavoljeg advokata i integriše tu konkretnu ulogu u čitavu seriju koju simbolišu šest šešira. Igrač golfa koji odlično izvodi duge udarce neće voditi ništa manje računa o svojim kratkim loptama.

106 . Zadrţavati za sebe razmišljanje pod crnim šeširom. znači uništiti čitavu svrhu šest šešira za razmišljanje .a to je da svaku od šest uloga valja odigrati potpuno i do kraja.Šta nije u redu sa njim? XXI nog šešira je zadatak kao i mnogi drugi i mora se temeljito izvršiti. zbog straha da će negativni aspekti zatrti ideju.

Mogući zakljuĉci.pozabavio! se s tim u narednom poglavlju .XXII RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Suština i metod Greške u razmišljanju. • Ne vidim kako to proizlazi iz onoga što ste maloĉas rekli. već samo jedno od objašnjenja. ovde je reĉ o pretpostavci. Pravila dokaza. v • Koliko ja znam. i razmišljanje pod crnim šeširom se moţe primeniti na samu temu . Poput razmišljanja pod crvenim šeširom. Zašto jedna stvar ne sledi drugu. • • Brojĉani podaci za koje ja znam su drugaĉiji od onih koje ste vi izneli. 107 .ili na samu diskusiju ili na razmišljanje o njoj. •To nije jedino moguće objašnjenje. odnosno na sam metod razmišljanja.

Razumljivo je da su takve primedbe deo razmišljanja pod crnim šeširom bez obzira da lije njegovo stavljanje formalno najavljeno ili nije. Prava na iskopavanje ne moraju da se plate jedino ako su kompletno istraţivanje i razvojni projekat uraĊeni u Irskoj. kao u uobičajenoj raspravi. pretpostav ki i osećanjapod crvenim šeširom. povećana prodaja votke je moţda rezultat agresivnijeg reklamiranja i nema nikakve veze s uku som. Mislilac kasnije moţe formalno istupiti u okviru razmišljanja pod crnim šeširom i izneti sve one greške u mišljenju koje je čuo. za mislioca je bolje da u sebi prikuplja sve na šta ţeli da reaguje. Opadanje konzumiranja ţestokih pića je moţda rezultat povećanja zdravstvene svesti. svi dajete mnogo mišljenja. imate podatke sa mo za juţni deo zemlje. nego da svaki čas upada drugima u reč. ali je moţda i posledica toga što se sve više potrošaĉa opredeljuje za vino. Podaci koje ste naveli su odpre ĉetiri godine. 108 .Suština i metod XXII • IzmeĊu ovih taĉaka ne mora da postoji logiĉka veza. • Koliko vidim. Bilo bi glupo i nezgodno kada bi mislilac morao formalno da stavlja crni šešir svaki put kad hoće da stavi primedbu te vrste. • Staviću na trenutak svoj crni šešir jer ţelim da uka zem na neke delove diskusije koje smatram pogrešni ma. TakoĊe. • Ţeleo bih da vaše razmišljanje o tome poklopim cr nim šeširom. ili stroţih propisa o voţnji u pijanom stanju. U praksi. Uz to. Uzorak je vrlo mali. • To nije taĉno.

Da li je osnova čvrsta i opravdana? 2.XXII __________ Razmišljanje pod crnim šeširom ______V 7 Ne nameravam ovde da iznosim sva pravila logičke dedukcije i zaključivanja. Ako. Bez obzira na to. jiekog efekta" na smanjenje stope zločina. Da li sledi zaključak? 3. Ovo moţda deluje kao dovoljno logična izjava. to će smanjiti stopu zloĉina. Ima li još mogućih zaključaka? Pod izvoĎenjem zaključka podrazumevam sve za šta se kaţe da proizlazi iz nečega drugog. Mnoga od njih su apstraktna i nisu uvek relevantna kada je reč o praktičnim stvarima za razliku od zatvorenih sistema. ali i ne mora da usledi.. Da li stroţe kazne zapravo čine zločine još gorima? Kriminalac će moţda radije ubiti svoju ţrtvu. moţemo da odemo i dalje od toga. Ako je detaljno proučimo. Ovde već dolazimo do procene koliki je taj. ukoliko su kazne izuzetno stroge. sudovi ne primenjuju te stroţe osude.neki efekat". Osnovna pravila bismo mogli da pojednostavimo na sledeći način: 1. Dugotrajni boravak u zatvoru zbog nekog manjeg 109 . da bi sma njio šansu da bude prepoznat. pak. Ako uzmemo u obzir dodatne troškove za drţanje ljudi u zatvorima. onda je prilično mali. otkrićemo da derivacija moţe. moţe se reći da pojačano zastrašivanje ima. onda duţe trajanje zatvorske kazne moţda i nije tako efikasno. gubi se efekat zastrašivanja. MeĎutim. • Ako povećamo broj zatvorskih kazni i njihovo trajanje. Pošto znamo daje mala verovatnoća da će kriminalac biti uhvaćen. Da li je izvoĎenje zaključka obavezno? 4.

Suština i metod XXII prekršaja moţe da pretvori lakšeg prestupnika u okorelog kriminalca. pravo i mnogo drugih oblasti. itd. Zanimljivost vezana za ovaj primer jeste ta stoje potrebno mnogo mašte da bi se stvorile alternativne posledice i mogućnosti. Ali ako to opravdamo izuzetnošću proiz voda. Ovo se odnosi na nauku. Ovde ponovo dolazimo na aspekt „verovatnoće" o kome smo diskutovali pod belim šeširom za razmišljanje. U praksi. • Taĉnoje da u mnogim zemljama broj razvoda raste istom brzinom kao i broj mašina za pranje veša. Savršeno je prihvatljivo ukazati na moguće alternative. • Taĉnoje da će prodaja verovatno opasti ako podig nemo cene. s izuzetkom zatvorenih matematičkih sistema i filozofskih jezičkih poigravanja. jedan od najboljih načina razotkrivanja logičkih grešaka jeste iznošenje alternativnog objašnjenja ili mogućnosti. mogli bismo privući drugaĉiju vrstu kupaca.JDokaz ĉesto nije ništa više do nedostatak mašte". Kao što sam napisao u knjizi Praktiĉno razmišljanje: . ali ni110 . Naposletku. a pad prodaje bi bio nadoknaĊen povećanim priho dom. Oba trenda su moţda posledica povećanja stan darda. visoki troškovi drţanja ljudi u zatvorima mogu imati manje efekta na smanjivanje stope zločina nego što bi to bio slučaj ako bi se ista sredstva utrošila na jačanje policijskih snaga. ali to ne znaĉi da mašine za pranje veša uzrokuju raz vod. društvenog napretka ili većeg broja zaposle nih ţena.

Ono što valja imati na umu jeste da razmišljanje pod crnim šeširom nikada nije rasprava. Čak i ako se dve mogućnosti meĎusobno isključuju.YXII __________ Razmišljanje pod crnim šeširom______ \ 7 kad ne bi trebalo tvrditi daje svaka alternativa podjednako verovatna. 111 . pozivanje na statistiku ili neki eksperiment bi predstavljalo dobrodošlu pomoć u donošenju odluke (razmišljanje pod belim šeširom). Činjenica koja je predmet diskusije se takoĎe moţe staviti na mapu . • Moguće je da će ljudima putovanja dosaditi. Obe mogućnosti bi trebalo imati na umu. putovanje avionom će postati relativno jeftinije. još uvek bi ih trebalo staviti na mapu. jer sva ka novina zastareva i moţda će se odluĉiti za godišnji odmor tipa .pod uslovom da se obeleţi kao „sporna". Tamo gde je to moguće. na mapu se. One mogu da koegzistiraju. kao mogućnosti. stavljaju različita alternativna stanovišta./Iruga kuća". Kada su dokazi naročito slabi. sve dok dokazi ili emocionalna sklonost ne naprave izbor. u sopstvenoj zemlji. Drugoj se čini da je to moguća ali nedokazana pretpostavka. Kako da izaĎemo na kraj s greškama na mapi razmi šljanja? Jedna osoba veruje da bi stroţe kazne smanjile stopu kriminala. a broj dece smanjuje. Svaka osoba koja koristi mapu ima potom izbor da obrati paţnju na to mišljenje ili da ga ignoriše. • Razumljiva je pretpostavka da će se broj prazniĉnih putovanja povećati jer se porodiĉni prihodi poveća vaju. Uz to. mogućnost se moţe označiti kao mišljenje. Ukoliko odluka ne moţe da se donese.

.

ovaj podatak ukljuĉuje i kratka putovanja po unutrašnjosti. jer neki lete više puta. Da li su činjenice tačne? Da li su činjenice relevantne? Činjenice se prezentuju u sklopu razmišljanja pod belim šeširom. ali stavljaju na probu u okviru razmišljanja pod crnim šeširom. TakoĊe. • Moguće je daje broj nezaposlenih statistiĉki potce njen. 113 . Sada dolazimo do suštine.XXIII RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Prošla i buduća suština Kako se ovo uklapa u moja ranija iskustva? Da lije tako? Koji su rizici? Osvrnuli smo se na razmišljanje pod crnim šeširom u pogledu samog metoda razmišljanja. . budući da ima mnogih koji se uopšte ne prijavljuju nadleţnim sluţbama. • 600 miliona prodatih avionskih karata godišnje ne daje sliku o tome koliko ljudi zaista putuje avionom.

Prošla i buduća suština XXIII • Brojke pokazuju da bi pad stope kriminala u SAD tre balo daje povezan sa populacijskim statistiĉkim po dacima za svaku starosnu grupu. • Prema mom iskustvu.makar i vrlo mala . svrha razmišljanja pod cr nim šeširom jeste naglašavanje da su činjenice pogrešne (tamo gde je to slučaj) ili da su moţda neprimenjive. kao što to na suĎenju čini advokat optuţenog. Moguće je daje do pada stope krimi nala došlo samo zbog toga što su glavni delinkventi izašli iz starosne grupe u kojoj je stopa kriminala najveća. već da na objektivan način ukaţe na postojeće slabosti. 114 .da su neprimenjive trebalo da dovede do potrage za boljim činjenicama ili brojkama. ljudi veoma povoljno reaguju ako osete da se njihov dodatni napor priznaje i da se to priznanje pokazuje kroz neku vrstu opipljive na grade. U takvim slučajevima. vrlo brzo poĉnu da ga oĉekuju kao normalan deo plate. onda bi mogućnost . Ako neka vaţna odluka valja da se zasniva na činjenicama. ako ljudima date bonus u vidu novca. Namera mislioca koji je stavio crni šešir nije da stvori svu moguću sumnju. one od osamnaest do dva deset tri godine. Izazov u vidu brojki i izveštaja jeste jedna od jedno stavnijih i očiglednijih primena razmišljanja pod crnim šeširom. • Prema mom iskustvu. Mnoga iskustva nisu kvantifikovana činjenicama i brojkama. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na delove predloga ili izjave koji se ne uklapaju u takva iskustva.

Postoji. ljudi su skloni da više šte de. U drugim prilikama. ljudi će uĉiniti veo ma malo ukoliko nema nagrade. • Mislim daje to pogrešno. Prve dve izjave mogu da se uklope u iskustvo onih koji sede za stolom i diskutuju o motivaciji. dakle. Ne slaţem se s vama kad ka115 . Mora se reći daje iskustvo veoma lična stvar i da različiti ljudi imaju uistinu različita iskustva. U različitim kulturama. • Otkrio sam da rad u malim organizacijama pruţa mnogo veću motivaciju. — To nije istina! Ljudi tada manje štede. otkrića istraţivanja. nagrade mogu imati veoma različit efekat. To se obično odnosi na naučne činjenice. ne i u SAD. mislilac sa crnim šeširom opravdano iznosi svoje hčno iskustvo. Trebalo bi reći i da različite okolnosti dovode do različitih efekata. . To je moţda stoga što je finansijsko savetovanje vrlo rasprostranjeno i ljudi više znaju o finansijama. ukorenjene činjenice. itd. Ali. Moguće je da posle čestog nagraĎivanja usledi lenjost. Treća ne moţe. više razloga zbog kojih se iskustvo moţe činiti inkompatibilno ili čak kontradiktorno. Većina supermarketa nema veći obrt od dva do tri odsto. ih je moţda stoga što se kamata na pozajmljeni novac odbija od poreza.YXIII __________Razmišljanje pod crnim šeširom _____ y / • Ako oĉekuju da budu nagraĊeni.U inflatornim vremenima. a u vremenima inflacije kamatna stopa moţe da bude čak i negativna. U većini zemalja su ljudi skloni da više štede. Biva da mislilac sa crnim šeširom na glavi pokuša da u potpunosti pobije nešto.

duţnost je crnog šešira i da ukaţe na rizike. da bih vam svima rekao da se taj predlog jednostavno ne uklapa u mo je dvadesetogodišnje iskustvo u poslu s kozmetikom. •Moram da naglasim da bi vaš suprug. 116 .Prošla i buduća suština XXIII zete da su decentralizovane velike organizacije sliĉne malim organizacijama. kamat ne stope će verovatno morati da budu podignute. moglo je da se desi da Rusi preplave Evropu konvencionalnim naoruţanjem. Pored toga. Ne vidim zašto bi ovaj novi pokušaj imao uspeha. Ne moţete proizvode iste marke istovremeno proda vati kao ekskluzivne i na rasprodaji. •Moram da stavim svoj crni šešir. u nastavku brakorazvodne parnice. To moţe da znači jednostavnu ekstrapolaciju. •Ako funta nastavi da pada u odnosu na dolar. što bi dovelo dopada na berzi. obilne obroke i okreću se . •Da se nismo resili da prvi upotrebimo nuklearno oruţje. •Prisutan je ĉvrsto ukorenjen trend kupovine brze hra ne i grickalica. •Mnoge firme su bankrotirale pokušavajući da proda ju sladoled Francuzima. Ljudi se sve manje oslanjaju na for malne. mogao da ustvrdi da vi niste podobni da vodite raĉuna o deci. opasnosti.koji mogu da se jave u budućnosti. Jedini način gledanja u budućnost jeste na osnovu primera iz prošlosti.^alogajĉićima"ko je konzumiraju s nogu. nedostatke i potencijalne probleme.

• Moje razmišljanje pod crnim šeširom mi kaţe da će •: Epl kompjuteri biti istisnuti s trţišta ukoliko ne posta nu kompatibilni s IBM-ovim mašinama. moguće je da će nam biti potrebni jeftiniji vidovi odmaranja. jer je optimistično i gleda na sve ono dobro što moţe da se izrodi iz predloţenog postupka ili odluke. Da li mi to uopšte moţemo? Moţemo li da postignemo pravu cenu ? U ĉemu će se sastojati naša prednost u odnosu na konkurenciju? Zašto bi iko ku povao kompjutere od nas? Ovde dolazimo do nečega što se moţe nazvati „negativnim pitanjima". velika nezaposlenost znaĉi da će biti sve više ljudi koji će imati mnogo vre mena za odmaranje. S budućnošću moramo biti spekulativni. Kupci će ţek leti da imaju pristup celokupnom softveru napravljenom za IBM.Razmišljanje pod crnim šeširom _____ \ / Budućnost se moţe interpretirati i kao skup različitih trendova i obrazaca.' • Moram da stavim svoj crni šešir da bih vam rekao šta i mislim o predloţenom ulasku na trţište personalnih raĉunara.čak iako nije izvesno da se odreĎena lekcija naučena u prošlosti moţe primeniti na odreĎenu trenutnu situaciju. Mislilac sa crnim šeširom praktično ka117 . MeĊutim." '■->. Jedna od funkcija razmišljanja pod cr nim šeširom jeste ukazivanje na spekulativno-znegativnu ravnoteţu: „Ovo bi moglo da krene kako ne treba. ali ne i novca da ga na to utro še. biće više vremena za dokolicu. Prema tome. Prošlost je uvek izvesna . Razmišljanje pod ţutim šeširom se moţe opisati kao spekulativno-pozitivno. • Što se radna nedelja bude više skraćivala.

Kako se suprotstaviti negativnostima koje iznosi razmišljanje pod crnim šeširom? Pre svega. • Vidim da postoji opasnost da subvencionisanje od strane vlade bude naglo prekinuto." • Vidim da postoji opasnost da će konkurencija da pa rira našim sniţenim cenama. • Vidim da postoji opasnost da rast plota podigne tro škove proizvodnje i sve nas izbaci iz posla.. valja imati na umu daje reč o pravlj enju mape. • Vidim da postoji opasnost od prekomerne proizvod nje mleka.. 118 ." • Zašto mislite da će ovaj konsultant biti išta bolji od prethodnog? • Šta će biti ako se Japanci ukljuĉe na trţište civilnog vazduhoplovstva ? • Gde ćemo se mi naći ako neka od velikih farmaceut skih kompanija poĉne s proizvodnjom intraokularnih soĉiva? Većina negativnih pitanja se moţe podjednako formulisati i ovako: „Vidim da postoji opasnost da. isto je i sa ulogom Kasandre. • Vidim da postoji opasnost da razmišljanje pod šest razliĉitih šešira postane zabavno samo po sebi.Prošla i buduća suština XXIII ţe: „Moje stanovište je negativno. Ova uloga se u potpunosti uklapa u spekulativno-negativan aspekt razmišljanja pod cr nim šeširom. proročice propasti. Baš kao što je uloga Ďavoljeg advokata tradicionalna uloga koja uključuje razmišljanje. Do vas stoji da me ubedite da nisam u pravu. a ne o raspravi. tako da izostane razmišljanje na zadatu temu.

ali pošto su već navikli na pogodnosti koje pruţaju manji automobili. Pokušaju li da nam u tome pari raju. jer je cena ula ska novajlija na ovo trţište previše visoka. moţda će ljudi ponovo poĉeti da kupuju veće automobile. Peti način je nuĎenje alternativnog stanovišta i njegovog smeštanja uz stanovište crnog šešira. onda ćemo lansirati naš specijalni jeftini proiz vod. Svakako moramo voditi raĉuna.Razmišljanje pod crnim šeširom Prvi način jeste konstantacija i priznavanje postojanja negativnosti. • Budu li cene nafte padale u odnosu na druge troško ve. • Ne vidim kako bi to moglo da se desi. Drugi način je da priznate postojanje opasnosti i iznesete protivpredlog. verujem da će uvek postojati trţište za njih. u stvari. dati svoje mišljenje pod crnim šeširom o nečijem mišljenju iznesenom pod crnim šeširom. Glavni igraĉi su već zauzeli mesta i mi znamo za njih. bićemo u nevolji. • Ako konkurencija zaista pokuša da nam parira ce nom. zaista postoji ozbiljna opasnost i ako do toga do Ċe. Četvrti način jeste poricanje razloţnosti opasnosti. • Da. ostaće bez zarade. koji je i osmišljen tako da moţe da se prodaje po izuzetno niskoj ceni. 119 .

.

Postavljanje takve betonske ploče nije nimalo komplikovana operacija. ali. Zbog toga je neophodno. Zabavnije je biti negativan... RazgraĎivanje je uvek mnogo lakše od graĎenja. ... 121 .XXIV RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Negativno uţivanje Mnogo je lakše biti negativan. Obična betonska ploča postavljena preko nje moţe da izbaci voz iz šina. razmotriti i privlačnost negativnosti koja tako često vodi u „negativno uţivanje". Iznošenje konstruktivne ideje nema nikakav učinak sve dok se ta ideja nekome ne svidi ili dok ne dokaţete daje delotvorna (za staje potrebno vreme). prilikom razmišljanja pod crnim šeširom." Izgradnja ţelezničke pruge predstavlja sloţen graĎe vinski poduhvat. Negativno razmišljanje je privlačno zbog toga što je njegov učinak trenutan i kompletan.J0>a. Dokazati nekome da nije u pravu predstavlja trenutno zadovoljstvo. Isto je i s negativnošću.

• Ovo je suviše pojednostavljeno viĊenje situacije. Ukoliko je. radije nego pod crni. IznenaĎujuće je koliko mnogo se u praksi susrećemo s kriticizmom ovog tipa. • Ako je to sve što imate da kaţete. Ono što vi predlaţete je suviše detaljno i slo ţeno. već i na njegovim opštim osobinama: „previše sloţeno" ili „previše jednostavno". jer sve što kritičar mora da učini jeste da formuliše svoj sud i zatim pokaţe kako se predlog ne uklapa u tu formu. Kao da smo u vrtiću. a ne crnim šeširom. Pohvala nečije ideje kao da „hvalitelja" čini donekle niţim od njenog tvorca. praktiĉ na ideja. • Ne dopada mi se vaš predlog. predlog bio jednostavan i direktan. Nikada se neće realizovati. • Ono stoje nama potrebno jeste jednostavna. kritičar će morati drugačije da formuliše svoju kritiku. Vaše je pravo da osećate šta god hoćete. Kritikovanje je veoma lako. Moj šestogodišnji sin bi predloţio nešto bolje od ovoga.Negativno uţivanje XXIV Napadanje ideje pruţaUnstant-osećanje^superiornosti. 122 . Jednostavno mi se ne dopada i gotovo. Primetićete da su odsečna odbacivanja predloga donekle lakša od formulisanja novih predloga. Primetićete i da se kritika ne zasniva samo na suštini predloga. Ova vrsta razmišljanja zapravo spada pod crveni šešir. Moramo da uzmemo u obzir svefaktore. onda nam na to va lja gledati kao na mišljenje pod crvenim. meĎutim. Mnogo je razmišljanja pod crvenim šeširom koje se maskira kao razmišljanje pod crnim šeširom.

