EDVARD DE BONO

ŠEST ŠEŠIRA ZA RAZMIŠLJANJE

BEOGRAD, 2000.

Naslov originala Edward de Bono - Six Thinking Hats Autorska prava za Jugoslaviju Branislav Maričić Izdavaĉ FINESA, Rada Končara la, Beograd tel./fax 011/2434-107; 011/3444-953 www.finesa. edu.yu $ Za izdavaĉa ' Branislav Maričić , Urednik Časlav Mančić Tehniĉki urednik Nenad Đurićić Prevodilac Tanja Milosavljevic Korektor Zorica Maričić Štampa DIJAMANT PRINT, Beograd ISBN 86-82683-10-5
CIP HapoflHe 6H6jiHOTeKe CpoHje, 159.954/.956

Beorpafl

r

,H,E BOHO, EflBap« Šest šešira za razmišljanje / Edvarad de Bono ; Beograd : Finesa, 2000 [prevodilac Tanja Milosavljevic]. Beograd : Dijamant print) - 240 str. ; 18 cm. Prevod dela: Six Thinking Hats / Edward de Bono. Tiraţ 500. - Beleške o autoru str. 5. ISBN 86-82683-10-5
a) MnuiJbeite

:

ID=87074060

Edvard de Bono je roĎen na Malti. Nakon početnog obrazovanja, stečenog na koledţu Sv. Edvard i Kraljevskom univerzitetu na Malti, nastavio je da se školuje kao Roudzov stipendista u Krajst Čerču (Oksford) gde je s najvišim ocenama diplomirao psihologiju i fiziologiju, da bi zatim doktorirao medicinu. Doktorat j£ stekao i na Univerzitetu u Kembridţu. Sluţbovao je na univerzitetima u Oksfordu, Londonu, Kembridţu i Harvardu. Dr Edvard de Bono je izuzetno poštovan kao vodeći autoritet u oblasti direktnog učenja mišljenja kao veštine. Od njega je potekao pojam lateralnog razmišljanja (uvr šten u Oksfordski reĉnik), a razvio je i formalne tehnike usmerenog kreativnog razmišljanja. Napisao je četrdeset pet knjiga, koje su prevedene na trideset sedam jezika. Osmislio je i dve televizijske serije. Nakon stoje pozivan da u četrdeset pet zemalja drţi predavanja i prisustvuje najvećim meĎunarodnim konferencijama, 1989 je zamoljen da predsedava specijalnom skupu dobitnika Nobelove nagrade. Podučavanje o veštini razmišljanja su od njega traţile brojne vodeće svetske poslovne korporacije, kao što su IBM, NTT (Japan), Du Pont, Prudential, Shell, Eriksson, McKinsevs, Ciba-Geigy, Ford i mnoge druge. Dr de Bono sprovodi najobimniji program direktne nastave razmišljanja u školama. Taj program primenjuju mno-

čiji je on pronalazač. koji su spojili mnoge vodeće svetske korporacije.ge svetske zemlje. 1969) i MeĎunarodnog kreativnog foruma (International Creative Forum). Uspostavio je i MeĎunarodni biro za kreativnost pri UN. Za L-igru. Rad dr de Bona se zasniva na njegovom shvatanju uma kao samoorganizujućeg informativnog sistema. . ka ko bi članicama te organizacije pomogao u stvaranju sve -ţih ideja. u Njujorku. Osnivač je Trusta za istraţivanje spo znaje (Cognition Research Trust. kaţu daje naj jednostavnija autentična igra ikad osmišljena.

Sadrţaj Predgovor I II III IV V VI VII Gluma: Ako glumite mislioca. šest boja BELI ŠEŠIR VIII IX X XI XII Xin Ĉinjenice i cifre Ĉija je ovo ĉinjenica? UvoĊenje japanskog stila Ĉinjenice. istina i filozofi Ko stavlja šešir? Rezime CRVENI ŠEŠIR XTV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII Emocije i osećanja Mesto emocija u mišljenju Intuicija i slutnje Trenutak za trenutkom Upotreba emocija Jezik emocija Rezime CRNI ŠEŠIR Šta nije u redu s njim Suština i metod 73 75 79 85 89 95 99 101 107 ^ 47 53 57 61 67 71 9 13 17 25 31 35 41 43 . postaćete mislilac Stavljanje šešira: Veoma nameran proces Proces prevoĊenja: Namera i realizacija Igranje uloge: Praznik za ego Hernija razmišljanja: Melanholija i ostale tecnosti Svrha šest šešira: Pet vrednosti Simbolika i funkcija: Šest šešira.

XXIII XXIV XXV XXVI Prošla i buduća suština Negativno uţivanje Staje prvo. negativno ili pozitivno? Rezime ŢUTI ŠEŠIR 113 121 125 129 XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII Spekulativno-pozitivno Pozitivan spektar Razlozi i podrška logike Konstruktivno razmišljanje Spekulacija Odnos s kreativnošću Rezime ZELENI ŠEŠIR 131 135 139 141 147 153 157 XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX XL XLI Kreativno i lateralno razmišljanje Lateralno razmišljanje Prodor umesto prosuĊivanja potreba" za provokacijom Alternative Karakter i veština Šta biva s idejama? Rezime PLAVI ŠEŠIR 159 165 169 175 181 189 193 197 XLII XLin XLIV XLV XLVI XLVII Zakljuĉak Rezime rezimea Kontrolisanje razmišljanja UsredsreĊenost Osmišljavanje programa Kratki pregledi i zakljuĉci Kontrolisanje i praćenje Rezime 199 205 211 217 221 227 229 231 .

Sasvim je uobičajeno da ovakve sportske igre proizvedu gubitak od više stotina miliona dolara. Lateralno razmišljanje je tehnika koju sam razvio pre mnogo godina i o kojoj sam napisao mnogo knjiga. 30. magazin Tajmje za „muškarca godine" izabrao osobu koja je bila najzasluţnija za izvanredan uspeh Olimpijskih igara u Los Andelesu: Pitera Veberota. koje su zaţivele zahvaljujući pravilnom vodstvu i efikasnosti. meĎutim Olimpijada 1984. septembra 1984. Piter Veberot je devet godina pre Olimpijade došao na jednosatno predavanje 9 . Koja je vrsta razmišljanja bila potrebna da bi se ovi novi koncepti i ostvarili? U intervjuu Vašington Postu. Zbog toga je na nivou grada Los AnĎelesa izglasano da se na Igre ne troši novac iz opštinskih fondova.Predgovor Da li zaista moţete da promenite efikasnost svog razmišljanja? U januaru 1985. je zapravo ostvarila višak od 250 miliona dolara. Piter Veberot objašnjava na koji je način upotrebio lateralno razmišljanje za ostvarivanje novih koncepata. Izuzetan uspeh Igara je umnogome zavisio od novih koncepata i novih ideja.

Ukoliko moţemo samo ograničeno da sagledamo domet razmišljanja. Kao da ţongliramo s previše loptica. 10 . počiva na pojedincima kao što je gospodin Veberot. kreativnost od informacije. onda je moguće da se osetimo sasvim zadovoljnima kada je reč o našoj uspešnosti u ovoj oblasti. Ipak. logika. trebalo bi da uvek stremimo boljem. meĎutim. Ono što predlaţem u ovoj knjizi jeste veoma jednostavan koncept koji misliocu dozvoljava da u odreĎenom trenutku obavlja samo jednu stvar. nada i kreativnost . koji veruju daje svrha razmišljanja u tome da dokaţu da su u pravu . nikada ne moţemo biti u potpunosti zadovoljni ovim svojim najvaţnijm umećem. Uglavnom. i tako dalje. samo ako je tako i nikako drukčije. Sve što ja mogu jeste da osmislim tehnike i objavim ih. Njihova praktična realizacija. ali. Bez obzira na to koliko smo u tome dobri.Predgovor koje sam bio pozvan da odrţim u Udruţenju mladih predsednika (Young Presidents' Organisation). Pokušavamo da obavimo suviše toga odjednom. Emocije. U knjizi opisujem prirodu i doprinos svakog od tih vidova razmišljanja. On postaje sposoban da odvoji emocije od logike. jedini koji su izuzetno zadovoljni svojim razmišljanjem jesu oni loši mislioci. Reč je o konceptu šest šešira za razmišljanje.sve se to nagomila u nama. Razmišljanje je ogromno čovekovo bogatstvo. Stavljanje nekog od tih šešira izaziva odreĎeni vid razmišljanja. Postoje na stotine primera kako tehnika namernog razmišljanja moţe da ima snaţan efekat.na sopstveno zadovoljstvo. informacije. Osnovna poteškoća vezana za razmišljanje jeste konfuzija.

Slično tome. na raznim sastancima je vrlo korisno izbaciti ljude iz njihove uobičajene kolotečine. Edvard de Bono 11 . kako bismo ih naveli da o datom problemu razmišljaju na drugačiji način.Predgovor Šest šešira za razmišljanje nam omogućavaju da svojim razmišljanjem upravljamo onako kako dirigent upravlja orkestrom. Moţemo izazvati ono što ţelimo. Šest šešira za razmišljanje su krajnje praktiĉni i u tome je glavna vrednost ovog koncepta.

'■■» .

Barem je tako rekao moj vodič. Prema tome. Moţda ne postoje dva originala. gde god se ona nalazila. Drugi je razlog moja namera da isprovociram one koji smatraju da su činjenice same po sebi vaţnije od načina na koji ih koristimo.GLUMA Ako glumite mislioca. kao činjenica. Moţda je moj vodič pogrešio. pokazujući u pravcu ove mislima zaokupljene figure zamrznute u besmrtnoj bronzi. postaćete mislilac Verujem da se jedan od dva originalna Rodenova Mislioca nalazi u Buenos Airesu. Jedan od njih je taj što nameravam da se u toku knjige konkretno pozabavim upotrebom činjenica. Pravi raz13 . Kao ĉinjenica. Moţda se figura ne nalazi na trgu ispred zgrade parlamenta. Moţda nije reč o originalu. ovo moţe biti pogrešno po više osnova. zašto sam izjavio nešto što. Treći razlog je moja ţelja da čitalac vizuelizira tu famoznu figuru mislioca. Moţda me pamćenje vara. na trgu ispred zgrade parlamenta. nije apsolutno provereno? Ima više razloga.

Vremenom. Postoji.fizički. O tome i jeste reč u ovoj knjizi. ne psihički .i postaćete mislilac. tradicionalna predstava će nam na trenutak biti od koristi.korišćen i lik Rodenovog Mislioca. Odista. Moţda je Tibetancima. radije no turobno i svečano. meĎutim. na putu od Londona do Kuala Lumpura u Maleziji. ako glumite mislioca. MeĎutim. Rotirajuće ploče spiralnom putanjom uzdiţu molitve u boţanske visine.isuviše . što podseća na cirkusku tačku u kojoj se tanjiri vrte na vrhovima dugačkih motki. Ono stoje vaţno jeste namera da se pomolite. vaše će emocije biti sustignute 14 . Često moramo da ukaţemo na naĉin na koji je nešto izneseno. jedna osoba je dovoljna da podstiče okretanje tuceta molitvenih ploča. upotrebio sam reč „verujem". drugo hrišćansko stanovište koje je mnogo bliţe tibetanskom: obavljajte molitvene radnje čak i ako ste emotivno potpuno isključeni. Ţelim da zamislite taj toliko . radije no emocionalno ili duhovno uzbuĎenje koje mnogi hrišćani zahtevaju od sebe. pozu za koju se pretpostavlja da bi trebalo daje zauzme svaki mislilac koji je ozbiljan u svojoj nameri.Gluma log je taj što je ova knjiga napisana u avionu. f^ Tibetanci izgovaraju svoje molitve tako što okreću okrugle molitvene ploče na kojima su one zapisane. Zašto? Zato što. postajete mislilac. zapravo. koja ukazuje da je kod mene reč o uverenju. U svakom slučaju. Zauzmite tu pozu . verujem da bi mišljenje trebalo da bude aktivno i ţustro. dozvoljeno da misle o spisku namirnica koje valja da kupe. ako su ploče pravilno balansirane. Ja. radije no o dogmatičnoj tvrdnji. dok okreću ploče. Ţelim da zamislite tu bradu naslonjenu na ruku.

Ubrzo će vaš mozak početi da sledi ulogu koju igrate. Ako glumite mislica. uistinu ćete postati mislilac. Ova knjiga vam daje razne uloge koje treba da odglumite. postaćete mislilac vašim aktivnostima. 15 . Imajte nameru i dajte je na znanje sebi i svima oko sebe.I ___________ Ako glubite mislioca. Zauzmite pozu mislioca. Radite ono što je potrebno. To je upravo ono što mislim kada od vas traţim da glumite mislioca.

. a\l\ .

GospoĎa Tačer. 17 . Danas je šešir retkost. štedljivost i ekonomičnost domaćice. Novinske fotografije i rani filmovi svedoče o ovom ogromnom broju šešira. Koriste se kao deo uniforme. naročito meĎu muškarcima.II STAVLJANJE ŠEŠIRA Veoma nameran proces Ono što najviše upada u oči pri posmatranju bilo kakve grupne fotografije snimljene pre četrdeset ili više godina jeste to da svi imaju šešire na glavi. koja ulogu definiše sama po sebi. Danas šeširi imaju tendenciju da definišu ulogu. a nekad „šešir domaćice". Za zapovednički nastrojenog supruga koji stalno izdaje nareĎenja porodici. Jednako dobro je utemeljena i zamisao o šeširu ili kapi za razmišljanje. bivši britanski premijer. kaţe se da nosi svoj „upraviteljski" ili „direktorski" šešir. povremeno je izja vljivala da u upravljanje vladom unosi smotrenost. Direktorka moţe da napravi distinkciju izmeĎu svojih dveju uloga tako što će slušaocima reći da nekad nosi „direktorski".

Veoma nameran proces II • Moraću da stavim svoju kapu za razmišljanje i raz motrim vaš novi predlog. Razmislite o koristima prave mislilaĉke kape. • Ovo je opasan razvoj situacije. Kapu za razmišljanje sam uvek zamišljao kao mekanu noćnu kapicu sa kićankom. ali bez one ukočene arogancije koja nije ništa drugo do pravi pravcati znamen gluposti. to je bio siguran znak da ona . 18 . koje podsećaju na one naučničke. Ljudi dobrovoljno stavljaju sopstvene šešire za razmišljanje. Šteta što ne postoji istinski šešir za razmišljanje. • Stavi svoju kapu za razmišljanje i pozovi me sutra te lefonom. Namerno stavljanje šešira je nešto veoma odreĎeno. da bi i sami mislili. učenje i razmišljanje su retko kad jedno te isto. Vojnik bez kape na glavi nikad ne izgleda tako ozbiljno i zastrašujuće kao vojnik s kapom. Moraćemo da stavi mo svoje šešire za razmišljanje i vidimo kako ćemo da se izvuĉemo iz ove zbrke. Pogovora nije smelo da bude. kada bi dadilja stavila šešir na glavu.izlaze napolje. Kad policajac stavi kapu na glavu. koji biste mogli da kupite u prodavnici. U Nemačkoj i Danskoj postoje studentske kape. slič nu kapi dvorske lude. ili traţe od drugih da to učine. Signal je bio konačan. ona jasno signalizuje njegovu duţnost i spremnost daje vrši. U starim danima. Studenti su suviše zauzeti učenjem o razmišljanju drugih.i deca . MeĎutim. Nisam siguran da ţelim da prodam tu zgradu.

Zar ne vidiš da razmišljam? • Prekinuću ovu diskusiju. • Plaćate me da mislim. • Kako bi bilo da se sada zaista pozabavite ovim? Do sada sam od vas dobio samo automatsku reakciju. Hajde. Mentalna predstava nekoga ko na glavi ima pravi šešir za razmišljanje mogla bi da posluţi za prebacivanje u smireno i ni sa čim ometeno trenutno raspoloţenje. Postoji onaj pokretno-govorno-dišući način razmišljanja koji stalno primenjujemo. da vidim kako stavljaš svoj šešir za razmišljanje. Prema tome. neophodno za bilo kakvo razmišljanje koje je više od pukog reagovanja na situaciju. tako da svi moţemo da sta vimo svoje šešire za razmišljanje i usredsreĊeno raz mislimo o ovom problemu. • Razmišljanje nije izgovor za izostanak akcije. Stavi opet svoj šešir za razmišljanje. sedim i razmi šljam. to ja bolje mislim.II ___________________ Stavljanje šešira__________ • Ne gnjavi me. Prema tome. Javljamo se kad zazvoni te19 . Što me bolje plaćate. • Hteo bih da ponovo razmisliš o tom planu. To zavisi od toga da li smatrate da ste plaćeni da mislite ili da sledite razmišljanje drugih. Stavite svoj šešir za razmišljanje. • Hoću da odmah razmisliš o ovome. tokom kojih bi namerno nosili šešir za razmišljanje. Stavljate ga namerno. Ţeleo bih da se usredsredim na problem namernog razmišljanja. već na ĉin da ona postane bolja. dajte malo ak cije. To je svrha šešira za razmišljanje. Moţda bi svesni mislioci mogli da odvoje pet minuta dnevno.

Za to su vam potrebni široki pogledi. Drugi vid mišljenja je onaj koji je vezan za izradu mape. Prelazimo ulicu. Upadamo u kolotečinu i izlazimo iz nje. Ne moramo da budemo svesni koja noga je na redu da korakne kada hodamo. Suprotstavimo sada ova dva načina razmišljanja: nesvesno i namerno. pokretno -govorno . ţelimo da počnemo s na mernim razmišljanjem. drugačija vrsta razmišljanja. niti da upravljamo svojim disanjem. Pravite je na objektivan i neutralan način. Pratite saobraćajne znake i donosite odluke. Ovaj tip trajnog automatskog razmišljanja je kon stantno negde u pozadini. Nema lakog načina da signaliziramo sebi da. ali sportista trči namerno i u tu svrhu trenira. meĎutim. To se.dišući vid razmišljanja je umnogome nalik voţnji niz drum. Tu ima mnogo trenutnih radnji nametnutih nam od strane poslednjeg trenutka i onog koji će uslediti neposredno iza njega. Prema tome. znači. MeĎutim. Tragate za signalima i reagujete na njih. o reaktivnom razmišljanju. morate da izaberete drumove. umesto ovog svakodnevnog dovijanja. Istraţujete predmet i izraĎujete mapu. Kada vozite kola. meĎutim. Namerno razmišljanje sluţi za to da učinite i više od toga. Pozadinsko razmišljanje sluţi za svakodnevno dovijanje. koja je mnogo više namerna i usredsreĎena. Prema tome. prilično razlikuje od pukog rea20 . Postoji. Svako moţe da potrči. da ih sledite i sklanjate se s puta drugim učesnicima u saobraćaju. Reč je.\ 7 Veoma nameran proces II lefon. fraza „šešir za razmišljanje" postaje odreĎeni signal koji moţemo dati sebi ili drugima. vi pri tom ne izraĊujete mapu.

" Stvar je u tome da valja usmeriti paţnju i naći način da se to i učini. u „interesantnom" pravcu (za svim onim stoje vredno zabeleţiti. Mislilac bira svoj put. Iz trenutka u trenutak. Nakon što su uradili 21 . Ono to čini tako što prvo gleda u „plus" pravcu i beleţi ono što opaţa. U Sidneju. otkrila sam da sam se predomislila. Taj kontrast je vidljiv na sledećem primeru. naposletku. ali što ne spada ni u „plus" ni u „minus" kategoriju). Naziv prve lekcije je PMI. Saslušate slučaj svog protivnika samo da biste ga napali i izloţili njegovu slabost. kad sam uradila PMI. Svaka strana reaguje na onu drugu. MeĎutim. u Australiji. odeljenje od trideset dečaka je kolektivno izglasalo odluku da svako od njih dobija po pet dolara nedeljno da bi išao u školu. Umesto pukog reagovanja na situaciju.II ___________________ Stavljanje šešira __________ govanja na saobraćajne znake onim redom kojim se pojavljuju. Zamislite da pokušavate da nadgovorite nekoga u raspravi. Jedna devojčica je to veoma lepo rekla: „Smatrala sam da je PMI metod glup i neprirodan. Vodim program nastave razmišljanja u školama. dete izraĎuje jednostavnu mapu. Suprotstavite tome proceduru pravljenja mape. Potom dete gleda u „minus" pravcu i. Time je izrada mape okončana. jer sam znala šta mislim. Iznosite svoj slučaj i osvajate poene u svoju korist. Zove se CoRT (program Cognitive Research Trust) i danas ga koristi nekoliko miliona školske dece u različitim zemljama. vi napadate ili se branite. i to na osnovu onoga što sam sama zapi sala.

\ 7 Veoma nameran proces II PM. To je i razlog što poimanje kritičkog razmišljanja kao kompletne forme razmišljanja moţe da bude veoma opasno. Pol Mekredi (pronalazač letenja na ljudski pogon). C Vid razmišljanja koji podrazumeva izradu mape izi skuje odreĎenu nepristrasnost. Ovo je uverenje nanelo mnogo štete zapadnjačkoj misli. Prisutno je glupo uverenje. upetljao se u neki birokratski problem. Poslovni čovek. Odista. preseljenje je otkazano. koji se mesecima sporio s velikom naftnom kompanijom. ali nimalo ne doprinosi stvaranju predloga. Sin muje predloţio da uradi PMI i to je odredilo njegov sledeći potez.govorno . da se razmišljanje zasniva na dijalogu i dijalektičkoj raspravi. zasnovano na pogrešnom tumačenju velikih grčkih mislilaca.dišućim vidom razmišljanja. Ispričao mi je daje problem tada bio rešen u roku od dvadeset minuta. 22 . jer izostavlja generativno i kreativno. uradila je PMI sa svoja dva sina. To nije slučaj s pokretno . zamolio je sve da na sledećem sa stanku urade PMI. Kritičko razmišljanje je u redu kad morate da odreagujete na nešto što vam je zadato. dvadeset devet njih je promenilo mišljenje i odlučilo da to ipak nije dobra ideja. trebalo je samo izabrati put. Ţena koja je dve godine planirala preseljenje iz Kalifornije u Arizonu. Jedan od najvećih svetskih pronalazača. Pošto se prostrla „mapa". ovaj reaktivan vid razmišljanja moţe da funkcioniše samo ukoliko se ukaţe nešto na šta valja reagovati. Na kraju ove kratke veţbe. Zapadnjačka navika raspravljanja i dijalektike je de fektna. bez ikakvog nagovaranja od strane nastavnika.

boje su razdvojene. Reč operativnost donekle zvuči kao reč „pismenost". televizijske emisije itd. Zatim preko nje dolazi druga. uzeo sam termin operativnost. Onda sledeća. Reč je o veštini delanja i razmišljanja koje uz njega ide. MeĎutim. Da bih obuhvatio ovo „ddatno razmišljanje". Kada se štampa mapa u boji. To je metod koji nameravam da upotrebim za usmeravanje paţnje. CoRT nastava razmišljanja se bavi operativnim razmišljanjem: postavljanjem ciljeva. komentari nastavnika. odreĎivanjem prioriteta. šest šešira za razmišljanje odgovaraju različitim bojama koje se koriste u štampanju mape. sve dok na kraju ne dobijemo mapu u pu nom koloru. stvaranjem alternativa. Ukoliko nije reč samo o pukom reagovanju na ono što je pred nama. a ja čvrsto verujem da bi operativnost trebalo da ide rame uz rame s pismenošću. stvar nije samo u tome da stavite šešir za razmišljanje.II ___________________ Stavljanje šešira __________ Školska deca uglavnom treba da pasivno reaguju na ono što se pred njima naĎe: materijal iz udţbenika. 23 . Moraće da preuzima inicijativu i planira svoje postupke. pozabavićemo se drugim načinom. Prema tome. Do toga neće dovesti pasivnost u razmišljanju. kad dete završi školu. predstoji mu mnogo više od pukog reagovanja. U ovoj knjizi. Prvo se jedna nanosi na hartiju. već i u odabiru boje šešira koji nameravate da upotrebite. Odista. U ovoj knjizi. umećem čitanja slova i brojeva. neophodno je da znamo kako da usmerimo paţnju. PMI je jedan od CoRT načina da to i učinimo. kao osnovnim sastojkom obrazovanja. itd.

II .

stavljate na glavu svoj šešir za razmišljanje . ako ispoljavate aktivnosti mislioca . Vaša gluma će prerasti u stvarnost. da li će ta vaša namera biti dovoljna da ih zaista i podignete? Ukoliko imate nameru da postanete šahista. Rekao sam da ćete. Mnogi će pohitati da ukazu na apsurdnost ovoga. ako imate nameru da postanete kuvar. MeĎutim. Nećete postati Eskofje. i ako preduzimate odgovarajuće aktivnosti. da li će ona biti dovoljna da majstorski pomerate figure po tabli? Odgovor je ne. ukoliko imate nameru da postanete mislilac. jer su u ovim slučajevima potrebne vanserijske sposobnosti. Dozvolite da to učinim umesto njih. Izgleda da tvrdim da će.* izuzev u sluča* Escoffier.) 25 . Za aktivnostima će uslediti razmišljanje. jer mnogi na to gledaju potpuno pogrešno. čuveni francuski kuvar s početka XX veka (prim.recimo. Ako imate nameru da postanete dizač tegova. prev.naposletku zaista i postati mislilac.III PROCES PREVOĐENJA Namera i realizacija Ţeleo bih da se vratim na distinkciju izmeĎu namere i realizacije. postaćete sasvim podnošljiv kuvar. doći do njene realizacije.

Morate da preduzmete odreĊene aktivnosti. zato što je krajnje retka. Jednom sam zatraţio od grupe odlično obrazovanih Amerikanaca (svi su imali fakultetske dinlome) da svoju sposobnost razmišljanja ocene ocenom ocrjedan do deset. Namera da postanete mislilac je veoma bitna. Na moje zaprepašćenje. njihovo sagledavanje dometa razmišljanja je bilo toliko ograničeno da je svako od njih smatrao da je njegovo razmišljanje gotovo maksimalno dobro. Ne sećam se da sam ikada sreo nekoga ko je zaista ţeleo da postane mislilac. Molim vas da obratite paţnju na to da namera nije dovoljna. Ipak. ali bićete izvesno bolji kuvar od nekog ko to ne namerava i ne preduzima ništa. Namera Tibetanca da se moli nije dovoljna: on mora da okreće molitvene ploče. tako da je ocena osam predstavljala skromno priznanje ove komparativne izvedbe. prosečna ocena je bila osam. ljudi su neverovatno zadovoljni sobom kada je reč o njihovom razmišljanju -jer ne mogu da zamisle kako bi se ono moglo poboljšati. Izvesno da nije dovoljno da mislilac sebe smatra misliocem. To gotovo daje potpuno suprotno onome što govorim. razume se. pretpostavljam da su mnogi od prisutnih pogrešno protumačili pitanje. Ako sebe smatrate misliocem.Namera i realizacija III ju da zaista posedujete potrebnu darovitost. Imajući na umu ovo što 26 . traţio apsolutni rejting. Drugim recima. Znali su da su u školi i na fakultetu uvek bili meĎu deset odsto najboljih. Ja sam. Da ovo ne bi zvučalo preoštro. onda verovatno ne preduzimate ništa u tom pogledu -jer imate visoko mišljenje o sebi i zadovoljni ste svojom navodnom veštinom.

Ovaj koncept inteligencije je zapravo koncept vrednosti. seks i razmišljanje su tri aktivnosti za koje svi sebe smatraju apsolutno kompetentnima. meĎutim. Kada je dr Luis Alberto Maĉado predloţio da postane ministar za razvoj inteligencije u vladi Venecuele. Pored toga. Tu ne moţe da se učini bog znašta. Humor. jeste zamisao o razvijanju veštine razmišljanja. Venecuelanska deca znaju da mogu da misle o nečemu ako to hoće i znaju da će se. Imaju. Uobičajena predstava koju o sebi ima dete koje pohaĎa školu jeste da je „inteligentno" ili „neinteligentno". koju moţete da razvijete. MeĊutim. lep ili običan. njihovi uĉitelji i pedagozi takoĊe. Po zakonu. Moţete da postanete bolji u razmišljanju. Biti mislilac znači imati totalno drugačiju predstavu o sebi. to ne bi trebalo da predstavlja nikakvo iznenaĎenje. istrajaoje i naposletkuje 106. njegov zahtevje doĉekan salvama smeha. u zavisnosti od toga kako mu ide učenje i koliko uspeva da zadovolji zahteve nastavnika. Uĉenici to znaju. svako dete školskog uzrasta u Venecueli mora da provede dva ĉasa nedeljno uĉeći specifiĉan naĉin razvijanja veštine mišljenja. Znatno vaţnija. jednako kao što moţete da postanete bolji u fudbalu ili kuvanju. ţelja da postanete mislilac pokazuje da to još uvek niste. iz tog razmišljanja iz27 .III _________________ Proces prevoĊenja _________ sam maločas izneo. Reč je o operativnoj veštini. školski predmet pod nazivom razmišljanje". dakle. a isto tako i njihovi roditelju Ta veština razmišljanja koju Ďaci stiču je vaţna. u tom slučaju.000 nastavnika osposobljeno da predaje CoRT nastavu razmišljanja. Kao kada je neko visok ili nizak.

IznenaĎujuće je da na psihološkom nivou to moţe i da funkcioniše. Masku sledi suština. nezainteresovan za istraţivanje. ako je reč o nečijem prirodnom izgledu i stavu. Sad već moţemo da bacimo pogled i na aspekt realizacije. U tu svrhu se koriste CoRT okvirima. ako je reč o nameri i ne. Biti mislilac podrazumeva svesnu ţelju da to budete. Na još osnovnijem nivou. Da li namrštene obrve i brada oslonjena na ruku zaista nešto znače? Odgovor je da. Signali prerastaju u stvarnost.Namera i realizacija III roditi neke ideje. Biti mislilac ne podrazumeva biti pametan. Zbog toga se oseća potreba za nekim opipljivim strukturama kao što su šest šešira za razmišljanje. stoje istovremeno i lako i teško. manje opreme. Biti mislilac ne znači automatski i biti uvek u pravu. Prema tome. Zaista. što je mnogo jednostavnije u odnos^ na golf. ali ih je teško upraţnjavati. vaša fiziologija to propraća i vi postajete srećniji i teţe se ljutite. prvi korak jeste namera. ako nameravate da sasluša28 . tenis ili muziku. naime. nesposoban da sagleda alternative itd. Postoje dokazi koji navode na pomisao da. Potrebno je. Na veštačke osmehe fotomodela u reklamama ljudi reaguju kao da su ti osmesi stvarni.). Upotreba šešira za razmišljanje opisanih u ovoj knjizi jeste jedan od načina pojačavanja te namere da postanete mislilac. onaj ko je stalno u pravu je verovatno loš mislilac (arogantan. ukoliko prihvatite osmeh kao svoj standardni izraz lica. Niti podrazumeva rešavanje svih onih zakučastih problema za koje ljudi uvek od mene očekuju da ih resim. Umnogome je slično onim zen navikama o kojima je lako pisati.

III Proces prevoĊenja te nekoga. Mladi skloni nasilju su poverovali da je njihovo razmišljanje postalo manje nasilno zato što nisu morali da naprečac reaguju u okviru nasilnog klišea.i vaše će razmišljanje postati bolje. Šest šešira za razmišljanje pruţaju opipljiv način prevoĎenja namere u realizaciju. Ukoliko svesno primaknete obrve da biste razmišljali. provešćete nešto više vremena slušajući . a ona bi trebalo da bude bolja od neke naprečac donesene odluke. odluku nećete doneti sve dok ih ne vratite u prirodan poloţaj. 29 .

•■« .

Moţda nam nije lako da uvidimo da smo budalasti. moţemo to da odigramo. Jedni se provode negde napolju. postaje sve prisutniji upravo u tom „nastojanju". da grešimo ili da nas je neko nadmudrio. što više nastoji da.ne bude tu". a ego reţira predstavu. Jedan od problema Zen-budizma je to što ego.. umesto da nanesemo štetu svom egu. Često su glumci u svakodnevnom ţivotu prilično stidljive osobe. Uloga je prihvaćena. Glumljenje nekoga drugog omogućava egu da ide dalje od svojih normalnih restriktivnih predstava o sebi. uloga daje slobodu. zadovoljni zbog svoje glumačke veštine. Druga vrsta glumaca reţira sopstvenu izvedbu. I jedni i drugi su dobri glumci. U tome je prednost uverenja ostakli da ste dobar glumac. a drugi kod kuće. 31 . To postaje merilo dostignuća i sposobnosti. Jedna vrsta glumaca gubi identitet svog ega i preuzima ego uloge (metodska gluma).IV IGRANJE ULOGE Praznik za ego Ljudi se ne bune da „glume budalu" sve dok je očigledno da je to samo gluma. Uz dobro definisanu ulogu. Čak se ponose svojom dobrom izvedbom i time što im je uspelo da odglume krajnje budalastu budalu. MeĎutim.

Tradicionalno. u kome su uloge krajnje stilizovane. Ti delovi postaju karakterne uloge. to nam postaje 32 . umesto samo jedne mislilačke uloge. ego je izloţen riziku. Time ţele da ukazu da one inače nisu takve. predstavlja vredan korak na putu da postanete mislilac. To ima vrlo mnogo smisla. u opštem smislu reci. jer čitava svrha uloga u pantomimi jeste da se ode stoje moguće dalje od stvarnosti. Ova tradicionalna uloga deţurnog oponenta je veoma slična razmišljanju pod crnim šeširom. biće ih šest. od kojih je svaka definisana drugačijim šeširom za razmišljanje. Ona krešti. Uloge u pantomimi su osmišljene tako da predstavljaju velike sile koje. da bi nas zabavile. Uloge koje odgovaraju stvarnom ţivotu bi ilustrovale samo sebe. moţemo da idemo i dalje. ima zlurad pogled i uţiva u negativnim osećanjima koje očigledno izaziva u publici. zatim. Tu je. a damu muškarac. Ali. postaju humanizovane. Ili u vrlo izvornoj formi japanskog Kabuki-pozorišta. MeĎutim. tako što ćemo tu obimnu ulogu rastaviti na više delova. To je razlog što osobe koje su po prirodi negativne uzimaju ulogu „antiprotivnog" (Ďavoljeg advokata) onda kada ţele da budu negativne. kako bi se ilustrovale ideje. Prema tome.Praznik za ego IV Bez zaštite koju pruţa ova formalna uloga. Obična ljudskost je otelovljena u liku dame. što je uloga očiglednije namema i veštačka. televizijskoj sapunici ili tradicionalnom vesternu. ulogu princa igra ţensko. Svako ume da prepozna vešticu u pantomimi. Glumiti mislioca. i plemeniti princ koji predstavlja sile dobra. slične onima u dobroj pantomimi. To je njena uloga i ona joj se predaje. koje će biti opisano nešto kasnije. ali daje korisno imati nekoga ko će odigrati tu ulogu i da nameravaju da je odigraju dobro.

to je razlog što vam se dopada Dţej Ar iz serije „Dalas". Ţuti i crni šešir predstavljaju oštar kontrast. Ponosite se time što moţete da odigrate različite uloge. Promenivši šešir za razmišljanje. morate da promenite i ulogu. Obimna uloga šešira za razmišljanje je rastavljena na šest različitih karakternih uloga. Igrate je najbolje što umete. predstavljenih pomoću šest različito obojenih šešira za razmišljanje. Kao što sam rekao. To što su različiti i stoje moguće više drugačiji. Kada navučete kostim klovna. Stavljate šešir i zatim igrate ulogu koja je njime definisana. Kad stavite šešir nitkova. 33 . potpuno je namerno.IV Igranje uloge ____________ \ 7 prepoznatljivija kao uloga. Crveni šešir se umnogome razlikuje od belog. svaki obojeni šešir predstavlja drugu boju koja se moţe upotrebiti pri pravljenju mape. Svaka uloga bi trebalo da bude drugačija. I vaš ego je uključen u nastojanje daje dobro odigrate. glumite klovna. Na stranicama koje slede. Postajete mnoštvo različitih mislilaca . glumite nitkova. Na kraju. Gledate sebe kako igrate tu ulogu. Sve ovo je deo onog vida razmišljanja koji podrazu meva izradu mape. U svakom trenutku moţete da birate koji ćete od šest šešira staviti na glavu. U tome leţi tajna uspeha američkih TV-sapunica. Tako bi i trebalo da se nose. Igrati komediju nije isto što i igrati tragediju.koji svi misle istom glavom. Različita poput veštice i princa iz pantomime. zajedništvo boja daje kompletiranu mapu. opisano je svih šest šešira za razmišljanje. Uloga plavog šešira se razlikuje od uloge zelenog.

na kraju. A onda.Praznik za ego IV Razmišljanje sada počinje da teče iz uloga koje igrate. ego bira put koji mu najviše odgovara. 34 . a ne iz vašeg ega. Tako se prave mape.

reč melankolija znači upravo to: „crna ţuč". 35 .HEMIJA RAZMIŠLJANJA Melankolija i ostale teĉnosti Ovo poglavlje je namenjeno onima koji još uvek nisu ubeĎeni. opet. Mnoge deprimirane osobe primećuju da su misli kojima su u stanju da se bave u periodu depresije prilično drugačije od onih kojima su u stanju da se bave kada su vedrije raspoloţene. Takve osobe bi trebalo da pročitaju ovo poglavlje. Moţda su Grci bili u pravu kada su verovali da postoji šest različitih telesnih tečnosti koje utiču na raspoloţenje. Ono je za one kojima se još uvek čini daje kon cept šest šešira za razmišljanje frivolna i besmislena igra koja ni na koji način ne doprinosi našoj veštini mišljenja. to je stoga što kroz vaš sistem protiče „crna ţuč". mogu i da ga preskoče. a ono. Te tečnosti su uticale na vaše raspoloţenje. na vaše razmišljanje. Ako ste turobni i melanholični. vaše raspoloţenje su odreĎivale tečnosti ili„humori" koji su u tom trenutku preovlaĎivali u vašem sistemu. Štaviše. ako hoće. Ostali. Prema tome.

