EDVARD DE BONO

ŠEST ŠEŠIRA ZA RAZMIŠLJANJE

BEOGRAD, 2000.

Naslov originala Edward de Bono - Six Thinking Hats Autorska prava za Jugoslaviju Branislav Maričić Izdavaĉ FINESA, Rada Končara la, Beograd tel./fax 011/2434-107; 011/3444-953 www.finesa. edu.yu $ Za izdavaĉa ' Branislav Maričić , Urednik Časlav Mančić Tehniĉki urednik Nenad Đurićić Prevodilac Tanja Milosavljevic Korektor Zorica Maričić Štampa DIJAMANT PRINT, Beograd ISBN 86-82683-10-5
CIP HapoflHe 6H6jiHOTeKe CpoHje, 159.954/.956

Beorpafl

r

,H,E BOHO, EflBap« Šest šešira za razmišljanje / Edvarad de Bono ; Beograd : Finesa, 2000 [prevodilac Tanja Milosavljevic]. Beograd : Dijamant print) - 240 str. ; 18 cm. Prevod dela: Six Thinking Hats / Edward de Bono. Tiraţ 500. - Beleške o autoru str. 5. ISBN 86-82683-10-5
a) MnuiJbeite

:

ID=87074060

Edvard de Bono je roĎen na Malti. Nakon početnog obrazovanja, stečenog na koledţu Sv. Edvard i Kraljevskom univerzitetu na Malti, nastavio je da se školuje kao Roudzov stipendista u Krajst Čerču (Oksford) gde je s najvišim ocenama diplomirao psihologiju i fiziologiju, da bi zatim doktorirao medicinu. Doktorat j£ stekao i na Univerzitetu u Kembridţu. Sluţbovao je na univerzitetima u Oksfordu, Londonu, Kembridţu i Harvardu. Dr Edvard de Bono je izuzetno poštovan kao vodeći autoritet u oblasti direktnog učenja mišljenja kao veštine. Od njega je potekao pojam lateralnog razmišljanja (uvr šten u Oksfordski reĉnik), a razvio je i formalne tehnike usmerenog kreativnog razmišljanja. Napisao je četrdeset pet knjiga, koje su prevedene na trideset sedam jezika. Osmislio je i dve televizijske serije. Nakon stoje pozivan da u četrdeset pet zemalja drţi predavanja i prisustvuje najvećim meĎunarodnim konferencijama, 1989 je zamoljen da predsedava specijalnom skupu dobitnika Nobelove nagrade. Podučavanje o veštini razmišljanja su od njega traţile brojne vodeće svetske poslovne korporacije, kao što su IBM, NTT (Japan), Du Pont, Prudential, Shell, Eriksson, McKinsevs, Ciba-Geigy, Ford i mnoge druge. Dr de Bono sprovodi najobimniji program direktne nastave razmišljanja u školama. Taj program primenjuju mno-

koji su spojili mnoge vodeće svetske korporacije. čiji je on pronalazač. Rad dr de Bona se zasniva na njegovom shvatanju uma kao samoorganizujućeg informativnog sistema. u Njujorku. Osnivač je Trusta za istraţivanje spo znaje (Cognition Research Trust. Uspostavio je i MeĎunarodni biro za kreativnost pri UN. kaţu daje naj jednostavnija autentična igra ikad osmišljena. ka ko bi članicama te organizacije pomogao u stvaranju sve -ţih ideja. . 1969) i MeĎunarodnog kreativnog foruma (International Creative Forum).ge svetske zemlje. Za L-igru.

šest boja BELI ŠEŠIR VIII IX X XI XII Xin Ĉinjenice i cifre Ĉija je ovo ĉinjenica? UvoĊenje japanskog stila Ĉinjenice.Sadrţaj Predgovor I II III IV V VI VII Gluma: Ako glumite mislioca. postaćete mislilac Stavljanje šešira: Veoma nameran proces Proces prevoĊenja: Namera i realizacija Igranje uloge: Praznik za ego Hernija razmišljanja: Melanholija i ostale tecnosti Svrha šest šešira: Pet vrednosti Simbolika i funkcija: Šest šešira. istina i filozofi Ko stavlja šešir? Rezime CRVENI ŠEŠIR XTV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII Emocije i osećanja Mesto emocija u mišljenju Intuicija i slutnje Trenutak za trenutkom Upotreba emocija Jezik emocija Rezime CRNI ŠEŠIR Šta nije u redu s njim Suština i metod 73 75 79 85 89 95 99 101 107 ^ 47 53 57 61 67 71 9 13 17 25 31 35 41 43 .

negativno ili pozitivno? Rezime ŢUTI ŠEŠIR 113 121 125 129 XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII Spekulativno-pozitivno Pozitivan spektar Razlozi i podrška logike Konstruktivno razmišljanje Spekulacija Odnos s kreativnošću Rezime ZELENI ŠEŠIR 131 135 139 141 147 153 157 XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX XL XLI Kreativno i lateralno razmišljanje Lateralno razmišljanje Prodor umesto prosuĊivanja potreba" za provokacijom Alternative Karakter i veština Šta biva s idejama? Rezime PLAVI ŠEŠIR 159 165 169 175 181 189 193 197 XLII XLin XLIV XLV XLVI XLVII Zakljuĉak Rezime rezimea Kontrolisanje razmišljanja UsredsreĊenost Osmišljavanje programa Kratki pregledi i zakljuĉci Kontrolisanje i praćenje Rezime 199 205 211 217 221 227 229 231 .XXIII XXIV XXV XXVI Prošla i buduća suština Negativno uţivanje Staje prvo.

magazin Tajmje za „muškarca godine" izabrao osobu koja je bila najzasluţnija za izvanredan uspeh Olimpijskih igara u Los Andelesu: Pitera Veberota. je zapravo ostvarila višak od 250 miliona dolara. Piter Veberot objašnjava na koji je način upotrebio lateralno razmišljanje za ostvarivanje novih koncepata. Lateralno razmišljanje je tehnika koju sam razvio pre mnogo godina i o kojoj sam napisao mnogo knjiga. meĎutim Olimpijada 1984.Predgovor Da li zaista moţete da promenite efikasnost svog razmišljanja? U januaru 1985. Piter Veberot je devet godina pre Olimpijade došao na jednosatno predavanje 9 . Izuzetan uspeh Igara je umnogome zavisio od novih koncepata i novih ideja. Koja je vrsta razmišljanja bila potrebna da bi se ovi novi koncepti i ostvarili? U intervjuu Vašington Postu. 30. Zbog toga je na nivou grada Los AnĎelesa izglasano da se na Igre ne troši novac iz opštinskih fondova. Sasvim je uobičajeno da ovakve sportske igre proizvedu gubitak od više stotina miliona dolara. septembra 1984. koje su zaţivele zahvaljujući pravilnom vodstvu i efikasnosti.

Uglavnom. Pokušavamo da obavimo suviše toga odjednom. meĎutim. Stavljanje nekog od tih šešira izaziva odreĎeni vid razmišljanja. nada i kreativnost .na sopstveno zadovoljstvo. Bez obzira na to koliko smo u tome dobri. Razmišljanje je ogromno čovekovo bogatstvo. logika. onda je moguće da se osetimo sasvim zadovoljnima kada je reč o našoj uspešnosti u ovoj oblasti. Kao da ţongliramo s previše loptica. informacije. Ipak. Postoje na stotine primera kako tehnika namernog razmišljanja moţe da ima snaţan efekat. Sve što ja mogu jeste da osmislim tehnike i objavim ih.sve se to nagomila u nama. 10 . kreativnost od informacije. Reč je o konceptu šest šešira za razmišljanje. Emocije. Ukoliko moţemo samo ograničeno da sagledamo domet razmišljanja. ali. jedini koji su izuzetno zadovoljni svojim razmišljanjem jesu oni loši mislioci. Njihova praktična realizacija. počiva na pojedincima kao što je gospodin Veberot. Ono što predlaţem u ovoj knjizi jeste veoma jednostavan koncept koji misliocu dozvoljava da u odreĎenom trenutku obavlja samo jednu stvar. i tako dalje. Osnovna poteškoća vezana za razmišljanje jeste konfuzija. U knjizi opisujem prirodu i doprinos svakog od tih vidova razmišljanja. trebalo bi da uvek stremimo boljem. nikada ne moţemo biti u potpunosti zadovoljni ovim svojim najvaţnijm umećem. koji veruju daje svrha razmišljanja u tome da dokaţu da su u pravu . samo ako je tako i nikako drukčije.Predgovor koje sam bio pozvan da odrţim u Udruţenju mladih predsednika (Young Presidents' Organisation). On postaje sposoban da odvoji emocije od logike.

na raznim sastancima je vrlo korisno izbaciti ljude iz njihove uobičajene kolotečine. Slično tome. Moţemo izazvati ono što ţelimo.Predgovor Šest šešira za razmišljanje nam omogućavaju da svojim razmišljanjem upravljamo onako kako dirigent upravlja orkestrom. Edvard de Bono 11 . kako bismo ih naveli da o datom problemu razmišljaju na drugačiji način. Šest šešira za razmišljanje su krajnje praktiĉni i u tome je glavna vrednost ovog koncepta.

'■■» .

Moţda nije reč o originalu. pokazujući u pravcu ove mislima zaokupljene figure zamrznute u besmrtnoj bronzi. postaćete mislilac Verujem da se jedan od dva originalna Rodenova Mislioca nalazi u Buenos Airesu. Drugi je razlog moja namera da isprovociram one koji smatraju da su činjenice same po sebi vaţnije od načina na koji ih koristimo. nije apsolutno provereno? Ima više razloga. kao činjenica.GLUMA Ako glumite mislioca. gde god se ona nalazila. na trgu ispred zgrade parlamenta. Barem je tako rekao moj vodič. Pravi raz13 . Moţda me pamćenje vara. Treći razlog je moja ţelja da čitalac vizuelizira tu famoznu figuru mislioca. Moţda ne postoje dva originala. Jedan od njih je taj što nameravam da se u toku knjige konkretno pozabavim upotrebom činjenica. Prema tome. Kao ĉinjenica. Moţda se figura ne nalazi na trgu ispred zgrade parlamenta. zašto sam izjavio nešto što. ovo moţe biti pogrešno po više osnova. Moţda je moj vodič pogrešio.

vaše će emocije biti sustignute 14 . dok okreću ploče. meĎutim. upotrebio sam reč „verujem". drugo hrišćansko stanovište koje je mnogo bliţe tibetanskom: obavljajte molitvene radnje čak i ako ste emotivno potpuno isključeni. Postoji. koja ukazuje da je kod mene reč o uverenju. ako su ploče pravilno balansirane.Gluma log je taj što je ova knjiga napisana u avionu. Ţelim da zamislite taj toliko .fizički. na putu od Londona do Kuala Lumpura u Maleziji. Zauzmite tu pozu . Ţelim da zamislite tu bradu naslonjenu na ruku. zapravo. f^ Tibetanci izgovaraju svoje molitve tako što okreću okrugle molitvene ploče na kojima su one zapisane. Zašto? Zato što. MeĎutim. Ono stoje vaţno jeste namera da se pomolite. Vremenom. radije no emocionalno ili duhovno uzbuĎenje koje mnogi hrišćani zahtevaju od sebe. Ja. Rotirajuće ploče spiralnom putanjom uzdiţu molitve u boţanske visine.i postaćete mislilac. radije no o dogmatičnoj tvrdnji. U svakom slučaju. verujem da bi mišljenje trebalo da bude aktivno i ţustro. Često moramo da ukaţemo na naĉin na koji je nešto izneseno. postajete mislilac. Odista. O tome i jeste reč u ovoj knjizi. pozu za koju se pretpostavlja da bi trebalo daje zauzme svaki mislilac koji je ozbiljan u svojoj nameri. dozvoljeno da misle o spisku namirnica koje valja da kupe. što podseća na cirkusku tačku u kojoj se tanjiri vrte na vrhovima dugačkih motki. ne psihički .korišćen i lik Rodenovog Mislioca. ako glumite mislioca. radije no turobno i svečano.isuviše . Moţda je Tibetancima. tradicionalna predstava će nam na trenutak biti od koristi. jedna osoba je dovoljna da podstiče okretanje tuceta molitvenih ploča.

uistinu ćete postati mislilac. 15 . Ako glumite mislica.I ___________ Ako glubite mislioca. To je upravo ono što mislim kada od vas traţim da glumite mislioca. Imajte nameru i dajte je na znanje sebi i svima oko sebe. Zauzmite pozu mislioca. postaćete mislilac vašim aktivnostima. Ubrzo će vaš mozak početi da sledi ulogu koju igrate. Radite ono što je potrebno. Ova knjiga vam daje razne uloge koje treba da odglumite.

. a\l\ .

GospoĎa Tačer. povremeno je izja vljivala da u upravljanje vladom unosi smotrenost. a nekad „šešir domaćice".II STAVLJANJE ŠEŠIRA Veoma nameran proces Ono što najviše upada u oči pri posmatranju bilo kakve grupne fotografije snimljene pre četrdeset ili više godina jeste to da svi imaju šešire na glavi. Danas je šešir retkost. štedljivost i ekonomičnost domaćice. Koriste se kao deo uniforme. koja ulogu definiše sama po sebi. Novinske fotografije i rani filmovi svedoče o ovom ogromnom broju šešira. kaţe se da nosi svoj „upraviteljski" ili „direktorski" šešir. Jednako dobro je utemeljena i zamisao o šeširu ili kapi za razmišljanje. naročito meĎu muškarcima. Za zapovednički nastrojenog supruga koji stalno izdaje nareĎenja porodici. bivši britanski premijer. Direktorka moţe da napravi distinkciju izmeĎu svojih dveju uloga tako što će slušaocima reći da nekad nosi „direktorski". Danas šeširi imaju tendenciju da definišu ulogu. 17 .

U Nemačkoj i Danskoj postoje studentske kape.Veoma nameran proces II • Moraću da stavim svoju kapu za razmišljanje i raz motrim vaš novi predlog. • Stavi svoju kapu za razmišljanje i pozovi me sutra te lefonom. ona jasno signalizuje njegovu duţnost i spremnost daje vrši. 18 . Pogovora nije smelo da bude. koji biste mogli da kupite u prodavnici. MeĎutim. Kad policajac stavi kapu na glavu. Razmislite o koristima prave mislilaĉke kape. Nisam siguran da ţelim da prodam tu zgradu. U starim danima. ali bez one ukočene arogancije koja nije ništa drugo do pravi pravcati znamen gluposti. kada bi dadilja stavila šešir na glavu. Namerno stavljanje šešira je nešto veoma odreĎeno.izlaze napolje. Moraćemo da stavi mo svoje šešire za razmišljanje i vidimo kako ćemo da se izvuĉemo iz ove zbrke. Kapu za razmišljanje sam uvek zamišljao kao mekanu noćnu kapicu sa kićankom. ili traţe od drugih da to učine.i deca . Studenti su suviše zauzeti učenjem o razmišljanju drugih. Vojnik bez kape na glavi nikad ne izgleda tako ozbiljno i zastrašujuće kao vojnik s kapom. Ljudi dobrovoljno stavljaju sopstvene šešire za razmišljanje. koje podsećaju na one naučničke. • Ovo je opasan razvoj situacije. da bi i sami mislili. Signal je bio konačan. to je bio siguran znak da ona . slič nu kapi dvorske lude. Šteta što ne postoji istinski šešir za razmišljanje. učenje i razmišljanje su retko kad jedno te isto.

Javljamo se kad zazvoni te19 . • Plaćate me da mislim. dajte malo ak cije. Ţeleo bih da se usredsredim na problem namernog razmišljanja. • Hteo bih da ponovo razmisliš o tom planu. sedim i razmi šljam. da vidim kako stavljaš svoj šešir za razmišljanje. Što me bolje plaćate. Mentalna predstava nekoga ko na glavi ima pravi šešir za razmišljanje mogla bi da posluţi za prebacivanje u smireno i ni sa čim ometeno trenutno raspoloţenje. Stavite svoj šešir za razmišljanje. već na ĉin da ona postane bolja. Stavi opet svoj šešir za razmišljanje. • Razmišljanje nije izgovor za izostanak akcije. To zavisi od toga da li smatrate da ste plaćeni da mislite ili da sledite razmišljanje drugih. Prema tome. • Kako bi bilo da se sada zaista pozabavite ovim? Do sada sam od vas dobio samo automatsku reakciju. Zar ne vidiš da razmišljam? • Prekinuću ovu diskusiju. Stavljate ga namerno. Hajde. Moţda bi svesni mislioci mogli da odvoje pet minuta dnevno. • Hoću da odmah razmisliš o ovome.II ___________________ Stavljanje šešira__________ • Ne gnjavi me. Prema tome. tako da svi moţemo da sta vimo svoje šešire za razmišljanje i usredsreĊeno raz mislimo o ovom problemu. Postoji onaj pokretno-govorno-dišući način razmišljanja koji stalno primenjujemo. to ja bolje mislim. To je svrha šešira za razmišljanje. neophodno za bilo kakvo razmišljanje koje je više od pukog reagovanja na situaciju. tokom kojih bi namerno nosili šešir za razmišljanje.

Namerno razmišljanje sluţi za to da učinite i više od toga. morate da izaberete drumove. znači. Ovaj tip trajnog automatskog razmišljanja je kon stantno negde u pozadini.\ 7 Veoma nameran proces II lefon. Prelazimo ulicu. pokretno -govorno . drugačija vrsta razmišljanja. Prema tome. ţelimo da počnemo s na mernim razmišljanjem. Kada vozite kola. Ne moramo da budemo svesni koja noga je na redu da korakne kada hodamo. Tragate za signalima i reagujete na njih. Svako moţe da potrči. To se. Upadamo u kolotečinu i izlazimo iz nje. niti da upravljamo svojim disanjem. Pozadinsko razmišljanje sluţi za svakodnevno dovijanje. Pratite saobraćajne znake i donosite odluke. ali sportista trči namerno i u tu svrhu trenira. Tu ima mnogo trenutnih radnji nametnutih nam od strane poslednjeg trenutka i onog koji će uslediti neposredno iza njega. Nema lakog načina da signaliziramo sebi da. Istraţujete predmet i izraĎujete mapu. Pravite je na objektivan i neutralan način. fraza „šešir za razmišljanje" postaje odreĎeni signal koji moţemo dati sebi ili drugima.dišući vid razmišljanja je umnogome nalik voţnji niz drum. Reč je. MeĎutim. Drugi vid mišljenja je onaj koji je vezan za izradu mape. koja je mnogo više namerna i usredsreĎena. prilično razlikuje od pukog rea20 . meĎutim. vi pri tom ne izraĊujete mapu. o reaktivnom razmišljanju. Prema tome. umesto ovog svakodnevnog dovijanja. da ih sledite i sklanjate se s puta drugim učesnicima u saobraćaju. Suprotstavimo sada ova dva načina razmišljanja: nesvesno i namerno. Za to su vam potrebni široki pogledi. Postoji. meĎutim.

U Sidneju. jer sam znala šta mislim.II ___________________ Stavljanje šešira __________ govanja na saobraćajne znake onim redom kojim se pojavljuju. MeĎutim. Saslušate slučaj svog protivnika samo da biste ga napali i izloţili njegovu slabost. Naziv prve lekcije je PMI. Ono to čini tako što prvo gleda u „plus" pravcu i beleţi ono što opaţa. Jedna devojčica je to veoma lepo rekla: „Smatrala sam da je PMI metod glup i neprirodan. Svaka strana reaguje na onu drugu. Taj kontrast je vidljiv na sledećem primeru. Zamislite da pokušavate da nadgovorite nekoga u raspravi. naposletku. Iznosite svoj slučaj i osvajate poene u svoju korist. vi napadate ili se branite. u „interesantnom" pravcu (za svim onim stoje vredno zabeleţiti. Zove se CoRT (program Cognitive Research Trust) i danas ga koristi nekoliko miliona školske dece u različitim zemljama. Suprotstavite tome proceduru pravljenja mape. Nakon što su uradili 21 . ali što ne spada ni u „plus" ni u „minus" kategoriju)." Stvar je u tome da valja usmeriti paţnju i naći način da se to i učini. odeljenje od trideset dečaka je kolektivno izglasalo odluku da svako od njih dobija po pet dolara nedeljno da bi išao u školu. Vodim program nastave razmišljanja u školama. Time je izrada mape okončana. Umesto pukog reagovanja na situaciju. kad sam uradila PMI. Mislilac bira svoj put. i to na osnovu onoga što sam sama zapi sala. dete izraĎuje jednostavnu mapu. Potom dete gleda u „minus" pravcu i. Iz trenutka u trenutak. u Australiji. otkrila sam da sam se predomislila.

Odista. dvadeset devet njih je promenilo mišljenje i odlučilo da to ipak nije dobra ideja. ovaj reaktivan vid razmišljanja moţe da funkcioniše samo ukoliko se ukaţe nešto na šta valja reagovati. trebalo je samo izabrati put. To je i razlog što poimanje kritičkog razmišljanja kao kompletne forme razmišljanja moţe da bude veoma opasno. Zapadnjačka navika raspravljanja i dijalektike je de fektna. C Vid razmišljanja koji podrazumeva izradu mape izi skuje odreĎenu nepristrasnost. Pošto se prostrla „mapa". zamolio je sve da na sledećem sa stanku urade PMI. Kritičko razmišljanje je u redu kad morate da odreagujete na nešto što vam je zadato. jer izostavlja generativno i kreativno. Ispričao mi je daje problem tada bio rešen u roku od dvadeset minuta. preseljenje je otkazano. upetljao se u neki birokratski problem. Pol Mekredi (pronalazač letenja na ljudski pogon).govorno . bez ikakvog nagovaranja od strane nastavnika.dišućim vidom razmišljanja. Na kraju ove kratke veţbe. Sin muje predloţio da uradi PMI i to je odredilo njegov sledeći potez. To nije slučaj s pokretno . Jedan od najvećih svetskih pronalazača. Ovo je uverenje nanelo mnogo štete zapadnjačkoj misli. 22 . ali nimalo ne doprinosi stvaranju predloga. uradila je PMI sa svoja dva sina. koji se mesecima sporio s velikom naftnom kompanijom. Poslovni čovek. Ţena koja je dve godine planirala preseljenje iz Kalifornije u Arizonu. zasnovano na pogrešnom tumačenju velikih grčkih mislilaca. Prisutno je glupo uverenje. da se razmišljanje zasniva na dijalogu i dijalektičkoj raspravi.\ 7 Veoma nameran proces II PM.

U ovoj knjizi. Kada se štampa mapa u boji. kad dete završi školu. umećem čitanja slova i brojeva. To je metod koji nameravam da upotrebim za usmeravanje paţnje. već i u odabiru boje šešira koji nameravate da upotrebite. šest šešira za razmišljanje odgovaraju različitim bojama koje se koriste u štampanju mape. Reč je o veštini delanja i razmišljanja koje uz njega ide. Prvo se jedna nanosi na hartiju. 23 . Ukoliko nije reč samo o pukom reagovanju na ono što je pred nama. PMI je jedan od CoRT načina da to i učinimo. Do toga neće dovesti pasivnost u razmišljanju. neophodno je da znamo kako da usmerimo paţnju. Odista. CoRT nastava razmišljanja se bavi operativnim razmišljanjem: postavljanjem ciljeva. Reč operativnost donekle zvuči kao reč „pismenost". Onda sledeća. televizijske emisije itd. odreĎivanjem prioriteta.II ___________________ Stavljanje šešira __________ Školska deca uglavnom treba da pasivno reaguju na ono što se pred njima naĎe: materijal iz udţbenika. kao osnovnim sastojkom obrazovanja. stvaranjem alternativa. komentari nastavnika. predstoji mu mnogo više od pukog reagovanja. pozabavićemo se drugim načinom. uzeo sam termin operativnost. sve dok na kraju ne dobijemo mapu u pu nom koloru. Moraće da preuzima inicijativu i planira svoje postupke. itd. a ja čvrsto verujem da bi operativnost trebalo da ide rame uz rame s pismenošću. stvar nije samo u tome da stavite šešir za razmišljanje. MeĎutim. Zatim preko nje dolazi druga. Da bih obuhvatio ovo „ddatno razmišljanje". Prema tome. U ovoj knjizi. boje su razdvojene.

II .

Za aktivnostima će uslediti razmišljanje. jer mnogi na to gledaju potpuno pogrešno. stavljate na glavu svoj šešir za razmišljanje . i ako preduzimate odgovarajuće aktivnosti. čuveni francuski kuvar s početka XX veka (prim. Nećete postati Eskofje.) 25 . Izgleda da tvrdim da će. Mnogi će pohitati da ukazu na apsurdnost ovoga. Dozvolite da to učinim umesto njih.recimo.naposletku zaista i postati mislilac. prev. doći do njene realizacije. ukoliko imate nameru da postanete mislilac. da li će ta vaša namera biti dovoljna da ih zaista i podignete? Ukoliko imate nameru da postanete šahista. Rekao sam da ćete. postaćete sasvim podnošljiv kuvar. ako imate nameru da postanete kuvar. jer su u ovim slučajevima potrebne vanserijske sposobnosti. ako ispoljavate aktivnosti mislioca . da li će ona biti dovoljna da majstorski pomerate figure po tabli? Odgovor je ne. MeĎutim.* izuzev u sluča* Escoffier.III PROCES PREVOĐENJA Namera i realizacija Ţeleo bih da se vratim na distinkciju izmeĎu namere i realizacije. Ako imate nameru da postanete dizač tegova. Vaša gluma će prerasti u stvarnost.

onda verovatno ne preduzimate ništa u tom pogledu -jer imate visoko mišljenje o sebi i zadovoljni ste svojom navodnom veštinom. razume se. zato što je krajnje retka. pretpostavljam da su mnogi od prisutnih pogrešno protumačili pitanje. Ja sam. Na moje zaprepašćenje. njihovo sagledavanje dometa razmišljanja je bilo toliko ograničeno da je svako od njih smatrao da je njegovo razmišljanje gotovo maksimalno dobro. Drugim recima. Jednom sam zatraţio od grupe odlično obrazovanih Amerikanaca (svi su imali fakultetske dinlome) da svoju sposobnost razmišljanja ocene ocenom ocrjedan do deset. Da ovo ne bi zvučalo preoštro. Ako sebe smatrate misliocem. Ne sećam se da sam ikada sreo nekoga ko je zaista ţeleo da postane mislilac. Izvesno da nije dovoljno da mislilac sebe smatra misliocem. Namera Tibetanca da se moli nije dovoljna: on mora da okreće molitvene ploče. ljudi su neverovatno zadovoljni sobom kada je reč o njihovom razmišljanju -jer ne mogu da zamisle kako bi se ono moglo poboljšati. ali bićete izvesno bolji kuvar od nekog ko to ne namerava i ne preduzima ništa. Imajući na umu ovo što 26 . traţio apsolutni rejting. Morate da preduzmete odreĊene aktivnosti. To gotovo daje potpuno suprotno onome što govorim. Molim vas da obratite paţnju na to da namera nije dovoljna. tako da je ocena osam predstavljala skromno priznanje ove komparativne izvedbe. Namera da postanete mislilac je veoma bitna. prosečna ocena je bila osam. Ipak. Znali su da su u školi i na fakultetu uvek bili meĎu deset odsto najboljih.Namera i realizacija III ju da zaista posedujete potrebnu darovitost.

istrajaoje i naposletkuje 106.000 nastavnika osposobljeno da predaje CoRT nastavu razmišljanja. Po zakonu. Reč je o operativnoj veštini. jednako kao što moţete da postanete bolji u fudbalu ili kuvanju. dakle. Uobičajena predstava koju o sebi ima dete koje pohaĎa školu jeste da je „inteligentno" ili „neinteligentno". školski predmet pod nazivom razmišljanje". iz tog razmišljanja iz27 . Humor. Venecuelanska deca znaju da mogu da misle o nečemu ako to hoće i znaju da će se. Ovaj koncept inteligencije je zapravo koncept vrednosti. a isto tako i njihovi roditelju Ta veština razmišljanja koju Ďaci stiču je vaţna. Znatno vaţnija. Imaju. jeste zamisao o razvijanju veštine razmišljanja. Kao kada je neko visok ili nizak. Biti mislilac znači imati totalno drugačiju predstavu o sebi.III _________________ Proces prevoĊenja _________ sam maločas izneo. svako dete školskog uzrasta u Venecueli mora da provede dva ĉasa nedeljno uĉeći specifiĉan naĉin razvijanja veštine mišljenja. njihovi uĉitelji i pedagozi takoĊe. njegov zahtevje doĉekan salvama smeha. Moţete da postanete bolji u razmišljanju. Pored toga. seks i razmišljanje su tri aktivnosti za koje svi sebe smatraju apsolutno kompetentnima. koju moţete da razvijete. Tu ne moţe da se učini bog znašta. to ne bi trebalo da predstavlja nikakvo iznenaĎenje. ţelja da postanete mislilac pokazuje da to još uvek niste. u tom slučaju. meĎutim. MeĊutim. Uĉenici to znaju. Kada je dr Luis Alberto Maĉado predloţio da postane ministar za razvoj inteligencije u vladi Venecuele. lep ili običan. u zavisnosti od toga kako mu ide učenje i koliko uspeva da zadovolji zahteve nastavnika.

Umnogome je slično onim zen navikama o kojima je lako pisati. IznenaĎujuće je da na psihološkom nivou to moţe i da funkcioniše. nesposoban da sagleda alternative itd. vaša fiziologija to propraća i vi postajete srećniji i teţe se ljutite. Na još osnovnijem nivou. nezainteresovan za istraţivanje. ako je reč o nameri i ne. Sad već moţemo da bacimo pogled i na aspekt realizacije. U tu svrhu se koriste CoRT okvirima.). ukoliko prihvatite osmeh kao svoj standardni izraz lica. Postoje dokazi koji navode na pomisao da. Niti podrazumeva rešavanje svih onih zakučastih problema za koje ljudi uvek od mene očekuju da ih resim. Upotreba šešira za razmišljanje opisanih u ovoj knjizi jeste jedan od načina pojačavanja te namere da postanete mislilac. Masku sledi suština. Biti mislilac ne znači automatski i biti uvek u pravu. ako nameravate da sasluša28 . onaj ko je stalno u pravu je verovatno loš mislilac (arogantan. ali ih je teško upraţnjavati. prvi korak jeste namera. stoje istovremeno i lako i teško. Potrebno je. manje opreme. Biti mislilac ne podrazumeva biti pametan. što je mnogo jednostavnije u odnos^ na golf. naime.Namera i realizacija III roditi neke ideje. Signali prerastaju u stvarnost. Zbog toga se oseća potreba za nekim opipljivim strukturama kao što su šest šešira za razmišljanje. Da li namrštene obrve i brada oslonjena na ruku zaista nešto znače? Odgovor je da. Prema tome. Biti mislilac podrazumeva svesnu ţelju da to budete. tenis ili muziku. Na veštačke osmehe fotomodela u reklamama ljudi reaguju kao da su ti osmesi stvarni. Zaista. ako je reč o nečijem prirodnom izgledu i stavu.

odluku nećete doneti sve dok ih ne vratite u prirodan poloţaj. a ona bi trebalo da bude bolja od neke naprečac donesene odluke. Mladi skloni nasilju su poverovali da je njihovo razmišljanje postalo manje nasilno zato što nisu morali da naprečac reaguju u okviru nasilnog klišea. 29 . Šest šešira za razmišljanje pruţaju opipljiv način prevoĎenja namere u realizaciju.i vaše će razmišljanje postati bolje. provešćete nešto više vremena slušajući . Ukoliko svesno primaknete obrve da biste razmišljali.III Proces prevoĊenja te nekoga.

•■« .

što više nastoji da. Čak se ponose svojom dobrom izvedbom i time što im je uspelo da odglume krajnje budalastu budalu. Jedna vrsta glumaca gubi identitet svog ega i preuzima ego uloge (metodska gluma). a drugi kod kuće. a ego reţira predstavu. MeĎutim. umesto da nanesemo štetu svom egu. To postaje merilo dostignuća i sposobnosti.. da grešimo ili da nas je neko nadmudrio. Druga vrsta glumaca reţira sopstvenu izvedbu. uloga daje slobodu. Moţda nam nije lako da uvidimo da smo budalasti. I jedni i drugi su dobri glumci.ne bude tu". Uz dobro definisanu ulogu. Često su glumci u svakodnevnom ţivotu prilično stidljive osobe. Glumljenje nekoga drugog omogućava egu da ide dalje od svojih normalnih restriktivnih predstava o sebi. 31 . Jedni se provode negde napolju. moţemo to da odigramo. Jedan od problema Zen-budizma je to što ego. Uloga je prihvaćena.IV IGRANJE ULOGE Praznik za ego Ljudi se ne bune da „glume budalu" sve dok je očigledno da je to samo gluma. postaje sve prisutniji upravo u tom „nastojanju". zadovoljni zbog svoje glumačke veštine. U tome je prednost uverenja ostakli da ste dobar glumac.

slične onima u dobroj pantomimi. ali daje korisno imati nekoga ko će odigrati tu ulogu i da nameravaju da je odigraju dobro. tako što ćemo tu obimnu ulogu rastaviti na više delova. da bi nas zabavile. predstavlja vredan korak na putu da postanete mislilac. Ali. Ti delovi postaju karakterne uloge. moţemo da idemo i dalje. koje će biti opisano nešto kasnije. Uloge koje odgovaraju stvarnom ţivotu bi ilustrovale samo sebe. od kojih je svaka definisana drugačijim šeširom za razmišljanje. Glumiti mislioca. postaju humanizovane. Ili u vrlo izvornoj formi japanskog Kabuki-pozorišta. Tu je. Ona krešti. Prema tome. To je razlog što osobe koje su po prirodi negativne uzimaju ulogu „antiprotivnog" (Ďavoljeg advokata) onda kada ţele da budu negativne. ima zlurad pogled i uţiva u negativnim osećanjima koje očigledno izaziva u publici. zatim. MeĎutim. Uloge u pantomimi su osmišljene tako da predstavljaju velike sile koje. što je uloga očiglednije namema i veštačka. umesto samo jedne mislilačke uloge. To ima vrlo mnogo smisla. Time ţele da ukazu da one inače nisu takve. Svako ume da prepozna vešticu u pantomimi. ulogu princa igra ţensko. u kome su uloge krajnje stilizovane. u opštem smislu reci. biće ih šest. Tradicionalno. a damu muškarac. to nam postaje 32 . jer čitava svrha uloga u pantomimi jeste da se ode stoje moguće dalje od stvarnosti. To je njena uloga i ona joj se predaje. Ova tradicionalna uloga deţurnog oponenta je veoma slična razmišljanju pod crnim šeširom. i plemeniti princ koji predstavlja sile dobra. kako bi se ilustrovale ideje. Obična ljudskost je otelovljena u liku dame. televizijskoj sapunici ili tradicionalnom vesternu.Praznik za ego IV Bez zaštite koju pruţa ova formalna uloga. ego je izloţen riziku.

I vaš ego je uključen u nastojanje daje dobro odigrate. to je razlog što vam se dopada Dţej Ar iz serije „Dalas". Ţuti i crni šešir predstavljaju oštar kontrast. To što su različiti i stoje moguće više drugačiji. opisano je svih šest šešira za razmišljanje.IV Igranje uloge ____________ \ 7 prepoznatljivija kao uloga. glumite klovna. Tako bi i trebalo da se nose. Promenivši šešir za razmišljanje. Gledate sebe kako igrate tu ulogu. Sve ovo je deo onog vida razmišljanja koji podrazu meva izradu mape. Obimna uloga šešira za razmišljanje je rastavljena na šest različitih karakternih uloga. Na kraju. svaki obojeni šešir predstavlja drugu boju koja se moţe upotrebiti pri pravljenju mape. glumite nitkova. Kao što sam rekao. potpuno je namerno. zajedništvo boja daje kompletiranu mapu.koji svi misle istom glavom. Igrate je najbolje što umete. Različita poput veštice i princa iz pantomime. Igrati komediju nije isto što i igrati tragediju. predstavljenih pomoću šest različito obojenih šešira za razmišljanje. U tome leţi tajna uspeha američkih TV-sapunica. Na stranicama koje slede. Postajete mnoštvo različitih mislilaca . Kada navučete kostim klovna. Ponosite se time što moţete da odigrate različite uloge. 33 . Uloga plavog šešira se razlikuje od uloge zelenog. U svakom trenutku moţete da birate koji ćete od šest šešira staviti na glavu. morate da promenite i ulogu. Crveni šešir se umnogome razlikuje od belog. Kad stavite šešir nitkova. Svaka uloga bi trebalo da bude drugačija. Stavljate šešir i zatim igrate ulogu koja je njime definisana.