• Knjiga je dobra. Ako je jelo hladno.. jer on zapravo kaţe: „Sve ostalo je dobro." 123 .. a ne samo hrana. To je naslov ka kav moţe da se naĊe na onim jeftinim ljubavnim romanĉićima. vidljiv je drugi mehanizam na delu. sve što on čini je glupo. aludira na to daje celina podjednako apsurdna. ali kada je reč o gotovom proizvodu. nameće se taksa jer je to sada „obrok". Ovde negativan mislilac ţeli da ostavi utisak daje usredsreden samo na uzorak celine.. Ako je reĉ o toplom jelu. • Apsurdnost ĉitavog budţeta se vidi u nametanju po reza na prodaju brze hrane. Ovo je ekvivalentno sledećoj aluziji: »Svaki čovek koji moţe da učini nešto tako glupo jeste glup čovek. a ako biste još ispravili ovaj mali nedostatak.XXIV __________Razmišljanje pod crnim šeširom ____ Mnogo je lakše sašiti odelo koje ne pristaje nego ono koje pristaje." Nema sumnje da ovo moţe da proĎe u fazi oblikovanja proizvoda od strane dizajnera ili pisca. da bi se usredsredio na nekakav minorni deo koji je moţda pod znakom pitanja. onda bi ćela stvar bila savršena. On ništa ne govori o knjizi i uopšte se ne odnosi na nju. porez se na naplaćuje jer je onda reĉ prosto o hrani." Na primeru poreza na brzu hranu. Ovde negativni mislilac ignoriše glavni deo predloga. JVIoram da pronaĎem nešto što ću da iskritikujem. Pokazujući daje taj uzorak apsurdan.. Obično se kaţe da ukazivanjem na manje nedostatke kritičar obavlja koristan posao. ali. ali pitam se zastoje autorka mora la da izabere taj apsurdni naslov. kritičar dela u skladu s principom:. To nas dovodi direktno do fraze „da.". koji je zaista vredan i obradljiv. Prema tome.

rešavanja. „detinjast" itd. Ozbiljan aspekt modela „da." itd.. detinjasta uţivanja negativnog mislioca.Negativno uţivanje XXIV Ovo su očigledna." komentare. Opasnosti negativnog razmišljanja i metoda rasprave! sam mnogo detaljnije opisao u svojoj novoj knjizi . • Znam da ste testirali uĉinak ovih elisa rotora u mla znom motoru.. ali. To moramo da imamo na umu. Ima i mnogo drugih. „takozvani".j ljalo imati na umu. Ovim problemom „verovatnoće" sam se pozabavio u domenu razmišljanja pod belim šeširom. ali koja se. moraj imati na umu. dotle je legitimno davati „da. ali.." je taj daje ponekad neophodno ukazati na opasnost za koju je malo vero-l vatno da će se desiti. bez obzira na to. Razmišljanje pod crnim šeširom je predviĎeno tako dal obuhvata ozbiljno negativno razmišljanje. ali uvek postoji mogućnost da bi on mogao biti dvostruki agent. ali. Tu je i tradicionalno pribeţište| onih koji nemaju razumevanja za „carevo novo odelo"... Sve dok je nešto odgovarajuće formulisano (verovatnoća data). 124 . meĎu kojima su „etiketiranje" • („slabašan"..j bi: bolji naĉin njihovog..).. a ne detinjasto I ugaĎanje samom sebi koje sam podvukao u ovom odeljku. Oni se daju zarad ispravljanja pogrešnog utiska ili u vidu opaski koje bi va.) i podrugljivost („u najboljoj nameri. • Pretpostavljam da postoji mogućnost da su knjige sa da već postale dovoljno skupe da bi se smatrale legi timnim poklonima. da li ove nove elise mogu da izdr ţe lateralni udar ptice u letu? • Malo je verovatno.Suho.

Razumno je pretpostaviti da je. pak.i prigovaraju na to.li XXV RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Staje prvo. :: Radoznalost i istraţivanje. U ponavljanju je sigurnost. ţivotinji priroĎeno da svoje ponašanje ograniči na poznati obrazac „bori se ili beţi". da očuvaju disciplinu. negativno ili pozitivno? Da li bi ţuti šešir trebalo da prethodi crnom? Strah i sigurnost. u uslovima straha. Vojnici koji se nalaze pod paljbom moraju. kako bi se neizvodljive ideje mo125 . Mala deca primećuju i najmanje odstupanje od priče koju dobro poznaju . Da li je povratak u izvesnost poznatog negativan aspekt uma? Šta bi mislilac trebalo da stavi na prvo mesto: crni šešir i negativan pregled ili ţuti šešir i pozitivno ispitivanje? Moţemo da raspravljamo o tome da li bi uvek trebalo prvo stavljati crni šešir.

Kada tragamo za sposobnošću pre no za učinkom..."~ • U daljem radu. ma koliko opravdane bile. pa ćete nam ih reći kasnije.. Ovaj negativan pristup jeste način razmišljanja većine ljudi i. Razmišljanje pod crnim šeširom ima na čemu da radi tek posle izricanja ideje i njenih korisnih strana. To nije duţnost samo osobe koja iznosi predlog. ima mnogo smisla...jMoguće je da se hernija mozga u tom slučaju podešava na „strah'^i „ sigurnost!! Prema tome. ţelim da svi stavite svoje ţute šešire. upotreba prvo ţutog šešira.Staje prvo. Zadrţite ga za kasnije. malo je verovatno da će stvar otići dalje od toga. Prema tome. duţnost svih da stave ţute šešire. 126 . Zasada. Ţelim da naglasim daje. mnogo je lakše uvideti mane nekog novog predloga nego njegove dobre strane. • Ne ţelim upadice crnih šešira. negativno ili pozitivno? XXV gle brzo odbaciti. ako prilikom saslušavan] a novog predloga prvo stavimo crni šešir. kada je reč o mnogim praktičnim svrhama. pa onda crnog. • To je razmišljanje pod crnim šeširom. po iznošenju predloga. kad razmatramo nove ideje i promene.. on je zaista brz i efikasan. doći ćemo i na razmišljanje pod cr nim šeširom. MeĎutim. postaje veoma teško uvideti pozitivno. dok svi ostali ćutke sede. Zabeleţite ih. Pošto se umriTšklop pokrene u pravcu negativnog. ~ -—. nestrpljivi da stave svoje crne šešire. a da se pri tom na njihovo razmatranje ne utroši mnogo vremena.. negativano preispitivanje zaista štedi vreme.

sistem će biti zloupotrebljavan. Prvi načinje da se ispita izvodljivost ideje. Pošto se ideja iznese. • Ako postupimo na taj naĉin. Poboljšanje dizajna izvesno 127 . automatski značiti daje reč o dobroj ideji i da će razmišljanje pod ţutim šeširom biti izlišno. Zbog toga je neophodno svesno razmišljanje pod ţutim šeširom .i zbog toga ono dolazi prvo. Poboljšanje dizajna predstavlja pozitivnu primenu razmišljanja pod crnim šeširom. ali ne i praktično. • Da lije ova ideja legalna? • Da li će ova ideja junkcionisati? • Da li ova ideja donosi neku korist? • Da lije vredna truda? Resio sam da pod termin izvodljivosti podvedem i korist: ako nema koristi. ako ideja proĎe kroz negativan „sud" crnog šešira i opstane.__________________ __________________ Razmišljanje pod crnim šeširom _____ y 7 • Niste još ništa rekli. U stvari. razmišljanje pod crnim šeširom se moţe primeniti na dva načina. • Sem ako se ne uvede liĉna šifra uz broj za kupovinu posredstvom telefona. Pošto se ustanovi da li je ideja izvodljiva. ideja moţe biti izvodljiva teoretski. Ţelim da ĉujem od vas neke ko mentare pod obodom ţutog šešira. krajem svakog meseca ćemo imati gomilu posla. Moglo bi se reći da će. Ovo dovodi do laţne pretpostavke da sve vrednosti neke ideje leţe na nekakvom posluţavniku i da sve što treba da učinimo jeste da ih ispitamo. razmišljanje pod crnim šeširom moţe traţiti načina da ukazivanjem na nedostatke poboljša ideju. ispitivanje vrednosti ideje zahteva znatno naprezanje mašte i perceptualnog razmišljanja.

Pozitivna procena se ostavlja ţutom šeširu.Rezime XXVI Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da postavlja negativna pitanja. U slučaju novih ideja. ţuti šešir bi uvek trebalo koristiti pre crnog. Razmišljanje pod crnim šeširom ne bi trebalo da obuhvata negativno uţivanje ili negativna osećanja koja spadaju u domen crvenog šešira. 130 .

Moţemo da izaberemo da se usredsredimo na pozitivne aspekte situacije. ima više prirodnih razloga da se bude negativan. Crni šešir je zaokupljen negativnim. Naţalost. Pozitivno razmišljanje mora da budejnešavina radoznalosti. Moglo bi se dokazati da napredak čo131 . pohlepe i ţelje da se. .nešto stvori". Biti pozitivan jeste stvar ličnog izbora. Konstruktivno razmišljanje i njegovo ostvarivanje. UsredsreĊivanje na korist. Moţemo da izaberemo da stvari sagledavamo na pozitivan način. nego da se bude pozitivan. Ţuto predstavlja sjaj sunca i vedrinu. Negativno razmišljanje nas moţe poštedeti grešaka. Stav ţutog šešira je upravo suprotan stavu crnog šešira. Optimizam.xxvn ŢUTI ŠEŠIR Spekulativno-pozitivno Pozitivno razmišljanje. Moţemo da tragamo za dobrim stranama. dok je ţuti zaokupljen pozitivnim procenama. zaštititTod rizika i opasnosti. zadovoljstva.

Ujedno bi trebalo i ■ < ■ da pomogne našoj prodaji . Više nema neizvesnosti. Manjem broju ljudi je pozitivnost prirodno raspoloţenje. Neštojiarnerimo. jda uanimojzbogjoga što je (Vredno truda^ Upravo ta naša procena „vrednosti" jeste ono što daje „po-._____________ Spekulativno-pozitivno ___________ XXVII večanstva zavisi od ove ţelje da se nešto stvori. Kodak je odluĉio da krene na trţište polaroidnih fotoaparata. Većina ljudi je pozitivno raspoloţena samo kad iznosi sopstvene ideje. To će povećati svest javnosti o vrednostima instant-fotografije. jer su svaki naš plan ili akcija namenjeni budućnosti. U mojoj knjizi o uspehu. Prema tome. Čak i kada se osvrćemo na nešto što se već dogodilo. Taktika: uspeh kao umetnost i nauka. Nazvao sam ţuti šešir „spekulativno-pozitivnim".naroĉito ako javnost oceni da su naši proizvodi bolji. • Pozitivno u celoj stvari je to što sada znamo koji je njegov sledeći potez. Ona nikada ne bi bila srećna kao nastavnik. i • To što je pala na tom ispituje najbolje stoje moglo da joj se desi. Pošto o budućnosti ne moţemo govoriti s istom izvesnošću s kojom govorimo o prošlosti. moraće da rekla miraju svoje proizvode. moţemo izabrati da to bude s pozitivnog aspekta ili ekstrahovati samo pozitivno tumačenje. Oni se tek u budućnosti realizuju. Većina ljudi je pozitivno raspoloţena sa132 . zitivan" aspekt spekulativno-pozitivnog. ono što karakteriše uspešne ljude jeste upravo ova neodoljiva ţelja da nešto stvore. • Stavimo na ĉas svoje ţute šešire i sagledajmo pozitiv ne aspekte. moramo da nagaĎamo o tome šta bi moglo da se desi.

svoj ţuti šešir i reci mi šta misliš o tome. U analogiji koju sam već ranije upotrebio. Izgleda kao da se nikome ne dopada. verovatno pred stavljati promašaj. moj ţuti šešir mi kaţe da bi isti taj upaljaĉ mo gao da uništi srednje trţište i primora neke kupce da v se okrenu onom skupljem. • Moj crni šešir mi kaţe da bi ovaj novi jeftini upaljaĉ mogao da ima negativan uticaj na našu prodaju. Šta sada vidite? • Pala mije na pamet ideja o prodaji ĉipsa u duplom pakovanju. molim te. ono prethodi tom sagledavanju. ţelim da stavite svo■1 je ţute šešire i kaţete mi šta mislite o ovom novom < pristupu. Mislilac stavlja ţuti šešir i potom sledi njegov zahtev da bude pozitivan i optimističan. Razmišljanje pod ţutim šeširom ne mora da čeka na takve motivacije. Ţelim stanovište ţutog šešira. • Pre no što uĉinite bilo šta drugo. Razmišljanje pod ţutim šeširom je nameran izbor samog mislioca. Prvo ide ţuti šešir. ţuti šešir daje svemu ţutu boju. Sta vi. jednako kao što crveni sve boji u cr veno. Pozitivan aspekt nije rezultat sagledavanja vrednosti neke ideje. A sad vas molim da stavite svoj ţuti šešir. po vama. Me Ċutim. što bi nama koristilo. • Rekli ste mi sve razloge zbog kojih vam se ova ideja ne dopada i zbog kojih će. Lični interes predstavlja snaţnu osnovu pozitivnog razmišljanja. • Ovog ĉasa ne ţelim nikakvo uravnoteţeno niti objek tivno stanovište. 133 .XXVII _________________ Ţuti šešir _____________ mo ako nečija ideja sadrţi i nešto što će njima samima biti od koristi.

ako nije očigledan. bolje od televizije. taje potraga uzaludna. Nije stvar samo u pozitivnom procenjivanju nečega što iskrsne. Premda je razmišljanje pod ţutim šeširom pozitivno. Tako rade preduzetniei. Oni uviĎaju vrednost koju oni drugi još uvek nisu uočili. Moguće je. • Staviću svoj ţuti šešir. za neke stvari. ali ne oĉekujem da naĊem išta -i -■>■. naime. ovaj štrajk izdavaĉa novina bi mogao da natera ljude da shvate koliko im nedostaju novine i koliko su one. Vrednost i korist ni u kom slučaju nisu uvek očigledne. Katkada. meĎutim. • Nosim svoj ţuti šešir. ono iziskuje jednako mnogo discipline koliko i ono pod belim ili crnim šeširom. ali ipak ne mogu da kaţem ni šta pozitivno. postojanje izuzetno pozitivnih tačaka koje nisu vidljive na prvi pogled.Spekulativno-pozitivno XXVII '• • Ovog ĉasa je teško nositi ţuti šešir. ne moţe vredeti bog zna koliko. 134 . Neko će reći da nema svrhe mučiti mozak da bi se otkrile neke maglovite pozitivne tačke koje imaju malu praktičnu vrednost. MeĊutim. pogrešno shvatanje pojma percepcije. To je. Neko će reći da pozitivan aspekt.■ pozitivno. Reč je o namernoj potrazi za pozitivnim.

do logiĉnog. Ima indu strijalaca kojima se čini da bi osvajanje makar maleckog dela ogromnog trţišta aspirina predstavljalo potez vredan truda. Veruju daje ranije bio dobar i iskren.XXVIII Ti RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Pozitivan spektar ■a U kom sluĉaju optimizam predstavlja ludost? Od onoga što daje nadu. a da su ga kasnije izneverili dogaĎaji ili prijatelji. U kom trenutku optimizam prerasta u ludost i uzaludnu nadu? Treba li razmišljanje pod ţutim šeširom da ima 135 . Sećaju se njegove ubedljivosti i kako su uţivali dok ih je ubeĎivao. Ima ljudi koji najozbiljnije oĉekuju da će osvojiti premiju na lutriji i kao da ceo svoj ţivot zasnivaju na toj nadi. Ima ljudi koji su optimistični do tačke ludosti. Staje realizam? Ima ljudi koji će o varalici misliti dobro čak i nakon što ih prevari.

ali ne uvek. trebalo bi da ih uspešno povratimo. Ključna tačka jeste sagledavanje postupka koji sledi iza optimizma. ali. • Postoji maglovita šansa daje neko preţiveo prisilno spuštanje na gleĉer. stvari postaju malo teţe. ali i snovima koji su nadahnuti napore koji su naposletku doveli do njihovog ostvarivanja. • Ukoliko uloţimo znatna sredstva ufinansiranje ovog filma. • Moguće je da će ova nova stranka podeliti glasove opozicije. • Postoji mogućnost da ovaj automobil bude izabran za automobil godine. Preterani optimizam obično dovodi do neuspeha. Moramo da odemo tamo i proverimo. Uspeh dolazi upravo onima koji ga očekuju. Moramo da budemo paţljivi u rukovanju tim spektrom. onda je takav optimizam najverovatnije neumestan. Ako je optimizam taj koji će povesti neki postupak u odabranom pravcu. H : I doći. obi. Trebalo bi da budemo spremni uu. Istorija je krcata nepraktičnim vizijama.Pozitivan spektar XXVIII ikakvih ograničenja? Treba ti da uzima u obzir verovatnoću? Da ti bi takvu vrstu razmišljanja trebalo ostaviti crnom šeširu? Pozitivan spektar ide od prekomemog optimizma na jednom do logično-praktičnog na drugom kraju. Ograničimo ti svoje razmišljanje pod ţutim šeširom na ono što je čvrsto i dobro poznato. da to propratimo u javnosti. bolje da budemo spremni. mati je napredak koji će se time ostvariti. Moţda do toga i neće . Ukoliko se taj postupak svodi na nadu (kao što je nada u osvajanje premije na lutriji ili u čudo koje će spasiti firmu od bankrotstva). s . ipak.

imamo izbor: odbiti. nemamo nikakav izbor. ♦Svaka devojka ţeli da bude glumica. ♦Znam daje vrlo zauzet i da traţi ogroman honorar. a samo mali broj u tome i uspe. nema potrebe za njihovom detaljnom procenom. U najgorem sluĉaju. Moţda će i prihvatiti. ko zna. ako zelis. Ako nisu na mapi. ali stupi u kontakt s njim i pozovi ga da otvori konfe renciju. Pre toga. svrha ţutog je da oboji pojmovnu mapu za razmišljanje. Moţda nam na pamet ne pada da podrţimo nešto što ima slabe izglede. ili pokušati poboljšati izglede. dobro je obeleţiti ih grubom procenom verovatnoće. • 137 . neki ipak uspeju.XXVIII ________ Razmišljanje pod ţutim šeširom ____ Kao i s ostalim šeširima za razmišljanje. Ipak. moţe da odbije. Ako su na mapi. ali ti slabi izgledi svejedno moraju da se naĎu na mapi. Jednostavna klasifikacija verovatnoće moţe da izgleda ovako: ♦ dokazano ♦ vrlo verovatno. zasnovano na iskustvu ♦ dobri izgledi ♦ podjednaki izgledi ♦ moguće ♦ magloviti ili slabi izgledi Ovo je donekle slično onome što se primenjuje kod razmišljanja pod belim šeširom. Zbog toga bi optimistične sugestije valjalo zabeleţiti i staviti na mapu. pa pokušaj i ti. tako da izgledi na uspeh nisu ve liki. MeĊutim.

138 . A opet. većina skrivenih umetniĉkih blaga se nalazila upravo tamo gde niko nije oĉekivao da ih naĊe.Pozitivan spektar 1 XXVIII Teško da ćeš u seoskoj starinamici otkriti neko skriveno umetniĉko blago.

Razmišljanje pod ţutim šeširom bi trebalo da ide mnogo dalje od toga.'*V . Mislilac u ţutom šeširu bi trebalo da da sve od sebe kako bi svoj optimizam što bolje potkrepio. trendovima. Mora li mislilac sa ţutim šeširom da jasno kaţe razloge za svoj optimizam? Ukoliko nisu dati razlozi. logičkom zaključivanju. kao osećanje. Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivno procenjivanje. slut nji.i. nagaĎanju i nadi. Taj bi napor trebalo da bude svestan i temeljit. razmili .V XXIX RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Razlozi i podrška logike K Na ĉemu se zasniva pozitivno stanovište? Zašto misliš da će se dogaĊaji baš tako odvijati? Razlozi za optimizam koji postoje u pozadini. dostupnim informacijama. MeĊutim. onda bi „dobar osećaj" mogao da se smesti pod crveni šešir. . Pozitivno procenjivanje se moţe zasnivati na iskustvu. slutnja ili intuicija.

trebalo bi uloţiti najveći mogući napor da se optimizam opravda. rukavice za obavljanje kućnih poslova. ostavljeno dovoljno prostora za konv . mogao bih da se odlu ĉim za voĊenje raĉuna o ishrani i prednosti lake hra ne. Krećemo u potragu za mogućim koristima. • Šta reći o asortimanu radnih rukavica? Ne samo ru kavice koje greju ruke. ali. Ako potraţim razloge koji bi podrţali ovo moje stanovište. Mogao bih reći i daje sada. • Moje razmišljanje pod ţutim šeširom navodi na po misao da bi omleti predstavljali dobro proširenje asortimana brze hrane. Ako se podrška logike ne obezbedi pod ţutim šeši rom. p- XXIX 140 . ako se u tome ne uspe. Potom gledamo kako da ih opravdamo. stvar se još uvek moţe izneti u vidu spekulacije. Ovo opravdavanje jeste pokušaj jačanja sugestije. Pored toga. već i rukavice koje stavljate kada opravljate kola. Ljudi danas moraju da ĉine više za sebe. naglasak se stavlja na istraţivanje i pozitivnu spekulaciju. U okviru razmišljanja pod ţutim šeširom.Razlozi i podrška logike sijanje pod ţutim šeširom ne mora da bude ograniĉeno na one taĉke koje se mogu u potpunosti opravdati. kad ljudi retkojedu jaja za doruĉak.zumiranje jaja u okviru ostalih obroka. po staju svesniji izgleda svoje koţe i potrebe za njenim negovanjem. rukavice koje stavljate kad je dete. onda se neće obezbediti nigde. Drugim recima.