Ţivotinje su bile istrenirane da podignu ili snize svoj krvni pritisak kao reakciju na signal spolja. Vremenom ćemo moţda shvatiti na koji način hemikalije u mozgu — a. moguće. imati uticaja na naše razmišljanje. kakvi se koriste u 36 a-_ Melankolija i ostale teĉnosti . Veoma je dobro utemeljeno i shvatanje da fiziološke reakcije mogu da se menjaju putem normalnog procesa uslovljavanja. što je dokazao Pavlov. i u ćelom krvotoku — imaju tako izraţen uticaj na naše raspoloţenje i razmišljanje. Znamo da ravnoteţa hemikalija (neurotransmitera) koje deluju u hipotalamusu moţe da ima snaţan uticaj na ponašanje. Ako na mozak gledamo kao na aktivan informativni sistem. u mogućnosti smo da dokaţemo osnovanost grčke teorije. Ovom problemu moţemo prići i iz drugog ugla i opet dobiti isti rezultat.Budući da danas znamo mnogo o mozgu. Znamo za endorfine. Znamo da sloţeni neuropeptidi koje oslobaĎa hipofiza mogu da odlaze na druga mesta u mozgu i razlaza se u specifične hemikalije koje utiču na različite delove mozga. morfijumu slične hemikalije koje se oslobaĎaju u mozgu (koje čine da se dţogeri u odreĎenom trenutku osećaju izvanredno dobro). uviĎamo da se on po ponašanju umnogome razlikuje od pasivnih informativnih sistema. Sumnja se da do prolećne groznice kod ţivotinja dolazi upravo na taj načini(promena ravnoteţe svetlosti i tame dovodi do toga da nipofiza oslobaĎa hemikalije koje aktiviraju seksualno interesovanje). Moguće je da šest šešira za razmišljanje vremenom uspeju da steknu status uslovnog signala koji inicira pojavu odreĎene hemijske podloge u mozgu koja će. zauzvrat.

Modeli koje smo naveli su veoma primitivni. čekajući daje organizuje neki spoljašnji procesor. Ovde. sve naredne lopte će se kotrljati u pravcu prve i formiraće se skupina. Lopta ostaje tamo gde je pala. Prva lopta koja pada na površinu postepeno tone ka dnu. recimo). ispunjena veoma viskoznim uljem. a koji su došli do zaključka da su samoorganizujući aktivni sistemi od suštinskog značaja. Druga lopta je aktivna. Na posluţavniku je pesak. ona tamo i ostaje. To je pasivan informativni sistem. umesto da pasivno leţi na površini. celokupno naše razmišljanje je 37 . Aktivne sisteme sam opisao. Druga lopta se kotrlja niz nagib i smiruje pored prve. Štaviše. Ta knjiga je objavljena 1969. Kad se konačno smiri. imamo jednostavnu aktivnu površinu koja dozvoljava da se dolazne informacije (lopte) organizuju u skupinu. Ako se lopta ubaci u odreĎeni kvadrant mreţe podeljene na kvadrate. već sledi pravac nagiba koji je svojim „prizemljenjem" napravila prva lopta. a sada je otkrivaju naučnici koji rade na kompjuterima pete generacije. na površini je primetna kontura. Čelična lopta bačena na površinu ostaje tamo gde je pala. dakle.Hernija razmišljanja kompjuterima i još ponegde (štamparstvu. Aktivan sistem znači da se informacija sama organizuje u vidu obrazaca. donekle preliminarno. pritiskajući površinu pod sobom da bi tamo dospela. u Mehanizmu uma (The Mechanism ofMind). Na drugom posluţavniku se nalazi vreća od rastegljive gume. Na nesreću. neka vrsta udubljenja u kome lopta leţi. Ona ne ostaje tamo gde je bačena. ali sluţe da bi ilustrovali ogromnu razliku izmeĎu pasivnih i aktivnih sistema.

imamo drugi mozak za svaku različitu hemijsku podlogu. Moguće je pokazati kako se nervna mreţa ponaša kao aktivan samoorganizujući informativni sistem. Ovo ukazuje na to da su emocije suštinski deo naše sposobnosti da razmišljamo. 38 . Menjanje tih hemikalija rezultuje stabilizovanjem različitih obrazaca. MeĎutim. zahvaljujući hemikalijama iz sredstava za pranje i kupanje. Pragovi i osetljivost nervnih jedinica su. Na izvestan način. Naš mozak je osmišljen tako da bude briljantno nekreativan. čak bi i tako jednostavne radnje kao što je prelazak preko ulice bile praktično neizvodljive. Štaviše. emocijama ili sposobnošću da prave glupe greške. samoorganizujući sistemi imaju jednu veliku manu. doţiveli mnoge promene. Formacija i upotreba ovakvih obrazaca daju podsticaj percepciji. Inače. Aktivna priroda nervne mreţe je ta koja omogućava da * se dolazne informacije same organizuju u obrasce. a ne samo višak koji tu sposobnost ometa. Zbog toga će kompjuteri pete generacije morati da budu opremljeni humorom.Melankolija i ostale teĉnosti okrenuto prema pasivnim sistemima. model koji sam opisao u knjizi danas postoji kao kompjuterska simulacija i umnogome se ponaša onako kako sam predvi deo. nikada neće umeti da misle. budući daje univerzum aktivnih sistema potpuno različit. Ostaju zarobljeni u sekvenci iskustva (odreĎene istorije dogaĎanja). što je i bio moj cilj u Mehanizmu uma. Da nije te sposobnosti mozga da dopusti dolaznim informacijama da se same organ izuju u obrasce. Osmišljenje da formira obrasce i potom ih tako nepromenljive koristi u svakoj mogućoj prilici u budućnosti.

mi ili pokušavamo da isključimo emocije (koje tada nastavljaju da u pozadini igraju izuzetno uticajnu. ljudi su skloni da se ponašaju primitivno. To bi značilo da postoji veoma dobar razlog za obučavanje ljudi pod takvim emocionalnim uslovima (stoje vojska oduvek i činila). onda ovaj neodreĎeni vid razmišljanja nikad ne daje mozgu priliku da napravi bilo kakvu postavku. vaţnost promenjene hemijske postavke u mozgu. Razdvajanje različitih aspekata mišljenja je takode od velikog značaja.Hernija razmišljanja Osobe koje imaju teškoća u donošenju odluka bi mogle pomisliti da razne hemijske postavke mozga donose odluke koje su za njih. To. da nije imao šanse da formira sloţene obrasce reagovanja. ispravne. 39 . Ukoliko se resimo da mislimo na normalan način. S druge strane. prema tome. U trenucima panike ili besa. oba izbora su prava .samo za različite mozgove. moţda zbog toga što se mozak tako retko nalazi u tim posebnim hemijskim uslovima. Kakve veze sve ovo ima sa šest šešira za razmišljanje? Već sam pomenuo da bi ovi šeširi mogli da postanu uslovni inicijatori koji bi. s jedne strane. UviĎamo. konkretno. to vuče koren iz teoretskih razmatranja ponašanja aktivnih samoorganizujućih informativnih sistema. menjali hemijsku ravnoteţu mozga. Prema tome. mada skrivenu ulogu). Otud i neodlučnost. Ukoliko su različite hemijske postavke zaista povezane s različitim načinima razmišljanja. ili krivudamo izmeĎu razuma i emocija. potiče od našeg sve većeg znanja o ponašanju mozga. shodno tome.

.

Glavno ograničenje razmišljanju jeste odbrana ega. Druga njihova vrednost leţi u usmeravanju paţnje.VI SVRHA ŠEST ŠEŠIRA Pet vrednosti Prva vrednost šest šešira za razmišljanje je u igranju definisanih uloga. ili da prestane da bude negativan. Ukoliko naše razmišljanje valja da bude više no samo reaktivno. koji je odgovoran za većinu praktičnih nedostataka razmišljanja. Šeširi nam dozvoljavaju da mislimo i kaţemo stvari koje inače ne bismo mogli ni pomisliti ni reći. Moţete da zatraţite od nekoga da bude negativan. Navlačenjem klovnovskog kostima stičete puno pravo da glumite klovna. Mo41 . Simbolizam šest različitih šešira obezbeĎuje vrlo pogodan način da od nekoga (uključujući tu i sebe lično) zatraţite da preĎe u „drugi reţim". moramo da znamo kako da usmerimo p aţnju na aspekte redom kako se pojavljuju. Šest šešira predstavljaju sredstva za usmeravanje paţnje na šest različitih aspe-kata problema. a da pri tom ne izloţimo riziku svoj ego. Treća vrednost je njihova praktiĉna primenljivost.

igra razmišljanja koju ja imam na umu jeste izrada mape. Četvrta vrednost je njihova moguća zasnovanost na moţdanoj herniji. jer se razlikuje od raspravljanja. budući da teoretski za htevi samoorganizujućih sistema opravdavaju takvu ekstrapolaciju. koja im i omogućava da budu tako vesta u rukovanju kompjuterima.Pet vrednosti IV ţete da zatraţite od nekoga da bude kreativan. Ljudi veoma uspešno uče ta pravila. Ja sam spreman da pretpostavim i neke stvari koje seţu dalje od trenutnog znanja. Učenje pravila igre jeste jedna od najjačih formi učenja kod dece. Konkretno. Moţete da zatraţite od nekoga da reaguje čisto emotivno. Peta vrednost je njihova upotrebljivost za ustanovljavanje pravila igre. Šest šešira za razmišljanje ustano vljavaju odreĎena pravila za „igru" razmišljanja. koju sam naglasio u prethodnom poglavlju. t 42 .

Zbog toga je vaţna boja.bela boja je neutralna i objektivna. zelenu. Kako biste ih inače razlikovali? Različite oblike bi. Beli šešir . budući da se takva imena teţe pamte. 43 . opet.vn SIMBOLIKA I FUNKCIJE Šest šešira. šest boja Svaki od šest šešira za razmišljanje ima svoju boju: belu. plavu. Boja istovremeno daje i ime šeširu. crvenu. Mogao sam da izaberem i neke mudre grčke nazive koji bi ukazivali na vid razmišljanja koji iziskuje svaki šešir. crnu. To bi bilo impresivno i zadovoljilo bi neke ljude. Beli šešir je zaokupljen objektivnim činjenicama i brojkama. MeĎutim. bilo bi od male praktične vrednosti. Ţelim da mislioci te šešire vizueliziraju i predstave sebi kao stvarne šešire. a bili bi i zbunjujući. takoĎe bilo teško zapamtiti. Boja svakog šešira je povezana i s njegovom funkcijom. Boja čini predstavu lakšom. ţutu.

Ukoliko upamtite boje i asocijacije vezane za njih. Ţuti šešir je optimističan i obuhvata nadu i pozitivno mišljenje. jer ljudi veruju daje emocionalnost greška. Ţuti šešir . šest boja VII Crveni šešir . MeĎutim.zeleno je trava. a nikada prema funkciji. U praksi.ţuta boja je sunčana i pozitivna. Plavi šešir . Ako zatraţite od nekoga da na nešto emotivno odreaguje. Zeleni šešir . koja će u tom slučaju slediti sama od sebe. Za to postoji dobar razlog.Šest šešira.zbog čega se nešto ne moţe učiniti.plava boja je hladna i ujedno boja neba. plodonosan rast. koje je iznad svega drugog. stoje mnogo lakše nego da od nje zatraţite da prestane da 44 . termin crveni šešir je neutralan. teško da ćete dobiti iskrenu reakciju. Zeleni šešir je pokazatelj kreativnosti i novih ideja. besa i emocija.crna boja je turobna i negativna^Crni šešir obuhvata negativne aspekte . Plavi šešir je zaduţen za kontrolu i organizaciju procesa mišljenja. Crveni šešir vam omogućava da stvar sagledate s emotivne strane. Crni šešir .crveno je indikator ljutnje („zacrveni" vam se pred očima). Moţete ih shvatiti i kao tri para: • beli i crveni • crni i ţuti • zeleni i plavi. vegetacija i obilan. biće vam lako da upamtite funkciju svakog šešira. šešire uvek pominjemo prema boji. Moţete da zamolite neku osobu da „na trenutak skine crni šešir". kao i korišćenja ostalih šešira.

Razmišljanje postaje igra sa definisanim pravilima. dajući tim ljudima primerak ove knjige daje pročitaju.za razmišljanje pod ţutim šeširom. radije no stvar podsticaja i stroge kritike. Naposletku. Tu upadate vi. • Hajde da svi na nekoliko trenutaka stavimo svoje cr vene šešire. trebalo bi da budete u stanju da tokom bilo kakve diskusije s lakoćom menjate „šešire". Stoje fraza raširenija. Šeširi se pominju direktno: • Ţelim da skineŠ svoj crni šešir. Da ĉujemo sada šta kaţe beli. Kad imate posla s ljudima koji nisu pročitali ovu knjigu i nisu svesni simbolike koju u sebi nose šest šešira za razmišljanje. 45 . to će efikasnija biti u praksi. • To je dobro .VII Simbolika i funkcije bude tako negativna. Neutralnost boja dopušta da se šeširi koriste bez imalo nelagodnosti. objašnjenje koje ide uz svaku boju će brzo dati „šmek" svakom šeširu.

.

Kompjuteri još uvek nemaju emocije (premda ćemo morati da ih učinimo takvim. Činjenice se koriste u neku svrhu. molim. Prema tome. umesto da se prezentiraju kao činjenice. Od njih očekujemo da nam na naš zahtev prikaţu činjenice i brojke. očajnički nam je potreban zaokret koji kaţe: „Samo činjenice. molim . Suviše često su brojke i činjenice deo rasprave.bez rasprave. Kada se iznesu kao deo rasprave. Pustite tumaĉenje." 47 . Koje su ĉinjenice u ovoj situaciji. činjenice i brojke se nikada ne mogu tretirati objektivno. Ne očekujemo da se kompjuter s nama raspravlja i da svoje činjenice i brojčane podatke koristi samo kao svoje argumente u toj raspravi.vm BELI ŠEŠIR Činjenice i brojke Moţete li da glumite kompjuter? Naprosto iznesite ĉinjenice. na neutralan i objektivan naĉin. ako hoćemo da razmišljaju inteligentno). samo ĉinjenice.

Prema tome. Daje sudija nekim slučajem umro za vreme trajanja procesa. Nasuprot tome. koje ja zagovaram. razmišljanje pod belim šeširom jeste pogodan način da zatraţite da vam se na neutralan i objektivan način iznesu činjenice i brojke. više voli da prvo da zaključak i tek onda iznese činjenice koje taj zaključak potk repljuju. indicija da je za odbacivanje optuţnice postojao još jedan razlog.verovatno zbog toga stoje shvaćeno da je snaga IBM-a potrebna SAD kako bi mogle da se takmiče s visoko organizovanom konkurencijom japanskih elektronskih kompanija. s kojim nijedan sud nije mogao da izaĎe na kraj.Ĉinjenice i brojke Naţalost. moralo bi da se počne ispočetka. Budući da se sudijsko naimenovanje dobija tek kad pravnik dosegne onu relativnu starost koja podrazumeva i relativnu mudrost. postojala je sasvim izvesna mogućnost da sudija u toku suĎenja umre. Jednom je protiv IBM-a (International Business Machines) u SAD bila povedena antitrustovska parnica i ceo slučaj je dostigao mamutske razmere. meĎutim. Optuţnica je naposletku odbačena . Ima. Proces je stoga bilo nemoguće dovesti do kraja. To znači da nam prvo valja imati činjenice i brojke. IBM je dao na uvid ogroman broj dokumenata (oko sedam miliona. prvo moramo da napravimo mapu. Poenta ove priče jeste daje na zahtev za činjenicama i brojkama moguće odgovoriti tako obimnim informacija 48 . mislim). zapadnjački način razmišljanja. u razmišljanju koje podrazumeva izradu mape. sem u slučaju da su naimenovali veoma mladog sudiju koji bi se celog ţivota bavio tim jednim jedinim slučajem. sa svojom navikom zalaţenja u rasprave. a tek potom biramo put.

• Ako ţelite ĉinjenice i brojke. — Gospodine Dţons. i to za period od šest meseci nakon prekida školovanja. Formulisanje odgovarajućih konkretnih pitanja jeste deo normalnog procesa traţenja informacije. da li ste u noći 30. vratio se u svoj stan u šest i trideset ujutrujerje ćelu noć proveo kockajući se. moţete ih imati (psovka nedostaje). . ili vam je on rekao da se ćele noći kockao? 49 . Sve do jedne. • Da ĉujem vaše opšte razmišljanje pod belim šeširom na temu nezaposlenosti. kako bi izvukla samo one informacije koje su joj potrebne. • Dajte mi statistiĉke podatke o onima koji su napusti li školu. Ovakva reakcija je razumljiva.VIII Beli šešir ma da onaj koji ih traţi bude preplavljen njihovom količinom.Već sam rekao. osoba koja traţi razmišljanje pod belim šeširom moţe da konkretizuje svoj zahtev. Advokati vesti u unakrsnom ispitivanju to stalno rade. juna zaista videli optuţenog kako se kocka. Idealno. Da bi izbegla davljenje u moru informacija. jer se svaki pokušaj da se činjenice pojednostave moţe sagledati kao odabir činjenica koje će podrţati slučaj. Sudije i advokati koji se bave krivičnim pravom bi verovatno smatrali frazu o belom šeširu veoma pogodnom. svedok bi trebalo da nosi beli šešir za razmišljanje i da na pitanja odgovara činjenicama.

Ne. razume se.Gospodine Dţons. meĎutim. Ali. . ĉasni Sude. meĎutim. . Mora se napomenuti da advokati koji se bave krivič nim pravom uvek nastoje da naprave slučaj.€ ĉinjenice i brojke VIII . Uloga sudije je. svaka osoba koja formuliše pitanja u nameri da izvuče informaciju mora da bude sigurna da na sopstvenoj glavi ima beli šešir za razmišljanje. a potom na dokaze prezentovane od strane advokata reaguje direktno ili posredstvom porote. Da li zaista nastojite da doĎete do činjenica ili gradite slučaj na osnovu zamisli koja vam se začela u glavi? . 50 .Prošle godine je u SAD zabeleţen porast prodaje ćurećeg mesa u iznosu od dvadeset i pet odsto. interesantna. potpuno suprotno od razmišljanja pod belim šeširom. Trojica sudija ili njihovih pomoćnika nastoje da iznaĎu činjenice vezane za slučaj isključivo putem razmišljanja pod belim šeširom. Njihov zadatak je da naprave „mapu" i onda donesu presudu. jula ujutru u šest i trideset vraća u svoj stan.Hvala. da na glavi imate beli šešir za razmišljanje. Njihova pitanja su stoga formulisana tako da podrţe ţeljeni smer rasprave ili da ometu smer rasprave na koji navodi druga strana. To je. Prema tome. nije slučaj u Engleskoj i Sjedinjenim Drţavama. šta biste rekli? . usled porasta interesovanja za zdravu ishranu i brige za zdravlje. To. Ćureće meso se smatra „lakšim ". Holandski pravni sistem ne poznaje instituciju porote. on gotovo svake veĉeri odlazi da se kocka. gde sudija vodi računa o zakonitom iznošenju dokaza.Video sam optuţenog kako se 1. Moţete ići.

Mogu51 .Ne.Prisutan je trend porasta broja ţena koje puše cigare. MeĊutim. na neki način. zamolio sam vas da stavite svoj beli šešir. .Ono što vaše brojke pokazuju jeste daje tokom sva ke od poslednje tri godine broj ţena koje puše ciga re porastao u odnosu na prethodnu godinu. daje pravac kome treba teţiti u rukovanju informacijama. Istraţivanje trţišta jasno pokazuje da razlog koji ljudi navode u korist kupovine ćurećeg mesa jeste taj što veruju daje siromašno kolestero lom. . gospodine. to je proizvoljno tumaĉenje. Prva: prodaja ćure ćeg mesa je tokom prošle godine porasla za dvade set pet odsto. Ostatak jevaša proizvoljna interpretacija. . trend je pokazatelj neĉega što se dešava i što će nastaviti da se dešava. .moţda više nego ostali šeširi. .VIII ___________________ Beli šešir _____________ « — Gospodine Ficler. .Moţe biti.Znaĉi.To nije ĉinjenica. Baratam brojkama. Očigledno da beli šešir iziskuje i odreĎenu veštinu . . Za mene. tu imamo dve ĉinjenice. Druga: neka istraţivanja trţišta poka zuju da ljudi tvrde da ćuretinu kupuju zato što su za brinuti zbog kolesterola.Jeste.Zar to nije trend? . To znači da teţimo dobijanju golih činjenica. Brojke su ĉinjenica. Ĉinjenica je porast prodaje u iznosu od dvadeset pet odsto. Beli šešir. Do nas stoji da se potrudimo da ulogu koja podrazumeva nošenje belog šešira odigramo stoje moguće bolje.

.Ja sam reĉ trend upotrebio naprosto da bih opisao brojĉani porast. "Zatim moţemo i da diskutujemo o tome šta ta ĉinjenica znaĉi i koji je njen uzrok U ovom smislu. brojke pokazuju porast broja ţena koje puše ci gare. razmišljanje pod belim šeširom postaje disciplina koja mislioca podstiče da u svom umu jasno razluči činjenice od ekstrapolacije ili interpretacije. aliprsutna je i druga. Pre ma tome. Drugo je mnogo manje od mogućnosti. 52 . Moţemo zamisliti da bi političari imali znatnih teškoća u razmišljanju pod belim šeširom. koja ukazuje na proces koji je u toku. . moţda je bolje posluţiti se razmišljanjem podbelim šeširom i reći: „Tokom poslednje tri godi ne.To moţe da bude jedna upotreba te reci. U prvom sluĉaju.Ĉinjenice i brojke VIII će je da više ţena puši cigare jer i inaĉe više puše verovatno usledpovećane anksioznosti. reĉ je o trendu koji moţe pruţiti mogućnost. Ili su naprosto proizvoĊaĉi cigara tokom poslednje tri godine potrošili više novca nego obiĉno ubeĊujući ţene da puše cigare.

Čak i daje moje sećanje savršeno precizno. Zbog toga sam svoju rečenicu na početku knjige počeo rečju „verujem". moguće je da je vodič pogrešio. Veliki deo onoga što prolazi kao činjenica je naprosto komentar izrečen s poštenom namerom ili stvar trenutnog 53 . Čini se daje činjenica i da se nalazio na trgu ispred zgrade parlamenta. Moj je izbor bio da verujem svome pamćenju i vodiču. Činjenica je daje on. Činjenica je da je vodič pokazao prema Rodenovoj statui. kako se čini.IX RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Ĉija je ovo ĉinjenica? Da lije ovo ĉinjenica ili verovatnoća? Da lije ovo ĉinjenica ili uverenje? Da li uopšte ima nekih ĉinjenica? Moţemo se sada vratiti na ono što sam na početku knjige izjavio o Rodenovom Misliocu sa trga u Buenos Airesu. Poslednje dve tvrdnje su podloţne pogrešivosti pamćenja. izjavio daje reč o originalu.

• Jednom sam proĉitao daje razlog što japanski direk tori imaju tako velike troškove reprezentacije to što celuplatu daju svojoj ţeni. Pre no što postupimo u skladu s iznesenom činjenicom ili je učinimo osnovom svoje odluke. Svakako. Tačno.Ĉija je ovo ĉinjenica? IX ličnog uverenja. • Mislim da sam u pravu kada kaţem da ruska trgo vaĉka flota predstavlja znaĉajan deo svetske trgovine. dozvoljeno nam je da u okviru razmišljanja pod belim šeširom iznosimo navodne činjenice. uspostavili neku vrstu dvorednog sistema: navodne ĉinjenice i proverene ĉinjenice. procenjujemo koja od navodnih činjenica moţe da bude od koristi i potom je iskušavamo i 54 . Prema tome. U praksi smo. Nije moguće proveravati sve s rigoroznošću naučnika koji vrši neki eksperiment. ovim je otvoren put klevetama. Iznervirani čitalac bi mogao reći da ove „lukave" fraze praktično omogućavaju nekome da kaţe šta god hoće i da mu to proĎe. dakle. Vaţna stavka jeste upotreba činjenica. zbog koje se i iznose. ali moramo apsolutno razjasniti da je reč o drugorazrednim činjenicama. • Neko mi je jednom rekao daje od prijatelja ĉuo da se Ĉerĉil potajno divio Hitleru. Ali. Ţivot ide dalje. tračevima i kanalima „rekla-kazala". moramo je proveriti. moramo imati mogućnost da iznesemo i navodne činjenice. bez obzira na to. • Verujem da sam u pravu kada kaţem daje novi Bo ing 757 mnogo tiši od prethodne generacije vazduhoplova.

izreći aktuelno mišljenje nekog drugog. ulaz se dozvoljava. Kad je izjava pravilno formulisana u vidu uverenja. Proverena činjenica. Obratite paţnju na to da činjenica koja je osnov vašeg uverenja naprosto znači nešto za šta vi verujete daje ĉinjenica. Imajte na umu dvoredni sistem. To bi uništilo čitavu svrhu belog šešira. Neproverena činjenica (uverenje).IX ____________ Razmišljanje pod belim šeširom ____ verifikujemo. 2. hipoteza i provokacija od suštinskog značaja za razmišljanje. Moţda više volite da vaša dva reda budu: 1. ako je navodni tihi rad motora Boinga 757 od vitalnog značaja za lokaciju aerodroma. Na primer. Moţete. • Mišljenje profesora Šmitaje da let na ljudski pogon nikada neće biti moguć. Sada dolazimo do nečega malo teţeg. Kada „uverenje" postaje „mišljenje"? Mogu da „verujem" daje Boing 757 tiši. ali još uvek nije temeljito proverena. razume se. ObezbeĎuju okvir koji ide ispred činjenica. 55 . Dozvolite mi da odmah kaţem da se tokom razmišljanja pod belim šeširom nikada ne dozvoljava vaše sopstveno mišljenje. Mogu i da „verujem" (mišljenje) da ţene puše više cigara zato što su izloţene sve većem stresu. Dopustite da ponovim da nam je uverenje definitivno potrebno. jer su prejudiciranje. onda to svakako moramo prevesti iz statusa „navodnog" u status „proverenog". Ključno pravilo kod razmišljanja pod belim šeširom jeste da nešto ne bi trebalo iznositi na višem nivou nego što je stvarno slučaj.

Nema. mislilac iznosi neutralne izjave — „sastojke". Mislilac više ne pokušava da proturi tuĎe izjave kako bi pobedio u raspravi. Mislilac pod belim šeširom stavlja „primerke" na sto kao kada dečkić počne da prazni dţepove i iz njih izvadi nekoliko novčića. ono stoje bitno jeste stav. One su te koje se polaţu na sto.Ĉija je ovo ĉinjenica? IX Na kraju. Zadatak kartografa jeste da napravi mapu. Vremenom. govora da se one upotrebe za podrţavanje nekog odreĎenog stanovišta. uloga koja podrazumeva stavljanje belog šešira postaje druga priroda. Kada nosi beli šešir. Razvija se neutralna objektivnost naučnika-posmatrača ili istraţivača koji paţljivo beleţi različite primerke faune i flore bez ikakvih opaski o njihovoj daljoj upotrebi. stvara se sumnja: uloga belog šešira je zloupotrebljena. meĎutim. 56 . Čim se makar učini da je izjava iskorišćena kao argument koji podrţava stanovište. ţvaku i ţabu.

a u mnogim slučajevima i 57 . Moţe biti da se japanska kultura ne zasniva na egu poput zapadnjačke kulture. rasprava često ima snaţnu ego-bazu. Moţe biti da je obostrano poštovanje i očuvanje „obraza" previše vaţno da bi se izloţilo napadu u raspravi. ona doĊe? Prvo napravite mapu.X RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM UvoĎenje japanskog stila Diskusija. Ako niko ne iznese ideju. Njima je čudno što mi bez rasprave ne moţemo. Najverovatnije objašnjenje je da na japansku kulturu nisu uticale fraze grčke misli. Moţe biti zato što je neslaganje u feudalnom društvu bilo suviše neučtivo ili suviše rizično. Na sastanku zapadnjačkog tipa. onda. Japanci nikada nisu prihvatili zapadnjačku naviku raspravljanja. rasprava i konsenzus. odakle. Nama je čudno što se oni ne raspravljaju. svi sudionici imaju unapred izgraĎeno stanovište. preraĎene i razvijene od strane srednjovekovnih kaludera u sredstva kojima se dokazivalo da jeretici greše.

Poenta je u tome da niko ne iznosi gotove ideje. Svrha sastanka jeste da saslušaju. Kada je gotova. organizuje u ideju. Zašto. to je najčešće sistem „mermerne skulpture". ne vlada totalna i neproduktivna tišina? Zato što svaki sudionik stavlja na glavu beli šešir i daje svoj udeo u vidu neke neutralne informacije. da bi se videlo koje će preţiveti kritike. Tok zapadnjačkog sastanka čiji je cilj dobijanje kon senzusa podrazumeva manje zastrašujuću raspru. 58 . Postepeno. Japanski sastanci nisu konsenzus-sastanci. sama od sebe. Ne kaţem da se ovaj proces dešava u okviru jednog jedinog sastanka. MeĎutim. koji podrazumevaju mnogo sastanaka. To je više nalik na „skulpturu od gline": postoji središte oko koga se nabacuju i modeliraju komadi gline. put postaje vidljiv svima. Sastanak se zatim sastoji od rasprave o tim različitim stanovištima. a koje privući najviše pristalica. Zapadnjacima je teško da razumeju da Japanci dolaze na sastanak bez prethodno formiranih ideja u glavi.UvoĊenje japanskog stila X zaključak za koji se nadaju da će ga ostali prihvatiti. onda. jer tu niko u potpunosti ne dobija ili gubi. Ta informacija se polako. On se moţe razvući u više nedelja ili meseci. Do ishoda se dolazi zajedničkim snagama i svi se s njime slaţu. Informacija se nudi u maniru belog šešira. Sudionici posmatraju šta se dešava. kako bi se dobio konačan oblik. mapa postaje potpunija. počne se s velikim komadom kamena koji se teše da bi se dobio finalni proizvod. Postaje bogatija i detaljnija. Neretko biva da početna ideja pretrpi modifikacije i poboljšanja. to jest.

Inventivnost. Japansko poimanje je da ideje izranjaju kao što seme niče iz tla. (Ne ţelim da se upuštam u objašnjavanje zbog čega Japanci nisu inventivniji nego što jesu. Moja namera ovde jeste da taj kontrast istaknem. Kada ga koriste svi sudionici sastanka. a ne da sledim one koji smatraju daje sve japansko divno i da bi se stoga na to valjalo ugledati. zahteva kulturu koja se zasniva na egu. kao i u odeljku o zelenom šeširu za razmišljanje. Savetovanje i objašnjavanje imaju malu praktičnu vrednost. Prema tome. To moţemo da uradimo praktičnije. potre ban nam je nekakav mehanizam koji će nam omogućiti da prevaziĎemo našu naviku da se raspravljamo. moţe biti. Ne moţemo da menjamo kulture. koje pominje m u drugim kontekstima. a potom se neguju kako bi im se omogućilo da se pravilno uobliče. posredstvom namernih provokacija lateralnog razmišljanja. na japanskom sastanku.) 59 ." Za ovakav zaokret su nam u praksi potrebna upravo pomagala i fraze kao što je beli šešir za razmišljanje. sposobnim da se uporno drţe svoje zamisli iako ona svima ostalima deluje suludo.Razmišljanje pod belim šeširom ______ y / Poimanje da bi ideje trebalo da se uobliče raspravom je zapadnjačko. uloga belog šešira moţe da znači sledeće: „Hajde da svi glumimo Japance. Upravo to je uloga belog šešira. Ovo što sam maločas rekao jeste donekle idealizovana verzija kontrasta izmeĎu zapadnjačke rasprave i japanskog iznošenja informacija. s pojedincima zakrvavljenih očiju.

.

Reč je. o krajnje naglom prelasku sa istine na 61 . i to i činimo. Istina i činjenice nisu uvek toliko usko povezane koliko većina ljudi veruje da jesu. viĎali samo bele labudove. Prvi crni labud koga vidimo čini ovu izjavu neistini tom. Istina je povezana sa sistemom igre reci poznatim kao filozofija. Ako smo. Izjava je aktuelan. na trenutak istiniti rezime našeg iskustva. nekim slučajem. dakle. Oni praktični umovi. istina i filozofi Koliko je istinita ĉinjenica? Koliko vrede jeziĉke igre jllozojije? Apsolutna istina i ono „uglavnom". U tom smislu. ona je i činjenica. Činjenice su povezane s iskustvom koje podleţe proveri. mogu da predu na sledeće poglavlje. koji se ne zamaraju suviše ovakvim stvarima. moţemo li se odvaţiti da izjavimo da su „svi labudovi beli"? Moţemo.XI RAZMIŠLJANJE POD BELI ŠEŠIROM Ĉinjenice.