Tako se prave mape.Praznik za ego IV Razmišljanje sada počinje da teče iz uloga koje igrate. A onda. na kraju. 34 . a ne iz vašeg ega. ego bira put koji mu najviše odgovara.

Te tečnosti su uticale na vaše raspoloţenje. ako hoće. to je stoga što kroz vaš sistem protiče „crna ţuč". Prema tome. Štaviše. Mnoge deprimirane osobe primećuju da su misli kojima su u stanju da se bave u periodu depresije prilično drugačije od onih kojima su u stanju da se bave kada su vedrije raspoloţene.HEMIJA RAZMIŠLJANJA Melankolija i ostale teĉnosti Ovo poglavlje je namenjeno onima koji još uvek nisu ubeĎeni. na vaše razmišljanje. Ako ste turobni i melanholični. reč melankolija znači upravo to: „crna ţuč". Moţda su Grci bili u pravu kada su verovali da postoji šest različitih telesnih tečnosti koje utiču na raspoloţenje. Ono je za one kojima se još uvek čini daje kon cept šest šešira za razmišljanje frivolna i besmislena igra koja ni na koji način ne doprinosi našoj veštini mišljenja. Takve osobe bi trebalo da pročitaju ovo poglavlje. a ono. mogu i da ga preskoče. Ostali. vaše raspoloţenje su odreĎivale tečnosti ili„humori" koji su u tom trenutku preovlaĎivali u vašem sistemu. 35 . opet.

Sumnja se da do prolećne groznice kod ţivotinja dolazi upravo na taj načini(promena ravnoteţe svetlosti i tame dovodi do toga da nipofiza oslobaĎa hemikalije koje aktiviraju seksualno interesovanje). Znamo da ravnoteţa hemikalija (neurotransmitera) koje deluju u hipotalamusu moţe da ima snaţan uticaj na ponašanje.Budući da danas znamo mnogo o mozgu. zauzvrat. u mogućnosti smo da dokaţemo osnovanost grčke teorije. i u ćelom krvotoku — imaju tako izraţen uticaj na naše raspoloţenje i razmišljanje. Ako na mozak gledamo kao na aktivan informativni sistem. Znamo da sloţeni neuropeptidi koje oslobaĎa hipofiza mogu da odlaze na druga mesta u mozgu i razlaza se u specifične hemikalije koje utiču na različite delove mozga. Ţivotinje su bile istrenirane da podignu ili snize svoj krvni pritisak kao reakciju na signal spolja. morfijumu slične hemikalije koje se oslobaĎaju u mozgu (koje čine da se dţogeri u odreĎenom trenutku osećaju izvanredno dobro). Veoma je dobro utemeljeno i shvatanje da fiziološke reakcije mogu da se menjaju putem normalnog procesa uslovljavanja. uviĎamo da se on po ponašanju umnogome razlikuje od pasivnih informativnih sistema. Ovom problemu moţemo prići i iz drugog ugla i opet dobiti isti rezultat. moguće. što je dokazao Pavlov. imati uticaja na naše razmišljanje. kakvi se koriste u 36 a-_ Melankolija i ostale teĉnosti . Moguće je da šest šešira za razmišljanje vremenom uspeju da steknu status uslovnog signala koji inicira pojavu odreĎene hemijske podloge u mozgu koja će. Vremenom ćemo moţda shvatiti na koji način hemikalije u mozgu — a. Znamo za endorfine.

Na drugom posluţavniku se nalazi vreća od rastegljive gume. Ako se lopta ubaci u odreĎeni kvadrant mreţe podeljene na kvadrate. ispunjena veoma viskoznim uljem. ona tamo i ostaje.Hernija razmišljanja kompjuterima i još ponegde (štamparstvu. umesto da pasivno leţi na površini. u Mehanizmu uma (The Mechanism ofMind). a koji su došli do zaključka da su samoorganizujući aktivni sistemi od suštinskog značaja. Na nesreću. To je pasivan informativni sistem. na površini je primetna kontura. Prva lopta koja pada na površinu postepeno tone ka dnu. Ona ne ostaje tamo gde je bačena. Štaviše. celokupno naše razmišljanje je 37 . Aktivan sistem znači da se informacija sama organizuje u vidu obrazaca. ali sluţe da bi ilustrovali ogromnu razliku izmeĎu pasivnih i aktivnih sistema. pritiskajući površinu pod sobom da bi tamo dospela. recimo). Čelična lopta bačena na površinu ostaje tamo gde je pala. Aktivne sisteme sam opisao. Druga lopta se kotrlja niz nagib i smiruje pored prve. imamo jednostavnu aktivnu površinu koja dozvoljava da se dolazne informacije (lopte) organizuju u skupinu. Kad se konačno smiri. sve naredne lopte će se kotrljati u pravcu prve i formiraće se skupina. Modeli koje smo naveli su veoma primitivni. Lopta ostaje tamo gde je pala. neka vrsta udubljenja u kome lopta leţi. već sledi pravac nagiba koji je svojim „prizemljenjem" napravila prva lopta. Ovde. Druga lopta je aktivna. a sada je otkrivaju naučnici koji rade na kompjuterima pete generacije. dakle. čekajući daje organizuje neki spoljašnji procesor. Na posluţavniku je pesak. donekle preliminarno. Ta knjiga je objavljena 1969.

Melankolija i ostale teĉnosti okrenuto prema pasivnim sistemima. emocijama ili sposobnošću da prave glupe greške. samoorganizujući sistemi imaju jednu veliku manu. Formacija i upotreba ovakvih obrazaca daju podsticaj percepciji. a ne samo višak koji tu sposobnost ometa. budući daje univerzum aktivnih sistema potpuno različit. što je i bio moj cilj u Mehanizmu uma. model koji sam opisao u knjizi danas postoji kao kompjuterska simulacija i umnogome se ponaša onako kako sam predvi deo. Aktivna priroda nervne mreţe je ta koja omogućava da * se dolazne informacije same organizuju u obrasce. MeĎutim. Štaviše. čak bi i tako jednostavne radnje kao što je prelazak preko ulice bile praktično neizvodljive. Ostaju zarobljeni u sekvenci iskustva (odreĎene istorije dogaĎanja). Moguće je pokazati kako se nervna mreţa ponaša kao aktivan samoorganizujući informativni sistem. nikada neće umeti da misle. Pragovi i osetljivost nervnih jedinica su. Naš mozak je osmišljen tako da bude briljantno nekreativan. zahvaljujući hemikalijama iz sredstava za pranje i kupanje. Ovo ukazuje na to da su emocije suštinski deo naše sposobnosti da razmišljamo. doţiveli mnoge promene. 38 . Na izvestan način. Menjanje tih hemikalija rezultuje stabilizovanjem različitih obrazaca. imamo drugi mozak za svaku različitu hemijsku podlogu. Osmišljenje da formira obrasce i potom ih tako nepromenljive koristi u svakoj mogućoj prilici u budućnosti. Da nije te sposobnosti mozga da dopusti dolaznim informacijama da se same organ izuju u obrasce. Inače. Zbog toga će kompjuteri pete generacije morati da budu opremljeni humorom.

U trenucima panike ili besa. To bi značilo da postoji veoma dobar razlog za obučavanje ljudi pod takvim emocionalnim uslovima (stoje vojska oduvek i činila). Kakve veze sve ovo ima sa šest šešira za razmišljanje? Već sam pomenuo da bi ovi šeširi mogli da postanu uslovni inicijatori koji bi. Otud i neodlučnost. prema tome. s jedne strane.samo za različite mozgove. onda ovaj neodreĎeni vid razmišljanja nikad ne daje mozgu priliku da napravi bilo kakvu postavku. to vuče koren iz teoretskih razmatranja ponašanja aktivnih samoorganizujućih informativnih sistema. Ukoliko su različite hemijske postavke zaista povezane s različitim načinima razmišljanja. konkretno. S druge strane. Razdvajanje različitih aspekata mišljenja je takode od velikog značaja.Hernija razmišljanja Osobe koje imaju teškoća u donošenju odluka bi mogle pomisliti da razne hemijske postavke mozga donose odluke koje su za njih. vaţnost promenjene hemijske postavke u mozgu. potiče od našeg sve većeg znanja o ponašanju mozga. UviĎamo. mi ili pokušavamo da isključimo emocije (koje tada nastavljaju da u pozadini igraju izuzetno uticajnu. ljudi su skloni da se ponašaju primitivno. oba izbora su prava . moţda zbog toga što se mozak tako retko nalazi u tim posebnim hemijskim uslovima. ispravne. To. Prema tome. Ukoliko se resimo da mislimo na normalan način. shodno tome. 39 . ili krivudamo izmeĎu razuma i emocija. da nije imao šanse da formira sloţene obrasce reagovanja. menjali hemijsku ravnoteţu mozga. mada skrivenu ulogu).

.

koji je odgovoran za većinu praktičnih nedostataka razmišljanja. Ukoliko naše razmišljanje valja da bude više no samo reaktivno. moramo da znamo kako da usmerimo p aţnju na aspekte redom kako se pojavljuju. Šest šešira predstavljaju sredstva za usmeravanje paţnje na šest različitih aspe-kata problema. Treća vrednost je njihova praktiĉna primenljivost. a da pri tom ne izloţimo riziku svoj ego. ili da prestane da bude negativan. Glavno ograničenje razmišljanju jeste odbrana ega. Navlačenjem klovnovskog kostima stičete puno pravo da glumite klovna. Druga njihova vrednost leţi u usmeravanju paţnje.VI SVRHA ŠEST ŠEŠIRA Pet vrednosti Prva vrednost šest šešira za razmišljanje je u igranju definisanih uloga. Šeširi nam dozvoljavaju da mislimo i kaţemo stvari koje inače ne bismo mogli ni pomisliti ni reći. Simbolizam šest različitih šešira obezbeĎuje vrlo pogodan način da od nekoga (uključujući tu i sebe lično) zatraţite da preĎe u „drugi reţim". Mo41 . Moţete da zatraţite od nekoga da bude negativan.

Peta vrednost je njihova upotrebljivost za ustanovljavanje pravila igre. Ljudi veoma uspešno uče ta pravila. Učenje pravila igre jeste jedna od najjačih formi učenja kod dece. Šest šešira za razmišljanje ustano vljavaju odreĎena pravila za „igru" razmišljanja. Četvrta vrednost je njihova moguća zasnovanost na moţdanoj herniji.Pet vrednosti IV ţete da zatraţite od nekoga da bude kreativan. Ja sam spreman da pretpostavim i neke stvari koje seţu dalje od trenutnog znanja. budući da teoretski za htevi samoorganizujućih sistema opravdavaju takvu ekstrapolaciju. igra razmišljanja koju ja imam na umu jeste izrada mape. koju sam naglasio u prethodnom poglavlju. Konkretno. Moţete da zatraţite od nekoga da reaguje čisto emotivno. jer se razlikuje od raspravljanja. t 42 . koja im i omogućava da budu tako vesta u rukovanju kompjuterima.

Ţelim da mislioci te šešire vizueliziraju i predstave sebi kao stvarne šešire. Zbog toga je vaţna boja. Beli šešir . To bi bilo impresivno i zadovoljilo bi neke ljude. Mogao sam da izaberem i neke mudre grčke nazive koji bi ukazivali na vid razmišljanja koji iziskuje svaki šešir. šest boja Svaki od šest šešira za razmišljanje ima svoju boju: belu.bela boja je neutralna i objektivna. crnu. Beli šešir je zaokupljen objektivnim činjenicama i brojkama. Boja čini predstavu lakšom.vn SIMBOLIKA I FUNKCIJE Šest šešira. plavu. a bili bi i zbunjujući. budući da se takva imena teţe pamte. Kako biste ih inače razlikovali? Različite oblike bi. takoĎe bilo teško zapamtiti. MeĎutim. bilo bi od male praktične vrednosti. opet. zelenu. 43 . ţutu. Boja svakog šešira je povezana i s njegovom funkcijom. Boja istovremeno daje i ime šeširu. crvenu.

crveno je indikator ljutnje („zacrveni" vam se pred očima). Ţuti šešir . plodonosan rast.zbog čega se nešto ne moţe učiniti. U praksi. a nikada prema funkciji. koja će u tom slučaju slediti sama od sebe. biće vam lako da upamtite funkciju svakog šešira.zeleno je trava. Crni šešir . vegetacija i obilan. stoje mnogo lakše nego da od nje zatraţite da prestane da 44 . Zeleni šešir je pokazatelj kreativnosti i novih ideja. šest boja VII Crveni šešir . termin crveni šešir je neutralan. MeĎutim. Ţuti šešir je optimističan i obuhvata nadu i pozitivno mišljenje. teško da ćete dobiti iskrenu reakciju. koje je iznad svega drugog. Zeleni šešir . Plavi šešir .plava boja je hladna i ujedno boja neba.crna boja je turobna i negativna^Crni šešir obuhvata negativne aspekte . Moţete da zamolite neku osobu da „na trenutak skine crni šešir". Crveni šešir vam omogućava da stvar sagledate s emotivne strane. Za to postoji dobar razlog. Moţete ih shvatiti i kao tri para: • beli i crveni • crni i ţuti • zeleni i plavi.Šest šešira. Ukoliko upamtite boje i asocijacije vezane za njih. Ako zatraţite od nekoga da na nešto emotivno odreaguje. besa i emocija.ţuta boja je sunčana i pozitivna. Plavi šešir je zaduţen za kontrolu i organizaciju procesa mišljenja. šešire uvek pominjemo prema boji. jer ljudi veruju daje emocionalnost greška. kao i korišćenja ostalih šešira.

• To je dobro . Stoje fraza raširenija.za razmišljanje pod ţutim šeširom. 45 . dajući tim ljudima primerak ove knjige daje pročitaju. Tu upadate vi. radije no stvar podsticaja i stroge kritike. trebalo bi da budete u stanju da tokom bilo kakve diskusije s lakoćom menjate „šešire". Šeširi se pominju direktno: • Ţelim da skineŠ svoj crni šešir. Neutralnost boja dopušta da se šeširi koriste bez imalo nelagodnosti. Naposletku. to će efikasnija biti u praksi.VII Simbolika i funkcije bude tako negativna. objašnjenje koje ide uz svaku boju će brzo dati „šmek" svakom šeširu. Razmišljanje postaje igra sa definisanim pravilima. Da ĉujemo sada šta kaţe beli. Kad imate posla s ljudima koji nisu pročitali ovu knjigu i nisu svesni simbolike koju u sebi nose šest šešira za razmišljanje. • Hajde da svi na nekoliko trenutaka stavimo svoje cr vene šešire.

.

očajnički nam je potreban zaokret koji kaţe: „Samo činjenice. ako hoćemo da razmišljaju inteligentno). Pustite tumaĉenje. samo ĉinjenice. molim . činjenice i brojke se nikada ne mogu tretirati objektivno. Ne očekujemo da se kompjuter s nama raspravlja i da svoje činjenice i brojčane podatke koristi samo kao svoje argumente u toj raspravi. Od njih očekujemo da nam na naš zahtev prikaţu činjenice i brojke. Koje su ĉinjenice u ovoj situaciji.bez rasprave. molim. Kada se iznesu kao deo rasprave. Činjenice se koriste u neku svrhu. Kompjuteri još uvek nemaju emocije (premda ćemo morati da ih učinimo takvim. umesto da se prezentiraju kao činjenice. na neutralan i objektivan naĉin.vm BELI ŠEŠIR Činjenice i brojke Moţete li da glumite kompjuter? Naprosto iznesite ĉinjenice. Suviše često su brojke i činjenice deo rasprave." 47 . Prema tome.

postojala je sasvim izvesna mogućnost da sudija u toku suĎenja umre. a tek potom biramo put. Optuţnica je naposletku odbačena . Budući da se sudijsko naimenovanje dobija tek kad pravnik dosegne onu relativnu starost koja podrazumeva i relativnu mudrost. indicija da je za odbacivanje optuţnice postojao još jedan razlog. To znači da nam prvo valja imati činjenice i brojke.verovatno zbog toga stoje shvaćeno da je snaga IBM-a potrebna SAD kako bi mogle da se takmiče s visoko organizovanom konkurencijom japanskih elektronskih kompanija. zapadnjački način razmišljanja. Ima. Nasuprot tome. prvo moramo da napravimo mapu. meĎutim.Ĉinjenice i brojke Naţalost. mislim). Prema tome. sa svojom navikom zalaţenja u rasprave. u razmišljanju koje podrazumeva izradu mape. s kojim nijedan sud nije mogao da izaĎe na kraj. više voli da prvo da zaključak i tek onda iznese činjenice koje taj zaključak potk repljuju. Jednom je protiv IBM-a (International Business Machines) u SAD bila povedena antitrustovska parnica i ceo slučaj je dostigao mamutske razmere. Poenta ove priče jeste daje na zahtev za činjenicama i brojkama moguće odgovoriti tako obimnim informacija 48 . Daje sudija nekim slučajem umro za vreme trajanja procesa. moralo bi da se počne ispočetka. razmišljanje pod belim šeširom jeste pogodan način da zatraţite da vam se na neutralan i objektivan način iznesu činjenice i brojke. Proces je stoga bilo nemoguće dovesti do kraja. IBM je dao na uvid ogroman broj dokumenata (oko sedam miliona. sem u slučaju da su naimenovali veoma mladog sudiju koji bi se celog ţivota bavio tim jednim jedinim slučajem. koje ja zagovaram.

Sudije i advokati koji se bave krivičnim pravom bi verovatno smatrali frazu o belom šeširu veoma pogodnom. vratio se u svoj stan u šest i trideset ujutrujerje ćelu noć proveo kockajući se. • Da ĉujem vaše opšte razmišljanje pod belim šeširom na temu nezaposlenosti. Da bi izbegla davljenje u moru informacija.VIII Beli šešir ma da onaj koji ih traţi bude preplavljen njihovom količinom. moţete ih imati (psovka nedostaje). kako bi izvukla samo one informacije koje su joj potrebne. Sve do jedne. Advokati vesti u unakrsnom ispitivanju to stalno rade. Formulisanje odgovarajućih konkretnih pitanja jeste deo normalnog procesa traţenja informacije. Idealno. • Ako ţelite ĉinjenice i brojke. . ili vam je on rekao da se ćele noći kockao? 49 . juna zaista videli optuţenog kako se kocka.Već sam rekao. Ovakva reakcija je razumljiva. osoba koja traţi razmišljanje pod belim šeširom moţe da konkretizuje svoj zahtev. • Dajte mi statistiĉke podatke o onima koji su napusti li školu. da li ste u noći 30. svedok bi trebalo da nosi beli šešir za razmišljanje i da na pitanja odgovara činjenicama. i to za period od šest meseci nakon prekida školovanja. jer se svaki pokušaj da se činjenice pojednostave moţe sagledati kao odabir činjenica koje će podrţati slučaj. — Gospodine Dţons.

Ćureće meso se smatra „lakšim ". Da li zaista nastojite da doĎete do činjenica ili gradite slučaj na osnovu zamisli koja vam se začela u glavi? . To je. Trojica sudija ili njihovih pomoćnika nastoje da iznaĎu činjenice vezane za slučaj isključivo putem razmišljanja pod belim šeširom. Moţete ići. To. meĎutim. Uloga sudije je. Njihova pitanja su stoga formulisana tako da podrţe ţeljeni smer rasprave ili da ometu smer rasprave na koji navodi druga strana. . ĉasni Sude. Holandski pravni sistem ne poznaje instituciju porote.Ne. Prema tome. . svaka osoba koja formuliše pitanja u nameri da izvuče informaciju mora da bude sigurna da na sopstvenoj glavi ima beli šešir za razmišljanje. da na glavi imate beli šešir za razmišljanje. on gotovo svake veĉeri odlazi da se kocka. jula ujutru u šest i trideset vraća u svoj stan.Video sam optuţenog kako se 1.€ ĉinjenice i brojke VIII . Njihov zadatak je da naprave „mapu" i onda donesu presudu. meĎutim. razume se.Prošle godine je u SAD zabeleţen porast prodaje ćurećeg mesa u iznosu od dvadeset i pet odsto. Mora se napomenuti da advokati koji se bave krivič nim pravom uvek nastoje da naprave slučaj. a potom na dokaze prezentovane od strane advokata reaguje direktno ili posredstvom porote. 50 . gde sudija vodi računa o zakonitom iznošenju dokaza. usled porasta interesovanja za zdravu ishranu i brige za zdravlje. nije slučaj u Engleskoj i Sjedinjenim Drţavama. potpuno suprotno od razmišljanja pod belim šeširom. Ali. interesantna. šta biste rekli? .Hvala.Gospodine Dţons.

.To nije ĉinjenica. Brojke su ĉinjenica. Prva: prodaja ćure ćeg mesa je tokom prošle godine porasla za dvade set pet odsto. na neki način. zamolio sam vas da stavite svoj beli šešir. .Jeste.Prisutan je trend porasta broja ţena koje puše cigare. daje pravac kome treba teţiti u rukovanju informacijama. Beli šešir. MeĊutim. Ĉinjenica je porast prodaje u iznosu od dvadeset pet odsto. trend je pokazatelj neĉega što se dešava i što će nastaviti da se dešava. .Ono što vaše brojke pokazuju jeste daje tokom sva ke od poslednje tri godine broj ţena koje puše ciga re porastao u odnosu na prethodnu godinu.Ne. Očigledno da beli šešir iziskuje i odreĎenu veštinu . Ostatak jevaša proizvoljna interpretacija. to je proizvoljno tumaĉenje.VIII ___________________ Beli šešir _____________ « — Gospodine Ficler. To znači da teţimo dobijanju golih činjenica. . . gospodine. Za mene.Moţe biti.Znaĉi. Istraţivanje trţišta jasno pokazuje da razlog koji ljudi navode u korist kupovine ćurećeg mesa jeste taj što veruju daje siromašno kolestero lom. Mogu51 .moţda više nego ostali šeširi. tu imamo dve ĉinjenice. . Druga: neka istraţivanja trţišta poka zuju da ljudi tvrde da ćuretinu kupuju zato što su za brinuti zbog kolesterola.Zar to nije trend? . Do nas stoji da se potrudimo da ulogu koja podrazumeva nošenje belog šešira odigramo stoje moguće bolje. . Baratam brojkama.

Ĉinjenice i brojke VIII će je da više ţena puši cigare jer i inaĉe više puše verovatno usledpovećane anksioznosti. Moţemo zamisliti da bi političari imali znatnih teškoća u razmišljanju pod belim šeširom. koja ukazuje na proces koji je u toku.Ja sam reĉ trend upotrebio naprosto da bih opisao brojĉani porast. "Zatim moţemo i da diskutujemo o tome šta ta ĉinjenica znaĉi i koji je njen uzrok U ovom smislu. brojke pokazuju porast broja ţena koje puše ci gare. Ili su naprosto proizvoĊaĉi cigara tokom poslednje tri godine potrošili više novca nego obiĉno ubeĊujući ţene da puše cigare. . . U prvom sluĉaju.To moţe da bude jedna upotreba te reci. 52 . Pre ma tome. razmišljanje pod belim šeširom postaje disciplina koja mislioca podstiče da u svom umu jasno razluči činjenice od ekstrapolacije ili interpretacije. Drugo je mnogo manje od mogućnosti. moţda je bolje posluţiti se razmišljanjem podbelim šeširom i reći: „Tokom poslednje tri godi ne. aliprsutna je i druga. reĉ je o trendu koji moţe pruţiti mogućnost.

Veliki deo onoga što prolazi kao činjenica je naprosto komentar izrečen s poštenom namerom ili stvar trenutnog 53 . Činjenica je daje on. moguće je da je vodič pogrešio. Zbog toga sam svoju rečenicu na početku knjige počeo rečju „verujem". Moj je izbor bio da verujem svome pamćenju i vodiču. Čak i daje moje sećanje savršeno precizno. kako se čini. izjavio daje reč o originalu.IX RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Ĉija je ovo ĉinjenica? Da lije ovo ĉinjenica ili verovatnoća? Da lije ovo ĉinjenica ili uverenje? Da li uopšte ima nekih ĉinjenica? Moţemo se sada vratiti na ono što sam na početku knjige izjavio o Rodenovom Misliocu sa trga u Buenos Airesu. Poslednje dve tvrdnje su podloţne pogrešivosti pamćenja. Čini se daje činjenica i da se nalazio na trgu ispred zgrade parlamenta. Činjenica je da je vodič pokazao prema Rodenovoj statui.

zbog koje se i iznose. U praksi smo. • Verujem da sam u pravu kada kaţem daje novi Bo ing 757 mnogo tiši od prethodne generacije vazduhoplova. Vaţna stavka jeste upotreba činjenica. tračevima i kanalima „rekla-kazala". ovim je otvoren put klevetama. bez obzira na to. Pre no što postupimo u skladu s iznesenom činjenicom ili je učinimo osnovom svoje odluke. ali moramo apsolutno razjasniti da je reč o drugorazrednim činjenicama. uspostavili neku vrstu dvorednog sistema: navodne ĉinjenice i proverene ĉinjenice. Ali. dozvoljeno nam je da u okviru razmišljanja pod belim šeširom iznosimo navodne činjenice. procenjujemo koja od navodnih činjenica moţe da bude od koristi i potom je iskušavamo i 54 . Prema tome.Ĉija je ovo ĉinjenica? IX ličnog uverenja. moramo imati mogućnost da iznesemo i navodne činjenice. Nije moguće proveravati sve s rigoroznošću naučnika koji vrši neki eksperiment. dakle. Iznervirani čitalac bi mogao reći da ove „lukave" fraze praktično omogućavaju nekome da kaţe šta god hoće i da mu to proĎe. moramo je proveriti. • Jednom sam proĉitao daje razlog što japanski direk tori imaju tako velike troškove reprezentacije to što celuplatu daju svojoj ţeni. • Mislim da sam u pravu kada kaţem da ruska trgo vaĉka flota predstavlja znaĉajan deo svetske trgovine. Tačno. Ţivot ide dalje. Svakako. • Neko mi je jednom rekao daje od prijatelja ĉuo da se Ĉerĉil potajno divio Hitleru.

Sada dolazimo do nečega malo teţeg. Mogu i da „verujem" (mišljenje) da ţene puše više cigara zato što su izloţene sve većem stresu. Moţete. Na primer. To bi uništilo čitavu svrhu belog šešira. Moţda više volite da vaša dva reda budu: 1. Proverena činjenica. hipoteza i provokacija od suštinskog značaja za razmišljanje. Kada „uverenje" postaje „mišljenje"? Mogu da „verujem" daje Boing 757 tiši. Obratite paţnju na to da činjenica koja je osnov vašeg uverenja naprosto znači nešto za šta vi verujete daje ĉinjenica. 2. ako je navodni tihi rad motora Boinga 757 od vitalnog značaja za lokaciju aerodroma. ObezbeĎuju okvir koji ide ispred činjenica.IX ____________ Razmišljanje pod belim šeširom ____ verifikujemo. izreći aktuelno mišljenje nekog drugog. ulaz se dozvoljava. Dozvolite mi da odmah kaţem da se tokom razmišljanja pod belim šeširom nikada ne dozvoljava vaše sopstveno mišljenje. onda to svakako moramo prevesti iz statusa „navodnog" u status „proverenog". 55 . razume se. Neproverena činjenica (uverenje). Ključno pravilo kod razmišljanja pod belim šeširom jeste da nešto ne bi trebalo iznositi na višem nivou nego što je stvarno slučaj. Imajte na umu dvoredni sistem. ali još uvek nije temeljito proverena. jer su prejudiciranje. Dopustite da ponovim da nam je uverenje definitivno potrebno. • Mišljenje profesora Šmitaje da let na ljudski pogon nikada neće biti moguć. Kad je izjava pravilno formulisana u vidu uverenja.

govora da se one upotrebe za podrţavanje nekog odreĎenog stanovišta. Zadatak kartografa jeste da napravi mapu. ono stoje bitno jeste stav.Ĉija je ovo ĉinjenica? IX Na kraju. Razvija se neutralna objektivnost naučnika-posmatrača ili istraţivača koji paţljivo beleţi različite primerke faune i flore bez ikakvih opaski o njihovoj daljoj upotrebi. Čim se makar učini da je izjava iskorišćena kao argument koji podrţava stanovište. mislilac iznosi neutralne izjave — „sastojke". One su te koje se polaţu na sto. meĎutim. uloga koja podrazumeva stavljanje belog šešira postaje druga priroda. Mislilac pod belim šeširom stavlja „primerke" na sto kao kada dečkić počne da prazni dţepove i iz njih izvadi nekoliko novčića. stvara se sumnja: uloga belog šešira je zloupotrebljena. Vremenom. ţvaku i ţabu. Nema. 56 . Mislilac više ne pokušava da proturi tuĎe izjave kako bi pobedio u raspravi. Kada nosi beli šešir.

rasprava često ima snaţnu ego-bazu. odakle. Najverovatnije objašnjenje je da na japansku kulturu nisu uticale fraze grčke misli. Moţe biti zato što je neslaganje u feudalnom društvu bilo suviše neučtivo ili suviše rizično. rasprava i konsenzus. onda. preraĎene i razvijene od strane srednjovekovnih kaludera u sredstva kojima se dokazivalo da jeretici greše. Moţe biti da je obostrano poštovanje i očuvanje „obraza" previše vaţno da bi se izloţilo napadu u raspravi. Na sastanku zapadnjačkog tipa. Nama je čudno što se oni ne raspravljaju. Njima je čudno što mi bez rasprave ne moţemo. ona doĊe? Prvo napravite mapu. a u mnogim slučajevima i 57 .X RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM UvoĎenje japanskog stila Diskusija. Moţe biti da se japanska kultura ne zasniva na egu poput zapadnjačke kulture. Japanci nikada nisu prihvatili zapadnjačku naviku raspravljanja. Ako niko ne iznese ideju. svi sudionici imaju unapred izgraĎeno stanovište.

sama od sebe. Sudionici posmatraju šta se dešava. MeĎutim. Postaje bogatija i detaljnija. Zašto. 58 . a koje privući najviše pristalica. Svrha sastanka jeste da saslušaju.UvoĊenje japanskog stila X zaključak za koji se nadaju da će ga ostali prihvatiti. Japanski sastanci nisu konsenzus-sastanci. Do ishoda se dolazi zajedničkim snagama i svi se s njime slaţu. Ta informacija se polako. Ne kaţem da se ovaj proces dešava u okviru jednog jedinog sastanka. Kada je gotova. Neretko biva da početna ideja pretrpi modifikacije i poboljšanja. počne se s velikim komadom kamena koji se teše da bi se dobio finalni proizvod. to jest. To je više nalik na „skulpturu od gline": postoji središte oko koga se nabacuju i modeliraju komadi gline. put postaje vidljiv svima. Informacija se nudi u maniru belog šešira. Poenta je u tome da niko ne iznosi gotove ideje. kako bi se dobio konačan oblik. mapa postaje potpunija. to je najčešće sistem „mermerne skulpture". Zapadnjacima je teško da razumeju da Japanci dolaze na sastanak bez prethodno formiranih ideja u glavi. koji podrazumevaju mnogo sastanaka. onda. Tok zapadnjačkog sastanka čiji je cilj dobijanje kon senzusa podrazumeva manje zastrašujuću raspru. da bi se videlo koje će preţiveti kritike. jer tu niko u potpunosti ne dobija ili gubi. organizuje u ideju. On se moţe razvući u više nedelja ili meseci. ne vlada totalna i neproduktivna tišina? Zato što svaki sudionik stavlja na glavu beli šešir i daje svoj udeo u vidu neke neutralne informacije. Postepeno. Sastanak se zatim sastoji od rasprave o tim različitim stanovištima.

) 59 . na japanskom sastanku. potre ban nam je nekakav mehanizam koji će nam omogućiti da prevaziĎemo našu naviku da se raspravljamo. Japansko poimanje je da ideje izranjaju kao što seme niče iz tla. sposobnim da se uporno drţe svoje zamisli iako ona svima ostalima deluje suludo. moţe biti." Za ovakav zaokret su nam u praksi potrebna upravo pomagala i fraze kao što je beli šešir za razmišljanje. kao i u odeljku o zelenom šeširu za razmišljanje. posredstvom namernih provokacija lateralnog razmišljanja. Upravo to je uloga belog šešira. koje pominje m u drugim kontekstima.Razmišljanje pod belim šeširom ______ y / Poimanje da bi ideje trebalo da se uobliče raspravom je zapadnjačko. Savetovanje i objašnjavanje imaju malu praktičnu vrednost. Ovo što sam maločas rekao jeste donekle idealizovana verzija kontrasta izmeĎu zapadnjačke rasprave i japanskog iznošenja informacija. Prema tome. Ne moţemo da menjamo kulture. a ne da sledim one koji smatraju daje sve japansko divno i da bi se stoga na to valjalo ugledati. zahteva kulturu koja se zasniva na egu. (Ne ţelim da se upuštam u objašnjavanje zbog čega Japanci nisu inventivniji nego što jesu. Kada ga koriste svi sudionici sastanka. a potom se neguju kako bi im se omogućilo da se pravilno uobliče. uloga belog šešira moţe da znači sledeće: „Hajde da svi glumimo Japance. To moţemo da uradimo praktičnije. s pojedincima zakrvavljenih očiju. Inventivnost. Moja namera ovde jeste da taj kontrast istaknem.

.

Činjenice su povezane s iskustvom koje podleţe proveri. na trenutak istiniti rezime našeg iskustva. Oni praktični umovi. Reč je. nekim slučajem. U tom smislu. i to i činimo.XI RAZMIŠLJANJE POD BELI ŠEŠIROM Ĉinjenice. Izjava je aktuelan. viĎali samo bele labudove. dakle. moţemo li se odvaţiti da izjavimo da su „svi labudovi beli"? Moţemo. istina i filozofi Koliko je istinita ĉinjenica? Koliko vrede jeziĉke igre jllozojije? Apsolutna istina i ono „uglavnom". Istina i činjenice nisu uvek toliko usko povezane koliko većina ljudi veruje da jesu. Istina je povezana sa sistemom igre reci poznatim kao filozofija. ona je i činjenica. koji se ne zamaraju suviše ovakvim stvarima. Ako smo. o krajnje naglom prelasku sa istine na 61 . Prvi crni labud koga vidimo čini ovu izjavu neistini tom. mogu da predu na sledeće poglavlje.

Pa ipak. izjava „svi labudovi su beli" postaje neistina. Forma i manipulacija ovakvih definicija su suština filozofije. onda je crni labud nešto drugo. Takve statističke podatke nije uvek moguće prikupiti. onda moţemo da uključimo crnog labuda i definiciju labudova zasnivamo na drugim njihovim karakteristikama.. proverena činjenica).. Tada to već postaje stvar reci i definicija. Prema tome. To je stoga što logika mora da se kreće od jedne apsolutne istine prema drugoj:. Odbacimo li belinu kao suštinski deo definicije. tako da često moramo da pribegavamo dvorednom sistemu (uverenje.. ako ţelimo da izjava odraţava činjenično stanje. ţene uglavnom koriste kozmetičke preparate). Svrha je sta tistike da ovim prilično maglovitim frazama da nešto odreĎenosti. onda sledi daje. moţemo da kaţemo: „Većina labudova je bela"." Ova poštapalica „uglavnom" je neverovatno praktična (deca uglavnom vole sladoled. Razmišljanje pod belim šeširom se bavi upotrebljivim informacijama. 62 1 . ali logičarima nije ni od kakve koristi. U izjavi .jsvi labudovi su beli". Sem ako ne resimo da crnog labuda nazovemo nekim drugim imenom. još uvek imamo stotinu belih labudova koje smo videli naspram samo jednog crnog. „Labudovi su uglavnom beli". pogledamo li činjenice.. Ukoliko odlučimo da belina ostane suštinski deo definicije labuda. Stoga su fraze kao što su „uglavnom" i „u celini" savršeno prihvatljive. istina i filozofi XI neistinu. Ako je ovo istina." Kada naiĎemo na prvog crnog labuda. od suštinskog značaja je reč „svi".Ĉinjenice. „Nešto više od devedeset devet odsto labudova je belo.

srne da se ide s ulogom belog šešira? Kao i pre. prodaja će porasti. koje se mogu izraziti na sledeći način: ♦ uvek istinito ♦ obično istinito ♦ u globalu istinito ♦ uglavnom istinito ♦ više-manje istinito ♦ 50 odsto istinito i ♦ često istinito ♦ katkada istinito ♦ povremeno istinito ♦ dešava se da bude istinito ♦ nikada istinito ♦ ne moţe da bude istinito (kontradiktorno) Koliko daleko.) ♦ Ako naporno radite. u okviru ovog dijapazona. uglavnom dospevaju u neprilike. uspećete u ţivotu. a i dalje uspešno posluju. (U slučaju porasta cene proizvoda odreĎene firme. dešava se i da doĎe do porasta prodaje. (Mnogi koji vrlo naporno rade nisu naročito uspešni. zbog špekulacija.) Postoji čitav dijapazon verovatnoća. straha od inflacije i straha od zaostajanja za drugima.XI ____________ Razmišljanje pod belim šeširom _____ ♦ Korporacije koje prora ĉun troškova zasnivaju na pretpostavljenoj budućoj prodaji. odgovor na to pita 63 .) ♦ Ako se cene snize. (Moguće je nabrojati nekoliko kompanija koje to čine.

automobil za ĉiji di zajn kaţu daje napravljen na osnovu istraţivanja tr ţišta. Da li su anegdote prihvatljive kao deo razmišljanja pod belim šeširom? • Jedan ĉovekje ispao iz aviona bez padobrana ipreţiveoje. ali povremeno za njima ume da usledi neka sekundarna infekcija. Prisutna je. poznavanje stvari koje se dešavaju tek s vremena na vreme moţe biti od koristi. i dilema. istina i filozofi XI nje leţi u formulisanju informacije. • Poznato je da psi ove vrste. meĎutim. posle ubrizgavanja mo ţe da usledi encefalitis. • Kaţu daje Ford dizajnirao Edzel na osnovu istraţi vanja trţišta. recimo. umeju da nasrnu i na decu. a taj automobil je ipak ispao totalni promašaj. • Dizajn zasnovan na istraţivanju trţišta je ĉesto neuspešan. opaţanje ljudi o opasnosti od encefalitisa nakon ubrizgavanja moţe biti hiljadu puta veće od stvarne statističke opasnosti. kada se razdraţe. Stoga je vaţno dati stvarne podatke. U drugom primeru. mora napomenuti daje reč o „anegdotama" ili „slučajevima".Ĉinjenice. Ovo mogu uistinu biti činjenice i mislilac pod belim šeširom ima pravo da ih kao takve iznese. Edzel. Bio je totalni promašaj. kako bi se izbeglo nenamerno dezinformisanje. • U veoma retkim sluĉajevima. 64 . kao stoje infekcija uha. dobro je biti svestan ove vrste informacija. • Male boginje su obiĉno bezazlene. Na primer. Očigledno. Uzmite. MeĎutim.

Svrha razmišljanja pod belim šeširom jeste da budemo praktični. zato što je to prilično nesvakidašnji dogaĎaj. gospoĊom Kaljato i gospodinom Suarezom i svi su predvideli da će kamatna stopa do kraja godine opasti. Izuzeci se izdvajaju naprosto zato što su izuzeci. Edzel se uvek pominje iz istog razloga. Crne labudove primećujemo zato što su obično veoma malo brojni. Ključ svega je u tome da ih pravilno formulišemo. Ja moţda ţelim da znam kada ste razgovarali s ovim stručnjacima. Stoga moramo biti u stanju da prezentujemo sve vrste informacija. 65 . ali to nije njihovo normalno ponašanje. Mačke mogu da padaju s krovova. Čak i treći nivo moţda nije dovoljno dobar. • Razgovarao sam sa gospodinom Flintom. Pamtimo da je čovek preţiveo pad iz aviona bez padobrana. gospodi nom Ziglerom. Ovde imamo tri nivoa preciznosti. Ono je samo pravac kojim se krećemo u teţnji da postanemo bolji. U razmišljanju pod belim šeširom nema ničega apsolutnog.XI ____________ Razmišljanje pod belim šeširom ______V 7 Gornja izjava nije legitimno razmišljanje pod belim šeširom — sem u slučaju postojanja mnogo više dokaza koji bi potkrepljivali tvrdnju da dizajn zasnovan na istraţivanju trţišta propada. • Razgovarao sam sa ĉetvoro struĉnjaka i svako od njih predviĊa opadanje kamatne stope do kraja godine. • Svi struĉnjaci predviĊaju da će kamatna stopa do kraja godine opasti.

.

Sedamdeset odsto ljudi s kojima smo razgo varali je odgovorilo daje cena previsoka. staviću svoj beli šešir. Traţite od svih da stave bele šešire.Zastoje naša prodaja krenula nizbrdo? . Na trţištu trenutno postoje dve konkurentske firme ĉiji proizvo di imaju niţe cene. Traţite od nekog da stavi svoj šešir. 67 . Birate da odgovarate sa šeširom na glavi.XII RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Ko stavlja šešir? Stavljate sopstveni šešir. njih ĉetrdeset odstoje uzelo samo po dva artikla na probu. Ove izjave pokrivaju većinu situacija.Da bih na to odgovorila. Do prli smo do trideset ĉetiri odsto maloprodajnih firmi. birati ili se od vas moţe traţiti. Od ukupnog broja onih koji su naruĉili naše proizvode. . Svode se na to da moţete traţiti. Svega šest odsto njih je naruĉilo naše proizvode.

prosuĎivanje zasnovano na iskustvu. Mogu li. U ovom slučaju. Ali to i jeste svrha nošenja belog šešira: dobijanje „suvih" informacija. Plata nije ništa bolja. • Poĉnimo tako što ćemo svi staviti svoje bele šešire za razmišljanje i reći šta nam je poznato o maloletniĉ kom kriminalu. • Traţili ste moje mišljenje pod belim šeširom o tome zbog ĉega menjam zaposlenja. Poreske olakšice nisu ništa veće. koji je uz to i preskup. O kojim je brojkama reĉ? Gde su izveštaji? Ko moţe da iznese dokaze? • Rekli ste mi da nameravate da naruĉite Prajmove kompjutere. -Imamo loš proizvod. moţda su vaţniji aspekti „osećaja" koji karakterišu razmišljanje pod crvenim šeširom. MeĎutim. Imamo loš imidţ na trţištu. Jasno je da razmišljanje pod belim šeširom isključuje tako vredne stvari kao što su slutnja. u vezi s tim.Ko stavlja šešir? XII . sem pri izveštavanju o tome šta su rekle potencijalne mušterije. da ĉujem vaše mi šljenje pod belim šeširom? • Neću da mi tu nagaĊate šta bi se desilo kad bismo cenu prevoza preko Atlantika spustili na 250 dolara. Ţelim vaše razmišljanje pod belim šeširom. intuicija. Konkurencija ima bolju i sveobuhvatniju reklamu.Sada bih voleo da ĉujem vaše razmišljanje pod crvenim šeširom. osećaj. Najboljim trgovcima ne delujemo privlaĉno. oni se ne mogu iznositi kao deo razmišljanja pod belim šeširom. Udaljenost radnog 68 . utisak i subjektivno mišljenje.

Izgledi za napredovanje u karijeri su isti.XII Razmišljanje pod belim šeširom -U mesta od mog mesta stanovanja je otprilike ista. To je sve što mogu da vam kaţem noseći beli šešir. Vrsta posla je identiĉna. 69 .

.

Kompjuter je neutralan i objektivan. postoji dvoredni sistem informacija. Postoji dijapazon verovatnoće koji ide od „uvek istinito" do „nikad istinito". Infor macije ove vrste mogu da se iznose u sklopu mišljenja pod belim šeširom. „katkada" i „povremeno". U praksi. 71 . Osoba koja traţi informaciju bi trebalo da postavlja konkretna pitanja. IzmeĎu se nalaze upotrebljivi nivoi kao što su „uglavnom".činjenice od prvorazrednog značaja. Noseći beli šešir za razmišljanje. U prvom redu se nalaze proverene i dokazane činjenice . kako bi se ukazalo daje ipak reč o verovatnoći. U drugom redu. pod uslovom da se odgovarajuće formulišu. ali koje još nisu u potpunosti proverene .xin RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Reume Zamislite kompjuter koji daje činjenice i brojčane podatke koji se od njega traţe. mislilac bi trebalo da imitira kompjuter. nalaze se činjenice za koje verujemo da su istinite. Ne nudi tumačenje ni mišljenje.činjenice od drugorazrednog značaja. ukoliko ţeli da da dobije informaciju ili popuni informativne praznine.

ili vi moţete zatraţiti od nekoga da ga stavi. Belo (kao totalitet boja) ukazuje na neutralnost. 72 . Mislilac teţi da u prezentiranju informacija bude što neutralniji i objektivniji. Od vas se moţe zatraţiti da stavite svoj beli šešir za razmišljanje.Rezime XIII Razmišljanje pod belim šeširom podrazumeva disci plinu i usmerenost. TakoĎe. moţete ga staviti ili skinuti ako to sami ţelite.

Razmišljanje pod crvenim šeširom je potpuno suprotno od razmišljanja pod belim šeširom. koje je neutralno.• r * " XIV CRVENI ŠEŠIR Emocije i osećanja ''■■ Suprotno od neutralne. slutnje i intuicija su jaki i stvarni. Crveni šešir to priznaje. Razmišljanje pod crvenim šeširom je krcato emocijama i osećanjima i neracionalnim aspektima mišljenja. 73 . • Ne pitaj me zašto. ali meni se ova pogodba uopšte ne dopada. ' Slutnje. objektivno i lišeno svake primese osećanja. osećanja. ■■' Nema potrebe za navoĊenjem razloga ili osnova. Emocije. Nema potrebe za potkrepljivanjem.kao legitimnog dela sveobuhvatne mape. Crveni šešir pruţa formalni i definisani kanal za iznošenje tih stvari na videlo . utisci. intuicije. oni će vrebati iz pozadine i potajice uticati na mišljenje. Ukoliko se ne dozvoli emocijama i osećanjima da budu deo procesa razmišljanja. Nešto mi tu smrdi. objektivne informacije.

opravdavate ili objašnjavate ono što osećate. Na kraju ćemo se samo uvaliti u skupu parnicu. nikad nema potrebe da potkrepljujete. Znam daje vara lica i da nas je dobro prešao. Ali.Emocije i osećanja XIV • Ovaj tip mi se ne dopada i ne ţelim da p oslujem s njim. Taj šešir daje zvaničnu dozvolu za izraţavanje osećanja koja rangiraju od čistih emocija do slutnji. Svaki mislilac koji ţeli da izrazi osećanja ove vrste. • Mislim da nije fer tajiti ovu informaciju sve dok se pogodba ne zakljuĉi. Nikad neće „proći". • Taj dizajn je uţasan. 74 . Sa crvenim šeširom za razmišljanje. • Nekako sam slaba prema Herniju. Bolje da se nekako izvuĉemo. Sa crvenim šeširom za razmišljanje. • Duboko u sebi osećam da ovaj posao neće valjati. • Osećam daje ovo patpozicija. • Slutim da će ovo parĉe zemljišta iza crkve za koju go dinu vredeti mnogo novca. nadrljali smo ako ništa ne pokušamo. moţete da igrate ulogu emotivnog mislioca koji reaguje i oseća umesto da napreduje racionalnim koracima. To je samo uludo potrošen novac. Dopada mi se. trebalo bi da posegne za crvenim šeširom. uĉinio je to sa sti lom. Nadrljali smo ako ne što pokušamo. To je sve.

Dobar mislilac bi trebalo da bude hladnokrvan i nepristrasan i nimalo pod uticajem emocija. S vremena na vreme se čak čuje i tvrdnja kako su ţene suviše emotivne da bi bile dobri mislioci. svaka dobra odluka na kraju mora biti emocionalna. Kad upotrebimo razmišljanje da bismo napravili mapu. Dobar mislilac bi trebalo da bude objektivan i razmatra činjenice u skladu s njihovom pozicijom. Pri tom naglašavam reci na kraju.XV RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Mesto emocija u mišljenju Da li emocije zamagljuju mišljenje ili su deo njega? U kom trenutku nastupaju emocije? Da li emotivne osobe mogu da budu dobri mislioci? Tradicionalno stanovište je da emocije zamagljuju mišljenje. a ne prema tome koliko su relevantne za njegove emocionalne potrebe. naš izbor pravca je 75 . Pa ipak. Kaţu da ţenama nedostaje nepristrasnosti koja je neophodna u donošenju dobrih odluka.

izvučemo direktno na površinu. Razmišljanje pod crvenim šeširom nam daje mogućnost da takva osećanja. a ne interesa kompanije. Svrha razmišljanja pod crvenim šeširom jeste izlazak te pozadine na videlo. 76 . sumnja. ljubomora ili ljubav. bes. kako bi se mogao pratiti njen dalji uticaj. a ne nametanje ili nekakav ostatak iz doba ţivotinjskog preţivljavanja. U drugom slučaju. Emocije daju relevantnost našem mišljenju i uklapaju ga u naše potrebe i u kontekst trenutka. Smatrate da vas je odreĎena osoba uvredila i od tada je ćelo vaše razmišljanje o toj osobi obojeno tim osećanjem. • Kada bih stavio svoj crveni šešir. Postoje tri tačke na kojima emocije mogu imati uticaja na mišljenje. Opaţate (moţda pogrešno) da odreĎena osoba govori sa stanovišta ličnog interesa i od tada odbacujete sve što ona kaţe. kao što su strah.Mesto emocija u mišljenju XV odreĎen vrednostima i emocijama. Emocija iz pozadine moţe biti vezana za osobu ih situaciju. Na ovo ću se vratiti malo kasnije. emocija je inicirana početnom percepcijom. Moguće je postojanje jakih emocija u pozadini. Učinilo vam se da nešto deluje kao reklama i od tada nemate poverenja. U stanju smo da veoma brzo donesemo ovako prenagljen sud i zarobimo sebe u emocijama koje takav sud donosi sa sobom. Ova pozadina ograničava i boji kompletnu našu percepciju. rekao bih da vaša ponuda moţe da se sagleda kao uĉvršćivanje vaših sopstvenih interesa. mrţnja. a mogući su i drugi razlozi njenog prisustva. One su neophodan deo funkcionisanja mozga. čim se pojave.

hajde da svi stavimo svo je crvene šešire za razmišljanje i pustimo da emocije odrede kako ćemo postupiti. Svaka odluka se zasniva na vrednostima.tada uvode da bi se na mapi izabrao pravac. • Od dva izbora . • Moje razmišljanje pod crvenim šeširom kaţe mi da . umesto da radite u korist deoniĉara. One su te na koje emotivno reagujemo. Emocije se — uključujući i mnogo ličnog interesa . Treća tačka na kojoj emocije mogu da se jave jeste nakon što se kompletira mapa situacije.nastaviti sa štrajkom ili pregovarati — meni se više sviĊa prvi. Ne mislim daje ovo pravo vreme za pregovore. Nijedna strana nije propatila dovoljno da bi se bilo ĉega odrekla. jer sam ljubo moran na njega i njegov brz uspon do vrha. Za one koji uviĎaju vrednost izraţavanja emocija u sklopu razmišljanja o odreĎenoj s tvari. Naša reakcija na vrednost slobode je emotivna (naročito ako nam je sloboda uskraćena).XV __________ Razmišljanje pod crvenim šeširom j. moţe li razmišljanje pod crvenim šeširom ikad da izvuče na videlo one emocije koje moraju ostati skrivene? • Ja sam protiv njegovog naimenovanja. fraza o crvenom šeširu pruţa korisna sredstva za legitimizaciju tih emocija. tako da one mogu da zauzmu svoje mesto na konačnoj mapi. Takva mapa bi trebalo da podrazumeva i emocije podstak nute razmišljanjem pod crvenim šeširom. • Budući daje ovo verovatno najjasnija predstava o si tuaciji koju moţemo dobiti.: * ţelite da se suprotstavite integraciji da biste saĉuvali svoj posao. MeĎutim. 77 .

Razmišljanje pod crvenim šeširom podstiče traganje: „Koje emocije leţe u osnovi svega ovoga?" 78 . Trebalo bi imati na umu i da je mislilac. MeĎutim. jako sam ljuta. ikada. • Staviću svoj crveni šešir i reći da mi se ĉini daje mo guće da je to suprotstavljanje Aninom unapreĊenju donekle zasnovano na ljubomori. • Jesam. • Moram da priznam da naprosto nisam srećan na ovom poslu. Jednostavno tako osećam. slobodan da odluči da stavi crveni šešir. stalo mije sa mo da vratim ono što sam uloţila. u intimi sopstvenog uma. Alternativno: • Zaštitiću se svojim crvenim šeširom i reći da sam protiv toga da Ana dobije unapreĊenje. Ne volim da me varaju. zaista obelodanio takvu ljubomoru? Verovatno ne.Mesto emocija u mišljenju XV Da li bi iko. To mu omogućava da na legitiman način izrazi svoje emocije. Ovog ĉasa. model crvenog šešira omogućava da se to uradi na zaobilazan način.

stoje bilo opaţeno na jedan način. • Ako prebacite paţnju sapobednika na sve poraţene. brzo ćete uvideti da će sto trideset jednom uĉesniku u igri singlova biti potrebno 130 meĉeva koji će proizvesti 130 gubitnika. one su totalno različite. Druga upotreba reci intuicija jeste neposredna zebnja ili shvatanje situacije.XVI RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Intuicija i slutnje Koliko je razloţna intuicija? Kolika je vrednost intuicije? Kako se koristiti intuicijom? Reč intuicija ima dvojaku. To moţe da rezultuje kreativnošću. kada je reč o funkciji mozga. Ovo znači da nešto. Termin intuicija moţe da se koristi za označavnje iznenadne spoznaje. To je rezultat sloţenog prosuĎivanja 79 . naučnim otkrićem ili matematičkim skokom napred. MeĎutim. biva iznenada opaţeno kao sa svim drugačije. podjednako ispravnu upotrebu.

pa čak ni izraziti recima.prosuĎivanja koje se verovatno ne moţe podvesti ni pod kakvu kategoriju. već da moţe da ga detektuje samo preduzetnik s na ročito razvijenim čulom za miris novca. Ovo ukazuje na to da profit nije dovoljno očigledan da bi ga svako video. Osećaj se moţe protezati u rasponu od odreĎenog (ili čak neodreĎenog) estetskog osećanja do definisanog suda.Intuicije i slutnje XVI zasnovanog na iskustvu . • Imam osećaj da ova teorija nije ispravna. ova vrsta intuicije. Za preduzetnika kaţemo da ume da „namiriše pare". kao rezultat kompleksnog prosuĎivanja zasnovanog na više faktora. • Imam osećaj da će on da popusti kad se naĊe u škrip cu. Intuicija. Suviše je sloţena i konfuzna. 80 . to se dešava trenutno. Slutnja je hipoteza zasnovana na intuiciji. iskustvu sa sličnim proizvodima i predviĎanju kretanja prodaje po datoj ceni. slutnja i osećaj su bliski. • Imam snaţan osećaj da su ova autobuska karta i onaj bicikl glavne indicije u ovoj istrazi ubistva. uspešni preduzetnici i uspešni generali kao da svi imaju ovaj „osećaj" za situaciju. Takva intuicija moţe da se zasniva na poznavanju trţišta. Kada u nekom prepoznate prijatelja. t Upravo ovo „kompleksno" prosuĎivanje. jeste ono čime ovde ţelim da se pozabavim. • Intuicija mi kaţe da se ovaj elektriĉni automobil jed nostavno neće dobro prodavati. Uspešni naučnici.

Ako ne moţemo recima da izrazimo razloge. izgledi ostaju u dlaku isti. Moţda bi emocije i intuicija trebalo da spadaju pod različite šešire.XVI Razmišljanje pod crvrnim šeširom Intuicija ni slučajno nije nepogrešiva. Moţemo pokušati da analiziramo razloge koji leţe iza intuitivnog prosuĎivanja. ona je. čak iako je njihova priroda različita. ali to bi samo zakomplikovalo stvari. verovatno ćemo obraćati više paţnje na njegove savete. Intuicija se moţe tretirati onako kako neko tretira savetnika. Ako se intuicija u više navrata pokazala tačnom. čak. intuicija na sav glas viče da je sledeće okretanje sigurno crno. Kockarski sto nema pamćenje. Ako je savetnik u prošlosti bio pouzdan. • Svi razlozi govore protiv sniţavanja cene. bićemo skloniji da je poslušamo. Kada je reč o kocki. ali i da sopstvena izrazimo kao sastavni deo razmišljanja. Crveni šešir nam omogućava da pitamo za osećanja drugih. ali teško da ćemo potpuno uspeti u tome. 81 . pod naslovom „osećanja". Pa ipak. Intuiciju je najbolje tretirati kao deo mape. da tretiramo intuiciju i osećaj? Pre svega. da li bi trebalo da verujemo svom sudu? Bilo bi teško baviti se velikim investicijama na osnovu slutnji. zloglasno obmanjujuća. ali mi intuicija govori daje to jedini naĉin da popravimo svoju situaciju na trţištu. Ako je na ruletu osam puta zaredom bilo crveno. onda. Kako. dajmo im legitimititet pomoću crvenog šešira za razmišljanje. Verujem da je moguće tretirati ih zajedno.

Intuicije i slutnje XVI Iskusan trgovac nekretninama ima razvijen osećaj za priliku.. To je zato što se mišljenje zasniva na prosuĎivanju. Ona je stvarna. onda će ukupni rezultat biti pozitivan. a kojih da se kloni. MeĎu tim. • Da ĉujem šta tvoj crveni šešir kaţe o ovoj novoj re klamnoj kampanji. intuicija tog trgovca nekretninama moţda ne bi imala toliku vrednost. Intuicija ne mora uvek biti tačna. Njegovo bogato iskustvo se izraţava u vidu intuicije koja mu govori koje poslove da sklapa. primenjena na ishod predsedničkih izbora. tumačenju i intuiciji. Gde se dotiču intuicija i mišljenje? Videli smo da beli šešir za razmišljanje ne dozvoljava izraţavanje mišljenja (premda moţe da dopusti izveštavanje o izraţenom mišljenju drugih). izveţbana u oblasti nekretnina. Ona je tu. Pa ipak. Tas moţe da pretegne na stranu suda o poznatim činjenicama ili na stranu osećaja za82 . Bilo bi opasno pripisati intuiciji nepogrešivost mističnog proročišta. • Moţete li staviti svoj crveni šešir i reći nam šta vaša intuicija kaţe o ovoj integraciji? • Moj crveni šešir oseća da će cene nekretnina vrlo br zo opet da se vinu u visine. moţe? • Moj crveni šešir mi kaţe da ova ponuda neće biti pri hvaćena. ona je deo mišljenja. Intuicijom se moţemo voditi i po principu „nešto dobiješ. moţe da bude veoma vredna.. jer se formirala na iskustvu. Ta intuicija. I moţe da bude od koristi. ali ako je češće u pravu nego što greši. nešto izgubiš.

Mišljenje se moţe izraţavati u sklopu razmišljanja pod crvenim. najbolje je izraziti ga u vidu osećaja. crnim ili ţutim šeširom.XVI Razmišljanje pod crvrnim šeširom snovanog na nepoznatim faktorima. Kada se koristi crveni šešir. 83 . • Imam osećaj da je dosada odgovorna za veliki deo maloletniĉkog kriminala. • Imam osećaj da vlasnici bioskopapriţeljkuju neke od onih spektakularnih filmova koji se reklamiraju na sva zvona.

1 .

• Uzeću svoj crveni šešir za razmišljanje i reći vam da mi se ne dopada naĉin na koji se vodi ovaj sastanak.*■< ■■" "' ■■ XVII RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Trenutak za trenutkom Reagovanje i ljutnja. Osećanja iz „crvenog šešira" se mogu pokazati u bilo kom trenutku tokom trajanja sastanka. To je moj osećaj u vezi sa ovim sastankom. • Ţelela bih da iskoristim crveni šešir da nešto kaţem. Osećanja se mogu usmeriti na voĎenje samog sastanka. diskusije ili razgovora. • Gospodine Huper. Sakriti ili pokazati osećanja. 85 . imam osećaj da ćemo biti naterani na dogo vor koji ne ţelimo. a ne samo na problem o kome se diskutuje. Naime. stanovište mog crvenog šešira je da vi nikad nikoga ne saslušate do kraja.

Budući da crveni šešir obezbeĎuje kanal odreĎen za osećaje i emocije. Svako ko oseća potrebu da bude emotivan ima odre Ďen način za to. izraţavanje emocionalnih stanovišta bez njegove formalnosti počinje da deluje grubo. Suprotstavljena prirodnom toku emocija koje se javljaju za vreme nekog sastanka. Morate li zaista da „stavite" crveni šešir da biste se naljutili? Zar nije moguće izraziti emocije putem pogleda i glasa? Upravo u ovoj artificijelnosti i jeste prava vrednost crvenog šešira. crveni šešir dopušta nekome da „uključi" i „isključi" emociju u roku od svega nekoliko trenutaka. konvencija o crvenom šeširu moţe delovati artificijelno i nepotrebno. stanovište izraţeno pod obodom crvenog šešira je manje lično od stanovišta izraţenog bez njega. A kad se jednom prihvati model crvenog šešira. Na neki način. Sama potreba da „stavimo" crveni šešir smanjuje količinu prepiranja. Normalno je em ocijama potrebno izvesno vreme da izbiju na površinu i još više vremena da se stišaju. Pošto se smatra formalnim izrazom. 86 . više nema potrebe za stalnim upadicama. Ima načina da ih to direktno pitate. Stavite crveni šešir i skinete ga. Ne moţete gnjaviti nekoga da stavlja crveni šešir kad god pomisli da se neko drugi ponaša neprimereno. čovek uvredi druge.Trenutak za trenutkom XVII • Rekla sam šta sam imala da kaţem i sada skidam crveni šešir. Čovek bude uvreĎen. Više nije neophodno iskušavati i pogaĎati osećanja drugih.

Gospodine Morison. iako nimalo ne sumnjaju u njihovu suštinu. • Prebacio sam se na nivo crvenog šešira i ţelim da ka ţem da sam vrlo zadovoljan odvijanjem ove sednice. moraću da vam ga oduzmem i stavim van domašaja. • Imam osećaj da vam se ne dopadam. Sasvim je nepotrebno formalno ga koristiti svaki put kad se izraţava osećanje. • Moţemo li od vas dobiti jednu sveobuhvatnu izjavu izreĉenu pod crvenim šeširom. Potom ću ga odloţiti i više neću posezati za njim. • Ako se budete i dalje koristili crvenim šeširom.XVII __________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom • Ţelim da stavite crveni šešir i kaţete mi šta mislite o mom predlogu. Mehanizam se koristi isključivo kad se osećanje izraţava ili njegovo izraţavanje traţi na odreĎen i formalan način. S mehanizmom crvenog šešira ne bi trebalo preterivati i dovoditi ga do apsurda. Ţelim da stavi te crveni šešir i odgovorite mi. Zaljubljeni vole da čuju reci ljubavi od svojih partnera. budite ljubazni pa stavite crveni šešir i iznesite mi svoje stanovište. pa da završimo s tim ? ■. 87 . i Da lije to opšte stanovište? • Imam osećaj da svi ţelimo da se ovaj dogovor napravi i potpiše.Šta mislite o svemu ovome? • Molim samo za jednu priliku da kaţem nešto pod ' okriljem crvenog šešira.

.

Razmišljanje moţe da promeni emocije. Emocije kao pregovaraĉka pozicija. Emocije ne menja logični već perceptivni deo razmišljanja. pa čak i promene. Emocije. Gledaj na to kao na odliĉan naĉin da otkriješ slabost i snagu njegovog naĉina igranja tenisa. Kad se emocije jednom obelodane putem mehanizma crvenog šešira. Samo po sebi. Ako nešto vidimo drugačije nego pre. to više nije deo modela crvenog šešira. vrednosti i izbori. tada se moţe načiniti pokušaj da se one istraţe. • Ne gledaj na to kao na poraz. naše emocije se mogu promeniti jer se promenila percepcija. 89 .XVIII RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Upotreba emocija Moţe li razmišljanje da promeni emocije? Emocionalna pozadina.

Pokušajmo sada da zamislimo kako bi izgledalo naše razmišljanje kad bi obe strane zaista verovale jedna drugoj. emocije i osećanj a su deo bojenja mape. DogaĊaji su nas pretekli. S vremena na vreme je korisno zamisliti različitu emocionalnu podlogu i videti kako stvari mogu biti drugačije. • Svi znamo da se ovi pregovori odvijaju u atmosferi izrazitog nepoverenja. MeĎutim. 90 . moţemo se drţati dalje od takvih oblasti. Prisutnaje stalna svest o toj emocionalnoj podlozi. moţemo da upoznamo one jarko obojene „regije" i sa emocionalnog stanovišta. Ne moţemo da ga ignorišemo. a ne kao pogrešno prosuĊivanje. uvek vredi pokušati. Nije svaki put moguća percepcija koja moţe da izmeni ili poništi emocije. Posredstvom konvencije o crvenom šeširu. • Moramo da budemo svesni besa nagomilanog u po zadini. Svaka se škola plaća. Kao što sam već napomenuo.Upotreba emocija XVIII • Da li bi ova ponuda bila prihvatljiva kada bi potekla kao inicijativa s tvoje strane? • Shvati to kao još jedno iskustvo. Odluke i planovi se sagledavaju kao doneseni na osnovu te podloge. Izraţene emocije mogu da pruţe konstatnu podlogu za razmišljanje ili diskusiju. Više nećemo mo rati da prolazimo kroz to. • Prisutno je osećanje da bilo kakva naša odluka neće mnogo promeniti stvari. Da bismo pronašli rešenja za razmirice. Zamislimo sada da nije tako i daje u našoj moći da kontrolišemo situaciju.

Načelo pro menljive vrednosti jeste osnova svakog pregovaranja. učenu ili molbe za milost. ali postupak mora teći u skladu s propisima.XVIII _________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom ____ \ 7 • Predloţena restrikcija vašeg poslovanja s konkurent skim kompanijama je oĉigledno osetljiva tema. Te vrednosti se mogu izraziti direktno. To su dovoljn no jasno izrazili. 91 . pretnje. Teškoće nastaju iz tri „izvora". Ne tvrdimo dajeDţons nevin. Druga vrsta problema nastaje kada se zadovoljstvo jedne strane ostvaruje na račun druge. Da li će predloţeni plan rada zaista uspeti da zadovolji izraţene ţelje? • Ne ĉini mi se da će sniţavanje cena zaista dovesti do povećanja prodaje. • Sposobnost da preĊemo demarkacione linije sindika ta je veoma bitna za našu produktivnost. posredstvom razmišljanja pod crvenim šeširom. Nešto ima odreĎenu vrednost za jednu stranu i sasvim drugačiju vrednost za drugu stranu. Prema tome. Uopšte uzev. svi se slaţu da krajnja svrha svakog razmišljanja mora biti zadovoljstvo mislioca. Za sad se toga nećemo doticati. Mislim na emocionalnu vred nost koja se pripisuje odreĎenim stvarima. svrha razmišljanja jeste zadovoljavanje izraţenih emocija. Pri tom ne mislim na durenje. Emocije se često upotrebljavaju za uspostavljanje pregovaračkih pozicija. • Rukovodstvo sindikata se nikada neće sloţiti s neĉim "* što bi dovelo do smanjivanja dnevnica. • Moramo insistirati na poštovanju odgovarajućih di sciplinskih procedura.

Prvo bi koristilo onima koji već rade. moţda ćemo steći privremenu prednost. uzbudljive poduhvate u oblasti tehnologije. gledano na duţi rok. • Ţelim da me smatraju ĉovekom spremnim da podrţi nove. i ţelim ĉešće da je gledam. Onda će oni da usklade cene s našom i moţe nam se desiti da pono vo izgubimo mušterije. MeĊutim.Upotreba emocija XVIII •Moţemo da povećamo broj prekovremenih ĉasova ili da zaposlimo više radnika. time ćemo naterati oglašavaĉe da se okrenu drugim medijima. •Ukoliko snizimo cenu da bismo privukli mušterije ko je sada koriste usluge drugih aviokompanija. • Uloţiću novac u ovu predstavu jer mi se dopada Nerida. gledano unapred. ali bo jim se da to ne bi nimalo pomoglo u mojoj borbi s ki logramima. glumica koja igra glavnu ulogu. znam da ono što moji investitori zaista ţele jeste stabilan razvoj. •Baš bih uţivala u ovim prţenim krompirićima. Drugo bi bilo od koristi onima koji su trenutno bez posla. ali. što će nam trenutno povećati prihod. 92 . Osnovno načelo hrišćanstva je u tome veoma jasno: kakva je korist čoveku ako dobije ceo svet. A nama će ostati trajno sma njeni profit. a pri tom izgubi dušu? •Moţemo da podignemo cenu oglašavanja. Treći problem jeste konflikt izmeĎu kratkotrajnog i dugotrajnog zadovoljstva.

93 .XVIII Razmišljanje pod crvrnim šeširom Emocije su istovremeno deo metoda razmišljanja i problema o kome valja razmisliti. Nema koristi od nadanja da će problemi nestati i ostaviti slobodan prostor za neometano razmišljanje.

.

• Nije vaţno zašto mu ne veruješ. To moţemo i kasnije. Takvo opravdavanje moţe biti istinito ili laţno. • Dopada ti se pomisao o filijali u Njujorku. Ne veruješ mu i go tovo. kad doĊe vreme da done semo konaĉnu odluku o tome. Emocije mogu da budu tanane. 95 .XIX RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Jezik emocija Emocije ne moraju da budu logiĉne ili dosledne. Nema po trebe da sada detaljišemo o tome zbog ĉega ti se do pada. s jezikom koji uz njih ide. Najveći problem prilikom nošenja crvenog šešira za razmišljanje jeste odupreti se iskušenju da opravdate emocije koje ste izrazili. U oba slučaja. razmišljanje pod crvenim šeširom ga čini nepotrebnim. Oduprite se iskušenju da opravdavate emocije.

Znači li to da smo slobodni da imamo predrasude koje god hoćemo i da ih se pridrţavamo? Zar u tome ne leţi ogromna opasnost? Naprotiv. Ona više podseća na ogledalo koje odraţava emocije u vaskolikoj njihovoj sloţenosti. Emocije su nestalne i nedosledne. mada bi neki mogli da doĎu u iskušenje da ga tako upotrebe. većina je bila protiv svakog predloţenog metoda mešanja. ali u svetu emocija ima itekakav smisao. Pa ipak. u kojoj su graĎani odgovarali na pitanja vezana za mešanje svoje zemlje u dešavanja u Centralnoj Americi. Konvencija o crvenom šeširu nije način za rastrubljivanje emocija. Kaţu da narod Inuita (Eskimi) ima dvadeset različitih reci za sneg. MeĎutim. Većina je podrţala mešanje. Zbog toga smo skloni da ih tretiramo kao produţetak logike. Predrasude koje naizgled nameće logika mogu biti opasnije od predrasuda koje priznajemo kao emocije. U nekim kulturama postoji jednako mnogo reci za različite nijanse ljubavi. to nije deo modela crvenog šešira. Nisam protiv istraţivanja emocija i preispitivanja njihovih osnova.Jezik emocija Vaspitani smo tako da se izvinjavamo zbog emocija i osećanja. zato što one nisu predmet logičkog mišljenja. za to mora da postoji dobar razlog. Ako nam se neko ne dopada. to je besmisleno. U SAD je raĎena jedna anketa. Engleski i mnogi drugi evropski jezici nemaju u opštoj upotrebi tako širok dijapazon reci koje opisuju emocije. Moguće je biti pobornik mešanja kao apstraktne ideje i protiviti mu se čim se prevede u konkretne planove. to dopadanje mora da se zasniva na logici. Razmišljanje pod crvenim šeširom nas razrešava te obaveze. Sa stanovišta logike. Ako nam se neki projekat dopada. 96 £1--- XIX .

ali ni da budeš iskljuĉen. • Osećam da oklevaš u vezi sa ovim poslom. 97 . Crveni šešir daje osećanjima pravo da postanu vidljiva. Ne ţeliš da sudeluješ. Ne vidite da se bilo šta deša va. već kao gumeni ĉamac koji negde lagano poĉne da pušta. • Jednostavno smo potpuno neusklaĊeni u vezi sa ovim problemom. koja bi ukazivala na neodlučno-negativan stav. • Nije da ti se Morgan ne dopada. za dovoljstvo/nezadovoljstvo. Crveni šešir daje misliocu slobodu da se više poetski izrazi o svojim osećanjima. i drugu. ali nekako ti je ne lagodno u njegovom prisustvu. Reč sumnjiĉav]?. mrţnja/ljubav. • Entuzijazam za ovaj poduhvat kao daje poĉeo da je njava. Više od svega bi volela da imaš dobar izgovor za tu svoju nenaklonost. Ţeliš da budeš u pripravnosti u predsoblju. ako posle nekog vremena ponovo bacite po gled.XIX __________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom Postoje naklonost/nenaklonost. Budući da nam razmišljanje pod crvenim šeširom omogućava da budemo odvaţni i otvoreni kada je reč o našim osećanjima. moţemo potraţiti način da ih podesimo u skladu sa situacijom. skloni smo da se ograničimo na jače reci. Recimo. spreman da uĊeš kada to tebi bude odgovaralo. ali. uz ton i izraz lica kao dodatke. Ne naglo. jasno vam je daje opušteniji negopre. preterano negativna za to. Bez crvenog šešira. mogli bismo da potraţimo reč koja bi ukazivala na neodlučno-pozitivan stav. sreća/nesreća.

.

Crveni šešir predstavlja pogodan metod za uključivanje modaliteta osećanja i njegovo isključivanje. bez njega." Crveni šešir legitimizuje emocije i osećanja kao vaţan deo razmišljanja. Crveni šešir omogućava misliocu da istraţuje osećanja drugih. Crveni šešir čini osećanja vidljivima. na način koji bi.XX RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Rezime Nošenje crvenog šešira omogućava misliocu da kaţe: „Ovo su moja osećanja prema toj stvari. 99 . nikad ne bi trebalo da pokušava da opravda svoja osećanja ili da za njih traţi utemeljenje u logici. bio za mislioca nemoguć. Kada mislilac koristi crveni šešir. tako što od njih traţi da stave crveni šešir i tek tada izreknu svoje stanovište. tako da mogu da postanu deo mape razmišljanja. a ujedno i deo sistema vrednosti na osnovu kojeg se bira pravac.

Ukoliko mišljenje o nečemu u velikoj meri sadrţi ovu vrstu osećanja. Prvo. čulo. koje obuhvataju čitav spektar emocija. kao što je sumnja. od onih snaţnih kao što su strah i nenaklonost.Rezime XX Crveni šešir pokriva dva obimna vida osećanja. Drugo. 100 . tu su obične emocije. koja nemaju vidljivog opravdanja. ukus. onakve kakve ih znamo. tu su sloţena prosuĎivanja koja zalaze u takve vrste osećanja kao što su slutnja. do onih suptilnijih. estetsko osećanje i ostala. intuicija. ono takoĎe moţe da stane pod crveni šešir.

Zašto neće da funkcioniše. tako nešto u potpunosti izostavlja generativne. To je zbog zapadnjačkog mentaliteta koji akcenat stavlja na raspravu i kriticizam. Pesimistiĉko stanovište. Koliko god iznenaĎujuće zvučalo. Mora se reći da se većina mislilaca . kreativne i konstruktivne aspekte mišljenja. Razmišljanje pod crnim šeširom je negativno. Ne pristaje našem iskustvu i znanju. Naţalost. Bez obzira na to.XXI CRNI ŠEŠIR Šta nije u redu s njim Logiĉno-negativno. Kritiĉko prosuĊivanje.bez obzira na to da li su prošli obuku ili nisu . razmišljanje pod crnim šeširom je veoma vaţan deo razmišljanja. veoma su brojni oni koji su ubeĎeni daje nošenje crnog šešira glavna funkcija razmišljanja. ali nije emocio101 .najlagodnije oseća noseći crni šešir. Razmišljanje pod crnim šeširom je uvek logično.

Razlozi dati pod crnim šeširom moraju da stoje na sopstvenim nogama. . ali je to crnilo uvek logiĉno. Konkurentske firme su na to uvek reagovale sni ţavanjem svojih cena. Razmišljanje pod crnim šeširom se zasniva na suprotstavljanju primerenog neprimerenom. Moraju da zvuče razloţno i kada su odštampani na papiru. na vrlo odreĎen način.zbog čega hoće nešto funk102 . Ja od vas traţim mišljenje pod crnim šeširom. ne mora se davati nikakve razloge za negativna oseća-nja.Mislim da sniţavanje cena neće imati efekta. Razmišljanje pod crnim šeširom zaista gleda na tamnu ili „crnu" stranu stvari.To je razmišljanje pod crvenim šeširom. Ţelim da mi da te logiĉne razloge za to. Razmišljanje pod crnim šeširom mora da bude logično i istinoljubivo. Razmišljanje pod crnim šeširom prezentuje logično-negativno: zbog čega nešto neće funkcionisati. Moraju biti upotrebljivi za sve.Prilikom naših ranijih sliĉnih pokušaja . uvek se moraju dati logični i relevantni razlozi. Sa crnim šeširom na glavi.koje vam mogu prikazati kao statistiĉke podatke o prodaji — sniţavanje cena nije rezultovalo dovoljnom proda jom koja bi predstavljala protivteţu smanjivanju pro fita. ali ne i fer. Štaviše. kako bi ostale u trci.Šta nije u redu sa njim? XXI nalno. . Logično-pozitivno . emocionalno-negativnog od logičnonegativnog. Sa crvenim šeširom na glavi. a ne samo kada ih neka jaka ličnost iznosi na ubedljiv način. jedna od velikih vrednosti modela šest šešira za razmišljanje jeste to razdvajanje. . Emocionalno-negativno je uloga crvenog šešira (koja obuhvata i emocionalno-pozitivno).

ako ţeli. Stavivši. Ako je tako. Ljudi koji za sebe tvrde da su pravični obično ne čine ništa više nego što slabijom ocenom ocenjuju stanovište koje je suprotno njihovom. glagol hitikovati implicira isticanje onoga što je pogrešno ili loše. meĎutim. onda ne bi imalo „praktičnog" smisla da isti šešir pokriva objektivno prosuĎivanje koje obuhvata i logično-pozitivno i logično-negativno. Premda je crni šešir „šešir kritičara". Hernija negativnog moţe da bude hernija straha. moram da ukazem na to da brvnara nema struju. Crni šešir se usrdsreduje na logično-negativno. Mislilac mora imati mogućnost da bude samo negativan. To je upravo ono što implicira i razmišljanje pod crnim šeširom. me 103 . moţe da zameni crni šešir ţutim i obratno. Godine iskustva koje sam stekao podučavajući ljude metodologiji razmišljanja su me uverile da postoji potreba za razdvajanjem logično -negativnog od logično-pozitivnog. Mislilac. jer hernija mozga ne moţe stalno da „skakuće" napred -nazad. To je stoga što je tendencija uma da bude negativan toliko jaka da mora imati sopstveni šešir. • Stavivši svoj crni šešir za razmišljanje. U praksi. Veoma je moguće da se naša negativnost i pozitivnost odraţavaju sasvim malom različitošću u pratećoj herniji mozga.XXI ____________________ Crni šešir _____________ cionisati — prezentuje se pod ţutim šeširom. Uvek kaţu da reč kriticizam obuhvata iskrenu procenu kako pozitivnih tako i negativnih aspekata. Nema nikakvih strana i nema rasprave. ipak ţelim da učinim apsolutno jasnim da tu nije reč o priklanjanju jednoj od strana u raspravi. a hernija pozitivnog moţe da bude hernija zadovoljstva.

crni šešir moţe delovati kao pojačavanje negativnosti koja je već tako karakteristična za mnoge mislioce. Kada mislilac nosi crni šešir. Ovo znači da će u našem uobičajenom konfuznom razmišljanju . tako crni šešir kao da legitimizuje ovu vrstu apsolutne negativnosti. • Tvoje razmišljanje pod crnim šeširom je odliĉno. UsredsreĎujući se direktno na negativno. Kada ne nosi taj šešir.Šta nije u redu sa njim? XXI Ċutim. ţuti šešir. mogu reći da tu ne postoji potreba za plaćanjem raĉuna elektropreduzeću. crni šešir ima suprotan efekat.ton biti uglavnom negativan. crni šešir zapravo ograniĉava negativnost. U praksi. • Meri nam obiĉno daje svoja razmišljanja pod obo dom crnog šešira. Onda mi reci šta vidiš. Je li to jedini za koji znate kako se nosi? • Ţelim da narednih pet minuta zameniš crni šešir ţu tim. spremna za skok. Jednako kao što crveni šešir legitimizuje emocije. To je signal za jasno i odreĎeno napuštanje negativnog.u kome nastojimo da uradimo sve odjednom . Za što sad na ĉas ne staviš neki drugi šešir? • Tokom celog sastanka drţite na glavi taj crni šešir. negativnosti je dozvoljeno da uzme uzde u svoje ruke. kao da ne ma bog zna šta da kaţe. Ta negativnost će uvek biti tu. 104 . Osoba koja je po prirodi negativna će u svakom trenutku uvoditi negativnost u svoje razmišljanje. Na prvi pogled. Ova specifičnost crnog šešira oslobaĎa mislioca potrebe da bude fer i sagleda obe strane situacije. Od mislioca se moţe zatraţiti da skine crni šešir.

Do sada je već mnogim čitaocima palo na pamet daje uloga crnog šešira veoma slična tradicionalnoj ulozi Ďavoljeg advokata. Slično tome. negativnost se sagledava samo kao jedna od uloga u mišljenju. dakle. Na ovaj način. Neko će morati da preuzme ulogu Ċavoljeg advokata i ukaţe na to daje ova prodajna cena ipakpretera. mislilac koji je dobar u razmišljanju pod crnim šeši rom ne voli osećaj da nije sposoban da jednako uspešno nosi i šešire drugih boja. na raspravu. Igrač golfa koji odlično izvodi duge udarce neće voditi ništa manje računa o svojim kratkim loptama. model šešira pokazuje daje negativnost samo jedan deo mišljenja. naimenovan od strane crkvenog suda da brani optuţene za jeres ili vračanje. znatna razlika. meĎutim.no visoka. • Dozvolili smo da nas ponese oduševljenje. na trenutak ću se prihvatiti uloge Ċavoljeg advokata. Vraćamo se. osobe koja testira predlog iznoseći protivargumente. Razmišljanje pod crnim šeširom se upotrebljava za popunjavanje crnih delova mape mišljenja. Ovaj zadatak cr105 . razmišljanje pod crnim šeširom nema nikakve veze s raspravom već samo s usredsreĎivanjem na logično-negativno. Na ovaj način. Postoji. Kao što sam ranije rekao. Đavolji advokat je zaista bio advokat. • Dopada mi se ova ideja o putniĉkom diriţablu. Crni šešir je odista sličan ulozi Ďavoljeg advokata i integriše tu konkretnu ulogu u čitavu seriju koju simbolišu šest šešira.XXI C r n i š e š i r Y [ • Vi umete da mislite samo pod jednim šeširom. Ali. Crnim.

zbog straha da će negativni aspekti zatrti ideju. Zadrţavati za sebe razmišljanje pod crnim šeširom.Šta nije u redu sa njim? XXI nog šešira je zadatak kao i mnogi drugi i mora se temeljito izvršiti. znači uništiti čitavu svrhu šest šešira za razmišljanje . 106 .a to je da svaku od šest uloga valja odigrati potpuno i do kraja.

XXII RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Suština i metod Greške u razmišljanju. • • Brojĉani podaci za koje ja znam su drugaĉiji od onih koje ste vi izneli. ovde je reĉ o pretpostavci. v • Koliko ja znam. već samo jedno od objašnjenja. 107 . Mogući zakljuĉci. odnosno na sam metod razmišljanja. • Ne vidim kako to proizlazi iz onoga što ste maloĉas rekli.pozabavio! se s tim u narednom poglavlju . Poput razmišljanja pod crvenim šeširom. Pravila dokaza. Zašto jedna stvar ne sledi drugu. •To nije jedino moguće objašnjenje.ili na samu diskusiju ili na razmišljanje o njoj. i razmišljanje pod crnim šeširom se moţe primeniti na samu temu .

svi dajete mnogo mišljenja.Suština i metod XXII • IzmeĊu ovih taĉaka ne mora da postoji logiĉka veza. • To nije taĉno. • Staviću na trenutak svoj crni šešir jer ţelim da uka zem na neke delove diskusije koje smatram pogrešni ma. Podaci koje ste naveli su odpre ĉetiri godine. TakoĊe. Prava na iskopavanje ne moraju da se plate jedino ako su kompletno istraţivanje i razvojni projekat uraĊeni u Irskoj. pretpostav ki i osećanjapod crvenim šeširom. • Ţeleo bih da vaše razmišljanje o tome poklopim cr nim šeširom. ili stroţih propisa o voţnji u pijanom stanju. Opadanje konzumiranja ţestokih pića je moţda rezultat povećanja zdravstvene svesti. • Koliko vidim. imate podatke sa mo za juţni deo zemlje. ali je moţda i posledica toga što se sve više potrošaĉa opredeljuje za vino. nego da svaki čas upada drugima u reč. Uz to. povećana prodaja votke je moţda rezultat agresivnijeg reklamiranja i nema nikakve veze s uku som. Razumljivo je da su takve primedbe deo razmišljanja pod crnim šeširom bez obzira da lije njegovo stavljanje formalno najavljeno ili nije. za mislioca je bolje da u sebi prikuplja sve na šta ţeli da reaguje. Mislilac kasnije moţe formalno istupiti u okviru razmišljanja pod crnim šeširom i izneti sve one greške u mišljenju koje je čuo. Bilo bi glupo i nezgodno kada bi mislilac morao formalno da stavlja crni šešir svaki put kad hoće da stavi primedbu te vrste. 108 . Uzorak je vrlo mali. U praksi. kao u uobičajenoj raspravi.

jiekog efekta" na smanjenje stope zločina. onda duţe trajanje zatvorske kazne moţda i nije tako efikasno. ukoliko su kazne izuzetno stroge. Ovde već dolazimo do procene koliki je taj. Osnovna pravila bismo mogli da pojednostavimo na sledeći način: 1. otkrićemo da derivacija moţe. Da li sledi zaključak? 3. moţe se reći da pojačano zastrašivanje ima. onda je prilično mali.neki efekat". MeĎutim. gubi se efekat zastrašivanja. ali i ne mora da usledi. sudovi ne primenjuju te stroţe osude. pak. Da li stroţe kazne zapravo čine zločine još gorima? Kriminalac će moţda radije ubiti svoju ţrtvu.. Da li je izvoĎenje zaključka obavezno? 4. Ako uzmemo u obzir dodatne troškove za drţanje ljudi u zatvorima. to će smanjiti stopu zloĉina.XXII __________ Razmišljanje pod crnim šeširom ______V 7 Ne nameravam ovde da iznosim sva pravila logičke dedukcije i zaključivanja. Pošto znamo daje mala verovatnoća da će kriminalac biti uhvaćen. Ima li još mogućih zaključaka? Pod izvoĎenjem zaključka podrazumevam sve za šta se kaţe da proizlazi iz nečega drugog. Ako je detaljno proučimo. Bez obzira na to. Da li je osnova čvrsta i opravdana? 2. Ovo moţda deluje kao dovoljno logična izjava. Dugotrajni boravak u zatvoru zbog nekog manjeg 109 . Ako. da bi sma njio šansu da bude prepoznat. Mnoga od njih su apstraktna i nisu uvek relevantna kada je reč o praktičnim stvarima za razliku od zatvorenih sistema. • Ako povećamo broj zatvorskih kazni i njihovo trajanje. moţemo da odemo i dalje od toga.

Savršeno je prihvatljivo ukazati na moguće alternative. Ali ako to opravdamo izuzetnošću proiz voda. U praksi. Naposletku.JDokaz ĉesto nije ništa više do nedostatak mašte". s izuzetkom zatvorenih matematičkih sistema i filozofskih jezičkih poigravanja. ali ni110 . jedan od najboljih načina razotkrivanja logičkih grešaka jeste iznošenje alternativnog objašnjenja ili mogućnosti. a pad prodaje bi bio nadoknaĊen povećanim priho dom. ali to ne znaĉi da mašine za pranje veša uzrokuju raz vod. društvenog napretka ili većeg broja zaposle nih ţena. Ovo se odnosi na nauku. Oba trenda su moţda posledica povećanja stan darda. • Taĉnoje da u mnogim zemljama broj razvoda raste istom brzinom kao i broj mašina za pranje veša. Kao što sam napisao u knjizi Praktiĉno razmišljanje: .Suština i metod XXII prekršaja moţe da pretvori lakšeg prestupnika u okorelog kriminalca. pravo i mnogo drugih oblasti. • Taĉnoje da će prodaja verovatno opasti ako podig nemo cene. visoki troškovi drţanja ljudi u zatvorima mogu imati manje efekta na smanjivanje stope zločina nego što bi to bio slučaj ako bi se ista sredstva utrošila na jačanje policijskih snaga. Zanimljivost vezana za ovaj primer jeste ta stoje potrebno mnogo mašte da bi se stvorile alternativne posledice i mogućnosti. itd. Ovde ponovo dolazimo na aspekt „verovatnoće" o kome smo diskutovali pod belim šeširom za razmišljanje. mogli bismo privući drugaĉiju vrstu kupaca.

Kako da izaĎemo na kraj s greškama na mapi razmi šljanja? Jedna osoba veruje da bi stroţe kazne smanjile stopu kriminala.YXII __________ Razmišljanje pod crnim šeširom______ \ 7 kad ne bi trebalo tvrditi daje svaka alternativa podjednako verovatna. sve dok dokazi ili emocionalna sklonost ne naprave izbor. mogućnost se moţe označiti kao mišljenje. pozivanje na statistiku ili neki eksperiment bi predstavljalo dobrodošlu pomoć u donošenju odluke (razmišljanje pod belim šeširom). Činjenica koja je predmet diskusije se takoĎe moţe staviti na mapu . 111 . Svaka osoba koja koristi mapu ima potom izbor da obrati paţnju na to mišljenje ili da ga ignoriše. Tamo gde je to moguće. Kada su dokazi naročito slabi. još uvek bi ih trebalo staviti na mapu. • Moguće je da će ljudima putovanja dosaditi. Ukoliko odluka ne moţe da se donese. na mapu se. jer sva ka novina zastareva i moţda će se odluĉiti za godišnji odmor tipa . Uz to. a broj dece smanjuje. putovanje avionom će postati relativno jeftinije.pod uslovom da se obeleţi kao „sporna". One mogu da koegzistiraju. Čak i ako se dve mogućnosti meĎusobno isključuju. Obe mogućnosti bi trebalo imati na umu. u sopstvenoj zemlji. Drugoj se čini da je to moguća ali nedokazana pretpostavka. • Razumljiva je pretpostavka da će se broj prazniĉnih putovanja povećati jer se porodiĉni prihodi poveća vaju./Iruga kuća". Ono što valja imati na umu jeste da razmišljanje pod crnim šeširom nikada nije rasprava. kao mogućnosti. stavljaju različita alternativna stanovišta.

.

jer neki lete više puta. budući da ima mnogih koji se uopšte ne prijavljuju nadleţnim sluţbama. . Da li su činjenice tačne? Da li su činjenice relevantne? Činjenice se prezentuju u sklopu razmišljanja pod belim šeširom. 113 . ovaj podatak ukljuĉuje i kratka putovanja po unutrašnjosti. ali stavljaju na probu u okviru razmišljanja pod crnim šeširom. Sada dolazimo do suštine.XXIII RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Prošla i buduća suština Kako se ovo uklapa u moja ranija iskustva? Da lije tako? Koji su rizici? Osvrnuli smo se na razmišljanje pod crnim šeširom u pogledu samog metoda razmišljanja. • Moguće je daje broj nezaposlenih statistiĉki potce njen. • 600 miliona prodatih avionskih karata godišnje ne daje sliku o tome koliko ljudi zaista putuje avionom. TakoĊe.

• Prema mom iskustvu. Ako neka vaţna odluka valja da se zasniva na činjenicama. onda bi mogućnost .makar i vrlo mala . već da na objektivan način ukaţe na postojeće slabosti.da su neprimenjive trebalo da dovede do potrage za boljim činjenicama ili brojkama. kao što to na suĎenju čini advokat optuţenog. ljudi veoma povoljno reaguju ako osete da se njihov dodatni napor priznaje i da se to priznanje pokazuje kroz neku vrstu opipljive na grade. Mnoga iskustva nisu kvantifikovana činjenicama i brojkama. ako ljudima date bonus u vidu novca. vrlo brzo poĉnu da ga oĉekuju kao normalan deo plate. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na delove predloga ili izjave koji se ne uklapaju u takva iskustva.Prošla i buduća suština XXIII • Brojke pokazuju da bi pad stope kriminala u SAD tre balo daje povezan sa populacijskim statistiĉkim po dacima za svaku starosnu grupu. Izazov u vidu brojki i izveštaja jeste jedna od jedno stavnijih i očiglednijih primena razmišljanja pod crnim šeširom. Namera mislioca koji je stavio crni šešir nije da stvori svu moguću sumnju. 114 . • Prema mom iskustvu. Moguće je daje do pada stope krimi nala došlo samo zbog toga što su glavni delinkventi izašli iz starosne grupe u kojoj je stopa kriminala najveća. svrha razmišljanja pod cr nim šeširom jeste naglašavanje da su činjenice pogrešne (tamo gde je to slučaj) ili da su moţda neprimenjive. one od osamnaest do dva deset tri godine. U takvim slučajevima.

ukorenjene činjenice. ih je moţda stoga što se kamata na pozajmljeni novac odbija od poreza. Moguće je da posle čestog nagraĎivanja usledi lenjost.U inflatornim vremenima. ljudi su skloni da više šte de. otkrića istraţivanja. Prve dve izjave mogu da se uklope u iskustvo onih koji sede za stolom i diskutuju o motivaciji. Ne slaţem se s vama kad ka115 . a u vremenima inflacije kamatna stopa moţe da bude čak i negativna. itd.YXIII __________Razmišljanje pod crnim šeširom _____ y / • Ako oĉekuju da budu nagraĊeni. mislilac sa crnim šeširom opravdano iznosi svoje hčno iskustvo. Treća ne moţe. — To nije istina! Ljudi tada manje štede. To je moţda stoga što je finansijsko savetovanje vrlo rasprostranjeno i ljudi više znaju o finansijama. Ali. Većina supermarketa nema veći obrt od dva do tri odsto. ljudi će uĉiniti veo ma malo ukoliko nema nagrade. • Mislim daje to pogrešno. dakle. Postoji. • Otkrio sam da rad u malim organizacijama pruţa mnogo veću motivaciju. više razloga zbog kojih se iskustvo moţe činiti inkompatibilno ili čak kontradiktorno. U različitim kulturama. U drugim prilikama. Mora se reći daje iskustvo veoma lična stvar i da različiti ljudi imaju uistinu različita iskustva. Biva da mislilac sa crnim šeširom na glavi pokuša da u potpunosti pobije nešto. U većini zemalja su ljudi skloni da više štede. ne i u SAD. nagrade mogu imati veoma različit efekat. To se obično odnosi na naučne činjenice. Trebalo bi reći i da različite okolnosti dovode do različitih efekata. .

koji mogu da se jave u budućnosti. Ne vidim zašto bi ovaj novi pokušaj imao uspeha. •Ako funta nastavi da pada u odnosu na dolar. Jedini način gledanja u budućnost jeste na osnovu primera iz prošlosti. To moţe da znači jednostavnu ekstrapolaciju. da bih vam svima rekao da se taj predlog jednostavno ne uklapa u mo je dvadesetogodišnje iskustvo u poslu s kozmetikom. duţnost je crnog šešira i da ukaţe na rizike. Pored toga. kamat ne stope će verovatno morati da budu podignute. •Moram da stavim svoj crni šešir.Prošla i buduća suština XXIII zete da su decentralizovane velike organizacije sliĉne malim organizacijama. što bi dovelo dopada na berzi. opasnosti.^alogajĉićima"ko je konzumiraju s nogu. Ne moţete proizvode iste marke istovremeno proda vati kao ekskluzivne i na rasprodaji. nedostatke i potencijalne probleme. obilne obroke i okreću se . 116 . Ljudi se sve manje oslanjaju na for malne. moglo je da se desi da Rusi preplave Evropu konvencionalnim naoruţanjem. •Da se nismo resili da prvi upotrebimo nuklearno oruţje. •Moram da naglasim da bi vaš suprug. mogao da ustvrdi da vi niste podobni da vodite raĉuna o deci. •Prisutan je ĉvrsto ukorenjen trend kupovine brze hra ne i grickalica. •Mnoge firme su bankrotirale pokušavajući da proda ju sladoled Francuzima. u nastavku brakorazvodne parnice.

S budućnošću moramo biti spekulativni.čak iako nije izvesno da se odreĎena lekcija naučena u prošlosti moţe primeniti na odreĎenu trenutnu situaciju.Razmišljanje pod crnim šeširom _____ \ / Budućnost se moţe interpretirati i kao skup različitih trendova i obrazaca. biće više vremena za dokolicu. velika nezaposlenost znaĉi da će biti sve više ljudi koji će imati mnogo vre mena za odmaranje. • Što se radna nedelja bude više skraćivala. Jedna od funkcija razmišljanja pod cr nim šeširom jeste ukazivanje na spekulativno-znegativnu ravnoteţu: „Ovo bi moglo da krene kako ne treba. Mislilac sa crnim šeširom praktično ka117 . jer je optimistično i gleda na sve ono dobro što moţe da se izrodi iz predloţenog postupka ili odluke. Prošlost je uvek izvesna . Kupci će ţek leti da imaju pristup celokupnom softveru napravljenom za IBM. • Moje razmišljanje pod crnim šeširom mi kaţe da će •: Epl kompjuteri biti istisnuti s trţišta ukoliko ne posta nu kompatibilni s IBM-ovim mašinama. Prema tome. ali ne i novca da ga na to utro še. Da li mi to uopšte moţemo? Moţemo li da postignemo pravu cenu ? U ĉemu će se sastojati naša prednost u odnosu na konkurenciju? Zašto bi iko ku povao kompjutere od nas? Ovde dolazimo do nečega što se moţe nazvati „negativnim pitanjima".' • Moram da stavim svoj crni šešir da bih vam rekao šta i mislim o predloţenom ulasku na trţište personalnih raĉunara. moguće je da će nam biti potrebni jeftiniji vidovi odmaranja." '■->. Razmišljanje pod ţutim šeširom se moţe opisati kao spekulativno-pozitivno. MeĊutim.

isto je i sa ulogom Kasandre." • Zašto mislite da će ovaj konsultant biti išta bolji od prethodnog? • Šta će biti ako se Japanci ukljuĉe na trţište civilnog vazduhoplovstva ? • Gde ćemo se mi naći ako neka od velikih farmaceut skih kompanija poĉne s proizvodnjom intraokularnih soĉiva? Većina negativnih pitanja se moţe podjednako formulisati i ovako: „Vidim da postoji opasnost da. • Vidim da postoji opasnost od prekomerne proizvod nje mleka. • Vidim da postoji opasnost da razmišljanje pod šest razliĉitih šešira postane zabavno samo po sebi. Do vas stoji da me ubedite da nisam u pravu.. Baš kao što je uloga Ďavoljeg advokata tradicionalna uloga koja uključuje razmišljanje. a ne o raspravi. • Vidim da postoji opasnost da rast plota podigne tro škove proizvodnje i sve nas izbaci iz posla. proročice propasti. Kako se suprotstaviti negativnostima koje iznosi razmišljanje pod crnim šeširom? Pre svega.. 118 . valja imati na umu daje reč o pravlj enju mape.Prošla i buduća suština XXIII ţe: „Moje stanovište je negativno." • Vidim da postoji opasnost da će konkurencija da pa rira našim sniţenim cenama. tako da izostane razmišljanje na zadatu temu. • Vidim da postoji opasnost da subvencionisanje od strane vlade bude naglo prekinuto. Ova uloga se u potpunosti uklapa u spekulativno-negativan aspekt razmišljanja pod cr nim šeširom.

• Budu li cene nafte padale u odnosu na druge troško ve. Pokušaju li da nam u tome pari raju. • Da. ostaće bez zarade. verujem da će uvek postojati trţište za njih.Razmišljanje pod crnim šeširom Prvi način jeste konstantacija i priznavanje postojanja negativnosti. ali pošto su već navikli na pogodnosti koje pruţaju manji automobili. Četvrti način jeste poricanje razloţnosti opasnosti. Svakako moramo voditi raĉuna. 119 . u stvari. Glavni igraĉi su već zauzeli mesta i mi znamo za njih. dati svoje mišljenje pod crnim šeširom o nečijem mišljenju iznesenom pod crnim šeširom. koji je i osmišljen tako da moţe da se prodaje po izuzetno niskoj ceni. jer je cena ula ska novajlija na ovo trţište previše visoka. onda ćemo lansirati naš specijalni jeftini proiz vod. moţda će ljudi ponovo poĉeti da kupuju veće automobile. zaista postoji ozbiljna opasnost i ako do toga do Ċe. • Ne vidim kako bi to moglo da se desi. • Ako konkurencija zaista pokuša da nam parira ce nom. bićemo u nevolji. Peti način je nuĎenje alternativnog stanovišta i njegovog smeštanja uz stanovište crnog šešira. Drugi način je da priznate postojanje opasnosti i iznesete protivpredlog.

.

RazgraĎivanje je uvek mnogo lakše od graĎenja.... Isto je i s negativnošću. Obična betonska ploča postavljena preko nje moţe da izbaci voz iz šina. Negativno razmišljanje je privlačno zbog toga što je njegov učinak trenutan i kompletan. . razmotriti i privlačnost negativnosti koja tako često vodi u „negativno uţivanje". Zbog toga je neophodno." Izgradnja ţelezničke pruge predstavlja sloţen graĎe vinski poduhvat.XXIV RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Negativno uţivanje Mnogo je lakše biti negativan. prilikom razmišljanja pod crnim šeširom. ali. Dokazati nekome da nije u pravu predstavlja trenutno zadovoljstvo. 121 . Postavljanje takve betonske ploče nije nimalo komplikovana operacija.. Zabavnije je biti negativan. Iznošenje konstruktivne ideje nema nikakav učinak sve dok se ta ideja nekome ne svidi ili dok ne dokaţete daje delotvorna (za staje potrebno vreme).J0>a.

Jednostavno mi se ne dopada i gotovo. IznenaĎujuće je koliko mnogo se u praksi susrećemo s kriticizmom ovog tipa. Primetićete i da se kritika ne zasniva samo na suštini predloga. predlog bio jednostavan i direktan. Ono što vi predlaţete je suviše detaljno i slo ţeno. • Ovo je suviše pojednostavljeno viĊenje situacije. Ukoliko je. radije nego pod crni. Moramo da uzmemo u obzir svefaktore. Nikada se neće realizovati. Ova vrsta razmišljanja zapravo spada pod crveni šešir.Negativno uţivanje XXIV Napadanje ideje pruţaUnstant-osećanje^superiornosti. • Ono stoje nama potrebno jeste jednostavna. Mnogo je razmišljanja pod crvenim šeširom koje se maskira kao razmišljanje pod crnim šeširom. a ne crnim šeširom. • Ne dopada mi se vaš predlog. Vaše je pravo da osećate šta god hoćete. Kritikovanje je veoma lako. Primetićete da su odsečna odbacivanja predloga donekle lakša od formulisanja novih predloga. jer sve što kritičar mora da učini jeste da formuliše svoj sud i zatim pokaţe kako se predlog ne uklapa u tu formu. onda nam na to va lja gledati kao na mišljenje pod crvenim. • Ako je to sve što imate da kaţete. Kao da smo u vrtiću. već i na njegovim opštim osobinama: „previše sloţeno" ili „previše jednostavno". meĎutim. Pohvala nečije ideje kao da „hvalitelja" čini donekle niţim od njenog tvorca. kritičar će morati drugačije da formuliše svoju kritiku. Moj šestogodišnji sin bi predloţio nešto bolje od ovoga. praktiĉ na ideja. 122 .

• Apsurdnost ĉitavog budţeta se vidi u nametanju po reza na prodaju brze hrane. da bi se usredsredio na nekakav minorni deo koji je moţda pod znakom pitanja." Nema sumnje da ovo moţe da proĎe u fazi oblikovanja proizvoda od strane dizajnera ili pisca.. porez se na naplaćuje jer je onda reĉ prosto o hrani. nameće se taksa jer je to sada „obrok". Ako je jelo hladno. a ne samo hrana. aludira na to daje celina podjednako apsurdna. koji je zaista vredan i obradljiv. ali. To nas dovodi direktno do fraze „da. Ovo je ekvivalentno sledećoj aluziji: »Svaki čovek koji moţe da učini nešto tako glupo jeste glup čovek. kritičar dela u skladu s principom:. Prema tome. ali kada je reč o gotovom proizvodu. onda bi ćela stvar bila savršena. jer on zapravo kaţe: „Sve ostalo je dobro. a ako biste još ispravili ovaj mali nedostatak. ali pitam se zastoje autorka mora la da izabere taj apsurdni naslov.. On ništa ne govori o knjizi i uopšte se ne odnosi na nju. To je naslov ka kav moţe da se naĊe na onim jeftinim ljubavnim romanĉićima.". vidljiv je drugi mehanizam na delu. sve što on čini je glupo... JVIoram da pronaĎem nešto što ću da iskritikujem. Ovde negativni mislilac ignoriše glavni deo predloga." Na primeru poreza na brzu hranu." 123 . Obično se kaţe da ukazivanjem na manje nedostatke kritičar obavlja koristan posao. • Knjiga je dobra. Pokazujući daje taj uzorak apsurdan.XXIV __________Razmišljanje pod crnim šeširom ____ Mnogo je lakše sašiti odelo koje ne pristaje nego ono koje pristaje. Ako je reĉ o toplom jelu. Ovde negativan mislilac ţeli da ostavi utisak daje usredsreden samo na uzorak celine.

dotle je legitimno davati „da.. ali. ali koja se. Oni se daju zarad ispravljanja pogrešnog utiska ili u vidu opaski koje bi va. To moramo da imamo na umu. bez obzira na to. Ima i mnogo drugih.. da li ove nove elise mogu da izdr ţe lateralni udar ptice u letu? • Malo je verovatno. 124 . Sve dok je nešto odgovarajuće formulisano (verovatnoća data).rešavanja.j bi: bolji naĉin njihovog. moraj imati na umu. ali..). Razmišljanje pod crnim šeširom je predviĎeno tako dal obuhvata ozbiljno negativno razmišljanje.) i podrugljivost („u najboljoj nameri." je taj daje ponekad neophodno ukazati na opasnost za koju je malo vero-l vatno da će se desiti. Opasnosti negativnog razmišljanja i metoda rasprave! sam mnogo detaljnije opisao u svojoj novoj knjizi .." komentare.. „takozvani".Suho. ali.Negativno uţivanje XXIV Ovo su očigledna. meĎu kojima su „etiketiranje" • („slabašan".." itd.. • Pretpostavljam da postoji mogućnost da su knjige sa da već postale dovoljno skupe da bi se smatrale legi timnim poklonima. Tu je i tradicionalno pribeţište| onih koji nemaju razumevanja za „carevo novo odelo". detinjasta uţivanja negativnog mislioca. Ovim problemom „verovatnoće" sam se pozabavio u domenu razmišljanja pod belim šeširom. ali uvek postoji mogućnost da bi on mogao biti dvostruki agent. Ozbiljan aspekt modela „da.j ljalo imati na umu. • Znam da ste testirali uĉinak ovih elisa rotora u mla znom motoru. a ne detinjasto I ugaĎanje samom sebi koje sam podvukao u ovom odeljku. „detinjast" itd..