Nijedan od tih briljantnih umova ne moţe da se pokrene dok neko ne iznese predlog. odakle dolazi predlog? Ko je školovan da daje predloge? Kritičko razmišljanje je veoma vaţan deo razmišljanja. Predloţi i sugestije. ' Zamislite osam briljantnih mislilaca kako sede za stolom u nameri da razmotre načine za poboljšanje snabdevanja grada vodom. jasno sam rekao da bi mislilac u crnom šeširu trebalo da odigra svoju ulogu do kraja: trebalo bi da bude što je moguće više kritički nastrojen. Reč je o va ţnom delu razmišljanja koje mora biti valjano obavljeno. Ali. 141 . ali ni u kom slučaju nije dovoljno. Tek tada briljantna škola kritičkog razmišljanja moţe da se pokaţe u punom sjaju. Kod razmišljanja pod crnim šeširom.XXX RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Konstruktivno razmišljanje Ĉiniti nešto.

konstruktivnim aspektom. Razmišljanje pod ţutim šeširom je ono od koga valja da poteknu ideje. Mislilac u ţutom šeširu bira i izvlači pozitivne aspekte ideje koja mu je predočena. koji je ekvivalentan negativnom procenjivanju koje spada u domen crnog šešira. Napravljeni su planovi za > : nove. Kasnije ćemo videti da i zeleni šešir (kreativnost) igra vaţnu ulogu u osmišljavanju novih ideja. Konstruktivno razmišljanje se uklapa pod ţuti šešir zbog toga što je svako konstruktivno razmišljanje u osnovi pozitivno. To bi dnevno znaĉi- . Moţe biti reč o po boljšavanju. osamdeset kilometara odavde. Time bi se stvorio rezervoar. To je aspekt pozitivnog procenjivanja. • U planinama. Predloţi se daju da bi se nešto učinilo boljim. U ovom odeljku se bavimo drugačijim aspektom razmišljanja pod ţutim šeširom . predlog je osmišljen da bi iznedrio neku pozitivnu promenu. koji troše svega ĉetiri litra. Da lije izvodljivo njeno usmeravanje u cevi? e • Obiĉan kotlić u kupatilu za svako ispiranje potroši * ■ oko trideset litara vode. sugestije i predloţi. Moţe biti reč o korišćenju prilike. baš kao što mislilac u crnom šeširu izvlači negativne. U svakom slučaju. mogli bi smo da izgradimo branu preko reke Elkin. Jedan od aspekata razmišljanja pod ţutim šeširom je zaokupljen reaktivnim razmišljanjem.Konstruktivno razmišljanje XXX Razmišljanju pod ţutim šeširom ostaju konstruktivni i generativni aspekti. • Da bismo poboljšali snabdevanje vodom. Moţe biti reč o rešavanju problema. ima vo de u izobilju.

• Stavite svoje ţute šešire i dajte mi neke konkretnije sugestije. • Staje s recikliranjem vode? Ĉuo sam da postoje ne ke metode na bazi membrana. Predloţi 143 . Ovo je u velikoj meri politički model. Što ih više bude. Tehničari su tu da obezbeĎuju ideje. • Dţone. koje ga ĉine ekono miĉnim. Te teme sam se dotakao u drugim svojim knjigama. Pošto se predlog naĎe na stolu. kao što su poslovno ili lično razmišljanje. ali ono stavlja donosioce odluka na milost i nemilost stručnjaka. moţe se razvijati dalje i eventualno podvrgnuti proceni crnog i ţutog šešira. Neko će sad reći da bi predloţi trebalo da poteknu od „stručnjaka za vodu" i da ovakve sugestije ne bi trebalo da daju amateri. TakoĊe. imaš li neke sugestije? Kako da priĊemo ovom problemu? Stavi svoj ţuti šešir. smanjio bi se i problem odlaganja. Uloga amatera bi trebalo da se sastoji u kritičkom razmišljanju kojim bi se dala procena predloga iznesenog od strane eksperata. tim bolje. U politici moţda zaista ima mesta za ovakav tip razmišljanja. U drugim oblastima. ili ukupnu uštedu od trideset i šest miliona litara vode. Da ispitam stvar? Sve ovo su konkretni predloţi.XXX __________ Razmišljanje pod ţutim šeširom ____ lo uštedu od 120 litara po osobi. mislilac je sam svoj stručnjak i mora da proizvede ideje. Odakle dolaze sugestije i predloţi? Kako mislilac u ţutom šeširu nalazi rešenje? U ovoj knjizi nema toliko prostora da bismo zalazili u raznovrsne metode dizajniranja i rešavanja problema. a političari da ih procenjuju.

Konstruktivno razmišljanje XXX ţutog šešira ne moraju da budu specijalni niti naročito mudri. Taĉno. Pod aspektom poboljšanja u okvirima razmišljanja pod ţutim šeširom podrazumeva se korigovanje nedostataka na koje je ukazalo razmišljanje pod crnim šeširom. stavite ţuti šešir i dajte nam ne ke nove predloge. nameravamo da dovedemo neke struĉnjake i konsultante. Treći aspekt jeste razvoj ili „nadgradnja" predloga. Mogu da podrazumevaju sjedinjavanje nekih poznatih efekata u nameri da se konstruiše odreĎeno rešenje. IzmeĎu ova dva aspekta se nalazi i treći. 144 . Reč je o daljoj konstrukciji. • Skinite crni šešir. ali nam prvo valja ustanoviti neke moguće smernice. Pošto ţuti šešir usmeri um mislioca prema iznošenju predloga. • Ne. To je mnogo više od njegove reaktivne procene. Dakle. Mogu da podrazumevaju rutinski način izlaţenja na kraj s takvim stvarima. Prema tome. drţi mo se još neko vreme konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširima. kao što ste do sada ĉinili. predlaţem da dozvolimo pri vatnom sektoru da prodaje vodu po konkurentnim cenama. iznalaţenje samog predloga ne mora biti teško. Mogu da podrazumevaju metode za koje je poznato da su se drugde primenjivale. Ne verujem da smo iscrpeli sve moguće sugestije. Umesto da napadate predloge. • Noseći svoj ţuti šešir. poboljšava i osnaţuje. razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno generisanjem predloga i njihovom pozitivnom procenom. Predlog se modifikuje. nismo spremni da se prebacimo na razmišljanje pod crnim šeširom.

ali nije odgovorno za njihovo korigovanje. Ţelim da naglasim da ovo konstruktivno razmišljanje ţutog šešira ne iziskuje nikakvu specijalnu mudrost. 145 . tako što ćemo odrediti limit. • Od toga bismo mogli da se zaštitimo. Reč je samo o ţelji za iznošenjem konkretnih predloga. Mogao bi da povećava cene iskljuĉivo u skladu s inflacijom i ništa više od toga. • Ako snabdevanje vodom prepustimo privatnom sek toru. dovodimo grad u opasnost da ga ucenjuje neki monopolista koji će po sopstvenoj volji formirati cene. ma koliko bili obični.XXX Razmišljanje pod ţutim šeširom Kao što sam već objasnio. razmišljanje pod crnim šeširom moţe da izdvoji nedostatke.

■jtm. .

voĎen pozitivnom nadom. Čim baci letimičan pogled na njih. Spekulacija nema nikakve veze s pretpostavkom i nadom. Svaki špekulant mora da ima snaţan osećaj za potencijalnu korist. čak iako je sam ovaj izraz rezervisan za graĎevinare i one koji se bave novčanim transakcijama. Najbolji mogući scenario. takoĎe. Razmišljanje pod ţutim šeširom je više od pukog prosuĎivanja i predlaganja. Reč je o stavu koji se kreće ispred situacije. Nada. Vrednost reći . 147 .&ko ". GraĎevinar špekulant gradi kuću iako nema kupca za nju. počinje istraţivanje u tom pravcu.i ■ { ■ " < < XXXI RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Spekulacija Gledanje u budućnost. mora postojati. Razmišljanju pod ţutim šeširom je dovoljno da makar krajičkom oka ugleda moguće koristi i vrednosti. Tek kad je završi kreće u potragu za kupcem. Ljudi koji ulaţu novac su po svojoj prirodi špekulanti.

MeĊutim. Oni i ovako je dva preţivljavaju. Na taj način se iz ideje izvlači maksimalna moguća korist. znači da ideja nije vredna truda. koja se prodaje pod nazivom . MeĎutim. postoji velika razlika izmeĎu objektivnog suda i namere da se otkrije pozitivna vrednost. • U okviru najboljeg mogućeg scenarija. Upravo taj aspekt gledanja napred u okviru pozitivnog mišljenja jeste ono na šta ukazujem rečju spekulacija. Spekulativan aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom jeste čisto oportunistiĉko razmišljanje. Spekulativno razmišljanje uvek mora da počne od najboljeg mogućeg scenarija.opšteg" osiguranja koje uzima u obzir sve? Stavite ţuti šešir i razmislite malo o tome. Zar ne bismo mogli da imamo neku vrstu .. Kasnije mi ispriĉajte šta ste otkrili. 148 . Ono ide dalje od rešavanja problema i poboljšavanja. druga pro davnica biva primorana da stavi katanac na bravu i mi preuzimamo posao u ćelom kraju. svako je slobodan da to čini . ali niko nikada nije primoran da traga za dobrim šansama.polo". • Jedan novi tip brze hrane stiĉe sve veću popularnost. Ljudi jesu primorani da rešavaju probleme. ne vi dim da bi to bilo naroĉito profitabilno. Stavi te svoj ţuti šešir i recite kako vi gledate na to.Spekulacija XXXI U praksi.ukoliko ţeli. Ukoliko je korist mala čak i u okvirima tog najboljeg mogućeg scenarija. • Tako veliki broj razliĉitih vidova osiguranja zbunjuje ljude. To je neka vrsta pileće šnicle pripremljene na meksiĉ ki naĉin.

Deo funkcije crnog šešira je takoĎe ispitivanje tipa „ako" sa ciljem ispitivanja rizika i opasnosti. Naposletku. Deo spekulativne funkcije ţutog šešira jeste ispitivanje mogućih . razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na sumnjive delove. onda preostaje da se vidi koliko je taj scenario verovatan . Plan postupanja ili odluke se nikada ne zasnivaju na ispitivanju . • Cene obveznica će rasti ako kamatne stope budu opadale.. Šanse mogu da nastanu ekstrapolacijom trenutne scene u budućnost.i koliko je verovatno da će se korist izvlačiti pretpostavljenim tokom.ako-opcija" .XXXI Razmišljanje pod ţutim šeširom • Prema najboljem mogućem scenariju. Odgovaraju149 . Ukoliko korist predviĎena najboljim mogućim scenarijem deluje dovoljno privlačno. • Ako padne cena goriva. veliki automobili će se lakše prodavati. kamatna sto pa ubrzano raste i vrednost naše fiksne stope prenosive hipoteke ĉini kuću lakom za prodaju. Potom ih proporcionalno smanjuje u skladu s „verovatnoćom". razmišljanje pod ţutim šeširom predočava nabolji mogući scenario i maksimalne koristi. Unutar svojih spekulativnih aspekata. Šanse nastaju i ako se desi odreĎena stvar ili izmene neke okolnosti.premda moţe biti potrebno preduzimanje defanzivnih mera kao što su obezbeĎenje sredstava putem drugih transakcija ili osiguranje protiv poţara..ako-promena". To je deo istraţivanja u okviru razmišljanja pod ţutim šeširom.

vizija ide dalje od spekulacije. Veoma je teško učiniti bilo šta ukoliko ne postoji osećaj daje stvar moguće postići i da se oko toga vredi potruditi. a mislim i da vidim kako to mogu da ostva rim. Vizija uključuje i koristi i izvodljivost projekta: to. • Imam viziju privlaĉne jeftine izgradnje stambenih objekata. • Imam ovu viziju drugaĉije ekonomije.___________ Spekulacija ____________________ XXXI ći deo funkcije ţutog šešira jeste ispitivanje poziti vnih ekvivalenata rizika. moţe da se izvede i vredno je truda. U odreĎe nom smislu. Svakom osmišljavanju. jer ona moţe da postavi cilj za koji postoji tek slabašna nada da se moţe postići. koje se nove mo gućnosti nude oglašavaĉima? Spekulativni aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom je zaokupljen i vizijom. da bi tek za njom usledili forma i detalji. prethodi neka vrsta vizije. dakle. • Pod kojim uslovima bi ovaj lanac hotela postao pro fitabilan? • Ako se uspostavi satelitski prenos. koja će na dru gaĉiji naĉin postupati s bogatstvom iproduktivnošću. 150 . Prvo ide vizija. Ulogu vizije i snova u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom sam pomenuo u prethodnom odeljku. koje nazivamo šansama ili mogućnostima. dizajnu. tako i dizajner prodaje pozitivnu viziju onoga što pokušava da uradi. Baš kao što dobar trgovac uspeva da proda svoju robu iznoseći veličanstvenu viziju i navodeći mušteriju daje podeli s njim.

XXXI

Razmišljanje pod ţutim šeširom

• Moja vizija jeste razmišljanje kao osnovni predmet u svim školama. U nekim zemljama je već uvedeno u nastavu. Uzbudljivost i stimulativnost vizije prevazilaze objektivan sud. Vizija postavlja pravac razmišljanja i delanja. To je dalji aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom.

151

A

( .-■■,•■>

.!

*

r t . .

,.

»

'.

>nvii

XXXII ŢUTI ŠEŠIR
Odnos s kreativnošću
Razlika izmeĊu konstruktivnog i kreativnog. Efikasnost ipromena. Nove i stare ideje. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi direktno kreativnošću. Kreativan aspekt razmišljanja je specifično obuhvaćen zelenim šeširom za razmišljanje, koji je sledeći na redu. Tačno je da kreativnost iziskuje pozitivan aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom. Istina je i da su pozitivna procena i konstruktivan aspekt razmišljanja pod ţutim šeši rom od vitalnog značaja za kreativnost. Bez obzira na to, razmišljanje pod ţutim i ono pod zelenim šeširom se prilično razlikuju. Neko moţe da bude odličan mislilac u ţutom šeširu, a da je ipak totalno nekreativan. Po meni, brkanje ova dva šešira predstavlja veliku opasnost, jer bi osoba koja nije kreativna mogla da pomisli da razmišljanje pod ţutim šeširom jednostavno nije za nju. >n:
. 153

Odnos s kreativnošću

XXXII

Kreativnost je krcata promenama, inovacijama, inventivnošću, novim idejama i novim alternativama. Osoba moţe biti odličan mislilac u ţutom šeširu, a da nikad u ţivotu nije imala ni jednu ideju. Delotvorna primena starih ideja predstavlja odgovarajuću upotrebu razmišljanja pod ţutim šeširom. Ideje ne moraju da budu nove i čak ne mora da postoji namera za iznalaţenjem novih ideja. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim stavom koji podrazumeva uspešno obavljanje posla. Efika snost pre noviteta jeste upravo ono o čemu je reč unutar razmišljanja pod ţutim šeširom. U engleskom jeziku dolazi do izvesne zabune, zbog vrlo širokog značenja reci kreativan (stvaralaĉki). Postoje dva potpuno različita aspekta. Prvi aspekt je „prouzroko vati", „dovesti do nečega", „izazvati", „ostvariti". U ovom smislu, neko moţe da prouzrokuje (stvori) opštu zbrku. Stolar stvara stolicu. Preduzetnik ostvaruje poslovne aranţmane. Drugi aspekt je ,,novo", ,,novitet", „novina", ,novost". I opet dolazi do zbrke jer postoje dve vrste noviteta. Prvi aspekt je nešto stoje novo zato što se razlikuje od nečega stoje ranije bilo; recimo, komunikacijski sistem koji je uvela vaša firma je za nju nov, mada se već odranije koristi u hiljadama drugih firmi. Drugi aspekt,,novog" jeste apsolutna novost, to jest, pronalazak ih' koncept koji se još nigde nije pojavio. U pogledu umetnika, meĎutim, postoji izvesna dilema. Na primer, jasno je da slikar stvara nešto što ranije nije postojalo. Budući da nije verovatno da će slika biti potpuno ista kao neka ranija, postoji nešto „novo". Pa ipak, ta slika ne mora sadrţavati nikakav novi koncept ili novu percepciju. Slikar moţe imati upečatljiv stil i potom ga primenji154

• Ta ĉaša nije poluprazna. Ali. razmišljanje pod ţutim šeširom nije zaokupljeno menjanjem koncepta ili percepcije.XXXII _______________ Ţuti šešir _____________ vati na jedan pejzaţ za drugim. a onda ćemo staviti svoje zelene šešire za razmišljanje da bismo dobili neke nove. Razmišljanje pod ţutim šeširom čak moţe definisati šanse. • Sve više ljudi ima potrebu za parkiranjem automobi la u centru grada. Kako da iskoristimo tu njihovu po trebu? • Kad bismo uspeli da privuĉemo poslovne ljude da vi še odsedaju u ovom hotelu. Kako moţemo to da postignemo? Raz motrimo prvo uobiĉajene ideje. već je dopola puna viskija. tako i razmišljanje pod ţutim šeširom moţe da definiše mogućnost i ostavi razmišljanju pod zelenim šeširom da iznaĎe neki nov način eksploatacije te mogućnosti. Razmišljanje pod ţutim šeširom je izuzetno zaokupljeno dovoĎenjem do nekog dešavanja. To je zadatak za razmišljanje pod zelenim šeširom. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti zaokupljeno stvaranjem alternativnih pristupa problemu. a njegovo ispravljanje ostavi razmišljanju pod ţutim šeširom. mogli bismo da podigne mo cene soba. U odreĎenom smislu. Rešavanje da na nešto gledamo na pozitivan način moţe samo po sebi stvoriti novu percepciju. i ' ■ 155 . što moţe da se desi i unutar razmišljanja pod ţutim šeširom. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti zaokupljeno preuzimanjem i stavljanjem u funkciju već upotrebljenih ideja. to je proizvodna linija u okviru odreĎenog stila. Baš kao što razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na nedostatak.

,J

Šest šešira za razmišljanje

XXXIII RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM
Rezime
Razmišljanje pod ţutim šeširom je pozitivno i kon struktivno. Ţuta boja simbolizuje sunčev sjaj, vedrinu i optimizam. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim procenama, jednako kao stoje razmišljanje pod crnim šeširom zaokupljeno negativnim procenama. Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivan spektar, koji ide od logičnog i praktičnog na jednom, do snova, vizija i nadanja na drugom kraju. Razmišljanje pod ţutim šeširom iskušava i ispituje vrednost i korist. Potom ono teţi da za tu vrednost i korist iznaĎe logičku podršku. Razmišljanje pod ţutim šeširom traţi da iznese čvrsto utemeljen optimizam, ali nije ograničeno na to - pod uslovom da su ostali vidovi optimizma odgovarajuće obeleţeni. Razmišljanje pod ţutim šeširom je konstruktivno i generativno. Od ovog razmišljanja potiču konkretni predloţi
157

Rezime

XXXIII

i sugestije. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno operativnošcu i izazivanjem aktivnosti. Cilj konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširom jeste delotvomost. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti spekulativno i u potrazi za mogućnostima. Razmišljanje pod ţutim šeširom dopušta i vizije i snove. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi pukom pozitivnom euforijom (crveni šešir) niti direktnim stvaranjem novih ideja (zeleni šešir).

-i¥"Ċ r on/r

a

■ir

"ixoq on. -13 boq <„

A

,

•'

.,:

i

U

158

"V, . »■,.!',
" . < ; . • ■ /

»i/

' \ l

XXXIV ZELENI ŠEŠIR
Kreativno i lateralno razmišljanje
Nove ideje, novi koncepti i nove percepcije. Namerno stvaranje novih ideja. Alternative. Još alternativa. Promena. Novi pristupi problemima. Zeleno je boja plodnosti i rasta i biljaka koje izrastaju iz sićušnog semena. Zbog toga sam odabrao da zeleno simbolizuje šešir za razmišljanje koji je specifično zaokupljen kreativnošću. Obilje kreativnosti u prirodi jeste korisna podloga za to. Razmišljanje pod zelenim šeširom se specifično bavi novim idejama i novim načinima gledanja na stvari. Razmišljanje pod zelenim šeširom se bavi beţanjem od bajatih ideja sa namerom da se pronaĎu bolje. Razmišljanje pod zelenim šeširom je zaokupljeno pramenom. Razmi šljanje pod zelenim šeširom je svestan napor, usredsreden u tom pravcu.
159

da vidimo moţemo li da otkrijemo neki nov pri stup. potrebne su nam neke nove ideje o tome. Potreba da stvari obavljamo na bolji način bi trebalo da bude podloga celokupnog našeg razmišljanja. • Tapkamo u mestu. Ali. • Izneli ste nam tradicionalne pristupe ovom proble mu. verovatno je daje potreba za zelenim šeširom veća nego za bilo kojim drugim. U primeni kreativnog razmišljanja. ponekad je neophodno iznošenje provokativnih ideja koje su svesno nelogične. Vratićemo se na njih. • Ovo zahteva rešenje zelenog šešira. namerno igramo ulogu dvorske budale ili klovna. potreban nam je način da svima oko sebe objasnimo kako. Ponekad nam je. baš kao što nam crveni omogućava da se prebacimo u „osećajnu" ulogu. Kreativnost biva potrebna jer ništa drugo nije upalilo. nove ideje pred160 . tragajući za novim konceptima. potrebna namerna i usredsreĎena kreativnost. Da poĉnemo.Kreativno i lateralno razmišljanje ____________________________________________ XXXIV • Dajte. Oĉajniĉki nam je potreban novi pristup. Štaviše. a crni u negativnu. Prema tome. meĎutim. Vremeje za malo svesnog razmišljanja pod zelenim šeširom. Kreativnost nam je potrebna jer osećamo da bi se stvari mogle obaviti na jednostavniji ili bolji način. hajde da pre toga po svetimo deset minuta razmišljanju pod zelenim šeši rom. Sta vite svoje zelene šešire za razmišljanje. Preţvakavamo izanĊale ideje. Posredstvom zelenog šešira omogućeno nam je da se prebacimo u kreativnu ulogu. Čak i kada nisu provokacije.

Ne moţete unapred znati kakav će biti ishod eksperimenta. Moţda noseći zeleni šešir i ne smislite ništa novo. 161 .XXXIV Zeleni šešir y / stavljaju delikatno seme kome je zeleni šešir potreban da bi ga zaštitio od „mraza" izazvanog razmišljanjem crnog šešira. ţelite da budete u stanju da gaizvedete. otkrićete da imate sve više novih ideja. jer je suprotan priroĎenim navikama prepoznavanja. Kao što sam već više puta pomenuo. princip kreativnog razmišljanja je te ţak. umesto samo luksuzom. Na ovaj način. Za većinu ljudi. ali barem ste pokušali. zeleni šešir čini kreativno razmišljanje zvaničnim delom procesa razmišljanja. Ovo je naročito značajno kada nosite zeleni šešir. Postajući sve bolji u kreativnom razmišljanju. Veći na mislilaca voli da bude sigurna. Moţete da signalizirate ostalima da pokušavate da razmišljate na odreĎeni način . Kreativnost podrazumeva provokaciju. što znači da ste ostavili sebi vremena za svesno kreativno razmišljanje. Voli da bude u pravu. . Jedan od najvaţnijih aspekata je taj da date signal sebi. Mozak je osmišljen da postavlja obrasce. MeĎutim. signaliziranje vrednosti šest šešira za razmišljanje polazi s nekoliko aspekata. Moţete da zahtevate od nekoga da stavi odreĎeni šešir i potom pokuša da razmišlja na taj način. istraţivanje i preduzimanje rizika. primenjuje ih i osuĎuje sve što se u njih ne „uklapa".kako bi oni na odgovarajući način tretirali vaš doprinos. Stavljate ga namerno. Kreativnost podrazumeva „eksperimentisanje u mislima". To se umnogome razlikuje od jednostavnog čekanja da vam sine neka ideja. Moţete da ukaţete da je poţeljan odreĎeni vid razmišljanja. prosuĎivanja i kritike. Mozak je osmišljen kao „mašina za prepoznavanje".

ţelim da predloţim podsticanje ubrzane prodaje. Pozitivna procena spada pod ţuti šešir. Ako hoćete. • Mislio sam da smo se dogovorili da stavimo zelene šešire. Ako posvetite više vremena traganju za alternativama. Posredstvom zelenog šešira omogućena nam je neka vrsta veštačke motivacije. On. kreativni ljudi su oni koji jednostavno provode više vremena u nastojanju da budu kreativni. To bi mo glo da im pomogne da se ponovo uklope u društvo. Zeleni šešir za to i sluţi. Veoma često. moţe da da misliocima vremena i pomogne im da se usredsrede. meĎutim. • Pod zaštitom zelenog šešira. nosim zeleni šešir i stoga mije dozvoljeno da kaţem tako nešto. da im nešto do ĉega će im biti stalo i spreĉi ih da se vrate kriminalu. Teško je navesti nekoga da bude kreativan. verovatno ćete ih otkriti više.Kreativno i lateralno razmišljanje XXXIV • Upamtite. Suviše smo negativni. nove pristupe i više alternativa. kako bi bili kreativniji. Razmišljanje pod zelenim šeširom zahteva istinske nove ideje. shvatite ovo kao provo kaciju. Zar to nije razmišljanje crnog šešira? • Moje razmišljanje pod zelenim šeširom me navodi da predloţim da ljudima koji su odsluţili dugu kaznu za tvora po otpuštanju damo pristojne penzije. Zeleni šešir sam po sebi ne čini ljude kreativnijima. ali je zato lako zatraţiti od njega da stavi zeleni šešir i da svoj e mišljenje uskladi s tim. Pozitivna i optimistična osećanja spadaju pod crveni šešir. 162 . jer ih upravo kreativnost više motiviše. Kreativnost je više nego biti jednostavno pozitivan i optimističan.

čak i ako su ona sasvim neutralna. Moţemo da zahtevamo da se odvoji vreme za stvaranje novih ideja. MeĎutim. Moţemo da zahtevamo trud. sa zelenim šeširom za razmišljanje. očekujemo neku vrstu izveštaja o sopstvenim osećanjima. 163 . ne moţemo da zahtevamo uvid. što moţda i nije uvek moguće. ţeleli bismo pozitivne komentare.XXXIV Zeleni šešir Očekujemo da nam razmišljanje pod belim šeširom omogući pristup neutralnim i objektivnim informacijama. Očekujemo da nas razmišljanje pod crnim šeširom podstakne na kritički osvrt. Razmišljajući pod crvenim šeširom. ali moţete da naloţite sebi ili drugima da provedu neko vreme u nastojanju da smisle neku novu ideju. Sa ţutim šeširom na glavi. Ono što je bitno jeste da je vreme provedeno u nastojanju. Čak i tada moţe da se desi da razmišljanje ne urodi ničim novim. Ne moţete da naloţite sebi ili drugima da smisle neku novu ideju. Zeleni šešir predstavlja formalan način da to i učinite.

.

Raspoloţenje i lateralno razmišljanje. ţelim da ukazem na to da razmišljanje pod zelenim šeširom obuhvata širok dijapazon kreativnih napora i nije ograničeno na lateralno razmišljanje kao takvo. upotrebio sam reč kreativnost zbog toga što se ona nalazi u opštoj upotrebi. zabeleţen je i u Oksfordskom reĉniku engleskog jezika. godine i on je danas zvaničan deo engleskog jezika. Mnogi od čitalaca ove knjige nisu nikada čuli za mene ili moj koncept lateralnog razmišljanja. Pišući razmišljanje pod zelenim šeširom. TakoĎe. Pretvaranje obrazaca u samoorganizujući informativni sistem. Prvi razlog je krajnje široko i donekle maglovito značenje reci 165 . Sam termin je morao da nastane iz dva razloga.XXXV RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Lateralno razmišljanje Lateralno razmišljanje i njegov odnos s kreativnošću. Termin lateralno razmišljanje sam iskovao 1967.

meĎutim. Znam da ovo zvuči veoma tehnički. 166 -ni o*. postoji veoma bliska veza izmeĎu mehanizama raspoloţenja i mehanizama lateralnog razmišljanja. dolazi do „eureka" efekta. U stvari. ali.Lateralno razmišljanje XXXV kreativan. da biste primenili tehniku lateralnog razmišljanja nema potrebe da razumete njegovu tehničku osnovu. tih istorijski determinisanih organizacija (obrazaca) iskustva. ■i . Kreativnost kao da obuhvata sve. To je osnova one iznenadne spoznaje.. kada mu se učini da to dobija smisao. Baš kao što se logičko razmišljanje zasniva na ponašanju simboličkog jezika (poseban univerzum). Mislilac tako prečicom stiţe u novi obrazac i. I jedni i drugi zavise od asimetrične prirode obrazaca per cepcije. tako se lateralno razmišljanje zasniva na ponašanju sistema formiranja obrazaca (takoĎe poseban univerzum). Osmišljene su tako da pomognu misliocu da krene preko obrazaca umesto da ih naprosto sledi. što sam već pomenuo u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom. nakon koje nešto postaje očigledno. Ona je. od stvaranja zbrke do stvaranja simfonije. ) i n>w . Svesne tehnike lateralnog razmišljanja (različiti oblici provokacije i „pokretanja") se zasnivaju direktno na pona šanju sistema formiranja obrazaca. tu za one koji ţele da znaju na čemu se zasniva lateralno razmišljanje. Drugi razlog je direktno zasnivanje lateralnog razmišljanja na ponašanju informacija u aktivnim samoorganizujućim informativnim sistemima. Lateralno razmišljanje jeste pretvaranje obrazaca u asimetriĉni sistem formiranja obrazaca. Lateralno razmišljanje se vrlo precizno bavi menjanjem koncepata i percepcije.

jezik i logiku. meĎutim. Dosta sam pisao o tome (knjige Lateralno razmišljanje i Lateralno razmišljanje u menadţmentu). Za ovo imamo odlično razvijene sisteme. principe. Percepcija je ta koja sloţeni svet koji nas okruţuje svodi na te forme. statistiku. korake i tehnike. nastojeći da iskuša i promeni poznate obrasce. Lateralno razmišljanje funkcioniše upravo u oblasti percepcije. U narednim poglavljima ću se. simbola i odnosa koje daje percepcija. pozabaviti nekim fundamentalnim tačkama lateralnog razmišljanja.XXXV Razmišljanje pod zelenim šeširom Veliki deo naše kulture razmišljanja je usmeren prema „obradi" kao delu mišljenja. obradu podataka. Lateralno razmišljanje uključuje stavove. MeĎutim. nijedan od tih sistema ne moţe da funkcioniše bez reci. jer su one od fundamentalnog značaja i za primenu razmišljanja pod zelenim šeširom. uključujući matematiku. 167 . U ovoj knjizi ne nameravam da se bavim time.

.

XXXVI RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM .JProdor" umesto prosuĊivanja 1 Ideja kao sredstvo za postizanje cilja. Ovo moţemo da nazovemo efektom retrospekcije ideje. Prilikom normalnog razmišljanja se koristimo prosuĊivanjem. tako očekujemo da se ideje uklope u naše znanje. Kao što opis mora da se uklapa u ono što opisujemo. Kritičko razmišljanje i razmišljanje crnog šešira se direktno bave uviĎanjem koliko se dobro sugestija uklapa u ono što nam je već poznato. na svoja ranija iskustva. Kako bismo drugačije znali da li su dobre? 169 . gledamo unazad. Kuda me ovo vodi? Dalji efekat ideje. Kakva je ova ideja u poreĎenju s onim što znam? Kakva je u poreĎenju s mojim ustanovljenim iskustvenim obrascima? ProsuĎujemo da se uklapa ili ističemo zbog čega se ne uklapa. Da bismo procenili ideju.

tako koristimo i izazov kao sredstvo za poprečni prelazak s jednog obrasca na drugi. Ideju primenjujemo zbog njene prodorne moći.J*rodor " umesto presuĊivanja ___________________________________________ XX XVI ProsuĎivanje (iz domena ţutog i crnog šešira) je od vitalnog značaja za najveći deo našeg razmišljanja. Mislim da je to suviše pasivno. moramo da ga zamenimo drugačijim mehanizmom. a ne zbog onoga što vaš sud kaţe o njoj. Kao što ćemo videti. ne moţemo iskoristiti izazov. jer zapravo ne govori misliocu šta da radi . Ukoliko nismo u stanju da iskoristimo izazov. Ideju sprovodimo da bismo videli kuda će nas odvesti. • Ţelim da primenite ovu ideju zbog njene pokretne vrednosti. sagledavanje razlika. Ideju sprovodimo da bismo videli do čega će dovesti. izazov i prodor idu ruku pod ruku. meĎu kojima su: iz. Prodor je ključni mehanizam lateralnog razmišljanja. meĎutim. Baš kao što koristimo kamenje da bi stali na njega kad prelazimo reku. Kod razmišljanja pod zelenim šeširom.. ostajemo zarobljeni unutar starih obrazaca.] voĎenje principa. 170 . ProsuĎivanje zamenjujemo prodorom. U stvari. ideju sprovodimo da bismo izvršili prodor napred. Prodorom. Prodor je aktivan mehanizam.već samo šta da ne radi. ideju primenjujemo zbog njenog efekta unapreĊivanja. Postoje brojni svesni načini prodora u nepoznato uz pomoć ideje. itd. Reč je o još jednom terminu koji sam skovao. suspendovanom ili zakasnelom prosuĎivanju. Mnogi rani pristupi kreativnom razmišljanju govore o odloţenom. Ţelim da bude apsolutno jasno da prodor nije samo odsustvo prosuĎivanja. Bez njega ne bismo mogli da učinimo ništa. Bez mehanizma prodiranja.

■■?*'*-.da bi sprečavali i otkrivali zločin u svom kraju. U stvari. Do kakvog pomaka bi mogla da dovede ta ideja? • Pretpostavimo da postoje prenosive obveznice osigu ranja koje jedna osoba moţe direktno da proda dru goj.> 171 . • Pretpostavimo da poĉnemo da pravimo ĉetvrtaste hamburgere. >. Kaţu da je u oblastima u kojima se ova ideja primenjuje došlo do značajnog pada stope kriminala. koji sam pomenuo u priči za naslovnu stranu Njujork magazina. >. .XXXVI Razmišljanje pod zelenim šeširom Pretpostavimo da svi postanu policajci. vaše privilegije su nešto manje. pak. Sve su to aspekti prodora..*. da bi potom završili s prilično drugačijom idejom. koju potom negujemo sve dok ne izraste u stamenu biljku. drţimo se „ideje-semena". moţemo uzeti neku maglovitu ideju i uobličiti je u nešto konkretno i praktično. dobijate odreĎene privilegije navedene na univerzalnim obveznicama osiguranja. vv Bio je to samo izazov koji je doveo do koncepta „budnog susedstva". bilo uz pomoć ideje. Ono ključno što valja upamtiti jeste da idemo napred. bilo s idejom kao polaznom osnovom.000 opština u SAD. U drugim prilikama. YV. Koncept se danas primenjuje u 20. .MU . Ljudi bi tada sami vršili procenu sopstvenog rizika. Ako spadate u grupu A A.v> v. aprila 1971. Ovo bi moglo da dovede do ideje da osiguranje bude zaista prenosivo. TakoĎe. Ako se nalazite u grupi rizika tipa AAA. Ideja se sastoji u tome da graĎani budu dodatne oči i uši policije . Ponekad uzimamo ideju i primenjujemo je kao sredstvo. mi naprosto ekstrahujemo neki princip iz sredstva i potom primenjujemo taj princip. Stavite zelene šešire i razmislite o toj ideji.

Oni to mogu da pokaţu time što neće nositi ţutu košulju. Ona mo ra da udovoljava toj predstavi. —Navodi me na razmišljanje opravilima igre. Stavite svoje zelene šešire i recite mi na šta vas navodi ta ideja. Iz ove vrste pomaka moţe da izroni veliki broj kori snih ideja. Koliko zaposlenih zna šta im valja ĉiniti da bi dobili unapreĊenje? —Navodi me na razmišljanje o ljudima koji ne ţele da budu unapreĊeni. Deluje kao neizvodljiva ideja. Jedino do ĉega im je stalo jeste da zadrţe posao koji imaju. Osoba bi trebalo da bude priliĉno si gurna u to kako stoji s onima oko sebe. 172 .prodor " umesto presuĊivanja XXXVI —Uzmimo sugestiju da svako ko ţeli unapreĊenje mo ra da nosi ţutu košulju ili bluzu. Moţe Ujedno razmišljanje pod zelenim šeširom na tu temu? • Budući da niko ne ţeli vikend-smenu. —Navodi me na razmišljan je o predstavi koju o sebi ima osoba odabrana da nosi ţutu košulju. ali bilo bi in teresantno da stavite zelene šešire i razmislite o njoj. • Ovde imam sugestiju da subota bude radni dan. —Navodi me na razmišljanje o naĉinu na koji voĊe pri vlaĉe paţnju. Nijedna od ovih ideja zapravo ne mora da iskoristi ţutu košulju kao takvu. a da se ljudi od posla odmaraju sredinom nedelje. sredom. Ţuta ko šulja bi trebalo da predstavlja definisano pravilo igre unapreĊivanja koje bi svako trebalo da poznaje. pre no što reskira i obuĉe ţutu košulju. postoji predlog da zaposlimo ekipu koja bi stalno radila iskljuĉivo vi kendom.

Prodor je dinamički proces. Po čemu je ova ideja zanimljiva? Po čemu se razlikuje od drugih? Šta nam ona sugeriše? Do čega dovodi? Sva ova pitanja su sastavni deo mehanizma prodora. Prodor bi trebalo da ide mnogo dalje od pozitivne procene ideje. ova poslednja ideja je sprovedena u praksi i funkcionisala je vrlo uspešno. Ključno je da upamtite da se u okviru razmišljanja pod zelenim šeširom mehanizam prosuĎivanja u potpunosti zamenjuje mehanizmom prodora. 173 . a ne proces prosuĎivanja.XXXVI Razmišljanje pod zelenim šeširom U stvari. isto se moglo postići i razmišljanjem pod ţutim šeširom). Razmišljanje pod zelenim šeširom ju je učinilo dovoljno atraktivnom da bi bila isprobana (u ovom konkretnom slučaju.

.

vil

! < . t'

XXXVII RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM
Potreba za provokacijom
Upotreba termina PO. Logika apsurdnog. Nasumiĉna provokacija. Naučna otkrića se uvek opisuju kao da su napredovala jedan po jedan logičan korak. Ponekad je zaista tako. Ponekad je, meĎutim, ta korak-po-korak logika samo lepim recima ispričano kasnije uviĎanje onoga što se zaista desilo. Neplanirana greška ili slučajnost su stvorili provokaciju koja je aktivirala novu ideju. Antibiotici su nastali slučajnom kontaminacijom laboratorijske posude gljivicom plesni pod nazivom penicillium. Kaţu i da se Kolumbo usudio na plovidbu preko Atlantika samo zato stoje napravio ozbiljnu grešku u proračunu duţine putovanja, koji je uradio na bazi nekih antičkih studija. Priroda je puna ovakvih provokacija. Provokaciju nikad ne moţemo traţiti jer u tekućem razmišljanju za nju
175

Potreba za provokacijom

XXXVII

nema mesta. Njena uloga se sastoji upravo u tome da izbaci razmišljanje iz tekućih obrazaca. Logika provokacije izrasta direktno iz logike asimetričnih sistema formiranja obrazaca. Moţemo da sedimo i čekamo na provokacije, ili moţemo da resimo da ih stvorimo namerno. To je ono što se dešava tokom lateralnog razmišljanja. Mogućnost iskorišćavanja provokacija jeste suštinski deo lateralnog razmišljanja. U prethodnom odeljku, osvrnuli smo se na fenomen prodora. Na taj način koristimo provokacije. Koristimo ih zbog njihove pokretne vrednosti. Sad moţemo da se osvrnemo na to kako ih postavljamo. Pre mnogo godina, smislio sam reč PO kao simbolični pokazatelj koji će ukazivati na to da je ideja iznesena kao provokacija i zarad svoje pokretaĉke vrednosti. Ako hoćete, termin moţe značiti „provokativna operacija". PO (dalje od da i ne) deluje kao neka vrsta bele zastave primirja. Ako neko priĎe zamku mašući belom zasta vom, a vi ga ubijete, to znači da ne igrate po prav ilima. Slično tome, ako se ideja iznese pod zaštitom PO, srezati je sudom crnog šešira značilo bi da ne igrate po pravilima. Na neki način - kao što sam već ranije pomenuo - reč PO deluje na isti način kao i zeleni šešir. Osobi koja nosi zeleni šešir je dozvoljeno da iznosi „sulude" ideje. Zeleni šešir ima mnogo širi dijapazon nego PO, ali je PO speci fičniji. Prema tome, najbolje je koristiti oboje. • PO automobili bi trebalo da imaju Ĉetvrtaste toĉkove. • PO avioni bi trebalo da sleću s toĉkovima naviše.
176

XXXVII

Razmišljanje pod zelenim šeširom

, • PO kupce bi trebalo plaćati da kupuju stvari. • PO direktori bi trebalo dapromovišu sami sebe. • PO fabrika koja zagaĊuje reku bi trebalo da se naĊe nizvodno od same sebe. Ova poslednja provokacija je dovela do ideje da se zakonom propiše da svaka fabrika sagraĎena na obali reke mora uzimati vodu nizvodno od mesta na kome je ispušta. Na ovaj način, ona će biti prva koja će poţuriti da odnese svoje otpadne vode na analizu. Na reč PO se moţe gledati i kao na nastalu iz reci kao što su hipoteza, pretpostavka, posibilitet, pa čak i poezija. Sve one sadrţe ideju koja se iznosi zarad svog daljeg efekta - da bi nešto isprovocirala, izazvala. Po definiciji, apsurdna ili nelogična ideja ne moţe da egzistira unutar našeg svakodnevnog iskustva. Prema tome, takva ideja leţi izvan svih postojećih obrazaca. Na taj način, provokacija nas primorava da izaĎemo iz uobičajenih obrazaca percepcije. Dok se udaljavamo od provokacije, mogu da se dese tri stvari. Moţda nećemo moći da učinimo nikakav prodor. Moţda ćemo otplutati nazad ka uobičajenim obrascima. Moţda ćemo se prebaciti na novi obrazac. Jednako kao što postoje formalne metode ostvarivanja prodora na bazi ideje, tako postoje i formalni načini stvaranja provokacija. Oni omogućavaju svesne tehnike lateralnog razmišljanja. Na primer, jedan od jednostavnih načina stvaranja pro vokacije se koristi preokretom. Kaţete način na koji se ne što obično dešava i potom ga preokrenete ili izvrnete nao pačke. 7
177

Potreba za provokacijom ____________________________________________X XXVII

•Kupci obiĉno plaćaju za robu koju kupuju. Da preo krenemo to. PO: radnja plaća mušterijama. •Ovo bi moglo da dovede do ideje o kuponima koji bi, zapravo, vraćali kupcima mali deo iznosa njihove ku povine. •Ovo bi moglo da dovede do ideje da se kase u supermarketima podese tako da na svaki hiljaditi raĉun is plaćuju neku vrstu premije. Provokacije ne moraju biti apsurdne ili nelogične. Moguće je tretirati potpuno ozbiljnu ideju kao provokaciju. Ako vam neko iznese ideju koja vam se ne dopada i koju biste, razmislite li pod crnim šeširom, mogli odmah da odbacite, radije stavite zeleni šešir i ponašajte se prema njoj kao prema provokaciji. Ovakav izbor je uvek moguće napraviti. • Ne vidim kako bi vaša ideja oprodavnici koja bi ra dila na bazi samodiscipline"mogla ikada dafunkcioniše, jer se tako lako moţe zloupotrebiti. MeĊutim, staviću svoj zeleni šešir i tretirati je kao provokaciju. To dovodi do ideje da ljudi sami izraĉunavaju iznos za koji su pazarili, onako odoka. Eventualne greške u njihovu korist ili u koristprodavnice bi se na kraju iz jednaĉile. Vrlo jednostavan način stvaranja provokacija jeste upotreba nasumične reci. Moţete da zamislite jedan broj i zatim otvorite rečnik upravo na toj strani. Drugi broj koji zamislite neka predstavlja pozicije reci na stranici. Na primer, moţete zamisliti 92. stranu, osmu reč odozgo. Imenice su lakše za korišćenje od glagola ili drugih vrsta reci. Spisak imenica koje se nalaze u svakodnevnoj upotrebi je jednostavniji za korišćenje nego rečnik.
178

XXXVII _______ Razmišljanje pod zelenim šeširom_____ \ 1

Pretpostavimo da su nam potrebne neke nove ideje za biznis koji se tiče cigareta. Ispalo je da je nasumična reč Jaba". • Imamo, dakle, „cigarete" - PO - ,ţaba". Ţaba uka zuje na skakutanje, prema tome, mogli bismo da ima mo cigaretu koja se posle nekog vremena sama uga sila. To bi moglo da bude od koristi u spreĉavanju poţara. Isto tako, moglo bi da omogući pušaĉu da povuĉe samo kratak dim i popuši tu cigaretu kasnije. Dalje, to nas dovodi do nove marke cigareta koje bi smo nazvali ,Jcratke", i koje bi zaista bile dizajnirane da budu vrlo kratke i gore svega dva do tri minuta. • Ţelim neke ideje o tome šta da se radi s televizorima. Nasumiĉna reĉ je ,ĉir", dakle, televizor—PO—sir. Sir ima rupe. PO ekran televi zora ima rupe. Šta bi to moglo da znaĉi? Moţda bi ekran mogao da ima ne kakve ,prozore" koji bi pokazivali šta se dešava na drugim kanalima. Uz logiku, trebalo bi da postoji i razlog da se nešto kaţe još pre no što se to zaista i izgovori. Uz provokaciju, ne mora da postoji razlog da se nešto kaţe, sve dok nije izreĉeno. Provokacija rada efekat, a vrednost efekta je ono što opravdava provokaciju. Mnogima moţe izgledati nezamislivo da nasumična reč moţe biti od vrednosti u rešavanju problema. Definicija nasumičnog znači da reč nema nikakve veze s problemom. Pa ipak, u logici asimetričnog sistema formiranja obrazaca, lako je shvatiti zašto nasumična funkcioniše reč. Ona obezbeĎuje drugačiju polaznu tačku. Ako krenemo unazad s te nove polazne tačke, povećavamo izglede da se
179

Potreba za provokacijom

XXXVII

vratimo putem kojim nikada ne bismo krenuli da smo o temi razmišljali direktno. Jednako kao što je prodor deo bazičnog modela zelenog šešira, tako je {provokacija. Kad ste u Francuskoj, govorite francuski; kad nosite zeleni šešir, upotrebljavate provokaciju {prodor kao gramatiku kreativnosti.

180

XXXVIII RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM
Alternative
Suviše lako zadovoljeni. Pravci, opcije i izbori. Nivoi alternative. U školskoj matematici, izračunate zbir i imate odgovor na pitanje. Zatim krećete na sledeći zbir. Nema svrhe da dalje trošite vreme na prethodni jer, ako imate tačan odgovor, bolji od toga ne moţete dobiti. Mnogi prenose ovaj princip dalje u ţivot. Čim pronaĎu odgovor na problem, prestaju da misle. Zadovoljavaju se prvim odgovorom koji naiĎe. Stvarni ţivot se, meĎutim, veoma razlikuje od školskih zadataka iz matematike. Obično postoji više od jednog odgovora. Neki odgovori su bolji od drugih: koštaju manje, pouzdaniji su, ili ih je lakše primeniti. Ne postoji ni najmanji razlog za pretpostavku da/?rW odgovor mora da bude i najbolji. Ukoliko nemamo dovoljno vremena, ali imamo mnogo problema koje nam
181

I

uzimamo u obzir i alternativne pravce. To je osnova za svako poboljšanje. Prihvatanje mogućnosti postojanja alternativa i potraga za njima jeste fundamentalni deo kreativnog razmišljanja. Odista. moţemo da izaberemo onu najbolju. Krećemo u potragu za drugim solucijama. različite tehnike lateralnog razmišljanja su usmerene ka nalaţenju novih alternativa.Alternativa ________________XXXVIII valja resiti. Tek kad imamo više alternativa.ali ni u kom drugom slučaju. tragamo za alternativnim pravcima koji vode ka našoj destinaciji. Predstava o alternativama ukazuje na to da obično postoji više od jednog načina da se nešto uradi. Prilikom planiranja bilo kakvog putovanja. potvrĎujemo prvi odgovor i imamo na umu da se uvek moţemo vratiti na njega. koje ne mora biti ispravljanje nedostataka niti rešavanje problema. ali to ni slučajno ne znači da ne moţe postojati bolji. 182 . Naša potraga za alternativama je tada zapravo potraga za boljim rešenjem. sagledavši koja se najbolje uklapa u naše potrebe i mogućnosti. Kada završimo mentalnu mapu situacije. Zatim krećemo u potragu za alternativama. Stoga se dajemo u potragu za alternativnim načinom. Moţda imamo sasvim adekvatan način da obavimo nešto. više od jednog načina gledanja na stvari. Do sada sam se u ovom odeljku bavio slučajevima u kojima već imamo rešenje. Ali biva i da uopšte ne znamo način na koji bismo nastavili dalje. Da li biste voleli da se vaš lekar zadovolji prvim što mu padne na pamet i prestane dalje da se bavi ispitivanjem vaše bolesti? Prema tome. onda bi mogao da postoji razlog da se zadovoljimo prvim odgovorom .

Stavite svoje zelene šešire i nabrojte sve naše mogućnosti. Pa ipak. • Dobili smo ucenjivaĉko pismo u kome stoji da će. • Konkurentske novine su upravo poskupele." U praksi. svi našipro ' izvodi koji se nalaze po prodavnicama biti zatrovani. u ovakvim dodatnim potragama je zeleni šešir sve što nam je potrebno. Baš kao što moramo da se potrudimo da odemo dalje od prvog rešenja. ključni je deo razmišljanja pod zelenim šeširom. sve dok se ne doĎe do očigled nih alternativa. Stvarna potraga za alternativama ne mora iziskivati nikakvu posebnu kreativnost.XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom Spremnost za traţenje alternativa (percepcije. kvalitet svake odluke umnogome zavisi od alternativa koje stoje na raspolaganju onome ko te odluke donosi. Strogo uzevši. veliki naglasak se stavlja na donošenje odluka. Hajde da prvo proĊemo kroz oĉigledne opcije koje imamo. ukoliko ne isplatimo veliku sumu novca. U poslovnoj obuci. 183 . a zatim ćemo staviti svoje zelene šešire ne bismo li našli još neke. obja šnjenja. Traganje za alternativama navodi na pomisao o kreativnom stavu: prihvatanju postojanja drugačijih pristupa. tako moramo da učinimo i kreativan napor da odemo dalje od očiglednog skupa alternativa.što nije dovoljno. zgodnije je da celokupnu potragu za alternativama stavimo u okvir razmišljanja pod zelenim šeširom. Prvi deo potrage bi se čak mogao svrstati u razmišljanje pod belim šeširom: „proĎi kroz pristupe koji se normalno primenjuju u takvim situacijama. To moţe naprosto biti stvar usredsreĎivanja paţnje na temu i nabrajanja poznatih načina postupanja s njom . postupanja).

Pošto razmotrimo ove varijante (a ima ih još mnogo. ali u stvarnom ţivotu je retko kad tako. Moţemo da ne menjamo cenu i damo poseban popust. " 184 . Moţemo daje povećamo. Moţemo da snizimo cenu ne kih proizvoda. • Kako ćemo da distribui ramo ove kompjutere? Koje alternativne strategije imamo? Mnogi veruju da logičan pregled obuhvata sve moguće alternative. Potom ćemo postepeno smanjivati njihov broj. kako bismo opravdali višu cenu (ne menjajući cenu ili je čak povećavši). To moţe da bude slučaj u zatvorenom sistemu. puko nabra janje tri postojeća izbora samo po sebi ne generiše sve ove alternative. Tačno je da svaki mogući postupak sa cenama mora na kraju potpasti pod jedan od ova tri izbora. Moţemo da promenimo način reklamiranja proizvoda. Moţe mo nakratko da snizimo cenu i potom je ponovo vratimo na staro. Moţemo da ne menjamo cenu. • Imamo samo tri moguće alternative. Nema niĉega drugog što moţemo da uĉi nimo. Pa ipak. mnogo više). Stavite svoje zelene šešire i dajte mi sve moguće va rijante. MeĎutim. Moţemo da unesemo neke promene u pro izvod i napravimo jeftiniju verziju. tek onda moţemo da ih svrstamo ujedan od ona tri izbora. Moţemo da snizimo cenu i potom naplaćujemo ekstra-dodatak za opcije. Moţemo da snizimo ce nu kasnije (koliko kasnije?).____________ Alternativa _________________ XXXVIII • Moraćemo da odaberemo lokaciju za letnji kamp. postoji ogroman broj mogućih varijanti. Moţemo daje snizimo.

Kreiraćemo liniju jeftinih '• proizvoda i liniju ekskluzivnih. Imam nešto slobodnog vremena. Kako da ga iskoristim? Mogao bih da otputujem na odmor. skupih proizvoda. To moţe da bude krstarenje. Mogao bih da se bacim na sreĎivanje bašte. a ti si mi donela dizajn kišnog mantila. Mogao bih da nadoknadim zaostatak u poslu. • Ono što zaista ţelim da uradim jeste da u isto vreme podignem cenu i snizim je. Kad god traţimo alternative. To moţe da bude odmor posvećen sportskim aktivnostima. Obično ţelimo da ostanemo u tim okvirima. Alternativa ima dva različita nivoa.XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom Veoma česta greška krutih mislilaca jeste to što podvlače osnovne alternativne kategorije i ne idu dalje od toga. to činimo unutar prihvaćenih okvira koji odreĎuju nivo. Mogu na Karibe. A ja vam kaţem da bi bilo pametnije da svoje proizvode transportu]emo vozom. Kakav odmor ţelim? To mogu da budu more i sunce. prešavši na viši nivo. prelazimo u sledeći nivo: kuda da ode m? Mogu na Mediteran. Tu i tamo. Ako odlučim da otputujem na odmor. imamo potrebu da probijemo okvir i krenemo naviše. • Zamolio sam te za alternativni dizajn drške za kišo bran. 185 . • Traţili ste mi da naĊem alternativne naĉine utovarivanja kamiona. Mogao bih da se upišem na neki kurs. Zatim. moram da odlučim kako da otputujem tamo i gde da odsednem. prelazimo u sledeći nivo. Mogu na Pacifička ostrva. Ako se odlučim za more i sunce.

Kreativnost izlazi na loš glas kada kreativne osobe daju sebi u zadatak da uvek rese neki drugi problem umesto onoga koji im je predočen.___________ Alternativa _________________ XXXVIII • Traţili ste od mene da vam predloţim pogodne medi je za reklamnu kampanju. jer ga nemamo. • Neću da misliš da imamo problem. Svakako nastojte da povremeno probijete okvire i promenite nivoe. a kada izaći iz njih. naša zainteresovanost za probleme je tolika da onda kada ih nema više volimo da napredujemo neometano nego da zastanemo da bismo sebi dali više zadataka za razmišljanje. Nešto ide veoma glatko. Kreativna pauza nastaje onda kad kaţemo: „Nema očiglednog razloga zbog kojeg bih u ovom trenutku trebalo da zastanem i razmotrim alternative.kreativna pauza. bilo bi bolje da taj novac potrošimo na unapreĊivanje sluţbe za od nose s javnošću. Izneli smo različite pristupe problemu. Tragali smo za alternativama na očiglednim tačkama. Ostaje stvarna dilema: kada delati unutar datih okvira. budite spremni da unutar konkretnog nivoa iznaĎete nove alternative. MeĎutim. Nisam zastao da razmislim da li zvuk moţda potiče od mog drugog budilnika. ipak ću to učiniti. Kreativne pauze nema sve dok ne resimo daje napravimo. Ali. Šta više moţemo traţiti od kreativnosti? Jednom sam proveo deset minuta dajući sve od sebe da isključim budilnik koji nije zvonio. Sad smo došli do onoga što je moţda najteţa tačka u svekolikoj kreativnosti . hoću da staviš svoj zeleni šešir i napraviš malu 186 ." Uopšte uzev. Ali. Po meni.

' Razmisli malo o automobilskom volanu. 187 . dok si u zelenom šeširu. Zadrţi se malo na tome. * Stavi zeleni šešir i zadrţi se malo na sledećem: prodavci dobijaju proviziju za realizovanu prodaju.V XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom kreativnu pauzu s osvrtom na naš uobiĉajeni naĉin farbanja automobila pre no što ih prodamo. On dobro odraĊuje svoj posao.

.

talenta ili karaktera? Lakše je menjati maske nego lik. Pravi odgovor je da moţe da bude sve to. posredstvom tehnika lateralnog razmišljanja). S ponosom primenjujte veštinu. baš kao što su pojedinci bolji u tenisu 189 . ja nikad ne dajem taj odgovor. Ljudi su isuviše spremni da se pomire s tim daje kreativ nost stvar talenta ili karaktera. Kad ne bismo uloţili ni najmanji napor da razvijemo veštinu kreativnosti. MeĎutim.' ' i MJ^ XXXIX RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Karakter i veština Da lije kreativnost stvar veštine. Često me pitaju da li je kreativnost stvar veštine. ona moţe da bude iskljuĉivo stvar talenta i karaktera. Zbog toga ja naglasak stavljam na nameran razvoj veštine kreativnog razmišljanja (recimo. talenta ili karaktera. Potom ističem da će neki i dalje u tome biti bolji od drugih. a ukoliko ne poseduju nešto od toga smatraju daje bolje daje prepuste drugima.

Pitaju me da lije moguće smekšati karakter takvih osoba. staje sa zelenim šeširom? Vidite šta moţete da uĉinite u vezi s tim. Nećemo svi biti geniji. Iz sopstvenog iskustva znam za nekoliko takvih slučajeva. Moţda niste svestrani.ali. ali. ali. Uvek su mi govorili o ljudima koji su prirodno skloni razmišljanju pod crnim šeširom. Više volim da o njoj mislim kao o normalnom i neophodnom delu svačijeg razmišljanja. Moţda umete da jjevate samo na jednu notu". Niko ne voli da ga smatraju jednostranim. mada same nikada nisu poţelele daje upo trebe. Pitaju me da li bi takve osobe mogle tretirati kreativnost s više tolerancije. • Kad nosite svoj crni šešir za razmišljcinjer-obavljate odliĉan posao. Jedno stavno ukazivanje na „logiku" kreativnosti nekoj osobi moţe da ima trajan efekat na stav te osobe prema kreativnosti. Moţda ćete morati da ostanete specijalista za negativno. Ne dopada mi se mišljenje daje kreativnost neki poseban dar. Ukljuĉivaćemo vas u diskusiju samo onda kad nam bude potrebno razmišljanje pod crnim šeširom. ^isto zabave radi. opet. • Moţda više volite da prilikom razmišljanja ne menjate šešire. većina moţe da dosegne sasvim solidan nivo. Mislilac ko190 . Najpraktičnije se pri tom posluţiti mehanizmom zelenog šešira. Ne mislim da je promena karaktera moguća.________ Karakter i veština ________________ XXXIX ili skijanju . Ne ţelim da umanjimiefikasnost vašeg fgiticizma. Takvi kao da uţivaju u uništavanju svake ideje ili sugestije. tenis igraju i oni koji se ne nadaju učešću na Vimbldonu.

Ovo znači sposobnost nošenja svih šest šešira za razmišljanje i odgovarajuće razmišljanje pod svakim šeširom. • Moţete barem pokušati da se malo pozabavite razmi šljanjem pod zelenim šeširom. 191 . Na potpuno isti način. Tragična i komična maska su odvojene. Kreativno razmišljanje je obično u slabijoj poziciji jer ne deluje kao neophodan deo razmišljanja. Kada je negativan. Ponosi se svojom glumačkom veštinom. • U ovom trenutku razmišljamo pod zelenim šeširom. za jedno s ostalim njegovim aspektima. Jasno razdvajanje zelenog od crnog šešira znači da stručnjak za razmišljanje pod crnim šeširom shvati da ne mora smanjiti svoju negativnost da bi bio kreativan. mislilac mora da se ponosi svojom veštinom razmišljanja. Pomenuo sam ovo već ranije u knjizi. Formalnost zelenog šešira ga proizvodi u priznati deo razmišljanja. dovoljno je da se neko vreme suzdrţite od diskusije. zbog ovog praktičnog problema izlaţenja na kraj s negativnim karakterom. Nikada nećete moći da se pouzdate u to svoje razmišljanje ukoliko makar ne pokušate.XXXIX _______ Razmišljanje pod zelenim šeširom ____ \ / ji je izvanredan s crnim šeširom na glavi bi voleo i da njegovo razmišljanje pod zelenim šeširom bude makar osrednje. Ako to niste u stanju. on se ponosi svojom sposobnošću da igra i komediju i tragediju. a sada ponavljam ovde. On svaku ulogu igra u punoj zavisnosti od maske koju nosi. moţe to da bude u istoj meri kao i ranije (uporedite ovo s pokušajima promene karaktera). Odista. Sam glumac se ne menja.

■51 .

Sedeo sam na brojnim kreativnim sednicama na kojima se čulo mnoštvo dobrih ideja. Jedan od najnerealizovanijih aspekata kreativnosti jeste „ţetva" ideja. Sve drugo ignorišemo. Skloni smo da tragamo samo za dobrom finalnim rešenjem.XL RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Šta biva s idejama? Staje sledeće? Uobliĉavanje i prekrajanje ideja. Ipak. Mo193 . Moguće je da postoje nova konceptualna usmerenja. Menadţer koji brine o konceptima. Nova načela mogu da se izrode premda moţda još uvek nisu zaogrnuta plastom praktičnosti. čak iako nema konkretnih načina za pomak u tom smeru. Osim tog dobrog rešenja. Moguće je da postoje poluformirane ideje koje još nisu upotrebljive jer iziskuju mnogo dorade. moguće je naći mnogo toga vrednog. u izveštajima s tih sednica se većina iznesenih ideja nije uopšte pominjala.

Uobličavanje i prilagodavanje ideje. Prva potreba jeste ona koju nameće situacija. Prema tome. često nije slučaj. Druga grupa potreba kojima valja izaći u susret jesu potrebe ljudi koji moraju da delaju u skladu s idejom. trebalo bi da bude deo kreativnog procesa. Bilo bi lepo kada bi svako mogao da vidi u ideji onu briljantnost i potencijal koji su očigledni njenom tvorcu. Moţemo li na bilo koji naĉin da iskoristimo ideju? Obratite paţnju na to da se ograničenja uvode kao pomoć u uobličavanju. Sve su to stvari koje valja imati na umu. Moguće je da se definišu nove „oblasti idejnog usmerenja" (oblasti u kojima uz po moć novog koncepta moţe mnogo da se postigne)._______ Šta biva s idejama? ___________________ XL ţda doĎe do zaokreta u „ukusu" (vrsti) ideje. ovaj svet nije savršen. Ali. • Ideja je odliĉna. Moţemo lije uobliĉiti ta ko da ne bude toliko skupa? • U ovom trenutku. deo kreativnog procesa se sastoji u tome da 194 . To se radi tako što se uvode ograničenja. ali u svom sadašnjem obliku bi bila suviše skupa. Moţemo li da uobliĉimo ideju ta ko da ne protivreĉi propisima? Da lije tako nešto moguće? • To je pravi proizvod za veliku kompaniju. a ne kao osnov za odbacivanje ideje. graĊevinski propisi nam ne dozvo ljavaju tako nešto. Moţda doĎe do promene u oblasti spoznaje rešenja (gde ljudi tragaju za solucijama). To. Čini se pokušaj da se ideja uobliči u upotre bljivu ideju. mi ni smo velika kompanija. Naţalost. koja se potom koriste kao pomoć u uobličavanju. kako bi se ona pribliţila ispunjavanju dveju potreba. meĎutim.