Forma i manipulacija ovakvih definicija su suština filozofije. Takve statističke podatke nije uvek moguće prikupiti. Pa ipak. ako ţelimo da izjava odraţava činjenično stanje. U izjavi . moţemo da kaţemo: „Većina labudova je bela".. „Nešto više od devedeset devet odsto labudova je belo. Svrha je sta tistike da ovim prilično maglovitim frazama da nešto odreĎenosti.Ĉinjenice. Razmišljanje pod belim šeširom se bavi upotrebljivim informacijama. izjava „svi labudovi su beli" postaje neistina. Ako je ovo istina. istina i filozofi XI neistinu. Stoga su fraze kao što su „uglavnom" i „u celini" savršeno prihvatljive. onda je crni labud nešto drugo.. onda sledi daje. ţene uglavnom koriste kozmetičke preparate). To je stoga što logika mora da se kreće od jedne apsolutne istine prema drugoj:. tako da često moramo da pribegavamo dvorednom sistemu (uverenje. Ukoliko odlučimo da belina ostane suštinski deo definicije labuda." Ova poštapalica „uglavnom" je neverovatno praktična (deca uglavnom vole sladoled. 62 1 . Prema tome. Tada to već postaje stvar reci i definicija. „Labudovi su uglavnom beli". Odbacimo li belinu kao suštinski deo definicije." Kada naiĎemo na prvog crnog labuda. ali logičarima nije ni od kakve koristi. Sem ako ne resimo da crnog labuda nazovemo nekim drugim imenom. onda moţemo da uključimo crnog labuda i definiciju labudova zasnivamo na drugim njihovim karakteristikama. još uvek imamo stotinu belih labudova koje smo videli naspram samo jednog crnog... pogledamo li činjenice.jsvi labudovi su beli". od suštinskog značaja je reč „svi". proverena činjenica).

dešava se i da doĎe do porasta prodaje. prodaja će porasti.) ♦ Ako naporno radite. a i dalje uspešno posluju.) ♦ Ako se cene snize. (Moguće je nabrojati nekoliko kompanija koje to čine. (Mnogi koji vrlo naporno rade nisu naročito uspešni. koje se mogu izraziti na sledeći način: ♦ uvek istinito ♦ obično istinito ♦ u globalu istinito ♦ uglavnom istinito ♦ više-manje istinito ♦ 50 odsto istinito i ♦ često istinito ♦ katkada istinito ♦ povremeno istinito ♦ dešava se da bude istinito ♦ nikada istinito ♦ ne moţe da bude istinito (kontradiktorno) Koliko daleko. uspećete u ţivotu. odgovor na to pita 63 . zbog špekulacija. uglavnom dospevaju u neprilike. u okviru ovog dijapazona. srne da se ide s ulogom belog šešira? Kao i pre. straha od inflacije i straha od zaostajanja za drugima. (U slučaju porasta cene proizvoda odreĎene firme.) Postoji čitav dijapazon verovatnoća.XI ____________ Razmišljanje pod belim šeširom _____ ♦ Korporacije koje prora ĉun troškova zasnivaju na pretpostavljenoj budućoj prodaji.

mora napomenuti daje reč o „anegdotama" ili „slučajevima". Ovo mogu uistinu biti činjenice i mislilac pod belim šeširom ima pravo da ih kao takve iznese. • U veoma retkim sluĉajevima. Da li su anegdote prihvatljive kao deo razmišljanja pod belim šeširom? • Jedan ĉovekje ispao iz aviona bez padobrana ipreţiveoje. • Male boginje su obiĉno bezazlene. Očigledno. • Kaţu daje Ford dizajnirao Edzel na osnovu istraţi vanja trţišta. kao stoje infekcija uha. Uzmite. i dilema. dobro je biti svestan ove vrste informacija. meĎutim. ali povremeno za njima ume da usledi neka sekundarna infekcija. Na primer. MeĎutim. Prisutna je. poznavanje stvari koje se dešavaju tek s vremena na vreme moţe biti od koristi. umeju da nasrnu i na decu. istina i filozofi XI nje leţi u formulisanju informacije. Edzel. • Poznato je da psi ove vrste. Bio je totalni promašaj. posle ubrizgavanja mo ţe da usledi encefalitis. U drugom primeru. a taj automobil je ipak ispao totalni promašaj. kada se razdraţe. automobil za ĉiji di zajn kaţu daje napravljen na osnovu istraţivanja tr ţišta. 64 . opaţanje ljudi o opasnosti od encefalitisa nakon ubrizgavanja moţe biti hiljadu puta veće od stvarne statističke opasnosti. recimo. • Dizajn zasnovan na istraţivanju trţišta je ĉesto neuspešan. kako bi se izbeglo nenamerno dezinformisanje.Ĉinjenice. Stoga je vaţno dati stvarne podatke.

ali to nije njihovo normalno ponašanje. gospodi nom Ziglerom. gospoĊom Kaljato i gospodinom Suarezom i svi su predvideli da će kamatna stopa do kraja godine opasti. • Razgovarao sam sa gospodinom Flintom. U razmišljanju pod belim šeširom nema ničega apsolutnog. Ja moţda ţelim da znam kada ste razgovarali s ovim stručnjacima. • Svi struĉnjaci predviĊaju da će kamatna stopa do kraja godine opasti. Crne labudove primećujemo zato što su obično veoma malo brojni. Izuzeci se izdvajaju naprosto zato što su izuzeci. Svrha razmišljanja pod belim šeširom jeste da budemo praktični. Stoga moramo biti u stanju da prezentujemo sve vrste informacija. Mačke mogu da padaju s krovova. Ovde imamo tri nivoa preciznosti. zato što je to prilično nesvakidašnji dogaĎaj.XI ____________ Razmišljanje pod belim šeširom ______V 7 Gornja izjava nije legitimno razmišljanje pod belim šeširom — sem u slučaju postojanja mnogo više dokaza koji bi potkrepljivali tvrdnju da dizajn zasnovan na istraţivanju trţišta propada. Edzel se uvek pominje iz istog razloga. Ono je samo pravac kojim se krećemo u teţnji da postanemo bolji. Ključ svega je u tome da ih pravilno formulišemo. Pamtimo da je čovek preţiveo pad iz aviona bez padobrana. 65 . • Razgovarao sam sa ĉetvoro struĉnjaka i svako od njih predviĊa opadanje kamatne stope do kraja godine. Čak i treći nivo moţda nije dovoljno dobar.

.

njih ĉetrdeset odstoje uzelo samo po dva artikla na probu.Zastoje naša prodaja krenula nizbrdo? . Birate da odgovarate sa šeširom na glavi.XII RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Ko stavlja šešir? Stavljate sopstveni šešir. Traţite od svih da stave bele šešire. Do prli smo do trideset ĉetiri odsto maloprodajnih firmi. birati ili se od vas moţe traţiti. Svode se na to da moţete traţiti.Da bih na to odgovorila. 67 . Svega šest odsto njih je naruĉilo naše proizvode. staviću svoj beli šešir. Sedamdeset odsto ljudi s kojima smo razgo varali je odgovorilo daje cena previsoka. Na trţištu trenutno postoje dve konkurentske firme ĉiji proizvo di imaju niţe cene. Ove izjave pokrivaju većinu situacija. Traţite od nekog da stavi svoj šešir. Od ukupnog broja onih koji su naruĉili naše proizvode. .

Konkurencija ima bolju i sveobuhvatniju reklamu. -Imamo loš proizvod. Imamo loš imidţ na trţištu. Najboljim trgovcima ne delujemo privlaĉno. • Poĉnimo tako što ćemo svi staviti svoje bele šešire za razmišljanje i reći šta nam je poznato o maloletniĉ kom kriminalu. Mogu li. Plata nije ništa bolja. koji je uz to i preskup. sem pri izveštavanju o tome šta su rekle potencijalne mušterije. Ţelim vaše razmišljanje pod belim šeširom. Jasno je da razmišljanje pod belim šeširom isključuje tako vredne stvari kao što su slutnja. intuicija. osećaj.Ko stavlja šešir? XII . da ĉujem vaše mi šljenje pod belim šeširom? • Neću da mi tu nagaĊate šta bi se desilo kad bismo cenu prevoza preko Atlantika spustili na 250 dolara. U ovom slučaju. • Traţili ste moje mišljenje pod belim šeširom o tome zbog ĉega menjam zaposlenja. Poreske olakšice nisu ništa veće. utisak i subjektivno mišljenje. prosuĎivanje zasnovano na iskustvu. Ali to i jeste svrha nošenja belog šešira: dobijanje „suvih" informacija. O kojim je brojkama reĉ? Gde su izveštaji? Ko moţe da iznese dokaze? • Rekli ste mi da nameravate da naruĉite Prajmove kompjutere. Udaljenost radnog 68 . oni se ne mogu iznositi kao deo razmišljanja pod belim šeširom. moţda su vaţniji aspekti „osećaja" koji karakterišu razmišljanje pod crvenim šeširom. MeĎutim.Sada bih voleo da ĉujem vaše razmišljanje pod crvenim šeširom. u vezi s tim.

Izgledi za napredovanje u karijeri su isti.XII Razmišljanje pod belim šeširom -U mesta od mog mesta stanovanja je otprilike ista. To je sve što mogu da vam kaţem noseći beli šešir. 69 . Vrsta posla je identiĉna.

.

Postoji dijapazon verovatnoće koji ide od „uvek istinito" do „nikad istinito".xin RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Reume Zamislite kompjuter koji daje činjenice i brojčane podatke koji se od njega traţe. Infor macije ove vrste mogu da se iznose u sklopu mišljenja pod belim šeširom. Kompjuter je neutralan i objektivan. ali koje još nisu u potpunosti proverene . Noseći beli šešir za razmišljanje. „katkada" i „povremeno".činjenice od prvorazrednog značaja. U praksi. Ne nudi tumačenje ni mišljenje. U drugom redu. Osoba koja traţi informaciju bi trebalo da postavlja konkretna pitanja. IzmeĎu se nalaze upotrebljivi nivoi kao što su „uglavnom". ukoliko ţeli da da dobije informaciju ili popuni informativne praznine.činjenice od drugorazrednog značaja. 71 . U prvom redu se nalaze proverene i dokazane činjenice . pod uslovom da se odgovarajuće formulišu. mislilac bi trebalo da imitira kompjuter. kako bi se ukazalo daje ipak reč o verovatnoći. nalaze se činjenice za koje verujemo da su istinite. postoji dvoredni sistem informacija.

Od vas se moţe zatraţiti da stavite svoj beli šešir za razmišljanje. Belo (kao totalitet boja) ukazuje na neutralnost.Rezime XIII Razmišljanje pod belim šeširom podrazumeva disci plinu i usmerenost. moţete ga staviti ili skinuti ako to sami ţelite. 72 . ili vi moţete zatraţiti od nekoga da ga stavi. TakoĎe. Mislilac teţi da u prezentiranju informacija bude što neutralniji i objektivniji.

Nešto mi tu smrdi. koje je neutralno. 73 . Nema potrebe za potkrepljivanjem. Razmišljanje pod crvenim šeširom je krcato emocijama i osećanjima i neracionalnim aspektima mišljenja. osećanja. Crveni šešir pruţa formalni i definisani kanal za iznošenje tih stvari na videlo . ali meni se ova pogodba uopšte ne dopada.• r * " XIV CRVENI ŠEŠIR Emocije i osećanja ''■■ Suprotno od neutralne. Ukoliko se ne dozvoli emocijama i osećanjima da budu deo procesa razmišljanja. objektivne informacije. ■■' Nema potrebe za navoĊenjem razloga ili osnova. Emocije. ' Slutnje. intuicije.kao legitimnog dela sveobuhvatne mape. Crveni šešir to priznaje. objektivno i lišeno svake primese osećanja. • Ne pitaj me zašto. utisci. Razmišljanje pod crvenim šeširom je potpuno suprotno od razmišljanja pod belim šeširom. oni će vrebati iz pozadine i potajice uticati na mišljenje. slutnje i intuicija su jaki i stvarni.

trebalo bi da posegne za crvenim šeširom. nikad nema potrebe da potkrepljujete. • Taj dizajn je uţasan. • Slutim da će ovo parĉe zemljišta iza crkve za koju go dinu vredeti mnogo novca. 74 . Taj šešir daje zvaničnu dozvolu za izraţavanje osećanja koja rangiraju od čistih emocija do slutnji. Nikad neće „proći". Znam daje vara lica i da nas je dobro prešao. Ali. To je sve. • Osećam daje ovo patpozicija. nadrljali smo ako ništa ne pokušamo. • Nekako sam slaba prema Herniju. Nadrljali smo ako ne što pokušamo. Dopada mi se. Bolje da se nekako izvuĉemo. Sa crvenim šeširom za razmišljanje.Emocije i osećanja XIV • Ovaj tip mi se ne dopada i ne ţelim da p oslujem s njim. Sa crvenim šeširom za razmišljanje. uĉinio je to sa sti lom. Svaki mislilac koji ţeli da izrazi osećanja ove vrste. • Mislim da nije fer tajiti ovu informaciju sve dok se pogodba ne zakljuĉi. moţete da igrate ulogu emotivnog mislioca koji reaguje i oseća umesto da napreduje racionalnim koracima. To je samo uludo potrošen novac. Na kraju ćemo se samo uvaliti u skupu parnicu. • Duboko u sebi osećam da ovaj posao neće valjati. opravdavate ili objašnjavate ono što osećate.

Kaţu da ţenama nedostaje nepristrasnosti koja je neophodna u donošenju dobrih odluka. naš izbor pravca je 75 .XV RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Mesto emocija u mišljenju Da li emocije zamagljuju mišljenje ili su deo njega? U kom trenutku nastupaju emocije? Da li emotivne osobe mogu da budu dobri mislioci? Tradicionalno stanovište je da emocije zamagljuju mišljenje. Kad upotrebimo razmišljanje da bismo napravili mapu. Pri tom naglašavam reci na kraju. Dobar mislilac bi trebalo da bude objektivan i razmatra činjenice u skladu s njihovom pozicijom. svaka dobra odluka na kraju mora biti emocionalna. S vremena na vreme se čak čuje i tvrdnja kako su ţene suviše emotivne da bi bile dobri mislioci. Dobar mislilac bi trebalo da bude hladnokrvan i nepristrasan i nimalo pod uticajem emocija. Pa ipak. a ne prema tome koliko su relevantne za njegove emocionalne potrebe.

• Kada bih stavio svoj crveni šešir. Svrha razmišljanja pod crvenim šeširom jeste izlazak te pozadine na videlo. Razmišljanje pod crvenim šeširom nam daje mogućnost da takva osećanja. mrţnja. a ne interesa kompanije. bes. Učinilo vam se da nešto deluje kao reklama i od tada nemate poverenja. Moguće je postojanje jakih emocija u pozadini. kako bi se mogao pratiti njen dalji uticaj. čim se pojave. a ne nametanje ili nekakav ostatak iz doba ţivotinjskog preţivljavanja. U stanju smo da veoma brzo donesemo ovako prenagljen sud i zarobimo sebe u emocijama koje takav sud donosi sa sobom. Postoje tri tačke na kojima emocije mogu imati uticaja na mišljenje. sumnja.Mesto emocija u mišljenju XV odreĎen vrednostima i emocijama. One su neophodan deo funkcionisanja mozga. Emocija iz pozadine moţe biti vezana za osobu ih situaciju. izvučemo direktno na površinu. rekao bih da vaša ponuda moţe da se sagleda kao uĉvršćivanje vaših sopstvenih interesa. Na ovo ću se vratiti malo kasnije. Emocije daju relevantnost našem mišljenju i uklapaju ga u naše potrebe i u kontekst trenutka. Ova pozadina ograničava i boji kompletnu našu percepciju. Smatrate da vas je odreĎena osoba uvredila i od tada je ćelo vaše razmišljanje o toj osobi obojeno tim osećanjem. ljubomora ili ljubav. emocija je inicirana početnom percepcijom. a mogući su i drugi razlozi njenog prisustva. 76 . kao što su strah. U drugom slučaju. Opaţate (moţda pogrešno) da odreĎena osoba govori sa stanovišta ličnog interesa i od tada odbacujete sve što ona kaţe.

: * ţelite da se suprotstavite integraciji da biste saĉuvali svoj posao. Naša reakcija na vrednost slobode je emotivna (naročito ako nam je sloboda uskraćena). Ne mislim daje ovo pravo vreme za pregovore. hajde da svi stavimo svo je crvene šešire za razmišljanje i pustimo da emocije odrede kako ćemo postupiti. Svaka odluka se zasniva na vrednostima. • Od dva izbora . • Moje razmišljanje pod crvenim šeširom kaţe mi da . fraza o crvenom šeširu pruţa korisna sredstva za legitimizaciju tih emocija.nastaviti sa štrajkom ili pregovarati — meni se više sviĊa prvi. One su te na koje emotivno reagujemo. Takva mapa bi trebalo da podrazumeva i emocije podstak nute razmišljanjem pod crvenim šeširom. tako da one mogu da zauzmu svoje mesto na konačnoj mapi. Emocije se — uključujući i mnogo ličnog interesa . umesto da radite u korist deoniĉara. Treća tačka na kojoj emocije mogu da se jave jeste nakon što se kompletira mapa situacije. Nijedna strana nije propatila dovoljno da bi se bilo ĉega odrekla. • Budući daje ovo verovatno najjasnija predstava o si tuaciji koju moţemo dobiti. MeĎutim. Za one koji uviĎaju vrednost izraţavanja emocija u sklopu razmišljanja o odreĎenoj s tvari.tada uvode da bi se na mapi izabrao pravac. moţe li razmišljanje pod crvenim šeširom ikad da izvuče na videlo one emocije koje moraju ostati skrivene? • Ja sam protiv njegovog naimenovanja. 77 . jer sam ljubo moran na njega i njegov brz uspon do vrha.XV __________ Razmišljanje pod crvenim šeširom j.

jako sam ljuta. model crvenog šešira omogućava da se to uradi na zaobilazan način. Razmišljanje pod crvenim šeširom podstiče traganje: „Koje emocije leţe u osnovi svega ovoga?" 78 . Trebalo bi imati na umu i da je mislilac.Mesto emocija u mišljenju XV Da li bi iko. slobodan da odluči da stavi crveni šešir. To mu omogućava da na legitiman način izrazi svoje emocije. Ovog ĉasa. • Staviću svoj crveni šešir i reći da mi se ĉini daje mo guće da je to suprotstavljanje Aninom unapreĊenju donekle zasnovano na ljubomori. ikada. Alternativno: • Zaštitiću se svojim crvenim šeširom i reći da sam protiv toga da Ana dobije unapreĊenje. • Moram da priznam da naprosto nisam srećan na ovom poslu. zaista obelodanio takvu ljubomoru? Verovatno ne. Jednostavno tako osećam. u intimi sopstvenog uma. stalo mije sa mo da vratim ono što sam uloţila. MeĎutim. • Jesam. Ne volim da me varaju.

Druga upotreba reci intuicija jeste neposredna zebnja ili shvatanje situacije. To je rezultat sloţenog prosuĎivanja 79 . MeĎutim. biva iznenada opaţeno kao sa svim drugačije. naučnim otkrićem ili matematičkim skokom napred. To moţe da rezultuje kreativnošću. podjednako ispravnu upotrebu. Ovo znači da nešto. one su totalno različite. brzo ćete uvideti da će sto trideset jednom uĉesniku u igri singlova biti potrebno 130 meĉeva koji će proizvesti 130 gubitnika. stoje bilo opaţeno na jedan način.XVI RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Intuicija i slutnje Koliko je razloţna intuicija? Kolika je vrednost intuicije? Kako se koristiti intuicijom? Reč intuicija ima dvojaku. • Ako prebacite paţnju sapobednika na sve poraţene. kada je reč o funkciji mozga. Termin intuicija moţe da se koristi za označavnje iznenadne spoznaje.

t Upravo ovo „kompleksno" prosuĎivanje. iskustvu sa sličnim proizvodima i predviĎanju kretanja prodaje po datoj ceni. • Intuicija mi kaţe da se ovaj elektriĉni automobil jed nostavno neće dobro prodavati. 80 . • Imam snaţan osećaj da su ova autobuska karta i onaj bicikl glavne indicije u ovoj istrazi ubistva. Uspešni naučnici. Ovo ukazuje na to da profit nije dovoljno očigledan da bi ga svako video. • Imam osećaj da ova teorija nije ispravna. Suviše je sloţena i konfuzna. kao rezultat kompleksnog prosuĎivanja zasnovanog na više faktora. Osećaj se moţe protezati u rasponu od odreĎenog (ili čak neodreĎenog) estetskog osećanja do definisanog suda. Slutnja je hipoteza zasnovana na intuiciji. Takva intuicija moţe da se zasniva na poznavanju trţišta. Kada u nekom prepoznate prijatelja. već da moţe da ga detektuje samo preduzetnik s na ročito razvijenim čulom za miris novca. slutnja i osećaj su bliski. • Imam osećaj da će on da popusti kad se naĊe u škrip cu. to se dešava trenutno. pa čak ni izraziti recima.Intuicije i slutnje XVI zasnovanog na iskustvu . uspešni preduzetnici i uspešni generali kao da svi imaju ovaj „osećaj" za situaciju. ova vrsta intuicije.prosuĎivanja koje se verovatno ne moţe podvesti ni pod kakvu kategoriju. Za preduzetnika kaţemo da ume da „namiriše pare". jeste ono čime ovde ţelim da se pozabavim. Intuicija.

čak iako je njihova priroda različita. pod naslovom „osećanja". Ako je na ruletu osam puta zaredom bilo crveno. Ako je savetnik u prošlosti bio pouzdan. Moţda bi emocije i intuicija trebalo da spadaju pod različite šešire. da li bi trebalo da verujemo svom sudu? Bilo bi teško baviti se velikim investicijama na osnovu slutnji. onda. da tretiramo intuiciju i osećaj? Pre svega. ali to bi samo zakomplikovalo stvari. intuicija na sav glas viče da je sledeće okretanje sigurno crno. čak. Intuicija se moţe tretirati onako kako neko tretira savetnika. izgledi ostaju u dlaku isti. bićemo skloniji da je poslušamo. verovatno ćemo obraćati više paţnje na njegove savete. Kako. 81 . Crveni šešir nam omogućava da pitamo za osećanja drugih. Ako ne moţemo recima da izrazimo razloge. Ako se intuicija u više navrata pokazala tačnom. Intuiciju je najbolje tretirati kao deo mape. Kockarski sto nema pamćenje. ona je. ali i da sopstvena izrazimo kao sastavni deo razmišljanja. zloglasno obmanjujuća. dajmo im legitimititet pomoću crvenog šešira za razmišljanje. ali teško da ćemo potpuno uspeti u tome. Pa ipak. Kada je reč o kocki.XVI Razmišljanje pod crvrnim šeširom Intuicija ni slučajno nije nepogrešiva. Moţemo pokušati da analiziramo razloge koji leţe iza intuitivnog prosuĎivanja. • Svi razlozi govore protiv sniţavanja cene. Verujem da je moguće tretirati ih zajedno. ali mi intuicija govori daje to jedini naĉin da popravimo svoju situaciju na trţištu.

Intuicije i slutnje XVI Iskusan trgovac nekretninama ima razvijen osećaj za priliku. ona je deo mišljenja. Gde se dotiču intuicija i mišljenje? Videli smo da beli šešir za razmišljanje ne dozvoljava izraţavanje mišljenja (premda moţe da dopusti izveštavanje o izraţenom mišljenju drugih). a kojih da se kloni. intuicija tog trgovca nekretninama moţda ne bi imala toliku vrednost. I moţe da bude od koristi. Njegovo bogato iskustvo se izraţava u vidu intuicije koja mu govori koje poslove da sklapa.. Ona je stvarna. nešto izgubiš. Tas moţe da pretegne na stranu suda o poznatim činjenicama ili na stranu osećaja za82 . moţe da bude veoma vredna. Intuicija ne mora uvek biti tačna. jer se formirala na iskustvu. primenjena na ishod predsedničkih izbora. izveţbana u oblasti nekretnina. Bilo bi opasno pripisati intuiciji nepogrešivost mističnog proročišta. Pa ipak. moţe? • Moj crveni šešir mi kaţe da ova ponuda neće biti pri hvaćena. To je zato što se mišljenje zasniva na prosuĎivanju. Ta intuicija. MeĎu tim. • Da ĉujem šta tvoj crveni šešir kaţe o ovoj novoj re klamnoj kampanji. Ona je tu. onda će ukupni rezultat biti pozitivan.. tumačenju i intuiciji. Intuicijom se moţemo voditi i po principu „nešto dobiješ. • Moţete li staviti svoj crveni šešir i reći nam šta vaša intuicija kaţe o ovoj integraciji? • Moj crveni šešir oseća da će cene nekretnina vrlo br zo opet da se vinu u visine. ali ako je češće u pravu nego što greši.

83 . Kada se koristi crveni šešir. najbolje je izraziti ga u vidu osećaja.XVI Razmišljanje pod crvrnim šeširom snovanog na nepoznatim faktorima. Mišljenje se moţe izraţavati u sklopu razmišljanja pod crvenim. • Imam osećaj da vlasnici bioskopapriţeljkuju neke od onih spektakularnih filmova koji se reklamiraju na sva zvona. • Imam osećaj da je dosada odgovorna za veliki deo maloletniĉkog kriminala. crnim ili ţutim šeširom.

1 .

Naime. To je moj osećaj u vezi sa ovim sastankom. Sakriti ili pokazati osećanja. • Gospodine Huper. • Uzeću svoj crveni šešir za razmišljanje i reći vam da mi se ne dopada naĉin na koji se vodi ovaj sastanak. Osećanja se mogu usmeriti na voĎenje samog sastanka. • Ţelela bih da iskoristim crveni šešir da nešto kaţem. 85 .*■< ■■" "' ■■ XVII RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Trenutak za trenutkom Reagovanje i ljutnja. imam osećaj da ćemo biti naterani na dogo vor koji ne ţelimo. Osećanja iz „crvenog šešira" se mogu pokazati u bilo kom trenutku tokom trajanja sastanka. diskusije ili razgovora. a ne samo na problem o kome se diskutuje. stanovište mog crvenog šešira je da vi nikad nikoga ne saslušate do kraja.

A kad se jednom prihvati model crvenog šešira. Pošto se smatra formalnim izrazom. 86 . Normalno je em ocijama potrebno izvesno vreme da izbiju na površinu i još više vremena da se stišaju. Ima načina da ih to direktno pitate. crveni šešir dopušta nekome da „uključi" i „isključi" emociju u roku od svega nekoliko trenutaka. Suprotstavljena prirodnom toku emocija koje se javljaju za vreme nekog sastanka. Čovek bude uvreĎen. izraţavanje emocionalnih stanovišta bez njegove formalnosti počinje da deluje grubo. Sama potreba da „stavimo" crveni šešir smanjuje količinu prepiranja. Više nije neophodno iskušavati i pogaĎati osećanja drugih. Svako ko oseća potrebu da bude emotivan ima odre Ďen način za to. stanovište izraţeno pod obodom crvenog šešira je manje lično od stanovišta izraţenog bez njega. Ne moţete gnjaviti nekoga da stavlja crveni šešir kad god pomisli da se neko drugi ponaša neprimereno. Budući da crveni šešir obezbeĎuje kanal odreĎen za osećaje i emocije. Stavite crveni šešir i skinete ga.Trenutak za trenutkom XVII • Rekla sam šta sam imala da kaţem i sada skidam crveni šešir. Morate li zaista da „stavite" crveni šešir da biste se naljutili? Zar nije moguće izraziti emocije putem pogleda i glasa? Upravo u ovoj artificijelnosti i jeste prava vrednost crvenog šešira. Na neki način. čovek uvredi druge. konvencija o crvenom šeširu moţe delovati artificijelno i nepotrebno. više nema potrebe za stalnim upadicama.

i Da lije to opšte stanovište? • Imam osećaj da svi ţelimo da se ovaj dogovor napravi i potpiše. 87 . Zaljubljeni vole da čuju reci ljubavi od svojih partnera. • Ako se budete i dalje koristili crvenim šeširom. pa da završimo s tim ? ■.Šta mislite o svemu ovome? • Molim samo za jednu priliku da kaţem nešto pod ' okriljem crvenog šešira. Gospodine Morison.XVII __________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom • Ţelim da stavite crveni šešir i kaţete mi šta mislite o mom predlogu. • Imam osećaj da vam se ne dopadam. Potom ću ga odloţiti i više neću posezati za njim. moraću da vam ga oduzmem i stavim van domašaja. budite ljubazni pa stavite crveni šešir i iznesite mi svoje stanovište. • Prebacio sam se na nivo crvenog šešira i ţelim da ka ţem da sam vrlo zadovoljan odvijanjem ove sednice. iako nimalo ne sumnjaju u njihovu suštinu. Ţelim da stavi te crveni šešir i odgovorite mi. • Moţemo li od vas dobiti jednu sveobuhvatnu izjavu izreĉenu pod crvenim šeširom. Mehanizam se koristi isključivo kad se osećanje izraţava ili njegovo izraţavanje traţi na odreĎen i formalan način. Sasvim je nepotrebno formalno ga koristiti svaki put kad se izraţava osećanje. S mehanizmom crvenog šešira ne bi trebalo preterivati i dovoditi ga do apsurda.

.

tada se moţe načiniti pokušaj da se one istraţe. naše emocije se mogu promeniti jer se promenila percepcija. Emocije ne menja logični već perceptivni deo razmišljanja. Razmišljanje moţe da promeni emocije. to više nije deo modela crvenog šešira. • Ne gledaj na to kao na poraz. Gledaj na to kao na odliĉan naĉin da otkriješ slabost i snagu njegovog naĉina igranja tenisa. 89 . Kad se emocije jednom obelodane putem mehanizma crvenog šešira. Samo po sebi. Emocije.XVIII RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Upotreba emocija Moţe li razmišljanje da promeni emocije? Emocionalna pozadina. Ako nešto vidimo drugačije nego pre. pa čak i promene. Emocije kao pregovaraĉka pozicija. vrednosti i izbori.

Posredstvom konvencije o crvenom šeširu. 90 . Nije svaki put moguća percepcija koja moţe da izmeni ili poništi emocije. Ne moţemo da ga ignorišemo. DogaĊaji su nas pretekli. Kao što sam već napomenuo.Upotreba emocija XVIII • Da li bi ova ponuda bila prihvatljiva kada bi potekla kao inicijativa s tvoje strane? • Shvati to kao još jedno iskustvo. • Svi znamo da se ovi pregovori odvijaju u atmosferi izrazitog nepoverenja. emocije i osećanj a su deo bojenja mape. uvek vredi pokušati. moţemo da upoznamo one jarko obojene „regije" i sa emocionalnog stanovišta. • Moramo da budemo svesni besa nagomilanog u po zadini. Pokušajmo sada da zamislimo kako bi izgledalo naše razmišljanje kad bi obe strane zaista verovale jedna drugoj. Više nećemo mo rati da prolazimo kroz to. Prisutnaje stalna svest o toj emocionalnoj podlozi. S vremena na vreme je korisno zamisliti različitu emocionalnu podlogu i videti kako stvari mogu biti drugačije. Izraţene emocije mogu da pruţe konstatnu podlogu za razmišljanje ili diskusiju. Svaka se škola plaća. • Prisutno je osećanje da bilo kakva naša odluka neće mnogo promeniti stvari. a ne kao pogrešno prosuĊivanje. MeĎutim. Odluke i planovi se sagledavaju kao doneseni na osnovu te podloge. Da bismo pronašli rešenja za razmirice. moţemo se drţati dalje od takvih oblasti. Zamislimo sada da nije tako i daje u našoj moći da kontrolišemo situaciju.

• Rukovodstvo sindikata se nikada neće sloţiti s neĉim "* što bi dovelo do smanjivanja dnevnica. Druga vrsta problema nastaje kada se zadovoljstvo jedne strane ostvaruje na račun druge. To su dovoljn no jasno izrazili. učenu ili molbe za milost. 91 . pretnje. Prema tome. Za sad se toga nećemo doticati.XVIII _________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom ____ \ 7 • Predloţena restrikcija vašeg poslovanja s konkurent skim kompanijama je oĉigledno osetljiva tema. • Sposobnost da preĊemo demarkacione linije sindika ta je veoma bitna za našu produktivnost. ali postupak mora teći u skladu s propisima. Ne tvrdimo dajeDţons nevin. Da li će predloţeni plan rada zaista uspeti da zadovolji izraţene ţelje? • Ne ĉini mi se da će sniţavanje cena zaista dovesti do povećanja prodaje. Načelo pro menljive vrednosti jeste osnova svakog pregovaranja. svi se slaţu da krajnja svrha svakog razmišljanja mora biti zadovoljstvo mislioca. Emocije se često upotrebljavaju za uspostavljanje pregovaračkih pozicija. Pri tom ne mislim na durenje. Nešto ima odreĎenu vrednost za jednu stranu i sasvim drugačiju vrednost za drugu stranu. Uopšte uzev. Teškoće nastaju iz tri „izvora". Te vrednosti se mogu izraziti direktno. • Moramo insistirati na poštovanju odgovarajućih di sciplinskih procedura. svrha razmišljanja jeste zadovoljavanje izraţenih emocija. Mislim na emocionalnu vred nost koja se pripisuje odreĎenim stvarima. posredstvom razmišljanja pod crvenim šeširom.

ali bo jim se da to ne bi nimalo pomoglo u mojoj borbi s ki logramima. gledano na duţi rok. što će nam trenutno povećati prihod. Osnovno načelo hrišćanstva je u tome veoma jasno: kakva je korist čoveku ako dobije ceo svet. MeĊutim. i ţelim ĉešće da je gledam. a pri tom izgubi dušu? •Moţemo da podignemo cenu oglašavanja. A nama će ostati trajno sma njeni profit. glumica koja igra glavnu ulogu. Drugo bi bilo od koristi onima koji su trenutno bez posla. • Uloţiću novac u ovu predstavu jer mi se dopada Nerida. ali. • Ţelim da me smatraju ĉovekom spremnim da podrţi nove. Prvo bi koristilo onima koji već rade. Treći problem jeste konflikt izmeĎu kratkotrajnog i dugotrajnog zadovoljstva. gledano unapred. •Baš bih uţivala u ovim prţenim krompirićima. Onda će oni da usklade cene s našom i moţe nam se desiti da pono vo izgubimo mušterije. moţda ćemo steći privremenu prednost. uzbudljive poduhvate u oblasti tehnologije. •Ukoliko snizimo cenu da bismo privukli mušterije ko je sada koriste usluge drugih aviokompanija. 92 .Upotreba emocija XVIII •Moţemo da povećamo broj prekovremenih ĉasova ili da zaposlimo više radnika. time ćemo naterati oglašavaĉe da se okrenu drugim medijima. znam da ono što moji investitori zaista ţele jeste stabilan razvoj.

Nema koristi od nadanja da će problemi nestati i ostaviti slobodan prostor za neometano razmišljanje.XVIII Razmišljanje pod crvrnim šeširom Emocije su istovremeno deo metoda razmišljanja i problema o kome valja razmisliti. 93 .

.

s jezikom koji uz njih ide. U oba slučaja. kad doĊe vreme da done semo konaĉnu odluku o tome. razmišljanje pod crvenim šeširom ga čini nepotrebnim. Oduprite se iskušenju da opravdavate emocije. To moţemo i kasnije.XIX RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Jezik emocija Emocije ne moraju da budu logiĉne ili dosledne. Takvo opravdavanje moţe biti istinito ili laţno. Nema po trebe da sada detaljišemo o tome zbog ĉega ti se do pada. 95 . Najveći problem prilikom nošenja crvenog šešira za razmišljanje jeste odupreti se iskušenju da opravdate emocije koje ste izrazili. • Nije vaţno zašto mu ne veruješ. Ne veruješ mu i go tovo. • Dopada ti se pomisao o filijali u Njujorku. Emocije mogu da budu tanane.

Konvencija o crvenom šeširu nije način za rastrubljivanje emocija. Zbog toga smo skloni da ih tretiramo kao produţetak logike. 96 £1--- XIX . to nije deo modela crvenog šešira. Ako nam se neki projekat dopada. MeĎutim. to je besmisleno. Sa stanovišta logike. zato što one nisu predmet logičkog mišljenja. to dopadanje mora da se zasniva na logici. U nekim kulturama postoji jednako mnogo reci za različite nijanse ljubavi. Pa ipak. Kaţu da narod Inuita (Eskimi) ima dvadeset različitih reci za sneg. mada bi neki mogli da doĎu u iskušenje da ga tako upotrebe. Većina je podrţala mešanje. Ona više podseća na ogledalo koje odraţava emocije u vaskolikoj njihovoj sloţenosti. Nisam protiv istraţivanja emocija i preispitivanja njihovih osnova.Jezik emocija Vaspitani smo tako da se izvinjavamo zbog emocija i osećanja. Emocije su nestalne i nedosledne. U SAD je raĎena jedna anketa. ali u svetu emocija ima itekakav smisao. većina je bila protiv svakog predloţenog metoda mešanja. Predrasude koje naizgled nameće logika mogu biti opasnije od predrasuda koje priznajemo kao emocije. Moguće je biti pobornik mešanja kao apstraktne ideje i protiviti mu se čim se prevede u konkretne planove. Engleski i mnogi drugi evropski jezici nemaju u opštoj upotrebi tako širok dijapazon reci koje opisuju emocije. Ako nam se neko ne dopada. u kojoj su graĎani odgovarali na pitanja vezana za mešanje svoje zemlje u dešavanja u Centralnoj Americi. za to mora da postoji dobar razlog. Znači li to da smo slobodni da imamo predrasude koje god hoćemo i da ih se pridrţavamo? Zar u tome ne leţi ogromna opasnost? Naprotiv. Razmišljanje pod crvenim šeširom nas razrešava te obaveze.

