P. 1
GAJENJE PASULJA

GAJENJE PASULJA

|Views: 2,618|Likes:
Published by Dragi Petrovic

More info:

Published by: Dragi Petrovic on May 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

GAJENJE PASULJA

Pasulj je jednogodišnja biljka iz porodice mahunarki, velike hranljive vrednosti. Najpoznatija je i najrasprostranjenija mahunarka u celom svetu i kao povrtarska kultura ubraja se u grupu zrnastih mahunarki. Neutralan ukus pasulja omogućava niz kombinacija s različitim namirnicama i začinima, a dostupnost tokom cele godine njegovu široku primenu pri kuvanju. U istoriji ljudske ishrane pasulj, grašak, sočivo i druge mahunarke nalazimo vrlo rano u upotrebi. Pasulj je svakako najpoznatija mahunarka, donesen iz Amerike u Evropu u 16. veku zajedno s krompirom i kukuruzom. Nijedna povrtarska kultura, osim krompira, nije razvila toliko sorti i varijacija kao pasulj. Najveći proizvodači su Indija, Kina, Indonezija, Brazil i SAD. Poreklom je pasulj bio samo samo puzavica. Kultivar u obliku ,,ţbuna” je selekcionisan tek nedavno. Kultivisanjem je odnegovano 70 vrsta pasulja, sa vegetacijom 70-90 dana. Obrok pasulja uz malo kalorija i masti obnavlja zalihe gvoţda i mangana, te na taj način povećava energiju i antioksidativnu zaštitu u organizmu. SmeĎi, beli ili crveni pasulj jedan je od najboljih biljnih izvora proteina, siromašan je kalorijama, mastima i natrijumom. Klijanjem se povećava količina vitamina u pasulju, naročito vitamina E i C, a sušenjem zrno ne gubi svoje hranljive sastojke. Pasulj se pojavljuje u tradicionalnim kuhinjama celoga sveta od meksičkog pečenog pasulja do talijanskog pasta e fagioli. Značaj pasulja Pasulj se kao čist usev u Srbiji gaji na preko 20.000 hektara, sa prosečnim višegodišnjim prinosom od oko 1,3 t/ha. Dosta se gaji u zdruţenoj setvi sa kukuruzam, ali površine statistički nisu obraĎene. Pasulj spada u grupu leguminoznih biljaka na čijem korenu u kvrţicama ţive bakterije azotofiksatori. Bakterije koje ţive u simbiozi sa pasuljem mogu da koriste atmosferski

azot koji se troši za potrebe rasta i razvića biljaka. Godišnje u zemljištu ovako stvorenog azota moţe ostati i preko 150 kg/ha. Uslovi uspevanja Zemljište za pasulj treba da je rastresito, plodno i humusno. Ne daje dobre rezultate na teškim, zbijenim i kiselim zemljištima sa visokim nivoom podzemne vode. Na zemljištima na kojima su se prethodne godine koristili preparati na bazi aminotriazina (Atrazin), posebno u većim dozama, ne treba gajiti pasulj zbog negativnog uticaja ostataka preparata na rast i razviće biljaka pasulja. Pasulj ima velike potrebe za toplotom. Minimalna temperatura za klijanje je od 8-10 0C. Niske temperature već od - 0,5 0C do 1 0C uništavaju usev. Visoke temperature zajedno sa niskom relativnom vlaţnošću vazduha utiču na opadanje cvetova (abortivnost), pri čemu mahune ostaju šture. U toku celog vegetacionog perioda ima izraţene zahteve za vodom. Samo uz navodnjavanje moţe se računati na siguran rod i odgovarajući prinos. Ne podnosi gajenje u monokulturi. Najbolji predusevi za pasulj su strna ţita i okopavine, a sam je odličan za većinu useva koji se gaje posle njega. Obrada zemljišta Obrada zemljišta zavisi od preduseva. Ako pasulju prethodi strno ţito, vrši se zaoravanje strništa, a u jesen se ore na punu dubinu. Pasulj odlično reaguje na dublje oranje (30-35cm). U proleće se vrši zatvaranje brazde i predsetvena priprema. Predsetvenu pripremu najbolje je uraditi setvospremačem. Đubrenje Hemijska analiza zamljišta analizirana od strane stručnog lica uštedeće Vaš novac, a biljkama ce omogućiti izbalansiranu ishranu. U plodoredu pasulj dolazi na drugo mesto. Najbolje je predusev Ďubriti stajnjakom. Pasulj spada u grupu leguminoza koje imaju mogućnost asimilacije azota, te za njegovo Ďubrenje treba koristiti formulacije sa manje tog elementa. Formulacija namenjena leguminozama je 10:30:20 ili 8:16:24. 1. 300-500kg/ha NPK (10:30:20) predsetveno + 100-150kg/ha KAN-a u fazi 3-4 stalna lista; 2. pred osnovnu obradu celokupna P i K dubriva, predsetveno celokupan N.