Razumno je pretpostaviti da je.li XXV RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Staje prvo. Da li je povratak u izvesnost poznatog negativan aspekt uma? Šta bi mislilac trebalo da stavi na prvo mesto: crni šešir i negativan pregled ili ţuti šešir i pozitivno ispitivanje? Moţemo da raspravljamo o tome da li bi uvek trebalo prvo stavljati crni šešir. U ponavljanju je sigurnost. ţivotinji priroĎeno da svoje ponašanje ograniči na poznati obrazac „bori se ili beţi". :: Radoznalost i istraţivanje. Vojnici koji se nalaze pod paljbom moraju. da očuvaju disciplinu. kako bi se neizvodljive ideje mo125 .i prigovaraju na to. negativno ili pozitivno? Da li bi ţuti šešir trebalo da prethodi crnom? Strah i sigurnost. u uslovima straha. pak. Mala deca primećuju i najmanje odstupanje od priče koju dobro poznaju .

. on je zaista brz i efikasan.. ~ -—."~ • U daljem radu. 126 . Zadrţite ga za kasnije. dok svi ostali ćutke sede. negativano preispitivanje zaista štedi vreme. a da se pri tom na njihovo razmatranje ne utroši mnogo vremena. doći ćemo i na razmišljanje pod cr nim šeširom. ako prilikom saslušavan] a novog predloga prvo stavimo crni šešir. Zasada. Zabeleţite ih. pa ćete nam ih reći kasnije. ima mnogo smisla. malo je verovatno da će stvar otići dalje od toga. kada je reč o mnogim praktičnim svrhama. ţelim da svi stavite svoje ţute šešire.jMoguće je da se hernija mozga u tom slučaju podešava na „strah'^i „ sigurnost!! Prema tome. kad razmatramo nove ideje i promene. Razmišljanje pod crnim šeširom ima na čemu da radi tek posle izricanja ideje i njenih korisnih strana. upotreba prvo ţutog šešira. nestrpljivi da stave svoje crne šešire. po iznošenju predloga. • To je razmišljanje pod crnim šeširom.. Ţelim da naglasim daje.Staje prvo. negativno ili pozitivno? XXV gle brzo odbaciti. Pošto se umriTšklop pokrene u pravcu negativnog. duţnost svih da stave ţute šešire. ma koliko opravdane bile. Ovaj negativan pristup jeste način razmišljanja većine ljudi i. Prema tome. • Ne ţelim upadice crnih šešira. To nije duţnost samo osobe koja iznosi predlog... mnogo je lakše uvideti mane nekog novog predloga nego njegove dobre strane. pa onda crnog. Kada tragamo za sposobnošću pre no za učinkom.. postaje veoma teško uvideti pozitivno.. MeĎutim.

Pošto se ustanovi da li je ideja izvodljiva. Pošto se ideja iznese. Zbog toga je neophodno svesno razmišljanje pod ţutim šeširom . Moglo bi se reći da će.__________________ __________________ Razmišljanje pod crnim šeširom _____ y 7 • Niste još ništa rekli. • Da lije ova ideja legalna? • Da li će ova ideja junkcionisati? • Da li ova ideja donosi neku korist? • Da lije vredna truda? Resio sam da pod termin izvodljivosti podvedem i korist: ako nema koristi. ali ne i praktično. Ovo dovodi do laţne pretpostavke da sve vrednosti neke ideje leţe na nekakvom posluţavniku i da sve što treba da učinimo jeste da ih ispitamo. U stvari. ako ideja proĎe kroz negativan „sud" crnog šešira i opstane. Prvi načinje da se ispita izvodljivost ideje. • Ako postupimo na taj naĉin. Ţelim da ĉujem od vas neke ko mentare pod obodom ţutog šešira.i zbog toga ono dolazi prvo. ideja moţe biti izvodljiva teoretski. krajem svakog meseca ćemo imati gomilu posla. razmišljanje pod crnim šeširom se moţe primeniti na dva načina. automatski značiti daje reč o dobroj ideji i da će razmišljanje pod ţutim šeširom biti izlišno. Poboljšanje dizajna izvesno 127 . Poboljšanje dizajna predstavlja pozitivnu primenu razmišljanja pod crnim šeširom. • Sem ako se ne uvede liĉna šifra uz broj za kupovinu posredstvom telefona. razmišljanje pod crnim šeširom moţe traţiti načina da ukazivanjem na nedostatke poboljša ideju. sistem će biti zloupotrebljavan. ispitivanje vrednosti ideje zahteva znatno naprezanje mašte i perceptualnog razmišljanja.

130 . Razmišljanje pod crnim šeširom ne bi trebalo da obuhvata negativno uţivanje ili negativna osećanja koja spadaju u domen crvenog šešira. Pozitivna procena se ostavlja ţutom šeširu. ţuti šešir bi uvek trebalo koristiti pre crnog. U slučaju novih ideja.Rezime XXVI Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da postavlja negativna pitanja.

nego da se bude pozitivan.xxvn ŢUTI ŠEŠIR Spekulativno-pozitivno Pozitivno razmišljanje. UsredsreĊivanje na korist. Moglo bi se dokazati da napredak čo131 . Moţemo da izaberemo da stvari sagledavamo na pozitivan način. pohlepe i ţelje da se. Naţalost. dok je ţuti zaokupljen pozitivnim procenama. Pozitivno razmišljanje mora da budejnešavina radoznalosti. Crni šešir je zaokupljen negativnim. Stav ţutog šešira je upravo suprotan stavu crnog šešira. Moţemo da tragamo za dobrim stranama. zaštititTod rizika i opasnosti. Biti pozitivan jeste stvar ličnog izbora. ima više prirodnih razloga da se bude negativan.nešto stvori". Moţemo da izaberemo da se usredsredimo na pozitivne aspekte situacije. Optimizam. Negativno razmišljanje nas moţe poštedeti grešaka. Ţuto predstavlja sjaj sunca i vedrinu. Konstruktivno razmišljanje i njegovo ostvarivanje. . zadovoljstva.

i • To što je pala na tom ispituje najbolje stoje moglo da joj se desi. U mojoj knjizi o uspehu. moţemo izabrati da to bude s pozitivnog aspekta ili ekstrahovati samo pozitivno tumačenje. moraće da rekla miraju svoje proizvode. Nazvao sam ţuti šešir „spekulativno-pozitivnim". Više nema neizvesnosti._____________ Spekulativno-pozitivno ___________ XXVII večanstva zavisi od ove ţelje da se nešto stvori. zitivan" aspekt spekulativno-pozitivnog. moramo da nagaĎamo o tome šta bi moglo da se desi. Pošto o budućnosti ne moţemo govoriti s istom izvesnošću s kojom govorimo o prošlosti. • Pozitivno u celoj stvari je to što sada znamo koji je njegov sledeći potez.naroĉito ako javnost oceni da su naši proizvodi bolji. jda uanimojzbogjoga što je (Vredno truda^ Upravo ta naša procena „vrednosti" jeste ono što daje „po-. Neštojiarnerimo. Čak i kada se osvrćemo na nešto što se već dogodilo. Taktika: uspeh kao umetnost i nauka. Oni se tek u budućnosti realizuju. Kodak je odluĉio da krene na trţište polaroidnih fotoaparata. Manjem broju ljudi je pozitivnost prirodno raspoloţenje. Većina ljudi je pozitivno raspoloţena sa132 . Prema tome. Ona nikada ne bi bila srećna kao nastavnik. To će povećati svest javnosti o vrednostima instant-fotografije. ono što karakteriše uspešne ljude jeste upravo ova neodoljiva ţelja da nešto stvore. Ujedno bi trebalo i ■ < ■ da pomogne našoj prodaji . Većina ljudi je pozitivno raspoloţena samo kad iznosi sopstvene ideje. jer su svaki naš plan ili akcija namenjeni budućnosti. • Stavimo na ĉas svoje ţute šešire i sagledajmo pozitiv ne aspekte.

Razmišljanje pod ţutim šeširom ne mora da čeka na takve motivacije. svoj ţuti šešir i reci mi šta misliš o tome. • Moj crni šešir mi kaţe da bi ovaj novi jeftini upaljaĉ mogao da ima negativan uticaj na našu prodaju. • Pre no što uĉinite bilo šta drugo. jednako kao što crveni sve boji u cr veno. Šta sada vidite? • Pala mije na pamet ideja o prodaji ĉipsa u duplom pakovanju. • Ovog ĉasa ne ţelim nikakvo uravnoteţeno niti objek tivno stanovište. Me Ċutim. Prvo ide ţuti šešir. • Rekli ste mi sve razloge zbog kojih vam se ova ideja ne dopada i zbog kojih će. Lični interes predstavlja snaţnu osnovu pozitivnog razmišljanja. ţelim da stavite svo■1 je ţute šešire i kaţete mi šta mislite o ovom novom < pristupu. Sta vi. ono prethodi tom sagledavanju. 133 . U analogiji koju sam već ranije upotrebio. Izgleda kao da se nikome ne dopada. što bi nama koristilo. po vama. Pozitivan aspekt nije rezultat sagledavanja vrednosti neke ideje.XXVII _________________ Ţuti šešir _____________ mo ako nečija ideja sadrţi i nešto što će njima samima biti od koristi. Ţelim stanovište ţutog šešira. Razmišljanje pod ţutim šeširom je nameran izbor samog mislioca. molim te. Mislilac stavlja ţuti šešir i potom sledi njegov zahtev da bude pozitivan i optimističan. A sad vas molim da stavite svoj ţuti šešir. moj ţuti šešir mi kaţe da bi isti taj upaljaĉ mo gao da uništi srednje trţište i primora neke kupce da v se okrenu onom skupljem. ţuti šešir daje svemu ţutu boju. verovatno pred stavljati promašaj.

134 . Premda je razmišljanje pod ţutim šeširom pozitivno. To je. ali ipak ne mogu da kaţem ni šta pozitivno. naime. ali ne oĉekujem da naĊem išta -i -■>■.Spekulativno-pozitivno XXVII '• • Ovog ĉasa je teško nositi ţuti šešir. Neko će reći da nema svrhe mučiti mozak da bi se otkrile neke maglovite pozitivne tačke koje imaju malu praktičnu vrednost. postojanje izuzetno pozitivnih tačaka koje nisu vidljive na prvi pogled. za neke stvari. ono iziskuje jednako mnogo discipline koliko i ono pod belim ili crnim šeširom. • Staviću svoj ţuti šešir. bolje od televizije. • Nosim svoj ţuti šešir. Katkada. MeĊutim. taje potraga uzaludna. meĎutim. Moguće je. Nije stvar samo u pozitivnom procenjivanju nečega što iskrsne. Oni uviĎaju vrednost koju oni drugi još uvek nisu uočili.■ pozitivno. ne moţe vredeti bog zna koliko. ovaj štrajk izdavaĉa novina bi mogao da natera ljude da shvate koliko im nedostaju novine i koliko su one. Neko će reći da pozitivan aspekt. pogrešno shvatanje pojma percepcije. Tako rade preduzetniei. ako nije očigledan. Vrednost i korist ni u kom slučaju nisu uvek očigledne. Reč je o namernoj potrazi za pozitivnim.

XXVIII Ti RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Pozitivan spektar ■a U kom sluĉaju optimizam predstavlja ludost? Od onoga što daje nadu. a da su ga kasnije izneverili dogaĎaji ili prijatelji. Veruju daje ranije bio dobar i iskren. U kom trenutku optimizam prerasta u ludost i uzaludnu nadu? Treba li razmišljanje pod ţutim šeširom da ima 135 . Ima ljudi koji najozbiljnije oĉekuju da će osvojiti premiju na lutriji i kao da ceo svoj ţivot zasnivaju na toj nadi. Staje realizam? Ima ljudi koji će o varalici misliti dobro čak i nakon što ih prevari. do logiĉnog. Sećaju se njegove ubedljivosti i kako su uţivali dok ih je ubeĎivao. Ima ljudi koji su optimistični do tačke ludosti. Ima indu strijalaca kojima se čini da bi osvajanje makar maleckog dela ogromnog trţišta aspirina predstavljalo potez vredan truda.

ali i snovima koji su nadahnuti napore koji su naposletku doveli do njihovog ostvarivanja. Moramo da odemo tamo i proverimo. da to propratimo u javnosti. bolje da budemo spremni. s . Ako je optimizam taj koji će povesti neki postupak u odabranom pravcu. ipak. ali ne uvek. Preterani optimizam obično dovodi do neuspeha. • Postoji mogućnost da ovaj automobil bude izabran za automobil godine. Moţda do toga i neće . • Moguće je da će ova nova stranka podeliti glasove opozicije. Istorija je krcata nepraktičnim vizijama. Ukoliko se taj postupak svodi na nadu (kao što je nada u osvajanje premije na lutriji ili u čudo koje će spasiti firmu od bankrotstva). ali. Trebalo bi da budemo spremni uu. obi.Pozitivan spektar XXVIII ikakvih ograničenja? Treba ti da uzima u obzir verovatnoću? Da ti bi takvu vrstu razmišljanja trebalo ostaviti crnom šeširu? Pozitivan spektar ide od prekomemog optimizma na jednom do logično-praktičnog na drugom kraju. • Ukoliko uloţimo znatna sredstva ufinansiranje ovog filma. Uspeh dolazi upravo onima koji ga očekuju. trebalo bi da ih uspešno povratimo. • Postoji maglovita šansa daje neko preţiveo prisilno spuštanje na gleĉer. stvari postaju malo teţe. H : I doći. mati je napredak koji će se time ostvariti. Moramo da budemo paţljivi u rukovanju tim spektrom. onda je takav optimizam najverovatnije neumestan. Ključna tačka jeste sagledavanje postupka koji sledi iza optimizma. Ograničimo ti svoje razmišljanje pod ţutim šeširom na ono što je čvrsto i dobro poznato.

Zbog toga bi optimistične sugestije valjalo zabeleţiti i staviti na mapu. ko zna. tako da izgledi na uspeh nisu ve liki. a samo mali broj u tome i uspe. Pre toga. Ako su na mapi. Ipak. Moţda će i prihvatiti. U najgorem sluĉaju. ako zelis. zasnovano na iskustvu ♦ dobri izgledi ♦ podjednaki izgledi ♦ moguće ♦ magloviti ili slabi izgledi Ovo je donekle slično onome što se primenjuje kod razmišljanja pod belim šeširom. ali ti slabi izgledi svejedno moraju da se naĎu na mapi. svrha ţutog je da oboji pojmovnu mapu za razmišljanje. MeĊutim. ili pokušati poboljšati izglede. • 137 . Moţda nam na pamet ne pada da podrţimo nešto što ima slabe izglede. ♦Svaka devojka ţeli da bude glumica. nema potrebe za njihovom detaljnom procenom. Jednostavna klasifikacija verovatnoće moţe da izgleda ovako: ♦ dokazano ♦ vrlo verovatno. moţe da odbije. dobro je obeleţiti ih grubom procenom verovatnoće. pa pokušaj i ti. neki ipak uspeju. ♦Znam daje vrlo zauzet i da traţi ogroman honorar. imamo izbor: odbiti. Ako nisu na mapi.XXVIII ________ Razmišljanje pod ţutim šeširom ____ Kao i s ostalim šeširima za razmišljanje. nemamo nikakav izbor. ali stupi u kontakt s njim i pozovi ga da otvori konfe renciju.

Pozitivan spektar 1 XXVIII Teško da ćeš u seoskoj starinamici otkriti neko skriveno umetniĉko blago. većina skrivenih umetniĉkih blaga se nalazila upravo tamo gde niko nije oĉekivao da ih naĊe. A opet. 138 .

MeĊutim.i. logičkom zaključivanju.V XXIX RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Razlozi i podrška logike K Na ĉemu se zasniva pozitivno stanovište? Zašto misliš da će se dogaĊaji baš tako odvijati? Razlozi za optimizam koji postoje u pozadini. . Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivno procenjivanje. trendovima. Taj bi napor trebalo da bude svestan i temeljit. slutnja ili intuicija. onda bi „dobar osećaj" mogao da se smesti pod crveni šešir. slut nji. Mora li mislilac sa ţutim šeširom da jasno kaţe razloge za svoj optimizam? Ukoliko nisu dati razlozi. razmili . kao osećanje. Mislilac u ţutom šeširu bi trebalo da da sve od sebe kako bi svoj optimizam što bolje potkrepio. nagaĎanju i nadi. dostupnim informacijama. Pozitivno procenjivanje se moţe zasnivati na iskustvu. Razmišljanje pod ţutim šeširom bi trebalo da ide mnogo dalje od toga.'*V .

Ljudi danas moraju da ĉine više za sebe. stvar se još uvek moţe izneti u vidu spekulacije. Ako potraţim razloge koji bi podrţali ovo moje stanovište. po staju svesniji izgleda svoje koţe i potrebe za njenim negovanjem. Ako se podrška logike ne obezbedi pod ţutim šeši rom. U okviru razmišljanja pod ţutim šeširom. mogao bih da se odlu ĉim za voĊenje raĉuna o ishrani i prednosti lake hra ne. trebalo bi uloţiti najveći mogući napor da se optimizam opravda. ako se u tome ne uspe. Pored toga. Ovo opravdavanje jeste pokušaj jačanja sugestije. ostavljeno dovoljno prostora za konv . Mogao bih reći i daje sada. rukavice za obavljanje kućnih poslova.Razlozi i podrška logike sijanje pod ţutim šeširom ne mora da bude ograniĉeno na one taĉke koje se mogu u potpunosti opravdati. Drugim recima. Potom gledamo kako da ih opravdamo. • Šta reći o asortimanu radnih rukavica? Ne samo ru kavice koje greju ruke. ali. već i rukavice koje stavljate kada opravljate kola. naglasak se stavlja na istraţivanje i pozitivnu spekulaciju. Krećemo u potragu za mogućim koristima.zumiranje jaja u okviru ostalih obroka. • Moje razmišljanje pod ţutim šeširom navodi na po misao da bi omleti predstavljali dobro proširenje asortimana brze hrane. onda se neće obezbediti nigde. p- XXIX 140 . kad ljudi retkojedu jaja za doruĉak. rukavice koje stavljate kad je dete.

' Zamislite osam briljantnih mislilaca kako sede za stolom u nameri da razmotre načine za poboljšanje snabdevanja grada vodom. Predloţi i sugestije. ali ni u kom slučaju nije dovoljno.XXX RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Konstruktivno razmišljanje Ĉiniti nešto. Nijedan od tih briljantnih umova ne moţe da se pokrene dok neko ne iznese predlog. 141 . Kod razmišljanja pod crnim šeširom. odakle dolazi predlog? Ko je školovan da daje predloge? Kritičko razmišljanje je veoma vaţan deo razmišljanja. jasno sam rekao da bi mislilac u crnom šeširu trebalo da odigra svoju ulogu do kraja: trebalo bi da bude što je moguće više kritički nastrojen. Reč je o va ţnom delu razmišljanja koje mora biti valjano obavljeno. Ali. Tek tada briljantna škola kritičkog razmišljanja moţe da se pokaţe u punom sjaju.

mogli bi smo da izgradimo branu preko reke Elkin. Moţe biti reč o korišćenju prilike. sugestije i predloţi. predlog je osmišljen da bi iznedrio neku pozitivnu promenu. To bi dnevno znaĉi- . baš kao što mislilac u crnom šeširu izvlači negativne. Da lije izvodljivo njeno usmeravanje u cevi? e • Obiĉan kotlić u kupatilu za svako ispiranje potroši * ■ oko trideset litara vode. U svakom slučaju. Time bi se stvorio rezervoar. koji troše svega ĉetiri litra. Kasnije ćemo videti da i zeleni šešir (kreativnost) igra vaţnu ulogu u osmišljavanju novih ideja.Konstruktivno razmišljanje XXX Razmišljanju pod ţutim šeširom ostaju konstruktivni i generativni aspekti. Razmišljanje pod ţutim šeširom je ono od koga valja da poteknu ideje. osamdeset kilometara odavde. Moţe biti reč o po boljšavanju. To je aspekt pozitivnog procenjivanja. ima vo de u izobilju. Predloţi se daju da bi se nešto učinilo boljim. Konstruktivno razmišljanje se uklapa pod ţuti šešir zbog toga što je svako konstruktivno razmišljanje u osnovi pozitivno. U ovom odeljku se bavimo drugačijim aspektom razmišljanja pod ţutim šeširom . Mislilac u ţutom šeširu bira i izvlači pozitivne aspekte ideje koja mu je predočena. koji je ekvivalentan negativnom procenjivanju koje spada u domen crnog šešira. • Da bismo poboljšali snabdevanje vodom. Jedan od aspekata razmišljanja pod ţutim šeširom je zaokupljen reaktivnim razmišljanjem. Moţe biti reč o rešavanju problema.konstruktivnim aspektom. Napravljeni su planovi za > : nove. • U planinama.

smanjio bi se i problem odlaganja. Te teme sam se dotakao u drugim svojim knjigama. koje ga ĉine ekono miĉnim. ali ono stavlja donosioce odluka na milost i nemilost stručnjaka. Što ih više bude. mislilac je sam svoj stručnjak i mora da proizvede ideje.XXX __________ Razmišljanje pod ţutim šeširom ____ lo uštedu od 120 litara po osobi. • Staje s recikliranjem vode? Ĉuo sam da postoje ne ke metode na bazi membrana. a političari da ih procenjuju. kao što su poslovno ili lično razmišljanje. Neko će sad reći da bi predloţi trebalo da poteknu od „stručnjaka za vodu" i da ovakve sugestije ne bi trebalo da daju amateri. Pošto se predlog naĎe na stolu. U drugim oblastima. imaš li neke sugestije? Kako da priĊemo ovom problemu? Stavi svoj ţuti šešir. • Stavite svoje ţute šešire i dajte mi neke konkretnije sugestije. • Dţone. U politici moţda zaista ima mesta za ovakav tip razmišljanja. moţe se razvijati dalje i eventualno podvrgnuti proceni crnog i ţutog šešira. Uloga amatera bi trebalo da se sastoji u kritičkom razmišljanju kojim bi se dala procena predloga iznesenog od strane eksperata. Tehničari su tu da obezbeĎuju ideje. tim bolje. Odakle dolaze sugestije i predloţi? Kako mislilac u ţutom šeširu nalazi rešenje? U ovoj knjizi nema toliko prostora da bismo zalazili u raznovrsne metode dizajniranja i rešavanja problema. Da ispitam stvar? Sve ovo su konkretni predloţi. Ovo je u velikoj meri politički model. TakoĊe. ili ukupnu uštedu od trideset i šest miliona litara vode. Predloţi 143 .

144 . poboljšava i osnaţuje. Mogu da podrazumevaju rutinski način izlaţenja na kraj s takvim stvarima. ali nam prvo valja ustanoviti neke moguće smernice. nameravamo da dovedemo neke struĉnjake i konsultante. Predlog se modifikuje. stavite ţuti šešir i dajte nam ne ke nove predloge. Mogu da podrazumevaju sjedinjavanje nekih poznatih efekata u nameri da se konstruiše odreĎeno rešenje. Mogu da podrazumevaju metode za koje je poznato da su se drugde primenjivale. nismo spremni da se prebacimo na razmišljanje pod crnim šeširom. • Ne. kao što ste do sada ĉinili. IzmeĎu ova dva aspekta se nalazi i treći. razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno generisanjem predloga i njihovom pozitivnom procenom. Reč je o daljoj konstrukciji. To je mnogo više od njegove reaktivne procene. • Skinite crni šešir. drţi mo se još neko vreme konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširima. predlaţem da dozvolimo pri vatnom sektoru da prodaje vodu po konkurentnim cenama.Konstruktivno razmišljanje XXX ţutog šešira ne moraju da budu specijalni niti naročito mudri. Prema tome. Umesto da napadate predloge. Taĉno. Dakle. • Noseći svoj ţuti šešir. Pošto ţuti šešir usmeri um mislioca prema iznošenju predloga. iznalaţenje samog predloga ne mora biti teško. Pod aspektom poboljšanja u okvirima razmišljanja pod ţutim šeširom podrazumeva se korigovanje nedostataka na koje je ukazalo razmišljanje pod crnim šeširom. Ne verujem da smo iscrpeli sve moguće sugestije. Treći aspekt jeste razvoj ili „nadgradnja" predloga.

Reč je samo o ţelji za iznošenjem konkretnih predloga. ali nije odgovorno za njihovo korigovanje. dovodimo grad u opasnost da ga ucenjuje neki monopolista koji će po sopstvenoj volji formirati cene. tako što ćemo odrediti limit. • Od toga bismo mogli da se zaštitimo. • Ako snabdevanje vodom prepustimo privatnom sek toru. ma koliko bili obični. 145 . Mogao bi da povećava cene iskljuĉivo u skladu s inflacijom i ništa više od toga.XXX Razmišljanje pod ţutim šeširom Kao što sam već objasnio. razmišljanje pod crnim šeširom moţe da izdvoji nedostatke. Ţelim da naglasim da ovo konstruktivno razmišljanje ţutog šešira ne iziskuje nikakvu specijalnu mudrost.

.■jtm.

GraĎevinar špekulant gradi kuću iako nema kupca za nju. mora postojati. Nada. Spekulacija nema nikakve veze s pretpostavkom i nadom.i ■ { ■ " < < XXXI RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Spekulacija Gledanje u budućnost. Razmišljanje pod ţutim šeširom je više od pukog prosuĎivanja i predlaganja. Svaki špekulant mora da ima snaţan osećaj za potencijalnu korist. voĎen pozitivnom nadom. takoĎe. Čim baci letimičan pogled na njih. Razmišljanju pod ţutim šeširom je dovoljno da makar krajičkom oka ugleda moguće koristi i vrednosti. Najbolji mogući scenario. čak iako je sam ovaj izraz rezervisan za graĎevinare i one koji se bave novčanim transakcijama. Reč je o stavu koji se kreće ispred situacije. Ljudi koji ulaţu novac su po svojoj prirodi špekulanti. počinje istraţivanje u tom pravcu. 147 .&ko ". Tek kad je završi kreće u potragu za kupcem. Vrednost reći .

MeĊutim. Spekulativan aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom jeste čisto oportunistiĉko razmišljanje. Upravo taj aspekt gledanja napred u okviru pozitivnog mišljenja jeste ono na šta ukazujem rečju spekulacija. Spekulativno razmišljanje uvek mora da počne od najboljeg mogućeg scenarija. Ono ide dalje od rešavanja problema i poboljšavanja. druga pro davnica biva primorana da stavi katanac na bravu i mi preuzimamo posao u ćelom kraju. 148 . koja se prodaje pod nazivom . svako je slobodan da to čini . To je neka vrsta pileće šnicle pripremljene na meksiĉ ki naĉin. Zar ne bismo mogli da imamo neku vrstu . Ukoliko je korist mala čak i u okvirima tog najboljeg mogućeg scenarija.polo". Oni i ovako je dva preţivljavaju.Spekulacija XXXI U praksi. • Tako veliki broj razliĉitih vidova osiguranja zbunjuje ljude. • Jedan novi tip brze hrane stiĉe sve veću popularnost. MeĎutim. Na taj način se iz ideje izvlači maksimalna moguća korist.opšteg" osiguranja koje uzima u obzir sve? Stavite ţuti šešir i razmislite malo o tome. Ljudi jesu primorani da rešavaju probleme..ukoliko ţeli. • U okviru najboljeg mogućeg scenarija. znači da ideja nije vredna truda. ne vi dim da bi to bilo naroĉito profitabilno. postoji velika razlika izmeĎu objektivnog suda i namere da se otkrije pozitivna vrednost. ali niko nikada nije primoran da traga za dobrim šansama. Kasnije mi ispriĉajte šta ste otkrili. Stavi te svoj ţuti šešir i recite kako vi gledate na to.

ako-opcija" .i koliko je verovatno da će se korist izvlačiti pretpostavljenim tokom. To je deo istraţivanja u okviru razmišljanja pod ţutim šeširom. onda preostaje da se vidi koliko je taj scenario verovatan . • Cene obveznica će rasti ako kamatne stope budu opadale. Odgovaraju149 .. Unutar svojih spekulativnih aspekata. veliki automobili će se lakše prodavati. razmišljanje pod ţutim šeširom predočava nabolji mogući scenario i maksimalne koristi. kamatna sto pa ubrzano raste i vrednost naše fiksne stope prenosive hipoteke ĉini kuću lakom za prodaju.ako-promena". Naposletku. Šanse mogu da nastanu ekstrapolacijom trenutne scene u budućnost. Deo funkcije crnog šešira je takoĎe ispitivanje tipa „ako" sa ciljem ispitivanja rizika i opasnosti. • Ako padne cena goriva. Potom ih proporcionalno smanjuje u skladu s „verovatnoćom".XXXI Razmišljanje pod ţutim šeširom • Prema najboljem mogućem scenariju. Deo spekulativne funkcije ţutog šešira jeste ispitivanje mogućih . Ukoliko korist predviĎena najboljim mogućim scenarijem deluje dovoljno privlačno.premda moţe biti potrebno preduzimanje defanzivnih mera kao što su obezbeĎenje sredstava putem drugih transakcija ili osiguranje protiv poţara. Plan postupanja ili odluke se nikada ne zasnivaju na ispitivanju .. Šanse nastaju i ako se desi odreĎena stvar ili izmene neke okolnosti. razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na sumnjive delove.

Ulogu vizije i snova u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom sam pomenuo u prethodnom odeljku. da bi tek za njom usledili forma i detalji. vizija ide dalje od spekulacije. koje nazivamo šansama ili mogućnostima. koja će na dru gaĉiji naĉin postupati s bogatstvom iproduktivnošću. koje se nove mo gućnosti nude oglašavaĉima? Spekulativni aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom je zaokupljen i vizijom. dakle. 150 . • Imam ovu viziju drugaĉije ekonomije. Svakom osmišljavanju. • Pod kojim uslovima bi ovaj lanac hotela postao pro fitabilan? • Ako se uspostavi satelitski prenos. dizajnu. Prvo ide vizija. Baš kao što dobar trgovac uspeva da proda svoju robu iznoseći veličanstvenu viziju i navodeći mušteriju daje podeli s njim. moţe da se izvede i vredno je truda. • Imam viziju privlaĉne jeftine izgradnje stambenih objekata. prethodi neka vrsta vizije. Vizija uključuje i koristi i izvodljivost projekta: to. tako i dizajner prodaje pozitivnu viziju onoga što pokušava da uradi. a mislim i da vidim kako to mogu da ostva rim.___________ Spekulacija ____________________ XXXI ći deo funkcije ţutog šešira jeste ispitivanje poziti vnih ekvivalenata rizika. U odreĎe nom smislu. Veoma je teško učiniti bilo šta ukoliko ne postoji osećaj daje stvar moguće postići i da se oko toga vredi potruditi. jer ona moţe da postavi cilj za koji postoji tek slabašna nada da se moţe postići.

XXXI

Razmišljanje pod ţutim šeširom

• Moja vizija jeste razmišljanje kao osnovni predmet u svim školama. U nekim zemljama je već uvedeno u nastavu. Uzbudljivost i stimulativnost vizije prevazilaze objektivan sud. Vizija postavlja pravac razmišljanja i delanja. To je dalji aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom.

151

A

( .-■■,•■>

.!

*

r t . .

,.

»

'.

>nvii

XXXII ŢUTI ŠEŠIR
Odnos s kreativnošću
Razlika izmeĊu konstruktivnog i kreativnog. Efikasnost ipromena. Nove i stare ideje. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi direktno kreativnošću. Kreativan aspekt razmišljanja je specifično obuhvaćen zelenim šeširom za razmišljanje, koji je sledeći na redu. Tačno je da kreativnost iziskuje pozitivan aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom. Istina je i da su pozitivna procena i konstruktivan aspekt razmišljanja pod ţutim šeši rom od vitalnog značaja za kreativnost. Bez obzira na to, razmišljanje pod ţutim i ono pod zelenim šeširom se prilično razlikuju. Neko moţe da bude odličan mislilac u ţutom šeširu, a da je ipak totalno nekreativan. Po meni, brkanje ova dva šešira predstavlja veliku opasnost, jer bi osoba koja nije kreativna mogla da pomisli da razmišljanje pod ţutim šeširom jednostavno nije za nju. >n:
. 153

Odnos s kreativnošću

XXXII

Kreativnost je krcata promenama, inovacijama, inventivnošću, novim idejama i novim alternativama. Osoba moţe biti odličan mislilac u ţutom šeširu, a da nikad u ţivotu nije imala ni jednu ideju. Delotvorna primena starih ideja predstavlja odgovarajuću upotrebu razmišljanja pod ţutim šeširom. Ideje ne moraju da budu nove i čak ne mora da postoji namera za iznalaţenjem novih ideja. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim stavom koji podrazumeva uspešno obavljanje posla. Efika snost pre noviteta jeste upravo ono o čemu je reč unutar razmišljanja pod ţutim šeširom. U engleskom jeziku dolazi do izvesne zabune, zbog vrlo širokog značenja reci kreativan (stvaralaĉki). Postoje dva potpuno različita aspekta. Prvi aspekt je „prouzroko vati", „dovesti do nečega", „izazvati", „ostvariti". U ovom smislu, neko moţe da prouzrokuje (stvori) opštu zbrku. Stolar stvara stolicu. Preduzetnik ostvaruje poslovne aranţmane. Drugi aspekt je ,,novo", ,,novitet", „novina", ,novost". I opet dolazi do zbrke jer postoje dve vrste noviteta. Prvi aspekt je nešto stoje novo zato što se razlikuje od nečega stoje ranije bilo; recimo, komunikacijski sistem koji je uvela vaša firma je za nju nov, mada se već odranije koristi u hiljadama drugih firmi. Drugi aspekt,,novog" jeste apsolutna novost, to jest, pronalazak ih' koncept koji se još nigde nije pojavio. U pogledu umetnika, meĎutim, postoji izvesna dilema. Na primer, jasno je da slikar stvara nešto što ranije nije postojalo. Budući da nije verovatno da će slika biti potpuno ista kao neka ranija, postoji nešto „novo". Pa ipak, ta slika ne mora sadrţavati nikakav novi koncept ili novu percepciju. Slikar moţe imati upečatljiv stil i potom ga primenji154

Baš kao što razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na nedostatak. Razmišljanje pod ţutim šeširom čak moţe definisati šanse. • Ta ĉaša nije poluprazna. To je zadatak za razmišljanje pod zelenim šeširom. tako i razmišljanje pod ţutim šeširom moţe da definiše mogućnost i ostavi razmišljanju pod zelenim šeširom da iznaĎe neki nov način eksploatacije te mogućnosti. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti zaokupljeno stvaranjem alternativnih pristupa problemu. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti zaokupljeno preuzimanjem i stavljanjem u funkciju već upotrebljenih ideja. Kako da iskoristimo tu njihovu po trebu? • Kad bismo uspeli da privuĉemo poslovne ljude da vi še odsedaju u ovom hotelu. to je proizvodna linija u okviru odreĎenog stila. što moţe da se desi i unutar razmišljanja pod ţutim šeširom. Rešavanje da na nešto gledamo na pozitivan način moţe samo po sebi stvoriti novu percepciju. Razmišljanje pod ţutim šeširom je izuzetno zaokupljeno dovoĎenjem do nekog dešavanja. • Sve više ljudi ima potrebu za parkiranjem automobi la u centru grada. razmišljanje pod ţutim šeširom nije zaokupljeno menjanjem koncepta ili percepcije. već je dopola puna viskija. U odreĎenom smislu. mogli bismo da podigne mo cene soba. a onda ćemo staviti svoje zelene šešire za razmišljanje da bismo dobili neke nove. Ali. Kako moţemo to da postignemo? Raz motrimo prvo uobiĉajene ideje.XXXII _______________ Ţuti šešir _____________ vati na jedan pejzaţ za drugim. i ' ■ 155 . a njegovo ispravljanje ostavi razmišljanju pod ţutim šeširom.

,J

Šest šešira za razmišljanje

XXXIII RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM
Rezime
Razmišljanje pod ţutim šeširom je pozitivno i kon struktivno. Ţuta boja simbolizuje sunčev sjaj, vedrinu i optimizam. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim procenama, jednako kao stoje razmišljanje pod crnim šeširom zaokupljeno negativnim procenama. Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivan spektar, koji ide od logičnog i praktičnog na jednom, do snova, vizija i nadanja na drugom kraju. Razmišljanje pod ţutim šeširom iskušava i ispituje vrednost i korist. Potom ono teţi da za tu vrednost i korist iznaĎe logičku podršku. Razmišljanje pod ţutim šeširom traţi da iznese čvrsto utemeljen optimizam, ali nije ograničeno na to - pod uslovom da su ostali vidovi optimizma odgovarajuće obeleţeni. Razmišljanje pod ţutim šeširom je konstruktivno i generativno. Od ovog razmišljanja potiču konkretni predloţi
157

Rezime

XXXIII

i sugestije. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno operativnošcu i izazivanjem aktivnosti. Cilj konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširom jeste delotvomost. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti spekulativno i u potrazi za mogućnostima. Razmišljanje pod ţutim šeširom dopušta i vizije i snove. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi pukom pozitivnom euforijom (crveni šešir) niti direktnim stvaranjem novih ideja (zeleni šešir).

-i¥"Ċ r on/r

a

■ir

"ixoq on. -13 boq <„

A

,

•'

.,:

i

U

158

"V, . »■,.!',
" . < ; . • ■ /

»i/

' \ l

XXXIV ZELENI ŠEŠIR
Kreativno i lateralno razmišljanje
Nove ideje, novi koncepti i nove percepcije. Namerno stvaranje novih ideja. Alternative. Još alternativa. Promena. Novi pristupi problemima. Zeleno je boja plodnosti i rasta i biljaka koje izrastaju iz sićušnog semena. Zbog toga sam odabrao da zeleno simbolizuje šešir za razmišljanje koji je specifično zaokupljen kreativnošću. Obilje kreativnosti u prirodi jeste korisna podloga za to. Razmišljanje pod zelenim šeširom se specifično bavi novim idejama i novim načinima gledanja na stvari. Razmišljanje pod zelenim šeširom se bavi beţanjem od bajatih ideja sa namerom da se pronaĎu bolje. Razmišljanje pod zelenim šeširom je zaokupljeno pramenom. Razmi šljanje pod zelenim šeširom je svestan napor, usredsreden u tom pravcu.
159

Oĉajniĉki nam je potreban novi pristup. nove ideje pred160 . ponekad je neophodno iznošenje provokativnih ideja koje su svesno nelogične. Preţvakavamo izanĊale ideje. namerno igramo ulogu dvorske budale ili klovna. • Ovo zahteva rešenje zelenog šešira. Potreba da stvari obavljamo na bolji način bi trebalo da bude podloga celokupnog našeg razmišljanja. hajde da pre toga po svetimo deset minuta razmišljanju pod zelenim šeši rom. Da poĉnemo. da vidimo moţemo li da otkrijemo neki nov pri stup. • Tapkamo u mestu. Vremeje za malo svesnog razmišljanja pod zelenim šeširom. Sta vite svoje zelene šešire za razmišljanje. potrebne su nam neke nove ideje o tome. Ali. Vratićemo se na njih. Posredstvom zelenog šešira omogućeno nam je da se prebacimo u kreativnu ulogu. potreban nam je način da svima oko sebe objasnimo kako. • Izneli ste nam tradicionalne pristupe ovom proble mu. Kreativnost biva potrebna jer ništa drugo nije upalilo. verovatno je daje potreba za zelenim šeširom veća nego za bilo kojim drugim. potrebna namerna i usredsreĎena kreativnost. Čak i kada nisu provokacije. U primeni kreativnog razmišljanja. Štaviše. baš kao što nam crveni omogućava da se prebacimo u „osećajnu" ulogu.Kreativno i lateralno razmišljanje ____________________________________________ XXXIV • Dajte. Prema tome. tragajući za novim konceptima. a crni u negativnu. Kreativnost nam je potrebna jer osećamo da bi se stvari mogle obaviti na jednostavniji ili bolji način. Ponekad nam je. meĎutim.

Moţete da signalizirate ostalima da pokušavate da razmišljate na odreĎeni način . prosuĎivanja i kritike.kako bi oni na odgovarajući način tretirali vaš doprinos. Jedan od najvaţnijih aspekata je taj da date signal sebi. Kreativnost podrazumeva provokaciju. . Kao što sam već više puta pomenuo. princip kreativnog razmišljanja je te ţak.XXXIV Zeleni šešir y / stavljaju delikatno seme kome je zeleni šešir potreban da bi ga zaštitio od „mraza" izazvanog razmišljanjem crnog šešira. Na ovaj način. što znači da ste ostavili sebi vremena za svesno kreativno razmišljanje. Ne moţete unapred znati kakav će biti ishod eksperimenta. ali barem ste pokušali. Moţda noseći zeleni šešir i ne smislite ništa novo. istraţivanje i preduzimanje rizika. Postajući sve bolji u kreativnom razmišljanju. ţelite da budete u stanju da gaizvedete. To se umnogome razlikuje od jednostavnog čekanja da vam sine neka ideja. Stavljate ga namerno. Veći na mislilaca voli da bude sigurna. signaliziranje vrednosti šest šešira za razmišljanje polazi s nekoliko aspekata. Kreativnost podrazumeva „eksperimentisanje u mislima". 161 . Moţete da ukaţete da je poţeljan odreĎeni vid razmišljanja. Moţete da zahtevate od nekoga da stavi odreĎeni šešir i potom pokuša da razmišlja na taj način. otkrićete da imate sve više novih ideja. primenjuje ih i osuĎuje sve što se u njih ne „uklapa". Mozak je osmišljen da postavlja obrasce. Mozak je osmišljen kao „mašina za prepoznavanje". Voli da bude u pravu. MeĎutim. jer je suprotan priroĎenim navikama prepoznavanja. umesto samo luksuzom. Za većinu ljudi. Ovo je naročito značajno kada nosite zeleni šešir. zeleni šešir čini kreativno razmišljanje zvaničnim delom procesa razmišljanja.

verovatno ćete ih otkriti više. Zar to nije razmišljanje crnog šešira? • Moje razmišljanje pod zelenim šeširom me navodi da predloţim da ljudima koji su odsluţili dugu kaznu za tvora po otpuštanju damo pristojne penzije. Pozitivna i optimistična osećanja spadaju pod crveni šešir. • Mislio sam da smo se dogovorili da stavimo zelene šešire. nove pristupe i više alternativa. Pozitivna procena spada pod ţuti šešir. jer ih upravo kreativnost više motiviše. nosim zeleni šešir i stoga mije dozvoljeno da kaţem tako nešto. Zeleni šešir za to i sluţi. To bi mo glo da im pomogne da se ponovo uklope u društvo. Suviše smo negativni. Veoma često. ali je zato lako zatraţiti od njega da stavi zeleni šešir i da svoj e mišljenje uskladi s tim. Teško je navesti nekoga da bude kreativan. meĎutim. Zeleni šešir sam po sebi ne čini ljude kreativnijima. shvatite ovo kao provo kaciju. moţe da da misliocima vremena i pomogne im da se usredsrede.Kreativno i lateralno razmišljanje XXXIV • Upamtite. Ako posvetite više vremena traganju za alternativama. da im nešto do ĉega će im biti stalo i spreĉi ih da se vrate kriminalu. • Pod zaštitom zelenog šešira. kreativni ljudi su oni koji jednostavno provode više vremena u nastojanju da budu kreativni. Posredstvom zelenog šešira omogućena nam je neka vrsta veštačke motivacije. 162 . Kreativnost je više nego biti jednostavno pozitivan i optimističan. ţelim da predloţim podsticanje ubrzane prodaje. Ako hoćete. On. kako bi bili kreativniji. Razmišljanje pod zelenim šeširom zahteva istinske nove ideje.

XXXIV Zeleni šešir Očekujemo da nam razmišljanje pod belim šeširom omogući pristup neutralnim i objektivnim informacijama. Moţemo da zahtevamo trud. Zeleni šešir predstavlja formalan način da to i učinite. Čak i tada moţe da se desi da razmišljanje ne urodi ničim novim. čak i ako su ona sasvim neutralna. Sa ţutim šeširom na glavi. ţeleli bismo pozitivne komentare. MeĎutim. što moţda i nije uvek moguće. 163 . Ono što je bitno jeste da je vreme provedeno u nastojanju. očekujemo neku vrstu izveštaja o sopstvenim osećanjima. sa zelenim šeširom za razmišljanje. Moţemo da zahtevamo da se odvoji vreme za stvaranje novih ideja. ne moţemo da zahtevamo uvid. Ne moţete da naloţite sebi ili drugima da smisle neku novu ideju. Razmišljajući pod crvenim šeširom. Očekujemo da nas razmišljanje pod crnim šeširom podstakne na kritički osvrt. ali moţete da naloţite sebi ili drugima da provedu neko vreme u nastojanju da smisle neku novu ideju.

.

Prvi razlog je krajnje široko i donekle maglovito značenje reci 165 . godine i on je danas zvaničan deo engleskog jezika. TakoĎe. zabeleţen je i u Oksfordskom reĉniku engleskog jezika. upotrebio sam reč kreativnost zbog toga što se ona nalazi u opštoj upotrebi.XXXV RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Lateralno razmišljanje Lateralno razmišljanje i njegov odnos s kreativnošću. Pišući razmišljanje pod zelenim šeširom. Raspoloţenje i lateralno razmišljanje. Termin lateralno razmišljanje sam iskovao 1967. Mnogi od čitalaca ove knjige nisu nikada čuli za mene ili moj koncept lateralnog razmišljanja. Pretvaranje obrazaca u samoorganizujući informativni sistem. ţelim da ukazem na to da razmišljanje pod zelenim šeširom obuhvata širok dijapazon kreativnih napora i nije ograničeno na lateralno razmišljanje kao takvo. Sam termin je morao da nastane iz dva razloga.

dolazi do „eureka" efekta. što sam već pomenuo u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom. Mislilac tako prečicom stiţe u novi obrazac i. ali.. meĎutim. I jedni i drugi zavise od asimetrične prirode obrazaca per cepcije. postoji veoma bliska veza izmeĎu mehanizama raspoloţenja i mehanizama lateralnog razmišljanja. Kreativnost kao da obuhvata sve. od stvaranja zbrke do stvaranja simfonije. nakon koje nešto postaje očigledno. Baš kao što se logičko razmišljanje zasniva na ponašanju simboličkog jezika (poseban univerzum). Drugi razlog je direktno zasnivanje lateralnog razmišljanja na ponašanju informacija u aktivnim samoorganizujućim informativnim sistemima. 166 -ni o*. To je osnova one iznenadne spoznaje. Ona je. tako se lateralno razmišljanje zasniva na ponašanju sistema formiranja obrazaca (takoĎe poseban univerzum). Lateralno razmišljanje jeste pretvaranje obrazaca u asimetriĉni sistem formiranja obrazaca. ) i n>w .Lateralno razmišljanje XXXV kreativan. ■i . tu za one koji ţele da znaju na čemu se zasniva lateralno razmišljanje. Svesne tehnike lateralnog razmišljanja (različiti oblici provokacije i „pokretanja") se zasnivaju direktno na pona šanju sistema formiranja obrazaca. Osmišljene su tako da pomognu misliocu da krene preko obrazaca umesto da ih naprosto sledi. U stvari. Znam da ovo zvuči veoma tehnički. tih istorijski determinisanih organizacija (obrazaca) iskustva. kada mu se učini da to dobija smisao. Lateralno razmišljanje se vrlo precizno bavi menjanjem koncepata i percepcije. da biste primenili tehniku lateralnog razmišljanja nema potrebe da razumete njegovu tehničku osnovu.

Lateralno razmišljanje funkcioniše upravo u oblasti percepcije. Dosta sam pisao o tome (knjige Lateralno razmišljanje i Lateralno razmišljanje u menadţmentu). statistiku. 167 . nijedan od tih sistema ne moţe da funkcioniše bez reci. U narednim poglavljima ću se. MeĎutim. Percepcija je ta koja sloţeni svet koji nas okruţuje svodi na te forme. pozabaviti nekim fundamentalnim tačkama lateralnog razmišljanja. meĎutim. uključujući matematiku. obradu podataka. jezik i logiku. korake i tehnike. Lateralno razmišljanje uključuje stavove. U ovoj knjizi ne nameravam da se bavim time. jer su one od fundamentalnog značaja i za primenu razmišljanja pod zelenim šeširom.XXXV Razmišljanje pod zelenim šeširom Veliki deo naše kulture razmišljanja je usmeren prema „obradi" kao delu mišljenja. principe. nastojeći da iskuša i promeni poznate obrasce. simbola i odnosa koje daje percepcija. Za ovo imamo odlično razvijene sisteme.

.

gledamo unazad. Ovo moţemo da nazovemo efektom retrospekcije ideje. tako očekujemo da se ideje uklope u naše znanje. Kritičko razmišljanje i razmišljanje crnog šešira se direktno bave uviĎanjem koliko se dobro sugestija uklapa u ono što nam je već poznato. Kakva je ova ideja u poreĎenju s onim što znam? Kakva je u poreĎenju s mojim ustanovljenim iskustvenim obrascima? ProsuĎujemo da se uklapa ili ističemo zbog čega se ne uklapa. Kuda me ovo vodi? Dalji efekat ideje. Da bismo procenili ideju.JProdor" umesto prosuĊivanja 1 Ideja kao sredstvo za postizanje cilja.XXXVI RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM . Kao što opis mora da se uklapa u ono što opisujemo. Kako bismo drugačije znali da li su dobre? 169 . Prilikom normalnog razmišljanja se koristimo prosuĊivanjem. na svoja ranija iskustva.

tako koristimo i izazov kao sredstvo za poprečni prelazak s jednog obrasca na drugi. ProsuĎivanje zamenjujemo prodorom.J*rodor " umesto presuĊivanja ___________________________________________ XX XVI ProsuĎivanje (iz domena ţutog i crnog šešira) je od vitalnog značaja za najveći deo našeg razmišljanja. Kao što ćemo videti. Ideju sprovodimo da bismo videli do čega će dovesti. Prodor je aktivan mehanizam. itd. ideju primenjujemo zbog njenog efekta unapreĊivanja. sagledavanje razlika. Baš kao što koristimo kamenje da bi stali na njega kad prelazimo reku.] voĎenje principa. moramo da ga zamenimo drugačijim mehanizmom. Prodorom.već samo šta da ne radi. Ţelim da bude apsolutno jasno da prodor nije samo odsustvo prosuĎivanja.. Mnogi rani pristupi kreativnom razmišljanju govore o odloţenom. suspendovanom ili zakasnelom prosuĎivanju. meĎutim. a ne zbog onoga što vaš sud kaţe o njoj. ostajemo zarobljeni unutar starih obrazaca. ideju sprovodimo da bismo izvršili prodor napred. Postoje brojni svesni načini prodora u nepoznato uz pomoć ideje. U stvari. Bez njega ne bismo mogli da učinimo ništa. jer zapravo ne govori misliocu šta da radi . Reč je o još jednom terminu koji sam skovao. ne moţemo iskoristiti izazov. izazov i prodor idu ruku pod ruku. meĎu kojima su: iz. 170 . Kod razmišljanja pod zelenim šeširom. Prodor je ključni mehanizam lateralnog razmišljanja. • Ţelim da primenite ovu ideju zbog njene pokretne vrednosti. Ideju primenjujemo zbog njene prodorne moći. Mislim da je to suviše pasivno. Ukoliko nismo u stanju da iskoristimo izazov. Bez mehanizma prodiranja. Ideju sprovodimo da bismo videli kuda će nas odvesti.

MU . • Pretpostavimo da poĉnemo da pravimo ĉetvrtaste hamburgere. U drugim prilikama. bilo uz pomoć ideje. drţimo se „ideje-semena".> 171 . koju potom negujemo sve dok ne izraste u stamenu biljku. Ponekad uzimamo ideju i primenjujemo je kao sredstvo.*. mi naprosto ekstrahujemo neki princip iz sredstva i potom primenjujemo taj princip. YV. Do kakvog pomaka bi mogla da dovede ta ideja? • Pretpostavimo da postoje prenosive obveznice osigu ranja koje jedna osoba moţe direktno da proda dru goj.XXXVI Razmišljanje pod zelenim šeširom Pretpostavimo da svi postanu policajci. Koncept se danas primenjuje u 20. Ako se nalazite u grupi rizika tipa AAA. . . koji sam pomenuo u priči za naslovnu stranu Njujork magazina. Kaţu da je u oblastima u kojima se ova ideja primenjuje došlo do značajnog pada stope kriminala. U stvari. Ovo bi moglo da dovede do ideje da osiguranje bude zaista prenosivo. aprila 1971. dobijate odreĎene privilegije navedene na univerzalnim obveznicama osiguranja. vaše privilegije su nešto manje. Ako spadate u grupu A A.000 opština u SAD. Ljudi bi tada sami vršili procenu sopstvenog rizika.v> v. Ideja se sastoji u tome da graĎani budu dodatne oči i uši policije . bilo s idejom kao polaznom osnovom. >. da bi potom završili s prilično drugačijom idejom. TakoĎe. Stavite zelene šešire i razmislite o toj ideji. ■■?*'*-. >.da bi sprečavali i otkrivali zločin u svom kraju. pak.. moţemo uzeti neku maglovitu ideju i uobličiti je u nešto konkretno i praktično. Ono ključno što valja upamtiti jeste da idemo napred. vv Bio je to samo izazov koji je doveo do koncepta „budnog susedstva". Sve su to aspekti prodora.

Stavite svoje zelene šešire i recite mi na šta vas navodi ta ideja. Jedino do ĉega im je stalo jeste da zadrţe posao koji imaju. Ţuta ko šulja bi trebalo da predstavlja definisano pravilo igre unapreĊivanja koje bi svako trebalo da poznaje. 172 . Ona mo ra da udovoljava toj predstavi. —Navodi me na razmišljan je o predstavi koju o sebi ima osoba odabrana da nosi ţutu košulju. Koliko zaposlenih zna šta im valja ĉiniti da bi dobili unapreĊenje? —Navodi me na razmišljanje o ljudima koji ne ţele da budu unapreĊeni. Iz ove vrste pomaka moţe da izroni veliki broj kori snih ideja. • Ovde imam sugestiju da subota bude radni dan. pre no što reskira i obuĉe ţutu košulju. —Navodi me na razmišljanje opravilima igre. Moţe Ujedno razmišljanje pod zelenim šeširom na tu temu? • Budući da niko ne ţeli vikend-smenu. Nijedna od ovih ideja zapravo ne mora da iskoristi ţutu košulju kao takvu. Oni to mogu da pokaţu time što neće nositi ţutu košulju. Osoba bi trebalo da bude priliĉno si gurna u to kako stoji s onima oko sebe. —Navodi me na razmišljanje o naĉinu na koji voĊe pri vlaĉe paţnju. Deluje kao neizvodljiva ideja. sredom.prodor " umesto presuĊivanja XXXVI —Uzmimo sugestiju da svako ko ţeli unapreĊenje mo ra da nosi ţutu košulju ili bluzu. postoji predlog da zaposlimo ekipu koja bi stalno radila iskljuĉivo vi kendom. ali bilo bi in teresantno da stavite zelene šešire i razmislite o njoj. a da se ljudi od posla odmaraju sredinom nedelje.

Prodor bi trebalo da ide mnogo dalje od pozitivne procene ideje. Prodor je dinamički proces. Po čemu je ova ideja zanimljiva? Po čemu se razlikuje od drugih? Šta nam ona sugeriše? Do čega dovodi? Sva ova pitanja su sastavni deo mehanizma prodora. ova poslednja ideja je sprovedena u praksi i funkcionisala je vrlo uspešno.XXXVI Razmišljanje pod zelenim šeširom U stvari. a ne proces prosuĎivanja. Ključno je da upamtite da se u okviru razmišljanja pod zelenim šeširom mehanizam prosuĎivanja u potpunosti zamenjuje mehanizmom prodora. isto se moglo postići i razmišljanjem pod ţutim šeširom). Razmišljanje pod zelenim šeširom ju je učinilo dovoljno atraktivnom da bi bila isprobana (u ovom konkretnom slučaju. 173 .

.

vil

! < . t'

XXXVII RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM
Potreba za provokacijom
Upotreba termina PO. Logika apsurdnog. Nasumiĉna provokacija. Naučna otkrića se uvek opisuju kao da su napredovala jedan po jedan logičan korak. Ponekad je zaista tako. Ponekad je, meĎutim, ta korak-po-korak logika samo lepim recima ispričano kasnije uviĎanje onoga što se zaista desilo. Neplanirana greška ili slučajnost su stvorili provokaciju koja je aktivirala novu ideju. Antibiotici su nastali slučajnom kontaminacijom laboratorijske posude gljivicom plesni pod nazivom penicillium. Kaţu i da se Kolumbo usudio na plovidbu preko Atlantika samo zato stoje napravio ozbiljnu grešku u proračunu duţine putovanja, koji je uradio na bazi nekih antičkih studija. Priroda je puna ovakvih provokacija. Provokaciju nikad ne moţemo traţiti jer u tekućem razmišljanju za nju
175

Potreba za provokacijom

XXXVII

nema mesta. Njena uloga se sastoji upravo u tome da izbaci razmišljanje iz tekućih obrazaca. Logika provokacije izrasta direktno iz logike asimetričnih sistema formiranja obrazaca. Moţemo da sedimo i čekamo na provokacije, ili moţemo da resimo da ih stvorimo namerno. To je ono što se dešava tokom lateralnog razmišljanja. Mogućnost iskorišćavanja provokacija jeste suštinski deo lateralnog razmišljanja. U prethodnom odeljku, osvrnuli smo se na fenomen prodora. Na taj način koristimo provokacije. Koristimo ih zbog njihove pokretne vrednosti. Sad moţemo da se osvrnemo na to kako ih postavljamo. Pre mnogo godina, smislio sam reč PO kao simbolični pokazatelj koji će ukazivati na to da je ideja iznesena kao provokacija i zarad svoje pokretaĉke vrednosti. Ako hoćete, termin moţe značiti „provokativna operacija". PO (dalje od da i ne) deluje kao neka vrsta bele zastave primirja. Ako neko priĎe zamku mašući belom zasta vom, a vi ga ubijete, to znači da ne igrate po prav ilima. Slično tome, ako se ideja iznese pod zaštitom PO, srezati je sudom crnog šešira značilo bi da ne igrate po pravilima. Na neki način - kao što sam već ranije pomenuo - reč PO deluje na isti način kao i zeleni šešir. Osobi koja nosi zeleni šešir je dozvoljeno da iznosi „sulude" ideje. Zeleni šešir ima mnogo širi dijapazon nego PO, ali je PO speci fičniji. Prema tome, najbolje je koristiti oboje. • PO automobili bi trebalo da imaju Ĉetvrtaste toĉkove. • PO avioni bi trebalo da sleću s toĉkovima naviše.
176

XXXVII

Razmišljanje pod zelenim šeširom

, • PO kupce bi trebalo plaćati da kupuju stvari. • PO direktori bi trebalo dapromovišu sami sebe. • PO fabrika koja zagaĊuje reku bi trebalo da se naĊe nizvodno od same sebe. Ova poslednja provokacija je dovela do ideje da se zakonom propiše da svaka fabrika sagraĎena na obali reke mora uzimati vodu nizvodno od mesta na kome je ispušta. Na ovaj način, ona će biti prva koja će poţuriti da odnese svoje otpadne vode na analizu. Na reč PO se moţe gledati i kao na nastalu iz reci kao što su hipoteza, pretpostavka, posibilitet, pa čak i poezija. Sve one sadrţe ideju koja se iznosi zarad svog daljeg efekta - da bi nešto isprovocirala, izazvala. Po definiciji, apsurdna ili nelogična ideja ne moţe da egzistira unutar našeg svakodnevnog iskustva. Prema tome, takva ideja leţi izvan svih postojećih obrazaca. Na taj način, provokacija nas primorava da izaĎemo iz uobičajenih obrazaca percepcije. Dok se udaljavamo od provokacije, mogu da se dese tri stvari. Moţda nećemo moći da učinimo nikakav prodor. Moţda ćemo otplutati nazad ka uobičajenim obrascima. Moţda ćemo se prebaciti na novi obrazac. Jednako kao što postoje formalne metode ostvarivanja prodora na bazi ideje, tako postoje i formalni načini stvaranja provokacija. Oni omogućavaju svesne tehnike lateralnog razmišljanja. Na primer, jedan od jednostavnih načina stvaranja pro vokacije se koristi preokretom. Kaţete način na koji se ne što obično dešava i potom ga preokrenete ili izvrnete nao pačke. 7
177

Potreba za provokacijom ____________________________________________X XXVII

•Kupci obiĉno plaćaju za robu koju kupuju. Da preo krenemo to. PO: radnja plaća mušterijama. •Ovo bi moglo da dovede do ideje o kuponima koji bi, zapravo, vraćali kupcima mali deo iznosa njihove ku povine. •Ovo bi moglo da dovede do ideje da se kase u supermarketima podese tako da na svaki hiljaditi raĉun is plaćuju neku vrstu premije. Provokacije ne moraju biti apsurdne ili nelogične. Moguće je tretirati potpuno ozbiljnu ideju kao provokaciju. Ako vam neko iznese ideju koja vam se ne dopada i koju biste, razmislite li pod crnim šeširom, mogli odmah da odbacite, radije stavite zeleni šešir i ponašajte se prema njoj kao prema provokaciji. Ovakav izbor je uvek moguće napraviti. • Ne vidim kako bi vaša ideja oprodavnici koja bi ra dila na bazi samodiscipline"mogla ikada dafunkcioniše, jer se tako lako moţe zloupotrebiti. MeĊutim, staviću svoj zeleni šešir i tretirati je kao provokaciju. To dovodi do ideje da ljudi sami izraĉunavaju iznos za koji su pazarili, onako odoka. Eventualne greške u njihovu korist ili u koristprodavnice bi se na kraju iz jednaĉile. Vrlo jednostavan način stvaranja provokacija jeste upotreba nasumične reci. Moţete da zamislite jedan broj i zatim otvorite rečnik upravo na toj strani. Drugi broj koji zamislite neka predstavlja pozicije reci na stranici. Na primer, moţete zamisliti 92. stranu, osmu reč odozgo. Imenice su lakše za korišćenje od glagola ili drugih vrsta reci. Spisak imenica koje se nalaze u svakodnevnoj upotrebi je jednostavniji za korišćenje nego rečnik.
178

XXXVII _______ Razmišljanje pod zelenim šeširom_____ \ 1

Pretpostavimo da su nam potrebne neke nove ideje za biznis koji se tiče cigareta. Ispalo je da je nasumična reč Jaba". • Imamo, dakle, „cigarete" - PO - ,ţaba". Ţaba uka zuje na skakutanje, prema tome, mogli bismo da ima mo cigaretu koja se posle nekog vremena sama uga sila. To bi moglo da bude od koristi u spreĉavanju poţara. Isto tako, moglo bi da omogući pušaĉu da povuĉe samo kratak dim i popuši tu cigaretu kasnije. Dalje, to nas dovodi do nove marke cigareta koje bi smo nazvali ,Jcratke", i koje bi zaista bile dizajnirane da budu vrlo kratke i gore svega dva do tri minuta. • Ţelim neke ideje o tome šta da se radi s televizorima. Nasumiĉna reĉ je ,ĉir", dakle, televizor—PO—sir. Sir ima rupe. PO ekran televi zora ima rupe. Šta bi to moglo da znaĉi? Moţda bi ekran mogao da ima ne kakve ,prozore" koji bi pokazivali šta se dešava na drugim kanalima. Uz logiku, trebalo bi da postoji i razlog da se nešto kaţe još pre no što se to zaista i izgovori. Uz provokaciju, ne mora da postoji razlog da se nešto kaţe, sve dok nije izreĉeno. Provokacija rada efekat, a vrednost efekta je ono što opravdava provokaciju. Mnogima moţe izgledati nezamislivo da nasumična reč moţe biti od vrednosti u rešavanju problema. Definicija nasumičnog znači da reč nema nikakve veze s problemom. Pa ipak, u logici asimetričnog sistema formiranja obrazaca, lako je shvatiti zašto nasumična funkcioniše reč. Ona obezbeĎuje drugačiju polaznu tačku. Ako krenemo unazad s te nove polazne tačke, povećavamo izglede da se
179

Potreba za provokacijom

XXXVII

vratimo putem kojim nikada ne bismo krenuli da smo o temi razmišljali direktno. Jednako kao što je prodor deo bazičnog modela zelenog šešira, tako je {provokacija. Kad ste u Francuskoj, govorite francuski; kad nosite zeleni šešir, upotrebljavate provokaciju {prodor kao gramatiku kreativnosti.

180

XXXVIII RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM
Alternative
Suviše lako zadovoljeni. Pravci, opcije i izbori. Nivoi alternative. U školskoj matematici, izračunate zbir i imate odgovor na pitanje. Zatim krećete na sledeći zbir. Nema svrhe da dalje trošite vreme na prethodni jer, ako imate tačan odgovor, bolji od toga ne moţete dobiti. Mnogi prenose ovaj princip dalje u ţivot. Čim pronaĎu odgovor na problem, prestaju da misle. Zadovoljavaju se prvim odgovorom koji naiĎe. Stvarni ţivot se, meĎutim, veoma razlikuje od školskih zadataka iz matematike. Obično postoji više od jednog odgovora. Neki odgovori su bolji od drugih: koštaju manje, pouzdaniji su, ili ih je lakše primeniti. Ne postoji ni najmanji razlog za pretpostavku da/?rW odgovor mora da bude i najbolji. Ukoliko nemamo dovoljno vremena, ali imamo mnogo problema koje nam
181

I

koje ne mora biti ispravljanje nedostataka niti rešavanje problema. onda bi mogao da postoji razlog da se zadovoljimo prvim odgovorom . 182 . Do sada sam se u ovom odeljku bavio slučajevima u kojima već imamo rešenje. različite tehnike lateralnog razmišljanja su usmerene ka nalaţenju novih alternativa. Krećemo u potragu za drugim solucijama. Stoga se dajemo u potragu za alternativnim načinom. Odista. potvrĎujemo prvi odgovor i imamo na umu da se uvek moţemo vratiti na njega. tragamo za alternativnim pravcima koji vode ka našoj destinaciji. Tek kad imamo više alternativa. ali to ni slučajno ne znači da ne moţe postojati bolji. Zatim krećemo u potragu za alternativama. uzimamo u obzir i alternativne pravce. moţemo da izaberemo onu najbolju. Naša potraga za alternativama je tada zapravo potraga za boljim rešenjem. Da li biste voleli da se vaš lekar zadovolji prvim što mu padne na pamet i prestane dalje da se bavi ispitivanjem vaše bolesti? Prema tome. To je osnova za svako poboljšanje.Alternativa ________________XXXVIII valja resiti. sagledavši koja se najbolje uklapa u naše potrebe i mogućnosti. Prilikom planiranja bilo kakvog putovanja. Kada završimo mentalnu mapu situacije. više od jednog načina gledanja na stvari. Moţda imamo sasvim adekvatan način da obavimo nešto. Predstava o alternativama ukazuje na to da obično postoji više od jednog načina da se nešto uradi.ali ni u kom drugom slučaju. Ali biva i da uopšte ne znamo način na koji bismo nastavili dalje. Prihvatanje mogućnosti postojanja alternativa i potraga za njima jeste fundamentalni deo kreativnog razmišljanja.

• Dobili smo ucenjivaĉko pismo u kome stoji da će. obja šnjenja. zgodnije je da celokupnu potragu za alternativama stavimo u okvir razmišljanja pod zelenim šeširom.XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom Spremnost za traţenje alternativa (percepcije. Stavite svoje zelene šešire i nabrojte sve naše mogućnosti. postupanja). u ovakvim dodatnim potragama je zeleni šešir sve što nam je potrebno. To moţe naprosto biti stvar usredsreĎivanja paţnje na temu i nabrajanja poznatih načina postupanja s njom . Stvarna potraga za alternativama ne mora iziskivati nikakvu posebnu kreativnost. kvalitet svake odluke umnogome zavisi od alternativa koje stoje na raspolaganju onome ko te odluke donosi.što nije dovoljno. svi našipro ' izvodi koji se nalaze po prodavnicama biti zatrovani. 183 . Prvi deo potrage bi se čak mogao svrstati u razmišljanje pod belim šeširom: „proĎi kroz pristupe koji se normalno primenjuju u takvim situacijama. a zatim ćemo staviti svoje zelene šešire ne bismo li našli još neke. ukoliko ne isplatimo veliku sumu novca. Baš kao što moramo da se potrudimo da odemo dalje od prvog rešenja. veliki naglasak se stavlja na donošenje odluka. sve dok se ne doĎe do očigled nih alternativa. Hajde da prvo proĊemo kroz oĉigledne opcije koje imamo. Pa ipak. Strogo uzevši. tako moramo da učinimo i kreativan napor da odemo dalje od očiglednog skupa alternativa. ključni je deo razmišljanja pod zelenim šeširom. Traganje za alternativama navodi na pomisao o kreativnom stavu: prihvatanju postojanja drugačijih pristupa." U praksi. • Konkurentske novine su upravo poskupele. U poslovnoj obuci.

Moţe mo nakratko da snizimo cenu i potom je ponovo vratimo na staro. MeĎutim. Tačno je da svaki mogući postupak sa cenama mora na kraju potpasti pod jedan od ova tri izbora. Moţemo da ne menjamo cenu. ali u stvarnom ţivotu je retko kad tako. To moţe da bude slučaj u zatvorenom sistemu. Moţemo da promenimo način reklamiranja proizvoda. Pošto razmotrimo ove varijante (a ima ih još mnogo. mnogo više). Moţemo da snizimo cenu ne kih proizvoda. kako bismo opravdali višu cenu (ne menjajući cenu ili je čak povećavši). Moţemo da snizimo cenu i potom naplaćujemo ekstra-dodatak za opcije. Potom ćemo postepeno smanjivati njihov broj. Nema niĉega drugog što moţemo da uĉi nimo. Moţemo daje snizimo. tek onda moţemo da ih svrstamo ujedan od ona tri izbora. Moţemo da unesemo neke promene u pro izvod i napravimo jeftiniju verziju. • Imamo samo tri moguće alternative. Moţemo daje povećamo. Pa ipak. Stavite svoje zelene šešire i dajte mi sve moguće va rijante. • Kako ćemo da distribui ramo ove kompjutere? Koje alternativne strategije imamo? Mnogi veruju da logičan pregled obuhvata sve moguće alternative. puko nabra janje tri postojeća izbora samo po sebi ne generiše sve ove alternative. " 184 . postoji ogroman broj mogućih varijanti. Moţemo da ne menjamo cenu i damo poseban popust.____________ Alternativa _________________ XXXVIII • Moraćemo da odaberemo lokaciju za letnji kamp. Moţemo da snizimo ce nu kasnije (koliko kasnije?).

Imam nešto slobodnog vremena. Ako odlučim da otputujem na odmor. Mogao bih da se bacim na sreĎivanje bašte. A ja vam kaţem da bi bilo pametnije da svoje proizvode transportu]emo vozom. Alternativa ima dva različita nivoa. imamo potrebu da probijemo okvir i krenemo naviše. Mogao bih da se upišem na neki kurs. Kreiraćemo liniju jeftinih '• proizvoda i liniju ekskluzivnih. Kad god traţimo alternative. Tu i tamo. To moţe da bude odmor posvećen sportskim aktivnostima. prešavši na viši nivo. a ti si mi donela dizajn kišnog mantila. • Traţili ste mi da naĊem alternativne naĉine utovarivanja kamiona. Mogao bih da nadoknadim zaostatak u poslu. Mogu na Karibe. Kako da ga iskoristim? Mogao bih da otputujem na odmor. Mogu na Pacifička ostrva. skupih proizvoda. Ako se odlučim za more i sunce. • Zamolio sam te za alternativni dizajn drške za kišo bran. • Ono što zaista ţelim da uradim jeste da u isto vreme podignem cenu i snizim je. 185 . to činimo unutar prihvaćenih okvira koji odreĎuju nivo. To moţe da bude krstarenje. Zatim. prelazimo u sledeći nivo. moram da odlučim kako da otputujem tamo i gde da odsednem.XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom Veoma česta greška krutih mislilaca jeste to što podvlače osnovne alternativne kategorije i ne idu dalje od toga. Obično ţelimo da ostanemo u tim okvirima. Kakav odmor ţelim? To mogu da budu more i sunce. prelazimo u sledeći nivo: kuda da ode m? Mogu na Mediteran.