Ta osoba bi organizovala seanse na kojima bi ideje nastajale. ^ u i>:. Na koji naĉin moţemo da testiramo ovu ideju? • Visoka tehnologija je sada vrlo Jn ".v U nekim svojim delima sam pomenuo ulogu menadţera koji bi brinuo o konceptima. 195 . Ukoliko takva osoba postoji. interesuju nas samo ideje koje štede novac. Koja poreĊenja moţemo da pronaĊemo? • Danas se veliki naglasak stavlja na mogućnost testi ranja ideja. • Ovog trenutka. za koju se zna da funkcioniše. ideje bi trebalo da budu osmišljene tako da se ukla paju u potrebe kupca. sakupljanje i briţno čuvanje ideja.XL ___________ Razmišljanje pod zelenim šeširom ideju uobliči tako da se bolje uklopi u potrebe onih koji će je „kupiti". Ta osoba bi pazila na ideje na isti način na koji finansijski direktor pazi na finansije.sad ili kasnije? • Da bi bila prihvatljiva. Ima li naĉina da se ova ideja sagleda kao ta kva . Prema tome. nema ničega nepoštenog u osmišljava nju proizvoda tako da bude što privlačniji za kupca. Ukoliko ne. do nje stoji da prikuplja rezultate razmišljanja pod zelenim šeširom. Pa ipak. Mora da deluje sliĉno nekoj staroj i oprobanoj ideji. oglednu proizvodnju i tome sliĉno. ideja ne srne da bude suviše nova. Da li bi elek tronska tehnologija poboljšala ovu ideju? Katkada se čini daje ovaj proces na samoj granici ne poštenog. Ta osoba bi podmetala probleme pod noseve onih od kojih se očekuje da ih rese. Reč je o nekome ko bi bio odgovoran za podsticanje.

MeĎutim. b][JD 196 . Potom dolazi razmišljanje pod crnim šeširom. Na razmišljanje pod belim šeširom se moţemo prebaciti u bilo kojoj fazi. Finalna faza jeste razmišljanje pod crvenim šeširom: da li nam se ideja dopada toliko da bismo nastavili dalje? Moţe se učiniti čudnim što se emocionalni sud donosi na kraju. Sledeća faza jeste faza ţutog šešira. TakoĎe. Ona podrazumeva konstruktivan razvoj ideje.Edvard de Bono XL rezultati ostaju kod onih koji su ih smislili za sopstvenu upotrebu. treba se nadati da se taj emocionalni sud zasniva na dostupnim rezultatima ispitivanja vršenog u okvirima razmišljanja pod crnim i ţutim šeširom. Na kraju. nije verovatno da će biti uspešna bez obzira na to koliko je dobra. ako ne postoji oduševljenje za ideju. da bismo obezbedili podatke potrebne za procenu funkcionalnosti ideje. O takvim stvarima se diskutovalo u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom. podrazumeva pozitivnu procenu i potragu za koristima i vrednostima potkrepljenim odreĎenim dokazima.

dalje od očiglednog i zadovoljavajućeg.XLI RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Rezime M Zeleni šešir sluţi za kreativno razmišljanje. Traganje za alternativama jeste fundamentalni aspekt razmišljanja pod zelenim šeširom. rast i vrednost semena. U okviru razmišljanja pod zelenim šeširom mehani zam prosuĊivanja biva zamenjen mehanizmom prodora. Postoji potreba da se ide dalje od poznatog. mislilac u zelenom šeširu moţe bilo kad da zastane i razmisli da li tog trenutka postoje i neke alternativne ideje. Koristeći se kreativnom pauzom. Za tu pauzu ne mora da postoji nikakav objektivan razlog. Bilo bi idealno kad bi i mislilac i slušalac nosili zelene šešire. 197 tili . Osoba koja stavlja zeleni šešir će upotrebiti modele kreativnog razmišljanja. Zelena boja simbolizuje plodnost. Od onih oko nje se zahteva da rezultat tog razmišljanja tretiraju kao kreativan ishod.

provokacija i PO) koji pomaţu u formiranju prečica za kretanje meĎu obrascima. 198 .Rezime XLI Mislilac ţeli da krene dalje od početne ideje. u sklopu samoorganizujuceg asimetričnog sistema formiranja obrazaca. Postoji više načina za izazivanje provokacije. u nameri da osmisli novu ideju. Provokacija se koristi da bi nas izvukla iz naših uobičajenih obrazaca razmišljanja. Provokacija je bitan deo razmišljanja pod zelenim šeširom i simbolizovana je rečju PO. uključujući i metod nasumične reci. mehanizama i tehnika (meĎu kojima su prodor. Ono se koristi za stvaranje novih koncepata i percepcija. Lateralno razmišljanje jeste skup stavova.

budući da nebo pokriva sve. više ne razmišljamo o temi.ili drugima koji od ostalih pet šešira valja da stavimo. Razmišljanje 199 . Organizovanje razmišljanja. hladnokrvnost i drţanje situacije pod konfrolom. Za njom obavezno stoji neko u plavom mantilu. Ono što dirigent znači za orkestar. Uputstva za razmišljanje. Noseći plavi šešir.XLII PLAVI ŠEŠIR Kontrolisanje razmišljanja Razmišljanje o razmišljanju. razmišljamo o razmišljanju potrebnom za istraţivanje te teme. Kontrolisanje ostalih šešira. Nošenjem plavog šešira kaţemo sebi . Plavo ukazuje i na nepristrasnost. a potom duvačku sekciju. Dirigent orkestra prvo poziva violine. Dirigent kontroliše situaciju. s plavom kapom ili šeširom na glavi. umesto toga. Dirigent nosi plavi šešir. Zamislite komandnu tablu. Plava boja simbolizuje sveobuhvatnu konfrolu. to plavi šešir znači za razmišljanje.

_____ Kontroliranje razmišljanja _______________ XLII pod plavim šeširom kaţe nam kad je vreme da promenimo šešir. Ako je reč o razmišljanju kao formalnoj proceduri. • Nemamo mnogo vremen a za razmišljanje o ovome. Stavivši svoj plavi šešir. tada plavi šešir drţi protokol pod kontrolom. kako bi se atmosfera rašĉistila. Plavi šešir moţemo upotrebiti i za davanje neposrednih uputstava. koji im govore šta da urade sledećeg trenutka. s detaljima onoga što bi trebalo da se dešava odreĎenim redosledom. Plavi šešir jeste programski šešir za ljudsko razmišljanje. Noseći plavi šešir. ne povinujući se nikakvom spolja šnjem strukturiranju. Šta zapravo mi slimo o predlogu da se smanji broj prekovremenih ĉasova? 200 . Plavi šešir se stavlja onda kad ţelimo da uradimo koreografiju koraka našeg razmišljanja. tako da moramo da ga koristimo vrlo efikasno. Kompjuteri se pridrţavaju svojih programa. moţemo da predočimo plan razmišljanja. Potreban je koreograf da bi različite baletske korake aranţirao u sekvencu. Da li bi neko ţeleo da stavi plavi šešir i predloţi strategiju našeg razmišljanja? • Do sada nismo stigli nigde. predloţio bih da malo razmišljamo pod crvenim šeši rima. Ovaj pojam formalno strukturiranog razmišljanja se umnogome razlikuje od pojma razmišljanja kao diskusije koja teče slobodno. • Moje razmišljanje pod plavim šeširom definitivno sugeriše da bi u ovom trenutku trebalo da poĉnemo da tragamo za alternativama.

ni kao sporedni ciljevi. Takode.)pri kom. informacija i čista emocija sve se to zajedno „krčka". snaţno voĎenom negativnim kriticizmom. Deluje kaolraćenje vremena.se prvo istraţuje teren i vrše opaţanjaTPotom se sagledavaju moguća usmerenja i konačno bira jedno od njih. kao neki gulaš od_ misli. Negde u pozadini postoji osećaj za svrhu. i to na takav način da ishod „evoluira" i biva pročišćen kritikom. Kod ovog tipa razmišljanja. sud. jer darvinistička zamisao evolucije pretpostavlja opstanak najjačih vrsta. ni kao ukupan cilj. sledi da oni koji sudeluju već imaju predloge izmeĎu kojih će se izabrati solucija. Reč je o nasumičnom istraţivanju iskustva. kritika. U slučaju grubog pritiska okoline. više sam zaokupljen onim vidom razmišljanja koje podrazumev^ izradu mape. U ovoj knjizi. sve dok se mislilac ne spotakne o neki isprobani pristup za koji se čini da bi mogao omogućiti postizanje ţeljenog cilja. 201 . uzvraćamo grubim pritiskom negativnosti. Analogija s evolucijom je direktna. tu je i pretpostavka da će razmišljanje teći u okvirima ranijih iskustava i sadašnjih ograničenja. Sugestije. ali se to nikad ne objašnjava detaljno. tokom diskusije preći listu opcija i odlučiti se za onu najpogodniju. Pretpostavka koja leţi u osnovi toga jeste da će prosečno inteligentne osobe koje dobiju dovoljno informacija.XLII ___________________ Plavi šešir ____________ Razmišljanje se često odvija kao neplanirano brbljanje i reagovanje na ono što se iz trenutka u trenutak dešava. Do tih predloga se moţda došlo kroz lično razmišljanje ili su potekli od „eksperata". a u razmišljanju je reč o opstanku najpogodnijih ideja.

tako je i. Vrlo često. To je i razlog zbog kojeg mnogi nalaze da im je lakše da razmišljaju u grupi nego sami. Razmišljanje se koristi za potkrepljivanje. Ako ćemo prihvatiti „kartografski" vid razmišljanja. svrha takvih diskusija nije toliko u razmišljanju koliko u razmeni rezultata ranije obavljenog razmišljanja. Napad i odbrana više ne mogu da nam je obezbeĎuju. To je. Obe strane kreću s utvrĎenih pozicija. Učenici se ohrabruju da već u prvoj rečenici navedu zaključak. meĎutim. tvrdiće da neprestano misle o celoj stvari. Pomeranje rasprave napred i nazad daje impuls za razmišljanje. Struktura plavog šešira moţe da obezbedi plan onoga što će se dešavati iz trenutka u trenutak . a ne samo dok sede oko stola za vreme formalne diskusije. a da ostatak sastava upotrebe za potkrepljivanje tog zaključka.prilično nalik kompjuterskom programu. Isto se dešava s politikom i u sudnici. retko slučaj. Zaista. tako tipičnoj za zapadnjačko razmišljanje. Baš kao stoje istraţivaču potreban nekakav plan rada. Mislilac na brzinu gleda oko sebe u potrazi za stanovištem zasnovanim na iskustvu i predrasudi i potom nastoji da ga prečisti kroz raspravu. Sopstveno razmišljanje ima mnogo veću potrebu za strukturom plavog šešira. ne za istraţivanje. Bilo bi mi drago kad bi se veliki deo „kartografskog" razmišljanja obavljao pre formiranja različitih gledišta. Tipičan primer za ovo jeste tradicionalan metod pisanja sastava u školi. moramo da imamo strukturu.\ 7_____ Kontrolisanje razmišljanja _______________ XLH Oni koji su uključeni u situaciju. Ovog časa.jnjsUocuj)ptrebnajieka struktura za organizovanje. razmišljanje pod 202 . pribliţavamo se debati tipa rasprave.

Ĉinjenice i brojke bez tumaĉenja. da bih ĉuo vašu pozitivnu procenu. aliprimenjujete razmišljanje pod crnim šeširom .to jest. Znaĉi. • Sada su nam potrebni neki predloţi. Ako se sećate.XLII __________ Plavi šešir _______ ^ ^ _ plavim šeširom drţi pod kontrolom taj diskusioni vid razmišljanja na način umnogome sličan onome na koji kočijaš kontroliše konje. • Mislim da je potrebno da zastanemo i razmislimo malo pod plavim šeširima. Stavimo naĉas zelene šešire. vodeći ih iz časa u čas. biće to stvar povremenog ubacivanja šešira za razmišljanje u tekuću diskusiju tradicionalnog tipa. Sada bih ţeleo da se na trenutak prebacite na razmišljanje pod ţutim šeširom. Rekli ste nam zbog ĉega ovo neće funkcionisati. Najčešće. Konkretne sugestije. • Ţelim da svi stavite crvene šešire i kaţete mi šta mi slite o ovome. Plavi šešir za razmišljanje se moţe upotrebiti i za organizovanje 203 . • Saĉekajte malo s crnim šeširima. Kako da organizujemo svoje razmišljanje? Treba reći da razmišljanje pod plavim šeširom nije ograničeno na koordiniranje upotrebe ostalih šešira. Ţelim nekoliko minuta razmišljanja pod belim šeširom. crveni šešir vam dozvoljava da iznesete svoje emocije i osećanja. • Moţda niste svesni. razmišlja nje pod ţutim šeširom. a da ni na koji naĉin ne morate da ih opravdavate. • Ne ţelim vaša mišljenja niti sugestije. negativan sud. nisam zadovoljan idejama koje imamo. Zaboravite naĉas na te mu. • U ovoj fazi je potrebno razmišljanje pod belim šeši rom. molim.

(prim.) 204 . urednika.* : Vitite stranu 21. kao što su procena prioriteta ili sagledavanje ograničenja.Kontrolisanje razmišljanja XLII ostalih aspekata razmišljanja. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe da se upotrebi i za orkestraciju primene različitih pomagala za CoRT razmišljanje. kao što je PMI.

205 . O čemu bi trebalo razmišljati? Nije dovoljno biti svestan opšte svrhe razmišljanja. Razlika izmeĎu dobrog i lošeg mislioca često leţi u sposobnosti usredsreĎivanja.RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM UsredsreĊenost Postavljanje pravih pitanja. Ţelim kreativne ideje o tome ka ko se obiĉni kišobrani mogu upotrebiti za reklamira nje. • Ţelimo da se usredsredimo na pripremu spektra mo gućih reakcija na sniţavanje cene od strane naših konkurenata. Postavljanje zadataka za razmišljanje. • Usredsredimo se sad na ono što svako od nas ţeli od ovog godišnjeg odmora. Aspekt usredsreĊivanja predstavlja jednu od ključnih uloga razmišljanja pod plavim šeširom. • Kišobrani i reklama. Definisanje problema.

Unutar uopštenog fokusa se moţe nalaziti više suţenih. MeĊutim. mnogo je lakše postaviti pravo pitanje onda kad se na njega već dobije odgovor. kaţu da postavljanje pravog pitanja moţe da predstavlja najvaţniji deo razmišljanja. Na nesreću. na odreĊen naĉin. ali nijedna od njih nije relevantna za ono na šta smo se u poĉet ku usredsredili. 206 . Ono stoje vaţno u vezi sa usredsreĎivanjem jeste da bi ga trebalo detaljno objasniti. Vrlo često. • Staviću svoj plavi šešir._________ UsredsreĎenost __________________ XLIII • Kako da naši gosti budu toliko zadovoljni da bi i svo je prijatelje podstakli da doĊu u naš hotel? O tome nam valja razmišljati. Imamo mnogo zanimljivih ideja. voĎenje računa o formulisanju i fokusiranju pitanja jeste bitan aspekt razmišljanja pod plavim šeširom. • Razmišljamo uopšte o novim potrošaĉima koji bi ko ristili objekte za prodaju brze hrane. Ima li još komentara na osnovu razmišljanja pod plavim šeširom? • Stavite svoje plave šešire i recite mi šta mislite o to me kako napredujemo. treba lo bi da se usredsredimo na to da navedemo starije osobe da te naše objekte koriste van špiceva tokom kojih ih koriste zaposleni. Razmišljanje pod plavim šeširom bi trebalo koristiti za praćenje eventualnog odstupanja od fokusa. Fokus razmišljanja moţe da bude uopšten ili suţen. Bez obzira na to. da bih rekao da smo se veo ma udaljili od onoga o ĉemu smo poĉeli da razmi šljamo. Moramo da se vratimo u normalan kolosek. Vreme provedeno u razmišljanju o razmišljanju nije izgubljeno vreme. Ima li nekog pomaka? Postavljanje pitanja je najjednostavniji način usredsreĎivanja razmišljanja.

. Sve je to deo razniišljanja pod plavim šeširom. 207 . Naĉin na koji ljudi doţivlja vaju hladnoću jeste problem. Da lije ovo stvarno problem? Zbog čega ţelimo da resimo ovaj problem? Koji problem leţi u korenu svega? • Hladnoća nije problem.. Vremeje ovde od vitalnog znaĉaja. već to što bez snega nema skijanja. • Nije toliko u pitanju šta ćemo da uradimo. Prema tome. ne znajući šta moţete upecati). ukrcaćemo ljude u auto buse i odvesti ih tamo gde ima snega. inače rešenje moţe biti irelevantno ili nepotrebno komplikovano. . već kada ćemo to da uradimo. U stvari. Prvu grupu an&sluĉajna pitanjaj čija je priroda istraţivačka (kap kad stavite mamac i zabacite udicu.XLIII Razmišljanje pod plavim šeširom Unutar CoRT nastave razmišljanja. • Nije problem to što nema snega. To moţemo daprome nimo. pitanja su podeljena u dve grupe. praktičnije je latiti se pokušaja da osmislimo dijapazon alternativnih definicija. Drugu grupu čine direktna pitanja) koja se koriste za proveravanje stvari i na koja se dobija direktan pozitivan ili negativan odgovor (kao u lovu: naciljate i. problem je samo u posebnoj vrsti pitanja: kako ćemo ovo postići? Vaţno je definisati problem. Umesto da pretpostavljamo da ćemo naći najbolju definiciju problema. ili pogodite ili promašite). ili su one samo posluţile na šem agentu kako bi lakše prodao osiguranje. Koje faktore bi trebalo da uzmemo u obzir da bismo odredili vreme? • Pitanje je da lije klijent zaista uvideo da polisa pred viĊa poreske olakšice.

208 . • Trebaju mi samo neke ideje o tome kako da istraţimo ovaj biznis prodaje posredstvom televizije. taj neuspeh se mora zabeleţiti. • Odredimo cilj ovog našeg sastanka. • Zadatak našeg razmišljanja jeste da smislimo na ko ji bismo naĉin danas mogli da donesemo odluku. Moraćemo da se vratimo na to kasnije. Kakav ishod bi smo smatrali uspešnim? • Poĉnimo tako što ćemo prelistati one oblasti dogovo ra u kojima se obe strane slaţu. Zadatak za razmišljanje moţe da bude manjeg ili većeg obima.UsredsreĊenost XLIII Uloga mislioca pod plavim šeširom je i zadavanje konkretnih zadataka za razmišljanje. Zadatak za razmišljanje moţe iziskivati kon kretno postignuće ili traţiti zalaţenje u oblast. • Stavite crne šešire i razmislite o našoj trenutnoj re klamnoj kampanji koja je upravo u toku. • Nismo uspeli da naĊemo objašnjenje za ovu poveća nu potrošnju slatkiša. da vidimo moţemo li da doĊemo do nekih hi poteza koje se mogu proveriti. • Kako da otkrijemo da lije njihova strategija imala uspeha? • Zašto nam je teško da se odluĉimo izmeĊu ovih alter nativa? Kad zadatak za razmišljanje ne moţe da bude uspešno rešen. • Treba da nabrojimo bar ĉetiri oblasti unutar kojih St ova ideja dotiĉe školstva. Još je vaţnija ako pojedinac sam razmišlja.

Moţda bi bolje bilo da taj problem rašĉlanimo na više delova." 209 . Mislilac pod plavim šeširom podiţe metu u vis i kaţe: „To je to.XLIII Razmišljanje pod plavim šeširom • Nisu nam pale na pamet nikakve ideje o tome kako da povećamo prodaju jagnjetine. Pucajte u ovom pravcu.

.

XLIV RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Osmišljavanje programa Korak po korak. ulaz. u prevodu: svrha.) 211 . osmišljen za svaku situaciju. izbor. Choise Operation. Bez softvera. Kompjuteri imaju svoj softver. Koreografija. Softver za razmišljanje. ___ vamo. U originalu: Purpose Input Solution.* Ono na šta ţelim da se osvrnem u ovom odeljku jeste usvojeni softver. delovanje. Moguće je imati fiksne strukture koje se mogu primeniti na svaku situaciju. kako bismo osmislili program kojeg ţelimo da sepridrţa. U jednom delu CoRT programa navodim upravo takvu strukturu pod nazivom PISCO. prev. Jedna od funkcija razmišljanja pod plavim šeširom jeste osmišljavanje softvera za razmišljanje o odreĎenoj stvari. koji im u svakom trenutku nalaţe šta da rade. • Poĉećemo razmišljajući pod plavim šeširima. solucije. kompjuter ne moţe da funkcioniše. (prim.

u prevodu: slaganje. pomenuo sam da se najveći deo razmišljanja pod šest šešira sastoji od povremenih intervencija u toku normalne diskusije ili razmišljanja u vidu rasprave.* i jedna je od nastavnih metoda u okviru CoRT programa.da programi plavog šešira mogu da uključuju mnogo više aspekata razmišljanja nego što su to šest šešira. kao deo razmišljanja pod plavim šeširom. simbolizovanim šeširom odreĎene boje. u kome plesači iz trenutka u trenutak improvizuju u nameri da izazovu efekat. po-1 stoji formalni balet u kome je svaki korak precizno odreĎen koreografijom. kao i oblasti koje su irelevantne za ovu diskusiju. jeste ono čime se ovde bavim. Postoji slobodan ples. Odakle da poĉnemo? O ĉemu bi trebalo da razmišljamo? Na kraju prethodnog odeljka. Zatim. * U originalu: Agreement Disagreenent Irrelevant. • Trebalo bi da poĉnemo tako što ćemo analizirati sve faktore koje moramo da uzmemo u obzir prilikom dizajni ranja nove linije deĉje odeće. TakoĎe bih ţeleo da istaknem .) 212 .kao što sam već učinio . • Trebalo bi da poĉnemo tako što ćemo obeleţiti sve oblasti u kojima se slaţemo. Poslednja procedura koju sam pomenuo je poznata kao ADI._____ Osmišljavanje programa ________________ XLIV • Ovo je nesvakidašnja situacija. sve oblasti u kojima se ne sla ţemo. Upravo ta j aspekt koreografije. MeĎutim. Ovde ţelim da razmotrim formalnu mogućnost programa koji predočava redosled koraka. Biće povremenih zahteva za specifičnim vidom razmišljanja. prev. irelevantno (prim. neslaganje. ne ţelim da čitalac pomisli daje ovo način na koji bi šest šešira za razmišljanje trebalo uvek da se koriste.