Budući da nam razmišljanje pod crvenim šeširom omogućava da budemo odvaţni i otvoreni kada je reč o našim osećanjima. spreman da uĊeš kada to tebi bude odgovaralo. za dovoljstvo/nezadovoljstvo. preterano negativna za to. • Nije da ti se Morgan ne dopada. Ne vidite da se bilo šta deša va. 97 . Crveni šešir daje misliocu slobodu da se više poetski izrazi o svojim osećanjima. skloni smo da se ograničimo na jače reci. Ţeliš da budeš u pripravnosti u predsoblju. moţemo potraţiti način da ih podesimo u skladu sa situacijom. već kao gumeni ĉamac koji negde lagano poĉne da pušta. ako posle nekog vremena ponovo bacite po gled. ali ni da budeš iskljuĉen. • Jednostavno smo potpuno neusklaĊeni u vezi sa ovim problemom. • Osećam da oklevaš u vezi sa ovim poslom. Reč sumnjiĉav]?. Više od svega bi volela da imaš dobar izgovor za tu svoju nenaklonost. Ne naglo. mogli bismo da potraţimo reč koja bi ukazivala na neodlučno-pozitivan stav. jasno vam je daje opušteniji negopre. mrţnja/ljubav.XIX __________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom Postoje naklonost/nenaklonost. • Entuzijazam za ovaj poduhvat kao daje poĉeo da je njava. ali nekako ti je ne lagodno u njegovom prisustvu. ali. sreća/nesreća. Bez crvenog šešira. i drugu. Ne ţeliš da sudeluješ. uz ton i izraz lica kao dodatke. koja bi ukazivala na neodlučno-negativan stav. Crveni šešir daje osećanjima pravo da postanu vidljiva. Recimo.

.

XX RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Rezime Nošenje crvenog šešira omogućava misliocu da kaţe: „Ovo su moja osećanja prema toj stvari. a ujedno i deo sistema vrednosti na osnovu kojeg se bira pravac. Kada mislilac koristi crveni šešir. bio za mislioca nemoguć. na način koji bi. Crveni šešir omogućava misliocu da istraţuje osećanja drugih. Crveni šešir predstavlja pogodan metod za uključivanje modaliteta osećanja i njegovo isključivanje. bez njega." Crveni šešir legitimizuje emocije i osećanja kao vaţan deo razmišljanja. 99 . Crveni šešir čini osećanja vidljivima. nikad ne bi trebalo da pokušava da opravda svoja osećanja ili da za njih traţi utemeljenje u logici. tako da mogu da postanu deo mape razmišljanja. tako što od njih traţi da stave crveni šešir i tek tada izreknu svoje stanovište.

tu su obične emocije. tu su sloţena prosuĎivanja koja zalaze u takve vrste osećanja kao što su slutnja. Prvo. čulo. onakve kakve ih znamo. koja nemaju vidljivog opravdanja. do onih suptilnijih. kao što je sumnja. ukus. od onih snaţnih kao što su strah i nenaklonost. Drugo.Rezime XX Crveni šešir pokriva dva obimna vida osećanja. Ukoliko mišljenje o nečemu u velikoj meri sadrţi ovu vrstu osećanja. intuicija. 100 . ono takoĎe moţe da stane pod crveni šešir. koje obuhvataju čitav spektar emocija. estetsko osećanje i ostala.

tako nešto u potpunosti izostavlja generativne. veoma su brojni oni koji su ubeĎeni daje nošenje crnog šešira glavna funkcija razmišljanja. Koliko god iznenaĎujuće zvučalo. Pesimistiĉko stanovište. Kritiĉko prosuĊivanje. To je zbog zapadnjačkog mentaliteta koji akcenat stavlja na raspravu i kriticizam. Zašto neće da funkcioniše. Razmišljanje pod crnim šeširom je negativno. ali nije emocio101 . razmišljanje pod crnim šeširom je veoma vaţan deo razmišljanja. Naţalost. Bez obzira na to.XXI CRNI ŠEŠIR Šta nije u redu s njim Logiĉno-negativno.bez obzira na to da li su prošli obuku ili nisu . Mora se reći da se većina mislilaca . Ne pristaje našem iskustvu i znanju. Razmišljanje pod crnim šeširom je uvek logično. kreativne i konstruktivne aspekte mišljenja.najlagodnije oseća noseći crni šešir.

. Štaviše. na vrlo odreĎen način. Moraju biti upotrebljivi za sve. jedna od velikih vrednosti modela šest šešira za razmišljanje jeste to razdvajanje.Šta nije u redu sa njim? XXI nalno. . . Ţelim da mi da te logiĉne razloge za to. Emocionalno-negativno je uloga crvenog šešira (koja obuhvata i emocionalno-pozitivno). Razmišljanje pod crnim šeširom prezentuje logično-negativno: zbog čega nešto neće funkcionisati. Sa crnim šeširom na glavi. Ja od vas traţim mišljenje pod crnim šeširom. ali ne i fer. kako bi ostale u trci.Mislim da sniţavanje cena neće imati efekta. Sa crvenim šeširom na glavi. Logično-pozitivno .Prilikom naših ranijih sliĉnih pokušaja . Razmišljanje pod crnim šeširom zaista gleda na tamnu ili „crnu" stranu stvari. Razlozi dati pod crnim šeširom moraju da stoje na sopstvenim nogama.koje vam mogu prikazati kao statistiĉke podatke o prodaji — sniţavanje cena nije rezultovalo dovoljnom proda jom koja bi predstavljala protivteţu smanjivanju pro fita.zbog čega hoće nešto funk102 .To je razmišljanje pod crvenim šeširom. Konkurentske firme su na to uvek reagovale sni ţavanjem svojih cena. uvek se moraju dati logični i relevantni razlozi. ali je to crnilo uvek logiĉno. ne mora se davati nikakve razloge za negativna oseća-nja. Moraju da zvuče razloţno i kada su odštampani na papiru. emocionalno-negativnog od logičnonegativnog. Razmišljanje pod crnim šeširom se zasniva na suprotstavljanju primerenog neprimerenom. Razmišljanje pod crnim šeširom mora da bude logično i istinoljubivo. a ne samo kada ih neka jaka ličnost iznosi na ubedljiv način.

Premda je crni šešir „šešir kritičara". meĎutim. onda ne bi imalo „praktičnog" smisla da isti šešir pokriva objektivno prosuĎivanje koje obuhvata i logično-pozitivno i logično-negativno. moţe da zameni crni šešir ţutim i obratno. • Stavivši svoj crni šešir za razmišljanje. Uvek kaţu da reč kriticizam obuhvata iskrenu procenu kako pozitivnih tako i negativnih aspekata. Nema nikakvih strana i nema rasprave. Stavivši. To je stoga što je tendencija uma da bude negativan toliko jaka da mora imati sopstveni šešir. Ako je tako. Veoma je moguće da se naša negativnost i pozitivnost odraţavaju sasvim malom različitošću u pratećoj herniji mozga. jer hernija mozga ne moţe stalno da „skakuće" napred -nazad. me 103 . a hernija pozitivnog moţe da bude hernija zadovoljstva. ipak ţelim da učinim apsolutno jasnim da tu nije reč o priklanjanju jednoj od strana u raspravi.XXI ____________________ Crni šešir _____________ cionisati — prezentuje se pod ţutim šeširom. Mislilac mora imati mogućnost da bude samo negativan. U praksi. ako ţeli. To je upravo ono što implicira i razmišljanje pod crnim šeširom. Godine iskustva koje sam stekao podučavajući ljude metodologiji razmišljanja su me uverile da postoji potreba za razdvajanjem logično -negativnog od logično-pozitivnog. Ljudi koji za sebe tvrde da su pravični obično ne čine ništa više nego što slabijom ocenom ocenjuju stanovište koje je suprotno njihovom. Mislilac. Hernija negativnog moţe da bude hernija straha. Crni šešir se usrdsreduje na logično-negativno. glagol hitikovati implicira isticanje onoga što je pogrešno ili loše. moram da ukazem na to da brvnara nema struju.

Šta nije u redu sa njim? XXI Ċutim. Ovo znači da će u našem uobičajenom konfuznom razmišljanju . crni šešir zapravo ograniĉava negativnost. To je signal za jasno i odreĎeno napuštanje negativnog.ton biti uglavnom negativan. Za što sad na ĉas ne staviš neki drugi šešir? • Tokom celog sastanka drţite na glavi taj crni šešir. • Meri nam obiĉno daje svoja razmišljanja pod obo dom crnog šešira. tako crni šešir kao da legitimizuje ovu vrstu apsolutne negativnosti. crni šešir ima suprotan efekat. kao da ne ma bog zna šta da kaţe. U praksi. UsredsreĎujući se direktno na negativno. Ta negativnost će uvek biti tu. Kada ne nosi taj šešir. 104 . Ova specifičnost crnog šešira oslobaĎa mislioca potrebe da bude fer i sagleda obe strane situacije. Onda mi reci šta vidiš. ţuti šešir. • Tvoje razmišljanje pod crnim šeširom je odliĉno. negativnosti je dozvoljeno da uzme uzde u svoje ruke. Od mislioca se moţe zatraţiti da skine crni šešir. Osoba koja je po prirodi negativna će u svakom trenutku uvoditi negativnost u svoje razmišljanje.u kome nastojimo da uradimo sve odjednom . Je li to jedini za koji znate kako se nosi? • Ţelim da narednih pet minuta zameniš crni šešir ţu tim. Jednako kao što crveni šešir legitimizuje emocije. Kada mislilac nosi crni šešir. spremna za skok. mogu reći da tu ne postoji potreba za plaćanjem raĉuna elektropreduzeću. Na prvi pogled. crni šešir moţe delovati kao pojačavanje negativnosti koja je već tako karakteristična za mnoge mislioce.

no visoka. model šešira pokazuje daje negativnost samo jedan deo mišljenja. Neko će morati da preuzme ulogu Ċavoljeg advokata i ukaţe na to daje ova prodajna cena ipakpretera. meĎutim.XXI C r n i š e š i r Y [ • Vi umete da mislite samo pod jednim šeširom. Crni šešir je odista sličan ulozi Ďavoljeg advokata i integriše tu konkretnu ulogu u čitavu seriju koju simbolišu šest šešira. Slično tome. dakle. Na ovaj način. • Dopada mi se ova ideja o putniĉkom diriţablu. negativnost se sagledava samo kao jedna od uloga u mišljenju. na raspravu. Ali. Do sada je već mnogim čitaocima palo na pamet daje uloga crnog šešira veoma slična tradicionalnoj ulozi Ďavoljeg advokata. Đavolji advokat je zaista bio advokat. naimenovan od strane crkvenog suda da brani optuţene za jeres ili vračanje. Ovaj zadatak cr105 . osobe koja testira predlog iznoseći protivargumente. Kao što sam ranije rekao. znatna razlika. mislilac koji je dobar u razmišljanju pod crnim šeši rom ne voli osećaj da nije sposoban da jednako uspešno nosi i šešire drugih boja. razmišljanje pod crnim šeširom nema nikakve veze s raspravom već samo s usredsreĎivanjem na logično-negativno. Crnim. • Dozvolili smo da nas ponese oduševljenje. Vraćamo se. Na ovaj način. Igrač golfa koji odlično izvodi duge udarce neće voditi ništa manje računa o svojim kratkim loptama. Razmišljanje pod crnim šeširom se upotrebljava za popunjavanje crnih delova mape mišljenja. Postoji. na trenutak ću se prihvatiti uloge Ċavoljeg advokata.

a to je da svaku od šest uloga valja odigrati potpuno i do kraja. znači uništiti čitavu svrhu šest šešira za razmišljanje . zbog straha da će negativni aspekti zatrti ideju.Šta nije u redu sa njim? XXI nog šešira je zadatak kao i mnogi drugi i mora se temeljito izvršiti. 106 . Zadrţavati za sebe razmišljanje pod crnim šeširom.

•To nije jedino moguće objašnjenje. • Ne vidim kako to proizlazi iz onoga što ste maloĉas rekli. i razmišljanje pod crnim šeširom se moţe primeniti na samu temu .pozabavio! se s tim u narednom poglavlju . Mogući zakljuĉci.ili na samu diskusiju ili na razmišljanje o njoj. 107 .XXII RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Suština i metod Greške u razmišljanju. već samo jedno od objašnjenja. Pravila dokaza. Poput razmišljanja pod crvenim šeširom. odnosno na sam metod razmišljanja. ovde je reĉ o pretpostavci. • • Brojĉani podaci za koje ja znam su drugaĉiji od onih koje ste vi izneli. v • Koliko ja znam. Zašto jedna stvar ne sledi drugu.

Uz to. Podaci koje ste naveli su odpre ĉetiri godine. • Koliko vidim. pretpostav ki i osećanjapod crvenim šeširom. U praksi. Opadanje konzumiranja ţestokih pića je moţda rezultat povećanja zdravstvene svesti. ali je moţda i posledica toga što se sve više potrošaĉa opredeljuje za vino. povećana prodaja votke je moţda rezultat agresivnijeg reklamiranja i nema nikakve veze s uku som. Prava na iskopavanje ne moraju da se plate jedino ako su kompletno istraţivanje i razvojni projekat uraĊeni u Irskoj. ili stroţih propisa o voţnji u pijanom stanju. Razumljivo je da su takve primedbe deo razmišljanja pod crnim šeširom bez obzira da lije njegovo stavljanje formalno najavljeno ili nije. Mislilac kasnije moţe formalno istupiti u okviru razmišljanja pod crnim šeširom i izneti sve one greške u mišljenju koje je čuo. kao u uobičajenoj raspravi. • Ţeleo bih da vaše razmišljanje o tome poklopim cr nim šeširom. • To nije taĉno. za mislioca je bolje da u sebi prikuplja sve na šta ţeli da reaguje. Bilo bi glupo i nezgodno kada bi mislilac morao formalno da stavlja crni šešir svaki put kad hoće da stavi primedbu te vrste. TakoĊe. svi dajete mnogo mišljenja. imate podatke sa mo za juţni deo zemlje. Uzorak je vrlo mali.Suština i metod XXII • IzmeĊu ovih taĉaka ne mora da postoji logiĉka veza. • Staviću na trenutak svoj crni šešir jer ţelim da uka zem na neke delove diskusije koje smatram pogrešni ma. nego da svaki čas upada drugima u reč. 108 .

Ako. gubi se efekat zastrašivanja. onda duţe trajanje zatvorske kazne moţda i nije tako efikasno.. Da li je osnova čvrsta i opravdana? 2. Da li sledi zaključak? 3. to će smanjiti stopu zloĉina. Ima li još mogućih zaključaka? Pod izvoĎenjem zaključka podrazumevam sve za šta se kaţe da proizlazi iz nečega drugog. Mnoga od njih su apstraktna i nisu uvek relevantna kada je reč o praktičnim stvarima za razliku od zatvorenih sistema. Ako je detaljno proučimo.XXII __________ Razmišljanje pod crnim šeširom ______V 7 Ne nameravam ovde da iznosim sva pravila logičke dedukcije i zaključivanja. ali i ne mora da usledi. jiekog efekta" na smanjenje stope zločina. MeĎutim. Ovde već dolazimo do procene koliki je taj. moţe se reći da pojačano zastrašivanje ima. Dugotrajni boravak u zatvoru zbog nekog manjeg 109 . Pošto znamo daje mala verovatnoća da će kriminalac biti uhvaćen. • Ako povećamo broj zatvorskih kazni i njihovo trajanje. Da li je izvoĎenje zaključka obavezno? 4. sudovi ne primenjuju te stroţe osude. da bi sma njio šansu da bude prepoznat. Bez obzira na to. moţemo da odemo i dalje od toga. otkrićemo da derivacija moţe.neki efekat". ukoliko su kazne izuzetno stroge. Da li stroţe kazne zapravo čine zločine još gorima? Kriminalac će moţda radije ubiti svoju ţrtvu. Osnovna pravila bismo mogli da pojednostavimo na sledeći način: 1. onda je prilično mali. pak. Ovo moţda deluje kao dovoljno logična izjava. Ako uzmemo u obzir dodatne troškove za drţanje ljudi u zatvorima.

Oba trenda su moţda posledica povećanja stan darda.Suština i metod XXII prekršaja moţe da pretvori lakšeg prestupnika u okorelog kriminalca. ali to ne znaĉi da mašine za pranje veša uzrokuju raz vod. • Taĉnoje da u mnogim zemljama broj razvoda raste istom brzinom kao i broj mašina za pranje veša. Ovde ponovo dolazimo na aspekt „verovatnoće" o kome smo diskutovali pod belim šeširom za razmišljanje. a pad prodaje bi bio nadoknaĊen povećanim priho dom. • Taĉnoje da će prodaja verovatno opasti ako podig nemo cene. Zanimljivost vezana za ovaj primer jeste ta stoje potrebno mnogo mašte da bi se stvorile alternativne posledice i mogućnosti. društvenog napretka ili većeg broja zaposle nih ţena. s izuzetkom zatvorenih matematičkih sistema i filozofskih jezičkih poigravanja. Kao što sam napisao u knjizi Praktiĉno razmišljanje: . ali ni110 . U praksi.JDokaz ĉesto nije ništa više do nedostatak mašte". Ali ako to opravdamo izuzetnošću proiz voda. jedan od najboljih načina razotkrivanja logičkih grešaka jeste iznošenje alternativnog objašnjenja ili mogućnosti. visoki troškovi drţanja ljudi u zatvorima mogu imati manje efekta na smanjivanje stope zločina nego što bi to bio slučaj ako bi se ista sredstva utrošila na jačanje policijskih snaga. pravo i mnogo drugih oblasti. itd. Naposletku. Savršeno je prihvatljivo ukazati na moguće alternative. Ovo se odnosi na nauku. mogli bismo privući drugaĉiju vrstu kupaca.

putovanje avionom će postati relativno jeftinije. pozivanje na statistiku ili neki eksperiment bi predstavljalo dobrodošlu pomoć u donošenju odluke (razmišljanje pod belim šeširom). a broj dece smanjuje.YXII __________ Razmišljanje pod crnim šeširom______ \ 7 kad ne bi trebalo tvrditi daje svaka alternativa podjednako verovatna. mogućnost se moţe označiti kao mišljenje. Svaka osoba koja koristi mapu ima potom izbor da obrati paţnju na to mišljenje ili da ga ignoriše. Ukoliko odluka ne moţe da se donese. Uz to. 111 . Tamo gde je to moguće. • Moguće je da će ljudima putovanja dosaditi. Kako da izaĎemo na kraj s greškama na mapi razmi šljanja? Jedna osoba veruje da bi stroţe kazne smanjile stopu kriminala. kao mogućnosti. Činjenica koja je predmet diskusije se takoĎe moţe staviti na mapu . jer sva ka novina zastareva i moţda će se odluĉiti za godišnji odmor tipa . na mapu se. stavljaju različita alternativna stanovišta. Čak i ako se dve mogućnosti meĎusobno isključuju. još uvek bi ih trebalo staviti na mapu.pod uslovom da se obeleţi kao „sporna". u sopstvenoj zemlji./Iruga kuća". Drugoj se čini da je to moguća ali nedokazana pretpostavka. One mogu da koegzistiraju. Obe mogućnosti bi trebalo imati na umu. Kada su dokazi naročito slabi. Ono što valja imati na umu jeste da razmišljanje pod crnim šeširom nikada nije rasprava. sve dok dokazi ili emocionalna sklonost ne naprave izbor. • Razumljiva je pretpostavka da će se broj prazniĉnih putovanja povećati jer se porodiĉni prihodi poveća vaju.

.

ovaj podatak ukljuĉuje i kratka putovanja po unutrašnjosti. • 600 miliona prodatih avionskih karata godišnje ne daje sliku o tome koliko ljudi zaista putuje avionom. 113 . ali stavljaju na probu u okviru razmišljanja pod crnim šeširom.XXIII RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Prošla i buduća suština Kako se ovo uklapa u moja ranija iskustva? Da lije tako? Koji su rizici? Osvrnuli smo se na razmišljanje pod crnim šeširom u pogledu samog metoda razmišljanja. jer neki lete više puta. Sada dolazimo do suštine. budući da ima mnogih koji se uopšte ne prijavljuju nadleţnim sluţbama. • Moguće je daje broj nezaposlenih statistiĉki potce njen. TakoĊe. . Da li su činjenice tačne? Da li su činjenice relevantne? Činjenice se prezentuju u sklopu razmišljanja pod belim šeširom.

već da na objektivan način ukaţe na postojeće slabosti. Ako neka vaţna odluka valja da se zasniva na činjenicama. Moguće je daje do pada stope krimi nala došlo samo zbog toga što su glavni delinkventi izašli iz starosne grupe u kojoj je stopa kriminala najveća. Izazov u vidu brojki i izveštaja jeste jedna od jedno stavnijih i očiglednijih primena razmišljanja pod crnim šeširom. ako ljudima date bonus u vidu novca.Prošla i buduća suština XXIII • Brojke pokazuju da bi pad stope kriminala u SAD tre balo daje povezan sa populacijskim statistiĉkim po dacima za svaku starosnu grupu. Mnoga iskustva nisu kvantifikovana činjenicama i brojkama. kao što to na suĎenju čini advokat optuţenog. ljudi veoma povoljno reaguju ako osete da se njihov dodatni napor priznaje i da se to priznanje pokazuje kroz neku vrstu opipljive na grade. onda bi mogućnost . U takvim slučajevima. • Prema mom iskustvu. one od osamnaest do dva deset tri godine.makar i vrlo mala . • Prema mom iskustvu.da su neprimenjive trebalo da dovede do potrage za boljim činjenicama ili brojkama. Namera mislioca koji je stavio crni šešir nije da stvori svu moguću sumnju. vrlo brzo poĉnu da ga oĉekuju kao normalan deo plate. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na delove predloga ili izjave koji se ne uklapaju u takva iskustva. svrha razmišljanja pod cr nim šeširom jeste naglašavanje da su činjenice pogrešne (tamo gde je to slučaj) ili da su moţda neprimenjive. 114 .

. To je moţda stoga što je finansijsko savetovanje vrlo rasprostranjeno i ljudi više znaju o finansijama. Ne slaţem se s vama kad ka115 .U inflatornim vremenima. više razloga zbog kojih se iskustvo moţe činiti inkompatibilno ili čak kontradiktorno. Trebalo bi reći i da različite okolnosti dovode do različitih efekata. itd. Prve dve izjave mogu da se uklope u iskustvo onih koji sede za stolom i diskutuju o motivaciji.YXIII __________Razmišljanje pod crnim šeširom _____ y / • Ako oĉekuju da budu nagraĊeni. nagrade mogu imati veoma različit efekat. a u vremenima inflacije kamatna stopa moţe da bude čak i negativna. Biva da mislilac sa crnim šeširom na glavi pokuša da u potpunosti pobije nešto. — To nije istina! Ljudi tada manje štede. Mora se reći daje iskustvo veoma lična stvar i da različiti ljudi imaju uistinu različita iskustva. To se obično odnosi na naučne činjenice. ljudi su skloni da više šte de. • Otkrio sam da rad u malim organizacijama pruţa mnogo veću motivaciju. dakle. U različitim kulturama. Većina supermarketa nema veći obrt od dva do tri odsto. ukorenjene činjenice. • Mislim daje to pogrešno. Treća ne moţe. ih je moţda stoga što se kamata na pozajmljeni novac odbija od poreza. ljudi će uĉiniti veo ma malo ukoliko nema nagrade. ne i u SAD. Moguće je da posle čestog nagraĎivanja usledi lenjost. Postoji. U drugim prilikama. mislilac sa crnim šeširom opravdano iznosi svoje hčno iskustvo. U većini zemalja su ljudi skloni da više štede. Ali. otkrića istraţivanja.

Prošla i buduća suština XXIII zete da su decentralizovane velike organizacije sliĉne malim organizacijama. •Moram da naglasim da bi vaš suprug. Pored toga. •Moram da stavim svoj crni šešir. •Da se nismo resili da prvi upotrebimo nuklearno oruţje. što bi dovelo dopada na berzi. •Ako funta nastavi da pada u odnosu na dolar. moglo je da se desi da Rusi preplave Evropu konvencionalnim naoruţanjem. Ne vidim zašto bi ovaj novi pokušaj imao uspeha. duţnost je crnog šešira i da ukaţe na rizike.^alogajĉićima"ko je konzumiraju s nogu. da bih vam svima rekao da se taj predlog jednostavno ne uklapa u mo je dvadesetogodišnje iskustvo u poslu s kozmetikom. To moţe da znači jednostavnu ekstrapolaciju. opasnosti. •Mnoge firme su bankrotirale pokušavajući da proda ju sladoled Francuzima. mogao da ustvrdi da vi niste podobni da vodite raĉuna o deci. kamat ne stope će verovatno morati da budu podignute. u nastavku brakorazvodne parnice. •Prisutan je ĉvrsto ukorenjen trend kupovine brze hra ne i grickalica. Jedini način gledanja u budućnost jeste na osnovu primera iz prošlosti. nedostatke i potencijalne probleme. obilne obroke i okreću se . 116 . Ne moţete proizvode iste marke istovremeno proda vati kao ekskluzivne i na rasprodaji. Ljudi se sve manje oslanjaju na for malne.koji mogu da se jave u budućnosti.

Da li mi to uopšte moţemo? Moţemo li da postignemo pravu cenu ? U ĉemu će se sastojati naša prednost u odnosu na konkurenciju? Zašto bi iko ku povao kompjutere od nas? Ovde dolazimo do nečega što se moţe nazvati „negativnim pitanjima". Mislilac sa crnim šeširom praktično ka117 . Prošlost je uvek izvesna .čak iako nije izvesno da se odreĎena lekcija naučena u prošlosti moţe primeniti na odreĎenu trenutnu situaciju. MeĊutim. Kupci će ţek leti da imaju pristup celokupnom softveru napravljenom za IBM. • Moje razmišljanje pod crnim šeširom mi kaţe da će •: Epl kompjuteri biti istisnuti s trţišta ukoliko ne posta nu kompatibilni s IBM-ovim mašinama. ali ne i novca da ga na to utro še.Razmišljanje pod crnim šeširom _____ \ / Budućnost se moţe interpretirati i kao skup različitih trendova i obrazaca. jer je optimistično i gleda na sve ono dobro što moţe da se izrodi iz predloţenog postupka ili odluke. S budućnošću moramo biti spekulativni." '■->.' • Moram da stavim svoj crni šešir da bih vam rekao šta i mislim o predloţenom ulasku na trţište personalnih raĉunara. • Što se radna nedelja bude više skraćivala. moguće je da će nam biti potrebni jeftiniji vidovi odmaranja. velika nezaposlenost znaĉi da će biti sve više ljudi koji će imati mnogo vre mena za odmaranje. Jedna od funkcija razmišljanja pod cr nim šeširom jeste ukazivanje na spekulativno-znegativnu ravnoteţu: „Ovo bi moglo da krene kako ne treba. biće više vremena za dokolicu. Prema tome. Razmišljanje pod ţutim šeširom se moţe opisati kao spekulativno-pozitivno.

. a ne o raspravi. isto je i sa ulogom Kasandre. Kako se suprotstaviti negativnostima koje iznosi razmišljanje pod crnim šeširom? Pre svega. Ova uloga se u potpunosti uklapa u spekulativno-negativan aspekt razmišljanja pod cr nim šeširom. • Vidim da postoji opasnost da rast plota podigne tro škove proizvodnje i sve nas izbaci iz posla. Baš kao što je uloga Ďavoljeg advokata tradicionalna uloga koja uključuje razmišljanje." • Vidim da postoji opasnost da će konkurencija da pa rira našim sniţenim cenama. valja imati na umu daje reč o pravlj enju mape. tako da izostane razmišljanje na zadatu temu. • Vidim da postoji opasnost da razmišljanje pod šest razliĉitih šešira postane zabavno samo po sebi. Do vas stoji da me ubedite da nisam u pravu. • Vidim da postoji opasnost da subvencionisanje od strane vlade bude naglo prekinuto.Prošla i buduća suština XXIII ţe: „Moje stanovište je negativno.. proročice propasti." • Zašto mislite da će ovaj konsultant biti išta bolji od prethodnog? • Šta će biti ako se Japanci ukljuĉe na trţište civilnog vazduhoplovstva ? • Gde ćemo se mi naći ako neka od velikih farmaceut skih kompanija poĉne s proizvodnjom intraokularnih soĉiva? Većina negativnih pitanja se moţe podjednako formulisati i ovako: „Vidim da postoji opasnost da. 118 . • Vidim da postoji opasnost od prekomerne proizvod nje mleka.

Svakako moramo voditi raĉuna. ali pošto su već navikli na pogodnosti koje pruţaju manji automobili. zaista postoji ozbiljna opasnost i ako do toga do Ċe. moţda će ljudi ponovo poĉeti da kupuju veće automobile. verujem da će uvek postojati trţište za njih. Četvrti način jeste poricanje razloţnosti opasnosti. • Da. koji je i osmišljen tako da moţe da se prodaje po izuzetno niskoj ceni. Pokušaju li da nam u tome pari raju. • Ako konkurencija zaista pokuša da nam parira ce nom. onda ćemo lansirati naš specijalni jeftini proiz vod. Glavni igraĉi su već zauzeli mesta i mi znamo za njih. • Budu li cene nafte padale u odnosu na druge troško ve. jer je cena ula ska novajlija na ovo trţište previše visoka. u stvari. bićemo u nevolji. dati svoje mišljenje pod crnim šeširom o nečijem mišljenju iznesenom pod crnim šeširom. ostaće bez zarade. • Ne vidim kako bi to moglo da se desi. Peti način je nuĎenje alternativnog stanovišta i njegovog smeštanja uz stanovište crnog šešira.Razmišljanje pod crnim šeširom Prvi način jeste konstantacija i priznavanje postojanja negativnosti. 119 . Drugi način je da priznate postojanje opasnosti i iznesete protivpredlog.

.

Negativno razmišljanje je privlačno zbog toga što je njegov učinak trenutan i kompletan.. Iznošenje konstruktivne ideje nema nikakav učinak sve dok se ta ideja nekome ne svidi ili dok ne dokaţete daje delotvorna (za staje potrebno vreme). Isto je i s negativnošću. ali. Zabavnije je biti negativan." Izgradnja ţelezničke pruge predstavlja sloţen graĎe vinski poduhvat.. Postavljanje takve betonske ploče nije nimalo komplikovana operacija.. Obična betonska ploča postavljena preko nje moţe da izbaci voz iz šina. . 121 . Zbog toga je neophodno. RazgraĎivanje je uvek mnogo lakše od graĎenja.J0>a.XXIV RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Negativno uţivanje Mnogo je lakše biti negativan. razmotriti i privlačnost negativnosti koja tako često vodi u „negativno uţivanje". Dokazati nekome da nije u pravu predstavlja trenutno zadovoljstvo. prilikom razmišljanja pod crnim šeširom..

praktiĉ na ideja. Jednostavno mi se ne dopada i gotovo. Primetićete da su odsečna odbacivanja predloga donekle lakša od formulisanja novih predloga. • Ne dopada mi se vaš predlog. Primetićete i da se kritika ne zasniva samo na suštini predloga. Ova vrsta razmišljanja zapravo spada pod crveni šešir. radije nego pod crni. Ono što vi predlaţete je suviše detaljno i slo ţeno. a ne crnim šeširom. Nikada se neće realizovati. • Ono stoje nama potrebno jeste jednostavna. Pohvala nečije ideje kao da „hvalitelja" čini donekle niţim od njenog tvorca. Moj šestogodišnji sin bi predloţio nešto bolje od ovoga. Kritikovanje je veoma lako. meĎutim. Mnogo je razmišljanja pod crvenim šeširom koje se maskira kao razmišljanje pod crnim šeširom. predlog bio jednostavan i direktan. IznenaĎujuće je koliko mnogo se u praksi susrećemo s kriticizmom ovog tipa. Kao da smo u vrtiću. Vaše je pravo da osećate šta god hoćete. kritičar će morati drugačije da formuliše svoju kritiku. Moramo da uzmemo u obzir svefaktore. • Ako je to sve što imate da kaţete. jer sve što kritičar mora da učini jeste da formuliše svoj sud i zatim pokaţe kako se predlog ne uklapa u tu formu.Negativno uţivanje XXIV Napadanje ideje pruţaUnstant-osećanje^superiornosti. Ukoliko je. 122 . • Ovo je suviše pojednostavljeno viĊenje situacije. već i na njegovim opštim osobinama: „previše sloţeno" ili „previše jednostavno". onda nam na to va lja gledati kao na mišljenje pod crvenim.

a ne samo hrana. jer on zapravo kaţe: „Sve ostalo je dobro. porez se na naplaćuje jer je onda reĉ prosto o hrani. koji je zaista vredan i obradljiv. ali.". kritičar dela u skladu s principom:. Pokazujući daje taj uzorak apsurdan. Prema tome. Ako je reĉ o toplom jelu. Ako je jelo hladno.. onda bi ćela stvar bila savršena. ali kada je reč o gotovom proizvodu. sve što on čini je glupo.. Ovde negativan mislilac ţeli da ostavi utisak daje usredsreden samo na uzorak celine. vidljiv je drugi mehanizam na delu. aludira na to daje celina podjednako apsurdna." Na primeru poreza na brzu hranu. Ovde negativni mislilac ignoriše glavni deo predloga. Ovo je ekvivalentno sledećoj aluziji: »Svaki čovek koji moţe da učini nešto tako glupo jeste glup čovek. To nas dovodi direktno do fraze „da. To je naslov ka kav moţe da se naĊe na onim jeftinim ljubavnim romanĉićima. • Apsurdnost ĉitavog budţeta se vidi u nametanju po reza na prodaju brze hrane. • Knjiga je dobra. nameće se taksa jer je to sada „obrok". a ako biste još ispravili ovaj mali nedostatak. ali pitam se zastoje autorka mora la da izabere taj apsurdni naslov.XXIV __________Razmišljanje pod crnim šeširom ____ Mnogo je lakše sašiti odelo koje ne pristaje nego ono koje pristaje. On ništa ne govori o knjizi i uopšte se ne odnosi na nju. Obično se kaţe da ukazivanjem na manje nedostatke kritičar obavlja koristan posao. JVIoram da pronaĎem nešto što ću da iskritikujem.." 123 .. da bi se usredsredio na nekakav minorni deo koji je moţda pod znakom pitanja." Nema sumnje da ovo moţe da proĎe u fazi oblikovanja proizvoda od strane dizajnera ili pisca.

) i podrugljivost („u najboljoj nameri.Suho.). • Znam da ste testirali uĉinak ovih elisa rotora u mla znom motoru. Ima i mnogo drugih. moraj imati na umu. da li ove nove elise mogu da izdr ţe lateralni udar ptice u letu? • Malo je verovatno. „takozvani"." komentare. dotle je legitimno davati „da. ali... Ovim problemom „verovatnoće" sam se pozabavio u domenu razmišljanja pod belim šeširom.rešavanja.. meĎu kojima su „etiketiranje" • („slabašan"... Tu je i tradicionalno pribeţište| onih koji nemaju razumevanja za „carevo novo odelo"." je taj daje ponekad neophodno ukazati na opasnost za koju je malo vero-l vatno da će se desiti. ali uvek postoji mogućnost da bi on mogao biti dvostruki agent. Oni se daju zarad ispravljanja pogrešnog utiska ili u vidu opaski koje bi va." itd.j ljalo imati na umu. Razmišljanje pod crnim šeširom je predviĎeno tako dal obuhvata ozbiljno negativno razmišljanje. To moramo da imamo na umu.Negativno uţivanje XXIV Ovo su očigledna. detinjasta uţivanja negativnog mislioca. ali. a ne detinjasto I ugaĎanje samom sebi koje sam podvukao u ovom odeljku. ali koja se. Sve dok je nešto odgovarajuće formulisano (verovatnoća data). 124 . Ozbiljan aspekt modela „da. • Pretpostavljam da postoji mogućnost da su knjige sa da već postale dovoljno skupe da bi se smatrale legi timnim poklonima.. Opasnosti negativnog razmišljanja i metoda rasprave! sam mnogo detaljnije opisao u svojoj novoj knjizi .. bez obzira na to. „detinjast" itd.. ali.j bi: bolji naĉin njihovog.