Šta više moţemo traţiti od kreativnosti? Jednom sam proveo deset minuta dajući sve od sebe da isključim budilnik koji nije zvonio. Nisam zastao da razmislim da li zvuk moţda potiče od mog drugog budilnika. • Neću da misliš da imamo problem. budite spremni da unutar konkretnog nivoa iznaĎete nove alternative. ipak ću to učiniti. Nešto ide veoma glatko.___________ Alternativa _________________ XXXVIII • Traţili ste od mene da vam predloţim pogodne medi je za reklamnu kampanju.kreativna pauza. Svakako nastojte da povremeno probijete okvire i promenite nivoe. hoću da staviš svoj zeleni šešir i napraviš malu 186 . jer ga nemamo. Izneli smo različite pristupe problemu. Kreativne pauze nema sve dok ne resimo daje napravimo. Kreativnost izlazi na loš glas kada kreativne osobe daju sebi u zadatak da uvek rese neki drugi problem umesto onoga koji im je predočen. Ali. Ali. a kada izaći iz njih. naša zainteresovanost za probleme je tolika da onda kada ih nema više volimo da napredujemo neometano nego da zastanemo da bismo sebi dali više zadataka za razmišljanje. Sad smo došli do onoga što je moţda najteţa tačka u svekolikoj kreativnosti . Tragali smo za alternativama na očiglednim tačkama." Uopšte uzev. Ostaje stvarna dilema: kada delati unutar datih okvira. bilo bi bolje da taj novac potrošimo na unapreĊivanje sluţbe za od nose s javnošću. Kreativna pauza nastaje onda kad kaţemo: „Nema očiglednog razloga zbog kojeg bih u ovom trenutku trebalo da zastanem i razmotrim alternative. MeĎutim. Po meni.

187 . ' Razmisli malo o automobilskom volanu.V XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom kreativnu pauzu s osvrtom na naš uobiĉajeni naĉin farbanja automobila pre no što ih prodamo. Zadrţi se malo na tome. On dobro odraĊuje svoj posao. * Stavi zeleni šešir i zadrţi se malo na sledećem: prodavci dobijaju proviziju za realizovanu prodaju. dok si u zelenom šeširu.

.

posredstvom tehnika lateralnog razmišljanja). Zbog toga ja naglasak stavljam na nameran razvoj veštine kreativnog razmišljanja (recimo. baš kao što su pojedinci bolji u tenisu 189 . ona moţe da bude iskljuĉivo stvar talenta i karaktera. S ponosom primenjujte veštinu. Često me pitaju da li je kreativnost stvar veštine. talenta ili karaktera? Lakše je menjati maske nego lik. Ljudi su isuviše spremni da se pomire s tim daje kreativ nost stvar talenta ili karaktera. Kad ne bismo uloţili ni najmanji napor da razvijemo veštinu kreativnosti. ja nikad ne dajem taj odgovor. talenta ili karaktera. MeĎutim. Potom ističem da će neki i dalje u tome biti bolji od drugih. a ukoliko ne poseduju nešto od toga smatraju daje bolje daje prepuste drugima. Pravi odgovor je da moţe da bude sve to.' ' i MJ^ XXXIX RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Karakter i veština Da lije kreativnost stvar veštine.

Moţda niste svestrani. ali. • Kad nosite svoj crni šešir za razmišljcinjer-obavljate odliĉan posao. Ukljuĉivaćemo vas u diskusiju samo onda kad nam bude potrebno razmišljanje pod crnim šeširom. ali. Takvi kao da uţivaju u uništavanju svake ideje ili sugestije. Najpraktičnije se pri tom posluţiti mehanizmom zelenog šešira. Mislilac ko190 . Uvek su mi govorili o ljudima koji su prirodno skloni razmišljanju pod crnim šeširom. Ne dopada mi se mišljenje daje kreativnost neki poseban dar. tenis igraju i oni koji se ne nadaju učešću na Vimbldonu. Moţda ćete morati da ostanete specijalista za negativno. Ne mislim da je promena karaktera moguća. ^isto zabave radi. Više volim da o njoj mislim kao o normalnom i neophodnom delu svačijeg razmišljanja. • Moţda više volite da prilikom razmišljanja ne menjate šešire.________ Karakter i veština ________________ XXXIX ili skijanju . Niko ne voli da ga smatraju jednostranim. Iz sopstvenog iskustva znam za nekoliko takvih slučajeva. opet. Pitaju me da lije moguće smekšati karakter takvih osoba. mada same nikada nisu poţelele daje upo trebe. Moţda umete da jjevate samo na jednu notu". Jedno stavno ukazivanje na „logiku" kreativnosti nekoj osobi moţe da ima trajan efekat na stav te osobe prema kreativnosti. Ne ţelim da umanjimiefikasnost vašeg fgiticizma. Pitaju me da li bi takve osobe mogle tretirati kreativnost s više tolerancije. staje sa zelenim šeširom? Vidite šta moţete da uĉinite u vezi s tim.ali. većina moţe da dosegne sasvim solidan nivo. Nećemo svi biti geniji.

On svaku ulogu igra u punoj zavisnosti od maske koju nosi. za jedno s ostalim njegovim aspektima. Kreativno razmišljanje je obično u slabijoj poziciji jer ne deluje kao neophodan deo razmišljanja. on se ponosi svojom sposobnošću da igra i komediju i tragediju. moţe to da bude u istoj meri kao i ranije (uporedite ovo s pokušajima promene karaktera). Na potpuno isti način. Ovo znači sposobnost nošenja svih šest šešira za razmišljanje i odgovarajuće razmišljanje pod svakim šeširom. Odista. Nikada nećete moći da se pouzdate u to svoje razmišljanje ukoliko makar ne pokušate. Ako to niste u stanju. • Moţete barem pokušati da se malo pozabavite razmi šljanjem pod zelenim šeširom. Formalnost zelenog šešira ga proizvodi u priznati deo razmišljanja.XXXIX _______ Razmišljanje pod zelenim šeširom ____ \ / ji je izvanredan s crnim šeširom na glavi bi voleo i da njegovo razmišljanje pod zelenim šeširom bude makar osrednje. a sada ponavljam ovde. 191 . Pomenuo sam ovo već ranije u knjizi. Jasno razdvajanje zelenog od crnog šešira znači da stručnjak za razmišljanje pod crnim šeširom shvati da ne mora smanjiti svoju negativnost da bi bio kreativan. Sam glumac se ne menja. Kada je negativan. • U ovom trenutku razmišljamo pod zelenim šeširom. zbog ovog praktičnog problema izlaţenja na kraj s negativnim karakterom. Ponosi se svojom glumačkom veštinom. mislilac mora da se ponosi svojom veštinom razmišljanja. dovoljno je da se neko vreme suzdrţite od diskusije. Tragična i komična maska su odvojene.

■51 .

Sedeo sam na brojnim kreativnim sednicama na kojima se čulo mnoštvo dobrih ideja. u izveštajima s tih sednica se većina iznesenih ideja nije uopšte pominjala. Moguće je da postoje nova konceptualna usmerenja. Ipak. Nova načela mogu da se izrode premda moţda još uvek nisu zaogrnuta plastom praktičnosti. Jedan od najnerealizovanijih aspekata kreativnosti jeste „ţetva" ideja. čak iako nema konkretnih načina za pomak u tom smeru. Mo193 . Menadţer koji brine o konceptima.XL RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Šta biva s idejama? Staje sledeće? Uobliĉavanje i prekrajanje ideja. Osim tog dobrog rešenja. Sve drugo ignorišemo. Skloni smo da tragamo samo za dobrom finalnim rešenjem. moguće je naći mnogo toga vrednog. Moguće je da postoje poluformirane ideje koje još nisu upotrebljive jer iziskuju mnogo dorade.

kako bi se ona pribliţila ispunjavanju dveju potreba. Moţemo lije uobliĉiti ta ko da ne bude toliko skupa? • U ovom trenutku. • Ideja je odliĉna. Ali. Moguće je da se definišu nove „oblasti idejnog usmerenja" (oblasti u kojima uz po moć novog koncepta moţe mnogo da se postigne). Moţemo li da uobliĉimo ideju ta ko da ne protivreĉi propisima? Da lije tako nešto moguće? • To je pravi proizvod za veliku kompaniju. ali u svom sadašnjem obliku bi bila suviše skupa. Naţalost. Moţemo li na bilo koji naĉin da iskoristimo ideju? Obratite paţnju na to da se ograničenja uvode kao pomoć u uobličavanju. Bilo bi lepo kada bi svako mogao da vidi u ideji onu briljantnost i potencijal koji su očigledni njenom tvorcu. Čini se pokušaj da se ideja uobliči u upotre bljivu ideju. mi ni smo velika kompanija. Uobličavanje i prilagodavanje ideje. ovaj svet nije savršen. Sve su to stvari koje valja imati na umu. Moţda doĎe do promene u oblasti spoznaje rešenja (gde ljudi tragaju za solucijama). trebalo bi da bude deo kreativnog procesa. meĎutim. graĊevinski propisi nam ne dozvo ljavaju tako nešto. To. deo kreativnog procesa se sastoji u tome da 194 . Druga grupa potreba kojima valja izaći u susret jesu potrebe ljudi koji moraju da delaju u skladu s idejom. Prema tome. To se radi tako što se uvode ograničenja._______ Šta biva s idejama? ___________________ XL ţda doĎe do zaokreta u „ukusu" (vrsti) ideje. koja se potom koriste kao pomoć u uobličavanju. a ne kao osnov za odbacivanje ideje. često nije slučaj. Prva potreba jeste ona koju nameće situacija.

Mora da deluje sliĉno nekoj staroj i oprobanoj ideji. ideja ne srne da bude suviše nova. Koja poreĊenja moţemo da pronaĊemo? • Danas se veliki naglasak stavlja na mogućnost testi ranja ideja. interesuju nas samo ideje koje štede novac. Ukoliko takva osoba postoji. Na koji naĉin moţemo da testiramo ovu ideju? • Visoka tehnologija je sada vrlo Jn ". Pa ipak. Ima li naĉina da se ova ideja sagleda kao ta kva . sakupljanje i briţno čuvanje ideja. Ukoliko ne. 195 .XL ___________ Razmišljanje pod zelenim šeširom ideju uobliči tako da se bolje uklopi u potrebe onih koji će je „kupiti".v U nekim svojim delima sam pomenuo ulogu menadţera koji bi brinuo o konceptima. do nje stoji da prikuplja rezultate razmišljanja pod zelenim šeširom. Ta osoba bi organizovala seanse na kojima bi ideje nastajale. Reč je o nekome ko bi bio odgovoran za podsticanje. nema ničega nepoštenog u osmišljava nju proizvoda tako da bude što privlačniji za kupca. ideje bi trebalo da budu osmišljene tako da se ukla paju u potrebe kupca. Ta osoba bi pazila na ideje na isti način na koji finansijski direktor pazi na finansije. Prema tome. za koju se zna da funkcioniše.sad ili kasnije? • Da bi bila prihvatljiva. ^ u i>:. • Ovog trenutka. Da li bi elek tronska tehnologija poboljšala ovu ideju? Katkada se čini daje ovaj proces na samoj granici ne poštenog. oglednu proizvodnju i tome sliĉno. Ta osoba bi podmetala probleme pod noseve onih od kojih se očekuje da ih rese.

podrazumeva pozitivnu procenu i potragu za koristima i vrednostima potkrepljenim odreĎenim dokazima. da bismo obezbedili podatke potrebne za procenu funkcionalnosti ideje. treba se nadati da se taj emocionalni sud zasniva na dostupnim rezultatima ispitivanja vršenog u okvirima razmišljanja pod crnim i ţutim šeširom. MeĎutim. nije verovatno da će biti uspešna bez obzira na to koliko je dobra.Edvard de Bono XL rezultati ostaju kod onih koji su ih smislili za sopstvenu upotrebu. ako ne postoji oduševljenje za ideju. O takvim stvarima se diskutovalo u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom. Na razmišljanje pod belim šeširom se moţemo prebaciti u bilo kojoj fazi. Ona podrazumeva konstruktivan razvoj ideje. TakoĎe. Potom dolazi razmišljanje pod crnim šeširom. Sledeća faza jeste faza ţutog šešira. Finalna faza jeste razmišljanje pod crvenim šeširom: da li nam se ideja dopada toliko da bismo nastavili dalje? Moţe se učiniti čudnim što se emocionalni sud donosi na kraju. b][JD 196 . Na kraju.

XLI RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Rezime M Zeleni šešir sluţi za kreativno razmišljanje. Od onih oko nje se zahteva da rezultat tog razmišljanja tretiraju kao kreativan ishod. Postoji potreba da se ide dalje od poznatog. 197 tili . rast i vrednost semena. U okviru razmišljanja pod zelenim šeširom mehani zam prosuĊivanja biva zamenjen mehanizmom prodora. Osoba koja stavlja zeleni šešir će upotrebiti modele kreativnog razmišljanja. mislilac u zelenom šeširu moţe bilo kad da zastane i razmisli da li tog trenutka postoje i neke alternativne ideje. Koristeći se kreativnom pauzom. Zelena boja simbolizuje plodnost. Bilo bi idealno kad bi i mislilac i slušalac nosili zelene šešire. Traganje za alternativama jeste fundamentalni aspekt razmišljanja pod zelenim šeširom. Za tu pauzu ne mora da postoji nikakav objektivan razlog. dalje od očiglednog i zadovoljavajućeg.

Lateralno razmišljanje jeste skup stavova. mehanizama i tehnika (meĎu kojima su prodor. Ono se koristi za stvaranje novih koncepata i percepcija. Postoji više načina za izazivanje provokacije. u nameri da osmisli novu ideju. Provokacija se koristi da bi nas izvukla iz naših uobičajenih obrazaca razmišljanja.Rezime XLI Mislilac ţeli da krene dalje od početne ideje. Provokacija je bitan deo razmišljanja pod zelenim šeširom i simbolizovana je rečju PO. u sklopu samoorganizujuceg asimetričnog sistema formiranja obrazaca. uključujući i metod nasumične reci. 198 . provokacija i PO) koji pomaţu u formiranju prečica za kretanje meĎu obrascima.

Dirigent nosi plavi šešir. hladnokrvnost i drţanje situacije pod konfrolom. umesto toga. budući da nebo pokriva sve. razmišljamo o razmišljanju potrebnom za istraţivanje te teme. Za njom obavezno stoji neko u plavom mantilu. a potom duvačku sekciju. Uputstva za razmišljanje. Organizovanje razmišljanja. više ne razmišljamo o temi. Dirigent kontroliše situaciju. Zamislite komandnu tablu.ili drugima koji od ostalih pet šešira valja da stavimo. Razmišljanje 199 . Plavo ukazuje i na nepristrasnost. Dirigent orkestra prvo poziva violine. Kontrolisanje ostalih šešira. Plava boja simbolizuje sveobuhvatnu konfrolu. Noseći plavi šešir.XLII PLAVI ŠEŠIR Kontrolisanje razmišljanja Razmišljanje o razmišljanju. Ono što dirigent znači za orkestar. to plavi šešir znači za razmišljanje. s plavom kapom ili šeširom na glavi. Nošenjem plavog šešira kaţemo sebi .

Plavi šešir moţemo upotrebiti i za davanje neposrednih uputstava. Da li bi neko ţeleo da stavi plavi šešir i predloţi strategiju našeg razmišljanja? • Do sada nismo stigli nigde. tada plavi šešir drţi protokol pod kontrolom. Potreban je koreograf da bi različite baletske korake aranţirao u sekvencu. s detaljima onoga što bi trebalo da se dešava odreĎenim redosledom. Plavi šešir se stavlja onda kad ţelimo da uradimo koreografiju koraka našeg razmišljanja._____ Kontroliranje razmišljanja _______________ XLII pod plavim šeširom kaţe nam kad je vreme da promenimo šešir. moţemo da predočimo plan razmišljanja. Noseći plavi šešir. tako da moramo da ga koristimo vrlo efikasno. • Moje razmišljanje pod plavim šeširom definitivno sugeriše da bi u ovom trenutku trebalo da poĉnemo da tragamo za alternativama. kako bi se atmosfera rašĉistila. • Nemamo mnogo vremen a za razmišljanje o ovome. Kompjuteri se pridrţavaju svojih programa. predloţio bih da malo razmišljamo pod crvenim šeši rima. Stavivši svoj plavi šešir. ne povinujući se nikakvom spolja šnjem strukturiranju. koji im govore šta da urade sledećeg trenutka. Ako je reč o razmišljanju kao formalnoj proceduri. Plavi šešir jeste programski šešir za ljudsko razmišljanje. Šta zapravo mi slimo o predlogu da se smanji broj prekovremenih ĉasova? 200 . Ovaj pojam formalno strukturiranog razmišljanja se umnogome razlikuje od pojma razmišljanja kao diskusije koja teče slobodno.

Kod ovog tipa razmišljanja. U slučaju grubog pritiska okoline. i to na takav način da ishod „evoluira" i biva pročišćen kritikom.se prvo istraţuje teren i vrše opaţanjaTPotom se sagledavaju moguća usmerenja i konačno bira jedno od njih. Negde u pozadini postoji osećaj za svrhu.XLII ___________________ Plavi šešir ____________ Razmišljanje se često odvija kao neplanirano brbljanje i reagovanje na ono što se iz trenutka u trenutak dešava. Deluje kaolraćenje vremena. ni kao ukupan cilj. ali se to nikad ne objašnjava detaljno. jer darvinistička zamisao evolucije pretpostavlja opstanak najjačih vrsta. informacija i čista emocija sve se to zajedno „krčka". Do tih predloga se moţda došlo kroz lično razmišljanje ili su potekli od „eksperata". ni kao sporedni ciljevi. a u razmišljanju je reč o opstanku najpogodnijih ideja. sledi da oni koji sudeluju već imaju predloge izmeĎu kojih će se izabrati solucija. 201 . tu je i pretpostavka da će razmišljanje teći u okvirima ranijih iskustava i sadašnjih ograničenja. snaţno voĎenom negativnim kriticizmom. U ovoj knjizi. Pretpostavka koja leţi u osnovi toga jeste da će prosečno inteligentne osobe koje dobiju dovoljno informacija. Sugestije. tokom diskusije preći listu opcija i odlučiti se za onu najpogodniju. sve dok se mislilac ne spotakne o neki isprobani pristup za koji se čini da bi mogao omogućiti postizanje ţeljenog cilja. uzvraćamo grubim pritiskom negativnosti. Analogija s evolucijom je direktna. kritika. kao neki gulaš od_ misli. sud. Reč je o nasumičnom istraţivanju iskustva. više sam zaokupljen onim vidom razmišljanja koje podrazumev^ izradu mape.)pri kom. Takode.

Vrlo često. razmišljanje pod 202 . Pomeranje rasprave napred i nazad daje impuls za razmišljanje. Struktura plavog šešira moţe da obezbedi plan onoga što će se dešavati iz trenutka u trenutak . Tipičan primer za ovo jeste tradicionalan metod pisanja sastava u školi. moramo da imamo strukturu.jnjsUocuj)ptrebnajieka struktura za organizovanje.\ 7_____ Kontrolisanje razmišljanja _______________ XLH Oni koji su uključeni u situaciju. ne za istraţivanje. Učenici se ohrabruju da već u prvoj rečenici navedu zaključak. Sopstveno razmišljanje ima mnogo veću potrebu za strukturom plavog šešira. Mislilac na brzinu gleda oko sebe u potrazi za stanovištem zasnovanim na iskustvu i predrasudi i potom nastoji da ga prečisti kroz raspravu. tako je i. a ne samo dok sede oko stola za vreme formalne diskusije. To je i razlog zbog kojeg mnogi nalaze da im je lakše da razmišljaju u grupi nego sami. tvrdiće da neprestano misle o celoj stvari. meĎutim. retko slučaj. Zaista. Ako ćemo prihvatiti „kartografski" vid razmišljanja. Bilo bi mi drago kad bi se veliki deo „kartografskog" razmišljanja obavljao pre formiranja različitih gledišta. Obe strane kreću s utvrĎenih pozicija. Isto se dešava s politikom i u sudnici. pribliţavamo se debati tipa rasprave. Napad i odbrana više ne mogu da nam je obezbeĎuju. To je. svrha takvih diskusija nije toliko u razmišljanju koliko u razmeni rezultata ranije obavljenog razmišljanja. Ovog časa. Baš kao stoje istraţivaču potreban nekakav plan rada.prilično nalik kompjuterskom programu. tako tipičnoj za zapadnjačko razmišljanje. Razmišljanje se koristi za potkrepljivanje. a da ostatak sastava upotrebe za potkrepljivanje tog zaključka.

a da ni na koji naĉin ne morate da ih opravdavate. Ţelim nekoliko minuta razmišljanja pod belim šeširom. nisam zadovoljan idejama koje imamo. • Ţelim da svi stavite crvene šešire i kaţete mi šta mi slite o ovome. • U ovoj fazi je potrebno razmišljanje pod belim šeši rom. • Moţda niste svesni. • Saĉekajte malo s crnim šeširima. biće to stvar povremenog ubacivanja šešira za razmišljanje u tekuću diskusiju tradicionalnog tipa.to jest. Najčešće. Rekli ste nam zbog ĉega ovo neće funkcionisati. da bih ĉuo vašu pozitivnu procenu. molim. Zaboravite naĉas na te mu. • Mislim da je potrebno da zastanemo i razmislimo malo pod plavim šeširima. Ako se sećate.XLII __________ Plavi šešir _______ ^ ^ _ plavim šeširom drţi pod kontrolom taj diskusioni vid razmišljanja na način umnogome sličan onome na koji kočijaš kontroliše konje. Konkretne sugestije. Sada bih ţeleo da se na trenutak prebacite na razmišljanje pod ţutim šeširom. vodeći ih iz časa u čas. negativan sud. crveni šešir vam dozvoljava da iznesete svoje emocije i osećanja. Ĉinjenice i brojke bez tumaĉenja. aliprimenjujete razmišljanje pod crnim šeširom . • Sada su nam potrebni neki predloţi. Znaĉi. Plavi šešir za razmišljanje se moţe upotrebiti i za organizovanje 203 . • Ne ţelim vaša mišljenja niti sugestije. razmišlja nje pod ţutim šeširom. Kako da organizujemo svoje razmišljanje? Treba reći da razmišljanje pod plavim šeširom nije ograničeno na koordiniranje upotrebe ostalih šešira. Stavimo naĉas zelene šešire.

urednika.Kontrolisanje razmišljanja XLII ostalih aspekata razmišljanja.) 204 . (prim. kao što su procena prioriteta ili sagledavanje ograničenja. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe da se upotrebi i za orkestraciju primene različitih pomagala za CoRT razmišljanje. kao što je PMI.* : Vitite stranu 21.

Postavljanje zadataka za razmišljanje. • Ţelimo da se usredsredimo na pripremu spektra mo gućih reakcija na sniţavanje cene od strane naših konkurenata. • Kišobrani i reklama.RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM UsredsreĊenost Postavljanje pravih pitanja. Ţelim kreativne ideje o tome ka ko se obiĉni kišobrani mogu upotrebiti za reklamira nje. • Usredsredimo se sad na ono što svako od nas ţeli od ovog godišnjeg odmora. Razlika izmeĎu dobrog i lošeg mislioca često leţi u sposobnosti usredsreĎivanja. 205 . Aspekt usredsreĊivanja predstavlja jednu od ključnih uloga razmišljanja pod plavim šeširom. Definisanje problema. O čemu bi trebalo razmišljati? Nije dovoljno biti svestan opšte svrhe razmišljanja.

Bez obzira na to. mnogo je lakše postaviti pravo pitanje onda kad se na njega već dobije odgovor. Ima li još komentara na osnovu razmišljanja pod plavim šeširom? • Stavite svoje plave šešire i recite mi šta mislite o to me kako napredujemo. MeĊutim. voĎenje računa o formulisanju i fokusiranju pitanja jeste bitan aspekt razmišljanja pod plavim šeširom. Vrlo često. Ono stoje vaţno u vezi sa usredsreĎivanjem jeste da bi ga trebalo detaljno objasniti. 206 . • Razmišljamo uopšte o novim potrošaĉima koji bi ko ristili objekte za prodaju brze hrane. kaţu da postavljanje pravog pitanja moţe da predstavlja najvaţniji deo razmišljanja. Ima li nekog pomaka? Postavljanje pitanja je najjednostavniji način usredsreĎivanja razmišljanja._________ UsredsreĎenost __________________ XLIII • Kako da naši gosti budu toliko zadovoljni da bi i svo je prijatelje podstakli da doĊu u naš hotel? O tome nam valja razmišljati. treba lo bi da se usredsredimo na to da navedemo starije osobe da te naše objekte koriste van špiceva tokom kojih ih koriste zaposleni. Vreme provedeno u razmišljanju o razmišljanju nije izgubljeno vreme. Imamo mnogo zanimljivih ideja. na odreĊen naĉin. ali nijedna od njih nije relevantna za ono na šta smo se u poĉet ku usredsredili. da bih rekao da smo se veo ma udaljili od onoga o ĉemu smo poĉeli da razmi šljamo. Unutar uopštenog fokusa se moţe nalaziti više suţenih. Moramo da se vratimo u normalan kolosek. Na nesreću. Razmišljanje pod plavim šeširom bi trebalo koristiti za praćenje eventualnog odstupanja od fokusa. • Staviću svoj plavi šešir. Fokus razmišljanja moţe da bude uopšten ili suţen.

pitanja su podeljena u dve grupe. Umesto da pretpostavljamo da ćemo naći najbolju definiciju problema. 207 . Da lije ovo stvarno problem? Zbog čega ţelimo da resimo ovaj problem? Koji problem leţi u korenu svega? • Hladnoća nije problem... Sve je to deo razniišljanja pod plavim šeširom. ne znajući šta moţete upecati). ili pogodite ili promašite).XLIII Razmišljanje pod plavim šeširom Unutar CoRT nastave razmišljanja. problem je samo u posebnoj vrsti pitanja: kako ćemo ovo postići? Vaţno je definisati problem. Vremeje ovde od vitalnog znaĉaja. praktičnije je latiti se pokušaja da osmislimo dijapazon alternativnih definicija. U stvari. već to što bez snega nema skijanja. . već kada ćemo to da uradimo. Koje faktore bi trebalo da uzmemo u obzir da bismo odredili vreme? • Pitanje je da lije klijent zaista uvideo da polisa pred viĊa poreske olakšice. Prema tome. ili su one samo posluţile na šem agentu kako bi lakše prodao osiguranje. Naĉin na koji ljudi doţivlja vaju hladnoću jeste problem. • Nije problem to što nema snega. • Nije toliko u pitanju šta ćemo da uradimo. inače rešenje moţe biti irelevantno ili nepotrebno komplikovano. Drugu grupu čine direktna pitanja) koja se koriste za proveravanje stvari i na koja se dobija direktan pozitivan ili negativan odgovor (kao u lovu: naciljate i. Prvu grupu an&sluĉajna pitanjaj čija je priroda istraţivačka (kap kad stavite mamac i zabacite udicu. ukrcaćemo ljude u auto buse i odvesti ih tamo gde ima snega. To moţemo daprome nimo.

da vidimo moţemo li da doĊemo do nekih hi poteza koje se mogu proveriti. Još je vaţnija ako pojedinac sam razmišlja. taj neuspeh se mora zabeleţiti. Zadatak za razmišljanje moţe da bude manjeg ili većeg obima. • Trebaju mi samo neke ideje o tome kako da istraţimo ovaj biznis prodaje posredstvom televizije. Kakav ishod bi smo smatrali uspešnim? • Poĉnimo tako što ćemo prelistati one oblasti dogovo ra u kojima se obe strane slaţu. 208 . • Nismo uspeli da naĊemo objašnjenje za ovu poveća nu potrošnju slatkiša. Zadatak za razmišljanje moţe iziskivati kon kretno postignuće ili traţiti zalaţenje u oblast. Moraćemo da se vratimo na to kasnije. • Odredimo cilj ovog našeg sastanka.UsredsreĊenost XLIII Uloga mislioca pod plavim šeširom je i zadavanje konkretnih zadataka za razmišljanje. • Kako da otkrijemo da lije njihova strategija imala uspeha? • Zašto nam je teško da se odluĉimo izmeĊu ovih alter nativa? Kad zadatak za razmišljanje ne moţe da bude uspešno rešen. • Stavite crne šešire i razmislite o našoj trenutnoj re klamnoj kampanji koja je upravo u toku. • Zadatak našeg razmišljanja jeste da smislimo na ko ji bismo naĉin danas mogli da donesemo odluku. • Treba da nabrojimo bar ĉetiri oblasti unutar kojih St ova ideja dotiĉe školstva.

Mislilac pod plavim šeširom podiţe metu u vis i kaţe: „To je to.XLIII Razmišljanje pod plavim šeširom • Nisu nam pale na pamet nikakve ideje o tome kako da povećamo prodaju jagnjetine. Pucajte u ovom pravcu. Moţda bi bolje bilo da taj problem rašĉlanimo na više delova." 209 .

.

Softver za razmišljanje. Bez softvera. Koreografija. osmišljen za svaku situaciju.XLIV RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Osmišljavanje programa Korak po korak. • Poĉećemo razmišljajući pod plavim šeširima. koji im u svakom trenutku nalaţe šta da rade. izbor. Kompjuteri imaju svoj softver. U jednom delu CoRT programa navodim upravo takvu strukturu pod nazivom PISCO. ulaz. Moguće je imati fiksne strukture koje se mogu primeniti na svaku situaciju. prev. delovanje. Jedna od funkcija razmišljanja pod plavim šeširom jeste osmišljavanje softvera za razmišljanje o odreĎenoj stvari. solucije.) 211 . ___ vamo. (prim. kompjuter ne moţe da funkcioniše. Choise Operation. U originalu: Purpose Input Solution. u prevodu: svrha.* Ono na šta ţelim da se osvrnem u ovom odeljku jeste usvojeni softver. kako bismo osmislili program kojeg ţelimo da sepridrţa.

• Trebalo bi da poĉnemo tako što ćemo analizirati sve faktore koje moramo da uzmemo u obzir prilikom dizajni ranja nove linije deĉje odeće. jeste ono čime se ovde bavim.) 212 . MeĎutim. Upravo ta j aspekt koreografije. po-1 stoji formalni balet u kome je svaki korak precizno odreĎen koreografijom._____ Osmišljavanje programa ________________ XLIV • Ovo je nesvakidašnja situacija. simbolizovanim šeširom odreĎene boje. Ovde ţelim da razmotrim formalnu mogućnost programa koji predočava redosled koraka. Postoji slobodan ples. u prevodu: slaganje. u kome plesači iz trenutka u trenutak improvizuju u nameri da izazovu efekat. kao deo razmišljanja pod plavim šeširom. prev.da programi plavog šešira mogu da uključuju mnogo više aspekata razmišljanja nego što su to šest šešira. sve oblasti u kojima se ne sla ţemo. • Trebalo bi da poĉnemo tako što ćemo obeleţiti sve oblasti u kojima se slaţemo. kao i oblasti koje su irelevantne za ovu diskusiju. Biće povremenih zahteva za specifičnim vidom razmišljanja. ne ţelim da čitalac pomisli daje ovo način na koji bi šest šešira za razmišljanje trebalo uvek da se koriste. Odakle da poĉnemo? O ĉemu bi trebalo da razmišljamo? Na kraju prethodnog odeljka.* i jedna je od nastavnih metoda u okviru CoRT programa.kao što sam već učinio . * U originalu: Agreement Disagreenent Irrelevant. neslaganje. Zatim. TakoĎe bih ţeleo da istaknem . Poslednja procedura koju sam pomenuo je poznata kao ADI. irelevantno (prim. pomenuo sam da se najveći deo razmišljanja pod šest šešira sastoji od povremenih intervencija u toku normalne diskusije ili razmišljanja u vidu rasprave.

svaka osoba bi mogla nastojati da svoja osećanja izrazi indirektno. Moţda će čak to dovesti do izraţenije objektivnosti. Sledeći korak bi moglo da bude razmišljanje pod be lim šeširom. baš kao što stolar planira kako će napraviti stolicu ili plakar. kako bi se iznele sve relevantne informacije. Zatim se primenjuje razmišljanje pod ţutim šeširom. Mislilac u plavom šeširu usvaja program koji odgovara situaciji. posredstvom drugih sredstava.XLIV _________ Razmišljanje pod plavim šeširom Program će varirati u odnosu na situaciju. kako bi se izneli postojeći predloţi i sugestije. Program voĎenja pregovora neće biti isti kao program donošenja odluka. Postoji mogućnost uzajamnog dejstva razmišljanja pod plavim i ţutim šeširom. Ukoliko je tema takva da izaziva snaţna osećanja mislilaca. Čak i unutar oblasti donošenja odluka. Time bi se osećanja izvukla na površinu i učinila vidljivim. kao stoje preterano razmišljanje pod crnim šeširom. 213 . Ako se preskoči razmišljanje pod crvenim šeširom. program koji se koristi za jednu odluku se moţe razlikovati od onoga upotrebljenog za neku drugu. Obično je neophodno vraćati se. jer razmišljanje pod plavim šeširom postavlja pitanja i ukazuje na problematične oblasti. s vremena na vreme. onda bi bilo pametno da se na program prvo stavi razmišljanje pod crvenim šeširom.kao nekoj vrsti podrutine u nameri da se provere drugačija gledišta. Pošto se emocije obelodane. razmišljanju pod belim šeširom . Program za rešavanje problema će se razlikovati od programa za dizajniranje jahti. Razmišljanje pod belim šeširom takoĎe moţe da iznese „trenutne" pristupe problemu. više ne predstavljaju toliko opterećenje za mislioca.

Razmišljanjem pod zelenim šeširom se potom pokušavaju stvoriti neki novi koncepti. Sad bi već mogla da se odvija mešavina razmišljanja pod belim. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe da definiše oblasti u kojima su potrebni novi koncepti i na koje se stoga valja usredsrediti. • Mora da postoji neki bolji naĉin prodaje knjiga. moţe se ustanoviti formalan period za razmišljanje pod zelenim šeširom tokom kojeg bi svaki pojedinac sproveo svoju kreativnu pauzu. Ţe lim da stavimo zelene šešire i razmislimo o tome. Alternativno. kako bi se dala pozitivna procena svake od alternativa koje se razmatraju kao ozbiljne mogućnosti. To je faza konstruktivjnog razmišljanja. Bez ob zira na to.\ Y ______ Osmišljavanje programa _______________ XLIV • Ranije smo se u ovakvim situacijama ponašali na sledeći naĉin. da bi se svaki od predloga dalje razvijao i unapreĎivao. oni koji iziskuju dalje razvijanje. • Ţeleo bih da vidim ima li jednostavnijih naĉina za re guliranje isplate premija putem tekućih raĉuna gra Ċana. Predloţi bi potom mogli da budu svrstani u različite kategorije: oni koji iziskuju pojedinačno ocenjivanje. tako da bi postojala formalna lista. oni koje valja samo zabeleţiti. • Potom se prelazi na razmišljanje pod ţutim šeširom. 214 . ponoviću ih. • Svima su vam poznati tradicionalni pristupi. ţutim i zelenim šeširom. stavljanje plavog šešira za razmišljanje bi sredilo predloge koji stoje na raspolaganju. U ovom trenutku.

Svrha razmišljanja pod crnim šeširom jeste ukazivanje na alternative koje su nemoguće ili neupotrebljive. Posle toga. ali. Sledeće je razmišljanje pod ţutim i zelenim šeširom. etapa razmišljanja pod plavim šeširom odreĎuje strategiju razmišljanja o primeni ideje. da bi ukazali na rizike. Tamo gde postoji utvrĎen program. Naposletku. opasnosti i manjkavosti. svaka faza potpuno prirodno prelazi u sledeću . a primenjuje se zarad savladavanja ciljeva postavljenih razmišljanjem crnog šešira: korigovanja nedostataka. osećaće se manje prinuĎen da stalno pravi upadice „crnog" tipa iz straha da će moţda propustiti trenutak. da bi misliocima omogućilo da izraze svoja osećanja u pogledu raspoloţivih izbora. Iza toga sledi razmišljanje pod crvenim šeširom. u vidu svojevrsnog preispitivanja. a uz to bi i organizovalo strategiju izbora pravca. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe i da pokrene pitanje vrednosti upotrebljivih alternativa. 215 . vraćamo se na pregled u okviru razmišljanja pod crnim šeširom. Potom bi moglo da usledi stavljanje plavog šešira. u praksi. od suštinskog je značaja da o tome budu obavešteni svi koji uzimaju udela u razmišljanju. Sve ovo moţda deluje kao prilično komplikovan redosled.XLIV Razmišljanje pod plavim šeširom Zatim ide razmišljanje pod crnim šeširom. otkla njanja slabosti i rešavanja problema.kao kad menjate brzine tokom voţnje. koje bi dalo sveobuhvatni pregled postignutog. Ako mislilac zna da ubrzo dolazi period predviĎen za razmišljanje pod crnim šeširom.