Razmišljanje pod belim šeširom takoĎe moţe da iznese „trenutne" pristupe problemu. Time bi se osećanja izvukla na površinu i učinila vidljivim. Moţda će čak to dovesti do izraţenije objektivnosti. Pošto se emocije obelodane. Program za rešavanje problema će se razlikovati od programa za dizajniranje jahti. Mislilac u plavom šeširu usvaja program koji odgovara situaciji. kako bi se izneli postojeći predloţi i sugestije. više ne predstavljaju toliko opterećenje za mislioca. razmišljanju pod belim šeširom . jer razmišljanje pod plavim šeširom postavlja pitanja i ukazuje na problematične oblasti. Obično je neophodno vraćati se. kao stoje preterano razmišljanje pod crnim šeširom. Ukoliko je tema takva da izaziva snaţna osećanja mislilaca.XLIV _________ Razmišljanje pod plavim šeširom Program će varirati u odnosu na situaciju. s vremena na vreme. Program voĎenja pregovora neće biti isti kao program donošenja odluka. program koji se koristi za jednu odluku se moţe razlikovati od onoga upotrebljenog za neku drugu. Postoji mogućnost uzajamnog dejstva razmišljanja pod plavim i ţutim šeširom. Ako se preskoči razmišljanje pod crvenim šeširom. baš kao što stolar planira kako će napraviti stolicu ili plakar. 213 . Sledeći korak bi moglo da bude razmišljanje pod be lim šeširom.kao nekoj vrsti podrutine u nameri da se provere drugačija gledišta. Zatim se primenjuje razmišljanje pod ţutim šeširom. onda bi bilo pametno da se na program prvo stavi razmišljanje pod crvenim šeširom. posredstvom drugih sredstava. svaka osoba bi mogla nastojati da svoja osećanja izrazi indirektno. kako bi se iznele sve relevantne informacije. Čak i unutar oblasti donošenja odluka.

moţe se ustanoviti formalan period za razmišljanje pod zelenim šeširom tokom kojeg bi svaki pojedinac sproveo svoju kreativnu pauzu. To je faza konstruktivjnog razmišljanja.\ Y ______ Osmišljavanje programa _______________ XLIV • Ranije smo se u ovakvim situacijama ponašali na sledeći naĉin. tako da bi postojala formalna lista. oni koji iziskuju dalje razvijanje. oni koje valja samo zabeleţiti. da bi se svaki od predloga dalje razvijao i unapreĎivao. • Mora da postoji neki bolji naĉin prodaje knjiga. Ţe lim da stavimo zelene šešire i razmislimo o tome. kako bi se dala pozitivna procena svake od alternativa koje se razmatraju kao ozbiljne mogućnosti. ponoviću ih. U ovom trenutku. Predloţi bi potom mogli da budu svrstani u različite kategorije: oni koji iziskuju pojedinačno ocenjivanje. Sad bi već mogla da se odvija mešavina razmišljanja pod belim. Razmišljanjem pod zelenim šeširom se potom pokušavaju stvoriti neki novi koncepti. • Svima su vam poznati tradicionalni pristupi. Bez ob zira na to. stavljanje plavog šešira za razmišljanje bi sredilo predloge koji stoje na raspolaganju. • Ţeleo bih da vidim ima li jednostavnijih naĉina za re guliranje isplate premija putem tekućih raĉuna gra Ċana. Alternativno. • Potom se prelazi na razmišljanje pod ţutim šeširom. 214 . ţutim i zelenim šeširom. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe da definiše oblasti u kojima su potrebni novi koncepti i na koje se stoga valja usredsrediti.

Razmišljanje pod crnim šeširom moţe i da pokrene pitanje vrednosti upotrebljivih alternativa. osećaće se manje prinuĎen da stalno pravi upadice „crnog" tipa iz straha da će moţda propustiti trenutak. Tamo gde postoji utvrĎen program. a uz to bi i organizovalo strategiju izbora pravca. otkla njanja slabosti i rešavanja problema. Iza toga sledi razmišljanje pod crvenim šeširom. u praksi. Posle toga. Ako mislilac zna da ubrzo dolazi period predviĎen za razmišljanje pod crnim šeširom. da bi ukazali na rizike. opasnosti i manjkavosti. Potom bi moglo da usledi stavljanje plavog šešira. vraćamo se na pregled u okviru razmišljanja pod crnim šeširom. da bi misliocima omogućilo da izraze svoja osećanja u pogledu raspoloţivih izbora. Svrha razmišljanja pod crnim šeširom jeste ukazivanje na alternative koje su nemoguće ili neupotrebljive. koje bi dalo sveobuhvatni pregled postignutog. etapa razmišljanja pod plavim šeširom odreĎuje strategiju razmišljanja o primeni ideje. 215 . Sve ovo moţda deluje kao prilično komplikovan redosled.kao kad menjate brzine tokom voţnje. od suštinskog je značaja da o tome budu obavešteni svi koji uzimaju udela u razmišljanju.XLIV Razmišljanje pod plavim šeširom Zatim ide razmišljanje pod crnim šeširom. ali. Sledeće je razmišljanje pod ţutim i zelenim šeširom. a primenjuje se zarad savladavanja ciljeva postavljenih razmišljanjem crnog šešira: korigovanja nedostataka. u vidu svojevrsnog preispitivanja. Naposletku. svaka faza potpuno prirodno prelazi u sledeću .

• Ovo je razlog zbog kojeg vašpredlog neće junkcioni\ sati.r \ 7 Osmišljavanje programa XLTV Trebalo bi imati na umu daje najveći deo razmišljanjţ zapravo mešavina crnog i belog šešira . Program plavog šešira moţe biti unapred odreĎen strane nekog ko vodi seansu razmišljanja. • To je ono što u ovakvoj prilici moramo uĉiniti.u čijoj pozadini| stoje neizraţene emocije iz domena crvenog šešira. 216 . ili osmišljen ] sredstvom razmišljanja pod plavim šeširom od strane svil prisutnih na seansi.

zakljuĉci. Mislilac u plavom šeširu nije onaj koji vozi kola niz drum. poduhvata. Komentar.XLV RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Kratki pregledi i zakljuĉci Posmatranje i pregled. ali je takoĎe i kritičar koji posmatra ono što se dešava. Mislilac u plavom šeširu moţe da daje komentare o onome što opaţa. valjda. a još nismo odredili ni da li bi nam doneo bilo kakvu korist. Onje koreograf koji smišlja korake. Mislilac u plavom šeširu prati razmišljanje koje se odvija. već onaj koji posmatra vozača. ■ • Ĉini se da smo suviše zaokupljeni troškovima ovog . jednostavno ćemo je zabeleţiti kao taĉ-ku o kojoj postoje konfliktni stavovi. Kratki pregledi. • Provodimo previše vremena u raspravi o ovoj taĉki. To bi. Uz to. Da skratimo. on beleţi put kojim se ide. trebalo da bude na prvom mestu. 217 . ţetva i izveštaji.

Premda govoreći o misliocu u plavom šeširu to činim u jednini. • Predlaţem da ovde zastanemo. • Preći ću ukratko sve glavne taĉke o kojima smo diskutovali. jedan mislilac u plavom šeširu moţe zatraţiti i od ostalih prisutnih da stave svoje plave šešire i izvrše zadatak. S vremena na vreme. neka mi to kaţe. sve vreme zagovaraš jednu istu ideju. • Hajde da sednemo za sto. • Dozvolite da rezimiramo ono što smo dosad postigli. Već smo zabeleţili da predstavlja jaku mogućnost i ispitaćemo je kasnije. uvek je moguće da se taj zadatak podeli na sve članove grupe. wv<\ 218 . Jednako kao što je uloga mislioca u plavom šeširu da povremeno napravi kratak pregled onoga što je postignu to. mislilac u pl avom šeširu daje pregled onoga što se dešava i što je postignuto.Kratak pregled i zakljuĉci XLV • Dejvide. Predlaţem da svi sta vimo svoje plave šešire i nekoliko sledećih minuta provedemo u pojedinaĉnom rezimiranju onoga za šta smatramo daje do sada postignuto. Stavite svoje plave šešire i recite mi dokle smo stigli. tako je i funkcija plavog šešira da objedini finalne za ključke. Zadatak mislioca u plavom šeširu jeste da uobliči ono što moţe delovati kao haotična diskusija. Ako se neko ne slaţe s mojim rezimeom. a ne rasprava. Reč je o osobi koja stoji pored grafoskopa i daje na uvid generisane alternative. Ovo je trebalo da bude istraţivanje. Zaista. Mislim da bi sada trebalo da se pozabavimo daljim alternativama.

219 .XLV Razmišljanje pod plavim šeširom • Kad stavim plavi šešir. To znači da svaki mislilac uskače u ulogu definisanu plavim šeširom u nameri da precizno i objektivno prokomentariše razmišljanje koje se odvija. • Da li se svi slaţemo da su ovo zakljuĉci do kojih smo došli? Posao plavog šešira za razmišljanje jeste da napravi finalni rezime i pripremi izveštaj. Jedna od funkcija plavog šešira jeste da bude fotograf koji posmatra i beleţi razmišljanje koje se odvija i koje se odvijalo. ĉini mi se da su naši zakljuĉ ci sledeći. To ne znači daje reč o ulozi za jednu osobu (premda moţe da bude).

.

*" t XLVI RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Kontrolisanje i praćenje Predsedavajući. On odrţava red i vodi računa da se prisutni pridrţavaju dnevnog reda. sem predsedavajućem. Isto tako. • Poseţem za svojim plavim šeširom da bih primetio da su komentari gospoĊice Braun u ovom trenutku sasvim nepodesni. Disciplina i usredsreĊenost. Specifičnu ulogu plavog šešira je moguće dodeliti i nekom drugom. Ţeleo bih da naglasim da bilo kome od prisutnih na sastanku moţe da se dodeli funkcija plavog šešira. postoji i mogućnost da osoba koja predsedava nije naročito vesta u praćenju razmišljanja. predsedavajući bilo kog sastanka je auto matski nosilac funkcije plavog šešira. Zadatak tog mislioca u plavom šeširu će tada biti da prati razmišljanje u okvirima koje je postavio predsedavajući. Koje glavni? Normalno. 221 .

ali je otvoren za komentare svih prisutnih. a ne zagovaranje jedne od alternativa. da bi se tek potom uhvatili u koštac s njim . Razmišljanje pod plavim šeširom omogućava posmatranje pravila igre. • Ovo je razmišljanje pod crvenim šeširom. U praksi. Moguće je mnogo poklapanja izmeĎu razmišljanja pod belim i crvenim šeširom. domeni različitih šešira se često poklapaju i nema potrebe da se u njihovom korišćenju bude preterano pedantan. • To bi trebalo da bude informacija iz domena razmi šljanja pod belim šeširom? Više liĉi na razmišljanje pod crvenim šeširom. ali to je izvesnoplod razmišljanja pod crnim šeširom. Trebalo bi da krenete ka prodoru. Ovaj aspekt dicipline moţe da bude zadatak predsedavajućeg ili naimenovanog mislioca u pla vom šeširu. a ne da donosite sud. • Uloga plavog šešira jeste rezimiranje razmišljanja koje je u toku. Interesuju nas vaša osećanja. Moguće je mnogo poklapanja izmeĎu razmi šljanja pod ţutim i zelenim šeširom. • To nije naĉin tretiranja problema unutar razmišlja nja pod zelenim šeširom.Kontrolisanje i praćenje XLVI • Staviću svoj plavi šešir da bih rekla da mislim da smo zastranili u odnosu na glavni problem.bilo sad. jer ljudi često brkaju činjenice i mišljenja. 222 . • Moje razmišljanje pod plavim šeširom mi kaţe da bi trebalo da definišemo ovu taĉku kao kljuĉni problem. bilo kasnije. a ovog trenutka ga od vas nismo traţili. • Ţalim. a ne razlog zbog kojeg se suzdr ţavate da ih ispoljite.

Budući da ne moţemo da odluĉimo. mislilac u plavom šeširu bi mogao da postavi pitanje da li ima nekih informacija iz domena razmišljanja belog šešira koje bi mogle da budu odlučujuće. Ne moramo da odluĉimo koje je pravo. trebalo da uĉine svestan napor da razmišljaju u tom maniru. savršeno je u redu da neko upadne s komentarom o proceduri.XLVI Razmišljanje pod plavim šeširom TakoĎe. Ukoliko se ne traţi stavljanje odreĎenog šešira. jako je vaţno da se šeširi s vremena na vreme formalno identifikuju. Nije dovoljno pretpostaviti da tip šešira sledi prirodu izrečene primedbe. 223 . — Mislim daje do povećane prodaje ćurećeg mesa dou šio zbog povećanja zdravstvene svesti. . Inače. Upravo to disciplinovano nastojanje da se prati modalitet razmišljanja jeste ono što je bitno. U ovom trenutku. onda tako treba da bude. ukoliko je pokrenut modalitet definisanog razmišljanja. Ako je red na razmišljanje pod ţutim šeširom. neka u zapisnik uĊe da za ovaj trend imamo dva razliĉita objašnje nja. opet se vraćamo na brbljanje i varijantu rasprave. Jedan od osnovnih zadataka kontrole od strane plavog šešira biće prekidanje rasprave.Ja mislim daje to naprosto stvar niţe cene. TakoĎe. Ono stoje vaţno jeste da bi mislioci. nije neophodno pretpostaviti da svaki pojedini trenutak mora potpadati pod jedan ili drugi šešir. S druge strane. vrlo je nepraktično menjati šešire zbog svake izrečene primedbe. a da prethodno nije formalno naglasio da koristi plavi šešir.

Bez obzira na to. Kako bi se ova ideja najbolje udomila? ^\.Edvard de Bono XLVI Prema tome. GospoĊica Adams . oba mogu da budu is pravna. >-. U ovom konkretnom slučaju. Sledeći korak se sastoji u uviĎanju koji od dva sklopa okolnosti najviše liči na pravo stanje stvari.\. molim vas. • Sad moţemo da se vratimo na taĉku o kojoj ranije ni smo mogli da donesemo odluku. • Gospodin Dţons misli da će garantovane prazniĉne cene znaĉiti mnogo za prodaju. Da li bi to moglo da se sagleda kao pokušaj da se zaradi iskljuĉivo viso kom cenom? Dajte.«<*S'/i 224 . oba gledišta se beleţe na mapu razmišljanja. • Pod kojim uslovima bi gospodin Dţons bio upravu? Pod kojim uslovima bi gospoĊica Adams bila upra\ vu? Moţe se smatrati da su obe strane u pravu. koliko bi nas to stajalo? Odličan način za tretiranje oponirajućih ideja jeste pretpostavka da je svaka ideja pod odreĊenim uslovima korektna. Dalja diskusija se moţe obaviti kasnije. Da li i razmišljanje pod belim šeširom ima nešto da nam po : nudi? Da smo ranije davali takve garancije.■■:* . xh" 'YvXirr.■-. oba se moraju zabeleţiti. Isti pristup se moţe iskoristiti i za vrednovanje ideja. Katkada dva stanovišta mogu da budu potpuno inkompatibilna. misli da neće i da bi nas to moglo mnogo koštati. da se usredsredimo direktno na to pitanje..vv. upotrebom metoda najbolje kuće.\n. Utrošićemo malo vremena da ovo ispitamo.

Nemojte pokušavati da dokaţete daje vaše ispravno. Zabeleţićer mo oba stanovišta i vratiti se na njih kasnije. 225 . Ovaj drugi bi bio pogo dan za neku malu kompaniju koja pokušava da stvo ri sebi mesto na trţištu. Formalnost plavog šešira omogućava svakom misliocu da bude mnogo direktniji nego inače. kakva smo mi kompa nija? Ponekad mislilac u plavom šeširu mora da nastupi bez uvijanja.XLVI Šest šešira za razmišljanje • Ovaj proizvod bi bio odliĉan za neku veliku kompa niju koja dominira trţištem. a nismo se zbog toga okupili. To bi trebalo da zaustavi raspravu. a ne rasprave. • Ĉini mi se da smo se zaglibili u raspravi. Dakle. • Hoću da oboje stavite ţute šešire i razmislite o gledi štu onog drugog. •Koristimo model mape. • Molim vas. a ono drugo pogrešno. prestanite da se raspravljate. Ići dalje od toga bi znaĉilo uvaljivati se u raspravu. Ako imate drugaĉija stanovišta. • Obojica ste rekli šta ste imali da kaţete. pribeleţite ih.

.i A.

Mislilac u plavom šeširu definiše temu u pravcu koje bi valjalo usmeriti razmišljanje. Razmišljanje pod plavim šeširom daje fokus. kao i na kraju. Razmišljanje pod plavim šeširom definiše problem i uobličava pitanje. Razmišljanje pod plavim šeširom uvodi i odrţava disciplinu. To se moţe obavljati povremeno. Razmišljanje pod plavim šeširom zaustavlja raspravu i insistira na „kartografskom" vidu razmišljanja. u toku razmišljanja. 227 . Mislilac u plavom šeširu organizuje samo razmišljanje. Razmišljanje pod plavim šeširom jeste razmišljanje o razmišljanju potrebnom da bi se istraţila tema. Razmišljanje pod plavim šeširom prati razmišljanje i obezbeĎuje poštovanje pravila igre. preglede i zaključke. Razmišljanje pod plavim šeširom determiniše zadatke za razmišljanje koje valja izvršiti.XLvn RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Rezime Plavi šešir je šešir kontrole. Razmišljanje pod plavim šeširom je odgovorno za rezimiranja.

Razmišljanje pod plavim šeširom moţe i da se koristi za uspostavljanje razmišljanja koje teče korak-po-korak. Čak i kada je specifična uloga razmišljanja pod plavim šeširom dodeljena jednoj osobi.Rezime XLVII Razmišljanje pod plavim šeširom se moţe iskoristiti za povremene upadice koje zahtevaju stavljanje šešira. i dalje je otvorena za sve koji imaju komentare i sugestije u domenu plavog šešira. a čijeg se redosleda valja pridrţavati jednako kao što se prilikom plesa vodi računa o koreografiji. 228 .

Kad je razmišljanje jasno i jednostavnoj. nadi i kreativnosti. Razmišljanje pod crnim šeširom se potom moţe pozabaviti aspektom logike. Druga osnovna svrha koncepta šest šešira za razmišljanje jeste omogućavanje zaokreta u razmišljanju. Takode. postaje prijatnije i efikasnije. Umesto da logiku koristi kao podršku poluprikrivenim emocijama. Koncept šest šešira za razmišljanje je vrlo lak za razumevanje. Postoje dve osnovne svrhe koncepta šest šešira za razmišljanje. logici. Ako je osoba tokom sastanka bila uporno negativna.^ompleksnc zbog toga što dovodi do zbrke. informacijama. bez ikakve potrebe da ih opravdava..u. Taj zahtev signalizuje osobi da je uporna u svojoj negativnosti. ' ( • ■ Zaključak " Najveći neprijatelj razmišljanja jeste. Od osobe se moţe zatraţiti i da stavi „ţuti šešir za raz229 . mislilac moţe da izvuče emocije na površinu posredstvom razmišljanja pod crvenim šeši rom. mislilac ima mogućnost da se njima pozabavi odvojeno. onda se od nje moţe Tatiaztii da skine „crni šešir za razmišljanje". veoma se jednostavno primenjuje. Prva svrha jeste pojednostavljivanje razmišljanja time što se misliocu omogućava da se jed novremeno bavi samo jednom stvari. Umesto primoranosti da u isto vreme brine o emocijama.