Da li je povratak u izvesnost poznatog negativan aspekt uma? Šta bi mislilac trebalo da stavi na prvo mesto: crni šešir i negativan pregled ili ţuti šešir i pozitivno ispitivanje? Moţemo da raspravljamo o tome da li bi uvek trebalo prvo stavljati crni šešir. kako bi se neizvodljive ideje mo125 . U ponavljanju je sigurnost.li XXV RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Staje prvo.i prigovaraju na to. Vojnici koji se nalaze pod paljbom moraju. Mala deca primećuju i najmanje odstupanje od priče koju dobro poznaju . u uslovima straha. :: Radoznalost i istraţivanje. da očuvaju disciplinu. Razumno je pretpostaviti da je. negativno ili pozitivno? Da li bi ţuti šešir trebalo da prethodi crnom? Strah i sigurnost. ţivotinji priroĎeno da svoje ponašanje ograniči na poznati obrazac „bori se ili beţi". pak.

pa ćete nam ih reći kasnije. upotreba prvo ţutog šešira. Ţelim da naglasim daje.. Kada tragamo za sposobnošću pre no za učinkom. on je zaista brz i efikasan... MeĎutim. negativano preispitivanje zaista štedi vreme. Razmišljanje pod crnim šeširom ima na čemu da radi tek posle izricanja ideje i njenih korisnih strana. kada je reč o mnogim praktičnim svrhama. doći ćemo i na razmišljanje pod cr nim šeširom. 126 . ţelim da svi stavite svoje ţute šešire. Ovaj negativan pristup jeste način razmišljanja većine ljudi i. mnogo je lakše uvideti mane nekog novog predloga nego njegove dobre strane. To nije duţnost samo osobe koja iznosi predlog.Staje prvo. nestrpljivi da stave svoje crne šešire.. ako prilikom saslušavan] a novog predloga prvo stavimo crni šešir. ma koliko opravdane bile.jMoguće je da se hernija mozga u tom slučaju podešava na „strah'^i „ sigurnost!! Prema tome. negativno ili pozitivno? XXV gle brzo odbaciti. Zabeleţite ih. kad razmatramo nove ideje i promene. Pošto se umriTšklop pokrene u pravcu negativnog. malo je verovatno da će stvar otići dalje od toga. Prema tome. Zasada. postaje veoma teško uvideti pozitivno. ima mnogo smisla. pa onda crnog. • To je razmišljanje pod crnim šeširom. po iznošenju predloga."~ • U daljem radu. • Ne ţelim upadice crnih šešira. a da se pri tom na njihovo razmatranje ne utroši mnogo vremena. Zadrţite ga za kasnije.. dok svi ostali ćutke sede. ~ -—.. duţnost svih da stave ţute šešire..

razmišljanje pod crnim šeširom moţe traţiti načina da ukazivanjem na nedostatke poboljša ideju. automatski značiti daje reč o dobroj ideji i da će razmišljanje pod ţutim šeširom biti izlišno. razmišljanje pod crnim šeširom se moţe primeniti na dva načina. Ţelim da ĉujem od vas neke ko mentare pod obodom ţutog šešira.__________________ __________________ Razmišljanje pod crnim šeširom _____ y 7 • Niste još ništa rekli.i zbog toga ono dolazi prvo. Ovo dovodi do laţne pretpostavke da sve vrednosti neke ideje leţe na nekakvom posluţavniku i da sve što treba da učinimo jeste da ih ispitamo. ali ne i praktično. U stvari. • Sem ako se ne uvede liĉna šifra uz broj za kupovinu posredstvom telefona. ideja moţe biti izvodljiva teoretski. Prvi načinje da se ispita izvodljivost ideje. Zbog toga je neophodno svesno razmišljanje pod ţutim šeširom . ispitivanje vrednosti ideje zahteva znatno naprezanje mašte i perceptualnog razmišljanja. Poboljšanje dizajna izvesno 127 . • Da lije ova ideja legalna? • Da li će ova ideja junkcionisati? • Da li ova ideja donosi neku korist? • Da lije vredna truda? Resio sam da pod termin izvodljivosti podvedem i korist: ako nema koristi. Pošto se ustanovi da li je ideja izvodljiva. ako ideja proĎe kroz negativan „sud" crnog šešira i opstane. Moglo bi se reći da će. Pošto se ideja iznese. Poboljšanje dizajna predstavlja pozitivnu primenu razmišljanja pod crnim šeširom. • Ako postupimo na taj naĉin. krajem svakog meseca ćemo imati gomilu posla. sistem će biti zloupotrebljavan.

Rezime XXVI Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da postavlja negativna pitanja. U slučaju novih ideja. Razmišljanje pod crnim šeširom ne bi trebalo da obuhvata negativno uţivanje ili negativna osećanja koja spadaju u domen crvenog šešira. Pozitivna procena se ostavlja ţutom šeširu. ţuti šešir bi uvek trebalo koristiti pre crnog. 130 .

Pozitivno razmišljanje mora da budejnešavina radoznalosti.nešto stvori". Optimizam. Biti pozitivan jeste stvar ličnog izbora. Crni šešir je zaokupljen negativnim. Naţalost. ima više prirodnih razloga da se bude negativan. . Moţemo da tragamo za dobrim stranama. Konstruktivno razmišljanje i njegovo ostvarivanje. Stav ţutog šešira je upravo suprotan stavu crnog šešira. nego da se bude pozitivan. Ţuto predstavlja sjaj sunca i vedrinu. pohlepe i ţelje da se. UsredsreĊivanje na korist. dok je ţuti zaokupljen pozitivnim procenama.xxvn ŢUTI ŠEŠIR Spekulativno-pozitivno Pozitivno razmišljanje. zadovoljstva. zaštititTod rizika i opasnosti. Negativno razmišljanje nas moţe poštedeti grešaka. Moţemo da izaberemo da se usredsredimo na pozitivne aspekte situacije. Moglo bi se dokazati da napredak čo131 . Moţemo da izaberemo da stvari sagledavamo na pozitivan način.

• Stavimo na ĉas svoje ţute šešire i sagledajmo pozitiv ne aspekte. Većina ljudi je pozitivno raspoloţena sa132 . Nazvao sam ţuti šešir „spekulativno-pozitivnim". Pošto o budućnosti ne moţemo govoriti s istom izvesnošću s kojom govorimo o prošlosti. Više nema neizvesnosti. To će povećati svest javnosti o vrednostima instant-fotografije. • Pozitivno u celoj stvari je to što sada znamo koji je njegov sledeći potez. moraće da rekla miraju svoje proizvode. moramo da nagaĎamo o tome šta bi moglo da se desi. jda uanimojzbogjoga što je (Vredno truda^ Upravo ta naša procena „vrednosti" jeste ono što daje „po-. U mojoj knjizi o uspehu. Kodak je odluĉio da krene na trţište polaroidnih fotoaparata. Neštojiarnerimo. Ujedno bi trebalo i ■ < ■ da pomogne našoj prodaji . Čak i kada se osvrćemo na nešto što se već dogodilo. Većina ljudi je pozitivno raspoloţena samo kad iznosi sopstvene ideje. ono što karakteriše uspešne ljude jeste upravo ova neodoljiva ţelja da nešto stvore._____________ Spekulativno-pozitivno ___________ XXVII večanstva zavisi od ove ţelje da se nešto stvori. i • To što je pala na tom ispituje najbolje stoje moglo da joj se desi. jer su svaki naš plan ili akcija namenjeni budućnosti. moţemo izabrati da to bude s pozitivnog aspekta ili ekstrahovati samo pozitivno tumačenje.naroĉito ako javnost oceni da su naši proizvodi bolji. Taktika: uspeh kao umetnost i nauka. Prema tome. zitivan" aspekt spekulativno-pozitivnog. Manjem broju ljudi je pozitivnost prirodno raspoloţenje. Ona nikada ne bi bila srećna kao nastavnik. Oni se tek u budućnosti realizuju.

XXVII _________________ Ţuti šešir _____________ mo ako nečija ideja sadrţi i nešto što će njima samima biti od koristi. Razmišljanje pod ţutim šeširom je nameran izbor samog mislioca. ţuti šešir daje svemu ţutu boju. svoj ţuti šešir i reci mi šta misliš o tome. • Pre no što uĉinite bilo šta drugo. • Moj crni šešir mi kaţe da bi ovaj novi jeftini upaljaĉ mogao da ima negativan uticaj na našu prodaju. ţelim da stavite svo■1 je ţute šešire i kaţete mi šta mislite o ovom novom < pristupu. Me Ċutim. molim te. Prvo ide ţuti šešir. Šta sada vidite? • Pala mije na pamet ideja o prodaji ĉipsa u duplom pakovanju. U analogiji koju sam već ranije upotrebio. Sta vi. A sad vas molim da stavite svoj ţuti šešir. Razmišljanje pod ţutim šeširom ne mora da čeka na takve motivacije. ono prethodi tom sagledavanju. Ţelim stanovište ţutog šešira. 133 . po vama. što bi nama koristilo. moj ţuti šešir mi kaţe da bi isti taj upaljaĉ mo gao da uništi srednje trţište i primora neke kupce da v se okrenu onom skupljem. Lični interes predstavlja snaţnu osnovu pozitivnog razmišljanja. verovatno pred stavljati promašaj. • Rekli ste mi sve razloge zbog kojih vam se ova ideja ne dopada i zbog kojih će. jednako kao što crveni sve boji u cr veno. • Ovog ĉasa ne ţelim nikakvo uravnoteţeno niti objek tivno stanovište. Izgleda kao da se nikome ne dopada. Mislilac stavlja ţuti šešir i potom sledi njegov zahtev da bude pozitivan i optimističan. Pozitivan aspekt nije rezultat sagledavanja vrednosti neke ideje.

Neko će reći da pozitivan aspekt. 134 . To je. bolje od televizije. Katkada.Spekulativno-pozitivno XXVII '• • Ovog ĉasa je teško nositi ţuti šešir. MeĊutim. ovaj štrajk izdavaĉa novina bi mogao da natera ljude da shvate koliko im nedostaju novine i koliko su one. Moguće je. ali ipak ne mogu da kaţem ni šta pozitivno. taje potraga uzaludna. pogrešno shvatanje pojma percepcije. ali ne oĉekujem da naĊem išta -i -■>■. ne moţe vredeti bog zna koliko. • Staviću svoj ţuti šešir. postojanje izuzetno pozitivnih tačaka koje nisu vidljive na prvi pogled. Nije stvar samo u pozitivnom procenjivanju nečega što iskrsne. Vrednost i korist ni u kom slučaju nisu uvek očigledne. za neke stvari. ono iziskuje jednako mnogo discipline koliko i ono pod belim ili crnim šeširom. Premda je razmišljanje pod ţutim šeširom pozitivno. Oni uviĎaju vrednost koju oni drugi još uvek nisu uočili. • Nosim svoj ţuti šešir. Tako rade preduzetniei. Reč je o namernoj potrazi za pozitivnim. meĎutim. ako nije očigledan.■ pozitivno. naime. Neko će reći da nema svrhe mučiti mozak da bi se otkrile neke maglovite pozitivne tačke koje imaju malu praktičnu vrednost.

a da su ga kasnije izneverili dogaĎaji ili prijatelji. Sećaju se njegove ubedljivosti i kako su uţivali dok ih je ubeĎivao. Staje realizam? Ima ljudi koji će o varalici misliti dobro čak i nakon što ih prevari. do logiĉnog. U kom trenutku optimizam prerasta u ludost i uzaludnu nadu? Treba li razmišljanje pod ţutim šeširom da ima 135 . Ima indu strijalaca kojima se čini da bi osvajanje makar maleckog dela ogromnog trţišta aspirina predstavljalo potez vredan truda. Veruju daje ranije bio dobar i iskren. Ima ljudi koji su optimistični do tačke ludosti.XXVIII Ti RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Pozitivan spektar ■a U kom sluĉaju optimizam predstavlja ludost? Od onoga što daje nadu. Ima ljudi koji najozbiljnije oĉekuju da će osvojiti premiju na lutriji i kao da ceo svoj ţivot zasnivaju na toj nadi.

Ključna tačka jeste sagledavanje postupka koji sledi iza optimizma. Moramo da budemo paţljivi u rukovanju tim spektrom. da to propratimo u javnosti. Ako je optimizam taj koji će povesti neki postupak u odabranom pravcu. ali ne uvek. Trebalo bi da budemo spremni uu. • Ukoliko uloţimo znatna sredstva ufinansiranje ovog filma. • Postoji mogućnost da ovaj automobil bude izabran za automobil godine. Ograničimo ti svoje razmišljanje pod ţutim šeširom na ono što je čvrsto i dobro poznato. Ukoliko se taj postupak svodi na nadu (kao što je nada u osvajanje premije na lutriji ili u čudo koje će spasiti firmu od bankrotstva). s . Uspeh dolazi upravo onima koji ga očekuju. • Moguće je da će ova nova stranka podeliti glasove opozicije. Preterani optimizam obično dovodi do neuspeha. stvari postaju malo teţe. ipak. H : I doći. ali i snovima koji su nadahnuti napore koji su naposletku doveli do njihovog ostvarivanja. trebalo bi da ih uspešno povratimo. ali.Pozitivan spektar XXVIII ikakvih ograničenja? Treba ti da uzima u obzir verovatnoću? Da ti bi takvu vrstu razmišljanja trebalo ostaviti crnom šeširu? Pozitivan spektar ide od prekomemog optimizma na jednom do logično-praktičnog na drugom kraju. Moramo da odemo tamo i proverimo. onda je takav optimizam najverovatnije neumestan. obi. mati je napredak koji će se time ostvariti. bolje da budemo spremni. • Postoji maglovita šansa daje neko preţiveo prisilno spuštanje na gleĉer. Istorija je krcata nepraktičnim vizijama. Moţda do toga i neće .

ali stupi u kontakt s njim i pozovi ga da otvori konfe renciju. ko zna. neki ipak uspeju. MeĊutim. a samo mali broj u tome i uspe. Moţda nam na pamet ne pada da podrţimo nešto što ima slabe izglede. ♦Znam daje vrlo zauzet i da traţi ogroman honorar. Zbog toga bi optimistične sugestije valjalo zabeleţiti i staviti na mapu. Moţda će i prihvatiti. moţe da odbije. tako da izgledi na uspeh nisu ve liki. dobro je obeleţiti ih grubom procenom verovatnoće. zasnovano na iskustvu ♦ dobri izgledi ♦ podjednaki izgledi ♦ moguće ♦ magloviti ili slabi izgledi Ovo je donekle slično onome što se primenjuje kod razmišljanja pod belim šeširom. nema potrebe za njihovom detaljnom procenom. pa pokušaj i ti. Ako nisu na mapi. ♦Svaka devojka ţeli da bude glumica. U najgorem sluĉaju. imamo izbor: odbiti. Jednostavna klasifikacija verovatnoće moţe da izgleda ovako: ♦ dokazano ♦ vrlo verovatno. Pre toga. Ipak. Ako su na mapi.XXVIII ________ Razmišljanje pod ţutim šeširom ____ Kao i s ostalim šeširima za razmišljanje. ako zelis. ali ti slabi izgledi svejedno moraju da se naĎu na mapi. svrha ţutog je da oboji pojmovnu mapu za razmišljanje. • 137 . ili pokušati poboljšati izglede. nemamo nikakav izbor.

Pozitivan spektar 1 XXVIII Teško da ćeš u seoskoj starinamici otkriti neko skriveno umetniĉko blago. većina skrivenih umetniĉkih blaga se nalazila upravo tamo gde niko nije oĉekivao da ih naĊe. A opet. 138 .

Razmišljanje pod ţutim šeširom bi trebalo da ide mnogo dalje od toga. onda bi „dobar osećaj" mogao da se smesti pod crveni šešir. MeĊutim. kao osećanje.i. Pozitivno procenjivanje se moţe zasnivati na iskustvu. slutnja ili intuicija. Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivno procenjivanje.V XXIX RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Razlozi i podrška logike K Na ĉemu se zasniva pozitivno stanovište? Zašto misliš da će se dogaĊaji baš tako odvijati? Razlozi za optimizam koji postoje u pozadini. trendovima. Mislilac u ţutom šeširu bi trebalo da da sve od sebe kako bi svoj optimizam što bolje potkrepio. slut nji. dostupnim informacijama. nagaĎanju i nadi. Taj bi napor trebalo da bude svestan i temeljit.'*V . . razmili . Mora li mislilac sa ţutim šeširom da jasno kaţe razloge za svoj optimizam? Ukoliko nisu dati razlozi. logičkom zaključivanju.

• Moje razmišljanje pod ţutim šeširom navodi na po misao da bi omleti predstavljali dobro proširenje asortimana brze hrane. naglasak se stavlja na istraţivanje i pozitivnu spekulaciju.Razlozi i podrška logike sijanje pod ţutim šeširom ne mora da bude ograniĉeno na one taĉke koje se mogu u potpunosti opravdati. Ako potraţim razloge koji bi podrţali ovo moje stanovište. stvar se još uvek moţe izneti u vidu spekulacije. Drugim recima. Ovo opravdavanje jeste pokušaj jačanja sugestije. Krećemo u potragu za mogućim koristima. • Šta reći o asortimanu radnih rukavica? Ne samo ru kavice koje greju ruke.zumiranje jaja u okviru ostalih obroka. Mogao bih reći i daje sada. U okviru razmišljanja pod ţutim šeširom. rukavice za obavljanje kućnih poslova. Pored toga. ali. kad ljudi retkojedu jaja za doruĉak. ostavljeno dovoljno prostora za konv . p- XXIX 140 . onda se neće obezbediti nigde. trebalo bi uloţiti najveći mogući napor da se optimizam opravda. Ako se podrška logike ne obezbedi pod ţutim šeši rom. ako se u tome ne uspe. već i rukavice koje stavljate kada opravljate kola. Potom gledamo kako da ih opravdamo. Ljudi danas moraju da ĉine više za sebe. po staju svesniji izgleda svoje koţe i potrebe za njenim negovanjem. mogao bih da se odlu ĉim za voĊenje raĉuna o ishrani i prednosti lake hra ne. rukavice koje stavljate kad je dete.

Predloţi i sugestije. ' Zamislite osam briljantnih mislilaca kako sede za stolom u nameri da razmotre načine za poboljšanje snabdevanja grada vodom. odakle dolazi predlog? Ko je školovan da daje predloge? Kritičko razmišljanje je veoma vaţan deo razmišljanja. ali ni u kom slučaju nije dovoljno.XXX RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Konstruktivno razmišljanje Ĉiniti nešto. Nijedan od tih briljantnih umova ne moţe da se pokrene dok neko ne iznese predlog. Reč je o va ţnom delu razmišljanja koje mora biti valjano obavljeno. Ali. Kod razmišljanja pod crnim šeširom. Tek tada briljantna škola kritičkog razmišljanja moţe da se pokaţe u punom sjaju. 141 . jasno sam rekao da bi mislilac u crnom šeširu trebalo da odigra svoju ulogu do kraja: trebalo bi da bude što je moguće više kritički nastrojen.

konstruktivnim aspektom. Time bi se stvorio rezervoar. ima vo de u izobilju. To bi dnevno znaĉi- . Jedan od aspekata razmišljanja pod ţutim šeširom je zaokupljen reaktivnim razmišljanjem.Konstruktivno razmišljanje XXX Razmišljanju pod ţutim šeširom ostaju konstruktivni i generativni aspekti. • U planinama. Razmišljanje pod ţutim šeširom je ono od koga valja da poteknu ideje. Predloţi se daju da bi se nešto učinilo boljim. baš kao što mislilac u crnom šeširu izvlači negativne. Moţe biti reč o rešavanju problema. Moţe biti reč o po boljšavanju. Moţe biti reč o korišćenju prilike. U ovom odeljku se bavimo drugačijim aspektom razmišljanja pod ţutim šeširom . koji je ekvivalentan negativnom procenjivanju koje spada u domen crnog šešira. To je aspekt pozitivnog procenjivanja. Konstruktivno razmišljanje se uklapa pod ţuti šešir zbog toga što je svako konstruktivno razmišljanje u osnovi pozitivno. predlog je osmišljen da bi iznedrio neku pozitivnu promenu. Kasnije ćemo videti da i zeleni šešir (kreativnost) igra vaţnu ulogu u osmišljavanju novih ideja. mogli bi smo da izgradimo branu preko reke Elkin. Mislilac u ţutom šeširu bira i izvlači pozitivne aspekte ideje koja mu je predočena. sugestije i predloţi. • Da bismo poboljšali snabdevanje vodom. koji troše svega ĉetiri litra. U svakom slučaju. Napravljeni su planovi za > : nove. osamdeset kilometara odavde. Da lije izvodljivo njeno usmeravanje u cevi? e • Obiĉan kotlić u kupatilu za svako ispiranje potroši * ■ oko trideset litara vode.

ili ukupnu uštedu od trideset i šest miliona litara vode. tim bolje. a političari da ih procenjuju. Da ispitam stvar? Sve ovo su konkretni predloţi. U drugim oblastima. ali ono stavlja donosioce odluka na milost i nemilost stručnjaka. mislilac je sam svoj stručnjak i mora da proizvede ideje. Odakle dolaze sugestije i predloţi? Kako mislilac u ţutom šeširu nalazi rešenje? U ovoj knjizi nema toliko prostora da bismo zalazili u raznovrsne metode dizajniranja i rešavanja problema.XXX __________ Razmišljanje pod ţutim šeširom ____ lo uštedu od 120 litara po osobi. • Staje s recikliranjem vode? Ĉuo sam da postoje ne ke metode na bazi membrana. U politici moţda zaista ima mesta za ovakav tip razmišljanja. Neko će sad reći da bi predloţi trebalo da poteknu od „stručnjaka za vodu" i da ovakve sugestije ne bi trebalo da daju amateri. moţe se razvijati dalje i eventualno podvrgnuti proceni crnog i ţutog šešira. koje ga ĉine ekono miĉnim. imaš li neke sugestije? Kako da priĊemo ovom problemu? Stavi svoj ţuti šešir. Tehničari su tu da obezbeĎuju ideje. Pošto se predlog naĎe na stolu. TakoĊe. • Dţone. kao što su poslovno ili lično razmišljanje. Uloga amatera bi trebalo da se sastoji u kritičkom razmišljanju kojim bi se dala procena predloga iznesenog od strane eksperata. Te teme sam se dotakao u drugim svojim knjigama. Ovo je u velikoj meri politički model. smanjio bi se i problem odlaganja. Predloţi 143 . Što ih više bude. • Stavite svoje ţute šešire i dajte mi neke konkretnije sugestije.

Pošto ţuti šešir usmeri um mislioca prema iznošenju predloga. 144 . Umesto da napadate predloge. predlaţem da dozvolimo pri vatnom sektoru da prodaje vodu po konkurentnim cenama. To je mnogo više od njegove reaktivne procene. ali nam prvo valja ustanoviti neke moguće smernice. Reč je o daljoj konstrukciji. • Noseći svoj ţuti šešir. Predlog se modifikuje.Konstruktivno razmišljanje XXX ţutog šešira ne moraju da budu specijalni niti naročito mudri. nameravamo da dovedemo neke struĉnjake i konsultante. Mogu da podrazumevaju metode za koje je poznato da su se drugde primenjivale. • Ne. nismo spremni da se prebacimo na razmišljanje pod crnim šeširom. poboljšava i osnaţuje. Treći aspekt jeste razvoj ili „nadgradnja" predloga. iznalaţenje samog predloga ne mora biti teško. Ne verujem da smo iscrpeli sve moguće sugestije. stavite ţuti šešir i dajte nam ne ke nove predloge. • Skinite crni šešir. Dakle. Mogu da podrazumevaju rutinski način izlaţenja na kraj s takvim stvarima. kao što ste do sada ĉinili. Prema tome. Pod aspektom poboljšanja u okvirima razmišljanja pod ţutim šeširom podrazumeva se korigovanje nedostataka na koje je ukazalo razmišljanje pod crnim šeširom. Taĉno. drţi mo se još neko vreme konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširima. razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno generisanjem predloga i njihovom pozitivnom procenom. IzmeĎu ova dva aspekta se nalazi i treći. Mogu da podrazumevaju sjedinjavanje nekih poznatih efekata u nameri da se konstruiše odreĎeno rešenje.

Mogao bi da povećava cene iskljuĉivo u skladu s inflacijom i ništa više od toga. ma koliko bili obični. tako što ćemo odrediti limit. • Ako snabdevanje vodom prepustimo privatnom sek toru. razmišljanje pod crnim šeširom moţe da izdvoji nedostatke. 145 . ali nije odgovorno za njihovo korigovanje. Ţelim da naglasim da ovo konstruktivno razmišljanje ţutog šešira ne iziskuje nikakvu specijalnu mudrost. Reč je samo o ţelji za iznošenjem konkretnih predloga.XXX Razmišljanje pod ţutim šeširom Kao što sam već objasnio. dovodimo grad u opasnost da ga ucenjuje neki monopolista koji će po sopstvenoj volji formirati cene. • Od toga bismo mogli da se zaštitimo.

■jtm. .

Spekulacija nema nikakve veze s pretpostavkom i nadom. Tek kad je završi kreće u potragu za kupcem. Razmišljanju pod ţutim šeširom je dovoljno da makar krajičkom oka ugleda moguće koristi i vrednosti. Čim baci letimičan pogled na njih. Najbolji mogući scenario. Svaki špekulant mora da ima snaţan osećaj za potencijalnu korist. takoĎe. počinje istraţivanje u tom pravcu. 147 . Razmišljanje pod ţutim šeširom je više od pukog prosuĎivanja i predlaganja.&ko ". mora postojati. GraĎevinar špekulant gradi kuću iako nema kupca za nju. voĎen pozitivnom nadom. Nada. Vrednost reći . Reč je o stavu koji se kreće ispred situacije.i ■ { ■ " < < XXXI RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Spekulacija Gledanje u budućnost. Ljudi koji ulaţu novac su po svojoj prirodi špekulanti. čak iako je sam ovaj izraz rezervisan za graĎevinare i one koji se bave novčanim transakcijama.

svako je slobodan da to čini . MeĊutim. Ljudi jesu primorani da rešavaju probleme.ukoliko ţeli. Spekulativan aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom jeste čisto oportunistiĉko razmišljanje. Kasnije mi ispriĉajte šta ste otkrili.opšteg" osiguranja koje uzima u obzir sve? Stavite ţuti šešir i razmislite malo o tome. Ukoliko je korist mala čak i u okvirima tog najboljeg mogućeg scenarija. druga pro davnica biva primorana da stavi katanac na bravu i mi preuzimamo posao u ćelom kraju. Spekulativno razmišljanje uvek mora da počne od najboljeg mogućeg scenarija. koja se prodaje pod nazivom .. znači da ideja nije vredna truda. ali niko nikada nije primoran da traga za dobrim šansama. postoji velika razlika izmeĎu objektivnog suda i namere da se otkrije pozitivna vrednost. ne vi dim da bi to bilo naroĉito profitabilno. Stavi te svoj ţuti šešir i recite kako vi gledate na to. 148 . MeĎutim. Upravo taj aspekt gledanja napred u okviru pozitivnog mišljenja jeste ono na šta ukazujem rečju spekulacija. • Jedan novi tip brze hrane stiĉe sve veću popularnost. Ono ide dalje od rešavanja problema i poboljšavanja. Oni i ovako je dva preţivljavaju.polo". Na taj način se iz ideje izvlači maksimalna moguća korist. Zar ne bismo mogli da imamo neku vrstu . • Tako veliki broj razliĉitih vidova osiguranja zbunjuje ljude. • U okviru najboljeg mogućeg scenarija.Spekulacija XXXI U praksi. To je neka vrsta pileće šnicle pripremljene na meksiĉ ki naĉin.

Šanse nastaju i ako se desi odreĎena stvar ili izmene neke okolnosti.. Odgovaraju149 . Šanse mogu da nastanu ekstrapolacijom trenutne scene u budućnost.i koliko je verovatno da će se korist izvlačiti pretpostavljenim tokom.ako-promena". Ukoliko korist predviĎena najboljim mogućim scenarijem deluje dovoljno privlačno. razmišljanje pod ţutim šeširom predočava nabolji mogući scenario i maksimalne koristi. Plan postupanja ili odluke se nikada ne zasnivaju na ispitivanju . • Ako padne cena goriva.. To je deo istraţivanja u okviru razmišljanja pod ţutim šeširom. razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na sumnjive delove.ako-opcija" .XXXI Razmišljanje pod ţutim šeširom • Prema najboljem mogućem scenariju. veliki automobili će se lakše prodavati. onda preostaje da se vidi koliko je taj scenario verovatan . Deo spekulativne funkcije ţutog šešira jeste ispitivanje mogućih . Naposletku. Unutar svojih spekulativnih aspekata.premda moţe biti potrebno preduzimanje defanzivnih mera kao što su obezbeĎenje sredstava putem drugih transakcija ili osiguranje protiv poţara. Deo funkcije crnog šešira je takoĎe ispitivanje tipa „ako" sa ciljem ispitivanja rizika i opasnosti. kamatna sto pa ubrzano raste i vrednost naše fiksne stope prenosive hipoteke ĉini kuću lakom za prodaju. Potom ih proporcionalno smanjuje u skladu s „verovatnoćom". • Cene obveznica će rasti ako kamatne stope budu opadale.

jer ona moţe da postavi cilj za koji postoji tek slabašna nada da se moţe postići. Veoma je teško učiniti bilo šta ukoliko ne postoji osećaj daje stvar moguće postići i da se oko toga vredi potruditi. tako i dizajner prodaje pozitivnu viziju onoga što pokušava da uradi.___________ Spekulacija ____________________ XXXI ći deo funkcije ţutog šešira jeste ispitivanje poziti vnih ekvivalenata rizika. U odreĎe nom smislu. moţe da se izvede i vredno je truda. • Imam ovu viziju drugaĉije ekonomije. koje nazivamo šansama ili mogućnostima. dakle. • Imam viziju privlaĉne jeftine izgradnje stambenih objekata. 150 . Baš kao što dobar trgovac uspeva da proda svoju robu iznoseći veličanstvenu viziju i navodeći mušteriju daje podeli s njim. Prvo ide vizija. koja će na dru gaĉiji naĉin postupati s bogatstvom iproduktivnošću. Ulogu vizije i snova u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom sam pomenuo u prethodnom odeljku. prethodi neka vrsta vizije. vizija ide dalje od spekulacije. dizajnu. Svakom osmišljavanju. • Pod kojim uslovima bi ovaj lanac hotela postao pro fitabilan? • Ako se uspostavi satelitski prenos. Vizija uključuje i koristi i izvodljivost projekta: to. da bi tek za njom usledili forma i detalji. a mislim i da vidim kako to mogu da ostva rim. koje se nove mo gućnosti nude oglašavaĉima? Spekulativni aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom je zaokupljen i vizijom.

XXXI

Razmišljanje pod ţutim šeširom

• Moja vizija jeste razmišljanje kao osnovni predmet u svim školama. U nekim zemljama je već uvedeno u nastavu. Uzbudljivost i stimulativnost vizije prevazilaze objektivan sud. Vizija postavlja pravac razmišljanja i delanja. To je dalji aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom.

151

A

( .-■■,•■>

.!

*

r t . .

,.

»

'.

>nvii

XXXII ŢUTI ŠEŠIR
Odnos s kreativnošću
Razlika izmeĊu konstruktivnog i kreativnog. Efikasnost ipromena. Nove i stare ideje. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi direktno kreativnošću. Kreativan aspekt razmišljanja je specifično obuhvaćen zelenim šeširom za razmišljanje, koji je sledeći na redu. Tačno je da kreativnost iziskuje pozitivan aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom. Istina je i da su pozitivna procena i konstruktivan aspekt razmišljanja pod ţutim šeši rom od vitalnog značaja za kreativnost. Bez obzira na to, razmišljanje pod ţutim i ono pod zelenim šeširom se prilično razlikuju. Neko moţe da bude odličan mislilac u ţutom šeširu, a da je ipak totalno nekreativan. Po meni, brkanje ova dva šešira predstavlja veliku opasnost, jer bi osoba koja nije kreativna mogla da pomisli da razmišljanje pod ţutim šeširom jednostavno nije za nju. >n:
. 153

Odnos s kreativnošću

XXXII

Kreativnost je krcata promenama, inovacijama, inventivnošću, novim idejama i novim alternativama. Osoba moţe biti odličan mislilac u ţutom šeširu, a da nikad u ţivotu nije imala ni jednu ideju. Delotvorna primena starih ideja predstavlja odgovarajuću upotrebu razmišljanja pod ţutim šeširom. Ideje ne moraju da budu nove i čak ne mora da postoji namera za iznalaţenjem novih ideja. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim stavom koji podrazumeva uspešno obavljanje posla. Efika snost pre noviteta jeste upravo ono o čemu je reč unutar razmišljanja pod ţutim šeširom. U engleskom jeziku dolazi do izvesne zabune, zbog vrlo širokog značenja reci kreativan (stvaralaĉki). Postoje dva potpuno različita aspekta. Prvi aspekt je „prouzroko vati", „dovesti do nečega", „izazvati", „ostvariti". U ovom smislu, neko moţe da prouzrokuje (stvori) opštu zbrku. Stolar stvara stolicu. Preduzetnik ostvaruje poslovne aranţmane. Drugi aspekt je ,,novo", ,,novitet", „novina", ,novost". I opet dolazi do zbrke jer postoje dve vrste noviteta. Prvi aspekt je nešto stoje novo zato što se razlikuje od nečega stoje ranije bilo; recimo, komunikacijski sistem koji je uvela vaša firma je za nju nov, mada se već odranije koristi u hiljadama drugih firmi. Drugi aspekt,,novog" jeste apsolutna novost, to jest, pronalazak ih' koncept koji se još nigde nije pojavio. U pogledu umetnika, meĎutim, postoji izvesna dilema. Na primer, jasno je da slikar stvara nešto što ranije nije postojalo. Budući da nije verovatno da će slika biti potpuno ista kao neka ranija, postoji nešto „novo". Pa ipak, ta slika ne mora sadrţavati nikakav novi koncept ili novu percepciju. Slikar moţe imati upečatljiv stil i potom ga primenji154

već je dopola puna viskija. Kako da iskoristimo tu njihovu po trebu? • Kad bismo uspeli da privuĉemo poslovne ljude da vi še odsedaju u ovom hotelu. • Ta ĉaša nije poluprazna. To je zadatak za razmišljanje pod zelenim šeširom. a onda ćemo staviti svoje zelene šešire za razmišljanje da bismo dobili neke nove. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti zaokupljeno preuzimanjem i stavljanjem u funkciju već upotrebljenih ideja. što moţe da se desi i unutar razmišljanja pod ţutim šeširom. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti zaokupljeno stvaranjem alternativnih pristupa problemu. mogli bismo da podigne mo cene soba. i ' ■ 155 . Rešavanje da na nešto gledamo na pozitivan način moţe samo po sebi stvoriti novu percepciju. Kako moţemo to da postignemo? Raz motrimo prvo uobiĉajene ideje. razmišljanje pod ţutim šeširom nije zaokupljeno menjanjem koncepta ili percepcije. U odreĎenom smislu. • Sve više ljudi ima potrebu za parkiranjem automobi la u centru grada. a njegovo ispravljanje ostavi razmišljanju pod ţutim šeširom. Ali.XXXII _______________ Ţuti šešir _____________ vati na jedan pejzaţ za drugim. Razmišljanje pod ţutim šeširom je izuzetno zaokupljeno dovoĎenjem do nekog dešavanja. Razmišljanje pod ţutim šeširom čak moţe definisati šanse. tako i razmišljanje pod ţutim šeširom moţe da definiše mogućnost i ostavi razmišljanju pod zelenim šeširom da iznaĎe neki nov način eksploatacije te mogućnosti. Baš kao što razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na nedostatak. to je proizvodna linija u okviru odreĎenog stila.

,J

Šest šešira za razmišljanje

XXXIII RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM
Rezime
Razmišljanje pod ţutim šeširom je pozitivno i kon struktivno. Ţuta boja simbolizuje sunčev sjaj, vedrinu i optimizam. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim procenama, jednako kao stoje razmišljanje pod crnim šeširom zaokupljeno negativnim procenama. Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivan spektar, koji ide od logičnog i praktičnog na jednom, do snova, vizija i nadanja na drugom kraju. Razmišljanje pod ţutim šeširom iskušava i ispituje vrednost i korist. Potom ono teţi da za tu vrednost i korist iznaĎe logičku podršku. Razmišljanje pod ţutim šeširom traţi da iznese čvrsto utemeljen optimizam, ali nije ograničeno na to - pod uslovom da su ostali vidovi optimizma odgovarajuće obeleţeni. Razmišljanje pod ţutim šeširom je konstruktivno i generativno. Od ovog razmišljanja potiču konkretni predloţi
157

Rezime

XXXIII

i sugestije. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno operativnošcu i izazivanjem aktivnosti. Cilj konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširom jeste delotvomost. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti spekulativno i u potrazi za mogućnostima. Razmišljanje pod ţutim šeširom dopušta i vizije i snove. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi pukom pozitivnom euforijom (crveni šešir) niti direktnim stvaranjem novih ideja (zeleni šešir).

