P. 1
EiOGasS_1

EiOGasS_1

|Views: 5|Likes:
Published by zigicsasa
EiOGasS_1
EiOGasS_1

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: zigicsasa on Apr 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2014

pdf

text

original

I

1. OPŠTI DEO
1.1. OSNOVNA FIZIČKO-HEMIJSKA SVOJSTVA GASOVITIH UGLJOVODONIKA (OSNOVNI GASOVI) Da bi se u potpunosti i pravilno definisali ali i razumeli tehničko-tehnološki principi funkcionisanja transporta gasovitih ugljovodonika, potrebno je poznavati: • • • • • osnovne fizičko-hemijske karakteristike gasovitih ugljovodonika, principe proizvodnje, pripremu za transport, sistem za transport i njegove sastavne delove i karakteristične postupke.

Treba naglasiti da kada su u pitanju cevovodni transportno distributivni sistemi i transport gasovitih ugljovodonika, polietilenskim gasovodima se transportuju grupe gasovitih goriva I, II i IV, a čeličnim gasovovodima sve četiri grupe. 1.1.1. Osnovna fizičko-hemijska svojstva gasovitih ugljovodonika Gasovite ugljovodonike čine: • • • • prirodni gas i tečni derivati prirodnog gasa, tečni naftni gasovi (propan i butan), gasovi iz postrojenja za gasifikaciju (gradski i daljinski) i mešani gasovi.

Pod gasovitim gorivom podrazumevaju se gasovi i njihove smeše, koji su prvenstveno namenjeni za sagorevanje. Pod osnovnim gasovitim gorivima podrazumevaju se ona goriva koja se potrošačima isporučuju putem javnog, transportnog i distributivnog sistema. ¾ Stanje gasa normalno stanje gasa: određeno je temperaturom Tn = 273,15 K (0OC) i pritiskom Pn = 1,01325 bar; to je referentno stanje u proračunima i označava se ili indeksom ’’n’’ uz simbol pripadajuće veličine ili naznakom temperature i pritiska; 1

Toplotno opterećenje nekog gorionika je količina toplote dovedena gasom u taj gorionik u jedinici vremena. količina gasa izražena jedinicom mase ne zavisi od temperature i pritiska. pri čemu su produkti sagorevanja ohlađeni do temperature iznad tačke rošenja vodene pare. u oba slučaja reč je o sagorevanju one količine gasa koja u radnom stanju ima zapreminu od 1 m3. pri čemu su produkti sagorevanja svedeni na temperaturu od 25OC. a vodena para u njima se kondenzuje (temperatura od 25OC je referentna).t). pa se vodena para njima ne kondenzuje (temperatura od 25OC je referentna). ako se količina iskazuje jedinicima zapremine. Toplotno opterećenje se po pravilu izražava u [kW]. Hd: količina toplote koja nastaje potpunim sagorevanjem jednog normalnog m3 suvog gasa na konstantnom pritisku (1. ređe u jednicima masa (kg) ili u jedinicima količine materije (kmol). radno stanje gasa: određeno je stvarnim veličinama – temperaturom (t) i pritiskom (p). izražava se u odnosu na normalno stanje. Hpd: može se izraziti kao gornja ili donja. radna toplotna vrednost. količina gasa: iskazuje se prevashodno u jedinicima zapremine (m3).- standardno stanje gasa: određeno je temperaturom Ts = 288. ¾ Toplotna vrednost [MJ/m3] gornja toplotna vrednost. - - ¾ Gustina [kg/m3] gustina gasa (zapreminska masa): odnos mase gasa i njegove zapremine pri određenom pritisku i temperaturi. donja toplotna vrednost. za oznaku standardnog stanja koristi se indeks ’’s’’. ¾ Vobe indeks [kJ/m3] Vobeov broj (Vobe-indeks) je pokazatelj toplotnog opterećenja gorionika.01325 bar). relativna gustina: odnos gustine gasa i gustine suvog vazduha pri istim uslovima (p. Vobeindeks se izražava u [MJ/m3] ili [kWh/m3]. gornji Vobe-indeks: Wg = Hg ς 2 . navodi se odgovarajuća temperatura i odgovarajući pritisak. Hg: količina toplote koja nastaje potpunim sagorevanjem jednog normalnog m3 suvog gasa na konstantnom pritisku (1. a pod istim uslovima kao u prethodnim stavovima. Gasovi različitog sastava sa istim Vobe-indeksom pri istom protočnom pritisku daju približno isto toplotno opterećenje. Hpg.15 K (15OC) i pritiskom ps = pn = 1.01325 bar). radno stanje se označava simbolima bez ikakvog indeksa.01325 bar. relativna gustina je bezdimenziona veličina.

kao i gasovi za njihovu zamenu) i deli se prema veličini Vobe-indeksa na podgrupe: L (37. sintezni prirodni gas.1 MJ/m3) i B (28. donji Vobe-indeks: Wd = Hd ς gde su. ζ – relativna gustina gasa.1-56. Našim standardom. podgrupa B.5 MJ/m3).1-33.2 MJ/m3.0-28. IV grupa obuhvata smeše ugljovodonika i vazduha. 3 . ili prirodnih gasova: propan-butan-vazduh Wg = 24.8 MJ/m3) i H (46.e = Wg ⋅ pe . ¾ Klasifikacija gasovitih goriva Podela je izvršena prema toplotnom opterećenju gorionika izraženom prema veličini Vobe-indeksa.e = Wd ⋅ pe Gornji ili donji prošireni Vobe-indeks: proizvod toplotne vrednosti i kvadratnog korena priključnog pritiska merenog na priključku gasnog trošila pe [mbar]. III grupa obuhvata tečne naftne gasove (Wg = 77.gde su.5 MJ/m3). ζ – relativna gustina gasa.4-92.2 MJ/m3 i prirodni gas-vazduh Wg = 25. II grupa obuhvata gasove bogate metanom (prirodni gasovi iz prirodnih nalazišta.5-25. odnosno Wd .5 MJ/m3). ¾ Svojstva karakterističnih predstavnika grupa gasovitih goriva Daljinski gas je suvi gas iz koksnih peći iz I grupe. uvedene su četiri grupe gasovitih goriva: I grupa obuhvata gasove bogate vodonikom (gradski gas i daljinski gas) i deli se prema veličini Vobe-indeksa na podgrupe: A (23. prošireni Vobe-indeks: Wg . proizvedene od tečnih naftnih gasova. Hd – gornja toplotna vrednost. Hg – gornja toplotna vrednost.8-46.

Tabela 1..4 MJ/m3n Nazivni priključni pritisak 8 mbar Teorijska količina vazduha 4.1 MJ/m3n (I gr. 4 . U tabeli 1.47 Toksičan. koje su date u tabeli 1. Sastav i karakteristike gradskog gasa Sastav Vodonik H2 44% Ugljen monoksid CO 12% Metan CH4 22% Ostali ugljovodonici CnHm 2% Ugljen dioksid CO2 4% Azot N2 16% Karakteristike Toplotna moć. sa osnovnim karakteristikama ovog gasa.A) Nazivni priključni pritisak 8 mbar Teorijska količina vazduha 3. sa osnovnim karakteristikama ovog gasa.59 m3n/m3n Brzina sagorevanja 93 cm/s Granica zapaljivosti 5-38% zapreminski (V) Prirodni gas koji se nalazi na našem tržištu ima sledeće karakteristike. Hg = 19. Tabela 1. Hg = 18 MJ/m3n Relativna gustina.39 Toksičan.6 MJ/m3n Relativna gustina.2 dat je sastav gradskog gasa. podešene toplotne vrednosti.94 m3n/m3n Temperatura samopaljenja 550OC Količina vlažnih dimnih gasova 4. d = 0. pod.26 m3n/m3n Temperatura samopaljenja 600OC Količina vlažnih dimnih gasova 4.U tabeli 1. Wg = 25. d = 0.1.97 m3n/m3n Brzina sagorevanja 111 cm/s Granica zapaljivosti 5-33% zapreminski (V) Gradski gas je iz mešavine koksnog generatorskog gasa ili koksnog vodenog gasa i daljinskog gasa. bez boje i mirisa Vobe broj.1 dat je sastav daljinskog gasa.2.3. bez boje i mirisa Vobe broj. Wg = 31. Sastav i karakteristike daljinskog gasa Sastav Vodonik H2 55% Ugljen monoksid CO 6% Metan CH4 25% Ostali ugljovodonici CnHm 2% Ugljen dioksid CO2 2% Azot N2 10% Karakteristike Toplotna moć.

d PN PBS PN PBS 100.5. [MJ/m3n] PN PBS PN PBS Propan-butan-vazduh smeša (SPBV – IV grupa)*.H) Vobe broj.4-9.5 MJ/m3n (II.8-46.8 29. Sastav i karakteristike prirodnog gasa Sastav Metan CH4 84. Tabela 1.2 MJ/m3n Relativna gustina.7003.H2.8 PBS Butan C4 max [%V] PN PBS 65.2 PBS 0.2102.4 30 30 25.8 MJ/m3n (II.L) Nazivni priključni pritisak 18-24 mbar Teorijska količina vazduha 8.74 42 39 2. bez boje i mirisa Vobe broj.32 1. U tabeli 1.Tabela 1.0 Ugljovodonici C1 i C2 [%V] PN PBS 3. Hg = 30. d = 0.7 Toksičan.0801. min [%V] PN 95 PBS 30.072% Etan C2H6 1.890% Karakteristike Toplotna moć.8 m3n/m3n Temperatura samopaljenja 600-670OC Količina vlažnih dimnih gasova 9.000% Ugljen dioksid CO2 0.0 Karakteristike Toplotna moć.1-9.5 1.55-0.100% Azot N2 0. Wg = 46.3202.8 30.73 88. 5 .100% Tečni ugljovodonik CmHn 0.9 Teorijska količina vazduha [m3n/m3n] Nazivni priključni pritisak [mbar] Količina vlažnih dimnih gasova [m3n/m3n] 510 490 80.H2.130 i JUS B. sastav i karakteristike ovog gasa su date u tabeli 1. III grupa – propan i butan su tečni naftni gasovi (JUS B.2 Propanpropan.4-10.4 dat je sastav i karakteristike ovog gasa.8 122.5 Netoksičan.3. Sastav i karakteristike gasa propan (PN) i propan butan smeša (PBS) Sastav Inertni gasovi. bez boje i mirisa Temperatura samopaljenja [OC] Vobe broj.1-56.0 Ugljovodonici C5 max [%V] PN PBS 1.0300. max [%V] PN 0.90097. Wg = 37.4.56 1.510% Propan C3H8 0. Hg [MJ/m3n] Relativna gustina.020% Butan C4H10 0.2-47.9 m3n/m3n Brzina sagorevanja 30-36 cm/s Granica zapaljivosti 5-15% zapreminski (V) Propan (PN) i propan butan smeša (PBS).45 Brzina sagorevanja [cm/s] Granica zapaljivosti [%V] PN PBS PN PBS PN PBS PN PBS PN PBS 23.1369.134).8-9.8 Ugljovodonici C2 i C4 [%V] PN 4.

6. 8 18 *Napomena: smeše nisu određene JUS-om (dato kao primer).6 Nazivni priključni pritisak [mbar] Za dodavanje ’’gradskom gasu’’. [MJ/m3n] Za dodavanje ’’gradskom gasu’’.5% propan butan gasa. [MJ/m3n] Za zamenu ’’gradskog gasa’’ 42 22.6.5. 6 . Tabela 1.6 1. **Napomena: JUS-om nije definisana smeša.Tabela 1. bez prepravke trošila Za zamenu prirodnog gasa Vobe broj. Sastav i karakteristike smeše propan-butan-vazduh (SPBV) Sastav Propan [%V] Za dodavanje ’’gradskom gasu’’. bez prepravke trošila Za zamenu prirodnog gasa 27.154 1.8 25.17 52. Prirodni gas-vazduh smeša (SGV – IV grupa)**.42 Netoksičan. bez prepravke trošila Za zamenu prirodnog gasa Da Da 25. bez prepravke trošila Za zamenu prirodnog gasa Ne sme se formirati smeša sa manje od 9.5 33 0.2 Netoksičan.5 45 Toplotna moć. bez prepravke trošila Za zamenu prirodnog gasa Relativna gustina. [MJ/m3n] Za zamenu ’’gradskog gasa’’ Za zamenu ’’gradskog gasa’’ 0. bez prepravke trošila Za zamenu prirodnog gasa Butan [%V] Za dodavanje ’’gradskom gasu’’. d Za dodavanje ’’gradskom gasu’’. sastav i karakteristike ovog gasa su date u tabeli 1. bez prepravke trošila Za zamenu prirodnog gasa 25.7 62.0 Karakteristike 22 72. bez boje i mirisa Nazivni priključni pritisak [mbar] Za zamenu ’’gradskog gasa’’ Ne sme se formirati smeša sa manje od 15% prirodnog gasa i vazduha. bez boje i mirisa Za dodavanje ’’gradskom gasu’’. bez prepravke trošila Za zamenu prirodnog gasa Vazduh [%V] Za dodavanje ’’gradskom gasu’’. d Vobe broj.53 Da 8 Relativna gustina. Sastav i karakteristike smeše prirodni gas-vazduh (SGV) Sastav Prirodni gas [%V] Za zamenu ’’gradskog gasa’’ Vazduh [%V] Za zamenu ’’gradskog gasa’’ 58 Karakteristike Toplotna moć. [MJ/m3n] Za dodavanje ’’gradskom gasu’’.

1 1.7.3 100. Granice eksplozivnosti gasova Redni broj Gas Temperatura paljenja [OC] 610 530 645 530 510 490 285 Granice paljenja (eksplozivnosti) u vazduhu pri 20OC i 1013 mbar DGE [vol. To je prikazano na slici 1. Granice eksplozivnosti identične su granicama paljenja.0 214.3 150 8 2.5 8. %] 77.2 63. Sadržaj vlage mora da bude u propisanim granicama kako ne bi kvarila energetsku vrednost gasa (tabela 1. 5. Shematski prikaz granice eksplozivnosti Tabelarni prikaz i granica eksplozivnosti gasova dat je u tabeli 1.1.3 195. 6.7. GGE – gornja granica eksplozivnosti Slika 1.8 0. Zasićenje vodenom parom pri različitim pritiscima i temperataruma Temperatura [OC] Pritisak [bar] 1 20 20 100 1 60 20 100 1 100 20 100 Sadržaj vodene pare [kg/1000m3] 10 0.5 7. 4.7 1.4 GGE [vol.0 2. 3.8 GGE [g/m3] 862.5 249.8 DGE [g/m3] 145.7 178.9 44.5 1.4 37.8.5 9.3 33.3 760 40 11 7 .2 3.0 4. DGE – donja granica eksplozivnosti . 7.8).0 4.4 15.6 3.1.¾ Granice eksplozivnosti Gornja odnosno donja granica paljenja pokazuje u kom odnosu mešavine gasa i vazduha može doći do paljenja. 2.3 37.9 39. %] 11.6 17. CO H2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 Gasovi mogu da budu vlažni ili suvi.0 75. Tabela 1. Tabela 1.

20 48.90 50.250 0.124 58.50 43. Energetska vrednost nekih gorivih gasova Energetska vrednost Gas gornja [kJ/kg] acetilen vodonik ugljenmonoksid sumporvodonik metan etan propan butan izo-butan pentan 50240 141900 10090 16540 55560 51920 50370 49570 49450 49200 48570 120080 10090 15240 50080 47520 46390 45760 45680 45430 donja gornja 3 O Donja 56900 10800 12640 23490 35840 63730 93370 123770 121840 146340 [kJ/m ] 0 C.967 0.293 1.429 1.20 -82.9 i 1.673 2.97 37.15 32.171 0. 1 bar 58910 12770 12640 25460 39860 70420 101740 133980 131890 158480 8 .10 33.905 0.90 -140.000 28.022 26.668 3.93 62.13 35.75 31.82 -140.9.091 2. daju se podaci o nekim gasovima u tabelama 1.40 Tabela 1.020 2.10 -118.60 152.357 2. Osnovne karakteristike nekih gasova Gas azot acetilen vodonik vazduh ugljendioksid kiseonik ugljenmonoksid metan etan propan butan izo-butan pentan Hemijska oznaka N2 C2H2 H2 CO2 O2 CO CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C4H10 C5H12 Molekulska masa 28.10.554 1.040 2.00 46.00 33. 1 bar [kg/m3] 1.016 28.00 37.124 72.011 32.070 44.70 197.00 133.529 1.049 1.70 -239. Tabela 1.251 1.562 2.097 58.40 12.967 0.74 73.221 Relativna gustina dv 0.976 1.000 1.960 44.105 0.011 16.090 1.10 95.064 2.151 Gustina na 0OC.043 30.717 1.60 38.10.069 1.37 35.491 Kritično stanje temperatura tk pritisak pk -147.Radi poređenja.

a sa vodom gradi kiselinu sa korozivnim svojstvom.1. siromašni i bogati. prirodni gas se klasifikuje kao: suvi. zagrevanjem na 950-1000OC bez prisustva vazduha (koks je sporedni proizvod). 1. Prisustvo ugljen-dioksida je takođe nepovoljno jer smanjuje energetsku vrednost.2. 9 . sumporvodonik. preko veštačkih bušotina u zemljinoj kori. Takođe mogu da se dobiju od uljnih proizvoda katalitičkim izdvajanjem. U grupu tehnički proizvedenih gasova spadaju: vodeni gasovi (ugljeni i koksni vodeni gas). produkti gasifikacije (generatorski gas i gas iz visoke peći). pored korisnih sastojaka.2. dok se daljinski gas cevovodima transportuje u oblast potrošača. Kod visokih koncentracija on se ne otkriva mirisom. Transport ovih gasova vrši se cevovodima na bazi razlike potencijala stvorenom u procesu proizvodnje ili se ostvaruje odgovarajućom vrstom kompresora. a koncentracija preko 1000 ppm može za čoveka biti pogubna.2. PRIPREME ZA TRANSPORT I TRANSPORT GASOVITIH UGLJOVODONIKA Energetski i sagorljivi gasoviti ugljovodonici prema postanku se dele na: • • tehnički proizvedene i prirodne. 1. Švelni gas se takođe dobija postupkom degasacije iz čvrstih goriva. itd. sve u zavisnosti od mesnih i tehničkih uslova i potreba. U spoju sa vodom stvara jaku korozivnu sumporastu kiselinu. Gradski gas se proizvodi u mestu potrošača. Prirodni gas Prirodni gas dobija se iz gasnih ili gasno-naftnih polja. Ovaj gas. sadrži i ugljendioksid.1. ali na nižim temperaturama (500700OC). Prema sadržaju težih ugljovodonika (iznad pentana. azot i ređe helijum.2. Tehnički proizvedeni gasoviti ugljovodonici Gradski i daljinski gas veštački se proizvode postupkom degasacije u gasarama (postrojenjima za gasifikaciju). izraženi u cm3/m3n). Naročito nepovoljnu komponentu predstavlja sumporvodonik zbog svojih toksičnih svojstava i svojstava vezivanja sa vodom. kreking gasovi (izdvajanje iz naftnih proizvoda vodenom parom) i gas iz škriljaca (podzemna gasifikacija). uglavnom na bazi kamenog uglja. OSNOVNI PRINCIPI PROIZVODNJE.

koja je u svetskoj ekspanziji. Mešanje tečnog naftnog gasa sa vazduhom vrši se preko takozvanih mešača različitih tipova.. vodenim gasom i dr. meri se i dalje sprovodi gasovodom do degazolinaže ili u transportni distributivni sistem.2. zbog otežanih uslova primene čistog propan-butana u zimskom periodu. od bušotina do sabirnog sistema. pritiskom gasne faze iz rezervoara. stvaraju se povoljni uslovi korišćenjem istog (čeličnog) distributivnog sistema za primenu prirodnog gasa. 10 . u zavisnosti od mesnih tehničko-tehnoloških uslova. Smeše ugljovodonika i vazduha Definisano našim standardom. Iz eksploatacionog polja. Preko zbirnog separatora vrši se eksploatacija i izdvajanje kondenzata i vode iz gasa ili izdvajanje prirodnog gasa i vode kad je u pitanju naftni sabirni sistem. volumetrijski proporcionatori i agregati za mešanje.2. Mešavina gasne faze propan-butan gasa i vazduha sve je češće u primeni iz više razloga: njome se zamenjuje snabdevanje potrošača generatorskim gasom. kao što su: injektorski. Transport do potrošača vrši se gasovodima na osnovu razlike u potencijalima. 1. gde se prati proces eksploatacije preko mernog separatora.3. ove smeše se pojavljuju kao: mešavina propan-butana i vazduha i mešavina prirodnog gasa i vazduha. energijom mešajućeg gasa ili ventilatorima i kompresorima. u zavisnosti od njegove suvoće. prirodni gas se doprema podzemnim bušotinskim gasovodima. Transport se odvija na principu razlike potencijala. Propan i butan su glavne komponente tečnih naftnih gasova. koksnim gasom. Tako očišćen gas se sprovodi na sušenje u postrojenje dehidracije. Dobijaju se na sledeće načine: pri procesu rafinacije u rafinerijama nafte i ekstrakcijom odnosno izdvajanjem iz prirodnog gasa. 1.Uobičajen pratilac sirovog prirodnog gasa je i voda. Tečni naftni gas Tečni naftni gasovi su oni gasovi koji se pod relativno niskim pritiskom i normalnoj temperaturi prevode u tečno stanje. Suvi prirodni gas se preko kompresorskih stanica transportuje cevovodima do distributivnih sistema ili industrijskih potrošača.4.

Značajnu ulogu u tome imaju: rukovanje sistemom (njegova eksploatacija). jednostavno podešavanje razvijanja toplote potpuno automatskom regulacijom. kvalitet i podešenost trošila. viši stepen korisnosti sagorevanja. domaćinstva. gubici i štednja gasovitih goriva Primena gasovitih goriva je široko rasprostranjena: od laboratorija. i dr. niska cena kao i jednostavnost i preglednost instalacije za sagorevanje. Na unutrašnjim cevovodnim instalacijama za gas. otpadnu toplotu. on se podrazumeva kod ložišta. bez obzira na dozvoljena mikro ispuštanja. realni gubici se kreću do 6% od ukupno isporučenih količina. 11 . Istog su porekla kao i u transportu. praktično je stehiometrijsko.5. sagorevanje sa niskim viškom vazduha. obučenost rukovaoca. Na distributivnom sistemu. ali i veće i realne zloupotrebe krajnjih korisnika. u sektoru široke potrošnje. gubici smanjiti na najmanju moguću meru. manipulaciji i primeni gasa nužno se pojavljuju gubici gasa. U transportu. poljoprivrednih i proizvodnih pogona pa do sirovinske osnove u petrohemijskoj proizvodnji. kvalitet gasovitog goriva. edukacija subjekata u lancu transporta i primene. iskustveno je utvrđeno da se gubici gasa kreću od 1-2%. Ako ga ima. jednostavno i sigurno opsluživanje ložišta. gasovito gorivo u sebi ne sadrži pepeo i sumpor. nema dima i drugih nečistoća. Oni su posledica nekontrolisanih i kontrolisanih ispuštanja i razlike u merenju količina. održavanje sistema. dobro. energana.2. i to izražen kroz: nepotpuno sagorevanje. Prednosti primene gasa kao goriva u odnosu na druge vrste goriva su: održavanje kvaliteta goriva duži vremenski period. nema potrebe za skladištenjem gasovitog goriva kod potrošača. Primene. kvalitet transportnih sistema.1. U procesu cevovodnog transporta gasovitih ugljovodonika. Razlike u merenju su posledica nekompatibilnosti ili nesavršenosti merača protoka. gubitke usled zračenja i provodljivosti. ista temperatura sagorevanja i kvalitet plamena. a uvećani su zbog: veće razuđenosti i većeg specifičnog broja priključaka po dužnoj jedinici gasovoda. praktično ne sme biti fizičkih gubitaka gasa. Kvantitativne vrednosti gubitaka gasa zavise od mnogih faktora: način i vrsta transporta. U svakom od ovih segmenata može se primerenim merama i aktivnostima. sposobnost podešavanja plamena prema zadatom ložištu.

To se ostvaruje usmeravanjem potrošnje gasovitih goriva u one segmente privredne i neprivredne delatnosti. pre svega kroz racionalnu primenu gasovitih goriva. gde se ostvaruje najveći stepen iskorišćenja. Tarifnim sistemom se naročito utvrđuju: kategorija potrošnje.Štednja se ostvaruje. obaveza je kompanije koja se bavi transportom i distribucijom gasa da donese tarifni sistem. a pre svega prirodnog gasa. valorizovani kroz: zaštitu životne sredine. nižu cenu jedinice proizvoda i kvalitetniji proizvod. Radi racionalizacije eksploatacije gasovodnog sistema i potrošnje gasovitih goriva u funkciji štednje energije. načela i kriterijumi za određivanje tarifnih stavova. 12 . način utvrđivanja obračunskih elemenata na koje se primenjuju tarifni stavovi. odnosno potrošači za koje se određuje tarifni sistem.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->