Koncept najbolje funkcioniše kad postane deo svakodnevnog načina izraţavanja. Pretvaranjem u glumu ili čak igru. poţelećemo da stavimo neki od šešira. Još češće. »I 1 230 . Očigledno je da će model biti najkorisniji ako su svi članovi organizacije svesni pravila igre. što je direktan zahtev za pozitivnošću. To je sasvim nepotrebno. a da pri tom nije neprijatan. Što je najvaţnije. . Isprva. ' . . Šeširi postaju neka vrsta stenografisanih uputstava. svi koji se po navici sastaju da bi prodiskutovali o nečemu trebalo bi da budu svesni značenja različitih šešira. donekle formalno.Zakljuĉak mišljanje".------ >. Ili ćemo poţeleti da zatraţimo od nekoga da za vreme diskusije stavi odreĎeni šešir. šest šešira za razmišljanje obezbeĎuju mehanizam koji je odreĎen. Na ovaj način. •<■ j D. » I. tokom diskusije. moţemo poţeleti da preĎemo šešire kao formalno strukturiranu sekvencu. Povremeno. u kom slučaju ćemo strukturu utvrditi unapred. moţe nam se učiniti pomalo čudnim. koncept šešira omogućava zahtevanje odreĎenih vidova razmišljanja. Ne kaţem da bi svakog trenutka tokom razmišljanja trebalo da svesno koristimo ovaj ili onaj šešir. sam mehanizam nije ni po čemu preteći za ličnost ili ego osobe. ali vremenom postavljanje takvog zahteva postaje potpuno prirodno. Na primer.

Svaka boja se štampa posebno. Metod šest šešira za razmišljanje je osmišljen da bi se omogućio zaokret u razmišljanju i udaljavanje od uobičajenog svaĎalačkog u pravcu „kartografskog" stila. " . ali sigurno obuhvataju njegove glavne mo dalitete. a na kraju se sve objedine. ■ • . .umesto da pokušava da obavi sve odjednom. Ne kaţem da šest šešira obuhvataju sve moguće aspek te razmišljanja.:' ■■ 231 . . svaki od šest šešira stavlja na mapu jedan vid razmišljanja. Kao i u analogiji sa štampom u boji. Prva faza jeste izrada mape. Ako je mapa dovoljno dobra. tako da mislilac moţe da jednovremeno primenjuje jedan modalitet razmišljanja .■ ■■ ■ ■ r ^ r . ' .i i '. Najbolja analogija jeste ona sa štampom u boji. To čini razmišljanje procesom koji ima dve faze. ne pokušavam da kaţem da bi u svakom trenutku razmišljanja trebalo da imamo na glavi neki od šešira. Druga faza jeste izbor pravca na mapi.ŠEST ŠEŠIRA ZA RAZMIŠLJANJE | Rezime rezimea Svrha šest šešira za razmišljanje jeste dešifrovanje razmišljanja. Isto tako. najbolji put je često očigledan.

ObezbeĎuju formalnost i priliku da se bilo od sebe. Nema potrebe da se čitalac zamara učenjem napamet onoga o čemu sam na ovim stranicama pisao. neki mislioci bi pri razmišljanju ostali trajno zarobljeni u jednom modalitetu (obično je t© modalitet crnog šešira). šeširi sve više postaju sastavni deo kulture razmišljanja. Beli šešir: devičanska belina. 232 . Kao što sam napisao na početku knjige. usredsredeno razmišljanje postaje mnogo snaţnije. Bez formalnosti šešira. Isprva. imaćemo energičan i disciplino -van pristup. Svako unutar organizacije bi trebalo da nauči osnovni princip. Svako ko igra tu igru treba da bude svestan njenih pravila. Što se više koriste. Suština svakog šešira se vrlo lako pamti. Ponovo naglašavam da je sistem veoma jednostavan za primenu. kako bi ovaj mogao da postane deo kulture. ali to osećanje čili čim pogodnost ovog sistema postane očigledna. Na taj način. Prva upotreba šešira dolazi u vidu povremenog zahteva da se upotrebi jedan šešir ili za prebacivanjem s crnog šešira na neki drugi. Podrazumeva se postepeni razvoj. Umesto traćenja vremena na rasprave ili dugotrajne diskusije. Mislilac moţe da se ponosi svojim igranjem svih tih uloga.Rezime rezimea Najveća vrednost šešira je upravo u njihovoj artificijelnosti. isključivo činjenice. bilo od nekog drugog. ljudima se upotreba različitih šešira moţe učiniti donekle neobičnom. zatraţi da razmišlja na odreĎeni način. brojke i informacije. Šeširi uspostavljaju pravila igre razmišljanja. velika vred nost šešira je u tome što odreĎuju ulogu razmišljanja.

Zbog vaše udobnosti.Šest šešira za razmišljanje Crveni šešir: „crvenilo". pozitivnost. konstruktivnost. Ţuti šešir: sunčev sjaj. Crni šešir: Ďavolji advokat. u nastavku ponavljam kratke preglede koje sam dao za svaki od šest šešira za razmišljanje. emocije i osećanja. takoĎe i slutnja i intuicija. zbog čega nešto neće funkcionisati. Kompjuter je neutralan i objektivan. kontrola. prodor. on postaje upotrebljiviji. kreativnost. onda bi trebalo da razmislimo o tome da bi takav sistem tu inteligenciju kojom se tako ponosimo učinio još efikasnijom. Ako mislimo da smo dovoljno inteligentni da se snaĎemo i bez takvog sistema. Pokušajte ovo i sami. vedrina i optimizam. šanse. Ne nu233 . Kratak pregled razmišljanja pod belim šeširom Zamislite kompjuter koji daje činjenice i brojke koje se °d njega traţe. dirigovanje orkestrom. negativan sud. Osobi s prirodnim talentom za trčanje disciplina donosi više koristi nego drugima. • Ovog časa bih ţeleo da kaţem nešto iz domena ţu tog šešira. Unutar svake organizacije. Zeleni šešir: plodnost. provokacija. što više ljudi ovlada modelom. Istina je da nemamo jednostavan jezik koji bi posluţio kao kontrolni sistem za naše razmišljanje. razmišljanje o razmišljanju. biljke koje rastu iz semena. Plavi šešir: hladnokrvnost.

Belo (kao totalitet boja) ukazuje na neutralnost. Razmišljanje pod belim šeširom podrazumeva disciplinu i usmerenost. pod uslovom da se odgovarajuće formulišu kako bi se ukazalo daje ipak reč o verovatnoći. Noseći beli šešir za razmišljanje. U praksi. Kratak pregled razmišljanja pod crvenim šeširom Nošenje crvenog šešira omogućava misliocu da kaţe: „Ovo su moja osećanja prema toj stvari. ali koje još nisu u potpunosti proverene . Od vas se moţe zatraţiti da stavite svoj beli šešir za razmišljanje. postoji dvoredni sistem informacija. moţete ga staviti ili skinuti po svojoj volji. nalaze se činjenice za koje verujemo da su istinite. Takode. Osoba koja traţi informacij u bi trebalo da postavlja konkretna pitanja ukoliko ţeli da dobije informaciju ili popuni informativne praznine. „katkada" i „povremeno". mislilac bi trebalo da imitira kompjuter. U drugom redu. U prvom redu se nalaze proverene i dokazane činjenice . Informacije ove vrste mogu da se iznose u sklopu mišljenja pod belim šeširom. Mislilac teţi da u prezentiranju informacija bude što neutralniji i objektivniji. IzmeĎu se nalaze konkretni nivoi kao što su „uglavnom"." 234 .\ 7 ______________ Rezime rezimea di tumačenje ni mišljenje. Postoji dijapazon verovatnoće koji ide od „uvek istinito" do „nikad istinito". ili i vi moţete zatraţiti od nekoga da ga stavi.činjenice od prvorazrednog značaja.činjenice od drugorazrednog značaja.

ono se takoĎe moţe svrstati pod crveni šešir. Crveni šešir omogućava misliocu da istraţuje osećanja drugih. Drugo. nekorektno i plod zablude. čulo. tu su obične emocije onakve kakve ih znamo. na način koji bi misliocu bez njega bio nemoguć. koja nemaju vidljivog opravdanja. Kada mislilac koristi crveni šešir. tako što od njih traţi da stave crveni šešir i tek tada izreknu svoje stanovište. Crveni šešir pokriva dva obimna vida osećanja. Kratak pregled razmišljanja pod crnim šeširom Razmišljanje pod crnim šeširom je specifično zaokupljeno negativnim procenama. intuicija. Prvo. Ukoliko mišljenje o nečemu u velikoj meri sadrţi ovu vrstu osećanja. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na ono stoje pogrešno. ukus. estetsko osećanje i ostala. Crveni šešir predstavlja pogodan metod za uključivanje modaliteta „osećanja" i njegovo isključivanje. Crveni šešir čini osećanja vidljivima. kao što su strah i nenaklonost. do onih suptilnijih. tako da mogu da postanu deo „mape" razmišljanja. kao stoje sumnja. tu su sloţena prosuĎivanja koja zalaze u takve vrste „osećanja" kao što su slutnja. od onih snaţnih. nikad ne bi trebalo da pokušava da opravda svoja osećanja ili da za njih traţi utemeljenje u logici.Šest šešira za razmišljanje Crveni šešir legitimizuje emocije i osećanja kao vaţan deo razmišljanja. koje obu hvataju čitav spektar emocija. a ujedno i deo sistema vrednosti na osnovu kojeg se bira pravac. 235 .

ţuti šešir bi uvek trebalo koristiti pre crnog. Razmišljanje pod crnim šeširom nije rasprava i nikada se ne bi trebalo sagledavati kao takvo. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na nedostatke u dizajnu. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe dati sud o ideji na osnovu ranijih iskustava. da bi se videlo šta moţe da podbaci ili krene kako ne treba. Reč je o objektivnom pokušaju da se na mapu ubeleţe i negativni elementi. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe ukazati na greške u procesu mišljenja i samom metodu. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na ono zbog čega nešto neće funkcionisati. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da postavlja „negativna pitanja". Ţuta boja simbolizuje sunčev sjaj.Rezime rezimea Mislilac u crnom šeširu ukazuje na koji se način nešto ne uklapa u iskustvo ili prihvaćeno znanje. Razmišljanje pod crnim šeširom ne bi trebalo da obuhvata negativno uţivanje ili negativna osećanja koja spadaju pod obod crvenog šešira. U slučaju novih ideja. da bi se videlo kako se uklapa u poznate okolnosti. Pozitivna procena se ostavlja ţutom šeširu. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da projektuje ideju u budućnost. 236 . Mislilac u crnom šeširu ukazuje na rizike i opasnosti. vedrinu i optimizam. Kratak pregled razmišljanja pod ţutim šeširom Razmišljanje pod ţutim šeširom je pozitivno i kon struktivno.

Od ovog razmišljanja potiču konkretni predloţi i sugestije. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi pukom pozitivnom euforijom (crveni šešir) niti direktnim stvara njem novih ideja (zeleni šešir). vizija i nadanja na drugom kraju.Šest šešira za razmišljanje Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim procenama. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno operativnošću i izazivanjem aktivnosti. Od onih oko nje se zahteva da rezultat tog raz237 . Razmišljanje pod ţutim šeširom traţi da iznese čvrsto utemeljen optimizam. Cilj konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširom jeste delotvornost. Kratak pregled razmišljanja pod zelenim šeširom Zeleni šešir sluţi za kreativno razmišljanje. Razmišljanje pod ţutim šeširom dopušta i vizije i snove. Razmišljanje pod ţutim šeširom iskušava i ispituje vrednost i korist.pod uslovom da su ostali vidovi optimizma odgovarajuće obeleţeni. jednako kao što je razmišljanje pod crnim šeširom zaokupljeno negativnim procenama. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti spekulativno i u potrazi za mogućnostima. Osoba koja stavlja zeleni šešir će upotrebiti modele kreativnog razmišljanja. Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivan spektar. Potom ono teţi da za tu vrednost i korist iznaĎe logičku podršku. Razmišljanje pod ţutim šeširom je konstruktivno i generativno. do snova. ali nije ograničeno na to . koji ide od logičnog i praktičnog na jednom.

Traganje za alternativama jeste fundamentalni aspekt razmišljanja pod zelenim šeširom. Provokacija se koristi da bi nas izvukla iz naših uobičajenih obrazaca razmišljanja. Bilo bi idealno kad bi i mislilac i slušalac nosili zelene šešire. Postoji više načina za izazivanje provokacije. Mislilac ţeli da krene dalje od početne ideje. Mislilac u plavom šeširu organizuje samo razmišljanje. Zelena boja simbolizuje plodnost. mehanizama i tehnika (meĎu kojima su prodor. rast i vrednost semena. Razmišljanje pod plavim 238 . uključujući i metod nasumične reci. < Kratak pregled razmišljanja pod plavim šeširom Plavi šešir je šešir „kontrole". U okviru razmišljanja pod zelenim šeširom. u nameri da osmisli novu ideju. Za tu pauzu ne mora da postoji nikakav objektivan razlog. Provokacija je bitan deo razmišljanja pod zelenim šeširom i simbolizovana je rečju PO. provokacija i PO) koji pomaţu u formiranju prečica za kretanje meĎu obrascima.Rezime rezimea mišljanja tretiraju kao kreativan ishod. u sklopu samoorganizujućeg asimetričnog sistema formiranja obrazaca. mehanizam prosuĊivanja biva zamenjen mehanizmom prodora. Ono se koristi za stvaranje novih koncepata i percepcija. Postoji potreba da se ide dalje od poznatog. Lateralno razmišljanje jeste skup stavova. mislilac u zelenom šeširu moţe bilo kad da zastane i razmisli da li tog trenutka postoje i neke alternativne ideje. Koristeći se kreativnom pauzom. dalje od očiglednog i zadovoljavajućeg.

Čak i kada je specifična uloga razmišljanja pod plavim šeširom dodeljena jednoj osobi. a čijeg se redosleda valja pridrţavati jednako kao što se prilikom plesa vodi računa o koreografiji. 239 . Razmišljanje pod plavim šeširom zaustavlja raspravu i insistira na „kartografskom" vidu razmišljanja. Razmišljanje pod plavim šeširom determiniše zadatke za razmišljanje koje valja izvršiti. Razmišljanje pod plavim šeširom se moţe iskoristiti za povremene upadice koje zahtevaju stavljanje šešira.Šest šešira za razmišljanje šeširom jeste „razmišljanje o razmišljanju potrebnom da bi se istraţila tema". i dalje je otvorena za sve koji imaju komentare i sugestije u domenu plavog šešira. i na kraju. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe i da se koristi za uspostavljanje razmišljanja koje teče korak-po-korak. To se moţe obavljati povremeno. Razmišljanje pod plavim šeširom je odgovorno za rezimiranja. preglede i zaključke. Razmišljanje pod plavim šeširom definiše problem i uobličava pitanje. Razmišljanje pod plavim šeši rom uvodi i odrţava disciplinu. u toku razmišljanja. Mislilac u plavom šeširu definiše temu u pravcu koje bi valjalo usmeriti razmišljanje. Razmišljanje pod plavim šeširom daje fokus. Razmišljanje pod plavim šeširom prati razmišljanje i obezbeduje poštovanje pravila igre.

+381 (0)64 113 00 88. rešavanju pro-■ blema i naročito . boje.flnesa.yu Brzo čitanje U ovoj knjizi iznet je revolucionarno nov metod uz pomoć koga moţete drastično povećati svoju brzinu čitanja (preko 200 stranica na sat) a da pri tome postignete bolje razumevanje i pamćenje nego pri klasičnom čitanju. da li znate kako da taj potencijal iskoristite na najbolji način? Ova izvanredna knjiga vam pruţa mogućnost da naučite memorijske tehnike koje moţete da upotrebite u svim oblastima intelektualnog funkcionisanja (koncentracija. www. donošenje odluka. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. linije. brojeve. Rada Konĉara la. strani jezik. crteţe .Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«. o Toni Buzan Savršeno pamćenje Potencijal ljudske memorije je praktično neograničen! MeĎutim.-) 1 Toni Buzan . Koristeći slova. kreativnom razmišljanju. +381 (0)64 147 16 02 e.postiţemo izuzetne rezultate u poslu. kreativno razmišljanje.sa lakoćom i uţivanjem . 3444-953 (9-16h) mob.tnail: bmaricic@beotel. Toni i Bari Buzan « Mape uma Mape uma su sredstvo za kreativnu organizaciju misli koje nam pomaţe da bolje iskoristimo neograničenu moć mozga. pre~ zentacije. hvatanju beleţaka. ispiti. Knjiga sadrţi tekstove i praktične primere koji omogućavaju čitaocu uvid u napredak tokom savladavanja tehnike brzog čitanja. pripremanju predavanja i prezentacija.edu. uĉenje.u pamćenju i učenju.yu.

Autor nudi niz praktičnih saveta i konkretnih tehnika za rešavanje problema u učenju svakog jezika. +381 (0)64 113 00 88. KAKO NAUČITI STRANI JEZIK (BIIOKOM) %m*& 6 Grejem Fuler Kako naučiti strani jezik Izuzetna knjiga zamišljena kao pomoćna literatura u učenju bilo kog jezika bez obzira da li je u pitanju konvencionalni kurs ili samostalno učenje uz priručnik. Rada Konĉara la. zabavan i jedinstven način uvodi u svet izvanrednog pamćenja i kreativnog razmišljanja.yu. previše dobro i istinito! Majki Gelb. 5 Toni Buzan Pouka iz umetnosti iongliranja Knjiga o učenju! Autori koristeći metaforu ţongliranja prezentuju jasan i pragmatičan metod primenjljiv u bilo kojoj oblasti učenja.4 Lana Izrael.tnail: bmaricic@beotel. Opiti miiu Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«.edu. kako na polju leksike i gramatike. Manje učenja.yu . u kojoj razbijajući mentalne barijere svoje neu■ spehe pretvara u uspeh. a bolje ocenel Previše dobro da bi bilo istinito? Ne. +381 (0)64 147 16 02 e. 3444-953 (9-16h) mob. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. Toni Buzan Moć dečjeg uma Postanite genije na brzaka! Revolucionarni metod mapiranja uma za decu i odrasle! Ova knjiga vas na lak.finesa. Savladavajući umetnost relaksirane koncentracije čitalac otkriva novi pristup samorazvoju. tako i na polju izgovora. www.

moţemo naučiti da unapreĎujemo svoje sposobnosti u svim sferama ţivota. I Na osnovu autorovih saveta i tehnika moţete uvećati svoje samopouzdanje i motivaciju za učenje. 3444-953 (9-16h) mob. efikasnije organizovati vreme kao i razviti I svoju sposobnost pam.( rsiff Butan ćenja.yu. Razvijajući davinčijevski duh u sebi. tehnike efikasnog čitanja i učenja i pristup planiranju vremePat ko Intelektualnoj ratmsfeit no jasan i pristupačan način. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. i da svaki ispit ISPIT I poloţite sa lakoćom i zadovoljstvom. memorijskih tehnika.F Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«. Prevedena na 37 jezika. www.mail: bmaricic@beotel. istraţujući sedam suštinskih aspekata Da Vinčijevog procesa razmišljanja autor nam pokazuje kako da razvijemo sposobnost uranovteţenog razmišljanja čitavim mozgom. KAKO I Opiti printlpit ktnkntne tehnike KORISTITE Toni Buzan 8 OBE HEMISFERE Koristite obe MOZGA hemisfere mozga Najpopularnija i najtiraţnija knjiga Tonija Buzana! Prodata u milionima primera-ka širom sveta. Majki Gebl " Razmišljajte kao Leonardo da Vinči U ovoj zaista inspirativnoj knjizi.yu i j Dejvid Ejkres Kako poloţiti ispit POLOŢITI I Knjiga koja će vam pomoći da svoju energiju i vreme iskoristite na najbolji način. Primena mapa uma. +381 (0)64 113 00 88. Rada Konĉara la.edu. j na opisani su na izuzet- .finesa. U ovoj knjizi najsveobuhvatnije je prikazan Bu-zanov program intelektualnog razvoja. +381 (0)64 147 16 02 e. U njoj se sjajnim stilom prikazuje „fenomen Leonardo" kao model za razvoj sopstvene genijalnosti.

delo naučnika i istraţivača koji izuzetno i veoma jasno -misli svojom glavom.yu. +381 (0)64 147 16 02 e. 3444-953 (9-16h) mob. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. ali ga je svakako prvi opisao. kao i potencijalne metode koje nikada ne koristi. ali podsticajnih problema za razmišljanje koji ne iziskuju nikakvo specijalno znanje niti poznavanje matematike.nebesko-plavi šešir će vam omogućiti nepristrasan pogled na stvari. U ovoj knjizi nudi nam seriju jednostavnih.flnesa.mail: bmaricic@beotel. Problemi su smišljeni tako da čitaocu omogućavaju da pronaĎe sopstveni stil razmišljanja i otkrije njegove vrline i mane. Edvard de Bono Lateralno razmišljanje Edvard de Bono ne tvrdi daje izumeo ovaj mentalni proces.edu. on namerno koristi lateralni pristup (s podsticajnim vizuelnim primerima u jednom poglavlju) da bi objasnio prirodu laterarnog razmišljanja. a pod crvenim izrazite osećanja! A onda osmislite čitav dijapazon mogućih rešenja i razvrstajte ih .Biblioteka »MISAO« Izdavaĉ: IP »FINESA« Rada Konĉara la. +381 (0)64 113 00 88. Rezultati će biti iznenaĎujuće efikasni! Edvard de Bono 1 Petodnevni kurs razmišljanja Edvard de Bono je pionir meĎunarodno poznatog sistema lateralnog razmišljanja. www. U svom originalnom prikazu tog procesa. Ovo je pionirska i sugestivna knjiga. Nije uvek vaţno biti u pravu i greška moţe da bude i putokaz do pravog reI šenja. .yu Edvard de Bono Šest šešira za razmišljanje Stavite crni šešir za kritično stanovište ili ţuti za sunčani optimizam! Zeleni šešir pruţa obilje kreativnih ideja! Pod belim sagledajte činjenice.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->