Ovako se osim visokih. Nedostaci zdruţenog useva najčešće je smanjen prinos oba useva. 90 kg K2O. takoĎe sa kultiviranjem u fazi 3-4 stalna lista. velik utrošak radne snage (ručna berba). Pri ovakvom načinu gajenja utroši se do 50 kg/ha semena pasulja. 80 kg P2O5. Zdruţen usev pasulja i kukuruza zasniva se setvom kukuruza i pasulja u naizmeničnim redovima ili setvom kukuruza i pasulja u isti red. Pojava novih hibrida kukuruza koji se gaje u gustom sklopu i redukovano je korišćenje herbicida u kukuruzu. NAJZASTUPLJENIJE SORTE NA NJIVAMA SRBIJE SREMAC . Način gajenja Čist usev pasulja zahteva intenzivan način proizvodnje. Posebno treba imati u vidu da se kukuruz ne sme posejati gusto. Za prinos od 2 t/ha usev pasulja utroši oko 60 kg N. Ceo proces proizvodnje moţe biti mehanizovan.Ukoliko koristimo NPK (15:15:15). njegova orjentaciona doza je oko 500kg/ha uz dodatak prihranjivanjem 100kg/ha KAN-a. Gaje se sorte i populacije niskog rasta (čučavci). lozastih mogu gajiti i niske sorte pasulja.

ASTER ZLATKO .

klijavost semena (min.DVADESETICA Setva Posebnu paţnju obratiti izboru sortno čistog semena. 70%). standardnih osobina: čistoća semena (min. drugih vrsta i korova (0%) i . 97%).

vremena setve. SprovoĎenjem ove mere mogu se povećati prinosi i do jedne tone po hektaru. Koristi se preparat AZOTOFIKSIN sa kulturom bakterija Rh.5 ha. a krupnosemenog 100-140 kg/ha.5kg preparata. U toj fazi biljke su elastičnije i manje se lome. Sorte sa krupnijim semenom seju se kasnije. Mera koja se kod nas retko sprovodi i pored njenog dokazanog uticaja na povećanje prinosa. što opravdava sredstva uloţena u navodnjavanje. Niske sorte (čučavci) koje imaju sitno seme seju se mašinski najčešće na 50x5cm (400 000 biljaka/ha). U našim uslovima setvu treba obaviti u drugoj ili trećoj dekadi aprila. koja bi ubila bakterije. phaseoli. Pakovan je u polietilenskim vrećicama u kolicini dovoljnoj za tretiranje semena za oko 0. a krupnozrni na 50x7cm (300 000 biljaka/ha). Navodnjavanje je potrebno posebno u sušnim godinama. Po potrebi izvode se 2-3 kultiviranja. Tako tretirano seme se ne izlaţe direktnoj sunčevoj svetlosti. Primenjuje se za tretiranje semena pred setvu. Potrebe za vodom mogu nastati i odmah posle setve ukoliko je ona obavljena u jako suvo zemljište. umnoženih u usitnjenom i sterilisanom tresetu. neposredno pred setvu. Preparat se rastvori u 1 litar vode i nanese na seme u mračnoj prostoriji. a setveni sloj zemljišta dostigne temperaturu od oko 10 0C stekli su se uslovi za setvu pasulja. Azotofiksin" sadrži mnoštvo brižljivo odabranih i proverenih. Kada se srednje dnevne o temperature vazduha ustale iznad 15 0C. Drugo kultiviranje kombinuje se sa prihranjivanjem (100-150kg/ha KAN-a). pri sobnoj temperaturi. Pre početka cvetanja mora biti obavljena poslednja meĎuredna obrada. U periodu cvetanja i nalivanja zrna nastaju najveće štete usled nedostatka vode u zemljištu. visoko aktivnih kvrzičnih bakterija. Nega useva Kultiviranje kojim se razbija pokorica i uništavaju korovi se vrši desetak dana posle nicanja. Setva moţe biti mašinska ili ručna. Orošavanje useva u fazi cvetanja i obrazovanja mahuna sa oko 5 mm vode po hektaru pozitivno utiče na povećanje prinosa. . u redove. Sadrzaj vrećice se može upotrebiti i za manje količine semena bez opasnosti od prevelike doze.maksimalna vlaţnost semena (14%). Odgovarajuća gustina biljaka daje šansu za dobar i stabilan prinos. Optimalna dubina je od 3 do 5cm. Za 100kg semena pasulja potrebno je 0. Količina semena po hektaru za pasulje sitnog i srednje krupnog semena se kreće od 80 do 110kg/ha. Vreme setve zavisi od mesta proizvodnje i sorte. tipa zemljišta i njegove vlaţnosti. Dubina setve zavisi prvenstveno od krupnoće semena.

lozastih sorti obično se vrši neposredno posle nicanja biljaka. Zaštita od bolesti i štetočina u toku vegetacije se obavlja najčešće preventivno uz konsultaciju sa stručnim licem.Postavljanje oslonca za gajenje visokih. Nedostatak kalcijuma Nedostatak gvoţĎa Nedostatak magnezijuma Nedostatak azota .

biljka levo Nedostatak kalijuma Nedostatak sumpora .Nedostatak fosfora.

Jače napadnute mahune potpuno propadaju i nisu za upotrebu. .ZAŠTITTA PASULJA Antraknoza – Colletotrichum lindemuthianum Najrasprostranjenija i veoma štetna bolest pasulja. Patogen se odrţava u biljnim ostacima u zemljištu. Slika: Simptomi antraknoze na listovima. Česte letnje kiše i toplo vreme pogoduju razvoju oboljenja. utvrĎena i u nas. Glavni način prenošenja je putem zaraţenog semena. Slika: Simptomi antraknoze na mahuni.

Biljke ne saditi gusto da bi se obezbedilo provetravanje izmeĎu redova i otklonili uslovi za infekciju. Iz rana na mahunama parazit zaraţava seme i na njemu se pojavljaju mrke pege. Primenjivati najmanje trogodišnji plodored. crvenkastopurpurne pege. nekrotične pege oivičene mrkom zonom. Uništavati zaraţene biljne ostatke. RĎa pasulja – Uromyces appendiculatus Slika: Simptomi rĎe pasulja . Obavezno sejati seme tretirano fungicidima. Mere suzbijanja Setva zdravog semena najvaţnija je mera zaštite. koje kasnije postaju tamne. okrugle. okrugle do izduţene. sasvim sitne (12 mm) ili vrlo krupne (6-7 mm).Simptomi bolesti: Na kotiledonim listovima nastaju mrke ugnute. Patogen razara zaraţeno tkivo i stvara duboke antraknozne rane. Na mahunama su duboko ugnute mrkocrvene. veličine 5-7 mm.

ispunjeni sporama. postrnoj setvi i monokulturi. Obe gljive stvaraju sklerocije kojima se dugo godina odrţavaju u zemljištu. kao i u periodu velike osetljivosti biljaka. Simptomi bolesti: Najjače se ispoljavaju na naličju lista. Češće se javlja na vlaţnim i slabo osunčanim njivama. koji kasnije dobijaju crvenkastu boju tipičnu za rĎe. beli i malo uzdignuti sorusi. pri gajenju pasulja u zdruţenom usevu ili uz pritke. Oni su ispunjeni rĎastom. U početku se formiraju sitni. Pri pojavi prvih simptoma oboljenja. Simptomi bolesti: .Velike štete su posebno izraţene nakon grada ili mraza usled oštećenja tkiva. kao i trogodišnjim plodoredom utiče se na smanjenje inokuluma. Odrţava se na obolelim biljnim ostacima.Bolest se u većim razmerama pojavljuje u postrnoj setvi boranije ili na kasnim sortama pasulja. Jače zaraţeno lišće se suši i otpada pa je prinos znatno umanjen. Polifagne parazitne gljive česte u uslovima visoke vlaţnosti i pregustog useva. Siva i bela trulež – Botrytis cinerea i Sclerotinia sclerotiorum Slika: Simptomi bele truleţi. od početka cvetanja do četiri nedelje pre ţetve vršiti hemijsku zaštitu. Na listu se kasnije javljaju i sorusi. praškastom masom spora gljive i okruţeni oreolom ţute boje. manje na mahunama i retko na stablu. Mere suzbijanja Dubokim zaoravanjem biljnih ostataka. tamnije boje.

Manje bujan usev. Zaraţeno . Pri pojavi prvih simptoma oboljenje primena fungicida. zelenom lišću nastaju sitne pege vlaţnog izgleda. Bakterioze pasulja. One se povećavaju i tkivo u okviru njih izumire i postaje mrko.Stabljike i mahune. Pege se šire i spajaju prouzrokujući mrkocrvenkastu nekrozu većeg dela lisne površine. Uništavanje ili duboko zaoravanje ţetvenih ostataka. Za razliku od simptoma oreolne pegavosti ţuckasti oreol nije tako izraţen. a druga belu miceliju poput vate. Bakterije se sa obolelih na zdrave biljke prenosi kišnim kapima. Zaraţeno seme i biljni ostaci predstavljaju osnovni izvor zaraze. Mere suzbijanja Setva zdravog i dezinfikovanog semena. redovi u pravcu vetrova. često i listovi propadaju i suše se. na mladom. U uslovima vlaţnog vremena na ovakvim pegama uočava se beličasta kap bakterijskog eksudata. Na mahunama su u poćetku sitne masne pege. Slika:Simptom bakteriozne plamenjače.Višegodišnji plodored. Oreolna pegavost lišća – Pseudomonas syringae pvphaseolicola Na mestu infekcije. phaseoli U početku zaraze simptomi su slični napred opisanim. navodnjavanjem orošavanjem i insektima. One se povećavaju. sitne pege masnog izgleda. a oko njih formira ţućkasta zona. Na napadnutim delovima prva gljiva stvara sivu prevlaku. spajaju i postaju mrke. Obična plamenjača – Xanthomonas campestris pv.

Po obliku. . virus izazvao vrlo jake zaraze pasulja u mnogim lokalitetima Srbije. Ustanovljeno da je. Obični mozaik je opšte rasprostranjeno oboljenje pasulja u svetu. Medu lukovicama je gladiola (Gladiolus sp. Vicia faba. Slika: Simptomi pegavost lista pasulja. lunatus. Na mahunama nastaju okruglaste masne pege. Vremenom se proširuju.tkivo lista postaje krto i puca. lathyroides. Galeb/. meĎu kojima su poznati: Phaseolus vulgaris. smatra se da je to staro oboljenje i da je njegov prouzrokovač postojao mnogo ranije nego što se o njemu moglo nešto saznati. Moţe se očekivati da su gubici u prinosu veći u uslovima ranih zaraza osetljivih kultivara i prenamnoţavnja i širenja vaši kao njegovih vektora. Pošto se prenosi semenom. postaju crvenkaste i u vlaţnim uslovima na njima se uočava ţuckasta kap bakterijskog eksudata. Praparati na bazi bakra ne pruţaju kompletnu zaštitu. V. oni se razlikuju po osetljivosti domaćina i simptomima njihove reakcije. ali u značajnoj meri redukuju potencijal sekundarnih infekcija. P. sativa. načinu prenošenja i drugim biološkim i biofizickim osobinama virus je sličan članovima grupe Y virusa krompira i sa nekima od njih je serološki srodan. Danas je već poznato da se virus u Srbiji nalazi svuda gde se gaje osetljivi kultivari pasulja i boranije. Mere suzbijanja Upotreba zdravog i deklarisanog semena.) takoĎe njegoy prirodni domaćin. Virus običnog mozaika pasulja ima relativno mali broj prirodnih domaćina. gajenje manje osetlivih sorata /Biser. plodored. Preventivna primena fungicida na bazi bakra u uslovima povoljnim za pojavu i razvoj oboljenja. Virus običnog mozaika pasulja Virus sadrţi veći broj sojeva opisanih u Evrop i SAD. Štetnost virusa je promenljiva i zavisi od osetljivosti kultivara pasulja. V. od faze razvoja bi1jaka u kojoj se zaraze obavljaju i od ekoloških uslova koji utiču na aktivnost vektorskih vaši.

Poremećaji u rastu i razviću biljaka su različiti i zavise od stepena osetljivosti biljaka. U ovim uslovima nekroza floema prirodno se ne širi tako brzo i u takvom stepenu kao što je to slučaj kod oboljenja tipa mozaika. Postoje kultivari koji su preosetljivi (hipersenzibilni) prema virusu. Na zaraţenim biljkama dolazi i do opadanja cvetova ili se iz njih razvijaju krţljave i krive mahune. Usled preosetljivosti zaraţene ćelije brzo izumiru. Nekroza floema se javlja samo ako se kultivari ove grupe gaje uporedo sa onima osteljivim kultivarima. Zbog neravnomernog porasta. Retki su . zbog čega nastaje nekroza f1oema. Slika: Simptom običnog mozaika pasulja. Listovi koji se razvijaju posle inkubacije menjaju svoj izgled i postaju manje ili više izobličeni. sa zaostalom normalnom zelenom bojom duţ glavnih lisnih nerava.Simptomi oboljenja. čak i kad je aktivnost biljnih vaši jako izraţena. Mozaik kao osnovni tip simptoma. Zaraţene liske su bledozelene. zelene lisne površine su naborane i klobučave. pa zaraţene biljke naglo venu i osuše se za kratko vreme. Ovakvi poremećaji prekidaju kretanje asimilativa. Zaraze ovih kultivara nastaju samo ubodom pomoću rilice virofornih biljnih vaši neposredno u ćelije floema.

U druge vektorske vrste spadaju: Acyrthosiphon pisum. U prenošenju virusa u prirodi učestvuje oko 20 vrsta biljnih vaši.slučajevi da se nekroza floema pojavi na svim biljkama do kraja vegetacije. meĎu kojima s e nalazi i u nas opšterasprostranjene vrste: Aphis fabae i Myzus persicae. a retko u omotaču semena. doprinoseći na taj način njegovom širenju u prirodi. ne i preoset1jivih biljaka. Virusne čestice mogu sačuvati infektivnost u semenu starom 30 godina. Zaraze biljaka posle cvetanja ne prenose se na njihovo seme. A. razvoj vektorskih vaši. Na ovakvim površinama uklanjati odmah u početku sve zaraţene biljke. Virus se lako prenosi sokom zaraţenih biljaka. Vaši prenose virusne čestice na neperzistentan način i u stanju su da ih prenesu sa zaraţenih na zdrave biljke za manje od 1 minuta. Suzbijanje Za setvu koristiti zdravo seme. što omogućuje mehaničko širenje zaraza kod osetljivih kultivara gajenih u gustom sklopu. pošto je ono najvaţniji prirodni izvor zaraza. Zdravo seme odabrati u osetljivih ku1tivara. Macrosiphum euphorbiae i dr. virus se moţe naći već na velikom broju biljaka neposredno posle nicanja. . Ovakva pojava vezana je za prenošenje virusa polenom. Biljke za proizvodnju semena gajiti na površinama udaljenim od drugih osetljivih leptiranjača i u uslovima manje povoljnim za. Virus žutog mozaika pasulja Slika: Simptom ţutog mozaika pasulja. pomi. A. evonymi. Opasnost od zaraza semenom preosetljivih (hipersenzibilnih) kultivara praktično ne postoji. Zaraze semena nastaju ako su biljke zaraţene pre cvetanja. Prisustvo virusa otkriveno je i u embrionu i kotiledonim listićima. S obzirom na dinamiku leta vaši u uslovima našeg kontinentalnog područja. moţe se smatrati da su one najaktivnije u prenošenju virusa u periodu maj . Iz mladih zaraţenih biljaka krilate forme vaši prenose virus na zdrave biljke. Raspored zaraţenih i nezaraţenih semenki u plodovima je nepravilan. kada se prilikom oplodenja virus unosi u jajnu ćeliju.jun i da im se vektorska aktivnost već znatno smanjuje za vreme suša u julu i avgustu. a u nekim slučajevima i do 83%. Virus se u pridodi odrţava i prenosi zaraţenim semenom oset1jivih a. S obzirom na zaraţenost semena u visokom procentu. Biljke za semensku proizvodnju štititi od biljnih vaši odgovarajućim hemijskim sredstvima. Seme biljaka moţe biti zaraţeno preko 50%. Aphis craccivora.

virus običnog moza ika graška je soj virusa ţutog mozaika s kojim je serološki sličan). doprinele mnogobrojne vrste biljnih vaši koje ga lako prenose u prnrodi. Medicago. Mozaične pege i šare su jasno ţute boje i otuda naziv virusa ţutog mozaika. Najcešći simptomi su tipa mozaika i mozaičnih pega koji se javljaju na 1išću najvećeg broja kultivara. MeĎu prirodnim domaćinima pominje se i bagrem (Robinia pseudoacacia).Virus sadrţi nekoliko sojeva. što smanjuje prinose. čemu su. Melilotus. soj nekroze crvene deteline koji izaziva nekrozu crvene deteline i graška. kao višegodišnja drvenasta biljka. moţe imati odreĎeni značaj u ciklusu odrţavanja virusa. svakako. U grupi ovih biljaka nalaze se crvena detelina (Trifolium pratense). . Izaziva velike štete u proizvodnji osetljivih kultivara koji reaguju nekrozom temenog pupoljka. Lupinus. Stepen šteta u polju zavisi od zastupljenosti osetljivih kultivara i broja rano zaraţenih biljaka. Trifolium. Vigna i dr. incarnatum). inkamatska detelina (T. Najveći broj njegovih prirodnih domaćina (oko 77) potile iz porodice leptirnjača. kao što su: soj nekroze vrha pasulja (izaziva nekrozu na mnogim kultivarima i mozaik na kultivarima tolerantnim prema normalnim sojevima). Drugi njegovi spontani domaćini iz iste porodice su biljke raznih rodova: Lathyrus. Zaraţene biljke pasulja i boranije ispoljavaju dva osnovna tipa simptoma. a manji broj iz drugih porodica. koji. repens) i lucerka (Medicago sativa) koje su višegodišnje bilje i predstavljaju dugovečne izvore zaraţavanja. bela detelina (T. soj vigne (izaziva sistemične simptome na Vigna sinensis koje ne izazivaju obični sojevi). grašak i bob. soj mozaika graška (prouzrokovač mozaika graška. Simptomi oboljenja. švedska detelina (T. Virus ţutog mozaika ima veliki broj prirodnih i eksperimentalnih domaćina i po tome se bitno razlikuje od virusa običnog mozaika pasulja. U ranim zarazama obolele biljke redovno uginjavaju. MeĎu povrtarskim biljkama najvaţniji njegovi prirodni domaćini su: pasulj. hybridum). kao i lokalne i sistemične nekroze na Chenopodium amaranticolor Virus spada u opšterasprostranjene viruse u svetu.

U korisne mere spada i hemijsko suzbijanje biljnih vaši. Ako su zaraze u kasnijim razvojnim fazama. jer su istovremeno vrlo podesni domaćini za biljne vaši koje su glavni vektori virusa . Preko 20 vrsta biljnih vaši prenose virus u prirodi. Virus se odrţava i prenosi iz godine u godinu mnogim svojim višegodišnjim domaćinima. koje su najštetnije u proizvodnji. koje imaju najznačajniju ulogu u širenju virusa. što je jedan od karakterističnih simptoma. Macrosiphum euforbiae. Prenosi se semenom pasulja. pa bi i ovaj način prenošenja mogao imati izvesnog značaja u širenju virusa izmeĎu biljaka koje se gaje u gustom sklopu. kako je rečeno. Virus se ne prenosi semenom pasulja. ali lako prenosi sokom zaraţenih biljaka. MeĎu ovim vašima nalaze se. vektora virusa. Potrebno je. Liske razvijene posle pojave zaraza ne menjaju značajno svoj oblik i veličinu. zatim. Myzus persicae. isključivo iz porodice leptirnjača. gladiola) i korovskih biljaka. Ovi kultivari su preporučljivi i zbog toga što su otporni i prema virusu običnog mozaika pasulja. Za suzbijanje virusa preporučljivo je da se pasulj gaji što dalje od višegodišnjih biljaka. Virus južnog mozaika pasulja Za sada su poznati mnogi domaćini virusa. n eke vrste cveća (frezija. kako bi se sprečile rane zaraze. takoĎe. domaćina virusa. Drugi tip simptoma odlikuje se nekrozom na temenom pupoljku i javlja se na znatno manjem broju kultivara. Bagrem (Robinia pseudoacacia) i palamida (Cirsium arvense) imaju posebnu ulogu u dugogodišnjem odrţavanju virusa.Cela površina zaraţenih liski je sitno naborana. Preporučuje se gajenje hipersenzibilnih kultivara koji prema virusu reaguju samo u vidu lokalnih pega. iz biljnih pupoljaka se razvijaju izdanci sa simtomima ţutog mozaika i znacima teških oštećenja. . Aphis fabae i dr. Korisnu meru predstavlja i hemijsko suzbijanje insekata. vrste: Acyrthosiphon pisum. blagovremeno uništavati sve korovske. kao i semenom nekih kultivara vigne. Lako se prenosi i sokom zaraţenih biljaka. zbog čega i prinos zrna i mahuna moţe biti potpuno uništen. U slučajevima ranih zaraza nekroze vrhova izazivaju uginuće celih biljaka. Njihovo suzbijanje treba obaviti čim se pojave. Prirodni domaćini su mu pasulj i vigna. Biljke koje su zaraţene u ranim stadijumima jako zaostaju u porastu i razvoju. Izvesne razlike u tipovima simptoma mogu nastati zbog nejednake osetljivosti pasulja i različite virulentnosti sojeva virusa. Za sprečavanje zaraza vaţno je koristiti zdravo seme u proizvodnji. veliki broj leptirnjača. biljke u usevu koje su domaćini i virusa i vektorskih vaši. na primer. MeĎu njima je. Vektor virusa je pasuljeva buba listara (Ceratoma trifurcata).

Simptomi oštećenja Larve se hrane unutrašnjim sadrţajem zrna pasulja. a u skladištu se razvija cele godine. Oštećeno seme ne moţe se upotrebiti za ishranu ili za setvu. osim u slučaju vrlo jakog napada. Virus mozaika lucerke na pasulju Na lišću pasulja ovaj virus izaziva limunastoţute pege slinog oblika i veličine i po njima je oboljenje nazvano ţuta pegavost pasulja. a biljke su delimično izobličene. Jako zaraţeno lisće se potpuno osuši i opada. Na polju se retko primenjuju insekticidi protiv ţiţka. što se često završava uvenućem biljaka. Mere suzbijanja Manje količine pasulja mogu se zamrzavati u trajanju od dva-tri dana. Prouzrokovač oboljenja je virus nekroze duvana. Slika: Pasuljev ţiţak. bez promene svojstava. Zaraţene biljke zaostaju manje li više u porastu. Lišće neznatno zaostaje u porastu. Ljubičaste i crvenkaste pege javljaju se i na mahunama. U jednom zrnu moţe se naći više larvi. Virus mozaika krastavca na pasulju Oboljenje se ispoljava u vidu kovrdţanja liski i nastajanjem hlorotične prugavosti duţ nerava. U jednom zrnu moţe se naći veliki broj larvi.Virus nekroze duvana na pasulju Virus izaziva pojavu crvenkastomrke boje i nekrozu na krupnijim i sitnijim nervima na lisću pasulja. Nervi zaraţenog lišća ostaju zeleni i obrazuju zelenkastu mreţu na ţućkastoj osnovi liske. Pasuljev žižak – Acanthoscelidis obtectus Najopasnija štetočina pasulja u polju i skladištu. pa je neophodno obratiti posebnu paţnju zdravstvenom stanju semena za setvu. Po ovim simptomima oboljenje se naziva nekrozom nerava pasulja. Virus se prenosi semenom pasulja (oko 18 %). što najviše zavisi od faze razvoja biljaka u kojoj su zaraze obavljene. Ima više genaracija godišnje. Slične promene zahvataju lisnu peteljku i stablo. Očistiti i insekticidima dezinfikovati skladišta pre unošenja pasulja. Veće količine pasulja izlaţu se delovanju hemijskih sredstava-fugimanata koji svojim gasovima uništavaju sve stadijume insekta. .

PREPARATI U ZAŠTITI PASULJA OD BOLESTI. ŠTETOČINA I KOROVA .

prenosivi virusa pasulja .Slike: Biljne vaši .

Primenjuje se onaj način koji nam je pristupačan i koji je prilagoĎen obimu proizvodnje. U ravničarskom delu naše zemlje pasulj stiţe za berbu krajem jula i početkom avgusta. uvek na vrhovima imaju nedozrelih mahuna. Berba se obavlja u jutarnjim časovima. To se obavlja najčešće na promajnim mestima zaklonjenim od kiše. Za finalnu prodaju. Slike: Ţetva pasulja. Biljka je ostala obično bez lista i sadrţaj vlage u zrnu je do 18%. naprslih zrna ne sme da bude više od 5%. gajene u čistom usevu ubiraju se kada su im sve mahune zrele. Mehanizovana berba moţe biti jednofazna sa kombajnom i dvofazna. Posle vršidbe pasulj se dosušuje na 14% vlage. kada je osipanje najmanje (mahune vlaţne od rose). Tradicionalno se pasulj kod nas pakuje i čuva najčešće u vrećama različite zapremine. Ručna berba se izvodi čupanjem biljaka sa njive ručno. Zrno pasulja koje nije dobro osušeno gubi na kvalitetu i teško se duţe čuva. prilikom berbe. Berba moţe biti mehanizovana i ručna. i izdvajanje zrna iz mahuna najčešće “mlaćenjem”. obavezno se u trajanju i do desetak dana ostavlja biljna masa na dosušivanje i dozrevanje. posebno preko trgovinskih objekata poţeljno bi bilo pakovanje prilagoditi potrebama potrošača. Čuvanje pasulja je nezavisno od načina berbe. Mogu se koristiti i različite kombinacije ručnog i mašinskog rada. Visoke sorte pasulja. .Berba Niske sorte pasulja. Sušenje se vrši prirodnim putem ili u sušarama. Posle košenja ili cupanja takvih sorata. podrezivanje biljne mase i sakupljanje u otkose i druga faza vršidba specijalnim vršalicama ili adaptiranim ţitnim kombajnima.

Seme je bele. Setva je od maja do jula (40x8-10 cm). mungo pasulj i lima pasulj. Koristi se kao pasulj (zrno) ali i kao boranija (mahuna) posebno sorte sa mahunama duţine do 10 cm. mnogocvetni pasulj. Patuljasti pasulj (Phaseolus vulgaris var. Mungo pasulj (Phaseolus mungo) gaji se i zbog proizvodnje ponika. Seje se u kućice (60x40 cm). mrke i crne boje. Sadi se u krug (4-5 zrna) oko unakrst postavljenih potpronih kolaca. seme se drţi u vodi da nabubri (1-2 dana). a seme sazreva u avgustu. ili u kućice 50x50 cm sa 5-6 zrna (20-60 g na 10 m2). a zbog lepog cveta (crveni ili dvobojni) koristi se i kao ukrasna biljka. dr Branka Lazić Malo rasprostranjene mahunjače koje obraĎujemo u ovom tekstu su: vigna. Period vegetacije traje 75-140 dana. a mahune se beru svaka tri dana. Vigna (šparglasta vignja Vigna sinensis var. Seje se krajem aprila i početkom maja u redove (ţbunaste sorte) 50x5-10 cm. Zahteva iste uslove kao i pasulj. ili se seje uz severni ili juţni zid bašte i sluţi kao ograda. patuljasti pasulj. Pred setvu. Mahune se beru sasvim mlade u toku leta. Za ishranu se koriste mlade mahune i zrna. a zatim se rasproste na vlaţnu hartiju ill tkaninu koja se vlaţi dva do tri puta . bolestima i štetočinama. ali voli sunčane poloţaje. inače postaju tvrde i neukusne. ţute. Ostvaruje se prinos oko 3 kg/ m2. otporna je prema suši. sesquipedalis).MALO RASPROSTRANJENE MAHUNJAČE Prof. nanus) obrazuje kratko i snazno grmoliko stablo. Mnogocvetni pasulj (Phaseolus coccinens) otporniji je na niţe temperature (do-7°C) od pasulja. Bogatstvo cvetova ruţičaste ili ljubičaste boje čini ovaj tip vigne i ukrasom u bašti. Mahune se ubiru za 60-70 dana od nicanja i to dva puta nedeljno kada su mlade. sa visokim stablom zbog čega se gaji uz potporu.

i daje sitno ili krupno zrno koje se koristi u ishrani. . Seje se u kućice (3-5 semenki) sa razmakom izmeĎu redova 100 cm i izmeĎu biljaka u redu 60 cm. Slika: Mungo pasulj. Slika: Vigna pasulj.dnevno. Bere se kad su zrna. dostigla veličinu tipičnu za sortu (za 70-90 dana od setve). Naklijavanje se odvija na oko 20°C i za 7-8 dana ponik dostiţe duţinu od oko 5 cm. Osetljiviji je na niske temperature od pasulja i za optimalni rast neophodna je temperatura od oko 25°C. bledozelene boje. Lima pasulj (Phaseolus lunatus) obrazuje visoko ili nisko stable.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->