-i¥"Ċ r on/r

a

■ir

"ixoq on. -13 boq <„

A

,

•'

.,:

i

U

158

"V, . »■,.!',
" . < ; . • ■ /

»i/

' \ l

XXXIV ZELENI ŠEŠIR
Kreativno i lateralno razmišljanje
Nove ideje, novi koncepti i nove percepcije. Namerno stvaranje novih ideja. Alternative. Još alternativa. Promena. Novi pristupi problemima. Zeleno je boja plodnosti i rasta i biljaka koje izrastaju iz sićušnog semena. Zbog toga sam odabrao da zeleno simbolizuje šešir za razmišljanje koji je specifično zaokupljen kreativnošću. Obilje kreativnosti u prirodi jeste korisna podloga za to. Razmišljanje pod zelenim šeširom se specifično bavi novim idejama i novim načinima gledanja na stvari. Razmišljanje pod zelenim šeširom se bavi beţanjem od bajatih ideja sa namerom da se pronaĎu bolje. Razmišljanje pod zelenim šeširom je zaokupljeno pramenom. Razmi šljanje pod zelenim šeširom je svestan napor, usredsreden u tom pravcu.
159

a crni u negativnu. • Tapkamo u mestu. Kreativnost biva potrebna jer ništa drugo nije upalilo. Potreba da stvari obavljamo na bolji način bi trebalo da bude podloga celokupnog našeg razmišljanja. Ponekad nam je. hajde da pre toga po svetimo deset minuta razmišljanju pod zelenim šeši rom.Kreativno i lateralno razmišljanje ____________________________________________ XXXIV • Dajte. potreban nam je način da svima oko sebe objasnimo kako. Prema tome. namerno igramo ulogu dvorske budale ili klovna. Štaviše. nove ideje pred160 . potrebna namerna i usredsreĎena kreativnost. potrebne su nam neke nove ideje o tome. da vidimo moţemo li da otkrijemo neki nov pri stup. Kreativnost nam je potrebna jer osećamo da bi se stvari mogle obaviti na jednostavniji ili bolji način. Vratićemo se na njih. tragajući za novim konceptima. Ali. Preţvakavamo izanĊale ideje. ponekad je neophodno iznošenje provokativnih ideja koje su svesno nelogične. meĎutim. U primeni kreativnog razmišljanja. Vremeje za malo svesnog razmišljanja pod zelenim šeširom. Da poĉnemo. • Ovo zahteva rešenje zelenog šešira. baš kao što nam crveni omogućava da se prebacimo u „osećajnu" ulogu. Čak i kada nisu provokacije. Sta vite svoje zelene šešire za razmišljanje. • Izneli ste nam tradicionalne pristupe ovom proble mu. verovatno je daje potreba za zelenim šeširom veća nego za bilo kojim drugim. Oĉajniĉki nam je potreban novi pristup. Posredstvom zelenog šešira omogućeno nam je da se prebacimo u kreativnu ulogu.

ali barem ste pokušali. Veći na mislilaca voli da bude sigurna. Postajući sve bolji u kreativnom razmišljanju. Moţete da signalizirate ostalima da pokušavate da razmišljate na odreĎeni način . 161 . Stavljate ga namerno. To se umnogome razlikuje od jednostavnog čekanja da vam sine neka ideja. zeleni šešir čini kreativno razmišljanje zvaničnim delom procesa razmišljanja. Moţete da ukaţete da je poţeljan odreĎeni vid razmišljanja. Mozak je osmišljen da postavlja obrasce. otkrićete da imate sve više novih ideja. Moţete da zahtevate od nekoga da stavi odreĎeni šešir i potom pokuša da razmišlja na taj način. signaliziranje vrednosti šest šešira za razmišljanje polazi s nekoliko aspekata. ţelite da budete u stanju da gaizvedete. Na ovaj način. Kreativnost podrazumeva provokaciju. primenjuje ih i osuĎuje sve što se u njih ne „uklapa". MeĎutim.kako bi oni na odgovarajući način tretirali vaš doprinos. Ne moţete unapred znati kakav će biti ishod eksperimenta. što znači da ste ostavili sebi vremena za svesno kreativno razmišljanje. Kao što sam već više puta pomenuo.XXXIV Zeleni šešir y / stavljaju delikatno seme kome je zeleni šešir potreban da bi ga zaštitio od „mraza" izazvanog razmišljanjem crnog šešira. princip kreativnog razmišljanja je te ţak. Ovo je naročito značajno kada nosite zeleni šešir. . umesto samo luksuzom. jer je suprotan priroĎenim navikama prepoznavanja. Mozak je osmišljen kao „mašina za prepoznavanje". Moţda noseći zeleni šešir i ne smislite ništa novo. Jedan od najvaţnijih aspekata je taj da date signal sebi. Kreativnost podrazumeva „eksperimentisanje u mislima". istraţivanje i preduzimanje rizika. prosuĎivanja i kritike. Voli da bude u pravu. Za većinu ljudi.

nosim zeleni šešir i stoga mije dozvoljeno da kaţem tako nešto. kako bi bili kreativniji. Veoma često. Zeleni šešir za to i sluţi. Pozitivna procena spada pod ţuti šešir. verovatno ćete ih otkriti više. ţelim da predloţim podsticanje ubrzane prodaje. nove pristupe i više alternativa. 162 . Razmišljanje pod zelenim šeširom zahteva istinske nove ideje. meĎutim. Posredstvom zelenog šešira omogućena nam je neka vrsta veštačke motivacije. • Pod zaštitom zelenog šešira. Ako posvetite više vremena traganju za alternativama. Zeleni šešir sam po sebi ne čini ljude kreativnijima. • Mislio sam da smo se dogovorili da stavimo zelene šešire. To bi mo glo da im pomogne da se ponovo uklope u društvo. Kreativnost je više nego biti jednostavno pozitivan i optimističan. Zar to nije razmišljanje crnog šešira? • Moje razmišljanje pod zelenim šeširom me navodi da predloţim da ljudima koji su odsluţili dugu kaznu za tvora po otpuštanju damo pristojne penzije. Teško je navesti nekoga da bude kreativan.Kreativno i lateralno razmišljanje XXXIV • Upamtite. On. kreativni ljudi su oni koji jednostavno provode više vremena u nastojanju da budu kreativni. Suviše smo negativni. Ako hoćete. ali je zato lako zatraţiti od njega da stavi zeleni šešir i da svoj e mišljenje uskladi s tim. moţe da da misliocima vremena i pomogne im da se usredsrede. shvatite ovo kao provo kaciju. da im nešto do ĉega će im biti stalo i spreĉi ih da se vrate kriminalu. Pozitivna i optimistična osećanja spadaju pod crveni šešir. jer ih upravo kreativnost više motiviše.

Moţemo da zahtevamo trud. čak i ako su ona sasvim neutralna. očekujemo neku vrstu izveštaja o sopstvenim osećanjima. sa zelenim šeširom za razmišljanje. ne moţemo da zahtevamo uvid. Razmišljajući pod crvenim šeširom. Zeleni šešir predstavlja formalan način da to i učinite. Sa ţutim šeširom na glavi. 163 . ali moţete da naloţite sebi ili drugima da provedu neko vreme u nastojanju da smisle neku novu ideju. ţeleli bismo pozitivne komentare. Čak i tada moţe da se desi da razmišljanje ne urodi ničim novim. Očekujemo da nas razmišljanje pod crnim šeširom podstakne na kritički osvrt. Ne moţete da naloţite sebi ili drugima da smisle neku novu ideju. Moţemo da zahtevamo da se odvoji vreme za stvaranje novih ideja. što moţda i nije uvek moguće. MeĎutim. Ono što je bitno jeste da je vreme provedeno u nastojanju.XXXIV Zeleni šešir Očekujemo da nam razmišljanje pod belim šeširom omogući pristup neutralnim i objektivnim informacijama.

.

Raspoloţenje i lateralno razmišljanje. ţelim da ukazem na to da razmišljanje pod zelenim šeširom obuhvata širok dijapazon kreativnih napora i nije ograničeno na lateralno razmišljanje kao takvo. zabeleţen je i u Oksfordskom reĉniku engleskog jezika.XXXV RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Lateralno razmišljanje Lateralno razmišljanje i njegov odnos s kreativnošću. Sam termin je morao da nastane iz dva razloga. Pretvaranje obrazaca u samoorganizujući informativni sistem. Termin lateralno razmišljanje sam iskovao 1967. upotrebio sam reč kreativnost zbog toga što se ona nalazi u opštoj upotrebi. godine i on je danas zvaničan deo engleskog jezika. Pišući razmišljanje pod zelenim šeširom. Prvi razlog je krajnje široko i donekle maglovito značenje reci 165 . Mnogi od čitalaca ove knjige nisu nikada čuli za mene ili moj koncept lateralnog razmišljanja. TakoĎe.

■i . Lateralno razmišljanje se vrlo precizno bavi menjanjem koncepata i percepcije. Osmišljene su tako da pomognu misliocu da krene preko obrazaca umesto da ih naprosto sledi. što sam već pomenuo u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom. tih istorijski determinisanih organizacija (obrazaca) iskustva. ) i n>w . To je osnova one iznenadne spoznaje.Lateralno razmišljanje XXXV kreativan. od stvaranja zbrke do stvaranja simfonije. nakon koje nešto postaje očigledno. kada mu se učini da to dobija smisao. ali. I jedni i drugi zavise od asimetrične prirode obrazaca per cepcije. Mislilac tako prečicom stiţe u novi obrazac i. Znam da ovo zvuči veoma tehnički. meĎutim. 166 -ni o*. tako se lateralno razmišljanje zasniva na ponašanju sistema formiranja obrazaca (takoĎe poseban univerzum). dolazi do „eureka" efekta. postoji veoma bliska veza izmeĎu mehanizama raspoloţenja i mehanizama lateralnog razmišljanja. da biste primenili tehniku lateralnog razmišljanja nema potrebe da razumete njegovu tehničku osnovu. tu za one koji ţele da znaju na čemu se zasniva lateralno razmišljanje. Drugi razlog je direktno zasnivanje lateralnog razmišljanja na ponašanju informacija u aktivnim samoorganizujućim informativnim sistemima. U stvari. Ona je. Baš kao što se logičko razmišljanje zasniva na ponašanju simboličkog jezika (poseban univerzum). Svesne tehnike lateralnog razmišljanja (različiti oblici provokacije i „pokretanja") se zasnivaju direktno na pona šanju sistema formiranja obrazaca.. Kreativnost kao da obuhvata sve. Lateralno razmišljanje jeste pretvaranje obrazaca u asimetriĉni sistem formiranja obrazaca.

principe. Dosta sam pisao o tome (knjige Lateralno razmišljanje i Lateralno razmišljanje u menadţmentu). simbola i odnosa koje daje percepcija. korake i tehnike. U narednim poglavljima ću se. uključujući matematiku. Lateralno razmišljanje uključuje stavove.XXXV Razmišljanje pod zelenim šeširom Veliki deo naše kulture razmišljanja je usmeren prema „obradi" kao delu mišljenja. jezik i logiku. U ovoj knjizi ne nameravam da se bavim time. MeĎutim. jer su one od fundamentalnog značaja i za primenu razmišljanja pod zelenim šeširom. obradu podataka. Percepcija je ta koja sloţeni svet koji nas okruţuje svodi na te forme. nijedan od tih sistema ne moţe da funkcioniše bez reci. Lateralno razmišljanje funkcioniše upravo u oblasti percepcije. Za ovo imamo odlično razvijene sisteme. meĎutim. statistiku. 167 . nastojeći da iskuša i promeni poznate obrasce. pozabaviti nekim fundamentalnim tačkama lateralnog razmišljanja.

.

Prilikom normalnog razmišljanja se koristimo prosuĊivanjem. Kritičko razmišljanje i razmišljanje crnog šešira se direktno bave uviĎanjem koliko se dobro sugestija uklapa u ono što nam je već poznato. tako očekujemo da se ideje uklope u naše znanje. Kuda me ovo vodi? Dalji efekat ideje. Kao što opis mora da se uklapa u ono što opisujemo. Kako bismo drugačije znali da li su dobre? 169 .XXXVI RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM . Ovo moţemo da nazovemo efektom retrospekcije ideje. na svoja ranija iskustva. Kakva je ova ideja u poreĎenju s onim što znam? Kakva je u poreĎenju s mojim ustanovljenim iskustvenim obrascima? ProsuĎujemo da se uklapa ili ističemo zbog čega se ne uklapa. gledamo unazad. Da bismo procenili ideju.JProdor" umesto prosuĊivanja 1 Ideja kao sredstvo za postizanje cilja.

] voĎenje principa. Postoje brojni svesni načini prodora u nepoznato uz pomoć ideje. Ukoliko nismo u stanju da iskoristimo izazov. ideju primenjujemo zbog njenog efekta unapreĊivanja. sagledavanje razlika. meĎutim. Mnogi rani pristupi kreativnom razmišljanju govore o odloţenom. Ţelim da bude apsolutno jasno da prodor nije samo odsustvo prosuĎivanja. Prodorom. Ideju sprovodimo da bismo videli do čega će dovesti. ideju sprovodimo da bismo izvršili prodor napred. • Ţelim da primenite ovu ideju zbog njene pokretne vrednosti. Mislim da je to suviše pasivno.već samo šta da ne radi. Prodor je aktivan mehanizam. meĎu kojima su: iz. ne moţemo iskoristiti izazov. Reč je o još jednom terminu koji sam skovao. tako koristimo i izazov kao sredstvo za poprečni prelazak s jednog obrasca na drugi. ostajemo zarobljeni unutar starih obrazaca. izazov i prodor idu ruku pod ruku. U stvari.. itd. jer zapravo ne govori misliocu šta da radi . a ne zbog onoga što vaš sud kaţe o njoj. 170 . Bez mehanizma prodiranja. ProsuĎivanje zamenjujemo prodorom. Prodor je ključni mehanizam lateralnog razmišljanja. Ideju primenjujemo zbog njene prodorne moći. Ideju sprovodimo da bismo videli kuda će nas odvesti. Baš kao što koristimo kamenje da bi stali na njega kad prelazimo reku. moramo da ga zamenimo drugačijim mehanizmom. Kod razmišljanja pod zelenim šeširom. Kao što ćemo videti. Bez njega ne bismo mogli da učinimo ništa.J*rodor " umesto presuĊivanja ___________________________________________ XX XVI ProsuĎivanje (iz domena ţutog i crnog šešira) je od vitalnog značaja za najveći deo našeg razmišljanja. suspendovanom ili zakasnelom prosuĎivanju.

aprila 1971. moţemo uzeti neku maglovitu ideju i uobličiti je u nešto konkretno i praktično. U drugim prilikama. ■■?*'*-. vv Bio je to samo izazov koji je doveo do koncepta „budnog susedstva". Do kakvog pomaka bi mogla da dovede ta ideja? • Pretpostavimo da postoje prenosive obveznice osigu ranja koje jedna osoba moţe direktno da proda dru goj. Ako se nalazite u grupi rizika tipa AAA.> 171 . Ideja se sastoji u tome da graĎani budu dodatne oči i uši policije . . pak. koju potom negujemo sve dok ne izraste u stamenu biljku. koji sam pomenuo u priči za naslovnu stranu Njujork magazina. Ono ključno što valja upamtiti jeste da idemo napred. Stavite zelene šešire i razmislite o toj ideji. TakoĎe. Ako spadate u grupu A A. mi naprosto ekstrahujemo neki princip iz sredstva i potom primenjujemo taj princip.da bi sprečavali i otkrivali zločin u svom kraju. • Pretpostavimo da poĉnemo da pravimo ĉetvrtaste hamburgere. vaše privilegije su nešto manje. YV. Ljudi bi tada sami vršili procenu sopstvenog rizika.*. bilo uz pomoć ideje. Koncept se danas primenjuje u 20. Ponekad uzimamo ideju i primenjujemo je kao sredstvo. drţimo se „ideje-semena".XXXVI Razmišljanje pod zelenim šeširom Pretpostavimo da svi postanu policajci. dobijate odreĎene privilegije navedene na univerzalnim obveznicama osiguranja. >. Sve su to aspekti prodora. da bi potom završili s prilično drugačijom idejom. U stvari. Ovo bi moglo da dovede do ideje da osiguranje bude zaista prenosivo. Kaţu da je u oblastima u kojima se ova ideja primenjuje došlo do značajnog pada stope kriminala. >.v> v.. bilo s idejom kao polaznom osnovom.000 opština u SAD. .MU .

postoji predlog da zaposlimo ekipu koja bi stalno radila iskljuĉivo vi kendom. ali bilo bi in teresantno da stavite zelene šešire i razmislite o njoj. Jedino do ĉega im je stalo jeste da zadrţe posao koji imaju. a da se ljudi od posla odmaraju sredinom nedelje. Deluje kao neizvodljiva ideja. Iz ove vrste pomaka moţe da izroni veliki broj kori snih ideja. Nijedna od ovih ideja zapravo ne mora da iskoristi ţutu košulju kao takvu. —Navodi me na razmišljanje o naĉinu na koji voĊe pri vlaĉe paţnju. Moţe Ujedno razmišljanje pod zelenim šeširom na tu temu? • Budući da niko ne ţeli vikend-smenu. Stavite svoje zelene šešire i recite mi na šta vas navodi ta ideja. pre no što reskira i obuĉe ţutu košulju. • Ovde imam sugestiju da subota bude radni dan. —Navodi me na razmišljan je o predstavi koju o sebi ima osoba odabrana da nosi ţutu košulju. 172 . Ona mo ra da udovoljava toj predstavi. Oni to mogu da pokaţu time što neće nositi ţutu košulju.prodor " umesto presuĊivanja XXXVI —Uzmimo sugestiju da svako ko ţeli unapreĊenje mo ra da nosi ţutu košulju ili bluzu. sredom. —Navodi me na razmišljanje opravilima igre. Ţuta ko šulja bi trebalo da predstavlja definisano pravilo igre unapreĊivanja koje bi svako trebalo da poznaje. Koliko zaposlenih zna šta im valja ĉiniti da bi dobili unapreĊenje? —Navodi me na razmišljanje o ljudima koji ne ţele da budu unapreĊeni. Osoba bi trebalo da bude priliĉno si gurna u to kako stoji s onima oko sebe.

a ne proces prosuĎivanja. Ključno je da upamtite da se u okviru razmišljanja pod zelenim šeširom mehanizam prosuĎivanja u potpunosti zamenjuje mehanizmom prodora. Razmišljanje pod zelenim šeširom ju je učinilo dovoljno atraktivnom da bi bila isprobana (u ovom konkretnom slučaju. Prodor je dinamički proces.XXXVI Razmišljanje pod zelenim šeširom U stvari. isto se moglo postići i razmišljanjem pod ţutim šeširom). Prodor bi trebalo da ide mnogo dalje od pozitivne procene ideje. Po čemu je ova ideja zanimljiva? Po čemu se razlikuje od drugih? Šta nam ona sugeriše? Do čega dovodi? Sva ova pitanja su sastavni deo mehanizma prodora. 173 . ova poslednja ideja je sprovedena u praksi i funkcionisala je vrlo uspešno.

.

vil

! < . t'

XXXVII RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM
Potreba za provokacijom
Upotreba termina PO. Logika apsurdnog. Nasumiĉna provokacija. Naučna otkrića se uvek opisuju kao da su napredovala jedan po jedan logičan korak. Ponekad je zaista tako. Ponekad je, meĎutim, ta korak-po-korak logika samo lepim recima ispričano kasnije uviĎanje onoga što se zaista desilo. Neplanirana greška ili slučajnost su stvorili provokaciju koja je aktivirala novu ideju. Antibiotici su nastali slučajnom kontaminacijom laboratorijske posude gljivicom plesni pod nazivom penicillium. Kaţu i da se Kolumbo usudio na plovidbu preko Atlantika samo zato stoje napravio ozbiljnu grešku u proračunu duţine putovanja, koji je uradio na bazi nekih antičkih studija. Priroda je puna ovakvih provokacija. Provokaciju nikad ne moţemo traţiti jer u tekućem razmišljanju za nju
175

Potreba za provokacijom

XXXVII

nema mesta. Njena uloga se sastoji upravo u tome da izbaci razmišljanje iz tekućih obrazaca. Logika provokacije izrasta direktno iz logike asimetričnih sistema formiranja obrazaca. Moţemo da sedimo i čekamo na provokacije, ili moţemo da resimo da ih stvorimo namerno. To je ono što se dešava tokom lateralnog razmišljanja. Mogućnost iskorišćavanja provokacija jeste suštinski deo lateralnog razmišljanja. U prethodnom odeljku, osvrnuli smo se na fenomen prodora. Na taj način koristimo provokacije. Koristimo ih zbog njihove pokretne vrednosti. Sad moţemo da se osvrnemo na to kako ih postavljamo. Pre mnogo godina, smislio sam reč PO kao simbolični pokazatelj koji će ukazivati na to da je ideja iznesena kao provokacija i zarad svoje pokretaĉke vrednosti. Ako hoćete, termin moţe značiti „provokativna operacija". PO (dalje od da i ne) deluje kao neka vrsta bele zastave primirja. Ako neko priĎe zamku mašući belom zasta vom, a vi ga ubijete, to znači da ne igrate po prav ilima. Slično tome, ako se ideja iznese pod zaštitom PO, srezati je sudom crnog šešira značilo bi da ne igrate po pravilima. Na neki način - kao što sam već ranije pomenuo - reč PO deluje na isti način kao i zeleni šešir. Osobi koja nosi zeleni šešir je dozvoljeno da iznosi „sulude" ideje. Zeleni šešir ima mnogo širi dijapazon nego PO, ali je PO speci fičniji. Prema tome, najbolje je koristiti oboje. • PO automobili bi trebalo da imaju Ĉetvrtaste toĉkove. • PO avioni bi trebalo da sleću s toĉkovima naviše.
176

XXXVII

Razmišljanje pod zelenim šeširom

, • PO kupce bi trebalo plaćati da kupuju stvari. • PO direktori bi trebalo dapromovišu sami sebe. • PO fabrika koja zagaĊuje reku bi trebalo da se naĊe nizvodno od same sebe. Ova poslednja provokacija je dovela do ideje da se zakonom propiše da svaka fabrika sagraĎena na obali reke mora uzimati vodu nizvodno od mesta na kome je ispušta. Na ovaj način, ona će biti prva koja će poţuriti da odnese svoje otpadne vode na analizu. Na reč PO se moţe gledati i kao na nastalu iz reci kao što su hipoteza, pretpostavka, posibilitet, pa čak i poezija. Sve one sadrţe ideju koja se iznosi zarad svog daljeg efekta - da bi nešto isprovocirala, izazvala. Po definiciji, apsurdna ili nelogična ideja ne moţe da egzistira unutar našeg svakodnevnog iskustva. Prema tome, takva ideja leţi izvan svih postojećih obrazaca. Na taj način, provokacija nas primorava da izaĎemo iz uobičajenih obrazaca percepcije. Dok se udaljavamo od provokacije, mogu da se dese tri stvari. Moţda nećemo moći da učinimo nikakav prodor. Moţda ćemo otplutati nazad ka uobičajenim obrascima. Moţda ćemo se prebaciti na novi obrazac. Jednako kao što postoje formalne metode ostvarivanja prodora na bazi ideje, tako postoje i formalni načini stvaranja provokacija. Oni omogućavaju svesne tehnike lateralnog razmišljanja. Na primer, jedan od jednostavnih načina stvaranja pro vokacije se koristi preokretom. Kaţete način na koji se ne što obično dešava i potom ga preokrenete ili izvrnete nao pačke. 7
177

Potreba za provokacijom ____________________________________________X XXVII

•Kupci obiĉno plaćaju za robu koju kupuju. Da preo krenemo to. PO: radnja plaća mušterijama. •Ovo bi moglo da dovede do ideje o kuponima koji bi, zapravo, vraćali kupcima mali deo iznosa njihove ku povine. •Ovo bi moglo da dovede do ideje da se kase u supermarketima podese tako da na svaki hiljaditi raĉun is plaćuju neku vrstu premije. Provokacije ne moraju biti apsurdne ili nelogične. Moguće je tretirati potpuno ozbiljnu ideju kao provokaciju. Ako vam neko iznese ideju koja vam se ne dopada i koju biste, razmislite li pod crnim šeširom, mogli odmah da odbacite, radije stavite zeleni šešir i ponašajte se prema njoj kao prema provokaciji. Ovakav izbor je uvek moguće napraviti. • Ne vidim kako bi vaša ideja oprodavnici koja bi ra dila na bazi samodiscipline"mogla ikada dafunkcioniše, jer se tako lako moţe zloupotrebiti. MeĊutim, staviću svoj zeleni šešir i tretirati je kao provokaciju. To dovodi do ideje da ljudi sami izraĉunavaju iznos za koji su pazarili, onako odoka. Eventualne greške u njihovu korist ili u koristprodavnice bi se na kraju iz jednaĉile. Vrlo jednostavan način stvaranja provokacija jeste upotreba nasumične reci. Moţete da zamislite jedan broj i zatim otvorite rečnik upravo na toj strani. Drugi broj koji zamislite neka predstavlja pozicije reci na stranici. Na primer, moţete zamisliti 92. stranu, osmu reč odozgo. Imenice su lakše za korišćenje od glagola ili drugih vrsta reci. Spisak imenica koje se nalaze u svakodnevnoj upotrebi je jednostavniji za korišćenje nego rečnik.
178

XXXVII _______ Razmišljanje pod zelenim šeširom_____ \ 1

Pretpostavimo da su nam potrebne neke nove ideje za biznis koji se tiče cigareta. Ispalo je da je nasumična reč Jaba". • Imamo, dakle, „cigarete" - PO - ,ţaba". Ţaba uka zuje na skakutanje, prema tome, mogli bismo da ima mo cigaretu koja se posle nekog vremena sama uga sila. To bi moglo da bude od koristi u spreĉavanju poţara. Isto tako, moglo bi da omogući pušaĉu da povuĉe samo kratak dim i popuši tu cigaretu kasnije. Dalje, to nas dovodi do nove marke cigareta koje bi smo nazvali ,Jcratke", i koje bi zaista bile dizajnirane da budu vrlo kratke i gore svega dva do tri minuta. • Ţelim neke ideje o tome šta da se radi s televizorima. Nasumiĉna reĉ je ,ĉir", dakle, televizor—PO—sir. Sir ima rupe. PO ekran televi zora ima rupe. Šta bi to moglo da znaĉi? Moţda bi ekran mogao da ima ne kakve ,prozore" koji bi pokazivali šta se dešava na drugim kanalima. Uz logiku, trebalo bi da postoji i razlog da se nešto kaţe još pre no što se to zaista i izgovori. Uz provokaciju, ne mora da postoji razlog da se nešto kaţe, sve dok nije izreĉeno. Provokacija rada efekat, a vrednost efekta je ono što opravdava provokaciju. Mnogima moţe izgledati nezamislivo da nasumična reč moţe biti od vrednosti u rešavanju problema. Definicija nasumičnog znači da reč nema nikakve veze s problemom. Pa ipak, u logici asimetričnog sistema formiranja obrazaca, lako je shvatiti zašto nasumična funkcioniše reč. Ona obezbeĎuje drugačiju polaznu tačku. Ako krenemo unazad s te nove polazne tačke, povećavamo izglede da se
179

Potreba za provokacijom

XXXVII

vratimo putem kojim nikada ne bismo krenuli da smo o temi razmišljali direktno. Jednako kao što je prodor deo bazičnog modela zelenog šešira, tako je {provokacija. Kad ste u Francuskoj, govorite francuski; kad nosite zeleni šešir, upotrebljavate provokaciju {prodor kao gramatiku kreativnosti.

180

XXXVIII RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM
Alternative
Suviše lako zadovoljeni. Pravci, opcije i izbori. Nivoi alternative. U školskoj matematici, izračunate zbir i imate odgovor na pitanje. Zatim krećete na sledeći zbir. Nema svrhe da dalje trošite vreme na prethodni jer, ako imate tačan odgovor, bolji od toga ne moţete dobiti. Mnogi prenose ovaj princip dalje u ţivot. Čim pronaĎu odgovor na problem, prestaju da misle. Zadovoljavaju se prvim odgovorom koji naiĎe. Stvarni ţivot se, meĎutim, veoma razlikuje od školskih zadataka iz matematike. Obično postoji više od jednog odgovora. Neki odgovori su bolji od drugih: koštaju manje, pouzdaniji su, ili ih je lakše primeniti. Ne postoji ni najmanji razlog za pretpostavku da/?rW odgovor mora da bude i najbolji. Ukoliko nemamo dovoljno vremena, ali imamo mnogo problema koje nam
181

I

potvrĎujemo prvi odgovor i imamo na umu da se uvek moţemo vratiti na njega. Stoga se dajemo u potragu za alternativnim načinom. 182 . Prihvatanje mogućnosti postojanja alternativa i potraga za njima jeste fundamentalni deo kreativnog razmišljanja. Odista. Kada završimo mentalnu mapu situacije. Zatim krećemo u potragu za alternativama. Ali biva i da uopšte ne znamo način na koji bismo nastavili dalje. Tek kad imamo više alternativa. ali to ni slučajno ne znači da ne moţe postojati bolji. Do sada sam se u ovom odeljku bavio slučajevima u kojima već imamo rešenje.Alternativa ________________XXXVIII valja resiti. Krećemo u potragu za drugim solucijama. moţemo da izaberemo onu najbolju. različite tehnike lateralnog razmišljanja su usmerene ka nalaţenju novih alternativa. To je osnova za svako poboljšanje. više od jednog načina gledanja na stvari. Da li biste voleli da se vaš lekar zadovolji prvim što mu padne na pamet i prestane dalje da se bavi ispitivanjem vaše bolesti? Prema tome. Moţda imamo sasvim adekvatan način da obavimo nešto. onda bi mogao da postoji razlog da se zadovoljimo prvim odgovorom . Naša potraga za alternativama je tada zapravo potraga za boljim rešenjem. Predstava o alternativama ukazuje na to da obično postoji više od jednog načina da se nešto uradi. sagledavši koja se najbolje uklapa u naše potrebe i mogućnosti. uzimamo u obzir i alternativne pravce. koje ne mora biti ispravljanje nedostataka niti rešavanje problema. Prilikom planiranja bilo kakvog putovanja.ali ni u kom drugom slučaju. tragamo za alternativnim pravcima koji vode ka našoj destinaciji.

Stavite svoje zelene šešire i nabrojte sve naše mogućnosti. Hajde da prvo proĊemo kroz oĉigledne opcije koje imamo. kvalitet svake odluke umnogome zavisi od alternativa koje stoje na raspolaganju onome ko te odluke donosi. u ovakvim dodatnim potragama je zeleni šešir sve što nam je potrebno. veliki naglasak se stavlja na donošenje odluka. ukoliko ne isplatimo veliku sumu novca. Pa ipak. • Dobili smo ucenjivaĉko pismo u kome stoji da će. Baš kao što moramo da se potrudimo da odemo dalje od prvog rešenja. zgodnije je da celokupnu potragu za alternativama stavimo u okvir razmišljanja pod zelenim šeširom.što nije dovoljno. To moţe naprosto biti stvar usredsreĎivanja paţnje na temu i nabrajanja poznatih načina postupanja s njom . Prvi deo potrage bi se čak mogao svrstati u razmišljanje pod belim šeširom: „proĎi kroz pristupe koji se normalno primenjuju u takvim situacijama. ključni je deo razmišljanja pod zelenim šeširom.XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom Spremnost za traţenje alternativa (percepcije. a zatim ćemo staviti svoje zelene šešire ne bismo li našli još neke. tako moramo da učinimo i kreativan napor da odemo dalje od očiglednog skupa alternativa. obja šnjenja. postupanja)." U praksi. svi našipro ' izvodi koji se nalaze po prodavnicama biti zatrovani. sve dok se ne doĎe do očigled nih alternativa. Traganje za alternativama navodi na pomisao o kreativnom stavu: prihvatanju postojanja drugačijih pristupa. Stvarna potraga za alternativama ne mora iziskivati nikakvu posebnu kreativnost. 183 . U poslovnoj obuci. • Konkurentske novine su upravo poskupele. Strogo uzevši.

To moţe da bude slučaj u zatvorenom sistemu. Moţemo daje povećamo. Stavite svoje zelene šešire i dajte mi sve moguće va rijante. Moţemo da unesemo neke promene u pro izvod i napravimo jeftiniju verziju. Moţe mo nakratko da snizimo cenu i potom je ponovo vratimo na staro. Potom ćemo postepeno smanjivati njihov broj. Moţemo da ne menjamo cenu i damo poseban popust. Moţemo daje snizimo. Nema niĉega drugog što moţemo da uĉi nimo. tek onda moţemo da ih svrstamo ujedan od ona tri izbora. MeĎutim. postoji ogroman broj mogućih varijanti. Moţemo da snizimo cenu ne kih proizvoda. ali u stvarnom ţivotu je retko kad tako. • Imamo samo tri moguće alternative. Moţemo da promenimo način reklamiranja proizvoda. Moţemo da snizimo cenu i potom naplaćujemo ekstra-dodatak za opcije. Moţemo da snizimo ce nu kasnije (koliko kasnije?). Tačno je da svaki mogući postupak sa cenama mora na kraju potpasti pod jedan od ova tri izbora. • Kako ćemo da distribui ramo ove kompjutere? Koje alternativne strategije imamo? Mnogi veruju da logičan pregled obuhvata sve moguće alternative. puko nabra janje tri postojeća izbora samo po sebi ne generiše sve ove alternative. Moţemo da ne menjamo cenu. " 184 . Pošto razmotrimo ove varijante (a ima ih još mnogo. mnogo više). Pa ipak. kako bismo opravdali višu cenu (ne menjajući cenu ili je čak povećavši).____________ Alternativa _________________ XXXVIII • Moraćemo da odaberemo lokaciju za letnji kamp.

Kad god traţimo alternative. To moţe da bude odmor posvećen sportskim aktivnostima. Obično ţelimo da ostanemo u tim okvirima. Mogao bih da nadoknadim zaostatak u poslu. Mogao bih da se upišem na neki kurs. Kakav odmor ţelim? To mogu da budu more i sunce. Mogu na Pacifička ostrva. Kako da ga iskoristim? Mogao bih da otputujem na odmor. • Ono što zaista ţelim da uradim jeste da u isto vreme podignem cenu i snizim je. To moţe da bude krstarenje. prelazimo u sledeći nivo: kuda da ode m? Mogu na Mediteran. Tu i tamo. prelazimo u sledeći nivo. Mogu na Karibe. imamo potrebu da probijemo okvir i krenemo naviše. • Traţili ste mi da naĊem alternativne naĉine utovarivanja kamiona. skupih proizvoda. Zatim. moram da odlučim kako da otputujem tamo i gde da odsednem. A ja vam kaţem da bi bilo pametnije da svoje proizvode transportu]emo vozom. Imam nešto slobodnog vremena. Mogao bih da se bacim na sreĎivanje bašte. to činimo unutar prihvaćenih okvira koji odreĎuju nivo. Ako se odlučim za more i sunce. Ako odlučim da otputujem na odmor. prešavši na viši nivo. 185 . • Zamolio sam te za alternativni dizajn drške za kišo bran. Kreiraćemo liniju jeftinih '• proizvoda i liniju ekskluzivnih. a ti si mi donela dizajn kišnog mantila. Alternativa ima dva različita nivoa.XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom Veoma česta greška krutih mislilaca jeste to što podvlače osnovne alternativne kategorije i ne idu dalje od toga.

___________ Alternativa _________________ XXXVIII • Traţili ste od mene da vam predloţim pogodne medi je za reklamnu kampanju. Kreativne pauze nema sve dok ne resimo daje napravimo. • Neću da misliš da imamo problem. Ostaje stvarna dilema: kada delati unutar datih okvira. MeĎutim. Nešto ide veoma glatko. Po meni. Tragali smo za alternativama na očiglednim tačkama. budite spremni da unutar konkretnog nivoa iznaĎete nove alternative. Ali. a kada izaći iz njih. naša zainteresovanost za probleme je tolika da onda kada ih nema više volimo da napredujemo neometano nego da zastanemo da bismo sebi dali više zadataka za razmišljanje. Ali. bilo bi bolje da taj novac potrošimo na unapreĊivanje sluţbe za od nose s javnošću. hoću da staviš svoj zeleni šešir i napraviš malu 186 .kreativna pauza. Sad smo došli do onoga što je moţda najteţa tačka u svekolikoj kreativnosti . Izneli smo različite pristupe problemu." Uopšte uzev. Kreativnost izlazi na loš glas kada kreativne osobe daju sebi u zadatak da uvek rese neki drugi problem umesto onoga koji im je predočen. Svakako nastojte da povremeno probijete okvire i promenite nivoe. jer ga nemamo. Nisam zastao da razmislim da li zvuk moţda potiče od mog drugog budilnika. Šta više moţemo traţiti od kreativnosti? Jednom sam proveo deset minuta dajući sve od sebe da isključim budilnik koji nije zvonio. Kreativna pauza nastaje onda kad kaţemo: „Nema očiglednog razloga zbog kojeg bih u ovom trenutku trebalo da zastanem i razmotrim alternative. ipak ću to učiniti.

dok si u zelenom šeširu. ' Razmisli malo o automobilskom volanu.V XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom kreativnu pauzu s osvrtom na naš uobiĉajeni naĉin farbanja automobila pre no što ih prodamo. Zadrţi se malo na tome. * Stavi zeleni šešir i zadrţi se malo na sledećem: prodavci dobijaju proviziju za realizovanu prodaju. 187 . On dobro odraĊuje svoj posao.

.

Potom ističem da će neki i dalje u tome biti bolji od drugih. Često me pitaju da li je kreativnost stvar veštine. talenta ili karaktera? Lakše je menjati maske nego lik. talenta ili karaktera. baš kao što su pojedinci bolji u tenisu 189 . Zbog toga ja naglasak stavljam na nameran razvoj veštine kreativnog razmišljanja (recimo. ja nikad ne dajem taj odgovor. posredstvom tehnika lateralnog razmišljanja). Ljudi su isuviše spremni da se pomire s tim daje kreativ nost stvar talenta ili karaktera. Pravi odgovor je da moţe da bude sve to.' ' i MJ^ XXXIX RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Karakter i veština Da lije kreativnost stvar veštine. Kad ne bismo uloţili ni najmanji napor da razvijemo veštinu kreativnosti. S ponosom primenjujte veštinu. ona moţe da bude iskljuĉivo stvar talenta i karaktera. a ukoliko ne poseduju nešto od toga smatraju daje bolje daje prepuste drugima. MeĎutim.

većina moţe da dosegne sasvim solidan nivo. Ne ţelim da umanjimiefikasnost vašeg fgiticizma. Moţda niste svestrani.________ Karakter i veština ________________ XXXIX ili skijanju . ali. • Moţda više volite da prilikom razmišljanja ne menjate šešire. Uvek su mi govorili o ljudima koji su prirodno skloni razmišljanju pod crnim šeširom. Moţda ćete morati da ostanete specijalista za negativno. ali. Moţda umete da jjevate samo na jednu notu". Mislilac ko190 . tenis igraju i oni koji se ne nadaju učešću na Vimbldonu. mada same nikada nisu poţelele daje upo trebe. Više volim da o njoj mislim kao o normalnom i neophodnom delu svačijeg razmišljanja. opet. staje sa zelenim šeširom? Vidite šta moţete da uĉinite u vezi s tim. • Kad nosite svoj crni šešir za razmišljcinjer-obavljate odliĉan posao. Ne dopada mi se mišljenje daje kreativnost neki poseban dar.ali. Nećemo svi biti geniji. Iz sopstvenog iskustva znam za nekoliko takvih slučajeva. Ne mislim da je promena karaktera moguća. Ukljuĉivaćemo vas u diskusiju samo onda kad nam bude potrebno razmišljanje pod crnim šeširom. Jedno stavno ukazivanje na „logiku" kreativnosti nekoj osobi moţe da ima trajan efekat na stav te osobe prema kreativnosti. Najpraktičnije se pri tom posluţiti mehanizmom zelenog šešira. ^isto zabave radi. Niko ne voli da ga smatraju jednostranim. Takvi kao da uţivaju u uništavanju svake ideje ili sugestije. Pitaju me da li bi takve osobe mogle tretirati kreativnost s više tolerancije. Pitaju me da lije moguće smekšati karakter takvih osoba.

Pomenuo sam ovo već ranije u knjizi. mislilac mora da se ponosi svojom veštinom razmišljanja. Ponosi se svojom glumačkom veštinom. dovoljno je da se neko vreme suzdrţite od diskusije. Nikada nećete moći da se pouzdate u to svoje razmišljanje ukoliko makar ne pokušate. Na potpuno isti način.XXXIX _______ Razmišljanje pod zelenim šeširom ____ \ / ji je izvanredan s crnim šeširom na glavi bi voleo i da njegovo razmišljanje pod zelenim šeširom bude makar osrednje. za jedno s ostalim njegovim aspektima. on se ponosi svojom sposobnošću da igra i komediju i tragediju. On svaku ulogu igra u punoj zavisnosti od maske koju nosi. Ako to niste u stanju. Tragična i komična maska su odvojene. Ovo znači sposobnost nošenja svih šest šešira za razmišljanje i odgovarajuće razmišljanje pod svakim šeširom. Sam glumac se ne menja. Formalnost zelenog šešira ga proizvodi u priznati deo razmišljanja. • U ovom trenutku razmišljamo pod zelenim šeširom. Kada je negativan. a sada ponavljam ovde. Kreativno razmišljanje je obično u slabijoj poziciji jer ne deluje kao neophodan deo razmišljanja. zbog ovog praktičnog problema izlaţenja na kraj s negativnim karakterom. Jasno razdvajanje zelenog od crnog šešira znači da stručnjak za razmišljanje pod crnim šeširom shvati da ne mora smanjiti svoju negativnost da bi bio kreativan. • Moţete barem pokušati da se malo pozabavite razmi šljanjem pod zelenim šeširom. moţe to da bude u istoj meri kao i ranije (uporedite ovo s pokušajima promene karaktera). 191 . Odista.

■51 .

Nova načela mogu da se izrode premda moţda još uvek nisu zaogrnuta plastom praktičnosti. Moguće je da postoje nova konceptualna usmerenja. u izveštajima s tih sednica se većina iznesenih ideja nije uopšte pominjala. Sedeo sam na brojnim kreativnim sednicama na kojima se čulo mnoštvo dobrih ideja. Jedan od najnerealizovanijih aspekata kreativnosti jeste „ţetva" ideja. Menadţer koji brine o konceptima.XL RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Šta biva s idejama? Staje sledeće? Uobliĉavanje i prekrajanje ideja. Osim tog dobrog rešenja. Skloni smo da tragamo samo za dobrom finalnim rešenjem. čak iako nema konkretnih načina za pomak u tom smeru. Sve drugo ignorišemo. Ipak. moguće je naći mnogo toga vrednog. Mo193 . Moguće je da postoje poluformirane ideje koje još nisu upotrebljive jer iziskuju mnogo dorade.

To. Moţemo li da uobliĉimo ideju ta ko da ne protivreĉi propisima? Da lije tako nešto moguće? • To je pravi proizvod za veliku kompaniju. kako bi se ona pribliţila ispunjavanju dveju potreba. Moţda doĎe do promene u oblasti spoznaje rešenja (gde ljudi tragaju za solucijama). Ali. Uobličavanje i prilagodavanje ideje. Moguće je da se definišu nove „oblasti idejnog usmerenja" (oblasti u kojima uz po moć novog koncepta moţe mnogo da se postigne). ovaj svet nije savršen. Moţemo lije uobliĉiti ta ko da ne bude toliko skupa? • U ovom trenutku. Sve su to stvari koje valja imati na umu._______ Šta biva s idejama? ___________________ XL ţda doĎe do zaokreta u „ukusu" (vrsti) ideje. Prva potreba jeste ona koju nameće situacija. Bilo bi lepo kada bi svako mogao da vidi u ideji onu briljantnost i potencijal koji su očigledni njenom tvorcu. a ne kao osnov za odbacivanje ideje. ali u svom sadašnjem obliku bi bila suviše skupa. Druga grupa potreba kojima valja izaći u susret jesu potrebe ljudi koji moraju da delaju u skladu s idejom. trebalo bi da bude deo kreativnog procesa. koja se potom koriste kao pomoć u uobličavanju. meĎutim. To se radi tako što se uvode ograničenja. • Ideja je odliĉna. Moţemo li na bilo koji naĉin da iskoristimo ideju? Obratite paţnju na to da se ograničenja uvode kao pomoć u uobličavanju. Prema tome. Čini se pokušaj da se ideja uobliči u upotre bljivu ideju. Naţalost. deo kreativnog procesa se sastoji u tome da 194 . često nije slučaj. mi ni smo velika kompanija. graĊevinski propisi nam ne dozvo ljavaju tako nešto.

Prema tome. oglednu proizvodnju i tome sliĉno. do nje stoji da prikuplja rezultate razmišljanja pod zelenim šeširom. interesuju nas samo ideje koje štede novac. nema ničega nepoštenog u osmišljava nju proizvoda tako da bude što privlačniji za kupca. ideje bi trebalo da budu osmišljene tako da se ukla paju u potrebe kupca. Pa ipak.sad ili kasnije? • Da bi bila prihvatljiva. Ukoliko takva osoba postoji. Da li bi elek tronska tehnologija poboljšala ovu ideju? Katkada se čini daje ovaj proces na samoj granici ne poštenog. Ima li naĉina da se ova ideja sagleda kao ta kva . za koju se zna da funkcioniše. Reč je o nekome ko bi bio odgovoran za podsticanje. 195 . Ukoliko ne.v U nekim svojim delima sam pomenuo ulogu menadţera koji bi brinuo o konceptima. Mora da deluje sliĉno nekoj staroj i oprobanoj ideji. ideja ne srne da bude suviše nova. Koja poreĊenja moţemo da pronaĊemo? • Danas se veliki naglasak stavlja na mogućnost testi ranja ideja. Ta osoba bi pazila na ideje na isti način na koji finansijski direktor pazi na finansije. sakupljanje i briţno čuvanje ideja.XL ___________ Razmišljanje pod zelenim šeširom ideju uobliči tako da se bolje uklopi u potrebe onih koji će je „kupiti". Na koji naĉin moţemo da testiramo ovu ideju? • Visoka tehnologija je sada vrlo Jn ". Ta osoba bi organizovala seanse na kojima bi ideje nastajale. ^ u i>:. • Ovog trenutka. Ta osoba bi podmetala probleme pod noseve onih od kojih se očekuje da ih rese.

MeĎutim. podrazumeva pozitivnu procenu i potragu za koristima i vrednostima potkrepljenim odreĎenim dokazima. da bismo obezbedili podatke potrebne za procenu funkcionalnosti ideje. treba se nadati da se taj emocionalni sud zasniva na dostupnim rezultatima ispitivanja vršenog u okvirima razmišljanja pod crnim i ţutim šeširom. ako ne postoji oduševljenje za ideju. Na razmišljanje pod belim šeširom se moţemo prebaciti u bilo kojoj fazi. Na kraju. Finalna faza jeste razmišljanje pod crvenim šeširom: da li nam se ideja dopada toliko da bismo nastavili dalje? Moţe se učiniti čudnim što se emocionalni sud donosi na kraju. nije verovatno da će biti uspešna bez obzira na to koliko je dobra. TakoĎe. Ona podrazumeva konstruktivan razvoj ideje. Sledeća faza jeste faza ţutog šešira. b][JD 196 . O takvim stvarima se diskutovalo u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom.Edvard de Bono XL rezultati ostaju kod onih koji su ih smislili za sopstvenu upotrebu. Potom dolazi razmišljanje pod crnim šeširom.

rast i vrednost semena. Bilo bi idealno kad bi i mislilac i slušalac nosili zelene šešire. Koristeći se kreativnom pauzom. Zelena boja simbolizuje plodnost. mislilac u zelenom šeširu moţe bilo kad da zastane i razmisli da li tog trenutka postoje i neke alternativne ideje. 197 tili . U okviru razmišljanja pod zelenim šeširom mehani zam prosuĊivanja biva zamenjen mehanizmom prodora. Za tu pauzu ne mora da postoji nikakav objektivan razlog.XLI RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Rezime M Zeleni šešir sluţi za kreativno razmišljanje. Postoji potreba da se ide dalje od poznatog. Od onih oko nje se zahteva da rezultat tog razmišljanja tretiraju kao kreativan ishod. dalje od očiglednog i zadovoljavajućeg. Traganje za alternativama jeste fundamentalni aspekt razmišljanja pod zelenim šeširom. Osoba koja stavlja zeleni šešir će upotrebiti modele kreativnog razmišljanja.

198 . Lateralno razmišljanje jeste skup stavova.Rezime XLI Mislilac ţeli da krene dalje od početne ideje. u nameri da osmisli novu ideju. mehanizama i tehnika (meĎu kojima su prodor. Ono se koristi za stvaranje novih koncepata i percepcija. Provokacija je bitan deo razmišljanja pod zelenim šeširom i simbolizovana je rečju PO. u sklopu samoorganizujuceg asimetričnog sistema formiranja obrazaca. provokacija i PO) koji pomaţu u formiranju prečica za kretanje meĎu obrascima. uključujući i metod nasumične reci. Provokacija se koristi da bi nas izvukla iz naših uobičajenih obrazaca razmišljanja. Postoji više načina za izazivanje provokacije.

Plava boja simbolizuje sveobuhvatnu konfrolu. više ne razmišljamo o temi. Ono što dirigent znači za orkestar. Kontrolisanje ostalih šešira. Za njom obavezno stoji neko u plavom mantilu. Dirigent kontroliše situaciju. hladnokrvnost i drţanje situacije pod konfrolom. Uputstva za razmišljanje.ili drugima koji od ostalih pet šešira valja da stavimo. Noseći plavi šešir. a potom duvačku sekciju. Organizovanje razmišljanja. Dirigent nosi plavi šešir. Razmišljanje 199 . to plavi šešir znači za razmišljanje.XLII PLAVI ŠEŠIR Kontrolisanje razmišljanja Razmišljanje o razmišljanju. Plavo ukazuje i na nepristrasnost. razmišljamo o razmišljanju potrebnom za istraţivanje te teme. Zamislite komandnu tablu. budući da nebo pokriva sve. s plavom kapom ili šeširom na glavi. umesto toga. Nošenjem plavog šešira kaţemo sebi . Dirigent orkestra prvo poziva violine.

tako da moramo da ga koristimo vrlo efikasno. ne povinujući se nikakvom spolja šnjem strukturiranju. • Nemamo mnogo vremen a za razmišljanje o ovome. Ako je reč o razmišljanju kao formalnoj proceduri. moţemo da predočimo plan razmišljanja. s detaljima onoga što bi trebalo da se dešava odreĎenim redosledom. predloţio bih da malo razmišljamo pod crvenim šeši rima. Ovaj pojam formalno strukturiranog razmišljanja se umnogome razlikuje od pojma razmišljanja kao diskusije koja teče slobodno. Plavi šešir moţemo upotrebiti i za davanje neposrednih uputstava. Noseći plavi šešir. Plavi šešir jeste programski šešir za ljudsko razmišljanje. kako bi se atmosfera rašĉistila. Potreban je koreograf da bi različite baletske korake aranţirao u sekvencu. tada plavi šešir drţi protokol pod kontrolom. Da li bi neko ţeleo da stavi plavi šešir i predloţi strategiju našeg razmišljanja? • Do sada nismo stigli nigde. Šta zapravo mi slimo o predlogu da se smanji broj prekovremenih ĉasova? 200 . koji im govore šta da urade sledećeg trenutka. • Moje razmišljanje pod plavim šeširom definitivno sugeriše da bi u ovom trenutku trebalo da poĉnemo da tragamo za alternativama. Kompjuteri se pridrţavaju svojih programa. Stavivši svoj plavi šešir. Plavi šešir se stavlja onda kad ţelimo da uradimo koreografiju koraka našeg razmišljanja._____ Kontroliranje razmišljanja _______________ XLII pod plavim šeširom kaţe nam kad je vreme da promenimo šešir.

Negde u pozadini postoji osećaj za svrhu. U slučaju grubog pritiska okoline.se prvo istraţuje teren i vrše opaţanjaTPotom se sagledavaju moguća usmerenja i konačno bira jedno od njih. sve dok se mislilac ne spotakne o neki isprobani pristup za koji se čini da bi mogao omogućiti postizanje ţeljenog cilja. snaţno voĎenom negativnim kriticizmom. a u razmišljanju je reč o opstanku najpogodnijih ideja. uzvraćamo grubim pritiskom negativnosti. sud. Pretpostavka koja leţi u osnovi toga jeste da će prosečno inteligentne osobe koje dobiju dovoljno informacija. Kod ovog tipa razmišljanja. i to na takav način da ishod „evoluira" i biva pročišćen kritikom. tokom diskusije preći listu opcija i odlučiti se za onu najpogodniju. kritika. Deluje kaolraćenje vremena. kao neki gulaš od_ misli. ali se to nikad ne objašnjava detaljno. Reč je o nasumičnom istraţivanju iskustva. jer darvinistička zamisao evolucije pretpostavlja opstanak najjačih vrsta. tu je i pretpostavka da će razmišljanje teći u okvirima ranijih iskustava i sadašnjih ograničenja. Analogija s evolucijom je direktna. ni kao sporedni ciljevi. ni kao ukupan cilj. informacija i čista emocija sve se to zajedno „krčka". 201 .XLII ___________________ Plavi šešir ____________ Razmišljanje se često odvija kao neplanirano brbljanje i reagovanje na ono što se iz trenutka u trenutak dešava.)pri kom. Takode. U ovoj knjizi. sledi da oni koji sudeluju već imaju predloge izmeĎu kojih će se izabrati solucija. Do tih predloga se moţda došlo kroz lično razmišljanje ili su potekli od „eksperata". Sugestije. više sam zaokupljen onim vidom razmišljanja koje podrazumev^ izradu mape.

tako tipičnoj za zapadnjačko razmišljanje. Ako ćemo prihvatiti „kartografski" vid razmišljanja. tvrdiće da neprestano misle o celoj stvari. Napad i odbrana više ne mogu da nam je obezbeĎuju. razmišljanje pod 202 . svrha takvih diskusija nije toliko u razmišljanju koliko u razmeni rezultata ranije obavljenog razmišljanja. retko slučaj. To je i razlog zbog kojeg mnogi nalaze da im je lakše da razmišljaju u grupi nego sami. Mislilac na brzinu gleda oko sebe u potrazi za stanovištem zasnovanim na iskustvu i predrasudi i potom nastoji da ga prečisti kroz raspravu. Ovog časa. Bilo bi mi drago kad bi se veliki deo „kartografskog" razmišljanja obavljao pre formiranja različitih gledišta.\ 7_____ Kontrolisanje razmišljanja _______________ XLH Oni koji su uključeni u situaciju. Struktura plavog šešira moţe da obezbedi plan onoga što će se dešavati iz trenutka u trenutak . Obe strane kreću s utvrĎenih pozicija.prilično nalik kompjuterskom programu. Učenici se ohrabruju da već u prvoj rečenici navedu zaključak. tako je i. pribliţavamo se debati tipa rasprave. a da ostatak sastava upotrebe za potkrepljivanje tog zaključka. Pomeranje rasprave napred i nazad daje impuls za razmišljanje. Baš kao stoje istraţivaču potreban nekakav plan rada. Razmišljanje se koristi za potkrepljivanje. To je. Isto se dešava s politikom i u sudnici. Zaista. Vrlo često. ne za istraţivanje.jnjsUocuj)ptrebnajieka struktura za organizovanje. Tipičan primer za ovo jeste tradicionalan metod pisanja sastava u školi. Sopstveno razmišljanje ima mnogo veću potrebu za strukturom plavog šešira. meĎutim. a ne samo dok sede oko stola za vreme formalne diskusije. moramo da imamo strukturu.

negativan sud. Plavi šešir za razmišljanje se moţe upotrebiti i za organizovanje 203 . aliprimenjujete razmišljanje pod crnim šeširom . a da ni na koji naĉin ne morate da ih opravdavate. biće to stvar povremenog ubacivanja šešira za razmišljanje u tekuću diskusiju tradicionalnog tipa. Sada bih ţeleo da se na trenutak prebacite na razmišljanje pod ţutim šeširom.to jest. Zaboravite naĉas na te mu. Najčešće. nisam zadovoljan idejama koje imamo. razmišlja nje pod ţutim šeširom. • Ţelim da svi stavite crvene šešire i kaţete mi šta mi slite o ovome. • Mislim da je potrebno da zastanemo i razmislimo malo pod plavim šeširima. Ĉinjenice i brojke bez tumaĉenja. Kako da organizujemo svoje razmišljanje? Treba reći da razmišljanje pod plavim šeširom nije ograničeno na koordiniranje upotrebe ostalih šešira.XLII __________ Plavi šešir _______ ^ ^ _ plavim šeširom drţi pod kontrolom taj diskusioni vid razmišljanja na način umnogome sličan onome na koji kočijaš kontroliše konje. da bih ĉuo vašu pozitivnu procenu. Znaĉi. • Moţda niste svesni. Stavimo naĉas zelene šešire. • U ovoj fazi je potrebno razmišljanje pod belim šeši rom. Ţelim nekoliko minuta razmišljanja pod belim šeširom. Rekli ste nam zbog ĉega ovo neće funkcionisati. crveni šešir vam dozvoljava da iznesete svoje emocije i osećanja. Konkretne sugestije. • Saĉekajte malo s crnim šeširima. • Sada su nam potrebni neki predloţi. vodeći ih iz časa u čas. molim. Ako se sećate. • Ne ţelim vaša mišljenja niti sugestije.

) 204 .* : Vitite stranu 21. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe da se upotrebi i za orkestraciju primene različitih pomagala za CoRT razmišljanje. kao što su procena prioriteta ili sagledavanje ograničenja.Kontrolisanje razmišljanja XLII ostalih aspekata razmišljanja. kao što je PMI. (prim. urednika.

• Ţelimo da se usredsredimo na pripremu spektra mo gućih reakcija na sniţavanje cene od strane naših konkurenata. Aspekt usredsreĊivanja predstavlja jednu od ključnih uloga razmišljanja pod plavim šeširom. • Kišobrani i reklama. Razlika izmeĎu dobrog i lošeg mislioca često leţi u sposobnosti usredsreĎivanja. Definisanje problema. Ţelim kreativne ideje o tome ka ko se obiĉni kišobrani mogu upotrebiti za reklamira nje. O čemu bi trebalo razmišljati? Nije dovoljno biti svestan opšte svrhe razmišljanja. • Usredsredimo se sad na ono što svako od nas ţeli od ovog godišnjeg odmora. 205 .RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM UsredsreĊenost Postavljanje pravih pitanja. Postavljanje zadataka za razmišljanje.

mnogo je lakše postaviti pravo pitanje onda kad se na njega već dobije odgovor. Ima li nekog pomaka? Postavljanje pitanja je najjednostavniji način usredsreĎivanja razmišljanja. Ima li još komentara na osnovu razmišljanja pod plavim šeširom? • Stavite svoje plave šešire i recite mi šta mislite o to me kako napredujemo. Ono stoje vaţno u vezi sa usredsreĎivanjem jeste da bi ga trebalo detaljno objasniti. treba lo bi da se usredsredimo na to da navedemo starije osobe da te naše objekte koriste van špiceva tokom kojih ih koriste zaposleni. ali nijedna od njih nije relevantna za ono na šta smo se u poĉet ku usredsredili. Na nesreću. Vreme provedeno u razmišljanju o razmišljanju nije izgubljeno vreme. Imamo mnogo zanimljivih ideja. Unutar uopštenog fokusa se moţe nalaziti više suţenih. Vrlo često. Bez obzira na to. da bih rekao da smo se veo ma udaljili od onoga o ĉemu smo poĉeli da razmi šljamo. • Staviću svoj plavi šešir. 206 . Fokus razmišljanja moţe da bude uopšten ili suţen._________ UsredsreĎenost __________________ XLIII • Kako da naši gosti budu toliko zadovoljni da bi i svo je prijatelje podstakli da doĊu u naš hotel? O tome nam valja razmišljati. voĎenje računa o formulisanju i fokusiranju pitanja jeste bitan aspekt razmišljanja pod plavim šeširom. MeĊutim. na odreĊen naĉin. kaţu da postavljanje pravog pitanja moţe da predstavlja najvaţniji deo razmišljanja. Moramo da se vratimo u normalan kolosek. Razmišljanje pod plavim šeširom bi trebalo koristiti za praćenje eventualnog odstupanja od fokusa. • Razmišljamo uopšte o novim potrošaĉima koji bi ko ristili objekte za prodaju brze hrane.

• Nije problem to što nema snega. inače rešenje moţe biti irelevantno ili nepotrebno komplikovano. To moţemo daprome nimo.. Da lije ovo stvarno problem? Zbog čega ţelimo da resimo ovaj problem? Koji problem leţi u korenu svega? • Hladnoća nije problem. Prvu grupu an&sluĉajna pitanjaj čija je priroda istraţivačka (kap kad stavite mamac i zabacite udicu. Prema tome. ne znajući šta moţete upecati). problem je samo u posebnoj vrsti pitanja: kako ćemo ovo postići? Vaţno je definisati problem. ukrcaćemo ljude u auto buse i odvesti ih tamo gde ima snega. Koje faktore bi trebalo da uzmemo u obzir da bismo odredili vreme? • Pitanje je da lije klijent zaista uvideo da polisa pred viĊa poreske olakšice. U stvari. praktičnije je latiti se pokušaja da osmislimo dijapazon alternativnih definicija. već kada ćemo to da uradimo.. Sve je to deo razniišljanja pod plavim šeširom. Naĉin na koji ljudi doţivlja vaju hladnoću jeste problem.XLIII Razmišljanje pod plavim šeširom Unutar CoRT nastave razmišljanja. već to što bez snega nema skijanja. • Nije toliko u pitanju šta ćemo da uradimo. pitanja su podeljena u dve grupe. 207 . . Vremeje ovde od vitalnog znaĉaja. ili su one samo posluţile na šem agentu kako bi lakše prodao osiguranje. Drugu grupu čine direktna pitanja) koja se koriste za proveravanje stvari i na koja se dobija direktan pozitivan ili negativan odgovor (kao u lovu: naciljate i. ili pogodite ili promašite). Umesto da pretpostavljamo da ćemo naći najbolju definiciju problema.

• Odredimo cilj ovog našeg sastanka.UsredsreĊenost XLIII Uloga mislioca pod plavim šeširom je i zadavanje konkretnih zadataka za razmišljanje. Kakav ishod bi smo smatrali uspešnim? • Poĉnimo tako što ćemo prelistati one oblasti dogovo ra u kojima se obe strane slaţu. Zadatak za razmišljanje moţe iziskivati kon kretno postignuće ili traţiti zalaţenje u oblast. Još je vaţnija ako pojedinac sam razmišlja. • Kako da otkrijemo da lije njihova strategija imala uspeha? • Zašto nam je teško da se odluĉimo izmeĊu ovih alter nativa? Kad zadatak za razmišljanje ne moţe da bude uspešno rešen. • Treba da nabrojimo bar ĉetiri oblasti unutar kojih St ova ideja dotiĉe školstva. Zadatak za razmišljanje moţe da bude manjeg ili većeg obima. • Zadatak našeg razmišljanja jeste da smislimo na ko ji bismo naĉin danas mogli da donesemo odluku. 208 . Moraćemo da se vratimo na to kasnije. • Trebaju mi samo neke ideje o tome kako da istraţimo ovaj biznis prodaje posredstvom televizije. taj neuspeh se mora zabeleţiti. • Nismo uspeli da naĊemo objašnjenje za ovu poveća nu potrošnju slatkiša. • Stavite crne šešire i razmislite o našoj trenutnoj re klamnoj kampanji koja je upravo u toku. da vidimo moţemo li da doĊemo do nekih hi poteza koje se mogu proveriti.

Mislilac pod plavim šeširom podiţe metu u vis i kaţe: „To je to.XLIII Razmišljanje pod plavim šeširom • Nisu nam pale na pamet nikakve ideje o tome kako da povećamo prodaju jagnjetine. Pucajte u ovom pravcu." 209 . Moţda bi bolje bilo da taj problem rašĉlanimo na više delova.

.

ulaz. prev. U jednom delu CoRT programa navodim upravo takvu strukturu pod nazivom PISCO. U originalu: Purpose Input Solution.* Ono na šta ţelim da se osvrnem u ovom odeljku jeste usvojeni softver. izbor. (prim. • Poĉećemo razmišljajući pod plavim šeširima. koji im u svakom trenutku nalaţe šta da rade.XLIV RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Osmišljavanje programa Korak po korak. Moguće je imati fiksne strukture koje se mogu primeniti na svaku situaciju. solucije. u prevodu: svrha. Bez softvera. delovanje. Softver za razmišljanje. Jedna od funkcija razmišljanja pod plavim šeširom jeste osmišljavanje softvera za razmišljanje o odreĎenoj stvari. kompjuter ne moţe da funkcioniše. Choise Operation. kako bismo osmislili program kojeg ţelimo da sepridrţa.) 211 . osmišljen za svaku situaciju. Kompjuteri imaju svoj softver. ___ vamo. Koreografija.

Odakle da poĉnemo? O ĉemu bi trebalo da razmišljamo? Na kraju prethodnog odeljka. neslaganje. jeste ono čime se ovde bavim. u kome plesači iz trenutka u trenutak improvizuju u nameri da izazovu efekat.* i jedna je od nastavnih metoda u okviru CoRT programa.) 212 . sve oblasti u kojima se ne sla ţemo. Ovde ţelim da razmotrim formalnu mogućnost programa koji predočava redosled koraka. MeĎutim._____ Osmišljavanje programa ________________ XLIV • Ovo je nesvakidašnja situacija. * U originalu: Agreement Disagreenent Irrelevant. Upravo ta j aspekt koreografije. TakoĎe bih ţeleo da istaknem . Postoji slobodan ples. Biće povremenih zahteva za specifičnim vidom razmišljanja. • Trebalo bi da poĉnemo tako što ćemo obeleţiti sve oblasti u kojima se slaţemo. kao i oblasti koje su irelevantne za ovu diskusiju. u prevodu: slaganje. prev. irelevantno (prim. simbolizovanim šeširom odreĎene boje.kao što sam već učinio . pomenuo sam da se najveći deo razmišljanja pod šest šešira sastoji od povremenih intervencija u toku normalne diskusije ili razmišljanja u vidu rasprave. • Trebalo bi da poĉnemo tako što ćemo analizirati sve faktore koje moramo da uzmemo u obzir prilikom dizajni ranja nove linije deĉje odeće. Zatim. ne ţelim da čitalac pomisli daje ovo način na koji bi šest šešira za razmišljanje trebalo uvek da se koriste. po-1 stoji formalni balet u kome je svaki korak precizno odreĎen koreografijom. Poslednja procedura koju sam pomenuo je poznata kao ADI. kao deo razmišljanja pod plavim šeširom.da programi plavog šešira mogu da uključuju mnogo više aspekata razmišljanja nego što su to šest šešira.

kako bi se iznele sve relevantne informacije. Mislilac u plavom šeširu usvaja program koji odgovara situaciji. kao stoje preterano razmišljanje pod crnim šeširom.kao nekoj vrsti podrutine u nameri da se provere drugačija gledišta. Ako se preskoči razmišljanje pod crvenim šeširom. Pošto se emocije obelodane. 213 . Obično je neophodno vraćati se. svaka osoba bi mogla nastojati da svoja osećanja izrazi indirektno. s vremena na vreme.XLIV _________ Razmišljanje pod plavim šeširom Program će varirati u odnosu na situaciju. Čak i unutar oblasti donošenja odluka. Ukoliko je tema takva da izaziva snaţna osećanja mislilaca. onda bi bilo pametno da se na program prvo stavi razmišljanje pod crvenim šeširom. posredstvom drugih sredstava. Sledeći korak bi moglo da bude razmišljanje pod be lim šeširom. program koji se koristi za jednu odluku se moţe razlikovati od onoga upotrebljenog za neku drugu. Time bi se osećanja izvukla na površinu i učinila vidljivim. Razmišljanje pod belim šeširom takoĎe moţe da iznese „trenutne" pristupe problemu. Program za rešavanje problema će se razlikovati od programa za dizajniranje jahti. Moţda će čak to dovesti do izraţenije objektivnosti. Postoji mogućnost uzajamnog dejstva razmišljanja pod plavim i ţutim šeširom. više ne predstavljaju toliko opterećenje za mislioca. razmišljanju pod belim šeširom . kako bi se izneli postojeći predloţi i sugestije. Zatim se primenjuje razmišljanje pod ţutim šeširom. Program voĎenja pregovora neće biti isti kao program donošenja odluka. jer razmišljanje pod plavim šeširom postavlja pitanja i ukazuje na problematične oblasti. baš kao što stolar planira kako će napraviti stolicu ili plakar.

U ovom trenutku. Bez ob zira na to. ponoviću ih. da bi se svaki od predloga dalje razvijao i unapreĎivao. ţutim i zelenim šeširom.\ Y ______ Osmišljavanje programa _______________ XLIV • Ranije smo se u ovakvim situacijama ponašali na sledeći naĉin. • Potom se prelazi na razmišljanje pod ţutim šeširom. • Ţeleo bih da vidim ima li jednostavnijih naĉina za re guliranje isplate premija putem tekućih raĉuna gra Ċana. tako da bi postojala formalna lista. stavljanje plavog šešira za razmišljanje bi sredilo predloge koji stoje na raspolaganju. 214 . Predloţi bi potom mogli da budu svrstani u različite kategorije: oni koji iziskuju pojedinačno ocenjivanje. Alternativno. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe da definiše oblasti u kojima su potrebni novi koncepti i na koje se stoga valja usredsrediti. oni koje valja samo zabeleţiti. moţe se ustanoviti formalan period za razmišljanje pod zelenim šeširom tokom kojeg bi svaki pojedinac sproveo svoju kreativnu pauzu. Razmišljanjem pod zelenim šeširom se potom pokušavaju stvoriti neki novi koncepti. Ţe lim da stavimo zelene šešire i razmislimo o tome. • Mora da postoji neki bolji naĉin prodaje knjiga. Sad bi već mogla da se odvija mešavina razmišljanja pod belim. oni koji iziskuju dalje razvijanje. • Svima su vam poznati tradicionalni pristupi. To je faza konstruktivjnog razmišljanja. kako bi se dala pozitivna procena svake od alternativa koje se razmatraju kao ozbiljne mogućnosti.

koje bi dalo sveobuhvatni pregled postignutog. da bi ukazali na rizike. ali. etapa razmišljanja pod plavim šeširom odreĎuje strategiju razmišljanja o primeni ideje. Potom bi moglo da usledi stavljanje plavog šešira. a uz to bi i organizovalo strategiju izbora pravca. Posle toga. vraćamo se na pregled u okviru razmišljanja pod crnim šeširom. svaka faza potpuno prirodno prelazi u sledeću . 215 . Iza toga sledi razmišljanje pod crvenim šeširom. u vidu svojevrsnog preispitivanja. Sve ovo moţda deluje kao prilično komplikovan redosled. u praksi.kao kad menjate brzine tokom voţnje. Naposletku. Sledeće je razmišljanje pod ţutim i zelenim šeširom. otkla njanja slabosti i rešavanja problema. a primenjuje se zarad savladavanja ciljeva postavljenih razmišljanjem crnog šešira: korigovanja nedostataka. osećaće se manje prinuĎen da stalno pravi upadice „crnog" tipa iz straha da će moţda propustiti trenutak. Tamo gde postoji utvrĎen program. da bi misliocima omogućilo da izraze svoja osećanja u pogledu raspoloţivih izbora. opasnosti i manjkavosti.XLIV Razmišljanje pod plavim šeširom Zatim ide razmišljanje pod crnim šeširom. Ako mislilac zna da ubrzo dolazi period predviĎen za razmišljanje pod crnim šeširom. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe i da pokrene pitanje vrednosti upotrebljivih alternativa. od suštinskog je značaja da o tome budu obavešteni svi koji uzimaju udela u razmišljanju. Svrha razmišljanja pod crnim šeširom jeste ukazivanje na alternative koje su nemoguće ili neupotrebljive.

r \ 7 Osmišljavanje programa XLTV Trebalo bi imati na umu daje najveći deo razmišljanjţ zapravo mešavina crnog i belog šešira . Program plavog šešira moţe biti unapred odreĎen strane nekog ko vodi seansu razmišljanja. 216 .u čijoj pozadini| stoje neizraţene emocije iz domena crvenog šešira. ili osmišljen ] sredstvom razmišljanja pod plavim šeširom od strane svil prisutnih na seansi. • Ovo je razlog zbog kojeg vašpredlog neće junkcioni\ sati. • To je ono što u ovakvoj prilici moramo uĉiniti.

trebalo da bude na prvom mestu. ali je takoĎe i kritičar koji posmatra ono što se dešava. Mislilac u plavom šeširu moţe da daje komentare o onome što opaţa. 217 . već onaj koji posmatra vozača. on beleţi put kojim se ide. ■ • Ĉini se da smo suviše zaokupljeni troškovima ovog . Da skratimo. zakljuĉci. poduhvata. a još nismo odredili ni da li bi nam doneo bilo kakvu korist. Onje koreograf koji smišlja korake. • Provodimo previše vremena u raspravi o ovoj taĉki. Uz to. Komentar. jednostavno ćemo je zabeleţiti kao taĉ-ku o kojoj postoje konfliktni stavovi. Kratki pregledi. To bi. Mislilac u plavom šeširu prati razmišljanje koje se odvija. Mislilac u plavom šeširu nije onaj koji vozi kola niz drum. valjda. ţetva i izveštaji.XLV RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Kratki pregledi i zakljuĉci Posmatranje i pregled.

Zaista. Premda govoreći o misliocu u plavom šeširu to činim u jednini. a ne rasprava. tako je i funkcija plavog šešira da objedini finalne za ključke. neka mi to kaţe. sve vreme zagovaraš jednu istu ideju. Zadatak mislioca u plavom šeširu jeste da uobliči ono što moţe delovati kao haotična diskusija. Stavite svoje plave šešire i recite mi dokle smo stigli. Ovo je trebalo da bude istraţivanje. S vremena na vreme. mislilac u pl avom šeširu daje pregled onoga što se dešava i što je postignuto. Već smo zabeleţili da predstavlja jaku mogućnost i ispitaćemo je kasnije. Reč je o osobi koja stoji pored grafoskopa i daje na uvid generisane alternative. Mislim da bi sada trebalo da se pozabavimo daljim alternativama. • Preći ću ukratko sve glavne taĉke o kojima smo diskutovali. • Dozvolite da rezimiramo ono što smo dosad postigli. • Hajde da sednemo za sto.Kratak pregled i zakljuĉci XLV • Dejvide. Jednako kao što je uloga mislioca u plavom šeširu da povremeno napravi kratak pregled onoga što je postignu to. Ako se neko ne slaţe s mojim rezimeom. • Predlaţem da ovde zastanemo. Predlaţem da svi sta vimo svoje plave šešire i nekoliko sledećih minuta provedemo u pojedinaĉnom rezimiranju onoga za šta smatramo daje do sada postignuto. uvek je moguće da se taj zadatak podeli na sve članove grupe. jedan mislilac u plavom šeširu moţe zatraţiti i od ostalih prisutnih da stave svoje plave šešire i izvrše zadatak. wv<\ 218 .

To ne znači daje reč o ulozi za jednu osobu (premda moţe da bude). • Da li se svi slaţemo da su ovo zakljuĉci do kojih smo došli? Posao plavog šešira za razmišljanje jeste da napravi finalni rezime i pripremi izveštaj. To znači da svaki mislilac uskače u ulogu definisanu plavim šeširom u nameri da precizno i objektivno prokomentariše razmišljanje koje se odvija.XLV Razmišljanje pod plavim šeširom • Kad stavim plavi šešir. Jedna od funkcija plavog šešira jeste da bude fotograf koji posmatra i beleţi razmišljanje koje se odvija i koje se odvijalo. 219 . ĉini mi se da su naši zakljuĉ ci sledeći.

.

Zadatak tog mislioca u plavom šeširu će tada biti da prati razmišljanje u okvirima koje je postavio predsedavajući. • Poseţem za svojim plavim šeširom da bih primetio da su komentari gospoĊice Braun u ovom trenutku sasvim nepodesni. postoji i mogućnost da osoba koja predsedava nije naročito vesta u praćenju razmišljanja. Ţeleo bih da naglasim da bilo kome od prisutnih na sastanku moţe da se dodeli funkcija plavog šešira. Disciplina i usredsreĊenost. predsedavajući bilo kog sastanka je auto matski nosilac funkcije plavog šešira. Specifičnu ulogu plavog šešira je moguće dodeliti i nekom drugom.*" t XLVI RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Kontrolisanje i praćenje Predsedavajući. Koje glavni? Normalno. 221 . On odrţava red i vodi računa da se prisutni pridrţavaju dnevnog reda. sem predsedavajućem. Isto tako.

U praksi. ali je otvoren za komentare svih prisutnih. Ovaj aspekt dicipline moţe da bude zadatak predsedavajućeg ili naimenovanog mislioca u pla vom šeširu. • Ovo je razmišljanje pod crvenim šeširom. 222 . • Ţalim. • To bi trebalo da bude informacija iz domena razmi šljanja pod belim šeširom? Više liĉi na razmišljanje pod crvenim šeširom. a ovog trenutka ga od vas nismo traţili. bilo kasnije. a ne razlog zbog kojeg se suzdr ţavate da ih ispoljite. jer ljudi često brkaju činjenice i mišljenja. • Moje razmišljanje pod plavim šeširom mi kaţe da bi trebalo da definišemo ovu taĉku kao kljuĉni problem. da bi se tek potom uhvatili u koštac s njim .bilo sad. Trebalo bi da krenete ka prodoru. Moguće je mnogo poklapanja izmeĎu razmišljanja pod belim i crvenim šeširom.Kontrolisanje i praćenje XLVI • Staviću svoj plavi šešir da bih rekla da mislim da smo zastranili u odnosu na glavni problem. Moguće je mnogo poklapanja izmeĎu razmi šljanja pod ţutim i zelenim šeširom. Interesuju nas vaša osećanja. a ne zagovaranje jedne od alternativa. Razmišljanje pod plavim šeširom omogućava posmatranje pravila igre. a ne da donosite sud. • Uloga plavog šešira jeste rezimiranje razmišljanja koje je u toku. ali to je izvesnoplod razmišljanja pod crnim šeširom. domeni različitih šešira se često poklapaju i nema potrebe da se u njihovom korišćenju bude preterano pedantan. • To nije naĉin tretiranja problema unutar razmišlja nja pod zelenim šeširom.

neka u zapisnik uĊe da za ovaj trend imamo dva razliĉita objašnje nja. mislilac u plavom šeširu bi mogao da postavi pitanje da li ima nekih informacija iz domena razmišljanja belog šešira koje bi mogle da budu odlučujuće. U ovom trenutku. Inače.Ja mislim daje to naprosto stvar niţe cene. S druge strane. savršeno je u redu da neko upadne s komentarom o proceduri.XLVI Razmišljanje pod plavim šeširom TakoĎe. Ako je red na razmišljanje pod ţutim šeširom. ukoliko je pokrenut modalitet definisanog razmišljanja. TakoĎe. onda tako treba da bude. . Ukoliko se ne traţi stavljanje odreĎenog šešira. jako je vaţno da se šeširi s vremena na vreme formalno identifikuju. Ono stoje vaţno jeste da bi mislioci. Upravo to disciplinovano nastojanje da se prati modalitet razmišljanja jeste ono što je bitno. Nije dovoljno pretpostaviti da tip šešira sledi prirodu izrečene primedbe. opet se vraćamo na brbljanje i varijantu rasprave. vrlo je nepraktično menjati šešire zbog svake izrečene primedbe. nije neophodno pretpostaviti da svaki pojedini trenutak mora potpadati pod jedan ili drugi šešir. a da prethodno nije formalno naglasio da koristi plavi šešir. Ne moramo da odluĉimo koje je pravo. Budući da ne moţemo da odluĉimo. trebalo da uĉine svestan napor da razmišljaju u tom maniru. 223 . Jedan od osnovnih zadataka kontrole od strane plavog šešira biće prekidanje rasprave. — Mislim daje do povećane prodaje ćurećeg mesa dou šio zbog povećanja zdravstvene svesti.

. Katkada dva stanovišta mogu da budu potpuno inkompatibilna.■■:* . da se usredsredimo direktno na to pitanje. • Sad moţemo da se vratimo na taĉku o kojoj ranije ni smo mogli da donesemo odluku. koliko bi nas to stajalo? Odličan način za tretiranje oponirajućih ideja jeste pretpostavka da je svaka ideja pod odreĊenim uslovima korektna.\n. Isti pristup se moţe iskoristiti i za vrednovanje ideja.Edvard de Bono XLVI Prema tome. Utrošićemo malo vremena da ovo ispitamo. Da li bi to moglo da se sagleda kao pokušaj da se zaradi iskljuĉivo viso kom cenom? Dajte.■-. • Pod kojim uslovima bi gospodin Dţons bio upravu? Pod kojim uslovima bi gospoĊica Adams bila upra\ vu? Moţe se smatrati da su obe strane u pravu. Dalja diskusija se moţe obaviti kasnije. Kako bi se ova ideja najbolje udomila? ^\. oba mogu da budu is pravna.\. GospoĊica Adams . Da li i razmišljanje pod belim šeširom ima nešto da nam po : nudi? Da smo ranije davali takve garancije. Sledeći korak se sastoji u uviĎanju koji od dva sklopa okolnosti najviše liči na pravo stanje stvari. Bez obzira na to. oba se moraju zabeleţiti. oba gledišta se beleţe na mapu razmišljanja.«<*S'/i 224 . U ovom konkretnom slučaju. xh" 'YvXirr. • Gospodin Dţons misli da će garantovane prazniĉne cene znaĉiti mnogo za prodaju. misli da neće i da bi nas to moglo mnogo koštati. >-.vv. upotrebom metoda najbolje kuće. molim vas.

Formalnost plavog šešira omogućava svakom misliocu da bude mnogo direktniji nego inače. 225 . Nemojte pokušavati da dokaţete daje vaše ispravno. • Obojica ste rekli šta ste imali da kaţete. • Ĉini mi se da smo se zaglibili u raspravi. Ići dalje od toga bi znaĉilo uvaljivati se u raspravu. a ne rasprave. pribeleţite ih. • Molim vas. To bi trebalo da zaustavi raspravu. Zabeleţićer mo oba stanovišta i vratiti se na njih kasnije. prestanite da se raspravljate. Dakle. a ono drugo pogrešno. kakva smo mi kompa nija? Ponekad mislilac u plavom šeširu mora da nastupi bez uvijanja. Ovaj drugi bi bio pogo dan za neku malu kompaniju koja pokušava da stvo ri sebi mesto na trţištu. Ako imate drugaĉija stanovišta. •Koristimo model mape.XLVI Šest šešira za razmišljanje • Ovaj proizvod bi bio odliĉan za neku veliku kompa niju koja dominira trţištem. • Hoću da oboje stavite ţute šešire i razmislite o gledi štu onog drugog. a nismo se zbog toga okupili.

.i A.

Mislilac u plavom šeširu organizuje samo razmišljanje. Razmišljanje pod plavim šeširom prati razmišljanje i obezbeĎuje poštovanje pravila igre. u toku razmišljanja. Razmišljanje pod plavim šeširom zaustavlja raspravu i insistira na „kartografskom" vidu razmišljanja. 227 . Razmišljanje pod plavim šeširom determiniše zadatke za razmišljanje koje valja izvršiti. Razmišljanje pod plavim šeširom definiše problem i uobličava pitanje. kao i na kraju. preglede i zaključke. Razmišljanje pod plavim šeširom jeste razmišljanje o razmišljanju potrebnom da bi se istraţila tema. Razmišljanje pod plavim šeširom je odgovorno za rezimiranja. Razmišljanje pod plavim šeširom daje fokus.XLvn RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Rezime Plavi šešir je šešir kontrole. Razmišljanje pod plavim šeširom uvodi i odrţava disciplinu. To se moţe obavljati povremeno. Mislilac u plavom šeširu definiše temu u pravcu koje bi valjalo usmeriti razmišljanje.

228 . a čijeg se redosleda valja pridrţavati jednako kao što se prilikom plesa vodi računa o koreografiji. Čak i kada je specifična uloga razmišljanja pod plavim šeširom dodeljena jednoj osobi.Rezime XLVII Razmišljanje pod plavim šeširom se moţe iskoristiti za povremene upadice koje zahtevaju stavljanje šešira. i dalje je otvorena za sve koji imaju komentare i sugestije u domenu plavog šešira. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe i da se koristi za uspostavljanje razmišljanja koje teče korak-po-korak.

Kad je razmišljanje jasno i jednostavnoj. Koncept šest šešira za razmišljanje je vrlo lak za razumevanje. Takode. Druga osnovna svrha koncepta šest šešira za razmišljanje jeste omogućavanje zaokreta u razmišljanju. onda se od nje moţe Tatiaztii da skine „crni šešir za razmišljanje". ' ( • ■ Zaključak " Najveći neprijatelj razmišljanja jeste. mislilac ima mogućnost da se njima pozabavi odvojeno.^ompleksnc zbog toga što dovodi do zbrke. mislilac moţe da izvuče emocije na površinu posredstvom razmišljanja pod crvenim šeši rom. Postoje dve osnovne svrhe koncepta šest šešira za razmišljanje. veoma se jednostavno primenjuje. Umesto da logiku koristi kao podršku poluprikrivenim emocijama.. bez ikakve potrebe da ih opravdava. nadi i kreativnosti. Razmišljanje pod crnim šeširom se potom moţe pozabaviti aspektom logike. logici. Od osobe se moţe zatraţiti i da stavi „ţuti šešir za raz229 . postaje prijatnije i efikasnije.u. Taj zahtev signalizuje osobi da je uporna u svojoj negativnosti. Ako je osoba tokom sastanka bila uporno negativna. Prva svrha jeste pojednostavljivanje razmišljanja time što se misliocu omogućava da se jed novremeno bavi samo jednom stvari. informacijama. Umesto primoranosti da u isto vreme brine o emocijama.

»I 1 230 . » I. donekle formalno. šest šešira za razmišljanje obezbeĎuju mehanizam koji je odreĎen. ali vremenom postavljanje takvog zahteva postaje potpuno prirodno. svi koji se po navici sastaju da bi prodiskutovali o nečemu trebalo bi da budu svesni značenja različitih šešira. Na primer. Šeširi postaju neka vrsta stenografisanih uputstava. Ili ćemo poţeleti da zatraţimo od nekoga da za vreme diskusije stavi odreĎeni šešir. u kom slučaju ćemo strukturu utvrditi unapred. . Koncept najbolje funkcioniše kad postane deo svakodnevnog načina izraţavanja. sam mehanizam nije ni po čemu preteći za ličnost ili ego osobe. . Što je najvaţnije. Pretvaranjem u glumu ili čak igru. Povremeno. •<■ j D.Zakljuĉak mišljanje". što je direktan zahtev za pozitivnošću. koncept šešira omogućava zahtevanje odreĎenih vidova razmišljanja. To je sasvim nepotrebno. ' . moţemo poţeleti da preĎemo šešire kao formalno strukturiranu sekvencu.------ >. moţe nam se učiniti pomalo čudnim. a da pri tom nije neprijatan. Isprva. Očigledno je da će model biti najkorisniji ako su svi članovi organizacije svesni pravila igre. Još češće. poţelećemo da stavimo neki od šešira. Ne kaţem da bi svakog trenutka tokom razmišljanja trebalo da svesno koristimo ovaj ili onaj šešir. Na ovaj način. tokom diskusije.

.umesto da pokušava da obavi sve odjednom.:' ■■ 231 . Ako je mapa dovoljno dobra.ŠEST ŠEŠIRA ZA RAZMIŠLJANJE | Rezime rezimea Svrha šest šešira za razmišljanje jeste dešifrovanje razmišljanja. Druga faza jeste izbor pravca na mapi. Ne kaţem da šest šešira obuhvataju sve moguće aspek te razmišljanja. ' . To čini razmišljanje procesom koji ima dve faze.i i '. najbolji put je često očigledan. . " . Najbolja analogija jeste ona sa štampom u boji. svaki od šest šešira stavlja na mapu jedan vid razmišljanja. Isto tako. a na kraju se sve objedine. Metod šest šešira za razmišljanje je osmišljen da bi se omogućio zaokret u razmišljanju i udaljavanje od uobičajenog svaĎalačkog u pravcu „kartografskog" stila. Kao i u analogiji sa štampom u boji. tako da mislilac moţe da jednovremeno primenjuje jedan modalitet razmišljanja . ne pokušavam da kaţem da bi u svakom trenutku razmišljanja trebalo da imamo na glavi neki od šešira. Svaka boja se štampa posebno. ■ • . ali sigurno obuhvataju njegove glavne mo dalitete. Prva faza jeste izrada mape.■ ■■ ■ ■ r ^ r .

Svako unutar organizacije bi trebalo da nauči osnovni princip. 232 . Svako ko igra tu igru treba da bude svestan njenih pravila. velika vred nost šešira je u tome što odreĎuju ulogu razmišljanja. Isprva. bilo od nekog drugog. brojke i informacije.Rezime rezimea Najveća vrednost šešira je upravo u njihovoj artificijelnosti. Kao što sam napisao na početku knjige. Umesto traćenja vremena na rasprave ili dugotrajne diskusije. Bez formalnosti šešira. Mislilac moţe da se ponosi svojim igranjem svih tih uloga. imaćemo energičan i disciplino -van pristup. Šeširi uspostavljaju pravila igre razmišljanja. zatraţi da razmišlja na odreĎeni način. usredsredeno razmišljanje postaje mnogo snaţnije. šeširi sve više postaju sastavni deo kulture razmišljanja. Na taj način. kako bi ovaj mogao da postane deo kulture. Suština svakog šešira se vrlo lako pamti. Podrazumeva se postepeni razvoj. ObezbeĎuju formalnost i priliku da se bilo od sebe. Nema potrebe da se čitalac zamara učenjem napamet onoga o čemu sam na ovim stranicama pisao. Što se više koriste. neki mislioci bi pri razmišljanju ostali trajno zarobljeni u jednom modalitetu (obično je t© modalitet crnog šešira). ljudima se upotreba različitih šešira moţe učiniti donekle neobičnom. Prva upotreba šešira dolazi u vidu povremenog zahteva da se upotrebi jedan šešir ili za prebacivanjem s crnog šešira na neki drugi. Ponovo naglašavam da je sistem veoma jednostavan za primenu. Beli šešir: devičanska belina. ali to osećanje čili čim pogodnost ovog sistema postane očigledna. isključivo činjenice.

Kratak pregled razmišljanja pod belim šeširom Zamislite kompjuter koji daje činjenice i brojke koje se °d njega traţe. Ako mislimo da smo dovoljno inteligentni da se snaĎemo i bez takvog sistema. Osobi s prirodnim talentom za trčanje disciplina donosi više koristi nego drugima. pozitivnost. što više ljudi ovlada modelom. u nastavku ponavljam kratke preglede koje sam dao za svaki od šest šešira za razmišljanje. šanse. provokacija. Ţuti šešir: sunčev sjaj. on postaje upotrebljiviji.Šest šešira za razmišljanje Crveni šešir: „crvenilo". • Ovog časa bih ţeleo da kaţem nešto iz domena ţu tog šešira. Zbog vaše udobnosti. negativan sud. emocije i osećanja. razmišljanje o razmišljanju. takoĎe i slutnja i intuicija. Plavi šešir: hladnokrvnost. dirigovanje orkestrom. prodor. Unutar svake organizacije. kontrola. vedrina i optimizam. onda bi trebalo da razmislimo o tome da bi takav sistem tu inteligenciju kojom se tako ponosimo učinio još efikasnijom. konstruktivnost. zbog čega nešto neće funkcionisati. Kompjuter je neutralan i objektivan. biljke koje rastu iz semena. Pokušajte ovo i sami. Ne nu233 . Zeleni šešir: plodnost. Istina je da nemamo jednostavan jezik koji bi posluţio kao kontrolni sistem za naše razmišljanje. kreativnost. Crni šešir: Ďavolji advokat.

U prvom redu se nalaze proverene i dokazane činjenice .činjenice od prvorazrednog značaja. IzmeĎu se nalaze konkretni nivoi kao što su „uglavnom".\ 7 ______________ Rezime rezimea di tumačenje ni mišljenje. U praksi. mislilac bi trebalo da imitira kompjuter. Informacije ove vrste mogu da se iznose u sklopu mišljenja pod belim šeširom. ili i vi moţete zatraţiti od nekoga da ga stavi.činjenice od drugorazrednog značaja. Postoji dijapazon verovatnoće koji ide od „uvek istinito" do „nikad istinito". Takode. Razmišljanje pod belim šeširom podrazumeva disciplinu i usmerenost. Kratak pregled razmišljanja pod crvenim šeširom Nošenje crvenog šešira omogućava misliocu da kaţe: „Ovo su moja osećanja prema toj stvari." 234 . Od vas se moţe zatraţiti da stavite svoj beli šešir za razmišljanje. moţete ga staviti ili skinuti po svojoj volji. ali koje još nisu u potpunosti proverene . nalaze se činjenice za koje verujemo da su istinite. Osoba koja traţi informacij u bi trebalo da postavlja konkretna pitanja ukoliko ţeli da dobije informaciju ili popuni informativne praznine. Belo (kao totalitet boja) ukazuje na neutralnost. Mislilac teţi da u prezentiranju informacija bude što neutralniji i objektivniji. postoji dvoredni sistem informacija. Noseći beli šešir za razmišljanje. „katkada" i „povremeno". U drugom redu. pod uslovom da se odgovarajuće formulišu kako bi se ukazalo daje ipak reč o verovatnoći.

ono se takoĎe moţe svrstati pod crveni šešir. koja nemaju vidljivog opravdanja. na način koji bi misliocu bez njega bio nemoguć. Crveni šešir čini osećanja vidljivima. intuicija.Šest šešira za razmišljanje Crveni šešir legitimizuje emocije i osećanja kao vaţan deo razmišljanja. Crveni šešir pokriva dva obimna vida osećanja. 235 . od onih snaţnih. do onih suptilnijih. estetsko osećanje i ostala. tako što od njih traţi da stave crveni šešir i tek tada izreknu svoje stanovište. tu su sloţena prosuĎivanja koja zalaze u takve vrste „osećanja" kao što su slutnja. Ukoliko mišljenje o nečemu u velikoj meri sadrţi ovu vrstu osećanja. čulo. kao stoje sumnja. ukus. Kada mislilac koristi crveni šešir. a ujedno i deo sistema vrednosti na osnovu kojeg se bira pravac. tu su obične emocije onakve kakve ih znamo. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na ono stoje pogrešno. kao što su strah i nenaklonost. tako da mogu da postanu deo „mape" razmišljanja. Kratak pregled razmišljanja pod crnim šeširom Razmišljanje pod crnim šeširom je specifično zaokupljeno negativnim procenama. Prvo. nikad ne bi trebalo da pokušava da opravda svoja osećanja ili da za njih traţi utemeljenje u logici. Drugo. koje obu hvataju čitav spektar emocija. Crveni šešir omogućava misliocu da istraţuje osećanja drugih. Crveni šešir predstavlja pogodan metod za uključivanje modaliteta „osećanja" i njegovo isključivanje. nekorektno i plod zablude.

Razmišljanje pod crnim šeširom nije rasprava i nikada se ne bi trebalo sagledavati kao takvo. Reč je o objektivnom pokušaju da se na mapu ubeleţe i negativni elementi. 236 . Kratak pregled razmišljanja pod ţutim šeširom Razmišljanje pod ţutim šeširom je pozitivno i kon struktivno. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe dati sud o ideji na osnovu ranijih iskustava. vedrinu i optimizam. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na nedostatke u dizajnu. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da projektuje ideju u budućnost. Razmišljanje pod crnim šeširom ne bi trebalo da obuhvata negativno uţivanje ili negativna osećanja koja spadaju pod obod crvenog šešira. Pozitivna procena se ostavlja ţutom šeširu. ţuti šešir bi uvek trebalo koristiti pre crnog. U slučaju novih ideja. da bi se videlo kako se uklapa u poznate okolnosti. Ţuta boja simbolizuje sunčev sjaj. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na rizike i opasnosti.Rezime rezimea Mislilac u crnom šeširu ukazuje na koji se način nešto ne uklapa u iskustvo ili prihvaćeno znanje. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na ono zbog čega nešto neće funkcionisati. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe ukazati na greške u procesu mišljenja i samom metodu. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da postavlja „negativna pitanja". da bi se videlo šta moţe da podbaci ili krene kako ne treba.

Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi pukom pozitivnom euforijom (crveni šešir) niti direktnim stvara njem novih ideja (zeleni šešir). koji ide od logičnog i praktičnog na jednom. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti spekulativno i u potrazi za mogućnostima. Razmišljanje pod ţutim šeširom iskušava i ispituje vrednost i korist.Šest šešira za razmišljanje Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim procenama. jednako kao što je razmišljanje pod crnim šeširom zaokupljeno negativnim procenama. Potom ono teţi da za tu vrednost i korist iznaĎe logičku podršku. Od ovog razmišljanja potiču konkretni predloţi i sugestije. Razmišljanje pod ţutim šeširom je konstruktivno i generativno. Razmišljanje pod ţutim šeširom traţi da iznese čvrsto utemeljen optimizam. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno operativnošću i izazivanjem aktivnosti. Od onih oko nje se zahteva da rezultat tog raz237 . do snova. vizija i nadanja na drugom kraju. ali nije ograničeno na to .pod uslovom da su ostali vidovi optimizma odgovarajuće obeleţeni. Cilj konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširom jeste delotvornost. Razmišljanje pod ţutim šeširom dopušta i vizije i snove. Osoba koja stavlja zeleni šešir će upotrebiti modele kreativnog razmišljanja. Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivan spektar. Kratak pregled razmišljanja pod zelenim šeširom Zeleni šešir sluţi za kreativno razmišljanje.

provokacija i PO) koji pomaţu u formiranju prečica za kretanje meĎu obrascima. rast i vrednost semena. Provokacija je bitan deo razmišljanja pod zelenim šeširom i simbolizovana je rečju PO. Razmišljanje pod plavim 238 . Postoji potreba da se ide dalje od poznatog. Lateralno razmišljanje jeste skup stavova. dalje od očiglednog i zadovoljavajućeg. Zelena boja simbolizuje plodnost. u sklopu samoorganizujućeg asimetričnog sistema formiranja obrazaca. U okviru razmišljanja pod zelenim šeširom. mehanizama i tehnika (meĎu kojima su prodor. uključujući i metod nasumične reci. Mislilac u plavom šeširu organizuje samo razmišljanje. u nameri da osmisli novu ideju. mehanizam prosuĊivanja biva zamenjen mehanizmom prodora. Mislilac ţeli da krene dalje od početne ideje. Provokacija se koristi da bi nas izvukla iz naših uobičajenih obrazaca razmišljanja. Traganje za alternativama jeste fundamentalni aspekt razmišljanja pod zelenim šeširom. < Kratak pregled razmišljanja pod plavim šeširom Plavi šešir je šešir „kontrole". Postoji više načina za izazivanje provokacije. Ono se koristi za stvaranje novih koncepata i percepcija. Koristeći se kreativnom pauzom. mislilac u zelenom šeširu moţe bilo kad da zastane i razmisli da li tog trenutka postoje i neke alternativne ideje.Rezime rezimea mišljanja tretiraju kao kreativan ishod. Bilo bi idealno kad bi i mislilac i slušalac nosili zelene šešire. Za tu pauzu ne mora da postoji nikakav objektivan razlog.

preglede i zaključke. Razmišljanje pod plavim šeširom je odgovorno za rezimiranja. Razmišljanje pod plavim šeširom determiniše zadatke za razmišljanje koje valja izvršiti. 239 . Razmišljanje pod plavim šeširom zaustavlja raspravu i insistira na „kartografskom" vidu razmišljanja. Razmišljanje pod plavim šeširom daje fokus. Razmišljanje pod plavim šeširom prati razmišljanje i obezbeduje poštovanje pravila igre. Čak i kada je specifična uloga razmišljanja pod plavim šeširom dodeljena jednoj osobi.Šest šešira za razmišljanje šeširom jeste „razmišljanje o razmišljanju potrebnom da bi se istraţila tema". Razmišljanje pod plavim šeširom definiše problem i uobličava pitanje. i dalje je otvorena za sve koji imaju komentare i sugestije u domenu plavog šešira. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe i da se koristi za uspostavljanje razmišljanja koje teče korak-po-korak. u toku razmišljanja. a čijeg se redosleda valja pridrţavati jednako kao što se prilikom plesa vodi računa o koreografiji. Razmišljanje pod plavim šeširom se moţe iskoristiti za povremene upadice koje zahtevaju stavljanje šešira. i na kraju. To se moţe obavljati povremeno. Razmišljanje pod plavim šeši rom uvodi i odrţava disciplinu. Mislilac u plavom šeširu definiše temu u pravcu koje bi valjalo usmeriti razmišljanje.

uĉenje.-) 1 Toni Buzan . Koristeći slova.sa lakoćom i uţivanjem .Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«.tnail: bmaricic@beotel. linije.u pamćenju i učenju. boje. kreativno razmišljanje. pre~ zentacije.edu. Toni i Bari Buzan « Mape uma Mape uma su sredstvo za kreativnu organizaciju misli koje nam pomaţe da bolje iskoristimo neograničenu moć mozga. kreativnom razmišljanju.yu. 3444-953 (9-16h) mob. +381 (0)64 113 00 88. hvatanju beleţaka. ispiti. rešavanju pro-■ blema i naročito . 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. donošenje odluka. +381 (0)64 147 16 02 e. Knjiga sadrţi tekstove i praktične primere koji omogućavaju čitaocu uvid u napredak tokom savladavanja tehnike brzog čitanja.postiţemo izuzetne rezultate u poslu.flnesa. da li znate kako da taj potencijal iskoristite na najbolji način? Ova izvanredna knjiga vam pruţa mogućnost da naučite memorijske tehnike koje moţete da upotrebite u svim oblastima intelektualnog funkcionisanja (koncentracija. crteţe . Rada Konĉara la. strani jezik.yu Brzo čitanje U ovoj knjizi iznet je revolucionarno nov metod uz pomoć koga moţete drastično povećati svoju brzinu čitanja (preko 200 stranica na sat) a da pri tome postignete bolje razumevanje i pamćenje nego pri klasičnom čitanju. www. brojeve. pripremanju predavanja i prezentacija. o Toni Buzan Savršeno pamćenje Potencijal ljudske memorije je praktično neograničen! MeĎutim.

zabavan i jedinstven način uvodi u svet izvanrednog pamćenja i kreativnog razmišljanja. Opiti miiu Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«. Manje učenja. previše dobro i istinito! Majki Gelb. 3444-953 (9-16h) mob. tako i na polju izgovora. +381 (0)64 147 16 02 e. a bolje ocenel Previše dobro da bi bilo istinito? Ne. 5 Toni Buzan Pouka iz umetnosti iongliranja Knjiga o učenju! Autori koristeći metaforu ţongliranja prezentuju jasan i pragmatičan metod primenjljiv u bilo kojoj oblasti učenja.yu . Toni Buzan Moć dečjeg uma Postanite genije na brzaka! Revolucionarni metod mapiranja uma za decu i odrasle! Ova knjiga vas na lak.yu.finesa. +381 (0)64 113 00 88. KAKO NAUČITI STRANI JEZIK (BIIOKOM) %m*& 6 Grejem Fuler Kako naučiti strani jezik Izuzetna knjiga zamišljena kao pomoćna literatura u učenju bilo kog jezika bez obzira da li je u pitanju konvencionalni kurs ili samostalno učenje uz priručnik. Autor nudi niz praktičnih saveta i konkretnih tehnika za rešavanje problema u učenju svakog jezika. kako na polju leksike i gramatike. u kojoj razbijajući mentalne barijere svoje neu■ spehe pretvara u uspeh. www.tnail: bmaricic@beotel.4 Lana Izrael. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. Savladavajući umetnost relaksirane koncentracije čitalac otkriva novi pristup samorazvoju. Rada Konĉara la.edu.

mail: bmaricic@beotel. j na opisani su na izuzet- . efikasnije organizovati vreme kao i razviti I svoju sposobnost pam. Rada Konĉara la. Primena mapa uma. i da svaki ispit ISPIT I poloţite sa lakoćom i zadovoljstvom. www.finesa. Prevedena na 37 jezika. KAKO I Opiti printlpit ktnkntne tehnike KORISTITE Toni Buzan 8 OBE HEMISFERE Koristite obe MOZGA hemisfere mozga Najpopularnija i najtiraţnija knjiga Tonija Buzana! Prodata u milionima primera-ka širom sveta.( rsiff Butan ćenja. moţemo naučiti da unapreĎujemo svoje sposobnosti u svim sferama ţivota. I Na osnovu autorovih saveta i tehnika moţete uvećati svoje samopouzdanje i motivaciju za učenje. U ovoj knjizi najsveobuhvatnije je prikazan Bu-zanov program intelektualnog razvoja.F Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«.yu. 3444-953 (9-16h) mob.yu i j Dejvid Ejkres Kako poloţiti ispit POLOŢITI I Knjiga koja će vam pomoći da svoju energiju i vreme iskoristite na najbolji način. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. U njoj se sjajnim stilom prikazuje „fenomen Leonardo" kao model za razvoj sopstvene genijalnosti. memorijskih tehnika. Razvijajući davinčijevski duh u sebi.edu. +381 (0)64 113 00 88. istraţujući sedam suštinskih aspekata Da Vinčijevog procesa razmišljanja autor nam pokazuje kako da razvijemo sposobnost uranovteţenog razmišljanja čitavim mozgom. tehnike efikasnog čitanja i učenja i pristup planiranju vremePat ko Intelektualnoj ratmsfeit no jasan i pristupačan način. Majki Gebl " Razmišljajte kao Leonardo da Vinči U ovoj zaista inspirativnoj knjizi. +381 (0)64 147 16 02 e.

Problemi su smišljeni tako da čitaocu omogućavaju da pronaĎe sopstveni stil razmišljanja i otkrije njegove vrline i mane.Biblioteka »MISAO« Izdavaĉ: IP »FINESA« Rada Konĉara la. U ovoj knjizi nudi nam seriju jednostavnih. on namerno koristi lateralni pristup (s podsticajnim vizuelnim primerima u jednom poglavlju) da bi objasnio prirodu laterarnog razmišljanja. +381 (0)64 113 00 88. a pod crvenim izrazite osećanja! A onda osmislite čitav dijapazon mogućih rešenja i razvrstajte ih . ali ga je svakako prvi opisao.yu. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. Nije uvek vaţno biti u pravu i greška moţe da bude i putokaz do pravog reI šenja.edu.flnesa. kao i potencijalne metode koje nikada ne koristi. U svom originalnom prikazu tog procesa. delo naučnika i istraţivača koji izuzetno i veoma jasno -misli svojom glavom. Rezultati će biti iznenaĎujuće efikasni! Edvard de Bono 1 Petodnevni kurs razmišljanja Edvard de Bono je pionir meĎunarodno poznatog sistema lateralnog razmišljanja.mail: bmaricic@beotel. . 3444-953 (9-16h) mob. ali podsticajnih problema za razmišljanje koji ne iziskuju nikakvo specijalno znanje niti poznavanje matematike.yu Edvard de Bono Šest šešira za razmišljanje Stavite crni šešir za kritično stanovište ili ţuti za sunčani optimizam! Zeleni šešir pruţa obilje kreativnih ideja! Pod belim sagledajte činjenice. Ovo je pionirska i sugestivna knjiga. Edvard de Bono Lateralno razmišljanje Edvard de Bono ne tvrdi daje izumeo ovaj mentalni proces. www.nebesko-plavi šešir će vam omogućiti nepristrasan pogled na stvari. +381 (0)64 147 16 02 e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful