P. 1
Vasko Popa

Vasko Popa

|Views: 480|Likes:
Published by Mila Emova
popa
popa

More info:

Published by: Mila Emova on Apr 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2015

pdf

text

original

PESNIKOVI DAROVI

Pesnikovi darovi danas su skromni, ali su praizvorni, čisti i daju se od srca. Srce svakog pesnika danas je knjiga u plamenu. Pesnik lista tu knjigu i čitanju se uči. Ono što danas pesnik u svojim stihovima govori, mucanje je prvih slova teške i beskrajne duhovne azbuke. Pesnik uči tu azbuku da bi oslobodio i sebe i ljude oko sebe od nepismenog ţivota koji raĎa smrt i od nepismene smrti koja ne raĎa ţivot. Pri tom se mirno izlaţe opasnosti da ispadne sumnjiv u očima sveznajućih, samozadovoljnih ljudi. Takav je njegov posao danas i odvajkada. Pesnik, kome se taj posao često i ne priznaje kao neko ozbiljno zanimanje, u stvari je brat rudara, lovaca na biserne školjke, čuvara svetionika. Njegovo zanimanje jedno je od onih za koje se kaţe: "Pa neko mora i to da radi". Uostalom, pesnik sam sebi nije vaţan: vaţno mu je pesništvo. Pesnik radi uprkos svima onima kojima nije potreban, radi štaviše, ponekad, i uprkos samome sebi. Istine do kojih dolazi ne maze ljude oko njega ali ni njega samog. Pesniku daje snagu da istraje u svome čudnom, teškom i opasnom poslu jedino saznanje da je neoprostivo dopustiti da plamena knjiga u grudima gori i izgori uzalud, nepročitana. Pesnikovi darovi, te reči iz plamena spasene po cenu ţivota, upotrebljivi su isključivo za one koji ih vole.

OD ZLATA JABUKA

Kad bude ispred ponoči, on se probudi pa pogleda na jabuku, a jabuka već počela zreti, sav se dvor sjaje od nje.

(Zlatna jabuka i devet paunica)
Čoban poĎe kroz šumu, i idući čujaše i razumevaše sve što govore tice i trave i sve što je na svetu.

(Nemušti jezik)
Naša narodna poezija cvetala je i sazrevala u samom srcu stoletnih noći. U toku tamnih vekova stvoren je zlatni vek naše knjiţevnosti. Naša klasika jedina i prava. Razdoblje naše literature koje iz nepojamnih daljina sjaji svojom čudesnom lepotom i koje nije prestalo i neće nikad prestati da obasjava pesničko stvaranje na ovoj šaci zemlje pod ovim nebom. Narodni pesnik kao da još čini jedno s prirodom oko sebe, još čuje kako cveće raste, kako se pile leţe iz jajeta, kako se zvezde mnoţe. U njegovoj pesmi sama zemlja i sunce srce otvore i oglase se ljudskim glasom. Njegovi ritmovi izraţavaju i samu igru sunčevih zrakova i vetrova i grana. Njegovim očima i sam kamen i drvo progledaju i stasaju kako samo on, čovek-pesnik, ume da stasa. Ta svemirska mera kojom su merene, izmerene i date sve stvari u našoj narodnoj poeziji, bilo da je reč o čoveku ili o mravu i zvezdi, daju narodnom pesničkom govoru jednu opčinjujuću draţ kojoj nijedno naše pokolenje ne moţe odoleti. To prisustvo čitavog svemira u svakoj stvari čini od narodne poezije neku vrstu tablica po kojima je stvoren svet, bolje i tačnije rečeno — tablica po kojima bi čovek stvorio svet, takav da on u njemu moţe da ţivi. Da ţivi onako kako bi on jedino ţeleo: čovečno. Praslike toga sveta blistaju tu pred nama, basnoslovne i neponovljive. Narodni pesnik ne iskazuje svoju privrţenost prirodi (koja mu daje i oduzima ţivot) time što slepo oponaša ono što je priroda već stvorila, nego time što primenjuje stvaralački čin prirode na ono što on ţeli da stvori. I ta je primena svojeglava, iznenaĎujuća, neobjašnjiva. Njeni su plodovi te zlatne jabuke iz priče na granatoj voćki čovekove mašte. U tom i takvom drţanju i delanju našeg narodnog pesnika krije se, u stvari, njegova jedinstvena i bescena poruka budućim pregaocima na istom poslu nadograĎivanja i obogaćivanja ovoga sveta rečima pesme.

Nigde se taj pesnički čin ne javlja tako čist u svoj svojoj pustolovnoj, ludoj lepoti kao u tvorevinama ovog našeg prvog pesnika. Zato nam se najveći pesnici, iz decenije u deceniju, iz veka u vek, i vraćaju ţivim, večito ţivim izvorima narodne poezije. Duboko tu u pesničkom tlu našeg jezika (van koga se ne moţe učiniti nijedan krilati korak u poeziji) leţe, često zapretani pod mahovinom i peskom zaborava, izvori naših velikih, prošlih i budućih, pesničkih tokova. Samo se ţiva voda iz tih izvora ne moţe zahvatiti idući natraške po utabanim stazama skorojevićkog tradiciotializma. Jedina svetla, istinska tradicija naše narodne poezije je neprekidna invencija i neprekidno otkrivanje. Pri svetlosti te neugasive tradicije mora se ići napred, mora se prosecati nova, sopstvena staza u kamenu svoga doba. Vrletna staza podjednako opasna po besmrtnost kao i po smrt onoga koji njome zakorači. Danas, kada se na svim stranama zemljinog šara naslućuju pa i čuju glasovi jednog novog preporoda, koji se, ovoga puta, zasniva na ponovo otkrivenim temeljima i stubovima narodne umetnosti, mi moţemo samo da se ponosimo poetskim blagom svoga naroda, jer ne moramo lutati po svetu. Upravo nas to blago sjedinjuje s čitavim svetom. Zagledanima u duboka ogledala našeg narodnog pesništva, u njegove vrtoglave virove, čini nam se da na dnu svake reči naziremo čudotvorne ključeve koji, otvaraju tajanstvene kapije lepote, one lepote koju stvara čovek, da bi njome pobedio rugobu, vreme i smrt. Slušamo beskrajnu pesmu narodnog pesnika, prvog oca i sina naše domaće reči, prvog njenog gospodara i sluţitelja, slušamo je i čujemo, skrivenu u njenom mesu, iskonsku ţilu kucavicu, koja čas slavujski bruji čas olujno grmi, od predanja do predanja, sve do onog koje na naše pesnike čeka da ga stvore i predaju sutrašnjici. Zagonetnim, nikad do kraja odgonetnutim tragom te rodne ponornice jedino se moţ e dopreti do srca sveta i učiniti da se čuje jedan bar otkucaj njegov i glasom naše zemlje i naših ljudi. Ne smemo tu ţilu hraniteljku ni za trenutak izgubiti iz vida, ne smemo dopustiti da se prekine. Gde se ona prekine, gde se sasuši, zvučne nam grane umuknu, sadašnjost udari glavom o zid, i onda, zbogom, nema budućnosti. Izgovaramo u sebi te drevne, ko zna kad sročene pesme, zagonetke, poslovice, vradţbine, kletve i bajke, i one iskrsavaju pred nama u novom, neslućenom sjaju, u nenačetoj sveţini, kao da su danas nastale. I tako će biti dokle god bude sunca i zemlje i našeg čarobnog jezika. Dokle god bude naše stalno obnavljane ljubavi, uvek drukčije i uvek verne narodnoj poeziji.

Zapisi o pesništvu preuzeti iz knjige: Kora Vasko Popa VASKO POPA (Grebenac, 29.06.1922 — Beograd, 05.01.1991) "Vasko Popa je rođen 1922. godine u Grebencu u Banatu. Studirao je u Beogradu i Bukureštu, a bio je i urednik izdavačkog preduzeda NOLIT. Umro je u Beogradu 1992. godine." Vasko Popa je učinio oštar zaokret u savremenoj srpskoj poeziji ranih pedesetih godina. To se dogodilo 1953. godine kada se pojavila Popina zbirka pesama Kora pesnička knjiga neobične sintakse, sadržine i forme. U literarnoj atmosferi socrealističkog pevanja i pripovedanja, koji su bili dirigovani dnevnim potrebama aktuelne politike iideologije, pojava Kore delovala je kao radosno pesničko otkrovenje, ali još više kao šok. Radovala je one koji su stremili modernom pesničkom izrazu i njegovom oslobađanju od dogmi i recepata; porazila je one čiji horizont očekivanja ova knjiga nije zadovoljila: za njih je ova poezija bila nerazumljiva i besmislena, jer njihov lenji duh nije bio spreman da zađe dublje od prvog nivoa razumevanja i tamo pronađe prava značenja i smislove. Tokovi poezije, međutim, neumitno su se kretali ka modernom izrazu i jednom zaorana

brazda nije se mogla zatrpati i poništiti. Poezija Vaska Pope, najavljena knjigom Kora, stalno je išla uzlaznom linijom dalje razvijajudi pesnički program iz Kore. Tako je Popa postao ne samo preteča moderne srpske poezije, nego i vodeda ličnost savremene srpske poezije, koja je obeležila epohu i odredila pravac daljeg razvoja poezije. Popa ima pozitivan odnos prema tradiciji, koja je mogla da bude podsticajna i plodotvorna. Na prvom mestu tu je poezija Momčila Nastasijevida koja je svojom jezgrovitošdu i gnomičnošdu sa jedne strane, i čvrstom oslonjenošdu na jezik rodnoga tla, na drugoj strani, mogla da deluje podsticajno. Drugi izvor podsticaja bilo je nadrealističko iskustvo prema kome je Popa bio vrlo selektivan: odbacio je nadrealističku bahatost izraza i forme, ali je prihvatio snoviđenja, iracionalno i humor. Tredi inspirativni izvor je folklor čije de mu "od zlata jabuke" postati uzori jezika i mišljenja, izvori folklornih i arhetipskih slika, fantastičnog i groteksnog sagledavanja sveta, predmetnosti i ljudske egzistencije. Poezija Vaska Pope iznenađuje predmetnostima, pojavama i pojmovima ovoga sveta koji postaju pesnička tema i predmet pevanja. Teskoban i monoton urbani život savremenog čoveka predočen je u ovoj poeziji posredstvom detalja koje taj čovek primeduje kao nešto što izmiče jednoličnosti i monotoniji nekom svojom osobenošdu. Ali ti sitni i na oko nevažni detalji funkcionišu u ovoj poeziji kao simboli. Obične stvari, predmeti i pojave postaju poetski motivi koji de na simboličan način predočiti čovekovu situaciju i njegovu egzistenciju. Svet nije ništa nego Nepočin-polje — arena sveopštih suprotnosti i sukoba. Otuda obilje apokaliptičkih, kosmoloških i metafizičkih vizija, koje de ovu poeziju učiniti filozofskom i metafizičkom: Inovativnost poezije Vaska Pope najviše je ostvarena na jezičkom planu. Jezik je jednostavan, kolokvijalan, pun prozaizama i idiomatskih izraza. Izraz je eliptičan, jezgrovit, aforističan i gnomičan; njegovu poeziju odlikuje "leksičko bogatstvo i sintaksička strogost" (M. Pavlovid). Davno je rečeno da rečima treba da bude tesno a mislima prostrano. Kod Pope nema obilja reči ali ima bogatstva i svežine reči. Međutim, on tim prebogatim i izuzetno svežim rečima nije dopustio da se razbokore i razbaškare — stegnute su sintaksičkim redukcijama. Iz toga proističe značenjska nabreklost reči, bogata misaonost i asocijativnost. To je bio novi kvalitet koji je ušao u našu poeziju. Još jedna osobenost ove poezije: iako je izraz stegnut i eliptičan, on je vrlo muzikalan. To su kompozitori vrlo dobro osetili. Dušan Radid je komponovao muziku za tri ciklusa iz knjige Kora: Spisak, Predeli i Opsednuta vedrina. Vasko Popa je vrlo plodan pesnik — objavio je osam knjiga pesama: Kora (1953), Nepočinpolje (1956), Sporedno nebo (1968), Uspravna zemlja (T972), Kuda na sred druma (1975), Živo meso (1975), Vučja so (1975), Rez (1981). Objavio je tri antologije: Od zlata jabuka — antologija narodnih umotvorina (1958), Urnebesnik — antologija poetskog humora (1960) i Ponodno sunce — antologija pesničkih snoviđenja (1962). Staniša Veličković Interpretacije iz književnosti IV

Vasko Popa, po etničkom poreklu Rumun. Autor fotografije nepoznat [postavljeno 02.04.2009]

Sačuvana

Angelina Administrator Hero Member Van mreže Poruke: 5144

Vasko Popa (1922—1991) « Odgovor #1 poslato: Decembar 26, 2010, 02:13:59 am »

* VASKO POPA: PUT KA UNIVERZALNOM

Razgovori o pesničkom delu Vaska Pope veoma dugo su počinjali naglašavanjem činjenice da je on moderni pesnik, čime se, u isti mah, podrazumevala činjenica da Popom (i nekim drugim pesnicima) u istoriji naše posleratne književnosti počinje nešto što se iz ovih ili onih razloga može smatrati modernim književnim pokretom. To, razume se, nije podatak bez važnosti za sticanje kompletne predstave o ovom pesniku. Pogotovu nije bio bez važnosti u vreme dramatičnih estetskih (i ne samo takvih) konfrontacija na smeni pete i šeste i tokom šeste decenije veka. Oslobođene dogmatskog i normativnog duha, kao rezultat izvanredno značajnih promena u našem društvenom i političkom životu, umetnost u celini i književnost posebno doživele su tada nesluden procvat orijentacija i bujanje oblika, metoda i značenja. Treba, međutim, imati na umu da pitanje modernosti i avangardizma u evropskoj, pa i svetskoj, književnosti nalaže isticanje distinktivnih osobenosti, da se taj fenomen u raznim književnostima hronološki različito situira, tumači na različite načine i određuje različitim osobenostima, pa bi i podatak o Popinoj modernosti imao izvesnu relativnu vrednost. Posmatramo li pojave sa naše tadašnje situacije, i uopšte, sa stanovišta istorije naše poezije, gotovo svaki elemenat njegovog viđenja sveta i stvaralačkog postupka predstavlja nedeljivu komponentu jednog novog vremena i jednog novog duha. Neophodno je naglasiti da Vasko Popa, kao i svaki istinski veliki pesnik, na neki način reprezentuje svoje vreme. Međutim, najvažnije je utvrditi u čemu je veličina i novina Popinog pesništva (a prvo gotovo uvek podrazumeva i drugo), utvrditi kako Popa stvara i zašto je to što on stvara u kreativnom smislu te reči toliko značajno i toliko dobro.

Bez obzira naziva li se ono o čemu se u njima piše etapama, strujama ili talasima, naraštajima ili generacijama, i bez obzira na to da li se spominju različite ili iste "sporedne" struje ili "rezervne" generacije, postojede književno-istorijske periodizacije počivaju na četiri glavne etape posleratne srpske poezije. U prvoj, poslednjih godina pete decenije, uporedo deluju egzaltirani pesnici borbe i obnove i pesnici elegičnog lirskog subjektivizma, jesenjinske tugovanke i melanholičnog solipsizma; u drugoj, prvih godnia šeste decenije, kao i u prethodnoj, stvara prva posleratna generacija pesnika, ali se ta etapa obeležava i kao vreme pobede moderne poezije koja bi trebalo da podrazumeva i potvrdu jednog novog pesničkog senzibiliteta... Šta sve sadrži uslovni i osporavani pojam novi pesnički senzibilitet? Pod pretpostavkom da verujemo u promene koje se u svetu dešavaju, verovademo da se čovek dvadesetog stoleda krede u bitno izmenjenoj inscenaciji, da se suočava sa istorijskim, naučnim, ideološkim, pa i egzistencijaliim problemima među kojima su neki i fundamentalni, da drukčije živi i misli nego, recimo, čovek devetnaestog veka i da, dakle, ima izmenjenu sliku sveta. Ne bi trebalo da budemo daleko od uverenja da su se izmenile veze između ljudske individue i sredine koja se dostignudima nauke korenito promenila. Uhvadene čulima umetnika te promene su neizbežno unele nove kvalitete i relacije unutar sredstava izražavanja. Rečju, govoredi iz ovog vremena i o svom vremenu moderni pesnik govori jezikom koji mu to vreme namede, pri čemu forma nije neka datost ved funkcija značenja. Tome treba dodati kvalitet eksperimenta tako svojstven pesničkom opredeljenju, kvalitet traganja za novim oblicima pesničke sugestivnosti koji je neretko bivao dominantan, pa nije ni čudo što se modernost veoma često tražila i otkrivala u stilu i formi, u prirodi pesničkog jezika, više no u predmetu kojim se pesnik bavio, u celovitom značenju koje je saopštavao. Sasvim je, međutim, izvesno da je u našim konkretnim okolnostima u vremenu/ u kojem se Vasko Popa pojavio, takva otpšta platforma vrlo verovatno živela u svesti tzv. modernih pesnika. Ali, podjednako je izvesno da je znatno življa bila svest o neophodnosti suprotstavljanja patetičnim temama i retoričnim metodima o neophodnosti suprotstavlanja sveprisutnom i večno postojedem prototipu našeg pseudoromantičnog pesnika i pesništva sa prenaglašenom, na sebe i ka sebi usmerenom osedajnošdu i o neophodnosti proširenja spektra pesničkih tema, značenja i metoda. Vasko Popa je u srpsku poeziju ušao kao formiran pesnik. Čini nam se da je pred sobom imao jedan formulisan pesnički program, da je taj program stopu po stopu ostvarivao i proširivao i da ga još ostvaruje i proširuje. Kada on danas spominje krugove svoje poezije, to za nas odista ima višestruko značenje. Reč je, nesumnjivo, o tematskim krugovima ali, isto tako, i o zaokruženosti i celovitosti svakog ciklusa i svake njegove knjige. Reč je o sposobnosti vrsnog majstora da svakom svom pesničkom mikroorganizmu

a potpuno se "zaokružuje" u petoj itd. o njegovoj snazi da svakom od tih mikroorganizama predodredi funkciju i dejstvo u okvirima opsežnijih projekata. međutim. u sposobnosti da se pojave sagledavaju u njihovoj krajnjoj kondenzovanosti i suštastvenosti. Posmatramo li ga kao patriotskog pesnika. I to širenje koncentričnih krugova. duguju isključivo svojoj celovitosti. često pomišljamo da se pesništvo Vaska Pope. u drugoj knjizi. ved stoga što pesnik jezik napinje značenjem. sa njegovom pesničkom vizijom. ma koliko sveobuhvatno izgledalo. misaonosti i diskurzivnosti zapostavljati njegovu izuzetnu sposobnost da stvori osobeni život i da ga dočarava — pre svega pronalazimo u njegovoj opštosti. pa i u okvirima pesničke vizije i pesništva u celosti. u čitaocu proizveo utisak o takvoj organizaciji jer je pesnik. shvatamo da se nešto započeto. u našoj svesti uporedo sa našim naporom da pesnika doživimo u celosti. recimo. 2. Ta organizacija ksristalizuje se. Popin je pesnički jezik nesumnjivo krajnje kondenzovan i. značenjem proširuje u četvrtoj. na imagitativan način ugrađuje životne relacije u asketski jednostavne poredmete. u njima deluju svi elementi pesnikove fikcije jer je svi i određuju. tad utvrđujemo mesto pojedinih njegovih tema i značenja. po zakonima sopstvenih podsticaja. u snazi uopštavanja pesničkog mišljenja. ka iskonu. stvarao po svojim unutrašnjim imperativima. na bitne odnose kojima se taj položaj podvrgava. ali njegov "asketski" jezik. može biti. Pored toga. sasvim razumljivo.udahne život i životnost. ka samim izvorima našeg nacionalnog duhovnog iskustva. 4. poput koncentričnih krugova u vodi. njegova "uzdržana" sintaksa ne ostvaruju životnost njegovih umetničkih realnosti zato što su takvi kakvi su (asketski i uzdržani). svoju prenosnu mod Popini poetski "pejzaži". Vasko Popa je dosad objavio sedam knjiga pesama. funkciju izvesnih manjih projekata. 3. Popa. o pesničkoj imaginaciji koja se u svakoj od njegovih stvaralačkih sfera ostvaruje osobenim umetničkim realnostima sa sopstvenim pravilima i zakonima. "projekti". neprestano proširuje zahvatajudi sve veda prostranstva. bez sumnje. nesludeno ga ekstenzivira. odista revolucionaran. očevidno. a sa njih navladajude principe čitavog nebeskog prostranstva. i o stvaralačkom metodu. "krugovi". u jednom istorijskojm smislu. relevantnost Popinog mišljenja — iako ne treba na račun njegovog mišljenja. tek je jedna komponenta Popinog stvaralaštva. kao pesnika koji je u toj sferi našeg pevanja izveo čitavu jednu malu metodološku revoluciju. odgovarajudi sebi na . da se saobrazimo sa njegovim metodom. širi svoju viziju sa opšteg čovekovog položaja u svetu. ali i da ga učini celovitim i "završenim". da bi se Popinom delu pravilno pristupalo mislim da je neophodno u svesti imati neke opšte odredbe njegovog metoda: 1. On nam se tad "otvara". ili kako nam ved drago. Reč je. pa stoga ne treba tražiti značenja pojedinih verbalnih kombinacija ved otkrivati principe i razloge života i životnosti. koncentrični krugovi njegove poezije kredu se obrnutim smerom — ka početku. U svakom slučaju. Hronološki redosled po kojem su objavljivane ne bi.

humano bide od iskoni do danas suočeno sa silama koje mu kao jedinu mogudnost opstanka ostavljaju aktivistički princip. ali punu meru odgovora na pitanje kakav je taj postupak dobidemo tek ako pokušamo da odgovorimo zašto je pesnički predmet u pojedinim ciklusima ili knjigama baš takav kakav je. očevidno. *** Svojom prvom zbirkom Kora (1953) Vasko Popa je u posleratnu srpsku poeziju uveo traumatizovanu ličnost svog vremena kroz čiju su se psihu prelamali apokaliptični istorijski sudari. Ali. Pesnik. koji brani svoj položaj u svetu. "dvorišta" koja "izlaze iz kapija" i slične slike nisu namenjene da deluju šokantno.postavljeno pitanje kakav je postupak u pojedinim Popinim ciklusima sagledademo i ono šta se njima saopštava. da je zameni snagom ljubavi. a komunikacije sa okružujudim životom prekinute. podvrgnute su pesnikovoj zamisli. strano prisustvo". njegovom centralnom doživljaju. ali zato emocionalno savršeno neposredno. Mi čujemo jezivi zvuk "bezobzirnih testera" koje prete idiličnim trenucima. Predstavljajudi u ciklusu "Daleko u nama" svest bida koje pokušava da se otme opsesiji koju je rat stvorio u njemu. Popa spominje "nepozvano. i posredno. Možda najradikalnije osveženje našim tadanjim poetskim preokupacijama doneli su ciklusi "Predeli" i "Spisak" (u vezi sa ovim ciklusima treba naglasiti da je Popa pesnik koji strogo vodi računa ne samo o rasporedu pesama u . svojstvene prirodi života uopšte. "kiša" koja "pada na kolena". vidimo "nevidljivu rešetku" koja se isprečila između zaljubljenih. Popin jezik pesničkih slika je dotad nesludenom sugestivnošdu izrazio unutarnji. istorijskim apokalipsama prepuštenu. sopstvenim integritetom ("Poznanstvo"). na jezivu usamljenost predodređenu. pred nama je čovek (u ciklusu "Opsednuta vedrina") koji je napustio granice vremena i prostora. Iako ga pesnik uvodi u svoju pesmu nečujno. U isti mah. politički obrti. psihički profil te jedinke i elemente spoljašnje. "Veče" koje "nas pod pazuhom nosi". To nisu nikakve natprirodne sile. i čoveka koji se ne da zavarati. ono je za nas opipljiva stvarnost. Njegove su slike upotrebljene strogo funkcionalno. računa sa aktivizacijom kompletnog čitaočevog senzibiliteta. nacionalne katastrofe. koji se takvoj jednoj cikličnoj igri suprotstavlja sposobnošdu da shvati njen pretedi smisao. a njegov kondenzovani jezik oživotvorava prisustvo rata semantički. kao "tredu senku u našoj izmišljenoj šetnji". može biti. opšte situacije koji su taj profil formirali. ved one oduvek svojstvene prirodi ljudskog bida. osedamo da je vazduh kojim se oni kredu "neprohodan". ved su deo pesnikovog doživljaja pomerenog sveta u pomerenom vremenu u kome je čovek prepušten bespudima. Popa slika večnim tenzijama rastrzanu ličnost ("Razgovor"). Upravljajudi svoje svetlo na jedinku. ono dejstvuje veoma dramatično.

. aktuelnu situaciju — psihozu rata — onda je traženje jedne nove realnosti u "Predelima" i "Spisku" neposredna posledica odnosa prema toj aktuelnosti. kestenu. stoga nam i ne izgleda čudno. pa i ova dva ciklusa. I čini mi se da nikada nedu prestati s tim poslom kome ne vidim kraja. u večoj dinamici. jer jedna statična situacija ne bi mogla da obuhvati prošlost.pojedinačnim ciklusima.. na stolu. sam sobom je postao pesnički predmet. dakle. u prvom izdanju Kore ciklusi "Predeli" i "Spisak" dolazili posle uvodnog ciklusa "Daleko u nama". Čak i uzdah. ved i o rasporedu ciklusa u zbirci. Upitademo se. orfejsku pesničku mod da sebi podvrgne prirodu i ne samo nju. moga . u osmehu itd. najprostiju i najsvakodnevniju česticu prirode pretvorio u scenu na kojoj život igra svoju složenu. stolici itd. Sugestivna mod Popinih slika — koje ljudski uzdah dočaravaju kao drumove iz dubine duše" okružene mrtvom. magarcu. na primer. u zaboravu. vremenskim međama neomeđenom i tako dobijaju dublju dimenziju). u isti mah. tako oskudnim sredstvima obelodani pesnikov emocionalni odnos prema njemu "Konj"). Ona otvara nove vidike u pesničkom doživljaju sveta. recimo ("U uzdahu"). taj toliko eksploatisani izraz prenaglašene osedajnosti. okopnelom prirodom. humornu igru. Pesnik je u tim ciklusima odista kreirao novu stvarnost. Popa vidi svet i njegove pojave u pokretu. Nikako da ti predmeti budu ono što ja hodu: čisti i odani oblici moga nemira. Govoredi o predmetima. otkrivao i stvarao čitave predele i zašto je patki. udahnuo predmetnoj stvarnosti emocionalni i duhovni život. dolazedi posle njega. u novim izdanjima tu uvodnu situaciju kvalifikuje bitno drugačiji ciklus "Opsednuta vedrina". čak. veoma široko shvadenim. menjaju značenje i doimaju se kao ustupanje pred jednom daleko univerzalnijom situacijom. uvek s istom nadom i uvek drukčije. mahovini. pesnik kaže: ". potvrdio je iskonsku. ako su. da je. vidike do kojih dolazi zaobilaženjem neprirodno intenziviranog tona i glomazne verbalne aparature. otvorio je i proširio granice poetskog. niti mislimo da je stvar proizvoljnih promena to što on u novim izdanjima svojih zbirki menja raspored ciklusa. zašto je pesnik u pepeljari. na čiviluku. namedu mu tehnokratski način mišljenja i osedanja a izmišljeni su da bi olakšali život. sva je prilika. a ono svakako dovoljno dobar da nas može usmeriti ka suštini problema možemo nadi u poetskim prozama "Društvo predmeta" njegove druge knjige Nepočin polje (prvo izdanje). koji je poput prologa i ekspozicije na scenu doveo konkretnu. Izmišljam ih iznova. pesnik koji računa sa značenjem konteksta unutar ciklusa pa i između njih... koji danas vladaju čovekom. darovao živog ljudskog duha i emocija i otkrivao njihovu sudbinu? Ako ne i potpun odgovor. dramatičnu i. Nema predmeta koji ne bi mogao postati poezija i nema oblasti koje su nedokučive pesničkoj reči. sadašnjost i bududnost. prirodom u kojoj je ubijena plodnost — veoma ubedljivo kvalifikuje emocionalnu temperaturu uzdaha. da izrazi sudbinu predmeta u pesmi i da.

U tim pesmama čitalac percipira igre koje su. a ona je iznad vremena i prostora. A pesnik. unekoliko tragikomično traganje za jednom novom čije smo motive. Ko nije otkrio ključ za Popinu poeziju i nije shvatio da su u pitanju igre koje nemaju kraja i u kojima se samo akteri i vreme menjaju i smenjuju. maločas. Primarno je osedanje besmislenosti koje se. dakako. vrlo verovatno. recimo. iako dobro zna zakone dijalektike i permanentnog trajanja. u stvari. razgovorom o značenju konteksta i rasporeda ciklusa pokušali da nagovestimo. sveobuhvatajudi naš svet u kome egzistiramo i koji egzistira u nama. dok igre traju. Ko školjke da se otvaraju mojoj samodi. Reč je. Dopuna ovom tumačenju bilo bi i uverenje nekih kritičara da je u Popinom slučaju reč o antropomorfnoj ili mitskoj imaginaciji i da je u Kori dominantna tendencija da se pojedinačni predmeti.umora. u igri "Jurke" da nađe referencije na večite ratne histerije. tih igara sa svim njihovim tenzijama i suprotnostima koje čine osnovu pesme. u stvari.. zaokruglidu ih. osnovni motiv Popinog prodora u svet van humanog? U izvesnom smislu — protest. otkriva u njenoj prividnoj ozbiljnosti komičnu crtu. Da budu samo to i ništa drugo. igra života kad se. Iako. . Čovek se. Potkresadu ih.. iako u ovim pesmama ništa nije slučajno. uprkos svesti o sveopštoj konačnosti. u određenim pojavama života karikaturalno naglašava upravo tu komičnost. Modi de. ona je večnost. kao delovi i vidovi jedne univerzalne celine". pokušaj da se ona izmeni. Domašamo tako tačku iznad onoga što je izloženo. Dosta mi je bdenja nad iznenađenjima u samome sebi da bih mogao stalno bdeti i nad onima koje predmeti u sebi kriju. o univerzalnim pojavama kojima humanost oduvek teži da se suprotstavi. ko talasi da se prilagođavaju mome položaju. ko alge da odgovaraju na moje pokrete!" Šta je. razvija i koje. U ciklusu "Igre" Popa se baš takvim pojavama bavi. Popi one nisu primarne. domašamo elipsu koju pesma teži da nagovesti. ima određene ideje na umu. dakle. *** Čitajudi bilo koju pesmu u ciklusu "Igre" u drugoj Popinoj knjizi Nepočin polje (1956) mi. odbijanje aktuelne stvarnosti. upinje u ostvarivanju svojih nastojanja. prevazilazimo razumevanje sadržaja pesme i percipiramo osovinu čitave te dinamične strukture. moga sna. da su to igre u kojima nema smisla ali one ipak traju. doteradu ja njih. sl. u igri "Pepela" da otkrije simboličnu sliku nagona ka samouništenju koji se u realnom životu tako često ispoljava kao smio svake akcije i t. zašto su to baš igre? U određenom kontekstu (igrati se rada. Ali. na primer) ta reč daje ironičnu dimenziju reči na koju se odnosi. u izvesnom smislu. pojave i sudbine sagledaju u odnosu na suštinske i postojane zakonitosti sveopšte egzistencije. bitni odnosi u životu. tražide u njima modelirane sadržaje i simbolične situacije.

još vedi. zakoni inercije kotoj je nemogudno suprotstaviti se i u koju je vrlo teško razumski proniknuti. spoznavši ga. u kojoj jedan besmisao ("Igre"). Jer. a ovaj — tredi ("Belutak"). ujedno. ne deluje osobito ohrabrujude. ALi. osuđena sama na sebe. nazovimo ih tako. Pesnik. posledica egzistencije humanih bida na zemlji. nekom sve zvezde. uvek ista uprkos promenama koje vreme i razvoj civilizacije donose. nekakav odnos.. skepsa iz kojih se rađaju nova kretanja. predstavlja ciklus "Vrati mi moje krpice". to je onda nastajanje arhetipa jedne nove realnosti koja. Iako izgleda da je u ciklusima "Kost kosti" i "Belutak" domašio krajnje granice apsurda. kosti baškare na suncu ili igraju svoju tragikomediju života. razvijajudi se iz "Predela". A taj odnos je ved dovoljan uslov za dramski konflikt humornih.. grotesknih razmera. nikom ništa. bila potpuna. ide još dalje: da bi bila još sugestivnija ta. sukcesija besmisla. ostaje. ima funkciju značenja. na naše zadovoljstvo. nema toliko ritma koji. u njoj" mora da postoji i protivteža besmislu. drugim isto tako besmislenim. Da bi ta igra života. Humor nam omoguduje da vidimo kako bi izgledalo kada bi sve bilo drugačije.posle igara. rađa drugi ("Kost kosti"). njegov najdublji nauk. međutim." Omađijavši nas životnošdu besmisla i realnim njegovim mogudnostima postignutim jednom izuzetnom kreativnom snagom. sa ljudskog stanovišta. Najintenzivniji. mudre opomene. bida moraju da žive. ili da.. a još manje princip jednog gledanja na život. Zašto baš takvih? "Duhovito je — kaže pesnik u uvodu svog zbornika pesničkog humora Urnebesnik (1960) — golicati stvari. zato što ni u jednom ciklusu. U tome se krije njegova opasna draž. protest. negacija. takođe. kad se u njemu i njime počnu dokazivati zakoni jedne nove dijalektike. jer nastaje zbog sukobljenosti elementarnih sila. Posle toga. humor ga zamenjuje. najvedi. na takav životni perpetuum mobile. To je. kad u ciklusu "Belutak". jedan besmisleni svet. kad se. uspostave nekakav kontakt. jedan mrtav predmet počne sam sobom da znači život. To osedanje svaka od ovih groteski izvanredno sugestivio izaziva u nama. najsloženiji poklič nepristajanja na igre. crne slutnje. okrenuta jedna drugima. na naše zaprepašdenje. oslobođene mesa. suprotstavljamo. Humorno je: skinuti prosto stvarima kožu. u stvari.. njegov tamni alem kamen. Posle toga nekom koža. u ciklusu "Kost kosti". Ved i sama vizuelna dimenzija ovakvih pejzaža mogla bi biti dovoljno sugestivna posledica pesnikovog odnosa prema izvesnim dominantnim osobenostima života koji je. ni pre ni posle njega. to je ipak nekakva. Uništavajudi. izvesno je da on nije bio sam sebi cilj. Popa nas podstiče da mu se. Najintenzivniji i. ali nas ne pušta da se time zanosimo. kakva-takva. Ta protivteža je humanistički aktivizam. dobio komponente sablasne strave. otkriva dinamičnu prirodu .

Sasvim je svejedno hodemo li "Vrati mi moje krpice" tumačiti kao definitivan raskol sa religijom. 1976 VASKO POPA (Grebenac. pojava Kore delovala je kao radosno pesničko otkrovenje. jedna razvijena dinamična situacija i više njih.06. U literarnoj atmosferi socrealističkog pevanja i pripovedanja. najavljena knjigom Kora. Na prvom mestu tu je poezija Momčila Nastasijevića koja je svojom jezgrovitošću i gnomičnošću sa jedne strane. 05. I nigde to odbijanje nije bilo čarolija i kletva po iskustvu nacionalnog folklora i govor urbanizovanog čoveka u isti mah. Studirao je u Beogradu i Bukureštu. i čvrstom . godine u Grebencu u Banatu. sa ljubavlju.1922 — Beograd. koja je obeleţila epohu i odredila pravac daljeg r azvoja poezije. Popa ima pozitivan odnos prema tradiciji.01. godine kada se pojavila Popina zbirka pesama Kora pesnička knjiga neobične sintakse. jer njihov lenji duh nije bio spreman da zaĎe dublje od prvog nivoa razumevanja i tamo pronaĎe prava značenja i smislove. a bio je i urednik izdavačkog preduzeća NOLIT. Nigde Popa. sa poezijom. Poezija Vaska Pope. sadrţine i forme. Najsloženiji. Za svako od ovih razumevanja dopoljan je broj argumenata u Popinim stihovima. Tokovi poezije. koja je mogla da bude podsticajna i plodotvorna. 29. zato što saopštava jednu situaciju kojom se može argumentovati i braniti ceo niz drugih. nigde nije toliko slavio integritet i nezavisnost ljudske ličnosti. Umro je u Beogradu 1992. nije izrazio dostojanstveno odbijanje nemuštih pravila kojima čovek mora da se potčinjava.1991) "Vasko Popa je roĎen 1922. Radovala je one koji su stremili modernom pesničkom izrazu i njegovom oslobaĎanju od dogmi i recepata.čovekovog neprestanog opiranja silama u sebi i van sebe. koji su bili dirigovani dnevnim potrebama aktuelne politike iideologije. *** Bogdan Popovid PESME Predgovor Bogdan A. meĎutim. godine. kao u ovom ciklusu. podjednako značajnih. nego i vodeća ličnost savremene srpske poezije. ali još više kao šok. neumitno su se kretali ka modernom izrazu i jednom zaorana brazda nije se mogla zatrpati i poništiti. stalno je išla uzlaznom linijom dalje razvijajući pesnički program iz Kore. To se dogodilo 1953. Popovid Prosveta Beograd. sa idealima. ili demo taj ciklus shvatiti kao odbijanje stanja besprizivnog verovanja uopšte. porazila je one čiji horizont očekivanja ova knjiga nije zadovoljila: za njih je ova poezija bila nerazumljiva i besmislena." Vasko Popa je učinio oštar zaokret u savremenoj srpskoj poeziji ranih pedesetih godina. svako se i celinom i delovima može dokazivati. Tako je Popa postao ne samo preteča moderne srpske poezije.

on je vrlo muzikalan. aforističan i gnomičan. Teskoban i monoton urbani ţivot savremenog čoveka predočen je u ovoj poeziji posredstvom detalja koje taj čovek primećuje kao nešto što izmiče jednoličnosti i monotoniji nekom svojom osobenošću. Kod Pope nema obilja reči ali ima bogatstva i sveţine reči. ali je prihvatio snoviĎenja. Ţivo meso (1975). bogata misaonost i asocijativnost. Otuda obilje apokaliptičkih. MeĎutim. Poezija Vaska Pope iznenaĎuje predmetnostima. Svet nije ništa nego Nepočinpolje — arena sveopštih suprotnosti i sukoba. jezgrovit. Nepočin- polje (1956). pun prozaizama i idiomatskih izraza. To je bio novi kvalitet koji je ušao u našu poeziju. koje će ovu poeziju učiniti filozofskom i metafizičkom: Inovativnost poezije Vaska Pope najviše je ostvarena na jezičkom planu. Iz toga proističe značenjska nabreklost reči. predmeti i pojave postaju poetski motivi koji će na simboličan način predočiti čovekovu situaciju i njegovu egzistenciju. njegovu poeziju odlikuje "leksičko bogatstvo i sintaksička strogost" (M. Autor fotografije nepoznat [postavljeno 02. Treći inspirativni izvor je folklor čije će mu "od zlata jabuke" postati uzori jezika i mišljenja. kosmoloških i metafizičkih vizija. Staniša Veličković Interpretacije iz knjiţevnosti IV Vasko Popa. Jezik je jednostavan. mogla da deluje podsticajno. Urnebesnik — antologija poetskog humora (1960) i Ponoćno sunce — antologija pesničkih snoviĎenja (1962). Objavio je tri antologije: Od zlata jabuka — antologija narodnih umotvorina (1958). Obične stvari. Vasko Popa je vrlo plodan pesnik — objavio je osam knjiga pesama: Kora (1953). Dušan Radić je komponovao muziku za tri ciklusa iz knjige Kora: Spisak. predmetnosti i ljudske egzistencije. Izraz je eliptičan. Ali ti sitni i na oko nevaţni detalji funkcionišu u ovoj poeziji kao simboli. Kuća na sred druma (1975). pojavama i pojmovima ovoga sveta koji postaju pesnička tema i predmet pevanja. na drugoj strani. Vučja so (1975). izvori folklornih i arhetipskih slika. Uspravna zemlja (T972). on tim prebogatim i izuzetno sveţim rečima nije dopustio da se razbokore i razbaškare — stegnute su sintaksičkim redukcijama. po etničkom poreklu Rumun. Još jedna osobenost ove poezije: iako je izraz stegnut i eliptičan.oslonjenošću na jezik rodnoga tla. iracionalno i humor. Drugi izvor podsticaja bilo je nadrealističko iskustvo prema kome je Popa bio vrlo selektivan: odbacio je nadrealističku bahatost izraza i forme. kolokvijalan. Davno je rečeno da rečima treba da bude tesno a mislima prostrano. fantastičnog i groteksnog sagledavanja sveta. To su kompozitori vrlo dobro osetili.04. Predeli i Opsednuta vedrina. Sporedno nebo (1968).2009] Sačuvana . Rez (1981). Pavlović).

metoda i značenja. verovaćemo da se čovek dvadesetog stoleća . 2010. Treba.Angelina Administrator Hero Member Van mreţe Vasko Popa (1922—1991) « Odgovor #1 poslato: Decembar 26. utvrditi kako Popa stvara i zašto je to što on stvara u kreativnom smislu te reči toliko značajno i toliko dobro. naraštajima ili generacijama. nije podatak bez vaţnosti za sticanje kompletne predstave o ovom pesniku. postojeće knjiţevno-istorijske periodizacije počivaju na četiri glavne etape posleratne srpske poezije. strujama ili talasima. u isti mah. Šta sve sadrţi uslovni i osporavani pojam novi pesnički senzibilitet? Pod pretpostavkom da verujemo u promene koje se u svetu dešavaju. kao rezultat izvanredno značajnih promena u našem društvenom i političkom ţivotu. Pogotovu nije bio bez vaţnosti u vreme dramatičnih estetskih (i ne samo takvih) konfrontacija na smeni pete i šeste i tokom šeste decenije veka. uporedo deluju egzaltirani pesnici borbe i obnove i pesnici elegičnog lirskog subjektivizma. Posmatramo li pojave sa naše tadašnje situacije.. najvaţnije je utvrditi u čemu je veličina i novina Popinog pesništva (a prvo gotovo uvek podrazumeva i drugo). OsloboĎene dogmatskog i normativnog duha. kao i svaki istinski veliki pesnik. stvara prva posleratna generacija pesnika. umetnost u celini i knjiţevnost posebno doţivele su tada neslućen procvat orijentacija i bujanje oblika. knjiţevnosti nalaţe isticanje distinktivnih osobenosti.. Bez obzira naziva li se ono o čemu se u njima piše etapama. jesenjinske tugovanke i melanholičnog solipsizma. prvih godnia šeste decenije. pa bi i podatak o Popinoj modernosti imao izvesnu relativnu vrednost. tumači na različite načine i odreĎuje različitim osobenostima. da se taj fenomen u raznim knjiţevnostima hronološki različito situira. meĎutim. na neki način reprezentuje svoje vreme. imati na umu da pitanje modernosti i avangardizma u evropskoj. Neophodno je naglasiti da Vasko Popa. gotovo svaki elemenat njegovog viĎenja sveta i stvaralačkog postupka predstavlja nedeljivu komponentu jednog novog vremena i jednog novog duha. podrazumevala činjenica da Popom (i nekim drugim pesnicima) u istoriji naše posleratne knjiţevnosti počinje nešto što se iz ovih ili onih razloga moţe smatrati modernim knjiţevnim pokretom. 02:13:59 am » * Poruke: 5144 VASKO POPA: PUT KA UNIVERZALNOM Razgovori o pesničkom delu Vaska Pope veoma dugo su počinjali naglašavanjem činjenice da je on moderni pesnik. i bez obzira na to da li se spominju različite ili iste "sporedne" struje ili "rezervne" generacije. kao i u prethodnoj. čime se. U prvoj. pa i svetskoj. To. sa stanovišta istorije naše poezije. u drugoj. i uopšte. ali se ta etapa obeleţava i kao vreme pobede moderne poezije koja bi trebalo da podrazumeva i potvrdu jednog novog pesničkog senzibiliteta. MeĎutim. poslednjih godina pete decenije. razume se.

Popa. Reč je. u celovitom značenju koje je saopštavao. čovek devetnaestog veka i da. očevidno. o pesničkoj imaginaciji koja se u svakoj od njegovih stvaralačkih sfera ostvaruje osobenim umetničkim realnostima sa sopstvenim pravilima i zakonima. da je taj program stopu po stopu ostvarivao i proširivao i da ga još ostvaruje i proširuje. o njegovoj snazi da svakom od tih mikroorganizama predodredi funkciju i dejstvo u okvirima opseţnijih projekata. recimo. nesumnjivo. meĎutim. da drukčije ţivi i misli nego. na bitne odnose kojima se taj poloţaj podvrgava. Tome treba dodati kvalitet eksperimenta tako svojstven pesničkom opredeljenju. takva otpšta platforma vrlo verovatno ţivela u svesti tzv. Uhvaćene čulima umetnika te promene su neizbeţno unele nove kvalitete i relacije unutar sredstava izraţavanja. a sa njih navladajuće principe čitavog nebeskog prostranstva. podjednako je izvesno da je znatno ţivlja bila svest o neophodnosti suprotstavljanja patetičnim temama i retoričnim metodima o neophodnosti suprotstavlanja sveprisutnom i večno postojećem prototipu našeg pseudoromantičnog pesnika i pesništva sa prenaglašenom. isto tako. na sebe i ka sebi usmerenom osećajnošću i o neophodnosti proširenja spektra pesničkih tema. poput koncentričnih krugova u vodi. širi svoju viziju sa opšteg čovekovog poloţaja u svetu. Rečju. to za nas odista ima višestruko značenje. ka iskonu. Reč je o sposobnosti vrsnog majstora da svakom svom pesničkom mikroorganizmu udahne ţivot i ţivotnost. Ne bi trebalo da budemo daleko od uverenja da su se izmenile veze izmeĎu ljudske individue i sredine koja se dostignućima nauke korenito promenila. ka samim izvorima našeg nacionalnog duhovnog iskustva. kvalitet traganja za novim oblicima pesničke sugestivnosti koji je neretko bivao dominantan. u prirodi pesničkog jezika. i o stvaralačkom metodu.kreće u bitno izmenjenoj inscenaciji. I to širenje koncentričnih krugova. naučnim. pa nije ni čudo što se modernost veoma često traţila i otkrivala u stilu i formi. Kada on danas spominje krugove svoje poezije. ma koliko sveobuhvatno izgledalo. Čini nam se da je pred sobom imao jedan formulisan pesnički program. pa i u okvirima pesničke vizije i pesništva u celosti. kao pesnika koji je u toj sferi našeg pevanja izveo čitavu jednu malu metodološku revoluciju. bez sumnje. ideološkim. Hronološki redosled po kojem su . dakle. govoreći iz ovog vremena i o svom vremenu moderni pesnik govori jezikom koji mu to vreme nameće. koncentrični krugovi njegove poezije kreću se obrnutim smerom — ka početku. o tematskim krugovima ali. da se suočava sa istorijskim. tek je jedna komponenta Popinog stvaralaštva. značenja i metoda. Sasvim je. Posmatramo li ga kao patriotskog pesnika. Pored toga. i o zaokruţenosti i celovitosti svakog ciklusa i svake njegove knjige. više no u predmetu kojim se pesnik bavio. neprestano proširuje zahvatajući sve veća prostranstva. Reč je. često pomišljamo da se pesništvo Vaska Pope. Vasko Popa je u srpsku poeziju ušao kao formiran pesnik. Vasko Popa je dosad objavio sedam knjiga pesama. modernih pesnika. ima izmenjenu sliku sveta. Ali. pri čemu forma nije neka datost već funkcija značenja. pa i egzistencijaliim problemima meĎu kojima su neki i fundamentalni. ali i da ga učini celovitim i "završenim". izvesno da je u našim konkretnim okolnostima u vremenu/ u kojem se Vasko Popa pojavio.

nacionalne katastrofe. svoju prenosnu moć Popini poetski "pejzaţi". istorijskim apokalipsama prepuštenu. neslućeno ga ekstenzivira. meĎutim. pred nama je čovek (u ciklusu "Opsednuta vedrina") koji je napustio granice vremena i prostora. u sposobnosti da se pojave sagledavaju u njihovoj krajnjoj kondenzovanosti i suštastvenosti. U isti mah. u jednom istorijskojm smislu. funkciju izvesnih manjih projekata. ali njegov "asketski" jezik. i čoveka koji se ne da zavarati. odista revolucionaran. To nisu nikakve natprirodne sile. u našoj svesti uporedo sa našim naporom da pesnika doţivimo u celosti. "krugovi". već stoga što pesnik jezik napinje značenjem. u čitaocu proizveo utisak o takvoj organizaciji jer je pesnik. koji se takvoj jednoj cikličnoj igri suprotstavlja sposobnošću da shvati njen preteći smisao. njegova "uzdrţana" sintaksa ne ostvaruju ţivotnost njegovih umetničkih realnosti zato što su takvi kakvi su (asketski i uzdrţani). po zakonima sopstvenih podsticaja. da bi se Popinom delu pravilno pristupalo mislim da je neophodno u svesti imati neke opšte odredbe njegovog metoda: 1. misaonosti i diskurzivnosti zapostavljati njegovu izuzetnu sposobnost da stvori osobeni ţivot i da ga dočarava — pre svega pronalazimo u njegovoj opštosti. na imagitativan način ugraĎuje ţivotne relacije u asketski jednostavne poredmete. već one oduvek svojstvene prirodi ljudskog bića. tad utvrĎujemo mesto pojedinih njegovih tema i značenja. Popa slika večnim tenzijama rastrzanu ličnost ("Razgovor"). u njima deluju svi elementi pesnikove fikcije jer je svi i odreĎuju. da se saobrazimo sa njegovim metodom. psihički profil te jedinke i elemente spoljašnje. Predstavljajući u ciklusu "Daleko u nama" svest bića koje . sasvim razumljivo. 3. a potpuno se "zaokruţuje" u petoj itd. duguju isključivo svojoj celovitosti. opšte situacije koji su taj profil formirali. recimo. shvatamo da se nešto započeto. koji brani svoj poloţaj u svetu. ili kako nam već drago. svojstvene prirodi ţivota uopšte. humano biće od iskoni do danas suočeno sa silama koje mu kao jedinu mogućnost opstanka ostavljaju aktivistički princip. relevantnost Popinog mišljenja — iako ne treba na račun njegovog mišljenja. ali punu meru odgovora na pitanje kakav je taj postupak dobićemo tek ako pokušamo da odgovorimo zašto je pesnički predmet u pojedinim ciklusima ili knjigama baš takav kakav je. Popin jezik pesničkih slika je dotad neslućenom sugestivnošću izrazio unutarnji. Ta organizacija ksristalizuje se. sa njegovom pesničkom vizijom. Ali. Upravljajući svoje svetlo na jedinku. "projekti". politički obrti. u drugoj knjizi. značenjem proširuje u četvrtoj.objavljivane ne bi. moţe biti. sopstvenim integritetom ("Poznanstvo"). na jezivu usamljenost predodreĎenu. Popin je pesnički jezik nesumnjivo krajnje kondenzovan i. 4. U svakom slučaju. stvarao po svojim unutrašnjim imperativima. odgovarajući sebi na postavljeno pitanje kakav je postupak u pojedinim Popinim ciklusima sagledaćemo i ono šta se njima saopštava. pa stoga ne treba traţiti značenja pojedinih verbalnih kombinacija već otkrivati principe i razloge ţivota i ţivotnosti. *** Svojom prvom zbirkom Kora (1953) Vasko Popa je u posleratnu srpsku poeziju uveo traumatizovanu ličnost svog vremena kroz čiju su se psihu prelamali apokaliptični istorijski sudari. On nam se tad "otvara". u snazi uopštavanja pesničkog mišljenja. 2.

potvrdio je iskonsku. prirodom u kojoj je ubijena plodnost — veoma ubedljivo kvalifikuje emocionalnu temperaturu uzdaha. već i o rasporedu ciklusa u zbirci. ako su. sam sobom je postao pesnički predmet. osećamo da je vazduh kojim se oni kreću "neprohodan". udahnuo predmetnoj stvarnosti emocionalni i duhovni ţivot. računa sa aktivizacijom kompletnog čitaočevog senzibiliteta. Ona otvara nove vidike u pesničkom doţivljaju sveta. ali zato emocionalno savršeno neposredno. humornu igru. i posredno. recimo ("U uzdahu"). u prvom izdanju Kore ciklusi "Predeli" i "Spisak" dolazili posle uvodnog ciklusa "Daleko u nama". jer jedna statična situacija ne bi mogla da obuhvati prošlost. okopnelom prirodom. u večoj dinamici. Iako ga pesnik uvodi u svoju pesmu nečujno. Mi čujemo jezivi zvuk "bezobzirnih testera" koje prete idiličnim trenucima. aktuelnu situaciju — psihozu rata — onda je traţenje jedne nove realnosti u "Predelima" i "Spisku" neposredna posledica odnosa prema toj aktuelnosti. dramatičnu i. Popa vidi svet i njegove pojave u pokretu. pa i ova dva ciklusa. koji je poput prologa i ekspozicije na scenu doveo konkretnu. vidimo "nevidljivu rešetku" koja se isprečila izmeĎu zaljubljenih. u novim izdanjima tu uvodnu situaciju kvalifikuje bitno drugačiji ciklus "Opsednuta vedrina". Pesnik je u tim ciklusima odista kreirao novu stvarnost. "Veče" koje "nas pod pazuhom nosi". ono je za nas opipljiva stvarnost. čak. sadašnjost i budućnost. . dakle. Sugestivna moć Popinih slika — koje ljudski uzdah dočaravaju kao drumove iz dubine duše" okruţene mrtvom. a komunikacije sa okruţujućim ţivotom prekinute. orfejsku pesničku moć da sebi podvrgne prirodu i ne samo nju. Njegove su slike upotrebljene strogo funkcionalno. vidike do kojih dolazi zaobilaţenjem neprirodno intenziviranog tona i glomazne verbalne aparature. Pesnik. "dvorišta" koja "izlaze iz kapija" i slične slike nisu namenjene da deluju šokantno. očevidno. kao "treću senku u našoj izmišljenoj šetnji". podvrgnute su pesnikovoj zamisli. Nema predmeta koji ne bi mogao postati poezija i nema oblasti koje su nedokučive pesničkoj reči. ono dejstvuje veoma dramatično. u isti mah. Čak i uzdah. da izrazi sudbinu predmeta u pesmi i da. da je. otvorio je i proširio granice poetskog. njegovom centralnom doţivljaju. pesnik koji računa sa značenjem konteksta unutar ciklusa pa i izmeĎu njih. najprostiju i najsvakodnevniju česticu prirode pretvorio u scenu na kojoj ţivot igra svoju sloţenu. vremenskim meĎama neomeĎenom i tako dobijaju dublju dimenziju). dolazeći posle njega. stoga nam i ne izgleda čudno. menjaju značenje i doimaju se kao ustupanje pred jednom daleko univerzalnijom situacijom. Popa spominje "nepozvano. moţe biti. taj toliko eksploatisani izraz prenaglašene osećajnosti. niti mislimo da je stvar proizvoljnih promena to što on u novim izdanjima svojih zbirki menja raspored ciklusa. tako oskudnim sredstvima obelodani pesnikov emocionalni odnos prema njemu "Konj"). već su deo pesnikovog doţivljaja pomerenog sveta u pomerenom vremenu u kome je čovek prepušten bespućima. Moţda najradikalnije osveţenje našim tadanjim poetskim preokupacijama doneli su ciklusi "Predeli" i "Spisak" (u vezi sa ovim ciklusima treba naglasiti da je Popa pesnik koji strogo vodi računa ne samo o rasporedu pesama u pojedinačnim ciklusima. "kiša" koja "pada na kolena". a njegov kondenzovani jezik oţivotvorava prisustvo rata semantički. na primer. strano prisustvo". da je zameni snagom ljubavi.pokušava da se otme opsesiji koju je rat stvorio u njemu.

osnovni motiv Popinog prodora u svet van humanog? U izvesnom smislu — protest. maločas. Dosta mi je bdenja nad iznenaĎenjima u samome sebi da bih mogao stalno bdeti i nad onima koje predmeti u sebi kriju. kestenu. dakako. otkriva u njenoj prividnoj ozbiljnosti komičnu crtu. U tim pesmama čitalac percipira igre koje su. . uvek s istom nadom i uvek drukčije.. u zaboravu. Nikako da ti predmeti budu ono što ja hoću: čisti i odani oblici moga nemira. darovao ţivog ljudskog duha i emocija i otkrivao njihovu sudbinu? Ako ne i potpun odgovor. pojave i sudbine sagledaju u odnosu na suštinske i postojane zakonitosti sveopšte egzistencije. Reč je.Upitaćemo se. na primer) ta reč daje ironičnu dimenziju reči na koju se odnosi. Domašamo tako tačku iznad onoga što je izloţeno. tih igara sa svim njihovim tenzijama i suprotnostima koje čine osnovu pesme. unekoliko tragikomično traganje za jednom novom čije smo motive. magarcu. ona je večnost. u stvari. na stolu. pesnik kaţe: ".. zaokrugliću ih... moga sna. mahovini. I čini mi se da nikada neću prestati s tim poslom kome ne vidim kraja. nameću mu tehnokratski način mišljenja i osećanja a izmišljeni su da bi olakšali ţivot. otkrivao i stvarao čitave predele i zašto je patki. prevazilazimo razumevanje sadrţaja pesme i percipiramo osovinu čitave te dinamične strukture. bitni odnosi u ţivotu.. pokušaj da se ona izmeni. sveobuhvatajući naš svet u kome egzistiramo i koji egzistira u nama. Dopuna ovom tumačenju bilo bi i uverenje nekih kritičara da je u Popinom slučaju reč o antropomorfnoj ili mitskoj imaginaciji i da je u Kori dominantna tendencija da se pojedinačni predmeti. u osmehu itd. *** Čitajući bilo koju pesmu u ciklusu "Igre" u drugoj Popinoj knjizi Nepočin polje (1956) mi. moga umora. upinje u ostvarivanju svojih nastojanja. doteraću ja njih. sva je prilika. igra ţivota kad se. kao delovi i vidovi jedne univerzalne celine". zašto su to baš igre? U odreĎenom kontekstu (igrati se rada. stolici itd. Ko školjke da se otvaraju mojoj samoći. a ono svakako dovoljno dobar da nas moţe usmeriti ka suštini problema moţemo naći u poetskim prozama "Društvo predmeta" njegove druge knjige Nepočin polje (prvo izdanje). koji danas vladaju čovekom. u izvesnom smislu. na čiviluku. Potkresaću ih. uprkos svesti o sveopštoj konačnosti. Čovek se. Izmišljam ih iznova. dakle. A pesnik. o univerzalnim pojavama kojima humanost oduvek teţi da se suprotstavi. domašamo elipsu koju pesma teţi da nagovesti. zašto je pesnik u pepeljari. a ona je iznad vremena i prostora. Ali. odbijanje aktuelne stvarnosti. U ciklusu "Igre" Popa se baš takvim pojavama bavi. u stvari. iako dobro zna zakone dijalektike i permanentnog trajanja.. ko talasi da se prilagoĎavaju mome poloţaju. razgovorom o značenju konteksta i rasporeda ciklusa pokušali da nagovestimo. Da budu samo to i ništa drugo. veoma široko shvaćenim. ko alge da odgovaraju na moje pokrete!" Šta je. Govoreći o predmetima. u odreĎenim pojavama ţivota karikaturalno naglašava upravo tu komičnost.

iako u ovim pesmama ništa nije slučajno. bića moraju da ţive. Ta protivteţa je humanistički aktivizam. posle igara. Popa nas podstiče da mu se.." OmaĎijavši nas ţivotnošću besmisla i realnim njegovim mogućnostima postignutim jednom izuzetnom kreativnom snagom. u njoj" mora da postoji i protivteţa besmislu. kad u ciklusu "Belutak". humor ga zamenjuje. ALi. crne slutnje. bila potpuna. osuĎena sama na sebe. izvesno je da on nije bio sam sebi cilj. Popi one nisu primarne. nikom ništa. ima odreĎene ideje na umu. kakva-takva. sukcesija besmisla. ili da. na naše zaprepašćenje. Humorno je: skinuti prosto stvarima koţu. spoznavši ga. Pesnik. U tome se krije njegova opasna draţ. . To osećanje svaka od ovih groteski izvanredno sugestivio izaziva u nama.. protest. osloboĎene mesa. Primarno je osećanje besmislenosti koje se. jedan mrtav predmet počne sam sobom da znači ţivot. nekom sve zvezde. uvek ista uprkos promenama koje vreme i razvoj civilizacije donose. ali nas ne pušta da se time zanosimo. meĎutim. raĎa drugi ("Kost kosti"). suprotstavljamo.Ko nije otkrio ključ za Popinu poeziju i nije shvatio da su u pitanju igre koje nemaju kraja i u kojima se samo akteri i vreme menjaju i smenjuju. a ovaj — treći ("Belutak"). traţiće u njima modelirane sadrţaje i simbolične situacije. kosti baškare na suncu ili igraju svoju tragikomediju ţivota.. Jer. njegov najdublji nauk. nazovimo ih tako. sl. razvija i koje. drugim isto tako besmislenim. negacija. u kojoj jedan besmisao ("Igre"). uspostave nekakav kontakt. a još manje princip jednog gledanja na ţivot. razvijajući se iz "Predela". kad se u njemu i njime počnu dokazivati zakoni jedne nove dijalektike. sa ljudskog stanovišta. jedan besmisleni svet. još veći. posledica egzistencije humanih bića na zemlji. Da bi ta igra ţivota. recimo. u ciklusu "Kost kosti". zakoni inercije kotoj je nemogućno suprotstaviti se i u koju je vrlo teško razumski proniknuti. Zašto baš takvih? "Duhovito je — kaţe pesnik u uvodu svog zbornika pesničkog humora Urnebesnik (1960) — golicati stvari. dobio komponente sablasne strave. Humor nam omogućuje da vidimo kako bi izgledalo kada bi sve bilo drugačije. Iako. vrlo verovatno. to je ipak nekakva. nekakav odnos. u stvari. A taj odnos je već dovoljan uslov za dramski konflikt humornih. Iako izgleda da je u ciklusima "Kost kosti" i "Belutak" domašio krajnje granice apsurda. to je onda nastajanje arhetipa jedne nove realnosti koja. njegov tamni alem kamen.. Već i sama vizuelna dimenzija ovakvih pejzaţa mogla bi biti dovoljno sugestivna posledica pesnikovog odnosa prema izvesnim dominantnim osobenostima ţivota koji je. najveći. Moći će. kad se. jer nastaje zbog sukobljenosti elementarnih sila. ide još dalje: da bi bila još sugestivnija ta. da su to igre u kojima nema smisla ali one ipak traju. u igri "Jurke" da naĎe referencije na večite ratne histerije. Uništavajući. okrenuta jedna drugima. ostaje. grotesknih razmera. Posle toga nekom koţa. ne deluje osobito ohrabrujuće. na naše zadovoljstvo. mudre opomene. u igri "Pepela" da otkrije simboličnu sliku nagona ka samouništenju koji se u realnom ţivotu tako često ispoljava kao smio svake akcije i t. To je. Posle toga. skepsa iz kojih se raĎaju nova kretanja. dok igre traju.

pocetkom pedesetih godina. nema toliko ritma koji. 1976 VASKO POPA . jedna razvijena dinamična situacija i više njih. da slavi i pretvara u pevanje "meke i nezne atmosfere" kako bi sve bilo po meri citalaca i politike. nigde nije toliko slavio integritet i nezavisnost ljudske ličnosti. Nigde Popa. ima funkciju značenja. I nigde to odbijanje nije bilo čarolija i kletva po iskustvu nacionalnog folklora i govor urbanizovanog čoveka u isti mah. pise da je to vracanje na "poruseni i u korov zarasli" futurizam i nadrealizam. Popović Prosveta Beograd. U tome nije prepoznat utisak koji konj ostavlja u trku na coveka posmatraca. svako se i celinom i delovima moţe dokazivati. *** Bogdan Popović PESME Predgovor Bogdan A. zato što saopštava jednu situaciju kojom se moţe argumentovati i braniti ceo niz drugih. Bas zbog toga sto je Popina poezija bila bunt i svojevrsni prevrat u srpskom pesnistvu. ujedno. tematici. ili ćemo taj ciklus shvatiti kao odbijanje stanja besprizivnog verovanja uopšte. na takav ţivotni perpetuum mobile. to je nailazilo na nerazumevanje. nije izrazio dostojanstveno odbijanje nemuštih pravila kojima čovek mora da se potčinjava. zato što ni u jednom ciklusu. predstavlja ciklus "Vrati mi moje krpice".Vasko Popa je predstavnik posleratne avangarde u srpskoj knjizevnosti.Najintenzivniji i. sa idealima. Zajedno sa Miodragom Pavlovicem." oznacio kao apsurdnu sliku i najveci pesnicki besmisao jer se nije ni culo ni videlo da konj ima osam nogu. Zbog toga je i Popin distih: "Konj / Obicno osam nogu ima. Zahvaljujuci njima. takoĎe. otpor i ostru kritiku. Za svako od ovih razumevanja dopoljan je broj argumenata u Popinim stihovima. odvajanje poezije i od coveka i od zivota. srpska poezija je dobila na ozbiljnosti i naglasenoj modernosti u jeziku. kao u ovom ciklusu. otkriva dinamičnu prirodu čovekovog neprestanog opiranja silama u sebi i van sebe.. "prkosenje besmislom" i coveku i zivotu. najsloţeniji poklič nepristajanja na igre. Tako kriticar Milan Bogdanovic. Sasvim je svejedno hoćemo li "Vrati mi moje krpice" tumačiti kao definitivan raskol sa religijom. ona je i bila negirana. Najintenzivniji. podjednako značajnih. koji ugadja ideologiji toga doba. sa ljubavlju. preokrenuo je smer srpskog pesnistva.. Najsloţeniji. sa poezijom. Ona ne zeli nista da idealizuje.. To je poezija koja ustaje protiv "kubikaske poezije" (poezije koja je stvarana na gradilistima i slavila poduhvate). . ni pre ni posle njega.. u odnosu prema svetu i shvatanju pesnistva ali.

sibica koja iscezava. poseduje i guta. ali i ono sto je urbano. Popa je objavio sledece zbirke pesama: Nepocinpolje (1956). motivima i melodiji stiha.. Ovaj ciklus pokazuje da ugrozenost bica dolazi na samo od coveka. Priredio je i antologije: Od zlata jabuka(1958). a tu su i predeli vizije: uzdah. Vucja so (1975) i Rez (1981). narodna snovidjenja). Urnebesnik (1960. Ono se polako gasi. Popa u svojoj poeziji slika stanja i zbivanja u svetu i medjuljudskim odnosima. rec o strahu od smrti. U pesmi "Poznanstvo" kosmos je kao "razjaplje na celjust nevidljive zveri koja guta i melje u svojoj utrobi vecnog mraka". U pesmi "Gvozdena jabuka" to je cudo od stabla i ploda koje pogadja i teme. "Na civiluku". Za Popinu poeziju karakteristicno je da pesnik polazi od nekih nadrealistickih slika. jer i soba je kosmicki prostor u malom". Teme tih pesama su predmeti kojima je odredjena nasa svakodnevica. Avetinjsku stranu sveta pesnik je dao u pesmi "Odjekivanje". ali stvara i svoj osobeni stil. Ciklus Predeli ima devet pesama. civiluk. tako da se vidi da je on pesnik koji tezi sabijanju smisla i osecanja. Gde mi je gde mi je mir". pun je prozaizama i neocekivanih obrta. o suocenju sa najvecom istinom koja ponistava bica. vec je nastanjen situacijama koje prete i ugrozavaju bice. kosmickog prostranstva koje nas. ona je pesnicki izraz za onespokojavajuce. pa zato i nostalgicno trazenje mira: "Gde mi je mir / Neprobojni mir. osmeh. Vasko Popa je od obicnih stvari nacinio pesnicki kosmos u malom.odnosno "stvaralacka imaginacija koja vrsi montazu vidjenog i od toga pravi moderno pesnicko izricanje istine". Daleko u nama. narodni humor) i Ponocno sunce (1962. Opsednuta vedrina. U pepeljari je opusak koji se gasi. slikama. "obezglavljena drvca ceznu" a "zelenci od pepela njiste". prvenstveno. savremeno. istorijsko i mitsko. Nakon prve pesnicke knjige Kora (1953). Njegov jezik se sastoji od elemenata savremenog govora. Uspravna zemlja (1972). Predeli. i utrobu. Knjiga se sastoji se iz cetiri ciklusa: Opsednuta vedrina. I ta praznina je kao "zver koja rezi i urla. neprirodna. nov. laje i zavija. zid. Ovde je. jauk. drevno (uticaj Momcila Nastasijevica). U prvom ciklusu. osnovna tema je ugrozenost coveka i zivotni prostor koji nije ni malo prijatan. i mozak. Sporedno nebo (1968). svojom velicinom. Kora je prva knjiga koja je pokazala svu pesnicku modernost u jeziku. destruktivna. vec i od kosmosa. majstorski uspostavljajuci vezu izmedju proslog i sadasnjeg. U pesmi "U pepeljari" peva se o "majusnom suncu sa zutom kosom od duvana". u kojoj se vidi strah od ljudske samoce i praznine. Zivo meso (1975). On koristi simbole koji na najbolji nacin obelezavaju njegovu vezanost sa onim sto je nacionalno. Nesalomljivi mir. pesnik koji u pesmi pravi sintezu izrecenog. "Na zidu". Po mnogim savremenim kriticarima ona je svojom pojavom obelezila prelomni trenutak i obavezala citaoca da na nov nacin razmislja o poeziji. pikavac. drevnog i modernog. a za njim pristize drugo. od konacnog nestanka u vremenu i prostoru. Uveo je stih koji je eliptican (sazet). dlan (pesme: "U pepeljari". Veza Vaska Pope sa tradicijom posebno se primecuje u zbirci "Uspravna zemlja". Iza njegovih pesnickih slika krije se vecna drama u svetu koja je u isto vreme i drama svakog bica. do tada nepoznat nasoj poeziji. zaborav.. naizgled banalni i nepoeticni predmeti: pepeljara. Spisak. neiscrpan u asocijacijama i mogucnostima iscitavanja. pepeo koji se gomila... Lirski subjekat zivot dozivljava kao uokvirenost i opsednutost nekim ili necim pred cim nestaju mir i spokojstvo. "Na dlanu"). Kuca nasred druma (1975). sto. U Popinom jeziku prisutno je i ono sto je folklorno. "Na stolu". Ovde je jabuka proizvod vremena ("gvozdena"). .

celicne grane. Ono sto oci. Gonjen bicem. "Konj". patka kao da to shvata ("ionako ce je stici") i kao da se miri sa cinjenicom da je bekstvo iz te opasnosti nemoguce. U prvoj strofi uvodni motiv su oci. cistota. nesporazum i vecni antagonizam u ovom svetu. Njegovo lisce su "zelene novcanice" koje ulica ispija (liseno je sokova. Kesten. za koje se vezuju: vedrina. pa se svet dozivljava kao jedinstven. Pokusaj pobune protiv ljudske prisile doziveo je kao grubo iskustvo ("Tada je gubicu raskrvavio / Hteo je / Da pregrize tu stabljiku kukuruza"). agresijom coveka. "sake se hvataju za nejake oblake"). smeh i govor nisu mogli da izraze. "ruz doji / Mrtve trupce cikova". omogucava da sanja o bekstvu iz te ruzne svakodnevice. ima divne uspomene. Blizina coveka nagovestava njen kraj. hodanje prema neizbeznoj smrti. U pesmi "Patka" javljaju se izmenjeni i nametnuti uslovi zivota. "Kaktus". pepeo njisti. Na dramu upucuju i reci: testere. U trecoj strofi govor voljenog bica zamenjen je metaforom "slavuji". u "ogromnoj ruci" coveka. zivi od pustolovina. Izlaza nema. a ne da se tromo i nevesto vuce po prasini.. U svom geganju ona je i smesna i tragicna u isto vreme. nakostresene makaze. jer je u gradu u potpuno neprirodnoj okolini. covek koji ce je stici. masta o sumi. pa stan vise nije zatvoreni geometrijski oblik koji plasi svojom prazninom. Svet malih detalja je personifikovan: drvca ceznu. a to su: vedrina. za njom ide "trska koja misli". vec upaljena. Ona je stvorena da pliva. U poslednjoj strofi ruke su dominantan motiv. U drugoj strofi oci zamenjuje smeh voljenog bica. Cetvrti ciklus Daleko u nama je ciklus uzasa rata ("krici udaraju u plavet". isticu tragiku. Umesto pravih gnezda. Pesma "Konj" svedoci koliko je vedrina zivota ugrozena i opsednutost njome prisutna. beskraj. u kome uvek postoji neko ko je u grozen. u krosnji nosi gnezda od pistaljki i sirena. biljke i predmeti koje je covek oblikovao svojom rukom. Sa njima se sklapa slika o uzajamnoj sreci: san zaljubljenih nastanilo je sunce. Patka je izdvojena od prirodnog okruzenja: voda glatka kao ogledalo zamenjena je prasinom. mogu ruke dodirom. Po njemu ona je cudesna i svemocna. Pepeljara tako podseca na bojiste. konj juri putem ("osam nogu ima") i vuce teret ("Izmedju vilica / Covek mu se nastanio"). "Magarac". vrhunski smisao zivota. razularene kasike. O prisili i opsednutosti vedrinom govori i pesma "Kesten". toplinom. Pesnik o ljubavi peva s divljenjem. Zbog onoga sto ga je zadesilo. otrgnut od prirode.i jos jedna cigareta. u stanje koje mu je covek namenio. ostala je samo "tuga u ocima lepim". a njegovi atributi su: razdraganost. . Ljubav je u ovoj pesmi osnovno osecanje bica. u vestacki napravljenim drvoredima. bozanska svetlost. njegova dubina. Time je narusena sloboda konja i njegova sreca. Njihova boja ista je kao boja neba. "Svinja". jer se u ljubavi povezuje ono sto je najlepse i najcistije. zarobljen betonom i asfaltom. ponasa se kao ljudsko bice: ima prste. prostori vedrine u drugom delu ovog ciklusa dobijaju sve vece mesto sto je posebno doslo do izrazaja u pesmi "Ociju tvojih da nije". Zahvaljujuci njoj. I kesten je personifikovan. na "unutrasnji preobrazaj bica".Ciklus Spisak ima petnaest pesama slicnih po tematici: "Patka". suprotstavlja ljubav. Sve ove pesme. Poslednji stihovi upucuju na bezizlaz i Sizifovu istrajnost ("Jer drum kraja nema / A celu zemlju treba / Za sobom vuci "). Jedino mu koren. sto asocira na pesmu. u drugom delu ciklusa. slicna "zarkom oku nasred dlana". Nema niceg sto bi moglo da joj nadoknadi odsustvo vode u kojoj se "ribe smeju". "ogledala da ore". "Krompir". I dok ona ide po prasini. Sve su to elementi demonskog cemu se. na zanos i neznost. "Belutak". "Stolica". "kuce se kriju". radost zivljenja koja zanemaruje i ponistava zatvorenost ("Smeha tvoga da nema / Zidovi nikad ne bi / Iz ociju nestajali"). Sreca brise razliku izmedju unutrasnjeg i spoljasnjeg. "Kokoska". natopljeno smogom).. iskrada se iz grada (zivi neki nocni zivot) i ponovo se vraca "u drvored na svoje mesto". polet. a hodanje po prasini njen hod po mukama. Pesma se sastoji iz cetiri tercine. Tema ciklusa su domace zivotinje. koji nije ugrozen jer je ispod zemlje.

Popa. biljke i zivotinje dobijaju dusu. sirina i beskraj. Ova poetska sredstva omogucila su Vasku Popi da u svojoj poeziji iskaze bogatstvo asocijacija i skrivenih znacenja. Prilikom posete kući. Popa je potom obično svrstavan u istu grupu sa Zbignjevom Herbertom i Miroslavom Holubom.. uhapšen je i interniran u koncentracioni logor blizu Zrenjanina. Rat u Jugoslaviji počeo je 6. besni noz. krovovi u zemlju silaze. "zaviriti ispod kore" znaci doci do prave sustine. ljubav. koji je stvorio nešto zaista bez presedana. dvojicom drugih zadivljujuće originalnih istočnoevropskih pesnika. Vasko Popa koristi metaforu (zrela praznina-vazduh. Write Work METAFIZIČAR MALE KUTIJE: VASKO POPA Moţda će se ispostaviti da najzanimljivija knjiţevnost prošlog veka ne dolazi iz različ itih pokreta pod sveobuhvatnim nazivom modernizam niti iz velikih knjiţevnih centara.. 1943. Pa ipak. ali se ipak vratio u Beč. čije je stanovništvo bilo mešavina Srba. bugarska i maĎarska vojska i brzo je okupirale.. toplina i prostranstvo srece koje postaje nemerljivo. dimnjaci slobodno hodaju. a majka domaćica. stalno nas iznenadjujuci novim resenjima u obelezavanju zivotnih situacija ili stanja. sa uvodom Teda Hjuza. aprila 1941. nametnuti rezim vladanja.. orati ogledala-plivati. počev od Kafke. Napustio je studije posle godinu dana. a to znaci dotaci i odgonetnuti primarnu prirodu predmeta koja se uzima za polaziste pevanja (Sarl Bodler: Teorija univerzalnih analogija). sunce-kosmicka i preobrazavajuca moc topline. gde je maturirao 1940. MeĎutim. personifikaciju (prazna soba stane da rezi. i potom bankarski činovnik. MaĎara i Rumuna. i gde je kao tinejdţer počeo da piše. To je. Niko nije bio takav majstor za neobicnost stvari i za "igranje" s nasim ocekivanjima kao Popa. ona kao da ga krije i cuva od povreda i unistenja. tako i pronalazač svog sopstvenog. stvari nam siva ledja okrecu. Za ratne godine to je bio najneobičniji putnički itinerer. Vratio se u Vršac tek posle osloboĎenja.lepota. Popa se rodio 1922. Nemaca. mešajući svoju roĎenu tradiciju sa stranim. Popa je započeo knjiţevnu karijeru pišući u nedeljnim knjiţevnim novinama i ureĎujući ih i najzad postao urednik ugledne izdavačke kuće gde će ostati gotovo do kraja ţivota. zuto oko samoce-maslacak. već je delo autsajdera i otpadnika. pomišljajući da su pesnici iz ovog dela sveta upravo takvi. odlazi u Bukurešt da studira medicinu. u seriji posvećenoj modernim evropskim pesnicima. plavooke daljine. zelena novcanica-list. Još 1969. Bio je najprevoĎeniji i najpoznatiji jugoslovenski pesnik u dvadesetom veku. Nemam pojma kako je uspeo da se odatle izvuče. Njihov rad bio je sasvim drugačiji od svega što se u to vreme pisalo u Engleskoj i Sjedinjenim Drţavama. iznenadna svitanja-klice. trska koja misli-covek. crveni talasi-krv. gladna jezera-oci. ozivljavaju. Kod Pope. a takoĎe radio kao kondukter u tramvaju. jedan od mnogih paradoksa o njemu. svetlost. koji je umro 1991. stupaju u medjusobne odnose i postaju analogni coveku. kako ćemo videti. Na jezickom planu. .) i simbole (kaktus-ljudski odnos prema svetu: ispunjenost nepoverenjem i spremnost da se brani. nijedan srpski pesnik ne zvuči kao Popa. U Beogradu. kora-simbolika za strukturu koja se sklapa i u sebe zatvara odredjeni svet. Pengvin je prvi objavio njegove Odabrane pesme. Otac mu je bio zapisničar u selu. On je bio kako proizvod svog vremena i mesta. konj-znak za patnju i sizifovsko u ovom svetu koje obelezava uokvirenost. vazduh ujeda. zapomaganje algi. U poslednjem razredu školovanja otkrio je marksizam i od tada do kraja ţivota sebe je smatrao marksistom. snezne grane-ruke. Slovaka. pripada tom ekscentričnom društvu. gde je ostao sve do septembra. neznost.). kada su zemlju istovremeno napale nemačka. italijanska. u Banatu. do onoga sto cini skriveni smisao predmeta. privezan camac-srce. kako je na to sumnjičavo ukazivao i njegov partijski dosije iz tog perioda. poljubac sunca. uslišivši ţelju roditelja. PohaĎao je osnovnu školu i gimnaziju u gradiću Vršcu. gde je sada počeo da studira francusku i nemačku knjiţevnost na univerzitetu. otišao u Beč i bavio se filozofijom. Tamo se brzo priključio komunističkoj partiji i odmah zatim preselio u Beograd da bi studirao francuski jezik i knjiţevnost. Poezija Vaska Pope. oblasti severno od Beograda. u jesen te godine. Kod njega stvari. čitalac se susreće sa egzotičnom mešavinom avangardne poezije i narodnog folklora.

To doba zahtevalo je peane u čast borbe radničke klase. niko nije bio ravnodušan prema njegovoj poeziji. stolici. Ovde su. U njima su već prisutne mnoge osobenosti njegove poezije. "Daleko u nama". Prvo izdanje sadrţalo je i jedan broj pesama u prozi. Danas su od toga preostala četiri ciklusa pesama. Tu su se našle pesme o tanjiru. Pesme su kratke. Pretpostavljam da postoje tri tipa pesnika: oni koji pišu bez razmišljanja. pljunuta je slika junaka ovih pesama. Kamijev Sizif. On je jedan od najintelektualnijih. Nadrealisti su otkrili neţivi predmet. predstavlja niz erotskih pesama u tradiciji Bretona i Elijara. Popa je imao najviše sreće od svih mladih pesnika: od dana kada je počeo da objavljuje. Elijar i Pere teţili da kod čitaoca stvore stanje uzvišenog lirizma bombardujući ga nepovezanim i čudnim slikama. usred naše uobičajene stvarnosti. a objavi ih poznati knjiţevni magazin?" . čak je i naslov knjige dvosmilen. Njegova tema je jaz izmeĎu svog "ja" i sveta. ali sloţene u sekvencama. U trenutku inspiracije. Izuzev te prve knjige i poslednje. S jedne strane. ostaje usredsreĎen na predmet. Poredio je pesnika sa rudarom. sa svojim "univerzumom koji je odsad bez gospodara". lovcem na bisere. ". koji su već videli te pesme po knjiţevnim časopisima. Njega zanima dostojanstvo i junačko trpljenje svakog sizifovskog pojedinca koji gura svoj kamen. sreo Popu. a poslednja najmanja. Ipak. a s druge strane. Kako ţiveti nerastrgnut izmeĎu ta dva beskraja?. te pesme poseduju svest i formalnu strogost koji su gotovo klasični. Ove moje primedbe su koliko zabavljale Popu toliko mu i smetale. potkopavajući tokom tog procesa estetske principe svojih oponenata. Zagonetalice u njegovom "Spisku" su u osnovi opisi. Ipak. meĎutim. Kora. nekoliko kritičara i pisaca podrţalo je Popu. veliki znak pitanja što liči na kamen. uveravali su me moji romantičarski i simbolistički majstori. dajući pojedinačnim ciklusima kvazinarativni kvalitet. Njega prvenstveno interesuje fenomenologija imaginacije. Poezija je vizionarska aktivnost. koje su tokom vremena izbačene. a umesto toga dobilo je avangardnu poeziju.Pojava njegove prve zbirke pesama. Ti kritičari su bili u pravu kada su za to okrivili Francuze. . u njima se otkriva neobuzdanost metafora ravna svemu o čemu su ikada sanjali romantičari i nadrealisti. Pesme u Kori napisane su izmeĎu 1943. napali su Popu.nagoveštavajući. uprkos svom uzletu fantazije. sve do ponovljenog izdanja 1969. i neprestano su revidirane. kako su to i njegovi rani kritičari primetili. kada sam 1970. najsamosvesnijih pesnika. način na koji ona obuhvata svet. ili — kako to Sol Štajnberg mudro predstavlja u jednoj svojoj staroj karikaturi dok gura uzbrdo ogroman. naravno. tamo gde su Breton. Nije verovao u slučaj. Oni sluţe kao vrsta predgovora za glavninu Popinog opusa. Jedan je postavio tipično pitanje: "Kako je moguće da te tekstove napiše mladi pesnik. Kao mlad pesnik. Kritičari i pesnici preovlaĎujućih socrealističkih ubeĎenja. Kora na srpskom znači i koru drveta i kor icu hleba.. i 1953. Pesme koje su izazvale najveću kontroverzu kada je knjiga izašla nalaze se u ciklusima "Predeli" i "Spisak".. čiviluku i drugim tako nepoetičnim stvarima. izazvala je buku i pre nego što je objavljena. iznete unutrašnje muke zaljubljenog mladića. Popa je obično odsutan iz svojih pesama. Jedan od tih ciklusa. Evo jedne od njih: Na stolu Stolnjak se širi u nedogled Sablasna Senka čačkalice sledi Krvave tragove čaša Sunce oblači koske U novo zlatno meso Pegava Sitost vere se Uz vratolomne mrve Krunice dremeţa Belu su koru probile2 Nadrealistička glupost."1 piše Popa u jednoj od nekoliko kratkih beleţaka o svojoj poeziji koju je ostavio.. neko bi se nekako spotakao o neobične slike i metafore — i to je bilo to. Na primer. Predmet ciklusa "Opsednuta vedrina" je egzistencijalna drama suočavanja pojedinca sa apsurdom. poeziju sam još uvek shvatao kao prilično spontano davanje oduška nekom unutrašnjem nemiru. rekli su kritičari. pišući polemičke tekstove koji objašnjavaju tu poeziju. Drugi su kukali zbog Popinog hermetizma. 1953. pepeljari. Popa.. da u tim pesmama nema ničeg komunističkog. oni koji misle dok pišu i oni koji su sve smislili pre nego što sednu da pišu. krompiru. pun misterije. Prva grupa je najveća.

ili nekim ko sklapa ručni sat. Trule kobile. Igre koje igraju su snaţne i sveproţimajuće. Nastavljamo da ih igramo u nadi da imaju smisla. Pesma pod imenom "Ţmure" glasi ovako: Neko se sakrije od nekoga Sakrije mu se pod jezik Ovaj ga traţi pod zemljom Sakrije mu se na čelo Ovaj ga traţi na nebu Sakrije mu se u zaborav Ovaj ga traţi u travi Traţi ga traţi Gde ga sve ne traţi I traţeći njega izgubi sebe3 Igru obično asociramo sa detinjstvom i nevinošću. Bilo je zabavno čitati ih. najveća šala je to što nema dţokera u špilu.4 . U tim sumornim dečjim pesmicama. To su kruţne igre pakla koje se igraju sa polomljenim igračkama. Sam Popa već je tada bio smislio sve što je nameravao da napiše do kraja ţivota. Njegova druga knjiga poezije. One su očito simboličke za naše ţivote. Pesnik radi unutar ograničenja duge tradicije poezije i unutar idiosinkrazija jezika u kome on ili ona piše. opisao mi je u opširnim detaljima svoje buduće pesme. Semena. Postoje stroga pravila o tome šta je dozvoljeno a šta ne. Tvorac igara. odsutan je. Zavodnika. Kasno jedne noći. Dobru poeziju ne prave zaljubljeni tinejdţeri. U godinama koje su usledile. bol i patnja su realni. ali je njihov cilj da zamagle stvari. Svadbe. Nepoznati govornik u pesmi buni se i odbija da igra tu igru: Koren ti i krv i krunu i sve u ţivotu Ţedne ti slike u mozgu I ţar okca na vrhovima prstiju I svaku svoju stopu U tri kotla namćor-vode U tri peći znamen vatre U tri jame bez imena i bez mleka Hladan ti dah do grla Do kamena pod levom sisom Do ptice britve u tom kamenu U tutu tutinu u leglo praznine U gladne makaze početka i početka U nebesku matericu znam li je ja Seme ti i sok i sjaj I tamu i tačku na kraju mog ţivota I sve na svetu. meĎutim. Nepočin-polje. Popini igrači su tipovi: njihove uloge su fiksirane. posle dosta ispijenog vina. Neke od igara koje je Popa igrao su poznate.čuvarem svetionika. kao što su igre Klina. pesme su bile nepogrešivo originalne. a neke su njegov vlastiti pronalazak. onaj ko nas je prvi put naveo da ih igramo. ali ovde nije tako. Pretpostavio sam da to vino govori iz njega. Ruţokradice. kako to reče Ivan Lalić. već prevejani stari lisci. Lovca. Pepela. Za Popu. imao sam prilike da vidim njegove novoobjavljene pesme i sve su bile prilično nalik na one koje mi je opisao te noći. uprkos našim sumnjama da je sve oprečno. Za njega je pesma bila čin vrhunske kritičke inteligencije. uprkos činjenici da nije uvek bilo lako isterati na videlo njihovo značenje. Ciklus pod imenom "Igre" najčuveniji je od njih. Ovog puta. Pesnik je i sapet i slobodan. Ciklus "Vrati mi moje krpice" personifikuje tog nepoznatog šaljivdţiju i pokušaje da istera svoju moć. ali nije bilo tako. koja je objavljena 1956. ponovo je imala četiri ciklusa pesama. Zapaţanje Volasa Stivensa da se često dugo divimo nečemu pre no što ga shvatimo odnosi se i na ovo.

ne izučavanjem mitologije ili rečnika simbola. Drugim rečima. poput one o tome kako se prave pesme. U Popinoj poeziji postoji još jedan vaţan sastojak. "Platon je smestio čovekovu dušu u čovekovu glavu. Sporedno nebo(1968). jemčim da je to vrlo varljiv poduhvat. govoriš u prazno. da ponovo otkriva simbole. jezik koj dopire iz naših usta: Govoriš zidu. sveti kalendar mita. i zadrţava one koji nagoveštavaju bujnost originala. Čitav ciklus je ta vrsta igre pretvaranja. Ideja je da se točak metafora i slika zavrti dok varnice asocijacija ne počnu da lete ka čitaocu. Očev srp preko majčine crne kecelje. kako se umnoţavaju zvezde. U ovoj kratkoj belešci o poeziji. i ono što su njegovi prevodioci prisiljeni da čine na kraju postaje neka vrsta magijskog zahvata. veruje on. on hvali te pesme govoreći da je svaka od njih verbalna ikona našeg bezgrešnog maternjeg jezika. Govoriš vatruštini. kaţe Andrej Sinjavski negde u svojim dnevnic ima. rekao je Robert Krili za sebe. dečjih pesmica i egzorcizma tajanstvenih šifar a. Koje reči su koristili naši preci? Postoje ključne reči. Taj model je cikličan. On u potpunosti dolazi do izraţaja u njegovoj trećoj knjizi. a sunce govori ljudskim glasom. Pišući o humoru u uvodu antologije srpskog pesničkog humora. Šta to juri. Govoriš svojoj smrti. Hrist ju je smestio u čovekovo srce". a Popa ju je našao u samom jeziku kojim govorimo. Neko izvlači engleske idiome iz šešira.Ovde prevod ne odraţava verno duh originala. da pronalazi zakone njihovog preobraţaja. Govoriš rugobama iz svojih ruţnih snova. rekao je sveti Jeronim. tako srpska zagonetka opisuje mlad mesec. reči koje otvaraju svetove. kao da je to prvi put. Evo. sazdan od idioma i prikrivenih i višestrukih značenja koja izviruju iz njih. "Metafora je uspomena na Zlatno doba kada su svi bili sve". jer joj je cilj da pretvori materiju u duh. Govoriš Njenoj smrti. reči koje su već pesma. Momčilu Nastasijeviću. Govoriš mraku. kako kokoška leţe jaja. Devojčice se igraju ostacima starog štofa. U skladu s tim. pauci bi nebo premreţili — kaţe druga izreka. Popine komične verzije nastanka sveta iz ciklusa "Zev nad zevovima" u istom tomu: Zaboravan broj Bio jednom jedan broj . Kako pronaći te reči? Njegov odgovor je: "Polaziš im u susret i nosiš im svoje jedine darove koje imaš: bdenje i ćutanje." Na nesreću. koji je najviše uticao na njega i koji je imao slične ideje o korišćenju pripovedačke tradicije. poslovica. on govori o tom humoru kao o nečemu krajnje grešnom. taj humor je nepokoran kao poezija i opasan kao istina. "Pisanje je prvenstveno iskustvo jezika". Poezija shvaćena na taj način je vrsta alhemije. Popa se pita šta je autentičan jezik. a isto vaţi i za Popu. dok se ne posvaĎaju i zatraţe ih natrag. ono što takoĎe nedostaje njenom prevodu jeste zadirkujući ton originala i akumulativno dejstvo tog glasa. En Penington mudro primećuje: "Engleski knjiţevni jezik je isuviše udaljen od naše folklorne tradicije da bi se srećno mešao s njom: knjiţevni srpsko -hrvatski je nastao tek početkom devetnaestog veka i čvrsto je utemeljen u usmenom govoru i narodnoj kulturi. kao o nekakvom obešenjaku koji meša sveto i profano i čini da zemlja i nebo zamenjuju mesta. u slučaju ciklusa "Vrati mi moje krpice". Zadatak poezije je da pamti arhetipove. koju je sam sastavio. a ne hoda — jeste reka. Tišti ga pitanje kojim rečima se danas moţe verovati. na primer. pseudomistično brbljanje. Pišući o pesniku s početka dvadesetog veka. Svaki od Popinih ciklusa je samostalan univerzum u kome je kraj ujedno početak. Ono za čim Popa traga jesu oči i uši anonimnog narodnog pesnika koji je mogao da čuje kako drveće raste. Takav humor dozvoljava nam da vidimo kako bi sve izgledalo kad bi bilo drugačije. Popa je tragao za korenima mita u izvesnim kolokvijalnim obrtima fraza i potraţio ih je u usmenoj knjiţevnosti. On seţe unazad do folklorne tradicije zagonetki. govoriš u mrak. Pošto sam i ja Popin prevodilac. a i kako bi? Fraza "vrati mi moje krpice" dolazi iz igara siromašne dece i ima brojne konotacije. takoreći. to bi onda bilo samo teško shvatl jivo. dok nam u isto vreme ne dozvoljava da se tamo skrasimo." Ukoliko pesme ne bi izazvale baš takvo dejstvo. a to je humor. Da nema vetra. Govoriš vodurini. Govoriš praznini. govoriš smrti. već slušajući. trampeći ih i zamišljajući da je to odeća za njihove lutkice. čini.

u Njujorku. Pošto je Popa verovao da je pesnička imaginacija veoma čvrsto utkana u jezik i msto odakle potiče. Iznad svega. Te pesme se čitaju kao mitovi o stvaranju koji potiču od nekog izgubljenog plemena. dok su mu drugde u Jugoslaviji zamerali. poredi ih sa psalmima. i tako dalje. njihov je aksiom. To pokazuje kako su takvi ljudi zli i glupi. "Biće skoro krvoprolića". To su autobiografske i prigodne pesme velike neposrednosti i šarma. zauvek. mnogo su ličnije. ne bi li otkrile tajnu pretvaranja kamena u oblak. To je tačno. to su psalmi poetske metamorfoze. To je nepravda. Ponovo se vraća iskaz u prvom licu. narodnom svecu-zaštitniku. kao i Prvi ustanak protiv Turaka. jer nije mogla da podnese da ostane sama sa sobom. Ovde se nalaze ciklusi o svetom Savi. kultovima. u svom uvodu za Popine Sabrane pesme. rekao mi je sa potpunim ubeĎenjem. ali joj se i mole. Kako gore. Koliko znam. Popa je bio isuviše suptilan mislilac da bi se mogao optuţivati za šovinizam. Pesme u Uspravnoj zemlji (1972) posvećene su posebnim dogaĎajima. Ove pesme su omaţ toj dvosmislenoj figuri dobra i zla. Sporedno nebo je knjiga mnogih sličnih spekulacija. nijedan nacionalista u Srbiji nikada nije ni spomenuo te pesme. jelena u beli cvet bosiljka. ţivota i smrti. bio je krajnje zabrinut šta će nacionalističko ludilo i oportunisti zakuvati. čija uspomena nastavlja da ţivi u pričama. starom prehrišćanskom srpskom plemenskom bogu. smešnu grešku koja je izmislila prostor i vreme. "Ohola greška". ali ne i politički. i opisi hodočašća raznim manastirima: tu je i Kosovski boj. Poslednji put kad sam ga video. oblaka u jelena sa zlatnim rogovima. legendama i ritualima. zbog svog rumunskog prekla. on zamišlja stvaranje sveta kao slučajnost: kao malu.Čist i okrugao kao sunce Ali sam mnogo sam Počeo je da računa sa sobom Delio se mnoţio Oduzimao se sabirao I uvek ostajao sam Prestao je da računa sa sobom I zaključao se u svoju okruglu I sunčanu čistotu Napolju su ostali usijani Tragovi njegovog računanja Počeli su da se jure po mraku Da se dele da se mnoţe Da se oduzimaju kad se sabiraju Onako kako se to u mraku već radi I nije bilo nikog da ga zamoli Da tragove zaustavi I da ih izbriše5 U drugoj pesmi istog ciklusa. Posle pojave ove knjie. tom predačkom duhu njegovog naroda. njegove dve poslednje objavljene zbirke pesama. Naša inteligencija i naša glupost uzajamno se uslovljavaju. tako dole. 1989. Zvuče kao kratke anegdote magijskog realizma. Mogao je jasno da vidi da je. Ted Hjuz. Vučja so. Čitava knjiga satkana je od razigranih pretpostavki o različitim načinima na koje se kosmologije izmišljaju i odraţavaju naše ljudske slabosti. ovo nije bio neočekivan razvoj. izumiranja i opstanka. istorijskim spomenicima i junacima i simbolima srpske tradicije. objavljena 1975. Nema ničeg fanatičnog niti isključivog u njegovom pogledu na srpsku istoriju i kulturu. neki su Vučju so pročitali kao nacionalističko delo. Ţivo meso (1975) i Rez (1981). Te pesme slave figuru hromog vuka. Popa je hvaljen u Srbiji. sačinjena je od sedam ciklusa o hromom vuku. Sledeća dva njegova toma pesama vrlo su različito zamišljena. Mogu ga optuţivati da je bio kulturni nacionalista. Nikad nijedan pesnik nije imao tako dubok i nadahnut pristup srpskoj tradiciji kao što ga je on imao. već sumnjiv u očima superpatriota. nalik na ono što se moţe naći u Markesovom romanu Sto godina samoće: Izgubljena crvena čizmica Pramajka moja Sultana Urošević .

knjigu koja je trebalo da nosi naziv Gvozdeni sad. majke svih mitologija. koji je poznavao Paula Celana i divio se njegovoj teškoj poeziji. Imaginacija je dvosmislen blagoslov. sa svojim raznovrsnim bogovima i Ďavolima." Popa. Mehanizmi njegove magične kutije odgovaraju mehanizmima njegove imaginacije. Uprkos ovom mom cepidlačenju. njena aktivnost ima načina da potkopa sve što znamo. prirodno je da sam uzdrţan u pogledu izbora pojedinih reči i oduševljenja prema drugima. Popa uključuje mnogo šareniju dikciju nego što to Peningtonova nudi. Fransis Dţons. U Popinoj metafizici stvarnost nije izmišljena pomoću imaginacije. dok su delovi četiri druga ciklusa i nekoliko samostalnih pesama uključeni u posthumni tom. koji je detaljno opisao i recenzirao Sabrane pesme. ali njena značenja jesu. Ona je daleko formalnija i jednoličnija od Pope. Ne moţemo se odupreti njenim iskušenjima. koji je sposoban da zaseni rečima. svestan je tog problema. to što su En Penington u svojim kasnijim prevodima i Fransis Dţons postigli ovde istinski je poduhvat i zasluţuje našu zahvalnost. "Mala kutija". On kaţe: "Njegove reči i slike su višeslojne. Popa je umro ne završivši jedan od svojih dugoročnih projekata. da bi oblikovale sloţene arhetipske znakove koji tumače više slojeva postojanja nego što je to opipljivo u ovom ili nekom drugom univerzuju. zbog čega ponekad zvuči kao Pol Maldun. iz nje počnu da iskaču religije i filozofi.U drvenom koritu plovila je nebom I lovila kišonosne oblake Pomoću vučje i drugih masti Činila je još mnoga Manja i veća čuda Posle smrti Nastavila je da se meša U poslove ţivih Iskopali je Da je nauče redu I bolje zakopaju Leţala je rumenih obraza U hrastovom sanduku Samo je na jednoj nozi imala Crvenu čizmicu Sa svetlim tragovima blata Onu drugu izgubljenu čizmicu Traţiću do kraja ţivota6 Kao prevodilac ove i mnogih drugih pesama u toj knjizi. Samo jedan ciklus. često je i sam bio nadomak toga da bude nerazumljiv. Istovremeno radi i za nas i protiv nas. a ipak. poslovičnim i atavističkim značenjima. završen je i objavljen za njegovog ţivota. Nije li to ono čemu je poezija oduvek tajno stremila? Poslednja vest iz male kutije Mala kutija u kojoj je ceo svet Zaljubila se u sebe I začela je u sebi Još jednu malu kutiju Mala kutija male kutije Zaljubila se i ona u sebe I začela je u sebi Još jednu malu kutiju I tako je to u beskraj išlo Ceo svet iz male kutije Trebalo i da bude U poslednjoj kutiji male kutije Ni jedna od malih kutija U maloj kutiji zaljubljenoj u sebe Nije poslednja . kombinuju konkretne predstave sa idiomskim. Kad malo protresemo tu kutiju.

Osnovna tema prvog ciklusa Opsednuta vedrina je ugroţenost čoveka i prostora koji ga okruţuje. i u njegovoj tragičnoj . 3 Ibid.NaĎite sada svet. motivima i melodiji stiha. 5 Ibid. U ovom ciklusu te sile se nalaze i u samom čoveku. Daleko u nama. Društvo Vršac lepa varoš. 6 Ibid. a koji nije nimalo gostoljubiv. samo me je očajnički pogledao. Spisak. kao da nema načina da ja to razumem . Knjiga se sastoji iz četiri ciklusa:Opsednuta vedrina.7 Kada sam jednom pomenuo Popi da mi nijedno od njegovih gledišta ne smeta osim činjenice da je marksista. 1997. Ali nije samo prostor sila mraka koja ugroţava čoveka. što je bio jedan od razloga da se misli kako je ona svojom pojavom obavezala čitaoca da počne na nov način da razmišlja o poeziji. Vršac. Čarls Simić Otkrovenje. "I Ďavo je pesnik". Prostor koji okruţuje čoveka je jedna ogromna zver sa razjapljenim čeljustima koje stravično zvone udarima zuba o zube. _____________________ 1 Ovaj i ostali citati u Simićevom eseju o Popi navedeni su prema: Vasko Popa. septembar 2007. Bio je takav pesnik kakav je bio zahvaljujući mnogim protivrečnostima u svom ţivotu. već je zastanjen situacijama koje ugroţavaju čoveka. 2006 Prevod Vesna Roganović Pročitajte ostala poglavlja knjige "I Ďavo je pesnik" I Ďavo je pesnik Romantika kobasica Tajna sreće 11. Kultura knjige KORA Kora je zbirka pesama koja je prva pokazala svu pesničku modernost u jeziku slikama. 7 Ibid. Sabrane pesme. Poezija sa svojim brojnim očaravajućim paradoksima bila mu je spas. 2 Ibid.a ja ga nisam pritiskao. 4 Ibid. on to svakako jeste. Predeli. Ako je iko ikada uspeo da pomiri revolucionarna i religiozna iskušenja našeg doba.

Naravno. ona je zver i neman predstavljena kao voćka koja raĎa gvozdene jabuke i duboko korenje pušta u meki kamenjar čoveka. u damarima krvi. ali se tu nalaze i vizije kao što su: uzdah. ali metaforički sloj pesme upućuje na dominantnije značenje. Maslačak je okrugao cvet i po tome je sličan oku. od te pobune je ostala samo raskrvavljena gubica i trajna neizbrisana tuga u lepim očima. jauk. Njena tragična sudbina se ogleda u tome što će je tako nespretnu na kraju stići "trska koja misli". meĎu njima ipak ima neke razlike. Na prvi pogled ovo je pesma za decu. U toj svojoj tragičnosti on je još izvrgnut ruglu. a kraj tako neobičnog predela "ogromna ruka sa ţarkim okom nasred dlana vreba na vidiku. U ovim pesmama smrt je sveprisutna. u njoj je opušak u kome se ţar lagano gasi. ali ostaje činjenica da se konj pobunio. odnosno ona grudima talase razbija dok plovi. Kokoška. U pesmi Maslačak ovaj cvet ţivi u prostoru koji ga ugroţava. a u bokovima nosi "nemir voda". kao da pristiţe iz dalekih visina. Te sile su u čoveku. Kesten. Jedinu radost mu pruţaju "beskućni pogledi šetača. Obe ove metafore su izabrane po sličnosti. čiviluk. On je izloţen stravičnom dejstvu zlih sila. nagorelo palidrvce. dve sile od kojih ga jedna stalno sabija u zemlju. ona je osućena da ţivi u prostoru koji je vešestruko ugroţava." Pepeljara podseća na bojište koje ima svoje učesnike i ţrtve jer se iznad njih pojavljuje ogromna ruka. . Tanjir. gledano iz pozicije sićušnih detalja u pepeljari. ţivi na opasnoj ivici izmeĎu dva sveta. Slične sudbine prate magarca." Dignuta pseća noga ruga mu se prokuvanim pljuskom Obraduje ga jedino beskućni pogled šetača koji mu u kruni prenoći U ovoj pesmi Popa je upotrebio dve metafore za maslačak. odnosno u asfalt ispod koga je proklijao. zaborav. Mahovina. Magarac. i u neminovnosti umiranja. jer je voda njena prava ţivotna sredina.podvojenosti izmeĎu sopstvenih sila zla i dobra. Maslačak. dlan. a konj je pokušao da se pobuni. MeĎutim. Svinja. da se kreće drumom bez kraja i da za sobom vuče celu zemlju: U očima lepim tuga mu se zatvorila u krug jer drum kraja nema a celu zemlju treba za sobom vući. Pepeljara pripada grupi predela iz urbane sredine. Maslačak je ţuto oko samoće. sto. osmeh. da raste u visinu. U pesmi Patka simpatična patka se nespretno gega prašnjavim drumom. Konj. a drugi imaju metaforično značenje. Kaktus. Ovaj ciklus čine predmeti kojim je odreĎen naš svakodnevni ţivot a to su: pepeljara. maslačak je ţut. i po boji je sličan ţaru cigarete koja dogoreva. Cilus pesama Spisak ima petnaest nejneobičnijih naslova: Patka. i nikad neće naučiti da hoda. pepeo od popušene cigarete. Patka ume "ogledala da ore". Ciklus Predeli ima dve vrste pesama: jedni su konkretni predmeti. što ciklusu kao celini daje konačan smisao. Hartija i Belutak. ali iako su izjednačene u konačnom kraju. svinju i kokošku. Krompir. kao nešto zastrašujuće. Puzavica. zid. Patka se pomirila sa svojom sudbinom. Stolica. Pepeljara je na stolu. ali je on i pikavac. Dva metaforička izraza kazuju prostor u kome se patka kreće i nije ugroţena. I patka i konj imaju tragične sudbine. U pesmi Konj tragičnost ove plemenite ţivotinje je u tome što se od njega traţi i veći nego što moţe. pikavac. da ima osam nogu.

uzdignut je nad prolaznostima ţivota. Ulica mu popije sve zelene novčanice pištaljke zvončad i trube u krošnji mu gnezda svijaju proleće mu prste kreše. suvišan. Sredina. ironično se smešeći " obrvom meseca". drţi u svom zagrljaju i "smeši se obrvom meseca. prostor. jer svojom idejom stoji na samom vrhu gradacije ciklusa. u prostor. u vlastito egzistencijalno okruţenje. Osećanje višestruke čovekove tegobe u takvoj urbanoj sredini javljaju se u višestrukom konfliktu. kao sila zla u pesmi Maslačak je socijalizovan. On simbolizuje biće jer se miče. Za njega ţivot nije ni tamnica ni okov." Na kraju ciklusa je pesma Belutak. ona čezne da se sjuri niz stepenice. belutak gleda sa visine. Sama priroda čovekova tera ga meĎu svet. U pesmi Stolica takoĎe je opevan motiv iskušenja i stradanja u ţivotu . on je bez straha od sila koje ugroţavaju ljudsko biće. slepa stopala. suvišnosti i iskorišćenosti. Grad dočaravaju izrazi pločnik. Svestan okrutnosti prostora. Kesten u svom ţivotu . Belutak se kamenom snagom i mirnoćom uzvisio iznad zla i prolaznosti ţivota dostigao takvu unutrašnju snagu da moţe sve da gleda sa visine i to sa osećanjem ironije. zle sile prostora. prinućen da ţivi tamničkim ţivotom.tamnicom. kesten nalazi malo radosti u izmišljenim bekstvima iz sveta — tamnice. okruţenje. ide ka nekoj konačnoj misli. Ovo diferenciranje ima svoju gradaciju. Ali to okruţenje je za njega. "sabijaju mu vrat u kameni trbuh". Pesnik svojim drţanjem usamljenika u svetu — tamnici. Patka se unapred pomirila sa sudbinom. Ova pesma je poenta ciklusa.Sa jedne strane maslačak je oličenje samoće. dat je u karakteristikama velegrada u kome je čovekova samoća uvek akutan socijalni i medicinski problem. u svoj sopstveni bodljikavi oklop. on se nekako brani: Stena koja ga je rodila ima pravo bode bode bode Kaktus je izvukao neku pouku iz okrutnog okruţenja i prema njemu ima stalno aktivan odnos. neupotrebljivi deo cigarete.tamnici ima svoje trenutke miline i radosti. ne samo da su hladni prema čoveku već i podrugljivi. Jer pikavac je odbačen. a sa druge on je oličenje odbačenosti. Njega ničim ne ugroţava okruţenje u prostoru u kome se njegov čudan ţivot ostvaruje. duhovno je čist i čvrst i sa širokim duhovnim horizontom. da zaigra na mesečini. Bez ikakve potčinjenosti silama oko sebe. I kaktusov poloţaj u pesmi Kaktus je takoĎe poseban u svetu — tamnici. ali u ovoj pesmi dominantan je motiv čeţnja za slobodom. To su njegove noćne prividne pustolovine kada on zamišlja da je u šumi. konj je pokušao da se pobuni ali je svoju pobunu platio krvavom ranom na gubici dobivši uz to i Ďem. pseća noga. Bez glave bez udova Belutak nije ničim ugroţen. vraćaju ga. šetači. čak i urbanizovan. dogoreli pikavac. Prostor. On je neka vrsta pobednika nad ţivotom . Stolica čezne za slobodom. i ona poţeli da sedne "na tuĎe obline umora da se odmori. Ovaj belutak je simbol posebne vrste čoveka. maslačka obraduje i uteši beskućni pogled šetača. . zatvorio se u sopstveni svet. On odbija dijalog sa svetom — tamnicom. svet. Moćni kesten je u pesmi Kesten takoĎe u tamnici. u prostoru — zloj sili. je ovde zarobljen. Ciklusom pesama Daleko u nama Popa završava epsku strukturu zbirke Kora. Ciklus sadrţi trideset pesama.okovu. Ovaj lepotan planina. "crnica neba" jer otuda ga vraćaju "slepa stopala".

problem čoveka koji je u sudaru sa besmislom. U njima se opeva lepota. svojom modernom osećajnošću koja je otvorila nove prostore i nove mogućnosti. U prethodnim ciklusima svaka pesma je posebna tematska celina. Zaštita od spoljašnjeg delovanja. Duhovna zaštita — nadjačavanje duha protivnika. a ţivot ugroţen strahotama razara i uništava ljudski ţivot. ljubav. a pesme ovoga ciklusa označene su brojevima. Ciklus — poema Daleko u nama nastajao je u duţem periodu — od 1943. "Zlato naše mladosti"). koji je čovekovo pribeţište u bekstvu od ništavila. Za ciklus Daleko u nama. Svet Kore je prizemljen — to je svet stvari. usamljenost. nego i po tematskom opredeljenju i jednoj dominantnoj osobenosti — statičnosti poetskih slika. U Kori je postavljen problem smisla čovekove egzistencije. a ova sila zla. psihološka sigurnost u sebe. Ljubav je ţivotodavna sila koja preobraţava svet i čoveka. nasilje. uz prostor sa kojim čini jedinstvo. vrlo su bliski ne samo po vremenu nastanka (1951). Predeli i Spisak. U drugom delu ciklusa se nalaze himničke pesme ljubavi.2009] KORA Kora je prva pesnička knjiga Vaska Pope. Konkretnost predočenog (opevanog) sveta dovedena je do opipljivosti: predmetnosti toga sveta su sasvim obične i svakodnevne. koji proističu iz ovog motivskog opredeljenja. Jedno je njen autonomni lik pesničke zbirke koja ima sopstveni poetski kosmos u kome se susreću ropstvo. rodoljublje. Iz naslova Beleške za pesmu Daleko u nama vidi se da pesnik ciklus posmatra (i shvata) kao jednu pesmu ("za pesmu"). neţnošću. Drugi je njen lik knjige-temelja Popine poezije. i čovekoljubljem. — emotivna snaga — suprotstaviti se dobrotom. odbrana snagom duha. ali su ovde dobile umetničku snagu značenjske prenapregnutnosti. njen duh i moral. "Uznemirena šetaš". . nasilja. filozofija ljudske egzistencije. misaonost. Spisak i Daleko u nama. metaforički predočena. Psihološko-emotivna zaštita: — stabilnost ličnosti. predeli.ljubavnih i sa temom rata. u Daleko u nama sve pesme objedinjuje jedan isti lirski subjekt koji svoje reči upućuje NJOJ ("Diţemo ruke". osećanja i raspoloţenja budućeg pevanja: ljubav. koje su nastajale istovremeno sa pesmama. 1. do 1945. ali je dominantan motiv ljubavi i osećanja i raspoloţenja. pesnik neprolazno aktuelnog. "Očiju tvojih da nije". Popa je bez napora uvek bio i jeste pesnički prisutan u svom ţivo aktuelnom trenutku. Kratak pregled školske lektire | Priredili: Dušanka Bajić i Anka Došen | ISBN 86-83593-05-3 | Novi Sad. opna — kod ţivih bića kao zaštita od fizičkog ugroţavanja tela. jedna je od osnova ljudske nesreće. koji se sastoji iz dvadeset jedne pesme. u njemu ima refleksa atmosfere iz uvodnog ciklusa. godine. Sadrţina ciklusa uslovljena je vremenom nastanka.     Koţa. Zato kora ima više oblika. Vasko Popa je našu poeziju obogatio svojom lično izraţajnom formulom. sjaj i radost ţivota u obostranoj ljubavi. biće i ništavilo. Ispod kore je prava suština bića — biološka i duhovna. Kao pesnik bitnog. ljuska. pesnik je napisao i dvanaest beleţaka. lepota. "ekspozicije" celokupnog njegovog pevanja. svet kao nepočin-polje večitih sudara i sukoba (večite vetrometine kojima je izloţen čovek). ljubavlju. kora. Ako se ima u vidu da su pesme prethodna tri ciklusa naslovljene. od ataka na ličnost. svojom smelom i efikasnom sintezom. U njoj su začete sve glavne teme. 2001 [postavljeno 30. Ciklus Opsednuta vedrina pisan je u vremenu od 1943. Zbirka se sastoji iz četiri ciklusa: Opsednuta vedrina. Središnji ciklusi. autonomna pesma. nesloboda. poema o ljubavi. 2.05. metaforičko) značenje. One su sasvim prozaične. Rat je označen metaforom "nepozvano strano prisustvo". odslikava vreme zla. ropstva i otpora. Čovek koji voli nije ugroţen prostorom. 3. odnosno. U stvaralaštvu pesnikovom ova knjiga ima dva lika. Ispod spoljašnjeg oblika (forme) je prava suština stvari. predmetnosti. koja se sastoji iz dvadeset jedne manje pesme. ovaj niz pesama moţe se shvatiti kao poema. do 1951. Naslov pesničke zbirke Kora ima i denotativno (doslovno) i konotativno (preneseno. Predeli. godine pa sadrţina pesama. Moralna zaštita — nadvladavanje protivnika snagom sopstvenog morala.

Staniša Veličković | deo teksta preuzet iz Interpretacije iz knjiţevnosti IV PREDMET I SIMBOL U POPINOJ POEZIJI Danas je očigledno da sa ranim pedesetim godinama ovoga veka počinje jedan izričiti period razvoja moderne srpske poezije. nivo prenesenih značenja. koji de jednoga dana taj period označiti posebnim nazivom — posmatrajudi stvari i pojave iz bezbedne perspektive nekih drugih proteklih decenija (perspektive u kojoj se konture izoštravaju. mesto u odnosu na tradiciju. nije ni za trenutak zapretila ovom pesniku. Pravo značenje se. sve šta se kasnije u njegovoj poeziji dešavalo (a dešavalo se mnogo) postavljeno je ovde u svoj smer. opsednutu problemima koji su u dubini bili sinhronizovani sa problemima doba. koje se odmah iščitava — to je samo skrama koja skriva suštinu. pesnik je u toj knjizi celovito zadan. sklop njenog funkcionisanja. koji de da ostanu ugrađeni u njegovu sintezu. osedamo. bilo neophodno da se u našoj poeziji nešto dogodi — posle svega što se u prvim poratnim godinama u njoj događalo ili nije događalo — Vasko Popa se pojavio kao celovita pesnička ličnost: doneo je svoju sintezu. Vrednost njegovih sudova potvrdilo je vreme. suočavanje sa poezijom Vaska Pope bilo je odmah suočavanje sa jednom dosledno eksponiranom i u svojim osnovama ved potvrđenom mogudnošdu pesništva ovog jezika. pišudi o Kori (Poezija opsednutih vedrina). Tako njegova Kora. svoj pesnički jezik. ta razlika je u udelu i funkciji iracionalnog u pesmi. U datom trenutku kada je. denotativno (doslovno) značenje. Nema sumnje da u pesničkoj genezi Vaska Pope postoje plodotvorni elementi nadrealizma. godine morao da se bavi i elementarnom apologijom pesničkog jezika ove knjige. u svoju bududu sudbinu. Kora je prvi nivo razumevanja knjiţevnoumetničkog teksta.. Vasko Popa je svoju publiku i kritičare odmah stavio u situaciju izbora. međutim. Zoran Mišid je još 1953. sadržaj i smer njenog iskaza. opredeljivanja.) — nede modi a da pojavom knjige Kora Vaska Pope ne obeleže jedak prelomni trenutak. Doneo je odmah svoju pesničku zrelost. Žestoko napadan i ništa manje uzbuđeno slavljen. postavljeno je u jezik i pokret jezika. Pišudi o Kori. paralelno sa 87 pesama i Stubom sedanja Miodraga Pavlovida — knjigom koja znači jedan drugi aspekt.. Od početka celovit od početka svojstven. Istoričari književnosti. Popa je odmah našao i svog pravog tumača i kritičara. njegova negacija nadrealističke poetike uz . u svom tačnom času. da se osvrde na nesporazume i gnevne reakcije onih koji su u tom jeziku čuli ili su mislili da čuju "besmisao" ili nadrealističko "buncanje". Premda je Kora samo ekspozicija Popine poezije. svoje iskaze i svoje nagoveštaje. koja je možda najstrašniji kritički sud savremenika. Popa je te elemente podredio jednoj poetskoj disciplini koja je upravo antipod nadrealističkom diktatu iracionalnog. zbivanja sagledavaju u svetlu njihove naknadno vidljive logike. nalazi ispod kore — drugi nivo razumevanja je dubinski nivo reči i poetskih slika. Tom prilikom je tačno ukazao na suštinsku razliku između nadrealističke poetike i prirode Popinog pesničkog napora. Važnost tog trenutka Kore — koja je u akustici tih ranih pedesetih godina odjeknula u svojoj punoj mogudoj meri — bila je očigledna od samog početka. drugu inoviranu pozitivnu mogudnost u istom prelomnom trenutku — stoji kao vrlo vidljiv međaš. Zoran Mišid je. (Njegov odnos prema nadrealizmu u našoj poeziji. konstatovao prirodu i značaj njenih inovacija. ravnodušnost okoline. trezveno i precizno postavio osnovne koordinate ove poezije. problemi savremenika relativizuju. a danas nam se čini da je vidimo i kao apoteozu dela koje se pojavljuje u svom pravom.4.

Taj temperament u jednakoj meri. Ivan V. "eliptična i sintetična u isti mah" (Z. Stihovi Vasko Popa OČIJU TVOJIH DA NIJE . u kvalitetu asocijacija. njihova tražena. "Nerazumljivost" Popine poezije. prirodi metafora. Ta svest ima kod Vaska Pope za posledicu jednu tananu selektivnost u odnosu na leksičku građu s jedne strane. za sažimanje ekspresija u najjednostavniju delotvornu formulu. u punom skladu sa sve dubljim zahtevima pesnikovog iskaza). kada "klasicistički" element odnese prevagu. onda mislimo na jednu prisutnu svest o uslovnostima reči — o jazu koji jedan konvencionalni i vekovima višeznačno osmišljavan simbol dosledno deli od predmata samog (dok taj simbol manje ili više uverljivo prenosi smisao predmeta). doživljaj pesme "na prvoj ravni značenja". a čija je faktura. Zoran Mišid je ove kontrastne elemente uslovno nazvao "klasicističkim" i "baroknim". sve više poslušno oruđe "klasicistički" organizovane ekspresije. kada kažemo kritički. grade novi kvalitet: poetski idiom. Slikovito rečeno. rezultirala je iz njene sažetosti. Za taj idiom karakterističan je izvestan kritički odnos prema rečima. ovakav pesnički napor — koji je svestan — neodvojiv je od pesničkog temperamenta koji je zadan. kvalitet koji i njegovim najtajnijim poetskim apstrakcijama obezbeđuje onu osnovnu komunikativnost. s jedne strane. (I jedno i drugo se tokom godina produbljuje. najzad u samom izboru jezičkih mogudnosti nastaje jedan lični poetski idiom. njegovi svakodnevni obrti i prozaizmi. i ukazao kako se oni u Kori sredno izmiruju u ovim slučajevima. bizarnom.korišdenje njenih pozitivnih iskustava. s druge ga strane određuje izvesna temperamentalna sklonost ka jarkom. uz određeni misaoni napor. a upravo u tom sažimanju raznorodnih elemvnata u sasvim novu pesničku formulu. simbioza u kojoj oba elementa. dvojstvu što postaje jedinstvo suprotnosti u intonaciji. uz angažovano učestvovanje čitaoca. može da se uporedi sa sadržajno inače drukčije usmerenim naporom Renea Šara u francuskoj poeziji). u akustici prostora i vremena njene pojave. u jednoj novostvorenoj dinamičnoj ravnoteži. Svakako. i težnju ka maksimalnoj funkcionalnosti svake upotrebljene reči s druge strane. što je neophodan preduslov da pesma ne promaši svoj pravi smisao. ravnopravno uslovljava Popin poetski idiom. ali de — kao jedan od vitalnih principa ove poezije — ostati prisutan i izražavati se na različite načine. uraslom u pokret Popinog poetskog kazivanja. idealna situacija jeste da dejstvuju punom težinom svoga smisla — što je maksimalna mera u kojoj simbol može da se približi predmetu. dosledno čvrsta i saobražena iskazu. oformljen uKori i produbljivan u kasnijim pesmama. Mišid). Dok je. U poeziji Vaska Pope žive elementi savremenog govornog jezika. Druga je crta u jednom dvojstvu. u poeziji Vaska Pope (tačnije: u najznačajnijem njenom delu) reči su ugrađivane tako da u kontekstu budu opteredene do granica nosivosti. ostajudi pri tom verni svojoj osnovnoj prirodi. senzualno metaforičnom i živopisnom izražavanju. U spoju "leksičkog bogatstva i sintaktičke strogosti" (Miodrag Pavlovid) ostvaruje se i jedna vrlo osobena simbioza folklornog jezičkog iskustva i urbane leksike. čija je hermetičnost relativna (brzo se pokazalo da je reč o poeziji koja se. konkretnost Popinog doživljavanja materijalnog sveta. od čijih elemenata gradi svet svoje poezije. koji se pod pritiskom poetskog sažimanja usijavaju do novog intenziteta. Kalezid & Miroslav Đurovid | 1980. u impulsu koji nosi stihove. U kasnijem Popinom pesništvu de "barokni" element sve više biti podređen. može da "otključa" do racionalno obrazložive suštine). Zoran Mišid je vrlo tačno ukazao na dve bitne crte tog temperamenta. Jedna je čulnost. kod Pope bitno prisutna težnja za idealnim uravnoteženjem određenog iskaza. Lalid Čitanka za III razred | Priredili S.

dakle. "u snu našem"). Oni iniciraju uobličavanje poetskih slika koje će postupnim nizanjem dočarati snagu iskazane ljubavi. forme i umetničkih sredstava kojima su one ostvarene. upotrebi jezičkih sredstava. Dok se objekt ljubavi predočava zamenicom TVOJ. u rasporedu poetskih slika. Iako u pesmi nema interpukcije. usklaĎenosti misli i osećanja. Osobenost poetskih slika u ovoj pesmi je način njihovog oblikovanja.Očiju tvojih da nije Ne bi bilo neba U malom našem stanu Smeha tvoga da nema Zidovi ne bi nikad Iz očiju nestajali Slavuja tvojih da nije Vrbe ne bi nikad Neţne preko praga prešle Ruku tvojih da nije Sunce ne bi nikad U snu našem prenoćilo OČIJU TVOJIH DA NIJE Ovo je jedna od najlepših pesama ciklusa Daleko u nama iz pesničke knjige Kora. Tema se dalje razvija novim motivima: OČI. nema poezije. često sama tema i osećanja izraţena u pesmi. U pesmi se. osećanja i sintakse. STRUKTURA Moderna pesma. RUKE. iz relacija OČI — NEBO i RUKE — SUNCE proističe kosmički doţivljaj lepote i veličine ljubavi. Svaka tercina je posebna poetska slika. osnovna je tema ove pesme. lirski subjekt se iskazuje kroz prisvojnu zamenicu NAŠ ("našem stanu". Tema ljubavi. MeĎutim. SMEH. upotrebi jezika. koje imaju posebno značenje za lirskog subjekta jer na nešto ukazuje negacija "Da nije". smenjivanju osećanja i raspoloţenja. Svaka poetska slika/sintaksička celina temelji se na dvostrukoj negaciji: . osećanja i ritma. Takva pravilnost nije toliko u spoljašnjoj formi koliko u unutrašnjoj organizaciji pesničkih motiva. SLAVUJ. ne robuje nikakvim pravilima ili shemama. u komponovanju pesme. Tema ljubavi dvoje mladih razvijena je kroz četiri tercine: u svakoj od njih nalazi se po jedan motiv lepote objekta ljubavi. javljaju dva subjekta: lireki subjekt i objekt ljubavi. Bez ovog unutrašnje sklada i opšte harmonije sadrţine. prirodom svojom uslovljavaju uspostavljanje neke pravilnosti. osećanja i leksike. Zato u ovoj lirici retko da se moţe primetiti neka pravilnost. jasno se razaznaju sintaksičko-intonacione celine: svaka tercina = poetska slika = sintaksičko-intonaciona celina. dominantna tema ovoga ciklusa-poeme. zakonomernost. posebno pesma Vaska Pope. iz kojih proizilaze dopunski motivi kao plod postojanja/delovanja osnovnih motiva: I OČI — NEBO II OSMEH — ZIDOVI III SLAVUJ — VRBE IV RUKE — SUNCE Iz relacija OSMEH — ZIDOVI i SLAVUJ — VRBE proističu zemaljski doţivljaji. jer je sa njima raščistil a onog trenutka kada se oglasila — svojom pojavom označila je prekretnicu u lirskom pevanju. Ona se otkriva već u prvom stihu (pesme ovoga ciklusa nisu naslovljene nego su označene brojevima — u tim slučajevima se prvi stih koristi kao naslov pesme) "Očiju tvojIh da nije" — peva se o očima njenim.

drag. Smehse rasuo iz uzajamnog susreta. zabačen. ali istovremeno obrazuju značenjski sloj slike koju tvore: Očiju tvojih da nije Ne bi bilo neba U slepom našem stanu Ova slika situira socijalni prostor. Zanimljivo je kako samo jedna reč moţe da promeni smisao i značenje poetske slike. čine ga prostranim i svetlim. Ali pridev MALI moţe da ima i pozitivan emotivni predznak: mali. On ukazuje na bitnu osobinu stana. toplina. svetlost. dubina. treća i četvrta strofa. SADRŢINA I ZNAČENJE Sadrţina pesme razvija se iz motiva koji označavaju osobinu ili emotivni kvalitet voljene osobe. itd. metaforom NEBO dobila je hiperbolične razmere. usamljenost — otuĎenje bića. toplinu. Oni su inicijalni motivi za razvijanje poetskih slika uvoĎenjem novih. oči lirskog subjekta toliko su očarane lepotom smeha (osmeha) da više ne vide zidove teskobne sobe: njih kao da je potisnuo talas vedroga smeha. koja svakako utiče na osećanja i raspoloţenja ljudskog bića koje u njemu stanuje: teskoba. To je urbani prostor koji asocira teskobu. nepristupačan. sa malim prozorima. beskraj. Prvobitno je uz imenicu STAN stajao epitet MALI. intiman. nizak. plavetnilo. bez prozora. očekivanje nastavka Sunce ne bi nikad antikadenca: povišena intonacija. pogled. vidik mu je zatvoren. nigde ne gleda. sa bića se skinuo teret teskobe. bogatstvo njihove svetlosti. predah. prva strofa se razlikuje po mestu negacije drugoga stiha — ona se nalazi na početku stiha a na kraju je NEBO dobivši ovde jači naglasak i inte zitet antikadence. stešnjenost i nelagodnost koju oseća lirski subjekt. obasjanost. ističe lepotu očiju i njihov značaj za oplemenjivanje socijalnog prostora. nelagodnost. Druga lepota je smeh: Smeha tvoga da nema Zidovi ne bi nikad Iz očiju nestajali SMEH je metafora za radost. istina. U poetskom jeziku leksem OČI ima vrlo širok spektar asocijativnih veza i značenja: prostranstvo. ljubav. Kao da se u njemu pojavilo NEBO — širina. Njene OČI obasjavaju stan. sputanost. lirskom subjektu bi samo ostalo da gleda u zidove i još jače doţivi osećanje usamljenosti.Slavuja tvojih DA NIJE Vrbe NE BI NIKAD Neţne preko praga prešle Upravo navedenu konstrukciju imaju druga. Konstrukcija poetske slike na dvema negacija povlači intonacionu napregnutost (antikadencu) na kraju prvog i drugog stiha: Ruku tvojih da nije antikadenca: povišena intonacija. dopunskih motiva koji obogaćuju predočenu fizičku ili emotivnu osobinu objekta ljubavi. . on ulepšava ruţan i teskoban enterijer sobe. vernost. taman. neprijatnost. "toplina pogleda koja zacljuskuje. Pesnik je osetio dvojako emotivno značenje epiteta pa je nedoumicu i mogućnost dvosmernog značenja ne samo epiteta nego i cele slike otklonio zamenom prideva: umesto MALOM stavio je SLEPOM. susret je odagnao usamljenost: samom u teskobnoj sobi. Epitet SLEPOM podstiče roj asocijacija: tesan. očekivanje nastavka U snu našem prenoćilo kadenca: spuštanje intonacije. dragocenost. Ovakva sintaksičko-intonaciona struktura nema samo eufonijsko-ritmički kvalitet nego i značajnu ulogu u konstituisanju značenjskog sloja pesme. To je suštinska promena koja još više naglašava teskobu. Lepota očiju. vedrinu. Zato se ovaj motiv našao na prvom mestu kao najvredniji.

Ušao je bez palete saučesnika koji "popravlja" sliku sveta ili doteruje njegove krajnosti. gde se jednostavna slika pretvara u elementarno. za igrom i provalijom. otpadaka. Metaforičko bogatstvo ovoga leksema (ţivot. neţnost. smeha i slavuja došlo do ruku (zagrljaja) kao završnice ljubavne priče i vrhunca neţnosti i topline. konkretne preostalosti. Snaga ljubavnog doţivljaja. pesnik zaumne poeteske verodostojnosti. dragost. opisivanja i kidenosti. plemenitost. vasionske razmere. toplina. zdravlje. krpica. Ako je za Reverdija rečeno da je nadrealist u sebi. ljubav. Pesnik nagoveštava. demonstrira. Crn ti jezik crno podne crna nada Sve ti crno samo jeza moja bela Moj ti kurjak pod grlo Oluja ti postelja Strava moje uzglavlje Široko ti nepočin-polje U dubini. Bez ljubavi nema života. radost. utakmice i ringa. njen misaoni ekstrakt — ljubav je snažna: ona poništava teskobu. umilan glas. kostiju. koje su dostojne brehtovokog nadmodnog nauka. u vodu. odjekuju pesme Vrati mi moje krpice. U kontekstu ove poetske slike metafora "slavuj" odnosi se na devojačku pesmu i njen umilan glas koji očarava čak i vrbu da preko praga uĎe u stan i pridruţi im se. leči usamljenost. kao što ga nema bez sunca. nevinost.Lirski subjekt metaforama govori o lepotama svoje drage: Slavuja tvojih da nije Vrbe ne bi nikad Neţne preko praga prešle SLAVUJ je mnogoznačna metafora: pesma. ulepšava život. Vasko Popa ušao je kao čovek koji je odbacio lažnu odedu i bacio lažne romane "opojnih obamrlosti". divljenja dragoj i njenoj lepoti. što je progovorio na sav glas. koji — prkosedi razlivenom lirizmu — napušta poeziju pasivnog obigravanja. neodoljiva krčevina po kojoj "svaka nod zapali svoju zvezdu". VRBA simbolizuje mladost. Postupno se od očiju. Surovo razgolidena planeta ukazala se kao približena. Principu govora vradeni su principi dvoboja i borbe. onda se za Vaska Popu može redi da je nadrealist u igri elemenata. Popina je zasluga što je poetičnosti vratio govornu izvornost. Staniša Veličković Interpretacije iz knjiţevnosti IV KOST KOSTIJU VASKA POPE U planetarnoj trci za ljudima i kostima. Poslednja poetska slika dočarava lepotu i dragost njenih RUKU — one su metafora za zagrljaj. . tako imenovane. što je govorom krenuo u nepodmitljivu efikasnost izricanja i neporecive rečitosti. dobila je u ovoj slici. uvoĎenje motiva SUNCA. Otuđujudi modeli izazivaju neotuđivu ponodnu hrabrost da se istovremeno provociraju obe realnosti: jezik i mišljenje. neţnost. I tako razrešene. učestvuje i zaključuje. svetlost. u igri dragocenih opiljaka. snaži duh. za belutkom i kamenom. vrednost) čini ovu poslednju sliku prebogatom — kao završna slika ona nosi i smisao cele pesme. u sve vedoj dubini Popine poezije. mladost.

surovo imenovana u samom bidu istorije. nema slojeva metafore. metal ili vodku. nije psihološko žarište. Spomenici nisu prebivalište pamdenja. čija svežina nesebično lebdi i nad neobičnostima našeg sveta. nego očigledna istorija anonimne sudbine. nego je u nepoštednom sažimanju praslika i slika uštedeo registar vremenskog odazivanja. u uzbudljivu intimnost kostiju. Ta igra elementima i to elementarno nadigravanje prevodi pesnik u prastaro rodoljublje. guslarski princip ravnopravnog objašnjenja. vremenskog imenovanja. zemlju. Nije slučajno što se upravo u pesničkoj bici za spomenike kao što su Dele-kula i Sutjeska ostvaruje poetska činjenica prvog reda. a zatim je rasvetljenost terena ono gnezdo u kome pesnik. a imade za oružje i za spomenik "kost kostiju". Pesma više nije bivanje u funkciji trenutka. Popina pesma ne prilazi pamdenju nego drskosti da se protiv svakog pamdenja bude na samom pragu onog smeha i onog jauka koji izvire iz lobanje. sam je kamen uzidan u Dele-kulu. Duboko ulazedi u bide neobojenog. što je bio start u borbi ili prah sa oružja. ratnika koji je počeo da peva u trenutku smrti i smrtnika koji nije još stigao da bude ratnik. Progovara ono što ostane kada nestane sve što je bio odnos. sam je mišid koji je još ostao na suncu. Ozbiljnost teme nije ono što namede ozbiljnost pesme. svaka Popina pesma je u jednom električnom nizu reči i imena. Progovara izazvano čudo smrti. Sada je i istorija sva u elementima. za pamdenje i uspomene. pesnik ne samo da svlači naličje nego i skida lice vremena i prostora ne bi li prkosnom ironijom nadglasao i nadvisio kosmičku krčevinu u kojoj — kao na svečano nadrealističkim platnima Đorđa de Kirika — stoje samo zidovi ili kule osvetljene kostima svojih graditelja i rušitelja. nego je cela pesma i suština i detalj same metafore. Pesnik ispituje istoriju smrti. nije plod takozvanog nadahnuda. Uštedeo je pesnik ne samo pevački. Vernost jednoj temi-imenu ili temi-zadatku nije ognjište za sanjarenje. Odviše poetična. zemlja i — kost kostiju. nego glad za nestajanjem koje nije usko nacionalno. vazduh. I rodoljubiva pesnička reč Vaska Pope nepristraona je u komentaru. jedinu istoriju čoveka i naroda. Prvo je u svakoj od ovih pesama kosmička krčevina onaj teren gde de se rascvetati poetski detalj. pesnik ostaje sam prema sudbini. Nema neprozivnosti ili raspevanosti. upravo ironična bitka oslobođena oružja uobrazilje. sam je oluja koja veje kroz karlične kosti. neobeleženog bida. Pesnik ne navlači oklop. leži velika svetla pruga starozavetnih praskozorja. u neprestani neustrašiv izazov svakom početku i svakom trajanju. prapostojbine i vršnjaka. poput Momčila Nastasijevida. ne treperi od groznice prepoznavanja. i trenutka našeg sveta. nije odmerena i primerena zemlja. Iz Dele-kule ili iz Sutjeske pesnik izlazi kao čovek koji eksploatacijom detinjske naivnosti dostiže plodove surove mudrosti. koje skida svoj ogrtač i svoju kapu i svlači svoju ljudsku i zemnu kožu. Univerzalno rodoljublje Popine poezije istrajade na kosmičkoj krčevini. sada je i ona voda. Inače silovite uobrazilje.vazduh. ogoljenih i surovo napuštenih. uzvikuje: "Nerođenih zora zapoju mi petli". Na nož kurjaci moji mezimci neprebola Glave vam se ved sa kolca keze Ionako vas nema i nema mene Hodete li Ne cvokodemo mi to vetar to Besmisleni na vašaru sunca Kezimo ti se kezimo do neba .

koje nefunkcionalnim elementima daruje punoslovnu poetsku funkciju. crtežom ili gravirom. nema konačnog pozdrava smisla. U svakoj Popinoj pesmi scenario je načinjen detinjskom rukom. obistinjuje start Aleksandra Vuča: "Pojavidu se jedne nodi iza nekoliko drveta u isti mah i svi de se čuditi kako je to mogudno. samo nema pobednika. U igrama Popinih pesama sve se odvija savršeno. Pesnik. kosti pristaju na "vanjsko druženje" sa pesnikom. u svakoj od "igara" onim spirituelnim igračem koji. sve je između nužnosti i slobode. što je pak trenutak i njene definitivne besmislenosti: Sad nam je lako Spasle smo se mesa Divno je to sunčati se naga Ja nikad nisam marila meso Ni mene nisu te krpe zavele Ludim za tobom ovako nagom Kost ja kost ti Zašto si me progutala Ne vidim se više Šta je tebi Progutala si ti mene Ne vidim ni ja sebe. slike. Pišudi o ovoj "istoriji kostiju". kosmosa i mikrokosmosa. Ponodno detinjstvo neprestano budi svoje vršnjake i neograničenom nostalgijom budi pra-vršnjake jednog jedinog belutka ili jednog jedinog cveta. bacajudi rekvizite dnevnog života i dnevne poezije. nego izlazedi iz sna a nosedi njegovo blago (Branko Miljkovid) nalazi obilje besmislenih kostiju koje nikome ne služe i koje kao da nikada nisu ni služile. Oslobođene svojih funkcija. naivno koliko i borbeno. "onaj trenutak kada kost izgubi svaku relacIju s čovekom. nije u pustinji.." . pesnik ide pervazom ili ekicom. međutim.Možeš li nam šta Zašto nam sad u očne duplje bežiš Zašto tamom sikdeš i grozom palacaš Zar je to sve što umeš Kostima se neprestano bavi Popina poezija i neprestano na ivici ništavila odjekuje njihov zajednički zvuk. nije u katakombi. a rasvetu je ponudilo ponodno sunce. Jedan cvet živi u Popinoj poeziji na principima igre kao što i kosti vode dijalog na principu ironične rugalice. Ali prkos je ono praosnovno iskustvo pesnikovo. nije u gomili. U potrazi za rekvizitama. majstor svake scene. predela. nije na galiji dostojnoj Rastka Petrovida. — a jezik je reditelj. Miodrag Pavlovid je valjano primetio da čitav porod golih kostiju nasluduje i priziva trenutak svoje budude najezde.. sve je u pravilima ponodnog reditelja. zvuk čiji zamasi i razmaci određuju strukturu svakog stiha i svake pesme. Pesnikovo samoosedanje čini ga u svakoj igri.

pa čak i folklorno ceremonijalnih igara. najdublje takmiči u njegovim Igrama. ranjive i ranjivo neizvesne igre. Samo ono što je jezički potvrđeno ulazi u deobu poena. Nijedna igra u Popinim Igrama nede prestati. Samo ono što se odigrava na planu jezika jeste bitka za igru. Iskazati razmak između cveta u cvetu i čoveka u čoveku bio bi banalni frojdistički znak da nije te neumitne razigranosti u jeziku koji je nesebičan jedino kada nam omoguduje jezičke komentare. A pesnik nije tu da opeva dobijene. gde "sunce oblači koske u novo zlatno meso". a zatim komentar igre koja se vodila. pobedljivost i nadmodnost njegovog smisla. nego nepravilna reč koja se poigrava pravilom. prehrišdanske kao i nehrišdanske na onoj kosmičkoj krčevini gde je belutak sve i sva. A Ružokradice su najpre komentar prvi put prihvadene igre. Ali igra ne može da bude samo svoje vlastito pravilo. da brani tu obranu lepotu koja nije ništa drugo i ništa teže od odbrane lepote. Poznato je da je svojim metafizičkim igrama Vasko Popa darivao i naslove i pravila arhipoznatih narodskodečjih. Igre se izvrdavaju jedna drugoj. izazivaju jedna drugom. čarolijama nikada omaške u igri. Vetrove kderi su naslednice onog Vetra Laze Lazarevida. ali je ruža onaj cvet i smisao cveta koji otvara grudi.Drskost Popine fantazije najbolje se ogleda. omaškama nikad poen izvesnosti na kraju igre. iako se po scenariju jedne jedine pesme upražnjuju trenutno. Belutak je dvojnik postojanosti. "onaj jak vijor" kome je Vasko Popa našao doline i planine. za dana i za tren. uporne igre — one se neurotizuju jedna drugom. Vasko Popa je igrama vratio pravo na samoosedanje i na samoopisnost. nezamenljivi suigrač. Ali Popina pravila igre ne prestaju da se izvode iz pravila poezije: gustina njegovih igračkih zahvata neprestano je u službi supstantiviranih oblika. koji podstiče igrače. shvatio je kako se hijeroglifi narodne i pučke prvobitnosti neprestano obnavljaju kao požar zlehudog jezika i kao zapožarenost jezika bez ostatka. ko je sposoban da ta pravila igre napiše. jeste pobeda igre same. pravo na vlastiti govor. između mogudeg čoveka i nemogudeg cveta: Neko bude ružino drvo Neki budu vetrove kderi Neki ružokradice Ružokradice se priviku ružinom drvetu Jedan od njih ukrade ružu U srce je svoje sakrije Vetrove se kderi pojave Ugledaju obranu lepotu I pojure ružokradice Ko je sposoban da se uhvati u ovu igru. Otuda Ružokradice deluju kao pravila pozajmljena od prirode i kao sinteza svih igara kojima je jezik naš nasušni pristao da se igra. kamen paganske pomodi i bide kamenu ravno. nego nedobijene. u suštinu igre. i kao sve odviše naporne. Samo ono što opeva gnezdo ili teren igre može da obezbedi njegov smisao. sva nepočinstva i sve neizvesnosti stavio je u ove nezavršene i nezavršive igre u kojima je smisao potajni a vrhovni sudija. koji se igra sudbinom. Igrama nikad kraja. na krv i nož. Sve uloge svoje fantazije. kao što su "trule kobile" ili "žmurke". koja je objekt i subjekt praosnovnih pravila igre: Otvaraju im grudi jednom po jednom U nekoga nadđu srce . za "oko za oko". događaju u jednom jedinom trenutku. sve razloge i sve blagoslove.

pomirbenog prijateljstva izgubljenih igrača. prastarog narodnog nauka.." Milosav Mirković CIKLUS IGRE — VASKO POPA INTERPRETACIJA: Ciklus Igre. Naslovi triju pjesama na izvjestan nacin su povezani. Popina poezija se ustručava da proglasi pobednika: ona prvenstvo prepušta elementima. pesnik telesne elementarnosti i groteskne bezazlenosti iščezava u svakom stihu i svakim novim stihom ponovo brani i svoje igre i svoje sporedno nebo i svoju Dele-kulu. Bitka za ružu takođe nema pobednika. Žmure. A pošto je jezik. jezik naš kao praktična svest i jezik kao sudbinsko žarište. Izmedu igara. Pepela i Posle igre. Posle igre nema ni igrača koji krade ružu ni igrača koji je ružu pronašao u tuđim grudima. Lovca. razmaženi i razigrani jezikom. pomažu da se igrama vrati čarolija prijateljstva. Trule kobile. Boravak u jeziku. koji veli: "Ja sam sanjao da me Mjesec umiva. Svadbe i Ružokradice su igre života ili za život. Semena. Klina. Besmislenost igara trijumfuje u besmislenosti konačnog prekida igre. i pesnik nasluduje neizvesnost dva belutka. Samo poetski razlozi. Pjesma Izmedu igara namece i druge podjele. dva bida ili dva igrača koje priroda priznaje za klovnove "kosmičke pustinje": Najzad se ruke uhvate za trbuh Da trbuh od smeha ne pukne Kad tamo trbuha nema Jedna se ruka jedva podigne Da hladan znoj s čela obriše Ni čela nema. u igri posle igre. Zavodnika. a Sunce utire. pa sve do konacne redakcije knjige ciklus se nije mijenjao. Trule kobile. jezik naš nasušni. Posle igre. igre stvaranja. na igru kao ritual čije demonsko lice stoji pod vešalima. jedino što pesniku ostane posle iskustva pa čak i posle nadahnuda. odnosno prva. podajudi u slapovima. drugi dio ciklusa (pjesme: Jurke. Vasko Popa još nije najavio kao boravak u paklu i zato je još uvek na tragu narodnog predanja. Žmure. Svadbe. Semena. Otada. To su sedme pjesme. Prvi dio ciklusa: Klina. Zavodnika. Ružokradice. gubedi svoje parove i zapostavljajudi svoje partnere. godine u casopisu Delo. Principi igre pristaju na zamenu principima bitke. Lovca i Pepela) su igre . sedma i trinaesta: Pre igre. Zakasnela pobeda prepušta mesto konačnoj groteski: priroda je pristala na igru kao karneval. cetvrti ciklus u knjizi Nepocin-polje objavljen je prvi put 1955. na nevidljivom struku. Jurke.U nekoga bogami ne Otvaraju im otvaraju grudi Sve dok u jednog srce ne otkriju I u srcu ukradenu ružu Sve dosuđene igre pesnik izvodi u nesuđenom jeziku: natprirodno trezvene igre se menjaju kao zavese na pozornici.. Izmedu igara. međutim. Igre cine trinaest pjesama i to: Pre igre. i to onog grotesknog.

a treci manipulišu i jednima i drugima.smrti. Igre su prikaz raznih vrsta agresije nad ljudima ili nad sobom. igra unutar svoga biološkog i egzistencijalnog prostora. To je parodija ljubavi. U stvari. nekoga. igra zavodnika je erotska igra u kojoj ucesnici gube glavu. nebo. dubine i cvrstine znaci kvalifikovati se za igre na relacijama sa drugim bicima. takodje sto sve podsjeca na krvave politicke obracune. Cesto je podjela uloga i prvi dio igre spojen. U njoj se voli. nova podjela uloga (do istrebljenja). Svadbe su odsudne igre. To je egzistencijalna igra samoprovjeravanja. U igri Žmure traga se za drugim. Ali traganje je pogresno. igre razaranja. Igre su neprestane i naizmjenicne. Naravno. Izdržati ova iskušenja visine. U igri Klina jedni vrše pritisak. To je igra traženja izraza (jezik). I u pjesmi Žmure prostor je uništavajuci. igre na život i smrt: "Ko do zore ne zastane/ ko ne trepne ne tresne/ taj zaradi svoju kozu// (Ova se igra retko igra)". drugi dio igre. dok su drugi pod priiskom. ostali ili neko. Tako se traganje za ukradenom ruzom-ljepotom poklapa u svakom pokusaju sa pokoljem ruzokradica. Da bi se igrala ova igra zahtjeva ogroman prostor. Ucestvuje onaj koji ih preživi. trava). Postupak u igrama je uglavnom ovakav: podjela uloga. Igraci su anonimni. Traganje se završava gubitkom svoje licnosti u ogromnom prostoru (zemlja. Ovo je igra nasilja. drugi dio apokaliptickim igrama (jer analogno stvaranju svijet se može i razoriti za sedam dana). U uvodnoj prološkoj pjesmi ciklusa još uvijek nismo u vrtlogu igara. ali i onih koji se cude ljubavi. kao prirucnik. u igri Zavodnika vec prisustvujemo ljubavnoj igri tih drugih koji se završava igrom Svadbe. Ulazak u njega znaci gubitak sebe. Drugog je moguce traziti samo kroz sebe. Svadbe su pojedinacna igra otkrivanja sopstvenog sazvezda. igra postojanja i bivanja sa svojim bicem i u svom bicu. Ako je igra Žmure egzistencijalni arhetip traganja za svojom licnošcu. igra dolazenja do sopstvene licnosti koja se mora spoznati u nemogucim uslovima do koje se mora doci u najtežim prilikama. ljubavnika i voajera. Motiv krade zlatne jabuke (u grckoj mitologiji zlatnog runa) naci cemo u pjesmi Ružokradice jednoj od najljepsih ali i najsurovijih igara. u apsolutno ništa. Ne treba tragati za drugim vec za sobom. Igraci su krajnje disciplinovani poštujuci do kraja pravila igre. aktivnih i pasivnih. predmetni i ljudski svijet. Nema tolerantnosti. igra iskusenja. ljubi i grli predmetni svijet. do tog srca treba doci. neki. Milosti nema jer se uloge mijenjaju i igra tece. dubine. sudbina. Pošto se broj sedam vezuje za genezu (svijet je stvoren za sedam dana) prvi dio igaramožemo nazvati igrama postanja odnosno obrnuto. visine i svoje cvrstine. U ovoj igri traganja za unutrasnjom ljepotom igraci su podijeljeni u tri grupacije. svoj život. stavljaju se u strašna iskušenja. ispituju svoje mogucnosti. . U ovoj igri neki ipak ostaju. surovosti i žrtava. Igraci se pripremaju. pamcenja (zaborav). U njima je prikazan kosmicki. Sto upucuje na misao: upoznaj sebe da bi poznavao druge. Popine Igre su izuzetno surove i tragicne. Igra se do kraja dok se ne udje u ništavilo. Iako su odvojene od stvarnosti od života i svakodnevice zbog svoje nestvarnosti. a ulog su: dijelovi sopstvenog tijela. drugi. To su uglavnom igre skrivanja. To su jedan. traganja i otkrivanja. cijelo tijelo. Posto se vrijednosti kriju u najdubljoj intimi. u samom srcu zivota i svijeta. one su istovremeno i jakim vezama povezane sa stvarnošcu i svakodnevni odnos ljudi. prvi dio igre. uma (celo). citav ciklus je svojevrsni opis raznih igara tako da sve to djeluje kao prikaz. ne igra se bez uloga.

Dominantnost jednog usmjerenja. gdje su igraci sami sa sobom ili sami pred sobom ili sami u sebi. sintaksi i rjecniku. ulazak u život — prije igre. o pritisku koji na jednog covjeka vrse drugi ljudi. Igre tereta. misli da može mnogo više od trenutnog. U njoj je prikazano nepostojanje tijela. a opet taj kraj nečiji početak. jednu mogucnost . Kroz praznu lobanju duva vjetar "I koti sarene vjetrice". Umjesto sjemena punoce u glavi nice sjeme nistavila. krila). sjeme mraka i praznine. Vasko Popa nas svojim igrama uvodi u razmišljanja o smislu života koji se gubi u svakodnevici. cela. zle savjesti. svega onoga sto ima i u samom ciklusu. U pjesmi Trule kobile ucesnici su jedan drugome "kamen na srcu". ali kad spozna šta ga čeka. strave. Svoj ciklus Igre je podijelio u nekoliko hronološki poredanih pjesama. ali i tracak (ironicke: "šta da ti pricam") nade. dakle. u gubitak svoje licnosti. i jeze. skače visoko. parcijalizirani. Da su igre i svojevrsna tipologija odnosa medu ljudima vidi se iz pjesme Lovca. . uzasa govore o odnosima medu ljudima. upecatljivom. Sam ulazak čovjeka u život opisan je u pjesmi Pre igre gdje je taj ulazak oprezan "prvo žmuredi na jedno pa na drugo oko". Tako da samo snažniji nastavljaju tu Popinu "igru". Praznina se stvara opsesivnom idejom. Opsesija iscrpljuje iz covjeka ljudskost. sa folklornim porijeklom u inspiraciji. koji se igraju svojom glavom.— Maturski IZBOR IZ KRITIKA Život je velika igra čiji je početak nečiji kraj. U prividnoj bezazlenosti i naivnosti djecje igre. neki se ne daju pokolebati i dalje skaču dok drugi posustaju "jer se razbiju u paramparčad". kosmickom igrom Pepela. Zato ove igre vode u beznade. u toku života . U njoj ima i smijeha. jednog cula. potpuno apsolutno unistenje. jer je nepoznat. ljudi oruda.prikazani su u pjesmi Izmedu igara u kojoj se igraju pojedinacne samostalne igre.Bice-objekti. U svojim pjesmama Popa govori o odnosu čovjeka prema čovjeku i čovjeka prema životu. oni koji su pretvoreni u oko i uho. dakle. srca. pretvoreni u jedno opredjeljenje. a to su u stvari čovjekove želje i snovi. animalizuje ga. Ova bica su izgubljena jer su parcijalizovana.između igara i kraj čovjeka i njegovog bivstvovanja — poslije igre. Efekat igre postize se i ovdje ponavljanjem stihova i rijeci: "Nijedan da se pod kamenom makne". koji mijenjaju svoja lica ali zadrzavaju jedan zategnuti pogled. iskrivljuje covjeka. Radi se. "I jedan i drugi se polome" i "da bar" sto se ponavlja cetiri puta. Ova meduigra lici na politicke meduigre ljudi izvrsilaca. I u pjesmi Jurke ponavlja se model igre skrivanja i traganja što traje do unistenja i istrebljenja. Finale igara cini pjesma Posle igre. ciklus Igre krajnje surovo i otvoreno uvodi citaoca u vrtlog najdubljih egzistencijalnih problema i iskušenja. i strave i beznada. Upozorava čovjeka na mogude nedade u životu. Iako je bide u početku puno snage. o egzistencijalnom teretu. u gubitak svoje glave u potpunoj ravnodusnosti. Igra unistenja i samouništenja zavrsava ciklus izvanrednom. Igra stvaranja unutrasnje praznine simbolicki je predstavljena u pjesmi Semena. sem ruku. dijelova tijela (trbuha.

ali potom prihvadena kao autentični doprinos srpskoj poeziji. Uzmi sve to — i idi! Izdišem poklon zvezdama i bilju. Njegova poezija bila je doživljena kao prevrat. U životnom jurenju ljudi prave velike nepravde. u toku te životne borbe ljudi se skrivaju jedni od drugih. skrivaju svoja prava lica. Joj što mi se i — i — igraju neke kobne igre . Životna igra uspona i padova vječno traje "jer se niko ne odmara". Ali ne u srcu. trajanja i nestajanje može se izraziti rečenicom u kojoj se i Oskar Davičo zapitao: "Da li je smrt stražar života ili je život na strazi da cuva od smrti?" Znanje "Popa je nesporni klasik srpske moderne. Život je nepredvidiv. vi zvezde daleko od svake nodi. odnosno neminovnosti umiranja. U toku života tj. To je životna borba kliješta. sebičnost i pohlepu. živu prazninu. a to je sreda. traže neko drugo bide u sebi samom. eksera i majstora. padajte u ponor. Uprkos tom traženju i tome da čovjek spozna i razumije samog sebe i druge oko sebe. Ali niko se ne predaje i borba traje. prihvaden kao nezaobilazan beočug u njenoj arhitekturi čije je delo jednako poštovano i priznato u svetu — ključni i nezaobilazni pesnik posleratnog srpskog modernizma. jer ljudi griješe. ljudi su otuđeni i uglavnom se ne nađu u tom traženju ved naprotiv izgube samog sebe. igraju se žmurke. pravi hijerarhiju i u takvom životnom miljeu jedni su superiorni." VASKU POPI UVOD U IGRE (Vasku Popi) Između mene i tebe jedna ptica i nekoliko zvezda. a ustvari. Izvan moje glave budi koliko hodeš. I kad spozna sve što ga je interesovalo spozna da je život grub i želi se vratiti samom sebi.Pjesma Klina govori o odnosu među ljudima tj. ali ne vidi put jer "nema očiju" pošto je uvijek gledao u pogrešnom pravcu. ulaska u ništavilo o "kojem nema šta da se priča". dok drugi ne. mogudnost sporazumijevanja sa samim sobom i sa drugima i spoznaja svijeta. ali se pozicije mijenjaju tačno po Držidevoj definiciji "Ko bi doli sad je gori. a ko doli gor' ustaje". Kraj ciklusa Igre poistovjeduje se sa krajem života. Umjesto da gledaju naprijed dešava im se da su im "oči na leđima" i htjeli ili ne krenu natraške. Čovjek nestaje a moja impresija poimanja nastanka. To su ljudski padovi. Padajte. Traži ono za čim teži svako ljudsko bide.

Oni koji "nas" vole jesu oni kojima demo prilično trajno nedostajati. mase "ljudskih stvorenja" u uzmaku. Zagrada se zatvorila za godinom 1990. "ponovnog" u. Budimpešta. dubokim. Na nekoliko stopa ispod zemlje umirila se "mala kutija". miliona i milijardi tokom vekova) koja se međutim malo pomalo jedna od drugih odvajaju. uvažavanih. predvorje velikog hotela. "ličnog". tajno zbogom. od "nas". ne zna nije li neki doživljaj ponovnog susretanja. podsedalo je na onaj navod iz Malarmea u kome se svaki pozdrav prometao u vokativ: "Vasko!". alkohol u nodi. i njemu. pesnički. na položaj putnika koji nas je povezivao (Toronto na jezeru.. Then. od Pariza do Pekinga. o načinu života u ovom svetu. na okuci na kojoj. njegovim usporenim načinom govora. veli Platon za pesništvo). iza nadgrobne ploče. nede li biti da je bio bezmalo poslednji. smejanje toj taštoj Međunarodnoj poetici koju stvaramo (kouphon. gone with the wind. beskrajno nesrazmerne. politički. mikrofon na predavanju ili "čitanju". samom onom času kada se doživljava kao godišnjica i ponovljeno pronalaženje." Popa! Poezija sriče i poriče . Još uvek. njegov.. i nijedno od njih. Zadovoljstvo od svakog susreta sa Vaskom. njegovom visokom. Crni prevez obujmio je kosinom svojom nekoliko stotina. oni održavaju račun malih brojeva. do Berlina. pravougaoni Okrugli sto. u mnogom pogledu neophodnih.. prodorni smeh. Branko Miljkovid * VASKU POPI Eto1 valjalo mu je mreti. ona što sjedinjuje bida koja s bolom podnose ili bi podnela.. svakog narednog puta potkrepljivana sedanja. teškom prilikom. grohotan smeh stoički i skeptičan i lukrecijevski i ciničan u kome de naš zapis moralni. Beograd ili njegovo rodno selo. Niko od prijatelja nije umakao "ranije ili kasnije. prozuklim ili piskavim. još uvek za lažno joj obilje igramo se žmurke s bududnošdu. nekoliko hiljada ljudskih bida od Srbije do Ontarija. Oblast prijateljskih odnosa oblast je bida u susretanju. Veoma malobrojni. prisnosti.dok ima života dok ima smrti! U stvarnosti nema ovoliko zbilje. cigarete koje delimo. poezija sriče i poriče. jeste ona u kojoj žalost za nekim razdire. da jedna drugima budu uskradena. na trenutak pokolebao u pogledu odluke koju ima da donese: da li je ono najgore vazda izvesno? "Popa. njegovo držanje postojano kao "Jugoslavija" iz toga vremena. prema rečima Reverdijevim. mudrost što se iz godine u godinu uvedava. Oblast ljubavi. Njujork ili Seul): razvučena večera. ponovnog uzajamnog viđenja. brujanje autobusa ili zajedničkog aviona.2 Prijateljstvo i ljubav jesu "suštinski razmeđeni". zauvek neravnodušnih (razlučenih znači od one užasne. iza knjiga. isčezava privid. tako da među njima može i treba da se vrši odbir.

A o onim drugim strašnim količinama vremena žrtvovanim poeziji bolje i da ne govorimo. prohujalo sa vihorom. našoj čuburskoj Rotondi. Sporednog puta. Međutim. Gotovo u glas rekosmo da je to svakako Peter Petrovid Njegoš. za dobijanje opklade u "Maloj Vltavi" sa najviše međunarodnih prevoda pesama iz desetine pesničkih povelja i knjiga. SVITAK | književne novine | Godina III | Prolede 1996 | Broj 9. Kude nasred pute. broj 539.Govorasmo o Janusu bogu ritma bogu Prevođenja i muze vršačke U onom ambaru od duhovnog kamena rimskog U ravnici letine i vina Pretraživanje kule činilo nam je stvari manje jasnim Od onoga koje Pan tvori i sjedinjuje u ravnici. najvede šanse zaista je za sobom i sa sobom poneo autor Kore. Vučje soli. Tako. Uspravne zemlje… e pa dotle a kuda deš više! Svakako reč je o našem velikom Vasku Popi. posle dokonih fudbalskih komentara. Trajan Marko Aurelije. | Osnivač i odgovorni urednik: Milijan Despotovid | Požega VASKO POPA O PESNIČKOM STVARANJU Najmanji deo vremena potrošim nad hartijom. namah se povede reč o srpskim pesnicima na međunarodnoj sceni. jedan glas je dobila Desanka Maksimovid. Brankovid i onaj vladika iz Mesida. posle Njegoša. u "Maloj Vltavi". NAJPREVOĐENIJI SRPSKI PESNIK Nedavno. jun 1991. a ja podsetih da je ravno pre sedamdeset godina Miodrag Ibrovac lansirao Antologiju suvremenih jugo-pesnika na kristalnom francuskom jeziku. Koje ni časne sestre ni miljenica sela ne poriču Mene reke ishodišta i utoka lišene Uznose mu ime mesečevo a krmača i guske Spore se oko njegova isčeznuda Prevođenje Svetkovina ta je S francuskog : Olivera Milićević _______________ 1 2 Ovaj članak objavljen je u časopisu "Les temps modernes". .

Za upudene ovde kod nas u Beogradu. U istinu baš je Vasko Popa bio neka vrsta probnog testa. U leto 1973. Anri Mišoa. godine. rumunskom. rusinski. koji je takođe upoznao i uzveličao Vaska. Fernanda Pesoa i Oktavija Paza — nalazi se i jedno. Ova knjiga je ponela naslov Ognjena vučica. Vršcu i "diljem Jugoslavije" ova vest nije predstavljala iznenađenje. određenih za reprezentante savremene svetske poezije: Sen Džon Persa. jedan od najvedih u svetu. imaginacija pisca". april 1968. Genijalni Argentinac Borhes. rekao je u jednom intervjuu: "Svi pesnici su jedan pesnik! U trenutku kad jedno delo biva prevedeno na svetske jezike. blagovesti i kalvarije. dok je Čarls Simid čitao ostale Popine pesme (Čarls Simid posveduje svoju pesmu Piramide i kuleVasku Popi — na srpski je prevodi Ivan V. Organizator je objavio gramofonsku ploču na kojoj je i sedam Popinih pesama koje je čitao 1969. Njegov univerzalni jezik slika. blagoslovenoj Jugoslaviji prevođen je na slovenački. u prestonici Oslo. češkom. Artura Lundkvista. slovačkom jezičkom području. eruditno veoma. nismo prepušteni retoričkim misterijama ili lutanjima: umesto toga pred nam su solidni hijeroglifski predmeti. Popa se u Americi sreo i razgovarao sa nizom svetskih književnih imena. Putuje u Ameriku — u Njujorku je gost 48. Ved godinama poeta primas kod nas. koji neposredno zrače smislom. a još manje kao plod srednog sticaja okolnosti. esejist i novelist Alen Boske — među šest poglavlja. prilikom boravka u Londonu. žitnice i ruine. deluje ovde lepo kao i uvek. podneblja i podzemlja. tvari i stvari. i time dostupno svima nama. u prevodu Svena Meneslanda. otvoreno saopšteni i vizionarski. Tom prilikom njegovu pesmuSamoupravljači izgovorio je Česlav Miloš. U kome.. albanski. Lalid). ono čitanjem na našem jeziku nasušnom postaje deo nas samih…" Izabrane pesme uveliko svetski uvedenog našeg Pope izlaze u Stoholmu. profesora slavistike. u prevodu Gun Bergman i. Iva Bonofa. kao što su Nadin Gordimer. . Vasko Popa učestvuje na Međunarodnom festivalu poezije u Londonu. koji ima snage iks-zrakova. Popine pesme objavljene su i na norveškom jeziku. dočekan je kao veliki pesnik. najvekovnijeg švedskog pisca i poete. To je jedinstvena umetnost koja je imala sreda sa svojim prevodiocem. mađarskom. I u našoj. duhovni i solidni u isti mah. ravnopravno. probnog kamena naše nove tekude i razgranate književnosti drugog polustoleda XX veka. poljskom. A početkom 1973. Povodom Uspravne zemlje najvedi živi engleski pesnik Ted Hjuz je napisao: "To je veliko slavlje narodnih korena Vaka Pope. vešt prevod). U knjizi Reč i vrtoglavica francuski pesnik. Kada je poetsko tkivo verbalnog značenja potrto (mada je lucidan. Međunarodnog kongresa PEN klubova. nemačkom. Saborna knjiga Uspravna zemlja izlazi namah i u Engleskoj i u Sjedinjenim američkim državama — u izdanju Univerziteta u Ajovi. Raspravljalo se o temi "Imaginacija dežave. U raspravi je učestvovao i Popa — govorio je o desnici i levici danas.Za dan Vaskovog međunarodnog vatrenog krštenja valja uzeti 4. Klod Simon. Novom Sadu. Lundkvist potpisuje nadahnuti. Prepevi su mu ved imali glas i sazvučje na francuskom. i sa nama. čarodejni predgovor. Ginter Gras. makedonski. posvedeno pesničkoj riznici našeg Vaska Pope. obeležava koegzistenciju istorijske drame srpskog naciona i "uspravne zemlje" na kojoj stoji pesnik čije su mataforične igračke ljudi i životinje. naravno. kada je u Beču primio austrijsku Državnu nagradu za evropsku književnost. podsedajudi na Kekuleov san sklupčane zmije. Vasko Popa je uveliko osvajao pesničku scenu najuže evropske književne selekcije. pa čak i na "romski"." Ponovo početkom 1968. i na (manjinskim) mađarski.

najvedem Argentincu dvadesetog veka. Najdužu plovidbu svoje bezgranične poetike naš Vasko Popa je doživeo na španskim morima i primorjima. Pesma je simboličnog naziva Vuk u koži jelena. Filipa Matida. i naravno. koju je na španski preveo Armano Blažina. Njegove izabrane stihove bratski je prihvatio čileanski bard. Posebno mu se zahvalila Borhesova mlada lepa udovica Marija Kodama. poslao pesmu. rodonačelnikom španske Moderne. pa mnogobrojni pisci i političari. koji je uz pomod Suzan Zontag tražio leka svojoj opakoj boljki. Horhe Amado. Na poruku našeg ambasadora u Buenos Airesu. ustostručuju. Pesmu je ustvari Popa napisao baš u Buenos Airesu. Norman Majler. naglasio je: "Sarađujudi sa Oktaviom Pazom upoznao sam poeziju Vaska Pope. i dobitnik Nobelove nagrade Pablo Neruda. Meksički pesnik i romansijer Hose Emilio Padeko u intervjuu beogradskoj "Književnoj reči". Oktavijan Paz je pohitao da prevde stotine Popinih pesama. španskim poetom i profetom. dostojan poređenja sa Ruben Dariom. prevod nekih njegovih pesama na španski jezik. da je čak do legendarnog Horhe Luisa Borhesa doprla jedna knjižica Popinih poetskih paradoksa. aprila '87. u znak poštovanja. i ved. Naš pesnik je u zenitu svoga tvoraštva. i sama spisateljica. Domadin mu je bio Filip Matid. koju je on preveo na srpski. 4. Radičevid Fotografija iz privatnog albuma SPOMEN-PLOČA VASKU POPI . Tačno dvadeset godina pošto je u Beču promovisan za evropskog poetu prvog reda. Milosav Buca Mirkovid i Branko V. a zatim predsednik Argetinske akademije za književnost. Artur Miler.Sol Belou. Na žalost. Vasilij Aksionov. Takođe sam mu posvetio i jednu svoju pesmu. igrao i odigrao Borhes: ponavljaju ga." Bio je veoma srdačno pozdravljen u Buenos Airesu. nastavljaju." Milosav Buca Mirkovid Vasko Popa. na oštrici sna i noža. naš ambasador u Argentini. To je sve onda bilo štampano u dvojezičnom izdanju. a posveta Borhesu glasi: "Neizmerna ogledala Buenos Airesa zapamtila su tango koji je. Tom prilikom sam mu uručio. nisam bio prijatelj s njim. naš Danilo Kiš. polako. a nestor španske Moderne Rafael Alberti je govorio da je Vasko Popa. ali smo se sreli na jednoj godišnjici Pazovog rođenja. nalaze igri izlaz iz lavirinta ulica i nedoumica.

družedi se sa naprednim omladincima i izmičudi Gestapou. a sledede godine u anketi u kojoj je učestvovalo 1. Na prvu zbirku čekao je još četiri godine. svedočanstvo moje prve ljubavi i prve svađe sa svetom. u stvari. To je pokušaj da se golemu životu. Ova adresa. Po oslobođenju. savršene!" "A zašto ih onda ne štampa. obeleži kora. kao i sve ostale. ali ih nije objavljivao. Jedan je i od osnivača Narodnog pozorišta Sterija. U Beograd dolazi 1946. napisao je u dvosobnom stanu. godine. . koji nezadrživo stasa u večnoj. kao i sve ostale zbirke koje su u samom vrhu srpske i evropske poezije. u rukovodstvu Vršca bio je zadužen za kulturu. "Koru". Sa "Korom" je postao idol mladim pesnicima. knjiga moje mladosti. Intenzivno je pisao stihove. Bio je majstor moderne metafore. tanjiru. koji de ga uvesti u krug pesnika nadrealista (Marko Ristid. a objavljena u "Književnim novinama" 1949. tada mladoj novinarki Grozdani Olujid. kome je Zoran Mišid u jednom trenutku rekao: "Vasko piše odlične pesme. bila je posvedena Haši. nije za njih došlo vreme. proveo četiri decenije. sa čuvenim stihovima "Očiju tvojih da nije". kasnih pedesetih godina. bila je prava umetnička kolonija.000 studenata BU. bez koga je u krajnjoj liniji nemogudno živeti. Oskar Davičo). na drugom spratu. Na zgradi u današnjem Bulevaru kralja Aleksandra u utorak de biti otkrivena spomen-ploča. Milan Dedinac. Rođen u tipičnom banatskom selu Grebencu. Tu upoznaje Dušana Matida. neotklonjivoj opasnosti. Ministarstva kulture. u kojoj je živeo veliki srpski pesnik. ovo ispričao. u tadašnjem Bulevaru revolucije 26. godinu dana kasnije zapošljava se u literarnoj redakciji Radio Beograda. sa samo 22 godine i znanjem nekoliko jezika. Potom se vrada u austrijsku prestonicu. Popa je osnovnu školu i gimnaziju završio u Vršcu. priču "Crno mače". gde je u školskom listu objavio prvi literarni tekst. Tu je. Drugi svetski rat proveo je u Bukureštu i Beču. u okviru kulturnog poduhvata "Vratimo dug piscima". odakle je sproveden u logor u Zrenjaninu. u jednom od izuzetno retkih intervjua Vasko Popa (1922—1991). "Večernjih novosti" i beogradskih opština. u časopisu "Delo" objavljuje antologijski ciklus "Vrati mi moje krpice". uz svoju Hašu. Na drugom spratu stanovali su i pesnik Slobodan Markovid i dramski pisac Miodrag Đurišid. Ved 1955. Svojom poezijom želim da izrazim tačno ono što sam opisao. suprugu i gimnazijsku ljubav. a na spratu više pisci Ivan Ivanji i Đorđe Radišid i slikari Jevto i Danica Perid. koji je mogao da peva i o stolici. o čemu je ostao zapis Mihaila Lalida. U stanu na četvrtom spratu živeo je Slavko Vukosavljevid. oličenje sklada bez koga je teško. otkriva spomen-ploča. 'Kora' je. bez centralnog grejanja. krompiru PESMA je. gde je radio kao kondukter u tramvaju. da studira francuski jezik i književnost.U utorak se na zgradi u Bulevaru kralja Aleksandra. Kada bih pokušao da to izrazim na drugi način verovatno se ne bih bavio pisanjem". najviše njih reklo je da čita Popinu poeziju. Svojevremeno je." Prva pesma. kad su tako savršene?" "Nede.

koji su bili brbljivost". Milosav Buca Mirkovid. ZBIRKE I PREVODI POSLE "Kore". K. Pred kraj pesnikovog života. Još za života proglašavan je za jednog od najvedih svetskih pesnika. iako je bio povučen i skroman. D. na zvučne gestove. norveškom. u redakciji u kojoj su bili Zoran Mišid. nije bila svima po meri. Ko bi rekao da se može pevati o tanjiru. Aleksandar Ristid. stolici. bengalskom i hindu jeziku. Nikola Bertolino. "Uspravna zemlja" (1972). U Engleskoj i Americi štampane su mu sabrane pesme. "Vučja so" (1975). | 03. ruskom. Zaljubljen sam u jezik ulice.. pet u Britaniji). slava mu je rasla i prerasla granice njegove zemlje i jezika. Ivan Lerik. po dve na francuskom.10. napravljena je statistika. rekao je nobelovac Josif Brodski. Borislav Radovid. govorio je Branko Miljkovid. Mihailo Lalid. španskom (Meksiko). krompiru". kao i tri zbornika narodnih umotvorina "Od zlata jabuka" (1958). Popa je objavio antologijske zbirke pesama "Nepočin polje" (1956). Bt. "Kora". Sa svakom novom knjigom. Zbirku su negativno ocenili Predrag Palavestra. "Urnebesnik" (1960) i "Ponodno sunce" (1962).. "Mislim da je Vasko Popa bio jedan od najmarkantnijih pesničkih figura u ovom veku". po kojoj su mu 52 knjige objavljene na raznim jezicima: 11 na engleskom (šest u SAD. S druge strane. Zoran Gavrilovid. A o onim drugim strašnim količinama vremena žrtvovanim poeziji. rekao bih. "Živo meso" (1975). Lalid. Sahranjen je pored Miloša Crnjanskog i Skendera Kulenovida. oduševljenje nisu krili Stanislav Vinaver. Milica Nikolid. KAKO PIŠEM Nastojedi da zaviri u književnu radionicu velikog pesnika Grozdana Olujid je uspela da zabeleži i ove reči: "Kako pišem? Najmanji deo vremena potrošim nad hartijom. posle duge i teške borbe sa karcinomom pluda. koji de Popi posvetiti svoju pesmu "Uvod u igre". Slobodan Galogaža. Isidora Sekulid. U onaj jezik sveden na znake. onaj zabeleženi i onaj govorni. rumunskom. Borislav Mihailovid Mihiz. Miloš Stambolid. što nije doživeo nijedan naš pesnik. Borislav Radovid. jezik naroda.2011 | Večernje novosti . šest na nemačkom. — M. portugalskom (Brazil). češkom i slovačkom."Neverovatno je kako je sažet i moderan. u čiji je skromni dom odlazio sa prijateljima Miodragom Pavlovidem i Stevanom Raičkovidem. Popa je pravi majstor moderne metafore. turskom. po tri na grčkom i švedskom. poljskom. na vest o Popinom odlasku. holandskom. A. Skender Kulenovid. mađarskom. a po jedna na bugarskom. ipak. bolje i da ne govorimo. prevođen i hvaljen. U izdavačkoj kudi "Nolit" ostao je ceo radni vek. Ivan V.

sakupljajući rasuti san. Čak i kada oseća tragediju postojanja. U koritu samoće. Graciozna u vodi. Blizina čoveka sluti skori patkin kraj.čoveku. Miri se s sudbom koju joj čovek nameniše.Odlazak Nisam vise tu S mesta se nisam pomerio Ali tu vise nisam Neka udju Neka pregledaju neka pretraze Vodenica u senci rebara Zrelu prazninu melje Opusci jeftinih snova U pepeljari se dime Nisam vise tu Privezan camac njise se Na crvenim talasima Par nedozrelih reci U oblacnom grlu visi Nisam vise tu S mesta se nisam pomerio Ali vec sam daleko Tesko da ce me stici Atmosfera data u pesmi navodi na pomisao da uboga patka ne živi svoj pravi život. Jer. svaka kap snevanih dubina boli. OsuĎena da ubogo bivstvuje u prašini. šta su želje u pepelu ako nada ne vaskrsava? Ipak. izdvojili su je od prirodnog okruženja. Za patku svako buĎenje u nedorečenom jutru predstavlja strah. Tragedija se ogleda u trski koja misli . vode glatke poput ogledala. Ona se ne ostvaruje. Dislokacija odreĎuje njenu egzistenciju. nikada neće pobeći od svoje biti . patka čak ni u samoći ne može biti gorčina tuĎeg postojanja. Uslovi života koji su joj nametnuti. tragična je u svom geganju po zemlji kojoj ne pripada. Čovek kao egzistencijalni teret drugome. Njene želje sputane su pogreš nim mestom. ne postiže svoju slobodu. stvorena da ogledala ore (pliva). Patka nije stvorena da živi nisko i sluša nedro zemlje koja diše. Sigurno utamničena u beskraju želje svoje. Njeni udovi snevaju nemire voda.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->