216 .r \ 7 Osmišljavanje programa XLTV Trebalo bi imati na umu daje najveći deo razmišljanjţ zapravo mešavina crnog i belog šešira . • To je ono što u ovakvoj prilici moramo uĉiniti. ili osmišljen ] sredstvom razmišljanja pod plavim šeširom od strane svil prisutnih na seansi.u čijoj pozadini| stoje neizraţene emocije iz domena crvenog šešira. • Ovo je razlog zbog kojeg vašpredlog neće junkcioni\ sati. Program plavog šešira moţe biti unapred odreĎen strane nekog ko vodi seansu razmišljanja.

trebalo da bude na prvom mestu. Uz to. zakljuĉci. on beleţi put kojim se ide. a još nismo odredili ni da li bi nam doneo bilo kakvu korist. poduhvata. Komentar.XLV RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Kratki pregledi i zakljuĉci Posmatranje i pregled. Onje koreograf koji smišlja korake. Mislilac u plavom šeširu moţe da daje komentare o onome što opaţa. ■ • Ĉini se da smo suviše zaokupljeni troškovima ovog . ali je takoĎe i kritičar koji posmatra ono što se dešava. Mislilac u plavom šeširu prati razmišljanje koje se odvija. • Provodimo previše vremena u raspravi o ovoj taĉki. Da skratimo. Kratki pregledi. Mislilac u plavom šeširu nije onaj koji vozi kola niz drum. jednostavno ćemo je zabeleţiti kao taĉ-ku o kojoj postoje konfliktni stavovi. 217 . valjda. već onaj koji posmatra vozača. ţetva i izveštaji. To bi.

Ovo je trebalo da bude istraţivanje. uvek je moguće da se taj zadatak podeli na sve članove grupe. Premda govoreći o misliocu u plavom šeširu to činim u jednini. • Dozvolite da rezimiramo ono što smo dosad postigli. Već smo zabeleţili da predstavlja jaku mogućnost i ispitaćemo je kasnije. Zaista. jedan mislilac u plavom šeširu moţe zatraţiti i od ostalih prisutnih da stave svoje plave šešire i izvrše zadatak. Predlaţem da svi sta vimo svoje plave šešire i nekoliko sledećih minuta provedemo u pojedinaĉnom rezimiranju onoga za šta smatramo daje do sada postignuto. S vremena na vreme. neka mi to kaţe. Stavite svoje plave šešire i recite mi dokle smo stigli. wv<\ 218 . Mislim da bi sada trebalo da se pozabavimo daljim alternativama. Jednako kao što je uloga mislioca u plavom šeširu da povremeno napravi kratak pregled onoga što je postignu to. mislilac u pl avom šeširu daje pregled onoga što se dešava i što je postignuto. Reč je o osobi koja stoji pored grafoskopa i daje na uvid generisane alternative. sve vreme zagovaraš jednu istu ideju. • Preći ću ukratko sve glavne taĉke o kojima smo diskutovali. • Predlaţem da ovde zastanemo. Ako se neko ne slaţe s mojim rezimeom.Kratak pregled i zakljuĉci XLV • Dejvide. Zadatak mislioca u plavom šeširu jeste da uobliči ono što moţe delovati kao haotična diskusija. tako je i funkcija plavog šešira da objedini finalne za ključke. a ne rasprava. • Hajde da sednemo za sto.

ĉini mi se da su naši zakljuĉ ci sledeći.XLV Razmišljanje pod plavim šeširom • Kad stavim plavi šešir. To ne znači daje reč o ulozi za jednu osobu (premda moţe da bude). 219 . • Da li se svi slaţemo da su ovo zakljuĉci do kojih smo došli? Posao plavog šešira za razmišljanje jeste da napravi finalni rezime i pripremi izveštaj. Jedna od funkcija plavog šešira jeste da bude fotograf koji posmatra i beleţi razmišljanje koje se odvija i koje se odvijalo. To znači da svaki mislilac uskače u ulogu definisanu plavim šeširom u nameri da precizno i objektivno prokomentariše razmišljanje koje se odvija.

.

Zadatak tog mislioca u plavom šeširu će tada biti da prati razmišljanje u okvirima koje je postavio predsedavajući. • Poseţem za svojim plavim šeširom da bih primetio da su komentari gospoĊice Braun u ovom trenutku sasvim nepodesni. Specifičnu ulogu plavog šešira je moguće dodeliti i nekom drugom. On odrţava red i vodi računa da se prisutni pridrţavaju dnevnog reda. sem predsedavajućem. Koje glavni? Normalno.*" t XLVI RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Kontrolisanje i praćenje Predsedavajući. postoji i mogućnost da osoba koja predsedava nije naročito vesta u praćenju razmišljanja. predsedavajući bilo kog sastanka je auto matski nosilac funkcije plavog šešira. 221 . Ţeleo bih da naglasim da bilo kome od prisutnih na sastanku moţe da se dodeli funkcija plavog šešira. Disciplina i usredsreĊenost. Isto tako.

a ne razlog zbog kojeg se suzdr ţavate da ih ispoljite. Razmišljanje pod plavim šeširom omogućava posmatranje pravila igre. • Uloga plavog šešira jeste rezimiranje razmišljanja koje je u toku. • To nije naĉin tretiranja problema unutar razmišlja nja pod zelenim šeširom. jer ljudi često brkaju činjenice i mišljenja. ali to je izvesnoplod razmišljanja pod crnim šeširom. Moguće je mnogo poklapanja izmeĎu razmi šljanja pod ţutim i zelenim šeširom. da bi se tek potom uhvatili u koštac s njim . Interesuju nas vaša osećanja. • Ovo je razmišljanje pod crvenim šeširom. U praksi. domeni različitih šešira se često poklapaju i nema potrebe da se u njihovom korišćenju bude preterano pedantan. • To bi trebalo da bude informacija iz domena razmi šljanja pod belim šeširom? Više liĉi na razmišljanje pod crvenim šeširom. bilo kasnije.Kontrolisanje i praćenje XLVI • Staviću svoj plavi šešir da bih rekla da mislim da smo zastranili u odnosu na glavni problem. ali je otvoren za komentare svih prisutnih. • Ţalim. a ne zagovaranje jedne od alternativa. Moguće je mnogo poklapanja izmeĎu razmišljanja pod belim i crvenim šeširom. Ovaj aspekt dicipline moţe da bude zadatak predsedavajućeg ili naimenovanog mislioca u pla vom šeširu.bilo sad. a ne da donosite sud. Trebalo bi da krenete ka prodoru. 222 . • Moje razmišljanje pod plavim šeširom mi kaţe da bi trebalo da definišemo ovu taĉku kao kljuĉni problem. a ovog trenutka ga od vas nismo traţili.

Ako je red na razmišljanje pod ţutim šeširom. trebalo da uĉine svestan napor da razmišljaju u tom maniru. Jedan od osnovnih zadataka kontrole od strane plavog šešira biće prekidanje rasprave. Inače. a da prethodno nije formalno naglasio da koristi plavi šešir. mislilac u plavom šeširu bi mogao da postavi pitanje da li ima nekih informacija iz domena razmišljanja belog šešira koje bi mogle da budu odlučujuće. jako je vaţno da se šeširi s vremena na vreme formalno identifikuju. vrlo je nepraktično menjati šešire zbog svake izrečene primedbe. U ovom trenutku. nije neophodno pretpostaviti da svaki pojedini trenutak mora potpadati pod jedan ili drugi šešir. savršeno je u redu da neko upadne s komentarom o proceduri. Ukoliko se ne traţi stavljanje odreĎenog šešira. opet se vraćamo na brbljanje i varijantu rasprave.Ja mislim daje to naprosto stvar niţe cene. S druge strane. onda tako treba da bude. Ono stoje vaţno jeste da bi mislioci. Upravo to disciplinovano nastojanje da se prati modalitet razmišljanja jeste ono što je bitno. Ne moramo da odluĉimo koje je pravo. 223 . Budući da ne moţemo da odluĉimo. . neka u zapisnik uĊe da za ovaj trend imamo dva razliĉita objašnje nja. ukoliko je pokrenut modalitet definisanog razmišljanja. Nije dovoljno pretpostaviti da tip šešira sledi prirodu izrečene primedbe. TakoĎe.XLVI Razmišljanje pod plavim šeširom TakoĎe. — Mislim daje do povećane prodaje ćurećeg mesa dou šio zbog povećanja zdravstvene svesti.

Katkada dva stanovišta mogu da budu potpuno inkompatibilna..Edvard de Bono XLVI Prema tome.\.■-. da se usredsredimo direktno na to pitanje.■■:* . Utrošićemo malo vremena da ovo ispitamo. >-. U ovom konkretnom slučaju. upotrebom metoda najbolje kuće. oba se moraju zabeleţiti.\n. xh" 'YvXirr. GospoĊica Adams . Isti pristup se moţe iskoristiti i za vrednovanje ideja.vv. misli da neće i da bi nas to moglo mnogo koštati. Bez obzira na to. koliko bi nas to stajalo? Odličan način za tretiranje oponirajućih ideja jeste pretpostavka da je svaka ideja pod odreĊenim uslovima korektna. Da li i razmišljanje pod belim šeširom ima nešto da nam po : nudi? Da smo ranije davali takve garancije. • Gospodin Dţons misli da će garantovane prazniĉne cene znaĉiti mnogo za prodaju. Dalja diskusija se moţe obaviti kasnije. • Sad moţemo da se vratimo na taĉku o kojoj ranije ni smo mogli da donesemo odluku.«<*S'/i 224 . Sledeći korak se sastoji u uviĎanju koji od dva sklopa okolnosti najviše liči na pravo stanje stvari. molim vas. Kako bi se ova ideja najbolje udomila? ^\. • Pod kojim uslovima bi gospodin Dţons bio upravu? Pod kojim uslovima bi gospoĊica Adams bila upra\ vu? Moţe se smatrati da su obe strane u pravu. oba gledišta se beleţe na mapu razmišljanja. oba mogu da budu is pravna. Da li bi to moglo da se sagleda kao pokušaj da se zaradi iskljuĉivo viso kom cenom? Dajte.

• Hoću da oboje stavite ţute šešire i razmislite o gledi štu onog drugog. a ne rasprave. 225 . pribeleţite ih. Ovaj drugi bi bio pogo dan za neku malu kompaniju koja pokušava da stvo ri sebi mesto na trţištu. Nemojte pokušavati da dokaţete daje vaše ispravno. a ono drugo pogrešno.XLVI Šest šešira za razmišljanje • Ovaj proizvod bi bio odliĉan za neku veliku kompa niju koja dominira trţištem. a nismo se zbog toga okupili. Ići dalje od toga bi znaĉilo uvaljivati se u raspravu. To bi trebalo da zaustavi raspravu. • Molim vas. kakva smo mi kompa nija? Ponekad mislilac u plavom šeširu mora da nastupi bez uvijanja. • Obojica ste rekli šta ste imali da kaţete. Formalnost plavog šešira omogućava svakom misliocu da bude mnogo direktniji nego inače. Dakle. prestanite da se raspravljate. • Ĉini mi se da smo se zaglibili u raspravi. Ako imate drugaĉija stanovišta. •Koristimo model mape. Zabeleţićer mo oba stanovišta i vratiti se na njih kasnije.

.i A.

Mislilac u plavom šeširu organizuje samo razmišljanje. 227 . Mislilac u plavom šeširu definiše temu u pravcu koje bi valjalo usmeriti razmišljanje. Razmišljanje pod plavim šeširom jeste razmišljanje o razmišljanju potrebnom da bi se istraţila tema. Razmišljanje pod plavim šeširom prati razmišljanje i obezbeĎuje poštovanje pravila igre. Razmišljanje pod plavim šeširom daje fokus. Razmišljanje pod plavim šeširom je odgovorno za rezimiranja. preglede i zaključke. Razmišljanje pod plavim šeširom zaustavlja raspravu i insistira na „kartografskom" vidu razmišljanja. Razmišljanje pod plavim šeširom determiniše zadatke za razmišljanje koje valja izvršiti. u toku razmišljanja.XLvn RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Rezime Plavi šešir je šešir kontrole. kao i na kraju. To se moţe obavljati povremeno. Razmišljanje pod plavim šeširom definiše problem i uobličava pitanje. Razmišljanje pod plavim šeširom uvodi i odrţava disciplinu.

Rezime XLVII Razmišljanje pod plavim šeširom se moţe iskoristiti za povremene upadice koje zahtevaju stavljanje šešira. a čijeg se redosleda valja pridrţavati jednako kao što se prilikom plesa vodi računa o koreografiji. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe i da se koristi za uspostavljanje razmišljanja koje teče korak-po-korak. i dalje je otvorena za sve koji imaju komentare i sugestije u domenu plavog šešira. Čak i kada je specifična uloga razmišljanja pod plavim šeširom dodeljena jednoj osobi. 228 .

Taj zahtev signalizuje osobi da je uporna u svojoj negativnosti. Ako je osoba tokom sastanka bila uporno negativna. Od osobe se moţe zatraţiti i da stavi „ţuti šešir za raz229 . Kad je razmišljanje jasno i jednostavnoj. postaje prijatnije i efikasnije. Koncept šest šešira za razmišljanje je vrlo lak za razumevanje. informacijama. mislilac ima mogućnost da se njima pozabavi odvojeno. veoma se jednostavno primenjuje. onda se od nje moţe Tatiaztii da skine „crni šešir za razmišljanje". bez ikakve potrebe da ih opravdava. Takode. Druga osnovna svrha koncepta šest šešira za razmišljanje jeste omogućavanje zaokreta u razmišljanju.^ompleksnc zbog toga što dovodi do zbrke. Umesto da logiku koristi kao podršku poluprikrivenim emocijama.. nadi i kreativnosti. Razmišljanje pod crnim šeširom se potom moţe pozabaviti aspektom logike. mislilac moţe da izvuče emocije na površinu posredstvom razmišljanja pod crvenim šeši rom. Postoje dve osnovne svrhe koncepta šest šešira za razmišljanje.u. Prva svrha jeste pojednostavljivanje razmišljanja time što se misliocu omogućava da se jed novremeno bavi samo jednom stvari. ' ( • ■ Zaključak " Najveći neprijatelj razmišljanja jeste. Umesto primoranosti da u isto vreme brine o emocijama. logici.

Pretvaranjem u glumu ili čak igru. Još češće. »I 1 230 . Ili ćemo poţeleti da zatraţimo od nekoga da za vreme diskusije stavi odreĎeni šešir. . što je direktan zahtev za pozitivnošću. To je sasvim nepotrebno. •<■ j D. Šeširi postaju neka vrsta stenografisanih uputstava.------ >. Ne kaţem da bi svakog trenutka tokom razmišljanja trebalo da svesno koristimo ovaj ili onaj šešir. . Koncept najbolje funkcioniše kad postane deo svakodnevnog načina izraţavanja. » I. moţe nam se učiniti pomalo čudnim. Povremeno. poţelećemo da stavimo neki od šešira. Na ovaj način. Što je najvaţnije. Isprva. sam mehanizam nije ni po čemu preteći za ličnost ili ego osobe. u kom slučaju ćemo strukturu utvrditi unapred. moţemo poţeleti da preĎemo šešire kao formalno strukturiranu sekvencu. svi koji se po navici sastaju da bi prodiskutovali o nečemu trebalo bi da budu svesni značenja različitih šešira. a da pri tom nije neprijatan. šest šešira za razmišljanje obezbeĎuju mehanizam koji je odreĎen. ali vremenom postavljanje takvog zahteva postaje potpuno prirodno. donekle formalno.Zakljuĉak mišljanje". tokom diskusije. ' . koncept šešira omogućava zahtevanje odreĎenih vidova razmišljanja. Očigledno je da će model biti najkorisniji ako su svi članovi organizacije svesni pravila igre. Na primer.

ŠEST ŠEŠIRA ZA RAZMIŠLJANJE | Rezime rezimea Svrha šest šešira za razmišljanje jeste dešifrovanje razmišljanja. Druga faza jeste izbor pravca na mapi. Ako je mapa dovoljno dobra. tako da mislilac moţe da jednovremeno primenjuje jedan modalitet razmišljanja . Kao i u analogiji sa štampom u boji. . Isto tako. ne pokušavam da kaţem da bi u svakom trenutku razmišljanja trebalo da imamo na glavi neki od šešira. . Svaka boja se štampa posebno. To čini razmišljanje procesom koji ima dve faze. ■ • . Najbolja analogija jeste ona sa štampom u boji. najbolji put je često očigledan. Prva faza jeste izrada mape. Metod šest šešira za razmišljanje je osmišljen da bi se omogućio zaokret u razmišljanju i udaljavanje od uobičajenog svaĎalačkog u pravcu „kartografskog" stila.i i '. " . ' . svaki od šest šešira stavlja na mapu jedan vid razmišljanja. Ne kaţem da šest šešira obuhvataju sve moguće aspek te razmišljanja.umesto da pokušava da obavi sve odjednom.■ ■■ ■ ■ r ^ r . ali sigurno obuhvataju njegove glavne mo dalitete. a na kraju se sve objedine.:' ■■ 231 .

Šeširi uspostavljaju pravila igre razmišljanja. Prva upotreba šešira dolazi u vidu povremenog zahteva da se upotrebi jedan šešir ili za prebacivanjem s crnog šešira na neki drugi. Isprva. Beli šešir: devičanska belina. Suština svakog šešira se vrlo lako pamti. imaćemo energičan i disciplino -van pristup. Kao što sam napisao na početku knjige. Što se više koriste. Svako ko igra tu igru treba da bude svestan njenih pravila. velika vred nost šešira je u tome što odreĎuju ulogu razmišljanja. Podrazumeva se postepeni razvoj.Rezime rezimea Najveća vrednost šešira je upravo u njihovoj artificijelnosti. brojke i informacije. zatraţi da razmišlja na odreĎeni način. Bez formalnosti šešira. bilo od nekog drugog. ali to osećanje čili čim pogodnost ovog sistema postane očigledna. neki mislioci bi pri razmišljanju ostali trajno zarobljeni u jednom modalitetu (obično je t© modalitet crnog šešira). 232 . Na taj način. ObezbeĎuju formalnost i priliku da se bilo od sebe. Svako unutar organizacije bi trebalo da nauči osnovni princip. isključivo činjenice. Ponovo naglašavam da je sistem veoma jednostavan za primenu. ljudima se upotreba različitih šešira moţe učiniti donekle neobičnom. Nema potrebe da se čitalac zamara učenjem napamet onoga o čemu sam na ovim stranicama pisao. Mislilac moţe da se ponosi svojim igranjem svih tih uloga. Umesto traćenja vremena na rasprave ili dugotrajne diskusije. kako bi ovaj mogao da postane deo kulture. šeširi sve više postaju sastavni deo kulture razmišljanja. usredsredeno razmišljanje postaje mnogo snaţnije.

dirigovanje orkestrom. vedrina i optimizam. Ne nu233 . on postaje upotrebljiviji. šanse. u nastavku ponavljam kratke preglede koje sam dao za svaki od šest šešira za razmišljanje. što više ljudi ovlada modelom. konstruktivnost. provokacija. Osobi s prirodnim talentom za trčanje disciplina donosi više koristi nego drugima. biljke koje rastu iz semena. negativan sud. onda bi trebalo da razmislimo o tome da bi takav sistem tu inteligenciju kojom se tako ponosimo učinio još efikasnijom. takoĎe i slutnja i intuicija. Plavi šešir: hladnokrvnost. Ako mislimo da smo dovoljno inteligentni da se snaĎemo i bez takvog sistema. Ţuti šešir: sunčev sjaj. • Ovog časa bih ţeleo da kaţem nešto iz domena ţu tog šešira. razmišljanje o razmišljanju.Šest šešira za razmišljanje Crveni šešir: „crvenilo". Pokušajte ovo i sami. Crni šešir: Ďavolji advokat. Istina je da nemamo jednostavan jezik koji bi posluţio kao kontrolni sistem za naše razmišljanje. emocije i osećanja. Kratak pregled razmišljanja pod belim šeširom Zamislite kompjuter koji daje činjenice i brojke koje se °d njega traţe. Zbog vaše udobnosti. Zeleni šešir: plodnost. zbog čega nešto neće funkcionisati. Unutar svake organizacije. Kompjuter je neutralan i objektivan. kreativnost. prodor. kontrola. pozitivnost.

IzmeĎu se nalaze konkretni nivoi kao što su „uglavnom". U prvom redu se nalaze proverene i dokazane činjenice . Osoba koja traţi informacij u bi trebalo da postavlja konkretna pitanja ukoliko ţeli da dobije informaciju ili popuni informativne praznine. Mislilac teţi da u prezentiranju informacija bude što neutralniji i objektivniji. Noseći beli šešir za razmišljanje. Od vas se moţe zatraţiti da stavite svoj beli šešir za razmišljanje. Informacije ove vrste mogu da se iznose u sklopu mišljenja pod belim šeširom. Razmišljanje pod belim šeširom podrazumeva disciplinu i usmerenost. nalaze se činjenice za koje verujemo da su istinite.činjenice od prvorazrednog značaja. Belo (kao totalitet boja) ukazuje na neutralnost. Takode. U drugom redu. moţete ga staviti ili skinuti po svojoj volji. „katkada" i „povremeno". mislilac bi trebalo da imitira kompjuter. Kratak pregled razmišljanja pod crvenim šeširom Nošenje crvenog šešira omogućava misliocu da kaţe: „Ovo su moja osećanja prema toj stvari.činjenice od drugorazrednog značaja. U praksi. Postoji dijapazon verovatnoće koji ide od „uvek istinito" do „nikad istinito". pod uslovom da se odgovarajuće formulišu kako bi se ukazalo daje ipak reč o verovatnoći. ali koje još nisu u potpunosti proverene . postoji dvoredni sistem informacija." 234 .\ 7 ______________ Rezime rezimea di tumačenje ni mišljenje. ili i vi moţete zatraţiti od nekoga da ga stavi.

Crveni šešir čini osećanja vidljivima. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na ono stoje pogrešno. Ukoliko mišljenje o nečemu u velikoj meri sadrţi ovu vrstu osećanja. nekorektno i plod zablude. Drugo. koje obu hvataju čitav spektar emocija. 235 . tako što od njih traţi da stave crveni šešir i tek tada izreknu svoje stanovište. Crveni šešir omogućava misliocu da istraţuje osećanja drugih. a ujedno i deo sistema vrednosti na osnovu kojeg se bira pravac. estetsko osećanje i ostala. intuicija. Kada mislilac koristi crveni šešir. Crveni šešir predstavlja pogodan metod za uključivanje modaliteta „osećanja" i njegovo isključivanje. kao što su strah i nenaklonost. do onih suptilnijih. koja nemaju vidljivog opravdanja. ukus. Kratak pregled razmišljanja pod crnim šeširom Razmišljanje pod crnim šeširom je specifično zaokupljeno negativnim procenama. čulo. tako da mogu da postanu deo „mape" razmišljanja. ono se takoĎe moţe svrstati pod crveni šešir. Crveni šešir pokriva dva obimna vida osećanja. tu su sloţena prosuĎivanja koja zalaze u takve vrste „osećanja" kao što su slutnja. tu su obične emocije onakve kakve ih znamo. Prvo. od onih snaţnih. na način koji bi misliocu bez njega bio nemoguć.Šest šešira za razmišljanje Crveni šešir legitimizuje emocije i osećanja kao vaţan deo razmišljanja. kao stoje sumnja. nikad ne bi trebalo da pokušava da opravda svoja osećanja ili da za njih traţi utemeljenje u logici.

Pozitivna procena se ostavlja ţutom šeširu. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe ukazati na greške u procesu mišljenja i samom metodu. U slučaju novih ideja. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na ono zbog čega nešto neće funkcionisati. da bi se videlo šta moţe da podbaci ili krene kako ne treba. Razmišljanje pod crnim šeširom nije rasprava i nikada se ne bi trebalo sagledavati kao takvo. Reč je o objektivnom pokušaju da se na mapu ubeleţe i negativni elementi. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na rizike i opasnosti. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da projektuje ideju u budućnost. Razmišljanje pod crnim šeširom ne bi trebalo da obuhvata negativno uţivanje ili negativna osećanja koja spadaju pod obod crvenog šešira.Rezime rezimea Mislilac u crnom šeširu ukazuje na koji se način nešto ne uklapa u iskustvo ili prihvaćeno znanje. vedrinu i optimizam. Ţuta boja simbolizuje sunčev sjaj. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na nedostatke u dizajnu. da bi se videlo kako se uklapa u poznate okolnosti. 236 . ţuti šešir bi uvek trebalo koristiti pre crnog. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe dati sud o ideji na osnovu ranijih iskustava. Kratak pregled razmišljanja pod ţutim šeširom Razmišljanje pod ţutim šeširom je pozitivno i kon struktivno. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da postavlja „negativna pitanja".

Cilj konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširom jeste delotvornost. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi pukom pozitivnom euforijom (crveni šešir) niti direktnim stvara njem novih ideja (zeleni šešir). Razmišljanje pod ţutim šeširom traţi da iznese čvrsto utemeljen optimizam. vizija i nadanja na drugom kraju. jednako kao što je razmišljanje pod crnim šeširom zaokupljeno negativnim procenama.pod uslovom da su ostali vidovi optimizma odgovarajuće obeleţeni. Razmišljanje pod ţutim šeširom iskušava i ispituje vrednost i korist. Osoba koja stavlja zeleni šešir će upotrebiti modele kreativnog razmišljanja. Od ovog razmišljanja potiču konkretni predloţi i sugestije. Od onih oko nje se zahteva da rezultat tog raz237 . Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivan spektar. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti spekulativno i u potrazi za mogućnostima. Razmišljanje pod ţutim šeširom dopušta i vizije i snove. Razmišljanje pod ţutim šeširom je konstruktivno i generativno. koji ide od logičnog i praktičnog na jednom. do snova. Kratak pregled razmišljanja pod zelenim šeširom Zeleni šešir sluţi za kreativno razmišljanje.Šest šešira za razmišljanje Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim procenama. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno operativnošću i izazivanjem aktivnosti. ali nije ograničeno na to . Potom ono teţi da za tu vrednost i korist iznaĎe logičku podršku.

mislilac u zelenom šeširu moţe bilo kad da zastane i razmisli da li tog trenutka postoje i neke alternativne ideje. Lateralno razmišljanje jeste skup stavova. Mislilac u plavom šeširu organizuje samo razmišljanje. provokacija i PO) koji pomaţu u formiranju prečica za kretanje meĎu obrascima. Traganje za alternativama jeste fundamentalni aspekt razmišljanja pod zelenim šeširom. mehanizam prosuĊivanja biva zamenjen mehanizmom prodora. uključujući i metod nasumične reci. u nameri da osmisli novu ideju. Bilo bi idealno kad bi i mislilac i slušalac nosili zelene šešire. Provokacija je bitan deo razmišljanja pod zelenim šeširom i simbolizovana je rečju PO. U okviru razmišljanja pod zelenim šeširom. Za tu pauzu ne mora da postoji nikakav objektivan razlog. Mislilac ţeli da krene dalje od početne ideje. Ono se koristi za stvaranje novih koncepata i percepcija. mehanizama i tehnika (meĎu kojima su prodor. Koristeći se kreativnom pauzom. Zelena boja simbolizuje plodnost. rast i vrednost semena. Postoji više načina za izazivanje provokacije. u sklopu samoorganizujućeg asimetričnog sistema formiranja obrazaca.Rezime rezimea mišljanja tretiraju kao kreativan ishod. Provokacija se koristi da bi nas izvukla iz naših uobičajenih obrazaca razmišljanja. < Kratak pregled razmišljanja pod plavim šeširom Plavi šešir je šešir „kontrole". dalje od očiglednog i zadovoljavajućeg. Postoji potreba da se ide dalje od poznatog. Razmišljanje pod plavim 238 .

Čak i kada je specifična uloga razmišljanja pod plavim šeširom dodeljena jednoj osobi. Mislilac u plavom šeširu definiše temu u pravcu koje bi valjalo usmeriti razmišljanje. i na kraju. u toku razmišljanja. preglede i zaključke. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe i da se koristi za uspostavljanje razmišljanja koje teče korak-po-korak. Razmišljanje pod plavim šeširom je odgovorno za rezimiranja. Razmišljanje pod plavim šeši rom uvodi i odrţava disciplinu. a čijeg se redosleda valja pridrţavati jednako kao što se prilikom plesa vodi računa o koreografiji. To se moţe obavljati povremeno. Razmišljanje pod plavim šeširom se moţe iskoristiti za povremene upadice koje zahtevaju stavljanje šešira. 239 . Razmišljanje pod plavim šeširom definiše problem i uobličava pitanje. i dalje je otvorena za sve koji imaju komentare i sugestije u domenu plavog šešira. Razmišljanje pod plavim šeširom zaustavlja raspravu i insistira na „kartografskom" vidu razmišljanja.Šest šešira za razmišljanje šeširom jeste „razmišljanje o razmišljanju potrebnom da bi se istraţila tema". Razmišljanje pod plavim šeširom daje fokus. Razmišljanje pod plavim šeširom determiniše zadatke za razmišljanje koje valja izvršiti. Razmišljanje pod plavim šeširom prati razmišljanje i obezbeduje poštovanje pravila igre.

3444-953 (9-16h) mob. www. boje. crteţe . uĉenje.tnail: bmaricic@beotel. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. ispiti. strani jezik.flnesa.postiţemo izuzetne rezultate u poslu. rešavanju pro-■ blema i naročito . Toni i Bari Buzan « Mape uma Mape uma su sredstvo za kreativnu organizaciju misli koje nam pomaţe da bolje iskoristimo neograničenu moć mozga. pre~ zentacije. Knjiga sadrţi tekstove i praktične primere koji omogućavaju čitaocu uvid u napredak tokom savladavanja tehnike brzog čitanja. +381 (0)64 113 00 88. hvatanju beleţaka. kreativnom razmišljanju.sa lakoćom i uţivanjem . linije. kreativno razmišljanje.yu Brzo čitanje U ovoj knjizi iznet je revolucionarno nov metod uz pomoć koga moţete drastično povećati svoju brzinu čitanja (preko 200 stranica na sat) a da pri tome postignete bolje razumevanje i pamćenje nego pri klasičnom čitanju. +381 (0)64 147 16 02 e.yu. Rada Konĉara la.u pamćenju i učenju.edu. da li znate kako da taj potencijal iskoristite na najbolji način? Ova izvanredna knjiga vam pruţa mogućnost da naučite memorijske tehnike koje moţete da upotrebite u svim oblastima intelektualnog funkcionisanja (koncentracija.Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«. Koristeći slova. brojeve. pripremanju predavanja i prezentacija. o Toni Buzan Savršeno pamćenje Potencijal ljudske memorije je praktično neograničen! MeĎutim.-) 1 Toni Buzan . donošenje odluka.

4 Lana Izrael. Toni Buzan Moć dečjeg uma Postanite genije na brzaka! Revolucionarni metod mapiranja uma za decu i odrasle! Ova knjiga vas na lak. tako i na polju izgovora. Autor nudi niz praktičnih saveta i konkretnih tehnika za rešavanje problema u učenju svakog jezika. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. +381 (0)64 147 16 02 e.yu. a bolje ocenel Previše dobro da bi bilo istinito? Ne. www. kako na polju leksike i gramatike. Manje učenja. 5 Toni Buzan Pouka iz umetnosti iongliranja Knjiga o učenju! Autori koristeći metaforu ţongliranja prezentuju jasan i pragmatičan metod primenjljiv u bilo kojoj oblasti učenja. u kojoj razbijajući mentalne barijere svoje neu■ spehe pretvara u uspeh.edu. KAKO NAUČITI STRANI JEZIK (BIIOKOM) %m*& 6 Grejem Fuler Kako naučiti strani jezik Izuzetna knjiga zamišljena kao pomoćna literatura u učenju bilo kog jezika bez obzira da li je u pitanju konvencionalni kurs ili samostalno učenje uz priručnik. Opiti miiu Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«. zabavan i jedinstven način uvodi u svet izvanrednog pamćenja i kreativnog razmišljanja.tnail: bmaricic@beotel. +381 (0)64 113 00 88.yu .finesa. previše dobro i istinito! Majki Gelb. Savladavajući umetnost relaksirane koncentracije čitalac otkriva novi pristup samorazvoju. 3444-953 (9-16h) mob. Rada Konĉara la.

I Na osnovu autorovih saveta i tehnika moţete uvećati svoje samopouzdanje i motivaciju za učenje. istraţujući sedam suštinskih aspekata Da Vinčijevog procesa razmišljanja autor nam pokazuje kako da razvijemo sposobnost uranovteţenog razmišljanja čitavim mozgom. Majki Gebl " Razmišljajte kao Leonardo da Vinči U ovoj zaista inspirativnoj knjizi. efikasnije organizovati vreme kao i razviti I svoju sposobnost pam. Prevedena na 37 jezika.( rsiff Butan ćenja. U njoj se sjajnim stilom prikazuje „fenomen Leonardo" kao model za razvoj sopstvene genijalnosti.F Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«.edu. +381 (0)64 147 16 02 e.finesa. Primena mapa uma. 3444-953 (9-16h) mob.yu i j Dejvid Ejkres Kako poloţiti ispit POLOŢITI I Knjiga koja će vam pomoći da svoju energiju i vreme iskoristite na najbolji način. www. i da svaki ispit ISPIT I poloţite sa lakoćom i zadovoljstvom.yu. U ovoj knjizi najsveobuhvatnije je prikazan Bu-zanov program intelektualnog razvoja. j na opisani su na izuzet- . moţemo naučiti da unapreĎujemo svoje sposobnosti u svim sferama ţivota. Rada Konĉara la. memorijskih tehnika. KAKO I Opiti printlpit ktnkntne tehnike KORISTITE Toni Buzan 8 OBE HEMISFERE Koristite obe MOZGA hemisfere mozga Najpopularnija i najtiraţnija knjiga Tonija Buzana! Prodata u milionima primera-ka širom sveta.mail: bmaricic@beotel. +381 (0)64 113 00 88. Razvijajući davinčijevski duh u sebi. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. tehnike efikasnog čitanja i učenja i pristup planiranju vremePat ko Intelektualnoj ratmsfeit no jasan i pristupačan način.

Rezultati će biti iznenaĎujuće efikasni! Edvard de Bono 1 Petodnevni kurs razmišljanja Edvard de Bono je pionir meĎunarodno poznatog sistema lateralnog razmišljanja.Biblioteka »MISAO« Izdavaĉ: IP »FINESA« Rada Konĉara la. Ovo je pionirska i sugestivna knjiga. ali ga je svakako prvi opisao. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. Edvard de Bono Lateralno razmišljanje Edvard de Bono ne tvrdi daje izumeo ovaj mentalni proces.yu Edvard de Bono Šest šešira za razmišljanje Stavite crni šešir za kritično stanovište ili ţuti za sunčani optimizam! Zeleni šešir pruţa obilje kreativnih ideja! Pod belim sagledajte činjenice. 3444-953 (9-16h) mob. Problemi su smišljeni tako da čitaocu omogućavaju da pronaĎe sopstveni stil razmišljanja i otkrije njegove vrline i mane. Nije uvek vaţno biti u pravu i greška moţe da bude i putokaz do pravog reI šenja. www. U svom originalnom prikazu tog procesa.nebesko-plavi šešir će vam omogućiti nepristrasan pogled na stvari.yu. on namerno koristi lateralni pristup (s podsticajnim vizuelnim primerima u jednom poglavlju) da bi objasnio prirodu laterarnog razmišljanja. kao i potencijalne metode koje nikada ne koristi. delo naučnika i istraţivača koji izuzetno i veoma jasno -misli svojom glavom. +381 (0)64 113 00 88.edu. a pod crvenim izrazite osećanja! A onda osmislite čitav dijapazon mogućih rešenja i razvrstajte ih . ali podsticajnih problema za razmišljanje koji ne iziskuju nikakvo specijalno znanje niti poznavanje matematike. U ovoj knjizi nudi nam seriju jednostavnih.flnesa. . +381 (0)64 147 16 02 e.mail: bmaricic@beotel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful