MICROSOFT WORD

Program za obradu teksta - Word

Word je najpopularniji alat za obradu teksta pomoću računara. On predstavlja deo popularnog paketa programa simbolično nazvanog Microsoft Office.

Ovaj program raspolaže svim mogućnostima klasičnih programa za tekst.
Word dozvoljava blisku interakciju sa drugim Windows programima, kao što su programi za unakrsno izračunavanje, programi za crtanje i slično.

Word za Windows је podjednako podesan kako za pisanje jednostavnih dokumenata, tako i za stvaranje složenih radova za štampu, tj. sadrži mnoge pogodnosti programa za stono izdavaštvo.

Pokretanje programa Microsoft Word
1. NAČIN: SA DESKTOPA ako postoji ikonica 2 x klik na nju 2. NAČIN: Start / Programs / Microsoft Office / Microsoft Word 3. NAČIN: Klikom na bilo koji Word dokument (iz My Documents, Start / Documents...)

Elementi osnovnog prozora
Naslovna linija Office dugme Meni za izbor trake sa alat. Traka sa alatima Lenjiri Radna površina

KURSOR

Zoom
Statusna linija

Podešavanje stranice Page Layout Klasično podešavanje Podešavanje margina Format papira Orjentacija papira .

Podešavanje stranice Izbor formata papira .

Unos teksta  U Word-u se tekst unosi preko tastature kao na pisaćoj mašini.  Nije potrebno brinuti o prelazu u novi red jer to Word radi automatski.  Stoga nije dobro koristiti tipku ENTER na kraju svake linije. .  Pritiskom na tipku ENTER završava se odeljak i umeće u tekst znak za kraj odeljka.

 Tekst se briše tako što se premesti tačka unosa na odgovarajuće mesto.tipka za brisanje znakova desno od tačke unosa. .tipka za brisanje znakova levo od tačke unosa. a zatim se pritisne: BACKSPACE . DELETE . a ne tipku SPACE.Unos teksta  Za postavljanje teksta na odreĎeno mesto koristite TAB tipku.

Štampaj dokument Podešavanja dokumenta Pošalji dokument Objavi dokument Zatvori dokument Word opcije Izlazak . Snimi dokument Snimi dokument kao.Office dugme Nov Dokument Otvori postojeći dok...

Otvaranje novog dokumenta Office / New .

Otvaranje postojećeg dokumenta Office / Open .

Snimanje novootvorenog dokumenta – prvi put Office / Save As Kada prvi put pokrenemo komandu Save As ili Save. u oba slučaja dobijamo samo opciju Save As! .

Snimanje nastalih promena u postojećem dokumentu Office / Save Prečica sa palete za brzi pristup Komanda Save nam služi da sačuvamo novonastale promene u već postojećem dokumentu! .

• Istovremeni pritisak na Ctrl+End (pomeranje kursora na kraj dokumenta). obeležavanje i formatiranje teksta Sledeće akcije odreĎuju pomeranje kursora na sledeće pozicije: • Pritisak na taster End (pomeranje kursora na kraj reda). • Pritisak na Ctrl+Home (pomeranje kursora na početak dokumentakraj reda). . • Pritisak na Home (pomeranje kursora na početak tekućeg reda).Kretanje kursora.

Shift + klik reč rečenica (od tačke do tačke) pasus (оd Enter do Еnter) proizvoljan pravougaoni blok teksta tekst od . do .Kretanje kursora. obeležavanje i formatiranje teksta Obeležavanje teksta kada je pokazivač miša na tekstu (u obliku slova I ) postupak korisnika reakcija u Word-u (obeležiće se u dokumentu) dvostruki klik Ctrl + klik trostruki klik Alt + prevlačenje klik.....

Kretanje kursora. obeležavanje i formatiranje teksta Obeležavanje teksta kada je pokazivač miša na levoj ivici teksta (u obliku strelice  ) postupak korisnika klik red reakcija u Word-u (obeležiće se u dokumentu) dvostruki klik trostruki klik pasus (od Enter do Enter) ceo dokument .

Kretanje kursora. obeležavanje i formatiranje teksta Obeležavanje teksta pomoću tastature postupak korisnika reakcija u Word-u (obeležiće se u dokumentu) Shift +  Shift +  Shift + End Shift + Home Jedan karakter u desno Od kursora za dužinu reda Do kraja reda Do početka reda Ctrl + Shift +  Ctrl + Shift +  Ctrl + Shift + End Ctrl + Shift + Home Do kraja reči Do kraja pasusa Do kraja dokumenta Od početka dokumenta do kursora Ctrl + A Ceo dokument .

zamene i selektovanje u dokumentu .Naredbe Home trake sa alatima Alati za izbor stila Alati za kopiranje i premeštanje Alati za formatiranje Teksta Alati za formatiranje Pasusa Alati za pretraživanje.

. npr.Trake sa alatima Pojedine trake sa alatima postaju dostupne samo kada se ispune odreĎeni uslovi. Trake DESIGN i LAYOUT su u grupi Table Tools i pojavljuju se samo kada je kursor u tabeli.

2. Sa Home trake pokrenemo naredbu Copy i željeni sadržaj ćemo snimiti u zajedničku oglasnu tablu . ili sliku. brisanje i premeštanje 1.Kopiranje. ceo tekst.Clipboard! . Selektujemo željeni deo teksta.

brisanje i premeštanje TakoĎe naredbu Copy možemo pokrenuti na sledeći način: Označimo deo teksta / desni klik miša / naredba Copy Označimo deo teksta / sa CTRL+C pokrenemo naredbu Copy .Kopiranje.

pa se pokrene neka od naredbi Delete ili Backspace.tipka za brisanje znakova levo od tačke unosa. a zatim se pritisne: BACKSPACE .tipka za brisanje znakova desno od tačke unosa.Kopiranje.  Tekst ili slika se brišu tako što se označi deo teksta ili slika. DELETE . ali tada taj sadržaj ostaje zapamćen u Clipboardu. .  TakoĎe se to može uraditi i sa naredbom Cut. brisanje i premeštanje  Karekteri se brišu tako što se premesti tačka unosa na odgovarajuće mesto.

ceo tekst. Sa Home trake pokrenemo naredbu Cut i željeni sadržaj ćemo iseći i snimiti u zajedničku oglasnu tablu Clipboard! .Kopiranje. ili sliku. brisanje i premeštanje 1. Selektujemo željeni deo teksta. 2.

brisanje i premeštanje TakoĎe naredbu Cut možemo pokrenuti na sledeći način: Označimo deo teksta / desni klik miša / naredba Cut Označimo deo teksta / sa CTRL+X pokrenemo naredbu Cut .Kopiranje.

sa Home trake. .Kopiranje. brisanje i premeštanje Naredbom Paste. sadržaj Clipboard-a prebacujemo na željeno mesto u dokumentu.

Kopiranje. brisanje i premeštanje TakoĎe naredbu Paste možemo pokrenuti na sledeći način: Označimo mesto gde želimo da zalepimo sadržaj Clipboard-a / desni klik miša / naredba Paste Označimo mesto gde želimo da zalepimo sadržaj Clipboard-a / sa CTRL+V pokrenemo naredbu Paste .

Na Home tarci odeljak Font ili 2. Sačekati da se prikaže meni ili 3. pa pokrenuti: 1.Formatiranje teksta  Selektovati tekst (ili pre početka pisanja). Desni klik na selektovano pa Font .

boja.. Razmak izmeĎu znakova u tekstu .. veličina..Formatiranje teksta Nakon toga dobijamo dijalog okvir za Formatiranje teksta Izbor fonta.

dobijamo izgled našeg dokumenta kakv će biti kada se odštampa. . koji se pokreće tako što pozovemo Office bugme -> Print -> Print Preview .Pregled teksta pred štampanje – Print Preview Opcijom Print Preview.

Formatiranje pasusa Formatiranje pasusa se postiže ikonicama iz odeljka Paragraph na Home traci sa alatima. ili Desni klik na pasus ili selektovani deo pa opcija Paragraph .

Formatiranje pasusa Poravnanje teksta Uvlačenje Razmak izmeĎu pasusa Uvlačenje prvog reda Razmak unutar pasusa Postavljanje tabulatora .

Postavljanje tabulatora Dijalog okvir za postavljanje tabulatora se dobija pozivanjem opcije Paragraph pa zatim opcija Tabs Precizno postavljanje tabulatora! .

.Uokvirivanje teksta Dijalog okvir za uokvirenje teksta se postiže opcijom Page Borders sa Page Layout trake sa alatima.

Uokvirivanje teksta Opcijama Borders ili Page Border se postiže postavljanje okvira na selektovani tekst ili stranicu! .

Senčenje teksta Opcijom Shading se postiže senčenje selektovanog teksta! .

.Nabrajanje u tekstu Dijalog okvir za nabrajanje u tekstu se postiže izborom opcija na Home traci sa alatima Desni klik na selektovani deo pa opcija Bullets ili Numbering posle kojih se bira podtip nabrajanja.

. a listu svih simbola dobijamo klikom na opciju More Symbols. Tada se prikaže 20 simbola koji su poslednji korišćeni.Ubacivanje simbola u tekst Specijalni simboli se u tekst ubacuju opcijom Symbol sa Insert trake sa alatima.

AutoCorrect .

AutoCorrect Dijalog okvir za Autokorekciju u tekstu se postiže opcijom Office dudme -> Word Options-> Proofing-> AutoCorrect . .

Pronalaženje i zamena reči u tekstu Dijalog okvir za pronalaženje reči u tekstu se postiže opcijom Find sa Home trake sa alatima. ili prečicom Ctrl+F .

ili prečicom Ctrl+H .Pronalaženje i zamena reči u tekstu Dijalog okvir za pronalaženje i zamenu reči u tekstu se postiže opcijom Replace sa Home trake sa alatima.

Umetanje i kreiranje tabele Dijalog okvir za ubacivanje tabele u tekst se postiže opcijom Table / Insert Table… sa Insert trake sa alatima. .

Svojstva tabele Dijalog okvir za svojstva tabele se dobija tako što slektujemo tabelu pa biramo desni klik / Table Properties .

Svojstva tabele .

Svojstva tabele .

Objedinjavanje ćelija tabele Markiramo ćelije koje želimo da objedinimo pa sa trake sa alatima Layout izaberemo komandu Merge Cells. ili Na markirani deo desnim klikom pa pozovemo komandu Merge Cells .

ili Na markiranu ćeliju desnim klikom pa pozovemo komandu Split Cells .Deljenje ćelija tabele Markiramo ćelije koju želimo da izdelimo pa sa trake sa alatima Layout izaberemo komandu Split Cells.

.. ćeliju pa sa Layot trake biramo Insert / Rows. Columns..Ubacivanje elemenata tabele Markiramo ćeliju. kolonu gde želimo da dodamo vrstu.. Cells... vrstu. kolonu. .

Ukrašavanje ivica tabele Markiramo tabelu pa sa trake Design izaberemo komandu Borders pa Borders and Shading .

Ukrašavanje ivica tabele .

Senčenje ćelija u tabeli .

Ubacivanje slika .Clip Art Dijalog okvir za ubacivanje slika iz ClipArt-a se dobija opcijom Clip Art sa Insert trake sa alatima .

From File Dijalog okvir za ubacivanje slika iz Fajla se dobija opcijom Picture sa Insert trake sa alatima .Ubacivanje slika .

Ubacivanje slika .WordArt Dijalog okvir za ubacivanje slika iz Fajla se dobija opcijom Picture / WordArt iz menija Insert .

Numeracija stranica dokumenta Dijalog okvir za numeraciju strana se dobija opcijom Format Page Numbers iz menija Insert .

Header and Footer Mogućnost ubacivanja teksta u zaglavlje i podnožje stranice se dobija Header and Footer sa Insert trake sa alatima .

Ubacivanje fusnota i endnota Dijalog okvir za ubacivanje fusnota i endnota se dobija opcijom Reference / Footnote iz menija Insert .

KRAJ .