EDVARD DE BONO

ŠEST ŠEŠIRA ZA RAZMIŠLJANJE

BEOGRAD, 2000.

Naslov originala Edward de Bono - Six Thinking Hats Autorska prava za Jugoslaviju Branislav Maričić Izdavaĉ FINESA, Rada Končara la, Beograd tel./fax 011/2434-107; 011/3444-953 www.finesa. edu.yu $ Za izdavaĉa ' Branislav Maričić , Urednik Časlav Mančić Tehniĉki urednik Nenad Đurićić Prevodilac Tanja Milosavljevic Korektor Zorica Maričić Štampa DIJAMANT PRINT, Beograd ISBN 86-82683-10-5
CIP HapoflHe 6H6jiHOTeKe CpoHje, 159.954/.956

Beorpafl

r

,H,E BOHO, EflBap« Šest šešira za razmišljanje / Edvarad de Bono ; Beograd : Finesa, 2000 [prevodilac Tanja Milosavljevic]. Beograd : Dijamant print) - 240 str. ; 18 cm. Prevod dela: Six Thinking Hats / Edward de Bono. Tiraţ 500. - Beleške o autoru str. 5. ISBN 86-82683-10-5
a) MnuiJbeite

:

ID=87074060

Edvard de Bono je roĎen na Malti. Nakon početnog obrazovanja, stečenog na koledţu Sv. Edvard i Kraljevskom univerzitetu na Malti, nastavio je da se školuje kao Roudzov stipendista u Krajst Čerču (Oksford) gde je s najvišim ocenama diplomirao psihologiju i fiziologiju, da bi zatim doktorirao medicinu. Doktorat j£ stekao i na Univerzitetu u Kembridţu. Sluţbovao je na univerzitetima u Oksfordu, Londonu, Kembridţu i Harvardu. Dr Edvard de Bono je izuzetno poštovan kao vodeći autoritet u oblasti direktnog učenja mišljenja kao veštine. Od njega je potekao pojam lateralnog razmišljanja (uvr šten u Oksfordski reĉnik), a razvio je i formalne tehnike usmerenog kreativnog razmišljanja. Napisao je četrdeset pet knjiga, koje su prevedene na trideset sedam jezika. Osmislio je i dve televizijske serije. Nakon stoje pozivan da u četrdeset pet zemalja drţi predavanja i prisustvuje najvećim meĎunarodnim konferencijama, 1989 je zamoljen da predsedava specijalnom skupu dobitnika Nobelove nagrade. Podučavanje o veštini razmišljanja su od njega traţile brojne vodeće svetske poslovne korporacije, kao što su IBM, NTT (Japan), Du Pont, Prudential, Shell, Eriksson, McKinsevs, Ciba-Geigy, Ford i mnoge druge. Dr de Bono sprovodi najobimniji program direktne nastave razmišljanja u školama. Taj program primenjuju mno-

u Njujorku.ge svetske zemlje. Za L-igru. Rad dr de Bona se zasniva na njegovom shvatanju uma kao samoorganizujućeg informativnog sistema. ka ko bi članicama te organizacije pomogao u stvaranju sve -ţih ideja. kaţu daje naj jednostavnija autentična igra ikad osmišljena. čiji je on pronalazač. 1969) i MeĎunarodnog kreativnog foruma (International Creative Forum). Osnivač je Trusta za istraţivanje spo znaje (Cognition Research Trust. koji su spojili mnoge vodeće svetske korporacije. Uspostavio je i MeĎunarodni biro za kreativnost pri UN. .

Sadrţaj Predgovor I II III IV V VI VII Gluma: Ako glumite mislioca. šest boja BELI ŠEŠIR VIII IX X XI XII Xin Ĉinjenice i cifre Ĉija je ovo ĉinjenica? UvoĊenje japanskog stila Ĉinjenice. postaćete mislilac Stavljanje šešira: Veoma nameran proces Proces prevoĊenja: Namera i realizacija Igranje uloge: Praznik za ego Hernija razmišljanja: Melanholija i ostale tecnosti Svrha šest šešira: Pet vrednosti Simbolika i funkcija: Šest šešira. istina i filozofi Ko stavlja šešir? Rezime CRVENI ŠEŠIR XTV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII Emocije i osećanja Mesto emocija u mišljenju Intuicija i slutnje Trenutak za trenutkom Upotreba emocija Jezik emocija Rezime CRNI ŠEŠIR Šta nije u redu s njim Suština i metod 73 75 79 85 89 95 99 101 107 ^ 47 53 57 61 67 71 9 13 17 25 31 35 41 43 .

negativno ili pozitivno? Rezime ŢUTI ŠEŠIR 113 121 125 129 XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII Spekulativno-pozitivno Pozitivan spektar Razlozi i podrška logike Konstruktivno razmišljanje Spekulacija Odnos s kreativnošću Rezime ZELENI ŠEŠIR 131 135 139 141 147 153 157 XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX XL XLI Kreativno i lateralno razmišljanje Lateralno razmišljanje Prodor umesto prosuĊivanja potreba" za provokacijom Alternative Karakter i veština Šta biva s idejama? Rezime PLAVI ŠEŠIR 159 165 169 175 181 189 193 197 XLII XLin XLIV XLV XLVI XLVII Zakljuĉak Rezime rezimea Kontrolisanje razmišljanja UsredsreĊenost Osmišljavanje programa Kratki pregledi i zakljuĉci Kontrolisanje i praćenje Rezime 199 205 211 217 221 227 229 231 .XXIII XXIV XXV XXVI Prošla i buduća suština Negativno uţivanje Staje prvo.

Piter Veberot objašnjava na koji je način upotrebio lateralno razmišljanje za ostvarivanje novih koncepata. magazin Tajmje za „muškarca godine" izabrao osobu koja je bila najzasluţnija za izvanredan uspeh Olimpijskih igara u Los Andelesu: Pitera Veberota. koje su zaţivele zahvaljujući pravilnom vodstvu i efikasnosti. Izuzetan uspeh Igara je umnogome zavisio od novih koncepata i novih ideja. 30. Koja je vrsta razmišljanja bila potrebna da bi se ovi novi koncepti i ostvarili? U intervjuu Vašington Postu. Lateralno razmišljanje je tehnika koju sam razvio pre mnogo godina i o kojoj sam napisao mnogo knjiga. meĎutim Olimpijada 1984. je zapravo ostvarila višak od 250 miliona dolara. Zbog toga je na nivou grada Los AnĎelesa izglasano da se na Igre ne troši novac iz opštinskih fondova. Sasvim je uobičajeno da ovakve sportske igre proizvedu gubitak od više stotina miliona dolara. Piter Veberot je devet godina pre Olimpijade došao na jednosatno predavanje 9 . septembra 1984.Predgovor Da li zaista moţete da promenite efikasnost svog razmišljanja? U januaru 1985.

Ukoliko moţemo samo ograničeno da sagledamo domet razmišljanja. Sve što ja mogu jeste da osmislim tehnike i objavim ih. Osnovna poteškoća vezana za razmišljanje jeste konfuzija. 10 . logika. počiva na pojedincima kao što je gospodin Veberot. Stavljanje nekog od tih šešira izaziva odreĎeni vid razmišljanja. On postaje sposoban da odvoji emocije od logike. kreativnost od informacije. Ipak. Razmišljanje je ogromno čovekovo bogatstvo.na sopstveno zadovoljstvo. Reč je o konceptu šest šešira za razmišljanje. i tako dalje. samo ako je tako i nikako drukčije. nikada ne moţemo biti u potpunosti zadovoljni ovim svojim najvaţnijm umećem. Uglavnom. Pokušavamo da obavimo suviše toga odjednom. meĎutim. informacije. trebalo bi da uvek stremimo boljem.sve se to nagomila u nama. Kao da ţongliramo s previše loptica. onda je moguće da se osetimo sasvim zadovoljnima kada je reč o našoj uspešnosti u ovoj oblasti. nada i kreativnost . koji veruju daje svrha razmišljanja u tome da dokaţu da su u pravu . Njihova praktična realizacija. Postoje na stotine primera kako tehnika namernog razmišljanja moţe da ima snaţan efekat. Emocije. Bez obzira na to koliko smo u tome dobri. U knjizi opisujem prirodu i doprinos svakog od tih vidova razmišljanja.Predgovor koje sam bio pozvan da odrţim u Udruţenju mladih predsednika (Young Presidents' Organisation). Ono što predlaţem u ovoj knjizi jeste veoma jednostavan koncept koji misliocu dozvoljava da u odreĎenom trenutku obavlja samo jednu stvar. ali. jedini koji su izuzetno zadovoljni svojim razmišljanjem jesu oni loši mislioci.

Predgovor Šest šešira za razmišljanje nam omogućavaju da svojim razmišljanjem upravljamo onako kako dirigent upravlja orkestrom. Šest šešira za razmišljanje su krajnje praktiĉni i u tome je glavna vrednost ovog koncepta. kako bismo ih naveli da o datom problemu razmišljaju na drugačiji način. Moţemo izazvati ono što ţelimo. Edvard de Bono 11 . na raznim sastancima je vrlo korisno izbaciti ljude iz njihove uobičajene kolotečine. Slično tome.

'■■» .

Moţda ne postoje dva originala. Barem je tako rekao moj vodič. nije apsolutno provereno? Ima više razloga.GLUMA Ako glumite mislioca. zašto sam izjavio nešto što. Kao ĉinjenica. Jedan od njih je taj što nameravam da se u toku knjige konkretno pozabavim upotrebom činjenica. Prema tome. ovo moţe biti pogrešno po više osnova. pokazujući u pravcu ove mislima zaokupljene figure zamrznute u besmrtnoj bronzi. Moţda je moj vodič pogrešio. Moţda me pamćenje vara. Pravi raz13 . Drugi je razlog moja namera da isprovociram one koji smatraju da su činjenice same po sebi vaţnije od načina na koji ih koristimo. Moţda se figura ne nalazi na trgu ispred zgrade parlamenta. gde god se ona nalazila. kao činjenica. na trgu ispred zgrade parlamenta. postaćete mislilac Verujem da se jedan od dva originalna Rodenova Mislioca nalazi u Buenos Airesu. Treći razlog je moja ţelja da čitalac vizuelizira tu famoznu figuru mislioca. Moţda nije reč o originalu.

meĎutim. O tome i jeste reč u ovoj knjizi. zapravo. drugo hrišćansko stanovište koje je mnogo bliţe tibetanskom: obavljajte molitvene radnje čak i ako ste emotivno potpuno isključeni. upotrebio sam reč „verujem". ne psihički . Odista. tradicionalna predstava će nam na trenutak biti od koristi. ako glumite mislioca. dok okreću ploče. pozu za koju se pretpostavlja da bi trebalo daje zauzme svaki mislilac koji je ozbiljan u svojoj nameri. postajete mislilac. radije no o dogmatičnoj tvrdnji. jedna osoba je dovoljna da podstiče okretanje tuceta molitvenih ploča. MeĎutim. Često moramo da ukaţemo na naĉin na koji je nešto izneseno. Ja. Rotirajuće ploče spiralnom putanjom uzdiţu molitve u boţanske visine. ako su ploče pravilno balansirane. Ţelim da zamislite taj toliko .isuviše .fizički. koja ukazuje da je kod mene reč o uverenju. verujem da bi mišljenje trebalo da bude aktivno i ţustro. Moţda je Tibetancima. radije no emocionalno ili duhovno uzbuĎenje koje mnogi hrišćani zahtevaju od sebe. što podseća na cirkusku tačku u kojoj se tanjiri vrte na vrhovima dugačkih motki.i postaćete mislilac. Postoji. f^ Tibetanci izgovaraju svoje molitve tako što okreću okrugle molitvene ploče na kojima su one zapisane. Ţelim da zamislite tu bradu naslonjenu na ruku. Vremenom. Zašto? Zato što.korišćen i lik Rodenovog Mislioca. na putu od Londona do Kuala Lumpura u Maleziji. vaše će emocije biti sustignute 14 . Ono stoje vaţno jeste namera da se pomolite. radije no turobno i svečano. dozvoljeno da misle o spisku namirnica koje valja da kupe. Zauzmite tu pozu .Gluma log je taj što je ova knjiga napisana u avionu. U svakom slučaju.

Ako glumite mislica. Zauzmite pozu mislioca. 15 . postaćete mislilac vašim aktivnostima. Ubrzo će vaš mozak početi da sledi ulogu koju igrate. Ova knjiga vam daje razne uloge koje treba da odglumite.I ___________ Ako glubite mislioca. To je upravo ono što mislim kada od vas traţim da glumite mislioca. Imajte nameru i dajte je na znanje sebi i svima oko sebe. Radite ono što je potrebno. uistinu ćete postati mislilac.

. a\l\ .

17 . Danas šeširi imaju tendenciju da definišu ulogu. a nekad „šešir domaćice". Koriste se kao deo uniforme. Direktorka moţe da napravi distinkciju izmeĎu svojih dveju uloga tako što će slušaocima reći da nekad nosi „direktorski". Jednako dobro je utemeljena i zamisao o šeširu ili kapi za razmišljanje. kaţe se da nosi svoj „upraviteljski" ili „direktorski" šešir. Novinske fotografije i rani filmovi svedoče o ovom ogromnom broju šešira. naročito meĎu muškarcima. GospoĎa Tačer. Za zapovednički nastrojenog supruga koji stalno izdaje nareĎenja porodici. povremeno je izja vljivala da u upravljanje vladom unosi smotrenost. koja ulogu definiše sama po sebi.II STAVLJANJE ŠEŠIRA Veoma nameran proces Ono što najviše upada u oči pri posmatranju bilo kakve grupne fotografije snimljene pre četrdeset ili više godina jeste to da svi imaju šešire na glavi. Danas je šešir retkost. štedljivost i ekonomičnost domaćice. bivši britanski premijer.

Studenti su suviše zauzeti učenjem o razmišljanju drugih. 18 . Kapu za razmišljanje sam uvek zamišljao kao mekanu noćnu kapicu sa kićankom. Moraćemo da stavi mo svoje šešire za razmišljanje i vidimo kako ćemo da se izvuĉemo iz ove zbrke. Šteta što ne postoji istinski šešir za razmišljanje.i deca . U starim danima. ili traţe od drugih da to učine. Pogovora nije smelo da bude. • Ovo je opasan razvoj situacije. Nisam siguran da ţelim da prodam tu zgradu. MeĎutim. Vojnik bez kape na glavi nikad ne izgleda tako ozbiljno i zastrašujuće kao vojnik s kapom. ona jasno signalizuje njegovu duţnost i spremnost daje vrši. učenje i razmišljanje su retko kad jedno te isto. Namerno stavljanje šešira je nešto veoma odreĎeno. da bi i sami mislili. Signal je bio konačan. Kad policajac stavi kapu na glavu. ali bez one ukočene arogancije koja nije ništa drugo do pravi pravcati znamen gluposti. to je bio siguran znak da ona . kada bi dadilja stavila šešir na glavu. Razmislite o koristima prave mislilaĉke kape. koji biste mogli da kupite u prodavnici. • Stavi svoju kapu za razmišljanje i pozovi me sutra te lefonom. slič nu kapi dvorske lude. Ljudi dobrovoljno stavljaju sopstvene šešire za razmišljanje. U Nemačkoj i Danskoj postoje studentske kape. koje podsećaju na one naučničke.Veoma nameran proces II • Moraću da stavim svoju kapu za razmišljanje i raz motrim vaš novi predlog.izlaze napolje.

Postoji onaj pokretno-govorno-dišući način razmišljanja koji stalno primenjujemo. to ja bolje mislim. Zar ne vidiš da razmišljam? • Prekinuću ovu diskusiju. • Hoću da odmah razmisliš o ovome. Stavite svoj šešir za razmišljanje. Što me bolje plaćate. Mentalna predstava nekoga ko na glavi ima pravi šešir za razmišljanje mogla bi da posluţi za prebacivanje u smireno i ni sa čim ometeno trenutno raspoloţenje.II ___________________ Stavljanje šešira__________ • Ne gnjavi me. tokom kojih bi namerno nosili šešir za razmišljanje. dajte malo ak cije. sedim i razmi šljam. • Razmišljanje nije izgovor za izostanak akcije. Stavi opet svoj šešir za razmišljanje. • Plaćate me da mislim. Prema tome. Javljamo se kad zazvoni te19 . To je svrha šešira za razmišljanje. Hajde. da vidim kako stavljaš svoj šešir za razmišljanje. već na ĉin da ona postane bolja. Moţda bi svesni mislioci mogli da odvoje pet minuta dnevno. Prema tome. • Kako bi bilo da se sada zaista pozabavite ovim? Do sada sam od vas dobio samo automatsku reakciju. tako da svi moţemo da sta vimo svoje šešire za razmišljanje i usredsreĊeno raz mislimo o ovom problemu. Ţeleo bih da se usredsredim na problem namernog razmišljanja. Stavljate ga namerno. To zavisi od toga da li smatrate da ste plaćeni da mislite ili da sledite razmišljanje drugih. • Hteo bih da ponovo razmisliš o tom planu. neophodno za bilo kakvo razmišljanje koje je više od pukog reagovanja na situaciju.

o reaktivnom razmišljanju. da ih sledite i sklanjate se s puta drugim učesnicima u saobraćaju. Kada vozite kola. Istraţujete predmet i izraĎujete mapu. fraza „šešir za razmišljanje" postaje odreĎeni signal koji moţemo dati sebi ili drugima. Pozadinsko razmišljanje sluţi za svakodnevno dovijanje. vi pri tom ne izraĊujete mapu. Prema tome. Reč je. drugačija vrsta razmišljanja. umesto ovog svakodnevnog dovijanja. prilično razlikuje od pukog rea20 . ţelimo da počnemo s na mernim razmišljanjem. niti da upravljamo svojim disanjem.\ 7 Veoma nameran proces II lefon. znači. Prema tome. Tu ima mnogo trenutnih radnji nametnutih nam od strane poslednjeg trenutka i onog koji će uslediti neposredno iza njega. Za to su vam potrebni široki pogledi. Postoji. Prelazimo ulicu. pokretno -govorno . koja je mnogo više namerna i usredsreĎena. MeĎutim. meĎutim. Pratite saobraćajne znake i donosite odluke. To se.dišući vid razmišljanja je umnogome nalik voţnji niz drum. Nema lakog načina da signaliziramo sebi da. meĎutim. Pravite je na objektivan i neutralan način. morate da izaberete drumove. Svako moţe da potrči. Namerno razmišljanje sluţi za to da učinite i više od toga. Upadamo u kolotečinu i izlazimo iz nje. Suprotstavimo sada ova dva načina razmišljanja: nesvesno i namerno. Tragate za signalima i reagujete na njih. Ne moramo da budemo svesni koja noga je na redu da korakne kada hodamo. Ovaj tip trajnog automatskog razmišljanja je kon stantno negde u pozadini. Drugi vid mišljenja je onaj koji je vezan za izradu mape. ali sportista trči namerno i u tu svrhu trenira.

Naziv prve lekcije je PMI. u Australiji. Umesto pukog reagovanja na situaciju. dete izraĎuje jednostavnu mapu. Taj kontrast je vidljiv na sledećem primeru. vi napadate ili se branite. Zove se CoRT (program Cognitive Research Trust) i danas ga koristi nekoliko miliona školske dece u različitim zemljama. Svaka strana reaguje na onu drugu. Time je izrada mape okončana. MeĎutim. Mislilac bira svoj put. Nakon što su uradili 21 . Potom dete gleda u „minus" pravcu i. Suprotstavite tome proceduru pravljenja mape. Iznosite svoj slučaj i osvajate poene u svoju korist. Vodim program nastave razmišljanja u školama. u „interesantnom" pravcu (za svim onim stoje vredno zabeleţiti. Iz trenutka u trenutak." Stvar je u tome da valja usmeriti paţnju i naći način da se to i učini. ali što ne spada ni u „plus" ni u „minus" kategoriju). naposletku. kad sam uradila PMI. U Sidneju. Zamislite da pokušavate da nadgovorite nekoga u raspravi. Ono to čini tako što prvo gleda u „plus" pravcu i beleţi ono što opaţa.II ___________________ Stavljanje šešira __________ govanja na saobraćajne znake onim redom kojim se pojavljuju. odeljenje od trideset dečaka je kolektivno izglasalo odluku da svako od njih dobija po pet dolara nedeljno da bi išao u školu. Jedna devojčica je to veoma lepo rekla: „Smatrala sam da je PMI metod glup i neprirodan. otkrila sam da sam se predomislila. i to na osnovu onoga što sam sama zapi sala. jer sam znala šta mislim. Saslušate slučaj svog protivnika samo da biste ga napali i izloţili njegovu slabost.

ovaj reaktivan vid razmišljanja moţe da funkcioniše samo ukoliko se ukaţe nešto na šta valja reagovati. 22 . Ţena koja je dve godine planirala preseljenje iz Kalifornije u Arizonu. Kritičko razmišljanje je u redu kad morate da odreagujete na nešto što vam je zadato. uradila je PMI sa svoja dva sina. zamolio je sve da na sledećem sa stanku urade PMI. trebalo je samo izabrati put. Na kraju ove kratke veţbe. jer izostavlja generativno i kreativno. ali nimalo ne doprinosi stvaranju predloga. koji se mesecima sporio s velikom naftnom kompanijom. dvadeset devet njih je promenilo mišljenje i odlučilo da to ipak nije dobra ideja. upetljao se u neki birokratski problem. preseljenje je otkazano. da se razmišljanje zasniva na dijalogu i dijalektičkoj raspravi.dišućim vidom razmišljanja.govorno . Jedan od najvećih svetskih pronalazača. Poslovni čovek. Prisutno je glupo uverenje. Zapadnjačka navika raspravljanja i dijalektike je de fektna. C Vid razmišljanja koji podrazumeva izradu mape izi skuje odreĎenu nepristrasnost. Pošto se prostrla „mapa". Ovo je uverenje nanelo mnogo štete zapadnjačkoj misli. Pol Mekredi (pronalazač letenja na ljudski pogon). To je i razlog što poimanje kritičkog razmišljanja kao kompletne forme razmišljanja moţe da bude veoma opasno. bez ikakvog nagovaranja od strane nastavnika. Sin muje predloţio da uradi PMI i to je odredilo njegov sledeći potez. Ispričao mi je daje problem tada bio rešen u roku od dvadeset minuta.\ 7 Veoma nameran proces II PM. Odista. To nije slučaj s pokretno . zasnovano na pogrešnom tumačenju velikih grčkih mislilaca.

neophodno je da znamo kako da usmerimo paţnju. Prvo se jedna nanosi na hartiju. To je metod koji nameravam da upotrebim za usmeravanje paţnje. šest šešira za razmišljanje odgovaraju različitim bojama koje se koriste u štampanju mape. U ovoj knjizi. stvaranjem alternativa. Reč je o veštini delanja i razmišljanja koje uz njega ide. Zatim preko nje dolazi druga. Ukoliko nije reč samo o pukom reagovanju na ono što je pred nama. PMI je jedan od CoRT načina da to i učinimo. kao osnovnim sastojkom obrazovanja. umećem čitanja slova i brojeva. Prema tome. komentari nastavnika. 23 . CoRT nastava razmišljanja se bavi operativnim razmišljanjem: postavljanjem ciljeva. već i u odabiru boje šešira koji nameravate da upotrebite. predstoji mu mnogo više od pukog reagovanja.II ___________________ Stavljanje šešira __________ Školska deca uglavnom treba da pasivno reaguju na ono što se pred njima naĎe: materijal iz udţbenika. uzeo sam termin operativnost. itd. Reč operativnost donekle zvuči kao reč „pismenost". Moraće da preuzima inicijativu i planira svoje postupke. boje su razdvojene. a ja čvrsto verujem da bi operativnost trebalo da ide rame uz rame s pismenošću. Odista. televizijske emisije itd. kad dete završi školu. U ovoj knjizi. odreĎivanjem prioriteta. Kada se štampa mapa u boji. MeĎutim. Do toga neće dovesti pasivnost u razmišljanju. Da bih obuhvatio ovo „ddatno razmišljanje". sve dok na kraju ne dobijemo mapu u pu nom koloru. stvar nije samo u tome da stavite šešir za razmišljanje. Onda sledeća. pozabavićemo se drugim načinom.

II .

Izgleda da tvrdim da će. jer su u ovim slučajevima potrebne vanserijske sposobnosti. postaćete sasvim podnošljiv kuvar.III PROCES PREVOĐENJA Namera i realizacija Ţeleo bih da se vratim na distinkciju izmeĎu namere i realizacije.naposletku zaista i postati mislilac.* izuzev u sluča* Escoffier.) 25 .recimo. čuveni francuski kuvar s početka XX veka (prim. Mnogi će pohitati da ukazu na apsurdnost ovoga. ako imate nameru da postanete kuvar. MeĎutim. jer mnogi na to gledaju potpuno pogrešno. Za aktivnostima će uslediti razmišljanje. doći do njene realizacije. da li će ta vaša namera biti dovoljna da ih zaista i podignete? Ukoliko imate nameru da postanete šahista. Vaša gluma će prerasti u stvarnost. Rekao sam da ćete. stavljate na glavu svoj šešir za razmišljanje . da li će ona biti dovoljna da majstorski pomerate figure po tabli? Odgovor je ne. prev. Nećete postati Eskofje. ako ispoljavate aktivnosti mislioca . i ako preduzimate odgovarajuće aktivnosti. Dozvolite da to učinim umesto njih. Ako imate nameru da postanete dizač tegova. ukoliko imate nameru da postanete mislilac.

tako da je ocena osam predstavljala skromno priznanje ove komparativne izvedbe. Ne sećam se da sam ikada sreo nekoga ko je zaista ţeleo da postane mislilac. Namera Tibetanca da se moli nije dovoljna: on mora da okreće molitvene ploče. pretpostavljam da su mnogi od prisutnih pogrešno protumačili pitanje. Drugim recima. Ako sebe smatrate misliocem. Znali su da su u školi i na fakultetu uvek bili meĎu deset odsto najboljih. Jednom sam zatraţio od grupe odlično obrazovanih Amerikanaca (svi su imali fakultetske dinlome) da svoju sposobnost razmišljanja ocene ocenom ocrjedan do deset. onda verovatno ne preduzimate ništa u tom pogledu -jer imate visoko mišljenje o sebi i zadovoljni ste svojom navodnom veštinom. Morate da preduzmete odreĊene aktivnosti. Na moje zaprepašćenje. njihovo sagledavanje dometa razmišljanja je bilo toliko ograničeno da je svako od njih smatrao da je njegovo razmišljanje gotovo maksimalno dobro. zato što je krajnje retka. Ipak. Imajući na umu ovo što 26 .Namera i realizacija III ju da zaista posedujete potrebnu darovitost. ljudi su neverovatno zadovoljni sobom kada je reč o njihovom razmišljanju -jer ne mogu da zamisle kako bi se ono moglo poboljšati. Da ovo ne bi zvučalo preoštro. prosečna ocena je bila osam. Ja sam. Namera da postanete mislilac je veoma bitna. razume se. traţio apsolutni rejting. To gotovo daje potpuno suprotno onome što govorim. ali bićete izvesno bolji kuvar od nekog ko to ne namerava i ne preduzima ništa. Molim vas da obratite paţnju na to da namera nije dovoljna. Izvesno da nije dovoljno da mislilac sebe smatra misliocem.

Reč je o operativnoj veštini. jeste zamisao o razvijanju veštine razmišljanja. dakle. svako dete školskog uzrasta u Venecueli mora da provede dva ĉasa nedeljno uĉeći specifiĉan naĉin razvijanja veštine mišljenja. lep ili običan. Kao kada je neko visok ili nizak. a isto tako i njihovi roditelju Ta veština razmišljanja koju Ďaci stiču je vaţna. meĎutim. u zavisnosti od toga kako mu ide učenje i koliko uspeva da zadovolji zahteve nastavnika. Biti mislilac znači imati totalno drugačiju predstavu o sebi. Uobičajena predstava koju o sebi ima dete koje pohaĎa školu jeste da je „inteligentno" ili „neinteligentno". Moţete da postanete bolji u razmišljanju. Po zakonu. Kada je dr Luis Alberto Maĉado predloţio da postane ministar za razvoj inteligencije u vladi Venecuele. jednako kao što moţete da postanete bolji u fudbalu ili kuvanju. Tu ne moţe da se učini bog znašta. Uĉenici to znaju. Pored toga. Ovaj koncept inteligencije je zapravo koncept vrednosti. istrajaoje i naposletkuje 106. Znatno vaţnija. Venecuelanska deca znaju da mogu da misle o nečemu ako to hoće i znaju da će se. Humor. njihovi uĉitelji i pedagozi takoĊe. iz tog razmišljanja iz27 . seks i razmišljanje su tri aktivnosti za koje svi sebe smatraju apsolutno kompetentnima. školski predmet pod nazivom razmišljanje". u tom slučaju. MeĊutim. ţelja da postanete mislilac pokazuje da to još uvek niste. to ne bi trebalo da predstavlja nikakvo iznenaĎenje. Imaju. njegov zahtevje doĉekan salvama smeha. koju moţete da razvijete.III _________________ Proces prevoĊenja _________ sam maločas izneo.000 nastavnika osposobljeno da predaje CoRT nastavu razmišljanja.

Signali prerastaju u stvarnost. Biti mislilac ne znači automatski i biti uvek u pravu. ali ih je teško upraţnjavati. Biti mislilac podrazumeva svesnu ţelju da to budete. nesposoban da sagleda alternative itd. Niti podrazumeva rešavanje svih onih zakučastih problema za koje ljudi uvek od mene očekuju da ih resim. Na još osnovnijem nivou. onaj ko je stalno u pravu je verovatno loš mislilac (arogantan. IznenaĎujuće je da na psihološkom nivou to moţe i da funkcioniše. Prema tome. Da li namrštene obrve i brada oslonjena na ruku zaista nešto znače? Odgovor je da. tenis ili muziku. stoje istovremeno i lako i teško. ako nameravate da sasluša28 . ako je reč o nameri i ne. manje opreme. Zaista. nezainteresovan za istraţivanje. Zbog toga se oseća potreba za nekim opipljivim strukturama kao što su šest šešira za razmišljanje. što je mnogo jednostavnije u odnos^ na golf. Sad već moţemo da bacimo pogled i na aspekt realizacije. Biti mislilac ne podrazumeva biti pametan. Upotreba šešira za razmišljanje opisanih u ovoj knjizi jeste jedan od načina pojačavanja te namere da postanete mislilac. Na veštačke osmehe fotomodela u reklamama ljudi reaguju kao da su ti osmesi stvarni.). Masku sledi suština. ukoliko prihvatite osmeh kao svoj standardni izraz lica. Potrebno je. Postoje dokazi koji navode na pomisao da. ako je reč o nečijem prirodnom izgledu i stavu. U tu svrhu se koriste CoRT okvirima.Namera i realizacija III roditi neke ideje. vaša fiziologija to propraća i vi postajete srećniji i teţe se ljutite. Umnogome je slično onim zen navikama o kojima je lako pisati. prvi korak jeste namera. naime.

i vaše će razmišljanje postati bolje. 29 . odluku nećete doneti sve dok ih ne vratite u prirodan poloţaj. Ukoliko svesno primaknete obrve da biste razmišljali. a ona bi trebalo da bude bolja od neke naprečac donesene odluke. Mladi skloni nasilju su poverovali da je njihovo razmišljanje postalo manje nasilno zato što nisu morali da naprečac reaguju u okviru nasilnog klišea.III Proces prevoĊenja te nekoga. provešćete nešto više vremena slušajući . Šest šešira za razmišljanje pruţaju opipljiv način prevoĎenja namere u realizaciju.

•■« .

Jedna vrsta glumaca gubi identitet svog ega i preuzima ego uloge (metodska gluma). da grešimo ili da nas je neko nadmudrio.ne bude tu". Moţda nam nije lako da uvidimo da smo budalasti. Često su glumci u svakodnevnom ţivotu prilično stidljive osobe. Jedan od problema Zen-budizma je to što ego. Uloga je prihvaćena. a ego reţira predstavu. Uz dobro definisanu ulogu. Glumljenje nekoga drugog omogućava egu da ide dalje od svojih normalnih restriktivnih predstava o sebi. U tome je prednost uverenja ostakli da ste dobar glumac. 31 . MeĎutim. moţemo to da odigramo. Jedni se provode negde napolju. postaje sve prisutniji upravo u tom „nastojanju". To postaje merilo dostignuća i sposobnosti. zadovoljni zbog svoje glumačke veštine. Druga vrsta glumaca reţira sopstvenu izvedbu. a drugi kod kuće. umesto da nanesemo štetu svom egu. Čak se ponose svojom dobrom izvedbom i time što im je uspelo da odglume krajnje budalastu budalu. što više nastoji da. I jedni i drugi su dobri glumci..IV IGRANJE ULOGE Praznik za ego Ljudi se ne bune da „glume budalu" sve dok je očigledno da je to samo gluma. uloga daje slobodu.

To ima vrlo mnogo smisla. ali daje korisno imati nekoga ko će odigrati tu ulogu i da nameravaju da je odigraju dobro. Tradicionalno. kako bi se ilustrovale ideje. Prema tome. ulogu princa igra ţensko. biće ih šest. ima zlurad pogled i uţiva u negativnim osećanjima koje očigledno izaziva u publici. Tu je. Ti delovi postaju karakterne uloge. moţemo da idemo i dalje.Praznik za ego IV Bez zaštite koju pruţa ova formalna uloga. Obična ljudskost je otelovljena u liku dame. umesto samo jedne mislilačke uloge. Time ţele da ukazu da one inače nisu takve. To je njena uloga i ona joj se predaje. jer čitava svrha uloga u pantomimi jeste da se ode stoje moguće dalje od stvarnosti. to nam postaje 32 . što je uloga očiglednije namema i veštačka. Ova tradicionalna uloga deţurnog oponenta je veoma slična razmišljanju pod crnim šeširom. i plemeniti princ koji predstavlja sile dobra. od kojih je svaka definisana drugačijim šeširom za razmišljanje. MeĎutim. Glumiti mislioca. koje će biti opisano nešto kasnije. Ili u vrlo izvornoj formi japanskog Kabuki-pozorišta. To je razlog što osobe koje su po prirodi negativne uzimaju ulogu „antiprotivnog" (Ďavoljeg advokata) onda kada ţele da budu negativne. Uloge u pantomimi su osmišljene tako da predstavljaju velike sile koje. Ona krešti. a damu muškarac. televizijskoj sapunici ili tradicionalnom vesternu. tako što ćemo tu obimnu ulogu rastaviti na više delova. predstavlja vredan korak na putu da postanete mislilac. Svako ume da prepozna vešticu u pantomimi. slične onima u dobroj pantomimi. postaju humanizovane. u opštem smislu reci. Uloge koje odgovaraju stvarnom ţivotu bi ilustrovale samo sebe. u kome su uloge krajnje stilizovane. Ali. ego je izloţen riziku. da bi nas zabavile. zatim.

Ţuti i crni šešir predstavljaju oštar kontrast. Sve ovo je deo onog vida razmišljanja koji podrazu meva izradu mape. Kad stavite šešir nitkova. Igrate je najbolje što umete. opisano je svih šest šešira za razmišljanje. Igrati komediju nije isto što i igrati tragediju. To što su različiti i stoje moguće više drugačiji. I vaš ego je uključen u nastojanje daje dobro odigrate. Na kraju. potpuno je namerno. U svakom trenutku moţete da birate koji ćete od šest šešira staviti na glavu. Na stranicama koje slede. Uloga plavog šešira se razlikuje od uloge zelenog. zajedništvo boja daje kompletiranu mapu. morate da promenite i ulogu. Tako bi i trebalo da se nose. Postajete mnoštvo različitih mislilaca .IV Igranje uloge ____________ \ 7 prepoznatljivija kao uloga. Različita poput veštice i princa iz pantomime. predstavljenih pomoću šest različito obojenih šešira za razmišljanje. glumite nitkova. Kao što sam rekao.koji svi misle istom glavom. U tome leţi tajna uspeha američkih TV-sapunica. Obimna uloga šešira za razmišljanje je rastavljena na šest različitih karakternih uloga. 33 . Crveni šešir se umnogome razlikuje od belog. Stavljate šešir i zatim igrate ulogu koja je njime definisana. glumite klovna. svaki obojeni šešir predstavlja drugu boju koja se moţe upotrebiti pri pravljenju mape. Gledate sebe kako igrate tu ulogu. Kada navučete kostim klovna. Svaka uloga bi trebalo da bude drugačija. Ponosite se time što moţete da odigrate različite uloge. Promenivši šešir za razmišljanje. to je razlog što vam se dopada Dţej Ar iz serije „Dalas".

Praznik za ego IV Razmišljanje sada počinje da teče iz uloga koje igrate. A onda. Tako se prave mape. a ne iz vašeg ega. 34 . na kraju. ego bira put koji mu najviše odgovara.

mogu i da ga preskoče.HEMIJA RAZMIŠLJANJA Melankolija i ostale teĉnosti Ovo poglavlje je namenjeno onima koji još uvek nisu ubeĎeni. Štaviše. Mnoge deprimirane osobe primećuju da su misli kojima su u stanju da se bave u periodu depresije prilično drugačije od onih kojima su u stanju da se bave kada su vedrije raspoloţene. a ono. na vaše razmišljanje. ako hoće. Ono je za one kojima se još uvek čini daje kon cept šest šešira za razmišljanje frivolna i besmislena igra koja ni na koji način ne doprinosi našoj veštini mišljenja. Ako ste turobni i melanholični. Prema tome. Moţda su Grci bili u pravu kada su verovali da postoji šest različitih telesnih tečnosti koje utiču na raspoloţenje. vaše raspoloţenje su odreĎivale tečnosti ili„humori" koji su u tom trenutku preovlaĎivali u vašem sistemu. Takve osobe bi trebalo da pročitaju ovo poglavlje. Ostali. 35 . opet. reč melankolija znači upravo to: „crna ţuč". to je stoga što kroz vaš sistem protiče „crna ţuč". Te tečnosti su uticale na vaše raspoloţenje.

u mogućnosti smo da dokaţemo osnovanost grčke teorije. morfijumu slične hemikalije koje se oslobaĎaju u mozgu (koje čine da se dţogeri u odreĎenom trenutku osećaju izvanredno dobro). i u ćelom krvotoku — imaju tako izraţen uticaj na naše raspoloţenje i razmišljanje. Ako na mozak gledamo kao na aktivan informativni sistem. Znamo da sloţeni neuropeptidi koje oslobaĎa hipofiza mogu da odlaze na druga mesta u mozgu i razlaza se u specifične hemikalije koje utiču na različite delove mozga. imati uticaja na naše razmišljanje. Veoma je dobro utemeljeno i shvatanje da fiziološke reakcije mogu da se menjaju putem normalnog procesa uslovljavanja. Vremenom ćemo moţda shvatiti na koji način hemikalije u mozgu — a. kakvi se koriste u 36 a-_ Melankolija i ostale teĉnosti .Budući da danas znamo mnogo o mozgu. moguće. Moguće je da šest šešira za razmišljanje vremenom uspeju da steknu status uslovnog signala koji inicira pojavu odreĎene hemijske podloge u mozgu koja će. uviĎamo da se on po ponašanju umnogome razlikuje od pasivnih informativnih sistema. Znamo za endorfine. Ţivotinje su bile istrenirane da podignu ili snize svoj krvni pritisak kao reakciju na signal spolja. zauzvrat. što je dokazao Pavlov. Ovom problemu moţemo prići i iz drugog ugla i opet dobiti isti rezultat. Sumnja se da do prolećne groznice kod ţivotinja dolazi upravo na taj načini(promena ravnoteţe svetlosti i tame dovodi do toga da nipofiza oslobaĎa hemikalije koje aktiviraju seksualno interesovanje). Znamo da ravnoteţa hemikalija (neurotransmitera) koje deluju u hipotalamusu moţe da ima snaţan uticaj na ponašanje.

celokupno naše razmišljanje je 37 . ispunjena veoma viskoznim uljem. već sledi pravac nagiba koji je svojim „prizemljenjem" napravila prva lopta. neka vrsta udubljenja u kome lopta leţi. Na nesreću. Aktivne sisteme sam opisao. recimo). Druga lopta je aktivna. Štaviše. sve naredne lopte će se kotrljati u pravcu prve i formiraće se skupina. a koji su došli do zaključka da su samoorganizujući aktivni sistemi od suštinskog značaja. imamo jednostavnu aktivnu površinu koja dozvoljava da se dolazne informacije (lopte) organizuju u skupinu. Modeli koje smo naveli su veoma primitivni.Hernija razmišljanja kompjuterima i još ponegde (štamparstvu. dakle. Lopta ostaje tamo gde je pala. a sada je otkrivaju naučnici koji rade na kompjuterima pete generacije. Na posluţavniku je pesak. To je pasivan informativni sistem. Druga lopta se kotrlja niz nagib i smiruje pored prve. donekle preliminarno. u Mehanizmu uma (The Mechanism ofMind). na površini je primetna kontura. Ona ne ostaje tamo gde je bačena. Čelična lopta bačena na površinu ostaje tamo gde je pala. čekajući daje organizuje neki spoljašnji procesor. Prva lopta koja pada na površinu postepeno tone ka dnu. ali sluţe da bi ilustrovali ogromnu razliku izmeĎu pasivnih i aktivnih sistema. ona tamo i ostaje. Ovde. Kad se konačno smiri. Aktivan sistem znači da se informacija sama organizuje u vidu obrazaca. pritiskajući površinu pod sobom da bi tamo dospela. Ta knjiga je objavljena 1969. umesto da pasivno leţi na površini. Ako se lopta ubaci u odreĎeni kvadrant mreţe podeljene na kvadrate. Na drugom posluţavniku se nalazi vreća od rastegljive gume.

imamo drugi mozak za svaku različitu hemijsku podlogu. zahvaljujući hemikalijama iz sredstava za pranje i kupanje. Ostaju zarobljeni u sekvenci iskustva (odreĎene istorije dogaĎanja). model koji sam opisao u knjizi danas postoji kao kompjuterska simulacija i umnogome se ponaša onako kako sam predvi deo. samoorganizujući sistemi imaju jednu veliku manu. Štaviše. Inače. Da nije te sposobnosti mozga da dopusti dolaznim informacijama da se same organ izuju u obrasce. Formacija i upotreba ovakvih obrazaca daju podsticaj percepciji. Pragovi i osetljivost nervnih jedinica su. 38 . Ovo ukazuje na to da su emocije suštinski deo naše sposobnosti da razmišljamo.Melankolija i ostale teĉnosti okrenuto prema pasivnim sistemima. MeĎutim. a ne samo višak koji tu sposobnost ometa. čak bi i tako jednostavne radnje kao što je prelazak preko ulice bile praktično neizvodljive. budući daje univerzum aktivnih sistema potpuno različit. Aktivna priroda nervne mreţe je ta koja omogućava da * se dolazne informacije same organizuju u obrasce. Zbog toga će kompjuteri pete generacije morati da budu opremljeni humorom. što je i bio moj cilj u Mehanizmu uma. Osmišljenje da formira obrasce i potom ih tako nepromenljive koristi u svakoj mogućoj prilici u budućnosti. Menjanje tih hemikalija rezultuje stabilizovanjem različitih obrazaca. nikada neće umeti da misle. emocijama ili sposobnošću da prave glupe greške. doţiveli mnoge promene. Na izvestan način. Naš mozak je osmišljen tako da bude briljantno nekreativan. Moguće je pokazati kako se nervna mreţa ponaša kao aktivan samoorganizujući informativni sistem.

S druge strane. potiče od našeg sve većeg znanja o ponašanju mozga. Ukoliko su različite hemijske postavke zaista povezane s različitim načinima razmišljanja. Ukoliko se resimo da mislimo na normalan način.Hernija razmišljanja Osobe koje imaju teškoća u donošenju odluka bi mogle pomisliti da razne hemijske postavke mozga donose odluke koje su za njih. To bi značilo da postoji veoma dobar razlog za obučavanje ljudi pod takvim emocionalnim uslovima (stoje vojska oduvek i činila).samo za različite mozgove. mada skrivenu ulogu). vaţnost promenjene hemijske postavke u mozgu. ili krivudamo izmeĎu razuma i emocija. menjali hemijsku ravnoteţu mozga. moţda zbog toga što se mozak tako retko nalazi u tim posebnim hemijskim uslovima. s jedne strane. Razdvajanje različitih aspekata mišljenja je takode od velikog značaja. Prema tome. prema tome. Kakve veze sve ovo ima sa šest šešira za razmišljanje? Već sam pomenuo da bi ovi šeširi mogli da postanu uslovni inicijatori koji bi. Otud i neodlučnost. da nije imao šanse da formira sloţene obrasce reagovanja. shodno tome. UviĎamo. 39 . mi ili pokušavamo da isključimo emocije (koje tada nastavljaju da u pozadini igraju izuzetno uticajnu. onda ovaj neodreĎeni vid razmišljanja nikad ne daje mozgu priliku da napravi bilo kakvu postavku. U trenucima panike ili besa. ispravne. To. oba izbora su prava . konkretno. to vuče koren iz teoretskih razmatranja ponašanja aktivnih samoorganizujućih informativnih sistema. ljudi su skloni da se ponašaju primitivno.

.

Mo41 . Simbolizam šest različitih šešira obezbeĎuje vrlo pogodan način da od nekoga (uključujući tu i sebe lično) zatraţite da preĎe u „drugi reţim". Druga njihova vrednost leţi u usmeravanju paţnje. ili da prestane da bude negativan. a da pri tom ne izloţimo riziku svoj ego. moramo da znamo kako da usmerimo p aţnju na aspekte redom kako se pojavljuju. Moţete da zatraţite od nekoga da bude negativan. Šest šešira predstavljaju sredstva za usmeravanje paţnje na šest različitih aspe-kata problema. Šeširi nam dozvoljavaju da mislimo i kaţemo stvari koje inače ne bismo mogli ni pomisliti ni reći. Ukoliko naše razmišljanje valja da bude više no samo reaktivno.VI SVRHA ŠEST ŠEŠIRA Pet vrednosti Prva vrednost šest šešira za razmišljanje je u igranju definisanih uloga. koji je odgovoran za većinu praktičnih nedostataka razmišljanja. Glavno ograničenje razmišljanju jeste odbrana ega. Navlačenjem klovnovskog kostima stičete puno pravo da glumite klovna. Treća vrednost je njihova praktiĉna primenljivost.

igra razmišljanja koju ja imam na umu jeste izrada mape. Peta vrednost je njihova upotrebljivost za ustanovljavanje pravila igre. budući da teoretski za htevi samoorganizujućih sistema opravdavaju takvu ekstrapolaciju. koja im i omogućava da budu tako vesta u rukovanju kompjuterima.Pet vrednosti IV ţete da zatraţite od nekoga da bude kreativan. t 42 . Četvrta vrednost je njihova moguća zasnovanost na moţdanoj herniji. Moţete da zatraţite od nekoga da reaguje čisto emotivno. Učenje pravila igre jeste jedna od najjačih formi učenja kod dece. Ja sam spreman da pretpostavim i neke stvari koje seţu dalje od trenutnog znanja. jer se razlikuje od raspravljanja. Konkretno. Ljudi veoma uspešno uče ta pravila. koju sam naglasio u prethodnom poglavlju. Šest šešira za razmišljanje ustano vljavaju odreĎena pravila za „igru" razmišljanja.

bela boja je neutralna i objektivna. Beli šešir je zaokupljen objektivnim činjenicama i brojkama. takoĎe bilo teško zapamtiti. Ţelim da mislioci te šešire vizueliziraju i predstave sebi kao stvarne šešire. Boja svakog šešira je povezana i s njegovom funkcijom. To bi bilo impresivno i zadovoljilo bi neke ljude.vn SIMBOLIKA I FUNKCIJE Šest šešira. zelenu. plavu. ţutu. Mogao sam da izaberem i neke mudre grčke nazive koji bi ukazivali na vid razmišljanja koji iziskuje svaki šešir. a bili bi i zbunjujući. Boja čini predstavu lakšom. MeĎutim. opet. crnu. Beli šešir . bilo bi od male praktične vrednosti. Zbog toga je vaţna boja. crvenu. Kako biste ih inače razlikovali? Različite oblike bi. šest boja Svaki od šest šešira za razmišljanje ima svoju boju: belu. 43 . budući da se takva imena teţe pamte. Boja istovremeno daje i ime šeširu.

koja će u tom slučaju slediti sama od sebe. šest boja VII Crveni šešir .crna boja je turobna i negativna^Crni šešir obuhvata negativne aspekte . koje je iznad svega drugog. Ţuti šešir je optimističan i obuhvata nadu i pozitivno mišljenje. U praksi. Crni šešir . Zeleni šešir .crveno je indikator ljutnje („zacrveni" vam se pred očima). Moţete ih shvatiti i kao tri para: • beli i crveni • crni i ţuti • zeleni i plavi. termin crveni šešir je neutralan. šešire uvek pominjemo prema boji. biće vam lako da upamtite funkciju svakog šešira. besa i emocija. Crveni šešir vam omogućava da stvar sagledate s emotivne strane.ţuta boja je sunčana i pozitivna. a nikada prema funkciji. stoje mnogo lakše nego da od nje zatraţite da prestane da 44 . Ako zatraţite od nekoga da na nešto emotivno odreaguje. Plavi šešir . Ţuti šešir . Za to postoji dobar razlog.Šest šešira. Plavi šešir je zaduţen za kontrolu i organizaciju procesa mišljenja.zeleno je trava. Moţete da zamolite neku osobu da „na trenutak skine crni šešir".plava boja je hladna i ujedno boja neba. MeĎutim.zbog čega se nešto ne moţe učiniti. teško da ćete dobiti iskrenu reakciju. jer ljudi veruju daje emocionalnost greška. Zeleni šešir je pokazatelj kreativnosti i novih ideja. kao i korišćenja ostalih šešira. plodonosan rast. Ukoliko upamtite boje i asocijacije vezane za njih. vegetacija i obilan.

Šeširi se pominju direktno: • Ţelim da skineŠ svoj crni šešir. Da ĉujemo sada šta kaţe beli. Stoje fraza raširenija. Kad imate posla s ljudima koji nisu pročitali ovu knjigu i nisu svesni simbolike koju u sebi nose šest šešira za razmišljanje. objašnjenje koje ide uz svaku boju će brzo dati „šmek" svakom šeširu. trebalo bi da budete u stanju da tokom bilo kakve diskusije s lakoćom menjate „šešire". Razmišljanje postaje igra sa definisanim pravilima.za razmišljanje pod ţutim šeširom. Neutralnost boja dopušta da se šeširi koriste bez imalo nelagodnosti. Tu upadate vi. • To je dobro . Naposletku. 45 . to će efikasnija biti u praksi. dajući tim ljudima primerak ove knjige daje pročitaju.VII Simbolika i funkcije bude tako negativna. radije no stvar podsticaja i stroge kritike. • Hajde da svi na nekoliko trenutaka stavimo svoje cr vene šešire.

.

činjenice i brojke se nikada ne mogu tretirati objektivno.bez rasprave. Pustite tumaĉenje. umesto da se prezentiraju kao činjenice. Prema tome. Suviše često su brojke i činjenice deo rasprave.vm BELI ŠEŠIR Činjenice i brojke Moţete li da glumite kompjuter? Naprosto iznesite ĉinjenice. na neutralan i objektivan naĉin. Koje su ĉinjenice u ovoj situaciji. Ne očekujemo da se kompjuter s nama raspravlja i da svoje činjenice i brojčane podatke koristi samo kao svoje argumente u toj raspravi. molim. Kompjuteri još uvek nemaju emocije (premda ćemo morati da ih učinimo takvim. Kada se iznesu kao deo rasprave. ako hoćemo da razmišljaju inteligentno). očajnički nam je potreban zaokret koji kaţe: „Samo činjenice. molim . Od njih očekujemo da nam na naš zahtev prikaţu činjenice i brojke. samo ĉinjenice." 47 . Činjenice se koriste u neku svrhu.

sa svojom navikom zalaţenja u rasprave. Jednom je protiv IBM-a (International Business Machines) u SAD bila povedena antitrustovska parnica i ceo slučaj je dostigao mamutske razmere. moralo bi da se počne ispočetka. Optuţnica je naposletku odbačena . meĎutim. Nasuprot tome. IBM je dao na uvid ogroman broj dokumenata (oko sedam miliona. koje ja zagovaram. Budući da se sudijsko naimenovanje dobija tek kad pravnik dosegne onu relativnu starost koja podrazumeva i relativnu mudrost. u razmišljanju koje podrazumeva izradu mape. a tek potom biramo put. To znači da nam prvo valja imati činjenice i brojke.Ĉinjenice i brojke Naţalost. s kojim nijedan sud nije mogao da izaĎe na kraj. indicija da je za odbacivanje optuţnice postojao još jedan razlog. Poenta ove priče jeste daje na zahtev za činjenicama i brojkama moguće odgovoriti tako obimnim informacija 48 . Daje sudija nekim slučajem umro za vreme trajanja procesa. Prema tome. postojala je sasvim izvesna mogućnost da sudija u toku suĎenja umre. mislim).verovatno zbog toga stoje shvaćeno da je snaga IBM-a potrebna SAD kako bi mogle da se takmiče s visoko organizovanom konkurencijom japanskih elektronskih kompanija. više voli da prvo da zaključak i tek onda iznese činjenice koje taj zaključak potk repljuju. razmišljanje pod belim šeširom jeste pogodan način da zatraţite da vam se na neutralan i objektivan način iznesu činjenice i brojke. Ima. Proces je stoga bilo nemoguće dovesti do kraja. sem u slučaju da su naimenovali veoma mladog sudiju koji bi se celog ţivota bavio tim jednim jedinim slučajem. zapadnjački način razmišljanja. prvo moramo da napravimo mapu.

— Gospodine Dţons. Formulisanje odgovarajućih konkretnih pitanja jeste deo normalnog procesa traţenja informacije. .Već sam rekao. ili vam je on rekao da se ćele noći kockao? 49 . i to za period od šest meseci nakon prekida školovanja. osoba koja traţi razmišljanje pod belim šeširom moţe da konkretizuje svoj zahtev. kako bi izvukla samo one informacije koje su joj potrebne. moţete ih imati (psovka nedostaje). • Da ĉujem vaše opšte razmišljanje pod belim šeširom na temu nezaposlenosti. Ovakva reakcija je razumljiva. Advokati vesti u unakrsnom ispitivanju to stalno rade. svedok bi trebalo da nosi beli šešir za razmišljanje i da na pitanja odgovara činjenicama. Da bi izbegla davljenje u moru informacija. juna zaista videli optuţenog kako se kocka. • Dajte mi statistiĉke podatke o onima koji su napusti li školu. Sudije i advokati koji se bave krivičnim pravom bi verovatno smatrali frazu o belom šeširu veoma pogodnom.VIII Beli šešir ma da onaj koji ih traţi bude preplavljen njihovom količinom. • Ako ţelite ĉinjenice i brojke. Sve do jedne. da li ste u noći 30. Idealno. jer se svaki pokušaj da se činjenice pojednostave moţe sagledati kao odabir činjenica koje će podrţati slučaj. vratio se u svoj stan u šest i trideset ujutrujerje ćelu noć proveo kockajući se.

Da li zaista nastojite da doĎete do činjenica ili gradite slučaj na osnovu zamisli koja vam se začela u glavi? . ĉasni Sude. potpuno suprotno od razmišljanja pod belim šeširom. Njihov zadatak je da naprave „mapu" i onda donesu presudu. jula ujutru u šest i trideset vraća u svoj stan. 50 .€ ĉinjenice i brojke VIII . Moţete ići. Njihova pitanja su stoga formulisana tako da podrţe ţeljeni smer rasprave ili da ometu smer rasprave na koji navodi druga strana. Mora se napomenuti da advokati koji se bave krivič nim pravom uvek nastoje da naprave slučaj. meĎutim. . To je.Hvala. a potom na dokaze prezentovane od strane advokata reaguje direktno ili posredstvom porote. svaka osoba koja formuliše pitanja u nameri da izvuče informaciju mora da bude sigurna da na sopstvenoj glavi ima beli šešir za razmišljanje. Ćureće meso se smatra „lakšim ". šta biste rekli? .Prošle godine je u SAD zabeleţen porast prodaje ćurećeg mesa u iznosu od dvadeset i pet odsto. razume se. meĎutim. usled porasta interesovanja za zdravu ishranu i brige za zdravlje. nije slučaj u Engleskoj i Sjedinjenim Drţavama. Holandski pravni sistem ne poznaje instituciju porote. gde sudija vodi računa o zakonitom iznošenju dokaza. Trojica sudija ili njihovih pomoćnika nastoje da iznaĎu činjenice vezane za slučaj isključivo putem razmišljanja pod belim šeširom. on gotovo svake veĉeri odlazi da se kocka.Video sam optuţenog kako se 1. Prema tome. . To.Gospodine Dţons. Uloga sudije je. da na glavi imate beli šešir za razmišljanje. interesantna. Ali.Ne.

zamolio sam vas da stavite svoj beli šešir. Druga: neka istraţivanja trţišta poka zuju da ljudi tvrde da ćuretinu kupuju zato što su za brinuti zbog kolesterola. Brojke su ĉinjenica. Baratam brojkama. . Mogu51 .Ono što vaše brojke pokazuju jeste daje tokom sva ke od poslednje tri godine broj ţena koje puše ciga re porastao u odnosu na prethodnu godinu. trend je pokazatelj neĉega što se dešava i što će nastaviti da se dešava. . .Ne.Zar to nije trend? . .VIII ___________________ Beli šešir _____________ « — Gospodine Ficler. . Prva: prodaja ćure ćeg mesa je tokom prošle godine porasla za dvade set pet odsto. To znači da teţimo dobijanju golih činjenica. na neki način. Ĉinjenica je porast prodaje u iznosu od dvadeset pet odsto. gospodine.Jeste. Ostatak jevaša proizvoljna interpretacija. daje pravac kome treba teţiti u rukovanju informacijama.Prisutan je trend porasta broja ţena koje puše cigare. MeĊutim.Znaĉi. Očigledno da beli šešir iziskuje i odreĎenu veštinu .Moţe biti. to je proizvoljno tumaĉenje. Do nas stoji da se potrudimo da ulogu koja podrazumeva nošenje belog šešira odigramo stoje moguće bolje. . . Istraţivanje trţišta jasno pokazuje da razlog koji ljudi navode u korist kupovine ćurećeg mesa jeste taj što veruju daje siromašno kolestero lom.moţda više nego ostali šeširi. tu imamo dve ĉinjenice. Za mene.To nije ĉinjenica. Beli šešir.

Moţemo zamisliti da bi političari imali znatnih teškoća u razmišljanju pod belim šeširom. koja ukazuje na proces koji je u toku. . "Zatim moţemo i da diskutujemo o tome šta ta ĉinjenica znaĉi i koji je njen uzrok U ovom smislu. Ili su naprosto proizvoĊaĉi cigara tokom poslednje tri godine potrošili više novca nego obiĉno ubeĊujući ţene da puše cigare.Ĉinjenice i brojke VIII će je da više ţena puši cigare jer i inaĉe više puše verovatno usledpovećane anksioznosti. Pre ma tome.To moţe da bude jedna upotreba te reci. razmišljanje pod belim šeširom postaje disciplina koja mislioca podstiče da u svom umu jasno razluči činjenice od ekstrapolacije ili interpretacije. Drugo je mnogo manje od mogućnosti. 52 . moţda je bolje posluţiti se razmišljanjem podbelim šeširom i reći: „Tokom poslednje tri godi ne. aliprsutna je i druga. brojke pokazuju porast broja ţena koje puše ci gare.Ja sam reĉ trend upotrebio naprosto da bih opisao brojĉani porast. U prvom sluĉaju. reĉ je o trendu koji moţe pruţiti mogućnost. .

Veliki deo onoga što prolazi kao činjenica je naprosto komentar izrečen s poštenom namerom ili stvar trenutnog 53 .IX RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Ĉija je ovo ĉinjenica? Da lije ovo ĉinjenica ili verovatnoća? Da lije ovo ĉinjenica ili uverenje? Da li uopšte ima nekih ĉinjenica? Moţemo se sada vratiti na ono što sam na početku knjige izjavio o Rodenovom Misliocu sa trga u Buenos Airesu. Čak i daje moje sećanje savršeno precizno. Čini se daje činjenica i da se nalazio na trgu ispred zgrade parlamenta. Činjenica je da je vodič pokazao prema Rodenovoj statui. izjavio daje reč o originalu. kako se čini. moguće je da je vodič pogrešio. Zbog toga sam svoju rečenicu na početku knjige počeo rečju „verujem". Poslednje dve tvrdnje su podloţne pogrešivosti pamćenja. Moj je izbor bio da verujem svome pamćenju i vodiču. Činjenica je daje on.

dakle. Nije moguće proveravati sve s rigoroznošću naučnika koji vrši neki eksperiment. • Verujem da sam u pravu kada kaţem daje novi Bo ing 757 mnogo tiši od prethodne generacije vazduhoplova. ovim je otvoren put klevetama. Ali. • Jednom sam proĉitao daje razlog što japanski direk tori imaju tako velike troškove reprezentacije to što celuplatu daju svojoj ţeni. dozvoljeno nam je da u okviru razmišljanja pod belim šeširom iznosimo navodne činjenice. Ţivot ide dalje. Tačno. • Neko mi je jednom rekao daje od prijatelja ĉuo da se Ĉerĉil potajno divio Hitleru. ali moramo apsolutno razjasniti da je reč o drugorazrednim činjenicama. Iznervirani čitalac bi mogao reći da ove „lukave" fraze praktično omogućavaju nekome da kaţe šta god hoće i da mu to proĎe. tračevima i kanalima „rekla-kazala". Vaţna stavka jeste upotreba činjenica. Prema tome. zbog koje se i iznose.Ĉija je ovo ĉinjenica? IX ličnog uverenja. moramo je proveriti. U praksi smo. bez obzira na to. procenjujemo koja od navodnih činjenica moţe da bude od koristi i potom je iskušavamo i 54 . moramo imati mogućnost da iznesemo i navodne činjenice. Svakako. uspostavili neku vrstu dvorednog sistema: navodne ĉinjenice i proverene ĉinjenice. Pre no što postupimo u skladu s iznesenom činjenicom ili je učinimo osnovom svoje odluke. • Mislim da sam u pravu kada kaţem da ruska trgo vaĉka flota predstavlja znaĉajan deo svetske trgovine.

Moţda više volite da vaša dva reda budu: 1.IX ____________ Razmišljanje pod belim šeširom ____ verifikujemo. To bi uništilo čitavu svrhu belog šešira. Neproverena činjenica (uverenje). Moţete. onda to svakako moramo prevesti iz statusa „navodnog" u status „proverenog". Ključno pravilo kod razmišljanja pod belim šeširom jeste da nešto ne bi trebalo iznositi na višem nivou nego što je stvarno slučaj. hipoteza i provokacija od suštinskog značaja za razmišljanje. Kada „uverenje" postaje „mišljenje"? Mogu da „verujem" daje Boing 757 tiši. ulaz se dozvoljava. Proverena činjenica. razume se. ObezbeĎuju okvir koji ide ispred činjenica. ali još uvek nije temeljito proverena. izreći aktuelno mišljenje nekog drugog. 2. Dopustite da ponovim da nam je uverenje definitivno potrebno. Sada dolazimo do nečega malo teţeg. jer su prejudiciranje. ako je navodni tihi rad motora Boinga 757 od vitalnog značaja za lokaciju aerodroma. Obratite paţnju na to da činjenica koja je osnov vašeg uverenja naprosto znači nešto za šta vi verujete daje ĉinjenica. Dozvolite mi da odmah kaţem da se tokom razmišljanja pod belim šeširom nikada ne dozvoljava vaše sopstveno mišljenje. Mogu i da „verujem" (mišljenje) da ţene puše više cigara zato što su izloţene sve većem stresu. • Mišljenje profesora Šmitaje da let na ljudski pogon nikada neće biti moguć. Na primer. Kad je izjava pravilno formulisana u vidu uverenja. 55 . Imajte na umu dvoredni sistem.

Vremenom.Ĉija je ovo ĉinjenica? IX Na kraju. ono stoje bitno jeste stav. Razvija se neutralna objektivnost naučnika-posmatrača ili istraţivača koji paţljivo beleţi različite primerke faune i flore bez ikakvih opaski o njihovoj daljoj upotrebi. One su te koje se polaţu na sto. Mislilac pod belim šeširom stavlja „primerke" na sto kao kada dečkić počne da prazni dţepove i iz njih izvadi nekoliko novčića. uloga koja podrazumeva stavljanje belog šešira postaje druga priroda. mislilac iznosi neutralne izjave — „sastojke". Nema. ţvaku i ţabu. Zadatak kartografa jeste da napravi mapu. meĎutim. Čim se makar učini da je izjava iskorišćena kao argument koji podrţava stanovište. stvara se sumnja: uloga belog šešira je zloupotrebljena. govora da se one upotrebe za podrţavanje nekog odreĎenog stanovišta. 56 . Kada nosi beli šešir. Mislilac više ne pokušava da proturi tuĎe izjave kako bi pobedio u raspravi.

Najverovatnije objašnjenje je da na japansku kulturu nisu uticale fraze grčke misli. Njima je čudno što mi bez rasprave ne moţemo. Moţe biti zato što je neslaganje u feudalnom društvu bilo suviše neučtivo ili suviše rizično. odakle. rasprava i konsenzus. a u mnogim slučajevima i 57 .X RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM UvoĎenje japanskog stila Diskusija. rasprava često ima snaţnu ego-bazu. Nama je čudno što se oni ne raspravljaju. Moţe biti da se japanska kultura ne zasniva na egu poput zapadnjačke kulture. Japanci nikada nisu prihvatili zapadnjačku naviku raspravljanja. ona doĊe? Prvo napravite mapu. Moţe biti da je obostrano poštovanje i očuvanje „obraza" previše vaţno da bi se izloţilo napadu u raspravi. svi sudionici imaju unapred izgraĎeno stanovište. preraĎene i razvijene od strane srednjovekovnih kaludera u sredstva kojima se dokazivalo da jeretici greše. onda. Na sastanku zapadnjačkog tipa. Ako niko ne iznese ideju.

Poenta je u tome da niko ne iznosi gotove ideje. onda. to je najčešće sistem „mermerne skulpture". Postaje bogatija i detaljnija. Japanski sastanci nisu konsenzus-sastanci. počne se s velikim komadom kamena koji se teše da bi se dobio finalni proizvod. jer tu niko u potpunosti ne dobija ili gubi. ne vlada totalna i neproduktivna tišina? Zato što svaki sudionik stavlja na glavu beli šešir i daje svoj udeo u vidu neke neutralne informacije. mapa postaje potpunija. Ne kaţem da se ovaj proces dešava u okviru jednog jedinog sastanka. Informacija se nudi u maniru belog šešira. Postepeno. On se moţe razvući u više nedelja ili meseci. Sudionici posmatraju šta se dešava.UvoĊenje japanskog stila X zaključak za koji se nadaju da će ga ostali prihvatiti. organizuje u ideju. Svrha sastanka jeste da saslušaju. to jest. Sastanak se zatim sastoji od rasprave o tim različitim stanovištima. put postaje vidljiv svima. Tok zapadnjačkog sastanka čiji je cilj dobijanje kon senzusa podrazumeva manje zastrašujuću raspru. kako bi se dobio konačan oblik. To je više nalik na „skulpturu od gline": postoji središte oko koga se nabacuju i modeliraju komadi gline. sama od sebe. Zašto. Ta informacija se polako. MeĎutim. Neretko biva da početna ideja pretrpi modifikacije i poboljšanja. Zapadnjacima je teško da razumeju da Japanci dolaze na sastanak bez prethodno formiranih ideja u glavi. Kada je gotova. 58 . a koje privući najviše pristalica. da bi se videlo koje će preţiveti kritike. Do ishoda se dolazi zajedničkim snagama i svi se s njime slaţu. koji podrazumevaju mnogo sastanaka.

) 59 . kao i u odeljku o zelenom šeširu za razmišljanje. a ne da sledim one koji smatraju daje sve japansko divno i da bi se stoga na to valjalo ugledati. moţe biti. Inventivnost. posredstvom namernih provokacija lateralnog razmišljanja." Za ovakav zaokret su nam u praksi potrebna upravo pomagala i fraze kao što je beli šešir za razmišljanje. s pojedincima zakrvavljenih očiju. potre ban nam je nekakav mehanizam koji će nam omogućiti da prevaziĎemo našu naviku da se raspravljamo. Ne moţemo da menjamo kulture. To moţemo da uradimo praktičnije. na japanskom sastanku. uloga belog šešira moţe da znači sledeće: „Hajde da svi glumimo Japance. Savetovanje i objašnjavanje imaju malu praktičnu vrednost. Prema tome. zahteva kulturu koja se zasniva na egu. Upravo to je uloga belog šešira. Japansko poimanje je da ideje izranjaju kao što seme niče iz tla. Kada ga koriste svi sudionici sastanka. Moja namera ovde jeste da taj kontrast istaknem. (Ne ţelim da se upuštam u objašnjavanje zbog čega Japanci nisu inventivniji nego što jesu. a potom se neguju kako bi im se omogućilo da se pravilno uobliče.Razmišljanje pod belim šeširom ______ y / Poimanje da bi ideje trebalo da se uobliče raspravom je zapadnjačko. koje pominje m u drugim kontekstima. sposobnim da se uporno drţe svoje zamisli iako ona svima ostalima deluje suludo. Ovo što sam maločas rekao jeste donekle idealizovana verzija kontrasta izmeĎu zapadnjačke rasprave i japanskog iznošenja informacija.

.

moţemo li se odvaţiti da izjavimo da su „svi labudovi beli"? Moţemo. ona je i činjenica. koji se ne zamaraju suviše ovakvim stvarima. Istina je povezana sa sistemom igre reci poznatim kao filozofija. U tom smislu. mogu da predu na sledeće poglavlje. viĎali samo bele labudove. Činjenice su povezane s iskustvom koje podleţe proveri. Izjava je aktuelan. dakle. o krajnje naglom prelasku sa istine na 61 .XI RAZMIŠLJANJE POD BELI ŠEŠIROM Ĉinjenice. i to i činimo. istina i filozofi Koliko je istinita ĉinjenica? Koliko vrede jeziĉke igre jllozojije? Apsolutna istina i ono „uglavnom". Ako smo. Reč je. na trenutak istiniti rezime našeg iskustva. Prvi crni labud koga vidimo čini ovu izjavu neistini tom. Istina i činjenice nisu uvek toliko usko povezane koliko većina ljudi veruje da jesu. nekim slučajem. Oni praktični umovi.

Prema tome. ţene uglavnom koriste kozmetičke preparate).Ĉinjenice. To je stoga što logika mora da se kreće od jedne apsolutne istine prema drugoj:." Ova poštapalica „uglavnom" je neverovatno praktična (deca uglavnom vole sladoled. Stoga su fraze kao što su „uglavnom" i „u celini" savršeno prihvatljive.jsvi labudovi su beli". ali logičarima nije ni od kakve koristi.. Odbacimo li belinu kao suštinski deo definicije. izjava „svi labudovi su beli" postaje neistina. Ako je ovo istina. „Labudovi su uglavnom beli". proverena činjenica). 62 1 . onda je crni labud nešto drugo. tako da često moramo da pribegavamo dvorednom sistemu (uverenje. U izjavi . onda sledi daje. Forma i manipulacija ovakvih definicija su suština filozofije. Sem ako ne resimo da crnog labuda nazovemo nekim drugim imenom. Pa ipak. Takve statističke podatke nije uvek moguće prikupiti.. još uvek imamo stotinu belih labudova koje smo videli naspram samo jednog crnog. moţemo da kaţemo: „Većina labudova je bela". ako ţelimo da izjava odraţava činjenično stanje. Razmišljanje pod belim šeširom se bavi upotrebljivim informacijama. „Nešto više od devedeset devet odsto labudova je belo. Svrha je sta tistike da ovim prilično maglovitim frazama da nešto odreĎenosti. Ukoliko odlučimo da belina ostane suštinski deo definicije labuda.." Kada naiĎemo na prvog crnog labuda.. pogledamo li činjenice. Tada to već postaje stvar reci i definicija. istina i filozofi XI neistinu. onda moţemo da uključimo crnog labuda i definiciju labudova zasnivamo na drugim njihovim karakteristikama. od suštinskog značaja je reč „svi".

) ♦ Ako naporno radite.) ♦ Ako se cene snize. uspećete u ţivotu. u okviru ovog dijapazona. srne da se ide s ulogom belog šešira? Kao i pre. dešava se i da doĎe do porasta prodaje. uglavnom dospevaju u neprilike.) Postoji čitav dijapazon verovatnoća. (Mnogi koji vrlo naporno rade nisu naročito uspešni. (Moguće je nabrojati nekoliko kompanija koje to čine. (U slučaju porasta cene proizvoda odreĎene firme.XI ____________ Razmišljanje pod belim šeširom _____ ♦ Korporacije koje prora ĉun troškova zasnivaju na pretpostavljenoj budućoj prodaji. koje se mogu izraziti na sledeći način: ♦ uvek istinito ♦ obično istinito ♦ u globalu istinito ♦ uglavnom istinito ♦ više-manje istinito ♦ 50 odsto istinito i ♦ često istinito ♦ katkada istinito ♦ povremeno istinito ♦ dešava se da bude istinito ♦ nikada istinito ♦ ne moţe da bude istinito (kontradiktorno) Koliko daleko. odgovor na to pita 63 . prodaja će porasti. a i dalje uspešno posluju. zbog špekulacija. straha od inflacije i straha od zaostajanja za drugima.

meĎutim. • Dizajn zasnovan na istraţivanju trţišta je ĉesto neuspešan. • Male boginje su obiĉno bezazlene. kao stoje infekcija uha. recimo. mora napomenuti daje reč o „anegdotama" ili „slučajevima". 64 . U drugom primeru. Edzel. Stoga je vaţno dati stvarne podatke. kada se razdraţe. MeĎutim. kako bi se izbeglo nenamerno dezinformisanje. automobil za ĉiji di zajn kaţu daje napravljen na osnovu istraţivanja tr ţišta. opaţanje ljudi o opasnosti od encefalitisa nakon ubrizgavanja moţe biti hiljadu puta veće od stvarne statističke opasnosti. Očigledno. istina i filozofi XI nje leţi u formulisanju informacije. Ovo mogu uistinu biti činjenice i mislilac pod belim šeširom ima pravo da ih kao takve iznese. i dilema. posle ubrizgavanja mo ţe da usledi encefalitis. umeju da nasrnu i na decu. Bio je totalni promašaj. dobro je biti svestan ove vrste informacija.Ĉinjenice. Uzmite. Da li su anegdote prihvatljive kao deo razmišljanja pod belim šeširom? • Jedan ĉovekje ispao iz aviona bez padobrana ipreţiveoje. • Kaţu daje Ford dizajnirao Edzel na osnovu istraţi vanja trţišta. a taj automobil je ipak ispao totalni promašaj. • Poznato je da psi ove vrste. ali povremeno za njima ume da usledi neka sekundarna infekcija. • U veoma retkim sluĉajevima. poznavanje stvari koje se dešavaju tek s vremena na vreme moţe biti od koristi. Na primer. Prisutna je.

• Razgovarao sam sa gospodinom Flintom. U razmišljanju pod belim šeširom nema ničega apsolutnog. Ovde imamo tri nivoa preciznosti. Crne labudove primećujemo zato što su obično veoma malo brojni. Stoga moramo biti u stanju da prezentujemo sve vrste informacija. ali to nije njihovo normalno ponašanje. Pamtimo da je čovek preţiveo pad iz aviona bez padobrana.XI ____________ Razmišljanje pod belim šeširom ______V 7 Gornja izjava nije legitimno razmišljanje pod belim šeširom — sem u slučaju postojanja mnogo više dokaza koji bi potkrepljivali tvrdnju da dizajn zasnovan na istraţivanju trţišta propada. Ključ svega je u tome da ih pravilno formulišemo. Izuzeci se izdvajaju naprosto zato što su izuzeci. zato što je to prilično nesvakidašnji dogaĎaj. Ono je samo pravac kojim se krećemo u teţnji da postanemo bolji. • Razgovarao sam sa ĉetvoro struĉnjaka i svako od njih predviĊa opadanje kamatne stope do kraja godine. gospoĊom Kaljato i gospodinom Suarezom i svi su predvideli da će kamatna stopa do kraja godine opasti. gospodi nom Ziglerom. Ja moţda ţelim da znam kada ste razgovarali s ovim stručnjacima. 65 . Svrha razmišljanja pod belim šeširom jeste da budemo praktični. Čak i treći nivo moţda nije dovoljno dobar. • Svi struĉnjaci predviĊaju da će kamatna stopa do kraja godine opasti. Edzel se uvek pominje iz istog razloga. Mačke mogu da padaju s krovova.

.

.Da bih na to odgovorila. birati ili se od vas moţe traţiti.Zastoje naša prodaja krenula nizbrdo? . njih ĉetrdeset odstoje uzelo samo po dva artikla na probu. 67 . Do prli smo do trideset ĉetiri odsto maloprodajnih firmi. Birate da odgovarate sa šeširom na glavi. Od ukupnog broja onih koji su naruĉili naše proizvode. staviću svoj beli šešir. Traţite od svih da stave bele šešire. Svega šest odsto njih je naruĉilo naše proizvode.XII RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Ko stavlja šešir? Stavljate sopstveni šešir. Na trţištu trenutno postoje dve konkurentske firme ĉiji proizvo di imaju niţe cene. Ove izjave pokrivaju većinu situacija. Svode se na to da moţete traţiti. Traţite od nekog da stavi svoj šešir. Sedamdeset odsto ljudi s kojima smo razgo varali je odgovorilo daje cena previsoka.

• Poĉnimo tako što ćemo svi staviti svoje bele šešire za razmišljanje i reći šta nam je poznato o maloletniĉ kom kriminalu.Sada bih voleo da ĉujem vaše razmišljanje pod crvenim šeširom. Udaljenost radnog 68 . Plata nije ništa bolja. moţda su vaţniji aspekti „osećaja" koji karakterišu razmišljanje pod crvenim šeširom. prosuĎivanje zasnovano na iskustvu. Konkurencija ima bolju i sveobuhvatniju reklamu. da ĉujem vaše mi šljenje pod belim šeširom? • Neću da mi tu nagaĊate šta bi se desilo kad bismo cenu prevoza preko Atlantika spustili na 250 dolara. O kojim je brojkama reĉ? Gde su izveštaji? Ko moţe da iznese dokaze? • Rekli ste mi da nameravate da naruĉite Prajmove kompjutere. Jasno je da razmišljanje pod belim šeširom isključuje tako vredne stvari kao što su slutnja. osećaj. sem pri izveštavanju o tome šta su rekle potencijalne mušterije. u vezi s tim. U ovom slučaju. Mogu li. • Traţili ste moje mišljenje pod belim šeširom o tome zbog ĉega menjam zaposlenja. koji je uz to i preskup. Ali to i jeste svrha nošenja belog šešira: dobijanje „suvih" informacija. MeĎutim. Ţelim vaše razmišljanje pod belim šeširom.Ko stavlja šešir? XII . utisak i subjektivno mišljenje. intuicija. Najboljim trgovcima ne delujemo privlaĉno. Poreske olakšice nisu ništa veće. Imamo loš imidţ na trţištu. oni se ne mogu iznositi kao deo razmišljanja pod belim šeširom. -Imamo loš proizvod.

Izgledi za napredovanje u karijeri su isti. Vrsta posla je identiĉna. 69 .XII Razmišljanje pod belim šeširom -U mesta od mog mesta stanovanja je otprilike ista. To je sve što mogu da vam kaţem noseći beli šešir.

.

Kompjuter je neutralan i objektivan. U drugom redu.xin RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Reume Zamislite kompjuter koji daje činjenice i brojčane podatke koji se od njega traţe. mislilac bi trebalo da imitira kompjuter. IzmeĎu se nalaze upotrebljivi nivoi kao što su „uglavnom". Ne nudi tumačenje ni mišljenje.činjenice od drugorazrednog značaja. 71 . nalaze se činjenice za koje verujemo da su istinite. Postoji dijapazon verovatnoće koji ide od „uvek istinito" do „nikad istinito". postoji dvoredni sistem informacija. U prvom redu se nalaze proverene i dokazane činjenice . ukoliko ţeli da da dobije informaciju ili popuni informativne praznine. Osoba koja traţi informaciju bi trebalo da postavlja konkretna pitanja. „katkada" i „povremeno". ali koje još nisu u potpunosti proverene . kako bi se ukazalo daje ipak reč o verovatnoći. Infor macije ove vrste mogu da se iznose u sklopu mišljenja pod belim šeširom. U praksi. Noseći beli šešir za razmišljanje. pod uslovom da se odgovarajuće formulišu.činjenice od prvorazrednog značaja.

72 . Belo (kao totalitet boja) ukazuje na neutralnost. Mislilac teţi da u prezentiranju informacija bude što neutralniji i objektivniji. moţete ga staviti ili skinuti ako to sami ţelite. TakoĎe. Od vas se moţe zatraţiti da stavite svoj beli šešir za razmišljanje. ili vi moţete zatraţiti od nekoga da ga stavi.Rezime XIII Razmišljanje pod belim šeširom podrazumeva disci plinu i usmerenost.

osećanja. ali meni se ova pogodba uopšte ne dopada. Nema potrebe za potkrepljivanjem. oni će vrebati iz pozadine i potajice uticati na mišljenje. Crveni šešir pruţa formalni i definisani kanal za iznošenje tih stvari na videlo . ' Slutnje.kao legitimnog dela sveobuhvatne mape. koje je neutralno. 73 . slutnje i intuicija su jaki i stvarni. ■■' Nema potrebe za navoĊenjem razloga ili osnova. Emocije. • Ne pitaj me zašto. Nešto mi tu smrdi. utisci. objektivno i lišeno svake primese osećanja. objektivne informacije. Crveni šešir to priznaje.• r * " XIV CRVENI ŠEŠIR Emocije i osećanja ''■■ Suprotno od neutralne. Ukoliko se ne dozvoli emocijama i osećanjima da budu deo procesa razmišljanja. Razmišljanje pod crvenim šeširom je potpuno suprotno od razmišljanja pod belim šeširom. Razmišljanje pod crvenim šeširom je krcato emocijama i osećanjima i neracionalnim aspektima mišljenja. intuicije.

Znam daje vara lica i da nas je dobro prešao. trebalo bi da posegne za crvenim šeširom. To je samo uludo potrošen novac. Sa crvenim šeširom za razmišljanje. • Taj dizajn je uţasan. • Osećam daje ovo patpozicija. Nadrljali smo ako ne što pokušamo. uĉinio je to sa sti lom. • Nekako sam slaba prema Herniju. • Mislim da nije fer tajiti ovu informaciju sve dok se pogodba ne zakljuĉi. • Slutim da će ovo parĉe zemljišta iza crkve za koju go dinu vredeti mnogo novca. • Duboko u sebi osećam da ovaj posao neće valjati. 74 . nikad nema potrebe da potkrepljujete. opravdavate ili objašnjavate ono što osećate.Emocije i osećanja XIV • Ovaj tip mi se ne dopada i ne ţelim da p oslujem s njim. Sa crvenim šeširom za razmišljanje. Ali. moţete da igrate ulogu emotivnog mislioca koji reaguje i oseća umesto da napreduje racionalnim koracima. Svaki mislilac koji ţeli da izrazi osećanja ove vrste. Bolje da se nekako izvuĉemo. Na kraju ćemo se samo uvaliti u skupu parnicu. nadrljali smo ako ništa ne pokušamo. Dopada mi se. To je sve. Taj šešir daje zvaničnu dozvolu za izraţavanje osećanja koja rangiraju od čistih emocija do slutnji. Nikad neće „proći".

Kaţu da ţenama nedostaje nepristrasnosti koja je neophodna u donošenju dobrih odluka. Dobar mislilac bi trebalo da bude hladnokrvan i nepristrasan i nimalo pod uticajem emocija.XV RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Mesto emocija u mišljenju Da li emocije zamagljuju mišljenje ili su deo njega? U kom trenutku nastupaju emocije? Da li emotivne osobe mogu da budu dobri mislioci? Tradicionalno stanovište je da emocije zamagljuju mišljenje. naš izbor pravca je 75 . svaka dobra odluka na kraju mora biti emocionalna. Kad upotrebimo razmišljanje da bismo napravili mapu. a ne prema tome koliko su relevantne za njegove emocionalne potrebe. S vremena na vreme se čak čuje i tvrdnja kako su ţene suviše emotivne da bi bile dobri mislioci. Dobar mislilac bi trebalo da bude objektivan i razmatra činjenice u skladu s njihovom pozicijom. Pri tom naglašavam reci na kraju. Pa ipak.

Učinilo vam se da nešto deluje kao reklama i od tada nemate poverenja. Svrha razmišljanja pod crvenim šeširom jeste izlazak te pozadine na videlo. rekao bih da vaša ponuda moţe da se sagleda kao uĉvršćivanje vaših sopstvenih interesa. Razmišljanje pod crvenim šeširom nam daje mogućnost da takva osećanja. čim se pojave. ljubomora ili ljubav. sumnja. • Kada bih stavio svoj crveni šešir. bes. U stanju smo da veoma brzo donesemo ovako prenagljen sud i zarobimo sebe u emocijama koje takav sud donosi sa sobom. a mogući su i drugi razlozi njenog prisustva. Ova pozadina ograničava i boji kompletnu našu percepciju. emocija je inicirana početnom percepcijom. U drugom slučaju. a ne interesa kompanije. Smatrate da vas je odreĎena osoba uvredila i od tada je ćelo vaše razmišljanje o toj osobi obojeno tim osećanjem. kao što su strah. Na ovo ću se vratiti malo kasnije. mrţnja. Postoje tri tačke na kojima emocije mogu imati uticaja na mišljenje. a ne nametanje ili nekakav ostatak iz doba ţivotinjskog preţivljavanja. Emocija iz pozadine moţe biti vezana za osobu ih situaciju. 76 . Moguće je postojanje jakih emocija u pozadini. kako bi se mogao pratiti njen dalji uticaj. Emocije daju relevantnost našem mišljenju i uklapaju ga u naše potrebe i u kontekst trenutka.Mesto emocija u mišljenju XV odreĎen vrednostima i emocijama. Opaţate (moţda pogrešno) da odreĎena osoba govori sa stanovišta ličnog interesa i od tada odbacujete sve što ona kaţe. One su neophodan deo funkcionisanja mozga. izvučemo direktno na površinu.

One su te na koje emotivno reagujemo. Treća tačka na kojoj emocije mogu da se jave jeste nakon što se kompletira mapa situacije.tada uvode da bi se na mapi izabrao pravac. Takva mapa bi trebalo da podrazumeva i emocije podstak nute razmišljanjem pod crvenim šeširom. • Moje razmišljanje pod crvenim šeširom kaţe mi da . Emocije se — uključujući i mnogo ličnog interesa . hajde da svi stavimo svo je crvene šešire za razmišljanje i pustimo da emocije odrede kako ćemo postupiti. MeĎutim. • Od dva izbora . • Budući daje ovo verovatno najjasnija predstava o si tuaciji koju moţemo dobiti. moţe li razmišljanje pod crvenim šeširom ikad da izvuče na videlo one emocije koje moraju ostati skrivene? • Ja sam protiv njegovog naimenovanja. 77 . umesto da radite u korist deoniĉara. Za one koji uviĎaju vrednost izraţavanja emocija u sklopu razmišljanja o odreĎenoj s tvari.: * ţelite da se suprotstavite integraciji da biste saĉuvali svoj posao.nastaviti sa štrajkom ili pregovarati — meni se više sviĊa prvi.XV __________ Razmišljanje pod crvenim šeširom j. tako da one mogu da zauzmu svoje mesto na konačnoj mapi. Svaka odluka se zasniva na vrednostima. fraza o crvenom šeširu pruţa korisna sredstva za legitimizaciju tih emocija. jer sam ljubo moran na njega i njegov brz uspon do vrha. Ne mislim daje ovo pravo vreme za pregovore. Nijedna strana nije propatila dovoljno da bi se bilo ĉega odrekla. Naša reakcija na vrednost slobode je emotivna (naročito ako nam je sloboda uskraćena).

Mesto emocija u mišljenju XV Da li bi iko. Ovog ĉasa. • Moram da priznam da naprosto nisam srećan na ovom poslu. Jednostavno tako osećam. stalo mije sa mo da vratim ono što sam uloţila. Razmišljanje pod crvenim šeširom podstiče traganje: „Koje emocije leţe u osnovi svega ovoga?" 78 . MeĎutim. Ne volim da me varaju. jako sam ljuta. To mu omogućava da na legitiman način izrazi svoje emocije. Trebalo bi imati na umu i da je mislilac. • Staviću svoj crveni šešir i reći da mi se ĉini daje mo guće da je to suprotstavljanje Aninom unapreĊenju donekle zasnovano na ljubomori. ikada. • Jesam. u intimi sopstvenog uma. model crvenog šešira omogućava da se to uradi na zaobilazan način. zaista obelodanio takvu ljubomoru? Verovatno ne. Alternativno: • Zaštitiću se svojim crvenim šeširom i reći da sam protiv toga da Ana dobije unapreĊenje. slobodan da odluči da stavi crveni šešir.

kada je reč o funkciji mozga. Druga upotreba reci intuicija jeste neposredna zebnja ili shvatanje situacije. MeĎutim. brzo ćete uvideti da će sto trideset jednom uĉesniku u igri singlova biti potrebno 130 meĉeva koji će proizvesti 130 gubitnika. biva iznenada opaţeno kao sa svim drugačije. Ovo znači da nešto. • Ako prebacite paţnju sapobednika na sve poraţene. Termin intuicija moţe da se koristi za označavnje iznenadne spoznaje. stoje bilo opaţeno na jedan način. To je rezultat sloţenog prosuĎivanja 79 . podjednako ispravnu upotrebu. To moţe da rezultuje kreativnošću.XVI RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Intuicija i slutnje Koliko je razloţna intuicija? Kolika je vrednost intuicije? Kako se koristiti intuicijom? Reč intuicija ima dvojaku. naučnim otkrićem ili matematičkim skokom napred. one su totalno različite.

Za preduzetnika kaţemo da ume da „namiriše pare". • Imam osećaj da će on da popusti kad se naĊe u škrip cu. Slutnja je hipoteza zasnovana na intuiciji. • Imam snaţan osećaj da su ova autobuska karta i onaj bicikl glavne indicije u ovoj istrazi ubistva.prosuĎivanja koje se verovatno ne moţe podvesti ni pod kakvu kategoriju. Intuicija. Osećaj se moţe protezati u rasponu od odreĎenog (ili čak neodreĎenog) estetskog osećanja do definisanog suda. slutnja i osećaj su bliski. jeste ono čime ovde ţelim da se pozabavim. Suviše je sloţena i konfuzna. već da moţe da ga detektuje samo preduzetnik s na ročito razvijenim čulom za miris novca. • Imam osećaj da ova teorija nije ispravna. pa čak ni izraziti recima. • Intuicija mi kaţe da se ovaj elektriĉni automobil jed nostavno neće dobro prodavati. ova vrsta intuicije. kao rezultat kompleksnog prosuĎivanja zasnovanog na više faktora. Ovo ukazuje na to da profit nije dovoljno očigledan da bi ga svako video. Takva intuicija moţe da se zasniva na poznavanju trţišta. 80 . to se dešava trenutno. Kada u nekom prepoznate prijatelja. iskustvu sa sličnim proizvodima i predviĎanju kretanja prodaje po datoj ceni. Uspešni naučnici. t Upravo ovo „kompleksno" prosuĎivanje. uspešni preduzetnici i uspešni generali kao da svi imaju ovaj „osećaj" za situaciju.Intuicije i slutnje XVI zasnovanog na iskustvu .

ali teško da ćemo potpuno uspeti u tome. čak iako je njihova priroda različita. Intuicija se moţe tretirati onako kako neko tretira savetnika. pod naslovom „osećanja". Moţemo pokušati da analiziramo razloge koji leţe iza intuitivnog prosuĎivanja. Ako se intuicija u više navrata pokazala tačnom. Moţda bi emocije i intuicija trebalo da spadaju pod različite šešire.XVI Razmišljanje pod crvrnim šeširom Intuicija ni slučajno nije nepogrešiva. ali mi intuicija govori daje to jedini naĉin da popravimo svoju situaciju na trţištu. Kako. Ako je na ruletu osam puta zaredom bilo crveno. onda. Crveni šešir nam omogućava da pitamo za osećanja drugih. Pa ipak. Intuiciju je najbolje tretirati kao deo mape. Ako je savetnik u prošlosti bio pouzdan. da tretiramo intuiciju i osećaj? Pre svega. da li bi trebalo da verujemo svom sudu? Bilo bi teško baviti se velikim investicijama na osnovu slutnji. • Svi razlozi govore protiv sniţavanja cene. Kockarski sto nema pamćenje. intuicija na sav glas viče da je sledeće okretanje sigurno crno. Ako ne moţemo recima da izrazimo razloge. Kada je reč o kocki. ali i da sopstvena izrazimo kao sastavni deo razmišljanja. zloglasno obmanjujuća. Verujem da je moguće tretirati ih zajedno. ona je. čak. dajmo im legitimititet pomoću crvenog šešira za razmišljanje. ali to bi samo zakomplikovalo stvari. izgledi ostaju u dlaku isti. verovatno ćemo obraćati više paţnje na njegove savete. 81 . bićemo skloniji da je poslušamo.

. Gde se dotiču intuicija i mišljenje? Videli smo da beli šešir za razmišljanje ne dozvoljava izraţavanje mišljenja (premda moţe da dopusti izveštavanje o izraţenom mišljenju drugih). tumačenju i intuiciji. onda će ukupni rezultat biti pozitivan. a kojih da se kloni. To je zato što se mišljenje zasniva na prosuĎivanju. Intuicija ne mora uvek biti tačna. Intuicijom se moţemo voditi i po principu „nešto dobiješ. Ta intuicija. primenjena na ishod predsedničkih izbora.. moţe da bude veoma vredna. MeĎu tim. ali ako je češće u pravu nego što greši. jer se formirala na iskustvu. intuicija tog trgovca nekretninama moţda ne bi imala toliku vrednost. moţe? • Moj crveni šešir mi kaţe da ova ponuda neće biti pri hvaćena. Tas moţe da pretegne na stranu suda o poznatim činjenicama ili na stranu osećaja za82 . Njegovo bogato iskustvo se izraţava u vidu intuicije koja mu govori koje poslove da sklapa. • Moţete li staviti svoj crveni šešir i reći nam šta vaša intuicija kaţe o ovoj integraciji? • Moj crveni šešir oseća da će cene nekretnina vrlo br zo opet da se vinu u visine. I moţe da bude od koristi. izveţbana u oblasti nekretnina. Ona je stvarna. Pa ipak. nešto izgubiš. ona je deo mišljenja. Bilo bi opasno pripisati intuiciji nepogrešivost mističnog proročišta.Intuicije i slutnje XVI Iskusan trgovac nekretninama ima razvijen osećaj za priliku. Ona je tu. • Da ĉujem šta tvoj crveni šešir kaţe o ovoj novoj re klamnoj kampanji.

Kada se koristi crveni šešir. 83 . • Imam osećaj da vlasnici bioskopapriţeljkuju neke od onih spektakularnih filmova koji se reklamiraju na sva zvona. Mišljenje se moţe izraţavati u sklopu razmišljanja pod crvenim. • Imam osećaj da je dosada odgovorna za veliki deo maloletniĉkog kriminala. crnim ili ţutim šeširom.XVI Razmišljanje pod crvrnim šeširom snovanog na nepoznatim faktorima. najbolje je izraziti ga u vidu osećaja.

1 .

*■< ■■" "' ■■ XVII RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Trenutak za trenutkom Reagovanje i ljutnja. 85 . Naime. stanovište mog crvenog šešira je da vi nikad nikoga ne saslušate do kraja. Osećanja iz „crvenog šešira" se mogu pokazati u bilo kom trenutku tokom trajanja sastanka. • Ţelela bih da iskoristim crveni šešir da nešto kaţem. Sakriti ili pokazati osećanja. Osećanja se mogu usmeriti na voĎenje samog sastanka. a ne samo na problem o kome se diskutuje. diskusije ili razgovora. To je moj osećaj u vezi sa ovim sastankom. imam osećaj da ćemo biti naterani na dogo vor koji ne ţelimo. • Gospodine Huper. • Uzeću svoj crveni šešir za razmišljanje i reći vam da mi se ne dopada naĉin na koji se vodi ovaj sastanak.

86 .Trenutak za trenutkom XVII • Rekla sam šta sam imala da kaţem i sada skidam crveni šešir. Pošto se smatra formalnim izrazom. stanovište izraţeno pod obodom crvenog šešira je manje lično od stanovišta izraţenog bez njega. Stavite crveni šešir i skinete ga. čovek uvredi druge. Suprotstavljena prirodnom toku emocija koje se javljaju za vreme nekog sastanka. Više nije neophodno iskušavati i pogaĎati osećanja drugih. više nema potrebe za stalnim upadicama. Budući da crveni šešir obezbeĎuje kanal odreĎen za osećaje i emocije. Normalno je em ocijama potrebno izvesno vreme da izbiju na površinu i još više vremena da se stišaju. Ima načina da ih to direktno pitate. Ne moţete gnjaviti nekoga da stavlja crveni šešir kad god pomisli da se neko drugi ponaša neprimereno. Sama potreba da „stavimo" crveni šešir smanjuje količinu prepiranja. A kad se jednom prihvati model crvenog šešira. Čovek bude uvreĎen. Morate li zaista da „stavite" crveni šešir da biste se naljutili? Zar nije moguće izraziti emocije putem pogleda i glasa? Upravo u ovoj artificijelnosti i jeste prava vrednost crvenog šešira. konvencija o crvenom šeširu moţe delovati artificijelno i nepotrebno. crveni šešir dopušta nekome da „uključi" i „isključi" emociju u roku od svega nekoliko trenutaka. izraţavanje emocionalnih stanovišta bez njegove formalnosti počinje da deluje grubo. Na neki način. Svako ko oseća potrebu da bude emotivan ima odre Ďen način za to.

pa da završimo s tim ? ■. Mehanizam se koristi isključivo kad se osećanje izraţava ili njegovo izraţavanje traţi na odreĎen i formalan način. 87 . • Moţemo li od vas dobiti jednu sveobuhvatnu izjavu izreĉenu pod crvenim šeširom. Ţelim da stavi te crveni šešir i odgovorite mi. S mehanizmom crvenog šešira ne bi trebalo preterivati i dovoditi ga do apsurda.XVII __________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom • Ţelim da stavite crveni šešir i kaţete mi šta mislite o mom predlogu. Zaljubljeni vole da čuju reci ljubavi od svojih partnera. Sasvim je nepotrebno formalno ga koristiti svaki put kad se izraţava osećanje. Gospodine Morison. iako nimalo ne sumnjaju u njihovu suštinu. • Prebacio sam se na nivo crvenog šešira i ţelim da ka ţem da sam vrlo zadovoljan odvijanjem ove sednice.Šta mislite o svemu ovome? • Molim samo za jednu priliku da kaţem nešto pod ' okriljem crvenog šešira. budite ljubazni pa stavite crveni šešir i iznesite mi svoje stanovište. i Da lije to opšte stanovište? • Imam osećaj da svi ţelimo da se ovaj dogovor napravi i potpiše. Potom ću ga odloţiti i više neću posezati za njim. • Imam osećaj da vam se ne dopadam. • Ako se budete i dalje koristili crvenim šeširom. moraću da vam ga oduzmem i stavim van domašaja.

.

Samo po sebi.XVIII RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Upotreba emocija Moţe li razmišljanje da promeni emocije? Emocionalna pozadina. 89 . tada se moţe načiniti pokušaj da se one istraţe. Ako nešto vidimo drugačije nego pre. • Ne gledaj na to kao na poraz. Emocije. naše emocije se mogu promeniti jer se promenila percepcija. Gledaj na to kao na odliĉan naĉin da otkriješ slabost i snagu njegovog naĉina igranja tenisa. Emocije kao pregovaraĉka pozicija. pa čak i promene. to više nije deo modela crvenog šešira. Razmišljanje moţe da promeni emocije. Kad se emocije jednom obelodane putem mehanizma crvenog šešira. vrednosti i izbori. Emocije ne menja logični već perceptivni deo razmišljanja.

MeĎutim. • Prisutno je osećanje da bilo kakva naša odluka neće mnogo promeniti stvari. moţemo se drţati dalje od takvih oblasti. moţemo da upoznamo one jarko obojene „regije" i sa emocionalnog stanovišta. Svaka se škola plaća. • Svi znamo da se ovi pregovori odvijaju u atmosferi izrazitog nepoverenja. • Moramo da budemo svesni besa nagomilanog u po zadini. Da bismo pronašli rešenja za razmirice. Odluke i planovi se sagledavaju kao doneseni na osnovu te podloge. a ne kao pogrešno prosuĊivanje. uvek vredi pokušati. Zamislimo sada da nije tako i daje u našoj moći da kontrolišemo situaciju. Posredstvom konvencije o crvenom šeširu. Izraţene emocije mogu da pruţe konstatnu podlogu za razmišljanje ili diskusiju. 90 . Više nećemo mo rati da prolazimo kroz to. Pokušajmo sada da zamislimo kako bi izgledalo naše razmišljanje kad bi obe strane zaista verovale jedna drugoj. emocije i osećanj a su deo bojenja mape. S vremena na vreme je korisno zamisliti različitu emocionalnu podlogu i videti kako stvari mogu biti drugačije. Nije svaki put moguća percepcija koja moţe da izmeni ili poništi emocije.Upotreba emocija XVIII • Da li bi ova ponuda bila prihvatljiva kada bi potekla kao inicijativa s tvoje strane? • Shvati to kao još jedno iskustvo. DogaĊaji su nas pretekli. Prisutnaje stalna svest o toj emocionalnoj podlozi. Ne moţemo da ga ignorišemo. Kao što sam već napomenuo.

• Sposobnost da preĊemo demarkacione linije sindika ta je veoma bitna za našu produktivnost. 91 . Nešto ima odreĎenu vrednost za jednu stranu i sasvim drugačiju vrednost za drugu stranu. Druga vrsta problema nastaje kada se zadovoljstvo jedne strane ostvaruje na račun druge. ali postupak mora teći u skladu s propisima. Te vrednosti se mogu izraziti direktno. Emocije se često upotrebljavaju za uspostavljanje pregovaračkih pozicija. Pri tom ne mislim na durenje. posredstvom razmišljanja pod crvenim šeširom. Da li će predloţeni plan rada zaista uspeti da zadovolji izraţene ţelje? • Ne ĉini mi se da će sniţavanje cena zaista dovesti do povećanja prodaje. Teškoće nastaju iz tri „izvora". svrha razmišljanja jeste zadovoljavanje izraţenih emocija. Ne tvrdimo dajeDţons nevin.XVIII _________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom ____ \ 7 • Predloţena restrikcija vašeg poslovanja s konkurent skim kompanijama je oĉigledno osetljiva tema. učenu ili molbe za milost. • Rukovodstvo sindikata se nikada neće sloţiti s neĉim "* što bi dovelo do smanjivanja dnevnica. pretnje. Mislim na emocionalnu vred nost koja se pripisuje odreĎenim stvarima. Za sad se toga nećemo doticati. svi se slaţu da krajnja svrha svakog razmišljanja mora biti zadovoljstvo mislioca. Prema tome. Načelo pro menljive vrednosti jeste osnova svakog pregovaranja. To su dovoljn no jasno izrazili. Uopšte uzev. • Moramo insistirati na poštovanju odgovarajućih di sciplinskih procedura.

gledano na duţi rok. Drugo bi bilo od koristi onima koji su trenutno bez posla. 92 . •Ukoliko snizimo cenu da bismo privukli mušterije ko je sada koriste usluge drugih aviokompanija. • Ţelim da me smatraju ĉovekom spremnim da podrţi nove. Prvo bi koristilo onima koji već rade. glumica koja igra glavnu ulogu. Onda će oni da usklade cene s našom i moţe nam se desiti da pono vo izgubimo mušterije. Treći problem jeste konflikt izmeĎu kratkotrajnog i dugotrajnog zadovoljstva. time ćemo naterati oglašavaĉe da se okrenu drugim medijima. moţda ćemo steći privremenu prednost. što će nam trenutno povećati prihod. • Uloţiću novac u ovu predstavu jer mi se dopada Nerida.Upotreba emocija XVIII •Moţemo da povećamo broj prekovremenih ĉasova ili da zaposlimo više radnika. •Baš bih uţivala u ovim prţenim krompirićima. gledano unapred. i ţelim ĉešće da je gledam. Osnovno načelo hrišćanstva je u tome veoma jasno: kakva je korist čoveku ako dobije ceo svet. MeĊutim. a pri tom izgubi dušu? •Moţemo da podignemo cenu oglašavanja. uzbudljive poduhvate u oblasti tehnologije. znam da ono što moji investitori zaista ţele jeste stabilan razvoj. ali. A nama će ostati trajno sma njeni profit. ali bo jim se da to ne bi nimalo pomoglo u mojoj borbi s ki logramima.

XVIII Razmišljanje pod crvrnim šeširom Emocije su istovremeno deo metoda razmišljanja i problema o kome valja razmisliti. Nema koristi od nadanja da će problemi nestati i ostaviti slobodan prostor za neometano razmišljanje. 93 .

.

Emocije mogu da budu tanane. • Dopada ti se pomisao o filijali u Njujorku. razmišljanje pod crvenim šeširom ga čini nepotrebnim. kad doĊe vreme da done semo konaĉnu odluku o tome. 95 . U oba slučaja. Nema po trebe da sada detaljišemo o tome zbog ĉega ti se do pada. Oduprite se iskušenju da opravdavate emocije. To moţemo i kasnije. • Nije vaţno zašto mu ne veruješ. Najveći problem prilikom nošenja crvenog šešira za razmišljanje jeste odupreti se iskušenju da opravdate emocije koje ste izrazili. Ne veruješ mu i go tovo. s jezikom koji uz njih ide.XIX RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Jezik emocija Emocije ne moraju da budu logiĉne ili dosledne. Takvo opravdavanje moţe biti istinito ili laţno.

Sa stanovišta logike. Moguće je biti pobornik mešanja kao apstraktne ideje i protiviti mu se čim se prevede u konkretne planove. Predrasude koje naizgled nameće logika mogu biti opasnije od predrasuda koje priznajemo kao emocije. Znači li to da smo slobodni da imamo predrasude koje god hoćemo i da ih se pridrţavamo? Zar u tome ne leţi ogromna opasnost? Naprotiv. Kaţu da narod Inuita (Eskimi) ima dvadeset različitih reci za sneg. to dopadanje mora da se zasniva na logici. Konvencija o crvenom šeširu nije način za rastrubljivanje emocija. ali u svetu emocija ima itekakav smisao. U SAD je raĎena jedna anketa. Razmišljanje pod crvenim šeširom nas razrešava te obaveze. zato što one nisu predmet logičkog mišljenja. Ako nam se neko ne dopada. MeĎutim. Nisam protiv istraţivanja emocija i preispitivanja njihovih osnova. Većina je podrţala mešanje. Emocije su nestalne i nedosledne.Jezik emocija Vaspitani smo tako da se izvinjavamo zbog emocija i osećanja. Ona više podseća na ogledalo koje odraţava emocije u vaskolikoj njihovoj sloţenosti. Engleski i mnogi drugi evropski jezici nemaju u opštoj upotrebi tako širok dijapazon reci koje opisuju emocije. u kojoj su graĎani odgovarali na pitanja vezana za mešanje svoje zemlje u dešavanja u Centralnoj Americi. Zbog toga smo skloni da ih tretiramo kao produţetak logike. mada bi neki mogli da doĎu u iskušenje da ga tako upotrebe. za to mora da postoji dobar razlog. većina je bila protiv svakog predloţenog metoda mešanja. 96 £1--- XIX . U nekim kulturama postoji jednako mnogo reci za različite nijanse ljubavi. Pa ipak. to nije deo modela crvenog šešira. Ako nam se neki projekat dopada. to je besmisleno.

i drugu. koja bi ukazivala na neodlučno-negativan stav. uz ton i izraz lica kao dodatke. Više od svega bi volela da imaš dobar izgovor za tu svoju nenaklonost. jasno vam je daje opušteniji negopre. spreman da uĊeš kada to tebi bude odgovaralo. mogli bismo da potraţimo reč koja bi ukazivala na neodlučno-pozitivan stav. Reč sumnjiĉav]?. ali. moţemo potraţiti način da ih podesimo u skladu sa situacijom. Ne ţeliš da sudeluješ. • Nije da ti se Morgan ne dopada. ako posle nekog vremena ponovo bacite po gled. ali nekako ti je ne lagodno u njegovom prisustvu. Ne vidite da se bilo šta deša va. Ţeliš da budeš u pripravnosti u predsoblju. ali ni da budeš iskljuĉen. mrţnja/ljubav. preterano negativna za to. Budući da nam razmišljanje pod crvenim šeširom omogućava da budemo odvaţni i otvoreni kada je reč o našim osećanjima. • Jednostavno smo potpuno neusklaĊeni u vezi sa ovim problemom. • Entuzijazam za ovaj poduhvat kao daje poĉeo da je njava.XIX __________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom Postoje naklonost/nenaklonost. Ne naglo. 97 . Bez crvenog šešira. Crveni šešir daje misliocu slobodu da se više poetski izrazi o svojim osećanjima. već kao gumeni ĉamac koji negde lagano poĉne da pušta. sreća/nesreća. • Osećam da oklevaš u vezi sa ovim poslom. Crveni šešir daje osećanjima pravo da postanu vidljiva. za dovoljstvo/nezadovoljstvo. Recimo. skloni smo da se ograničimo na jače reci.

.

tako da mogu da postanu deo mape razmišljanja. Crveni šešir predstavlja pogodan metod za uključivanje modaliteta osećanja i njegovo isključivanje. tako što od njih traţi da stave crveni šešir i tek tada izreknu svoje stanovište. Crveni šešir omogućava misliocu da istraţuje osećanja drugih. bio za mislioca nemoguć. a ujedno i deo sistema vrednosti na osnovu kojeg se bira pravac." Crveni šešir legitimizuje emocije i osećanja kao vaţan deo razmišljanja. na način koji bi. Kada mislilac koristi crveni šešir.XX RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Rezime Nošenje crvenog šešira omogućava misliocu da kaţe: „Ovo su moja osećanja prema toj stvari. nikad ne bi trebalo da pokušava da opravda svoja osećanja ili da za njih traţi utemeljenje u logici. 99 . Crveni šešir čini osećanja vidljivima. bez njega.

Drugo. koje obuhvataju čitav spektar emocija. do onih suptilnijih.Rezime XX Crveni šešir pokriva dva obimna vida osećanja. estetsko osećanje i ostala. intuicija. ukus. čulo. onakve kakve ih znamo. od onih snaţnih kao što su strah i nenaklonost. ono takoĎe moţe da stane pod crveni šešir. tu su sloţena prosuĎivanja koja zalaze u takve vrste osećanja kao što su slutnja. Ukoliko mišljenje o nečemu u velikoj meri sadrţi ovu vrstu osećanja. koja nemaju vidljivog opravdanja. kao što je sumnja. 100 . tu su obične emocije. Prvo.

razmišljanje pod crnim šeširom je veoma vaţan deo razmišljanja. Naţalost. Pesimistiĉko stanovište. To je zbog zapadnjačkog mentaliteta koji akcenat stavlja na raspravu i kriticizam.najlagodnije oseća noseći crni šešir. Ne pristaje našem iskustvu i znanju. Kritiĉko prosuĊivanje. Razmišljanje pod crnim šeširom je negativno. Zašto neće da funkcioniše. veoma su brojni oni koji su ubeĎeni daje nošenje crnog šešira glavna funkcija razmišljanja. Bez obzira na to. tako nešto u potpunosti izostavlja generativne. kreativne i konstruktivne aspekte mišljenja. ali nije emocio101 . Mora se reći da se većina mislilaca .bez obzira na to da li su prošli obuku ili nisu . Koliko god iznenaĎujuće zvučalo. Razmišljanje pod crnim šeširom je uvek logično.XXI CRNI ŠEŠIR Šta nije u redu s njim Logiĉno-negativno.

Moraju da zvuče razloţno i kada su odštampani na papiru. uvek se moraju dati logični i relevantni razlozi.zbog čega hoće nešto funk102 . Razmišljanje pod crnim šeširom se zasniva na suprotstavljanju primerenog neprimerenom.koje vam mogu prikazati kao statistiĉke podatke o prodaji — sniţavanje cena nije rezultovalo dovoljnom proda jom koja bi predstavljala protivteţu smanjivanju pro fita. ne mora se davati nikakve razloge za negativna oseća-nja.Mislim da sniţavanje cena neće imati efekta. Emocionalno-negativno je uloga crvenog šešira (koja obuhvata i emocionalno-pozitivno). Razmišljanje pod crnim šeširom mora da bude logično i istinoljubivo. Sa crvenim šeširom na glavi. na vrlo odreĎen način. . Ja od vas traţim mišljenje pod crnim šeširom. Razmišljanje pod crnim šeširom zaista gleda na tamnu ili „crnu" stranu stvari. . Štaviše. kako bi ostale u trci. Ţelim da mi da te logiĉne razloge za to. emocionalno-negativnog od logičnonegativnog. Logično-pozitivno .To je razmišljanje pod crvenim šeširom.Prilikom naših ranijih sliĉnih pokušaja . a ne samo kada ih neka jaka ličnost iznosi na ubedljiv način. Konkurentske firme su na to uvek reagovale sni ţavanjem svojih cena. Razlozi dati pod crnim šeširom moraju da stoje na sopstvenim nogama. Razmišljanje pod crnim šeširom prezentuje logično-negativno: zbog čega nešto neće funkcionisati.Šta nije u redu sa njim? XXI nalno. Moraju biti upotrebljivi za sve. Sa crnim šeširom na glavi. jedna od velikih vrednosti modela šest šešira za razmišljanje jeste to razdvajanje. ali ne i fer. . ali je to crnilo uvek logiĉno.

Ako je tako. Hernija negativnog moţe da bude hernija straha. ako ţeli. U praksi. me 103 . Stavivši. meĎutim. Mislilac. Nema nikakvih strana i nema rasprave. To je stoga što je tendencija uma da bude negativan toliko jaka da mora imati sopstveni šešir. • Stavivši svoj crni šešir za razmišljanje. moţe da zameni crni šešir ţutim i obratno. Ljudi koji za sebe tvrde da su pravični obično ne čine ništa više nego što slabijom ocenom ocenjuju stanovište koje je suprotno njihovom. Veoma je moguće da se naša negativnost i pozitivnost odraţavaju sasvim malom različitošću u pratećoj herniji mozga. moram da ukazem na to da brvnara nema struju. jer hernija mozga ne moţe stalno da „skakuće" napred -nazad.XXI ____________________ Crni šešir _____________ cionisati — prezentuje se pod ţutim šeširom. Crni šešir se usrdsreduje na logično-negativno. a hernija pozitivnog moţe da bude hernija zadovoljstva. onda ne bi imalo „praktičnog" smisla da isti šešir pokriva objektivno prosuĎivanje koje obuhvata i logično-pozitivno i logično-negativno. glagol hitikovati implicira isticanje onoga što je pogrešno ili loše. Uvek kaţu da reč kriticizam obuhvata iskrenu procenu kako pozitivnih tako i negativnih aspekata. To je upravo ono što implicira i razmišljanje pod crnim šeširom. Godine iskustva koje sam stekao podučavajući ljude metodologiji razmišljanja su me uverile da postoji potreba za razdvajanjem logično -negativnog od logično-pozitivnog. Mislilac mora imati mogućnost da bude samo negativan. Premda je crni šešir „šešir kritičara". ipak ţelim da učinim apsolutno jasnim da tu nije reč o priklanjanju jednoj od strana u raspravi.

To je signal za jasno i odreĎeno napuštanje negativnog. kao da ne ma bog zna šta da kaţe.Šta nije u redu sa njim? XXI Ċutim. • Meri nam obiĉno daje svoja razmišljanja pod obo dom crnog šešira. mogu reći da tu ne postoji potreba za plaćanjem raĉuna elektropreduzeću. Jednako kao što crveni šešir legitimizuje emocije. Ova specifičnost crnog šešira oslobaĎa mislioca potrebe da bude fer i sagleda obe strane situacije. Za što sad na ĉas ne staviš neki drugi šešir? • Tokom celog sastanka drţite na glavi taj crni šešir.u kome nastojimo da uradimo sve odjednom . • Tvoje razmišljanje pod crnim šeširom je odliĉno. U praksi. Kada mislilac nosi crni šešir. 104 . negativnosti je dozvoljeno da uzme uzde u svoje ruke. spremna za skok. crni šešir zapravo ograniĉava negativnost. Od mislioca se moţe zatraţiti da skine crni šešir. Osoba koja je po prirodi negativna će u svakom trenutku uvoditi negativnost u svoje razmišljanje. UsredsreĎujući se direktno na negativno. tako crni šešir kao da legitimizuje ovu vrstu apsolutne negativnosti. Je li to jedini za koji znate kako se nosi? • Ţelim da narednih pet minuta zameniš crni šešir ţu tim. Na prvi pogled. crni šešir ima suprotan efekat. ţuti šešir. Ta negativnost će uvek biti tu. Onda mi reci šta vidiš. Kada ne nosi taj šešir. Ovo znači da će u našem uobičajenom konfuznom razmišljanju . crni šešir moţe delovati kao pojačavanje negativnosti koja je već tako karakteristična za mnoge mislioce.ton biti uglavnom negativan.

negativnost se sagledava samo kao jedna od uloga u mišljenju. mislilac koji je dobar u razmišljanju pod crnim šeši rom ne voli osećaj da nije sposoban da jednako uspešno nosi i šešire drugih boja. na trenutak ću se prihvatiti uloge Ċavoljeg advokata.no visoka. meĎutim. model šešira pokazuje daje negativnost samo jedan deo mišljenja. Neko će morati da preuzme ulogu Ċavoljeg advokata i ukaţe na to daje ova prodajna cena ipakpretera. Crni šešir je odista sličan ulozi Ďavoljeg advokata i integriše tu konkretnu ulogu u čitavu seriju koju simbolišu šest šešira. dakle. Vraćamo se. osobe koja testira predlog iznoseći protivargumente. • Dozvolili smo da nas ponese oduševljenje. Do sada je već mnogim čitaocima palo na pamet daje uloga crnog šešira veoma slična tradicionalnoj ulozi Ďavoljeg advokata. Postoji. Na ovaj način. Ali. razmišljanje pod crnim šeširom nema nikakve veze s raspravom već samo s usredsreĎivanjem na logično-negativno. Razmišljanje pod crnim šeširom se upotrebljava za popunjavanje crnih delova mape mišljenja. Đavolji advokat je zaista bio advokat. Slično tome. znatna razlika.XXI C r n i š e š i r Y [ • Vi umete da mislite samo pod jednim šeširom. naimenovan od strane crkvenog suda da brani optuţene za jeres ili vračanje. • Dopada mi se ova ideja o putniĉkom diriţablu. Igrač golfa koji odlično izvodi duge udarce neće voditi ništa manje računa o svojim kratkim loptama. Kao što sam ranije rekao. na raspravu. Ovaj zadatak cr105 . Crnim. Na ovaj način.

Zadrţavati za sebe razmišljanje pod crnim šeširom. znači uništiti čitavu svrhu šest šešira za razmišljanje . 106 . zbog straha da će negativni aspekti zatrti ideju.Šta nije u redu sa njim? XXI nog šešira je zadatak kao i mnogi drugi i mora se temeljito izvršiti.a to je da svaku od šest uloga valja odigrati potpuno i do kraja.

v • Koliko ja znam. Zašto jedna stvar ne sledi drugu. odnosno na sam metod razmišljanja. Poput razmišljanja pod crvenim šeširom.XXII RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Suština i metod Greške u razmišljanju.pozabavio! se s tim u narednom poglavlju . već samo jedno od objašnjenja. • • Brojĉani podaci za koje ja znam su drugaĉiji od onih koje ste vi izneli. • Ne vidim kako to proizlazi iz onoga što ste maloĉas rekli. ovde je reĉ o pretpostavci. Pravila dokaza. Mogući zakljuĉci.ili na samu diskusiju ili na razmišljanje o njoj. 107 . •To nije jedino moguće objašnjenje. i razmišljanje pod crnim šeširom se moţe primeniti na samu temu .

za mislioca je bolje da u sebi prikuplja sve na šta ţeli da reaguje. • Ţeleo bih da vaše razmišljanje o tome poklopim cr nim šeširom.Suština i metod XXII • IzmeĊu ovih taĉaka ne mora da postoji logiĉka veza. • Koliko vidim. pretpostav ki i osećanjapod crvenim šeširom. Podaci koje ste naveli su odpre ĉetiri godine. svi dajete mnogo mišljenja. ali je moţda i posledica toga što se sve više potrošaĉa opredeljuje za vino. Bilo bi glupo i nezgodno kada bi mislilac morao formalno da stavlja crni šešir svaki put kad hoće da stavi primedbu te vrste. povećana prodaja votke je moţda rezultat agresivnijeg reklamiranja i nema nikakve veze s uku som. TakoĊe. Prava na iskopavanje ne moraju da se plate jedino ako su kompletno istraţivanje i razvojni projekat uraĊeni u Irskoj. kao u uobičajenoj raspravi. ili stroţih propisa o voţnji u pijanom stanju. Uz to. U praksi. Uzorak je vrlo mali. • To nije taĉno. Razumljivo je da su takve primedbe deo razmišljanja pod crnim šeširom bez obzira da lije njegovo stavljanje formalno najavljeno ili nije. Opadanje konzumiranja ţestokih pića je moţda rezultat povećanja zdravstvene svesti. 108 . imate podatke sa mo za juţni deo zemlje. nego da svaki čas upada drugima u reč. • Staviću na trenutak svoj crni šešir jer ţelim da uka zem na neke delove diskusije koje smatram pogrešni ma. Mislilac kasnije moţe formalno istupiti u okviru razmišljanja pod crnim šeširom i izneti sve one greške u mišljenju koje je čuo.

ali i ne mora da usledi. Ima li još mogućih zaključaka? Pod izvoĎenjem zaključka podrazumevam sve za šta se kaţe da proizlazi iz nečega drugog. onda je prilično mali. Ako je detaljno proučimo. Ovde već dolazimo do procene koliki je taj. pak. moţemo da odemo i dalje od toga. Mnoga od njih su apstraktna i nisu uvek relevantna kada je reč o praktičnim stvarima za razliku od zatvorenih sistema. Osnovna pravila bismo mogli da pojednostavimo na sledeći način: 1. Ako uzmemo u obzir dodatne troškove za drţanje ljudi u zatvorima. Ovo moţda deluje kao dovoljno logična izjava. Da li stroţe kazne zapravo čine zločine još gorima? Kriminalac će moţda radije ubiti svoju ţrtvu. otkrićemo da derivacija moţe. da bi sma njio šansu da bude prepoznat. • Ako povećamo broj zatvorskih kazni i njihovo trajanje. MeĎutim. Dugotrajni boravak u zatvoru zbog nekog manjeg 109 . ukoliko su kazne izuzetno stroge. Ako.. to će smanjiti stopu zloĉina. onda duţe trajanje zatvorske kazne moţda i nije tako efikasno. Bez obzira na to. sudovi ne primenjuju te stroţe osude. gubi se efekat zastrašivanja.XXII __________ Razmišljanje pod crnim šeširom ______V 7 Ne nameravam ovde da iznosim sva pravila logičke dedukcije i zaključivanja.neki efekat". Da li je osnova čvrsta i opravdana? 2. Da li sledi zaključak? 3. Pošto znamo daje mala verovatnoća da će kriminalac biti uhvaćen. moţe se reći da pojačano zastrašivanje ima. Da li je izvoĎenje zaključka obavezno? 4. jiekog efekta" na smanjenje stope zločina.

ali ni110 . Oba trenda su moţda posledica povećanja stan darda. mogli bismo privući drugaĉiju vrstu kupaca. • Taĉnoje da će prodaja verovatno opasti ako podig nemo cene. Savršeno je prihvatljivo ukazati na moguće alternative. s izuzetkom zatvorenih matematičkih sistema i filozofskih jezičkih poigravanja. • Taĉnoje da u mnogim zemljama broj razvoda raste istom brzinom kao i broj mašina za pranje veša.JDokaz ĉesto nije ništa više do nedostatak mašte". društvenog napretka ili većeg broja zaposle nih ţena. Kao što sam napisao u knjizi Praktiĉno razmišljanje: . pravo i mnogo drugih oblasti. Ali ako to opravdamo izuzetnošću proiz voda. itd.Suština i metod XXII prekršaja moţe da pretvori lakšeg prestupnika u okorelog kriminalca. Ovde ponovo dolazimo na aspekt „verovatnoće" o kome smo diskutovali pod belim šeširom za razmišljanje. Zanimljivost vezana za ovaj primer jeste ta stoje potrebno mnogo mašte da bi se stvorile alternativne posledice i mogućnosti. visoki troškovi drţanja ljudi u zatvorima mogu imati manje efekta na smanjivanje stope zločina nego što bi to bio slučaj ako bi se ista sredstva utrošila na jačanje policijskih snaga. a pad prodaje bi bio nadoknaĊen povećanim priho dom. ali to ne znaĉi da mašine za pranje veša uzrokuju raz vod. U praksi. Ovo se odnosi na nauku. Naposletku. jedan od najboljih načina razotkrivanja logičkih grešaka jeste iznošenje alternativnog objašnjenja ili mogućnosti.

sve dok dokazi ili emocionalna sklonost ne naprave izbor. Obe mogućnosti bi trebalo imati na umu. na mapu se. stavljaju različita alternativna stanovišta. 111 . jer sva ka novina zastareva i moţda će se odluĉiti za godišnji odmor tipa .YXII __________ Razmišljanje pod crnim šeširom______ \ 7 kad ne bi trebalo tvrditi daje svaka alternativa podjednako verovatna. One mogu da koegzistiraju. Svaka osoba koja koristi mapu ima potom izbor da obrati paţnju na to mišljenje ili da ga ignoriše. Čak i ako se dve mogućnosti meĎusobno isključuju. još uvek bi ih trebalo staviti na mapu. mogućnost se moţe označiti kao mišljenje. Tamo gde je to moguće. • Razumljiva je pretpostavka da će se broj prazniĉnih putovanja povećati jer se porodiĉni prihodi poveća vaju. • Moguće je da će ljudima putovanja dosaditi. a broj dece smanjuje. Činjenica koja je predmet diskusije se takoĎe moţe staviti na mapu . Kada su dokazi naročito slabi. Uz to. kao mogućnosti. u sopstvenoj zemlji.pod uslovom da se obeleţi kao „sporna". pozivanje na statistiku ili neki eksperiment bi predstavljalo dobrodošlu pomoć u donošenju odluke (razmišljanje pod belim šeširom)./Iruga kuća". Ono što valja imati na umu jeste da razmišljanje pod crnim šeširom nikada nije rasprava. Kako da izaĎemo na kraj s greškama na mapi razmi šljanja? Jedna osoba veruje da bi stroţe kazne smanjile stopu kriminala. Drugoj se čini da je to moguća ali nedokazana pretpostavka. putovanje avionom će postati relativno jeftinije. Ukoliko odluka ne moţe da se donese.

.

• Moguće je daje broj nezaposlenih statistiĉki potce njen. • 600 miliona prodatih avionskih karata godišnje ne daje sliku o tome koliko ljudi zaista putuje avionom. ali stavljaju na probu u okviru razmišljanja pod crnim šeširom. Sada dolazimo do suštine. Da li su činjenice tačne? Da li su činjenice relevantne? Činjenice se prezentuju u sklopu razmišljanja pod belim šeširom.XXIII RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Prošla i buduća suština Kako se ovo uklapa u moja ranija iskustva? Da lije tako? Koji su rizici? Osvrnuli smo se na razmišljanje pod crnim šeširom u pogledu samog metoda razmišljanja. . ovaj podatak ukljuĉuje i kratka putovanja po unutrašnjosti. jer neki lete više puta. budući da ima mnogih koji se uopšte ne prijavljuju nadleţnim sluţbama. 113 . TakoĊe.

kao što to na suĎenju čini advokat optuţenog. Ako neka vaţna odluka valja da se zasniva na činjenicama. Izazov u vidu brojki i izveštaja jeste jedna od jedno stavnijih i očiglednijih primena razmišljanja pod crnim šeširom. Moguće je daje do pada stope krimi nala došlo samo zbog toga što su glavni delinkventi izašli iz starosne grupe u kojoj je stopa kriminala najveća. onda bi mogućnost . ako ljudima date bonus u vidu novca. Namera mislioca koji je stavio crni šešir nije da stvori svu moguću sumnju. U takvim slučajevima. • Prema mom iskustvu.makar i vrlo mala . Mnoga iskustva nisu kvantifikovana činjenicama i brojkama. • Prema mom iskustvu.da su neprimenjive trebalo da dovede do potrage za boljim činjenicama ili brojkama. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na delove predloga ili izjave koji se ne uklapaju u takva iskustva. one od osamnaest do dva deset tri godine. već da na objektivan način ukaţe na postojeće slabosti. svrha razmišljanja pod cr nim šeširom jeste naglašavanje da su činjenice pogrešne (tamo gde je to slučaj) ili da su moţda neprimenjive. ljudi veoma povoljno reaguju ako osete da se njihov dodatni napor priznaje i da se to priznanje pokazuje kroz neku vrstu opipljive na grade. 114 .Prošla i buduća suština XXIII • Brojke pokazuju da bi pad stope kriminala u SAD tre balo daje povezan sa populacijskim statistiĉkim po dacima za svaku starosnu grupu. vrlo brzo poĉnu da ga oĉekuju kao normalan deo plate.

Ali. To se obično odnosi na naučne činjenice. Trebalo bi reći i da različite okolnosti dovode do različitih efekata. ljudi će uĉiniti veo ma malo ukoliko nema nagrade.U inflatornim vremenima. Prve dve izjave mogu da se uklope u iskustvo onih koji sede za stolom i diskutuju o motivaciji. ukorenjene činjenice. Treća ne moţe. U drugim prilikama. Biva da mislilac sa crnim šeširom na glavi pokuša da u potpunosti pobije nešto. Većina supermarketa nema veći obrt od dva do tri odsto. Ne slaţem se s vama kad ka115 . itd. . ih je moţda stoga što se kamata na pozajmljeni novac odbija od poreza. Postoji. Moguće je da posle čestog nagraĎivanja usledi lenjost. • Mislim daje to pogrešno. U većini zemalja su ljudi skloni da više štede. više razloga zbog kojih se iskustvo moţe činiti inkompatibilno ili čak kontradiktorno. nagrade mogu imati veoma različit efekat. otkrića istraţivanja. ljudi su skloni da više šte de. • Otkrio sam da rad u malim organizacijama pruţa mnogo veću motivaciju. U različitim kulturama. dakle. To je moţda stoga što je finansijsko savetovanje vrlo rasprostranjeno i ljudi više znaju o finansijama. mislilac sa crnim šeširom opravdano iznosi svoje hčno iskustvo. a u vremenima inflacije kamatna stopa moţe da bude čak i negativna.YXIII __________Razmišljanje pod crnim šeširom _____ y / • Ako oĉekuju da budu nagraĊeni. Mora se reći daje iskustvo veoma lična stvar i da različiti ljudi imaju uistinu različita iskustva. — To nije istina! Ljudi tada manje štede. ne i u SAD.

da bih vam svima rekao da se taj predlog jednostavno ne uklapa u mo je dvadesetogodišnje iskustvo u poslu s kozmetikom. kamat ne stope će verovatno morati da budu podignute. opasnosti. Ne vidim zašto bi ovaj novi pokušaj imao uspeha. u nastavku brakorazvodne parnice. moglo je da se desi da Rusi preplave Evropu konvencionalnim naoruţanjem. Pored toga.koji mogu da se jave u budućnosti. mogao da ustvrdi da vi niste podobni da vodite raĉuna o deci. obilne obroke i okreću se . •Ako funta nastavi da pada u odnosu na dolar. •Moram da stavim svoj crni šešir. •Moram da naglasim da bi vaš suprug. •Mnoge firme su bankrotirale pokušavajući da proda ju sladoled Francuzima. što bi dovelo dopada na berzi. 116 . nedostatke i potencijalne probleme.^alogajĉićima"ko je konzumiraju s nogu. Ljudi se sve manje oslanjaju na for malne. To moţe da znači jednostavnu ekstrapolaciju. •Da se nismo resili da prvi upotrebimo nuklearno oruţje. Jedini način gledanja u budućnost jeste na osnovu primera iz prošlosti. •Prisutan je ĉvrsto ukorenjen trend kupovine brze hra ne i grickalica.Prošla i buduća suština XXIII zete da su decentralizovane velike organizacije sliĉne malim organizacijama. duţnost je crnog šešira i da ukaţe na rizike. Ne moţete proizvode iste marke istovremeno proda vati kao ekskluzivne i na rasprodaji.

• Što se radna nedelja bude više skraćivala. Da li mi to uopšte moţemo? Moţemo li da postignemo pravu cenu ? U ĉemu će se sastojati naša prednost u odnosu na konkurenciju? Zašto bi iko ku povao kompjutere od nas? Ovde dolazimo do nečega što se moţe nazvati „negativnim pitanjima". ali ne i novca da ga na to utro še. S budućnošću moramo biti spekulativni. Prema tome. moguće je da će nam biti potrebni jeftiniji vidovi odmaranja. Prošlost je uvek izvesna . jer je optimistično i gleda na sve ono dobro što moţe da se izrodi iz predloţenog postupka ili odluke." '■->. MeĊutim. Jedna od funkcija razmišljanja pod cr nim šeširom jeste ukazivanje na spekulativno-znegativnu ravnoteţu: „Ovo bi moglo da krene kako ne treba. velika nezaposlenost znaĉi da će biti sve više ljudi koji će imati mnogo vre mena za odmaranje. • Moje razmišljanje pod crnim šeširom mi kaţe da će •: Epl kompjuteri biti istisnuti s trţišta ukoliko ne posta nu kompatibilni s IBM-ovim mašinama.' • Moram da stavim svoj crni šešir da bih vam rekao šta i mislim o predloţenom ulasku na trţište personalnih raĉunara. Kupci će ţek leti da imaju pristup celokupnom softveru napravljenom za IBM. biće više vremena za dokolicu. Razmišljanje pod ţutim šeširom se moţe opisati kao spekulativno-pozitivno. Mislilac sa crnim šeširom praktično ka117 .Razmišljanje pod crnim šeširom _____ \ / Budućnost se moţe interpretirati i kao skup različitih trendova i obrazaca.čak iako nije izvesno da se odreĎena lekcija naučena u prošlosti moţe primeniti na odreĎenu trenutnu situaciju.

. tako da izostane razmišljanje na zadatu temu. proročice propasti. Do vas stoji da me ubedite da nisam u pravu." • Vidim da postoji opasnost da će konkurencija da pa rira našim sniţenim cenama. • Vidim da postoji opasnost da razmišljanje pod šest razliĉitih šešira postane zabavno samo po sebi. Ova uloga se u potpunosti uklapa u spekulativno-negativan aspekt razmišljanja pod cr nim šeširom. • Vidim da postoji opasnost da rast plota podigne tro škove proizvodnje i sve nas izbaci iz posla. • Vidim da postoji opasnost od prekomerne proizvod nje mleka.. 118 . • Vidim da postoji opasnost da subvencionisanje od strane vlade bude naglo prekinuto." • Zašto mislite da će ovaj konsultant biti išta bolji od prethodnog? • Šta će biti ako se Japanci ukljuĉe na trţište civilnog vazduhoplovstva ? • Gde ćemo se mi naći ako neka od velikih farmaceut skih kompanija poĉne s proizvodnjom intraokularnih soĉiva? Većina negativnih pitanja se moţe podjednako formulisati i ovako: „Vidim da postoji opasnost da.Prošla i buduća suština XXIII ţe: „Moje stanovište je negativno. isto je i sa ulogom Kasandre. valja imati na umu daje reč o pravlj enju mape. Baš kao što je uloga Ďavoljeg advokata tradicionalna uloga koja uključuje razmišljanje. Kako se suprotstaviti negativnostima koje iznosi razmišljanje pod crnim šeširom? Pre svega. a ne o raspravi.

119 . • Budu li cene nafte padale u odnosu na druge troško ve. Drugi način je da priznate postojanje opasnosti i iznesete protivpredlog. Četvrti način jeste poricanje razloţnosti opasnosti. Svakako moramo voditi raĉuna. Glavni igraĉi su već zauzeli mesta i mi znamo za njih. koji je i osmišljen tako da moţe da se prodaje po izuzetno niskoj ceni. bićemo u nevolji. dati svoje mišljenje pod crnim šeširom o nečijem mišljenju iznesenom pod crnim šeširom. Pokušaju li da nam u tome pari raju. onda ćemo lansirati naš specijalni jeftini proiz vod. Peti način je nuĎenje alternativnog stanovišta i njegovog smeštanja uz stanovište crnog šešira. ali pošto su već navikli na pogodnosti koje pruţaju manji automobili. verujem da će uvek postojati trţište za njih. moţda će ljudi ponovo poĉeti da kupuju veće automobile. u stvari. jer je cena ula ska novajlija na ovo trţište previše visoka. • Ne vidim kako bi to moglo da se desi. • Da. • Ako konkurencija zaista pokuša da nam parira ce nom. zaista postoji ozbiljna opasnost i ako do toga do Ċe.Razmišljanje pod crnim šeširom Prvi način jeste konstantacija i priznavanje postojanja negativnosti. ostaće bez zarade.

.

prilikom razmišljanja pod crnim šeširom. ali. Negativno razmišljanje je privlačno zbog toga što je njegov učinak trenutan i kompletan." Izgradnja ţelezničke pruge predstavlja sloţen graĎe vinski poduhvat.XXIV RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Negativno uţivanje Mnogo je lakše biti negativan.J0>a. Dokazati nekome da nije u pravu predstavlja trenutno zadovoljstvo... . Isto je i s negativnošću. 121 ... razmotriti i privlačnost negativnosti koja tako često vodi u „negativno uţivanje". Zabavnije je biti negativan. Zbog toga je neophodno. RazgraĎivanje je uvek mnogo lakše od graĎenja. Iznošenje konstruktivne ideje nema nikakav učinak sve dok se ta ideja nekome ne svidi ili dok ne dokaţete daje delotvorna (za staje potrebno vreme). Postavljanje takve betonske ploče nije nimalo komplikovana operacija. Obična betonska ploča postavljena preko nje moţe da izbaci voz iz šina.

Primetićete da su odsečna odbacivanja predloga donekle lakša od formulisanja novih predloga. jer sve što kritičar mora da učini jeste da formuliše svoj sud i zatim pokaţe kako se predlog ne uklapa u tu formu. Moj šestogodišnji sin bi predloţio nešto bolje od ovoga.Negativno uţivanje XXIV Napadanje ideje pruţaUnstant-osećanje^superiornosti. Vaše je pravo da osećate šta god hoćete. Ono što vi predlaţete je suviše detaljno i slo ţeno. Kritikovanje je veoma lako. Ukoliko je. Pohvala nečije ideje kao da „hvalitelja" čini donekle niţim od njenog tvorca. Jednostavno mi se ne dopada i gotovo. • Ovo je suviše pojednostavljeno viĊenje situacije. meĎutim. • Ako je to sve što imate da kaţete. • Ono stoje nama potrebno jeste jednostavna. radije nego pod crni. 122 . Mnogo je razmišljanja pod crvenim šeširom koje se maskira kao razmišljanje pod crnim šeširom. IznenaĎujuće je koliko mnogo se u praksi susrećemo s kriticizmom ovog tipa. Moramo da uzmemo u obzir svefaktore. već i na njegovim opštim osobinama: „previše sloţeno" ili „previše jednostavno". a ne crnim šeširom. onda nam na to va lja gledati kao na mišljenje pod crvenim. Kao da smo u vrtiću. predlog bio jednostavan i direktan. praktiĉ na ideja. Primetićete i da se kritika ne zasniva samo na suštini predloga. kritičar će morati drugačije da formuliše svoju kritiku. Ova vrsta razmišljanja zapravo spada pod crveni šešir. • Ne dopada mi se vaš predlog. Nikada se neće realizovati.

nameće se taksa jer je to sada „obrok". JVIoram da pronaĎem nešto što ću da iskritikujem.. koji je zaista vredan i obradljiv. On ništa ne govori o knjizi i uopšte se ne odnosi na nju. Obično se kaţe da ukazivanjem na manje nedostatke kritičar obavlja koristan posao.. kritičar dela u skladu s principom:. To nas dovodi direktno do fraze „da. ali. • Apsurdnost ĉitavog budţeta se vidi u nametanju po reza na prodaju brze hrane. jer on zapravo kaţe: „Sve ostalo je dobro. ali kada je reč o gotovom proizvodu. a ako biste još ispravili ovaj mali nedostatak." Na primeru poreza na brzu hranu. porez se na naplaćuje jer je onda reĉ prosto o hrani." 123 . • Knjiga je dobra. Ako je reĉ o toplom jelu.. To je naslov ka kav moţe da se naĊe na onim jeftinim ljubavnim romanĉićima. ali pitam se zastoje autorka mora la da izabere taj apsurdni naslov. Ovde negativan mislilac ţeli da ostavi utisak daje usredsreden samo na uzorak celine. Ovde negativni mislilac ignoriše glavni deo predloga. aludira na to daje celina podjednako apsurdna. Pokazujući daje taj uzorak apsurdan. a ne samo hrana.XXIV __________Razmišljanje pod crnim šeširom ____ Mnogo je lakše sašiti odelo koje ne pristaje nego ono koje pristaje. da bi se usredsredio na nekakav minorni deo koji je moţda pod znakom pitanja.". onda bi ćela stvar bila savršena. Prema tome. sve što on čini je glupo.. vidljiv je drugi mehanizam na delu. Ovo je ekvivalentno sledećoj aluziji: »Svaki čovek koji moţe da učini nešto tako glupo jeste glup čovek. Ako je jelo hladno." Nema sumnje da ovo moţe da proĎe u fazi oblikovanja proizvoda od strane dizajnera ili pisca.

. • Znam da ste testirali uĉinak ovih elisa rotora u mla znom motoru.rešavanja." komentare.." je taj daje ponekad neophodno ukazati na opasnost za koju je malo vero-l vatno da će se desiti. Razmišljanje pod crnim šeširom je predviĎeno tako dal obuhvata ozbiljno negativno razmišljanje.. da li ove nove elise mogu da izdr ţe lateralni udar ptice u letu? • Malo je verovatno..Suho.. moraj imati na umu. ali uvek postoji mogućnost da bi on mogao biti dvostruki agent. 124 . meĎu kojima su „etiketiranje" • („slabašan". Opasnosti negativnog razmišljanja i metoda rasprave! sam mnogo detaljnije opisao u svojoj novoj knjizi . Oni se daju zarad ispravljanja pogrešnog utiska ili u vidu opaski koje bi va.. Ima i mnogo drugih. To moramo da imamo na umu. • Pretpostavljam da postoji mogućnost da su knjige sa da već postale dovoljno skupe da bi se smatrale legi timnim poklonima. Sve dok je nešto odgovarajuće formulisano (verovatnoća data). dotle je legitimno davati „da. a ne detinjasto I ugaĎanje samom sebi koje sam podvukao u ovom odeljku. Ozbiljan aspekt modela „da.j ljalo imati na umu..Negativno uţivanje XXIV Ovo su očigledna.).. „detinjast" itd. detinjasta uţivanja negativnog mislioca. bez obzira na to. ali.j bi: bolji naĉin njihovog.) i podrugljivost („u najboljoj nameri. ali. „takozvani". Tu je i tradicionalno pribeţište| onih koji nemaju razumevanja za „carevo novo odelo". Ovim problemom „verovatnoće" sam se pozabavio u domenu razmišljanja pod belim šeširom. ali. ali koja se." itd.

kako bi se neizvodljive ideje mo125 . Razumno je pretpostaviti da je. ţivotinji priroĎeno da svoje ponašanje ograniči na poznati obrazac „bori se ili beţi".li XXV RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Staje prvo. pak. :: Radoznalost i istraţivanje. da očuvaju disciplinu. Vojnici koji se nalaze pod paljbom moraju. U ponavljanju je sigurnost. u uslovima straha. Da li je povratak u izvesnost poznatog negativan aspekt uma? Šta bi mislilac trebalo da stavi na prvo mesto: crni šešir i negativan pregled ili ţuti šešir i pozitivno ispitivanje? Moţemo da raspravljamo o tome da li bi uvek trebalo prvo stavljati crni šešir. Mala deca primećuju i najmanje odstupanje od priče koju dobro poznaju .i prigovaraju na to. negativno ili pozitivno? Da li bi ţuti šešir trebalo da prethodi crnom? Strah i sigurnost.

. Zasada. Razmišljanje pod crnim šeširom ima na čemu da radi tek posle izricanja ideje i njenih korisnih strana.. ima mnogo smisla. ţelim da svi stavite svoje ţute šešire. Ţelim da naglasim daje.. Ovaj negativan pristup jeste način razmišljanja većine ljudi i. doći ćemo i na razmišljanje pod cr nim šeširom. ma koliko opravdane bile. nestrpljivi da stave svoje crne šešire. malo je verovatno da će stvar otići dalje od toga. negativno ili pozitivno? XXV gle brzo odbaciti. negativano preispitivanje zaista štedi vreme.jMoguće je da se hernija mozga u tom slučaju podešava na „strah'^i „ sigurnost!! Prema tome. postaje veoma teško uvideti pozitivno. MeĎutim.. upotreba prvo ţutog šešira. mnogo je lakše uvideti mane nekog novog predloga nego njegove dobre strane. duţnost svih da stave ţute šešire.Staje prvo. Prema tome. kada je reč o mnogim praktičnim svrhama. Zadrţite ga za kasnije. kad razmatramo nove ideje i promene.. • To je razmišljanje pod crnim šeširom. dok svi ostali ćutke sede. To nije duţnost samo osobe koja iznosi predlog.. on je zaista brz i efikasan. po iznošenju predloga. ako prilikom saslušavan] a novog predloga prvo stavimo crni šešir.. ~ -—. 126 . • Ne ţelim upadice crnih šešira. pa onda crnog. Kada tragamo za sposobnošću pre no za učinkom."~ • U daljem radu. Zabeleţite ih. pa ćete nam ih reći kasnije. a da se pri tom na njihovo razmatranje ne utroši mnogo vremena. Pošto se umriTšklop pokrene u pravcu negativnog.

razmišljanje pod crnim šeširom se moţe primeniti na dva načina. krajem svakog meseca ćemo imati gomilu posla. Poboljšanje dizajna predstavlja pozitivnu primenu razmišljanja pod crnim šeširom. ali ne i praktično. Pošto se ustanovi da li je ideja izvodljiva.i zbog toga ono dolazi prvo. • Da lije ova ideja legalna? • Da li će ova ideja junkcionisati? • Da li ova ideja donosi neku korist? • Da lije vredna truda? Resio sam da pod termin izvodljivosti podvedem i korist: ako nema koristi. Poboljšanje dizajna izvesno 127 . ideja moţe biti izvodljiva teoretski. U stvari. Zbog toga je neophodno svesno razmišljanje pod ţutim šeširom . • Sem ako se ne uvede liĉna šifra uz broj za kupovinu posredstvom telefona. Prvi načinje da se ispita izvodljivost ideje.__________________ __________________ Razmišljanje pod crnim šeširom _____ y 7 • Niste još ništa rekli. • Ako postupimo na taj naĉin. Ovo dovodi do laţne pretpostavke da sve vrednosti neke ideje leţe na nekakvom posluţavniku i da sve što treba da učinimo jeste da ih ispitamo. Moglo bi se reći da će. sistem će biti zloupotrebljavan. razmišljanje pod crnim šeširom moţe traţiti načina da ukazivanjem na nedostatke poboljša ideju. Ţelim da ĉujem od vas neke ko mentare pod obodom ţutog šešira. ako ideja proĎe kroz negativan „sud" crnog šešira i opstane. automatski značiti daje reč o dobroj ideji i da će razmišljanje pod ţutim šeširom biti izlišno. ispitivanje vrednosti ideje zahteva znatno naprezanje mašte i perceptualnog razmišljanja. Pošto se ideja iznese.

ţuti šešir bi uvek trebalo koristiti pre crnog. Razmišljanje pod crnim šeširom ne bi trebalo da obuhvata negativno uţivanje ili negativna osećanja koja spadaju u domen crvenog šešira. Pozitivna procena se ostavlja ţutom šeširu. 130 .Rezime XXVI Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da postavlja negativna pitanja. U slučaju novih ideja.

Konstruktivno razmišljanje i njegovo ostvarivanje. UsredsreĊivanje na korist. Negativno razmišljanje nas moţe poštedeti grešaka.xxvn ŢUTI ŠEŠIR Spekulativno-pozitivno Pozitivno razmišljanje. nego da se bude pozitivan. Crni šešir je zaokupljen negativnim. dok je ţuti zaokupljen pozitivnim procenama. Optimizam. Moţemo da izaberemo da se usredsredimo na pozitivne aspekte situacije. Pozitivno razmišljanje mora da budejnešavina radoznalosti. zadovoljstva. Moglo bi se dokazati da napredak čo131 . Biti pozitivan jeste stvar ličnog izbora. . pohlepe i ţelje da se. Naţalost. Ţuto predstavlja sjaj sunca i vedrinu. zaštititTod rizika i opasnosti. Moţemo da tragamo za dobrim stranama. Stav ţutog šešira je upravo suprotan stavu crnog šešira. ima više prirodnih razloga da se bude negativan. Moţemo da izaberemo da stvari sagledavamo na pozitivan način.nešto stvori".

zitivan" aspekt spekulativno-pozitivnog. Ona nikada ne bi bila srećna kao nastavnik. Pošto o budućnosti ne moţemo govoriti s istom izvesnošću s kojom govorimo o prošlosti. Oni se tek u budućnosti realizuju. To će povećati svest javnosti o vrednostima instant-fotografije. Kodak je odluĉio da krene na trţište polaroidnih fotoaparata.naroĉito ako javnost oceni da su naši proizvodi bolji. jda uanimojzbogjoga što je (Vredno truda^ Upravo ta naša procena „vrednosti" jeste ono što daje „po-. Većina ljudi je pozitivno raspoloţena sa132 . Čak i kada se osvrćemo na nešto što se već dogodilo. jer su svaki naš plan ili akcija namenjeni budućnosti. moţemo izabrati da to bude s pozitivnog aspekta ili ekstrahovati samo pozitivno tumačenje. Prema tome. • Pozitivno u celoj stvari je to što sada znamo koji je njegov sledeći potez. Većina ljudi je pozitivno raspoloţena samo kad iznosi sopstvene ideje. • Stavimo na ĉas svoje ţute šešire i sagledajmo pozitiv ne aspekte. Manjem broju ljudi je pozitivnost prirodno raspoloţenje. Ujedno bi trebalo i ■ < ■ da pomogne našoj prodaji . moramo da nagaĎamo o tome šta bi moglo da se desi. moraće da rekla miraju svoje proizvode. U mojoj knjizi o uspehu. i • To što je pala na tom ispituje najbolje stoje moglo da joj se desi. Više nema neizvesnosti. Taktika: uspeh kao umetnost i nauka. ono što karakteriše uspešne ljude jeste upravo ova neodoljiva ţelja da nešto stvore. Nazvao sam ţuti šešir „spekulativno-pozitivnim". Neštojiarnerimo._____________ Spekulativno-pozitivno ___________ XXVII večanstva zavisi od ove ţelje da se nešto stvori.

XXVII _________________ Ţuti šešir _____________ mo ako nečija ideja sadrţi i nešto što će njima samima biti od koristi. Mislilac stavlja ţuti šešir i potom sledi njegov zahtev da bude pozitivan i optimističan. verovatno pred stavljati promašaj. moj ţuti šešir mi kaţe da bi isti taj upaljaĉ mo gao da uništi srednje trţište i primora neke kupce da v se okrenu onom skupljem. • Moj crni šešir mi kaţe da bi ovaj novi jeftini upaljaĉ mogao da ima negativan uticaj na našu prodaju. molim te. ono prethodi tom sagledavanju. • Ovog ĉasa ne ţelim nikakvo uravnoteţeno niti objek tivno stanovište. jednako kao što crveni sve boji u cr veno. Ţelim stanovište ţutog šešira. ţelim da stavite svo■1 je ţute šešire i kaţete mi šta mislite o ovom novom < pristupu. A sad vas molim da stavite svoj ţuti šešir. • Rekli ste mi sve razloge zbog kojih vam se ova ideja ne dopada i zbog kojih će. Razmišljanje pod ţutim šeširom je nameran izbor samog mislioca. • Pre no što uĉinite bilo šta drugo. što bi nama koristilo. Izgleda kao da se nikome ne dopada. Pozitivan aspekt nije rezultat sagledavanja vrednosti neke ideje. Prvo ide ţuti šešir. Sta vi. Razmišljanje pod ţutim šeširom ne mora da čeka na takve motivacije. svoj ţuti šešir i reci mi šta misliš o tome. Lični interes predstavlja snaţnu osnovu pozitivnog razmišljanja. Me Ċutim. ţuti šešir daje svemu ţutu boju. 133 . U analogiji koju sam već ranije upotrebio. Šta sada vidite? • Pala mije na pamet ideja o prodaji ĉipsa u duplom pakovanju. po vama.

ne moţe vredeti bog zna koliko. To je. MeĊutim. ono iziskuje jednako mnogo discipline koliko i ono pod belim ili crnim šeširom. Oni uviĎaju vrednost koju oni drugi još uvek nisu uočili. bolje od televizije. Neko će reći da nema svrhe mučiti mozak da bi se otkrile neke maglovite pozitivne tačke koje imaju malu praktičnu vrednost. meĎutim. Premda je razmišljanje pod ţutim šeširom pozitivno. Tako rade preduzetniei. postojanje izuzetno pozitivnih tačaka koje nisu vidljive na prvi pogled. • Staviću svoj ţuti šešir. ovaj štrajk izdavaĉa novina bi mogao da natera ljude da shvate koliko im nedostaju novine i koliko su one. Katkada. taje potraga uzaludna.Spekulativno-pozitivno XXVII '• • Ovog ĉasa je teško nositi ţuti šešir.■ pozitivno. za neke stvari. Reč je o namernoj potrazi za pozitivnim. ako nije očigledan. ali ne oĉekujem da naĊem išta -i -■>■. pogrešno shvatanje pojma percepcije. naime. 134 . Moguće je. Neko će reći da pozitivan aspekt. Nije stvar samo u pozitivnom procenjivanju nečega što iskrsne. ali ipak ne mogu da kaţem ni šta pozitivno. • Nosim svoj ţuti šešir. Vrednost i korist ni u kom slučaju nisu uvek očigledne.

U kom trenutku optimizam prerasta u ludost i uzaludnu nadu? Treba li razmišljanje pod ţutim šeširom da ima 135 .XXVIII Ti RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Pozitivan spektar ■a U kom sluĉaju optimizam predstavlja ludost? Od onoga što daje nadu. Veruju daje ranije bio dobar i iskren. Staje realizam? Ima ljudi koji će o varalici misliti dobro čak i nakon što ih prevari. a da su ga kasnije izneverili dogaĎaji ili prijatelji. Ima ljudi koji najozbiljnije oĉekuju da će osvojiti premiju na lutriji i kao da ceo svoj ţivot zasnivaju na toj nadi. Sećaju se njegove ubedljivosti i kako su uţivali dok ih je ubeĎivao. Ima indu strijalaca kojima se čini da bi osvajanje makar maleckog dela ogromnog trţišta aspirina predstavljalo potez vredan truda. Ima ljudi koji su optimistični do tačke ludosti. do logiĉnog.

• Postoji mogućnost da ovaj automobil bude izabran za automobil godine. Moramo da budemo paţljivi u rukovanju tim spektrom. obi. mati je napredak koji će se time ostvariti. ipak. ali. Moramo da odemo tamo i proverimo. onda je takav optimizam najverovatnije neumestan. Trebalo bi da budemo spremni uu. Ograničimo ti svoje razmišljanje pod ţutim šeširom na ono što je čvrsto i dobro poznato. s . trebalo bi da ih uspešno povratimo. Preterani optimizam obično dovodi do neuspeha. bolje da budemo spremni. stvari postaju malo teţe. ali i snovima koji su nadahnuti napore koji su naposletku doveli do njihovog ostvarivanja. • Postoji maglovita šansa daje neko preţiveo prisilno spuštanje na gleĉer. Ako je optimizam taj koji će povesti neki postupak u odabranom pravcu. • Moguće je da će ova nova stranka podeliti glasove opozicije. Istorija je krcata nepraktičnim vizijama. Ključna tačka jeste sagledavanje postupka koji sledi iza optimizma. ali ne uvek.Pozitivan spektar XXVIII ikakvih ograničenja? Treba ti da uzima u obzir verovatnoću? Da ti bi takvu vrstu razmišljanja trebalo ostaviti crnom šeširu? Pozitivan spektar ide od prekomemog optimizma na jednom do logično-praktičnog na drugom kraju. da to propratimo u javnosti. Moţda do toga i neće . H : I doći. Ukoliko se taj postupak svodi na nadu (kao što je nada u osvajanje premije na lutriji ili u čudo koje će spasiti firmu od bankrotstva). • Ukoliko uloţimo znatna sredstva ufinansiranje ovog filma. Uspeh dolazi upravo onima koji ga očekuju.

pa pokušaj i ti. dobro je obeleţiti ih grubom procenom verovatnoće. Jednostavna klasifikacija verovatnoće moţe da izgleda ovako: ♦ dokazano ♦ vrlo verovatno. neki ipak uspeju. moţe da odbije. • 137 . U najgorem sluĉaju. Ipak. Ako nisu na mapi.XXVIII ________ Razmišljanje pod ţutim šeširom ____ Kao i s ostalim šeširima za razmišljanje. ali ti slabi izgledi svejedno moraju da se naĎu na mapi. ili pokušati poboljšati izglede. Moţda će i prihvatiti. ko zna. tako da izgledi na uspeh nisu ve liki. nemamo nikakav izbor. zasnovano na iskustvu ♦ dobri izgledi ♦ podjednaki izgledi ♦ moguće ♦ magloviti ili slabi izgledi Ovo je donekle slično onome što se primenjuje kod razmišljanja pod belim šeširom. imamo izbor: odbiti. Ako su na mapi. Pre toga. Zbog toga bi optimistične sugestije valjalo zabeleţiti i staviti na mapu. Moţda nam na pamet ne pada da podrţimo nešto što ima slabe izglede. nema potrebe za njihovom detaljnom procenom. ♦Znam daje vrlo zauzet i da traţi ogroman honorar. ♦Svaka devojka ţeli da bude glumica. ako zelis. ali stupi u kontakt s njim i pozovi ga da otvori konfe renciju. MeĊutim. svrha ţutog je da oboji pojmovnu mapu za razmišljanje. a samo mali broj u tome i uspe.

138 . A opet.Pozitivan spektar 1 XXVIII Teško da ćeš u seoskoj starinamici otkriti neko skriveno umetniĉko blago. većina skrivenih umetniĉkih blaga se nalazila upravo tamo gde niko nije oĉekivao da ih naĊe.

kao osećanje. . MeĊutim. Mislilac u ţutom šeširu bi trebalo da da sve od sebe kako bi svoj optimizam što bolje potkrepio.i. nagaĎanju i nadi. onda bi „dobar osećaj" mogao da se smesti pod crveni šešir. Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivno procenjivanje. slutnja ili intuicija. Mora li mislilac sa ţutim šeširom da jasno kaţe razloge za svoj optimizam? Ukoliko nisu dati razlozi.'*V . trendovima.V XXIX RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Razlozi i podrška logike K Na ĉemu se zasniva pozitivno stanovište? Zašto misliš da će se dogaĊaji baš tako odvijati? Razlozi za optimizam koji postoje u pozadini. razmili . Taj bi napor trebalo da bude svestan i temeljit. Razmišljanje pod ţutim šeširom bi trebalo da ide mnogo dalje od toga. dostupnim informacijama. slut nji. Pozitivno procenjivanje se moţe zasnivati na iskustvu. logičkom zaključivanju.

rukavice koje stavljate kad je dete. mogao bih da se odlu ĉim za voĊenje raĉuna o ishrani i prednosti lake hra ne. • Moje razmišljanje pod ţutim šeširom navodi na po misao da bi omleti predstavljali dobro proširenje asortimana brze hrane. po staju svesniji izgleda svoje koţe i potrebe za njenim negovanjem. Drugim recima. rukavice za obavljanje kućnih poslova. ostavljeno dovoljno prostora za konv . stvar se još uvek moţe izneti u vidu spekulacije. Ako se podrška logike ne obezbedi pod ţutim šeši rom. Ljudi danas moraju da ĉine više za sebe. već i rukavice koje stavljate kada opravljate kola. Potom gledamo kako da ih opravdamo. • Šta reći o asortimanu radnih rukavica? Ne samo ru kavice koje greju ruke. trebalo bi uloţiti najveći mogući napor da se optimizam opravda.zumiranje jaja u okviru ostalih obroka. Pored toga. ali. Ovo opravdavanje jeste pokušaj jačanja sugestije. Ako potraţim razloge koji bi podrţali ovo moje stanovište.Razlozi i podrška logike sijanje pod ţutim šeširom ne mora da bude ograniĉeno na one taĉke koje se mogu u potpunosti opravdati. naglasak se stavlja na istraţivanje i pozitivnu spekulaciju. onda se neće obezbediti nigde. U okviru razmišljanja pod ţutim šeširom. p- XXIX 140 . Krećemo u potragu za mogućim koristima. kad ljudi retkojedu jaja za doruĉak. Mogao bih reći i daje sada. ako se u tome ne uspe.

jasno sam rekao da bi mislilac u crnom šeširu trebalo da odigra svoju ulogu do kraja: trebalo bi da bude što je moguće više kritički nastrojen. Reč je o va ţnom delu razmišljanja koje mora biti valjano obavljeno. ' Zamislite osam briljantnih mislilaca kako sede za stolom u nameri da razmotre načine za poboljšanje snabdevanja grada vodom.XXX RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Konstruktivno razmišljanje Ĉiniti nešto. Ali. Nijedan od tih briljantnih umova ne moţe da se pokrene dok neko ne iznese predlog. Predloţi i sugestije. Tek tada briljantna škola kritičkog razmišljanja moţe da se pokaţe u punom sjaju. 141 . Kod razmišljanja pod crnim šeširom. odakle dolazi predlog? Ko je školovan da daje predloge? Kritičko razmišljanje je veoma vaţan deo razmišljanja. ali ni u kom slučaju nije dovoljno.

Time bi se stvorio rezervoar. Moţe biti reč o po boljšavanju. sugestije i predloţi.konstruktivnim aspektom. Moţe biti reč o rešavanju problema. koji troše svega ĉetiri litra. Konstruktivno razmišljanje se uklapa pod ţuti šešir zbog toga što je svako konstruktivno razmišljanje u osnovi pozitivno. To bi dnevno znaĉi- . • U planinama. osamdeset kilometara odavde. Napravljeni su planovi za > : nove. ima vo de u izobilju. Razmišljanje pod ţutim šeširom je ono od koga valja da poteknu ideje. Kasnije ćemo videti da i zeleni šešir (kreativnost) igra vaţnu ulogu u osmišljavanju novih ideja. U svakom slučaju. To je aspekt pozitivnog procenjivanja. Predloţi se daju da bi se nešto učinilo boljim. predlog je osmišljen da bi iznedrio neku pozitivnu promenu. Jedan od aspekata razmišljanja pod ţutim šeširom je zaokupljen reaktivnim razmišljanjem. koji je ekvivalentan negativnom procenjivanju koje spada u domen crnog šešira. baš kao što mislilac u crnom šeširu izvlači negativne.Konstruktivno razmišljanje XXX Razmišljanju pod ţutim šeširom ostaju konstruktivni i generativni aspekti. Da lije izvodljivo njeno usmeravanje u cevi? e • Obiĉan kotlić u kupatilu za svako ispiranje potroši * ■ oko trideset litara vode. Moţe biti reč o korišćenju prilike. U ovom odeljku se bavimo drugačijim aspektom razmišljanja pod ţutim šeširom . • Da bismo poboljšali snabdevanje vodom. Mislilac u ţutom šeširu bira i izvlači pozitivne aspekte ideje koja mu je predočena. mogli bi smo da izgradimo branu preko reke Elkin.

Odakle dolaze sugestije i predloţi? Kako mislilac u ţutom šeširu nalazi rešenje? U ovoj knjizi nema toliko prostora da bismo zalazili u raznovrsne metode dizajniranja i rešavanja problema. imaš li neke sugestije? Kako da priĊemo ovom problemu? Stavi svoj ţuti šešir. Da ispitam stvar? Sve ovo su konkretni predloţi. • Dţone. kao što su poslovno ili lično razmišljanje. Predloţi 143 . smanjio bi se i problem odlaganja. Tehničari su tu da obezbeĎuju ideje. Što ih više bude. Ovo je u velikoj meri politički model. tim bolje. ali ono stavlja donosioce odluka na milost i nemilost stručnjaka. U drugim oblastima. koje ga ĉine ekono miĉnim. • Stavite svoje ţute šešire i dajte mi neke konkretnije sugestije. TakoĊe. Pošto se predlog naĎe na stolu. U politici moţda zaista ima mesta za ovakav tip razmišljanja. a političari da ih procenjuju. Te teme sam se dotakao u drugim svojim knjigama.XXX __________ Razmišljanje pod ţutim šeširom ____ lo uštedu od 120 litara po osobi. Uloga amatera bi trebalo da se sastoji u kritičkom razmišljanju kojim bi se dala procena predloga iznesenog od strane eksperata. Neko će sad reći da bi predloţi trebalo da poteknu od „stručnjaka za vodu" i da ovakve sugestije ne bi trebalo da daju amateri. • Staje s recikliranjem vode? Ĉuo sam da postoje ne ke metode na bazi membrana. mislilac je sam svoj stručnjak i mora da proizvede ideje. ili ukupnu uštedu od trideset i šest miliona litara vode. moţe se razvijati dalje i eventualno podvrgnuti proceni crnog i ţutog šešira.

razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno generisanjem predloga i njihovom pozitivnom procenom. Pod aspektom poboljšanja u okvirima razmišljanja pod ţutim šeširom podrazumeva se korigovanje nedostataka na koje je ukazalo razmišljanje pod crnim šeširom. nismo spremni da se prebacimo na razmišljanje pod crnim šeširom. Mogu da podrazumevaju metode za koje je poznato da su se drugde primenjivale. predlaţem da dozvolimo pri vatnom sektoru da prodaje vodu po konkurentnim cenama. iznalaţenje samog predloga ne mora biti teško. Dakle. drţi mo se još neko vreme konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširima. Pošto ţuti šešir usmeri um mislioca prema iznošenju predloga. ali nam prvo valja ustanoviti neke moguće smernice. To je mnogo više od njegove reaktivne procene. poboljšava i osnaţuje. • Ne. stavite ţuti šešir i dajte nam ne ke nove predloge. kao što ste do sada ĉinili. IzmeĎu ova dva aspekta se nalazi i treći. 144 . Umesto da napadate predloge. Treći aspekt jeste razvoj ili „nadgradnja" predloga. • Skinite crni šešir. nameravamo da dovedemo neke struĉnjake i konsultante. Mogu da podrazumevaju sjedinjavanje nekih poznatih efekata u nameri da se konstruiše odreĎeno rešenje. Prema tome. • Noseći svoj ţuti šešir. Mogu da podrazumevaju rutinski način izlaţenja na kraj s takvim stvarima. Predlog se modifikuje. Ne verujem da smo iscrpeli sve moguće sugestije. Reč je o daljoj konstrukciji. Taĉno.Konstruktivno razmišljanje XXX ţutog šešira ne moraju da budu specijalni niti naročito mudri.

Reč je samo o ţelji za iznošenjem konkretnih predloga. razmišljanje pod crnim šeširom moţe da izdvoji nedostatke. Mogao bi da povećava cene iskljuĉivo u skladu s inflacijom i ništa više od toga. • Od toga bismo mogli da se zaštitimo. tako što ćemo odrediti limit. ma koliko bili obični. Ţelim da naglasim da ovo konstruktivno razmišljanje ţutog šešira ne iziskuje nikakvu specijalnu mudrost.XXX Razmišljanje pod ţutim šeširom Kao što sam već objasnio. 145 . • Ako snabdevanje vodom prepustimo privatnom sek toru. ali nije odgovorno za njihovo korigovanje. dovodimo grad u opasnost da ga ucenjuje neki monopolista koji će po sopstvenoj volji formirati cene.

■jtm. .

Reč je o stavu koji se kreće ispred situacije. Razmišljanju pod ţutim šeširom je dovoljno da makar krajičkom oka ugleda moguće koristi i vrednosti. Razmišljanje pod ţutim šeširom je više od pukog prosuĎivanja i predlaganja. počinje istraţivanje u tom pravcu. Čim baci letimičan pogled na njih. Nada. GraĎevinar špekulant gradi kuću iako nema kupca za nju. Svaki špekulant mora da ima snaţan osećaj za potencijalnu korist. takoĎe. Ljudi koji ulaţu novac su po svojoj prirodi špekulanti.&ko ". čak iako je sam ovaj izraz rezervisan za graĎevinare i one koji se bave novčanim transakcijama. Tek kad je završi kreće u potragu za kupcem. voĎen pozitivnom nadom. Vrednost reći . mora postojati. 147 . Spekulacija nema nikakve veze s pretpostavkom i nadom. Najbolji mogući scenario.i ■ { ■ " < < XXXI RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Spekulacija Gledanje u budućnost.

svako je slobodan da to čini .ukoliko ţeli. ali niko nikada nije primoran da traga za dobrim šansama. Oni i ovako je dva preţivljavaju.polo". 148 .Spekulacija XXXI U praksi. postoji velika razlika izmeĎu objektivnog suda i namere da se otkrije pozitivna vrednost. To je neka vrsta pileće šnicle pripremljene na meksiĉ ki naĉin. Kasnije mi ispriĉajte šta ste otkrili. MeĎutim.opšteg" osiguranja koje uzima u obzir sve? Stavite ţuti šešir i razmislite malo o tome. druga pro davnica biva primorana da stavi katanac na bravu i mi preuzimamo posao u ćelom kraju. Ukoliko je korist mala čak i u okvirima tog najboljeg mogućeg scenarija. Ljudi jesu primorani da rešavaju probleme. Zar ne bismo mogli da imamo neku vrstu . • Jedan novi tip brze hrane stiĉe sve veću popularnost. • U okviru najboljeg mogućeg scenarija. Upravo taj aspekt gledanja napred u okviru pozitivnog mišljenja jeste ono na šta ukazujem rečju spekulacija. • Tako veliki broj razliĉitih vidova osiguranja zbunjuje ljude.. Ono ide dalje od rešavanja problema i poboljšavanja. znači da ideja nije vredna truda. Stavi te svoj ţuti šešir i recite kako vi gledate na to. Na taj način se iz ideje izvlači maksimalna moguća korist. Spekulativan aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom jeste čisto oportunistiĉko razmišljanje. koja se prodaje pod nazivom . Spekulativno razmišljanje uvek mora da počne od najboljeg mogućeg scenarija. ne vi dim da bi to bilo naroĉito profitabilno. MeĊutim.

Deo spekulativne funkcije ţutog šešira jeste ispitivanje mogućih .ako-opcija" .XXXI Razmišljanje pod ţutim šeširom • Prema najboljem mogućem scenariju. Šanse mogu da nastanu ekstrapolacijom trenutne scene u budućnost. Plan postupanja ili odluke se nikada ne zasnivaju na ispitivanju . • Ako padne cena goriva. Potom ih proporcionalno smanjuje u skladu s „verovatnoćom". Naposletku. Ukoliko korist predviĎena najboljim mogućim scenarijem deluje dovoljno privlačno. To je deo istraţivanja u okviru razmišljanja pod ţutim šeširom. razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na sumnjive delove.premda moţe biti potrebno preduzimanje defanzivnih mera kao što su obezbeĎenje sredstava putem drugih transakcija ili osiguranje protiv poţara.i koliko je verovatno da će se korist izvlačiti pretpostavljenim tokom.. kamatna sto pa ubrzano raste i vrednost naše fiksne stope prenosive hipoteke ĉini kuću lakom za prodaju. onda preostaje da se vidi koliko je taj scenario verovatan . Šanse nastaju i ako se desi odreĎena stvar ili izmene neke okolnosti. razmišljanje pod ţutim šeširom predočava nabolji mogući scenario i maksimalne koristi. • Cene obveznica će rasti ako kamatne stope budu opadale. Deo funkcije crnog šešira je takoĎe ispitivanje tipa „ako" sa ciljem ispitivanja rizika i opasnosti. Unutar svojih spekulativnih aspekata. veliki automobili će se lakše prodavati. Odgovaraju149 .ako-promena"..

moţe da se izvede i vredno je truda. koje nazivamo šansama ili mogućnostima. Prvo ide vizija. • Imam ovu viziju drugaĉije ekonomije. prethodi neka vrsta vizije. koje se nove mo gućnosti nude oglašavaĉima? Spekulativni aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom je zaokupljen i vizijom. Vizija uključuje i koristi i izvodljivost projekta: to. dakle. da bi tek za njom usledili forma i detalji. U odreĎe nom smislu. Ulogu vizije i snova u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom sam pomenuo u prethodnom odeljku. • Pod kojim uslovima bi ovaj lanac hotela postao pro fitabilan? • Ako se uspostavi satelitski prenos. vizija ide dalje od spekulacije. Svakom osmišljavanju.___________ Spekulacija ____________________ XXXI ći deo funkcije ţutog šešira jeste ispitivanje poziti vnih ekvivalenata rizika. tako i dizajner prodaje pozitivnu viziju onoga što pokušava da uradi. a mislim i da vidim kako to mogu da ostva rim. dizajnu. koja će na dru gaĉiji naĉin postupati s bogatstvom iproduktivnošću. Veoma je teško učiniti bilo šta ukoliko ne postoji osećaj daje stvar moguće postići i da se oko toga vredi potruditi. jer ona moţe da postavi cilj za koji postoji tek slabašna nada da se moţe postići. • Imam viziju privlaĉne jeftine izgradnje stambenih objekata. Baš kao što dobar trgovac uspeva da proda svoju robu iznoseći veličanstvenu viziju i navodeći mušteriju daje podeli s njim. 150 .

XXXI

Razmišljanje pod ţutim šeširom

• Moja vizija jeste razmišljanje kao osnovni predmet u svim školama. U nekim zemljama je već uvedeno u nastavu. Uzbudljivost i stimulativnost vizije prevazilaze objektivan sud. Vizija postavlja pravac razmišljanja i delanja. To je dalji aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom.

151

A

( .-■■,•■>

.!

*

r t . .

,.

»

'.

>nvii

XXXII ŢUTI ŠEŠIR
Odnos s kreativnošću
Razlika izmeĊu konstruktivnog i kreativnog. Efikasnost ipromena. Nove i stare ideje. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi direktno kreativnošću. Kreativan aspekt razmišljanja je specifično obuhvaćen zelenim šeširom za razmišljanje, koji je sledeći na redu. Tačno je da kreativnost iziskuje pozitivan aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom. Istina je i da su pozitivna procena i konstruktivan aspekt razmišljanja pod ţutim šeši rom od vitalnog značaja za kreativnost. Bez obzira na to, razmišljanje pod ţutim i ono pod zelenim šeširom se prilično razlikuju. Neko moţe da bude odličan mislilac u ţutom šeširu, a da je ipak totalno nekreativan. Po meni, brkanje ova dva šešira predstavlja veliku opasnost, jer bi osoba koja nije kreativna mogla da pomisli da razmišljanje pod ţutim šeširom jednostavno nije za nju. >n:
. 153

Odnos s kreativnošću

XXXII

Kreativnost je krcata promenama, inovacijama, inventivnošću, novim idejama i novim alternativama. Osoba moţe biti odličan mislilac u ţutom šeširu, a da nikad u ţivotu nije imala ni jednu ideju. Delotvorna primena starih ideja predstavlja odgovarajuću upotrebu razmišljanja pod ţutim šeširom. Ideje ne moraju da budu nove i čak ne mora da postoji namera za iznalaţenjem novih ideja. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim stavom koji podrazumeva uspešno obavljanje posla. Efika snost pre noviteta jeste upravo ono o čemu je reč unutar razmišljanja pod ţutim šeširom. U engleskom jeziku dolazi do izvesne zabune, zbog vrlo širokog značenja reci kreativan (stvaralaĉki). Postoje dva potpuno različita aspekta. Prvi aspekt je „prouzroko vati", „dovesti do nečega", „izazvati", „ostvariti". U ovom smislu, neko moţe da prouzrokuje (stvori) opštu zbrku. Stolar stvara stolicu. Preduzetnik ostvaruje poslovne aranţmane. Drugi aspekt je ,,novo", ,,novitet", „novina", ,novost". I opet dolazi do zbrke jer postoje dve vrste noviteta. Prvi aspekt je nešto stoje novo zato što se razlikuje od nečega stoje ranije bilo; recimo, komunikacijski sistem koji je uvela vaša firma je za nju nov, mada se već odranije koristi u hiljadama drugih firmi. Drugi aspekt,,novog" jeste apsolutna novost, to jest, pronalazak ih' koncept koji se još nigde nije pojavio. U pogledu umetnika, meĎutim, postoji izvesna dilema. Na primer, jasno je da slikar stvara nešto što ranije nije postojalo. Budući da nije verovatno da će slika biti potpuno ista kao neka ranija, postoji nešto „novo". Pa ipak, ta slika ne mora sadrţavati nikakav novi koncept ili novu percepciju. Slikar moţe imati upečatljiv stil i potom ga primenji154

Baš kao što razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na nedostatak. već je dopola puna viskija. što moţe da se desi i unutar razmišljanja pod ţutim šeširom. Razmišljanje pod ţutim šeširom je izuzetno zaokupljeno dovoĎenjem do nekog dešavanja. • Sve više ljudi ima potrebu za parkiranjem automobi la u centru grada. • Ta ĉaša nije poluprazna. tako i razmišljanje pod ţutim šeširom moţe da definiše mogućnost i ostavi razmišljanju pod zelenim šeširom da iznaĎe neki nov način eksploatacije te mogućnosti. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti zaokupljeno preuzimanjem i stavljanjem u funkciju već upotrebljenih ideja. razmišljanje pod ţutim šeširom nije zaokupljeno menjanjem koncepta ili percepcije. Rešavanje da na nešto gledamo na pozitivan način moţe samo po sebi stvoriti novu percepciju. Kako moţemo to da postignemo? Raz motrimo prvo uobiĉajene ideje. i ' ■ 155 . To je zadatak za razmišljanje pod zelenim šeširom. Kako da iskoristimo tu njihovu po trebu? • Kad bismo uspeli da privuĉemo poslovne ljude da vi še odsedaju u ovom hotelu. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti zaokupljeno stvaranjem alternativnih pristupa problemu. Ali. a njegovo ispravljanje ostavi razmišljanju pod ţutim šeširom. Razmišljanje pod ţutim šeširom čak moţe definisati šanse. mogli bismo da podigne mo cene soba.XXXII _______________ Ţuti šešir _____________ vati na jedan pejzaţ za drugim. to je proizvodna linija u okviru odreĎenog stila. U odreĎenom smislu. a onda ćemo staviti svoje zelene šešire za razmišljanje da bismo dobili neke nove.

,J

Šest šešira za razmišljanje

XXXIII RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM
Rezime
Razmišljanje pod ţutim šeširom je pozitivno i kon struktivno. Ţuta boja simbolizuje sunčev sjaj, vedrinu i optimizam. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim procenama, jednako kao stoje razmišljanje pod crnim šeširom zaokupljeno negativnim procenama. Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivan spektar, koji ide od logičnog i praktičnog na jednom, do snova, vizija i nadanja na drugom kraju. Razmišljanje pod ţutim šeširom iskušava i ispituje vrednost i korist. Potom ono teţi da za tu vrednost i korist iznaĎe logičku podršku. Razmišljanje pod ţutim šeširom traţi da iznese čvrsto utemeljen optimizam, ali nije ograničeno na to - pod uslovom da su ostali vidovi optimizma odgovarajuće obeleţeni. Razmišljanje pod ţutim šeširom je konstruktivno i generativno. Od ovog razmišljanja potiču konkretni predloţi
157

Rezime

XXXIII

i sugestije. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno operativnošcu i izazivanjem aktivnosti. Cilj konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširom jeste delotvomost. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti spekulativno i u potrazi za mogućnostima. Razmišljanje pod ţutim šeširom dopušta i vizije i snove. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi pukom pozitivnom euforijom (crveni šešir) niti direktnim stvaranjem novih ideja (zeleni šešir).

-i¥"Ċ r on/r

a

■ir

"ixoq on. -13 boq <„

A

,

•'

.,:

i

U

158

"V, . »■,.!',
" . < ; . • ■ /

»i/

' \ l

XXXIV ZELENI ŠEŠIR
Kreativno i lateralno razmišljanje
Nove ideje, novi koncepti i nove percepcije. Namerno stvaranje novih ideja. Alternative. Još alternativa. Promena. Novi pristupi problemima. Zeleno je boja plodnosti i rasta i biljaka koje izrastaju iz sićušnog semena. Zbog toga sam odabrao da zeleno simbolizuje šešir za razmišljanje koji je specifično zaokupljen kreativnošću. Obilje kreativnosti u prirodi jeste korisna podloga za to. Razmišljanje pod zelenim šeširom se specifično bavi novim idejama i novim načinima gledanja na stvari. Razmišljanje pod zelenim šeširom se bavi beţanjem od bajatih ideja sa namerom da se pronaĎu bolje. Razmišljanje pod zelenim šeširom je zaokupljeno pramenom. Razmi šljanje pod zelenim šeširom je svestan napor, usredsreden u tom pravcu.
159

Preţvakavamo izanĊale ideje. Posredstvom zelenog šešira omogućeno nam je da se prebacimo u kreativnu ulogu. Potreba da stvari obavljamo na bolji način bi trebalo da bude podloga celokupnog našeg razmišljanja. Vratićemo se na njih.Kreativno i lateralno razmišljanje ____________________________________________ XXXIV • Dajte. • Tapkamo u mestu. potrebna namerna i usredsreĎena kreativnost. Kreativnost nam je potrebna jer osećamo da bi se stvari mogle obaviti na jednostavniji ili bolji način. Ali. Čak i kada nisu provokacije. potreban nam je način da svima oko sebe objasnimo kako. tragajući za novim konceptima. namerno igramo ulogu dvorske budale ili klovna. Sta vite svoje zelene šešire za razmišljanje. potrebne su nam neke nove ideje o tome. ponekad je neophodno iznošenje provokativnih ideja koje su svesno nelogične. Oĉajniĉki nam je potreban novi pristup. Štaviše. • Ovo zahteva rešenje zelenog šešira. U primeni kreativnog razmišljanja. Prema tome. meĎutim. da vidimo moţemo li da otkrijemo neki nov pri stup. a crni u negativnu. verovatno je daje potreba za zelenim šeširom veća nego za bilo kojim drugim. • Izneli ste nam tradicionalne pristupe ovom proble mu. Vremeje za malo svesnog razmišljanja pod zelenim šeširom. nove ideje pred160 . hajde da pre toga po svetimo deset minuta razmišljanju pod zelenim šeši rom. Da poĉnemo. baš kao što nam crveni omogućava da se prebacimo u „osećajnu" ulogu. Kreativnost biva potrebna jer ništa drugo nije upalilo. Ponekad nam je.

jer je suprotan priroĎenim navikama prepoznavanja. Kreativnost podrazumeva „eksperimentisanje u mislima". Mozak je osmišljen da postavlja obrasce. MeĎutim. prosuĎivanja i kritike. Jedan od najvaţnijih aspekata je taj da date signal sebi. Za većinu ljudi. Voli da bude u pravu. signaliziranje vrednosti šest šešira za razmišljanje polazi s nekoliko aspekata. 161 . Ne moţete unapred znati kakav će biti ishod eksperimenta. Kao što sam već više puta pomenuo. To se umnogome razlikuje od jednostavnog čekanja da vam sine neka ideja. istraţivanje i preduzimanje rizika. . umesto samo luksuzom. primenjuje ih i osuĎuje sve što se u njih ne „uklapa". Ovo je naročito značajno kada nosite zeleni šešir.XXXIV Zeleni šešir y / stavljaju delikatno seme kome je zeleni šešir potreban da bi ga zaštitio od „mraza" izazvanog razmišljanjem crnog šešira. princip kreativnog razmišljanja je te ţak. Veći na mislilaca voli da bude sigurna. Kreativnost podrazumeva provokaciju. otkrićete da imate sve više novih ideja. ţelite da budete u stanju da gaizvedete. Mozak je osmišljen kao „mašina za prepoznavanje".kako bi oni na odgovarajući način tretirali vaš doprinos. Postajući sve bolji u kreativnom razmišljanju. Na ovaj način. ali barem ste pokušali. zeleni šešir čini kreativno razmišljanje zvaničnim delom procesa razmišljanja. Stavljate ga namerno. Moţete da signalizirate ostalima da pokušavate da razmišljate na odreĎeni način . Moţete da ukaţete da je poţeljan odreĎeni vid razmišljanja. što znači da ste ostavili sebi vremena za svesno kreativno razmišljanje. Moţete da zahtevate od nekoga da stavi odreĎeni šešir i potom pokuša da razmišlja na taj način. Moţda noseći zeleni šešir i ne smislite ništa novo.

verovatno ćete ih otkriti više. nosim zeleni šešir i stoga mije dozvoljeno da kaţem tako nešto. Pozitivna procena spada pod ţuti šešir. Ako hoćete. Zeleni šešir za to i sluţi. Pozitivna i optimistična osećanja spadaju pod crveni šešir. Posredstvom zelenog šešira omogućena nam je neka vrsta veštačke motivacije. • Mislio sam da smo se dogovorili da stavimo zelene šešire. Zeleni šešir sam po sebi ne čini ljude kreativnijima. ţelim da predloţim podsticanje ubrzane prodaje. Razmišljanje pod zelenim šeširom zahteva istinske nove ideje. Veoma često. meĎutim. moţe da da misliocima vremena i pomogne im da se usredsrede.Kreativno i lateralno razmišljanje XXXIV • Upamtite. shvatite ovo kao provo kaciju. Suviše smo negativni. Zar to nije razmišljanje crnog šešira? • Moje razmišljanje pod zelenim šeširom me navodi da predloţim da ljudima koji su odsluţili dugu kaznu za tvora po otpuštanju damo pristojne penzije. Kreativnost je više nego biti jednostavno pozitivan i optimističan. jer ih upravo kreativnost više motiviše. Teško je navesti nekoga da bude kreativan. da im nešto do ĉega će im biti stalo i spreĉi ih da se vrate kriminalu. ali je zato lako zatraţiti od njega da stavi zeleni šešir i da svoj e mišljenje uskladi s tim. Ako posvetite više vremena traganju za alternativama. To bi mo glo da im pomogne da se ponovo uklope u društvo. On. kako bi bili kreativniji. • Pod zaštitom zelenog šešira. nove pristupe i više alternativa. 162 . kreativni ljudi su oni koji jednostavno provode više vremena u nastojanju da budu kreativni.

Zeleni šešir predstavlja formalan način da to i učinite. što moţda i nije uvek moguće. sa zelenim šeširom za razmišljanje. Ono što je bitno jeste da je vreme provedeno u nastojanju. Moţemo da zahtevamo da se odvoji vreme za stvaranje novih ideja. ne moţemo da zahtevamo uvid. ali moţete da naloţite sebi ili drugima da provedu neko vreme u nastojanju da smisle neku novu ideju. Ne moţete da naloţite sebi ili drugima da smisle neku novu ideju. očekujemo neku vrstu izveštaja o sopstvenim osećanjima. 163 . Očekujemo da nas razmišljanje pod crnim šeširom podstakne na kritički osvrt. Moţemo da zahtevamo trud. Razmišljajući pod crvenim šeširom. čak i ako su ona sasvim neutralna. MeĎutim. Čak i tada moţe da se desi da razmišljanje ne urodi ničim novim.XXXIV Zeleni šešir Očekujemo da nam razmišljanje pod belim šeširom omogući pristup neutralnim i objektivnim informacijama. ţeleli bismo pozitivne komentare. Sa ţutim šeširom na glavi.

.

Prvi razlog je krajnje široko i donekle maglovito značenje reci 165 . Termin lateralno razmišljanje sam iskovao 1967. ţelim da ukazem na to da razmišljanje pod zelenim šeširom obuhvata širok dijapazon kreativnih napora i nije ograničeno na lateralno razmišljanje kao takvo. godine i on je danas zvaničan deo engleskog jezika. Raspoloţenje i lateralno razmišljanje. TakoĎe.XXXV RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Lateralno razmišljanje Lateralno razmišljanje i njegov odnos s kreativnošću. Sam termin je morao da nastane iz dva razloga. Pretvaranje obrazaca u samoorganizujući informativni sistem. zabeleţen je i u Oksfordskom reĉniku engleskog jezika. upotrebio sam reč kreativnost zbog toga što se ona nalazi u opštoj upotrebi. Pišući razmišljanje pod zelenim šeširom. Mnogi od čitalaca ove knjige nisu nikada čuli za mene ili moj koncept lateralnog razmišljanja.

166 -ni o*. postoji veoma bliska veza izmeĎu mehanizama raspoloţenja i mehanizama lateralnog razmišljanja. Svesne tehnike lateralnog razmišljanja (različiti oblici provokacije i „pokretanja") se zasnivaju direktno na pona šanju sistema formiranja obrazaca. tu za one koji ţele da znaju na čemu se zasniva lateralno razmišljanje. tako se lateralno razmišljanje zasniva na ponašanju sistema formiranja obrazaca (takoĎe poseban univerzum). Osmišljene su tako da pomognu misliocu da krene preko obrazaca umesto da ih naprosto sledi. ) i n>w . kada mu se učini da to dobija smisao. Lateralno razmišljanje se vrlo precizno bavi menjanjem koncepata i percepcije. Lateralno razmišljanje jeste pretvaranje obrazaca u asimetriĉni sistem formiranja obrazaca. ■i . To je osnova one iznenadne spoznaje.. I jedni i drugi zavise od asimetrične prirode obrazaca per cepcije. Ona je. što sam već pomenuo u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom. U stvari. da biste primenili tehniku lateralnog razmišljanja nema potrebe da razumete njegovu tehničku osnovu. Znam da ovo zvuči veoma tehnički.Lateralno razmišljanje XXXV kreativan. Drugi razlog je direktno zasnivanje lateralnog razmišljanja na ponašanju informacija u aktivnim samoorganizujućim informativnim sistemima. Kreativnost kao da obuhvata sve. nakon koje nešto postaje očigledno. Mislilac tako prečicom stiţe u novi obrazac i. ali. od stvaranja zbrke do stvaranja simfonije. Baš kao što se logičko razmišljanje zasniva na ponašanju simboličkog jezika (poseban univerzum). meĎutim. dolazi do „eureka" efekta. tih istorijski determinisanih organizacija (obrazaca) iskustva.

korake i tehnike. U ovoj knjizi ne nameravam da se bavim time. U narednim poglavljima ću se. uključujući matematiku. Percepcija je ta koja sloţeni svet koji nas okruţuje svodi na te forme. jezik i logiku. jer su one od fundamentalnog značaja i za primenu razmišljanja pod zelenim šeširom. Za ovo imamo odlično razvijene sisteme. statistiku. 167 . nijedan od tih sistema ne moţe da funkcioniše bez reci. MeĎutim. principe. simbola i odnosa koje daje percepcija. Lateralno razmišljanje uključuje stavove. Lateralno razmišljanje funkcioniše upravo u oblasti percepcije. Dosta sam pisao o tome (knjige Lateralno razmišljanje i Lateralno razmišljanje u menadţmentu). nastojeći da iskuša i promeni poznate obrasce. meĎutim.XXXV Razmišljanje pod zelenim šeširom Veliki deo naše kulture razmišljanja je usmeren prema „obradi" kao delu mišljenja. obradu podataka. pozabaviti nekim fundamentalnim tačkama lateralnog razmišljanja.

.

Ovo moţemo da nazovemo efektom retrospekcije ideje. gledamo unazad. Kuda me ovo vodi? Dalji efekat ideje. na svoja ranija iskustva. Kritičko razmišljanje i razmišljanje crnog šešira se direktno bave uviĎanjem koliko se dobro sugestija uklapa u ono što nam je već poznato. Prilikom normalnog razmišljanja se koristimo prosuĊivanjem.XXXVI RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM . Kako bismo drugačije znali da li su dobre? 169 . tako očekujemo da se ideje uklope u naše znanje. Kao što opis mora da se uklapa u ono što opisujemo. Kakva je ova ideja u poreĎenju s onim što znam? Kakva je u poreĎenju s mojim ustanovljenim iskustvenim obrascima? ProsuĎujemo da se uklapa ili ističemo zbog čega se ne uklapa. Da bismo procenili ideju.JProdor" umesto prosuĊivanja 1 Ideja kao sredstvo za postizanje cilja.

izazov i prodor idu ruku pod ruku. U stvari. meĎutim. sagledavanje razlika. Ţelim da bude apsolutno jasno da prodor nije samo odsustvo prosuĎivanja. Kao što ćemo videti. ideju sprovodimo da bismo izvršili prodor napred. Mnogi rani pristupi kreativnom razmišljanju govore o odloţenom. Postoje brojni svesni načini prodora u nepoznato uz pomoć ideje. ne moţemo iskoristiti izazov. itd. meĎu kojima su: iz.već samo šta da ne radi. Mislim da je to suviše pasivno. • Ţelim da primenite ovu ideju zbog njene pokretne vrednosti. suspendovanom ili zakasnelom prosuĎivanju. Ideju sprovodimo da bismo videli kuda će nas odvesti. Bez mehanizma prodiranja. ideju primenjujemo zbog njenog efekta unapreĊivanja. ostajemo zarobljeni unutar starih obrazaca. ProsuĎivanje zamenjujemo prodorom. Ukoliko nismo u stanju da iskoristimo izazov. jer zapravo ne govori misliocu šta da radi .] voĎenje principa. Bez njega ne bismo mogli da učinimo ništa. moramo da ga zamenimo drugačijim mehanizmom. Prodor je aktivan mehanizam. Ideju sprovodimo da bismo videli do čega će dovesti. a ne zbog onoga što vaš sud kaţe o njoj. Baš kao što koristimo kamenje da bi stali na njega kad prelazimo reku.. Prodorom. Reč je o još jednom terminu koji sam skovao. Kod razmišljanja pod zelenim šeširom. Ideju primenjujemo zbog njene prodorne moći. 170 . Prodor je ključni mehanizam lateralnog razmišljanja. tako koristimo i izazov kao sredstvo za poprečni prelazak s jednog obrasca na drugi.J*rodor " umesto presuĊivanja ___________________________________________ XX XVI ProsuĎivanje (iz domena ţutog i crnog šešira) je od vitalnog značaja za najveći deo našeg razmišljanja.

v> v. Ideja se sastoji u tome da graĎani budu dodatne oči i uši policije . . koji sam pomenuo u priči za naslovnu stranu Njujork magazina. Ovo bi moglo da dovede do ideje da osiguranje bude zaista prenosivo. mi naprosto ekstrahujemo neki princip iz sredstva i potom primenjujemo taj princip. koju potom negujemo sve dok ne izraste u stamenu biljku. YV.XXXVI Razmišljanje pod zelenim šeširom Pretpostavimo da svi postanu policajci. Ponekad uzimamo ideju i primenjujemo je kao sredstvo. Ako spadate u grupu A A. Kaţu da je u oblastima u kojima se ova ideja primenjuje došlo do značajnog pada stope kriminala. Sve su to aspekti prodora. Ono ključno što valja upamtiti jeste da idemo napred. drţimo se „ideje-semena".. • Pretpostavimo da poĉnemo da pravimo ĉetvrtaste hamburgere. TakoĎe. Stavite zelene šešire i razmislite o toj ideji. U drugim prilikama. dobijate odreĎene privilegije navedene na univerzalnim obveznicama osiguranja. moţemo uzeti neku maglovitu ideju i uobličiti je u nešto konkretno i praktično. vaše privilegije su nešto manje. Koncept se danas primenjuje u 20. aprila 1971. Ljudi bi tada sami vršili procenu sopstvenog rizika.da bi sprečavali i otkrivali zločin u svom kraju.000 opština u SAD. >. pak. Ako se nalazite u grupi rizika tipa AAA. bilo uz pomoć ideje. >. vv Bio je to samo izazov koji je doveo do koncepta „budnog susedstva". Do kakvog pomaka bi mogla da dovede ta ideja? • Pretpostavimo da postoje prenosive obveznice osigu ranja koje jedna osoba moţe direktno da proda dru goj.> 171 . . U stvari. bilo s idejom kao polaznom osnovom.*.MU . ■■?*'*-. da bi potom završili s prilično drugačijom idejom.

Moţe Ujedno razmišljanje pod zelenim šeširom na tu temu? • Budući da niko ne ţeli vikend-smenu. —Navodi me na razmišljanje o naĉinu na koji voĊe pri vlaĉe paţnju. sredom. Stavite svoje zelene šešire i recite mi na šta vas navodi ta ideja. Ona mo ra da udovoljava toj predstavi. 172 . • Ovde imam sugestiju da subota bude radni dan. Jedino do ĉega im je stalo jeste da zadrţe posao koji imaju.prodor " umesto presuĊivanja XXXVI —Uzmimo sugestiju da svako ko ţeli unapreĊenje mo ra da nosi ţutu košulju ili bluzu. Deluje kao neizvodljiva ideja. Koliko zaposlenih zna šta im valja ĉiniti da bi dobili unapreĊenje? —Navodi me na razmišljanje o ljudima koji ne ţele da budu unapreĊeni. —Navodi me na razmišljan je o predstavi koju o sebi ima osoba odabrana da nosi ţutu košulju. Iz ove vrste pomaka moţe da izroni veliki broj kori snih ideja. a da se ljudi od posla odmaraju sredinom nedelje. pre no što reskira i obuĉe ţutu košulju. —Navodi me na razmišljanje opravilima igre. Oni to mogu da pokaţu time što neće nositi ţutu košulju. Nijedna od ovih ideja zapravo ne mora da iskoristi ţutu košulju kao takvu. Osoba bi trebalo da bude priliĉno si gurna u to kako stoji s onima oko sebe. ali bilo bi in teresantno da stavite zelene šešire i razmislite o njoj. Ţuta ko šulja bi trebalo da predstavlja definisano pravilo igre unapreĊivanja koje bi svako trebalo da poznaje. postoji predlog da zaposlimo ekipu koja bi stalno radila iskljuĉivo vi kendom.

ova poslednja ideja je sprovedena u praksi i funkcionisala je vrlo uspešno. Razmišljanje pod zelenim šeširom ju je učinilo dovoljno atraktivnom da bi bila isprobana (u ovom konkretnom slučaju. 173 . isto se moglo postići i razmišljanjem pod ţutim šeširom). Ključno je da upamtite da se u okviru razmišljanja pod zelenim šeširom mehanizam prosuĎivanja u potpunosti zamenjuje mehanizmom prodora. a ne proces prosuĎivanja. Prodor je dinamički proces. Po čemu je ova ideja zanimljiva? Po čemu se razlikuje od drugih? Šta nam ona sugeriše? Do čega dovodi? Sva ova pitanja su sastavni deo mehanizma prodora.XXXVI Razmišljanje pod zelenim šeširom U stvari. Prodor bi trebalo da ide mnogo dalje od pozitivne procene ideje.

.

vil

! < . t'

XXXVII RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM
Potreba za provokacijom
Upotreba termina PO. Logika apsurdnog. Nasumiĉna provokacija. Naučna otkrića se uvek opisuju kao da su napredovala jedan po jedan logičan korak. Ponekad je zaista tako. Ponekad je, meĎutim, ta korak-po-korak logika samo lepim recima ispričano kasnije uviĎanje onoga što se zaista desilo. Neplanirana greška ili slučajnost su stvorili provokaciju koja je aktivirala novu ideju. Antibiotici su nastali slučajnom kontaminacijom laboratorijske posude gljivicom plesni pod nazivom penicillium. Kaţu i da se Kolumbo usudio na plovidbu preko Atlantika samo zato stoje napravio ozbiljnu grešku u proračunu duţine putovanja, koji je uradio na bazi nekih antičkih studija. Priroda je puna ovakvih provokacija. Provokaciju nikad ne moţemo traţiti jer u tekućem razmišljanju za nju
175

Potreba za provokacijom

XXXVII

nema mesta. Njena uloga se sastoji upravo u tome da izbaci razmišljanje iz tekućih obrazaca. Logika provokacije izrasta direktno iz logike asimetričnih sistema formiranja obrazaca. Moţemo da sedimo i čekamo na provokacije, ili moţemo da resimo da ih stvorimo namerno. To je ono što se dešava tokom lateralnog razmišljanja. Mogućnost iskorišćavanja provokacija jeste suštinski deo lateralnog razmišljanja. U prethodnom odeljku, osvrnuli smo se na fenomen prodora. Na taj način koristimo provokacije. Koristimo ih zbog njihove pokretne vrednosti. Sad moţemo da se osvrnemo na to kako ih postavljamo. Pre mnogo godina, smislio sam reč PO kao simbolični pokazatelj koji će ukazivati na to da je ideja iznesena kao provokacija i zarad svoje pokretaĉke vrednosti. Ako hoćete, termin moţe značiti „provokativna operacija". PO (dalje od da i ne) deluje kao neka vrsta bele zastave primirja. Ako neko priĎe zamku mašući belom zasta vom, a vi ga ubijete, to znači da ne igrate po prav ilima. Slično tome, ako se ideja iznese pod zaštitom PO, srezati je sudom crnog šešira značilo bi da ne igrate po pravilima. Na neki način - kao što sam već ranije pomenuo - reč PO deluje na isti način kao i zeleni šešir. Osobi koja nosi zeleni šešir je dozvoljeno da iznosi „sulude" ideje. Zeleni šešir ima mnogo širi dijapazon nego PO, ali je PO speci fičniji. Prema tome, najbolje je koristiti oboje. • PO automobili bi trebalo da imaju Ĉetvrtaste toĉkove. • PO avioni bi trebalo da sleću s toĉkovima naviše.
176

XXXVII

Razmišljanje pod zelenim šeširom

, • PO kupce bi trebalo plaćati da kupuju stvari. • PO direktori bi trebalo dapromovišu sami sebe. • PO fabrika koja zagaĊuje reku bi trebalo da se naĊe nizvodno od same sebe. Ova poslednja provokacija je dovela do ideje da se zakonom propiše da svaka fabrika sagraĎena na obali reke mora uzimati vodu nizvodno od mesta na kome je ispušta. Na ovaj način, ona će biti prva koja će poţuriti da odnese svoje otpadne vode na analizu. Na reč PO se moţe gledati i kao na nastalu iz reci kao što su hipoteza, pretpostavka, posibilitet, pa čak i poezija. Sve one sadrţe ideju koja se iznosi zarad svog daljeg efekta - da bi nešto isprovocirala, izazvala. Po definiciji, apsurdna ili nelogična ideja ne moţe da egzistira unutar našeg svakodnevnog iskustva. Prema tome, takva ideja leţi izvan svih postojećih obrazaca. Na taj način, provokacija nas primorava da izaĎemo iz uobičajenih obrazaca percepcije. Dok se udaljavamo od provokacije, mogu da se dese tri stvari. Moţda nećemo moći da učinimo nikakav prodor. Moţda ćemo otplutati nazad ka uobičajenim obrascima. Moţda ćemo se prebaciti na novi obrazac. Jednako kao što postoje formalne metode ostvarivanja prodora na bazi ideje, tako postoje i formalni načini stvaranja provokacija. Oni omogućavaju svesne tehnike lateralnog razmišljanja. Na primer, jedan od jednostavnih načina stvaranja pro vokacije se koristi preokretom. Kaţete način na koji se ne što obično dešava i potom ga preokrenete ili izvrnete nao pačke. 7
177

Potreba za provokacijom ____________________________________________X XXVII

•Kupci obiĉno plaćaju za robu koju kupuju. Da preo krenemo to. PO: radnja plaća mušterijama. •Ovo bi moglo da dovede do ideje o kuponima koji bi, zapravo, vraćali kupcima mali deo iznosa njihove ku povine. •Ovo bi moglo da dovede do ideje da se kase u supermarketima podese tako da na svaki hiljaditi raĉun is plaćuju neku vrstu premije. Provokacije ne moraju biti apsurdne ili nelogične. Moguće je tretirati potpuno ozbiljnu ideju kao provokaciju. Ako vam neko iznese ideju koja vam se ne dopada i koju biste, razmislite li pod crnim šeširom, mogli odmah da odbacite, radije stavite zeleni šešir i ponašajte se prema njoj kao prema provokaciji. Ovakav izbor je uvek moguće napraviti. • Ne vidim kako bi vaša ideja oprodavnici koja bi ra dila na bazi samodiscipline"mogla ikada dafunkcioniše, jer se tako lako moţe zloupotrebiti. MeĊutim, staviću svoj zeleni šešir i tretirati je kao provokaciju. To dovodi do ideje da ljudi sami izraĉunavaju iznos za koji su pazarili, onako odoka. Eventualne greške u njihovu korist ili u koristprodavnice bi se na kraju iz jednaĉile. Vrlo jednostavan način stvaranja provokacija jeste upotreba nasumične reci. Moţete da zamislite jedan broj i zatim otvorite rečnik upravo na toj strani. Drugi broj koji zamislite neka predstavlja pozicije reci na stranici. Na primer, moţete zamisliti 92. stranu, osmu reč odozgo. Imenice su lakše za korišćenje od glagola ili drugih vrsta reci. Spisak imenica koje se nalaze u svakodnevnoj upotrebi je jednostavniji za korišćenje nego rečnik.
178

XXXVII _______ Razmišljanje pod zelenim šeširom_____ \ 1

Pretpostavimo da su nam potrebne neke nove ideje za biznis koji se tiče cigareta. Ispalo je da je nasumična reč Jaba". • Imamo, dakle, „cigarete" - PO - ,ţaba". Ţaba uka zuje na skakutanje, prema tome, mogli bismo da ima mo cigaretu koja se posle nekog vremena sama uga sila. To bi moglo da bude od koristi u spreĉavanju poţara. Isto tako, moglo bi da omogući pušaĉu da povuĉe samo kratak dim i popuši tu cigaretu kasnije. Dalje, to nas dovodi do nove marke cigareta koje bi smo nazvali ,Jcratke", i koje bi zaista bile dizajnirane da budu vrlo kratke i gore svega dva do tri minuta. • Ţelim neke ideje o tome šta da se radi s televizorima. Nasumiĉna reĉ je ,ĉir", dakle, televizor—PO—sir. Sir ima rupe. PO ekran televi zora ima rupe. Šta bi to moglo da znaĉi? Moţda bi ekran mogao da ima ne kakve ,prozore" koji bi pokazivali šta se dešava na drugim kanalima. Uz logiku, trebalo bi da postoji i razlog da se nešto kaţe još pre no što se to zaista i izgovori. Uz provokaciju, ne mora da postoji razlog da se nešto kaţe, sve dok nije izreĉeno. Provokacija rada efekat, a vrednost efekta je ono što opravdava provokaciju. Mnogima moţe izgledati nezamislivo da nasumična reč moţe biti od vrednosti u rešavanju problema. Definicija nasumičnog znači da reč nema nikakve veze s problemom. Pa ipak, u logici asimetričnog sistema formiranja obrazaca, lako je shvatiti zašto nasumična funkcioniše reč. Ona obezbeĎuje drugačiju polaznu tačku. Ako krenemo unazad s te nove polazne tačke, povećavamo izglede da se
179

Potreba za provokacijom

XXXVII

vratimo putem kojim nikada ne bismo krenuli da smo o temi razmišljali direktno. Jednako kao što je prodor deo bazičnog modela zelenog šešira, tako je {provokacija. Kad ste u Francuskoj, govorite francuski; kad nosite zeleni šešir, upotrebljavate provokaciju {prodor kao gramatiku kreativnosti.

180

XXXVIII RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM
Alternative
Suviše lako zadovoljeni. Pravci, opcije i izbori. Nivoi alternative. U školskoj matematici, izračunate zbir i imate odgovor na pitanje. Zatim krećete na sledeći zbir. Nema svrhe da dalje trošite vreme na prethodni jer, ako imate tačan odgovor, bolji od toga ne moţete dobiti. Mnogi prenose ovaj princip dalje u ţivot. Čim pronaĎu odgovor na problem, prestaju da misle. Zadovoljavaju se prvim odgovorom koji naiĎe. Stvarni ţivot se, meĎutim, veoma razlikuje od školskih zadataka iz matematike. Obično postoji više od jednog odgovora. Neki odgovori su bolji od drugih: koštaju manje, pouzdaniji su, ili ih je lakše primeniti. Ne postoji ni najmanji razlog za pretpostavku da/?rW odgovor mora da bude i najbolji. Ukoliko nemamo dovoljno vremena, ali imamo mnogo problema koje nam
181

I

onda bi mogao da postoji razlog da se zadovoljimo prvim odgovorom . Tek kad imamo više alternativa. Predstava o alternativama ukazuje na to da obično postoji više od jednog načina da se nešto uradi. Odista. To je osnova za svako poboljšanje. potvrĎujemo prvi odgovor i imamo na umu da se uvek moţemo vratiti na njega. Da li biste voleli da se vaš lekar zadovolji prvim što mu padne na pamet i prestane dalje da se bavi ispitivanjem vaše bolesti? Prema tome.ali ni u kom drugom slučaju. Prihvatanje mogućnosti postojanja alternativa i potraga za njima jeste fundamentalni deo kreativnog razmišljanja. Stoga se dajemo u potragu za alternativnim načinom. Moţda imamo sasvim adekvatan način da obavimo nešto. Kada završimo mentalnu mapu situacije. ali to ni slučajno ne znači da ne moţe postojati bolji. Krećemo u potragu za drugim solucijama. Prilikom planiranja bilo kakvog putovanja. različite tehnike lateralnog razmišljanja su usmerene ka nalaţenju novih alternativa. Do sada sam se u ovom odeljku bavio slučajevima u kojima već imamo rešenje. sagledavši koja se najbolje uklapa u naše potrebe i mogućnosti. 182 . uzimamo u obzir i alternativne pravce. moţemo da izaberemo onu najbolju.Alternativa ________________XXXVIII valja resiti. Naša potraga za alternativama je tada zapravo potraga za boljim rešenjem. Ali biva i da uopšte ne znamo način na koji bismo nastavili dalje. Zatim krećemo u potragu za alternativama. više od jednog načina gledanja na stvari. koje ne mora biti ispravljanje nedostataka niti rešavanje problema. tragamo za alternativnim pravcima koji vode ka našoj destinaciji.

svi našipro ' izvodi koji se nalaze po prodavnicama biti zatrovani. kvalitet svake odluke umnogome zavisi od alternativa koje stoje na raspolaganju onome ko te odluke donosi. To moţe naprosto biti stvar usredsreĎivanja paţnje na temu i nabrajanja poznatih načina postupanja s njom . • Dobili smo ucenjivaĉko pismo u kome stoji da će. Prvi deo potrage bi se čak mogao svrstati u razmišljanje pod belim šeširom: „proĎi kroz pristupe koji se normalno primenjuju u takvim situacijama. a zatim ćemo staviti svoje zelene šešire ne bismo li našli još neke.XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom Spremnost za traţenje alternativa (percepcije. ključni je deo razmišljanja pod zelenim šeširom. U poslovnoj obuci. postupanja). Stavite svoje zelene šešire i nabrojte sve naše mogućnosti. Stvarna potraga za alternativama ne mora iziskivati nikakvu posebnu kreativnost." U praksi. Traganje za alternativama navodi na pomisao o kreativnom stavu: prihvatanju postojanja drugačijih pristupa. zgodnije je da celokupnu potragu za alternativama stavimo u okvir razmišljanja pod zelenim šeširom. obja šnjenja. Baš kao što moramo da se potrudimo da odemo dalje od prvog rešenja. Hajde da prvo proĊemo kroz oĉigledne opcije koje imamo. u ovakvim dodatnim potragama je zeleni šešir sve što nam je potrebno. sve dok se ne doĎe do očigled nih alternativa. Strogo uzevši. • Konkurentske novine su upravo poskupele. veliki naglasak se stavlja na donošenje odluka. Pa ipak.što nije dovoljno. 183 . tako moramo da učinimo i kreativan napor da odemo dalje od očiglednog skupa alternativa. ukoliko ne isplatimo veliku sumu novca.

To moţe da bude slučaj u zatvorenom sistemu. Moţemo da promenimo način reklamiranja proizvoda. postoji ogroman broj mogućih varijanti. puko nabra janje tri postojeća izbora samo po sebi ne generiše sve ove alternative. • Kako ćemo da distribui ramo ove kompjutere? Koje alternativne strategije imamo? Mnogi veruju da logičan pregled obuhvata sve moguće alternative. " 184 . Moţemo da snizimo cenu ne kih proizvoda. Moţemo da unesemo neke promene u pro izvod i napravimo jeftiniju verziju. Moţemo daje snizimo. Stavite svoje zelene šešire i dajte mi sve moguće va rijante. Moţemo da ne menjamo cenu. Nema niĉega drugog što moţemo da uĉi nimo. Tačno je da svaki mogući postupak sa cenama mora na kraju potpasti pod jedan od ova tri izbora. Pošto razmotrimo ove varijante (a ima ih još mnogo. Potom ćemo postepeno smanjivati njihov broj. Moţemo da snizimo ce nu kasnije (koliko kasnije?). ali u stvarnom ţivotu je retko kad tako. tek onda moţemo da ih svrstamo ujedan od ona tri izbora. Pa ipak. Moţemo daje povećamo. mnogo više). Moţe mo nakratko da snizimo cenu i potom je ponovo vratimo na staro.____________ Alternativa _________________ XXXVIII • Moraćemo da odaberemo lokaciju za letnji kamp. MeĎutim. • Imamo samo tri moguće alternative. kako bismo opravdali višu cenu (ne menjajući cenu ili je čak povećavši). Moţemo da ne menjamo cenu i damo poseban popust. Moţemo da snizimo cenu i potom naplaćujemo ekstra-dodatak za opcije.

a ti si mi donela dizajn kišnog mantila. • Zamolio sam te za alternativni dizajn drške za kišo bran. prelazimo u sledeći nivo: kuda da ode m? Mogu na Mediteran. imamo potrebu da probijemo okvir i krenemo naviše. Obično ţelimo da ostanemo u tim okvirima. A ja vam kaţem da bi bilo pametnije da svoje proizvode transportu]emo vozom. Kako da ga iskoristim? Mogao bih da otputujem na odmor. prešavši na viši nivo. Mogao bih da se bacim na sreĎivanje bašte. Mogao bih da nadoknadim zaostatak u poslu. Zatim. Ako odlučim da otputujem na odmor. Ako se odlučim za more i sunce. Mogu na Pacifička ostrva. Kakav odmor ţelim? To mogu da budu more i sunce. To moţe da bude odmor posvećen sportskim aktivnostima. Alternativa ima dva različita nivoa. Mogao bih da se upišem na neki kurs. 185 . To moţe da bude krstarenje. skupih proizvoda. • Traţili ste mi da naĊem alternativne naĉine utovarivanja kamiona. prelazimo u sledeći nivo. Mogu na Karibe.XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom Veoma česta greška krutih mislilaca jeste to što podvlače osnovne alternativne kategorije i ne idu dalje od toga. to činimo unutar prihvaćenih okvira koji odreĎuju nivo. Kreiraćemo liniju jeftinih '• proizvoda i liniju ekskluzivnih. moram da odlučim kako da otputujem tamo i gde da odsednem. Kad god traţimo alternative. Tu i tamo. Imam nešto slobodnog vremena. • Ono što zaista ţelim da uradim jeste da u isto vreme podignem cenu i snizim je.

Ali. Sad smo došli do onoga što je moţda najteţa tačka u svekolikoj kreativnosti . MeĎutim. Šta više moţemo traţiti od kreativnosti? Jednom sam proveo deset minuta dajući sve od sebe da isključim budilnik koji nije zvonio. Po meni. a kada izaći iz njih. Tragali smo za alternativama na očiglednim tačkama.kreativna pauza. bilo bi bolje da taj novac potrošimo na unapreĊivanje sluţbe za od nose s javnošću. Ostaje stvarna dilema: kada delati unutar datih okvira. Ali. naša zainteresovanost za probleme je tolika da onda kada ih nema više volimo da napredujemo neometano nego da zastanemo da bismo sebi dali više zadataka za razmišljanje.___________ Alternativa _________________ XXXVIII • Traţili ste od mene da vam predloţim pogodne medi je za reklamnu kampanju. Kreativne pauze nema sve dok ne resimo daje napravimo. Nešto ide veoma glatko. Svakako nastojte da povremeno probijete okvire i promenite nivoe. Kreativnost izlazi na loš glas kada kreativne osobe daju sebi u zadatak da uvek rese neki drugi problem umesto onoga koji im je predočen. Kreativna pauza nastaje onda kad kaţemo: „Nema očiglednog razloga zbog kojeg bih u ovom trenutku trebalo da zastanem i razmotrim alternative. jer ga nemamo. Izneli smo različite pristupe problemu. ipak ću to učiniti." Uopšte uzev. Nisam zastao da razmislim da li zvuk moţda potiče od mog drugog budilnika. hoću da staviš svoj zeleni šešir i napraviš malu 186 . • Neću da misliš da imamo problem. budite spremni da unutar konkretnog nivoa iznaĎete nove alternative.

187 . * Stavi zeleni šešir i zadrţi se malo na sledećem: prodavci dobijaju proviziju za realizovanu prodaju. dok si u zelenom šeširu. On dobro odraĊuje svoj posao. Zadrţi se malo na tome. ' Razmisli malo o automobilskom volanu.V XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom kreativnu pauzu s osvrtom na naš uobiĉajeni naĉin farbanja automobila pre no što ih prodamo.

.

' ' i MJ^ XXXIX RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Karakter i veština Da lije kreativnost stvar veštine. posredstvom tehnika lateralnog razmišljanja). talenta ili karaktera. ona moţe da bude iskljuĉivo stvar talenta i karaktera. Često me pitaju da li je kreativnost stvar veštine. Pravi odgovor je da moţe da bude sve to. S ponosom primenjujte veštinu. a ukoliko ne poseduju nešto od toga smatraju daje bolje daje prepuste drugima. Zbog toga ja naglasak stavljam na nameran razvoj veštine kreativnog razmišljanja (recimo. Potom ističem da će neki i dalje u tome biti bolji od drugih. baš kao što su pojedinci bolji u tenisu 189 . MeĎutim. ja nikad ne dajem taj odgovor. Kad ne bismo uloţili ni najmanji napor da razvijemo veštinu kreativnosti. Ljudi su isuviše spremni da se pomire s tim daje kreativ nost stvar talenta ili karaktera. talenta ili karaktera? Lakše je menjati maske nego lik.

Ne mislim da je promena karaktera moguća. Niko ne voli da ga smatraju jednostranim. Više volim da o njoj mislim kao o normalnom i neophodnom delu svačijeg razmišljanja.________ Karakter i veština ________________ XXXIX ili skijanju . ^isto zabave radi. • Moţda više volite da prilikom razmišljanja ne menjate šešire. Moţda ćete morati da ostanete specijalista za negativno. Pitaju me da li bi takve osobe mogle tretirati kreativnost s više tolerancije. Uvek su mi govorili o ljudima koji su prirodno skloni razmišljanju pod crnim šeširom. Ne dopada mi se mišljenje daje kreativnost neki poseban dar. ali. ali. staje sa zelenim šeširom? Vidite šta moţete da uĉinite u vezi s tim. Pitaju me da lije moguće smekšati karakter takvih osoba. Najpraktičnije se pri tom posluţiti mehanizmom zelenog šešira. Ukljuĉivaćemo vas u diskusiju samo onda kad nam bude potrebno razmišljanje pod crnim šeširom. Takvi kao da uţivaju u uništavanju svake ideje ili sugestije. Jedno stavno ukazivanje na „logiku" kreativnosti nekoj osobi moţe da ima trajan efekat na stav te osobe prema kreativnosti. Iz sopstvenog iskustva znam za nekoliko takvih slučajeva. Ne ţelim da umanjimiefikasnost vašeg fgiticizma. Nećemo svi biti geniji.ali. mada same nikada nisu poţelele daje upo trebe. većina moţe da dosegne sasvim solidan nivo. opet. Mislilac ko190 . Moţda niste svestrani. • Kad nosite svoj crni šešir za razmišljcinjer-obavljate odliĉan posao. Moţda umete da jjevate samo na jednu notu". tenis igraju i oni koji se ne nadaju učešću na Vimbldonu.

On svaku ulogu igra u punoj zavisnosti od maske koju nosi. za jedno s ostalim njegovim aspektima. Na potpuno isti način. • Moţete barem pokušati da se malo pozabavite razmi šljanjem pod zelenim šeširom. Kada je negativan. Nikada nećete moći da se pouzdate u to svoje razmišljanje ukoliko makar ne pokušate. Ovo znači sposobnost nošenja svih šest šešira za razmišljanje i odgovarajuće razmišljanje pod svakim šeširom. Odista. mislilac mora da se ponosi svojom veštinom razmišljanja. a sada ponavljam ovde. zbog ovog praktičnog problema izlaţenja na kraj s negativnim karakterom.XXXIX _______ Razmišljanje pod zelenim šeširom ____ \ / ji je izvanredan s crnim šeširom na glavi bi voleo i da njegovo razmišljanje pod zelenim šeširom bude makar osrednje. Sam glumac se ne menja. 191 . Ponosi se svojom glumačkom veštinom. dovoljno je da se neko vreme suzdrţite od diskusije. Kreativno razmišljanje je obično u slabijoj poziciji jer ne deluje kao neophodan deo razmišljanja. Jasno razdvajanje zelenog od crnog šešira znači da stručnjak za razmišljanje pod crnim šeširom shvati da ne mora smanjiti svoju negativnost da bi bio kreativan. Ako to niste u stanju. Pomenuo sam ovo već ranije u knjizi. Tragična i komična maska su odvojene. on se ponosi svojom sposobnošću da igra i komediju i tragediju. • U ovom trenutku razmišljamo pod zelenim šeširom. Formalnost zelenog šešira ga proizvodi u priznati deo razmišljanja. moţe to da bude u istoj meri kao i ranije (uporedite ovo s pokušajima promene karaktera).

■51 .

Menadţer koji brine o konceptima. Skloni smo da tragamo samo za dobrom finalnim rešenjem. u izveštajima s tih sednica se većina iznesenih ideja nije uopšte pominjala. Ipak.XL RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Šta biva s idejama? Staje sledeće? Uobliĉavanje i prekrajanje ideja. Sedeo sam na brojnim kreativnim sednicama na kojima se čulo mnoštvo dobrih ideja. Jedan od najnerealizovanijih aspekata kreativnosti jeste „ţetva" ideja. Nova načela mogu da se izrode premda moţda još uvek nisu zaogrnuta plastom praktičnosti. Moguće je da postoje nova konceptualna usmerenja. čak iako nema konkretnih načina za pomak u tom smeru. moguće je naći mnogo toga vrednog. Mo193 . Sve drugo ignorišemo. Moguće je da postoje poluformirane ideje koje još nisu upotrebljive jer iziskuju mnogo dorade. Osim tog dobrog rešenja.

deo kreativnog procesa se sastoji u tome da 194 . Moţemo li da uobliĉimo ideju ta ko da ne protivreĉi propisima? Da lije tako nešto moguće? • To je pravi proizvod za veliku kompaniju. Naţalost. mi ni smo velika kompanija. Moguće je da se definišu nove „oblasti idejnog usmerenja" (oblasti u kojima uz po moć novog koncepta moţe mnogo da se postigne). često nije slučaj. Čini se pokušaj da se ideja uobliči u upotre bljivu ideju. a ne kao osnov za odbacivanje ideje. Sve su to stvari koje valja imati na umu. graĊevinski propisi nam ne dozvo ljavaju tako nešto. trebalo bi da bude deo kreativnog procesa. koja se potom koriste kao pomoć u uobličavanju. Ali. Prva potreba jeste ona koju nameće situacija. Moţda doĎe do promene u oblasti spoznaje rešenja (gde ljudi tragaju za solucijama)._______ Šta biva s idejama? ___________________ XL ţda doĎe do zaokreta u „ukusu" (vrsti) ideje. kako bi se ona pribliţila ispunjavanju dveju potreba. Druga grupa potreba kojima valja izaći u susret jesu potrebe ljudi koji moraju da delaju u skladu s idejom. To. • Ideja je odliĉna. Moţemo lije uobliĉiti ta ko da ne bude toliko skupa? • U ovom trenutku. To se radi tako što se uvode ograničenja. Bilo bi lepo kada bi svako mogao da vidi u ideji onu briljantnost i potencijal koji su očigledni njenom tvorcu. Uobličavanje i prilagodavanje ideje. Moţemo li na bilo koji naĉin da iskoristimo ideju? Obratite paţnju na to da se ograničenja uvode kao pomoć u uobličavanju. ali u svom sadašnjem obliku bi bila suviše skupa. ovaj svet nije savršen. Prema tome. meĎutim.

Ima li naĉina da se ova ideja sagleda kao ta kva . Da li bi elek tronska tehnologija poboljšala ovu ideju? Katkada se čini daje ovaj proces na samoj granici ne poštenog. Ta osoba bi podmetala probleme pod noseve onih od kojih se očekuje da ih rese. Ta osoba bi pazila na ideje na isti način na koji finansijski direktor pazi na finansije. 195 . Reč je o nekome ko bi bio odgovoran za podsticanje. ideje bi trebalo da budu osmišljene tako da se ukla paju u potrebe kupca.sad ili kasnije? • Da bi bila prihvatljiva. sakupljanje i briţno čuvanje ideja. Ukoliko ne. oglednu proizvodnju i tome sliĉno. ideja ne srne da bude suviše nova. nema ničega nepoštenog u osmišljava nju proizvoda tako da bude što privlačniji za kupca. interesuju nas samo ideje koje štede novac. Ta osoba bi organizovala seanse na kojima bi ideje nastajale. Na koji naĉin moţemo da testiramo ovu ideju? • Visoka tehnologija je sada vrlo Jn ". Prema tome. Koja poreĊenja moţemo da pronaĊemo? • Danas se veliki naglasak stavlja na mogućnost testi ranja ideja. do nje stoji da prikuplja rezultate razmišljanja pod zelenim šeširom. Pa ipak. za koju se zna da funkcioniše. Mora da deluje sliĉno nekoj staroj i oprobanoj ideji. • Ovog trenutka.v U nekim svojim delima sam pomenuo ulogu menadţera koji bi brinuo o konceptima. Ukoliko takva osoba postoji. ^ u i>:.XL ___________ Razmišljanje pod zelenim šeširom ideju uobliči tako da se bolje uklopi u potrebe onih koji će je „kupiti".

Ona podrazumeva konstruktivan razvoj ideje. Sledeća faza jeste faza ţutog šešira. Na kraju. b][JD 196 . treba se nadati da se taj emocionalni sud zasniva na dostupnim rezultatima ispitivanja vršenog u okvirima razmišljanja pod crnim i ţutim šeširom. da bismo obezbedili podatke potrebne za procenu funkcionalnosti ideje. Potom dolazi razmišljanje pod crnim šeširom.Edvard de Bono XL rezultati ostaju kod onih koji su ih smislili za sopstvenu upotrebu. ako ne postoji oduševljenje za ideju. O takvim stvarima se diskutovalo u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom. TakoĎe. nije verovatno da će biti uspešna bez obzira na to koliko je dobra. Finalna faza jeste razmišljanje pod crvenim šeširom: da li nam se ideja dopada toliko da bismo nastavili dalje? Moţe se učiniti čudnim što se emocionalni sud donosi na kraju. podrazumeva pozitivnu procenu i potragu za koristima i vrednostima potkrepljenim odreĎenim dokazima. MeĎutim. Na razmišljanje pod belim šeširom se moţemo prebaciti u bilo kojoj fazi.

197 tili . mislilac u zelenom šeširu moţe bilo kad da zastane i razmisli da li tog trenutka postoje i neke alternativne ideje. Postoji potreba da se ide dalje od poznatog. Za tu pauzu ne mora da postoji nikakav objektivan razlog. Zelena boja simbolizuje plodnost.XLI RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Rezime M Zeleni šešir sluţi za kreativno razmišljanje. Traganje za alternativama jeste fundamentalni aspekt razmišljanja pod zelenim šeširom. Koristeći se kreativnom pauzom. rast i vrednost semena. dalje od očiglednog i zadovoljavajućeg. Od onih oko nje se zahteva da rezultat tog razmišljanja tretiraju kao kreativan ishod. U okviru razmišljanja pod zelenim šeširom mehani zam prosuĊivanja biva zamenjen mehanizmom prodora. Bilo bi idealno kad bi i mislilac i slušalac nosili zelene šešire. Osoba koja stavlja zeleni šešir će upotrebiti modele kreativnog razmišljanja.

Postoji više načina za izazivanje provokacije. Provokacija je bitan deo razmišljanja pod zelenim šeširom i simbolizovana je rečju PO. Provokacija se koristi da bi nas izvukla iz naših uobičajenih obrazaca razmišljanja. Lateralno razmišljanje jeste skup stavova. 198 . u sklopu samoorganizujuceg asimetričnog sistema formiranja obrazaca.Rezime XLI Mislilac ţeli da krene dalje od početne ideje. uključujući i metod nasumične reci. u nameri da osmisli novu ideju. mehanizama i tehnika (meĎu kojima su prodor. provokacija i PO) koji pomaţu u formiranju prečica za kretanje meĎu obrascima. Ono se koristi za stvaranje novih koncepata i percepcija.

Plava boja simbolizuje sveobuhvatnu konfrolu. Plavo ukazuje i na nepristrasnost. razmišljamo o razmišljanju potrebnom za istraţivanje te teme. Organizovanje razmišljanja. Dirigent kontroliše situaciju. Zamislite komandnu tablu. a potom duvačku sekciju. više ne razmišljamo o temi. Dirigent nosi plavi šešir. Ono što dirigent znači za orkestar. s plavom kapom ili šeširom na glavi.ili drugima koji od ostalih pet šešira valja da stavimo. budući da nebo pokriva sve. Noseći plavi šešir. Kontrolisanje ostalih šešira. Nošenjem plavog šešira kaţemo sebi . umesto toga. hladnokrvnost i drţanje situacije pod konfrolom. to plavi šešir znači za razmišljanje. Dirigent orkestra prvo poziva violine. Za njom obavezno stoji neko u plavom mantilu. Uputstva za razmišljanje. Razmišljanje 199 .XLII PLAVI ŠEŠIR Kontrolisanje razmišljanja Razmišljanje o razmišljanju.

Plavi šešir moţemo upotrebiti i za davanje neposrednih uputstava. • Moje razmišljanje pod plavim šeširom definitivno sugeriše da bi u ovom trenutku trebalo da poĉnemo da tragamo za alternativama. ne povinujući se nikakvom spolja šnjem strukturiranju. kako bi se atmosfera rašĉistila. Plavi šešir se stavlja onda kad ţelimo da uradimo koreografiju koraka našeg razmišljanja. tada plavi šešir drţi protokol pod kontrolom. Potreban je koreograf da bi različite baletske korake aranţirao u sekvencu. tako da moramo da ga koristimo vrlo efikasno. predloţio bih da malo razmišljamo pod crvenim šeši rima. Ako je reč o razmišljanju kao formalnoj proceduri. Noseći plavi šešir. koji im govore šta da urade sledećeg trenutka. Kompjuteri se pridrţavaju svojih programa. Šta zapravo mi slimo o predlogu da se smanji broj prekovremenih ĉasova? 200 . Plavi šešir jeste programski šešir za ljudsko razmišljanje. Stavivši svoj plavi šešir. Da li bi neko ţeleo da stavi plavi šešir i predloţi strategiju našeg razmišljanja? • Do sada nismo stigli nigde. s detaljima onoga što bi trebalo da se dešava odreĎenim redosledom. Ovaj pojam formalno strukturiranog razmišljanja se umnogome razlikuje od pojma razmišljanja kao diskusije koja teče slobodno. • Nemamo mnogo vremen a za razmišljanje o ovome._____ Kontroliranje razmišljanja _______________ XLII pod plavim šeširom kaţe nam kad je vreme da promenimo šešir. moţemo da predočimo plan razmišljanja.

Reč je o nasumičnom istraţivanju iskustva. jer darvinistička zamisao evolucije pretpostavlja opstanak najjačih vrsta. ali se to nikad ne objašnjava detaljno. snaţno voĎenom negativnim kriticizmom. više sam zaokupljen onim vidom razmišljanja koje podrazumev^ izradu mape. kritika. Takode. Sugestije. kao neki gulaš od_ misli.XLII ___________________ Plavi šešir ____________ Razmišljanje se često odvija kao neplanirano brbljanje i reagovanje na ono što se iz trenutka u trenutak dešava. Do tih predloga se moţda došlo kroz lično razmišljanje ili su potekli od „eksperata". ni kao ukupan cilj. Negde u pozadini postoji osećaj za svrhu.)pri kom. 201 . sud. sve dok se mislilac ne spotakne o neki isprobani pristup za koji se čini da bi mogao omogućiti postizanje ţeljenog cilja. U ovoj knjizi.se prvo istraţuje teren i vrše opaţanjaTPotom se sagledavaju moguća usmerenja i konačno bira jedno od njih. uzvraćamo grubim pritiskom negativnosti. a u razmišljanju je reč o opstanku najpogodnijih ideja. i to na takav način da ishod „evoluira" i biva pročišćen kritikom. ni kao sporedni ciljevi. tokom diskusije preći listu opcija i odlučiti se za onu najpogodniju. Pretpostavka koja leţi u osnovi toga jeste da će prosečno inteligentne osobe koje dobiju dovoljno informacija. Deluje kaolraćenje vremena. tu je i pretpostavka da će razmišljanje teći u okvirima ranijih iskustava i sadašnjih ograničenja. U slučaju grubog pritiska okoline. informacija i čista emocija sve se to zajedno „krčka". sledi da oni koji sudeluju već imaju predloge izmeĎu kojih će se izabrati solucija. Kod ovog tipa razmišljanja. Analogija s evolucijom je direktna.

Pomeranje rasprave napred i nazad daje impuls za razmišljanje. ne za istraţivanje. Zaista. To je i razlog zbog kojeg mnogi nalaze da im je lakše da razmišljaju u grupi nego sami. a da ostatak sastava upotrebe za potkrepljivanje tog zaključka. Obe strane kreću s utvrĎenih pozicija. Ako ćemo prihvatiti „kartografski" vid razmišljanja. tako tipičnoj za zapadnjačko razmišljanje. pribliţavamo se debati tipa rasprave. meĎutim. Tipičan primer za ovo jeste tradicionalan metod pisanja sastava u školi. Sopstveno razmišljanje ima mnogo veću potrebu za strukturom plavog šešira. razmišljanje pod 202 . Vrlo često.jnjsUocuj)ptrebnajieka struktura za organizovanje. Isto se dešava s politikom i u sudnici. retko slučaj. Bilo bi mi drago kad bi se veliki deo „kartografskog" razmišljanja obavljao pre formiranja različitih gledišta. Napad i odbrana više ne mogu da nam je obezbeĎuju. a ne samo dok sede oko stola za vreme formalne diskusije. moramo da imamo strukturu. To je. Razmišljanje se koristi za potkrepljivanje.\ 7_____ Kontrolisanje razmišljanja _______________ XLH Oni koji su uključeni u situaciju. Struktura plavog šešira moţe da obezbedi plan onoga što će se dešavati iz trenutka u trenutak . svrha takvih diskusija nije toliko u razmišljanju koliko u razmeni rezultata ranije obavljenog razmišljanja. Učenici se ohrabruju da već u prvoj rečenici navedu zaključak. Ovog časa. Mislilac na brzinu gleda oko sebe u potrazi za stanovištem zasnovanim na iskustvu i predrasudi i potom nastoji da ga prečisti kroz raspravu. tvrdiće da neprestano misle o celoj stvari. tako je i.prilično nalik kompjuterskom programu. Baš kao stoje istraţivaču potreban nekakav plan rada.

Zaboravite naĉas na te mu. • Ţelim da svi stavite crvene šešire i kaţete mi šta mi slite o ovome. Rekli ste nam zbog ĉega ovo neće funkcionisati. Ţelim nekoliko minuta razmišljanja pod belim šeširom. • Sada su nam potrebni neki predloţi. • Ne ţelim vaša mišljenja niti sugestije. • Saĉekajte malo s crnim šeširima. • Mislim da je potrebno da zastanemo i razmislimo malo pod plavim šeširima. Plavi šešir za razmišljanje se moţe upotrebiti i za organizovanje 203 . a da ni na koji naĉin ne morate da ih opravdavate.to jest. molim. Ako se sećate. Ĉinjenice i brojke bez tumaĉenja. nisam zadovoljan idejama koje imamo. vodeći ih iz časa u čas. Sada bih ţeleo da se na trenutak prebacite na razmišljanje pod ţutim šeširom. biće to stvar povremenog ubacivanja šešira za razmišljanje u tekuću diskusiju tradicionalnog tipa. • Moţda niste svesni. Konkretne sugestije. • U ovoj fazi je potrebno razmišljanje pod belim šeši rom. aliprimenjujete razmišljanje pod crnim šeširom .XLII __________ Plavi šešir _______ ^ ^ _ plavim šeširom drţi pod kontrolom taj diskusioni vid razmišljanja na način umnogome sličan onome na koji kočijaš kontroliše konje. crveni šešir vam dozvoljava da iznesete svoje emocije i osećanja. razmišlja nje pod ţutim šeširom. da bih ĉuo vašu pozitivnu procenu. Stavimo naĉas zelene šešire. negativan sud. Znaĉi. Kako da organizujemo svoje razmišljanje? Treba reći da razmišljanje pod plavim šeširom nije ograničeno na koordiniranje upotrebe ostalih šešira. Najčešće.

* : Vitite stranu 21. kao što su procena prioriteta ili sagledavanje ograničenja. kao što je PMI.Kontrolisanje razmišljanja XLII ostalih aspekata razmišljanja.) 204 . (prim. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe da se upotrebi i za orkestraciju primene različitih pomagala za CoRT razmišljanje. urednika.

O čemu bi trebalo razmišljati? Nije dovoljno biti svestan opšte svrhe razmišljanja. • Usredsredimo se sad na ono što svako od nas ţeli od ovog godišnjeg odmora. Ţelim kreativne ideje o tome ka ko se obiĉni kišobrani mogu upotrebiti za reklamira nje. • Ţelimo da se usredsredimo na pripremu spektra mo gućih reakcija na sniţavanje cene od strane naših konkurenata. Postavljanje zadataka za razmišljanje. Razlika izmeĎu dobrog i lošeg mislioca često leţi u sposobnosti usredsreĎivanja. 205 . • Kišobrani i reklama. Definisanje problema.RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM UsredsreĊenost Postavljanje pravih pitanja. Aspekt usredsreĊivanja predstavlja jednu od ključnih uloga razmišljanja pod plavim šeširom.

Ima li još komentara na osnovu razmišljanja pod plavim šeširom? • Stavite svoje plave šešire i recite mi šta mislite o to me kako napredujemo. Na nesreću. kaţu da postavljanje pravog pitanja moţe da predstavlja najvaţniji deo razmišljanja. Vreme provedeno u razmišljanju o razmišljanju nije izgubljeno vreme. mnogo je lakše postaviti pravo pitanje onda kad se na njega već dobije odgovor. Fokus razmišljanja moţe da bude uopšten ili suţen. Unutar uopštenog fokusa se moţe nalaziti više suţenih. na odreĊen naĉin. Ima li nekog pomaka? Postavljanje pitanja je najjednostavniji način usredsreĎivanja razmišljanja. ali nijedna od njih nije relevantna za ono na šta smo se u poĉet ku usredsredili. da bih rekao da smo se veo ma udaljili od onoga o ĉemu smo poĉeli da razmi šljamo._________ UsredsreĎenost __________________ XLIII • Kako da naši gosti budu toliko zadovoljni da bi i svo je prijatelje podstakli da doĊu u naš hotel? O tome nam valja razmišljati. Bez obzira na to. Razmišljanje pod plavim šeširom bi trebalo koristiti za praćenje eventualnog odstupanja od fokusa. MeĊutim. Vrlo često. 206 . • Razmišljamo uopšte o novim potrošaĉima koji bi ko ristili objekte za prodaju brze hrane. • Staviću svoj plavi šešir. Ono stoje vaţno u vezi sa usredsreĎivanjem jeste da bi ga trebalo detaljno objasniti. Imamo mnogo zanimljivih ideja. Moramo da se vratimo u normalan kolosek. voĎenje računa o formulisanju i fokusiranju pitanja jeste bitan aspekt razmišljanja pod plavim šeširom. treba lo bi da se usredsredimo na to da navedemo starije osobe da te naše objekte koriste van špiceva tokom kojih ih koriste zaposleni.

. problem je samo u posebnoj vrsti pitanja: kako ćemo ovo postići? Vaţno je definisati problem. 207 . Drugu grupu čine direktna pitanja) koja se koriste za proveravanje stvari i na koja se dobija direktan pozitivan ili negativan odgovor (kao u lovu: naciljate i. To moţemo daprome nimo. već kada ćemo to da uradimo. U stvari. Umesto da pretpostavljamo da ćemo naći najbolju definiciju problema. pitanja su podeljena u dve grupe. inače rešenje moţe biti irelevantno ili nepotrebno komplikovano. • Nije problem to što nema snega. Da lije ovo stvarno problem? Zbog čega ţelimo da resimo ovaj problem? Koji problem leţi u korenu svega? • Hladnoća nije problem. ukrcaćemo ljude u auto buse i odvesti ih tamo gde ima snega. ne znajući šta moţete upecati).XLIII Razmišljanje pod plavim šeširom Unutar CoRT nastave razmišljanja. Naĉin na koji ljudi doţivlja vaju hladnoću jeste problem. Prvu grupu an&sluĉajna pitanjaj čija je priroda istraţivačka (kap kad stavite mamac i zabacite udicu. ili pogodite ili promašite). ili su one samo posluţile na šem agentu kako bi lakše prodao osiguranje. već to što bez snega nema skijanja. Vremeje ovde od vitalnog znaĉaja. Koje faktore bi trebalo da uzmemo u obzir da bismo odredili vreme? • Pitanje je da lije klijent zaista uvideo da polisa pred viĊa poreske olakšice. praktičnije je latiti se pokušaja da osmislimo dijapazon alternativnih definicija. . • Nije toliko u pitanju šta ćemo da uradimo. Prema tome.. Sve je to deo razniišljanja pod plavim šeširom.

• Kako da otkrijemo da lije njihova strategija imala uspeha? • Zašto nam je teško da se odluĉimo izmeĊu ovih alter nativa? Kad zadatak za razmišljanje ne moţe da bude uspešno rešen. Moraćemo da se vratimo na to kasnije. • Treba da nabrojimo bar ĉetiri oblasti unutar kojih St ova ideja dotiĉe školstva. Još je vaţnija ako pojedinac sam razmišlja. • Nismo uspeli da naĊemo objašnjenje za ovu poveća nu potrošnju slatkiša. da vidimo moţemo li da doĊemo do nekih hi poteza koje se mogu proveriti. 208 . Zadatak za razmišljanje moţe iziskivati kon kretno postignuće ili traţiti zalaţenje u oblast. Zadatak za razmišljanje moţe da bude manjeg ili većeg obima. • Zadatak našeg razmišljanja jeste da smislimo na ko ji bismo naĉin danas mogli da donesemo odluku. Kakav ishod bi smo smatrali uspešnim? • Poĉnimo tako što ćemo prelistati one oblasti dogovo ra u kojima se obe strane slaţu. • Stavite crne šešire i razmislite o našoj trenutnoj re klamnoj kampanji koja je upravo u toku. • Trebaju mi samo neke ideje o tome kako da istraţimo ovaj biznis prodaje posredstvom televizije.UsredsreĊenost XLIII Uloga mislioca pod plavim šeširom je i zadavanje konkretnih zadataka za razmišljanje. taj neuspeh se mora zabeleţiti. • Odredimo cilj ovog našeg sastanka.

Pucajte u ovom pravcu." 209 . Mislilac pod plavim šeširom podiţe metu u vis i kaţe: „To je to.XLIII Razmišljanje pod plavim šeširom • Nisu nam pale na pamet nikakve ideje o tome kako da povećamo prodaju jagnjetine. Moţda bi bolje bilo da taj problem rašĉlanimo na više delova.

.

* Ono na šta ţelim da se osvrnem u ovom odeljku jeste usvojeni softver. (prim. delovanje.) 211 . ___ vamo. U originalu: Purpose Input Solution. prev. Moguće je imati fiksne strukture koje se mogu primeniti na svaku situaciju. kako bismo osmislili program kojeg ţelimo da sepridrţa. Kompjuteri imaju svoj softver. Koreografija. Bez softvera. Softver za razmišljanje. ulaz. • Poĉećemo razmišljajući pod plavim šeširima. kompjuter ne moţe da funkcioniše. Choise Operation. Jedna od funkcija razmišljanja pod plavim šeširom jeste osmišljavanje softvera za razmišljanje o odreĎenoj stvari. U jednom delu CoRT programa navodim upravo takvu strukturu pod nazivom PISCO.XLIV RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Osmišljavanje programa Korak po korak. u prevodu: svrha. izbor. solucije. koji im u svakom trenutku nalaţe šta da rade. osmišljen za svaku situaciju.

sve oblasti u kojima se ne sla ţemo. Ovde ţelim da razmotrim formalnu mogućnost programa koji predočava redosled koraka. kao deo razmišljanja pod plavim šeširom. u prevodu: slaganje.da programi plavog šešira mogu da uključuju mnogo više aspekata razmišljanja nego što su to šest šešira. Biće povremenih zahteva za specifičnim vidom razmišljanja.kao što sam već učinio . • Trebalo bi da poĉnemo tako što ćemo obeleţiti sve oblasti u kojima se slaţemo. Odakle da poĉnemo? O ĉemu bi trebalo da razmišljamo? Na kraju prethodnog odeljka. ne ţelim da čitalac pomisli daje ovo način na koji bi šest šešira za razmišljanje trebalo uvek da se koriste. neslaganje. u kome plesači iz trenutka u trenutak improvizuju u nameri da izazovu efekat. MeĎutim. simbolizovanim šeširom odreĎene boje. Poslednja procedura koju sam pomenuo je poznata kao ADI. kao i oblasti koje su irelevantne za ovu diskusiju. TakoĎe bih ţeleo da istaknem . jeste ono čime se ovde bavim._____ Osmišljavanje programa ________________ XLIV • Ovo je nesvakidašnja situacija. • Trebalo bi da poĉnemo tako što ćemo analizirati sve faktore koje moramo da uzmemo u obzir prilikom dizajni ranja nove linije deĉje odeće. irelevantno (prim.* i jedna je od nastavnih metoda u okviru CoRT programa. Postoji slobodan ples. po-1 stoji formalni balet u kome je svaki korak precizno odreĎen koreografijom. Upravo ta j aspekt koreografije.) 212 . pomenuo sam da se najveći deo razmišljanja pod šest šešira sastoji od povremenih intervencija u toku normalne diskusije ili razmišljanja u vidu rasprave. * U originalu: Agreement Disagreenent Irrelevant. Zatim. prev.

Razmišljanje pod belim šeširom takoĎe moţe da iznese „trenutne" pristupe problemu. kako bi se izneli postojeći predloţi i sugestije. više ne predstavljaju toliko opterećenje za mislioca. Moţda će čak to dovesti do izraţenije objektivnosti. posredstvom drugih sredstava. program koji se koristi za jednu odluku se moţe razlikovati od onoga upotrebljenog za neku drugu. razmišljanju pod belim šeširom . Zatim se primenjuje razmišljanje pod ţutim šeširom. Ako se preskoči razmišljanje pod crvenim šeširom. Sledeći korak bi moglo da bude razmišljanje pod be lim šeširom. 213 . Program voĎenja pregovora neće biti isti kao program donošenja odluka. onda bi bilo pametno da se na program prvo stavi razmišljanje pod crvenim šeširom. Postoji mogućnost uzajamnog dejstva razmišljanja pod plavim i ţutim šeširom. Obično je neophodno vraćati se. Pošto se emocije obelodane. jer razmišljanje pod plavim šeširom postavlja pitanja i ukazuje na problematične oblasti. svaka osoba bi mogla nastojati da svoja osećanja izrazi indirektno. kako bi se iznele sve relevantne informacije. kao stoje preterano razmišljanje pod crnim šeširom. Time bi se osećanja izvukla na površinu i učinila vidljivim.kao nekoj vrsti podrutine u nameri da se provere drugačija gledišta. Program za rešavanje problema će se razlikovati od programa za dizajniranje jahti. Ukoliko je tema takva da izaziva snaţna osećanja mislilaca. Mislilac u plavom šeširu usvaja program koji odgovara situaciji. baš kao što stolar planira kako će napraviti stolicu ili plakar. s vremena na vreme. Čak i unutar oblasti donošenja odluka.XLIV _________ Razmišljanje pod plavim šeširom Program će varirati u odnosu na situaciju.

Alternativno. oni koji iziskuju dalje razvijanje. Bez ob zira na to. moţe se ustanoviti formalan period za razmišljanje pod zelenim šeširom tokom kojeg bi svaki pojedinac sproveo svoju kreativnu pauzu. Ţe lim da stavimo zelene šešire i razmislimo o tome. Razmišljanjem pod zelenim šeširom se potom pokušavaju stvoriti neki novi koncepti. U ovom trenutku.\ Y ______ Osmišljavanje programa _______________ XLIV • Ranije smo se u ovakvim situacijama ponašali na sledeći naĉin. • Svima su vam poznati tradicionalni pristupi. 214 . da bi se svaki od predloga dalje razvijao i unapreĎivao. kako bi se dala pozitivna procena svake od alternativa koje se razmatraju kao ozbiljne mogućnosti. ponoviću ih. stavljanje plavog šešira za razmišljanje bi sredilo predloge koji stoje na raspolaganju. oni koje valja samo zabeleţiti. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe da definiše oblasti u kojima su potrebni novi koncepti i na koje se stoga valja usredsrediti. • Potom se prelazi na razmišljanje pod ţutim šeširom. tako da bi postojala formalna lista. To je faza konstruktivjnog razmišljanja. Predloţi bi potom mogli da budu svrstani u različite kategorije: oni koji iziskuju pojedinačno ocenjivanje. ţutim i zelenim šeširom. Sad bi već mogla da se odvija mešavina razmišljanja pod belim. • Mora da postoji neki bolji naĉin prodaje knjiga. • Ţeleo bih da vidim ima li jednostavnijih naĉina za re guliranje isplate premija putem tekućih raĉuna gra Ċana.

Tamo gde postoji utvrĎen program. Svrha razmišljanja pod crnim šeširom jeste ukazivanje na alternative koje su nemoguće ili neupotrebljive. vraćamo se na pregled u okviru razmišljanja pod crnim šeširom. Iza toga sledi razmišljanje pod crvenim šeširom. u vidu svojevrsnog preispitivanja. svaka faza potpuno prirodno prelazi u sledeću . Ako mislilac zna da ubrzo dolazi period predviĎen za razmišljanje pod crnim šeširom. a uz to bi i organizovalo strategiju izbora pravca. koje bi dalo sveobuhvatni pregled postignutog. 215 . Potom bi moglo da usledi stavljanje plavog šešira. da bi ukazali na rizike. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe i da pokrene pitanje vrednosti upotrebljivih alternativa. od suštinskog je značaja da o tome budu obavešteni svi koji uzimaju udela u razmišljanju.XLIV Razmišljanje pod plavim šeširom Zatim ide razmišljanje pod crnim šeširom. opasnosti i manjkavosti. Naposletku. etapa razmišljanja pod plavim šeširom odreĎuje strategiju razmišljanja o primeni ideje. da bi misliocima omogućilo da izraze svoja osećanja u pogledu raspoloţivih izbora. Sve ovo moţda deluje kao prilično komplikovan redosled.kao kad menjate brzine tokom voţnje. Posle toga. ali. otkla njanja slabosti i rešavanja problema. osećaće se manje prinuĎen da stalno pravi upadice „crnog" tipa iz straha da će moţda propustiti trenutak. a primenjuje se zarad savladavanja ciljeva postavljenih razmišljanjem crnog šešira: korigovanja nedostataka. Sledeće je razmišljanje pod ţutim i zelenim šeširom. u praksi.

216 .u čijoj pozadini| stoje neizraţene emocije iz domena crvenog šešira. • To je ono što u ovakvoj prilici moramo uĉiniti. • Ovo je razlog zbog kojeg vašpredlog neće junkcioni\ sati.r \ 7 Osmišljavanje programa XLTV Trebalo bi imati na umu daje najveći deo razmišljanjţ zapravo mešavina crnog i belog šešira . Program plavog šešira moţe biti unapred odreĎen strane nekog ko vodi seansu razmišljanja. ili osmišljen ] sredstvom razmišljanja pod plavim šeširom od strane svil prisutnih na seansi.

Komentar. ■ • Ĉini se da smo suviše zaokupljeni troškovima ovog . poduhvata. valjda. trebalo da bude na prvom mestu. ţetva i izveštaji. 217 . zakljuĉci. Uz to. ali je takoĎe i kritičar koji posmatra ono što se dešava. Mislilac u plavom šeširu prati razmišljanje koje se odvija. on beleţi put kojim se ide. Kratki pregledi. Mislilac u plavom šeširu nije onaj koji vozi kola niz drum. To bi. a još nismo odredili ni da li bi nam doneo bilo kakvu korist. Da skratimo. Mislilac u plavom šeširu moţe da daje komentare o onome što opaţa. već onaj koji posmatra vozača. Onje koreograf koji smišlja korake.XLV RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Kratki pregledi i zakljuĉci Posmatranje i pregled. • Provodimo previše vremena u raspravi o ovoj taĉki. jednostavno ćemo je zabeleţiti kao taĉ-ku o kojoj postoje konfliktni stavovi.

tako je i funkcija plavog šešira da objedini finalne za ključke. Ako se neko ne slaţe s mojim rezimeom. neka mi to kaţe. Zaista. jedan mislilac u plavom šeširu moţe zatraţiti i od ostalih prisutnih da stave svoje plave šešire i izvrše zadatak. Jednako kao što je uloga mislioca u plavom šeširu da povremeno napravi kratak pregled onoga što je postignu to. Predlaţem da svi sta vimo svoje plave šešire i nekoliko sledećih minuta provedemo u pojedinaĉnom rezimiranju onoga za šta smatramo daje do sada postignuto. mislilac u pl avom šeširu daje pregled onoga što se dešava i što je postignuto. sve vreme zagovaraš jednu istu ideju. S vremena na vreme. Već smo zabeleţili da predstavlja jaku mogućnost i ispitaćemo je kasnije. Ovo je trebalo da bude istraţivanje. Premda govoreći o misliocu u plavom šeširu to činim u jednini. Reč je o osobi koja stoji pored grafoskopa i daje na uvid generisane alternative. • Hajde da sednemo za sto. Stavite svoje plave šešire i recite mi dokle smo stigli. Mislim da bi sada trebalo da se pozabavimo daljim alternativama. • Predlaţem da ovde zastanemo. uvek je moguće da se taj zadatak podeli na sve članove grupe. Zadatak mislioca u plavom šeširu jeste da uobliči ono što moţe delovati kao haotična diskusija. wv<\ 218 .Kratak pregled i zakljuĉci XLV • Dejvide. a ne rasprava. • Dozvolite da rezimiramo ono što smo dosad postigli. • Preći ću ukratko sve glavne taĉke o kojima smo diskutovali.

XLV Razmišljanje pod plavim šeširom • Kad stavim plavi šešir. ĉini mi se da su naši zakljuĉ ci sledeći. Jedna od funkcija plavog šešira jeste da bude fotograf koji posmatra i beleţi razmišljanje koje se odvija i koje se odvijalo. • Da li se svi slaţemo da su ovo zakljuĉci do kojih smo došli? Posao plavog šešira za razmišljanje jeste da napravi finalni rezime i pripremi izveštaj. 219 . To ne znači daje reč o ulozi za jednu osobu (premda moţe da bude). To znači da svaki mislilac uskače u ulogu definisanu plavim šeširom u nameri da precizno i objektivno prokomentariše razmišljanje koje se odvija.

.

sem predsedavajućem. Specifičnu ulogu plavog šešira je moguće dodeliti i nekom drugom.*" t XLVI RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Kontrolisanje i praćenje Predsedavajući. On odrţava red i vodi računa da se prisutni pridrţavaju dnevnog reda. Koje glavni? Normalno. Disciplina i usredsreĊenost. 221 . Zadatak tog mislioca u plavom šeširu će tada biti da prati razmišljanje u okvirima koje je postavio predsedavajući. predsedavajući bilo kog sastanka je auto matski nosilac funkcije plavog šešira. • Poseţem za svojim plavim šeširom da bih primetio da su komentari gospoĊice Braun u ovom trenutku sasvim nepodesni. postoji i mogućnost da osoba koja predsedava nije naročito vesta u praćenju razmišljanja. Ţeleo bih da naglasim da bilo kome od prisutnih na sastanku moţe da se dodeli funkcija plavog šešira. Isto tako.

• To nije naĉin tretiranja problema unutar razmišlja nja pod zelenim šeširom. da bi se tek potom uhvatili u koštac s njim . a ne da donosite sud. Razmišljanje pod plavim šeširom omogućava posmatranje pravila igre. bilo kasnije. Interesuju nas vaša osećanja. Moguće je mnogo poklapanja izmeĎu razmi šljanja pod ţutim i zelenim šeširom. 222 . Trebalo bi da krenete ka prodoru. • Uloga plavog šešira jeste rezimiranje razmišljanja koje je u toku. a ne razlog zbog kojeg se suzdr ţavate da ih ispoljite. a ovog trenutka ga od vas nismo traţili. • Moje razmišljanje pod plavim šeširom mi kaţe da bi trebalo da definišemo ovu taĉku kao kljuĉni problem.Kontrolisanje i praćenje XLVI • Staviću svoj plavi šešir da bih rekla da mislim da smo zastranili u odnosu na glavni problem. Ovaj aspekt dicipline moţe da bude zadatak predsedavajućeg ili naimenovanog mislioca u pla vom šeširu. • Ovo je razmišljanje pod crvenim šeširom. jer ljudi često brkaju činjenice i mišljenja. domeni različitih šešira se često poklapaju i nema potrebe da se u njihovom korišćenju bude preterano pedantan. ali to je izvesnoplod razmišljanja pod crnim šeširom.bilo sad. U praksi. a ne zagovaranje jedne od alternativa. • Ţalim. ali je otvoren za komentare svih prisutnih. Moguće je mnogo poklapanja izmeĎu razmišljanja pod belim i crvenim šeširom. • To bi trebalo da bude informacija iz domena razmi šljanja pod belim šeširom? Više liĉi na razmišljanje pod crvenim šeširom.

Ukoliko se ne traţi stavljanje odreĎenog šešira. 223 . . jako je vaţno da se šeširi s vremena na vreme formalno identifikuju. S druge strane. — Mislim daje do povećane prodaje ćurećeg mesa dou šio zbog povećanja zdravstvene svesti. neka u zapisnik uĊe da za ovaj trend imamo dva razliĉita objašnje nja.Ja mislim daje to naprosto stvar niţe cene. Upravo to disciplinovano nastojanje da se prati modalitet razmišljanja jeste ono što je bitno. Ne moramo da odluĉimo koje je pravo.XLVI Razmišljanje pod plavim šeširom TakoĎe. U ovom trenutku. Ono stoje vaţno jeste da bi mislioci. ukoliko je pokrenut modalitet definisanog razmišljanja. a da prethodno nije formalno naglasio da koristi plavi šešir. opet se vraćamo na brbljanje i varijantu rasprave. TakoĎe. onda tako treba da bude. Nije dovoljno pretpostaviti da tip šešira sledi prirodu izrečene primedbe. savršeno je u redu da neko upadne s komentarom o proceduri. vrlo je nepraktično menjati šešire zbog svake izrečene primedbe. Ako je red na razmišljanje pod ţutim šeširom. Jedan od osnovnih zadataka kontrole od strane plavog šešira biće prekidanje rasprave. Inače. mislilac u plavom šeširu bi mogao da postavi pitanje da li ima nekih informacija iz domena razmišljanja belog šešira koje bi mogle da budu odlučujuće. trebalo da uĉine svestan napor da razmišljaju u tom maniru. nije neophodno pretpostaviti da svaki pojedini trenutak mora potpadati pod jedan ili drugi šešir. Budući da ne moţemo da odluĉimo.

• Pod kojim uslovima bi gospodin Dţons bio upravu? Pod kojim uslovima bi gospoĊica Adams bila upra\ vu? Moţe se smatrati da su obe strane u pravu.\. da se usredsredimo direktno na to pitanje. oba gledišta se beleţe na mapu razmišljanja.Edvard de Bono XLVI Prema tome. Sledeći korak se sastoji u uviĎanju koji od dva sklopa okolnosti najviše liči na pravo stanje stvari. Utrošićemo malo vremena da ovo ispitamo. Bez obzira na to. Da li i razmišljanje pod belim šeširom ima nešto da nam po : nudi? Da smo ranije davali takve garancije. GospoĊica Adams . xh" 'YvXirr. >-.«<*S'/i 224 . Isti pristup se moţe iskoristiti i za vrednovanje ideja. U ovom konkretnom slučaju. Dalja diskusija se moţe obaviti kasnije. molim vas. misli da neće i da bi nas to moglo mnogo koštati. Da li bi to moglo da se sagleda kao pokušaj da se zaradi iskljuĉivo viso kom cenom? Dajte. oba se moraju zabeleţiti. Kako bi se ova ideja najbolje udomila? ^\.■■:* . Katkada dva stanovišta mogu da budu potpuno inkompatibilna. oba mogu da budu is pravna. • Gospodin Dţons misli da će garantovane prazniĉne cene znaĉiti mnogo za prodaju. upotrebom metoda najbolje kuće. koliko bi nas to stajalo? Odličan način za tretiranje oponirajućih ideja jeste pretpostavka da je svaka ideja pod odreĊenim uslovima korektna.vv..■-. • Sad moţemo da se vratimo na taĉku o kojoj ranije ni smo mogli da donesemo odluku.\n.

• Ĉini mi se da smo se zaglibili u raspravi. Nemojte pokušavati da dokaţete daje vaše ispravno. Zabeleţićer mo oba stanovišta i vratiti se na njih kasnije. Ovaj drugi bi bio pogo dan za neku malu kompaniju koja pokušava da stvo ri sebi mesto na trţištu. •Koristimo model mape. prestanite da se raspravljate. a nismo se zbog toga okupili. a ono drugo pogrešno. pribeleţite ih. kakva smo mi kompa nija? Ponekad mislilac u plavom šeširu mora da nastupi bez uvijanja.XLVI Šest šešira za razmišljanje • Ovaj proizvod bi bio odliĉan za neku veliku kompa niju koja dominira trţištem. • Hoću da oboje stavite ţute šešire i razmislite o gledi štu onog drugog. • Obojica ste rekli šta ste imali da kaţete. Ako imate drugaĉija stanovišta. a ne rasprave. 225 . • Molim vas. Dakle. To bi trebalo da zaustavi raspravu. Ići dalje od toga bi znaĉilo uvaljivati se u raspravu. Formalnost plavog šešira omogućava svakom misliocu da bude mnogo direktniji nego inače.

i A. .

kao i na kraju. Mislilac u plavom šeširu organizuje samo razmišljanje. Razmišljanje pod plavim šeširom uvodi i odrţava disciplinu. preglede i zaključke.XLvn RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Rezime Plavi šešir je šešir kontrole. Razmišljanje pod plavim šeširom jeste razmišljanje o razmišljanju potrebnom da bi se istraţila tema. Razmišljanje pod plavim šeširom prati razmišljanje i obezbeĎuje poštovanje pravila igre. Razmišljanje pod plavim šeširom determiniše zadatke za razmišljanje koje valja izvršiti. 227 . Razmišljanje pod plavim šeširom je odgovorno za rezimiranja. Razmišljanje pod plavim šeširom definiše problem i uobličava pitanje. Razmišljanje pod plavim šeširom daje fokus. To se moţe obavljati povremeno. Razmišljanje pod plavim šeširom zaustavlja raspravu i insistira na „kartografskom" vidu razmišljanja. u toku razmišljanja. Mislilac u plavom šeširu definiše temu u pravcu koje bi valjalo usmeriti razmišljanje.

Čak i kada je specifična uloga razmišljanja pod plavim šeširom dodeljena jednoj osobi. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe i da se koristi za uspostavljanje razmišljanja koje teče korak-po-korak. 228 .Rezime XLVII Razmišljanje pod plavim šeširom se moţe iskoristiti za povremene upadice koje zahtevaju stavljanje šešira. i dalje je otvorena za sve koji imaju komentare i sugestije u domenu plavog šešira. a čijeg se redosleda valja pridrţavati jednako kao što se prilikom plesa vodi računa o koreografiji.

Kad je razmišljanje jasno i jednostavnoj. Postoje dve osnovne svrhe koncepta šest šešira za razmišljanje. logici. Takode.. bez ikakve potrebe da ih opravdava. Umesto primoranosti da u isto vreme brine o emocijama. onda se od nje moţe Tatiaztii da skine „crni šešir za razmišljanje". Umesto da logiku koristi kao podršku poluprikrivenim emocijama.^ompleksnc zbog toga što dovodi do zbrke. Razmišljanje pod crnim šeširom se potom moţe pozabaviti aspektom logike. nadi i kreativnosti. Koncept šest šešira za razmišljanje je vrlo lak za razumevanje. Ako je osoba tokom sastanka bila uporno negativna. ' ( • ■ Zaključak " Najveći neprijatelj razmišljanja jeste. postaje prijatnije i efikasnije. informacijama. mislilac moţe da izvuče emocije na površinu posredstvom razmišljanja pod crvenim šeši rom. Od osobe se moţe zatraţiti i da stavi „ţuti šešir za raz229 .u. Taj zahtev signalizuje osobi da je uporna u svojoj negativnosti. Prva svrha jeste pojednostavljivanje razmišljanja time što se misliocu omogućava da se jed novremeno bavi samo jednom stvari. mislilac ima mogućnost da se njima pozabavi odvojeno. Druga osnovna svrha koncepta šest šešira za razmišljanje jeste omogućavanje zaokreta u razmišljanju. veoma se jednostavno primenjuje.

svi koji se po navici sastaju da bi prodiskutovali o nečemu trebalo bi da budu svesni značenja različitih šešira. u kom slučaju ćemo strukturu utvrditi unapred. Još češće. a da pri tom nije neprijatan. Koncept najbolje funkcioniše kad postane deo svakodnevnog načina izraţavanja. Na ovaj način. Na primer.------ >. donekle formalno. Šeširi postaju neka vrsta stenografisanih uputstava. moţe nam se učiniti pomalo čudnim. šest šešira za razmišljanje obezbeĎuju mehanizam koji je odreĎen. Ne kaţem da bi svakog trenutka tokom razmišljanja trebalo da svesno koristimo ovaj ili onaj šešir. Što je najvaţnije. . To je sasvim nepotrebno. Povremeno. Isprva. .Zakljuĉak mišljanje". •<■ j D. » I. ' . sam mehanizam nije ni po čemu preteći za ličnost ili ego osobe. poţelećemo da stavimo neki od šešira. Očigledno je da će model biti najkorisniji ako su svi članovi organizacije svesni pravila igre. tokom diskusije. koncept šešira omogućava zahtevanje odreĎenih vidova razmišljanja. »I 1 230 . Pretvaranjem u glumu ili čak igru. moţemo poţeleti da preĎemo šešire kao formalno strukturiranu sekvencu. što je direktan zahtev za pozitivnošću. ali vremenom postavljanje takvog zahteva postaje potpuno prirodno. Ili ćemo poţeleti da zatraţimo od nekoga da za vreme diskusije stavi odreĎeni šešir.

To čini razmišljanje procesom koji ima dve faze. tako da mislilac moţe da jednovremeno primenjuje jedan modalitet razmišljanja . svaki od šest šešira stavlja na mapu jedan vid razmišljanja. a na kraju se sve objedine. Isto tako. ■ • . Kao i u analogiji sa štampom u boji. Ako je mapa dovoljno dobra. ne pokušavam da kaţem da bi u svakom trenutku razmišljanja trebalo da imamo na glavi neki od šešira. . Prva faza jeste izrada mape. Svaka boja se štampa posebno. Druga faza jeste izbor pravca na mapi. ' .i i '.ŠEST ŠEŠIRA ZA RAZMIŠLJANJE | Rezime rezimea Svrha šest šešira za razmišljanje jeste dešifrovanje razmišljanja. Ne kaţem da šest šešira obuhvataju sve moguće aspek te razmišljanja. najbolji put je često očigledan. Najbolja analogija jeste ona sa štampom u boji.umesto da pokušava da obavi sve odjednom. " .:' ■■ 231 . ali sigurno obuhvataju njegove glavne mo dalitete. . Metod šest šešira za razmišljanje je osmišljen da bi se omogućio zaokret u razmišljanju i udaljavanje od uobičajenog svaĎalačkog u pravcu „kartografskog" stila.■ ■■ ■ ■ r ^ r .

ali to osećanje čili čim pogodnost ovog sistema postane očigledna. isključivo činjenice. Svako unutar organizacije bi trebalo da nauči osnovni princip. ObezbeĎuju formalnost i priliku da se bilo od sebe. Nema potrebe da se čitalac zamara učenjem napamet onoga o čemu sam na ovim stranicama pisao.Rezime rezimea Najveća vrednost šešira je upravo u njihovoj artificijelnosti. Beli šešir: devičanska belina. Kao što sam napisao na početku knjige. Bez formalnosti šešira. velika vred nost šešira je u tome što odreĎuju ulogu razmišljanja. usredsredeno razmišljanje postaje mnogo snaţnije. Svako ko igra tu igru treba da bude svestan njenih pravila. Podrazumeva se postepeni razvoj. ljudima se upotreba različitih šešira moţe učiniti donekle neobičnom. kako bi ovaj mogao da postane deo kulture. Šeširi uspostavljaju pravila igre razmišljanja. neki mislioci bi pri razmišljanju ostali trajno zarobljeni u jednom modalitetu (obično je t© modalitet crnog šešira). Ponovo naglašavam da je sistem veoma jednostavan za primenu. Umesto traćenja vremena na rasprave ili dugotrajne diskusije. zatraţi da razmišlja na odreĎeni način. imaćemo energičan i disciplino -van pristup. brojke i informacije. šeširi sve više postaju sastavni deo kulture razmišljanja. Mislilac moţe da se ponosi svojim igranjem svih tih uloga. Što se više koriste. bilo od nekog drugog. Isprva. Na taj način. 232 . Suština svakog šešira se vrlo lako pamti. Prva upotreba šešira dolazi u vidu povremenog zahteva da se upotrebi jedan šešir ili za prebacivanjem s crnog šešira na neki drugi.

Crni šešir: Ďavolji advokat. Pokušajte ovo i sami. dirigovanje orkestrom. Osobi s prirodnim talentom za trčanje disciplina donosi više koristi nego drugima. provokacija. Plavi šešir: hladnokrvnost. Zbog vaše udobnosti. šanse. biljke koje rastu iz semena. vedrina i optimizam. Ne nu233 . prodor. Kompjuter je neutralan i objektivan. pozitivnost. kontrola. razmišljanje o razmišljanju. onda bi trebalo da razmislimo o tome da bi takav sistem tu inteligenciju kojom se tako ponosimo učinio još efikasnijom. kreativnost. Ţuti šešir: sunčev sjaj. negativan sud. Kratak pregled razmišljanja pod belim šeširom Zamislite kompjuter koji daje činjenice i brojke koje se °d njega traţe. konstruktivnost. što više ljudi ovlada modelom. zbog čega nešto neće funkcionisati. Zeleni šešir: plodnost. • Ovog časa bih ţeleo da kaţem nešto iz domena ţu tog šešira. u nastavku ponavljam kratke preglede koje sam dao za svaki od šest šešira za razmišljanje. Unutar svake organizacije.Šest šešira za razmišljanje Crveni šešir: „crvenilo". on postaje upotrebljiviji. takoĎe i slutnja i intuicija. Istina je da nemamo jednostavan jezik koji bi posluţio kao kontrolni sistem za naše razmišljanje. emocije i osećanja. Ako mislimo da smo dovoljno inteligentni da se snaĎemo i bez takvog sistema.

činjenice od prvorazrednog značaja.činjenice od drugorazrednog značaja. Od vas se moţe zatraţiti da stavite svoj beli šešir za razmišljanje. IzmeĎu se nalaze konkretni nivoi kao što su „uglavnom". U prvom redu se nalaze proverene i dokazane činjenice ." 234 . Osoba koja traţi informacij u bi trebalo da postavlja konkretna pitanja ukoliko ţeli da dobije informaciju ili popuni informativne praznine. Informacije ove vrste mogu da se iznose u sklopu mišljenja pod belim šeširom. Belo (kao totalitet boja) ukazuje na neutralnost. Kratak pregled razmišljanja pod crvenim šeširom Nošenje crvenog šešira omogućava misliocu da kaţe: „Ovo su moja osećanja prema toj stvari. Razmišljanje pod belim šeširom podrazumeva disciplinu i usmerenost. Mislilac teţi da u prezentiranju informacija bude što neutralniji i objektivniji. nalaze se činjenice za koje verujemo da su istinite. U praksi. Takode. moţete ga staviti ili skinuti po svojoj volji. pod uslovom da se odgovarajuće formulišu kako bi se ukazalo daje ipak reč o verovatnoći. ili i vi moţete zatraţiti od nekoga da ga stavi. mislilac bi trebalo da imitira kompjuter. Noseći beli šešir za razmišljanje. Postoji dijapazon verovatnoće koji ide od „uvek istinito" do „nikad istinito".\ 7 ______________ Rezime rezimea di tumačenje ni mišljenje. U drugom redu. „katkada" i „povremeno". ali koje još nisu u potpunosti proverene . postoji dvoredni sistem informacija.

Ukoliko mišljenje o nečemu u velikoj meri sadrţi ovu vrstu osećanja. nekorektno i plod zablude. Crveni šešir čini osećanja vidljivima. kao stoje sumnja. a ujedno i deo sistema vrednosti na osnovu kojeg se bira pravac. Kada mislilac koristi crveni šešir. Prvo. na način koji bi misliocu bez njega bio nemoguć. ukus. tu su sloţena prosuĎivanja koja zalaze u takve vrste „osećanja" kao što su slutnja. estetsko osećanje i ostala. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na ono stoje pogrešno. 235 . ono se takoĎe moţe svrstati pod crveni šešir. čulo. intuicija. Crveni šešir predstavlja pogodan metod za uključivanje modaliteta „osećanja" i njegovo isključivanje. tu su obične emocije onakve kakve ih znamo.Šest šešira za razmišljanje Crveni šešir legitimizuje emocije i osećanja kao vaţan deo razmišljanja. kao što su strah i nenaklonost. Crveni šešir omogućava misliocu da istraţuje osećanja drugih. tako što od njih traţi da stave crveni šešir i tek tada izreknu svoje stanovište. od onih snaţnih. nikad ne bi trebalo da pokušava da opravda svoja osećanja ili da za njih traţi utemeljenje u logici. Crveni šešir pokriva dva obimna vida osećanja. Kratak pregled razmišljanja pod crnim šeširom Razmišljanje pod crnim šeširom je specifično zaokupljeno negativnim procenama. Drugo. koje obu hvataju čitav spektar emocija. koja nemaju vidljivog opravdanja. tako da mogu da postanu deo „mape" razmišljanja. do onih suptilnijih.

Pozitivna procena se ostavlja ţutom šeširu. da bi se videlo šta moţe da podbaci ili krene kako ne treba. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe dati sud o ideji na osnovu ranijih iskustava. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da postavlja „negativna pitanja". Mislilac u crnom šeširu ukazuje na ono zbog čega nešto neće funkcionisati. 236 . U slučaju novih ideja. Razmišljanje pod crnim šeširom ne bi trebalo da obuhvata negativno uţivanje ili negativna osećanja koja spadaju pod obod crvenog šešira. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na nedostatke u dizajnu. Kratak pregled razmišljanja pod ţutim šeširom Razmišljanje pod ţutim šeširom je pozitivno i kon struktivno. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da projektuje ideju u budućnost. Reč je o objektivnom pokušaju da se na mapu ubeleţe i negativni elementi. Razmišljanje pod crnim šeširom nije rasprava i nikada se ne bi trebalo sagledavati kao takvo. vedrinu i optimizam. ţuti šešir bi uvek trebalo koristiti pre crnog. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na rizike i opasnosti.Rezime rezimea Mislilac u crnom šeširu ukazuje na koji se način nešto ne uklapa u iskustvo ili prihvaćeno znanje. da bi se videlo kako se uklapa u poznate okolnosti. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe ukazati na greške u procesu mišljenja i samom metodu. Ţuta boja simbolizuje sunčev sjaj.

do snova. Osoba koja stavlja zeleni šešir će upotrebiti modele kreativnog razmišljanja. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno operativnošću i izazivanjem aktivnosti. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi pukom pozitivnom euforijom (crveni šešir) niti direktnim stvara njem novih ideja (zeleni šešir). Od onih oko nje se zahteva da rezultat tog raz237 . Od ovog razmišljanja potiču konkretni predloţi i sugestije. Razmišljanje pod ţutim šeširom iskušava i ispituje vrednost i korist. Razmišljanje pod ţutim šeširom je konstruktivno i generativno. Potom ono teţi da za tu vrednost i korist iznaĎe logičku podršku. vizija i nadanja na drugom kraju. Razmišljanje pod ţutim šeširom dopušta i vizije i snove. ali nije ograničeno na to .Šest šešira za razmišljanje Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim procenama. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti spekulativno i u potrazi za mogućnostima. Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivan spektar.pod uslovom da su ostali vidovi optimizma odgovarajuće obeleţeni. Kratak pregled razmišljanja pod zelenim šeširom Zeleni šešir sluţi za kreativno razmišljanje. Razmišljanje pod ţutim šeširom traţi da iznese čvrsto utemeljen optimizam. koji ide od logičnog i praktičnog na jednom. Cilj konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširom jeste delotvornost. jednako kao što je razmišljanje pod crnim šeširom zaokupljeno negativnim procenama.

uključujući i metod nasumične reci. Lateralno razmišljanje jeste skup stavova. Postoji više načina za izazivanje provokacije. < Kratak pregled razmišljanja pod plavim šeširom Plavi šešir je šešir „kontrole". u sklopu samoorganizujućeg asimetričnog sistema formiranja obrazaca. Postoji potreba da se ide dalje od poznatog. u nameri da osmisli novu ideju. Traganje za alternativama jeste fundamentalni aspekt razmišljanja pod zelenim šeširom. Bilo bi idealno kad bi i mislilac i slušalac nosili zelene šešire. Za tu pauzu ne mora da postoji nikakav objektivan razlog. provokacija i PO) koji pomaţu u formiranju prečica za kretanje meĎu obrascima. U okviru razmišljanja pod zelenim šeširom. Mislilac u plavom šeširu organizuje samo razmišljanje. Razmišljanje pod plavim 238 . Zelena boja simbolizuje plodnost. Ono se koristi za stvaranje novih koncepata i percepcija. mislilac u zelenom šeširu moţe bilo kad da zastane i razmisli da li tog trenutka postoje i neke alternativne ideje. Provokacija je bitan deo razmišljanja pod zelenim šeširom i simbolizovana je rečju PO. Mislilac ţeli da krene dalje od početne ideje.Rezime rezimea mišljanja tretiraju kao kreativan ishod. mehanizam prosuĊivanja biva zamenjen mehanizmom prodora. dalje od očiglednog i zadovoljavajućeg. Provokacija se koristi da bi nas izvukla iz naših uobičajenih obrazaca razmišljanja. Koristeći se kreativnom pauzom. rast i vrednost semena. mehanizama i tehnika (meĎu kojima su prodor.

i na kraju. preglede i zaključke. Razmišljanje pod plavim šeširom prati razmišljanje i obezbeduje poštovanje pravila igre. Razmišljanje pod plavim šeširom determiniše zadatke za razmišljanje koje valja izvršiti. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe i da se koristi za uspostavljanje razmišljanja koje teče korak-po-korak. Mislilac u plavom šeširu definiše temu u pravcu koje bi valjalo usmeriti razmišljanje.Šest šešira za razmišljanje šeširom jeste „razmišljanje o razmišljanju potrebnom da bi se istraţila tema". u toku razmišljanja. Razmišljanje pod plavim šeširom definiše problem i uobličava pitanje. Razmišljanje pod plavim šeširom daje fokus. Razmišljanje pod plavim šeširom je odgovorno za rezimiranja. Čak i kada je specifična uloga razmišljanja pod plavim šeširom dodeljena jednoj osobi. Razmišljanje pod plavim šeši rom uvodi i odrţava disciplinu. Razmišljanje pod plavim šeširom se moţe iskoristiti za povremene upadice koje zahtevaju stavljanje šešira. To se moţe obavljati povremeno. Razmišljanje pod plavim šeširom zaustavlja raspravu i insistira na „kartografskom" vidu razmišljanja. a čijeg se redosleda valja pridrţavati jednako kao što se prilikom plesa vodi računa o koreografiji. i dalje je otvorena za sve koji imaju komentare i sugestije u domenu plavog šešira. 239 .

Knjiga sadrţi tekstove i praktične primere koji omogućavaju čitaocu uvid u napredak tokom savladavanja tehnike brzog čitanja.Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«.-) 1 Toni Buzan . 3444-953 (9-16h) mob.yu. o Toni Buzan Savršeno pamćenje Potencijal ljudske memorije je praktično neograničen! MeĎutim. crteţe . boje. Rada Konĉara la.flnesa. pripremanju predavanja i prezentacija. Koristeći slova. +381 (0)64 147 16 02 e. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. brojeve.yu Brzo čitanje U ovoj knjizi iznet je revolucionarno nov metod uz pomoć koga moţete drastično povećati svoju brzinu čitanja (preko 200 stranica na sat) a da pri tome postignete bolje razumevanje i pamćenje nego pri klasičnom čitanju. linije. da li znate kako da taj potencijal iskoristite na najbolji način? Ova izvanredna knjiga vam pruţa mogućnost da naučite memorijske tehnike koje moţete da upotrebite u svim oblastima intelektualnog funkcionisanja (koncentracija. Toni i Bari Buzan « Mape uma Mape uma su sredstvo za kreativnu organizaciju misli koje nam pomaţe da bolje iskoristimo neograničenu moć mozga. pre~ zentacije.sa lakoćom i uţivanjem .tnail: bmaricic@beotel.postiţemo izuzetne rezultate u poslu. rešavanju pro-■ blema i naročito .u pamćenju i učenju. ispiti. +381 (0)64 113 00 88. uĉenje. strani jezik. kreativno razmišljanje.edu. kreativnom razmišljanju. donošenje odluka. hvatanju beleţaka. www.

zabavan i jedinstven način uvodi u svet izvanrednog pamćenja i kreativnog razmišljanja. Autor nudi niz praktičnih saveta i konkretnih tehnika za rešavanje problema u učenju svakog jezika.finesa. Savladavajući umetnost relaksirane koncentracije čitalac otkriva novi pristup samorazvoju.tnail: bmaricic@beotel. +381 (0)64 113 00 88. +381 (0)64 147 16 02 e.edu. 3444-953 (9-16h) mob. Manje učenja.yu. 5 Toni Buzan Pouka iz umetnosti iongliranja Knjiga o učenju! Autori koristeći metaforu ţongliranja prezentuju jasan i pragmatičan metod primenjljiv u bilo kojoj oblasti učenja. Rada Konĉara la. KAKO NAUČITI STRANI JEZIK (BIIOKOM) %m*& 6 Grejem Fuler Kako naučiti strani jezik Izuzetna knjiga zamišljena kao pomoćna literatura u učenju bilo kog jezika bez obzira da li je u pitanju konvencionalni kurs ili samostalno učenje uz priručnik. kako na polju leksike i gramatike.yu . Opiti miiu Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«. a bolje ocenel Previše dobro da bi bilo istinito? Ne. previše dobro i istinito! Majki Gelb. u kojoj razbijajući mentalne barijere svoje neu■ spehe pretvara u uspeh.4 Lana Izrael. www. tako i na polju izgovora. Toni Buzan Moć dečjeg uma Postanite genije na brzaka! Revolucionarni metod mapiranja uma za decu i odrasle! Ova knjiga vas na lak. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107.

mail: bmaricic@beotel. Majki Gebl " Razmišljajte kao Leonardo da Vinči U ovoj zaista inspirativnoj knjizi. KAKO I Opiti printlpit ktnkntne tehnike KORISTITE Toni Buzan 8 OBE HEMISFERE Koristite obe MOZGA hemisfere mozga Najpopularnija i najtiraţnija knjiga Tonija Buzana! Prodata u milionima primera-ka širom sveta.edu. U njoj se sjajnim stilom prikazuje „fenomen Leonardo" kao model za razvoj sopstvene genijalnosti. istraţujući sedam suštinskih aspekata Da Vinčijevog procesa razmišljanja autor nam pokazuje kako da razvijemo sposobnost uranovteţenog razmišljanja čitavim mozgom. +381 (0)64 147 16 02 e. moţemo naučiti da unapreĎujemo svoje sposobnosti u svim sferama ţivota.F Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«. Rada Konĉara la. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107.finesa.yu i j Dejvid Ejkres Kako poloţiti ispit POLOŢITI I Knjiga koja će vam pomoći da svoju energiju i vreme iskoristite na najbolji način. Prevedena na 37 jezika. 3444-953 (9-16h) mob.yu. +381 (0)64 113 00 88. memorijskih tehnika. Primena mapa uma. i da svaki ispit ISPIT I poloţite sa lakoćom i zadovoljstvom. U ovoj knjizi najsveobuhvatnije je prikazan Bu-zanov program intelektualnog razvoja. efikasnije organizovati vreme kao i razviti I svoju sposobnost pam. I Na osnovu autorovih saveta i tehnika moţete uvećati svoje samopouzdanje i motivaciju za učenje. tehnike efikasnog čitanja i učenja i pristup planiranju vremePat ko Intelektualnoj ratmsfeit no jasan i pristupačan način. j na opisani su na izuzet- .( rsiff Butan ćenja. Razvijajući davinčijevski duh u sebi. www.

Nije uvek vaţno biti u pravu i greška moţe da bude i putokaz do pravog reI šenja. +381 (0)64 113 00 88. Edvard de Bono Lateralno razmišljanje Edvard de Bono ne tvrdi daje izumeo ovaj mentalni proces. kao i potencijalne metode koje nikada ne koristi.mail: bmaricic@beotel. ali ga je svakako prvi opisao. ali podsticajnih problema za razmišljanje koji ne iziskuju nikakvo specijalno znanje niti poznavanje matematike. Ovo je pionirska i sugestivna knjiga.yu Edvard de Bono Šest šešira za razmišljanje Stavite crni šešir za kritično stanovište ili ţuti za sunčani optimizam! Zeleni šešir pruţa obilje kreativnih ideja! Pod belim sagledajte činjenice. delo naučnika i istraţivača koji izuzetno i veoma jasno -misli svojom glavom. Problemi su smišljeni tako da čitaocu omogućavaju da pronaĎe sopstveni stil razmišljanja i otkrije njegove vrline i mane. on namerno koristi lateralni pristup (s podsticajnim vizuelnim primerima u jednom poglavlju) da bi objasnio prirodu laterarnog razmišljanja. 3444-953 (9-16h) mob. U svom originalnom prikazu tog procesa. www. . 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107.yu.flnesa.nebesko-plavi šešir će vam omogućiti nepristrasan pogled na stvari. a pod crvenim izrazite osećanja! A onda osmislite čitav dijapazon mogućih rešenja i razvrstajte ih .Biblioteka »MISAO« Izdavaĉ: IP »FINESA« Rada Konĉara la.edu. Rezultati će biti iznenaĎujuće efikasni! Edvard de Bono 1 Petodnevni kurs razmišljanja Edvard de Bono je pionir meĎunarodno poznatog sistema lateralnog razmišljanja. +381 (0)64 147 16 02 e. U ovoj knjizi nudi nam seriju jednostavnih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful